Chuyển đến nội dung chính
- Mã HS 44219999: Jig gỗ VAT 65-96 65 inch kích thước 1427.48 X 802.52 UP làm bằng gỗ ép công nghiệp dùng để giữ cố định sản phẩm trong quá trình gia công, HSX: Kairos Vina, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Jig gỗ VAT-55-574 Wooden jig 1209.00 X 679.40 làm bằng gỗ ép công nghiệp dùng để giữ cố định sản phẩm trong quá trình gia công, HSX: Kairos Vina, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: JIG kiểm tra chức năng chất liệu: gỗ phíp, hàng mới: 100% (xk)
- Mã HS 44219999: JT001/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (20*500*4200) mm ghép ngang ghép dọc (140 tấm) số lượng thực tế: 5.88m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT001/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (20*500*4200) mm ghép ngang ghép dọc (60 tấm) số lượng thực tế: 2.52m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT002/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (25*500*4200) mm ghép ngang ghép dọc (120 tấm) số lượng thực tế: 6.3m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT002/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (25*500*4200) mm ghép ngang ghép dọc (144 tấm) số lượng thực tế: 7.56m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT002/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (25*500*4200) mm ghép ngang ghép dọc (168 tấm) số lượng thực tế: 8.82m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT002/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (25*500*4200) mm ghép ngang ghép dọc (280 tấm) số lượng thực tế: 14.7m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT002/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (25*500*4200) mm ghép ngang ghép dọc (392 tấm) số lượng thực tế: 20.58m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT003/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (30*500*4200) mm ghép ngang ghép dọc (20 tấm) số lượng thực tế: 1.26m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT003/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (30*500*4200) mm ghép ngang ghép dọc (92 tấm) số lượng thực tế: 5.796m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT004/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (20*600*4200) mm ghép ngang ghép dọc (60 tấm) số lượng thực tế: 3.024m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT005/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (25*600*4200) mm ghép ngang ghép dọc (52 tấm) số lượng thực tế: 3.276m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT005/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (25*600*4200) mm ghép ngang ghép dọc (72 tấm) số lượng thực tế: 4.536m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT006/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (30*600*4200) mm ghép ngang ghép dọc (40 tấm) số lượng thực tế: 3.024m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT013/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (25*500*2100) mm ghép ngang ghép dọc (119 tấm) số lượng thực tế: 3.124m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT013/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (25*500*2100) mm ghép ngang ghép dọc (120 tấm) số lượng thực tế: 3.15m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT013/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (25*500*2100) mm ghép ngang ghép dọc (144 tấm) số lượng thực tế: 3.78m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT014/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*910*1820) mm ghép ngang ghép dọc (1260 tấm) số lượng thực tế: 37.563m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT014/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*910*1820) mm ghép ngang ghép dọc (315 tấm) số lượng thực tế: 9.391m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT014/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*910*1820) mm ghép ngang ghép dọc (360 tấm) số lượng thực tế: 10.732m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT014/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*910*1820) mm ghép ngang ghép dọc (420 tấm) số lượng thực tế: 12.521m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT014/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*910*1820) mm ghép ngang ghép dọc (550 tấm) số lượng thực tế: 16.396m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT014/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*910*1820) mm ghép ngang ghép dọc (660 tấm) số lượng thực tế: 19.676m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT015/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (20*500*2100) mm ghép ngang ghép dọc (270 tấm) số lượng thực tế: 5.67m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT015/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (20*500*2100) mm ghép ngang ghép dọc (90 tấm) số lượng thực tế: 1.89m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT016/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (25*910*1820) mm ghép ngang ghép dọc (120 tấm) số lượng thực tế: 4.969m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT020/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*500*4200) mm ghép ngang ghép dọc (240 tấm) số lượng thực tế: 9.072m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT022/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (15*920*1820) mm ghép ngang ghép dọc (280 tấm) số lượng thực tế: 7.032m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT026/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (40*500*4200) mm ghép ngang ghép dọc (128 tấm) số lượng thực tế: 10.752m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT027/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (25*1010*3010) mm ghép ngang ghép dọc (68 tấm) số lượng thực tế: 5.168m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT028/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (36*1010*3010) mm ghép ngang ghép dọc (20 tấm) số lượng thực tế: 2.189m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT029/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (21*610*3010) mm ghép ngang ghép dọc (48 tấm) số lượng thực tế: 1.851m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT030/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (30*610*3010) mm ghép ngang ghép dọc (63 tấm) số lượng thực tế: 3.47m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT031/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (36*610*3010) mm ghép ngang ghép dọc (25 tấm) số lượng thực tế: 1.652m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT032/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (45*610*3010) mm ghép ngang ghép dọc (11 tấm) số lượng thực tế: 0.909m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT033/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (25*1010*4210) mm ghép ngang ghép dọc (50 tấm) số lượng thực tế: 5.315m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT034/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (21*610*4210) mm ghép ngang ghép dọc (95 tấm) số lượng thực tế: 5.123m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT035/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (25*610*4210) mm ghép ngang ghép dọc (19 tấm) số lượng thực tế: 1.22m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT036/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (30*610*4210) mm ghép ngang ghép dọc (49 tấm) số lượng thực tế: 3.775m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT037/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (36*610*4210) mm ghép ngang ghép dọc (32 tấm) số lượng thực tế: 2.958m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT038/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (40*610*4210) mm ghép ngang ghép dọc (22 tấm) số lượng thực tế: 2.26m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT039/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*150*910) mm ghép ngang ghép dọc (245 tấm) số lượng thực tế: 0.602m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT040/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*150*1820) mm ghép ngang ghép dọc (245 tấm) số lượng thực tế: 1.204m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT041/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*200*910) mm ghép ngang ghép dọc (175 tấm) số lượng thực tế: 0.573m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT041/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*200*910) mm ghép ngang ghép dọc (350 tấm) số lượng thực tế: 1.147m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT042/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*200*1820) mm ghép ngang ghép dọc (350 tấm) số lượng thực tế: 2.293m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT043/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*250*910) mm ghép ngang ghép dọc (140 tấm) số lượng thực tế: 0.573m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT043/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*250*910) mm ghép ngang ghép dọc (280 tấm) số lượng thực tế: 1.147m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT043/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*250*910) mm ghép ngang ghép dọc (420 tấm) số lượng thực tế: 1.72m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT044/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*250*1200) mm ghép ngang ghép dọc (140 tấm) số lượng thực tế: 0.756m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT044/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*250*1200) mm ghép ngang ghép dọc (280 tấm) số lượng thực tế: 1.512m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT045/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*250*1820) mm ghép ngang ghép dọc (140 tấm) số lượng thực tế: 1.147m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT045/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*250*1820) mm ghép ngang ghép dọc (280 tấm) số lượng thực tế: 2.293m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT046/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*300*600) mm ghép ngang ghép dọc (280 tấm) số lượng thực tế: 0.907m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT046/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*300*600) mm ghép ngang ghép dọc (560 tấm) số lượng thực tế: 1.814m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT047/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*300*910) mm ghép ngang ghép dọc (1200 tấm) số lượng thực tế: 5.897m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT047/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*300*910) mm ghép ngang ghép dọc (140 tấm) số lượng thực tế: 0.688m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT047/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*300*910) mm ghép ngang ghép dọc (280 tấm) số lượng thực tế: 1.376m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT047/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*300*910) mm ghép ngang ghép dọc (420 tấm) số lượng thực tế: 2.064m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT048/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*300*1200) mm ghép ngang ghép dọc (140 tấm) số lượng thực tế: 0.907m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT048/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*300*1200) mm ghép ngang ghép dọc (280 tấm) số lượng thực tế: 1.814m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT049/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*300*1820) mm ghép ngang ghép dọc (140 tấm) số lượng thực tế: 1.376m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT049/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*300*1820) mm ghép ngang ghép dọc (280 tấm) số lượng thực tế: 2.752m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT049/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*300*1820) mm ghép ngang ghép dọc (900 tấm) số lượng thực tế: 8.845m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT050/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*350*600) mm ghép ngang ghép dọc (210 tấm) số lượng thực tế: 0.794m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT051/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*350*910) mm ghép ngang ghép dọc (105 tấm) số lượng thực tế: 0.602m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT051/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*350*910) mm ghép ngang ghép dọc (315 tấm) số lượng thực tế: 1.806m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT052/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*350*1200) mm ghép ngang ghép dọc (105 tấm) số lượng thực tế: 0.794m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT052/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*350*1200) mm ghép ngang ghép dọc (210 tấm) số lượng thực tế: 1.588m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT053/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*350*1820) mm ghép ngang ghép dọc (105 tấm) số lượng thực tế: 1.204m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT054/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*400*600) mm ghép ngang ghép dọc (210 tấm) số lượng thực tế: 0.907m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT055/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*400*910) mm ghép ngang ghép dọc (105 tấm) số lượng thực tế: 0.688m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT055/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*400*910) mm ghép ngang ghép dọc (210 tấm) số lượng thực tế: 1.376m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT056/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*400*1200) mm ghép ngang ghép dọc (105 tấm) số lượng thực tế: 0.907m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT057/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*400*1820) mm ghép ngang ghép dọc (105 tấm) số lượng thực tế: 1.376m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT058/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*400*2400) mm ghép ngang ghép dọc (105 tấm) số lượng thực tế: 1.814m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT059/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*450*600) mm ghép ngang ghép dọc (140 tấm) số lượng thực tế: 0.68m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT060/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*450*910) mm ghép ngang ghép dọc (140 tấm) số lượng thực tế: 1.032m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT060/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*450*910) mm ghép ngang ghép dọc (70 tấm) số lượng thực tế: 0.516m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT061/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*450*1200) mm ghép ngang ghép dọc (70 tấm) số lượng thực tế: 0.68m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT062/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*450*1820) mm ghép ngang ghép dọc (140 tấm) số lượng thực tế: 2.064m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT062/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*450*1820) mm ghép ngang ghép dọc (70 tấm) số lượng thực tế: 1.032m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT063/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*600*910) mm ghép ngang ghép dọc (140 tấm) số lượng thực tế: 1.376m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT063/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*600*910) mm ghép ngang ghép dọc (70 tấm) số lượng thực tế: 0.688m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT064/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*600*1820) mm ghép ngang ghép dọc (140 tấm) số lượng thực tế: 2.752m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT064/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*600*1820) mm ghép ngang ghép dọc (70 tấm) số lượng thực tế: 1.376m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT065/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*450*1820) mm ghép ngang ghép dọc (70 tấm) số lượng thực tế: 1.032m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT066/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*450*910) mm ghép ngang ghép dọc (140 tấm) số lượng thực tế: 1.032m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT067/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*250*910) mm ghép ngang ghép dọc (140 tấm) số lượng thực tế: 0.573m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT068/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*300*910) mm ghép ngang ghép dọc (140 tấm) số lượng thực tế: 0.688m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT069/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*400*600) mm ghép ngang ghép dọc (210 tấm) số lượng thực tế: 0.907m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT070/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*400*910) mm ghép ngang ghép dọc (105 tấm) số lượng thực tế: 0.688m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT071/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*400*1820) mm ghép ngang ghép dọc (180 tấm) số lượng thực tế: 2.359m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT072/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (12*100*910) mm ghép ngang ghép dọc (900 tấm) số lượng thực tế: 0.983m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT073/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (12*150*910) mm ghép ngang ghép dọc (630 tấm) số lượng thực tế: 1.032m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT074/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (12*200*910) mm ghép ngang ghép dọc (450 tấm) số lượng thực tế: 0.983m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT075/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (12*250*910) mm ghép ngang ghép dọc (360 tấm) số lượng thực tế: 0.983m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT076/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (12*300*910) mm ghép ngang ghép dọc (360 tấm) số lượng thực tế: 1.179m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT077/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*300*450) mm ghép ngang ghép dọc (480 tấm) số lượng thực tế: 1.166m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT078/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*350*450) mm ghép ngang ghép dọc (360 tấm) số lượng thực tế: 1.021m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT079/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*450*450) mm ghép ngang ghép dọc (240 tấm) số lượng thực tế: 0.875m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT080/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*200*1820) mm ghép ngang ghép dọc (300 tấm) số lượng thực tế: 1.966m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT081/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*250*1820) mm ghép ngang ghép dọc (240 tấm) số lượng thực tế: 1.966m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT082/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*300*1820) mm ghép ngang ghép dọc (240 tấm) số lượng thực tế: 2.359m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT083/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*350*1820) mm ghép ngang ghép dọc (180 tấm) số lượng thực tế: 2.064m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT084/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*400*1820) mm ghép ngang ghép dọc (180 tấm) số lượng thực tế: 2.359m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT085/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*450*1820) mm ghép ngang ghép dọc (120 tấm) số lượng thực tế: 1.769m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT085/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*450*1820) mm ghép ngang ghép dọc (240 tấm) số lượng thực tế: 3.538m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT086/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*200*1200) mm ghép ngang ghép dọc (175 tấm) số lượng thực tế: 0.756m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT086/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*200*1200) mm ghép ngang ghép dọc (300 tấm) số lượng thực tế: 1.296m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT087/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*250*1200) mm ghép ngang ghép dọc (240 tấm) số lượng thực tế: 1.296m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT088/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*300*1200) mm ghép ngang ghép dọc (240 tấm) số lượng thực tế: 1.555m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT089/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*350*1200) mm ghép ngang ghép dọc (180 tấm) số lượng thực tế: 1.361m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT090/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*400*1200) mm ghép ngang ghép dọc (180 tấm) số lượng thực tế: 1.555m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT091/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*450*1200) mm ghép ngang ghép dọc (120 tấm) số lượng thực tế: 1.166m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT092/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*200*910) mm ghép ngang ghép dọc (300 tấm) số lượng thực tế: 0.983m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT093/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*250*910) mm ghép ngang ghép dọc (240 tấm) số lượng thực tế: 0.983m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT094/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*300*910) mm ghép ngang ghép dọc (270 tấm) số lượng thực tế: 1.327m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT095/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*350*910) mm ghép ngang ghép dọc (180 tấm) số lượng thực tế: 1.032m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT096/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*400*910) mm ghép ngang ghép dọc (180 tấm) số lượng thực tế: 1.179m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT097/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*200*600) mm ghép ngang ghép dọc (350 tấm) số lượng thực tế: 0.756m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT097/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*200*600) mm ghép ngang ghép dọc (600 tấm) số lượng thực tế: 1.296m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT098/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*600*910) mm ghép ngang ghép dọc (120 tấm) số lượng thực tế: 1.179m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT099/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*600*1820) mm ghép ngang ghép dọc (120 tấm) số lượng thực tế: 2.359m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT100/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*450*910) mm ghép ngang ghép dọc (120 tấm) số lượng thực tế: 0.885m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT100/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*450*910) mm ghép ngang ghép dọc (360 tấm) số lượng thực tế: 2.654m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT101/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*300*600) mm ghép ngang ghép dọc (480 tấm) số lượng thực tế: 1.555m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT102/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*400*600) mm ghép ngang ghép dọc (360 tấm) số lượng thực tế: 1.555m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT103/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*300*1820) mm ghép ngang ghép dọc (140 tấm) số lượng thực tế: 1.376m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT103/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*300*1820) mm ghép ngang ghép dọc (240 tấm) số lượng thực tế: 2.359m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT104/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*200*450) mm ghép ngang ghép dọc (600 tấm) số lượng thực tế: 0.972m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT105/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*450*600) mm ghép ngang ghép dọc (240 tấm) số lượng thực tế: 1.166m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT106/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*250*600) mm ghép ngang ghép dọc (480 tấm) số lượng thực tế: 1.296m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT106/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*250*600) mm ghép ngang ghép dọc (560 tấm) số lượng thực tế: 1.512m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT107/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (24*910*1820) mm ghép ngang ghép dọc (82 tấm) số lượng thực tế: 3.259m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT108/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (20*500*4200) mm ghép ngang ghép dọc (216 tấm) số lượng thực tế: 9.072m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT109/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (25*500*4200) mm ghép ngang ghép dọc (174 tấm) số lượng thực tế: 9.135m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT109/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (25*500*4200) mm ghép ngang ghép dọc (336 tấm) số lượng thực tế: 17.64m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT110/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (30*500*4200) mm ghép ngang ghép dọc (138 tấm) số lượng thực tế: 8.694m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT110/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (30*500*4200) mm ghép ngang ghép dọc (96 tấm) số lượng thực tế: 6.048m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT111/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (25*500*3000) mm ghép ngang ghép dọc (177 tấm) số lượng thực tế: 6.638m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT112/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (30*500*3000) mm ghép ngang ghép dọc (154 tấm) số lượng thực tế: 6.93m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT113/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*450*910) mm ghép ngang ghép dọc (70 tấm) số lượng thực tế: 0.516m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT114/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*300*600) mm ghép ngang ghép dọc (280 tấm) số lượng thực tế: 0.907m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT115/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (9*300*910) mm ghép ngang ghép dọc (240 tấm) số lượng thực tế: 0.59m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT116/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (24*600*1820) mm ghép ngang ghép dọc (60 tấm) số lượng thực tế: 1.572m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT117/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (24*400*910) mm ghép ngang ghép dọc (90 tấm) số lượng thực tế: 0.786m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT118/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*150*600) mm ghép ngang ghép dọc (490 tấm) số lượng thực tế: 0.794m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT119/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (15*910*1820) mm ghép ngang ghép dọc (420 tấm) số lượng thực tế: 10.434m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT120/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (25*500*3900) mm ghép ngang ghép dọc (28 tấm) số lượng thực tế: 1.365m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JT121/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (30*500*3900) mm ghép ngang ghép dọc (72 tấm) số lượng thực tế: 4.212m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JUMPBOX/ Thùng Jump Box (xk)
- Mã HS 44219999: JUMPBOX01/ Thùng Jump Box (xk)
- Mã HS 44219999: Kệ để thức ăn 410x200x803 mm, bằng gỗ cao su vườn trồng, không nhãn hiệu, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Kệ Free Board 890*410*39 (UP 1026), làm bằng Gỗ Tràm mua trong nước, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Ke góc bằng gỗ keo (đã qua xử lý nhiệt) kích thước (720*80*15 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: Kệ L treo tường bằng ván Mdf Qc:(440x120x100)mm (xk)
- Mã HS 44219999: Kệ L treo tường bằng ván Mdf Qc:(880x120x100)mm (xk)
- Mã HS 44219999: Kệ mèo bằng gỗ thông nhập khẩu (không sơn), Hàng mẫu-, nhãn hiệu GVG, size 1050X300X1650mm- Hàng mới 100%, SX Việt Nam (xk)
- Mã HS 44219999: Kệ mèo bằng gỗ thông nhập khẩu (không sơn), nhãn hiệu GVG, size 1050X300X1650mm- Hàng mới 100%, SX Việt Nam (xk)
- Mã HS 44219999: Kệ nhỏ Toilet bằng MDF + chỉ nhựa PVC, kích thước 500*460*165 mm, không nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Kệ treo máy hút bụi mẫu mới- màu NAT bằng MDF 17mm Mel 2 mặt + chỉ nhưa PVC, kích thước 1298*240*268 mm, không nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Kệ treo máy hút bụi mẫu mới- màu nâu đậm bằng MDF 17mm Mel 2 mặt + chỉ nhưa PVC, kích thước 1298*240*268 mm, không nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Kệ treo máy hút bụi mẫu mới- màu trắng bằng MDF 17mm Mel 2 mặt + chỉ nhưa PVC, kích thước 1298*240*268 mm, không nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Kệ treo máy hút bụi mẫu mới- màu White Oak bằng MDF 17mm Mel 2 mặt + chỉ nhưa PVC, kích thước 1298*240*268 mm, không nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Kệ Umberlla stand-folding 217*207*410 (NN-10108) làm bằng Gỗ Tràm mua trong nước, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Kệ vuông treo tường bằng ván Mdf Qc:(190x154x190)mm (xk)
- Mã HS 44219999: Kẹp gỗ (xk)
- Mã HS 44219999: KH273F01/ Bảng màu gỗ MDF, ván lạng(153x102x7)mm (xk)
- Mã HS 44219999: Khay bằng MDF, code: BA-BMT-03M, kích thước: 315*240*35 (mm), không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Khay bằng MDF, code: BA-BMT-12, kích thước: 315*240*35 (mm), không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Khay bằng MDF, code: BA-BMT-21, kích thước: 315*240*35 (mm), không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Khay bằng MDF, code: BA-BMT-23M, kích thước: 315*240*35 (mm), không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Khay bộ 2 chữ nhật, bằng MDF, cẩn trứng sơn màu bạc phủ bóng, kích thước: 11 x 6.5 x 1.5 & 13 x 10 x 1.5 (inch), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Khay bộ 2 chữ nhật, bằng MDF, cẩn trứng trắng sơn trắng phủ bóng, kích thước: 11 x 6.5 x1.25 & 13 x 10 x 1.25 (inch), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Khay bộ 2 chữ nhật, bằng MDF, dán lá bạc antic phủ bóng, kích thước: 11 x 6.5 x x1.5 & 13 x 10 x 1.5 (inch), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Khay đựng văn phòng phẩm. 240x95x29mm,bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44219999: Khay đựng viết 240x95x29mm,bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44219999: Khay gỗ có tay cầm, bằng: gỗ thông, kích thước:62x31x24(cm), không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Khay gỗ KDHTT-001(V2) làm bằng gỗ xà cừ, kích thước: 424mm*111mm*25mm (xk)
- Mã HS 44219999: Khay gỗ KDHTT-001(V3) làm bằng gỗ xà cừ, kích thước: 409mm*106mm*25mm (xk)
- Mã HS 44219999: Khay gỗ KDHTT-002(V2) làm bằng gỗ xà cừ, kích thước: 277mm*217mm*25mm (xk)
- Mã HS 44219999: Khay gỗ, bằng: gỗ thông, kích thước:62x42x32(cm), không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: KHAY GỖ, CTY MÂY TRE ĐAN HÒA BÌNH, HÀNG MẪU MỚI 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Khay sơn mài hình chữ nhật có tay cầm, màu đen 30x50x5hcm. Hàng do Việt nam sản xuất mới 100%. (xk)
- Mã HS 44219999: Khay sơn mài hình chữ nhật có tay cầm, màu đỏ Nhật, 20x30x5hcm. Hàng do Việt nam sản xuất mới 100%. (xk)
- Mã HS 44219999: Khay sơn mài hình chữ nhật có tay cầm, màu đỏ Nhật, 23x43x5hcm. Hàng do Việt nam sản xuất mới 100%. (xk)
- Mã HS 44219999: Khay sơn mài hình chữ nhật có tay cầm, ngoài màu đen, trong màu đỏ Nhật, 35x25x5hcm. Hàng do Việt nam sản xuất mới 100%. (xk)
- Mã HS 44219999: Khay sơn mài hình chữ nhật có tay cầm, SM màu đỏ Nhật, 30x50x5hcm. Hàng do Việt nam sản xuất mới 100%. (xk)
- Mã HS 44219999: Khay sơn mài tròn có tay cầm, ngoài đen, trong màu đỏ Nhật, 28x4hcm. Hàng do Việt nam sản xuất mới 100%. (xk)
- Mã HS 44219999: Khay sơn mài vuông có tay cầm, ngoài đen, trong màu đỏ Nhật, 35x35x5hcm. Hàng do Việt nam sản xuất mới 100%. (xk)
- Mã HS 44219999: Khay sơn mài vuông không có tay cầm màu đen, 25x25x2.5cm, 22x22x2.5cm(2 chiếc/bộ). Hàng do Việt nam sản xuất mới 100%. (xk)
- Mã HS 44219999: Khay sơn mài vuông không có tay cầm màu đỏ Nhật, 25x25x2.5cm, 22x22x2.5cm(2 chiếc/bộ) Hàng do Việt nam sản xuất mới 100%. (xk)
- Mã HS 44219999: Khay sơn mài vuông, trong có 4 khay vuông nhỏ, màu đen 25x25cm(2 chiếc/bộ). Hàng do Việt nam sản xuất mới 100%. (xk)
- Mã HS 44219999: Khay sơn mài vuông, trong có 4 khay vuông nhỏ, màu đỏ Nhật, 25x25cm(5 chiếc/bộ). Hàng do Việt nam sản xuất mới 100%. (xk)
- Mã HS 44219999: Khay trang trí DR bằng gỗ MDF công nghiệp (xk)
- Mã HS 44219999: Khay trang trí ROIDO WN bằng gỗ MDF công nghiệp (xk)
- Mã HS 44219999: Khay xà phòng chữ nhật, bằng MDF cẩn trứng trắng sơn trắng phủ bóng, kích thước: 6.5 x 4.5 x 1 (inch), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Khay xà phòng chữ nhật, bằng MDF dán lá bạc antic phủ bóng, kích thước: 6.25 x 4.75 x 1 (inch), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Khay xà phòng chữ nhật, bằng MDF, cẩn trứng sơn màu bạc phủ bóng, kích thước: 6.5 x 4.5 x 1 (inch), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Khay xà phòng chữ nhật, bằng MDF, dán lá bạc antic phủ bóng, kích thước: 6.5 x 4.5 x 1 (inch), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Khay xà phòng vuông, bằng MDF cẩn trứng trắng sơn trắng phủ bóng, kích thước: 4.5 x 4.5 x 1 (inch), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Khay xà phòng vuông, bằng MDF, cẩn trứng sơn màu bạc phủ bóng, kích thước: 4.5 x 4.5 x 1 (inch), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Khuân bế kt: 250x90x250 mm (bằng gỗ) (1600200008), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Khúc Cây Mặt Phẳng Có Vỏ Cao 4cm, Đường Kính 7-10cm Có Khoét Lỗ Làm Bằng Gỗ Tràm, Đồ Chơi Cho Thú Cưng. Đóng Gói 300 Cái/Thùng. Hàng Mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Khúc Cây Mặt Phẳng Có Vỏ Cao 4cm, Đường Kính 7-10cm Có Khoét Lỗ, Đồ Chơi Cho Thú Cưng Bằng Gỗ Tràm, Đóng Gói 300 Cái/Thùng. Hàng Mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Khung che cục máy nóng lạnh kích thước 930 X 450 X 840 mm, được làm bằng gỗ keo FSC 100% rừng trồng trong nước. (xk)
- Mã HS 44219999: Khung kệ 280 (3 thanh), thành phẩm đã đục lỗ, tạo rãnh hoàn chỉnh. (W280 x D300 x H53) mm, được làm bằng gỗ thông xẻ nhập khẩu.(không nhãn hiệu). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44219999: Khung kệ 380 (4 thanh), thành phẩm đã đục lỗ, tạo rãnh hoàn chỉnh. (W380 x D300 x H53) mm, được làm bằng gỗ thông xẻ nhập khẩu.(không nhãn hiệu). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44219999: Khung kệ 480 (5 thanh), thành phẩm đã đục lỗ, tạo rãnh hoàn chỉnh. (W480 x D300 x H53) mm, được làm bằng gỗ thông xẻ nhập khẩu.(không nhãn hiệu). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44219999: Khung kệ 580 (6 thanh), thành phẩm đã đục lỗ, tạo rãnh hoàn chỉnh. (W580 x D300 x H53) mm, được làm bằng gỗ thông xẻ nhập khẩu.(không nhãn hiệu). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44219999: Khung nối cho rào an toàn Ext Yoni 8cm EU slam shut natural. Sản phẩm làm bằng gỗ cao su mua trong nước. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Khung tranh bằng gỗ LARGE RECTANGULAR FRAME/ALXI-PI450A (L800xW622xH70mm) Gỗ Tràm (xk)
- Mã HS 44219999: Khung tranh bằng gỗ SMALL FRAME/ALXI-PI452A (L622xW450xH70mm) Gỗ Tràm (xk)
- Mã HS 44219999: Khung tranh bằng gỗ SQUARE FRAME/ALXI-PI451A (L622xW622xH70mm) Gỗ Tràm (xk)
- Mã HS 44219999: Khuôn bế mẫu ARM 1730 KT 650*180 bằng gỗ (xk)
- Mã HS 44219999: Khuôn bế mẫu ARM 1951B-01 KT 650*180 bằng gỗ (xk)
- Mã HS 44219999: Khuôn bế mẫu ARM 2046 KT 1250*180 bằng gỗ (xk)
- Mã HS 44219999: Khuôn gỗ H0340R-K240 (Dùng trong sản xuất mút xốp) (xk)
- Mã HS 44219999: Khuôn gỗ H0340R-K250 (Dùng trong sản xuất mút xốp) (xk)
- Mã HS 44219999: Khuôn gỗ H0340R-K260 (Dùng trong sản xuất mút xốp) (xk)
- Mã HS 44219999: Khuôn gỗ H0340R-K270 (Dùng trong sản xuất mút xốp) (xk)
- Mã HS 44219999: Khuôn gỗ H0340R-K280 (Dùng trong sản xuất mút xốp) (xk)
- Mã HS 44219999: KP01078/ Móc treo tường bằng gỗ Walnut Qc:(80x39x55)mm (xk)
- Mã HS 44219999: KP01101/ Kệ hộp treo tường bằng ván Mdf Qc:(440x188x154)mm (xk)
- Mã HS 44219999: KP01102/ Kệ hộp treo tường bằng ván Mdf Qc:(880x188x154)mm (xk)
- Mã HS 44219999: KP01103/ Móc treo tường bằng gỗ Oak và ván Mdf Qc:(440x100x25)mm (xk)
- Mã HS 44219999: KP01104/ Móc treo tường bằng gỗ Walnut và ván Mdf Qc:(440x100x25)mm (xk)
- Mã HS 44219999: Lều Chuột Vuông Cửa Tròn, Kích Thước (20x20x16)Cm. Đồ Chơi Dành Cho Thú Cưng Bằng Gỗ Thông Nhập Khẩu, Dán Nhãn. Đóng Gói 12 Cái/Thùng. Hàng Mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-3008-10-O/P/ Bậc cầu thang gỗ làm từ gỗ sồi, item: LJ-3008-10-O/P, kích thước: 900mmx285mmx28mm (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-4000-HM/ Đầu trụ lan can làm từ Gỗ thích cứng, item: LJ-4000-HM, kích thước: 13.5x13.5x2.3cm (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-4001-AL/ Trụ lan can làm từ gỗ trăn, item: LJ-4001-AL, kích thước: 3.5"*3.5"*60" (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-4001-HM/ Đầu trụ lan can làm từ Gỗ thích cứng, item: LJ-4001-HM, kích thước: 13.5x13.5x2.3cm (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-4004-O/ Trụ lan can làm từ gỗ sồi, item: LJ-4004-O, kích thước: 3"* 3"*48" (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-4005RT-P/ Trụ lan can làm từ Gỗ dương, item: LJ-4005RT-P, kích thước: 2.875"*2.875"*41.5" (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-4014-O/ Trụ lan can làm từ gỗ sồi, item: LJ-4014-O, kích thước: 3"*3"*50" (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-4015-O/ Trụ lan can làm từ Gỗ sồi, item: LJ-4015-O, kích thước: 3"*3"*58" (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-4042BT-O/ Trụ lan can làm từ gỗ sồi, item: LJ-4042BT-O, kích thước: 3"*3"*58" (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-4075 1/2-M/ Trụ lan can làm từ Gỗ thích cứng, item: LJ-4075 1/2-M, kích thước: 3.5x3.5x56 inch (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-4075 1/2-O/ trụ lan can làm từ gỗ sồi, item: LJ-4075 1/2-O, kích thước: 1.625"*3.25"*56" (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-4075-50-B/ Trụ lan can làm từ Gỗ dẻ gai, item: LJ-4075-50-B, kích thước: 3.5"*3.5"*50" (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-4075-50-H/ Trụ lan can làm từ Gỗ độc cần, item: LJ-4075-50-H, kích thước: 3.5"*3.5"*50" (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-4075-50-M/ Trụ lan can làm từ Gỗ thích cứng, item: LJ-4075-50-M, kích thước: 3.5"*3.5"*50" (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-4075-50-O/ Trụ lan can làm từ gỗ sồi, item: LJ-4075-50-O, kích thước: 3.5"*3.5"*50" (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-4075-50-P/ Trụ lan can làm từ gỗ dương, item: LJ-4075-50-P, kích thước: 3.5"*3.5"*50" (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-4075-AL/ Trụ lan can làm từ Gỗ trăn, item: LJ-4075-AL, kích thước: 6.25"*6.25"*55" (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-4075-B/ Trụ lan can làm từ Gỗ dẻ gai, item: LJ-4075-B, kích thước: 3.5"*3.5"*56" (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-4075-C/ Trụ lan can làm từ gỗ anh đào, item: LJ-4075-C, kích thước: 3.5"*3.5"*56" (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-4075-H/ Trụ lan can làm từ Gỗ độc cần, item: LJ-4075-H, kích thước: 3.5"*3.5"*56" (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-4075-H/ Trụ lan can làm từ Gỗ độc cần, item: LJ-4075-H, kích thước: 5.72cm*6.03cm*16' (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-4075-M/ Trụ lan can làm từ Gỗ thích cứng, item: LJ-4075-M, kích thước: 3.5x3.5x56 inch (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-4075NC-PRG/ Trụ lan can làm từ gỗ dương, item: LJ-4075NC-PRG, kích thước: 3.5"*3.5"*54.35" (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-4075-O/ Trụ lan can làm từ gỗ sồi, item: LJ-4075-O, kích thước: 3.5"*3.5"*56" (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-4075-O/ Trụ lan can làm từ gỗ sồi, Item: LJ-4075-O, kích thước: 3.5x3.5x56 inch (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-4075-P/ Trụ lan can làm từ Gỗ dương, item: LJ-4075-P, kích thước: 3.5x3.5x56 inch (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-4075-PRG/ trụ lan can làm từ gỗ dương, item: LJ-4075-PRG, kích thước: 3.5"*3.5"*56" (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-4075-PRG/ Trụ lan can làm từ gỗ dương, item: LJ-4075-PRG, kích thước: 5.72cm*6.03cm*16' (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-4075-WO/ Trụ lan can làm từ Gỗ sồi trắng, item: LJ-4075-WO, kích thước: 3.5"*3.5"*56" (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-4076NS-PRG/ Trụ lan can làm từ gỗ dương, item: LJ-4076NS-PRG, kích thước: 4"*4"*58" (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-4076-PRG/ trụ lan can làm từ gỗ dương, item: LJ-4076-PRG, kích thước: 4"*4"*58" (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-4091 1/2-P/ Trụ lan can làm từ Gỗ gỗ dương, item: LJ-4091 1/2-P, kích thước: 4.25"*4.25"*50" (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-4091-B/ Trụ lan can làm từ Gỗ dẻ gai, item: LJ-4091-B, kích thước: 6.25"*6.25"*55" (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-4091-C/ Trụ lan can làm từ gỗ anh đào, item: LJ-4091-C, kích thước: 6.25"*6.25"*55" (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-4091-HM/ trụ lan can làm từ Gỗ thích cứng, item: LJ-4091-HM, kích thước: 6.25"*6.25"*55" (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-4091-IT-PRG/ Trụ lan can làm từ Gỗ dương, item: LJ-4091-IT-PRG, kích thước: 6.25"*6.25"*55" (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-4091-M/ Trụ lan can làm từ Gỗ thích cứng, item: LJ-4091-M, kích thước: 6.25"*6.25"*55" (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-4091NC-PRG/ Trụ lan can làm từ Gỗ dương, item: LJ-4091NC-PRG, kích thước: 6.25"*6.25"*55" (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-4091-O/ Trụ lan can làm từ gỗ sồi, item: LJ-4091-O, kích thước: 6.25"*6.25"*55" (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-4091-O/ Trụ lan can làm từ gỗ sồi, Item: LJ-4091-O, kích thước:6.25"*6.25"*55" (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-4091-P/ Trụ lan can làm từ Gỗ dương, item: LJ-4091-P, kích thước: 6.25"*6.25"*55" (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-4091-PRG/ Trụ lan can làm từ gỗ dương, item: LJ-4091-PRG, kích thước: 6.25"*6.25"*55" (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-4091-WO/ Trụ lan can làm từ gỗ sồi trắng, item: LJ-4091-WO, kích thước: 6.25"*6.25"*55" (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-4092-O/ trụ lan can làm từ gỗ sồi, item: LJ-4092-O, kích thước: 7.5"*7.5"*53 3/16" (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-4092-O/ Trụ lan can làm từ gỗ sồi, Item:LJ-4092-O, kích thước:7.5"*7.5"*53 3/16" (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-4092-P/ trụ lan can làm từ Gỗ dương, item: LJ-4092-P, kích thước: 7.5"*7.5"*53.1875" (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-4092-PRG/ Trụ lan can làm từ gỗ dương, item: LJ-4092-PRG, kích thước: 7.5"*7.5"*53 3/16" (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-4093-P/ Trụ lan can làm từ Gỗ dương, item: LJ-4093-P, kích thước: 3.5"*3.5"*56" (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-4094-C/ Trụ lan can làm từ gỗ anh đào, item: LJ-4094-C, kích thước: 3.5"*3.5"*56" (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-4094-O/ Trụ lan can làm từ gỗ sồi, item: LJ-4094-O, kích thước: 7.5"*7.5"*53 3/16" (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-4094-P/ trụ lan can làm từ gỗ dương, item: LJ-4094-P, kích thước: 7.5"*7.5"*53 3/16" (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-4095-PRG/ Trụ lan can làm từ Gỗ dương, item: LJ-4095-PRG, kích thước: 7.5"*7.5"*53.1875" (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-4175-50-B/ Trụ lan can làm từ Gỗ dẻ gai, item: LJ-4175-50-B, kích thước: 4.5"*4.5"*50" (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-4175-50-HM/ Trụ lan can làm từ Gỗ thích cứng, item: LJ-4175-50-HM, kích thước: 3.5x3.5x56 inch (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-4175-50-M/ Trụ lan can làm từ Gỗ thích cứng, item: LJ-4175-50-M, kích thước: 4.5"*4.5"*50" (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-4175-50-O/ Trụ lan can làm từ gỗ sồi, item: LJ-4175-50-O, kích thước: 4.5"*4.5"*50" (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-4175-AL/ Trụ lan can làm từ gỗ trăn, item: LJ-4175-AL, kích thước: 4.5"*4.5"*56" (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-4175-AL/ Trụ lan can làm từ gỗ trăn, item: LJ-4175-AL, kích thước: 5.72cm*6.03cm*16' (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-4175-HM/ trụ lan can làm từ Gỗ thích cứng, item: LJ-4175-HM, kích thước: 4.5"*4.5"* 56" (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-4175-IT-PRG/ Trụ lan can làm từ gỗ dương, item: LJ-4175-IT-PRG, kích thước: 4.5"*4.5"*22.1875" (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-4175-IT-PRG/ Trụ lan can làm từ Gỗ dương, item: LJ-4175-IT-PRG, kích thước: 4.5"*4.5"*56" (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-4175-IT-PRG/ Trụ lan can làm từ Gỗ dương, item: LJ-4175-IT-PRG, kích thước: 5.72cm*6.03cm*16' (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-4175-M/ Trụ lan can làm từ Gỗ thích cứng, item: LJ-4175-M, kích thước: 4.5"*4.5"*56" (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-4175-O/ Trụ lan can làm từ gỗ sồi, item: LJ-4175-O, kích thước: 3.5"*3.5"*56" (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-4175-P/ Trụ lan can làm từ gỗ dương, item: LJ-4175-P, kích thước: 4.5"*4.5"*56" (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-4175SL-B/ Hộp trụ lan can làm từ gỗ dẻ gai, item: LJ-4175SL-B, kích thước: 6.5x6.5x21.75mm (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-4175SL-M/ Trụ lan can làm từ Gỗ thích cứng, item: LJ-4175SL-M, kích thước: 4.5"*4.5"*22.1875" (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-4175SL-O/ Chân trụ lan can làm từ gỗ sồi, item: LJ-4175SL-O, kích thước: 4.5"*4.5"*22 3/16" (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-4175SL-P/ Trụ lan can làm từ gỗ dương, item: LJ-4175SL-P, kích thước: 4.5"*4.5"*22.1875" (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-4175SL-PRG/ Trụ lan can làm từ gỗ dương, item: LJ-4175SL-PRG, kích thước: 4.5"*4.5"*22 3/16" (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-4182-O/ Trụ lan can làm từ gỗ sồi, item: LJ-4182-O, kích thước: 3.25"*3.25"*58" (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-4274-P/ Trụ lan can làm từ Gỗ dương, item: LJ-4274-P, kích thước: 2.875"*2.875"*41.5" (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-4291-AL/ Đầu trụ lan can làm từ gỗ trăn, item: LJ-4291-AL, kích thước: 6.25"*6.25"*51.5" (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-4291-HM/ Trụ lan can làm từ Gỗ thích cứng, item: LJ-4291-HM, kích thước: 3.5x3.5x56 inch (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-4391-O/ Trụ lan can làm từ gỗ sồi, item: LJ-4391-O, kích thước: 5.5"*5.5"*56" (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-4391-PRG/ Trụ lan can làm từ Gỗ dương, item: LJ-4391-PRG, kích thước: 7.5"*7.5"*53.1875" (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-4392-O/ Trụ lan can làm từ gỗ sồi, item: LJ-4392-O, kích thước: 4.25x4.25x62.875 inch (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-4392-O/ Trụ lan can làm từ gỗ sồi, Item:LJ-4392-O, kích thước:4.25x4.25x62.875 inch (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-4392-P/ Trụ lan can làm từ gỗ dương, item: LJ-4392-P, kích thước: 4.25"*4.25"*62.875" (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-4392-P/ Trụ lan can làm từ gỗ dương, Item:LJ-4392-P, kích thước:4.25"*4.25"*62.875" (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-4392-PRG/ Trụ lan can làm từ Gỗ dương, item: LJ-4392-PRG, kích thước: 3.5"*3.5"*56" (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-4393-P/ Trụ lan can làm từ Gỗ dương, item: LJ-4393-P, kích thước: 4.25"*4.25"*62 7/8" (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-4393-P/ Trụ lan can làm từ Gỗ dương, Item:LJ-4393-P, kích thước:4.25"*4.25"*62 7/8" (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-4394-C/ Trụ lan can làm từ gỗ anh đào, item: LJ-4394-C, kích thước: 3.5"*3.5"*56" (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-4394-HM/ Trụ lan can làm từ Gỗ thích cứng, item: LJ-4394-HM, kích thước: 3.5x3.5x56 inch (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-4394-O/ Trụ lan can làm từ gỗ sồi, Item:LJ-4394-O, kích thước:4.25"*4.25"*62" (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-4394-P/ Trụ lan can làm từ Gỗ dương, item: LJ-4394-P, kích thước: 4.25"*4.25"*62" (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-4394-PRG/ Trụ lan can cầu thang làm từ gỗ dương, item: LJ-4394-PRG, kích thước: 4.25"*4.25"*62" (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-4395-O/ Trụ lan can làm từ gỗ sồi, item: LJ-4395-O, kích thước: 4.25"*4.25"*62" (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-4395-P/ Trụ lan can làm từ gỗ dương, item: LJ-4395-P, kích thước: 4.25"*4.25"*62" (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-4500-O/ Trụ lan can làm từ gỗ sồi, item: LJ-4500-O, kích thước: 3"*3"*47.75" (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-4504-O/ Trụ lan can làm từ gỗ sồi, item: LJ-4504-O, kích thước: 3"* 3"*48" (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-6010B-08-O/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ Gỗ sồi, item: LJ-6010B-08-O, kích thước: 57mm*60.5mm*8' (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-6010B-10-O/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ Gỗ sồi, item: LJ-6010B-10-O, kích thước: 57mm*60.5mm*10' (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-6010B-12-O/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ Gỗ sồi, item: LJ-6010B-12-O, kích thước: 57mm*60.5mm*12' (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-6010B-14-O/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ Gỗ sồi, item: LJ-6010B-14-O, kích thước: 57mm*60.5mm*14' (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-6010B-16-O/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ Gỗ sồi, item: LJ-6010B-16-O, kích thước: 57mm*60.5mm*16' (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-6010UJ-08-AL/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ Gỗ trăn, item: LJ-6010UJ-08-AL, kích thước: 57mm*60.5mm*8' (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-6010UJ1-16-O/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ gỗ sồi, item: LJ-6010UJ1-16-O, kích thước: 57.2mm*60.3mm*16' (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-6010UJ-16-AL/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ Gỗ trăn, item: LJ-6010UJ-16-AL, kích thước: 5.7cm*6.05cm*16' (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-6210B-12-O/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ Gỗ sồi, item: LJ-6210B-12-O, kích thước: 66.7mm*60.3mm*12' (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-6210PUJ/FS-08-AL/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ Gỗ trăn, item: LJ-6210PUJ/FS-08-AL, kích thước: 66.7mm*60.3mm*8' (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-6210UJ-08-AL/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ Gỗ trăn, item: LJ-6210UJ-08-AL, kích thước: 66.7mm*60.3mm*16' (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-6210UJ-16-AL/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ Gỗ trăn, item: LJ-6210UJ-16-AL, kích thước: 6.7cm*6.05cm*16' (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-6C01B-16-AL/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ Gỗ trăn, item: LJ-6C01B-16-AL, kích thước: 5.7cm*6.05cm*16' (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-6C01B-16-O/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ Gỗ sồi, item: LJ-6C01B-16-O, kích thước: 66.7mm*60.3mm*12' (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-6C01UJ-08-AL/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ Gỗ trăn, item: LJ-6C01UJ-08-AL, kích thước: 66.8mm*53.98mm*8' (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-6C01UJ-12-AL/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ Gỗ trăn, item: LJ-6C01UJ-12-AL, kích thước: 66.8mm*53.98mm*12' (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-6C01UJ-14-AL/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ Gỗ trăn, item: LJ-6C01UJ-14-AL, kích thước: 5.7cm*6.05cm*16' (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-6C01UJ-16-AL/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ Gỗ trăn, item: LJ-6C01UJ-16-AL, kích thước: 6.67cm*5.40cm*16' (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-6T10UJ1-16-P/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ gỗ dương, item: LJ-6T10UJ1-16-P, kích thước: 62.96mm*44.58mm*16' (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-7009-O/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: LJ-7009-O, kích thước: 28x5.5x6.2cm (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-7011-O/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: LJ-7011-O, kích thước: 57mm*60.5mm*200mm (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-7012SB-O/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: LJ-7012SB-O, kích thước: 4.875"x57.15mm x 60.33mm (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-7020-O/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: LJ-7020-O, kích thước: 28x5.5x6.2cm (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-7027-H/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ Gỗ cây độc cần xẻ, item: LJ-7027-H, kích thước: 19.5mm*114.3mm*165.1mm (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-7027N-H/ Miếng đệm đầu tay vịn lan can Gỗ cây độc cần, item: LJ-7027N-H, kích thước: 57mm*60.5mm*200mm (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-7028-O/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ Gỗ sồi, item: LJ-7028-O, kích thước: 5/16"x280x292.1 (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-7029-HM/ Ốp hông bậc cầu thang làm từ gỗ thích cứng, item: LJ-7029-HM, kích thước: 200mm*235mm*1200mm (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-7029-O/ Ốp hông bậc cầu thang làm từ gỗ sồi, item: LJ-7029-O, kích thước: 200mm*235mm*1200mm (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-7029-P/ Ốp hông bậc cầu thang làm từ gỗ dương, item: LJ-7029-P, kích thước: 5/16"x198x298mm (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-7033-H/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ Gỗ cây độc cần xẻ, item: LJ-7033-H, kích thước: 19.5mm*114.3mm*165.1mm (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-7047-O/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: LJ-7047-O, kích thước: 60.33mm*57.15mm*8.75" (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-7048-O/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: LJ-7048-O, kích thước: 60.5mm*57mm*317.5mm (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-7048-P/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ dương, item: LJ-7048-P, kích thước: 76.5mm*70.7mm*153.5mm (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-70RD-O/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: LJ-70RD-O, kích thước: 28x5.5x6.2cm (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-7247-O/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: LJ-7247-O, kích thước: 4.875"x57.15mm x 60.33mm (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-7248-O/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: LJ-7248-O, kích thước: 4.875"x57.15mm x 60.33mm (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-7248-P/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ dương, item: LJ-7248-P, kích thước: 60.5mm*57mm*285.75mm (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-8015A-O 42-48/ óp hông bậc cầu thang làm từ gỗ sồi, item: LJ-8015A-O 42-48, kích thước: 8015-42/48-2 (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-8015-HM 48/ Ốp hông bậc cầu thang làm từ gỗ thích cứng, item: LJ-8015-HM 48, kích thước: 200mm*235mm*1200mm (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-8076-6.5-O/HM/ Bậc cầu thang gỗ làm từ gỗ sồi, item: LJ-8076-6.5-O/HM, kích thước: 45mm*6.625"*17" (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-8076-O/ Bậc cầu thang gỗ làm từ gỗ sồi, item: LJ-8076-O, kích thước: 45mm*6.625"*17" (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-8171-6.5-O LH/ Bậc cầu thang gỗ làm từ gỗ sồi, item: LJ-8171-6.5-O LH, kích thước: 900mmx285mmx28mm (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-8171-6.5-O RH/ Bậc cầu thang gỗ làm từ gỗ sồi, item: LJ-8171-6.5-O RH, kích thước: 900mmx285mmx28mm (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-8172NR-6.5-O/ Bậc cầu thang gỗ làm từ gỗ sồi, item: LJ-8172NR-6.5-O, kích thước: 900mmx285mmx28mm (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-9012-O/ Đầu trụ lan can làm từ Gỗ sồi, item: LJ-9012-O, kích thước: 138.2mm*138.2mm*41.5mm (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-9012-O/ Đầu trụ lan can làm từ Gỗ sồi, Item:LJ-9012-O, kích thước:138.2mm*138.2mm*41.5mm (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-9014-P/ Đầu trụ lan can làm từ Gỗ dương, item: LJ-9014-P, kích thước: 163.6mm*163.6mm*41.5mm (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-9304-P/ Đầu trụ lan can làm từ Gỗ dương, item: LJ-9304-P, kích thước: 106.4mm*106.4mm*34.9mm (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-9305-HM/ Đầu trụ lan can làm từ Gỗ thích cứng, item: LJ-9305-HM, kích thước: 117.5mm*117.5mm*34.9mm (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-9305-P/ đầu trụ lan can làm từu gỗ dương, item: LJ-9305-P, kích thước: 117.5mm*117.5mm*34.9mm (xk)
- Mã HS 44219999: LJAN-6010PUJ/0F-08-O/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ gỗ sồi, item: LJAN-6010PUJ/0F-08-O, kích thước: 5.72cm*6.03cm*16' (xk)
- Mã HS 44219999: LJAN-6010PUJ/0F-08-P/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ gỗ dương, item: LJAN-6010PUJ/0F-08-P, kích thước: 5.72cm*6.03cm*16' (xk)
- Mã HS 44219999: LJAN-6010PUJ/0F-10-O/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ gỗ sồi, item: LJAN-6010PUJ/0F-10-O, kích thước: 5.72cm*6.03cm*16' (xk)
- Mã HS 44219999: LJAN-6010PUJ/0F-10-P/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ gỗ sồi, item: LJAN-6010PUJ/0F-10-P, kích thước: 5.72cm*6.03cm*16' (xk)
- Mã HS 44219999: LJAN-6010PUJ/0F-12-O/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ gỗ sồi, item: LJAN-6010PUJ/0F-12-O, kích thước: 5.72cm*6.03cm*16' (xk)
- Mã HS 44219999: LJAN-6010PUJ/0F-16-P/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ gỗ sồi, item: LJAN-6010PUJ/0F-16-P, kích thước: 5.72cm*6.03cm*16' (xk)
- Mã HS 44219999: LJAN-6010UJ-08-O/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ gỗ sồi, item: LJAN-6010UJ-08-O, kích thước: 5.72cm*6.03cm*16' (xk)
- Mã HS 44219999: LJAN-6010UJ-08-P/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ gỗ dương, item: LJAN-6010UJ-08-P, kích thước: 5.72cm*6.03cm*16' (xk)
- Mã HS 44219999: LJAN-6010UJ-10-P/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ gỗ sồi, item: LJAN-6010UJ-10-P, kích thước: 5.72cm*6.03cm*16' (xk)
- Mã HS 44219999: LJAN-6010UJ-12-P/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ gỗ sồi, item: LJAN-6010UJ-12-P, kích thước: 5.72cm*6.03cm*16' (xk)
- Mã HS 44219999: LJAN-6010UJ-16-O/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ gỗ sồi, item: LJAN-6010UJ-16-O, kích thước: 5.72cm*6.03cm*16' (xk)
- Mã HS 44219999: LJAN-6010UJ-16-P/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ gỗ sồi, item: LJAN-6010UJ-16-P, kích thước: 5.72cm*6.03cm*16' (xk)
- Mã HS 44219999: LJAN-6010UJ-20-O/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ gỗ sồi, item: LJAN-6010UJ-20-O, kích thước: 5.72cm*6.03cm*16' (xk)
- Mã HS 44219999: LJAN-6010UJ-20-P/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ gỗ dương, item: LJAN-6010UJ-20-P, kích thước: 5.72cm*6.03cm*20' (xk)
- Mã HS 44219999: LJAN-6210PUJ/07-16-P/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ gỗ dương, item: LJAN-6210PUJ/07-16-P, kích thước: 5.72cm*6.03cm*16' (xk)
- Mã HS 44219999: LJAN-6210UJ-08-P/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ gỗ sồi, item: LJAN-6210UJ-08-P, kích thước: 5.72cm*6.03cm*16' (xk)
- Mã HS 44219999: LJAN-6210UJ-10-P/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ gỗ sồi, item: LJAN-6210UJ-10-P, kích thước: 5.72cm*6.03cm*16' (xk)
- Mã HS 44219999: LJAN-6210UJ-12-P/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ gỗ sồi, item: LJAN-6210UJ-12-P, kích thước: 5.72cm*6.03cm*16' (xk)
- Mã HS 44219999: LJAN-6210UJ-14-P/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ gỗ dương, item: LJAN-6210UJ-14-P, kích thước: 5.72cm*6.03cm*16' (xk)
- Mã HS 44219999: LJAN-6210UJ-16-P/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ gỗ sồi, item: LJAN-6210UJ-16-P, kích thước: 5.72cm*6.03cm*16' (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-B101-PG/ Trụ lan can làm từ Gỗ dương, item: LJ-B101-PG, kích thước: 5.72cm*6.03cm*16' (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-B101-PG/ Trụ lan can làm từ Gỗ dương, item: LJ-B101-PG, kích thước: 6.25"*6.25"*56.25" (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-B110-H/ Trụ lan can làm từ gỗ độc cần, item: LJ-B110-H, kích thước: 4.75"*4.75"*55" (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-B110-H/ Trụ lan can làm từ gỗ độc cần, item: LJ-B110-H, kích thước: 5.72cm*6.03cm*16' (xk)
- Mã HS 44219999: LJ-B110-PG/ Trụ lan can làm từ Gỗ dương, item: LJ-B110-PG, kích thước: 4.75"*4.75"*55" (xk)
- Mã HS 44219999: LJF-4091-O/ trụ lan can làm từ gỗ sồi, item: LJF-4091-O, kích thước: 4.5"*4.5"*53" (xk)
- Mã HS 44219999: LJF-4091-PRG/ Trụ lan can làm từ Gỗ dương, item: LJF-4091-PRG, kích thước: 6.25"*6.25"*53" (xk)
- Mã HS 44219999: LJP-2005-O 38/ Lan can cầu thang làm từ gỗ sồi, item: LJP-2005-O 38, kích thước: 1.75"*1.75"*34" (xk)
- Mã HS 44219999: LJP-3342BT-AL/ Trụ lan can làm từ gỗ trăn, item: LJP-3342BT-AL, kích thước: 3.5"*3.5"*60" (xk)
- Mã HS 44219999: LJP-3345BT-AL/ Trụ lan can làm từ gỗ trăn, item: LJP-3345BT-AL, kích thước: 3.5"*3.5"*60" (xk)
- Mã HS 44219999: LJRA-4091-P/ trụ lan can cầu thang làm từ gỗ dương, item: LJRA-4091-P, kích thước: 6.25"*6.25"*55" (xk)
- Mã HS 44219999: LJRC-4091-HM/ trụ lan can làm từ Gỗ thích cứng, item: LJRC-4091-HM, kích thước: 6.25"*6.25"*55" (xk)
- Mã HS 44219999: LJRC-4091-IT-AL/ Trụ lan can làm từ Gỗ trăn, item: LJRC-4091-IT-AL, kích thước: 6.25"*6.25"*55" (xk)
- Mã HS 44219999: LJRC-4091-M/ Trụ lan can làm từ Gỗ thích cứng, item: LJRC-4091-M, kích thước: 6.25"*6.25"*55" (xk)
- Mã HS 44219999: LJRC-4091-P/ Trụ lan can làm từ gỗ dương, item: LJRC-4091-P, kích thước: 6.25"*6.25"*55" (xk)
- Mã HS 44219999: LNCO Half/ Đầu trụ lan can làm từ gỗ sồi trắng, item: LNCO Half, kích thước: 110mm*50.5mm*29mm (xk)
- Mã HS 44219999: LNCP Half/ Đầu trụ lan can làm từ Gỗ thông, item: LNCP Half, kích thước: 110mm*50.5mm*29mm (xk)
- Mã HS 44219999: Logo công ty dùng để dán lên các sản phẩm gỗ, chất liệu: kẽm/ (xk)
- Mã HS 44219999: Lõi bằng gỗ ván ép dùng để cuộn tấm chống trượt dao cạo râu, hàng quay vòng đã qua sử dụng (xk)
- Mã HS 44219999: Lõi cố định cuộn dây điện bằng gỗ/200322W, kích thước:bán kính tính từ lõi 15.5 cm, chiều dài lõi 46.5 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Lõi cố định cuộn dây điện bằng gỗ/200329W, kích thước:bán kính tính từ lõi 15.5 cm, chiều dài lõi 46.5 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Lõi cố định cuộn dây điện WECC-2x2.0SQ+2x0.3SQ bằng gỗ/200405W, kích thước:bán kính tính từ lõi 15.5 cm, chiều dài lõi 46.5 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Lõi cố định cuộn dây điện WECC-2x2.5SQ+2x0.3SQ bằng gỗ/200117W, kích thước:bán kính tính từ lõi 15.5 cm, chiều dài lõi 46.5 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Lõi cố định cuộn dây điện WECC-2x2.5SQ+2x0.3SQ bằng gỗ/200301W, kích thước:bán kính tính từ lõi 15.5 cm, chiều dài lõi 46.5 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Lõi cuốn dây đồng chất liệu bằng gỗ công nghiệp, Mục 04 TK 103362262730 ngày 12/06/2020, hàng đã qua sử dụng (xk)
- Mã HS 44219999: Lõi cuộn dây nhôm chất liệu bằng gỗ công nghiệp phi 68*46cm tạm nhập quay vòng theo tờ khai:103124408660/A12 ngày 30/01/2020. (xk)
- Mã HS 44219999: Lồng Cỏ Treo Hình Thang,Lớn. Kích Thước (14x8x22)cm, Hiệu Sanko. Đồ Chơi Cho Thú Cưng Bằng Gỗ Dương. Đóng Gói Hộp Màu, Túi Hút Ẩm, 48 Cái/Thùng. Hàng Mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Lồng Cỏ Treo Hình Thang. Kích Thước (12x6x12)cm, Hiệu Sanko. Đồ Chơi Cho Thú Cưng Bằng Gỗ Dương. Đóng Gói Hộp Màu, Túi Hút Ẩm, 96 Cái/Thùng. Hàng Mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Lót cốc bằng gỗ keo, đường kính 110mm, dày 15mm: 1000692 sawa II (acacia), không thuộc danh mục cites, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Lót cốc bằng gỗ óc chó- tên khoa học: Juglans Nigra, đường kính 110mm, dày 15mm: 1000693 sawa II (walnut), không thuộc danh mục cites, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Lót cốc bằng gỗ tần bì, đường kính 110mm, dày 15mm: 1000694 sawa II (ash), không thuộc danh mục cites, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: LQT11O/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi trắng, item: LQT11O, kích thước: 57mm*60.5mm*200mm (xk)
- Mã HS 44219999: Ly đựng bàn chải đánh răng vuông, bằng MDF, cẩn trứng sơn màu bạc phủ bóng, kích thước: 3 x 3 x 4.5 (inch), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Ly đựng bàn chải đánh răng vuông, bằng MDF, cẩn trứng trắng sơn trắng phủ bóng, kích thước: 3 x 3 x 4.5 (inch), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Ly đựng bàn chải đánh răng vuông, bằng MDF, dán lá bạc antic phủ bóng, kích thước: 3 x 3 x 4.5 (inch), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Ly đựng bàn chải đánh răng vuông, bằng MDF, dán lá bạc màu khói phủ bóng, kích thước: 3 x 3 x 4.5 (inch), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Ly đựng bàn chải đánh răng vuông, bằng MDF, dán lá chuối phủ bóng, kích thước: 3 x 3 x 4.5 (inch), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: MA-002.3/ Tay nắm cửa bằng gỗ (xk)
- Mã HS 44219999: MALAPAINT11/ Sản phẩm chứa đựng bút và giấy vẽ bằng gỗ (xk)
- Mã HS 44219999: Mặt cửa cho chuồng thú cưng bằng gỗ cao su ghép, kích thước (83-2-91)cm, (59631 Convertible Elite Pet Gate 1Panel 90H BR), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Mặt tròn bằng gỗ thông xẻ nhập khẩu thuộc bộ phận tang cuốn cáp đường kính 1000mm, độ dày 46mm, sản phẩm hoàn chỉnh đã mài nhẵn- Wooden Flange L7-4 (1000 x 46 mm) (bộ cái) (xk)
- Mã HS 44219999: Mặt tròn bằng gỗ thông xẻ nhập khẩu thuộc bộ phận tang cuốn cáp đường kính 1000mm, độ dày 54mm, sản phẩm hoàn chỉnh đã mài nhẵn- Flanges for cable drum 1000 (27*2) (mới 100%) (xk)
- Mã HS 44219999: Mặt tròn bằng gỗ thông xẻ nhập khẩu thuộc bộ phận tang cuốn cáp đường kính 1050mm, độ dày 46mm, sản phẩm hoàn chỉnh đã mài nhẵn- Wooden Flange L7-5 (1050 x 46 mm) (bộ cái) (xk)
- Mã HS 44219999: Mặt tròn bằng gỗ thông xẻ nhập khẩu thuộc bộ phận tang cuốn cáp đường kính 1200mm, độ dày 56mm, sản phẩm hoàn chỉnh đã mài nhẵn- Wooden Flange L9-3 (1200 x 56 mm) (bộ cái) (xk)
- Mã HS 44219999: Mặt tròn bằng gỗ thông xẻ nhập khẩu thuộc bộ phận tang cuốn cáp đường kính 1350mm, độ dày 56mm, sản phẩm hoàn chỉnh đã mài nhẵn- Wooden Flange L9-8 (1350 x 56 mm) (bộ cái) (xk)
- Mã HS 44219999: Mặt tròn bằng gỗ thông xẻ nhập khẩu thuộc bộ phận tang cuốn cáp đường kính 640mm, độ dày 36mm, sản phẩm hoàn chỉnh đã mài nhẵn- Wooden Flange L3-5 (640 x 36 mm) (bộ cái) (xk)
- Mã HS 44219999: Mặt tròn bằng gỗ thông xẻ nhập khẩu thuộc bộ phận tang cuốn cáp đường kính 640mm, độ dày 48mm, sản phẩm hoàn chỉnh đã mài nhẵn- Flanges for cable drum 640mm(14*2) (mới 100%) (xk)
- Mã HS 44219999: Mặt tròn bằng gỗ thông xẻ nhập khẩu thuộc bộ phận tang cuốn cáp đường kính 670mm, độ dày 48mm, sản phẩm hoàn chỉnh đã mài nhẵn- Flanges for cable drum 670mm(14*2) (mới 100%) (xk)
- Mã HS 44219999: Mặt tròn bằng gỗ thông xẻ nhập khẩu thuộc bộ phận tang cuốn cáp đường kính 700mm, độ dày 48mm, sản phẩm hoàn chỉnh đã mài nhẵn- Flanges for cable drum 700mm(14*2)(mới 100%) (xk)
- Mã HS 44219999: Mặt tròn bằng gỗ thông xẻ nhập khẩu thuộc bộ phận tang cuốn cáp đường kính 730mm, độ dày 36mm, sản phẩm hoàn chỉnh đã mài nhẵn- Wooden Flange L4-5 (730 x 36 mm) (bộ cái) (xk)
- Mã HS 44219999: Mặt tròn bằng gỗ thông xẻ nhập khẩu thuộc bộ phận tang cuốn cáp đường kính 750mm, độ dày 36mm, sản phẩm hoàn chỉnh đã mài nhẵn- Flanges for cable drum 750 (18*2) (mới 100%) (xk)
- Mã HS 44219999: Mặt tròn bằng gỗ thông xẻ nhập khẩu thuộc bộ phận tang cuốn cáp đường kính 790mm, độ dày 36mm, sản phẩm hoàn chỉnh đã mài nhẵn- Wooden Flange L4-7 (790 x 36 mm) (bộ cái) (xk)
- Mã HS 44219999: Mặt tròn bằng gỗ thông xẻ nhập khẩu thuộc bộ phận tang cuốn cáp đường kính 800mm, độ dày 36mm, sản phẩm hoàn chỉnh đã mài nhẵn- Flanges for cable drum 800 (18*2) (mới 100%) (xk)
- Mã HS 44219999: Mặt tròn bằng gỗ thông xẻ nhập khẩu thuộc bộ phận tang cuốn cáp đường kính 820mm, độ dày 48mm, sản phẩm hoàn chỉnh đã mài nhẵn- Flanges for cable drum 820mm(14*2) (mới 100%) (xk)
- Mã HS 44219999: Mặt tròn bằng gỗ thông xẻ nhập khẩu thuộc bộ phận tang cuốn cáp đường kính 900mm, độ dày 40mm, sản phẩm hoàn chỉnh đã mài nhẵn- Flanges for cable drum 900 (20*2) (mới 100%) (xk)
- Mã HS 44219999: Mặt tròn bằng gỗ thông xẻ nhập khẩu thuộc bộ phận tang cuốn cáp đường kính 910mm, độ dày 46mm, sản phẩm hoàn chỉnh đã mài nhẵn- Wooden Flange L6-4 (910 x 46 mm) (bộ cái) (xk)
- Mã HS 44219999: Mặt tròn bằng gỗ thông xẻ nhập khẩu thuộc bộ phận tang cuốn cáp đường kính 970mm, độ dày 46mm, sản phẩm hoàn chỉnh đã mài nhẵn- Wooden Flange L6-6 (970 x 46 mm) (bộ cái) (xk)
- Mã HS 44219999: MAU 19- Vỉ lót sàn gỗ gắn trên đế nhựa, được ghép từ 12 thanh thẳng qui cách: 30cmx30cmx12cm (xk)
- Mã HS 44219999: Mẫu gỗ sơn màu CE0484- được sx từ gỗ thông, kích thước (27x18x13) (xk)
- Mã HS 44219999: Mẫu gỗ sơn màu CE0486- được sx từ gỗ thông, kích thước (25x27x13)cm (xk)
- Mã HS 44219999: Mẫu gỗ sơn màu CE0487- được sx từ gỗ thông, kích thước (24x18x10) (xk)
- Mã HS 44219999: Mẫu gỗ sơn màu CE0496, được sx từ gỗ thông, kích thước (53x31x20)cm (xk)
- Mã HS 44219999: Mẫu gỗ sơn màu CE0497, được sx từ gỗ thông, kích thước (49x23x15)cm (xk)
- Mã HS 44219999: Mẫu gỗ sơn màu CE0503- được sx từ gỗ thông, kích thước (38.5x21x49)cm (xk)
- Mã HS 44219999: Mẫu MDF kích thước 75mmx75mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: MAU18- Vỉ lót sàn gỗ gắn trên đế nhựa, được ghép từ 6 thanh thẳng qui cách: 30cmx30cmx12cm (xk)
- Mã HS 44219999: MCHRG4200O/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ gỗ sồi trắng, item: MCHRG4200O, kích thước: 58x60x4200 (xk)
- Mã HS 44219999: MCHRU4200O/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ gỗ sồi trắng, item: MCHRU4200O, kích thước: 58x60x4200 (xk)
- Mã HS 44219999: Mẹt tre, không có nhãn hiệu kích thước 50x50x70cm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Miếng gỗ ép công nghiệp KT:30x20x10mm (xk)
- Mã HS 44219999: Miếng gỗ sơn màu làm mẫu CE0493 (xk)
- Mã HS 44219999: Miếng gỗ sơn màu làm mẫu CE0494 (xk)
- Mã HS 44219999: Miếng trải bàn hình tròn bằng MDF, dán lá bạc antic phủ bóng, kích thước: 15 x 15 x 0.24 (inch), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Miếng trải bàn hình tròn bằng MDF, dán lá bạc màu khói phủ bóng, kích thước: 15 x 15 x 0.24 (inch), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Miếng trải bàn vuông bằng MDF, dán lá bạc màu hồng phủ bóng, kích thước: 15.125 x 15.125 x 0.24 (inch), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: MN 114845(GS)/ Viên ốp tường gỗ sồi (0.09*0.09*0.19)m (xk)
- Mã HS 44219999: MN 115249(GS)/ Viên ốp tường gỗ sồi (0.068*0.068*0.142)m (xk)
- Mã HS 44219999: MN 1152492(GS)/ Viên ốp tường gỗ sồi (0.068*0.068*0.142)m (xk)
- Mã HS 44219999: MN 124845(GS)/ Viên ốp tường gỗ sồi (0.183*0.183*0.19)m (xk)
- Mã HS 44219999: MN 1252492(GS)/ Viên ốp tường gỗ sồi (0.183*0.183*0.142)m (xk)
- Mã HS 44219999: MN 1352492(GS)/ Viên ốp tường gỗ sồi (0.068*0.14*0.14)m (xk)
- Mã HS 44219999: MN 210049(GS)/ Viên ốp tường gỗ sồi (0.102*0.102*0.083)m (xk)
- Mã HS 44219999: MN 210052(GS)/ Viên ốp tường gỗ sồi (0.089*0.089*0.06)m (xk)
- Mã HS 44219999: MN 220049(GS)/ Viên ốp tường gỗ sồi (0.102*0.102*0.083)m (xk)
- Mã HS 44219999: MN 220052(GS)/ Viên ốp tường gỗ sồi (0.089*0.089*0.06)m (xk)
- Mã HS 44219999: MN5767-FPN/ Bảng màu mẫu MDF, ván lạng (4-6)inch (xk)
- Mã HS 44219999: MN5771-FPN/ Bảng màu mẫu MDF, ván lạng (4-6)inch (xk)
- Mã HS 44219999: Móc treo tường bằng gỗ tần bì Ash Qc:(80x39x55)mm (xk)
- Mã HS 44219999: Móc treo tường bằng ván Mdf Qc:(440x90x80)mm (xk)
- Mã HS 44219999: Móc treo tường bằng ván Mdf Qc:(880x90x80)mm (xk)
- Mã HS 44219999: MPR36O/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ gỗ sồi trắng, item: MPR36O, kích thước: 54mm*54mm*3600mm (xk)
- Mã HS 44219999: MPR42O/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ gỗ sồi trắng, item: MPR42O, kích thước: 54mm*54mm*4200mm (xk)
- Mã HS 44219999: MUKU-1-20/ Mặt gỗ Muku MUKU-1-20 (xk)
- Mã HS 44219999: MUKU-2-20/ Mặt gỗ Muku MUKU-2-20 (xk)
- Mã HS 44219999: MUKU-3-20/ Mặt gỗ Muku MUKU-3-20 (xk)
- Mã HS 44219999: MUKU-4-20/ Mặt gỗ Muku MUKU-4-20 (xk)
- Mã HS 44219999: MUKU-5-20/ Mặt gỗ Muku MUKU-5-20 (xk)
- Mã HS 44219999: MUKU-6-20/ Mặt gỗ Muku MUKU-6-20 (xk)
- Mã HS 44219999: MUKU-7-20/ Mặt gỗ Muku MUKU-7-20 (xk)
- Mã HS 44219999: MUKU-8-20/ Mặt gỗ Muku MUKU-8-20 (xk)
- Mã HS 44219999: MUKU-9-20/ Mặt gỗ Muku MUKU-9-20 (xk)
- Mã HS 44219999: MV-B-P01-CHE-20-6/ Ván ghép ốp tường trang trí chế biến từ gỗ dán đã được cắt xẻ, dán gỗ anh đào đã được sấy, sơn (xk)
- Mã HS 44219999: MV-B-P01-HM-20-6/ Ván ghép ốp tường trang trí chế biến từ gỗ dán đã được cắt xẻ, dán gỗ thích đã được sấy, sơn (xk)
- Mã HS 44219999: MV-B-P01-WAL-20-6/ Ván ghép ốp tường trang trí chế biến từ gỗ dán đã được cắt xẻ, dán gỗ óc chó đã được sấy, sơn (xk)
- Mã HS 44219999: Nắp chậu gỗ Garbage 120L Basic (oiled) 68x68x6cm (xk)
- Mã HS 44219999: Nắp chậu gỗ Garbage 240L Basic (oiled) 85.5x85.5x6cm (xk)
- Mã HS 44219999: NẮP CHỤP CẦU THANG 4"X4" COPPER HIGH POINT CEDAR CAP (140x140x76)mm làm bằng gỗ bạch dương nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: NẮP CHỤP CẦU THANG 4"X4" COPPER POST CAP (95x95x44)mm làm bằng gỗ thông nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: NẮP CHỤP CẦU THANG 4"X4" FLAT CEDAR C AP (133x133x73)mm làm bằng gỗ bạch dương nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: NẮP CHỤP CẦU THANG 4"X4" FLAT CEDAR CAP (133x133x73)mm làm bằng gỗ tuyết tùng nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: NẮP CHỤP CẦU THANG 4"X4" NEWPORT CEDAR PYRAMID POST CAP (133x133x70)mm làm bằng gỗ bạch dương nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: NẮP CHỤP CẦU THANG 4"X4" PRESSURE-TREATED POST SKIRT (123.83x123.83x36.51)mm làm bằng gỗ thông nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: NẮP CHỤP CẦU THANG 4"X4" PRESSURE-TREATED POST SKIRT (124x124x37)mm làm bằng gỗ thông nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: NẮP CHỤP CẦU THANG 4"X4" PRESSURE-TREATED POST SKIRT (87x87x98)mm làm bằng gỗ thông nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: NẮP CHỤP CẦU THANG 4"X4" PT HAMPTON FLAT POST CAP (135x135x31)mm làm bằng gỗ thông nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: NẮP CHỤP CẦU THANG 4"X4" PT HAMPTON FLAT POST CAP (135x135x51)mm làm bằng gỗ thông nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: NẮP CHỤP CẦU THANG 4"X4" PT NEWPORT PYRAMID POST CAP (133.35x133.35x73.03)mm làm bằng gỗ thông nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: NẮP CHỤP CẦU THANG 4"X4" PT NEWPORT PYRAMID POST CAP (133x133x73)mm làm bằng gỗ thông nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: NẮP CHỤP CẦU THANG 4"X4" VERONA BLACK POST CAP (140x140x76)mm làm bằng gỗ thông nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: NẮP CHỤP CẦU THANG 4"X4" VERONA COPPER POST CAP (139.7x139.7x76.2)mm làm bằng gỗ thông nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: NẮP CHỤP CẦU THANG 4"X4" VERONA COPPER POST CAP (140x140x76)mm làm bằng gỗ thông nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: NẮP CHỤP CẦU THANG 6"X6" NEWBURY CLASSIC PT POST CAP (187.33x187.33x66.68)mm làm bằng gỗ thông nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: NẮP CHỤP CẦU THANG 6"X6" NEWBURY CLASSIC PT POST CAP (187x187x67)mm làm bằng gỗ thông nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: NẮP CHỤP CẦU THANG 6"X6" VERONA PYRAMID POST CAP (203x203x89)mm làm bằng gỗ thông nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: NẮP CHỤP CẦU THANG PT BALL CAP FINIAL (80.96x80.96x134.94)mm làm bằng gỗ thông nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: NẮP CHỤP CẦU THANG PT BALL CAP FINIAL (81x81x135)mm làm bằng gỗ thông nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: NẮP CHỤP CẦU THANG PT CONTEMP FINIAL (81x81x135)mm làm bằng gỗ thông nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: NẮP CHỤP CẦU THANG PT CONTEMP FINIAL (87x87x98)mm làm bằng gỗ thông nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: NẮP CHỤP CẦU THANG PT GOTHIC FINIAL (76.2x76.2x171.45)mm làm bằng gỗ thông nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: NẮP CHỤP CẦU THANG PT GOTHIC FINIAL (76x76x171)mm làm bằng gỗ thông nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Nắp đậy bằng gỗ 1340L x 1340W x 60H NHC 16-15-9, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Nắp đậy hũ nến bằng gỗ MDF, hoa văn gỗ óc chó. Kích thước: đường kính 118mm, dày 9mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Nắp đậy hũ nến bằng gỗ MDF, hoa văn gỗ óc chó. Kích thước: đường kính 82mm, dày 9mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Nắp đậy hũ nến bằng gỗ MDF, hoa văn ngọn đuốc. Kích thước: đường kính 110mm, dày 15mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Nắp đậy hũ nến bằng gỗ MDF, hoa văn ngọn đuốc. Kích thước: đường kính 82mm, dày 15mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Nắp đậy hũ nến bằng gỗ MDF, hoa văn thủy khúc liễu. Kích thước: đường kính 102mm, dày 9mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Nắp đậy hũ nến bằng gỗ thông, hoa văn hình ngô nhà. Kích thước: đường kính 81.5mm, dày 21.5mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Nắp gỗ đậy giỏ đồ 395x295x15 mm, bằng gỗ cao su vườn trồng, không nhãn hiệu, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Nắp gỗ đậy giỏ đồ 540x360x15 mm, bằng gỗ cao su vườn trồng, không nhãn hiệu, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Nắp gỗ NG-001 (V2) làm bằng gỗ xà cừ, kích thước: phi 90mm*25mm (xk)
- Mã HS 44219999: Nắp gỗ NG-002 (V2) làm bằng gỗ xà cừ, kích thước: phi 86mm*25mm (xk)
- Mã HS 44219999: Nắp gỗ NG-002 làm bằng gỗ xà cừ, kích thước: phi 90mm*25mm (xk)
- Mã HS 44219999: Nắp gỗ NG-003 (V1) làm bằng gỗ xà cừ, kích thước: phi 90mm*20mm (xk)
- Mã HS 44219999: Nắp gỗ NG-003 (V2) làm bằng gỗ xà cừ, kích thước: phi 90mm*20mm (xk)
- Mã HS 44219999: Nắp gỗ NG-003 (V3) làm bằng gỗ xà cừ, kích thước: phi 90mm*20mm (xk)
- Mã HS 44219999: Nắp hộp đựng muỗng đũa bằng ván MDF & gỗ cao su vườn trồng (màu ENTIC) size (17*98*372) mm, (nhãn hiệu AF), Hàng mới 100%, VN sản xuất (xk)
- Mã HS 44219999: Nắp hộp đựng muỗng đũa bằng ván MDF & gỗ cao su vườn trồng (màu NATURAL) size (17*98*372) mm, (nhãn hiệu AF), Hàng mới 100%, VN sản xuất (xk)
- Mã HS 44219999: Nẹp cố định sản phẩm bằng gỗ, được làm từ gỗ ép công nghiệp (hàng là phương tiện đóng gói quay vòng, tạm nhập trong vòng 6 tháng) PLYWOOD- SIDEPLATE (xk)
- Mã HS 44219999: Nẹp cố định sản phẩm bằng gỗ, được làm từ gỗ ép công nghiệp (hàng là phương tiện đóng gói quay vòng, tạm nhập trong vòng 6 tháng) PLYWOOD- SIDEPLATE, tái xuất mục 1 TKN 103350369400/G14 (xk)
- Mã HS 44219999: Nhà Dốc Nghiêng. Kích thước (30x20x17)cm, hiệu Sanko. Đồ Chơi Cho Thú Cưng Bằng Gỗ Cao Su. Nhãn Treo, Bao Nylon, Túi Hút Ẩm. Đóng Gói 4 Cái/Thùng. Hàng Mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Nhà Gỗ Mái Ghép Tròn. Kích Thước (29x22x21)cm, Hiệu Sanko. Đồ Chơi Cho Thú Cưng Bằng Gỗ Cao Su. Nhãn Treo, Bao Nylon, Túi Hút Ẩm. Đóng Gói 4 Cái/Thùng. Hàng Mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Nhà Gỗ Mái Tròn. Kích thước (14x10.5x11)cm, Hiệu Sanko. Đồ Chơi Cho Thú Cưng Bằng Gỗ Dương. Đóng Gói Màn Co, Túi Hút Ẩm, 48 Cái/Thùng. Hàng Mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Nhà Hộp Thư. Kích Thước (16x13x19)cm, Hiệu Sanko. Đồ Chơi Cho Thú Cưng Bằng Gỗ Thông. Nhãn Dán, Bao Nylon,Túi Hút Ẩm. Đóng Gói 6 Cái/Thùng. Hàng Mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Nhà Hộp Vòm 123. Kích Thước (16.5x25x13)cm, Hiệu Sanko. Đồ Chơi Cho Thú Cưng Bằng Gỗ Thông. Nhãn Treo, Bao Nylon, Túi Hút Ẩm. Đóng Gói 6 Cái/Thùng. Hàng Mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Nhà Hộp Vòm S. Kích Thước (9.5x13x7.5)cm, Hiệu Sanko. Đồ Chơi Cho Thú Cưng Bằng Gỗ Thông. Nhãn Treo, Bao Nylon, Túi Hút Ẩm. Đóng Gói 48 Cái/Thùng. Hàng Mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Nhà nuôi ong mini 204x156x175mm., bằng gỗ tràm, không nhãn hiệu, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. (xk)
- Mã HS 44219999: Nhà nuôi ong mini 204x156x175mm., không nhãn hiệu, bằng gỗ tràm, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. (xk)
- Mã HS 44219999: Nhà Súc Sắc Thỏ. Kích Thước (21x18x20)Cm, Hiệu Sanko. Đồ Chơi Cho Thú Cưng Bằng Gỗ Cao Su, Bao Nylon, Túi Hút Ẩm. Đóng Gói 6 Cái/Thùng. Hàng Mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Núm nồi KNOP (kích thước:phi: 36mm, dày: 28mm), được làm từ gỗ cao su. Hàng không thuộc danh mục CITES. Mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Nút gỗ phi 16 (xk)
- Mã HS 44219999: Nút gỗ phi 8 (xk)
- Mã HS 44219999: Nút hòm Denman Cedar bằng gỗ thông, Kích thước: 20 x 20 x 5mm, Hàng Việt Nam sản xuất, Mới 100%. (xk)
- Mã HS 44219999: Nút hòm Key bằng gỗ thông, Kích thước: 30 x 30 x 65mm, Hàng Việt Nam sản xuất, Mới 100%. (xk)
- Mã HS 44219999: NWL0008OAK/ đầu trụ lan can làm từ gỗ sồi trắng, item: NWL0008OAK, kích thước: 110mm*110mm*42mm (xk)
- Mã HS 44219999: NWL0009OAK/ Đầu trụ lan can làm từ gỗ sồi trắng, item: NWL0009OAK, kích thước: 125mm*57.5mm*41mm (xk)
- Mã HS 44219999: NWL0022PINE/ Đầu trụ lan can làm từ Gỗ thông, item: NWL0022PINE, kích thước: 125mm*125mm*41.5mm (xk)
- Mã HS 44219999: NWL0023PINE/ Đầu trụ lan can làm từ Gỗ thông, item: NWL0023PINE, kích thước: 125mm*57.5mm*41mm (xk)
- Mã HS 44219999: Ốp góc gỗ dán công nghiệp, 9 lớp, kt:1500*100*12mm, hàng mới 100%, mã liệu:HA000550 (xk)
- Mã HS 44219999: P 4391 POPLAR/ Trụ lan can làm từ gỗ dương, item: P 4391 POPLAR, kích thước: 7.5"*7.5"*55" (xk)
- Mã HS 44219999: P4191 POPLAR/ Trụ lan can làm từ gỗ dương, item: P4191 POPLAR, kích thước: 5.5"*5.5"*55.75" (xk)
- Mã HS 44219999: Pallet để hàng, KT: L600xW600xT20mm (PO 41019752-1) (bằng ván ép và tấm nhựa tĩnh điện), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Pallet gỗ (gỗ keo rừng trồng), kích thước: L5000*W1000 mm (3*5000+5*750), dùng đóng hàng trong nhà xưởng, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Pallet gỗ (gỗ keo rừng trồng), kích thước: L5800*W980*T200 mm, dùng đóng hàng trong nhà xưởng, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Pallet gỗ bằng gỗ ván ép, kích thước 1140*960*120mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: PANEL/ Bảng mẫu màu gỗ óc chó, MDF (xk)
- Mã HS 44219999: PG-4000/ Trụ lan can làm từ gỗ sồi, item: PG-4000, kích thước: 3"* 3"*48" (xk)
- Mã HS 44219999: PG-4923-41/ Lan can vuông làm từ gỗ dương, item: PG-4923-41, kích thước: 1.75"*1.75"*41" (xk)
- Mã HS 44219999: PG-5067-36/ Lan can cầu thang làm từ Gỗ dương, item: PG-5067-36, kích thước: 1.25"*1.25"*32" (xk)
- Mã HS 44219999: PI16/ Gỗ thông ghép thanh (ghép nối đầu finger và ghép ngang) QC: chiều dày 19 mm; chiều rộng 501 mm; chiều dài 800.5 mm (xk)
- Mã HS 44219999: PI17/ Gỗ thông ghép thanh (ghép nối đầu finger và ghép ngang) QC: chiều dày 14.6mm; chiều rộng 251mm; chiều dài 551mm (xk)
- Mã HS 44219999: PI18/ Gỗ thông ghép thanh (ghép nối đầu finger và ghép ngang) QC: chiều dày 14.6mm; chiều rộng 251mm; chiều dài 831mm (xk)
- Mã HS 44219999: PI19/ Gỗ thông ghép thanh (ghép nối đầu finger và ghép ngang) QC: chiều dày 14.6mm; chiều rộng 386mm; chiều dài 551mm (xk)
- Mã HS 44219999: PI20/ Gỗ thông ghép thanh (ghép nối đầu finger và ghép ngang) QC: chiều dày 14.6mm; chiều rộng 386mm; chiều dài 831mm (xk)
- Mã HS 44219999: PI22/ Gỗ thông ghép thanh (ghép nối đầu finger và ghép ngang) QC: chiều dày 14.6mm; chiều rộng 491mm; chiều dài 831mm (xk)
- Mã HS 44219999: PR-3009-IS/ Bậc cầu thang làm từ Gỗ dương, item: PR-3009-IS, kích thước: 17mm*1241mm*1219mm (xk)
- Mã HS 44219999: PR-3019-IS/ Bậc cầu thang làm từ Gỗ dương, item: PR-3019-IS, kích thước: 17mm*1241mm*1219mm (xk)
- Mã HS 44219999: PR-4991/ Trụ lan can làm từ gỗ thông, item: PR-4991, kích thước: 4.5"*4.5"*55" (xk)
- Mã HS 44219999: PR5015L-42/ Lan can vuông làm từ gỗ dương, item: PR5015L-42, kích thước: 1.75'' x 1.75'' x 42'' (xk)
- Mã HS 44219999: PR5360-42/ Lan can vuông làm từ gỗ sồi trắng, item: PR5360-42, kích thước: 1.25"*1.25"*32" (xk)
- Mã HS 44219999: PR5600-new/ Lan can vuông làm từ gỗ dương, item: PR5600-new, kích thước: 1.75'' x 1.75'' x 42'' (xk)
- Mã HS 44219999: PT 149/ Ván cao su ghép dọc & ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (35.5 x 365 x 3350) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 149/ Ván cao su ghép dọc & ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (35.5 x 475 x 1310) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 149/ Ván cao su ghép dọc & ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (35.5 x 485 x 1150) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 149/ Ván cao su ghép dọc & ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (35.5 x 548 x 3440) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 149/ Ván cao su ghép dọc & ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (43 x 45 x 900) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 149/ Ván gỗ cao su ghép dọc & ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (15 x 1100 x 4500) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 149/ Ván gỗ cao su ghép dọc & ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (16 x 200 x 1250) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 149/ Ván gỗ cao su ghép dọc & ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (16 x 200 x 850) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 149/ Ván gỗ cao su ghép dọc & ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (16 x 230 x 5000) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 149/ Ván gỗ cao su ghép dọc & ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (17 x 215 x 1000) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 149/ Ván gỗ cao su ghép dọc & ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (17 x 215 x 4500) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 149/ Ván gỗ cao su ghép dọc & ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (17 x 215 x 4900) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 149/ Ván gỗ cao su ghép dọc & ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (17 x 215 x 860) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 149/ Ván gỗ cao su ghép dọc & ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (17 x 215 x 920) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 149/ Ván gỗ cao su ghép dọc & ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (17 x 700 x 4900) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 149/ Ván gỗ cao su ghép dọc & ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (17.5 x 1100 x 4200) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 149/ Ván gỗ cao su ghép dọc & ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (18 x 1100 x 4500) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 149/ Ván gỗ cao su ghép dọc & ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (20 x 500 x 4200) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 149/ Ván gỗ cao su ghép dọc & ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (20 x 600 x 4200) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 149/ Ván gỗ cao su ghép dọc & ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (22 x 1100 x 4500) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 149/ Ván gỗ cao su ghép dọc & ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (25 x 1010 x 3010) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 149/ Ván gỗ cao su ghép dọc & ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (25 x 1010 x 4010) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 149/ Ván gỗ cao su ghép dọc & ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (25 x 500 x 4200) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 149/ Ván gỗ cao su ghép dọc & ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (25 x 600 x 4200) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 149/ Ván gỗ cao su ghép dọc & ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (25 x 810 x 1810) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 149/ Ván gỗ cao su ghép dọc & ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (26 x 55 x 850) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 149/ Ván gỗ cao su ghép dọc & ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (26 x 55 x 920) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 149/ Ván gỗ cao su ghép dọc & ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (27.5 x 113 x 3655) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 149/ Ván gỗ cao su ghép dọc & ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (29.5 x 260 x 3400) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 149/ Ván gỗ cao su ghép dọc & ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (29.5 x 260 x 4900) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 149/ Ván gỗ cao su ghép dọc & ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (29.5 x 280 x 2800) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 149/ Ván gỗ cao su ghép dọc & ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (29.5 x 280 x 4500) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 149/ Ván gỗ cao su ghép dọc & ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (29.5 x 280 x 4900) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 149/ Ván gỗ cao su ghép dọc & ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (29.5 x 320 x 1250) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 149/ Ván gỗ cao su ghép dọc & ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (29.5 x 600 x 1100) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 149/ Ván gỗ cao su ghép dọc & ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (29.5 x 600 x 1200) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 149/ Ván gỗ cao su ghép dọc & ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (29.5 x 600 x 1300) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 149/ Ván gỗ cao su ghép dọc & ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (29.5 x 600 x 1400) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 149/ Ván gỗ cao su ghép dọc & ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (29.5 x 600 x 1600) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 149/ Ván gỗ cao su ghép dọc & ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (29.5 x 600 x 850) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 149/ Ván gỗ cao su ghép dọc & ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (29.5 x 600 x 900) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 149/ Ván gỗ cao su ghép dọc & ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (29.5 x 600 x 950) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 149/ Ván gỗ cao su ghép dọc & ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (30 x 270 x 1200) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 149/ Ván gỗ cao su ghép dọc & ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (30 x 270 x 1400) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 149/ Ván gỗ cao su ghép dọc & ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (30 x 270 x 1800) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 149/ Ván gỗ cao su ghép dọc & ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (30 x 270 x 3500) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 149/ Ván gỗ cao su ghép dọc & ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (30 x 280 x 5000) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 149/ Ván gỗ cao su ghép dọc & ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (30 x 46 x 950) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 149/ Ván gỗ cao su ghép dọc & ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (30 x 500 x 4200) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 149/ Ván gỗ cao su ghép dọc & ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (30 x 600 x 1200) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 149/ Ván gỗ cao su ghép dọc & ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (30 x 600 x 1500) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 149/ Ván gỗ cao su ghép dọc & ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (30 x 600 x 4200) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 149/ Ván gỗ cao su ghép dọc & ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (30 x 600 x 900) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 149/ Ván gỗ cao su ghép dọc & ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (32 x 106 x 3480) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 149/ Ván gỗ cao su ghép dọc & ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (33 x 110 x 3480) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 149/ Ván gỗ cao su ghép dọc & ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (33 x 1100 x 3050) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 149/ Ván gỗ cao su ghép dọc & ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (33 x 1100 x 4500) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 149/ Ván gỗ cao su ghép dọc & ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (33 x 270 x 5100) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 149/ Ván gỗ cao su ghép dọc & ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (33 x 44 x 3000) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 149/ Ván gỗ cao su ghép dọc & ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (33 x 44 x 3300) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 149/ Ván gỗ cao su ghép dọc & ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (33 x 44 x 4300) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 149/ Ván gỗ cao su ghép dọc & ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (33 x 44 x 4900) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 149/ Ván gỗ cao su ghép dọc & ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (33 x 600 x 5100) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 149/ Ván gỗ cao su ghép dọc & ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (33 x 650 x 3050) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 149/ Ván gỗ cao su ghép dọc & ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (34 x 46 x 1300) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 149/ Ván gỗ cao su ghép dọc & ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (34 x 46 x 1400) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 149/ Ván gỗ cao su ghép dọc & ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (34 x 70 x 2100) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 149/ Ván gỗ cao su ghép dọc & ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (34 x 70 x 3500) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 149/ Ván gỗ cao su ghép dọc & ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (36 x 240 x 773) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 149/ Ván gỗ cao su ghép dọc & ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (36 x 245 x 773) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 149/ Ván gỗ cao su ghép dọc & ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (36 x 600 x 4200) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 149/ Ván gỗ cao su ghép dọc & ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (36 x 870 x 900) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 149/ Ván gỗ cao su ghép dọc & ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (40 x 1100 x 2250) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 149/ Ván gỗ cao su ghép dọc & ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (40 x 1100 x 3050) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 149/ Ván gỗ cao su ghép dọc & ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (40 x 1100 x 4500) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 149/ Ván gỗ cao su ghép dọc & ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (40 x 600 x 4200) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 149/ Ván gỗ cao su ghép dọc & ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (40 x 650 x 4500) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 149/ Ván gỗ cao su ghép dọc & ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (40 x 650 x 5100) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 149/ Ván gỗ cao su ghép dọc & ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (44 x 1100 x 2500) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 149/ Ván gỗ cao su ghép dọc & ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (44 x 1100 x 4500) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 149/ Ván gỗ cao su ghép dọc & ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (44 x 70 x 3000) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 149/ Ván gỗ cao su ghép dọc & ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (44 x 70 x 3300) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 149/ Ván gỗ cao su ghép dọc & ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (44 x 70 x 4300) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 149/ Ván gỗ cao su ghép dọc & ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (44 x 70 x 4900) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 149/ Ván gỗ cao su ghép dọc & ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (46 x 70 x 1200) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 149/ Ván gỗ cao su ghép dọc & ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (46 x 70 x 1300) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 149/ Ván gỗ cao su ghép dọc & ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (46 x 70 x 1550) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 149/ Ván gỗ cao su ghép dọc & ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (46 x 70 x 3500) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 149/ Ván gỗ cao su ghép dọc & ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (56 x 650 x 4500) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 149/ Ván gỗ cao su ghép dọc & ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (63 x 650 x 4500) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 149/ Ván gỗ cao su ghép dọc & ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (63 x 650 x 5100) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 149/ Ván gỗ cao su ghép dọc & ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (70 x 70 x 800) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 149/ Ván gỗ cao su ghép dọc & ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (70 x 70 x 950) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 149/ Ván gỗ cao su ghép dọc và ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (30 x 600 x 4200) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 171/ Ván gỗ thông ghép dọc & ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (18 x 920 x 2440) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 171/ Ván gỗ thông ghép dọc & ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (20 x 500 x 4200) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 171/ Ván gỗ thông ghép dọc & ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (20 x 600 x 4200) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 171/ Ván gỗ thông ghép dọc & ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (25 x 500 x 2100) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 171/ Ván gỗ thông ghép dọc & ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (25 x 500 x 4200) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 171/ Ván gỗ thông ghép dọc & ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (25 x 600 x 4200) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 171/ Ván gỗ thông ghép dọc & ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (25 x 910 x 1810) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 171/ Ván gỗ thông ghép dọc & ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (30 x 500 x 4200) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 171/ Ván gỗ thông ghép dọc & ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (30 x 600 x 4200) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 171/ Ván gỗ thông ghép dọc & ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (36 x 500 x 4200) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 171/ Ván gỗ thông ghép dọc và ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (19 x 910 x 1820) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 171/ Ván gỗ thông ghép dọc và ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (19 x 910 x 2420) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 171/ Ván gỗ thông ghép dọc và ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (20 x 500 x 4200) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 171/ Ván gỗ thông ghép dọc và ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (20 x 600 x 4200) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 171/ Ván gỗ thông ghép dọc và ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (23 x 240 x 2000) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 171/ Ván gỗ thông ghép dọc và ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (23 x 240 x 3300) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 171/ Ván gỗ thông ghép dọc và ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (23 x 240 x 4050) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 171/ Ván gỗ thông ghép dọc và ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (23 x 240 x 4500) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 171/ Ván gỗ thông ghép dọc và ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (23 x 240 x 6000) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 171/ Ván gỗ thông ghép dọc và ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (23 x 300 x 2400) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 171/ Ván gỗ thông ghép dọc và ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (23 x 360 x 2400) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 171/ Ván gỗ thông ghép dọc và ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (23 x 360 x 3000) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 171/ Ván gỗ thông ghép dọc và ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (24 x 138 x 2900) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 171/ Ván gỗ thông ghép dọc và ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (24 x 155 x 2900) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 171/ Ván gỗ thông ghép dọc và ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (24 x 155 x 3900) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 171/ Ván gỗ thông ghép dọc và ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (24 x 165 x 2900) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 171/ Ván gỗ thông ghép dọc và ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (24 x 180 x 2900) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 171/ Ván gỗ thông ghép dọc và ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (24 x 180 x 3900) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 171/ Ván gỗ thông ghép dọc và ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (25 x 500 x 4200) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 171/ Ván gỗ thông ghép dọc và ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (25 x 600 x 2500) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 171/ Ván gỗ thông ghép dọc và ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (25 x 600 x 3000) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 171/ Ván gỗ thông ghép dọc và ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (30 x 500 x 4200) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 171/ Ván gỗ thông ghép dọc và ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (30 x 600 x 2500) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 171/ Ván gỗ thông ghép dọc và ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (30 x 600 x 3000) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT 171/ Ván gỗ thông ghép dọc và ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (30 x 600 x 4200) mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT1500O HALF/ trụ lan can làm từ gỗ sồi trắng, item: PT1500O HALF, kích thước: 41mm*90mm*1500mm (xk)
- Mã HS 44219999: PT1500O/ Trụ lan can làm từ gỗ sồi trắng, item: PT1500O, kích thước: 90mm*90mm*1500mm (xk)
- Mã HS 44219999: PTO 42/ Trụ lan can làm từ gỗ sồi, item: PTO 42, kích thước: 3"* 3"*48" (xk)
- Mã HS 44219999: PTO 52/ Trụ lan can làm từ gỗ sồi, item: PTO 52, kích thước: 3"* 3"*48" (xk)
- Mã HS 44219999: QR 9130CAH-B/ Khủyu tay vin lan can làm từ Gỗ dẻ gai, item: QR 9130CAH-B, kích thước: 57mm*60.5mm*200mm (xk)
- Mã HS 44219999: QR 9135CAH-B/ Khủyu tay vin lan can làm từ Gỗ dẻ gai, item: QR 9135CAH-B, kích thước: 57mm*60.5mm*200mm (xk)
- Mã HS 44219999: Quả lô bằng gỗ ép KT 280*280*280mm dùng để làm lõi cuốn dây cáp điện (xk)
- Mã HS 44219999: Quan tài (làm bằng ván MDF mua tại việt nam,vải 100% polyester nhập khẩu), QC:2070 x715 x570 mm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: 'Quan tài làm từ gỗ dán, gỗ công nghiệp, có nguồn gốc từ gỗ keo rừng trồng, kích thước 1840x550x460mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Quan tài(làm bằng ván MDF mua tại việt nam), Hàng mới 100%. QC:2035x610x475mm (xk)
- Mã HS 44219999: Quan tài(làm bằng ván MDF mua tại việt nam), Hàng mới 100%. QC:2035x640x475mm. (xk)
- Mã HS 44219999: Quan tài(làm bằng ván MDF mua tại việt nam), Hàng mới 100%. QC:2035x660x475mm. (xk)
- Mã HS 44219999: Que gỗ dẹt hộp (48 cái), làm bằng gỗ, dạng dẹt, dùng để khuấy hóa chất trong phòng thí nghiệm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Que Táo Sấy Khô, Kích Thước (1x1x8)Cm, Đồ Chơi Dành Cho Thú Cưng. Đóng Vỉ Nhựa, 72 Cái/Thùng. Hàng Mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: R 4391 OAK/ Trụ lan can làm từ gỗ sồi, item: R 4391 OAK, kích thước: 7.5"*7.5"*55" (xk)
- Mã HS 44219999: R 4391 POPLAR/ Trụ lan can làm từ Gỗ dương, item: R 4391 POPLAR, kích thước: 6.25"*6.25"*55" (xk)
- Mã HS 44219999: R4191 POPLAR/ Trụ lan can làm từ Gỗ dương, item: R4191 POPLAR, kích thước: 5.5*5.5*55.75" (xk)
- Mã HS 44219999: R4291 POPLAR/ Trụ lan can làm từ gỗ dương, item: R4291 POPLAR, kích thước: 6.25"*6.25"*55" (xk)
- Mã HS 44219999: Rá tre kích thước 50x50x70cm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: RAMSHULTBLACK02/ Giá kệ màu đen (xk)
- Mã HS 44219999: RAMSHULTWHITE02/ Giá kệ màu trắng (xk)
- Mã HS 44219999: Rào an toàn cho trẻ em Safety gate (xk)
- Mã HS 44219999: Rào an toàn cho trẻ em Yoni EU slam shut Natural. Sản phẩm làm bằng gỗ cao su mua trong nước. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Rào an toàn cho vật nuôi Coco Grey. Sản phẩm làm bằng gỗ cao su. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Rào an toàn cho vật nuôi Coco Natural. Sản phẩm làm bằng gỗ cao su. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Rào an toàn cho vật nuôi Coco White. Sản phẩm làm bằng gỗ cao su. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Rào an toàn cho vật nuôi Coco XXL Grey (31 x 2 x 83) cm. Sản phẩm làm bằng gỗ cao su. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Rào an toàn cho vật nuôi Coco XXL Natural (31 x 2 x 83) cm. Sản phẩm làm bằng gỗ cao su. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Rào an toàn cho vật nuôi Coco XXL White (31 x 2 x 83) cm. Sản phẩm làm bằng gỗ cao su. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Rào an toàn Easylock Wood+ 2791+ Grey Ncs S7500-N/ Clear Varnished. Sản phẩm làm bằng gỗ dẻ gai. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Rào an toàn Easylock Wood+ 2793+ Grey Ncs S7500-N/ Clear Varnished. Sản phẩm làm bằng gỗ dẻ gai. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Rào an toàn Maya Eu Black. Sản phẩm làm bằng gỗ dẻ gai. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Rào an toàn Maya Eu Grey. Sản phẩm làm bằng gỗ dẻ gai. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Rào an toàn Maya Eu Natural. Sản phẩm làm bằng gỗ dẻ gai. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Rào an toàn Maya Eu White. Sản phẩm làm bằng gỗ dẻ gai. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Rào an toàn Mona EU Grey. Sản phẩm làm bằng gỗ dẻ gai. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Rào an toàn Mona EU White. Sản phẩm làm bằng gỗ dẻ gai. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Rào an toàn Mona. Sản phẩm làm bằng gỗ dẻ gai. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Rào an toàn Wood 2735+ White00. Sản phẩm làm bằng gỗ dẻ gai. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: REFHR42O/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ gỗ sồi trắng, item: REFHR42O, kích thước: 63mm*69.8mm*4200mm (xk)
- Mã HS 44219999: RETRO-48MR/ Bậc cầu thang gỗ làm từ gỗ sồi, item: RETRO-48MR, kích thước: 900mmx285mmx28mm (xk)
- Mã HS 44219999: RETRO-54/ Bậc cầu thang gỗ làm từ gỗ sồi, item: RETRO-54, kích thước: 900mmx285mmx28mm (xk)
- Mã HS 44219999: RETRO-60/ Bậc cầu thang gỗ làm từ gỗ sồi, item: RETRO-60, kích thước: 900mmx285mmx28mm (xk)
- Mã HS 44219999: RETRO-60MR/ Bậc cầu thang gỗ làm từ gỗ sồi, item: RETRO-60MR, kích thước: 900mmx285mmx28mm (xk)
- Mã HS 44219999: RH1762F40/ Bảng màu mẫu bằng gỗ MDF, ván lạng (7x153x153mm) (xk)
- Mã HS 44219999: RH2240F112/ Bảng màu gỗ MDF, ván lạng(152x152x15mm) (xk)
- Mã HS 44219999: RH3062F244/ Bảng màu mẫu gỗ MDF, ván lạng (152x152x13)mm (xk)
- Mã HS 44219999: RH3816F130/ Bảng màu gỗ dương, ván lạng (152x152x17mm) (xk)
- Mã HS 44219999: RH3817F130/ Bảng màu gỗ dẻ gai, ván lạng, MDF (355x178x16mm) (xk)
- Mã HS 44219999: RHI36LD/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ gỗ sồi trắng, item: RHI36LD, kích thước: 58mm*60mm*3600mm (xk)
- Mã HS 44219999: RHI42RK/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ gỗ sồi trắng, item: RHI42RK, kích thước: 58mm*60mm*4200mm (xk)
- Mã HS 44219999: RIB36RK/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ gỗ sồi trắng, item: RIB36RK, kích thước: 58mm*28mm*3600mm (xk)
- Mã HS 44219999: RIB42RK/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ gỗ sồi trắng, item: RIB42RK, kích thước: 28mm*58mm*4200mm (xk)
- Mã HS 44219999: RO-3000/ trụ lan can làm từ gỗ sồi, item: RO-3000, kích thước: 3"* 3"*48" (xk)
- Mã HS 44219999: RO-3092-54/ trụ lan can làm từ gỗ sồi, item: RO-3092-54, kích thước: 4.5"*4.5"*48" (xk)
- Mã HS 44219999: RO-4000/ Trụ lan can làm từ gỗ sồi, item: RO-4000, kích thước: 3.25"*3.25"*54" (xk)
- Mã HS 44219999: RO-4191 PLAIN/ Trụ lan can làm từ gỗ sồi, item: RO-4191 PLAIN, kích thước: 3.25"*3.25"*56" (xk)
- Mã HS 44219999: RO-4400/ Trụ lan can làm từ gỗ sồi, item: RO-4400, kích thước: 4.5"*4.5"*48" (xk)
- Mã HS 44219999: RO-4592 PLAIN/ Trụ lan can làm từ gỗ sồi, item: RO-4592 PLAIN, kích thước: 4.5"*4.5"*48" (xk)
- Mã HS 44219999: RO-4592-54/ Trụ lan can làm từ gỗ sồi, item: RO-4592-54, kích thước: 4.5"*4.5"*53" (xk)
- Mã HS 44219999: RO-4592-ADJ/ Trụ lan can làm từ gỗ sồi, item: RO-4592-ADJ, kích thước: 4.5"*4.5"*48" (xk)
- Mã HS 44219999: RO-4592-ADJ/ Trụ lan can làm từ gỗ sồi, Item:RO-4592-ADJ, kích thước:4.5"*4.5"*48" (xk)
- Mã HS 44219999: RO-5000-54/ trụ lan can làm từ gỗ sồi, item: RO-5000-54, kích thước: 3"* 3"*48" (xk)
- Mã HS 44219999: RO-5160-54/ Trụ lan can làm từ gỗ sồi, item: RO-5160-54, kích thước: 3"* 3"*48" (xk)
- Mã HS 44219999: RO-6002-16/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ gỗ sồi, item: RO-6002-16, kích thước: 5.72cm*6.03cm*16' (xk)
- Mã HS 44219999: RO-6010-10E/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ gỗ sồi, item: RO-6010-10E, kích thước: 5.72cm*6.03cm*16' (xk)
- Mã HS 44219999: RO-6010-12E/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ gỗ sồi, item: RO-6010-12E, kích thước: 5.72cm*6.03cm*16' (xk)
- Mã HS 44219999: RO-6010-16E/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ gỗ sồi, item: RO-6010-16E, kích thước: 5.72cm*6.03cm*16' (xk)
- Mã HS 44219999: RO-6010-20/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ Gỗ sồi, item: RO-6010-20, kích thước: 66.7mm*60.3mm*12' (xk)
- Mã HS 44219999: RO-6010-6E/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ gỗ sồi, item: RO-6010-6E, kích thước: 5.72cm*6.03cm*16' (xk)
- Mã HS 44219999: RO-6010-8E/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ gỗ sồi, item: RO-6010-8E, kích thước: 57mm*60.5mm*8' (xk)
- Mã HS 44219999: RO-6010-B12-E/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ Gỗ sồi, item: RO-6010-B12-E, kích thước: 66.7mm*60.3mm*12' (xk)
- Mã HS 44219999: RO-6010-B16-E/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ Gỗ sồi, item: RO-6010-B16-E, kích thước: 66.7mm*60.3mm*12' (xk)
- Mã HS 44219999: RO-6010-B18-E/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ Gỗ sồi, item: RO-6010-B18-E, kích thước: 66.7mm*60.3mm*12' (xk)
- Mã HS 44219999: RO-6010B-20/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ Gỗ sồi, item: RO-6010B-20, kích thước: 66.7mm*60.3mm*12' (xk)
- Mã HS 44219999: RO-6010-B20-E/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ Gỗ sồi, item: RO-6010-B20-E, kích thước: 66.7mm*60.3mm*12' (xk)
- Mã HS 44219999: RO-6010-B6-E/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ Gỗ sồi, item: RO-6010-B6-E, kích thước: 66.7mm*60.3mm*12' (xk)
- Mã HS 44219999: RO-6210-16E/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ gỗ sồi, item: RO-6210-16E, kích thước: 5.72cm*6.03cm*16' (xk)
- Mã HS 44219999: RO-6210-20E/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ gỗ sồi, item: RO-6210-20E, kích thước: 5.72cm*6.03cm*16' (xk)
- Mã HS 44219999: RO-6210B-20/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ Gỗ sồi, item: RO-6210B-20, kích thước: 66.7mm*60.3mm*12' (xk)
- Mã HS 44219999: RO-7009/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: RO-7009, kích thước: 28x5.5x6.2cm (xk)
- Mã HS 44219999: RO-7010/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: RO-7010, kích thước: 28x5.5x6.2cm (xk)
- Mã HS 44219999: RO-7011/ khủyu tay vin lan can làm từ gỗ sồi, item: RO-7011, kích thước: 57mm*60.5mm*200mm (xk)
- Mã HS 44219999: RO-7012/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: RO-7012, kích thước: 28x5.5x6.2cm (xk)
- Mã HS 44219999: RO-7013/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: RO-7013, kích thước: 28x5.5x6.2cm (xk)
- Mã HS 44219999: RO-7022-L/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: RO-7022-L, kích thước: 28x5.5x6.2cm (xk)
- Mã HS 44219999: RO-7022-R/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: RO-7022-R, kích thước: 28x5.5x6.2cm (xk)
- Mã HS 44219999: RO-7030/ khủyu tay vin lan can làm từ gỗ sồi, item: RO-7030, kích thước: 4.875"x57.15mm x 60.33mm (xk)
- Mã HS 44219999: RO-7035/ khủyu tay vin lan can làm từ gỗ sồi, item: RO-7035, kích thước: 4.875"x57.15mm x 60.33mm (xk)
- Mã HS 44219999: RO-7040/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: RO-7040, kích thước: 28x5.5x6.2cm (xk)
- Mã HS 44219999: RO-7076/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: RO-7076, kích thước: 28x5.5x6.2cm (xk)
- Mã HS 44219999: RO-7086/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: RO-7086, kích thước: 28x5.5x6.2cm (xk)
- Mã HS 44219999: RO-7088-2/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: RO-7088-2, kích thước: 28x5.5x6.2cm (xk)
- Mã HS 44219999: RO-7099/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: RO-7099, kích thước: 28x5.5x6.2cm (xk)
- Mã HS 44219999: RO-7211/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: RO-7211, kích thước: 387.4mmx67mm x 60.5mm (xk)
- Mã HS 44219999: RO-7211-IS/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: RO-7211-IS, kích thước: 387.4mmx67mm x 60.5mm (xk)
- Mã HS 44219999: RO-7212-IS/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: RO-7212-IS, kích thước: 60.5mm*67mm*200mm (xk)
- Mã HS 44219999: RO-7230/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: RO-7230, kích thước: 66.7mm*57.15mm*200mm (xk)
- Mã HS 44219999: RO-7235/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: RO-7235, kích thước: 66.7mm*57.15mm*200mm (xk)
- Mã HS 44219999: RO-7709/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: RO-7709, kích thước: 28x5.5x6.2cm (xk)
- Mã HS 44219999: RO-8010-48/ Ốp hông bậc cầu thang làm từ gỗ sồi, item: RO-8010-48, kích thước: 8015-42/48-2 (xk)
- Mã HS 44219999: RO-8011/ Ốp hông bậc cầu thang làm từ gỗ sồi, item: RO-8011, kích thước: 7''*12''*78'' (xk)
- Mã HS 44219999: RO-961-56/ Trụ lan can làm từ gỗ sồi, item: RO-961-56, kích thước: 4.5"*4.5"*48" (xk)
- Mã HS 44219999: S 4075 FT OAK/ Trụ lan can làm từ gỗ sồi, item: S 4075 FT OAK, kích thước: 3.5"*3.5"*66.75" (xk)
- Mã HS 44219999: S-01-R2 WD-0136/ Lan can vuông làm từ gỗ dương, item: S-01-R2 WD-0136, kích thước: 1.75'' x 1.75'' x 42'' (xk)
- Mã HS 44219999: S-01-R2 WD-0140/ Lan can vuông làm từ gỗ dương, item: S-01-R2 WD-0140, kích thước: 1.75'' x 1.75'' x 42'' (xk)
- Mã HS 44219999: S-01-R2 WD-0144/ Lan can vuông làm từ gỗ dương, item: S-01-R2 WD-0144, kích thước: 1.75'' x 1.75'' x 42'' (xk)
- Mã HS 44219999: S-01-R2 WD-0146/ Lan can vuông làm từ gỗ dương, item: S-01-R2 WD-0146, kích thước: 1.75'' x 1.75'' x 42'' (xk)
- Mã HS 44219999: S4075 POPLAR/ Trụ lan can làm từ Gỗ dương, item: S4075 POPLAR, kích thước: 6.25"*6.25"*55" (xk)
- Mã HS 44219999: S-7008DBL-O/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: S-7008DBL-O, kích thước: 28x5.5x6.2cm (xk)
- Mã HS 44219999: S-7009-O/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ Gỗ sồi, item: S-7009-O, kích thước: 5/16"x280x292.1 (xk)
- Mã HS 44219999: S-7009-P/ Khủyu tay vin lan can làm từ Gỗ dương, item: S-7009-P, kích thước: 57mm*60.5mm*200mm (xk)
- Mã HS 44219999: S-7010-O/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: S-7010-O, kích thước: 57mm*60.5mm*200mm (xk)
- Mã HS 44219999: S-7011-135-O/ Khủyu tay vin lan can làm từ gỗ sồi, item: S-7011-135-O, kích thước: 57mm*60.5mm*200mm (xk)
- Mã HS 44219999: S-7011-AL/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ Gỗ trăn, item: S-7011-AL, kích thước: 57mm*60.5mm*200mm (xk)
- Mã HS 44219999: S-7011-H/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ Gỗ cây độc cần xẻ, item: S-7011-H, kích thước: 57mm*60.5mm*200mm (xk)
- Mã HS 44219999: S-7011-HM/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ thích cứng, item: S-7011-HM, kích thước: 60.5mm*57mm*13" (xk)
- Mã HS 44219999: S-7011-O/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: S-7011-O, kích thước: 57mm*60.5mm*200mm (xk)
- Mã HS 44219999: S-7011-P/ Khủyu tay vin lan can làm từ Gỗ dương, item: S-7011-P, kích thước: 57mm*60.5mm*200mm (xk)
- Mã HS 44219999: S-7012-AL/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ Gỗ trăn, item: S-7012-AL, kích thước: 4.875"x57.15mm x 60.33mm (xk)
- Mã HS 44219999: S-7012-H/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ Gỗ cây độc cần xẻ, item: S-7012-H, kích thước: 4.875"x57.15mm x 60.33mm (xk)
- Mã HS 44219999: S-7012-HM/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ thích cứng, item: S-7012-HM, kích thước: 60.5mm*57mm*13" (xk)
- Mã HS 44219999: S-7012-O/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: S-7012-O, kích thước: 4.875"x57.15mm x 60.33mm (xk)
- Mã HS 44219999: S-7013-AL/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ Gỗ trăn, item: S-7013-AL, kích thước: 19.5mm*114.3mm*165.1mm (xk)
- Mã HS 44219999: S-7013-AL/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ trăn, item: S-7013-AL, kích thước: 19.5mm*114.3mm*165.1mm (xk)
- Mã HS 44219999: S-7013-O/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: S-7013-O, kích thước: 4.875"x57.15mm x 60.33mm (xk)
- Mã HS 44219999: S-7014-H/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ Gỗ cây độc cần xẻ, item: S-7014-H, kích thước: 60.5mm*57mm*200mm (xk)
- Mã HS 44219999: S-7014-O/ khủyu tay vin lan can làm từ gỗ sồi, item: S-7014-O, kích thước: 60.5mm*57mm*200mm (xk)
- Mã HS 44219999: S-7019-P/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: S-7019-P, kích thước: 28x5.5x6.2cm (xk)
- Mã HS 44219999: S-7020-H/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ Gỗ cây độc cần xẻ, item: S-7020-H, kích thước: 60.5mm*57mm*200mm (xk)
- Mã HS 44219999: S-7020-HM/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ thích cứng, item: S-7020-HM, kích thước: 60.5mm*57mm*13" (xk)
- Mã HS 44219999: S-7021-O/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: S-7021-O, kích thước: 6.875"x57.15mm x 60.33mm (xk)
- Mã HS 44219999: S-7022LH-O/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: S-7022LH-O, kích thước: 60.5mm*57mm*285.75mm (xk)
- Mã HS 44219999: S-7022RH-O/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: S-7022RH-O, kích thước: 60.5mm*57mm*285.75mm (xk)
- Mã HS 44219999: S-7030-H/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ Gỗ cây độc cần xẻ, item: S-7030-H, kích thước: 57mm*60.5mm*200mm (xk)
- Mã HS 44219999: S-7030-O/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: S-7030-O, kích thước: 4.875"x57.15mm x 60.33mm (xk)
- Mã HS 44219999: S-7030-P/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ dương, item: S-7030-P, kích thước: 4.875"x57.15mm x 60.33mm (xk)
- Mã HS 44219999: S-7035-O/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: S-7035-O, kích thước: 4.875"x57.15mm x 60.33mm (xk)
- Mã HS 44219999: S-7040-O/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: S-7040-O, kích thước: 4.875"x57.15mm x 60.33mm (xk)
- Mã HS 44219999: S-7045-O/ khủyu tay vin lan can làm từ gỗ sồi, item: S-7045-O, kích thước: 4.875"x57.15mm x 60.33mm (xk)
- Mã HS 44219999: S-7071-H/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ Gỗ cây độc cần xẻ, item: S-7071-H, kích thước: 57mm*60.5mm*200mm (xk)
- Mã HS 44219999: S-7071-O/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: S-7071-O, kích thước: 28x5.5x6.2cm (xk)
- Mã HS 44219999: S-7081-O/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: S-7081-O, kích thước: 60.5mm*57mm*330mm (xk)
- Mã HS 44219999: S-7086-O/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: S-7086-O, kích thước: 60.5mm*57mm*330mm (xk)
- Mã HS 44219999: S-7088-2-H/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ Gỗ cây độc cần xẻ, item: S-7088-2-H, kích thước: 28x5.5x6.2cm (xk)
- Mã HS 44219999: S-7088-2-O/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: S-7088-2-O, kích thước: 60.5mm*57mm*330mm (xk)
- Mã HS 44219999: S-7097-P/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ dương, item: S-7097-P, kích thước: 60.5mm*57mm*285.75mm (xk)
- Mã HS 44219999: S-7098-O/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: S-7098-O, kích thước: 60.5mm*57mm*300mm (xk)
- Mã HS 44219999: S-7099-H/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ Gỗ cây độc cần xẻ, item: S-7099-H, kích thước: 57mm*60.5mm*200mm (xk)
- Mã HS 44219999: S-7099-HM/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ thích cứng, item: S-7099-HM, kích thước: 60.5mm*57mm*13" (xk)
- Mã HS 44219999: S-7099-O/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: S-7099-O, kích thước: 60.5mm*57mm*13" (xk)
- Mã HS 44219999: S-7209-O/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: S-7209-O, kích thước: 28x5.5x6.2cm (xk)
- Mã HS 44219999: S-7210-H/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ Gỗ cây độc cần xẻ, item: S-7210-H, kích thước: 60.5mm*57mm*200mm (xk)
- Mã HS 44219999: S-7211-H/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ Gỗ cây độc cần xẻ, item: S-7211-H, kích thước: 57mm*60.5mm*200mm (xk)
- Mã HS 44219999: S-7211-HM/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ thích cứng, item: S-7211-HM, kích thước: 387.4mmx67mm x 60.5mm (xk)
- Mã HS 44219999: S-7211-O/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: S-7211-O, kích thước: 387.4mmx67mm x 60.5mm (xk)
- Mã HS 44219999: S-7211-P/ khủyu tay vin lan can làm từ Gỗ dương, item: S-7211-P, kích thước: 387.4mmx67mm x 60.5mm (xk)
- Mã HS 44219999: S-7212-O/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: S-7212-O, kích thước: 60.5mm*67mm*200mm (xk)
- Mã HS 44219999: S-7212-P/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ dương, item: S-7212-P, kích thước: 60.5mm*67mm*200mm (xk)
- Mã HS 44219999: S-7219-H/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ Gỗ cây độc cần xẻ, item: S-7219-H, kích thước: 57mm*60.5mm*200mm (xk)
- Mã HS 44219999: S-7219-O/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ Gỗ sồi, item: S-7219-O, kích thước: 5/16"x280x292.1 (xk)
- Mã HS 44219999: S-7220-H/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ Gỗ cây độc cần xẻ, item: S-7220-H, kích thước: 57mm*60.5mm*200mm (xk)
- Mã HS 44219999: S-7221-H/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ Gỗ cây độc cần xẻ, item: S-7221-H, kích thước: 57mm*60.5mm*200mm (xk)
- Mã HS 44219999: S-7230-O/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: S-7230-O, kích thước: 60.5mm*57mm*330mm (xk)
- Mã HS 44219999: S-7230-P/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ dương, item: S-7230-P, kích thước: 60.5mm*57mm*285.75mm (xk)
- Mã HS 44219999: S-7235-O/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: S-7235-O, kích thước: 60.5mm*57mm*330mm (xk)
- Mã HS 44219999: S-7240-O/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ Gỗ sồi, item: S-7240-O, kích thước: 5/16"x280x292.1 (xk)
- Mã HS 44219999: S-7240-P/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ dương, item: S-7240-P, kích thước: 60.5mm*57mm*285.75mm (xk)
- Mã HS 44219999: S-7281-P/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ dương, item: S-7281-P, kích thước: 60.5mm*57mm*285.75mm (xk)
- Mã HS 44219999: S-7299-O/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: S-7299-O, kích thước: 4.875"x57.15mm x 60.33mm (xk)
- Mã HS 44219999: S-7299-P/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: S-7299-P, kích thước: 28x5.5x6.2cm (xk)
- Mã HS 44219999: S-7C11-AL/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ Gỗ trăn, item: S-7C11-AL, kích thước: 19.5mm*114.3mm*165.1mm (xk)
- Mã HS 44219999: S-7C11-O/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: S-7C11-O, kích thước: 28x5.5x6.2cm (xk)
- Mã HS 44219999: S-7C12-AL/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ trăn, item: S-7C12-AL, kích thước: 91mm*41mm*1500mm (xk)
- Mã HS 44219999: S-7C21-135-AL/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ Gỗ trăn, item: S-7C21-135-AL, kích thước: 60.5mm*57mm*285.75mm (xk)
- Mã HS 44219999: S-7C21-AL/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ Gỗ trăn, item: S-7C21-AL, kích thước: 60.5mm*57mm*285.75mm (xk)
- Mã HS 44219999: S8071-M LH/ Bậc cầu thang làm từ Gỗ thích cứng, item: S8071-M LH, kích thước: 900mmx285mmx28mm (xk)
- Mã HS 44219999: S8071-M RH/ bậc cầu thang làm từ Gỗ thích cứng, item: S8071-M RH, kích thước: 64.05mm*165.1mm*377.83mm (xk)
- Mã HS 44219999: S8071-O LH/ Bậc cầu thang gỗ làm từ gỗ sồi, item: S8071-O LH, kích thước: 64.05mm*165.1mm*377.83mm (xk)
- Mã HS 44219999: S8071-O RH/ Bậc cầu thang gỗ làm từ gỗ sồi, item: S8071-O RH, kích thước: 64.05mm*165.1mm*377.83mm (xk)
- Mã HS 44219999: S8071-O RH/ Bậc cầu thang làm từ gỗ sồi, item: S8071-O RH, kích thước: 64.05mm*165.1mm*377.83mm (xk)
- Mã HS 44219999: S8071-P LH/ Bậc cầu thang gỗ làm từ gỗ dương, item: S8071-P LH, kích thước: 64.05mm*165.1mm*377.83mm (xk)
- Mã HS 44219999: S8071-P RH/ Bậc cầu thang gỗ làm từ gỗ dương, item: S8071-P RH, kích thước: 64.05mm*165.1mm*377.83mm (xk)
- Mã HS 44219999: Sản phẩm đồ chơi thú cưng bằng gỗ cao su 84157 Wooden Cat Toy- UFO Đĩa bay mèo: Size: 15 x 47 x 195 mm (xk)
- Mã HS 44219999: Sản phẩm đồ chơi thú cưng bằng gỗ cao su 84159 Wooden Cat Toy- Brush Tail: Mèo đuôi chổi: Size: 15 x 47 x 195 mm (xk)
- Mã HS 44219999: Sản phẩm đồ chơi thú cưng bằng gỗ cao su 85321 Pet wooden dumbbell Mini- quả tạ Mini: Size: 30 x 30 x 110 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: Sản phẩm đồ chơi thú cưng bằng gỗ cao su 85323 Pet wooden dumbbell M- Qủa tạ trung bình (size:210x52x52mm) (xk)
- Mã HS 44219999: Sản phẩm đồ chơi thú cưng bằng gỗ cao su 85323 Pet wooden dumbbell S- Qủa tạ nhỏ size (xk)
- Mã HS 44219999: Sản phẩm đồ chơi thú cưng bằng gỗ cao su 85324 Pet wooden dumbbell L- Qủa tạ Lớn (size:210x52x52mm) (xk)
- Mã HS 44219999: Sản phẩm đồ chơi thú cưng bằng gỗ cao su 85371 Pet wooden Fetch Mini- xương mini(size:19 x 19 x 110 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: Sản phẩm đồ chơi thú cưng bằng gỗ cao su 85372 PET WOODEN FETCH TYPE S- xương nhỏ (Size:140 x 45 x 18 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: Sản phẩm đồ chơi thú cưng bằng gỗ cao su 85373 Pet wooden Fetch M- xương trung bình(size:210x35x35mm) (xk)
- Mã HS 44219999: Sản phẩm đồ chơi thú cưng bằng gỗ cao su: 93308- bàn ăn thú cưng 18,Size:325 x 195 x 30 mm (xk)
- Mã HS 44219999: Sản phẩm đồ chơi thú cưng bằng gỗ cao su: 93309- Woody Dining Table M-bàn ăn thú cưng 23,Size:325 x 195 x 30 mm (xk)
- Mã HS 44219999: Sản phẩm đồ chơi thú cưng bằng gỗ cao su: 93336- Woody Dining Cat-bàn ăn con mèo 325 x 195 x 30 mm (xk)
- Mã HS 44219999: Sản phẩm gỗ: Hộp đựng muỗng đũa bằng gỗ cao su & ván MDF size (372*314*144) mm, nhãn hiệu AF. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Sản phẩm gỗ: Nắp hộp đựng muỗng đũa bằng gỗ cao su & ván MDF size (17*98*372) mm, nhãn hiệu AF. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Sản phẩm làm từ gỗ tràm FSC mua Việt Nam: Khung vách nan thẳng, quy cách 410*30*1800 cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 44219999: Sản phẩm làm từ gỗ tràm FSC mua Việt Nam: Khung vách nan thẳng, quy cách 600*30*1800 cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 44219999: Sản phẩm làm từ gỗ tràm FSC mua Việt Nam: Khung vách nan xéo, quy cách 400*25*1800 cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 44219999: Sản phẩm làm từ gỗ tràm FSC mua Việt Nam: Khung vách nan xéo, quy cách 600*25*1800 cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 44219999: SC2-Fillet:13X19/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ gỗ dương, item: SC2-Fillet:13X19, kích thước: 32mm*65mm*5800mm (xk)
- Mã HS 44219999: SC2-Fillet:8X32/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ gỗ dương, item: SC2-Fillet:8X32, kích thước: 32mm*65mm*5800mm (xk)
- Mã HS 44219999: SC2-Fillet:8X42/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ gỗ dương, item: SC2-Fillet:8X42, kích thước: 32mm*65mm*5800mm (xk)
- Mã HS 44219999: SC2-No Groove/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ gỗ dương, item: SC2-No Groove, kích thước: 32mm*65mm*5800mm (xk)
- Mã HS 44219999: SP chân kê chậu 2 cái/bộ bằng gỗ, quy cách S21/19H6.5/5. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: SP Chân kê chậu 2 cái/bộ bằng Gỗ, quy cách: S30H57. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: SP Chân kê chậu 2 cái/bộ bằng Gỗ, quy cách: S36/28H100/80. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: SP Chân kê chậu 3 cái/bộ bằng Gỗ, quy cách: S26/21H8/6.5. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: SP Chân kê chậu bằng Gỗ, quy cách: 49x16H7. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: SP Chân kê chậu bằng Gỗ, quy cách: D44H38. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: SP Chân kê chậu bộ 2 cái bằng Gỗ, quy cách: S40/30H75/57. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: SP001-40036C/ Lan can cầu thang làm từ Gỗ sồi, item: SP001-40036C, kích thước: 1.25"*1.25"*36" (xk)
- Mã HS 44219999: SP001-80032C/ Lan can cầu thang làm từ Gỗ độc cần, item: SP001-80032C, kích thước: 1.25"*1.25"*32" (xk)
- Mã HS 44219999: SP001-K3036C/ Lan can vuông làm từ gỗ dương, item: SP001-K3036C, kích thước: 1.25"*1.25"*36" (xk)
- Mã HS 44219999: SP001-K3040C/ Lan can vuông làm từ gỗ dương, item: SP001-K3040C, kích thước: 1.25"*1.25"*36" (xk)
- Mã HS 44219999: SP001-PG032C/ Lan can cầu thang làm từ Gỗ dương, item: SP001-PG032C, kích thước: 1.25"*1.25"*32" (xk)
- Mã HS 44219999: SP001-PG036C/ Lan can cầu thang làm từ Gỗ dương, item: SP001-PG036C, kích thước: 1.25"*1.25"*36" (xk)
- Mã HS 44219999: SP001-PG040C/ Lan can cầu thang làm từ Gỗ dương, item: SP001-PG040C, kích thước: 1.25"*1.25"*40" (xk)
- Mã HS 44219999: SP002-PG042C/ Trụ lan can làm từ Gỗ dương, item: SP002-PG042C, kích thước: 2.875"*2.875"*41.5" (xk)
- Mã HS 44219999: SP002-PG049C/ Trụ lan can làm từ Gỗ dương, item: SP002-PG049C, kích thước: 2.875"*2.875"*49" (xk)
- Mã HS 44219999: SP003-40042C/ Trụ lan can làm từ Gỗ sồi, item: SP003-40042C, kích thước: 2.875"*1.3386"*41.5" (xk)
- Mã HS 44219999: SP003-40049C/ Trụ lan can làm từ gỗ sồi, item: SP003-40049C, kích thước: 2.875"*1.3386"*49" (xk)
- Mã HS 44219999: SP006-PG032C/ Lan can cầu thang làm từ Gỗ dương, item: SP006-PG032C, kích thước: 1.75"*1.75"*32" (xk)
- Mã HS 44219999: SP013-88C/ Đầu trụ lan can được làm từ Gỗ thích cứng, item: SP013-88C, kích thước: 101mm*71.5mm*65.5mm (xk)
- Mã HS 44219999: SP018-40035C/ Lan can cầu thang làm từ Gỗ sồi, item: SP018-40035C, kích thước: 1.0625"*1.0625"*34.625" (xk)
- Mã HS 44219999: SP018-88035C/ Lan can cầu thang làm từ Gỗ thông, item: SP018-88035C, kích thước: 1.0625"*1.0625"*34.625" (xk)
- Mã HS 44219999: SP023-4F048CME/ Bậc cầu thang gỗ làm từ gỗ sồi, item: SP023-4F048CME, kích thước: 900mmx285mmx28mm (xk)
- Mã HS 44219999: SP023-4F054CME/ Bậc cầu thang gỗ làm từ gỗ sồi, item: SP023-4F054CME, kích thước: 900mmx285mmx28mm (xk)
- Mã HS 44219999: SP023-4F054CME/ Ván đứng của hai bậc cầu thang làm từ gỗ sồi, item: SP023-4F054CME, kích thước: 19mm*190.5mm*1219.2mm (xk)
- Mã HS 44219999: SP023-4F060CME/ Ván đứng của hai bậc cầu thang làm từ gỗ sồi, item: SP023-4F060CME, kích thước: 19mm*190.5mm*1371.6mm (xk)
- Mã HS 44219999: SP023-4F072CME/ Ván đứng của hai bậc cầu thang làm từ gỗ sồi, item: SP023-4F072CME, kích thước: 19mm*190.5mm*1524mm (xk)
- Mã HS 44219999: SP025-40C/ Ốp hông bậc cầu thang làm từ gỗ sồi, item: SP025-40C, kích thước: SP025-40C (xk)
- Mã HS 44219999: SP026-40050C/ Trụ lan can làm từ Gỗ sồi, item: SP026-40050C, kích thước: 4"*4"*49.875" (xk)
- Mã HS 44219999: SP027-40042C/ Trụ lan can làm từ gỗ sồi, item: SP027-40042C, kích thước: 2.875"*2.875"*41.75" (xk)
- Mã HS 44219999: SP027-40049C/ Trụ lan can làm từ gỗ sồi, item: SP027-40049C, kích thước: 2.875"*2.875"*49" (xk)
- Mã HS 44219999: SP027-88049C/ Trụ lan can làm từ Gỗ thích cứng, item: SP027-88049C, kích thước: 2.875"*2.875"*49" (xk)
- Mã HS 44219999: SP028-40C/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: SP028-40C, kích thước: 91mm*41mm*1500mm (xk)
- Mã HS 44219999: SP032-40042C/ Trụ lan can làm từ gỗ sồi, item: SP032-40042C, kích thước: 4.5"*4.5"*53" (xk)
- Mã HS 44219999: SP032-40049C/ Trụ lan can làm từ gỗ sồi, item: SP032-40049C, kích thước: 2.5"*2.5"*49" (xk)
- Mã HS 44219999: SP033-40049C/ Trụ lan can làm từ gỗ sồi, item: SP033-40049C, kích thước: 1.25"*2.5"*49" (xk)
- Mã HS 44219999: SP035-40042C/ Trụ lan can làm từ gỗ sồi, item: SP035-40042C, kích thước: 1.4375"*2.875"*41.75" (xk)
- Mã HS 44219999: SP035-88049C/ Trụ lan can làm từ Gỗ thích cứng, item: SP035-88049C, kích thước: 1.4375"*2.875"*49" (xk)
- Mã HS 44219999: SP039-80036C/ Lan can cầu thang làm từ Gỗ độc cần, item: SP039-80036C, kích thước: 1.5"*1.5"*36" (xk)
- Mã HS 44219999: SP040-80042C/ Trụ lan can làm từ Gỗ độc cần, item: SP040-80042C, kích thước: 3"*3"*41.5" (xk)
- Mã HS 44219999: SP041-80053C/ Trụ lan can làm từ Gỗ độc cần, item: SP041-80053C, kích thước: 3"*1.3976"*53" (xk)
- Mã HS 44219999: SP042-80072C/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ Gỗ độc cần, item: SP042-80072C, kích thước: 6.35cm*4.14cm*6' (xk)
- Mã HS 44219999: SP042-80096C/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ Gỗ độc cần, item: SP042-80096C, kích thước: 6.35cm*4.14cm*8' (xk)
- Mã HS 44219999: SP042-80120C/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ Gỗ độc cần, item: SP042-80120C, kích thước: 6.35cm*4.14cm*10' (xk)
- Mã HS 44219999: SP042-80144C/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ Gỗ độc cần, item: SP042-80144C, kích thước: 6.35cm*4.14cm*12' (xk)
- Mã HS 44219999: SP043-80096C/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ Gỗ độc cần, item: SP043-80096C, kích thước: 6.35cm*1.9cm*8' (xk)
- Mã HS 44219999: SP044-K3032C/ Lan can vuông làm từ gỗ dương, item: SP044-K3032C, kích thước: 1.5" *1.5"*32" (xk)
- Mã HS 44219999: SP044-K3036C/ Lan can vuông làm từ gỗ dương, item: SP044-K3036C, kích thước: 1.5" *1.5"*36" (xk)
- Mã HS 44219999: SP045-80050C/ Trụ lan can làm từ Gỗ độc cần, item: SP045-80050C, kích thước: 3"*3"*50" (xk)
- Mã HS 44219999: SP082-40C/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: SP082-40C, kích thước: 60.5mm*57mm*285.75mm (xk)
- Mã HS 44219999: SP087-40C/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: SP087-40C, kích thước: 28x5.5x6.2cm (xk)
- Mã HS 44219999: SP103-40C/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: SP103-40C, kích thước: 28x5.5x6.2cm (xk)
- Mã HS 44219999: SP104-40C/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: SP104-40C, kích thước: 28x5.5x6.2cm (xk)
- Mã HS 44219999: SP114-40C/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: SP114-40C, kích thước: 28x5.5x6.2cm (xk)
- Mã HS 44219999: SP115-40C/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: SP115-40C, kích thước: 28x5.5x6.2cm (xk)
- Mã HS 44219999: SP129-40042C/ Bậc cầu thang gỗ làm từ gỗ sồi, item: SP129-40042C, kích thước: 1.0625"*10.5"*42" (xk)
- Mã HS 44219999: SP129-40048C/ Bậc cầu thang gỗ làm từ gỗ sồi, item: SP129-40048C, kích thước: 1.0625"*10.5"*48" (xk)
- Mã HS 44219999: SP138-80050C/ trụ lan can làm từ Gỗ cần độc, Item: SP138-80050C, kích thước: 3"*3"*50" (xk)
- Mã HS 44219999: SP158-40039CME/ Lan can cầu thang làm từ gỗ sồi, item: SP158-40039CME, kích thước: 1.75"*1.75"*34" (xk)
- Mã HS 44219999: SP158-F7039CME/ Lan can vuông làm từ gỗ dương, item: SP158-F7039CME, kích thước: 1.75'' x 1.75'' x 42'' (xk)
- Mã HS 44219999: SP160-40034CME/ Lan can cầu thang làm từ gỗ sồi, item: SP160-40034CME, kích thước: 1.75"*1.75"*34" (xk)
- Mã HS 44219999: SP160-40036CME/ Lan can cầu thang làm từ gỗ sồi, item: SP160-40036CME, kích thước: 1.75"*1.75"*34" (xk)
- Mã HS 44219999: SP160-40039CME/ Lan can cầu thang làm từ gỗ sồi, item: SP160-40039CME, kích thước: 1.75"*1.75"*34" (xk)
- Mã HS 44219999: SP205-K3040C/ Lan can vuông làm từ gỗ dương, item: SP205-K3040C, kích thước: 1.25 *1.25 *40" (xk)
- Mã HS 44219999: SP386-4F042CME/ Bậc cầu thang gỗ làm từ gỗ sồi, item: SP386-4F042CME, kích thước: 900mmx285mmx28mm (xk)
- Mã HS 44219999: SP386-4F054CME/ Bậc cầu thang gỗ làm từ gỗ sồi, item: SP386-4F054CME, kích thước: 900mmx285mmx28mm (xk)
- Mã HS 44219999: SP386-4F060CME/ Bậc cầu thang gỗ làm từ gỗ sồi, item: SP386-4F060CME, kích thước: 900mmx285mmx28mm (xk)
- Mã HS 44219999: SP386-4F072CME/ Bậc cầu thang gỗ làm từ gỗ sồi, item: SP386-4F072CME, kích thước: 900mmx285mmx28mm (xk)
- Mã HS 44219999: SP387-4F048CME/ Bậc cầu thang gỗ làm từ gỗ sồi, item: SP387-4F048CME, kích thước: 900mmx285mmx28mm (xk)
- Mã HS 44219999: SP4405/ Bảng màu làm bằng gỗ dương, MDF, Veneer du... Quy cách: 27*14*27". Mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: SP442/ Miếng lót thực phẩm từ gỗ bulô bóc mỏngL45B 420*138*0.15MM (xk)
- Mã HS 44219999: SP481/ Que khám họng 152RB bằng gỗ 152*17*.16MM (xk)
- Mã HS 44219999: SP482/ Que khám họng 152RC bằng gỗ 152*17*.16MM (xk)
- Mã HS 44219999: SP488/ Que khám họng bằng gỗ 150*17*2.0MM (xk)
- Mã HS 44219999: SP518/ Que khám họng 152RB bằng gỗ 152*17*.16MM (xk)
- Mã HS 44219999: SP520/ Que khám họng bằng gỗ 152*17*1.6MM (xk)
- Mã HS 44219999: SP523-4F042CME/ Bậc cầu thang gỗ làm từ gỗ sồi, item: SP523-4F042CME, kích thước: 900mmx285mmx28mm (xk)
- Mã HS 44219999: SP523-4F048CME/ Bậc cầu thang gỗ làm từ gỗ sồi, item: SP523-4F048CME, kích thước: 900mmx285mmx28mm (xk)
- Mã HS 44219999: SP523-4F054CME/ Bậc cầu thang gỗ làm từ gỗ sồi, item: SP523-4F054CME, kích thước: 900mmx285mmx28mm (xk)
- Mã HS 44219999: SP523-4F060CME/ Bậc cầu thang gỗ làm từ gỗ sồi, item: SP523-4F060CME, kích thước: 900mmx285mmx28mm (xk)
- Mã HS 44219999: SP523-4F072CME/ Bậc cầu thang gỗ làm từ gỗ sồi, item: SP523-4F072CME, kích thước: 900mmx285mmx28mm (xk)
- Mã HS 44219999: ST850O/ Trụ lan can làm từ gỗ sồi trắng, item: ST850O, kích thước: 90mm*90mm*850mm (xk)
- - Mã HS 44219999: String Bead/ Chỉ óp tay vịn lan can làm từ Gỗ dương, item: String Bead, kích thước: 8mm*25mm*5800mm (xk)
- Mã HS 44219999: Tấm bảng màu bằng gỗ (12Cái/8Kg/Thùng); Hàng mới 100% (FOC) (xk)
- Mã HS 44219999: Tấm bảng màu làm bằng gỗ muồng vàng, Quy cách: 300x200x18mm, Hàng F.O.C, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: TẤM CHẮN GỖ 42226-102-YMN (180*90*2.5CM) (xk)
- Mã HS 44219999: TẤM CHẮN GỖ V163 (118*59*2CM) (xk)
- Mã HS 44219999: TẤM CHẮN GỖ V163 (BÌNH PHONG) QUY CÁCH 118*59*2CM, ĐƯỢC LÀM TỪ GỖ BẠCH ĐÀN. SẢN PHẨM HOÀN CHỈNH, HÀNG MỚI 100%. (xk)
- Mã HS 44219999: Tấm chùi chân bằng gỗ (bath mat) được làm từ 7 thanh gỗ cơ sở (đã được làm nguội, bo cạnh, phun màu...) qui cách: 2,5cmx61cmx63cm (xk)
- Mã HS 44219999: Tấm đáy lót nồi bằng gỗ xà cừ (Khaya senegalenaia) từ vườn trồng- Coated Wooden Bottom plate (15*15 cm*phi18cm), đã mài nhẵn, hoàn chỉnh, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Tấm gỗ ép KT: 1140x935x10mm (xk)
- Mã HS 44219999: Tấm lót đường bằng gỗ thông liên kết với hệ thống khóa tự cài bằng thép (sản phẩm hoản chỉnh), qui cách: 4500x2200x100mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Tấm lót đường bằng gỗ thông liên kết với hệ thống khóa tự cài bằng thép và hộp hỗ trợ xe nâng bằng thép, (sản phẩm hoàn chỉnh) qui cách: 4500x2200x100mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Tấm lót sàn, kích thước: 31x31x2 cm, bằng: gỗ tràm, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Tấm lót thiết bị siêu trọng bằng gỗ thông liên kết với khung sắt (sản phẩm hoản chỉnh), qui cách: 5900x2200x120mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Tấm mẫu màu SWATCH, 75mm L x 75mm W x 3 mm H, Square, White Washed, kích thước:75mm L x 75mm W x 3 mm H, sản phẩm bằng MDF, gỗ mua trong nước, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Tấm mẫu màu SWATCH, 75mm L x 75mm W x 3mm H, Square, Faux Raffia, Vintage Navy, kích thước:75mm L x 75mm W x 3mm H, sản phẩm bằng MDF, gỗ mua trong nước, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Tấm mẫu màu SWATCH, 75mm L x 75mm W x 3mm H, Square, Veneer, Light Bleached. (Kennedy), kích thước:75mm L x 75mm W x 3mm H, sản phẩm bằng MDF, gỗ mua trong nước, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Tấm mẫu màu SWATCH, 75mm L x 75mm W x 3mm H, Square, Veneer, Walnut. (Kennedy), kích thước:75mm L x 75mm W x 3mm H, sản phẩm bằng MDF, gỗ mua trong nước, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Tấm mẫu màu SWATCH, 75mm L x 7mm W x 3 mm H, Faux Shagreen Vintage, French Gray, kích thước:75mm L x 7mm W x 3 mm H, sản phẩm bằng MDF, gỗ mua trong nước, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Tấm mẫu màu SWATCH, Large, 5"x8", Vintage Faux Shagreen, Seal, kích thước: 5"x8", sản phẩm bằng MDF, gỗ mua trong nước, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Tấm mẫu màu SWATCH, Square, Castor Gray, Vintage Faux Shagreen, kích thước:75mm L x 75mm W x 3mm H, sản phẩm bằng MDF, gỗ mua trong nước, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Tấm mẫu màu SWATCH, Square, Off-White, Faux Raffia, kích thước:75mm L x 75mm W x 3mm H, sản phẩm bằng MDF, gỗ mua trong nước, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Tấm mẫu màu SWATCH, Square, Off-White, Vintage Faux Shagreen, kích thước:75mm L x 75mm W x 3mm H, sản phẩm bằng MDF, gỗ mua trong nước, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Tấm mẫu màu SWATCH, Square, Seal, Faux Raffia, kích thước:75mm L x 75mm W x 3mm H, sản phẩm bằng MDF, gỗ mua trong nước, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Tấm MDF phủ màu gỗ anh đào dùng làm bảng vinh danh (không có nội dung, biểu tượng, hình ảnh trên sản phẩm), 9" x 12" x 0.6", hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Tấm ốp tường BATH PANEL 1700 LONG 1700x550x28 mm màu Charcoal Grey làm bằng gỗ tràm, mới 100%,không có nhãn hiệu. Nguồn gốc gỗ từ rừng trồng mua trong nước (xk)
- Mã HS 44219999: Tấm ốp tường BATH PANEL 1700 LONG 1700x550x28 mm màu Gun Metal Grey làm bằng gỗ tràm, mới 100%,không có nhãn hiệu. Nguồn gốc gỗ từ rừng trồng mua trong nước (xk)
- Mã HS 44219999: Tấm ốp tường BATH PANEL 1700 LONG 1700x550x28 mm màu Navy Blue làm bằng gỗ tràm, mới 100%,không có nhãn hiệu. Nguồn gốc gỗ từ rừng trồng mua trong nước (xk)
- Mã HS 44219999: Tấm ốp tường BATH PANEL 1700 LONG 1700x550x28 mm màu White làm bằng gỗ tràm, mới 100%,không có nhãn hiệu. Nguồn gốc gỗ từ rừng trồng mua trong nước (xk)
- Mã HS 44219999: Tấm ốp tường BATH PANEL 1800 LONG1800x550x28 màu Charcoal Grey làm bằng gỗ tràm, mới 100%,không có nhãn hiệu. Nguồn gốc gỗ từ rừng trồng mua trong nước (xk)
- Mã HS 44219999: Tấm ốp tường BATH PANEL 1800 LONG1800x550x28 màu Navy Blue làm bằng gỗ tràm, mới 100%,không có nhãn hiệu. Nguồn gốc gỗ từ rừng trồng mua trong nước (xk)
- Mã HS 44219999: Tấm ốp tường BATH PANEL 700 SHORT700x550x28 màu Navy Blue làm bằng gỗ tràm, mới 100%,không có nhãn hiệu. Nguồn gốc gỗ từ rừng trồng mua trong nước (xk)
- Mã HS 44219999: Tấm ốp tường BATH PANEL 700 SHORT700x550x28 màu White làm bằng gỗ tràm, mới 100%,không có nhãn hiệu. Nguồn gốc gỗ từ rừng trồng mua trong nước (xk)
- Mã HS 44219999: Tấm ốp tường BATH PANEL 750 SHORT728x550x28 màu Gun Metal Grey làm bằng gỗ tràm, mới 100%,không có nhãn hiệu. Nguồn gốc gỗ từ rừng trồng mua trong nước (xk)
- Mã HS 44219999: Tấm ốp tường BATH PANEL 750 SHORT728x550x28 màu Navy Blue làm bằng gỗ tràm, mới 100%,không có nhãn hiệu. Nguồn gốc gỗ từ rừng trồng mua trong nước (xk)
- Mã HS 44219999: Tấm trải đường 3 lớp, kích thước 3657 x 2200 x 102, làm từ nhiều thanh gỗ keo và gỗ thông nhỏ ghép thành tấm, nguồn gốc từ rừng trồng, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Tấm ván gỗ(wood plate) (xk)
- Mã HS 44219999: Tấm vỉ lót sàn (runnen) bào sơn hoàn chỉnh làm từ gỗ keo rừng trồng dùng trong xây dựng,kt:(300 x 300 x 20)mm,kt mỗi thanh(5x15)mm (1 bộ gồm 10 tấm sản phẩm),loại 12 nan,màu nâu.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Tấm vỉ lót sàn (runnen) bào sơn hoàn chỉnh làm từ gỗ keo rừng trồng dùng trong xây dựng,kt:(300 x 300 x 20)mm,kt mỗi thanh(5x15)mm (1 bộ gồm 10 tấm sản phẩm),loại 12 nan,màu vàng.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Tấm vỉ lót sàn (runnen) làm từ gỗ keo rừng trồng dùng trong xây dựng, kích thước: 300mm x 300mm x 19mm (1 bộ gồm 10 tấm sản phẩm), loại 12 nan, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Tấm vỉ lót sàn (runnen) làm từ gỗ keo rừng trồng dùng trong xây dựng, kích thước: 300mm x 300mm x 19mm (1 bộ gồm 10 tấm sản phẩm), loại 12 nan, màu vàng, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Tấm vỉ lót sàn (runnen) làm từ gỗ keo rừng trồng dùng trong xây dựng, kích thước: 300mm x 300mm x 19mm (1 bộ gồm 10 tấm sản phẩm), loại 4 nan, màu vàng, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Tấm vỉ lót sàn (runnen) làm từ gỗ keo rừng trồng dùng trong xây dựng, kích thước: 300mm x 300mm x 19mm (1 bộ gồm 10 tấm sản phẩm), loại 6 nan, màu nâu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Tấm vỉ lót sàn (runnen) làm từ gỗ keo rừng trồng dùng trong xây dựng, kích thước: 300mm x 300mm x 19mm (1 bộ gồm 10 tấm sản phẩm), loại 6 nan, màu vàng, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: tấm vỉ lót sàn gỗ tràm FSC 100% (30x30x2.4)cm, gắn lên đế nhựa đã bào sơn hoàn chỉnh,hàng mới 100%,không nhãn hiệu,(ACACIA MANGIUM FSC 100%, FSC-COC CERTIFICATE NO:SGSHK-COC-370050) (xk)
- Mã HS 44219999: Tay cầm cần chảo bằng gỗ xà cừ (Khaya senegalenaia) từ vườn trồng- Wooden handle (13.6*2.1*2.9 cm), đã mài nhẵn, hoàn chỉnh, không in hình, chữ, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Tay cầm HPcall dùng cho chảo (kích thước:36x26x120mm), được làm từ gỗ cao su. Hàng không thuộc danh mục CITES. Mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Tay cầm HPcall dùng cho chảo (kích thước:36x26x130mm), được làm từ gỗ cao su. Hàng không thuộc danh mục CITES. Mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Tay cầm OSLO dùng cho chảo (kích thước:9x29x135mm), được làm từ gỗ cao su. Hàng không thuộc danh mục CITES. Mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Tay cầm SCANDI LARGE R dùng cho chảo (kích thước:19x29x140mm), được làm từ gỗ cao su. Hàng không thuộc danh mục CITES. Mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Tay nắm cửa bằng gỗ (Wooden Door Handle) (320x25)mm. Làm bằng gỗ cao su mua tại Việt Nam. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Tay nắm hòm 262, Stained & Sealed, bằng gỗ thông, Kích thước: 31 x 31 x 301mm. Hàng Việt Nam sản xuất, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44219999: Tay nắm hòm 415, Stained & Sealed, bằng gỗ thông, Kích thước: 31 x 31 x 301mm. Hàng Việt Nam sản xuất, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44219999: Tay nắm hòm Wood Bar Minter Handles, Black gloss31 x 31 x 300mm, gỗ thông- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Tay nắm hòm Wood Bar Minter Handles, Maple gloss31 x 31 x 300mm, gỗ thông- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Tay nắm hòm Wood Bar Minter Handles, Rosewood gloss31 x 31 x 300mm, gỗ thông- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Tay nắm hòm Wood Bar Minter Handles, Walnut gloss31 x 31 x 300mm, gỗ thông- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Tay nắm hòm Wood Bar Minter Handles, White gloss31 x 31 x 300mm, gỗ thông- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: TB063F06-SWAT/ Bảng màu mẫu bằng ván lạng, MDF (4x203x203mm) (xk)
- Mã HS 44219999: TB381F08-SWAT/ Bảng màu mẫu bằng ván lạng, MDF (4x203x203mm) (xk)
- Mã HS 44219999: TB661F18-SWAT/ Bảng màu mẫu bằng ván lạng, MDF (4x203x203mm) (xk)
- Mã HS 44219999: Thảm chùi chân được gắn trên đế nhựa gồm các thanh gỗ Keo ghép ngang với nhau bằng vít trên đế nhựa. TP hoàn chỉnh, đánh bóng, sơn dầu, KT sp (59.5 X 39.5 X 3 cm). Hàng mới 100%. SX tại VN (xk)
- Mã HS 44219999: Thảm hạt chùi chân (được ghép từ những mảnh gỗ vừa và nhỏ) sản xuất từ gỗ Keo. TP hoàn chỉnh, đánh bóng, sơn dầu, KT sp (80 x 50 x 0.9 cm). Hàng mới 100%. SX tại VN (xk)
- Mã HS 44219999: Thảm hạt chùi chân (được ghép từ những mảnh gỗ vừa và nhỏ) sản xuất từ gỗ Keo. TP hoàn chỉnh, đánh bóng, sơn dầu, KT sp (80 x 50 x 0.9 cm). Hàng mới 100%. SX tại VN / VN (xk)
- Mã HS 44219999: Thảm thanh chùi chân (được ghép từ những mảnh gỗ vừa và nhỏ) sản xuất từ gỗ Keo. TP hoàn chỉnh, đánh bóng, sơn dầu, KT sp (80 x 50 x 0.9 cm). Hàng mới 100%. SX tại VN (xk)
- Mã HS 44219999: Thảm thanh chùi chân (được ghép từ những mảnh gỗ vừa và nhỏ) sản xuất từ gỗ Keo. TP hoàn chỉnh, đánh bóng, sơn dầu, KT sp (80 x 50 x 0.9 cm). Hàng mới 100%. SX tại VN / VN (xk)
- Mã HS 44219999: Thảm tròn chùi chân (được ghép từ những mảnh gỗ vừa và nhỏ) sản xuất từ gỗ Keo. TP hoàn chỉnh, đánh bóng, sơn dầu, KT sp (80 x 50 x 0.9 cm). Hàng mới 100%. SX tại VN (xk)
- Mã HS 44219999: Thảm tròn chùi chân (được ghép từ những mảnh gỗ vừa và nhỏ) sản xuất từ gỗ Keo. TP hoàn chỉnh, đánh bóng, sơn dầu, KT sp (80 x 50 x 0.9 cm). Hàng mới 100%. SX tại VN / VN (xk)
- Mã HS 44219999: Thang 6479- được sx từ gỗ thông, kích thước (43x10.5x184)cm (xk)
- Mã HS 44219999: Thang gỗ bằng gỗ thông, kích thước 1800x1425x600mm (xk)
- Mã HS 44219999: Thang HRE1- được sx từ được sx từ gỗ thông, kích thước (31x186.2x9)cm (xk)
- Mã HS 44219999: Thang HRE1- được sx từ gỗ thông, kích thước (31x186.2x9)cm (xk)
- Mã HS 44219999: Thang lắp ráp bằng gỗ sồi 1008x50x24mm, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Thang lắp ráp bằng gỗ sồi 1520x50x24mm, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Thang lắp ráp bằng gỗ sồi 2000x50x24mm, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: THANH BÀN BẰNG GỖ GHÉP CAO SU- HIỆU: DECOROOM (LxWxH: 480 x 450 x 400mm) HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 44219999: THANH BÀN BẰNG GỖ GHÉP CAO SU- HIỆU: DECOROOM (LxWxH: 480 x 450 x 400mm)- HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 44219999: THANH BÀN BẰNG GỖ GHÉP CAO SU- HIỆU: DECOROOM (LxWxH: 560 x 450 x 400mm)- HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Thanh dẫn hướng (126D076 L01) làm từ ván ép, kích thước: 210mm *220mm *18mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Thanh dẫn hướng (126D076 L02) làm từ ván ép, kích thước: 210mm *220mm *18mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Thanh dẫn hướng 186D032, làm bằng gỗ xà cừ, kích thước: 325mm *180mm *36mm (xk)
- Mã HS 44219999: Thanh dẫn hướng 186D032, làm từ gỗ xà cừ, kích thước: 325mm *180mm *36mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Thanh dẫn hướng VD1667-L05, làm bằng gỗ xà cừ, kích thước 260mm*60mm*30mm (xk)
- Mã HS 44219999: Thanh dẫn hướng VD1667-L05, làm bằng gỗ xà cừ, kích thước 260mm*60mm*30mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Thanh để vật dụng bằng gỗ cao su 44,5*101,6*914,4mm. Hàng mới100%, gỗ cao su mua tại việt nam. (xk)
- Mã HS 44219999: Thánh giá Grave Marker Plain, White gloss, 20 x 530 x 1495mm, gỗ thông- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Thánh giá Russian Grave Marker, White gloss, 20 x 550 x 1520, gỗ thông- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Thanh gỗ 6x5x1200mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Thanh nối bằng gỗ, dùng lắp ghép hộp gỗ cho thú nuôi, kích thước 90x25mm, mã WB, làm bằng gỗ mỡ rừng trồng, tên khoa học: Manglietia glauca, không nằm trong danh mục CITES, 1 bộ2 thanh, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Thanh nối kệ, đã đục lỗ, tạo rãnh, hoàn chỉnh thành phẩm.QC (T17 x 50 x 300),mm (không sơn), được làm gỗ thông xẻ nhập khẩu.(không nhãn hiệu).Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44219999: Thanh nối kệ, đã đục lỗ, tạo rãnh, hoàn chỉnh thành phẩm.QC (T17 x 50 x 450),mm (không sơn), được làm gỗ thông xẻ nhập khẩu.(không nhãn hiệu).Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44219999: THANH TRỤ CẦU THANG 1113258 (106*106*2743 mm) làm bằng gỗ thông nhập khẩu, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44219999: THANH TRỤ CẦU THANG 1113259 (132*132*2743 mm) làm bằng gỗ thông nhập khẩu, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44219999: THANH TRỤ CẦU THANG 14" Traditional Leg (54.1x54.1x355.6)mm làm bằng gỗ thông nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: THANH TRỤ CẦU THANG 28" Parsons Leg (42.86x42.86x711.2)mm làm bằng gỗ ash nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: THANH TRỤ CẦU THANG 28" Traditional Leg (54.1x54.1x711.2)mm làm bằng gỗ thông nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: THANH TRỤ CẦU THANG 4191 56 ETOAK (139.7x139.7x1422.4)mm sản phẩm được hoàn chỉnh làm bằng gỗ sồi nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: THANH TRỤ CẦU THANG 4191 56 ETPMD (139.7x139.7x1422.4)mm sản phẩm được hoàn chỉnh làm bằng gỗ bạch dương nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: THANH TRỤ CẦU THANG 48" Maple Galley Rail (19.05x57.15x1219.2)mm làm bằng gỗ đoạn nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: THANH TRỤ CẦU THANG 6" Parsons Leg (42.86x42.86x152.4)mm làm bằng gỗ ash nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: THANH TRỤ CẦU THANG 6" Traditional Leg (54.1x54.1x152.4)mm làm bằng gỗ thông nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: THANH TRỤ CẦU THANG 9" Traditional Leg (54.1x54.1x228.6)mm làm bằng gỗ thông nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: THANH TRỤ CẦU THANG LJ-4075-O (88.9x88.9x1422.4)mm sản phẩm được hoàn chỉnh làm bằng gỗ bạch dương nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: THANH TRỤ CẦU THANG LJ-4075-P (88.9x88.9x1422.4)mm sản phẩm được hoàn chỉnh làm bằng gỗ bạch dương nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: THANH TRỤ CẦU THANG LJ-4091-O (158.75x158.75x1397)mm sản phẩm được hoàn chỉnh làm bằng gỗ sồi nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: THANH TRỤ CẦU THANG LJ-4091-P (158.75x158.75x1397)mm sản phẩm được hoàn chỉnh làm bằng gỗ bạch dương nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: THANH TRỤ CẦU THANG LJ-4091-P (158.75x158.75x1397)mm sản phẩm được hoàn chỉnh làm bằng gỗ sồi nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: THANH TRỤ CẦU THANG LJ-4091-PRG (158.75x158.75x1397)mm sản phẩm được hoàn chỉnh làm bằng gỗ bạch dương nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: THANH TRỤ CẦU THANG LJ-4091-WO (158.75x158.75x1397)mm sản phẩm được hoàn chỉnh làm bằng gỗ sồi nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: THANH TRỤ CẦU THANG LJ-4175-50-O (114.3x114.3x1270)mm sản phẩm được hoàn chỉnh làm bằng gỗ sồi nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: THANH TRỤ CẦU THANG LJ-4175-P (114.3x114.3x1422.4)mm sản phẩm được hoàn chỉnh làm bằng gỗ sồi nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: THANH TRỤ CẦU THANG S4175 63 ETPOP (114.3x114.3x1619.25)mm sản phẩm được hoàn chỉnh làm bằng gỗ bạch dương nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Thẻ dùng đo kích cỡ kim đan len bằng gỗ MDF- mdf wood (needle gauge), hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44219999: Thẻ màu bằng MDF (75mm L x 75mm W x 3mm H)/SWATCH, Square, Faux Raffia, French Gray, code: SMPN-FAUXRAFF-FG, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Thẻ màu bằng MDF (75mm L x 75mm W x 3mm H)/SWATCH, Square, Pristine, Faux Raffia, code: SMPN-FAUXRAFF-PR, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Thẻ màu bằng MDF (75mm L x 75mm W x 3mm H)/SWATCH, Square, Pristine, Vintage Faux Shagreen, code: SMPN-SHAGREEN-PR, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Thẻ màu bằng MDF/ SWATCH, 75mm L x 75mm W x 3mm H, Square, Faux Raffia, Champagne, code: SMPN-FAUXRAFF-CH, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Thìa gỗ cao su, mã 6418, kích thước: 38x7.8xH1 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Thìa gỗ cao su, mã 6419, kích thước: 38x7.8xH1 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Thìa gỗ dừa, chiều dài 16cm, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 44219999: THÌA GỖ NHỎ, CTY MÂY TRE ĐAN HÒA BÌNH, HÀNG MẪU MỚI 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Thùng rác bằng MDF, code: BA-WB-03M, kích thước: 200*200*280 (mm), không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Thùng rác bằng MDF, code: BA-WB-12, kích thước: 200*200*280 (mm), không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Thùng rác bằng MDF, code: BA-WB-21, kích thước: 200*200*280 (mm), không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Thùng rác bằng MDF, code: BA-WB-23M, kích thước: 200*200*280 (mm), không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Thùng rác chữ nhật, bằng MDF, cẩn trứng sơn màu bạc phủ bóng, kích thước: 10 x 8.0 x 11 (inch), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Thùng rác chữ nhật, bằng MDF, dán lá bạc màu khói phủ bóng, kích thước: 10 x 8 x 11 (inch), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Thùng rác Gold SL bằng MDF, kích thước: 200*200*280 (mm), không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Thùng rác vuông, bằng MDF, cẩn trứng sơn màu bạc phủ bóng, kích thước: 8.5 x 8.5 x 11 (inch), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Thùng rác vuông, bằng MDF, cẩn trứng trắng sơn trắng phủ bóng, kích thước: 8.5 x 8.5 x 11 (inch), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Thùng rác vuông, bằng MDF, dán lá bạc antic phủ bóng, kích thước: 8.5 x 8.5 x 11 (inch), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Thùng rác vuông, bằng MDF, dán lá bạc màu khói phủ bóng, kích thước: 8.5 x 8.5 x 11 (inch), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Thuyền gỗ trang trí, không hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: TP.COVER 04-SPCC T1.2/ COVER 04-SPCC T1.2#Tấm che 04 bằng gỗ (rừng trồng). Mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Trụ lan can làm từ Gỗ dương, item: BR-3-54P, kích thước: 3"*3"*54" (xk)
- Mã HS 44219999: TƯƠNG ỚT CHINSU (xk)
- Mã HS 44219999: V163 Vách ngăn gỗ 4 mảnh (xk)
- Mã HS 44219999: V169 Vỉ lót sàn gỗ gắn trên đế nhựa 6 thanh thẳng qui cách: 32.5cmx32.5cmx2.7cm (set 10 pcs) (xk)
- Mã HS 44219999: V169 Vỉ lót sàn gỗ gắn trên đế nhựa, được ghép từ 6 thanh thẳng. qui cách: 32.5cmx32.5cmx2.7cm (set 10 pcs) (xk)
- Mã HS 44219999: V169 Vỉ lót sàn gỗ, gắn trên đế nhựa,6 thanh thẳng (đã được bào láng, làm nguội,bo cạnh, phun sơn) qui cách: 32.5cmx32.5cmx2.7cm (set 10 pcs) (xk)
- Mã HS 44219999: V182 Vỉ lót sàn gỗ gắn trên đế nhựa 12 thanh chéo qui cách: 32.5cmx32.5cmx2.7cm (set 10 pcs) (xk)
- Mã HS 44219999: V182 Vỉ lót sàn gỗ gắn trên đế nhựa, được ghép từ 12 thanh chéo. qui cách: 32.5cmx32.5cmx2.7cm (set 10 pcs) (xk)
- Mã HS 44219999: V353 Vỉ lót sàn gỗ, gắn trên đế nhựa,6 thanh thẳng qui cách: 32.5cmx32.5cmx2.7cm (set 10 pcs) (xk)
- Mã HS 44219999: V355/ VỈ LÓT SÀN GỖ CÓ ĐẾ NHỰA LẮP GHÉP TỪ 6 THANH GỖ LIÊN KẾT VỚI NHAU BẰNG VÍT (28.5CM x 28.5CM) (xk)
- Mã HS 44219999: V368 Vỉ lót sàn gỗ gắn trên đế nhựa, được ghép từ 12 thanh chéo qui cách: 32.5cmx32.5cmx2.7cm (set 10 pcs) (xk)
- Mã HS 44219999: V368 Vỉ lót sàn gỗ gắn trên đế nhựa, được ghép từ 12 thanh chéo. qui cách: 32.5cmx32.5cmx2.7cm (set 10 pcs) (xk)
- Mã HS 44219999: V488 Vỉ lót sàn gỗ gắn trên đế nhựa 4 thanh thẳng qui cách: 32.5cmx32.5cmx2.7cm (set 10 pcs) (xk)
- Mã HS 44219999: V488 Vỉ lót sàn gỗ gắn trên đế nhựa, được ghép từ 4 thanh thẳng. qui cách: 32.5cmx32.5cmx2.7cm (set 10 pcs) (xk)
- Mã HS 44219999: V488 Vỉ lót sàn gỗ, gắn trên đế nhựa,4 thanh thẳng (đã được bào láng, làm nguội,bo cạnh, phun sơn) qui cách: 32.5cmx32.5cmx2.7cm (set 10 pcs) (xk)
- Mã HS 44219999: Vách gỗ trang trí dầy 1,2cm (xk)
- Mã HS 44219999: Vách ngăn cho bồn tiểu (bằng nhựa và gỗ công nghiệp) (xk)
- Mã HS 44219999: Vách ngăn cho chuồng thú cưng DB bằng gỗ cao su ghép, size (72*2*68cm); (59372 Expd Wooden Pet Pen Divider Wide DB), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Vách ngăn làm bằng gỗ thông lá sách mua trong nước, không nhãn hiệu, kt: (670mm x 2610mm x40mm), mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Vách ngăn làm bằng gỗ thông- mua trong nước kết hợp kính tráng thủy, không nhãn hiệu, kt: (750mm x 2610mm x50mm), mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Vách ngăn làm bằng gỗ thông mua trong nước, không nhãn hiệu, kt: (670mm x 2610mm x40mm), mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Vách ngăn làm bằng gỗ thông mua trong nước, không nhãn hiệu, kt: (670mm x 2810mm x50mm), mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Vách ngăn làm bằng gỗ thông mua trong nước, không nhãn hiệu, kt: (960mm x 1100mm x50mm), mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Vách ngăn LxH3x3m (bằng gỗ công nghiệp) (xk)
- Mã HS 44219999: Vách ngăn nhà vệ sinh (bằng nhựa và gỗ công nghiệp) (xk)
- Mã HS 44219999: Ván bảng Assy 1M 900x1000x16mm bằng MDF (xk)
- Mã HS 44219999: Ván bảng Assy 2M 900x2000x16mm bằng MDF (xk)
- Mã HS 44219999: Ván bảng Assy 2M 900x4000x16mm bằng MDF (xk)
- Mã HS 44219999: Ván bảng Assy 3M 900x3000x16mm bằng MDF (xk)
- Mã HS 44219999: Ván bảng Assy 4M 900x4000x16mm bằng MDF (xk)
- Mã HS 44219999: Ván bảng bàn thông điện 1200x4000x120x18mm bằng MDF (xk)
- Mã HS 44219999: Ván bọc nhựa mềm (xk)
- Mã HS 44219999: Ván làm bảng Assy 3M(1200x3000x16mm) (xk)
- Mã HS 44219999: Ván lưng bàn thông điện 300x1130mm bằng MDF (xk)
- Mã HS 44219999: Ván lưng bàn thông điện 300x1190mm bằng MDF (xk)
- Mã HS 44219999: Ván lưng bàn thông điện 300x990mm bằng MDF (xk)
- Mã HS 44219999: Ván Trượt Góc Dài. Kích Thước (18x12)cm, Hiệu Sanko. Đồ Chơi Cho Thú Cưng Bằng Gỗ Cao Su. Đóng Gói Hộp Màu, Túi Hút Ẩm, 48 Cái/Thùng. Hàng Mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Ván Trượt Góc Tròn (L). Kích Thước (23x23)cm, Hiệu Sanko. Đồ Chơi Cho Thú Cưng Bằng Gỗ Cao Su. Đóng Gói Hộp Màu, Túi Hút Ẩm, 48 Cái/Thùng. Hàng Mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Ván Trượt Góc Tròn (S). Kích Thước (18x18)cm, Hiệu Sanko. Đồ Chơi Cho Thú Cưng Bằng Gỗ Cao Su. Đóng Gói Hộp Màu, Túi Hút Ẩm, 48 Cái/Thùng. Hàng Mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Ván Trượt Góc Vuông (M). Kích Thước (28x18x10)cm, Hiệu Sanko. Đồ Chơi Cho Thú Cưng Bằng Gỗ Cao Su. Đóng Gói Hộp Màu, Túi Hút Ẩm, 12 Cái/Thùng. Hàng Mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Ván Trượt Góc Vuông (S). Kích Thước (16x9x6)cm, Hiệu Sanko. Đồ Chơi Cho Thú Cưng Bằng Gỗ Cao Su. Đóng Gói Hộp Màu, Túi Hút Ẩm, 48 Cái/Thùng. Hàng Mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Vĩ gỗ cao su phơi cá (một bộ bao gồm: khung gỗ và lưới) quy cách 1m x 1m. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44219999: Vỉ lát sàn bằng gỗ gắn trên đế nhựa (quy cách 300x300x24mm), được ghép từ 6 thanh cơ sở. Mới 100%/ VN, (xk)
- Mã HS 44219999: Vĩ lót sàn 10 nan bằng gỗ có gắn đế nhựa 50x50x2.4cm (xk)
- Mã HS 44219999: Vĩ lót sàn đế nhựa ACACIA DECK PANEL UNPAINTED (WDPN-NTR-027) size: 300 x 300 x 23 làm bẳng Gỗ Tràm và Vĩ nhựa hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Vĩ lót sàn đế nhựa ACACIA DECK PANEL UNPAINTED (WDPN-NTRSP-027) size: 300 x 300 x 27 làm bẳng Gỗ Tràm và Vĩ nhựa hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Vỉ lót sàn gỗ có gắn đế nhựa, 06 nan gỗ, KT (30*30*2.3)cm, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44219999: Vỉ lót sàn gỗ có gắn đế nhựa, 12 nan gỗ, KT (30*30*2.3)cm, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44219999: Vỉ lót sàn gỗ, gắn trên đế nhựa,4 thanh thẳng (đã được làm nguội, bo cạnh, phun màu...) qui cách: 2cmx31cmx31cm (xk)
- Mã HS 44219999: Vỉ sàn gỗ gắn trên đế nhựa, kích thước 300x300x24 mm (đóng 1 gói 5 vỉ), được ghép từ 12 thanh gỗ nhỏ lại với nhau, được làm từ gỗ keo FSC 100% rừng trồng trong nước. (xk)
- Mã HS 44219999: Vỉ sàn gỗ gắn trên đế nhựa, kích thước 300x300x24 mm (đóng 1 gói 5 vỉ), được ghép từ 8 thanh gỗ nhỏ lại với nhau, được làm từ gỗ keo FSC 100% rừng trồng trong nước. (xk)
- Mã HS 44219999: Vỉ sàn gỗ gắn trên đế nhựa, kích thước 300x300x24 mm, được ghép từ 12 thanh gỗ nhỏ lại với nhau, được làm từ gỗ keo FSC 100% rừng trồng trong nước. (xk)
- Mã HS 44219999: Vỉ sàn gỗ gắn trên đế nhựa, kích thước 300x300x24 mm, được ghép từ 24 thanh gỗ nhỏ lại với nhau, được làm từ gỗ keo FSC 100% rừng trồng trong nước. (xk)
- Mã HS 44219999: Vỉ sàn gỗ gắn trên đế nhựa, kích thước 300x300x24 mm, được ghép từ 6 thanh gỗ nhỏ lại với nhau, được làm từ gỗ keo FSC 100% rừng trồng trong nước. (xk)
- Mã HS 44219999: Vỏ loa kèn bằng gỗ công nghiệp không gắn thêm thiết bị điện.NSX: CÔNG TY TNHH KIM KHÍ BÌNH GIANG. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Vòng loa KTX-Y161B (12*165.5*168.5)mm.làm bằng ván ghép gỗ thông (xk)
- Mã HS 44219999: Vòng loa KTX-Y176B)(24*180*199.5)mm..làm bằng ván ghép gỗ thông (xk)
- Mã HS 44219999: VSGHEPPMU01/ Sản phẩm ván sàn ghép Pơmu Nhật (1820-3950) x (90-120) x 15 mm (Thực tế: 4.958 m3 7,932.80 USD) (xk)
- Mã HS 44219999: VSGHEPPMU01/ Sản phẩm ván sàn ghép Pơmu Nhật (3000-4000) x (90-260) x (18-30) mm (Thực tế: 17.033 m3 23,846.20 USD) (xk)
- Mã HS 44219999: VSGHEPPMU01/ Sản phẩm ván sàn ghép Pơmu Nhật 1820 x (108-120) x 15 mm (Thực tế: 13.682 m3 23,259.40 USD) (xk)
- Mã HS 44219999: VSGHEPPMU01/ Sản phẩm ván sàn ghép Pơmu Nhật 2400 x 100 x 10 mm (Thực tế: 4.148 m3 4,977.60 USD) (xk)
- Mã HS 44219999: VSGHEPPMU01/ Sản phẩm ván sàn ghép Pơmu Nhật 2440 x 1220 x (18-24) mm (Thực tế: 12.146 m3 18,219.00 USD) (xk)
- Mã HS 44219999: VSGHEPTBI/ VÁN SÀN GHÉP GỖ TẦN BÌ 1820 x (90-125) x 15 mm (Thực tế: 4.484 m3 7,174.40 USD) (xk)
- Mã HS 44219999: VSGHEPTBI/ VÁN SÀN GHÉP GỖ TẦN BÌ 4200 x 500 x (25-30) mm (Thực tế: 10.080 m3 17,136.00 USD) (xk)
- Mã HS 44219999: VSGHEPXDAO/ Ván sàn ghép Xoan đào Nhật (1800~2200) x 800 x 40 mm (Thực tế: 6.880 m3 11,696.00 USD) (xk)
- Mã HS 44219999: VSGHEPXDAO/ Ván sàn ghép Xoan đào Nhật 1820 x (120-125) x 15 mm (Thực tế: 4.431 m3 8,418.90 USD) (xk)
- Mã HS 44219999: VSGHEPXDAO/ Ván sàn ghép Xoan đào Nhật 1820 x (90-120) x 15 mm (Thực tế: 11.618 m3 20,912.40 USD) (xk)
- Mã HS 44219999: VSGHEPXDAO/ Ván sàn ghép Xoan đào Nhật 1820 x (90-120) x 15 mm (Thực tế: 2,919 m3 5,546.10 USD) (xk)
- Mã HS 44219999: W5091-HM/ Trụ lan can làm từ Gỗ thích cứng, item: W5091-HM, kích thước: 3.5x3.5x56 inch (xk)
- Mã HS 44219999: W5091-NOIN-HM/ Trụ lan can làm từ Gỗ thích cứng, item: W5091-NOIN-HM, kích thước: 3.5x3.5x56 inch (xk)
- Mã HS 44219999: WALL-C24/ Vách ngăn 80 kt 800x1580x30mm dùng để ngăn các ô trong phòng đã có khớp nối hàng mới 100% (Bằng gỗ keo rừng trồng đã qua xử lý sấy, gia công, hoàn thiện dầu hoặc sơn trên bề mặt) (xk)
- Mã HS 44219999: WALL-C26/ Tường ngăn 80 (Bằng gỗ keo rừng trồng đã qua xử lý sấy, gia công, hoàn thiện dầu hoặc sơn trên bề mặt), mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: WALL-C26/ Vách ngăn 80 kt 800x1580x30mm dùng để ngăn các ô trong phòng đã có khớp nối hàng mới 100% (Bằng gỗ keo rừng trồng đã qua xử lý sấy, gia công, hoàn thiện dầu hoặc sơn trên bề mặt) (xk)
- Mã HS 44219999: WALL-C28/ Tường ngăn 80 (Bằng gỗ keo rừng trồng đã qua xử lý sấy, gia công, hoàn thiện dầu hoặc sơn trên bề mặt), mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: WALL-C28/ Tường ngăn 800x1580x30mm (Bằng gỗ keo rừng trồng đã qua xử lý sấy, gia công, hoàn thiện dầu hoặc sơn trên bề mặt), mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: WB11436BL-PP/ Lan can cầu thang làm từ gỗ dương, item: WB11436BL-PP, kích thước: 1.25"*1.25"*36" (xk)
- Mã HS 44219999: WB11439BL-PP/ Lan can cầu thang làm từ gỗ dương, item: WB11439BL-PP, kích thước: 1.25"*1.25"*39" (xk)
- Mã HS 44219999: WBC11436-PP/ Lan can cầu thang làm từ gỗ dương, item: WBC11436-PP, kích thước: 1.25"*1.25"*36" (xk)
- Mã HS 44219999: WBC11439-PP/ Lan can cầu thang làm từ gỗ dương, item: WBC11439-PP, kích thước: 1.25"*1.25"*39" (xk)
- Mã HS 44219999: WBC11442-PP/ Lan can vuông làm từ gỗ dương, item: WBC11442-PP, kích thước: 1.25"*1.25"*42" (xk)
- Mã HS 44219999: WC414-234-O/ Đầu trụ lan can làm từ Gỗ sồi, item: WC414-234-O, kích thước: 14.5x14.5x8.26cm (xk)
- Mã HS 44219999: WC414-5-HM/ Đầu trụ lan can làm từ Gỗ thích cứng, item: WC414-5-HM, kích thước: 13.5x13.5x2.3cm (xk)
- Mã HS 44219999: WC414-5-O/ Đầu trụ lan can làm từ Gỗ sồi, item: WC414-5-O, kích thước: 14.5x14.5x8.26cm (xk)
- Mã HS 44219999: WCOL1612-O/ Vòng cổ chân lan can làm từ gỗ sồi, item: WCOL1612-O, kích thước: phi 16 (xk)
- Mã HS 44219999: WDP 11154-990F0/ WOODEN PATTERN:CAP CAMSHAFT NO.4 (11154-990F0) (Khuôn gỗ dùng tạo khuôn cát gồm đế và nắp) (đã xử lý h/c) (2PCS/SET)- Xuất trả dòng 6 TK:101900213330/A12 ngày 13/03/2018 (xk)
- Mã HS 44219999: WDP VP-30389(1)-1/ Khuôn gỗ dùng tạo khuôn cát để làm Vỏ bên ngoài motor khởi động tàu điện- WOODEN PATTERN (VP-30389(1)-1) 7PCS/SET (xk)
- Mã HS 44219999: WHFK5116338/ Ốp chân trụ lan can làm từ gỗ sồi, item: WHFK5116338, kích thước: 113x18x52.5mm (xk)
- Mã HS 44219999: WHOP-C/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: WHOP-C, kích thước: 28x5.5x6.2cm (xk)
- Mã HS 44219999: WHSS-O/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ gỗ sồi, item: WHSS-O, kích thước: 5.72cm*6.03cm*16' (xk)
- Mã HS 44219999: WO-4400/ Trụ lan can làm từ gỗ sồi trắng, item: WO-4400, kích thước: 90mm*90mm*1500mm (xk)
- Mã HS 44219999: WO-6002-16/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ gỗ sồi trắng, item: WO-6002-16, kích thước: 58x60x4200 (xk)
- Mã HS 44219999: WO-6084-16/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ gỗ sồi trắng, item: WO-6084-16, kích thước: 58x60x4200 (xk)
- Mã HS 44219999: WO-7211-IS/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi trắng, item: WO-7211-IS, kích thước: 57mm*60.5mm*200mm (xk)
- Mã HS 44219999: WO-7212-IS/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi trắng, item: WO-7212-IS, kích thước: 57mm*60.5mm*200mm (xk)
- Mã HS 44219999: WO-7213-IS/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi trắng, item: WO-7213-IS, kích thước: 57mm*60.5mm*200mm (xk)
- Mã HS 44219999: WO-7220-IS/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi trắng, item: WO-7220-IS, kích thước: 57mm*60.5mm*200mm (xk)
- Mã HS 44219999: WO-7221-IS/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi trắng, item: WO-7221-IS, kích thước: 57mm*60.5mm*200mm (xk)
- Mã HS 44219999: WO-7299-IS/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi trắng, item: WO-7299-IS, kích thước: 57mm*60.5mm*200mm (xk)
- Mã HS 44219999: WO-7611-IS/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi trắng, item: WO-7611-IS, kích thước: 57mm*60.5mm*200mm (xk)
- Mã HS 44219999: WO-7612-IS/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi trắng, item: WO-7612-IS, kích thước: 57mm*60.5mm*200mm (xk)
- Mã HS 44219999: WO-7613-IS/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi trắng, item: WO-7613-IS, kích thước: 57mm*60.5mm*200mm (xk)
- Mã HS 44219999: WO-7614-IS/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi trắng, item: WO-7614-IS, kích thước: 57mm*60.5mm*200mm (xk)
- Mã HS 44219999: WO-7620-IS/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi trắng, item: WO-7620-IS, kích thước: 57mm*60.5mm*200mm (xk)
- Mã HS 44219999: WO-7621-IS/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi trắng, item: WO-7621-IS, kích thước: 57mm*60.5mm*200mm (xk)
- Mã HS 44219999: WO-7699-IS/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi trắng, item: WO-7699-IS, kích thước: 57mm*60.5mm*200mm (xk)
- Mã HS 44219999: WO-7811-IS/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi trắng, item: WO-7811-IS, kích thước: 57mm*60.5mm*200mm (xk)
- Mã HS 44219999: WO-7812-IS/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi trắng, item: WO-7812-IS, kích thước: 57mm*60.5mm*200mm (xk)
- Mã HS 44219999: WO-7813-IS/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi trắng, item: WO-7813-IS, kích thước: 57mm*60.5mm*200mm (xk)
- Mã HS 44219999: WO-7814-IS/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi trắng, item: WO-7814-IS, kích thước: 57mm*60.5mm*200mm (xk)
- Mã HS 44219999: WO-7820-IS/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi trắng, item: WO-7820-IS, kích thước: 57mm*60.5mm*200mm (xk)
- Mã HS 44219999: WO-7821-IS/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi trắng, item: WO-7821-IS, kích thước: 57mm*60.5mm*200mm (xk)
- Mã HS 44219999: WO-7899-IS/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi trắng, item: WO-7899-IS, kích thước: 57mm*60.5mm*200mm (xk)
- Mã HS 44219999: WP312535-O/ Trụ lan can làm từ gỗ sồi, item: WP312535-O, kích thước: 3"* 3"*48" (xk)
- Mã HS 45039000: 10-88516-005/ Miếng đệm bằng Lie (163.05mm x 108.05mm) (xk)
- Mã HS 45039000: 30-10594-002/ Miếng đệm bằng Lie (284.2mm x 84.9mm) (xk)
- Mã HS 45039000: 30-10679-001/ Miếng đệm bằng Lie (96.7mm x 177mm) (xk)
- Mã HS 45039000: 30-18363-00/ 30-18363-00: Miếng đệm bằng Lie (67.6mm x 25.2mm). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 45039000: 30-18363-000/ Miếng đệm bằng Lie (67.6mm x 25.2mm) (xk)
- Mã HS 45039000: 31-53244-003/ Miếng đệm bằng Lie (51mm x 51mm) (xk)
- Mã HS 45039000: 31-61106-006/ Miếng đệm bằng Lie (93.3mm x 252mm) (xk)
- Mã HS 45039000: 31-92093-001/ Miếng đệm bằng Lie (166mm x 280.6mm) (xk)
- Mã HS 45039000: 31-93439-000/ Miếng đệm bằng Lie (253.4mm x 130.4mm) (xk)
- Mã HS 45039000: 31-97523-000/ Miếng đệm bằng Lie (18.5mm x 56.7mm) (xk)
- Mã HS 45039000: 31-99034-000/ Miếng đệm bằng Lie(71.2mm x 101mm) (xk)
- Mã HS 45039000: 41-06507-002/ Miếng đệm bằng Lie (18.5mm x 56.7mm) (xk)
- Mã HS 45039000: 41-10364-001/ Miếng đệm bằng Lie (124.1mm x 198.2mm) (xk)
- Mã HS 45039000: 41-16304-001/ Miếng đệm bằng Lie (273mm x 114.2mm) (xk)
- Mã HS 45039000: 41-16311-000/ Miếng đệm bằng Lie (129.2mm x 77.9mm) (xk)
- Mã HS 45039000: 41-22444-000/ Miếng đệm bằng Lie (146.1mmx266.5mm) (xk)
- Mã HS 45039000: 41-24421-000/ Miếng đệm bằng Lie (272.7mmx140.1mm) (xk)
- Mã HS 45039000: 41-34143-000/ Miếng đệm bằng Lie (201.65mmx236.0mm) (xk)
- Mã HS 45039000: 54-00566-003/ Miếng đệm bằng Lie (58mm x 58mm) (xk)
- Mã HS 45039000: 54-00566-006/ Miếng đệm bằng Lie (58mm x 58mm) (xk)
- Mã HS 45039000: Đầu nối hơi-TX theo mục 14 của TK số:103029564040 Ngày 05/12/2019 (xk)
- Mã HS 45041000: Bảng ghim Classic có kèm khung, SKU: 9996513, quy cách (1572*662*41)mm (Khung bằng ván MDF, mặt bảng bằng Tấm Lie (tấm gỗ bần)), dùng trong trường học và phòng họp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 45041000: LY8598001E/ Miếng li-e (xk)
- Mã HS 46012100: 85-1354-1-6012/ Rèm cửa bằng tre kích thước 60"*12"/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46012100: 85-1357-4-6024/ Rèm cửa bằng tre kích thước 60"*24"/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46012100: 85-1357-4-6030/ Rèm cửa bằng tre kích thước 60"*30"/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46012100: 85-1357-4-6036/ Rèm cửa bằng tre kích thước 60"*36"/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46012100: 85-3807-6-4263/ Rèm cửa bằng tre kích thước 42"*63"/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46012100: 85-3807-6-4284/ Rèm cửa bằng tre kích thước 42"*84"/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46012100: 85-3824-1-4284/ Rèm cửa bằng tre kích thước 42"*84"/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46012100: 85-3827-4-4263/ Rèm cửa bằng tre kích thước 42"*63"/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46012100: 85-3827-4-4284/ Rèm cửa bằng tre kích thước 42"*84"/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46012100: 85-5272-1-6012/ Rèm cửa bằng tre kích thước 60"*12"/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46012100: B602-18A01/ Lacquerd Imperial Shell/ Mành tre (310cm*1830cm) (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 46012100: BAMBOO MAT, MANUFACTURER: DAI PHAT-48A TRAN HUNG DAO, DIST 5, HCM CITY, VIET NAM, TÊN HÀNG TIẾNG VIỆT: CHIẾU CHIẾU TRE (xk)
- Mã HS 46012100: Chiếu trúc sản xuất thủ công nhãn hiệu chiếu trúc Cao Sơn, sx tại Cao Bằng, đã qua xử lý nhiệt, kích thước 3.5Rx6.2R (107cmx189cm),loại không may viền, mới 100% (xk)
- Mã HS 46012100: Chiếu trúc sản xuất thủ công nhãn hiệu chiếu trúc Cao Sơn, sx tại Cao Bằng, đã qua xử lý nhiệt, kích thước 3Rx6R (91cmx183cm),loại không may viền, mới 100% (xk)
- Mã HS 46012100: Chiếu trúc sản xuất thủ công nhãn hiệu chiếu trúc Cao Sơn, sx tại Cao Bằng, đã qua xử lý nhiệt, kích thước 5Rx6.2R (152cmx189cm),loại không may viền, mới 100% (xk)
- Mã HS 46012100: Chiếu trúc sản xuất thủ công nhãn hiệu chiếu trúc Cao Sơn, sx tại Cao Bằng, đã qua xử lý nhiệt, kích thước 6Rx6.2R (183cmx189cm),loại không may viền, mới 100% (xk)
- Mã HS 46012100: Chiếu trúc sản xuất thủ công nhãn hiệu chiếu trúc Cao Sơn, sx tại Cao Bằng, đã qua xử lý nhiệt, kích thước 6Rx60R (183cmx1830cm),loại không may viền, mới 100% (xk)
- Mã HS 46012100: Chiếu trúc sản xuất thủ công nhãn hiệu chiếu trúc Cao Sơn, sx tại Cao Bằng, đã qua xử lý nhiệt, kích thước 6Rx7R (183cmx214cm),loại không may viền, mới 100% (xk)
- Mã HS 46012100: ĐŨA TRE (xk)
- Mã HS 46012100: Giỏ hoa bằng tre. Hàng không nhãn hiệu. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46012100: Giỏ tre mã 14617, phi 8 x H3 cm, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46012100: Giỏ tre mã 16656, 18x9.5xH13.5(4) cm, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46012100: Giỏ tre mã 16661, 23x10.5xH5(15) cm, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46012100: Giỏ tre mã 16663, 23x10.5xH5(15) cm, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46012100: Giỏ tre mã 16665, 23x10.5xH5(15) cm, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46012100: Giỏ tre mã 506228, 26x16xH6 cm, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46012100: Giỏ tre mã 6698, Phi 5xH2.5 cm, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46012100: Giỏ tre mã 940100, 14x17.5xH3.5 cm, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46012100: Giỏ tre mã 940168, 44x32xH10/15 cm, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46012100: Giỏ tre mã 940169,49.5x34.5xH12.5/17 cm, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46012100: Giỏ tre mã 940324, 16x11xH3 cm, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46012100: Hộp tre mã 14489, 27.5x18.3xH4.5 cm, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46012100: Hộp tre mã 16545, 7.5x21xH5.5 cm, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46012100: Hộp tre mã 16546, 7.5x21xH5.5 cm, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46012100: Hộp tre mã 16630, 23x15.5xH5(3) cm, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46012100: Hộp tre mã 16631, 23.5x23.5xH5 cm, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46012100: Hộp tre mã 16636, 15x15xH6 cm, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46012100: Hộp tre mã 16638, 23x15.5xH5(3.5) cm, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46012100: Hộp tre mã 16639, 23.5x23.5xH5(3.5) cm, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46012100: Hộp tre mã 16640, 17.5x17.5xH6 cm, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46012100: Hộp tre mã 16640,17.5x17.5xH6 cm, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46012100: Hộp tre mã 16641, 20x20xH7 cm, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46012100: Hộp tre mã 16646, 23x15.5xH5(3) cm, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46012100: Hộp tre mã 16648, 23x15.5xH5(3) cm, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46012100: Hộp tre mã 16660, 15x15xH5 cm, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46012100: Hộp tre mã 16740, 27x18xH5 cm, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46012100: Hộp tre mã 912976, 26.5x19.5xH10 cm, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46012100: Hộp tre mã 913456, Phi 11xH15 cm, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46012100: Hộp tre mã 913475, Phi 15.5xH4(2.5) cm, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46012100: Hộp tre mã 921426, 23x18xH5 cm, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46012100: Hộp tre mã 940178, phi 18xH4.5 cm, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46012100: Hộp tre mã 940339, 23x15.5xH5(3) cm, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46012100: Mành tre che nắng (KT: Cao 2,5m x rộng 2m) (xk)
- Mã HS 46012100: Mành tre màu 628 Celadon. Kích thước: 33 x 45cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46012100: Mành tre màu ghi 427C. Kích thước: 33 x 45cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46012100: Mành tre màu tự nhiên. Kích thước: 33 x 45cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46012100: Mành trúc, kích thước 0.30 * 2.00 * 0.03 (m) (xk)
- Mã HS 46012100: Mành trúc, kích thước 1.20*2.00*0.03(m) (xk)
- Mã HS 46012100: Mành trúc, kích thước 1.50*2.00*0.03 (m) (xk)
- Mã HS 46012100: N7220-04A06/ Danube Wheat/ Mành tre+đay+cói (310cm*1830cm) (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 46012100: N7220-06A05/ Danube Birch/ Mành tre+đay+cói (310cm*1830cm) (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 46012100: RẾ TRE (xk)
- Mã HS 46012100: Rèm bằng tre. (Kích thước: 90cm x 200cm). Hàng không nhãn hiệu. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46012100: Tấm trãi bàn bằng tre dệt sợi chỉ đen 35x45 cm: nhãn hàng IKEA (xk)
- Mã HS 46012100: Tấm trãi bàn bằng tre dệt sợi chỉ nâu 35x45 cm: nhãn hàng IKEA (xk)
- Mã HS 46012100: VÁ BẰNG XƠ DỪA (xk)
- Mã HS 46012200: Mành song mây tự nhiên, kích thước 45cm dài 15m. Hàng mới sản xuất tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 46012200: Mây tre đan để làm đồ nội thất- đan kiểu caro, rộng 45cm dài15m- SQUARE RATTAN WEBBING CANE, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46012200: Mây tre đan để làm đồ nội thất- đan kiểu mắt cáo, rộng 45cm dài15m- OPEN RATTAN WEBBING CANE, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46012200: Mây tre đan GRADE A SIZE: 60CM- Rattan webbing (xk)
- Mã HS 46012900: chén bằng dừa/ (xk)
- Mã HS 46012900: Chiếu bằng cói UZU, kích thước 100 X 190 CM UZU HEM, hàng Việt Nam sản xuất. Mới 100%. (xk)
- Mã HS 46012900: Chiếu bằng cói UZU, kích thước 100 X 190 CM,5,8L, EMBR, hàng Việt Nam sản xuất. Mới 100%. (xk)
- Mã HS 46012900: Chiếu bằng cói UZU, kích thước 100 X 2000 CM, hàng Việt Nam sản xuất. Mới 100%. (xk)
- Mã HS 46012900: Chiếu bằng cói UZU, kích thước 115 x 190 CM hàng Việt Nam sản xuất. Mới 100%. (xk)
- Mã HS 46012900: Chiếu bằng cói UZU, kích thước 130 X 2000 CM, hàng Việt Nam sản xuất. Mới 100%. (xk)
- Mã HS 46012900: Chiếu bằng cói UZU, kích thước 135 x 190 CM, hàng Việt Nam sản xuất. Mới 100%. (xk)
- Mã HS 46012900: Chiếu bằng cói UZU, kích thước 140 X 190 CM,5.8L, hàng Việt Nam sản xuất. Mới 100%. (xk)
- Mã HS 46012900: Chiếu bằng cói UZU, kích thước 140 X190 CM,3 FOLDING MAT, hàng Việt Nam sản xuất. Mới 100%. (xk)
- Mã HS 46012900: Chiếu bằng cói UZU, kích thước 160 X 220 CM.4 FOLDING MAT(12), hàng Việt Nam sản xuất. Mới 100%. (xk)
- Mã HS 46012900: Chiếu bằng cói UZU, kích thước 160 X 220 CM.4 FOLDING MAT, hàng Việt Nam sản xuất. Mới 100%. (xk)
- Mã HS 46012900: Chiếu bằng cói UZU, kích thước 180 X 230 CM.5 FOLDING MAT, hàng Việt Nam sản xuất. Mới 100%. (xk)
- Mã HS 46012900: Chiếu bằng cói UZU, kích thước 180 X 230 CM.5 FOLDING(15), hàng Việt Nam sản xuất. Mới 100%. (xk)
- Mã HS 46012900: Chiếu bằng cói UZU, kích thước 180 X 230 CM.5.8L, hàng Việt Nam sản xuất. Mới 100%. (xk)
- Mã HS 46012900: Chiếu bằng cói UZU, kích thước 90 X 190 CM UZU HEM, hàng Việt Nam sản xuất. Mới 100%. (xk)
- Mã HS 46012900: Chiếu bằng cói UZU, kích thước UZU CUSHION 45 X 45Cm, hàng Việt Nam sản xuất. Mới 100%. (xk)
- Mã HS 46012900: Chiếu bằng cói UZU,kích thước 120 X 2000 CM, hàng Việt Nam sản xuất. Mới 100%. (xk)
- Mã HS 46012900: Chiếu bằng cói UZU,SEAGRASS CUSHION DIA 38 CM, hàng Việt Nam sản xuất. Mới 100%. (xk)
- Mã HS 46012900: Chiếu bằng cói UZU,SEAGRASS CUSHION DIA 45 CM, hàng Việt Nam sản xuất. Mới 100%. (xk)
- Mã HS 46012900: Chiếu bằng lác mới 100% (1.6M X 2M) không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 46012900: Chiếu cói 90cm*180cm (Grass mats), không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46012900: Chiếu đơn bằng cói, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46012900: Chiếu làm từ lát hàng mới sản xuất 100% (1x3m) (xk)
- Mã HS 46012900: Chiếu làm từ lát hàng mới sản xuất 100%(1.2x3m) (xk)
- Mã HS 46012900: Chiếu làm từ lát hàng mới sản xuất 100%(1.5x3m) (xk)
- Mã HS 46012900: Chiếu uzu VT-U111 92x2,000cm; Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46012900: Đệm ngồi đan từ cây cói SGA-211N, kích thước đường kính 40xH15 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46012900: Đệm ngồi đan từ cây cói SGA-212N, kích thước đường kính 40xH30 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46012900: Đồ gỗ mỹ nghệ: Chiếu hạt bằng gỗ hương (Pterocarpus macrocarpus), hàng mới 100% KT (180x200)cm, (70x120)cm, (45x45)cm (xk)
- Mã HS 46012900: Giỏ tre/ (xk)
- Mã HS 46012900: Khay bèo 27x27H27 màu (xk)
- Mã HS 46012900: Khay bèo 27x27H27 màu TN (xk)
- Mã HS 46012900: Khay bèo 32x32H32 màu (xk)
- Mã HS 46012900: Khay bèo 32x32H32 màu TN (xk)
- Mã HS 46012900: khay bèo 40x30H18 màu (xk)
- Mã HS 46012900: khay bèo 40x30H18 màu TN (xk)
- Mã HS 46012900: Khay bèo bộ 3 L: 37x30H26 (xk)
- Mã HS 46012900: Khay bèo bộ 3 L: 46x32H20 (xk)
- Mã HS 46012900: Khay bèo bộ 4 có nắp XL: 46x32H20 (xk)
- Mã HS 46012900: Khay bèo bộ 5 XXL: 43x38H25,5 (xk)
- Mã HS 46012900: Khay bèo có n?p 47x31H61 màu (xk)
- Mã HS 46012900: Khay bèo có nắp 35x27H20 màu (xk)
- Mã HS 46012900: Khay bèo có nắp 35x27H20 màu TN (xk)
- Mã HS 46012900: Khay bèo có nắp 47x31H61 màu TN (xk)
- Mã HS 46012900: Lót cói và bèo. Kích thước: Dia. 38cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46012900: Màn cửa bằng sợi đay/ (xk)
- Mã HS 46012900: Mành tròn cói, kích thước: (D16 x D10 x H2.5cm), mã hàng: K1105S, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46012900: Mành tròn cói, kích thước: (D18 x D10 x H2.5cm), mã hàng: K1105L, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46012900: N200-1614A07/ Glendale Gray/ Mành cói (310cm*1830cm) (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 46012900: N200-42A03/ Glendale Stone/ Mành cói (310cm*1830cm) (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 46012900: N607-09A05/ Wheatfield Gray/ Mành đay+cói (310cm*1830cm) (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 46012900: N7107-00A04/ Landscape Natural/ Mành đay (310cm*1830cm) (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 46012900: N7107-20A04/ Landscape Birch/ Mành đay (310cm*1830cm) (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 46012900: N7118-00A02/ Rainforest Wheat/ Mành đay (310cm*1830cm) (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 46012900: N7118-20A04/ Rainforest Birch/ Mành đay (310cm*1830cm) (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 46012900: Tấm lót cói. Kích thước: Dia.35cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46012900: Tấm thảm hình chữ nhật làm bằng lục bình (KT: 45X32 cm), hàng mới 100 %, xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 46012900: Tấm thảm hình tròn làm bằng lục bình (KT: Dia37 cm), hàng mới 100 %, xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 46012900: Tấm thảm làm bằng cói, size (30*50) cm. Hàng mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 46012900: Tấm trãi bàn bằng buông se trắng tự nhiên 35x45 cm: nhãn hàng IKEA (xk)
- Mã HS 46012900: Tấm trãi bàn bằng cói dệt sợi chỉ đen 45x35 cm: nhãn hàng IKEA (xk)
- Mã HS 46012900: Tấm trãi bàn bằng cói dệt sợi chỉ xám/ xanh 36x180 cm: nhãn hàng IKEA (xk)
- Mã HS 46012900: Thảm cói (120 x 60 Cm) hàng không nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 46012900: Thảm cói (180 x 90 Cm) hàng không nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 46012900: Thảm cói (210 x 120 Cm) hàng không nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 46012900: Thảm cói (Phi 120 Cm) hàng không nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 46012900: Thảm cói (Phi 90 Cm) hàng không nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 46012900: Thảm Cói 4x4: 3m-4m x 20m- 50m. Mới 100% (xk)
- Mã HS 46012900: Thảm cói chữ nhật, kích thước 29 x7 inch, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 46012900: Thảm cói tam giác + hình vuông, kích thước 12.3 x 12.3 x 15 inch, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 46012900: Thảm cói tam giác, kích thước 12.5 x 12.5 x 17 inch, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 46012900: Thảm cói, kích thước 50x170(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46012900: Thảm cói, kích thước phi 120(cm). hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46012900: Thảm cói, kích thước phi 140(cm). hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46012900: Thảm đan từ cây cói SGC-3560, kích thước 35x60 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46012900: Thảm lá buông, mã hàng PAL01, kích thước 90x30cm, không nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 46012900: Thảm lục bình đơn chiếc, mã hàng: SD6405B/1NA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46012900: Thảm lục bình Grade A 150x200cm (xk)
- Mã HS 46012900: Thảm lục bình Grade A 180x220cm (xk)
- Mã HS 46012900: Thảm lục bình Grade AA 150x200cm (xk)
- Mã HS 46012900: Thảm lục bình Grade AA 180x220cm (xk)
- Mã HS 46012900: Thảm lục bình VT-H311 145x1915cm; Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46012900: Thảm lục bình VT-H311 145x195cm; Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46012900: Thảm lục bình VT-H311 175x215cm; Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46012900: Thảm lục bình VT-H311 60x90cm; Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46012900: Thảm lục bình VT-H311 70x180cm; Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46012900: Thảm lục bình VT-H311 90x180cm; Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46012900: Thảm lục bình VT-H312 100x200cm; Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46012900: Thảm lục bình VT-H312 145x195cm; Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46012900: Thảm lục bình VT-H312 150x200cm; Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46012900: Thảm lục bình VT-H312 175x215cm; Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46012900: Thảm lục bình VT-H312 180x220cm; Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46012900: Thảm lục bình VT-H312 195x245cm; Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46012900: Thảm lục bình VT-H312 200x300cm; Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46012900: Thảm lục bình VT-H312 60x90cm; Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46012900: Thảm lục bình VT-H312 70x180cm; Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46012900: Thảm lục bình VT-H312 90x180cm; Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46012900: Thảm trãi bàn bằng lục bình dệt sợi kem đậm 35x45 cm: nhãn hàng IKEA (xk)
- Mã HS 46019210: Dây buộc hàng song long (dây dứa đóng theo cuộn mỗi cuộn dài khoảng 200m dùng để buộc hàng hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 46019210: Dây buộc hàng xanh (dây dứa đóng theo cuộn dùng để buộc hàng hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 46019290: 36" x 79"/ 90 rèm treo bằng tre, đính cườm sóng hỗn hợp, dạng sợi (90 sợi), kích thước 90x200, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46019290: Bamboo curtain wooden door Order no.040049 Art no.: 220480 65 strands within hinge 90cm wide x 200cm long/ Mành trúc trang trí Art no.: 220480 (rộng 90 cm, dài 200 cm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46019290: Bamboo curtainSakura flower Order no. 040055 Art no.: 179650 65 strands within hinge 90cm wide x 200cm long/ Mành trúc trang trí Art no.: 179650 (rộng 90 cm, dài 200 cm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46019290: Cuộn mành dệt bằng tre KT 0.94m x 30m- item code PSM30- mới 100% do Việt Nam SX (xk)
- Mã HS 46019290: Handicrafts Bamboo wood curtain (90cm wide x 200cm long) BAMBTS1850BD/ Mành trúc trang trí BAMBTS1850BD (rộng 90 cm, dài 200 cm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46019290: Handicrafts Bamboo wood curtain (90cm wide x 200cm long) BAMBTS1954BD/ Mành trúc trang trí BAMBTS1954BD (rộng 90 cm, dài 200 cm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46019290: Handicrafts Bamboo wood curtain (90cm wide x 200cm long) BAMBTS2002/ Mành trúc trang trí BAMBTS2002 (rộng 90 cm, dài 200 cm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46019290: Handicrafts Bamboo wood curtain (90cm wide x 200cm long) BAMBTS2002/ Mành trúc trang trí BAMBTS2002(rộng 90 cm, dài 200 cm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46019290: Handicrafts Bamboo wood curtain (90cm wide x 200cm long) BAMBTS2003/ Mành trúc trang trí BAMBTS2003 (rộng 90 cm, dài 200 cm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46019290: Handicrafts Bamboo wood curtain (90cm wide x 200cm long) BAMFA1805/ Mành trúc trang trí BAMFA1805 (rộng 90 cm, dài 200 cm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46019290: Handicrafts Bamboo wood curtain (90cm wide x 200cm long) BAMFA2001/ Mành trúc trang trí BAMFA2001 (rộng 90 cm, dài 200 cm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46019290: Handicrafts Bamboo wood curtain (90cm wide x 200cm long) BAMSU1801/ Mành trúc trang trí BAMSU1801 (rộng 90 cm, dài 200 cm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46019290: Handicrafts Bamboo wood curtain (90cm wide x 200cm long) BAMSU1905/ Mành trúc trang trí BAMSU1905 (rộng 90 cm, dài 200 cm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46019290: Handicrafts Bamboo wood curtain (90cm wide x 200cm long) BAMSU1906/ Mành trúc trang trí BAMSU1906 (rộng 90 cm, dài 200 cm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46019290: Handicrafts Bamboo wood curtain (90cm wide x 200cm long) BAMTRNS2005/ Mành trúc trang trí BAMTRNS2005 (rộng 90 cm, dài 200 cm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46019290: Handicrafts Bamboo wood curtain (90cm wide x 200cm long) PORCHS1754/ Mành trúc trang trí PORCHS1754 (rộng 90 cm, dài 200 cm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46019290: Handicrafts Bamboo wood curtain (90cm wide x 200cm long) PORHOL1752BD/ Mành trúc trang trí PORHOL1752BD (rộng 90 cm, dài 200 cm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46019290: Mành đàn cò bằng tre, dạng sợi (90 sợi), kích thước 90x200, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46019290: Mành hai người bằng tre dạng sợi (90 sợi), kích thước 90x200, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46019290: Mành hoa ly bằng tre, dạng sợi, (90 sợi), kích thước 90x200, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46019290: Mành sọc màu bẳng tre, dạng sợi (90 sợi), kích thước 90x200, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46019290: MÀNH TRÚC 100X220CM/110 DÂY (xk)
- Mã HS 46019290: MÀNH TRÚC 90X200CM/ 65 DÂY (xk)
- Mã HS 46019290: MÀNH TRÚC 90X200CM/65 DÂY (xk)
- Mã HS 46019290: MÀNH TRÚC 90X200CM/99 DÂY (xk)
- Mã HS 46019290: Mành trúc FRIDA KAHLO 01, kích thước: 90x200cm/125 dây, mới 100% (xk)
- Mã HS 46019290: Mành trúc SAKURA FLOWER, kích thước: 90x200cm/125 dây, mới 100% (xk)
- Mã HS 46019290: Mành trúc TAJ MAHAL, kích thước: 90x200cm/125 dây, mới 100% (xk)
- Mã HS 46019290: Mành tự nhiên bằng tre dạng sợi (90 sợi), kích thước 90x200, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46019290: Mành vong tròn ma thuật bằng tre dạng sợi (90 sợi), kích thước 90x200, hàng mưới 100% (xk)
- Mã HS 46019290: Rá tre, đường kính 50cm (xk)
- Mã HS 46019290: Tăm hương bằng tre loại tròn 8inch, đường kính 1.2mm, hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 46019290: Thang tre Dài 3m (xk)
- Mã HS 46019310: Vòng mây màu sáng. Kích thước: Dia. 40cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46019390: RSWATCH/ RATTAN SWATCH- LƯỚI MÂY MẪU CHO BÀN VÀ TỦ 100*100*7MM (xk)
- Mã HS 46019410: Bèo dóc mã BN02 Hàng mới 100% được sản xuất tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 46019410: Bộ ba giỏ bèo OS-B09 (xk)
- Mã HS 46019410: Chiếu làm từ cỏ biển, mã SG-MA. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46019410: Chiếu làm từ sợi đay, mã JT-MA. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46019410: Dây bện từ rơm rạ Base 3 (mới 100%) (xk)
- Mã HS 46019410: Dây bện từ rơm rạ Base 8 (mới 100%) (xk)
- Mã HS 46019410: Dây bện từ rơm rạ GOBOU 1(mới 100%) (xk)
- Mã HS 46019410: Dây bện từ rơm rạ GOBOU 2(mới 100%) (xk)
- Mã HS 46019410: Dây bện từ rơm rạ GOBOU 3 (mới 100%) (xk)
- Mã HS 46019410: Dây bện từ rơm rạ GOBOU 4 (mới 100%) (xk)
- Mã HS 46019410: Dây bện từ rơm rạ GOBOU 6 (mới 100%) (xk)
- Mã HS 46019410: Dây bện từ rơm rạ KAZARI NAWA 1KEN (mới 100%) (xk)
- Mã HS 46019410: Dây bện từ rơm rạ KAZARI NAWA 2KEN (mới 100%) (xk)
- Mã HS 46019410: Dây bện từ rơm rạ KAZARI NAWA 3KEN (mới 100%) (xk)
- Mã HS 46019410: Dây bện từ rơm rạ Kennawa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 46019410: Dây bện từ rơm rạ KOUJIN (mới 100%) (xk)
- Mã HS 46019410: Dây tết bện làm từ cói SG (hàng đã sấy khô), mới 100% (xk)
- Mã HS 46019410: Giỏ bèo WB 0301 (xk)
- Mã HS 46019410: Giỏ bèo WB 0302 (xk)
- Mã HS 46019410: Giỏ cói EB 3701 (xk)
- Mã HS 46019410: Giỏ cói EB3703 (xk)
- Mã HS 46019410: Giỏ cói MB5502 (xk)
- Mã HS 46019410: Giỏ cói NB0701 (xk)
- Mã HS 46019410: Giỏ cói NB0702 (xk)
- Mã HS 46019410: Giỏ cói NB0703 (xk)
- Mã HS 46019410: Giỏ cói NB1302 (xk)
- Mã HS 46019410: Giỏ cói tròn GN-B02-S (xk)
- Mã HS 46019410: Giỏ cói tròn GN-B02-XXS (xk)
- Mã HS 46019410: Giỏ cói TS-B30-L (xk)
- Mã HS 46019410: Giỏ cói TS-B30-M (xk)
- Mã HS 46019410: Giỏ cói TS-B30-S (xk)
- Mã HS 46019410: Giỏ cói TS-B43-L (xk)
- Mã HS 46019410: Giỏ cói TS-B43-M (xk)
- Mã HS 46019410: Giỏ cói TS-B43-S (xk)
- Mã HS 46019410: Giỏ cói vuông GN-B01-S (xk)
- Mã HS 46019410: Sản phẩm rơm sấy bện thắt 1900-1287-2R (xk)
- Mã HS 46019410: Sản phẩm rơm sấy bện thắt 1900-1287-3R (xk)
- Mã HS 46019410: Sản phẩm rơm sấy bện thắt 1900-1287-4R (xk)
- Mã HS 46019410: Sản phẩm rơm sấy bện thắt 1900-1287-5R (xk)
- Mã HS 46019410: Sản phẩm rơm sấy bện thắt 1900-1287-6R (xk)
- Mã HS 46019410: Sản phẩm rơm sấy bện thắt 5R (xk)
- Mã HS 46019410: Sản phẩm rơm sấy bện thắt AWAZIME (xk)
- Mã HS 46019410: Sản phẩm rơm sấy bện thắt GOBO 3R (xk)
- Mã HS 46019410: Sản phẩm rơm sấy bện thắt GOBO2R (xk)
- Mã HS 46019410: Sản phẩm rơm sấy bện thắt GOBO-4R (xk)
- Mã HS 46019410: Sản phẩm rơm sấy bện thắt GOBO-5R (xk)
- Mã HS 46019410: Sản phẩm rơm sấy bện thắt GOBO-6R (xk)
- Mã HS 46019410: Sản phẩm rơm sấy bện thắt JOETSU-2.0R (xk)
- Mã HS 46019410: Sản phẩm rơm sấy bện thắt JOETSU-2.5R (xk)
- Mã HS 46019410: Sản phẩm rơm sấy bện thắt JOETSU-3.0R (xk)
- Mã HS 46019410: Sản phẩm rơm sấy bện thắt JOWA-02 (xk)
- Mã HS 46019410: Sản phẩm rơm sấy bện thắt RINPO (xk)
- Mã HS 46019410: Sản phẩm rơm sấy bện thắt SSGB-3R (xk)
- Mã HS 46019410: Sản phẩm rơm sấy bện thắt SSGB-4R (xk)
- Mã HS 46019410: Sản phẩm rơm sấy bện thắt SS-TAMA 2F (xk)
- Mã HS 46019410: Sản phẩm rơm sấy bện thắt TAMA 2F (xk)
- Mã HS 46019410: Sản phẩm rơm sấy bện thắt TAMA 3F (xk)
- Mã HS 46019410: Sản phẩm rơm sấy bện thắt TAMA 5F (xk)
- Mã HS 46019410: Sản phẩm rơm sấy bện thắt TAMA 7F (xk)
- Mã HS 46019410: Sản phẩm rơm sấy bện thắt TAMA-01 (xk)
- Mã HS 46019410: Sản phẩm rơm sấy bện thắt TAMA-02 (xk)
- Mã HS 46019410: Sản phẩm rơm sấy bện thắt TAMA-03 (xk)
- Mã HS 46019410: Sản phẩm rơm sấy bện thắt TAMA-05 (xk)
- Mã HS 46019410: Sản phẩm rơm sấy bện thắt TAMA-07 (xk)
- Mã HS 46019410: Sản phẩm rơm sấy bện thắt X-10 (xk)
- Mã HS 46019410: Sản phẩm rơm sấy bện thắt X-11 (xk)
- Mã HS 46019410: Sản phẩm rơm sấy bện thắt X-6 (xk)
- Mã HS 46019410: Sản phẩm rơm sấy bện thắt X-7 (xk)
- Mã HS 46019410: Thảm bèo OS-RR03 (xk)
- Mã HS 46019410: Thừng làm bằng thân cây lúa loại: DAIKOKU. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 46019410: Thừng làm bằng thân cây lúa loại: EBISU L. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 46019410: Thừng làm bằng thân cây lúa loại: EBISU M. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 46019410: Thừng làm bằng thân cây lúa loại: EBISU S. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 46019410: Thừng làm bằng thân cây lúa loại: HANE 12R. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 46019410: Thừng làm bằng thân cây lúa loại: HANE 3R. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 46019410: Thừng làm bằng thân cây lúa loại: HANE 6R. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 46019410: Thừng làm bằng thân cây lúa loại: HANE 9R. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 46019410: Thừng làm bằng thân cây lúa loại: HINODE M. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 46019410: Thừng làm bằng thân cây lúa loại: HINODE S. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 46019410: Thừng làm bằng thân cây lúa loại: IZUMOSHIMENA WA. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 46019410: Thừng làm bằng thân cây lúa loại: KYOUGONBO. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 46019410: Thừng làm bằng thân cây lúa loại: KYOUMEGANE. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 46019410: Thừng làm bằng thân cây lúa loại: KYOUSHIMENAWA. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 46019410: Thừng làm bằng thân cây lúa loại: KYOUWAKAZARI. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 46019410: Thừng làm bằng thân cây lúa loại: NANAO L. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 46019410: Thừng làm bằng thân cây lúa loại: NANAO M. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 46019410: Thừng làm bằng thân cây lúa loại: NANAO S. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 46019410: Thừng làm bằng thân cây lúa loại: NENGAKE L. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 46019410: Thừng làm bằng thân cây lúa loại: NENGAKE M. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 46019410: Thừng làm bằng thân cây lúa loại: NENGAKE S. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 46019410: Thừng làm bằng thân cây lúa loại: T- 2001. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 46019410: Thừng làm bằng thân cây lúa loại: T- 2002. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 46019410: Thừng làm bằng thân cây lúa loại: T- 2003. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 46019410: Thừng làm bằng thân cây lúa loại: T- 2004. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 46019410: Thừng làm bằng thân cây lúa loại: T- 2006. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 46019410: Thừng làm bằng thân cây lúa loại: T- 2007. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 46019410: Thừng làm bằng thân cây lúa loại: T- 2008. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 46019410: Thừng làm bằng thân cây lúa loại: T- 2010. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 46019410: Thừng làm bằng thân cây lúa loại: T- 2021. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 46019410: Thừng làm bằng thân cây lúa loại: T- 2022. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 46019410: Thừng làm bằng thân cây lúa loại: T- 2023. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 46019410: Thừng làm bằng thân cây lúa loại: T- 2024. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 46019410: Thừng làm bằng thân cây lúa loại: T- 2046. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 46019410: Thừng làm bằng thân cây lúa loại: T- 2047. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 46019410: Thừng làm bằng thân cây lúa loại: TAKACHIMON. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 46019410: Thừng làm bằng thân cây lúa loại: TAKAKAMI 1R. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 46019410: Thừng làm bằng thân cây lúa loại: TAKAKAMI 3R. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 46019410: Thừng làm bằng thân cây lúa loại: TAKAKAMI 5R. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 46019410: Thừng làm bằng thân cây lúa loại: TAKAKAMI 7R. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 46019410: Thừng làm bằng thân cây lúa loại: TOYAMA 1R. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 46019410: Thừng làm bằng thân cây lúa loại: TOYAMA 2R. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 46019410: Thừng làm bằng thân cây lúa loại: TOYAMA 3R. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 46019410: Thừng làm bằng thân cây lúa loại: TOYAMA 4R. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 46019410: Thừng làm bằng thân cây lúa loại: UCHIDE M. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 46019410: Thừng làm bằng thân cây lúa loại: WAJIME 120R. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 46019410: Thừng làm bằng thân cây lúa loại: WAJIME 150R. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 46019410: Thừng làm bằng thân cây lúa loại: YANOKAMI L. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 46019410: Thừng làm bằng thân cây lúa loại: YANOKAMI M. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 46019410: Thừng làm bằng thân cây lúa loại: YANOKAMI S. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 46019410: Thừng làm bằng thân cây lúa loại: YAOKAMI 1R. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 46019410: Thừng làm bằng thân cây lúa loại: YAOKAMI 3R. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 46019410: Thừng làm bằng thân cây lúa loại: YAOKAMI 5R. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 46019410: Thừng làm bằng thân cây lúa loại: YONAWAJIME. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 46019490: Dây rơm tết bện(No. 2304, hàng thủ công mỹ nghệ đã được sấy khô) hàng mới 100% #$VN (xk)
- Mã HS 46019490: Dây rơm tết bện(No. 2305, hàng thủ công mỹ nghệ đã được sấy khô) hàng mới 100% #$VN (xk)
- Mã HS 46019490: Dây rơm tết bện(No. 2308, hàng thủ công mỹ nghệ đã được sấy khô) hàng mới 100% #$VN (xk)
- Mã HS 46019490: Dây rơm tết bện(No. 2318, hàng thủ công mỹ nghệ đã được sấy khô) hàng mới 100% #$VN (xk)
- Mã HS 46019490: Dây rơm tết bện(No. 2319, hàng thủ công mỹ nghệ đã được sấy khô) hàng mới 100% #$VN (xk)
- Mã HS 46019490: Dây rơm tết bện(No.2208 KS-S-K, hàng thủ công mỹ nghệ đã được sấy khô) hàng mới 100% #$VN (xk)
- Mã HS 46019490: Dây rơm tết bện(No.2208(YS) KS-S-K (YS), hàng thủ công mỹ nghệ đã được sấy khô) hàng mới 100% #$VN (xk)
- Mã HS 46019490: Dây rơm tết bện(No.2301, hàng thủ công mỹ nghệ đã được sấy khô) hàng mới 100% #$VN (xk)
- Mã HS 46019490: Dây rơm tết bện(No.2302, hàng thủ công mỹ nghệ đã được sấy khô) hàng mới 100% #$VN (xk)
- Mã HS 46019490: Dây rơm tết bện(No.2303, hàng thủ công mỹ nghệ đã được sấy khô) hàng mới 100% #$VN (xk)
- Mã HS 46019490: Dây rơm tết bện(No.2306, hàng thủ công mỹ nghệ đã được sấy khô) hàng mới 100% #$VN (xk)
- Mã HS 46019490: Dây rơm tết bện(No.2307, hàng thủ công mỹ nghệ đã được sấy khô) hàng mới 100% #$VN (xk)
- Mã HS 46019490: Dây rơm tết bện(No.2309, hàng thủ công mỹ nghệ đã được sấy khô) hàng mới 100% #$VN (xk)
- Mã HS 46019490: Dây rơm tết bện(No.2310, hàng thủ công mỹ nghệ đã được sấy khô) hàng mới 100% #$VN (xk)
- Mã HS 46019490: Dây rơm tết bện(No.2311 MD-NAGAO-4L, hàng thủ công mỹ nghệ đã được sấy khô) hàng mới 100% #$VN (xk)
- Mã HS 46019490: Dây rơm tết bện(No.2312, hàng thủ công mỹ nghệ đã được sấy khô) hàng mới 100% #$VN (xk)
- Mã HS 46019490: Dây rơm tết bện(No.2314, hàng thủ công mỹ nghệ đã được sấy khô) hàng mới 100% #$VN (xk)
- Mã HS 46019490: Dây rơm tết bện(No.2315, hàng thủ công mỹ nghệ đã được sấy khô) hàng mới 100% #$VN (xk)
- Mã HS 46019490: Dây rơm tết bện(No.2316, hàng thủ công mỹ nghệ đã được sấy khô) hàng mới 100% #$VN (xk)
- Mã HS 46019490: Dây rơm tết bện(No.2317, hàng thủ công mỹ nghệ đã được sấy khô) hàng mới 100% #$VN (xk)
- Mã HS 46019490: Dây rơm tết bện(No.2320, hàng thủ công mỹ nghệ đã được sấy khô) hàng mới 100% #$VN (xk)
- Mã HS 46019490: Dây rơm tết bện(No.2410 MD-DAIKON-30cm, hàng thủ công mỹ nghệ đã được sấy khô) hàng mới 100% #$VN (xk)
- Mã HS 46019490: Dây rơm tết bện(No.2420 MD-DAIKON 60cm, hàng thủ công mỹ nghệ đã được sấy khô) hàng mới 100% #$VN (xk)
- Mã HS 46019490: Dây rơm tết bện(No.2600 NAGAO-S, hàng thủ công mỹ nghệ đã được sấy khô) hàng mới 100% #$VN (xk)
- Mã HS 46019490: Dây rơm tết bện(No.2610 MD-NAGAO-M, hàng thủ công mỹ nghệ đã được sấy khô) hàng mới 100% #$VN (xk)
- Mã HS 46019490: Dây rơm tết bện(No.2610 NAGAO-M, hàng thủ công mỹ nghệ đã được sấy khô) hàng mới 100% #$VN (xk)
- Mã HS 46019490: Dây rơm tết bện(No.2615 NAGAO-L, hàng thủ công mỹ nghệ đã được sấy khô) hàng mới 100% #$VN (xk)
- Mã HS 46019490: Dây rơm tết bện(No.2616 NAGAO-2L, hàng thủ công mỹ nghệ đã được sấy khô) hàng mới 100% #$VN (xk)
- Mã HS 46019490: Dây rơm tết bện(No.2617 NAGAO-3L, hàng thủ công mỹ nghệ đã được sấy khô) hàng mới 100% #$VN (xk)
- Mã HS 46019490: GIO COI (xk)
- Mã HS 46019490: ỐNG HÚT (xk)
- Mã HS 46019910: SM1419/ Chiếu cói/Sedge mats (140 x 190cm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46019910: SM1622/ Chiếu cói/Sedge mats (160 x 220cm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46019910: Thảm dải giấy, mã hàng PAP01, kích thước 90x8cm, không nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 46019910: Thảm sợi Rayon-Cotton, mã hàng COT01, kích thước 98x5cm, không nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 46019920: DÂY CÓI KHÔ (xk)
- Mã HS 46019920: Dây giấy (dây tết bện bằng giấy đã được ghép thành dải), KT: D2.0MM, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46019990: Chổi bằng tre.Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 46019990: Chổi bông cỏ (không có hiệu) (50 Cái/Thùng) (xk)
- Mã HS 46019990: Cót ép làm bằng tre 1,22mx2,44m, 1UNK 1 kiện, 10 kiện quy cách 10 tấm/kiện, 1 tấm dầy 1mm và 20 kiện quy cách 5 tấm/kiện, 1 tấm dầy 2mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 46019990: JR4.5MM-20/ Dây thừng phi 4.5mm/ JUTE ROPE 4.50MM (xk)
- Mã HS 46019990: JR5.5MM-20/ Dây thừng phi 5.5mm/ JUTE ROPE 5.50MM (xk)
- Mã HS 46019990: JR8.00MM-20/ Dây thừng phi 8.0mm/ JUTE ROPE 8.00MM (xk)
- Mã HS 46019990: Mặt mây đan, 60cm x 15m, 1UNK 1 kiện 5 tấm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46019990: Mặt mây đan, 91cm x 15m, 1UNK 1 kiện 5 tấm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46019990: Rafia Luppo/ Dây bện trang trí (vải không dệt khác), color code: C/13, w: 145 cm- Rafia Luppo 100% PAPER. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 46019990: Rào làm bằng cây Guột 1,53m x 3,66m, 1UNK 1 kiện 2 tấm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46019990: Rào làm bằng cây Guột 1,83m x 3,66m, 1UNK 1 kiện 2 tấm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46019990: Rào làm bằng cây Guột 2,44m x 4,8m, 1UNK 1 kiện 1 tấm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46019990: Rào làm bằng cây Guột 2m x 3,66m, 1UNK 1 kiện 2 tấm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46019990: Sản phẩm khung sắt đan mây nhựa- Vách ngăn 18 (xk)
- Mã HS 46019990: Sản phẩm khung sắt đan mây nhựa- Vách ngăn 51 (xk)
- Mã HS 46019990: Thảm dính bụi1200mm x1200mm x 35mc (xk)
- Mã HS 46021110: BÁT TRE 12x16x6cm (xk)
- Mã HS 46021110: CÁC MẪU CÓI SỌT CÓI 43x42x65cm- SẢN PHẨM CỦA ARTEX THĂNG LONG (xk)
- Mã HS 46021110: CHAO ĐÈN BẰNG CÓI 50x50x68cm- SẢN PHẨM CỦA ARTEX THĂNG LONG (xk)
- Mã HS 46021110: CHAO ĐÈN BẰNG CÓI 88x46x45cm- SẢN PHẨM CỦA ARTEX THĂNG LONG (xk)
- Mã HS 46021110: CHAO ĐÈN MÂY 82x43x65cm- SẢN PHẨM CỦA ARTEX THĂNG LONG (xk)
- Mã HS 46021110: CHỤP BÈO TRANG TRÍ- NHÀ SẢN XUẤT SÁNG TẠO VIỆT- HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 46021110: ĐĨA CÓI 88x46x45cm- SẢN PHẨM CỦA ARTEX THĂNG LONG (xk)
- Mã HS 46021110: KHAY BÈO 53x43x45cm- SẢN PHẨM CỦA ARTEX THĂNG LONG (xk)
- Mã HS 46021110: KHAY BÈO 90x45x45cm- SẢN PHẨM CỦA ARTEX THĂNG LONG (xk)
- Mã HS 46021110: KHAY CÓI CUỐN 50x50x68cm- SẢN PHẨM CỦA ARTEX THĂNG LONG (xk)
- Mã HS 46021110: KHAY TRE 50x50x68cm- SẢN PHẨM CỦA ARTEX THĂNG LONG (xk)
- Mã HS 46021110: KHAY TRE 90x45x45cm- SẢN PHẨM CỦA ARTEX THĂNG LONG (xk)
- Mã HS 46021110: LẴNG RƯỢU ĐAY SỌT CÓI 82x43x65cm- SẢN PHẨM CỦA ARTEX THĂNG LONG (xk)
- Mã HS 46021110: QUẠT LÁ CỌ 50x50x68cm- SẢN PHẨM CỦA ARTEX THĂNG LONG (xk)
- Mã HS 46021110: SỌT BÈO 53x43x45cm- SẢN PHẨM CỦA ARTEX THĂNG LONG (xk)
- Mã HS 46021110: SỌT BÈO 76x47x48cm- SẢN PHẨM CỦA ARTEX THĂNG LONG (xk)
- Mã HS 46021110: SỌT BÈO 88x46x45cm- SẢN PHẨM CỦA ARTEX THĂNG LONG (xk)
- Mã HS 46021110: SỌT BÈO 90x45x45cm- SẢN PHẨM CỦA ARTEX THĂNG LONG (xk)
- Mã HS 46021110: SỌT CÓI 50x50x68cm- SẢN PHẨM CỦA ARTEX THĂNG LONG (xk)
- Mã HS 46021110: SỌT CÓI 52x42x43cm- SẢN PHẨM CỦA ARTEX THĂNG LONG (xk)
- Mã HS 46021110: SỌT CÓI 62x42x45cm- SẢN PHẨM CỦA ARTEX THĂNG LONG (xk)
- Mã HS 46021110: SỌT CÓI 76x47x48cm- SẢN PHẨM CỦA ARTEX THĂNG LONG (xk)
- Mã HS 46021110: SỌT CÓI 88x46x45cm- SẢN PHẨM CỦA ARTEX THĂNG LONG (xk)
- Mã HS 46021110: SỌT CÓI VỈ CÓI SỌT CÓI 82x43x65cm- SẢN PHẨM CỦA ARTEX THĂNG LONG (xk)
- Mã HS 46021110: SỌT CÓI, BÈO 52x42x43cm- SẢN PHẨM CỦA ARTEX THĂNG LONG (xk)
- Mã HS 46021110: SỌT CÓI, SỌT MÂY 62x42x42cm- SẢN PHẨM CỦA ARTEX THĂNG LONG (xk)
- Mã HS 46021110: SỌT MÂY 44x41x51cm- SẢN PHẨM CỦA ARTEX THĂNG LONG (xk)
- Mã HS 46021110: SỌT TRE 44x41x51cm- SẢN PHẨM CỦA ARTEX THĂNG LONG (xk)
- Mã HS 46021110: SỌT TRE, SỌT MÂY 80x52x46cm- SẢN PHẨM CỦA ARTEX THĂNG LONG (xk)
- Mã HS 46021110: TRB-KGBM- hộp tre tròn đen D20xh8 cm (xk)
- Mã HS 46021110: TÚI BÈO TRANG TRÍ- NHÀ SẢN XUẤT SÁNG TẠO VIỆT- HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 46021110: Vali du lịch, chất liệu bằng nhựa, xuất xứ Việt Nam, hàng mẫu, mới 100%/ (xk)
- Mã HS 46021190: 00457419/ Giỏ tre LUSTIGKURRE AP kích thước 25x35x25 cm, màu đen, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: 00476922/ Hộp tre Bullig, màu nâu, kích thước 32x35x16 cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: 10011/ chao đèn tre sản xuất từ tre đan-10011 Size: Dia 38 x H 24 cm- Bamboo Hanging lamps. (xk)
- Mã HS 46021190: 10014/ chao đèn tre sản xuất từ tre đan-10014 Size: Dia 50 x H 19 cm- Bamboo Hanging lamps. (xk)
- Mã HS 46021190: 1002/ chao đèn tre sản xuất từ tre đan-IL13 Size: Dia 55 x H 15 cm- Bamboo Hanging lamps. (xk)
- Mã HS 46021190: 10037/ chao đèn tre sản xuất từ tre đan- 10037 Dia 46 x H 34 cm- Bamboo Hanging lamps. (xk)
- Mã HS 46021190: 10041/ chao đèn tre sản xuất từ tre đan- 10041 Dia 20 X H 30 cm- Bamboo Hanging lamps. (xk)
- Mã HS 46021190: 10042/ chao đèn tre sản xuất từ tre đan- 10042 Dia 40X h40cm- Bamboo Hanging lamps. (xk)
- Mã HS 46021190: 10211938 Phên tre 47 x 35cm hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: 10211939 Phên tre 47 x 35cm hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: 10211941 Phên tre 47 x 35cm hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: 10211943 Phên tre 47 x 35cm hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: 10211944 Phên tre 47 x 35cm hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: 10460765/ Sọt tre HURRING 40 màu tự nhiên, phi 400 mm cao 350 mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: 10474593/ Hộp tre Bullig AP, màu nâu, kích thước 32x35x33 cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: 20235639///// Bộ thìa dĩa bằng tre GRIPANDE (1 thìa và 1 dĩa), mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: 209792 Phên Tre 33 x 45 cm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: 209795 Phên Tre 33 x 45 cm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: 209796 Phên Tre 33 x 45 cm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: 210589 Phên Tre 33 x 45 cm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: 210590 Phên Tre 33 x 45 cm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: 213583 Phên Tre 33 x 45 cm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: 30392855/// Bộ thìa dĩa bằng tre GRIPANDE RU, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: 30474592/ Hộp tre Bullig, màu nâu, kích thước 32x35x33 cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: 40235638//// Bộ thìa dĩa bằng tre GRIPANDE AP JP (1 thìa và 1 dĩa), mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: 40474596/ Hộp tre Bullig, màu nâu, kích thước 25x32x25 cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: 4109/ chao đèn tre sản xuất từ tre đan- 4109 Dia 15 x H 20 cm- Bamboo Hanging lamps. (xk)
- Mã HS 46021190: 50455696/ Giỏ bánh mỳ KLYFTA bằng tre, màu tự nhiên, kích thước 36x22 cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: 50474591/ Hộp tre Bullig AP, màu nâu, kích thước 25x32x25 cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: 60464695/ Sọt tre HURRING 40 màu đen EU, phi 400 mm cao 350 mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: 70348064/ Hộp tre SMARRA kích thước 30x30x10 cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: 8010/ Chao đèn tre sản xuất từ tre đan. DP 8010. Dia 18 x H 29 cm. CZB 108 (xk)
- Mã HS 46021190: 8010/ Chao đèn tre sản xuất từ tre đan. DP 8010. Dia 18 x H 29 cm. CZB 928 (xk)
- Mã HS 46021190: 80457335/ Giỏ tre LUSTIGKURRE kích thước 25x35x25 cm, màu đen, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: 80457420/ Giỏ tre LUSTIGKURRE RU kích thước 25x35x25 cm, màu đen, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: 80460111/ Sọt tre HURRING 40 màu tự nhiên AP, phi 400 mm cao 350 mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: 893-2T/ KALIMANTAN/H12/BN/SHADE.Size: Dia 44 x H 12 cm. Chao đèn tre sản xuất từ tre đan DP 893-2T- Màu đen xen với tự nhiên. (xk)
- Mã HS 46021190: 893-4T/ KALIMANTAN/H15/BN/SHADE.Size: Dia 60 x H 14 cm. Chao đèn tre sản xuất từ tre đan DP 893-4T- Màu đen xen với tự nhiên. (xk)
- Mã HS 46021190: 893-5T/ KALIMANTAN/H20/BN/SHADE.Size: Dia 87 x H 20 cm. Chao đèn tre sản xuất từ tre đan DP 893-5T- Màu đen xen với tự nhiên. (xk)
- Mã HS 46021190: 90348063// Hộp tre SMARRA kích thước 30x30x23 cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: 90455699/ Giỏ bánh mỳ KLYFTA AP bằng tre, màu tự nhiên, kích thước 36x22 cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: 90457311/ Giỏ tre KLYFTA màu tự nhiên phi 29cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: 90474594/ Hộp tre Bullig RU, màu nâu, kích thước 32x35x33 cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: 9088/ chao đèn tre sản xuất từ tre đan- 9088 Dia 20 x H 50 cm- Bamboo Hanging lamps. (xk)
- Mã HS 46021190: 910-1/ chao đèn tre sản xuất từ tre đan- 910-1 Dia 30 x H 12 cm- Bamboo Hanging lamps. (xk)
- Mã HS 46021190: Âu tre hình tròn sơn mài, kích thước: Phi 28 x H12 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Âu tre hình tròn sơn mài, kích thước: Phi 35 x H10.5 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Âu tre hình tròn sơn mài, kích thước: Phi 40 x H10 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Âu tre hình tròn tự nhiên, kích thước: Phi 35 x H10.5 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: BAMBOO BASKET(3 PCS/ SET).Làn tre bộ 3 (3 chiếc/bộ), xuất xứ Việt Nam,. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: BAMBOO BASKET.Làn tre chiếc, xuất xứ Việt Nam. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: BAMBOO BIG SIZE BASKET Làn tre chiếc loại To, xuất xứ Việt Nam,. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: BÀN CHẢI ĐÁNH RĂNG BẰNG TRE, CTY CRAFTLINK, HÀNG MẪU MỚI 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Bàn sơn mài cốt tre mới 100% do VN sản xuất kích cỡ 45x45xH50cm-306 (xk)
- Mã HS 46021190: Bàn sơn mài cốt tre mới 100% do VN sản xuất kích cỡ D101xH39cm- 246 (xk)
- Mã HS 46021190: Bàn tre sơn mài, mã TLC-180278 (hàng TCMN đã qua xử lý), hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021190: Bát bằng gáo dừa, màu sắc tự nhiên, mã BDVTC204, kích thước 13x6cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Bát dừa sơn mài, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Bát đựng hoa quả hình tròn bằng tre sơn mài đường kính 31 cm, chiều cao 7cm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Bát nứa cuốn (Dia25.5 H10 CM) (xk)
- Mã HS 46021190: Bát salad tre khảm trứng cỡ nhỏ, kích thước đường kính 26 cm, chiều cao 12.5cm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Bát salad tre khảm trứng,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Bát salad tre sơn mài- dạng lùn kích thước đường kính 28 cm, chiều cao 9cm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Bát salad tre sơn mài,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Bát sơn mài cốt tre (bộ 2) mới 100% do VN sản xuất kích cỡ 69.5x20.5xH10cm; 50x15.5xH8.5cm-306 (xk)
- Mã HS 46021190: Bát sơn mài cốt tre mới 100% kích thước (20x20x9)cm (xk)
- Mã HS 46021190: Bát sơn mài cốt tre mới 100% kích thước (23x23x11)cm (xk)
- Mã HS 46021190: Bát sơn mài cốt tre mới 100% kích thước (27x27x33)cm (xk)
- Mã HS 46021190: Bát sơn mài cốt tre mới 100% kích thước (29x29x15)cm (xk)
- Mã HS 46021190: Bát sơn mài cốt tre VC222L; KT:Dia 35.5cm x12.5 cm; Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 46021190: Bát song mây: TT-RC1912.001 (xk)
- Mã HS 46021190: Bát song mây: TT-RC1912.002 (xk)
- Mã HS 46021190: Bát song mây: TT-RC1912.003 (xk)
- Mã HS 46021190: Bát song mây: TT-RC1912.004 (xk)
- Mã HS 46021190: Bát song mây: TT-RC1912.005 (xk)
- Mã HS 46021190: Bát song mây: TT-RC1912.006 (xk)
- Mã HS 46021190: Bát tre (15 x 15 x h6cm); hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Bát tre (23 x 23 x h9cm); hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Bát tre (25 x 25 x h11cm); hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Bát tre (KCTT739_L) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021190: Bát tre (MK20215) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021190: Bát tre (MK20222) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021190: Bat tre (MKT19934) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021190: Bat tre (MKT19941) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021190: Bát tre (MKTG19973) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021190: Bát tre cuốn màu đỏ cỡ 11.8",mã: BW11901 D, hàng do công ty TNHH sản xuất và xuất khẩu Tre Việt sản xuất, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Bát tre cuốn màu đỏ cỡ 13.75",mã: BW11902 D, hàng do công ty TNHH sản xuất và xuất khẩu Tre Việt sản xuất, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Bát tre cuốn Rundlig màu trắng phi 30cm AP JP/70240073, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021190: Bát tre cuốn Rundlig màu trắng phi 30cm/10234862, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021190: Bát tre cuốn. Mã sản phẩm: S 15 01 004 01. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Bát tre cuốn. Mã sản phẩm: S 15 01 005 01. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Bát tre cuốn. Mã sản phẩm: S 15 01 008 01. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: bát tre D30H12 (xk)
- Mã HS 46021190: Bát tre ghép (D30 x H13cm). Màu đen. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Bát tre ghép (MKT199108) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021190: Bát tre khảm trứng- dạng lùn kích thước đường kính 28 cm, chiều cao 9cm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Bát tre khảm trứng kích thước đường kính12cm chiều cao 6,2cm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Bát tre khảm trứng kích thước đường kính15cm chiều cao7,5cm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Bát tre khảm trứng- mini, kích thước đường kính 10cm chiều cao 5,5cm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Bát tre khảm trứng,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Bát tre mới 100% do VN sản xuất kích cỡ D29xH4.5cm-256 (xk)
- Mã HS 46021190: Bát tre sơn mài (kích thước: D12cm x H6cm), mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Bát tre sơn mài bộ đôi,đường kính 15cm, chiều cao 6cm, hàng VN sản xuất, code 92187, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Bát tre sơn mài bộ đôi,đường kính 15cm, chiều cao 6cm, hàng VN sản xuất, code 92188, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Bát tre sơn mài chiều dài 30cm, chiều rộng 25cm,chiều cao 10cm, hàng VN sản xuất, code 92185, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Bát tre sơn mài chiều dài 30cm, chiều rộng 25cm,chiều cao 10cm, hàng VN sản xuất, code 92186, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Bát tre sơn mài đường kính 23cm, chiều cao 6cm, hàng VN sản xuất, code 63037 mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Bát tre sơn mài đường kính 25cm, chiều cao 12cm, hàng VN sản xuất, code 63248 mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Bát tre sơn mài đường kính 25cm, chiều cao 12cm, hàng VN sản xuất, code 92183 mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Bát tre sơn mài đường kính 25cm, chiều cao 12cm, hàng VN sản xuất, code 92184, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Bát tre sơn mài đường kính 25cm, chiều cao 8cm, hàng VN sản xuất, code 63025 mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Bát tre sơn mài đường kính 25cm, chiều cao 8cm, hàng VN sản xuất, code 63027 mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Bát tre sơn mài kích thước đường kính15cm chiều cao7,5cm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Bát tre sơn mài, kích thước đường kính12cm chiều cao 6,2cm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Bát tre sơn mài, mã TLC-82015/3M (hàng TCMN đã qua xử lý), hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021190: Bát tre sơn mài,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Bát tre sơn mài-mini, kích thước đường kính 10cm chiều cao 5,5cm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Bát tre TCVTC025 màu đen, kích thước 30x26/10x 12.5/14.5(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021190: Bát tre TCVTC025 màu xanh, kích thước 30x26/10x 12.5/14.5(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021190: Bát tre TCVTC789 màu đen, kích thước 23x9(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021190: Bát tre tròn (Dia18 H6.5 cm) (xk)
- Mã HS 46021190: Bát tre tròn (Dia21 H6.5 cm) (xk)
- Mã HS 46021190: BÁT TRE, HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ ĐÃ QUA XỬ LÝ, HÀNG MỚI 100%. (xk)
- Mã HS 46021190: Bát tre, mã 207305 (hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021190: Bát tre, mã 207307 (hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021190: Bát tre, mã TLC92108/3L, hàng TCMN đã qua xử lý, hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021190: Bát tre, mã TLC92108/3M, hàng TCMN đã qua xử lý, hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021190: Bát tre, mã TLC92108/3S, hàng TCMN đã qua xử lý, hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021190: Bát treTCVTC789 màu xanh, kích thước 23x9(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021190: Bát tròn đan bằng giang; k/t: Dia13.5 x H4.5cm; mã B303S; hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021190: Bát tròn đựng hoa quả bằng tre khảm trứng- cỡ nhỡ, đường kính 31 cm, chiều cao 8cm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: BG617/ Hộp sơn mài cốt tre; KT:50 cm x25 cm x5 cm; Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 46021190: BG617BTR/ Khay tre gắn vỏ trai tự nhiên; KT:50 cm x25 cm x5 cm; Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 46021190: BG625/ Hộp sơn mài cốt tre; KT:40 cm x25 cm x 75 cm; Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 46021190: BG625LTR/ Lọ tre gắn vỏ trai tự nhiên; KT:40 cm x25 cm x 75 cm; Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 46021190: Biểu tượng sơn mài cốt tre mới 100% do VN sản xuất kích cỡ 31x10.5x24cm- 306 (xk)
- Mã HS 46021190: Bình sơn mà cốt tre mới 100% do VN sản xuất kích cỡ 28x9xH40cm- 306 (xk)
- Mã HS 46021190: Bình tre Kaffebona 45 AP màu tự nhiên/ 70427527, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021190: Bình tre Kaffebona 45 màu tự nhiên/ 90427526, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021190: Bình tre Kaffebona 60 AP màu tự nhiên/ 30427529, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021190: Bình tre Kaffebona 60 màu tự nhiên/ 10427525, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021190: Bình tre Kaffebona 60 RU màu tự nhiên/ 40427524, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021190: BÌNH TRE, HIỆU VINIMEX, HÀNG MẪU MỚI 100% (xk)
- Mã HS 46021190: BỘ 10 ỐNG TRE, HIỆU TOOPAIR, HÀNG MẪU MỚI 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Bộ 2 chiếc rổ bằng tre vườn trồng item code: G1608/2 KT:44 x h13cm; Hàng mới 100%, sx tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 46021190: Bộ 2 giỏ bằng tre, màu sắc tự nhiên, hình tròn, có tay cầm bằng da giả, mã TDVTC1155, kích thước 40x10cm; 30x8cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Bộ 2 giỏ tre 14420526, KT Dài 32 X rộng 27 X cao 13 cm/ 40X35X16 cm. hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 46021190: Bộ 3 chiếc rổ bằng tre vườn trồng item code: G1608/3 KT:45 x h13cm; Hàng mới 100%, sx tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 46021190: Bộ 3 giỏ tre 14420527, KT đường kính 17 X cao 12 cm/ 20X15/ 24X20 cm. Hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xứ lý. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 46021190: Bộ 3 giỏ tre, kích thước 40 x H40/ D35 x H35/ D30 x H31 cm,Mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Bộ 3 hộp tre, mã 6265, kích thước: Dia18xH28 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Bộ 3 khay sơn mài cốt tre, nhiều màu, kích thước 30X30X3.5 CM, 35X35X4.5 CM và 40X40X5.5 CM, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Bộ 3 khay sơn mài cốt tre, nhiều màu, kích thước 35X35X3.5 CM, 40X40X4.5 CM và 45X45X5.5 CM, mới 10Bộ 3 khay sơn mài cốt tre, nhiều màu, kích thước 40X25X4 CM, 45X30X4.5 CM và 50X35X5 CM, mới 10 (xk)
- Mã HS 46021190: Bộ 3 khay sơn mài cốt tre, nhiều màu, kích thước 40X25X4 CM, 45X30X4.5 CM và 50X35X5 CM, mới 100% Bộ 3 khay sơn mài cốt tre, nhiều màu, kích thước 40X25X4 CM, 45X30X4.5 CM và 50X35X5 CM, mới 10 (xk)
- Mã HS 46021190: Bộ 3 sọt tre, màu sắc tự nhiên, kích thước 2*20x15x15cm; 1*38x26x24/30, mã GB2179/3, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Bộ 3 Thìa dĩa dừa, màu sắc tự nhiên, kích thước 18x2;18x3.5;18x3, mã BDVTC210, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Bộ 4 lót cốc sơn mài cốt tre, nhiều màu, kích thước 11X11X4.5 CM, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Bộ 5 chiếc rổ bằng tre vườn trồng item code: M4013/5, KT:40 x h13cm; Hàng mới 100%, sx tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 46021190: Bộ bát đũa cốc bằng tre, màu sắc tự nhiên, kích thước 30x8; 12/9x9; 30x7x1.2cm, mã TCVTC427, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Bộ bát tre ghép (dia 22 H10cm & dia 18 H8cm & dia 15 H6cm). Màu đen. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Bộ dao nĩa bằng tre set 2 cái,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Bộ Giỏ tre hình chữ nhật, kích thước: 50x35xH4cm,45x30xH4 cm, 40x25xH4 cm, mới 100%, 1 bộ 3 chiếc (xk)
- Mã HS 46021190: Bộ Giỏ tre hình chữ nhật, kích thước: 55x44xH4/28 cm, 46x36xH4/24 cm,38x28xH4/20, mới 100%, 1 bộ 3 chiếc (xk)
- Mã HS 46021190: Bộ Giỏ tre hình tròn, có quai sách, kích thước: Dia 23, 15, 10/ H4 cm, mới 100%, 1 bộ 3 chiếc (xk)
- Mã HS 46021190: Bộ Giỏ tre hình tròn, có quai sách, kích thước: Dia 30xH22 cm, Dia 26xH20 cm, Dia 23xH17 cm, Dia 20xH14 cm, Dia 18xH10 cm, mới 100%, 1 bộ 5 chiếc (xk)
- Mã HS 46021190: Bộ Giỏ tre hình tròn, có quai sách, kích thước: Dia 30xH22 cm, Dia 26xH25 cm, mới 100%, 1 bộ 2 chiếc (xk)
- Mã HS 46021190: Bộ Giỏ tre hình tròn, có quai sách, kích thước: Dia 40xH5.5 cm, Dia 35xH5 cm,Dia 30xH4.5 cm, mới 100%, 1 bộ 3 chiếc (xk)
- Mã HS 46021190: Bộ Giỏ tre hình tròn, kích thước: Dia 40, 35, 30 cm, mới 100%, 1 bộ 3 chiếc (xk)
- Mã HS 46021190: Bộ Giỏ tre hình tròn, kích thước: Dia 42,36,30 cm, hàng mới 100%, 1 bộ 3 chiếc (xk)
- Mã HS 46021190: Bộ Giỏ tre hình tròn, kích thước: Dia 50xH5/35 cm, Dia 45xH5/32 cm, Dia 40xH4.5/28 cm, Dia35xH4/26 cm, Dia30xH4/23 cm, Mới 100%, 1 bộ 5 chiếc (xk)
- Mã HS 46021190: Bộ Giỏ tre hình tròn, kích thước: Dia 60 cm,50 cm, mới 100%, 1 bộ 2 chiếc (xk)
- Mã HS 46021190: Bộ Giỏ tre hình vuông, có quai sách, kích thước: 38x38xH4.5 cm, 33x33xH4 cm,28x28x28xH3 cm, hàng mới 100%. 1 bộ 3 chiếc (xk)
- Mã HS 46021190: Bộ giỏ tre LUSTIGKURRE AP/ 20457423 (2 chiếc một bộ), kích thước giỏ to: cao 100 mm, phi 170 mm, giỏ nhỏ: cao 70 mm, phi 130 mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Bộ giỏ tre LUSTIGKURRE màu đen AP/ 60457421(2 chiếc một bộ), kích thước giỏ to: cao 130 mm, phi 150 mm, giỏ nhỏ: cao 100 mm, phi 115 mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Bộ giỏ tre LUSTIGKURRE màu đen RU/ 40457422(2 chiếc một bộ), kích thước giỏ to: cao 130 mm, phi 150 mm, giỏ nhỏ: cao 100 mm, phi 115 mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Bộ giỏ tre LUSTIGKURRE màu đen/ 10457334 (2 chiếc một bộ), kích thước giỏ to: cao 130 mm, phi 150 mm, giỏ nhỏ: cao 100 mm, phi 115 mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Bộ giỏ tre LUSTIGKURRE/ 90457330 (2 chiếc một bộ), kích thước giỏ to: cao 100 mm, phi 170 mm, giỏ nhỏ: cao 70 mm, phi 130 mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Bộ giỏ tre, kích thước L: 36x26x20/21/39(cm), S: 31x23x16/17/32(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021190: Bộ giỏ tre, kích thước L: 36x26x20/21/39(cm), S:31x23x16/17/32(cm) hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021190: Bộ giỏ tre, kích thước phi 40, phi 50, phi 60(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021190: Bộ giỏ tre, kích thước S:31x23x16/17/32(cm), M:36x26xH20/21/39(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021190: Bộ hộp tre ANILINARE AP/ 20468285 (2 chiếc một bộ), kích thước hộp to: cao 240 mm, phi 320 mm, hộp nhỏ: cao 200 mm, phi 280 mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Bộ hộp tre ANILINARE/ 30468275 (2 chiếc một bộ), kích thước hộp to: cao 240 mm, phi 320 mm, hộp nhỏ: cao 200 mm, phi 280 mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Bộ ống hút tre: bao gồm: 1 ống hút tre dài 21.6cm, 1 cọ rửa làm bằng sơ dừa và inox dài 21.5cm, 1 túi đựng bằng vải dài 23cm, hãng sản xuất: Leaf and Root Co. Ltd, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Bộ ống hút tre: bao gồm: 2 ống hút tre dài 20 cm, 1 cọ rửa làm bằng sơ dừa và inox dài 21.5cm, 1 túi đựng bằng vải, hãng sản xuất: Leaf and Root Co. Ltd, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: BỘ QUE TRE, HIỆU INDOCHINE ART JSC, HÀNG MẪU MỚI 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Bộ rỗ bằng tre, 3 cái, hàng handmade, không nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Bộ sọt tre (4 chiếc một bộ), kích thước sọt I: D27 x H25.5 cm, sọt II: D18 x H16 cm, sọt III: D15x H13.2 cm, sọt IV: D13 x H11.2 cm/ AH16, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021190: Bộ sọt trồng cây bằng tre (2 chiếc một bộ), kích thước sọt to: D28 x H60 cm, sọt nhỏ: D22 x H49 cm/ ND8340/2, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021190: Bộ thìa dĩa bằng tre, loại 26cm/30cm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Bộ thìa dĩa tre khảm trứng, loại 26cm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Bộ thìa dĩa tre sơn mài, loại 26cm/30cm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Bộ thìa dĩa tre TCVTC052 màu đen, kích thước 30x7x1.2(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021190: Bộ thìa dĩa tre TCVTC052 màu xanh, kích thước 30x7x1.2(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021190: Bộ Thìa, dao, dĩa, đũa, bằng tre tự nhiên, kích thước: 20cm x 0.2cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Bộ trộn salad bằng tre,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: BUNCH BASKET (3PCS/SET) Làn guộc bộ 3 (3 chiếc/bộ), xuất xứ Việt Nam,. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: BUNCH BASKET.Làn guộc chiếc, xuất xứ Việt Nam,. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: BÚT TRE, CTY CRAFTLINK, HÀNG MẪU MỚI 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Cái mẹt bằng tre dùng trang trí nhà hàng.Kich thước 960cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: cái thúng/ (xk)
- Mã HS 46021190: CÁNH TỦ SƠN MÀI 28.9X54X1.8CM, CTY TNHH SƠN MÀI MỸ NGHỆ HƯỚNG ĐĂNG, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 46021190: CÁNH TỦ SƠN MÀI 35.3X63X18CM, CTY TNHH SƠN MÀI MỸ NGHỆ HƯỚNG ĐĂNG, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 46021190: CÁNH TỦ SƠN MÀI 55.6X63X1.8CM, CTY TNHH SƠN MÀI MỸ NGHỆ HƯỚNG ĐĂNG, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Cào tre AG 205439 kích thước 10 x 31/44 cm (mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021190: Cào tre AG 205440 kích thước 14 x 46/48.5 cm (mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021190: Cào tre AG 205463 kích thước 19 x 63 cm (mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021190: Cào tre AG 205465 kích thước 24 x 63 cm (mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021190: Cào tre AG 506667 kích thước 3.8 x 12.3/13.5 cm (mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021190: Cặp lồng đan bằng nứa; k/t: Dia20 x H7/23/31cm; mã B1494/3N; hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021190: Cây thông Noel bằng tre VINTER AP/00475121 kích thước D50xH120 cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Cây thông Noel bằng tre VINTER RU/80475122 kích thước D50xH120 cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Cây thông Noel bằng tre VINTER/20475120 kích thước D50xH120 cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Chân đèn sơn mài cốt tre hình tròn, kích thước 14*36cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Chân đèn sơn mài cốt tre, mã KHL330223.BASE (hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021190: Chao đèn tre #25xH35 (xk)
- Mã HS 46021190: Chao đèn tre (30 x 30x H 25 cm) (xk)
- Mã HS 46021190: Chao đèn tre (40 x 40 x H 18 cm) (xk)
- Mã HS 46021190: Chao đèn tre (MKDV181017) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021190: Chao đền tre (MKDV19805) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021190: Chao dèn tre (Sample 14) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021190: Chao dèn tre (Sample 15) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021190: Chao đèn tre đan+vòng sắt+vòng nhựa (MKV1976) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021190: Chao đèn tre đan+vòng sắt+vòng nhựa (MKV1978) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021190: Chao đèn tre đan+vòng sắt+vòng nhựa (MT146A) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021190: Chao đèn tre hình tổ chim, 3 lớp, kích thước 30*40cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Chao đèn tre hình tổ chim, 3 lớp, kích thước 30x40cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Chao đèn tre hình tròn, kích thước 44*44cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Chao đèn tre hình tròn, kích thước 44x44cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Chao đèn tre hình tròn, kích thước 57*57cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Chao đèn tre hình tròn, kích thước 57x57cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Chao đèn tre mã: HD-505,kích thước: D25xh30cm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Chao đèn tre mã: HD-510,kích thước: D25xH35cm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Chao đèn tre mã: HD-511,kích thước: D45XH55cm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Chao đèn tre mã: HD-512,kích thước: D46xH66cm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Chao đèn tre mã: NK-641,kích thước: D26xH30cm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Chao đèn tre mã: NK-642,kích thước: D20xH30cm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Chao đèn tre mã: NK-644,kích thước: D50cm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Chao đèn tre mới 100% do VN sản xuất kích cỡ D46xH17cm-176 (xk)
- Mã HS 46021190: Chao đèn tre, kích thước 14x25cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Chao đèn tre, kích thước 25x39cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Chao đèn tre, kích thước 35x55cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Chao đèn tre, kích thước phi 30x30(cm). hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021190: Chao đèn tre, kích thước phi 35.5x48(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021190: Chao đèn tre, kích thước phi 40x32(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021190: Chao đèn tre, kích thước phi 40x37(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021190: Chao đèn tre, kích thước phi 40x60(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021190: Chao đèn tre, kích thước phi 45x26(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021190: Chao đèn tre, kích thước phi 48x47(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021190: Chao đèn tre, kích thước phi 50x25(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021190: Chao đèn tre, kích thước phi 50x63(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021190: Chao đèn tre, kích thước phi 56x20(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021190: Chao đèn tre, kích thước phi 60x80(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021190: CHAO ĐÈN TRE+DÂY ĐIỆN (DO3060NA) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021190: CHAO ĐÈN TRE+DÂY ĐIỆN (DO3061NA) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021190: CHAO ĐÈN TRE+DÂY ĐIỆN (MT188NA) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021190: CHAO ĐÈN TRE+DÂY ĐIỆN (MT190304M) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021190: CHAO ĐÈN TRE+DÂY ĐIỆN (MT19304) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021190: Chao đèn tremã: NK-643,kích thước: D15xH20cm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Chậu tre- 5312 (xuất xứ Việt Nam) (xk)
- Mã HS 46021190: Chậu tre bộ 3- 41507(xuất xứ Việt Nam) (xk)
- Mã HS 46021190: Chậu tre đan tráng xi măng hình chữ nhật Cái-- Màu tự nhiên- KT 50.0x20.0x21.0H(cm) (xk)
- Mã HS 46021190: Chậu tre đan tráng xi măng hình chữ nhật Cái-- Màu tự nhiên- KT 60.0x20.0x21.0H(cm) (xk)
- Mã HS 46021190: Chậu tre đan tráng xi măng hình chữ nhật Cái-- Màu tự nhiên- KT 60.0x30.0x31.0H(cm) (xk)
- Mã HS 46021190: Chậu tre đan tráng xi măng hình chữ nhật Cái-- Màu tự nhiên- KT 80.0x40.0x41.0H(cm) (xk)
- Mã HS 46021190: Chậu tre đan tráng xi măng hình tròn Cái-- Màu tự nhiên- KT 31.0x31.0x33.0H(cm) (xk)
- Mã HS 46021190: Chậu tre đan tráng xi măng hình tròn Cái-- Màu tự nhiên- KT 37.0x37.0x27.5H(cm) (xk)
- Mã HS 46021190: Chậu tre đan tráng xi măng hình tròn Cái-- Màu tự nhiên- KT 37.0x37.0x36.0H(cm) (xk)
- Mã HS 46021190: Chậu tre đan tráng xi măng hình tròn Cái-- Màu tự nhiên- KT 46.0x46.0x42.5H(cm) (xk)
- Mã HS 46021190: Chậu tre đan tráng xi măng hình tròn Cái-- Màu tự nhiên- KT 48.0x48.0x20.0H(cm) (xk)
- Mã HS 46021190: Chậu tre đan tráng xi măng hình tròn Cái-- Màu tự nhiên- KT 48.0x48.0x35.0H(cm) (xk)
- Mã HS 46021190: Chậu tre đan tráng xi măng hình tròn Cái-- Màu tự nhiên- KT 48.0x48.0x53.0H(cm) (xk)
- Mã HS 46021190: Chậu tre đan tráng xi măng hình tròn Cái-- Màu tự nhiên- KT 55.0x55.0x60.0H(cm) (xk)
- Mã HS 46021190: Chậu tre đan tráng xi măng hình tròn Cái-- Màu tự nhiên- KT 63.0x63.0x47.0H(cm) (xk)
- Mã HS 46021190: Chậu tre đan tráng xi măng hình tròn Cái-- Màu tự nhiên- KT 63.0x63.0x69.0H(cm) (xk)
- Mã HS 46021190: Chậu tre đan tráng xi măng hình tròn Cái-- Màu tự nhiên- KT 75.0x75.0x80.0H(cm) (xk)
- Mã HS 46021190: Chậu tre đan tráng xi măng hình tròn Cái-- Màu tự nhiên- KT 90.0x90.0x90.0H(cm) (xk)
- Mã HS 46021190: Chậu tre đan tráng xi măng hình vuông Cái-- Màu tự nhiên- KT 40.0x40.0x41.0H(cm) (xk)
- Mã HS 46021190: Chậu tre đan tráng xi măng hình vuông Cái-- Màu tự nhiên- KT 50.0x50.0x52.0H(cm) (xk)
- Mã HS 46021190: Chậu tre đan tráng xi măng hình vuông Cái-- Màu tự nhiên- KT 60.0x60.0x62.0H(cm) (xk)
- Mã HS 46021190: Chậu tre tráng xi măng hình tròn Cái- Vỏ tre có chân- Màu tự nhiên- KT 63.0x63.0x69.0H(cm) mới 100% không có nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 46021190: Chậu tre tráng xi măng hình tròn Cái- Vỏ tre có chân- Màu tự nhiên- KT 75.0x75.0x80.0H(cm) mới 100% không có nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 46021190: Chậu trồng cây bằng tre sơn mài, mã TLC-82015/3L (hàng TCMN đã qua xử lý), hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021190: Chậu trồng cây bằng tre, kích thước 17.5x12.5 cm,mã:046451,nsx:Công Ty Cổ Phần Tre Cuốn Mỹ Nghệ Trường Giang, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Chậu trồng cây bằng tre, kích thước 17x12 cm, mã: 046452,nsx:Công Ty Cổ Phần Tre Cuốn Mỹ Nghệ Trường Giang, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Chén tre Lo Nut + Dia Vl.245E không nhãn hiệu hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Chuồn chuồn tre (hàng thủ công mới 100% sản xuất tại Việt Nam) Mã hàng BD 1000, KT 10 x 10 (xk)
- Mã HS 46021190: Chuồn chuồn tre (hàng thủ công mới 100% sản xuất tại Việt Nam) Mã hàng BD 1000, KT 20 x 20 (xk)
- Mã HS 46021190: Chuồn chuồn tre (hàng thủ công mới 100% sản xuất tại Việt Nam) Mã hàng BD 1000, KT 40 x 40 (xk)
- Mã HS 46021190: Chuồn chuồn tre (hàng thủ công mới 100% sản xuất tại Việt Nam) Mã hàng BD 173, KT 10 x 10 (xk)
- Mã HS 46021190: Chuồn chuồn tre (hàng thủ công mới 100% sản xuất tại Việt Nam)Mã hàng BD 1000, KT 80 x 80 (xk)
- Mã HS 46021190: Chuông gió tre 11x44/76xH90 (xk)
- Mã HS 46021190: Chuông gió tre 60xH79 (xk)
- Mã HS 46021190: Chuồng mèo làm bằng tre ghép tự nhiên (45H35cm), màu trắng. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Chuồng mèo làm bằng tre ghép tự nhiên (45H35cm), màu xám. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Chụp đèn bằng tre, màu sắc tự nhiên, kích thước 19x49cm mã TDVTC1124, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Chụp đèn bằng tre, màu sắc tự nhiên, kích thước 20x20cm mã TDVTC1107, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Chụp đèn bằng tre, màu sắc tự nhiên, kích thước 25x60cm mã TDVTC1125, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Chụp đèn bằng tre, màu sắc tự nhiên, kích thước 30x47cm mã TDVTC1109, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Chụp đèn bằng tre, màu sắc tự nhiên, kích thước 36x40cm mã TDVTC986, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Chụp đèn bằng tre, màu sắc tự nhiên, kích thước 40x63cm mã TDVTC1111, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Chụp đèn bằng tre, màu sắc tự nhiên, kích thước 42x24cm mã TDVTC1043, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Chụp đèn đan bằng nứa; k/t: Dia 24 x H37cm (to nhất của bộ 3 chiếc); mã B3006/3; hàng thu công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021190: Chụp đèn đan bằng nứa; k/t: Dia12/ dia28 x H29cm; mã B180601; hàng thu công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021190: Chụp đèn đan bằng nứa; k/t: Dia12/ dia28 x H29cm; mã B180601; hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021190: Chụp đèn đan bằng nứa; k/t: Dia12/ Dia32 x H22cm; mã B3004; hàng thu công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021190: Chụp đèn đan bằng nứa; k/t: Dia12/ Dia32 x H22cm; mã B3004; hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021190: Chụp đèn đan bằng nứa; k/t: Dia4/ Dia10/ Dia30 x H20cm; mã B3005; hàng thu công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021190: Chụp đèn đan bằng nứa; k/t: Dia4/ Dia10/ Dia30 x H20cm; mã B3005; hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021190: Chụp đèn đan bằng nứa; k/t: Dia45 x H29cm; mã B170502; hàng thu công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021190: Chụp đèn đan bằng nứa; k/t: Dia45 x H29cm; mã B170502; hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021190: Chụp đèn tre (MKDV1904002A) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021190: Chụp đèn tre (MKDV19217) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021190: Chụp đèn tre (MKDV19809) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021190: Chụp đèn tre, hình tròn, kích thước: Dia 35 x H20 cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Chụp đèn tre, hình tròn, kích thước: Dia 45 x H24 cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Chụp đèn, chất liệu làm bằng mây tre, dùng làm hàng mẫu, kích thước (21 x 21x 30) cm,hàng không nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Chụp đèn, chất liệu làm bằng mây tre, dùng làm hàng mẫu, kích thước (26 x 26x 28) cm,hàng không nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- - Mã HS 46021190: Chụp đèn, chất liệu làm bằng mây tre, dùng làm hàng mẫu, kích thước (29 x 29x 21) cm,hàng không nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Chụp đèn, chất liệu làm bằng mây tre, dùng làm hàng mẫu, kích thước (29 x 29x 42) cm,hàng không nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Chụp đèn, chất liệu làm bằng mây tre, dùng làm hàng mẫu, kích thước (31 x 31x 20) cm,hàng không nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Chụp đèn, chất liệu làm bằng mây tre, dùng làm hàng mẫu, kích thước (31 x 31x 47) cm,hàng không nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Chụp đèn, chất liệu làm bằng mây tre, dùng làm hàng mẫu, kích thước (32 x 32x 36) cm,hàng không nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Chụp đèn, chất liệu làm bằng mây tre, dùng làm hàng mẫu, kích thước (32 x 32x 42) cm,hàng không nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Chụp đèn, chất liệu làm bằng mây tre, dùng làm hàng mẫu, kích thước (35 x 35x 37) cm,hàng không nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Chụp đèn, chất liệu làm bằng mây tre, dùng làm hàng mẫu, kích thước (36 x 36x 29) cm,hàng không nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Chụp đèn, chất liệu làm bằng mây tre, dùng làm hàng mẫu, kích thước (36 x 36x 37) cm,hàng không nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Chụp đèn, chất liệu làm bằng mây tre, dùng làm hàng mẫu, kích thước (36 x 36x 40) cm,hàng không nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Chụp đèn, chất liệu làm bằng mây tre, dùng làm hàng mẫu, kích thước (37 x 37x 27) cm,hàng không nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Chụp đèn, chất liệu làm bằng mây tre, dùng làm hàng mẫu, kích thước (39 x 39x 22) cm,hàng không nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Chụp đèn, chất liệu làm bằng mây tre, dùng làm hàng mẫu, kích thước (45 x 45x 27) cm,hàng không nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Chụp đèn, chất liệu làm bằng mây tre, dùng làm hàng mẫu, kích thước (47 x 47x 25) cm,hàng không nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Chụp đèn, chất liệu làm bằng mây tre, dùng làm hàng mẫu, kích thước (50 x 57x 55) cm,hàng không nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Chụp đèn, chất liệu làm bằng mây tre, dùng làm hàng mẫu, kích thước (51 x 51x 39) cm,hàng không nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Chụp đèn, chất liệu làm bằng mây tre, dùng làm hàng mẫu, kích thước (51 x 51x 54) cm,hàng không nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: CHỤP TRE BỘ 3, 1 BỘ 3 CHIẾC, MÃ G13357, HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ ĐÃ QUA XỬ LÝ, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 46021190: CHỤP TRE TRÒN BỘ 3, 1 BỘ 3 CHIẾC, DÙNG ĐỂ ĐỰNG ĐỒ, HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ ĐÃ QUA XỬ LÝ, HÀNG MỚI 100%. (xk)
- Mã HS 46021190: CỌ NHÀ BẾP DÀI 15CM BẰNG TRE, CTY CRAFTLINK, HÀNG MẪU MỚI 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Cốc để nến bằng tre sơn mài, cỡ lớn, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Cốc để nến bằng tre sơn mài, cỡ vừa, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Cốc tre AG 2643 kích thước fi 8.5 x H3 cm (mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021190: cốc tre phi 10cm,hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021190: CỐC TRE, CTY CRAFTLINK, HÀNG MẪU MỚI 100% (xk)
- Mã HS 46021190: CỐC TRE, HIỆU VINIMEX, HÀNG MẪU MỚI 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Cổng chào trang trí nhà hàng từ mây tre lá.(1 SET1 PCE).Kích thước (3600X2000X3000)CM.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Cổng tre- 49296 (xuất xứ Việt Nam) (xk)
- Mã HS 46021190: Đèn đan bằng nứa; k/t: Dia12/34/12 x H30/44cm; mã B170506; hàng thu công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021190: Đèn đan bằng nứa; k/t: Dia12/34/12 x H30/44cm; mã B170506; hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021190: Đèn đan bằng nứa; k/t: Dia14/25 x H41/55cm; mã B201441; hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021190: Đèn đan bằng nứa; k/t: Dia16/Dia26/Dia12 x H36/48cm; mã B201636; hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021190: Đèn đan bằng nứa; k/t: Dia25 x H30cm; mã B190301L; hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021190: Đèn đan bằng nứa; k/t: Dia25/12 x H41/45cm; mã B170504; hàng thu công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021190: Đèn đan bằng nứa; k/t: Dia25/12 x H41/45cm; mã B170504; hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021190: Đèn đan bằng nứa; k/t: Dia26/12 x H34/48cm; mã B170505; hàng thu công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021190: Đèn đan bằng nứa; k/t: Dia26/12 x H34/48cm; mã B170505; hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021190: Đèn lồng mây, kích thước 10*11cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Đèn lồng tre (MK258) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021190: Đèn lồng tre (MK259) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021190: Đèn lồng tre (MKV001) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021190: Đèn lồng tre TP7674L; KT:Dia 30 cm x 12 cm; Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 46021190: Đèn lồng tre, kích thước 14*25cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Đèn lồng tre, kích thước 25*39cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Đèn lồng tre, kích thước 35*55cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Đèn lồng tre, kích thước phi 20x H30(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021190: Đèn tre đan (MKSSB18) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021190: Đèn tre mới 100% do VN sản xuất kích cỡ D45xH37 cm-F1810-LA01 (xk)
- Mã HS 46021190: Đèn tre, code VAC024, kích thước Dia 25 x H30, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Đèn tre, code VAC025, kích thước Dia 25 x H40, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Đèn tre, code VAC026, kích thước Dia 25 x H30, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Đèn tre, code VAC027, kích thước Dia 25 x H40, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Đèn tre, code VAC028, kích thước Dia 25 x H30, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Đèn tre, code VAC029, kích thước Dia 25 x H40, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Đĩa bèo tây D37 cm hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Đĩa cói D38cm hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Đĩa tre bọc vỏ trứng hình bầu dục tự nhiên, kích thước: phi 29 x H7 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Đĩa tre cuốn Hultet AP CN phi 30cm/ 10217711, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021190: Đĩa tre cuốn Hultet phi 30cm/ 40065160, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021190: Đĩa tre hình bầu dục tự nhiên, kích thước: phi 29 x H7 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Đĩa tre hình bầu dục, kích thước: phi 29 x H7 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Đĩa tre sơn mài, mã 161852168 (hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021190: Đĩa tre sơn mài, mã 161852174 (hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021190: Đĩa tre sơn mài, mã 161852180 (hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021190: Đĩa tre sơn mài, mã TLC20503, hàng TCMN đã qua xử lý, hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021190: Đĩa tre sơn mài, mã TLC-82015/2L (hàng TCMN đã qua xử lý), hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021190: Đĩa tre. Hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 46021190: Đĩa tre. Hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021190: Đĩa tròn tre khảm trứng đường kính 35 cm, chiều cao 4cm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Đĩa tròn tre sơn mài- cỡ nhỏ đường kính 20 cm, cao 4 cm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Đĩa tròn tre sơn mài, đường kính 35 cm, chiều cao 4cm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: DK01 Ống tre Dia 70-75mm x H100mm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021190: DK02 Ống tre Dia 60-70mm x H100mm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021190: DK03 Ống tre Dia 55-60mm x H100mm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021190: DK04 Mảnh tre D70-80mm x H100mm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021190: DK05 Mảnh tre D70-80mm x H100mm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021190: DK06 Mảnh tre D65-75mm x H 360-380mm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021190: DK07 Mảnh tre D75-85mm x H 340-360mm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021190: DK08 Vòng tre D45-70mm x H20-25mm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021190: DK09 Vòng tre D45-70mm x H30-45mm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021190: DK10 Vòng tre D25-28mm x H17mm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021190: DK11 Ống tre D40mmxH195mm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021190: DK12 Ống tre D45mmxH150mm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021190: Đồ mỹ nghệ Tre Td.339 không nhãn hiệu hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Đồ thủ công mỹ nghệ: Đèn lồng bằng giấy, khung tre, mã T1, dùng để trang trí bàn thờ người Nhật, kích thước 12*24Cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Đồ trang trí bằng tre vườn trồng code: B151810 KT: 15 x h10, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Đồ trang trí bằng tre vườn trồng code: C16092 KT: 16 x h2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Đồ trang trí bằng tre vườn trồng code: M1516 KT: 15 x 16, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Đồ trang trí bằng tre vườn trồng code: M3450 KT: 34 x 50, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Đồ trang trí bằng tre vườn trồng code: ML15201 KT: 15 x 20, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Đồ trang trí bằng tre vườn trồng code: ML3039 KT: 30 x 39, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Đôn cây cảnh bằng tre, kích thước phi 30x H70(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021190: đòn gánh/ (xk)
- Mã HS 46021190: Đôn sơn mài cốt tre mới 100% do VN sản xuất kích cỡ 43x43xH50cm- 306 (xk)
- Mã HS 46021190: Đôn sơn mài cốt tre mới 100% do VN sản xuất kích cỡ D50xH56cm- 246 (xk)
- Mã HS 46021190: Đôn sơn mài cốt tre mới 100% kích thước (35x35x42)cm (xk)
- Mã HS 46021190: Đôn sơn mài cốt tre mới 100% kích thước (38x38x53)cm (xk)
- Mã HS 46021190: Đôn tre sơn mài, mã 1730-28BLM (hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021190: Đôn tre sơn mài, mã 1730-28NAT (hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021190: Đôn tre sơn mài, mã 1730-28SND (hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021190: Đôn tre sơn mài, mã TLC-82417/2S (hàng TCMN đã qua xử lý), hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021190: Dp 10046-2/ chao đèn tre sản xuất từ tre đan- Dp 10046-2 Dia 27 x H38 cm- Bamboo Table lamps. (xk)
- Mã HS 46021190: DP 515/ chao đèn tre sản xuất từ tre đan- DP 515 Dia 40 x H20 cm- Bamboo Hanging lamps. (xk)
- Mã HS 46021190: Dp 520-1/ chao đèn tre sản xuất từ tre đan- Dp 520-1 Dia 25 x H 28 cm- Bamboo Table lamps. (xk)
- Mã HS 46021190: DP 620/ chao đèn tre sản xuất từ tre đan- DP 620 Dia 60 x H 41 cm- Bamboo Hanging lamps. (xk)
- Mã HS 46021190: DP 640/ chao đèn tre sản xuất từ tre đan- DP 640 Dia 36 x H 75 cm- Bamboo Hanging lamps. (xk)
- Mã HS 46021190: DP 720/ chao đèn tre sản xuất từ tre đan- DP 720 Dia 30 x H 30 cm- Bamboo Table lamps. (xk)
- Mã HS 46021190: DP 721/ chao đèn tre sản xuất từ tre đan- DP 721 Dia 30 xH 30cm- Bamboo Table lamps. (xk)
- Mã HS 46021190: DP 8101/ Chao đèn tre sản xuất từ tre đan. DP 8101. D15 x H 17 cm. Bamboo lampshade (xk)
- Mã HS 46021190: DP 820-1/ chao đèn tre sản xuất từ tre đan- DP 820-1 Dia 27 x H 28 cm- Bamboo Hanging lamps. (xk)
- Mã HS 46021190: DP 9080-2/ chao đèn tre sản xuất từ tre đan- DP 9080-2 Dia 46 x H 23 cm- Bamboo Hanging lamps. (xk)
- Mã HS 46021190: DP 9101/ chao đèn tre sản xuất từ tre đan- DP 9101 DIa 46 x H 22 cm- Bamboo Hanging lamps. (xk)
- Mã HS 46021190: DP 9101-1/ chao đèn tre sản xuất từ tre đan- DP 9101-1 Dia 29 x H 18 cm- Bamboo Hanging lamps. (xk)
- Mã HS 46021190: Dp 9102-2/ chao đèn tre sản xuất từ tre đan- Dp 9102-2 Dia 29 x H 18 cm- Bamboo Hanging lamps. (xk)
- Mã HS 46021190: DP 9111/ chao đèn tre sản xuất từ tre đan- DP 9111 Dia 15 x H18 cm- Bamboo Table lamps. (xk)
- Mã HS 46021190: DP560-2/ TUVALU/F50/N/SHADE. Size: Dia 42 x H 51. Chao đèn tre sản xuất từ tre đan Dp 560-2- màu tự nhiên (xk)
- Mã HS 46021190: DP8012/ Chao đèn tre sản xuất từ tre đan GAS 697.Bamboo lampshade. DP 8012. Dia 31 x H 39 cm. (xk)
- Mã HS 46021190: DP8013/ Chao đèn tre sản xuất từ tre đan. DP 8013. Dia 46 x H 60 cm. GAS704 bamboo lampshade (xk)
- Mã HS 46021190: Đũa dùng 1 lần. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Đũa tre (20 x100 đôi) (xk)
- Mã HS 46021190: Đũa tre ngành giày, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Đũa tre, 1000g/túi, hiệu: Đũa Việt Sun company/ (xk)
- Mã HS 46021190: ĐŨA TRE, CTY CRAFTLINK, HÀNG MẪU MỚI 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Đũa tre,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: GGO291/ Chao đèn tre sản xuất từ tre đan. GGO291. D33 x H33 cm. Bamboo lampshade (xk)
- Mã HS 46021190: Giá phơi khăn tre (xk)
- Mã HS 46021190: Giá tre mã 1-017-6, KT: 19.5xH6.5 cm mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Giỏ bằng tre, Bamboo Basket (20x22x23cm),không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Giỏ cắm hoa tre. Kích thước: Dia. 18 x H16cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Giỏ cói, kích thước: D35XH17/30, code: 1624-23-00, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Giỏ cói, kích thước: D35XH17/30, code: 1624-40-00, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Giỏ cói, kích thước: D35XH17/30, code: 1624-72-00, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Giỏ cói, kích thước:D35XH17/30, code: 1624-15-00, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Giỏ đan tre mới 100% sản xuất tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 46021190: Giỏ đan/ (xk)
- Mã HS 46021190: Giỏ đựng hoa quả bằng tre khảm trứng,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Giỏ đựng hoa quả bằng tre màu trơn,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Giỏ đựng hoa quả bằng tre sơn mài,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Giỏ mây (MKR1912/2B) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021190: Giỏ mây (MKR1942/2B) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021190: giỏ tre (12*12*6cm) thủ công mỹ nghệ trang trí (CH73/N(0) mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: giỏ tre (15*20*5cm) thủ công mỹ nghệ trang trí (CH42/N(0) mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: giỏ tre (19*7.5*4cm) thủ công mỹ nghệ trang trí (CH72/DN(3) mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: giỏ tre (19*7.5*4cm) thủ công mỹ nghệ trang trí (CH72/N(3) mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: giỏ tre (24*12*6cm) thủ công mỹ nghệ trang trí (CH92/DN(3) mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: giỏ tre (24*12*6cm) thủ công mỹ nghệ trang trí (CH92/N(0) mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: giỏ tre (24*12*6cm) thủ công mỹ nghệ trang trí (CH92/N(3) mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: giỏ tre (24*22*6cm) thủ công mỹ nghệ trang trí (CH91/DN(3) mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: giỏ tre (24*22*6cm) thủ công mỹ nghệ trang trí (CH91/N(0) mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: giỏ tre (24*22*6cm) thủ công mỹ nghệ trang trí (CH91/N(3) mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: giỏ tre (36*36*49cm) thủ công mỹ nghệ trang trí (CTT10) mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: giỏ tre (36*48*25cm) thủ công mỹ nghệ trang trí (CTT11) mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Giỏ tre (bộ 4) mới 100% do VN sản xuất kích cỡ 58x38xH18cmx4-256 (xk)
- Mã HS 46021190: GIỎ TRE (MKDV17909/L) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021190: GIỎ TRE (MKDV17909/S) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021190: Giỏ tre 051-601-01, KT: (Phi 10xH1cm), hàng mới 100 do VNSX (xk)
- Mã HS 46021190: Giỏ tre 082-003-01, KT: (15x15x5/16.5x16.5x3cm), hàng mới 100 do VNSX (xk)
- Mã HS 46021190: Giỏ tre 083-003-01, KT: (28.5x21x6/30x23x5.5cm), hàng mới 100 do VNSX (xk)
- Mã HS 46021190: Giỏ tre 083-505-01-, KT: (45x32x7cm), hàng mới 100 do VNSX (xk)
- Mã HS 46021190: Giỏ tre 093-001-01, KT: (20x13xH12cm), hàng mới 100 do VNSX (xk)
- Mã HS 46021190: Giỏ tre 104-001-02, KT: (16x10xH8/17cm), hàng mới 100 do VNSX (xk)
- Mã HS 46021190: Giỏ tre 22x10xh6cm hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Giỏ tre 22x16xh6cm hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Giỏ tre 31x11xh6cm hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Giỏ tre 33x24xh7cm hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Giỏ tre- 62 cm x 40 cm x 41 cm- 1 Bamboo baske. Hàng đã qua sử dụng. (xk)
- Mã HS 46021190: Gỉo tre AG 2257 kích thước 22 x 16 x H20 cm (mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021190: Giỏ tre bộ 3 mã: 822492, kích thước:49x37/ 41x31 x H25 42x32/ 35x25 x H22 34x22/ 28x20 x H20cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Giỏ tre BS-13. KT: D17xH8 cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Giỏ tre BS-2. KT: D19xH6 cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Giỏ tre chữ nhật DF044 (KT: 24x10xH5cm). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Giỏ tre chữ nhật DF044C (KT: 24x10xH5cm). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Giỏ tre chữ nhật DF138C KT: 25x20xH5cm). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Giỏ tre chữ nhật DF146C (KT: 32x20xH7cm). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Giỏ tre chữ nhật DF146U (KT: 32x20xH7cm). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Giỏ tre chữ nhật DF156J KT: 35x20xH7cm). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Giỏ tre chữ nhật DF156K (KT: 35x20xH7cm). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Giỏ tre chữ nhật DF162U (KT: 36x23xH3cm). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Giỏ tre chữ nhật DF177M (KT: 42x11xH7cm). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Giỏ tre chữ nhật DF325C(KT: 36x27xH7cm). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Giỏ tre chữ nhật DF325J (KT: 36x27xH7cm). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Giỏ tre chữ nhật DF325P (KT: 36x27xH7cm). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Giỏ tre chữ nhật DF325U (KT: 36x27xH7cm). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Giỏ tre chữ nhật DF329C (KT: 38x32xH11cm). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Giỏ tre chữ nhật TPL2980B (kt: 40x30xH5 cm). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 46021190: Giỏ tre chữ nhật WFG2770.550078 (kt: 22.5x15.5xH8 cm). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 46021190: Giỏ tre có chân màu tự nhiên. Kích thước: Dia. 25 x H22cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Giỏ tre có quai VHC-5D. KT: D18xH15/45 cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Giỏ tre đan (AV20401/4) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021190: Giỏ tre Dia23xh5cm hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Giỏ tre DSK-04, kích thước 26x 15x H18/36 (cm), hàng mới 100%, do VNSX (xk)
- Mã HS 46021190: giỏ tre GA610 56/3; KT: 36cm x 36cm x 32cm; Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 46021190: Giỏ tre GTR202014 (20x16x5 cm) Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 46021190: Giỏ tre GTR202015 (Phi 22xH6.5 cm) Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 46021190: Giỏ tre hình tròn, có quai sách, kích thước: Dia 30xH7 cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Giỏ tre hình tròn, có quai sách, kích thước: Dia 35xH7 cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Giỏ tre hình tròn, có quai sách, kích thước: Dia 38xH6 cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Giỏ tre hình tròn, kích thước: Dia 30 cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Giỏ tre hình tròn, kích thước: Dia 38 cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Giỏ tre hình vịt DF W325 (KT: 23/18x20xH6/10cm). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Giỏ tre hình vuông, có quai sách, kích thước: 26x26xH3 cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Giỏ tre hình vuông, có quai sách, kích thước: 26x26xH7 cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Giỏ tre HMC202014 (Phi 6xH3 cm) Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 46021190: Giỏ tre HMC202015 (Phi 35.5xH5 cm) Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 46021190: Giỏ tre khảm trứng,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Giỏ tre KNTM 46, kích thước 8/7x 5.5 x H2.5/6 (cm), hàng mới 100%, do VNSX (xk)
- Mã HS 46021190: Giỏ tre KNTM 49, kích thước 9x 6.5 x H3/10 (cm), hàng mới 100%, do VNSX (xk)
- Mã HS 46021190: Giỏ tre KNTM 51, kích thước 25/23.5x 17/15.5x H3.5/5 (cm), hàng mới 100%, do VNSX (xk)
- Mã HS 46021190: Giỏ tre màu tự nhiên (D45 x H45) (xk)
- Mã HS 46021190: Giỏ tre màu tự nhiên (D65 x H65) (xk)
- Mã HS 46021190: Giỏ tre màu tự nhiên. Kích thước: Dia. 18 x H16cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Giỏ tre mới 100% do VN sản xuất kích cỡ D16/18xH20/32/78cm- 106 (xk)
- Mã HS 46021190: Giỏ tre MT20526, kích thước phi 8.5xH3(cm). hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021190: Giỏ tre MT20565, kích thước 20x15xH6(cm). hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021190: Giỏ tre MT20568, kích thước phi 30xH8(cm). hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021190: Giỏ tre MT20588, kích thước phi 10.5xH2.5(cm). hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021190: Giỏ tre NT202014 (6x4.5x2.8 cm) Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 46021190: Giỏ tre NT202015 (21x9.5x6.5 cm) Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 46021190: Giỏ tre OR-01, Kích thước: 19 x15xH5.8/8/19.5. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Giỏ tre oval 626390001 (KT: 20 x 16 x H7/27 cm). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 46021190: Giỏ tre oval DF 115M (KT: 49/63x23xH10cm). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Giỏ tre oval DF 115R (KT: 49/63x23xH10cm). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Giỏ tre oval DF248R (KT: 33x22xH10/24cm). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Giỏ tre oval FCO4672 (kt: 30x21xH10/40 cm). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 46021190: Giỏ tre oval PEN1601 (kt: 19.5x11xH4/9/12.5 cm). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 46021190: Giỏ tre sơn mài,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Giỏ tre TC202014 (Phi 11.8xH3.5 cm) Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 46021190: Giỏ tre TC202015 (Phi 14.6xH3.5 cm) Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 46021190: Giỏ tre TDVTC1041, kích thước 40x25x26(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021190: Giỏ tre THH-08-03A, KT: (79x0.4x0.25cm), hàng mới 100 do VNSX (xk)
- Mã HS 46021190: Giỏ tre tròn 626050001 (KT: D25 x H9 cm). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 46021190: Giỏ tre tròn 660320000 (KT: D20 x H8 cm). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 46021190: Giỏ tre tròn 660320001 (KT: D20 x H8 cm). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 46021190: Giỏ tre tròn 661460001 (KT: D20 x H10cm). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 46021190: Giỏ tre tròn 662300001 (KT: D13.5 x H5 cm). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 46021190: Giỏ tre tròn CCF1810 (kt: D10xH4/7 cm). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 46021190: Giỏ tre VC-4W. KT: 27x18xH12 cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Giỏ tre VC-5D. KT: D18xH15 cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Giỏ tre VC-5W. KT: 35x20xH15 cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Giỏ tre VC-6D. KT: D21xH18 cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Giỏ tre VK-10. KT: D34xH36 cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Giỏ tre VR-14. KT: D14xH6 cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Giỏ tre VR-16. KT: D16xH7 cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Giỏ tre VR-19. KT: D19xH8 cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Giỏ tre VR-22. KT: D22xH9 cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Giỏ tre VR-25. KT: D25xH11 cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Giỏ tre, hàng TCMN đã qua xử lý, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021190: Giỏ tre, kích thước 36/31x 26/23x 20/21/39/6/17/32(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021190: GIỎ TRE, KÍCH THƯỚC 40 X 40 X25 (CM), HÀNG MỚI 100% DO VNSX (xk)
- Mã HS 46021190: Gương tre (RO1001) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021190: Gương tre (RO1004) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021190: Gương tre (RO1005) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021190: Gương tre (RO1007) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021190: Gương tre mới 100% do VN sản xuất kích cỡ D35xH80 cm-256 (xk)
- Mã HS 46021190: Gương tre. Kích thước: Dia.23/60 x H3cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Hàng thủ công mỹ nghệ làm từ mây tre: giỏ hoa tự nhiên không màu, mã F21/1H, KT:20 x15 xH13/25/26x16cm. Hàng mới 100%. do Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 46021190: Hàng thủ công mỹ nghệ làm từ mây tre: giỏ hoa tự nhiên không màu, mã F21/1H/N, KT:20 x15 xH13/25/26x16cm. Hàng mới 100%. do Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 46021190: Hàng thủ công mỹ nghệ làm từ mây tre: giỏ hoa tự nhiên không màu, mã F21/2H, KT:20 x15 xH13/25/26x16cm. Hàng mới 100%. do Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 46021190: Hàng thủ công mỹ nghệ làm từ mây tre: giỏ hoa tự nhiên không màu, mã F21/2H/N, KT:0 x15 xH13/25/26x16cm. Hàng mới 100%. do Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 46021190: Hàng thủ công mỹ nghệ làm từ mây tre: giỏ hoa tự nhiên màu nâu, mã F27/N, KT:18,5 x 20 x H13/32cm. Hàng mới 100%. do Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 46021190: Hàng thủ công mỹ nghệ làm từ mây tre: giỏ hoa tự nhiên màu trắng, mã F21/1HB, KT:20 x15 xH13/25/26x16cm. Hàng mới 100%. do Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 46021190: Hàng thủ công mỹ nghệ làm từ mây tre: giỏ hoa tự nhiên màu trắng, mã F21/2HB, KT:20 x15 xH13/25/26x16cm. Hàng mới 100%. do Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 46021190: Hàng thủ công mỹ nghệ làm từ mây tre: giỏ hoa tự nhiên màu trắng, mã F27/B, KT:18,5 x 20 x H13/32cm. Hàng mới 100%. do Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 46021190: Hàng thủ công mỹ nghệ làm từ mây tre:bộ giỏ hoa tự nhiên màu trắng,mã C-06S,C-06M,C-06L, KT:29x20H12/29cm,33x27H14/32cm,40x31H16/37cm,mới 100%. do Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 46021190: Hàng thủ công mỹ nghệ: Bát trang trí bằng tre cuốn, kích thước: D30xH12/9.5cm, sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Hàng thủ công mỹ nghệ: Bình hoa bằng tre cuốn, kích thước: D17xH38cm, sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Hàng thủ công mỹ nghệ: Bình hoa bằng tre cuốn, kích thước: D18xH17cm, sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Hàng thủ công mỹ nghệ: Bình hoa cao bằng tre cuốn, kích thước: D19xH50cm, sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Hàng thủ công mỹ nghệ: Đĩa bằng tre cuốn, kích thước: D28.5xH6cm, sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Hàng thủ công mỹ nghệ: Đĩa trang trí bằng tre cuốn màu trắng, kích thước: D39.5xH5.5cm, sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Hàng thủ công mỹ nghệ: Đĩa trang trí bằng tre cuốn màu xám, kích thước: D39.5xH5.5cm, sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Hàng thủ công mỹ nghệ: Hộp có nắp bằng tre cuốn, nắp màu tự nhiên, kích thước: D14xH12cm, sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Hàng thủ công mỹ nghệ: Hộp có nắp bằng tre cuốn, nắp màu xám, kích thước: D14xH12cm, sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Hàng thủ công mỹ nghệ: Hộp có nắp bằng tre cuốn, nắp màu xanh, kích thước: D14xH12cm, sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Hàng thủ công mỹ nghệ: Lọ hoa bằng tre cuốn, kích thước: D11 x H46cm, sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Hàng thủ công mỹ nghệ: Lọ hoa bằng tre cuốn, kích thước: D22 x H65cm, sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Hàng thủ công mỹ nghệ: Lọ hoa bằng tre cuốn, kích thước: D26 x H50cm, sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Hàng thủ công mỹ nghệ:bát màu đỏ bằng tre, cao 65mm, đường kính 230mm. Mới 100%. Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 46021190: HBDBTS1801 Quạt tre D152.5cm hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Hòm sơn mài cốt tre 3/5/8 ngăn kéo, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Hộp chữ nhật đan bằng nứa; k/t: 27 x 19 x H5cm (to nhất của bộ 3 chiếc); mã B5063/5-3S; hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021190: Hộp cờ tre khảm trứng,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Hộp cờ tre sơn mài,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Hộp giấy ăn bằng tre, mã RSL-227A, hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Hộp giấy ăn bằng tre, mã RSL-227NA, hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Hộp gương sơn mài cốt tre, code: CRHT022073, size: 12*10*8 cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Hộp gương sơn mài cốt tre, code: CRHT022074, size: 10*10*8 cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Hộp sơn mài cốt mới 100% kích thước (20x20x15)cm (xk)
- Mã HS 46021190: Hộp sơn mài cốt mới 100% kích thước (25x25x17.5)cm (xk)
- Mã HS 46021190: Hộp sơn mài cốt tre có bản lề, cỡ XS/S/M, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Hộp sơn mài cốt tre có nắp, cỡ nhỏ, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Hộp sơn mài cốt tre mới 100% kích thước (21x12x10)cm (xk)
- Mã HS 46021190: Hộp sơn mài cốt tre mới 100% kích thước (25x16x12)cm (xk)
- Mã HS 46021190: Hộp sơn mài cốt tre mới 100% kích thước (30x15x10)cm (xk)
- Mã HS 46021190: Hộp sơn mài cốt tre mới 100% kích thước (30x16.5x10)cm (xk)
- Mã HS 46021190: Hộp sơn mài cốt tre mới 100% kích thước (35x20x12.5)cm (xk)
- Mã HS 46021190: Hộp sơn mài cốt tre mới 100% kích thước (35x21.5x12.5)cm (xk)
- Mã HS 46021190: Hộp sơn mài cốt tre, kích thước 10*10cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Hộp sơn mài cốt tre, kích thước 15*10*10cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Hộp sơn mài cốt tre, kích thước 20*10*10cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Hộp tre 3 ngăn,kích thước 29.5x10.5x4.45cm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Hộp tre 3 ngăn,kích thước:33x10.5x6.35 cm, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Hộp tre 3 tầng,kích thước 16x16.5x40 cm,kích thước (xk)
- Mã HS 46021190: Hộp tre 4 ngăn,kích thước 29.5x20x4.45 cm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Hộp tre 4 ngăn,kích thước:33x20.5x6.35 cm, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Hộp tre 4 ngăn,kích thước:44x10.5x6.35 cm, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Hộp tre AG 2203 kích thước 25 x 17 x H5/26.5 x 18.5 x H3 cm (mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021190: Hộp tre AG 2309 kích thước 17.5 x 10.5 x 7/19 x 12 x 3 cm (mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021190: Hộp tre AG 2319 kích thước 25 x 20 x H4 cm (mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021190: Hộp tre AG 2320 kích thước 28 x 21 x H4 cm (mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021190: Hộp tre AG 2431 kích thước 19.5 x 7.5 x H5/21.2 x 9 x H5 cm (mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021190: Hộp tre AG 3156 kích thước Fi 19.5 x H6 cm (mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021190: Hộp tre AG 3521 kích thước 22 x 14 x H5 cm (mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021190: Hộp tre AG 5446 kích thước 17 x 17 x H7.5; 18.5 x 18.5 x H7 cm (mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021190: Hộp tre AG2278 (Phi 18xH5.7 cm) Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 46021190: Hộp tre AH15 (Phi 12xH5/ Phi 12.5xH2 cm) Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 46021190: Hộp tre bộ 2 chiếc (22x22xH22,16x16xH20) cm. Hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Hộp tre C916 18x13xH7 cm..Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Hộp tre chữ nhật DF385A (KT: 33x22xH11cm). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Hộp tre chữ nhật DF385M (KT: 33x22xH11cm). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Hộp tre cuốn màu đen. Mã sản phẩm: S 15 06 002 01. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Hộp tre cuốn màu đen. Mã sản phẩm: S 15 06 003 01. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Hộp tre cuốn màu xanh. Mã sản phẩm: S 15 06 001 01. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Hộp tre cuốn màu xanh. Mã sản phẩm: S 15 06 003 01. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Hộp tre để tài liệu 8 ngăn,kích thước:33.2x14.2x28 cm, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Hộp tre để tài liệu,kích thước(23.5x32.4x24)cm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Hộp tre hình vuông, có quai sách, kích thước: 17x17xH12 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Hộp tre khảm trứng- cỡ nhỏ size 10cm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Hộp tre mới 100% do VN sản xuất kích cỡ L36xW15xH9 cm-256 (xk)
- Mã HS 46021190: hộp tre phi 15cm,hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021190: Hôp tre sơn mài- cỡ nhỡ kích thước đường kính 14cm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Hộp tre sơn mài- cỡ nhỏ size 10cm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Hộp tre sơn mài, mã TLC-82015/2S (hàng TCMN đã qua xử lý), hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021190: HỘP TRE, CTY CRAFTLINK, HÀNG MẪU MỚI 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Hộp tre, mã 6266, kích thước: Dia18xH8 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Hộp tròn đan bằng nứa; k/t: Dia19 x H7/9.5/11cm; mã B1494; hàng thu công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021190: Hộp tròn đan bằng nứa; k/t: Dia24 x H4/3cm; mã B313; hàng thu công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021190: Hộp tròn đan bằng nứa; k/t; Dia24 x H4/3cm; mã B313; hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021190: Hộp văn phòng 2 ngăn kéo bằng tre,kích thước(33x13.6x25.4)cm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Hủ đựng cốt bằng tre, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: IL12/ chao đèn tre sản xuất từ tre đan-IL12 Size: Dia 40 x H 35 cm- Bamboo Hanging lamps. (xk)
- Mã HS 46021190: IL13/ chao đèn tre sản xuất từ tre đan-IL13 Size: Dia 40 x H 35 cm- Bamboo Hanging lamps. (xk)
- Mã HS 46021190: Khay chữ nhật làm bằng tre, mã 66.416. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Khay cốt tre, khảm trai (D20 x 30 x 4.5cm). Màu khảm trai. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: KHAY ĐỰNG XÀ BÔNG BẰNG TRE, CTY CRAFTLINK, HÀNG MẪU MỚI 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Khay mở 5 ngăn bằng tre,kích thước:45.7x33.4x6.4 cm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Khay mở 7 ngăn bằng tre,kích thước:45.7x33x6.4 cm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Khay sơn mài cốt mới 100% kích thước (40x40x5)cm (xk)
- Mã HS 46021190: Khay sơn mài cốt mới 100% kích thước (45x45x5.5)cm (xk)
- Mã HS 46021190: Khay sơn mài cốt mới 100% kích thước (50x50x6)cm (xk)
- Mã HS 46021190: Khay sơn mài cốt tre (bộ 3) mới 100% do VN sản xuất kích cỡ D15.7xH2cm; D13.8xH1.8cm; D11.8xH1.6cm- 306 (xk)
- Mã HS 46021190: Khay sơn mài cốt tre BG910218; KT:Dia23 cm x 41 cm; Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 46021190: Khay sơn mài cốt tre BG91080; KT: Dia 30 xH20 cm; hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 46021190: Khay sơn mài cốt tre có tay cầm, kích thước 21*42*5cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Khay sơn mài cốt tre mới 100% kích thước (35x25x6)cm (xk)
- Mã HS 46021190: Khay sơn mài cốt tre mới 100% kích thước (35x35x4)cm (xk)
- Mã HS 46021190: Khay sơn mài cốt tre mới 100% kích thước (40x30x5)cm (xk)
- Mã HS 46021190: Khay sơn mài cốt tre mới 100% kích thước (40x30x7)cm (xk)
- Mã HS 46021190: Khay sơn mài cốt tre mới 100% kích thước (40x40x4.5)cm (xk)
- Mã HS 46021190: Khay sơn mài cốt tre mới 100% kích thước (40x40x5)cm (xk)
- Mã HS 46021190: Khay sơn mài cốt tre mới 100% kích thước (45x35x5.5)cm (xk)
- Mã HS 46021190: Khay sơn mài cốt tre mới 100% kích thước (45x45x5)cm (xk)
- Mã HS 46021190: Khay sơn mài cốt tre mới 100% kích thước (45x45x5.5)cm (xk)
- Mã HS 46021190: Khay sơn mài cốt tre mới 100% kích thước (50x28x5)cm (xk)
- Mã HS 46021190: Khay sơn mài cốt tre mới 100% kích thước (50x40x6)cm (xk)
- Mã HS 46021190: Khay sơn mài cốt tre mới 100% kích thước (50x50x6)cm (xk)
- Mã HS 46021190: Khay sơn mài cốt tre mới 100% kích thước (55x34x5.5)cm (xk)
- Mã HS 46021190: Khay sơn mài cốt tre mới 100% kích thước (60x40x6)cm (xk)
- Mã HS 46021190: Khay sơn mài cốt tre VC222S; KT:40 cm x30 cm x 4 cm; Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 46021190: Khay sơn mài cốt tre, code: VI1-20-480, size: 28 x 12 cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Khay sơn mài cốt tre, code: VI1-20-481, size: 28 x 12 cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Khay sơn mài cốt tre, kích thước 10x40x5(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021190: Khay sơn mài cốt tre, kích thước 19*19cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Khay sơn mài cốt tre, kích thước 19*9.5cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Khay sơn mài cốt tre, kích thước 20x20x5(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021190: Khay sơn mài cốt tre, kích thước 21*11cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Khay sơn mài cốt tre, kích thước 25x25x5(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021190: Khay sơn mài cốt tre, kích thước 25x35x5(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021190: Khay sơn mài, cốt tre, nhiều màu, kích thước 30X20X5.5 CM, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Khay sơn mài, cốt tre, nhiều màu, kích thước 40X30X5.5 CM, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Khay sơn mài, cốt tre, nhiều màu, kích thước 60X40X5.5 CM, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Khay tre (1 bộ 3 chiếc), mã 156924B (hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021190: Khay tre (400447BR), 13.5x21xH6.5, hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 46021190: Khay tre (405057L), 27x18H7- bottom 23x14, hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 46021190: Khay tre (405121), 24x17H6/8, hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 46021190: Khay tre (405123), 24x17H6/8, hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 46021190: Khay tre (405124), 24x17H6/8, hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 46021190: Khay tre (bộ 2) mới 100% do VN sản xuất kích cỡ 25x35xH6 cm; 14x24xH4 cm- 3021533 (xk)
- Mã HS 46021190: Khay tre (bộ 2) mới 100% do VN sản xuất kích cỡ 35x35xH6 cm; 24x24xH4 cm- 3021533 (xk)
- Mã HS 46021190: Khay tre (bộ 2) mới 100% do VN sản xuất kích cỡ 45x15xH4cm; 25x15xH4cm-256 (xk)
- Mã HS 46021190: Khay tre (bộ 2) mới 100% do VN sản xuất kích cỡ 45x35xH6 cm; 34x24xH4 cm- 3021533 (xk)
- Mã HS 46021190: Khay tre (DF3470) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021190: Khay tre (DF3787) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021190: Khay tre (MK20226) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021190: Khay tre (MKCT286/3) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021190: Khay tre (MKT19281) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021190: Khay tre (MKT199132L) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021190: Khay tre (MKT199132S) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021190: Khay tre (MKT199148) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021190: Khay tre (MKT199157) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021190: Khay tre (MKT199159) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021190: Khay tre (MKT199169) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021190: Khay tre (MKT199171) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021190: Khay tre (MKT199182) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021190: Khay tre (MKT199206) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021190: Khay tre (MKT199224) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021190: Khay tre (MKT199252) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021190: Khay tre (MKT199338) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021190: Khay tre (MKT19961) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021190: Khay tre (MKTG19910) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021190: Khay tre (MKTG19940) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021190: Khay tre (MKTG19944) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021190: Khay tre (MKTG19964) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021190: Khay tre (MKTG19971) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021190: Khay tre (MKTG19973) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021190: Khay tre (MKTG19980) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021190: Khay tre (MKTHT18209-3) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021190: Khay tre (Sample 12) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021190: Khay tre (Sample 20) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021190: Khay tre 15PP057-1. KT: 36x9xH6 cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Khay tre 15PP057-3. KT: 36x9xH6 cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Khay tre 2014SL046. KT: 33.5x27.5xH6 cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Khay tre 25x13xH35 (xk)
- Mã HS 46021190: Khay tre 3 tầng mới 100% do VN sản xuất kích cỡ D30/25/20xH65cm- 106 (xk)
- Mã HS 46021190: KHAY TRE 37X37CM, CTY TNHH ANLEE CÁT ĐẰNG, HÀNG MẪU MỚI 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Khay tre AG 206801 kích thước 31 x 41 x H13 cm (mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021190: Khay tre AG 206802 kích thước 28 x 33 x H12 cm (mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021190: Khay tre AG 206803 kích thước 24 x 30 x H10 cm (mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021190: Khay tre AG 305424 kích thước 24 x 20 x H6 cm (mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021190: Khay tre AG 305424 kích thước 43 x 38 x 10 cm (mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021190: Khay tre AG 305425 kích thước 29 x 24 x 6 cm (mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021190: Khay tre AG 305426 kích thước 33 x 29 x 8 cm (mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021190: Khay tre AG 305427 kích thước 37 x 34 x H8 cm (mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021190: Khay tre AG 305428 kích thước 43 x 38 x 10 cm (mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021190: Khay tre AG 305435 kích thước 52 x 52 x 20cm (mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021190: Khay tre AG 3418 kích thước 18 x 12 x 3.5 cm (mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021190: Khay tre BB2153M, KT dài 35 X rộng 35 X cao 16 cm. Hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Khay tre bộ 2 chiếc (D40xH2,D35xH2) cm. Hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Khay tre bộ 2, code VAC021, kích thước Dia 40 x H10; Dia 30 x H8, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Khay tre bộ 2, code VAC022, kích thước Dia 40 x H10; Dia 30 x H8, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Khay tre bộ 2, code VAC023, kích thước Dia 40 x H10; Dia 30 x H8, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Khay Tre C958 Fi 25xH9 cm.Hàng Mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Khay tre C959 25x21xH9 cm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Khay tre C960 20.5x17xH7.5 cm. hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Khay tre C964 30x20xH9 cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Khay tre CT 0287, Kích thước: 25.5x19.5xH6.5. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Khay tre CT 7425, Kích thước: 31x24xH7/11. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Khay tre cuốn màu đen chữ nhật. Mã sản phẩm: S 15 03 003 01. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Khay tre cuốn màu đen hình vuông. Mã sản phẩm: S 15 03 004 01. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Khay tre dùng trong nhà bếp,kích thước:51x42x6 cm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Khay tre hình tròn tự nhiên, kích thước: Phi 30 x H3 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Khay tre hình tròn tự nhiên, kích thước: Phi 40 x H3 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Khay tre khảm trứng,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Khay tre mã 1-038, KT: 20.5 x 28 x H5 cm mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Khay tre mã 1-270N, KT: 24x16.5xH5.5 cm mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Khay tre mã 1-294 KT 7.5x17xH4 mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Khay tre mã 1-343, KT: Dia13xH8 cm mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Khay tre mã 1-392, KT: 24x17xH6 cm mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Khay tre mã 1-393, KT: 36x26xH6.5 cm mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Khay tre mã 1-422-1, KT: Dia 10 x H3 mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Khay tre mã 1-432, KT: 36x26xH6.5 cm mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Khay tre mã 1-433, KT: 24x17xH6 cm mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Khay tre mã 1-616-1 KT: 22 x 16 x H2.5 mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Khay tre mã RSL-222A, hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Khay tre mã RSL-222NA, hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Khay tre mã RSL-323A, hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Khay tre mã RSL-423A, hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Khay tre mã RSL-423NA, hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Khay tre mới 100% do VN sản xuất kích cỡ 49x34x8cm- 106 (xk)
- Mã HS 46021190: Khay tre oval mã 1-682 mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Khay tre sơn mài, mã 161852171 (hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021190: Khay tre sơn mài, mã 162469039 (hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021190: Khay tre sơn mài, mã TLC22040/2L, hàng TCMN đã qua xử lý, hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021190: Khay tre sơn mài, mã TLC22040/2S, hàng TCMN đã qua xử lý, hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021190: Khay tre sơn mài,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Khay tre tự nhiên, một bộ 2 chiếc. Mã sản phẩm: NB 09 05 134 01 SET. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Khay tre tự nhiên, một bộ 5 chiếc. Mã sản phẩm: NB 09 03 018 01SET. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Khay tre YN-43, Kích thước: 25x19xH8/10. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: khay tre(42*33*H8)cm,hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021190: khay tre(49*39*H16)cm,hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021190: Khay tre, code 16, kích thước 28.5x21xH6 cm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Khay tre, code 17, kích thước 24x18.5x h5 cm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Khay tre, code 18, kích thước 25xH9 cm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Khay tre, code 19, kích thước27x22xH9 cm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Khay tre, code 20, kích thước 25xH9 cm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Khay tre, mã 207306 (hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021190: Khay tre, mã 82048635, hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021190: Khay tre, mã TLC92107/2L, hàng TCMN đã qua xử lý, hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021190: Khay tre, mã TLC92107/2S, hàng TCMN đã qua xử lý, hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021190: Khay tre. Hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 46021190: Khay tre. Hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021190: Khay tròn cốt tre, khảm trai. (D49cm x H1.5-2cm).(Hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Khay tròn cốt tre, khảm trai. (D49xH2cm). (Hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Khung đèn tre mới 100% do VN sản xuất kích cỡ D35xH15cm-9620 (xk)
- Mã HS 46021190: Khung đèn tre mới 100% do VN sản xuất kích cỡ D50xH40cm-9620 (xk)
- Mã HS 46021190: Khung gương tre sơn mài, mã TLC-82014 (hàng TCMN đã qua xử lý), hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021190: Lá tre (Sample 23) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021190: Làn chữ nhật đan bằng nứa; k/t: 36x26xH21/39cm (to nhất của bộ 2 chiếc); mã B161101/2; hàng thu công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021190: Làn chữ nhật đan bằng nứa; k/t: Dia 60 x H25cm (to nhất của bộ 3 chiếc); mã BT2238/3; hàng thu công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021190: Làn chữ nhật đan bằng tre; k/t: 36x26xH21/39cm (to nhất của bộ 2 chiếc); mã B161101/2; hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021190: Làn đan bằng mành tre; k/t: 36x26xH21/39cm (to nhất của bộ 2 chiếc); mã B161101/2; hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021190: làn tre (37*26*H25)cm,1 bộ 4 chiếc,hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021190: Làn tre mã 1-060-2 KT: 13 x 30 x H16/31 cm mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Làn tre mã RSL-226A, hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Làn tre mã RSL-226NA, hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Làn tre mã RSL-248A, hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Làn tre mã RSL-248NA, hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Làn tre mã RSL-328A, hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Làn tre mã RSL-328NA, hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Làn tre mã RSL-347NA, hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Làn tre mã RSL-456NA, hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Làn tre mã RSL-546A, hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Làn tre mã RSL-546NA, hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Làn tre mã RSL-547A, hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Làn tre mã RSL-547NA, hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Làn tre mã RSL-647A, hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Làn tre mã RSL-647NA, hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Làn tre mã RSL-7012, hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Làn tròn đan bằng nứa; k/t: Dia20 x H7/23/31cm; mã B1494/3N; hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021190: Lẵng tre #30xH12/36 (xk)
- Mã HS 46021190: lẵng tre (38*H12/38)cm,hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021190: lẵng tre phi 31cm,hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021190: lẵng tre phi(24*20*H10/32)cmcm,hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021190: lẵng tre(29*25*h13/36)cm,hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021190: lẵng tre(33*20*H23/38)cm,hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021190: lẵng tre(36*H12/36)cm,hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021190: Lẵng tre. Hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021190: Lẵng tròn đan bằng nứa; k/t: Dia19 x H4/15cm; mã B1313; hàng thu công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021190: Lẵng tròn đan bằng nứa; k/t: Dia19 x H4/15cm; mã B1313; hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021190: Lẵng tròn đan bằng nứa; k/t: Dia20 x H7/23/31cm; mã B1494/3N; hàng thu công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021190: LED 7/ Chao đèn tre sản xuất từ tre đan. LED 7. D 33 x H 33 cm. Bamboo lampshade (xk)
- Mã HS 46021190: Lọ đựng đường bằng tre khảm trứng,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Lọ đựng đường tre sơn mài,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Lọ hoa sơn mài bằng tre, kích thước 35*52cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Lọ hoa sơn mài cốt tre mới 100% kích thước (18x18x40)cm (xk)
- Mã HS 46021190: Lọ hoa sơn mài cốt tre mới 100% kích thước (22x22x60)cm (xk)
- Mã HS 46021190: Lọ hoa sơn mài cốt tre mới 100% kích thước (25.5x25.5x43)cm (xk)
- Mã HS 46021190: Lọ hoa sơn mài cốt tre mới 100% kích thước (27x27x33)cm (xk)
- Mã HS 46021190: Lọ hoa sơn mài cốt tre mới 100% kích thước (33x33x40)cm (xk)
- Mã HS 46021190: Lọ sơn mài cốt tre AH1908; KT: Dia 21.5 cm x36cm; Hàng m?i 100%. (xk)
- Mã HS 46021190: Lọ sơn mài cốt tre BG2021; KT:Dia24 cm x 49 cm; Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Lọ sơn mài cốt tre BG2021; KT:Dia24 cm x 49 cm; Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 46021190: Lọ sơn mài cốt tre BG910 218; KT: DIA 23 X 41cm; hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 46021190: Lọ sơn mài cốt tre BG910107; KT: Dia 50 x H30 cm; hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 46021190: Lọ tre (20 x 20 x h40cm); hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Lọ tre (25 x 25 x h27cm); hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Lọ tre (25 x 25 x h50cm); hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Lọ tre (dia 20x45.7 cm) (xk)
- Mã HS 46021190: Lọ tre (MK20202) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021190: Lọ tre (MK20208) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021190: Lọ tre (MKD181210) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021190: Lọ tre (MKD19241) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021190: Lọ tre (MKDM1904199) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021190: Lọ tre (nâu) (dia 20xH45.7) (xk)
- Mã HS 46021190: Lọ tre (Sample 19) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021190: Lọ tre (sơn dầu đỏ) (dia 24xH60) (xk)
- Mã HS 46021190: Lọ tre (trắng xám và đen đỏ) (dia 24xH60) (xk)
- Mã HS 46021190: lọ tre 16x16xH25 (xk)
- Mã HS 46021190: lọ tre 18X18XH44 (xk)
- Mã HS 46021190: lọ tre 22x22x60 (xk)
- Mã HS 46021190: lọ tre 22X22XH60 (xk)
- Mã HS 46021190: lọ tre 25X25XH60 (xk)
- Mã HS 46021190: lọ tre 26X26Xh49 (xk)
- Mã HS 46021190: lọ tre 27x27x73 (xk)
- Mã HS 46021190: lọ tre 27X27XH73 (xk)
- Mã HS 46021190: Lọ tre cuốn màu đỏ cao 9.84",mã: A332-025D, hàng do công ty TNHH sản xuất và xuất khẩu Tre Việt sản xuất, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: LỌ TRE CUỐN MÀU VÀNG/ĐEN/TRẮNG, KT:DIA20H54CM, HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ ĐÃ QUA XỬ LÝ, HÀNG MỚI 100%. (xk)
- Mã HS 46021190: LỌ TRE CUỐN MÀU VÀNG/ĐEN/TRẮNG, KT:DIA25H39CM, HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ ĐÃ QUA XỬ LÝ, HÀNG MỚI 100%. (xk)
- Mã HS 46021190: LỌ TRE CUỐN MÀU VÀNG/TRẮNG, KT:DIA20H54CM, HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ ĐÃ QUA XỬ LÝ, HÀNG MỚI 100%. (xk)
- Mã HS 46021190: LỌ TRE CUỐN MÀU VÀNG/TRĂNG, KT:DIA25H39CM, HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ ĐÃ QUA XỬ LÝ, HÀNG MỚI 100%. (xk)
- Mã HS 46021190: LỌ TRE CUỐN, MÀU TRẮNG/VÀNG, KT: DIA25H56CM, HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ ĐÃ QUA XỬ LÝ, HÀNG MỚI 100%. (xk)
- Mã HS 46021190: LỌ TRE CUỐN, MÀU VÀNG/ĐEN/TRẮNG, KT: DIA10/18H36CM, HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ ĐÃ QUA XỬ LÝ, HÀNG MỚI 100%. (xk)
- Mã HS 46021190: LỌ TRE CUỐN, MÀU VÀNG/ĐEN/TRẮNG, KT: DIA10/18H50CM, HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ ĐÃ QUA XỬ LÝ, HÀNG MỚI 100%. (xk)
- Mã HS 46021190: LỌ TRE CUỐN, MÀU VÀNG/ĐEN/TRẮNG, KT: DIA12/20H42CM, HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ ĐÃ QUA XỬ LÝ, HÀNG MỚI 100%. (xk)
- Mã HS 46021190: LỌ TRE CUỐN, MẦU VÀNG/ĐEN/TRẮNG, KT: DIA20H39CM, HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ ĐÃ QUA XỬ LÝ, HÀNG MỚI 100%. (xk)
- Mã HS 46021190: LỌ TRE CUỐN, MÀU VÀNG/ĐEN/TRẮNG, KT: DIA24H59CM, KHAY BÈO VUÔNG, HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ ĐÃ QUA XỬ LÝ, HÀNG MỚI 100%. (xk)
- Mã HS 46021190: LỌ TRE CUỐN, MÀU VÀNG/ĐEN/TRẮNG, KT: DIA25H56CM, HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ ĐÃ QUA XỬ LÝ, HÀNG MỚI 100%. (xk)
- Mã HS 46021190: LỌ TRE CUỐN, MÀU VÀNG/ĐEN/TRẮNG, KT: DIA27.5H56 CM, HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ ĐÃ QUA XỬ LÝ, HÀNG MỚI 100%. (xk)
- Mã HS 46021190: LỌ TRE CUỐN, MÀU VÀNG/ĐEN/TRẮNG, KT: DIA30H10.5CM, HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ ĐÃ QUA XỬ LÝ, HÀNG MỚI 100%. (xk)
- Mã HS 46021190: LỌ TRE CUỐN, MÀU VÀNG/TRẮNG, KT: DIA10/18H36CM, HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ ĐÃ QUA XỬ LÝ, HÀNG MỚI 100%. (xk)
- Mã HS 46021190: LỌ TRE CUỐN, MÀU VÀNG/TRẮNG, KT: DIA10/18H50CM, HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ ĐÃ QUA XỬ LÝ, HÀNG MỚI 100%. (xk)
- Mã HS 46021190: LỌ TRE CUỐN, MÀU VÀNG/TRẮNG, KT: DIA12/20H42CM, HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ ĐÃ QUA XỬ LÝ, HÀNG MỚI 100%. (xk)
- Mã HS 46021190: LỌ TRE CUỐN, MẦU VÀNG/TRẮNG, KT: DIA20H39CM, HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ ĐÃ QUA XỬ LÝ, HÀNG MỚI 100%. (xk)
- Mã HS 46021190: LỌ TRE CUỐN, MÀU VÀNG/TRẮNG, KT: DIA24H59CM, HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ ĐÃ QUA XỬ LÝ, HÀNG MỚI 100%. (xk)
- Mã HS 46021190: LỌ TRE CUỐN, MÀU VÀNG/TRẮNG, KT: DIA27.5H56 CM, HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ ĐÃ QUA XỬ LÝ, HÀNG MỚI 100%. (xk)
- Mã HS 46021190: LỌ TRE CUỐN, MÀU VÀNG/TRẮNG, KT: DIA30H10.5CM, HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ ĐÃ QUA XỬ LÝ, HÀNG MỚI 100%. (xk)
- Mã HS 46021190: lọ tre D14H60 (xk)
- Mã HS 46021190: lọ tre D18H23 (xk)
- Mã HS 46021190: lọ tre D23H43 (xk)
- Mã HS 46021190: lọ tre D8.5/19/9.5H40 (xk)
- Mã HS 46021190: lọ tre D9.5/25/11.5H53 (xk)
- Mã HS 46021190: lọ tre ghép (MKT19221) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021190: lọ tre ghép (MKTG19906) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021190: lọ tre ghép (MKTG19907) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021190: Lọ tre ghép đan cói (MKD191042) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021190: Lọ tre ghép đan cói (MKD191062) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021190: Lọ tre ghép đan cói (MKDTG191024) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021190: Lọ tre ghép màu bạc, mã VASE020, kích thước:(D9.5/7/15H47)cm, dùng để trưng bày trang trí, Việt Nam sản xuất, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Lọ tre ghép màu bạc, mã VASE025, kích thước:(D12/20/12H45)cm, dùng để trưng bày trang trí, Việt Nam sản xuất, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Lọ tre ghép màu bạc, mã VASE040, kích thước:(D20H45)cm, dùng để trưng bày trang trí, Việt Nam sản xuất, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Lọ tre ghép màu đen, mã VASE075, kích thước:(D25H54)cm, dùng để trưng bày trang trí, Việt Nam sản xuất, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Lọ tre ghép màu đỏ, mã VASE045, kích thước:(D5/20/10H54)cm, dùng để trưng bày trang trí, Việt Nam sản xuất, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Lọ tre ghép màu trắng, mã VASE030, kích thước:(D16/12/25H60)cm, dùng để trưng bày trang trí, Việt Nam sản xuất, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Lọ tre ghép màu trắng, mã VASE055, kích thước:(D19H43)cm, dùng để trưng bày trang trí, Việt Nam sản xuất, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Lọ tre ghép màu trắng, mã VASE070, kích thước:(D14,5xH60)cm, dùng để trưng bày trang trí, Việt Nam sản xuất, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Lọ tre ghép màu tự nhiên, mã VASE015, kích thước:(D11/25/11H61)cm, dùng để trưng bày trang trí, Việt Nam sản xuất, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Lọ tre ghép màu vàng, mã VASE010, kích thước:(D11/27/16H61)cm, dùng để trưng bày trang trí, Việt Nam sản xuất, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Lọ tre ghép màu vàng, mã VASE035, kích thước:(D11/13/22H60)cm, dùng để trưng bày trang trí, Việt Nam sản xuất, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Lọ tre ghép màu vàng, mã VASE050, kích thước:(D5/20/10H54)cm, dùng để trưng bày trang trí, Việt Nam sản xuất, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Lọ tre ghép màu xám trắng, mã VASE060, kích thước:(D4.5/27xH30)cm, dùng để trưng bày trang trí, Việt Nam sản xuất, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Lọ tre ghép màu xám, mã VASE065, kích thước:(D20H40)cm, dùng để trưng bày trang trí, Việt Nam sản xuất, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Lọ tre ghép màu xanh, mã VASE080, kích thước:(D25H57)cm, dùng để trưng bày trang trí, Việt Nam sản xuất, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Lọ tre sơn mài mã JR-174872, kích thước dia 25 x h66 cm, hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021190: lọ tre sơn mài mã JR-174873, kích thước dia 22 x h50cm, hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021190: lọ tre sơn mài mã JR-174874, kích thước 27 x 16 x 70 cm, hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021190: lọ tre sơn mài mã JR-174875, kích thước 24 x 14 x 60 cm, hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021190: lọ tre sơn mài mã JR-174876, kích thước 41 x 19 x 51 cm, hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021190: lọ tre sơn mài mã JR-174877, kích thước 34 x 13 x 41 cm, hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021190: Lọ tre sơn mài, mã 161852169 (hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021190: Lọ tre sơn mài, mã 161852170 (hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021190: Lọ tre sơn mài, mã 161852172 (hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021190: Lọ tre sơn mài, mã 161852173 (hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021190: Lọ tre sơn mài, mã 161852175 (hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021190: Lọ tre sơn mài, mã 162469040 (hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021190: Lọ tre sơn mài, mã AV12378LAGR (hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021190: Lọ tre sơn mài, mã AV12378SAGR (hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021190: Lọ tre sơn mài, mã AV12417GR (hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021190: Lọ tre sơn mài, mã AV12492GR (hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021190: Lọ tre sơn mài, mã AV12509GR (hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021190: Lọ tre sơn mài, mã TLC22008, hàng TCMN đã qua xử lý, hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021190: Lọ tre sơn mài, mã TLC-82015/3S (hàng TCMN đã qua xử lý), hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021190: Lọ tre SP 18042, KT đường kính 14 X cao 28 cm. Hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 46021190: Lọ tre SP18042, KT đường kính 14 X cao 28 cm. Hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Lọ tre SP18047, KT đường kính 17 X cao 27 cm. Hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 46021190: Lọ tre, mã TLC92106/3L, hàng TCMN đã qua xử lý, hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021190: Lọ tre, mã TLC92106/3M, hàng TCMN đã qua xử lý, hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021190: Lồng bàn tre (Sample 13) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021190: Lồng bàn tre 50x50 (xk)
- Mã HS 46021190: Lồng bàn tre mã B121/3A kích thước phi 42xH5/35 bộ 3 chiếc hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Lồng bàn tre mã B124/2A kích thước 47x37xH5/35 bộ 2 chiếc hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Lồng bàn tròn đan bằng nứa; k/t: Dia35 x H2/12/17cm; mã B181007N; hàng thu công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021190: Lồng chim bằng tre do VNSX hàng để rời (0.5kg/cái) (xk)
- Mã HS 46021190: Lồng chim bằng tre do VNSX hàng để rời (trọng lượng 0.5kg/ cái) (xk)
- Mã HS 46021190: Lồng chim bằng tre do VNSX hàng để rời (trọng lượng 0.5kg/cái) (xk)
- Mã HS 46021190: Lồng chim bằng tre, Bamboo Bird cage (100x50cm), không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Lồng đèn tre (1 bộ 3 chiếc), mã 168664 (hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021190: Lồng đèn tre (Sample 5) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021190: Lồng đèn tre mã: 822490, kích thước:L: D15/32/15 x H40/57 (cup: Dia 7 x H8)cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Lồng đèn tre mã: 822491, kích thước:M: D15/29/15 x H30/47 (cup: Dia 7 x H8) cm hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Lồng đèn tre mới 100%. (xk)
- Mã HS 46021190: Lồng đèn tre, kích thước 12x16x22cm, mã TDVTC574.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Lồng đèn tre, kích thước 15/25/15x39/56cm, mã TDVTC859.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Lồng đèn tre, kích thước 16x23cm, mã TDVTC854.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Lồng đèn tre: TTR32135 (xk)
- Mã HS 46021190: Lót cốc sơn mài, cốt tre, nhiều màu, kích thước 9.5X9.5X0.6 CM, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Lot cốc tre,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Lót tre (11 x 11 x h3.5cm); hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Lót tre, mã TT2249/PL/BLA, kt: 30x40cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Lót tre, mã TT2249/PL/NA, kt: 30x40cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Lục bình bằng tre: TTR32135 (xk)
- Mã HS 46021190: Ly tre- BAMBOO CUP, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Mắc áo bằng nguyên liệu tre, kích thước 42 x H10/18cm. (xk)
- Mã HS 46021190: MÀNH TRE (MKV19315) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021190: Mành tre bộ 2 mã: 815429, kích thước 45x30cm hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Mành tre bộ 4 mã: 822488, kích thước:40 x 35cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Mành tre bộ 4 mã: 822863, kích thước:Dia 40 x 35cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Mành tre mã 822864, kích thước 40 x 150cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Mành tre mã: 822489, kích thước:40 x 150cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Mành tre, mã 90906819, hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021190: Mành trúc. Xuất xứ; Việt Nam. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Mẹt bằng tre dùng để trang trí nhà hàng..Kích thước (400x400)cm..Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Mẹt bằng tre dùng để trang trínhà hàng..Kích thước (300x300)cm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Mẹt bằng tre dùng để trang trínhà hàng..Kích thước (350x350)cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Mẹt bằng tre. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 46021190: MET BASKET.Mẹt tre chiếc, xuất xứ Việt Nam. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Mẹt đan bằng tre Việt Nam, Hàng Việt Nam chất lượng cao, 4.373 cái mẹt đóng gói tổng 189 bao (xk)
- Mã HS 46021190: Mẹt đan bằng tre Việt Nam, Hàng Việt Nam chất lượng cao, 4.777 cái rổ đóng gói tổng 170 bao (xk)
- Mã HS 46021190: Mẹt tre #23 (xk)
- Mã HS 46021190: Mẹt tre #50xH4 (xk)
- Mã HS 46021190: Mẹt tre #60 (xk)
- Mã HS 46021190: met tre (33*H3)cm,hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021190: met tre (38*H3)cm,hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021190: Mẹt tre mã B138 kích thước phi 38xH5 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Mẹt tre mã B165/3 kích thước phi 54xH6 bộ 3 chiếc hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: mẹt tre phi 56cm đan kin,1 bộ 3 chiếc,hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021190: mẹt tre phi 60cm,hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021190: mẹt tre phi 76cm,1 bộ 4 chiếc,hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021190: mẹt tre phi 77cm,hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021190: mẹt tre phi 78cm đan thưa,1 bộ 5 chiếc,hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021190: mẹt tre phi 90cm đan kín,1 bộ 8 chiếc,hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021190: mẹt tre phi 90cm đan thưa,1 bộ 8 chiếc,hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021190: mẹt tre phi77cm,hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021190: MIX03/ chao đèn tre sản xuất từ tre đan- MIX03 Dia 40 x H 25 cm- Bamboo Hanging lamps. (xk)
- Mã HS 46021190: Móc treo tường trang trí bằng tre, Bamboo wall hanger (51x45x17cm),không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Mũ tre loại nhỏ (KT: D40xH18 cm). Hàng mới 100% sản xuất tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 46021190: Mũ tre loại to (KT: D50xH23 cm). Hàng mới 100% sản xuất tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 46021190: Muỗng tre (Sample 22) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021190: N01/ chao đèn tre sản xuất từ tre đan- N01 Dia 45 x H 22 cm- Bamboo Hanging lamps. (xk)
- Mã HS 46021190: Nhẫn xỏ khăn sơn mài, cốt tre, nhiều màu, kích thước 5X5X5 CM, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Nơm tre YCB 238, đường kính 31mm, cao 700mm, mẫu sơn nước mới. Mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Nơm tre YCB-238, đường kính 31mm, cao 700mm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Nón lá #30 (xk)
- Mã HS 46021190: Nón lá mã C230 kích thước phi 30xH14 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Nón lá mã C241 kích thước phi 41xH17 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Nón lá mã C248 kích thước phi 48xH19 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Nón lá mã C255 kích thước phi 55xH21 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: nón lá phi 31cm,hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021190: nón lá phi 41cm,hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021190: nón lá phi 50cm,hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021190: nón lá phi 55cm,hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021190: Nón tre tự nhiên (không bóng dầu)- THE BAMBOO NATURAL HAT (xk)
- Mã HS 46021190: NONG BASKET.Nong tre chiếc, xuất xứ Việt Nam. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: NONG SMALL SIZE BASKET.Nong tre chiếc cỡ nhỏ, xuất xứ Việt Nam. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Ống hút làm bằng tre, hiệu Cafe Buur, kích thước dài 20cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Ống hút tre (20cm), màu tự nhiên. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: ống hút tre dài 20cm, hãng sản xuất: Leaf and Root Co. Ltd, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Ống hút tre Mã CF 105 Kích thước (20cm). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: ỐNG HÚT TRE, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Ong hút tre, mới 100%, kích thước: 20cm (xk)
- Mã HS 46021190: Ống hút, kích thước: 20x8x2 cm, bằng: tre, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: ÔNG TRE (xk)
- Mã HS 46021190: Ống tre (8 x 8 x h10cm); hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Ống tre- 2 Bamboo pipe. Hàng đã qua sử dụng. (xk)
- Mã HS 46021190: Ống tre, dài 5 cm, dùng để đào tạo mô phỏng tai nạn bị vật nặng rơi vào giầy > gẫy xương (vỡ ống tre ở trong giầy) (xk)
- Mã HS 46021190: Ống trúc (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021190: Phên tre Delta màu khói, kích thước 1.5x1.2 (m), hàng mới 100%. do VNSX (xk)
- Mã HS 46021190: Phên tre Delta màu khói, kích thước 1.8x1.2 (m), hàng mới 100%. do VNSX (xk)
- Mã HS 46021190: Phên tre Delta màu khói, kích thước 1.8x2.4(m), hàng mới 100%. do VNSX (xk)
- Mã HS 46021190: Phên tre Delta màu khói, kích thước 2.1x1.2 (m), hàng mới 100%. do VNSX (xk)
- Mã HS 46021190: Phên tre Delta tự nhiên, kích thước 1.8x1.2(m), hàng mới 100%. do VNSX (xk)
- Mã HS 46021190: Phên tre Delta tự nhiên, kích thước 1.8x2.4(m), hàng mới 100%. do VNSX (xk)
- Mã HS 46021190: Phên tre Delta tự nhiên, kích thước 2.1x1.2(m), hàng mới 100%. do VNSX (xk)
- Mã HS 46021190: Phênh tre (xk)
- Mã HS 46021190: Phênh tre- 42504 (xuất xứ Việt Nam) (xk)
- Mã HS 46021190: Phênh tre- 5301 (xuất xứ Việt Nam) (xk)
- Mã HS 46021190: Phênh tre- 5314 (xuất xứ Việt Nam) (xk)
- Mã HS 46021190: Phênh tre- 5316 (xuất xứ Việt Nam) (xk)
- Mã HS 46021190: PNTSUM1816 Khay tre D40 x H20cm hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: PNTSUM1832 Khay tre D20 x H17cm hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: QUẠT LÁ BUÔNG (RO19305) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021190: Quạt tay bằng tre, mã BB-FA. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: QUẠT TRE (DO2278XL) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021190: QUẠT TRE (DO3040 M/BL) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021190: QUẠT TRE (DO3040 XL/NA) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021190: QUẠT TRE (DO3041) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021190: Quạt tre (Sample 17) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021190: Quạt tre hình lá, cầm tay, kích thước: 40x30 cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Quạt tre kích thước: D40X30cm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Quạt tre/ (xk)
- Mã HS 46021190: QUẠT TRE, CTY BẢO MINH MANUFACTURE JSC SẢN XUẤT, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Quạt tre, kích thước 20x30(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021190: Quạt tre, kích thước 20x35(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021190: Quạt tre, kích thước 28x35(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021190: Quạt tre, mã 169400 (hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021190: Quạt tre, mã 82047190, hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021190: Rá bộ 3, nhãn hiệu Tân Trường Phát, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Rá nan cật bộ 3 mã 1-504/3 KT: Dia42 x H5.5 (biggest) mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Rá tre 32xH10 (xk)
- Mã HS 46021190: Rá tre AG 2496 kích thước Fi 25 x 20 x H7.5 cm (mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021190: Rá tre AG 3906 kích thước fi 13 x H3.5 cm (mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021190: Rá tre AG 3913 kích thước Fi 13 x H4.5 cm (mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021190: Rá Tre C965 Fi26xH3cm..Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Rá Tre C966 Fi24xH7cm..Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Rá tre cật mã 1-459/3, KT: Dia55 x H18 (biggest) mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Rá tre cật mã 1-503/2, KT: Dia 30 x H5 (biggest) mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Rá tre CN mã 1-652-1 KT: 21 x 18 cm mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Rá tre CN mã 1-652-2 KT: 24 x 21 cm mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Rá tre mã 1-021,KT: dia 36 cm mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Rá tre mã 1-021-1-T, KT: dia 36 cm mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Rá tre mã 1-021-2-T, KT: dia 33 cm mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Rá tre mã 1-021-3-T, KT: dia 30 cm mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Rá tre mã 1-021-4,KT: dia 27 cm mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Rá tre mã 1-021-4-T, KT: dia 27 cm mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Rá tre mã 1-021-5,KT: dia 24 cm mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Rá tre mã 1-021-5-T, KT: dia 24 cm mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Rá tre mã 1-021-6-T, KT: dia 21 cm mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Rá tre mã 1-027DEXT, KT: Dia18xH5 cm mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Rá tre mã 1-028DEXT, KT: Dia21xH3 cm mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Rá tre mã 1-132/2, KT: dia 50 x h12 mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Rá tre mã 1-156/2, KT: dia 55 x h6.5 cm mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Rá tre mã 1-222, KT: 17 x 7 x H2 cm mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Rá tre mã 1-241, KT: 23x23xH3 cm mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Rá tre mã 1-269, KT: dia 33 x H4.5 mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Rá tre mã 1-269/2, KT: dia30.5xH4 cm; dia 27x H4 mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Rá tre mã 1-388/2LS, KT: dia36xH13,dia30xH11 cm. mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Rá tre mã 1-388/3, KT: dia36xH13 (biggest) mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Rá tre mã 1-538/2 KT: Dia18 x H3(Biggest) cm mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Rá tre mã 1-617-1 KT: 18 x 18 x H5 mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Rá tre mã 1-618-1 KT: Dia 18 x H5 mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Rá tre mã 1-627-1 KT: 18 x 18 x H2 mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Rá tre mã 1-630-1 KT: Dia 18 x H2 mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Rá tre mã 1-639/3 KT: Dia30/27/24 x H10/9/8 mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Rá tre mã 1-710/4 KT: Dia 42 x H14 (biggest) mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Rá tre mã 1-718/3 KT: 34 x 23.5 x H9 (biggest) mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Rá tre mã 1-718-1 KT: 26 x 17 x H6.5 mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Rá tre mã 1-718-2 KT: 30 x 20 x H8 mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Rá tre mã 1-719-3 KT: Dia 29 x H2 mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Rá tre mã 1-719-5 KT: Dia 35 x H2 mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Rá tre mã 1-720-1 KT: Dia 23 x H5.5 mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Rá tre mã 1-720-3 KT: Dia 29 x H7.5 mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Rá tre mã B140/5 kích thước phi 37xH12 bộ 5 chiếc hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Rá tre mã B140/8K kích thước phi 46xH15 bộ 8 chiếc hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Rá tre mã B197 kích thước phi 21xH7 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Rá tre, mã 1-231, kích thước: Dia23xH1 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Rá tre, mã 1-241, kích thước: 23x23xH1 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Rá tre, mã 6420, kích thước: Dia18 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Rá tre, mã 6421, kích thước: Dia21cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Rá tròn đan bằng nứa; k/t: Dia 20cm; mã B1472A (Dia 20); hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021190: Rá tròn đan bằng nứa; k/t: Dia 26cm; mã B1472A (Dia 26); hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021190: Rá tròn đan bằng nứa; k/t: Dia 30cm; mã B1472A (Dia 30); hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021190: Rá tròn đan bằng nứa; k/t: Dia 35cm; mã B1472A (Dia 35); hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021190: Rá tròn đan bằng nứa; k/t: Dia 60 x H25cm (to nhất của bộ 6 chiếc); mã B6089/6; hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021190: Rá tròn đan bằng nứa; k/t: Dia 60 x H7cm (to nhất của bộ 5 chiếc); mã B111399/5; hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021190: Rá tròn đan bằng nứa; k/t: Dia30 x H9cm (to nhất của bộ 5 chiếc); mã 1009/5; hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021190: Rá tròn đan bằng nứa; k/t: Dia47 x H7cm (to nhất của bộ 7 chiếc); mã 1005/7; hàng thu công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021190: Rá tròn đan bằng nứa; k/t: Dia47 x H7cm (to nhất của bộ 7 chiếc); mã 1005/7; hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021190: Rá tròn đan bằng tre; k/t: Dia35 x H9cm (to nhất của bộ 5 chiếc); mã B6127/5; hàng thu công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021190: Rá tròn đan bằng tre; k/t: Dia35 x H9cm (to nhất của bộ 5 chiếc); mã B6127/5; hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021190: Rá tròn đan bằng tre; k/t: Dia47 x H7cm (to nhất của bộ 7 chiếc); mã 1005/7; hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021190: Rổ bằng tre vườn trồng code: M1001 KT: 10 x h1, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Rổ bằng tre vườn trồng code: M10013 KT: 10 x h01, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Rổ bằng tre vườn trồng code: M10016 KT: 10 x h0,5, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Rổ bằng tre vườn trồng code: M1201 KT: 12 x h1, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Rổ bằng tre vườn trồng code: M12012 KT: 10 x h01, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Rổ bằng tre vườn trồng code: M1513 KT: 15 x h13, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Rổ bằng tre vườn trồng code: M191406 KT: 14.5 x 6.5 x 19.5, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Rổ bằng tre vườn trồng code: M2046 KT: 30 x h20, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Rổ bằng tre vườn trồng code: M2047 KT: 30 x h20, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Rổ bằng tre vườn trồng code: M2048 KT: 30 x h35, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Rổ bằng tre vườn trồng code: M250307 KT: 25 x h7, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Rổ bằng tre vườn trồng code: ML1012 KT: 10 x h1, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Rổ bằng tre vườn trồng code: ML115115 KT: 15 x h2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Rổ bằng tre vườn trồng code: ML120120 KT: 20 x h4, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Rổ bằng tre vườn trồng code: ML1203 KT: 12 x h03, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Rổ bằng tre vườn trồng code: ML1205 KT: 10 x h4, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Rổ bằng tre vườn trồng code: ML1215 KT: 12 x h3, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Rổ bằng tre vườn trồng code: ML19041 KT: 19 x h4, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Rổ bằng tre vườn trồng code: ML2004 KT: 20 x h03, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Rổ bằng tre vườn trồng code: ML3414 KT: 34 x h14, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Rổ bằng tre vườn trồng item code: D3315, KT:41 x h13cm; Hàng mới 100%, sx tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 46021190: Rổ bằng tre vườn trồng item code: D3515, KT:42 x h13cm; Hàng mới 100%, sx tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 46021190: Rổ bằng tre vườn trồng item code: G1608/1, KT:43 x h13cm; Hàng mới 100%, sx tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 46021190: Rổ đan bằng tre Việt Nam, Hàng Việt Nam chất lượng cao, 23.400 cái rổ đóng gói tổng 212 bao (xk)
- Mã HS 46021190: Rổ đan bằng tre Việt Nam, Hàng Việt Nam chất lượng cao, 24.800 cái rổ đóng gói tổng 216 bao (xk)
- Mã HS 46021190: RỔ GIÁ ĐÓNG BAO 20KG/1 BAO 492 BAO (xk)
- Mã HS 46021190: Rỗ làm bằng tre loại lớn, cao 6cm, đường kính 30cm, hàng handmade, không nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Rổ làm bằng tre loại nhỏ, cao 6cm, đường kính 25cm, hàng handmade, không nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Rổ rá (xk)
- Mã HS 46021190: Rổ tre (Mã hàng 14-460/3) hàng sản xuất mới 100% tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 46021190: Rổ tre (Mã hàng 14-494/2) hàng sản xuất mới 100% tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 46021190: Rổ tre (Mã hàng 15-220/2) hàng sản xuất mới 100% tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 46021190: Rổ tre 24x24xH13/23cm, mới 100%, sx tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 46021190: Rổ tre cật mã 1-481/3, KT: Dia 30 x H9 (biggest) mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Rổ tre D30 x W22.5 x H18/34cm, mới 100%, sx tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 46021190: Rổ tre, hàng mới 100%, hàng tặng (xk)
- Mã HS 46021190: Rổ tre, KT 24 x 10 x H5 cm,code: BB12BRN mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Rổ tre, KT 25 x 20 x H5 cm,code: BB05BRN mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Rổ tre, KT 30 x 10 x H5 cm,code: BB09BRN mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Rổ tre, KT 31 x 18 x H5 cm,code: BB01BRN mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Rổ tre, KT 36 x 26 x H7 cm,code: BB17BRN mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Rổ tre, KT 36 x 27 x H7 cm,code: BB02BRN mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: S3/ Bộ khay tre sản xuất từ tre đan (3 cái)- S3. Dia 30, dia 40, dia 50 cm. Bamboo basket (set of three). GHJ711, Màu tự nhiên xen màu đen (xk)
- Mã HS 46021190: Sản phẩm thủ công mỹ nghệ: bát bằng tre, mã hàng Bowl B, kích thước: 11.5D 6H, xuất xứ Việt Nam. Mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Sàn tre mới 100% (60cm X 60cm X 2cm, không nhãn hiệu) (xk)
- Mã HS 46021190: Sàng tre kèm lá buông, hàng FOC,kích thước 57x54x17,code NO3,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Sàng tre kèm lá buông,hàng FOC,kích thước 42x30x11,code NO 7,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Sàng tre kèm lá buông,hàng FOC,kích thước 44x38x12,code NO 6,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Sàng tre kèm lá buông,hàng FOC,kích thước 48x44x14,code NO 5,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Sàng tre kèm lá buông,kích thước 42x30x11,code NO 7,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Sàng tre kèm lá buông,kích thước 44x38x12,code NO 6,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Sàng tre kèm lá buông,kích thước 48x44x14,code NO 5,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Sàng tre kèm lá buông,kích thước 56x50x14,code NO 4,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Sàng tre kèm lá buông,kích thước 57x54x17,code NO3,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Sàng tre kèm lá buông,kích thước 76x60x17,code NO2,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Sàng tròn đan bằng nứa; k/t: Dia60 x H7cm (to nhất của bộ 3 chiếc); mã TP-SS 03/3B; hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021190: SAO BASKET(3PCS/SET).Sảo tre bộ 3, xuất xứ Việt Nam. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Sét 2 giỏ bằng bèo, màu sắc tự nhiên, kích thước: Size M 43x31/40cm, Size S 39x30/39cm, mã KL106 45, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Sọt bèo tròn vát đáy (xk)
- Mã HS 46021190: Sọt đan tre bộ 4, mã hàng: BH2249A/4BZ, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Sọt đan tre đơn chiếc, mã hàng: BH3836A/1BR, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: sọt tre (MKLVT17621-2) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021190: sọt tre 45 cai/kiện/ VN; 40-50cm; hàng không nhãn mác (xk)
- Mã HS 46021190: sọt tre 45 cai/kiện;100 kien/cont/ VN; hàng không nhãn mác'; 40-50cm (xk)
- Mã HS 46021190: SỌT TRE BASMARKET-M (D45 x H38 cm), MỚI 100% (xk)
- Mã HS 46021190: SỌT TRE BASMARKET-S (D35 x H35 cm), MỚI 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Sọt tre bộ 2 (2 chiếc), mã hàng: BH5207A/2MC, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Sọt tre bộ 3 chiếc (42x31xH12,38x27xH10,33x23xH9) cm. Hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Sọt tre bộ 3 chiếc (45x33xH23,38x26xH22,33x22xH20) cm. Hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Sọt tre bộ 3 chiếc (D27xH22,D22xH18,D17xH14) cm. Hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Sọt tre đường kính 12cm, cao 10.5 cm/ AH15, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021190: Sọt tre Kaffebona 10.5 NA màu tự nhiên/ 00423617 phi 129 mm cao 112 mm, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021190: Sọt tre Kaffebona 12 màu đen/ 70484749 phi 150 mm cao 132 mm, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021190: Sọt tre Kaffebona 12 màu tự nhiên/ 00423622 phi 150 mm cao 132 mm, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021190: Sọt tre Kaffebona 15 màu đen/ 10484752 phi 179 mm cao 158 mm, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021190: Sọt tre Kaffebona 15 màu tự nhiên/ 20423621 phi 179 mm cao 158 mm, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021190: Sọt tre Kaffebona 24 AP màu tự nhiên/ 60428768 phi 270 mm cao 255 mm, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021190: Sọt tre Kaffebona 24 màu đen/ 70484754 phi 270 mm cao 255 mm, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021190: Sọt tre Kaffebona 24 màu tự nhiên/ 80428767 phi 270 mm cao 255 mm, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021190: Sọt tre Kaffebona 24 RU màu tự nhiên/ 70428763 phi 270 mm cao 255 mm, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021190: Sọt tre Kaffebona 9 AP màu tự nhiên/ 50421729 phi 119 mm cao 105 mm, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021190: Sọt tre Kaffebona 9 màu tự nhiên/ 70423614 phi 119 mm cao 105 mm, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021190: Sọt tre PARANOT phi 24 cm cao 30 cm màu nâu/ 40186609, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: sọt tre phi 45cm,1 bộ 6 chiếc,hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021190: Sọt tre, đường kính trên 450mm, đường kính dưới 330mm, chiều cao thân 550mm, có nắp hình lục giác đều, mỗi sọt có 6 chân, 1 nắp, và 1 thân. Mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Sọt trồng cây bằng tre, đường kính 22cm, cao 49 cm/ ND8340/1, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021190: Sọt trồng cây bằng tre, đường kính 28cm, cao 60 cm/ ND8340, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021190: Sọt VATTENMELON bằng tre kích thước D227X222 mm/30481521, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Sọt VATTENMELON bằng tre, kích thước D177X162 mm/60475849, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Tấm lót sàn bằng tre- 62872 (xuất xứ Việt Nam) (xk)
- Mã HS 46021190: Tấm lót sơn mài, cốt tre, nhiều màu, kích thước 38X38X0.6 CM, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Tấm lót sơn mài, cốt tre, nhiều màu, kích thước 46X35.5X0.6 CM, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Tấm lót tre (Pink MKDV919P) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021190: Tấm lót tre (Sample 16) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021190: Tấm lót tre mới 100% do VN sản xuất kích cỡ D43xH0.5cm-256 (xk)
- Mã HS 46021190: Tấm lót tre sơn mài (phi 32 cm) hàng thủ công mỹ nghệ mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Tăm tre 2.5*200mm (21 kg/thùng), không hiệu (xk)
- Mã HS 46021190: Tăm tre 3.0*150mm (20 kg/thùng), không hiệu (xk)
- Mã HS 46021190: Tăm tre 3.0*250mm (24 kg/thùng), không hiệu (xk)
- Mã HS 46021190: Tăm tre Á đông, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Thảm chùi chân bằng tre, kích thước 56.5x36x1.8 cm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Thảm chùi chân bằng tre, kích thước 64x40x1.8 cm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Thang bằng tre, Bamboo ladder (200x40cm), không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Thang bằng tre, chân sơn trắng, kích thước 180x50cm, mã BBL001, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Thang bằng tre, màu đen, kích thước 180x50cm, mã BBL001, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Thang bằng tre, màu sắc tự nhiên, kích thước 180x50cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Thang bằng tre, màu sắc tự nhiên, kích thước 180x50cm, mã BBL001, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Thang bằng tre, màu trắng, kích thước 180x50cm, mã BBL001, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Thang tre, kích thước 160x45x5(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021190: THANG TRE, KÍCH THƯỚC 30 X 3 X 80 (CM), HÀNG MỚI 100% DO VNSX (xk)
- Mã HS 46021190: Thang tre, KT: 26/40xH150 cm. Hàng SX tại VN, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Thang tre, KT: 40/45 xH 190 cm. Hàng SX tại VN, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Thang tre, KT: 45/45xH115 cm. Hàng SX tại VN, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Thang tre, KT: 50xH190 cm. Hàng SX tại VN, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Thang tre. KT: 45x170cmH. Hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021190: Thang tre. KT: 50x190cmH. Hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 46021190: Thang tre. KT: 55/45X180 cmH. Hàng mới 100%. Xuất xứ Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021190: Thang tre. KT: 55/45x180cmH. Hàng mới 100%, xuất xứ việt Nam (xk)
- Mã HS 46021190: Thang tre. KT|: 40/50 x 180 cmH. Hàng mới 100%. Xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 46021190: Thanh đỡ tre YCB-213 dài 1160mm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Thanh đỡ tre YCB-218 dài 1660mm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Thìa ăn cơm bằng tre kích thước dài 12 cm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Thìa ăn cơm bằng tre kích thước dài 17 cm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: THÌA ĂN SÚP BẰNG TRE, CTY CRAFTLINK, HÀNG MẪU MỚI 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Thìa dĩa tre (27.5 x 6 x h1.2cm); hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Thìa dĩa tre (bộ 2 chiếc), mã 207304 (hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021190: Thìa tre khảm trứng- loại dài 19 cm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Thìa tre khảm trứng- loại ngắn 13 cm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Thìa tre sơn mài- loại dài 19 cm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Thìa tre sơn mài- loại ngắn 13 cm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Thớt tre (TLA108) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021190: Thùng mành tăm tre, KT: 32x32xH49 cm. Hàng SX tại VN, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Thùng mành tăm tre, KT: 38x38xH55 cm. Hàng SX tại VN, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Thùng tre dệt, KT: 37x37xH56 cm. Hàng SX tại VN, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Thùng tre dệt, KT: Dia 33xH55 cm. Hàng SX tại VN, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Trang trí đèn tre, cỡ vừa, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: TÚI MÂY RATTAN BAGS. HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Túi tre (20 x 20 x h9cm); hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Túi tre mới 100% do VN sản xuất kích cỡ D30xH8cm-256 (xk)
- Mã HS 46021190: Túi tre, kích thước 32x10(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021190: Túi tre, kích thước 40x10x30(cm). hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021190: Xiên tre (100x100 cây) (xk)
- Mã HS 46021190: Xiên tre từ tre rừng trồng dài 15 cm, dày 2.5 mm, đóng gói 100 xiên/1 hộp nhựa, 10 hộp nhựa/1 thùng carton nhỏ, 20 thùng carton nhỏ/1 carton. hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Xiên tre từ tre rừng trồng dài 18 cm, dày 2.5 mm, đóng gói 100 xiên/1 hộp nhựa, 10 hộp nhựa/1 thùng carton nhỏ, 20 thùng carton nhỏ/1 carton. hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021190: Xô rác tre mới 100% do VN sản xuất kích cỡ D25xH28cm-306 (xk)
- Mã HS 46021190: Xô tròn đan bằng nứa; k/t: Dia25 x H45/60cm (to nhất của bộ 2 chiếc); mã B190402/2; hàng thu công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021190: Xô tròn đan bằng nứa; k/t: Dia25 x H45/60cm (to nhất của bộ 2 chiếc); mã B190402/2; hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021190: Y200304-10H Lồng đèn tre D39xH39cm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021210: Túi cói, kích thước: 34x34x17 cm, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021210: Túi mây, kích thước: 20x20x8 cm, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: 001-001-20/ Hộp lắp ráp bằng mây nan vỏ có khung gỗ 30x30x30 cm (xk)
- Mã HS 46021290: 05BERU-DB-CUST10108 Giỏ mây vuông 25x25xH20cm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021290: 10077167 Giỏ mây chữ nhật 28x18xH14cm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021290: 10077168 Giỏ mây chữ nhật 34x24xH13cm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021290: 10077169 Giỏ mây chữ nhật 38x29xH18cm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021290: 10077170 Giỏ mây chữ nhật 28x18xH14cm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021290: 10077171 Giỏ mây chữ nhật 34x24xH13cm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021290: 10077172 Giỏ mây chữ nhật 38x29xH18cm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021290: 10077175 Giỏ mây chữ nhật 34x24xH13cm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021290: 10077176 Giỏ mây chữ nhật 38x29x18cm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021290: 10077178 Giỏ mây vuông 30x30xH30cm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021290: 10077180 Sọt rác mây tròn D24xH23cm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021290: 23737327 Thùng mây tròn D40xH36cm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021290: 23737334 Thùng mây tròn D40xH36cm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021290: 23737341 Thùng mây tròn D43xH61cm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021290: 23737600 Giỏ mây chữ nhật 25x33xH13cm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021290: 23737662 Khay mây chữ nhật 15x25xH5cm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021290: 23738737 Đĩa mây tròn D36cm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021290: 23784468 Hộp mây chữ nhật 36x15xH16.5cm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021290: 23784482 Giỏ mây chữ nhật 25x33xH13cm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021290: 23784505 Khay mây chữ nhật 15x25xH5cm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021290: 23784550 Sọt rác mây tròn D28xH25cm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021290: 23933910 Lót mây chữ nhật 35x90cm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021290: 4549509271086 Giỏ mây chữ nhật 40x26x24cm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021290: 4549509271116 Giỏ mây chữ nhật 20x26xH12cm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021290: 4549509497462 Sọt rác mây tròn D27xH26cm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021290: 8809351610225 Giỏ mây chữ nhật 34.5x26xH22cm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021290: 8809351610270 Khay mây chữ nhật 34x26xH7cm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021290: 8809351610287 Khay mây chữ nhật 29x20.5xH5cm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021290: 8809351611321 Giỏ mây chữ nhật 34.5x26xH30cm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021290: 8809351611437 Giỏ mây chữ nhật 34.5x26xH30cm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%) (xk)
- - Mã HS 46021290: 8809351611451 Giỏ mây chữ nhật 34.5x26xH30cm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%) (xk)

Bài đăng phổ biến từ blog này

     - Mã HS 29252900: Nguyên liệu thực phẩm: L-ARGININE HCL. Lot: 200410. Hạn SD:09/04/2023. Hàng mới 100%. 25kg/drum. NSX:Ningbo Yuanfa Bioengineering Co., Ltd (nk)     - Mã HS 29252900: NIPAHEX G,Thành phần Chlorhexidine gluconate dùng trong ngành sản xuất mỹ phẩm, 220kg/Drum, Hàng mới 100%,Mã cas: 18472-51-0. (nk)     - Mã HS 29252900: PHR1294-1G Chlorhexidine digluconate Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm CAS 18472-51-0 (nk)     - Mã HS 29252900: RO002071/ Chất lưu hóa cao su NOCCELER DT Imin và các dẫn xuất của chúng dùng để làm phụ gia cao su (CAS No. 97-39-2) (nk)     - Mã HS 29252900: RUBBER ACCELERATOR ORICEL DPG GRANULE 6MTS (Diphenyl Guanidine- C13H13N3- Hóa chất xúc tiến ngành cao su) 20kg/bag.TC:300 bag. Hàng mới 100%. CAS:102-06-7 (nk)     - Mã HS 29252900: SOXINOL D-G/ Chất xúc tác làm nhanh quá trình lưu hóa cao su D-G, hợp chất chức carboxyimit (kể cả sacarin và muối của nó) và các hợp chất chức imin (nk)     - Mã HS 29252900: STABAXOL-1/ Bis (2,-diisopropylphenyl c
    - Mã HS 38109000: Chất khử bọt nước thải 101 (nk)     - Mã HS 38109000: Chất khử kim loại-RHM-645 Substance (xử lý đồng kẽm) (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm giảm oxy hoá thiếc hàn (dùng bổ trợ cho việc hàn thiếc) (Alpha Dross Reducer DR96) (100g/lọ) (hàng mới 100%) (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch bề mặt kim loại 46-134 (dùng trong sản xuất chip), mã cas: 78-92-2, công thức hóa học: C4H10O, (1 gallon3.7854 lít), doanh nghiệp đã khai báo hóa chất, hàng mới 100%, xuất xứ Mỹ. (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch kim loại Menzerna Mới 100% (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch màng sáp-106 (Dùng làm sạch bề mặt đầu golf) (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch mối hàn JS-810, thành phần: Mixed alcohol solvent, Anti volatile agent, Foaming agent, Antioxidants, Flux, Activator, Refined resin. Hàng mới 100% (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch mối hàn, JX-200, (thành phần chính bao gồm: IPA, Alcohol, surface active agent). Hàng mới 100% (nk)     - Mã HS 38109000: C
    - Mã HS 39079990: Chất làm tăng độ bóng dạng hạt #T-701A (Leveling Additive T- 701A). Kết quả của cục kiểm định số 246/TB-KĐ I ngày 17/5/2019 (nk)     - Mã HS 39079990: CHẤT PHỤ GIA/NGUYÊN LIỆU SX BỘT SƠN TĨNH ĐIỆN (REACRONE RLP-111 "Chất tạo bóng bề mặt sơn"). HÀNG MỚI 100%. (nk)     - Mã HS 39079990: CHẤT TĂNG ĐỘ BÁM, PROMOTER ERUCIC-C719 DÙNG SẢN XUẤT MỰC IN, DẠNG LỎNG (nk)     - Mã HS 39079990: CHẤT TĂNG ĐỘ DÍNH PROMOTER ERUCIC-ADP, DÙNG ĐỂ SẢN XUẤT MỰC IN, DẠNG BỘT (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPBK473IBK/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS E473I-BLACK (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPBK473IIV/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS E473I-IVORY (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPBK475IBK/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS S475I-BLACK (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPHA475IBK/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS HA475-BLACK (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPLX7035BK/ Hạt nhựa p