Chuyển đến nội dung chính
- Mã HS 44182000: DOOR84011068138/ 1-0 x 6-8 x 1-3/8 8401 PRIMED SHAKER DOOR *SMALL STILES*, cửa gỗ, giá gia công: 22.5034174117074usd/ (xk)
- Mã HS 44182000: DOOR840111068138/ 1/10 x 6/8 x 1-3/8 1/10 6/8 1-3/8 Primed Shaker 8401, cửa gỗ, giá gia công: 29.0449061007797usd/ (xk)
- Mã HS 44182000: DOOR840111068138/ 1/10 x 6/8 x 1-3/8 1/10 6/8 1-3/8 Primed Shaker 8401, cửa gỗ, giá gia công:22.2155370885127 (xk)
- Mã HS 44182000: DOOR84011670138/ 1-6 x 7-0 x 1-3/8 1/6 7/0 1-3/8 Primed Shaker 8401 10" BR, cửa gỗ, giá gia công: 27.3976820565793usd/ (xk)
- Mã HS 44182000: DOOR84011868138/ 1-8 x 6-8 x 1-3/8 8401 PRIMED SHAKER DOOR, cửa gỗ, giá gia công: 27.5156621051043usd/ (xk)
- Mã HS 44182000: DOOR840120681381/ 2/0 6/8 1-3/8 Primed Shaker 8401 1Pnl, cửa gỗ, giá gia công: 29.9180272969694usd/ (xk)
- Mã HS 44182000: DOOR840120681381/ 2-0 x 6-8 x 1-3/8 8401 PRIMED SHAKER DOOR, cửa gỗ, giá gia công: 29.9180272969694usd/ (xk)
- Mã HS 44182000: DOOR840120681381/ 2-0 x 6-8 x 1-3/8 8401 PRIMED SHAKER DOOR, cửa gỗ, giá gia công:22.8936465113747 (xk)
- Mã HS 44182000: DOOR84012070138/ 2-0 x 7-0 x 1-3/8 2/0 7/0 1-3/8 Primed Shaker 8401 10" BR, cửa gỗ, giá gia công:22.1808798548006 (xk)
- Mã HS 44182000: DOOR84012080134/ 2-0 x 8-0 x 1-3/4 2/0 8/0 1-3/4 Primed Shaker 8401, cửa gỗ, giá gia công: 38.8348079621633usd/ (xk)
- Mã HS 44182000: DOOR84012080134/ 2-0 x 8-0 x 1-3/4 8401 PRIMED SHAKER DOOR, cửa gỗ, giá gia công: 38.8348079621633usd/ (xk)
- Mã HS 44182000: DOOR84012080138/ 2/0 8/0 138 Primed Shaker 8401 1Pnl, cửa gỗ, giá gia công: 33.6377518565582usd/ (xk)
- Mã HS 44182000: DOOR840121068134/ 2-10 x 6-8 x 1-3/4 8401 PRIMED SHAKER DOOR, cửa gỗ, giá gia công: 33.3417121719044usd/ (xk)
- Mã HS 44182000: DOOR840121068138/ 2-10 x 6-8 x 1-3/8 8401 PRIMED SHAKER DOOR, cửa gỗ, giá gia công:27.9265075270322 (xk)
- Mã HS 44182000: DOOR840121070138/ 2/10 7/0 1-3/8 Primed Shaker 8401, cửa gỗ, giá gia công: 38.3410365234424usd/ (xk)
- Mã HS 44182000: DOOR840121070138/ 2/10 x 7/0 x 1-3/8 2/10 7/0 1-3/8 Primed Shaker 8401 10" BR, cửa gỗ, giá gia công: 37.3122512601452usd/ (xk)
- Mã HS 44182000: DOOR840122681381/ 2-2 x 6-8 x 1-3/8 8401 PRIMED SHAKER DOOR, cửa gỗ, giá gia công: 31.2231694807331usd/ (xk)
- Mã HS 44182000: DOOR840122681381/ 2-2 x 6-8 x 1-3/8 8401 PRIMED SHAKER DOOR, cửa gỗ, giá gia công:24.0058690277389 (xk)
- Mã HS 44182000: DOOR84012280138/ 2-2 x 8-0 x 1-3/8 8401 PRIMED SHAKER DOOR, cửa gỗ, giá gia công:26.810935542571 (xk)
- Mã HS 44182000: DOOR840124681381/ 2-4 x 6-8 x 1-3/8 8401 PRIMED SHAKER DOOR, cửa gỗ, giá gia công: 33.0185343780536usd/ (xk)
- Mã HS 44182000: DOOR840124681381/ 2-4 x 6-8 x 1-3/8 8401 PRIMED SHAKER DOOR, cửa gỗ, giá gia công:25.6106882114139 (xk)
- Mã HS 44182000: DOOR84012470138/ 2-4 x 7-0 x 1-3/8 2/4 7/0 1-3/8 Primed Shaker 8401 10" BR, cửa gỗ, giá gia công: 33.5918775964837usd/ (xk)
- Mã HS 44182000: DOOR84012480134/ 2/4 x 8/0 x 1-3/4 2/4 8/0 1-3/4 Primed Shaker 8401, cửa gỗ, giá gia công:28.9591929814124 (xk)
- Mã HS 44182000: DOOR84012480138/ 2/4 8/0 138 Primed Shaker 8401 1Pnl, cửa gỗ, giá gia công: 36.4420055388162usd/ (xk)
- Mã HS 44182000: DOOR84012668134/ 2-6 x 6-8 x 1-3/4 8401 PRIMED SHAKER DOOR, cửa gỗ, giá gia công: 30.6796558586508usd/ (xk)
- Mã HS 44182000: DOOR840126681381/ 2/6 6/8 1-3/8 Primed 8401PB, cửa gỗ, giá gia công: 33.8684697563716usd/ (xk)
- Mã HS 44182000: DOOR840126681381/ 2/6 6/8 1-3/8 Primed Shaker 8401 1Pnl, cửa gỗ, giá gia công: 33.8684697563716usd/ (xk)
- Mã HS 44182000: DOOR840126681381/ 2-6 x 6-8 x 1-3/8 8401 PRIMED SHAKER DOOR, cửa gỗ, giá gia công: 33.8684697563716usd/ (xk)
- Mã HS 44182000: DOOR840126681381/ 2-6 x 6-8 x 1-3/8 8401 PRIMED SHAKER DOOR, cửa gỗ, giá gia công:26.2775650148088 (xk)
- Mã HS 44182000: DOOR84012680134/ 2/6 x 8/0 x 1-3/4 2/6 8/0 1-3/4 Primed Shaker 8401, cửa gỗ, giá gia công: 43.7893876360707usd/ (xk)
- Mã HS 44182000: DOOR84012680134/ 2/6 x 8/0 x 1-3/4 2/6 8/0 1-3/4 Primed Shaker 8401, cửa gỗ, giá gia công:30.3134781031513 (xk)
- Mã HS 44182000: DOOR84012680138/ 2/6 8/0 138 Primed Shaker 8401 1Pnl, cửa gỗ, giá gia công: 37.8441323799452usd/ (xk)
- Mã HS 44182000: DOOR84012680138/ 2-6 x 8-0 x 1-3/8 8401 PRIMED SHAKER DOOR, cửa gỗ, giá gia công: 37.8441323799452usd/ (xk)
- Mã HS 44182000: DOOR84012868134/ 2-8 x 6-8 x 1-3/4 8401 PRIMED SHAKER DOOR, cửa gỗ, giá gia công: 32.0127821689455usd/ (xk)
- Mã HS 44182000: DOOR84012868134/ 2-8 x 6-8 x 1-3/4 8401 PRIMED SHAKER DOOR, cửa gỗ, giá gia công:23.2544732993003 (xk)
- Mã HS 44182000: DOOR840128681381/ 2-8 x 6-8 x 1-3/8 8401 PRIMED SHAKER DOOR, cửa gỗ, giá gia công: 34.7184051346896usd/ (xk)
- Mã HS 44182000: DOOR840128681381/ 2-8 x 6-8 x 1-3/8 8401 PRIMED SHAKER DOOR, cửa gỗ, giá gia công:26.9203108619937 (xk)
- Mã HS 44182000: DOOR840128681381/ 2-8 x 6-8 x 1-3/8 8401 PRIMED SHAKER DOOR, cửa gỗ, giá gia công:26.9326791254555 (xk)
- Mã HS 44182000: DOOR84012870138/ 2-8 x 7-0 x 1-3/8 2/8 7/0 1-3/8 Primed Shaker 8401 10" BR, cửa gỗ, giá gia công: 36.0721267055914usd/ (xk)
- Mã HS 44182000: DOOR84012880134/ 2-8 x 8-0 x 1-3/4 2/8 8/0 1-3/4 Primed Shaker 8401, cửa gỗ, giá gia công: 45.4409141940399usd/ (xk)
- Mã HS 44182000: DOOR84012880134/ 2-8 x 8-0 x 1-3/4 8401 Primed Shaker Door, cửa gỗ, giá gia công: 45.4409141940399usd/ (xk)
- Mã HS 44182000: DOOR84013068134/ 3-0 x 6-8 x 1-3/4 8401 PRIMED SHAKER DOOR, cửa gỗ, giá gia công: 34.6807665096697usd/ (xk)
- Mã HS 44182000: DOOR840130681381/ 3-0 x 6-8 x 1-3/8 8401 PRIMED SHAKER DOOR, cửa gỗ, giá gia công: 37.1207703265547usd/ (xk)
- Mã HS 44182000: DOOR840130681381/ 3-0 x 6-8 x 1-3/8 8401 PRIMED SHAKER DOOR, cửa gỗ, giá gia công:28.9490539435445 (xk)
- Mã HS 44182000: DOOR84013070138/ 3/0 x 7/0 x 1-3/8 3/0 7/0 1-3/8 Primed Shaker 8401 10" BR, cửa gỗ, giá gia công: 38.5459485818343usd/ (xk)
- Mã HS 44182000: DOOR84013080134/ 3-0 x 8-0 x 1-3/4 3/0 8/0 1-3/4 Primed Shaker 8401, cửa gỗ, giá gia công: 48.745985546999usd/ (xk)
- Mã HS 44182000: DOOR84013080134/ 3-0 x 8-0 x 1-3/4 8401 Primed Shaker Door, cửa gỗ, giá gia công: 48.745985546999usd/ (xk)
- Mã HS 44182000: DOOR8401BIFOLD2068138/ 2-0 x 6-8 x 1-3/8 8401BF PRIMED SHAKER BIFOLD, cửa gỗ, giá gia công: 42.9479603805629usd/ (xk)
- Mã HS 44182000: DOOR8401BIFOLD2068138/ 2-0 x 6-8 x 1-3/8 8401BF PRIMED SHAKER BIFOLD, cửa gỗ, giá gia công:26.6180763245465 (xk)
- Mã HS 44182000: DOOR8401BIFOLD2668138/ 2-6 x 6-8 x 1-3/8 8401BF PRIMED SHAKER BIFOLD, cửa gỗ, giá gia công: 47.8278141895305usd/ (xk)
- Mã HS 44182000: DOOR8401BIFOLD2668138/ 2-6 x 6-8 x 1-3/8 8401BF PRIMED SHAKER BIFOLD, cửa gỗ, giá gia công:30.5400928926438 (xk)
- Mã HS 44182000: DOOR8401BIFOLD30681381/ 3-0 x 6-8 x 1-3/8 8401BF PRIMED SHAKER BIFOLD, cửa gỗ, giá gia công: 52.4466484880963usd/ (xk)
- Mã HS 44182000: DOOR8401BIFOLD30681381/ 3-0 x 6-8 x 1-3/8 8401BF PRIMED SHAKER BIFOLD, cửa gỗ, giá gia công:34.4397329496626 (xk)
- Mã HS 44182000: DOOR8401BIFOLD3080138/ 3-0 x 8-0 x 1-3/8 BiFold 3/0 8/0 1-3/8 Primed Shaker 8401, cửa gỗ, giá gia công: 57.0863700047945usd/ (xk)
- Mã HS 44182000: DOOR840211068138/ 1-10 x 6-8 x 1-3/8 8402 PRIMED SHAKER DOOR, cửa gỗ, giá gia công:23.108885529826 (xk)
- Mã HS 44182000: DOOR840216681381/ 1-6 x 6-8 x 1-3/8 8402 PRIMED SHAKER DOOR, cửa gỗ, giá gia công: 28.1868623113784usd/ (xk)
- Mã HS 44182000: DOOR84021868138/ 1-8 x 6-8 x 1-3/8 8402 PRIMED SHAKER DOOR, cửa gỗ, giá gia công:21.7746453855799 (xk)
- Mã HS 44182000: DOOR840220681381/ 2-0 x 6-8 x 1-3/8 8402 PRIMED SHAKER DOOR, cửa gỗ, giá gia công: 31.9515708055894usd/ (xk)
- Mã HS 44182000: DOOR84022268138/ 2-2 x 6-8 x 1-3/8 8402 PRIMED SHAKER DOOR, cửa gỗ, giá gia công:24.9772843741344 (xk)
- Mã HS 44182000: DOOR840224681381/ 2-4 x 6-8 x 1-3/8 8402 PRIMED SHAKER DOOR, cửa gỗ, giá gia công:26.5660555989998 (xk)
- Mã HS 44182000: DOOR84022470138/ 2-4 x 7-0 x 1-3/8 2/4 7/0 1-3/8 Primed Shaker 8402 10" BR, cửa gỗ, giá gia công: 35.7300222548286usd/ (xk)
- Mã HS 44182000: DOOR840224801381/ 2-4 x 8-0 x 1-3/8 8402 PRIMED SHAKER DOOR, cửa gỗ, giá gia công: 38.7733704320434usd/ (xk)
- Mã HS 44182000: DOOR840226681381/ 2/6 6/8 1-3/8 Primed 8402PB, cửa gỗ, giá gia công: 36.347755338612usd/ (xk)
- Mã HS 44182000: DOOR840226681381/ 2-6 x 6-8 x 1-3/8 8402 PRIMED SHAKER DOOR, cửa gỗ, giá gia công: 36.347755338612usd/ (xk)
- Mã HS 44182000: DOOR840226681381/ 2-6 x 6-8 x 1-3/8 8402 PRIMED SHAKER DOOR, cửa gỗ, giá gia công:27.2830480797142 (xk)
- Mã HS 44182000: DOOR84022670138/ 2-6 x 7-0 x 1-3/8 2/6 7/0 1-3/8 Primed Shaker 8402 10" BR, cửa gỗ, giá gia công: 37.1324711964451usd/ (xk)
- Mã HS 44182000: DOOR84022680134/ 2-6 x 8-0 x 1-3/4 8402 PRIMED SHAKER DOOR, cửa gỗ, hóa gia công: 45.6577650747306usd/ (xk)
- Mã HS 44182000: DOOR840228681381/ 2-8 x 6-8 x 1-3/8 8402 PRIMED SHAKER DOOR, cửa gỗ, giá gia công: 37.3907153084085usd/ (xk)
- Mã HS 44182000: DOOR840228681381/ 2-8 x 6-8 x 1-3/8 8402 PRIMED SHAKER DOOR, cửa gỗ, giá gia công:27.9867202994268 (xk)
- Mã HS 44182000: DOOR840228681381/ 2-8 x 6-8 x 1-3/8 8402 PRIMED SHAKER DOOR, cửa gỗ, giá gia công:28.0000405604285 (xk)
- Mã HS 44182000: DOOR840228801381/ 2-8 x 8-0 x 1-3/8 8402 PRIMED SHAKER DOOR, cửa gỗ, hóa gia công: 41.893807058607usd/ (xk)
- Mã HS 44182000: DOOR840230681381/ 3-0 x 6-8 x 1-3/8 8402 PRIMED SHAKER DOOR, cửa gỗ, giá gia công:30.0731596826436 (xk)
- Mã HS 44182000: DOOR84023080134/ 3-0 x 8-0 x 1-3/4 8402 PRIMED SHAKER DOOR, cửa gỗ, hóa gia công: 51.0562090744623usd/ (xk)
- Mã HS 44182000: DOOR840230801381/ 3-0 x 8-0 x 1-3/8 8402 PRIMED SHAKER DOOR, cửa gỗ, hóa gia công: 45.0168553840356usd/ (xk)
- Mã HS 44182000: DOOR8402BIFOLD2068138/ 2-0 x 6-8 x 1-3/8 8402BF PRIMED SHAKER BIFOLD, cửa gỗ, giá gia công:27.7084798310901 (xk)
- Mã HS 44182000: DOOR8402BIFOLD2668138/ 2-6 x 6-8 x 1-3/8 8402BF PRIMED SHAKER BIFOLD, cửa gỗ, giá gia công:31.7911844867421 (xk)
- Mã HS 44182000: DOOR8402BIFOLD30681381/ 3-0 x 6-8 x 1-3/8 8402BF PRIMED SHAKER BIFOLD, cửa gỗ, giá gia công:35.8515126313155 (xk)
- Mã HS 44182000: DOOR840326681381/ 2-6 x 6-8 x 1-3/8 8403 PRIMED SHAKER DOOR, cửa gỗ, hóa gia công: 38.9541404155635usd/ (xk)
- Mã HS 44182000: DOOR840328681381/ 2-8 x 6-8 x 1-3/8 8403 PRIMED SHAKER DOOR, cửa gỗ, giá gia công:29.9047555358741 (xk)
- Mã HS 44182000: DOOR84033068138/ 3-0 x 6-8 x 1-3/8 8403 PRIMED SHAKER DOOR, cửa gỗ, hóa gia công: 42.6723358814592usd/ (xk)
- Mã HS 44182000: DOOR8403BIFOLD2668138/ 2-6 x 6-8 x 1-3/8 8403BF PRIMED SHAKER BIFOLD, cửa gỗ, hóa gia công: 50.8307973726564usd/ (xk)
- Mã HS 44182000: DOOR840520681381/ 2-0 x 6-8 x 1-3/8 8405 PRIMED SHAKER DOOR, cửa gỗ, hóa gia công: 34.6904922301929usd/ (xk)
- Mã HS 44182000: DOOR840524681381/ 2-4 x 6-8 x 1-3/8 8405 PRIMED SHAKER DOOR, cửa gỗ, giá gia công: 38.3001257451636usd/ (xk)
- Mã HS 44182000: DOOR84052680138/ 2-6 x 8-0 x 1-3/8 8405 PRIMED SHAKER DOORcửa gỗ, giá gia công41.9317243646952 (xk)
- Mã HS 44182000: DOOR84053080138/ 3-0 x 8-0 x 1-3/8 8405 PRIMED SHAKER DOORcửa gỗ, giá gia công47.0904831275143 (xk)
- Mã HS 44182000: DOOR843311068138/ 1-10 x 6-8 x 1-3/8 PRIMED SHAKER 8433, cửa gỗ, hóa gia công: 32.2999283611047usd/ (xk)
- Mã HS 44182000: DOOR843320681381/ 2-0 x 6-8 x 1-3/8 8433 PRIMED SHAKER DOOR, cửa gỗ, hóa gia công: 33.3462817060067usd/ (xk)
- Mã HS 44182000: DOOR84332070138/ 2/0 x 7/0 x 1-3/8 2/0 7/0 1-3/8 Primed Shaker 8433 10" BR, cửa gỗ, hóa gia công: 33.7372908671809usd/ (xk)
- Mã HS 44182000: DOOR843326681381/ 2/6 6/8 1-3/8 Primed 8433P, cửa gỗ, giá gia công: 38.0080875001228usd/ (xk)
- Mã HS 44182000: DOOR843326681381/ 2-6 x 6-8 x 1-3/8 8433 PRIMED SHAKER DOOR, cửa gỗ, giá gia công:28.8909428394361 (xk)
- Mã HS 44182000: DOOR843326681381/ 2-6 x 6-8 x 1-3/8 8433 PRIMED SHAKER DOOR, cửa gỗ, hóa gia công: 38.0080875001228usd/ (xk)
- Mã HS 44182000: DOOR84332670138/ 2/6 x 7/0 x 1-3/8 2/6 7/0 1-3/8 Primed Shaker 8433 10" BR, cửa gỗ, hóa gia công: 38.045400902531usd/ (xk)
- Mã HS 44182000: DOOR84333070138/ 3/0 x 7/0 x 1-3/8 3/0 7/0 1-3/8 Primed Shaker 8433 10" BR, cửa gỗ, hóa gia công: 42.3552528696027usd/ (xk)
- Mã HS 44182000: DOOR8433BIFOLD26681381/ 2-6 x 6-8 x 1-3/8 8433BF PRIMED SHAKER BIFOLD, cửa gỗ, hóa gia công: 51.6040737022001usd/ (xk)
- Mã HS 44182000: DOOR8433BIFOLD3068138/ 3-0 x 6-8 x 1-3/8 3 Equal Panel Primed OVOLO BIFOLD, cửa gỗ, giá gia công: 56.9040602236778usd/ (xk)
- Mã HS 44182000: DOOR844424681381/ 2-4 x 6-8 x 1-3/8 8444 PRIMED SHAKER DOOR, cửa gỗ, giá gia công:24.9219600927013 (xk)
- Mã HS 44182000: DOOR84442668138/ 2-6 x 6-8 x 1-3/8 8444 PRIMED SHAKER DOOR, cửa gỗ, giá gia công:25.9865944481303 (xk)
- Mã HS 44182000: DOOR8601FULLLITE2480138/ 2-4 x 8-0 x 1-3/8 Primed MDF 8601 Full Lite Open & Quirk Beadcửa gỗ, giá gia công28.3408750985833 (xk)
- Mã HS 44182000: DS-00006/20/ Cửa ra vào (gỗ sồi)BUTT'N'BEAD OAK LEDGED 40x610x1981 mm (xk)
- Mã HS 44182000: DS-00008/20/ Cửa ra vào (gỗ sồi)BUTT'N'BEAD OAK LEDGED 40x762x1981 mm (xk)
- Mã HS 44182000: DS-00009/20/ Cửa ra vào (gỗ sồi)BUTT'N'BEAD OAK LEDGED 40x838x1981 mm (xk)
- Mã HS 44182000: DS-00031/20/ Cửa ra vào (gỗ sồi) NOSTALGIA OAK LEDGED 40x838x1981 mm (xk)
- Mã HS 44182000: DS-00032/20/ Cửa ra vào (Gỗ sồi) Oak Belize 35x762x1981 mm (xk)
- Mã HS 44182000: FIT-01/ Cánh cửa làm bằng gỗ ván dăm công nghiệp, kích thước 650x40x2000mm,1 bộ gồm 1 cửa + 3 bản lề, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44182000: FIT-03/ Khung cửa làm bằng gỗ ván dăm công nghiệp đã qua xử lý, kích thước 705x110x2200mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44182000: KCF-08/ Khuôn cửa gỗ KCF-08 bằng gỗ ván dăm công nghiệp màu T13575/C6502 màu T13575/C6502,kích thước (900x150x1000), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44182000: KCF-103/ Cánh cửa gỗ KCF-103 bằng gỗ ván dăm công nghiệp màu T13575/C6502,kích thước (1025x40x2100), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44182000: KCF-104R/ Khung cửa bằng gỗ, KCF-104R bằng gỗ ván dăm công nghiệp màu T13575/C6502,kích thước (200x174x2275), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44182000: KCF-128/ Cánh cửa gỗ KCF-128 bằng gỗ ván dăm công nghiệp, 1 bộ gồm 1 cửa + 3 bản lề KCF-70,kích thước 745x40x1970mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44182000: KCF-136/ Cánh cửa gỗ KCF-136 bằng gỗ ván dăm công nghiệp, 1 bộ gồm 1 cửa + 3 bản lề KCF-70,kích thước 745x40x2000mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44182000: KCF-21/ Khung cửa KCF-21 bằng gỗ ván dăm công nghiệp màu T13575/C6502 màu T13575/C6502, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44182000: KCF-22/ Khung cửa KCF-21 bằng gỗ ván dăm công nghiệp màu T13575/C6502 màu T13575/C6502,kích thước (850x110x2200), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44182000: KCF-25/ Cánh cửa bằng gỗ KCF-25 bằng gỗ ván dăm công nghiệp màu T13575/C6502 màu T13575/C6502, kích thước (600x40x800),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44182000: KCF-26/ Khung cửa bằng gỗ KCF-26 bằng gỗ ván dăm công nghiệp màu T13575/C6502 màu T13575/C6502,kích thước (800x110x220), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44182000: KCF-27/ Cánh cửa làm bằng gỗ ván dăm công nghiệp đã qua xử lý, kích thước 745x40x2100mm,1 bộ gồm 1 cửa + 3 bản lề KCF-70, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44182000: KCF-28/ Cánh cửa làm bằng gỗ ván dăm công nghiệp đã qua xử lý, kích thước 745x40x2070mm,1 bộ gồm 1 cửa + 3 bản lề KCF-70, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44182000: KCF-31/ Cánh cửa bằng gỗ KCF-31 bằng gỗ ván dăm công nghiệp màu T13575/C6502 màu T13575/C6502, 1 bộ gồm 1 cửa + 3 bản lề, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44182000: KCF-32/ Cánh cửa gỗ bằng gỗ ván dăm công nghiệp KCF-32 màu T13575/C6502, 1 bộ gồm 1 cửa + 3 bản lề KCF-70, kích thước (795x40x2090),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44182000: KCF-32A/ Cánh cửa gỗ KCF-32A bằng gỗ ván dăm công nghiệp màu T13575/C6502,kích thước (138x38x758), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44182000: KCF-36/ Cánh cửa gỗ KCF-36 bằng gỗ ván dăm công nghiệp màu T13575/C6502, 1 bộ gồm 1 cửa + 3 bản lề KCF-70,kích thước (800x40x2100), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44182000: Khung cửa bằng gỗ tràm (511*79*622) mm hàng mới 100% (nguyên liệu mua trong nước) sản xuất VN (xk)
- Mã HS 44182000: Khung cửa bằng gỗ tràm (511*79*788) mm hàng mới 100% (nguyên liệu mua trong nước) sản xuất VN (xk)
- Mã HS 44182000: NS0000029982/ 2-6 x 6-8 x 1-3/8 8405 PRIMED SHAKER DOOR, 11" BOTTOM RAIL, cửa gỗ, giá gia công41.2652343726745 (xk)
- Mã HS 44182000: Ốp khung cửa bằng gỗ cao su phủ veneer. Sơn Pu hoàn thiện. Không nhãn hiệu. 15x120x2120 mm, (xk)
- Mã HS 44182000: SC20200501/ Cánh cửa ra vào bằng gỗ dán Milanate DA1(40*900*2250)mm (xk)
- Mã HS 44182000: SC20200502/ Cánh cửa ra vào bằng gỗ dán Milanate D1B(40*900*2250)mm (xk)
- Mã HS 44182000: SC20200503/ Cánh cửa ra vào bằng gỗ dán Milanate D2A(40*800*2050)mm (xk)
- Mã HS 44182000: SC20200504/ Cánh cửa ra vào bằng gỗ dán Milanate D2B(40*800*2050)mm (xk)
- Mã HS 44182000: SC20200505/ Cánh cửa ra vào bằng gỗ D3A (40*700*2050)mm (xk)
- Mã HS 44182000: SC20200506/ Cánh cửa ra vào bằng gỗ D3A (40*700*2050)mm (xk)
- Mã HS 44182000: SC20200507/ Bộ cửa ra vào bằng gỗ D3C- 40*(400+400)*2225)mm (xk)
- Mã HS 44182000: SCT2013-30/ KHUNG CỬA RA VÀO BẰNG GỖ(156*900*2200)mm (xk)
- Mã HS 44182000: SP56/ Cánh cửa ra vào làm từ gỗ Cao su và ván MDF. Quy cách:(2323*924*37)mm (xk)
- Mã HS 44182000: SP57/ Cánh cửa ra vào làm từ gỗ Cao su và ván MDF. Quy cách:(2160*835*34)mm (xk)
- Mã HS 44182000: SP58/ Cánh cửa ra vào làm từ gỗ Cao su và ván MDF. Quy cách:(2155*722*34)mm (xk)
- Mã HS 44182000: SP59/ Cánh cửa ra vào làm từ gỗ Cao su và ván MDF. Quy cách:(2150*835*34)mm (xk)
- Mã HS 44182000: SP60/ Khung bao cửa ra vào làm từ gỗ Cao su và ván MDF. Quy cách: (2330*750*35)mm (xk)
- Mã HS 44182000: SP61/ Khung bao cửa ra vào làm từ gỗ Cao su và ván MDF. Quy cách: (2400*950*35)mm (xk)
- Mã HS 44182000: SWPA1333/ Cửa ra vào làm từ gỗ ghép bề mặt phủ PVC kích thước 935*2163*36 mm (xk)
- Mã HS 44182000: SWPA1334/ Cửa ra vào làm từ gỗ ghép bề mặt phủ PVC kích thước 835*2163*36 mm (xk)
- Mã HS 44182000: SWPA1335/ Cửa ra vào làm từ gỗ ghép bề mặt phủ PVC kích thước 614*2063*57 mm (xk)
- Mã HS 44182000: SWPA1338/ Cửa ra vào làm từ gỗ ghép bề mặt phủ PVC kích thước 1022*2007*63 mm (xk)
- Mã HS 44182000: SWPA1339/ Cửa ra vào làm từ gỗ ghép bề mặt phủ PVC kích thước 862*2035*63 mm (xk)
- Mã HS 44182000: SWPA1340/ Cửa ra vào làm từ gỗ ghép bề mặt phủ PVC kích thước 862*1990*63 mm (xk)
- Mã HS 44182000: SWPA1341/ Cửa ra vào làm từ gỗ ghép bề mặt phủ PVC kích thước 835*2226*40 mm (xk)
- Mã HS 44182000: SWPA1342/ Cửa ra vào làm từ gỗ ghép bề mặt phủ PVC kích thước 935*2224*40 mm (xk)
- Mã HS 44182000: SWPA1343/ Cửa ra vào làm từ gỗ ghép bề mặt phủ PVC kích thước 835*2224*40 mm (xk)
- Mã HS 44184000: Ván cốp pha xây dựng (bằng gỗ) (xk)
- Mã HS 44184000: Ván ép cốp pha phủ nhựa dùng trong xây dựng- 4 x 0.20 x 0.02 (m), (220 tấm/kiện, đóng trong 24 kiện), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44184000: Ván ép cốp pha phủ nhựa dùng trong xây dựng- 4 x 0.25 x 0.02 (m), (165 tấm/kiện, đóng trong 40 kiện), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44184000: Ván ép cốp pha phủ nhựa dùng trong xây dựng- 4 x 0.30 x 0.02 (m), (165 tấm/kiện, đóng trong 13 kiện), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44184000: Ván ép cốp pha phủ nhựa dùng trong xây dựng- 4 x 0.40 x 0.02 (m), (110 tấm/kiện, đóng trong 03 kiện), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44184000: Ván ép-Plywood 1220x2440x12mm (xk)
- Mã HS 44184000: Ván ép-Plywood 1220x2440x15mm (xk)
- Mã HS 44184000: Ván khuôn, mới 100% (xk)
- Mã HS 44186000: 4075-PO/ cột trụ cầu thang gỗ dương nhập khẩu, kích thước: 1219.2*127*127mm hàng không thuộc danh mục CITES (xk)
- Mã HS 44186000: 4075-RO/ cột trụ cầu thang gỗ sồi nhập khẩu kích thước: 1219.2*127*127mm hàng không thuộc danh mục CITES (xk)
- Mã HS 44186000: 4091-P-O/ cột trụ cầu thang gỗ sồi nhập khẩu kích thước: 1397X159X159MM hàng không thuộc danh mục CITES (xk)
- Mã HS 44186000: 4091-P-P/ cột trụ cầu thang gỗ dương nhập khẩu kích thước: 1397X159X159MM hàng không thuộc danh mục CITES (xk)
- Mã HS 44186000: 4091-RP-O/ cột trụ cầu thang gỗ sồi nhập khẩu kích thước: 1397X159X159MM hàng không thuộc danh mục CITES (xk)
- Mã HS 44186000: 4092-P-O/ cột trụ cầu thang gỗ sồi nhập khẩu kích thước: 1581X127X127MM hàng không thuộc danh mục CITES (xk)
- Mã HS 44186000: 4092-P-P/ cột trụ cầu thang gỗ dương nhập khẩu kích thước: 1581X127X127MM hàng không thuộc danh mục CITES (xk)
- Mã HS 44186000: 4092-P-WO/ cột trụ cầu thang gỗ dương nhập khẩu kích thước: 1581X127X127MM hàng không thuộc danh mục CITES (xk)
- Mã HS 44186000: Cột bằng gỗ MDF 388 chiều dày 17mm, quy cách 500x500x300 mm.Mới 100% (xk)
- Mã HS 44186000: Xà dầm, khóa giang, kèo, bằng gỗ lim có nguồn gốc nhập khẩu, kt: Dày (6-18) cm, rộng (12-20) cm, dài (50-600) cm. (xk)
- Mã HS 44187390: HYLEN-C28/ Sản phẩm Tấm lót sàn 45x45x1 cm tạo hoa văn bằng gỗ nhỏ lắp ghép trên khuân nhựa (Bằng gỗ keo rừng trồng đã qua xử lý sấy, gia công, hoàn thiện dầu hoặc sơn trên bề mặt), mới 100% (xk)
- Mã HS 44187400: Bộ tấm vỉ lót sàn 9 cái gỗ tràm mua trong nước (30x30x1.9)cm,gắn lên đế nhựa sp đã bào sơn hoàn chỉnh, hàng mới 100%,Không nhãn hiệu,(FSC 100% ACACIA MANGIUM WOOD,CERTIFICATE NO.:CU-COC-812370) (xk)
- Mã HS 44187400: Bộ tấm vỉ lót sàn 9 cái gỗ tràm mua trong nước (30x30x1.9)cm,gắn lên đế nhựa, đã bào sơn hoàn chỉnh, mới 100%,không nhãn hiệu (FSC 100% ACACIA MANGIUM WOOD,CERTIFICATE NO.:CU-COC-812370) (xk)
- Mã HS 44187400: MRPH-CL-CHE-20-6/ Ván sàn chế biến từ gỗ dán, đã xẻ, tạo rãnh mặt sau, dán gỗ ván lạng, ghép hình hoa văn (xk)
- Mã HS 44187400: MRPH-CL-HM-20-6/ Ván sàn chế biến từ gỗ dán, đã xẻ, tạo rãnh mặt sau, dán gỗ ván lạng, ghép hình hoa văn (xk)
- Mã HS 44187400: MRPH-CL-ROA-20-6/ Ván sàn chế biến từ gỗ dán, đã xẻ, tạo rãnh mặt sau, dán gỗ ván lạng, ghép hình hoa văn (xk)
- Mã HS 44187400: MRPH-CL-WAL-20-6/ Ván sàn chế biến từ gỗ dán, đã xẻ, tạo rãnh mặt sau, dán gỗ ván lạng, ghép hình hoa văn (xk)
- Mã HS 44187400: MRPH-LS-CHE-20-6/ Ván sàn chế biến từ gỗ dán, đã xẻ, tạo rãnh mặt sau, dán gỗ ván lạng, ghép hình hoa văn (xk)
- Mã HS 44187400: MRPH-LS-HM-20-6/ Ván sàn chế biến từ gỗ dán, đã xẻ, tạo rãnh mặt sau, dán gỗ ván lạng, ghép hình hoa văn (xk)
- Mã HS 44187400: MRPH-LS-ROA-20-6/ Ván sàn chế biến từ gỗ dán, đã xẻ, tạo rãnh mặt sau, dán gỗ ván lạng, ghép hình hoa văn (xk)
- Mã HS 44187400: MRPH-LS-WAL-20-6/ Ván sàn chế biến từ gỗ dán, đã xẻ, tạo rãnh mặt sau, dán gỗ ván lạng, ghép hình hoa văn (xk)
- Mã HS 44187400: MRPH-RT-CHE-20-6/ Ván sàn chế biến từ gỗ dán, đã xẻ, tạo rãnh mặt sau, dán gỗ ván lạng, ghép hình hoa văn (xk)
- Mã HS 44187400: MRPH-RT-HM-20-6/ Ván sàn chế biến từ gỗ dán, đã xẻ, tạo rãnh mặt sau, dán gỗ ván lạng, ghép hình hoa văn (xk)
- Mã HS 44187400: MRPH-RT-ROA-20-6/ Ván sàn chế biến từ gỗ dán, đã xẻ, tạo rãnh mặt sau, dán gỗ ván lạng, ghép hình hoa văn (xk)
- Mã HS 44187400: MRPH-RT-WAL-20-6/ Ván sàn chế biến từ gỗ dán, đã xẻ, tạo rãnh mặt sau, dán gỗ ván lạng, ghép hình hoa văn (xk)
- Mã HS 44187400: Tấm kê Runnen (299x299x19 (mm) làm từ gỗ keo rừng trồng (1 bộ gồm 9 sản phẩm) (xk)
- Mã HS 44187400: Tấm kê Runnen (299x299x19 (mm) RU làm từ gỗ keo rừng trồng (1 bộ gồm 9 sản phẩm) (xk)
- Mã HS 44187500: GTPHD001N0620/ Gỗ lát sàn công nghiệp mặt gỗ hồ đào,hàng mẫu kích thước 762*508*(9*4.5)mm, loại URBAN TEX HICKORY LEATHER(Leather #2),đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPHD001N0620/ Gỗ lát sàn công nghiệp mặt gỗ hồ đào,hàng mẫu kích thước 762*508*(9*4.5)mm, loại URBAN TEX HICKORY SONOMA(Oyster #1),đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPHD001N0620/ Gỗ lát sàn công nghiệp mặt gỗ hồ đào,hàng mẫu kích thước 762*508*(9*4.5)mm, loại URBAN TEX HICKORY TOBACCO(Saddle#6),đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPHD001N0620/ Gỗ lát sàn công nghiệp mặt gỗ hồ đào,kích thước 365-1215x127x9/1mm, loại URBAN TEX HICKORY LEATHER(Leather #2),đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPHD001N0620/ Gỗ lát sàn công nghiệp mặt gỗ hồ đào,kích thước 365-1215x127x9/1mm, loại URBAN TEX HICKORY SONOMA (Oyster #1),đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPHD001N0620/ Gỗ lát sàn công nghiệp mặt gỗ hồ đàokích thước 365-1215x127x9/1mm, loại URBAN TEX HICKORY LEATHER(Leather #2),đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPHD001N0620/ Gỗ lát sàn công nghiệp mặt gỗ hồ đàokích thước 365-1215x127x9/1mm, loại URBAN TEX HICKORY SONOMA(Oyster #1),đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPHD001N0620/ Gỗ lát sàn công nghiệp mặt gỗ hồ đàokích thước 365-1215x127x9/1mm, loại URBAN TEX HICKORY TOBACCO(Saddle#6),đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPHD01/ Gỗ lát sàn công nghiệp mặt gỗ hồ đào,kích thước 600-1800x177.8x12/1.5mm, loại 7"HICKORY OYSTER, đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPHD01M/ Gỗ ván sàn công nghiệp mặt gỗ Hickory,kích thước 600-1800x177.8x12/1.5mm,loại 7"HICKORY CASPIA,đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPHD01M1/ Gỗ ván sàn công nghiệp Hickory,kích thước 600-1800x177.8x12/1.5mm, loại 7"HICKORY CASPIA, đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPHD01M1/ Gỗ ván sàn công nghiệp Hickory,kích thước 600-1800x177.8x12/1.5mm, loại 7"HICKORY OYSTER, đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPHD05M3/ Gỗ ván sàn công nghiệp Hickory, kích thước 10/1*152*365-1500mm, loại CM HICKORY- CHARLESTON(CM1016AHC),đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPHD05M3/ Gỗ ván sàn công nghiệp Hickory, kích thước 10/1*152*365-1500mm, loại CM HICKORY- JAMESTOWN (CM1016AHJ),đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPHD05N/ Gỗ lát sàn công nghiệp mặt gỗ hồ đào, kích thước 10/1*152*365-1500mm, loại CM HICKORY- JAMESTOWN (CM1016AHJ),đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPK03N0620/ Gỗ lát sàn công nghiệp làm bằng gỗ dán nhiều lớp có lớp mặt gỗ keo, kt: 9/1.5*145*365-1215mm, loại RIDGLEY ACACIA BELLE (TOWNSEND POINT), đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPK03N0620/ Gỗ lát sàn công nghiệp làm bằng gỗ dán nhiều lớp có lớp mặt gỗ keo, kt: 9/1.5*145*365-1215mm, loại RIDGLEY ACACIA RIDGEWAY (BARTLETT PARK), đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPK03N0620/ Tấm gỗ lát sàn công nghiệp bằng gỗ dán có lớp mặt gỗ keo, kích thước 9/1.5*145*365-1215mm,loại RIDGLEY ACACIA BELLE (TOWNSEND POINT), đã qua tẩm sấy,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPK03N0620/ Tấm gỗ lát sàn công nghiệp bằng gỗ dán có lớp mặt gỗ keo, kích thước 9/1.5*145*365-1215mm,loại RIDGLEY ACACIA CAROLINE (CERO ALTO), đã qua tẩm sấy,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPP01N0620/ Gỗ lát sàn công nghiệp bằng gỗ dán có lớp mặt gỗ Phong Birch, kích thước 365-1215x127x9/1 mm,loại URBAN TEX BIRCH CHESTNUT,đã qua tẩm sấy,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPP01N0620/ Gỗ lát sàn công nghiệp bằng gỗ dán có lớp mặt gỗ Phong Birch, kích thước 365-1215x127x9/1 mm,loại URBAN TEX BIRCH FAWN,đã qua tẩm sấy,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPP01N0620/ Gỗ lát sàn công nghiệp bằng gỗ dán có lớp mặt gỗ Phong Birch, kích thước 365-1215x127x9/1 mm,loại URBAN TEX BIRCH TRUFFLE,đã qua tẩm sấy,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS012N0620/ Gỗ lát sàn công nghiệp làm bằng gỗ có lớp mặt gỗ sồi, kt: 10/2*152*365-1500mm,loại Modern Craftsman Collection Studio Line MCST1001/Sea Salt (MSCO-01), đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS012N0620/ Gỗ lát sàn công nghiệp làm bằng gỗ có lớp mặt gỗ sồi,kt: 10/2*152*365-1500mm,loại Modern Craftsman Collection Studio Line MCST1012/Grey Lagoon (MSCO-12),đã qua tẩm sấy,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS012N0620/ Gỗ lát sàn công nghiệp làm bằng gỗ dán nhiều lớp có lớp mặt gỗ sồi, kt: 10/2*152*365-1500mm, loại Contempo Collection CNOX005/Oxbow/(MSCO-33), đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS014N0620/ Gỗ lát sàn công nghiệp làm bằng gỗ dán nhiều lớp có lớp mặt gỗ sồi, hàng mẫu, kt: 610*610*(15+3.5)mm, loại Expressions Fumed, SW707, đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS014N0620/ Gỗ lát sàn công nghiệp làm bằng gỗ dán nhiều lớp có lớp mặt gỗ sồi, hàng mẫu, kt: 610*610*(15+3.5)mm, loại Expressions, SW707, đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS014N0620/ Gỗ lát sàn công nghiệp làm bằng gỗ dán nhiều lớp có lớp mặt gỗ sồi, kt 15/4*190*600-1900mm, loại EXPRESSIONS OAK COLOR FRESCO (9U04002048), đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS014N0620/ Gỗ lát sàn công nghiệp làm bằng gỗ dán nhiều lớp có lớp mặt gỗ sồi, kt 15/4*190*600-1900mm, loại EXPRESSIONS OAK COLOR HARMONY (9U04002050), đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS014N0620/ Gỗ lát sàn công nghiệp làm bằng gỗ dán nhiều lớp có lớp mặt gỗ sồi, kt 15/4*190*600-1900mm, loại EXPRESSIONS OAK COLOR POETRY (SH190-22-WB), đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS014N0620/ Gỗ lát sàn công nghiệp làm bằng gỗ dán nhiều lớp có lớp mặt gỗ sồi, kt 15/4*190*600-1900mm, loại EXPRESSIONS OAK COLOR WATERCOLOR (9U04102053), đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS015N/ Tấm gỗ lát sàn công nghiệp bằng gỗ dán có lớp mặt gỗ sồi,kích thước 250*150*15/3mm, loại Oak,đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS015N0620/ Gỗ lát sàn công nghiệp làm bằng gỗ dán nhiều lớp có lớp mặt gỗ sồi, kt: 15/3*190*600-1900mm, loại BRENT WOOD HILLS IVY POINT (BH537OIP), đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS015N0620/ Gỗ lát sàn công nghiệp làm bằng gỗ dán nhiều lớp có lớp mặt gỗ sồi, kt: 15/3*190*600-1900mm, loại BRENTWOOD HILLS CANON(BH537OCN), đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS015N0620/ Gỗ lát sàn công nghiệp làm bằng gỗ dán nhiều lớp có lớp mặt gỗ sồi, kt: 15/3*190*600-1900mm, loại BRENTWOOD HILLS HAWTHORNE(BH537OHW), đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS015N0620/ Gỗ lát sàn công nghiệp làm bằng gỗ dán nhiều lớp có lớp mặt gỗ sồi, kt: 15/3*190*600-1900mm, loại Brentwood Hills Ivy Point(BH537OIP), đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS015N0620/ Gỗ lát sàn công nghiệp làm bằng gỗ dán nhiều lớp có lớp mặt gỗ sồi, kt: 15/3*190*600-1900mm, loại BRENTWOOD HILLS OXNARD(BH537OOX), đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS015N0620/ Gỗ lát sàn công nghiệp làm bằng gỗ dán nhiều lớp có lớp mặt gỗ sồi, kt: 15/3*190*600-1900mm, loại SAWGRASS HILLS MONTEREY (SGH104), đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS015N0620/ Gỗ lát sàn công nghiệp làm bằng gỗ dán nhiều lớp có lớp mặt gỗ sồi, kt: 15/3*190*600-1900mm, loại SAWGRASS HILLS OXNARD (SGH108), đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS015N0620/ Tấm gỗ lát sàn công nghiệp bằng gỗ dán có lớp mặt gỗ sồi,kích thước 15/3*190*600-1900mm, loại BRENTWOOD HILLS WESTWOOD(BH537OWD),đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS016N0620/ Tấm gỗ lát sàn công nghiệp bằng gỗ dán có lớp mặt gỗ sồi,kích thước 400-1900*152*12/1.5mm, loại EURO OAK ARUBA(# 5), đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS016N0620/ Tấm gỗ lát sàn công nghiệp bằng gỗ dán có lớp mặt gỗ sồi,kích thước 400-1900*152*12/1.5mm, loại EURO OAK BARBADOS(#8), đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS016N0620/ Tấm gỗ lát sàn công nghiệp bằng gỗ dán có lớp mặt gỗ sồi,kích thước 400-1900*152*12/1.5mm, loại EURO OAK CAYMAN (# 1), đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS016N0620/ Tấm gỗ lát sàn công nghiệp bằng gỗ dán có lớp mặt gỗ sồi,kích thước 400-1900*152*12/1.5mm, loại EURO OAK CURACAO(#6), đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS016N0620/ Tấm gỗ lát sàn công nghiệp bằng gỗ dán có lớp mặt gỗ sồi,kích thước 400-1900*152*12/1.5mm, loại EURO OAK NEVIS(#2), đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS016N0620/ Tấm gỗ lát sàn công nghiệp bằng gỗ dán có lớp mặt gỗ sồi,kt 12/1.5*152*400-1900mm, loại Royal Collection NAF-NA-CLF-6/Cliffside/MSCO-25, đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS016N0620/ Tấm gỗ lát sàn công nghiệp có lớp mặt gỗ sồi,kt 12/1.5*152*400-1900 mm, loại Modern Craftsman Collection Coastal Line MCCA1206/Bayport (MF152-6), đã qua tẩm sấy, mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS016N0620/ Tấm gỗ lát sàn công nghiệp có lớp mặt gỗ sồi,kt 12/1.5*152*400-1900 mm, loại Modern Craftsman Collection Coastal Line MCCA1209/Timber Cove (MF152-9), đã qua tẩm sấy, mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS016N0620/ Tấm gỗ lát sàn công nghiệp có lớp mặt gỗ sồi,kt 12/1.5*152*400-1900 mm, loại Modern Craftsman Collection Coastal Line MCCA1211/Carmel (MF152-11), đã qua tẩm sấy, mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS016N0620/ Tấm gỗ lát sàn công nghiệp có lớp mặt gỗ sồi,kt 12/1.5*152*400-1900 mm, loại Royal Collection NAF-NA-CLF-6/Cliffside/MSCO-25, đã qua tẩm sấy, mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS016N0620/ Tấm gỗ lát sàn công nghiệp có lớp mặt gỗ sồi,kt 12/1.5*152*400-1900 mm,loại Modern Craftsman Collection Coastal Line MCCA1201/ Lakeside (MF152-1),mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS016N0620/ Tấm gỗ lát sàn công nghiệp có lớp mặt gỗ sồi,kt 12/1.5*152*400-1900 mm,loại Modern Craftsman Collection Coastal Line MCCA1202/Lighthouse (MF152-2),đã qua tẩm sấy,mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS017N0620/ Gỗ ván sàn công nghiệp mặt gỗ sồi, hàng mẫu kích thước (15+8)*660*895 mm, loại Royal Oak Luxe Line DMSR-LX01/Monaco(MF7506), đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS017N0620/ Gỗ ván sàn công nghiệp mặt gỗ sồi, hàng mẫu kích thước (15+8)*660*895 mm, loại Royal Oak Luxe Line DMSR-LX04/Monte Carlo, đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS017N0620/ Gỗ ván sàn công nghiệp mặt gỗ sồi, hàng mẫu kích thước (15+8)*660*895mm, loại Royal Oak Luxe Line DMSR-LX02/Byblos, đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS017N0620/ Gỗ ván sàn công nghiệp mặt gỗ sồi, hàng mẫu kích thước (15+8)*660*895mm, loại Royal Oak Luxe Line DMSR-LX03/Canterbury(MF7505), đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS017N0620/ Gỗ ván sàn công nghiệp mặt gỗ sồi, hàng mẫu kích thước (15+8)*660*895mm, loại Royal Oak Luxe Line DMSR-LX04/Monte Carlo, đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS017N0620/ Gỗ ván sàn công nghiệp mặt gỗ sồi, hàng mẫu kích thước (15+8)*660*895mm, loại Royal Oak Luxe Line DMSR-LX05/Castello(MF7597), đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS017N0620/ Gỗ ván sàn công nghiệp mặt gỗ sồi, hàng mẫu kích thước 15*220*300 mm, loại Royal Oak Luxe Line, đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS017N0620/ Gỗ ván sàn công nghiệp mặt gỗ sồi, kích thước 15/4*220*600-1900mm, loại Royal Oak Luxe Line DMSR-LX05/Castello(MF7597), đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS018N0620/ Gỗ lát sàn công nghiệp làm bằng gỗ dán nhiều lớp có lớp mặt gỗ sồi, kt: 600-2200*220*15/4 mm, loại European Oak- PECAN Sku# CA-PECAN-ADM17, đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS018N0620/ Gỗ lát sàn công nghiệp làm bằng gỗ dán nhiều lớp có lớp mặt gỗ sồi, kt: 600-2200*220*15/4mm, loại European Oak- PESARO Sku# V-PESARO-8.5, đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS019N0620/ Gỗ lát sàn công nghiệp làm bằng gỗ dán nhiều lớp có lớp mặt gỗ sồi, kt: 2200*260*16/4 mm, loại TACOMA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS01N/ Gỗ ván sàn công nghiệp mặt gỗ sồi,kích thước 1350*190*12/2 mm, loại Oak, đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS01N/ Gỗ ván sàn công nghiệp mặt gỗ sồi,kích thước 820*570*(12/2+8)mm, loại OAK, đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS01N0620/ Gỗ lát sàn công nghiệp làm bằng gỗ dán có lớp mặt gỗ sồi, kt: 12/2*190*600-2100mm, loại Legante Hardwood Chatsdale Series CDPROVEO Province (HM 1904), đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS01N0620/ Gỗ lát sàn công nghiệp làm bằng gỗ dán có lớp mặt gỗ sồi, kt: 12/2*190*600-2100mm, loại Legante Hardwood Chatsdale Series CDYORKEO Yorkshire (HM MDAT02),đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS01N0620/ Gỗ lát sàn công nghiệp làm bằng gỗ dán nhiều lớp có lớp mặt gỗ sồi, kt: 12/2*190*600-2100mm, loại Westridge Natural Amaro (Neible Grey), đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS01N0620/ Gỗ lát sàn công nghiệp làm bằng gỗ dán nhiều lớp có lớp mặt gỗ sồi, kt: 12/2*190*600-2100mm, loại Westridge Natural Arden (1909), đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS01N0620/ Gỗ lát sàn công nghiệp làm bằng gỗ dán nhiều lớp có lớp mặt gỗ sồi, kt: 12/2*190*600-2100mm, loại Westridge Natural Costnor (Essex), đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS01N0620/ Gỗ ván sàn công nghiệp mặt gỗ sồi,kích thước 12/2*190*600-2100 mm, loại EUROPEAN OAK (#15)PRO2306- OBSESSION, đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS01N0620/ Gỗ ván sàn công nghiệp mặt gỗ sồi,kích thước 12/2*190*600-2100 mm, loại EUROPEAN OAK (#21),PRO2310- TRIUMPH, đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS01N0620/ Gỗ ván sàn công nghiệp mặt gỗ sồi,kích thước 12/2*190*600-2100 mm, loại EUROPEAN OAK (#PRO031), PRO2313- ACCLAIM, đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS01N0620/ Gỗ ván sàn công nghiệp mặt gỗ sồi,kích thước 12/2*190*600-2100 mm, loại EUROPEAN OAK (#PRO031),PRO2313- ACCLAIM, đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS01N0620/ Gỗ ván sàn công nghiệp mặt gỗ sồi,kích thước 12/2*190*600-2100 mm, loại EUROPEAN OAK (#PRO034),PRO2314- CELEBRATION, đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS01N0620/ Gỗ ván sàn công nghiệp mặt gỗ sồi,kích thước 12/2*190*600-2100 mm, loại Westridge Natural Amaro (Neible Grey), đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS01N0620/ Gỗ ván sàn công nghiệp mặt gỗ sồi,kích thước 12/2*190*600-2100mm, loại MONTARA RESERVE OAK #1909 ESTAPA, đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS01N0620/ Gỗ ván sàn công nghiệp mặt gỗ sồi,kích thước 12/2*190*600-2100mm, loại MONTARA RESERVE OAK #5 ANDRADE, đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS01N0620/ Gỗ ván sàn công nghiệp mặt gỗ sồi,kích thước 12/2*190*600-2100mm, loại MONTARA RESERVE OAK VENICE, đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS01N0620/ Gỗ ván sàn công nghiệp mặt gỗ sồi,kt 12/2*190*600-2100 mm, loại Modern Craftsman Collection Resort Line MCRE1922/ CALAIS(MF1922), đã qua tẩm sấy, mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS01N0620/ Gỗ ván sàn công nghiệp mặt gỗ sồi,kt 12/2*190*600-2100 mm, loại Modern Craftsman Collection Resort Line MCRE1923/MUSTIQUE (PF1923), đã qua tẩm sấy, mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS01N0620/ Gỗ ván sàn công nghiệp mặt gỗ sồi,kt 12/2*190*600-2100 mm, loại MONTARA RESERVE OAK MONEO (OAK #10), đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS01N0620/ Gỗ ván sàn công nghiệp mặt gỗ sồi,kt 12/2*190*600-2100mm, loại Modern Craftsman Collection Resort Line MCRE1920/ AVIARA (PF1920), đã qua tẩm sấy, mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS02N0620/ Gỗ lát sàn công nghiệp làm bằng gỗ dán nhiều lớp có lớp mặt gỗ sồi, hàng mẫu, kt: 483*456mm, loại Sea Harbo Hand Boards Castano, đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS02N0620/ Gỗ lát sàn công nghiệp làm bằng gỗ dán nhiều lớp có lớp mặt gỗ sồi, hàng mẫu, kt: 483*456mm, loại Sea Harbo Hand Boards Dorado, đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS02N0620/ Gỗ lát sàn công nghiệp làm bằng gỗ dán nhiều lớp có lớp mặt gỗ sồi, hàng mẫu, kt: 900*570* (10+8)mm, loại Sea Harbo Display Boards Castano, đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS02N0620/ Gỗ lát sàn công nghiệp làm bằng gỗ dán nhiều lớp có lớp mặt gỗ sồi, hàng mẫu, kt: 900*570* (10+8)mm, loại Sea Harbo Display Boards Dorado, đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS02N0620/ Gỗ lát sàn công nghiệp làm bằng gỗ dán nhiều lớp có lớp mặt gỗ sồi, hàng mẫu, kt: 900*570*(10+8)mm, loại Sea Habor Display Boards Abalone, đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS02N0620/ Gỗ lát sàn công nghiệp làm bằng gỗ dán nhiều lớp có lớp mặt gỗ sồi, hàng mẫu, kt: 900*570*(10+8)mm, loại Sea Habor Display Boards Bianco (HF White), đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS02N0620/ Gỗ lát sàn công nghiệp làm bằng gỗ dán nhiều lớp có lớp mặt gỗ sồi, hàng mẫu, kt: 900*570*(10+8)mm, loại Sea Habor Display Boards Bisonte Beige, đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS02N0620/ Gỗ lát sàn công nghiệp làm bằng gỗ dán nhiều lớp có lớp mặt gỗ sồi, hàng mẫu, kt: 900*570*(10+8)mm, loại Sea Habor Display Boards Cachemira, đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS02N0620/ Gỗ lát sàn công nghiệp làm bằng gỗ dán nhiều lớp có lớp mặt gỗ sồi, hàng mẫu, kt: 900*570*(10+8)mm, loại Sea Habor Display Boards Castano, đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS02N0620/ Gỗ lát sàn công nghiệp làm bằng gỗ dán nhiều lớp có lớp mặt gỗ sồi, hàng mẫu, kt: 900*570*(10+8)mm, loại Sea Habor Display Boards Del Roca, đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS02N0620/ Gỗ lát sàn công nghiệp làm bằng gỗ dán nhiều lớp có lớp mặt gỗ sồi, hàng mẫu, kt: 900*570*(10+8)mm, loại Sea Habor Display Boards Dorado, đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS02N0620/ Gỗ lát sàn công nghiệp làm bằng gỗ dán nhiều lớp có lớp mặt gỗ sồi, hàng mẫu, kt: 900*570*(10+8)mm, loại Sea Habor Display Boards Grano Seco, đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS02N0620/ Gỗ lát sàn công nghiệp làm bằng gỗ dán nhiều lớp có lớp mặt gỗ sồi, hàng mẫu, kt: 900*570*(10+8)mm, loại Sea Habor Display Boards Neibla Gray, đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS02N0620/ Gỗ lát sàn công nghiệp làm bằng gỗ dán nhiều lớp có lớp mặt gỗ sồi, hàng mẫu, kt: 900*570*(10+8)mm, loại Sea Habor Display Boards Perla, đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS02N0620/ Gỗ lát sàn công nghiệp làm bằng gỗ dán nhiều lớp có lớp mặt gỗ sồi, kt: 10/1*152*365-1500mm, loại ANGORA OAK CACHEMIRA, đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS02N0620/ Gỗ lát sàn công nghiệp làm bằng gỗ dán nhiều lớp có lớp mặt gỗ sồi, kt: 10/1*152*365-1500mm, loại ANGORA OAK ESSEX, đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS02N0620/ Gỗ lát sàn công nghiệp làm bằng gỗ dán nhiều lớp có lớp mặt gỗ sồi, kt: 10/1*152*365-1500mm, loại ANGORA OAK GRANO SECO, đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS02N0620/ Gỗ lát sàn công nghiệp làm bằng gỗ dán nhiều lớp có lớp mặt gỗ sồi, kt: 10/1*152*365-1500mm, loại ANGORA OAK NIEBLE GRAY, đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS02N0620/ Gỗ lát sàn công nghiệp làm bằng gỗ dán nhiều lớp có lớp mặt gỗ sồi, kt: 10/1*152*365-1500mm, loại AVARON OAK ABALONE (DEL MAR), đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS02N0620/ Gỗ lát sàn công nghiệp làm bằng gỗ dán nhiều lớp có lớp mặt gỗ sồi, kt: 10/1*152*365-1500mm, loại AVARON OAK BISONTE BEIGE (CARMEL BAY), đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS02N0620/ Gỗ lát sàn công nghiệp làm bằng gỗ dán nhiều lớp có lớp mặt gỗ sồi, kt: 10/1*152*365-1500mm, loại Avaron Oak Bisonte Beige(Carmel Bay), đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS02N0620/ Gỗ lát sàn công nghiệp làm bằng gỗ dán nhiều lớp có lớp mặt gỗ sồi, kt: 10/1*152*365-1500mm, loại AVARON OAK CACHEMIRA (CRESCENT BAY), đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS02N0620/ Gỗ lát sàn công nghiệp làm bằng gỗ dán nhiều lớp có lớp mặt gỗ sồi, kt: 10/1*152*365-1500mm, loại AVARON OAK CACHEMIRA (Cresent Bay), đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS02N0620/ Gỗ lát sàn công nghiệp làm bằng gỗ dán nhiều lớp có lớp mặt gỗ sồi, kt: 10/1*152*365-1500mm, loại Avaron Oak Del Roca (Luna Cove), đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS02N0620/ Gỗ lát sàn công nghiệp làm bằng gỗ dán nhiều lớp có lớp mặt gỗ sồi, kt: 10/1*152*365-1500mm, loại AVARON OAK GRANO SECO (Catalina), đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS02N0620/ Gỗ lát sàn công nghiệp làm bằng gỗ dán nhiều lớp có lớp mặt gỗ sồi, kt: 10/1*152*365-1500mm, loại AVARON OAK NEIBLA GRAY (LAGUNA), đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS02N0620/ Gỗ lát sàn công nghiệp làm bằng gỗ dán nhiều lớp có lớp mặt gỗ sồi, kt: 10/1*152*365-1500mm, loại AVARON OAK NIEBLA GRAY (Laguna), đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS02N0620/ Gỗ lát sàn công nghiệp làm bằng gỗ dán nhiều lớp có lớp mặt gỗ sồi, kt: 10/1*152*365-1500mm, loại AVARON OAK NIEBLA GRAY, đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS02N0620/ Gỗ lát sàn công nghiệp làm bằng gỗ dán nhiều lớp có lớp mặt gỗ sồi, kt: 10/1*152*365-1500mm, loại Avaron OakCachemira(Crescent Bay), đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS02N0620/ Gỗ lát sàn công nghiệp làm bằng gỗ dán nhiều lớp có lớp mặt gỗ sồi, kt: 10/1*152*365-1500mm, loại Avaron OakNiebla Gray(Laguna), đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS02N0620/ Gỗ lát sàn công nghiệp làm bằng gỗ dán nhiều lớp có lớp mặt gỗ sồi, kt: 10/1*152*365-1500mm, loại Avaron OakPerla (Huntington), đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS02N0620/ Gỗ lát sàn công nghiệp làm bằng gỗ dán nhiều lớp có lớp mặt gỗ sồi, kt: 10/1*152*365-1500mm, loại SEA HABOR BIANCO, đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS02N0620/ Gỗ lát sàn công nghiệp làm bằng gỗ dán nhiều lớp có lớp mặt gỗ sồi, kt: 10/1*152*365-1500mm, loại SEA HARBOR BIANCO, đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS02N0620/ Gỗ lát sàn công nghiệp làm bằng gỗ dán nhiều lớp có lớp mặt gỗ sồi, kt: 10/1*152*365-1500mm, loại SEA HARBOR CASTANO, đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS02N0620/ Gỗ lát sàn công nghiệp làm bằng gỗ dán nhiều lớp có lớp mặt gỗ sồi, kt: 10/1*152*365-1500mm, loại SEA HARBOR DORADO, đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS02N0620/ Tấm gỗ lát sàn công nghiệp bằng gỗ dán có lớp mặt gỗ sồi,kích thước 10/1*152*365-1500mm, loại AVARON OAK BISONTE BEIGE (CARMEL BAY),đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS02N0620/ Tấm gỗ lát sàn công nghiệp bằng gỗ dán có lớp mặt gỗ sồi,kích thước 10/1*152*365-1500mm, loại AVARON OAK CACHEMIRA(Cresent Bay),đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS02N0620/ Tấm gỗ lát sàn công nghiệp bằng gỗ dán có lớp mặt gỗ sồi,kích thước 10/1*152*365-1500mm, loại AVARON OAK DEL ROCA(LUNA COVE),đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS02N0620/ Tấm gỗ lát sàn công nghiệp bằng gỗ dán có lớp mặt gỗ sồi,kích thước 10/1*152*365-1500mm, loại CM OAK- AVON(CM1016OAV),đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS02N0620/ Tấm gỗ lát sàn công nghiệp bằng gỗ dán có lớp mặt gỗ sồi,kích thước 10/1*152*365-1500mm, loại CM OAK- LIVINGSTON(CM1016OLI),đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS02N0620/ Tấm gỗ lát sàn công nghiệp bằng gỗ dán có lớp mặt gỗ sồi,kích thước 10/1*152*365-1500mm, loại CM OAK- SANDSTONE(CM1016OSS),đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS02N0620/ Tấm gỗ lát sàn công nghiệp bằng gỗ dán có lớp mặt gỗ sồi,kt 10/1*152*365-1500 mm, loại AVARON OAK DEL ROCA (LUNA COVE),đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS02N0620/ Tấm gỗ lát sàn công nghiệp bằng gỗ dán có lớp mặt gỗ sồi,kt 10/1*152*365-1500 mm, loại AVARON OAK PERLA (HUNTINGTON),đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS03N0620/ Gỗ lát sàn công nghiệp làm bằng gỗ dán nhiều lớp có lớp mặt gỗ sồi, hàng mẫu, kt: 610*610*(14+4.5)mm, loại Castlewood Oak, SW485, đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS03N0620/ Gỗ lát sàn công nghiệp làm bằng gỗ dán nhiều lớp có lớp mặt gỗ sồi, kích thước 14/3*190*600-1900mm, loại Summit Series/Oak NAG-SU-PIP-7.5/Pikes Peak/MF2309 đã qua tẩm sấy, Mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS03N0620/ Gỗ lát sàn công nghiệp làm bằng gỗ dán nhiều lớp có lớp mặt gỗ sồi, kích thước 14/3*190*600-1900mm, loại Summit Series/Oak NAG-SU-SHE-7.5/Shenandoah/MF2308 đã qua tẩm sấy, Mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS03N0620/ Gỗ lát sàn công nghiệp làm bằng gỗ dán nhiều lớp có lớp mặt gỗ sồi, kích thước 14/3*190*600-1900mm, loại Summit Series/Oak NAG-SU-SMO-7.5/Smoky/MF7595, đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS03N0620/ Gỗ lát sàn công nghiệp làm bằng gỗ dán nhiều lớp có lớp mặt gỗ sồi, kt 14/3*190*600-1900 mm, loại Medallion Collection NAG-MC-ARO 7.5/Arroyo, đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS03N0620/ Gỗ lát sàn công nghiệp làm bằng gỗ dán nhiều lớp có lớp mặt gỗ sồi, kt 14/3*190*600-1900mm, loại Summit Series/OakNAG-SU-ADI-7.5/Adirondack/MF2307, đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS03N0620/ Gỗ lát sàn công nghiệp làm bằng gỗ dán nhiều lớp có lớp mặt gỗ sồi, kt 14/3*190*600-1900mm, loại Summit Series/OakNAG-SU-GRT-7.5/Grand Teton/MF7503, đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS04N/ Gỗ ván sàn công nghiệp mặt gỗ sồi,kích thước 900*260*15/4 mm, loại Oak, đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS09N/ Gỗ ván sàn công nghiệp mặt gỗ sồi,kích thước 152*240*15/4mm, loạI Oak, đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS09N/ Gỗ ván sàn công nghiệp mặt gỗ sồi,kích thước 600*768*15/4mm, loạI OAK, đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS09N0620/ Gỗ lát sàn công nghiệp làm bằng gỗ có lớp mặt gỗ sồi, kt: 15/4*240*600-2200mm, loại Modern Craftsman Coll Signature Line MCSG7504/ Casablanca (MF7504), đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS09N0620/ Gỗ lát sàn công nghiệp làm bằng gỗ có lớp mặt gỗ sồi, kt: 15/4*240*600-2200mm, loại Modern Craftsman Coll Signature Line MCSG7508/ Aberdeen (MF7508), đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS09N0620/ Gỗ lát sàn công nghiệp làm bằng gỗ dán có lớp mặt gỗ sồi, kt: 600-2200*240*15/4mm, loại Carmel Valley Oak Extra Wide T&G Meritage Plank Flooring, đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS09N0620/ Gỗ lát sàn công nghiệp làm bằng gỗ dán có lớp mặt gỗ sồi, kt: 600-2200*240*15/4mm, loại Knotty Barrel Oak Extra Wide T&G Meritage Plank Flooring, đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS09N0620/ Gỗ lát sàn công nghiệp làm bằng gỗ dán nhiều lớp có lớp mặt gỗ sồi, kt: 15/4*240*600-2200mm, loại AZUR RESERVE PALOMA (OAK #ANTIQUE), đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS09N0620/ Gỗ lát sàn công nghiệp làm bằng gỗ dán nhiều lớp có lớp mặt gỗ sồi, kt: 15/4*240*600-2200mm, loại Woodland Reserve Natural Berkeley (Antique), đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS09N0620/ Gỗ lát sàn công nghiệp làm bằng gỗ dán nhiều lớp có lớp mặt gỗ sồi, kt: 15/4*240*600-2200mm, loại Woodland Reserve Natural Guthrie (2416), đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS09N0620/ Gỗ lát sàn công nghiệp làm bằng gỗ dán nhiều lớp có lớp mặt gỗ sồi, kt: 15/4*240*600-2200mm, loại Woodland Reserve Natural Newbrige (2407), đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS09N0620/ Gỗ lát sàn công nghiệp làm bằng gỗ dán nhiều lớp có lớp mặt gỗ sồi, kt: 600-2200*240*15/4mm, loại Sauvignon Oak Extra Wide T&G Meritage Plank Flooring, đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS09N0620/ Gỗ lát sàn công nghiệp làm bằng gỗ dán nhiều lớp có lớp mặt gỗ sồi, kt: 600-2200*240*15/4mm, loại Woodland Reserve Natural Berkeley (Antique), đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS09N0620/ Gỗ ván sàn công nghiệp mặt gỗ sồi, hàng mẫu kích thước 900*720*(15+9)mm, loại Azur Reserve Antibes (#Milan), đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS09N0620/ Gỗ ván sàn công nghiệp mặt gỗ sồi, hàng mẫu kích thước 900*720*(15+9)mm, loại Azur Reserve Bastille (#2406), đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS09N0620/ Gỗ ván sàn công nghiệp mặt gỗ sồi, hàng mẫu kích thước 900*720*(15+9)mm, loại Azur Reserve Belrose (#2407), đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS09N0620/ Gỗ ván sàn công nghiệp mặt gỗ sồi, hàng mẫu kích thước 900*720*(15+9)mm, loại Azur Reserve Paloma (#Antique), đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS09N0620/ Gỗ ván sàn công nghiệp mặt gỗ sồi,hàng mẫu kích thước 900*720*(15+9)mm, loại Azur Reserve Monaco (#Uncle Nick white), đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS09N0620/ Gỗ ván sàn công nghiệp mặt gỗ sồi,hàng mẫu kích thước 900*720*(15+9)mm, loại Azur Reserve St. Tropez (#Rhone), đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS09N0620/ Gỗ ván sàn công nghiệp mặt gỗ sồi,kích thước 15/4*240*2200mm, loạI AZUR RESERVE BYBLOS(OAK #2409), đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS09N0620/ Gỗ ván sàn công nghiệp mặt gỗ sồi,kích thước 15/4*240*2200mm, loạI AZUR RESERVE PALOMA (OAK ANTIQUE), đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS09N0620/ Gỗ ván sàn công nghiệp mặt gỗ sồi,kích thước 15/4*240*600-2200mm, loạI OAK PRO2502 DIAMONTE (PRO2403), đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS09N0620/ Gỗ ván sàn công nghiệp mặt gỗ sồi,kích thước 15/4*240*600-2200mm, loại OAK PRO2503- ENCORE(PRO2404), đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS09N0620/ Gỗ ván sàn công nghiệp mặt gỗ sồi,kích thước 15/4*240*600-2200mm, loại OAK PRO2506-MAISON(PRO2410), đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS09N0620/ Gỗ ván sàn công nghiệp mặt gỗ sồi,kích thước 15/4*240*600-2200mm, loại OAK PRO2507-SYMPHONIE (PRO2411), đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS09N0620/ Gỗ ván sàn công nghiệp mặt gỗ sồi,kích thước 15/4*240*600-2200mm, loạI OAK, PRO2500 AMOUR (PRO2401), đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS09N0620/ Gỗ ván sàn công nghiệp mặt gỗ sồi,kích thước 15/4*240*600-2200mm, loạI OAK, PRO2500DIAMONTE (PRO2403), đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS09N0620/ Gỗ ván sàn công nghiệp mặt gỗ sồi,kích thước 600-2200*240*15/4mm, loại AZUR RESERVE ANTIBES(OAK MILAN), đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS09N0620/ Gỗ ván sàn công nghiệp mặt gỗ sồi,kích thước 600-2200*240*15/4mm, loạI Woodland Reserve Natural Berkeley(Antique), đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS09N0620/ Gỗ ván sàn công nghiệp mặt gỗ sồi,kích thước 600-2200*240*15/4mm, loạI Woodland Reserve Natural Guthrie (2416), đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS09N0620/ Gỗ ván sàn công nghiệp mặt gỗ sồi,kích thước 600-2200*240*15/4mm, loạI Woodland Reserve Natural Newbrige (2407), đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS09N0620/ Gỗ ván sàn công nghiệp mặt gỗ sồi,kích thước 600-2200*240*15/4mm, loạI Woodland Reserve Natural Sutherland (Oak Uncle Nick White), đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS09N0620/ Gỗ ván sàn công nghiệp mặt gỗ sồi,kích thước 600-2200*240*15/4mm, loạI Woodland Reserve Natural Sutherland(Uncle Nick White), đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS09N0620/ Gỗ ván sàn công nghiệp mặt gỗ sồi,kt 15/4*240*600-2200mm, loạI Modern Craftsman Coll Signature Line MCSG7508/ Aberdeen (MF7508), đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS09N0620/ Gỗ ván sàn công nghiệp mặt gỗ sồi,kt 15/4*240*600-2200mm, loạI,Modern Craftsman Coll Signature Line MCSG7504/ Casablanca (MF7504), đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPS09N0620/ Gỗ ván sàn công nghiệp mặt gỗ sồi,kt 15/4*240*600-2200mm, loạIModern Craftsman Coll Signature Line MCSG9502/BELVEDERE (MF9502), đã qua tẩm sấy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPTB01N0620/ Gỗ lát sàn công nghiệp làm bằng gỗ dán nhiều lớp có lớp mặt tần bì, kt 14/3*190*600-1900 mm, loại Summit Series/Ash NAG-SU-BLR-7.5/Blue Ridge/MFA05, đã qua tẩm sấy,mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPTB01N0620/ Gỗ lát sàn công nghiệp làm bằng gỗ dán nhiều lớp có lớp mặt tần bì, kt 14/3*190*600-1900 mm, loại Summit Series/Ash NAG-SU-KIL-7.5/Kilauea/MFA04, đã qua tẩm sấy,mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPTB01N0620/ Gỗ lát sàn công nghiệp làm bằng gỗ dán nhiều lớp có lớp mặt tần bì, kt 14/3*190*600-1900m, loại Summit Series/Ash NAG-SU-CAS-7.5/Cascade/MFA01, đã qua tẩm sấy, mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPTB01N0620/ Gỗ lát sàn công nghiệp làm bằng gỗ dán nhiều lớp có lớp mặt tần bì, kt 14/3*190*600-1900m, loại Summit Series/Ash NAG-SU-OZA-7.5/Ozarks/MFA02, đã qua tẩm sấy, mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: GTPTB01N0620/ Gỗ lát sàn công nghiệp làm bằng gỗ dán nhiều lớp có lớp mặt tần bì, kt 14/3*190*600-1900m, loại Summit Series/Ash NAG-SU-WAS-7.5/Wasatch/MFA03 đã qua tẩm sấy, mới 100% (xk)
- Mã HS 44187500: MRNH-HM-20-6/ Ván sàn chế biến từ gỗ dán, đã xẻ, tạo rãnh mặt sau, dán gỗ ván lạng (xk)
- Mã HS 44187500: MRNH-ROA-20-6/ Ván sàn chế biến từ gỗ dán, đã xẻ, tạo rãnh mặt sau, dán gỗ ván lạng (xk)
- Mã HS 44187500: MRNH-WAL-20-6/ Ván sàn chế biến từ gỗ dán, đã xẻ, tạo rãnh mặt sau, dán gỗ ván lạng (xk)
- Mã HS 44187500: MRRH-WAL-20-6/ Ván sàn chế biến từ gỗ dán, đã xẻ, tạo rãnh mặt sau, dán gỗ ván lạng (xk)
- Mã HS 44187500: MRSH-CHE-K-20-6/ Ván sàn chế biến từ gỗ dán, đã xẻ, tạo rãnh mặt sau, dán gỗ ván lạng (xk)
- Mã HS 44187500: MRSH-HM-20-6/ Ván sàn chế biến từ gỗ dán, đã xẻ, tạo rãnh mặt sau, dán gỗ ván lạng (xk)
- Mã HS 44187500: MRSH-ROA-20-6/ Ván sàn chế biến từ gỗ dán, đã xẻ, tạo rãnh mặt sau, dán gỗ ván lạng (xk)
- Mã HS 44187500: MRSH-ROA-K-20-6/ Ván sàn chế biến từ gỗ dán, đã xẻ, tạo rãnh mặt sau, dán gỗ ván lạng (xk)
- Mã HS 44187500: MRSH-WAL-K-20-6/ Ván sàn chế biến từ gỗ dán, đã xẻ, tạo rãnh mặt sau, dán gỗ ván lạng (xk)
- Mã HS 44187500: MSVN00255/ Tấm lát sàn đã lắp ghép từ gỗ Oak, ván ép quy cách (12/3*125*2200)mm (xk)
- Mã HS 44187500: MSVN00256/ Tấm lát sàn đã lắp ghép từ gỗ Oak, ván ép quy cách (14/3*190*1900)mm (xk)
- Mã HS 44187500: MSVN00257/ Tấm lát sàn đã lắp ghép từ gỗ Oak, ván ép quy cách (15/4*260*2200)mm (xk)
- Mã HS 44187500: MSVN00258/ Tấm lát sàn đã lắp ghép từ gỗ Oak, ván ép quy cách (14/3*570*762)mm (xk)
- Mã HS 44187500: MSVN00259/ Tấm lát sàn đã lắp ghép từ gỗ Oak, ván ép quy cách (15/4*240*2200)mm (xk)
- Mã HS 44187500: MSVN00260/ Tấm lát sàn đã lắp ghép từ gỗ Oak, ván ép quy cách (14/3*240*2200)mm (xk)
- Mã HS 44187500: MSVN00261/ Tấm lát sàn đã lắp ghép từ gỗ Oak, ván ép quy cách (14/3*480*600)mm (xk)
- Mã HS 44187500: MSVN00262/ Tấm lát sàn đã lắp ghép từ gỗ Oak, ván ép quy cách (14/3*125*2100)mm (xk)
- Mã HS 44187500: MSVN00263/ Tấm lát sàn đã lắp ghép từ gỗ Oak, ván ép quy cách (15/4*190*1900)mm (xk)
- Mã HS 44187500: MSVN00264/ Tấm lát sàn đã lắp ghép từ gỗ Oak, ván ép quy cách (14/3*240*2400)mm (xk)
- Mã HS 44187500: MSVN00265/ Tấm lát sàn đã lắp ghép từ gỗ Oak, ván ép quy cách (14/3*720*1118)mm (xk)
- Mã HS 44187500: SWHM-6240BWN2/E-20-6/ Ván sàn chế biến từ gỗ dán, đã xẻ, tạo rãnh mặt sau, dán gỗ ván lạng (xk)
- Mã HS 44187500: SWHM-6240CHM/E-20-6/ Ván sàn chế biến từ gỗ dán, đã xẻ, tạo rãnh mặt sau, dán gỗ ván lạng (xk)
- Mã HS 44187900: Bộ tấm vỉ lót sàn (9 cái/ bộ) (30x30x2.4)cm, làm bằng gỗ tràm, được gắn lên đế nhựa đã bào sơn hoàn chỉnh, hàng mới 100%, hàng không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44187900: Bộ tấm vỉ lót sàn 4 cái (30x30x2.4)cm, làm bằng gỗ tràm, được gắn lên đế nhựa đã bào sơn hoàn chỉnh, hàng mới 100% (ACACIA MANGIUM FSC 100%, FSC-COC CERTIFICATE NO:SGSHK-COC-370050) (xk)
- Mã HS 44187900: Bộ tấm vỉ lót sàn 9 cái gỗ tràm mua trong nước (30x30x1.9)cm,gắn lên đế nhựa sp đã bào sơn hoàn chỉnh, hàng mới 100%,Không nhãn hiệu,(FSC 100% ACACIA MANGIUM WOOD,CERTIFICATE NO.:CU-COC-812370) (xk)
- Mã HS 44187900: Bộ tấm vỉ lót sàn gỗ tràm 10 cái FSC 100% (30x30x2.4)cm, gắn lên đế nhựa đã bào sơn hoàn chỉnh,hàng mới 100%,không nhãn hiệu,(ACACIA MANGIUM FSC 100%, FSC-COC CERTIFICATE NO:SGSHK-COC-370050) (xk)
- Mã HS 44187900: CAWF-C4-V7-K-20-6/ Ván sàn FJL chế biến từ gỗ anh đào đã xẻ, sấy, sơn (xk)
- Mã HS 44187900: HYLEN-C25/ Sản phẩm Tấm lót sàn 45 x 45 cm tạo hoa văn bằng gỗ nhỏ lắp ghép trên khuân nhựa (Bằng gỗ keo rừng trồng đã qua xử lý sấy, gia công, hoàn thiện dầu hoặc sơn trên bề mặt), mới 100% (xk)
- Mã HS 44187900: HYLEN-C28/ Sản phẩm Tấm lót sàn 45 x 45 cm tạo hoa văn bằng gỗ nhỏ lắp ghép trên khuân nhựa (Bằng gỗ keo rừng trồng đã qua xử lý sấy, gia công, hoàn thiện dầu hoặc sơn trên bề mặt), mới 100% (xk)
- Mã HS 44187900: HYLEN-C28/ Sản phẩm Tấm lót sàn 45x45x1 cm tạo hoa văn bằng gỗ nhỏ lắp ghép trên khuân nhựa (Bằng gỗ keo rừng trồng đã qua xử lý sấy, gia công, hoàn thiện dầu hoặc sơn trên bề mặt), mới 100% (xk)
- Mã HS 44187900: MAWF-C4-V7-K-20-6/ Ván sàn FJL chế biến từ gỗ thích đã xẻ, sấy, sơn (xk)
- Mã HS 44187900: OA-GH018/ Thanh song cửa ghép (đã bào, ghép ngang và ghép nối đầu) làm bằng gỗ sồi có nguồn gốc NK, quy cách: (850x50x25.4) mm, hàng VN mới SX (xk)
- Mã HS 44187900: OA-GH019/ Thanh song cửa ghép (đã bào, ghép ngang và ghép nối đầu) làm bằng gỗ sồi có nguồn gốc NK, quy cách: (900x50x25.4) mm, hàng VN mới SX (xk)
- Mã HS 44187900: OA-GH020/ Thanh song cửa ghép (đã bào, ghép ngang và ghép nối đầu) làm bằng gỗ sồi có nguồn gốc NK, quy cách: (950x50x25.4) mm, hàng VN mới SX (xk)
- Mã HS 44187900: OA-GH021/ Thanh song cửa ghép (đã bào, ghép ngang và ghép nối đầu) làm bằng gỗ sồi có nguồn gốc NK, quy cách: (900x60x25.4) mm, hàng VN mới SX (xk)
- Mã HS 44187900: OA-GH022/ Thanh song cửa ghép (đã bào, ghép ngang và ghép nối đầu) làm bằng gỗ sồi có nguồn gốc NK, quy cách: (950x60x25.4) mm, hàng VN mới SX (xk)
- Mã HS 44187900: OA-GH023/ Thanh song cửa ghép (đã bào, ghép ngang và ghép nối đầu) làm bằng gỗ sồi có nguồn gốc NK, quy cách: (850x60x25.4) mm, hàng VN mới SX (xk)
- Mã HS 44187900: OAKGH05-P/ Ván sàn ghép loại A(đã bào, ghép ngang và ghép nối đầu) làm bằng gỗ sồi có nguồn gốc NK, quy cách: (900x130x23) mm, hàng VN mới SX (xk)
- Mã HS 44187900: OAKGH05-P/ Ván sàn ghép loại B(đã bào, ghép ngang và ghép nối đầu) làm bằng gỗ sồi có nguồn gốc NK, quy cách: (900x130x23) mm, hàng VN mới SX (xk)
- Mã HS 44187900: OAKGH06-P/ Ván sàn ghép loại A(đã bào, ghép ngang và ghép nối đầu) làm bằng gỗ sồi có nguồn gốc NK, quy cách: (900x140x23) mm, hàng VN mới SX (xk)
- Mã HS 44187900: OAKGH06-P/ Ván sàn ghép loại B(đã bào, ghép ngang và ghép nối đầu) làm bằng gỗ sồi có nguồn gốc NK, quy cách: (900x140x23) mm, hàng VN mới SX (xk)
- Mã HS 44187900: OAKGH06-P/ Ván sàn ghép loại B(đã bào, ghép ngang và ghép nối đầu) làm bằng gỗ sồi có nguồn gốc NK, quy cách:(900x140x23)mm, hàng có dán nhãn hiệu, hàng VN mới SX (xk)
- Mã HS 44187900: OAKGH06-P/ Ván sàn ghép loại C(đã bào, ghép ngang và ghép nối đầu) làm bằng gỗ sồi có nguồn gốc NK, quy cách: (900x140x23) mm, hàng VN mới SX (xk)
- Mã HS 44187900: OAKGH08-P/ Ván sàn ghép loại A(đã bào, ghép ngang và ghép nối đầu) làm bằng gỗ sồi có nguồn gốc NK, quy cách: (900x150x23) mm, hàng VN mới SX (xk)
- Mã HS 44187900: OAKGH08-P/ Ván sàn ghép loại B(đã bào, ghép ngang và ghép nối đầu) làm bằng gỗ sồi có nguồn gốc NK, quy cách: (900x150x23) mm, hàng VN mới SX (xk)
- Mã HS 44187900: OAKGH08-P/ Ván sàn ghép loại B(đã bào, ghép ngang và ghép nối đầu) làm bằng gỗ sồi có nguồn gốc NK, quy cách:(900x150x23)mm, hàng có nhãn hiệu,hàng VN mới SX (xk)
- Mã HS 44187900: OAKGH08-P/ Ván sàn ghép loại C(đã bào, ghép ngang và ghép nối đầu) làm bằng gỗ sồi có nguồn gốc NK, quy cách: (900x150x23) mm, hàng VN mới SX (xk)
- Mã HS 44187900: OAKGH09-P/ Ván sàn ghép loại A(đã bào, ghép ngang và ghép nối đầu) làm bằng gỗ sồi có nguồn gốc NK, quy cách: (900x160x23) mm, hàng VN mới SX (xk)
- Mã HS 44187900: OAKGH09-P/ Ván sàn ghép loại A(đã bào, ghép ngang và ghép nối đầu) làm bằng gỗ sồi có nguồn gốc NK, quy cách:(900x160x23)mm, hàng có nhãn hiệu,hàng VN mới SX (xk)
- Mã HS 44187900: OAKGH09-P/ Ván sàn ghép loại B(đã bào, ghép ngang và ghép nối đầu) làm bằng gỗ sồi có nguồn gốc NK, quy cách: (900x160x23) mm, hàng VN mới SX (xk)
- Mã HS 44187900: OAKGH09-P/ Ván sàn ghép loại B(đã bào, ghép ngang và ghép nối đầu) làm bằng gỗ sồi có nguồn gốc NK, quy cách:(900x160x23)mm, hàng có dán nhãn hiệu, hàng VN mới SX (xk)
- Mã HS 44187900: OAKGH09-P/ Ván sàn ghép loại C(đã bào, ghép ngang và ghép nối đầu) làm bằng gỗ sồi có nguồn gốc NK, quy cách: (900x160x23) mm, hàng VN mới SX (xk)
- Mã HS 44187900: OAKGH11-P/ Ván sàn ghép loại A(đã bào, ghép ngang và ghép nối đầu) làm bằng gỗ sồi có nguồn gốc NK, quy cách: (1200x150x23) mm, hàng VN mới SX (xk)
- Mã HS 44187900: OAKGH11-P/ Ván sàn ghép loại A(đã bào, ghép ngang và ghép nối đầu) làm bằng gỗ sồi có nguồn gốc NK, quy cách:(1200x150x23)mm, hàng có dán nhãn hiệu,hàng VN mới SX (xk)
- Mã HS 44187900: OAKGH11-P/ Ván sàn ghép loại B(đã bào, ghép ngang và ghép nối đầu) làm bằng gỗ sồi có nguồn gốc NK, quy cách: (1200x150x23) mm, hàng VN mới SX (xk)
- Mã HS 44187900: OAKGH11-P/ Ván sàn ghép loại B(đã bào, ghép ngang và ghép nối đầu) làm bằng gỗ sồi có nguồn gốc NK, quy cách:(1200x150x23)mm, hàng có dán nhãn hiệu,hàng VN mới SX (xk)
- Mã HS 44187900: OAKGH11-P/ Ván sàn ghép loại C(đã bào, ghép ngang và ghép nối đầu) làm bằng gỗ sồi có nguồn gốc NK, quy cách: (1200x150x23) mm, hàng VN mới SX (xk)
- Mã HS 44187900: OAKGH12-P/ Ván sàn ghép loại A(đã bào, ghép ngang và ghép nối đầu) làm bằng gỗ sồi có nguồn gốc NK, quy cách: (1200x160x23) mm, hàng VN mới SX (xk)
- Mã HS 44187900: OAKGH12-P/ Ván sàn ghép loại A(đã bào, ghép ngang và ghép nối đầu) làm bằng gỗ sồi có nguồn gốc NK, quy cách:(1200x160x23)mm, hàng có dán nhãn hiệu, hàng VN mới SX (xk)
- Mã HS 44187900: OAKGH12-P/ Ván sàn ghép loại B(đã bào, ghép ngang và ghép nối đầu) làm bằng gỗ sồi có nguồn gốc NK, quy cách: (1200x160x23) mm, hàng VN mới SX (xk)
- Mã HS 44187900: OAKGH12-P/ Ván sàn ghép loại B(đã bào, ghép ngang và ghép nối đầu) làm bằng gỗ sồi có nguồn gốc NK, quy cách:(1200x160x23)mm, hàng có dán nhãn hiệu, hàng VN mới SX (xk)
- Mã HS 44187900: OAKGH12-P/ Ván sàn ghép loại C(đã bào, ghép ngang và ghép nối đầu) làm bằng gỗ sồi có nguồn gốc NK, quy cách: (1200x160x23) mm, hàng VN mới SX (xk)
- Mã HS 44187900: OAWF-C4-V7-K-20-6/ Ván sàn FJL chế biến từ gỗ sồi đỏ đã xẻ, sấy, sơn (xk)
- Mã HS 44187900: OAWF-D4-V7-K-20-6/ Ván sàn FJL chế biến từ gỗ sồi đỏ đã xẻ, sấy, sơn (xk)
- Mã HS 44187900: OLNE-OPA-20-6L/ Ván sàn FJL chế biến từ gỗ sồi đỏ đã xẻ, sấy, sơn (xk)
- Mã HS 44187900: OLNE-OPB-20-6L/ Ván sàn FJL chế biến từ gỗ sồi đỏ đã xẻ, sấy, sơn (xk)
- Mã HS 44187900: PACA2323BM/ Tấm lát sàn đã lắp ghép bằng gỗ gồm 7 tấm cơ sở (610x610x25)mm (xk)
- Mã HS 44187900: PACADT1000/ Tấm lát sàn đã lắp ghép bằng gỗ gồm 4 tấm cơ sở (20x310x310)mm (xk)
- Mã HS 44187900: PACADT1100/ Tấm lát sàn đã lắp ghép bằng gỗ gồm 1 tấm cơ sở (20x255x465)mm (xk)
- Mã HS 44187900: PANEL LÁT SÀN ĐÃ LẮP GHÉP được làm từ gỗ Muồng rừng trồng qui cách 40mm x 400mm x 1800mm. Khối lượng thực tế 0.259 m3. Đơn giá thực tế 1080 usd/m3. (xk)
- Mã HS 44187900: PANEL LÁT SÀN ĐÃ LẮP GHÉP được làm từ gỗ Muồng rừng trồng qui cách 40mm x 400mm x 2000mm. Khối lượng thực tế 1.792 m3. Đơn giá thực tế 1080 usd/m3. (xk)
- Mã HS 44187900: PANEL LÁT SÀN ĐÃ LẮP GHÉP được làm từ gỗ Muồng rừng trồng qui cách 40mm x 400mm x 2100mm. Khối lượng thực tế 1.277 m3. Đơn giá thực tế 1080 usd/m3. (xk)
- Mã HS 44187900: PANEL LÁT SÀN ĐÃ LẮP GHÉP được làm từ gỗ Muồng rừng trồng qui cách 45mm x 800mm x 2000mm. Khối lượng thực tế 1.584 m3. Đơn giá thực tế 1080 usd/m3. (xk)
- Mã HS 44187900: PANEL LÁT SÀN ĐÃ LẮP GHÉP được làm từ gỗ Muồng rừng trồng qui cách 45mm x 800mm x 2100mm. Khối lượng thực tế 6.879 m3. Đơn giá thực tế 1080 usd/m3. (xk)
- Mã HS 44187900: PANEL LÁT SÀN ĐÃ LẮP GHÉP đươc làm từ gỗ Muồng rừng trồng qui cách 45mm x 800mm x 2300mm. Khối lượng thực tế 5.217 m3. Đơn giá thực tế 1080 usd/m3. (xk)
- Mã HS 44187900: Panel lót sàn xe UNI Wooden Flooring Grade ABC (15x120x1820)mm/ Sp gỗ Tràm, tên khoa học gỗ: Acacia auriculiformis, sản phẩm hoàn chỉnh, mới 100% (xk)
- Mã HS 44187900: Panel lót sàn xe UNI Wooden Flooring Grade ABC (15x90x1820)mm/ Sp gỗ Tràm, tên khoa học gỗ: Acacia auriculiformis, sản phẩm hoàn chỉnh, mới 100% (xk)
- Mã HS 44187900: Panel lót sàn xe UNI Wooden Flooring Grade ABC (15x90x1820)mm/Sp gỗ Tràm, tên khoa học gỗ: Acacia auriculiformis, sản phẩm hoàn chỉnh, mới 100% (xk)
- Mã HS 44187900: Panel lót sàn xe UNI Wooden Flooring Grade ABC(15x120x1820)mm/ Sp gỗ Tràm, tên khoa học gỗ: Acacia auriculiformis, sản phẩm hoàn chỉnh, mới 100% (xk)
- Mã HS 44187900: Phên chải sàn được làm bằng gỗ ghép từ nguyên liệu gỗ keo rừng trồng,màu nâu,một hộp gồm 11 tấm, một tấm gồm 12 nan ghép, kích thước (300x300x30 mm). Mới 100% (xk)
- Mã HS 44187900: Phên chải sàn được làm bằng gỗ ghép từ nguyên liệu gỗ keo rừng trồng,màu nâu,một hộp gồm 11 tấm,một tấm gồm 6 nan ghép, kích thước (300x300x19 mm). Mới 100% (xk)
- Mã HS 44187900: Phên chải sàn Runnen được làm bằng gỗ ghép từ nguyên liệu gỗ keo rừng trồng,màu nâu, một tấm gồm 12 nan ghép, 10 chiếc/ 1 hộp, kích thước (300x300x30mm). Mới 100% (xk)
- Mã HS 44187900: Phên trải sàn được làm bằng gỗ ghép từ nguyên liệu gỗ keo rừng trồng,màu nâu, một chiếc gồm 12 nan ghép, kích thước (300X300X19MM). Mới 100%. NSX: NK Việt Nam (xk)
- Mã HS 44187900: Phên trải sàn được làm bằng gỗ ghép từ nguyên liệu gỗ keo rừng trồng,màu nâu, một chiếc gồm 12 nan ghép, kích thước (300X300X24MM). Mới 100%. NSX: NK Việt Nam (xk)
- Mã HS 44187900: Phên trải sàn được làm bằng gỗ ghép từ nguyên liệu gỗ keo rừng trồng,màu nâu, một chiếc gồm 12 nan ghép, kích thước (30x30x1.9 cm). Mới 100%. NSX: NK Việt Nam (xk)
- Mã HS 44187900: Phên trải sàn được làm bằng gỗ ghép từ nguyên liệu gỗ keo rừng trồng,màu nâu, một chiếc gồm 6 nan ghép, kích thước (30x30x1.9 cm). Mới 100%. NSX: NK Việt Nam (xk)
- Mã HS 44187900: Sàn gỗ Tần Bì ghép tấm từ các thanh gỗ nhỏ, đã sấy khô, chà nhẵn, đánh bóng, bào mộng và soi rãnh(dài 1820mm, rộng 90mm, dày 15mm) (xk)
- Mã HS 44187900: Sản phẩm Tấm lót sàn 300x300x12mm mới 100% tạo hoa văn Bằng gỗ keo rừng trồng đã qua xử lý sấy, gia công, hoàn thiện dầu hoặc sơn trên bề mặt lắp ghép 9 tấm trên khuân nhựa 0.81m2 đã qua chế biến (xk)
- Mã HS 44187900: SN20-06/ Ván lát sàn gỗ sồi sơn dầu dán lên ván ép(19x240x2200)mm (xk)
- Mã HS 44187900: SN20-18-T/ Ván lát sàn gỗ sồi dán lên ván ép (20x254x4000)mm (xk)
- Mã HS 44187900: SN20-25-TK/ Ván lát sàn gỗ sồi sơn dầu dán lên ván ép (12x177.8x3000)mm (xk)
- Mã HS 44187900: SN20-28/ Ván lát sàn gỗ sồi dán lên ván ép (15x177.8x3000)mm (xk)
- Mã HS 44187900: SN20-30-W/ Ván lát sàn gỗ walnut dán lên ván ép (15x177.8x3000)mm (xk)
- Mã HS 44187900: SN20-32/ Ván lát sàn gỗ sồi dán lên ván ép (19.05x177.8x3000)mm (xk)
- Mã HS 44187900: SN20-33-T/ Ván lát sàn gỗ sồi dán lên ván ép (19.05x177.8x3000)mm (xk)
- Mã HS 44187900: SN20-34-W/ Ván lát sàn gỗ walnut dán lên ván ép (19.05x177.8x3000)mm (xk)
- Mã HS 44187900: SN20-36/ Ván lát sàn gỗ sồi dán lên ván ép (19.05x203.2x3000)mm (xk)
- Mã HS 44187900: SN20-37-T/ Ván lát sàn gỗ sồi dán lên ván ép (19.05x203.2x3000)mm (xk)
- Mã HS 44187900: SN20-38-W/ Ván lát sàn gỗ walnut dán lên ván ép (19.05x203.2x3000)mm (xk)
- Mã HS 44187900: SN20-43-TK/ Ván lát sàn gỗ sồi sơn dầu dán lên ván ép (19.05x203.2x3000)mm (xk)
- Mã HS 44187900: SN20-43-TK/ Ván lát sàn gỗ sồi sơn dầu dán lên ván ép (19.05x203.2x3000)mm FSC Mixed (xk)
- Mã HS 44187900: SN20-56-MK/ Ván lát sàn gỗ thích sơn dầu dán lên ván ép (15.8x152.4x2400)mm (xk)
- Mã HS 44187900: ST-75/ Ván lót sàn bằng gỗ Thông, KT (18 x 90 x 1100) mm.Số lượng thực: 10.906 M3, đơn giá: 1020.84 USD/M3) (xk)
- Mã HS 44187900: SV19-01/ Ván lát sàn gỗ walnut (12x120x1800)mm (xk)
- Mã HS 44187900: SV19-06/ Ván lát sàn gỗ walnut (15x130x1800)mm (xk)
- Mã HS 44187900: SV19-08/ Ván lát sàn gỗ walnut sơn dầu(15x57x456)mm (xk)
- Mã HS 44187900: SV19-10-T/ Ván lát sàn gỗ sồi dán lên ván ép (20x190.5x3000)mm (xk)
- Mã HS 44187900: SV20-02/ Ván lát sàn gỗ walnut sơn dầu (15x57x1818)mm (xk)
- Mã HS 44187900: SV20-06/ Ván lát sàn gỗ walnut sơn dầu (15x90x1820)mm (xk)
- Mã HS 44187900: SV20-07/ Ván lát sàn gỗ walnut sơn dầu (15x130x1800)mm (xk)
- Mã HS 44187900: Tấm gỗ Panel lót sàn đã lắp ghép 1200x200x18mm. Được ghép từ 4 thanh cơ sở, sản phẩm hoàn chỉnh. (xk)
- Mã HS 44187900: Tấm gỗ Panel lót sàn đã lắp ghép 1200x300x18mm. Được ghép từ 7 thanh cơ sở, sản phẩm hoàn chỉnh. (xk)
- Mã HS 44187900: Tấm gỗ Panel lót sàn đã lắp ghép 1200x400x18mm. Được ghép từ 10 thanh cơ sở, sản phẩm hoàn chỉnh. (xk)
- Mã HS 44187900: Tấm gỗ Panel lót sàn đã lắp ghép 1200x800x28mm. Được ghép từ 7 thanh cơ sở, sản phẩm hoàn chỉnh. (xk)
- Mã HS 44187900: Tấm gỗ Panel lót sàn đã lắp ghép 1800x800x28mm. Được ghép từ 10 thanh cơ sở, sản phẩm hoàn chỉnh. (xk)
- Mã HS 44187900: Tấm gỗ Panel lót sàn đã lắp ghép 2000x200x18mm. Được ghép từ 4 thanh cơ sở, sản phẩm hoàn chỉnh. (xk)
- Mã HS 44187900: Tấm gỗ Panel lót sàn đã lắp ghép 2000x300x18mm. Được ghép từ 8 thanh cơ sở, sản phẩm hoàn chỉnh. (xk)
- Mã HS 44187900: Tấm gỗ Panel lót sàn đã lắp ghép 2000x400x18mm. Được ghép từ 8 thanh cơ sở, sản phẩm hoàn chỉnh. (xk)
- Mã HS 44187900: Tấm gỗ Panel lót sàn đã lắp ghép 2400x635x27mm. Được ghép từ 9 thanh cơ sở, sản phẩm hoàn chỉnh. (xk)
- Mã HS 44187900: Tấm gỗ Panel lót sàn đã lắp ghép 800x200x18mm. Được ghép từ 4 thanh cơ sở, sản phẩm hoàn chỉnh. (xk)
- Mã HS 44187900: Tấm gỗ Panel lót sàn đã lắp ghép 800x300x18mm. Được ghép từ 7 thanh cơ sở, sản phẩm hoàn chỉnh. (xk)
- Mã HS 44187900: Tấm gỗ Panel lót sàn đã lắp ghép 800x400x18mm. Được ghép từ 10 thanh cơ sở, sản phẩm hoàn chỉnh. (xk)
- Mã HS 44187900: Tấm lát sàn 2200 x 600 x 26 mm(được làm từ gỗ keo có xuất xứ từ rừng trồng mua trong nước, được làm từ 30 thanh gỗ cơ sở đã lắp ghép với nhau). SP hoàn chỉnh (xk)
- Mã HS 44187900: Tấm lát sàn bằng gỗ đã lắp ghép UNI Solid Flooring grade AB/VSFJ-151201820-0ABZ0D(T15xW120xL1820) gỗ Tràm (xk)
- Mã HS 44187900: Tấm lát sàn bằng gỗ đã lắp ghép UNI Solid Flooring grade AB/VSFJ-151201820-0ABZ0S(T15xW120xL1820) gỗ Tràm (xk)
- Mã HS 44187900: Tấm lát sàn bằng gỗ đã lắp ghép UNI Solid Flooring grade AB/VSFJ-15901820-0ABZ0D (T15xW90xL1820) gỗ Tràm (xk)
- Mã HS 44187900: Tấm lát sàn bằng gỗ đã lắp ghép UNI Solid Flooring grade BC/VSFJ-151201820-0BCZ0D(T15xW120xL1820) gỗ Tràm (xk)
- Mã HS 44187900: Tấm lát sàn đã lắp ghép 1219x635x44mm, được lắp ghép từ các thanh gỗ nhỏ, được làm mộng, tạo rãnh, đã bào và được ghép lại với nhau bằng keo và có quy cách cơ sở 100-300 x 30-80 x 44mm (xk)
- Mã HS 44187900: Tấm lát sàn đã lắp ghép 1219x635x44mm, được lắp ghép từ các thanh gỗ nhỏ, được làm mộng, tạo rãnh, đã bào và được ghép lại với nhau bằng keo và có quy cách cơ sở 100-400 x 30-80 x 44mm (xk)
- Mã HS 44187900: Tấm lát sàn đã lắp ghép 1270x635x38mm, được lắp ghép từ các thanh gỗ nhỏ, được làm mộng, tạo rãnh, đã bào và được ghép lại với nhau bằng keo và có quy cách cơ sở 100-400 x 30-80 x 38mm (xk)
- Mã HS 44187900: Tấm lát sàn đã lắp ghép 1270x635x38mm, được lắp ghép từ các thanh gỗ nhỏ, được làm mộng, tạo rãnh, đã bào và được ghép lại với nhau bằng keo và có quy cách cơ sở 100-450 x 30-80 x 38mm (xk)
- Mã HS 44187900: Tấm lát sàn đã lắp ghép 1829x635x44mm, được lắp ghép từ các thanh gỗ nhỏ, được làm mộng, tạo rãnh, đã bào và được ghép lại với nhau bằng keo và có quy cách cơ sở 100-400 x 30-80 x 44mm (xk)
- Mã HS 44187900: Tấm lát sàn đã lắp ghép 1829x635x44mm, được lắp ghép từ các thanh gỗ nhỏ, được làm mộng, tạo rãnh, đã bào và được ghép lại với nhau bằng keo và có quy cách cơ sở 200-500 x 30-80 x 44mm (xk)
- Mã HS 44187900: Tấm lát sàn đã lắp ghép 1829x990x44mm, được lắp ghép từ các thanh gỗ nhỏ, được làm mộng, tạo rãnh, đã bào và được ghép lại với nhau bằng keo và có quy cách cơ sở 100-300 x 30-80 x 44mm (xk)
- Mã HS 44187900: Tấm lát sàn đã lắp ghép 1880x990x38mm, được lắp ghép từ các thanh gỗ nhỏ, được làm mộng, tạo rãnh, đã bào và được ghép lại với nhau bằng keo và có quy cách cơ sở 200-450 x 30-80 x 38mm (xk)
- Mã HS 44187900: Tấm lát sàn đã lắp ghép 1880x990x38mm, được lắp ghép từ các thanh gỗ nhỏ, được làm mộng, tạo rãnh, đã bào và được ghép lại với nhau bằng keo và có quy cách cơ sở 200-500 x 30-80 x 38mm (xk)
- Mã HS 44187900: Tấm lát sàn đã lắp ghép 2438x635x44mm, được lắp ghép từ các thanh gỗ nhỏ, được làm mộng, tạo rãnh, đã bào và được ghép lại với nhau bằng keo và có quy cách cơ sở 200-500 x 30-80 x 44mm (xk)
- Mã HS 44187900: Tấm lát sàn đã lắp ghép 2490x102x38mm, được lắp ghép từ các thanh gỗ nhỏ, được làm mộng, tạo rãnh, đã bào và được ghép lại với nhau bằng keo và có quy cách cơ sở 200-450 x 30-50 x 38mm (xk)
- Mã HS 44187900: Tấm lát sàn đã lắp ghép 2490x635x38mm, được lắp ghép từ các thanh gỗ nhỏ, được làm mộng, tạo rãnh, đã bào và được ghép lại với nhau bằng keo và có quy cách cơ sở 200-500 x 30-80 x 38mm (xk)
- Mã HS 44187900: Tấm lát sàn đã lắp ghép 3048x635x44mm, được lắp ghép từ các thanh gỗ nhỏ, được làm mộng, tạo rãnh, đã bào và được ghép lại với nhau bằng keo và có quy cách cơ sở 200-500 x 30-80 x 44mm (xk)
- Mã HS 44187900: Tấm lát sàn đã lắp ghép 3100x635x38mm, được lắp ghép từ các thanh gỗ nhỏ, được làm mộng, tạo rãnh, đã bào và được ghép lại với nhau bằng keo và có quy cách cơ sở 200-700 x 30-80 x 38mm (xk)
- Mã HS 44187900: Tấm lát sàn đã lắp ghép bằng gỗ keo (tràm) FSC 100% dùng để lát sàn (được lắp ghép cả chiều dọc và chiều ngang từ nhiều thanh cơ sở), kích thước:2500x650x36mm, không nhãn mác, mới 100%, xuất xứ VN (xk)
- Mã HS 44187900: Tấm lát sàn đã lắp ghép một lớp, từ các thanh làm từ cây gỗ keo rừng trồng, liên kết bằng keo, đã qua sấy, dùng để lát sàn, kích thước 18mm*1220mm*2440mm. Grade B/C, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44187900: Tấm lát sàn hình vuông, kích thước 300x300mm (6 thanh) được làm bằng gỗ Keo (xk)
- Mã HS 44187900: Tấm lát sàn ngoài trời Camp 20 Acacia Deck tile Dusk Grey:30x30x1.5cm đã lắp ghép,10tấm/pack,1 tấm 20 thanh gỗ keo cố định trên1 vỉ nhựa,từ gỗ keo rừng trồng(Acacia) ko thuộc CITES.Mới100% (xk)
- Mã HS 44187900: Tấm lát sàn ngoài trời Camp 20 Acacia Deck tile Espresso:30x30x1.5cm đã lắp ghép,10tấm/pack,1 tấm 20 thanh gỗ keo cố định trên1 vỉ nhựa,từ gỗ keo rừng trồng(Acacia) ko thuộc CITES.Mới100% (xk)
- Mã HS 44187900: Tấm lát sàn ngoài trời Camp 20 Acacia Deck tile Golden Teak:30x30x1.5cm đã lắp ghép,10tấm/pack,1 tấm 20 thanh gỗ keo cố định trên1 vỉ nhựa,từ gỗ keo rừng trồng(Acacia) ko thuộc CITES.Mới100%/ V (xk)
- Mã HS 44187900: Tấm lát sàn ngoài trời Camp 20 Acacia Deck tile Organic white:30x30x1.5cm đã lắp ghép,10tấm/pack,1 tấm 20 thanh gỗ keo cố định trên1 vỉ nhựa,từ gỗ keo rừng trồng(Acacia) ko thuộc CITES.Mới100%# (xk)
- Mã HS 44187900: Tấm lát sàn ngoài trời Flooring tile:30x30x2.4cm đã lắp ghép 11 tấm/hộp,1tấm làm từ 6 thanh gỗ keo cố định trên1 vỉ nhựa đã sấy xử lý lau dầu đánh bóng bề mặt n/gốc từ gỗ keo rừng trồng,mới 100% (xk)
- Mã HS 44187900: Tấm Panel gỗ lót sàn đã ghép hoàn chỉnh, qui cách: 2200 X 600 X 26 mm (xk)
- Mã HS 44187900: TẤM VÁN LÓT SÀN 42216-001-AMG LÀM BẰNG GỖ KEO (28.5x28.5x2.2CM) ĐƯỢC GHÉP TỪ 11 THANH CƠ SỞ (1.2x2.3x28.5CM), SẢN PHẨM HOÀN CHỈNH, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 44187900: TẤM VÁN LÓT SÀN V169 LÀM BẰNG GỖ BẠCH ĐÀN (29.8x29.8x1.2CM) ĐƯỢC GHÉP TỪ 6 THANH CƠ SỞ (1.2x4.6x29.8CM), SẢN PHẨM HOÀN CHỈNH, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 44187900: TẤM VÁN LÓT SÀN V355 LÀM BẰNG GỖ KEO (28.3x28.3x1.2CM) ĐƯỢC GHÉP TỪ 8 THANH CƠ SỞ (1.2x3.2x28.3CM), SẢN PHẨM HOÀN CHỈNH, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 44187900: TẤM VÁN LÓT SÀN V375 LÀM BẰNG GỖ BẠCH ĐÀN (28.3x28.3x1.2CM) ĐƯỢC GHÉP TỪ 8 THANH CƠ SỞ (1.2x3.2x28.3CM), SẢN PHẨM HOÀN CHỈNH, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 44187900: Tấm ván sàn đã lắp ghép từ gỗ Keo rừng trồng loại AB, kích thước 15x1220x2440mm, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44187900: Tấm ván sàn đã lắp ghép từ gỗ Keo rừng trồng loại AB, kích thước 18x1220x2440mm, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44187900: Tấm ván sàn đã lắp ghép từ gỗ Keo rừng trồng loại BC, kích thước 15x1220x2440mm, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44187900: Tấm ván sàn đã lắp ghép từ gỗ Keo rừng trồng loại BC, kích thước 18x1220x2440mm, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44187900: Tấm ván sàn đã lắp ghép từ gỗ xoan vườn, Loại AB, kích thước 18x1220x2440mm, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44187900: Tấm ván sàn đã lắp ghép từ gỗ xoan vườn, Loại AB, kích thước 24x1220x2440mm, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44187900: Tấm ván sàn đã lắp ghép từ gỗ xoan vườn, Loại AC, kích thước 18x1220x2440mm, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44187900: Tấm ván sàn đã lắp ghép từ gỗ xoan vườn, Loại AC, kích thước 24x1220x2440mm, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44187900: tấm vỉ lót sàn 12 nan (30x30x2.4)cm, làm bằng gỗ tràm, được gắn lên đến nhựa đã bào sơn hoàn chỉnh, hàng mới 100%,hàng không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44187900: tấm vỉ lót sàn 12 nan (30x30x2.4)cm, làm bằng gỗ tràm, được gắn lên đến nhựa đã bào sơn hoàn chỉnh, hàng mới 100%,Không nhãn hiệu(ACACIA MANGIUM FSC 100%, FSC-COC CERTIFICATE NO:SGSHK-COC-370050) (xk)
- Mã HS 44187900: Tấm vỉ lót sàn 12 nan gỗ tràm FSC100% (30x30x2.4)cm,gắn lên đế nhựa,đã bào sơn hoàn chỉnh, mới 100%,không nhãn hiệu,(ACACIA MANGIUM FSC 100%,FSC-COC CERTIFICATE NUMBER:SGSHK-COC-003977) (xk)
- Mã HS 44187900: tấm vỉ lót sàn 4 nan (30x30x2.4)cm, làm bằng gỗ tràm, được gắn lên đến nhựa đã bào sơn hoàn chỉnh, hàng mới 100%,hàng không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44187900: tấm vỉ lót sàn 6 nan (30x30x2.4)cm, làm bằng gỗ tràm, được gắn lên đến nhựa đã bào sơn hoàn chỉnh, hàng mới 100%, Không nhãn hiệu,(ACACIA MANGIUM FSC 100%, FSC-COC CERTIFICATE NO:SGSHK-COC-370050) (xk)
- Mã HS 44187900: Tấm vỉ lót sàn 6 nan gỗ tràm FSC100% (30x30x2.4)cm,gắn lên đế nhựa,đã bào sơn hoàn chỉnh, mới 100%,không nhãn hiệu,(ACACIA MANGIUM FSC 100%,FSC-COC CERTIFICATE NUMBER:SGSHK-COC-003977) (xk)
- Mã HS 44187900: tấm vỉ lót sàn làm bằng gỗ tràm FSC 100% (30x30x2.4)cm, được gắn lên đế nhựa đã bào sơn hoàn chỉnh,hàng mới 100%,(ACACIA MANGIUM FSC 100%, FSC-COC CERTIFICATE NO:SGSHK-COC-370050) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván ghép bằng gỗ cao su- Hevea FJ Panel A/C, Unfinished, (1200x300x18mm), (ghép ngang+ghép dọc), dùng trong xây dựng, không nhãn hiệu, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 44187900: Ván ghép bằng gỗ cao su- Hevea FJ Panel A/C, Unfinished, (1200x405x18mm), (ghép ngang+ghép dọc), dùng trong xây dựng, không nhãn hiệu, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 44187900: Ván ghép bằng gỗ cao su- Hevea FJ Panel A/C, Unfinished, (1200x600x18mm), (ghép ngang+ghép dọc), dùng trong xây dựng, không nhãn hiệu, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 44187900: Ván ghép bằng gỗ cao su- Hevea FJ Panel A/C, Unfinished, (1800x405x18mm), (ghép ngang+ghép dọc), dùng trong xây dựng, không nhãn hiệu, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 44187900: Ván ghép bằng gỗ cao su- Rubberwood Worktop, unfinished, (2200x635x26mm), (ghép ngang+ghép dọc), dùng trong xây dựng, không nhãn hiệu, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 44187900: Ván ghép bằng gỗ tràm- Acacia FSC B/C Panel, Dusk Grey, (2200x635x26mm), (ghép ngang+ghép dọc), dùng trong xây dựng, không nhãn hiệu, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 44187900: Ván ghép bằng gỗ tràm- Acacia FSC B/C Panel, Golden Teak, (2200x635x26mm), (ghép ngang+ghép dọc), dùng trong xây dựng, không nhãn hiệu, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 44187900: Ván ghép bằng gỗ tràm- Acacia FSC B/C Panel, Organic White, (2200x635x26mm), (ghép ngang+ghép dọc), dùng trong xây dựng, không nhãn hiệu, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 44187900: Ván ghép bằng gỗ tràm- Countertop & Island, Butcherblock,Dusk Grey, (648x813x40)mm, (ghép ngang+ghép dọc), dùng trong xây dựng, không nhãn hiệu, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 44187900: Ván ghép bằng gỗ tràm- Countertop & Island, Butcherblock,Dusk Grey, (650x1500x40)mm, (ghép ngang+ghép dọc), dùng trong xây dựng, không nhãn hiệu, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 44187900: Ván ghép bằng gỗ tràm- Countertop & Island, Butcherblock,Dusk Grey, (914x1016x40)mm, (ghép ngang+ghép dọc), dùng trong xây dựng, không nhãn hiệu, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 44187900: Ván ghép bằng gỗ tràm- Countertop & Island, Butcherblock,Organic White, (648x813x40)mm, (ghép ngang+ghép dọc), dùng trong xây dựng, không nhãn hiệu, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 44187900: Ván ghép bằng gỗ tràm- Countertop & Island, Butcherblock,Organic White, (650x1500x40)mm, (ghép ngang+ghép dọc), dùng trong xây dựng, không nhãn hiệu, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 44187900: Ván ghép bằng gỗ tràm- Countertop & Island, Butcherblock,Organic White, (914x1016x40)mm, (ghép ngang+ghép dọc), dùng trong xây dựng, không nhãn hiệu, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 44187900: Ván ghép bằng gỗ tràm- FSC Acacia Hardwood Panel B/C, Golden Teak Oiled, (2200x600x26mm), (ghép ngang+ghép dọc), dùng trong xây dựng, không nhãn hiệu, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 44187900: Ván ghép bằng gỗ tràm- FSC Acacia Panel B/C, Brown Oiled, (1200x300x18mm), (ghép ngang+ghép dọc), dùng trong xây dựng, không nhãn hiệu, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 44187900: Ván ghép bằng gỗ tràm- FSC Acacia Panels B/C, Oiled, (2200x600x26mm), (ghép ngang+ghép dọc), dùng trong xây dựng, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 44187900: Ván ghép bằng gỗ tràm- FSC Acacia Panels B/C, Oiled, (2200x600x26mm), (ghép ngang+ghép dọc), dùng trong xây dựng, không nhãn hiệu, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 44187900: Ván ghép lát sàn 12 Nan (1 bộ 10 tấm) trên đế nhựa gồm các thanh gỗ Keo ghép với nhau bằng vít trên đế nhựa. TP hoàn chỉnh,đánh bóng,sơn dầu, KT sp (30x30x2.4 cm). Hàng mới 100%. SX tại VN (xk)
- Mã HS 44187900: Ván ghép lát sàn 12 Nan (1 bộ 10 tấm) trên đế nhựa gồm các thanh gỗ Keo ghép với nhau bằng vít trên đế nhựa. TP hoàn chỉnh,đánh bóng,sơn dầu, KT sp (30x30x2.4 cm). Hàng mới 100%. SX tại VN. (xk)
- Mã HS 44187900: Ván ghép lát sàn 12 Nan (1bộ 10 tấm) gồm các thanh gỗ Keo ghép với nhau bằng vít trên đế nhựa. TP hoàn chỉnh,đánh bóng,sơn dầu, KT sp (30x30x2.4 cm). Hàng mới 100%. SX tại VN. (xk)
- Mã HS 44187900: Ván ghép lát sàn 12 Nan (1bộ 10 tấm) trên đế nhựa gồm các thanh gỗ Keo ghép với nhau bằng vít trên đế nhựa. TP hoàn chỉnh,đánh bóng,sơn dầu, KT sp (30x30x2.4 cm). Hàng mới 100%. SX tại VN. (xk)
- Mã HS 44187900: Ván ghép lát sàn 6 Nan (1 bộ 10 tấm) trên đế nhựa gồm các thanh gỗ Keo ghép với nhau bằng vít trên đế nhựa. TP hoàn chỉnh,đánh bóng,sơn dầu, KT sp (30x30x2.4 cm). Hàng mới 100%. SX tại VN (xk)
- Mã HS 44187900: Ván ghép lát sàn 6 Nan (1 bộ 10 tấm) trên đế nhựa gồm các thanh gỗ Keo ghép với nhau bằng vít trên đế nhựa. TP hoàn chỉnh,đánh bóng,sơn dầu, KT sp (30x30x2.4 cm). Hàng mới 100%. SX tại VN. (xk)
- Mã HS 44187900: Ván ghép lát sàn 6 Nan (1bộ 10 tấm) gồm các thanh gỗ Keo ghép với nhau bằng vít trên đế nhựa. TP hoàn chỉnh,đánh bóng,sơn dầu, KT sp (30x30x2.4 cm). Hàng mới 100%. SX tại VN (xk)
- Mã HS 44187900: Ván ghép lát sàn 6 Nan (1bộ 10 tấm) trên đế nhựa gồm các thanh gỗ Keo ghép với nhau bằng vít trên đế nhựa. TP hoàn chỉnh,đánh bóng,sơn dầu, KT sp (30x30x2.4 cm). Hàng mới 100%. SX tại VN. (xk)
- Mã HS 44187900: Ván ghép lát sàn ngang 12 Nan (1 bộ 10 tấm) trên đế nhựa gồm các thanh gỗ Keo ghép với nhau bằng vít trên đế nhựa. TP hoàn chỉnh,đánh bóng,sơn dầu, KT sp (30x30x2.4 cm). Hàng mới 100%. SX tại VN (xk)
- Mã HS 44187900: Ván ghép lát sàn ngang 6 Nan (1 bộ 10 tấm) trên đế nhựa gồm các thanh gỗ Keo ghép với nhau bằng vít trên đế nhựa. TP hoàn chỉnh,đánh bóng,sơn dầu, KT sp (30x30x2.4 cm). Hàng mới 100%. SX tại VN (xk)
- Mã HS 44187900: Ván ghép lát sàn ngang 6 Nan (1 bộ 9 tấm) trên đế nhựa gồm các thanh gỗ Keo ghép với nhau bằng vít trên đế nhựa. TP hoàn chỉnh,đánh bóng,sơn dầu, KT sp (30x30x2.4 cm). Hàng mới 100%. SX tại VN (xk)
- Mã HS 44187900: Ván ghép thanh từ gỗ keo rừng trồng,dùng để lát sàn, được sấy và tăng độ rắn,ghép liên tục theo chiều dọc bằng mộng và keo,chiều ngang bằng keo. KT:18MMx1220MMx2440MM,40 tấm.Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44187900: Ván ghép từ các thanh làm từ gỗ keo rừng trồng (Acacia wood),liên kết bằng keo đã qua sấy dùng để lát sàn. Kt:(15*1220*2440)mm.Grade A/B, xuất xứ Việt Nam, 55 tấm, hàng không thuộc CITES.mới 100% (xk)
- Mã HS 44187900: Ván ghép từ các thanh làm từ gỗ keo rừng trồng (Acacia wood),liên kết bằng keo đã qua sấy dùng để lát sàn. Kt:(15*1220*2440)mm.Grade A/B, xuất xứ Việt Nam, 90 tấm, hàng không thuộc CITES.mới 100% (xk)
- Mã HS 44187900: Ván ghép từ các thanh làm từ gỗ keo rừng trồng (Acacia wood),liên kết bằng keo đã qua sấy dùng để lát sàn. Kt:(15*1220*2440)mm.Grade B/C, xuất xứ Việt Nam, 186 tấm, hàng không thuộc CITES.mới 100% (xk)
- Mã HS 44187900: Ván ghép từ các thanh làm từ gỗ keo rừng trồng (Acacia wood),liên kết bằng keo đã qua sấy dùng để lát sàn. Kt:(15*1220*2440)mm.Grade B/C, xuất xứ Việt Nam, 195 tấm, hàng không thuộc CITES.mới 100% (xk)
- Mã HS 44187900: Ván ghép từ các thanh làm từ gỗ keo rừng trồng (Acacia wood),liên kết bằng keo đã qua sấy dùng để lát sàn. Kt:(15*1220*2440)mm.Grade B/C, xuất xứ Việt Nam, 248 tấm, hàng không thuộc CITES.mới 100% (xk)
- Mã HS 44187900: Ván ghép từ các thanh làm từ gỗ keo rừng trồng (Acacia wood),liên kết bằng keo đã qua sấy dùng để lát sàn. Kt:(18*1220*2440)mm.Grade A/B, xuất xứ Việt Nam, 135 tấm, hàng không thuộc CITES.mới 100% (xk)
- Mã HS 44187900: Ván ghép từ các thanh làm từ gỗ keo rừng trồng (Acacia wood),liên kết bằng keo đã qua sấy dùng để lát sàn. Kt:(18*1220*2440)mm.Grade A/B, xuất xứ Việt Nam, 225 tấm, hàng không thuộc CITES.mới 100% (xk)
- Mã HS 44187900: Ván ghép từ các thanh làm từ gỗ keo rừng trồng (Acacia wood),liên kết bằng keo đã qua sấy dùng để lát sàn. Kt:(18*1220*2440)mm.Grade B/C, xuất xứ Việt Nam, 232 tấm, hàng không thuộc CITES.mới 100% (xk)
- Mã HS 44187900: Ván ghép từ các thanh làm từ gỗ keo rừng trồng (Acacia wood),liên kết bằng keo đã qua sấy dùng để lát sàn. Kt:(18*1220*2440)mm.Grade B/C, xuất xứ Việt Nam, 425 tấm, hàng không thuộc CITES.mới 100% (xk)
- Mã HS 44187900: Ván ghép từ các thanh làm từ gỗ keo rừng trồng (Acacia wood),liên kết bằng keo đã qua sấy dùng để lát sàn. Kt:(18*1220*2440)mm.Grade B/C, xuất xứ Việt Nam, 428 tấm, hàng không thuộc CITES.mới 100% (xk)
- Mã HS 44187900: Ván ghép từ các thanh làm từ gỗ keo rừng trồng (Acacia wood),liên kết bằng keo đã qua sấy dùng để lát sàn. Kt:(18*1220*2440)mm.Grade B/C, xuất xứ Việt Nam, 880 tấm, hàng không thuộc CITES.mới 100% (xk)
- Mã HS 44187900: Ván ghép từ các thanh làm từ gỗ keo rừng trồng (Acacia wood),liên kết bằng keo đã qua sấy dùng để lát sàn. Kt:(24*1220*2440)mm.Grade B/C, xuất xứ Việt Nam, 140 tấm, hàng không thuộc CITES.mới 100% (xk)
- Mã HS 44187900: Ván ghép từ các thanh làm từ gỗ keo rừng trồng (Acacia wood),liên kết bằng keo đã qua sấy dùng để lát sàn. Kt:(30*1220*2440)mm.Grade B/C, xuất xứ Việt Nam, 84 tấm, hàng không thuộc CITES.mới 100% (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép đã qua tẩm sấy (18 x 1220 x 2440) mm (AB).Hàng mới 100%. Sản xuất từ nguyên liệu gỗ được mua trong nước theo hoá đơn số 0000276 (Cty Hoàng Long) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép đã qua tẩm sấy (18 x 1220 x 2440) mm (AC).Hàng mới 100%. Sản xuất từ nguyên liệu gỗ được mua trong nước theo hoá đơn số 0011186 (Cty Đặng Kiều Vy) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép đã qua tẩm sấy (22 x 1220 x 2440) AA mm hàng mới 100%.NPL dùng để sản xuất được mua trong nước.HĐ mua gỗ số: 0011186 (Cty Đặng Kiều Vy) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép đã qua tẩm sấy (30 x 1220 x 2440) mm (AB).Hàng mới 100%. Sản xuất từ nguyên liệu gỗ được mua trong nước theo hoá đơn số 0000276 (Cty Hoàng Long) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép dọc- ghép ngang AB (15 x 1100 x 4500)MM (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép dọc- ghép ngang AB (18 x 1100 x 4500)MM (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép dọc- ghép ngang AB (22 x 1100 x 4500)MM (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép dọc- ghép ngang AB (30 x 1210 x 4500)MM (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép dọc- ghép ngang AB (30 x 810 x 4500)MM (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép dọc- ghép ngang AB (33 x 1100 x 4500)MM (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép dọc- ghép ngang AB (33 x 1100 x 5100)MM (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép dọc- ghép ngang AB (33 x 650 x 4500)MM (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép dọc- ghép ngang AB (40 x 1100 x 4500)MM (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép dọc- ghép ngang AB (40 x 1100 x 5100)MM (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép dọc- ghép ngang AB (40 x 650 x 4500)MM (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép dọc- ghép ngang ABC(40 x 635 x 1830)MM (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc đã qua tẩm sấy (12 x 1220 x 2440) AA mm hàng mới 100%.NPL dùng để sản xuất được mua trong nước.HĐ mua gỗ số: 0000080 (Cty Thiên Phú) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc đã qua tẩm sấy (12 x 1220 x 2440) AA mm hàng mới 100%.NPL dùng để sản xuất được mua trong nước.HĐ mua gỗ số: 0000174 (Cty Quang Sáu) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc đã qua tẩm sấy (12 x 1220 x 2440) AA mm hàng mới 100%.NPL dùng để sản xuất được mua trong nước.HĐ mua gỗ số: 0000276 (Cty gỗ Hoàng Long) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc đã qua tẩm sấy (12 x 1220 x 2440) AB mm hàng mới 100%.NPL dùng để sản xuất được mua trong nước.HĐ mua gỗ số: 0000024 (Cty An Tiến) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc đã qua tẩm sấy (12 x 1220 x 2440) AB mm hàng mới 100%.NPL dùng để sản xuất được mua trong nước.HĐ mua gỗ số: 0000276 (Cty gỗ Hoàng Long) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc đã qua tẩm sấy (12 X 1220 X 2440) mm (AB).Hàng mới 100%. Sản xuất từ nguyên liệu gỗ được mua trong nước theo hoá đơn số 0000276 (Cty Hoàng Long) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc đã qua tẩm sấy (15 X 1220 X 2440) mm (AB). Hàng mới 100%. NPL gỗ dùng để sx được mua trong nước theo hoá đơn số 0000174 (Cty Quang Sáu) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc đã qua tẩm sấy (15 X 1220 X 2440) mm (AB). Hàng mới 100%. NPL gỗ dùng để sx được mua trong nước theo hoá đơn số 0000276 (Cty Hoàng Long) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc đã qua tẩm sấy (17 x 1220 x 2440) AA mm hàng mới 100%.NPL dùng để sản xuất được mua trong nước.HĐ mua gỗ số: 0000024 (Cty An Tiến) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc đã qua tẩm sấy (17 x 1220 x 2440) AA mm hàng mới 100%.NPL dùng để sản xuất được mua trong nước.HĐ mua gỗ số: 0000034 (Cty Phúc Thành) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc đã qua tẩm sấy (17 x 1220 x 2440) AA mm hàng mới 100%.NPL dùng để sản xuất được mua trong nước.HĐ mua gỗ số: 0000261 (Cty Phượng Hiền) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc đã qua tẩm sấy (17 x 1220 x 2440) AA mm hàng mới 100%.NPL dùng để sản xuất được mua trong nước.HĐ mua gỗ số: 0002714 (Cty Dầu Tiếng) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc đã qua tẩm sấy (17 x 1220 x 2440) AB mm hàng mới 100%.NPL dùng để sản xuất được mua trong nước.HĐ mua gỗ số: (Cty Phượng Hiền) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc đã qua tẩm sấy (17 x 1220 x 2440) AB mm hàng mới 100%.NPL dùng để sản xuất được mua trong nước.HĐ mua gỗ số: 0000024 (Cty An Tiến) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc đã qua tẩm sấy (18 x 1020 x 2250) mm (BC). Hàng mới 100%. Sản xuất từ nguyên liệu gỗ được mua trong nước theo hoá đơn số 0001245 (Cty gỗ Nông Nghiệp) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc đã qua tẩm sấy (18 x 1220 x 2440) AA mm hàng mới 100%.NPL dùng để sản xuất được mua trong nước.HĐ mua gỗ số: 0000080 (Cty gỗ Thiên Phú) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc đã qua tẩm sấy (18 x 1220 x 2440) AB mm hàng mới 100%.NPL dùng để sản xuất được mua trong nước.HĐ mua gỗ số: 0000024 (Cty An Tiến) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc đã qua tẩm sấy (18 x 1220 x 2440) mm (AA). Hàng mới 100%. Sản xuất từ nguyên liệu gỗ được mua trong nước theo hoá đơn số 0000276 (Cty gỗ Hoàng Long) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc đã qua tẩm sấy (18 x 1220 x 2440) mm (AA).Hàng mới 100%. NPL gỗ dùng để sx được mua trong nước theo hoá đơn số 0000078 (Cty gỗ Tây Ninh) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc đã qua tẩm sấy (18 x 1220 x 2440) mm (AA).Hàng mới 100%. NPL gỗ dùng để sx được mua trong nước theo hoá đơn số 0000174 (Cty Quang Sáu) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc đã qua tẩm sấy (18 X 1220 X 2440) mm (AA).Hàng mới 100%. Sản xuất từ nguyên liệu gỗ được mua trong nước theo hoá đơn số 0000080 (Cty gỗ Thiên Phú) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc đã qua tẩm sấy (18 X 1220 X 2440) mm (AB). Hàng mới 100%. NPL gỗ dùng để sx được mua trong nước theo hoá đơn số 0000024 (Cty An Tiến) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc đã qua tẩm sấy (18 X 1220 X 2440) mm (AB). Hàng mới 100%. NPL gỗ dùng để sx được mua trong nước theo hoá đơn số 0000163 (Cty Phúc Thịnh) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc đã qua tẩm sấy (18 X 1220 X 2440) mm (AB). Hàng mới 100%. NPL gỗ dùng để sx được mua trong nước theo hoá đơn số 0000171 (Cty M&N) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc đã qua tẩm sấy (18 X 1220 X 2440) mm (AB). Hàng mới 100%. NPL gỗ dùng để sx được mua trong nước theo hoá đơn số 0000427 (Cty Hòa Phát) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc đã qua tẩm sấy (18 x 1220 x 2440) mm (AB). Hàng mới 100%. Sản xuất từ nguyên liệu gỗ được mua trong nước theo hoá đơn số 0000024 (Cty An Tiến) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc đã qua tẩm sấy (18 x 1220 x 2440) mm (AB). Hàng mới 100%. Sản xuất từ nguyên liệu gỗ được mua trong nước theo hoá đơn số 0000163 (Cty Phúc Thịnh) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc đã qua tẩm sấy (18 x 1220 x 2440) mm (AB). Hàng mới 100%. Sản xuất từ nguyên liệu gỗ được mua trong nước theo hoá đơn số 0000276 (Cty gỗ Hoàng Long) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc đã qua tẩm sấy (18 x 1220 x 2440) mm (AB).Hàng mới 100%. Sản xuất từ nguyên liệu gỗ được mua trong nước theo hoá đơn số 0000024 (Cty An Tiến) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc đã qua tẩm sấy (18 x 1220 x 2440) mm (AB).Hàng mới 100%. Sản xuất từ nguyên liệu gỗ được mua trong nước theo hoá đơn số 0000078 (Cty gỗ Tây Ninh) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc đã qua tẩm sấy (18 x 1220 x 2440) mm (AB).Hàng mới 100%. Sản xuất từ nguyên liệu gỗ được mua trong nước theo hoá đơn số 0000276 (Cty gỗ Hoàng Long) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc đã qua tẩm sấy (18 x 1220 x 2440) mm (AB).Hàng mới 100%. Sản xuất từ nguyên liệu gỗ được mua trong nước theo hoá đơn số 0000427 (Cty Hòa Phát) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc đã qua tẩm sấy (18 X 1220 X 2440) mm (AC). Hàng mới 100%. NPL gỗ dùng để sx được mua trong nước theo hoá đơn số 0000024 (Cty An Tiến) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc đã qua tẩm sấy (18 X 1220 X 2440) mm (AC). Hàng mới 100%. NPL gỗ dùng để sx được mua trong nước theo hoá đơn số 0000163 (Cty Phúc Thịnh) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc đã qua tẩm sấy (18 X 1220 X 2440) mm (AC). Hàng mới 100%. NPL gỗ dùng để sx được mua trong nước theo hoá đơn số 0000171 (Cty M&N) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc đã qua tẩm sấy (18 X 1220 X 2440) mm (AC). Hàng mới 100%. NPL gỗ dùng để sx được mua trong nước theo hoá đơn số 0000425 (Cty Hòa Phát) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc đã qua tẩm sấy (18 x 1220 x 2440) mm (AC). Hàng mới 100%. Sản xuất từ nguyên liệu gỗ được mua trong nước theo hoá đơn số 0000163 (Cty Phúc Thịnh) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc đã qua tẩm sấy (18 x 1220 x 2440) mm (AC). Hàng mới 100%. Sản xuất từ nguyên liệu gỗ được mua trong nước theo hoá đơn số 0000171 (Cty M&N) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc đã qua tẩm sấy (18 x 1220 x 2440) mm (AC). Hàng mới 100%. Sản xuất từ nguyên liệu gỗ được mua trong nước theo hoá đơn số 0000261 (Cty Phượng Hiền) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc đã qua tẩm sấy (18 x 1220 x 2440) mm (AC). Hàng mới 100%. Sản xuất từ nguyên liệu gỗ được mua trong nước theo hoá đơn số 0000427 (Cty Hòa Phát) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc đã qua tẩm sấy (18 x 1220 x 2440) mm (AC). Hàng mới 100%. Sản xuất từ nguyên liệu gỗ được mua trong nước theo hoá đơn số 0002714 (Cty gỗ Dầu Tiếng) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc đã qua tẩm sấy (18 x 1220 x 2440) mm (AC).Hàng mới 100%. NPL gỗ dùng để sx được mua trong nước theo hoá đơn số 0000261 (Cty Phượng Hiền) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc đã qua tẩm sấy (18 x 1220 x 2440) mm (AC).Hàng mới 100%. NPL gỗ dùng để sx được mua trong nước theo hoá đơn số 0011186 (Cty Đặng Kiều Vy) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc đã qua tẩm sấy (18 X 1220 X 2440) mm (BC). Hàng mới 100%. NPL gỗ dùng để sx được mua trong nước theo hoá đơn số 0000078 (CTy gỗ Tây Ninh) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc đã qua tẩm sấy (18 X 1220 X 2440) mm (BC). Hàng mới 100%. NPL gỗ dùng để sx được mua trong nước theo hoá đơn số 0000125 (Cty Phúc Nhân) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc đã qua tẩm sấy (18 X 1220 X 2440) mm (BC). Hàng mới 100%. NPL gỗ dùng để sx được mua trong nước theo hoá đơn số 0000261 (Cty Phượng Hiền) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc đã qua tẩm sấy (18 X 1220 X 2440) mm (BC). Hàng mới 100%. NPL gỗ dùng để sx được mua trong nước theo hoá đơn số 0000386 (Cty Lộc Ninh) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc đã qua tẩm sấy (18 X 1220 X 2440) mm (BC). Hàng mới 100%. NPL gỗ dùng để sx được mua trong nước theo hoá đơn số 0000425 (Cty Hòa Phát) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc đã qua tẩm sấy (18 X 1220 X 2440) mm (BC). Hàng mới 100%. NPL gỗ dùng để sx được mua trong nước theo hoá đơn số 0000427 (Cty Hòa Phát) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc đã qua tẩm sấy (18 X 1220 X 2440) mm (BC). Hàng mới 100%. NPL gỗ dùng để sx được mua trong nước theo hoá đơn số 0001245 (Cty gỗ Nông Nghiệp) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc đã qua tẩm sấy (18 x 1220 x 2440) mm (BC). Hàng mới 100%. Sản xuất từ nguyên liệu gỗ được mua trong nước theo hoá đơn số 0000171 (Cty M&N) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc đã qua tẩm sấy (18 x 1220 x 2440) mm (BC). Hàng mới 100%. Sản xuất từ nguyên liệu gỗ được mua trong nước theo hoá đơn số 0000261 (Cty Phượng Hiền) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc đã qua tẩm sấy (18 x 1220 x 2440) mm (BC). Hàng mới 100%. Sản xuất từ nguyên liệu gỗ được mua trong nước theo hoá đơn số 0000386 (Cty gỗ Lộc Ninh) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc đã qua tẩm sấy (18 x 1220 x 2440) mm (BC). Hàng mới 100%. Sản xuất từ nguyên liệu gỗ được mua trong nước theo hoá đơn số 0001245 (Cty gỗ Nông Nghiệp) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc đã qua tẩm sấy (18 x 1220 x 2440) mm (BC). Hàng mới 100%. Sản xuất từ nguyên liệu gỗ được mua trong nước theo hoá đơn số 0002714 (Cty gỗ Dầu Tiếng) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc đã qua tẩm sấy (18 x 1220 x 2440) mm (BC). Hàng mới 100%. Sản xuất từ nguyên liệu gỗ được mua trong nước theo hoá đơn số 0011186 (ĐẶNG KIỀU VY) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc đã qua tẩm sấy (18 x 1220 x 2440) mm (BC).Hàng mới 100%. Sản xuất từ nguyên liệu gỗ được mua trong nước theo hoá đơn số 0000034 (Cty Phúc Thành) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc đã qua tẩm sấy (18 x 1220 x 2440) mm (BC).Hàng mới 100%. Sản xuất từ nguyên liệu gỗ được mua trong nước theo hoá đơn số 0000125 (Cty Phúc Nhân) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc đã qua tẩm sấy (18 x 1220 x 2440) mm (BC).Hàng mới 100%. Sản xuất từ nguyên liệu gỗ được mua trong nước theo hoá đơn số 0000386 (Cty Lộc Ninh) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc đã qua tẩm sấy (18 x 1220 x 2440) mm (BC).Hàng mới 100%. Sản xuất từ nguyên liệu gỗ được mua trong nước theo hoá đơn số 0001245 (Cty gỗ Nông Nghiệp) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc đã qua tẩm sấy (18 X 1220 X 2440) mm (BC).Hàng mới 100%. Sản xuất từ nguyên liệu gỗ được mua trong nước theo hoá đơn số 0011186 (Cty Đặng Kiều Vy) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc đã qua tẩm sấy (18 X 1220 X 2440) mm AA. Hàng mới 100%. NPL gỗ dùng để sx được mua trong nước theo hoá đơn số 0000276 (Cty Hoàng Long) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc đã qua tẩm sấy (18 X 1220 X 2440) mm AB. Hàng mới 100%. NPL gỗ dùng để sx được mua trong nước theo hoá đơn số 0000024 (Cty An Tiến) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc đã qua tẩm sấy (18 X 1220 X 2440) mm AB. Hàng mới 100%. NPL gỗ dùng để sx được mua trong nước theo hoá đơn số 0000276 (Cty Hoàng Long) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc đã qua tẩm sấy (18 X 1220 X 2440) mm AB.Hàng mới 100%. NPL gỗ dùng để sx được mua trong nước theo hoá đơn số 0000024 (Cty An Tiến) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc đã qua tẩm sấy (18 X 1220 X 2440) mm AB.Hàng mới 100%. NPL gỗ dùng để sx được mua trong nước theo hoá đơn số 0000163 (Cty Phúc Thịnh) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc đã qua tẩm sấy (18 X 1220 X 2440) mm AC. Hàng mới 100%. NPL gỗ dùng để sx được mua trong nước theo hoá đơn số 0000171 (Cty M&N) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc đã qua tẩm sấy (18 X 1220 X 2440) mm AC. Hàng mới 100%. NPL gỗ dùng để sx được mua trong nước theo hoá đơn số 0000261 (Cty Phượng Hiền) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc đã qua tẩm sấy (18 X 1220 X 2440) mm AC. Hàng mới 100%. NPL gỗ dùng để sx được mua trong nước theo hoá đơn số 0000427 (Cty Hòa Phát) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc đã qua tẩm sấy (18 X 1220 X 2440) mm AC. Hàng mới 100%. NPL gỗ dùng để sx được mua trong nước theo hoá đơn số 0001245 (Cty gỗ Nông Nghiệp) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc đã qua tẩm sấy (18 X 1220 X 2440) mm AC. Hàng mới 100%. NPL gỗ dùng để sx được mua trong nước theo hoá đơn số 0011186 (Cty Đặng Kiều Vy) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc đã qua tẩm sấy (18 X 1220 X 2440) mm BC. Hàng mới 100%. NPL gỗ dùng để sx được mua trong nước theo hoá đơn số 0000261 (Cty Phượng Hiền) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc đã qua tẩm sấy (18 X 1220 X 2440) mm BC. Hàng mới 100%. NPL gỗ dùng để sx được mua trong nước theo hoá đơn số 0001245 (Cty gỗ Nông Nghiệp) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc đã qua tẩm sấy (18 X 1220 X 2440) mm BC. Hàng mới 100%. NPL gỗ dùng để sx được mua trong nước theo hoá đơn số 0011186 (Cty Đặng Kiều Vy) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc đã qua tẩm sấy (18 X 1220 X 2440) mm BC.Hàng mới 100%. NPL gỗ dùng để sx được mua trong nước theo hoá đơn số 0000261 (Cty Phượng Hiền) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc đã qua tẩm sấy (22 x 1220 x 2440) AA mm hàng mới 100%.NPL dùng để sản xuất được mua trong nước.HĐ mua gỗ số: (Cty Phượng Hiền) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc đã qua tẩm sấy (22 x 1220 x 2440) AA mm hàng mới 100%.NPL dùng để sản xuất được mua trong nước.HĐ mua gỗ số: 0000024 (Cty An Tiến) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc đã qua tẩm sấy (22 x 1220 x 2440) AA mm hàng mới 100%.NPL dùng để sản xuất được mua trong nước.HĐ mua gỗ số: 0002714 (Cty Dầu Tiếng) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc đã qua tẩm sấy (22 x 1220 x 2440) AB mm hàng mới 100%.NPL dùng để sản xuất được mua trong nước.HĐ mua gỗ số: 0000024 (Cty An Tiến) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc đã qua tẩm sấy (24 X 1220 X 1610) mm AA. Hàng mới 100%. NPL gỗ dùng để sx được mua trong nước theo hoá đơn số 0000276 (Cty Hoàng Long) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc đã qua tẩm sấy (24 x 1220 x 2020) mm (AA).Hàng mới 100%. Sản xuất từ nguyên liệu gỗ được mua trong nước theo hoá đơn số 0000080 (Cty Thiên Phú) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc đã qua tẩm sấy (24 X 1220 X 2020) mm AA.Hàng mới 100%. NPL gỗ dùng để sx được mua trong nước theo hoá đơn số 0000174 (Cty Quang Sáu) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc đã qua tẩm sấy (24 X 1220 X 2050) mm AA. Hàng mới 100%. NPL gỗ dùng để sx được mua trong nước theo hoá đơn số 0000276 (Cty Hoàng Long) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc đã qua tẩm sấy (24 X 1220 X 2150) mm AA.Hàng mới 100%. NPL gỗ dùng để sx được mua trong nước theo hoá đơn số 0000174 (Cty Quang Sáu) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc đã qua tẩm sấy (24 X 1220 X 2440) mm (AA).Hàng mới 100%. Sản xuất từ nguyên liệu gỗ được mua trong nước theo hoá đơn số 0000080 (Cty gỗ Thiên Phú) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc đã qua tẩm sấy (24 X 1220 X 2440) mm (AB). Hàng mới 100%. NPL gỗ dùng để sx được mua trong nước theo hoá đơn số 0000163 (Cty Phúc Thịnh) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc đã qua tẩm sấy (24 X 1220 X 2440) mm (AB). Hàng mới 100%. NPL gỗ dùng để sx được mua trong nước theo hoá đơn số 0000276 (Cty Hoàng Long) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc đã qua tẩm sấy (24 x 1220 x 2440) mm (AB).Hàng mới 100%. Sản xuất từ nguyên liệu gỗ được mua trong nước theo hoá đơn số 0000024 (Cty An Tiến) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc đã qua tẩm sấy (24 X 1220 X 2440) mm AB.Hàng mới 100%. NPL gỗ dùng để sx được mua trong nước theo hoá đơn số 0000163 (Cty Phúc Thịnh) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc đã qua tẩm sấy (24 X 1220 X 2440) mm AC. Hàng mới 100%. NPL gỗ dùng để sx được mua trong nước theo hoá đơn số 0000024 (Cty An Tiến) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc đã qua tẩm sấy (24 X 1220 X 2440) mm AC. Hàng mới 100%. NPL gỗ dùng để sx được mua trong nước theo hoá đơn số 0000171 (Cty M&N) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc đã qua tẩm sấy (28 x 1220 x 2440) AA mm hàng mới 100%.NPL dùng để sản xuất được mua trong nước.HĐ mua gỗ số: 0000080 (Cty gỗ Thiên Phú) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc đã qua tẩm sấy (30 x 1220 x 2440) mm (AA).Hàng mới 100%. Sản xuất từ nguyên liệu gỗ được mua trong nước theo hoá đơn số 0000174 (Cty Quang Sáu) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc đã qua tẩm sấy (30 x 1220 x 2440) mm (AB).Hàng mới 100%. Sản xuất từ nguyên liệu gỗ được mua trong nước theo hoá đơn số 0000024 (Cty An Tiến) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc đã qua tẩm sấy (30 X 1220 X 2440) mm (AB).Hàng mới 100%. Sản xuất từ nguyên liệu gỗ được mua trong nước theo hoá đơn số 0000276 (Cty Hoàng Long) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc đã qua tẩm sấy (30 x 1220 x 2440) mm (AC).Hàng mới 100%. Sản xuất từ nguyên liệu gỗ được mua trong nước theo hoá đơn số 0000024 (Cty An Tiến) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc đã qua tẩm sấy (30 x 1220 x 2440) mm (AC).Hàng mới 100%. Sản xuất từ nguyên liệu gỗ được mua trong nước theo hoá đơn số 0000276 (Cty gỗ Hoàng Long) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc đã qua tẩm sấy (30 X 1220 X 2440) mm (AC).Hàng mới 100%. Sản xuất từ nguyên liệu gỗ được mua trong nước theo hoá đơn số 0000276 (Cty Hoàng Long) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc đã qua tẩm sấy (30 X 1220 X 2440) mm AA. Hàng mới 100%. NPL gỗ dùng để sx được mua trong nước theo hoá đơn số 0000080 (Cty Thiên Phú) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc đã qua tẩm sấy (30 X 1220 X 2440) mm AA. Hàng mới 100%. NPL gỗ dùng để sx được mua trong nước theo hoá đơn số 0000174 (Cty Quang Sáu) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc đã qua tẩm sấy (30 X 1220 X 2440) mm AB. Hàng mới 100%. NPL gỗ dùng để sx được mua trong nước theo hoá đơn số 0000024 (Cty An Tiến) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc đã qua tẩm sấy (30 X 1220 X 2440) mm AC.Hàng mới 100%. NPL gỗ dùng để sx được mua trong nước theo hoá đơn số 0000163 (Cty Phúc Thịnh) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc đã qua tẩm sấy (37 X 610 X 3600) mm (AA).Hàng mới 100%. Sản xuất từ nguyên liệu gỗ được mua trong nước theo hoá đơn số 0000080 (Cty gỗ Thiên Phú) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc đã qua tẩm sấy (37 X 610 X 3600) mm AA. Hàng mới 100%. NPL gỗ dùng để sx được mua trong nước theo hoá đơn số 0000174 (Cty Quang Sáu) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc đã qua tẩm sấy (8 X 1220 X 2440) mm (AA). Hàng mới 100%. NPL gỗ dùng để sx được mua trong nước theo hoá đơn số 0000174 (Cty Quang Sáu) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc đã qua tẩm sấy (8 X 1220 X 2440) mm (AB). Hàng mới 100%. NPL gỗ dùng để sx được mua trong nước theo hoá đơn số 0000174 (Cty Quang Sáu) (xk)
- Mã HS 44187900: Ván lót sàn bằng gỗ keo lá tràm, kích thước (2100x122x18)mm, sku: 100784990. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187900: Ván lót sàn bằng gỗ keo lá tràm, kích thước (2100x122x18)mm, sku: 100785005. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187900: Ván lót sàn bằng gỗ keo lá tràm, kích thước (2100x122x18)mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187900: Ván lót sàn bằng gỗ Sồi trắng nhập kẩu (Chevron) đã được chạy mộng, soi rãnh, dạng tấm rời để ghép thành panel lát sàn hoàn chỉnh, dùng trong xây dựng (15*120*600) mm,Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187900: Ván lót sàn bằng gỗ Sồi trắng nhập khẩu (Herringbone) đã được chạy mộng, soi rãnh, dạng tấm rời để ghép thành panel lát sàn hoàn chỉnh, dùng trong xây dựng (15*120*600) mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187900: Ván lót sàn bằng gỗ Sồi trắng nhập khẩu, đã được chạy mộng, soi rãnh, dạng tấm rời để ghép thành panel lát sàn hoàn chỉnh, dùng trong xây dựng (15*120*1820) mm, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187900: Ván lót sàn ghép ngang bằng gỗ sồi trắng (15x303x303)mm (xk)
- Mã HS 44187900: Ván sàn ngoài trời làm bằng gỗ tràm, có đế nhựa, loại A. Mã WDT012-A, KT(300*300*24)mm, hàng 12 nan gỗ. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187900: VGHEP/ Tấm lát sàn 1200 x 300 x 18 mm (SP được làm từ gỗ B Đàn karrigum tròn NK Nam Phi, làm từ 30 thanh gỗ cơ sở đã lắp ghép với nhau.SP đã hoàn chỉnh) (xk)
- Mã HS 44187900: VGHEP/ Tấm lát sàn 1200 x 600 x 18 mm (SP được làm từ gỗ B Đàn karrigum tròn NK Nam Phi, làm từ 30 thanh gỗ cơ sở đã lắp ghép với nhau.SP đã hoàn chỉnh) (xk)
- Mã HS 44187900: VGHEP/ Tấm lát sàn 1800 x 405x 18 mm (SP được làm từ gỗ B Đàn karrigum tròn NK Nam Phi, làm từ 30 thanh gỗ cơ sở đã lắp ghép với nhau.SP đã hoàn chỉnh) (xk)
- Mã HS 44187900: VGHEP/ Tấm lát sàn 2200 x 610 x 26 mm (SP được làm từ gỗ B Đàn karrigum tròn NK Nam Phi, làm từ 30 thanh gỗ cơ sở đã lắp ghép với nhau.SP đã hoàn chỉnh) (xk)
- Mã HS 44187900: Vĩ (panen) lót sàn 06 nan, đã lắp ghép bằng gỗ tràm, đế vĩ nhựa, size: 30x30 x2.4cm, item: HO-DK 002. Hàng mới 100%, hàng không nhãn mác, xuất xứ Việt Nam. (xk)
- Mã HS 44187900: Vĩ (panen) lót sàn 08 nan xéo, đã lắp ghép bằng gỗ tràm, đế vĩ nhựa, size: 30x30 x2.4cm, item: HO-DK 004. Hàng mới 100%, hàng không nhãn mác, xuất xứ Việt Nam. (xk)
- Mã HS 44187900: Vĩ (panen) lót sàn 12 nan B, không vis đã lắp ghép bằng gỗ tràm, đế vĩ nhựa, size: 30 x 30 x 2.4 cm). Hàng mới 100%, hàng không nhãn mác, xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 44187900: Vĩ (panen) lót sàn 12 nan, đã lắp ghép bằng gỗ tràm, đế vĩ nhựa, size: 30x30 x2.4cm, item: HO-DK 001. Hàng mới 100%, hàng không nhãn mác, xuất xứ Việt Nam. (xk)
- Mã HS 44187900: Vĩ lát sàn 06 nan, đã lắp ghép bằng gỗ tràm, đế vĩ nhựa, size: 30x30 x2.4cm. Hàng mới 100%, hàng không nhãn mác, xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 44187900: Vỉ lót sàn (Deck Tile) Vỉ lót từ gỗ tràm vườn trông, đế có gắn vỉ nhựa, QC: 300 x 300 x 22mm; 96 Cái 10 thùng, Không nhãn hiệu. Mới 100%, SX tại VN (xk)
- Mã HS 44187900: Vĩ lót sàn 12 nan, đã lắp ghép bằng gỗ tràm, đế vĩ nhựa, size: 30x30 x2.4cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187900: Vĩ lót sàn 6 nan, đã lắp ghép bằng gỗ tràm, đế vĩ nhựa, size: 30x30 x2.4cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187900: Vỉ lót sàn bằng gỗ (mặt làm bằng Gỗ Tràm Bông Vàng thuộc gỗ rừng trồng, đế bằng nhựa) kích thước 30x30cm.12nan. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187900: Vỉ lót sàn bằng gỗ (mặt làm bằng Gỗ Tràm Bông Vàng thuộc gỗ rừng trồng, đế bằng nhựa) kích thước 30x30cm.6nan. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187900: Vỉ lót sàn bằng gỗ Tràm vườn trồng, Đế có gắn vỉ nhựa 6 nan, 25x32x2cm- G5-2007, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187900: Vỉ lót sàn đế bằng nhựa, mặt làm bằng Gỗ Tràm Bông Vàng thuộc gỗ rừng trồng, kích thước 30x30cm.12nan. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187900: Vỉ lót sàn đế bằng nhựa, mặt làm bằng Gỗ Tràm Bông Vàng thuộc gỗ rừng trồng, kích thước 30x30cm.6nan. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187900: Vỉ ván sàn 10 nan, làm từ gỗ keo tràm, kích thước 30 x30cm, đã gia cố lớp đế nhựa dưới đáy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187900: Vỉ ván sàn 12 nan, làm từ gỗ keo tràm, kích thước 30 x 30cm, đã gia cố lớp đế nhựa dưới đáy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187900: Vỉ ván sàn loại 12 thanh/vỉ, làm từ gỗ keo tràm, màu nâu, kích thước 30 x30x2.3cm, đã gia cố lớp nhựa dưới đáy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187900: Vỉ ván sàn loại 12 thanh/vỉ, làm từ gỗ keo tràm, màu tự nhiên, kích thước 30 x30x2.3cm, đã gia cố lớp nhựa dưới đáy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187900: Vỉ ván sàn loại 6 thanh/vỉ, làm từ gỗ keo tràm, màu nâu kích thước 30 x30x2.3cm, đã gia cố lớp nhựa dưới đáy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187900: Vỉ ván sàn loại 6 thanh/vỉ, làm từ gỗ keo tràm, màu tự nhiên kích thước 30 x30x2.3cm, đã gia cố lớp nhựa dưới đáy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44187900: VS-GDN01F/ Ván lót sàn bằng gỗ dái ngựa- Swietenia Macrophylla, kích thước (2100X1220X18)mm (xk)
- Mã HS 44187900: VS-GDN02F/ Ván lót sàn bằng gỗ dái ngựa- Swietenia Macrophylla, kích thước (2100X1220X18)mm (xk)
- Mã HS 44187900: VS-GDN03F/ Ván lót sàn bằng gỗ dái ngựa- Swietenia Macrophylla, kích thước (2100X1220X18)mm (xk)
- Mã HS 44187900: VS-GTR01/ Ván lót sàn bằng gỗ tràm bào, kích thước (2100X1220X18)mm (xk)
- Mã HS 44189100: THANG TRE 60W x 180H, MỚI 100% (xk)
- Mã HS 44189100: XTASC1142/ Mặt bậc cầu thang bằng gỗ tre ép nhập khẩu kích thước: 1066.8X292.1X15.88MM hàng không thuộc danh mục CITES (xk)
- Mã HS 44189100: XTASN1136/ Mặt bậc cầu thang bằng gỗ tre ép nhập khẩu kích thước: 914.4X292.1X15.88MM hàng không thuộc danh mục CITES (xk)
- Mã HS 44189100: XTASN1142/ Mặt bậc cầu thang bằng gỗ tre ép nhập khẩu kích thước: 1066.8X292.1X15.88MM hàng không thuộc danh mục CITES (xk)
- Mã HS 44189100: XTASN1148/ Mặt bậc cầu thang bằng gỗ tre ép NK kích thước: 1219.2X292.1X15.88MM hàng không thuộc danh mục CITES (xk)
- Mã HS 44189990: 2020SP125-4F048C/ Ván gỗ cầu thang,1 set gồm 2 ván gỗ kích thước: 1219.2x292.1x18MM, 1219.2X190.5X15MM,làm từ gỗ sồi NK, hàng không thuộc danh mục CITES (xk)
- Mã HS 44189990: 2020SP153-40013C/ Phụ kiện cầu thang thanh phào chỉ, kich thuoc: 320.7x47.7x22.2MM, làm từ gỗ sồi NK, hàng không thuộc danh mục CITES (xk)
- Mã HS 44189990: ACFO/ Ván lót sàn bằng gỗ acacia (tràm) đã đánh mộng, soi rãnh, làm láng (15*90*1000) mm, lau dầu (xk)
- Mã HS 44189990: AMG-CPO/XF-20-6/ Ván sàn chế biến từ gỗ dán, đã xẻ, tạo rãnh mặt sau, dán giấy (xk)
- Mã HS 44189990: AMG-EGW/XF-20-6/ Ván sàn chế biến từ gỗ dán, đã xẻ, tạo rãnh mặt sau, dán giấy (xk)
- Mã HS 44189990: AMG-FRM/XF-20-6/ Ván sàn chế biến từ gỗ dán, đã xẻ, tạo rãnh mặt sau, dán giấy (xk)
- Mã HS 44189990: AMG-LMO/XF-20-6/ Ván sàn chế biến từ gỗ dán, đã xẻ, tạo rãnh mặt sau, dán giấy (xk)
- Mã HS 44189990: AMG-MDO/XF-20-6/ Ván sàn chế biến từ gỗ dán, đã xẻ, tạo rãnh mặt sau, dán giấy (xk)
- Mã HS 44189990: BARYU-10-20/ Vách ngăn bằng gỗ BARYU-10-20 (xk)
- Mã HS 44189990: BARYU-1-20/ Vách ngăn bằng gỗ BARYU-1-20 (xk)
- Mã HS 44189990: BARYU-5-20/ Vách ngăn bằng gỗ BARYU-5-20 (xk)
- Mã HS 44189990: BARYU-6-20/ Vách ngăn bằng gỗ BARYU-6-20 (xk)
- Mã HS 44189990: BARYU-7-20/ Vách ngăn bằng gỗ BARYU-7-20 (xk)
- Mã HS 44189990: BARYU-8-20/ Vách ngăn bằng gỗ BARYU-8-20 (xk)
- Mã HS 44189990: BARYU-9-20/ Vách ngăn bằng gỗ BARYU-9-20 (xk)
- Mã HS 44189990: BJSR-01/ Ván ghép tấm bằng gỗ Thông- RADIATA PINE FINGER JOINT AND EDGE GLUED BOARDS KD10-12%MC- 18 x 89 x 4880 (mm) (xk)
- Mã HS 44189990: BJSR-02/ Ván ghép tấm bằng gỗ Thông- RADIATA PINE FINGER JOINT AND EDGE GLUED BOARDS KD10-12%MC- 18 x 140 x 4880 (mm) (xk)
- Mã HS 44189990: BJSR-03/ Ván ghép tấm bằng gỗ Thông- RADIATA PINE FINGER JOINT AND EDGE GLUED BOARDS KD10-12%MC- 18 x 184 x 4880 (mm) (xk)
- Mã HS 44189990: BJSR-11/ Ván ghép tấm bằng gỗ Thông-- RADIATA PINE FINGER JOINT AND EDGE GLUED BOARDS KD10-12%MC-18 x 138 x 5400(mm) (xk)
- Mã HS 44189990: BJSR-12/ Ván ghép tấm bằng gỗ Thông-- RADIATA PINE FINGER JOINT AND EDGE GLUED BOARDS KD10-12%MC- 18 x 185 x 5400(mm) (xk)
- Mã HS 44189990: BJSR-13/ Ván ghép tấm bằng gỗ Thông- RADIATA PINE FINGER JOINT AND EDGE GLUED BOARDS KD10-12%MC- 18 x 230 x 5400(mm) (xk)
- Mã HS 44189990: BJSR-13/ Ván ghép tấm bằng gỗ Thông-- RADIATA PINE FINGER JOINT AND EDGE GLUED BOARDS KD10-12%MC- 18 x 230 x 5400(mm) (xk)
- Mã HS 44189990: BJSR-15/ Ván ghép tấm bằng gỗ Thông-- RADIATA PINE FINGER JOINT AND EDGE GLUED BOARDS KD10-12%MC- 30 x 42 x 5400(mm) (xk)
- Mã HS 44189990: BJSR-19/ Ván ghép tấm bằng gỗ thông-- RADIATA PINE FINGER JOINT AND EDGE GLUED BOARDS KD10-12%MC- 18 x 90 x 5400 (mm) (xk)
- Mã HS 44189990: BJSR-27/ Ván ghép tấm bằng gỗ Thông-- RADIATA PINE FINGER JOINT AND EDGE GLUED BOARDS KD10-12%MC- 30 x 57 x 5400 (mm) (xk)
- Mã HS 44189990: BJSR-31/ Ván ghép tấm bằng gỗ Thông-- RADIATA PINE FINGER JOINT AND EDGE GLUED BOARDS KD10-12%MC- 18 x 125 x 5400 (mm) (xk)
- Mã HS 44189990: BJSR-35/ Ván ghép tấm bằng gỗ Thông- RADIATA PINE FINGER JOINT AND EDGE GLUED BOARDS KD10-12%MC- 18 x 190 x 4880 (mm) (xk)
- Mã HS 44189990: BJSR-36/ Ván ghép tấm bằng gỗ Thông- RADIATA PINE FINGER JOINT AND EDGE GLUED BOARDS KD10-12%MC- 18 x 190 x 6100 (mm) (xk)
- Mã HS 44189990: BJSR-37/ Ván ghép tấm bằng gỗ Thông- RADIATA PINE FINGER JOINT AND EDGE GLUED BOARDS KD10-12%MC- 18 x 242 x 4880 (mm) (xk)
- Mã HS 44189990: BJSR-38/ Ván ghép tấm bằng gỗ Thông- RADIATA PINE FINGER JOINT AND EDGE GLUED BOARDS KD10-12%MC- 18 x 242 x 6100 (mm) (xk)
- Mã HS 44189990: BJSR-43/ Ván ghép tấm bằng gỗ Thông- RADIATA PINE FINGER JOINT AND EDGE GLUED BOARDS KD10-12%MC- 36.5 x 89 x 4880 (mm) (xk)
- Mã HS 44189990: BJSR-44/ Ván ghép tấm bằng gỗ Thông-RADIATA PINE FINGER JOINT AND EDGE GLUED BOARDS KD10-12%MC- 36.5 x 89 x 6100 (mm) (xk)
- Mã HS 44189990: BJSR-46/ Ván ghép tấm bằng gỗ Thông- RADIATA PINE FINGER JOINT AND EDGE GLUED BOARDS KD10-12%MC- 36.5 x 235 x 4880 (mm) (xk)
- Mã HS 44189990: BJSR-47/ Ván ghép tấm bằng gỗ Thông- RADIATA PINE FINGER JOINT AND EDGE GLUED BOARDS KD10-12%MC- 36.5 x 286 x 4880 (mm) (xk)
- Mã HS 44189990: BJSR-48/ Ván ghép tấm bằng gỗ Thông- RADIATA PINE FINGER JOINT AND EDGE GLUED BOARDS KD10-12%MC- 36.5 x 286 x 6100 (mm) (xk)
- Mã HS 44189990: BJSR-49/ Ván ghép tấm bằng gỗ Thông- RADIATA PINE FINGER JOINT AND EDGE GLUED BOARDS KD10-12%MC- 38 x 38 x 6100 (mm) (xk)
- Mã HS 44189990: BJSR-50/ Ván ghép tấm bằng gỗ Thông- RADIATA PINE FINGER JOINT AND EDGE GLUED BOARDS KD10-12%MC- 18 x 89 x 6100 (mm) (xk)
- Mã HS 44189990: BJSR-51/ Ván ghép tấm bằng gỗ Thông- RADIATA PINE FINGER JOINT AND EDGE GLUED BOARDS KD10-12%MC- 18 x 184 x 6100 (mm) (xk)
- Mã HS 44189990: BJSR-52/ Ván ghép tấm bằng gỗ Thông- RADIATA PINE FINGER JOINT AND EDGE GLUED BOARDS KD10-12%MC- 18 x 235 x 6100 (mm) (xk)
- Mã HS 44189990: BJSR-52/ Ván ghép tấm bằng gỗ Thông- RADIATA PINE FINGER JOINT AND EDGE GLUED BOARDS KD10-12%MC-18 x 235 x 6100 (mm) (xk)
- Mã HS 44189990: BJSR-53/ Ván ghép tấm bằng gỗ Thông- RADIATA PINE FINGER JOINT AND EDGE GLUED BOARDS KD10-12%MC- 18 x 286 x 6100 (mm) (xk)
- Mã HS 44189990: BJSR-75/ Ván ghép tấm bằng gỗ Thông- RADIATA PINE FINGER JOINT AND EDGE GLUED BOARDS KD10-12%MC- 36.5 x 184 x 4880 (mm) (xk)
- Mã HS 44189990: BJSR-76/ Ván ghép tấm bằng gỗ Thông- RADIATA PINE FINGER JOINT AND EDGE GLUED BOARDS KD10-12%MC- 36.5 x 184 x 6100 (mm) (xk)
- Mã HS 44189990: BJSR-77/ Ván ghép tấm bằng gỗ Thông- RADIATA PINE FINGER JOINT AND EDGE GLUED BOARDS KD10-12%MC- 36.5 x 235 x 6100 (mm) (xk)
- Mã HS 44189990: Bộ chỉ nẹp cửa Primed Moulding Angle 28x28x2.4m X 10 Lnths- m/ Sp gỗ Sồi, 1 bộ 10thanh. Tên khoa học gỗ: QUERCUS SPP. Nhóm 7. Sản xuất tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 44189990: Bộ chỉ nẹp cửa Primed Moulding Angle 38X38X2.4M X 10 Lnths- W/ Sp gỗ Sồi, 1 bộ 10thanh. Tên khoa học gỗ: QUERCUS SPP. Nhóm 7. Sản xuất tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 44189990: Bộ chỉ nẹp cửa Primed Moulding Cover Slip 6x28x2.4mx20 lnths-a/ Sp gỗ Sồi, 1 bộ 20thanh. Tên khoa học gỗ: QUERCUS SPP. Nhóm 7. Sản xuất tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 44189990: Bộ chỉ nẹp cửa Primed Moulding Cover Slip 6x35x2.4mx20 lnths-b/ Sp gỗ Sồi, 1 bộ 20thanh. Tên khoa học gỗ: QUERCUS SPP. Nhóm 7. Sản xuất tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 44189990: Bộ chỉ nẹp cửa Primed moulding quad 15x15x2.4mx20 lnths-e (1 bộ 20thanh)/ Sp gỗ Sồi, 1 bộ 20thanh. Tên khoa học gỗ: QUERCUS SPP. Nhóm 7. Sản xuất tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 44189990: Bộ chỉ nẹp cửa Primed moulding quad 22x22x2.4mx20 lnths-g (1 bộ 20thanh)/ Sp gỗ Sồi, 1 bộ 20thanh. Tên khoa học gỗ: QUERCUS SPP. Nhóm 7. Sản xuất tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 44189990: Bộ chỉ nẹp cửa Primed Moulding Scotia18x18x2.4mx20 Lnths- p/ Sp gỗ Sồi, 1 bộ 20thanh. Tên khoa học gỗ: QUERCUS SPP. Nhóm 7. Sản xuất tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 44189990: BTAACA1136/ Mặt bậc cầu thang bằng gỗ keo mua trong nước kích thước: 914.4*292.1*25.4mm hàng không thuộc danh mục CITES (xk)
- Mã HS 44189990: BTAACA1142/ Mặt bậc cầu thang bằng gỗ keo mua trong nước kích thước: 1066.8*292.1*25.4mm hàng không thuộc danh mục CITES (xk)
- Mã HS 44189990: BTAACA1148/ Mặt bậc cầu thang bằng gỗ keo mua trong nước kích thước: 1219.2*292.1*25.4mm hàng không thuộc danh mục CITES (xk)
- Mã HS 44189990: BTAACA1160/ Mặt bậc cầu thang bằng gỗ keo mua trong nước kích thước: 1524*292.1*25.4mm hàng không thuộc danh mục CITES (xk)
- Mã HS 44189990: BTAACA1172/ Mặt bậc cầu thang bằng gỗ keo mua trong nước kích thước: 1828.8*292.1*25.4mm hàng không thuộc danh mục CITES (xk)
- Mã HS 44189990: BX-C042019/ Ván lót sàn bằng gỗ sồi trắng đã tạo rãnh, chà nhám và làm bóng bề mặt- WHITE OAK FLOOR, kích thước dài 2100 mm, rộng 110 mm, dày18 mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: BX-C042019/ Ván lót sàn bằng gỗ sồi trắng đã tạo rãnh, chà nhám và làm bóng bề mặt- WHITE OAK FLOOR, kích thước dài2100 mm, rộng110 mm, dày 18 mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: D16.21884600TV.CA/ Tay vịn cầu thang bằng gỗ cao su ghép (16.2x188x4600 mm) (xk)
- Mã HS 44189990: D16.21954600TV.CA/ Tay vịn cầu thang bằng gỗ cao su ghép (16.2x195x4600 mm) (xk)
- Mã HS 44189990: D16.22184600TV.CA/ Tay vịn cầu thang bằng gỗ cao su ghép (16.2x218x4600 mm) (xk)
- Mã HS 44189990: D1911004800MC/ Mặt cửa bằng gỗ cao su ghép (19x1100x4800 mm) (xk)
- Mã HS 44189990: D2211004800MC/ Mặt cửa bằng gỗ cao su ghép (22x1100x4800 mm) (xk)
- Mã HS 44189990: D28834800TV.CA/ Tay vịn cầu thang bằng gỗ cao su ghép (28x83x4800 mm) (xk)
- Mã HS 44189990: D2946318SIDE-R.OAK/ Viền cạnh bằng gỗ sồ đỏ (29x46x318 mm) (xk)
- Mã HS 44189990: D29554800TV.CA/ Tay vịn cầu thang bằng gỗ cao su ghép (29x55x4800 mm) (xk)
- Mã HS 44189990: D3011004700MC/ Mặt cửa bằng gỗ cao su ghép (30x1100x4700 mm) (xk)
- Mã HS 44189990: D302504400KB/ Khung bao cửa bằng gỗ cao su ghép (30x250x4400 mm) (xk)
- Mã HS 44189990: D302504700KB/ Khung bao cửa bằng gỗ cao su ghép (30x250x4700 mm) (xk)
- Mã HS 44189990: D302584400KB/ Khung bao cửa bằng gỗ cao su ghép (30x258x4400 mm) (xk)
- Mã HS 44189990: D302584700KB/ Khung bao cửa bằng gỗ cao su ghép (30x258x4700 mm) (xk)
- Mã HS 44189990: D302684400KB/ Khung bao cửa bằng gỗ cao su ghép (30x268x4400 mm) (xk)
- Mã HS 44189990: D302684700KB/ Khung bao cửa bằng gỗ cao su ghép (30x268x4700 mm) (xk)
- Mã HS 44189990: D303404400KB/ Khung bao cửa bằng gỗ cao su ghép (30x340x4400 mm) (xk)
- Mã HS 44189990: D303404700KB/ Khung bao cửa bằng gỗ cao su ghép (30x340x4700 mm) (xk)
- Mã HS 44189990: D306884400KB/ Khung bao cửa bằng gỗ cao su ghép (30x688x4400 mm) (xk)
- Mã HS 44189990: D306884700KB/ Khung bao cửa bằng gỗ cao su ghép (30x688x4700 mm) (xk)
- Mã HS 44189990: D3311004800MC/ Mặt cửa bằng gỗ cao su ghép (33x1100x4800 mm) (xk)
- Mã HS 44189990: D33554800TV.CA/ Tay vịn cầu thang bằng gỗ cao su ghép (33x55x4800 mm) (xk)
- Mã HS 44189990: D4011004800MC/ Mặt cửa bằng gỗ cao su ghép (40x1100x4800 mm) (xk)
- Mã HS 44189990: D406504800KB/ Khung bao cửa bằng gỗ cao su ghép (40x650x4800 mm) (xk)
- Mã HS 44189990: D44444500TV.CA/ Tay vịn cầu thang bằng gỗ cao su ghép (44x44x4500 mm) (xk)
- Mã HS 44189990: D46133349 R.OAK/ Bậc gỗ cầu thang bằng gỗ sồi đỏ và ván ép (46x133x349 mm) (xk)
- Mã HS 44189990: D46162419 R.OAK/ Bậc gỗ cầu thang bằng gỗ sồi đỏ và ván ép (46x162x419 mm) (xk)
- Mã HS 44189990: D462921067 R.OAK/ Bậc gỗ cầu thang bằng gỗ sồi đỏ (46x292x1067 mm) (xk)
- Mã HS 44189990: D516504800KB/ Khung bao cửa bằng gỗ cao su ghép (51x650x4800 mm) (xk)
- Mã HS 44189990: D55554800TV.CA/ Tay vịn cầu thang bằng gỗ cao su ghép (55x55x4800 mm) (xk)
- Mã HS 44189990: D55674800TV.CA/ Tay vịn cầu thang bằng gỗ cao su ghép (55x67x4800 mm) (xk)
- Mã HS 44189990: D55704800TV.CA/ Tay vịn cầu thang bằng gỗ cao su ghép (55x70x4800 mm) (xk)
- Mã HS 44189990: D55903000TV.CA/ Tay vịn cầu thang bằng gỗ cao su ghép (55x90x3000 mm) (xk)
- Mã HS 44189990: D566504800KB/ Khung bao cửa bằng gỗ cao su ghép (56x650x4800 mm) (xk)
- Mã HS 44189990: D701124400TV.CA/ Tay vịn cầu thang bằng gỗ cao su ghép (70x112x4400 mm) (xk)
- Mã HS 44189990: D701403100TV.CA/ Tay vịn cầu thang bằng gỗ cao su ghép (70x140x3100 mm) (xk)
- Mã HS 44189990: D701404800TV.CA/ Tay vịn cầu thang bằng gỗ cao su ghép (70x140x4800 mm) (xk)
- Mã HS 44189990: D70704800TV.CA/ Tay vịn cầu thang bằng gỗ cao su ghép (70x70x4800 mm) (xk)
- Mã HS 44189990: DHN-458/ Ván sàn bằng gỗ thích (A/B), được ghép dọc ghép ngang, dùng trong xây dựng, kích thước (2000x450x30)mm, không nhãn hiệu, số lượng: 120 thanh (xk)
- Mã HS 44189990: DHN-458/ Ván sàn bằng gỗ thích (A/B), được ghép dọc ghép ngang, dùng trong xây dựng, kích thước (2000x450x30)mm, không nhãn hiệu, số lượng: 60 thanh (xk)
- Mã HS 44189990: DHN-458/ Ván sàn bằng gỗ thích, (A/B), được ghép dọc ghép ngang, dùng trong xây dựng, kích thước (2000x450x30)mm, không nhãn hiệu, số lượng: 120 thanh (xk)
- Mã HS 44189990: DHN-459/ Ván sàn bằng gỗ thích (M- 1) (A/A), được ghép dọc ghép ngang, dùng trong xây dựng, kích thước (2000x400x24)mm, không nhãn hiệu, số lượng: 148 thanh (xk)
- Mã HS 44189990: DHN-459/ Ván sàn bằng gỗ thích (M- 1) (A/A), được ghép dọc ghép ngang, dùng trong xây dựng, kích thước (2000x400x24)mm, không nhãn hiệu, số lượng: 222 thanh (xk)
- Mã HS 44189990: DHN-459/ Ván sàn bằng gỗ thích (M- 1) (A/A), được ghép dọc ghép ngang, dùng trong xây dựng, kích thước (2000x400x24)mm, không nhãn hiệu, số lượng: 74 thanh (xk)
- Mã HS 44189990: DHN-460/ Ván sàn bằng gỗ thích (M- 5) (A/B)h, được ghép dọc ghép ngang, dùng trong xây dựng, kích thước (930x390x24)mm, không nhãn hiệu, số lượng: 74 thanh (xk)
- Mã HS 44189990: DHN-463/ Ván sàn bằng gỗ thích (M- 9) (A/B), được ghép dọc ghép ngang, dùng trong xây dựng, kích thước (780x390x18)mm, không nhãn hiệu, số lượng: 150 thanh (xk)
- Mã HS 44189990: DHN-463/ Ván sàn bằng gỗ thích (M- 9) (A/B), được ghép dọc ghép ngang, dùng trong xây dựng, kích thước (780x390x18)mm, không nhãn hiệu, số lượng: 300 thanh (xk)
- Mã HS 44189990: DHN-464/ Ván sàn bằng gỗ thích (M- 10) (A/B), được ghép dọc ghép ngang, dùng trong xây dựng, kích thước (452x390x18)mm, không nhãn hiệu, số lượng: 75 thanh (xk)
- Mã HS 44189990: DHN-465/ Ván sàn bằng gỗ thích (M- 11) (A/B), được ghép dọc ghép ngang, dùng trong xây dựng, kích thước (928x390x18)mm, không nhãn hiệu, số lượng: 75 thanh (xk)
- Mã HS 44189990: DHN-466/ Ván sàn bằng gỗ thông (A/B), được ghép dọc ghép ngang, dùng trong xây dựng, kích thước (2000x910x30)mm, không nhãn hiệu, số lượng: 30 thanh (xk)
- Mã HS 44189990: DHN-466/ Ván sàn bằng gỗ thông, (A/B), được ghép dọc ghép ngang, dùng trong xây dựng, kích thước (2000x910x30)mm, không nhãn hiệu, số lượng: 30 thanh (xk)
- Mã HS 44189990: DHN-477/ Thanh khung cửa bằng gỗ thông (KCJC- NW NO 06009) (44800), kích thước (576x117x21)mm, không nhãn hiệu, số lượng: 256 thanh (xk)
- Mã HS 44189990: DHN-478/ Thanh khung cửa bằng gỗ thông (KCJC- NW NO 06009) (44800), kích thước (947x117x21)mm, không nhãn hiệu, số lượng: 256 thanh (xk)
- Mã HS 44189990: DHN-482/ Thanh khung cửa bằng gỗ thông (KCJC- LC NO 16020) (46830), kích thước (2027x117x21)mm, không nhãn hiệu, số lượng: 80 thanh (xk)
- Mã HS 44189990: DHN-482/ Thanh khung cửa bằng gỗ thông (KCJC- NW NO 16020) (44830), kích thước (2027x117x21)mm, không nhãn hiệu, số lượng: 80 thanh (xk)
- Mã HS 44189990: DHN-483/ Thanh khung cửa bằng gỗ thông (KCJC- LC NO 16020) (46830), kích thước (1576x117x21)mm, không nhãn hiệu, số lượng: 40 thanh (xk)
- Mã HS 44189990: DHN-483/ Thanh khung cửa bằng gỗ thông (KCJC- NW NO 16020) (44830), kích thước (1576x117x21)mm, không nhãn hiệu, số lượng: 40 thanh (xk)
- Mã HS 44189990: DHN-484/ Thanh khung cửa bằng gỗ thông (KCJC- LC NO 06009) (56801), kích thước (586x125x21)mm, không nhãn hiệu, số lượng: 112 thanh (xk)
- Mã HS 44189990: DHN-484/ Thanh khung cửa bằng gỗ thông (KCJC- LC NO 06011) (56861), kích thước (586x125x21)mm, không nhãn hiệu, số lượng: 84 thanh (xk)
- Mã HS 44189990: DHN-484/ Thanh khung cửa bằng gỗ thông (KCJC- NW NO 06009) (54801), kích thước (586x125x21)mm, không nhãn hiệu, số lượng: 448 thanh (xk)
- Mã HS 44189990: DHN-484/ Thanh khung cửa bằng gỗ thông (KCJC- NW NO 06011) (54861), kích thước (586x125x21)mm, không nhãn hiệu, số lượng: 84 thanh (xk)
- Mã HS 44189990: DHN-485/ Thanh khung cửa bằng gỗ thông (KCJC- LC NO 06009) (56801), kích thước (957x125x21)mm, không nhãn hiệu, số lượng: 112 thanh (xk)
- Mã HS 44189990: DHN-485/ Thanh khung cửa bằng gỗ thông (KCJC- NW NO 06009) (54801), kích thước (957x125x21)mm, không nhãn hiệu, số lượng: 448 thanh (xk)
- Mã HS 44189990: DHN-486/ Thanh khung cửa bằng gỗ thông (KCJC- LC NO 16011) (56811), kích thước (1586x125x21)mm, không nhãn hiệu, số lượng: 112 thanh (xk)
- Mã HS 44189990: DHN-486/ Thanh khung cửa bằng gỗ thông (KCJC- LC NO 16018) (56821), kích thước (1586x125x21)mm, không nhãn hiệu, số lượng: 112 thanh (xk)
- Mã HS 44189990: DHN-486/ Thanh khung cửa bằng gỗ thông (KCJC- LC NO 16020) (56831), kích thước (1586x125x21)mm, không nhãn hiệu, số lượng: 42 thanh (xk)
- Mã HS 44189990: DHN-486/ Thanh khung cửa bằng gỗ thông (KCJC- NW NO 16018) (54821), kích thước (1586x125x21)mm, không nhãn hiệu, số lượng: 112 thanh (xk)
- Mã HS 44189990: DHN-486/ Thanh khung cửa bằng gỗ thông (KCJC- NW NO 16020) (54831), kích thước (1586x125x21)mm, không nhãn hiệu, số lượng: 84 thanh (xk)
- Mã HS 44189990: DHN-487/ Thanh khung cửa bằng gỗ thông (KCJC- LC NO 06011) (56861), kích thước (1157x125x21)mm, không nhãn hiệu, số lượng: 84 thanh (xk)
- Mã HS 44189990: DHN-487/ Thanh khung cửa bằng gỗ thông (KCJC- LC NO 16011) (56811), kích thước (1157x125x21)mm, không nhãn hiệu, số lượng: 112 thanh (xk)
- Mã HS 44189990: DHN-487/ Thanh khung cửa bằng gỗ thông (KCJC- NW NO 06011) (54861) kích thước (1157x125x21)mm, không nhãn hiệu, số lượng: 84 thanh (xk)
- Mã HS 44189990: DHN-488/ Thanh khung cửa bằng gỗ thông (KCJC- LC NO 16018) (56821), kích thước (1857x125x21)mm, không nhãn hiệu, số lượng: 112 thanh (xk)
- Mã HS 44189990: DHN-488/ Thanh khung cửa bằng gỗ thông (KCJC- NW NO 16018) (54821), kích thước (1857x125x21)mm, không nhãn hiệu, số lượng: 112 thanh (xk)
- Mã HS 44189990: DHN-489/ Thanh khung cửa bằng gỗ thông (KCJC- LC NO 16020) (56831), kích thước (2028x125x21)mm, không nhãn hiệu, số lượng: 84 thanh (xk)
- Mã HS 44189990: DHN-489/ Thanh khung cửa bằng gỗ thông (KCJC- NW NO 06020) (54870), kích thước (2028x125x21)mm, không nhãn hiệu, số lượng: 84 thanh (xk)
- Mã HS 44189990: DHN-489/ Thanh khung cửa bằng gỗ thông (KCJC- NW NO 16020) (54831), kích thước (2028x125x21)mm, không nhãn hiệu, số lượng: 168 thanh (xk)
- Mã HS 44189990: DHN-491/ Thanh khung cửa bằng gỗ thông (NW) (44130), kích thước (3640x125x21)mm, không nhãn hiệu, số lượng: 588 thanh (xk)
- Mã HS 44189990: DHN-494/ Chỉ tường bằng gỗ thông (NW) (34060), kích thước (4100x32x21)mm, không nhãn hiệu, số lượng: 162 thanh (xk)
- Mã HS 44189990: DHN-499/ Ván sàn bằng gỗ thích (FJL), dùng trong xây dựng, kích thước (1820x105x12)mm, không nhãn hiệu, số lượng: 1152 thanh (xk)
- Mã HS 44189990: DHN-499/ Ván sàn bằng gỗ thích (FJL), được ghép dọc ghép ngang, dùng trong xây dựng, kích thước (1820x105x12)mm, không nhãn hiệu, số lượng: 1152 thanh (xk)
- Mã HS 44189990: DHN-499/ Ván sàn bằng gỗ thích, dùng trong xây dựng, kích thước (1820x105x12)mm, không nhãn hiệu, số lượng: 576 thanh (xk)
- Mã HS 44189990: DHN-499/ Ván sàn bằng gỗ thích, được ghép dọc ghép ngang, dùng trong xây dựng, kích thước (1820x105x12)mm, không model, không nhãn hiệu, số lượng: 1728 thanh (xk)
- Mã HS 44189990: DHN-499/ Ván sàn bằng gỗ thích, được ghép dọc ghép ngang, dùng trong xây dựng, kích thước (1820x105x12)mm, không nhãn hiệu, số lượng: 1728 thanh (xk)
- Mã HS 44189990: DHN-499/ Ván sàn bằng gỗ thích, được ghép dọc ghép ngang, dùng trong xây dựng, kích thước (1820x105x12)mm, không nhãn hiệu, số lượng: 3456 thanh (xk)
- Mã HS 44189990: DHN-499/ Ván sàn bằng gỗ thích, được ghép dọc ghép ngang, dùng trong xây dựng, kích thước (1820x105x12)mm, không nhãn hiệu, số lượng: 4032 thanh (xk)
- Mã HS 44189990: DHN-501/ Ván sàn bằng gỗ thích (A/B), được ghép dọc ghép ngang, dùng trong xây dựng, kích thước (2000x450x24)mm, không nhãn hiệu, số lượng: 148 thanh (xk)
- Mã HS 44189990: DHN-501/ Ván sàn bằng gỗ thích, (A/B), được ghép dọc ghép ngang, dùng trong xây dựng, kích thước (2000x450x24)mm, không nhãn hiệu, số lượng: 148 thanh (xk)
- Mã HS 44189990: DHN-502/ Ván sàn bằng gỗ thích (M- 3) (A/B), được ghép dọc ghép ngang, dùng trong xây dựng, kích thước (782x390x24)mm, không nhãn hiệu, số lượng: 144 thanh (xk)
- Mã HS 44189990: DHN-511/ Ván ốp tường bằng gỗ thích, được ghép dọc ghép ngang, dùng trong xây dựng, kích thước (1950x75x10)mm, không model, không nhãn hiệu, số lượng: 1760 thanh (xk)
- Mã HS 44189990: DHN-511/ Ván ốp tường bằng gỗ thích, được ghép dọc ghép ngang, dùng trong xây dựng, kích thước (1950x75x10)mm, không nhãn hiệu, số lượng: 1760 thanh (xk)
- Mã HS 44189990: DHN-511/ Ván ốp tường bằng gỗ thích, được ghép dọc ghép ngang, dùng trong xây dựng, kích thước (1950x75x10)mm, không nhãn hiệu, số lượng: 660 thanh (xk)
- Mã HS 44189990: DHN-512/ Ván sàn bằng gỗ thích (A/B), được ghép dọc ghép ngang, dùng trong xây dựng, kích thước (4000x500x30)mm, không nhãn hiệu, số lượng: 10 thanh (xk)
- Mã HS 44189990: DHN-515/ Tấm ván ghép bằng gỗ thích (KMFM2B-(1)R-2), dùng làm cầu thang, kích thước (960x960x35)mm, không nhãn hiệu, số lượng: 10 thanh (xk)
- Mã HS 44189990: DHN-515/ Tấm ván ghép bằng gỗ thích (KMFM2B-(2)R-2), dùng làm cầu thang, kích thước (960x960x35)mm, không nhãn hiệu, số lượng: 10 thanh (xk)
- Mã HS 44189990: DHN-515/ Tấm ván ghép bằng gỗ thích (KMFM3-R-2), dùng làm cầu thang, kích thước (960x960x35)mm, không nhãn hiệu, số lượng: 10 thanh (xk)
- Mã HS 44189990: DHN-516/ Ván sàn bằng gỗ thích (A/B), được ghép dọc ghép ngang, dùng trong xây dựng, kích thước (4000x155x30)mm, không nhãn hiệu, số lượng: 60 thanh (xk)
- Mã HS 44189990: DHN-517/ Chỉ tường bằng gỗ thích (HM3960-2), dùng trong xây dựng, kích thước (3900x60x9)mm, không nhãn hiệu, số lượng: 200 thanh (xk)
- Mã HS 44189990: DHN-518/ Tấm ván ghép bằng gỗ thích (KMKE8521-2), dùng làm cầu thang, kích thước (850x213x9)mm, không nhãn hiệu, số lượng: 480 thanh (xk)
- Mã HS 44189990: DHN-520/ Ván sàn bằng gỗ thích (M- 6) (A/B), được ghép dọc ghép ngang, dùng trong xây dựng, kích thước (1307x400x24)mm, không nhãn hiệu, số lượng: 74 thanh (xk)
- Mã HS 44189990: DHN-528/ Ván sàn bằng gỗ thích (A/B), được ghép dọc ghép ngang, dùng trong xây dựng, kích thước (2000x450x18)mm, không nhãn hiệu, số lượng: 100 thanh (xk)
- Mã HS 44189990: DHN-532/ Ván sàn bằng gỗ thích (A/B), được ghép dọc ghép ngang, dùng trong xây dựng, kích thước (3000x450x30)mm, không nhãn hiệu, số lượng: 120 thanh (xk)
- Mã HS 44189990: DHN-532/ Ván sàn bằng gỗ thích, (A/B), được ghép dọc ghép ngang, dùng trong xây dựng, kích thước (3000x450x30)mm, không nhãn hiệu, số lượng: 60 thanh (xk)
- Mã HS 44189990: DHN-535/ Ván sàn bằng gỗ thích (A/B), được ghép dọc ghép ngang, dùng trong xây dựng, kích thước (2000x300x18)mm, không nhãn hiệu, số lượng: 150 thanh (xk)
- Mã HS 44189990: DHN-536/ Ván sàn bằng gỗ thích (A/B), được ghép dọc ghép ngang, dùng trong xây dựng, kích thước (2000x910x30)mm, không nhãn hiệu, số lượng: 60 thanh (xk)
- Mã HS 44189990: DHN-537/ Ván sàn bằng gỗ thông (A/B), được ghép dọc ghép ngang, dùng trong xây dựng, kích thước (2000x300x24)mm, không nhãn hiệu, số lượng: 111 thanh (xk)
- Mã HS 44189990: DHN-545/ Thanh khung cửa bằng gỗ thông (KCJC- NW NO 06020) (54870), kích thước (606x125x21)mm, không nhãn hiệu, số lượng: 42 thanh (xk)
- Mã HS 44189990: DHN-546/ Chỉ tường góc bằng gỗ thích (HM1560- L-2), dùng trong xây dựng, kích thước (150x150x9)mm, không nhãn hiệu, số lượng: 100 thanh (xk)
- Mã HS 44189990: DHN-547/ Tấm ván ghép bằng gỗ thích (KMO9210-2), dùng làm cầu thang, kích thước (920x1000x35)mm, không nhãn hiệu, số lượng: 10 thanh (xk)
- Mã HS 44189990: DHN-549/ Tấm ván ghép bằng gỗ thích (KMG1824-2), dùng làm cầu thang, kích thước (1800x240x27)mm, không nhãn hiệu, số lượng: 30 thanh (xk)
- Mã HS 44189990: DHN-550/ Tấm ván ghép bằng gỗ thích (KMGM2330-2), dùng làm cầu thang, kích thước (2300x300x27)mm, không nhãn hiệu, số lượng: 30 thanh (xk)
- Mã HS 44189990: DHN-551/ Tấm ván ghép bằng gỗ thích (KMF8525-2), dùng làm cầu thang, kích thước (850x258x35)mm, không nhãn hiệu, số lượng: 96 thanh (xk)
- Mã HS 44189990: DHN-552/ Tấm ván ghép bằng gỗ thích (KMG4024-2), dùng làm cầu thang, kích thước (4000x240x27)mm, không nhãn hiệu, số lượng: 20 thanh (xk)
- Mã HS 44189990: DHN-555/ Tấm ván ghép bằng gỗ thích (KMKE1021-2), dùng làm cầu thang, kích thước (1050x213x9)mm, không nhãn hiệu, số lượng: 80 thanh (xk)
- Mã HS 44189990: DHN-556/ Thanh tay vịn cầu thang bằng gỗ thích (TM4035-2), dùng trong xây dựng, kích thước (4000x34.5x34.5)mm, không nhãn hiệu, số lượng: 50 thanh (xk)
- Mã HS 44189990: DHN-561/ Chỉ tường bằng gỗ thông (3100), kích thước (1820x12x10)mm, không nhãn hiệu, số lượng: 10000 thanh (xk)
- Mã HS 44189990: DHN-568/ Ván sàn bằng gỗ óc chó (FJL), được ghép dọc ghép ngang, dùng trong xây dựng, kích thước (1820x105x12)mm, không nhãn hiệu, số lượng: 576 thanh (xk)
- Mã HS 44189990: DHN-568/ Ván sàn bằng gỗ óc chó, được ghép dọc ghép ngang, dùng trong xây dựng, kích thước (1820x105x12)mm, không nhãn hiệu, số lượng: 1152 thanh (xk)
- Mã HS 44189990: DHN-568/ Ván sàn bằng gỗ óc chó, được ghép dọc ghép ngang, dùng trong xây dựng, kích thước (1820x105x12)mm, không nhãn hiệu, số lượng: 576 thanh (xk)
- Mã HS 44189990: DHN-569/ Ván sàn bằng gỗ óc chó, được ghép dọc ghép ngang, dùng trong xây dựng, kích thước (1820x90x12)mm, không nhãn hiệu, số lượng: 700 thanh (xk)
- Mã HS 44189990: DHN-571/ Ván sàn bằng gỗ thích (M- 4) (A/B), được ghép dọc ghép ngang, dùng trong xây dựng, kích thước (453x390x24)mm, không nhãn hiệu, số lượng: 74 thanh (xk)
- Mã HS 44189990: DHN-590/ Ván sàn bằng gỗ thông (A/B), được ghép dọc ghép ngang, dùng trong xây dựng, kích thước (2000x450x30)mm, không nhãn hiệu, số lượng: 60 thanh (xk)
- Mã HS 44189990: DHN-590/ Ván sàn bằng gỗ thông, (A/B), được ghép dọc ghép ngang, dùng trong xây dựng, kích thước (2000x450x30)mm, không nhãn hiệu, số lượng: 60 thanh (xk)
- Mã HS 44189990: DHN-594/ Tấm ván ghép bằng gỗ thích (KMF8527-2), dùng làm cầu thang, kích thước (850x270x35)mm, không nhãn hiệu, số lượng: 96 thanh (xk)
- Mã HS 44189990: DHN-629/ Ván sàn bằng gỗ thông, (A/B), được ghép dọc ghép ngang, dùng trong xây dựng, kích thước (2000x300x18)mm, không nhãn hiệu, số lượng: 150 thanh (xk)
- Mã HS 44189990: DHN-630/ Thanh khung cửa bằng gỗ thông (MH2314-2), dùng trong xây dựng, kích thước (2300x145x21)mm, không nhãn hiệu, số lượng: 50 thanh (xk)
- Mã HS 44189990: DHN-631/ Ván sàn bằng gỗ thông, được ghép dọc ghép ngang, dùng trong xây dựng, kích thước (1820x910x24)mm, không nhãn hiệu, số lượng: 148 thanh (xk)
- Mã HS 44189990: DHN-632/ Ván sàn bằng gỗ thông (A/B), được ghép dọc ghép ngang, dùng trong xây dựng, kích thước (2000x450x24)mm, không nhãn hiệu, số lượng: 74 thanh (xk)
- Mã HS 44189990: DHN-633/ Tấm ván ghép bằng gỗ thích (KMFS1127-2), dùng làm cầu thang, kích thước (1100x270x35)mm, không nhãn hiệu, số lượng: 32 thanh (xk)
- Mã HS 44189990: DHN-634/ Ván sàn bằng gỗ thích, được ghép dọc ghép ngang, dùng trong xây dựng, kích thước (3000x640x30)mm, không nhãn hiệu, số lượng: 30 thanh (xk)
- Mã HS 44189990: DHN-635/ Ván sàn bằng gỗ thông, được ghép dọc ghép ngang, dùng trong xây dựng, kích thước (910x105x12)mm, không model, không nhãn hiệu, số lượng: 1152 thanh (xk)
- Mã HS 44189990: DMS1002/ Tấm gỗ nhựa tổng hợp màu nâu DMS 1417 (1.417m*0.145m*0.03m) (xk)
- Mã HS 44189990: EAPWF/ Ván lót sàn bằng gỗ ash (tần bì) kết hợp ván ép đã dáng mộng, soi rãnh, làm láng (15*90*1820) mm (xk)
- Mã HS 44189990: EKEF/ Ván sàn ghép và dán nhiều lớp bằng gỗ oak (sồi) đã đánh mộng, soi rãnh, làm láng (15*189*1820) mm (xk)
- Mã HS 44189990: EKF/ Ván lót sàn bằng gỗ oak (sồi) đã đánh mộng, soi rãnh, làm láng (12*120*1800) mm FSC 100% (xk)
- Mã HS 44189990: EKF/ Ván lót sàn bằng gỗ oak (sồi) đã đánh mộng, soi rãnh, làm láng (15*130*1800) mm FSC 100% (xk)
- Mã HS 44189990: EKF/ Ván lót sàn bằng gỗ oak (sồi) đã đánh mộng, soi rãnh, làm láng (15*130*1820)) mm (xk)
- Mã HS 44189990: EKF/ Ván lót sàn bằng gỗ oak (sồi) đã đánh mộng, soi rãnh, làm láng (15*130*200) mm FSC 100% (xk)
- Mã HS 44189990: EKF/ Ván lót sàn bằng gỗ oak (sồi) đã đánh mộng, soi rãnh, làm láng (15*57*456) mm FSC 100% (xk)
- Mã HS 44189990: EKF/ Ván lót sàn bằng gỗ oak (sồi) đã đánh mộng, soi rãnh, làm láng (15*85*1820) mm (xk)
- Mã HS 44189990: EKF/ Ván lót sàn bằng gỗ oak (sồi) đã đánh mộng, soi rãnh, làm láng (15*90*1800) mm FSC 100% (xk)
- Mã HS 44189990: EKF/ Ván lót sàn bằng gỗ oak (sồi) đã đánh mộng, soi rãnh, làm láng (15*90*1820) mm FSC 100% (xk)
- Mã HS 44189990: EKF/ Ván lót sàn bằng gỗ oak (sồi) đã đánh mộng, soi rãnh, làm láng (15*90*200) mm FSC 100% (xk)
- Mã HS 44189990: EKF/ Ván lót sàn bằng gỗ oak (sồi) đã đánh mộng, soi rãnh, làm láng (15*90*300-1820) mm (xk)
- Mã HS 44189990: EKF/ Ván lót sàn bằng gỗ oak (sồi) đã đánh mộng, soi rãnh, làm láng (18*150*1820) mm FSC 100% (xk)
- Mã HS 44189990: EKF/ Ván lót sàn bằng gỗ oak (sồi) đã đánh mộng, soi rãnh, làm láng (20*200*2200) mm FSC 100% (xk)
- Mã HS 44189990: EKF/ Ván sàn bằng gỗ oak (sồi) đã đánh mộng, soi rãnh, làm láng (15*130*1820) mm (xk)
- Mã HS 44189990: EKF/ Ván sàn bằng gỗ oak (sồi) đã đánh mộng, soi rãnh, làm láng (15*150*1820) mm (xk)
- Mã HS 44189990: EKPWF/ Ván lót sàn bằng gỗ oak (sồi) kết hợp ván ép đã dáng mộng, soi rãnh, làm láng (15*90*1820) mm (xk)
- Mã HS 44189990: EKPWF/ Ván lót sàn bằng gỗ oak (sồi) kết hợp ván ép đã đánh mộng, soi rãnh, làm láng (15*121.2*700) mm (xk)
- Mã HS 44189990: ELPWF/ Ván lót sàn bằng gỗ elm (du) kết hợp ván ép đã dáng mộng, soi rãnh, làm láng (15*90*1820) mm (xk)
- Mã HS 44189990: ESZP-BTB/V-20-6/ Ván sàn chế biến từ gỗ dán, đã xẻ, tạo rãnh mặt sau, dán giấy (xk)
- Mã HS 44189990: ESZP-BTW/V-20-6/ Ván sàn chế biến từ gỗ dán, đã xẻ, tạo rãnh mặt sau, dán giấy (xk)
- Mã HS 44189990: EW15/3-620/ Panel Ván sàn Engineered Walnut, (dày15 mm), 2 lớp gồm 1 lớp ván ép 12mm và 1 lớp ván lạng Wainut 3mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: FJ32/ Component Finger Joint 32mm- Bán thành phẩm cửa gỗ, sản phẩm làm từ gỗ thông (xk)
- Mã HS 44189990: FL781/ Ván lót sàn PLYWOOD (mặt gỗ sồi- OAK) (14*190*1900)mmhàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: FL782/ Ván lót sàn PLYWOOD (mặt gỗ sồi- OAK) (15*190*1900)mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: FL783/ Ván lót sàn PLYWOOD (mặt gỗ sồi- OAK) (15*190*1900)mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: FL785/ Ván lót sàn PLYWOOD- gỗ BIRCH (mặt gỗ sồi- OAK) (15*190*1900)mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: FL787/ Ván lót sàn gỗ BẠCH ĐÀN- gỗ BIRCH (mặt gỗ HICKORY) (12X152.4X2400)mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: FL788/ Ván lót sàn gỗ BẠCH ĐÀN- gỗ BIRCH (mặt gỗ HICKORY) (12X152.4X2400)mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: FL791/ Ván lót sàn PLYWOOD (mặt gỗ sồi OAK) (12*190*1900)mm (xk)
- Mã HS 44189990: FL793/ Ván lót sàn BẠCH ĐÀN- gỗ BIRCH (mặt gỗ sồi- OAK) (14*190*1900)mm (xk)
- Mã HS 44189990: FL799/ Ván lót sàn PLYWOOD (mặt gỗ sồi- OAK) (15*190*1900)mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: FL802/ Ván lót sàn PLYWOOD (mặt gỗ sồi WHITE OAK) (15*190*1900)mm (xk)
- Mã HS 44189990: FL804/ Ván lót sàn PLYWOOD (mặt gỗ sồi WHITE OAK) (15*240*2200)mm (xk)
- Mã HS 44189990: FL805/ Ván lót sàn PLYWOOD (mặt gỗ HICKORY) (14x190x1900)mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: FL806/ Ván lót sàn BẠCH ĐÀN- gỗ BIRCH (mặt gỗ HICKORY) (14*190*1900)mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: FL807/ Ván lót sàn PLYWOOD (mặt gỗ sồi- OAK) (18*220*2200)mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: FL808/ Ván lót sàn PLYWOOD (mặt gỗ sồi- OAK) (18*220*2200)mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: FL809/ Ván lót sàn PLYWOOD (mặt gỗ sồi- OAK) (12*190*1900)mm (xk)
- Mã HS 44189990: FL810/ Ván lót sàn PLYWOOD (mặt gỗ sồi- OAK) (12*190*1900)mm (xk)
- Mã HS 44189990: FL811/ Ván lót sàn PLYWOOD (mặt gỗ sồi- OAK) (14*190*1900)mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: FL812/ Ván lót sàn gỗ BẠCH ĐÀN- gỗ BIRCH (mặt gỗ WHITE OAK) (15*190*1900)mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: FL813/ Ván lót sàn gỗ BẠCH ĐÀN- gỗ BIRCH (mặt gỗ HARD MAPLE) (14*152.4*2400)mm (xk)
- Mã HS 44189990: FL814/ Ván lót sàn PLYWOOD- gỗ BIRCH (mặt gỗ sồi- OAK) (12*190*1900)mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: FL815/ Ván lót sàn PLYWOOD- gỗ BIRCH (mặt gỗ sồi- OAK) (12*190*1900)mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: FL816/ Ván lót sàn gỗ BẠCH ĐÀN- gỗ ALDER (mặt gỗ sồi- OAK) (15*190*1900)mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: FL817/ Ván lót sàn BẠCH ĐÀN- gỗ ALDER (mặt gỗ sồi- OAK) (14*190*1900)mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: FL818/ Ván lót sàn PLYWOOD (mặt gỗ sồi- OAK) (19*558*762)mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: FL819/ Ván lót sàn PLYWOOD (mặt gỗ sồi- OAK) (19*610*610)mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: FL820/ Ván lót sàn PLYWOOD (mặt gỗ sồi- OAK) (19*406*610)mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: FL821/ Ván lót sàn PLYWOOD (mặt gỗ sồi- OAK) (19*305*406)mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: FL822/ Ván lót sàn PLYWOOF (mặt gỗ HICKORY) (14*190*1900)mm, hằng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: FL823/ Ván lót sàn gỗ BẠCH ĐÀN- gỗ ALDER (mặt gỗ WHITE OAK) (15*190*1900)mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: GH002/ Ván lát sàn gỗ Hồ Đào dán lên ván ép (12 x 82.5 x 2200)mm (xk)
- Mã HS 44189990: Gỗ ghép từ gỗ cao su dạng tấm đã được bào nhẵn bốn mặt chưa sơn phủ, được ghép ngang(Button joint) nhiều lớp từ các thanh gỗ ghép nối đầu(Finger joint)(L:1.308M3,ĐG:780USD/M3) (xk)
- Mã HS 44189990: Gỗ ghép từ gỗ cao su dạng tấm đã được bào nhẵn bốn mặt chưa sơn phủ, được ghép ngang(Button joint) nhiều lớp từ các thanh gỗ ghép nối đầu(Finger joint)(L:1.512M3,ĐG:950USD/M3) (xk)
- Mã HS 44189990: Gỗ ghép từ gỗ cao su dạng tấm đã được bào nhẵn bốn mặt chưa sơn phủ, được ghép ngang(Button joint) nhiều lớp từ các thanh gỗ ghép nối đầu(Finger joint)(L:12.035M3,ĐG:860USD/M3) (xk)
- Mã HS 44189990: Gỗ ghép từ gỗ cao su dạng tấm đã được bào nhẵn bốn mặt chưa sơn phủ, được ghép ngang(Button joint) nhiều lớp từ các thanh gỗ ghép nối đầu(Finger joint)(L:13.752M3,ĐG:870USD/M3) (xk)
- Mã HS 44189990: Gỗ ghép từ gỗ cao su dạng tấm đã được bào nhẵn bốn mặt chưa sơn phủ, được ghép ngang(Button joint) nhiều lớp từ các thanh gỗ ghép nối đầu(Finger joint)(L:3.462M3,ĐG:1600USD/M3) (xk)
- Mã HS 44189990: Gỗ ghép từ gỗ cao su dạng tấm đã được bào nhẵn bốn mặt chưa sơn phủ, được ghép ngang(Button joint) nhiều lớp từ các thanh gỗ ghép nối đầu(Finger joint)(L:35.7568M3,ĐG:850USD/M3) (xk)
- Mã HS 44189990: Gỗ ghép từ gỗ cao su dạng tấm đã được bào nhẵn bốn mặt chưa sơn phủ, được ghép ngang(Button joint) nhiều lớp từ các thanh gỗ ghép nối đầu(Finger joint)(L:35.7585M3,ĐG:850USD/M3) (xk)
- Mã HS 44189990: Gỗ ghép từ gỗ cao su dạng tấm đã được bào nhẵn bốn mặt chưa sơn phủ, được ghép ngang(Button joint) nhiều lớp từ các thanh gỗ ghép nối đầu(Finger joint)(L:6.874M3,ĐG:860USD/M3) (xk)
- Mã HS 44189990: Gỗ ghép từ gỗ cao su dạng tấm đã được bào nhẵn bốn mặt chưa sơn phủ, được ghép ngang(Button joint) nhiều lớp từ các thanh gỗ ghép nối đầu(Finger joint)(L:8.936M3,ĐG:900USD/M3) (xk)
- Mã HS 44189990: Gỗ ghép từ gỗ cao su dạng tấm đã được bào nhẵn bốn mặt chưa sơn phủ, được ghép ngang(Button joint) nhiều lớp từ các thanh gỗ ghép nối đầu(Finger joint)(L:8.946M3,ĐG:875USD/M3) (xk)
- Mã HS 44189990: Gỗ ghép từ gỗ cao su dạng tấm đã được bào nhẵn bốn mặt chưa sơn phủ, được ghép ngang(Button joint) nhiều lớp từ các thanh gỗ ghép nối đầu(Finger joint)(L:9.648M3,ĐG:870USD/M3) (xk)
- Mã HS 44189990: Gỗ keo đã sấy khô (nguồn gốc là gỗ rừng trồng), được ghép thanh kích thước 121x121x2500 mm, Việt Nam SX, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Gỗ keo đã sấy khô (nguồn gốc là gỗ rừng trồng), được ghép thanh kích thước 38x100x2500 mm, Việt Nam SX, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Gỗ keo đã sấy khô (nguồn gốc là gỗ rừng trồng), được ghép thanh kích thước 50x100x2500 mm, Việt Nam SX, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Gỗ keo đã sấy khô (nguồn gốc là gỗ rừng trồng), được ghép thanh kích thước 50x150x2500 mm, Việt Nam SX, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Gỗ keo đã sấy khô (nguồn gốc là gỗ rừng trồng), được ghép thanh kích thước 96x96x2500 mm, Việt Nam SX, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Gỗ thanh 200x100x40mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: GS009/ Ván lát sàn gỗ Sồi dán lên ván ép (12 x 82.5 x 2200)mm (xk)
- Mã HS 44189990: Hàng rào bằng gỗ muồng (có nguồn gốc rừng trồng) ở dạng thanh tháo rời (44x22x600 mm/ 1 thanh) đã gia công bào lán và vuốt nhọn, hàng mới 100%. (SL thực tế là 5.5757 m3, đơn giá là 361 USD) (xk)
- Mã HS 44189990: Hàng rào bằng gỗ muồng (có nguồn gốc rừng trồng) ở dạng thanh tháo rời (44x22x900 mm/ 1 thanh) đã gia công bào lán và vuốt nhọn, hàng mới 100%. (SL thực tế là 23.0389 m3, đơn giá là 306 USD) (xk)
- Mã HS 44189990: Hàng rào bằng gỗ muồng có đánh dấu marking (nguồn gốc rừng trồng) ở dạng thanh tháo rời (22x22x900 mm)đã gia công bào lán và vuốt nhọn,hàng mới 100%. (SL thực tế là 4.3037 m3 đơn giá 347USD) (xk)
- Mã HS 44189990: Hàng rào bằng gỗ muồng có đánh dấu marking (nguồn gốc rừng trồng) ở dạng thanh tháo rời (44x22x900 mm)đã gia công bào lán và vuốt nhọn,hàng mới 100%. (SL thực tế là 21.8453 m3 đơn giá 347 USD) (xk)
- Mã HS 44189990: HLFG/ Ván lót sàn bằng gỗ hemlock (độc cần) đã đánh mộng, soi rãnh, làm láng (8*88*2440-3660) sơn chống trầy (xk)
- Mã HS 44189990: HYLEN-C28/ Sản phẩm Tấm lót sàn 45 x 45 cm tạo hoa văn bằng gỗ nhỏ lắp ghép trên khuân nhựa (Bằng gỗ keo rừng trồng đã qua xử lý sấy, gia công, hoàn thiện dầu hoặc sơn trên bề mặt), mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: I0125-P-36/ lan can cầu thang làm bằng gỗ dương nhập khẩu kích thước: 31.75*31.75*914.4mm hàng không thuộc danh mục CITES (xk)
- Mã HS 44189990: I0175-P-36/ lan can cầu thang làm bằng gỗ dương nhập khẩu kích thước: 44.45*44.45*914.4mm hàng không thuộc danh mục CITES (xk)
- Mã HS 44189990: IN201/ Ván lót sàn QC (2100*190*12)mm (làm từ ván ép,ván lạng),0.399 M2/ PCS, 1711.71 M2, 4290 PCS (xk)
- - Mã HS 44189990: IN201/ Ván lót sàn QC (2100*190*12)mm (làm từ ván ép,ván lạng),0.399 M2/ PCS, 2092.356 M2, 5244 PCS (xk)
- Mã HS 44189990: IN201/ Ván lót sàn QC (2100*190*12)mm (làm từ ván ép,ván lạng),0.399 M2/ PCS, 2106.72 M2, 5280 PCS (xk)
- Mã HS 44189990: IN201/ Ván lót sàn QC (2100*190*12)mm (làm từ ván ép,ván lạng),0.399 M2/ PCS, 2370.06 M2,5940 PCS (xk)
- Mã HS 44189990: IN201/ Ván lót sàn QC (2100*190*12)mm (làm từ ván ép,ván lạng),0.399 M2/ PCS, 722.988 M2,1812 PCS (xk)
- Mã HS 44189990: IN201/ Ván lót sàn QC (2100*190*12)mm (làm từ ván ép,ván lạng),0.399 M2/ PCS, 737.352 M2, 1848 PCS (xk)
- Mã HS 44189990: IN201/ Ván lót sàn QC (2100*190*12)mm (làm từ ván ép,ván lạng),0.399 M2/ PCS, 95.76 M2, 240 PCS (xk)
- Mã HS 44189990: IN201/ Ván lót sàn QC (2100*190*12)mm (làm từ ván ép,ván lạng),0.399 M2/ PCS,1185.03 M2,2970 PCS (xk)
- Mã HS 44189990: IN201/ Ván lót sàn QC (2100*190*12)mm (làm từ ván ép,ván lạng),0.399 M2/ PCS,131.67 M2,330 PCS (xk)
- Mã HS 44189990: IN201/ Ván lót sàn QC (2100*190*12)mm (làm từ ván ép,ván lạng),0.399 M2/ PCS,1915.2 M2,4800 PCS (xk)
- Mã HS 44189990: IN201/ Ván lót sàn QC (2100*190*12)mm (làm từ ván ép,ván lạng),0.399 M2/ PCS,2003.778 M2,5022 PCS (xk)
- Mã HS 44189990: IN201/ Ván lót sàn QC (2100*190*12)mm (làm từ ván ép,ván lạng),0.399 M2/ PCS,2147.418 M2,5382 PCS (xk)
- Mã HS 44189990: IN201/ Ván lót sàn QC (2100*190*12)mm (làm từ ván ép,ván lạng),0.399 M2/ PCS,2370.06 M2,5940 PCS (xk)
- Mã HS 44189990: IN201/ Ván lót sàn QC (2100*190*12)mm (làm từ ván ép,ván lạng),0.399 M2/ PCS,921.69 M2,2310 PCS (xk)
- Mã HS 44189990: IN201-1/ Ván lót sàn QC (2200*190*14)mm (làm từ ván ép,ván lạng),0.418 M2/ PCS, 1879.328 M2, 4496 PCS (xk)
- Mã HS 44189990: IN201-10/ Ván lót sàn QC (1200 X 76.2 X9.5)mm(làm từ ván ép,ván lạng),0.0914 M2/PCS, 901.23264 M2, 9856 pcs (xk)
- Mã HS 44189990: IN201-10/ Ván lót sàn QC (1200 X 76.2 X9.5)mm(làm từ ván ép,ván lạng),0.09144 M2/PCS, 772.48512 M2, 8448 pcs (xk)
- Mã HS 44189990: IN201-10/ Ván lót sàn QC (1200 X 76.2 X9.5)mm(làm từ ván ép,ván lạng),0.09144 M2/PCS, 901.23264 M2, 9856 pcs (xk)
- Mã HS 44189990: IN201-11/ Ván lót sàn QC (1200 X 50.8 X9.5mm)(làm từ ván ép,ván lạng),0.06096 M2/PCS, 514.99008 M2, 8448 pcs (xk)
- Mã HS 44189990: IN201-11/ Ván lót sàn QC (1200 X 50.8 X9.5mm)(làm từ ván ép,ván lạng),0.06096 M2/PCS, 600.82176 M2,9856 pcs (xk)
- Mã HS 44189990: IN201-11/ Ván lót sàn QC (1200 X 50.8 X9.5mm)(làm từ ván ép,ván lạng),0.0610 M2/PCS, 600.82176 M2,9856 pcs (xk)
- Mã HS 44189990: IN201-12/ Ván lót sàn QC (2100*114.3*14.3)mm(làm từ ván ép,ván lạng),0.24003 M2/ PCS,227.54844 M2,948 PCS (xk)
- Mã HS 44189990: IN201-12/ Ván lót sàn QC (2100*114.3*14.3)mm(làm từ ván ép,ván lạng),0.24003 M2/ PCS,230.4288 M2,960 PCS (xk)
- Mã HS 44189990: IN201-12/ Ván lót sàn QC (2100*114.3*14.3)mm(làm từ ván ép,ván lạng),0.24003 M2/ PCS,262.11276 M2,1092 PCS (xk)
- Mã HS 44189990: IN201-13/ Ván lót sàn QC (2100*152.4*14.3)mm(làm từ ván ép,ván lạng),0.32004 M2/ PCS,303.39792 M2,948 PCS (xk)
- Mã HS 44189990: IN201-13/ Ván lót sàn QC (2100*152.4*14.3)mm(làm từ ván ép,ván lạng),0.32004 M2/ PCS,307.2384 M2,960 PCS (xk)
- Mã HS 44189990: IN201-13/ Ván lót sàn QC (2100*152.4*14.3)mm(làm từ ván ép,ván lạng),0.32004 M2/ PCS,349.48368 M2,1092 PCS (xk)
- Mã HS 44189990: IN201-14/ Ván lót sàn QC (2100*189*14.3)mm(làm từ ván ép,ván lạng),0.3969 M2/ PCS,376.2612 M2,948 PCS (xk)
- Mã HS 44189990: IN201-14/ Ván lót sàn QC (2100*189*14.3)mm(làm từ ván ép,ván lạng),0.3969 M2/ PCS,381.024 M2,960 PCS (xk)
- Mã HS 44189990: IN201-14/ Ván lót sàn QC (2100*189*14.3)mm(làm từ ván ép,ván lạng),0.3969 M2/ PCS,433.4148 M2,1092 PCS (xk)
- Mã HS 44189990: IN201-16/ Ván lót sàn QC (2100*190*18)mm(làm từ ván ép,ván lạng),0.399 M2/ PCS,2106.72 M2,5280 PCS (xk)
- Mã HS 44189990: IN201-16/ Ván lót sàn QC (2100*190*18)mm(làm từ ván ép,ván lạng),0.399 M2/ PCS,2135.448 M2,5352 PCS (xk)
- Mã HS 44189990: IN201-18/ Ván lót sàn QC(1900*190*19)mm(làm từ ván ép,ván lạng),0.361 M2/ PCS, 779.76 M2,2160 PCS (xk)
- Mã HS 44189990: IN201-18/ Ván lót sàn QC(1900*190*19)mm(làm từ ván ép,ván lạng),0.361 M2/ PCS,1661.322 M2,4602 PCS (xk)
- Mã HS 44189990: IN201-19/ Ván lót sàn QC (2100*165*10.5)mm(làm từ ván ép,ván lạng),0.3465 M2/ PCS, 3031.182 M2, 8748 PCS (xk)
- Mã HS 44189990: IN201-2/ Ván lót sàn QC (1800*76.2*9.5)mm(làm t? ván ép,vánlạng),0.13716 M2/ PCS,433.69992 M2,3162 PCS (xk)
- Mã HS 44189990: IN201-25/ Ván lót sàn QC: (2100*114.3*12)mm (làm từ ván ép,ván lạng),0.2400 M2/ PCS,1152.144 M2,4800 PCS (xk)
- Mã HS 44189990: IN201-25/ Ván lót sàn QC: (2100*114.3*12)mm (làm từ ván ép,ván lạng),0.24003 M2/ PCS, 434.93436 M2,1812 PCS (xk)
- Mã HS 44189990: IN201-25/ Ván lót sàn QC: (2100*114.3*12)mm (làm từ ván ép,ván lạng),0.24003 M2/ PCS, 443.57544 M2, 1848 PCS (xk)
- Mã HS 44189990: IN201-25/ Ván lót sàn QC: (2100*114.3*12)mm (làm từ ván ép,ván lạng),0.24003 M2/ PCS, 57.6072 M2, 240 PCS (xk)
- Mã HS 44189990: IN201-26/ Ván lót sàn QC: (2100*152.4*12)mm (làm từ ván ép,ván lạng),0.3200 M2/ PCS,1536.192 M2,4800 PCS (xk)
- Mã HS 44189990: IN201-26/ Ván lót sàn QC: (2100*152.4*12)mm (làm từ ván ép,ván lạng),0.32004 M2/ PCS, 579.91248 M2,1812 PCS (xk)
- Mã HS 44189990: IN201-26/ Ván lót sàn QC: (2100*152.4*12)mm (làm từ ván ép,ván lạng),0.32004 M2/ PCS, 591.43392 M2, 1848 PCS (xk)
- Mã HS 44189990: IN201-26/ Ván lót sàn QC: (2100*152.4*12)mm (làm từ ván ép,ván lạng),0.32004 M2/ PCS, 76.8096 M2, 240 PCS (xk)
- Mã HS 44189990: IN201-28/ Ván lót sàn QC:(2200*240*19)mm (làm từ ván ép,ván lạng),0.528 M2/ PCS, 1970.496 M2,3732 PCS (xk)
- Mã HS 44189990: IN201-28/ Ván lót sàn QC:(2200*240*19)mm (làm từ ván ép,ván lạng),0.528 M2/ PCS, 405.504 M2,768 PCS (xk)
- Mã HS 44189990: IN201-29/ Ván lót sàn QC: (880*240*19) mm (làm từ ván ép,ván lạng),0.2112 M2/ PCS, 10.56 M2,50 PCS (xk)
- Mã HS 44189990: IN201-3/ Ván lót sàn QC(1800*127*9.5)mm(làm từ ván ép,ván lạng),0.2286 M2/ PCS,722.8332 M2,3162 PCS (xk)
- Mã HS 44189990: IN201-30/ Ván lót sàn QC: (495.3*584.2 x12) mm (làm từ ván ép,ván lạng),0.28935 M2/ PCS,69.44502 M2,240 PCS (xk)
- Mã HS 44189990: IN201-30/ Ván lót sàn QC: (495.3*584.2 x12) mm (làm từ ván ép,ván lạng),0.2893543 M2/ PCS, 69.445 M2, 240 PCS (xk)
- Mã HS 44189990: IN201-31/ Ván lót sàn QC:(700 x570 x18) mm (làm từ ván ép,ván lạng),0.399 M2/ PCS,27.93 M2,70 PCS (xk)
- Mã HS 44189990: IN201-32/ Ván lót sàn QC: (800 x750 x12.5) mm (làm từ ván ép,ván lạng),0.456 M2/ PCS, 355.68 M2, 780 PCS (xk)
- Mã HS 44189990: IN201-4/ Ván lót sàn QC (1800*165*9.5)mm(làm từ ván ép,ván lạng),0.297 M2/ PCS,939.114 M2,3162 PCS (xk)
- Mã HS 44189990: IN201-6/ Ván lót sàn QC (2100 X165 X 12)mm(làm từ ván ép,ván lạng),0.3465 M2/ PCS, 1143.45 M2, 3300 PCS (xk)
- Mã HS 44189990: IN201-6/ Ván lót sàn QC (2100 X165 X 12)mm(làm từ ván ép,ván lạng),0.3465 M2/ PCS, 2332.638 M2, 6732 PCS (xk)
- Mã HS 44189990: IN201-6/ Ván lót sàn QC (2100 X165 X 12)mm(làm từ ván ép,ván lạng),0.3465 M2/ PCS, 636.174 M2, 1836 PCS (xk)
- Mã HS 44189990: IN201-6/ Ván lót sàn QC (2100 X165 X 12)mm(làm từ ván ép,ván lạng),0.3465 M2/ PCS,2469.852 M2,7128 PCS (xk)
- Mã HS 44189990: IN201-7/ Ván lót sàn QC (1200*127*12)mm(làm từ ván ép,ván lạng),0.1524 M2/ PCS, 482.8032 M2, 3168 PCS (xk)
- Mã HS 44189990: IN201-7/ Ván lót sàn QC (1200*127*12)mm(làm từ ván ép,ván lạng),0.1524 M2/ PCS,2414.016 M2,15840 PCS (xk)
- Mã HS 44189990: IN201-8/ Ván lót sàn QC (1200*127*9.5)mm(làm từ ván ép,ván lạng),0.1524 M2/PCS, 1287.4752 M2, 8448 pcs (xk)
- Mã HS 44189990: IN201-8/ Ván lót sàn QC (1200*127*9.5)mm(làm từ ván ép,ván lạng),0.1524 M2/PCS, 1502.0544 M2, 9856 pcs (xk)
- Mã HS 44189990: IN201-8/ Ván lót sàn QC (1200*127*9.5)mm(làm từ ván ép,ván lạng),0.1524 M2/PCS, 429.1584 M2, 2816 pcs (xk)
- Mã HS 44189990: IN201-9/ Ván lót sàn QC (2100*190*12.5)mm(làm từ ván ép,ván lạng),0.399 M2/ PCS, 2633.4 M2, 6600 PCS (xk)
- Mã HS 44189990: IN201-9/ Ván lót sàn QC (2100*190*12.5)mm(làm từ ván ép,ván lạng),0.399 M2/ PCS,1852.96 M2,4644 PCS (xk)
- Mã HS 44189990: IN202-1/ Ván lót sàn QC (2100*114.3*14.3)mm (làm từ ván ép,ván lạng),0.24003 M2/ PCS, 430.13376 M2, 1792 PCS (xk)
- Mã HS 44189990: IN202-1/ Ván lót sàn QC (2100*114.3*14.3)mm (làm từ ván ép,ván lạng),0.24003 M2/ PCS,273.6342 M2,1140 PCS (xk)
- Mã HS 44189990: IN202-1/ Ván lót sàn QC (2100*114.3*14.3)mm (làm từ ván ép,ván lạng),0.24003 M2/ PCS,60.48756 M2,252 PCS (xk)
- Mã HS 44189990: IN202-2/ Ván lót sàn QC (2100*152.4*14.3)mm (làm từ ván ép,ván lạng),0.32004 M2/ PCS, 573.51168 M2, 1792 PCS (xk)
- Mã HS 44189990: IN202-2/ Ván lót sàn QC (2100*152.4*14.3)mm (làm từ ván ép,ván lạng),0.32004 M2/ PCS,364.8456 M2,1140 PCS (xk)
- Mã HS 44189990: IN202-2/ Ván lót sàn QC (2100*152.4*14.3)mm (làm từ ván ép,ván lạng),0.32004 M2/ PCS,80.65008 M2,252 PCS (xk)
- Mã HS 44189990: IN202-3/ Ván lót sàn QC (2100*189*14.3)mm(làm từ ván ép,ván lạng),0.3969 M2/ PCS, 711.2448 M2,1792 PCS (xk)
- Mã HS 44189990: IN202-3/ Ván lót sàn QC (2100*189*14.3)mm(làm từ ván ép,ván lạng),0.3969 M2/ PCS,100.0188 M2,252 PCS (xk)
- Mã HS 44189990: IN202-3/ Ván lót sàn QC (2100*189*14.3)mm(làm từ ván ép,ván lạng),0.3969 M2/ PCS,452.466 M2,1140 PCS (xk)
- Mã HS 44189990: Khung cửa tháo rời đã được gia công hoàn chỉnh, chưa sơn phủ, được làm từ ván gỗ ghép thanh ghép từ nhiều thanh gỗ nhỏ của gỗ keo rừng trồng (1248 thanh) (KT: 40,6mm * 65.5mm * 2361mm) (xk)
- Mã HS 44189990: Khung cửa tháo rời đã được gia công hoàn chỉnh, chưa sơn phủ, được làm từ ván gỗ ghép thanh ghép từ nhiều thanh gỗ nhỏ của gỗ keo rừng trồng (5850 thanh) (KT: 40,6mm * 69mm * 2361mm) (xk)
- Mã HS 44189990: Khung cửa tháo rời đã được gia công hoàn chỉnh, chưa sơn phủ, được làm từ ván gỗ ghép thanh ghép từ nhiều thanh gỗ nhỏ của gỗ keo rừng trồng (6240 thanh) (KT: 40,6mm * 69mm * 2361mm) (xk)
- Mã HS 44189990: Khung cửa tháo rời đã được gia công hoàn chỉnh, chưa sơn phủ, được làm từ ván gỗ ghép thanh ghép từ nhiều thanh gỗ nhỏ của gỗ keo rừng trồng (780 thanh) (KT: 40,6mm * 69mm * 2260mm) (xk)
- Mã HS 44189990: Khung cửa tháo rời đã được gia công hoàn chỉnh, chưa sơn phủ, được làm từ ván gỗ ghép thanh ghép từ nhiều thanh gỗ nhỏ của gỗ keo rừng trồng (832 thanh) (KT: 40,6mm * 65.5mm * 2361mm) (xk)
- Mã HS 44189990: KHUNG NẮP THÙNG RÁC (xk)
- Mã HS 44189990: M-35-03-PLUG-2057/ 1-3/8 x 9-1/2 x 85" MDF Plug- Cửa gỗ, sản phẩm làm từ gỗ thông nhập khẩu. ĐVT Quy Cách: INCH (xk)
- Mã HS 44189990: M-35-03-PLUG-724/ 1-3/8 x 9-1/2 x 29" MDF Plug-Bán thành phẩm cửa gỗ, sản phẩm làm từ gỗ thông nhập khẩu. ĐVT Quy Cách: INCH (xk)
- Mã HS 44189990: M-35-06-PLUG-2134/ 1-3/8 x 7-5/8 x 85" MDF Plug- Cửa gỗ, sản phẩm làm từ gỗ thông nhập khẩu. ĐVT Quy Cách: INCH (xk)
- Mã HS 44189990: M-35-09-PLUG-2134/ 1-3/8 x 4-3/4 x 85" MDF Plug-Bán thành phẩm cửa gỗ, sản phẩm làm từ gỗ thông nhập khẩu. ĐVT Quy Cách: INCH (xk)
- Mã HS 44189990: M-35-09-PLUG-2438/ 1-3/8 x 4-3/4 x 97" MDF Plug-Bán thành phẩm cửa gỗ, sản phẩm làm từ gỗ thông nhập khẩu. ĐVT Quy Cách: INCH (xk)
- Mã HS 44189990: M-35-13-PLUG-2438/ 1-3/8 x 5-7/8 x 97" MDF Plug-Bán thành phẩm cửa gỗ, sản phẩm làm từ gỗ thông nhập khẩu. ĐVT Quy Cách: INCH (xk)
- Mã HS 44189990: M-45-03-PLUG-2057/ 1-3/4 x 9-1/2 x 85" MDF Plug- Cửa gỗ, sản phẩm làm từ gỗ thông nhập khẩu. ĐVT Quy Cách: INCH (xk)
- Mã HS 44189990: M-45-03-PLUG-724/ 1-3/4 x 9-1/2 x 29" MDF Plug-Bán thành phẩm cửa gỗ, sản phẩm làm từ gỗ thông nhập khẩu. ĐVT Quy Cách: INCH (xk)
- Mã HS 44189990: M-45-09-PLUG-2134/ 1-3/4 x 4-3/4 x 85" MDF Plug-Bán thành phẩm cửa gỗ, sản phẩm làm từ gỗ thông nhập khẩu. ĐVT Quy Cách: INCH (xk)
- Mã HS 44189990: M-45-09-PLUG-2438/ 1-3/4 x 4-3/4 x 97" MDF Plug-Bán thành phẩm cửa gỗ, sản phẩm làm từ gỗ thông nhập khẩu. ĐVT Quy Cách: INCH (xk)
- Mã HS 44189990: MKV03-150*13M-DB7/ Tấm gỗ nhựa tổng hợp màu nâu đậm DB 2000 (2m*0.15m*0.013m) (xk)
- Mã HS 44189990: MKV03-150*13M-LB7/ Tấm gỗ nhựa tổng hợp màu nâu sáng LB 2000 (2m*0.15m*0.013m) (xk)
- Mã HS 44189990: MKV04-145*25S-BR7/ Tấm gỗ nhựa tổng hợp màu nâu BR 2000 (2m*0.145m*0.025m) (xk)
- Mã HS 44189990: MKV04-145*25S-DB7/ Tấm gỗ nhựa tổng hợp màu nâu đậm DB 2000 (2m*0.145m*0.025m) (xk)
- Mã HS 44189990: MKV04-145*25S-LB7/ Tấm gỗ nhựa tổng hợp màu nâu sáng LB 2000 (2m*0.145m*0.025m) (xk)
- Mã HS 44189990: MKV06-145*25M-BR*LT7/ Tấm gỗ nhựa tổng hợp màu nâu BRT 1995 (1.995m*0.145m*0.025m) (xk)
- Mã HS 44189990: MKV06-145*25M-LB*LT7/ Tấm gỗ nhựa tổng hợp màu nâu sáng LBT 1995 (1.995m*0.145m*0.025m) (xk)
- Mã HS 44189990: MKV06-LB7-2600/ Tấm gỗ nhựa tổng hợp màu nâu sáng LB 2600 (2.6m*0.145m*0.025m) (xk)
- Mã HS 44189990: MKV07-145*30M-LB*LT7/ Tấm gỗ nhựa tổng hợp màu nâu sáng LBT 1995 (1.995m*0.145m*0.03m) (xk)
- Mã HS 44189990: MKV07-DB-3000*NT7/ Tấm gỗ nhựa tổng hợp màu nâu đậm DBT 3000 (3m*0.145m*0.03m) (xk)
- Mã HS 44189990: MKV09-60*30SA5-BR7/ Tấm gỗ nhựa tổng hợp màu nâu BR 2000 A5 (2m*0.06m*0.03m) (xk)
- Mã HS 44189990: MKV12-100*25SL-LB7/ Tấm gỗ nhựa tổng hợp màu nâu sáng LB 2000 (2m*0.1m*0.025m) (xk)
- Mã HS 44189990: MKV14-145*30SS-BR*LTS7/ Tấm gỗ nhựa tổng hợp màu nâu BRTS 1995 (1.995m*0.145m*0.03m) (xk)
- Mã HS 44189990: MKV14-145*30SS-DB*LT7/ Tấm gỗ nhựa tổng hợp màu nâu đậm DBT 1995 (1.995m*0.145m*0.03m) (xk)
- Mã HS 44189990: MKV14-145*30SS-GR*LT7/ Tấm gỗ nhựa tổng hợp màu xám GRT 1995 (1.995m*0.145m*0.03m) (xk)
- Mã HS 44189990: MKV14-145*30SS-LB*LT7/ Tấm gỗ nhựa tổng hợp màu nâu sáng LBT 1995 (1.995m*0.145m*0.03m) (xk)
- Mã HS 44189990: MKV-CAP-145*30-LB7/ Nắp đậy sản phẩm gỗ nhựa tổng hợp màu nâu sáng LB (0.03m*0.145m*0.015m) (xk)
- Mã HS 44189990: OAK012/ Ván lót sàn bằng gỗ Sồi (loại A) đã chạy mộng rãnh, bào mặt, kích thước 15x90x1820mm (xk)
- Mã HS 44189990: OAK101/ Ván lót sàn bằng gỗ Sồi (loại A) đã chạy mộng rãnh, bào mặt, kích thước 15x60x420mm (xk)
- Mã HS 44189990: OAK102/ Ván lót sàn bằng gỗ Sồi (loại AB) đã chạy mộng rãnh, bào mặt, kích thước 15x60x420mm (xk)
- Mã HS 44189990: OAK103/ Ván lót sàn bằng gỗ Sồi (loại C đã chạy mộng rãnh, bào mặt, kích thước 15x60x420mm (xk)
- Mã HS 44189990: OAK104/ Ván lót sàn bằng gỗ Sồi (loại C đã chạy mộng rãnh, bào mặt, kích thước 15x60x420mm (xk)
- Mã HS 44189990: RIAACA7542/ Đối bậc cầu thang bằng gỗ keo nội địa, kích thước: 1066.8*190.5*19.05MM hàng không thuộc danh mục CITES (xk)
- Mã HS 44189990: RIAACA7560/ Đối bậc cầu thang bằng gỗ keo nội địa, kích thước: 1524*190.5*19.05MM hàng không thuộc danh mục CITES (xk)
- Mã HS 44189990: S4S-08/ Ván ghép tấm bằng gỗ Thông- RAW SOLID CLEAR RADIATA PINE KD10-12%MC- 18.3 x 140 x 3660 (mm) (xk)
- Mã HS 44189990: S4S-09/ Ván ghép tấm bằng gỗ Thông- RAW SOLID CLEAR RADIATA PINE KD10-12%MC- 18.3 x 184 x 3660 (mm) (xk)
- Mã HS 44189990: S4S-11/ Ván ghép tấm bằng gỗ Thông- RAW SOLID CLEAR RADIATA PINE KD10-12%MC- 18.3 x 235 x 3660 (mm) (xk)
- Mã HS 44189990: S4S-29/ Ván ghép tấm bằng gỗ Thông- RAW SOLID CLEAR RADIATA PINE KD10-12%MC- 28.6 x 140 x 3660 (mm) (xk)
- Mã HS 44189990: S4S-31/ Ván ghép tấm bằng gỗ Thông- RAW SOLID CLEAR RADIATA PINE KD10-12%MC- 28.6 x 184 x 3660 (mm) (xk)
- Mã HS 44189990: S4S-32/ Ván ghép tấm bằng gỗ Thông- RAW SOLID CLEAR RADIATA PINE KD10-12%MC- 18.3 x 89 x 3660 (mm) (xk)
- Mã HS 44189990: S4S-34/ Ván ghép tấm bằng gỗ Thông- RAW SOLID CLEAR RADIATA PINE KD10-12%MC- 18.3 x 286 x 3660 (mm) (xk)
- Mã HS 44189990: S4S-35/ Ván ghép tấm bằng gỗ Thông- RAW SOLID CLEAR RADIATA PINE KD10-12%MC- 28.6 x 235 x 3660 (mm) (xk)
- Mã HS 44189990: S4S-37/ Ván ghép tấm bằng gỗ Thông- RAW SOLID CLEAR RADIATA PINE KD10-12%MC- 18.3 x 286 x 3660 (mm) (xk)
- Mã HS 44189990: Sản phẩm gỗ ván ghép được ghép từ gỗ keo, từ các thanh gỗ nhỏ cơ sở, được ghép lại bằng keo. (KT: 15 x 1220 x 2440mm). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Sản phẩm gỗ ván ghép được ghép từ gỗ keo, từ các thanh gỗ nhỏ cơ sở, được ghép lại bằng keo. (KT: 15.0 x 150.0 x 1823.0mm). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Sản phẩm gỗ ván ghép được ghép từ gỗ keo, từ các thanh gỗ nhỏ cơ sở, được ghép lại bằng keo. (KT: 15.0 x 150.0 x 910.0mm). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Sản phẩm gỗ ván ghép được ghép từ gỗ keo, từ các thanh gỗ nhỏ cơ sở, được ghép lại bằng keo. (KT: 15.0 x 200.0 x 1823.0mm). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Sản phẩm gỗ ván ghép được ghép từ gỗ keo, từ các thanh gỗ nhỏ cơ sở, được ghép lại bằng keo. (KT: 15.0 x 200.0 x 600.0mm). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Sản phẩm gỗ ván ghép được ghép từ gỗ keo, từ các thanh gỗ nhỏ cơ sở, được ghép lại bằng keo. (KT: 15.0 x 200.0 x 910.0mm). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Sản phẩm gỗ ván ghép được ghép từ gỗ keo, từ các thanh gỗ nhỏ cơ sở, được ghép lại bằng keo. (KT: 15.0 x 250.0 x 1823.0mm). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Sản phẩm gỗ ván ghép được ghép từ gỗ keo, từ các thanh gỗ nhỏ cơ sở, được ghép lại bằng keo. (KT: 15.0 x 250.0 x 600.0mm). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Sản phẩm gỗ ván ghép được ghép từ gỗ keo, từ các thanh gỗ nhỏ cơ sở, được ghép lại bằng keo. (KT: 15.0 x 250.0 x 910.0mm). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Sản phẩm gỗ ván ghép được ghép từ gỗ keo, từ các thanh gỗ nhỏ cơ sở, được ghép lại bằng keo. (KT: 15.0 x 300.0 x 1823.0mm). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Sản phẩm gỗ ván ghép được ghép từ gỗ keo, từ các thanh gỗ nhỏ cơ sở, được ghép lại bằng keo. (KT: 15.0 x 300.0 x 910.0mm). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Sản phẩm gỗ ván ghép được ghép từ gỗ keo, từ các thanh gỗ nhỏ cơ sở, được ghép lại bằng keo. (KT: 15.0 x 350.0 x 600.0mm). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Sản phẩm gỗ ván ghép được ghép từ gỗ keo, từ các thanh gỗ nhỏ cơ sở, được ghép lại bằng keo. (KT: 15.0 x 400.0 x 600.0mm). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Sản phẩm gỗ ván ghép được ghép từ gỗ keo, từ các thanh gỗ nhỏ cơ sở, được ghép lại bằng keo. (KT: 15.0 x 450.0 x 910.0mm). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Sản phẩm gỗ ván ghép được ghép từ gỗ keo, từ các thanh gỗ nhỏ cơ sở, được ghép lại bằng keo. (KT: 18 x 1220 x 2440mm). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Sản phẩm tấm ván ghép đã được ghép từ gỗ cao su, được lắp ghép từ những thanh gỗ nhỏ cơ sở, ghép lại bằng keo. Kích thước: 1200 x 300 x 18 MM. Hàng Mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Sản phẩm tấm ván ghép đã được ghép từ gỗ cao su, được lắp ghép từ những thanh gỗ nhỏ cơ sở, ghép lại bằng keo. Kích thước: 1200 x 405 x 18 MM. Hàng Mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Sản phẩm tấm ván ghép đã được ghép từ gỗ cao su, được lắp ghép từ những thanh gỗ nhỏ cơ sở, ghép lại bằng keo. Kích thước: 1200 x 600 x 18 MM. Hàng Mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Sản phẩm tấm ván ghép đã được ghép từ gỗ cao su, được lắp ghép từ những thanh gỗ nhỏ cơ sở, ghép lại bằng keo. Kích thước: 1800 x 405 x 18 MM. Hàng Mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Sản phẩm tấm ván ghép đã được ghép từ gỗ cao su, được lắp ghép từ những thanh gỗ nhỏ cơ sở, ghép lại bằng keo. Kích thước: 26x600x2400mm. Hàng Mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Sản phẩm tấm ván ghép đã được ghép từ gỗ cao su, được lắp ghép từ những thanh gỗ nhỏ cơ sở, ghép lại bằng keo. Kích thước: 38 x 635 x 1270mm. Hàng Mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Sản phẩm tấm ván ghép đã được ghép từ gỗ cao su, được lắp ghép từ những thanh gỗ nhỏ cơ sở, ghép lại bằng keo. Kích thước: 38 x 635 x 1880mm. Hàng Mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Sản phẩm tấm ván ghép đã được ghép từ gỗ cao su, được lắp ghép từ những thanh gỗ nhỏ cơ sở, ghép lại bằng keo. Kích thước: 38 x 635 x 2489mm. Hàng Mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Sản phẩm tấm ván ghép đã được ghép từ gỗ cao su, được lắp ghép từ những thanh gỗ nhỏ cơ sở, ghép lại bằng keo. Kích thước: 38 x 635 x 3048mm. Hàng Mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Sản phẩm tấm ván ghép đã được ghép từ gỗ cao su, được lắp ghép từ những thanh gỗ nhỏ cơ sở, ghép lại bằng keo. Kích thước: 38 x 991 x 1880mm. Hàng Mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Sản phẩm tấm ván ghép đã được ghép từ gỗ keo, được lắp ghép từ những thanh gỗ nhỏ cơ sở, ghép lại bằng keo. Kích thước: 1200 x 200 x 18 MM. Hàng Mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Sản phẩm tấm ván ghép đã được ghép từ gỗ keo, được lắp ghép từ những thanh gỗ nhỏ cơ sở, ghép lại bằng keo. Kích thước: 1200 x 300 x 18 MM. Hàng Mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Sản phẩm tấm ván ghép đã được ghép từ gỗ keo, được lắp ghép từ những thanh gỗ nhỏ cơ sở, ghép lại bằng keo. Kích thước: 1200 x 400 x 18 MM. Hàng Mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Sản phẩm tấm ván ghép đã được ghép từ gỗ keo, được lắp ghép từ những thanh gỗ nhỏ cơ sở, ghép lại bằng keo. Kích thước: 1200 x 405 x 18 MM. Hàng Mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Sản phẩm tấm ván ghép đã được ghép từ gỗ keo, được lắp ghép từ những thanh gỗ nhỏ cơ sở, ghép lại bằng keo. Kích thước: 1200 x 600 x 18 MM. Hàng Mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Sản phẩm tấm ván ghép đã được ghép từ gỗ keo, được lắp ghép từ những thanh gỗ nhỏ cơ sở, ghép lại bằng keo. Kích thước: 1800 x 405 x 18 MM. Hàng Mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Sản phẩm tấm ván ghép đã được ghép từ gỗ keo, được lắp ghép từ những thanh gỗ nhỏ cơ sở, ghép lại bằng keo. Kích thước: 1829 x 648 x 26 MM. Hàng Mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Sản phẩm tấm ván ghép đã được ghép từ gỗ keo, được lắp ghép từ những thanh gỗ nhỏ cơ sở, ghép lại bằng keo. Kích thước: 2200 x 500 x 18 MM. Hàng Mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Sản phẩm tấm ván ghép đã được ghép từ gỗ keo, được lắp ghép từ những thanh gỗ nhỏ cơ sở, ghép lại bằng keo. Kích thước: 2200 x 600 x 18 MM. Hàng Mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Sản phẩm tấm ván ghép đã được ghép từ gỗ keo, được lắp ghép từ những thanh gỗ nhỏ cơ sở, ghép lại bằng keo. Kích thước: 2200 x 600 x 26 MM. Hàng Mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Sản phẩm tấm ván ghép đã được ghép từ gỗ keo, được lắp ghép từ những thanh gỗ nhỏ cơ sở, ghép lại bằng keo. Kích thước: 2600 x 635 x 26 MM. Hàng Mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Sản phẩm tấm ván ghép đã được ghép từ gỗ keo, được lắp ghép từ những thanh gỗ nhỏ cơ sở, ghép lại bằng keo. Kích thước: 26x600x2400mm. Hàng Mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Sản phẩm tấm ván ghép đã được ghép từ gỗ keo, được lắp ghép từ những thanh gỗ nhỏ cơ sở, ghép lại bằng keo. Kích thước: 3000 x 635 x 38 MM. Hàng Mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Sản phẩm tấm ván ghép đã được ghép từ gỗ keo, được lắp ghép từ những thanh gỗ nhỏ cơ sở, ghép lại bằng keo. Kích thước: 38 x 635 x 1219mm. Hàng Mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Sản phẩm tấm ván ghép đã được ghép từ gỗ keo, được lắp ghép từ những thanh gỗ nhỏ cơ sở, ghép lại bằng keo. Kích thước: 38 x 635 x 1829mm. Hàng Mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Sản phẩm tấm ván ghép đã được ghép từ gỗ keo, được lắp ghép từ những thanh gỗ nhỏ cơ sở, ghép lại bằng keo. Kích thước: 38 x 635 x 2438mm. Hàng Mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Sản phẩm tấm ván ghép đã được ghép từ gỗ keo, được lắp ghép từ những thanh gỗ nhỏ cơ sở, ghép lại bằng keo. Kích thước: 38 x 635 x 3048mm. Hàng Mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Sản phẩm tấm ván ghép đã được ghép từ gỗ keo, được lắp ghép từ những thanh gỗ nhỏ cơ sở, ghép lại bằng keo. Kích thước: 38 x 990 x 1829mm. Hàng Mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Sản phẩm tấm ván ghép đã được ghép từ gỗ keo, được lắp ghép từ những thanh gỗ nhỏ cơ sở, ghép lại bằng keo. Kích thước: 800 x 200 x 18 MM. Hàng Mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Sản phẩm tấm ván ghép đã được ghép từ gỗ keo, được lắp ghép từ những thanh gỗ nhỏ cơ sở, ghép lại bằng keo. Kích thước: 800 x 600 x 18 MM. Hàng Mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Sản phẩm tấm ván ghép đã được ghép từ gỗ muồng, được lắp ghép từ những thanh gỗ nhỏ cơ sở, ghép lại bằng keo. Kích thước: 2000 x 635 x 30 MM. Hàng Mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Sản phẩm tấm ván ghép, được lắp ghép từ gỗ cao su, từ những thanh gỗ nhỏ cơ sở, đã bào, được ghép lại bằng keo. (Kích thước: 18mm x 1100mm x 4500mm, AB, 50 tấm), Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Sản phẩm tấm ván ghép, được lắp ghép từ gỗ cao su, từ những thanh gỗ nhỏ cơ sở, đã bào, được ghép lại bằng keo. (Kích thước: 33mm x 1100mm x 4500mm, AB, 160 tấm), Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Sản phẩm tấm ván ghép, được lắp ghép từ gỗ cao su, từ những thanh gỗ nhỏ cơ sở, đã bào, được ghép lại bằng keo. (Kích thước: 44mm x 1100mm x 4500mm, AB, 30 tấm), Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Sản phẩm tấm ván ghép, được lắp ghép từ gỗ cao su, từ những thanh gỗ nhỏ cơ sở, đã bào, được ghép lại bằng keo. (Kích thước: 70mm x 70mm x 4500mm, AB, 125 tấm), Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Sản phẩm tấm ván ghép, được lắp ghép từ gỗ caosu, từ những thanh gỗ nhỏ cơ sở, đã bào, được ghép lại bằng keo. (KT: 14.6mm x 200mm x 1020mm, AB, 600 tấm) KLT:1.787M3, Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Sản phẩm tấm ván ghép, được lắp ghép từ gỗ caosu, từ những thanh gỗ nhỏ cơ sở, đã bào, được ghép lại bằng keo. (KT: 14.6mm x 200mm x 2750mm, AB, 600 tấm) KLT:4.818m3, Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Sản phẩm tấm ván ghép, được lắp ghép từ gỗ caosu, từ những thanh gỗ nhỏ cơ sở, đã bào, được ghép lại bằng keo. (KT: 16 x 200 x 1150mm, AB, 250 tấm, KLT: 0.92M3), Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Sản phẩm tấm ván ghép, được lắp ghép từ gỗ caosu, từ những thanh gỗ nhỏ cơ sở, đã bào, được ghép lại bằng keo. (KT: 16 x 200 x 850mm, AB, 1700 tấm, KLT: 4.624M3), Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Sản phẩm tấm ván ghép, được lắp ghép từ gỗ caosu, từ những thanh gỗ nhỏ cơ sở, đã bào, được ghép lại bằng keo. (KT: 16 x 200 x 950mm, AB, 500 tấm, KLT: 1.520M3), Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Sản phẩm tấm ván ghép, được lắp ghép từ gỗ caosu, từ những thanh gỗ nhỏ cơ sở, đã bào, được ghép lại bằng keo. (KT: 30 x 140 x 900mm, AB, 100 tấm, KLT: 0.378M3), Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Sản phẩm tấm ván ghép, được lắp ghép từ gỗ caosu, từ những thanh gỗ nhỏ cơ sở, đã bào, được ghép lại bằng keo. (KT: 30 x 270 x 1200mm, AB, 200 tấm, KLT: 1.944M3), Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Sản phẩm tấm ván ghép, được lắp ghép từ gỗ caosu, từ những thanh gỗ nhỏ cơ sở, đã bào, được ghép lại bằng keo. (KT: 30 x 270 x 1400mm, AB, 250 tấm, KLT: 2.835M3), Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Sản phẩm tấm ván ghép, được lắp ghép từ gỗ caosu, từ những thanh gỗ nhỏ cơ sở, đã bào, được ghép lại bằng keo. (KT: 30 x 270 x 1550mm, AB, 200 tấm, KLT: 2.511M3), Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Sản phẩm tấm ván ghép, được lắp ghép từ gỗ caosu, từ những thanh gỗ nhỏ cơ sở, đã bào, được ghép lại bằng keo. (KT: 30 x 270 x 1800mm, AB, 50 tấm, KLT: 0.729M3), Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Sản phẩm tấm ván ghép, được lắp ghép từ gỗ caosu, từ những thanh gỗ nhỏ cơ sở, đã bào, được ghép lại bằng keo. (KT: 30 x 270 x 2100mm, AB, 150 tấm, KLT: 2.552M3), Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Sản phẩm tấm ván ghép, được lắp ghép từ gỗ caosu, từ những thanh gỗ nhỏ cơ sở, đã bào, được ghép lại bằng keo. (KT: 30 x 270 x 3500mm, AB, 50 tấm, KLT: 1.418M3), Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Sản phẩm tấm ván ghép, được lắp ghép từ gỗ caosu, từ những thanh gỗ nhỏ cơ sở, đã bào, được ghép lại bằng keo. (KT: 30 x 270 x 5000mm, AB, 50 tấm, KLT: 2.625M3), Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Sản phẩm tấm ván ghép, được lắp ghép từ gỗ caosu, từ những thanh gỗ nhỏ cơ sở, đã bào, được ghép lại bằng keo. (KT: 30 x 270 x 850mm, AB, 1000 tấm, KLT: 6.885M3), Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Sản phẩm tấm ván ghép, được lắp ghép từ gỗ caosu, từ những thanh gỗ nhỏ cơ sở, đã bào, được ghép lại bằng keo. (KT: 30 x 340 x 2200mm, AB, 50 tấm, KLT: 1.122M3), Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Sản phẩm tấm ván ghép, được lắp ghép từ gỗ caosu, từ những thanh gỗ nhỏ cơ sở, đã bào, được ghép lại bằng keo. (KT: 30 x 46 x 825mm, AA, 1500 tấm, KLT: 1.708M3), Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Sản phẩm tấm ván ghép, được lắp ghép từ gỗ caosu, từ những thanh gỗ nhỏ cơ sở, đã bào, được ghép lại bằng keo. (KT: 30 x 46 x 950mm, AA, 950 tấm, KLT: 1.245M3), Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Sản phẩm tấm ván ghép, được lắp ghép từ gỗ caosu, từ những thanh gỗ nhỏ cơ sở, đã bào, được ghép lại bằng keo. (KT: 30 x 600 x 1000mm, AB, 250 tấm, KLT:4.5M3), Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Sản phẩm tấm ván ghép, được lắp ghép từ gỗ caosu, từ những thanh gỗ nhỏ cơ sở, đã bào, được ghép lại bằng keo. (KT: 30 x 600 x 1100mm, AB, 200 tấm, KLT: 3.960M3), Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Sản phẩm tấm ván ghép, được lắp ghép từ gỗ caosu, từ những thanh gỗ nhỏ cơ sở, đã bào, được ghép lại bằng keo. (KT: 30 x 600 x 1300mm, AB, 100 tấm KLT: 2.34M3), Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Sản phẩm tấm ván ghép, được lắp ghép từ gỗ caosu, từ những thanh gỗ nhỏ cơ sở, đã bào, được ghép lại bằng keo. (KT: 30 x 600 x 1400mm, AB, 150 tấm, KTL: 3.78m3), Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Sản phẩm tấm ván ghép, được lắp ghép từ gỗ caosu, từ những thanh gỗ nhỏ cơ sở, đã bào, được ghép lại bằng keo. (KT: 30 x 600 x 900mm, AB, 250 tấm, KLT: 4.05M3), Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Sản phẩm tấm ván ghép, được lắp ghép từ gỗ caosu, từ những thanh gỗ nhỏ cơ sở, đã bào, được ghép lại bằng keo. (KT: 33.5mm x 1100mm x 5500mm, AB, 30 tấm) KLT:6.080m3, Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Sản phẩm tấm ván ghép, được lắp ghép từ gỗ caosu, từ những thanh gỗ nhỏ cơ sở, đã bào, được ghép lại bằng keo. (KT: 33.5mm x 240mm x 5500mm, AB, 100 tấm) KLT:4.422m3, Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Sản phẩm tấm ván ghép, được lắp ghép từ gỗ caosu, từ những thanh gỗ nhỏ cơ sở, đã bào, được ghép lại bằng keo. (KT: 33.5mm x 260mm x 2750mm, AB, 50 tấm) KLT:1.198m3, Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Sản phẩm tấm ván ghép, được lắp ghép từ gỗ caosu, từ những thanh gỗ nhỏ cơ sở, đã bào, được ghép lại bằng keo. (KT: 33.5mm x 260mm x 5200mm, AA, 50 tấm) KLT:2.265m3, Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Sản phẩm tấm ván ghép, được lắp ghép từ gỗ caosu, từ những thanh gỗ nhỏ cơ sở, đã bào, được ghép lại bằng keo. (KT: 33.5mm x 270mm x 2750mm, AB, 60 tấm) KLT:1.492m3, Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Sản phẩm tấm ván ghép, được lắp ghép từ gỗ caosu, từ những thanh gỗ nhỏ cơ sở, đã bào, được ghép lại bằng keo. (KT: 33.5mm x 290mm x 5500mm, AB, 100 tấm) KLT:5.343m3, Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Sản phẩm tấm ván ghép, được lắp ghép từ gỗ caosu, từ những thanh gỗ nhỏ cơ sở, đã bào, được ghép lại bằng keo. (KT: 33.5mm x 600mm x 5500mm, AB, 90 tấm) KLT:9.95m3, Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Sản phẩm tấm ván ghép, được lắp ghép từ gỗ caosu, từ những thanh gỗ nhỏ cơ sở, đã bào, được ghép lại bằng keo. (KT: 34 x 46 x 1200mm, AA, 100 tấm, KLT: 0.188M3), Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Sản phẩm tấm ván ghép, được lắp ghép từ gỗ caosu, từ những thanh gỗ nhỏ cơ sở, đã bào, được ghép lại bằng keo. (KT: 34 x 46 x 1300mm, AA, 100 tấm, KLT: 0.203M3), Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Sản phẩm tấm ván ghép, được lắp ghép từ gỗ caosu, từ những thanh gỗ nhỏ cơ sở, đã bào, được ghép lại bằng keo. (KT: 34 x 46 x 3500mm, AA, 100 tấm, KLT: 0.547M3), Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Sản phẩm tấm ván ghép, được lắp ghép từ gỗ caosu, từ những thanh gỗ nhỏ cơ sở, đã bào, được ghép lại bằng keo. (KT: 34 x 70 x 1100mm, AA, 150 tấm, KLT: 0.393M3), Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Sản phẩm tấm ván ghép, được lắp ghép từ gỗ caosu, từ những thanh gỗ nhỏ cơ sở, đã bào, được ghép lại bằng keo. (KT: 34 x 70 x 1550mm, AA, 100 tấm, KLT: 0.369M3), Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Sản phẩm tấm ván ghép, được lắp ghép từ gỗ caosu, từ những thanh gỗ nhỏ cơ sở, đã bào, được ghép lại bằng keo. (KT: 34 x 70 x 2100mm, AA, 250 tấm, KLT: 1.250M3), Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Sản phẩm tấm ván ghép, được lắp ghép từ gỗ caosu, từ những thanh gỗ nhỏ cơ sở, đã bào, được ghép lại bằng keo. (KT: 34 x 70 x 900mm, AA, 200 tấm, KLT: 0.428M3), Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Sản phẩm tấm ván ghép, được lắp ghép từ gỗ caosu, từ những thanh gỗ nhỏ cơ sở, đã bào, được ghép lại bằng keo. (KT: 44.5mm x 1100mm x 5500mm, AA, 10 tấm) KLT:2.692m3, Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Sản phẩm tấm ván ghép, được lắp ghép từ gỗ caosu, từ những thanh gỗ nhỏ cơ sở, đã bào, được ghép lại bằng keo. (KT: 46 x 70 x 1200mm, AA, 100 tấm, KLT: 0.368M3), Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Sản phẩm tấm ván ghép, được lắp ghép từ gỗ caosu, từ những thanh gỗ nhỏ cơ sở, đã bào, được ghép lại bằng keo. (KT: 46 x 70 x 1550mm, AA, 100 tấm, KLT: 0.499M3), Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Sản phẩm tấm ván ghép, được lắp ghép từ gỗ caosu, từ những thanh gỗ nhỏ cơ sở, đã bào, được ghép lại bằng keo. (KT: 46 x 70 x 2100mm, AA, 150 tấm, KLT: 1.014M3), Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Sản phẩm tấm ván ghép, được lắp ghép từ gỗ caosu, từ những thanh gỗ nhỏ cơ sở, đã bào, được ghép lại bằng keo. (KT: 46 x 70 x 3500mm, AA, 100 tấm, KLT: 1.127M3), Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Sản phẩm tấm ván ghép, được lắp ghép từ gỗ caosu, từ những thanh gỗ nhỏ cơ sở, đã bào, được ghép lại bằng keo. (KT: 46 x 70 x 900mm, AA, 300 tấm, KLT: 0.869M3), Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Sản phẩm tấm ván ghép, được lắp ghép từ gỗ caosu, từ những thanh gỗ nhỏ cơ sở, đã bào, được ghép lại bằng keo. (KT: 70 x 70 x 1150mm, AA, 900 tấm, KLT: 5.072M3), Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Sản phẩm tấm ván ghép, được lắp ghép từ gỗ caosu, từ những thanh gỗ nhỏ cơ sở, đã bào, được ghép lại bằng keo. (KT: 70 x 70 x 1350mm, AA, 600 tấm, KLT: 3.969M3), Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Sản phẩm tấm ván ghép, được lắp ghép từ gỗ caosu, từ những thanh gỗ nhỏ cơ sở, đã bào, được ghép lại bằng keo. (KT: 70 x 70 x 1450mm, AA, 150 tấm, KLT: 1.066M3), Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Sản phẩm tấm ván ghép, được lắp ghép từ gỗ caosu, từ những thanh gỗ nhỏ cơ sở, đã bào, được ghép lại bằng keo. (KT: 70 x 70 x 3000mm, AA, 200 tấm, KLT: 2.94M3), Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Sản phẩm tấm ván ghép, được lắp ghép từ gỗ caosu, từ những thanh gỗ nhỏ cơ sở, đã bào, được ghép lại bằng keo. (KT: 70 x 70 x 800mm, AA, 250 tấm, KLT: 0.98M3), Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Sản phẩm tấm ván ghép, được lắp ghép từ gỗ caosu, từ những thanh gỗ nhỏ cơ sở, đã bào, được ghép lại bằng keo. (KT: 70 x 70 x 950mm, AA, 400 tấm, KLT: 1.862M3), Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Sản phẩm tấm ván ghép, được lắp ghép từ gỗ caosu, từ những thanh gỗ nhỏ cơ sở, đã bào, được ghép lại bằng keo. (KT:30 x 600 x 1200mm, AB, 200 tấm, KLT:4.32m3), Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: SP-40012C/ Phụ kiện cầu thang thanh phào chỉ, làm từ gỗ sồi NK,kích thước: 285.75x47.7x22.2 MM hàng không thuộc danh mục CITES (xk)
- Mã HS 44189990: SP-4F042C/ Mặt bậc cầu thang làm bằng gỗ sồi NKkích thước: 1066.8x257.2x18MM, 1066.8x190.5x15MM, gồm 2 ván 1 set, hàng không thuộc danh mục CITES (xk)
- Mã HS 44189990: SP-88012C/ Phụ kiện cầu thang thanh phào chi, làm từ gỗ thích (gỗ phong) mua trong nước,kích thước: 285.75x47.7x22.2MM, hàng không thuộc danh mục CITES (xk)
- Mã HS 44189990: SP-8F042C/ Mặt bậc cầu thang làm bằng gỗ thích (gỗ phong) mua trong nướckích thước: 1066.8x257.2x18MM, 1066.8x190.5x15MM, gồm 2 ván 1 set, hàng không thuộc danh mục CITES (xk)
- Mã HS 44189990: SRN-CB-20-6/ Ván sàn chế biến từ gỗ dán, đã xẻ, tạo rãnh mặt sau, dán giấy (xk)
- Mã HS 44189990: SRN-GM-20-6/ Ván sàn chế biến từ gỗ dán, đã xẻ, tạo rãnh mặt sau, dán giấy (xk)
- Mã HS 44189990: SRN-LN-20-6/ Ván sàn chế biến từ gỗ dán, đã xẻ, tạo rãnh mặt sau, dán giấy (xk)
- Mã HS 44189990: SRN-PP-20-6/ Ván sàn chế biến từ gỗ dán, đã xẻ, tạo rãnh mặt sau, dán giấy (xk)
- Mã HS 44189990: SRN-WH-20-6/ Ván sàn chế biến từ gỗ dán, đã xẻ, tạo rãnh mặt sau, dán giấy (xk)
- Mã HS 44189990: SV20-04/ Ván lát sàn gỗ sồi sơn dầu dán lên ván ép (15x130x1818)mm (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm đỡ trần bằng Gỗ Sến(không nằm trong danh mục cites) đã qua xử lý công nghiệp. Mã code: 19302.CL-ST-2001.Kích thước:45x35x2400mm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm đỡ trần bằng Gỗ Sến(không nằm trong danh mục Cites)đã qua xử lý công nghiệp. Mã code:19302.CL-ST-2001.Kích thước:45x35x2400mm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm gỗ ghép, dạng ghép ngang bằng gỗ cao su, dùng để lót sàn (KT: 16 x 102 x 513)mm, số lượng: 3,1262 CBM, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm gỗ ghép, dạng ghép ngang bằng gỗ cao su, dùng để lót sàn (KT: 18 x 102 x 513)mm, số lượng: 8,5523 CBM, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm gỗ ghép, dạng ghép ngang bằng gỗ cao su, dùng để lót sàn (KT: 18 x 102 x 596)mm, số lượng: 0,7824 CBM, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm gỗ ghép, dạng ghép ngang bằng gỗ cao su, dùng để lót sàn (KT: 18 x 102 x 825)mm, số lượng: 0,6574 CBM, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm gỗ ghép, dạng ghép ngang bằng gỗ cao su, dùng để lót sàn (KT: 18 x 178 x 513)mm, số lượng: 16,0205 CBM, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm gỗ ghép, dạng ghép ngang bằng gỗ cao su, dùng để lót sàn (KT: 18 x 178 x 672)mm, số lượng: 0,2971 CBM, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm gỗ ghép, dạng ghép ngang bằng gỗ cao su, dùng để lót sàn (KT: 18 x 178 x 748)mm, số lượng: 0,8005 CBM, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm gỗ keo BC rừng trồng,KT 438x203x26mm, ghép từ các tấm gỗ D:200-300mm, R:40-70mm, Dày26mm, xử lý sấy tăng độ rắn,đánh bóng bề mặt, bọc ép chân không,dùng trong xây dựng. Hàng mẫu F.O.C, Mới100% (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm gỗ keo BC rừng trồng,lau dầu Brown, KT 2438 x 648 x 26mm,ghép từ các tấm gỗ D:200-300,R:40-70,Dày:26mm xử lý sấy tăng độ rắn,đánh bóng bề mặt,bọc ép chân không,dùng trong xây dựng.Mới100% (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm gỗ keo BC rừng trồng,lau dầu Brown, KT 2438 x 648 x 38mm,ghép từ các tấm gỗ D:200-300,R:40-70,Dày:38mm xử lý sấy tăng độ rắn,đánh bóng bề mặt,bọc ép chân không,dùng trong xây dựng.Mới100% (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm gỗ keo BC rừng trồng,lau dầu Dusk Grey, KT 1829x648x26mm,ghép từ các tấm gỗ D:200-300,R:40-70,Dày:26mm xử lý sấy tăng độ rắn,đánh bóng bề mặt,bọc ép chân không,dùng trong xây dựng.Mới100% (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm gỗ keo BC rừng trồng,lau dầu Espresso, KT 1219 x 406 x 18mm,ghép từ các tấm gỗ D:200-300,R:40-70,Dày:18mm xử lý sấy tăng độ rắn,đánh bóng bề mặt,bọc ép chân không,dùng trong xây dựng.Mới100% (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm gỗ keo BC rừng trồng,lau dầu Espresso, KT 914 x 508 x 18mm,ghép từ các tấm gỗ D:200-300,R:40-70,Dày:18mm xử lý sấy tăng độ rắn,đánh bóng bề mặt,bọc ép chân không,dùng trong xây dựng.Mới100% (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm gỗ keo BC rừng trồng,lau dầu Golden Teak, KT 1219 x 508 x 18mm,ghép từ các tấm gỗ D:200-300,R:40-70,Dày:18mm xử lý sấy tăng độ rắn,đánh bóng bề mặt, bọc ép chân ko, dùng trong xây dựng.Mới100% (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm gỗ keo BC rừng trồng,lau dầu Golden Teak, KT 1219x305x18mm,ghép từ các tấm gỗ D:200-300,R:40-70,Dày:18mm xử lý sấy tăng độ rắn,đánh bóng bề mặt,bọc ép chân không,dùng trong xây dựng.Mới100% (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm gỗ keo BC rừng trồng,lau dầu Golden Teak, KT 1219x406x18mm,ghép từ các tấm gỗ D:200-300,R:40-70,Dày:18mm xử lý sấy tăng độ rắn,đánh bóng bề mặt,bọc ép chân không,dùng trong xây dựng.Mới100% (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm gỗ keo BC rừng trồng,lau dầu Golden Teak, KT 1524 x 406 x 18mm,ghép từ các tấm gỗ D:200-300,R:40-70,Dày:18mm xử lý sấy tăng độ rắn,đánh bóng bề mặt, bọc ép chân ko, dùng trong xây dựng.Mới100% (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm gỗ keo BC rừng trồng,lau dầu Golden Teak, KT 1524 x 508 x 18mm,ghép từ các tấm gỗ D:200-300,R:40-70,Dày:18mm xử lý sấy tăng độ rắn,đánh bóng bề mặt, bọc ép chân ko, dùng trong xây dựng.Mới100% (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm gỗ keo BC rừng trồng,lau dầu Golden Teak, KT 1829 x 406 x 18mm,ghép từ các tấm gỗ D:200-300,R:40-70,Dày:18mm xử lý sấy tăng độ rắn,đánh bóng bề mặt, bọc ép chân ko, dùng trong xây dựng.Mới100% (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm gỗ keo BC rừng trồng,lau dầu Golden Teak, KT 914 x 406 x 18mm,ghép từ các tấm gỗ D:200-300,R:40-70,Dày:18mm xử lý sấy tăng độ rắn,đánh bóng bề mặt,bọc ép chân không,dùng trong xây dựng.Mới100% (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm gỗ keo BC rừng trồng,lau dầu Golden Teak, KT 914 x 508 x 18mm,ghép từ các tấm gỗ D:200-300,R:40-70,Dày:18mm xử lý sấy tăng độ rắn,đánh bóng bề mặt,bọc ép chân không,dùng trong xây dựng.Mới100% (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm gỗ keo BC rừng trồng,lau dầu Golden Teak,KT 2438 x 648 x 26mm,ghép từ các tấm gỗ D:200-300,R:40-70,Dày:26mm xử lý sấy tăng độ rắn,đánh bóng bề mặt,bọc ép chân không,dùng trong xây dựng.Mới100% (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm gỗ keo BC rừng trồng,lau dầu Light Oak, KT 2438 x 648 x 38mm,ghép từ các tấm gỗ D:200-300,R:40-70,Dày:38mm xử lý sấy tăng độ rắn,đánh bóng bề mặt,bọc ép chân không,dùng trong xây dựng.Mới100% (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm gỗ keo BC rừng trồng,lau dầu Organic white, KT 2438x648x26mm,ghép từ các tấm gỗ D:200-300,R:40-70,Dày:26mm xử lý sấy tăng độ rắn,đánh bóng bề mặt,bọc ép chân không,dùng trong xây dựng.Mới100% (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm gỗ keo BC rừng trồng,lau dầu Organic white,KT 1829x648x26mm,ghép từ các tấm gỗ D:200-300, R:40-70, Dày:26mm xử lý sấy tăng độ rắn,đánh bóng bề mặt,bọc ép chân không,dùng trong xây dựng.Mới100% (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm gỗ keo FSC rừng trồng,lau dầu Brown,KT 1880x1016x26mm,ghép từ các tấm gỗ D:200-300mm,R:40-70mm,Dày26mm, xử lý sấy tăng độ rắn,đánh bóng bề mặt,bọc ép chân không,dùng trong xây dựng.Mới100% (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm gỗ keo FSC rừng trồng,lau dầu Brown,KT 1880x1016x38mm,ghép từ các tấm gỗ D:200-300mm,R:40-70mm,Dày38mm, xử lý sấy tăng độ rắn,đánh bóng bề mặt,bọc ép chân không,dùng trong xây dựng.Mới100% (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm gỗ keo FSC rừng trồng,lau dầu Dusk Grey, KT 1829x648x26mm,ghép từ các tấm gỗ D:200-300mm,R:40-70mm,Dày26mm, xử lý sấy tăng độ rắn,đánh bóng bề mặt,bọc ép chân ko,dùng trong xây dựng.Mới100% (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm gỗ keo FSC rừng trồng,lau dầu Dusk Grey,KT 1829x648x26mm,ghép từ các tấm gỗ D:200-300mm,R:40-70mm,Dày26mm, xử lý sấy tăng độ rắn,đánh bóng bề mặt,bọc ép chân ko,dùng trong xây dựng.Mới100% (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm gỗ keo FSC rừng trồng,lau dầu Dusk Grey,KT 1829x648x38mm,ghép từ các tấm gỗ D:200-300mm,R:40-70mm,Dày38mm, xử lý sấy tăng độ rắn,đánh bóng bề mặt,bọc ép chân ko,dùng trong xây dựng.Mới100% (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm gỗ keo FSC rừng trồng,lau dầu Dusk Grey,KT 1880x1015x38mm,ghép từ các tấm gỗ D:200-300mm,R:40-70mm,Dày38mm,xử lý sấy tăng độ rắn,đánh bóng bề mặt,bọc ép chân ko,dùng trong xây dựng.Mới100% (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm gỗ keo FSC rừng trồng,lau dầu Dusk Grey,KT 1880x1016x26mm,ghép từ các tấm gỗ D:200-300mm,R:40-70mm,Dày26mm, xử lý sấy tăng độ rắn,đánh bóng bề mặt,bọc ép chân ko,dùng trong xây dựng.Mới100% (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm gỗ keo FSC rừng trồng,lau dầu Espresso,KT 1829x648x38mm,ghép từ các tấm gỗ D:200-300mm,R:40-70mm,Dày38mm, xử lý sấy tăng độ rắn,đánh bóng bề mặt,bọc ép chân ko,dùng trong xây dựng.Mới100% (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm gỗ keo FSC rừng trồng,lau dầu Espresso,KT 1880x1016x38mm,ghép từ các tấm gỗ D:200-300mm,R:40-70mm,Dày38mm, xử lý sấy tăng độ rắn,đánh bóng bề mặt,bọc ép chân ko,dùng trong xây dựng.Mới100% (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm gỗ keo FSC rừng trồng,lau dầu Golden Teak,KT 1880x1016x26mm,ghép từ các tấm gỗ D:200-300mm,R:40-70mm,Dày26mm, xử lý sấy tăng độ rắn,đánh bóng bề mặt,bọc ép chân ko,dùng trong xây dựng.Mới100% (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm gỗ keo FSC rừng trồng,lau dầu Light Oak,KT 1829x648x38mm,ghép từ các tấm gỗ D:200-300mm,R:40-70mm,Dày38mm, xử lý sấy tăng độ rắn,đánh bóng bề mặt,bọc ép chân ko,dùng trong xây dựng.Mới100% (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm gỗ keo FSC rừng trồng,lau dầu Organic White,KT 1829x648x26mm,ghép từ các tấm gỗ D:200-300mm,R:40-70mm,Dày26mm, xử lý sấy tăng độ rắn,đánh bóng bề mặt,bọc ép chân ko,dùng trong xây dựng.Mới100% (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm gỗ keo FSC rừng trồng,lau dầu Organic White,KT 1829x648x38mm,ghép từ các tấm gỗ D:200-300mm,R:40-70mm,Dày38mm, xử lý sấy tăng độ rắn,đánh bóng bề mặt,bọc ép chân ko,dùng trong xây dựng.Mới100% (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm gỗ keo FSC rừng trồng,lau dầu Organic white,KT 1880x1016x26mm,ghép từ các tấm gỗ D:200-300mm,R:40-70mm,Dày26mm xử lý sấy tăng độ rắn,đánh bóng bề mặt,bọc ép chân ko,dùng trong xây dựng.Mới100% (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm gỗ keo FSC rừng trồng,lau dầu Organic White,KT 1880x1016x38mm,ghép từ các tấm gỗ D:200-300mm,R:40-70mm,Dày38mm,xử lý sấy tăng độ rắn,đánh bóng bề mặt,bọc ép chân ko,dùng trong xây dựng.Mới100% (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm gỗ keo HDC/FSC rừng trồng,lau dầu Espresso, KT 1829x648x26mm,ghép từ các tấm gỗ D:200-300,R:40-70,Dày:26mm xử lý sấy tăng độ rắn,đánh bóng bề mặt, bọc ép chân ko, dùng trong xây dựng.Mới100% (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm gỗ keo làm vách ngăn dùng trong x.dựng kt (1220x2440x18)MM loại AB làm từ nhiều thanh gỗ keo nhỏ ghép thành tấm, 800 tấm,xử lý sấy tăng độ rắn,đánh bóng bề mặt,nguồn gốc rùng trồng,mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm gỗ keo làm vách ngăn dùng trong x.dựng kt (1220x2440x18)mm loại BC làm từ nhiều thanh gỗ keo nhỏ ghép thành tấm,800 tấm,xử lý sấy tăng độ rắn,đánh bóng bề mặt,nguồn gốc rùng trồng,mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm gỗ keo làm vách ngăn dùng trong xât dựng kt(1220x2440x18)mm loại BC làm từ nhiều thanh gỗ keo nhỏ ghép thành tấm, 500 tấm,xử lý sấy tăng độ rắn,đánh bóng bề mặt,nguồn gốc rùng trồng,mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm gỗ keo làm vách ngăn dùng trong xây dựng kt(1220x2440x15)mm loại AB làm từ nhiều thanh gỗ keo nhỏ ghép thành tấm, 240 tấm,xử lý sấy tăng độ rắn,đánh bóng bề mặt,nguồn gốc rùng trồng,mới100% (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm gỗ keo làm vách ngăn dùng trong xây dựng kt(1220x2440x24)mm loại AB làm từ nhiều thanh gỗ keo nhỏ ghép thành tấm,80 tấm,xử lý sấy tăng độ rắn,đánh bóng bề mặt,nguồn gốc rùng trồng,mới100% (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm gỗ keo làm vách ngăn dùng trong xây dựng. kt (1220x2440x15)mm loại BC làm từ nhiều thanh gỗ keo nhỏ ghép thành tấm, 260 tấm,xử lý sấy tăng độ rắn,đánh bóng bề mặt,từ gỗ rừng trồng, mới100% (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm gỗ keo làm vách ngăn dùng trong xây dựng. kt (1220x2440x15)mm loại BC làm từ nhiều thanh gỗ keo nhỏ ghép thành tấm,260 tấm,xử lý sấy tăng độ rắn,đánh bóng bề mặt,từ gỗ rừng trồng, mới100% (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm gỗ keo làm vách ngăn dùng trong xây dựng. kt (1220x2440x18)mm loại BC làm từ nhiều thanh gỗ keo nhỏ ghép thành tấm, 495 tấm,xử lý sấy tăng độ rắn,đánh bóng bề mặt,từ gỗ rừng trồng, mới100% (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm gỗ keo làm vách ngăn dùng trong xây dựng. kt (1220x2440x18)mm loại BC làm từ nhiều thanh gỗ keo nhỏ ghép thành tấm, 880 tấm, xử lý sấy tăng độ rắn,đánh bóng bề mặt, từ rừng trồng.mới100% (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm gỗ keo làm vách ngăn dùng trong xây dưng. kt (1220x2440x24)mm loại BC làm từ nhiều thanh gỗ keo nhỏ ghép thành tấm, 135 tấm,xử lý sấy tăng độ rắn,đánh bóng bề mặt,từ gỗ rừng trồng, mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm gỗ keo làm vách ngăn dùng trong xây dựng. kt (1220x2440x24)mm loại BC làm từ nhiều thanh gỗ keo nhỏ ghép thành tấm, 135 tấm,xử lý sấy tăng độ rắn,đánh bóng bề mặt,từ gỗ rừng trồng, mới100% (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm gỗ keo làm vách ngăn dùng trong xây dưng. kt (1220x2440x24)mm loại BC làm từ nhiều thanh gỗ keo nhỏ ghép thành tấm,135 tấm,xử lý sấy tăng độ rắn,đánh bóng bề mặt,từ gỗ rừng trồng, mới100% (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm gỗ keo làm vách ngăn dùng trong xây dựng.kt (1220x2440x15)mm loại BC làm từ nhiều thanh gỗ keo nhỏ ghép thành tấm, 240 tấm, xử lý sấy tăng độ rắn,đánh bóng bề mặt,NG rừng trồng.mới100% (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm gỗ keo làm vách ngăn dùng trong xây dựng.kt (1220x2440x15)mm loại BC làm từ nhiều thanh gỗ keo nhỏ ghép thành tấm, 260 tấm,xử lý sấy tăng độ rắn,đánh bóng bề mặt,từ gỗ rừng trồng, mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm gỗ keo làm vách ngăn dùng trong xây dựng.kt (1220x2440x15)mm loại BC làm từ nhiều thanh gỗ keo nhỏ ghép thành tấm, 260 tấm,xử lý sấy tăng độ rắn,đánh bóng bề mặt,từ gỗ rừng trồng, mới100% (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm gỗ keo làm vách ngăn dùng trong xây dựng.kt (1220x2440x18)mm loại BC làm từ nhiều thanh gỗ keo nhỏ ghép thành tấm, 150 tấm, xử lý sấy tăng độ rắn,đánh bóng bề mặt,NG rừng trồng.mới100% (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm gỗ keo làm vách ngăn dùng trong xây dựng.kt (1220x2440x18)mm loại BC làm từ nhiều thanh gỗ keo nhỏ ghép thành tấm, 484 tấm,xử lý sấy tăng độ rắn,đánh bóng bề mặt,từ gỗ rừng trồng, mới100% (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm gỗ keo làm vách ngăn dùng trong xây dựng.kt (1220x2440x18)mm loại BC làm từ nhiều thanh gỗ keo nhỏ ghép thành tấm, 495 tấm,xử lý sấy tăng độ rắn,đánh bóng bề mặt,từ gỗ rừng trồng, mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm gỗ keo làm vách ngăn dùng trong xây dựng.kt (1220x2440x18)mm loại BC làm từ nhiều thanh gỗ keo nhỏ ghép thành tấm,495 tấm,xử lý sấy tăng độ rắn,đánh bóng bề mặt,từ gỗ rừng trồng, mới100% (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm gỗ keo làm vách ngăn dùng trong xây dựng.kt (1220x2440x24)mm loại BC làm từ nhiều thanh gỗ keo nhỏ ghép thành tấm, 135 tấm,xử lý sấy tăng độ rắn,đánh bóng bề mặt,từ gỗ rừng trồng, mới100% (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm gỗ keo làm vách ngăn dùng trong xây dựng.kt(1220x2440x15)mm loại AB làm từ nhiều thanh gỗ keo nhỏ ghép thành tấm, 120 tấm, xử lý sấy tăng độ rắn,đánh bóng bề mặt,NG rừng trồng.mới100% (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm gỗ keo làm vách ngăn dùng trong xây dựng.kt(1220x2440x15)mm loại AB làm từ nhiều thanh gỗ keo nhỏ ghép thành tấm, 360 tấm, xử lý sấy tăng độ rắn,đánh bóng bề mặt,NGrừng trồng.mới100% (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm gỗ keo làm vách ngăn dùng trong xây dựng.kt(1220x2440x15)mm loại BC làm từ nhiều thanh gỗ keo nhỏ ghép thành tấm, 240 tấm, xử lý sấy tăng độ rắn,đánh bóng bề mặt,NG rừng trồng.mới100% (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm gỗ keo làm vách ngăn dùng trong xây dựng.kt(1220x2440x18)mm loại BC làm từ nhiều thanh gỗ keo nhỏ ghép thành tấm, 250 tấm, xử lý sấy tăng độ rắn,đánh bóng bề mặt,NG rừng trồng.mới100% (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm gỗ keo làm vách ngăn dùng trong xây dựng.kt(1220x2440x18)mm loại BC làm từ nhiều thanh gỗ keo nhỏ ghép thành tấm, 800 tấm, xử lý sấy tăng độ rắn,đánh bóng bề mặt, NG rừng trồng.mới100% (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm gỗ keo làm vách ngăn dùng trong xây dựng.kt(1220x2440x18mm) loại AB làm từ nhiều thanh gỗ keo nhỏ ghép thành tấm, 250 tấm, xử lý sấy tăng độ rắn,đánh bóng bề mặt,NG rừng trồng.mới100% (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm gỗ keo làm vách ngăn dùng trong xây dựng.kt(1220x2440x24)mm loại AB làm từ nhiều thanh gỗ keo nhỏ ghép thành tấm, 80 tấm, xử lý sấy tăng độ rắn,đánh bóng bề mặt,NG rừng trồng.mới100% (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm gỗ keo làm vách ngăn dùng trong xây dựng.kt(1220x2440x30)mm loại BC làm từ nhiều thanh gỗ keo nhỏ ghép thành tấm, 30 tấm, xử lý sấy tăng độ rắn,đánh bóng bề mặt,NG rừng trồng.mới100% (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm gỗ keo làm vách ngăn dùng trong xd kt(1220 X 2440 X 15)MM loại AB làm từ nhiều thanh gỗ keo nhỏ ghép thành tấm,195 tấm,xử lý sấy tăng độ rắn,đánh bóng bề mặt,nguồn gốc rừng trồng Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm gỗ keo làm vách ngăn dùng trong xd kt(1220 X 2440 X 15)MM loại BC làm từ nhiều thanh gỗ keo nhỏ ghép thành tấm,130 tấm,xử lý sấy tăng độ rắn,đánh bóng bề mặt,nguồn gốc rừng trồng Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm gỗ keo làm vách ngăn dùng trong xd kt(1220 X 2440 X 17)MM loại AB1 làm từ nhiều thanh gỗ keo nhỏ ghép thành tấm,50 tấm,xử lý sấy tăng độ rắn,đánh bóng bề mặt,nguồn gốc rừng trồng Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm gỗ keo làm vách ngăn dùng trong xd kt(1220 X 2440 X 18)MM loại AB làm từ nhiều thanh gỗ keo nhỏ ghép thành tấm,165 tấm,xử lý sấy tăng độ rắn,đánh bóng bề mặt,nguồn gốc rừng trồng Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm gỗ keo làm vách ngăn dùng trong xd kt(1220 X 2440 X 18)MM loại BC làm từ nhiều thanh gỗ keo nhỏ ghép thành tấm,390 tấm,xử lý sấy tăng độ rắn,đánh bóng bề mặt,nguồn gốc rừng trồng Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm gỗ keo rừng trồng,lau dầu Organic White,KT 1800x900x38mm,ghép từ các thanh gỗ D:1800mm,R:40-70mm,Dày38mm, xử lý sấy tăng độ rắn,đánh bóng bề mặt,bọc ép chân ko,dùng trong xây dựng.Mới100% (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm gỗ keoBC rừng trồng,lau dầu Unfinished Live Edge,KT:2438x648x51mm,ghép từ các tấm gỗD:200-300,R:40-70,Dày:51mm xử lý sấy tăng độ rắn,đánh bóng bề mặt,bọc ép chân ko,dùng trong xây dựng.Mới100% (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm gỗ keoFSC rừng trồng,lau dầuUnfinishedLiveEdge,KT1829x648x38mm,ghép từ các tấm gỗD:200-300mm,R:40-70mm,Dày38mm xử lý sấy tăng độ rắn,đánh bóng bề mặt,bọc ép chân ko,dùng trong xây dựng.Mới100% (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm gỗ làm mặt bàn bếp làm từ gỗ keo rừng trồng. kt (1829 x 648 x 26) mm, gồm nhiều thanh gỗ nhỏ ghép thành tấm,xử lý sấy tăng độ rắn,lau dầu,đánh bóng bề mặt,bọc ép chân không. mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm gỗ làm mặt bàn bếp làm từ gỗ keo rừng trồng. kt (1829 x 648 x 38) mm, gồm nhiều thanh gỗ nhỏ ghép thành tấm,xử lý sấy tăng độ rắn,lau dầu,đánh bóng bề mặt,bọc ép chân không. mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm gỗ làm mặt bàn bếp làm từ gỗ keo rừng trồng. kt (1829 x 648 x 51) mm, gồm nhiều thanh gỗ nhỏ ghép thành tấm,xử lý sấy tăng độ rắn,lau dầu,đánh bóng bề mặt,bọc ép chân không. mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm gỗ làm mặt bàn bếp làm từ gỗ keo rừng trồng. kt (1829 x 650 x 26) mm, gồm nhiều thanh gỗ nhỏ ghép thành tấm,xử lý sấy tăng độ rắn,lau dầu,đánh bóng bề mặt,bọc ép chân không. mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm gỗ làm mặt bàn bếp làm từ gỗ keo rừng trồng. kt (1880 x 1016 x 26) mm, gồm nhiều thanh gỗ nhỏ ghép thành tấm,xử lý sấy tăng độ rắn,lau dầu,đánh bóng bề mặt,bọc ép chân không. mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm gỗ làm mặt bàn bếp làm từ gỗ keo rừng trồng. kt (1880 x 1016 x 38) mm, gồm nhiều thanh gỗ nhỏ ghép thành tấm,xử lý sấy tăng độ rắn,lau dầu,đánh bóng bề mặt,bọc ép chân không. mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm gỗ làm mặt bàn bếp làm từ gỗ keo rừng trồng. kt (1880 x 1016 x 51) mm, gồm nhiều thanh gỗ nhỏ ghép thành tấm,xử lý sấy tăng độ rắn,lau dầu,đánh bóng bề mặt,bọc ép chân không. mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm gỗ làm mặt bàn bếp làm từ gỗ keo rừng trồng. kt (1880 x 914 x 26) mm, gồm nhiều thanh gỗ nhỏ ghép thành tấm,xử lý sấy tăng độ rắn,lau dầu,đánh bóng bề mặt,bọc ép chân không. mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm gỗ làm mặt bàn bếp làm từ gỗ keo rừng trồng. kt (2200 x 600 x 26) mm, gồm nhiều thanh gỗ nhỏ ghép thành tấm,xử lý sấy tăng độ rắn,lau dầu,đánh bóng bề mặt,bọc ép chân không. mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm gỗ làm mặt bàn bếp làm từ gỗ keo rừng trồng. kt (2438 x 648 x 26) mm, gồm nhiều thanh gỗ nhỏ ghép thành tấm,xử lý sấy tăng độ rắn,lau dầu,đánh bóng bề mặt,bọc ép chân không. mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm gỗ làm mặt bàn bếp làm từ gỗ keo rừng trồng. kt (2438 x 648 x 38) mm, gồm nhiều thanh gỗ nhỏ ghép thành tấm,xử lý sấy tăng độ rắn,lau dầu,đánh bóng bề mặt,bọc ép chân không. mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm gỗ làm mặt bàn bếp làm từ gỗ keo rừng trồng. kt (2438x1016x26) mm, gồm nhiều thanh gỗ nhỏ ghép thành tấm,xử lý sấy tăng độ rắn,lau dầu,đánh bóng bề mặt,bọc ép chân không. mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm lát sàn bằng gỗ chưa lắp ghép Keruing Truck Flooring/ VSFJ-201209700-0AAD0S(T20xW120xL9700) Gỗ Dầu (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm lát sàn bằng gỗ chưa lắp ghép Keruing Truck Flooring/VSFJ-211239700-0AAD0S(T21xW123xL9700) Gỗ Dầu (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm lát sàn bằng gỗ chưa lắp ghép Keruing Truck Flooring/VSFJ-211255400-0AAD0S(T21xW125xL5400) gỗ Dầu (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm lát sàn bằng gỗ chưa lắp ghép Keruing Truck Flooring/VSFJ-251256500-0AAD0S(T25xW125xL6500) gỗ Dầu (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm lát sàn bằng gỗ chưa lắp ghép Keruing Truck Flooring/VSFJ-251259700-0AAD0S(T25xW125xL9700) gỗ Dầu (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm lát sàn bằng gỗ chưa lắp ghép Keruing Truck Flooring/VSFJ-301256500-0AAD0S(T30xW125xL6500) gỗ Dầu (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm lát sàn bằng gỗ dán,MDF(không nằm trong danh mục cites) đã qua xử lý công nghiệp. Mã code: WP-03.1. Kích thước: 1220x2400x3.25 mm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm lát sàn đã lắp ghép LAMINATED PANEL 4, kích thước (1200mmx405mmx17mm), được làm từ gỗ sồi (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm lát sàn đã lắp ghép LAMINATED PANEL 6, kích thước (1500mmx405mmx17mm), được làm từ gỗ sồi (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm lát sàn đã lắp ghép LAMINATED PANEL 7, kích thước (900mmx405mmx20mm), được làm từ gỗ sồi (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm lát sàn đã lắp ghép LAMINATED PANEL 8, kích thước (1800mmx405mmx20mm), được làm từ gỗ sồi (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm lót sàn bằng gỗ tràm có gắn đế nhựa dùng trong xây dựng loại 06 nan (30x30x2.1cm), gỗ vườn trồng. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm lót sàn bằng gỗ tràm có gắn đế nhựa dùng trong xây dựng loại 12 nan (30x30x2.1cm), gỗ vườn trồng. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm lót sàn đã lắp ghép dọc và ngang bằng gỗ Cao Su-Rubber wood Finger Joint Board (AA grade) 18MM x 1220MM x 2440MM (18.75 M3),không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm lót sàn đã lắp ghép dọc và ngang bằng gỗ Cao Su-Rubber wood Finger Joint Board (AA grade) 18MM x 1220MM x 2440MM (56.26 M3),không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm lót sàn đã lắp ghép dọc và ngang bằng gỗ Cao Su-Rubber wood Finger Joint Board (AA grade)18MM x 1220 x 2440 (18.75 M3),không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm lót sàn đã lắp ghép dọc và ngang bằng gỗ Cao Su-Rubber wood Finger Joint Board (AB grade) 18MM x 1220MM x 2440MM,(18.75 M3),không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm lót sàn đã lắp ghép dọc và ngang bằng gỗ Cao Su-Rubber wood Finger Joint Board (AB grade)18MM x 1220 x 2440 (18.75 M3),không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm lót sàn đã lắp ghép dọc và ngang bằng gỗ Cao Su-Rubber wood Finger Joint Board (AC grade) 18MM x 1220MM x 2440MM,(18.75 M3),không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm lót sàn đã lắp ghép dọc và ngang bằng gỗ Cao Su-Rubber wood Finger Joint Board (AC grade) 18MM x 1220MM x 2440MM,(56.26 M3),không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm lót sàn đã lắp ghép dọc và ngang bằng gỗ Cao Su-Rubber wood Finger Joint Board (AC grade)18MM x 1220 x 2440 (18.75 M3),không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm lót sàn đã lắp ghép dọc và ngang bằng gỗ Cao Su-Rubber wood Finger Joint Board (AC grade)18MM x 1220 x 2440 (37.51 M3),không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm lót sàn đã lắp ghép dọc và ngang bằng gỗ Cao Su-Rubber wood Finger Joint Board (BC grade) 18MM x 1220MM x 2440MM,(18.75 M3),không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm lót sàn đã lắp ghép dọc và ngang bằng gỗ Cao Su-Rubber wood Finger Joint Board (BC grade)18MM x 1220 x 2440 (18.75 M3),không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm lót sàn đã lắp ghép dọc và ngang bằng gỗ Cao Su-Rubber Wood Finger Joint Laminated Board (AB grade)18MM x 1220 x 2440 (29.47 M3),không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm lót sàn đã lắp ghép dọc và ngang bằng gỗ Cao Su-Rubber Wood Finger Joint Laminated Board (AB grade)18MM x 1220 x 2440 (56.26M3),không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm lót sàn đã lắp ghép dọc và ngang bằng gỗ Cao Su-Rubber Wood Finger Joint Laminated Board (AC grade)18MM x 1220 x 2440 (26.79 M3),không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm lót sàn đã lắp ghép dọc và ngang bằng gỗ Cao Su-Rubber Wood Finger Joint Laminated Board (AC grade)18MM x 1220 x 2440 (37.51 M3),không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm lót sàn đã lắp ghép dọc và ngang bằng gỗ Cao Su-Rubber Wood Finger Joint Laminated Board (BC grade)18MM x 1220 x 2440 (18.75 M3),không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm lót sàn hình chữ nhật gỗ tràm đế nhựa PVC 30x60CM, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm lót sàn hình vuông gỗ tràm đế nhựa PVC 30x30CM, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm Trần bằng gỗ bạch đàn, gỗ dán(không nằm trong danh mục cites) đã qua xử lý công nghiệp. Mã code: 19302.CL-VIGR-2001.Kích thước:11918x55x6762mm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm ván được ghép lại bằng keo từ các thanh gỗ cơ sở (gỗ keo rừng trồng) đã qua xử lý nhiệt,dày 18mm,rộng 65mm-70mm,đã làm mộng đuôi én,tạo rãnh,dùng trong xây dựng,KT:AC18x1220x2440mm).Mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm ván được ghép lại bằng keo từ các thanh gỗ cơ sở (gỗ keo rừng trồng) đã qua xử lý nhiệt,dày 18mm,rộng 65mm-70mm,đã làm mộng đuôi én,tạo rãnh,dùng trong xây dựng,KT:BC18x1220x2440mm).Mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm ván được ghép lại bằng keo từ các thanh gỗ cơ sở (gỗ keo rừng trồng) đã qua xử lý nhiệt,dày 18mm,rộng 65mm-70mm,đã làm mộng đuôi én,tạo rãnh,dùng trong xây dựng,KT:CC18x1220x2440mm).Mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm ván ghép đc ghép gỗ caosu, từ cac thanh gỗ nhỏ cơ sở, đc ghép lại bằng keo, có xẻ rãnh, dùng trog x/dung. (KT: 196.06-813.59 x 88.9-249.25 x 15.88mm) KLT: 15.499m3. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm ván ghép đc ghép gỗ caosu, từ cac thanh gỗ nhỏ cơ sở, đc ghép lại bằng keo, có xẻ rãnh, dùng trog x/dung. (KT: 662 x 88.9 x 15.88mm), SL:1386 cai, KLT: 1.2949m3. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm ván ghép đc ghép gỗ caosu, từ cac thanh gỗ nhỏ cơ sở, đc ghép lại bằng keo, có xẻ rãnh, dùng trog xây dựng. (KT: 200.81-477.04 x 30.23-44.45 x 11.13mm), KLT: 0.6137m3. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm ván ghép đc ghép gỗ caosu, từ cac thanh gỗ nhỏ cơ sở, đc ghép lại bằng keo, có xẻ rãnh, dùng trog xây dựng. (KT: 280.99 x 177.8 x 15.88mm) SL: 1134cai, KLT: 0.8994m3. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm ván ghép đc ghép gỗ caosu, từ cac thanh gỗ nhỏ cơ sở, đc ghép lại bằng keo, có xẻ rãnh, dùng trog xây dựng. (KT: 280.99-813.59 x 88.9-187.33 x 15.88mm) KLT: 8.1348m3. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm ván ghép đc ghép gỗ caosu, từ cac thanh gỗ nhỏ cơ sở, đc ghép lại bằng keo, có xẻ rãnh, dùng trog xây dựng. (KT: 281 x 177.8 x 15.88mm), SL: 1134 cai, KLT: 0.8994m3. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm ván ghép đc ghép gỗ caosu, từ cac thanh gỗ nhỏ cơ sở, đc ghép lại bằng keo, có xẻ rãnh, dùng trog xây dựng. (KT: 356.39 x187.33 x 15.88mm) SL: 1134cai, KLT: 1.2018m3. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm ván ghép đc ghép gỗ caosu, từ cac thanh gỗ nhỏ cơ sở, đc ghép lại bằng keo, có xẻ rãnh, dùng trog xây dựng. (KT: 356.39 x187.33 x 15.88mm) SL: 1134cai, KLT: 1.2019m3. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm ván ghép đc ghép gỗ caosu, từ cac thanh gỗ nhỏ cơ sở, đc ghép lại bằng keo, có xẻ rãnh, dùng trog xây dựng. (KT: 357.19 x 88.9 x 15.88mm) SL: 1386cai, KLT: 0.6987m3. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm ván ghép đc ghép gỗ caosu, từ cac thanh gỗ nhỏ cơ sở, đc ghép lại bằng keo, có xẻ rãnh, dùng trog xây dựng. (KT: 376.22 x 30.23 x 11.13mm) SL: 300cai, KLT: 0.038m3. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm ván ghép đc ghép gỗ caosu, từ cac thanh gỗ nhỏ cơ sở, đc ghép lại bằng keo, có xẻ rãnh, dùng trog xây dựng. (KT: 400.05-476.25 x 25.15 x 5.99mm) SL: 400cai, KLT: 0.0264m3. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm ván ghép đc ghép gỗ caosu, từ cac thanh gỗ nhỏ cơ sở, đc ghép lại bằng keo, có xẻ rãnh, dùng trog xây dựng. (KT: 450.85 x 176.23 x 15.88mm) SL: 2268cai, KLT: 2.8606m3. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm ván ghép đc ghép gỗ caosu, từ cac thanh gỗ nhỏ cơ sở, đc ghép lại bằng keo, có xẻ rãnh, dùng trog xây dựng. (KT: 450.85 x 87.31 x 15.88mm) SL: 1512cai, KLT: 0.9449m3. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm ván ghép đc ghép gỗ caosu, từ cac thanh gỗ nhỏ cơ sở, đc ghép lại bằng keo, có xẻ rãnh, dùng trog xây dựng. (KT: 450.85 x 91.29 x 15.88mm) SL: 1512cai, KLT: 0.9879m3. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm ván ghép đc ghép gỗ caosu, từ cac thanh gỗ nhỏ cơ sở, đc ghép lại bằng keo, có xẻ rãnh, dùng trog xây dựng. (KT: 521.56 x 482.6 x 15.88mm) SL: 600cai, KLT: 2.3975m3. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm ván ghép đc ghép gỗ caosu, từ cac thanh gỗ nhỏ cơ sở, đc ghép lại bằng keo, có xẻ rãnh, dùng trog xây dựng. (KT: 527.05 x 176.23 x 15.88mm) SL: 4536cai, KLT: 6.6882m3. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm ván ghép đc ghép gỗ caosu, từ cac thanh gỗ nhỏ cơ sở, đc ghép lại bằng keo, có xẻ rãnh, dùng trog xây dựng. (KT: 527.05 x 87.31 x 15.88mm) SL: 6048cai, KLT: 4.4183m3. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm ván ghép đc ghép gỗ caosu, từ cac thanh gỗ nhỏ cơ sở, đc ghép lại bằng keo, có xẻ rãnh, dùng trog xây dựng. (KT: 527.05 x185.74 x 15.88mm) SL: 2268cai, KLT: 3.5246m3. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm ván ghép đc ghép gỗ caosu, từ cac thanh gỗ nhỏ cơ sở, đc ghép lại bằng keo, có xẻ rãnh, dùng trog xây dựng. (KT: 635.79 x 160.35 x 15.88mm) SL: 300cai, KLT: 0.4855m3. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm ván ghép đc ghép gỗ caosu, từ cac thanh gỗ nhỏ cơ sở, đc ghép lại bằng keo, có xẻ rãnh, dùng trog xây dựng. (KT: 662 x177.8 x 15.88mm), SL: 378 cai, KLT: 0.7063m3. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm ván ghép đc ghép gỗ caosu, từ cac thanh gỗ nhỏ cơ sở, đc ghép lại bằng keo, có xẻ rãnh, dùng trog xây dựng. (KT: 738.2 x 177.8 x 15.88mm) SL: 378cai, KLT: 0.7876m3. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm ván ghép đc ghép gỗ caosu, từ cac thanh gỗ nhỏ cơ sở, đc ghép lại bằng keo,có xẻ rãnh, dùng trog xay dung.(KT:527.05 x 91.29 x15.88mm), SL: 3024 cai, KLT: 2.3097m3. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm ván ghép đc ghép gỗ caosu, từ cac thanh gỗ nhỏ cơ sở, đc ghép lại bằng keo,có xẻ rãnh, dùng trog xay dung.(KT:536.39-527.05 x 87.31-187.33 x15.88mm), KLT: 61.7457m3. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm ván ghép dc ghép từ gỗ cao su, từ các thah gỗ nhỏ cơ sở, dc ghép lại bằg keo, có xẻ rãnh, dùg trong xây dựng. (KT: 257,4 x 135,0 x 11.0mm). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm ván ghép dc ghép từ gỗ cao su, từ các thah gỗ nhỏ cơ sở, dc ghép lại bằg keo, có xẻ rãnh, dùg trong xây dựng. (KT: 333.6 x 135,0 x 11.0mm). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm ván ghép dc ghép từ gỗ cao su, từ các thah gỗ nhỏ cơ sở, dc ghép lại bằg keo, có xẻ rãnh, dùg trong xây dựng. (KT: 385.8 x 135,0 x 11.0mm). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm ván ghép dc ghép từ gỗ cao su, từ các thah gỗ nhỏ cơ sở, dc ghép lại bằg keo, có xẻ rãnh, dùg trong xây dựng. (KT: 385.8 x 82.0 x 11.0mm). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm ván ghép dc ghép từ gỗ cao su, từ các thanh gỗ nhỏ cơ sở, dc ghép lại bằg keo, có xẻ rãnh, dùg trong xây dựng. (KT: 181.2 x 135.0 x 11.0mm). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm ván ghép dc ghép từ gỗ cao su, từ các thanh gỗ nhỏ cơ sở, dc ghép lại bằg keo, có xẻ rãnh, dùg trong xây dựng. (KT: 308.2 x 135.0 x 11.0mm). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm ván ghép dc ghép từ gỗ cao su, từ các thanh gỗ nhỏ cơ sở, dc ghép lại bằg keo, có xẻ rãnh, dùg trong xây dựng. (KT: 333.6 x 135.0 x 11.0mm). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm ván ghép dc ghép từ gỗ cao su, từ các thanh gỗ nhỏ cơ sở, dc ghép lại bằg keo, có xẻ rãnh, dùg trong xây dựng. (KT: 385.8 x 135.0 x 11.0mm). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm ván ghép dc ghép từ gỗ cao su, từ các thanh gỗ nhỏ cơ sở, dc ghép lại bằg keo, có xẻ rãnh, dùg trong xây dựng. (KT: 385.8 x 82.0 x 11.0mm). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm ván ghép dc ghép từ gỗ cao su, từ các thanh gỗ nhỏ cơ sở, dc ghép lại bằg keo, có xẻ rãnh, dùg trong xây dựng. (KT: 477 x 82.0 x 15.0mm). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm ván ghép dc ghép từ gỗ caosu, từ các thah gỗ nhỏ cơ sở, dc ghép lại bằg keo, có xẻ rãnh, dùg trong xây dựng. (KT:1219.2 x 174.6 x 12.7mm). KLT: 12.166M3. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm ván ghép dc ghép từ gỗ caosu, từ các thah gỗ nhỏ cơ sở, dc ghép lại bằg keo, có xẻ rãnh, dùg trong xây dựng. (KT:287.3 x 12.7 x 6.4mm). KLT: 0.014M3. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm ván ghép dc ghép từ gỗ caosu, từ các thah gỗ nhỏ cơ sở, dc ghép lại bằg keo, có xẻ rãnh, dùg trong xây dựng. (KT:512.8 x 101.6 x 16mm). KLT: 4.168M3. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm ván ghép dc ghép từ gỗ caosu, từ các thah gỗ nhỏ cơ sở, dc ghép lại bằg keo, có xẻ rãnh, dùg trong xây dựng. (KT:512.80 x 101.6 x 16mm). KLT: 0.834M3. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm ván ghép dc ghép từ gỗ caosu, từ các thah gỗ nhỏ cơ sở, dc ghép lại bằg keo, có xẻ rãnh, dùg trong xây dựng. (KT:558.8 x 31.8 x 12mm). KLT: 0.192M3. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm ván ghép dc ghép từ gỗ caosu, từ các thanh gỗ nhỏ cơ sở, dc ghép lại bằg keo, có xẻ rãnh, dùg trong xây dựng (KT: 367.0 x 101.6 x 18.0mm). KLT: 0.698m3. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm ván ghép dc ghép từ gỗ caosu, từ các thanh gỗ nhỏ cơ sở, dc ghép lại bằg keo, có xẻ rãnh, dùg trong xây dựng (KT: 376 x 101.6 x 11.9mm). KLT: 0.709m3. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm ván ghép dc ghép từ gỗ caosu, từ các thanh gỗ nhỏ cơ sở, dc ghép lại bằg keo, có xẻ rãnh, dùg trong xây dựng (KT: 512.8 x 57.2 x 18mm). KLT: 0.760m3. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm ván ghép dc ghép từ gỗ caosu, từ các thanh gỗ nhỏ cơ sở, dc ghép lại bằg keo, có xẻ rãnh, dùg trong xây dựng (KT: 519.4 x 57.2 x 18.0mm). KLT: 0.212m3. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm ván ghép dc ghép từ gỗ caosu, từ các thanh gỗ nhỏ cơ sở, dc ghép lại bằg keo, có xẻ rãnh, dùg trong xây dựng (KT:1168.2 x 57.2 x 18mm). KLT: 0.866m3. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm ván ghép dc ghép từ gỗ caosu, từ các thanh gỗ nhỏ cơ sở, dc ghép lại bằg keo, có xẻ rãnh, dùg trong xây dựng (KT:512.8 x 101.6 x 18mm). KLT: 4.501m3. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm ván ghép dc ghép từ gỗ caosu, từ các thanh gỗ nhỏ cơ sở, dc ghép lại bằg keo, có xẻ rãnh, dùg trong xây dựng (KT:519.4 x 57.2 x 18mm). KLT: 0.866m3. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm ván ghép dc ghép từ gỗ caosu, từ các thanh gỗ nhỏ cơ sở, dc ghép lại bằg keo, có xẻ rãnh, dùg trong xây dựng (KT:5367.0 x 101.6 x 18mm). KLT: 1.396m3. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm ván ghép dc ghép từ gỗ caosu, từ các thanh gỗ nhỏ cơ sở, dc ghép lại bằg keo, có xẻ rãnh, dùg trong xây dựng(KT:290.8 x 177.8 x 18mm). KLT: 0.782m3. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm ván ghép dc ghép từ gỗ caosu, từ các thanh gỗ nhỏ cơ sở, dc ghép lại bằg keo, có xẻ rãnh, dùg trong xây dựng(KT:437.8 x 101.6 x 18mm). KLT: 4.227m3. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm ván ghép dc ghép từ gỗ caosu, từ các thanh gỗ nhỏ cơ sở, dc ghép lại bằg keo, có xẻ rãnh, dùg trong xây dựng(KT:519.4 x 101.6 x 18mm). KLT: 1.520m3. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm ván ghép dc ghép từ gỗ caosu, từ các thanh gỗ nhỏ cơ sở, dc ghép lại bằg keo, có xẻ rãnh, dùg trong xây dựng(KT:519.4 x 101.6 x 18mm). KLT: 1.52m3. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm ván ghép dc ghép từ gỗ caosu, từ các thanh gỗ nhỏ cơ sở, dc ghép lại bằg keo, có xẻ rãnh, dùg trong xây dựng. (KT: 214.6 x177.8x18mm). KLT: 0.769m3. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm ván ghép dc ghép từ gỗ caosu, từ các thanh gỗ nhỏ cơ sở, dc ghép lại bằg keo, có xẻ rãnh, dùg trong xây dựng. (KT: 290,8 x101,6x18mm). KLT: 4,914m3. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm ván ghép dc ghép từ gỗ caosu, từ các thanh gỗ nhỏ cơ sở, dc ghép lại bằg keo, có xẻ rãnh, dùg trong xây dựng. (KT: 290.8 x 177.8 x 18mm). KLT: 0.782m3. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm ván ghép dc ghép từ gỗ caosu, từ các thanh gỗ nhỏ cơ sở, dc ghép lại bằg keo, có xẻ rãnh, dùg trong xây dựng. (KT: 362.8 x 101,6 x 18mm). KLT: 0.69m3. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm ván ghép dc ghép từ gỗ caosu, từ các thanh gỗ nhỏ cơ sở, dc ghép lại bằg keo, có xẻ rãnh, dùg trong xây dựng. (KT: 512.8 x101,6x18mm). KLT: 2.251m3. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm ván ghép dc ghép từ gỗ caosu, từ các thanh gỗ nhỏ cơ sở, dc ghép lại bằg keo, có xẻ rãnh, dùg trong xây dựng. (KT: 519,4 x 101,6 x 18mm). KLT: 4.559m3. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm ván ghép dc ghép từ gỗ caosu, từ các thanh gỗ nhỏ cơ sở, dc ghép lại bằg keo, có xẻ rãnh, dùg trong xây dựng. (KT: 595.6 x101.6x18mm). KLT: 0.697m3. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm ván ghép dc ghép từ gỗ caosu, từ các thanh gỗ nhỏ cơ sở, dc ghép lại bằg keo, có xẻ rãnh, dùg trong xây dựng. (KT: 671.8 x 101,6 x 18mm). KLT:3.145m3. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm ván ghép dc ghép từ gỗ caosu, từ các thanh gỗ nhỏ cơ sở, dc ghép lại bằg keo, có xẻ rãnh, dùg trong xây dựng. (KT:1168.2 x 177.8 x 18mm). KLT: 1.795m3. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm ván ghép dc ghép từ gỗ caosu, từ các thanh gỗ nhỏ cơ sở, dc ghép lại bằg keo, có xẻ rãnh, dùg trong xây dựng. (KT:1219.2 x 85.7 x 12.7mm). KLT: 16.72m3. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm ván ghép dc ghép từ gỗ caosu, từ các thanh gỗ nhỏ cơ sở, dc ghép lại bằg keo, có xẻ rãnh, dùg trong xây dựng. (KT:192 x 84.1 x 11.90mm). KLT: 0.25m3. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm ván ghép dc ghép từ gỗ caosu, từ các thanh gỗ nhỏ cơ sở, dc ghép lại bằg keo, có xẻ rãnh, dùg trong xây dựng. (KT:214.6 x 101,6 x 18mm). KLT: 0.754m3. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm ván ghép dc ghép từ gỗ caosu, từ các thanh gỗ nhỏ cơ sở, dc ghép lại bằg keo, có xẻ rãnh, dùg trong xây dựng. (KT:214.6 x 101,6 x 18mm). KLT: 2.261m3. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm ván ghép dc ghép từ gỗ caosu, từ các thanh gỗ nhỏ cơ sở, dc ghép lại bằg keo, có xẻ rãnh, dùg trong xây dựng. (KT:214.6 x 177.8 x 18mm). KLT: 0.1.538m3. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm ván ghép dc ghép từ gỗ caosu, từ các thanh gỗ nhỏ cơ sở, dc ghép lại bằg keo, có xẻ rãnh, dùg trong xây dựng. (KT:214.6 x 177.8 x 18mm). KLT: 0.769m3. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm ván ghép dc ghép từ gỗ caosu, từ các thanh gỗ nhỏ cơ sở, dc ghép lại bằg keo, có xẻ rãnh, dùg trong xây dựng. (KT:274.0 x 101.6 x 16mm). KLT: 0.321m3. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm ván ghép dc ghép từ gỗ caosu, từ các thanh gỗ nhỏ cơ sở, dc ghép lại bằg keo, có xẻ rãnh, dùg trong xây dựng. (KT:355 x 177.8 x 18mm). KLT: 0818m3. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm ván ghép dc ghép từ gỗ caosu, từ các thanh gỗ nhỏ cơ sở, dc ghép lại bằg keo, có xẻ rãnh, dùg trong xây dựng. (KT:362.8 x 177.8 x 18mm). KLT: 0.836m3. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm ván ghép dc ghép từ gỗ caosu, từ các thanh gỗ nhỏ cơ sở, dc ghép lại bằg keo, có xẻ rãnh, dùg trong xây dựng. (KT:362.8 x 177.8 x 18mm). KLT: 3.344m3. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm ván ghép dc ghép từ gỗ caosu, từ các thanh gỗ nhỏ cơ sở, dc ghép lại bằg keo, có xẻ rãnh, dùg trong xây dựng. (KT:367 x 158.8 x 18mm). KLT: 0.787m3. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm ván ghép dc ghép từ gỗ caosu, từ các thanh gỗ nhỏ cơ sở, dc ghép lại bằg keo, có xẻ rãnh, dùg trong xây dựng. (KT:367.0 x 101.6 x 18mm). KLT: 0.698m3. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm ván ghép dc ghép từ gỗ caosu, từ các thanh gỗ nhỏ cơ sở, dc ghép lại bằg keo, có xẻ rãnh, dùg trong xây dựng. (KT:367.0 x 177.8 x 18mm). KLT: 0.846m3. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm ván ghép dc ghép từ gỗ caosu, từ các thanh gỗ nhỏ cơ sở, dc ghép lại bằg keo, có xẻ rãnh, dùg trong xây dựng. (KT:367.0 x 177.8 x 18mm). KLT: 1.691m3. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm ván ghép dc ghép từ gỗ caosu, từ các thanh gỗ nhỏ cơ sở, dc ghép lại bằg keo, có xẻ rãnh, dùg trong xây dựng. (KT:437.8 x 101.6 x 16.0mm). KLT: 0.783m3. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm ván ghép dc ghép từ gỗ caosu, từ các thanh gỗ nhỏ cơ sở, dc ghép lại bằg keo, có xẻ rãnh, dùg trong xây dựng. (KT:437.8 x 101.6 x 18mm). KLT: 0.705m3. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm ván ghép dc ghép từ gỗ caosu, từ các thanh gỗ nhỏ cơ sở, dc ghép lại bằg keo, có xẻ rãnh, dùg trong xây dựng. (KT:437.8 x 177.8 x 18mm). KLT: 1.569m3. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm ván ghép dc ghép từ gỗ caosu, từ các thanh gỗ nhỏ cơ sở, dc ghép lại bằg keo, có xẻ rãnh, dùg trong xây dựng. (KT:437.8 x 177.8 x 18mm). KLT: 5.492m3. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm ván ghép dc ghép từ gỗ caosu, từ các thanh gỗ nhỏ cơ sở, dc ghép lại bằg keo, có xẻ rãnh, dùg trong xây dựng. (KT:443.2 x 177.8 x 18mm). KLT: 6.355m3. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm ván ghép dc ghép từ gỗ caosu, từ các thanh gỗ nhỏ cơ sở, dc ghép lại bằg keo, có xẻ rãnh, dùg trong xây dựng. (KT:508.00 x 57.2 x 12.0mm). KLT: 0.753m3. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm ván ghép dc ghép từ gỗ caosu, từ các thanh gỗ nhỏ cơ sở, dc ghép lại bằg keo, có xẻ rãnh, dùg trong xây dựng. (KT:512.8 x 101.6 x 16.0mm). KLT: 1.667m3. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm ván ghép dc ghép từ gỗ caosu, từ các thanh gỗ nhỏ cơ sở, dc ghép lại bằg keo, có xẻ rãnh, dùg trong xây dựng. (KT:512.8 x 101.6 x 18mm). KLT: 2.251m3. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm ván ghép dc ghép từ gỗ caosu, từ các thanh gỗ nhỏ cơ sở, dc ghép lại bằg keo, có xẻ rãnh, dùg trong xây dựng. (KT:512.8 x 101.6 x 18mm). KLT:3.751m3. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm ván ghép dc ghép từ gỗ caosu, từ các thanh gỗ nhỏ cơ sở, dc ghép lại bằg keo, có xẻ rãnh, dùg trong xây dựng. (KT:512.8 x 177.8 x 18mm). KLT: 2.363m3. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm ván ghép dc ghép từ gỗ caosu, từ các thanh gỗ nhỏ cơ sở, dc ghép lại bằg keo, có xẻ rãnh, dùg trong xây dựng. (KT:512.8 x 177.8 x 18mm). KLT: 7.878m3. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm ván ghép dc ghép từ gỗ caosu, từ các thanh gỗ nhỏ cơ sở, dc ghép lại bằg keo, có xẻ rãnh, dùg trong xây dựng. (KT:512.8 x 177.8 x 18mm). KLT: 9.453m3. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm ván ghép dc ghép từ gỗ caosu, từ các thanh gỗ nhỏ cơ sở, dc ghép lại bằg keo, có xẻ rãnh, dùg trong xây dựng. (KT:512.8 x 254 x 18mm). KLT: 0.75m3. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm ván ghép dc ghép từ gỗ caosu, từ các thanh gỗ nhỏ cơ sở, dc ghép lại bằg keo, có xẻ rãnh, dùg trong xây dựng. (KT:519.4 x 177.8 x 18mm). KLT: 0.798m3. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm ván ghép dc ghép từ gỗ caosu, từ các thanh gỗ nhỏ cơ sở, dc ghép lại bằg keo, có xẻ rãnh, dùg trong xây dựng. (KT:519.4 x 177.8 x 18mm). KLT: 1.596m3. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm ván ghép dc ghép từ gỗ caosu, từ các thanh gỗ nhỏ cơ sở, dc ghép lại bằg keo, có xẻ rãnh, dùg trong xây dựng. (KT:595.6 x 177.8 x 18mm). KLT: 1.22m3. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm ván ghép dc ghép từ gỗ caosu, từ các thanh gỗ nhỏ cơ sở, dc ghép lại bằg keo, có xẻ rãnh, dùg trong xây dựng. (KT:595.6 x 177.8 x 18mm). KLT: 1.83m3. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm ván ghép dc ghép từ gỗ caosu, từ các thanh gỗ nhỏ cơ sở, dc ghép lại bằg keo, có xẻ rãnh, dùg trong xây dựng. (KT:671,8 x 101,6 x 18mm). KLT: 1,573m3. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm ván ghép dc ghép từ gỗ caosu, từ các thanh gỗ nhỏ cơ sở, dc ghép lại bằg keo, có xẻ rãnh, dùg trong xây dựng. (KT:671.8 x 177.8 x 18mm). KLT: 0.688m3. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm ván ghép dc ghép từ gỗ caosu, từ các thanh gỗ nhỏ cơ sở, dc ghép lại bằg keo, có xẻ rãnh, dùg trong xây dựng. (KT:671.8 x 177.8 x 18mm). KLT: 2.064m3. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm ván ghép dc ghép từ gỗ caosu, từ các thanh gỗ nhỏ cơ sở, dc ghép lại bằg keo, có xẻ rãnh, dùg trong xây dựng. (KT:824.2 x 101.6 x 18mm). KLT: 0.724m3. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm ván gỗ ghép(18x200-400x800-2000mm) được làm từ12 thanh cơ sở trở lên,đã phay mộng ghép nối bằng keo,gia công hoàn chỉnh dùng trong xây dựng được làm từ gỗ keo trong nướcVN (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm ván gỗ ghép(26x600-610x2200-2400mm) được làm từ12 thanh cơ sở trở lên,đã phay mộng ghép nối bằng keo, gia công hoàn chỉnh dùng trong xây dựng được làm từ gỗ keo trong nướcVN (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm ván gỗ ghép(26x600-610x2200-3000mm) được làm từ12 thanh cơ sở trở lên,đã phay mộng ghép nối bằng keo, gia công hoàn chỉnh dùng trong xây dựng được làm từ gỗ keo trong nướcVN (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm ván gỗ ghép(26x600x2400mm) được làm từ12 thanh cơ sở trở lên, phay mộng ghép nối bằng keo, gia công hoàn chỉnh dùng trong xây dựng được làm từ gỗ cao su trong nước (xk)
- Mã HS 44189990: Tấm ván gỗ ghép(26x800x1600mm) được làm từ12 thanh cơ sở trở lên, phay mộng ghép nối bằng keo, gia công hoàn chỉnh dùng trong xây dựng được làm từ gỗ keo trong nước (xk)
- Mã HS 44189990: Thanh đã lắp ghép bằng gỗ cao su (ghép ngang và ghép dọc, đã bào nhẵn), Kich thước (60X60X1600) mm, 2888 thanh, loại.AB, (Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Thanh gỗ cao su ghép ngang ghép dọc đã bào nhẵn và sấy khô làm trụ cột cầu thang, lang cang,QC: (100x100x1200)MM gồm 2200 thanh.Hàng sx tại Việt Nam, mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Thanh gỗ cao su ghép ngang ghép dọc đã bào nhẵn và sấy khô làm trụ cột cầu thang, lang cang,QC: (100x100x1200)MM gồm 2640 thanh.Hàng sx tại Việt Nam, mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Thanh gỗ cao su ghép ngang ghép dọc đã bào nhẵn và sấy khô làm trụ cột cầu thang, lang cang,QC: (120x120x1200)MM gồm 288 thanh.Hàng sx tại Việt Nam, mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Thanh gỗ cao su ghép ngang ghép dọc đã bào nhẵn và sấy khô làm trụ cột cầu thang, lang cang,QC: (135x135x1260)MM gồm 112 thanh.Hàng sx tại Việt Nam, mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Thanh gỗ cao su ghép ngang ghép dọc đã bào nhẵn và sấy khô làm trụ cột cầu thang, lang cang,QC: (145x145x1260)MM gồm 49 thanh.Hàng sx tại Việt Nam, mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Thanh gỗ cao su ghép ngang ghép dọc đã bào nhẵn và sấy khô làm trụ cột cầu thang, lang cang,QC: (90x90x1200)MM gồm 1056 thanh.Hàng sx tại Việt Nam, mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Thanh gỗ cao su ghép ngang ghép dọc đã bào nhẵn và sấy khô làm trụ cột cầu thang, lang cang,QC: (90x90x1200)MM gồm 1694 thanh.Hàng sx tại Việt Nam, mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Thanh gỗ cao su ghép ngang ghép dọc đã bào nhẵn và sấy khô làm trụ cột cầu thang, lang cang,QC: (93x93x1160)MM gồm 1540 thanh.Hàng sx tại Việt Nam, mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Thanh gỗ cao su ghép ngang ghép dọc đã bào nhẵn và sấy khô làm trụ cột cầu thang, lang cang,QC: (95x95x1160)MM gồm 1760 thanh.Hàng sx tại Việt Nam, mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Thanh gỗ cao su ghép ngang ghép dọc đã bào nhẵn và sấy khô làm trụ cột cầu thang, lang cang,QC: (95x95x1200)MM gồm 3900 thanh.Hàng sx tại Việt Nam, mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Thanh gỗ ghép công nghiệp, ghép theo chiều ngang, chiều dọc làm từ gỗ cao su, loại AB, quy cách: dày x rộng x dài (60 x60 x2440) mm, (5.2704 MTQ), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Thanh gỗ ghép công nghiệp, ghép theo chiều ngang, chiều dọc làm từ gỗ cao su, loại AB, quy cách: dày x rộng x dài (70 x70 x2440) mm, (2.0206 MTQ), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: thanh gỗ hỗ trợ cho vách bằng gỗ sến(không nằm trong danh mục cites) đã qua xử lý công nghiệp. Mã code: 19302.H3BR-PR.33.Kích thước:35x35x2700mm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: thanh gỗ hỗ trợ hộp rèm bằng gỗ sến(không nằm trong danh mục cites) đã qua xử lý công nghiệp. Mã code: 19302.H2BR-PR.33.Kích thước:25x45x2400mm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: TKPWF/ Ván lót sàn bằng gỗ teak (giá tỵ) kết hợp ván ép đã đánh mộng, soi rãnh, làm láng (15*120*1818) mm (xk)
- Mã HS 44189990: TKPWF/ Ván lót sàn bằng gỗ teak (giá tỵ) kết hợp ván ép đã đánh mộng, soi rãnh, làm láng (15*150*1818) mm (xk)
- Mã HS 44189990: TKPWF/ Ván lót sàn bằng gỗ teak (giá tỵ) kết hợp ván ép, đã đánh mộng, soi rãnh, làm láng (15*90*1820) mm (xk)
- Mã HS 44189990: Trần nhà bằng gỗ óc chó, gỗ dán(không nằm trong danh mục Cites)đã qua xử lý CN.Mã code:19302.CL-HFBP-1002 (1set2 tấm.KT:13262x27x9681mmvà5123x27x2004mm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: TSG-BCHT/XF-20-6/ Ván sàn chế biến từ gỗ dán, đã xẻ, tạo rãnh mặt sau, dán giấy (xk)
- Mã HS 44189990: TSG-BCST/XF-20-6/ Ván sàn chế biến từ gỗ dán, đã xẻ, tạo rãnh mặt sau, dán giấy (xk)
- Mã HS 44189990: TSG-HMPT/XF-20-6/ Ván sàn chế biến từ gỗ dán, đã xẻ, tạo rãnh mặt sau, dán giấy (xk)
- Mã HS 44189990: TSG-NOKT/XF-20-6/ Ván sàn chế biến từ gỗ dán, đã xẻ, tạo rãnh mặt sau, dán giấy (xk)
- Mã HS 44189990: TSG-SNTT/XF-20-6/ Ván sàn chế biến từ gỗ dán, đã xẻ, tạo rãnh mặt sau, dán giấy (xk)
- Mã HS 44189990: TSG-WAST/XF-20-6/ Ván sàn chế biến từ gỗ dán, đã xẻ, tạo rãnh mặt sau, dán giấy (xk)
- Mã HS 44189990: Vách nhà vệ sinh bằng gỗ tần bì, gỗ thông, gỗ dán(không nằm trong danh mục cites) đã qua xử lý công nghiệp. Mã code: 19302.WF-VIBH-401.Kích thước:3080x60x2500mm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Vách phòng toilet bằng gỗ tần bì, gỗ thông, gỗ dán(không nằm trong danh mục cites) đã qua xử lý công nghiệp. Mã code: 19302.WF-VITO-401.Kích thước:2479x2320x2700mm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Vách trang trí bằng gỗ tần bì, gỗ thông, gỗ dán(không nằm trong danh mục cites) đã qua xử lý công nghiệp. Mã code: 19302.WF-VIBH-406.Kích thước:3916x44x2650mm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: vách tường bằng gỗ tần bì, gỗ thông, gỗ dán(không nằm trong danh mục cites) đã qua xử lý công nghiệp. Mã code: 19302.WF-VICH-401.Kích thước:14259x40-52x2641mm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: vách tường bằng gỗ thông, gỗ dán(không nằm trong danh mục cites) đã qua xử lý công nghiệp. Mã code: 19302.WF-VICH-403.Kích thước:5530x60x1700mm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Ván đã lắp ghép bằng gỗ cao su (ghép ngang và ghép dọc, đã bào nhẵn), Kich thước (18X1220X2300) mm, 400 tấm, loại.AB, (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 44189990: Ván đã lắp ghép bằng gỗ cao su (ghép ngang và ghép dọc, đã bào nhẵn), Kích thước (18X1220X2440) mm, 700 tấm, loại.AB, (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 44189990: Ván đã lắp ghép bằng gỗ cao su (ghép ngang và ghép dọc, đã bào nhẵn), Kích thước (18X1220X2440) mm, 700 tấm, loại.BC, (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 44189990: Ván đã lắp ghép bằng gỗ keo (tràm) (ghép ngang và ghép dọc), kích thước: 18 x1220 x 2440(MM)AB,dùng làm đồ nội thất (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 44189990: Ván đã lắp ghép bằng gỗ keo (tràm) (ghép ngang và ghép dọc), kích thước: 18 x1220 x 2440(MM)AC,dùng làm đồ nội thất (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép bằng gỗ cao su dùng trong xây dựng, loại AA Grade, có kích thước (1220 x 2440 x 12)mm (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép bằng gỗ cao su dùng trong xây dựng, loại AA Grade, có kích thước (1220 x 2440 x 17)mm (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép bằng gỗ cao su dùng trong xây dựng, loại AA Grade, có kích thước (1220 x 2440 x 22)mm (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép bằng gỗ cao su dùng trong xây dựng, loại AB Grade, có kích thước (1220 x 2440 x 12)mm (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép bằng gỗ cao su dùng trong xây dựng, loại AB Grade, có kích thước (1220 x 2440 x 17)mm (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép bằng gỗ cao su dùng trong xây dựng, loại AB Grade, có kích thước (1220 x 2440 x 22)mm (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép bằng gỗ cao su dùng trong xây dựng, loại CC Grade, có kích thước (1220 x 2440 x 22)mm (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép bằng gỗ cao su, đã lắp ghép ngang và ghép dọc, đã ép keo, 12mm x 230mm x 1000mm (1000 Cái). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép bằng gỗ cao su, đã lắp ghép ngang và ghép dọc, đã ép keo, 12mm x 230mm x 1000mm (1200 Cái). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép bằng gỗ cao su, đã lắp ghép ngang và ghép dọc, đã ép keo, 12mm x 230mm x 1200mm (600 Cái). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép bằng gỗ cao su, đã lắp ghép ngang và ghép dọc, đã ép keo, 12mm x 230mm x 1200mm (800 Cái). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép bằng gỗ cao su, đã lắp ghép ngang và ghép dọc, đã ép keo, 12mm x 230mm x 1300mm (400 Cái). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép bằng gỗ cao su, đã lắp ghép ngang và ghép dọc, đã ép keo, 12mm x 230mm x 1500mm (400 Cái). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép bằng gỗ cao su, đã lắp ghép ngang và ghép dọc, đã ép keo, 12mm x 230mm x 900mm (2000 Cái). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép bằng gỗ cao su, đã lắp ghép ngang và ghép dọc, đã ép keo, 14.6mm x 200mm x 1020mm (600 Cái). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép bằng gỗ cao su, đã lắp ghép ngang và ghép dọc, đã ép keo, 14.6mm x 220mm x 1020mm (600 Cái). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép bằng gỗ cao su, đã lắp ghép ngang và ghép dọc, đã ép keo, 14mm x 14mm x 1200mm (500 Cái). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép bằng gỗ cao su, đã lắp ghép ngang và ghép dọc, đã ép keo, 14mm x 14mm x 1500mm (250 Cái). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép bằng gỗ cao su, đã lắp ghép ngang và ghép dọc, đã ép keo, 20mm x 230mm x 1000mm (80 Cái). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép bằng gỗ cao su, đã lắp ghép ngang và ghép dọc, đã ép keo, 20mm x 230mm x 1100mm (80 Cái). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép bằng gỗ cao su, đã lắp ghép ngang và ghép dọc, đã ép keo, 20mm x 230mm x 1300mm (80 Cái). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép bằng gỗ cao su, đã lắp ghép ngang và ghép dọc, đã ép keo, 20mm x 230mm x 1500mm (80 Cái). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép bằng gỗ cao su, đã lắp ghép ngang và ghép dọc, đã ép keo, 20mm x 230mm x 900mm (80 Cái). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép bằng gỗ cao su, đã lắp ghép ngang và ghép dọc, đã ép keo, 20mm x 50mm x 4500mm (80 Cái). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép bằng gỗ cao su, đã lắp ghép ngang và ghép dọc, đã ép keo, 20mm x 60mm x 4500mm (80 Cái). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép bằng gỗ cao su, đã lắp ghép ngang và ghép dọc, đã ép keo, 20mm x 70mm x 4500mm (40 Cái). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép bằng gỗ cao su, đã lắp ghép ngang và ghép dọc, đã ép keo, 22mm x 1000mm x 4500mm (70 Cái). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép bằng gỗ cao su, đã lắp ghép ngang và ghép dọc, đã ép keo, 29mm x 47mm x 860mm (1700 Cái). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép bằng gỗ cao su, đã lắp ghép ngang và ghép dọc, đã ép keo, 29mm x 47mm x 860mm (860 Cái). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép bằng gỗ cao su, đã lắp ghép ngang và ghép dọc, đã ép keo, 29mm x 47mm x 960mm (750 Cái). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép bằng gỗ cao su, đã lắp ghép ngang và ghép dọc, đã ép keo, 30mm x 30mm x 1100mm (400 Cái). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép bằng gỗ cao su, đã lắp ghép ngang và ghép dọc, đã ép keo, 30mm x 30mm x 900mm (400 Cái). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép bằng gỗ cao su, đã lắp ghép ngang và ghép dọc, đã ép keo, 30mm x 320mm x 3000mm (30 Cái). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép bằng gỗ cao su, đã lắp ghép ngang và ghép dọc, đã ép keo, 30mm x 320mm x 3500mm (20 Cái). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép bằng gỗ cao su, đã lắp ghép ngang và ghép dọc, đã ép keo, 30mm x 320mm x 4000mm (25 Cái). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép bằng gỗ cao su, đã lắp ghép ngang và ghép dọc, đã ép keo, 30mm x 320mm x 4500mm (20 Cái). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép bằng gỗ cao su, đã lắp ghép ngang và ghép dọc, đã ép keo, 30mm x 325mm x 1000mm (40 Cái). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép bằng gỗ cao su, đã lắp ghép ngang và ghép dọc, đã ép keo, 30mm x 325mm x 900mm (300 Cái). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép bằng gỗ cao su, đã lắp ghép ngang và ghép dọc, đã ép keo, 30mm x 650mm x 1000mm (40 Cái). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép bằng gỗ cao su, đã lắp ghép ngang và ghép dọc, đã ép keo, 30mm x 650mm x 1200mm (40 Cái). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép bằng gỗ cao su, đã lắp ghép ngang và ghép dọc, đã ép keo, 30mm x 650mm x 1300mm (20 Cái). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép bằng gỗ cao su, đã lắp ghép ngang và ghép dọc, đã ép keo, 30mm x 650mm x 1400mm (20 Cái). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép bằng gỗ cao su, đã lắp ghép ngang và ghép dọc, đã ép keo, 30mm x 650mm x 1500mm (20 Cái). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép bằng gỗ cao su, đã lắp ghép ngang và ghép dọc, đã ép keo, 33.5mm x 1100mm x 5500mm (30 Cái). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép bằng gỗ cao su, đã lắp ghép ngang và ghép dọc, đã ép keo, 33.5mm x 1100mm x 5500mm (50 Cái). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép bằng gỗ cao su, đã lắp ghép ngang và ghép dọc, đã ép keo, 33.5mm x 240mm x 5500mm (100 Cái). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép bằng gỗ cao su, đã lắp ghép ngang và ghép dọc, đã ép keo, 33.5mm x 260mm x 2750mm (50 Cái). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép bằng gỗ cao su, đã lắp ghép ngang và ghép dọc, đã ép keo, 33.5mm x 260mm x 5200mm (50 Cái). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép bằng gỗ cao su, đã lắp ghép ngang và ghép dọc, đã ép keo, 33.5mm x 290mm x 5500mm (100 Cái). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép bằng gỗ cao su, đã lắp ghép ngang và ghép dọc, đã ép keo, 33.5mm x 600mm x 5500mm (62 Cái). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép bằng gỗ cao su, đã lắp ghép ngang và ghép dọc, đã ép keo, 33.5mm x 600mm x 5500mm (82 Cái). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép bằng gỗ cao su, đã lắp ghép ngang và ghép dọc, đã ép keo, 33mm x 1000mm x 4500mm (180 Cái). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép bằng gỗ cao su, đã lắp ghép ngang và ghép dọc, đã ép keo, 33mm x 1100mm x 4500mm (120 Cái). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép bằng gỗ cao su, đã lắp ghép ngang và ghép dọc, đã ép keo, 33mm x 290mm x 4500mm (50 Cái). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép bằng gỗ cao su, đã lắp ghép ngang và ghép dọc, đã ép keo, 34mm x 60mm x 1100mm (200 Cái). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép bằng gỗ cao su, đã lắp ghép ngang và ghép dọc, đã ép keo, 34mm x 60mm x 955mm (200 Cái). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép bằng gỗ cao su, đã lắp ghép ngang và ghép dọc, đã ép keo, 34mm x 70mm x 250mm (1000 Cái). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép bằng gỗ cao su, đã lắp ghép ngang và ghép dọc, đã ép keo, 40mm x 320mm x 3000mm (225 Cái). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép bằng gỗ cao su, đã lắp ghép ngang và ghép dọc, đã ép keo, 40mm x 320mm x 3500mm (50 Cái). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép bằng gỗ cao su, đã lắp ghép ngang và ghép dọc, đã ép keo, 40mm x 320mm x 4000mm (25 Cái). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép bằng gỗ cao su, đã lắp ghép ngang và ghép dọc, đã ép keo, 40mm x 320mm x 4500mm (50 Cái). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép bằng gỗ cao su, đã lắp ghép ngang và ghép dọc, đã ép keo, 40mm x 320mm x 5000mm (10 Cái). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép bằng gỗ cao su, đã lắp ghép ngang và ghép dọc, đã ép keo, 40mm x 40mm x 40mm (200 Cái). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép bằng gỗ cao su, đã lắp ghép ngang và ghép dọc, đã ép keo, 40mm x 40mm x 4500mm (20 Cái). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép bằng gỗ cao su, đã lắp ghép ngang và ghép dọc, đã ép keo, 40mm x 650mm x 1000mm (380 Cái). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép bằng gỗ cao su, đã lắp ghép ngang và ghép dọc, đã ép keo, 40mm x 650mm x 1100mm (50 Cái). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép bằng gỗ cao su, đã lắp ghép ngang và ghép dọc, đã ép keo, 40mm x 650mm x 1200mm (50 Cái). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép bằng gỗ cao su, đã lắp ghép ngang và ghép dọc, đã ép keo, 40mm x 650mm x 1300mm (20 Cái). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép bằng gỗ cao su, đã lắp ghép ngang và ghép dọc, đã ép keo, 40mm x 650mm x 1400mm (40 Cái). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép bằng gỗ cao su, đã lắp ghép ngang và ghép dọc, đã ép keo, 40mm x 650mm x 1500mm (50 Cái). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép bằng gỗ cao su, đã lắp ghép ngang và ghép dọc, đã ép keo, 44.5mm x 1100mm x 5500mm (10 Cái). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép bằng gỗ cao su, đã lắp ghép ngang và ghép dọc, đã ép keo, 44mm x 1100mm x 4500mm (90 Cái). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép bằng gỗ cao su, đã lắp ghép ngang và ghép dọc, đã ép keo, 44mm x 300mm x 4500mm (24 Cái). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép bằng gỗ cao su, đã lắp ghép ngang và ghép dọc, đã ép keo, 50mm x 50mm x 4500mm (20 Cái). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép bằng gỗ cao su, đã lắp ghép ngang và ghép dọc, đã ép keo, 52mm x 70mm x 5500mm (100 Cái). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép bằng gỗ cao su, đã lắp ghép ngang và ghép dọc, đã ép keo, 60mm x 65mm x 4500mm (20 Cái). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép bằng gỗ cao su, đã lắp ghép ngang và ghép dọc, đã ép keo, 65mm x 45mm x 4500mm (20 Cái). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép bằng gỗ cao su, đã lắp ghép ngang và ghép dọc, đã ép keo, 6mm x 60mm x 4500mm (1000 Cái). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép bằng gỗ cao su, đã lắp ghép ngang và ghép dọc, đã ép keo, 70.5mm x 410mm x 5100mm (15 Cái). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép bằng gỗ cao su, đã lắp ghép ngang và ghép dọc, đã ép keo, 70mm x 103mm x 3500mm (80 Cái). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép bằng gỗ cao su, đã lắp ghép ngang và ghép dọc, đã ép keo, 70mm x 110mm x 4500mm (10 Cái). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép bằng gỗ cao su, đã lắp ghép ngang và ghép dọc, đã ép keo, 70mm x 140mm x 3500mm (80 Cái). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép bằng gỗ cao su, đã lắp ghép ngang và ghép dọc, đã ép keo, 70mm x 70mm x 4500mm (100 Cái). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép bằng gỗ cao su, đã lắp ghép ngang và ghép dọc, đã ép keo, 80mm x 80mm x 5000mm (80 Cái). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép cao su (ghép ngang/ghép dọc)/ Rubber Top Finger Joint Laminated Panels AB grade, 18mmx1,220mmx2,440mm (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép cao su (ghép ngang/ghép dọc)/ Rubber Top Finger Joint Laminated Panels AC grade, 18mmx1,220mmx2,440mm (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép cao su (ghép ngang/ghép dọc)/ Rubber Top Finger Joint Laminated Panels BC grade, 18mmx1,220mmx2,440mm (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép gỗ PT-29581(81x45.5x28 cm) được ghép từ các thanh gỗ nhỏ có kích thướt 5cmx35 cmX2.8 cm (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép làm từ gỗ cao su được ghép ngang và ghép dọc dùng để làm mặt bàn khổ 18MM X 1220MM X 2440MM, loại C, 2.9m2/tấm, 750 tấm. hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép tấm gỗ cao su, (đã được ghép ngang và ghép dọc, qua nhám 2 mặt) (NPL mua trong nước)Qc: 20mm X 1220mm X 2440mm (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép tấm gỗ cao su, (đã được ghép ngang và ghép dọc, qua nhám 2 mặt), (NPL mua trong nước)Qc: 18.2mm X 1220mm X 2440mm (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép tấm gỗ cao su, (đã được ghép ngang và ghép dọc, qua nhám 2 mặt), (NPL mua trong nước)Qc: 18.5mm X 1220mm X 2440mm (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép tấm gỗ Tràm, đã qua nhám 2 mặt (NPL mua trong nước)Qc: 15mm X 100mm X 1825mm (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép tấm gỗ Tràm, đã qua nhám 2 mặt (NPL mua trong nước)Qc: 15mm X 100mm X 910mm (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép tấm gỗ Tràm, đã qua nhám 2 mặt (NPL mua trong nước)Qc: 15mm X 200mm X 1825mm (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép tấm gỗ Tràm, đã qua nhám 2 mặt (NPL mua trong nước)Qc: 15mm X 200mm X 910mm (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép tấm gỗ Tràm, đã qua nhám 2 mặt (NPL mua trong nước)Qc: 15mm X 300mm X 1825mm (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép tấm gỗ Tràm, đã qua nhám 2 mặt (NPL mua trong nước)Qc: 15mm X 300mm X 910mm (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép tấm gỗ Tràm, đã qua nhám 2 mặt (NPL mua trong nước)Qc: 15mm X 400mm X 1825mm (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép tấm gỗ Tràm, đã qua nhám 2 mặt (NPL mua trong nước)Qc: 15mm X 400mm X 910mm (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép tấm gỗ Tràm, đã qua nhám 2 mặt (NPL mua trong nước)Qc: 15mm X 910mm X 1825mm (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép tấm panel FSC 100% làm từ gỗ keo rừng trồng, đã phủ sơn trắng, dùng trong xây dựng, A Profile, loại Std & Btr, kích thước 66x110x5900mm, 72 tấm,(số lượng thực tế: 3,084 m3)hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép tấm panel FSC 100% làm từ gỗ keo rừng trồng, đã phủ sơn trắng, dùng trong xây dựng, B Profile, loại Std & Btr, kích thước 66x110x5900mm, 36 tấm,(số lượng thực tế: 1,542 m3)hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép tấm panel FSC 100% làm từ gỗ keo rừng trồng, đã phủ sơn trắng, dùng trong xây dựng, C Profile, loại Std & Btr, kích thước 66x110x5900mm, 36 tấm,(số lượng thực tế: 1,542 m3)hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép tấm panel FSC 100% làm từ gỗ keo rừng trồng, đã phủ sơn trắng, dùng trong xây dựng, loại Opdek, kích thước 56x115x1012mm, 56 tấm,(số lượng thực tế: 0,365 m3)hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép tấm panel FSC 100% làm từ gỗ keo rừng trồng, đã phủ sơn trắng, dùng trong xây dựng, loại Opdek, kích thước 56x115x2373mm, 112 tấm,(số lượng thực tế: 1,712 m3)hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép tấm panel FSC 100% làm từ gỗ keo rừng trồng, đã phủ sơn trắng, dùng trong xây dựng, loại Opdek, kích thước 56x90x1012mm, 80 tấm,(số lượng thực tế: 0,408 m3)hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép tấm panel FSC 100% làm từ gỗ keo rừng trồng, đã phủ sơn trắng, dùng trong xây dựng, loại Opdek, kích thước 56x90x2373mm, 160 tấm,(số lượng thực tế: 1,914 m3)hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép tấm panel FSC 100% làm từ gỗ keo rừng trồng, đã phủ sơn trắng, dùng trong xây dựng, loại Stomp, kích thước 56x115x1012mm, 560 tấm,(số lượng thực tế: 3,650 m3)hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép tấm panel FSC 100% làm từ gỗ keo rừng trồng, đã phủ sơn trắng, dùng trong xây dựng, loại Stomp, kích thước 56x115x2373mm, 1120 tấm,(số lượng thực tế: 17,116 m3)hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép tấm panel FSC 100% làm từ gỗ keo rừng trồng, đã phủ sơn trắng, dùng trong xây dựng, loại Stomp, kích thước 56x90x1012mm, 240 tấm,(số lượng thực tế: 1,224 m3)hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép tấm panel FSC 100% làm từ gỗ keo rừng trồng, đã phủ sơn trắng, dùng trong xây dựng, loại Stomp, kích thước 56x90x2373mm, 480 tấm,(số lượng thực tế: 5,741 m3)hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép tấm panel FSC 100% làm từ gỗ keo rừng trồng, dùng trong xây dựng, loại Opdek, kích thước 17x56x1012mm, 56 tấm,(số lượng thực tế: 0,054 m3)hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép tấm panel FSC 100% làm từ gỗ keo rừng trồng, dùng trong xây dựng, loại Opdek, kích thước 17x56x1012mm, 80 tấm,(số lượng thực tế: 0,077 m3)hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép tấm panel FSC 100% làm từ gỗ keo rừng trồng, dùng trong xây dựng, loại Stomp, kích thước 17x56x1012mm, 240 tấm,(số lượng thực tế: 0,231 m3)hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép tấm panel FSC 100% làm từ gỗ keo rừng trồng, dùng trong xây dựng, loại Stomp, kích thước 17x56x1012mm, 560 tấm,(số lượng thực tế: 0,540 m3)hàng mơi 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép từ gỗ cao su (Tấm ván được ghép ngang và ghép dọc từ các thanh gỗ nhỏ, đã bào, chà nhám, được ghép lại bằng keo, được dùng trong xây dựng, kích thước: 18x1220x2440 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép từ gỗ cao su (Tấm ván được ghép ngang và ghép dọc từ các thanh gỗ nhỏ, đã bào, chà nhám, được ghép lại bằng keo, được dùng trong xây dựng, kích thước: 18X1220X2440mm). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép từ gỗ cao su (Tấm ván được ghép ngang và ghép dọc từ các thanh gỗ nhỏ, đã bào, chà nhám, được ghép lại bằng keo, được dùng trong xây dựng, kích thước:18*1220*2440 mm). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép từ gỗ cao su (Tấm ván được ghép ngang và ghép dọc từ các thanh gỗ nhỏ, đã bào, chà nhám, được ghép lại bằng keo, được dùng trong xây dựng, kích thước:18X1220X2440 mm). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép từ gỗ cao su (Tấm ván được ghép ngang và ghép dọc từ các thanh gỗ nhỏ, đã bào, chà nhám, được ghép lại bằng keo, được dùng trong xây dựng, kích thước:24X1220X2440 mm). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép từ gỗ cao su (Tấm ván được ghép ngang và ghép dọc từ các thanh gỗ nhỏ, đã bào, chà nhám, được ghép lại bằng keo,dùng trong xây dựng,kích thước: 25.4X1226.35X3708.4mm). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép từ gỗ cao su (Tấm ván được ghép ngang và ghép dọc từ các thanh gỗ nhỏ, đã bào, chà nhám, được ghép lại bằng keo,dùng trong xây dựng,kích thước: 25.4X768.35X3708.4mm). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép từ gỗ cao su (Tấm ván được ghép ngang và ghép dọc từ các thanh gỗ nhỏ, đã bào, chà nhám, được ghép lại bằng keo,dùng trong xây dựng,kích thước: 25.4X921.35X3708.4mm). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép từ gỗ cao su (Tấm ván được ghép ngang và ghép dọc từ các thanh gỗ nhỏ, đã bào, chà nhám, được ghép lại bằng keo,dùng trong xây dựng,kích thước: 44.5X1226.35X3708.4mm). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép từ gỗ cao su (Tấm ván được ghép ngang và ghép dọc từ các thanh gỗ nhỏ, đã bào, chà nhám, được ghép lại bằng keo,dùng trong xây dựng,kích thước: 44.5X768.35X3708.4mm). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép từ gỗ cao su (Tấm ván được ghép ngang và ghép dọc từ các thanh gỗ nhỏ, đã bào, chà nhám, được ghép lại bằng keo,dùng trong xây dựng,kích thước: 44.5X921.35X3708.4mm). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép từ gỗ cao su (Tấm ván được ghép ngang và ghép dọc từ các thanh gỗ nhỏ, đã bào, chà nhám, được ghép lại bằng keo,dùng trong xây dựng,kích thước:18x1100x4800mm). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép từ gỗ cao su (Tấm ván được ghép ngang và ghép dọc từ các thanh gỗ nhỏ, đã bào, chà nhám, được ghép lại bằng keo,dùng trong xây dựng,kích thước:18X1220X2440mm). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép từ gỗ cao su (Tấm ván được ghép ngang và ghép dọc từ các thanh gỗ nhỏ, đã bào, chà nhám, được ghép lại bằng keo,dùng trong xây dựng,kích thước:19x1100x4800mm). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép từ gỗ cao su (Tấm ván được ghép ngang và ghép dọc từ các thanh gỗ nhỏ, đã bào, chà nhám, được ghép lại bằng keo,dùng trong xây dựng,kích thước:22X1100X4800mm). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép từ gỗ cao su (Tấm ván được ghép ngang và ghép dọc từ các thanh gỗ nhỏ, đã bào, chà nhám, được ghép lại bằng keo,dùng trong xây dựng,kích thước:24X1220X2440mm). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép từ gỗ cao su (Tấm ván được ghép ngang và ghép dọc từ các thanh gỗ nhỏ, đã bào, chà nhám, được ghép lại bằng keo,dùng trong xây dựng,kích thước:33x1100x4500mm). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép từ gỗ cao su (Tấm ván được ghép ngang và ghép dọc từ các thanh gỗ nhỏ, đã bào, chà nhám, được ghép lại bằng keo,dùng trong xây dựng,kích thước:33X1100X4800mm). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép từ gỗ cao su (Tấm ván được ghép ngang và ghép dọc từ các thanh gỗ nhỏ, đã bào, chà nhám, được ghép lại bằng keo,dùng trong xây dựng,kích thước:40X650X4800mm). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép từ gỗ cao su (Tấm ván được ghép ngang và ghép dọc từ các thanh gỗ nhỏ, đã bào, chà nhám, được ghép lại bằng keo,dùng trong xây dựng,kích thước:44x1100x4500mm). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép từ gỗ cao su (Tấm ván được ghép ngang và ghép dọc từ các thanh gỗ nhỏ, đã bào, chà nhám, được ghép lại bằng keo,dùng trong xây dựng,kích thước:44X1100X4800mm). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép từ gỗ cao su (Tấm ván được ghép ngang và ghép dọc từ các thanh gỗ nhỏ, đã bào, chà nhám, được ghép lại bằng keo,dùng trong xây dựng,kích thước:56x650x4500mm). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép từ gỗ cao su (Tấm ván được ghép ngang và ghép dọc từ các thanh gỗ nhỏ, đã bào, chà nhám, được ghép lại bằng keo,dùng trong xây dựng,kích thước:56x650x4800mm). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép từ gỗ cao su (Tấm ván được ghép ngang và ghép dọc từ các thanh gỗ nhỏ, đã bào, chà nhám, được ghép lại bằng keo,dùng trong xây dựng,kích thước:70x70x4500mm). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép từ gỗ cao su (Tấm ván được ghép ngang và ghép dọc từ các thanh gỗ nhỏ, đã bào, chà nhám, được ghép lại bằng keo,dùng trong xây dựng,kích thước:72x72x4800mm). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép từ gỗ keo lá tràm (Tấm ván được ghép ngang và ghép dọc từ các thanh gỗ nhỏ, đã bào, chà nhám, được ghép lại bằng keo, được dùng trong xây dựng, kích thước:15X1220X2440mm).Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép từ gỗ keo lá tràm (Tấm ván được ghép ngang và ghép dọc từ các thanh gỗ nhỏ, đã bào, chà nhám, được ghép lại bằng keo, được dùng trong xây dựng, kích thước:18X1220X2440mm).Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép từ gỗ keo rừng trồng (Tấm ván được ghép, được làm mộng, tạo rãnh, đã bào, được ghép lại bằng keo, dùng trong xây dựng, kích thước:38X612X1222mm).Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép từ gỗ keo rừng trồng (Tấm ván được ghép, được làm mộng, tạo rãnh, đã bào, được ghép lại bằng keo, dùng trong xây dựng, kích thước:38x612x1832mm).Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép, ghép ngang và ghép dọc, đã bào láng (từ gỗ cao su) QC 18 x 1220 x 2440 (MM) loại AB (700 tấm) (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép, ghép ngang và ghép dọc, đã bào láng (từ gỗ cao su) QC 18x1100x2100 (MM) loại AC (900 tấm) (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép, ghép ngang và ghép dọc, đã bào láng (từ gỗ cao su) QC 18x1220x2440 (MM) loại AB (500 tấm) (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép, ghép ngang và ghép dọc, đã bào láng (từ gỗ cao su) QC 18x1220x2440 (MM) loại AC (700 tấm) (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép, ghép ngang và ghép dọc, đã bào láng (từ gỗ cao su) QC 18x1220x2440 (MM) loại BC (150 tấm) (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép, ghép ngang và ghép dọc, đã bào láng (từ gỗ cao su) QC 24x1220x2440 (MM) loại AA (520 tấm) (xk)
- Mã HS 44189990: Ván ghép, ghép ngang và ghép dọc, đã bào láng (từ gỗ cao su) QC 8x1220x2440 (MM) loại AB (1,610 tấm) (xk)
- Mã HS 44189990: Ván gỗ cao su ghép dạng tấm, bề mặt đã chà nhám- Rubber Wood Finger Joint Laminated Panels dày 12mm x rộng 1220mm x dài 2440mm (xk)
- Mã HS 44189990: Ván gỗ cao su ghép dạng tấm, bề mặt đã chà nhám- Rubber Wood Finger Joint Laminated Panels dày 15mm x rộng 1100mm x dài 3000mm (xk)
- Mã HS 44189990: Ván gỗ cao su ghép dạng tấm, bề mặt đã chà nhám- Rubber Wood Finger Joint Laminated Panels dày 15mm x rộng 1100mm x dài 4500mm (xk)
- Mã HS 44189990: Ván gỗ cao su ghép dạng tấm, bề mặt đã chà nhám- Rubber Wood Finger Joint Laminated Panels dày 15mm x rộng1100mm x dài 4500mm (xk)
- Mã HS 44189990: Ván gỗ cao su ghép dạng tấm, bề mặt đã chà nhám- Rubber Wood Finger Joint Laminated Panels dày 18mm x rộng 1100mm x dài 4500mm (xk)
- Mã HS 44189990: Ván gỗ cao su ghép dạng tấm, bề mặt đã chà nhám- Rubber Wood Finger Joint Laminated Panels dày 18mm x rộng 1220mm x dài 2440mm (xk)
- Mã HS 44189990: Ván gỗ cao su ghép dạng tấm, bề mặt đã chà nhám- Rubber Wood Finger Joint Laminated Panels dày 18mm x rộng 700mm x dài 5000mm (xk)
- Mã HS 44189990: Ván gỗ cao su ghép dạng tấm, bề mặt đã chà nhám- Rubber Wood Finger Joint Laminated Panels dày 18mm x rộng1100mm x dài 4500mm (xk)
- Mã HS 44189990: Ván gỗ cao su ghép dạng tấm, bề mặt đã chà nhám- Rubber Wood Finger Joint Laminated Panels dày 20mm x rộng 550mm x dài 2700mm (xk)
- Mã HS 44189990: Ván gỗ cao su ghép dạng tấm, bề mặt đã chà nhám- Rubber Wood Finger Joint Laminated Panels dày 22mm x rộng 1100mm x dài 4500mm (xk)
- Mã HS 44189990: Ván gỗ cao su ghép dạng tấm, bề mặt đã chà nhám- Rubber Wood Finger Joint Laminated Panels dày 22mm x rộng1100mm x dài 4500mm (xk)
- Mã HS 44189990: Ván gỗ cao su ghép dạng tấm, bề mặt đã chà nhám- Rubber Wood Finger Joint Laminated Panels dày 24mm x rộng 1220mm x dài 2440mm (xk)
- Mã HS 44189990: Ván gỗ cao su ghép dạng tấm, bề mặt đã chà nhám- Rubber Wood Finger Joint Laminated Panels dày 24mm x rộng 390mm x dài 2060mm (xk)
- Mã HS 44189990: Ván gỗ cao su ghép dạng tấm, bề mặt đã chà nhám- Rubber Wood Finger Joint Laminated Panels dày 24mm x rộng 390mm x dài 2360mm (xk)
- Mã HS 44189990: Ván gỗ cao su ghép dạng tấm, bề mặt đã chà nhám- Rubber Wood Finger Joint Laminated Panels dày 27mm x rộng 700mm x dài 5000mm (xk)
- Mã HS 44189990: Ván gỗ cao su ghép dạng tấm, bề mặt đã chà nhám- Rubber Wood Finger Joint Laminated Panels dày 30mm x rộng 550mm x dài 2700mm (xk)
- Mã HS 44189990: Ván gỗ cao su ghép dạng tấm, bề mặt đã chà nhám- Rubber Wood Finger Joint Laminated Panels dày 30mm x rộng 550mm x dài 3000mm (xk)
- Mã HS 44189990: Ván gỗ cao su ghép dạng tấm, bề mặt đã chà nhám- Rubber Wood Finger Joint Laminated Panels dày 30mm x rộng 550mm x dài 3600mm (xk)
- Mã HS 44189990: Ván gỗ cao su ghép dạng tấm, bề mặt đã chà nhám- Rubber Wood Finger Joint Laminated Panels dày 33mm x rộng 1100mm x dài 2500mm (xk)
- Mã HS 44189990: Ván gỗ cao su ghép dạng tấm, bề mặt đã chà nhám- Rubber Wood Finger Joint Laminated Panels dày 33mm x rộng 1100mm x dài 3000mm (xk)
- Mã HS 44189990: Ván gỗ cao su ghép dạng tấm, bề mặt đã chà nhám- Rubber Wood Finger Joint Laminated Panels dày 33mm x rộng 1100mm x dài 4500mm (xk)
- Mã HS 44189990: Ván gỗ cao su ghép dạng tấm, bề mặt đã chà nhám- Rubber Wood Finger Joint Laminated Panels dày 33mm x rộng 1100mm x dàin 4500mm, (xk)
- Mã HS 44189990: Ván gỗ cao su ghép dạng tấm, bề mặt đã chà nhám- Rubber Wood Finger Joint Laminated Panels dày 33mm x rộng1100mm x dài 4500mm (xk)
- Mã HS 44189990: Ván gỗ cao su ghép dạng tấm, bề mặt đã chà nhám- Rubber Wood Finger Joint Laminated Panels dày 38mm x rộng 610mm x dài 3600mm (xk)
- Mã HS 44189990: Ván gỗ cao su ghép dạng tấm, bề mặt đã chà nhám- Rubber Wood Finger Joint Laminated Panels dày 40mm x rộng 1100mm x dài 4500mm- PTPL số 337-TB-KĐ4 ngày 13-03-2019 đang chờ kết quả của Tổng Cục (xk)
- Mã HS 44189990: Ván gỗ cao su ghép dạng tấm, bề mặt đã chà nhám- Rubber Wood Finger Joint Laminated Panels dày 40mm x rộng 1100mm x dài 4500mm, KQ ptpl: 337/TB-KĐ4 ngày 13.03.2019 đang chờ kq của Tổng Cục (xk)
- Mã HS 44189990: Ván gỗ cao su ghép dạng tấm, bề mặt đã chà nhám- Rubber Wood Finger Joint Laminated Panels dày 40mm x rộng 1100mm x dài 4500mm, PTPL số: 337/TB-KD94 ngày 13/03/2019 đang chờ KQ của Tổng cục (xk)
- Mã HS 44189990: Ván gỗ cao su ghép dạng tấm, bề mặt đã chà nhám- Rubber Wood Finger Joint Laminated Panels dày 40mm x rộng 600mm x dài 5000mm (xk)
- Mã HS 44189990: Ván gỗ cao su ghép dạng tấm, bề mặt đã chà nhám- Rubber Wood Finger Joint Laminated Panels dày 40mm x rộng 650mm x dài 4500mm (xk)
- Mã HS 44189990: Ván gỗ cao su ghép dạng tấm, bề mặt đã chà nhám- Rubber Wood Finger Joint Laminated Panels dày 40mm x rộng1100mm x dài 4500mm. PTPL số: 337/TB-KD94 ngày 13/03/2019 đang chờ KQ của Tổng cục (xk)
- Mã HS 44189990: Ván gỗ cao su ghép dạng tấm, bề mặt đã chà nhám- Rubber Wood Finger Joint Laminated Panels dày 40mm x rộng1100mm x dài 5000mm (xk)
- Mã HS 44189990: Ván gỗ cao su ghép dạng tấm, bề mặt đã chà nhám- Rubber Wood Finger Joint Laminated Panels dày 44mm x rộng 1100mm x dài 2500mm (xk)
- Mã HS 44189990: Ván gỗ cao su ghép dạng tấm, bề mặt đã chà nhám- Rubber Wood Finger Joint Laminated Panels dày 44mm x rộng 1100mm x dài 3000mm (xk)
- Mã HS 44189990: Ván gỗ cao su ghép dạng tấm, bề mặt đã chà nhám- Rubber Wood Finger Joint Laminated Panels dày 44mm x rộng 1100mm x dài 4500mm, Ptpl: 337/TB-KĐ4 ngày 13.03.2019 đang chờ kq của Tổng cục (xk)
- Mã HS 44189990: Ván gỗ cao su ghép dạng tấm, bề mặt đã chà nhám- Rubber Wood Finger Joint Laminated Panels dày 45mm x rộng 1100mm x dài 4500mm (xk)
- Mã HS 44189990: Ván gỗ cao su ghép dạng tấm, bề mặt đã chà nhám- Rubber Wood Finger Joint Laminated Panels dày 45mm x rộng 700mm x dài 5000mm (xk)
- Mã HS 44189990: Ván gỗ cao su ghép dạng tấm, bề mặt đã chà nhám- Rubber Wood Finger Joint Laminated Panels dày 50mm x rộng 1100mm x dài 4500mm (xk)
- Mã HS 44189990: Ván gỗ cao su ghép dạng thanh, bề mặt đã chà nhám- Rubber Wood Finger Joint Laminated Panels dày 90mm x rộng 90mm x dài 4500mm (xk)
- Mã HS 44189990: Ván gỗ cao su ghép dọc- ghép ngang AB (85 x 85 x 4000)MM (xk)
- Mã HS 44189990: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc 19 mm x 1100mm x 4800mm loại AB+ đơn giá đúng là750.00 USD). 12.040 (xk)
- Mã HS 44189990: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc 33 mm x 1100mm x 4800mm loại AB+ đơn giá đúng là750.00 USD). 15.682 (xk)
- Mã HS 44189990: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc 40 mm x 1100mm x 4800mm loại AB+ đơn giá đúng là750.00 USD). 2.112 (xk)
- Mã HS 44189990: Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc 51 mm x 1100mm x 4800mm loại AB+ đơn giá đúng là750.00 USD).9.424 (xk)
- Mã HS 44189990: Ván gỗ cao su ghép ngang và ghép dọc 18 mm x 1220mm x 2020mm loại AB. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Ván gỗ cao su ghép ngang và ghép dọc 18 mm x 1220mm x 2440mm loại AC. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: Ván gỗ ghép thanh làm từ các thanh gỗ nhỏ của gỗ keo đã được gia công hoàn chỉnh (Tẩm sấy, có độ dầy trên 6mm) (KT:25mmx600mmx1200mm)(theo KQ phân tích PL số 2592/TB-TCHQ ngày 04/5/19) (xk)
- Mã HS 44189990: Ván gỗ ghép thanh làm từ các thanh gỗ nhỏ của gỗ keo đã được gia công hoàn chỉnh (Tẩm sấy,có độ dầy trên 6mm...)(KT:15mmx600mmx1200mm)(theo KQ phân tích PL số 2592/TB-TCHQ ngày 4/5/19) (xk)
- Mã HS 44189990: Ván lót sàn bằng gỗ Sồi đỏ (15x90x1820)mm (xk)
- Mã HS 44189990: Ván lót sàn bằng gỗ Sồi Hoa (Beech) (15x90x1820)mm (xk)
- Mã HS 44189990: Ván lót sàn bằng gỗ Sồi trắng (15x120x1820)mm (xk)
- Mã HS 44189990: Ván lót sàn bằng gỗ sồi trắng (15x120x2000)mm (xk)
- Mã HS 44189990: Ván lót sàn bằng gỗ sồi trắng (15x130x1820)mm (xk)
- Mã HS 44189990: Ván lót sàn bằng gỗ Sồi trắng (15x60x420)mm (xk)
- Mã HS 44189990: Ván lót sàn bằng gỗ Sồi trắng (19x120x1800)mm (xk)
- Mã HS 44189990: Ván lót sàn bằng gỗ Sồi trắng (19x150x1820)mm (xk)
- Mã HS 44189990: Ván lót sàn bằng gỗ Sồi trắng (19x180x1800)mm (xk)
- Mã HS 44189990: Ván lót sàn bằng gỗ Thích (15x120x1820)mm (xk)
- Mã HS 44189990: Ván lót sàn bằng gỗ thích (15x90x1100)mm (xk)
- Mã HS 44189990: Ván lót sàn bằng gỗ Tràm (loại ABC) đã chạy mộng rãnh, bào mặt, kích thước 15x120x1820mm, hàng mới 100%, nguyên liệu có nguồn gốc trong nước (xk)
- Mã HS 44189990: Ván lót sàn bằng gỗ Tràm (loại ABC) đã chạy mộng rãnh, bào mặt, kích thước 15x60x420mm, hàng mới 100%, nguyên liệu có nguồn gốc trong nước (xk)
- Mã HS 44189990: Ván lót sàn bằng gỗ Tràm (loại ABC) đã chạy mộng rãnh, bào mặt, kích thước 15x90x1820mm, hàng mới 100%, nguyên liệu có nguồn gốc trong nước (xk)
- Mã HS 44189990: Ván sàn gỗ ASH (Tần Bì), nhóm IV, tên KH: Fraxinus Excelsior, xẻ rãnh âm dương, xử lý phủ keo và sơn PU bề mặt, dùng lát phòng, KT: 9.5mm x 90mm x 1,200- 2,400mm, gỗ nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: VD00085/ Ván lót sàn QC(9.5*127*1200)mm(làm từ ván ép) (xk)
- Mã HS 44189990: VD00086/ Ván lót sàn QC(12*165*1860)mm(làm từ ván ép) (xk)
- Mã HS 44189990: VD00088/ Ván lót sàn QC(12*152.4*2100)mm(làm từ ván ép, ván lạng gỗ tràm) (xk)
- Mã HS 44189990: VD00113/ Ván lót sàn QC(12*127*2100)mm(làm từ ván ép, Ván lạng gỗ tràm) (xk)
- Mã HS 44189990: VD00136/ Ván lót sàn QC(9.5*127*1200)mm(làm từ ván ép, Ván lạng gỗ tràm) (xk)
- Mã HS 44189990: VD00153/ Ván lót sàn QC(14*165*1800)mm(làm từ ván ép) (xk)
- Mã HS 44189990: VD00162/ Ván lót sàn QC(12*152.4*1900)mm(làm từ ván ép, Ván lạng gỗ bạch dương) (xk)
- Mã HS 44189990: VD00172/ Ván lót sàn QC(12*127*1800)mm(làm từ ván ép, Ván lạng gỗ tràm) (xk)
- Mã HS 44189990: VD00173/ Ván lót sàn QC(12*101.6*1800)mm(làm từ ván ép, ván lạng gỗ Hickory) (xk)
- Mã HS 44189990: VD00174/ Ván lót sàn QC(12*127*1800)mm(làm từ ván ép, ván lạng gỗ Hickory) (xk)
- Mã HS 44189990: VD00175/ Ván lót sàn QC(12*152.4*1800)mm(làm từ ván ép, ván lạng gỗ Hickory) (xk)
- Mã HS 44189990: VD00179/ Ván lót sàn QC(14*150*2200)mm(làm từ ván ép, Ván lạng gỗ sồi) (xk)
- Mã HS 44189990: VD00180/ Ván lót sàn QC(12*127*1900)mm(làm từ ván ép,Ván lạng gỗ bạch dương) (xk)
- Mã HS 44189990: VD00181/ Ván lót sàn QC(14*190*2200)mm(làm từ ván ép, Ván lạng gỗ sồi) (xk)
- Mã HS 44189990: VD00182/ Ván lót sàn QC(20*570*762)mm(làm từ ván ép, Ván lạng gỗ sồi) (xk)
- Mã HS 44189990: VD00183/ Ván lót sàn QC(20*508*762)mm(làm từ ván ép, Ván lạng gỗ sồi) (xk)
- Mã HS 44189990: VG-0106/20-RW/ Gỗ ghép từ gỗ cao su dạng tấm đã được bào nhẵn bốn mặt chưa sơn phủ, được ghép ngang(Button joint) nhiều lớp từ các thanh gỗ ghép nối đầu(Finger joint)(L:1.4337M3,ĐG:890USD/M3) (xk)
- Mã HS 44189990: VG-0106/20-RW/ Gỗ ghép từ gỗ cao su dạng tấm đã được bào nhẵn bốn mặt chưa sơn phủ, được ghép ngang(Button joint) nhiều lớp từ các thanh gỗ ghép nối đầu(Finger joint)(L:11.5218M3,ĐG:690USD/M3) (xk)
- Mã HS 44189990: VG-0106/20-RW/ Gỗ ghép từ gỗ cao su dạng tấm đã được bào nhẵn bốn mặt chưa sơn phủ, được ghép ngang(Button joint) nhiều lớp từ các thanh gỗ ghép nối đầu(Finger joint)(L:6.3880M3, ĐG:920USD/M3) (xk)
- Mã HS 44189990: VG-0106/20-RW/ Gỗ ghép từ gỗ cao su dạng tấm đã được bào nhẵn bốn mặt chưa sơn phủ, được ghép ngang(Button joint) nhiều lớp từ các thanh gỗ ghép nối đầu(Finger joint)(L:6.8400M3,ĐG:670USD/M3) (xk)
- Mã HS 44189990: VG-0106/20-RW/ Gỗ ghép từ gỗ cao su dạng tấm đã được bào nhẵn bốn mặt chưa sơn phủ, được ghép ngang(Button joint) nhiều lớp từ các thanh gỗ ghép nối đầu(Finger joint)(L:8.7734M3,ĐG:910USD/M3) (xk)
- Mã HS 44189990: VG-0206/20-RW/ Gỗ ghép từ gỗ cao su dạng tấm đã được bào nhẵn bốn mặt chưa sơn phủ, được ghép ngang(Button joint) nhiều lớp từ các thanh gỗ ghép nối đầu(Finger joint)(L:0.1506M3,ĐG:950USD/M3) (xk)
- Mã HS 44189990: VG-0206/20-RW/ Gỗ ghép từ gỗ cao su dạng tấm đã được bào nhẵn bốn mặt chưa sơn phủ, được ghép ngang(Button joint) nhiều lớp từ các thanh gỗ ghép nối đầu(Finger joint)(L:0.6656M3,ĐG:890USD/M3) (xk)
- Mã HS 44189990: VG-0206/20-RW/ Gỗ ghép từ gỗ cao su dạng tấm đã được bào nhẵn bốn mặt chưa sơn phủ, được ghép ngang(Button joint) nhiều lớp từ các thanh gỗ ghép nối đầu(Finger joint)(L:20.5444M3,ĐG:920USD/M3) (xk)
- Mã HS 44189990: VG-0206/20-RW/ Gỗ ghép từ gỗ cao su dạng tấm đã được bào nhẵn bốn mặt chưa sơn phủ, được ghép ngang(Button joint) nhiều lớp từ các thanh gỗ ghép nối đầu(Finger joint)(L:6.5137M3,ĐG:880USD/M3) (xk)
- Mã HS 44189990: VG-0206/20-RW/ Gỗ ghép từ gỗ cao su dạng tấm đã được bào nhẵn bốn mặt chưa sơn phủ, được ghép ngang(Button joint) nhiều lớp từ các thanh gỗ ghép nối đầu(Finger joint)(L:7.4700M3,ĐG:670USD/M3) (xk)
- Mã HS 44189990: VG-0406/20-RW/ Gỗ ghép từ gỗ cao su dạng tấm đã được bào nhẵn bốn mặt chưa sơn phủ, được ghép ngang(Button joint) nhiều lớp từ các thanh gỗ ghép nối đầu(Finger joint)(L:34.1000M3,ĐG:670USD/M3) (xk)
- Mã HS 44189990: VG-0806/20-ACACIA/ Tấm ván gỗ keo lai ghép dạng B/J hoặc F/J sử dụng làm quầy kệ(L:0.9822M3,ĐG:1,100USD/M3) (xk)
- Mã HS 44189990: VG-0806/20-ACACIA/ Tấm ván gỗ keo lai ghép dạng B/J hoặc F/J sử dụng làm quầy kệ(L:13.6112M3,ĐG:820USD/M3) (xk)
- Mã HS 44189990: VG-0806/20-RW/ Gỗ ghép từ gỗ cao su dạng tấm đã được bào nhẵn bốn mặt chưa sơn phủ, được ghép ngang(Button joint) nhiều lớp từ các thanh gỗ ghép nối đầu(Finger joint)(L:20.1047M3,ĐG:880USD/M3) (xk)
- Mã HS 44189990: VG-0906/20-ACACIA-S/ Tấm ván gỗ keo lai ghép dạng B/J hoặc F/J đã sơn hoàn chỉnh và đóng gói sử dụng làm quầy kệ(L:2.2788M3,ĐG:2,449USD/M3) (xk)
- Mã HS 44189990: VG-0906/20-RW/ Gỗ ghép từ gỗ cao su dạng tấm đã được bào nhẵn bốn mặt chưa sơn phủ, được ghép ngang(Button joint) nhiều lớp từ các thanh gỗ ghép nối đầu(Finger joint)(L:27.9108M3,ĐG:900USD/M3) (xk)
- Mã HS 44189990: VG-0906/20-RW/ Gỗ ghép từ gỗ cao su dạng tấm đã được bào nhẵn bốn mặt chưa sơn phủ, được ghép ngang(Button joint) nhiều lớp từ các thanh gỗ ghép nối đầu(Finger joint)(L:3.3406M3,ĐG:1,040USD/M3) (xk)
- Mã HS 44189990: VG-1006/20-RW/ Gỗ ghép từ gỗ cao su dạng tấm đã được bào nhẵn bốn mặt chưa sơn phủ, được ghép ngang(Button joint) nhiều lớp từ các thanh gỗ ghép nối đầu(Finger joint)(L:32.5808M3,ĐG:900USD/M3) (xk)
- Mã HS 44189990: VG391AA/ Ván ghép bằng gỗ cao su, được ghép ngang và ghép dọc, đã qua xử lý chà nhám và đánh bóng (25 x 1220 x 2850mm) (xk)
- Mã HS 44189990: VG402AB/ Ván ghép bằng gỗ cao su, được ghép ngang và ghép dọc, đã qua xử lý, chà nhám và đánh bóng (12.7 x 1220 x 2440mm) (xk)
- Mã HS 44189990: Vỉ lót sàn có đế bằng nhựa, size: 300 x 300 x 27 mm (6 nan/vi) bằng gỗ tràm bông vàng vườn trồng, mới 100% (xk)
- Mã HS 44189990: VU445/ Ván sàn bằng gỗ sồi ABCD, được ghép dọc ghép ngang, tạo mộng tạo rãnh, dùng trong xây dựng, kích thước (15x220x2200)mm, không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44189990: VU446/ Nẹp tường bằng gỗ sồi ABC, dùng trong xây dựng, kích thước (15x120x2200)mm, không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44189990: VU447/ Chỉ tường bằng gỗ sồi AB, dùng trong xây dựng, kích thước (09x19x2200)mm, không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44189990: VU448/ Ván sàn bằng gỗ sồi ABCD, được dán thành 2 lớp, tạo mộng tạo rãnh, dùng trong xây dựng, kích thước (20/6x127x2100)mm, không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44189990: VU449/ Ván sàn bằng gỗ sồi ABCD, được dán thành 2 lớp, tạo mộng tạo rãnh, dùng trong xây dựng, kích thước (20/6x190x2200)mm, không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44189990: VU450/ Ván sàn bằng gỗ sồi ABCD, được dán thành 2 lớp, tạo mộng tạo rãnh, dùng trong xây dựng, kích thước (20/6x190x2000)mm, không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44189990: VU451/ Ván sàn bằng gỗ sồi ABCD, được dán thành 2 lớp, tạo mộng tạo rãnh, dùng trong xây dựng, kích thước (20/6x190x1800)mm, không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44189990: VU452/ Ván sàn bằng gỗ sồi ABCD, được dán thành 2 lớp, tạo mộng tạo rãnh, dùng trong xây dựng, kích thước (15/3x190x2400)mm, không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44189990: VU453/ Ván sàn bằng gỗ sồi ABCD, được dán thành 2 lớp, tạo mộng tạo rãnh, dùng trong xây dựng, kích thước (15/3x190x2300)mm, không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44189990: VU454/ Ván sàn bằng gỗ sồi ABCD, được dán thành 2 lớp, tạo mộng tạo rãnh, dùng trong xây dựng, kích thước (15/3x190x2100)mm, không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44189990: VU455/ Ván sàn bằng gỗ sồi ABCD, được dán thành 2 lớp, tạo mộng tạo rãnh, dùng trong xây dựng, kích thước (15/3x190x1900)mm, không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44189990: VU456/ Ván sàn bằng gỗ sồi ABCD, được dán thành 2 lớp, tạo mộng tạo rãnh, dùng trong xây dựng, kích thước (20/6x190x1800)mm, không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44189990: VU457/ Ván sàn bằng gỗ sồi ABCD, được dán thành 2 lớp, tạo mộng tạo rãnh, dùng trong xây dựng, kích thước (20/6x190x1900)mm, không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44189990: VU458/ Ván sàn bằng gỗ sồi ABCD, được dán thành 2 lớp, tạo mộng tạo rãnh, dùng trong xây dựng, kích thước (20/6x127x762)mm, không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44189990: VU459/ Ván sàn bằng gỗ sồi ABCD, được dán thành 2 lớp, tạo mộng tạo rãnh, dùng trong xây dựng, kích thước (20/6x190x1900)mm, không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44189990: VU460/ Ván sàn bằng gỗ sồi ABCD, được dán thành 2 lớp, tạo mộng tạo rãnh, dùng trong xây dựng, kích thước (20/6x190x1800)mm, không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44189990: VU461/ Ván sàn bằng gỗ sồi ABCD, được dán thành 2 lớp, tạo mộng tạo rãnh, dùng trong xây dựng, kích thước (20/6x190x1800)mm, không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44189990: VU462/ Ván sàn bằng gỗ sồi ABCD, được dán thành 2 lớp, tạo mộng tạo rãnh, dùng trong xây dựng, kích thước (20/6x190x1900)mm, không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44189990: VU463/ Ván sàn bằng gỗ sồi ABCD, được dán thành 2 lớp, tạo mộng tạo rãnh, dùng trong xây dựng, kích thước (20/6x190x2000)mm, không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44189990: WAW17032020/ Ván ốp tường bằng gỗ thông, kích thước (1195x125x70)mm/carton (xk)
- Mã HS 44189990: WNPWF/ Ván lót sàn bằng gỗ walnut (óc chó) kết hợp ván ép đã đánh mộng, soi rãnh, làm láng (15*130*1818) mm (xk)
- Mã HS 44189990: WRC-003/ Ván ghép tấm bằng gỗ Cedar đã được sơn- Primed Western Red Cedar FJ/EG Boards KD 10-12%- 36.5 x 235 x 4880 (mm) (xk)
- Mã HS 44189990: WRC-004/ Ván ghép tấm bằng gỗ Cedar đã được sơn- Primed Western Red Cedar FJ/EG Boards KD 10-12%- 36.5 x 235 x 6100 (mm) (xk)
- Mã HS 44189990: XBTAACA1136I/ Mặt bậc cầu thang bằng gỗ keo nhập khẩu kích thước:914.4X292.1X15.88MM hàng không thuộc danh mục CITES (xk)
- Mã HS 44189990: XBTAACA1142/ Mặt bậc cầu thang bằng gỗ keo mua trong nước kích thước: 1066.8X292.1X15.88MM hàng không thuộc danh mục CITES (xk)
- Mã HS 44189990: XBTAACA1148I/ Mặt bậc cầu thang bằng gỗ keo nhập khẩu kích thước: 1219.2X292.1X15.88MM hàng không thuộc danh mục CITES (xk)
- Mã HS 44189990: XBTAACA1160/ Mặt bậc cầu thang bằng gỗ keo mua trong nước kích thước: 1524X292.1X15.88MM hàng không thuộc danh mục CITES (xk)
- Mã HS 44189990: XBTAACA1172I/ Mặt bậc cầu thang bằng gỗ keo nhập khẩu kích thước: 1828.8X292.1X15.88MM hàng không thuộc danh mục CITES (xk)
- Mã HS 44189990: YF-C042019/ Ván lót sàn bằng gỗ thích đã tạo rãnh, chà nhám và làm bóng bề mặt- HARD MAPLE FLOOR, kích thước dài 2100mm, rộng 110mm, dày18 mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 44191100: 007B020012/ Thớt bằng tre(đk 32cm) (xk)
- Mã HS 44191100: 007B02011/ Thớt bằng tre(25cm*30cm*2cm) (xk)
- Mã HS 44191100: 007W090042/ Thớt bằng gỗ bech(21cm*33cm) (xk)
- Mã HS 44191100: 007W090052/ Thớt bằng gỗ bech(25cm*29cm) (xk)
- Mã HS 44191100: 007W090062/ Thớt bằng gỗ bech(25cm*29cm) (xk)
- Mã HS 44191100: 07-B0004/ Thớt bằng tre (44cm*25cm*15cm) (xk)
- Mã HS 44191100: Cối chày đại bằng gỗ xà cừ (xk)
- Mã HS 44191100: Cối chày lớn bằng gỗ xà cừ (xk)
- Mã HS 44191100: Linh kiện bếp nướng BBQ: Thớt tre Cobb, Item no: 6009688700497, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44191100: Linh kiện bếp nướng BBQ: Thớt tre Supreme Cobb, Item no: 6009688701203, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44191100: Thìa tre (31 x 6 x 1 cm); hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44191100: Thìa tre (34 x 6 x 1 cm); hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44191100: Thớt bằng tre loại 879178, hàng mới 100%, sx tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 44191100: Thớt bằng tre loại 879363, hàng mới 100%, sx tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 44191100: Thớt chữ nhật đại 33x49cm bằng gỗ xà cừ, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44191100: Thớt gỗ cao su 007W02003(DK:36cm)(Gỗ rừng trồng, NPL Mua tại VN) (xk)
- Mã HS 44191100: Thớt gỗ cao su, mã 6416, kích thước: 24x15xH1.3 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44191100: Thớt gỗ cao su, mã 6417, kích thước: 30x18xH1.3 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44191100: Thớt gỗ me tròn 5x30cm + 9x28cm + 10x26cm/ VN, 24pcs (xk)
- Mã HS 44191100: Thớt gỗ me tròn 8x32cm + 5x30cm + 1x28cm/ VN, 14pcs (xk)
- Mã HS 44191100: Thớt gỗ xà cừ 007W02001(ĐK:25cm)(Gỗ rừng trồng, NPL Mua tại VN) (xk)
- Mã HS 44191100: Thớt gỗ xà cừ 007W03002(25cm*32cm)(Gỗ rừng trồng, NPL Mua tại VN) (xk)
- Mã HS 44191100: Thớt gỗ xà cừ 07-B0001(25cm*25cm)(1Bộ3Cái)(Gỗ rừng trồng, NPL Mua tại VN)hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44191100: Thớt gỗ xà cừ K133-01(25cm*27cm)(Gỗ rừng trồng, NPL Mua tại VN) (xk)
- Mã HS 44191100: Thớt gỗ xà cừ TDR*300M(ĐK:30cm)(Gỗ rừng trồng, NPL Mua tại VN)hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44191100: Thớt gỗ xà cừ TDR*330L(ĐK:30cm)(Gỗ rừng trồng, NPL Mua tại VN) (xk)
- Mã HS 44191100: Thớt gỗ xà cừ TDR*330L(ĐK:30cm)(Gỗ rừng trồng, NPL Mua tại VN)hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44191100: Thớt gỗ xà cừ TDR*360XL(26cm*36cm)(Gỗ rừng trồng, NPL Mua tại VN) (xk)
- Mã HS 44191100: Thớt gỗ xà cừ TDR*360XL(26cm*39cm)(Gỗ rừng trồng, NPL Mua tại VN)hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44191100: Thớt gỗ xà cừ TDR*390XXL(26cm*39cm)(Gỗ rừng trồng, NPL Mua tại VN) (xk)
- Mã HS 44191100: Thớt gỗ xà cừ TDR*390XXL(ĐK:39cm)(Gỗ rừng trồng, NPL Mua tại VN)hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44191100: Thớt gỗ xà cừ TDR*420XXXL(ĐK:42cm)(Gỗ rừng trồng, NPL Mua tại VN)hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44191100: Thớt gỗ xà cừ TDR390A(26cm*39cm)(Gỗ rừng trồng, NPL Mua tại VN) (xk)
- Mã HS 44191100: Thớt gỗ xà cừ TDR390L(26cm*39cm)(Gỗ rừng trồng, NPL Mua tại VN) (xk)
- Mã HS 44191100: Thớt gỗ xà cừ TDR390L(26cm*39cm)(Gỗ rừng trồng, NPL Mua tại VN)hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44191100: Thớt gỗ xà cừ TDR400L(ĐK:37cm)(Gỗ rừng trồng, NPL Mua tại VN) (xk)
- Mã HS 44191100: Thớt gỗ xà cừ TDR425XL(ĐK:36cm)(Gỗ rừng trồng, NPL Mua tại VN) (xk)
- Mã HS 44191100: Thớt gỗ xà cừ TDR425XL(ĐK:36cm)(Gỗ rừng trồng, NPL Mua tại VN)hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44191100: Thớt gỗ xà cừ TDR440(39cm*44cm)(Gỗ rừng trồng, NPL Mua tại VN) (xk)
- Mã HS 44191100: Thớt gỗ xà cừ TDR445XXL(26cm*40cm)(Gỗ rừng trồng, NPL Mua tại VN) (xk)
- Mã HS 44191100: Thớt gỗ xà cừ TDR445XXL(26cm*40cm)(Gỗ rừng trồng, NPL Mua tại VN)hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44191100: Thớt gỗ xà cừ tròn 300 (xk)
- Mã HS 44191100: Thớt gỗ xà cừ tròn 320 (xk)
- Mã HS 44191100: THỚT GỖ XÀ CỪ, (5 CÁI/ THÙNG), ĐƯỜNG KÍNH: 30CM. HIỆU SUNFAT. HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 44191100: Thớt gỗ xà cừTDR *390XXL(26cm*39cm)(Gỗ rừng trồng, NPL Mua tại VN) (xk)
- Mã HS 44191100: Thớt tay cầm 17x44cm bằng gỗ xà cừ, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44191100: Thơt tre (37 x 22 x h1.5cm); hàng mơi 100% (xk)
- Mã HS 44191100: Thớt tre (46 x 30 x h1.5cm); hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44191200: ĐÔI ĐŨA (xk)
- Mã HS 44191200: Đũa (xk)
- Mã HS 44191200: ĐŨA 20CM BẰNG GỖ NHÃN, HÀNG MỚI 100% (KHÔNG NHÃN HIỆU) (xk)
- Mã HS 44191200: ĐŨA 24CM BẰNG GỖ NHÃN, HÀNG MỚI 100% (KHÔNG NHÃN HIỆU) (xk)
- Mã HS 44191200: ĐŨA 33CM BẰNG GỖ NHÃN, HÀNG MỚI 100% (KHÔNG NHÃN HIỆU) (xk)
- Mã HS 44191200: ĐŨA BẰNG GỖ NHÃN, HÀNG MỚI 100% (KHÔNG NHÃN HIỆU) (xk)
- Mã HS 44191200: Đũa Dừa Dài Chiên (300 đôi/ thùng), mới 100% (xk)
- Mã HS 44191200: ĐŨA GỖ (xk)
- Mã HS 44191200: Đũa tre (xk)
- Mã HS 44191200: Đũa tre (không có nhãn hiệu) số lượng 157 bao, trọng lượng tịnh: 32 kg/bao, trọng lượng cả bì:32,5 kg/bao (xk)
- Mã HS 44191200: Đũa tre (không có nhãn hiệu) số lượng 94 bao, trọng lượng tịnh: 32 kg/bao, trọng lượng cả bì:32,5 kg/bao (xk)
- Mã HS 44191200: Đũa tre (Tre,luồng) (xk)
- Mã HS 44191200: Đũa tre 20kg/thùng (xk)
- Mã HS 44191200: ĐŨA TRE 5.5 X230MM(PE BAG)/ 1,300 PAIRS/CTN, BAMBOO CHOPSTICKS; HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 44191200: Đũa tre dùng một lần- Bamboo Chopstick (23 x 0.6 cm), 100 đôi/bao, 20 bao/kiện, mới 100% (xk)
- Mã HS 44191200: ĐŨA TRE GIẤY ĐỎ (HIỆU CHỮ PHƯỚC)(6*23)10BAGS X 100PAIRS (xk)
- Mã HS 44191200: Đũa tre Hương Việt. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44191200: Đũa tre tròn kích thước 5.5mmx240mm sử dụng một lần, đóng gói 1 đôi/túi giấy, 70 đôi/túi, 20 túi/thùng, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44191200: Đũa tre vát, kích thước 4.3x200mm, số lượng 100 đôi/túi, 30 túi/thùng, 48 thùng,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44191200: Đũa tre vát, kích thước 4.8x210mm, số lượng 100 đôi/túi, 30 túi/thùng, 357 thùng,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44191200: Đũa tre vát, kích thước 4.8x240mm, số lượng 100 đôi/túi, 30 túi/thùng, 215 thùng,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44191200: Đũa tre, xuất xứ Việt Nam, hàng mới 100% gồm 5 xấp, 10 đôi/xấp/ (xk)
- Mã HS 44191200: Đũa/ (xk)
- Mã HS 44191200: Đũa, qui cách đóng gói: bịch/12cây (xk)
- Mã HS 44191200: Đũa, qui cách đóng gói: bịch/4 cây (xk)
- Mã HS 44191200: PB-297/ Đũa tre (luồng) (1 thùng/120 gói, 1gói/20đôi) (xk)
- Mã HS 44191200: Sản phẩm làm từ tre- đũa chiếc- đường kính 5.0MMX200MM (2500 đôi/ thùng). Mới 100% (xk)
- Mã HS 44191900: 005W020013/ Muỗng gỗ bech dài 12cm (xk)
- Mã HS 44191900: 005W02002/ Sạn gỗ bech dài 35cm (xk)
- Mã HS 44191900: 005W02003/ Sạn gỗ bech dài 35cm (xk)
- Mã HS 44191900: 005W020032/ Sạn gỗ bech dài 35cm (xk)
- Mã HS 44191900: 005W02026/ Sạn gỗ bech dài 26cm (xk)
- Mã HS 44191900: 005W020272/ Sạn gỗ bech dài 27cm (xk)
- Mã HS 44191900: 29901/ Rổ 29901 (làm bằng tre đan, xuất theo hợp đồng số 29901) (xk)
- Mã HS 44191900: 29902/ Rổ 29901 (làm bằng tre đan, xuất theo hợp đồng số 29901) (xk)
- Mã HS 44191900: Bàn chải đánh răng bằng tre (xk)
- Mã HS 44191900: Bát tre trang trí, NSX: CÔNG TY CỔ PHẦN EUBIZ VIỆT NAM. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44191900: Bát tre trang trí, NSX: Homeware. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44191900: Bát tre tự nhiên mã 154104A, màu xám, kích thước phi 25 H8.5 cm. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 44191900: Bát tre tự nhiên mã 154104B, màu trắng, kích thước phi 25 H8.5 cm. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 44191900: Bát tre tự nhiên mã 154105B, màu trắng, kích thước phi 17 H7.5 cm. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 44191900: Bát tre tự nhiên mã 154136, màu trắng và màu đen, kích thước phi 20/11 H8 cm. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 44191900: Bát tre tự nhiên mã 160719A, màu xám, kích thước 30x26/phi 13 H13/16 cm. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 44191900: Bình đựng nước bằng tre và inox (xk)
- Mã HS 44191900: Bộ ống hút gồm 2 ống hút tre và 1 cọ rửa ống.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44191900: CÁI NIA TRE (xk)
- Mã HS 44191900: CÁI RỖ TRE (xk)
- Mã HS 44191900: Cán chảo bằng gỗ cao su 1W01006(Dài:25cm)(Gỗ rừng trồng NPL Mua tại VN) (xk)
- Mã HS 44191900: Cán chảo bằng gỗ cao su 1W01006(Dài:25cm)(NPL Mua tại VN) (xk)
- Mã HS 44191900: Cán chảo bằng gỗ cao su 1W01006-1(Dài:25cm)(NPL Mua tại VN) (xk)
- Mã HS 44191900: Cán khuôn làm bánh bằng gỗ cao su 1W01002(Dài:15cm)(Gỗ rừng trồng, NPL Mua tại VN) (xk)
- Mã HS 44191900: Cán khuôn làm bánh bằng gỗ cao su 1W01002(Dài:15cm)(Gỗ rừng trồng,NPL Mua tại VN) (xk)
- Mã HS 44191900: Cây lăn bột bằng gỗ cao su 009W01001(Dài:42cm)(Gỗ rừng trồng, NPL Mua tại VN) (xk)
- Mã HS 44191900: CỌ XƠ DỪA (xk)
- Mã HS 44191900: DAO GỖ DỪA (xk)
- Mã HS 44191900: Dĩa gỗ xà cừ 004W02004(23cm*1.7cm)(Gỗ rừng trồng, NPL Mua tại VN) (xk)
- Mã HS 44191900: Dĩa gỗ xà cừ 004W02005(30cm*1.7cm)(Gỗ rừng trồng, NPL Mua tại VN) (xk)
- Mã HS 44191900: Dĩa gỗ xà cừ 004W02007(14cm*1.7cm)(Gỗ rừng trồng, NPL Mua tại VN) (xk)
- Mã HS 44191900: Dĩa gỗ xà cừ 004W02008(39cm)(Gỗ rừng trồng, NPL Mua tại VN) (xk)
- Mã HS 44191900: Dĩa gỗ xà cừ 004W02009(27*1.7cm)(Gỗ rừng trồng, NPL Mua tại VN) (xk)
- Mã HS 44191900: Dĩa gỗ xà cừ 004W02010(20cm*1.7cm)(Gỗ rừng trồng, NPL Mua tại VN) (xk)
- Mã HS 44191900: Dĩa gỗ xà cừ 004W02011(23cm*1.7cm)(Gỗ rừng trồng, NPL Mua tại VN) (xk)
- Mã HS 44191900: Dĩa gỗ xà cừ 004W02011(25cm*1.7cm)(Gỗ rừng trồng, NPL Mua tại VN) (xk)
- Mã HS 44191900: Dĩa gỗ xà cừ 004W02012(27cm*1.7cm)(Gỗ rừng trồng, NPL Mua tại VN) (xk)
- Mã HS 44191900: Dĩa gỗ xà cừ 004W02013(23cm*1.7cm)(Gỗ rừng trồng, NPL Mua tại VN) (xk)
- Mã HS 44191900: Dĩa gỗ xà cừ 004W02013(29cm*1.7cm)(Gỗ rừng trồng, NPL Mua tại VN) (xk)
- Mã HS 44191900: Dĩa gỗ xà cừ 004W02014(23cm*1.7cm)(Gỗ rừng trồng, NPL Mua tại VN) (xk)
- Mã HS 44191900: Dĩa gỗ xà cừ 004W02014(32cm*1.7cm)(Gỗ rừng trồng, NPL Mua tại VN) (xk)
- Mã HS 44191900: ĐỒ TRANG TRÍ BẰNG TRE (xk)
- Mã HS 44191900: GHẾ TRE (xk)
- Mã HS 44191900: GIỎ ĐAN THU CÔNG (xk)
- Mã HS 44191900: KHAY TRE (TG19107) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 44191900: KHAY TRE (TG191072) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 44191900: Khay tre màu trắng mã 154107B, kích thước phi 42/38 H6 cm. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 44191900: Khay tre tự nhiên mã 154107A, màu xám, kích thước phi 42/38 H6 cm. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 44191900: LỒNG CHIM BẰNG TRE (xk)
- Mã HS 44191900: Miếng lót giặt đồ bằng gỗ xà cừ 014W03001(14.5cm)(Gỗ rừng trồng, NPL Mua tại VN) (xk)
- Mã HS 44191900: MO-BK1-25S CUST/ST:Hộp giấy kraft đựng 1 ống hút tre Move khắc theo yêu cầu, dài 25cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 44191900: MO-STARTER:gồm1 hộp trưng bày;11 túi loại 2 ống hút và1 cọ;10 hộp loại 1 ống hút,1cọ,dài 20cm;6 hộp loại 1 ống,1 cọ, dài 25cm; 2 hộp loại 6 ống1 cọ rửa, dài 25cm; mới100%. (xk)
- Mã HS 44191900: Muỗng gỗ cao su 005W06003(Dài:34cm)(Gỗ rừng trồng, NPL Mua tại VN)hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44191900: MUỖNG GỖ DỪA (xk)
- Mã HS 44191900: Muỗng gỗ xà cừ 005W02033(Dài:20cm)(Gỗ rừng trồng, NPL Mua tại VN)hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44191900: Muỗng gỗ xà cừ C54-18(Dài:21cm)(Gỗ rừng trồng, NPL Mua tại VN)hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44191900: Muỗng gỗ xà cừ C54-19(Dài:23cm)(Gỗ rừng trồng, NPL Mua tại VN)hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44191900: Muỗng gỗ xà cừ C54-20(Dài:34cm)(Gỗ rừng trồng, NPL Mua tại VN)hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44191900: Muỗng Sung(1 bộ 10 muỗng) cà phê Vl.580b không nhãn hiệu hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44191900: Muỗng tre (xk)
- Mã HS 44191900: NĨA GỖ DỪA (xk)
- Mã HS 44191900: NĨA TRE (TG1992) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 44191900: NĨA TRE (TG2019-07) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 44191900: Ống đựng bàn chải đánh răng bằng tre (xk)
- Mã HS 44191900: ỐNG HÚT BẰNG TRE (xk)
- Mã HS 44191900: Ống hút tre (xk)
- Mã HS 44191900: ỐNG HÚT TRE KHẮC LOGO (6-8 MM) (xk)
- Mã HS 44191900: QUE TRỘN MẶT NẠ (xk)
- Mã HS 44191900: QUE XIÊN THỊT BẰNG TRE 15CM-BAMBOO SKERWER, 1 THÙNG/10 BAO, 1 BAO/ 20 GÓI, 1 GÓI/100 CÂY, HIỆU: CON NGUA, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 44191900: QUE XIÊN THỊT BẰNG TRE 15CM-BAMBOO SKERWER, HIỆU:CON NGUA, 1 THÙNG GỒM:10BAGS * 20BAGS, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 44191900: QUE XIÊN THỊT BẰNG TRE 15CM-BAMBOO SKERWER, HIỆU:CON NGUA, 1 THÙNG GỒM10BAGS * 20BAGS, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 44191900: QUE XIÊN THỊT BẰNG TRE 20CM-BAMBOO SKERWER, HIỆU:CON NGUA, 1 THÙNG GỒM10BAGS * 20BAGS, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 44191900: Que xiên tre 6.0 x 200 mm (200 chiếc x 30 túi)/ thùng- mới 100 % (xk)
- Mã HS 44191900: Rế lót nồi bằng gỗ xà cừ W080101(39cm*39cm)(Gỗ rừng trồng, NPL Mua tại VN) (xk)
- Mã HS 44191900: Rế lót nồi bằng gỗ xà cừ W080101(39cm*39cm)(Gỗ rừng trồng, NPL Mua tại VN)hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44191900: Rế lót nồi bằng gỗ xà cừ W080102(ĐK:39cm)(Gỗ rừng trồng, NPL Mua tại VN) (xk)
- Mã HS 44191900: Rế lót nồi bằng gỗ xà cừ W080102(ĐK:39cm)(Gỗ rừng trồng, NPL Mua tại VN)hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44191900: Rế lót nồi tròn bằng gỗ xà cừ 011W01004(ĐK:39cm)(Gỗ rừng trồng, NPL Mua tại VN) (xk)
- Mã HS 44191900: Rế lót nồi vuông bằng gỗ xà cừ 011W01003(39cm*39cm)(Gỗ rừng trồng, NPL Mua tại VN) (xk)
- Mã HS 44191900: Sạn gỗ xà cừ 005W06010(Dài:25cm)(Gỗ rừng trồng, NPL Mua tại VN) (xk)
- Mã HS 44191900: Sạn gỗ xà cừ TL1085(Dài:14.5cm)(Gỗ rừng trồng, NPL Mua tại VN) (xk)
- Mã HS 44191900: Sạn gỗ xà cừ TL1092(Dài:15cm)(Gỗ rừng trồng, NPL Mua tại VN) (xk)
- Mã HS 44191900: Sạn gỗ xà cừ TL3934(Dài:19cm)(Gỗ rừng trồng, NPL Mua tại VN) (xk)
- Mã HS 44191900: SI-BK1-20-CUST/ST: Hộp giấy kraft đựng 1 ống hút tre Signature khắc theo yêu cầu, dài 20cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 44191900: TA4122-04-003-08/ MUỖNG DỪA (01 SET 02 PCS)- Chất liệu thân cây dừa- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 44191900: TẤM TRE (xk)
- Mã HS 44191900: Tăm tre 6.0 x L200mm (200pairs x 30/ctn), Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44191900: TÔ GÁO DỪA (BK008-1 DG297) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 44191900: TÔ GÁO DỪA (DG181206 DG296) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 44191900: TÔ GÁO DỪA (DG256 + DG254 + DG242) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 44191900: TÔ TRE (TG19101*) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 44191900: TÔ TRE (TG1910122*) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 44191900: TÔ TRE (TG19102) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 44191900: TÔ TRE (TG191071) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 44191900: TÔ TRE (TG191073) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 44191900: TÔ TRE (TG191081*) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 44191900: TÔ TRE (TG191082) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 44191900: TÔ TRE (TG19501) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 44191900: TÔ TRE (TG19502) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 44191900: TÚI TRE (xk)
- Mã HS 44191900: VÁ MÚC CANH BẰNG GỔ CAO SU (xk)
- Mã HS 44199000: 10508 Bread Board Size 13.25" x 1.75" THỚT GỖ (220X270X360)MM (xk)
- Mã HS 44199000: 1235A2/ Thớt 1235 (làm bằng gỗ, xuất theo Hợp đồng số 01192020) (xk)
- Mã HS 44199000: 1238A2/ Thớt 1238 (làm bằng gỗ, xuất theo Hợp đồng số 01192020) (xk)
- Mã HS 44199000: 1240A2/ Thớt 1240 (làm bằng gỗ, xuất theo Hợp đồng số 01192020) (xk)
- Mã HS 44199000: 202A2/ Cặp xỉa hình bàn tay 202 (Gồm 02 chiếc, làm bằng gỗ, xuất theo Hợp đồng số 01192020) (xk)
- Mã HS 44199000: 2116A2/ Bát trộn salad 2116 (làm bằng gỗ, xuất theo Hợp đồng số 01192020) (xk)
- Mã HS 44199000: 2116WN-A2/ Bát trộn salad 2116WN (làm bằng gỗ, xuất theo Hợp đồng số 01192020) (xk)
- Mã HS 44199000: 2118B2/ Bát trộn salad 2118 (làm bằng gỗ, xuất theo Hợp đồng số 01192020) (xk)
- Mã HS 44199000: 2118WN-B2/ Bát trộn salad 2118WN (làm bằng gỗ, xuất theo Hợp đồng số 01192020) (xk)
- Mã HS 44199000: 2214WN/ Bát trộn salad 2214WN (làm bằng gỗ, xuất theo Hợp đồng số 01192020) (xk)
- Mã HS 44199000: 2216WN/ Bát trộn salad 2216WN (làm bằng gỗ, xuất theo Hợp đồng số 01192020) (xk)
- Mã HS 44199000: 28896A/ Thớt 28896 (làm bằng gỗ, xuất theo hợp đồng số 10739) (xk)
- Mã HS 44199000: 28897A/ Thớt 28897 (làm bằng gỗ, xuất theo hợp đồng số 10739) (xk)
- Mã HS 44199000: 28898A/ Thớt 28898 (làm bằng gỗ, xuất theo hợp đồng số 10739) (xk)
- Mã HS 44199000: 28899A/ Thớt 28899 (làm bằng gỗ, xuất theo hợp đồng số 10739) (xk)
- Mã HS 44199000: 28900A/ Thớt 28900 (làm bằng gỗ, xuất theo hợp đồng số 10739) (xk)
- Mã HS 44199000: 28901A/ Thớt 28901 (làm bằng gỗ, xuất theo hợp đồng số 10739) (xk)
- Mã HS 44199000: 28902A/ Thớt 28902 (làm bằng gỗ, xuất theo hợp đồng số 10739) (xk)
- Mã HS 44199000: 293A2/ Bát trộn salad 293 (làm bằng gỗ, xuất theo Hợp đồng số 01192020) (xk)
- Mã HS 44199000: 3042C/ Khay bằng gỗ giá tỵ FSC 100% nhập gia công, quy cách 570x410x77mm (xk)
- Mã HS 44199000: 4154C/ Khay trà quy cách: (587 x 426 x 70)mm,sản phẩm làm bằng gỗ giá tỵ FSC100%(Tectona Grandis) nhập gia công, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 44199000: 4549337416628 Thớt tròn bằng gỗ cao su SIZE: DIA 185 X 20 MM (xk)
- Mã HS 44199000: 4549337416635 Thớt bằng gỗ cao su SIZE: 220 X 150 X 20 MM (xk)
- Mã HS 44199000: 4549337416642 Thớt bằng gỗ cao su SIZE: 350 X 150 X 20 MM (xk)
- Mã HS 44199000: 79K Bread Board with knife Slot, NaturalTHỚT GỖ (220X270X360)MM (xk)
- Mã HS 44199000: 7-SS0.00006/ Thớt sớ lật, 260x180x15mm, bằng gỗ cao su vườn trồng, mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: 7-SS0.00007/ Thớt sớ lật, 300x215x20mm, bằng gỗ cao su vườn trồng, mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: 7-SS0.00050/ Thớt sớ lật, 420x340x15mm, bằng gỗ cao su vườn trồng, mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: 7-SS0.00051/ Thớt tròn D330x12 mm, bằng gỗ cao su vườn trồng, mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: 7-SS0.00084/ Thớt, 345x255x15mm, bằng gỗ cao su vườn trồng, mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: 7-SS0.00087/ Thớt sớ lật, 350x250x20 mm, bằng gỗ cao su vườn trồng, mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: 7-SS0.00342/ Thớt sớ lật, 370x290x27 mm, bằng gỗ cao su vườn trồng, mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: 7-SS0.00389/ Thớt sớ lật, 393x267x67mm, bằng gỗ cao su vườn trồng, mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: 7-SS0.00476/ Thớt, 10x148x240 mm, bằng gỗ cao su vườn trồng, mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: 7-SS0.00478/ Thớt, 12x185x290 mm, bằng gỗ cao su vườn trồng, mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: 7-SS0.00479/ Thớt, 340x222x15mm, bằng gỗ cao su vườn trồng, mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: 7-SS0.00629/ Thớt sớ lật, 395x300x73 mm, bằng gỗ cao su vườn trồng, mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: 7-SS0.00638/ Thớt sớ lật, 480x360x73mm, bằng gỗ cao su vườn trồng, mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: 7-SS0.01026/ Thớt sớ lật, 540x290x27 mm, bằng gỗ cao su vườn trồng, mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: 7-SS0.01119/ Thớt sớ lật, 499x327x79mm, bằng gỗ cao su vườn trồng, mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: 874153/ Chân khay trà quy cách: (510 x 400 x 600)mm,sản phẩm làm bằng gỗ giá tỵ FSC100%(Tectona Grandis) nhập gia công, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: acacia cutting board, sản phẩm bằng gổ tràmL400xW300xT20mm,không nhãn hiêu,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: acacia cutting board, thớt sản phẩm bằng gổ tràm L390xW150xT20mm,không nhãn hiêu,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: acacia cutting board, thớt sản phẩm bằng gổ tràm L400xW200xT20mm,không nhãn hiêu,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: acacia cutting board, thớt sản phẩm bằng gổ tràmL400xW230xT20mm,không nhãn hiêu,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: AR003/ Đũa gỗ (Loại B mỡ, bồ đề) 1 thùng/50 gói,1 gói/100đôi (xk)
- Mã HS 44199000: Bát Dừa Mã CF 801 Kích thước (13x14x6cm). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Bát gáo dừa(coconut bowl) làm từ phần vỏ gỗ của quả dừa, kích thước 13-14 cm x 6 cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Bát gáo dừa, đường kính 13-15cm, chiều cao 5-7cm, hàng mới 100%, xuất xứ tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 44199000: BED TRAY (EMART) (510*330*235) NATURAL MM; KỆ GỖ (xk)
- Mã HS 44199000: Bình hoa bằng gỗ tràm (6.5x4x9)cm (không nhãn hiệu). Hàng mới 100% SXVN (xk)
- Mã HS 44199000: Bộ 3 thớt, 400x240x36mm, bằng gỗ cao su, không nhãn hiệu, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. (xk)
- Mã HS 44199000: Bộ 3 thớt,380x60x242mm, bằng gỗ cao su, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Bộ ba thớt (2 rect + 1 handle) 400x240x36mm, Bằng gỗ cao su vườn trồng, mới 100%, Không nhãn hiệu (xk)
- - Mã HS 44199000: Bộ chày cối. Cối: D87x50mm, chày: D29x104mm., bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Bộ chày cối. D87x50mm, Chày: D29x104mm, bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Bộ chén AI-TR-WSB4 (4 cái) bằng gỗ tràm đã tẩm sấy, phủ sơn (qui cách: Dia 17.5 x H 6 cm) (xk)
- Mã HS 44199000: Bộ cối chày bằng gỗ dừa (bao gồm 1 cối và 1 chày), hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44199000: Bộ dao muỗng nĩa bằng gỗ dừa (bao gồm dao, muỗng, nĩa), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Bộ dĩa AI-CA-WP-10077 (4 cái) bằng gỗ tràm đã tẩy sấy, phủ sơn (qui cách: Dia 28 x 1.9 cm) (xk)
- Mã HS 44199000: Bộ đồ ăn AI-CA-DWY-0012 (12 cái) bằng gỗ tràm đã tẩm sấy, phủ sơn (qui cách: Dia 17.5-28xH 2-6 cm) (xk)
- Mã HS 44199000: Bộ đồ dùng nhà bếp bằng gỗ xà cừ rừng trồng (gồm: muỗng, đũa, cối, chày). Hàng Việt Nam sản xuất, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44199000: Bộ dụng cụ nhà bếp S13-M-01 (muỗng, nĩa) bằng gỗ tràm đã tẩy sấy, phủ sơn (qui cách: L29 x W6 x T0.6 cm) (xk)
- Mã HS 44199000: BỘ MUỖNG ĐŨA (BỘ 2) BẰNG GỖ NHÃN, HÀNG MỚI 100% (KHÔNG NHÃN HIỆU) (xk)
- Mã HS 44199000: Bộ muỗng đũa 24*4.2cm mã 5, bằng gỗ Tràm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Bộ nấu ăn bằng gỗ dừa (bao gồm 4 cái vá bằng dừa), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Bộ thìa đũa bằng gỗ nhãn vườn trồng code: T370220, KT:0.7x23.5 & 4.3x23.5 cm; Hàng mới 100%, sx tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 44199000: Bộ thìa đũa bằng gỗ nhãn vườn trồng code: T3726, KT:0.7x20 & 3.8x20 cm; Hàng mới 100%, sx tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 44199000: Bộ thìa đũa bằng gỗ nhãn vườn trồng code: YS17, KT:0.7x23.5 & 4.3x23.5; Hàng mới 100%, sx tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 44199000: Bộ thìa đũa, mã: 11, làm từ gỗ nhãn, kt: 20x3.8cm; 20x0.7cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Bộ thìa và đũa gỗ nhãn, 20x3,5cm, 20x0,7cm, mã 2A+SNW20-CH, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Bộ thìa và đũa gỗ nhãn, 23,5x4,4cm và 23,5x0,08cm, mã 5A+ESW23.5-CH, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Bộ thìa và đũa gỗ nhãn, 23,5x4,4cm, 23,5x0,8cm, mã 5A+ESW23.5, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Bộ thìa và đũa gỗ nhãn, 23,5x4,4cm, 23,5x0,8cm, mã 5A+ESW23.5-MD, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Bộ thớt AI-CA-VCB0123 (3 cái) bằng gỗ tràm đã tẩy sấy, phủ sơn (qui cách: 25.4-40.5x20.3-30.5x1.9 cm) (xk)
- Mã HS 44199000: Búa gỗ, 228x85x33mm, bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Ca gỗ cao su, KT: Dia 8,5xH8 cm. Hàng SX tại VN, mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: CAETLA01/ Đũa gỗ mỡ rừng trồng đóng bao giấy kích thước 203x4.3mm, 1UNK 40 túi, 1 túi 100 đôi, 1.160.000 đôi.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: CAETLA02/ Đũa gỗ mỡ rừng trồng đóng bao giấy kích thước 203x4.3mm, 1UNK 80 túi, 1 túi 50 đôi, 640.000 đôi.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Cái dao (gỗ nhãn trong nước, tên khoa học: Euphoria longana lamk) (xk)
- Mã HS 44199000: Cái dĩa (gỗ nhãn trong nước, tên khoa học: Euphoria longana lamk) (xk)
- Mã HS 44199000: Cái kẹp (gỗ nhãn trong nước, tên khoa học: Euphoria longana lamk) (xk)
- Mã HS 44199000: Cái nĩa gỗ nhãn, 15x1,3cm, mã 28A-CH, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Cái tô (gỗ nhãn trong nước, tên khoa học: Euphoria longana lamk) (xk)
- Mã HS 44199000: Cái xạn (gỗ nhãn trong nước, tên khoa học: Euphoria longana lamk) (xk)
- Mã HS 44199000: Cái xạn lớn (gỗ nhãn trong nước, tên khoa học: Euphoria longana lamk) (xk)
- Mã HS 44199000: Cái xạn nhỏ (gỗ nhãn trong nước, tên khoa học: Euphoria longana lamk) (xk)
- Mã HS 44199000: Cặp muỗng trộn salat, 290x49x30mm, bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Cây để giấy 150x150x326, bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Cây để giấy D120x300mm,bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Cây để giấy D120x305mm, bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Cây để giấy D175x330mm, bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Cây để giấy, D120x300mm, bằng gỗ cao su, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Cây để giấy, D130x285mm, bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Cây để giấy. D120x182mm,bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Cây để giấy. D120x300mm,bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Cây để giấy. D130x285mm, bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Cây lăn bột (gỗ nhãn trong nước, tên khoa học: Euphoria longana lamk) (xk)
- Mã HS 44199000: Cây lăn bột 290xD34mm,bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Cây lăn bột bằng gỗ cao su-ROLLING PIN-16.5- SIZE 41 * 4.5cm-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Cây lăn bột bằng gỗ cao su-ROLLING PIN-19- SIZE 46 * 4.5cm-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Cây lăn bột D34x320mm, bằng gỗ cao su, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Cây lăn bột, bằng gỗ xà cừ, kích thước: 30 cm, 40 cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Cây lăn bột. 290xD34mm,bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Cây rưới mật ong (gỗ nhãn trong nước, tên khoa học: Euphoria longana lamk) (xk)
- Mã HS 44199000: Cây treo chuối, 170x140x295mm, bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Cây treo ly 120x120x330mm, bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Cây treo ly D150x330mm, bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Cây treo ly, D130x370mm, bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Cây treo ly, D140x308mm, bằng gỗ cao su, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Cây treo ly, D140x323mm, bằng gỗ cao su, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Cây treo ly, D140x330mm, bằng gỗ cao su, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Cây treo ly. D130x370mm, bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Chày D50x265mm, bằng gỗ cao su, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Chày giã, quy cách: 53*230 (mm), (dụng cụ nhà bếp)(Làm bằng gỗ cao su mua trong nước). (xk)
- Mã HS 44199000: Chày giã, quy cách: 58*260 (mm), (dụng cụ nhà bếp)(Làm bằng gỗ cao su mua trong nước). (xk)
- Mã HS 44199000: Chày giã, quy cách: 62*280 (mm), (dụng cụ nhà bếp)(Làm bằng gỗ cao su mua trong nước). (xk)
- Mã HS 44199000: Chày giã, quy cách: 72*300 (mm), (dụng cụ nhà bếp)(Làm bằng gỗ cao su mua trong nước). (xk)
- Mã HS 44199000: Chày và cối gỗ nhãn, Dia11xH14cm va Dia4,8/4x20cm, mã 22A, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Chén gáo dừa- COCONUT SHELL BOWL, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Chén tròn 12cm bằng gỗ xà cừ, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: circle cutting board S, thớt piza size S sản phẩm bằng gổ cao su L325xW235xH12mm,không nhãn hiêu,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Cọ rửa ông hút bằng gỗ và sơ dừa: Coconut Brush. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44199000: Cốc gỗ cao su, KT: Dia 8xH9,5 cm. Hàng SX tại VN, mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Cối bằng gỗ Xà Cừ vườn trồng trong nước, size: phi 250mm, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Cối chày gỗ nhí bằng gỗ Xà Cừ. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Cối chày gỗ trung chiều cao 9cm, đường kính 13cm, bằng gỗ Xà Cừ. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Con lăn, quy cách: 30*200 (mm), (dụng cụ nhà bếp)(Làm bằng gỗ cao su mua trong nước). (xk)
- Mã HS 44199000: Con lăn, quy cách: 40*240 (mm), (dụng cụ nhà bếp)(Làm bằng gỗ cao su mua trong nước). (xk)
- Mã HS 44199000: Con lăn, quy cách: 40*300 (mm), (dụng cụ nhà bếp)(Làm bằng gỗ cao su mua trong nước). (xk)
- Mã HS 44199000: Con lăn, quy cách: 40*400 (mm), (dụng cụ nhà bếp)(Làm bằng gỗ cao su mua trong nước). (xk)
- Mã HS 44199000: Con lăn, quy cách: 40*500 (mm), (dụng cụ nhà bếp)(Làm bằng gỗ cao su mua trong nước). (xk)
- Mã HS 44199000: Dao gỗ dùng một lần, làm từ gỗ mỡ rừng trồng tập trung,thành phẩm hoàn chỉnh đã qua xử lý nhiệt, NSX: Kego Co., LTD, hàng mới 100%, (100 chiếc/gói) (xk)
- Mã HS 44199000: Dắt dao, 230x87x197 mm, bằng gỗ cao su, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. (xk)
- Mã HS 44199000: Đế để thớt 150x120x150mm, bằng gỗ cao su, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Đế đựng thớt. 150x75x102mm, bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Đế lót cốc ECO.CUP12-120 làm bằng gỗ xà cừ, kích thước: đường kính 120mm, dày 12mm (xk)
- Mã HS 44199000: Đế lót cốc ECO.CUP12-120 làm bằng gỗ xà cừ, kích thước: đường kính 120mm, dày 12mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Đế lư hương gỗ tràm cao 10cm (không nhãn hiệu). Hàng mới 100% SXVN (xk)
- Mã HS 44199000: Đế ly (gỗ nhãn trong nước, tên khoa học: Euphoria longana lamk) (xk)
- Mã HS 44199000: DG 12/ Đũa gỗ tách bồ đề(wooden chopstick);(4.2-4.3mm x 20.5cm); (01 đôi đũa/túi giấy DNK 209; 100 đôi/túi nylon 4,000 đôi/ carton); Hàng đũa gỗ do Việt Nam sản xuất mới (xk)
- Mã HS 44199000: DG 12/ Đũa gỗ tách bồ đề(wooden chopstick);(4.2-4.3mm x 20.5cm); (01 đôi đũa/túi giấy DNK 209; 50 đôi/túi nylon 4,000 đôi/ carton); Hàng đũa gỗ do Việt Nam sản xuất mới (xk)
- Mã HS 44199000: DG/ (Đũa gỗ rừng trồng-Đũa chưa gia công-KT:4.3+-1mmx203mm) (xk)
- Mã HS 44199000: DG-100-3200/ Đũa gỗ từ gỗ mỡ rừng trồng, kích thước 4.2mm x 203mm, đóng gói 1 đôi/1 túi giấy, 100 đôi/ 1 túi nilon, 32 túi nilon/1 thùng Carton, 3200 đôi/ 1 thùng Carton, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: DG-100-TAM/ Đũa gỗ ECO từ gỗ mỡ rừng trồng, kích thước 4.2mm x 203mm, đóng gói 1 chiếc tăm/ 1 đôi đũa,100 đôi/ 1 túi nilon, 4000 đôi/ 1 thùng Carton. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: DG-100-TAM/ Đũa gỗ ECO từ gỗ mỡ rừng trồng, kích thước 4.2mm x 203mm, đóng gói 1 chiếc tăm/ 1 đôi đũa,100 đôi/ 1 túi nilon, 4000 đôi/ 1 túi nilon. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: DG-100-TAM/ Đũa gỗ từ gỗ mỡ rừng trồng, kích thước 4.2mm x 203mm, đóng gói 1 chiếc tăm/ 1 đôi đũa,100 đôi/ 1 túi nilon. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: DG-100-TAM/ Đũa gỗ từ gỗ mỡ rừng trồng, kích thước 4.5mm x 203mm, đóng gói 1 chiếc tăm/ 1 đôi đũa,100 đôi/ 1 túi nilon. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: DG-100-TGK-T/ Đũa gỗ MAKANAI từ gỗ mỡ rừng trồng, kích thước 4.2mm x 203mm, đóng gói 1 chiếc tăm/ 1 đôi đũa, 1đôi/ 1 túi giấy, 100 đôi/ 1 túi nilon, 4000 đôi/ thùng carton, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: DG-100-TGK-T/ Đũa gỗ RANCHI từ gỗ mỡ rừng trồng, kích thước 4.2mm x 203mm, đóng gói 1 chiếc tăm/ 1 đôi đũa, 1đôi/ 1 túi giấy, 100 đôi/ 1 túi nilon, 4000 đôi/ thùng carton, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: DG-100-TGK-T/ Đũa gỗ TORIS từ gỗ mỡ rừng trồng, kích thước 4.2mm x 203mm, đóng gói 1 chiếc tăm/ 1 đôi đũa, 1đôi/ 1 túi giấy, 100 đôi/ 1 túi nilon, 4000 đôi/ thùng carton, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: DG-100-TT/ Đũa gỗ từ gỗ mỡ rừng trồng, kích thước 4.2mm x 203mm, đóng gói 1 đôi/ 1 túi giấy, 100 đôi/ 1 túi nilon, 4000 đôi/ 1 thùng Carton. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: DG-20-T/ Đũa gỗ từ gỗ mỡ rừng trồng, kích thước dày 4.2mm, dài 203mm, đóng gói 1 chiếc tăm/ 1 đôi đũa, 20 đôi/1 túi nilon, 3200 đôi/1 thùng Carton. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: DG-5/ Đũa gỗ ASHAHI từ gỗ mỡ rừng trồng, kích thước 6.0mm x 240mm, đóng gói 5 chiếc/ 1 túi nilon, 2000 đôi/ 1 thùng Carton. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: DG-500/ Đũa gỗ STADON từ gỗ mỡ rừng trồng, kích thước dày 4.2mm dài 203mm, đóng gói 1 chiếc tăm/ 1 đôi đũa, 500 đôi/ 1 túi nilon, 4000 đôi/1 thùng Carton. hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: DG-50-TT/ Đũa gỗ từ gỗ mỡ rừng trồng, kích thước 4.2mm x 203mm, đóng gói 1 đôi/ 1 túi giấy, 50 đôi/1 túi nilon, 4000 đôi/1 thùng Carton. hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: DG-SUSHI/ Đũa gỗ từ gỗ mỡ rừng trồng, kích thước 4.2mm x 203mm, đóng gói 1 đôi/ 1 túi giấy, 100 đôi/ 1 túi nilon, 4000 đôi/1 thùng Carton. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Dĩa 1076-5 bằng gỗ tràm, dụng cụ nhà bếp (đã tẩm sấy, phủ sơn, qui cách: size 25x2cm) (xk)
- Mã HS 44199000: Dĩa 210x210x17mm,bằng gỗ cao su vườn trồng mua tại việt nam, sản phẩm hoàn chỉnh, mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Dĩa 260x260x17mm,bằng gỗ cao su vườn trồng mua tại việt nam, sản phẩm hoàn chỉnh, mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Dĩa 8805 bằng gỗ cao su, dụng cụ nhà bếp (đã tẩm sấy, phủ sơn, qui cách: size 22.5x6cm) (xk)
- Mã HS 44199000: Dĩa 8806 bằng gỗ tràm, dụng cụ nhà bếp (đã tẩm sấy, phủ sơn, qui cách: size 14x12x1.4cm) (xk)
- Mã HS 44199000: Dĩa 8808 bằng gỗ cao su, dụng cụ nhà bếp (đã tẩm sấy, phủ sơn, qui cách: size 36.5x23.5x2cm) (xk)
- Mã HS 44199000: Dĩa ăn bằng gỗ nhãn, mã:G1-024328, kt: 15x1.2cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Dĩa ăn bằng gỗ nhãn, mã:G1-024329, kt: 15x2.2cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Dĩa D160x17 mm,bằng gỗ cao su vườn trồng mua tại việt nam, sản phẩm hoàn chỉnh, mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Dĩa D204x22mm, bằng gỗ cao su, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Dĩa D210x17mm,bằng gỗ cao su vườn trồng mua tại việt nam, sản phẩm hoàn chỉnh, mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Dĩa D260x17mm,bằng gỗ cao su vườn trồng mua tại việt nam, sản phẩm hoàn chỉnh, mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Dĩa dài 8,5x23cm bằng gỗ xà cừ, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Dĩa dừa làm bằng gỗ dừa (đường kính: 16-16,5cm), hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44199000: Dĩa dừa làm bằng gỗ dừa, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44199000: Dĩa gỗ (31x23x14)cm, không nhãn hiệu, chất liệu bằng gỗ tràm, dùng trong nhà bếp Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Dĩa gỗ (31x23x14)cm, không nhãn hiệu, chất liệu bằng gỗ tràm, dùng trong nhà bếp, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Đĩa gỗ cao su, KT: Dia 18xH2,5 cm. Hàng SX tại VN, mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Đĩa gỗ cao su, KT: Dia 21xH2,5 cm. Hàng SX tại VN, mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Đĩa gỗ cao su, KT: Dia 30xH2 cm. Hàng SX tại VN, mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Dĩa gỗ dùng một lần, làm từ gỗ mỡ rừng trồng tập trung, thành phẩm hoàn chỉnh đã qua xử lý nhiệt,NSX: Kego Co., LTD, hàng mới 100%, (100 chiếc/gói) (xk)
- Mã HS 44199000: Đĩa gỗ, chất liệu bằng xà cừ đường kính 13cm; 17cm; 23cm hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Dĩa lá 24cm bằng gỗ xà cừ, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Dĩa nhỏ bằng gỗ tràm (3x5x4)cm (không nhãn hiệu). Hàng mới 100% SXVN (xk)
- Mã HS 44199000: Dĩa tam giác 18x22cm bằng gỗ xà cừ, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Dĩa trái cây bằng gỗ tràm đường kính 30cm cao 11cm (không nhãn hiệu). Hàng mới 100% SXVN (xk)
- Mã HS 44199000: Dĩa trái cây bằng gỗ tràm đường kính 35cm cao 11.1cm (không nhãn hiệu). Hàng mới 100% SXVN (xk)
- Mã HS 44199000: Dĩa trái cây bằng gỗ tràm đường kính 45cm cao 11.2cm (không nhãn hiệu). Hàng mới 100% SXVN (xk)
- Mã HS 44199000: Dĩa trái cây bằng gỗ tràm đường kính 50cm cao 11.3cm (không nhãn hiệu). Hàng mới 100% SXVN (xk)
- Mã HS 44199000: Dĩa trang trí làm bằng vỏ dừa, Nhà sản xuất Vietbay, hàng mới 100%, / Vietnam (xk)
- Mã HS 44199000: Dĩa tròn 20cm bằng gỗ xà cừ, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Dĩa tròn 24cm bằng gỗ xà cừ, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Dĩa UF8 bằng gỗ cao su, dụng cụ nhà bếp (đã tẩm sấy, phủ sơn, qui cách: size 20.3x8cm) (xk)
- Mã HS 44199000: Đĩa xoay gỗ tràm FSC-100% (Đk. 40 x 4) cm (xk)
- Mã HS 44199000: Dĩa(wooden fork) làm từ gỗ mít nhà trồng kích thước 16 cm x 3,5 cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Dĩa, 220x125x18mm, bằng gỗ cao su, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Dĩa, 255x110x12mm, bằng gỗ cao su, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Dĩa, 260x260x17mm,bằng gỗ cao su vườn trồng mua tại việt nam, sản phẩm hoàn chỉnh, mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Dĩa, D160x12mm, bằng gỗ cao su, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Dĩa, D160x17 mm,bằng gỗ cao su vườn trồng mua tại việt nam, sản phẩm hoàn chỉnh, mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Dĩa, D210x17mm,bằng gỗ cao su vườn trồng mua tại việt nam, sản phẩm hoàn chỉnh, mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Dĩa, D260x17mm,bằng gỗ cao su vườn trồng mua tại việt nam, sản phẩm hoàn chỉnh, mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Dĩa, mã:96, làm từ gỗ nhãn, kt: 15x1cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: dish tray,kệ dĩa sản phẩm bằng gổ cao su L350xW140xH105mm,không nhãn hiêu,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: DN-100/ Đũa gỗ từ gỗ bạch dương, kích thước 4.5mm x 203mm, đóng gói 1 đôi/ 1 túi giấy, 1 chiếc tăm/ 1 đôi đũa, 100 đôi/túi nilon, 4000 đôi/ 1 thùng Carton. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Đồ để bếp, 135x135x50mm, bằng gỗ cao su, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Đồ để đồ đa năng, 450x104x140mm, bằng gỗ cao su, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Đồ để thớt, 150x115x150mm, bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Đồ dùng nhà bếp. Chén (bát) làm từ quả dừa (gáo dừa): Coco bowl (Original). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44199000: Đồ dùng nhà bếp. Chén (bát) làm từ quả dừa (gáo dừa): Coco bowl design. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44199000: Đồ dùng nhà bếp. Chén (bát) làm từ quả dừa (gáo dừa): Coco plate design. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44199000: Đồ dùng nhà bếp. Chén (bát) làm từ quả dừa (gáo dừa): Large Bowl- Underlay- Original. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44199000: Đồ dùng nhà bếp. Chén (bát) làm từ quả dừa (gáo dừa): Large Bowl- Underlay- Raw. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44199000: Đồ dùng nhà bếp. Chén (bát) làm từ quả dừa (gáo dừa): Large Coco Bowl- Original. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44199000: Đồ dùng nhà bếp. Chén (bát) làm từ quả dừa (gáo dừa): Large Coco Bowl- Raw. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44199000: Đồ dùng nhà bếp. Chén (bát) làm từ quả dừa (gáo dừa): Medium Bowl- Underlay- Original. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44199000: Đồ dùng nhà bếp. Chén (bát) làm từ quả dừa (gáo dừa): Medium Bowl- Underlay- Raw. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44199000: Đồ dùng nhà bếp. Chén (bát) làm từ quả dừa (gáo dừa): Medium Coco Bowl- Original. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44199000: Đồ dùng nhà bếp. Chén (bát) làm từ quả dừa (gáo dừa): Medium Coco Bowl- Raw. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44199000: Đồ dùng nhà bếp. Chén (bát) làm từ quả dừa (gáo dừa):Coco bowl (Raw). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44199000: Đồ dùng nhà bếp. muỗng làm từ gỗ dừa: Coco Spoon. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44199000: Đồ dùng nhà bếp. muỗng làm từ tre: Bamboo spoon (19cm). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44199000: Đồ dùng nhà bếp. muỗng làm từ tre: Bamboo Spoon. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44199000: Đồ dùng nhà bếp. muỗng làm từ tre: Bamboo straw small size (20cm). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44199000: Đồ dùng nhà bếp. Nĩa làm từ gỗ dừa: Coco Fork. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44199000: Đồ dùng nhà bếp. Nĩa làm từ tre: Bamboo fork (19cm). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44199000: Đồ dùng nhà bếp. Nĩa làm từ tre: Bamboo Fork. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44199000: Đồ phơi khăn nhà bếp, 985x538x810mm, bằng gỗ cao su, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa (gỗ nhãn trong nước, tên khoa học: Euphoria longana lamk) (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa (N) 2đôi/Bộ (gỗ nhãn trong nước, tên khoa học: Euphoria longana lamk) (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa (T) 2đôi/Bộ (gỗ nhãn trong nước, tên khoa học: Euphoria longana lamk) (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa 24cm màu Nâu, bằng gỗ tràm (1SET 4 Đôi), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa 24cm màu OAK, bằng gỗ tràm (1SET 10 Đôi), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa 26.5cm màu Nâu, bằng gỗ tràm (1SET 10 Đôi), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa 27 (gỗ nhãn trong nước, tên khoa học: Euphoria longana lamk) (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa 33cm màu Nâu, bằng gỗ tràm (1SET 10 Đôi), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa 33cm màu OAK, bằng gỗ tràm (1SET 10 Đôi), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa dừa- COCONUT CHOPSTICK, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ bồ đề (wooden chopstick); (2.565.000 đôi); (4,2-4,3mm x 20,5cm); (100 đôi/túi nylon; 5.000 đôi/ carton); Hàng đũa gỗ do Việt Nam sản xuất mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ đóng gói trong bao giấy hở, làm từ gỗ mỡ rừng trồng. kích thước 4.3 x203mm. 50 đôi/1túi x 80 túi/1 thùng. 261 thùng. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ đóng gói trong bao giấy hở, làm từ gỗ mỡ rừng trồng. kích thước: 4.3 x203mm. 100 đôi/1túi x 40 túi/1 thùng. 235 thùng. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ đóng túi giấy, thành phẩm sản xuất từ gỗ mỡ rừng trồng FOODELY, kích thước 4,2mm x 203mm, đóng gói 4000 đôi/thùng, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ đóng túi giấy, thành phẩm sản xuất từ gỗ mỡ rừng trồng GREEN, kích thước 4,2mm x 203mm, đóng gói 4000 đôi/thùng, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ đóng túi opp, thành phẩm sản xuất từ gỗ mỡ rừng trồng, kích thước 4,2mm x 203mm, đóng gói 4000 đôi/thùng, mã hàng BYP 01, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ dùng 1 lần (làm từ gỗ mỡ rừng trồng) mã hàng 4920501624498, đóng trong 10 thùng carton, mỗi thùng 50 túi, mỗi túi 100 đôi, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ dùng 1 lần (làm từ gỗ mỡ rừng trồng) mã hàng 4920501624498, đóng trong 104 thùng carton, mỗi thùng 50 túi, mỗi túi 100 đôi, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ dùng 1 lần (làm từ gỗ mỡ rừng trồng) mã hàng 4920501624498, đóng trong 179 thùng carton, mỗi thùng 50 túi, mỗi túi 100 đôi, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ dùng 1 lần (làm từ gỗ mỡ rừng trồng) mã hàng 4920501624498, đóng trong 31 thùng carton, mỗi thùng 50 túi, mỗi túi 100 đôi, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ dùng 1 lần (làm từ gỗ mỡ rừng trồng) mã hàng 4920501624498, đóng trong 32 thùng carton, mỗi thùng 50 túi, mỗi túi 100 đôi, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ dùng 1 lần (làm từ gỗ mỡ rừng trồng) mã hàng 4920501624498, đóng trong 50 thùng carton, mỗi thùng 50 túi, mỗi túi 100 đôi, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ dùng 1 lần (làm từ gỗ mỡ rừng trồng) mã hàng 4920501624498, đóng trong 86 thùng carton, mỗi thùng 50 túi, mỗi túi 100 đôi, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ dùng 1 lần (làm từ gỗ mỡ rừng trồng) mã hàng 4920501624504, đóng trong 151 thùng carton, mỗi thùng 10 túi, mỗi túi 500 đôi, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ dùng 1 lần (làm từ gỗ mỡ rừng trồng) mã hàng 4920501624504, đóng trong 202 thùng carton, mỗi thùng 10 túi, mỗi túi 500 đôi, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ dùng 1 lần (làm từ gỗ mỡ rừng trồng) mã hàng 4920501624504, đóng trong 229 thùng carton, mỗi thùng 10 túi, mỗi túi 500 đôi, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ dùng 1 lần (làm từ gỗ mỡ rừng trồng) mã hàng 4920501624504, đóng trong 548 thùng carton, mỗi thùng 10 túi, mỗi túi 500 đôi, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ dùng 1 lần (làm từ gỗ mỡ rừng trồng) mã hàng 4920501624504, đóng trong 57 thùng carton, mỗi thùng 10 túi, mỗi túi 500 đôi, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ dùng 1 lần (làm từ gỗ mỡ rừng trồng) mã hàng 4920501624504, đóng trong 62 thùng carton, mỗi thùng 10 túi, mỗi túi 500 đôi, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ dùng 1 lần (làm từ gỗ mỡ rừng trồng) mã hàng 4920501624504, đóng trong 65 thùng carton, mỗi thùng 10 túi, mỗi túi 500 đôi, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ dùng 1 lần (làm từ gỗ mỡ rừng trồng) mã hàng 4920501624511, đóng trong 10 thùng carton, mỗi thùng 40 túi, mỗi túi 100 đôi, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ dùng 1 lần (làm từ gỗ mỡ rừng trồng) mã hàng 4920501624511, đóng trong 120 thùng carton, mỗi thùng 40 túi, mỗi túi 100 đôi, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ dùng 1 lần (làm từ gỗ mỡ rừng trồng) mã hàng 4920501624511, đóng trong 19 thùng carton, mỗi thùng 40 túi, mỗi túi 100 đôi, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ dùng 1 lần (làm từ gỗ mỡ rừng trồng) mã hàng 4920501624511, đóng trong 32 thùng carton, mỗi thùng 40 túi, mỗi túi 100 đôi, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ dùng 1 lần (làm từ gỗ mỡ rừng trồng) mã hàng 4920501624511, đóng trong 43 thùng carton, mỗi thùng 40 túi, mỗi túi 100 đôi, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ dùng 1 lần (làm từ gỗ mỡ rừng trồng) mã hàng 4920501624511, đóng trong 45 thùng carton, mỗi thùng 40 túi, mỗi túi 100 đôi, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ dùng 1 lần (làm từ gỗ mỡ rừng trồng) mã hàng 4920501624511, đóng trong 51 thùng carton, mỗi thùng 40 túi, mỗi túi 100 đôi, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ dùng 1 lần (làm từ gỗ mỡ rừng trồng) mã hàng 4920501624528, đóng trong 106 thùng carton, mỗi thùng 80 túi, mỗi túi 50 đôi, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ dùng 1 lần (làm từ gỗ mỡ rừng trồng) mã hàng 4920501624528, đóng trong 18 thùng carton, mỗi thùng 80 túi, mỗi túi 50 đôi, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ dùng 1 lần (làm từ gỗ mỡ rừng trồng) mã hàng 4920501624528, đóng trong 35 thùng carton, mỗi thùng 80 túi, mỗi túi 50 đôi, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ dùng 1 lần (làm từ gỗ mỡ rừng trồng) mã hàng 4920501624528, đóng trong 38 thùng carton, mỗi thùng 80 túi, mỗi túi 50 đôi, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ dùng 1 lần (làm từ gỗ mỡ rừng trồng) mã hàng 4920501624528, đóng trong 56 thùng carton, mỗi thùng 80 túi, mỗi túi 50 đôi, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ dùng 1 lần (làm từ gỗ mỡ rừng trồng) mã hàng 4920501624528, đóng trong 65 thùng carton, mỗi thùng 80 túi, mỗi túi 50 đôi, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ dùng 1 lần (làm từ gỗ mỡ rừng trồng) mã hàng 4920501624528, đóng trong 8 thùng carton, mỗi thùng 80 túi, mỗi túi 50 đôi, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ dùng 1 lần (làm từ gỗ mỡ rừng trồng) mã hàng 4920501624566, đóng trong 01 thùng carton, mỗi thùng 120 túi, mỗi túi 30 đôi, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ dùng 1 lần (làm từ gỗ mỡ rừng trồng) mã hàng 4920501624566, đóng trong 02 thùng carton, mỗi thùng 120 túi, mỗi túi 30 đôi, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ dùng 1 lần (làm từ gỗ mỡ rừng trồng) mã hàng 4920501624566, đóng trong 03 thùng carton, mỗi thùng 120 túi, mỗi túi 30 đôi, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ dùng 1 lần (làm từ gỗ mỡ rừng trồng) mã hàng 4920501624566, đóng trong 04 thùng carton, mỗi thùng 120 túi, mỗi túi 30 đôi, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ dùng 1 lần (làm từ gỗ mỡ rừng trồng) mã hàng 4920501624573, đóng trong 30 thùng carton, mỗi thùng 40 túi, mỗi túi 100 đôi, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ dùng 1 lần (làm từ gỗ mỡ rừng trồng) mã hàng 4920501624573, đóng trong 47 thùng carton, mỗi thùng 40 túi, mỗi túi 100 đôi, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ dùng 1 lần (làm từ gỗ mỡ rừng trồng) mã hàng 4920501624573, đóng trong 65 thùng carton, mỗi thùng 40 túi, mỗi túi 100 đôi, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ dùng 1 lần (làm từ gỗ mỡ rừng trồng) mã hàng 4920501624573, đóng trong 66 thùng carton, mỗi thùng 40 túi, mỗi túi 100 đôi, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ dùng 1 lần (làm từ gỗ mỡ rừng trồng) mã hàng 4920501624573, đóng trong thùng 30 carton, mỗi thùng 40 túi, mỗi túi 100 đôi, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ dùng 1 lần (làm từ gỗ mỡ rừng trồng) mã hàng 4920501624580, đóng trong 1 thùng carton, mỗi thùng 80 túi, mỗi túi 50 đôi, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ dùng 1 lần (làm từ gỗ mỡ rừng trồng) mã hàng 4920501624580, đóng trong 18 thùng carton, mỗi thùng 80 túi, mỗi túi 50 đôi, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ dùng 1 lần (làm từ gỗ mỡ rừng trồng) mã hàng 4920501624580, đóng trong 28 thùng carton, mỗi thùng 80 túi, mỗi túi 50 đôi, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ dùng 1 lần (làm từ gỗ mỡ rừng trồng) mã hàng 4920501624580, đóng trong 30 thùng carton, mỗi thùng 80 túi, mỗi túi 50 đôi, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ được làm từ gỗ bồ đề rừng trồng, 5000 đôi/UNK, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ làm từ gỗ bồ đề rừng trồng, kích thước 4.3mmX203 mm, số lượng 100 đôi/túi, 40 túi/ thùng, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ làm từ gỗ mỡ rừng trồng, kích thước 203mm x 4.3mm, số lượng 100 đôi/bó, 5 bó/túi, 10 túi/carton, 490 carton, 2.450.000 đôi, hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ làm từ gỗ mỡ rừng trồng, kích thước 203mm x 4.3mm, số lượng 100 đôi/bó, 50 bó/carton, 325 carton,1.625.000 đôi, hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ làm từ gỗ mỡ rừng trồng, kích thước 203mm x 4.3mm, số lượng 100 đôi/túi, 40 túi/carton, 50 carton,200.000 đôi, hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ làm từ gỗ mỡ rừng trồng, kích thước 203mm x 4.3mm, số lượng 100 đôi/túi, 40 túi/carton, 80 carton, 320.000 đôi, hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ làm từ gỗ mỡ rừng trồng, kích thước 203mm x 4.3mm, số lượng 100 đôi/túi,40 túi/carton, 990 carton, 3.960.000 đôi, hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ làm từ gỗ mỡ rừng trồng, kích thước 203mm x 4.5mm, số lượng 500 đôi/túi, 8 túi/carton, 420 carton, 1.680.000 đôi, hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ làm từ gỗ mỡ rừng trồng, kích thước 4.3mmX203 mm, số lượng 50 đôi/túi, 80 túi/ thùng, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ làm từ gỗ mỡ rừng trồng, kích thước 4.3x203 mm, số lượng 100 đôi/ bó, 5 bó/ túi x10 túi/ thùng. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ làm từ gỗ mỡ rừng trồng, kích thước 4.4mmX203 mm, số lượng 100 đôi/túi, 50 túi/ thùng, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ làm từ gỗ mỡ rừng trồng, kích thước 4.5 x 203 (mm), số lượng 100 đôi/bó, 50 bó/ carton, 1080 carton, 5.400.000 đôi,hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ làm từ gỗ mỡ rừng trồng, kích thước 4.5x203 mm, số lượng 100 đôi/bó chun, 50 bó/thùng, 665 thùng,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ làm từ gỗ mỡ rừng trồng, kích thước: 4.3mm x 203mm, số lượng 5000 đôi/thùng. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ làm từ gỗ mỡ rừng trồng. kích thước 4.3 x 203mm đóng gói OPP, 50 đôi/bó chun, 4 bó chun/túi, 25 túi/thùng (5000 đôi). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ Mỡ rừng trồng (một thùng5000đôi) loại HL, dài 16cm, đường kính 0.5cm,đã qua xử lý ở nhiệt độ cao, (đũa dùng một lần), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ Mỡ rừng trồng (một thùng5000đôi) loại Kaba- DW 5000, dài 16cm, đường kính 0.5cm,đã qua xử lý ở nhiệt độ cao, (đũa dùng một lần), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ Mỡ rừng trồng (một thùng5000đôi) loại Kaba- ECO 5000, dài 16cm, đường kính 0.5cm,đã qua xử lý ở nhiệt độ cao, (đũa dùng một lần), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ Mỡ rừng trồng (một thùng5000đôi) loại Kaba- ECO P100, dài 16cm, đường kính 0.5cm,đã qua xử lý ở nhiệt độ cao, (đũa dùng một lần), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ Mỡ rừng trồng (một thùng5000đôi) loại Kaba- ECO P500, dài 16cm, đường kính 0.5cm,đã qua xử lý ở nhiệt độ cao, (đũa dùng một lần), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ Mỡ rừng trồng (một thùng5000đôi) loại Kaba- JFDA P500, dài 16cm, đường kính 0.5cm,đã qua xử lý ở nhiệt độ cao, (đũa dùng một lần), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ Mỡ rừng trồng (một thùng5000đôi) loại Kaba, dài 16cm, đường kính 0.5cm,đã qua xử lý ở nhiệt độ cao, (đũa dùng một lần), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ MPTG từ gỗ bồ đề rừng trồng, kích thước dày 4.2mm dài 203mm, đóng gói 100 đôi/ 1 túi nilon, 4000 đôi/1 thùng Carton. hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ MPTG từ gỗ bồ đề rừng trồng, kích thước dày 4.2mm dài 203mm, đóng gói 50 đôi/ 1 túi nilon, 4000 đôi/1 thùng Carton. hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ MPTG từ gỗ mỡ rừng trồng, kích thước dày 4.2mm dài 203mm, đóng gói 100 đôi/ 1 túi nilon, 4000 đôi/1 thùng Carton. hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ MPTG từ gỗ mỡ rừng trồng, kích thước dày 4.2mm dài 203mm, đóng gói 50 đôi/ 1 túi nilon, 4000 đôi/1 thùng Carton. hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ nhãn, dài 23,5x0,8cm, mã ESW23-5, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ nhãn, dài 23,5x0,8cm, mã ESW23-5-MD, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ nhãn, dài 23,5x0,8cm, mã P-1918, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ nhãn, dài 33x0,8cm, mã ESW33-MD, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ rừng trồng (gỗ mỡ). Loại ABC. 4,2mm x 203mm x 5000 đôi/bao (100đôi/bó, 50 bó/bao) (xk)
- Mã HS 44199000: ĐŨA GỖ RỪNG TRỒNG/ ĐŨA GỖ RỪNG TRỒNG ABC, DÀY 4.2MM X 203MM X 100 x 25; 2.500 ĐÔI/KIỆN (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ sản xuất từ gỗ mỡ rừng trồng 5000 đôi/carton, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ tách được chế biến từ gỗ bồ đề rừng trồng loại ABC, KT: 203mmx4.5mm, (5.000 đôi/bao), mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ tách được chế biến từ gỗ Bồ đề rừng trồng loại D, KT: 203mmx4.5mm, (5.000 đôi/bao), mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ tách được chế biến từ gỗ mỡ rừng trồng loại ABC, KT: 203mmx4.5mm, (5.000 đôi/bao), mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ tách loại ABC, KT: 203mmx4.8mm(+/-0.2), (2.500 đôi/ thùng), được chế biến từ gỗ mỡ rừng trồng, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ tách loại hỗn hợp KT: 203mmx4,3mmx4,5mm (5.000 đôi/ thùng) được chế biến từ gỗ bồ đề rừng trồng, mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ tách loại hỗn hợp KT: 203mmx4,3mmx4,5mm (5.000 đôi/ thùng) được chế biến từ gỗ mỡ rừng trồng (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ thành phẩm sản xuất từ gỗ mỡ rừng trồng Family 3000P,kích thước 4,2mm x 203mm, đóng gói 3000 đôi/thùng,mã hàng MO D, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ thành phẩm sản xuất từ gỗ mỡ rừng trồng Family 4000P 8/5,kích thước 4,2mm x 203mm, đóng gói 4000 đôi/thùng,mã hàng MO D, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ thành phẩm sản xuất từ gỗ mỡ rừng trồng Family 4000P,kích thước 4,2mm x 203mm, đóng gói 4000 đôi/thùng,mã hàng MO D, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ thành phẩm sản xuất từ gỗ mỡ rừng trồng PEAR L,kích thước 4,2mm x 203mm, đóng gói 4000 đôi/thùng,mã hàng MO D, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ thành phẩm sản xuất từ gỗ mỡ rừng trồng YUMMY,kích thước 4,2mm x 203mm, đóng gói 4000 đôi/thùng,mã hàng MO D, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ thành phẩm sản xuất từ gỗ mỡ rừng trồng, kích thước 4,2mm x 203mm, đóng gói 5000 đôi/thùng, mã hàng AB 100P, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ thành phẩm sản xuất từ gỗ mỡ rừng trồng, kích thước 4,2mm x 203mm, đóng gói 5000 đôi/thùng, mã hàng AB, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ thành phẩm sản xuất từ gỗ mỡ rừng trồng,kích thước 4,2mm x 203mm, đóng gói 4000 đôi/thùng,mã hàng MO D, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ từ gỗ bồ đề rừng trồng, kích thước 4.2mm x203 mm, đóng gói 1 đôi/ 1 túi giấy, 50 đôi/1 túi nilon, 4000 đôi/1 carton. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ từ gỗ bồ đề rừng trồng, kích thước 4.2mm x203 mm, đóng gói 100 đôi/1 túi nilon, 4000 đôi/1 carton. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ từ gỗ bồ đề rừng trồng, kích thước 4.2mm x203 mm, đóng gói 100 đôi/1 túi nilon, 5000 đôi/1 carton. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ từ gỗ bồ đề rừng trồng, kích thước 4.2mm x203 mm, đóng gói 20 đôi/1 túi nilon, 3600 đôi/1 carton. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ từ gỗ bồ đề rừng trồng, kích thước dày 4.2mm dài 203mm, đóng gói 100 đôi/ 1 túi nilon, 5000 đôi/1 thùng Carton. hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ từ gỗ bồ đề rừng trồng, kích thước dày 4.2mm dài 203mm, đóng gói 200 đôi/ 1 túi nilon, 5000 đôi/1 thùng Carton. hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ từ gỗ bồ đề rừng trồng, kích thước dày 4.2mm dài 203mm, đóng gói 500 đôi/ 1 túi nilon, 5000 đôi/1 thùng Carton. hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ từ gỗ mỡ rừng trồng, kích thước 4.2mm x 203mm, đóng gói 80 đôi/1 túi nilon, 4800 đôi/1 thùng Carton. hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ từ gỗ mỡ rừng trồng, kích thước 4.5mm x 203mm, đóng gói 100 đôi/ 1 túi nilon, 5000 đôi/ 1 thùng Carton. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ từ gỗ mỡ rừng trồng, kích thước dày 4.2mm dài 203mm, đóng gói 100 đôi/ 1 túi nilon, 5000 đôi/1 thùng Carton. hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ từ gỗ mỡ rừng trồng, kích thước dày 4.2mm dài 203mm, đóng gói 20 đôi/ 1 túi nilon, 3200 đôi/1 thùng Carton. hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ từ gỗ mỡ rừng trồng, kích thước dày 4.2mm dài 203mm, đóng gói 500 đôi/ 1 túi nilon, 5000 đôi/1 thùng Carton. hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ xỏ túi giấy, thành phẩm sản xuất từ gỗ mỡ rừng trồng, kích thước 4,2mm x 203mm, đóng gói 4000 đôi/thùng, mã hàng BBC PAPER 100P, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ xỏ túi giấy, thành phẩm sản xuất từ gỗ mỡ rừng trồng, kích thước 4,2mm x 203mm, đóng gói 4000 đôi/thùng, mã hàng BBC PAPER 50P, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ xỏ túi giấy, thành phẩm sản xuất từ gỗ mỡ rừng trồng, kích thước 4,2mm x 203mm, đóng gói 4000 đôi/thùng, mã hàng MO D, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ, làm bằng gỗ Xà Cừ kích thước 23.5 cm, 33.5 cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ, QC: (8x8x260-280)mm, làm bằng gỗ Song mã nhập kinh doanh. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗđóng túi opp, thành phẩm sản xuất từ gỗ mỡ rừng trồng, kích thước 4,2mm x 203mm, đóng gói 4000 đôi/thùng, mã hàng ABC, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa muỗng bộ (gỗ nhãn trong nước, tên khoa học: Euphoria longana lamk) (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa muỗng bộ (L) (gỗ nhãn trong nước, tên khoa học: Euphoria longana lamk) (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa muỗng bộ (N) (gỗ nhãn trong nước, tên khoa học: Euphoria longana lamk) (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa muỗng bộ 22 (gỗ nhãn trong nước, tên khoa học: Euphoria longana lamk) (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa muỗng bộ 4 cái/bộ (gỗ nhãn trong nước, tên khoa học: Euphoria longana lamk) (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa muỗng bộ 4Cái/Bộ (gỗ nhãn trong nước, tên khoa học: Euphoria longana lamk) (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa tách làm từ gỗ bồ đề,sử dụng một lần, 5000 đôi/ bao,KT: 4.3mm x 203 mm, hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa tách làm từ gỗ Mỡ,sử dụng một lần, 5000 đôi/ bao,KT: 4.3mm x 203 mm, hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa tre, xuất xứ Việt Nam, hàng mới 100% gồm 5 xấp, 10 đôi/xấp/ (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa(L) 2đôi/Bộ (gỗ nhãn trong nước, tên khoa học: Euphoria longana lamk) (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa, mã: 12b (B), làm từ gỗ nhãn, kt:23.5x0.7cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Đũa, mã: 12b, làm từ gỗ nhãn, kt:23.5x0.7cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: F00085- Sạn xới cơm bằng Gỗ Rose Wood Lock&Lock D23 x R7.2cm (xk)
- Mã HS 44199000: F00088- Muỗng múc thức ăn bằng Gỗ Rose Wood Lock&Lock D29 x R6.5cm (xk)
- Mã HS 44199000: F00089- Muỗng múc thức ăn bằng Gỗ Rose Wood Lock&Lock D25 x R4.3cm (xk)
- Mã HS 44199000: F00091- Bộ muỗng đũa múc/gắp thức ăn bằng Gỗ Rose Wood Lock&Lock D24 x R4.3cm (xk)
- Mã HS 44199000: Gác đũa (gỗ nhãn trong nước, tên khoa học: Euphoria longana lamk) (xk)
- Mã HS 44199000: Gác đũa 4 cái/Bộ (gỗ nhãn trong nước, tên khoa học: Euphoria longana lamk) (xk)
- Mã HS 44199000: GÁC ĐŨA BẰNG GỖ NHÃN, HÀNG MỚI 100% (KHÔNG NHÃN HIỆU) (xk)
- Mã HS 44199000: Gắp bằng gỗ tràm W2xL28cm(Hàng mới 100%, SX từ nguyên liệu gổ tràm vườn trồng) (xk)
- Mã HS 44199000: Giá đặt đĩa gỗ (Wooden dish stand),kt:11,5x18x7.5cm, bằng gỗ cao su, có nguồn gốc rừng trồng Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Giá để thớt 1 ngăn bằng gỗ (cao su tẩm sấy), code: G1-016664, kích thước 14.5x6.5x10cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Giá để tô 390x120x110mm, bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Giá để úp dĩa bằng gỗ (cao su tẩm sấy), code: G6-1419, kích thước 29cm x 12cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Giá dĩa 185x110x70mm, bằng gỗ cao su, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Giá dĩa 240x120x85mm, bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Giá dĩa 295x120x85mm, bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Giá dĩa 340x130x85mm, bằng gỗ cao su, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Giá dĩa, 215x120x85mm, bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Giá dĩa, 220x109x88mm, bằng gỗ cao su, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Giá dĩa, 220x110x85mm, bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Giá dĩa, 260x145x85mm, bằng gỗ cao su, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Giá dĩa, 290x130x104mm, bằng gỗ cao su, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Giá dĩa, 340x321x242mm, bằng gỗ cao su, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Giá dĩa, 345x130x104mm, bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Giá dĩa, 345x130x104mm, bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Giá dĩa, 345x136x104mm, bằng gỗ cao su, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Giá dĩa, 415x335x50mm, bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Giá dĩa. 220x110x85mm, bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Giá treo chuối gỗ cao-su (14 x 14 x 29.5) cm (xk)
- Mã HS 44199000: Handle tray-S, khay có quai size M sản phẩm bằng gổ cao su L405xW300xH50mm,không nhãn hiêu,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Handle tray-S, khay có quai size S sản phẩm bằng gổ cao su L380xW260xH50mm,không nhãn hiêu,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: hành lý cá nhân và tài sản di chuyển đang sử dụng: thớt (xk)
- Mã HS 44199000: HD6622/ Khay được làm bằng gỗ alder ghép, có sơn phủ. DOLCE ANIMAL PLATE BEAR (AL-NA) (245 x 230 x 20) mm. (xk)
- Mã HS 44199000: Hộp bánh mì gỗ cao-su (27 x 20 x 18) cm (xk)
- Mã HS 44199000: Hộp để trứng 180x140x250mm, bằng gỗ cao su, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Hộp để trứng, 180x140x250mm, bằng gỗ cao su, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Hộp đựng gia vị, 225x175x72mm, bằng gỗ cao su, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Hộp đựng khăn giấy, 254x134x78mm, bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Hộp đựng muỗng nĩa, 80x80x120mm,bằng gỗ cao su vườn trồng mua tại việt nam, sản phẩm hoàn chỉnh, mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Hộp đựng muỗng nĩa. 265x100x125mm,bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Hộp trứng gỗ cao-su (18 x 12 x 25) cm (xk)
- Mã HS 44199000: Hũ đũa gỗ, bằng xà cừ, Chiều cao 14cm, đường kính 10 cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: INTSPICE27-C28/ Dụng cụ xay hạt tiêu (Bằng gỗ keo rừng trồng đã qua xử lý sấy, gia công, hoàn thiện dầu hoặc sơn trên bề mặt), mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: INTSPICE27-C28/ Dụng cụ xay hạt tiêu 7x7x27cm (Bằng gỗ keo rừng trồng đã qua xử lý sấy, gia công, hoàn thiện dầu hoặc sơn trên bề mặt), mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: INTSPICE27-C28/ Dụng cụ xay hạt tiêu 7x7x27cm(Bằng gỗ keo rừng trồng đã qua xử lý sấy, gia công, hoàn thiện dầu hoặc sơn trên bề mặt), mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: J001/ Đũa gỗ J001 (4.000 đôi/kiện) (xk)
- Mã HS 44199000: Kệ bếp, 305x145x285mm, bằng gỗ cao su, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Kệ gia vị, 245x70x270mm, bằng gỗ cao su, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Kệ gia vị, 245x75x440mm, bằng gỗ cao su, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Kệ gia vị, 300x130x230mm, bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Kẹp bằng gỗ Xà Cừ vườn trồng trong nước, size 270mm, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Kẹp gắp thức ăn luộc bằng gỗ nhãn, mã:G1-024332, kt: 26.5x2.5cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: KF30187B/ Thớt KF30187 (làm bằng gỗ, xuất theo hợp đồng số 10739) (xk)
- Mã HS 44199000: KF30188B/ Thớt KF30188 (làm bằng gỗ, xuất theo hợp đồng số 10739) (xk)
- Mã HS 44199000: Khay 160x160x15mm, bằng gỗ cao su, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Khay 228x190x17mm,bằng gỗ cao su vườn trồng mua tại việt nam, sản phẩm hoàn chỉnh, mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Khay 236x156x12 mm, bằng gỗ cao su, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Khay 260x220x20mm,bằng gỗ cao su vườn trồng mua tại việt nam, sản phẩm hoàn chỉnh, mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Khay 3 ngăn 24cm bằng gỗ xà cừ, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Khay 326x226x23mm,bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Khay 342x212x20mm, bằng gỗ cao su, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Khay 358x255x45mm,bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Khay 530x360x79mm, bằng gỗ cao su, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Khay bằng gỗ keo- LONG OCTAGON WOODEN TRAY AQ-0119 size 34x23x1.5cm, đóng gói: 18(PCS/CTN). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44199000: Khay bằng gỗ keo- LONG OCTAGON WOODEN TRAY AQ-0128 size D30H1.5cm, đóng gói: 18(PCS/CTN). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44199000: Khay bằng gỗ keo- LONG OCTAGON WOODEN TRAYAQ-0120 size 34x23x1.5cm, đóng gói: 18(PCS/CTN). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44199000: Khay bằng gỗ keo- LONG OCTAGON WOODEN TRAYAQ-0125 size D30H1.5cm, đóng gói: 14(PCS/CTN). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44199000: Khay bằng gỗ keo- LONG OCTAGON WOODEN TRAYAQ-0126 size D30H1.5cm, đóng gói: 18(PCS/CTN). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44199000: Khay bằng gỗ keo- LONG OCTAGON WOODEN TRAYAQ-0127 size D30H1.5cm, đóng gói: 14(PCS/CTN). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44199000: Khay bằng gỗ keo- OVAL WOODEN TRAY AQ-0122 size 34x23X1.5cm, đóng gói: 18(PCS/CTN). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44199000: Khay bằng gỗ keo- OVAL WOODEN TRAY AQ-0134 size 34x23X15cm, đóng gói: 18(PCS/CTN). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44199000: Khay bằng gỗ keo- OVAL WOODEN TRAYAQ-0121 size 34x23X1.5cm, đóng gói: 18(PCS/CTN). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44199000: Khay bằng gỗ keo- OVAL WOODEN TRAYAQ-0129 size 23x23X1.5cm, đóng gói: 18(PCS/CTN). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44199000: Khay bằng gỗ keo- OVAL WOODEN TRAYAQ-0130 size 23x23X1.5cm, đóng gói: 18(PCS/CTN). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44199000: Khay bằng gỗ keo- OVAL WOODEN TRAYAQ-0131 size 34x23X15cm, đóng gói: 18(PCS/CTN). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44199000: Khay bằng gỗ keo- OVAL WOODEN TRAYAQ-0132 size 34x23X15cm, đóng gói: 18(PCS/CTN). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44199000: Khay bằng gỗ keo- OVAL WOODEN TRAYAQ-0133 size 34x23X15cm, đóng gói: 18(PCS/CTN). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44199000: Khay bằng gỗ keo- RECTANGLE WOODEN TRAY AQ-0117 size 34x23x1.5cm, đóng gói: 18(PCS/CTN). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44199000: Khay bằng gỗ keo- RECTANGLE WOODEN TRAYAQ-0118 size 34x23x1.5cm, đóng gói: 18(PCS/CTN). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44199000: Khay bằng gỗ keo- ROUND WOODEN TRAYAQ-0123 size D30H1.5cm, đóng gói: 15(PCS/CTN). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44199000: Khay bằng gỗ keo- ROUND WOODEN TRAYAQ-0124 size D30H1.5cm, đóng gói: 18(PCS/CTN). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44199000: Khay bằng gỗ Xà Cừ vườn trồng trong nước, size (phi 240x40) mm, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Khay chữ nhật 26x40cm bằng gỗ xà cừ, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Khay D260x20mm,bằng gỗ cao su vườn trồng mua tại việt nam, sản phẩm hoàn chỉnh, mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Khay gỗ cao su, KT: 27x18xH2 cm. Hàng SX tại VN, mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Khay gỗ cao-su (32/ 58 x 38 x 5.5) cm (xk)
- Mã HS 44199000: Khay gỗ đựng đồ ăn làm bằng gỗ xà cừ. Kích thước: 175mm*250mm*20mm (xk)
- Mã HS 44199000: Khay gỗ đựng đồ ăn làm bằng gỗ xà cừ. Kích thước: 246mm*270mm*20mm (xk)
- Mã HS 44199000: Khay gỗ đựng đồ ăn làm bằng gỗ xà cừ. Kích thước: 250mm*250mm*25mm (xk)
- Mã HS 44199000: Khay gỗ đựng đồ ăn làm bằng gỗ xà cừ. Kích thước: 270mm*160mm*20mm (xk)
- Mã HS 44199000: Khay gỗ đựng đồ ăn làm bằng gỗ xà cừ. Kích thước: 275mm*210mm*20mm (xk)
- Mã HS 44199000: Khay gỗ đựng đồ ăn làm bằng gỗ xà cừ. Kích thước: 284mm*284mm*20mm (xk)
- Mã HS 44199000: Khay gỗ đựng đồ ăn làm bằng gỗ xà cừ. Kích thước: 300mm*180mm*20mm (xk)
- Mã HS 44199000: Khay gỗ đựng đồ ăn làm bằng gỗ xà cừ. Kích thước: 300mm*200mm*25mm (xk)
- Mã HS 44199000: Khay gỗ đựng đồ ăn làm bằng gỗ xà cừ. Kích thước: 300mm*210mm*20mm (xk)
- Mã HS 44199000: Khay gỗ đựng đồ ăn làm bằng gỗ xà cừ. Kích thước: 350mm*180mm*20mm (xk)
- Mã HS 44199000: Khay gỗ đựng đồ ăn làm bằng gỗ xà cừ. Kích thước: 360mm*240mm*20mm (xk)
- Mã HS 44199000: Khay gỗ đựng đồ ăn làm bằng gỗ xà cừ. Kích thước: phi 250mm*15mm (xk)
- Mã HS 44199000: Khay gỗ đựng đồ ăn làm bằng gỗ xà cừ. Kích thước: phi 250mm*20mm (xk)
- Mã HS 44199000: Khay gỗ tràm (15x5x2)cm (không nhãn hiệu). Hàng mới 100% SXVN (xk)
- Mã HS 44199000: Khay gỗ tràm FSC-100% (31.5 x 23 x 9) cm (xk)
- Mã HS 44199000: Khay gỗ tràm, KT: 35x26xH2 cm. Hàng SX tại VN, mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Khay gỗ xà cừ 24x20x1.7cm hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Khay gỗ xà cừ 34x24x2cm hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Khay trà bằng gỗ (68x44,5x73 cm) (xk)
- Mã HS 44199000: Khay xếp sofa (25 x 37.5 x 1)cm (xk)
- Mã HS 44199000: Khay, 210x210x17mm,bằng gỗ cao su vườn trồng mua tại việt nam, sản phẩm hoàn chỉnh, mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Khay, 215x215x40mm, bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Khay, 220x125x15mm, bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Khay, 228x190x17mm,bằng gỗ cao su vườn trồng mua tại việt nam, sản phẩm hoàn chỉnh, mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Khay, 228x210x17mm,bằng gỗ cao su vườn trồng mua tại việt nam, sản phẩm hoàn chỉnh, mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Khay, 230x110x18mm, bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Khay, 240x195x18mm, bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Khay, 260x100x29mm, bằng gỗ cao su, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Khay, 260x220x20mm,bằng gỗ cao su vườn trồng mua tại việt nam, sản phẩm hoàn chỉnh, mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Khay, 260x90x50mm,bằng gỗ cao su vườn trồng mua tại việt nam, sản phẩm hoàn chỉnh, mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Khay, 270x140x12mm, bằng gỗ cao su, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Khay, 280x190x18mm, bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Khay, 320x220x40mm, bằng gỗ cao su, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Khay, 360x330x17mm, bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Khay, 380x280x50mm, bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Khay, 400x290x46mm,bằng gỗ cao su vườn trồng mua tại việt nam, sản phẩm hoàn chỉnh, mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Khay, 405x305x50mm, bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Khay, 405x305x50mm, bằng gỗ cao su, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Khay, 450x330x46mm,bằng gỗ cao su vườn trồng mua tại việt nam, sản phẩm hoàn chỉnh, mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Khay, 483x405x670mm, bằng gỗ cao su, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Khay, D260x20mm,bằng gỗ cao su vườn trồng mua tại việt nam, sản phẩm hoàn chỉnh, mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Khay, D300x50mm, bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Khay. 201x142x50mm, bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Khay. 251x201x40 mm, bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Khay. 310x170x23mm, bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Khay. 326x226x23mm,bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Khay. 400x280x21mm, bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: kitchen paper holder,kệ treo giấy sản phẩm bằng gổ cao su L120xW120xH300mmk,hông nhãn hiêu,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: LCT/ Lót cốc bằng gỗ cao su dán vải lưới đã thêu (đường kính 10 cm) (1 bộ 4 chiếc), Mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Lót ly 95x95x10mm,bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Lót ly tròn 95x95x10mm,bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Ly 8cm bằng gỗ xà cừ, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Ly café (gỗ nhãn trong nước, tên khoa học: Euphoria longana lamk) (xk)
- Mã HS 44199000: Ly gỗ tràm (7x6)cm (không nhãn hiệu). Hàng mới 100% SXVN (xk)
- Mã HS 44199000: Muôi gỗ nhãn, 26,5x7,6cm, mã 26A-CH, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Muôi xào gỗ nhãn 33x8cm, mã 11A+33-CH, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Muôi xào gỗ nhãn 33x8cm, mã 11A-MD, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Muôi xào gỗ nhãn, 33x8,2cm,mã 10A+33-CH, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Muỗng (muôi) mini, mã: 25, làm từ gỗ nhãn, kt:20x7cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Muỗng (muôi) to, mã: 23, làm từ gỗ nhãn, kt: 30x8.2cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Muỗng (muôi), mã: 1, làm từ gỗ nhãn, kt:15x3cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Muỗng (muôi), mã: 100, làm từ gỗ nhãn, kt: 30.5x5.5cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Muỗng (muôi), mã: 28a, làm từ gỗ nhãn, kt: 42.5x6.8cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Muỗng (XL) (gỗ nhãn trong nước, tên khoa học: Euphoria longana lamk) (xk)
- Mã HS 44199000: Muỗng 22*7.5cm mã MT-46, bằng gỗ tràm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Muỗng 22.5*7.1cm mã 46, bằng gỗ tràm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Muỗng 22.5*7.1cm mã 46, bằng gỗ tràm, hàng mới 100% / VN (xk)
- Mã HS 44199000: Muỗng 24*4.2cm mã 5, bằng gỗ tràm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Muỗng 24*4.2cm, bằng gỗ tràm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Muỗng 25*4.2cm mã MT-05, bằng gỗ tràm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Muỗng 25*4.2cm mã MT-05, bằng gỗ tràm, hàng mới 100% / VN (xk)
- Mã HS 44199000: Muỗng 25*6cm mã 85, bằng gỗ tràm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Muỗng 26*6.5cm mã 1, bằng gỗ tràm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Muỗng 26*6.8cm mã MT-56, bằng gỗ tràm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Muỗng 28 (gỗ nhãn trong nước, tên khoa học: Euphoria longana lamk) (xk)
- Mã HS 44199000: Muỗng 29*6.5cm mã 25, bằng gỗ tràm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Muỗng 29*6.5cm mã MT-025, bằng gỗ tràm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Muỗng bằng gỗ dừa, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44199000: MUỖNG BẰNG GỖ NHÃN, HÀNG MỚI 100% (KHÔNG NHÃN HIỆU) (xk)
- Mã HS 44199000: Muỗng dài 2 cái/Bộ (gỗ nhãn trong nước, tên khoa học: Euphoria longana lamk) (xk)
- Mã HS 44199000: Muỗng dừa- COCONUT SPOON, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Muỗng gỗ cao su, KT: 15,5x3 cm. Hàng SX tại VN, mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Muỗng gỗ cao su, KT: 15,5x4,5 cm. Hàng SX tại VN, mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Muỗng gỗ dừa mới 100% (5cm X 10cm) (xk)
- Mã HS 44199000: Muỗng lớn (gỗ nhãn trong nước, tên khoa học: Euphoria longana lamk) (xk)
- Mã HS 44199000: Muỗng nhà bếp, bằng gỗ nhãn. dài 20 cm, 21 cm, 25.7 cm, 28.5 cm, 29 cm,30 cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Muỗng nhỏ (gỗ nhãn trong nước, tên khoa học: Euphoria longana lamk) (xk)
- Mã HS 44199000: Muỗng nhỏ, bằng gỗ nhãn. Kích thước 23.5 cm, 15 cm, 21 cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Muỗng nhỏ,xạn,đũa 3 cái/bộ (gỗ nhãn trong nước, tên khoa học: Euphoria longana lamk) (xk)
- Mã HS 44199000: MUỖNG NĨA SẢN PHẨM GỖ TRÀM L30cm- Set salad server acacia wood L.ca.30cm (Size L306xW81xT19MM), không nhãn hiệu,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Muỗng sạn 26.5*5cm mã 4, bằng gỗ tràm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Muỗng sạn 29*7.7cm mã 2, bằng gỗ tràm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Muỗng sạn 31*6.8cm mã 3, bằng gỗ tràm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Muỗng sạn 31*7.7cm mã MT-47, bằng gỗ tràm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Muỗng soup (gỗ nhãn trong nước, tên khoa học: Euphoria longana lamk) (xk)
- Mã HS 44199000: Muỗng Spaghetti bằng gỗ tràm W8*L30.5cm (Hàng mới 100%, SX từ nguyên liệu gổ tràm vườn trồng) (xk)
- Mã HS 44199000: Muỗng súp (gỗ nhãn trong nước, tên khoa học: Euphoria longana lamk) (xk)
- Mã HS 44199000: Muỗng trà (gỗ nhãn trong nước, tên khoa học: Euphoria longana lamk) (xk)
- Mã HS 44199000: Muỗng trà 2 cái/Bộ (gỗ nhãn trong nước, tên khoa học: Euphoria longana lamk) (xk)
- Mã HS 44199000: Muỗng trà 4Cái/Bộ (gỗ nhãn trong nước, tên khoa học: Euphoria longana lamk) (xk)
- Mã HS 44199000: MUỖNG TRÀ BẰNG GỖ NHÃN, HÀNG MỚI 100% (KHÔNG NHÃN HIỆU) (xk)
- Mã HS 44199000: Muỗng trà bằng gỗ nhãn, mã: G1-024327, kt: 8.4x3.5cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Muỗng trà dài 2Cái/Bộ (gỗ nhãn trong nước, tên khoa học: Euphoria longana lamk) (xk)
- Mã HS 44199000: Muỗng vợt bằng gỗ tràm W11x L33.5cm (Hàng mới 100%, SX từ nguyên liệu gổ tràm vườn trồng) (xk)
- Mã HS 44199000: muỗng vừa (gỗ nhãn trong nước, tên khoa học: Euphoria longana lamk) (xk)
- Mã HS 44199000: Muỗng/Xạn/Đũa 3Cái/Bộ (gỗ nhãn trong nước, tên khoa học: Euphoria longana lamk) (xk)
- Mã HS 44199000: Nắp gỗ 105x105x35, bằng gỗ cao su, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Nắp gỗ 299x229x24, bằng gỗ cao su, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Nắp gỗ 357x233x24, bằng gỗ cao su, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Nĩa (gỗ nhãn trong nước, tên khoa học: Euphoria longana lamk) (xk)
- Mã HS 44199000: Nĩa 4 cái/Bộ (gỗ nhãn trong nước, tên khoa học: Euphoria longana lamk) (xk)
- Mã HS 44199000: NĨA BẰNG GỖ NHÃN, HÀNG MỚI 100% (KHÔNG NHÃN HIỆU) (xk)
- Mã HS 44199000: Nĩa dừa- COCONUT FORK, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Núm gỗ gắn nồi, 25x25x55mm, bằng gỗ cao su, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Núm gỗ gắn nồi, D35x140mm, bằng gỗ cao su, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Ông hút làm cây tre: Bamboo Straw. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44199000: PB-048/ Đũa gỗ (Loại B mỡ, bồ đề) 1 thùng/40 gói,1 gói/100đôi (xk)
- Mã HS 44199000: PB098/ Đũa gố tách PB098 làm từ gỗ rừng trồng (4.000 đôi/kiện) (xk)
- Mã HS 44199000: PB099/ Đũa gỗ tách PB099 làm từ gỗ rừng trồng (5.000 đôi/kiện) (xk)
- Mã HS 44199000: PB-195/ Đũa gỗ (Loại AB bồ đề) 1 thùng/120 gói,1 gói/30đôi (xk)
- Mã HS 44199000: PB195/ Đũa gỗ tách PB195 làm từ gỗ rừng trồng (3.600 đôi/kiện) (xk)
- Mã HS 44199000: PB-208/ Đũa PB-208 (Đũa gỗ mỡ rừng trồng-đã gia công, sử dụng 1 lần, 3600 đôi/thùng) (xk)
- Mã HS 44199000: PB-291/ Đũa PB-291 (Đũa gỗ Bồ đề rừng trồng-đã gia công, sử dụng 1 lần, 4000 đôi/thùng) (xk)
- Mã HS 44199000: PB-291/ Đũa PB-291 (Đũa gỗ mỡ rừng trồng-đã gia công, sử dụng 1 lần, 4000 đôi/thùng) (xk)
- Mã HS 44199000: PB-293/ Đũa PB-293 (Đũa gỗ mỡ rừng trồng-đã gia công, sử dụng 1 lần, 4000 đôi/thùng) (xk)
- Mã HS 44199000: PB-294/ Đũa PB-294 (Đũa gỗ mỡ rừng trồng-đã gia công, sử dụng 1 lần, 4000 đôi/thùng) (xk)
- Mã HS 44199000: PB386/ Đũa gỗ PB386 (2.000đôi/kiện) (xk)
- Mã HS 44199000: PB386/ Đũa gỗ tách PB386 làm từ gỗ rừng trồng (2.000 đôi/kiện) (xk)
- Mã HS 44199000: PB387/ Đũa gỗ tách PB387 làm từ gỗ rừng trồng (2.000 đôi/kiện) (xk)
- Mã HS 44199000: PB-665/ Đũa gỗ (Loại ABC mỡ) 1 thùng/160 gói,1 gói/20đôi (xk)
- Mã HS 44199000: PB-667/ Đũa gỗ (Loại ABC mỡ) 1 thùng/50 gói,1 gói/70đôi (xk)
- Mã HS 44199000: PB-681/ Đũa gỗ (Loại ABC mỡ) 1 thùng/80 gói,1 gói/50đôi (xk)
- Mã HS 44199000: PB681/ Đũa gỗ PB681 (4.000 đôi/kiện) (xk)
- Mã HS 44199000: PB-682/ Đũa gỗ (Loại ABC mỡ) 1 thùng/40 gói,1 gói/100đôi (xk)
- Mã HS 44199000: PB682/ Đũa gỗ PB682 (4.000 đôi/kiện) (xk)
- Mã HS 44199000: PB-683/ Đũa gỗ (Loại ABC mỡ) 1 thùng/50 gói,1 gói/100đôi (xk)
- Mã HS 44199000: PB683/ Đũa gỗ PB683 (5.000 đôi/kiện) (xk)
- Mã HS 44199000: PB715/ Đũa gỗ PB715 (4.000 đôi/kiện) (xk)
- Mã HS 44199000: PB-716/ Đũa gỗ (Loại A bồ đề) 1 thùng/40 gói,1 gói/100đôi (xk)
- Mã HS 44199000: PB-717/ Đũa gỗ (Loại A bồ đề) 1 thùng/30 gói,1 gói/150đôi (xk)
- Mã HS 44199000: Pet Table A1- Natural- Kệ để chén thức ăn cho vật nuôi bằng gỗ cao su kết hợp ván MDF, quy cách 170x170x115Hmm (xk)
- Mã HS 44199000: Pet Table A3- Natural- Kệ để chén thức ăn cho vật nuôi bằng gỗ cao su kết hợp ván MDF, quy cách 520x170x115Hmm (xk)
- Mã HS 44199000: Pet Table B2- Natural- Kệ để chén thức ăn cho vật nuôi bằng gỗ cao su kết hợp ván MDF, quy cách 340x170x145Hmm (xk)
- Mã HS 44199000: Pet Table B3- Natural- Kệ để chén thức ăn cho vật nuôi bằng gỗ cao su kết hợp ván MDF, quy cách 520x170x145H mm (xk)
- Mã HS 44199000: Pet Table C2-BN- Kệ để chén thức ăn cho vật nuôi bằng gỗ cao su kết hợp ván MDF, quy cách (350x170x130H) mm (xk)
- Mã HS 44199000: Pet Table C2-NB- Kệ để chén thức ăn cho vật nuôi bằng gỗ thông kết hợp ván MDF, quy cách (350x170x130H) mm. (xk)
- Mã HS 44199000: Pet Table C2-NW- Kệ để chén thức ăn cho vật nuôi bằng gỗ thông kết hợp ván MDF, quy cách (350x170x130H) mm. (xk)
- Mã HS 44199000: Pet Table C2-WN- Kệ để chén thức ăn cho vật nuôi bằng gỗ cao su kết hợp ván MDF, quy cách (350x170x130H) mm. (xk)
- Mã HS 44199000: Pet Table D1-NB- Kệ để chén thức ăn cho vật nuôi bằng gỗ cao su kết hợp ván MDF, quy cách 170x170x130H mm (xk)
- Mã HS 44199000: Pet Table D1-NW- Kệ để chén thức ăn cho vật nuôi bằng gỗ cao su kết hợp ván MDF, quy cách 170x170x130H mm (xk)
- Mã HS 44199000: Pet Table D2-BN- Kệ để chén thức ăn cho vật nuôi bằng gỗ cao su kết hợp ván MDF, quy cách 340x170x130Hmm (xk)
- Mã HS 44199000: Pet Table D2-NB- Kệ để chén thức ăn cho vật nuôi bằng gỗ cao su kết hợp ván MDF, quy cách 340x170x130H)mm (xk)
- Mã HS 44199000: Pet Table D2-NW- Kệ để chén thức ăn cho vật nuôi bằng gỗ cao su kết hợp ván MDF, quy cách 340x170x130H mm (xk)
- Mã HS 44199000: Pet Table D2-WN- Kệ để chén thức ăn cho vật nuôi bằng gỗ cao su kết hợp ván MDF, quy cách 340x170x130Hmm (xk)
- Mã HS 44199000: PK011/ DUA GO PK011(4000 DOI/ KIEN) (xk)
- Mã HS 44199000: PK018/ Đũa gỗ tách PK018 làm từ gỗ rừng trồng (4.000 đôi/kiện) (xk)
- Mã HS 44199000: PK172/ Duago PK172 (2000 doi/kien) (xk)
- Mã HS 44199000: PK188/ đũa gỗ tách pk188 (4000 đôi/kiện) (xk)
- Mã HS 44199000: PK-189/ Đũa PK-189 (Đũa gỗ mỡ rừng trồng-đã gia công, sử dụng 1 lần, 4000 đôi/thùng) (xk)
- Mã HS 44199000: PK-226/ Đũa PK-226 (Đũa gỗ mỡ rừng trồng-đã gia công, sử dụng 1 lần, 4000 đôi/thùng) (xk)
- Mã HS 44199000: PK-227/ Đũa PK-227 (Đũa gỗ mỡ rừng trồng-đã gia công, sử dụng 1 lần, 2000 đôi/thùng) (xk)
- Mã HS 44199000: PK230/ Đũa gỗ PK230 (3000 đôi/kiện) (xk)
- Mã HS 44199000: PK230/ Đũa gỗ tách PK230 làm từ gỗ rừng trồng (3.000 đôi/kiện) (xk)
- Mã HS 44199000: PK267/ Đũa gỗ tách PK267 (4.000 đôi/kiện) (xk)
- Mã HS 44199000: PK268/ Đũa gỗ tách PK268 (4.000đôi/ kiện) (xk)
- Mã HS 44199000: PK-308/ Đũa PK-308 (Đũa gỗ mỡ rừng trồng-đã gia công, sử dụng 1 lần, 4000 đôi/thùng) (xk)
- Mã HS 44199000: Que khuấy cafe bằng gỗ (khoảng 100 cái hoặc hơn) (xk)
- Mã HS 44199000: Rế 150x145x10mm,bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Rế 150x148x10mm,bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Rế 150x150x15mm,bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Rế 190x170x10mm,bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Rế D170x10mm, bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Rế dùng để lót xoong nồi bằng gỗ Xà Cừ vườn trồng trong nước, size (phi 150x10) mm, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Rế. 140x140x10mm,bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Rế. 150x145x10mm,bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Rế. 150x148x10mm,bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Rế. 150x150x15mm,bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Rế. 160x160x10mm,bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Rế.160x160x10mm,bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: RỔ TRE (xk)
- Mã HS 44199000: S1990844-N19/ Thớt làm bằng gỗ giá tỵ nhập khẩu kinh doanh-quy cách: (40x24x2.5) cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: S1990847-N19/ Thớt làm bằng gỗ giá tỵ nhập khẩu kinh doanh-quy cách: (27X50X3) cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: S1990890Thớt làm bằng gỗ giá tỵ FSC 100% (TECTONA GRANDIS) nhập khẩu kinh doanh quy cách:(35x56x4.2) cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: S1990891Thớt làm bằng gỗ giá tỵ nhập khẩu kinh doanh-quy cách:(33X21X2.7) cm, hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 44199000: Sạn (muỗng/vá) bằng gỗ Xà Cừ vườn trồng trong nước, size (350x100x40) mm, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Sản phẩm hoàn chỉnh:Thớt gỗ được chà chám,phủ dầu bóng,dùng để trang trí nội thất (làm từ gỗ Sao Đen Nam Mỹ (gỗ BAS)& Hương Tím Nam Mỹ (gỗ PRH)), Item: Cricket,kt:20x210x600mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Sản phẩm hoàn chỉnh:Thớt gỗ được chà chám,phủ dầu bóng,dùng để trang trí nội thất (làm từ gỗ Sao Đen Nam Mỹ (gỗ BAS)& Hương Tím Nam Mỹ (gỗ PRH)), Item: Earth,kt:20x190x360mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Sản phẩm hoàn chỉnh:Thớt gỗ được chà chám,phủ dầu bóng,dùng để trang trí nội thất (làm từ gỗ Sao Đen Nam Mỹ (gỗ BAS)& Hương Tím Nam Mỹ (gỗ PRH)), Item: Lake,kt:20x230x360mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Sản phẩm hoàn chỉnh:Thớt gỗ được chà chám,phủ dầu bóng,dùng để trang trí nội thất (làm từ gỗ Sao Đen Nam Mỹ (gỗ BAS)& Hương Tím Nam Mỹ (gỗ PRH)), Item: Luna & Vesper,kt:20x360x400mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Sản phẩm hoàn chỉnh:Thớt gỗ được chà chám,phủ dầu bóng,dùng để trang trí nội thất (làm từ gỗ Sao Đen Nam Mỹ (gỗ BAS)& Hương Tím Nam Mỹ (gỗ PRH)), Item: Miss Saigon,kt:20x200x360mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Sản phẩm hoàn chỉnh:Thớt gỗ được chà chám,phủ dầu bóng,dùng để trang trí nội thất (làm từ gỗ Sao Đen Nam Mỹ (gỗ BAS)& Hương Tím Nam Mỹ (gỗ PRH)), Item: Raindrop,kt:20x230x280mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Sản phẩm hoàn chỉnh:Thớt gỗ được chà chám,phủ dầu bóng,dùng để trang trí nội thất (làm từ gỗ Sao Đen Nam Mỹ (gỗ BAS)& Hương Tím Nam Mỹ (gỗ PRH)), Item: Tex Mex,kt:20x200x320mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Sản phẩm hoàn chỉnh:Thớt gỗ được chà chám,phủ dầu bóng,dùng để trang trí nội thất (làm từ gỗ Sao Đen Nam Mỹ (gỗ BAS)& Hương Tím Nam Mỹ (gỗ PRH)), Item: Wave,kt:20x160x360mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Sản phẩm làm bằng gỗ xà cừ (nguyên liệu gỗ mua trong nước), mới 100% sản xuất tại Việt Nam. Thớt gỗ 15-18x2 cm- Cutting board S (Kích thước: 15-18*2 cm) (xk)
- Mã HS 44199000: Sản phẩm làm bằng gỗ xà cừ (nguyên liệu gỗ mua trong nước), mới 100% sản xuất tại Việt Nam. Thớt gỗ 19-24x2 cm- Cutting board M (Kích thước: 19-18*2 cm) (xk)
- Mã HS 44199000: Sản phẩm làm bằng gỗ xà cừ (nguyên liệu gỗ mua trong nước), mới 100% sản xuất tại Việt Namt. Thớt gỗ 25-28*2 cm- Cutting board L (Kích thước: 25-28*2 cm) (xk)
- Mã HS 44199000: SKOCHOP35-C28/ Thớt dùng để thái trong nhà bếp, kích thước 35x20cm (Bằng gỗ keo rừng trồng đã qua xử lý sấy, gia công, hoàn thiện dầu hoặc sơn trên bề mặt), mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: SKOCHOP35-C28/ Thớt dùng để thái trong nhà bếp, kích thước 35x20X3cm (Bằng gỗ keo rừng trồng đã qua xử lý sấy, gia công, hoàn thiện dầu hoặc sơn trên bề mặt), mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: SKOCHOP50-C28/ Thớt dùng để thái trong nhà bếp, kích thước 50x30cm (Bằng gỗ keo rừng trồng đã qua xử lý sấy, gia công, hoàn thiện dầu hoặc sơn trên bề mặt), mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: SKOCHOP50-C28/ Thớt dùng để thái trong nhà bếp, kích thước 50x30x2cm (Bằng gỗ keo rừng trồng đã qua xử lý sấy, gia công, hoàn thiện dầu hoặc sơn trên bề mặt), mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: SKOCHOP50-C28/ Thớt dùng để thái trong nhà bếp, kích thước 50x30X3cm (Bằng gỗ keo rừng trồng đã qua xử lý sấy, gia công, hoàn thiện dầu hoặc sơn trên bề mặt), mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: SKOTRAY35-C28/ Đĩa trang trí 35 (Bằng gỗ keo rừng trồng đã qua xử lý sấy, gia công, hoàn thiện dầu hoặc sơn trên bề mặt), mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: SKOTRAY35-C28/ Đĩa tron trang trí đương kinh 35cm (Bằng gỗ keo rừng trồng đã qua xử lý sấy, gia công, hoàn thiện dầu hoặc sơn trên bề mặt), mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: SMACHOP72-C27/ Thớt dùng để thái trong nhà bếp, kích thước 72x28x2cm hàng mới 100% (Bằng gỗ keo rừng trồng đã qua xử lý sấy, gia công, hoàn thiện dầu hoặc sơn trên bề mặt) (xk)
- Mã HS 44199000: SMACHOP72-C28/ Thớt dùng để thái trong nhà bếp, kích thước 72x28cm (Bằng gỗ keo rừng trồng đã qua xử lý sấy, gia công, hoàn thiện dầu hoặc sơn trên bề mặt), mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: SMACHOP72-C28/ Thớt dùng để thái trong nhà bếp, kích thước 72x28x2cm (Bằng gỗ keo rừng trồng đã qua xử lý sấy, gia công, hoàn thiện dầu hoặc sơn trên bề mặt), mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: SMACHOP72-C28/ Thớt dùng để thái trong nhà bếp, kích thước 72x28x2cm hàng mới 100% (Bằng gỗ keo rừng trồng đã qua xử lý sấy, gia công, hoàn thiện dầu hoặc sơn trên bề mặt) (xk)
- Mã HS 44199000: SMACHOP72-C28/ Thớt dùng để thái trong nhà bếp, kích thước 72x28x3cm (Bằng gỗ keo rừng trồng đã qua xử lý sấy, gia công, hoàn thiện dầu hoặc sơn trên bề mặt), mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: SP-001/ Đũa ăn bằng gỗ mỡ rừng trồng,Đóng trong túi giấy, 1 đôi + 1 túi/set (100 sets/ bag, 40 bags/ctn),1 set1 pair. Kích thước: 4.2mmx203 mm,Hàng mới:100% (xk)
- Mã HS 44199000: SP-001/ Đũa ăn bằng gỗ mỡ rừng trồng,Đóng trong túi giấy, 1 đôi + 1 túi/set (50 sets/ bag, 80 bags/ctn),1 set1 pair. Kích thước: 4.2mmx203 mm,Hàng mới:100% (xk)
- Mã HS 44199000: SP-001/ Đũa ăn bằng gỗ mỡ rừng trồng,Đóng trong túi giấy, 1 đôi + 1 túi/set (500 sets/ bag, 6 bags/ctn),1 set1 pair. Kích thước: 4.2mmx203 mm,Hàng mới:100% (xk)
- Mã HS 44199000: SP-004/ Đũa ăn bằng gỗ mỡ rừng trồng có kèm tăm, đóng trong túi nilon,1 đôi+1 túi+ 1 tăm/set(100 sets/ bag, 20 bags/ctn),1 set1 pair,Kích thước: 4.2mmx203 mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: SP-004/ Đũa ăn bằng gỗ mỡ rừng trồng có kèm tăm, đóng trong túi nilon,1 đôi+1 túi+ 1 tăm/set(100 sets/ bag, 40 bags/ctn),1 set1 pair,Kích thước: 4.2mmx203 mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: SP-005/ Đũa ăn bằng gỗ mỡ rừng trồng,Đóng trong túi giấy, 1 đôi + 1 túi/set (100 sets/ bag, 30 bags/ctn),1 set1 pair. Kích thước: 4.5mmx203mm,Hàng mới:100% (xk)
- Mã HS 44199000: SP-005/ Đũa ăn bằng gỗ mỡ rừng trồng,Đóng trong túi giấy, 1 đôi + 1 túi/set (40 sets/ bag, 40 bags/ctn),1 set1 pair. Kích thước: 4.5mmx203mm,Hàng mới:100% (xk)
- Mã HS 44199000: SPDT002-1/ Đũa tre đã gia công đánh bóng kích thước 4,2mm x 210mm, Black 2000P. Hàng mới 100%. Xuất xứ China (xk)
- Mã HS 44199000: SPDT002-2/ Đũa tre đã gia công đánh bóng kích thước 4,2mm x 210mm, Green 2000P. Hàng mới 100%. Xuất xứ China (xk)
- Mã HS 44199000: SPDT003-1/ Đũa tre đã gia công đánh bóng kích thước 4,2mm x 210mm (Family). Hàng mới 100%. Xuất xứ China (xk)
- Mã HS 44199000: SPDT005-1/ Đũa tre đã gia công đánh bóng kích thước 4,2mm x 210mm (WBC8). Hàng mới 100%. Xuất xứ China (xk)
- Mã HS 44199000: SPDT006-1/ Đũa tre đã gia công đánh bóng kích thước 4,2mm x 210mm (WBC8-P). Hàng mới 100%. Xuất xứ China (xk)
- Mã HS 44199000: SPDT007-1/ Đũa tre đã gia công đánh bóng kích thước 4,2mm x 210mm (WBC9-P). Hàng mới 100%. Xuất xứ China (xk)
- Mã HS 44199000: Tấm thớt chữ nhật (gỗ tần bì)(120x88x60cm) (xk)
- Mã HS 44199000: Thìa (muỗng), quy cách: 110*400 (mm), (dụng cụ nhà bếp)(Làm bằng gỗ cao su mua trong nước). (xk)
- Mã HS 44199000: Thìa (muỗng), quy cách: 125*550 (mm), (dụng cụ nhà bếp)(Làm bằng gỗ cao su mua trong nước). (xk)
- Mã HS 44199000: Thìa (muỗng), quy cách: 135*700 (mm), (dụng cụ nhà bếp)(Làm bằng gỗ cao su mua trong nước). (xk)
- Mã HS 44199000: Thìa 1001 bằng gỗ tràm, dụng cụ nhà bếp (đã tẩm sấy, phủ sơn, qui cách: size 21.5x7x0.5cm) (xk)
- Mã HS 44199000: Thìa 1002 bằng gỗ tràm, dụng cụ nhà bếp (đã tẩm sấy, phủ sơn, qui cách: size 21.5x7x0.5cm) (xk)
- Mã HS 44199000: Thìa bằng gỗ nhãn vườn trồng item code: T3703, KT:4.3x28cm; Hàng mới 100%, sx tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 44199000: Thìa bằng gỗ nhãn vườn trồng item code: T3705, KT:6.5x26cm; Hàng mới 100%, sx tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 44199000: Thìa bằng gỗ nhãn vườn trồng item code: T3709, KT:8.2x33cm; Hàng mới 100%, sx tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 44199000: Thìa bằng gỗ nhãn vườn trồng item code: T3714, KT:5x26.5cm; Hàng mới 100%, sx tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 44199000: Thìa bằng gỗ nhãn vườn trồng item code: T3723, KT:6.5x31.5cm; Hàng mới 100%, sx tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 44199000: Thìa bằng gỗ nhãn vườn trồng item code: YS02, KT:8.2x33cm; Hàng mới 100%, sx tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 44199000: Thìa bằng gỗ nhãn vườn trồng item code: YS06, KT:5.5x31cm; Hàng mới 100%, sx tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 44199000: Thìa bằng gỗ nhãn vườn trồng item code: YS09, KT:7.5x31cm; Hàng mới 100%, sx tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 44199000: Thìa bằng gỗ nhãn vườn trồng item code: YS18, KT:4.3x23.5cm; Hàng mới 100%, sx tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 44199000: Thìa café, mã: 3, làm từ gỗ nhãn, kt:20x2.5cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Thìa dẹt lật đồ rán, mã: 101, làm từ gỗ nhãn, kt: 24x7.5cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Thìa dẹt lật đồ rán, mã: 103, làm từ gỗ nhãn, kt: 20x7cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Thìa dẹt lật đồ rán, mã: 21a (B), làm từ gỗ nhãn, kt:23x7.5cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Thìa dẹt lật đồ rán, mã: 41, làm từ gỗ nhãn, kt:39x9.5cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Thìa dẹt lật đồ rán, mã: 50, làm từ gỗ nhãn, kt: 33x8.2cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Thìa dẹt lật đồ rán, mã: 98, làm từ gỗ nhãn, kt:32x8.5cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Thìa dẹt lật đồ rán, mã:21b (B), làm từ gỗ nhãn, kt:21x7.5cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Thìa Dừa Mã CF 101 Kích thước (16cm). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: THÌA DỪA TRANG TRÍ- SẢN XUẤT BỞI CTY VIETBAY HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Thìa gỗ dừa, chiều dài 16cm, hàng mới 100%, xuất xứ tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 44199000: Thìa gỗ dùng một lần, làm từ gỗ mỡ rừng trồng tập trung, thành phẩm hoàn chỉnh đã qua xử lý nhiệt,NSX: Kego Co., LTD, hàng mới 100%, (100 chiếc/gói) (xk)
- Mã HS 44199000: Thìa gỗ nhãn, 15x3cm, mã 18A, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Thìa gỗ nhãn, 15x3cm, mã 18A-CH, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Thìa gỗ nhãn, 17,7x4cm, mã 31A-CW, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Thìa gỗ nhãn, 17x2,7cm, mã 29A, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Thìa gỗ nhãn, 17x2,7cm, mã 29A-CH, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Thìa gỗ nhãn, 18,7x4,4cm, mã 3A-CW, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Thìa gỗ nhãn, 20,8x7,5cm, mã 20A-CH, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Thìa gỗ nhãn, 20x2,8cm, mã 1A, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Thìa gỗ nhãn, 20x3cm, mã 30A, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Thìa gỗ nhãn, 20x3cm, mã 30A-CH, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Thìa gỗ nhãn, 23,5x4,4cm, mã 5A, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Thìa gỗ nhãn, 23,5x4,4cm, mã 5AB, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Thìa gỗ nhãn, 23,5x4,4cm, mã 5A-CH, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Thìa gỗ nhãn, 23,5x4,4cm, mã 5A-MD, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Thìa gỗ nhãn, 26,2x5,2cm, mã 4A-CH, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Thìa gỗ nhãn, 28X4,4cm, mã 12A-CH, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Thìa gỗ nhãn, 28X4,4cm, mã P-1913, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Thìa gỗ nhãn, 31,2x7,8cm, mã 9A-CH, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Thìa gỗ nhãn, 31,2x7,8cm, mã 9A-MD, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Thìa gỗ nhãn, 31,4x6,9cm, mã P-1912, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Thìa gỗ nhãn, 31,7x5,9cm, mã 13A-CH, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Thìa gỗ nhãn, 31,7x5,9cm, mã 13A-MD, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Thìa gỗ nhãn, 33,3x5,8cm, mã 7A-CH, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Thìa gỗ nhãn, 33x7,6cm, mã P-1911, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Thìa gỗ, hàng handmade., xuất xứ Việt Nam, hàng mới 100%/ (xk)
- Mã HS 44199000: Thìa trà dài, mã: 5, làm từ gỗ nhãn, kt:20x3cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Thìa trà, mã: 2, làm từ gỗ nhãn, kt:16.5x2.5cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: thìa trang trí làm bằng vỏ dừa, Nhà sản xuất Vietbay, hàng mới 100%, / Vietnam (xk)
- Mã HS 44199000: Thìa(wooden spoon) làm từ gỗ mít nhà trồng kích thước 16 cm x 3,5 cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt (1045 x 200 x 15)mm, làm từ gỗ giá tỵ Teak FSC 100% (SGSHK-COC-002235)(904) (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt (355 x 250 x 20)mm, làm từ gỗ giá tỵ Teak FSC 100% (SGSHK-COC-002235)(512) (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt (355 x 355 x 15)mm, làm từ gỗ giá tỵ Teak FSC 100% (SGSHK-COC-002235)(909) (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt (400 x 280 x 15)mm, làm từ gỗ giá tỵ Teak FSC 100% (SGSHK-COC-002235)(204) (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt (400 x 280 x 15)mm, làm từ gỗ giá tỵ Teak FSC100% (SGSHK-COC-002235)(204) (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt (405 x 305 x 38)mm, làm từ gỗ giá tỵ Teak FSC 100% (SGSHK-COC-002235)(105) (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt (460 x 355 x 38)mm, làm từ gỗ giá tỵ Teak FSC 100% (SGSHK-COC-002235)(322) (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt (508 x 356 x 64)mm, làm từ gỗ giá tỵ Teak FSC 100% (SGSHK-COC-002235)(313) (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt (508 x 381 x 38)mm, làm từ gỗ giá tỵ Teak FSC 100% (SGSHK-COC-002235)(106) (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt (610 x 457 x 38)mm, làm từ gỗ giá tỵ Teak FSC 100% (SGSHK-COC-002235)(108) (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt (610 x 457 x 38)mm, làm từ gỗ giá tỵ Teak FSC100% (SGSHK-COC-002235) (107) (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt (610 x 460 x 38)mm, làm từ gỗ giá tỵ Teak FSC 100% (SGSHK-COC-002235)(332) (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt (800 x 200 x 15)mm, làm từ gỗ giá tỵ Teak FSC 100% (SGSHK-COC-002235)(905) (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt 216x131x12mm, bằng gỗ cao su, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt 280x190x12mm,bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt 290x175x10mm,bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt 295x200x15mm, bằng gỗ cao su, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt 295x220x15mm,bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt 300x200x15mm, bằng gỗ cao su, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt 305x130x15mm, bằng gỗ cao su, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt 31*21.5*1.5cm, bằng gỗ tràm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt 330x210x20mm,bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt 340x210x23 mm, bằng gỗ cao su, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt 340x240x15mm,bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt 340x250x17mm, bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt 350x250x14mm,bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt 365x247x20mm, bằng gỗ cao su, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt 370x285x15mm,bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt 375x168x15mm, bằng gỗ cao su, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt 380x178x15mm,bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt 380x250x20 mm,bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt 390x160x15mm, bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt 390x250x15mm,bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt 390x280x17mm,bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt 420x280x20 mm,bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt 425x235x23 mm, bằng gỗ cao su, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt 430x290x17mm, bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt 8801 bằng gỗ beech, dụng cụ nhà bếp (đã tẩm sấy, phủ sơn, qui cách: size 35x15x2.1cm) (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt 8802 bằng gỗ beech, dụng cụ nhà bếp (đã tẩm sấy, phủ sơn, qui cách: size 35x15x2.1cm) (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt 8803 bằng gỗ cao su, dụng cụ nhà bếp (đã tẩm sấy, phủ sơn, qui cách: size 26x20x1.5cm) (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt 8804 bằng gỗ cao su, dụng cụ nhà bếp (đã tẩm sấy, phủ sơn, qui cách: size 32x23.5x1.5cm) (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt AI-CA-VCB04R bằng gỗ tràm đã tẩy sấy, phủ sơn (qui cách: 40.5x30.5x1.9 cm) (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt AI-WTT360R bằng gỗ tràm đã tẩy sấy, phủ sơn (qui cách: L 43x15.4x1.3 cm) (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt ăn sáng gỗ cao-su (24 x 20.3 x 1.5) cm (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt bằng gỗ (Chopping Board) Thớt làm từ gỗ xà cừ- QC: 500 x 570 x 40mm. Không nhãn hiệu. Mới 100%, SX tại VN (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt bộ 3 gỗ tràm FSC-100% (23 x 15 x 1) cm x 3 cái (xk)
- Mã HS 44199000: THỚT CẮT BÁNH MÌ SẢN PHẨM GỔ TRÀM- Pet Schneidebrett Bread Acacia wood (Size: 595x180x17mm), không nhãn hiệu,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt chữ nhật cạnh cong ECO.B25-200-350(2) làm bằng gỗ xà cừ, kích thước: dài 350mm, rộng 200mm, dày 25mm (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt chữ nhật cạnh cong ECO.B25-240-430(2) làm bằng gỗ xà cừ, kích thước: dài 430mm, rộng 240mm, dày 25mm (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt chữ nhật có tay cầm ECO.B25-180-350 làm bằng gỗ xà cừ, kích thước: dài 350mm, rộng 180mm, dày 25mm (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt chữ nhật có tay cầm ECO.B25-180-350 làm bằng gỗ xà cừ, kích thước: dài 350mm, rộng 180mm, dày 25mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt chữ nhật có tay cầm ECO.B25-210-400 làm bằng gỗ xà cừ, kích thước: dài 400mm, rộng 210mm, dày 25mm (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt chữ nhật có tay cầm ECO.B25-210-400 làm bằng gỗ xà cừ, kích thước: dài 400mm, rộng 210mm, dày 25mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt chữ nhật có tay cầm ECO.P18-190-60 làm bằng gỗ xà cừ, kích thước: dài 250mm, rộng 140mm, dày 18mm (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt chữ nhật có tay cầm ECO.P18-190-60 làm bằng gỗ xà cừ, kích thước: dài 250mm, rộng 140mm, dày 18mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt chữ nhật có tay cầm ECO.P18-270 làm bằng gỗ xà cừ, kích thước: dài 340mm, rộng 270mm, dày 18mm (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt chữ nhật ECO.B25-200-350 làm bằng gỗ xà cừ, kích thước: dài 350mm, rộng 200mm, dày 25mm (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt chữ nhật ECO.B25-200-350 làm bằng gỗ xà cừ, kích thước: dài 350mm, rộng 200mm, dày 25mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt chữ nhật ECO.B25-240-430 làm bằng gỗ xà cừ, kích thước: dài 430mm, rộng 240mm, dày 25mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt D215x10mm,bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt D275x15mm,bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt D295x17mm,bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt gỗ (gỗ xà cừ)- Wooden Cutting Board, 11" (28cm), 10 cái/case, mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt gỗ (gỗ xà cừ)- Wooden Cutting Board, 13" (32cm), 10 cái/case, mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt gỗ (gỗ xà cừ)- Wooden Cutting Board, 9" (24cm), 10 cái/case, mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt gỗ (gỗ xà cừ)- Wooden Cutting Board, hàng F.O.C, mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt gỗ (KT:D40cm, H5cm) (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt gỗ (KT:D50cm, H8cm) (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt gỗ cao su, KT: 20x15xH1,8 cm. Hàng SX tại VN, mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt gỗ cao-su (28 x 28 x 1.5) cm (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt gỗ dừa mới 100% (27cm X 27cm X 5cm) (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt gỗ dừa mới 100% (39cm X 39cm X 5cm) (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt gỗ được làm từ gỗ Long Não (Camphor wood), rừng trồng, không trong danh mục Cites, kích thước: 455x255x24mm. Nhà sản xuất: Công Ty TNHH ANTA Group. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt gỗ Paddle classical qui cách 57.2cm x 25.4 cm x 2cm (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt gỗ tràm FSC-100% (23 x 15 x 1) cm (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt gỗ tràm FSC-100% (29 x 14 x 1.5) cm (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt gỗ tràm FSC-100% (32 x 21 x 1.5) cm (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt gỗ tràm FSC-100% (35 x 18 x 1.5) cm (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt gỗ tràm FSC-100% (35 x 22 x 1.8) cm (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt gỗ tràm FSC-100% (38 x 14.5 x 1.5) cm (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt gỗ tràm FSC-100% (38 x 28 x 4) cm (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt gỗ tràm FSC-100% (40 x 24 x 1.8) cm (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt gỗ tràm FSC-100% (40 x 26 x 1.5) cm (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt gỗ tràm FSC-100% (42 x 30 x 4) cm (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt gỗ tràm FSC-100% (45 x 27 x 3) cm (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt gỗ tràm FSC-100% (47.5 x 32 x 2) cm (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt gỗ tràm FSC-100% (53 x 19 x 2) cm (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt gỗ tràm FSC-100% (53 x 19 x 4.0) cm (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt gỗ xà cừ, kích thước dày 10cm x Q25-42cm, có nguồn gốc rừng trồng trong nước hợp pháp) (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt gỗ xà cừ, kích thước dày 3-4cm x Q25-42cm, có nguồn gốc rừng trồng trong nước hợp pháp) (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt gỗ xà cừ, kích thước dày 7cm x Q25-42cm, có nguồn gốc rừng trồng trong nước hợp pháp) (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt gỗ, đường kính 40cm, dày 5cm (xk)
- Mã HS 44199000: THỚT SẢN PHẨM GỖ TRÀM Dia 34.5cm- Cutting board Acacia wood Dia: 34,5cm (Size L436xW345xT19MM),không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: THỚT SẢN PHẨM GỖ TRÀM- Dining Schneidebrett schmackstrager Acacia wood (Size: 595x180x17mm),không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt tròn có tay cầm ECO.P18-270 làm bằng gỗ xà cừ, kích thước: dài 340mm, rộng 270mm, dày 18mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt tròn đã hoàn chỉnh bằng gỗ Xà Cừ vườn trồng trong nước, size: (phi 390x35) mm, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt tròn dày 340cm (4 Pcs), gỗ xà cừ, Hiệu Cây dừa, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt tròn dùng trong nhà bếp bằng gỗ xà cừ (Khaya senegalensis A.Juss) từ vườn rừng trồng, đường kính 35 cm đến 37 cm,dày 4cm đến 10cm. (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt tròn ECO.P18-210 làm bằng gỗ xà cừ, kích thước: đường kính 210mm, dày 18mm (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt tròn ECO.P18-240 làm bằng gỗ xà cừ, kích thước: đường kính 240mm, dày 18mm (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt tròn gỗ cao-su (Đk 30 x 1.8) cm (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt tròn gỗ tràm 37754 (Đk 25 x 1.5) cm (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt tròn gỗ tràm FSC-100% (Đk. 25 x 1.5) cm (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt tròn gỗ tràm FSC-100% (Đk. 30 x 1.5) cm (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt vuông (6 Pcs), gỗ xà cừ, Hiệu Cây dừa, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt(1045 x 200 x 15)mm, làm từ gỗ giá tỵ Teak FSC100% (SGSHK-COC-002235)(904) (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt(300 x 300 x 15)mm, làm từ gỗ giá tỵ Teak FSC 100% (SGSHK-COC-002235)(407) (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt(300 x 300 x 15)mm, làm từ gỗ giá tỵ Teak FSC100% (SGSHK-COC-002235)(407) (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt(305 x 205 x 15)mm, làm từ gỗ giá tỵ Teak FSC 100% (SGSHK-COC-002235)(202) (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt(305 x 205 x 15)mm, làm từ gỗ giá tỵ Teak FSC100% (SGSHK-COC-002235)(402) (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt(350 x 240 x 15)mm, làm từ gỗ giá tỵ Teak FSC 100% (SGSHK-COC-002235)(203) (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt(350 x 240 x 15)mm, làm từ gỗ giá tỵ Teak FSC100% (SGSHK-COC-002235)(403) (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt(355 x 250 x 20)mm, làm từ gỗ giá tỵ Teak FSC 100%(SGSHK-COC-002235)(512) (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt(355 x 255 x 15)mm, làm từ gỗ giá tỵ Teak FSC100% (SGSHK-COC-002235)(209) (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt(355 x 355 x 15)mm, làm từ gỗ giá tỵ Teak FSC 100% (SGSHK-COC-002235)(909) (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt(355 x 355 x 15)mm, làm từ gỗ giá tỵ Teak FSC100% (SGSHK-COC-002235) (411) (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt(360 x 260 x 250)mm, làm từ gỗ giá tỵ Teak FSC 100% (SGSHK-COC-002235)(804) (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt(400 x 280 x 15)mm, làm từ gỗ giá tỵ Teak FSC100% (SGSHK-COC-002235) (405) (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt(400 x 400 x 15)mm, làm từ gỗ giá tỵ Teak FSC100% (SGSHK-COC-002235)(206) (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt(405 x 305 x 20)mm, làm từ gỗ giá tỵ Teak FSC 100% (SGSHK-COC-002235)(511) (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt(405 x 305 x 20)mm,làm từ gỗ giá tỵ Teak FSC 100%(SGSHK-COC-002235)(511) (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt(405 x 305 x 38)mm, làm từ gỗ giá tỵ Teak FSC100% (SGSHK-COC-002235)(105) (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt(450 x 350 x 15)mm, làm từ gỗ giá tỵ Teak FSC 100% (SGSHK-COC-002235)(510) (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt(450 x 350 x 15)mm, làm từ gỗ giá tỵ Teak FSC 100%(SGSHK-COC-002235) (510) (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt(455 x 305 x 20)mm, làm từ gỗ giá tỵ Teak FSC 100% (SGSHK-COC-002235)(518) (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt(455 x 305 x 20)mm, làm từ gỗ giá tỵ Teak FSC100% (SGSHK-COC-002235) (518) (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt(460 x 355 x 38)mm, làm từ gỗ giá tỵ Teak FSC 100% (SGSHK-COC-002235)(322) (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt(460 x 360 x 25)mm, làm từ gỗ giá tỵ Teak FSC 100% (SGSHK-COC-002235)(805) (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt(508 x 381 x 38)mm, làm từ gỗ giá tỵ Teak FSC 100% (SGSHK-COC-002235)(106) (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt(510 x 150 x 20)mm, làm từ gỗ giá tỵ Teak FSC 100% (SGSHK-COC-002235)(521) (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt(510 x 250 x 20)mm, làm từ gỗ giá tỵ Teak FSC 100% (SGSHK-COC-002235)(520) (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt(510 x 250 x 20)mm, làm từ gỗ giá tỵ Teak FSC100% (SGSHK-COC-002235)(520) (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt(510 x 380 x 38)mm, làm từ gỗ giá tỵ Teak FSC 100% (SGSHK-COC-002235)(109) (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt(510 x 380 x 38)mm, làm từ gỗ giá tỵ Teak FSC 100% (SGSHK-COC-002235)(331) (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt(510 x 380 x 38)mm, làm từ gỗ giá tỵ Teak FSC100% (SGSHK-COC-002235)(109) (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt(530 x 290 x 10)mm, làm từ gỗ giá tỵ Teak FSC 100% (SGSHK-COC-002235)(702) (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt(530 x 290 x 10)mm, làm từ gỗ giá tỵ Teak FSC100% (SGSHK-COC-002235)(702) (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt(550 x 200 x 15)mm, làm từ gỗ giá tỵ Teak FSC 100% (SGSHK-COC-002235)(906) (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt(560 x 120 x 15)mm, làm từ gỗ giá tỵ Teak FSC100% (SGSHK-COC-002235) (408) (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt(560 x 560 x 15)mm, làm từ gỗ giá tỵ Teak FSC 100% (SGSHK-COC-002235)(903) (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt(610 x 457 x 38)mm, làm từ gỗ giá tỵ Teak FSC 100% (SGSHK-COC-002235)(107) (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt(610 x 457 x 38)mm, làm từ gỗ giá tỵ Teak FSC 100%(SGSHK-COC-002235)(107) (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt(610 x 457 x 38)mm, làm từ gỗ giá tỵ Teak FSC 100%(SGSHK-COC-002235)(108) (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt(610 x 457 x 38)mm, làm từ gỗ giá tỵ Teak FSC100% (SGSHK-COC-002235)(108) (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt(610 x 460 x 38)mm, làm từ gỗ giá tỵ Teak FSC 100% (SGSHK-COC-002235)(332) (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt(700 x 700 x 15)mm, làm từ gỗ giá tỵ Teak FSC 100% (SGSHK-COC-002235)(901) (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt(800 x 200 x 15)mm, làm từ gỗ giá tỵ Teak FSC 100%(SGSHK-COC-002235)(905) (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt, 10xD215mm, bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt, 230x150x10mm, bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt, 240x150x10mm, bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt, 290x140x15mm, bằng gỗ cao su, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt, 295x200x17mm, bằng gỗ cao su, không nhãn hiệu, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt, 340x240x18mm, bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt, 350x250x15mm, bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt, 380x230x15mm, bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt, 380x260x18mm, bằng gỗ cao su, không nhãn hiệu, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt, 385x150x15mm, bằng gỗ cao su, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt, 390x165x15mm, bằng gỗ cao su, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt, 390x180x12mm, bằng gỗ cao su, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt, 390x200x15mm, bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt, 390x250x15mm, bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt, 390x280x18mm, bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt, 430x385x20mm, bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt, 490x190x15mm, bằng gỗ cao su, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt. 280x190x12mm,bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt. 390x250x15mm,bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Thớt. 435x280x15mm, bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Thùng bánh mì 380x250x360mm, bằng gỗ cao su, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Thùng bánh mì 390x245x180mm,bằng gỗ cao su vườn trồng mua tại việt nam, sản phẩm hoàn chỉnh, mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Thùng bánh mì 400x260x185mm, bằng gỗ cao su, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Thùng bánh mì, 300x260x210mm, bằng gỗ cao su, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Thùng bánh mì, 390x245x180mm, bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Thùng bánh mì, 390x245x180mm, bằng gỗ cao su, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Thùng bánh mì, 400x270x180mm, bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Thùng đựng gạo, 140x140x170mm, bằng gỗ cao su, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44199000: Tô 1077-6 bằng gỗ cao su, dụng cụ nhà bếp (đã tẩm sấy, phủ sơn, qui cách: size 30x2cm) (xk)
- Mã HS 44199000: Tô 13x18cm bằng gỗ xà cừ, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Tô 15cm bằng gỗ xà cừ, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Tô 3946 bằng gỗ cao su, dụng cụ nhà bếp (đã tẩm sấy, phủ sơn, qui cách: size 10x6.5cm) (xk)
- Mã HS 44199000: Tô A10 bằng gỗ cao su, dụng cụ nhà bếp (đã tẩm sấy, phủ sơn, qui cách: size 25.4x8cm) (xk)
- Mã HS 44199000: Tô A7 bằng gỗ cao su, dụng cụ nhà bếp (đã tẩm sấy, phủ sơn, qui cách: size 17.5x8cm) (xk)
- Mã HS 44199000: Tô A8 bằng gỗ cao su, dụng cụ nhà bếp (đã tẩm sấy, phủ sơn, qui cách: size 20.3x8cm) (xk)
- Mã HS 44199000: Tô A9 bằng gỗ cao su, dụng cụ nhà bếp (đã tẩm sấy, phủ sơn, qui cách: size 22.5x8cm) (xk)
- Mã HS 44199000: Tô B9 bằng gỗ cao su, dụng cụ nhà bếp (đã tẩm sấy, phủ sơn, qui cách: size 22.5x8cm) (xk)
- Mã HS 44199000: Tô bằng gỗ Xà Cừ vườn trồng trong nước, size 18cm, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Tô C7 bằng gỗ cao su, dụng cụ nhà bếp (đã tẩm sấy, phủ sơn, qui cách: size 17.5x8cm) (xk)
- Mã HS 44199000: Tô C7-T bằng gỗ tràm, dụng cụ nhà bếp (đã tẩm sấy, phủ sơn, qui cách: size 17.5x8cm) (xk)
- Mã HS 44199000: Tô C9 bằng gỗ tràm, dụng cụ nhà bếp (đã tẩm sấy, phủ sơn, qui cách: size 22.5x4cm) (xk)
- Mã HS 44199000: Tô CG 6.5 bằng gỗ sao su, dụng cụ nhà bếp (đã tẩm sấy, phủ sơn, qui cách: size 16x8cm) (xk)
- Mã HS 44199000: Tô DV16 bằng gỗ cao su, dụng cụ nhà bếp (đã tẩm sấy, phủ sơn, qui cách: size 16x6cm) (xk)
- Mã HS 44199000: Tô DV19 bằng gỗ cao su, dụng cụ nhà bếp (đã tẩm sấy, phủ sơn, qui cách: size 19x6cm) (xk)
- Mã HS 44199000: Tô gáo dừa, đường kính 14-16 cm, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44199000: Tô Gáo dừa, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44199000: Tô gỗ cao su có nắp, KT tô: Dia 10xH3,5 inch, KT nắp: Dia 10xH1,8 inch. Hàng SX tại VN, mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Tô gỗ cao su có nắp, KT tô: Dia 14xH3,5 inch, KT nắp: Dia 14xH1,8 inch. Hàng SX tại VN, mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Tô gỗ cao su có nắp, KT tô: Dia 16xH3,5 inch, KT nắp: Dia 16xH1,8 inch. Hàng SX tại VN, mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Tô gỗ cao su có nắp, KT tô: Dia 18xH3,5 inch, KT nắp: Dia 18xH1,8 inch. Hàng SX tại VN, mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Tô gỗ cao su có nắp, KT tô: Dia 20xH3,5 inch, KT nắp: Dia 20xH1,8 inch. Hàng SX tại VN, mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Tô gỗ cao su có nắp, KT tô: Dia 8xH3,5 inch, KT nắp:Dia 8xH1,8 inch. Hàng SX tại VN, mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Tô gỗ cao su có nắp-MS WITH DOME COVER-12"- SIZE 12"*H3.5"-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Tô gỗ cao su có nắp-MS WITH DOME COVER-14"- SIZE 14"*H3.5"-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Tô gỗ cao su có nắp-MS WITH DOME COVER-16"- SIZE 16"*H3.5"-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Tô gỗ cao su có nắp-SALAD BOWL MS12-with cap- SIZE 30.5 * H8.1cm-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Tô gỗ cao su có nắp-SALAD BOWL MS14-with cap- SIZE 37 * H8.1cm-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Tô gỗ cao su có nắp-SALAD BOWL MS16-with cap- SIZE 41 * H8.1cm-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Tô gỗ cao su có nắp-TH 2960-14 WITH COVER- SIZE 14" * H3.5"-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Tô gỗ cao su có nắp-TH 2960-16 WITH COVER- SIZE 16" * H3.5"-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Tô gỗ cao su có nắp-TH 4117-13 WITH COVER- SIZE 13"* H10.5cm-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Tô gỗ cao su có nắp-TH 4117-15 WITH COVER- SIZE 15"*H10.5cm-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Tô gỗ cao su có nắp-TH 4117-17 WITH COVER- SIZE 17"*H10.5cm-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Tô gỗ cao su, KT: Dia 10xH6 cm. Hàng SX tại VN, mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Tô gỗ cao su, KT: Dia 14xH31,5 inch. Hàng SX tại VN, mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Tô gỗ cao su, KT: Dia 14xH4 cm. Hàng SX tại VN, mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Tô gỗ cao su, KT: Dia 14xH6,5 cm. Hàng SX tại VN, mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Tô gỗ cao su, KT: Dia 16xH31,5 inch. Hàng SX tại VN, mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Tô gỗ cao su, KT: Dia 16xH5 cm. Hàng SX tại VN, mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Tô gỗ cao su, KT: Dia 18xH31,5 inch. Hàng SX tại VN, mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Tô gỗ cao su, KT: Dia 18xH6 cm. Hàng SX tại VN, mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Tô gỗ cao su, KT: Dia 20xH31,5 inch. Hàng SX tại VN, mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Tô gỗ cao su, KT: Dia 22xH31,5 inch. Hàng SX tại VN, mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Tô gỗ cao su, KT: Dia 23xH8 cm. Hàng SX tại VN, mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Tô gỗ cao su-SALAD BOWL B11- SIZE 28 * H12cm-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Tô gỗ cao su-SALAD BOWL B14- SIZE 37 * H12cm-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Tô gỗ cao su-SALAD BOWL B16- SIZE 42 * H12cm-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Tô gỗ cao su-SALAD BOWL B18- SIZE 47 * H12cm-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Tô gỗ cao su-SALAD BOWL B20- SIZE 52 * H12cm-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Tô gỗ cao su-SALAD BOWL B22- SIZE 56 * H12cm-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Tô gỗ cao su-SALAD BOWL B7- SIZE 18 * H6.5cm-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Tô gỗ cao su-SALAD BOWL B9- SIZE 23 * H6.5cm-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Tô gỗ cao su-SALAD BOWL G6.5- SIZE 16.5 * H8cm-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Tô gỗ cao su-SALAD BOWL WDC 14/16/18B- SIZE 14/16/18-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Tô gỗ cao su-SALAD BOWL WDC 14/16/18N- SIZE 14/16/18-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Tô gỗ dừa (đường kính: 18,5 cm, chiều cao: 6,5cm, độ dày: 1cm), hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44199000: Tô gỗ tràm, KT: Dia 18xH8 cm. Hàng SX tại VN, mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Tô gỗ, cao 6cm, đường kính 11cm, 13.7cm bằng gỗ Xà Cừ. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Tô PS240 bằng gỗ cao su, dụng cụ nhà bếp (đã tẩm sấy, phủ sơn, qui cách: size 24x4cm) (xk)
- Mã HS 44199000: Tô S13 bằng gỗ tràm, dụng cụ nhà bếp (đã tẩm sấy, phủ sơn, qui cách: size 32.5x11.8cm) (xk)
- Mã HS 44199000: Tô S7 bằng gỗ cao su, dụng cụ nhà bếp (đã tẩm sấy, phủ sơn, qui cách: size 17.5x6cm) (xk)
- Mã HS 44199000: Tô trẹt 16.5x4.5cm bằng gỗ xà cừ, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Treo ly gố cao-su (20.5 x 20.5 x 1.5)cm (xk)
- Mã HS 44199000: Treo ly gố cao-su (26 x 7 x 1.5)cm (xk)
- Mã HS 44199000: Túi đũa gỗ Trường Sơn (10 đôi/túi).Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Vá canh (gỗ nhãn trong nước, tên khoa học: Euphoria longana lamk) (xk)
- Mã HS 44199000: Vá canh mini (gỗ nhãn trong nước, tên khoa học: Euphoria longana lamk) (xk)
- Mã HS 44199000: Vá canh to bằng gỗ tràm W9xL31cm (Hàng mới 100%, SX từ nguyên liệu gổ tràm vườn trồng) (xk)
- Mã HS 44199000: Vá cơm (gỗ nhãn trong nước, tên khoa học: Euphoria longana lamk) (xk)
- Mã HS 44199000: Vá dẹt (gỗ nhãn trong nước, tên khoa học: Euphoria longana lamk) (xk)
- Mã HS 44199000: Vá dẹt tròn (gỗ nhãn trong nước, tên khoa học: Euphoria longana lamk) (xk)
- Mã HS 44199000: VI-011/ Đũa gỗ (Loại B mỡ) 1 thùng/80 gói,1 gói/50đôi (xk)
- Mã HS 44199000: VI-013/ Đũa gỗ (Loại B mỡ) 1 thùng/50 gói,1 gói/100đôi (xk)
- Mã HS 44199000: VI-024/ Đũa gỗ (Loại B mỡ,bồ đề) 1 thùng/80 gói,1 gói/50đôi (xk)
- Mã HS 44199000: VI024/ Đũa gỗ tách VI-024 làm từ gỗ rừng trồng (4.000 đôi/kiện) (xk)
- Mã HS 44199000: VI028/ Đũa gỗ tách VI-028 làm từ gỗ rừng trồng (4.000 đôi/kiện) (xk)
- Mã HS 44199000: VI-038/ Đũa gỗ (Loại B mỡ,bồ đề) 1 thùng/200 gói,1 gói/20đôi (xk)
- Mã HS 44199000: Vòng treo đồ bếp, mã: 76b, làm từ gỗ nhãn, kt:25x12.5cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: Vòng treo đồ bếp, mã: 77, làm từ gỗ nhãn, kt:12.5x8cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 44199000: WOODEN CAWA CUP 12PC- Bộ tách bằng gỗ, làm bằng gỗ cao su, 12 cái/bộ., Mã AB-088B.Hàng mới 100%. Hàng không nhãn hiệu. (xk)
- Mã HS 44199000: WOODEN CAWA CUP 12PC- Bộ tách bằng gỗ, làm bằng gỗ cao su, 12 cái/bộ., Mã DV-B88.Hàng mới 100%. Hàng không nhãn hiệu. (xk)
- Mã HS 44199000: WOODEN TEA CUP W/SAUCER 6+6- Bộ tách bằng gỗ, làm bằng gỗ cao su, 12 cái/bộ. Mã AB-088A.Hàng mới 100%. Hàng không nhãn hiệu. (xk)
- Mã HS 44199000: WOODEN TEA CUP W/SAUCER 6+6- Bộ tách bằng gỗ, làm bằng gỗ cao su, 12 cái/bộ. Mã DV-A88 Hàng mới 100%. Hàng không nhãn hiệu. (xk)
- Mã HS 44199000: WOODEN TEA CUP W/SAUCER N CAWA CUP 6+6+6. Bộ tách bằng gỗ, làm bằng gỗ cao su, 18 cái/bộ.Mã AB-088C.Hàng mới 100%. Hàng không nhãn hiệu. (xk)
- Mã HS 44199000: WOODEN TEA CUP W/SAUCER N CAWA CUP 6+6+6. Bộ tách bằng gỗ, làm bằng gỗ cao su, 18 cái/bộ.Mã DV-C88.Hàng mới 100%. Hàng không nhãn hiệu. (xk)
- Mã HS 44199000: XẠN BẰNG GỖ NHÃN, HÀNG MỚI 100% (KHÔNG NHÃN HIỆU) (xk)
- Mã HS 44199000: Xẻng xào khắc chữ Fair Shovel 5*27.5/28cm bằng gỗ tràm (Hàng mới 100%, SX từ nguyên liệu gổ tràm vườn trồng) (xk)
- Mã HS 44201000: 000772-AA-b/ 492895- Đồ chặn sách (cặp 2 cái) (gỗ tràm bông vàng) (192x152x250)mm, nhãn hiệu Jonathan Charles (xk)
- Mã HS 44201000: 000804-AA-e/ 492986-MAH- Hộp (gỗ tràm bông vàng, sồi) (248x236x368)mm, nhãn hiệu Jonathan Charles (xk)
- Mã HS 44201000: 001110-AA-i/ 493391-GIL- Tấm treo tường (1 cặp 2 cái) (gỗ tràm bông vàng)(457x25x965)mm, nhãn hiệu Jonathan Charles (xk)
- Mã HS 44201000: 001310-YP-c/ DCF-297- Mẫu gỗ (bằng MDF)(140x80x3)mm, dùng cho đồ trang trí nội thất, hàng không nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: 001438-AA-d/ 493747-WAL- Đồ chặn sách (cặp 2 cái) (gỗ tràm bông vàng) (112x236x210)mm, nhãn hiệu Jonathan Charles (xk)
- Mã HS 44201000: 001873-AA-2/ 494201-G- Khay (gỗ tràm bông vàng) (710x457x123)mm, nhãn hiệu Jonathan Charles (xk)
- Mã HS 44201000: 001873-AB-i/ 494201-S- Khay (gỗ tràm bông vàng) (710x457x123)mm, nhãn hiệu Jonathan Charles (xk)
- Mã HS 44201000: 004299-AA-g/ 530150-18D-NAC- Khay (gỗ tràm bông vàng) (458x458x62)mm, nhãn hiệu Jonathan Charles (xk)
- Mã HS 44201000: 004300-AA-i/ 530150-14D-NAC- Khay (gỗ tràm bông vàng) (355x355x62)mm, nhãn hiệu Jonathan Charles (xk)
- Mã HS 44201000: 005947-Y5-j/ DCF-261- Bảng mẫu màu (bằng MDF) (140x80x6)mm, dùng cho đồ trang trí nội thất, hàng không nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: 005947-ZI-b/ DCF-083- Tấm trang trí (gỗ alder)(140x80x6)mm, nhãn hiệu Jonathan Charles (xk)
- Mã HS 44201000: 007343-AW/ DCF-363- Mẫu gỗ (bằng MDF)(80x140x3)mm, dùng cho đồ trang trí nội thất, hàng không nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: 008630-AA-c/ 540040-WAL- Khung tranh (gỗ beech) (1187x51x1505)mm, nhãn hiệu Jonathan Charles (xk)
- Mã HS 44201000: 008634-AA-c/ 540043-WAL- Khung tranh (gỗ beech) (984x51x1466)mm, nhãn hiệu Jonathan Charles (xk)
- Mã HS 44201000: 008982-AA-c/ 540084-WAL- Khung tranh (gỗ tràm bông vàng, beech) (704x51x958)mm, nhãn hiệu Jonathan Charles (xk)
- Mã HS 44201000: 010310-AA-c/ 495963-LPC- Hộp (bằng MDF) (200x500x250)mm, hàng không nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: 011996-AA/ DCF-691- Bảng mẫu màu (bằng MDF) (80x140x3)mm, hàng không nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: 011997-AA/ DCF-692- Bảng mẫu màu (bằng MDF) (80x140x3)mm, hàng không nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: 011998-AA/ DCF-693- Bảng mẫu màu (bằng MDF) (80x140x3)mm, hàng không nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: 012002-AA/ DCF-694- Bảng mẫu màu (bằng MDF) (80x140x3)mm, hàng không nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: 012003-AA/ DCF-695- Bảng mẫu màu (bằng MDF) (80x140x3)mm, hàng không nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: 012005-AA/ DCF-697- Bảng mẫu màu (bằng MDF) (80x140x3)mm, hàng không nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: 012006-AA/ DCF-698- Bảng mẫu màu (bằng MDF) (80x140x3)mm, hàng không nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: 1100-247/ Nón trang trí gỗ 22-1/4 x 22-1/4 x 68 inch (xk)
- Mã HS 44201000: 3002-047/ Tấm tranh trang trí gỗ 25 x 1-1/2 x 25 inch (xk)
- Mã HS 44201000: 3202-361/ Tấm tranh trang trí gỗ (mới) 56-1/4 x 0-3/4 x 49-1/2 inch (xk)
- Mã HS 44201000: Án gió 2 tấm B36 (Ván MDF, làm bằng gỗ tạp) (xk)
- Mã HS 44201000: Án gió 2 tấm G36 (Ván MDF, làm bằng gỗ tạp) (xk)
- Mã HS 44201000: ÁO CHÙM LỒNG CHIM (xk)
- Mã HS 44201000: AXH17001.ITW/ Cột trang trí gỗ 18 x 18 x 67 inch (xk)
- Mã HS 44201000: Bàn chữ nhật SRA20 (Ván MDF, làm bằng gỗ tạp) (xk)
- Mã HS 44201000: bàn chữ nhật SRA25 (Ván MDF, làm bằng gỗ tạp) (xk)
- Mã HS 44201000: Bảng tên làm bằng gỗ xoài dùng để trang trí trong nhà (kích cỡ 5cm x 6cm) mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: BÌNH HỒ LÔ BẰNG GỖ ÉP (xk)
- Mã HS 44201000: Bình xịt dùng để đựng xà bông bằng gỗ tràm-ACACIA SOAP DISPENSER-2001- 02-DACACIA2001- Size 2.95" * 2.95" * 6.89"- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: Bình xịt dùng để đựng xà bông bằng gỗ tràm-ACACIA SOAP PUMP HOLDER-1002- 02-DACACIA1002- Size 2.95" * 2.95" * 6.89"- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: BỘ 2 CON HEO BẰNG GỖ NHÃN, HÀNG MỚI 100% (KHÔNG NHÃN HIỆU) (xk)
- Mã HS 44201000: BỘ 2 CON VOI BẰNG GỖ NHÃN, HÀNG MỚI 100% (KHÔNG NHÃN HIỆU) (xk)
- Mã HS 44201000: Bộ đồ cúng 30 (Ván MDF, làm bằng gỗ tạp) (xk)
- Mã HS 44201000: Bộ đồ cúng C15 (Ván MDF, làm bằng gỗ tạp) (xk)
- Mã HS 44201000: Bộ đồ cúng C18 (Ván MDF, làm bằng gỗ tạp) (xk)
- Mã HS 44201000: Bộ đồ cúng K20 (Ván MDF, làm bằng gỗ tạp) (xk)
- Mã HS 44201000: Bộ đồ cúng SD25 (Ván MDF, làm bằng gỗ tạp) (xk)
- Mã HS 44201000: Bộ đồ cúng TN15 (Ván MDF, làm bằng gỗ tạp) (xk)
- Mã HS 44201000: Bộ trang trí hình 4x4 bằng gỗ thông, nhãn hiệu Foundation Decor, kích thước 102x102x33mm, 1 bộ gồm 1 cái, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: Bộ trang trí hình bông hoa bằng gỗ cao su, nhãn hiệu Foundation Decor, kích thước 78x110x12mm, 1 bộ gồm 8 cái, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: Bộ trang trí hình bóng vợt bằng MDF, nhãn hiệu Foundation Decor, kích thước 362x62x5mm, 1 bộ gồm 42 cái, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: Bộ trang trí hình cà rốt bằng gỗ cao su, nhãn hiệu Foundation Decor, kích thước 78x110x12mm, 1 bộ gồm 8 cái, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: Bộ trang trí hình cây nấm bằng gỗ thông, nhãn hiệu Foundation Decor, kích thước 208x185x25mm, 1 bộ gồm 43 cái, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: Bộ trang trí hình Giáng sinh bằng MDF, nhãn hiệu Foundation Decor, kích thước 362x62x5mm, 1 bộ gồm 38 cái, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: Bộ trang trí hình ngôi sao bằng gỗ cao su, nhãn hiệu Foundation Decor, kích thước 78x110x12mm, 1 bộ gồm 4 cái, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: Bộ trang trí hình trái dâu bằng gỗ cao su, nhãn hiệu Foundation Decor, kích thước 78x110x12mm, 1 bộ gồm 8 cái, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: Bộ trang trí hìnhThần Lùn Olive & Odi bằng gỗ thông, nhãn hiệu Foundation Decor, kích thước 176x125x25mm, 1 bộ gồm 20 cái, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: Bộ treo trang trí hình Chúa 3 quân 2 con cừu bằng quế (Hàng mới 100%, Sản xuất từ nguyên liệu quế vườn trồng), không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44201000: Bút gỗ dùng để trang trí trong nhà, mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: CÁI CỌC BẰNG GỖ CAO SU (xk)
- Mã HS 44201000: CÂY CẢNH GHÉP TỪ GỖ ĐÃ SẤY KHÔ DÙNG TRANG TRÍ (xk)
- Mã HS 44201000: Chân đế lót chậu hoa làm bằng gỗ sồi FSC 100%, (FCS: CATEGORY: FSC100%, TSUD-COC-000348) Dia15h20cm. Hàng mới 100% SXVN (xk)
- Mã HS 44201000: Chân đế lót chậu hoa làm bằng gỗ sồi FSC 100%, (FCS: CATEGORY: FSC100%, TSUD-COC-000348) Dia22h16cm. Hàng mới 100% SXVN (xk)
- Mã HS 44201000: Chân đế lót chậu hoa làm bằng gỗ sồi, FCS100%, (CATEGORY: FSC100%, TSUD-COC-000348) Dia28h30cm. Hàng mới 100% SXVN (xk)
- Mã HS 44201000: Chậu cây (hình hộp) 110x110x240 (cm) (BẰNG VÁN ÉP MDF,không thương hiệu, MỚI 100%, SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM) (xk)
- Mã HS 44201000: Chậu hoa bằng gỗ tràm 40*35*50 cm không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44201000: Chậu hoa trang trí (Ogenmelon plant pot 30)gỗ tràm trong nước (12.6x26x27.2)cm, đã bào sơn hoàn chỉnh, hàng mới 100%, không nhãn hiệu(FSC 100% ACACIA MANGIUM WOOD,CERTIFICATE NO.:CU-COC-812370) (xk)
- Mã HS 44201000: Chậu hoa trang trí(Ogenmelon plant pot38) gỗ tràm mua trong nước(28.3x40x33.5)cm, đã bào sơn hoàn chỉnh, mới 100%,hàng không nhãn hiệu,(FSC 100% ACACIA MANGIUM WOOD,CERTIFICATE NO.:CU-COC-812370) (xk)
- Mã HS 44201000: Chim đại bàng bằng gỗ tràm 70*40*50 cm không nhãn hiệu mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: Chim sẻ Baby không sơn 60mm (Sản phẩm trang trí bằng gỗ oak NK). Hàng mới 100%, Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 44201000: Chim sẻ Baby nâu khói 60mm (Sản phẩm trang trí bằng gỗ oak NK). Hàng mới 100%, Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 44201000: Chim sẻ Mama không sơn 80mm (Sản phẩm trang trí bằng gỗ oak NK). Hàng mới 100%, Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 44201000: Chim sẻ Mama nâu khói 80mm (Sản phẩm trang trí bằng gỗ oak NK). Hàng mới 100%, Việt Nam sản xuất. (xk)
- - Mã HS 44201000: Chim sẻ Papa không sơn 100mm (Sản phẩm trang trí bằng gỗ oak NK). Hàng mới 100%, Việt Nam sản xuất. (xk)

Bài đăng phổ biến từ blog này

     - Mã HS 29252900: Nguyên liệu thực phẩm: L-ARGININE HCL. Lot: 200410. Hạn SD:09/04/2023. Hàng mới 100%. 25kg/drum. NSX:Ningbo Yuanfa Bioengineering Co., Ltd (nk)     - Mã HS 29252900: NIPAHEX G,Thành phần Chlorhexidine gluconate dùng trong ngành sản xuất mỹ phẩm, 220kg/Drum, Hàng mới 100%,Mã cas: 18472-51-0. (nk)     - Mã HS 29252900: PHR1294-1G Chlorhexidine digluconate Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm CAS 18472-51-0 (nk)     - Mã HS 29252900: RO002071/ Chất lưu hóa cao su NOCCELER DT Imin và các dẫn xuất của chúng dùng để làm phụ gia cao su (CAS No. 97-39-2) (nk)     - Mã HS 29252900: RUBBER ACCELERATOR ORICEL DPG GRANULE 6MTS (Diphenyl Guanidine- C13H13N3- Hóa chất xúc tiến ngành cao su) 20kg/bag.TC:300 bag. Hàng mới 100%. CAS:102-06-7 (nk)     - Mã HS 29252900: SOXINOL D-G/ Chất xúc tác làm nhanh quá trình lưu hóa cao su D-G, hợp chất chức carboxyimit (kể cả sacarin và muối của nó) và các hợp chất chức imin (nk)     - Mã HS 29252900: STABAXOL-1/ Bis (2,-diisopropylphenyl c
    - Mã HS 38109000: Chất khử bọt nước thải 101 (nk)     - Mã HS 38109000: Chất khử kim loại-RHM-645 Substance (xử lý đồng kẽm) (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm giảm oxy hoá thiếc hàn (dùng bổ trợ cho việc hàn thiếc) (Alpha Dross Reducer DR96) (100g/lọ) (hàng mới 100%) (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch bề mặt kim loại 46-134 (dùng trong sản xuất chip), mã cas: 78-92-2, công thức hóa học: C4H10O, (1 gallon3.7854 lít), doanh nghiệp đã khai báo hóa chất, hàng mới 100%, xuất xứ Mỹ. (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch kim loại Menzerna Mới 100% (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch màng sáp-106 (Dùng làm sạch bề mặt đầu golf) (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch mối hàn JS-810, thành phần: Mixed alcohol solvent, Anti volatile agent, Foaming agent, Antioxidants, Flux, Activator, Refined resin. Hàng mới 100% (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch mối hàn, JX-200, (thành phần chính bao gồm: IPA, Alcohol, surface active agent). Hàng mới 100% (nk)     - Mã HS 38109000: C
    - Mã HS 39079990: Chất làm tăng độ bóng dạng hạt #T-701A (Leveling Additive T- 701A). Kết quả của cục kiểm định số 246/TB-KĐ I ngày 17/5/2019 (nk)     - Mã HS 39079990: CHẤT PHỤ GIA/NGUYÊN LIỆU SX BỘT SƠN TĨNH ĐIỆN (REACRONE RLP-111 "Chất tạo bóng bề mặt sơn"). HÀNG MỚI 100%. (nk)     - Mã HS 39079990: CHẤT TĂNG ĐỘ BÁM, PROMOTER ERUCIC-C719 DÙNG SẢN XUẤT MỰC IN, DẠNG LỎNG (nk)     - Mã HS 39079990: CHẤT TĂNG ĐỘ DÍNH PROMOTER ERUCIC-ADP, DÙNG ĐỂ SẢN XUẤT MỰC IN, DẠNG BỘT (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPBK473IBK/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS E473I-BLACK (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPBK473IIV/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS E473I-IVORY (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPBK475IBK/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS S475I-BLACK (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPHA475IBK/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS HA475-BLACK (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPLX7035BK/ Hạt nhựa p