Chuyển đến nội dung chính
- Mã HS 44111400: PE-PAC-01-0007P001-SKID/ Linh kiện đóng gói bằng gỗ (Ván ép SKID (540x480x10)mm), dùng để đóng gói sản phẩm mô tơ điện, Oder 491149 (xk)
- Mã HS 44111400: PE-PAC-01-0007P001-SKID/ Linh kiện đóng gói bằng gỗ (Ván ép SKID (540x480x10)mm), dùng để đóng gói sản phẩm mô tơ điện, Oder 491150 (xk)
- Mã HS 44111400: PE-PAC-01-0007P001-SKID/ Linh kiện đóng gói bằng gỗ (Ván ép SKID (540x480x10)mm), dùng để đóng gói sản phẩm mô tơ điện, Oder 491151 (xk)
- Mã HS 44111400: PE-PAC-01-0007P001-SKID/ Linh kiện đóng gói bằng gỗ (Ván ép SKID (540x480x10)mm), dùng để đóng gói sản phẩm mô tơ điện, Oder 491152 (xk)
- Mã HS 44111400: PE-PAC-01-0007P001-SKID/ Linh kiện đóng gói bằng gỗ (Ván ép SKID (540x480x10)mm), dùng để đóng gói sản phẩm mô tơ điện, Oder 492079 (xk)
- Mã HS 44111400: PE-PAC-01-0007P001-SKID/ Linh kiện đóng gói bằng gỗ (Ván ép SKID (540x480x10)mm), dùng để đóng gói sản phẩm mô tơ điện, Oder 492080 (xk)
- Mã HS 44111400: PE-PAC-01-0007P001-SKID/ Linh kiện đóng gói bằng gỗ (Ván ép SKID (540x480x10)mm), dùng để đóng gói sản phẩm mô tơ điện, Oder 492081 (xk)
- Mã HS 44111400: PE-PAC-01-0007P001-SKID/ Linh kiện đóng gói bằng gỗ (Ván ép SKID (540x480x10)mm), dùng để đóng gói sản phẩm mô tơ điện, Oder 492082 (xk)
- Mã HS 44111400: PE-PAC-01-0007P005-SKID/ Linh kiện đóng gói bằng gỗ (Ván ép SKID (668x540x10)mm), dùng để đóng gói sản phẩm mô tơ điện, Oder 488610 (xk)
- Mã HS 44111400: PE-PAC-01-0009P001-H-SKID/ Linh kiện đóng gói bằng gỗ (Ván ép SKID (480x544x22)mm), dùng để đóng gói sản phẩm mô tơ điện, Oder 488440 (xk)
- Mã HS 44111400: PE-PAC-01-0009P001-H-SKID/ Linh kiện đóng gói bằng gỗ (Ván ép SKID (480x544x22)mm), dùng để đóng gói sản phẩm mô tơ điện, Oder 488441 (xk)
- Mã HS 44111400: PE-PAC-01-0009P001-H-SKID/ Linh kiện đóng gói bằng gỗ (Ván ép SKID (480x544x22)mm), dùng để đóng gói sản phẩm mô tơ điện, Oder 488442 (xk)
- Mã HS 44111400: PE-PAC-01-0009P001-H-SKID/ Linh kiện đóng gói bằng gỗ (Ván ép SKID (480x544x22)mm), dùng để đóng gói sản phẩm mô tơ điện, Oder 489650 (xk)
- Mã HS 44111400: PE-PAC-01-0009P001-H-SKID/ Linh kiện đóng gói bằng gỗ (Ván ép SKID (480x544x22)mm), dùng để đóng gói sản phẩm mô tơ điện, Oder 489651 (xk)
- Mã HS 44111400: PE-PAC-01-0009P001-H-SKID/ Linh kiện đóng gói bằng gỗ (Ván ép SKID (480x544x22)mm), dùng để đóng gói sản phẩm mô tơ điện, Oder 489652 (xk)
- Mã HS 44111400: PE-PAC-01-0009P001-H-SKID/ Linh kiện đóng gói bằng gỗ (Ván ép SKID (480x544x22)mm), dùng để đóng gói sản phẩm mô tơ điện, Oder 489653 (xk)
- Mã HS 44111400: PE-PAC-01-0009P001-H-SKID/ Linh kiện đóng gói bằng gỗ (Ván ép SKID (480x544x22)mm), dùng để đóng gói sản phẩm mô tơ điện, Oder 489654 (xk)
- Mã HS 44111400: PE-PAC-01-0009P001-H-SKID/ Linh kiện đóng gói bằng gỗ (Ván ép SKID (480x544x22)mm), dùng để đóng gói sản phẩm mô tơ điện, Oder 491158 (xk)
- Mã HS 44111400: PE-PAC-01-0009P001-H-SKID/ Linh kiện đóng gói bằng gỗ (Ván ép SKID (480x544x22)mm), dùng để đóng gói sản phẩm mô tơ điện, Oder 491159 (xk)
- Mã HS 44111400: PE-PAC-01-0009P001-H-SKID/ Linh kiện đóng gói bằng gỗ (Ván ép SKID (480x544x22)mm), dùng để đóng gói sản phẩm mô tơ điện, Oder 491160 (xk)
- Mã HS 44111400: PE-PAC-01-0009P001-H-SKID/ Linh kiện đóng gói bằng gỗ (Ván ép SKID (480x544x22)mm), dùng để đóng gói sản phẩm mô tơ điện, Oder 491161 (xk)
- Mã HS 44111400: PE-PAC-01-0009P001-H-SKID/ Linh kiện đóng gói bằng gỗ (Ván ép SKID (480x544x22)mm), dùng để đóng gói sản phẩm mô tơ điện, Oder 492088 (xk)
- Mã HS 44111400: PE-PAC-01-0009P001-H-SKID/ Linh kiện đóng gói bằng gỗ (Ván ép SKID (480x544x22)mm), dùng để đóng gói sản phẩm mô tơ điện, Oder 492089 (xk)
- Mã HS 44111400: PE-PAC-01-0009P001-H-SKID/ Linh kiện đóng gói bằng gỗ (Ván ép SKID (480x544x22)mm), dùng để đóng gói sản phẩm mô tơ điện, Oder 492090 (xk)
- Mã HS 44111400: PE-PAC-01-0009P001-H-SKID/ Linh kiện đóng gói bằng gỗ (Ván ép SKID (480x544x22)mm), dùng để đóng gói sản phẩm mô tơ điện, Oder 492091 (xk)
- Mã HS 44111400: PE-PAC-01-0012P001-H-SKID/ Linh kiện đóng gói bằng gỗ (Ván ép SKID (540x668x22)mm), dùng để đóng gói sản phẩm mô tơ điện, Oder 488448 (xk)
- Mã HS 44111400: PE-PAC-01-0012P001-H-SKID/ Linh kiện đóng gói bằng gỗ (Ván ép SKID (540x668x22)mm), dùng để đóng gói sản phẩm mô tơ điện, Oder 488449 (xk)
- Mã HS 44111400: PE-PAC-01-0012P001-H-SKID/ Linh kiện đóng gói bằng gỗ (Ván ép SKID (540x668x22)mm), dùng để đóng gói sản phẩm mô tơ điện, Oder 488450 (xk)
- Mã HS 44111400: PE-PAC-01-0012P001-H-SKID/ Linh kiện đóng gói bằng gỗ (Ván ép SKID (540x668x22)mm), dùng để đóng gói sản phẩm mô tơ điện, Oder 489662 (xk)
- Mã HS 44111400: PE-PAC-01-0012P001-H-SKID/ Linh kiện đóng gói bằng gỗ (Ván ép SKID (540x668x22)mm), dùng để đóng gói sản phẩm mô tơ điện, Oder 489663 (xk)
- Mã HS 44111400: PE-PAC-01-0012P001-H-SKID/ Linh kiện đóng gói bằng gỗ (Ván ép SKID (540x668x22)mm), dùng để đóng gói sản phẩm mô tơ điện, Oder 489664 (xk)
- Mã HS 44111400: PE-PAC-01-0012P001-H-SKID/ Linh kiện đóng gói bằng gỗ (Ván ép SKID (540x668x22)mm), dùng để đóng gói sản phẩm mô tơ điện, Oder 489665 (xk)
- Mã HS 44111400: PE-PAC-01-0012P001-H-SKID/ Linh kiện đóng gói bằng gỗ (Ván ép SKID (540x668x22)mm), dùng để đóng gói sản phẩm mô tơ điện, Oder 491168 (xk)
- Mã HS 44111400: PE-PAC-01-0012P001-H-SKID/ Linh kiện đóng gói bằng gỗ (Ván ép SKID (540x668x22)mm), dùng để đóng gói sản phẩm mô tơ điện, Oder 491169 (xk)
- Mã HS 44111400: PE-PAC-01-0012P001-H-SKID/ Linh kiện đóng gói bằng gỗ (Ván ép SKID (540x668x22)mm), dùng để đóng gói sản phẩm mô tơ điện, Oder 491170 (xk)
- Mã HS 44111400: PE-PAC-01-0012P001-H-SKID/ Linh kiện đóng gói bằng gỗ (Ván ép SKID (540x668x22)mm), dùng để đóng gói sản phẩm mô tơ điện, Oder 491171 (xk)
- Mã HS 44111400: PE-PAC-01-0012P001-H-SKID/ Linh kiện đóng gói bằng gỗ (Ván ép SKID (540x668x22)mm), dùng để đóng gói sản phẩm mô tơ điện, Oder 491172 (xk)
- Mã HS 44111400: PE-PAC-01-0012P001-H-SKID/ Linh kiện đóng gói bằng gỗ (Ván ép SKID (540x668x22)mm), dùng để đóng gói sản phẩm mô tơ điện, Oder 492096 (xk)
- Mã HS 44111400: PE-PAC-01-0012P001-H-SKID/ Linh kiện đóng gói bằng gỗ (Ván ép SKID (540x668x22)mm), dùng để đóng gói sản phẩm mô tơ điện, Oder 492097 (xk)
- Mã HS 44111400: PE-PAC-01-0012P001-H-SKID/ Linh kiện đóng gói bằng gỗ (Ván ép SKID (540x668x22)mm), dùng để đóng gói sản phẩm mô tơ điện, Oder 492098 (xk)
- Mã HS 44111400: PE-PAC-01-0012P001-H-SKID/ Linh kiện đóng gói bằng gỗ (Ván ép SKID (540x668x22)mm), dùng để đóng gói sản phẩm mô tơ điện, Oder 492099 (xk)
- Mã HS 44111400: PE-PAC-01-0030P001-SKID/ Linh kiện đóng gói bằng gỗ (Ván ép SKID (668x540x10)mm), dùng để đóng gói sản phẩm mô tơ điện, Oder 488467 (xk)
- Mã HS 44111400: PE-PAC-01-0030P001-SKID/ Linh kiện đóng gói bằng gỗ (Ván ép SKID (668x540x10)mm), dùng để đóng gói sản phẩm mô tơ điện, Oder 488468 (xk)
- Mã HS 44111400: PE-PAC-01-0030P001-SKID/ Linh kiện đóng gói bằng gỗ (Ván ép SKID (668x540x10)mm), dùng để đóng gói sản phẩm mô tơ điện, Oder 488469 (xk)
- Mã HS 44111400: PE-PAC-01-0030P001-SKID/ Linh kiện đóng gói bằng gỗ (Ván ép SKID (668x540x10)mm), dùng để đóng gói sản phẩm mô tơ điện, Oder 489682 (xk)
- Mã HS 44111400: PE-PAC-01-0030P001-SKID/ Linh kiện đóng gói bằng gỗ (Ván ép SKID (668x540x10)mm), dùng để đóng gói sản phẩm mô tơ điện, Oder 489683 (xk)
- Mã HS 44111400: PE-PAC-01-0030P001-SKID/ Linh kiện đóng gói bằng gỗ (Ván ép SKID (668x540x10)mm), dùng để đóng gói sản phẩm mô tơ điện, Oder 489684 (xk)
- Mã HS 44111400: PE-PAC-01-0030P001-SKID/ Linh kiện đóng gói bằng gỗ (Ván ép SKID (668x540x10)mm), dùng để đóng gói sản phẩm mô tơ điện, Oder 489685 (xk)
- Mã HS 44111400: PE-PAC-01-0030P001-SKID/ Linh kiện đóng gói bằng gỗ (Ván ép SKID (668x540x10)mm), dùng để đóng gói sản phẩm mô tơ điện, Oder 491198 (xk)
- Mã HS 44111400: PE-PAC-01-0030P001-SKID/ Linh kiện đóng gói bằng gỗ (Ván ép SKID (668x540x10)mm), dùng để đóng gói sản phẩm mô tơ điện, Oder 491199 (xk)
- Mã HS 44111400: PE-PAC-01-0030P001-SKID/ Linh kiện đóng gói bằng gỗ (Ván ép SKID (668x540x10)mm), dùng để đóng gói sản phẩm mô tơ điện, Oder 491200 (xk)
- Mã HS 44111400: PE-PAC-01-0030P001-SKID/ Linh kiện đóng gói bằng gỗ (Ván ép SKID (668x540x10)mm), dùng để đóng gói sản phẩm mô tơ điện, Oder 491201 (xk)
- Mã HS 44111400: PE-PAC-01-0030P001-SKID/ Linh kiện đóng gói bằng gỗ (Ván ép SKID (668x540x10)mm), dùng để đóng gói sản phẩm mô tơ điện, Oder 491202 (xk)
- Mã HS 44111400: PE-PAC-01-0030P001-SKID/ Linh kiện đóng gói bằng gỗ (Ván ép SKID (668x540x10)mm), dùng để đóng gói sản phẩm mô tơ điện, Oder 492115 (xk)
- Mã HS 44111400: PE-PAC-01-0030P001-SKID/ Linh kiện đóng gói bằng gỗ (Ván ép SKID (668x540x10)mm), dùng để đóng gói sản phẩm mô tơ điện, Oder 492116 (xk)
- Mã HS 44111400: PE-PAC-01-0030P001-SKID/ Linh kiện đóng gói bằng gỗ (Ván ép SKID (668x540x10)mm), dùng để đóng gói sản phẩm mô tơ điện, Oder 492117 (xk)
- Mã HS 44111400: PE-PAC-01-0031P009-SKID/ Linh kiện đóng gói bằng gỗ (Ván ép SKID (668x540x10)mm), dùng để đóng gói sản phẩm mô tơ điện, Oder 488551 (xk)
- Mã HS 44111400: PE-PAC-01-0031P009-SKID/ Linh kiện đóng gói bằng gỗ (Ván ép SKID (668x540x10)mm), dùng để đóng gói sản phẩm mô tơ điện, Oder 488552 (xk)
- Mã HS 44111400: PK-BAR-1/ Linh kiện đóng gói bằng gỗ (Vách ngăn thùng gỗ bằng ván ép (950x38)mm), dùng để đóng gói linh kiện mô tơ điện/ PAC4974P001-BAR, PO IP013351 (xk)
- Mã HS 44111400: PK-CARTON-5/ Linh kiện đóng gói bằng gỗ (Đế thùng gỗ bằng ván ép (1130x950x10)mm), dùng để đóng gói linh kiện mô tơ điện/ PAC4972P001-SKID, PO IP013351 (xk)
- Mã HS 44111400: Sàn gỗ kt 2100*3000*135mm, Mới 100% (xk)
- Mã HS 44111400: Tấm gỗ công nghiệp MDF (D1200x R800x12mm) (xk)
- Mã HS 44111400: Tấm gỗ công nghiệp MDF 1100x350x12mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44111400: Tấm gỗ công nghiệp MDF 400x400x15mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44111400: Tấm Gỗ được làm từ gỗ ván ép kích thước: 1060* 880 * 10 mm (xk)
- Mã HS 44111400: Tấm gỗ MDF (KT L1600 * W800 * D11 mm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44111400: Tấm gỗ MDF KT 1.22x2.44 2 mặt trắng 15mm (xk)
- Mã HS 44111400: Tấm gỗ ô can bọc viền 122CM*244CM*1.5CM, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44111400: Tấm gỗ phíp 35CM*35CM*5MM, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44111400: Tấm lót sàn bằng ván MDF, phủ hoa văn 1055, kích thước 1210mm x 166mm x 9.5mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44111400: Tấm lót sàn bằng ván MDF, phủ hoa văn 1191, kích thước 1210mm x 196mm x 8mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44111400: Tấm lót sàn bằng ván MDF, phủ hoa văn 1192, kích thước 1210mm x 196mm x 8mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44111400: Tấm lót sàn bằng ván MDF, phủ hoa văn 1193, kích thước 1210mm x 166mm x 9.5mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44111400: Tấm lót sàn bằng ván MDF, phủ hoa văn 1230, kích thước 1213mm x 92/144/196mm x 12mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44111400: Tấm lót sàn bằng ván MDF, phủ hoa văn 1230, kích thước 1213mm x 92mm/144mm/196mm x 12mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44111400: Tấm lót sàn bằng ván MDF, phủ hoa văn 1231, kích thước 1213mm x 92mm/144mm/196mm x 12mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44111400: Tấm lót sàn bằng ván MDF, phủ hoa văn 1270, kích thước 1210mm x 166mm x 9.5mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44111400: Tấm lót sàn bằng ván MDF, phủ hoa văn 1430, kích thước 608/1215.5/1823mm x 102mm x 12mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44111400: Tấm lót sàn bằng ván MDF, phủ hoa văn 1533, kích thước 1212mm x 196mm x 12mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44111400: Tấm lót sàn bằng ván MDF, phủ hoa văn 1538, kích thước 1212mm x 196mm x 12mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44111400: Tấm lót sàn bằng ván MDF, phủ hoa văn 1552, kích thước 608/1215.5/1823mm x 102mm x 12mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44111400: Tấm lót sàn bằng ván MDF, phủ hoa văn 1554, kích thước 1215.5mm/608mm/1823mm x 102mm x 12mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44111400: Tấm lót sàn bằng ván MDF, phủ hoa văn 1554, kích thước 608/1215.5/1823mm x 102mm x 12mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44111400: Tấm lót sàn bằng ván MDF, phủ hoa văn 1554, kích thước 608mm/1215.5mm/1823mm x 102mm x 12mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44111400: Tấm lót sàn bằng ván MDF, phủ hoa văn 1557, kích thước 1215.5mm/608mm/1823mm x 102mm x 12mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44111400: Tấm lót sàn bằng ván MDF, phủ hoa văn 1557, kích thước 608/1215.5/1823mm x 102mm x 12mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44111400: Tấm lót sàn bằng ván MDF, phủ hoa văn 1557, kích thước 608mm/1215.5mm/1823mm x 102mm x 12mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44111400: Tấm lót sàn bằng ván MDF, phủ hoa văn 1566, kích thước 608/1215.5/1823mm x 102mm x 12mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44111400: Tấm lót sàn bằng ván MDF, phủ hoa văn 1566, kích thước 608mm/1215.5mm/1823mm x 102mm x 12mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44111400: Tấm lót sàn bằng ván MDF, phủ hoa văn 1591, kích thước 1212mm x 196mm x 12mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44111400: Tấm lót sàn bằng ván MDF, phủ hoa văn 1593, kích thước 1212mm x 196mm x 12mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44111400: Tấm lót sàn bằng ván MDF, phủ hoa văn 2032, kích thước 1213mm x 92mm/144mm/196mm x 12mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44111400: Tấm lót sàn bằng ván MDF, phủ hoa văn 405V2, kích thước 1212mm x 196mm x 12mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44111400: Tấm lót sàn bằng ván MDF, phủ hoa văn 479V2, kích thước 1212mm x 196mm x 12mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44111400: Tấm lót sàn bằng ván MDF, phủ hoa văn 480V2, kích thước 1212mm x 196mm x 12mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44111400: Tấm lót sàn bằng ván MDF, phủ hoa văn 773, kích thước 1213mm x 92/144/196mm x 13.5mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44111400: Tấm lót sàn bằng ván MDF, phủ hoa văn 775, kích thước 1210mm x 166mm x 9.5mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44111400: Tấm lót sàn bằng ván MDF, phủ hoa văn 775, kích thước 1212mm x 167mm x 13.5mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44111400: Tấm lót sàn bằng ván MDF, phủ hoa văn 810, kích thước 1212mm x 167mm x 13.5mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44111400: Tấm lót sàn bằng ván MDF, phủ hoa văn 810, kích thước 1212mm x 196mm x 12mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44111400: Tấm lót sàn bằng ván MDF, phủ hoa văn 810, kích thước 1213mm x 92/144/196mm x 13.5mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44111400: Tấm lót sàn bằng ván MDF, phủ hoa văn 810V2, kích thước 1212mm x 196mm x 12mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44111400: Tấm lót sàn bằng ván MDF, phủ hoa văn 836, kích thước 1212mm x 196mm x 12mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44111400: Tấm lót sàn bằng ván MDF, phủ hoa văn 836, kích thước 1215.5mm/608mm/1823mm x 102mm x 12mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44111400: Tấm lót sàn bằng ván MDF, phủ hoa văn 836V2, kích thước 1212mm x 196mm x 12mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44111400: Tấm lót sàn bằng ván MDF, phủ hoa văn 841V2, kích thước 1212mm x 196mm x 12mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44111400: Tấm lót sàn bằng ván MDF, phủ hoa văn 842, kích thước 1210mm x 166mm x 9.5mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44111400: Tấm lót sàn bằng ván MDF, phủ hoa văn 842, kích thước 1212mm x 196mm x 12mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44111400: Tấm lót sàn bằng ván MDF, phủ hoa văn 842V2, kích thước 1212mm x 196mm x 12mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44111400: Tấm lót sàn bằng ván MDF, phủ hoa văn 846, kích thước 1212mm x 167mm x 13.5mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44111400: Tấm lót sàn bằng ván MDF, phủ hoa văn 846, kích thước 1212mm x 196mm x 12mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44111400: Tấm lót sàn bằng ván MDF, phủ hoa văn 846, kích thước 1213mm x 92/144/196mm x 13.5mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44111400: Tấm lót sàn bằng ván MDF, phủ hoa văn 846V2, kích thước 1212mm x 196mm x 12mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44111400: Tấm lót sàn bằng ván MDF, phủ hoa văn 846-v2, kích thước 1212mm x 196mm x 12mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44111400: Tấm lót sàn bằng ván MDF, phủ hoa văn A11, kích thước 1212mm x 167mm x 13.5mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44111400: Tấm lót sàn bằng ván MDF, phủ hoa văn A13V2, kích thước 1212mm x 196mm x 12mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44111400: Tấm lót sàn bằng ván MDF, phủ hoa văn A14, kích thước 1212mm x 167mm x 13.5mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44111400: Tấm lót sàn bằng ván MDF, phủ hoa văn A54, kích thước 608/1215.5/1823mm x 102mm x 12mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44111400: Tấm lót sàn bằng ván MDF, phủ hoa văn A54, kích thước 608mm/1215.5mm/1823mm x 102mm x 12mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44111400: Tấm lót sàn bằng ván MDF, phủ hoa văn A71V2, kích thước 1212mm x 196mm x 12mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44111400: Tấm MDF chịu ẩm, chiều dày 17mm (1220 x 2440) trắng 2 mặt, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44111400: Tấm ván bằng gỗ ép MDF, kích thước 11x150x750mm. Mã MFZ65960201. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44111400: Tấm ván MDF 101T, dày 15mm, màu trắng, kích thước142x244x1,5 cm (mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 44111400: Tấm ván MDF 1200*2400*9.0m/m(Dùng trong sản xuất giầy) (xk)
- Mã HS 44111400: Ván ép (MDF) các loại đã qua sử dụng thu được từ thùng đựng thiết bị của doanh nghiệp chế xuất, Rộng 1000cm x Dài 2000cm x Dày 5cm. Không nhãn hiệu/ VN (xk)
- Mã HS 44111400: Ván ép (MDF) các loại đã qua sử dụng thu được từ thùng đựng thiết bị của doanh nghiệp chế xuất, Rộng 1000cm x Dài 2000cm x Dày 5cm. Không nhãn hiệu/ VN / VN (xk)
- Mã HS 44111400: Van ep 1100x1100x18mm (xk)
- Mã HS 44111400: Van ep 1100x1100x18mm (1tam/kien) (xk)
- Mã HS 44111400: Van ep 1100x1100x18mm(1tam/kien) (xk)
- Mã HS 44111400: Ván ép 12 ly khổ 1,2m x 2.4m (xk)
- Mã HS 44111400: Ván ép 12 ly khổ 1.2m x 2.4m (xk)
- Mã HS 44111400: Ván ép sàn sân khấu kích thước 4 feet x 4 feet, hoàn thiện sơn đen 4 feet x4 feet Stage Plywood- Black. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44111400: Ván gỗ MDF 388 chiều dày 17mm, quy cách 1200x400x2000mm dùng để dựng vách.Mới 100% (xk)
- Mã HS 44111400: Ván gỗ MDF 388,chiều dày 17mm, quy cách 683x1143mm dùng để dựng vách.Mới 100% (xk)
- Mã HS 44111400: Ván gỗ MDF day 15mm (kich thuoc 1220x2440mm) (xk)
- Mã HS 44111400: Ván MDF 1220x2440x12mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44111400: Ván MDF 1220x2440x9mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44111400: Ván MDF 12mm Carb P2 4' x 8' (12x1245x2465). Thành phần wood/gỗ tràm và bạch đàn mua tại VN > 80%, Keo Urea: 7+15%, Sáp <2%, Phụ gia:<3% (xk)
- Mã HS 44111400: Ván MDF 18MM x 1220 x 2440 CARB P2 NEW ZEALAND (xk)
- Mã HS 44111400: Ván MDF 21MM x 1220 x 2440 CARB P2 NEW ZEALAND (xk)
- Mã HS 44111400: Ván MDF 25MM x 1220 x 2440 CARB P2 NEW ZEALAND (xk)
- Mã HS 44111400: Ván MDF 9.0MM x 1220 x 2440 CARB P2 NEW ZEALAND (xk)
- Mã HS 44111400: Ván MDF 9mm Carb P2 4' x 8' (9x1245x2465) Thành phần wood/gỗ tràm và bạch đàn mua tại VN > 80%, Keo Urea: 7+15%, Sáp <2%, Phụ gia:<3% (xk)
- Mã HS 44111400: Ván MDF bằng gỗ dăm + gỗ tạp, có tỷ trong trung bình, có độ dày 12mm, kích thước: 2465*1245*12mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44111400: Ván MDF bằng gỗ dăm + gỗ tạp, có tỷ trong trung bình, có độ dày 15mm, kích thước: 2465*1245*15mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44111400: Ván MDF bằng gỗ dăm + gỗ tạp, có tỷ trong trung bình, có độ dày 17mm, kích thước: 2465*1245*17mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44111400: Ván MDF bằng gỗ dăm + gỗ tạp, có tỷ trong trung bình, có độ dày 25mm, kích thước: 2465*1245*25mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44111400: Ván MDF bằng gỗ tạp, có tỷ trong trung bình, có độ dày 12mm, kích thước: 2465*1245*12mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44111400: Ván MDF bằng gỗ tạp, có tỷ trong trung bình, có độ dày 15mm, kích thước: 2465*1245*15mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44111400: Ván MDF bằng gỗ tạp, có tỷ trong trung bình, có độ dày 17mm, kích thước: 2465*1245*17mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44111400: Ván MDF bằng gỗ tạp, có tỷ trong trung bình, có độ dày 5mm, kích thước: 2465*1245*5mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44111400: Ván MDF bằng gỗ tạp, có tỷ trong trung bình, có độ dày 9mm, kích thước: 2465*1245*9mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44111400: Ván MDF đã phủ nhựa (HMR MDF), kt: 1220x2440x17mm, sx tại Việt Nam, mới 100% (xk)
- Mã HS 44111400: Ván MDF đã phủ nhựa PARC01-1 SIDE, kt: 3000x1220x17mm, sx tại Việt Nam, mới 100% (xk)
- Mã HS 44111400: Ván MDF dán 1 mặt ván lạng mỏng QC:(1076x772x18)mm. (Ván MDF mua trong nước, mới 100%) (xk)
- Mã HS 44111400: Ván MDF dán 1 mặt ván lạng mỏng QC:(435x367x5)mm. (Ván MDF mua trong nước, mới 100%) (xk)
- Mã HS 44111400: Ván MDF dùng để đóng mặt bàn máy may độ dày 18mm (set 2 tấm). Kích thước: 1800*900mm. Mới 100%. Xuất xứ: Việt Nam (xk)
- Mã HS 44111400: Ván MDF dùng để đóng mặt bàn máy may độ dày 18mm (set 2 tấm). Kích thước: 2000*1200mm. Mới 100%. Xuất xứ: Việt Nam (xk)
- Mã HS 44111400: Ván MDF dùng để đóng mặt bàn máy may độ dày 18mm (set3 tấm). Kích thước: 1200*600mm. Mới 100%. Xuất xứ: Việt Nam (xk)
- Mã HS 44111400: Ván MDF dùng để đóng mặt bàn máy may độ dày 18mm (set3 tấm). Kích thước: 900*600mm. Mới 100%. Xuất xứ: Việt Nam (xk)
- Mã HS 44111400: Ván MDF dùng để đóng mặt bàn máy may độ dày 18mm. Kích thước: 1200*800mm. Mới 100%. Xuất xứ: Việt Nam (xk)
- Mã HS 44111400: Ván MDF dùng để đóng mặt bàn máy may độ dày 18mm. Kích thước: 2000*1200mm. Mới 100%. Xuất xứ: Việt Nam (xk)
- Mã HS 44111400: Ván MDF dùng để đóng mặt bàn máy may độ dày 18mm. Kích thước: 2000*800mm. Mới 100%. Xuất xứ: Việt Nam (xk)
- Mã HS 44111400: Ván MDF dùng để đóng mặt bàn máy may độ dày 18mm. Kích thước: 2400*800mm. Mới 100%. Xuất xứ: Việt Nam (xk)
- Mã HS 44111400: Ván MDF dùng để đóng mặt bàn máy may độ dày 18mm. Kích thước: 570*440mm. Mới 100%. Xuất xứ: Việt Nam (xk)
- Mã HS 44111400: Ván MDF dùng để đóng mặt bàn máy may độ dày 18mm. Kích thước: 600*350mm. Mới 100%. Xuất xứ: Việt Nam (xk)
- Mã HS 44111400: Ván MDF dùng để đóng mặt bàn máy may độ dày 18mm. Kích thước: 900*600mm. Mới 100%. Xuất xứ: Việt Nam (xk)
- Mã HS 44111400: Ván MDF EPA TSCA Carb P2- 18 x 1220 x 2440 (FT25.25) (xk)
- Mã HS 44111400: Ván MDF EPA TSCA Carb P2- 21 x 1220 x 2440 (FT25.25) (xk)
- Mã HS 44111400: Ván MDF nhiều mầu khác nhau,Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44111400: Ván MDF. (xk)
- Mã HS 44111400: Ván PB Carb P2 15mmx1220x2440, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44111400: Ván PB Carb P2 18mmx1220x2440, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44111400: Ván PB Carb P2- 9 x 1220 x 2440 (xk)
- Mã HS 44111400: Ván sợi bằng gỗ MDF, E2, size (10.4 x 1220 x 2440)mm, loại A, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44111400: Ván sợi bằng gỗ MDF, E2, size (15 x 1220 x 2440)mm, loại A, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44111400: Ván sợi bằng gỗ MDF, E2, size (16.4 x 1220 x 2440)mm, loại A, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44111400: Ván sợi bằng gỗ MDF, E2, size (16.7 x 1220 x 2440)mm, loại A, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44111400: Ván sợi bằng gỗ tỷ trọng trung bình loại A (kích cỡ 16.5 mm x 1220 mm x 2440 mm), MMR MDF GREEN. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44111400: Ván sợi bằng gỗ tỷ trọng trung bình loại A (kích cỡ 16.5 mm x 1220 mm x 2440 mm), MMR MDF PINK. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44111400: Ván sợi bằng gỗ tỷ trọng trung bình loại A (kích cỡ 16.5 mm x 1220mm x 2440 mm), MMR MDF GREEN. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44111400: Ván sợi bằng gỗ tỷ trọng trung bình loại A (kích cỡ 16.5 mm x 1220mm x 2440 mm), MMR MDF PINK. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44111400: Ván sợi bằng gỗ, chưa ghép, có chiều dày trên 9mm, dùng để đậy 2 đầu ống quấn bạc in băng rôn.MDF of a thickness exceeding 158 mm (xk)
- Mã HS 44111400: Ván sợi bằng gỗ, chưa ghép, có chiều dày trên 9mm, dùng để đậy 2 đầu ống quấn bạc in băng rôn.MDF of a thickness exceeding 173 mm (xk)
- Mã HS 44111400: Ván sợi bằng gỗ, chưa ghép, có chiều dày trên 9mm, dùng để đậy 2 đầu ống quấn bạc in băng rôn.MDF of a thickness exceeding 213 mm (xk)
- Mã HS 44111400: Ván: MDF EPA TSCA Title VI CARB-P2 Acacia FSC 100% 18mmx1220x2440(FT25,25)/ 40.1868M3.270 (xk)
- Mã HS 44111400: Ván: MDF EPA TSCA Title VI CARB-P2 Acacia FSC 100% 18mmx1830x2440(FT25,25)/ 39.7849M3.270 (xk)
- Mã HS 44111400: Ván: MDF EPA TSCA Title VI CARB-P2 Pre MBR 12mm x 1830 x 2440 (FT25,25)/ 40.1868M3.200 (xk)
- Mã HS 44111400: Ván: MDF EPA TSCA Title VI CARB-P2 Pre MBR 15mm x 1220 x 2440 (FT25,25)/ 40.1868M3.205 (xk)
- Mã HS 44111400: Ván: MDF EPA TSCA Title VI CARB-P2 Pre MBR 18mm x 1220 x 2440 (FT25,25)/ 13.3956M3.205 (xk)
- Mã HS 44111400: Ván: MDF EPA TSCA Title VI CARB-P2 Pre MBR 18mm x 1220 x 2440 (FT25,25)/ 40.1868M3.200 (xk)
- Mã HS 44111400: Ván: MDF EPA TSCA Title VI CARB-P2 Pre MBR 18mm x 1220 x 2440 (FT25,25)/ 40.1868M3.202 (xk)
- Mã HS 44111400: Ván: MDF EPA TSCA Title VI CARB-P2 Pre MBR 18mm x 1525 x 2440 (FT25,25)/ 37.1728M3.202 (xk)
- Mã HS 44111400: Ván: MDF EPA TSCA Title VI CARB-P2 Pre MBR 18mm x 1830 x 2440 (FT25,25)/ 39.7849M3.200 (xk)
- Mã HS 44111400: Ván: MDF EPA TSCA Title VI CARB-P2 Pre MBR 25mm x 1220 x 2440 (FT25,25)/ 40.1868M3.222 (xk)
- Mã HS 44111400: Ván: MDF Premium MBR E1 (18 X 1220 X 1830) mm/ 30.1401M3.5,834,752/ VN/ 30,1401 (xk)
- Mã HS 44111400: Ván: MDF Premium MBR E1 18mm X 1220 X 2440 (FT25,25)/ 40.1868M3.5,834,733/ VN/ 40,1868 (xk)
- Mã HS 44119200: Ván sợi bằng gỗ tỷ trọng 0.82g/cm3 loại A (kích cỡ 12 mm x 1260 mm x 2470 mm), HDF HMR GREY. Hàng mới 100 (xk)
- Mã HS 44119200: Ván sợi bằng gỗ tỷ trọng 0.82g/cm3 loại A (kích cỡ 17 mm x 1220mm x 2440 mm), HDF HMR-GREY. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44119200: Ván sợi bằng gỗ tỷ trọng 0.86g/cm3 loại A, được ghép lại bằng hợp chất MUF, phủ một mặt giấy melamine màu chì đậm(Gỗ HDF HMR.G E1 Phủ Melamine), KT:12X1260X2470mm, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44119200: Ván Sợi tỷ trọng cao (tỷ trọng trung bình trên 0,8 g/cm3)- (MM) 3.4 x1220x2440, Đã qua xử lý nhiệt, hàng mới 100%/ VN (xk)
- Mã HS 44119200: Ván Sợi tỷ trọng cao (tỷ trọng trung bình trên 0,8 g/cm3)- (MM) 5.5 x1220x2440, Đã qua xử lý nhiệt, hàng mới 100%/ VN (xk)
- Mã HS 44119200: Ván Sợi tỷ trọng cao (tỷ trọng trung bình trên 0,8 g/cm3)- (MM) 6.5x1220x2440, Đã qua xử lý nhiệt, hàng mới 100%/ VN (xk)
- Mã HS 44119200: Ván Sợi tỷ trọng cao (tỷ trọng trung bình trên 0,8 g/cm3)- (MM) 7.0 x1220x2440, Đã qua xử lý nhiệt, hàng mới 100%/ VN (xk)
- Mã HS 44119200: Ván Sợi tỷ trọng cao- Loại B- (tỷ trọng trung bình trên 0,8 g/cm3)- (MM) 5.5 x1220x2440, Đã qua xử lý nhiệt, hàng mới 100%/ VN (xk)
- Mã HS 44119200: Ván Sợi tỷ trọng cao- Loại B (tỷ trọng trung bình trên 0,8 g/cm3)- (MM) 7.0 x1220x2440, Đã qua xử lý nhiệt, hàng mới 100%/ VN (xk)
- Mã HS 44119400: VÁN MDF: E2: 1220mm x 2440mm x 2.5mm, dùng để làm pallet, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44121000: Cót ép làm từ tre. Kích thước: 1220mmx2440mmx1mm. 450 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44121000: Cót ép làm từ tre. Kích thước: 1220mmx2440mmx2mm. 2650 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44121000: Cót ép làm từ tre. Kích thước: 1220mmx2440mmx3.5mm. 100 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ đã dán ép gồm 13 lớp (ván ép), làm từ ván lạng gỗ tạp vườn cao su; Đã phủ film- Hardwood Plywood; (21.25 CBM); (Dày:17mm x Rộng:1220mm x Dài: 2440mm); Hàng không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ đã dán ép gồm 21 lớp (ván ép), làm từ ván lạng gỗ tạp vườn cao su- Hardwood Plywood (Container Floorboard); (28.0 CBM); (Dày:28mm x Rộng:1220mm x Dài: 2440mm); Hàng không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ đã dán ép gồm 21 lớp (ván ép), làm từ ván lạng gỗ tạp vườn cao su; Đã phủ film- Hardwood Plywood; (10.32 CBM); (Dày:28mm x Rộng:640mm x Dài: 2400mm); Hàng không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ đã dán ép gồm 21 lớp (ván ép), làm từ ván lạng gỗ tạp vườn cao su; Đã phủ film- Hardwood Plywood; (20.58 CBM); (Dày:28mm x Rộng:1160mm x Dài: 2400mm); Hàng không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ đã dán ép gồm 21 lớp (ván ép), làm từ ván lạng gỗ tạp vườn cao su; Đã phủ film- Hardwood Plywood; (33.21 CBM); (Dày:28mm x Rộng:1160mm x Dài: 2400mm); Hàng không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ đã dán ép gồm 21 lớp (ván ép), làm từ ván lạng gỗ tạp vườn cao su; Đã phủ film- Hardwood Plywood; (41.16 CBM); (Dày:28mm x Rộng:1160mm x Dài: 2400mm); Hàng không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ đã dán ép gồm 21 lớp (ván ép), làm từ ván lạng gỗ tạp vườn cao su; Đã phủ film- Hardwood Plywood; (66.42 CBM); (Dày:28mm x Rộng:1160mm x Dài: 2400mm); Hàng không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ đã dán ép gồm 21 lớp (ván ép), làm từ ván lạng gỗ tạp vườn cao su; Đã phủ film- Hardwood Plywood; (82.32 CBM); (Dày:28mm x Rộng:1160mm x Dài: 2400mm); Hàng không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ đã dán ép gồm 21 lớp (ván ép), làm từ ván lạng gỗ tạp vườn cao su; Đã phủ film- Hardwood Plywood; (9.35 CBM); (Dày:28mm x Rộng:1160mm x Dài: 2400mm); Hàng không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ đã dán ép gồm 5 lớp (ván ép), làm từ ván lạng gỗ tạp vườn cao su- Hardwood Plywood (Packing Plywood); (Dày: 6.0mm x Rộng: 600mm x Dài: 800mm); Hàng không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ đã dán ép gồm 5 lớp (ván ép), làm từ ván lạng gỗ tạp vườn cao su- Hardwood Plywood (Packing Plywood); (Dày: 6.0mm x Rộng: 800mm x Dài: 1200mm); Hàng không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ đã dán ép gồm 5 lớp (ván ép), làm từ ván lạng gỗ tạp vườn cao su- Hardwood Plywood (Packing Plywood); (Dày: 8.0mm x Rộng: 1220mm x Dài: 2440mm); Hàng không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ đã dán ép gồm 5 lớp (ván ép), làm từ ván lạng gỗ tạp vườn cao su- Hardwood Plywood (Packing Plywood); (Dày: 8.0mm x Rộng: 780mm x Dài: 1200mm); Hàng không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ đã dán ép gồm 5 lớp (ván ép), làm từ ván lạng gỗ tạp vườn cao su- Hardwood Plywood (Packing Plywood); (Dày: 8.0mm x Rộng: 800mm x Dài: 1200mm); Hàng không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ đã dán ép gồm 7 lớp (ván ép), làm từ ván lạng gỗ tạp vườn cao su- Hardwood Plywood (Packing Plywood); (Dày: 9.0mm x Rộng: 1220mm x Dài: 2440mm); Hàng không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ đã dán ép gồm 9 lớp (ván ép), làm từ ván lạng gỗ tạp vườn cao su- Hardwood Plywood (Packing Plywood); (Dày: 12.0mm x Rộng: 1200mm x Dài: 2250mm); Hàng không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ đã dán ép gồm 9 lớp (ván ép), làm từ ván lạng gỗ tạp vườn cao su- Hardwood Plywood (Packing Plywood); (Dày: 12.0mm x Rộng: 1200mm x Dài: 2500mm); Hàng không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ đã dán ép nhiều lớp (ván ép), làm bằng gỗ tạp vườn từ cao su, sấu riêng, tràm, bạch đàn, điều, dầu...; Phủ film mặt sau (Dày:28mm x Rộng:1160mm x Dài: 2400mm) (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ đã dán ép nhiều lớp (ván ép), làm từ ván lạng gỗ tạp vườn cao su- Hardwood Plywood; (41.78 CBM); (Dày:28mm x Rộng:1160mm x Dài: 2400mm); Hàng không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ dán (ván ép) công nghiệp làm từ gỗ rừng trồng (gỗ keo, gỗ bồ đề). Kích thước: 8mmx1220mmx2440mm AB x 6135 tấm, gồm 5 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ dán chịu lực 15x1220x2440mm, gồm 15 lớp (8 lớp gỗ và 7 lớp keo), dày 1mm/lớp. Mới 100% (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ dán Công nghiệp (Plywood C/D+) chưa được tạo dáng liên tục làm từ gỗ keo rừng trồng ép 2 lớp mặt gỗ bạch dương. KT: 1220X2440X12MM, 2720 Tấm và ép 7 lớp.Hàng đã qua xử lý ép nhiệt (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ dán công nghiệp A/A Grade làm từ gỗ keo rừng trồng, không được tạo dáng liên tục, xuất xứ Việt Nam. KT: 5.0MM X 1220MM X 2440MM, 3500 tấm, ép 3 lớp, Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ dán công nghiệp A/B Grade làm từ gỗ keo rừng trồng, không được tạo dáng liên tục, xuất xứ Việt Nam. KT: 9MM X 1220MM X 2440MM, 4200 tấm, ép 5 lớp, Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ dán công nghiệp B/C Grade làm từ gỗ keo rừng trồng, không được tạo dáng liên tục, xuất xứ Việt Nam. KT: 14.0MM X 1220MM X 2440MM, 1250 tấm, ép 8 lớp, Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ dán công nghiệp B/C Grade làm từ gỗ keo rừng trồng, không được tạo dáng liên tục, xuất xứ Việt Nam. KT: 16MM X 1220MM X 2440MM, 2260 tấm, ép 9 lớp, Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ dán công nghiệp B/C Grade làm từ gỗ keo rừng trồng, không được tạo dáng liên tục, xuất xứ Việt Nam. KT: 21MM X 1220MM X 2440MM, 800 tấm, ép 12 lớp, Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ dán công nghiệp B/C Grade làm từ gỗ keo rừng trồng, không được tạo dáng liên tục, xuất xứ Việt Nam. KT: 8.0MM X 1220MM X 2440MM, 2250 tấm, ép 5 lớp, Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ dán công nghiệp chưa được tạo dáng liên tục làm từ gỗ keo rừng trồng, ép mặt bồ đề rừng trồng. KT: 12x1220x2440MM, loại BC, ép 7 lớp, 660 tấm. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ dán công nghiệp chưa được tạo dáng liên tục làm từ gỗ keo rừng trồng, ép mặt bồ đề rừng trồng. KT: 14.5x1220x2440MM, loại AB, ép 9 lớp, 635 tấm. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ dán công nghiệp chưa được tạo dáng liên tục làm từ gỗ keo rừng trồng, ép mặt bồ đề rừng trồng. KT: 14.5x1220x2440MM, loại AB, ép 9 lớp, 775 tấm. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ dán công nghiệp chưa được tạo dáng liên tục làm từ gỗ keo rừng trồng, ép mặt bồ đề rừng trồng. KT: 14.5x915x1830MM, loại AB, ép 9 lớp, 350 tấm. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ dán công nghiệp chưa được tạo dáng liên tục làm từ gỗ keo rừng trồng, ép mặt bồ đề rừng trồng. KT: 14x1220x2440MM, loại BC, 535 tấm, ép 9 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ dán công nghiệp chưa được tạo dáng liên tục làm từ gỗ keo rừng trồng, ép mặt bồ đề rừng trồng. KT: 15x1220x2440MM, loại BC, ép 9 lớp, 280 tấm. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ dán công nghiệp chưa được tạo dáng liên tục làm từ gỗ keo rừng trồng, ép mặt bồ đề rừng trồng. KT: 15x1220x2440MM, loại BC, ép 9 lớp, 355 tấm. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ dán công nghiệp chưa được tạo dáng liên tục làm từ gỗ keo rừng trồng, ép mặt bồ đề rừng trồng. KT: 17.5x1220x2440MM, loại AB, ép 11 lớp, 460 tấm. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ dán công nghiệp chưa được tạo dáng liên tục làm từ gỗ keo rừng trồng, ép mặt bồ đề rừng trồng. KT: 17.5x1220x2440MM, loại AB, ép 11 lớp, 660 tấm. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ dán công nghiệp chưa được tạo dáng liên tục làm từ gỗ keo rừng trồng, ép mặt bồ đề rừng trồng. KT: 18x1220x2440MM, loại BC, ép 11 lớp, 1095 tấm. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ dán công nghiệp chưa được tạo dáng liên tục làm từ gỗ keo rừng trồng, ép mặt bồ đề rừng trồng. KT: 18x1220x2440MM, loại BC, ép 11 lớp, 460 tấm. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ dán công nghiệp chưa được tạo dáng liên tục làm từ gỗ keo rừng trồng, ép mặt bồ đề rừng trồng. KT: 18x1220x2440MM, loại BC, ép 11 lớp, 520 tấm. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ dán công nghiệp chưa được tạo dáng liên tục làm từ gỗ keo rừng trồng, ép mặt bồ đề rừng trồng. KT: 20x1220x2440MM, loại BC, 200 tấm, ép 13 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ dán công nghiệp chưa được tạo dáng liên tục làm từ gỗ keo rừng trồng, ép mặt bồ đề rừng trồng. KT: 23x1220x2440MM, loại BC, ép 14 lớp, 135 tấm. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ dán công nghiệp chưa được tạo dáng liên tục làm từ gỗ keo rừng trồng, ép mặt bồ đề rừng trồng. KT: 25x1220x2440MM, loại BC, ép 15 lớp, 320 tấm. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ dán công nghiệp chưa được tạo dáng liên tục làm từ gỗ keo rừng trồng, ép mặt bồ đề rừng trồng. KT: 4.6x1220x2440MM, loại BC, ép 3 lớp, 680 tấm. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ dán công nghiệp chưa được tạo dáng liên tục làm từ gỗ keo rừng trồng, ép mặt bồ đề rừng trồng. KT: 4x1220x2440MM, loại BC, 200 tấm, ép 3 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ dán công nghiệp chưa được tạo dáng liên tục làm từ gỗ keo rừng trồng, ép mặt bồ đề rừng trồng. KT: 8.5x915x1830MM, loại AB, ép 5 lớp, 910 tấm. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ dán công nghiệp chưa được tạo dáng liên tục làm từ gỗ keo rừng trồng, ép mặt bồ đề rừng trồng. KT: 8x1220x2440MM, loại BC, 300 tấm, ép 5 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ dán công nghiệp chưa được tạo dáng liên tục làm từ gỗ keo rừng trồng, ép mặt bồ đề. KT: (14x1220x2440)MM, loại BC, 300 tấm, ép 9 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ dán công nghiệp chưa được tạo dáng liên tục làm từ gỗ keo rừng trồng, ép mặt bồ đề. KT: (4x1220x2440)MM, loại BC, 500 tấm, ép 3 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt,. (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ dán công nghiệp chưa được tạo dáng liên tục làm từ gỗ keo rừng trồng, ép mặt bồ đề. KT: (8x1220x2440)MM, loại BC, 500 tấm, ép 5 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ dán công nghiệp chưa được tạo dáng liên tục làm từ gỗ keo rừng trồng, loại BB/CC. KT: 11 x 1230 x 2440mm, 1400 tấm, ép 7 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, Mới 100 %. (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ dán công nghiệp chưa được tạo dáng liên tục làm từ gỗ keo rừng trồng. KT: 23.5MM X 1220MM X 2440MM,1280 tấm, ép 16 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, Mới 100 %. (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ dán Công nghiệp chưa được tạo dáng liên tục làm từ gỗ, keo rừng trồng ép 2 lớp mặt gỗ bạch dương. KT: 1220X2440X13MM, 1960 Tấm và ép 7 lớp.Hàng đã qua xử lý ép nhiệt (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ dán Công nghiệp chưa được tạo dáng liên tục làm từ gỗ, keo rừng trồng ép 2 lớp mặt gỗ bạch dương. KT: 1220X2440X17MM, 208 Tấm và ép 11 lớp.Hàng đã qua xử lý ép nhiệt (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, ép mặt gỗ cồng tía (bintagor). KT: 11.5x910x1820MM, 7200 tấm, ép 8 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt. Mới 100 %. (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, ép mặt gỗ cồng tía (bintagor). KT: 910x1820x11MM, 4800 tấm, ép 8 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt. Mới 100 %. (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, ép mặt gỗ thông. KT: 23.5x1220x2310MM, 720 tấm, ép 15 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt. Mới 100 %. (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, ép mặt gỗ thông. KT: 23.5x1220x2440MM, 1920 tấm, ép 15 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt. Mới 100 %. (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, không được tạo dáng liên tục, xuất xứ Việt Nam, kích thước: 12MM x 1220MM x 2440MM, 75 tấm, ép 7 lớp. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, không được tạo dáng liên tục, xuất xứ Việt Nam, kích thước: 16MM x 1220MM x 2440MM, 475 tấm, ép 9 lớp. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, không được tạo dáng liên tục, xuất xứ Việt Nam, kích thước: 18MM x 1220MM x 2440MM, 50 tấm, ép 11 lớp. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, không được tạo dáng liên tục, xuất xứ Việt Nam, kích thước: 3.2MM x 1220MM x 2440MM, 400 tấm, ép 3 lớp. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, không được tạo dáng liên tục, xuất xứ Việt Nam, kích thước: 6MM x 1220MM x 2440MM, 50 tấm, ép 5 lớp. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, kích thước: 1220x2440x14.5 mm, loại AB, ép 11 lớp. 420 tấm, xuất xứ Việt Nam, Mới 100% (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, kích thước: 1220x2440x17.5 mm, loại AB, ép 13 lớp. 550 tấm, xuất xứ Việt Nam, Mới 100% (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, kích thước: 1220x2440x23 mm, loại BC, ép 14 lớp. 45 tấm, xuất xứ Việt Nam, Mới 100% (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, xuất xứ Việt Nam, hàng không được tạo dáng liên tục, phủ mặt phim. Kích thước: 11.5mmx1220mmx2440mm, gồm 7 lớp. 2560 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, xuất xứ Việt Nam, hàng không được tạo dáng liên tục, phủ mặt phim. Kích thước: 11.5mmx1220mmx2440mm, gồm 7 lớp. 6400 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, xuất xứ Việt Nam, hàng không được tạo dáng liên tục, phủ mặt phim.. Kích thước: 11.5mmx1220mmx2440mm, gồm 7 lớp. 5120 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng,xuất xứ Việt Nam, hàng không được tạo dáng liên tục,phủ mặt phim.KT:11.5mmx1220mmx2440mm,gồm 7 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm.1280 tấm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ(keo + bạch đàn + bồ đề) rừng trồng đã được tẩm sấy (ép 2 lớp),KT:2.5mm x 1220mm x 2440mm (Grade B/C).Hàng VN (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ dán công nghiệp loại A/B làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng, KT: 11.5x1220x2440MM, 4080 tấm, ép 7 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, Mới 100 % (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ dán công nghiệp loại A/B làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng, KT: 8.5x1220x2440MM, 3840 tấm, ép 5 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, Mới 100 % (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ dán công nghiệp loại AB chưa được tạo dáng liên tục làm từ gỗ keo rừng trồng. KT: 1220MM x 2440MM x 8.0MM, 3910 tấm, 5 lớp, hàng đã qua sử lý sấy nhiệt, Mới 100 %. (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ dán công nghiệp loại AB chưa được tạo dáng liên tục làm từ gỗ keo rừng trồng. KT: 1220mm x 2440mm x 8mm, 3910 tấm, ép 5 lớp, hàng đã qua sử lý sấy nhiệt, Mới 100 %. (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ dán công nghiệp loại AB làm từ gỗ mỡ rừng trồng, ép mặt gỗ bồ đề và gỗ cồng tía (bintangor). KT: 7x1220x2440MM, ép 5 lớp, 11200 tấm, xuất xứ Việt Nam. Mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ dán công nghiệp loại BB/CC chưa được tạo dáng liên tục làm từ gỗ keo rừng trồng. KT: 11.5MM X 1220MM X 2440MM, 2560 tấm, ép 7 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, Mới 100 %. (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ dán công nghiệp loại BB/CC chưa được tạo dáng liên tục làm từ gỗ keo rừng trồng. KT: 15MM X 1220MM X 2440MM, 1920 tấm, ép 9 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, Mới 100 %. (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ dán công nghiệp loại BB/CC chưa được tạo dáng liên tục làm từ gỗ keo rừng trồng. KT: 8.5MM X 1220MM X 2440MM, 1760 tấm, ép 5 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, Mới 100 %. (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ dán công nghiệp loại BB/CC làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng. KT: 11.5MM x 1220MM x 2440MM, 10240 tấm, ép 7 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, Mới100%. (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ dán công nghiệp loại BB/CC làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng. KT: 11.5MM x 1220MM x 2440MM, 12800 tấm, ép 7 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, Mới100%. (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ dán công nghiệp loại BB/CC làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng. KT: 11.5MM x 910MM x 1820MM, 16800 tấm, ép 9 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, Mới100%. (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ dán công nghiệp loại BB/CC làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng. KT: 11.5MM x 910MM x 1820MM, 7200 tấm, ép 9 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, Mới100%. (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ dán công nghiệp loại BB/CC làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng. KT: 17.5MM x 1220MM x 2440MM, 2400 tấm, ép 11 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, Mới100%. (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ dán công nghiệp loại BC chưa được tạo dáng liên tục làm từ gỗ keo rừng trồng. KT: 1220mm x 2440mm x 8.2mm, 1955 tấm, ép 5 lớp. Hàng đã qua sử lý sấy nhiệt, Mới 100 %. (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ dán đã chà 2 mặt, làm từ gỗ keo rừng trồng, tên khoa học ACACIA, kích thước: 1220X2440X6.1mm, ép 10 lớp. (1.7- 2.0mm/ lớp) gồm 3840 tấm.hàng không thuộc danh mục CITES Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ dán đã chà 2 mặt, làm từ gỗ keo rừng trồng, tên khoa học ACACIA, kích thước: 1220X2440X6.2mm, ép 10 lớp. (1.7- 2.0mm/ lớp) gồm 3840 tấm.hàng không thuộc danh mục CITES Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ dán đã chà 2 mặt, làm từ gỗ keo rừng trồng, tên khoa học ACACIA, kích thước: 1220X2440X7.0mm, ép 10 lớp. (1.7- 2.0mm/ lớp) gồm 3840 tấm.hàng không thuộc danh mục CITES Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ dán đã sấy khô làm từ gỗ keo rừng trồng, Hàng đã qua xử lý nhiệt. KT: 16x1220x2440MM, 50 tấm, ép 10 lớp. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ dán đã sấy khô làm từ gỗ keo rừng trồng, Hàng đã qua xử lý nhiệt. KT: 17x1220x2440MM, 1750 tấm, ép 11 lớp. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ dán làm từ gỗ bạch đàn rừng trồng tập trung (rộng x dài x dầy: 1005X2395X28mm), số lượng 1.62 khối, cắt cạnh 6mm, loại AB, đã qua xử lý nhiệt, hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ dán làm từ gỗ bạch đàn rừng trồng tập trung (rộng x dài x dầy: 1005X900X28mm), số lượng 0.3 khối, loại AB, đã qua xử lý nhiệt, hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ dán làm từ gỗ bạch đàn rừng trồng tập trung (rộng x dài x dầy: 1160mm x 2400mm x 28mm), số lượng 20.27 khối, 260 tấm, loại AB, đã qua xử lý nhiệt, hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ dán làm từ gỗ bạch đàn rừng trồng tập trung (rộng x dài x dầy: 1160mm x 2400mm x 28mm), số lượng 34.92 khối, sơn cạnh đỏ, loại BB, đã qua xử lý nhiệt, hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ dán làm từ gỗ bạch đàn rừng trồng tập trung (rộng x dài x dầy: 1160mm x 2400mm x 28mm), số lượng 38.12 khối, 489 tấm, loại AB, đã qua xử lý nhiệt, hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ dán làm từ gỗ bạch đàn rừng trồng tập trung (rộng x dài x dầy: 635mm x 2400mm x 28mm), số lượng 2.56 khối, 60 tấm, loại AB, đã qua xử lý nhiệt, hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ dán làm từ gỗ keo rừng trồng, KT: 8x1220x2440mm, ép 5 lớp, loại BC, 4320 tấm, Xuất xứ: Việt Nam, Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ dán làm từ gỗ keo rừng trồng, loại AB, KT: 11x915x1830mm, 7 lớp, 1430 tấm, Xuất xứ: Việt Nam, Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ dán làm từ gỗ keo rừng trồng, loại AB, KT: 8x1220x2440mm, 5 lớp, 4080 tấm, Xuất xứ: Việt Nam, Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ dán làm từ gỗ keo rừng trồng, loại AB, KT: 8x915x1830mm, 5 lớp, 1950 tấm, Xuất xứ: Việt Nam, Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ dán phủ màng nhựa phenolic 2 mặt làm từ gỗ keo rừng trồng, xuất xứ tại Việt Nam, kt: 1220 x 2440 x 14.5mm, 2976 tấm, ép 9 lớp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ dán phủ màng nhựa phenolic 2 mặt làm từ gỗ keo rừng trồng, xuất xứ tại Việt Nam, kt: 1220 x 2440 x 18mm, 1600 tấm, ép 11 lớp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ dán phủ màng nhựa phenolic 2 mặt làm từ gỗ keo rừng trồng, xuất xứ tại Việt Nam, kt: 1220 x 2440 x 18mm, 2400 tấm, ép 11 lớp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ dán phủ phim 2 mặt chưa được tạo dáng liên tục, làm từ gỗ keo rừng trồng. KT: 18x1220x2440 mm, ép 11 lớp,1728 tấm. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, Mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ dán phủ phim hai mặt được làm từ gỗ keo rừng trồng, xuất xứ tại Việt Nam, loại AB, kích thước: 19 x 610 x 2500mm, 3279 tấm, ép 11 lớp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ dán phủ phim hai mặt được làm từ gỗ keo rừng trồng, xuất xứa tại Việt Nam, loại AB, kích thước: 17.5 x 610 x 2500mm, 1536 tấm, ép 11 lớp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ dán phủ phim hai mặt làm từ gỗ keo rừng trồng, xuất xứ tại Việt Nam, kích thước 1220 x 2440 x 18mm, loại A, 1404 tấm, ép 13 lớp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ dán phủ phim hai mặt làm từ gỗ keo rừng trồng, xuất xứ tại Việt Nam, kích thước 1220 x 2440 x 18mm, loại B, 324 tấm, ép 13 lớp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ dán phủ phim hai mặt làm từ gỗ keo rừng trồng, xuất xứ Việt Nam, kích thước: 1220X2440X12MM, ép 7 lớp. (1.7- 2.0mm/ lớp) gồm 1200 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123100: Gỗ dán phủ phim hai mặt làm từ gỗ keo rừng trồng, xuất xứ Việt Nam, kích thước: 1220X2440X18MM, ép 11 lớp. (1.7- 2.0mm/ lớp) gồm 880 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123100: PLY21x4-06.2020/ Ván ép (21x1220x2440)mm (xk)
- Mã HS 44123100: PLY3.6x3RO1S-2020.06/ Ván ép dán veneer Red Oak 1 mặt (3.6x915x2135)mm (xk)
- Mã HS 44123100: PLY3.6x3TEA1S-2020.06/ Ván ép dán veneer Teak 1 mặt (3.6x915x2135)mm (xk)
- Mã HS 44123100: PLY3.6x4RO1S-2020.06/ Ván ép dán veneer Red Oak 1 mặt (3.6x1220x2440)mm (xk)
- Mã HS 44123100: PLY3.6x4TEA1S-2020.06/ Ván ép dán veneer Teak 1 mặt (3.6x1220x2440)mm (xk)
- Mã HS 44123100: PLY5.2x3TEA1S-2020.06/ Ván ép dán veneer Teak 1 mặt (5.2x915x2135)mm (xk)
- Mã HS 44123100: PLY5.2x4TEA1S-2020.06/ Ván ép dán veneer Teak 1 mặt (5.2x1220x2440)mm (xk)
- Mã HS 44123100: PY001-PY024CBRV/ Gỗ dán làm từ gỗ keo tai tượng và gỗ bạch đàn dạng ván lạng nguồn gốc nội địa có lớp mặt làm từ gỗ nhiệt đới nhập khẩu,kích thước: 609.6x609.6x6MM, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123100: PY001-PY048C0KV/ Gỗ dán làm từ gỗ keo tai tượng và gỗ bạch đàn dạng ván lạng nguồn gốc nội địa có lớp mặt làm từ gỗ nhiệt đới nhập khẩu,kích thước: 1219.2x609.6x6MM, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123100: PY001-PY048CBRV/ Gỗ dán làm từ gỗ keo tai tượng và gỗ bạch đàn dạng ván lạng nguồn gốc nội địa có lớp mặt làm từ gỗ nhiệt đới nhập khẩu, kt:1219.2x609.6x6MM, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123100: PY010-PY048CPLV/ Gỗ dán làm từ gỗ keo tai tượng và gỗ bạch đàn dạng ván lạng nguồn gốc nội địa có lớp mặt làm từ gỗ nhiệt đới nhập khẩu, kt:1219.2x609.6x12MM, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123100: PY011-PY048CRBV/ Gỗ dán làm từ gỗ keo tai tượng và gỗ bạch đàn dạng ván lạng nguồn gốc nội địa có lớp mặt làm từ gỗ nhiệt đới nhập khẩu, kt:1219.2x609.6x12MM, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123100: PY012-PY048CRBV/ Gỗ dán làm từ gỗ keo tai tượng và gỗ bạch đàn dạng ván lạng nguồn gốc nội địa có lớp mặt làm từ gỗ nhiệt đới nhập khẩu, kt:1219.2x609.6x18MM, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123100: Tấm gỗ dán (Ván ép, 21 lớp, 28x1160x2400mm, 528 PCS41.16 CBM, sản phẩm hoàn chỉnh, mới 100%, gỗ tạp vườn trồng: cao su, bạch đàn) (xk)
- Mã HS 44123100: Tấm gỗ dán (Ván ép, 21 lớp, 28x1160x2400mm, sản phẩm hoàn chỉnh, mới 100%, 17.22 CBM 221 PCE, gỗ vườn trồng: cao su) (xk)
- Mã HS 44123100: Tấm gỗ dán (Ván ép, 21 lớp, 28x1160x2400mm, sản phẩm hoàn chỉnh, mới 100%, 18.24 CBM 234 PCE, từ gỗ vườn trồng: cao su) (xk)
- Mã HS 44123100: Tấm gỗ dán (Ván ép, 21 lớp, 28x1160x2400mm, sản phẩm hoàn chỉnh, mới 100%, 19.33 CBM 248 PCE, gỗ vườn trồng: cao su) (xk)
- Mã HS 44123100: Tấm gỗ dán (Ván ép, 21 lớp, 28x1160x2400mm, sản phẩm hoàn chỉnh, mới 100%, 20.58 CBM264 PCS, từ gỗ vườn trồng: cao su) (xk)
- Mã HS 44123100: Tấm gỗ dán (Ván ép, 21 lớp, 28x1160x2400mm, sản phẩm hoàn chỉnh, mới 100%, 22.60 CBM290 PCS, từ gỗ vườn trồng: cao su) (xk)
- Mã HS 44123100: Tấm gỗ dán (Ván ép, 21 lớp, 28x1160x2400mm, sản phẩm hoàn chỉnh, mới 100%, 31.18 CBM 400 PCE, gỗ vườn trồng: cao su) (xk)
- Mã HS 44123100: Tấm gỗ dán (Ván ép, 21 lớp, 28x1160x2400mm, sản phẩm hoàn chỉnh, mới 100%, 33.13 CBM425 PCS, từ gỗ vườn trồng: cao su) (xk)
- Mã HS 44123100: Tấm gỗ dán (Ván ép, 21 lớp, 28x1160x2400mm, sản phẩm hoàn chỉnh, mới 100%, 35.07 CBM450 PCS, từ gỗ vườn trồng: cao su) (xk)
- Mã HS 44123100: Tấm gỗ dán (Ván ép, 21 lớp, 28x1160x2400mm, sản phẩm hoàn chỉnh, mới 100%, 52.62 CBM 675 PCE, gỗ vườn trồng: cao su) (xk)
- Mã HS 44123100: Tấm gỗ dán (Ván ép, 21 lớp, 28x1160x2400mm, sản phẩm hoàn chỉnh, mới 100%, 9.35 CBM120 PCS, từ gỗ vườn trồng: cao su) (xk)
- Mã HS 44123100: Tấm gỗ dán (Ván ép, 21 lớp, 28x635x2400mm, sản phẩm hoàn chỉnh, mới 100%, 2.13 CBM50 PCS, từ gỗ vườn trồng: cao su) (xk)
- Mã HS 44123100: Tấm gỗ dán (Ván ép, loại A,19 lớp, 28x1160x2400mm, sản phẩm hoàn chỉnh, mới 100%, 41.16 CBM528 PCS, từ gỗ vườn trồng: cao su) (xk)
- Mã HS 44123100: Ván ép 18mm Plywood Red Birch Veneer 1220mmx2440mm, (Nguyên liệu gỗ keo, vườn trồng), (2083.76 m2) (xk)
- Mã HS 44123100: Ván ép 18mm Plywood Red two sides Okoume veneer, CARB P2 certified 1220mmx2440mm, (Nguyên liệu gỗ keo, vườn trồng), (2,524.32 m2) (xk)
- Mã HS 44123100: Ván ép 5.2mm Plywood White/Nat Birch Veneer 1220mmx2440mm, (Nguyên liệu gỗ keo, vườn trồng), (2083.76 m2) (xk)
- Mã HS 44123100: Ván ép công nghiệp được ép từ gỗ tạp vườn (tràm và cao su)- Plywood (18 x 1220 x 2440 mm) (xk)
- Mã HS 44123100: Ván ép công nghiệp được ép từ gỗ tạp vườn (tràm và cao su)- Plywood (21x1250x2500mm) (xk)
- Mã HS 44123100: Ván ép công nghiệp được ép từ gỗ tạp vườn (tràm và cao su)/ VN- Quy cách: 1000*1000*8.4 (xk)
- Mã HS 44123100: Ván ép công nghiệp được ép từ gỗ tạp vườn (tràm và cao su)/ VN- Quy cách: 1000*1200*8 (xk)
- Mã HS 44123100: Ván ép công nghiệp được ép từ gỗ tạp vườn (tràm và cao su)/ VN- Quy cách: 1000*1200*8.4 (xk)
- Mã HS 44123100: Ván ép công nghiệp được ép từ gỗ tạp vườn (tràm và cao su)/ VN- Quy cách: 1000*1400*8.4 (xk)
- Mã HS 44123100: Ván ép công nghiệp được ép từ gỗ tạp vườn (tràm và cao su)/ VN- Quy cách: 1000x1200x8.4 (xk)
- Mã HS 44123100: Ván ép công nghiệp được ép từ gỗ tạp vườn (tràm và cao su)/ VN- Quy cách: 1060*1060*10.4 (xk)
- Mã HS 44123100: Ván ép công nghiệp được ép từ gỗ tạp vườn (tràm và cao su)/ VN- Quy cách: 1060x1060x10.4 (xk)
- Mã HS 44123100: Ván ép công nghiệp được ép từ gỗ tạp vườn (tràm và cao su)/ VN- Quy cách: 1070*1070*12 (xk)
- Mã HS 44123100: Ván ép công nghiệp được ép từ gỗ tạp vườn (tràm và cao su)/ VN- Quy cách: 1070*1070*12.4 (xk)
- Mã HS 44123100: Ván ép công nghiệp được ép từ gỗ tạp vườn (tràm và cao su)/ VN- Quy cách: 1070*1070*15 (xk)
- Mã HS 44123100: Ván ép công nghiệp được ép từ gỗ tạp vườn (tràm và cao su)/ VN- Quy cách: 1070*1070*8.4 (xk)
- Mã HS 44123100: Ván ép công nghiệp được ép từ gỗ tạp vườn (tràm và cao su)/ VN- Quy cách: 1070*1070*8.4mm (xk)
- Mã HS 44123100: Ván ép công nghiệp được ép từ gỗ tạp vườn (tràm và cao su)/ VN- Quy cách: 1070x1070x15.4 (xk)
- Mã HS 44123100: Ván ép công nghiệp được ép từ gỗ tạp vườn (tràm và cao su)/ VN- Quy cách: 2440*1220*15 (xk)
- Mã HS 44123100: Ván ép công nghiệp được ép từ gỗ tạp vườn (tràm và cao su)/ VN- Quy cách: 2440*1220*8 (xk)
- Mã HS 44123100: Ván ép công nghiệp được ép từ gỗ tạp vườn (tràm và cao su)/ VN- Quy cách: 2440x1220x15.4 (xk)
- Mã HS 44123100: Ván ép công nghiệp được ép từ gỗ tạp vườn (tràm và cao su)/ VN- Quy cách: 2440x1220x8.4 (xk)
- Mã HS 44123100: Ván ép gỗ A3 quy cách (297x420x5)mm (Loại ván dùng keo dán ghép từ các miếng gỗ lát mỏng mỗi lớp có chiều dày không quá 6mm có nguồn gốc gỗ trồng cao su, gỗ điều) (xk)
- Mã HS 44123100: Ván ép kích thước (11.4 x 1245 x 2465) mm, loại 7 lớp. Làm từ gỗ cao su rừng trồng (xk)
- Mã HS 44123100: Ván ép kích thước (8.5 x 1245 x 2465) mm, loại 7 lớp. Làm từ gỗ cao su rừng trồng (xk)
- Mã HS 44123100: Ván ép phủ HDX kích thước (17.5 x 1245 x 2465) mm, loại 11 lớp. Làm từ gỗ cao su rừng trồng (xk)
- Mã HS 44123100: Ván ép phủ phim, Keo Melamine, phẩm cấp G2S, kích thước (11.5 x 1220 x 2440) mm, loại 7 lớp. Hàng làm từ gỗ cao su rừng trồng (xk)
- Mã HS 44123100: Ván gỗ dán (Ván ép), kích thước 1,220 x 2,440 x 12 (mm)/ tấm. Hàng làm từ gỗ rừng trồng: Cao su. Do Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 44123100: Ván gỗ dán ép công nghiệp đã dán mặt, làm từ gỗ keo và gỗ bạch đàn rừng trồng đã được tẩm sấy(ép 3 lớp), kích thước; 1220 x 2440 x 5,2mm, hàng Việt Nam mới 100% (xk)
- Mã HS 44123100: Ván gỗ ép công nghiệp đã qua xử lý nhiệt (hàng mẫu),kt 30x600x600mm, gồm 19 lớp ván mỏng ép lại với nhau mỗi lớp nhỏ hơn 6mm,Bằng gỗ keo rừng trồng (xk)
- Mã HS 44123100: Ván gỗ ép công nghiệp đã qua xử lý nhiệt (hàng mẫu),kt 35x35x500mm, gồm 22 lớp ván mỏng ép lại với nhau mỗi lớp nhỏ hơn 6mm,Bằng gỗ keo rừng trồng (xk)
- Mã HS 44123100: Ván gỗ ép công nghiệp đã qua xử lý nhiệt, kích thước 20x910x2000MM,gồm 12 lớp ván mỏng ép lại với nhau mỗi lớp nhỏ hơn 6mm, Bằng gỗ keo rừng trồng, mơi 100% (xk)
- Mã HS 44123100: Ván gỗ ép công nghiệp đã qua xử lý nhiệt, kích thước 25x450x2130MM,gồm 16 lớp ván mỏng ép lại với nhau mỗi lớp nhỏ hơn 6mm, Bằng gỗ keo rừng trồng, mơi 100% (xk)
- Mã HS 44123100: Ván gỗ ép công nghiệp đã qua xử lý nhiệt, kích thước 27x450x1850MM,gồm 16 lớp ván mỏng ép lại với nhau mỗi lớp nhỏ hơn 6mm, Bằng gỗ keo rừng trồng, mơi 100% (xk)
- Mã HS 44123100: Ván gỗ ép công nghiệp đã qua xử lý nhiệt, kích thước 27x450x2130MM,gồm 16 lớp ván mỏng ép lại với nhau mỗi lớp nhỏ hơn 6mm, Bằng gỗ keo rừng trồng, mơi 100% (xk)
- Mã HS 44123100: Ván gỗ ép công nghiệp đã qua xử lý nhiệt, kích thước 27x450x2430MM,gồm 16 lớp ván mỏng ép lại với nhau mỗi lớp nhỏ hơn 6mm, Bằng gỗ keo rừng trồng, mơi 100% (xk)
- Mã HS 44123100: Ván gỗ ép công nghiệp đã qua xử lý nhiệt, kích thước 29x104.5x2850MM,gồm 18 lớp ván mỏng ép lại với nhau mỗi lớp nhỏ hơn 6mm, Bằng gỗ keo rừng trồng, mơi 100% (xk)
- Mã HS 44123100: Ván gỗ ép công nghiệp đã qua xử lý nhiệt, kích thước 30x450x2130MM,gồm 19 lớp ván mỏng ép lại với nhau mỗi lớp nhỏ hơn 6mm, Bằng gỗ keo rừng trồng, mơi 100% (xk)
- Mã HS 44123100: Ván gỗ ép công nghiệp đã qua xử lý nhiệt, kích thước 35x450x2130MM,gồm 22 lớp ván mỏng ép lại với nhau mỗi lớp nhỏ hơn 6mm, Bằng gỗ keo rừng trồng, mơi 100% (xk)
- Mã HS 44123100: Ván gỗ ép công nghiệp đã qua xử lý nhiệt, kích thước 35x450x2430MM,gồm 22 lớp ván mỏng ép lại với nhau mỗi lớp nhỏ hơn 6mm, Bằng gỗ keo rừng trồng, mơi 100% (xk)
- Mã HS 44123100: Ván gỗ ép công nghiệp đã qua xử lý nhiệt, kích thước 40x30x2700MM,gồm 22 lớp ván mỏng ép lại với nhau mỗi lớp nhỏ hơn 6mm, Bằng gỗ keo rừng trồng, mơi 100% (xk)
- Mã HS 44123100: Ván gỗ ép công nghiệp đã qua xử lý nhiệt, kích thước 40x450x2430MM,gồm 22 lớp ván mỏng ép lại với nhau mỗi lớp nhỏ hơn 6mm, Bằng gỗ keo rừng trồng, mơi 100% (xk)
- Mã HS 44123100: Ván gỗ ép công nghiệp đã qua xử lý nhiệt, kích thước 44x104.5x2850MM,gồm 24 lớp ván mỏng ép lại với nhau mỗi lớp nhỏ hơn 6mm, Bằng gỗ keo rừng trồng, mơi 100% (xk)
- Mã HS 44123100: Ván gỗ ép công nghiệp đã qua xử lý nhiệt, kích thước 44x94.5x2850MM,gồm 24 lớp ván mỏng ép lại với nhau mỗi lớp nhỏ hơn 6mm, Bằng gỗ keo rừng trồng, mơi 100% (xk)
- Mã HS 44123100: Ván gỗ ép công nghiệp đã qua xử lý nhiệt,kích thước 25x450x2130mm, gồm 16 lớp ván mỏng ép lại với nhau mỗi lớp nhỏ hơn 6mm,Bằng gỗ keo rừng trồng (xk)
- Mã HS 44123100: Ván gỗ ép công nghiệp đã qua xử lý nhiệt,kích thước 26x39x2700mm, gồm 15 lớp ván mỏng ép lại với nhau mỗi lớp nhỏ hơn 6mm,Bằng gỗ keo rừng trồng (xk)
- Mã HS 44123100: Ván gỗ ép công nghiệp đã qua xử lý nhiệt,kích thước 26x550x2700mm, gồm 15 lớp ván mỏng ép lại với nhau mỗi lớp nhỏ hơn 6mm,Bằng gỗ keo rừng trồng (xk)
- Mã HS 44123100: Ván gỗ ép công nghiệp đã qua xử lý nhiệt,kích thước 27x450x1850mm, gồm 16 lớp ván mỏng ép lại với nhau mỗi lớp nhỏ hơn 6mm,Bằng gỗ keo rừng trồng (xk)
- Mã HS 44123100: Ván gỗ ép công nghiệp đã qua xử lý nhiệt,kích thước 27x450x2130mm, gồm 16 lớp ván mỏng ép lại với nhau mỗi lớp nhỏ hơn 6mm,Bằng gỗ keo rừng trồng (xk)
- Mã HS 44123100: Ván gỗ ép công nghiệp đã qua xử lý nhiệt,kích thước 27x450x2430mm, gồm 16 lớp ván mỏng ép lại với nhau mỗi lớp nhỏ hơn 6mm,Bằng gỗ keo rừng trồng (xk)
- Mã HS 44123100: Ván gỗ ép công nghiệp đã qua xử lý nhiệt,kích thước 30x450x2130mm, gồm 19 lớp ván mỏng ép lại với nhau mỗi lớp nhỏ hơn 6mm,Bằng gỗ keo rừng trồng (xk)
- Mã HS 44123100: Ván gỗ ép công nghiệp đã qua xử lý nhiệt,kích thước 35x450x2130mm, gồm 22 lớp ván mỏng ép lại với nhau mỗi lớp nhỏ hơn 6mm,Bằng gỗ keo rừng trồng (xk)
- Mã HS 44123100: Ván gỗ ép công nghiệp đã qua xử lý nhiệt,kích thước 35x450x2430mm, gồm 22 lớp ván mỏng ép lại với nhau mỗi lớp nhỏ hơn 6mm,Bằng gỗ keo rừng trồng (xk)
- Mã HS 44123100: Ván gỗ ép công nghiệp đã qua xử lý nhiệt,kích thước 35x450x3000mm, gồm 23 lớp ván mỏng ép lại với nhau mỗi lớp nhỏ hơn 6mm,Bằng gỗ keo rừng trồng (xk)
- Mã HS 44123100: Ván gỗ ép công nghiệp đã qua xử lý nhiệt,kích thước 40x14.5x2985mm, gồm 24 lớp ván mỏng ép lại với nhau mỗi lớp nhỏ hơn 6mm,Bằng gỗ keo rừng trồng (xk)
- Mã HS 44123100: Ván gỗ ép công nghiệp đã qua xử lý nhiệt,kích thước 40x19.5x2985mm, gồm 24 lớp ván mỏng ép lại với nhau mỗi lớp nhỏ hơn 6mm,Bằng gỗ keo rừng trồng (xk)
- Mã HS 44123100: Ván gỗ ép công nghiệp đã qua xử lý nhiệt,kích thước 40x24.5x2985mm, gồm 24 lớp ván mỏng ép lại với nhau mỗi lớp nhỏ hơn 6mm,Bằng gỗ keo rừng trồng (xk)
- Mã HS 44123100: Ván gỗ ép công nghiệp đã qua xử lý nhiệt,kích thước 40x29.5x2985mm, gồm 24 lớp ván mỏng ép lại với nhau mỗi lớp nhỏ hơn 6mm,Bằng gỗ keo rừng trồng (xk)
- Mã HS 44123100: Ván gỗ ép công nghiệp đã qua xử lý nhiệt,kích thước 40x450x2430mm, gồm 22 lớp ván mỏng ép lại với nhau mỗi lớp nhỏ hơn 6mm,Bằng gỗ keo rừng trồng (xk)
- Mã HS 44123100: Ván gỗ ép Việt Nam, Kích thước 15x55x2440 mm, hang loai 1, Có 09 lớp ván mỏng xếp lại với nhau mỗi lớp nhỏ hơn 6mm (Bằng gỗ keo rừng trồng) thuộc nhóm gỗ VI (xk)
- Mã HS 44123100: Ván gỗ ép Việt Nam, Kích thước 15x60x2440 mm, hang loai 1, Có 09 lớp ván mỏng xếp lại với nhau mỗi lớp nhỏ hơn 6mm (Bằng gỗ keo rừng trồng) thuộc nhóm gỗ VI (xk)
- Mã HS 44123100: Ván gỗ ép Việt Nam, Kích thước 15x75x2440 mm, hang loai 1, Có 09 lớp ván mỏng xếp lại với nhau mỗi lớp nhỏ hơn 6mm (Bằng gỗ keo rừng trồng) thuộc nhóm gỗ VI (xk)
- Mã HS 44123100: Ván gỗ ép Việt Nam, Kích thước 18 x20x 2440 mm, hang loai 1, Có 10 lớp ván mỏng xếp lại với nhau mỗi lớp nhỏ hơn 6mm (Bằng gỗ keo rừng trồng) (xk)
- Mã HS 44123100: Ván gỗ ép Việt Nam, Kích thước 18 x28x 2440 mm, hang loai 1, Có 10 lớp ván mỏng xếp lại với nhau mỗi lớp nhỏ hơn 6mm (Bằng gỗ keo rừng trồng) (xk)
- Mã HS 44123100: Ván gỗ ép Việt Nam, Kích thước 18 x38x 2440 mm, hang loai 1, Có 10 lớp ván mỏng xếp lại với nhau mỗi lớp nhỏ hơn 6mm (Bằng gỗ keo rừng trồng) (xk)
- Mã HS 44123100: Ván gỗ ép Việt Nam, Kích thước 18 x45x 1545 mm, hang loai 1, Có 10 lớp ván mỏng xếp lại với nhau mỗi lớp nhỏ hơn 6mm (Bằng gỗ keo rừng trồng) (xk)
- Mã HS 44123100: Ván gỗ ép Việt Nam, Kích thước 18 x45x 1950 mm, hang loai 1, Có 10 lớp ván mỏng xếp lại với nhau mỗi lớp nhỏ hơn 6mm (Bằng gỗ keo rừng trồng) (xk)
- Mã HS 44123100: Ván gỗ ép Việt Nam, Kích thước 19x20x2440 mm, hang loai 1, Có 11 lớp ván mỏng xếp lại với nhau mỗi lớp nhỏ hơn 6mm (Bằng gỗ keo rừng trồng) thuộc nhóm gỗ VI (xk)
- Mã HS 44123100: Ván gỗ ép Việt Nam, Kích thước 19x25x2440 mm, hang loai 1, Có 11 lớp ván mỏng xếp lại với nhau mỗi lớp nhỏ hơn 6mm (Bằng gỗ keo rừng trồng) thuộc nhóm gỗ VI (xk)
- Mã HS 44123100: Ván gỗ ép Việt Nam, Kích thước 19x45x2440 mm, hang loai 1, Có 11 lớp ván mỏng xếp lại với nhau mỗi lớp nhỏ hơn 6mm (Bằng gỗ keo rừng trồng) thuộc nhóm gỗ VI (xk)
- Mã HS 44123100: Ván gỗ ép Việt Nam, Kích thước 19x70x2440 mm, hang loai 1, Có 11 lớp ván mỏng xếp lại với nhau mỗi lớp nhỏ hơn 6mm (Bằng gỗ keo rừng trồng) thuộc nhóm gỗ VI (xk)
- Mã HS 44123100: Ván gỗ ép, kích thước 27x450x2130MM,gồm 16 lớp ván mỏng ép lại với nhau mỗi lớp nhỏ hơn 6mm,Bằng gỗ keo rừng trồng, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123100: Ván gỗ ép, kích thước 29x104.5x2850MM,gồm 17 lớp ván mỏng ép lại với nhau mỗi lớp nhỏ hơn 6mm,Bằng gỗ keo rừng trồng, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123100: Ván gỗ ép, kích thước 40x14.5x2985MM,gồm 22 lớp ván mỏng ép lại với nhau mỗi lớp nhỏ hơn 6mm,Bằng gỗ keo rừng trồng, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123100: Ván gỗ ép, kích thước 40x19.5x2985MM,gồm 22 lớp ván mỏng ép lại với nhau mỗi lớp nhỏ hơn 6mm,Bằng gỗ keo rừng trồng, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123100: Ván gỗ ép, kích thước 40x24.5x2985MM,gồm 22 lớp ván mỏng ép lại với nhau mỗi lớp nhỏ hơn 6mm,Bằng gỗ keo rừng trồng, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123100: Ván gỗ ép, kích thước 40x29.5x2985MM,gồm 22 lớp ván mỏng ép lại với nhau mỗi lớp nhỏ hơn 6mm,Bằng gỗ keo rừng trồng, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123100: Ván gỗ ép, kích thước 40x30x2700MM,gồm 22 lớp ván mỏng ép lại với nhau mỗi lớp nhỏ hơn 6mm,Bằng gỗ keo rừng trồng, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123100: Ván gỗ ép, kích thước 44x104.5x2850MM,gồm 24 lớp ván mỏng ép lại với nhau mỗi lớp nhỏ hơn 6mm,Bằng gỗ keo rừng trồng, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: 2020 PLW BD 5.2M/ Gỗ dán làm từ gỗ bạch đàn rừng trồng,KT:5.2x1220x2440mm, ép 5 lớp gồm 2 lớp mặt bạch dương(1lớp 0.28mm),3 lớp lõi bạch đàn (1lớp 1.5-2mm), hàng đã xử lý nhiệt,mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: 2020 PLW BD 5.2M/ Gỗ dán làm từ gỗ bạch đàn rừng trồng,KT:5.2x1220x2440mm, ép 5 lớp gồm 2 lớp mặt bạch dương(mỗi lớp 0.28mm),3 lớp lõi bạch đàn(mỗi lớp 1.5-2mm),đã qua xử lý sấy nhiệt,mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán (ván ép) công nghiệp làm từ gỗ rừng trồng (gỗ keo, gỗ bồ đề, gỗ bạch đàn). Kích thước: 8mmx1220mmx2440mm AB x 2045 tấm, gồm 5 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán CN chưa được tạo dáng liên tục làm từ gỗ bạch đàn rừng trồng ép 2 lớp mặt bạch dương. KT:1220X2440X2.7MM, 9600 tấm, ép 2 lớp, đã qua xử lý sấy nhiệt.Thực tế: 77.158 m3, 606USD/m3, Mới100%. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán CN chưa được tạo dáng liên tục làm từ gỗ bạch đàn rừng trồng ép 2 lớp mặt bạch dương.KT:1220X2440X2.7MM, 14400 tấm,ép 2 lớp,đã qua xử lý sấy nhiệt.Thực tế: 115.737 m3, 560.76USD/m3,Mới100%. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán CN chưa được tạo dáng liên tục làm từ gỗ bạch đàn rừng trồng ép 2 lớp mặt bạch dương.KT:1220X2440X2.7MM, 4800 tấm,ép 2 lớp,đã qua xử lý sấy nhiệt. Mới100%. Thực tế: 38.579M3, 558USD/M3 (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán CN chưa được tạo dáng liên tục làm từ gỗ bạch đàn rừng trồng ép 2 lớp mặt bạch dương.KT:1220X2440X2.7MM, 4800 tấm,ép 2 lớp,đã qua xử lý sấy nhiệt. Mới100%., Thực tế: 38.579M3, 558USD/M3 (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán CN chưa được tạo dáng liên tục làm từ gỗ bạch đàn rừng trồng ép 2 lớp mặt gỗ tùng tháp NK. KT:1220X2440X3MM, 280 tấm,ép 2 lớp, đã qua xử lý sấy nhiệt,Mới100%. Thực tế: 2.501M3, 725USD/M3, (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán CN chưa được tạo dáng liên tục làm từ gỗ bạch đàn rừng trồng ép 2 mặt bạch dương NK. KT:1220X2440X3.0MM, 4200 tấm, ép 2 lớp, đã qua xử lý sấy nhiệt,Mới100%.Thực tế: 37.508M3, 740USD/M3 (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán CN chưa được tạo dáng liên tục làm từ gỗ keo rừng trồng ép 2 lớp mặt bạch dương. KT:1220X1220X5.0MM, 5590 tấm, ép 3 lớp, đã qua xử lý sấy nhiệt, Mới100%. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán CN chưa được tạo dáng liên tục làm từ gỗ keo rừng trồng ép 2 lớp mặt bạch dương.KT:1220X1220X5.0MM, 5590 tấm,ép 2 lớp,đã qua xử lý sấy nhiệt. Mới100%. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán CN chưa được tạo dáng liên tục làm từ gỗ keo rừng trồng ép 2 lớp mặt bạch dương.KT:1220X1220X5.5MM, 11180 tấm,ép 3 lớp, đã qua xử lý sấy nhiệt, Mới100%.Thực tế: 88.193m3, 449.07USD/M3 (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán CN chưa được tạo dáng liên tục làm từ gỗ keo rừng trồng ép 2 lớp mặt bạch dương.KT:1220X1220X5.5MM, 5590 tấm,ép 3 lớp, đã qua xử lý sấy nhiệt, Mới100%.Thực tế: 44.096m3, 449.05USD/M3 (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán CN chưa được tạo dáng liên tục làm từ gỗ keo rừng trồng ép 2 lớp mặt bạch dương.KT:1220X2440X5.0MM, 6080 tấm,ép 2 lớp,đã qua xử lý sấy nhiệt.Thực tế: 86.874 m3, 475USD/m3,Mới100%. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán CN chưa được tạo dáng liên tục làm từ gỗ keo rừng trồng ép 2 lớp mặt bạch dương.KT:1220X2440X5.0MM, 6080 tấm,ép 3 lớp,đã qua xử lý sấy nhiệt. Mới100%., Thực tế: 86.874M3, 424USD/M3 (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán CN chưa được tạo dáng liên tục làm từ gỗ keo rừng trồng ép 2 lớp mặt gỗ bạch dương. KT:1220X2440X5MM, 6080 tấm và ép 3 lớp.Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán CN chưa được tạo dáng liên tục làm từ gỗ keo rừng trồng ép 2 lớp mặt gỗ bạch dương. KT:1220X2440X5MM, 9120 tấm và ép 3 lớp.Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán CN chưa được tạo dáng liên tục làm từ gỗ keo, bạch đàn rừng trồng ép 2 lớp mặt bạch dương.KT:1220X2440X5.2MM, 5600 tấm,ép 3 lớp,đã qua xử lý sấy nhiệt, Mới100%.Thực tế: 86.684m3, 550USD/M3. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán CN chưa được tạo dáng liên tục làm từ gỗ keo, bạch đàn rừng trồng ép 2 lớp mặt bạch dương.KT:1220X2440X5.2MM, 6480 tấm,ép 3 lớp,đã qua xử lý sấy nhiệt, Mới100%.Thực tế:100.306m3, 540USD/M3. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp chế biến từ gỗ tạp rừng trồng (keo, bạch đàn) loại AB,5 lớp (mỗi lớp1.5mm-1.7 mm), kích thước 2440mm x 1230mm x 8.0mm, gồm 1920 tấm, sản xuất tại Việt Nam. Hàng mới100%/ 46,099 (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp chế biến từ gỗ tạp rừng trồng (keo, bạch đàn) loại AB,5 lớp (mỗi lớp1.5mm-1.7 mm), kích thước 2440mm x 920mm x 8.0mm, gồm 2160 tấm, sản xuất tại Việt Nam. Hàng mới100%/ 46,099 (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp chế biến từ gỗ tạp rừng trồng (keo, bạch đàn) loại AB,5 lớp (mỗi lớp1.5mm-1.7 mm), kích thước1830mm x 920mm x 8.0mm, gồm 3240 tấm, sản xuất tại Việt Nam. Hàng mới100%/ 46,099 (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp chế biến từ gỗ tạp rừng trồng (keo, bồ đề) loại AB,5 lớp (mỗi lớp1.5mm-1.7 mm), kích thước 1830mm x 920mm x 8.0mm, gồm 3240 tấm, sản xuất tại Việt Nam. Hàng mới100%/ 46,099 (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp chế biến từ gỗ tạp rừng trồng (keo, bồ đề) loại AB,5 lớp (mỗi lớp1.5mm-1.7 mm), kích thước 2440mm x 1230mm x 8.0mm, gồm 1920 tấm, sản xuất tại Việt Nam. Hàng mới100%/ 46,099 (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp chế biến từ gỗ tạp rừng trồng (keo, bồ đề) loại AB,5 lớp (mỗi lớp1.5mm-1.7 mm), kích thước2440mm x 1230mm x 8.0mm, gồm 1920 tấm, sản xuất tại Việt Nam. Hàng mới100%/ (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp chế biến từ gỗ tạp rừng trồng (keo, bồ đề) loại AB,7 lớp (mỗi lớp1.2mm-1.7 mm), kích thước 1830mm x 920mm x 9.0mm, gồm 2500 tấm, sản xuất tại Việt Nam. Hàng mới100%/ 46,099 (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp chế biến từ gỗ tạp rừng trồng (keo, bồ đề) loại AB,9 lớp (mỗi lớp1.2mm-1.7 mm), kích thước 1830mm x 920mm x 12.0mm, gồm 200tấm, sản xuất tại Việt Nam. Hàng mới100%/ 46,099 (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp chế biến từ gỗ tạp rừng trồng (keo, bồ đề) loại AB,9 lớp (mỗi lớp1.2mm-1.7mm), kích thước 1830mm x 920mm x 8.0mm, gồm 270 tấm, sản xuất tại Việt Nam. Hàng mới100%/ 46,099 (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp chế biến từ gỗ tạp rừng trồng (keo, bồ đề) loại AB,9 lớp (mỗi lớp1.2mm-1.7mm), kích thước 2440mm x 1230mm x 9.0mm, gồm 220 tấm, sản xuất tại Việt Nam. Hàng mới100%/ 46,099 (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp chế biến từ gỗ tạp rừng trồng (keo, bồ đề) loại BC,5 lớp (mỗi lớp1.5mm-1.7 mm), kích thước 2440mm x 1230mm x 8.0mm, gồm 1920 tấm, sản xuất tại Việt Nam. Hàng mới100%/ 46,099 (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp chế biến từ gỗ tạp rừng trồng (keo, bồ đề) loại BC,5 lớp (mỗi lớp1.5mm-1.7 mm), kích thước1830mm x 920mm x 8.0mm, gồm 3240 tấm, sản xuất tại Việt Nam. Hàng mới100%/ 46,099 (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp chưa được tạo dán liên tục làm từ gỗ rừng trồng (keo,mỡ,bồ đề)ép 2 mặt gỗ Bạch Dương Kt15mmx1220mmx2440mm,580 tấm,9 lớp lõi hàng đã qua xử lý sấy cách nhiệt.mới100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp chưa được tạo dán liên tục làm từ gỗ rừng trồng (keo,mỡ,bồ đề)ép 2 mặt gỗ Bạch Dương Kt18mmx1220mmx2440mm,550 tấm,11 lớp lõi hàng đã qua xử lý sấy cách nhiệt.mới100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp chưa được tạo dán liên tục làm từ gỗ rừng trồng (keo,mỡ,bồ đề)ép 2 mặt gỗ Bạch Dương Kt5mmx1220mmx2440mm,900 tấm,3 lớp lõi hàng đã qua xử lý sấy cách nhiệt.mới100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp chưa được tạo dán liên tục làm từ gỗ rừng trồng (keo,mỡ,bồ đề)ép 2 mặt gỗ Bạch Dương Kt9mmx1220mmx2440mm,800 tấm,5 lớp lõi hàng đã qua xử lý sấy cách nhiệt.mới100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp chưa được tạo dáng liên tục làm từ gỗ bạch đàn rừng trồng. KT: 2440 x 1220 x 15mm,1125 tấm, 15 kiện, ép 9 lớp, hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, Mới 100 %. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp chưa được tạo dáng liên tục làm từ gỗ bạch đàn rừng trồng. KT: 2440 x 1220 x 20mm, 855 tấm, 15 kiện, ép 12 lớp, hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, Mới 100 %. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp chưa được tạo dáng liên tục làm từ gỗ bạch đàn rừng trồng. KT: 2440 x 1220 x 6mm, 6360 tấm, 30 kiện, ép 4 lớp, hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, Mới 100 %. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp D/E làm từ gỗ bạch đàn rừng trồng, phủ mặt bạch dương, kích thước: 5.2mmx1220mmx2440mm, 2800 tấm, ép 3 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp D/E làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng, phủ mặt bạch dương, kích thước hàng dài: 12mmx1220mmx2440mm, 1200 tấm, ép 7 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp D/E làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng, phủ mặt bạch dương, kích thước hàng dài: 15mmx1220mmx2440mm, 960 tấm, ép 9 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp D/E làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng, phủ mặt bạch dương, kích thước hàng dài: 18mmx1220mmx2440mm, 800 tấm, ép 11 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp D/E làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng, phủ mặt bạch dương, kích thước: 12mmx1220mmx2440mm, 525 tấm, ép 7 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp D/E làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng, phủ mặt bạch dương, kích thước: 18mmx1220mmx2440mm, 400 tấm, ép 11 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp D/E làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng, phủ mặt bạch dương, kích thước: 18mmx1220mmx2440mm, 450 tấm, ép 11 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp D/E UV1S làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng, phủ mặt bạch dương, kích thước hàng dài: 12mmx1220mmx2440mm, 1050 tấm, ép 7 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp D/E UV1S làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng, phủ mặt bạch dương, kích thước hàng dài: 12mmx1220mmx2440mm, 3600 tấm, ép 7 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp D/E UV1S làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng, phủ mặt bạch dương, kích thước hàng dài: 18mmx1220mmx2440mm, 700 tấm, ép 11 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp D/E UV1S làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng, phủ mặt bạch dương, kích thước: 12mmx1220mmx2440mm, 2400 tấm, ép 7 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp D/E UV2S làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng, phủ mặt bạch dương, kích thước hàng dài: 18mmx1220mmx2440mm, 4000 tấm, ép 11 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp D/E UV2S làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng, phủ mặt bạch dương, kích thước: 12mmx1220mmx2440mm, 1200 tấm, ép 7 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp D/E UV2S làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng, phủ mặt bạch dương, kích thước: 18mmx1220mmx2440mm, 400 tấm, ép 11 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp D+/E làm từ gỗ bạch đàn rừng trồng, phủ mặt bạch dương, kích thước: 5.2mmx1220mmx2440mm, 2880 tấm, ép 3 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp D+/E UV1S làm từ gỗ bạch đàn rừng trồng, phủ mặt bạch dương, kích thước: 5.2mmx1220mmx2440mm, 1800 tấm, ép 3 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp D+/E UV1S làm từ gỗ bạch đàn rừng trồng, phủ mặt bạch dương, kích thước: 5.2mmx1220mmx2440mm, 2880 tấm, ép 3 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp D+/E UV2S làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng, phủ mặt bạch dương, kích thước hàng dài: 18mmx1220mmx2440mm, 864 tấm, ép 11 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp dùng để làm gỗ ván sàn, ép 16 lớp, sản xuất từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng do VN sản xuất, thu mua gỗ của các hộ dân đơn lẻ. KT: 23.5x1220x2440mm, 82 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp được sản xuất từ gỗ keo rừng trồng, phủ mặt gỗ bạch dương, phủ sơn UV 1 mặt. Kích thước: 12 X 1231 X2451mm, 320 tấm, ép 7 lớp. Mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp được sản xuất từ gỗ keo rừng trồng, phủ mặt gỗ bạch dương, phủ sơn UV 1 mặt. Kích thước: 6 X 114.3 X 2438.4mm, 360 tấm, ép 4 lớp. Mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp được sản xuất từ gỗ keo rừng trồng, phủ mặt gỗ bạch dương, phủ sơn UV 1 mặt. Kích thước: 6 X 1231 X2451mm, 2465 tấm, ép 4 lớp. Mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp được sản xuất từ gỗ keo rừng trồng, phủ mặt gỗ bạch dương, phủ sơn UV 1 mặt. Kích thước: 6 X 1231 X2451mm, 360 tấm, ép 4 lớp. Mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp được sản xuất từ gỗ keo rừng trồng, phủ mặt gỗ bạch dương, phủ sơn UV 2 mặt. Kích thước: 12 X 1231 X2451mm, 240 tấm, ép 7 lớp. Mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp được sản xuất từ gỗ keo rừng trồng, phủ mặt gỗ bạch dương, phủ sơn UV 2 mặt. Kích thước: 12 X 1231 X2451mm, 80 tấm, ép 7 lớp. Mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp được sản xuất từ gỗ keo rừng trồng, phủ mặt gỗ bạch dương. Kích thước: 6 X 114.3 X 2438.4mm, 300 tấm, ép 4 lớp. Mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp được sản xuất từ gỗ keo rừng trồng, phủ mặt gỗ bạch dương. Kích thước: 6 X 114.3 X 2438.4mm, 600 tấm, ép 4 lớp. Mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp được sản xuất từ gỗ keo rừng trồng, phủ mặt gỗ bạch dương. Kích thước: 6 X 1231 X2451mm, 100 tấm, ép 4 lớp. Mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp được sản xuất từ gỗ keo rừng trồng, phủ mặt gỗ bạch dương. Kích thước: 6 X 1231 X2451mm, 360 tấm, ép 4 lớp. Mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp được sản xuất từ gỗ keo rừng trồng, phủ mặt gỗ bạch dương. phủ sơn UV 1 mặt, Kích thước:12*1232*2452MM, 3600 tấm, ép 7 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt. Mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp được sản xuất từ gỗ keo rừng trồng, phủ mặt gỗ bạch dương. phủ sơn UV 1 mặt. Kích thước: 6 X 1220 X 2440mm, 2465 tấm, ép 4 lớp. Mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ bạch đàn rừng trồng. Kích thước: 2440mmx1220mmx12mm, gồm 8 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1360 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ bạch đàn rừng trồng. Kích thước: 2440mmx1220mmx12mm, phủ mặt phim, gồm 8 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 4080 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ bạch đàn rừng trồng. Kích thước: 2440mmx1220mmx2.5mm, gồm 2 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 7600 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ bạch đàn rừng trồng. Kích thước: 2440mmx1220mmx9mm, gồm 7 lớp mỗi lớp dày 1.25mm. 1850 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, ép 2 lớp mặt bạch dương, loại B-2 (Loại CD), KT: 12 x 1220 x 2440 mm, 1255 tấm, 7 lớp lõi. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, Mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, ép 2 lớp mặt bạch dương, loại B-2 (Loại CD), KT: 18 x 1220 x 2440 mm, 850 tấm, 11 lớp lõi. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, Mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, ép 2 lớp mặt bạch dương, loại C-2 (Loại DE), KT: 18 x 1220 x 2440 mm, 2550 tấm, 11 lớp lõi. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, Mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, ép 2 lớp mặt bạch dương, loại C-2 (Loại DE), KT: 18 x 1220 x 2440 mm, 850 tấm, 11 lớp lõi. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, Mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, ép 2 lớp mặt bạch dương, loại C-2 (Loại DE), KT: 25 x 1220 x 2440 mm, 612 tấm, 15 lớp lõi. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, Mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, ép 2 lớp mặt bạch dương, loại C-2 (Loại DE), KT: 5.2 x 1220 x 2440 mm, 350 tấm, 3 lớp lõi. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, Mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, ép 2 lớp mặt bạch dương, loại C-2 (Loại DE), phủ sơn UV 1 mặt, KT: 12 x 1220 x 2440 mm, 1255 tấm, 7 lớp lõi. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, Mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, ép 2 lớp mặt bạch dương, loại C-2 (Loại DE), phủ sơn UV 1 mặt, KT: 12 x 1231 x 2451 mm, 300 tấm, 7 lớp lõi. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, Mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, ép 2 lớp mặt bạch dương, loại C-2 (Loại DE), phủ sơn UV 1 mặt, KT: 18 x 1220 x 2440 mm, 1700 tấm, 11 lớp lõi. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, Mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, ép 2 lớp mặt bạch dương, loại C-2 (Loại DE), phủ sơn UV 1 mặt, KT: 18 x 1220 x 2440 mm, 350 tấm, 11 lớp lõi. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, Mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, ép 2 lớp mặt bạch dương, loại C-2 (Loại DE), phủ sơn UV 1 mặt, KT: 18 x 1231 x 2451 mm, 470 tấm, 11 lớp lõi. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, Mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, ép 2 lớp mặt bạch dương, loại C-2 (Loại DE), phủ sơn UV 1 mặt. KT: 5.2 x 1220 x 2440 mm, 2515 tấm, 3 lớp lõi. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, Mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, ép 2 lớp mặt bạch dương, loại C-2 (Loại DE), phủ sơn UV 2 mặt, KT: 12 x 1231 x 2451 mm, 225 tấm, 7 lớp lõi. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, Mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, ép 2 lớp mặt bạch dương, loại C-2 (Loại DE), phủ sơn UV 2 mặt, KT: 18 x 1220 x 2440 mm, 1680 tấm, 11 lớp lõi. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, Mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, ép 2 lớp mặt bạch dương, loại C-2 (Loại DE), phủ sơn UV 2 mặt, KT: 18 x 1220 x 2440 mm, 1690 tấm, 11 lớp lõi. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, Mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, ép 2 lớp mặt bạch dương, loại C-2 (Loại DE), phủ sơn UV 2 mặt, KT: 18 x 1220 x 2440 mm, 490 tấm, 11 lớp lõi. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, Mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, ép 2 lớp mặt bạch dương, loại C-2 (Loại DE), phủ sơn UV 2 mặt, KT: 18 x 1220 x 2440 mm, 830 tấm, 11 lớp lõi. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, Mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, ép 2 lớp mặt bạch dương, loại C-2 (Loại DE), phủ sơn UV 2 mặt, KT: 18 x 1220 x 2440 mm, 845 tấm, 11 lớp lõi. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, Mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, ép 2 lớp mặt bạch dương, loại C-2 (Loại DE), phủ sơn UV 2 mặt, KT: 18 x 1231 x 2451 mm, 825 tấm, 11 lớp lõi. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, Mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, ép 2 lớp mặt bạch dương, loại C-2 Laminate (Loại C-D), KT: 12.2 x 1231 x 2451 mm, 1168 tấm, 7 lớp lõi.Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, Mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, ép 2 lớp mặt bạch dương, loại C-2 Laminate (Loại C-D), KT: 19 x 1231 x 2451 mm,752 tấm, 11 lớp lõi.Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, Mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, ép mặt gỗ bạch dương. Kích thước 12x1232x2452 mm, gôm 3600 tấm, 7 lớp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, loại C-2 (loại DE), ép 2 lớp mặt bạch dương. KT: 9mm x 1220mm x 2440mm, 3400 tấm, 5 lớp lõi.Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, Mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 11mmx900mmx1800mm, gồm 7 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 2600 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo, bạch đàn rừng trồng ép 2 mặt bạch dương, loại UV1, KT: 5.2x1220x2440mm, 3 lớp, 1260 tấm, hàng đã qua xử lý sấy nhiệt. Mới 100% / thực tế: 19.504M3, 660USD/M3 (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo, bạch đàn rừng trồng ép 2 mặt bạch dương, loại UV1, KT: 5.2x1220x2440mm, 3 lớp, 3060 tấm, hàng đã qua xử lý sấy nhiệt. Mới 100% / thực tế: 47.367M3, 660USD/M3 (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo, bạch đàn rừng trồng ép 2 mặt bạch dương, loại UV1. KT: 12x1220x2440mm, 7 lớp, 1326 tấm, hàng đã qua xử lý sấy nhiệt. Mới 100% / thực tế: 47.367M3, 430USD/M3 (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo, bạch đàn rừng trồng ép 2 mặt bạch dương, loại UV1. KT: 12x1220x2440mm, 7 lớp, 390 tấm, hàng đã qua xử lý sấy nhiệt. Mới 100% / thực tế: 13.931M3, 430USD/M3 (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo, bạch đàn rừng trồng ép 2 mặt bạch dương, loại UV2. KT: 12x1220x2440mm, 7 lớp, 390 tấm, hàng đã qua xử lý sấy nhiệt. Mới 100% / thực tế: 13.931M3, 475USD/M3 (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo, bạch đàn rừng trồng ép 2 mặt bạch dương, loại UV2. KT: 18x1220x2440mm, 11 lớp, 884 tấm, hàng đã qua xử lý sấy nhiệt. Mới 100% / thực tế: 47.367M3, 420USD/M3 (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo, bạch đàn rừng trồng ép 2 mặt bạch dương. KT: 12x1220x2440mm, 7 lớp, 1326 tấm, hàng đã qua xử lý sấy nhiệt. Mới 100% / thực tế: 47.367M3, 380USD/M3 (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo, bạch đàn rừng trồng ép 2 mặt bạch dương. KT: 12x1220x2440mm, 7 lớp, 1356 tấm, hàng đã qua xử lý sấy nhiệt. Mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo, bạch đàn rừng trồng ép 2 mặt bạch dương. KT: 18x1220x2440mm, 11 lớp, 234 tấm, hàng đã qua xử lý sấy nhiệt. Mới 100% / thực tế: 12.538M3, 345USD/M3 (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo, bạch đàn rừng trồng ép 2 mặt bạch dương. KT: 18x1220x2440mm, 11 lớp, 260 tấm, hàng đã qua xử lý sấy nhiệt. Mới 100% / thực tế: 13.931M3, 355USD/M3 (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo, bạch đàn rừng trồng ép 2 mặt bạch dương. KT: 18x1220x2440mm, 11 lớp, 624 tấm, hàng đã qua xử lý sấy nhiệt. Mới 100% / thực tế: 33.435M3, 280USD/M3 (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo, bạch đàn rừng trồng ép 2 mặt bạch dương. KT: 18x1220x2440mm, 11 lớp, 858 tấm, hàng đã qua xử lý sấy nhiệt. Mới 100% / thực tế: 45.974M3, 355USD/M3 (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo, bạch đàn rừng trồng ép 2 mặt bạch dương. KT: 18x1220x2440mm, 11 lớp, 884 tấm, hàng đã qua xử lý sấy nhiệt. Mới 100% / thực tế: 47.367M3, 355USD/M3 (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo, bạch đàn rừng trồng ép 2 mặt bạch dương.KT: 5.2x1220x2440mm, 3 lớp, 2160 tấm, hàng đã qua xử lý sấy nhiệt. Mới 100% / thực tế: 33.435M3, 550USD/M3 (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo, bạch đàn rừng trồng ép 2 mặt bạch dương.KT: 5.2x1220x2440mm, 3 lớp, 2970 tấm, hàng đã qua xử lý sấy nhiệt. Mới 100% / thực tế: 45.974M3, 550USD/M3 (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo, bạch đàn rừng trồng, thu mua gỗ của các hộ dân đơn lẻ,đã qua tẩm sấy, kt(1220x2440x11.5)mm,loại AB,gồm 7 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm.1258 tấm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ mỡ rừng trồng, phủ mặt gỗ xoan đào, KT: 5.2x1220x2440MM, ép 3 lớp, 4260 tấm, xuất xứ Việt Nam. Mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ mỡ rừng trồng, phủ mặt gỗ xoan đào, KT: 5.5x1220x2440MM, ép 3 lớp, 2270 tấm, xuất xứ Việt Nam. Mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp loại C/D làm từ gỗ bạch đàn rừng trồng, phủ mặt bạch dương, kích thước: 5.2mmx1220mmx2440mm, 1440 tấm, ép 3 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp loại C/D làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng, phủ mặt bạch dương, kích thước: 12mmx1220mmx2440mm, 480 tấm, ép 7 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp loại C/D làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng, phủ mặt bạch dương, kích thước: 12mmx1220mmx2440mm, 640 tấm, ép 7 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp loại C/D làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng, phủ mặt bạch dương, kích thước: 18mmx1220mmx2440mm, 432 tấm, ép 11 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp loại C/D làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng, phủ mặt bạch dương, kích thước: 18mmx1220mmx2440mm, 540 tấm, ép 11 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp loại C/D UV2S làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng, phủ mặt bạch dương, kích thước: 18mmx1220mmx2440mm, 800 tấm, ép 11 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp loại C/E làm từ gỗ bạch đàn rừng trồng, phủ mặt bạch dương, kích thước: 5.2mmx1220mmx2440mm, 2800 tấm, ép 3 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp loại D/D làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng, phủ mặt bạch dương, kích thước: 15mmx1220mmx2440mm, 360 tấm, ép 9 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp loại D/E làm từ gỗ bạch đàn rừng trồng, phủ mặt bạch dương, kích thước hàng dài: 5.2mmx1220mmx2440mm, 2800 tấm, ép 3 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp loại D/E làm từ gỗ bạch đàn rừng trồng, phủ mặt bạch dương, kích thước: 5.2mmx1220mmx2440mm, 1080 tấm, ép 3 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp loại D/E làm từ gỗ bạch đàn rừng trồng, phủ mặt bạch dương, kích thước: 5.2mmx1220mmx2440mm, 1225 tấm, ép 3 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp loại D/E làm từ gỗ bạch đàn rừng trồng, phủ mặt bạch dương, kích thước: 5.2mmx1220mmx2440mm, 1400 tấm, ép 3 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp loại D/E làm từ gỗ bạch đàn rừng trồng, phủ mặt bạch dương, kích thước: 5.2mmx1220mmx2440mm, 1800 tấm, ép 3 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp loại D/E làm từ gỗ bạch đàn rừng trồng, phủ mặt bạch dương, kích thước: 5.2mmx1220mmx2440mm, 2800 tấm, ép 3 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp loại D/E làm từ gỗ bạch đàn rừng trồng, phủ mặt bạch dương, kích thước: 5.2mmx1220mmx2440mm, 2880 tấm, ép 3 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp loại D/E làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng, phủ mặt bạch dương, kích thước: 12mmx1220mmx2440mm, 1200 tấm, ép 7 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp loại D/E làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng, phủ mặt bạch dương, kích thước: 12mmx1220mmx2440mm, 900 tấm, ép 7 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp loại D/E làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng, phủ mặt bạch dương, kích thước: 15mmx1220mmx2440mm, 960 tấm, ép 9 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp loại D/E làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng, phủ mặt bạch dương, kích thước: 18mmx1220mmx2440mm, 400 tấm, ép 11 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp loại D/E làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng, phủ mặt bạch dương, kích thước: 18mmx1220mmx2440mm, 800 tấm, ép 11 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp loại D/E UV1S làm từ gỗ bạch đàn rừng trồng, phủ mặt bạch dương, kích thước hàng dài: 5.2mmx1220mmx2440mm, 1080 tấm, ép 3 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp loại D/E UV1S làm từ gỗ bạch đàn rừng trồng, phủ mặt bạch dương, kích thước hàng dài: 5.2mmx1220mmx2440mm, 2800 tấm, ép 3 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp loại D/E UV1S làm từ gỗ bạch đàn rừng trồng, phủ mặt bạch dương, kích thước: 5.2mmx1220mmx2440mm, 1080 tấm, ép 3 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp loại D/E UV1S làm từ gỗ bạch đàn rừng trồng, phủ mặt bạch dương, kích thước: 5.2mmx1220mmx2440mm, 1400 tấm, ép 3 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp loại D/E UV1S làm từ gỗ bạch đàn rừng trồng, phủ mặt bạch dương, kích thước: 5.2mmx1220mmx2440mm, 1440 tấm, ép 3 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp loại D/E UV1S làm từ gỗ bạch đàn rừng trồng, phủ mặt bạch dương, kích thước: 5.2mmx1220mmx2440mm, 1800 tấm, ép 3 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp loại D/E UV1S làm từ gỗ bạch đàn rừng trồng, phủ mặt bạch dương, kích thước: 5.2mmx1220mmx2440mm, 2800 tấm, ép 3 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp loại D/E UV1S làm từ gỗ bạch đàn rừng trồng, phủ mặt bạch dương, kích thước: 5.2mmx1220mmx2440mm, 2880 tấm, ép 3 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp loại D/E UV1S làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng, phủ mặt bạch dương, kích thước hàng dài: 18mmx1220mmx2440mm, 400 tấm, ép 11 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp loại D/E UV1S làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng, phủ mặt bạch dương, kích thước: 12mmx1220mmx2440mm, 1200 tấm, ép 7 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp loại D/E UV1S làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng, phủ mặt bạch dương, kích thước: 12mmx1220mmx2440mm, 640 tấm, ép 7 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp loại D/E UV1S làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng, phủ mặt bạch dương, kích thước: 12mmx1232mmx2452mm, 3600 tấm, ép 7 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp loại D/E UV1S làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng, phủ mặt bạch dương, kích thước: 18mmx1220mmx2440mm, 250 tấm, ép 11 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp loại D/E UV2S làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng, phủ mặt bạch dương, kích thước hàng dài: 18mmx1220mmx2440mm, 400 tấm, ép 11 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp loại D/E UV2S làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng, phủ mặt bạch dương, kích thước hàng dài: 18mmx1220mmx2440mm, 540 tấm, ép 11 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp loại D/E UV2S làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng, phủ mặt bạch dương, kích thước hàng dài: 18mmx1220mmx2440mm, 700 tấm, ép 11 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp loại D/E UV2S làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng, phủ mặt bạch dương, kích thước: 15mmx1220mmx2440mm, 240 tấm, ép 9 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp loại D/E UV2S làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng, phủ mặt bạch dương, kích thước: 15mmx1220mmx2440mm, 360 tấm, ép 9 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp loại D/E UV2S làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng, phủ mặt bạch dương, kích thước: 15mmx1220mmx2440mm, 420 tấm, ép 9 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp loại D/E UV2S làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng, phủ mặt bạch dương, kích thước: 18mmx1220mmx2440mm, 250 tấm, ép 11 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp loại D/E UV2S làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng, phủ mặt bạch dương, kích thước: 18mmx1220mmx2440mm, 400 tấm, ép 11 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp loại D/E UV2S làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng, phủ mặt bạch dương, kích thước: 18mmx1220mmx2440mm, 700 tấm, ép 11 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp loại D/E UV2S làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng, phủ mặt bạch dương, kích thước: 18mmx1220mmx2440mm, 800 tấm, ép 11 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp loại D/E UV2S làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng, phủ mặt bạch dương, kích thước: 18mmx1232mmx2452mm, 600 tấm, ép 11 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp loại D+/D làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng, phủ mặt bạch dương, kích thước: 15mmx1220mmx2440mm, 960 tấm, ép 9 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp loại D+/E làm từ gỗ bạch đàn rừng trồng, phủ mặt bạch dương, kích thước: 5.2mmx1220mmx2440mm, 1400 tấm, ép 3 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp loại D+/E làm từ gỗ bạch đàn rừng trồng, phủ mặt bạch dương, kích thước: 5.2mmx1220mmx2440mm, 1440 tấm, ép 3 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp loại D+/E làm từ gỗ bạch đàn rừng trồng, phủ mặt bạch dương, kích thước: 5.2mmx1220mmx2440mm, 5600 tấm, ép 3 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp loại D+/E làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng, phủ mặt bạch dương, kích thước: 12mmx1220mmx2440mm, 1200 tấm, ép 7 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp loại D+/E làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng, phủ mặt bạch dương, kích thước: 12mmx1220mmx2440mm, 320 tấm, ép 7 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp loại D+/E làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng, phủ mặt bạch dương, kích thước: 18mmx1220mmx2440mm, 800 tấm, ép 11 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp loại D+/E làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng, phủ mặt bạch dương, kích thước: 18mmx1220mmx2440mm, 864 tấm, ép 11 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp loại D+/E UV1S làm từ gỗ bạch đàn rừng trồng, phủ mặt bạch dương, kích thước: 5.2mmx1220mmx2440mm, 1400 tấm, ép 3 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp loại D+/E UV1S làm từ gỗ bạch đàn rừng trồng, phủ mặt bạch dương, kích thước: 5.2mmx1220mmx2440mm, 2800 tấm, ép 3 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp loại D+/E UV1S làm từ gỗ bạch đàn rừng trồng, phủ mặt bạch dương, kích thước: 5.2mmx1220mmx2440mm, 2880 tấm, ép 3 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp loại D+/E UV1S làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng, phủ mặt bạch dương, kích thước hàng dài: 18mmx1220mmx2440mm, 648 tấm, ép 11 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp loại D+/E UV1S làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng, phủ mặt bạch dương, kích thước: 12mmx1220mmx2440mm, 1200 tấm, ép 7 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp loại D+/E UV1S làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng, phủ mặt bạch dương, kích thước: 12mmx1220mmx2440mm, 480 tấm, ép 7 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp loại D+/E UV1S làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng, phủ mặt bạch dương, kích thước: 18mmx1220mmx2440mm, 540 tấm, ép 11 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp loại D+/E UV1S làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng, phủ mặt bạch dương, kích thước: 18mmx1220mmx2440mm, 800 tấm, ép 11 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp loại D+/E UV1S làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng, phủ mặt bạch dương, kích thước: 18mmx1220mmx2440mm, 864 tấm, ép 11 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp loại D+/E UV1S làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng, phủ mặt bạch dương, kích thước: 18mmx1232mmx2452mm, 800 tấm, ép 11 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp loại D+/E UV2S làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng, phủ mặt bạch dương, kích thước: 12mmx1220mmx2440mm, 1200 tấm, ép 7 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp loại D+/E UV2S làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng, phủ mặt bạch dương, kích thước: 18mmx1220mmx2440mm, 864 tấm, ép 11 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp loại D+/E UV2S làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng, phủ mặt bạch dương, kích thước: 18mmx1232mmx2452mm, 800 tấm, ép 11 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp từ gỗ keo,bạch đàn rừng trồng,lớp mặt được làm từ gỗ bạch dương NK,KT(1220 x 2440 x 15.2) MM, 11 lớp.Độ dày d/động:+/- 1.5mm,đã qua x/lý nhiệt. mới100%,x/ xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp từ gỗ keo,bạch đàn rừng trồng,lớp mặt được làm từ gỗ bạch dương NK,KT(1220 x 2440 x 19) MM,13 lớp.Độ dày d/động:+/- 1.5mm,đã qua x/lý nhiệt. mới100%,x/ xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp từ gỗ keo,bạch đàn, gỗ mỡ rừng trồng,lớp mặt được làm từ gỗ bạch dương NK,KT(1220 x 2440 x 12) MM,9 lớp.Độ dày d/động:+/- 1.5mm,đã qua x/lý nhiệt. mới100%,x/ xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp từ gỗ keo,bạch đàn, gỗ mỡ rừng trồng,lớp mặt được làm từ gỗ bạch dương NK,KT(1220 x 2440 x 18 MM),13 lớp.Độ dày d/động:+/- 1.5mm,đã qua x/lý nhiệt. mới100%,x/ xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp từ gỗ keo,bạch đàn, gỗ mỡ rừng trồng,lớp mặt được làm từ gỗ bạch dương NK,KT(1220 x 2440 x 18) MM,13 lớp.Độ dày d/động:+/- 1.5mm,đã qua x/lý nhiệt. mới100%,x/ xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp UV1S làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng, phủ mặt bạch dương, kích thước hàng dài: 12mmx1220mmx2440mm, 3744 tấm, ép 7 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp, ép 10 lớp, sản xuất từ gỗ bạch đàn rừng trồng do VN sản xuất, thu mua gỗ của các hộ dân đơn lẻ. KT: 14 x 88 x 1000mm, 35200 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp, ép 10 lớp, sản xuất từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng do VN sản xuất, thu mua gỗ của các hộ dân đơn lẻ. KT: 14 x 100 x 800 mm, 2000 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp, ép 10 lớp, sản xuất từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng do VN sản xuất, thu mua gỗ của các hộ dân đơn lẻ. KT: 14 x 80 x 1200 mm, 6000 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp, ép 10 lớp, sản xuất từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng do VN sản xuất, thu mua gỗ của các hộ dân đơn lẻ. KT: 14 x 85 x 1100 mm, 10500 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp, ép 11 lớp, sản xuất từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng do VN sản xuất, thu mua gỗ của các hộ dân đơn lẻ. KT: 16 x 70 x 1100 mm, 3000 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp, ép 11 lớp, sản xuất từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng do VN sản xuất, thu mua gỗ của các hộ dân đơn lẻ. KT: 16 x 90 x 700 mm, 4500 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp, ép 11 lớp, sản xuất từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng do VN sản xuất, thu mua gỗ của các hộ dân đơn lẻ. KT: 16 x 90 x 840 mm, 4500 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp, ép 12 lớp, sản xuất từ gỗ bạch đàn rừng trồng do VN sản xuất, thu mua gỗ của các hộ dân đơn lẻ. KT: 17 x 98 x 2090 mm, 1500 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp, ép 12 lớp, sản xuất từ gỗ bạch đàn rừng trồng do VN sản xuất, thu mua gỗ của các hộ dân đơn lẻ. KT: 17 x 98 x 2155 mm, 1500 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp, ép 12 lớp, sản xuất từ gỗ bạch đàn rừng trồng do VN sản xuất, thu mua gỗ của các hộ dân đơn lẻ. KT: 2198 x 90 x 18mm, 7138 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp, ép 13 lớp, sản xuất từ gỗ bạch đàn rừng trồng do VN sản xuất, thu mua gỗ của các hộ dân đơn lẻ. KT: 19 x 98 x 1140 mm, 4500 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp, ép 13 lớp, sản xuất từ gỗ bạch đàn rừng trồng do VN sản xuất, thu mua gỗ của các hộ dân đơn lẻ. KT: 19 x 98 x 2090 mm, 1500 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp, ép 13 lớp, sản xuất từ gỗ bạch đàn rừng trồng do VN sản xuất, thu mua gỗ của các hộ dân đơn lẻ. KT: 19 x 98 x 2155 mm, 1500 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp, ép 16 lớp, sản xuất từ gỗ bạch đàn rừng trồng do VN sản xuất, thu mua gỗ của các hộ dân đơn lẻ. KT: 2440 x 1220 x 23.5 mm, 615 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp, ép 23 lớp, sản xuất từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng do VN sản xuất, thu mua gỗ của các hộ dân đơn lẻ. KT: 33.5x1220x2440mm, 30 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp, ép 24 lớp, sản xuất từ gỗ bạch đàn rừng trồng do VN sản xuất, thu mua gỗ của các hộ dân đơn lẻ. KT: 1237 x 140 x 35mm, 2160 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp, ép 24 lớp, sản xuất từ gỗ bạch đàn rừng trồng do VN sản xuất, thu mua gỗ của các hộ dân đơn lẻ. KT: 2198 x 240 x 35mm, 450 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp, ép 24 lớp, sản xuất từ gỗ bạch đàn rừng trồng do VN sản xuất, thu mua gỗ của các hộ dân đơn lẻ. KT: 2198 x 90 x 35mm, 4768 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp, ép 24 lớp, sản xuất từ gỗ bạch đàn rừng trồng do VN sản xuất, thu mua gỗ của các hộ dân đơn lẻ. KT: 860 x 90 x 35mm, 6840 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp, ép 7 lớp, sản xuất từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng do VN sản xuất, thu mua gỗ của các hộ dân đơn lẻ. KT: 10x80x1000mm, 4680 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp, ép 7 lớp, sản xuất từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng do VN sản xuất, thu mua gỗ của các hộ dân đơn lẻ. KT: 10x80x1060mm, 2340 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp, ép 7 lớp, sản xuất từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng do VN sản xuất, thu mua gỗ của các hộ dân đơn lẻ. KT: 10x80x1100mm, 3510 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp, ép 7 lớp, sản xuất từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng do VN sản xuất, thu mua gỗ của các hộ dân đơn lẻ. KT: 10x80x1150mm, 14040 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp, ép 7 lớp, sản xuất từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng do VN sản xuất, thu mua gỗ của các hộ dân đơn lẻ. KT: 10x80x1200mm, 3510 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp, ép 7 lớp, sản xuất từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng do VN sản xuất, thu mua gỗ của các hộ dân đơn lẻ. KT: 10x80x1210mm, 3510 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp, ép 7 lớp, sản xuất từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng do VN sản xuất, thu mua gỗ của các hộ dân đơn lẻ. KT: 10x80x800mm, 1170 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp, ép 7 lớp, sản xuất từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng do VN sản xuất, thu mua gỗ của các hộ dân đơn lẻ. KT: 10x80x830mm, 3510 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp, ép 7 lớp, sản xuất từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng do VN sản xuất, thu mua gỗ của các hộ dân đơn lẻ. KT: 10x80x980mm, 2340 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp, ép 8 lớp, sản xuất từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng do VN sản xuất, thu mua gỗ của các hộ dân đơn lẻ. KT: 11 x 75 x 677 mm, 3000 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán công nghiệp, ép 8 lớp, sản xuất từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng do VN sản xuất, thu mua gỗ của các hộ dân đơn lẻ. KT: 11 x 80 x 677 mm, 4500 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán ép công nghiệp làm từ gỗ bạch đàn rừng trồng, 02 lớp, mỗi lớp1.25mm,đã qua xử lý nhiệt. KT(2440 x 1220 x 2.5 MM)mm gồm 7150 tấm.Hàng sản xuất tại Việt Nam,mới 100%_ (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán ép công nghiệp làm từ gỗ bạch đàn rừng trồng, 02 lớp, mỗi lớp1.6mm,đã qua xử lý nhiệt. KT(2440x1220x3.0)mm, loại A, gồm 2570 tấm.Hàng sản xuất tại Việt Nam,mới 100%_ (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán ép công nghiệp làm từ gỗ bạch đàn rừng trồng, 05 lớp, mỗi lớp1.6 đến 1.8 mm,KT(2440x1220x08)mm gồm 1920 tấm. Đã qua xử lý nhiệt. mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán ép công nghiệp làm từ gỗ bạch đàn rừng trồng, 05 lớp, mỗi lớp1.6mm,đã qua xử lý nhiệt. KT(2440x1220x9.0)mm gồm 2790 tấm.Hàng sản xuất tại Việt Nam,mới 100%_ (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán ép công nghiệp làm từ gỗ bạch đàn rừng trồng, 07 lớp, mỗi lớp1.6 đến 1.8 mm,KT(2440x1220x11)mm gồm 2800 tấm. Đã qua xử lý nhiệt. mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán ép công nghiệp làm từ gỗ bạch đàn rừng trồng, 09 lớp, mỗi lớp1.25 đến 1.35 mm,KT(2440x1220x11.5)mm gồm 1325 tấm. Đã qua xử lý nhiệt. mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán ép công nghiệp làm từ gỗ bạch đàn rừng trồng, 14 lớp, mỗi lớp1.25 đến 1.35 mm,KT(2440x1220x18)mm, loại A, gồm 840 tấm. Đã qua xử lý nhiệt. mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán ép công nghiệp làm từ gỗ bạch đàn rừng trồng, ép 2 lớp mặt okume nhập khẩu, KT: 12mm x 1220mm x 2440mm, ép 7 lớp lõi, Mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán ép công nghiệp làm từ gỗ bạch đàn rừng trồng,ép 07 lớp,1 lớp dày 1.6mm, hàng chưa được tạo dáng liên tục,đã qua xử lý nhiệt.KT(11x1220 x2440) mm gồm 6835 tấm.SX tại VN,mới 100%_ (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán ép công nghiệp loại AA làm từ gỗ (keo + bạch đàn + bồ đề) rừng trồng đã qua tẩm sấy, không được tạo dáng liên tục, kt (2440x1220x8.5) mm, 2040 tấm, ép 5 lớp, độ dày 1.6-1.8mm.Mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán ép công nghiệp loại AB làm từ gỗ (keo + bạch đàn + bồ đề) rừng trồng đã qua tẩm sấy, không được tạo dáng liên tục, kt (2440x1220x11) mm, 1530 tấm, ép 7 lớp, độ dày 1.5-1.7mm.Mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán ép công nghiệp loại AB làm từ gỗ (keo + bạch đàn + bồ đề) rừng trồng đã qua tẩm sấy, không được tạo dáng liên tục, kt (2440x1220x5.5) mm, 4800 tấm, ép 5 lớp, độ dày 1.0-1.2mm.Mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán ép công nghiệp loại AB làm từ gỗ (keo + bạch đàn + bồ đề) rừng trồng đã qua tẩm sấy, không được tạo dáng liên tục, kt (2440x1220x8) mm, 2160 tấm, ép 5 lớp, độ dày 1.5-1.7mm.Mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán ép công nghiệp loại AB làm từ gỗ (keo + bạch đàn + bồ đề) rừng trồng đã qua tẩm sấy, không được tạo dáng liên tục, kt (2440x1220x9) mm, 360 tấm, ép 7 lớp, độ dày 1.2-1.4mm.Mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán ép công nghiệp loại BC làm từ gỗ (keo + bạch đàn + bồ đề) rừng trồng đã qua tẩm sấy, không được tạo dáng liên tục, kt (1100x100x19) mm, 6300 tấm, ép 15 lớp, độ dày 1.2-1.4mm.Mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán ép công nghiệp loại BC làm từ gỗ (keo + bạch đàn + bồ đề) rừng trồng đã qua tẩm sấy, không được tạo dáng liên tục, kt (1270x148x15) mm, 3150 tấm, ép 11 lớp, độ dày 1.2-1.4mm.Mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán ép công nghiệp loại BC làm từ gỗ (keo + bạch đàn + bồ đề) rừng trồng đã qua tẩm sấy, không được tạo dáng liên tục, kt (1270x98x15) mm, 4200 tấm, ép 11 lớp, độ dày 1.2-1.4mm.Mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán ép công nghiệp loại BC làm từ gỗ (keo + bạch đàn + bồ đề) rừng trồng đã qua tẩm sấy, không được tạo dáng liên tục, kt (1320x148x15) mm, 3150 tấm, ép 11 lớp, độ dày 1.2-1.4mm.Mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán ép công nghiệp loại BC làm từ gỗ (keo + bạch đàn + bồ đề) rừng trồng đã qua tẩm sấy, không được tạo dáng liên tục, kt (1320x98x15) mm, 4200 tấm, ép 11 lớp, độ dày 1.2-1.4mm.Mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán ép công nghiệp loại BC làm từ gỗ (keo + bạch đàn + bồ đề) rừng trồng đã qua tẩm sấy, không được tạo dáng liên tục, kt (2205x1100x4.5) mm, 1150 tấm, ép 3 lớp, độ dày 1.4-1.6mm.Mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán ép công nghiệp loại BC làm từ gỗ (keo + bạch đàn + bồ đề) rừng trồng đã qua tẩm sấy, không được tạo dáng liên tục, kt (2312x1220x4.5) mm, 1125 tấm, ép 3 lớp, độ dày 1.4-1.6mm.Mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán ép công nghiệp loại BC làm từ gỗ (keo + bạch đàn + bồ đề) rừng trồng đã qua tẩm sấy, không được tạo dáng liên tục, kt (2312x1220x9) mm, 480 tấm, ép 7 lớp, độ dày 1.2-1.4mm.Mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán ép công nghiệp loại BC làm từ gỗ (keo + bạch đàn + bồ đề) rừng trồng đã qua tẩm sấy, không được tạo dáng liên tục, kt (2440x1220x11) mm, 1530 tấm, ép 7 lớp, độ dày 1.5-1.7mm.Mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán ép công nghiệp loại BC làm từ gỗ (keo + bạch đàn + bồ đề) rừng trồng đã qua tẩm sấy, không được tạo dáng liên tục, kt (2440x1220x14.5) mm, 210 tấm, ép 9 lớp, độ dày 1.5-1.7mm.Mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán ép công nghiệp loại BC làm từ gỗ (keo + bạch đàn + bồ đề) rừng trồng đã qua tẩm sấy, không được tạo dáng liên tục, kt (2440x1220x17) mm, 55 tấm, ép 13 lớp, độ dày 1.2-1.4mm.Mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán ép công nghiệp loại BC làm từ gỗ (keo + bạch đàn + bồ đề) rừng trồng đã qua tẩm sấy, không được tạo dáng liên tục, kt (2440x1220x8) mm, 1800 tấm, ép 5 lớp, độ dày 1.5-1.7mm.Mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán ép công nghiệp loại BC làm từ gỗ (keo + bạch đàn + bồ đề) rừng trồng đã qua tẩm sấy, không được tạo dáng liên tục, kt (2440x1220x8) mm, 2160 tấm, ép 5 lớp, độ dày 1.5-1.7mm.Mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán ép công nghiệp từ gỗ keo/ bạch đàn rừng trồng loại A/B, 09 lớp kích thước 14.5MM X 1230MM X 2440MM, mỗi lớp 1.4-1.7,mm độ ẩm dưới 18%, gồm 1040 tấm sản xuất tại Việt Nam. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán ép công nghiệp từ gỗ keo/ bạch đàn rừng trồng loại A/B, 11 lớp kích thước 17.5MM X 1220MM X 2440MM, mỗi lớp 1.4-1.7,mm độ ẩm dưới 18%, gồm 750 tấm sản xuất tại Việt Nam. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán ép công nghiệp từ gỗ keo/ bạch đàn rừng trồng loại A/B, 7 lớp kích thước 11.5MM X 1220MM X 2440MM, mỗi lớp 1.4-1.7,mm độ ẩm dưới 18%, gồm 2400 tấm sản xuất tại Việt Nam. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán ép công nghiệp từ gỗ keo/ bạch đàn rừng trồng loại B/C, 11 lớp kích thước 17.5MM X 1220MM X 2440MM, mỗi lớp 1.4-1.7,mm độ ẩm dưới 18%, gồm 50 tấm sản xuất tại Việt Nam. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán ép công nghiệp từ gỗ keo/ bạch đàn rừng trồng loại B/C, 7 lớp kích thước 11.5MM X 1220MM X 2440MM, mỗi lớp 1.4-1.7,mm độ ẩm dưới 18%, gồm 160 tấm sản xuất tại Việt Nam. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán ép không tạo dáng liên tục có lớp mặt bạch dương nhập khẩu và cốt làm từ gỗ bạch đàn rừng trồng,ko nằm trong danh mục cites,kt:1220x2440x5.0mm, 5 lớp, 2880 tấm, 42.866m3, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán ép không tạo dáng liên tục có lớp mặt bạch dương nhập khẩu và cốt làm từ gỗ bạch đàn, gỗ keo rừng trồng, ko nằm trong danh mục cites, kt:1220x2440x12mm, 9 lớp, 2400 tấm, 85.732m3, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán ép không tạo dáng liên tục có lớp mặt bạch dương nhập khẩu và cốt làm từ gỗ bạch đàn, gỗ keo rừng trồng, ko nằm trong danh mục cites, kt:1220x2440x12mm, 9 lớp, 3600 tấm, 128.598m3, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán ép không tạo dáng liên tục có lớp mặt và được làm từ gỗ bạch đàn,rừng trồng,không trong danh mục Cites,KT:(1220*2440*15)mm, 1120 tấm, 11 lớp,loại CARB P2. Đã xử lý nhiệt.Mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán ép không tạo dáng liên tục dùng làm đồ nội thất,có lớp mặt làm từ gỗ bạch dương, lớp lõi làm từ gỗ keo,gỗ bạch đàn rừng trồng,kt:12*1220*2440 (mm), 2156 tấm.SL:77.016 CBM.Mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán ép không tạo dáng liên tục dùng làm đồ nội thất,có lớp mặt làm từ gỗ bạch dương, lớp lõi làm từ gỗ keo,gỗ bạch đàn rừng trồng,kt:18*1220*2440 (mm),500 tấm.SL:26.791 CBM.Mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán ép không tạo dáng liên tục dùng làm đồ nội thất,có lớp mặt làm từ gỗ bạch dương, lớp lõi làm từ gỗ keo,gỗ bạch đàn rừng trồng,kt:5*1220*2440 (mm), 1260 tấm.SL: 18.754 CBM.Mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán ép không tạo dáng liên tục dùng làm đồ nội thất,có lớp mặt làm từ gỗ bạch dương, lớp lõi làm từ gỗ keo,gỗ bạch đàn rừng trồng,kt:9*1220*2440 (mm),700 tấm.SL:18.754 CBM.Mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán ép không tạo dáng liên tục làm từ gỗ bạch đàn rừng trồng,không nằm trong danh mục Cites, KT: 2440x1220x12MM, ép 7 lớp, 1360 tấm, không được tạo dáng liên tục, Mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán ép không tạo dáng liên tục làm từ gỗ bạch đàn rừng trồng,không nằm trong danh mục Cites, KT: 2440x1220x12MM, ép 7 lớp, 510 tấm, không được tạo dáng liên tục, Mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán ép không tạo dáng liên tục làm từ gỗ bạch đàn rừng trồng,không nằm trong danh mục Cites, KT: 2440x1220x6.0MM, ép 3 lớp, 800 tấm, không được tạo dáng liên tục, Mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán ép không tạo dáng liên tục làm từ gỗ bạch đàn rừng trồng,không nằm trong danh mục Cites,KT2440x1220x17MM, ép 11 lớp, 866 tấm, không được tạo dáng liên tục,Mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán ép không tạo dáng liên tục làm từ gỗ bạch đàn rừng trồng,không nằm trong danh mục Cites,KT2440x1220x18MM, ép 11 lớp, 150 tấm, không được tạo dáng liên tục,Mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán ép không tạo dáng liên tục làm từ gỗ bạch đàn rừng trồng,không nằm trong danh mục Cites,KT2440x1220x3.0MM, ép 2 lớp, 2920 tấm, không được tạo dáng liên tục,Mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán ép không tạo dáng liên tục làm từ gỗ bạch đàn rừng trồng,không nằm trong danh mục Cites,KT2440x1220x9MM,ép 5 lớp, 230 tấm, không được tạo dáng liên tục,Mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán ép không tạo dáng liên tục làm từ gỗ bạch đàn rừng trồng,không nằm trong danh mục Cites,KT2440x1220x9MM,ép 5 lớp, 865 tấm, không được tạo dáng liên tục,Mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán ép làm từ cốt MDF nhập khẩu, 2 mặt phủ gỗ bạch dương nhập khẩu, KT 1220x2440x5.2MM. 3 lớp.Hàng đã qua xử lý nhiệt. Mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán ép làm từ gỗ keo, gỗ mỡ rừng trồng và MDF nhập khẩu, 1 mặt phủ gỗ bạch dương NK, KT 1232x2452x18MM. 10 lớp.Hàng đã qua xử lý nhiệt. Mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán ép làm từ gỗ keo, gỗ mỡ rừng trồng và MDF nhập khẩu, KT 1232x2452x18MM. 9 lớp.Hàng đã qua xử lý nhiệt. Mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán ép làm từ: lớp cốt gồm gỗ keo, bạch đàn và mỡ rừng trồng, 1 mặt phủ gỗ dương và giấy, 1 mặt phủ gỗ bạch dương NK, KT 1232x2452x9.0MM. 8 lớp.Hàng đã qua xử lý nhiệt. Mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán ép làm từ: lớp cốt gồm gỗ keo, bạch đàn, mỡ rừng trồng và MDF NK, 1 mặt phủ giấy, 1 mặt phủ gỗ thông NK, KT 1232x2452x12MM. 9 lớp.Hàng đã qua xử lý nhiệt. Mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán ép làm từ: lớp cốt gồm gỗ keo, gỗ mỡ & gỗ bạch đàn rừng trồng, 1 mặt phủ gỗ thích, 1 mặt phủ gỗ bạch dương NK, KT 1232x1842x12MM. 9 lớp.Hàng đã qua xử lý nhiệt. Mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán ép làm từ: lớp cốt gồm gỗ keo, gỗ mỡ rừng trồng & MDF NK, 1 mặt phủ gỗ anh đào, 1 mặt phủ gỗ bạch dương NK, KT 1232x1842x18MM. 11 lớp.Hàng đã qua xử lý nhiệt. Mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán ép làm từ: lớp cốt gồm gỗ keo, gỗ mỡ rừng trồng & MDF NK, 1 mặt phủ gỗ thích, 1 mặt phủ gỗ bạch dương NK, KT 1232x2452x18MM. 11 lớp.Hàng đã qua xử lý nhiệt. Mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán ép làm từ: lớp cốt gồm gỗ keo, gỗ mỡ rừng trồng và MDF NK, 1 mặt phủ gỗ thích, 1 mặt phủ gỗ bạch dương NK, KT 1232x1842x18MM. 11 lớp.Hàng đã qua xử lý nhiệt. Mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán ép làm từ: lớp cốt gồm gỗ keo, gỗ mỡ, gỗ bạch đàn rừng trồng, 1 mặt phủ gỗ anh đào, 1 mặt phủ gỗ dương & giấy NK, KT 1232x1842x12MM. 10 lớp.Hàng đã qua xử lý nhiệt. Mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán ép làm từ: lớp cốt gồm gỗ keo, gỗ mỡ, gỗ bạch đàn rừng trồng, 1 mặt phủ gỗ dương, 1 mặt phủ gỗ bạch dương NK, KT 1232x1842x12MM. 9 lớp.Hàng đã qua xử lý nhiệt. Mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán ép làm từ: lớp cốt gồm gỗ keo, gỗ mỡ, gỗ bạch đàn rừng trồng, 1 mặt phủ gỗ dương, 1 mặt phủ gỗ bạch dương NK, KT 1232x2452x12MM. 9 lớp.Hàng đã qua xử lý nhiệt. Mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán ép làm từ: lớp cốt gồm gỗ keo, gỗ mỡ, gỗ bạch đàn rừng trồng, 1 mặt phủ gỗ mại châu, 1 mặt phủ gỗ bạch dương NK, KT 1232x1842x12MM. 9 lớp.Hàng đã qua xử lý nhiệt. Mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán ép làm từ: lớp cốt gồm gỗ keo, gỗ mỡ, gỗ bạch đàn rừng trồng, 1 mặt phủ gỗ sồi đỏ, 1 mặt phủ gỗ dương & giấy NK, KT 1232x1842x12MM. 10 lớp.Hàng đã qua xử lý nhiệt. Mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán ép làm từ: lớp cốt gồm gỗ keo, gỗ mỡ, gỗ bạch đàn rừng trồng, 1 mặt phủ gỗ sồi đỏ, 1 mặt phủ gỗ thông & giấy NK, KT 1232x2452x12MM. 10 lớp.Hàng đã qua xử lý nhiệt. Mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán ép làm từ: lớp cốt gồm gỗ keo, gỗ mỡ, gỗ bạch đàn rừng trồng, 1 mặt phủ gỗ thích, 1 mặt phủ gỗ bạch dương NK, KT 1232x1842x12MM. 9 lớp.Hàng đã qua xử lý nhiệt. Mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán ép làm từ: lớp cốt gồm gỗ keo, gỗ mỡ, gỗ bạch đàn rừng trồng, 1 mặt phủ gỗ thích, 1 mặt phủ gỗ bạch dương NK, KT 1232x2452x9.0MM. 7 lớp.Hàng đã qua xử lý nhiệt. Mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán ép làm từ: lớp cốt gồm gỗ keo, gỗ mỡ, gỗ bạch đàn rừng trồng, 1 mặt phủ gỗ thích, 1 mặt phủ gỗ dương & giấy NK, KT 1232x1842x12MM. 10 lớp.Hàng đã qua xử lý nhiệt. Mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán ép làm từ: lớp cốt gồm gỗ keo, gỗ mỡ, gỗ bạch đàn rừng trồng, 1 mặt phủ gỗ thích, 1 mặt phủ gỗ dương & giấy NK, KT 1232x2452x12MM. 10 lớp.Hàng đã qua xử lý nhiệt. Mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán ép làm từ: lớp cốt gồm gỗ keo, gỗ mỡ, gỗ bạch đàn rừng trồng, 1 mặt phủ gỗ thích, 1 mặt phủ gỗ thông & giấy NK, KT 1232x1842x12MM. 10 lớp.Hàng đã qua xử lý nhiệt. Mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ dán ép làm từ: lớp cốt gồm gỗ keo, gỗ mỡ, gỗ bạch đàn rừng trồng, 1 mặt phủ gỗ thích, 1 mặt phủ gỗ thông & giấy NK, KT 1232x2452x12MM. 10 lớp.Hàng đã qua xử lý nhiệt. Mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép (gỗ dán công nghiệp) làm từ gỗ bạch đàn rừng trồng loại A: KT: 14 x 63 x 1615mm 9126 tấm, gồm 8 lớp, chưa qua xử lý nhiệt, 1 lớp dày: 1.5-1.75mm, mới 100%.Xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép (gỗ dán công nghiệp) làm từ gỗ bạch đàn rừng trồng loại A: KT: 14 x 63 x 1845mm 1229tấm, gồm 8 lớp, chưa qua xử lý nhiệt, 1 lớp dày: 1.5-1.75mm, mới 100%.Xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép (gỗ dán công nghiệp) làm từ gỗ bạch đàn rừng trồng loại A: KT: 14mm x 63mm x 1415mm 4006 tấm, gồm 8 lớp, chưa qua xử lý nhiệt, 1 lớp dày: 1.5-1.75mm, mới 100%, Xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép (gỗ dán công nghiệp) làm từ gỗ bạch đàn rừng trồng loại BC: KT: 1080mm x 135mm x 10.5mm 2400 tấm, gồm 7 lớp, chưa qua xử lý nhiệt, 1 lớp dày: 1.5-1.7mm, mới 100%.Xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép (gỗ dán công nghiệp) làm từ gỗ bạch đàn rừng trồng loại BC: KT: 1080mm x 135mm x 10.5mm 5000 tấm, gồm 7 lớp, chưa qua xử lý nhiệt, 1 lớp dày: 1.5-1.7mm, mới 100%.Xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép (gỗ dán công nghiệp) làm từ gỗ bạch đàn rừng trồng loại BC: KT: 1080mm x 80mm x 10.5mm 2500 tấm, gồm 7 lớp, chưa qua xử lý nhiệt, 1 lớp dày: 1.5-1.7mm, mới 100%.Xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép (gỗ dán công nghiệp) làm từ gỗ bạch đàn rừng trồng loại BC: KT: 1100mm x 1080mm x 10.5mm 1200 tấm, gồm 7 lớp, chưa qua xử lý nhiệt, 1 lớp dày: 1.5-1.7mm, mới 100%.Xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép (gỗ dán công nghiệp) làm từ gỗ bạch đàn rừng trồng loại BC: KT: 1100mm x 1080mm x 10.5mm 2500 tấm, gồm 7 lớp, chưa qua xử lý nhiệt, 1 lớp dày: 1.5-1.7mm, mới 100%, Xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép (gỗ dán công nghiệp) làm từ gỗ bạch đàn rừng trồng loại BC: KT: 1260mm x 1100mm x 11mm 1100 tấm, gồm 8 lớp, chưa qua xử lý nhiệt, 1 lớp dày: 1.5-1.7mm, mới 100%, Xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép (gỗ dán công nghiệp) làm từ gỗ bạch đàn rừng trồng loại BC: KT: 1260mm x 80mm x 11mm 3300 tấm, gồm 8 lớp, chưa qua xử lý nhiệt, 1 lớp dày: 1.5mm, mới 100%, Xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép (gỗ dán công nghiệp) làm từ gỗ bạch đàn rừng trồng. Kích thước: 11mmx900mmx1800mm BC GRADE, gồm 7 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 2600 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép (gỗ dán công nghiệp) làm từ gỗ bạch đàn rừng trồng. Kích thước: 8mmx1230mmx2440mm BC GRADE, gồm 5 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1920 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép (gỗ dán công nghiệp) làm từ gỗ bạch đàn rừng trồng. Kích thước: 8mmx920mmx1830mm BC GRADE, gồm 5 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 3240 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép (gỗ dán) được làm từ gỗ bạch đàn rừng trồng, KT 1220x2440x5.2(mm). Gồm 3 lớp, mỗi lớp dày 1.7(mm), 70.432 M3, 4550 tấm. Mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép (gỗ dán) được làm từ gỗ bạch đàn rừng trồng, KT: 12.7MM X 1232MM X 1842MM UV1S. Gồm 7 lớp, mỗi lớp dày 1.7(mm), 1520 tấm, 43.807 M3. Mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép (gỗ dán) được làm từ gỗ bạch đàn rừng trồng, KT: 12.7MM X 1232MM X 2451MM UV1S. Gồm 7 lớp, mỗi lớp dày 1.7(mm), 1170 tấm, 44.869 M3. Mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép (gỗ dán) được làm từ gỗ bạch đàn rừng trồng, KT: 12.7MM X 1232MM X 2451MM. 2CP, UV1S. Gồm 7 lớp, mỗi lớp dày 1.7(mm), 2340 tấm, 89.738 M3. Mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép (gỗ dán) được làm từ gỗ bạch đàn rừng trồng, KT: 18MM X 1232MM X 2451MM UV2S. Gồm 11 lớp, mỗi lớp dày 1.7(mm), 810 tấm, 44.026 M3. Mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép (gỗ dán) được làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng, KT 1220x2440x12(mm). Gồm 7 lớp, mỗi lớp dày 1.7(mm), 44.581 M3, 1248 tấm. Mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép (gỗ dán) được làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng, KT 1220x2440x12(mm). UV2S. Gồm 7 lớp, mỗi lớp dày 1.7(mm), 85.732 M3, 2400 tấm.Mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép (gỗ dán) được làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng, KT 1220x2440x18(mm). UV2S. Gồm 11 lớp, mỗi lớp dày 1.7(mm), 85.732 M3, 1600 tấm.Mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép (gỗ dán) được làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng, KT: 9.5MM X 1232MM X 1842MM. Gồm 5 lớp, mỗi lớp dày 1.7(mm), 12.935 M3, 600 tấm.Mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép (gỗ dán) được làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng, KT: 9.5MM X 1232MM X 2452MM. Gồm 5 lớp, mỗi lớp dày 1.7(mm), 25.828 M3, 900 tấm.Mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép (gỗ dán) được làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng, KT:12.5MM X 1232MM X 1842MM. Gồm 7 lớp, mỗi lớp dày 1.7(mm), 43.118 M3, 1520 tấm.Mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép (gỗ dán) được làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng, KT:12.5MM X 1232MM X 2452MM. Gồm 7 lớp, mỗi lớp dày 1.7(mm), 23.789 M3, 630 tấm.Mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép (gỗ dán) được làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng, KT:12.7MM X 1232MM X 2452MM. UV2S. Gồm 7 lớp, mỗi lớp dày 1.7(mm), 44.196 M3, 1152 tấm.Mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép (gỗ dán) được làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng, KT:12MM X 1232MM X 1842MM. UV1S. Gồm 7 lớp, mỗi lớp dày 1.7(mm), 134.799 M3, 4950 tấm.Mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép (gỗ dán) được làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng, KT:12MM X 1232MM X 2452MM. C2, UV1S. Gồm 7 lớp, mỗi lớp dày 1.7(mm), 41.76 M3, 1152 tấm.Mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép (gỗ dán) được làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng, KT:12MM X 1232MM X 2452MM. Gồm 7 lớp, mỗi lớp dày 1.7(mm), 257.306 M3, 7098 tấm.Mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép (gỗ dán) được làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng, KT:12MM X 1232MM X 2452MM. Gồm 7 lớp, mỗi lớp dày 1.7(mm), 258.393 M3, 7128 tấm.Mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép (gỗ dán) được làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng, KT:12MM X 1232MM X 2452MM. Gồm 7 lớp, mỗi lớp dày 1.7(mm), 424.13 M3, 11700 tấm.Mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép (gỗ dán) được làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng, KT:12MM X 1232MM X 2452MM. Gồm 7 lớp, mỗi lớp dày 1.7(mm), 84.826 M3, 2340 tấm.Mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép (gỗ dán) được làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng, KT:12MM X 1232MM X 2452MM. UV1S. Gồm 7 lớp, mỗi lớp dày 1.7(mm), 21.75 M3, 600 tấm.Mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép (gỗ dán) được làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng, KT:12MM X 1232MM X 2452MM. UV1S. Gồm 7 lớp, mỗi lớp dày 1.7(mm), 41.76 M3, 1152 tấm.Mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép (gỗ dán) được làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng, KT:12MM X 1232MM X 2452MM. UV1S. Gồm 7 lớp, mỗi lớp dày 1.7(mm), 42.413 M3, 1170 tấm.Mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép (gỗ dán) được làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng, KT:12MM X 1232MM X 2452MM. UV2S. Gồm 7 lớp, mỗi lớp dày 1.7(mm), 41.76 M3, 1152 tấm.Mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép (gỗ dán) được làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng, KT:15MM X 1232MM X 2452MM. Gồm 9 lớp, mỗi lớp dày 1.7(mm), 40.782 M3, 900 tấm.Mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép (gỗ dán) được làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng, KT:16MM X 1232MM X 2452MM. C2, UV1S. Gồm 9 lớp, mỗi lớp dày 1.7(mm), 40.987 M3, 848 tấm.Mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép (gỗ dán) được làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng, KT:16MM X 1232MM X 2452MM. C2, UV1S. Gồm 9 lớp, mỗi lớp dày 1.7(mm), 40.988 M3, 848 tấm.Mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép (gỗ dán) được làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng, KT:16MM X 1232MM X 2452MM. C2. Gồm 9 lớp, mỗi lớp dày 1.7(mm), 40.988 M3, 848 tấm.Mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép (gỗ dán) được làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng, KT:16MM X 1232MM X 2452MM. Gồm 9 lớp, mỗi lớp dày 1.7(mm), 72.5 M3, 1500 tấm.Mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép (gỗ dán) được làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng, KT:16MM X 1232MM X 2452MM. UV1S. Gồm 9 lớp, mỗi lớp dày 1.7(mm), 40.987 M3, 848 tấm.Mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép (gỗ dán) được làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng, KT:16MM X 1232MM X 2452MM. UV1S. Gồm 9 lớp, mỗi lớp dày 1.7(mm), 81.976 M3, 1696 tấm.Mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép (gỗ dán) được làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng, KT:18MM X 1232MM X 2452MM. Gồm 11 lớp, mỗi lớp dày 1.7(mm), 42.413 M3, 780 tấm.Mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép (gỗ dán) được làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng, KT:18MM X 1232MM X 2452MM. Gồm 11 lớp, mỗi lớp dày 1.7(mm), 73.406 M3, 1350 tấm.Mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép (gỗ dán) được làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng, KT:18MM X 1232MM X 2452MM. UV2S. Gồm 11 lớp, mỗi lớp dày 1.7(mm), 42.413 M3, 780 tấm.Mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép (gỗ dán) được làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng, KT:18MM X 1232MM X 2452MM. UV2S. Gồm 7 lớp, mỗi lớp dày 1.7(mm), 43.5 M3, 800 tấm.Mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép (gỗ dán) được làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng, KT:5.2MM X 1232MM X 2452MM. Gồm 3 lớp, mỗi lớp dày 1.7(mm), 41.235 M3, 2625 tấm.Mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép (gỗ dán) được làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng, KT:5.2MM X 1232MM X 2452MM. UV1S. Gồm 3 lớp, mỗi lớp dày 1.7(mm), 22.62 M3, 1440 tấm.Mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép (gỗ dán) được làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng, KT:5.2MM X 1232MM X 2452MM. UV1S. Gồm 3 lớp, mỗi lớp dày 1.7(mm), 80.114 M3, 5100 tấm.Mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép (gỗ dán) được làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng, KT:6MM X 1232MM X 2452MM. UV1S. Gồm 4 lớp, mỗi lớp dày 1.7(mm), 90.48 M3, 4992 tấm.Mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép (gỗ dán) được làm từ gỗ bạch đàn, keo, gỗ tạp rừng trồng, KT 1220x2440x15(mm). Gồm 9 lớp, Mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép (gỗ dán) làm từ gỗ bạch đàn rừng trồng loại A: KT: 30 x 20 x 1980mm 1683 tấm, gồm 16 lớp, chưa qua xử lý nhiệt, 1 lớp dày:1.6-1.85mm, mới 100%, Xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép (gỗ dán) làm từ gỗ bạch đàn rừng trồng loại A: KT:14 x 63 x 1980mm 1718 tấm, gồm 8 lớp, chưa qua xử lý nhiệt, 1 lớp dày:1.5-1.75mm, mới 100%, Xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép (gỗ dán) làm từ gỗ bạch đàn rừng trồng loại BC: KT: 1080mm x 80mm x 10.5mm 1200 tấm, gồm 7 lớp, chưa qua xử lý nhiệt, 1 lớp dày: 1.5-1.7mm, mới 100%, Xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép (gỗ dán) làm từ gỗ bạch đàn rừng trồng loại BC: KT: 740mm x 740mm x 10.5mm 600 tấm, gồm 7 lớp, chưa qua xử lý nhiệt, 1 lớp dày: 1.5-1.7mm, mới 100%, Xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép (gỗ dán) làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng KT: (1820 x 910 x 11.5)mm, 23000 tấm, gồm 7 lớp, đã qua xử lý nhiệt, loại BB/CC, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép (gỗ dán) làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng KT: (2400 x 1200 x 12)mm, 732 tấm, gồm 7 lớp, đã qua xử lý nhiệt, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép (gỗ dán) làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng KT: (2400 x 1200 x 12)mm, 75 tấm, gồm 7 lớp, đã qua xử lý nhiệt, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép (gỗ dán) làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng KT: (2400 x 1200 x 15)mm, 147 tấm, gồm 9 lớp, đã qua xử lý nhiệt, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép (gỗ dán) làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng KT: (2400 x 1200 x 15)mm, 196 tấm, gồm 9 lớp, đã qua xử lý nhiệt, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép (gỗ dán) làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng KT: (2400 x 1200 x 15)mm, 392 tấm, gồm 9 lớp, đã qua xử lý nhiệt, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép (gỗ dán) làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng KT: (2400 x 1200 x 15)mm, 490 tấm, gồm 9 lớp, đã qua xử lý nhiệt, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép (gỗ dán) làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng KT: (2400 x 1200 x 15)mm, 61 tấm, gồm 9 lớp, đã qua xử lý nhiệt, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép (gỗ dán) làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng KT: (2400 x 1200 x 15)mm, 720 tấm, gồm 9 lớp, đã qua xử lý nhiệt, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép (gỗ dán) làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng KT: (2400 x 1200 x 17)mm, 1296 tấm, gồm 11 lớp, đã qua xử lý nhiệt, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép (gỗ dán) làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng KT: (2400 x 1200 x 17)mm, 516 tấm, gồm 10 lớp, đã qua xử lý nhiệt, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép (gỗ dán) làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng KT: (2400 x 1200 x 17)mm, 860 tấm, gồm 10 lớp, đã qua xử lý nhiệt, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép (gỗ dán) làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng KT: (2400 x 1200 x 18)mm, 150 tấm, gồm 11 lớp, đã qua xử lý nhiệt, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép (gỗ dán) làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng KT: (2400 x 1200 x 18)mm, 357 tấm, gồm 11 lớp, đã qua xử lý nhiệt, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép (gỗ dán) làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng KT: (2400 x 1200 x 19)mm, 312 tấm, gồm 11 lớp, đã qua xử lý nhiệt, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép (gỗ dán) làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng KT: (2400 x 1200 x 25)mm, 58 tấm, gồm 15 lớp, đã qua xử lý nhiệt, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép (gỗ dán) làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng KT: (2400 x 1200 x 7)mm, 105 tấm, gồm 4 lớp, đã qua xử lý nhiệt, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép (gỗ dán) làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng KT: (2400 x 1200 x 7)mm, 210 tấm, gồm 4 lớp, đã qua xử lý nhiệt, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép (gỗ dán) làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng KT: (2400 x 1200 x 7)mm, 630 tấm, gồm 4 lớp, đã qua xử lý nhiệt, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép (gỗ dán) làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng KT: (2400 x 1200 x 9)mm, 486 tấm, gồm 5 lớp, đã qua xử lý nhiệt, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép (gỗ dán) làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng KT: (2400 x 1200 x 9)mm, 648 tấm, gồm 5 lớp, đã qua xử lý nhiệt, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép (gỗ dán) làm từ gỗ bạch đàn, keo rừng trồng KT: (2400 x 1200 x 9)mm, 972 tấm, gồm 5 lớp, đã qua xử lý nhiệt, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép (gỗ dán) làm từ gỗ bồ đề rừng trồng KT: (1220x2440X13) MM, 1344 tấm, gồm 8 lớp, loại BC, đã qua xử lý nhiệt, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép (gỗ dán) làm từ gỗ bồ đề rừng trồng KT: (1220x2440X13) MM, 2688 tấm, gồm 8 lớp, loại B/C, đã qua xử lý nhiệt, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép (gỗ dán) làm từ gỗ bồ đề rừng trồng KT: (1220x2440X4.6) MM, 3360 tấm, gồm 3 lớp, loại B/C, đã qua xử lý nhiệt, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép (gỗ dán) làm từ gỗ bồ đề rừng trồng KT: (1220x2440X4.6) MM, 3652 tấm, gồm 3 lớp, loại AB, đã qua xử lý nhiệt, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép (gỗ dán) làm từ gỗ bồ đề rừng trồng KT: (1220x2440X7) MM, 2240 tấm, gồm 4 lớp, loại AB, đã qua xử lý nhiệt, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép (gỗ dán) làm từ gỗ bồ đề rừng trồng KT: (1220x2440X7) MM, 2240 tấm, gồm 4 lớp, loại BC, đã qua xử lý nhiệt, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép (gỗ dán) làm từ gỗ bồ đề rừng trồng KT: (1220x2440X7) MM, 2240 tấm, gồm 5 lớp, loại A2B, đã qua xử lý nhiệt, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép (gỗ dán) làm từ gỗ bồ đề rừng trồng KT: (1220x2440X8) MM, 2000 ấm, gồm 5 lớp, loại A/B, đã qua xử lý nhiệt, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép (gỗ dán) làm từ gỗ bồ đề rừng trồng KT: (1220x2440X8) MM, 2000 tấm, gồm 5 lớp, loại AB, đã qua xử lý nhiệt, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép (gỗ dán) làm từ gỗ bồ đề rừng trồng KT: (1220x2440X8) MM, 2000 tấm, gồm 5 lớp, loại BC, đã qua xử lý nhiệt, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép (gỗ dán) làm từ gỗ bồ đề rừng trồng KT: (1220X2440X8) MM, 2184 tấm, gồm 5 lớp, loại AB, đã qua xử lý nhiệt, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép (gỗ dán) làm từ gỗ bồ đề rừng trồng KT: (1220x2440X8) MM, 4000 tấm, gồm 5 lớp, loại B/C, đã qua xử lý nhiệt, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép (gỗ dán) làm từ gỗ bồ đề rừng trồng KT: (915MM X 1830MM X 12MM, 2500 tấm, gồm 7 lớp, loại AB, đã qua xử lý nhiệt, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép (gỗ dán) làm từ gỗ keo rừng trồng KT: (2135 x 915 x 11)mm, 2160 tấm, gồm 7 lớp, đã qua xử lý nhiệt, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép (gỗ dán) làm từ gỗ keo rừng trồng KT: (2135 x 915 x 14)mm, 1680 tấm, gồm 9 lớp, đã qua xử lý nhiệt, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép (gỗ dán) làm từ gỗ keo rừng trồng KT: (2135 x 915 x 17)mm, 660 tấm, gồm 10 lớp, đã qua xử lý nhiệt, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép (gỗ dán) làm từ gỗ keo rừng trồng KT: (2135 x 915 x 6)mm, 1920 tấm, gồm 4 lớp, đã qua xử lý nhiệt, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép (gỗ dán) làm từ gỗ keo rừng trồng KT: (2135 x 915 x 8)mm, 2760 tấm, gồm 5 lớp, đã qua xử lý nhiệt, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép công nghiệp (gỗ dán) 3 lớp, mỗi lớp dày 1.5mm được làm từ gỗ bạch đàn rừng trồng loại BC. KT (4.6 x 1220 x 2440)mm, (7,500 tấm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép công nghiệp (gỗ dán) 3 lớp, mỗi lớp dày 1.5mm được làm từ gỗ bạch đàn rừng trồng, loại BC. KT (4.6 x 1220 x 2440)mm, (2470 tấm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép công nghiệp (gỗ dán) 5 lớp, mỗi lớp dày 1.5mm được làm từ gỗ bạch đàn rừng trồng, loại BC. KT (8 x 1220 x 2440)mm, (360 tấm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép công nghiệp (gỗ dán) 7 lớp, mỗi lớp dày 1.5mm được làm từ gỗ bạch đàn rừng trồng, loại BC. KT (11 x 1220 x 2440)mm, (240 tấm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép công nghiệp làm từ gỗ bạch đàn và keo rừng trồng (LVL). (bao gồm 09 lớp, 14850 tấm), kích thước 14 X 88 X 330 MM Mỗi lớp dày không quá 1.7mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép công nghiệp làm từ gỗ bạch đàn và keo rừng trồng (LVL). (bao gồm 12 lớp, 1296 tấm), kích thước 20 X 80 X 4000MM Mỗi lớp dày không quá 1.7mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép công nghiệp làm từ gỗ bạch đàn và keo rừng trồng (LVL). (bao gồm 12 lớp, 1944 tấm), kích thước 20 X 80 X 3960 MM Mỗi lớp dày không quá 1.7mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép công nghiệp làm từ gỗ bạch đàn và keo rừng trồng (LVL). (bao gồm 12 lớp, 1944 tấm), kích thước 20 X 80 X 4000 MM Mỗi lớp dày không quá 1.7mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép công nghiệp làm từ gỗ bạch đàn và keo rừng trồng (LVL). (bao gồm 15 lớp, 1008 tấm), kích thước 25 X 80 X 3960 MM Mỗi lớp dày không quá 1.7mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép công nghiệp làm từ gỗ bạch đàn và keo rừng trồng (LVL). (bao gồm 24 lớp, 1782 tấm), kích thước 40 X 80 X 4000MM Mỗi lớp dày không quá 1.7mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép công nghiệp làm từ gỗ bạch đàn và keo rừng trồng (LVL). (bao gồm 24 lớp, 2754 tấm), kích thước 40 X 80 X 4000 MM Mỗi lớp dày không quá 1.7mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép công nghiệp làm từ gỗ bạch đàn và keo rừng trồng (LVL). (bao gồm 24 lớp, 972 tấm), kích thước 40 X 80 X 2430 MM Mỗi lớp dày không quá 1.7mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép công nghiệp làm từ gỗ bạch đàn và keo rừng trồng (LVL). (bao gồm 27 lớp, 3840 tấm), kích thước 45 X 58 X 2430MM Mỗi lớp dày không quá 1.7mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép công nghiệp làm từ gỗ bạch đàn và keo rừng trồng (LVL). (bao gồm 33 lớp, 1053 tấm), kích thước 55 X 80 X 4000 MM Mỗi lớp dày không quá 1.7mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép công nghiệp làm từ gỗ bạch đàn và keo rừng trồng (LVL). (bao gồm 33 lớp, 468 tấm), kích thước 55 X 80 X 4000MM Mỗi lớp dày không quá 1.7mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép công nghiệp làm từ gỗ bạch đàn và keo rừng trồng (LVL). (bao gồm 33 lớp, 972 tấm), kích thước 40 X 80 X 3960 MM Mỗi lớp dày không quá 1.7mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép công nghiệp làm từ gỗ bạch đàn và keo rừng trồng (LVL). (bao gồm 35 lớp, 8640 tấm), kích thước 58X 45 X 565 MM Mỗi lớp dày không quá 1.7mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép công nghiệp làm từ gỗ bạch đàn và keo rừng trồng (LVL). (bao gồm 42 lớp, 324 tấm), kích thước 80 X 80 X 3960 MM Mỗi lớp dày không quá 1.7mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép công nghiệp làm từ gỗ bạch đàn và keo rừng trồng (LVL). (bao gồm 42 lớp, 400 tấm), kích thước 70 X 70 X 4000 MM Mỗi lớp dày không quá 1.7mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép công nghiệp làm từ gỗ bạch đàn và keo rừng trồng (LVL). (bao gồm 47 lớp, 351 tấm), kích thước 55 X 80 X 3960 MM Mỗi lớp dày không quá 1.7mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép công nghiệp làm từ gỗ bạch đàn và keo rừng trồng (LVL). (bao gồm 47 lớp, 405tấm), kích thước 80 X 80 X 4000MM Mỗi lớp dày không quá 1.7mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép công nghiệp làm từ gỗ bạch đàn và keo rừng trồng (LVL). (bao gồm 47 lớp, 648 tấm), kích thước 80 X 80 X 4000 MM Mỗi lớp dày không quá 1.7mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép công nghiệp làm từ gỗ bạch đàn và keo rừng trồng (LVL). (bao gồm 9 lớp, 9900 tấm), kích thước 14 X 88 X 490 MM Mỗi lớp dày không quá 1.7mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép cốt từ gỗ bạch đàn dày 4.6mm, dán mặt trên và mặt dưới gỗ Bạch dương dày 0.22mm, sơn UV1 mặt. KT: 5.2mm*1220mm*2440mm, số lượng 2720 tấm, hàng đã qua xử lý nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép làm từ gỗ mỡ rừng trồng ép mặt bạch dương.KT: 12x1220x2440mm, GRADE UV, ép 7 lớp, 1425 tấm, hàng đã qua sử lý sấy nhiệt,Mới 100 %. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép làm từ gỗ mỡ rừng trồng ép mặt bạch dương.KT: 12x1230x2450mm, ép 7 lớp, sơn Ivory 1 mặt, 675 tấm, hàng đã qua sử lý sấy nhiệt,Mới 100 %. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép làm từ gỗ mỡ rừng trồng ép mặt bạch dương.KT: 12x1230x2450mm, ép 7 lớp, sơn Ivory 2 mặt, 675 tấm, hàng đã qua sử lý sấy nhiệt,Mới 100 %. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép làm từ gỗ mỡ rừng trồng ép mặt bạch dương.KT: 12x1230x2450mm, ép 7 lớp, sơn Linen 1 mặt, 675 tấm, hàng đã qua sử lý sấy nhiệt,Mới 100 %. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép làm từ gỗ mỡ rừng trồng ép mặt bạch dương.KT: 12x1230x2450mm, ép 7 lớp, sơn Linen 2 mặt, 675 tấm, hàng đã qua sử lý sấy nhiệt,Mới 100 %. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép làm từ gỗ mỡ rừng trồng ép mặt bạch dương.KT: 15x1220x2440mm,GRADE MKT, ép 9 lớp, 1140 tấm, hàng đã qua sử lý sấy nhiệt,Mới 100 %. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép làm từ gỗ mỡ rừng trồng ép mặt bạch dương.KT: 15x1220x2440mm,GRADE UV, ép 9 lớp, 1140 tấm, hàng đã qua sử lý sấy nhiệt,Mới 100 %. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép làm từ gỗ mỡ rừng trồng ép mặt bạch dương.KT: 18x1220x2440mm,GRADE MKT, ép 11 lớp, 950 tấm, hàng đã qua sử lý sấy nhiệt,Mới 100 %. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép làm từ gỗ mỡ rừng trồng ép mặt bạch dương.KT: 18x1220x2440mm,GRADE UV, ép 11 lớp, 500 tấm, hàng đã qua sử lý sấy nhiệt,Mới 100 %. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép làm từ gỗ mỡ rừng trồng ép mặt bạch dương.KT: 18x1220x2440mm,GRADE UV, ép 11 lớp, 950 tấm, hàng đã qua sử lý sấy nhiệt,Mới 100 %. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép làm từ gỗ mỡ rừng trồng ép mặt bạch dương.KT: 18x1220x2440mm,GRADE UV2, ép 11 lớp, 400 tấm, hàng đã qua sử lý sấy nhiệt,Mới 100 %. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép làm từ gỗ mỡ rừng trồng ép mặt bạch dương.KT: 18x1230x2450mm, ép 11 lớp, sơn Frost 2 mặt, 800 tấm, hàng đã qua sử lý sấy nhiệt,Mới 100 %. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép làm từ gỗ mỡ rừng trồng ép mặt bạch dương.KT: 18x1230x2450mm, ép 11 lớp, sơn Linen 2 mặt, 400 tấm, hàng đã qua sử lý sấy nhiệt,Mới 100 %. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép làm từ gỗ mỡ rừng trồng ép mặt bạch dương.KT: 18x1230x2450mm,GRADE UV, ép 11 lớp, 900 tấm, hàng đã qua sử lý sấy nhiệt,Mới 100 %. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép làm từ gỗ mỡ rừng trồng ép mặt bạch dương.KT:12x1230x2450mm, ép 7 lớp, sơn 1 mặt Slate, 675 tấm, hàng đã qua sử lý sấy nhiệt,Mới 100 %. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép làm từ gỗ mỡ rừng trồng ép mặt bạch dương.KT:12x1230x2450mm, ép 7 lớp, sơn 2 mặt Slate, 675 tấm, hàng đã qua sử lý sấy nhiệt,Mới 100 %. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép làm từ gỗ mỡ rừng trồng ép mặt bạch dương.KT:18x1230x2450mm, ép 11 lớp, sơn 2 mặt Ivory, 400 tấm, hàng đã qua sử lý sấy nhiệt,Mới 100 %. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép làm từ gỗ mỡ rừng trồng ép mặt bạch dương.KT:18x1230x2450mm, ép 11 lớp, sơn 2 mặt Nickel, 800 tấm, hàng đã qua sử lý sấy nhiệt,Mới 100 %. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép làm từ gỗ mỡ rừng trồng ép mặt bạch dương.KT:18x1230x2450mm, ép 11 lớp, sơn 2 mặt Slate, 400 tấm, hàng đã qua sử lý sấy nhiệt,Mới 100 %. (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép từ gỗ keo và gỗ thông phủ ván lạng birch veneer loại D/E (5.2 x 48 x96) (PO:81361)mm (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép từ gỗ keo và gỗ thông phủ ván lạng birch veneer loại D/E (5.2 x48 x96) (PO:81363) mm (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép từ gỗ keo và gỗ thông phủ ván lạng birch veneer loại D/E UV1 (5.2 x 48 x 96) (PO:81360) mm (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép từ gỗ keo và gỗ thông phủ ván lạng birch veneer loại D/E+ (5.2 x 1220 x2440) mm (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép từ gỗ keo và gỗ thông phủ ván lạng birch veneer loại D+/E+ (12 x 1220 x 2440) mm(sltt: 47.367 cbm) (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép từ gỗ keo và gỗ thông phủ ván lạng birch veneer loại D+/E+ (15 x 1220 x 2440)(sltt: 24.112cbm) mm (xk)
- Mã HS 44123300: Gỗ ván ép từ gỗ keo và gỗ thông phủ ván lạng birch veneer loại D+/E+ (18 x 1220 x 2440) mm (sltt: 47.367cbm) (xk)
- Mã HS 44123300: HS10/ Ván lót sàn ép mặt bằng gỗ sồi trắng (12x178x610-1830mm) (xk)
- Mã HS 44123300: HS15-1/ Ván lót sàn ép mặt bằng gỗ mại châu (10x76-125-178x457.5-1220mm) (xk)
- Mã HS 44123300: HS19-1/ Ván lót sàn ép mặt bằng gỗ sồi trắng (15x260x600-2200mm) (xk)
- Mã HS 44123300: HS20-1/ Ván lót sàn ép mặt bằng gỗ sồi trắng (15x240x600-2200mm) (xk)
- Mã HS 44123300: HS2-1/ Ván lót sàn ép mặt bằng gỗ sồi đỏ (12.5x228.6x228.6mm) (xk)
- Mã HS 44123300: HS21/ Ván lót sàn ép mặt bằng gỗ sồi trắng (12x125x610-1830mm) (xk)
- Mã HS 44123300: HS26/ Ván lót sàn ép mặt bằng gỗ mại châu (12x166x305-1220mm) (xk)
- Mã HS 44123300: HS27/ Ván lót sàn ép mặt bằng gỗ mại châu (14x190x600-1900mm) (xk)
- Mã HS 44123300: HS28-1/ Ván lót sàn ép mặt bằng gỗ sồi trắng (14x190x600-1900mm) (xk)
- Mã HS 44123300: HS31-1/ Ván lót sàn ép bằng gỗ phong (10x125x305-1220mm) (xk)
- Mã HS 44123300: HS36/ Ván lót sàn ép mặt bằng gỗ tràm (12x89-120x305-1220mm) (xk)
- Mã HS 44123300: HS40-1/ Ván lót sàn ép bằng gỗ phong (9.5x166x410-1220mm) (xk)
- Mã HS 44123300: HS41/ Ván lót sàn ép bằng gỗ phong (12x125x305-1220mm) (xk)
- Mã HS 44123300: HS4-1/ Ván lót sàn ép mặt bằng gỗ mại châu (10x125x305-1220mm) (xk)
- Mã HS 44123300: HS42/ Ván lót sàn ép mặt bằng gỗ sồi trắng (12x125x305-1220mm) (xk)
- Mã HS 44123300: HS43/ Ván lót sàn ép mặt bằng gỗ thích (12x125x305-1220mm) (xk)
- Mã HS 44123300: HS44/ Ván lót sàn ép mặt bằng gỗ mại châu (9.5x165x305-1220mm) (xk)
- Mã HS 44123300: HS45/ Ván lót sàn ép bằng gỗ phong (9.5x127x305-1220mm) (xk)
- Mã HS 44123300: HS46/ Ván lót sàn ép mặt bằng gỗ sồi trắng (14x190x700-1900mm) (xk)
- Mã HS 44123300: HS47/ Ván lót sàn ép bằng gỗ phong (12x152x909-1818mm) (xk)
- Mã HS 44123300: HS48/ Ván lót sàn ép mặt bằng gỗ sồi đỏ (10x76x305-1220mm) (xk)
- Mã HS 44123300: HS49/ Ván lót sàn ép mặt bằng gỗ sồi đỏ (10x125x305-1220mm) (xk)
- Mã HS 44123300: HS50/ Ván lót sàn ép mặt bằng gỗ sồi trắng (12x125x305-1220mm) (xk)
- Mã HS 44123300: HS5-1/ Ván lót sàn ép mặt bằng gỗ mại châu (9.5x125x410-1220mm) (xk)
- Mã HS 44123300: HS51/ Ván lót sàn ép mặt bằng gỗ sồi trắng (15x125x305-1220mm) (xk)
- Mã HS 44123300: HS52/ Ván lót sàn ép mặt bằng gỗ sồi trắng (15x185x700-1900mm) (xk)
- Mã HS 44123300: HS53/ Ván lót sàn ép mặt bằng gỗ sồi trắng (18x120x300-1200mm) (xk)
- Mã HS 44123300: HS54/ Ván lót sàn ép mặt bằng gỗ sồi trắng (18x127x305-1220mm) (xk)
- Mã HS 44123300: HS55/ Ván lót sàn ép mặt bằng gỗ sồi trắng (18x127x610-1830mm) (xk)
- Mã HS 44123300: HS56/ Ván lót sàn ép mặt bằng gỗ sồi trắng (18x152x610-1830mm) (xk)
- Mã HS 44123300: HS57/ Ván lót sàn ép mặt bằng gỗ sồi trắng (18x193x610-1830mm) (xk)
- Mã HS 44123300: HS58/ Ván lót sàn ép mặt bằng gỗ thích (12x178x610-1830mm) (xk)
- Mã HS 44123300: HS60/ Ván lót sàn ép mặt bằng gỗ mại châu (9.5x165x305-1220mm) (xk)
- Mã HS 44123300: HS6-1/ Ván lót sàn ép mặt bằng gỗ sồi trắng (12x193x610-1830mm) (xk)
- Mã HS 44123300: HS61/ Ván lót sàn ép mặt bằng gỗ tràm (9.5x165x410-1220mm) (xk)
- Mã HS 44123300: HS7/ Ván lót sàn ép bằng gỗ phong (10x76-125-178x457.5-1220mm) (xk)
- Mã HS 44123300: HS8/ Ván lót sàn ép mặt bằng gỗ sồi trắng (15x220x600-2200mm) (xk)
- Mã HS 44123300: LCI05/ Ván ép Plywood (xk)
- Mã HS 44123300: MODELINGA/ Tấm gỗ ván ép dùng làm ngăn kéo tủ bếp, hàng mới 100%, KT 2438*596*12 MM (xk)
- Mã HS 44123300: MODELINGA1/ Tấm gỗ ván ép dùng làm ngăn kéo tủ bếp, hàng mới 100%, KT 2438*876*5 MM (xk)
- Mã HS 44123300: MODELINGA10/ Tấm gỗ ván ép dùng làm ngăn kéo tủ bếp, hàng mới 100%, KT 2438*116*20 MM (xk)
- Mã HS 44123300: MODELINGA2/ Tấm gỗ ván ép dùng làm ngăn kéo tủ bếp, hàng mới 100%, KT 736*293*19 MM (xk)
- Mã HS 44123300: MODELINGA3/ Tấm gỗ ván ép dùng làm ngăn kéo tủ bếp, hàng mới 100%, KT 2438*51*38.5 MM (xk)
- Mã HS 44123300: MODELINGA4/ Tấm gỗ ván ép dùng làm ngăn kéo tủ bếp, hàng mới 100%, KT 724*267*51 MM (xk)
- Mã HS 44123300: MODELINGA5/ Tấm gỗ ván ép dùng làm ngăn kéo tủ bếp, hàng mới 100%, KT 533*736*85 MM (xk)
- Mã HS 44123300: MODELINGA6/ Tấm gỗ ván ép dùng làm ngăn kéo tủ bếp, hàng mới 100%, KT 533*812*85 MM (xk)
- Mã HS 44123300: MODELINGA7/ Tấm gỗ ván ép dùng làm ngăn kéo tủ bếp, hàng mới 100%, KT 736*597*19 MM (xk)
- Mã HS 44123300: MODELINGA8/ Tấm gỗ ván ép dùng làm ngăn kéo tủ bếp, hàng mới 100%, KT 876*76*19 MM (xk)
- Mã HS 44123300: MODELINGA9/ Tấm gỗ ván ép dùng làm ngăn kéo tủ bếp, hàng mới 100%, KT 2438*65*20 MM (xk)
- Mã HS 44123300: MTGT/ Tròn bằng gỗ dán vải lưới đã thêu (đường kính 4 cm), Mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: PO số 64092:Gỗ dán công nghiệp chưa được tạo dán liên tục làm từ gỗ rừng trồng (keo,mỡ,bồ đề)ép 2 mặt gỗ Bạch Dương Kt12mmx1220mmx2440mm,1275 tấm,7 lớp lõi hàng đã qua xử lý sấy cách nhiệt.mới100% (xk)
- Mã HS 44123300: PO số 64093:Gỗ dán công nghiệp chưa được tạo dán liên tục làm từ gỗ rừng trồng (keo,mỡ,bồ đề)ép 2 mặt gỗ Bạch Dương Kt12mmx1220mmx2440mm,1275 tấm,7 lớp lõi hàng đã qua xử lý sấy cách nhiệt.mới100% (xk)
- Mã HS 44123300: PO số 64094:Gỗ dán công nghiệp chưa được tạo dán liên tục làm từ gỗ rừng trồng (keo,mỡ,bồ đề)ép 2 mặt gỗ Bạch Dương Kt12mmx1220mmx2440mm,1275 tấm,7 lớp lõi hàng đã qua xử lý sấy cách nhiệt.mới100% (xk)
- Mã HS 44123300: PO số 64095:Gỗ dán công nghiệp chưa được tạo dán liên tục làm từ gỗ rừng trồng (keo,mỡ,bồ đề)ép 2 mặt gỗ Bạch Dương Kt12mmx1220mmx2440mm,1275 tấm,7 lớp lõi hàng đã qua xử lý sấy cách nhiệt.mới100% (xk)
- Mã HS 44123300: PO số 64096:Gỗ dán công nghiệp chưa được tạo dán liên tục làm từ gỗ rừng trồng (keo,mỡ,bồ đề)ép 2 mặt gỗ Bạch Dương Kt15mmx1220mmx2440mm,1020 tấm,9 lớp lõi hàng đã qua xử lý sấy cách nhiệt.mới100% (xk)
- Mã HS 44123300: PO số 64097:Gỗ dán công nghiệp chưa được tạo dán liên tục làm từ gỗ rừng trồng (keo,mỡ,bồ đề)ép 2 mặt gỗ Bạch Dương Kt15mmx1220mmx2440mm,1020 tấm,9 lớp lõi hàng đã qua xử lý sấy cách nhiệt.mới100% (xk)
- Mã HS 44123300: PO số 64099:Gỗ dán công nghiệp chưa được tạo dán liên tục làm từ gỗ rừng trồng (keo,mỡ,bồ đề)ép 2 mặt gỗ Bạch Dương Kt12mmx1220mmx2440mm,975 tấm,7 lớp lõi hàng đã qua xử lý sấy cách nhiệt.mới100% (xk)
- Mã HS 44123300: PO số 64100:Gỗ dán công nghiệp chưa được tạo dán liên tục làm từ gỗ rừng trồng (keo,mỡ,bồ đề)ép 2 mặt gỗ Bạch Dương Kt15mmx1220mmx2440mm,240 tấm,9 lớp lõi hàng đã qua xử lý sấy cách nhiệt.mới100% (xk)
- Mã HS 44123300: PO số 64152:Gỗ dán công nghiệp chưa được tạo dán liên tục làm từ gỗ rừng trồng (keo,mỡ,bồ đề)ép 2 mặt gỗ Bạch Dương Kt18mmx1220mmx2440mm,850 tấm,11 lớp lõi hàng đã qua xử lý sấy cách nhiệt.mới100% (xk)
- Mã HS 44123300: PO số 64153:Gỗ dán công nghiệp chưa được tạo dán liên tục làm từ gỗ rừng trồng (keo,mỡ,bồ đề)ép 2 mặt gỗ Bạch Dương Kt18mmx1220mmx2440mm,850 tấm,11 lớp lõi hàng đã qua xử lý sấy cách nhiệt.mới100% (xk)
- Mã HS 44123300: PO số 64154:Gỗ dán công nghiệp chưa được tạo dán liên tục làm từ gỗ rừng trồng (keo,mỡ,bồ đề)ép 2 mặt gỗ Bạch Dương Kt18mmx1220mmx2440mm,850 tấm,11 lớp lõi hàng đã qua xử lý sấy cách nhiệt.mới100% (xk)
- Mã HS 44123300: PO số 64155:Gỗ dán công nghiệp chưa được tạo dán liên tục làm từ gỗ rừng trồng (keo,mỡ,bồ đề)ép 2 mặt gỗ Bạch Dương Kt18mmx1220mmx2440mm,850 tấm,11 lớp lõi hàng đã qua xử lý sấy cách nhiệt.mới100% (xk)
- Mã HS 44123300: PO số 64156:Gỗ dán công nghiệp chưa được tạo dán liên tục làm từ gỗ rừng trồng (keo,mỡ,bồ đề)ép 2 mặt gỗ Bạch Dương Kt18mmx1220mmx2440mm,850 tấm,11 lớp lõi hàng đã qua xử lý sấy cách nhiệt.mới100% (xk)
- Mã HS 44123300: SP-12/ 9962018000055 Gỗ ván ép (gỗ dán đã qua xử lý nhiệt) đã gắn lớp mặt, chà mặt và đánh bóng bề mặt KT: 2440 x 1220 x 12 (mm),7 lớp không thuộc danh mục cites,mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: SP-12/ 9962084000002 Gỗ ván ép (gỗ dán đã qua xử lý nhiệt) đã gắn lớp mặt, chà mặt và đánh bóng bề mặt KT: 2440 x 1220 x 12 (mm),7 lớp, không thuộc danh mục cites, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: SP-129A/ 9962084000002 Gỗ ván ép (gỗ dán đã qua xử lý nhiệt) đã gắn lớp mặt, chà mặt và đánh bóng bề mặt KT: 2440 X 1220 X 12 (mm), 7lop, không làm từ gỗ thuộc danh mục cites, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: SP-12L9A/ 9962074000040 Gỗ ván ép (gỗ dán đã qua xử lý nhiệt) đã gắn lớp mặt, chà mặt và đánh bóng bề mặt,7 lớp: KT 2450 x1230 x12 (mm) không thuộc danh mục cites, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: SP-12L9AUV1S/ 9962074000038 Gỗ ván ép (gỗ dán đã qua xử lý nhiệt) đã gắn lớp mặt, chà mặt và đánh bóng bề mặt,sơn 1 mặt,7 lớp:KT 2450 x1230 x12mm không thuộc danh mục cites,mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: SP-12L9AUV1S/ 9962074000038 Gỗ ván ép (gỗ dán đã qua xử lý nhiệt) đã gắn lớp mặt, chà mặt và đánh bóng bề mặt,sơn 1 mặt: KT 2450 x1230 x12 mm,7 lớp không thuộc danh mục cites,mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: SP-12L9AUV2S/ 9962018000110 Gỗ ván ép (gỗ dán đã qua xử lý nhiệt) đã gắn lớp mặt, chà mặt và đánh bóng bề mặt,sơn 2 mặt, 7 lop: KT 2450 x1230 x12mm không thuộc danh mục cites, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: SP-12L9AUV2S/ 9962018000110 Gỗ ván ép (gỗ dán đã qua xử lý nhiệt) đã gắn lớp mặt, chà mặt và đánh bóng bề mặt,sơn 2 mặt,7 lớp: KT 2450 x1230 x12 (mm) không thuộc danh mục cites,mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: SP-12L9AUV2S/ 9962018000119 Gỗ ván ép (gỗ dán đã qua xử lý nhiệt) đã gắn lớp mặt, chà mặt và đánh bóng bề mặt,sơn 2 mặt: KT 2450 x1230 x12 (mm) 7 lớp không thuộc danh mục cites,mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: SP-12L9AUV2S/ 9962074000009 Gỗ ván ép (gỗ dán đã qua xử lý nhiệt) đã gắn lớp mặt, chà mặt và đánh bóng bề mặt,sơn 2 mặt: KT 2450 x1230 x12 (mm) 7 lớp không thuộc danh mục cites, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: SP-15A/ 9962018000125 Gỗ ván ép (gỗ dán đã qua xử lý nhiệt) đã gắn lớp mặt, chà mặt và đánh bóng bề mặt, KT: 2440 x1220 x15 (mm),9 lớp không thuộc danh mục cites,mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: SP-18/ 9962084000001 Gỗ ván ép (gỗ dán đã qua xử lý nhiệt) đã gắn lớp mặt, chà mặt và đánh bóng bề mặt KT: 2440 x 1220 x18 (mm), 11 lớp, không thuộc danh mục cites, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: SP-1815A/ 9962018000116 Gỗ ván ép (gỗ dán đã qua xử lý nhiệt) đã gắn lớp mặt, chà mặt và đánh bóng bề mặt, KT: 2440*1220*18MM, 11 lớp, mới 100%, ko thuộc danh mục cites (xk)
- Mã HS 44123300: SP-185.2TA/ 9962084000001 Gỗ ván ép (gỗ dán đã qua xử lý nhiệt) đã gắn lớp mặt, chà mặt và đánh bóng bề mặt KT: 2440 x 1220 x 18 (mm),11 lớp không thuộc danh mục cites, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: SP-18L15A/ 9962018000086 Gỗ ván ép (gỗ dán đã qua xử lý nhiệt) đã gắn lớp mặt, chà mặt và đánh bóng bề mặt, KT: 2450*1230*18MM, 11 lớp, mới 100%, ko thuộc danh mục cites (xk)
- Mã HS 44123300: SP-18L15AUV1S/ 9962018000090 Gỗ ván ép (gỗ dán đã qua xử lý nhiệt) đã gắn lớp mặt, chà mặt và đánh bóng bề mặt, KT: 2450*1230*18MM, 11 lớp, sơn 1 mặt, mới 100%, ko thuộc danh mục cites (xk)
- Mã HS 44123300: SP-18L15AUV1S/ 9962018000113 Gỗ ván ép (gỗ dán đã qua xử lý nhiệt) đã gắn lớp mặt, chà mặt và đánh bóng bề mặt, KT: 2450*1230*18MM, 11 lớp, sơn 1 mặt, mới 100%, ko thuộc danh mục cites (xk)
- Mã HS 44123300: SP-18L15AUV2S/ 9962018000065 Gỗ ván ép (gỗ dán đã qua xử lý nhiệt) đã gắn lớp mặt, chà mặt và đánh bóng bề mặt, KT: 2450*1230*18MM, 11 lớp, sơn 2 mặt, mới 100%, ko thuộc danh mục cites (xk)
- Mã HS 44123300: SP-18L15AUV2S/ 9962018000084 Gỗ ván ép (gỗ dán đã qua xử lý nhiệt) đã gắn lớp mặt, chà mặt và đánh bóng bề mặt, KT: 2450*1230*18MM, 11 lớp, sơn 2 mặt, mới 100%, ko thuộc danh mục cites (xk)
- Mã HS 44123300: SP-18L15AUV2S/ 9962018000089 Gỗ ván ép (gỗ dán đã qua xử lý nhiệt) đã gắn lớp mặt, chà mặt và đánh bóng bề mặt, KT: 2450*1230*18MM, 11 lớp, sơn 2 mặt, mới 100%, ko thuộc danh mục cites (xk)
- Mã HS 44123300: SP-18L15AUV2S/ 9962018000114 Gỗ ván ép (gỗ dán đã qua xử lý nhiệt) đã gắn lớp mặt, chà mặt và đánh bóng bề mặt, KT: 2450*1230*18MM, 11 lớp, sơn 2 mặt, mới 100%, ko thuộc danh mục cites (xk)
- Mã HS 44123300: SP-18L15AUV2S/ 9962018000118 Gỗ ván ép (gỗ dán đã qua xử lý nhiệt) đã gắn lớp mặt, chà mặt và đánh bóng bề mặt, KT: 2450*1230*18MM, 11 lớp, sơn 2 mặt, mới 100%, ko thuộc danh mục cites (xk)
- Mã HS 44123300: SP-18L15FAUV1S/ 9962018000054 Gỗ ván ép (gỗ dán đã qua xử lý nhiệt) đã gắn lớp mặt, chà mặt và đánh bóng bề mặt KT: 2450 x 1230 x 18 (mm) 11 lớp, sơn 1mat, không thuộc danh mục cites, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: SP-18L15FAUV1S/ 9962018000090 Gỗ ván ép (gỗ dán đã qua xử lý nhiệt) đã gắn lớp mặt, chà mặt và đánh bóng bề mặt KT: 2450 x 1230 x 18 (mm) 11 lớp, sơn 1mat, không thuộc danh mục cites, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: SP-18L15FAUV2S/ 9962018000089 Gỗ ván ép (gỗ dán đã qua xử lý nhiệt) đã gắn lớp mặt, chà mặt và đánh bóng bề mặt KT: 2450 x 1230 x 18 (mm) 11 lớp, sơn 2mat, không thuộc danh mục cites, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: SP-5.2AB/ 9962018000092 Gỗ ván ép (gỗ dán đã qua xử lý nhiệt) đã gắn lớp mặt, chà mặt và đánh bóng bề mặt KT: 2440 X 1220 X 5.2 (mm) ko sơn,3 lớp không thuộc danh mục cites, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: SP-5.2AB/ 9962018000100 Gỗ ván ép (gỗ dán đã qua xử lý nhiệt) đã gắn lớp mặt, chà mặt và đánh bóng bề mặt KT: 2440 X 1220 X 5.2 (mm) ko sơn, 3 lớp không thuộc danh mục cites, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: SP-5.2AB/ 9962084000003 Gỗ ván ép (gỗ dán đã qua xử lý nhiệt) đã gắn lớp mặt, chà mặt và đánh bóng bề mặt KT: 2440 X 1220 X 5.2 (mm) 3 lớp, không làm từ gỗ thuộc danh mục cites, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: SP-5.2AB/ 9962084000003 Gỗ ván ép (gỗ dán đã qua xử lý nhiệt) đã gắn lớp mặt, chà mặt và đánh bóng bề mặt KT: 2440 X 1220 X 5.2 (mm) ko sơn,3lop không làm từ gỗ thuộc danh mục cites, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: SP-5.2ABUV1S/ 9962018000091 Gỗ ván ép (gỗ dán đã qua xử lý nhiệt) đã gắn lớp mặt, chà mặt và đánh bóng bề mặt KT: 2440 X 1220X5.2 (mm),sơn 1 mặt,3 lớp không thuộc danh mục cites,mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: SP-5.2ABUV1S/ 9962018000115 Gỗ ván ép (gỗ dán đã qua xử lý nhiệt) đã gắn lớp mặt, chà mặt và đánh bóng bề mặt KT:2440 X1220X5.2 (mm),sơn 1 mặt,3 lớp không thuộc danh mục cites,mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: SP-5.2AUV1S/ 9962018000091 Gỗ ván ép (gỗ dán đã qua xử lý nhiệt) đã gắn lớp mặt, chà mặt và đánh bóng bề mặt KT: 2440 X 1220 X 5.2 (mm), sơn 1 mặt,3 Lop không thuộc danh mục cites, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: SP-5.2LAB/ 9962018000100 Gỗ ván ép (gỗ dán đã qua xử lý nhiệt) đã gắn lớp mặt, chà mặt và đánh bóng bề mặt KT: 2450 x1230 x5.2 (mm),3 lớp không thuộc danh mục cites,mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: SP-9A2/ 9962084000004 Gỗ ván ép (gỗ dán đã qua xử lý nhiệt) đã gắn lớp mặt, chà mặt và đánh bóng bề mặt,không sơn: KT 2440*1220*9MM, 5 lớp không thuộc danh mục cites, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Tấm gỗ dán veneer (Tấm gỗ ván công nghiệp), gồm 3 lớp 2 lớp mặt được làm từ gỗ Hồ Đào, kt: 111(+-50)*2324(+-50)*5.0(+-0.3)MM (xk)
- Mã HS 44123300: Tấm gỗ dán veneer (Tấm gỗ ván công nghiệp), gồm 3 lớp 2 lớp mặt được làm từ gỗ Hồ Đào, kt: 1219(+-50)*876(+-50)*5.0(+-0.3)MM (xk)
- Mã HS 44123300: Tấm gỗ dán veneer (Tấm gỗ ván công nghiệp), gồm 3 lớp 2 lớp mặt được làm từ gỗ Hồ Đào, kt: 288(+-50)*762(+-50)*5.0(+-0.3)MM (xk)
- Mã HS 44123300: Tấm gỗ dán veneer (Tấm gỗ ván công nghiệp), gồm 3 lớp 2 lớp mặt được làm từ gỗ Hồ Đào, kt: 288(+-50)*914(+-50)*5.0(+-0.3)MM (xk)
- Mã HS 44123300: Tấm gỗ dán veneer (Tấm gỗ ván công nghiệp), gồm 3 lớp 2 lớp mặt được làm từ gỗ Phong, kt: 111(+-50)*2324(+-50)*5.0(+-0.3)MM (xk)
- Mã HS 44123300: Tấm gỗ dán veneer (Tấm gỗ ván công nghiệp), gồm 3 lớp 2 lớp mặt được làm từ gỗ Phong, kt: 1219(+-50)*876(+-50)*5.0(+-0.3)MM (xk)
- Mã HS 44123300: Tấm gỗ dán veneer (Tấm gỗ ván công nghiệp), gồm 3 lớp 2 lớp mặt được làm từ gỗ Phong, kt: 285(+-50)*914(+-50)*5.0(+-0.3)MM (xk)
- Mã HS 44123300: Tấm gỗ dán veneer (Tấm gỗ ván công nghiệp), gồm 3 lớp 2 lớp mặt được làm từ gỗ Phong, kt: 288(+-50)*762(+-50)*5.0(+-0.3)MM (xk)
- Mã HS 44123300: Tấm gỗ dán veneer (Tấm gỗ ván công nghiệp), gồm 3 lớp 2 lớp mặt được làm từ gỗ Phong, kt: 501(+-50)*851(+-50)*5.0(+-0.3)MM (xk)
- Mã HS 44123300: Tấm gỗ dán veneer (Tấm gỗ ván công nghiệp), gồm 3 lớp 2 lớp mặt được làm từ gỗ Phong, kt: 592(+-50)*876(+-50)*5.0(+-0.3)MM (xk)
- Mã HS 44123300: Tấm gỗ dán veneer (Tấm gỗ ván công nghiệp), gồm 3 lớp 2 lớp mặt được làm từ gỗ Sồi đỏ, kt: 111(+-50)*2324(+-50)*5.0(+-0.3)MM (xk)
- Mã HS 44123300: Tấm gỗ dán veneer (Tấm gỗ ván công nghiệp), gồm 3 lớp 2 lớp mặt được làm từ gỗ Sồi đỏ, kt: 288(+-50)*762(+-50)*5.0(+-0.3)MM (xk)
- Mã HS 44123300: Tấm gỗ dán veneer (Tấm gỗ ván công nghiệp), gồm 3 lớp 2 lớp mặt được làm từ gỗ Sồi đỏ, kt: 592(+-50)*876(+-50)*5.0(+-0.3)MM (xk)
- Mã HS 44123300: Tấm gỗ dán veneer Panel (Tấm gỗ ván công nghiệp), gồm 9 lớp 2 lớp mặt được làm từ gỗ phong và giấy công nghệ, kt: 1232(+-50)*2451(+-50)*12.7(+-0.3)MM (xk)
- Mã HS 44123300: Tấm gỗ dán veneer Panel (Tấm gỗ ván công nghiệp), gồm 9 lớp 2 lớp mặt được làm từ gỗ phong, kt: 1232(+-50)*1842(+-50)*12.7MM(+-0.3)MM (xk)
- Mã HS 44123300: Tấm gỗ dán veneer, ép 2 lớp mặt gỗ bạch dương (Tấm gỗ ván công nghiệp), kt: 114(+-50)*2324(+-50)*2.5(+-0.3)MM, gồm 3 lớp (xk)
- Mã HS 44123300: Tấm gỗ dán veneer, ép 2 lớp mặt gỗ bạch dương (Tấm gỗ ván công nghiệp), kt: 286(+-50)*761(+-50)*2.5(+-0.3)MM, gồm 3 lớp (xk)
- Mã HS 44123300: Tấm gỗ dán veneer, ép 2 lớp mặt gỗ bạch dương (Tấm gỗ ván công nghiệp), kt: 590(+-50)*2132(+-50)*2.5(+-0.3)MM, gồm 3 lớp (xk)
- Mã HS 44123300: Tấm gỗ dán veneer, ép 2 lớp mặt gỗ bạch dương (Tấm gỗ ván công nghiệp), kt: 590(+-50)*876(+-50)*2.5(+-0.3)MM, gồm 3 lớp (xk)
- Mã HS 44123300: Tấm gỗ dán veneer, gồm 9 lớp, 2 lớp mặt được làm từ gỗ phong (Tấm gỗ ván công nghiệp), kt: 1232(+-50)*1842(+-50)*12.7MM(+-0.3)MM (xk)
- Mã HS 44123300: Tấm gỗ dán Veneered Panel (Tấm gỗ ván công nghiệp), Gồm 3 lớp 2 lớp mặt được làm từ gỗ Phong, kt: 1232(+-50)*2451(+-50)*3.8(+-0.3)MM (xk)
- Mã HS 44123300: Tấm gỗ dán Veneered Panel (Tấm gỗ ván công nghiệp), Gồm 7 lớp 2 lớp mặt được làm từ gỗ phong, kt: 1232(+-50)*2451(+-50)*9.5MM(+-0.3)MM (xk)
- Mã HS 44123300: Tấm gỗ dán, (Veneered Panel,Tấm gỗ ván công nghiệp, Gồm 3 lớp 2 lớp mặt được làm từ gỗ Phong), kt: 1232(+-50)*2451(+-50)*3.8(+-0.3)MM (xk)
- Mã HS 44123300: Tấm gỗ dán, (Veneered Panel,Tấm gỗ ván công nghiệp, Gồm 7 lớp), kt: 1232(+-50)*2451(+-50)*9.5MM(+-0.3)MM (xk)
- Mã HS 44123300: Tấm gỗ dán, (Veneered Panel,Tấm gỗ ván công nghiệp, Gồm 7 lớp, 2 lớp mặt được làm từ gỗ phong), kt: 1232(+-50)*2451(+-50)*9.5MM(+-0.3)MM (xk)
- Mã HS 44123300: Tấm gỗ dán, dùng làm nội thất (Tấm gỗ ván công nghiệp VENEERED PANEL, Gồm 3 lớp), kt: 1245(+-50)*1854(+-50)*5.2(+-0.3)MM (xk)
- Mã HS 44123300: Tấm gỗ dán, dùng làm nội thất (Tấm gỗ ván công nghiệp VENEERED PANEL, Gồm 3 lớp), kt: 1245(+-50)*2159(+-50)*5.2(+-0.3)MM (xk)
- Mã HS 44123300: Tấm gỗ dán, dùng làm nội thất (Tấm gỗ ván công nghiệp VENEERED PANEL, Gồm 3 lớp), kt: 1245(+-50)*2465(+-50)*5.2(+-0.3)MM (xk)
- Mã HS 44123300: Tấm gỗ dán, dùng làm nội thất (Tấm gỗ ván công nghiệp VENEERED PANEL, Gồm 3 lớp, 2 lớp mặt được làm từ gỗ Sồi đỏ và gỗ Dương), kt: 1245(+-50)*1854(+-50)*5.2(+-0.3)MM (xk)
- Mã HS 44123300: Tấm gỗ dán, dùng làm nội thất (Tấm gỗ ván công nghiệp VENEERED PANEL, Gồm 3 lớp, 2 lớp mặt được làm từ gỗ Sồi đỏ và gỗ Dương), kt: 1245(+-50)*2159(+-50)*5.2(+-0.3)MM (xk)
- Mã HS 44123300: Tấm gỗ dán, dùng làm nội thất (Tấm gỗ ván công nghiệp VENEERED PANEL, Gồm 3 lớp, 2 lớp mặt được làm từ gỗ Sồi đỏ và gỗ Dương), kt: 1245(+-50)*2465(+-50)*5.2(+-0.3)MM (xk)
- Mã HS 44123300: Tấm gỗ dán, dùng làm nội thất (Tấm gỗ ván công nghiệp VENEERED PANEL, Gồm 3 lớp, 2 lớp mặt được làm từ gỗ Sồi đỏ), kt: 1245(+-50)*1854(+-50)*5.2(+-0.3)MM (xk)
- Mã HS 44123300: Tấm gỗ dán, dùng làm nội thất (Tấm gỗ ván công nghiệp VENEERED PANEL, Gồm 3 lớp, 2 lớp mặt được làm từ gỗ Sồi đỏ), kt: 1245(+-50)*2465(+-50)*5.2(+-0.3)MM (xk)
- Mã HS 44123300: Tấm gỗ ván công nghiệp VENEERED PANEL, dùng làm nội thất,2 lớp mặt được làm từ gỗ phong, Gồm 3 lớp,kt:206.375(+_50)*488.95(+_50)*4(+_0.3)MM (xk)
- Mã HS 44123300: Tấm gỗ ván công nghiệp VENEERED PANEL, dùng làm nội thất,2 lớp mặt được làm từ gỗ phong, Gồm 3 lớp,kt:244.475(+_50)*654.05(+_50)*4(+_0.3)MM (xk)
- Mã HS 44123300: Tấm gỗ ván công nghiệp VENEERED PANEL, dùng làm nội thất,2 lớp mặt được làm từ gỗ phong, Gồm 3 lớp,kt:250.825(+_50)*488.95(+_50)*4(+_0.3)MM (xk)
- Mã HS 44123300: Tấm gỗ ván công nghiệp VENEERED PANEL, dùng làm nội thất,2 lớp mặt được làm từ gỗ phong, Gồm 3 lớp,kt:250.825(+_50)*958.85(+_50)*4(+_0.3)MM (xk)
- Mã HS 44123300: Tấm gỗ ván công nghiệp VENEERED PANEL, dùng làm nội thất,2 lớp mặt được làm từ gỗ phong, Gồm 3 lớp,kt:285.75(+_50)*498.475(+_50)*4(+_0.3)MM (xk)
- Mã HS 44123300: Tấm gỗ ván công nghiệp VENEERED PANEL, dùng làm nội thất,2 lớp mặt được làm từ gỗ phong, Gồm 3 lớp,kt:285.75(+_50)*654.05(+_50)*4(+_0.3)MM (xk)
- Mã HS 44123300: Tấm gỗ ván công nghiệp VENEERED PANEL, dùng làm nội thất,2 lớp mặt được làm từ gỗ phong, Gồm 3 lớp,kt:285.75(+_50)*806.45(+_50)*4(+_0.3)MM (xk)
- Mã HS 44123300: Tấm gỗ ván công nghiệp VENEERED PANEL, dùng làm nội thất,2 lớp mặt được làm từ gỗ phong, Gồm 3 lớp,kt:317.5(+_50)*447.675(+_50)*4(+_0.3)MM (xk)
- Mã HS 44123300: Tấm gỗ ván công nghiệp VENEERED PANEL, dùng làm nội thất,2 lớp mặt được làm từ gỗ phong, Gồm 3 lớp,kt:323.85(+_50)*454.025(+_50)*4(+_0.3)MM (xk)
- Mã HS 44123300: Tấm gỗ ván công nghiệp VENEERED PANEL, dùng làm nội thất,2 lớp mặt được làm từ gỗ phong, Gồm 3 lớp,kt:323.85(+_50)*654.05(+_50)*4(+_0.3)MM (xk)
- Mã HS 44123300: Tấm gỗ ván công nghiệp VENEERED PANEL, dùng làm nội thất,2 lớp mặt được làm từ gỗ phong, Gồm 3 lớp,kt:323.85(+_50)*806.45(+_50)*4(+_0.3)MM (xk)
- Mã HS 44123300: Tấm gỗ ván công nghiệp VENEERED PANEL, dùng làm nội thất,2 lớp mặt được làm từ gỗ phong, Gồm 3 lớp,kt:323.85(+_50)*958.85(+_50)*4(+_0.3)MM (xk)
- Mã HS 44123300: Tấm gỗ ván công nghiệp VENEERED PANEL, dùng làm nội thất,2 lớp mặt được làm từ gỗ phong, Gồm 3 lớp,kt:358.775(+_50)*488.95(+_50)*4(+_0.3)MM (xk)
- - Mã HS 44123300: Tấm gỗ ván công nghiệp VENEERED PANEL, dùng làm nội thất,2 lớp mặt được làm từ gỗ phong, Gồm 3 lớp,kt:358.775(+_50)*806.45(+_50)*4(+_0.3)MM (xk)
- Mã HS 44123300: Tấm gỗ ván công nghiệp VENEERED PANEL, dùng làm nội thất,2 lớp mặt được làm từ gỗ phong, Gồm 3 lớp,kt:400.05(+_50)*498.475(+_50)*4(+_0.3)MM (xk)
- Mã HS 44123300: Tấm gỗ ván công nghiệp VENEERED PANEL, dùng làm nội thất,2 lớp mặt được làm từ gỗ phong, Gồm 3 lớp,kt:400.05(+_50)*654.05(+_50)*4(+_0.3)MM (xk)
- Mã HS 44123300: Tấm gỗ ván công nghiệp VENEERED PANEL, dùng làm nội thất,2 lớp mặt được làm từ gỗ phong, Gồm 3 lớp,kt:400.05(+_50)*958.85(+_50)*4(+_0.3)MM (xk)
- Mã HS 44123300: Tấm gỗ ván công nghiệp VENEERED PANEL, dùng làm nội thất,2 lớp mặt được làm từ gỗ phong, Gồm 3 lớp,kt:476.25(+_50)*498.475(+_50)*4(+_0.3)MM (xk)
- Mã HS 44123300: Tấm gỗ ván công nghiệp VENEERED PANEL, dùng làm nội thất,2 lớp mặt được làm từ gỗ phong, Gồm 3 lớp,kt:476.25(+_50)*654.05(+_50)*4(+_0.3)MM (xk)
- Mã HS 44123300: Tấm gỗ ván công nghiệp VENEERED PANEL, dùng làm nội thất,2 lớp mặt được làm từ gỗ phong, Gồm 3 lớp,kt:476.25(+_50)*806.45(+_50)*4(+_0.3)MM (xk)
- Mã HS 44123300: Tấm gỗ ván công nghiệp VENEERED PANEL, dùng làm nội thất,2 lớp mặt được làm từ gỗ phong, Gồm 3 lớp,kt:476.25(+_50)*958.85(+_50)*4(+_0.3)MM (xk)
- Mã HS 44123300: Tấm gỗ ván công nghiệp VENEERED PANEL, dùng làm nội thất,2 lớp mặt được làm từ gỗ phong, Gồm 3 lớp,kt:520.7(+_50)*577.85(+_50)*4(+_0.3)MM (xk)
- Mã HS 44123300: Tấm ngăn gỗ dán công nghiệp, kích thước: 2173 X 1130 X 7mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Thanh gỗ dán 11 lớp bằng gỗ cao su, size: (1120x58x16)mm,không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Thanh gỗ dán 11 lớp bằng gỗ cao su, size: (1530x58x16)mm,không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Thanh gỗ dán 11 lớp bằng gỗ cao su, size: (1735x30x30)mm,không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Thanh gỗ dán 11 lớp bằng gỗ cao su, size: (1735x58x18)mm,không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Thanh gỗ dán 11 lớp bằng gỗ cao su, size: (1835x58x18)mm,không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Thanh gỗ dán 11 lớp bằng gỗ cao su, size: (910x58x18)mm,không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Thanh gỗ dán 11 lớp bằng gỗ cao su, size: (968x58x16)mm,không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Thanh gỗ dán 11 lớp bằng gỗ cao su, size: (980x58x16)mm,không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: TK8XSM8/ Tấm gỗ ván ép dùng làm ngăn kéo tủ bếp, hàng mới 100%, KT 2438*114*5 MM (xk)
- Mã HS 44123300: VÁN ÉP 12MM x 1220MM x 2440MM. VÁN ÉP ĐƯỢC ÉP LẠI TỪ NHỮNG TẤM VÁN LẠNG NHỎ, 7 LỚP VÁN LẠNG, GỖ CAO SU, GỖ RỪNG TRỒNG. HÀNG MỚI 100%. TC: 10.72 M3. (xk)
- Mã HS 44123300: VÁN ÉP 18MM x 1220MM x 2440MM. VÁN ÉP ĐƯỢC ÉP LẠI TỪ NHỮNG TẤM VÁN LẠNG NHỎ, 11 LỚP VÁN LẠNG, GỖ CAO SU, GỖ RỪNG TRỒNG. HÀNG MỚI 100%. TC: 10.72 M3. (xk)
- Mã HS 44123300: Ván ép, kích thước 1230*2450*15mm. Ván ép 9 lớp từ gỗ keo rừng trồng. Đơn giá hóa đơn: 6,580,086.28 VND/1m3, trị giá hóa đơn 892,325,500 VND Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Ván ép, kích thước 1230*2450*15mm. Ván ép 9 lớp từ gỗ keo rừng trồng. Đơn giá hóa đơn: 6,580,751.93 VND/1m3, trị giá hóa đơn 297,449,987 VND Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Ván ép, kích thước 1230*2450*9mm. Ván ép 5 lớp từ gỗ keo rừng trồng. Đơn giá hóa đơn: 7,228,139.01 VND/1m3, trị giá hóa đơn 705,755,493 VND Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123300: Ván gỗ ép 1200x2400x17mm (xk)
- Mã HS 44123300: Ván gỗ ép chưa được phủ film, kích thước (1220x2440x16 (mm))/tấm, Code: G1. Hàng làm từ gỗ rừng trồng (gỗ cao su, bạch đàn). Do Việt Nam sản xuất, Số lượng thực tế: 23.8144 CBM. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Ván gỗ ép chưa được phủ film, kích thước (1220x2440x16 (mm))/tấm, Code: G2. Hàng làm từ gỗ rừng trồng (gỗ cao su, bạch đàn). Do Việt Nam sản xuất, Số lượng thực tế: 19.05152 CBM. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Ván gỗ ép chưa được phủ film, kích thước (1220x2440x16 (mm))/tấm, Code: G2. Hàng làm từ gỗ rừng trồng (gỗ cao su, bạch đàn). Do Việt Nam sản xuất, Số lượng thực tế: 7.14432 CBM. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Ván gỗ ép chưa được phủ film, kích thước (1220x2440x16 (mm))/tấm, Code: G3DG. Hàng làm từ gỗ rừng trồng (gỗ cao su, bạch đàn). Do Việt Nam sản xuất, Số lượng thực tế: 7.14432 CBM. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Ván gỗ ép chưa được phủ film, kích thước (1220x2440x18 (mm))/tấm, Code: G1. Hàng làm từ gỗ rừng trồng (gỗ cao su, bạch đàn). Do Việt Nam sản xuất, Số lượng thực tế: 2.67912 CBM. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Ván gỗ ép chưa được phủ film, kích thước (1220x2440x18 (mm))/tấm, Code: G1T3. Hàng làm từ gỗ rừng trồng (gỗ cao su, bạch đàn). Do Việt Nam sản xuất, Số lượng thực tế: 1.071648 CBM. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Ván gỗ ép chưa được phủ film, kích thước (1220x2440x18 (mm))/tấm, Code: G1T5. Hàng làm từ gỗ rừng trồng (gỗ cao su, bạch đàn). Do Việt Nam sản xuất, Số lượng thực tế: 2.67912 CBM. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Ván gỗ ép chưa được phủ film, kích thước (1220x2440x18 (mm))/tấm, Code: G3T3. Hàng làm từ gỗ rừng trồng (gỗ cao su, bạch đàn). Do Việt Nam sản xuất, Số lượng thực tế: 1.607472 CBM. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Ván gỗ ép chưa được phủ film, kích thước (1220x2440x24 (mm))/tấm, Code: G1. Hàng làm từ gỗ rừng trồng (gỗ cao su, bạch đàn). Do Việt Nam sản xuất, Số lượng thực tế: 14.28864 CBM. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123300: Ván gỗ ép Việt Nam, hai mặt ngoài bằng gỗ birch, KT 12x1220x2440 mm, hàng loại 1,Có 08 lớp ván mỏng xếp lại với nhau mỗi lớp nhỏ hơn 6mm (Bằng gỗ keo rừng trồng) thuộc nhóm gỗ VI (xk)
- Mã HS 44123300: Ván gỗ ép Việt Nam, hai mặt ngoài bằng gỗ birch, KT 15x1220x2440 mm, hàng loại 1,Có 09 lớp ván mỏng xếp lại với nhau mỗi lớp nhỏ hơn 6mm (Bằng gỗ bạch đàn rừng trồng) thuộc nhóm gỗ VI (xk)
- Mã HS 44123300: Ván gỗ ép Việt Nam, hai mặt ngoài bằng gỗ birch, KT 15x1220x2440 mm, hàng loại 1,Có 09 lớp ván mỏng xếp lại với nhau mỗi lớp nhỏ hơn 6mm (Bằng gỗ keo rừng trồng) thuộc nhóm gỗ VI (xk)
- Mã HS 44123300: Ván gỗ ép Việt Nam, hai mặt ngoài bằng gỗ birch, KT 18x1220x2440 mm, hàng loại 1,Có 11 lớp ván mỏng xếp lại với nhau mỗi lớp nhỏ hơn 6mm (Bằng gỗ bạch đàn rừng trồng) thuộc nhóm gỗ VI (xk)
- Mã HS 44123300: Ván gỗ ép Việt Nam, hai mặt ngoài bằng gỗ birch, KT 18x1220x2440 mm, hàng loại 1,Có 11 lớp ván mỏng xếp lại với nhau mỗi lớp nhỏ hơn 6mm (Bằng gỗ keo rừng trồng) thuộc nhóm gỗ VI (xk)
- Mã HS 44123300: VAN-BIRCH12CC/ Ván gỗ ép Việt Nam, 2 mặt ngoài bằng gỗ birch, KT 12x1220x2440 mm, hàng loại 1,Có 08 lớp ván mỏng xếp lại với nhau mỗi lớp nhỏ hơn 6mm(băng gô keo rưng trông) (xk)
- Mã HS 44123300: VAN-BIRCH12CC/ Ván gỗ ép Việt Nam,2 mặt ngoài bằng gỗ birch,sơn UV 1 măt,KT 12x1220x2440 mm, hàng loại 1,Có 08 lớp ván mỏng xếp lại với nhau mỗi lớp nhỏ hơn 6mm(băng gô keo rưng trông) (xk)
- Mã HS 44123300: VAN-BIRCH12CC/ Ván gỗ ép Việt Nam,2 mặt ngoài bằng gỗ birch,sơn UV 2 măt,KT 12x1220x2440 mm, hàng loại 1,Có 08 lớp ván mỏng xếp lại với nhau mỗi lớp nhỏ hơn 6mm(băng gô keo rưng trông) (xk)
- Mã HS 44123300: VAN-BIRCH15CC/ Ván gỗ ép Việt Nam, hai mặt ngoài bằng gỗ birch, KT 15x1220x2440 mm, hàng loại 1,Có 09 lớp ván mỏng xếp lại với nhau mỗi lớp nhỏ hơn (băng gô keo rưng trông) 6mm (xk)
- Mã HS 44123300: VAN-BIRCH15DE/ Ván gỗ ép Việt Nam, hai mặt ngoài bằng gỗ birch, KT 15x1220x2440 mm, hàng loại 1,Có 09 lớp ván mỏng xếp lại với nhau mỗi lớp nhỏ hơn 6mm (Bằng gỗ keo rừng trồng) (xk)
- Mã HS 44123300: VAN-BIRCH18CC/ Ván gỗ ép Việt Nam, hai mặt ngoài bằng gỗ birch, KT 18x1220x2440 mm, hàng loại 1,Có 11 lớp ván mỏng xếp lại với nhau mỗi lớp nhỏ hơn 6mm (Bằng gỗ bach đan rừng trồng) (xk)
- Mã HS 44123300: VAN-BIRCH18CC/ Ván gỗ ép Việt Nam, hai mặt ngoài bằng gỗ birch, KT 18x1220x2440 mm, hàng loại 1,Có 11 lớp ván mỏng xếp lại với nhau mỗi lớp nhỏ hơn 6mm (Bằng gỗ bạch đàn rừng trồng) (xk)
- Mã HS 44123300: VAN-BIRCH18CC/ Ván gỗ ép Việt Nam,2 mặt ngoài bằng gỗ birch,sơn UV 2 mặt,KT 18x1220x2440 mm, hàng loại 1,Có 11 lớp ván mỏng xếp lại với nhau mỗi lớp nhỏ hơn 6mm (Bằng gỗ bạch đàn rừng trồng) (xk)
- Mã HS 44123300: VAN-BIRCH18DE/ Ván gỗ ép Việt Nam, hai mặt ngoài bằng gỗ birch, KT 18x1220x2440 mm, hàng loại 1,Có 11 lớp ván mỏng xếp lại với nhau mỗi lớp nhỏ hơn 6mm (Bằng gỗ keo rừng trồng) thuộc nhóm gỗ VI (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán (ván ép) công nghiệp làm từ gỗ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 1000mmx75mmx12mm, gồm 8 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 10000 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán (ván ép) công nghiệp làm từ gỗ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 1220mmx2440mmx8.5mm A, gồm 5 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1760 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán (ván ép) công nghiệp làm từ gỗ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 1220mmx2440mmx8.5mm A, gồm 5 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 3520 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán (ván ép) công nghiệp làm từ gỗ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 1220mmx2440mmx8.5mm AB, gồm 5 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1760 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán (ván ép) công nghiệp làm từ gỗ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 1220mmx2440mmx8.5mm AB, gồm 5 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 3520 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán (ván ép) công nghiệp làm từ gỗ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 1280mmx78mmx14mm, gồm 9 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 9000 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán (ván ép) công nghiệp làm từ gỗ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 20mmx1004mmx33mm, gồm 13 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1260 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán (ván ép) công nghiệp làm từ gỗ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 20mmx1925mmx33mm, gồm 13 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1260 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán (ván ép) công nghiệp làm từ gỗ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 57mmx1040mmx37mm, gồm 23 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 3150 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán (ván ép) công nghiệp làm từ gỗ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 57mmx1460mmx37mm, gồm 23 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 2100 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán (ván ép) công nghiệp làm từ gỗ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 57mmx390mmx37mm, gồm 23 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 6300 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán (ván ép) công nghiệp làm từ gỗ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 63mmx600mmx41mm, gồm 26 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 8400 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán (ván ép) công nghiệp làm từ gỗ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 68mmx730mmx14mm, gồm 9 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 2600 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán (ván ép) công nghiệp làm từ gỗ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 68mmx730mmx14mm, gồm 9 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 9000 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán (ván ép) công nghiệp làm từ gỗ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 730mmx68mmx14mm, gồm 9 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 8400 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán (ván ép) công nghiệp làm từ gỗ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 730mmx78mmx11mm, gồm 7 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 34400 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán (ván ép) công nghiệp làm từ gỗ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 75mmx1000mmx12mm, gồm 8 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 21200 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán (ván ép) công nghiệp làm từ gỗ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 77mmx700mmx16mm, gồm 10 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 33600 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán (ván ép) công nghiệp làm từ gỗ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 78mmx600mmx11mm, gồm 7 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 7200 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán (ván ép) công nghiệp làm từ gỗ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 78mmx640mmx11mm, gồm 7 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 2400 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán (ván ép) công nghiệp làm từ gỗ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 78mmx730mmx11mm, gồm 7 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 10400 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán (ván ép) công nghiệp làm từ gỗ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 78mmx730mmx11mm, gồm 7 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 36000 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán (ván ép) công nghiệp làm từ gỗ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 78mmx790mmx14mm, gồm 9 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 13500 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán (ván ép) công nghiệp làm từ gỗ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 78mmx790mmx14mm, gồm 9 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 3900 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán (ván ép) công nghiệp làm từ gỗ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 78mmx800mmx14mm, gồm 9 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 2400 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán (ván ép) công nghiệp làm từ gỗ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 78mmx930mmx14mm, gồm 9 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 13500 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán (ván ép) công nghiệp làm từ gỗ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 78mmx930mmx14mm, gồm 9 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 3900 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán (ván ép) công nghiệp làm từ gỗ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 790mmx78mmx14mm, gồm 9 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 12600 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán (ván ép) công nghiệp làm từ gỗ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 850mmx33mmx88mm, gồm 55 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 3000 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán (ván ép) công nghiệp làm từ gỗ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 87mmx1130mmx13.5mm, gồm 8 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 3300 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán (ván ép) công nghiệp làm từ gỗ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 87mmx1470mmx13.5mm, gồm 8 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 11000 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán (ván ép) công nghiệp làm từ gỗ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 910mmx1820mmx11.5mm, gồm 7 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 2400 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán (ván ép) công nghiệp làm từ gỗ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 930mmx78mmx14mm, gồm 9 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 12600 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán (ván ép) công nghiệp làm từ gỗ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 95mmx1018mmx18mm, gồm 11 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 4950 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán (ván ép) công nghiệp làm từ gỗ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 98mmx1966mmx14mm, gồm 9 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 3600 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán (ván ép) công nghiệp làm từ gỗ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 98mmx1980mmx14mm, gồm 9 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1680 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán (Ván ép) KT: 11MMX1220MMX2440 MM, gồm 7 lớp, 4320 tấm, làm từ gỗ keo rừng trồng,mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán (Ván ép) KT: 11MMX1220MMX2440MM, làm từ gỗ keo rừng trồng, gồm 7 lớp, 2880 tấm, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán (ván ép) làm từ gỗ keo rừng trồng, phủ mặt phim. Kích thước: 14.5mmx1220mmx2440mm hàng AA+, gồm 9 lớp. 1040 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán (Ván ép) phủ mặt phim, kích thước: 14.5mm x 1220mm x 2440mm, hàng BB, gồm có 9 lớp, làm từ gỗ keo rừng trồng, 1040 tấm, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán (ván ép) phủ mặt phim. Kích thước: 12.5mmx1220mmx2440mm loại AA, gồm 8 lớp, làm từ gỗ keo rừng trồng,1200 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán (ván ép) phủ mặt phim. Kích thước: 14.5mmx1220mmx2440mm hàng AA+, gồm 9 lớp làm từ gỗ keo rừng trồng, 2080 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán (ván ép) phủ mặt phim. Kích thước: 14.5mmx1220mmx2440mm loại BB, gồm 9 lớp, làm từ gỗ keo rừng trồng,1040 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán (ván ép) phủ phim làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 11.5mmx1220mmx2440mm, gồm 7 lớp mỗi lớp dày không quá 2.0mm. 2400 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán (Ván ép), Kích thước: 10.5MMX1220MMX2440MM, gồm 7 lớp, loại AB, 3040 tấm, làm từ gỗ keo rừng trồng, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán (Ván ép), Kích thước: 10.5MMX1220MMX2440MM, gồm 7 lớp, loại BB, 3040 tấm, làm từ gỗ keo rừng trồng, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán (Ván ép), Kích thước: 10MMX1220MMX2440MM, gồm 7 lớp, loại BB, 1520 tấm, làm từ gỗ keo rừng trồng, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán (ván ép), Kích thước: 11mmx1220mmx2440mm, gồm 7 lớp, làm từ gỗ keo rừng trồng. 7200 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán (Ván ép), Kích thước: 17.0mmx1220mmx2440mm, gồm 11 lớp, 4600 tấm, làm từ gỗ keo rừng trồng, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán (ván ép), phủ mặt phim. Kích thước: 14.5mmx1220mmx2440mm hàng BB, gồm 9 lớp làm từ gỗ keo rừng trồng. 1040 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán (ván ép), phủ mặt phim. Kích thước: 14.5mmx1220mmx2440mm loại AA+, gồm 9 lớp, làm từ gỗ keo rừng trồng. 1040 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán (ván ép). Kích thước: 10.5mmx1220mmx2440mm loại AB, gồm 7 lớp làm từ gỗ keo rừng trồng. 3040 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán (ván ép). Kích thước: 10.5mmx1220mmx2440mm loại AB, làm từ gỗ keo rừng trồng gồm 7 lớp. 7600 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán (ván ép). Kích thước: 10.5mmx1220mmx2440mm loại BB, làm từ gỗ keo rừng trồng gồm 7 lớp. 4560 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán (ván ép). Kích thước: 11.0mmx1220mmx2440mm, gồm 7 lớp, làm từ gỗ keo rừng trồng. 2880 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán 05 lớp, mỗi lớp dày 1.7mm. Số lượng: 2640 tấm. Kích thước:(1070 x 870 x8.5MM). Sản xuất từ gỗ keo rừng trồng, mới 100%. Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán 05 lớp, mỗi lớp dày 1.7mm. Số lượng: 2640 tấm. Kích thước:(1390 x 870 x8.5MM). Sản xuất từ gỗ keo rừng trồng, mới 100%. Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp do VN sx được làm từ gỗ bạch đàn, keo, bồ đề rừng trồng. Hàng chưa được tạo dáng liên tục. Kích thước: 37mmx57mmx1030mm, độ dày mỗi tấm 37mm. 6900 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp do VN sx được làm từ gỗ bạch đàn, keo, bồ đề rừng trồng. Hàng chưa được tạo dáng liên tục. Kích thước: 37mmx57mmx1465mm, độ dày mỗi tấm 37mm. 4800 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp do VN sx được làm từ gỗ bạch đàn, keo, bồ đề rừng trồng. Hàng chưa được tạo dáng liên tục. Kích thước: 37mmx57mmx385mm, độ dày mỗi tấm 37mm. 13800 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp được làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 1070 * 870 * 8.5 mm. Gồm 2,640 tấm, 5 lớp, mỗi lớp không quá 1,7mm. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp được làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 1070 * 870 * 8.5 mm. Gồm 3,960 set, 5 lớp, mỗi lớp không quá 1,7mm. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp được làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 1390 * 870 * 8.5 mm. Gồm 2,640 tấm, 5 lớp, mỗi lớp không quá 1,7mm Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp được làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 1390 * 870 * 8.5 mm. Gồm 3,960 set, 5 lớp, mỗi lớp không quá 1,7mm Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ bạch đàn rừng trồng (bao gồm 7 lớp, mỗi lớp không quá 1.7MM, 1,520 tấm, loại A/B), kích thước: 1220 X 2440 X 11MM. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng (bao gồm 10 lớp (độ dày mỗi lớp không quá 1.7mm), 2784 tấm), kích thước: 1220x2440x17mm AB. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng (bao gồm 10 lớp (độ dày mỗi lớp không quá 1.7mm), 580 tấm), kích thước:1220x2440x17mm MLH. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng (bao gồm 10 lớp (độ dày mỗi lớp không quá 1.7mm), 928 tấm), kích thước: 1220x2440x17mm AB. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng (bao gồm 10 lớp (độ dày mỗi lớp không quá 1.7mm),1856 tấm), kích thước: 1220x2440x17mm AB. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng (bao gồm 10 lớp độ dày mỗi lớp không quá 1.7mm. 1440 tấm, kích thước: (17.5 x 750 x 800)MM. Loại AA. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng (bao gồm 10 lớp độ dày mỗi lớp không quá 1.7mm. 1530 tấm, kích thước: (17.5 x 750 x 750)MM. Loại AA. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng (bao gồm 10 lớp độ dày mỗi lớp không quá 1.7mm. 1774 tấm, kích thước: (17.5 x 700 x 700)MM. Loại AA. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng (bao gồm 10 lớp độ dày mỗi lớp không quá 1.7mm. 1980 tấm, kích thước: (17.5 x 650 x 670)MM. Loại AA. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng (bao gồm 10 lớp độ dày mỗi lớp không quá 1.7mm. 38 tấm, kích thước: (17.5 x 700 x 730)MM. Loại AA. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng (bao gồm 10 lớp độ dày mỗi lớp không quá 1.7mm. 5125 tấm, kích thước: (17.5 x 700 x 730)MM. Loại AA. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng (bao gồm 12 lớp độ dày mỗi lớp không quá 1.7mm. 1110 tấm, kích thước: (20.5 x 800 x 830)MM. Loại AA. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng (bao gồm 18 lớp độ dày mỗi lớp không quá 1.7mm. 494 tấm, kích thước: (30 x 1000 x 1030)MM. Loại AA. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng (bao gồm 2 lớp (độ dày mỗi lớp không quá 1.7mm), 3360 tấm), kích thước: 1220x2440x2.5 mm BC. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng (bao gồm 2 lớp, độ dày mỗi lớp không quá 1.7mm) 7920 tấm, kích thước: 2.5MM x 1220MM x 2440MM. Loại BC. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng (bao gồm 3 lớp (độ dày mỗi lớp không quá 1.7mm), 2720 tấm, kích thước: 5.8MM X 1220MM X 2440MM. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng (bao gồm 3 lớp (độ dày mỗi lớp không quá 1.7mm), 7680 tấm), kích thước: 1220x2440x4.2mm BC. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng (bao gồm 3 lớp, độ dày mỗi lớp không quá 1.7mm) 3960 tấm, kích thước: 4.6MM x 1220MM x 2440MM. Loại BC. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng (bao gồm 4 lớp (độ dày mỗi lớp không quá 1.7mm), 2240 tấm), kích thước: 1220x2440x7mm AB. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng (bao gồm 4 lớp (độ dày mỗi lớp không quá 1.7mm), 2240 tấm), kích thước: 1220x2440x7mm BC. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng (bao gồm 4 lớp (độ dày mỗi lớp không quá 1.7mm),2240 tấm), kích thước: 1220x2440x7mm AB. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng (bao gồm 4 lớp (độ dày mỗi lớp không quá 1.7mm),8960 tấm), kích thước: 1220x2440x7mm AB. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng (bao gồm 5 lớp (độ dày mỗi lớp không quá 1.7mm), 1920 tấm), kích thước: 1220x2440x8mm AB. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng (bao gồm 5 lớp (độ dày mỗi lớp không quá 1.7mm), 7360 tấm, kích thước: 8.5X1220X2440MM. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng (bao gồm 5 lớp (độ dày mỗi lớp không quá 1.7mm), 960 tấm), kích thước:1220x2440x8.0 mm BC. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng (bao gồm 5 lớp, 1920 tấm), kích thước: 1230x2440x8.0mm Loại AB. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng (bao gồm 5 lớp, 3380 tấm), kích thước: 920x1830x8.0mm Loại bc. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng (bao gồm 7 lớp (độ dày mỗi lớp không quá 1.7mm), 13600 tấm, kích thước: 11MM X 1220MM X 2440MM AB. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng (bao gồm 7 lớp (độ dày mỗi lớp không quá 1.7mm), 2720 tấm), kích thước: 1220X2440X11.5MM. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng (bao gồm 7 lớp (độ dày mỗi lớp không quá 1.7mm), 4080 tấm), kích thước: 11.0MM X 1220MM X 2440MM. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng (bao gồm 7 lớp (độ dày mỗi lớp không quá 1.7mm), 510 tấm), kích thước:1220x2440x11 mm BC. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng (bao gồm 7 lớp (độ dày mỗi lớp không quá 1.7mm), 6800 tấm, kích thước: 11MM X 1220MM X 2440MM AB. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng (bao gồm 7 lớp (độ dày mỗi lớp không quá 1.7mm), 7000 tấm, kích thước: 11MM X 1220MM X 2440MM AB. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng (bao gồm 7 lớp (độ dày mỗi lớp không quá 1.7mm), 7055 tấm, kích thước: 11MM X 1220MM X 2440MM AB. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng (bao gồm 7 lớp (độ dày mỗi lớp không quá 1.7mm), 8160 tấm), kích thước: 1220X2440X11.5MM TEGO. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng (bao gồm 7 lớp (độ dày mỗi lớp không quá 1.7mm), 9520 tấm), kích thước: 11MM X 1220MM X 2440MM. Loại BB/CC. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng (bao gồm 7 lớp (độ dày mỗi lớp không quá 1.7mm),2720 tấm), kích thước: 11.5MMX1220MMX2440MM. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng (bao gồm 7 lớp (độ dày mỗi lớp không quá 1.7mm),7800 tấm), kích thước: 11.5MMX910MMX1820MM. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng (bao gồm 7 lớp (độ dày mỗi lớp không quá 1.7mm),8160 tấm), kích thước: 1220X2440X11.5MM TEGO. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng (bao gồm 7 lớp, 1360 tấm), kích thước: 1230x2440x11.0mm Loại AB. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng (bao gồm 7 lớp, môi lớp không qua 1,7MM, 5200 tấm), kích thước: 11.5MM X 910MM X 1820MM Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng LVL (bao gồm 11 lớp, mỗi lớp không quá 1.7MM, 1,740 tấm), kích thước 19X100X2058. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng LVL (bao gồm 11 lớp, mỗi lớp không quá 1.7MM, 1,740 tấm), kích thước 19X100X2087. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng LVL (bao gồm 11 lớp, mỗi lớp không quá 1.7MM, 2,320 tấm), kích thước 19X70X993. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng LVL (bao gồm 11 lớp, mỗi lớp không quá 1.7MM, 2,320 tấm), kích thước 19X80X2058. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng LVL (bao gồm 11 lớp, mỗi lớp không quá 1.7MM, 2,320 tấm), kích thước 19X80X2087. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng LVL (bao gồm 11 lớp, mỗi lớp không quá 1.7MM, 2,370 tấm), kích thước 19X70X995. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng LVL (bao gồm 11 lớp, mỗi lớp không quá 1.7MM, 2,784 tấm), kích thước 19X42X1150. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng LVL (bao gồm 11 lớp, mỗi lớp không quá 1.7MM, 3,480 tấm), kích thước 19X42X2058. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng LVL (bao gồm 11 lớp, mỗi lớp không quá 1.7MM, 3,480 tấm), kích thước 19X42X2087. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng LVL (bao gồm 11 lớp, mỗi lớp không quá 1.7MM, 5,800 tấm), kích thước 29X100X400. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng LVL (bao gồm 14 lớp, mỗi lớp không quá 1.7MM, 2,320 tấm), kích thước 24X110X1063. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng LVL (bao gồm 14 lớp, mỗi lớp không quá 1.7MM, 2,320 tấm), kích thước 24X110X1065. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng LVL (bao gồm 16 lớp, mỗi lớp không quá 1,7mm) 20,000 tấm, kích thước: 27X28X643. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng LVL (bao gồm 16 lớp, mỗi lớp không quá 1,7mm) 20,000 tấm, kích thước: 27X28X740. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng LVL (bao gồm 17 lớp, mỗi lớp không quá 1.7MM, 2,320 tấm), kích thước 29X70X370. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng LVL (bao gồm 17 lớp, mỗi lớp không quá 1.7MM, 2,320 tấm), kích thước 29X70X400. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng LVL (bao gồm 17 lớp, mỗi lớp không quá 1.7MM, 5,800 tấm), kích thước 29X100X370. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng LVL (bao gồm 30 lớp, mỗi lớp không quá 1.7MM, 6,000 tấm), kích thước 50X60X440. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng LVL (bao gồm 47 lớp, mỗi lớp không quá 1.7MM, 1,392 tấm), kích thước 80X110X1150. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng LVL (bao gồm 7 lớp, mỗi lớp không quá 1.7MM, 1,000 tấm), kích thước 11X75X960. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng LVL (bao gồm 7 lớp, mỗi lớp không quá 1.7MM, 1,112 tấm), kích thước 11X100X840. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng LVL (bao gồm 7 lớp, mỗi lớp không quá 1.7MM, 1,135 tấm), kích thước 11X100X1120. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng LVL (bao gồm 7 lớp, mỗi lớp không quá 1.7MM, 1,172 tấm), kích thước 11X100X1230. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng LVL (bao gồm 7 lớp, mỗi lớp không quá 1.7MM, 1,500 tấm), kích thước 11X100X960. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng LVL (bao gồm 7 lớp, mỗi lớp không quá 1.7MM, 1,500 tấm), kích thước 11X75X970. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng LVL (bao gồm 7 lớp, mỗi lớp không quá 1.7MM, 10,961 tấm), kích thước 11X75X1130. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng LVL (bao gồm 7 lớp, mỗi lớp không quá 1.7MM, 15,374 tấm), kích thước 11X88X1100. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng LVL (bao gồm 7 lớp, mỗi lớp không quá 1.7MM, 2,190 tấm), kích thước 11X100X1000. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng LVL (bao gồm 7 lớp, mỗi lớp không quá 1.7MM, 2,200 tấm), kích thước 11X75X970. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng LVL (bao gồm 7 lớp, mỗi lớp không quá 1.7MM, 2,206 tấm), kích thước 11X75X740. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng LVL (bao gồm 7 lớp, mỗi lớp không quá 1.7MM, 2,243 tấm), kích thước 11X100X1110. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng LVL (bao gồm 7 lớp, mỗi lớp không quá 1.7MM, 2,267 tấm), kích thước 11X88X950. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng LVL (bao gồm 7 lớp, mỗi lớp không quá 1.7MM, 2,800 tấm), kích thước 111X75X930. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng LVL (bao gồm 7 lớp, mỗi lớp không quá 1.7MM, 27,480 tấm), kích thước 11X100X1130. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng LVL (bao gồm 7 lớp, mỗi lớp không quá 1.7MM, 3,235 tấm), kích thước 11X75X1020. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng LVL (bao gồm 7 lớp, mỗi lớp không quá 1.7MM, 3,428 tấm), kích thước 11X75X790. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng LVL (bao gồm 7 lớp, mỗi lớp không quá 1.7MM, 3,477 tấm), kích thước 11X75X960. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng LVL (bao gồm 7 lớp, mỗi lớp không quá 1.7MM, 4,197 tấm), kích thước 11X100X930. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng LVL (bao gồm 7 lớp, mỗi lớp không quá 1.7MM, 4,200 tấm), kích thước 11X75X950. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng LVL (bao gồm 7 lớp, mỗi lớp không quá 1.7MM, 5,072 tấm), kích thước 11X75X900. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng LVL (bao gồm 7 lớp, mỗi lớp không quá 1.7MM, 5,367 tấm), kích thước 11X75X850. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng LVL (bao gồm 7 lớp, mỗi lớp không quá 1.7MM, 5,687 tấm), kích thước 11X75X690. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng LVL (bao gồm 7 lớp, mỗi lớp không quá 1.7MM, 5,692 tấm), kích thước 11X75X1050. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng LVL (bao gồm 7 lớp, mỗi lớp không quá 1.7MM, 6,081 tấm), kích thước 11X75X980. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng LVL (bao gồm 7 lớp, mỗi lớp không quá 1.7MM, 600 tấm), kích thước 11X75X878. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng LVL (bao gồm 7 lớp, mỗi lớp không quá 1.7MM, 7,630 tấm), kích thước 11X75X830. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng LVL (bao gồm 7 lớp, mỗi lớp không quá 1.7MM, 900 tấm), kích thước 11X100X878. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng LVL (bao gồm 7 lớp, mỗi lớp không quá 1.7MM, 900 tấm), kích thước 11X75X884. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng LVL (bao gồm 8 lớp, mỗi lớp không quá 1.7MM, 1,048 tấm), kích thước 11X75X1030. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng LVL (bao gồm 8 lớp, mỗi lớp không quá 1.7MM, 2,100 tấm), kích thước14X75X1034. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng LVL (bao gồm 8 lớp, mỗi lớp không quá 1.7MM, 2,195 tấm), kích thước 13.5X100X1130. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng LVL (bao gồm 8 lớp, mỗi lớp không quá 1.7MM, 3,500 tấm), kích thước 14X75X1120. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng LVL (bao gồm 8 lớp, mỗi lớp không quá 1.7MM, 9,802 tấm), kích thước 14X75X1100. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng LVL (bao gồm 8 lớp, mỗi lớp không quá 1.7MM, 9,940 tấm), kích thước 11X75X1100. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng(bao gồm 3 lớp, mỗi lớp không quá 1,7mm) 1600 tấm, kích thước 1220mm X 2440mm X 5.2mm MLH. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng(bao gồm 3 lớp, mỗi lớp không quá 1,7mm) 3,440 tấm, kích thước: 4.6mm 1220X2440 BC. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng(bao gồm 4 lớp, mỗi lớp không quá 1,7mm) 1440 tấm, kích thước 1220mm X 2440mm X 5.8mm AB. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng(bao gồm 4 lớp, mỗi lớp không quá 1,7mm) 2,240 tấm, kích thước: 7mm 1220X2440 BC. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng(bao gồm 4 lớp, mỗi lớp không quá 1,7mm) 2240 tấm, kích thước 1220mm X 2440mm X 7mm AB. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng(bao gồm 4 lớp, mỗi lớp không quá 1,7mm) 4,480 tấm, kích thước: 7mm 1220X2440 AB. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng(bao gồm 5 lớp, mỗi lớp không quá 1,7mm) 1,960 tấm, kích thước: 8mm 1220X2440 BC. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng(bao gồm 5 lớp, mỗi lớp không quá 1,7mm) 3,920 tấm, kích thước: 8.0MM X 1220 X 2440 AB. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng(bao gồm 7 lớp, mỗi lớp không quá 1,7mm) 1,440 tấm, kích thước: 11mm 1220X2440 AB. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng(bao gồm 8 lớp, mỗi lớp không quá 1,7mm) 1,120 tấm, kích thước: 14mm 1220X2440 BC. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, KT: 1220x2440x11.5mm, ép 7 lớp, mỗi lớp không dày quá 1.7mm, 5440 tấm, xuất xứ Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, KT: 1220X2440X17mm, gồm 11 lớp, 880 tấm, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, KT: 1220X2440X17mm, gồm 11 lớp, loại AB, 1760 tấm, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, KT: 1220X2440X2.5mm, gồm 3 lớp, loại BC, 7680 tấm, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, KT: 1220x2440x2mm, gồm 3 lớp, loại BC, 18800 tấm, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, KT: 1220X2440X2mm, gồm 3 lớp, loại BC, 9400 tấm, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, KT: 1220X2440X8mm, gồm 5 lớp cốt, loại BC, 4320 tấm, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, loại BC, KT: 1220x2440x7mm, ép 4 lớp, mỗi lớp không dày quá 1.7mm, 2240 tấm, xuất xứ Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng,có phủ phim, chưa được tạo dáng liên tục, kích thước 1220x2440x18 mm, 11 lớp, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng,xuât xứ Việt Nam,hàng không được tạo dáng liên tục,phủ mặt phim.KT (11.5x1220x2440)mm AB,gồm 7 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm.6400 tấm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. (bao gồm 5 lớp, 1000 tấm, Loại SAA/BB, kích thước:8.0 MM X 1230MM X 2440MM. Mỗi lớp dày không quá 1.7mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. (bao gồm 5 lớp, 1040 tấm, Loại BB/CC, kích thước:7.0 MM X 1230MM X 2440MM. Mỗi lớp dày không quá 1.7mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. (bao gồm 5 lớp, 1175 tấm, Loại BB/CC6P, kích thước:8.0 MM X 1230MM X 2440MM. Mỗi lớp dày không quá 1.7mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. (bao gồm 5 lớp, 1300 tấm, Loại AA/BB, kích thước:7.0 MM X 1230MM X 2440MM. Mỗi lớp dày không quá 1.7mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. (bao gồm 5 lớp, 1920 tấm, Loại AA/BB, kích thước:8.0 MM X 1230MM X 2440MM. Mỗi lớp dày không quá 1.7mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. (bao gồm 5 lớp, 2045 tấm, Loại BB/CC, kích thước:8.0 MM X 1230MM X 2440MM. Mỗi lớp dày không quá 1.7mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. (bao gồm 5 lớp, 3120 tấm, Loại AA/BB, kích thước:8.5 MM X 920MM X 1830MM. Mỗi lớp dày không quá 1.7mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. (bao gồm 5 lớp, 460 tấm, Loại AA/BB, kích thước 8.0 MM X 1230MM X 2440MM. Mỗi lớp dày không quá 1.7mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. (bao gồm 5 lớp, 460 tấm, Loại BB/CC, kích thước:8.0 MM X 1230MM X 2440MM. Mỗi lớp dày không quá 1.7mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. (bao gồm 5 lớp, 480 tấm, Loại SAA/BB, kích thước:8.0 MM X 1230MM X 2440MM. Mỗi lớp dày không quá 1.7mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. (bao gồm 5 lớp, 720 tấm, Loại BB/CC, kích thước 8.0 MM X 1230MM X 2440MM. Mỗi lớp dày không quá 1.7mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. (bao gồm 5 lớp, 810 tấm, Loại BB/CC, kích thước:8.0 MM X 920MM X 1830MM. Mỗi lớp dày không quá 1.7mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. (bao gồm 5 lớp, 940 tấm, Loại SAA/BB, kích thước:8.0 MM X 1230MM X 2440MM. Mỗi lớp dày không quá 1.7mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. (bao gồm 5 lớp, 945 tấm, Loại AA/BB, kích thước:8.0 MM X 920MM X 1830MM. Mỗi lớp dày không quá 1.7mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. (bao gồm 5 lớp, 945 tấm, Loại SAA/BB, kích thước:8.0 MM X 920MM X 1830MM. Mỗi lớp dày không quá 1.7mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. (bao gồm 5 lớp,2520 tấm, Loại SAA/BB, kích thước:8.0 MM X 920MM X 1830MM. Mỗi lớp dày không quá 1.7mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. (bao gồm 7 lớp, 330 tấm, Loại BB/CC, kích thước:11.0 MM X 1230MM X 2440MM. Mỗi lớp dày không quá 1.7mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. (bao gồm 9 lớp, 130 tấm, Loại BB/CC, kích thước:14.0 MM X 1230MM X 2440MM. Mỗi lớp dày không quá 1.7mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. (bao gồm 9 lớp, 260 tấm, Loại BB/CC, kích thước:14.0 MM X 1230MM X 2440MM. Mỗi lớp dày không quá 1.7mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 11.5mmx1220mmx2440mm, gồm 7 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 2560 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 11.5mmx1220mmx2440mm, gồm 7 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 4080 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 11.5mmx1220mmx2440mm, gồm 7 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 5440 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 11.5mmx910mmx1820mm, gồm 7 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 12000 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 11.5mmx910mmx1820mm, gồm 7 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 9600 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 11.5mmx910mmx1820mm, phủ mặt phim, gồm 7 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 2400 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 11.5mmx910mmx1820mm, phủ mặt phim, gồm 7 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 4800 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 11.5mmx915mmx1830mm, gồm 7 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 2400 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 11.5mmx915mmx1830mm, gồm 7 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 400 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 11mmx1220mmx2440mm, gồm 7 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 4080 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 11mmx1220mmx2440mm, gồm 7 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 446 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 11mmx1800mmx900mm, gồm 7 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 2600 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 11mmx1800mmx900mm, gồm 7 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 400 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 11mmx900mmx1800mm, gồm 7 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 2600 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 11mmx915mmx1830mm, gồm 7 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1260 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 11mmx915mmx2135mm, gồm 7 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 2160 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 1220mmx2440mmx11.5mm, gồm 7 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1360 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 1220mmx2440mmx11.5mm, gồm 7 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1476 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 1220mmx2440mmx11mm, gồm 7 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 680 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 1220mmx2440mmx11mm, gồm 7 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 850 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 1220mmx2440mmx12.5mm, gồm 8 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 600 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 1220mmx2440mmx12.5mm, gồm 8 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 750 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 1220mmx2440mmx17mm, gồm 11 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1904 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 1220mmx2440mmx17mm, gồm 11 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 3584 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 1220mmx2440mmx17mm, gồm 11 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 952 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 1220mmx2440mmx18mm, gồm 11 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 624 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 1220mmx2440mmx18mm, gồm 11 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 896 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 1220mmx2440mmx4.8mm, gồm 3 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 660 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 1220mmx2440mmx8mm, gồm 5 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1040 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 1220mmx2440mmx8mm, gồm 5 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 390 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 1220mmx2440mmx8mm, gồm 5 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 4400 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 1220mmx2440mmx8mm, gồm 5 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 910 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 1390mmx960mmx4.6mm, gồm 3 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 4180 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 14.5mmx1220mmx2440mm, gồm 9 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 660 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 1465mmx1110mmx4.6mm, gồm 3 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 2500 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 1475mmx89mmx14mm, gồm 9 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 3619 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 14mmx915mmx1830mm, gồm 9 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 3840 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 14mmx915mmx1830mm, gồm 9 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 5760 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 1570mmx89mmx14mm, gồm 9 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 2880 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 15mmx1220mmx2440mm, gồm 9 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 2080 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 15mmx148mmx1270mm, gồm 9 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 3223 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 15mmx148mmx1320mm, gồm 9 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 3170 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 15mmx80mmx1125mm, gồm 9 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 16848 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 15mmx90mmx2042mm, gồm 9 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 9000 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 15mmx98mmx1270mm, gồm 9 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 4374 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 15mmx98mmx1320mm, gồm 9 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 4358 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 17.5mmx1220mmx2440mm, gồm 11 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 330 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 17.5mmx915mmx1830mm, gồm 11 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 325 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 17mmx1220mmx2440mm, gồm 11 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 110 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 17mmx1220mmx2440mm, gồm 11 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1870 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 17mmx1220mmx2440mm, gồm 11 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 2805 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 1830mmx30mmx40mm, gồm 25 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1200 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 1830mmx30mmx40mm, gồm 25 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 4000 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 1890mmx30mmx40mm, gồm 25 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1200 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 1890mmx89mmx14mm, gồm 9 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 900 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 1900mmx40mmx85mm, gồm 53 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 8606 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 19mmx98mmx1000mm, gồm 12 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 6505 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 2030mmx89mmx14mm, gồm 9 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1800 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 2250mmx89mmx14mm, gồm 9 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 15660 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 2250mmx89mmx14mm, gồm 9 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 4980 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 2260mmx89mmx14mm, gồm 9 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 2200 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 2310mmx89mmx14mm, gồm 9 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 523 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 2400mmx100mmx45mm, gồm 28 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 10 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 2400mmx89mmx14mm, gồm 9 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 523 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 2440mmx1220mmx14mm, gồm 9 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1156 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 2440mmx1220mmx15mm, gồm 9 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 325 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 2440mmx1220mmx18mm, gồm 11 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 990 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 2440mmx1220mmx23mm, gồm 14 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 120 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 2440mmx1220mmx24mm, gồm 15 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 680 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 2440mmx1220mmx27mm, gồm 17 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 70 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 2440mmx1220mmx8mm, gồm 5 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 7360 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 2440mmx1220mmx9mm, gồm 6 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 770 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 2600mmx89mmx14mm, gồm 9 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1068 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 38mmx108mmx900mm, gồm 24 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 12960 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 4.2mmx327.5mmx985mm, gồm 3 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1560 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 4.2mmx365.5mmx1036mm, gồm 3 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 5430 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 4.2mmx492.5mmx655mm, gồm 3 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 6714 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 4.2mmx655mmx985mm, gồm 3 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 4500 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 4.2mmx731mmx1036mm, gồm 3 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 3180 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 420mmx40mmx30mm, gồm 19 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1000 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 460mmx40mmx30mm, gồm 19 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1000 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 5.2mmx1230mmx2440mm, gồm 3 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 3200 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 520mmx40mmx30mm, gồm 19 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 7000 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 560mmx40mmx30mm, gồm 19 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 16000 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 620mmx40mmx30mm, gồm 19 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 6000 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 660mmx40mmx30mm, gồm 19 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 14000 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 6mmx915mmx1830mm, gồm 4 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 4560 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 7mmx1220mmx2440mm, gồm 4 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1505 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 8.5mmx1200mmx1420mm, gồm 5 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1540 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 8.5mmx1200mmx1420mm, gồm 5 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1680 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 8.5mmx1220mmx2440mm, gồm 5 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 2100 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 8.5mmx1220mmx2440mm, gồm 5 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 3840 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 8.5mmx1220mmx2440mm, gồm 5 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 5280 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 8.5mmx1230mmx2440mm, gồm 5 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1680 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 8.5mmx1230mmx2440mm, gồm 5 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1920 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 8.5mmx910mmx1820mm, gồm 5 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 6480 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 8.5mmx915mmx1830mm, gồm 5 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 2025 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 8.5mmx920mmx1830mm, gồm 5 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 3120 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 8mmx1220mmx1880mm, gồm 5 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 4725 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 8mmx1220mmx1880mm, gồm 5 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 4860 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 8mmx1220mmx1890mm, gồm 5 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 4860 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 8mmx1230mmx2440mm, gồm 5 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1440 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 8mmx1230mmx2440mm, gồm 5 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1920 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 8mmx1230mmx2440mm, gồm 5 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1960 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 8mmx1230mmx2440mm, gồm 5 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 605 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 8mmx1830mmx920mm, gồm 5 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1080 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 8mmx1830mmx920mm, gồm 5 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1620 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 8mmx1830mmx920mm, gồm 5 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 2430 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 8mmx1830mmx920mm, gồm 5 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 3410 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 8mmx2320mmx910mm, gồm 5 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 810 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 8mmx915mmx1825mm, gồm 5 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 135 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 8mmx915mmx1825mm, gồm 5 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 3240 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 8mmx915mmx1830mm, gồm 5 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1680 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 8mmx920mmx1830mm, gồm 5 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 2080 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 8mmx920mmx2130mm, gồm 5 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1040 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng. Kích thước: 900mmx108mmx38mm, gồm 24 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 12960 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo, bạch đàn rừng trồng,thu mua gỗ của các hộ dân đơn lẻ, đã qua tẩm sấy, kích thước (1220x2440x8)mm, loại AB, 5 lớp, 1600 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo, bạch đàn rừng trồng,thu mua gỗ của các hộ dân đơn lẻ,đã qua tẩm sấy, kt:(500x500x17.5)mm,loại BC,11 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm,4800 tấm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo, bạch đàn rừng trồng,thu mua gỗ của các hộ dân đơn lẻ,đã qua tẩm sấy,kt:(600x600x17.5)mm, loại BC,11 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm,4800 tấm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 10mmx70mmx1100mm, gồm 6 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 61100 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 13mmx1220mmx2440mm, gồm 8 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1216 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 17.5mmx1220mmx2440mm AB GRADE, gồm 11 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1760 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ mỡ, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 12mmx25mmx2000mm, gồm 8 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1000 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ mỡ, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 12mmx25mmx2000mm, gồm 8 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1200 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ mỡ, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 12mmx25mmx2000mm, gồm 8 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1800 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ mỡ, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 18mmx90mmx2200mm, gồm 11 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1500 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ mỡ, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 18mmx90mmx2200mm, gồm 11 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1800 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ mỡ, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 18mmx90mmx2200mm, gồm 11 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 2700 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ mỡ, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 19mmx100mmx2030mm BC, gồm 12 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1740 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ mỡ, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 19mmx100mmx2058mm BC, gồm 12 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1740 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ mỡ, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 19mmx100mmx2058mm, gồm 12 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1740 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ mỡ, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 19mmx100mmx2087mm, gồm 12 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1740 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ mỡ, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 19mmx42mmx1150mm BC, gồm 12 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1392 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ mỡ, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 19mmx42mmx1150mm, gồm 12 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1392 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ mỡ, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 19mmx42mmx2030mm BC, gồm 12 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 3480 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ mỡ, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 19mmx42mmx2058mm BC, gồm 12 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 3480 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ mỡ, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 19mmx42mmx2058mm, gồm 12 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 3480 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ mỡ, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 19mmx42mmx2087mm, gồm 12 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 3480 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ mỡ, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 19mmx70mmx985mm BC, gồm 12 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 2320 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ mỡ, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 19mmx70mmx993mm BC, gồm 12 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 2320 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ mỡ, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 19mmx70mmx993mm, gồm 12 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 2320 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ mỡ, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 19mmx70mmx995mm, gồm 12 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 2320 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ mỡ, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 19mmx80mmx2030mm BC, gồm 12 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 2320 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ mỡ, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 19mmx80mmx2058mm BC, gồm 12 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 2320 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ mỡ, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 19mmx80mmx2058mm, gồm 12 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 2320 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ mỡ, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 19mmx80mmx2087mm, gồm 12 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 2320 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ mỡ, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 24mmx110mmx1053mm BC, gồm 15 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 2320 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ mỡ, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 24mmx110mmx1063mm BC, gồm 15 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 2320 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ mỡ, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 24mmx110mmx1063mm, gồm 15 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 2320 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ mỡ, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 24mmx110mmx1065mm, gồm 15 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 2320 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ mỡ, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 29mmx100mmx370mm BC, gồm 18 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 5800 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ mỡ, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 29mmx100mmx370mm, gồm 18 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 5800 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ mỡ, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 29mmx100mmx400mm, gồm 18 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 5800 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ mỡ, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 29mmx70mmx370mm BC, gồm 18 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 2320 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ mỡ, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 29mmx70mmx370mm, gồm 18 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 2320 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ mỡ, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 29mmx70mmx400mm, gồm 18 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 2320 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ mỡ, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 35mmx140mmx1238mm, gồm 22 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1000 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ mỡ, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 35mmx140mmx1238mm, gồm 22 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1200 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ mỡ, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 35mmx140mmx1238mm, gồm 22 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1800 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ mỡ, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 35mmx140mmx2172mm, gồm 22 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1000 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ mỡ, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 35mmx140mmx2172mm, gồm 22 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1200 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ mỡ, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 35mmx140mmx2172mm, gồm 22 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1800 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ mỡ, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 35mmx240mmx2200mm, gồm 22 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1000 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ mỡ, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 35mmx240mmx2200mm, gồm 22 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1200 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ mỡ, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 35mmx240mmx2200mm, gồm 22 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1800 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ mỡ, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 35mmx35mmx942mm, gồm 22 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 2000 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ mỡ, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 35mmx35mmx942mm, gồm 22 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 2400 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ mỡ, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 35mmx35mmx942mm, gồm 22 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 3600 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ mỡ, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 35mmx65mmx1017mm, gồm 22 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 2600 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ mỡ, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 35mmx65mmx1017mm, gồm 22 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 3600 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ mỡ, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 35mmx65mmx1238mm, gồm 22 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 500 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ mỡ, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 35mmx65mmx1238mm, gồm 22 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 600 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ mỡ, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 35mmx65mmx1238mm, gồm 22 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 900 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ mỡ, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 35mmx90mmx2200mm, gồm 22 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1002 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ mỡ, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 35mmx90mmx2200mm, gồm 22 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1200 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ mỡ, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 35mmx90mmx2200mm, gồm 22 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1800 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ mỡ, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 35mmx90mmx860mm, gồm 22 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 2000 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ mỡ, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 35mmx90mmx860mm, gồm 22 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 2400 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ mỡ, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 35mmx90mmx860mm, gồm 22 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 3600 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ mỡ, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 50mmx90mmx1300mm, gồm 31 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1050 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ mỡ, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 50mmx90mmx1300mm, gồm 31 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1150 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ mỡ, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 50mmx90mmx1300mm, gồm 31 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1800 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ mỡ, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 65mmx35mmx1017mm, gồm 41 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 2400 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ mỡ, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 80mmx110mmx1150mm BC, gồm 50 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 696 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ mỡ, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 80mmx110mmx1150mm, gồm 50 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 696 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ mỡ, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 90mmx90mmx1300mm, gồm 56 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1050 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ mỡ, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 90mmx90mmx1300mm, gồm 56 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1150 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ mỡ, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 90mmx90mmx1300mm, gồm 56 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1800 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ mỡ, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 90mmx90mmx90mm, gồm 56 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 2400 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ mỡ, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 90mmx90mmx90mm, gồm 56 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 2462 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ mỡ, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 90mmx90mmx90mm, gồm 56 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 3600 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ mỡ, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 9mmx38mmx300mm, gồm 6 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 2000 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ mỡ, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 9mmx38mmx300mm, gồm 6 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 2400 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ mỡ, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 9mmx38mmx300mm, gồm 6 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 3600 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 11mmx1100mmx1100mm, gồm 7 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 450 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 11mmx1150mmx1450mm, gồm 7 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 450 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 11mmx1230mmx2440mm, gồm 7 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 340 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 11mmx900mmx1800mm, gồm 7 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 4300 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 11mmx900mmx1800mm, gồm 7 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 4400 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 12mmx120mmx3960mm, gồm 8 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 990 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 13mmx120mmx1100mm A, gồm 8 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 6600 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 13mmx120mmx1100mm, gồm 8 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 5940 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 13mmx120mmx1140mm A, gồm 8 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 6600 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 13mmx173mmx3960mm, gồm 8 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 880 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 13mmx178mmx3960mm, gồm 8 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 440 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 13mmx198mmx3960mm, gồm 8 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 660 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 13mmx90mmx3960mm, gồm 8 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 5720 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 14mmx79mmx1230mm, gồm 9 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1920 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 14mmx79mmx760mm, gồm 9 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 720 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 14mmx85mmx3960mm, gồm 9 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 768 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 17mmx41.5mmx1952mm, gồm 11 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 17500 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 17mmx90mmx3960mm, gồm 11 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 672 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 19mmx59mmx2430mm, gồm 12 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 864 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 19mmx69mmx2440mm, gồm 12 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 4860 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 19mmx69mmx3960mm, gồm 12 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 2160 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 19mmx79mmx2000mm, gồm 12 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 3564 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 19mmx79mmx2430mm, gồm 12 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 648 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 19mmx79mmx3960mm, gồm 12 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1620 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 19mmx79mmx3960mm, gồm 12 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1944 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 19mmx79mmx3960mm, gồm 12 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 3240 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 19mmx80mmx2440mm, gồm 12 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 720 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 19mmx83mmx3950mm, gồm 12 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 481 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 19mmx84mmx3950mm, gồm 12 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 2340 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 2.4mmx910mmx1820mm, gồm 2 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 3600 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 20mmx79mmx3960mm, gồm 13 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1080 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 20mmx79mmx3960mm, gồm 13 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 720 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 20mmx80mmx1030mm A, gồm 13 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 648 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 20mmx80mmx4000mm, gồm 13 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1944 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 20mmx80mmx4000mm, gồm 13 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 2268 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 20mmx85mmx3950mm, gồm 13 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 2340 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 23mmx68mmx3950mm, gồm 14 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 465 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 23mmx83mmx3950mm, gồm 14 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 806 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 23mmx84mmx4600mm, gồm 14 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1200 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 24mmx69mmx3960mm, gồm 15 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 960 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 24mmx79mmx3960mm, gồm 15 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1008 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 24mmx79mmx3960mm, gồm 15 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1260 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 24mmx79mmx3960mm, gồm 15 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1296 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 24mmx79mmx3960mm, gồm 15 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1680 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 24mmx79mmx3960mm, gồm 15 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 504 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 24mmx79mmx3960mm, gồm 15 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 756 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 24mmx83mmx3950mm, gồm 15 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1131 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 24mmx83mmx4960mm, gồm 15 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1092 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 24mmx84mmx4900mm, gồm 15 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 4524 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 25mmx41.5mmx1952mm, gồm 16 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 5625 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 25mmx80mmx4000mm A, gồm 16 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 3024 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 25mmx80mmx4000mm, gồm 16 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1512 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 25mmx85mmx2440mm, gồm 16 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 2 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 25mmx85mmx3950mm, gồm 16 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 2730 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 25mmx85mmx3950mm, gồm 16 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 5460 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 25mmx85mmx4900mm, gồm 16 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1560 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 27mmx41.5mmx1952mm, gồm 17 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 4500 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 29mmx79mmx3960mm, gồm 18 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 882 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 30mmx58mmx2430mm, gồm 19 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 5760 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 38mmx68mmx3950mm, gồm 24 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 570 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 38mmx83mmx3950mm, gồm 24 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 494 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 38mmx83mmx4960mm, gồm 24 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 676 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 39mmx149mmx1160mm, gồm 24 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 680 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 39mmx149mmx4000mm, gồm 24 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 85 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 39mmx69mmx3960mm, gồm 24 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1428 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 39mmx69mmx3960mm, gồm 24 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 480 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 39mmx79mmx2430mm, gồm 24 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1080 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 39mmx79mmx2430mm, gồm 24 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 162 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 39mmx79mmx3960mm, gồm 24 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1020 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 39mmx79mmx3960mm, gồm 24 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1134 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 39mmx79mmx3960mm, gồm 24 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1296 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 39mmx79mmx3960mm, gồm 24 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1620 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 39mmx79mmx3960mm, gồm 24 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1764 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 39mmx79mmx3960mm, gồm 24 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1944 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 39mmx79mmx3960mm, gồm 24 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 2268 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 39mmx79mmx3960mm, gồm 24 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 486 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 39mmx79mmx3960mm, gồm 24 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 648 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 39mmx79mmx3960mm, gồm 24 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 810 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 39mmx79mmx3960mm, gồm 24 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 864 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 39mmx79mmx3960mm, gồm 24 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 972 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 39mmx79mmx3960mm, gồm 24 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 980 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 39mmx84mmx1020mm, gồm 24 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 272 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 39mmx84mmx1160mm, gồm 24 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 544 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 39mmx84mmx1400mm, gồm 24 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 408 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 39mmx84mmx2440mm, gồm 24 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1872 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 39mmx84mmx3950mm, gồm 24 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1170 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 39mmx84mmx4000mm, gồm 24 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 3510 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 39mmx84mmx4600mm, gồm 24 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 432 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 39mmx84mmx970mm, gồm 24 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 408 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 40mmx160mmx2440mm, gồm 25 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 2 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 40mmx80mmx1100mm A, gồm 25 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 2000 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 40mmx80mmx2400mm A, gồm 25 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 972 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 40mmx80mmx2415mm, gồm 25 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1000 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 40mmx80mmx2430mm A, gồm 25 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 324 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 40mmx80mmx4000mm A, gồm 25 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1620 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 40mmx80mmx4000mm, gồm 25 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1296 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 40mmx80mmx4000mm, gồm 25 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1458 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 40mmx80mmx4000mm, gồm 25 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 810 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 40mmx80mmx4000mm, gồm 25 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 972 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 40mmx85mmx2440mm, gồm 25 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 2 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 40mmx85mmx2730mm, gồm 25 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 156 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 40mmx85mmx3950mm, gồm 25 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 3276 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 49mmx49mmx4500mm, gồm 31 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 440 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 49mmx49mmx700mm, gồm 31 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 392 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 49mmx69mmx3950mm, gồm 31 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1050 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 49mmx69mmx3960mm, gồm 31 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 800 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 50mmx68mmx2440mm, gồm 31 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1408 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 50mmx85mmx2440mm, gồm 31 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 2 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 53mmx53mmx3950mm, gồm 33 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 260 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 53mmx83mmx3950mm, gồm 33 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 338 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 53mmx83mmx3950mm, gồm 33 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 468 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 53mmx83mmx4960mm, gồm 33 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 390 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 54mmx54mmx3960mm, gồm 34 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 600 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 54mmx69mmx3960mm, gồm 34 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 832 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 54mmx79mmx3960mm, gồm 34 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1008 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 54mmx79mmx3960mm, gồm 34 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1170 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 54mmx79mmx3960mm, gồm 34 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 234 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 54mmx79mmx3960mm, gồm 34 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 280 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 54mmx79mmx3960mm, gồm 34 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 351 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 54mmx79mmx3960mm, gồm 34 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 432 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 54mmx79mmx3960mm, gồm 34 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 468 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 54mmx79mmx3960mm, gồm 34 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 585 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 54mmx79mmx3960mm, gồm 34 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 702 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 54mmx79mmx3960mm, gồm 34 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 936 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 55mmx80mmx4000mm A, gồm 34 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 234 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 55mmx80mmx4000mm A, gồm 34 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 468 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 55mmx80mmx4000mm A, gồm 34 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 819 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 55mmx80mmx4000mm, gồm 34 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 468 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 55mmx80mmx4000mm, gồm 34 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 585 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 55mmx80mmx4000mm, gồm 34 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 702 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 55mmx80mmx4000mm, gồm 34 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 819 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 55mmx85mmx4900mm, gồm 34 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1014 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 59mmx74mmx1150mm, gồm 37 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 324 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 59mmx74mmx2050mm, gồm 37 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 648 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 59mmx74mmx2450mm, gồm 37 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 108 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 59mmx74mmx4600mm, gồm 37 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 648 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 59mmx74mmx500mm, gồm 37 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1296 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 59mmx74mmx700mm, gồm 37 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 432 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 68mmx68mmx2440mm, gồm 43 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 816 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 68mmx68mmx3950mm, gồm 43 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1650 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 68mmx68mmx3950mm, gồm 43 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 330 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 69mmx69mmx4900mm, gồm 43 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 600 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 69mmx84mmx3950mm, gồm 43 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 624 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 70mmx41.5mmx1952mm, gồm 44 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 8000 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 70mmx70mmx3950mm, gồm 44 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 750 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 70mmx85mmx2440mm, gồm 44 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 2 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 74mmx74mmx1150mm, gồm 46 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1458 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 74mmx74mmx1150mm, gồm 46 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 162 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 74mmx74mmx1400mm, gồm 46 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 162 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 74mmx74mmx4000mm, gồm 46 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 162 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 74mmx74mmx4130mm, gồm 46 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 81 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 74mmx74mmx4170mm, gồm 46 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 81 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 74mmx74mmx4600mm, gồm 46 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 405 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 79mmx79mmx2430mm, gồm 49 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 288 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 79mmx79mmx2430mm, gồm 49 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 540 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 79mmx79mmx2430mm, gồm 49 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 729 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 79mmx79mmx3960mm, gồm 49 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 162 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 79mmx79mmx3960mm, gồm 49 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 192 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 79mmx79mmx3960mm, gồm 49 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 243 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 79mmx79mmx3960mm, gồm 49 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 324 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 79mmx79mmx3960mm, gồm 49 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 405 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 79mmx79mmx3960mm, gồm 49 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 486 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 79mmx79mmx3960mm, gồm 49 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 540 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 79mmx79mmx3960mm, gồm 49 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 567 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 8.5mmx910mmx1820mm, gồm 5 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1215 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 80mmx80mmx2420mm A, gồm 50 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 162 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 80mmx80mmx2430mm A, gồm 50 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 324 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 80mmx80mmx2430mm A, gồm 50 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 810 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 80mmx80mmx4000mm A, gồm 50 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 243 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 83mmx83mmx3950mm, gồm 52 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 312 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 83mmx83mmx3950mm, gồm 52 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 351 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 83mmx83mmx4960mm, gồm 52 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 390 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 85mmx40mmx4000mm, gồm 53 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 432 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 85mmx85mmx2440mm, gồm 53 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 2 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 89mmx49mmx3950mm, gồm 56 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 936 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 8mmx1220mmx2440mm, gồm 5 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1920 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 8mmx1220mmx2440mm, gồm 5 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 960 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 8mmx1230mmx2440mm A, gồm 5 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 920 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 8mmx1230mmx2440mm, gồm 5 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1035 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 8mmx1230mmx2440mm, gồm 5 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1150 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 8mmx1230mmx2440mm, gồm 5 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1920 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 8mmx1230mmx2440mm, gồm 5 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1955 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 8mmx1230mmx2440mm, gồm 5 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1968 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 8mmx1230mmx2440mm, gồm 5 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 920 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 8mmx910mmx1820mm, gồm 5 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1820 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 8mmx910mmx1820mm, gồm 5 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 3380 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 8mmx910mmx1820mm, gồm 5 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 3536 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 8mmx920mmx1830mm, gồm 5 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1300 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 8mmx920mmx1830mm, gồm 5 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 3454 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 90mmx60mmx3960mm, gồm 56 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 96 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 90mmx68mmx3950mm, gồm 56 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 240 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 99mmx44mmx3950mm, gồm 62 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 825 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp loai AB làm từ gỗ keo rừng trồng, không được tạo dáng liên tục, xuất xứ Việt Nam. KT 2440MM X 1220MM X 10MM. 4560 tấm, ép 7 lớp mỗi lớp từ 1.4.-1.6mm Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp loai BC làm từ gỗ keo rừng trồng, không được tạo dáng liên tục, xuất xứ Việt Nam. KT 8MM X 1220MM X 2440MM. 6600 tấm, ép 5 lớp mỗi lớp từ 1.4.-1.6mm Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp phủ phim được sản xuất từ gỗ bạch đàn rừng trồng KT: 12 mm x 1220mm x 2440mm L2 gồm: 1,200 tấm, 7 lớp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp phủ phim được sản xuất từ gỗ bạch đàn rừng trồng KT: 14 mm x 1220mm x 2440mm L2 gồm: 5,000 tấm, 8 lớp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp phủ phim được sản xuất từ gỗ keo rừng trồng KT: 14 mm x 1220mm x 2440mm L4/2 gồm: 2,112 tấm, 8 lớp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp phủ phim được sản xuất từ gỗ keo rừng trồng KT: 14 mm x 1220mm x 2440mm L6/2 gồm: 6,336 tấm, 8 lớp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp phủ phim được sản xuất từ gỗ keo rừng trồng KT: 17 mm x 1220mm x 2440mm L6/2 gồm: 1,712 tấm, 10 lớp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp phủ phim được sản xuất từ gỗ keo rừng trồng KT: 17 mm x 1220mm x 2440mm L6/2 gồm: 856 tấm, 10 lớp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp phủ phim được sản xuất từ gỗ keo rừng trồng, kích thước: 11.5MM X 1,220MM X 2,440MM. Gồm: 3,840 tấm, 7 lớp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp với cả hai lớp mặt làm từ gỗ thông rừng trồng và các lớp lõi làm từ gỗ keo, bạch đàn rừng trồng. Kích thước: 11.5mmx910mmx1820mm, gồm 7 lớp. 11500 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp, làm từ gỗ keo rừng trồng, Loại AB, 5 lớp, 1950 tấm; kích thước: 8.2 MM X 1230MM X 2440MM, mỗi lớp dày không quá 1.7mm, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp, làm từ gỗ keo rừng trồng, Loại AB, 5 lớp, 1950 tấm; kích thước: 8.2MM X 1230MM X 2440MM, mỗi lớp dày không quá 1.7mm, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán công nghiệp, làm từ gỗ keo rừng trồng, Loại BC, 10 lớp, 920 tấm; kích thước: 17.5 MM X 1230MM X 2440MM, mỗi lớp dày không quá 1.7mm, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán ép công nghiệp chưa được tạo dáng liên tục, làm từ gỗ keo rừng trồng, được xử lý nhiệt, kích thước(1220x2440x11)mm, 1501 tấm, loại AB, ép 7 lớp, hàng mới 100%. Xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán ép công nghiệp chưa được tạo dáng liên tục, làm từ gỗ keo rừng trồng, được xử lý nhiệt, kích thước(1220x2440x11)mm, 3000 tấm, loại BC, ép 7 lớp, hàng mới 100%. Xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán ép công nghiệp chưa được tạo dáng liên tục, làm từ gỗ keo rừng trồng, được xử lý nhiệt, kích thước(1220x2440x11)mm, 3016 tấm, loại BC, ép 7 lớp, hàng mới 100%. Xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán ép công nghiệp chưa được tạo dáng liên tục, làm từ gỗ keo rừng trồng, được xử lý nhiệt, kích thước(1220x2440x17)mm, 950 tấm, loại BC, ép 11 lớp, hàng mới 100%. Xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán ép công nghiệp chưa được tạo dáng liên tục, làm từ gỗ keo rừng trồng, được xử lý nhiệt, kích thước(1220x2440x17)mm, 952 tấm, loại AB, ép 11 lớp, hàng mới 100%. Xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán ép công nghiệp chưa được tạo dáng liên tục, làm từ gỗ keo rừng trồng, được xử lý nhiệt, kích thước(1220x2440x4.6)mm, 7300 tấm, loại BC, ép 3 lớp, hàng mới 100%. Xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán ép công nghiệp do Việt Nam sản xuất được làm từ gỗ keo, bạch đàn rừng trồng,KT:(12 x 1220 x 2440)MM dán 9 lớp. Hai mặt dán lớp gỗ okoume nhập khẩu.Mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán ép công nghiệp do Việt Nam sản xuất được làm từ gỗ keo, bạch đàn rừng trồng,KT:(15 x 1220 x 2440)MM dán 11 lớp. Hai mặt dán lớp gỗ okoume nhập khẩu.Mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán ép công nghiệp do Việt Nam sản xuất được làm từ gỗ keo, bạch đàn rừng trồng,KT:(6 x 1220 x 2440)MM dán 5 lớp. Hai mặt dán lớp gỗ okoume nhập khẩu.Mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán ép công nghiệp do VN sản xuất từ gỗ keo rừng trồng, chưa được tạo dáng liên tục, chưa được phủ tráng gồm có 8 đến 10 lớp KT: (12-17 x 1220 x 2440) mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán ép công nghiệp do VN sản xuất từ gỗ keo rừng trồng, chưa được tạo dáng liên tục, chưa được phủ tráng gồm có 8 đến 10 lớp KT: (12-19 x 1220 x 2440) mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán ép công nghiệp do VN sản xuất từ gỗ keo rừng trồng, chưa được tạo dáng liên tục, chưa được phủ tráng gồm có 8 đến 10 lớp KT: (15-17 x 1220 x 2440) mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán ép công nghiệp do VN sản xuất từ gỗ keo rừng trồng, chưa được tạo dáng liên tục, chưa được phủ tráng gồm có 8 đến 10 lớp KT: (17-19 x 1220 x 2440) mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán ép công nghiệp do VN sản xuất từ gỗ keo rừng trồng, chưa được tạo dáng liên tục, chưa được phủ tráng gồm có 8 đến 10 lớp KT: (19 x 1220 x 2440) mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán ép công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng bao gồm 5 lớp(độ dày mỗi lớp không quá 1.7mm), 1920 tấm,5 kiện,Hàng hóa đã qua xử lý nhiệt,Kích thước: 8 MM*1230MM*2440MM AB, Hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán ép công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng bao gồm 5 lớp(độ dày mỗi lớp không quá 1.7mm), 3380 tấm,5 kiện,Hàng hóa đã qua xử lý nhiệt,Kích thước:8 MM*910MM*1820MM BC, Hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán ép công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng bao gồm 5 lớp(độ dày mỗi lớp không quá 1.7mm), 9600 tấm,5 kiện,Hàng hóa đã qua xử lý nhiệt,Kích thước: 8 MM*1230MM*2440MM BB, Hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán ép công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng bao gồm 5 lớp(độ dày mỗi lớp không quá 1.7mm),3740 tấm,34 kiện,Loại AB.Hàng hóa đã qua xử lý nhiệt, Kích thước:8.5MM*1220MM*2440MM,Hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán ép công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng bao gồm 7 lớp (độ dày mỗi lớp không quá 1.7mm),7200 tấm,72 kiện,Loại AA/BB.Hàng hóa đã qua xử lý nhiệt,Kích thước:11.5MM*910MM*1820MM,Hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán ép công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng bao gồm 7 lớp(độ dày mỗi lớp không quá 1.7mm), 2400 tấm,24 kiện,Hàng hóa đã qua xử lý nhiệt,Kích thước:11.5 MM*910MM*1820MM AB, Hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán ép công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng bao gồm 7 lớp(độ dày mỗi lớp không quá 1.7mm), 5200 tấm,52 kiện,Hàng hóa đã qua xử lý nhiệt,Kích thước:11 MM*900MM*1800MM BC, Hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán ép công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng bao gồm7 lớp(độ dày mỗi lớp không quá 1.7mm),24000 tấm,240 kiện,Loại AABB.Hàng hóa đã qua xử lý nhiệt,Kích thước:11.5MM*910MM*1820MM,Hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán ép công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng đã qua tẩm sấy, kt 1220mm x 2440mm x 17mm, gồm 11 lớp, mỗi lớp dày không quá 1.7 mm, 880 tấm. hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán ép công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng đã qua tẩm sấy, kt 915mm x 1830mm x 11mm, gồm 7 lớp, mỗi lớp dày không quá 1.7 mm, 1900 tấm. hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán ép công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng đã qua tẩm sấy, kt 915mm x 1830mm x 8mm, gồm 5 lớp, mỗi lớp dày không quá 1.7 mm, 700 tấm. hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán ép không tạo dáng liên tục có lớp mặt và được làm từ gỗ keo,rừng trồng,không trong danh mục Cites,KT:(1220*2440*15)mm, 1020 tấm, 11 lớp,loại R/C WB C-2 TSCA.Đã xử lý nhiệt.Mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán ép không tạo dáng liên tục có lớp mặt và được làm từ gỗ keo,rừng trồng,không trong danh mục Cites,KT:(1220*2440*18)mm, 850 tấm, 13 lớp,loại R/C WB C-2 TSCA.Đã xử lý nhiệt.Mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán ép không tạo dáng liên tục có lớp mặt và làm từ gỗ keo,rừng trồng,không trong danh mục Cites,KT:(1220*2440*12)mm, gồm 9 lớp, loại D/E, 171.464 M3.Đã xử lý nhiệt.Mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán ép không tạo dáng liên tục có lớp mặt và làm từ gỗ keo,rừng trồng,không trong danh mục Cites,KT:(1220*2440*17)mm, gồm 13 lớp, loại E/F, 222.665 M3.Đã xử lý nhiệt.Mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán ép không tạo dáng liên tục có lớp mặt và làm từ gỗ keo,rừng trồng,không trong danh mục Cites,KT:(1220*2440*18)mm, gồm 13 lớp, loại D/E, 222.905 M3.Đã xử lý nhiệt.Mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán ép không tạo dáng liên tục có lớp mặt,được làm từ gỗ keo rừng trồng,không trong DM Cites.Tên KH:Acacia auriculiformis.KT:2440x1220x12MM,09 lớp,900 tấm, 16.23 MTQ.Mới100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán ép không tạo dáng liên tục có lớp mặt,được làm từ gỗ keo rừng trồng,không trong DM Cites.Tên KH:Acacia auriculiformis.KT:2440x1220x12MM,9 lớp,150 tấm.Lượng:5.36MTQ, đg:425USD.Mới100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán ép không tạo dáng liên tục có lớp mặt,được làm từ gỗ keo rừng trồng,không trong DM Cites.Tên KH:Acacia auriculiformis.KT:2440x1220x12MM,9 lớp,640 tấm.Lượng:22.86 MTQ, đg:460USD.Mới100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán ép không tạo dáng liên tục có lớp mặt,được làm từ gỗ keo rừng trồng,không trong DM Cites.Tên KH:Acacia auriculiformis.KT:2440x1220x12MM,9 lớp,750 tấm.Lượng:26.791MTQ, đg:450USD.Mới100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán ép không tạo dáng liên tục có lớp mặt,được làm từ gỗ keo rừng trồng,không trong DM Cites.Tên KH:Acacia auriculiformis.KT:2440x1220x18MM,13 lớp,208 tấm, 24.62 MTQ.Mới100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán ép không tạo dáng liên tục có lớp mặt,được làm từ gỗ keo rừng trồng,không trong DM Cites.Tên KH:Acacia auriculiformis.KT:2440x1220x18MM,13 lớp,3888 tấm.Lượng:208.35MTQ, đg:391.11USD.Mới100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán ép không tạo dáng liên tục có lớp mặt,được làm từ gỗ keo rừng trồng,không trong DM Cites.Tên KH:Acacia auriculiformis.KT:2440x1220x18MM,13 lớp,600 tấm.Lượng:32.15MTQ, đg:429.3USD.Mới100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán ép không tạo dáng liên tục có lớp mặt,được làm từ gỗ keo rừng trồng,không trong DM Cites.Tên KH:Acacia auriculiformis.KT:2440x1220x18MM,13 lớp,750 tấm.Lượng:40.20MTQ, đg:421USD.Mới100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán ép không tạo dáng liên tục có lớp mặt,được làm từ gỗ keo rừng trồng,không trong DM Cites.Tên KH:Acacia auriculiformis.KT:2440x1220x18MM,13 lớp,950 tấm.Lượng:50.91MTQ, đg:447.37USD.Mới100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán ép không tạo dáng liên tục có lớp mặt,được làm từ gỗ keo rừng trồng,không trong DM Cites.Tên KH:Acacia auriculiformis.KT:2440x1220x25MM,15 lớp,210 tấm.Lượng:15.628MTQ, đg:370USD.Mới100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán ép không tạo dáng liên tục có lớp mặt,được làm từ gỗ keo rừng trồng,không trong DM Cites.Tên KH:Acacia auriculiformis.KT:2440x1220x5.2MM,5 lớp,175 tấm.Lượng:2.71MTQ, đg:615USD.Mới100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán ép không tạo dáng liên tục có lớp mặt,được làm từ gỗ keo rừng trồng,không trong DM Cites.Tên KH:Acacia auriculiformis.KT:2452x1232x18MM,13 lớp,1600 tấm.Lượng:86.97MTQ, đg:453.44USD.Mới100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán ép không tạo dáng liên tục được tráng trên cùng và dưới cùng bề mặt bằng nguyên liệu gỗ bạch dương dày 0.5mm.KT:12mmx48inchx96inch.Thành phần chính từ gỗ keo rừng trồng.2808 tấm (9 lớp) (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán ép không tạo dáng liên tục được tráng trên cùng và dưới cùng bề mặt bằng nguyên liệu gỗ bạch dương dày 0.5mm.KT:12mmx48inchx96inch.Thành phần chính từ gỗ keo rừng trồng.2808 tấm(9Lớp) (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán ép không tạo dáng liên tục được tráng trên cùng và dưới cùng bề mặt bằng nguyên liệu gỗ bạch dương dày 0.5mm.KT:12mmx48inchx96inch.Thành phần chính từ gỗ keo và gỗ bồ đề rừng trồng.(9 lớp) (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán ép không tạo dáng liên tục được tráng trên cùng và dưới cùng bề mặt bằng nguyên liệu gỗ bạch dương dày 0.5mm.KT:18mmx48inchx96inch.Thành phần chính từ gỗ keo rừng trồng.1872 tấm(13Lớp) (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán ép không tạo dáng liên tục được tráng trên cùng và dưới cùng bề mặt bằng nguyên liệu gỗ bạch dương dày 0.5mm.KT:18mmx48inchx96inch.Thành phần chính từ gỗ keo rừng trồng.2808 tấm(13Lớp) (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán ép không tạo dáng liên tục được tráng trên cùng và dưới cùng bề mặt bằng nguyên liệu gỗ bạch dương dày 0.5mm.KT:18mmx48inchx96inch.Thành phần chính từ gỗ keo rừng trồng.936 tấm(13Lớp) (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán ép không tạo dáng liên tục được tráng trên cùng và dưới cùng bề mặt bằng nguyên liệu gỗ bạch dương dày 0.5mm.KT:18mmx48inchx96inch.Thành phần chính từ gỗ keo và gỗ bồ đề rừng trồng (13 lớp) (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán ép không tạo dáng liên tục được tráng trên cùng và dưới cùng bề mặt bằng nguyên liệu gỗ bạch dương dày 0.5mm.KT:18x1220x2440mm.Thành phần chính từ gỗ keo rừng trồng.1872 tấm(13Lớp) (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán ép không tạo dáng liên tục được tráng trên cùng và dưới cùng bề mặt bằng nguyên liệu gỗ bạch dương dày 0.5mm.KT:25mmx48inchx96inch.Thành phần chính từ gỗ keo rừng trồng.684 tấm(17Lớp) (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán ép phủ phim có nguồn gốc từ gỗ keo, bạch đàn rừng trồng, xuất xứ Việt Nam, loại AB, 7 lớp, kích thước:11MM x 1220MM x 2440MM. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán, dạng tấm, kt (1220 x 2440 x 12) mm, nguồn gốc từ gỗ keo rừng trồng(Acacia), gồm 2 lớp: 2 lớp mặt và 7 lớp cốt, hàng không thuộc danh mục Cites. Mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán, dạng tấm, kt (1220 x 2440 x 12) mm, nguồn gốc từ gỗ keo rừng trồng(Acacia), gồm 9 lớp: 2 lớp mặt và 7 lớp cốt, hàng không thuộc danh mục Cites. Mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán, dạng tấm, kt (1220 x 2440 x 17) mm, loại RAW, nguồn gốc từ gỗ keo rừng trồng(Acacia), gồm 13 lớp: 2 lớp mặt và 11 lớp cốt, hàng không thuộc danh mục Cites. Mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán, dạng tấm, kt (1220 x 2440 x 17) mm, loại UV1, nguồn gốc từ gỗ keo rừng trồng(Acacia), gồm 13 lớp: 2 lớp mặt và 11 lớp cốt, hàng không thuộc danh mục Cites. Mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán, dạng tấm, kt (1220 x 2440 x 18) mm, nguồn gốc từ gỗ keo rừng trồng(Acacia), gồm 13 lớp: 2 lớp mặt và 11 lớp cốt, hàng không thuộc danh mục Cites. Mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán, dạng tấm, kt (1230 x 2450 x 12) mm, nguồn gốc từ gỗ keo rừng trồng(Acacia), gồm 9 lớp: 2 lớp mặt và 7 lớp cốt, hàng không thuộc danh mục Cites. Mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán, dạng tấm, kt (1230 x 2450 x 18) mm, nguồn gốc từ gỗ keo rừng trồng(Acacia), gồm 13 lớp: 2 lớp mặt và 11 lớp cốt, hàng không thuộc danh mục Cites. Mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán, dạng tấm, kt (1231 x 2451 x 18) mm, nguồn gốc từ gỗ keo rừng trồng(Acacia), gồm 13 lớp: 2 lớp mặt và 11 lớp cốt, hàng không thuộc danh mục Cites. Mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán, dạng tấm, kt (1231 x 2451 x 18) mm, nguồn gốc từ gỗ keo rừng trồng(Acacia), gồm 13 lớp: 2 lớp mặt và 11 lớp cốt, hàng không thuộc danh mục Cites. Mới 100%/ VNVN (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán. 05 lớp, mỗi lớp dày 1.7mm. Số lượng: 5280 tấm. Kích thước:(1070 x 870 x8.5MM). Sản xuất từ gỗ keo rừng trồng, mới 100%. Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán. 05 lớp, mỗi lớp dày 1.7mm. Số lượng: 5280 tấm. Kích thước:(1390 x 870 x8.5MM). Sản xuất từ gỗ keo rừng trồng, mới 100%. Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ dán/ Plywood 8*960*1840mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ ván ép (Gỗ dán) làm từ 7 lớp gỗ keo rừng trồng, KT(2440 x 1220 x 11.5) mm, 6400 tấm, hàng đã qua xử lý nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ ván ép (gỗ dán) làm từ gỗ keo rừng trồng KT: (2440 x 1220 x 8)mm, 2200 tấm, gồm 5 lớp, loại AB, đã qua xử lý nhiệt, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ ván ép công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng (bao gồm 7 lớp, 80 kiện, loại AA), kích thước: 11MM*1220MM*2440MM, (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ ván ép công nghiệp, các lớp cốt làm từ tấm ván gỗ keo, lớp mặt làm từ gỗ cây phong trắng, kích thước: 12MM X 1220MM X 2440MM, đã qua xử lý nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ ván ép công nghiệp, các lớp cốt làm từ tấm ván gỗ keo, lớp mặt làm từ gỗ cây phong vàng, kích thước: 18MM X 1220MM X 2440MM, đã qua xử lý nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ ván ép công nghiệp, có lớp mặt từ gỗ cây tuyết tùng, kích thước: (16X1220X2440)MM, đã qua xử lý nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ ván ép công nghiệp, lớp mặt làm từ gỗ cây phong trắng, kích thước: 12mm x 1232mm x 2451mm, đã qua xử lý nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ ván ép công nghiệp, lớp mặt làm từ gỗ cây phong trắng, kích thước: 12MMx1220MMx2440MM, đã qua xử lý nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ ván ép công nghiệp, lớp mặt làm từ gỗ cây phong trắng, kích thước: 15MMx1220MMx2440MM, đã qua xử lý nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ ván ép công nghiệp, lớp mặt làm từ gỗ cây phong trắng, kích thước: 18mm x 1220mm x 2440mm, đã qua xử lý nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ ván ép công nghiệp, lớp mặt làm từ gỗ cây phong trắng, kích thước: 18MMx1220MMx2440MM, đã qua xử lý nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ ván ép công nghiệp, lớp mặt làm từ gỗ cây phong trắng, loại DE, kích thước: 18MMx1220MMx2440MM, đã qua xử lý nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ ván ép công nghiệp, lớp mặt làm từ gỗ cây phong trắng, loại EE, kích thước: 18MMx1220MMx2440MM, đã qua xử lý nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ ván ép công nghiệp, lớp mặt làm từ gỗ cây phong vàng, kích thước: 15MM X 1220MM X 2440MM, đã qua xử lý nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ ván ép công nghiệp, lớp mặt làm từ gỗ cây phong vàng, kích thước: 18MM X 1220MM X 2440MM, đã qua xử lý nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Gỗ ván ép công nghiệp, mặt làm từ gỗ cây phong trắng loại E/E, kích thước: 18MMx1220MMx2440MM, đã qua xử lý nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: NW.K001-20/ Ván lát sàn nhiều lớp (nguyên liệu sản xuất từ gỗ bạch đàn,gỗ keo rừng trồng) kích thước dầy 9.5mm, rộng 165mm, dài từ 400-1200 mm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: TM659- X10/ Set tấm gỗ dán, KT 1000x290x8, theo bản vẽ TM659- X10 làm bằng gỗ dán / vn hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: TM660- X12/ Set tấm gỗ dán, theo bản vẽ TM660- X12, làm bằng gỗ dán / vn hàng mói 100% (xk)
- Mã HS 44123400: TM726- X09/ Set tấm gỗ dán theo bản vẽ TM726- X09 làm bằng gỗ dán / vn hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123400: Ván lót sàn gỗ sồi trắng (12x193x610-1830mm), hàng tái xuất từ tờ khai nhập 102885360802/G12 (23/09/2019), dòng hàng 1 (xk)
- Mã HS 44123400: Ván lót sàn gỗ sồi trắng (12x193x610-1830mm), hàng tái xuất từ tờ khai nhập 103269793761/G12 (18/04/2020) (xk)
- Mã HS 44123900: 2020 PLW BD 11.5/ Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ bạch đàn rừng trồng 8 lớp,6 lớp lõi bạch đàn(mỗi lớp1.5-2mm),2 lớp mặt thông (mỗi lớp 0.5mm),kích thước 11.5mm x 910mm x 1820mm,đã xử lý nhiệt (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán (ván ép) được dán từ nhiều lớp bằng gỗ cao su 11.5mm x 1220mm x 2440mm, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán (ván ép) được dán từ nhiều lớp bằng gỗ cao su 11mm x 1220mm x 2440mm, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán (ván ép) được dán từ nhiều lớp bằng gỗ cao su 14.5mm x 1220mm x 2440mm, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán (ván ép) được dán từ nhiều lớp bằng gỗ cao su 14mm x 1220mm x 2440mm, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán (ván ép) được dán từ nhiều lớp bằng gỗ cao su 17.5mm x 1220mm x 2440mm, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán (ván ép) được dán từ nhiều lớp bằng gỗ cao su 17mm x 1220mm x 2440mm, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán (ván ép) được dán từ nhiều lớp bằng gỗ cao su 23.5mm x 1220mm x 2440mm, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán (ván ép) được dán từ nhiều lớp bằng gỗ cao su 8mm x 1220mm x 2440mm, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán 12MM X1220 X 2440 với hai lớp ngoài từ gỗ bạch dương. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán 12X 1220 X 2440MM với cả hai lớp mặt ngoài từ gỗ bạch dương. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán 15X 1220 X 2440MM với cả hai lớp mặt ngoài từ gỗ bạch dương. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: gỗ dán 18 ly, sx năm 2020, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán 18MM X1220 X 2440 với hai lớp ngoài từ gỗ bạch dương. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán 18X 1220 X 2440MM với cả hai lớp mặt ngoài từ gỗ bạch dương. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán 25X 1220 X 2440MM với cả hai lớp mặt ngoài từ gỗ bạch dương. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán 9X 1220 X 2440MM với cả hai lớp mặt ngoài từ gỗ bạch dương. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán công nghiệp (được sản xuất từ gỗ bạch đàn) dạng tấm, kích thước: 475x 2051 x 13mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán công nghiệp (LVL đồng hướng) làm từ gỗ thông rừng trồng. Kích thước: 14 x 148 x 1270mm, 3450 tấm, ép 9 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt. Mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán công nghiệp (LVL đồng hướng) làm từ gỗ thông rừng trồng. Kích thước: 14 x 148 x 1320mm, 3450 tấm, ép 9 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt. Mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán công nghiệp (LVL đồng hướng) làm từ gỗ thông rừng trồng. Kích thước: 14 x 98 x 1270mm, 4600 tấm, ép 9 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt. Mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán công nghiệp (LVL đồng hướng) làm từ gỗ thông rừng trồng. Kích thước: 14 x 98 x 1320mm, 4600 tấm, ép 9 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt. Mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán công nghiệp (LVL đồng hướng) làm từ gỗ thông rừng trồng. Kích thước: 18 x 98 x 1100mm, 6900 tấm, ép 11 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt. Mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán công nghiệp chưa được tạo dáng liên tục làm từ gỗ keo rừng trồng, kích thước 10.5mmx915mmx1830mm,đã qua xử lý sấy nhiệt, mặt dưới chưa được mài nhẵn, gồm 10 lớp mỗi lớp 1.05mm mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: gỗ dán công nghiệp chưa được tạo dáng liên tục làm từ gỗ keo rừng trồng, kích thước 11mmx915mmx1830mm, đã qua xử lý sấy nhiệt, mặt dưới chưa được mài nhẵn, gồm 10 lớp, mỗi lớp 1.1mm mới 100% / VN. (xk)
- Mã HS 44123900: gỗ dán công nghiệp chưa được tạo dáng liên tục làm từ gỗ keo rừng trồng, kích thước 6.3mmx915mmx1830mm, đã qua xử lý sấy nhiệt, mặt dưới chưa được mài nhẵn,gồm 5 lớp,mỗi lớp 1.26mm mới 100% / VN. (xk)
- Mã HS 44123900: gỗ dán công nghiệp chưa được tạo dáng liên tục làm từ gỗ keo rừng trồng, kích thước 7.5mmx915mmx1830mm, đã qua xử lý sấy nhiệt, mặt dưới chưa được mài nhẵn, gồm 5 lớp, mỗi lớp 1.5mm mới 100% / VN. (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán công nghiệp chưa được tạo dáng liên tục làm từ gỗ keo rừng trồng, kích thước 7.5mmx915mmx1830mm,đã qua xử lý sấy nhiệt, mặt dưới chưa được mài nhẵn, gồm 5 lớp mỗi lớp 1.5mm mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: gỗ dán công nghiệp chưa được tạo dáng liên tục làm từ gỗ keo rừng trồng, kích thước 8mmx1220mmx2440mm, đã qua xử lý sấy nhiệt, mặt dưới chưa được mài nhẵn, gồm5 lớp, mỗi lớp 1.6mm mới 100% / VN. (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán công nghiệp chưa được tạo dáng liên tục làm từ gỗ keo rừng trồng, kích thước: 10.5mmx915mmx1830mm,đã qua xử lý sấy nhiệt,mặt dưới chưa được mài nhẵn,gồm 10 lớp mỗi lớp1.05mm. hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán công nghiệp chưa được tạo dáng liên tục làm từ gỗ keo rừng trồng, kích thước: 6.3mmx915mmx1830mm,đã qua xử lý sấy nhiệt,mặt dưới chưa được mài nhẵn,gồm 5 lớp mỗi lớp 1.26mm. hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: gỗ dán công nghiệp chưa được tạo dáng liên tục làm từ gỗ keo rừng trồng, kích thước17mmx1220mmx2440mm, đã qua xử lý sấy nhiệt, mặt dưới chưa được mài nhẵn, gồm10 lớp, mỗi lớp 1.7mm mới 100% / VN. (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán công nghiệp do Việt Nam sản xuất được làm từ gỗ keo rừng trồng đã qua xử lý nhiệt KT: 8x920x1830MM (BC), dán 5 lớp,KL43.632M3 (Hàng chưa được tạo dáng liên tục). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán công nghiệp do Việt Nam sản xuất được làm từ gỗ keo rừng trồng đã xử lí nhiệt, kích thước: (2440 x 1220 x 8.5)mm, dán 5 lớp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán công nghiệp do Việt Nam sản xuất được làm từ gỗ keo rừng trồng đã xử lí nhiệt, kích thước: 23.5 X 1220 X 2440MM,dán 14 lớp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán công nghiệp do Việt Nam sản xuất được làm từ gỗ keo rừng trồng đã xử lí nhiệt, kích thước:23.5 X 1220 X 2310,dán 14 lớp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán công nghiệp do Việt Nam sản xuất được làm từ gỗ keo rừng trồng đã xử lý nhiệt KT: 11MM X 1220MM X 2440MM, dán 7 lớp (Hàng chưa được tạo dáng liên tục). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán công nghiệp do Việt Nam sản xuất được làm từ gỗ keo rừng trồng đã xử lý nhiệt KT: 1245mm x 2460mm x 17.5mm, 144.07M3, dán 11 lớp (Hàng chưa được tạo dáng liên tục). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán công nghiệp do Việt Nam sản xuất được làm từ gỗ keo rừng trồng đã xử lý nhiệt KT: 6.0MM X 1220MM X 2440MM, dán 4 lớp (Hàng chưa được tạo dáng liên tục). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán công nghiệp do Việt Nam sản xuất được làm từ gỗ keo, bạch đàn rừng trồng đã qua xử lý nhiệt KT: (8.0x920x1830)MM, dán 5 lớp,KL43.632M3 (Hàng chưa được tạo dáng liên tục). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán công nghiệp do Việt Nam sản xuất được làm từ gỗ keo, rừng trồng KT:11x1220x2440MM (AB),dán 6 lớp, (Hàng chưa được tạo dáng liên tục). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán công nghiệp do Việt Nam sản xuất được làm từ gỗ keo, rừng trồng KT:11x1220x2440MM (BB),dán 7 lớp, (Hàng chưa được tạo dáng liên tục). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán công nghiệp do Việt Nam sản xuất được làm từ gỗ keo, rừng trồng KT:11x1220x2440MM (BC),dán 6 lớp, (Hàng chưa được tạo dáng liên tục). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán công nghiệp do Việt Nam sản xuất được làm từ gỗ keo, rừng trồng KT:14x1220x2440MM (WBP),dán 8 lớp, (Hàng chưa được tạo dáng liên tục). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán công nghiệp do Việt Nam sản xuất được làm từ gỗ keo, rừng trồng KT:14x1220x2440MM (WBP),dán 9 lớp, (Hàng chưa được tạo dáng liên tục). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán công nghiệp do Việt Nam sản xuất được làm từ gỗ keo, rừng trồng KT:4.5x1220x2440MM (BC),dán 3 lớp, (Hàng chưa được tạo dáng liên tục). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán công nghiệp do Việt Nam sản xuất được làm từ gỗ keo, rừng trồng KT:8x1220x2440MM (BC),dán 5 lớp, (Hàng chưa được tạo dáng liên tục). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán công nghiệp gồm 2 lớp mặt làm từ gỗ thông rừng trồng và các lớp độn làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kt: 35mmx140mmx2172mm, gồm 22 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 4726 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán công nghiệp gồm 2 lớp mặt làm từ gỗ thông rừng trồng và các lớp độn làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kt: 35mmx240mmx2198mm, gồm 22 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 2728 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán công nghiệp gồm 2 lớp mặt làm từ gỗ thông rừng trồng và các lớp độn làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kt: 35mmx90mmx2198mm, gồm 22 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1488 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán công nghiệp gồm 2 lớp mặt làm từ gỗ thông rừng và các lớp độn làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kt: 35mmx240mmx2198mm, gồm 22 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1016 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán công nghiệp gồm 2 lớp mặt làm từ gỗ thông rừng và các lớp độn làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kt: 35mmx65mmx2041mm, gồm 22 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 4464 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ (keo+ bạch đàn) rừng trồng đã được tẩm sấy (ép 19 lớp),KT:28.5mm x 1220mm x 2440mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ (keo+ bạch đàn) rừng trồng đã được tẩm sấy (ép 4 lớp),KT:6.0mm x 1220mm x 2440mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ (keo+ bạch đàn) rừng trồng đã được tẩm sấy (ép 4 lớp),KT:6.0mm x 1220mm x 2440mm. Hàng VN (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ (keo+ bạch đàn) rừng trồng đã được tẩm sấy (ép 5 lớp),KT:8.0mm x 1220mm x 2440mm(Grade A/A). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ (keo+ bạch đàn) rừng trồng đã được tẩm sấy (ép 6 lớp),KT:8.5mm x 1220mm x 2440mm. Hàng VN (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ (keo+ bạch đàn) rừng trồng đã được tẩm sấy (ép 9 lớp),KT:13.0mm x 1220mm x 2440mm(Grade A/A)(Two side film face). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ (keo+ bạch đàn) rừng trồng đã được tẩm sấy (ép 9 lớp),KT:14.0mm x 1220mm x 2440mm(Grade A/A)(Two side film face). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, ép 2 lớp mặt bồ đề rừng trồng. Kích thước: 2.5MMX913MMX2130MM, gồm 3 lớp. 10260 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, ép 2 lớp mặt bồ đề rừng trồng. Kích thước: 3.2X1220X2440MM, loại BC, gồm 3 lớp, 6000 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, ép 2 lớp mặt cồng tía. Kích thước: 4.5X1220X2440MM, loại AB, gồm 5 lớp, 3400 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, kích thước 2440x1220x13.5 mm, 2240 tấm, 8 lớp. Loại AB (chưa được tạo dáng liên tục), Mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, KT: 1220x2440x11mm, gồm 7 lớp cốt, loại AB, 1360 tấm, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, KT: 1220X2440X12mm, gồm 7 lớp, loại AB, 850 tấm, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, KT: 1220X2440X18mm, gồm 11 lớp, loại AB, 385 tấm, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, KT: 1220x2440x2.5mm, gồm 3 lớp, loại BC, 1840 tấm, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, KT: 1220x2440x2mm, gồm 3 lớp, loại BC, 18800 tấm, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, KT: 1220x2440x5mm, gồm 3 lớp cốt, loại AB, 800 tấm, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, KT: 1220x2440x8mm, gồm 5 lớp cốt, loại AB, 1000 tấm, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, KT: 1220x2440x8mm, gồm 5 lớp cốt, loại AB, 3680 tấm, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, KT: 1220x2440x8mm, gồm 5 lớp cốt, loại BC, 1200 tấm, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, KT: 1220x2440x8mm, gồm 5 lớp cốt, loại BC, 2160 tấm, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ Keo rừng trồng.kích thước 2440 x 1220 x 11mm,mới 100% SX VN, (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ Keo rừng trồng.kích thước 2440 x 1220 x 15mm,mới 100% SX VN, (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ Keo rừng trồng.kích thước 2440 x 1220 x 18mm,mới 100% SX VN, (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ Keo rừng trồng.kích thước 2440 x 1220 x 6mm,mới 100% SX VN, (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ Keo rừng trồng.kích thước 2440 x 1220 x 8mm,mới 100% SX VN, (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo, bạch đàn rừng trồng,thu mua gỗ của các hộ dân đơn lẻ, đã qua tẩm sấy, kích thước (1220x2440x10)mm, loại BC, 3440 tấm, 7 lớp, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo, bạch đàn rừng trồng,thu mua gỗ của các hộ dân đơn lẻ, đã qua tẩm sấy, kích thước (1220x2440x11.5) mm, loại AB, 7 lớp, 1360 tấm. hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo, bạch đàn rừng trồng,thu mua gỗ của các hộ dân đơn lẻ, đã qua tẩm sấy, kích thước (1220x2440x28.5) mm, loại AB, 15 lớp, 528 tấm. hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo, bạch đàn rừng trồng,thu mua gỗ của các hộ dân đơn lẻ, đã qua tẩm sấy, kích thước (1220x2440x4.14)mm, loại BC, 4224 tấm, 3 lớp, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo, bạch đàn rừng trồng,thu mua gỗ của các hộ dân đơn lẻ, đã qua tẩm sấy, kích thước (1220x2440x7.5)mm, loại BC, 2160 tấm, 5 lớp, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ thông rừng trồng. Kích thước: 11.5mmx910mmx1820mm, gồm 7 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 12000 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ thông rừng trồng. Kích thước: 11.5mmx910mmx1820mm, gồm 7 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 7200 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ thông rừng trồng. Kích thước: 11mmx915mmx2135mm, gồm 7 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 360 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ thông rừng trồng. Kích thước: 6mmx915mmx1830mm, gồm 4 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 9120 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ thông rừng trồng. Kích thước: 8mmx1220mmx1880mm, gồm 5 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 4860 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ thông rừng trồng. Kích thước: 8mmx1220mmx1890mm, gồm 5 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 2025 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ thông rừng trồng. Kích thước: 8mmx1220mmx1890mm, gồm 5 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 2430 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ thông rừng trồng. Kích thước: 8mmx915mmx1830mm, gồm 5 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 3360 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ thông rừng trồng. Kích thước: 8mmx915mmx1830mm, gồm 5 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 6720 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ(keo + bạch đàn + bồ đề) rừng trồng đã được tẩm sấy (ép 11 lớp),KT 17.0mm x 1220mm x 2440mm (E1 Grade B/C).Hàng VN (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ(keo + bạch đàn + bồ đề) rừng trồng đã được tẩm sấy (ép 11 lớp),KT:17.0mm x 1220mm x 2440mm (Grade A/B).Hàng VN (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ(keo + bạch đàn + bồ đề) rừng trồng đã được tẩm sấy (ép 11 lớp),KT:17.0mm x 1220mm x 2440mm (Grade B/C).Hàng VN (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ(keo + bạch đàn + bồ đề) rừng trồng đã được tẩm sấy (ép 2 lớp),KT:2.5mm x 1220mm x 2440mm (Grade B/C).Hàng VN (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ(keo + bạch đàn + bồ đề) rừng trồng đã được tẩm sấy (ép 3 lớp),KT 4.2mm x 1220mm x 2440mm (Grade B/C).Hàng VN (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ(keo + bạch đàn + bồ đề) rừng trồng đã được tẩm sấy (ép 5 lớp),KT:8.0mm x 1220mm x 2440mm (Grade A/A).Hàng VN (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ(keo + bạch đàn + bồ đề) rừng trồng đã được tẩm sấy (ép 5 lớp),KT:8.0mm x 1220mm x 2440mm (Grade A/B).Hàng VN (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ(keo + bạch đàn + bồ đề) rừng trồng đã được tẩm sấy (ép 5 lớp),KT:8.0mm x 1220mm x 2440mm (Grade B/C).Hàng VN (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ(keo + bạch đàn + bồ đề) rừng trồng đã được tẩm sấy (ép 6 lớp),KT:8.5mm x 1220mm x 2440mm (Grade B/C).Hàng VN (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ(keo + bạch đàn + bồ đề) rừng trồng đã được tẩm sấy (ép 6 lớp),KT:8.5mm x 915mm x 1830mm (Grade B/C).Hàng VN (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ(keo + bạch đàn + bồ đề) rừng trồng đã được tẩm sấy (ép 7 lớp),KT:11.0mm x 1220mm x 2440mm (Grade A) (Film Faced Plywood).Hàng VN (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ(keo + bạch đàn + bồ đề) rừng trồng đã được tẩm sấy (ép 7 lớp),KT:11.0mm x 1220mm x 2440mm (Grade A)(Film Faced Plywood).Hàng VN (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ(keo + bạch đàn + bồ đề) rừng trồng đã được tẩm sấy (ép 7 lớp),KT:11.0mm x 1220mm x 2440mm (Grade A/B).Hàng VN (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ(keo + bạch đàn + bồ đề) rừng trồng đã được tẩm sấy (ép 7 lớp),KT:11.0mm x 1220mm x 2440mm (Grade B).Hàng VN (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ(keo + bạch đàn + bồ đề) rừng trồng đã được tẩm sấy (ép 8 lớp),KT:11.5mm x 1220mm x 2440mm (Grade A/B) (Melamine).Hàng VN (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ(keo + bạch đàn + bồ đề) rừng trồng đã được tẩm sấy (ép 9 lớp),KT:14.0mm x 1220mm x 2440mm (Grade A/B).Hàng VN (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 18mmx90mmx2198mm, gồm 11 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 10500 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 18mmx90mmx2198mm, gồm 11 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 13680 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 35mmx140mmx2172mm, gồm 22 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1085 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 35mmx140mmx2172mm, gồm 22 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 3689 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 35mmx140mmx2477mm, gồm 22 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 2387 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 35mmx140mmx2477mm, gồm 22 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 3584 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 35mmx140mmx2477mm, gồm 22 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 903 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 35mmx240mmx2198mm, gồm 22 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 248 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 35mmx240mmx2198mm, gồm 22 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 2604 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 35mmx240mmx2198mm, gồm 22 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 2728 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 35mmx240mmx2198mm, gồm 22 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 620 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 35mmx240mmx2198mm, gồm 22 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 80 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 35mmx65mmx2041mm, gồm 22 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1436 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 35mmx65mmx2477mm, gồm 22 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1495 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 35mmx90mmx2198mm, gồm 22 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1712 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 35mmx90mmx2586mm, gồm 22 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1899 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 50mmx90mmx2603mm, gồm 31 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 239 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 90mmx90mmx2603mm, gồm 56 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1300 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán công nghiệp làm từ keo, bồ đề rừng trồng. Kích thước: 90mmx90mmx2603mm, gồm 56 lớp mỗi lớp dày không quá 1.7mm. 1679 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán công nghiệp với cả hai lớp mặt làm từ gỗ thông rừng trồng và các lớp lõi làm từ gỗ keo, bạch đàn rừng trồng. Kích thước: 11.5MM X 1820MM X 910MM, gồm 7 lớp. 11500 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán công nghiệp với cả hai lớp mặt làm từ gỗ thông rừng trồng và các lớp lõi làm từ gỗ keo, bạch đàn rừng trồng. Kích thước: 11.5mmx910mmx1820mm, gồm 7 lớp. 11500 tấm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán ép công nghiệp làm từ gỗ bạch đàn rừng trồng, KT: 17mm x 1220 mm x 2440mm, 400 tấm, ép 11 lớp, hàng đã qua xử lý nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán ép công nghiệp làm từ gỗ bồ đề rừng trồng, KT: 7mm x 1200mm x 1240mm, 4640 tấm, ép 5 lớp, hàng đã qua xử lý nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán ép công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, KT: (19X100X2030)MM, dán 11 lớp, hàng đã qua xử lý nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán ép công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, KT: (19X100X2058)MM, dán 11 lớp, hàng đã qua xử lý nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán ép công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, KT: (19X100X2087)MM, dán 11 lớp, hàng đã qua xử lý nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán ép công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, KT: (19X42X1150)MM, dán 11 lớp, hàng đã qua xử lý nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán ép công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, KT: (19X42X2058)MM, dán 11 lớp, hàng đã qua xử lý nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán ép công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, KT: (19X42X2087)MM, dán 11 lớp, hàng đã qua xử lý nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán ép công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, KT: (19X45X2030)MM, dán 11 lớp, hàng đã qua xử lý nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán ép công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, KT: (19X70X985)MM, dán 11 lớp, hàng đã qua xử lý nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán ép công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, KT: (19X70X993)MM, dán 11 lớp, hàng đã qua xử lý nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán ép công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, KT: (19X70X995)MM, dán 11 lớp, hàng đã qua xử lý nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán ép công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, KT: (19X80X2030)MM, dán 11 lớp, hàng đã qua xử lý nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán ép công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, KT: (19X80X2058)MM, dán 11 lớp, hàng đã qua xử lý nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán ép công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, KT: (19X80X2087)MM, dán 11 lớp, hàng đã qua xử lý nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán ép công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, KT: (24X110X1055)MM, dán 14 lớp, hàng đã qua xử lý nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán ép công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, KT: (24X110X1063)MM, dán 14 lớp, hàng đã qua xử lý nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán ép công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, KT: (24X110X1065)MM, dán 14 lớp, hàng đã qua xử lý nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán ép công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, KT: (27X28X740)MM, dán 15 lớp, hàng đã qua xử lý nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán ép công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, KT: (29X100X370)MM, dán 17 lớp, hàng đã qua xử lý nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán ép công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, KT: (29X100X400)MM, dán 17 lớp, hàng đã qua xử lý nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán ép công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, KT: (29X70X370)MM, dán 17 lớp, hàng đã qua xử lý nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán ép công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, KT: (29X70X400)MM, dán 17 lớp, hàng đã qua xử lý nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán ép công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, KT: (80X110X1150)MM, dán 50 lớp, hàng đã qua xử lý nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán ép công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, KT: 11MM X 900MM X 1800MM, hàng đã qua xử lý nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán ép công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, KT: 11MM X 910MM X 1820MM, hàng đã qua xử lý nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán ép công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, KT: 5.5MMx1220MMx2440MM, hàng đã qua xử lý nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán ép công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, KT: 6.0MM X 1220MM X 2440MM, hàng đã qua xử lý nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán ép công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, KT: 6mm x 1220mm x 2050mm, 1800 tấm, ép 5 lớp, hàng đã qua xử lý nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán ép công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, KT:(1220 x 2440 x 8)MM,dán 5 lớp, hàng đã qua xử lý nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán ép công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, KT:11 x1220x2440MM(BB2), hàng đã qua xử lý nhiệt, mới 100%/ VN (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán ép công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, KT:11 x1220x2440MM(BC), hàng đã qua xử lý nhiệt, mới 100%/ VN (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán ép công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, KT:11x1220x2440MM (BB), hàng đã qua xử lý nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán ép công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, KT:11x1220x2440MM (BB2), hàng đã qua xử lý nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán ép công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, KT:11x1220x2440MM (BC), hàng đã qua xử lý nhiệt, mới 100%/ VN (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán ép công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, KT:1220 x 2440 x 8.0MM,dán 5 lớp, hàng đã qua xử lý nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán ép công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, KT:1220 x 2440 x 8.0MM,dán 5 lớp,43.81m3, hàng đã qua xử lý nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán ép công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, KT:1220MM X 2440MM X 23.5MM, hàng đã qua xử lý nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán ép công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, KT:1230MM X 2440MM X 8.0MM AB,dán 5 lớp, hàng đã qua xử lý nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán ép công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, KT:1230MM X 2440MM X 8.0MM BC,dán 5 lớp, hàng đã qua xử lý nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán ép công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, KT:1230MM X 2440MM X 8.0MM, hàng đã qua xử lý nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán ép công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, KT:1230MM X 2440MM X 8.0MM, hàng đã qua xử lý nhiệt, mới 100%/ VN (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán ép công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, KT:1245mm x 2460mm x 17.5mm,dán 11 lớp,96.05m3, hàng đã qua xử lý nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán ép công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, KT:13x1220x2440MM (AB), hàng đã qua xử lý nhiệt, mới 100%/ VN (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán ép công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, KT:17 x1220x2440MM(BB), hàng đã qua xử lý nhiệt, mới 100%/ VN (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán ép công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, KT:17x1220x2440MM (BB), hàng đã qua xử lý nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán ép công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, KT:17x1220x2440MM (BB), hàng đã qua xử lý nhiệt, mới 100%/ VN (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán ép công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, KT:23.5x1220x2440MM (BB), hàng đã qua xử lý nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán ép công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, KT:24x1220x2440MM (BB), hàng đã qua xử lý nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán ép công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, KT:5.2MM X 1220MM X 2440MM,dán 3 lớp, hàng đã qua xử lý nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán ép công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, KT:8.5x1220x2440MM (BC), hàng đã qua xử lý nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán ép công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, KT:8.5x1220x2440MM (BC), hàng đã qua xử lý nhiệt, mới 100%/ VN (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán ép công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, KT:8MM X 1220MM X 2440MM, hàng đã qua xử lý nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán ép công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, KT:8x1220x2440MM (AB), hàng đã qua xử lý nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán ép công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, KT:8x1220x2440MM (BB), hàng đã qua xử lý nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán ép công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng, KT:8x1220x2440MM (BB), hàng đã qua xử lý nhiệt, mới 100%/ VN (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán ép công nghiệp làm từ gỗ keo/bạch đàn rừng trồng,loại AB kích thước (1220X2440X11.5)mm, 7 lớp, 1280 Tấm, 43.82M3.(Hàng chưa được tạo dáng liên tục)Độ ẩm dưới 18%, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán ép công nghiệp làm từ gỗ keo/bạch đàn rừng trồng,loại AB kích thước (1220X2440X11.5)mm, 7 lớp, 3600 Tấm, 123.24M3.(Hàng chưa được tạo dáng liên tục)Độ ẩm dưới 18%, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán ép công nghiệp làm từ gỗ keo/bạch đàn rừng trồng,loại AB kích thước (1220X2440X15.0)mm, 9 lớp, 930 Tấm, 41.53M3.(Hàng chưa được tạo dáng liên tục)Độ ẩm dưới 18%, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán ép công nghiệp làm từ gỗ keo/bạch đàn rừng trồng,loại AB kích thước (1220X2440X17.5)mm,11 lớp, 750 Tấm, 39.07M3.(Hàng chưa được tạo dáng liên tục)Độ ẩm dưới 18%, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán ép công nghiệp làm từ gỗ keo/bạch đàn rừng trồng,loại AB kích thước (1220X2440X8.5)mm, 5 lớp, 1760Tấm, 44.53M3.(Hàng chưa được tạo dáng liên tục)Độ ẩm dưới 18%, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán ép công nghiệp làm từ gỗ keo/bạch đàn rừng trồng,loại AB kích thước 17.5X1220X2440 (MM (MM), 11 lớp, 1760Tấm, 91.68M3.(Hàng chưa được tạo dáng liên tục)Độ ẩm dưới 18%, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán ép công nghiệp làm từ gỗ keo/bạch đàn rừng trồng,loại AB kích thước 8.0X1220X2440 (MM), 5 lớp, 3580 Tấm, 85.26 M3.(Hàng chưa được tạo dáng liên tục)Độ ẩm dưới 18%, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán ép công nghiệp làm từ gỗ keo/bạch đàn rừng trồng,loại BC kích thước (1220X2440X11.5)mm, 7 lớp, 240 Tấm, 8.22M3.(Hàng chưa được tạo dáng liên tục)Độ ẩm dưới 18%, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán ép công nghiệp làm từ gỗ keo/bạch đàn rừng trồng,loại BC kích thước (1220X2440X15.0)mm, 9 lớp, 62 Tấm, 2.77M3.(Hàng chưa được tạo dáng liên tục)Độ ẩm dưới 18%, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán ép công nghiệp làm từ gỗ keo/bạch đàn rừng trồng,loại BC kích thước (1220X2440X17.5)mm,11 lớp, 50 Tấm, 2.60M3.(Hàng chưa được tạo dáng liên tục)Độ ẩm dưới 18%, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán ép công nghiệp loại AA chưa được tạo dáng liên tục làm từ gỗ bạch đàn rừng trồng gồm 10 lớp do Việt Nam sản xuất.KT (1220 X 2440 X 16.0)MM.Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán ép công nghiệp loại AA chưa được tạo dáng liên tục làm từ gỗ bạch đàn rừng trồng gồm 11 lớp do Việt Nam sản xuất.KT (1220 X 2440 X 17.5)MM.Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán ép công nghiệp loại AA chưa được tạo dáng liên tục làm từ gỗ bạch đàn rừng trồng gồm 5 lớp do Việt Nam sản xuất.KT (1220 X 2440 X 8.5)MM.Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán ép công nghiệp loại AA chưa được tạo dáng liên tục làm từ gỗ bạch đàn rừng trồng gồm 7 lớp do Việt Nam sản xuất.KT (1220 X 2440 X 11.5)MM.Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán ép công nghiệp loại AA chưa được tạo dáng liên tục làm từ gỗ bạch đàn rừng trồng gồm 9 lớp do Việt Nam sản xuất.KT (1220 X 2440 X 14.5)MM.Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán ép công nghiệp loại AA chưa được tạo dáng liên tục làm từ gỗ keo rừng trồng gồm 11 lớp do Việt Nam sản xuất.KT (1220 X 2440 X 17.0)MM.Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán ép công nghiệp loại AA chưa được tạo dáng liên tục làm từ gỗ keo rừng trồng gồm 15 lớp do Việt Nam sản xuất.KT (1220 X 2440 X 25.0)MM.Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán ép công nghiệp loại AA chưa được tạo dáng liên tục làm từ gỗ keo rừng trồng gồm 3 lớp do Việt Nam sản xuất.KT (1220 X 2440 X 5.0)MM.Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán ép công nghiệp loại AB chưa được tạo dáng liên tục làm từ gỗ bạch đàn rừng trồng gồm 10 lớp do Việt Nam sản xuất.KT (1220 X 2440 X 16.0)MM.Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán ép công nghiệp loại AB chưa được tạo dáng liên tục làm từ gỗ bạch đàn rừng trồng gồm 5 lớp do Việt Nam sản xuất.KT (8.5 X 1230 X 2440)MM.Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán ép công nghiệp loại AB chưa được tạo dáng liên tục làm từ gỗ keo rừng trồng gồm 11 lớp do Việt Nam sản xuất.KT (1220 X 2440 X 17.0)MM.Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán ép công nghiệp loại AB chưa được tạo dáng liên tục làm từ gỗ keo rừng trồng gồm 11 lớp do Việt Nam sản xuất.KT (17.5 X 1230 X 2440)MM.Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán ép công nghiệp loại AB chưa được tạo dáng liên tục làm từ gỗ keo rừng trồng gồm 3 lớp do Việt Nam sản xuất.KT (1230 X 2440 X 5.2)MM.Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán ép công nghiệp loại AB chưa được tạo dáng liên tục làm từ gỗ keo rừng trồng gồm 3 lớp do Việt Nam sản xuất.KT (5.2 X 1230 X 2440)MM.Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán ép công nghiệp loại AB chưa được tạo dáng liên tục làm từ gỗ keo rừng trồng gồm 5 lớp do Việt Nam sản xuất.KT (1220 X 2440 X 8.0)MM.Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán ép công nghiệp loại AB chưa được tạo dáng liên tục làm từ gỗ keo rừng trồng gồm 5 lớp do Việt Nam sản xuất.KT (1230 X 2440 X 8.0)MM.Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán ép công nghiệp loại AB chưa được tạo dáng liên tục làm từ gỗ keo rừng trồng gồm 5 lớp do Việt Nam sản xuất.KT (8.0 X 1230 X 2440)MM.Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán ép công nghiệp loại AB chưa được tạo dáng liên tục làm từ gỗ keo rừng trồng gồm 5 lớp do Việt Nam sản xuất.KT (8.0 X 920 X 1830)MM.Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán ép công nghiệp loại AB chưa được tạo dáng liên tục làm từ gỗ keo rừng trồng gồm 5 lớp do Việt Nam sản xuất.KT (8.5 X 1230 X 2440)MM.Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán ép công nghiệp loại AB chưa được tạo dáng liên tục làm từ gỗ keo rừng trồng gồm 7 lớp do Việt Nam sản xuất.KT (11.0 X 1230 X 2440)MM.Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán ép công nghiệp loại AB chưa được tạo dáng liên tục làm từ gỗ keo rừng trồng gồm 7 lớp do Việt Nam sản xuất.KT (1230 X 2440 X 11.0)MM.Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán ép công nghiệp loại AB chưa được tạo dáng liên tục làm từ gỗ keo rừng trồng gồm 9 lớp do Việt Nam sản xuất.KT (1230 X 2440 X 14.5)MM.Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán ép công nghiệp loại AB chưa được tạo dáng liên tục làm từ gỗ keo rừng trồng gồm 9 lớp do Việt Nam sản xuất.KT (14.5 X 1230 X 2440)MM.Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán ép công nghiệp loại AB làm từ gỗ keo rừng trồng gồm 5 lớp do Việt Nam sản xuất.KT(1220 X2440 X 8)MM.Tổng 4,400 tấm 104.78 m3.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán ép công nghiệp loại BC làm từ gỗ keo rừng trồng gồm 3 lớp do Việt Nam sản xuất.KT(1220 X2440 X 2.5)MM.Tổng 3,600 tấm 26.79 m3.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán ép công nghiệp loại BC làm từ gỗ keo rừng trồng gồm 5 lớp do Việt Nam sản xuất.KT(1220 X2440 X 8)MM.Tổng 1,160 tấm 27.62 m3.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán ép công nghiệp, chưa được tạo dáng liên tục, làm từ gỗ keo rừng trồng, KT: 11MMx 900MMx 1800MM, ép 7 lớp. Hàng đã qua xử lý sấy nhiệt. Mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán ép không tạo dáng liên tục được làm từ gỗ bạch đàn,rừng trồng,không nằm trong danh mục Cites. 3 lớp. Có lớp mặt và lớp lưng được làm từ gỗ thông. KT2440x1220x4.5mm. 2730 tấm.Mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán làm từ gỗ cao su,PLYWOOD LVL,số PO: XD2005-00027,Kích thước:(2340*30*15)mm, hàng mới 100% (SỐ LƯỢNG: 0.37 M3) (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán làm từ gỗ cao su,PLYWOOD LVL,số PO: XD2005-00027,Kích thước:(2350*20*15)mm, hàng mới 100% (SỐ LƯỢNG: 0.10 M3) (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán làm từ gỗ cao su,PLYWOOD LVL,số PO: XD2005-00027,Kích thước:(2350*30*15)mm, hàng mới 100% (SỐ LƯỢNG: 0.083 M3) (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán làm từ gỗ cao su,PLYWOOD LVL,số PO: XD2005-00027,Kích thước:(2440*20*15)mm, hàng mới 100% (SỐ LƯỢNG: 2.52 M3) (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán làm từ gỗ cao su,PLYWOOD LVL,số PO: XD2005-00027,Kích thước:(2440*30*15)mm, hàng mới 100% (SỐ LƯỢNG: 23.71 M3) (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán làm từ gỗ cao su,PLYWOOD LVL,số PO: XD2005-00027,Kích thước:(2440*45*15)mm, hàng mới 100% (SỐ LƯỢNG: 11.05 M3) (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán UV1 12MM X1220 X 2440 với hai lớp ngoài từ gỗ bạch dương. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán UV1 12MM X48 X 96 với hai lớp ngoài từ gỗ bạch dương. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán UV1 12X 1220 X 2440MM với cả hai lớp mặt ngoài từ gỗ bạch dương. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán UV1 18MM X1220 X 2440 với hai lớp ngoài từ gỗ bạch dương. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán UV1 18X 1220 X 2440MM với cả hai lớp mặt ngoài từ gỗ bạch dương. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán UV2 12X 1220 X 2440MM với cả hai lớp mặt ngoài từ gỗ bạch dương. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán UV2 15X 1220 X 2440MM với cả hai lớp mặt ngoài từ gỗ bạch dương. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán UV2 18MM X1220 X 2440 với hai lớp ngoài từ gỗ bạch dương. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán UV2 18X 1220 X 2440MM với cả hai lớp mặt ngoài từ gỗ bạch dương. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán, dạng tấm, kt (1220 x 2440 x 12) mm, nguồn gốc từ gỗ keo rừng trồng(Acacia), gồm 9 lớp: 2 lớp mặt và 7 lớp cốt, hàng không thuộc danh mục Cites. Mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ dán, dạng tấm, kt (1220 x 2440 x 18) mm, nguồn gốc từ gỗ keo rừng trồng(Acacia), gồm 13 lớp: 2 lớp mặt và 11 lớp cốt, hàng không thuộc danh mục Cites. Mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ ép 2 mặt bóng-1200x2400x10mm (đã qua xử lý hóa chất)- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ ghép (2 mặt bóng)-1200x2400x10mm (đã qua xử lý hóa chất)- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ ghép (2 mặt bóng-1200x2400x10mm (đã qua xử lý hóa chất)- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ ván ép (Gỗ dán) làm từ 5 lớp gỗ keo rừng trồng, KT(2440 x 1220 x 8.0) mm, 2040 tấm, hàng đã qua xử lý nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ ván ép (Gỗ dán) làm từ 5 lớp gỗ keo rừng trồng, KT(2440 x 1220 x 8.0) mm,10200 tấm, hàng đã qua xử lý nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ ván ép (Gỗ dán) làm từ 5 lớp gỗ keo rừng trồng, KT(8.0 x 1220 x 2440) mm, 960 tấm, hàng đã qua xử lý nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ ván ép (Gỗ dán) làm từ 5 lớp gỗ keo rừng trồng, KT(8.5 x 1220 x 2440) mm, 960 tấm, hàng đã qua xử lý nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ ván ép (Gỗ dán) làm từ 7 lớp gỗ keo rừng trồng, KT(11.5 x 1220 x 2440) mm,2560 tấm, hàng đã qua xử lý nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ ván ép (Gỗ dán) làm từ 7 lớp gỗ keo rừng trồng, KT(11.5 x 1220 x 2440) mm,3840 tấm, hàng đã qua xử lý nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ ván ép công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng (bao gồm 3 lớp, 4 kiện, loại BC), kích thước: 1230MM*2300MM*5.2MM, (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ ván ép công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng (bao gồm 5 lớp, 1 kiện, loại AA), kích thước: 1230MM*2440MM*8.0MM, (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ ván ép công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng (bao gồm 5 lớp, 13 kiện, loại BC), kích thước: 1230MM*2300MM*8.0MM, (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ ván ép công nghiệp làm từ gỗ keo rừng trồng KT: 1220*2440*8mm(gồm 5 lớp, 4096 tấm), loại AB, đã qua xử lý nhiệt, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44123900: Gỗ ván ép(Gỗ dán) làm từ 11 lớp gỗ keo rừng trồng, KT(2440 x 1220 x 18.0) mm, 1760 tấm, hàng đã qua xử lý nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: P054/ Ván MDF 2.5 mm (xk)
- Mã HS 44123900: P167/ Ván MDF 17 mm (xk)
- Mã HS 44123900: SG20-01/ Tấm sàn gỗ, lớp mặt làm từ gỗ Hồ đào, đã qua xử lý mài nhẵn sơn phủ bề mặt đục cắt rãnh, KT: 12/2x101.6/127/152.4x400-1500mm. Hàng thành phẩm mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: SG20-02/ Tấm sàn gỗ, lớp mặt làm từ gỗ Hồ đào, đã qua xử lý mài nhẵn sơn phủ bề mặt đục cắt rãnh, KT: 9.5/1.5x101.6/127/152.4x400-1200mm. Hàng thành phẩm mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: SG20-03/ Tấm sàn gỗ, lớp mặt làm từ gỗ Hồ đào, đã qua xử lý mài nhẵn sơn phủ bề mặt đục cắt rãnh, KT:9.5/1.5x76.2/127/177.8x400-1200mm. Hàng thành phẩm mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: SG20-04/ Tấm sàn gỗ, lớp mặt làm từ gỗ Hồ đào, đã qua xử lý mài nhẵn sơn phủ bề mặt đục cắt rãnh, KT:9.5/2x101.6/127/152.4x400-1500mm. Hàng thành phẩm mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: SG20-05/ Tấm sàn gỗ, lớp mặt làm từ gỗ Bạch dương đã qua xử lý mài nhẵn sơn phủ bề mặt đục cắt rãnh, KT:9.5/2x127x400-1200mm. Hàng thành phẩm mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: SG20-06/ Tấm sàn gỗ, lớp mặt làm từ gỗ Sồi đã qua xử lý mài nhẵn sơn phủ bề mặt đục cắt rãnh, KT:9.5/1.5x190x400-1500mm. Hàng thành phẩm mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: SG20-07/ Tấm sàn gỗ, lớp mặt làm từ gỗ Sồi, đã qua xử lý mài nhẵn, sơn phủ bề mặt, đục cắt rãnh. KT: 12/2x101.6/127/152.4x400-1500mm. Hàng thành phẩm mới 100%#VN (xk)
- Mã HS 44123900: SG20-09/ Tấm sàn gỗ, lớp mặt làm từ gỗ Phong, đã qua xử lý mài nhẵn sơn phủ bề mặt đục cắt rãnh, KT: 9.5/1.5x127x400-1200mm. Hàng thành phẩm mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: SG20-14/ Tấm sàn gỗ, lớp mặt làm từ gỗ Phong, đã qua xử lý mài nhẵn sơn phủ bề mặt đục cắt rãnh, KT: 12/2x190x400-1900mm. Hàng thành phẩm mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: SG20-22/ Tấm sàn gỗ, lớp mặt làm từ gỗ Sồi, đã qua xử lý mài nhẵn sơn phủ bề mặt đục cắt rãnh, KT:9.5/1.2x127x400-1200mm. Hàng thành phẩm mới100% (xk)
- Mã HS 44123900: SG20-23/ Tấm sàn gỗ, lớp mặt làm từ gỗ Phong, đã qua xử lý mài nhẵn sơn phủ bề mặt đục cắt rãnh, KT: 10.5/1.2x165x400-1210mm. Hàng thành phẩm mới 100% (xk)
- Mã HS 44123900: SG20-28/ Tấm sàn gỗ, lớp mặt làm từ gỗ Sồi, đã qua xử lý mài nhẵn sơn phủ bề mặt đục cắt rãnh, KT:9.5/1.5x190x400-2100mm. Hàng thành phẩm mới100% (xk)
- Mã HS 44123900: SG20-30/ Tấm sàn gỗ, lớp mặt làm từ gỗ Sồi đã qua xử lý mài nhẵn sơn phủ bề mặt đục cắt rãnh, KT:18/3x190x600-1900mm. Hàng thành phẩm mới 100% (xk)
- - Mã HS 44123900: SG20-33/ Tấm sàn gỗ, lớp mặt làm từ gỗ Sồi, đã qua xử lý mài nhẵn sơn phủ bề mặt đục cắt rãnh, KT:12/2x190x600-1900mm. Hàng thành phẩm mới100% (xk)

Bài đăng phổ biến từ blog này

     - Mã HS 29252900: Nguyên liệu thực phẩm: L-ARGININE HCL. Lot: 200410. Hạn SD:09/04/2023. Hàng mới 100%. 25kg/drum. NSX:Ningbo Yuanfa Bioengineering Co., Ltd (nk)     - Mã HS 29252900: NIPAHEX G,Thành phần Chlorhexidine gluconate dùng trong ngành sản xuất mỹ phẩm, 220kg/Drum, Hàng mới 100%,Mã cas: 18472-51-0. (nk)     - Mã HS 29252900: PHR1294-1G Chlorhexidine digluconate Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm CAS 18472-51-0 (nk)     - Mã HS 29252900: RO002071/ Chất lưu hóa cao su NOCCELER DT Imin và các dẫn xuất của chúng dùng để làm phụ gia cao su (CAS No. 97-39-2) (nk)     - Mã HS 29252900: RUBBER ACCELERATOR ORICEL DPG GRANULE 6MTS (Diphenyl Guanidine- C13H13N3- Hóa chất xúc tiến ngành cao su) 20kg/bag.TC:300 bag. Hàng mới 100%. CAS:102-06-7 (nk)     - Mã HS 29252900: SOXINOL D-G/ Chất xúc tác làm nhanh quá trình lưu hóa cao su D-G, hợp chất chức carboxyimit (kể cả sacarin và muối của nó) và các hợp chất chức imin (nk)     - Mã HS 29252900: STABAXOL-1/ Bis (2,-diisopropylphenyl c
    - Mã HS 38109000: Chất khử bọt nước thải 101 (nk)     - Mã HS 38109000: Chất khử kim loại-RHM-645 Substance (xử lý đồng kẽm) (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm giảm oxy hoá thiếc hàn (dùng bổ trợ cho việc hàn thiếc) (Alpha Dross Reducer DR96) (100g/lọ) (hàng mới 100%) (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch bề mặt kim loại 46-134 (dùng trong sản xuất chip), mã cas: 78-92-2, công thức hóa học: C4H10O, (1 gallon3.7854 lít), doanh nghiệp đã khai báo hóa chất, hàng mới 100%, xuất xứ Mỹ. (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch kim loại Menzerna Mới 100% (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch màng sáp-106 (Dùng làm sạch bề mặt đầu golf) (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch mối hàn JS-810, thành phần: Mixed alcohol solvent, Anti volatile agent, Foaming agent, Antioxidants, Flux, Activator, Refined resin. Hàng mới 100% (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch mối hàn, JX-200, (thành phần chính bao gồm: IPA, Alcohol, surface active agent). Hàng mới 100% (nk)     - Mã HS 38109000: C
    - Mã HS 39079990: Chất làm tăng độ bóng dạng hạt #T-701A (Leveling Additive T- 701A). Kết quả của cục kiểm định số 246/TB-KĐ I ngày 17/5/2019 (nk)     - Mã HS 39079990: CHẤT PHỤ GIA/NGUYÊN LIỆU SX BỘT SƠN TĨNH ĐIỆN (REACRONE RLP-111 "Chất tạo bóng bề mặt sơn"). HÀNG MỚI 100%. (nk)     - Mã HS 39079990: CHẤT TĂNG ĐỘ BÁM, PROMOTER ERUCIC-C719 DÙNG SẢN XUẤT MỰC IN, DẠNG LỎNG (nk)     - Mã HS 39079990: CHẤT TĂNG ĐỘ DÍNH PROMOTER ERUCIC-ADP, DÙNG ĐỂ SẢN XUẤT MỰC IN, DẠNG BỘT (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPBK473IBK/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS E473I-BLACK (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPBK473IIV/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS E473I-IVORY (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPBK475IBK/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS S475I-BLACK (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPHA475IBK/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS HA475-BLACK (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPLX7035BK/ Hạt nhựa p