Chuyển đến nội dung chính
- Mã HS 42022200: 2020.VT-051/ Túi xách tay bằng vải Ribbon Ornament Bag, mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: 2020.VT-053/ Túi xách tay bằng vải Center Ornament Bag, mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: 2020.VT-054/ Túi xách tay bằng vải Ribbon Ornament Bag, mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: 2020.VT-055/ Túi xách tay bằng vải Ribbon Ornament Bag, mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: 2020.VT-057/ Túi xách tay bằng vải No Ornament Bag, mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: 2020.VT-060/ Túi xách tay bằng vải No Ornament Bag, mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: 2020.VT-062/ Túi xách tay bằng vải Wave Ornament Bag, mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: 2020.VT-063/ Túi xách tay bằng vải Curve Ornament Bag, mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: 2020.VT-066/ Túi xách tay bằng vải Curve Ornament Bag, mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: 20-ADC-003A/ TÚI ĐỰNG HÀNG BẰNG VẢI POLYPROPYLENE DỆT, SIZE: 40.5X40X22 CM (xk)
- Mã HS 42022200: 20-ADC-004A/ TÚI ĐỰNG HÀNG BẰNG VẢI POLYPROPYLENE DỆT, SIZE: 40X37X17 CM (xk)
- Mã HS 42022200: 20-AKT-001A/ TÚI ĐỰNG HÀNG BẰNG VẢI POLYPROPYLENE DỆT, SIZE: 43X38X19 CM (xk)
- Mã HS 42022200: 20-AZA-001A/ TÚI ĐỰNG HÀNG BẰNG VẢI POLYPROPYLENE DỆT, SIZE: 43.5X37.5X21 CM (xk)
- Mã HS 42022200: 20-CAR-001A/ TÚI ĐỰNG HÀNG BẰNG VẢI POLYPROPYLENE DỆT, SIZE: 45X40X22 CM (xk)
- Mã HS 42022200: 20-CAR-002A/ TÚI ĐỰNG HÀNG BẰNG VẢI POLYPROPYLENE DỆT, SIZE: 54X30X37 CM (xk)
- Mã HS 42022200: 20-CAR-003A/ TÚI ĐỰNG HÀNG BẰNG VẢI POLYPROPYLENE DỆT, SIZE: 54X23X37 CM (xk)
- Mã HS 42022200: 20-CAR-007A/ TÚI ĐỰNG HÀNG BẰNG VẢI POLYPROPYLENE DỆT, SIZE: 43X39X20 CM (xk)
- Mã HS 42022200: 20-DEV-004B/ TÚI ĐỰNG HÀNG BẰNG VẢI KHÔNG DỆT, SIZE: 86.5X115 CM (xk)
- Mã HS 42022200: 20-DIL-001A/ TÚI ĐỰNG HÀNG BẰNG VẢI POLYPROPYLENE DỆT, SIZE: 41X36X20 CM (xk)
- Mã HS 42022200: 20-EAR-001A/ TÚI ĐỰNG HÀNG BẰNG VẢI KHÔNG DỆT, SIZE: 31.7X35.5X19.7 CM (xk)
- Mã HS 42022200: 20-EAR-001B/ TÚI ĐỰNG HÀNG BẰNG VẢI KHÔNG DỆT, SIZE: 31.7X35.5X19.7 CM (xk)
- Mã HS 42022200: 20-EAR-002A/ TÚI ĐỰNG HÀNG BẰNG VẢI KHÔNG DỆT, SIZE: 36.8X27.3X25.4 CM (xk)
- Mã HS 42022200: 20-EAR-002B/ TÚI ĐỰNG HÀNG BẰNG VẢI KHÔNG DỆT, SIZE: 36.8X27.3X25.4 CM (xk)
- Mã HS 42022200: 20-EAR-003A/ TÚI ĐỰNG HÀNG BẰNG VẢI POLYPROPYLENE DỆT, SIZE: 34.5X35.5X21 CM (xk)
- Mã HS 42022200: 20-EAR-003B/ TÚI ĐỰNG HÀNG BẰNG VẢI POLYPROPYLENE DỆT, SIZE: 34.5X35.5X21 CM (xk)
- Mã HS 42022200: 20-EAR-006A/ TÚI ĐỰNG HÀNG BẰNG VẢI POLYPROPYLENE DỆT, SIZE: 34.5X35.5X21 CM (xk)
- Mã HS 42022200: 20-EAR-006B/ TÚI ĐỰNG HÀNG BẰNG VẢI POLYPROPYLENE DỆT, SIZE: 34.5X35.5X21 CM (xk)
- Mã HS 42022200: 20-EAR-008B/ TÚI ĐỰNG HÀNG BẰNG VẢI KHÔNG DỆT, SIZE: 31.7X34.3X19.7 CM (xk)
- Mã HS 42022200: 20-EAR-011A/ TÚI ĐỰNG HÀNG BẰNG VẢI KHÔNG DỆT, SIZE: 34.5X35.5X21 CM (xk)
- Mã HS 42022200: 20-EAR-011B/ TÚI ĐỰNG HÀNG BẰNG VẢI KHÔNG DỆT, SIZE: 34.5X35.5X21 CM (xk)
- Mã HS 42022200: 20-EAR-013A/ TÚI ĐỰNG HÀNG BẰNG VẢI KHÔNG DỆT, SIZE: 36.8X28X26 CM (xk)
- Mã HS 42022200: 20-EAR-015A/ TÚI ĐỰNG HÀNG BẰNG VẢI KHÔNG DỆT, SIZE: 31.7X35.5X19.7 CM (xk)
- Mã HS 42022200: 20-EAR-016A/ TÚI ĐỰNG HÀNG BẰNG VẢI KHÔNG DỆT, SIZE: 26X26X20.3 CM (xk)
- Mã HS 42022200: 20-EAR-016B/ TÚI ĐỰNG HÀNG BẰNG VẢI KHÔNG DỆT, SIZE: 26X26X20.3 CM (xk)
- Mã HS 42022200: 20-EAR-017A/ TÚI ĐỰNG HÀNG BẰNG VẢI KHÔNG DỆT, SIZE: 36.8X25.4X25.4 CM (xk)
- Mã HS 42022200: 20-EAR-017B/ TÚI ĐỰNG HÀNG BẰNG VẢI KHÔNG DỆT, SIZE: 36.8X25.4X25.4 CM (xk)
- Mã HS 42022200: 20-EAR-018B/ TÚI ĐỰNG HÀNG BẰNG VẢI KHÔNG DỆT, SIZE: 36.8X25.4X25.4 CM (xk)
- Mã HS 42022200: 20-EAR-020A/ TÚI ĐỰNG HÀNG BẰNG VẢI KHÔNG DỆT, SIZE: 36.8X28X26.6 CM (xk)
- Mã HS 42022200: 20-EAR-023A/ TÚI ĐỰNG HÀNG BẰNG VẢI POLYPROPYLENE DỆT, SIZE: 34.5X35.5X21 CM (xk)
- Mã HS 42022200: 20-EAR-024A/ TÚI ĐỰNG HÀNG BẰNG VẢI KHÔNG DỆT, SIZE: 36.8X25.4X25.4 CM (xk)
- Mã HS 42022200: 20-EAR-024B/ TÚI ĐỰNG HÀNG BẰNG VẢI KHÔNG DỆT, SIZE: 36.8X25.4X25.4 CM (xk)
- Mã HS 42022200: 20-EAR-025A/ TÚI ĐỰNG HÀNG BẰNG VẢI KHÔNG DỆT, SIZE: 26X26X20.3 CM (xk)
- Mã HS 42022200: 20-EAR-027A/ TÚI ĐỰNG HÀNG BẰNG VẢI POLYPROPYLENE DỆT, SIZE: 43.8X40X22.2 CM (xk)
- Mã HS 42022200: 20-EAR-027B/ TÚI ĐỰNG HÀNG BẰNG VẢI POLYPROPYLENE DỆT, SIZE: 43.8X40X22.2 CM (xk)
- Mã HS 42022200: 20-EAR-032A/ TÚI ĐỰNG HÀNG BẰNG VẢI POLYPROPYLENE DỆT, SIZE: 30.5X39.4X21.6 CM (xk)
- Mã HS 42022200: 20-EAR-033A/ TÚI ĐỰNG HÀNG BẰNG VẢI KHÔNG DỆT, SIZE: SIZE: 34.5X35.5X21 CM (xk)
- Mã HS 42022200: 20-EAR-036A/ TÚI ĐỰNG HÀNG BẰNG VẢI POLYPROPYLENE DỆT, SIZE: 35.5X43.2X20.3 CM (xk)
- Mã HS 42022200: 20-EAR-037A/ TÚI ĐỰNG HÀNG BẰNG VẢI KHÔNG DỆT, SIZE: 34.5X35.5X21 CM (xk)
- Mã HS 42022200: 20-EAR-038A/ TÚI ĐỰNG HÀNG BẰNG VẢI KHÔNG DỆT, SIZE: 17.8x23.17.8 CM (xk)
- Mã HS 42022200: 20-EAR-051A/ TÚI ĐỰNG HÀNG BẰNG VẢI POLYESTER, SIZE: 44.5X67.3X10.2 CM (xk)
- Mã HS 42022200: 20-EAR-052A/ TÚI ĐỰNG HÀNG BẰNG VẢI KHÔNG DỆT, SIZE: 31X34.3X20 CM (xk)
- Mã HS 42022200: 20-EAR-054A/ TÚI ĐỰNG HÀNG BẰNG VẢI POLYPROPYLENE DỆT, SIZE: 28.5X30.5X12.5 CM (xk)
- Mã HS 42022200: 20-ENV-001A/ TÚI ĐỰNG HÀNG BẰNG VẢI POLYPROPYLENE DỆT, SIZE: 35X40X18 CM (xk)
- Mã HS 42022200: 20-EVE-001A/ TÚI ĐỰNG HÀNG BẰNG VẢI POLYPROPYLENE DỆT, SIZE: 41X50X19 CM (xk)
- Mã HS 42022200: 20-GOU-001A/ TÚI ĐỰNG HÀNG BẰNG VẢI POLYPROPYLENE DỆT, SIZE: 36X40X22 CM (xk)
- Mã HS 42022200: 20-GOU-002A/ TÚI ĐỰNG HÀNG BẰNG VẢI POLYPROPYLENE DỆT, SIZE: 44X38X22 CM (xk)
- Mã HS 42022200: 20-IME-002A/ TÚI ĐỰNG HÀNG BẰNG VẢI POLYPROPYLENE DỆT, SIZE: 45X35X18 CM (xk)
- Mã HS 42022200: 20-IME-003A/ TÚI ĐỰNG HÀNG BẰNG VẢI POLYPROPYLENE DỆT, SIZE: 36X27X20 CM (xk)
- Mã HS 42022200: 20-LBX-007A/ TÚI ĐỰNG HÀNG BẰNG VẢI KHÔNG DỆT, SIZE: 46X33.5X17 CM (xk)
- Mã HS 42022200: 20-LFS-001A/ TÚI ĐỰNG HÀNG BẰNG VẢI POLYPROPYLENE DỆT, SIZE: 42X41.5X26 CM (xk)
- Mã HS 42022200: 20-MAC-001A/ TÚI ĐỰNG HÀNG BẰNG VẢI POLYPROPYLENE DỆT, SIZE: 43X43X25 CM (xk)
- Mã HS 42022200: 20-MAC-006A/ TÚI ĐỰNG HÀNG BẰNG VẢI POLYPROPYLENE DỆT, SIZE: 43X40X25 CM (xk)
- Mã HS 42022200: 20-MGB-005A/ TÚI ĐỰNG HÀNG BẰNG VẢI KHÔNG DỆT, SIZE: 40X35 CM (xk)
- Mã HS 42022200: 20-MGB-006A/ TÚI ĐỰNG HÀNG BẰNG VẢI KHÔNG DỆT, SIZE: 45X43X32 CM (xk)
- Mã HS 42022200: 20-MGB-007A/ TÚI ĐỰNG HÀNG BẰNG VẢI KHÔNG DỆT, SIZE: 55X37X35 CM (xk)
- Mã HS 42022200: 20-MST-001B/ TÚI ĐỰNG HÀNG BẰNG VẢI KHÔNG DỆT, SIZE: 45X37X19 CM (xk)
- Mã HS 42022200: 20-MST-002B/ TÚI ĐỰNG HÀNG BẰNG VẢI KHÔNG DỆT, SIZE: 35X25X9 CM (xk)
- Mã HS 42022200: 20-MST-003B/ TÚI ĐỰNG HÀNG BẰNG VẢI KHÔNG DỆT, SIZE: 35X25X15 CM (xk)
- Mã HS 42022200: 20-MST-004B/ TÚI ĐỰNG HÀNG BẰNG VẢI KHÔNG DỆT, SIZE: 50X35X25 CM (xk)
- Mã HS 42022200: 20-PAC-001A/ TÚI ĐỰNG HÀNG BẰNG VẢI POLYPROPYLENE DỆT, SIZE: 45X45X17 CM (xk)
- Mã HS 42022200: 20-PET+PP02/ TÚI RPET (KHÔNG DỆT) XÁCH TAY CÓ IN, SIZE: 430 X 280 X 400 MM (xk)
- Mã HS 42022200: 20-PET01/ TÚI RPET (KHÔNG DỆT) XÁCH TAY CÓ IN, SIZE: 430 X 280 X 400 MM (xk)
- Mã HS 42022200: 20-PET06/ TÚI RPET (KHÔNG DỆT) XÁCH TAY CÓ IN, SIZE: 360 X 210 X 370 (MM) (xk)
- Mã HS 42022200: 20-PET07/ TÚI RPET (KHÔNG DỆT) XÁCH TAY CÓ IN, SIZE: 450 X 180 X 460 MM (xk)
- Mã HS 42022200: 20-PLS-001A/ TÚI ĐỰNG HÀNG BẰNG VẢI KHÔNG DỆT, SIZE: 30.5X35.6X7.7 CM (xk)
- Mã HS 42022200: 20-PLX-001A/ TÚI ĐỰNG HÀNG BẰNG VẢI KHÔNG DỆT, SIZE: 32X33X21.5 CM (xk)
- Mã HS 42022200: 20-PP01/ TÚI PP XÁCH TAY CÓ IN, SIZE: 450 x 200 x 380 MM (xk)
- Mã HS 42022200: 20-PP02/ TÚI PP XÁCH TAY CÓ IN, SIZE: 460 x 180 x 480 MM (xk)
- Mã HS 42022200: 20-PTP-005A/ TÚI ĐỰNG HÀNG BẰNG VẢI POLYPROPYLENE DỆT, SIZE: 30X29.5X20 CM (xk)
- Mã HS 42022200: 20-SOL-001A/ TÚI ĐỰNG HÀNG BẰNG VẢI POLYPROPYLENE DỆT, SIZE: 56X52X20 CM (xk)
- Mã HS 42022200: 20-SOL-002A/ TÚI ĐỰNG HÀNG BẰNG VẢI POLYPROPYLENE DỆT, SIZE: 56X52X20 CM (xk)
- Mã HS 42022200: 20-SOL-003A/ TÚI ĐỰNG HÀNG BẰNG VẢI POLYPROPYLENE DỆT, SIZE: 42X39.5X21 CM (xk)
- Mã HS 42022200: 20-SOL-004A/ TÚI ĐỰNG HÀNG BẰNG VẢI POLYPROPYLENE DỆT, SIZE: 36X35X14 CM (xk)
- Mã HS 42022200: 20-SOL-007A/ TÚI ĐỰNG HÀNG BẰNG VẢI POLYPROPYLENE DỆT, SIZE: 44X38X20 CM (xk)
- Mã HS 42022200: 20-TED-001A/ TÚI ĐỰNG HÀNG BẰNG VẢI POLYPROPYLENE DỆT, SIZE: 75X45X25 CM (xk)
- Mã HS 42022200: 20-TJX-002A/ TÚI ĐỰNG HÀNG BẰNG VẢI POLYPROPYLENE DỆT, SIZE: 50X45X20 CM (xk)
- Mã HS 42022200: 20-TRA-001A/ TÚI ĐỰNG HÀNG BẰNG VẢI KHÔNG DỆT, SIZE: 30X36X17 CM (xk)
- Mã HS 42022200: 20-TRA-002A/ TÚI ĐỰNG HÀNG BẰNG VẢI KHÔNG DỆT, SIZE: 44.5X37.5X15 CM (xk)
- Mã HS 42022200: 20-TRA-003A/ TÚI ĐỰNG HÀNG BẰNG VẢI KHÔNG DỆT, SIZE: 53X46X15 CM (xk)
- Mã HS 42022200: 20-TRA-006A/ TÚI ĐỰNG HÀNG BẰNG VẢI KHÔNG DỆT, SIZE: 21X22.5X13.5 CM (xk)
- Mã HS 42022200: 20-TRA-007A/ TÚI ĐỰNG HÀNG BẰNG VẢI KHÔNG DỆT, SIZE: 41X30.5X18 CM (xk)
- Mã HS 42022200: 20-UVS-001A/ TÚI ĐỰNG HÀNG BẰNG VẢI POLYPROPYLENE DỆT, SIZE: 46.4X41X16.5 CM (xk)
- Mã HS 42022200: 20-WOO-001A/ TÚI ĐỰNG HÀNG BẰNG VẢI POLYPROPYLENE DỆT, SIZE: 70X49X25 CM (xk)
- Mã HS 42022200: 20-WOO-004A/ TÚI ĐỰNG HÀNG BẰNG VẢI POLYPROPYLENE DỆT, SIZE: 42.5X33X16 CM (xk)
- Mã HS 42022200: 20-WUJ-001A/ TÚI ĐỰNG HÀNG BẰNG VẢI KHÔNG DỆT, SIZE: 31.5X41.5X19 CM (xk)
- Mã HS 42022200: 20-WUJ-002A/ TÚI ĐỰNG HÀNG BẰNG VẢI KHÔNG DỆT, SIZE: 34X37X19 CM (xk)
- Mã HS 42022200: 228846/ Túi đeo bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Levis) (xk)
- Mã HS 42022200: 231611/ Túi đeo bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Levis) (xk)
- Mã HS 42022200: 231676/ Túi đeo bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Levis) (xk)
- Mã HS 42022200: 231912/ Túi đeo bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Levis) (xk)
- Mã HS 42022200: 232466/ Túi đeo bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Levis) (xk)
- Mã HS 42022200: 232472/ Túi đeo bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Levis) (xk)
- Mã HS 42022200: 232477/ Túi đeo bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Levis) (xk)
- Mã HS 42022200: 232481/ Túi đeo bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Levis) (xk)
- Mã HS 42022200: 232486/ Túi đeo bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Levis) (xk)
- Mã HS 42022200: 232487/ Túi đeo bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Levis) (xk)
- Mã HS 42022200: 232488/ Túi đeo bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Levis) (xk)
- Mã HS 42022200: 232489/ Túi đeo bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Levis) (xk)
- Mã HS 42022200: 232500/ Túi đeo bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Levis) (xk)
- Mã HS 42022200: 232507/ Túi đeo bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Levis) (xk)
- Mã HS 42022200: 232511/ Túi đeo bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Levis) (xk)
- Mã HS 42022200: 2339/ Túi xách bằng vải (mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu LESPORTSAC) (xk)
- Mã HS 42022200: 2429/ Túi đeo bằng vải hiệu Coach (xk)
- Mã HS 42022200: 2429/ Túi đeo vải nhãn hiệu Coach (xk)
- Mã HS 42022200: 2432/ Túi xách bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu LESPORTSAC) (xk)
- Mã HS 42022200: 2434/ Túi xách bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu LESPORTSAC) (xk)
- Mã HS 42022200: 2715/ Túi xách bằng vải (mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu Lesportsac) (xk)
- Mã HS 42022200: 2723/ Túi nữ thương hiệu COACH bằng vải (28 x 28 x 7cm), Giá gia công: 12.81USD (xk)
- Mã HS 42022200: 2780/ Túi xách bằng vải (mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu LESPORTSAC) (xk)
- Mã HS 42022200: 3104-10103(MA-040-1)/ Túi xách tay mặt ngoài bằng vải tổng hợp 3104-10103(MA-040-1) (xk)
- Mã HS 42022200: 3107-10101(MA-131)/ Túi xách tay mặt ngoài bằng vải tổng hợp 3107-10101(MA-131) (xk)
- Mã HS 42022200: 3108-10115(MA-178)/ Túi xách tay mặt ngoài bằng vải tổng hợp 3108-10115(MA-178) (xk)
- Mã HS 42022200: 3109-10119(MC-067)-1/ Túi xách tay mặt ngoài bằng vải tổng hợp 3109-10119(MC-067) (xk)
- Mã HS 42022200: 3120-10108(MC-096)/ Túi xách tay mặt ngoài bằng vải tổng hợp (xk)
- Mã HS 42022200: 3183A477/ TÚI XÁCH (xk)
- Mã HS 42022200: 3183A478/ TÚI XÁCH (xk)
- Mã HS 42022200: 3183A480/ TÚI ĐEO (xk)
- Mã HS 42022200: 3183A482/ TÚI XÁCH (xk)
- Mã HS 42022200: 3183A483/ TÚI XÁCH (xk)
- Mã HS 42022200: 3183A499/ TÚI XÁCH (xk)
- Mã HS 42022200: 3183A503/ BALO (xk)
- Mã HS 42022200: 3183A504/ TÚI ĐEO (xk)
- Mã HS 42022200: 3183A510/ TÚI XÁCH (xk)
- Mã HS 42022200: 3183A525/ TÚI ĐEO (VẢI CHÍNH 100% POLYESTER PU GIẢ DA 52/54") (xk)
- Mã HS 42022200: 3183A529/ TÚI XÁCH (xk)
- Mã HS 42022200: 3183A531/ TÚI XÁCH (xk)
- Mã HS 42022200: 3183A532/ TÚI XÁCH (xk)
- Mã HS 42022200: 3183A533/ TÚI XÁCH (xk)
- Mã HS 42022200: 3352/ Túi xách bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu LESPORTSAC) (xk)
- Mã HS 42022200: 3354/ Túi xách bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu LESPORTSAC) (xk)
- Mã HS 42022200: 3356/ Túi xách bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu LESPORTSAC) (xk)
- Mã HS 42022200: 3377/ Túi đeo bằng vải (mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu LESPORTSAC) (xk)
- Mã HS 42022200: 3420/ Túi xách bằng vải (mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu Lesportsac) (xk)
- Mã HS 42022200: 3454/ Túi xách bằng vải (mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Lesportsac) (xk)
- Mã HS 42022200: 3461/ Túi đeo bằng vải (mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu Lesportsac) (xk)
- Mã HS 42022200: 3465/ Túi đeo bằng vải (mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Lesportsac) (xk)
- Mã HS 42022200: 3466/ Túi đeo bằng vải (mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu Lesportsac (xk)
- Mã HS 42022200: 3468/ Túi đeo bằng vải (mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu Lesportsac (xk)
- Mã HS 42022200: 3470/ Túi đeo bằng vải (mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu Lesportsac (xk)
- Mã HS 42022200: 3471/ Túi đeo bằng vải (mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu Lesportsac) (xk)
- Mã HS 42022200: 3479/ Túi xách bằng vải (mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu Lesportsac (xk)
- Mã HS 42022200: 3480/ Túi xách bằng vải (mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu Lesportsac (xk)
- Mã HS 42022200: 3481/ Túi xách bằng vải (mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu Lesportsac (xk)
- Mã HS 42022200: 3495/ Ví nữ thương hiệu COACH bằng vải PVC (20 x 9.5cm), Giá gia công: 4.92USD (xk)
- Mã HS 42022200: 3497/ Túi xách bằng vải (mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu Lesportsac) (xk)
- Mã HS 42022200: 3499/ Túi đeo bằng vải (mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu Lesportsac) (xk)
- Mã HS 42022200: 35016/ Túi lưới đựng cá/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: 35016/ Túi lưới/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: 3503/ Túi xách bằng vải (mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu Lesportsac) (xk)
- Mã HS 42022200: 3521/ Túi xách bằng vải (mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu Lesportsac) (xk)
- Mã HS 42022200: 3523/ Túi xách bằng vải (mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu Lesportsac) (xk)
- Mã HS 42022200: 3524/ Túi đeo bằng vải (mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu Lesportsac) (xk)
- Mã HS 42022200: 3525/ Túi đeo bằng vải (mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu Lesportsac) (xk)
- Mã HS 42022200: 3526/ Túi xách bằng vải (mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu Lesportsac) (xk)
- Mã HS 42022200: 3527/ Túi xách bằng vải (mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu Lesportsac) (xk)
- Mã HS 42022200: 3528/ Túi xách bằng vải (mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu Lesportsac) (xk)
- Mã HS 42022200: 3531/ Túi xách bằng vải (mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu Lesportsac) (xk)
- Mã HS 42022200: 3537/ Túi đeo bằng vải (mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu Lesportsac) (xk)
- Mã HS 42022200: 3561/ Túi xách bằng vải (mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu Lesportsac) (xk)
- Mã HS 42022200: 3562/ Túi đeo bằng vải (mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu Lesportsac) (xk)
- Mã HS 42022200: 3565/ Túi đeo bằng vải (mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu Lesportsac) (xk)
- Mã HS 42022200: 3567/ Túi xách bằng vải (mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu Lesportsac) (xk)
- Mã HS 42022200: 3568/ Túi xách bằng vải (mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu Lesportsac) (xk)
- Mã HS 42022200: 3569/ Túi đeo bằng vải (mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu Lesportsac) (xk)
- Mã HS 42022200: 3587/ Túi xách bằng vải (mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu Lesportsac) (xk)
- Mã HS 42022200: 3901/ Túi xách (size: 27x18cm) (xk)
- Mã HS 42022200: 41198/ Túi ống đựng cần câu/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: 41199/ Túi ống đựng cần câu/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: 41200/ Túi ống đựng cần câu/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: 41202/ Túi ống đựng cần câu/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: 4142/ Túi đeo bằng vải nhãn hiệu Coach (xk)
- Mã HS 42022200: 4318/ Túi xách bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu LESPORTSAC) (xk)
- Mã HS 42022200: 4319/ Túi xách bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu LESPORTSAC) (xk)
- Mã HS 42022200: 4360/ Túi xách bằng vải (mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu LESPORTSAC) (xk)
- Mã HS 42022200: 4377/ Túi xách bằng vải (mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu Lesportsac) (xk)
- Mã HS 42022200: 4378/ Túi đeo bằng vải (mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu Lesportsac) (xk)
- Mã HS 42022200: 4379/ Túi xách bằng vải (mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu Lesportsac) (xk)
- Mã HS 42022200: 4590/ TÚI XÁCH KU-B11 NAVY (35cmx11cmx36.5cm) (xk)
- Mã HS 42022200: 4591/ TÚI XÁCH KU-B11 GRAY (35cmx11cmx36.5cm) (xk)
- Mã HS 42022200: 4593/ TÚI XÁCH KU-B12 NAVY (22cmx6cmx18cm) (xk)
- Mã HS 42022200: 4594/ TÚI XÁCH KU-B12 GRAY (22cmx6cmx18cm) (xk)
- Mã HS 42022200: 4639/ TÚI XÁCH KU-B11 KHAKI (35cmx11cmx36.5cm) (xk)
- Mã HS 42022200: 5104MW/ Túi nữ thương hiệu COACH bằng vải PVC (27 x 34 x 14cm). Giá gia công: 10.5USD (xk)
- Mã HS 42022200: 52823/ BA LÔ BẰNG VẢI DỆT DÙNG TRONG THỂ THAO(PCKLBL US OPEN SLING BAG BLACK) (xk)
- Mã HS 42022200: 52823C1T18/ BA LÔ BẰNG VẢI DỆT DÙNG TRONG THỂ THAO(PCKLBL US OPEN SLING BAG PINK) (xk)
- Mã HS 42022200: 52823C2/ BA LÔ BẰNG VẢI DỆT DÙNG TRONG THỂ THAO(PCKLBL US OPEN SLING BAG GRAY) (xk)
- Mã HS 42022200: 52823C3/ BA LÔ BẰNG VẢI DỆT DÙNG TRONG THỂ THAO(PCKLBL SLING BAG GREY BLUE) (xk)
- Mã HS 42022200: 52823C4/ BA LÔ BẰNG VẢI DỆT DÙNG TRONG THỂ THAO(PCKLBL SLING BAG CHARCOAL) (xk)
- Mã HS 42022200: 605887M00M- Túi đựng đồ bằng giả da dùng cho xe máy Piaggio. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: 605887M00N- Túi đựng đồ bằng giả da dùng cho xe máy Piaggio. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: 606528M- Túi đựng đồ bằng giả da dùng cho xe máy Piaggio. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: 74651 (VM0032654-0A0)/ Túi xách bằng vải hiệu Tory Burch (xk)
- Mã HS 42022200: 74651 (VM0032654-AA0)/ Túi xách bằng vải hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022200: 74651 (VM0032654-BA0)/ TÚI XÁCH bằng vải hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022200: 74656 (VM0032659)/ Túi xách bằng vải hiệu Tory Burch (xk)
- Mã HS 42022200: 7470/ Túi xách bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu LESPORTSAC) (xk)
- Mã HS 42022200: 7507/ Túi xách bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu LESPORTSAC) (xk)
- Mã HS 42022200: 7519/ Túi xách bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu LESPORTSAC) (xk)
- Mã HS 42022200: 7520/ Túi xách bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu LESPORTSAC) (xk)
- Mã HS 42022200: 7562/ Túi xách bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu LESPORTSAC) (xk)
- Mã HS 42022200: 7801/ Túi xách (size: 23x16cm) (xk)
- Mã HS 42022200: 7804/ Túi xách (size: 10x13cm) (xk)
- Mã HS 42022200: 7806/ Túi xách (size: 27x31cm) (xk)
- Mã HS 42022200: 7920/ Túi xách (size: 20x18cm) (xk)
- Mã HS 42022200: 79310/ Túi xách vải nhãn hiệu Coach (xk)
- Mã HS 42022200: 7945/ Túi xách (size: 16x13cm) (xk)
- Mã HS 42022200: 7982/ Túi xách (size: 38x27cm) (xk)
- Mã HS 42022200: 7983/ Túi xách (size: 27x19cm) (xk)
- Mã HS 42022200: 7984/ Túi xách (size: 32x35cm) (xk)
- Mã HS 42022200: 7985/ Túi xách (size: 45x34cm) (xk)
- Mã HS 42022200: 802991/ Túi vải KT 115*61*1cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022200: 8056/ Túi xách bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu LESPORTSAC) (xk)
- Mã HS 42022200: 825/ Túi đựng điện thoại thương hiệu COACH bằng vải PVC (15.24 x 9.6cm), Giá gia công: 7.14USD (xk)
- Mã HS 42022200: 8314/ Túi xách bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu LESPORTSAC) (xk)
- Mã HS 42022200: 87020/ Túi xách/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: 877KAV/ Ví vải 877 Yukon Wallet (12cm*2cm*9cm),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: 8801/ Túi xách (size: 24x16cm) (xk)
- Mã HS 42022200: 8805/ Túi xách (size: 38x34cm) (xk)
- Mã HS 42022200: 88236/ Túi đeo bằng vải hiệu Coach (xk)
- Mã HS 42022200: 88236/ Túi đeo vải nhãn hiệu Coach (xk)
- Mã HS 42022200: 89089/ Túi đeo bằng vải hiệu Coach (xk)
- Mã HS 42022200: 89089/ Túi đeo vải nhãn hiệu Coach (xk)
- Mã HS 42022200: 8AE50-01/ TÚI XÁCH-BA5751-010 (xk)
- Mã HS 42022200: 8AE51-01/ TÚI XÁCH-BA5751-010 (xk)
- Mã HS 42022200: 8AE53-01/ TÚI XÁCH-BA5751-072 (xk)
- Mã HS 42022200: 8AE54-01/ TÚI XÁCH-BA5751-368 (xk)
- Mã HS 42022200: 8AE74-01/ TÚI XÁCH-BA5751-368 (xk)
- Mã HS 42022200: 8AF37-01/ TÚI XÁCH-BA5751-010 (xk)
- Mã HS 42022200: 8AW52-01/ TÚI XÁCH-BA5751-010 (xk)
- Mã HS 42022200: 8AW53-01/ TÚI XÁCH-BA5751-072 (xk)
- Mã HS 42022200: 9011KAV/ Túi đựng viết 9011 Pixie Pouch (20cm*8cm*8cm),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: 9069KAV/ Ví vải 9069 Roamer (5cm*2cm*4cm),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: 9070KAV/ Ví vải 9070 Mondo Spender (7cm*2cm*4cm),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: 9104KAV/ Ví vải 9104 Go Time (18cm*2cm*11cm),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: 9167KAV/ Ví vải 9167 Power Box (11cm*11cm),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: 9195KAV/ Ví vải 9195 Phone Booth- (11cm*2cm*17),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: 9226KAV/ Ví vải 9226 Power Pouch (24cm*44cm),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: 9241KAV/ Ví vải 9241 Billings (10cm*7cm),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: 9242KAV/ Ví vải 9242 Jet City (24cm*16cm),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: 9274KAV/ Ví vải 9274 Easy Street (12cm*9cm),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: 9275KAV/ Ví vải 9275 Corolla Clutch (16cm*11cm),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: 965KAV/ Ví vải 965 Big Spender (19cm*3cm*11cm),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: A20F1OP523-AA/ Túi khoác trẻ sơ sinh 3 lớp (ALLO & LUGH) (xk)
- Mã HS 42022200: A20F1OP523-BB/ Túi khoác trẻ em gái 3 lớp (ALLO & LUGH) (xk)
- Mã HS 42022200: A20F1OP523-BB/ Túi khoác trẻ em gái 3 lớp (ALLO& LUGH- Vải chính 89% polyester 11% cotton; đơn giá: 0.6 USD) (xk)
- Mã HS 42022200: ACC MULTI CASE XPAC VX21/ TÚI#VAI NYLON (xk)
- Mã HS 42022200: ACC SACOCHE XPAC VX21/ TÚI#VAI NYLON (xk)
- Mã HS 42022200: ACC SLING BAG XPAC VX21/ TÚI#VAI NYLON (xk)
- Mã HS 42022200: AK2003098/ TÚI PP DỆT DÙNG TRONG SIÊU THỊ (xk)
- Mã HS 42022200: Alder/ Túi đeo bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: Alexander Zip/ Túi xách bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: B01A-T06/20/ Túi vải 100% cotton, size L, kích thước 59cm x42cm- Hiệu UNIQLO (đơn giá gia công: 0.42usd/pce) (xk)
- Mã HS 42022200: B01A-T06/20/ Túi vải thành phần 100% cotton size M, kích thước 45 x 42cm- Hiệu UNIQLO (đơn giá gia công: 0.42usd/pce) (xk)
- Mã HS 42022200: B01A-T06/20/ Túi vải thành phần 100% cotton, size L, kích thước 59cm x 42cm- Hiệu UNIQLO (đơn giá gia công: 0.42usd/pce) (xk)
- Mã HS 42022200: B01A-T06/20/ Túi vải thành phần 100% cotton, size M, kích thước 45cm x 42cm- Hiệu UNIQLO (đơn giá gia công: 0.42usd/pce) (xk)
- Mã HS 42022200: Ba lô- 18071410, hàng sx tại Việt nam mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: Ba lô- 18071410, hàng sx tại Việt nam mới 100%, hiệu. R2B, cam kết không vi phạm bản quyền SHTT (xk)
- Mã HS 42022200: Ba lô vải, mặt ngoài bằng nhựa mềm; hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 42022200: BA5898-010 (CN)/ Túi đeo BA5898-010 (CN) size 9"H x 6"W x3"D/244 cu.in (xk)
- Mã HS 42022200: Bags- Túi du lịch bằng sợi tổng hợp, không nhãn hiệu. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: Bennett/ Túi xách bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: BHNEW2957N/ Bao hộp PP- 72*51*61cm, 2200gr/c- Không có nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022200: BHNEW2957N/ Bao hộp PP- 72*51*61cm, 2200gr/c- Không có nhãn hiệu, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: BOBBI/ Túi đeo bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Parkland) (xk)
- Mã HS 42022200: Bowen/ Túi xách bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: Britannia/ Túi xách bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: BS-4820/ Túi xách mặt ngoài bằng vật liệu dệt, Vải chính 100% NYLON PU 60/62" (xk)
- Mã HS 42022200: C-176-2073-1-001/ Túi xách vải tráng PVC (150 x 80 x 80)cm (xk)
- Mã HS 42022200: C-176-2619-1-013/ Túi xách vải tráng PVC (76 x 62 x 44)cm (xk)
- Mã HS 42022200: C-176-3579-1-001/ Túi xách vải tráng PVC (69 x 33 x 33)cm (xk)
- Mã HS 42022200: C-176-3579-1-010/ Túi xách vải tráng PVC (69 x 33 x 33)cm (xk)
- Mã HS 42022200: C-176-3585 A-001/ Túi xách vải tráng PVC (86 x 32 x 29)cm (xk)
- Mã HS 42022200: C-176-4140-002/ Túi xách vải tráng PVC (57 x18 x 45)cm (xk)
- Mã HS 42022200: C-176-4272-009/ Túi xách vải tráng PVC (102 x 40 x 55)cm (xk)
- Mã HS 42022200: C-176-4321-003/ Túi xách vải tráng Tarpaulin (72 x77 x45)cm (xk)
- Mã HS 42022200: C-176-4425-001/ Túi xách vải tráng PVC (65 x16 x16)cm (xk)
- Mã HS 42022200: C-176-4467-001/ Túi xách vải tráng Tarpaulin (130 x90 x1100cm (xk)
- Mã HS 42022200: C-176-4487-001/ Túi xách vải tráng PVC (105 x 77 x 45)cm (xk)
- Mã HS 42022200: C-176-4626-001/ Túi xách vải tráng PVC (135 x16 x 16)cm (xk)
- Mã HS 42022200: C-176-4626-006/ Túi xách vải tráng PVC (135 x16 x16)cm (xk)
- Mã HS 42022200: C-176-4897-3-019/ Túi xách vải tráng PVC (97 x48 x 48)cm (xk)
- Mã HS 42022200: C-176-5463-001/ Túi xách vải tráng PVC (100 x 22 x 23)cm (xk)
- Mã HS 42022200: C-176-5533-001/ Túi xách vải tráng PVC (122 x 60 x 60)cm (xk)
- Mã HS 42022200: C-176-5534-000/ Túi xách vải tráng Tarpaulin (200 x70 x60) cm (xk)
- Mã HS 42022200: C-269-2658-003/ Túi xách vải tráng PU (107 x44 x64)cm (xk)
- Mã HS 42022200: C-269-2710-002/ Túi xách vải tráng PVC (60 x40 x 25)cm (xk)
- Mã HS 42022200: C-269-3353-001/ Túi xách vải tráng PVC (30 x 26.5 x 12)cm (xk)
- Mã HS 42022200: C-269-3356-001/ Túi xách vải tráng PVC (75 x 48.5 x 27)cm (xk)
- Mã HS 42022200: C-269-3439-001/ Túi xách vải tráng PVC (100 x63 x22)cm (xk)
- Mã HS 42022200: C-269-3823-001/ Túi xách vải tráng PU (110 mx54) cm (xk)
- Mã HS 42022200: C-269-3824-001/ Túi xách vải tráng Tarpaulin (53 x28 x14)cm (xk)
- Mã HS 42022200: C-269-4463-001/ Túi xách vải tráng PVC (35 x35 x50)cm (xk)
- Mã HS 42022200: C-296-5524-001/ Túi xách vải tráng PVC (138 x32)cm (xk)
- Mã HS 42022200: CH60-2840/ TÚI NHỎ(100% Nylon & 100% Polyester) (xk)
- Mã HS 42022200: CH60-2907/ Túi nhỏ(100% Nylon & 100% Polyester) (xk)
- Mã HS 42022200: Chapter Carry On/ Túi xách bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: Chapter/ Túi xách bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: City Portable II/ TÚI XÁCH (Vải chính Polyester) (xk)
- Mã HS 42022200: Clear Bags Alder/ Túi đeo bằng nhựa (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: Clear Bags Alder/ Túi đeo mặt ngoài bằng vật liệu nhựa (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: Clear Bags Chapter/ Túi xách bằng nhựa (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: Clear Bags Chapter/ Túi xách mặt ngoài bằng vật liệu nhựa (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: Clear Bags Cruz/ Túi đeo bằng nhựa (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: Clear Bags Cruz/ Túi đeo mặt ngoài bằng vật liệu nhựa (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: Clear Bags Fifteen/ Túi đeo bằng nhựa (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: Clear Bags Fifteen/ Túi đeo mặt ngoài bằng vật liệu nhựa (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: CM787007/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 33.5X11.5X26 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: CM787076/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 20X7X15.6, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: Cruz/ Túi đeo bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: D15SA171/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS.Kích thước L x W x H (cm): 34X14X24, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 42022200: DA072-18/ Túi xách DA-072 (xk)
- Mã HS 42022200: DA083-16/ Túi xách DA-083 (xk)
- Mã HS 42022200: DA086-18/ Túi xách DA-086 (xk)
- Mã HS 42022200: DA096-18/ Túi xách DA-096 (xk)
- Mã HS 42022200: DB4696-010/ Túi đeo DB4696-010 size 8"H x 6"W x3"D/244 cu.in (xk)
- Mã HS 42022200: DBBA0F251/ TÚI XÁCH 70% VẢI GIẢ DA PVC/ 30% DA BÒ THUỘC, STYLE NO: DBBA0F251 01, COLOR: BK, (HANDBAG, BRIEF CASE) (xk)
- Mã HS 42022200: DBPO-620-00/ túi khoen đóng miệng size to in hình tập hợp hình học, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: DC025/ Túi xách DC-025 (xk)
- Mã HS 42022200: DCPO-610-00/ ví cầm tay in hình da báo, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: DELTA BAG AIR/ Túi xách vài hiệu Jackwolfskin (26cm x 45cm x 8cm) (xk)
- Mã HS 42022200: EBS-K02/ Túi pin vải (57*19*16) cm (ELECTRIC VEHICLE BATTERY CASE) (xk)
- Mã HS 42022200: EBS-K02/ Túi pin vải (57*19*16) cm (ELECTRIC VEHICLE BATTERY CASE), Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: EBS-K02/ Túi pin vải (57*19*16) cm (ELECTRIC VEHICLE BATTERY CASE),Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: ELISSA_HERITAGE CIRCA_MD SATCHEL/ Túi đeo bằng vật liệu dệt nhãn hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022200: ELISSA_HERITAGE CIRCA_SM TOP HANDLE/ Túi đeo bằng vật liệu dệt nhãn hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022200: ELISSA_SOHO GRAFFITI_MD SATCHEL/ Túi đeo bằng vật liệu dệt nhãn hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022200: ELISSA_SOHO GRAFFITI_SM TOP HANDLE/ Túi đeo bằng vật liệu dệt nhãn hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022200: EP-0021BB/ Túi (chất liệu bằng Poly) (xk)
- Mã HS 42022200: EU2003096/ TÚI PP DỆT DÙNG TRONG SIÊU THỊ (xk)
- Mã HS 42022200: EXP-930002919001/ TÚI XÁCH- ELVIRA FRUITTI (xk)
- Mã HS 42022200: EXP-930002931001/ TÚI XÁCH- GRACE OLYMPIA (xk)
- Mã HS 42022200: EXP-930002931002/ TÚI XÁCH- GRACE OLYMPIA (xk)
- Mã HS 42022200: Explorer Pouch/ Túi đeo bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: F07-1115-20A00/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng vải, Style WCABR1072, Đơn giá gia công 9.53 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022200: F07-1118-69000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng vải, Style BCABR0569, Đơn giá gia công 15.88 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022200: F07-1528-74000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng vải, Style BIN1904, Đơn giá gia công 13.16 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022200: F07-1787-08001/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng vải, Style X67X, Đơn giá gia công 7.31 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022200: F07-1911-01000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng vải, Style BWW1904, Đơn giá gia công 13.95 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022200: F07-1912-01000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng vải, Style BPK2343, Đơn giá gia công 11.8 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022200: F07-1912-02000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng vải, Style BPK1844, Đơn giá gia công 13.98 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022200: F07-1912-06000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng vải, Style BPK1696, Đơn giá gia công 10.5 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022200: F07-1922-01000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng vải, Style BDDRA2343, Đơn giá gia công 13.19 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022200: F07-1922-02000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng vải, Style BDDRA1694, Đơn giá gia công 13.16 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022200: F07-1922-03000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng vải, Style BDDRA1690, Đơn giá gia công 12.71 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022200: F07-1922-04000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng vải, Style BDDRA1696, Đơn giá gia công 10.5 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022200: F07-1923-02000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng vải, Style BDDRA1694, Đơn giá gia công 13.16 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022200: F07-1923-03000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng vải, Style BDDRA1690, Đơn giá gia công 12.71 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022200: F07-1923-04000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng vải, Style BDDRA1696, Đơn giá gia công 10.5 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022200: F07-1924-01000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng vải, Style BSNRA0298, Đơn giá gia công 8.35 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022200: F07-1924-02000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng vải, Style BSNRA1694, Đơn giá gia công 13.16 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022200: F07-1924-03000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng vải, Style BSNRA1690, Đơn giá gia công 12.71 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022200: F07-1924-04000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng vải, Style BSNRA0586, Đơn giá gia công 14.07 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022200: F14-1901-78C00/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng vải, Style 203061033, Đơn giá gia công 12.71 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022200: F14-1902-01C00/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng vải, Style 203061292, Đơn giá gia công 7.52 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022200: F20AOBA304/15/ Túi xách đeo chéo (xk)
- Mã HS 42022200: F20AOBA305-1/15/ Túi xách đeo ở bụng (xk)
- Mã HS 42022200: FERGIE/ Túi xách bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Parkland) (xk)
- Mã HS 42022200: FG774606/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước L X W X H (cm): 27X12X21.5, hàng mới100%. (xk)
- Mã HS 42022200: FG774610/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 34X12.5X24.5, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 42022200: FG774620/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước L X W X H (cm): 27.5X8X16, hàng mới100%. (xk)
- Mã HS 42022200: FG774622/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước L X W X H (cm):34X14X24 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: FG774678/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước L X W X H (cm): 17.5X4X13, hàng mới100%. (xk)
- Mã HS 42022200: Fifteen/ Túi đeo bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: FY-0523-1/ Túi xách tay mặt ngoài bằng vải tổng hợp FY-0523 (xk)
- Mã HS 42022200: FY-0524/ Túi xách tay mặt ngoài bằng vải tổng hợp (xk)
- Mã HS 42022200: FY-0630/ Túi xách tay mặt ngoài bằng vải tổng hợp (xk)
- Mã HS 42022200: FY-0896-1/ Túi xách tay mặt ngoài bằng vải tổng hợp FY-0896 (xk)
- Mã HS 42022200: FY-0898/ Túi xách tay mặt ngoài bằng vải tổng hợp FY-0898 (xk)
- Mã HS 42022200: G3106-10115(MC-116)/ Túi xách tay mặt ngoài bằng vải tổng hợp G3106-10115(MC-116) (xk)
- Mã HS 42022200: Gibson/ Túi xách bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: Grade Mid-Volume/ Túi đeo bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: Grade Mini/ Túi đeo bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: Grade/ Túi đeo bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: GVQ-01/ TÚI XÁCH BẰNG VẢI CHARLIE,NHÃN HIỆU SANDQVIST (xk)
- Mã HS 42022200: GVQ-028/ TÚI XÁCH BẰNG VẢI MARTA,NHÃN HIỆU SANDQVIST (xk)
- Mã HS 42022200: GVQ-029/ TÚI XÁCH BẰNG VẢI SIV,NHÃN HIỆU SANDQVIST (xk)
- Mã HS 42022200: GVQ-04/ TÚI XÁCH BẰNG VẢI SOLVEIG,NHÃN HIỆU SANDQVIST (xk)
- Mã HS 42022200: GVQ-05/ TÚI XÁCH BẰNG VẢI SVEN,NHÃN HIỆU SANDQVIST (xk)
- Mã HS 42022200: GVQ-06/ TÚI XÁCH BẰNG VẢI VALDEMAR,NHÃN HIỆU SANDQVIST (xk)
- Mã HS 42022200: GVQ-07/ TÚI XÁCH BẰNG VẢI HAILEY,NHÃN HIỆU SANDQVIST (xk)
- Mã HS 42022200: GVQ-08/ TÚI XÁCH BẰNG VẢI DANIELLE,NHÃN HIỆU SANDQVIST (xk)
- Mã HS 42022200: H7DE12CR/ Túi xách tay, nhãn hiệu: CALVIN KLEIN hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: H7DEJ2CR/ Túi xách tay, nhãn hiệu: CALVIN KLEIN hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: HEATHROW/ Túi xách vải hiệu Jack wolfskin (18m x 24cm x 6cm) (xk)
- Mã HS 42022200: Heritage Shoulder Bag/ Túi đeo bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: HH6521/ Túi nữ bằng vải giả da, thương hiệu Muberry (20x23.3x10.2cm). Giá gia công: 10.32 USD. (xk)
- Mã HS 42022200: Independent Form Large/ Túi đeo bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: Independent Nineteen/ Túi đeo bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: Independent Sutton Carryall/ Túi xách bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: JABA0F951 02/ TÚI XÁCH 100% PU, STYLE NO: JABA0F951 02, COLOR: BK (HANDBAG, CLUTCH L) (xk)
- Mã HS 42022200: JDJ-5712/ Túi xách tay mặt ngoài bằng vải tổng hợp JDJ-5712 (xk)
- Mã HS 42022200: JLL-9743/ Túi xách tay mặt ngoài bằng vải tổng hợp (xk)
- Mã HS 42022200: JLL-9745/ Túi xách tay mặt ngoài bằng vải tổng hợp (xk)
- Mã HS 42022200: JMH-2573/ Túi xách tay mặt ngoài bằng vải tổng hợp JMH-2573 (xk)
- Mã HS 42022200: JNH-5708V20-20006(P)/ Túi xách vải nylon Twill, kích thước 28*4*18cm, không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022200: JQ-006/ Túi vải đeo có dây #M2004BG02 (75% COTTON, 25 POLYESTER) (xk)
- Mã HS 42022200: JULIE/ Túi vải hiệu Jackwolfskin (23cm x 18cm x 6cm) (xk)
- Mã HS 42022200: JXD-4568/ Túi xách tay mặt ngoài bằng vải tổng hợp JXD-4568 (xk)
- Mã HS 42022200: KD153039S-R16/ Túi- hình thú- hiệu Disney (xk)
- Mã HS 42022200: KTD1072924S-R16/ Túi- hình thú- hiệu Disney (xk)
- Mã HS 42022200: LG787007/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 33.5X11.5X26 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: Long Tote/ Túi xách bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: LOOKOUT S/ Túi xách bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Parkland) (xk)
- Mã HS 42022200: M0015867 (VM0033812)/ TÚI XÁCH bằng vải hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42022200: M0016746 (VM0032358)/ TÚI XÁCH bằng vải hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42022200: M0016746 (VM0035339)/ TÚI XÁCH bằng vải hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42022200: M0016747 (VM0032357)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42022200: M01/ Túi xách mẫu bằng vải (Cỡ nhỏ) (xk)
- Mã HS 42022200: M01/ Túi xách mẫu bằng vải (loại nhỏ) (xk)
- Mã HS 42022200: MARIA_SOHO GRAFFITI_EW TOTE/ Túi đeo bằng vật liệu dệt nhãn hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022200: MARIA_SOHO GRAFFITI_SM NS CROSSBODY/ Túi đeo bằng vật liệu dệt nhãn hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022200: MDF-001/ TÚI XÁCH BẰNG VẢI SMALL CROSSOVER,NHÃN HIỆU MANDARINA DUCK SPA (xk)
- Mã HS 42022200: MDF-002/ TÚI XÁCH BẰNG VẢI SMALL CROSSOVER,NHÃN HIỆU MANDARINA DUCK SPA (xk)
- Mã HS 42022200: MDF-003/ TÚI XÁCH BẰNG VẢI CROSSOVER, NHÃN HIỆU MANDARINA DUCK SPA (xk)
- Mã HS 42022200: MDF-003/ TÚI XÁCH BẰNG VẢI CROSSOVER,NHÃN HIỆU MANDARINA DUCK SPA (xk)
- Mã HS 42022200: MDF-004/ TÚI XÁCH BẰNG VẢI BUM BAG,NHÃN HIỆU MANDARINA DUCK SPA (xk)
- Mã HS 42022200: MDF-005/ TÚI XÁCH BẰNG VẢI MEDIUM CROSSOVER, NHÃN HIỆU MANDARINA DUCK SPA (xk)
- Mã HS 42022200: MDF-005/ TÚI XÁCH BẰNG VẢI MEDIUM CROSSOVER,NHÃN HIỆU MANDARINA DUCK SPA (xk)
- Mã HS 42022200: MDF-006/ TÚI XÁCH BẰNG VẢI CROSSOVER,NHÃN HIỆU MANDARINA DUCK SPA (xk)
- Mã HS 42022200: MDF-007/ TÚI XÁCH BẰNG VẢI BIG EXP CROSSOVER,NHÃN HIỆU MANDARINA DUCK SPA (xk)
- Mã HS 42022200: MDF-008/ TÚI XÁCH BẰNG VẢI HOBO,NHÃN HIỆU MANDARINA DUCK SPA (xk)
- Mã HS 42022200: MDF-009/ TÚI XÁCH BẰNG VẢI BAULETTO, NHÃN HIỆU MANDARINA DUCK SPA (xk)
- Mã HS 42022200: MDF-009/ TÚI XÁCH BẰNG VẢI BAULETTO,NHÃN HIỆU MANDARINA DUCK SPA (xk)
- Mã HS 42022200: MDF-010/ TÚI XÁCH BẰNG VẢI SHOPPER NHÃN HIỆU,MANDARINA DUCK SPA (xk)
- Mã HS 42022200: MDF-010/ TÚI XÁCH BẰNG VẢI SHOPPER,NHÃN HIỆU MANDARINA DUCK SPA (xk)
- Mã HS 42022200: MDF-013/ TÚI XÁCH BẰNG VẢI HOBO, NHÃN HIỆU MANDARINA DUCK SPA (xk)
- Mã HS 42022200: MDF-013/ TÚI XÁCH BẰNG VẢI HOBO,NHÃN HIỆU MANDARINA DUCK SPA (xk)
- Mã HS 42022200: MDF-014/ TÚI XÁCH BẰNG VẢI DUFFLE, NHÃN HIỆU MANDARINA DUCK SPA (xk)
- Mã HS 42022200: MDF-014/ TÚI XÁCH BẰNG VẢI DUFFLE,NHÃN HIỆU MANDARINA DUCK SPA (xk)
- Mã HS 42022200: MDF-015/ TÚI XÁCH BẰNG VẢI DUFFLE,NHÃN HIỆU MANDARINA DUCK SPA (xk)
- Mã HS 42022200: MDF-016/ TÚI XÁCH BẰNG VẢI HOBO, NHÃN HIỆU MANDARINA DUCK SPA (xk)
- Mã HS 42022200: MDF-016/ TÚI XÁCH BẰNG VẢI HOBO,NHÃN HIỆU MANDARINA DUCK SPA (xk)
- Mã HS 42022200: MDF-031/ TÚI XÁCH BẰNG VẢI HOBO, NHÃN HIỆU MANDARINA DUCK SPA (xk)
- Mã HS 42022200: MDF-031/ TÚI XÁCH BẰNG VẢI HOBO,NHÃN HIỆU MANDARINA DUCK SPA (xk)
- Mã HS 42022200: MDF-032/ TÚI XÁCH BẰNG VẢI WIDE SHOPPER,NHÃN HIỆU MANDARINA DUCK SPA (xk)
- Mã HS 42022200: MDF-033/ TÚI XÁCH BẰNG VẢI DUFFLE,NHÃN HIỆU MANDARINA DUCK SPA (xk)
- Mã HS 42022200: MM787106/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 30X12X22 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: MM787108/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 30.5X11X18 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: MM787121/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 27X4X15, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: MM787123/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 41X14.5X29.5 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: MM787180/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 35X4X13 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: MY02/ TÚI PP:30X17.5X42CM (CÓ IN) (xk)
- Mã HS 42022200: MY07/ TÚI PP: 32 X 27 X 18.5CM(CÓ IN) (xk)
- Mã HS 42022200: NAG-12226/ Túi xách mặt ngoài bằng vật liệu dệt, Vải chính 100% COTTON PU 58/60" (xk)
- Mã HS 42022200: NBGCAB0204/ Túi xách bằng vải (mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu New Balance) (xk)
- Mã HS 42022200: NBGCAB0401/ Túi đeo bằng vải (mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu New Balance) (xk)
- Mã HS 42022200: NBGCAB0601/ Túi xách bằng vải (mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu New Balance) (xk)
- Mã HS 42022200: NBGCAB0602/ Túi đeo bằng vải (mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu New Balance) (xk)
- Mã HS 42022200: NBGCAB0603/ Túi đeo bằng vải (mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu New Balance) (xk)
- Mã HS 42022200: NBGCAB0702/ Túi xách bằng vải (mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu New Balance) (xk)
- Mã HS 42022200: NBGCAB0801/ Túi xách bằng vải (mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu New Balance) (xk)
- Mã HS 42022200: NBGCAF0203/ Túi xách bằng vải (mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu New Balance) (xk)
- Mã HS 42022200: NBGCAF0204/ Túi xách bằng vải (mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu New Balance) (xk)
- Mã HS 42022200: NBGCAF0401/ Túi đeo bằng vải (mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu New Balance) (xk)
- Mã HS 42022200: NBGCAF0601/ Túi xách bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu New Balance) (xk)
- Mã HS 42022200: NBGCAF0603/ Túi đeo bằng vải (mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu New Balance) (xk)
- Mã HS 42022200: NBGCAF0701/ Túi xách bằng vải (mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu New Balance) (xk)
- Mã HS 42022200: NBGCAF0702/ Túi xách bằng vải (mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu New Balance) (xk)
- Mã HS 42022200: NBGCAF0801/ Túi xách bằng vải (mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu New Balance) (xk)
- Mã HS 42022200: NBGCAFW001/ Túi xách bằng vải (mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu New Balance) (xk)
- Mã HS 42022200: NBGCAFW002/ Túi đeo bằng vải (mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu New Balance) (xk)
- Mã HS 42022200: NBGCAFW003/ Túi xách bằng vải (mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu New Balance) (xk)
- Mã HS 42022200: NK110.33/ Túi đeo vai làm bằng vải(CU2611-010) (xk)
- Mã HS 42022200: NK204.20/ Túi đeo vai làm bằng vải(CU2611-516) (xk)
- Mã HS 42022200: NK205.5/ Túi đeo vai làm bằng vải(DB3819-068) (xk)
- Mã HS 42022200: NK2110.1/ Túi đeo vai làm bằng vải(BA5268-451) (xk)
- Mã HS 42022200: NK212.1/ Túi đeo vai làm bằng vải(BA5268-657) (xk)
- Mã HS 42022200: NK3012.27/ Túi du lịch làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(CK2800-010) (xk)
- Mã HS 42022200: NK710.1/ Túi đeo vai làm bằng vải(BA5268-010) (xk)
- Mã HS 42022200: NL-HB-M0565OREY/ Túi xách, nhãn hiệu Dior, Mã hàng: M0565OREY. Mã màu: M61E. Serial: 50MA0230 (chưa thêu) (xk)
- Mã HS 42022200: NL-HB-M1286ZRIW-2/ Túi xách, nhãn hiệu Dior, Mã hàng: M1286ZRIW. Mã màu: M932. Serial: 50MA1129, Chất liệu:100% cotton (chưa thêu) (xk)
- Mã HS 42022200: NL-HB-M1296ZTDT/ Túi xách, nhãn hiệu Dior, Mã hàng: M1296ZTDT. Mã màu: M956. Serial: 50MA0220, Chất liệu:100% cotton (chưa thêu) (xk)
- Mã HS 42022200: NL-HB-M1296ZTDT-2/ Túi xách, nhãn hiệu Dior, Mã hàng: M1296ZTDT. Mã màu: M932. Serial: 50MA1129, Chất liệu:100% cotton (chưa thêu) (xk)
- Mã HS 42022200: NL-HB-M1296ZWBO/ Túi xách, nhãn hiệu Dior, Mã hàng: M1296ZWBO. Mã màu: M918. Serial: 50MA1119, Chất liệu:100% cotton (chưa thêu) (xk)
- Mã HS 42022200: Nova Crossbody/ Túi đeo bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: Nova Sprout/ Túi xách bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: Novel Mid-Volume/ Túi xách bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: Novel/ Túi xách bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: NS19-D0410/ NSR+WF ECO SHOPPING BAG_ Medium- Túi đựng hàng.Mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: NS20-D0212/ NSR+WF ECO SHOPPING BAG_ Medium- Túi đựng hàng.Mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: OCTAVIA_T&C LOGO PVC_OVAL CAMERA BAG/ Túi đeo bằng vật liệu dệt nhãn hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022200: Ốp lưng điện thoai Iphone XS max bằng nhựa/ (xk)
- Mã HS 42022200: Originals Portable Retro/ TÚI (Vải chính Polyester) (xk)
- Mã HS 42022200: Orion Belt Bag/ Túi đeo bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: Orion Carryall/ Túi xách bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: Orion Crossbody Mini/ Túi đeo bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: Orion Crossbody/ Túi đeo bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: Orion Handbag/ Túi xách bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: Outfitter 30L/ Túi xách bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: Outfitter 50L/ Túi xách bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: Outfitter 70L/ Túi xách bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: OZZY/ Túi đeo bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Parkland) (xk)
- Mã HS 42022200: P31H31061-MAU/ Túi xách 100% PVC, nhan nhieu COACH 88775/ 3210040316 (xk)
- Mã HS 42022200: P31H31151-MAU/ Túi xách 70% PVC, 30% da bò thuoc, nhan hieu COACH F89005/ 3210040367 (xk)
- Mã HS 42022200: P31H31171-MAU/ Túi xách 100% PVC, nhan hieu COACH F89152/ 3210040375 (xk)
- Mã HS 42022200: P31H31221-MAU/ Túi xách 100% PVC, nhan hieu COACH F89202/ 3210040404 (xk)
- Mã HS 42022200: P31H36331-US/ Túi xách (nhãn hiệu COACH) 100% Cotton 3630/ 3210046675 (xk)
- Mã HS 42022200: P31H36464-CN/ Túi xách (Shell: 70% polyester 30% viscose, Trim: Cow Leather) 91512/ 3210050156 (xk)
- Mã HS 42022200: P31H36464-CN/ Túi xách COACH (Shell: 70% polyester 30% viscose, Trim: Cow Leather) 91512/ 3210052525 (xk)
- Mã HS 42022200: P31H37801-US/ Túi xách 74% PVC, 21% Polyester, 5% Cotton, Nhãn Hiệu COACH 3749/ 3210048885 (xk)
- Mã HS 42022200: P31H38261-NL/ Túi xách,(Shell: 82% PVC, 15% Polyester, 3% Cotton, Trim: Cow Leather) 2539, nhãn hiệu COACH/ 3210052521 (xk)
- Mã HS 42022200: P31H39241-CN/ TÚI XÁCH (Shell: 75% PVC, 20% Polyester, 5% Cotton, Trim: Cow Leather), Nhãn Hiệu COACH 2506/ 3210050184 (xk)
- Mã HS 42022200: P31H39381-MAU/ Túi xách COACH 20% da bò, 80% PVC 5985/ 3210050251 (xk)
- Mã HS 42022200: P31H40451-MAU/ Túi xách 80% PVC + 20% Cowhide Leather, Nhãn hiệu COACH F5504/ 3210053524 (xk)
- Mã HS 42022200: P31H40511-MAU/ Túi xách 60% PVC + 40% Cowhide Leather, Nhãn hiệu COACH FC0468/ 3210053528 (xk)
- Mã HS 42022200: P31H40521-MAU/ TÚI XÁCH 60% PVC + 40% Cowhide Leather, nhan hieu COACH F6192/ 3210053523 (xk)
- Mã HS 42022200: P31H40541-MAU/ Túi xách 60% PVC + 40% Cowhide Leather, Nhãn hiệu COACH F6504/ 3210053531 (xk)
- Mã HS 42022200: P31H40871-MAU/ Túi xách (Nhãn Hiệu COACH) 70% PVC, 30% Cowhide Leather C0696/ 3210052878 (xk)
- Mã HS 42022200: P31H40931-MAU/ Túi xách COACH 80% PVC, 20% da bò thuộc C0769/ 3210052887 (xk)
- Mã HS 42022200: P31H40931-MAU/ Túi xách COACH 80% PVC, 20% da bò thuộc C0769/ 3210055249 (xk)
- Mã HS 42022200: P31H40941-MAU/ TÚI XÁCH 80% PVC + 20% Cowhide Leather, nhan hieu COACH C0768/ 3210052888 (xk)
- Mã HS 42022200: P31H40941-MAU/ TÚI XÁCH 80% PVC + 20% Cowhide Leather, nhan hieu COACH C0768/ 3210055250 (xk)
- Mã HS 42022200: P31H40993-MAU/ Túi xách (Nhãn Hiệu COACH) 90% Cotton Canvas, 10% Cowhide Leather C0671/ 3210052910 (xk)
- Mã HS 42022200: P31H40993-MAU/ Túi xách 90% Cotton Canvas + 10% Cowhide Leather, Nhãn hiệu COACH C0671/ 3210052910 (xk)
- Mã HS 42022200: P31H41011-MAU/ Túi xách COACH 90% Cotton canvas + 10% Cowhide Leather C0892/ 3210052912/ 3210055257 (xk)
- Mã HS 42022200: P31H41012-MAU/ Túi xách COACH 90% Cotton canvas + 10% Cowhide Leather C0892/ 3210055258 (xk)
- Mã HS 42022200: P31H41221-MAU/ TÚI XÁCH 90% PVC + 10% Cowhide Leather, nhan hieu COACH C0849/ 3210052942 (xk)
- Mã HS 42022200: P31H41221-MAU/ TÚI XÁCH 90% PVC + 10% Cowhide Leather, nhan hieu COACH C0849/ 3210055248 (xk)
- Mã HS 42022200: P31H41231-MAU/ Túi xách (Nhãn Hiệu COACH) 90% PVC, 10% Cowhide Leather C1217/ 3210052943 (xk)
- Mã HS 42022200: P31H41241-MAU/ BỘ SẢN PHẨM Túi Xách (gồm 2 Túi nhỏ) 90% PVC + 10% Cowhide Leather, Nhãn hiệu COACH C1112/ 3210052944 (xk)
- Mã HS 42022200: P31H41331-MAU/ Túi xách (Nhãn Hiệu COACH) 90% PVC + 10% Cowhide Leather C0586B/ 3210055259 (xk)
- Mã HS 42022200: P31H41351-MAU/ Túi xách (Nhãn Hiệu COACH) 90% PVC + 10% Cowhide Leather C0548/ 3210055260 (xk)
- Mã HS 42022200: P31H41651-MAU/ Túi xách 100% PVC, Nhãn hiệu COACH FC1580/ 3210055305 (xk)
- Mã HS 42022200: P31N00023-HK/ Túi xách 90% POLYESTER, 10% LEATHER, nhãn hiệu COLE HAAN P121395/ 3220023040 (xk)
- Mã HS 42022200: P31N00023-MAU/ Túi xách (nhãn hiệu COLE HAAN) 90% Poly, 10% da bò P121395/ 3220023072 (xk)
- Mã HS 42022200: P31N00024/ Túi xách 90% POLYESTER, 10% COW LEATHER, nhãn hiệu COLE HAAN P121395/ 3220023064 (xk)
- Mã HS 42022200: P31N00024-HK/ Túi xách 90% POLYESTER, 10% LEATHER, nhãn hiệu COLE HAAN P121395/ 3220023039 (xk)
- Mã HS 42022200: P31N00201-HK/ Túi xách 90% POLYESTER, 10% LEATHER, nhãn hiệu COLE HAAN P121573/ 3220023043 (xk)
- Mã HS 42022200: P31N00201-MAU/ Túi đeo chéo (nhãn hiệu COLE HAAN) 90% Poly, 10% Cow Leather P121573/ 3220023069 (xk)
- Mã HS 42022200: P31N00204-HK/ Túi xách 90% POLYESTER, 10% LEATHER, nhãn hiệu COLE HAAN P121573/ 3220023046 (xk)
- Mã HS 42022200: P31N00204-MAU/ Túi đeo chéo (nhãn hiệu COLE HAAN) 90% Poly, 10% Cow Leather P121573/ 3220023073 (xk)
- Mã HS 42022200: P31N00205-HK/ Túi xách 90% POLYESTER, 10% LEATHER, nhãn hiệu COLE HAAN P121573/ 3220023047 (xk)
- Mã HS 42022200: P31N00205-MAU/ Túi đeo chéo (nhãn hiệu COLE HAAN) 90% Poly, 10% Cow Leather P121573/ 3220023074 (xk)
- Mã HS 42022200: P31N00251-HK/ Túi xách 90% POLYESTER, 10% LEATHER, nhãn hiệu COLE HAAN P121557/ 3220023038 (xk)
- Mã HS 42022200: P31N00251-MAU/ Túi xách (nhãn hiệu COLE HAAN) 90% Poly, 10% Cow Leather P121557/ 3220023065 (xk)
- Mã HS 42022200: P31N00252-HK/ Túi xách 90% POLYESTER, 10% LEATHER, nhãn hiệu COLE HAAN P121557/ 3220023037 (xk)
- Mã HS 42022200: P31N00252-MAU/ Túi xách (nhãn hiệu COLE HAAN) 90% Poly, 10% da bò P121557/ 3220023066 (xk)
- Mã HS 42022200: P31N00271-HK/ Túi xách 90% POLYESTER, 10% LEATHER, nhãn hiệu COLE HAAN P121588/ 3220023104 (xk)
- Mã HS 42022200: P31N00271-HK/ Túi xách 90% POLYESTER, 10% LEATHER, nhãn hiệu COLE HAAN P121588/ 3220023105 (xk)
- Mã HS 42022200: P31N00272-HK/ Túi xách 90% POLYESTER, 10% LEATHER, nhãn hiệu COLE HAAN P121588/ 3220023103 (xk)
- Mã HS 42022200: P31N00272-HK/ Túi xách 90% POLYESTER, 10% LEATHER, nhãn hiệu COLE HAAN P121588/ 3220023106 (xk)
- Mã HS 42022200: P31N00273-HK/ Túi xách 90% POLYESTER, 10% LEATHER, nhãn hiệu COLE HAAN P121588/ 3220023102 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V0220S-US/ Túi xách 100% Cotton, nhãn hiệu VERA BRADLEY 24437/ 3220021326 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V0220T-US/ Túi xách 100% Cotton, nhãn hiệu VERA BRADLEY 24437/ 3220023282 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V0266Q-US/ Túi xách 100% Cotton, Nhãn hiệu VERA BRADLEY 22265/ 3220021323 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V0266S-US/ Túi xách 100% Cotton, nhãn hiệu VERA BRADLEY 22265/ 3220023298 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V0267X/ Túi 100% Cotton, nhãn hiệu VERA DRADLEY 22742/ 3220022937 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V0267Y-US/ Túi xách 100% Cotton, Nhãn hiệu VERA BRADLEY 22742/ 3220021338 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V0303E-US/ Túi xách 24847 100% Cotton Fabric, Nhãn hiệu VERA BRADLEY/ 3220021400 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V0303H/ Túi xách100% Cotton Fabric, nhãn hiệu VERA DRADLEY 24847/ 3220022988 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V0319Q-US/ Túi 14555 100% Cotton Fabric, Nhãn hiệu VERA BRADLEY/ 3220022996 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V0319W-US/ Túi 14555 100% Cotton Fabric, Nhãn hiệu VERA BRADLEY/ 3220022994 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V0319X-US/ Túi 14555 100% Cotton Fabric, Nhãn hiệu VERA BRADLEY/ 3220022995 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V0319Z-US/ Túi 14555 100% Cotton Fabric, Nhãn hiệu VERA BRADLEY/ 3220021383 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V0323H-US/ Túi xách 100% Cotton, Nhãn hiệu VERA BRADLEY 22164/ 3220021304 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V0323J-US/ Túi xách 100% Cotton, nhãn hiệu VERA BRADLEY 22164/ 3220023278 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V0324H-US/ Túi 100% Cotton Fabric, nhãn hiệu VERA BRADLEY 23848/ 3220023280 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V03365-US/ Túi xách 25898 100% Cotton Fabric, Nhãn hiệu VERA BRADLEY/ 3220022953 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V03365-US/ Túi xách 25898 100% Cotton Fabric, Nhãn hiệu VERA BRADLEY/ 3220022958 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V03365-US/ Túi xách 25898 100% Cotton Fabric, Nhãn hiệu VERA BRADLEY/ 3220022965 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V0341M-US/ Túi 100% Cotton, Nhãn hiệu VERA BRADLEY 24236/ 3220021324 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V0341O-US/ Túi 100% Cotton, nhãn hiệu VERA BRADLEY 24236/ 3220023281 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V03633-US/ Túi xách 100% Polyester, Nhãn hiệu VERA BRADLEY 25245/ 3220021305 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V03813/ Túi 100% Polyester Fabric, nhãn hiệu VERA DRADLEY 25231/ 3220022938 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V03818-US/ Túi 100% Polyester Fabric, nhan hieu VERA BRADLEY 25231/ 3220021590 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V03826-US/ Túi 100% Polyester, Nhãn hiệu VERA BRADLEY 25182/ 3220021329 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V03844/ Túi 25181 100% Polyester, Nhãn hiệu VERA BRADLEY/ 3220021328 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V0419B-US/ Túi xách 25959 100% Cotton Fabric, Nhãn hiệu VERA BRADLEY/ 3220022382 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V0419C-US/ Túi xách 25959 100% Cotton Fabric, Nhãn hiệu VERA BRADLEY/ 3220022381 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V04207/ Túi xách 100% Cotton Fabric, Nhãn hiệu VERA BRADLEY 25961/ 3220022933 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V0420B/ Túi xách 100% Cotton Fabric, nhan hieu VERA BRADLEY 25961/ 3220022384 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V0420C-US/ Túi xách 25961 100% Cotton Fabric, Nhãn hiệu VERA BRADLEY/ 3220022383 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V0421B-US/ Túi xách 25964 100% Cotton Fabric, Nhãn hiệu VERA BRADLEY/ 3220022594 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V0421C-US/ Túi xách 25964 100% Cotton Fabric, Nhãn hiệu VERA BRADLEY/ 3220022595 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V0435K-US/ Túi đựng điện thoại bằng vải 15018 100% Cotton Fabric, Nhãn hiệu VERA BRADLEY/ 3220022440 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V0435L-US/ Túi đựng điện thoại bằng vải 15018 100% Cotton Fabric, Nhãn hiệu VERA BRADLEY/ 3220022439 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V0435N-US/ Túi đựng điện thoại bằng vải 15018 100% Cotton Fabric, Nhãn hiệu VERA BRADLEY/ 3220021546 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V04454-US/ Túi xách 100% Polyester, nhãn hiệu VERA BRADLEY 26099/ 3220021367 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V04464-US/ Túi xách 100% Polyester, nhãn hiệu VERA BRADLEY 25552/ 3220021365 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V04514/ Túi 25227 100% Polyester, Nhãn hiệu VERA BRADLEY/ 3220021330 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V04523-US/ Túi 100% Polyester, Nhãn hiệu VERA BRADLEY 25234/ 3220021332 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V04622-US/ Túi xách 26070 100% Cotton Fabric, Nhãn hiệu VERA BRADLEY/ 3220022954 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V04622-US/ Túi xách 26070 100% Cotton Fabric, Nhãn hiệu VERA BRADLEY/ 3220022959 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V04622-US/ Túi xách 26070 100% Cotton Fabric, Nhãn hiệu VERA BRADLEY/ 3220022966 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V04703-US/ Túi xách 26071 100% Cotton Fabric, Nhãn hiệu VERA BRADLEY/ 3220022967 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V0476L-US/ Túi xách 24378 100% Polyester Fabric, Nhãn hiệu VERA BRADLEY/ 3220023026 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V0476M-US/ Túi xách 24378 100% Polyester Fabric, Nhãn hiệu VERA BRADLEY/ 3220021555 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V04944/ Túi 100% Polyester Fabric, nhãn hiệu VERA DRADLEY 26169/ 3220022949 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V05091/ Túi 100% Polyester, Nhãn hiệu VERA BRADLEY 26160/ 3220022946 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V05094/ Túi 100% Polyester, Nhãn hiệu VERA BRADLEY 26160/ 3220022947 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V05095-US/ túi 100% Polyester, Nhãn hiệu VERA BRADLEY 26160/ 3220021333 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V05149-US/ Túi 100% Polyester, nhãn hiệu VERA BRADLEY 26436/ 3220021344 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V05152/ Túi 100% Coton, nhãn hiệu VERA DRADLEY 26157/ 3220022944 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V05154/ Túi 100% Coton, nhãn hiệu VERA DRADLEY 26157/ 3220022945 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V05156/ Túi 100% Coton, nhãn hiệu VERA DRADLEY 26157/ 3220022941 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V0515A/ Túi 100% Cotton, nhãn hiệu VERA DRADLEY 26157/ 3220022939 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V0515B-MAU/ TÚI 100% Cotton, nhãn hiệu VERA BRADLEY 26157/ 3220021340 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V0515C-US/ Túi 100% Cotton, Nhãn hiệu VERA BRADLEY 26157/ 3220021339 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V0515F-US/ Túi 100% Cotton, nhãn hiệu VERA DRADLEY 26157/ 3220022940 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V05228-MAU/ TÚI 100% Polyester, Nhãn hiệu VERA BRADLEY 26836/ 3220021335 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V05311/ Túi 100% Polyester, Nhãn hiệu VERA BRADLEY 26353/ 3220023003 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V05484/ Túi xách 26722 100% Polyester, nhãn hiệu VERA BRADLEY/ 3220021351 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V05494-US/ túi 100% Polyester, nhãn hiệu VERA BRADLEY 26671/ 3220021350 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V05508-MAU/ TÚI 100% Cotton, nhãn hiệu VERA BRADLEY 26657/ 3220021348 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V05509-US/ túi 100% Cotton, nhãn hiệu VERA BRADLEY 26657/ 3220021347 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V05534/ Túi xách 26724 100% Polyester, nhãn hiệu VERA BRADLEY/ 3220021354 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V05554-MAU/ TÚI 100% Polyester, nhãn hiệu VERA BRADLEY 26136/ 3220021371 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V0557C-US/ Túi 26820 100% Polyester Fabric, Nhãn hiệu VERA BRADLEY/ 3220021402 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V05811-MAU/ TÚI 100% Polyester, nhãn hiệu VERA BRADLEY 27397/ 3220021370 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V05821-MAU/ TÚI 100% Polyester, nhãn hiệu VERA BRADLEY 27396/ 3220021369 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V05831-US/ Túi 100% Polyester, nhãn hiệu VERA BRADLEY 27232/ 3220021372 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V05832-US/ Túi 100% Polyester, nhãn hiệu VERA BRADLEY 27232/ 3220021373 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V05833-US/ Túi 100% Polyester, nhãn hiệu VERA BRADLEY 27232/ 3220021374 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V05834-US/ Túi 100% Polyester, nhãn hiệu VERA BRADLEY 27232/ 3220021375 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V05841-US/ Túi 100% Polyester, nhãn hiệu VERA BRADLEY 27234/ 3220021377 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V05842-US/ Túi 100% Polyester, nhãn hiệu VERA BRADLEY 27234/ 3220021376 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V05843-US/ Túi 100% Polyester, nhãn hiệu VERA BRADLEY 27234/ 3220021378 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V05844-US/ Túi 100% Polyester, nhãn hiệu VERA BRADLEY 27234/ 3220021379 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V05901-MAU/ TÚI 100% Polyester, nhãn hiệu VERA BRADLEY 27042/ 3220021360 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V05911-MAU/ TÚI 100% PU Leather, Nhãn hiệu VERA BRADLEYr 26799/ 3220021541 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V05952-US/ Túi xách 27129 100% Polyester Fabric, Nhãn hiệu VERA BRADLEY/ 3220021603 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V05953-US/ Túi xách 27129 100% Polyester Fabric, Nhãn hiệu VERA BRADLEY/ 3220021604 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V05954-US/ Túi xách 27129 100% Polyester Fabric, Nhãn hiệu VERA BRADLEY/ 3220021605 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V06111-US/ Túi xách 27713 100% Cotton Fabric, Nhãn hiệu VERA BRADLEY/ 3220022972 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V06121-US/ Túi xách 27712 100% Cotton Fabric, Nhãn hiệu VERA BRADLEY/ 3220022961 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V06121-US/ Túi xách 27712 100% Cotton Fabric, Nhãn hiệu VERA BRADLEY/ 3220022962 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V06121-US/ Túi xách 27712 100% Cotton Fabric, Nhãn hiệu VERA BRADLEY/ 3220022971 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V06131/ Túi 100% Coton Fabric, Nhãn hiệu VERA BRADLEY 27669/ 3220023155 (xk)
- Mã HS 42022200: P31VZ015U/ Túi xách 100% Cotton Fabric, nhãn hiệu VERA DRADLEY 14540/ 3220022986 (xk)
- Mã HS 42022200: P31VZ0670-MAU/ TÚI 100% Cotton, Nhãn hiệu VERA BRADLEY 15822/ 3220021403 (xk)
- Mã HS 42022200: P31VZ067Y-MAU/ TÚI 100% Cotton (Nhãn Hiệu VERA BRADLEY) 15822/ 3220023002 (xk)
- Mã HS 42022200: P31VZ2593-US/ Túi Xách 24375 100% Cotton Fabric, Nhãn hiệu VERA BRADLEY/ 3220023018 (xk)
- Mã HS 42022200: P31VZ2594-US/ Túi Xách 24375 100% Cotton Fabric, Nhãn hiệu VERA BRADLEY/ 3220023019 (xk)
- Mã HS 42022200: P31VZ2595-US/ Túi Xách 24375 100% Cotton Fabric, Nhãn hiệu VERA BRADLEY/ 3220021553 (xk)
- Mã HS 42022200: P31VZ2671-US/ Túi xách 100% Cotton, nhãn hiệu VERA DRADLEY 22742/ 3220022936 (xk)
- Mã HS 42022200: Packable Duffle/ Túi xách bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: Packable Tote/ Túi xách bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: PEPPER/ Túi xách bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Parkland) (xk)
- Mã HS 42022200: PILOT 13/ Túi xách bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Parkland) (xk)
- Mã HS 42022200: PILOT 15/ Túi xách bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Parkland) (xk)
- Mã HS 42022200: PM2005.3/ Túi du lịch làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(077308 03) (xk)
- Mã HS 42022200: Pop Quiz Lunch Box/ Túi xách bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: PPPO-610-00/ túi đựng núm vú in hình da báo, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: PUMA No.1 Logo Portable/ TÚI (Vải chính Polyester) (xk)
- Mã HS 42022200: PUMA Plus Backpack II/ BA LÔ(Vải chính Polyester) (xk)
- Mã HS 42022200: PUMA Plus Portable II/ TÚI (Vải chính Polyester) (xk)
- Mã HS 42022200: Puma Waistbag X Pride/ TÚI ĐEO BỤNG(Vải chính Polyester) (xk)
- Mã HS 42022200: PUNCH 728/ Túi xách vải hiệu Bree (35cm x 18cm x10cm) (xk)
- Mã HS 42022200: PUNCH61AT6/ Túi xách vải hiệu BREE (26cm x 24cm x 6cm) (xk)
- Mã HS 42022200: PUNCH702AT6/ Túi xách vải hiệu BREE (37cm x29cm x11cm) (xk)
- Mã HS 42022200: PURSER BLEND/ Túi xách vải hiệu Jackwolfskin (16cm x 23cm x 4cm) (xk)
- Mã HS 42022200: PURSER/ Túi vải hiệu Jackwolfskin (16cm x 23cm x 4cm) (xk)
- Mã HS 42022200: PW5BC20Z011/ Ba lô vải, hiệu PROSPECS,100% polyeste, kích thước 33.5*19*8.5 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: PW5BC20Z012/ Ba lô vải, hiệu PROSPECS,100% polyeste, kích thước 33.5*19*8.5 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: PW5BC20Z021/ Túi xách vải, hiệu PROSPECS,100% polyeste, kích thước 21*26*6 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: PW5BC20Z022/ Túi xách vải, hiệu PROSPECS,100% polyeste, kích thước 21*26*6 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: PW5BP20Z021/ Ba lô vải, hiệu PROSPECS,100% polyeste, kích thước 41*33*15 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: PW5BP20Z022/ Ba lô vải, hiệu PROSPECS,100% polyeste, kích thước 41*33*15 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: PWRU7480/ Túi đeo vải nhãn hiệu Kate Spade (xk)
- Mã HS 42022200: PWRU7598/ Túi đeo vải nhãn hiệu Kate Spade (xk)
- Mã HS 42022200: PXRUA715/ Túi đeo vải nhãn hiệu Kate Spade (xk)
- Mã HS 42022200: QG773805/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS.. Kích thước L X W X H (cm):35X11.5X17 (xk)
- Mã HS 42022200: QG773824/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước L X W X H (cm):40.5X12.5X29 (xk)
- Mã HS 42022200: QG773869/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS.. Kích thước L X W X H (cm):26.5X5.5X17.5 (xk)
- Mã HS 42022200: Quilted Fifteen/ Túi đeo bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: Quilted Grade Mini/ Túi đeo bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: QY773805/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước L X W X H (cm):35X11.5X17 (xk)
- Mã HS 42022200: QY773869/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước L X W X H (cm): 26.5X5.5X17.5 (xk)
- Mã HS 42022200: R02A1014 [VM0030250]/ Túi xách bằng vải hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022200: R02D5J14/ Túi xách bằng vật liệu dệt nhãn hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022200: R02DSJ14/ Túi xách bằng vật liệu dệt nhãn hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022200: R02EII82/ Túi đeo bằng vật liệu dệt nhãn hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022200: R02EQI82/ Túi đeo bằng vật liệu dệt nhãn hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022200: R02EQI83/ Túi đeo bằng vật liệu dệt nhãn hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022200: R02EZI82/ Túi đeo bằng vật liệu dệt nhãn hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022200: R02LNH43 [VM0030260-LC0]/ Túi xách bằng vải hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022200: R02LS948 [VM0029703-BC0]/ Túi xách bằng vải hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022200: R02RNH44 [VM0030260-GC0]/ Túi xách bằng vải hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022200: R02ZSJ19 [VM0029703-CC0]/ Túi xách bằng vải hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022200: R04AQL45/ Túi xách (33 x 27 x 11)cm- Túi xách 100% PU. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: R04EQL43/ Túi xách (19 x 15 x 8)cm- Túi xách 100% PU. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: R04HDJ62/ Túi xách (7.5 x 3.5 x 7.5)cm- Túi xách 100% PVC. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: R04HDJ63/ Túi xách (9 X 2.75 X 5.25)cm- Túi xách 100% PVC. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: R04HDJ63/ Túi xách (9 X 2.75 X 5.25)cm-Túi xách 100% PU. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: R04HDL10/ Túi xách (9.75 X 4.5 X 9.75)cm- Túi xách 100% PVC. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: R04HIJ62/ Túi xách (7.5 x 3.5 x 7.5)cm- Túi xách 100% PU. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: R04HIJ62/ Túi xách (7.5 x 3.5 x 7.5)cm-Bằng da bò. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: R04HIJ62/ Túi xách (7.5 x 3.5 x 7.5)cm-Túi xách 100% PU. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: R04HIJ63/ Túi xách (9 X 2.75 X 5.25)cm- Túi xách 100% PU. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: R04HIJ63/ Túi xách (9 X 2.75 X 5.25)cm-Bằng da bò. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: R04HIJ63/ Túi xách (9 X 2.75 X 5.25)cm-Túi xách 100% PU. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: R04HIL10/ Túi xách (9.75 X 4.5 X 9.75)cm- Túi xách 100% PU. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: R04HIL10/ Túi xách (9.75 X 4.5 X 9.75)cm-Bằng da bò. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: R04HIL10/ Túi xách (9.75 X 4.5 X 9.75)cm-Túi xách 100% PU. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: R04HQJ62/ Túi xách (7.5 x 3.5 x 7.5)cm- Túi xách 100% PU. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: R04HQJ63/ Túi xách (9 X 2.75 X 5.25)cm- Túi xách 100% PU. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: R04HQL10/ Túi xách (9.75 X 4.5 X 9.75)cm- Túi xách 100% PU. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: R04KQL44/ Ba lô (23 x 28 x 13)cm- Ba lô 100% PU. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: REMY LB/ Túi xách bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Parkland) (xk)
- Mã HS 42022200: RODEO/ Túi xách bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Parkland) (xk)
- Mã HS 42022200: S0322IBG80/ Túi xách vải, hiệu DESCENTE,100% polyeste, kích thước 14*21*7 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: S0322IBG81/ Túi xách vải, hiệu DESCENTE,100% polyeste, kích thước 43*27*19 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: S0322IBG82-BLK/ Túi xách vải, hiệu DESCENTE,100% polyeste, kích thước 45*40*15 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: S0322IBG82-GRY/ Túi xách vải, hiệu DESCENTE,100% polyeste, kích thước 45*40*15 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: S0322IBP70/ Ba lô vải, hiệu DESCENTE,100% polyeste, kích thước 23*20*8 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: S0322YBP90/ Ba lô vải, hiệu DESCENTE,100% polyeste, kích thước 36*27.5*13 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: S0323HBG79/ Túi xách vải, hiệu DESCENTE,100% polyeste, kích thước 30*45*14 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: S0323HBP72-BLK/ Ba lô vải, hiệu DESCENTE,100% polyeste, kích thước 52*31*16 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: S0323HBP72-GRY/ Ba lô vải, hiệu DESCENTE,100% polyeste, kích thước 52*31*16 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: S201CSPUB19-1/15/ Túi đeo chéo (xk)
- Mã HS 42022200: S20C02012U-1/15/ Túi xách đeo chéo (xk)
- Mã HS 42022200: Santa Cruz Long Tote/ Túi xách bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: Santa Cruz Seventeen/ Túi đeo bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: SB787006/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 27X10X20.5 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: SB787007/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 33.5X11.5X26 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: SB787021/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 24X9X16 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: SB787023/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 36.5X8X28.5 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: SB787076/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 20X7X15.6 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: SB787305/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 26.5X11.5X22.5 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: SB787307/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 32.5X12.5X24 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: SB787321/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 23.5X6X16.5 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: SB787323/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 30.5X11.5X 28 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: SD-FB10AG/ Túi đựng bình nước (xk)
- Mã HS 42022200: SD-FB10AJ/ Túi đựng bình nước (xk)
- Mã HS 42022200: SD-FB10HG/ Túi đựng bình nước (xk)
- Mã HS 42022200: SD-FB15AJ/ Túi đựng bình nước (xk)
- Mã HS 42022200: SD-FB15HG/ Túi đựng bình nước (xk)
- Mã HS 42022200: Seventeen/ Túi đeo bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: SF787414/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 25x8.5x16.5 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: SF787421/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 22X8X14 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: SG773705/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS.. Kích thước L X W X H (cm):23X13X18 (xk)
- Mã HS 42022200: SG773706/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS.. Kích thước L X W X H (cm):30X12X21.5 (xk)
- Mã HS 42022200: SG773707/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước L X W X H (cm): 35X13X27 (xk)
- Mã HS 42022200: SG773769/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS.. Kích thước L X W X H (cm):21X7X14 (xk)
- Mã HS 42022200: SG774606/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước L X W X H (cm): 27X12X21.5, hàng mới100%. (xk)
- Mã HS 42022200: SG774610/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 34X12.5X24.5, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 42022200: SG774620/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước L X W X H (cm): 27.5X8X16, hàng mới100%. (xk)
- Mã HS 42022200: SG774622/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước L X W X H (cm): 34X14X24, hàng mới100%. (xk)
- Mã HS 42022200: SG787006/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 27X10X20.5 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: SG787007/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 33.5X11.5X26 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: SG787021/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 24X9X16, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: SG787023/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 36.5X8X28.5, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: SG787076/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 20X7X15.6, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: SG787305/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 26.5X11.5X22.5hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: SG787307/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 32.5X12.5X24 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: SG787321/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 23.5X6X16.5 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: SG787323/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 30.5X15.5X28 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: SG787405/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 26X15.5X16.5, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: SG787409/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 35X14X25 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: SG787414/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 25X8.5X16.5, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: SG787421/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 22X8X14, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: SG787423/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 39X11X28hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: SG787432/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 22X9X27, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: SHERPA FLEECE SHOULDER POUCH/ TÚI#VAI WOOL (xk)
- Mã HS 42022200: SM787305/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 26.5X11.5X22.5 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: SM787307/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 32.5X12.5X24 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: SM787321/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 23.5X6X16.5 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: SM787323/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 30.5X15.5X28 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: SM787405/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 26X15.5X16.5, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: SM787409/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 35X14X25 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: SM787414/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 25X8.5X16.5, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: SM787421/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 22X8X14, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: SM787423/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 39X11X28 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: SM787432/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 22X9X27, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: SN-12100/ Túi xách mặt ngoài bằng vật liệu dệt, Vải chính 100% POLYESTER PU 60/62" (xk)
- Mã HS 42022200: SN-12103/ Túi xách mặt ngoài bằng vật liệu dệt, Vải chính 100% POLYESTER PU 60/62" (xk)
- Mã HS 42022200: SN-12163/ Túi xách mặt ngoài bằng vật liệu dệt, Vải chính 100% POLYESTER PU 60/62" (xk)
- Mã HS 42022200: SO789423/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 39.5X15X31 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: SP0006/ Túi đeo 20-22881 (Mặt ngoài bằng Vật liệu dệt) hiệu Vera Bradley (xk)
- Mã HS 42022200: SP0007/ Túi xách 20-25002 (Mặt ngoài bằng Vật liệu dệt) hiệu Vera Bradley (xk)
- Mã HS 42022200: SP0008/ Túi xách 20-25003 (Mặt ngoài bằng Vật liệu dệt) hiệu Vera Bradley (xk)
- Mã HS 42022200: SP0013/ Túi xách 20-24856 (Mặt ngoài bằng Vật liệu dệt) hiệu Vera Bradley (xk)
- Mã HS 42022200: SP0018/ Túi xách 20-15785 (Mặt ngoài bằng Vật liệu dệt) hiệu Vera Bradley (xk)
- Mã HS 42022200: SP0019/ Túi xách 20-15787 (Mặt ngoài bằng Vật liệu dệt) hiệu Vera Bradley (xk)
- Mã HS 42022200: SP0020/ Túi xách 20-24806 (Mặt ngoài bằng Vật liệu dệt) hiệu Vera Bradley (xk)
- Mã HS 42022200: SP0021/ Túi đeo 20-26163 (Mặt ngoài bằng Vật liệu dệt) hiệu Vera Bradley (xk)
- Mã HS 42022200: SP0023/ Túi xách 20-15223 (Mặt ngoài bằng Vật liệu dệt) hiệu Vera Bradley (xk)
- Mã HS 42022200: SP0033/ Túi đeo 20-26161 (Mặt ngoài bằng Vật liệu dệt) hiệu Vera Bradley (xk)
- Mã HS 42022200: SP0035/ Túi đeo 20-26687 (Mặt ngoài bằng Vật liệu dệt) hiệu Vera Bradley (xk)
- Mã HS 42022200: SP0039/ Túi xách 20-24776 (Mặt ngoài bằng Vật liệu dệt) hiệu Vera Bradley (xk)
- Mã HS 42022200: SP0042/ Túi xách 20-26337 (Mặt ngoài bằng Vật liệu dệt) hiệu Vera Bradley (xk)
- Mã HS 42022200: SP0117/ Túi xách 20-26720 (Mặt ngoài bằng Vật liệu dệt) hiệu Vera Bradley (xk)
- Mã HS 42022200: SP0120/ Túi xách 20-27037 (Mặt ngoài bằng Vật liệu dệt) hiệu Vera Bradley (xk)
- Mã HS 42022200: SP0168/ Túi xách 20-26006 (Mặt ngoài bằng Vật liệu dệt) hiệu Vera Bradley (xk)
- Mã HS 42022200: SP0172/ Túi xách 20-26106 (Mặt ngoài bằng Vật liệu dệt) hiệu Vera Bradley (xk)
- Mã HS 42022200: SP0186/ Túi xách 20-TM0063 (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) hiệu Tommy Hilfiger (xk)
- Mã HS 42022200: SP0187/ Túi Đeo 20-TM0065 (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) hiệu Tommy Hilfiger (xk)
- Mã HS 42022200: SP0189/ Túi Đeo 20-TM0172 (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) hiệu Tommy Hilfiger (xk)
- Mã HS 42022200: SP0191/ Túi xách 20-TM0175 (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) hiệu Tommy Hilfiger (xk)
- Mã HS 42022200: SP0192/ Túi Đeo 20-TM0178 (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) hiệu Tommy Hilfiger (xk)
- Mã HS 42022200: SP0195/ Túi Đeo 20-TM0191 (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) hiệu Tommy Hilfiger (xk)
- Mã HS 42022200: SP0197/ Túi đeo 20-24430 (Mặt ngoài bằng Vật liệu dệt) hiệu Vera Bradley (xk)
- Mã HS 42022200: SP0198/ Túi xách 20-24426 (Mặt ngoài bằng Vật liệu dệt) hiệu Vera Bradley (xk)
- Mã HS 42022200: SP0199/ Túi đeo 20-15820 (Mặt ngoài bằng Vật liệu dệt) hiệu Vera Bradley (xk)
- Mã HS 42022200: SP0200/ Túi đeo 20-14414 (Mặt ngoài bằng Vật liệu dệt) hiệu Vera Bradley (xk)
- Mã HS 42022200: SP0204/ 20-MFA0012 Túi đeo (Vật liệu dệt) (xk)
- Mã HS 42022200: SP0205/ 20-MFA0015 Túi đựng đồ trang điểm (Vật liệu dệt) (xk)
- Mã HS 42022200: SP0206/ 20-MFA0028 Túi đựng đồ trang điểm (vật liệu dệt) (xk)
- Mã HS 42022200: SP0210/ Túi đeo 20-21672 (Mặt ngoài bằng Vật liệu dệt) hiệu Vera Bradley (xk)
- Mã HS 42022200: SP0211/ Túi xách 20-15038 (Mặt ngoài bằng Vật liệu dệt) hiệu Vera Bradley (xk)
- Mã HS 42022200: SP0213/ Túi xách 20-15829 (Mặt ngoài bằng Vật liệu dệt) hiệu Vera Bradley (xk)
- Mã HS 42022200: SP0214/ Túi xách 20-23167 (Mặt ngoài bằng Vật liệu dệt) hiệu Vera Bradley (xk)
- Mã HS 42022200: SP0320/ Túi xách tay có mặt ngoài bằng vật liệu dệt (vải) METRO CONVERTIBLE, kích thước: 20.32 x 27.94 x 12.07 cm, nhãn hiệu LeSportsac, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: SP0531/ Túi xách tay có mặt ngoài bằng vật liệu dệt (vải) 3 ZIP VOYAGER, kích thước: 41.91 x 34.29 x 15.88 cm, nhãn hiệu Lesportsac, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: SP0863/ Túi xách tay có mặt ngoài bằng vật liệu dệt (vải) DELUXE EVERYDAY BAG, kích thước: 24.77x35.56x12.7 cm, nhãn hiệu LeSportsac, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: SP0864/ Túi xách tay có mặt ngoài bằng vật liệu dệt (vải) DELUXE MED WEEKENDER, kích thước: 29.21x39.37x19.69 cm, nhãn hiệu LeSportsac, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: SP0865/ Túi xách tay có mặt ngoài bằng vật liệu dệt (vải) QUINN SHOULDER BAG, kích thước: 18.42x27.94x5.08 cm, nhãn hiệu LeSportsac, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: SP0866/ Túi xách tay có mặt ngoài bằng vật liệu dệt (vải) CLASSIC HOBO, kích thước: 22.86x30.48x13.34 cm, nhãn hiệu LeSportsac, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: SP1851/ Túi đeo: Tasch Pouch 1 L (xk)
- Mã HS 42022200: SP1852/ Túi đeo: Tasch Pouch 2 L (xk)
- Mã HS 42022200: SP1859/ Túi đeo: Shoulder Bag Square 4 L (xk)
- Mã HS 42022200: SP1860/ Túi đeo: Shoulder Bag Square 8 L (xk)
- Mã HS 42022200: SP1861/ Túi đeo: Shoulder Bag Round 4 L (xk)
- Mã HS 42022200: SP1862/ Túi đeo: Shoulder Bag Round 8 L (xk)
- Mã HS 42022200: SP1864/ Túi đeo: Tasch Pouch Melange 2 L (xk)
- Mã HS 42022200: SP1920/ Túi đeo Seon Pouch 2L (xk)
- Mã HS 42022200: SP1922/ Túi đeo: CONV SHOULDER BAG (xk)
- Mã HS 42022200: SP2160/ Túi đeo: M SHOULDER BAG (xk)
- Mã HS 42022200: SP2304/ Túi đeo: WOODLEAF (xk)
- Mã HS 42022200: SP3269/ Túi xách: THE ONE CNNCT (xk)
- Mã HS 42022200: SP3286/ Túi đeo: WKRU7038 (xk)
- Mã HS 42022200: SP3288/ Túi đeo: Tasch Pouch 3 L (xk)
- Mã HS 42022200: SP3336/ Túi xách: 4113 (xk)
- Mã HS 42022200: SP3341/ Túi đeo: F88035 (xk)
- Mã HS 42022200: SP5559/ Ba lô: S2015BA3407W, Nhãn hiệu "ADIDAS" (100% POLY) (xk)
- Mã HS 42022200: SP5748/ Túi đeo: EAI01A0S (NHÃN HIỆU: MUJI,100% POLY) (xk)
- Mã HS 42022200: SP5749/ Túi đeo: ECC01A0S (NHÃN HIỆU: MUJI,100% POLY) (xk)
- Mã HS 42022200: SP5750/ Túi đeo: ECC91A0S (NHÃN HIỆU: MUJI,100% POLY) (xk)
- Mã HS 42022200: SP5751/ Túi xách: ECH31A0S (NHÃN HIỆU: MUJI,100% POLY) (xk)
- Mã HS 42022200: SP5752/ Túi xách: ECH32A0S (NHÃN HIỆU: MUJI,100% POLY) (xk)
- Mã HS 42022200: SP5857/ Túi xách: F2015BA3104W, Nhãn hiệu "ADIDAS" (100% POLY) (xk)
- Mã HS 42022200: SP5858/ Túi xách: F2015BA3201W, Nhãn hiệu "ADIDAS" (100% POLY) (xk)
- Mã HS 42022200: SP5859/ Túi xách: F2015BA3303W, Nhãn hiệu "ADIDAS" (100% POLY) (xk)
- Mã HS 42022200: SP6489/ Túi đeo: F20AOBA212, Nhãn hiệu "ADIDAS" (100% POLY) (xk)
- Mã HS 42022200: SP6493/ Túi đeo: F20AOBA017, Nhãn hiệu "ADIDAS" (100% POLY) (xk)
- Mã HS 42022200: SP6506/ Túi đeo: F20AOBA503, Nhãn hiệu "ADIDAS" (100% POLY) (xk)
- Mã HS 42022200: SP6521/ Túi đeo: F20AOBA525, Nhãn hiệu "ADIDAS" (100% POLY) (xk)
- Mã HS 42022200: SP6536/ Túi đeo: F2015BA3302W, Nhãn hiệu "ADIDAS" (100% POLY) (xk)
- Mã HS 42022200: SP6731/ Túi đeo: F20AOBA113, Nhãn hiệu "ADIDAS" (100% POLY) (xk)
- Mã HS 42022200: SP6749/ Túi đeo: S20SMUAOSP007, Nhãn hiệu "ADIDAS" (100% POLY) (xk)
- Mã HS 42022200: SP6901/ Túi xách:KEATON 26-TTE-SMA / Nhãn hiệu RLA / 100% Nylon (xk)
- Mã HS 42022200: SP6979/ Túi xách: F203CSIUB21, Nhãn hiệu "ADIDAS" (100% POLY) (xk)
- Mã HS 42022200: SP6981/ Túi xách: F20AOBA309, Nhãn hiệu "ADIDAS" (100% POLY) (xk)
- Mã HS 42022200: SP7127/ Túi đeo: F2015BA3301W, Nhãn hiệu "ADIDAS" (100% POLY) (xk)
- Mã HS 42022200: SP7132/ Túi xách: RAU3007F20, Nhãn hiệu "ADIDAS" (100% POLY) (xk)
- Mã HS 42022200: SP7180/ Túi xách:PARSON 23-SHOULDER-MEDIUM / Nhãn hiệu RLA / 100% Vải Polyester (xk)
- Mã HS 42022200: SP7322/ Túi xách:FW20Y3HG23, Nhãn hiệu "ADIDAS" (100% POLY) (xk)
- Mã HS 42022200: SP7382/ Túi xách:LW9CU1S Define Duffel ' NHÃN HIỆU LLM ' 80% NYLON,20% POLY (xk)
- Mã HS 42022200: SP7382/ Tỳi xỏch:LW9CU1S Define Duffel ' NHÃN HIỆU LLM ' 100% NYLON (xk)
- Mã HS 42022200: SP7383/ Túi xách:LW9CZIS Define Duffel ' NHÃN HIỆU LLM ' 80% NYLON,20% POLY (xk)
- Mã HS 42022200: SP7383/ Tỳi xỏch:LW9CZIS Define Duffel ' NHÃN HIỆU LLM ' 100% NYLON (xk)
- Mã HS 42022200: SP7462/ Túi xách:LM9AE7S Command The Day Duffel ' NHÃN HIỆU LLM ' 100% NYLON (xk)
- Mã HS 42022200: SP779/ Túi xách vải phối da bò (2299IMQ21)- nhãn hiệu COACH (xk)
- Mã HS 42022200: SP782/ Túi xách vải phối da bò (2299IMR29)- nhãn hiệu COACH (xk)
- Mã HS 42022200: SP791/ Túi xách vải phối da bò (2635SVR1V)- nhãn hiệu COACH (xk)
- Mã HS 42022200: SP803/ Túi xách vải phối da bò (2635IMQZV)- nhãn hiệu COACH (xk)
- Mã HS 42022200: SP804/ Túi xách vải phối da bò (2635IMR1U)- nhãn hiệu COACH (xk)
- Mã HS 42022200: SP805/ Túi xách vải phối da bò (2635IMR2P)- nhãn hiệu COACH (xk)
- Mã HS 42022200: SPN-Citizen/ TÚI ĐEO VAI- Handbag/Crossbody (xk)
- Mã HS 42022200: SPN-Faith 2.0/ TÚI ĐEO VAI- Handbag/Crossbody (xk)
- Mã HS 42022200: SPN-Paige/ TÚI ĐEO CHÉO- Wristlet/Crossbody (xk)
- Mã HS 42022200: SPN-Rebel/ TÚI ĐEO VAI- Handbag/Crossbody (xk)
- Mã HS 42022200: SPN-Tempest/ BA LÔ- Backpack/Tote (xk)
- Mã HS 42022200: Sprout Change Mat/ Túi xách bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: SR787405/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 26X15.5X16.5, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: SR787409/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 35X14X25 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: SR787414/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 25X8.5X16.5, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: SR787421/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 22X8X14, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: SR787423/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước39x11x28 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: SR787432/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 22X9X27, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: SR789423/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 39.5X15X31 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: SS718621/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước L X W X H (cm):28X6X17 (xk)
- Mã HS 42022200: SS718622/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước L X W X H (cm):34X14X24 (xk)
- Mã HS 42022200: STEFFY_CATHERINE DRIP PRINT_MICRO MINI CROSBODY/ Túi đeo bằng vật liệu dệt nhãn hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022200: STEFFY_CATHERINE DRIP PRINT_NS ZIP AROUND CROSBODY/ Túi đeo bằng vật liệu dệt nhãn hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022200: Strand Sprout/ Túi xách bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: Strand/ Túi xách bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: Sutton Carryall/ Túi xách bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: Sutton Mid-Volume/ Túi xách bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: Sutton Mini/ Túi đeo bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: Sutton/ Túi xách bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: SY2003065/ TÚI PP DỆT DÙNG TRONG SIÊU THỊ (xk)
- Mã HS 42022200: TA1750-04-006-08/ TÚI ĐEO CHÉO ĐỰNG GIẤY TỜ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42022200: TAG/ Túi xách bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Parkland) (xk)
- Mã HS 42022200: Tech Novel/ Túi xách bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: THCAL292/ Túi hộp PP- 45*58*78cm, 2200gr/c- Không có nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022200: THCAL292/ Túi hộp PP- 45*58*78cm, 2200gr/c- Không có nhãn hiệu, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: THCAL293/ Túi hộp PP- 42.5*36.5*26.5cm, 1224gr/c- Không có nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022200: THOSB2951/ Túi hộp PP- 37*28*26cm, 639.2 gr/c- Không có nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022200: Tour Medium/ Túi đeo bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: Tour Small/ Túi đeo bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: TP0241/ Túi xách/TV152ABB219 mặt ngoài bằng vải nylon, kích thước 42x32cm (xk)
- Mã HS 42022200: TP0585/ Túi xách/TV152ABB078 mặt ngoài bằng vải nylon, kích thước 42x31cm (xk)
- Mã HS 42022200: TP0586/ Túi xách/TV152ABB098 mặt ngoài bằng vải nylon, kích thước 42x31cm (xk)
- Mã HS 42022200: TP0591/ Túi xách/TV152ABB028 mặt ngoài bằng vải nylon, kích thước 41x33cm (xk)
- Mã HS 42022200: TP0592/ Túi xách/TV152ABB048 mặt ngoài bằng vải nylon, kích thước 41x31cm (xk)
- Mã HS 42022200: TP0593/ Túi xách/TV152ABB038 mặt ngoài bằng vải nylon, kích thước 40x33cm (xk)
- Mã HS 42022200: TP0594/ Túi xách/TV152ABB129 mặt ngoài bằng vải nylon, kích thước 40x29cm (xk)
- Mã HS 42022200: TP0743/ Túi xách/7280(5737K)/GMS-0510 mặt ngoài bằng vải nylon, kích thước 28x18cm (xk)
- Mã HS 42022200: TP0749/ Túi xách/7095(4278C)/GMS-0516 mặt ngoài bằng vải polyester, kích thước 34x27cm (xk)
- Mã HS 42022200: TP0750/ Túi xách/7096(4279C)/GMS-0517 mặt ngoài bằng vải polyester, kích thước29x35cm (xk)
- Mã HS 42022200: TP1048/CN-GC09/ BA LÔ STYLE#RMSM-2028 NHÃN HIỆU MIZUNO VẢI GIẢ DA (xk)
- Mã HS 42022200: Travel Organizers/ Túi xách bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: Travel Pouches/ Túi đeo bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: Travel Tote/ Túi xách bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: TSDLQM-T442414/ VA20-005 #18986 Túi sách vải da lộn quai mây màu thêu xù mẫu hoa và nụ cỡ 44 X 24 X 14 cm, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: TSDL-T453615/ VA20-007 #18988 Túi sách vải da lộn màu thêu xù mẫu vòng tròn cỡ 45 X 36 X 15 cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: TSDLTT-T443615/ VA20-008 #18989 Túi sách vải da lộn màu thêu xù mẫu hoa và lá cỡ 44 X 36 X 15 cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: TÚI BẰNG VẢI (xk)
- Mã HS 42022200: Túi bút iapd mini bằng vải dệt polyester (không nhãn hiệu)/Pouch (xk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo chéo mini bằng vải cotton EMMA, mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo chéo mini bằng vải cotton NORA, mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: Túi đựng bài nhạc, kích thước: 33x24 cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: Túi đựng hàng bằng vải không dệt (30x36x17) cm (xk)
- Mã HS 42022200: Túi đựng hàng PP shopping bag- Green (Medium size) (xk)
- Mã HS 42022200: Túi đựng sách hướng dẫn sử dụng, kích thước: 40 x26 cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: Túi iapd (l)bằng vải dệt polyester (không nhãn hiệu)Faric poster (l) (xk)
- Mã HS 42022200: Túi iapd (s) bằng vải dệt polyester (không nhãn hiệu)Faric Faric poster (s) (xk)
- Mã HS 42022200: Túi iapd bằng vải dệt polyester (không nhãn hiệu)/ Cushion cover (xk)
- Mã HS 42022200: Túi iapd bằng vải dệt polyester (không nhãn hiệu)/ Ecobag (New type) (xk)
- Mã HS 42022200: Túi iapd bằng vải dệt polyester (không nhãn hiệu)/ Ecobag V2 (New type) (xk)
- Mã HS 42022200: Túi iapd bằng vải dệt polyester (không nhãn hiệu)/ Pocket ipad (one color) (xk)
- Mã HS 42022200: Túi iapd bằng vải dệt polyester (không nhãn hiệu)/IPAD BAG (xk)
- Mã HS 42022200: Túi iapd mini bằng vải dệt polyester (không nhãn hiệu)/Coaster (xk)
- Mã HS 42022200: Túi iapd mini bằng vải dệt polyester (không nhãn hiệu)/IPAD MINI BAG (xk)
- Mã HS 42022200: Túi iapd mini bằng vải dệt polyester (không nhãn hiệu)/Quilting ipad (New pocket) (xk)
- Mã HS 42022200: Túi Macbook 11"bằng vải dệt polyester (không nhãn hiệu)/Back pocket mac 11/ korea fabric (xk)
- Mã HS 42022200: Túi Macbook 11"bằng vải dệt polyester (không nhãn hiệu)/MACBOOK BAG 11" (xk)
- Mã HS 42022200: Túi Macbook 11"bằng vải dệt polyester (không nhãn hiệu)/Quilting mac 11 (jelly bear) (xk)
- Mã HS 42022200: Túi Macbook 11"bằng vải dệt polyester (không nhãn hiệu)/Quilting mac 11 (New pocket) (xk)
- Mã HS 42022200: Túi Macbook 13"bằng vải dệt polyester (không nhãn hiệu)/MACBOOK BAG 13" (xk)
- Mã HS 42022200: Túi Macbook 13"bằng vải dệt polyester (không nhãn hiệu)/Pocket mac 13 (one color) (xk)
- Mã HS 42022200: Túi Macbook 13"bằng vải dệt polyester (không nhãn hiệu)/Quilting mac 13 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi Macbook 13"bằng vải dệt polyester (không nhãn hiệu)/Quilting mac 13 (jelly bear) (xk)
- Mã HS 42022200: Túi Macbook 15"bằng vải dệt polyester (không nhãn hiệu)/MACBOOK BAG 15" (xk)
- Mã HS 42022200: Túi Macbook 15"bằng vải dệt polyester (không nhãn hiệu)/Pocket mac 15 (one color) (xk)
- Mã HS 42022200: Túi Macbook 15"bằng vải dệt polyester (không nhãn hiệu)/Quilting mac 15 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi Macbook 15"bằng vải dệt polyester (không nhãn hiệu)/Quilting mac 15 (JELLY BEAR) (xk)
- Mã HS 42022200: Túi Macbook 15"bằng vải dệt polyester (không nhãn hiệu)/Quilting mac 15 (New pocket) (xk)
- Mã HS 42022200: Túi Macbook 17"bằng vải dệt polyester (không nhãn hiệu)/MACBOOK BAG 17" (xk)
- Mã HS 42022200: Túi Macbook 17"bằng vải dệt polyester (không nhãn hiệu)/Pocket mac 17 (one color) (xk)
- Mã HS 42022200: Túi nhỏ J-Z20-125 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi nhỏ J-Z20-128 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi nhỏ J-Z20-129 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi nhỏ J-Z20-136 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi nhỏ V-BG17-047 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi nhỏ V-Z19-094-01 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi nhỏ V-Z20-059 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi nhựa pp xách tay có in ALLAUCH. Size 440X200X400(MM), Đóng gói 100 Cái/Thùng, mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: Túi nhựa pp xách tay có in CABAS METRO LA MADELEINE V2. Size 450X220X400(MM), Đóng gói 100 Cái/Thùng, mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: Túi nhựa pp xách tay có in CHAMPS SUR MARN. Size 440X200X400(MM), Đóng gói 100 Cái/Thùng, mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: Túi nhựa pp xách tay có in CHARENTE MARITIME. Size 440X200X400(MM), Đóng gói 100 Cái/Thùng, mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: Túi nhựa pp xách tay có in CHENNEVIERES SUR MARNE. Size 440X200X400(MM), Đóng gói 100 Cái/Thùng, mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: Túi nhựa pp xách tay có in COARRAZE. Size 440X200X400(MM), Đóng gói 100 Cái/Thùng, mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: Túi nhựa pp xách tay có in COTE D'AZUR (PUGET SUR ARGENS). Size 440X200X400(MM), Đóng gói 100 Cái/Thùng, mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: Túi nhựa pp xách tay có in DEAUVILLE BLANC. Size 360X200X270(MM), Đóng gói 125 Cái/Thùng, mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: Túi nhựa pp xách tay có in DEAUVILLE BLEU REFLEX. Size 360X200X270(MM), Đóng gói 125 Cái/Thùng, mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: Túi nhựa pp xách tay có in DEAUVILLE BORDEAUX. Size 360X200X270(MM), Đóng gói 125 Cái/Thùng, mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: Túi nhựa pp xách tay có in DEAUVILLE GRIS. Size 360X200X270(MM), Đóng gói 125 Cái/Thùng, mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: Túi nhựa pp xách tay có in DEAUVILLE NOIR. Size 360X200X270(MM), Đóng gói 125 Cái/Thùng, mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: Túi nhựa pp xách tay có in DINAN. Size 440X200X400(MM), Đóng gói 100 Cái/Thùng, mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: Túi nhựa pp xách tay có in DIVES SUR MER. Size 440X200X400(MM), Đóng gói 100 Cái/Thùng, mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: Túi nhựa pp xách tay có in DOL DE BRETAGNE. Size 440X200X400(MM), Đóng gói 100 Cái/Thùng, mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: Túi nhựa pp xách tay có in ENTREPOT. Size 450X190X400(MM), Đóng gói 100 Cái/Thùng, mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: Túi nhựa pp xách tay có in ETRETAT BLANC SAC ISO. Size 360X150X380(MM), Đóng gói 50 Cái/Thùng, mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: Túi nhựa pp xách tay có in ETRETAT NOIR SAC ISO. Size 360X150X380(MM), Đóng gói 50 Cái/Thùng, mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: Túi nhựa pp xách tay có in HENNEBONT. Size 440X200X400(MM), Đóng gói 100 Cái/Thùng, mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: Túi nhựa pp xách tay có in HONFLEUR BLANC GLACIERE. Size 360X200X300(MM), Đóng gói 50 Cái/Thùng, mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: Túi nhựa pp xách tay có in HONFLEUR BORDEAUX GLACIERE. Size 360X200X300(MM), Đóng gói 50 Cái/Thùng, mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: Túi nhựa pp xách tay có in HONFLEUR NOIR GLACIERE. Size 360X200X300(MM), Đóng gói 50 Cái/Thùng, mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: Túi nhựa pp xách tay có in INTERMARCHE L ISLE JOURDAIN. Size 440X200X395(MM), Đóng gói 100 Cái/Thùng, mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: Túi nhựa pp xách tay có in LA TREMBLADE. Size 440X200X400(MM), Đóng gói 100 Cái/Thùng, mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: Túi nhựa pp xách tay có in MARSEILLE. Size 440X200X400(MM), Đóng gói 100 Cái/Thùng, mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: Túi nhựa pp xách tay có in MEZIDON VALLEE D AUGE. Size 440X200X400(MM), Đóng gói 100 Cái/Thùng, mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: Túi nhựa pp xách tay có in MONACO. Size 350X200X350(MM), Đóng gói 100 Cái/Thùng, mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: Túi nhựa pp xách tay có in NICE. Size 440X200X400(MM), Đóng gói 100 Cái/Thùng, mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: Túi nhựa pp xách tay có in NOIRMOUTIER. Size 440X200X400(MM), Đóng gói 100 Cái/Thùng, mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: Túi nhựa pp xách tay có in NOUVELLE AQUITAINE. Size 440X200X400(MM), Đóng gói 100 Cái/Thùng, mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: Túi nhựa pp xách tay có in ORANGE & KIWI. Size 340X170X640(MM), Đóng gói 15 Cái/Thùng, mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: Túi nhựa pp xách tay có in RENTREE DES CLASSES. Size 440X200X400(MM), Đóng gói 100 Cái/Thùng, mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: Túi nhựa pp xách tay có in SAUMUR. Size 440X200X400(MM), Đóng gói 100 Cái/Thùng, mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: Túi nhựa pp xách tay có in TOULON. Size 440X200X400(MM), Đóng gói 100 Cái/Thùng, mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: Túi nhựa pp xách tay có in TREGUIER. Size 440X200X400(MM), Đóng gói 100 Cái/Thùng, mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: Túi nhựa pp xách tay có in VANNES. Size 440X200X400(MM), Đóng gói 100 Cái/Thùng, mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: Túi ống nước cứu hỏa FS1, chất liệu polyester (hàng mẫu không có nhãn hiệu) (xk)
- Mã HS 42022200: Túi ống nước cứu hỏa FS2, chất liệu polyester (hàng mẫu không có nhãn hiệu) (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài bằng Plastic. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B0001 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B0002 (xk)
- - Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B0013 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B0053 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B0235 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B0395 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B0588 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B0601 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B0736 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B0749 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B0813 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B0840 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B0842 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B0941 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B0968 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B1015 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B1047 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B1048 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B1061 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B1074 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B1077 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B1078 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B1085 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B1088 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B1089 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B1090 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B1091 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B1092 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B1093 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B1094 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B1103 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B1106 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B1107 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B1108 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B1114 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B1115 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B1129 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B1130 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B1131 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B1132 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B1133 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B1134 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B1135 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B1136 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B1215 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B1284 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B1296 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B1297 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B1314 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B1317 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B1357 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B1358 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B1361 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B1362 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B1363 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B1364 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B1365 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B1366 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B1367 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B1393 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B1394 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B1395 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B1396 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B1403 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B1404 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B1405 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B1406 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B1417 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B1418 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M0005 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M0007 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M0008 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M0099 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M0100 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M0101 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M0102 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M0153 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M0183 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M0224 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M0225 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M0259 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M0260 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M0274 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M0279 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M0462 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M0644 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M0645 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M0646 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M0676 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M0968 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M1055 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M1113 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M1114 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M1115 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M1189 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M1195 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M1196 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M1200 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M1211 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M1212 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M1213 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M1214 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M1215 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M1216 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M1221 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M1222 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M1224 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M1343 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M1364 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M1411 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M1414 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M1427 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M1429 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M1430 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M1451 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M1452 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M1456 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M1538 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M1541 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M1542 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M1544 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M1545 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M1546 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M1547 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M1548 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M1549 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M1550 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M1551 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M1553 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M1554 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M1563 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M1564 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M1565 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M1566 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M1568 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M1569 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M1571 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M1572 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M1574 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M1615 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M1616 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M1852 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M1853 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M1854 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M2066 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M2176 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M2177 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M2263 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M2425 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M2448 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M2473 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M2528 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M2529 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M2530 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M2531 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M2545 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M2546 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M2671 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M2675 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M2676 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M2679 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M2680 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M2691 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M2701 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M2702 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M2703 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M2704 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M2705 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M2706 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M2707 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M2708 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M2709 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M2710 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M2711 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M2712 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M2713 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M2714 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M2715 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M2716 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M2717 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M2718 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M2723 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M2726 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M2750 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M2759 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M2760 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M2761 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M2762 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M2787 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M2789 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M2791 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M2795 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M2843 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M2844 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M2861 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M2863 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M2864 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M2865 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M2871 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M2884 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M2887 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M2901 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M2917 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M2918 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị B0040 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị B0046 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị B0191 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị B0193 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị B0194 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị B0195 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị B0196 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị B0233 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị B0234 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị B0235 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị B0236 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị B0275 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị B0300 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị B0301 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị B0302 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị B0376 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị B0377 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị B0467 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị B0541 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị B0580 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị B0617 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị B0682 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị B0688 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị B0748 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị B0753 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị M0001 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị M0002 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị M0024 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị M0031 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị M0033 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị M0034 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị M0061 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị M0062 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị M0063 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị M0064 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị M0160 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị M0161 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị M0201 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị M0230 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị M0313 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị M0314 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị M0315 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị M0341 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị M0342 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị M0355 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị M0356 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị M0357 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị M0398 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị M0399 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị M0400 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị M0406 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị M0424 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị M0425 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị M0426 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị M0427 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị M0428 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị M0429 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị M0510 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị M0515 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị M0516 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị M0517 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị M0519 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị M0559 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị M0560 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị M0561 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị M0562 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị M0601 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị M0602 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị M0603 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị M0613 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị M0614 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị M0615 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị M0627 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị M0650 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị M0674 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị M0693 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị M0694 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị M0695 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị M0696 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị M0728 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị M0729 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị M0768 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị M0787 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị M0816 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị M0820 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị M0882 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị M0885 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị M0886 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị M0912 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị M0914 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị M0915 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị M0916 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị M0935 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị M0936 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị M0938 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị M0963 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị M0964 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị M1162 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài bằng Plastic- cỡ vừa. Hàng mới 100. (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B0158 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B0707 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B0794 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B0795 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B0796 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B1116 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B1149 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B1150 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B1151 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B1201 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B1271 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B1272 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B1273 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B1282 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B1283 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B1332 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B1333 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B1334 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B1335 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B1336 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B1337 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B1338 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B1339 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B1340 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B1341 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B1342 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B1343 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B1355 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B1359 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B1360 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B1371 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B1372 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B1373 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B1374 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B1376 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B1377 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B1419 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic HN0026 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic HN0027 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic HN0028 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic HN0029 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic HN0043 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic HN0044 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic HN0205 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic HN0240 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic HN0262 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic HN0319 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic HN0385 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic HN0454 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic HN0455 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic HN0456 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic HN0550 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic HN0588 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic HN0590 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic HN0591 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic HN0596 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic HN0802 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic HN0803 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic HN0806 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic HN0807 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic HN0808 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic HN0840 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic HN0973 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic HN0983 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic HN1061 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic HN1063 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic HN1125 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic HN1128 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic HN1146 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic HN1147 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic HN1148 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic HN1149 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic HN1150 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic HN1162 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic HN1163 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic HN1168 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic HN1169 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic HN1200 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic HN1201 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic HN1204 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic HN1205 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic HN1238 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic HN1294 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic HN1307 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic HN1342 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic HN1343 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic HN1344 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic HN1347 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic HN1349 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic HN1352 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic HN1354 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic HN1355 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic HN1359 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic HN1389 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic HN1447 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic HN1470 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic HN1471 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic HN1472 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic HN1473 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic HN1474 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic HN1475 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic HN1476 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic HN1477 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic HN1478 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic HN1479 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic HN1480 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic HN1481 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic HN1482 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic HN1483 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic HN1484 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic HN1491 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic HN1512 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic HN1513 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic HN1518 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic HN1519 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic HN1539 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic HN1540 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic HN1541 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic HN1555 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic HN1620 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic HN1647 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic HN1661 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic HN1664 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic HN1671 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic HN1672 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic HN1699 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic HN1700 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic HN1707 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic HN1720 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic HN1728 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic HN1729 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic HN1733 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic HN1734 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic HN1738 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic HN1747 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic IT0001 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M1059 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M1390 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M1605 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M1606 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M1608 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M1926 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M2109 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M2322 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M2323 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M2324 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M2633 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M2659 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M2660 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M2835 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M2838 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M2841 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M2857 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M2858 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M2859 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M2870 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị B0458 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị B0459 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị B0460 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị B0461 (xk)
- Mã HS 42022200: TÚI PP XÁCH TAY CÓ IN, SIZE: 320 x 230 x 350 (MM) (xk)
- Mã HS 42022200: TÚI PP XÁCH TAY CÓ IN, SIZE: 350 x 150 x 350 (MM) (xk)
- Mã HS 42022200: TÚI PP XÁCH TAY CÓ IN, SIZE: 450 x 190 x 380 (MM) (xk)
- Mã HS 42022200: TÚI PP XÁCH TAY CÓ IN, SIZE: 450 x 200 x 380 (MM) (xk)
- Mã HS 42022200: TÚI PP XÁCH TAY CÓ IN, SIZE: 460 x 180 x 480 (MM) (xk)
- Mã HS 42022200: TÚI PP XÁCH TAY CÓ IN, SIZE: 500 x 250 x 350 (MM) (xk)
- Mã HS 42022200: TÚI PP XÁCH TAY CÓ IN,SIZE: 330 x 200 x 305 (MM) (xk)
- Mã HS 42022200: TÚI PP XÁCH TAY CÓ IN,SIZE: 330 x 200 x 305 (MM)- SAMPLE BAG (xk)
- Mã HS 42022200: TÚI PP XÁCH TAY CÓ IN,SIZE: 340 x 200 x 360 (MM) (xk)
- Mã HS 42022200: TÚI PP XÁCH TAY CÓ IN,SIZE: 410 x 260 x 260 (MM) (xk)
- Mã HS 42022200: TÚI PP XÁCH TAY CÓ IN,SIZE: 410 x 260 x 260 (MM)- SAMPLE BAG (xk)
- Mã HS 42022200: Túi RPET 35*39*16cm-99gr/pcs- Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022200: Túi RPET 44*40*20cm-90gr/cái- Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022200: Túi Rpet dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B0127 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi Rpet dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B0128 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi Rpet dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B0129 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi Rpet dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic HN1582 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi Rpet dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic HN1719 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi Rpet dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M0073 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi RPET dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M1503 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi RPET dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M1504 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi RPET dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M1505 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi RPET dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M1506 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi RPET dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M1507 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi RPET dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M1508 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi RPET dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M1509 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi RPET dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M1510 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi RPET dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M1513 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi RPET dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M1588 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi Rpet dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M2167 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi Rpet dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M2487 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi Rpet dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M2488 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi Rpet dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M2489 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi Rpet dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M2567 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi Rpet dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M2807 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi Rpet dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M2820 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi Rpet dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M2821 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi Rpet dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M2823 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi Rpet dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M2826 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi Rpet dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M2827 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi Rpet dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M2828 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi Rpet dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M2833 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi Rpet dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M2842 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi Rpet dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M2848 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi Rpet mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị B0552 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi Rpet mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị B0553 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi Rpet mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị B0554 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi Rpet mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị B0555 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi sách bằng vải; hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 42022200: Túi siêu thị PP bằng nhựa PP dệt, kích thước 45x40x20 cm, định lượng 120grams/m2. Mơí 100% (xk)
- Mã HS 42022200: Túi trống bằng vải bố- drum bags. Hàng đã qua sử dụng. (xk)
- Mã HS 42022200: TÚI VẢI 100% COTTON, XƯỞNG CHĂN NỈ VIỆT MỐT, HÀNG MẪU MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022200: TÚI VẢI COTTON KT 10 X 12 CM, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022200: Túi vải thun nỉ giữ ấm YUTANPO FUKURO VN-2020LCL-BE (dùng để giữ ấm chai nước nóng), Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: Túi vải thun nỉ giữ ấm YUTANPO FUKURO VN-2020LCL-GA (dùng để giữ ấm chai nước nóng), Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: Túi vải thun nỉ giữ ấm YUTANPO FUKURO VN-2020LCL-GA-BE (dùng để giữ ấm chai nước nóng), Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: Túi vải: Cloth bags M size,không hiệu,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: Túi vải: Cloth bags S size, không hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: Túi xách bằng vải (Model name: DIAPER BAG URBAN, Model No: 1200163, màu Asphalt, không hình, logo ABC DESGN, Kích Thước (36x30x36) cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: Túi xách bằng vải (Model name: DIAPER BAG URBAN, Model No: 1200163, màu Rose gold, không hình, logo ABC DESGN, Kích Thước (36x30x36) cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: Túi xách cá nhân J-BG17-038-02 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi xách cá nhân J-BG20-018 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi xách cá nhân J-BG20-020 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi xách cá nhân V-BG17-011 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi xách cá nhân V-BG17-047-01A (xk)
- Mã HS 42022200: Túi xách cá nhân V-BG17-047-01B (xk)
- Mã HS 42022200: Túi xách cá nhân V-BG17-050 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi xách cá nhân V-BG18-019 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi xách cá nhân V-BG19-023 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi xách cá nhân V-BG19-068 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi xách cá nhân V-BG20-013 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi xách có quai đeo làm từ nhựa PVC,Nhãn hiệu UNDEFEATED (PVC TOTE BAG) STYLE NO: 16949, màu CLEAR. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: Túi xách có quai đeo làm từ vải 100% Nylong,Nhãn hiệu STUSSY (100% NYLON) STYLE NO: 16910, màu BLACK. Hàng mới 100%/ (xk)
- Mã HS 42022200: Túi xách có quai đeo làm từ vải 100% Nylong,Nhãn hiệu STUSSY (100% NYLON) STYLE NO: 16911, màu BLACK. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: Túi xách có quai đeo làm từ vải 100% Nylong,Nhãn hiệu STUSSY (100% NYLON) STYLE NO: 16912, màu BLACK. Hàng mới 100%/ (xk)
- Mã HS 42022200: Túi xách có quai đeo làm từ vải 100% Nylong,Nhãn hiệu UNDEFEATED (100% NYLON BAG) STYLE NO: 16929, màu BLACK. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: Túi xách có quai đeo làm từ vải 100% Nylong,Nhãn hiệu UNDEFEATED (100% NYLON BAG) STYLE NO: 16929, màu OLIVE. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: Túi xách có quai đeo làm từ vải 100% Nylong,Nhãn hiệu UNDEFEATED (100% NYLON BAG) STYLE NO: 16930, màu BLACK. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: Túi xách có quai đeo làm từ vải 100% Nylong,Nhãn hiệu UNDEFEATED (100% NYLON BAG) STYLE NO: 16930, màu OLIVE. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: TÚI XÁCH EM BÉ (xk)
- Mã HS 42022200: Túi xách mẫu (xk)
- Mã HS 42022200: Túi xách PP 32*35*23cm-140gr/cái- Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022200: Túi xách PP 35*39*16cm-99gr/cáI- không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022200: Túi xách PP 37*37*15cm-50gr/cái- Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022200: Túi xách PP 38*25*20cm-95gr/cáI- không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022200: Túi xách PP 38*49*20cm-187gr/cáI- không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022200: Túi xách PP 40*32*24cm-171gr/cái- Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022200: Túi xách PP 40*33*20cm-80gr/cái- Không nhãn hi?u (xk)
- Mã HS 42022200: Túi xách PP 40*33*20cm-80gr/cái- Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022200: Túi xách PP 40*49*38cm-248gr/cáI- không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022200: Túi xách PP 44*40*17cm-97gr/cái- Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022200: Túi xách PP 44*40*20cm-100gr/cái- Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022200: Túi xách PP 44*40*20cm-119gr/cái- Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022200: Túi xách PP 50*35*25cm-193g/cái- Không nhãn hiệu/ VN Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: Túi xách PP 53*36*34cm-115gr/cái- Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022200: Túi xách PP 78*49*38cm-505gr/cáI- không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay bằng sợi dệt tổng hợp (Hàng mẫu), Hàng không nhãn hiệu, sản xuất tại Việt Nam, mới 100%. (xk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay bằng vải- DYC-US-200705-MASK PROJECT FILA BAG, hàng sx tại Việt nam mới 100%, hiệu. Fila, DYC. Cam kết không vi phạm bản quyền SHTT (xk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay bằng vải poly 100% (kích thước: 50*52*30 cm) (không nhãn hiệu) (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay- DYC-US-200522-CUSTOM BAGS, hàng sx tại Việt nam mới 100%, hiệu DYC. cam kết không vi phạm bản quyền SHTT (xk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay- DYC-US-200522-CUSTOM BAGS, hàng sx tại Việt nam mới 100%, hiệu. DYC. cam kết không vi phạm bản quyền SHTT (xk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay PP có in, size: 320 x 230 x 140 (MM) (xk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay PP có in, size: 420 x 175 x 330 (MM) (xk)
- Mã HS 42022200: TÚI XÁCH TAY, SIZE: 530 x 300 x 380 (MM) (xk)
- Mã HS 42022200: Túi xách vải nam (xk)
- Mã HS 42022200: Túi xách vải: cloth pouch, không hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: TW-BK/ Túi Women Woven Travel Wallet with Strap Travel Wallet màu Black (xk)
- Mã HS 42022200: Twelve/ Túi đeo bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: TX2CN2953/ Túi xách PP- 43*43*18cm, 95gr/c- Không có nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022200: TX2CN2954/ Túi xách PP- 70*60*18cm,171gr/c- Không có nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022200: TXABE2951/ Túi xách PP- 43*43*18cm, 95gr/c- Không có nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022200: TXABE2951/ Túi xách PP- 43*43*18cm, 95gr/c- Không có nhãn hiệu, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: TXABE2952/ Túi xách PP- 70*60*18cm, 171gr/c- Không có nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022200: TXABE2952/ Túi xách PP- 70*60*18cm, 171gr/c- Không có nhãn hiệu, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: TXBDN2951/ Túi xách PP- 36*40*20CM, 95gr/pc- Không có nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022200: TXBUN29510/ Túi xách PP- 44*40*16cm, 127gr/c (xk)
- Mã HS 42022200: TXBUN29516/ Túi xách PP- 31*43*8.5cm, 59gr/c- Không có nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022200: TXBUN2955/ Túi xách PP- 44*40*16cm, 131gr/c- Không có nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022200: TXBUN2956/ Túi xách PP- 44*38*22cm, 94gr/c- Không có nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022200: TXBUN2959/ Túi xách PP- 61*41cm, 65gr/c- Không có nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022200: TXBUZ2951/ Túi xách PP- 46*48*18cm,156gr/c- Không có nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022200: TXCOV2951/ Túi xách PP- 43*40*21cm, 78gr/c- Không nhãn hiệu, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: TXEAR29510/ Túi xách PP- 39.5*32cm, 28gr/c- Không có nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022200: TXEAR29510/ Túi xách PP- 39.5*32cm, 28gr/c- Không có nhãn hiệu, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: TXEAR2955/ Túi xánh PP- 32*34*21.5cm, 52gr/c- Không có nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022200: TXEAR2956/ Túi xách PP- 48*39*20cm, 85gr/c- Không có nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022200: TXECIS2951/ Túi xách PP- 55*35*37cm, 113gr/c- Không có nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022200: TXGCC2951/ Túi xách PP- 45*38*20cm, 95gr/c- Không có nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022200: TXGCC2951/ Túi xách PP- 45*38*20cm, 95gr/c- Không có nhãn hiệu, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: TXGCC2953/ Túi xách PP- 45*40*20cm, 104gr/c- Không có nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022200: TXGCC2953/ Túi xách PP- 45*40*20cm, 104gr/c- Không có nhãn hiệu, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: TXKFR2951/ Túi xách PP- 38*36*22cm, 73gr/c- Không có nhãn hiệu, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: TXKFR29511/ Túi xách PP- 37*44*20cm, 117gr/c- Không có nhãn hiệu, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: TXKFR29513/ Túi xách PP- 45*40*20cm, 92gr/c- Không có nhãn hiệu, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: TXKFR29515/ Túi xách PP- 44*42*20cm, 108gr/pc- Không có nhãn hiệu, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: TXKFR29517/ Túi xách PP- 44*39*20cm, 81gr/c- Không có nhãn hiệu, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: TXKFR2952/ Túi xách PP- 45*40*20cm, 85gr/c- Không có nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022200: TXKFR2952/ Túi xách PP- 45*40*20cm, 85gr/c- Không có nhãn hiệu, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: TXKFR2956/ Túi xách PP- 50*40*20cm, 101gr/c- Không có nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022200: TXKFS2952/ Túi xách PP- 54*37*35cm, 175gr/c- Không có nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022200: TXKFS2956/ Túi xách PP- 55*75*55cm, 229gr/c- Không có nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022200: TXKFS2958/ Túi xách PP- 30*37*20cm, 76gr/c- Không có nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022200: TXKFS2959/ Túi xách PP- 56*37*35cm, 146gr/c- Không có nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022200: TXLAD2952/ Túi xách PP- 53*35*26cm, 116gr/c- Không có nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022200: TXSOL2951/ Túi xách PP- 42*39.5*21cm, 75gr/pc- Không có nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022200: TXSOL2951/ Túi xách PP- 42*39.5*21cm, 75gr/pc- Không có nhãn hiệu, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: TXTPI2951/ Túi xách PP- 34.5*35.5*20.5cm, 72.5gr/pc- Không có nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022200: Ultralight Crossbody/ Túi xách bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: Ultralight Duffle/ Túi xách bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: Ultralight Tour Small/ Túi đeo bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: VA20-005 #18986 Túi sách vải da lộn quai mây màu thêu xù mẫu hoa và nụ cỡ 44 X 24 X 14 cm, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: VA20-009 #18990 Túi sách tai thỏ đính cườm mẫu hoa và lá, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: VBO-5707/ Túi xách vải (Actus) (xk)
- Mã HS 42022200: VG774206/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước L X W X H (cm):35X12X22.5, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: VG774218/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước L X W X H (cm):24X9X18, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: VG774223/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước L X W X H (cm):37X14X26.5, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: VG774421/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước L X W X H (cm):28X4X16 (xk)
- Mã HS 42022200: VG774423/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước L X W X H (cm):36.5X12X26.5 (xk)
- Mã HS 42022200: VG774473/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS.. Kích thước L X W X H (cm):18.5X6.5X18.5 (xk)
- Mã HS 42022200: VG774478/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS.. Kích thước L X W X H (cm):11.5X6.5X18 (xk)
- Mã HS 42022200: VG787006/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 27X10X20.5, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: VG787007/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 33.5X11.5X26, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: VG787021/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 24X9X16, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: VG787023/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 36.5X8X28.5, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: VG787076/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 20X7X15.6, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: VG787106/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 30X12X22 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: VG787108/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 30.5X11X18 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: VG787121/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 27X4X15 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: VG787123/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 41X14.5X29.5 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: VG787180/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 35X4X13 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: VG788570/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 24X4.5X13.5, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: VS787006/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 27X10X20.5 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: VS787021/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 24X9X16 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: VS787023/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 36.5X8X28.5, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: WCBA9F223/ TÚI XÁCH 30% DA BÒ THUỘC/ 70% VẢI GIẢ DA PVC. STYLE NO: WCBA9F223 01, COLOR: CM (HANDBAG, TOTE) (xk)
- Mã HS 42022200: WCBA9F602/ TÚI XÁCH 70% VẢI POLYESTER/ 30% DA BÒ THUỘC, STYLE NO: WCBA9F602 01, COLOR: W3 (HANDBAG, CROSS) (xk)
- Mã HS 42022200: WCBA9F603/ TÚI XÁCH 70% VẢI POLYESTER/ 30% DA BÒ THUỘC, STYLE NO: WCBA9F603 01, COLOR: W3 (HANDBAG, S SHOULDER) (xk)
- Mã HS 42022200: WCBA9F607/ TÚI XÁCH 30% DA BÒ THUỘC/ 70% VẢI POLYESTER. STYLE NO: WCBA9F607 01, COLOR: W3 (HANDBAG, CROSS) (xk)
- Mã HS 42022200: WIBA9F043/ TÚI XÁCH 70% VẢI GIẢ DA PVC/ 30% DA BÒ THUỘC, STYLE NO: WIBA9F043 01, COLOR: W2, (HANDBAG, SHOPPER) (xk)
- Mã HS 42022200: WIBA9F805/ TÚI XÁCH 70% VẢI LÓT/ 30% PU, STYLE NO: WIBA9F805 01, COLOR: BK, (HANDBAG, CROSS) (xk)
- Mã HS 42022200: WIBA9F808/ TÚI XÁCH 70% VẢI LÓT/ 30% PU, STYLE NO: WIBA9F808 01, COLOR: BK, (HANDBAG, TOTE) (xk)
- Mã HS 42022200: WIBA9F809/ TÚI XÁCH 70% VẢI LÓT/ 30% PU, STYLE NO: WIBA9F809 01, COLOR: BK, (HANDBAG, SHOPPER) (xk)
- Mã HS 42022200: YVQ-5959/ Túi xách tay mặt ngoài bằng vải tổng hợp YVQ-5959 (xk)
- Mã HS 42022200: YVQ-5998/ Túi xách tay mặt ngoài bằng vải tổng hợp (xk)
- Mã HS 42022900: 01142825-RA0 [S0107509]/ Túi xách bằng da hiệu MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: 01142825-RA0 [S0107509]/ Túi xách bằng vải hiệu KARL LAGERFELD (xk)
- Mã HS 42022900: 01143754-0R1 [S0114101]/ Túi Xách bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022900: 01143754-0R1 [S0114101]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01143754-0R1 [VM0034084]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01143754-TA0 [S0114383]/ Túi Xách bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022900: 01143754-TA0 [S0114383]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01143754-UA0 [S0114387]/ Túi Xách bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022900: 01143754-UA0 [S0114387]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01145809-FA0 [S0114399]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01145809-FA0 [VM0034095]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01145809-FB0 [VM0034096]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01145809-FN0 [VM0034097]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01146195-YA0 [VM0034099]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01146221-YA0 [VM0034099]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01146336-0A0 [S0114493]/ Túi Xách bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022900: 01146336-0A0 [S0114493]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01146507-CA0 (S0113456)/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01146508-GA0 (S0113456)/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01146642-0A0 [S0114399]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01146642-0A0 [VM0034095]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01146963-BA0 S0112541/ Túi Xách bằng vải hiệu ALEXANDER WANG (xk)
- Mã HS 42022900: 01146963-BA0 S0114819/ Túi Xách bằng Vải hiệu ALEXANDER WANG (xk)
- Mã HS 42022900: 01147017-0A0 [VM0034087]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01147295-DA1 (S0115040)/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01147309-0A0 [S0113981]/ Túi Xách bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022900: 01147309-0A0 [S0113981]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01147309-0A0 [VM0034083]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01147311-FA0 [VM0034094]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01147311-VA0 [S0113981]/ Túi Xách bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022900: 01147311-VA0 [S0113981]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01147311-YA0 [S0114022]/ Túi Xách bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022900: 01147311-YA0 [S0114022]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01147375-0A0 [VM0034083]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01147375-HA0 [S0108521]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01147375-HA0 [VM0034094]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01147407-0A0 [S0113981]/ Túi Xách bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022900: 01147407-0A0 [S0113981]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01147407-0A0 [VM0034083]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01147407-BA0 [VM0034088]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01147629-0A0 [S0114399]/ Túi Xách bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022900: 01147629-0A0 [S0114399]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01147629-0A0 [VM0034095]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01147629-0B0 [VM0034096]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01147629-CA0 [VM0034092]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01147729-0A0 [S0113991]/ Túi Xách bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022900: 01147729-0A0 [S0113991]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01147729-0A0 [VM0034083]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01147748-0A0 [VM0034106]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01147753-0A0 [S0114399]/ Túi Xách bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022900: 01147753-0A0 [S0114399]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01147753-0A0 [VM0034095]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01147753-0B0 [VM0034096]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01147753-0N0 [VM0034097]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01147753-DA0 [VM0034092]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01148425-0A0 [VM0034095]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01148425-0N0 [VM0034097]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01148511-0A0/ Phụ kiện túi xách tay#Nhãn hiệu: Kate Spade. Hàng mới 100% (Size: 18*2cm) (xk)
- Mã HS 42022900: 01148629-0A0 [VM0034083]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01148653-0A0 [VM0034095]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01148662-0A0 [VM0034086]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01148662-AA0 [VM0034086]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01148662-EA0 [VM0034086]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01148803-0A0 [S0114091]/ Túi Xách bằng da hiệu KARL (xk)
- Mã HS 42022900: 01149025-0A0 S0112542/ Túi Xách bằng da hiệu ALEXANDER WANG (xk)
- Mã HS 42022900: 01149087-0A0 [VM0034095]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01149087-0B0 [VM0034096]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01149087-AA0 [VM0034106]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01149089-0A0 [VM0034087]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01149089-CA0 [VM0034103]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01149103-0A0 [S0113991]/ Túi Xách bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022900: 01149103-0A0 [S0113991]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01149103-0A0 [VM0034083]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01149103-AA0 [VM0034094]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01149105-0A0 S0112540/ Túi Xách bằng da hiệu ALEXANDER WANG (xk)
- Mã HS 42022900: 01149106-0A0 S0112540/ Túi Xách bằng da hiệu ALEXANDER WANG (xk)
- Mã HS 42022900: 01149160-0A0 [S0114389]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01149160-0A0 [VM0034105]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01149161-0A0 [S0108571]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01149161-0A0 [S0114389]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01149161-0A0 [VM0034105]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01149161-BA0 [S0114473]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01149161-CA0 [S0114478]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01149198-0A0 [S0107347]/ Túi Xách bằng da hiệu MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: 01149198-0A0 [S0109133]/ Túi Xách bằng da hiệu MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: 01149198-0A0 [VM0035255]/ Túi Xách bằng da hiệu MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: 01149198-0A1 [VM0035164]/ Túi Xách bằng da hiệu MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: 01149198-0A1 [VM0035255]/ Túi Xách bằng da hiệu MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: 01149198-0C0 [VM0035151]/ Túi Xách bằng da hiệu MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: 01149198-0C0 [VM0035256]/ Túi Xách bằng da hiệu MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: 01149198-CA0 [S0107348]/ Túi Xách bằng da hiệu MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: 01149198-CA0 [VM0035257]/ Túi Xách bằng da hiệu MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: 01149198-CC0 [VM0035150]/ Túi Xách bằng da hiệu MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: 01149198-CC0 [VM0035258]/ Túi Xách bằng da hiệu MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: 01149198-TA0 [VM0035588]/ Túi Xách bằng da hiệu MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: 01149250-BA0 [S0114022]/ Túi Xách bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022900: 01149250-BA0 [S0114022]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01149315-AA0 [VM0034089]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01149315-CA0 [VM0034089]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01149354-BD0 [S0114091]/ Túi Xách bằng da hiệu KARL (xk)
- Mã HS 42022900: 01149356-DA0 [S0114091]/ Túi Xách bằng da hiệu KARL (xk)
- Mã HS 42022900: 01149356-DD0 [S0114091]/ Túi Xách bằng da hiệu KARL (xk)
- Mã HS 42022900: 01149360-AA0 [VM0034090]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01149360-CA0 [VM0034091]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01149372-CA0 (S0114645)/ Thân túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01149372-DA0 (S0114647)/ Thân túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01149373-0A0 [VM0034084]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01149381-AA0 [VM0034087]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01149383-0A0 [VM0034083]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01149384-0A0 [VM0034083]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01149384-AA0 [VM0034107]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01149384-CA0 [S0114061]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01149384-CA0 [VM0034088]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01149388-AA0 [S0107627]/ Túi xách bằng da hiệu MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: 01149389-0A1 [VM0035259]/ Túi Xách bằng da hiệu MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: 01149389-0C0 [VM0035256]/ Túi Xách bằng da hiệu MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: 01149416-0A0 [VM0034087]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01149481-0A0 [VM0034100]/ Túi Xách bằng vải hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01149495-0A0 (S0113404)/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01149501-0A0 [VM0034093]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01149502-0A0 [S0108572]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01149502-0A0 [VM0034093]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01149619-0A0 [S0114495]/ Túi Xách bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022900: 01149619-0A0 [S0114495]/ TÚI XÁCH Da bò hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01149671-AA0 [S0114497]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01149671-AA0 [S0114497]/ TÚI XÁCH Da bò hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01149671-BA0 [S0114496]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01149671-BA0 [S0114496]/ TÚI XÁCH Da bò hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01149846-BA0 [S0107314]/ Túi xách bằng da hiệu KARL LAGERFELD (xk)
- Mã HS 42022900: 01150061-0A0 [S0107654]/ Túi xách bằng da hiệu KARL LAGERFELD (xk)
- Mã HS 42022900: 01150119-0A0 [S0114094]/ Túi Xách bằng vải hiệu KARL (xk)
- Mã HS 42022900: 01150119-AD0 [S0114180]/ Túi Xách bằng vải hiệu KARL LAGERFELD (xk)
- Mã HS 42022900: 01150120-0A0 [S0114094]/ Túi Xách bằng vải hiệu KARL (xk)
- Mã HS 42022900: 01150120-AD0 [S0114180]/ Túi Xách bằng vải hiệu KARL (xk)
- Mã HS 42022900: 01150213-AA0 [S0109028]/ Túi xách bằng vải hiệu KARL LAGERFELD (xk)
- Mã HS 42022900: 01150268-BA0 S0112558/ Túi Xách bằng da hiệu ALEXANDER WANG (xk)
- Mã HS 42022900: 01150269-BA0 S0112558/ Túi Xách bằng da hiệu ALEXANDER WANG (xk)
- Mã HS 42022900: 01150275-0A0 S0112581/ Túi Xách bằng VẢI hiệu ALEXANDER WANG (xk)
- Mã HS 42022900: 01150302-0A0 S0113039/ Túi Xách bằng vải hiệu ALEXANDER WANG (xk)
- Mã HS 42022900: 01150371-0A0 [S0114399]/ Túi Xách bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022900: 01150371-0A0 [S0114399]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01150371-0A0 [VM0034095]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01150371-0B0 [VM0034096]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01150371-0N0 [VM0034097]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01150371-BA0 [VM0034092]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01150429-0A0 [VM0034087]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01150450-0A0 [VM0034098]/ Túi Xách bằng vải hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01150450-AA0 [VM0034098]/ Túi Xách bằng vải hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01150450-BA0 [VM0034098]/ Túi Xách bằng vải hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01150450-CA0 [VM0034101]/ Túi Xách bằng vải hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01150450-DA0 [VM0034102]/ Túi Xách bằng vải hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01150490-0A0 [S0108533]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01150490-0A0 [VM0034104]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01150514-AA0 (S0113430)/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01150518-0A0 (S0113430)/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01150518-AA0 (S0113488)/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01150518-BA0 (S0113488)/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01150518-CA0 (S0114803)/ Thân và Quai túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01150518-DA0 (S0114803)/ Thân và Quai túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01150520-0A0 (S0113430)/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01150551-0A0 (S0113456)/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01150551-AA0 (S0113505)/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01150551-BA0 (S0113526)/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01150551-CA0 (S0113541)/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01150551-CA0 (S0113996)/ Nắp và Thân túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01150552-BA0 (S0113522)/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01150553-0A0 (S0113456)/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01150553-0A0 (S0113543)/ Thân túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01150553-BA0 (S0113529)/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01150588-BA0 [S0114390]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01150600-AA0 [S0114489]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01150600-BA0 [S0114490]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01150601-AA0 [S0114489]/ Túi Xách bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022900: 01150601-AA0 [S0114489]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01150601-BA0 [S0114490]/ Túi Xách bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022900: 01150601-BA0 [S0114490]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01150602-AA0 [S0114490]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01150623-0A0 [S0114092]/ Túi Xách bằng da hiệu KARL (xk)
- Mã HS 42022900: 01150640-BA0 [S0114092]/ Túi Xách bằng da hiệu KARL (xk)
- Mã HS 42022900: 01150730-0A0 [S0114094]/ Túi Xách bằng da hiệu KARL (xk)
- Mã HS 42022900: 01150734-BA0 S0112558/ Túi Xách bằng da hiệu ALEXANDER WANG (xk)
- Mã HS 42022900: 01150812-0A0 [S0114630]/ Túi Xách bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022900: 01150812-0A0 [S0114630]/ TÚI XÁCH Da bò hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01150812-AA0 [S0114633]/ Túi Xách bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022900: 01150812-AA0 [S0114633]/ TÚI XÁCH Da bò hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01150812-DA0 [S0114631]/ Túi Xách bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022900: 01150812-DA0 [S0114631]/ TÚI XÁCH Da bò hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01150812-EA0 [S0114635]/ Túi Xách bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022900: 01150812-EA0 [S0114635]/ TÚI XÁCH Da bò hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01150818-0A0 [S0114498]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01150818-0A0 [S0114498]/ TÚI XÁCH Da bò hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01150819-0A0 [S0114401]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01150820-0A0 [S0114402]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY (xk)
- Mã HS 42022900: 01150820-0A0 [S0114402]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01150832-0A0 [S0113984]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01150834-0A0 [S0114399]/ Túi Xách bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022900: 01150834-0A0 [S0114399]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01150835-0A0 [S0114399]/ Túi Xách bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022900: 01150835-0A0 [S0114399]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01150867-0A0 [S0114532]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01150867-0A0 [S0114532]/ TÚI XÁCH Da bò hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01150867-AA0 [S0114583]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01150867-AA0 [S0114583]/ TÚI XÁCH Da bò hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01150870-0A0 [S0113824]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01150870-AA0 [S0113977]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01150873-0A0 [S0114492]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01150874-0A0 [S0114492]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01150875-BA0 [S0114629]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01150875-BA0 [S0114629]/ TÚI XÁCH Da bò hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01150880-0A0 [S0114064]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01150880-AA0 [S0113988]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01150883-0A0 [S0114067]/ Túi Xách bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022900: 01150883-0A0 [S0114067]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01150883-AA0 [S0113991]/ Túi Xách bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022900: 01150883-AA0 [S0113991]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01150884-0A0 [S0113823]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01150884-AA0 [S0113978]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01150884-BA0 [S0116142]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01150884-BA0 [S0116142]/ TÚI XÁCH Da bò hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01150993-0A0 S0112547/ Túi Xách bằng da hiệu ALEXANDER WANG (xk)
- Mã HS 42022900: 01150993-AA0 S0112548/ Túi Xách bằng VẢI hiệu ALEXANDER WANG (xk)
- Mã HS 42022900: 01150994-0A0 S0114169/ Túi Xách bằng Vải hiệu ALEXANDER WANG (xk)
- Mã HS 42022900: 01151017-0A0 S0112543/ Túi Xách bằng da hiệu ALEXANDER WANG (xk)
- Mã HS 42022900: 01151017-CA0 S0112546/ Túi Xách bằng VẢI hiệu ALEXANDER WANG (xk)
- Mã HS 42022900: 01151029-0A0 [S0114092]/ Túi Xách bằng da hiệu KARL (xk)
- Mã HS 42022900: 01151061-0A0 [S0114607]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01151061-0A0 [S0114607]/ TÚI XÁCH Da bò hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01151061-BA0 [S0114610]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01151061-BA0 [S0114610]/ TÚI XÁCH Da bò hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01151061-CA0 [S0116482]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01151062-0A0 [S0114607]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01151062-0A0 [S0114607]/ TÚI XÁCH Da bò hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01151062-AA0 [S0116482]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01151062-CA0 [S0114921]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01151063-0A0 [S0114641]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01151063-0A0 [S0114641]/ TÚI XÁCH Da bò hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01151064-0A0 (S0113426)/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01151065-0A0 (S0113426)/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01151066-0A0 [S0114064]/ Túi Xách bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022900: 01151066-0A0 [S0114064]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01151066-AA0 [S0113988]/ Túi Xách bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022900: 01151066-AA0 [S0113988]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01151067-0A0 [S0114490]/ Túi Xách bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022900: 01151067-0A0 [S0114490]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01151067-AA0 [S0115033]/ Túi Xách bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022900: 01151067-AA0 [S0115033]/ TÚI XÁCH Da bò hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01151072-0A0 [S0114386]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01151073-0A0 (S0113456)/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01151073-0S0 (S0113473)/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01151074-0A0 (S0113404)/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01151075-0A0 (S0113404)/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01151076-0A0 (S0113420)/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01151077-0A0 (S0113430)/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01151077-AA0 (S0113488)/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01151077-BA0 (S0113488)/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01151078-0A0 (S0113430)/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01151079-0A0 [S0114615]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01151079-0A0 [S0114615]/ TÚI XÁCH Da bò hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01151079-FA0 [S0114616]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01151079-FA0 [S0114616]/ TÚI XÁCH Da bò hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01151090-0A0 (S0113504)/ Quai túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01151099-0A0 [S0114398]/ Túi Xách bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022900: 01151099-0A0 [S0114398]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01151101-0A0 [S0114605]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01151101-0A0 [S0114605]/ TÚI XÁCH Da bò hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01151101-BA0 [S0114609]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01151101-CA0 [S0114606]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01151101-CA0 [S0114606]/ TÚI XÁCH Da bò hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01151101-EA0 [S0116171]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01151101-EA0 [S0116171]/ TÚI XÁCH Da bò hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01151110-0A0 (S0114804)/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01151129-0A0 [S0114402]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY (xk)
- Mã HS 42022900: 01151129-0A0 [S0114402]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01151130-0A0 [S0114403]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01151131-0A0 [S0114403]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01151132-0A0 [S0114403]/ Túi Xách bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022900: 01151132-0A0 [S0114403]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01151155-0A0 [S0114623]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01151155-0A0 [S0114623]/ TÚI XÁCH Da bò hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01151155-AA0 [S0114921]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01151155-BA0 [S0116484]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01151158-0A0 [S0114391]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01151173-0A0 [S0115037]/ Túi Xách bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022900: 01151173-0A0 [S0115037]/ TÚI XÁCH Da bò hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01151174-0A0 [S0114494]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01151186-0A0 [S0114624]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01151186-0A0 [S0114624]/ TÚI XÁCH Da bò hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01151186-AA0 [S0114626]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01151186-AA0 [S0114626]/ TÚI XÁCH Da bò hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01151186-CA0 [S0116173]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01151186-CA0 [S0116173]/ TÚI XÁCH Da bò hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01151187-0A0 [S0114627]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01151187-0A0 [S0114627]/ TÚI XÁCH Da bò hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01151191-0A0 [S0114179]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01151211-0A0 [S0114484]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01151212-0A0 [S0114471]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 076-0119-06/ / Phonak PilotOne Leather Case black (xk)
- Mã HS 42022900: 101BFZL/ Túi xách/ FRONT CONTAINER ZIP LIGHT (xk)
- Mã HS 42022900: 101BPP2/ Túi xách/ PIPACK 2 (xk)
- Mã HS 42022900: 19A05BK/ TÚI XÁCH STYLE#ODBT19A05BK, CHẤT LIỆU POLYESTER (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 2.6144$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 203019P049 [VM0031035]/ Túi xách bằng da hiệu ALEXANDER WANG (xk)
- Mã HS 42022900: 2030P0073L [VM0031034]/ Túi xách bằng da hiệu ALEXANDER WANG (xk)
- Mã HS 42022900: 2030X0823J [VM0031036]/ TÚI XÁCH BẰNG DA hiệu ALEXANDER WANG (xk)
- Mã HS 42022900: 20C220F135 [VM0031041]/ Túi xách bằng da hiệu ALEXANDER WANG (xk)
- Mã HS 42022900: 20C220F136 [VM0031042]/ Túi xách bằng da hiệu ALEXANDER WANG (xk)
- Mã HS 42022900: 20C220X137 [VM0032687]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu ALEXANDER WANG (xk)
- Mã HS 42022900: 20DM064/ Túi các lọai PO# 0081-3240208-0581 (dùng đựng tài liệu, đồ dùng học sinh.. chất liệu vải poly và nylon) (xk)
- Mã HS 42022900: 231/ TÚI XÁCH STYLE #231, CHẤT LIỆU 100% POLYESTER (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 2.5954$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 231LRG/ TÚI XÁCH STYLE #231LRG, CHẤT LIỆU 100% POLYESTER (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.8962$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 232/ TÚI XÁCH STYLE #232, CHẤT LIỆU POLYESTER (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 4.0204$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 2339.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#2339 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG:11.533$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 2432.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#2432 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.786$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 2432.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#2432 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.786$/PCE, MÀU: F636, F637) (xk)
- Mã HS 42022900: 2432.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#2432 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.9874$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 2432.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#2432 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 2.3066$/PCE, MÀU: F678) (xk)
- Mã HS 42022900: 2432.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#2432 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 2.4054$/PCE, MÀU: F639) (xk)
- Mã HS 42022900: 2432.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#2432 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 4.465$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 2434-N/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#2434 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.9038$/PCE, MÀU: 5982) (xk)
- Mã HS 42022900: 2434-N/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#2434 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.1578$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 2434-N/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#2434 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.1578$/PCE, MÀU: U033) (xk)
- Mã HS 42022900: 2434-P/ 'TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#2434 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.9532$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 2434-P/ 'TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#2434 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.9532$/PCE, MÀU: F636, F637) (xk)
- Mã HS 42022900: 2434-P/ 'TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#2434 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.9532$/PCE, MÀU: F645) (xk)
- Mã HS 42022900: 2434-P/ 'TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#2434 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.976$/PCE, MÀU: F705) (xk)
- Mã HS 42022900: 2434-P/ 'TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#2434 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.976$/PCE, MÀU: F754) (xk)
- Mã HS 42022900: 2434-P/ 'TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#2434 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.976$/PCE, MÀU: F754, F705) (xk)
- Mã HS 42022900: 2434-P/ 'TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#2434 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 2.0292$/PCE, MÀU: F755) (xk)
- Mã HS 42022900: 2434-P/ 'TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#2434 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 2.2306$/PCE, MÀU: F651, F653) (xk)
- Mã HS 42022900: 2434-P/ 'TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#2434 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 2.3104$/PCE, MÀU: F678) (xk)
- Mã HS 42022900: 2434-P/ 'TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#2434 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 2.394$/PCE, MÀU: F639) (xk)
- Mã HS 42022900: 2434-P/ 'TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#2434 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 2.6904$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 2434-P/ 'TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#2434 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 2.6904$/PCE, MÀU: U034) (xk)
- Mã HS 42022900: 2434-P/ 'TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#2434 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 4.883$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 2434-P/ 'TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#2434 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 5.1528$/PCE, MÀU: F659) (xk)
- Mã HS 42022900: 2434-P/ 'TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#2434 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG:10.583$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 2437-N/ 'TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#2437 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 0.8094$/PCE, MÀU: 5982) (xk)
- Mã HS 42022900: 2437-N/ 'TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#2437 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.1248$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 2437-N/ 'TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#2437 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.1248$/PCE, MÀU: U033) (xk)
- Mã HS 42022900: 2437-P/ 'TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#2437 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 0.8018$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 2437-P/ 'TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#2437 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 0.8208$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 2437-P/ 'TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#2437 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 0.8208$/PCE, MÀU: F754) (xk)
- Mã HS 42022900: 2437-P/ 'TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#2437 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 0.874$/PCE, MÀU: F678) (xk)
- Mã HS 42022900: 2437-P/ 'TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#2437 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 0.9462$/PCE, MÀU: F639) (xk)
- Mã HS 42022900: 2437-P/ 'TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#2437 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.0184$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 2437-P/ 'TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#2437 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.0184$/PCE, MÀU: U034) (xk)
- Mã HS 42022900: 2437-P/ 'TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#2437 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 6.5664$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 2724.NYLON/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#2724 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.1438$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 2724.NYLON/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#2724 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.1438$/PCE, MÀU: U033) (xk)
- Mã HS 42022900: 2724.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#2724 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 0.703$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 2724.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#2724 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 0.7258$/PCE, MÀU: F754) (xk)
- Mã HS 42022900: 2724.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#2724 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 0.9196$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 2724.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#2724 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 0.9196$/PCE, MÀU: U034) (xk)
- Mã HS 42022900: 2724.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#2724 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.0108$/PCE, MÀU: F424) (xk)
- Mã HS 42022900: 2724.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#2724 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.596$/PCE, MÀU: F651, F645, F670) (xk)
- Mã HS 42022900: 2724.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#2724 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG:7.4594$/PCE) (xk)
- - Mã HS 42022900: 2725-N/ 'TÚI XÁCH CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#2725 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.444$/PCE, MÀU: U031) (xk)
- Mã HS 42022900: 2725-N/ 'TÚI XÁCH CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#2725 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.4858$/PCE, MÀU: U030) (xk)
- Mã HS 42022900: 2725-P.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#2725 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.0146$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 2728/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#2728 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 4.3244$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 2764.POLY/ 'TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#2764 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.5036$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 2780.NYLON/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#2780 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.6758$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 2780.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#2780 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 0.9424$/PCE, MÀU: F653) (xk)
- Mã HS 42022900: 2780.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#2780 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.6948$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 2780.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#2780 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 4.237$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 2780.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#2780 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 4.4726$/PCE, MÀU: F424) (xk)
- Mã HS 42022900: 30F8GXIL1T [VM0028533]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Michael Kors (xk)
- Mã HS 42022900: 30F9GWHL3T [VM0028534]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Michael Kors (xk)
- Mã HS 42022900: 30S0GW2L9Y [VM0029095] / TÚI XÁCH bằng da hiệu Michael Kors (xk)
- Mã HS 42022900: 30S0GW2L9Y [VM0029095]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Michael Kors (xk)
- Mã HS 42022900: 30S0SW2L9Y [VM0029025]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Michael Kors (xk)
- Mã HS 42022900: 30S0SW2L9Y [VM0029069]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Michael Kors (xk)
- Mã HS 42022900: 30S0SW2L9Y [VM0029096]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Michael Kors (xk)
- Mã HS 42022900: 30S9GM9S2L [VM0029106]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Michael Kors (xk)
- Mã HS 42022900: 30S9GM9S2T [VM0029108]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Michael Kors (xk)
- Mã HS 42022900: 30S9SM9S2T [VM0029109]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Michael Kors (xk)
- Mã HS 42022900: 30T0GU3L6T [VM0029097]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Michael Kors (xk)
- Mã HS 42022900: 30T0GW2L1B [VM0029119]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Michael Kors (xk)
- Mã HS 42022900: 30T0GW2L1T [VM0029094]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Michael Kors (xk)
- Mã HS 42022900: 30T0GW2L3B [VM0029119]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Michael Kors (xk)
- Mã HS 42022900: 30T0GWHL3L [VM0028535]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Michael Kors (xk)
- Mã HS 42022900: 32T0GT9C2L [VM0029666]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Michael Kors (xk)
- Mã HS 42022900: 3352.NYLON/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#3352 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 2.0406$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3352.NYLON/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#3352 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 2.1698$/PCE, MÀU: 5603) (xk)
- Mã HS 42022900: 3352.NYLON/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#3352 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 2.1698$/PCE, MÀU: 5982) (xk)
- Mã HS 42022900: 3352.NYLON/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#3352 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 2.1698$/PCE, MÀU: F681) (xk)
- Mã HS 42022900: 3352.NYLON/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#3352 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.192$/PCE, MÀU: H060) (xk)
- Mã HS 42022900: 3352.NYLON/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#3352 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.3592$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3352.NYLON/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#3352 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.3592$/PCE, MÀU: U033) (xk)
- Mã HS 42022900: 3352.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3352 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.8012$/PCE, MÀU: F424) (xk)
- Mã HS 42022900: 3352.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3352 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 2.1964$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3352.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3352 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 2.1964$/PCE, MÀU: F636) (xk)
- Mã HS 42022900: 3352.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3352 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 2.1964$/PCE, MÀU: F645) (xk)
- Mã HS 42022900: 3352.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3352 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 2.2192$/PCE, MÀU: F705) (xk)
- Mã HS 42022900: 3352.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3352 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 2.2192$/PCE, MÀU: F754) (xk)
- Mã HS 42022900: 3352.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3352 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 2.2192$/PCE, MÀU: F754, F705) (xk)
- Mã HS 42022900: 3352.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3352 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 2.2724$/PCE, MÀU: F755) (xk)
- Mã HS 42022900: 3352.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3352 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 2.489$/PCE, MÀU: F678) (xk)
- Mã HS 42022900: 3352.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3352 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 2.5726$/PCE, MÀU: F639) (xk)
- Mã HS 42022900: 3352.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3352 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 2.9336$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3352.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3352 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 2.9336$/PCE, MÀU: U034) (xk)
- Mã HS 42022900: 3352.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3352 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 4.4916$/PCE, MÀU: F651, F653) (xk)
- Mã HS 42022900: 3352.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3352 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 5.035$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3352.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3352 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 5.491$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3352.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3352 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG:11.191$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3354.NYLON/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#3354 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 4.807$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3354.NYLON/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#3354 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 4.807$/PCE, MÀU: U033) (xk)
- Mã HS 42022900: 3354.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3354 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 0.703$/PCE, MÀU: F424) (xk)
- Mã HS 42022900: 3354.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3354 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 0.8018$/PCE, MÀU: F670) (xk)
- Mã HS 42022900: 3354.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3354 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 0.8968$/PCE, MÀU: F653) (xk)
- Mã HS 42022900: 3354.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3354 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.4086$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3354.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3354 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 4.1534$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3354.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3354 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 4.1534$/PCE, MÀU: U034) (xk)
- Mã HS 42022900: 3356.NYLON/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#3356 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 4.9666$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3356.NYLON/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#3356 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 7.2732$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3356.NYLON/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#3356 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 7.2732$/PCE, MÀU: U033) (xk)
- Mã HS 42022900: 3356.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3356 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.9456$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3356.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3356 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 5.0122$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3356.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3356 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 5.035$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3356.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3356 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 5.035$/PCE, MÀU: F754) (xk)
- Mã HS 42022900: 3356.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3356 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 5.206$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3356.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3356 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 5.206$/PCE, MÀU: F755) (xk)
- Mã HS 42022900: 3356.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3356 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 5.8216$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3356.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3356 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 5.8216$/PCE, MÀU: U034) (xk)
- Mã HS 42022900: 3356.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3356 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG:18.2324$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3392.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3392 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.71$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3392.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3392 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 2.147$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3392.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3392 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 2.3636$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3396.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3396 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 4.4574$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3420.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3420 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 4.9628$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3448.TPU/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU NHỰA DẺO TRONG SUỐT STYLE#3448 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 2.565$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3448.TPU/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU NHỰA DẺO TRONG SUỐT STYLE#3448 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.2072$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3449.TPU/ 'TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU NHỰA DẺO TPU STYLE#3449 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 2.2306$/PCE, MÀU: F672) (xk)
- Mã HS 42022900: 3449.TPU/ 'TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU NHỰA DẺO TPU STYLE#3449 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.8494$/PCE, MÀU: F656) (xk)
- Mã HS 42022900: 3450.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3450 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 4.7804$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3451-P.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3451 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.8734$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3451-P.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3451 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 2.147$/PCE, MÀU: F720) (xk)
- Mã HS 42022900: 3451-P.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3451 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.4542$/PCE, MÀU: F723) (xk)
- Mã HS 42022900: 3452.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3452 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.2072$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3453.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3453 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.1856$/PCE, MÀU: F678) (xk)
- Mã HS 42022900: 3453.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3453 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.2654$/PCE, MÀU: F639) (xk)
- Mã HS 42022900: 3454-P.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU POLYESTER STYLE#3454 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.4554$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3454-P.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU POLYESTER STYLE#3454 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.4554$/PCE, MÀU: F636) (xk)
- Mã HS 42022900: 3454-P.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU POLYESTER STYLE#3454 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.4782$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3454-P.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU POLYESTER STYLE#3454 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.4782$/PCE, MÀU: F705) (xk)
- Mã HS 42022900: 3454-P.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU POLYESTER STYLE#3454 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.5238$/PCE, MÀU: F755) (xk)
- Mã HS 42022900: 3454-P.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU POLYESTER STYLE#3454 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.5504$/PCE, MÀU: F678) (xk)
- Mã HS 42022900: 3455/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU POLYESTER STYLE#3455 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.5162$/PCE, MÀU: F722) (xk)
- Mã HS 42022900: 3455/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU POLYESTER STYLE#3455 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 2.0824$/PCE, MÀU: F739) (xk)
- Mã HS 42022900: 3455/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU POLYESTER STYLE#3455 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 2.2078$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3456.POLY/ VÍ BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3456 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.1134$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3456.POLY/ VÍ BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3456 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 2.0558$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3456.POLY/ VÍ CẦM TAY BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3456 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.0488$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3456.POLY/ VÍ CẦM TAY BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3456 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.1134$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3457.POLY/ VÍ CẦM TAY BẰNG CHẤT LIỆU POLYESTER STYLE#3457 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.121$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3458.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100%POLYESTER STYLE#3458 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.3756$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3460.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100%POLYESTER STYLE#3460 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.634$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3460.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100%POLYESTER STYLE#3460 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.7176$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3460.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100%POLYESTER STYLE#3460 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.7594$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3460.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100%POLYESTER STYLE#3460 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 4.085$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3461.POLY/ VÍ CẦM TAY BẰNG CHẤT LIỆU 100%POLYESTER STYLE#3461 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.4782$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3461.POLY/ VÍ CẦM TAY BẰNG CHẤT LIỆU 100%POLYESTER STYLE#3461 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.5124$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3461.POLY/ VÍ CẦM TAY BẰNG CHẤT LIỆU 100%POLYESTER STYLE#3461 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.5998$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3462.POLY/ VÍ BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3462 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 2.375$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3462.POLY/ VÍ BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3462 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.1768$/PCE, MÀU: F754) (xk)
- Mã HS 42022900: 3462.POLY/ VÍ BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3462 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.3706$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3462.POLY/ VÍ BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3462 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.3706$/PCE, MÀU: U034) (xk)
- Mã HS 42022900: 3462.POLY/ VÍ CẦM TAY BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3462 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.154$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3462.POLY/ VÍ CẦM TAY BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3462 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.1768$/PCE, MÀU: F754, F705) (xk)
- Mã HS 42022900: 3462.POLY/ VÍ CẦM TAY BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3462 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.211$/PCE, MÀU: F755) (xk)
- Mã HS 42022900: 3462.POLY/ VÍ CẦM TAY BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3462 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.2984$/PCE, MÀU: F678) (xk)
- Mã HS 42022900: 3462.POLY/ VÍ CẦM TAY BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3462 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.3706$/PCE, MÀU: F639) (xk)
- Mã HS 42022900: 3462.POLY/ VÍ CẦM TAY CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3462 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.2946$/PCE, MÀU: F771, F690) (xk)
- Mã HS 42022900: 3464.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3464 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.0488$/PCE, MÀU: F424) (xk)
- Mã HS 42022900: 3464.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3464 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 2.0862$/PCE, MÀU: F681) (xk)
- Mã HS 42022900: 3464-N/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#3464 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.2604$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3466.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU POLYESTER STYLE#3466 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.8278$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3466.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU POLYESTER STYLE#3466 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.8278$/PCE, MÀU: F636) (xk)
- Mã HS 42022900: 3466.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU POLYESTER STYLE#3466 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.8506$/PCE, MÀU: F754) (xk)
- Mã HS 42022900: 3466.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU POLYESTER STYLE#3466 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 2.0938$/PCE, MÀU: F678) (xk)
- Mã HS 42022900: 3466.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU POLYESTER STYLE#3466 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 2.1736$/PCE, MÀU: F639) (xk)
- Mã HS 42022900: 3466-N/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#3466 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.8012$/PCE, MÀU: 5982) (xk)
- Mã HS 42022900: 3466-N/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#3466 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.8012$/PCE,) (xk)
- Mã HS 42022900: 3467.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU POLYESTER STYLE#3467 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 7.6304$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3471.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3471 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 5.225$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3478/ ''TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU NHỰA DẺO TPU STYLE#3478 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.667$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3479.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100%POLYESTER STYLE#3479 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.2376$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3480.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100%POLYESTER STYLE#3480 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.8202$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3481.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3481 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 4.142$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3489.POLY/ TÚI BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3489 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 2.3978$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3491.TPU/ 'TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU NHỰA DẺO TPU STYLE#3491 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 7.3682$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3501.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3501 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.501$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3501.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3501 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.501$/PCE, MÀU:) (xk)
- Mã HS 42022900: 3505.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3505 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 5.4644$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3511.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU POLYESTER STYLE#3511 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 13.9004$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3514.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3514 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.3554$/PCE, MÀU: F705, F754) (xk)
- Mã HS 42022900: 3514.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3514 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.3554$/PCE, MÀU: F754) (xk)
- Mã HS 42022900: 3514.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3514 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.42$/PCE, MÀU: F755) (xk)
- Mã HS 42022900: 3514-N/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#3514 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.2756$/PCE, MÀU: F780) (xk)
- Mã HS 42022900: 3515.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3515 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 2.2344$/PCE, MÀU: F705, F754) (xk)
- Mã HS 42022900: 3515.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3515 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 2.28$/PCE, MÀU: F755) (xk)
- Mã HS 42022900: 3515-N/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#3515 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 2.1736$/PCE, MÀU: F780) (xk)
- Mã HS 42022900: 3516.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3516 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 2.945$/PCE, MÀU: F705, F754) (xk)
- Mã HS 42022900: 3516.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3516 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 2.945$/PCE, MÀU: F754) (xk)
- Mã HS 42022900: 3516.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3516 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 2.983$/PCE, MÀU: F755) (xk)
- Mã HS 42022900: 3517.POLY/ TÚI BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3517 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.6936$/PCE, MÀU: F754) (xk)
- Mã HS 42022900: 3517.POLY/ TÚI BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3517 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.762$/PCE, MÀU: F755) (xk)
- Mã HS 42022900: 3517.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3517 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.6936$/PCE, MÀU: F754, F705) (xk)
- Mã HS 42022900: 3517.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3517 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.762$/PCE, MÀU: F755) (xk)
- Mã HS 42022900: 3517-N/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#3517 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.5834$/PCE, MÀU: F780) (xk)
- Mã HS 42022900: 3518.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU POLYESTER STYLE#3518 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 7.4784$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3518-6/ Túi xách đựng quần áo chống bụi 3518 (1 bộ 2 cái)(12*16*8"),bằng tấm plastic, nhãn hiệu: RICHARDS (xk)
- Mã HS 42022900: 3518-N/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#3518 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 7.1706$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3520.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3520 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.0754$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3520.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3520 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.0754$/PCE, MÀU: F754) (xk)
- Mã HS 42022900: 3520.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3520 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.0754$/PCE, MÀU: F754, F705) (xk)
- Mã HS 42022900: 3520.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3520 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.0868$/PCE, MÀU: F755) (xk)
- Mã HS 42022900: 3520-N/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#3520 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.045$/PCE, MÀU: F780) (xk)
- Mã HS 42022900: 3521.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3521 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.135$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3521.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3521 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.135$/PCE, MÀU: F754) (xk)
- Mã HS 42022900: 3521.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3521 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG:13.4824$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3521-N/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#3521 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.0058$/PCE, MÀU: 5982) (xk)
- Mã HS 42022900: 3529-N/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#3529 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.6822$/PCE, MÀU: F681) (xk)
- Mã HS 42022900: 3529-N/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#3529 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 4.6512$/PCE, MÀU: H060) (xk)
- Mã HS 42022900: 3531.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU POLYESTER STYLE#3531 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.976$/PCE, MÀU: F705, F754) (xk)
- Mã HS 42022900: 3531.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU POLYESTER STYLE#3531 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.976$/PCE, MÀU: F754) (xk)
- Mã HS 42022900: 3531.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU POLYESTER STYLE#3531 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.9988$/PCE, MÀU: F755) (xk)
- Mã HS 42022900: 3531-N/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#3531 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.862$/PCE, MÀU: 5982) (xk)
- Mã HS 42022900: 3532-N/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#3532 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.2566$/PCE, MÀU: F771) (xk)
- Mã HS 42022900: 3532-N/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#3532 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.382$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3532-N/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#3532 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.382$/PCE, MÀU: F690) (xk)
- Mã HS 42022900: 3533-N/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#3533 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 4.8982$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3533-N/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#3533 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 4.8982$/PCE, MÀU: F771) (xk)
- Mã HS 42022900: 3533-N/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#3533 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 4.9476$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3533-N/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#3533 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 4.9476$/PCE, MÀU: F690) (xk)
- Mã HS 42022900: 3537.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3537 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.0134$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3547.POLY/ TÚI BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3547 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 6.5474$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3553.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU POLYESTER STYLE#3553 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 20.5694$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3561.POLY/ TÚI BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3561 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 4.1382$/PCE, MÀU: F754) (xk)
- Mã HS 42022900: 3561.POLY/ TÚI BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3561 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 4.2902$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3561.POLY/ TÚI BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3561 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 4.2902$/PCE, MÀU: F755) (xk)
- Mã HS 42022900: 3561-N/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#3561 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 4.0584$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3590/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3590 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 12.749$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3592/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3592 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 9.139$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3595/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3595 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 10.4994$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3621-N/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#3621 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 2.1698$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 38T0CWYT3L [VM0028694]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Michael Kors (xk)
- Mã HS 42022900: 38T0CWYT3L [VM0030342]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Michael Kors (xk)
- Mã HS 42022900: 4266-N/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#4266 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.6644$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 4298.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#4298 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.292$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 4298.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#4298 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG:8.3904$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 4311.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#4311 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.42$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 4311.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#4311 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.42$/PCE, MÀU: F636) (xk)
- Mã HS 42022900: 4311.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#4311 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 6.3308$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 4318-N.NYLON/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100%NYLON STYLE#4318 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 5.2934$/PCE, MÀU: 5982) (xk)
- Mã HS 42022900: 4318-N.NYLON/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100%NYLON STYLE#4318 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 6.2244$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 4318-N.NYLON/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100%NYLON STYLE#4318 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 6.2244$/PCE, MÀU: F690) (xk)
- Mã HS 42022900: 4318-P/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100%POLYESTER STYLE#4318 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.6062$/PCE, MÀU: F659) (xk)
- Mã HS 42022900: 4318-P/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100%POLYESTER STYLE#4318 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 5.415$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 4318-P/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100%POLYESTER STYLE#4318 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 5.415$/PCE, MÀU: F678) (xk)
- Mã HS 42022900: 4318-P/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100%POLYESTER STYLE#4318 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 5.4378$/PCE, MÀU: F754) (xk)
- Mã HS 42022900: 4318-P/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100%POLYESTER STYLE#4318 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 5.4758$/PCE, MÀU: F670) (xk)
- Mã HS 42022900: 4318-P/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100%POLYESTER STYLE#4318 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 6.2548$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 4318-P/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100%POLYESTER STYLE#4318 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 6.2586$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 4318-P/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100%POLYESTER STYLE#4318 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 6.2586$/PCE, MÀU: U034) (xk)
- Mã HS 42022900: 4318-P/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100%POLYESTER STYLE#4318 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 7.9534$/PCE, MÀU: F653) (xk)
- Mã HS 42022900: 4318-P/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100%POLYESTER STYLE#4318 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG:19.2394$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 4319.NYLON/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#4319 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 6.1636$/PCE, MÀU: 5982) (xk)
- Mã HS 42022900: 4319.NYLON/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#4319 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 7.201$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 4319.NYLON/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#4319 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 7.201$/PCE, MÀU: F690) (xk)
- Mã HS 42022900: 4319.NYLON/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#4319 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 7.201$/PCE, MÀU: F690, F771) (xk)
- Mã HS 42022900: 4319.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU POLYESTER STYLE#4319 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 5.5556$/PCE, MÀU: F659) (xk)
- Mã HS 42022900: 4319.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU POLYESTER STYLE#4319 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 6.3422$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 4319.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU POLYESTER STYLE#4319 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 6.3498$/PCE, MÀU: F653) (xk)
- Mã HS 42022900: 4319.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU POLYESTER STYLE#4319 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 6.365$/PCE, MÀU: F705) (xk)
- Mã HS 42022900: 4319.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU POLYESTER STYLE#4319 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 6.365$/PCE, MÀU: F754) (xk)
- Mã HS 42022900: 4319.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU POLYESTER STYLE#4319 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 6.5512$/PCE, MÀU: F755) (xk)
- Mã HS 42022900: 4319.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU POLYESTER STYLE#4319 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 7.1972$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 4319.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU POLYESTER STYLE#4319 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 7.1972$/PCE, MÀU: U034) (xk)
- Mã HS 42022900: 4346.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100%POLYESTER STYLE#4346 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.3516$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 4346.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100%POLYESTER STYLE#4346 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.3516$/PCE, MÀU: F636) (xk)
- Mã HS 42022900: 4346.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100%POLYESTER STYLE#4346 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.3744$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 4346.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100%POLYESTER STYLE#4346 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.7962$/PCE, MÀU: F678) (xk)
- Mã HS 42022900: 4350.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#4350 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 7.1516$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 4360-N.NYLON/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#4360 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 2.413$/PCE, MÀU: 5982) (xk)
- Mã HS 42022900: 4360-N.NYLON/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#4360 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 4.3168$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 4360-N.NYLON/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#4360 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 4.3168$/PCE, MÀU: U033) (xk)
- Mã HS 42022900: 4360-P/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#4360 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 2.5384$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 4360-P/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#4360 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 2.5612$/PCE, MÀU: F705, F754) (xk)
- Mã HS 42022900: 4360-P/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#4360 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 2.5612$/PCE, MÀU: F754) (xk)
- Mã HS 42022900: 4360-P/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#4360 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 2.6106$/PCE, MÀU: F755) (xk)
- Mã HS 42022900: 4360-P/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#4360 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 2.641$/PCE, MÀU: F636) (xk)
- Mã HS 42022900: 4360-P/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#4360 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.2376$/PCE, MÀU: F678) (xk)
- Mã HS 42022900: 4360-P/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#4360 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.2794$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 4360-P/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#4360 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.2794$/PCE, MÀU: U034) (xk)
- Mã HS 42022900: 4360-P/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#4360 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 6.346$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 4360-P/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#4360 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 6.4942$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 54654 (VM0032592)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 56757 (VM0032604)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 56824 (VM0032604)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 58440 [VM0032012-0A0] / TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 58440 [VM0032015]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 58465 (VM0032604)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 58465 (VM0032606)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 58465 [VM0030568]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 5HO010K11CT0-2/ Túi đeo bằng vải Polyester nhãn hiệu CARHARTT (Women's Cross Body Carry All) (don gia GC 2.68 USD/Pce) (xk)
- Mã HS 42022900: 5HO010K15A0-3/ Túi xách bằng vải Polyester nhãn hiệu CARHARTT (Women's Essentials Tote) (don gia GC 2.14 USD/Pce) (xk)
- Mã HS 42022900: 5HO010K9A0-2/ Túi đeo bằng vải Polyester nhãn hiệu CARHARTT (Legacy Cross Body Gear Organizer) (don gia GC 1.45 USD/Pce) (xk)
- Mã HS 42022900: 5HO010K9C0-2/ Túi đeo bằng vải Polyester nhãn hiệu CARHARTT (Legacy Cross Body Gear Organizer) (don gia GC 1.82 USD/Pce) (xk)
- Mã HS 42022900: 5HO010K9T0-2/ Túi đeo bằng vải Polyester nhãn hiệu CARHARTT (Legacy Cross Body Gear Organizer) (don gia GC 1.45 USD/Pce) (xk)
- Mã HS 42022900: 5HO030K11A0/ Túi thắt lưng bằng vải Polyester nhãn hiệu CARHARTT (Carhartt Waist Pack) (don gia GC 1.91 USD/Pce) (xk)
- Mã HS 42022900: 5HO040-1K05A0-2/ Túi xách bằng vải Polyester nhãn hiệu CARHARTT (Legacy Travel Kit) (don gia GC 1.09 USD/Pce) (xk)
- Mã HS 42022900: 5HO040-1K05T0-2/ Túi xách bằng vải Polyester nhãn hiệu CARHARTT (Legacy Travel Kit) (don gia GC 1.09 USD/Pce) (xk)
- Mã HS 42022900: 60227 (VM0032604)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 60227 (VM0032606)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 60227 (VM0032608)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 60227 [VM0031472]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 60227 [VM0032607]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 60227 [VM0032609]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 61385 (VM0032599)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 61450 [VM0032012-0A0] / TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 61450 [VM0032012-0A0]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 61674 (VM0032604)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 61674 (VM0032606)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 61674 [VM0031472] / TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 61995 (VM0032599)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 63982 [VM0032015]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 64188 [VM0032012-0A0] / TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 64454 (VM0032582)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 64456 (VM0032582)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 64458 (VM0032582)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 64460 (VM0032582)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 64963 (VM0032604)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 64963 (VM0032608)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 64963 [VM0028601]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 64963 [VM0030568]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 65045 [VM0028634]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 6505.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#6505 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 2.3446$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 6505.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#6505 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 2.3674$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 6505.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#6505 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 2.4282$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 6505.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#6505 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 2.5764$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 6505-N/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#6505 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 2.3522$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 6511-N/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#6511 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.026$/PCE, MÀU: 5982) (xk)
- Mã HS 42022900: 6511-N/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#6511 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.0488$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 6511-N/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#6511 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.463$/PCE, MÀU: U033) (xk)
- Mã HS 42022900: 6511-N/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#6511 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.7024$/PCE, MÀU: U032) (xk)
- Mã HS 42022900: 6511-P/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#6511 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.0336$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 6511-P/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#6511 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.0336$/PCE, MÀU: F645) (xk)
- Mã HS 42022900: 6511-P/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#6511 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.0564$/PCE, MÀU: F705) (xk)
- Mã HS 42022900: 6511-P/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#6511 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.0564$/PCE, MÀU: F705, F754) (xk)
- Mã HS 42022900: 6511-P/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#6511 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.0564$/PCE, MÀU: F754) (xk)
- Mã HS 42022900: 6511-P/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#6511 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.0678$/PCE, MÀU: F755) (xk)
- Mã HS 42022900: 6511-P/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#6511 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.2084$/PCE, MÀU: F424) (xk)
- Mã HS 42022900: 6511-P/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#6511 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.2502$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 6511-P/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#6511 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.2502$/PCE, MÀU: U034) (xk)
- Mã HS 42022900: 6511-P/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#6511 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 2.3446$/PCE, MÀU: F651, F652, F659, F670) (xk)
- Mã HS 42022900: 6511-P/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#6511 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 2.584$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 6511-P/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#6511 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG:8.284$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 6701-N/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#6701 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 0.8664$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 6701-N/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#6701 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.2236$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 6701-N/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#6701 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.2236$/PCE, MÀU: U033) (xk)
- Mã HS 42022900: 6701-P/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#6701 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 0.8398$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 6701-P/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#6701 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 0.8626$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 6701-P/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#6701 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 0.8626$/PCE, MÀU: F705, F754) (xk)
- Mã HS 42022900: 6701-P/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#6701 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 0.8626$/PCE, MÀU: F754) (xk)
- Mã HS 42022900: 6701-P/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#6701 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 0.8664$/PCE, MÀU: F755) (xk)
- Mã HS 42022900: 6701-P/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#6701 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.0336$/PCE, MÀU: F424) (xk)
- Mã HS 42022900: 6701-P/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#6701 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.0336$/PCE, MÀU: F651, F652, F645) (xk)
- Mã HS 42022900: 6701-P/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#6701 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.0564$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 6701-P/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#6701 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.0564$/PCE, MÀU: U034) (xk)
- Mã HS 42022900: 6701-P/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#6701 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 2.1014$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 67-200608/ Túi Vải lưới nhựa PVC TARPAULIN khổ: 1.5 m, AMAZON BAG AMAZON-PL5543, Color: Blue, Size: (400 x360 x200) mm, Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 42022900: 67318 [VM0032649]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 67318 [VM0032650]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 67332 [VM0032649]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 68-200610/ Túi màng PVC trong 0.15mm X 1,6 m DOCUMENT POUCH LARGE VG-DPL, Size: (47.5*35.5)cm, Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 42022900: 69-200622/ Túi Vải PVC Tarpaulin 200D*300D 18*12 400G kháng khuẩn, khổ: 1.5 m, AMAZON BAG AMAZON-PL5543, Color: Blue, Size: (400 x360 x200) mm, Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 42022900: 7002/ TÚI XÁCH STYLE#MD7002,CHẤT LIỆU 100%NYLON (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.558$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 7002/ TÚI XÁCH STYLE#MD7002,CHẤT LIỆU 100%NYLON (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG:1.558$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 7003/ TÚI XÁCH STYLE#MD7003,CHẤT LIỆU 100%NYLON (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.387$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 7003/ TÚI XÁCH STYLE#MD7003,CHẤT LIỆU 100%NYLON (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG:1.387$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 7007/ TÚI XÁCH STYLE#MD7007, CHẤT LIỆU 100%NYLON (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.292$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 7007/ TÚI XÁCH STYLE#MD7007, CHẤT LIỆU 100%NYLON (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG:1.292$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 7008/ TÚI XÁCH STYLE#MD7008,CHẤT LIỆU 100%NYLON (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.216$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 7008/ TÚI XÁCH STYLE#MD7008,CHẤT LIỆU 100%NYLON (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG:1.216$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 7011/ TÚI XÁCH STYLE#MD7011,CHẤT LIỆU 100%NYLON (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 0.532$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 7011/ TÚI XÁCH STYLE#MD7011,CHẤT LIỆU 100%NYLON (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG:0.532$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 7105.NYLON/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#7105 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.045$/PCE, MÀU: F681) (xk)
- Mã HS 42022900: 7105.NYLON/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#7105 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.5618$/PCE, MÀU: H060) (xk)
- Mã HS 42022900: 7105.NYLON/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#7105 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.6036$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 7105.NYLON/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#7105 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.6036$/PCE, MÀU: U033) (xk)
- Mã HS 42022900: 7105.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#7105 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.0146$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 7105.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#7105 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.0526$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 7105.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#7105 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.0526$/PCE, MÀU: F670) (xk)
- Mã HS 42022900: 7105.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#7105 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.0754$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 7105.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#7105 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.0754$/PCE, MÀU: F645) (xk)
- Mã HS 42022900: 7105.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#7105 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.0754$/PCE, MÀU: F705, F754) (xk)
- Mã HS 42022900: 7105.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#7105 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.0754$/PCE, MÀU: F754) (xk)
- Mã HS 42022900: 7105.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#7105 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.0906$/PCE, MÀU: F755) (xk)
- Mã HS 42022900: 7105.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#7105 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.2692$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 7105.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#7105 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.2692$/PCE, MÀU: U034) (xk)
- Mã HS 42022900: 7105.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#7105 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG:8.3334$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 7121.NYLON/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#7121 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.5504$/PCE, MÀU: 5982) (xk)
- Mã HS 42022900: 7121-P/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#7121 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 0.8398$/PCE, MÀU: F424) (xk)
- Mã HS 42022900: 7121-P/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#7121 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 0.8398$/PCE, MÀU: F651, F652) (xk)
- Mã HS 42022900: 7121-P/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#7121 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.596$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 7121-P/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#7121 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.596$/PCE, MÀU: F636) (xk)
- Mã HS 42022900: 7121-P/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#7121 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.6188$/PCE, MÀU: F754) (xk)
- Mã HS 42022900: 7121-P/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#7121 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.9456$/PCE, MÀU: F639) (xk)
- Mã HS 42022900: 7121-P/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#7121 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.99$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 7158.NYLON/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#7158 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.007$/PCE, MÀU: 5982) (xk)
- Mã HS 42022900: 7158.NYLON/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#7158 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.007$/PCE, MÀU: F681) (xk)
- Mã HS 42022900: 7158.NYLON/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#7158 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.0298$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 7158.NYLON/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#7158 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.444$/PCE, MÀU: H060) (xk)
- Mã HS 42022900: 7158.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#7158 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.0108$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 7158.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#7158 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.0108$/PCE, MÀU: F636) (xk)
- Mã HS 42022900: 7158.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#7158 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.0108$/PCE, MÀU: F645) (xk)
- Mã HS 42022900: 7158.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#7158 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.0222$/PCE, MÀU: F681) (xk)
- Mã HS 42022900: 7158.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#7158 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.0336$/PCE, MÀU: F705) (xk)
- Mã HS 42022900: 7158.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#7158 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.0336$/PCE, MÀU: F705, F754) (xk)
- Mã HS 42022900: 7158.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#7158 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.0336$/PCE, MÀU: F754) (xk)
- Mã HS 42022900: 7158.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#7158 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.0412$/PCE, MÀU: F755) (xk)
- Mã HS 42022900: 7158.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#7158 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.1134$/PCE, MÀU: F678) (xk)
- Mã HS 42022900: 7158.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#7158 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.1894$/PCE, MÀU: F639) (xk)
- Mã HS 42022900: 7158.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#7158 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.596$/PCE, MÀU: F424) (xk)
- Mã HS 42022900: 7158.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#7158 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.9342$/PCE, MÀU: F651, F652, F670, F645) (xk)
- Mã HS 42022900: 7158.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#7158 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 2.527$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 7184.NYLON/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#7184 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 5.2136$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 71909 [VM0028634]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 7315-P/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#7315 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 0.9424$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 7315-P/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#7315 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.0108$/PCE, MÀU: F424) (xk)
- Mã HS 42022900: 7315-P/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#7315 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.273$/PCE, MÀU: F651, F645) (xk)
- Mã HS 42022900: 73338 (VM0032582)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 73561 (VM0032604)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 73561 (VM0032606)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 73576 (VM0032599)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 73576 (VM0035652)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 73614 (VM0032538-0A0)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 73614 (VM0032538-AA0)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 73619 (VM0032540)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 73623 (VM0032578)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 73625 (VM0032578)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 73881 (VM0032604)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 74101 [VM0031947] / TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 74101 [VM0031947]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 74230 [VM0032650]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 74622 (VM0032599)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 74650 (VM0032599)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 74651 (VM0032654-0A0)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 74651 (VM0032654-AA0)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 74651 (VM0032654-BA0)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 74656 (VM0032659)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 7470.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#7470 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 2.5992$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 7470.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#7470 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.306$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 7507.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#7507 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 0.9842$/PCE, MÀU: F659 (xk)
- Mã HS 42022900: 7507.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#7507 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.0108$/PCE, MÀU: F651,F653) (xk)
- Mã HS 42022900: 7507.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#7507 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 11.0124$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 7507.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#7507 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 4.4042$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 7507.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#7507 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 4.427$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 7507.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#7507 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 4.427$/PCE, MÀU: F754) (xk)
- Mã HS 42022900: 7507.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#7507 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 4.427$/PCE, MÀU: F754, F705) (xk)
- Mã HS 42022900: 7507.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#7507 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 4.56$/PCE, MÀU: F755) (xk)
- Mã HS 42022900: 7507.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#7507 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 5.1756$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 7507.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#7507 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 5.1756$/PCE, MÀU: U034) (xk)
- Mã HS 42022900: 7507-N/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#7507 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 6.4828$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 7507-N/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#7507 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 6.4828$/PCE, MÀU: U033) (xk)
- Mã HS 42022900: 7519.NYLON/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#7519 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.0932$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 7519.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#7519 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.2148$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 7519.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#7519 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.2148$/PCE, MÀU: F645) (xk)
- Mã HS 42022900: 7519.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#7519 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.2376$/PCE, MÀU: F705) (xk)
- Mã HS 42022900: 7519.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#7519 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.2376$/PCE, MÀU: F754, F705) (xk)
- Mã HS 42022900: 7519.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#7519 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.3098$/PCE, MÀU: F755) (xk)
- Mã HS 42022900: 7519.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#7519 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.7316$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 7519.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#7519 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 8.037$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 7520.NYLON/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#7520 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 5.2592$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 7520.NYLON/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#7520 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 5.2592$/PCE, MÀU: U033) (xk)
- Mã HS 42022900: 7520-P/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#7520 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.2008$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 7520-P/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#7520 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.3212$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 7520-P/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#7520 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.3212$/PCE, MÀU: F645) (xk)
- Mã HS 42022900: 7520-P/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#7520 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.344$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 7520-P/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#7520 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.344$/PCE, MÀU: F705) (xk)
- Mã HS 42022900: 7520-P/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#7520 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.344$/PCE, MÀU: F754) (xk)
- Mã HS 42022900: 7520-P/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#7520 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.344$/PCE, MÀU: F754, F705) (xk)
- Mã HS 42022900: 7520-P/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#7520 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.4428$/PCE, MÀU: F755) (xk)
- Mã HS 42022900: 7520-P/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#7520 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 4.0888$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 7520-P/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#7520 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 4.0888$/PCE, MÀU: U034) (xk)
- Mã HS 42022900: 7520-P/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#7520 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 8.303$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 75241 [VM0028634]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 75382 (VM0032016)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 75382 [VM0032013]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 75383 (VM0032016)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 75386 (VM0032016)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 75388 [VM0032012-0A0]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 75388 [VM0032012-0S0]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 75446 (VM0032611)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 7562.NYLON/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#7562 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 2.185$/PCE, MÀU: 5982) (xk)
- Mã HS 42022900: 7562.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#7562 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 2.28$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 7562.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#7562 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 2.3028$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 7562.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#7562 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 2.3028$/PCE, MÀU: F754) (xk)
- Mã HS 42022900: 78367 (VM0032396)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 8003/ TÚI XÁCH STYLE#MD8003,CHẤT LIỆU 100%NYLON (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 0.627$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 8003/ TÚI XÁCH STYLE#MD8003,CHẤT LIỆU 100%NYLON (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG:0.627$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 8004/ TÚI XÁCH STYLE#MD8004,CHẤT LIỆU 100%NYLON (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.14$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 8004/ TÚI XÁCH STYLE#MD8004,CHẤT LIỆU 100%NYLON (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG:1.14$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 8005/ TÚI XÁCH STYLE#MD8005,CHẤT LIỆU 100%NYLON (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 2.166$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 8005/ TÚI XÁCH STYLE#MD8005,CHẤT LIỆU 100%NYLON (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG:2.166$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 8009-B6/ TÚI XÁCH STYLE#MD8009-B6,CHẤT LIỆU 100%NYLON (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 0.4408$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 8009-B6/ TÚI XÁCH STYLE#MD8009-B6,CHẤT LIỆU 100%NYLON (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG:0.4408$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 8010/ TÚI XÁCH STYLE#MD8010,CHẤT LIỆU 100%NYLON (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 0.4104$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 8010/ TÚI XÁCH STYLE#MD8010,CHẤT LIỆU 100%NYLON (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG:0.4104$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 8011/ TÚI XÁCH STYLE#MD8011,CHẤT LIỆU 100%NYLON (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 0.3724$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 8011/ TÚI XÁCH STYLE#MD8011,CHẤT LIỆU 100%NYLON (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG:0.3724$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 8012/ TÚI XÁCH STYLE#MD8012,CHẤT LIỆU 100%NYLON (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 0.38$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 8012/ TÚI XÁCH STYLE#MD8012,CHẤT LIỆU 100%NYLON (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG:0.38$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 8025/ TÚI LƯỚI STYLE#MD8025,CHẤT LIỆU 100%POLY (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 0.703$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 8025/ TÚI LƯỚI STYLE#MD8025,CHẤT LIỆU 100%POLY (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG:0.703$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 8026/ TÚI LƯỚI STYLE#MD8026,CHẤT LIỆU 100%POLY (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 0.551$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 8026/ TÚI LƯỚI STYLE#MD8026,CHẤT LIỆU 100%POLY (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG:0.551$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 8056.NYLON/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#8056 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.2224$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 8056.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#8056 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.2832$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 8056.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#8056 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.306$/PCE, MÀU: F705) (xk)
- Mã HS 42022900: 8056.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#8056 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.306$/PCE, MÀU: F754) (xk)
- Mã HS 42022900: 8056.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#8056 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.4504$/PCE, MÀU: F755) (xk)
- Mã HS 42022900: 8056.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#8056 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.7582$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 8056.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#8056 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 4.0622$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 8056.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#8056 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 4.0622$/PCE, MÀU: U034) (xk)
- Mã HS 42022900: 8056.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#8056 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG:13.908$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 8105.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100%POLYESTER STYLE#8105 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 4.5334$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 8280-N.NYLON/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#8280 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.4858$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 8280-N.NYLON/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#8280 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.4858$/PCE, MÀU: U033) (xk)
- Mã HS 42022900: 8280-P/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#8280 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.2274$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 8280-P/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#8280 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.2274$/PCE, MÀU: U034) (xk)
- Mã HS 42022900: 8314.NYLON/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#8314 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.5454$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 8314.NYLON/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#8314 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.5454$/PCE, MÀU: U033) (xk)
- Mã HS 42022900: 8314.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#8314 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 2.7398$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 8314.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#8314 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 2.7398$/PCE, MÀU: U034) (xk)
- Mã HS 42022900: 9011-A4/ TÚI XÁCH STYLE#MD9011-A4,CHẤT LIỆU 100%NYLON (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 0.7676$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 9011-A4/ TÚI XÁCH STYLE#MD9011-A4,CHẤT LIỆU 100%NYLON (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG:0.7676$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 9012-A5/ TÚI XÁCH STYLE#MD9012-A5,CHẤT LIỆU 100%NYLON (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 0.513$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 9012-A5/ TÚI XÁCH STYLE#MD9012-A5,CHẤT LIỆU 100%NYLON (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG:0.513$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 91BC18/ Túi xách/ COMPRESSBAG (xk)
- Mã HS 42022900: 91BPI4/ Túi xách/ POD IMPRESS 4 (xk)
- Mã HS 42022900: 91BSI4/ Túi xách/ SPEEDBAG IMPRESS 4 (xk)
- Mã HS 42022900: 92BFAS/ Túi xách/ FASTPACK (xk)
- Mã HS 42022900: 92BLP3/ Ba lô/ LIGHTPACK 3 (xk)
- Mã HS 42022900: 952347/37WM/ Ví nữ cầm tay có mặt ngoài bằng giả da nhãn hiệu MUNDI hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022900: 9811-N/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#9811 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.9596$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 995998/08WM/ Ví nữ cầm tay có mặt ngoài bằng giả da nhãn hiệu MUNDI hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022900: ACCESS 40- LF20/ Balo đeo vai mẫu 40, hàng sản xuất Việt Nam, mới 100%. (xk)
- Mã HS 42022900: ACCESS 40 W- LF20/ Balo đeo vai mẫu 40, hàng sản xuất Việt Nam mới 100%. (xk)
- Mã HS 42022900: ACE048/ Túi Roxy- RBG204372 (xk)
- Mã HS 42022900: ACE049/ Túi Roxy- RBG204374 (xk)
- Mã HS 42022900: ACE051/ Túi- WEBBPSP SIDE POUCH (xk)
- Mã HS 42022900: ACE052/ Túi- WEBBPBC BAT CASE (xk)
- Mã HS 42022900: ACE053/ Túi- WEBBPMP MULTI POUCH (xk)
- Mã HS 42022900: ACTIVE 18 BLUE/ Balo đeo vai mẫu 18, hàng sản xuất Việt Nam mới 100%. (xk)
- Mã HS 42022900: ACTIVE 18 RED/ Balo đeo vai mẫu 18, hàng sản xuất Việt Nam, mới 100%. (xk)
- Mã HS 42022900: ACTIVE 24 BLUE BLACK/ Balo đeo vai mẫu 24, hàng sản xuất Việt Nam, mới 100%. (xk)
- Mã HS 42022900: ACTIVE 24 BRONZE/ Balo đeo vai mẫu 24, hàng sản xuất Việt Nam, mới 100%. (xk)
- Mã HS 42022900: ALPIC 20 CHINE- LF20/ Balo đeo vai mẫu 20, hàng sản xuất Việt Nam, mới 100%. (xk)
- Mã HS 42022900: ALPIC 20 NOIR- LF20/ Balo đeo vai mẫu 20, hàng sản xuất Việt Nam, mới 100%. (xk)
- Mã HS 42022900: AYO3253001/ Túi đựng đồ dùng AYO3253001, 1 bộ 3 cái (36.8cm x 24cm x9.5cm/36cm x 26cm/14cm x 19cm), bằng vải, nhãn hiệu ABOUT YOU (xk)
- Mã HS 42022900: AYO3254001/ Túi đựng đồ dùng AYO3254001 (42cm x 29cm), bằng vải, nhãn hiệu ABOUT YOU (xk)
- Mã HS 42022900: AYO3254002/ Túi đựng đồ dùng AYO3254002 (42cm x 29cm), bằng vải, nhãn hiệu ABOUT YOU (xk)
- Mã HS 42022900: AYO3254003/ Túi đựng đồ dùng AYO3254003 (42cm x 29cm), bằng vải, nhãn hiệu ABOUT YOU (xk)
- Mã HS 42022900: AYO3255001/ Túi xách đựng đồ dùng AYO3255001 (43cm x 20cm x 35cm), bằng vải, nhãn hiệu ABOUT YOU (xk)
- Mã HS 42022900: AYO3255002/ Túi xách đựng đồ dùng AYO3255002 (43cm x 20cm x 35cm), bằng vải, nhãn hiệu ABOUT YOU (xk)
- Mã HS 42022900: AYO3255003/ Túi xách đựng đồ dùng AYO3255003 (43cm x 20cm x 35cm), bằng vải, nhãn hiệu ABOUT YOU (xk)
- Mã HS 42022900: AYO3256002/ Túi đeo vai đựng đồ dùng AYO3256002 (36cm x 48cm), bằng vải, nhãn hiệu ABOUT YOU (xk)
- Mã HS 42022900: AYO3256003/ Túi đeo vai đựng đồ dùng AYO3256003 (36cm x 48cm), bằng vải, nhãn hiệu ABOUT YOU (xk)
- Mã HS 42022900: Ba lô-da-MONTBLANC:MB SAR SARTORIAL LARGN FLIGHT BAG-REF:116752-Hàng Mới 100% (xk)
- Mã HS 42022900: BALO CÓ DÂY ĐEO, CHẤT LIỆU: VẢI POLYESTER KHÔNG DỆT- GRT719G. NHÃN HIỆU: GIVI. HÀNG MỚI: 100%. MODEL: GRT719G (xk)
- Mã HS 42022900: Balô-Da bo-MONTBLANC:MB SAR SARTORIAL LARGN FLIGHT BAG-REF:116752-Hàng Mới 100% (xk)
- Mã HS 42022900: Bao đựng laptop bằng da cao su tổng hợp, hàng không nhãn hiệu. Mới 100% (xk)
- Mã HS 42022900: BB22883/ Túi xách bằng vải polyester, không nhãn hiệu, cỡ 32*37*17cm (xk)
- Mã HS 42022900: Book seat Bag/ Túi vải (100%polyester) (xk)
- Mã HS 42022900: Bung bung túi đựng dù- linh kiện dù lượn thể thao (xk)
- Mã HS 42022900: cặp táp-Da bo-MONTBLANC:MB SAR DCASE SLIM INDI BRIEFCASE-REF:118690-Hàng Mới 100% (xk)
- Mã HS 42022900: CHILL 28- CHINE/ Balo đeo vai mẫu 28, hàng sản xuất Việt Nam, mới 100%. (xk)
- Mã HS 42022900: CHILL 28- NOIR/ Balo đeo vai mẫu 28, hàng sản xuất Việt Nam, mới 100%. (xk)
- Mã HS 42022900: CRW HIKOSHI-2 05.06.20/ Túi vải PP không dệt màu xanh mã CRW HIKOSHI, KT: 950x900mm mới 100%, mã HS nước nhập khẩu: 630790 (xk)
- Mã HS 42022900: CRW HIKOSHI-2 18.06.20/ Túi vải PP không dệt màu xanh mã CRW HIKOSHI, KT: 950x900mm mới 100%, mã HS nước nhập khẩu: 630790 (xk)
- Mã HS 42022900: CRW KYNOSHITA S-2 15.06.20/ Túi vải PP không dệt màu trắng mã CRW KYNOSHITA S, KT: 450x330mm mới 100%, mã HS nước nhập khẩu 630790 (xk)
- Mã HS 42022900: CRW-KUMAMOTA GAKUIN-2 22.06.20/ Túi vải PP không dệt màu Xanh mã CRW-KUMAMOTA GAKUIN, KT: Size: 400x300mm mới 100%, mã HS nước nhập khẩu 630790 (xk)
- Mã HS 42022900: CX62000/ Dây đeo máy camera (xk)
- Mã HS 42022900: CX77500/ Dây đeo máy camera (xk)
- Mã HS 42022900: CX79160/ Dây đeo máy camera (xk)
- Mã HS 42022900: CX88100/ Dây đeo máy camera (xk)
- Mã HS 42022900: Dây đeo bao đựng laptop bằng da cao su tổng hợp, hàng không nhãn hiệu. Mới 100% (xk)
- Mã HS 42022900: Đồ dùng gia đình và hành lý cá nhân đang sử dụng: Vali, Túi xách (3 chiếc/ bộ) (xk)
- Mã HS 42022900: EC005/ TÚI XÁCH STYLE#EC005,CHẤT LIỆU 100%POLYESTER (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.94$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: EC005/ TÚI XÁCH STYLE#EC005,CHẤT LIỆU 100%POLYESTER (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.976$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: EC005/ TÚI XÁCH STYLE#EC005,CHẤT LIỆU 100%POLYESTER (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.98$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: EC005S/ TÚI XÁCH STYLE#EC005S,CHẤT LIỆU 100%POLYESTER (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.25$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: EC021/ TÚI XÁCH STYLE#EC021, CHẤT LIỆU 100% COTTON (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 0.99$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: EC045/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% COTTON STYLE#EC045 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 0.80$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: EC060/ TÚI XÁCH STYLE#EC060,CHẤT LIỆU 100%POLYESTER (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.482$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: EMPC521119/ Túi đựng văn phòng phẩm bằng-100% EVA Fabric,nhãn hiệu Easymate;KT:H110xL190xD45mm (xk)
- Mã HS 42022900: FJT SHOULDER BELT/ Dây đeo máy camera (xk)
- Mã HS 42022900: FO005/ TÚI FOS900237 BẰNG VẢI POLY (xk)
- Mã HS 42022900: FO006/ TÚI FOS900239 BẰNG VẢI POLY (xk)
- Mã HS 42022900: GIỎ XÁCH (xk)
- Mã HS 42022900: GM002643801147951-0A0-673/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 30*12*25 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002643901147951-0A0-673/ TÚI XÁCH TAY PVC NHÃN HIỆU KATE SPADE 25*10*22 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002644001145473-EA0-673/ TÚI XÁCH TAY PVC NHÃN HIỆU KATE SPADE 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM002644101145473-EA0-673/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 30*12*25 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM002644201144894-AA0-673/ TÚI XÁCH TAY POLY NHÃN HIỆU KATE SPADE 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM002644301144894-AA0-673/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM002644401144791-DA0-673/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 30*12*25 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002644501144791-DA0-673/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 30*12*25 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002644701147952-0O0-460/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 30*12*25 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM002644901147953-0O0-460/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 30*12*25 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM002645101147957-0O0-460/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 30*12*25 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM002648901147897-FA0-157/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 30*12*25 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002649101147896-FA0-157/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 30*12*25 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM002649501147594-AA0-001/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM002649501147594-AA0-157/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 30*12*25 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM002649501147594-AA0-557/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM002649501147594-AO0-496/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM002649601147595-0A0-001/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM002649601147595-0A0-157/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 30*12*25 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM002649601147595-0A0-557/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM002649701147595-0A0-001/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 30*12*25 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM002649701147595-0A0-157/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 30*12*25 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM002658101148872-0A0-563/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 33*15*30 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002658201148872-0A0-563/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 25*10*22 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002658301148873-0A0-563/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 30*12*25 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM002658401148873-0A0-563/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 30*12*25 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM002659701148455-AO0-307/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 25*10*22 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002665601147680-BA0-563/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 30*12*25 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM002665601147680-BA0-612/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 30*12*25 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM002754401145838-0A1-10002/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU POLO 34*15*28 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM002754401145838-0A1-10002/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU POLO 36*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM002754401145838-0A1-17852/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU POLO 34*15*28 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM002754401145838-0A1-17852/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU POLO 36*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM002754501145356-0A1-10002/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU POLO 34*15*28 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM002804501148490-BE0-129/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 34*15*28 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002804501148490-BM0-001/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 25*10*22 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002804501148490-BM0-001/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 34*15*28 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002804601149313-0E0-001/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 25*10*22 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002804601149313-0I0-211/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 25*10*22 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002804701149313-0G0-039/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 33*15*30 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002804801148782-0I0-211/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 33*15*30 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002804801148782-0I0-211/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 36*15*30 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002804801148782-0M0-001/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 33*15*30 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002804801148782-0M0-001/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 40*17*34 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002804901148516-DE0-105/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 25*10*22 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002804901148782-AE0-284/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 25*10*22 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002804901148782-AE0-284/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 40*17*34 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002819101142925-0P0-644/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM002819201144957-0A0-644/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 30*12*25 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM002819301142848-0P0-644/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 30*12*25 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM002819401142852-0P0-644/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 30*12*25 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM002819701148046-0A0-001/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM002819801148044-0A0-001/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM002819901147031-BW0-001/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 30*12*25 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM002819901147031-BW0-437/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 30*12*25 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM002819901147031-BW0-437/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM002819901147031-BW0-621/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 30*12*25 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM002819901147031-BW0-621/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM002820001146128-BW0-001/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM002820001146128-BW0-437/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM002820001146128-BW0-621/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM002820101146123-BW0-001/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 25*10*22 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002820101146123-BW0-001/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM002820101146123-BW0-437/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 30*12*25 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002820101146123-BW0-437/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM002820101146123-BW0-621/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 33*15*30 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002820101146123-BW0-621/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM002820201148318-0A0-290/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM002820201148318-0A0-429/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM002820301148317-0A0-290/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM002820301148317-0A0-290/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM002820301148317-0A0-429/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM002820401147681-0A0-290/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM002820401147681-0A0-429/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM002820501148358-0A0-434/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM002820701148539-FA0-001/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM002820701148539-FA0-001/ TÚI XÁCH TAY POLY NHÃN HIỆU KATE SPADE 33*15*30 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002821501146128-FA0-141/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM002821501146128-FA0-141/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 30*12*25 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM002861601136784-EA0-001/ Túi xách tay da bò(35*8*24)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM002861601136784-EA0-230/ Túi xách tay da bò(35*8*24)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM002861601136784-EA0-655/ Túi xách tay da bò(30*6*24)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM002861601136784-EA0-655/ Túi xách tay da bò(35*8*24)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM002861701136784-EB0-406/ Túi xách tay da bò(30*6*24)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM002864901129366-QA0-333/ Túi xách tay da bò(30*7*21)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM002865001129366-QB0-487/ Túi xách tay da bò(35*8*25)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM002866201129366-QA0-001/ Túi xách tay da bò(30*7*25)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM002866201129366-QA0-001/ Túi xách tay da bò(35x7x26)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM002866201129366-QA0-187/ Túi xách tay da bò(30*7*25)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM002866201129366-QA0-187/ Túi xách tay da bò(35x7x26)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM002866201129366-QA0-333/ Túi xách tay da bò(30*7*25)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM002866201129366-QA0-333/ Túi xách tay da bò(35x7x26)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM002866301129366-QB0-487/ Túi xách tay da bò(30*7*25)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM002866301129366-QB0-487/ Túi xách tay da bò(35x5x29)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM002866801144099-LA0-378/ Túi xách tay da bò(28*6*30)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM002869601141831-0A0-001/ Túi xách tay da bò(30*6*25)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM002869601141831-0A0-230/ Túi xách tay da bò(30*6*25)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM002872701145336-AA0-001/ Túi xách tay da bò(29*10*29)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM002872701145336-AA0-001/ Túi xách tay da bò(30*6*25)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM002873701145336-AA0-001/ Túi xách tay da bò(30*6*25)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM002878701146478-0A0-001/ Túi xách tay da bò(30*6*25)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM002878701146478-0A0-001/ Túi xách tay da bò(35x5x29)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM002878701146478-0A0-187/ Túi xách tay da bò(30*6*25)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM002878701146478-0A0-187/ Túi xách tay da bò(35x5x29)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM002878701146478-0A0-230/ Túi xách tay da bò(25*5*26)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM002878701146478-0A0-230/ Túi xách tay da bò(35x5x29)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM002878701146478-0A0-342/ Túi xách tay da bò(25*5*26)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM002878701146478-0A0-342/ Túi xách tay da bò(35x5x29)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM002878701146479-0A0-001/ Túi xách tay da bò(30*6*25)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM002878701146479-0A0-001/ Túi xách tay da bò(35x5x29)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM002878701146479-0A0-187/ Túi xách tay da bò(30*7*25)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM002878701146479-0A0-187/ Túi xách tay da bò(35x5x29)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM002878701146479-0A0-342/ Túi xách tay da bò(25*5*26)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM002878701146479-0A0-342/ Túi xách tay da bò(35x5x29)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM002878901146474-0A0-001/ Túi xách tay da bò(25*5*26)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM002878901146474-0A0-001/ Túi xách tay da bò(35x8x20)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM002878901146474-0A0-230/ Túi xách tay da bò(25*5*26)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM002878901146474-0A0-230/ Túi xách tay da bò(30x5x25)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM002879301146474-0A0-001/ Túi xách tay da bò(30*6*24)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM002879301146474-0A0-001/ Túi xách tay da bò(30*6*25)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM002879301146474-0A0-230/ Túi xách tay da bò(30*6*24)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM002879301146474-0A0-230/ Túi xách tay da bò(30*6*25)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM002879401146474-0B0-081/ Túi xách tay da bò(30*6*24)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM002879401146474-0B0-081/ Túi xách tay da bò(30*6*25)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM002879601146474-0A0-001/ Túi xách tay da bò(35*7*26)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM002879601146474-0A0-230/ Túi xách tay da bò(35*7*26)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM002879701146474-0B0-081/ Túi xách tay da bò(35*7*26)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM002910101142571-BA0-306/ Túi xách tay da bò(27*6*25)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM002910101142571-BA0-733/ Túi xách tay da bò(27*6*32)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM002910501142571-CB0-001/ Túi xách tay da bò(30*6*25)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM002911601133657-0A0-001/ Túi xách tay da bò(25*5*26)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM002911601133657-0A0-001/ Túi xách tay da bò(35x8x20)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM002911701144576-CA0-001/ Túi xách tay da bò(25*5*26)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM002911701144576-CA0-187/ Túi xách tay da bò(25*5*26)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM002911801144576-CB0-001/ Túi xách tay da bò(25*5*26)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM002946501145136-PG0-085/ Túi xách tay da bò(35*8*25)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM002947401145136-PG0-085/ Túi xách tay da bò(23*5*30)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM002947401145136-PG0-085/ Túi xách tay da bò(35x7x26)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM002966501145208-0A0-001/ Túi xách tay da bò(27*6*32)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM002966501145208-0A0-187/ Túi xách tay da bò(28*6*30)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM002966501145208-0A0-487/ Túi xách tay da bò(28*6*30)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM002970601129266-FM0-001/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 36*15*30 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002970601134037-AM0-001/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 40*17*34 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002970701129266-FI0-211/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 25*10*22 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002970701134037-AE0-155/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 34*15*28 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002970701134037-AE0-442/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 30*12*25 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002970701134037-AE0-442/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 34*15*28 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002970801146581-BM0-964/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 30*12*25 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002971001134037-AE0-038/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 33*15*30 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002971001134037-AE0-038/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 36*15*30 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002971101137245-BE0-040/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 25*10*22 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002971101137245-BE0-040/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 34*15*28 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002971201148535-AI0-547/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 25*10*22 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002971501148278-AI0-211/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 30*12*25 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002971501148278-AI0-211/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 36*15*30 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002971501148278-AM0-001/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 25*10*22 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002971501148490-BI0-211/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 25*10*22 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002971501148490-BI0-211/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 36*15*30 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002971501148541-0I0-211/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 36*15*30 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002971501148541-0M0-001/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 34*15*28 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002971501148543-0I0-211/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 40*17*34 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002971601139133-0E0-038/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 36*15*30 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002971601148490-BE1-038/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 33*15*30 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002971601148490-BE1-038/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 40*17*34 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002972001141029-AE0-038/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 36*15*30 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002972001141029-AS0-211/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 25*10*22 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002972001141029-AS0-211/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 36*15*30 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002972001147857-0M0-001/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 25*10*22 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002972001147857-0S0-211/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 25*10*22 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002972201148398-0E0-129/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 33*15*30 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002972201148398-0E0-129/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 36*15*30 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002972201148398-0M0-001/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 33*15*30 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002972201148398-0M0-001/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 36*15*30 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002972201148398-0S0-211/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 33*15*30 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002972201148398-0S0-211/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 36*15*30 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002972801148589-AU0-217/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 25*10*22 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002973201148171-0M0-001/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 33*15*30 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002973201148171-0S0-203/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 30*12*25 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002973201148516-BM0-001/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 30*12*25 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002973301148516-CS0-317/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 36*15*30 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002973401148177-AE0-038/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 25*10*22 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002973401148177-AE0-038/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 34*15*28 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002973401148177-AE0-689/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 25*10*22 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002973401148177-AI0-211/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 25*10*22 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002973401148286-AE0-038/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 33*15*30 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002973401148286-AE0-038/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 34*15*28 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002973401148286-AM0-001/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 33*15*30 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002973401148286-AM0-001/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 34*15*28 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002973401148286-AS0-741/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 34*15*28 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002973501148782-0E0-689/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 25*10*22 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002974101139130-0E0-689/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 36*15*30 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002974101139130-0G0-001/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 30*12*25 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002974101139130-0G0-001/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 36*15*30 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002974401146582-DI0-832/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 33*15*30 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002974501142661-JE0-105/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 30*12*25 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002974501148171-BE0-105/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 30*12*25 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002974601146582-DE1-750/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 30*12*25 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002974601146582-DE1-750/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 36*15*30 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002974601148542-CE0-750/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 30*12*25 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002974601148542-CE0-750/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 36*15*30 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002974801143794-GE1-750/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 36*15*30 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002974901148532-0E0-750/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 30*12*25 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002975101148542-EI0-974/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 30*12*25 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002975401139560-JI0-001/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 36*15*30 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002975601148278-0S0-317/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 40*17*34 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002975701146582-FE0-689/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 33*15*30 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002975701146582-FE0-689/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 40*17*34 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002975801146582-FE0-538/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 30*12*25 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002975801146582-FE0-538/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 36*15*30 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002975801148589-CE0-538/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 25*10*22 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002975901143794-YE0-689/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 40*17*34 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002976001143794-YE0-538/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 30*12*25 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002976001143794-YE0-538/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 36*15*30 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002976101148532-DE0-538/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 30*12*25 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002976201143274-LM0-001/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 36*15*30 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002976201148177-BM0-001/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 36*15*30 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002976301148278-BE0-217/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 30*12*25 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002976301148278-BE0-217/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 40*17*34 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002976301148490-0E0-217/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 30*12*25 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002976301148490-0E0-217/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 40*17*34 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002976401148752-0E0-217/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 25*10*22 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002976401148752-0E0-217/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 34*15*28 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002976501148202-0E0-217/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 30*12*25 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002976501148202-0E0-217/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 34*15*28 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002976601148339-0M0-001/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 30*12*25 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002976601148339-0M0-001/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 34*15*28 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002976701148202-AI0-004/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 40*17*34 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002981401144882-0A0-182/ Túi xách tay da bò(30*6*25)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM002985401145207-0A0-001/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM002985401145207-0A0-102/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM002985401145207-0A0-438/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 30*12*25 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM002985401145207-0A0-527/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM002985401145207-0A0-859/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 30*12*25 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003022001142925-NA0-106/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003027201142848-0P0-001/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003027301142852-0P0-001/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 30*12*25 (xk)
- Mã HS 42022900: GM003028201144358-TA0-001/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003036401139124-0A0-17868/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU POLO 34*15*28 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003036401139124-0A0-35268/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU POLO 34*15*28 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003036401139124-0A0-35268/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU POLO 36*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003036401139125-0A0-12292/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU POLO 36*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003036401139125-0A0-35268/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU POLO 34*15*28 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003036401139125-0A0-35268/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU POLO 36*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003036401139126-0A0-35268/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU POLO 34*15*28 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003036401139126-0A0-35268/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU POLO 36*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003036401139126-0A0-39661/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU POLO 34*15*28 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003036401139126-0A0-39662/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU POLO 36*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003036401140859-0A0-35268/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU POLO 34*15*28 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003036401144667-0A0-35268/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU POLO 36*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003036401145807-0A0-12292/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU POLO 34*15*28 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003036401145807-0A0-35268/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU POLO 34*15*28 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003036401145807-0A0-35268/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU POLO 36*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003036501144542-CA0-10002/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU POLO 36*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003036501144543-GA0-10002/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU POLO 36*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003036501144543-GA0-17852/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU POLO 36*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003036601146589-0A0-10002/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU POLO 36*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003036701149434-0A0-12184/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU POLO 36*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003036701149434-0A0-35268/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU POLO 36*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003036701149435-0A0-12184/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU POLO 34*15*28 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003036701149435-0A0-12184/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU POLO 36*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003036701149435-0A0-35268/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU POLO 36*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003036701149618-0A0-12184/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU POLO 36*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003036701149618-0A0-12184/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU POLO 40*17*34 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003036701149618-0A0-35268/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU POLO 34*15*28 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003036701149618-0A0-35268/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU POLO 40*17*34 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003036801146592-NA0-10002/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU POLO 34*15*28 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003036901143154-DA0-19357/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU POLO 36*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003036901143154-DA0-19357/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU POLO 40*17*34 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003036901146657-0A0-19357/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU POLO 36*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003036901148091-0A0-19357/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU POLO 34*15*28 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003036901148091-0A0-19357/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU POLO 36*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003037001146589-GA0-19357/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU POLO 40*17*34 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003039001145453-AA0-14924/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU POLO 34*15*28 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003039101144294-0A0-19369/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU POLO 34*15*28 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003039101144294-0A0-19369/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU POLO 36*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003041401201583-AD0-23562/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 22*4*20 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003041401201583-BC0-23886/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 22*4*20 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003045701201138-AD0-12617/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 25*5*24 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003045701201138-AD0-23558/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 32*6*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003045701201138-EH0-23300/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 32*6*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003045701201138-LD0-23572/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 32*6*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003046101400757-BD0-23437/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 25*5*24 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003051801400344-DF0-39701/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 25*5*24 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003055901142848-0P0-001/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 25*10*22 (xk)
- Mã HS 42022900: GM003055901142848-0P0-001/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003056001142852-0P0-001/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 30*12*25 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003084001144959-YA0-974/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 30*12*25 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003084001144959-YA0-974/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 36*15*30 (xk)
- Mã HS 42022900: GM003084101144959-YA0-974/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 30*12*25 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003084201144959-YA0-974/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 30*12*25 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003084301145859-RA0-974/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 33*15*30 (xk)
- Mã HS 42022900: GM003084401145859-RA0-974/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003084501145859-RA0-974/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003084601148890-AA0-974/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 30*12*25 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003084701148890-AA0-974/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003084801148890-AA0-974/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003089001148442-0A0-610/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003095201148455-GA0-673/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 30*12*25 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003095501148468-AA0-129/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 30*12*25 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003095501148468-AA0-673/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 30*12*25 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003095801148529-GA0-673/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003096701148529-FA0-108/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003097001148468-0A0-001/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003097001148468-0A0-094/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003100801133657-0A0-001/ Túi xách tay da bò(35*8*25)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM003102001149335-CE0-001/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 34*15*28HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003102101148832-DG0-025/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 34*15*28HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003102201149335-DG0-025/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 34*15*28HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003102301149323-CE0-001/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 36*15*30HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003102401149323-DM0-948/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 36*15*30HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003102501149321-AG0-025/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 36*15*30HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003102501149323-BG0-025/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 36*15*30HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003145901142852-0P0-001/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 30*12*25 (xk)
- Mã HS 42022900: GM003145901142852-0P0-001/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003146001142925-0P0-001/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 33*15*30 (xk)
- Mã HS 42022900: GM003146001142925-0P0-001/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003146101142848-0P0-001/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003147901147126-0B0-10002/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003147901147126-0E0-12037/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003147901147708-0E0-12037/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003147901148307-0B0-10002/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003147901148307-0B0-14227/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003148001142669-BD0-12184/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 30*12*25 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003148001142669-BE0-31322/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 30*12*25 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003148001145485-AD1-12184/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003148001145485-AE1-31322/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 30*12*25 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003148001147113-0B0-12207/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003148001147113-0B0-28724/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003148001147114-0B0-28724/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003152101147731-0B0-10002/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003152101147731-0B0-14227/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003152101147731-0B0-18674/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003152201146320-0D0-30096/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003152301137804-BB0-10002/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003152301137804-BE0-13913/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003152301138351-AB0-10002/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003152301138351-CB0-14386/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003152401147214-0B0-12207/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003152401147871-0B0-12207/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003152401147871-AB0-28724/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003152501147219-0B0-10002/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 30*12*25 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003152501147219-0B0-13077/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 30*12*25 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003152501147219-0B0-14227/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003152501147220-0B0-10002/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003152501147221-0B0-10002/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003152501147221-0E0-13913/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003152501147222-0B1-10002/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003152501147222-0E1-13913/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003152501147223-0B0-10002/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003152501147223-0B0-13077/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003152501147224-0B0-10002/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003152501148429-0B0-10002/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003152501148429-0B0-14227/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 30*12*25 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003152601147210-0B0-32263/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003152601147210-0E0-35287/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003152601147211-0B0-32263/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003152601147211-0B0-35175/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003152601147212-0B0-13093/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003152601147212-0E0-31322/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003152701148375-0B0-10002/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 30*12*25 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003152701148376-0B0-10002/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 30*12*25 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003152701148377-0B0-10002/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 30*12*25 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003152801147533-0B0-10002/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 30*12*25 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003152801147533-0B0-14227/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003152801147536-0B0-10002/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003152801148006-0B0-10002/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 30*12*25 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003152801148006-0B0-14227/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 30*12*25 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003152901143137-0E0-13913/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003152901143141-0B0-10002/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003152901143654-0E0-13913/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003152901143655-0B0-10002/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003152901143655-0E0-13913/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003156301147127-0B0-21072/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 30*12*25 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003156301147127-0B0-38280/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 30*12*25 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003156301147708-0B0-21072/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003156301148307-AB0-38297/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003156401145485-AB1-32674/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003156501145485-BD1-38315/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003156501148307-BD0-38315/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003156601147214-0B0-21083/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003156601147214-0B0-35775/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 30*12*25 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003156601147214-0B0-38872/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003156601147216-0B1-21083/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003156601147216-0B1-35775/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003156601147216-0B1-38872/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003156601147307-0B0-21083/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 30*12*25 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003156601147307-0B0-35775/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003156601147307-0B0-38872/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003156601148737-0B0-12207/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003156601148738-0B0-28724/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003156601148738-AB0-12207/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003156701147214-EB0-38205/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003156701148737-BB0-38205/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003156701150080-0B1-38205/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003160101144734-0P0-14227/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 30*12*25 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003160201148875-0D1-34550/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003160201148875-0P1-28724/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 30*12*25 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003160201148875-AB1-12207/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003160201148876-AD1-34550/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003160201148876-AP1-28724/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003160201148876-CB1-12207/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003160301148844-0Q0-10002/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003160301148845-0Q1-10002/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003160301149676-0Q0-10002/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003160401144545-0B0-10002/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003160401144734-0B0-10002/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003160501145894-0P0-14227/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003160501146809-0B0-12207/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003160501146810-0B0-12207/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 30*12*25 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003160501146810-AP0-28724/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 30*12*25 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003160501146812-0B0-12207/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 20*6*14 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003160501146812-AP0-28724/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 20*6*14 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003160601147286-0D0-10002/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003160701141566-0F0-10002/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003160701141567-0F0-10002/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003161601147663-AD0-40220/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003161601149699-0D1-40220/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003161901145790-BF0-34/ Túi xách tay da bò(32x6x25)#Nhãn hệu:SANDRO ANDY (xk)
- Mã HS 42022900: GM003161901145790-BF0-34/ Túi xách tay da bò(35x5x29)#Nhãn hệu:SANDRO ANDY (xk)
- Mã HS 42022900: GM003162101145790-BS0-20/ Túi xách tay da bò(35x5x29)#Nhãn hệu:SANDRO ANDY (xk)
- Mã HS 42022900: GM003162201146871-BT0-C007/ Túi xách tay da bò(25*12*25)#Nhãn hiệu:CLAUDIE PIERLOT (xk)
- Mã HS 42022900: GM003162201146871-BT0-G007/ Túi xách tay da bò(25*12*25)#Nhãn hiệu:CLAUDIE PIERLOT (xk)
- Mã HS 42022900: GM003172501129366-QA0-001/ Túi xách tay da bò(25*5*22)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM003172501129366-QA0-187/ Túi xách tay da bò(25*5*22)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM003172501129366-QA0-230/ Túi xách tay da bò(25*5*22)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM003172501129366-QA0-683/ Túi xách tay da bò(30*6*24)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM003172901145768-BA0-292/ Túi xách tay da bò(35*7*22)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM003173001145769-0B3-001/ Túi xách tay da bò(30*8*20)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM003173101145717-0A3-001/ Túi xách tay da bò(28*7*35)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM003173101145717-0A3-001/ Túi xách tay da bò(29*10*29)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM003173101145769-0A3-001/ Túi xách tay da bò(30*8*20)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM003173101145769-0A3-001/ Túi xách tay da bò(35*8*25)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM003173201145717-0A2-187/ Túi xách tay da bò(29*10*29)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM003173201145769-0A2-187/ Túi xách tay da bò(29*10*29)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM003173301145717-0A3-001/ Túi xách tay da bò(26*6*28)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM003173301145717-0A3-001/ Túi xách tay da bò(35*8*25)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM003173301145769-0A3-001/ Túi xách tay da bò(26*6*28)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM003173401145717-0A2-187/ Túi xách tay da bò(23*5*30)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM003173401145769-0A2-187/ Túi xách tay da bò(26*6*28)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM003174501143531-DA1-001/ Túi xách tay da bò(30*6*25)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM003174601143531-DA0-187/ Túi xách tay da bò(26*6*28)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM003185301150186-0A2-309/ Túi xách tay da bò(25*5*26)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM003185301150186-0A2-729/ Túi xách tay da bò(25*5*26)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM003185301150187-0A2-309/ Túi xách tay da bò(25*5*26)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM003185301150187-0A2-729/ Túi xách tay da bò(27*6*25)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM003224101139124-0A0-12292/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU POLO 40*17*34 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003224101139126-0A0-17868/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU POLO 40*17*34 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003224201144543-GA2-10002/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU POLO 34*15*28 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003224201144543-GA2-10002/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU POLO 40*17*34 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003224201144543-GA2-17852/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU POLO 34*15*28 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003224201144543-GA2-17852/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU POLO 40*17*34 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003224201145312-0A2-10002/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU POLO 36*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003224201145312-0A2-17852/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU POLO 34*15*28 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003224301147798-0A2-10002/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU POLO 34*15*28 HÀNG MỚI 100% (xk)
- - Mã HS 42022900: GM003224301147798-0A2-10002/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU POLO 36*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)

Bài đăng phổ biến từ blog này

     - Mã HS 29252900: Nguyên liệu thực phẩm: L-ARGININE HCL. Lot: 200410. Hạn SD:09/04/2023. Hàng mới 100%. 25kg/drum. NSX:Ningbo Yuanfa Bioengineering Co., Ltd (nk)     - Mã HS 29252900: NIPAHEX G,Thành phần Chlorhexidine gluconate dùng trong ngành sản xuất mỹ phẩm, 220kg/Drum, Hàng mới 100%,Mã cas: 18472-51-0. (nk)     - Mã HS 29252900: PHR1294-1G Chlorhexidine digluconate Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm CAS 18472-51-0 (nk)     - Mã HS 29252900: RO002071/ Chất lưu hóa cao su NOCCELER DT Imin và các dẫn xuất của chúng dùng để làm phụ gia cao su (CAS No. 97-39-2) (nk)     - Mã HS 29252900: RUBBER ACCELERATOR ORICEL DPG GRANULE 6MTS (Diphenyl Guanidine- C13H13N3- Hóa chất xúc tiến ngành cao su) 20kg/bag.TC:300 bag. Hàng mới 100%. CAS:102-06-7 (nk)     - Mã HS 29252900: SOXINOL D-G/ Chất xúc tác làm nhanh quá trình lưu hóa cao su D-G, hợp chất chức carboxyimit (kể cả sacarin và muối của nó) và các hợp chất chức imin (nk)     - Mã HS 29252900: STABAXOL-1/ Bis (2,-diisopropylphenyl c
    - Mã HS 38109000: Chất khử bọt nước thải 101 (nk)     - Mã HS 38109000: Chất khử kim loại-RHM-645 Substance (xử lý đồng kẽm) (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm giảm oxy hoá thiếc hàn (dùng bổ trợ cho việc hàn thiếc) (Alpha Dross Reducer DR96) (100g/lọ) (hàng mới 100%) (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch bề mặt kim loại 46-134 (dùng trong sản xuất chip), mã cas: 78-92-2, công thức hóa học: C4H10O, (1 gallon3.7854 lít), doanh nghiệp đã khai báo hóa chất, hàng mới 100%, xuất xứ Mỹ. (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch kim loại Menzerna Mới 100% (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch màng sáp-106 (Dùng làm sạch bề mặt đầu golf) (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch mối hàn JS-810, thành phần: Mixed alcohol solvent, Anti volatile agent, Foaming agent, Antioxidants, Flux, Activator, Refined resin. Hàng mới 100% (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch mối hàn, JX-200, (thành phần chính bao gồm: IPA, Alcohol, surface active agent). Hàng mới 100% (nk)     - Mã HS 38109000: C
    - Mã HS 39079990: Chất làm tăng độ bóng dạng hạt #T-701A (Leveling Additive T- 701A). Kết quả của cục kiểm định số 246/TB-KĐ I ngày 17/5/2019 (nk)     - Mã HS 39079990: CHẤT PHỤ GIA/NGUYÊN LIỆU SX BỘT SƠN TĨNH ĐIỆN (REACRONE RLP-111 "Chất tạo bóng bề mặt sơn"). HÀNG MỚI 100%. (nk)     - Mã HS 39079990: CHẤT TĂNG ĐỘ BÁM, PROMOTER ERUCIC-C719 DÙNG SẢN XUẤT MỰC IN, DẠNG LỎNG (nk)     - Mã HS 39079990: CHẤT TĂNG ĐỘ DÍNH PROMOTER ERUCIC-ADP, DÙNG ĐỂ SẢN XUẤT MỰC IN, DẠNG BỘT (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPBK473IBK/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS E473I-BLACK (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPBK473IIV/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS E473I-IVORY (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPBK475IBK/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS S475I-BLACK (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPHA475IBK/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS HA475-BLACK (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPLX7035BK/ Hạt nhựa p