Chuyển đến nội dung chính
- Mã HS 42010000: Q-Z26920C-F/ DÂY ĐẦU NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z26920C-J/ DÂY ĐẦU NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z26920C-K/ DÂY ĐẦU NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z26920C-N/ DÂY ĐẦU NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z26920C-R/ DÂY ĐẦU NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z26920C-W/ DÂY ĐẦU NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z26930C-B/ DÂY HỘ NGỰC NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z26930C-CB/ DÂY HỘ NGỰC NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z26930C-F/ DÂY HỘ NGỰC NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z26930C-K/ DÂY HỘ NGỰC NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z26930C-LG/ DÂY HỘ NGỰC NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z26930C-R/ DÂY HỘ NGỰC NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z26930C-Y/ DÂY HỘ NGỰC NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z26930F-K/ DÂY HỘ NGỰC NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z26940-CB/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z26940-F/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z26940-HP/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z26940-K/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z26940-LG/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z26940-R/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z26960-LG/ DÂY CƯƠNG NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z26965-F/ DÂY CƯƠNG NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z26965-J/ DÂY CƯƠNG NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z26965-Y/ DÂY CƯƠNG NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z26970-CB/ DÂY CƯƠNG NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z26970-N/ DÂY CƯƠNG NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z26970-Y/ DÂY CƯƠNG NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z26990-K/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z395065-K/ HỘ CHÂN NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z39822S-K/K/ HỘ CHÂN NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z39848L-K/K/ HỘ CHÂN NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z411011-K/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z41306-K/ VÒNG DÂY TREO (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z416113-K/ VÒNG DÂY TREO (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z43139L-K/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z43139S-K/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z43140-C/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z43140-F/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z43140-FMO/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z43140-P/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z43140-PMO/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z43140-SH/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z43140-XF/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z43141-C/ DÂY MŨI NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z43141-CMO/ DÂY MŨI NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z43141-F/ DÂY MŨI NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z43141-FMO/ DÂY MŨI NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z43141-MIN/ DÂY MŨI NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z43141-P/ DÂY MŨI NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z43141-XF/ DÂY MŨI NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z43142-C/ CHỤP MẮT NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z43142-CMO/ CHỤP MẮT NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z43142-F/ CHỤP MẮT NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z43142F-K(DS1000)/ CHỤP MẮT NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z43142-FMO/ CHỤP MẮT NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z43142-XF/ CHỤP MẮT NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z43143C-K/ CHỤP MẮT NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z43143P-K/ CHỤP MẮT NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z43151C-K/ CHỤP MẮT NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z43151F-K/ CHỤP MẮT NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z43151HP-K/ DÂY MÁ NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z43161BFXF-K/ DÂY HỘ NGỰC NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z43161C-K/ DÂY HỘ NGỰC NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z43161WC-K/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z43161WF-K/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z43163C-K/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z43163F-K/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z43163XF-K/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z43180AXF-K/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z43180C-K/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z43180F-K/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z43180XF-K/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z43181-1K/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z43181-2K/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z43181-MK/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z43182L-K/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z43213C-K/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z43213F-K/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z43218-K/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z43218P-K/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z43220P-B/K/ DÂY TRÁN NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z43239-50K/ DÂY NỊT BỤNG NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z43239-60K/ DÂY NỊT BỤNG NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z43240XF-K/ DÂY NỊT BỤNG NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z43242F-K/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z4324-32K/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z432522-K/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z43253LG-K/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z43260-K/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z43260QRHS-K/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z43302-F/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z43302-XF/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z43400AF-MO/ DÂY CƯƠNG NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z43400C-MO/ DÂY CƯƠNG NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z43400F-MO/ DÂY CƯƠNG NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z43400-MO/ DÂY CƯƠNG NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z43405C-K/O/ DÂY CƯƠNG NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z43405F-K/O/ DÂY CƯƠNG NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z43410F-MO/ DÂY CƯƠNG NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z43412F-MO/O/ DÂY CƯƠNG NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z43430C-MO/ DÂY CƯƠNG NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z43600-MK/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z43600-SHK/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z43600-XLK/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z43610L-K/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z43610P-K/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z43620L-K/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z43620M-K/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z43620XL-K/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z43620XXXL-K/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z4400-DG/ DÂY TRANG TRÍ (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z4400-LG/ DÂY TRANG TRÍ (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z4400-O/ DÂY TRANG TRÍ (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z44403-C/ DÂY TRÁN NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z44403-F/ DÂY TRÁN NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z44403-FMO/ DÂY TRÁN NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z44403-MIN/ DÂY TRÁN NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z44404K-F/ DÂY HÀM NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z44404K-P/ DÂY HÀM NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z44405-CMO/ DÂY ĐẦU NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z44405-F/ DÂY ĐẦU NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z44405-FMO/ DÂY ĐẦU NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z44406-C/ DÂY HỌNG NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z44406-F/ DÂY HỌNG NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z44406-FMO/ DÂY HỌNG NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z44406-P/ DÂY HỌNG NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z44406-XF/ DÂY HỌNG NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z44418PBFXF-K/ DÂY HỘ NGỰC NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z44418PF-K/ DÂY HỘ NGỰC NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z44418PXF-K/ DÂY HỘ NGỰC NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z44418SC-K/ DÂY HỘ NGỰC NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z44418SF-K/ DÂY HỘ NGỰC NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z44421BP-K/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z44421BXF-K/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z44421PBFF-K/ DÂY HỘ NGỰC NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z44421PBFP-K/ DÂY HỘ NGỰC NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z44421PC-K/ DÂY HỘ NGỰC NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z44421PP-K/ DÂY HỘ NGỰC NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z44421RC-K/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z44421RF-K/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z44421RSH/SM-K/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z44421SBFC-K/ DÂY HỘ NGỰC NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z44421SC-K/ DÂY HỘ NGỰC NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z44421SP-K/ DÂY HỘ NGỰC NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z44428MIN-K/ CHỤP MẮT NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z44428-SH(DS30)/ CHỤP MẮT NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z44429P-K/ DÂY ĐẦU NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z44430F-K/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z44430P-K/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z44436-C/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z44436-P/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z444441P-K/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z44444-K/ DÂY ĐUÔI NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z44446-C/ DÂY ĐUÔI NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z44446-FMO/ DÂY ĐUÔI NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z44446-P/ DÂY ĐUÔI NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z44446-XFS/ DÂY ĐUÔI NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z444491/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z44450F-K/ DÂY ĐUÔI NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z44455-60K/ DÂY NỊT BỤNG NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z44458C-K/ DÂY NỊT BỤNG NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z44458F-MO/ DÂY NỊT BỤNG NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z44458XF-K/ DÂY NỊT BỤNG NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z44459F-MO/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z44459P-MO/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z44481-25/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z44481-32/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z44482-25K/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z44488F-K/ YÊN XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z44488P-K/ YÊN XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z44488SH-K/ YÊN XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z44489F-MO/ YÊN XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z4448F-K/ YÊN XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z4448P-K/ YÊN XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z44507C-K/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z44507F-K/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z445162-K/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z44521M-K/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z44559C-K/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z44559F-K/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z44559SH-K/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z446630/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z44683-K/ MIẾNG ĐỆM YÊN NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z44812-K/ DÂY HỘ NGỰC NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z44822-K/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z44823-K/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z44830-K/ DÂY ĐẦU NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z44830S-K/ DÂY ĐẦU NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z44840-K/ DÂY ĐUÔI NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z44846-K/ DÂY NỊT BỤNG NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z44848-MINK/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z44848-SHK/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z44852-K/ DÂY CƯƠNG NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z44878-K/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z44920MIN-K/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z44930MIN-K/ DÂY ĐẦU NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z44944MIN-K/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z44946MIN-K/ DÂY NỊT BỤNG NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z44956MIN-K/ YÊN XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z4496MIN-K/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z460002-C/ DÂY ĐẦU NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z460002-P/ DÂY ĐẦU NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z460003-C/ CHỤP MẮT NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z460003-F/ CHỤP MẮT NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z460003-P/ CHỤP MẮT NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z460003-S/ CHỤP MẮT NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z460004-P/ DÂY TRÁN NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z460005-F/ DÂY HỌNG NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z460005-P/ DÂY HỌNG NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z460006-P/ DÂY MŨI NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z460011-F/ DÂY CƯƠNG NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z460011-P/ DÂY CƯƠNG NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z460021-C/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z460042-XF/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z460050-C/ YÊN XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z460051-C/ DÂY NỊT BỤNG NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z460051-F/ DÂY NỊT BỤNG NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z460051-P/ DÂY NỊT BỤNG NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z460061-F/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z460061-S/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z460065/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z460070-P/ DÂY ĐUÔI NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z4801F-K/ DÂY ĐẦU NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z480A-C/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z480A-P/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z480A-S/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z480A-SH/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z480B-C/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z480C-CPR/ DÂY HỘ NGỰC NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z480D/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z480D-10/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z48310P-K/ DÂY ĐẦU NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z483461-MK/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z49005F-K/C/ BỘ DÂY XE NGỰA (8 CÁI/BỘ) (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z49006F-K/C/ BỘ DÂY XE NGỰA (8 CÁI/BỘ) (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z49010F-K/C/ DÂY ĐAI ĐẦU NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z49010XF-K/C/ DÂY ĐAI ĐẦU NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z49020F-K/O/ DÂY CƯƠNG NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z49020P-K/O/ DÂY CƯƠNG NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z49030C-K/C/ DÂY HỘ NGỰC NGỰA (3 CÁI/BỘ) (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z49034C-K/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z49034F-K/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z49036C-K/C/ YÊN XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z49036XF-K/C/ YÊN XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z49042C-K/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z49042F-K/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z49046F-K/C/ DÂY MÔNG NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z490481L-K/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z490487L-K/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z51011-K/K/ YÊN XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z51342-K/ YÊN XE NGỰA (6 CÁI/BỘ) (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z513505-K/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z513506-K/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z513541-K/B/ YÊN XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z513541-K/K/ YÊN XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z513541-K/R/ YÊN XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z513541-K/W/ YÊN XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z513541-K/Y/ YÊN XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z513554-K/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z513981-K/ YÊN XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z516011-K/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z51603-K/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z51606-B/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z51606-K/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z51606-R/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z51606-Y/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z51700-K/K/ DÂY HỘ NGỰC NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z51700-LG/K/ DÂY HỘ NGỰC NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z51700-R/K/ DÂY HỘ NGỰC NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z52113-K/ CHỤP MẮT NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z52158-K/ CHỤP MẮT NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z521765-K/ CHỤP MẮT NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z52176-B/ CHỤP MẮT NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z52176-K/ CHỤP MẮT NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z52178-K/ CHỤP MẮT NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z52210-K/ CHỤP MẮT NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z52210-W/ CHỤP MẮT NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z52210-Y/ CHỤP MẮT NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z52250-Y/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z52300-B/ DÂY ĐẦU NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z52300-K/ DÂY ĐẦU NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z52300-R/ DÂY ĐẦU NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z52301-B/K/ DÂY ĐẦU NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z52301-K/B/ DÂY ĐẦU NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z52301-R/K/ DÂY ĐẦU NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z52301-W/K/ DÂY ĐẦU NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z52301-Y/K/ DÂY ĐẦU NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z52312-K/ DÂY HỌNG NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z52314-K/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z523410/ DÂY ĐUÔI NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z523421-K/ DÂY ĐUÔI NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z523516-K/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z52362-21K/ DÂY NỊT BỤNG NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z52362-26K/ DÂY NỊT BỤNG NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z5236-28K/ DÂY NỊT BỤNG NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z5236-30K/ DÂY NỊT BỤNG NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z52366-65K/ DÂY NỊT BỤNG NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z52372-30K/ DÂY NỊT BỤNG NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z52374-K/ MIẾNG NỊT BỤNG NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z52390K-124/ DÂY NỊT BỤNG NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z52400-B/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z52400-R/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z52400-W/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z52400-Y/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z524011-K/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z524019-K/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z524020-K/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z52435-K/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z52437-K/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z524405-K/ DÂY CƯƠNG NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z524412-K/ DÂY CƯƠNG NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z524414-K/ DÂY CƯƠNG NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z5244311-K/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z524432-K/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z52450-K/ DÂY CƯƠNG NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z525210-K/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z52803P-K/ DÂY NỊT BỤNG NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z530081-K/K/ VÒNG CHÂN NGỰA (7 CÁI/BỘ) (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z530081-K/Y/ VÒNG CHÂN NGỰA (7 CÁI/BỘ) (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z530081L-K/R/ VÒNG CHÂN NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z531051-K/ VÒNG CHÂN NGỰA (7 CÁI/BỘ) (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z531051-R/ VÒNG CHÂN NGỰA (7 CÁI/BỘ) (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z531051-W/ VÒNG CHÂN NGỰA (7 CÁI/BỘ) (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z53106UA-K/ VÒNG CHÂN NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z53106U-K/ VÒNG CHÂN NGỰA (7 CÁI/BỘ) (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z53110-K/B/ VÒNG CHÂN NGỰA + DÂY XE NGỰA (10 CÁI/BỘ) (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z53110-K/K/ VÒNG CHÂN NGỰA + DÂY XE NGỰA (10 CÁI/BỘ) (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z53114-K/K/ VÒNG CHÂN NGỰA(10 CÁI/BỘ) (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z53115LW-K/K/ VÒNG CHÂN NGỰA + DÂY XE NGỰA (10 CÁI/BỘ) (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z53115LW-Y/K/ VÒNG CHÂN NGỰA + DÂY XE NGỰA (10 CÁI/BỘ) (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z53177-K/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z53179-K/ DÂY XE NGỰA (4 CÁI/BỘ) (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z53179-W/ DÂY XE NGỰA (4 CÁI/BỘ) (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z53184-B/ DÂY XE NGỰA (3 CÁI/BỘ) (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z53184-DG(DS30)/ DÂY XE NGỰA (3 CÁI/BỘ) (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z53184-K/ DÂY XE NGỰA (3 CÁI/BỘ) (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z53184-R/ DÂY XE NGỰA (3 CÁI/BỘ) (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z5319401-K/ DÂY NỐI VÒNG CHÂN NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z5319421-K/ DÂY NỐI VÒNG CHÂN NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z53201-S/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z532020-K/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z532025-K/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z53220-K/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z53221K/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z53221-K/ DÂY XE NGỰA (2 CÁI/BỘ) (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z53221L-K/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z53222-K/ DÂY XE NGỰA (2 CÁI/BỘ) (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z532647-K/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z53264-B/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z53264-W/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z5326-K/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z53320-K/ DÂY XE NGỰA (4 CÁI/BỘ) (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z53342-K/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z54456C-B/ DÂY ĐẦU NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z54456C-G/ DÂY ĐẦU NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z54456F-K/ DÂY ĐẦU NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z54456F-N/ DÂY ĐẦU NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z54456F-R/ DÂY ĐẦU NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z54700-B/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z54700-N/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z54700-W/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z547011-K/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z63152-K/ YÊN XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z67103-B/ CHỤP MẮT NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z67103-K/ CHỤP MẮT NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z67103-R/ CHỤP MẮT NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z67104-B/ CHỤP MẮT NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z67104-R/ CHỤP MẮT NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z67105-B/ CHỤP MẮT NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z67105-K/ CHỤP MẮT NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z67105-R/ CHỤP MẮT NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z67107-B/ CHỤP MẮT NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z67107-K/ CHỤP MẮT NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z67107-R/ CHỤP MẮT NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z67108-B/ CHỤP MẮT NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z67108-K/ CHỤP MẮT NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z67108-R/ CHỤP MẮT NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z67109-K/ CHỤP MẮT NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z67110-R/K/ CHỤP MẮT NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z67115-K/ CHỤP MẮT NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z672022-W/E/ DÂY HỘ NGỰC NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z6720-B/ DÂY HỘ NGỰC NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z6720-K/ DÂY HỘ NGỰC NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z6720-KRB/ DÂY HỘ NGỰC NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z6720-R/ DÂY HỘ NGỰC NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z6720-W/ DÂY HỘ NGỰC NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z67210-K/ DÂY HỘ NGỰC NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z67210-W/ DÂY HỘ NGỰC NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z67230-K/W/ DÂY ĐẦU NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z67230-W/W/ DÂY ĐẦU NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z67230-Y/ DÂY ĐẦU NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z672511-KK/K/ DÂY ĐẦU NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z6727-B/W/ DÂY ĐẦU NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z6727-R/W/ DÂY ĐẦU NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z6727-W/W/ DÂY ĐẦU NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z67280-MK/ DÂY ĐẦU NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z67304-R/ DÂY MŨI NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z6730-K/K/ DÂY MŨI NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z6730-Y/K/ DÂY MŨI NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z67320-MK/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z6734-K/K/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z6734-W/W/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z67350-K/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z675001-K/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z675001-R/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z67501-B/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z67501-K/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z67501-O/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z67501-R/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z675021-K/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z67502-K/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z6750-R/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z67514-K/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z67519-MDO/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z6761-B/K/ DÂY CƯƠNG NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z6761-N/K/ DÂY CƯƠNG NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z6761-R/K/ DÂY CƯƠNG NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z6761-Y/K/ DÂY CƯƠNG NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z67620-B/K/ DÂY CƯƠNG NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z67620-K/K/ DÂY CƯƠNG NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z67620-O/K/ DÂY CƯƠNG NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z67620-R/K/ DÂY CƯƠNG NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z67624-SW/W/ DÂY CƯƠNG NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z67628-B/K/ DÂY CƯƠNG NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z67628-B/W/ DÂY CƯƠNG NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z67628-F/K/ DÂY CƯƠNG NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z67628-K/K/ DÂY CƯƠNG NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z67628-N/K/ DÂY CƯƠNG NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z67628-N/W/ DÂY CƯƠNG NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z67628-R/W/ DÂY CƯƠNG NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z67628-W/W/ DÂY CƯƠNG NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z67628-Y/K/ DÂY CƯƠNG NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z67632-K/K/ DÂY CƯƠNG NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z67640-MDO/A/ DÂY CƯƠNG NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z67640-MK/K/ DÂY CƯƠNG NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z67640-MR/K/ DÂY CƯƠNG NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z67642-MB/ DÂY CƯƠNG NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z67642-MR/ DÂY CƯƠNG NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z67642-MW/ DÂY CƯƠNG NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z68104-07/ DÂY NỊT BỤNG NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z681041K-132/ DÂY NỊT BỤNG NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z68109S-10X36KRB/ DÂY NỊT BỤNG NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z68109S-10X39KRB/ DÂY NỊT BỤNG NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z68109S-10X43KRB/ DÂY NỊT BỤNG NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z681205-KRB/ DÂY NỊT BỤNG NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z681215/ DÂY NỊT BỤNG NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z681215+L-07KRB/ DÂY NỊT BỤNG NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z681215-KRB/ DÂY NỊT BỤNG NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z6820D-06X100B/ DÂY NỊT BỤNG NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z6820D-07X100K/ DÂY NỊT BỤNG NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z6820S-05X100K/ DÂY NỊT BỤNG NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z6820S-05X80K/ DÂY NỊT BỤNG NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z6820S-05X90B/ DÂY NỊT BỤNG NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z6820S-05X90K/ DÂY NỊT BỤNG NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z6820S-05X90R/ DÂY NỊT BỤNG NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z6820S-05X90W/ DÂY NỊT BỤNG NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z6823D-06X120W/ DÂY NỊT BỤNG NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z6823S-05X110K/ DÂY NỊT BỤNG NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z6823S-05X90K/ DÂY NỊT BỤNG NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z68247K-115/ DÂY NỊT BỤNG NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z688731-30B/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z688731-30K/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z68873-36K/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z68883-30K/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z68883-36B/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z68883-36K/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z68883-36R/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z68884-42K/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-Z91575F-MK/ DÂY XE NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: Q-ZPSFCK45A-AU099/ GÙ YÊN NGỰA (xk)
- Mã HS 42010000: SP0147/ Dây cột chó/ 25203-1114S HOOPIE COLLAR (19cm) 20050 (xk)
- Mã HS 42010000: SP0148/ Dây cột chó/ 25203-1420M HOOPIE COLLAR (26cm) 20050 (xk)
- Mã HS 42010000: SP0149/ Dây cột chó/ 25203-2026L HOOPIE COLLAR (34cm) 20050 (xk)
- Mã HS 42010000: SP0150/ Dây cột chó/ 25203-1114S HOOPIE COLLAR PATTERN (19cm) 20050 (xk)
- Mã HS 42010000: SP0151/ Dây cột chó/ 25203-1420M HOOPIE COLLAR PATTERN (26cm) 20050 (xk)
- Mã HS 42010000: SP0152/ Dây cột chó/ 25203-2026L HOOPIE COLLAR PATTERN (34cm) 20050 (xk)
- Mã HS 42010000: SP0153/ Dây cột chó/ 40204S KNOT A LEASH (157cm) 20050 (xk)
- Mã HS 42010000: SP0154/ Dây cột chó/ 40204L KNOT A LEASH (160cm) 20050 (xk)
- Mã HS 42010000: SP0155/ Dây cột chó/ 40233 JUST A CINCH (211cm) 20050 (xk)
- Mã HS 42010000: SP0156/ Dây cột chó/ 40304 FLAT OUT LEASH (182cm) 20050 (xk)
- Mã HS 42010000: SP0157/ Dây cột chó/ 40304 FLAT OUT LEASH PATTERN (182cm) 20050 (xk)
- Mã HS 42010000: SP0158/ Dây cột chó/ 40354-55M ROAMER LEASH (178cm) 20050 (xk)
- Mã HS 42010000: SP0159/ Dây cột chó/ 40354-73L ROAMER LEASH (240cm) 20050 (xk)
- Mã HS 42010000: SP2070/ Áo thú cưng (áo chó) mã PAHA-AH305 (ggc: 0.75$/sp) (xk)
- Mã HS 42010000: SP2071/ Áo thú cưng (áo chó) mã PDCF-AL30 (ggc: 0.32$/sp) (xk)
- Mã HS 42010000: SP2072/ Áo thú cưng (áo chó) mã PDCF-AC30 (ggc: 0.59$/sp) (xk)
- Mã HS 42010000: SP2073/ Áo thú cưng (áo chó) mã PALA-AC860 (ggc: 0.94$/sp) (xk)
- Mã HS 42010000: SP2074/ Áo thú cưng (áo chó) mã PALA-AH860 (ggc: 0.99$/sp) (xk)
- Mã HS 42010000: SP2075/ Áo thú cưng (áo chó) mã PAJA-AC617 (ggc: 0.9$/sp) (xk)
- Mã HS 42010000: SP2076/ Áo thú cưng (áo chó) mã PARA-HC1533 (ggc: 0.71$/sp) (xk)
- Mã HS 42010000: SS20 Front Range Collar Sample 11-14/ ÁO CHO CHÓ (Vải Polyester) (xk)
- Mã HS 42010000: SS20 Front Range Collar Sample 14-20/ ÁO CHO CHÓ (Vải Polyester) (xk)
- Mã HS 42010000: SS20 Front Range Collar Sample 20-26/ ÁO CHO CHÓ (Vải Polyester) (xk)
- Mã HS 42010000: SS20 Front Range Harness Sample L/XL/ ÁO CHO CHÓ (Vải Polyester) (xk)
- Mã HS 42010000: SS20 Front Range Harness Sample M/ ÁO CHO CHÓ (Vải Polyester) (xk)
- Mã HS 42010000: SS20 Front Range Harness Sample S/ ÁO CHO CHÓ (Vải Polyester) (xk)
- Mã HS 42010000: SS20 Front Range Harness Sample XS/ ÁO CHO CHÓ (Vải Polyester) (xk)
- Mã HS 42010000: SS20 Front Range Harness Sample XXS/ ÁO CHO CHÓ (Vải Polyester) (xk)
- Mã HS 42010000: SS21 Float Coat Sample L/ ÁO CHO CHÓ (Vải polyester + Nylon) (xk)
- Mã HS 42010000: SS21 Float Coat Sample M/ ÁO CHO CHÓ (Vải polyester + Nylon) (xk)
- Mã HS 42010000: SS21 Float Coat Sample S/ ÁO CHO CHÓ (Vải polyester + Nylon) (xk)
- Mã HS 42010000: SS21 Float Coat Sample XS/ ÁO CHO CHÓ (Vải polyester + Nylon) (xk)
- Mã HS 42010000: SS21 Float Coat Sample XXS/ ÁO CHO CHÓ (Vải polyester + Nylon) (xk)
- Mã HS 42010000: SS21 Front Rang Leash Sample/ ÁO CHO CHÓ (Vải Polyester) (xk)
- Mã HS 42010000: SWAMP COOLER-19/ Áo chó (size: XXS-XL) (xk)
- Mã HS 42010000: Tấm bọc yên xe đạp bằng da simili (hàng mẫu, không nhãn hiệu) (xk)
- Mã HS 42010000: TJV1911002/ Ống đệm bảo vệ chân ngựa (P/O:TJV1911002), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42010000: TJV1911003/ Miếng đệm bảo vệ chân ngựa (P/O:TJV1911003), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42010000: TJV1911007/ Miếng đệm bảo vệ móng ngựa (P/O:TJV1911007), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42010000: TJV1911008-1/ Ống đệm bảo vệ chân ngựa (P/O:TJV1911008-1), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42010000: TJV1911008-2/ Ống đệm bảo vệ chân ngựa (P/O:TJV1911008-2), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42010000: TJV1911008-3/ Ống đệm bảo vệ chân ngựa (P/O:TJV1911008-3), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42010000: TJV1911008-4/ Ống đệm bảo vệ chân ngựa (P/O:TJV1911008-4), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42010000: TJV1911008-5/ Ống đệm bảo vệ chân ngựa (P/O:TJV1911008-5), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42010000: TJV1911009-1/ Ống đệm bảo vệ chân ngựa (P/O:TJV1911009-1), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42010000: TJV1911009-2/ Miếng đệm bảo vệ chân ngựa (P/O:TJV1911009-2), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42010000: TJV1911009-3/ Miếng đệm bảo vệ chân ngựa (P/O:TJV1911009-3), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42010000: TJV1911009-4/ Miếng đệm bảo vệ chân ngựa (P/O:TJV1911009-4), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42010000: TJV1911009-5/ Miếng đệm bảo vệ chân ngựa (P/O:TJV1911009-5), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42010000: TJV1911009-6/ Miếng đệm bảo vệ đuôi ngựa (P/O:TJV1911009-6), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42010000: TJV1911009-7/ Đai khóa yên ngựa bằng vải (P/O:TJV1911009-7), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42010000: TJV1911010/ Ống đệm bảo vệ chân ngựa (P/O:TJV1911010), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42010000: TJV1911011/ Miếng đệm bảo vệ chân ngựa (P/O:TJV1911011), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42010000: TJV1911012/ Ống đệm bảo vệ chân ngựa (P/O:TJV1911012), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42010000: TJV2004001/ Miếng đệm bảo vệ chân ngựa (P/O:TJV2004001), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42010000: TR013/ Nôi cho chó (Vải Polyurethan 30% Polyester 35% Rayon35% K58/60");Hiệu: Puppy Angel (xk)
- Mã HS 42010000: TR025/ Nôi cho chó- Vải Polyurethane 30% Polyester 35% Rayon 35%- Hiệu Puppy Angel (xk)
- Mã HS 42010000: TR026/ Nôi cho chó- Vải Polyurethane 30% Polyester 35% Rayon 35%- Hiệu Puppy Angel (xk)
- Mã HS 42010000: TS016/ Áo cho chó- Vải Cotton 95% Spandex 5%- Hiệu Puppy Angel (xk)
- Mã HS 42010000: TS020/ Áo cho chó- Vải Cotton 95% Spandex 5%- Hiệu Puppy Angel (xk)
- Mã HS 42010000: TS021/ Áo cho chó- Vải Polyester 50% Rayon 50%- Hiệu Puppy Angel (xk)
- Mã HS 42010000: TS027/ Áo cho chó- Vải Polyester 50% Rayon 50%- Hiệu Puppy Angel (xk)
- Mã HS 42010000: TS300/ Áo cho chó- Vải Cotton 92.5% Spandex 7.5%- Hiệu Puppy Angel (xk)
- Mã HS 42010000: TS586/ Áo cho chó- Vải Cotton 95% Spandex 5%- Hiệu Puppy Angel (xk)
- Mã HS 42010000: WDS-3099L1-BK/ ÁO CHO CHÓ (Vải Nylon) (xk)
- Mã HS 42010000: WDS-3099L-BK/ ÁO CHO CHÓ (Vải Nylon) (xk)
- Mã HS 42010000: WDS-3099M-BK/ ÁO CHO CHÓ (Vải Nylon) (xk)
- Mã HS 42010000: WDS-3099S1-BK/ ÁO CHO CHÓ (Vải Nylon) (xk)
- Mã HS 42010000: WDS-3099S-BK/ ÁO CHO CHÓ (Vải Nylon) (xk)
- Mã HS 42010000: YÊN NGỰA BẰNG PLASTIC 21261 NR900 ADAM, mới 100%/ (xk)
- Mã HS 42010000: YÊN NGỰA BẰNG PLASTIC 21261 NR900 SB, mới 100%/ (xk)
- Mã HS 42010000: YÊN NGỰA BẰNG PLASTIC 21261 NR900 TT, mới 100%/ (xk)
- Mã HS 42010000: YÊN NGỰA BẰNG PLASTIC 21268 VT 18.5", mới 100%/ (xk)
- Mã HS 42010000: YPV031/ Đế bảo vệ móng ngựa có gắn mũi bằng vải dệt RECOVERY.Nhãn hiệu: Equine Fusion, màu: Black.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42010000: YPV031/ Đế bảo vệ móng ngựa có gắn mũi bằng vải dệt RECOVERY.Nhãn hiệu: Equine Fusion, màu: Red.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42010000: YPV032/ Đế bảo vệ móng ngựa có gắn mũi bằng da nhân tạo TREKKING.Nhãn hiệu: Equine Fusion, màu: Black.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42010000: YPV033/ Đế bảo vệ móng ngựa có gắn mũi bằng da nhân tạo TREKKING SLIM.Nhãn hiệu: Equine Fusion, màu: Black.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42021110: 138032/ TÚI XÁCH BẰNG DA BÒ THUỘC, NHÃN HIỆU:AIGNER (xk)
- Mã HS 42021110: 141704/ Cặp da bò thuộc 42x33x8cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42021110: 141705/ Cặp da bò thuộc 54x32x24cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42021110: 2451230/ Cặp da bò thuộc 37 x7x 29cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42021110: 5811704/ Cặp da bò thuộc 42x33x8cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42021110: 911096/ Cặp da bò thuộc 40*28*4cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42021110: 911245T/ Cặp da bò thuộc 40*31*8cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42021110: 911265L/ Cặp da bò thuộc 40*10*30cm(Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42021110: 9401049/ Cặp da bò thuộc 41x13x30cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42021110: 9401088/ Cặp da bò thuộc 35x3x29cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42021110: 9401094/ Cặp da bò thuộc 36x23x22cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42021110: 9401230/ Cặp da bò thuộc 37x7x29 cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42021110: 9401829/ Cặp da bò thuộc 41x11x32cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42021110: 9401829L/ Cặp da bò thuộc 41x11x32cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42021110: Hành lý cỏ nhõn và tài sản di chuyển: Túi xách, vớ, vali (gồm 3 chiế) (xk)
- Mã HS 42021110: Va li da bò có bánh xe, kt: 38.0 x 55.0 x 21.0 cm COMP100%COWHIDE, mã M23235, hiệu Louis Vuitton, đã sử dụng,s/chữa theo đkbh của HĐNK Sin/Hanoi: 131485 (17/12/2019),mục số 3 của TKNK103055229800 (xk)
- Mã HS 42021110: Vali da bò có bánh xe, M23205 COMP 100%COWHIDE LEATHER, hiệu Louis Vuitton, đã qua sử dụng, sửa chữa theo đk bảo hành trên HĐNK Sin/Hanoi: 130435 (04/04/2016), mục hàng số 2 của TKNK100806436030 (xk)
- Mã HS 42021190: AMCB-632-00/ Balo nhỏ da PU màu hồng phấn, túi trước màu nâu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42021190: B01/ Túi xách da (xk)
- Mã HS 42021190: B02/ Túi xách da (xk)
- Mã HS 42021190: BBCB-630-00/ Balo da PU có logo kim loại trên nắp, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42021190: BBCB-630-00/ balo da PU thân xám nắp đen sườn da nâu, có logo kim loại trên nắp (kèm đệm trẻ em và túi phụ), Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42021190: BBCB-630-00/ balo da PU thân xám nắp đen sườn da nâu, có logo kim loại trên nắp (kèm đệm trẻ em, túi phụ và hộp nhựa), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42021190: BELTDS-594-00/ Túi đeo eo in hình chuột micky, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42021190: Cặp đựng tài liệu bằng da tổng hợp (3.854.3306.01.0.5), nhãn hiệu: brepols, kích thước: (32.9x26x3.5)cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42021190: Cặp đựng tài liệu bằng da tổng hợp (3.854.3306.03.0.5), nhãn hiệu: brepols, kích thước: (32.9x26x3.5)cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42021190: Cặp đựng tài liệu bằng da tổng hợp (3.855.3306.01.0.5), nhãn hiệu: brepols, kích thước: (34.5x25.3x5.3)cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42021190: Cặp đựng tài liệu, làm bằng da tổng hợp. Nhãn hiệu SERVIER. (9.855.3306.03.712335.01), kích thước (20*14.7*2.5)cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42021190: DICB-632-00/ balo da PU màu hồng phấn, túi trước màu nâu (kèm hộp nhựa và đệm trẻ em), Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42021190: DICB-632-00/ balo da PU màu hồng phấn, túi trước màu nâu (kèm hộp nhựa,đệm trẻ em và 2 túi phụ), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42021190: DICB-634-00/ balo da PU da báo (kèm hộp nhựa và đệm trẻ em), Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42021190: DICB-634-00/ balo da PU da báo (kèm hộp nhựa và đệm trẻ em),Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42021190: FHNBB02B/ Ba lô bằng da, thương hiệu OFFERMAN (29.37x43cm). Giá gia công: 26.28USD. (xk)
- Mã HS 42021190: FHNBB02N/ Ba lô bằng da, thương hiệu OFFERMAN (29.37x30cm). Giá gia công: 25.8USD. (xk)
- Mã HS 42021190: FHNBB02R/ Ba lô bằng da, thương hiệu OFFERMAN (29.37x43cm). Giá gia công: 27.37USD. (xk)
- Mã HS 42021190: hành lý cá nhân và tài sản di chuyển đang sử dụng: túi du lịch (xk)
- Mã HS 42021190: hành lý cá nhân và tài sản di chuyển đang sử dụng: ví da (xk)
- Mã HS 42021190: Hộp đựng đồng hồ bằng chất liệu giả da (100% CANVAS), nhãn hiệu Louis Vuitton, mã: D60552, hàng dùng trưng bày, mới 100% (xk)
- Mã HS 42021190: MTCB-544-00/ balo nắp xám thân đen (kèm hộp nhựa, đệm trẻ em), Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42021190: MTCB-544-00/ balo nắp xám thân đen (kèm hộp nhựa, đệm trẻ em),Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42021190: PBCB-544-00/ balo da PU phối vải xám có túi vòm khóa mặt trước (kèm hộp nhựa và đệm trẻ em), Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42021190: SB-45/ Hộp điện thoại da bò SB-45 (xk)
- Mã HS 42021190: SP3322/ Túi xách: 7048 (xk)
- Mã HS 42021190: SP3324/ Túi xách: 7035 (xk)
- Mã HS 42021190: TÚI ĐEO CHÉO, HIỆU KENDY, HÀNG MỚI 100% VẢI TỔNG HỢP (xk)
- Mã HS 42021190: TÚI ĐEO VAI BẰNG VẢI, XƯỞNG MAY TRỌNG PHÁT, HÀNG MỚI 100% VẢI TỔNG HỢP (xk)
- Mã HS 42021190: TÚI ĐEO VAI GIẢ DA, HIỆU KENDY, HÀNG MỚI 100% DA TỔNG HỢP (xk)
- Mã HS 42021190: TÚI XÁCH DA TỔNG HỢP, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42021190: Túi xách tay chất liệu bằng da công nghiệp không phải cites,nhãn hiệu:MM6, xuất xứ:ITALY,hàng mẫu,mới 100%/ (xk)
- Mã HS 42021190: Túi xách tay chất liệu bằng da công nghiệp, xuất xứ:Việt Nam,hàng mẫu,mới 100%/ (xk)
- Mã HS 42021190: Túi xách tay chất liệu bằng da tổng hợp không có ciste,nsx:SAITO VN, xuất xứ:Việt Nam,hàng mẫu,mới 100%/ (xk)
- Mã HS 42021190: Va li bằng vải poly hiệu Herschel, không có Model/ (xk)
- Mã HS 42021190: Va li kéo bằng chất liệu da bò, mã M32727, nhãn hiệu Louis Vuitton, TKNK: 103152648800/A41- Dòng hàng: 26, HĐNK: Sin/Hcm: 131554 (17.02.2020)- (hàng ĐQSD) (xk)
- Mã HS 42021190: Valy nhựa/ (xk)
- Mã HS 42021190: WC-5CR/ Hộp đựng ví da bò WC-5CR (xk)
- Mã HS 42021190: XACB-630-00/ balo ngăn túi khóa trước phối màu da nâu (kèm đệm trẻ em), Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42021211: SP7109/ Túi xách: RAU2002F20, Nhãn hiệu "ADIDAS" (100% POLY) (xk)
- Mã HS 42021219: 282 Black-13/ Cặp CARRING CASE TEFIT BLACK 282 (xk)
- Mã HS 42021219: 312/ Ba lô vải 59X MOONLITE BACKPACK (57CMX33CMX13CM) 2020 (xk)
- Mã HS 42021219: 321/ Ba lô vải 59J RACER VEST 2020 (50cmx46cm) (xk)
- Mã HS 42021219: 322/ Túi vải 423 BORSA PORTA CORDA PICCOLA 2020 (31cmx45cm) (xk)
- Mã HS 42021219: 323/ Túi vải 49W CUBE BAG 2020 (95cmx38cmx8cm) (xk)
- Mã HS 42021219: 324/ Ba lô vải 06N ELITE TREK 2020 (48cmx27cm) (xk)
- Mã HS 42021219: 3WAY BAG/ TÚI XÁCH (Vải chính Polyester) (xk)
- Mã HS 42021219: ASCEND MESSENGER BAG/ Túi xách vải hiệu Tactical (45cm x 30cm x 14cm) (xk)
- Mã HS 42021219: Ba lô đeo vai (xk)
- Mã HS 42021219: Ba lô loại ALBALI (xk)
- Mã HS 42021219: Ba lô loại ALLGAU BACKPACK (xk)
- Mã HS 42021219: Ba lô loại ASYMMETRIC 42+8 S22 (xk)
- Mã HS 42021219: Ba lô loại ASYMMETRIC 52+8 S22 (xk)
- Mã HS 42021219: Ba lô loại ASYMMETRIC W 38+8 S22 (xk)
- Mã HS 42021219: Ba lô loại ASYMMETRIC W 48+8 S22 (xk)
- Mã HS 42021219: Ba lô loại CENTAURI 65+10 (xk)
- Mã HS 42021219: Ba lô loại CENTAURI 75+10 (xk)
- Mã HS 42021219: Ba lô loại CENTAURI W 60+10 (xk)
- Mã HS 42021219: Ba lô loại CITYTRAVEL BACKPACK (xk)
- Mã HS 42021219: Ba lô loại CYCLE 22 (xk)
- Mã HS 42021219: Ba lô loại CYCLE 28 (xk)
- Mã HS 42021219: Ba lô loại OKAB (xk)
- Mã HS 42021219: Ba lô loại ROTUMA 35 (xk)
- Mã HS 42021219: Ba lô loại SE ALPENCROSS AIR II 30 (xk)
- Mã HS 42021219: Ba lô loại SE TRAIL LIGHT 10 II (xk)
- Mã HS 42021219: Ba lô loại SKOMER 16 (xk)
- Mã HS 42021219: Ba lô loại SKOMER TOUR 36 (xk)
- Mã HS 42021219: Ba lô loại SKOVI 10 (xk)
- Mã HS 42021219: Ba lô loại SKOVI 19 (xk)
- Mã HS 42021219: Ba lô loại TECOLOG II 14 CITY (xk)
- Mã HS 42021219: Ba lô loại YED (xk)
- Mã HS 42021219: BPS-20AUG-4-1/ SHE RIFLE CASE 48"/ Túi xách/ Chất liệu bằng vải tráng nhựa (xk)
- Mã HS 42021219: BPS-20AUG-4-2/ SHE SHOTGUN CASE 53"/ Túi xách/ Chất liệu bằng vải tráng nhựa (xk)
- Mã HS 42021219: BPS-20AUG-4-3/ CAB STRATA RIFLE CASE 48"/ Túi xách/ Chất liệu bằng vải tráng nhựa (xk)
- Mã HS 42021219: BPS-20AUG-4-4/ CAB STRATA SHORTGUN CASE 53"/ Túi xách/ Chất liệu bằng vải tráng nhựa (xk)
- Mã HS 42021219: BPS-20JUN-1-10/ TOP LOAD PACK/ Ba lô/ Chất liệu bằng vải tráng nhựa (xk)
- Mã HS 42021219: BPS-20JUN-1-3/ ELITE SCOUT PACK/ Ba lô/ Chất liệu bằng vải tráng nhựa (xk)
- Mã HS 42021219: BPS-20JUN-1-4/ BOW AND RIFLE PACK/ Ba lô/ Chất liệu bằng vải tráng nhựa (xk)
- Mã HS 42021219: BPS-20JUN-1-8/ TACTICAL PACK/ Ba lô/ Chất liệu bằng vải tráng nhựa (xk)
- Mã HS 42021219: BPS-20JUN-1-9/ DEER TRAIL PACK/ Ba lô/ Chất liệu bằng vải tráng nhựa (xk)
- Mã HS 42021219: BPS-20JUN-2-1/ TRANSPORTER FANNY PACK/ Ba lô/ Chất liệu bằng vải tráng nhựa (xk)
- Mã HS 42021219: BPS-20JUN-2-2/ MULTI-DAY HUNTING PACK/ Ba lô/ Chất liệu bằng vải tráng nhựa (xk)
- Mã HS 42021219: BPS-20JUN-2-3/ CEDAR RIDGE WAIST PACK/ Túi đeo bụng/ Chất liệu bằng vải tráng nhựa (xk)
- Mã HS 42021219: BPS-20JUN-2-4/ VELOCITY PACK/ Ba lô/ Chất liệu bằng vải tráng nhựa (xk)
- Mã HS 42021219: BPS-20JUN-2-5/ CROSS TIMBERS WAIST PACK/ Túi đeo bụng/ Chất liệu bằng vải tráng nhựa (xk)
- Mã HS 42021219: BPS-20JUN-3-1/ TREESTAND PACK/ Ba lô/ Chất liệu bằng vải tráng nhựa (xk)
- Mã HS 42021219: BPS-20JUN-3-2/ TRANSPORTER FANNY PACK/ Ba lô/ Chất liệu bằng vải tráng nhựa (xk)
- Mã HS 42021219: BPS-20JUN-3-3/ MULTI-DAY HUNTING PACK/ Ba lô/ Chất liệu bằng vải tráng nhựa (xk)
- Mã HS 42021219: BPS-20JUN-3-4/ CEDAR RIDGE WAIST PACK/ Túi đeo bụng/ Chất liệu bằng vải tráng nhựa (xk)
- Mã HS 42021219: BPS-20JUN-3-5/ VELOCITY PACK/ Ba lô/ Chất liệu bằng vải tráng nhựa (xk)
- Mã HS 42021219: BPS-20JUN-3-6/ CROSS TIMBERS WAIST PACK/ Túi đeo bụng/ Chất liệu bằng vải tráng nhựa (xk)
- Mã HS 42021219: BPS-20MAY-CAB-1-1/ BOW AND RIFLE PACK/ Ba lô/ Chất liệu bằng vải tráng nhựa (xk)
- Mã HS 42021219: C2LB116 MB/ Túi xách vải hiệu Thule (41cm x 31cmx15cm) (xk)
- Mã HS 42021219: CITADEL/ TÚI CITADEL (xk)
- Mã HS 42021219: CSG/ CASE OF GARMENT (Vai det thoi-100% Polyester) (xk)
- Mã HS 42021219: DAAL8593-BLK-DOVB206-001/ Vali kéo bằng vải UA ROADGAME WHEEL BAG II L (60 x 40 x 30) cm (xk)
- Mã HS 42021219: DAAL8593-BLK-DOVB206-002/ Vali kéo bằng vải UA ROADGAME WHEEL BAG II L (60 x 40 x 30) cm (xk)
- Mã HS 42021219: DIPO-628-00/ Balo vải trần bông màu hồng phấn (kèm hộp nhựa và 2 túi phụ), Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42021219: E00074D45-ESVB203-K2-001/ Túi vải đeo hông SPRINGER (23 x 15 x 11) cm (xk)
- Mã HS 42021219: E0076BD45-ESVB203-K2-001/ Ba lô vải CIERA (39 x 29 x 15) cm (xk)
- Mã HS 42021219: ED6876-ADVB202Z-001/ Túi vải đeo bụng ADIDAS EC WB (25 x 14 x 6) cm (xk)
- Mã HS 42021219: EIG-910005073001/ BA LÔ- HABILE LITE 25 (xk)
- Mã HS 42021219: EIG-910005073002/ BA LÔ- HABILE LITE 25 (xk)
- Mã HS 42021219: EIG-910005074001/ BA LÔ- DIARIO CLOCK 23 (xk)
- Mã HS 42021219: EIG-910005075002/ BA LÔ- STASH 23 (xk)
- Mã HS 42021219: EIG-910005075003/ BA LÔ- STASH 23 (xk)
- Mã HS 42021219: EIG-910005076001/ BA LÔ- DIARIO 19 (xk)
- Mã HS 42021219: EIG-910005076002/ BA LÔ- DIARIO 19 (xk)
- Mã HS 42021219: EIG-910005482001/ BA LÔ- GANTRY 22L (xk)
- Mã HS 42021219: EIG-910005482002/ BA LÔ- GANTRY 22L (xk)
- Mã HS 42021219: EIG-910005486001/ BA LÔ- CITYROUTE 10L (xk)
- Mã HS 42021219: EK37258J-ESVBJ12-I3-001/ Ví bằng vải BENCHMARK SINGLE (19 x 12 x 6) cm (xk)
- Mã HS 42021219: EK372A56-ESVBJ09-F2-001/ Ví bằng vải BENCHMARK SINGLE (19 x 12 x 6) cm (xk)
- Mã HS 42021219: EK372B06-ESVBJ09-F2-001/ Ví bằng vải BENCHMARK SINGLE (19 x 12 x 6) cm (xk)
- Mã HS 42021219: EK62099P-ESVBJ12-I3-001/ Ba lô vải PADDED PAK'R (41 x 30 x 16) cm (xk)
- Mã HS 42021219: EK717A56-ESVBJ09-F2-001/ Ví bằng vải OVAL SINGLE (22 x 9 x 5) cm (xk)
- Mã HS 42021219: EXP-930002912001/ TÚI ĐEO VAI- JOHANNA ERI (xk)
- Mã HS 42021219: EXP-930002913001/ BA LÔ- CATLANA ERI (xk)
- Mã HS 42021219: EXP-930002914001/ BA LÔ- REALYNA (xk)
- Mã HS 42021219: EXP-930002914002/ BA LÔ- REALYNA (xk)
- Mã HS 42021219: EXP-930002914003/ BA LÔ- REALYNA (xk)
- Mã HS 42021219: EXP-930002915001/ BA LÔ- STELLA (xk)
- Mã HS 42021219: EXP-930002915002/ BA LÔ- STELLA (xk)
- Mã HS 42021219: EXP-930002915003/ BA LÔ- STELLA (xk)
- Mã HS 42021219: EXP-930002916001/ BA LÔ- DELANOIR FRUITTI (xk)
- Mã HS 42021219: EXP-930002917001/ BA LÔ- BLAIR (xk)
- Mã HS 42021219: EXP-930002917002/ BA LÔ- BLAIR (xk)
- Mã HS 42021219: EXP-930002918001/ TÚI ĐEO VAI- HEDA FRUITTI (xk)
- Mã HS 42021219: EXP-930002920001/ BA LÔ- SARAH (xk)
- Mã HS 42021219: EXP-930002920002/ BA LÔ- SARAH (xk)
- Mã HS 42021219: EXP-930002922001/ BA LÔ- MIRELLA (xk)
- Mã HS 42021219: EXP-930002922002/ BA LÔ- MIRELLA (xk)
- Mã HS 42021219: EXP-930002930001/ BA LÔ- MILA OLYMPIA (xk)
- Mã HS 42021219: EXP-930002930002/ BA LÔ- MILA OLYMPIA (xk)
- Mã HS 42021219: EXP-930002932001/ BA LÔ- HANNAH OLYMPIA (xk)
- Mã HS 42021219: EXP-930002932002/ BA LÔ- HANNAH OLYMPIA (xk)
- Mã HS 42021219: F1815BA1806U/15/ Vali (xk)
- Mã HS 42021219: F1815BA1813U/15/ Vali (xk)
- Mã HS 42021219: F1815BA1815U/15/ Vali (xk)
- Mã HS 42021219: FEATHERLITE FREEDOM/ TÚI BALO FF- M/M (xk)
- Mã HS 42021219: FEATHERLITE FREEDOM/ TÚI BALO FF- S/M (xk)
- Mã HS 42021219: FEATHERLITE FREEDOM/ TÚI BALO FF- S/S (xk)
- Mã HS 42021219: FJ4441-ADVB201B-001/ Ba lô vải ADIDAS 4ATHLTS BP (48 x 32 x 19) cm (xk)
- Mã HS 42021219: FJ4441-ADVBMTF-001/ Ba lô ADIDAS 4ATHLTS BP (48 x 32 x 19) cm (xk)
- Mã HS 42021219: FJ4441-ADVBMTF-001/ Ba lô vải ADIDAS 4ATHLTS BP (48 x 32 x 19) cm (xk)
- Mã HS 42021219: FJ4441-ADVBMTF-002/ Ba lô vải ADIDAS 4ATHLTS BP (48 x 32 x 19) cm (xk)
- Mã HS 42021219: FL3716-ADVB202B-001/ Ba lô vải ADIDAS CLSC XL (47 x 29 x 17) cm (xk)
- Mã HS 42021219: FL3716-ADVBMTF-003/ Ba lô vải ADIDAS CLSC XL (47 x 29 x 17) cm (xk)
- Mã HS 42021219: FORGE MAGLOCK STRAPS/ DÂY ĐAI FORGE MAGLOCK STRAPS (xk)
- Mã HS 42021219: FORGE/ BALO FORGE 20 BLACK (xk)
- Mã HS 42021219: FORGE/ BALO FORGE 20 CAMO (xk)
- Mã HS 42021219: FORGE/ BALO FORGE BLACK (xk)
- Mã HS 42021219: FORGE/ BALO FORGE CAMO (xk)
- Mã HS 42021219: FOS900411-02E-OAVB204C-001/ Va li bằng vải ORGANIZING ROLLING (63 x 35 x 28) cm (xk)
- Mã HS 42021219: FOS900478X-02E-OAVS204A-002/ Va li bằng vải TRAVEL BIG TROLLEY 4W (74 x 38 x 32) cm (xk)
- Mã HS 42021219: FS8359-ADVBMTF-001/ Ba lô vải ADIDAS 4ATHLTS BP (48 x 32 x 19) cm (xk)
- Mã HS 42021219: FS8359-ADVBMTF-002/ Ba lô vải ADIDAS 4ATHLTS BP (48 x 32 x 19) cm (xk)
- Mã HS 42021219: G50/ Túi rời (túi vải 45x28 cm) (xk)
- Mã HS 42021219: GD1658-ADVBMTF-001/ Ba lô vải ADIDAS BP PU IR (44 x 30 x 13) cm (xk)
- Mã HS 42021219: GD1658-ADVBMTF-002/ Ba lô vải ADIDAS BP PU IR (44 x 30 x 13) cm (xk)
- Mã HS 42021219: GD1659-ADVBMTF-002/ Túi đeo vải ADIDAS BP MINI PU (22 x 15 x 9) cm (xk)
- Mã HS 42021219: GD1661-ADVBMTF-002/ Túi vải đeo bụng ADIDAS WAISTBAG (24 x 13 x 7) cm (xk)
- Mã HS 42021219: GD4571-ADVBMTF-001/ Ba lô vải ADIDAS SMALL AC BL BP (31 x 23 x 12) cm (xk)
- Mã HS 42021219: GE1245-ADVBMTF-001/ Ba lô vải ADIDAS CLSC XL (47 x 29 x 17) cm (xk)
- Mã HS 42021219: GE4620-ADVBMTF-001/ Ba lô vải ADIDAS K CL BP INF (31 x 21 x 12) cm (xk)
- Mã HS 42021219: GE4621-ADVBMTF-001/ Ba lô vải ADIDAS K CL BP INF (31 x 21 x 12) cm (xk)
- Mã HS 42021219: GE4621-ADVBMTF-002/ Ba lô vải ADIDAS K CL BP INF (31 x 21 x 12) cm (xk)
- Mã HS 42021219: GE4776-ADVB201B-001/ Túi vải đeo ADIDAS MINI MINI AIRLI (17 x 10 x 4) cm (xk)
- Mã HS 42021219: GE4782-ADVBMTF-001/ Ba lô vải ADIDAS BP (36 x 27 x 12) cm (xk)
- Mã HS 42021219: GK0071-ADVBMTF-001/ Túi vải đeo bụng ADIDAS ESSENTIAL WAIST (20 x 12 x 6) cm (xk)
- Mã HS 42021219: GK9411-ADVBMTF-001/ Ba lô ADIDAS RYV BACKPACK (44 x 30 x 13) cm (xk)
- Mã HS 42021219: GULL-GB-6504/ VA LI KÉO- 2020 GULL CARRY BAG (13) (xk)
- Mã HS 42021219: GULL-GB-7132/ TÚI LƯỚI- GULL SQUARE MESH BAG (1_1) (xk)
- Mã HS 42021219: GULL-GB-7135/ TÚI XÁCH- 2020 (GULL SNORKELING BAG 11) (xk)
- Mã HS 42021219: GULL-PINS CASE/ TÚI XÁCH- PINS CASE (xk)
- Mã HS 42021219: Handle/ Tay nắm Handle (xk)
- Mã HS 42021219: JS00T49A003-JSVB203-S3-001/ Túi vải BASIC ACCESSORY POUCH (10 x 21 x 2) cm (xk)
- Mã HS 42021219: JS00T49A008-JSVB203-S3-001/ Túi vải BASIC ACCESSORY POUCH (10 x 21 x 2) cm (xk)
- Mã HS 42021219: JS00T49A69T-JSVB203-S3-002/ Túi vải BASIC ACCESSORY POUCH (10 x 21 x 2) cm (xk)
- Mã HS 42021219: JS00T49A69V-JSVB203-O3-001/ Túi vải BASIC ACCESSORY POUCH (10 x 21 x 2) cm (xk)
- Mã HS 42021219: JS00T49B008-JSVB203-S3-001/ Túi vải MEDIUM ACCESSORY POUCH (12 x 22 x 3) cm (xk)
- Mã HS 42021219: JS00T49B53Y-JSVB203-O3-001/ Túi vải MEDIUM ACCESSORY POUCH (12 x 22 x 3) cm (xk)
- Mã HS 42021219: JS00T49B5XP-JSVB203-O3-001/ Túi vải MEDIUM ACCESSORY POUCH (12 x 22 x 3) cm (xk)
- Mã HS 42021219: JS00T49B73W-JSVB203-O3-002/ Túi vải MEDIUM ACCESSORY POUCH (12 x 22 x 3) cm (xk)
- Mã HS 42021219: JS00T49B75N-JSVB203-O3-001/ Túi vải MEDIUM ACCESSORY POUCH (12 x 22 x 3) cm (xk)
- Mã HS 42021219: JS00TAN15XP-JSVB203-O3-001/ Túi vải đeo hông FIFTH AVENUE (26 x 18 x 9) cm (xk)
- Mã HS 42021219: JS00TDH6003-JSVB203-O3-001/ Ba lô vải HALF PINT (29 x 23 x 13) cm (xk)
- Mã HS 42021219: JS00TDH6008-JSVB203-O3-001/ Ba lô HALF PINT (29 x 23 x 13) cm (xk)
- Mã HS 42021219: JS00TDH6008-JSVB203-S3-001/ Ba lô vải HALF PINT (29 x 23 x 13) cm (xk)
- Mã HS 42021219: JS00TYP7003-JSVB203-S3-001/ Ba lô RIGHT PACK (46 x 33 x 22) cm (xk)
- Mã HS 42021219: JS00TYP7008-JSVB203-O3-001/ Ba lô vải RIGHT PACK (46 x 33 x 22) cm (xk)
- Mã HS 42021219: JS00TYP7008-JSVB203-S3-001/ Ba lô RIGHT PACK (46 x 33 x 22) cm (xk)
- Mã HS 42021219: JS00TYP704V-JSVB203-S3-002/ Ba lô RIGHT PACK (46 x 33 x 22) cm (xk)
- Mã HS 42021219: JS00TYP704V-JSVB203-S3-002/ Ba lô vải RIGHT PACK (46 x 33 x 22) cm (xk)
- Mã HS 42021219: JS0A2WJX73P-JSVB202-N3-001/ Túi vải LUNCH BREAK (24 x 22 x 8) cm (xk)
- Mã HS 42021219: JS0A2WJX9TC-JSVB203-O3-001/ Túi vải LUNCH BREAK (24 x 22 x 8) cm (xk)
- Mã HS 42021219: JS0A32TT73R-JSVB202-N3-001/ Ba lô vải mini LIL' BREAK (13 x 10 x 5) cm (xk)
- Mã HS 42021219: JS0A3P6X008-JSVB203-O3-001/ Ba lô MONO SUPERBREAK (42 x 32 x 14) cm (xk)
- Mã HS 42021219: JS0A47JK008-JSVB203-O3-001/ Ba lô vải BIG STUDENT (44 x 32 x 19) cm (xk)
- Mã HS 42021219: JS0A47JK008-JSVB203-S3-001/ Ba lô BIG STUDENT (44 x 32 x 19) cm (xk)
- Mã HS 42021219: JS0A47JK04W-JSVB203-O3-001/ Ba lô BIG STUDENT (44 x 32 x 19) cm (xk)
- Mã HS 42021219: JS0A47JK53Y-JSVB203-O3-001/ Ba lô BIG STUDENT (44 x 32 x 19) cm (xk)
- Mã HS 42021219: JS0A47JK53Y-JSVB203-O3-001/ Ba lô vải BIG STUDENT (44 x 32 x 19) cm (xk)
- Mã HS 42021219: JS0A47JK5L8-JSVB203-S3-001/ Ba lô BIG STUDENT (44 x 32 x 19) cm (xk)
- Mã HS 42021219: JS0A47JK5L8-JSVB203-S3-002/ Ba lô BIG STUDENT (44 x 32 x 19) cm (xk)
- Mã HS 42021219: JS0A47JK5T5-JSVB203-O3-001/ Ba lô BIG STUDENT (44 x 32 x 19) cm (xk)
- Mã HS 42021219: JS0A47JK78J-JSVB203-O3-001/ Ba lô BIG STUDENT (44 x 32 x 19) cm (xk)
- Mã HS 42021219: JS0A47K8003-JSVB203-O3-001/ Ba lô vải BIG CAMPUS (44 x 32 x 24) cm (xk)
- Mã HS 42021219: JS0A47K8008-JSVB203-O3-001/ Ba lô BIG CAMPUS (44 x 32 x 24) cm (xk)
- Mã HS 42021219: JS0A47K8008-JSVB203-S3-001/ Ba lô vải BIG CAMPUS (44 x 32 x 24) cm (xk)
- Mã HS 42021219: JS0A47K8008-JSVB203-S3-002/ Ba lô vải BIG CAMPUS (44 x 32 x 24) cm (xk)
- Mã HS 42021219: JS0A47K847G-JSVB203-O3-001/ Ba lô BIG CAMPUS (44 x 32 x 24) cm (xk)
- Mã HS 42021219: JS0A47K872K-JSVB203-O3-001/ Ba lô BIG CAMPUS (44 x 32 x 24) cm (xk)
- Mã HS 42021219: JS0A47K872K-JSVB203-O3-001/ Ba lô vải BIG CAMPUS (44 x 32 x 24) cm (xk)
- Mã HS 42021219: JS0A47K874T-JSVB203-O3-002/ Ba lô BIG CAMPUS (44 x 32 x 24) cm (xk)
- Mã HS 42021219: JS0A47KX008-JSVB203-O3-001/ Ba lô vải WEST BREAK (45 x 31 x 20) cm (xk)
- Mã HS 42021219: JS0A47KX008-JSVB203-O3-001/ Ba lô WEST BREAK (45 x 31 x 20) cm (xk)
- Mã HS 42021219: JS0A47KX04S-JSVB203-O3-001/ Ba lô vải WEST BREAK (45 x 31 x 20) cm (xk)
- Mã HS 42021219: JS0A47KX05B-JSVB202-N3-001/ Ba lô vải WEST BREAK (45 x 31 x 20) cm (xk)
- Mã HS 42021219: JS0A47KX69S-JSVB202-N3-001/ Ba lô vải WEST BREAK (45 x 31 x 20) cm (xk)
- Mã HS 42021219: JS0A4QUE003-JSVB203-O3-001/ Ba lô SUPERBREAK PLUS (42 x 32 x 14) cm (TX het theo PL4 TK tam nhap so 103330647560 ngay 26/05/2020) (xk)
- Mã HS 42021219: JS0A4QUE008-JSVB203-O3-001/ Ba lô SUPERBREAK PLUS (42 x 32 x 14) cm (TX het theo PL3 TK tam nhap so 103330647560 ngay 26/05/2020) (xk)
- Mã HS 42021219: JS0A4QUE47G-JSVB202-N3-001/ Ba lô SUPERBREAK PLUS (42 x 32 x 14) cm (TX het theo PL1 TK tam nhap so 103330647560 ngay 26/05/2020) (xk)
- Mã HS 42021219: JS0A4QUE73P-JSVB203-O3-002/ Ba lô SUPERBREAK PLUS (42 x 32 x 14) cm (xk)
- Mã HS 42021219: JS0A4QUE73Q-JSVB203-O3-001/ Ba lô SUPERBREAK PLUS (42 x 32 x 14) cm (xk)
- Mã HS 42021219: JS0A4QUE74V-JSVB202-N3-001/ Ba lô SUPERBREAK PLUS (42 x 32 x 14) cm (TX het theo PL2 TK tam nhap so 103330647560 ngay 26/05/2020) (xk)
- Mã HS 42021219: JS0A4QUE77S-JSVB203-O3-001/ Ba lô SUPERBREAK PLUS (42 x 32 x 14) cm (xk)
- Mã HS 42021219: JS0A4QUE7E1-JSVB203-O3-001/ Ba lô SUPERBREAK PLUS (42 x 32 x 14) cm (xk)
- Mã HS 42021219: MAGLOCK/ Dây MAGLOCK (xk)
- Mã HS 42021219: MTGL-616-00/ balo da PU màu đen có nắp túi (kèm hộp nhựa và đệm trẻ em), Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42021219: MTGL-616-00/ balo da PU màu đen có nắp túi (kèm hộp nhựa và đệm trẻ em),Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42021219: NC400200/ Ba lô học sinh (Large) (NC400200) (xk)
- Mã HS 42021219: NC400210/ Ba lô học sinh (Small) (NC400210) (xk)
- Mã HS 42021219: NC400300/ Ba lô học sinh (Large) (NC400300) (xk)
- Mã HS 42021219: NC400310/ Ba lô học sinh (Small) (NC400310) (xk)
- Mã HS 42021219: NC400600/ Ba lô học sinh (Large) (NC400600) (xk)
- Mã HS 42021219: NC400610/ Ba lô học sinh (Small) (NC400610) (xk)
- Mã HS 42021219: NC400700/ Ba lô học sinh (Large) (NC400700) (xk)
- Mã HS 42021219: NC400710/ Ba lô học sinh (Small) (NC400710) (xk)
- Mã HS 42021219: NC400900/ Ba lô học sinh (Large) (NC400900) (xk)
- Mã HS 42021219: NC400910/ Ba lô học sinh (Small) (NC400910) (xk)
- Mã HS 42021219: O0SBBC44/ Túi xách vải (xk)
- Mã HS 42021219: O0SBBC57/ Túi xách vải (xk)
- Mã HS 42021219: O0SBCB17/ Túi xách vải (xk)
- Mã HS 42021219: O0SBCB43/ Túi xách vải (xk)
- Mã HS 42021219: O0SBCB87/ Túi xách PVC (xk)
- Mã HS 42021219: O0SBCB90/ Túi xách PU (xk)
- Mã HS 42021219: O0SBSD18/ Túi xách vải (xk)
- Mã HS 42021219: O0SBSP37/ Túi xách vải (xk)
- Mã HS 42021219: O0SBSP42/ Túi xách vải (xk)
- Mã HS 42021219: O9FBBC93/ Túi xách PVC (xk)
- Mã HS 42021219: O9FBCB82/ Túi xách vải (xk)
- Mã HS 42021219: O9SBBC57/ Túi xách vải (xk)
- Mã HS 42021219: O9SBCB22/ Túi xách vải (xk)
- Mã HS 42021219: O9SBCB81/ Túi xách vải (xk)
- Mã HS 42021219: O9SBSD23/ Túi xách vải (xk)
- Mã HS 42021219: OSP2020SB01-49/ Ozone 42L/21.5"- O/S/Ba lô/ chất liệu bằng vải tráng nhựa (xk)
- Mã HS 42021219: OSP2020SB01-66/ Shuttle 130L/36"- O/S/Ba lô/ chất liệu bằng vải tráng nhựa (xk)
- Mã HS 42021219: OSP2020SB01-67/ Sojourn 45L/22"- O/S/Ba lô/ chất liệu bằng vải tráng nhựa (xk)
- Mã HS 42021219: OSP2020SB01-69/ Transporter Whld- CO/tui xach kiểu vali/ chất liệu bằng vải tráng nhựa (xk)
- Mã HS 42021219: OSP2020SB01-70/ Transporter Whld- GCO/tui xach kiểu vali/ chất liệu bằng vải tráng nhựa (xk)
- Mã HS 42021219: OSP2020SB02-85/ Rolling Transporter 90- O/S/ tui xach kiểu vali/ chất liệu bằng vải tráng nhựa (xk)
- Mã HS 42021219: SP0001/ Vali 20-15842 (Mặt ngoài bằng Vật liệu dệt) hiệu Vera Bradley (xk)
- Mã HS 42021219: SP0003/ Vali 20-15867 (Mặt ngoài bằng Vật liệu dệt) hiệu Vera Bradley (xk)
- Mã HS 42021219: SP0004/ Vali 20-15868 (Mặt ngoài bằng Vật liệu dệt) hiệu Vera Bradley (xk)
- Mã HS 42021219: SP0024/ Vali 20-15235 (Mặt ngoài bằng Vật liệu dệt) hiệu Vera Bradley (xk)
- Mã HS 42021219: SP0049/ Túi đeo lưng/ 191120 (32cm*18cm*45cm) (xk)
- Mã HS 42021219: SP0050/ Túi đeo lưng/ 191119 (32cm*18cm*45cm) (xk)
- Mã HS 42021219: SP0051/ Túi xách/ 191106-2 (34cm*18cm) (xk)
- Mã HS 42021219: SP0052/ Túi xách/ 291108-1 (23cm*8cm*14cm) (xk)
- Mã HS 42021219: SP0104/ Vali 20-27018 (Mặt ngoài bằng Vật liệu dệt) hiệu Vera Bradley (xk)
- Mã HS 42021219: SP0107/ Va li 20-22644 (Mặt ngoài bằng Vật liệu dệt) hiệu Vera Bradley (xk)
- Mã HS 42021219: SP0108/ Vali 20-27019 (Mặt ngoài bằng Vật liệu dệt) hiệu Vera Bradley (xk)
- Mã HS 42021219: SP0109/ Vali 20-27020 (Mặt ngoài bằng Vật liệu dệt) hiệu Vera Bradley (xk)
- Mã HS 42021219: SP0112/ Va li 20-27521 (Mặt ngoài bằng Vật liệu dệt) hiệu Vera Bradley (xk)
- Mã HS 42021219: SP0167/ Vali 20-15833 (Mặt ngoài bằng Vật liệu dệt) hiệu Vera Bradley (xk)
- Mã HS 42021219: SP0208/ Va li 20-15233 (Mặt ngoài bằng Vật liệu dệt) hiệu Vera Bradley (xk)
- Mã HS 42021219: SP0209/ Va li 20-23608 (Mặt ngoài bằng Vật liệu dệt) hiệu Vera Bradley (xk)
- Mã HS 42021219: SP6485/ Túi đeo: F20AOBA308, Nhãn hiệu "ADIDAS" (100% POLY) (xk)
- Mã HS 42021219: SP6520/ Ba Lô: F2015BA1414U, Nhãn hiệu "ADIDAS" (100% POLY) (xk)
- Mã HS 42021219: SR STRAPS/ DÂY ĐAI SR STRAPS (xk)
- Mã HS 42021219: Straps/ Dây đai SBS (xk)
- Mã HS 42021219: TALON 11 M/L/ BALÔ VẢI (100% Poly) (xk)
- Mã HS 42021219: TALON 11 S/M/ BALÔ VẢI (100% Poly) (xk)
- Mã HS 42021219: TALON 22 M/L (01)/ BALÔ VẢI (100% Poly) (xk)
- Mã HS 42021219: TALON 22 M/L/ BALÔ VẢI (100% Poly) (xk)
- Mã HS 42021219: TALON 22 S/M (01)/ BALÔ VẢI (100% Poly) (xk)
- Mã HS 42021219: TALON 22 S/M/ BALÔ VẢI (100% Poly) (xk)
- Mã HS 42021219: TALON 33 M/L (01)/ BALÔ VẢI (100% Poly) (xk)
- Mã HS 42021219: TALON 33 M/L/ BALÔ VẢI (100% Poly) (xk)
- Mã HS 42021219: TALON 33 S/M (01)/ BALÔ VẢI (100% Poly) (xk)
- Mã HS 42021219: TALON 33 S/M/ BALÔ VẢI (100% Poly) (xk)
- Mã HS 42021219: TALON 44 M/L/ BALÔ VẢI (100% Poly) (xk)
- Mã HS 42021219: TALON 44 S/M/ BALÔ VẢI (100% Poly) (xk)
- Mã HS 42021219: TALON 6 (01)/ TÚI DỤNG CỤ VẢI (100% Poly) (xk)
- Mã HS 42021219: TB0A2HAT804-TMVB205-001/ Ba lô Backpack (44 x 29 x 14) cm (xk)
- Mã HS 42021219: TB0A2HDNR48-TMVB205-001/ Ba lô Backpack Print (41 x 30 x 17) cm (xk)
- Mã HS 42021219: TB0A2HF8R48-TMVB205-001/ Túi đeo bụng Sling Bag Print (30 x 16 x 8) cm (xk)
- Mã HS 42021219: TEMPEST 20 WS/M (01)/ BALÔ VẢI (100% Poly) (xk)
- Mã HS 42021219: TEMPEST 20 WS/M/ BALÔ VẢI (100% Poly) (xk)
- Mã HS 42021219: TEMPEST 20 WX/S (01)/ BALÔ VẢI (100% Poly) (xk)
- Mã HS 42021219: TEMPEST 20 WX/S/ BALÔ VẢI (100% Poly) (xk)
- Mã HS 42021219: TEMPEST 30 WS/M/ BALÔ VẢI (100% Poly) (xk)
- Mã HS 42021219: TEMPEST 30 WX/S/ BALÔ VẢI (100% Poly) (xk)
- Mã HS 42021219: TEMPEST 9 WS/M/ BALÔ VẢI (100% Poly) (xk)
- Mã HS 42021219: TEMPEST 9 WX/S/ BALÔ VẢI (100% Poly) (xk)
- Mã HS 42021219: Thân sau (chi tiết ba lô) loại BACKPANEL F. PROOF 20 (xk)
- Mã HS 42021219: Thân sau (chi tiết ba lô) loại BACKPANEL INCL. SHOULDER STRAPS PLANEGG (xk)
- Mã HS 42021219: TINH DẦU DƯỠNG DA (xk)
- Mã HS 42021219: TP4040-B/ Túi vải ALS màu đỏ,không nhãn hiệu,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42021219: TP4041-B/ Túi vải Treatment màu đỏ,không nhãn hiệu,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42021219: TP4110/ túi vải Cash 23 màu đỏ,hàng mới 100%, không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42021219: TP4111-B/ Túi vải Key bag caro,không nhãn hiệu,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42021219: TP4112-B/ Túi vải Toll LGH màu xanh lá,không nhãn hiệu,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42021219: TP4113-B/ Túi vải A4 màu xanh lá,không nhãn hiệu,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42021219: TP4114-B/ Túi vai Mail bag AS3 màu xanh lá,không nhãn hiệu,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42021219: TP4115-B/ Túi vải Utility màu xanh lá,không nhãn hiệu,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42021219: TP4116-B/ Túi vải tyden pak A7 Flat caro,không nhãn hiệu,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42021219: TP4122/ Túi vải (Túi vải Cash 23 màu xanh biển), không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42021219: TP4122-A/ A4 Bag Mid Blue- TEC8 (Túi vải A4 màu xanh),Không nhãn hiệu,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42021219: TP4123-A/ Till+H Cash Bag Mid Blue- TEC8 (assembly) (Túi vải Till+H Cash bag màu xanh),Không nhãn hiệu,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42021219: TP4124-A/ Till+H Cash Bag Red- TEC8 (assembly) (Túi vải Till+H Cash Bag màu đỏ),Không nhãn hiệu,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42021219: TP4127-A/ Armaguard Cash Bag Dark Green- TEC10 (assembly) (Túi vải Armaguard Cash Bag màu xanh lá),Không nhãn hiệu,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42021219: TP4153/ Túi vải A4 màu đỏ, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42021219: TP4156-B/ Túi vải Trauma màu vàng,không nhãn hiệu,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42021219: TP4157-B/ Túi vải Airway màu cam,không nhãn hiệu,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42021219: TSTK301/ Túi vải hiệu Thule (26 cm x16 cm x5 cm)_TSTK301 SBTR TLTRY BAG (xk)
- Mã HS 42021219: Túi địu loại SOFTTRAGE (CHILD CARRIER 1) (xk)
- Mã HS 42021219: Túi loại BEN CITY (xk)
- Mã HS 42021219: Túi loại CITYSHOP BIKE (xk)
- Mã HS 42021219: Túi loại CITYTRAVEL CARRY ON (xk)
- Mã HS 42021219: Túi loại KARAKORUM E (xk)
- Mã HS 42021219: Túi loại RACE LIGHT XXL (xk)
- Mã HS 42021219: Túi loại VANESSA BAG VW (xk)
- Mã HS 42021219: Túi xách bằng vải (không nhãn hiệu), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42021219: UTILITY STRAPS/ DÂY ĐAI UTILITY STRAPS (xk)
- Mã HS 42021219: vali nhựa (xk)
- Mã HS 42021219: Vali nhựa VLC172 size 20, thương hiệu Mr.Vui (hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 42021219: Vali nhựa VLC172 size 24, thương hiệu Mr.Vui (hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 42021219: Vali nhựa VLC185-18, kích thước 32cm x 25cm x 48cm, thương hiệu Mr.Vui (hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 42021219: Vali nhựa VLC185-20, kích thước 44cm x 27cm x 67cm, thương hiệu Mr.Vui (hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 42021219: Vali nhựa VLC190-20, kích thước 44cm x 27cm x 67cm, thương hiệu Mr.Vui (hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 42021219: Vali nhựa VLC190-24, kích thước 44cm x 27cm x 67cm, thương hiệu Mr.Vui (hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 42021219: Vali nhựa VLC193-20, kích thước 44cm x 27cm x 67cm, thương hiệu Mr.Vui (hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 42021219: Vali nhựa VLC193-24, kích thước 44cm x 27cm x 67cm, thương hiệu Mr.Vui (hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 42021219: Vali nhựa VLC194-20, kích thước 44cm x 27cm x 67cm, thương hiệu Mr.Vui (hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 42021219: Vali nhựa VLC194-24, kích thước 44cm x 27cm x 67cm, thương hiệu Mr.Vui (hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 42021219: Vali nhựa VLC196-20, kích thước 44cm x 27cm x 67cm, thương hiệu Mr.Vui (hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 42021219: Vali nhựa VLC196-24, kích thước 44cm x 27cm x 67cm, thương hiệu Mr.Vui (hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 42021219: Vali nhựa VLC197-20, kích thước 44cm x 27cm x 67cm, thương hiệu Mr.Vui (hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 42021219: Vali nhựa VLC197-24, kích thước 44cm x 27cm x 67cm, thương hiệu Mr.Vui (hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 42021219: Vali nhựa VLC198-20, kích thước 44cm x 27cm x 67cm, thương hiệu Mr.Vui (hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 42021219: Vali nhựa VLC198-24, kích thước 44cm x 27cm x 67cm, thương hiệu Mr.Vui (hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 42021219: VDVN022-W20-01/ Túi loại Race Light S (xk)
- Mã HS 42021219: VDVN038-W20-01/ Chi tiết ba lô Accessories Bundles (xk)
- Mã HS 42021219: VDVN048-W20-01/ Ba lô loại Wizard 24+4 (xk)
- Mã HS 42021219: VDVN049-W20-01/ Ba lô loại Wizard 30+4 (xk)
- Mã HS 42021219: VDVN062-W20-01/ Túi loại Karakorum (xk)
- Mã HS 42021219: VDVN066-W20-01/ Ba lô loại Pecki 10 (xk)
- Mã HS 42021219: VDVN067-W20-01/ Ba lô loại Pecki 14 (xk)
- Mã HS 42021219: VDVN070-W20-01/ Túi loại Bobby (xk)
- Mã HS 42021219: VDVN071-W20-01/ Túi loại Big Bobby (xk)
- Mã HS 42021219: VDVN084-W20-01/ Ba lô loại Wo Astrum EVO 55+10 (xk)
- Mã HS 42021219: VDVN085-W20-01/ Ba lô loại Astrum EVO 60+10 MIL (xk)
- Mã HS 42021219: VDVN092-W20-01/ Túi loại Silkroad Plus (Snap-it) (xk)
- Mã HS 42021219: VDVN094-W20-01/ Túi loại Cruiser Bag (xk)
- Mã HS 42021219: VDVN095-W20-01/ Túi loại Carbo Bag (xk)
- Mã HS 42021219: VDVN101-W20-01/ Ba lô loại Aspe (xk)
- Mã HS 42021219: VDVN109-SMSS21/ Ba lô loại Bike Alpin 25+5 (xk)
- Mã HS 42021219: VDVN131-W20-01/ Túi loại Trailmulti (xk)
- Mã HS 42021219: VDVN146-W20-01/ Ba lô loại CityGo 14 (xk)
- Mã HS 42021219: VDVN147-SMSS21/ Ba lô loại CityGo 23 (xk)
- Mã HS 42021219: VDVN147-W20-01/ Ba lô loại CityGo 23 (xk)
- Mã HS 42021219: VDVN152-SMSS21/ Túi loại agaPET II waxed (xk)
- Mã HS 42021219: VDVN155-W20-01/ Túi loại VanEssa Bag VW California (xk)
- Mã HS 42021219: VDVN157-W20-01/ Ba lô loại eBack Single (xk)
- Mã HS 42021219: VDVN176-W20-01/ Túi loại CityMe Bike (xk)
- Mã HS 42021219: VDVN177-W20-01/ Ba lô loại CityGo Bike 23 (xk)
- Mã HS 42021219: VDVN190-W20-01/ Ba lô loại Puck 10 (xk)
- Mã HS 42021219: VDVN192-W20-01/ Chi tiết miệng túi loại Lining Comyou Pro (xk)
- Mã HS 42021219: VDVN196-W20-01/ Dây nối (chi tiết túi) loại Aqua Box pocket fixation webbing (MIG) (xk)
- Mã HS 42021219: VDVN217-W20-01/ Túi phụ (chi tiết túi) loại Backplate Compartment Kisslegg Calf (xk)
- Mã HS 42021219: VDVN272-SMSS21/ Ba lô loại SCO Pack Trail Lite Evo FR' 22/one size (xk)
- Mã HS 42021219: VDVN273-SMSS21/ Ba lô loại SCO Pack Trail Lite Evo FR' 14/one size (xk)
- Mã HS 42021219: VDVN296-W20-01/ Chi tiết túi loại Tool Safety Leash 1M (xk)
- Mã HS 42021219: VDVN321-S20-01/ Túi loại Restube Classic (xk)
- Mã HS 42021219: VDVN322-S20-01/ Túi loại Restube Basic (xk)
- Mã HS 42021219: VDVN413-W20-01/ Chi tiết túi loại Vf Abrasion Protection One Size (xk)
- Mã HS 42021219: VDVN451-S20-01/ Túi loại Slotpack- Car Organizer (xk)
- Mã HS 42021219: VDVN452-S20-01/ Túi loại Slotpack- Cooling Bag (xk)
- Mã HS 42021219: VDVN453-S20-01/ Túi loại Slotpack- Trash Bin (xk)
- Mã HS 42021219: VDVN461-SMSS21/ Ba lô loại Bike Alpin 32+5 (xk)
- Mã HS 42021219: VDVN466-W20-01/ Ba lô loại Brenta 44+6 (xk)
- Mã HS 42021219: VDVN469-SMSS21/ Ba lô loại Brenta 30 (xk)
- Mã HS 42021219: VDVN469-W20-01/ Ba lô loại Brenta 30 (xk)
- Mã HS 42021219: VDVN473-W20-01/ Ba lô loại Tecographic III 23 (xk)
- Mã HS 42021219: VDVN478-SMSS21/ Ba lô loại Moab Pro 16 II (xk)
- Mã HS 42021219: VDVN519-W20-01/ Ba lô loại Tecolog III 14 (xk)
- Mã HS 42021219: VDVN522-SMSS21/ Ba lô loại Brenta 36+6 (xk)
- Mã HS 42021219: VDVN523-W20-01/ Ba lô loại Brenta 44+6 (xk)
- Mã HS 42021219: VDVN524-SMSS21/ Ba lô loại Bukit (xk)
- Mã HS 42021219: VDVN525-SMSS21/ Ba lô loại Enmore (xk)
- Mã HS 42021219: VDVN526-W20-01/ Túi loại Epoc M (xk)
- Mã HS 42021219: VDVN527-SMSS21/ Túi loại eSilkroad Plus (xk)
- Mã HS 42021219: VDVN527-W20-01/ Túi loại eSilkroad Plus (xk)
- Mã HS 42021219: VDVN531-W20-01/ Ba lô loại Tremalzo 16 (xk)
- Mã HS 42021219: VDVN532-W20-01/ Ba lô loại Tremalzo 22 (xk)
- Mã HS 42021219: VDVN544-W20-01/ Chi tiết ba lô loại TSA Combination (xk)
- Mã HS 42021219: VDVN559-W20-01/ Chi tiết túi loại SE Tool Safety Leash 1M, PU50 (xk)
- Mã HS 42021219: VDVN563-W20-01/ Túi loại Carbo Guide Bag (xk)
- Mã HS 42021219: VDVN580-W20-01/ Túi loại AAT Akkutasche P1601 T (xk)
- Mã HS 42021219: VDVN586-W20-01/ Túi loại Shuttle Base (xk)
- Mã HS 42021219: VDVN589-S20-01/ Túi loại Restube Sport (xk)
- Mã HS 42021219: VDVN625-W20-01/ Ba lô loại PETali mini II (xk)
- Mã HS 42021219: VDVN628-W20-01/ Quai đeo (chi tiết túi) loại Chest belt 20 mm (xk)
- Mã HS 42021219: VDVN629-W20-01/ Quai đeo (chi tiết túi) loại Chest belt 20 mm Kids (xk)
- Mã HS 42021219: VDVN640-W20-01/ Túi phụ (chi tiết ba lô) loại Organizer Kisslegg/Wolfegg Calf (xk)
- Mã HS 42021219: VDVN646-W20-01/ Túi phụ (chi tiết túi) loại Zipper Pocket Kisslegg/Wolfegg/Bodnegg Calf (xk)
- Mã HS 42021219: VDVN649-S20-01/ Túi loại Restube Beach Bag Included Buoy 50N Lite (xk)
- Mã HS 42021219: VDVN666-SMSS21/ Ba lô loại Ayla 6 (xk)
- Mã HS 42021219: VDVN670-SMSS21/ Túi loại CityTravel 60l (xk)
- Mã HS 42021219: VDVN671-SMSS21/ Túi loại CityTravel 90l (xk)
- Mã HS 42021219: VDVN672-SMSS21/ Túi loại CityTravel Backpack (xk)
- Mã HS 42021219: VDVN673-SMSS21/ Túi loại CityTravel Carry-On (xk)
- Mã HS 42021219: VDVN674-SMSS21/ Ba lô loại Consort mini waxed (xk)
- Mã HS 42021219: VDVN678-SMSS21/ Túi loại Karakorum E (xk)
- Mã HS 42021219: VDVN681-SMSS21/ Ba lô loại Minnie 10 (xk)
- Mã HS 42021219: VDVN683-SMSS21/ Túi loại OnTour Back (xk)
- Mã HS 42021219: VDVN684-SMSS21/ Túi loại OnTour Box M (xk)
- Mã HS 42021219: VDVN685-SMSS21/ Túi loại OnTour Front (xk)
- Mã HS 42021219: VDVN693-SMSS21/ Ba lô loại Wizard 18+4 (xk)
- Mã HS 42021219: VDVN694-SMSS21/ Ba lô loại Wizard 24+4 (xk)
- Mã HS 42021219: VDVN695-SMSS21/ Ba lô loại Wizard 30+4 (xk)
- Mã HS 42021219: VDVN702-SMSS21/ Túi loại OnTour Box L (xk)
- Mã HS 42021219: VDVN710-SMSS21/ Túi loại Travel Organizer S (xk)
- - Mã HS 42021219: VDVN711-SMSS21/ Túi loại Travel Organizer M (xk)
- Mã HS 42021219: VDVN712-SMSS21/ Túi loại Trip Box S (xk)
- Mã HS 42021219: VDVN713-SMSS21/ Túi loại Trip Box M (xk)
- Mã HS 42021219: VDVN714-SMSS21/ Túi loại Trip Box L (xk)
- Mã HS 42021219: VDVN715-SMSS21/ Túi loại Wash Bag S (xk)
- Mã HS 42021219: VDVN716-SMSS21/ Túi loại Wash Bag M (xk)
- Mã HS 42021219: VDVN717-SMSS21/ Túi loại Wash Bag L (xk)
- Mã HS 42021219: VDVN781-W20-01/ Ba lô loại Day Pack Compact (xk)
- Mã HS 42021219: VDVN800-W20-01/ Túi loại Chalk Bag Ambassador (xk)
- Mã HS 42021219: VDVN808-W20-01/ Chi tiết trang trí mặt trước của ba lô loại Cushion "Frog" (xk)
- Mã HS 42021219: VDVN809-W20-01/ Chi tiết ba lô loại Backplate Compartment Wolfegg Calf (xk)
- Mã HS 42021219: VDVN811-W20-01/ Chi tiết túi loại Handle Wolfegg/Bodnegg (xk)
- Mã HS 42021219: VDVN812-W20-01/ Quai đeo (chi tiết túi) loại Hip belt 20 mm Kids (xk)
- Mã HS 42021219: VDVN818-W20-01/ Túi loại Safety harness packaging Grobe (xk)
- Mã HS 42021219: VDVN819-W20-01/ Quai đeo loại Shoulder Strap (Edelrid) (xk)
- Mã HS 42021219: VDVN826-W20-01/ Túi loại Falesia Rope Bag (xk)
- Mã HS 42021219: VDVN827-SMSS21/ Ba lô loại SCO Hipbelt Trail FR`/one size (xk)
- Mã HS 42021219: VDVN828-SMSS21/ Ba lô loại SCO Pack Trail Rocket FR' 16/one size (xk)
- Mã HS 42021219: VDVN829-SMSS21/ Ba lô loại SCO Pack Trail Rocket FR' 26/one size (xk)
- Mã HS 42021219: Ví bằng vải (Rig bag). 1928 010 Size 010, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42021219: WATER BOTTLE HOLDER/ TÚI NHỎ ĐỰNG BÌNH NƯỚC WATER BOTTLE HOLDER (xk)
- Mã HS 42021219: WETBAG/ Túi vải Cotton 96% TPU 4%:WETBAG (xk)
- Mã HS 42021219: WPRT/ Túi WPRT INSERT (xk)
- Mã HS 42021219: WPRT/ Túi WPRT MINIMAL (xk)
- Mã HS 42021291: 2002-01-6EG04/ Ba lô Satch Match Single Backpack (45*27*19 cm) (xk)
- Mã HS 42021291: 2002-01-6EG09/ Ba lô SATCH PACK SINGLE BACKPACK (45*30*22cm) (xk)
- Mã HS 42021291: 2002-01-6EG26/ BA LÔ SATCH SLEEK SINGLE BACKPACK (45*28*15 cm) (xk)
- Mã HS 42021291: 2002-04-6EG04/ Ba lô Satch Match Single Backpack (45*27*19 cm) (xk)
- Mã HS 42021291: 2002-04-6EG09/ Ba lô SATCH PACK SINGLE BACKPACK (45*30*22cm) (xk)
- Mã HS 42021291: 2003-01-6EG04/ Ba lô Satch Match Single Backpack (45*27*19 cm) (xk)
- Mã HS 42021291: 2003-02-6EG03/ Ba lô Ergobag Prime Single Backpack (35*25*22 cm) (xk)
- Mã HS 42021291: 6EG02/1-1911-06/ BA LÔ ERGOBAG PACK SET (5 CHI TIẾT/BỘ) (35*27.8*24.4 cm) (xk)
- Mã HS 42021291: 6EG02-1911-06/ Ba lô Ergobag pack set (4 chi tiết/bộ) (35*27.8*24.4 cm) (xk)
- Mã HS 42021291: TA6480-04-001-08/ TÚI XÁCH TAY ĐỰNG GIẤY TỜ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42021291: TA6565-04-001-08/ TÚI XÁCH TAY ĐỰNG GIẤY TỜ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42021299: 023-0229/ Vali EDDIE BAUER-VOYAGER 3.0 HARDSIDE SPINNER 22-Small (36.5 x 26 x 59cm) (xk)
- Mã HS 42021299: 072754/ Túi hộp đựng đồ dùng cá nhân bằng vải Softbag 3 klein, 072754, kích thước 41*34*33CM (xk)
- Mã HS 42021299: 072759/ Túi hộp đựng đồ dùng cá nhân bằng vải Softbag 3 klein, 072759, kích thước 41*34*33CM (xk)
- Mã HS 42021299: 072760/ Túi hộp đựng đồ dùng cá nhân bằng vải Innentasche Tourenkoffer rechts, 072760, kích thước 36*21,7*24 CM (xk)
- Mã HS 42021299: 3183A475/ BALO (xk)
- Mã HS 42021299: 3183A476/ TÚI XÁCH (xk)
- Mã HS 42021299: 3183A478/ TÚI XÁCH (xk)
- Mã HS 42021299: 3183A480/ TÚI ĐEO (xk)
- Mã HS 42021299: 3183A481/ BALO (xk)
- Mã HS 42021299: 3183A483/ TÚI XÁCH (xk)
- Mã HS 42021299: 3183A494/ BALO (xk)
- Mã HS 42021299: 3183A495/ BALO (xk)
- Mã HS 42021299: 3183A497/ BALO (xk)
- Mã HS 42021299: 3183A499/ TÚI XÁCH (xk)
- Mã HS 42021299: 3183A501/ BALO (xk)
- Mã HS 42021299: 3183A504/ TÚI ĐEO (xk)
- Mã HS 42021299: 3183A509/ BALO (xk)
- Mã HS 42021299: 3183A510/ TÚI XÁCH (xk)
- Mã HS 42021299: 3183A525/ TÚI ĐEO (VẢI CHÍNH 100% POLYESTER PU GIẢ DA 52/54") (xk)
- Mã HS 42021299: 3183A527/ BALO (xk)
- Mã HS 42021299: 3183A528/ BALO (xk)
- Mã HS 42021299: 3183A533/ TÚI XÁCH (xk)
- Mã HS 42021299: 3183A536/ SẢN PHẨM TRANG TRÍ BALO (xk)
- Mã HS 42021299: 3183A536BÓP VÍ (xk)
- Mã HS 42021299: 3184A004/ BALO (xk)
- Mã HS 42021299: 500182120/ KIT,CASE WITH WHEELS,PYRAMID (xk)
- Mã HS 42021299: 5HO050K17A0-4/ Balo bằng vải Polyester nhãn hiệu CARHARTT (Trade Series Backpack) (don gia GC 2.49 USD/Pce) (xk)
- Mã HS 42021299: AT KBB BLACK 2019/ DE7*09001 TÚI XÁCH KEMPTON BOSTON BAG BLACK (xk)
- Mã HS 42021299: AT KTBS-B 2019/ Túi Kempton Boston Bag S Black (xk)
- Mã HS 42021299: AT MSBB 2020/ DR9*09002 TÚI ĐEO MILTON SLING BAG BLACK (xk)
- Mã HS 42021299: AT MTB-B 2019/ Ba lô Milton Backpack Black (xk)
- Mã HS 42021299: AT-MTP2-BK/ Ba lô Milton Backpack 2 Black (xk)
- Mã HS 42021299: Ba lô học sinh BLCG708-T/G, kích thước 72cm x 45cm x 58cm, thương hiệu Mr.Vui (hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 42021299: Ba lô học sinh BLCG777-ST, kích thước 72cm x 45cm x 60cm, thương hiệu Mr.Vui (hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 42021299: Ba lô học sinh BLCG778-SG, kích thước 72cm x 45cm x 60cm, thương hiệu Mr.Vui (hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 42021299: Ba lô học sinh BLCG780-SG, kích thước 72cm x 45cm x 60cm, thương hiệu Mr.Vui (hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 42021299: Ba lô học sinh BLCG781-SG/ST, kích thước 72cm x 45cm x 60cm, thương hiệu Mr.Vui (hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 42021299: Ba lô học sinh BLCG782-SG, kích thước 72cm x 45cm x 60cm, thương hiệu Mr.Vui (hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 42021299: Ba lô học sinh BLCG783-SG/ST, kích thước 72cm x 45cm x 60cm, thương hiệu Mr.Vui (hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 42021299: Ba lô học sinh BLH667- SG/ST, kích thước 72cm x 45cm x 60cm, thương hiệu Mr.Vui (hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 42021299: Ba lô học sinh BLH727-SG/ST, kích thước 72cm x 45cm x 58cm, thương hiệu Mr.Vui (hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 42021299: Ba lô học sinh BLH728- SG/ST, kích thước 72cm x 45cm x 60cm, thương hiệu Mr.Vui (hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 42021299: Ba lô học sinh BLH730- SG/ST, kích thước 72cm x 45cm x 60cm, thương hiệu Mr.Vui (hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 42021299: Ba lô học sinh BLH751, kích thước 72cm x 45cm x 60cm, thương hiệu Mr.Vui (hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 42021299: Ba lô học sinh BLK684- SG/ST, kích thước 72cm x 45cm x 60cm, thương hiệu Mr.Vui (hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 42021299: Ba lô học sinh BLK685- SG/ST, kích thước 72cm x 45cm x 60cm, thương hiệu Mr.Vui (hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 42021299: Ba lô học sinh BLTEEN737, kích thước 72cm x 45cm x 58cm, thương hiệu Mr.Vui (hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 42021299: Ba lô học sinh BLTT759, kích thước 72cm x 45cm x 60cm, thương hiệu Mr.Vui (hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 42021299: Ba lô học sinhBLCG777-SG, kích thước 72cm x 45cm x 60cm, thương hiệu Mr.Vui (hàng mới 100%, sản xuất tại Viet Nam) (xk)
- Mã HS 42021299: Ba lô laptop BLLT649-14, kích thước 72cm x 45cm x 58cm, thương hiệu Mr.Vui (hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 42021299: Ba lô laptop BLLT681-15, kích thước 72cm x 45cm x 58cm, thương hiệu Mr.Vui (hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 42021299: Ba lô laptop BLLT686-15, kích thước 72cm x 45cm x 58cm, thương hiệu Mr.Vui (hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 42021299: Ba lô laptop BLLT701-14, kích thước 72cm x 45cm x 58cm, thương hiệu Mr.Vui (hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 42021299: Ba lô laptop BLLT703-14, kích thước 72cm x 45cm x 58cm, thương hiệu Mr.Vui (hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 42021299: Ba lô laptop BLLT704-14, kích thước 72cm x 45cm x 59cm, thương hiệu Mr.Vui (hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 42021299: Ba lô laptop BLLT732-14, kích thước 72cm x 45cm x 60cm, thương hiệu Mr.Vui (hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 42021299: Ba lô laptop BLLT738-14, kích thước 72cm x 45cm x 61cm, thương hiệu Mr.Vui (hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 42021299: Ba lô laptop BLLT743-14, kích thước 72cm x 45cm x 62cm, thương hiệu Mr.Vui (hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 42021299: Ba lô laptop BLLT744-17, kích thước 72cm x 45cm x 63cm, thương hiệu Mr.Vui (hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 42021299: Ba lô laptop BLLT745-14, kích thước 72cm x 45cm x 64cm, thương hiệu Mr.Vui (hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 42021299: Ba lô laptop BLLT746-14, kích thước 72cm x 45cm x 65cm, thương hiệu Mr.Vui (hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 42021299: Ba lô laptop BLLT747-14, kích thước 72cm x 45cm x 66cm, thương hiệu Mr.Vui (hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 42021299: Ba lô laptop BLLT748-15, kích thước 72cm x 45cm x 67cm, thương hiệu Mr.Vui (hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 42021299: Ba lô laptop BLLT749-14, kích thước 72cm x 45cm x 68cm, thương hiệu Mr.Vui (hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 42021299: Ba lô laptop BLLT750-14, kích thước 72cm x 45cm x 69cm, thương hiệu Mr.Vui (hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 42021299: Ba lô laptop BLLT752-15, kích thước 72cm x 45cm x 70cm, thương hiệu Mr.Vui (hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 42021299: Ba lô laptop BLLT753-15, kích thước 72cm x 45cm x 71cm, thương hiệu Mr.Vui (hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 42021299: Ba lô laptop BLLT754-15, kích thước 72cm x 45cm x 72cm, thương hiệu Mr.Vui (hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 42021299: Ba lô laptop BLLT755-15, kích thước 72cm x 45cm x 73cm, thương hiệu Mr.Vui (hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 42021299: Ba lô laptop BLLT756-13, kích thước 72cm x 45cm x 74cm, thương hiệu Mr.Vui (hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 42021299: Ba lô laptop BLLT757-15, kích thước 72cm x 45cm x 75cm, thương hiệu Mr.Vui (hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 42021299: Ba lô laptop BLLT758-15, kích thước 72cm x 45cm x 76cm, thương hiệu Mr.Vui (hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 42021299: Ba lô laptop BLLT775-14, kích thước 72cm x 45cm x 60cm, thương hiệu Mr.Vui (hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 42021299: Ba lô laptop BLTEEN688, kích thước 72cm x 45cm x 77cm, thương hiệu Mr.Vui (hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 42021299: Ba lô laptop BLTEEN733, kích thước 72cm x 45cm x 78cm, thương hiệu Mr.Vui (hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 42021299: BA5190-410/ Ba lô thể thao BA5190-410 size 14*19*11 inch (xk)
- Mã HS 42021299: Balo 100% polyester, kích thước 38cm x 27cm x 15cm- BAH20-BACKPACK, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42021299: Balo bằng vải 100% Polyester, kích thước 40x25x14cm, không nhãn hiệu- WBU20-BACK PACK [RISING STAR], hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42021299: Balo, nhãn hiệu ATM, chất liệu vải 1680D PVC Nylon Oford, 50 cái/ bao, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42021299: Balo, nhãn hiệu ATM, chất liệu vải 1680D PVC Nylon Oford, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42021299: BBML-583-00/ balo da PU có logo kim loại trên nắp (kèm đệm trẻ em túi phụ và hộp nhựa), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42021299: BBML-583-00/ balo da PU đen có logo kim loại trên nắp (kèm đệm trẻ em và túi phụ), Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42021299: BBML-584-00/ balo da PU xám có logo kim loại trên nắp, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42021299: Bộ Ba Lô du lịch làm bằng vải bạt PVC (1 ba lô lớn và 6 túi nhỏ),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42021299: BT2005001/ Vali đựng dụng cụ bề mặt ngoài bằng nhựa 47x35x17cm (xk)
- Mã HS 42021299: BT2005002/ Vali đựng dụng cụ bề mặt ngoài bằng nhựa 47x35x17cm (xk)
- Mã HS 42021299: Cặp CNV382-15, kích thước 72cm x 45cm x 79cm, thương hiệu Mr.Vui (hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 42021299: Cặp CNV395, kích thước 72cm x 45cm x 58cm, thương hiệu Mr.Vui (hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 42021299: Cặp CNV398-15, kích thước 72cm x 45cm x 59cm, thương hiệu Mr.Vui (hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 42021299: Cặp CNV400-15, kích thước 72cm x 45cm x 60cm, thương hiệu Mr.Vui (hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 42021299: CHIO BAG/ Túi xách vải 100% nylon tráng PU 58"-60" (36X33X12) cm (xk)
- Mã HS 42021299: CI20060001/ Túi đựng dụng cụ bề mặt ngoài bằng vải Polyester 28x22x7cm (xk)
- Mã HS 42021299: CI20060003/ Túi đựng dụng cụ bề mặt ngoài bằng vải Polyester 39x32cm (xk)
- Mã HS 42021299: CI20060009/ Túi đựng dụng cụ bề mặt ngoài bằng vải Polyester 94x30x7cm (xk)
- Mã HS 42021299: CI20060010/ Túi đựng dụng cụ bề mặt ngoài bằng vải Polyester 50x36x20cm (xk)
- Mã HS 42021299: CI20060011/ Túi đựng dụng cụ bề mặt ngoài bằng vải Polyester 36x20x48cm (xk)
- Mã HS 42021299: CI20060012/ Túi đựng dụng cụ bề mặt ngoài bằng vải Polyester 32x18x12cm (xk)
- Mã HS 42021299: CI20060013/ Túi vách ngăn đựng dụng cụ bề mặt ngoài bằng vải Polyester 51.5x27.5x13.5cm (xk)
- Mã HS 42021299: CI20060019/ Túi đựng dụng cụ bề mặt ngoài bằng vải Polyester 41.5x18x27cm (xk)
- Mã HS 42021299: CI20063001/ Túi đựng dụng cụ bề mặt ngoài bằng vải Polyester 94x30x7cm (xk)
- Mã HS 42021299: CI20063012/ Túi đựng dụng cụ bề mặt ngoài bằng vải Polyester 28x22x7cm (xk)
- Mã HS 42021299: CI20065012/ Túi đựng dụng cụ bề mặt ngoài bằng vải Polyester 31x20x48cm (xk)
- Mã HS 42021299: CI20065017/ Túi đựng dụng cụ bề mặt ngoài bằng vải Polyester 36x20x48cm (xk)
- Mã HS 42021299: COMET/ Va li bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Parkland) (xk)
- Mã HS 42021299: DF473A/ Túi xách DF-473 (xk)
- Mã HS 42021299: DH446/ Túi xách DH-446 (xk)
- Mã HS 42021299: DH450/ Túi xách DH-450 (xk)
- Mã HS 42021299: DH451/ Túi xách DH-451 (xk)
- Mã HS 42021299: DH452/ Túi xách DH-452 (xk)
- Mã HS 42021299: DH457/ Túi xách DH-457 (xk)
- Mã HS 42021299: DIPO-624-00/ Balo vải trần bông màu đen (kèm hộp nhựa và 2 túi phụ), Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42021299: F2015BA1203U/15/ Ba lô (xk)
- Mã HS 42021299: hành lý cá nhân và tài sản di chuyển đang sử dụng: ba lô (xk)
- Mã HS 42021299: HERSCHEL_CARRY ON/ VALI HERSCHEL TRADE CARRY ON-S (54.5*35.5*23cm) (xk)
- Mã HS 42021299: HERSCHEL_LARGE/ VALI HERSCHEL TRADE LARGE- XL (86.5*45.75*31.5cm) (xk)
- Mã HS 42021299: HERSCHEL_MEDIUM/ VALI HERSCHEL TRADE MEDIUM-L (73.6*43*30.5cm) (xk)
- Mã HS 42021299: HERSCHEL_MINI/ VALI HERSCHEL TRADE MINI (22.5*15*9.5cm) (xk)
- Mã HS 42021299: HERSCHEL_SMALL/ VALI HERSCHEL TRADE SMALL-M (58.5*38*23cm) (xk)
- Mã HS 42021299: Highland Carry On/ Va li bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42021299: Highland Carry-On Large/ Va li bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42021299: Highland Large/ Va li bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42021299: Highland Medium/ Va li bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42021299: Highland Small/ Va li bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42021299: HLW793- Túi đeo cho bé hình con khỉ, size 290*160*300mm, hiệu Lock&Lock (xk)
- Mã HS 42021299: Independent Wheelie Outfitter 120L/ Va li bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42021299: Independent Wheelie Outfitter 70L/ Va li bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42021299: LRG-NYL-BLK-2001/ Vali AWAY, kích thước: 19.50 X 29.00 X 11.00" (xk)
- Mã HS 42021299: LRG-NYL-BLK-2002/ Vali, AWAY, kích thước: 19.50 X 29.00 X 11.00"" (xk)
- Mã HS 42021299: LRG-NYL-BLU-2001/ Vali, AWAY, kích thước: 19.50 X 29.00 X 11.00"" (xk)
- Mã HS 42021299: LRG-NYL-BLU-2002/ Vali AWAY, kích thước: 19.50 X 29.00 X 11.00" (xk)
- Mã HS 42021299: LRG-NYL-BLU-2003/ Vali, AWAY, kích thước: 19.50 X 29.00 X 11.00"" (xk)
- Mã HS 42021299: LRG-NYL-GRN-2001/ Vali AWAY, kích thước: 19.50 X 29.00 X 11.00" (xk)
- Mã HS 42021299: LRG-NYL-GRN-2002/ Vali, AWAY, kích thước: 19.50 X 29.00 X 11.00"" (xk)
- Mã HS 42021299: MED-NYL-BLK-2001/ Vali, AWAY, kích thước: 18.50 X 26.00 X 11.00" (xk)
- Mã HS 42021299: MED-NYL-BLK-2002/ Vali AWAY, kích thước: 18.50 X 26.00 X 11.00" (xk)
- Mã HS 42021299: MED-NYL-BLK-2003/ Vali, AWAY, kích thước: 18.50 X 26.00 X 11.00" (xk)
- Mã HS 42021299: MED-NYL-GRN-2001/ Vali, AWAY, kích thước: 18.50 X 26.00 X 11.00" (xk)
- Mã HS 42021299: MED-NYL-GRN-2002/ Vali AWAY, kích thước: 18.50 X 26.00 X 11.00" (xk)
- Mã HS 42021299: MED-NYL-GRN-2003/ Vali, AWAY, kích thước: 18.50 X 26.00 X 11.00" (xk)
- Mã HS 42021299: MINI LAPTOP BAG CONTRAST ZIPPER/ TÚI (100% Polyester) (xk)
- Mã HS 42021299: NBCO-NYL-BLU-2001/ Vali, AWAY, kích thước: 15.00 X 24.00 X 9.50" (xk)
- Mã HS 42021299: NBCO-NYL-BLU-2002/ Vali AWAY, kích thước: 15.00 X 24.00 X 9.50" (xk)
- Mã HS 42021299: NCAR-NYL-BLK-2001/ Vali AWAY, kích thước: 14.00 X 22.00 X 9.00" (xk)
- Mã HS 42021299: NCAR-NYL-BLU-2001/ Vali AWAY, kích thước: 14.00 X 22.00 X 9.00" (xk)
- Mã HS 42021299: NCAR-NYL-GRN-2001/ Vali AWAY, kích thước: 14.00 X 22.00 X 9.00" (xk)
- Mã HS 42021299: NCAR-NYL-GRN-2002/ Vali, AWAY, kích thước: 14.00 X 22.00 X 9.00" (xk)
- Mã HS 42021299: NK157.1/ Túi vải làm bằng vải(BA5839-120) (xk)
- Mã HS 42021299: NK20224.4/ Túi vải làm bằng vải(CV5891-605) (xk)
- Mã HS 42021299: NK2031.6/ Túi vải làm bằng vải(CV5891-491) (xk)
- Mã HS 42021299: NK204.6/ Túi vải làm bằng vải(BA6027-077) (xk)
- Mã HS 42021299: NK3012.9/ Túi vải làm bằng vải(BA6171-010) (xk)
- Mã HS 42021299: PBCB-623-00/ balo da PU phối vải cát có túi vòm khóa mặt trước (kèm hộp nhựa và đệm trẻ em), Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42021299: PIQ022B161A0-1/ Balo bằng vải polyester nhãn hiệu PIQUADRO (Zaino porta pc 15,6 tessuto e sintetico- KPMG. Đơn giá GC: 4.5$) (xk)
- Mã HS 42021299: SA ALB-1/ GG7*29001 Ba lô Allosse Black Ink (xk)
- Mã HS 42021299: SA Calician 2019/ DQ3*09001 Ba lô Calician (xk)
- Mã HS 42021299: SA CTNB-2/ DQ4*09001 Ba lô Caritani Black (xk)
- Mã HS 42021299: SA CTNG-2/ DQ4*08001 Ba lô Caritani Grey (xk)
- Mã HS 42021299: SA MRL-2/ DQ2*09001 Ba lô Marron L Black (xk)
- Mã HS 42021299: SA MRM-2/ DQ2*09002 Ba lô Marron M Black (xk)
- Mã HS 42021299: SERT (2XL)/ Dây nịt làm bằng dây đai (144 X 3.8) cm (xk)
- Mã HS 42021299: SERT BELT (3XL)/ Dây nịt làm bằng dây đai (153 X 3.8) cm (xk)
- Mã HS 42021299: SERT BELT (L)/ Dây nịt làm bằng dây đai (127 X 3.8) cm (xk)
- Mã HS 42021299: SERT BELT (M)/ Dây nịt làm bằng dây đai (117 X 3.8) cm (xk)
- Mã HS 42021299: SERT BELT (XL)/ Dây nịt làm bằng dây đai (140 X 3.8) cm (xk)
- Mã HS 42021299: SERT GC-01/ Túi đeo vải 100% nylon tráng PU 58"-60"(17X5X3)CM (xk)
- Mã HS 42021299: SHERPA FLEECE BACKPACK/ BA LÔ#VAI WOOL (xk)
- Mã HS 42021299: SP0621/ Vali HH0102-W20 hiệu Helly Hansen, sản phẩm mới 100%, 70x35x28(cm) (xk)
- Mã HS 42021299: SP0622/ Vali HH0103-W20 hiệu Helly Hansen, sản phẩm mới 100%, 91x42x27(cm) (xk)
- Mã HS 42021299: SP0860/ Túi dành cho học sinh có mặt ngoài bằng vật liệu dệt (vải) TRAVELER BKPK, kích thước: 35.5x38x15.4 cm, nhãn hiệu LeSportsac, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42021299: SP0861/ Túi dành cho học sinh có mặt ngoài bằng vật liệu dệt (vải) 3 ZIP CONV. BKPK, kích thước: 37.3x33x11.5 cm, nhãn hiệu LeSportsac, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42021299: SP0862/ Túi dành cho học sinh có mặt ngoài bằng vật liệu dệt (vải) BASIC BACKPACK, kích thước: 38.81x31.75x19.05 cm, nhãn hiệu LeSportsac, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42021299: SP0888/ Túi dành cho học sinh có mặt ngoài bằng vật liệu dệt (vải) LARGE EASY TOTE, kích thước: 33.66 x 36.2 x 20.92 cm, nhãn hiệu: LeSportsac, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42021299: SP1640/ Va li: EC0A34P5 (xk)
- Mã HS 42021299: SP1641/ Va Li: EC0A34P6 (xk)
- Mã HS 42021299: SP1642/ Va Li: EC0A34PA (xk)
- Mã HS 42021299: SP1643/ Va Li: EC0A34PO (xk)
- Mã HS 42021299: SP1646/ Va li: EC0A3CWE (xk)
- Mã HS 42021299: SP1647/ Va Li: EC0A3CWG (xk)
- Mã HS 42021299: SP1648/ Va Li: EC0A3CWI (xk)
- Mã HS 42021299: SP1649/ Va Li: EC0A3CWJ (xk)
- Mã HS 42021299: SP1650/ Va Li: EC0A3CWM (xk)
- Mã HS 42021299: SP1651/ Va Li: EC0A3CWN (xk)
- Mã HS 42021299: SP1652/ Va Li: EC0A3CWO (xk)
- Mã HS 42021299: SP1662/ Va li: EC0A3XV2 (xk)
- Mã HS 42021299: SP1663/ Va li: EC0A3XV3 (xk)
- Mã HS 42021299: SP1664/ Va li: EC0A3XV4 (xk)
- Mã HS 42021299: SP1665/ Va li: EC0A3XV5 (xk)
- Mã HS 42021299: SP1666/ Va li: EC0A3XV6 (xk)
- Mã HS 42021299: SP1667/ Va li: EC0A3XV7 (xk)
- Mã HS 42021299: SP1669/ Va li: EC0A3XV9 (xk)
- Mã HS 42021299: SP1670/ Va li: EC0A3XVA (xk)
- Mã HS 42021299: SP1671/ Va li: EC0A3XVB (xk)
- Mã HS 42021299: SP1704/ Va li: EC0A4P5N (xk)
- Mã HS 42021299: SP1705/ Va li: EC0A4P5O (xk)
- Mã HS 42021299: SP1707/ Va li: EC0A4P5S (xk)
- Mã HS 42021299: SP1708/ Va li: EC0A4P5T (xk)
- Mã HS 42021299: SP1709/ Va li: EC0A4P5V (xk)
- Mã HS 42021299: SP1759/ Va li: EC0A4P5Q (xk)
- Mã HS 42021299: SP1825/ Va Li: EC0A34PB (xk)
- Mã HS 42021299: SP1846/ Ba lô: First Zip 8 L (xk)
- Mã HS 42021299: SP1851/ Túi đeo: Tasch Pouch 1 L (xk)
- Mã HS 42021299: SP1852/ Túi đeo: Tasch Pouch 2 L (xk)
- Mã HS 42021299: SP1864/ Túi đeo: Tasch Pouch Melange 2 L (xk)
- Mã HS 42021299: SP1920/ Túi đeo Seon Pouch 2L (xk)
- Mã HS 42021299: SP1926/ Va li: EC0A3XUX (xk)
- Mã HS 42021299: SP1927/ Va li: EC0A3XUZ (xk)
- Mã HS 42021299: SP1928/ Va li: EC0A3XUY (xk)
- Mã HS 42021299: SP1929/ Va li: EC0A3XV1 (xk)
- Mã HS 42021299: SP1931/ Va Li: EC0A3CWK (xk)
- Mã HS 42021299: SP2067/ Va li: EC0A34P8 (xk)
- Mã HS 42021299: SP2071/ Va Li: EC0A3CWP (xk)
- Mã HS 42021299: SP2072/ Va li: EC0A3XVQ (xk)
- Mã HS 42021299: SP2073/ Va li: EC0A3XVS (xk)
- Mã HS 42021299: SP2236/ Va Li: EC0A3CWL (xk)
- Mã HS 42021299: SP2324/ Vali: EC0A34PQ (xk)
- Mã HS 42021299: SP2339/ Va li: EC0A3XVR (xk)
- Mã HS 42021299: SP2340/ Va li: EC0A3ZRM (xk)
- Mã HS 42021299: SP2576/ Túi xách: ACTON (xk)
- Mã HS 42021299: SP2600/ Túi xách: Xeron Messenger 14 L (xk)
- Mã HS 42021299: SP2601/ Túi đeo: Xeron Sacoche 2 L (xk)
- Mã HS 42021299: SP2602/ Va li: TRANVERZ M (xk)
- Mã HS 42021299: SP2603/ Va li: TRANVERZ L (xk)
- Mã HS 42021299: SP2605/ Va li: TRANS4 CNNCT S (xk)
- Mã HS 42021299: SP2607/ Va li: TRANS4 CNNCT L (xk)
- Mã HS 42021299: SP2608/ Va li: TRANS4 L (xk)
- Mã HS 42021299: SP2609/ Va li: STRAPVERZ S (xk)
- Mã HS 42021299: SP2612/ Va li: TRANS4 S (xk)
- Mã HS 42021299: SP2613/ Va li: TRANVERZ S (xk)
- Mã HS 42021299: SP2643/ Va li: EC0A3CWD (xk)
- Mã HS 42021299: SP2697/ Va li: LEATHERFACE L + (xk)
- Mã HS 42021299: SP2699/ Va li: TRAF'IK 4 S (xk)
- Mã HS 42021299: SP2700/ Va li: TRANS4 M (xk)
- Mã HS 42021299: SP2701/ Va li: TRANVERZ CNNCT S (xk)
- Mã HS 42021299: SP2704/ Va li: STRAPVERZ M (xk)
- Mã HS 42021299: SP2706/ Va li: Tranverz CNNCT L (xk)
- Mã HS 42021299: SP2711/ Va li: EC0A528O (xk)
- Mã HS 42021299: SP2712/ Va li: EC0A528P (xk)
- Mã HS 42021299: SP2713/ Va li: EC0A528Q (xk)
- Mã HS 42021299: SP2714/ Va li: EC0A528R (xk)
- Mã HS 42021299: SP2715/ Va li: EC0A528S (xk)
- Mã HS 42021299: SP2716/ Va li: EC0A528T (xk)
- Mã HS 42021299: SP2717/ Va li: EC0A528U (xk)
- Mã HS 42021299: SP2820/ Va li: TRANVERZ CNNCT M (xk)
- Mã HS 42021299: SP3155/ Ba lô: Xeron 15 (xk)
- Mã HS 42021299: SP3156/ Ba lô: Xeron 20 (xk)
- Mã HS 42021299: SP3157/ Ba lô: Xeron 25 (xk)
- Mã HS 42021299: SP3158/ Ba lô: Xeron 30 (xk)
- Mã HS 42021299: SP3159/ Va li: TRAF'IK 4 M (xk)
- Mã HS 42021299: SP3160/ Va li: TRAF'IK 4 L (xk)
- Mã HS 42021299: SP3248/ Va li: EC0A5EJP (xk)
- Mã HS 42021299: SP3249/ Va li: EC0A5EJR (xk)
- Mã HS 42021299: SP3251/ Va li: EC0A5EJT (xk)
- Mã HS 42021299: SP3256/ Va li: EC0A5EK4 (xk)
- Mã HS 42021299: SP3257/ Va li: EC0A5EK5 (xk)
- Mã HS 42021299: SP3258/ Va li: EC0A5EK6 (xk)
- Mã HS 42021299: SP3259/ Va li: EC0A5EK7 (xk)
- Mã HS 42021299: SP3260/ Va li: EC0A5EK8 (xk)
- Mã HS 42021299: SP3261/ Va li: EC0A5EK9 (xk)
- Mã HS 42021299: SP3262/ Va li: EC0A5EKX (xk)
- Mã HS 42021299: SP3266/ Va li: EC0A5EJQ (xk)
- Mã HS 42021299: SP3270/ Va li: TRANZDUFFEL 4 S (xk)
- Mã HS 42021299: SP3274/ Va li: DOUBLE TRANVERZ S (xk)
- Mã HS 42021299: SP3275/ Va li: DOUBLE TRANVERZ M (xk)
- Mã HS 42021299: SP3276/ Va li: DOUBLE TRANVERZ L (xk)
- Mã HS 42021299: SP3288/ Túi đeo: Tasch Pouch 3 L (xk)
- Mã HS 42021299: SP3318/ Va li: ACCONA 26 (xk)
- Mã HS 42021299: SP5440/ Ba lô:: CER01A0S (NHÃN HIỆU: MUJI,100% POLY) (xk)
- Mã HS 42021299: SP5467/ Túi xách: ABUYS20053, Nhãn hiệu "ADIDAS" (100% POLY) (xk)
- Mã HS 42021299: SP5547/ Túi đeo: S2015BA2002U, Nhãn hiệu "ADIDAS" (100% POLY) (xk)
- Mã HS 42021299: SP5615/ Va li: TXM6047S20, Nhãn hiệu "ADIDAS" (100% POLY) (xk)
- Mã HS 42021299: SP5744/ Va li: 3033A485 (NHÃN HIỆU: ASIC,100%POLY) (xk)
- Mã HS 42021299: SP6472/ Túi xách: ABUYS20052, Nhãn hiệu "ADIDAS" (100% POLY) (xk)
- Mã HS 42021299: SP6475/ Ba Lô: F2015CA4402K, Nhãn hiệu "ADIDAS" (100% POLY) (xk)
- Mã HS 42021299: SP6480/ Ba Lô: F20AOBA210, Nhãn hiệu "ADIDAS" (100% POLY) (xk)
- Mã HS 42021299: SP6505/ Ba Lô: F2015CA4401K, Nhãn hiệu "ADIDAS" (100% POLY) (xk)
- Mã HS 42021299: SP6520/ Ba Lô: F2015BA1414U, Nhãn hiệu "ADIDAS" (100% POLY) (xk)
- Mã HS 42021299: SP6528/ Ba Lô: F2015BA2001U, Nhãn hiệu "ADIDAS" (100% POLY) (xk)
- Mã HS 42021299: SP6537/ Ba Lô: F20AOBA500, Nhãn hiệu "ADIDAS" (100% POLY) (xk)
- Mã HS 42021299: SP6728/ Ba lô: F203CSIUB29, Nhãn hiệu "ADIDAS" (100% POLY) (xk)
- Mã HS 42021299: SP6873/ Va li:A3C9-ROLLING THUNDER- 36 / Nhãn hiệu TNF / 80% Vải Polyester, 20% Vải Nylon (xk)
- Mã HS 42021299: SP6873/ Va li:A3C9-ROLLING THUNDER- 36/ "Nhãn hiệu: THE NORTH FACE" / 80% Vải Polyester, 20% Vải Nylon (xk)
- Mã HS 42021299: SP6874/ Va li:A3C9-ROLLING THUNDER- 30 / Nhãn hiệu TNF / 80% Vải Polyester, 20% Vải Nylon (xk)
- Mã HS 42021299: SP6874/ Va li:A3C9-ROLLING THUNDER- 30/ "Nhãn hiệu: THE NORTH FACE" (xk)
- Mã HS 42021299: SP6874/ Va li:A3C9-ROLLING THUNDER- 30/ "Nhãn hiệu: THE NORTH FACE" / 80% Vải Polyester, 20% Vải Nylon (xk)
- Mã HS 42021299: SP6875/ Va li:A3C9-ROLLING THUNDER- 22/ "Nhãn hiệu: THE NORTH FACE" / 80% Vải Polyester, 20% Vải Nylon (xk)
- Mã HS 42021299: SP6958/ Túi xách:Arcane Brief / Nhãn hiệu OSPREY / 100% Poly Recycle (xk)
- Mã HS 42021299: SP6959/ Ba lô:Arcane Laptop Sleeve 13 / Nhãn hiệu OSPREY / 100% Poly Recycle (xk)
- Mã HS 42021299: SP6960/ Ba lô:Arcane Laptop Sleeve 15 / Nhãn hiệu OSPREY / 100% Poly Recycle (xk)
- Mã HS 42021299: SP7071/ Va li:ROLLING THUNDER- 22/ "Nhãn hiệu: THE NORTH FACE" (xk)
- Mã HS 42021299: SP7072/ Va li:ROLLING THUNDER- 30/ "Nhãn hiệu: THE NORTH FACE" (xk)
- Mã HS 42021299: SP7073/ Va li:ROLLING THUNDER- 36/ "Nhãn hiệu: THE NORTH FACE" (xk)
- Mã HS 42021299: SP7133/ Túi xách: Bar Bag,nhan hieu RAP,poly (xk)
- Mã HS 42021299: SP7173/ Ba lô:3013A171"NHÃN HIỆU: ASIC" 80% NYLON &20% SPANDEX (xk)
- Mã HS 42021299: SP7174/ Túi đeo:3013A178"NHÃN HIỆU: ASIC" 30% NYLON &70% POLY (xk)
- Mã HS 42021299: SP7175/ Túi đeo:3013A177"NHÃN HIỆU: ASIC" 30% NYLON &70% POLY (xk)
- Mã HS 42021299: SP7199/ Ba lô:Transporter CO Bag / Nhãn hiệu OSPREY / 100% Nylon (xk)
- Mã HS 42021299: SP7200/ Ba lô:Transporter GCO Bag / Nhãn hiệu OSPREY / 100% Nylon (xk)
- Mã HS 42021299: SP7354/ Ba lô:Ducan Spine 28-35/ "Nhãn hiệu: MUT" / 30% Polyester, 70% Nylon (xk)
- Mã HS 42021299: SP7355/ Ba lô:Ducan Spine 28-35 Women/ "Nhãn hiệu: MUT" / 30% Polyester, 70% Nylon (xk)
- Mã HS 42021299: SP7356/ Ba lô:Ducan Spine 50-60/ "Nhãn hiệu: MUT" / 30% Polyester, 70% Nylon (xk)
- Mã HS 42021299: SP7357/ Ba lô:Seon Cargo 35 L/ "Nhãn hiệu: MUT" / 70% Polyester, 30% Nylon (xk)
- Mã HS 42021299: SP7358/ Ba lô:Seon Transporter 26/ "Nhãn hiệu: MUT" / 70% Polyester, 30% Nylon (xk)
- Mã HS 42021299: SP7359/ Ba lô:Seon Shuttle 22 L/ "Nhãn hiệu: MUT" / 70% Polyester, 30% Nylon (xk)
- Mã HS 42021299: SP7360/ Ba lô:Seon 3-Way 18 L/ "Nhãn hiệu: MUT" / 70% Polyester, 30% Nylon (xk)
- Mã HS 42021299: STARTTID CN 17/ Túi xách_STARTTID cabin bag on wheels (34x18x48cm). NLC: Vải Polyester. (xk)
- Mã HS 42021299: STARTTID_CN 20/ Túi xách_STARTTID cabin bag on wheels (34x18x48cm). NLC: Vải Polyester. (xk)
- Mã HS 42021299: TA1959-05-006-08/ TÚI CÓ KHUNG TAY NẮM KÉO- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42021299: TA1959-05-007-08/ TÚI CÓ KHUNG TAY NẮM KÉO- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42021299: TA1959-05-008-08/ TÚI CÓ KHUNG TAY NẮM KÉO- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42021299: TA1964-05-004-08/ TÚI CÓ KHUNG TAY NẮM KÉO- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42021299: TA1964-05-005-08/ TÚI CÓ KHUNG TAY NẮM KÉO- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42021299: TA1964-05-006-08/ TÚI CÓ KHUNG TAY NẮM KÉO- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42021299: TA6666-04-000-08/ TÚI DU LỊCH CÓ TAY NẮM KÉO- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42021299: TA6762-04-000-08/ TÚI DU LỊCH CÓ TAY NẮM KÉO- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42021299: TA6810-04-001-08/ TÚI DU LỊCH CÓ TAY NẮM KÉO- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42021299: TA6856-04-001-08/ TÚI DU LỊCH CÓ TAY NẮM KÉO- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42021299: TA6886-04-004-08/ TÚI HÌNH CHỮ NHẬT ĐỰNG GIẤY TỜ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42021299: TA7779-84-003-08/ TÚI CÓ KHUNG TAY NẮM KÉO- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42021299: TCC 30"/ Túi xách vải 100% nylon tráng PU 58"-60"(30") (xk)
- Mã HS 42021299: TCC 36"/ Túi xách vải 100% nylon tráng PU 58"-60"(36") (xk)
- Mã HS 42021299: Travel Cordura Highland Carry On/ Va li bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42021299: Túi bằng vải 100% polyerter phủ nhựa PVC, kích thước 130x40x5 cm, mã DS8399A, hiệu DEMON. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 42021299: Túi bằng vải 100% polyerter phủ nhựa PVC, kích thước 155x42x5 cm, mã DS8399, hiệu DEMON. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 42021299: Túi Canvas 100% polyester kích thước: 46.5x42cm nhà sản xuất H&N hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42021299: Túi Canvas có dây rút100% polyester kích thước: 28x17.5cm nhà sản xuất H&N hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42021299: Túi CCG394-SG/ST, kích thước 72cm x 45cm x 60cm, thương hiệu Mr.Vui (hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 42021299: Túi CNV396, kích thước 72cm x 45cm x 60cm, thương hiệu Mr.Vui (hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 42021299: Túi CNV397, kích thước 72cm x 45cm x 60cm, thương hiệu Mr.Vui (hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 42021299: Túi CNV399-14, kích thước 72cm x 45cm x 60cm, thương hiệu Mr.Vui (hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 42021299: Túi dây rút 100% polyester kích thước 39,5 x 33,5 cm, không nhãn hiệu- STK20-DRAWSTRING BAG, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42021299: Túi dây rút 100% polyester, kích thước 39,5 x 33,5 cm- WBU20-DRAWSTRING BAG [ROOKIE PACK], hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42021299: Túi du lịch DL100, kích thước 72cm x 45cm x 58cm, thương hiệu Mr.Vui (hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 42021299: Túi đựng chai nước cho ngựa, kích thước 6"X10"X2.5", chất liệu 100% Polyester (túi rỗng- không nhãn hiệu). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42021299: Túi Đựng Đồ Nghề bằng vải40x21x28(cm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42021299: Túi đựng dụng cụ cá nhân cho ngựa- ACCESSORY BAG, chất liệu 100% Polyester (túi rỗng- không nhãn hiệu). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42021299: Túi đựng dụng cụ cho ngựa- TANK BAG,10.5"X8"X4.5", chất liệu 100% Polyester (túi rỗng- không nhãn hiệu). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42021299: Túi đựng dụng cụ cho ngựa- TOUGH CANTLE BAG, chất liệu 100% Polyester (túi rỗng- không nhãn hiệu). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42021299: Túi đựng tai nghe cho ngựa, kích thước 14x9.5x5cm, chất liệu 100% Polyester (túi rỗng- không nhãn hiệu). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42021299: Túi đựng ví_Bag Fabric for WALLETS làm bằng vải không dệt, màu trắng, kích thước:(14.5x19)cm. hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42021299: Túi gắn trên xe đạp em bé bằng vải, màu hồng, logo Puky, kích thước (14 x 12 x 7)cm (Bicycle bag Puky). hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42021299: Túi gắn trên xe đạp em bé bằng vải, màu hồng, logo Puky, kích thước (17 x 10 x 14)cm (PS DOLL'S SEAT CARRY MODEL 2020). hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42021299: Túi gắn trên xe đạp em bé bằng vải, màu xanh da trời, logo Puky, kích thước (14 x 12 x 7)cm (Bicycle bag Puky). hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42021299: Túi kiểu Nhật giả da CH-1001, hàng mới 100%, do Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 42021299: Túi kiểu Nhật giả da CH-1002, hàng mới 100%, do Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 42021299: Túi kiểu Nhật giả da CH-1005, hàng mới 100%, do Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 42021299: Túi kiểu Nhật giả da CH-1006, hàng mới 100%, do Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 42021299: Túi TA810, Adidas, Kích thước: 20x11x5 (cm)- Chất liệu: Polyester. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 42021299: Túi xách tay chất liệu bằng vải tổng hợp,hàng handmade, xuất xứ Việt Nam, hàng mới 100%/ (xk)
- Mã HS 42021299: Túi xách vải nhãn hiệu NT,100% cotton. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42021299: Túi xách vải. Không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42021299: Va li mẫu (xk)
- Mã HS 42021299: Vali 19inch (màu đen), chất liệu: nhựa, Hiệu: DABOSIP, kích thước: (22.5*14*8.5)inch.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42021299: Vali 19inch (màu xanh), chất liệu: nhựa, Hiệu: DABOSIP, kích thước: (22.5*14*8.5)inch.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42021299: Vali 24inch (màu đen), chất liệu: nhựa, Hiệu: DABOSIP, kích thước: (26.5*17.5*10)inch.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42021299: Vali 24inch (màu xanh), chất liệu: nhựa, Hiệu: DABOSIP, kích thước: (26.5*17.5*10)inch.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42021299: Vali vải VLM176-19, kích thước 47cm x 27cm x 71cm, thương hiệu Mr.Vui (hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 42021299: Vali vải VLM176-24, kích thước 47cm x 27cm x 71cm, thương hiệu Mr.Vui (hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 42021299: Vali vải VLM183-20, kích thước 47cm x 27cm x 71cm, thương hiệu Mr.Vui (hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 42021299: Vali vải VLM183-24, kích thước 47cm x 27cm x 71cm, thương hiệu Mr.Vui (hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 42021299: Vali vải VLM186-20, kích thước 47cm x 27cm x 71cm, thương hiệu Mr.Vui (hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 42021299: Vali vải VLM186-24, kích thước 47cm x 27cm x 71cm, thương hiệu Mr.Vui (hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 42021299: Vali vải VLM188-20, kích thước 47cm x 27cm x 71cm, thương hiệu Mr.Vui (hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 42021299: Vali vải VLM188-24, kích thước 47cm x 27cm x 71cm, thương hiệu Mr.Vui (hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 42021299: Vali vải VLM189-17, kích thước 32cm x 25cm x 48cm, thương hiệu Mr.Vui (hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 42021299: Vali vải VLM191-18, kích thước 44cm x 27cm x 67cm, thương hiệu Mr.Vui (hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 42021299: Vali vải VLM191-22, kích thước 44cm x 27cm x 67cm, thương hiệu Mr.Vui (hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 42021299: Vali vải VLM192-20, kích thước 47cm x 27cm x 71cm, thương hiệu Mr.Vui (hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 42021299: Vali vải VLM192-24, kích thước 47cm x 27cm x 71cm, thương hiệu Mr.Vui (hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 42021299: Vali vải VLM195-18, kích thước 32cm x 25cm x 48cm, thương hiệu Mr.Vui (hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 42021299: VIC150-1B19B2-1/ Ba lô Polyeste nhãn nhiệu Victorinox (Vx Touring, Backpack) (don gia GC 10.62 USD/pce) (xk)
- Mã HS 42021299: VIC170-2B17A0/ Ba lô bằng vải Polyeste nhãn nhiệu Victorinox (Altmont Professional, Compact Laptop Backpack) (don gia GC 7 USD/Pce) (xk)
- Mã HS 42021299: VIC170-2B17A0-5/ Ba lô bằng vải Polyeste nhãn hiệu Victorinox (Altmont Professional, Compact Laptop Backpack. Đơn giá GC: 6.2$ (xk)
- Mã HS 42021299: VIC170-2B17N0-1A/ Ba lô bằng vải Polyester nhãn nhiệu Victorinox (Altmont Professional, Compact Laptop Backpack) (don gia GC 6.2 USD/pce) (xk)
- Mã HS 42021299: VIC170-2B18-1A0-6/ Ba lô bằng vải Polyeste nhãn nhiệu Victorinox (Altmont Professional, Essential Laptop Backpack. Đơn giá GC: 7.66$ (xk)
- Mã HS 42021299: VIC170-2B20A0/ Ba lô Polyeste nhãn nhiệu Victorinox (Altmont Professional, Deluxe Travel Laptop Backpack) (don gia GC 10.88 USD/Pce) (xk)
- Mã HS 42021299: VIC170-2B20N0-1A/ Ba lô bằng vải Polyester nhãn nhiệu Victorinox (Altmont Professional, Deluxe Travel Laptop Backpack) (don gia GC 7.76 USD/pce) (xk)
- Mã HS 42021299: VIC174B172A0/ Ba lô bằng vải Polyester nhãn nhiệu Victorinox (Werks Professional, 2-Way Carry Laptop Bag) (don gia GC 16.8 USD/Pce) (xk)
- Mã HS 42021299: VIC174B172A0-AU/ Balo bằng vải Polyeste nhãn nhiệu Victorinox (Werks Professional Cordura, Compact Backpack) (don gia GC 9.95 USD/Pce) (xk)
- Mã HS 42021299: VIC174B172A0-CL/ Balo bằng vải Polyeste nhãn nhiệu Victorinox (Werks Professional Cordura, Compact Backpack) (don gia GC 9.95 USD/Pce) (xk)
- Mã HS 42021299: VIC174B172A0-DB/ Balo bằng vải Polyeste nhãn nhiệu Victorinox (Werks Professional Cordura, Compact Backpack) (don gia GC 9.95 USD/Pce) (xk)
- Mã HS 42021299: VIC174B172A0-HK/ Balo bằng vải Polyeste nhãn nhiệu Victorinox (Werks Professional Cordura, Compact Backpack) (don gia GC 9.95 USD/Pce) (xk)
- Mã HS 42021299: VIC174B172A0-JP/ Balo bằng vải Polyeste nhãn nhiệu Victorinox (Werks Professional Cordura, Compact Backpack) (don gia GC 9.95 USD/Pce) (xk)
- Mã HS 42021299: VIC174B172A0-MX/ Balo bằng vải Polyeste nhãn nhiệu Victorinox (Werks Professional Cordura, Compact Backpack) (don gia GC 9.95 USD/Pce) (xk)
- Mã HS 42021299: VIC174B172A0-SH/ Balo bằng vải Polyeste nhãn nhiệu Victorinox (Werks Professional Cordura, Compact Backpack) (don gia GC 9.95 USD/Pce) (xk)
- Mã HS 42021299: VIC174B172A0-SW/ Balo bằng vải Polyeste nhãn nhiệu Victorinox (Werks Professional Cordura, Compact Backpack) (don gia GC 9.95 USD/Pce) (xk)
- Mã HS 42021299: VIC174B172A0-TL/ Balo bằng vải Polyeste nhãn nhiệu Victorinox (Werks Professional Cordura, Compact Backpack) (don gia GC 9.95 USD/Pce) (xk)
- Mã HS 42021299: VIC174B172A0-TW/ Balo bằng vải Polyeste nhãn nhiệu Victorinox (Werks Professional Cordura, Compact Backpack) (don gia GC 9.95 USD/Pce) (xk)
- Mã HS 42021299: VIC174B172A0-US/ Balo bằng vải Polyeste nhãn nhiệu Victorinox (Werks Professional Cordura, Compact Backpack) (don gia GC 9.95 USD/Pce) (xk)
- Mã HS 42021299: VIC174B18A0/ Ba lô bằng vải Polyester nhãn nhiệu Victorinox (Werks Professional Cordura, 13" Laptop Brief) (don gia GC 12.207 USD/Pce) (xk)
- Mã HS 42021299: VIC174C11A0/ Túi đeo chéo bằng vải Polyeste nhãn nhiệu Victorinox (Werks Professional Cordura, 15" Laptop Brief) (don gia GC 13.263 USD/Pce) (xk)
- Mã HS 42021299: VIC174C11A0-AU/ Túi đeo chéo bằng vải Polyeste nhãn nhiệu Victorinox (Werks Professional Cordura, Crossbody Tablet Bag) (don gia GC 6.97 USD/Pce) (xk)
- Mã HS 42021299: VIC174C11A0-CL/ Túi đeo chéo bằng vải Polyeste nhãn nhiệu Victorinox (Werks Professional Cordura, Crossbody Tablet Bag) (don gia GC 6.97 USD/Pce) (xk)
- Mã HS 42021299: VIC174C11A0-DB/ Túi đeo chéo bằng vải Polyeste nhãn nhiệu Victorinox (Werks Professional Cordura, Crossbody Tablet Bag) (don gia GC 6.97 USD/Pce) (xk)
- Mã HS 42021299: VIC174C11A0-HK/ Túi đeo chéo bằng vải Polyeste nhãn nhiệu Victorinox (Werks Professional Cordura, Crossbody Tablet Bag) (don gia GC 6.97 USD/Pce) (xk)
- Mã HS 42021299: VIC174C11A0-JP/ Túi đeo chéo bằng vải Polyeste nhãn nhiệu Victorinox (Werks Professional Cordura, Crossbody Tablet Bag) (don gia GC 6.97 USD/Pce) (xk)
- Mã HS 42021299: VIC174C11A0-MX/ Túi đeo chéo bằng vải Polyeste nhãn nhiệu Victorinox (Werks Professional Cordura, Crossbody Tablet Bag) (don gia GC 6.97 USD/Pce) (xk)
- Mã HS 42021299: VIC174C11A0-SH/ Túi đeo chéo bằng vải Polyeste nhãn nhiệu Victorinox (Werks Professional Cordura, Crossbody Tablet Bag) (don gia GC 6.97 USD/Pce) (xk)
- Mã HS 42021299: VIC174C11A0-SW/ Túi đeo chéo bằng vải Polyeste nhãn nhiệu Victorinox (Werks Professional Cordura, Crossbody Tablet Bag) (don gia GC 6.97 USD/Pce) (xk)
- Mã HS 42021299: VIC174C11A0-TL/ Túi đeo chéo bằng vải Polyeste nhãn nhiệu Victorinox (Werks Professional Cordura, Crossbody Tablet Bag) (don gia GC 6.97 USD/Pce) (xk)
- Mã HS 42021299: VIC174C11A0-TW/ Túi đeo chéo bằng vải Polyeste nhãn nhiệu Victorinox (Werks Professional Cordura, Crossbody Tablet Bag) (don gia GC 6.97 USD/Pce) (xk)
- Mã HS 42021299: VIC174C11A0-US/ Túi đeo chéo bằng vải Polyeste nhãn nhiệu Victorinox (Werks Professional Cordura, Crossbody Tablet Bag) (don gia GC 6.97 USD/Pce) (xk)
- Mã HS 42021299: VIC174C12A0/ Cặp đựng máy tính bằng vải Polyeste nhãn nhiệu Victorinox (Werks Professional Cordura, Crossbody Tablet Bag) (don gia GC 6.963 USD/Pce) (xk)
- Mã HS 42021299: VIC174C13A0/ Túi đeo chéo bằng vải Polyeste nhãn nhiệu Victorinox (Werks Professional Cordura, Crossbody Laptop Bag) (don gia GC 8.013 USD/Pce) (xk)
- Mã HS 42021299: VIC174C15A0/ Cặp đựng máy tính bằng vải Polyeste nhãn nhiệu Victorinox (Werks Professional Cordura, Compact Backpack) (don gia GC 9.942 USD/Pce) (xk)
- Mã HS 42021299: VIC174C18A0/ Ba lô bằng vải Polyester nhãn nhiệu Victorinox (Werks Professional Cordura, Deluxe Backpack) (don gia GC 11.448 USD/Pce) (xk)
- Mã HS 42021299: VIC174C18A0-AU/ Balo bằng vải Polyeste nhãn nhiệu Victorinox (Werks Professional Cordura, 2-Way Carry Laptop Bag) (don gia GC 16.8 USD/Pce) (xk)
- Mã HS 42021299: VIC174C18A0-CL/ Balo bằng vải Polyeste nhãn nhiệu Victorinox (Werks Professional Cordura, 2-Way Carry Laptop Bag) (don gia GC 16.8 USD/Pce) (xk)
- Mã HS 42021299: VIC174C18A0-HK/ Balo bằng vải Polyeste nhãn nhiệu Victorinox (Werks Professional Cordura, 2-Way Carry Laptop Bag) (don gia GC 16.8 USD/Pce) (xk)
- Mã HS 42021299: VIC174C18A0-JP/ Balo bằng vải Polyeste nhãn nhiệu Victorinox (Werks Professional Cordura, 2-Way Carry Laptop Bag) (don gia GC 16.8 USD/Pce) (xk)
- Mã HS 42021299: VIC174C18A0-MX/ Balo bằng vải Polyeste nhãn nhiệu Victorinox (Werks Professional Cordura, 2-Way Carry Laptop Bag) (don gia GC 16.8 USD/Pce) (xk)
- Mã HS 42021299: VIC174C18A0-SH/ Balo bằng vải Polyeste nhãn nhiệu Victorinox (Werks Professional Cordura, 2-Way Carry Laptop Bag) (don gia GC 16.8 USD/Pce) (xk)
- Mã HS 42021299: VIC174C18A0-SW/ Balo bằng vải Polyeste nhãn nhiệu Victorinox (Werks Professional Cordura, 2-Way Carry Laptop Bag) (don gia GC 16.8 USD/Pce) (xk)
- Mã HS 42021299: VIC174C18A0T-DB/ Balo bằng vải Polyeste nhãn nhiệu Victorinox (Werks Professional Cordura, 2-Way Carry Laptop Bag) (don gia GC 16.8 USD/Pce) (xk)
- Mã HS 42021299: VIC174C18A0-TL/ Balo bằng vải Polyeste nhãn nhiệu Victorinox (Werks Professional Cordura, 2-Way Carry Laptop Bag) (don gia GC 16.8 USD/Pce) (xk)
- Mã HS 42021299: VIC174C18A0-TW/ Balo bằng vải Polyeste nhãn nhiệu Victorinox (Werks Professional Cordura, 2-Way Carry Laptop Bag) (don gia GC 16.8 USD/Pce) (xk)
- Mã HS 42021299: VIC174C18A0-US/ Balo bằng vải Polyeste nhãn nhiệu Victorinox (Werks Professional Cordura, 2-Way Carry Laptop Bag) (don gia GC 16.8 USD/Pce) (xk)
- Mã HS 42021299: VIC174T15SA0/ Vali bằng vải Polyeste nhãn nhiệu Victorinox (Werks Professional Cordura, Wheeled Business Brief Compact) (don gia GC 18.615 USD/Pce) (xk)
- Mã HS 42021299: VLMJ0024/ Vali EAE93A0S (72.50*16.50*52.00 cm) (xk)
- Mã HS 42021299: VR-HARDSIDE XL/ Vali Vera Hardside XL 30" (51x33x76cm) (xk)
- Mã HS 42021299: VR-SMALL/ Vali Vera Hardside Small 22" (35.5 x 25.5 x 56cm) (xk)
- Mã HS 42021299: Wheelie Outfitter 30L/ Va li bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42021299: Wheelie Outfitter 50L/ Va li bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42021299: Wheelie Outfitter 70L/ Va li bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42021990: 1Y651-09/ CẶP CÓ QUAI ĐEO HAI BÊN VAI,không nhãn hiệu,bằng vải Nylon (xk)
- Mã HS 42021990: 2442.NYLON/ BA LÔ BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#2442 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 4.4954$/PCE, MÀU: 5982) (xk)
- Mã HS 42021990: 2442.NYLON/ BA LÔ BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#2442 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 4.6436$/PCE) (xk)
- Mã HS 42021990: 2442.POLY/ BA LÔ BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#2442 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.0336$/PCE) (xk)
- Mã HS 42021990: 2442.POLY/ BA LÔ BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#2442 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 4.655$/PCE) (xk)
- Mã HS 42021990: 2442.POLY/ BA LÔ BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#2442 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 4.6778$/PCE, MÀU: F754) (xk)
- Mã HS 42021990: 2442.POLY/ BA LÔ BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#2442 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 4.8222$/PCE, MÀU: F755) (xk)
- Mã HS 42021990: 2442.POLY/ BA LÔ BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#2442 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 5.4834$/PCE) (xk)
- Mã HS 42021990: 2442.POLY/ BA LÔ BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#2442 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 5.4834$/PCE, MÀU: U034) (xk)
- Mã HS 42021990: 2442.POLY/ BA LÔ BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#2442 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG:17.3394$/PCE) (xk)
- Mã HS 42021990: 24Y-1062-09/ TÚI XÁCH,không nhãn hiệu thuộc mục 01 của tờ khai nhập 103327985131/A31 ngày 25/05/2020.Hàng Mới 100% (xk)
- Mã HS 42021990: 24Y1068-09A/ BA LÔ,không nhãn hiệu, bằng vải Nylon (xk)
- Mã HS 42021990: 3418.POLY/ BA LÔ BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3418 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.0704$/PCE) (xk)
- Mã HS 42021990: 3418.POLY/ BA LÔ BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3418 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.0932$/PCE, MÀU: F705) (xk)
- Mã HS 42021990: 3418.POLY/ BA LÔ BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3418 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.1578$/PCE, MÀU: F755) (xk)
- Mã HS 42021990: 3418.POLY/ BA LÔ BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3418 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 7.676$/PCE) (xk)
- Mã HS 42021990: 3418-N/ BA LÔ BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#3418 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 2.9678$/PCE) (xk)
- Mã HS 42021990: 3426-P/ BA LÔ BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3426 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 13.8624$/PCE) (xk)
- Mã HS 42021990: 3426-P/ BA LÔ BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3426 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 6.27$/PCE) (xk)
- Mã HS 42021990: 3468.POLY/ BA LÔ BẰNG CHẤT LIỆU POLYESTER STYLE#3468 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.6378$/PCE, MÀU: F705) (xk)
- Mã HS 42021990: 3468.POLY/ BA LÔ BẰNG CHẤT LIỆU POLYESTER STYLE#3468 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.6834$/PCE, MÀU: F755) (xk)
- Mã HS 42021990: 3468.POLY/ BA LÔ BẰNG CHẤT LIỆU POLYESTER STYLE#3468 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.8886$/PCE, MÀU: F678) (xk)
- Mã HS 42021990: 3468.POLY/ BA LÔ BẰNG CHẤT LIỆU POLYESTER STYLE#3468 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.9684$/PCE, MÀU: F639) (xk)
- Mã HS 42021990: 3468-N/ BA LÔ BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#3468 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.5656$/PCE) (xk)
- Mã HS 42021990: 3472.POLY/ BA LÔ BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3472 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 6.821$/PCE) (xk)
- Mã HS 42021990: 3473.POLY/ BA LÔ BẰNG CHẤT LIỆU POLYESTER STYLE#3473 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 10.7844$/PCE) (xk)
- Mã HS 42021990: 3473-N/ BA LÔ BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#3473 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 4.1648$/PCE) (xk)
- Mã HS 42021990: 3473-N/ BA LÔ BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#3473 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 4.1648$/PCE, MÀU: F681) (xk)
- Mã HS 42021990: 3473-N/ BA LÔ BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#3473 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 5.3998$/PCE, MÀU: H060) (xk)
- Mã HS 42021990: 3476.POLY/ BA LÔ BẰNG CHẤT LIỆU POLYESTER STYLE#3476 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.5872$/PCE) (xk)
- Mã HS 42021990: 3476.POLY/ BA LÔ BẰNG CHẤT LIỆU POLYESTER STYLE#3476 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 7.7444$/PCE) (xk)
- Mã HS 42021990: 3476-N/ BA LÔ BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#3476 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.0286$/PCE) (xk)
- Mã HS 42021990: 3477.POLY/ BA LÔ BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3477 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.5124$/PCE, MÀU: F681) (xk)
- Mã HS 42021990: 3477.POLY/ BA LÔ BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3477 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.1578$/PCE, MÀU: F424) (xk)
- Mã HS 42021990: 3477-N/ BA LÔ BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#3477 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 5.4986$/PCE) (xk)
- Mã HS 42021990: 3477-N/ BA LÔ BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#3477 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 5.4986$/PCE, MÀU: F681) (xk)
- Mã HS 42021990: 3477-N/ BA LÔ BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#3477 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 7.0224$/PCE, MÀU: H060) (xk)
- Mã HS 42021990: 3486.POLY/ BA LÔ BẰNG CHẤT LIỆU POLYESTER STYLE#3486 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 9.3784$/PCE) (xk)
- Mã HS 42021990: 3486-N/ BA LÔ BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#3486 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.4504$/PCE, MÀU: F771) (xk)
- Mã HS 42021990: 3486-N/ BA LÔ BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#3486 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.5416$/PCE, MÀU: F690) (xk)
- Mã HS 42021990: 3504.POLY/ BA LÔ BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3504 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 9.3784$/PCE) (xk)
- Mã HS 42021990: 3504.POLY/ BA LÔ BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3504 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG:20.292$/PCE) (xk)
- Mã HS 42021990: 3504-N/ BA LÔ BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#3504 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 6.5892$/PCE) (xk)
- Mã HS 42021990: 3519.POLY/ BA LÔ BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3519 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 7.3834$/PCE) (xk)
- Mã HS 42021990: 3519.POLY/ BA LÔ BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3519 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 7.3834$/PCE, MÀU: F705) (xk)
- Mã HS 42021990: 3519-N/ BA LÔ BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#3519 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 7.1326$/PCE) (xk)
- Mã HS 42021990: 3519-N/ BA LÔ BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#3519 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 7.1326$/PCE, MÀU: F780) (xk)
- Mã HS 42021990: 3530-N/ BA LÔ BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#3530 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 5.1528$/PCE) (xk)
- Mã HS 42021990: 3585-N/ BA LÔ BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#3585 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 6.3764$/PCE) (xk)
- Mã HS 42021990: 4052EXPT/ BA LÔ STYLE#4052EXPT, CHẤT LIỆU 100% POLYESTER (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 4.5904$/PCE) (xk)
- Mã HS 42021990: 4084/ BA LÔ STYLE#4084, CHẤT LIỆU 100% POLYESTER (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.9292$/PCE) (xk)
- Mã HS 42021990: 452U/ BA LÔ STYLE#452U, CHẤT LIỆU 100% POLYESTER (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 4.009$/PCE) (xk)
- Mã HS 42021990: 7812.NYLON/ BA LÔ BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#7812 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.8722$/PCE, MÀU: 5982) (xk)
- Mã HS 42021990: 7812.POLY/ BA LÔ BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#7812 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.9874$/PCE, MÀU: F659) (xk)
- Mã HS 42021990: 7812.POLY/ BA LÔ BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#7812 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 10.2334$/PCE) (xk)
- Mã HS 42021990: 7812.POLY/ BA LÔ BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#7812 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 4.0926$/PCE) (xk)
- Mã HS 42021990: 7812.POLY/ BA LÔ BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#7812 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 4.1154$/PCE) (xk)
- Mã HS 42021990: 7812.POLY/ BA LÔ BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#7812 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 4.1154$/PCE, MÀU: F705, F754) (xk)
- Mã HS 42021990: 7812.POLY/ BA LÔ BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#7812 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 4.1154$/PCE, MÀU: F754) (xk)
- Mã HS 42021990: 7812.POLY/ BA LÔ BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#7812 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 4.18$/PCE, MÀU: F755) (xk)
- Mã HS 42021990: 7812.POLY/ BA LÔ BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#7812 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 4.4726$/PCE, MÀU: F670) (xk)
- Mã HS 42021990: Ba lô (xk)
- Mã HS 42021990: Ba lô bằng vải hiệu Herschel/ (xk)
- Mã HS 42021990: Ba lô bằng vải poly hiệu Herschel/ (xk)
- Mã HS 42021990: Ba lô bằng vải. Nhãn hiệu: OAKLEY/ (xk)
- Mã HS 42021990: Ba lô M2FUGAZY OXV916828-XDPMA DEEP MARINE OXBW19-007, hiệu: OXBOW, vải 100% polyeste, size: 43x41cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42021990: Ba lô M2FWILL OXV916902-XANTH ANTHRACITE OXBW19-011, hiệu: OXBOW, vải 100% polyeste, size: 39x49cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42021990: Ba lô M2RIVERDALE OXV916968-XANTH ANTHRACITE OXBW17-013C, hiệu: OXBOW, vải 100% polyeste, size: 41x42cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42021990: Ba lô Randonnee, mã hàng: 30W/ (xk)
- Mã HS 42021990: Ba lô Randonnee, mã hàng: 32/ (xk)
- Mã HS 42021990: Ba lô trẻ em Tri Lan (xk)
- Mã HS 42021990: Ba lô trẻ em/ (xk)
- Mã HS 42021990: ba lô/ (xk)
- Mã HS 42021990: Balo logo du lịch. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42021990: BG-11081/ Ba lô mặt ngoài bằng vật liệu dệt, Vải chính 100% POLYESTER PU 60/62" (xk)
- Mã HS 42021990: BS-4571/ Cặp xách mặt ngoài bằng vật liệu dệt, Vải chính 100% POLYESTER PVC 58/60" (xk)
- Mã HS 42021990: BS-4747N/ Ba lô mặt ngoài bằng vật liệu dệt, Vải chính 100% POLYESTER PU 60/62" (xk)
- Mã HS 42021990: BS-4819/ Cặp xách mặt ngoài bằng vật liệu dệt, Vải chính 100% NYLON PU 60/62" (xk)
- Mã HS 42021990: Cặp sách giả da COMP90%CANVASCOMP10%COWHIDE LEATHER, mã N51199, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% thuộc mục hàng 37 của TK102730386400 (xk)
- Mã HS 42021990: Cặp tài liệu 12 ngăn (xk)
- Mã HS 42021990: Cặp xách M1BEDFORD OXV916901-XANTH ANTHRACITE OXBW18-002A, hiệu: OXBOW, vải 100% polyeste, size: 46x37cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42021990: CD-18/ BA LÔ,không nhãn hiệu,bằng vải Nylon (xk)
- Mã HS 42021990: CD-20A/ BA LÔ,không nhãn hiệu,bằng vải Nylon (xk)
- Mã HS 42021990: CD-21A/ BA LÔ,không nhãn hiệu,bằng vải Nylon (xk)
- Mã HS 42021990: CD-22A/ BA LÔ,không nhãn hiệu,bằng vải Nylon (xk)
- Mã HS 42021990: CD-25-M/ BA LÔ,không nhãn hiệu,bằng vải Nylon (xk)
- Mã HS 42021990: CD-25-S/ BA LÔ,không nhãn hiệu,bằng vải Nylon (xk)
- Mã HS 42021990: CH-162A/ CẶP CÓ QUAI ĐEO HAI BÊN VAI,không nhãn hiệu,bằng vải Nylon (xk)
- Mã HS 42021990: CH-166/ CẶP CÓ QUAI ĐEO HAI BÊN VAI,không nhãn hiệu,bằng vải Nylon (xk)
- Mã HS 42021990: CH-172/ CẶP CÓ QUAI ĐEO HAI BÊN VAI,không nhãn hiệu,bằng vải Nylon (xk)
- Mã HS 42021990: CH-172-04/ CẶP CÓ QUAI ĐEO HAI BÊN VAI,không nhãn hiệu,bằng vải Nylon (xk)
- Mã HS 42021990: CH-172-10A/ CẶP CÓ QUAI ĐEO HAI BÊN VAI,không nhãn hiệu,bằng vải Nylon (xk)
- Mã HS 42021990: CH-172-3A/ CẶP CÓ QUAI ĐEO HAI BÊN VAI,không nhãn hiệu,bằng vải Nylon (xk)
- Mã HS 42021990: CH-182/ CẶP CÓ QUAI ĐEO HAI BÊN VAI,không nhãn hiệu,bằng vải Nylon (xk)
- Mã HS 42021990: CS-164/ TÚI XÁCH,không nhãn hiệu,bằng vải Nylon (xk)
- Mã HS 42021990: CS-169A/ TÚI XÁCH,không nhãn hiệu,bằng vải Nylon (xk)
- Mã HS 42021990: CS-177/ TÚI XÁCH,không nhãn hiệu,bằng vải Nylon (xk)
- Mã HS 42021990: CS-186A/ TÚI XÁCH,không nhãn hiệu,bằng vải Nylon (xk)
- Mã HS 42021990: CS-192/ TÚI XÁCH,không nhãn hiệu,bằng vải Nylon (xk)
- Mã HS 42021990: DB-0002/ Túi đựng đồ mặt ngoài bằng vật liệu dệt, Vải chính 100% NYLON PVC 58/60" (xk)
- Mã HS 42021990: DB-0005/ Túi đựng đồ mặt ngoài bằng vật liệu dệt, Vải chính 100% NYLON PVC 58/60" (xk)
- Mã HS 42021990: DB-4902/ Túi xách mặt ngoài bằng vật liệu dệt, Vải chính 100% POLYESTER PVC 58/60" (xk)
- Mã HS 42021990: EC036K/ BA LÔ STYLE#EC036K,CHẤT LIỆU 100% POLYESTER (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 2.05$/PCE) (xk)
- Mã HS 42021990: EC052/ BA LÔ STYLE#EC052,CHẤT LIỆU 100%POLYESTER (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 2.508$/PCE) (xk)
- Mã HS 42021990: EC053/ BA LÔ STYLE#EC053,CHẤT LIỆU 100%POLYESTER (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 2.204$/PCE) (xk)
- Mã HS 42021990: F10A/ TÚI XÁCH,không nhãn hiệu,bằng vải Nylon (xk)
- Mã HS 42021990: F12A/ TÚI XÁCH,không nhãn hiệu,bằng vải Nylon (xk)
- Mã HS 42021990: F15A/ TÚI XÁCH,không nhãn hiệu,bằng vải Nylon (xk)
- Mã HS 42021990: F20A/ TÚI XÁCH,không nhãn hiệu,bằng vải Nylon (xk)
- Mã HS 42021990: F30A/ TÚI XÁCH,không nhãn hiệu,bằng vải Nylon (xk)
- Mã HS 42021990: F50A/ TÚI XÁCH,không nhãn hiệu,bằng vải Nylon (xk)
- Mã HS 42021990: F6A/ TÚI XÁCH,không nhãn hiệu,bằng vải Nylon (xk)
- Mã HS 42021990: F8A/ TÚI XÁCH,không nhãn hiệu,bằng vải Nylon (xk)
- Mã HS 42021990: Hành lý cá nhân, đồ dùng gia đình đang sử dụng: Va ly đựng đồ (8 chiếc/ bộ) (xk)
- Mã HS 42021990: Hộp dùng đựng bút chì, chất liệu: 100% PVC, nhãn hiệu: ROUGH ENOUGH/ (xk)
- Mã HS 42021990: NAG-11110/ Túi xách mặt ngoài bằng vật liệu dệt, Vải chính 100% NYLON PVC 58/60" (xk)
- Mã HS 42021990: NAG-13086/ Ba lô mặt ngoài bằng vật liệu dệt, Vải chính 100% POLYESTER PU 60/62" (xk)
- Mã HS 42021990: OJ-11052/ Ba lô mặt ngoài bằng vật liệu dệt, Vải chính 100% POLYESTER PU 60/62" (xk)
- Mã HS 42021990: PO-4662/ Cặp xách mặt ngoài bằng vật liệu dệt, Vải chính 100% POLYESTER PVC 58/60" (xk)
- Mã HS 42021990: PO-4816/ Cặp xách mặt ngoài bằng vật liệu dệt, Vải chính 100% POLYESTER PU 60/62" (xk)
- Mã HS 42021990: PO-4829/ Cặp xách mặt ngoài bằng vật liệu dệt, Vải chính 100% POLYESTER PU 60/62" (xk)
- Mã HS 42021990: SAAC019010010/ Ví cầm tay lớn màu xanh làm bằng vải 100% Polyester, kích thước 17cm x 26cm x 3cm Commander Panel Large nhãn hiệu: Sord (xk)
- Mã HS 42021990: SAAC025010010/ Túi hộp màu xanh làm bằng vải 100% Polyester, kích thước 37cm x 23cm x 16cm Hydration XL nhãn hiệu: Sord (xk)
- Mã HS 42021990: SABP002030012/ Ba lô Day Pack màu xanh lá làm bằng vải 100% Polyester, kích thước 70cm x 43cm Day Pack nhãn hiệu: Sord (xk)
- Mã HS 42021990: SN-11051/ Ba lô mặt ngoài bằng vật liệu dệt, Vải chính 100% POLYESTER PU 60/62" (xk)
- Mã HS 42021990: SN-11103/ Ba lô mặt ngoài bằng vật liệu dệt, Vải chính 100% POLYESTER PU 60/62" (xk)
- Mã HS 42021990: SP204/ BA LÔ BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3552 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 14.231$/PCE) (xk)
- Mã HS 42021990: SP352/ Túi giữ lạnh (bằng polyeste) dùng đi câu- 03303001 SOFTCOOL 4500 DARK GRAY (50*35*32CM); Nhãn hiệu: DAIWA (xk)
- Mã HS 42021990: SP353/ Túi giữ lạnh (bằng polyeste) dùng đi câu- 03303002 SOFTCOOL 4500 BROWN (50*35*32CM); Nhãn hiệu: DAIWA (xk)
- Mã HS 42021990: SP354/ Túi giữ lạnh (bằng polyeste) dùng đi câu- 03303003 SOFTCOOL 4500 NAVY (50*35*32CM); Nhãn hiệu: DAIWA (xk)
- Mã HS 42021990: SP355/ Túi giữ lạnh (bằng polyeste) dùng đi câu- 03303010 SOFTCOOL 800 DARK GRAY (26*20*30CM); Nhãn hiệu: DAIWA (xk)
- Mã HS 42021990: SP356/ Túi giữ lạnh (bằng polyeste) dùng đi câu- 03303011 SOFTCOOL 800 BROWN (26*20*30CM); Nhãn hiệu: DAIWA (xk)
- Mã HS 42021990: SP357/ Túi giữ lạnh (bằng polyeste) dùng đi câu- 03303012 SOFTCOOL 800 NAVY (26*20*30CM); Nhãn hiệu: DAIWA (xk)
- Mã HS 42021990: SP7233/ Ba lô:Erland LW/ "Nhãn hiệu: SANDQVIST" / 100% Vải Polyester (xk)
- Mã HS 42021990: SP7234/ Ba lô:Kasper LW/ "Nhãn hiệu: SANDQVIST" / 100% Vải Polyester (xk)
- Mã HS 42021990: SP7235/ Ba lô:Aste LW/ "Nhãn hiệu: SANDQVIST" / 100% Vải Polyester (xk)
- Mã HS 42021990: SP7236/ Túi xách:Roger LW/ "Nhãn hiệu: SANDQVIST" / 100% Vải Polyester (xk)
- Mã HS 42021990: SP7237/ Ba lô:Bernt LW/ "Nhãn hiệu: SANDQVIST" / 100% Vải Polyester (xk)
- Mã HS 42021990: SP7238/ Túi:Vilde/ "Nhãn hiệu: SANDQVIST" / 100% Vải Polyester (xk)
- Mã HS 42021990: SP7250/ Túi xách:Douglas/ "Nhãn hiệu: SANDQVIST" / 100% Vải Polyester (xk)
- Mã HS 42021990: SP7251/ Ba lô:Johannes/ "Nhãn hiệu: SANDQVIST" / 100% Vải Polyester (xk)
- Mã HS 42021990: SP7252/ Ba lô:Christoffer/ "Nhãn hiệu: SANDQVIST" / 100% Vải Polyester (xk)
- Mã HS 42021990: SP7254/ Túi đeo:Aste/ "Nhãn hiệu: SANDQVIST" / 100% Vải Polyester (xk)
- Mã HS 42021990: SP7255/ Ba lô:Glenn/ "Nhãn hiệu: SANDQVIST" / 100% Vải Polyester (xk)
- Mã HS 42021990: SP7256/ Túi xách:Roger/ "Nhãn hiệu: SANDQVIST" / 100% Vải Polyester (xk)
- Mã HS 42021990: SP7272/ Ba lô:Konrad/ "Nhãn hiệu: SANDQVIST" / 100% Vải Polyester (xk)
- Mã HS 42021990: SP7273/ Túi xách:Leopold/ "Nhãn hiệu: SANDQVIST" / 100% Vải Polyester (xk)
- Mã HS 42021990: SP7274/ Ba lô:Abel/ "Nhãn hiệu: SANDQVIST" / 100% Vải Polyester (xk)
- Mã HS 42021990: SP7275/ Ba lô:Ruben 2.0/ "Nhãn hiệu: SANDQVIST" / 100% Vải Polyester (xk)
- Mã HS 42021990: SP7335/ Ba lô:BERNT/ "Nhãn hiệu: SANDQVIST" / 100% Vải Polyester (xk)
- Mã HS 42021990: SP7336/ Ba lô:HARALD/ "Nhãn hiệu: SANDQVIST" / 100% Vải Polyester (xk)
- Mã HS 42021990: SP7337/ Ba lô:ILON/ "Nhãn hiệu: SANDQVIST" / 100% Vải Polyester (xk)
- Mã HS 42021990: SP7339/ Túi xách:MILTON/ "Nhãn hiệu: SANDQVIST" / 100% Vải Polyester (xk)
- Mã HS 42021990: SP7441/ Túi xách:DAN LW/ "Nhãn hiệu: SANDQVIST" / 100% Vải Polyester (xk)
- Mã HS 42021990: SP7442/ Túi xách:GABRIEL/ "Nhãn hiệu: SANDQVIST" / 100% Vải Polyester (xk)
- Mã HS 42021990: SSB-1005/ CẶP CÓ QUAI ĐEO HAI BÊN VAI,không nhãn hiệu,bằng vải Nylon (xk)
- Mã HS 42021990: SSB-1024/ CẶP CÓ QUAI ĐEO HAI BÊN VAI,không nhãn hiệu,bằng vải Nylon (xk)
- Mã HS 42021990: SSB-1060/ CẶP CÓ QUAI ĐEO HAI BÊN VAI,không nhãn hiệu,bằng vải Nylon (xk)
- Mã HS 42021990: SSB-1127/ CẶP CÓ QUAI ĐEO HAI BÊN VAI,không nhãn hiệu,bằng vải Nylon (xk)
- Mã HS 42021990: SSB-1145A/ CẶP CÓ QUAI ĐEO HAI BÊN VAI,không nhãn hiệu,bằng vải Nylon (xk)
- Mã HS 42021990: SSB-1181/ TÚI XÁCH,không nhãn hiệu,bằng vải Nylon thuộc mục 01 của tờ khai nhập 103175542744/A31 ngày 03/03/2020.Hàng Mới 100% (xk)
- Mã HS 42021990: SSB-1185/ TÚI XÁCH,không nhãn hiệu,bằng vải Nylon thuộc mục 02 của tờ khai nhập 103175542744/A31 ngày 03/03/2020.Hàng Mới 100% (xk)
- Mã HS 42021990: SSB-1337/ CẶP CÓ QUAI ĐEO HAI BÊN VAI,không nhãn hiệu,bằng vải Nylon (xk)
- Mã HS 42021990: SSB-2535A/ BA LÔ,không nhãn hiệu,bằng vải Nylon (xk)
- Mã HS 42021990: Túi da đưng đồ nghề của thợ khoan PN: 38T756 (xk)
- Mã HS 42021990: Túi đeo M2FAL00 OXV916961-XANTH ANTHRACITE OXBW19-017, hiệu: OXBOW, vải 100% polyeste, size: 21x14cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42021990: Túi đeo M2FAL00 OXV916961-XDPMA DEEP MARINE OXBW19-017B, hiệu: OXBOW, vải 100% polyeste, size: 21x14cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42021990: Túi đeo M2FAL00 OXV916961-XNOIR NOIR OXBW19-017A, hiệu: OXBOW, vải 100% polyeste, size: 21x14cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42021990: Túi đeo M2FATCAT OXV916960-XANTH ANTHRACITEOXBW19-016B, hiệu: OXBOW, vải 100% polyeste, size: 20x24cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42021990: Túi đeo M2FATCAT OXV916960-XDPMA DEEP MARINE OXBW19-016A, hiệu: OXBOW, vải 100% polyeste, size: 20x24cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42021990: Túi đeo M2FATCAT OXV916960-XNOIR NOIR OXBW19-016, hiệu: OXBOW, vải 100% polyeste, size: 20x24cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42021990: Túi đeo M2FELEVEN OXV916830-XANTH ANTHRACITE OXBW19-006, hiệu: OXBOW, vải 100% polyeste, size: 46x37cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42021990: Túi đeo M2FELEVEN OXV916830-XDPMA DEEP MARINE OXBW19-006B, hiệu: OXBOW, vải 100% polyeste, size: 23x18cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42021990: Túi đeo M2FELEVEN OXV916830-XNOIR NOIR OXBW19-006A, hiệu: OXBOW, vải 100% polyeste, size: 23x18cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42021990: Túi đựng bếp G340, bằng vải Polyester, 35 x 25 cm. Hàng do Việt Nam sản xuất, mới 100% (xk)
- Mã HS 42021990: Túi đựng đồ trang điểm, chất liệu: 100% PVC, nhãn hiệu: ROUGH ENOUGH/ (xk)
- Mã HS 42021990: Túi mẫu bằng da bò thuộc hiệu chanel. hàng đã qua sử dụng/ (xk)
- Mã HS 42021990: Túi mẫu/ (xk)
- Mã HS 42021990: Túi phủ bếp G280 bằng vải Polyester, 29 x 21 cm. Hàng do Việt Nam sản xuất, mới 100% (xk)
- Mã HS 42021990: Túi phủ dài bếp XXL bằng vải Polyester, 90x60 cm. Hàng do Việt Nam sản xuất, mới 100% (xk)
- Mã HS 42021990: Túi quay bụng M2FLAG OXV916829-XANTH ANTHRACITE OXBW19-008, hiệu: OXBOW, vải 100% polyeste, size: 32x12cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42021990: Túi quay bụng M2FLAG OXV916829-XDPMA DEEP MARINEOXBW19-008A, hiệu: OXBOW, vải 100% polyeste, size: 32x12cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42021990: Túi vải/ (xk)
- Mã HS 42021990: TX02-13/ Túi Xách CG7009007 (31 x 25 x 44cm)/ 10635810411VNU/ pgc: 19.27usd (xk)
- Mã HS 42021990: TX02-14/ Túi Xách CG7009009 (31 x 22 x 48cm)/ 10636010411VNU/ pgc: 19.27usd (xk)
- Mã HS 42021990: TX02-15/ Túi Xách CG7009010 (35 x 30 x 52cm)/ 10636110411VNU/ pgc: 25.18usd (xk)
- Mã HS 42021990: Va li bằng vải hiệu Herschel/ (xk)
- Mã HS 42021990: Va li/ (xk)
- Mã HS 42021990: Vali kéo logo. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42021990: Vali-nylon-TUMI:INTERNATIONAL CARRY-ON CARRY ON NAVY-REF:98560-1596-Hàng Mới 100% (xk)
- Mã HS 42021990: Ví đựng card-Da bo-COACH:MSE FLAT CARD CASE CARD CASE BERRY-REF:38927-Hàng Mới 100% (xk)
- Mã HS 42021990: Ví vải nữ/ (xk)
- Mã HS 42021990: Ví vải/ (xk)
- Mã HS 42021990: Vi-Da bo-COACH:CO SCF COIN WALLET BILLFOLD W COIN MIDNIGHT-REF:74895-Hàng Mới 100% (xk)
- Mã HS 42021990: Ví-Da bo-COACH:TRVL WLT SIG LTHR TRAVEL ORGANIZER WALLET MIDNIGHT-REF:32159-Hàng Mới 100% (xk)
- Mã HS 42021990: Ví-da-COACH:ACC ZP IN SIG LTHR BEIGEZIP AROUND WALLET-REF:26194-Hàng Mới 100% (xk)
- Mã HS 42021990: Ví-da-COACH:CO SCF ACCORDION ZIP AROUND WALLET MIDNIGHT-REF:57098-Hàng Mới 100% (xk)
- Mã HS 42021990: Ví-da-COACH:TRVL WLT SIG LTHR TRAVEL ORGANIZER WALLET BLACK-REF:32159-Hàng Mới 100% (xk)
- Mã HS 42021990: VL02-15/ Vali CG7009020 (40 x 26 x 53cm)/ 10637110411VNU/ pgc: 28.2usd (xk)
- Mã HS 42021990: VS1875TDPK1/ Túi đựng phụ kiện: W- FACE POUCH 1 GRAY (xk)
- Mã HS 42021990: VS1875TDPK10/ Túi đựng phụ kiện: W- FACE STUFF SACK 1 GRAY (xk)
- Mã HS 42021990: VS1875TDPK13/ Túi đựng phụ kiện: W- FACE STUFF SACK 3 GRAY (xk)
- Mã HS 42021990: VS1875TDPK16/ Túi đựng phụ kiện: W- FACE STUFF SACK 7 GRAY (xk)
- Mã HS 42021990: VS1875TDPK4/ Túi đựng phụ kiện: W- FACE POUCH 2 GRAY (xk)
- Mã HS 42021990: VS1875TDPK7/ Túi đựng phụ kiện: W- FACE POUCH 3 GRAY (xk)
- Mã HS 42022100: 01143754-0R1 [S0114101]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY (xk)
- Mã HS 42022100: 01143754-TA0 [S0114383]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY (xk)
- Mã HS 42022100: 01143754-UA0 [S0114387]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY (xk)
- Mã HS 42022100: 01145809-FA0 [S0114399]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY (xk)
- Mã HS 42022100: 01146336-0A0 [S0114493]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY (xk)
- Mã HS 42022100: 01146507-CA0 (S0113456)/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022100: 01146508-GA0 (S0113456)/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022100: 01146642-0A0 [S0114399]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY (xk)
- Mã HS 42022100: 01146963-BA0 S0114819/ Túi Xách bằng da hiệu ALEXANDER WANG (xk)
- Mã HS 42022100: 01147295-DA1 (S0115040)/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022100: 01147311-VA0 [S0113981]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY (xk)
- Mã HS 42022100: 01147311-YA0 [S0114022]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY (xk)
- Mã HS 42022100: 01147407-0A0 [S0113981]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY (xk)
- Mã HS 42022100: 01147629-0A0 [S0114399]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY (xk)
- Mã HS 42022100: 01147729-0A0 [S0113991]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY (xk)
- Mã HS 42022100: 01147753-0A0 [S0114399]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY (xk)
- Mã HS 42022100: 01148803-0A0 [S0114091]/ Túi Xách bằng da hiệu KARL (xk)
- Mã HS 42022100: 01149103-0A0 [S0113991]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY (xk)
- Mã HS 42022100: 01149160-0A0 [S0114389]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY (xk)
- Mã HS 42022100: 01149161-0A0 [S0114389]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY (xk)
- Mã HS 42022100: 01149161-BA0 [S0114473]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY (xk)
- Mã HS 42022100: 01149161-CA0 [S0114478]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY (xk)
- Mã HS 42022100: 01149250-BA0 [S0114022]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY (xk)
- Mã HS 42022100: 01149354-BD0 [S0114091]/ Túi Xách bằng da hiệu KARL (xk)
- Mã HS 42022100: 01149356-DA0 [S0114091]/ Túi Xách bằng da hiệu KARL (xk)
- Mã HS 42022100: 01149356-DD0 [S0114091]/ Túi Xách bằng da hiệu KARL (xk)
- Mã HS 42022100: 01149384-CA0 [S0114061]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY (xk)
- Mã HS 42022100: 01149495-0A0 (S0113404)/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022100: 01149619-0A0 [S0114495]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY (xk)
- Mã HS 42022100: 01149671-AA0 [S0114497]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY (xk)
- Mã HS 42022100: 01149671-BA0 [S0114496]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY (xk)
- Mã HS 42022100: 01150119-0A0 [S0114094]/ Túi Xách bằng da hiệu KARL (xk)
- Mã HS 42022100: 01150119-AD0 [S0114180]/ Túi Xách bằng da hiệu KARL (xk)
- Mã HS 42022100: 01150120-0A0 [S0114094]/ Túi Xách bằng da hiệu KARL (xk)
- Mã HS 42022100: 01150120-AD0 [S0114180]/ Túi Xách bằng da hiệu KARL (xk)
- Mã HS 42022100: 01150371-0A0 [S0114399]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY (xk)
- Mã HS 42022100: 01150514-AA0 (S0113430)/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022100: 01150518-0A0 (S0113430)/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022100: 01150518-AA0 (S0113488)/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022100: 01150518-BA0 (S0113488)/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022100: 01150520-0A0 (S0113430)/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022100: 01150551-0A0 (S0113456)/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022100: 01150551-AA0 (S0113505)/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022100: 01150551-BA0 (S0113526)/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022100: 01150551-CA0 (S0113541)/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022100: 01150552-BA0 (S0113522)/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022100: 01150553-0A0 (S0113456)/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022100: 01150553-BA0 (S0113529)/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022100: 01150588-BA0 [S0114390]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY (xk)
- Mã HS 42022100: 01150600-AA0 [S0114489]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY (xk)
- Mã HS 42022100: 01150600-BA0 [S0114490]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY (xk)
- Mã HS 42022100: 01150601-AA0 [S0114489]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY (xk)
- Mã HS 42022100: 01150601-BA0 [S0114490]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY (xk)
- Mã HS 42022100: 01150602-AA0 [S0114490]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY (xk)
- Mã HS 42022100: 01150623-0A0 [S0114092]/ Túi Xách bằng da hiệu KARL (xk)
- Mã HS 42022100: 01150640-BA0 [S0114092]/ Túi Xách bằng da hiệu KARL (xk)
- Mã HS 42022100: 01150730-0A0 [S0114094]/ Túi Xách bằng da hiệu KARL (xk)
- Mã HS 42022100: 01150812-0A0 [S0114630]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY (xk)
- Mã HS 42022100: 01150812-AA0 [S0114633]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY (xk)
- Mã HS 42022100: 01150812-DA0 [S0114631]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY (xk)
- Mã HS 42022100: 01150812-EA0 [S0114635]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY (xk)
- Mã HS 42022100: 01150818-0A0 [S0114498]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY (xk)
- Mã HS 42022100: 01150819-0A0 [S0114401]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY (xk)
- Mã HS 42022100: 01150820-0A0 [S0114402]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY (xk)
- Mã HS 42022100: 01150832-0A0 [S0113984]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY (xk)
- Mã HS 42022100: 01150834-0A0 [S0114399]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY (xk)
- Mã HS 42022100: 01150835-0A0 [S0114399]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY (xk)
- Mã HS 42022100: 01150867-0A0 [S0114532]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY (xk)
- Mã HS 42022100: 01150867-AA0 [S0114583]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY (xk)
- Mã HS 42022100: 01150870-0A0 [S0113824]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY (xk)
- Mã HS 42022100: 01150870-AA0 [S0113977]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY (xk)
- Mã HS 42022100: 01150873-0A0 [S0114492]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY (xk)
- Mã HS 42022100: 01150874-0A0 [S0114492]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY (xk)
- Mã HS 42022100: 01150875-BA0 [S0114629]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY (xk)
- Mã HS 42022100: 01150880-0A0 [S0114064]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY (xk)
- Mã HS 42022100: 01150880-AA0 [S0113988]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY (xk)
- Mã HS 42022100: 01150883-0A0 [S0114067]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY (xk)
- Mã HS 42022100: 01150883-AA0 [S0113991]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY (xk)
- Mã HS 42022100: 01150884-0A0 [S0113823]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY (xk)
- Mã HS 42022100: 01150884-AA0 [S0113978]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY (xk)
- Mã HS 42022100: 01150884-BA0 [S0116142]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY (xk)
- Mã HS 42022100: 01150994-0A0 S0114169/ Túi Xách bằng da hiệu ALEXANDER WANG (xk)
- Mã HS 42022100: 01151029-0A0 [S0114092]/ Túi Xách bằng da hiệu KARL (xk)
- Mã HS 42022100: 01151061-0A0 [S0114607]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY (xk)
- Mã HS 42022100: 01151061-BA0 [S0114610]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY (xk)
- Mã HS 42022100: 01151061-CA0 [S0116482]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY (xk)
- Mã HS 42022100: 01151062-0A0 [S0114607]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY (xk)
- Mã HS 42022100: 01151062-AA0 [S0116482]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY (xk)
- Mã HS 42022100: 01151062-CA0 [S0114921]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY (xk)
- Mã HS 42022100: 01151063-0A0 [S0114641]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY (xk)
- Mã HS 42022100: 01151064-0A0 (S0113426)/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022100: 01151065-0A0 (S0113426)/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022100: 01151066-0A0 [S0114064]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY (xk)
- Mã HS 42022100: 01151066-AA0 [S0113988]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY (xk)
- Mã HS 42022100: 01151067-0A0 [S0114490]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY (xk)
- Mã HS 42022100: 01151067-AA0 [S0115033]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY (xk)
- Mã HS 42022100: 01151072-0A0 [S0114386]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY (xk)
- Mã HS 42022100: 01151073-0A0 (S0113456)/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022100: 01151073-0S0 (S0113473)/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022100: 01151074-0A0 (S0113404)/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022100: 01151075-0A0 (S0113404)/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022100: 01151076-0A0 (S0113420)/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022100: 01151077-0A0 (S0113430)/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022100: 01151077-AA0 (S0113488)/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022100: 01151077-BA0 (S0113488)/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022100: 01151078-0A0 (S0113430)/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022100: 01151079-0A0 [S0114615]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY (xk)
- Mã HS 42022100: 01151079-FA0 [S0114616]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY (xk)
- Mã HS 42022100: 01151099-0A0 [S0114398]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY (xk)
- Mã HS 42022100: 01151101-0A0 [S0114605]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY (xk)
- Mã HS 42022100: 01151101-CA0 [S0114606]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY (xk)
- Mã HS 42022100: 01151101-EA0 [S0116171]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY (xk)
- Mã HS 42022100: 01151110-0A0 (S0114804)/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022100: 01151129-0A0 [S0114402]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY (xk)
- Mã HS 42022100: 01151130-0A0 [S0114403]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY (xk)
- Mã HS 42022100: 01151131-0A0 [S0114403]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY (xk)
- Mã HS 42022100: 01151132-0A0 [S0114403]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY (xk)
- Mã HS 42022100: 01151155-0A0 [S0114623]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY (xk)
- Mã HS 42022100: 01151155-AA0 [S0114921]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY (xk)
- Mã HS 42022100: 01151155-BA0 [S0116484]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY (xk)
- Mã HS 42022100: 01151158-0A0 [S0114391]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY (xk)
- Mã HS 42022100: 01151173-0A0 [S0115037]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY (xk)
- Mã HS 42022100: 01151174-0A0 [S0114494]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY (xk)
- Mã HS 42022100: 01151186-0A0 [S0114624]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY (xk)
- Mã HS 42022100: 01151186-AA0 [S0114626]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY (xk)
- Mã HS 42022100: 01151186-CA0 [S0116173]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY (xk)
- Mã HS 42022100: 01151187-0A0 [S0114627]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY (xk)
- Mã HS 42022100: 01151191-0A0 [S0114179]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY (xk)
- Mã HS 42022100: 01151211-0A0 [S0114484]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY (xk)
- Mã HS 42022100: 01151212-0A0 [S0114471]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY (xk)
- Mã HS 42022100: 10051108 [VM0033956]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu CUYANA (xk)
- Mã HS 42022100: 10051108 [VM0033957]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu CUYANA (xk)
- Mã HS 42022100: 1234711/ Túi da bò thuộc 37 x37x13.5cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 1252206/ Tui da bò thuộc 23*3*13cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 1252208/ Tui da bò thuộc 23*3*13.5cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 132136/ TÚI XÁCH BÀNG DA BÒ THUỘC, NHÃN HIỆU:AIGNER (xk)
- Mã HS 42022100: 132136/ TÚI XÁCH BẰNG DA BÒ THUỘC, NHÃN HIỆU:AIGNER (xk)
- Mã HS 42022100: 133804/ TÚI XÁCH BẰNG DA BÒ THUỘC, NHÃN HIỆU:AIGNER (xk)
- Mã HS 42022100: 135335/ TÚI XÁCH BẰNG DA BÒ THUỘC, NHÃN HIỆU: AIGNER (xk)
- Mã HS 42022100: 135390/ TÚI XÁCH BẰNG DA BÒ THUỘC, NHÃN HIỆU:AIGNER (xk)
- Mã HS 42022100: 136000/ TÚI XÁCH BẰNG DA BÒ THUỘC, NHÃN HIỆU:AIGNER (xk)
- Mã HS 42022100: 136076/ TÚI XÁCH BẰNG DA BÒ THUỘC, NHÃN HIỆU:AIGNER (xk)
- Mã HS 42022100: 136759/ TÚI XÁCH BẰNG DA BÒ THUỘC, NHÃN HIỆU:AIGNER (xk)
- Mã HS 42022100: 1376637/ Túi da bò thuộc 25 x20x14cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 140598/ Túi da bò thuộc 45*20*18cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 140599/ Túi da bò thuộc 19*12*4cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 1502059L/ Tui da bò thuộc 43*12*30cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 1516725/ Túi da bò thuộc 28 x27x14cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 1544711/ Túi da bò thuộc 37 x37x13.5cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 1589/ Túi xách nữ thương hiệu COACH bằng da (16 x 25 x 12.3cm), Giá gia công: 10.48USD (xk)
- Mã HS 42022100: 160000/ TÚI XÁCH BẰNG DA BÒ THUỘC, NHÃN HIỆU:AIGNER (xk)
- Mã HS 42022100: 1624711/ Túi da bò thuộc 37 x37x13.5cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 1696637/ Túi da bò thuộc 25 x20x14cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 170-01305/ Túi xách da bò (37 x 31 x15) Cm (xk)
- Mã HS 42022100: 170-09301/ Túi da bò (18 x 25.5 x 4.5) Cm (xk)
- Mã HS 42022100: 170-09302/ Túi da bò (33 x 14 x 10) Cm (xk)
- Mã HS 42022100: 1812200/ Túi da bò thuộc 20x6x10.5cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 1812218/ Túi da bò thuộc 21x12x5.5cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 1812719/ Túi da bò thuộc 46x11x35cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 1815023/ Túi da bò thuộc 18.5x11x10cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 1924/ Túi xách da bò đã thuộc nhãn hiệu Coach (xk)
- Mã HS 42022100: 1926/ Túi đeo da bò đã thuộc nhãn hiệu Coach (xk)
- Mã HS 42022100: 1936/ Túi xách nữ thương hiệu COACH bằng da (26.2 x 14 x 7.1cm). Giá gia công: 15.81USD (xk)
- Mã HS 42022100: 2030P0073L [VM0031034]/ Túi xách bằng da hiệu ALEXANDER WANG (xk)
- Mã HS 42022100: 2030X0823J [VM0031036]/ Túi xách bằng da hiệu ALEXANDER WANG (xk)
- Mã HS 42022100: 20C220F135 [VM0031041]/ Túi xách bằng vải hiệu ALEXANDER WANG (xk)
- Mã HS 42022100: 20C220F136 [VM0031042]/ Túi xách bằng vải hiệu ALEXANDER WANG (xk)
- Mã HS 42022100: 20C220X137 [VM0031039]/ Túi xách bằng da hiệu ALEXANDER WANG (xk)
- Mã HS 42022100: 22952/ Túi xách da bò đã thuộc nhãn hiệu Coach (xk)
- Mã HS 42022100: 2341/ Túi xách nữ thương hiệu COACH bằng da (26.2 x 14 x 7.1cm), Giá gia công: 7.58USD (xk)
- Mã HS 42022100: 2341/ Túi xách nữ thương hiệu COACH bằng da (26.2 x 14 x 7.1cm). Giá gia công: 12.66USD (xk)
- Mã HS 42022100: 2403/ Túi nữ thương hiệu COACH bằng da (23x21x7cm), Giá gia công: 12.13USD (xk)
- Mã HS 42022100: 2428/ Túi đeo da bò đã thuộc hiệu Coach (xk)
- Mã HS 42022100: 2428/ Túi đeo da bò đã thuộc nhãn hiệu Coach (xk)
- Mã HS 42022100: 2430/ Túi đeo da bò đã thuộc hiệu Coach (xk)
- Mã HS 42022100: 2430/ Túi đeo da bò đã thuộc nhãn hiệu Coach (xk)
- Mã HS 42022100: 2431/ Túi đeo da bò đã thuộc hiệu Coach (xk)
- Mã HS 42022100: 2431/ Túi đeo da bò đã thuộc nhãn hiệu Coach (xk)
- Mã HS 42022100: 24530/ Túi xách nữ thương hiệu VERA BRADLEY bằng da (20x29x20cm). Giá gia công: 7.4 USD. (xk)
- Mã HS 42022100: 24532/ Ba lô nữ thương hiệu VERA BRADLEY bằng da (21.27 x 30.5 x 11.11cm). Giá gia công: 12.77 USD. (xk)
- Mã HS 42022100: 24642/ Túi xách nữ bằng da, thương hiệu Vera Bradley (20cm x 43cm). Giá gia công: 10.96 USD. (xk)
- Mã HS 42022100: 2511/ Túi nữ thương hiệu COACH bằng da (24.77 x 10.2 x 8.73cm). Giá gia công: 11.51USD (xk)
- Mã HS 42022100: 26-451/ Túi da cá sấu (26.5 x 17.5 x 3.0) Cm,(COW LEATHER TRIM CROCO BAGS (CROCODYLUS SIAMENSIS).Hàng XK theo GP Cites số: 202051S/CITES-VN, ngày 19/06/2020 (xk)
- Mã HS 42022100: 26-451/ Túi da cá sấu (26.5 x 17.5 x 3.0) Cm. COW LEATHER TRIM CROCO BAGS (CROCODYLUS SIAMENSIS).Hàng XK theo GP Cites số: 201920S/CITES-VN, ngày 04/06/2020 (xk)
- Mã HS 42022100: 26-452/ Túi da cá sấu (27.5 x 21.0 x 5.0) Cm, COW LEATHER TRIM CROCO BAGS (CROCODYLUS SIAMENSIS).Hàng XK theo GP Cites số: 202051S/CITES-VN, ngày 19/06/2020 (xk)
- Mã HS 42022100: 26-452/ Túi da cá sấu (27.5 x 21.0 x 5.0) Cm. COW LEATHER TRIM CROCO BAGS (CROCODYLUS SIAMENSIS).Hàng XK theo GP Cites số: 201920S/CITES-VN, ngày 04/06/2020 (xk)
- Mã HS 42022100: 26-453/ Túi da cá sấu (17.0 x 21.0 x 9.0) Cm, COW LEATHER TRIM CROCO BAGS (CROCODYLUS SIAMENSIS).Hàng XK theo GP Cites số: 202051S/CITES-VN, ngày 19/06/2020 (xk)
- Mã HS 42022100: 26-453/ Túi da cá sấu (17.5 x 21.0 x 9.0) Cm. COW LEATHER TRIM CROCO BAGS (CROCODYLUS SIAMENSIS).Hàng XK theo GP Cites số: 201920S/CITES-VN, ngày 04/06/2020 (xk)
- Mã HS 42022100: 26-455/ Túi da cá sấu (19.5 x 14.5 x 3.0) Cm, COW LEATHER TRIM CROCO BAGS (CROCODYLUS SIAMENSIS).Hàng XK theo GP Cites số: 202051S/CITES-VN, ngày 19/06/2020 (xk)
- Mã HS 42022100: 26-455/ Túi da cá sấu (19.5 x 14.5 x 3.0) Cm. COW LEATHER TRIM CROCO BAGS (CROCODYLUS SIAMENSIS).Hàng XK theo GP Cites số: 201920S/CITES-VN, ngày 04/06/2020 (xk)
- Mã HS 42022100: 26851/ Túi đeo da bò đã thuộc nhãn hiệu Coach (xk)
- Mã HS 42022100: 2863225L/ Túi da bò thuộc 38x27x14cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 2865075/ Túi đựng đồ da bò thuộc 22.5x16x1cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 2885075/ Túi đựng đồ bằng da bò thuộc 22.5x16cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 29ZP1504/ TÚI XÁCH BẰNG DA BÒ THUỘC, NHÃN HIỆU:ZAC POSEN (xk)
- Mã HS 42022100: 29ZP1957/ TÚI XÁCH BẰNG DA BÒ THUỘC, NHÃN HIỆU:ZAC POSEN (xk)
- Mã HS 42022100: 29ZP6637/ TÚI XÁCH BẰNG DA BÒ THUỘC, NHÃN HIỆU: ZAC POSEN (xk)
- Mã HS 42022100: 29ZP6723/ TÚI XÁCH BẰNG DA BÒ THUỘC, NHÃN HIỆU:ZAC POSEN (xk)
- Mã HS 42022100: 29ZP6724/ TÚI XÁCH BẰNG DA BÒ THUỘC, NHÃN HIỆU:ZAC POSEN (xk)
- Mã HS 42022100: 3041/ Túi đeo da bò đã thuộc nhãn hiệu Coach (xk)
- Mã HS 42022100: 30S0SW2L9Y [VM0029069]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Micheal Kors (xk)
- Mã HS 42022100: 3-11070J/ TÚI XÁCH DA BÒ THUỘC (HÀNG KHÔNG NHÃN HIỆU) (xk)
- Mã HS 42022100: 3-11072J/ TÚI XÁCH DA BÒ THUỘC (HÀNG KHÔNG NHÃN HIỆU) (xk)
- Mã HS 42022100: 31864MW/ Túi xách nữ thương hiệu COACH bằng da (20.64x10.2cm). Giá gia công: 9.65USD (xk)
- Mã HS 42022100: 32S4GTVC3L/ Túi xách mặt ngoài bằng da thuộc nhãn hiệu Michael Kors (xk)
- Mã HS 42022100: 32S4STVC3L/ Túi xách mặt ngoài bằng da thuộc nhãn hiệu Michael Kors (xk)
- Mã HS 42022100: 3-39092A/ TÚI XÁCH DA BÒ THUỘC (HÀNG KHÔNG NHÃN HIỆU) (xk)
- Mã HS 42022100: 3-39093J/ TÚI XÁCH DA BÒ THUỘC (HÀNG KHÔNG NHÃN HIỆU) (xk)
- Mã HS 42022100: 34256/ Túi đeo da bò đã thuộc nhãn hiệu Coach (xk)
- Mã HS 42022100: 3502708/ Túi da bò thuộc 37*10*29cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 3504259/ Túi da bò thuộc 30x14x28cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 38696/ Túi đeo da bò đã thuộc nhãn hiệu Coach (xk)
- Mã HS 42022100: 3954MW/ Túi nữ thương hiệu COACH bằng da (27 x 34 x 14cm). Giá gia công: 12.2USD (xk)
- Mã HS 42022100: 3954MW/ Túi nữ thương hiệu COACH bằng da (27 x 34 x 14cm). Giá gia công: 8.2USD (xk)
- Mã HS 42022100: 3-MB03-AG144/ TÚI XÁCH DA BÒ THUỘC (HÀNG KHÔNG NHÃN HIỆU) (xk)
- Mã HS 42022100: 3-MB03-AQ153/ TÚI XÁCH DA BÒ THUỘC (HÀNG KHÔNG NHÃN HIỆU) (xk)
- Mã HS 42022100: 412749967021S/ Túi đeo bụng bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (15x5x12cm). Giá gia công: 1.78USD. (xk)
- Mã HS 42022100: 412749967022S/ Túi đeo bụng bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (15x5x12cm). Giá gia công: 1.78USD. (xk)
- Mã HS 42022100: 431768088001/ Túi nữ thương hiệu RALPH LAUREN bằng da (20 x 15cm).Giá gia công: 8.61USD (xk)
- Mã HS 42022100: 431795012001/ Túi nữ thương hiệu RALPH LAUREN bằng da (21 x 13 x 13cm).Giá gia công: 9.32USD (xk)
- Mã HS 42022100: 431795012003/ Túi nữ thương hiệu RALPH LAUREN bằng da (21 x 13 x 13cm).Giá gia công: 9.32USD (xk)
- Mã HS 42022100: 431795118001/ Túi xách nữ thương hiệu RALPH LAUREN bằng da (24.77 x 10.2 x 11.11cm), Giá gia công: 9.04USD (xk)
- Mã HS 42022100: 431795118002/ Túi xách nữ thương hiệu RALPH LAUREN bằng da (24.77 x 10.2 x 11.11cm), Giá gia công: 8.76USD (xk)
- Mã HS 42022100: 431795119001/ Túi nữ thương hiệu RALPH LAUREN bằng da (12.07 x 7 x 15.24cm), Giá gia công: 9.19USD (xk)
- Mã HS 42022100: 431795119002/ Túi nữ thương hiệu RALPH LAUREN bằng da (12.07 x 7 x 15.24cm), Giá gia công: 7.72USD (xk)
- Mã HS 42022100: 431795119007/ Túi nữ thương hiệu RALPH LAUREN bằng da (12.07 x 7 x 15.24cm) (xk)
- Mã HS 42022100: 431802429001/ Túi nữ thương hiệu RALPH LAUREN bằng da (20 x 10.2cm), Giá gia công: 8.62USD (xk)
- Mã HS 42022100: 431814336005S/ Túi đeo bụng bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (15x5x12cm). Giá gia công: 1.78USD. (xk)
- Mã HS 42022100: 431814336006S/ Túi đeo bụng bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (15x5x12cm). Giá gia công: 1.78USD. (xk)
- Mã HS 42022100: 431818785001S/ Túi nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (30x10x28cm). Giá gia công: 1.95USD. (xk)
- Mã HS 42022100: 431818785002S/ Túi nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (30x10x28cm). Giá gia công: 1.95USD. (xk)
- Mã HS 42022100: 431818785003S/ Túi nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (30x10x28cm). Giá gia công: 1.95USD. (xk)
- Mã HS 42022100: 431818785004S/ Túi nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (30x10x28cm). Giá gia công: 1.95USD. (xk)
- Mã HS 42022100: 431818785005S/ Túi nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (30x10x28cm). Giá gia công: 1.95USD. (xk)
- Mã HS 42022100: 431818786001S/ Túi nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (30x10x28cm). Giá gia công: 1.95USD. (xk)
- Mã HS 42022100: 431818786002S/ Túi nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (30x10x28cm). Giá gia công: 1.95USD. (xk)
- Mã HS 42022100: 431818786003S/ Túi nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (30x10x28cm). Giá gia công: 1.95USD. (xk)
- Mã HS 42022100: 431818786004S/ Túi nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (30x10x28cm). Giá gia công: 1.95USD. (xk)
- Mã HS 42022100: 431818786005S/ Túi nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (30x10x28cm). Giá gia công: 1.95USD. (xk)
- Mã HS 42022100: 431819497001S/ Túi nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (30x10x28cm). Giá gia công: 1.95USD. (xk)
- Mã HS 42022100: 431819497002S/ Túi nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (30x10x28cm). Giá gia công: 1.95USD. (xk)
- Mã HS 42022100: 431819497003S/ Túi nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (30x10x28cm). Giá gia công: 1.95USD. (xk)
- Mã HS 42022100: 431819497004S/ Túi nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (30x10x28cm). Giá gia công: 1.95USD. (xk)
- Mã HS 42022100: 431819497005S/ Túi nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (30x10x28cm). Giá gia công: 1.95USD. (xk)
- Mã HS 42022100: 431819497006S/ Túi nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (30x10x28cm). Giá gia công: 1.95USD. (xk)
- Mã HS 42022100: 431819497007S/ Túi nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (30x10x28cm). Giá gia công: 1.95USD. (xk)
- Mã HS 42022100: 431819570001S/ Túi nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (30x10x28cm). Giá gia công: 1.95USD. (xk)
- Mã HS 42022100: 431819570002S/ Túi nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (30x10x28cm). Giá gia công: 1.95USD. (xk)
- Mã HS 42022100: 431819570003S/ Túi nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (30x10x28cm). Giá gia công: 1.95USD. (xk)
- Mã HS 42022100: 431819571001S/ Túi nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (30x10x28cm). Giá gia công: 1.95USD. (xk)
- Mã HS 42022100: 431819571002S/ Túi nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (30x10x28cm). Giá gia công: 1.95USD. (xk)
- Mã HS 42022100: 431819571003S/ Túi nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (30x10x28cm). Giá gia công: 1.95USD. (xk)
- Mã HS 42022100: 431819571004S/ Túi nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (30x10x28cm). Giá gia công: 1.95USD. (xk)
- Mã HS 42022100: 431819572001S/ Túi nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (30x10x28cm). Giá gia công: 1.95USD. (xk)
- Mã HS 42022100: 431819572002S/ Túi nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (30x10x28cm). Giá gia công: 1.95USD. (xk)
- Mã HS 42022100: 431819572003S/ Túi nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (30x10x28cm). Giá gia công: 1.95USD. (xk)
- Mã HS 42022100: 431819572004S/ Túi nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (30x10x28cm). Giá gia công: 1.95USD. (xk)
- Mã HS 42022100: 431819573001S/ Túi nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (30x10x28cm). Giá gia công: 1.95USD. (xk)
- Mã HS 42022100: 431819573002S/ Túi nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (30x10x28cm). Giá gia công: 1.95USD. (xk)
- Mã HS 42022100: 431819573003S/ Túi nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (30x10x28cm). Giá gia công: 1.95USD. (xk)
- Mã HS 42022100: 431819573004S/ Túi nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (30x10x28cm). Giá gia công: 1.95USD. (xk)
- Mã HS 42022100: 431819573005S/ Túi nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (30x10x28cm). Giá gia công: 1.95USD. (xk)
- Mã HS 42022100: 431819573006S/ Túi nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (30x10x28cm). Giá gia công: 1.95USD. (xk)
- Mã HS 42022100: 431820526001/ Túi nữ thương hiệu RALPH LAUREN bằng da (28 x 20 x 27cm).Giá gia công: 11.48USD (xk)
- Mã HS 42022100: 431820526001/ Túi nữ thương hiệu RALPH LAUREN bằng da (28 x 20 x 27cm).Giá gia công: 11.79USD (xk)
- Mã HS 42022100: 431820526003/ Túi nữ thương hiệu RALPH LAUREN bằng da (28 x 20 x 27cm).Giá gia công: 11.48USD (xk)
- Mã HS 42022100: 431820526003/ Túi nữ thương hiệu RALPH LAUREN bằng da (28 x 20 x 27cm).Giá gia công: 11.79USD (xk)
- Mã HS 42022100: 431824861001S/ Túi nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (30x10x28cm). Giá gia công: 1.95USD. (xk)
- Mã HS 42022100: 431824861002S/ Túi nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (30x10x28cm). Giá gia công: 1.95USD. (xk)
- Mã HS 42022100: 431824861003S/ Túi nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (30x10x28cm). Giá gia công: 1.95USD. (xk)
- Mã HS 42022100: 431824862001S/ Túi nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (30x10x28cm). Giá gia công: 1.95USD. (xk)
- Mã HS 42022100: 431824862002S/ Túi nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (30x10x28cm). Giá gia công: 1.95USD. (xk)
- Mã HS 42022100: 431824862003S/ Túi nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (30x10x28cm). Giá gia công: 1.95USD. (xk)
- Mã HS 42022100: 431824862004S/ Túi nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (30x10x28cm). Giá gia công: 1.95USD. (xk)
- Mã HS 42022100: 431824862005S/ Túi nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (30x10x28cm). Giá gia công: 1.95USD. (xk)
- Mã HS 42022100: 431824862006S/ Túi nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (30x10x28cm). Giá gia công: 1.95USD. (xk)
- Mã HS 42022100: 431824965001S/ Túi đeo bụng bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (15x5x12cm). Giá gia công: 1.78USD (xk)
- Mã HS 42022100: 431824965002S/ Túi đeo bụng bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (15x5x12cm). Giá gia công: 1.78USD (xk)
- Mã HS 42022100: 431824968001S/ Túi nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (30x10x28cm). Giá gia công: 1.95USD. (xk)
- Mã HS 42022100: 431826051001S/ Túi nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (30x10x28cm). Giá gia công: 1.95USD. (xk)
- Mã HS 42022100: 431832270001S/ Túi nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (30x10x28cm). Giá gia công: 1.95USD. (xk)
- Mã HS 42022100: 431832270002S/ Túi nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (30x10x28cm). Giá gia công: 1.95USD. (xk)
- Mã HS 42022100: 431832270003S/ Túi nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (30x10x28cm). Giá gia công: 1.95USD. (xk)
- Mã HS 42022100: 431832270004S/ Túi nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (30x10x28cm). Giá gia công: 1.95USD. (xk)
- Mã HS 42022100: 431832270005S/ Túi nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (30x10x28cm). Giá gia công: 1.95USD. (xk)
- Mã HS 42022100: 431832270006S/ Túi nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (30x10x28cm). Giá gia công: 1.95USD. (xk)
- Mã HS 42022100: 431832309001S/ Túi đeo bụng bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (15x5x12cm). Giá gia công: 1.78USD. (xk)
- Mã HS 42022100: 431832309002S/ Túi đeo bụng bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (15x5x12cm). Giá gia công: 1.78USD. (xk)
- Mã HS 42022100: 431832309003S/ Túi đeo bụng bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (15x5x12cm). Giá gia công: 1.78USD. (xk)
- Mã HS 42022100: 431832310001S/ Túi nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (30x10x28cm). Giá gia công: 1.95USD. (xk)
- Mã HS 42022100: 431832310002S/ Túi nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (30x10x28cm). Giá gia công: 1.95USD. (xk)
- Mã HS 42022100: 431832310003S/ Túi nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (30x10x28cm). Giá gia công: 1.95USD. (xk)
- Mã HS 42022100: 431832311001S/ Túi nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (30x10x28cm). Giá gia công: 1.95USD. (xk)
- Mã HS 42022100: 431832311002S/ Túi nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (30x10x28cm). Giá gia công: 1.95USD. (xk)
- Mã HS 42022100: 4521/ Túi nữ thương hiệu COACH bằng da (24.77 x 10.2 x 8.73cm). Giá gia công: 12.07USD (xk)
- Mã HS 42022100: 4532/ Túi nữ thương hiệu COACH bằng da (46 x 40 x 10.6cm), Giá gia công: 5.29USD (xk)
- Mã HS 42022100: 54277/ Túi Xách Da Bò, Hiệu: TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022100: 54654 (VM0032592)/ TÚI XÁCH BẰNG DA hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022100: 5482072/ Túi da bò thuộc 41 x20x50cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 5482719L/ Túi da bò thuộc 49*11*35cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 55200/ Túi xách nữ bằng da thương hiệu Coach (29.37 x 29 x 5.72), Giá gia công: 9.39USD (xk)
- Mã HS 42022100: 55200MW/ Túi xách nữ bằng da thương hiệu Coach (29.37 x 29 x 5.72). Giá gia công: 8.17USD (xk)
- Mã HS 42022100: 56757 (VM0032604)/ Túi xách bằng da hiệu Tory Burch (xk)
- Mã HS 42022100: 56824 (VM0032604)/ Túi xách bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022100: 56824 (VM0032608)/ TÚI XÁCH BẰNG DA hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022100: 583125/ Túi da bò thuộc 29x25x8 cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 584330/ Túi da bò thuộc 29x6x14cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 584523L/ Túi da bò thuộc 24.5*18*6cm (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 58465 (VM0032435)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022100: 58465 (VM0032604)/ Túi xách bằng da hiệu Tory Burch (xk)
- Mã HS 42022100: 58465 (VM0032606)/ Túi xách bằng da hiệu Tory Burch (xk)
- Mã HS 42022100: 58465 [VM0030568]/ Túi xách bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022100: 58465 [VM0031048]/ Túi xách bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022100: 58465 [VM0031472]/ TÚI XÁCH BẰNG DA hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022100: 584768/ Túi da bò thuộc 27*8*20cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 585513P/ Túi da bò thuộc 18.5*16*3cm(Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 585522T/ Túi da bò thuộc 19x11.5x3.5cm(Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 585552/ Túi da bò thuộc 18x6x15cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 585564/ Túi da bò thuộc 29x14x7cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 586345/ Túi da bò thuộc 23x17x5cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 5890476/ Túi da bò thuộc 29x28x10cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 5890704/ Túi da bò thuộc 33x29x14cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 5890706/ Túi da bò thuộc 36x25x12cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 5890719/ Túi da bò thuộc 40x36x6cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 5S-W2TA/ Túi xách da bò 5S-W2TA (xk)
- Mã HS 42022100: 60227 (VM0032604)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022100: 60227 (VM0032606)/ Túi xách bằng da hiệu Tory Burch (xk)
- Mã HS 42022100: 60227 (VM0032608)/ Túi xách bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022100: 61385 (VM0032599)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022100: 61450 [VM0032015]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022100: 61674 (VM0032435)/ Túi xách bằng da hiệu Tory Burch (xk)
- Mã HS 42022100: 61674 (VM0032604)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022100: 61674 (VM0032606)/ Túi xách bằng da hiệu Tory Burch (xk)
- Mã HS 42022100: 61995 (VM0032599)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022100: 64454 (VM0032582)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022100: 64456 (VM0032582)/ TÚI XÁCH BẰNG DA hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022100: 64458 (VM0032582)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- - Mã HS 42022100: 64963 (VM0032604)/ Túi xách bằng da hiệu Tory Burch (xk)
- Mã HS 42022100: 64963 (VM0032608)/ Túi xách bằng da hiệu Tory Burch (xk)
- Mã HS 42022100: 64963 [VM0030568]/ TÚI XÁCH BẰNG DA hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022100: 64963 [VM0031048]/ Túi xách bằng da hiệu Tory Burch (xk)
- Mã HS 42022100: 65045 [VM0028634]/ Túi xách bằng da hiệu Tory Burch (xk)
- Mã HS 42022100: 67318 [VM0032650]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022100: 680433/ Túi da bò thuộc 36 x25x18cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 6876747/ Túi da bò thuộc 31 x23x10cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 6894711/ Túi da bò thuộc 37 x37x13.5cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 6923028/ Túi da bò thuộc 34 x28.5x13cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 6933918/ Túi da bò thuộc 33.5x26x15cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 69524/ Túi đeo da bò đã thuộc nhãn hiệu Coach (xk)
- Mã HS 42022100: 696637/ Túi da bò thuộc 25 x20x14cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 6966637/ Túi da bò thuộc 25 x20x14cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 73338 (VM0032582)/ Túi xách bằng da hiệu Tory Burch (xk)
- Mã HS 42022100: 73561 (VM0032604)/ Túi xách bằng da hiệu Tory Burch (xk)
- Mã HS 42022100: 73561 (VM0032606)/ Túi xách bằng da hiệu Tory Burch (xk)
- Mã HS 42022100: 73576 (VM0032599)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022100: 73576 (VM0035652)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022100: 73614 (VM0032538-0A0)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022100: 73619 (VM0032540)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022100: 73623 (VM0032578)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022100: 73623 [VM0030567]/ TÚI XÁCH BẰNG DA hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022100: 73881 (VM0032604)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022100: 74230 [VM0032650]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022100: 74594 (VM0032540)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022100: 74622 (VM0032599)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022100: 74650 (VM0032599)/ Túi xách bằng da hiệu Tory Burch (xk)
- Mã HS 42022100: 75029/ Túi Xách Da Bò, Hiệu: TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022100: 75211 [VM0028594]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022100: 76081/ Túi đeo da bò đã thuộc nhãn hiệu Coach (xk)
- Mã HS 42022100: 76698/ Túi nữ thương hiệu COACH bằng da (18.01 x 8.73 x 29cm), Giá gia công: 11.75USD (xk)
- Mã HS 42022100: 79316/ Túi xách da bò đã thuộc hiệu Coach (xk)
- Mã HS 42022100: 79316/ Túi xách da bò đã thuộc nhãn hiệu Coach (xk)
- Mã HS 42022100: 79607MW/ Túi nữ thương hiệu COACH bằng da (21 x 34 x 14cm). Giá gia công: 12USD (xk)
- Mã HS 42022100: 88231/ Túi xách da bò đã thuộc hiệu Coach (xk)
- Mã HS 42022100: 88263/ Túi đeo da bò đã thuộc hiệu Coach (xk)
- Mã HS 42022100: 88346/ Túi đeo bằng da bò đã thuộc hiệu Coach (xk)
- Mã HS 42022100: 88346/ Túi đeo da bò đã thuộc hiệu Coach (xk)
- Mã HS 42022100: 883479/ Túi da bò thuộc 40 x32x14cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 883749/ Túi da bò thuộc 40 x32x14cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 89100MW/ Túi nữ thương hiệu COACH bằng da (27 x 25 x 14cm). Giá gia công: 9.41USD (xk)
- Mã HS 42022100: 911078T/ Cặp da bò thuộc 41*36*15.5cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 912019/ Túi da bò thuộc 24.5*17*9cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 912019T/ Túi da bò thuộc 24.5*17*9cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 912074L/ Túi da bò thuộc 61x45x19cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 912112L/ Túi da bò thuộc 26x6x15cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 912152/ Túi da bò thuộc 37x8.5x28cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 912154N/ Túi da bò thuộc 19*5*25cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 912154T/ Túi da bò thuộc 19*5*25cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 912200L/ Túi da bò thuộc 20*6*10.5 cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 912211L/ Túi da bò thuộc 22x2x12.5cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 912239/ Túi da bò thuộc 37x9,5x37cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 912250N/ Túi da bò thuộc 26*33*10cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 912303T/ Túi da bò thuộc 27x29.5x4cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 912306L/ Túi da bò thuộc 27*10*20 cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 912312L/ Túi da bò thuộc21*22*6.5cm(Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 912312T/ Túi da bò thuộc21*22*6.5cm(Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 912315T/ Túi da bò thuộc 24.5*23.5*9.5cm(Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 912345T/ Túi da bò thuộc 16x5x18cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 913143/ Túi da bò thuộc 26x8x19cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 913144/ Túi da bò thuộc 37x12x27cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 913145/ Túi da bò thuộc 42x11x33cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 913147/ Túi da bò thuộc 29x17x27cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 913147L/ Túi da bò thuộc 29x17x27cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 913173/ Túi da bò thuộc 28x12x20cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 913174L/ Túi da bò thuộc 30x12,5x25cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 913176L/ Túi da bò thuộc 25*7.5*20 cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 913177L/ Túi da bò thuộc 25*13*24 cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 913185/ Túi da bò thuộc27*20.5*9.5cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 913188L/ Túi da bò thuộc 25x9x20 cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 913195N/ Túi da bò thuộc 35.5*28*8cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 913306L/ Túi da bò thuộc 19.5*9*22.5 cm (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 913317N/ Túi da bò thuộc 29x19x17cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 913318T/ Túi da bò thuộc 36x21x19.5cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 913413N/ Túi da bò thuộc 20*13.5*7cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 913460L/ Túi da bò thuộc 20x10x21cm(Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 913658T/ Túi da bò thuộc 32x21.5x2cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 913661T/ Túi da bò thuộc 32x26x8cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 913665/ Túi da bò thuộc 31x12x27cm(Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 914064/ Túi da bò thuộc 9x28x30cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 914066L/ Túi da bò thuộc 26x17x15cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 914067/ Túi da bò thuộc 27x36x16cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 914069T/ Túi da bò thuộc 29x30.5x10cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 914141/ Tui da bò thuộc 17*9.5*21cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 914367L/ Túi da bò thuộc 29*23*8cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 914371N/ Túi da bò thuộc 21*24*5cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 914437N/ Túi da bò thuộc 35*25*9cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 914897/ Túi da bò thuộc 36*4*26cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 914897L/ Túi da bò thuộc 36*4*26cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 915055/ Túi da bò thuộc 39x14.5x7.5cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 915151/ Túi đựng đồ bằng da bò thuộc 24*14*13cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 916736N/ túi da bò thuộc 42x30x2cm(Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 916917T/ Túi da bò thuộc 43x37x2cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 933151/ Túi da bò thuộc 27x15x26cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 933152/ Túi da bò thuộc 32x13x39cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 933153/ Túi da bò thuộc 26*19*11cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 933154/ Túi da bò thuộc 22x10x16cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 933155/ Túi da bò thuộc 33x26x13cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 933157/ Túi da bò thuộc 32x16x25cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 9402019/ Túi da bò thuộc 24x15x6cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 9402081/ Túi da bò thuộc 54x34x28cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 9402139/ Túi da bò thuộc 27x7x19cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 9402204/ Túi da bò thuộc 21x5.5x13cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 9402305/ Túi da bò thuộc 27*9*21cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 9402312L/ Túi da bò thuộc 19*6*22cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 9402316/ Túi da bò thuộc 22x24x9,5cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 9402349L/ Túi da bò thuộc 25x6x21cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 9403023/ Túi da bò thuộc 35*18*11cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 9403028/ Túi da bò thuộc 35*14*28.5 cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 9403028L/ Túi da bò thuộc 35*14*28.5 cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 9403058/ Túi da bò thuộc 25*18*12cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 9403120/ Túi da bò thuộc 28.5*8.5*23cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 9403124L/ Túi da bò thuộc 22x9x23 cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 9403413/ Túi da bò thuộc 20*13.5*7cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 9403660L/ Túi da bò thuộc 26*7*23cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 9403661/ Túi da bò thuộc 30x8x24cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 9403693/ Túi da bò thuộc 24.5x18x9 cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 9403695/ Túi da bò thuộc 28x15x31 cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 9403881/ Túi da bò thuộc 23x10x17cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 9403882/ Túi da bò thuộc 28x10x21cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 9403883/ Túi da bò thuộc 33x12x23cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 9403904/ Túi da bò thuộc 40x13x30cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 9404025L/ Túi da bò thuộc 27x9x7cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 9404038/ Túi da bò thuộc 17x18x3cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 9404323/ Túi da bò thuộc 23x18x9 cm (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 9405011/ Túi da bò thuộc 26x15x16cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 9405041/ Túi da bò thuộc 45x13x8cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 9405067/ Túi đựng đồ bằng da bò thuộc 1,5x8x5cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 9405070/ Túi da bò thuộc 23*16.5*1 cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 9406005/ Túi da bò thuộc 26x18x10cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 9406316/ Túi da bò thuộc 21x8x18 cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 9433225/ Túi da bò thuộc 38x14x27cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 9442506/ Túi da bò thuộc 40x29x9cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 9493028/ Túi da bò thuộc 34x28.5x13cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 9493312/ Túi da bò thuộc 22x10x16cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 9493317/ Túi da bò thuộc 30x14x16cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 9493337/ Túi da bò thuộc 34x14x30cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 9493749/ Túi da bò thuộc 40*32*14cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 9493918/ Túi da bò thuộc 33.5x26x15cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 9500031/ Túi da bò thuộc 22x5x13cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 9500032/ Túi da bò thuộc 24.5x18x6cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 9500033/ Túi da bò thuộc 21x17x 5cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 9505504/ Túi da bò thuộc 18*6*12cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 9505610/ Túi da bò thuộc 19x15x3cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 9505631/ Túi da bò thuộc 18x3x12cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 9505633/ Túi da bò thuộc 20x5x15cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 9505635/ Túi da bò thuộc 18.5x3.5x12cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 9505635L/ Túi da bò thuộc 18.5x3.5x12cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 9505639/ Túi da bò thuộc 19.5x4x12cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 9505645/ Túi da bò thuộc 19x6x13cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 9515610/ Túi da bò thuộc 19x15x3cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 9515631/ Túi da bò thuộc 18x3x12 cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 9515633/ Túi da bò thuộc 20x5x15cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 9515635/ Túi da bò thuộc 18.5x3.5x12cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 9515639/ Túi da bò thuộc 19.5x4x12cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 973860/ Tui da bò thuộc 20.5*8*12cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: 992482/ Túi da bò thuộc 27x23x4.5cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022100: ALC1042/ Túi xách bằng da bò, kích thước 30*23*12cm, nhãn hiệu AMERICAN LEATHER CO, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022100: ALC1042/ Túi xách bằng da bò, kích thước 30*23*12cm,nhãn hiệu AMERICAN LEATHER CO, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022100: B914-001-31A/ TÚI XÁCH (nguyên liệu chính là da bò thuộc) (xk)
- Mã HS 42022100: BALO CÓ DÂY ĐEO, LOẠI 18 LTR, CHẤT LIỆU: DA THUỘC TỔNG HỢP- CRM101. NHÃN HIỆU: GIVI. HÀNG MỚI: 100%. MODEL: CRM101 (xk)
- Mã HS 42022100: Bao đựng kìm, kéo (xk)
- Mã HS 42022100: BC01-001-20B/ TÚI XÁCH (nguyên liệu chính là da bò thuộc) (xk)
- Mã HS 42022100: BE02-001-25/ TÚI XÁCH (nguyên liệu chính là da bò thuộc) (xk)
- Mã HS 42022100: BE06D2M30/ TÚI XÁCH BẰNG DA BÒ THUỘC, NHÃN HIỆU:BEAN POLE (xk)
- Mã HS 42022100: BE06D3B22/ TÚI XÁCH BẰNG DA BÒ THUỘC, NHÃN HIỆU:BEAN POLE (xk)
- Mã HS 42022100: BE06D3B23/ TÚI XÁCH BẰNG DA BÒ THUỘC, NHÃN HIỆU:BEAN POLE (xk)
- Mã HS 42022100: BE06D3M01/ TÚI XÁCH BẰNG DA BÒ THUỘC, NHÃN HIỆU:BEAN POLE (xk)
- Mã HS 42022100: BE06D3M11/ TÚI XÁCH BẰNG DA BÒ THUỘC, NHÃN HIỆU:BEAN POLE (xk)
- Mã HS 42022100: BE06D3M12/ TÚI XÁCH BẰNG DA BÒ THUỘC, NHÃN HIỆU:BEAN POLE (xk)
- Mã HS 42022100: BE07D3W11/ TÚI XÁCH BẰNG DA BÒ THUỘC, NHÃN HIỆU:BEAN POLE (xk)
- Mã HS 42022100: BF02-001-22/ TÚI XÁCH (nguyên liệu chính là da bò thuộc) (xk)
- Mã HS 42022100: BG01-001-20/ TÚI XÁCH (nguyên liệu chính là da bò thuộc) (xk)
- Mã HS 42022100: BG01-001-22/ TÚI XÁCH (nguyên liệu chính là da bò thuộc) (xk)
- Mã HS 42022100: BG01-001-24/ TÚI XÁCH (nguyên liệu chính là da bò thuộc) (xk)
- Mã HS 42022100: BG02-001-20/ TÚI XÁCH (nguyên liệu chính là da bò thuộc) (xk)
- Mã HS 42022100: BG02-001-24/ TÚI XÁCH (nguyên liệu chính là da bò thuộc) (xk)
- Mã HS 42022100: BG04-001-20/ TÚI XÁCH (xk)
- Mã HS 42022100: BG04-001-22/ TÚI XÁCH (nguyên liệu chính da là bò thuộc) (xk)
- Mã HS 42022100: BG05-001-02/ TÚI XÁCH (xk)
- Mã HS 42022100: BG05-001-20/ TÚI XÁCH (xk)
- Mã HS 42022100: BG09-001-02/ TÚI ĐEO (nguyên liệu chính là da bò thuộc) (xk)
- Mã HS 42022100: BG09-001-20/ TÚI ĐEO (nguyên liệu chính là da bò thuộc) (xk)
- Mã HS 42022100: C0670MW/ Túi xách nữ thương hiệu COACH bằng da (21 x 34 x 14cm). Giá gia công: 10.76USD (xk)
- Mã HS 42022100: C0701MW/ Túi nữ thương hiệu COACH bằng da (21 x 29.5 12.3cm). Giá gia công: 12.5USD (xk)
- Mã HS 42022100: C0702MW/ Túi xách nữ thương hiệu COACH bằng da (21 x 29.5 12.3cm). Giá gia công: 12.39USD (xk)
- Mã HS 42022100: C0758MW/ Túi nữ thương hiệu COACH bằng da (21.8 x 16 x 6.5cm). Giá gia công: 15USD (xk)
- Mã HS 42022100: C0830MW/ Túi nữ thương hiệu COACH bằng da (27 x 34 x 14). Giá gia công: 10.6USD (xk)
- Mã HS 42022100: DBBA0F171 02/ TÚI XÁCH 70% DA BÒ THUỘC/ 30% VẢI POLYESTER. STYLE NO: DBBA0F171 02, COLOR: W3 (HANDBAG, BRIEF CASE) (xk)
- Mã HS 42022100: DDISC02/ Túi nữ bằng da thương hiệu DEBORAH (10 x 20cm). Giá gia công: 6.98USD. (xk)
- Mã HS 42022100: DDISC03/ Túi nữ bằng da thương hiệu DEBORAH (10 x 20cm). Giá gia công: 6.81USD. (xk)
- Mã HS 42022100: DDISC04/ Túi nữ bằng da thương hiệu DEBORAH (10 x 20cm). Giá gia công: 7.72USD. (xk)
- Mã HS 42022100: DM-4784B/ Túi da cá sấu (45*40*12)cm (Crocodulus Niloticus)(Cites: 201732S) (xk)
- Mã HS 42022100: DM-5108/ Túi da trăn (50*40*12)cm (Python bivittatus)(Cites: 200992S) (xk)
- Mã HS 42022100: DM-5255/ Túi da cá sấu (45*40*12)cm (Crocodulus Niloticus)(Cites: 201732S) (xk)
- Mã HS 42022100: DM-5459B/ Túi da cá sấu (45*40*12)cm (Crocodulus Niloticus) (Cites: 201739S) (xk)
- Mã HS 42022100: DM-5469B/ Túi da cá sấu (45*40*12)cm (Crocodulus Niloticus) (Cites: 201739S) (xk)
- Mã HS 42022100: DSB-1/ Túi xách da bò DSB-1 (xk)
- Mã HS 42022100: DSB-2/ Túi xách da bò DSB-2 (xk)
- Mã HS 42022100: ELISSA_HERMINE PEBBLE_MD SATCHEL/ Túi đeo mặt ngoài bằng da thuộc nhãn hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022100: ELISSA_HERMINE PEBBLE_SM TOP HANDLE/ Túi đeo mặt ngoài bằng da thuộc nhãn hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022100: ELISSA_IRIDESCENT_SM TOP HANDLE/ Túi đeo mặt ngoài bằng da thuộc nhãn hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022100: F07-0764-70000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style R592, Đơn giá gia công 12.44 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-0764-73000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style R379, Đơn giá gia công 13.16 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-0764-73000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da, Style R379; Đơn giá gia công 11.84 usd/pc (xk)
- Mã HS 42022100: F07-0764-79001/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style R342A, Đơn giá gia công 11.34 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-0764-92V00/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style R264, Đơn giá gia công 7.45 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-0764-92V00/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da, Style R264; Đơn giá gia công 6.71 usd/pc (xk)
- Mã HS 42022100: F07-0925-29000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style WO0173, Đơn giá gia công 7.98 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-0925-55000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style WO1407, Đơn giá gia công 4.77 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1067-58000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style 8L796, Đơn giá gia công 16.38 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1067-61000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style 8L567, Đơn giá gia công 14.39 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1067-83000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style 8L260, Đơn giá gia công 17.44 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1353-01000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style SU342, Đơn giá gia công 11.34 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1354-50000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style ZR298, Đơn giá gia công 9.75 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1354-50001/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style ZR298A, Đơn giá gia công 9.75 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1354-53000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style R0018, Đơn giá gia công 8.13 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1354-53001/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style R0018A, Đơn giá gia công 8.13 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1354-91A00/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style R0111, Đơn giá gia công 13.06 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1410-25000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style DV1039, Đơn giá gia công 16.99 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1505-75000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style R9062, Đơn giá gia công 15.73 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1511-01000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style LJ039, Đơn giá gia công 16.33 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1511-03000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style LJ036, Đơn giá gia công 15.27 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1511-10000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style LJ044, Đơn giá gia công 14.48 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1511-76000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style LJ1459, Đơn giá gia công 11.89 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1524-02000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style BCYPT1036, Đơn giá gia công 15.27 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1524-04000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style BCYPT1044, Đơn giá gia công 14.48 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1544-17000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style OT0367, Đơn giá gia công 8.53 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1544-23000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style OT1039, Đơn giá gia công 16.33 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1630-21000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style PV352O, Đơn giá gia công 12.07 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1630-22000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style PV489O, Đơn giá gia công 12.18 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1630-65000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style BPTNT721T, Đơn giá gia công 12.1 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1641-04000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style BBELV0882, Đơn giá gia công 14.7 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1641-56000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style BBELV1666, Đơn giá gia công 11.32 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1641-56000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da, Style BBELV1666; Đơn giá gia công 10.19 usd/pc (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1641-62000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style BBELV1137, Đơn giá gia công 11.8 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1644-10001/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style 8L1049, Đơn giá gia công 12.07 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1644-13000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style 8L1031, Đơn giá gia công 11.8 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1717-11000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style R1137, Đơn giá gia công 11.8 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1719-15000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style BEMER1635, Đơn giá gia công 12.6 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1719-16000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style BEMER1614, Đơn giá gia công 13.86 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1727-06001/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style BBECK1271, Đơn giá gia công 13.03 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1727-06001/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da, Style BBECK1271; Đơn giá gia công 11.73 usd/pc (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1758-46000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style BWXFD0299, Đơn giá gia công 8.04 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1758-60000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style BWXFD0887, Đơn giá gia công 21.78 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1758-78000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style BWXFD1044, Đơn giá gia công 14.48 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1758-79000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style BWXFD1217, Đơn giá gia công 12.86 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1758-80000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style BWXFD1219, Đơn giá gia công 14.97 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1758-80000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da, Style BWXFD1219; Đơn giá gia công 13.47 usd/pc (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1758-81000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style BWXFD1299, Đơn giá gia công 15.6 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1758-82000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style BWXFD1298, Đơn giá gia công 14.56 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1758-83000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style BWXFD1823, Đơn giá gia công 10.5 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1758-83000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da, Style BWXFD1823; Đơn giá gia công 9.45 usd/pc (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1758-84000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style BWXFD1596, Đơn giá gia công 14.51 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1758-84000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da, Style BWXFD1596; Đơn giá gia công 13.06 usd/pc (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1758-85000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style BWXFD1821, Đơn giá gia công 13.53 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1758-85000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da, Style BWXFD1821; Đơn giá gia công 12.18 usd/pc (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1758-86000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style BWXFD1146, Đơn giá gia công 9.75 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1766-13000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style OT1124, Đơn giá gia công 12.35 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1766-27000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style BOSTR1469, Đơn giá gia công 12.27 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1766-71000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style OT1696, Đơn giá gia công 10.5 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1766-71000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da, Style OT1696; Đơn giá gia công 9.45 usd/pc (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1766-72000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style BOSTR0946, Đơn giá gia công 15.53 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1766-80000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style BOS1951, Đơn giá gia công 7.98 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1766-81000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style BOSTC1955, Đơn giá gia công 10.01 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1766-84000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style BOSTC1964, Đơn giá gia công 10.01 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1768-16000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style BDR236T, Đơn giá gia công 16.41 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1768-20000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style BDR343T, Đơn giá gia công 12.94 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1778-38000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style 8M3860, Đơn giá gia công 11.66 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1778-38000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da, Style 8M3860; Đơn giá gia công 10.49 usd/pc (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1778-77000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style 8L940, Đơn giá gia công 15.43 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1778-77001/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style 8L940, Đơn giá gia công 15.43 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1778-78000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style 8L980, Đơn giá gia công 14.52 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1778-78001/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style 8L980, Đơn giá gia công 14.52 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1778-81000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style 8L1905, Đơn giá gia công 14.87 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1778-84000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style 8L1874, Đơn giá gia công 14.52 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1778-84001/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style 8L1874, Đơn giá gia công 14.52 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1809-29000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style R0781, Đơn giá gia công 10.89 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1809-49000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style R1794, Đơn giá gia công 12.6 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1809-49000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da, Style R1794; Đơn giá gia công 11.34 usd/pc (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1809-78000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style ZR0312, Đơn giá gia công 6.45 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1818-20000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style BNP0018, Đơn giá gia công 8.13 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1818-22000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style BNP2342, Đơn giá gia công 13.7 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1818-23000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style BPS0298, Đơn giá gia công 8.35 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1818-24000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style BAP0298, Đơn giá gia công 8.35 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1818-25000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style BAP2342, Đơn giá gia công 13.7 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1818-26000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style BNP0298, Đơn giá gia công 8.35 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1818-30000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style BNLRA0298, Đơn giá gia công 8.35 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1818-31000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style BNLRA1690, Đơn giá gia công 12.71 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1818-32000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style BNLRA0586, Đơn giá gia công 14.07 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1818-33000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style WNLRA1111, Đơn giá gia công 5.81 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1915-06000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style BSAFF2026, Đơn giá gia công 8.98 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1916-01001/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style 8M1299, Đơn giá gia công 15.6 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1916-02000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style 8L2615, Đơn giá gia công 14.6 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1916-02000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da, Style 8L2615; Đơn giá gia công 13.14 usd/pc (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1916-03000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style 8M1217, Đơn giá gia công 12.86 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1916-04000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style 8M1219, Đơn giá gia công 14.97 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1916-04000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da, Style 8M1219; Đơn giá gia công 13.47 usd/pc (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1916-05000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style 8M1298, Đơn giá gia công 14.56 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1916-06000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style 8M1823, Đơn giá gia công 10.5 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1916-06000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da, Style 8M1823; Đơn giá gia công 9.45 usd/pc (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1916-07000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style 8M1596, Đơn giá gia công 14.51 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1916-07000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da, Style 8M1596; Đơn giá gia công 13.06 usd/pc (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1916-08000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style 8M1821, Đơn giá gia công 13.53 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1916-08000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da, Style 8M1821; Đơn giá gia công 12.18 usd/pc (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1916-09000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style 8M1146, Đơn giá gia công 10.15 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1918-02000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style BSUED1219, Đơn giá gia công 14.97 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1918-02000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da, Style BSUED1219; Đơn giá gia công 13.47 usd/pc (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1918-03000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style BSUED1299, Đơn giá gia công 15.6 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1918-06000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style BSUED1596, Đơn giá gia công 14.51 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1918-06000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da, Style BSUED1596; Đơn giá gia công 13.06 usd/pc (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1918-07000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style BSU1821, Đơn giá gia công 13.53 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1918-07000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da, Style BSUED1821; Đơn giá gia công 12.18 usd/pc (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1925-01000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style BPEBC1951, Đơn giá gia công 7.62 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1925-02000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style BPEBC1952, Đơn giá gia công 9.21 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1925-03000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style BPEBC1954, Đơn giá gia công 10.01 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1925-04000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style BPEBC1955, Đơn giá gia công 10.01 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1925-05000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style BPEBC1956, Đơn giá gia công 9.21 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1925-06000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style BPEBC1957, Đơn giá gia công 10.34 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1925-08000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style BPEBC1959, Đơn giá gia công 9.21 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1925-08000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da, Style BPEBC1959; Đơn giá gia công 8.29 usd/pc (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1925-09000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style BPEBC1961, Đơn giá gia công 10.01 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1925-09000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da, Style BPEBC1961; Đơn giá gia công 9.01 usd/pc (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1925-10000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style BPEBC1962, Đơn giá gia công 9.21 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1925-12000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style BPEBC1964, Đơn giá gia công 10.01 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1925-15000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style BPEBC1967, Đơn giá gia công 10.33 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1925-17000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style BPEBC1969, Đơn giá gia công 8.42 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1925-18000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style BPEBC1972, Đơn giá gia công 9.21 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1925-19000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style BPEBC1950, Đơn giá gia công 7.62 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1925-20000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style BPEBC1973, Đơn giá gia công 9.21 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1927-01000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style BN1RA0298, Đơn giá gia công 8.35 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1927-02000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style BN1RA1690, Đơn giá gia công 12.71 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1927-03000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style BN1RA0586, Đơn giá gia công 14.07 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F07-1927-04000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style WN1RA1111, Đơn giá gia công 5.81 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F11-1801-03000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style K43, Đơn giá gia công 9.3 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F11-1901-25000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style R09, Đơn giá gia công 6.19 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F11-1901-43000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style S51, Đơn giá gia công 11.73 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F11-1908-02000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style K43, Đơn giá gia công 10.3 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F11-1908-02000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style K43, Đơn giá gia công 11.3 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F11-1908-02000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style K43, Đơn giá gia công 12.3 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F11-1908-02000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style K43, Đơn giá gia công 13.3 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F11-1908-02000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style K43, Đơn giá gia công 9.3 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F11-1908-02A00/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style K43, Đơn giá gia công 14.3 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F14-1901-75C00/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style 203061004, Đơn giá gia công 8.74 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F14-1901-78B00/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style 203061032, Đơn giá gia công 12.71 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F14-1901-81A00/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style 203061061, Đơn giá gia công 4.82 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F14-1901-86A00/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style 203061121, Đơn giá gia công 10.99 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F14-1901-86B00/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style 203061122, Đơn giá gia công 10.99 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F14-1901-90C00/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style 203061163, Đơn giá gia công 8.67 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F14-1901-90D00/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style 203061164, Đơn giá gia công 8.67 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F14-1901-91A00/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style 203061171, Đơn giá gia công 13.94 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F14-1901-91B00/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style 203061172, Đơn giá gia công 13.94 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F14-1901-91C00/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style 203061173, Đơn giá gia công 13.94 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F14-1901-92000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style 203061180, Đơn giá gia công 11.6 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F14-1901-92A00/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style 203061181, Đơn giá gia công 11.6 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F14-1901-95000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style 203061220, Đơn giá gia công 18.31 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F14-1901-95B00/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style 203061222, Đơn giá gia công 18.31 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F19-1503-93000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style WHH20F1015LD15, Đơn giá gia công 15.25 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F19-1802-60000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style WHH20F1015LD15, Đơn giá gia công 15.25 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F19-1902-16A00/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style WHH20P10223P22, Đơn giá gia công 8.3 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F30-1805-06000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style LCO1030, Đơn giá gia công 13.2 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F30-1805-06001/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style LCO1030, Đơn giá gia công 13.2 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F30-1805-15002/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style LCO1032, Đơn giá gia công 11.85 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F30-1805-15003/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style LCO1032, Đơn giá gia công 11.85 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F30-1805-20A00/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style LCO1041, Đơn giá gia công 11.02 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F30-1805-20A01/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style LCO1041, Đơn giá gia công 11.02 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F30-1805-23000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style LCO1040, Đơn giá gia công 10.1 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F30-1805-23001/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style LCO1040, Đơn giá gia công 10.1 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F30-1805-24000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style LCO1039, Đơn giá gia công 10.36 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F30-1805-24001/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style LCO1039, Đơn giá gia công 10.36 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F30-1805-24A00/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style LCO1039, Đơn giá gia công 10.32 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022100: F75818/ Túi nữ thương hiệu COACH bằng da (24.77 x 10.2 x 8.73cm) (xk)
- Mã HS 42022100: Giỏ xách da bò (AT01-110-057), hàng Việt Nam mới 100%, nhãn hiệu Atnek (xk)
- Mã HS 42022100: Giỏ xách da bò (BUS-0003), hàng Việt Nam mới 100%, nhãn hiệu Avere (xk)
- Mã HS 42022100: Giỏ xách da bò (COV-0002), hàng Việt Nam mới 100%, nhãn hiệu Avere (xk)
- Mã HS 42022100: Giỏ xách da bò (TOT-0001), hàng Việt Nam mới 100%, nhãn hiệu Avere (xk)
- Mã HS 42022100: HH5848/ Túi nữ bằng da thương hiệu MULBERRY (28 x 10.95cm). Giá gia công: 13.44 USD (xk)
- Mã HS 42022100: HH5848/ Túi nữ bằng da thương hiệu MULBERRY (28 x 10.95cm). Giá gia công: 13.44 USD. (xk)
- Mã HS 42022100: HH6341/ Túi nữ bằng da, thương hiệu Muberry (24.77cm x 10.2cm). Giá gia công: 13.56 USD (xk)
- Mã HS 42022100: HH6436/ Túi nữ bằng da, thương hiệu Muberry (29.4x5.1cm). Giá gia công: 14.26 USD. (xk)
- Mã HS 42022100: HH6457/ Túi xách nữ thương hiệu MULBERRY bằng da, giá gia công: 20.82 USD (xk)
- Mã HS 42022100: HJ-006/ LB-07/ Ví cầm tay bằng da bò thuộc (Men's tech folio), hiệu MARK AND GRAHAM, size (31*24*3.0)cm. (xk)
- Mã HS 42022100: HP5136/ Túi nữ thương hiệu MULBERRY bằng da (20 x 5.08cm). Giá gia công: 11.62 USD (xk)
- Mã HS 42022100: HP5136/ Túi nữ thương hiệu MULBERRY bằng da (20 x 5.08cm). Giá gia công: 11.62 USD. (xk)
- Mã HS 42022100: HP5136/ Túi nữ thương hiệu MULBERRY bằng da (20 x 5.08cm). Giá gia công: 11.66USD (xk)
- Mã HS 42022100: IDE-1A/ Túi xách da bò (xk)
- Mã HS 42022100: JABA0F741/ TÚI XÁCH 100% DA BÒ THUỘC, STYLE NO: JABA0F741 01, COLOR: BK, (HANDBAG, CLUTCH L) (xk)
- Mã HS 42022100: JNH-0105P20-20152/ Túi xách da trăn (Python reticulatus), kích thước 29*5*20cm, không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022100: JNH-0105P20-20152/ Túi xách da trăn (Python reticulatus), kích thước 32*6*22cm, không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022100: JNH-0105P20-20152/ Túi xách da trăn (Python reticulatus), kích thước 35*6*22cm, không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022100: JNH-1030P20-20009/ Túi xách da trăn (Python reticulatus), kích thước 18*4*25, không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022100: JNH-2197CR20-20106/ Túi xách da cá sấu (Crocodylus niloticus), kích thước 26*5*18cm, không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022100: JNH-2197CR20-20106/ Túi xách da cá sấu (Crocodylus niloticus), kích thước 30*5*21cm, không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022100: JNH-2197CR20-20106/ Túi xách da cá sấu (Crocodylus niloticus), kích thước 33*6.5*23cm, không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022100: JNH-2696VB20-20212/ Túi xách vải polyester phối da bò, kích thước 32*4*24cm, không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022100: JNH-3893B20-20118/ Túi xách da bò, kích thước 35*15*25cm, không nhãn hiệu. (xk)
- Mã HS 42022100: JNH-4467D20-20115/ Túi xách da đà điểu (Struthio camelus), kích thước 30*5*20cm, không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022100: JNH-4511CAL20-20208/ Túi xách da cá sấu phối da cừu (Caiman crocodilus fuscus & Ovis Aries Laristanica), kích thước 15*3*29cm, không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022100: JNH-4642CRB20-20189/ Túi xách da cá sấu phối da bò (Crocodylus niloticus), kích thước 17*4*30cm, không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022100: JNH-4681CR20-20187/ Túi xách da cá sấu (Crocodylus niloticus), kích thước 20*3*22cm, không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022100: JNH-4912LD19-19385/ Túi xách da cừu phối da đà điểu(Ovis Aries Laristanica & Struthio camelus), kích thước 30*5*23cm, không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022100: JNH-4998B20-20156/ Túi xách da bò, kích thước 38*8*25cm, không nhãn hiệu. (xk)
- Mã HS 42022100: JNH-5052P20-20168/ Túi xách da trăn (Python reticulatus), kích thước 16*3*28cm, không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022100: JNH-5187CA20-20012/ Túi xách da cá sấu (Caiman crocodilus fuscus), kích thước 20*3*13cm, không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022100: JNH-5187CA20-20012/ Túi xách da cá sấu (Caiman crocodilus fuscus), kích thước 30*6*20cm, không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022100: JNH-5188CAB19-19030/ Túi xách da cá sấu phối da bò (Caiman crocodilus fuscus), kích thước 30*8*22cm, không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022100: JNH-5193D20-20104/ Túi xách da đà điểu (Struthio camelus), kích thước 31*5.5*21cm, không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022100: JNH-5197CA20-20005/ Túi xách da cá sấu (Caiman crocodilus fuscus), kích thước 32*4*16, không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022100: JNH-5198CA20-20003/ Túi xách da cá sấu (Caiman crocodilus fuscus), kích thước 26*5*21, không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022100: JNH-5471SH20-20128/ Túi xách da cá mập (Prionace Glauca), kích thước 32*6*20cm, không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022100: JNH-5552D20-20181/ Túi xách da đà điểu (Struthio camelus), kích thước 23*3*18cm, không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022100: JNH-5661C9-19278/ Túi xách da cá sấu (Crocodylus niloticus), (thuộc dòng hàng số 01, TKXK 103324690231/G12 ngày 22/05/2020) (xk)
- Mã HS 42022100: JNH-5661CR20-20002/ Túi xách da cá sấu (Crocodylus niloticus), kích thước 24*7*22cm, không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022100: JNH-5661LCR20-20002/ Túi xách da cừu phối da cá sấu (Ovis Aries Laristanica & Crocodylus niloticus), kích thước 20*2*17cm, không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022100: JNH-5748CR20-20094/ Túi xách da cá sấu (Crocodylus niloticus), kích thước 33*6*23cm, không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022100: JNH-5789B20-20156/ Túi xách da bò, kích thước 14*2*20cm, không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022100: JNH-5789B20-20156/ Túi xách da bò, kích thước 15*7*25cm, không nhãn hiệu. (xk)
- Mã HS 42022100: JNH-5789B20-20156/ Túi xách da bò, kích thước 25*4*16cm, không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022100: JNH-5812PV20-20000/ Túi xách da trăn phối vải Nylon Twill (Python reticulatus), kích thước 18*5*9cm, không nhãn hiệu. (xk)
- Mã HS 42022100: JNH-5826PV20-20000/ Túi xách da trăn phối vải Nylon Twill (Python reticulatus), kích thước 18*6.5*25cm, không nhãn hiệu. (xk)
- Mã HS 42022100: JNH-5831PV20-20000/ Túi xách da trăn phối vải Nylon Twill (Python reticulatus), kích thước 35*12*30cm, không nhãn hiệu. (xk)
- Mã HS 42022100: JPU-7463/ Túi xách tay mặt ngoài bằng da thật JPU-7463 (xk)
- Mã HS 42022100: JSL-9629/ Túi xách tay mặt ngoài bằng da thật JSL-9629 (xk)
- Mã HS 42022100: LB-03/ Túi cầm tay bằng da bò thuộc (Phone Leather Sticker), hiệu MARK AND GRAHAM, size (6.6*9.6*0.6)cm. (xk)
- Mã HS 42022100: LB-1301/ Ví cầm tay bằng da bò thuộc (Esential leather wallet), hiệu MARK AND GRAHAM, size (10.5*19.5*2.5)cm. (xk)
- Mã HS 42022100: LB-4750/ Túi cầm tay bằng da bò thuộc (Leather travel pouch), hiệu MARK AND GRAHAM, size (28*21.7*3.3)cm. (xk)
- Mã HS 42022100: LB-4909/ Túi da đựng dây sạc bằng da thuộc (Leather charger roll up), hiệu MARK AND GRAHAM, size (10*14*1.2)cm. (xk)
- Mã HS 42022100: LB-4939/ Túi xách tay bằng da bò thuộc (Tote Bag PU), hiệu MARK AND GRAHAM, size (49.5*58*15)cm. (xk)
- Mã HS 42022100: LB-4940/ Túi cầm tay đựng mỹ phẩm bằng da bò thuộc (Fillmore cosmetic case), hiệu MARK AND GRAHAM, size (14.5*22*7)cm. (xk)
- Mã HS 42022100: LB-4957/ Túi cầm tay bằng da bò thuộc (Leather Pouch), hiệu MARK AND GRAHAM, size (14.8*11.7*2.5)cm. (xk)
- Mã HS 42022100: LB-5019/ Túi đựng hộ chiếu bằng da thuộc (FillMore passport), hiệu MARK AND GRAHAM, size (6.6*9.6*0.6)cm. (xk)
- Mã HS 42022100: LB-5020/ Túi đựng thẻ hành lý bằng da bò thuộc (Vegan Leather Luggage Tag), hiệu MARK AND GRAHAM, size (15* 7*0.3)cm. (xk)
- Mã HS 42022100: LB-5086/ Túi cầm tay bằng da bò thuộc (Vegan leather teach zip case), hiệu MARK AND GRAHAM, size (20*16*6.6)cm. (xk)
- Mã HS 42022100: LB-5093/ Túi cầm tay bằng da bò thuộc (Fillmore vegan diamond larger), hiệu MARK AND GRAHAM, size (14*18.5*12)cm. (xk)
- Mã HS 42022100: LB-5118/ Túi da đựng dây sạc bằng da thuộc (Leather Charger Roll Up Pro), hiệu MARK AND GRAHAM, size (15*12*2.5)cm. (xk)
- Mã HS 42022100: LB-5173/ Ví đừng thẻ bằng da bò thuộc (Leather Card case), hiệu MARK AND GRAHAM, size (11.7*8.0*2.5)cm. (xk)
- Mã HS 42022100: LB-5174/ Túi cầm tay bằng da bò thuộc (Leather Commute Card Case), hiệu MARK AND GRAHAM, size (10.5*7.8*2.5)cm. (xk)
- Mã HS 42022100: LB-5182/ Túi cầm tay bằng da bò thuộc (Leather Latch Cuff Small), hiệu MARK AND GRAHAM, size (7*2.5*0.2)cm. (xk)
- Mã HS 42022100: LB-5213/ Túi cầm tay bằng da bò thuộc (Fillmore vegen clear window pouch), hiệu MARK AND GRAHAM, size (19*12*4)cm. (xk)
- Mã HS 42022100: LB-5216/ Túi cầm tay bằng da bò thuộc (Leather pouch), hiệu MARK AND GRAHAM, size (22* 17*2)cm. (xk)
- Mã HS 42022100: LB-5221/ Túi cầm tay bằng da bò thuộc (Vegan Leather Travel Zip Case), hiệu MARK AND GRAHAM, size (13.5*22*9)cm. (xk)
- Mã HS 42022100: LB-5238/ Túi xách tay bằng da bò thuộc (Clear pouch large), hiệu MARK AND GRAHAM, size (28* 17*9)cm. (xk)
- Mã HS 42022100: LB-5281/ Túi xách bằng da thuộc (Frame Bag), hiệu Line of Trade, size (540*320*160)mm (xk)
- Mã HS 42022100: LB-5291/ Túi đựng sạc dự phòng bằng da thuộc (Chain strap power bank case), hiệu MARK AND GRAHAM, size (95*17*15)cm. (xk)
- Mã HS 42022100: LB-5293/ Túi đựng laptop bằng da thuộc (Fillmore Vegan leather Laptop Sleeve), hiệu MARK AND GRAHAM, size (17*95*15)cm. (xk)
- Mã HS 42022100: LB-5306/ Túi xách tay bằng da bò thuộc (Vegan Tote), hiệu MARK AND GRAHAM, size (52*31*19)cm. (xk)
- Mã HS 42022100: LB-5320/ Túi đựng thẻ hành lý bằng da thuộc (Fillore lugguage tag), hiệu MARK AND GRAHAM, size (16.5*7*2)cm. (xk)
- Mã HS 42022100: LB-5323/ Túi xách tay bằng da bò thuộc (Vegan Commute Pouch), hiệu MARK AND GRAHAM, size (15*12*2.8)cm. (xk)
- Mã HS 42022100: LB-5323/ Túi xách tay bằng da bò thuộc (Vegan Commute Pouch), hiệu MARK AND GRAHAM, size (23*17*4)cm. (xk)
- Mã HS 42022100: LB-5388/ Túi đựng tai nghe Airpods bằng da thuộc (Leather Clip-on Case For Airpods), hiệu MARK AND GRAHAM, size (8*6*2)cm. (xk)
- Mã HS 42022100: LB-5417/ Ví bằng da thuộc (Fillore Vegan Leather Wallet), hiệu MARK AND GRAHAM, size (31.5*25*3.0)cm. (xk)
- Mã HS 42022100: LCMT01E926/ Túi xách da bò (xk)
- Mã HS 42022100: LCMT02E926/ Túi xách da bò (xk)
- Mã HS 42022100: LCMT03E926/ Túi xách da bò (xk)
- Mã HS 42022100: LCMT10E926/ Túi xách da bò (xk)
- Mã HS 42022100: LCMT50E926/ Túi xách da bò (xk)
- Mã HS 42022100: LCMY20E926/ Túi xách da bò (xk)
- Mã HS 42022100: LCMY60E926/ Túi xách da bò (xk)
- Mã HS 42022100: LH8YR723/ TÚI XÁCH BẰNG DA BÒ THUỘC, NHÃN HIỆU:KARLLAGERFELD (xk)
- Mã HS 42022100: LH9EO3AP/ TÚI XÁCH BẰNG DA BÒ THUỘC, NHÃN HIỆU:KARLLAGERFELD (xk)
- Mã HS 42022100: LH9ER3AP/ TÚI XÁCH BẰNG DA BÒ THUỘC, NHÃN HIỆU:KARLLAGERFELD (xk)
- Mã HS 42022100: LH9HO2AP/ TÚI XÁCH BẰNG DA BÒ THUỘC, NHÃN HIỆU:KARLLAGERFELD (xk)
- Mã HS 42022100: LH9HR2AP/ TÚI XÁCH BẰNG DA BÒ THUỘC, NHÃN HIỆU:KARLLAGERFELD (xk)
- Mã HS 42022100: LH9HS2AP/ TÚI XÁCH BẰNG DA BÒ THUỘC, NHÃN HIỆU:KARLLAGERFELD (xk)
- Mã HS 42022100: LUI-24/ túi xách da bò (xk)
- Mã HS 42022100: LVHN3DL26FA0IV0011/ Túi xách da bò (xk)
- Mã HS 42022100: LVHO2PM18FA0BL0011/ Túi xách da bò (xk)
- Mã HS 42022100: M0010972 (VM0033964-EG0)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42022100: M0012007 (VM0033964-0G0)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42022100: M0012007 (VM0033964-0G1)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42022100: M0012007 (VM0033964-HG0)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42022100: M0012007 (VM0033964-WG0)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42022100: M0012564 (VM0033986)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42022100: M0012564 (VM0033987)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42022100: M0014146 (VM0033759) / TÚI XÁCH bằng da hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42022100: M0014146 (VM0033759)/ TÚI XÁCH BẰNG DA hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42022100: M0014146 (VM0033759)/ TÚI XÁCH Da hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42022100: M0014487 (VM0033986-EA0)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42022100: M0014487 (VM0033986-EA0)/ TÚI XÁCH Da hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42022100: M0014487 (VM0033986-EA1)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42022100: M0014487 (VM0033986-EA1)/ TÚI XÁCH Da hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42022100: M0014487 (VM0033987)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42022100: M0014487 (VM0033987)/ TÚI XÁCH Da hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42022100: M0014487 (VM0033988)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42022100: M0014487 (VM0033988)/ TÚI XÁCH Da hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42022100: M0014591 (VM0033800)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42022100: M0014592 (VM0033800)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42022100: M0014867 (VM0033968)/ TÚI XÁCH BẰNG DA hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42022100: M0014867 (VM0033969)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42022100: M0015323 (VM0033967)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42022100: M0015467 (VM0033976)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42022100: M0015467 (VM0033977)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42022100: M0015467 (VM0033978)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42022100: M0015468 (VM0033989)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42022100: M0015468 (VM0033989)/ TÚI XÁCH Da hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42022100: M0016160 (VM0033980)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42022100: M0016745 (VM0032355)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42022100: M0016762 (VM0033970-AG0)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42022100: M0016767 (VM0033981)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42022100: M0016799 (VM0035504)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42022100: M0016800 (VM0033965)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42022100: M0016805 (VM0033800)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42022100: M0016805 (VM0033811)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42022100: M0016805 [VM0032361]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42022100: M0016805 [VM0032370]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42022100: MARIA_UNLINED LTHR_EW TOTE/ Túi xách mặt ngoài bằng da thuộc nhãn hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022100: MARIA_UNLINED LTHR_SHOPPER/ Túi xách mặt ngoài bằng da thuộc nhãn hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022100: MARIA_UNLINED LTHR_SM NS CROSSBODY/ Túi đeo mặt ngoài bằng da thuộc nhãn hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022100: N747VLT1 (IS12F-02)/ TÚI (mặt chính bằng vật liệu da bò) HANDBAG GOODS 43*41*13cm (xk)
- Mã HS 42022100: N748VLT1(IS12F-05)/ TÚI (mặt chính bằng vật liệu da bò) HANDBAG GOODS 32*70*8.5cm (xk)
- Mã HS 42022100: N809VLT1(IS12C-05)/ TÚI(mặt chính bằng vật liệu da bò)N809VLT1 (IS12C-05) 27*17.5*6.5cm (xk)
- Mã HS 42022100: NS61/ Túi xách da AMAL TOTE, Style No: NO429214NS (bằng da bò thuộc) (xk)
- Mã HS 42022100: NS62/ Túi xách da AMAL HOBO, Style No: NO429216NS (bằng da bò thuộc) (xk)
- Mã HS 42022100: NS63/ Túi xách da AMAL TOTE NOVELTY, Style No: NO429215NS (bằng da bò thuộc) (xk)
- Mã HS 42022100: NS64/ Túi xách da UPDATED FINN HOBO, Style No: NO425021NS (bằng da bò thuộc) (xk)
- Mã HS 42022100: NS65/ Túi xách da OLIVIA CORE TOTE, Style No: NO429211NS (bằng da bò thuộc) (xk)
- Mã HS 42022100: NS66/ Túi xách da EMMA CORE CROSSBODY, Style No: NO429212NS (bằng da bò thuộc) (xk)
- Mã HS 42022100: O0SBTT34/ Túi xách da bò (xk)
- Mã HS 42022100: O9FBBC58/ Túi xách da bò (xk)
- Mã HS 42022100: O9FBCB82/ Túi xách da bò (xk)
- Mã HS 42022100: O9SBCB21/ Túi xách da bò (xk)
- Mã HS 42022100: O9SBCB81/ Túi xách da bò (xk)
- Mã HS 42022100: OCTAVIA_CRACKED ICE_OVAL CAMERA BAG/ Túi đeo mặt ngoài bằng da thuộc nhãn hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022100: OCTAVIA_ENAMEL SAFFIANO LTHR_OVAL CAMERA BAG/ Túi đeo mặt ngoài bằng da thuộc nhãn hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022100: OCTAVIA_IRIDESCENT_OVAL CAMERA BAG/ Túi đeo mặt ngoài bằng da thuộc nhãn hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022100: OCTAVIA_OMBRE STUDS_OVAL CAMERA BAG/ Túi đeo mặt ngoài bằng da thuộc nhãn hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022100: OCTAVIA_SHINY MINI CROCO_OVAL CAMERA BAG/ Túi đeo mặt ngoài bằng da thuộc nhãn hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022100: OCTAVIA_T&C LOGO PVC_OVAL CAMERA BAG/ Túi đeo mặt ngoài bằng da thuộc nhãn hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022100: Ốp lưng da bò (AT01-99-087), hàng Việt Nam mới 100%, nhãn hiệu Atnek (xk)
- Mã HS 42022100: P31H1731S-MAU/ Túi xách (Nhãn Hiệu COACH) 100% Cowhide Leather 29529/ 3210052893 (xk)
- Mã HS 42022100: P31H1731T-MAU/ Túi xách (Nhãn Hiệu COACH) 100% Cowhide Leather 29529/ 3210052894 (xk)
- Mã HS 42022100: P31H2850A-MAU/ Túi xách COACH 100% da bò thuộc 76105/ 3210051815 (xk)
- Mã HS 42022100: P31H2850B-MAU/ Túi xách 100% Cowhide Leather, Nhãn hiệu COACH 76105/ 3210052901 (xk)
- Mã HS 42022100: P31H2850C-MAU/ Túi xách 100% Cowhide Leather, Nhãn hiệu COACH 76105/ 3210052902 (xk)
- Mã HS 42022100: P31H2850D-MAU/ Túi xách 100% Cowhide Leather, Nhãn hiệu COACH 76105/ 3210052903 (xk)
- Mã HS 42022100: P31H2850E-MAU/ Túi xách 100% Cowhide Leather, Nhãn hiệu COACH 76105/ 3210052904 (xk)
- Mã HS 42022100: P31H30871/ Túi xách COACH 100% da bò thuộc F88036/ 3210040109 (xk)
- Mã HS 42022100: P31H30912/ TÚI XÁCH COACH 100% da bò thuộc 78220/ 3210040243 (xk)
- Mã HS 42022100: P31H30921/ Túi xách 100% Cowhide leather, nhan hieu COACH 79154/ 3210040251 (xk)
- Mã HS 42022100: P31H30931/ Túi xách100% Cowhide leather, nhan hieu COACH 79155/ 3210040260 (xk)
- Mã HS 42022100: P31H30941/ TÚI XÁCH COACH 100% da bò thuộc 79333/ 3210040266 (xk)
- Mã HS 42022100: P31H31051-MAU/ Túi xách 100% da bò, nhan hieu COACH 88774/ 3210040314 (xk)
- Mã HS 42022100: P31H31071/ Túi xách 100% cowhide leather, nhan hieu COACH 89027/ 3210040317 (xk)
- Mã HS 42022100: P31H31101/ Túi xách 100% cowhide leather, nhan hieu COACH F88017/ 3210040343 (xk)
- Mã HS 42022100: P31H31161/ Túi xách 100% Cowhide leather, nhan hieu COACH F89036/ 3210040370 (xk)
- Mã HS 42022100: P31H31201/ Túi xách COACH 100% da bò thuộc 88210/ 3210040396 (xk)
- Mã HS 42022100: P31H31208-MAU/ Túi xách (Nhãn Hiệu COACH) 100% Cowhide Leather 88210/ 3210052897 (xk)
- Mã HS 42022100: P31H31208-MAU/ Túi xách 100% Cowhide Leather, Nhãn hiệu COACH 88210/ 3210052897 (xk)
- Mã HS 42022100: P31H31209-MAU/ Túi xách (Nhãn Hiệu COACH) 100% Cowhide Leather 88210/ 3210052898 (xk)
- Mã HS 42022100: P31H31209-MAU/ Túi xách 100% Cowhide Leather, Nhãn hiệu COACH 88210/ 3210052898 (xk)
- Mã HS 42022100: P31H32162/ TÚI XÁCH COACH 100% Cowhide Leather F80821/ 3210041098 (xk)
- Mã HS 42022100: P31H32251/ TÚI XÁCH 100% cow leather, nhãn hiệu COACH 79242/ 3210041432 (xk)
- Mã HS 42022100: P31H32271/ Túi xách COACH 80% da bò, 20% pvc F87705/ 3210041446 (xk)
- Mã HS 42022100: P31H32281/ TÚI XÁCH 100% cow leather, nhãn hiệu COACH F89041/ 3210041448 (xk)
- Mã HS 42022100: P31H32311/ Túi xách COACH 70% da bò thuộc, 30% PVC 88331/ 3210041465 (xk)
- Mã HS 42022100: P31H32321/ Túi xách COACH 100% da bò F87693/ 3210041476 (xk)
- Mã HS 42022100: P31H32331/ TÚI XÁCH 50% PVC, 50% da bò thuoc, nhan hieu COACH F87708/ 3210041477 (xk)
- Mã HS 42022100: P31H32341/ Túi xách 100% da bò thuoc, nhan hieu COACH F88879/ 3210041481 (xk)
- Mã HS 42022100: P31H32691/ TÚI XÁCH 100% Cow Leather, nhãn hiệu COACH 79596/ 3210041814 (xk)
- Mã HS 42022100: P31H32701/ Túi xách 100% da bò thuộc, nhãn hiệu COACH 79601/ 3210041817 (xk)
- Mã HS 42022100: P31H3324E-MAU/ Túi xách 100% Cowhide Leather, Nhãn hiệu COACH 88484/ 3210052951 (xk)
- Mã HS 42022100: P31H3324F-MAU/ Túi xách (Nhãn Hiệu COACH) 100% Cowhide Leather 88484/ 3210052952 (xk)
- Mã HS 42022100: P31H34443-NL/ Túi xách, 100% Cow Leather 89364, nhãn hiệu COACH/ 3210050362 (xk)
- Mã HS 42022100: P31H34984-CN/ Túi xách, 100% Cow Leather, nhãn hiệu COACH, 311/ 3210051125 (xk)
- Mã HS 42022100: P31H36263-MAU/ Túi xách 100% Cowhide Leather, Nhãn hiệu COACH 635/ 3210052899 (xk)
- Mã HS 42022100: P31H36263-MAU/ Túi xách 100% Cowhide Leather, Nhãn hiệu COACH 635/ 3210055262 (xk)
- Mã HS 42022100: P31H36275-MAU/ Túi xách 100% Cowhide Leather, Nhãn hiệu COACH 636/ 3210052896 (xk)
- Mã HS 42022100: P31H36275-MAU/ Túi xách 100% Cowhide Leather, Nhãn hiệu COACH 636/ 3210055234 (xk)
- Mã HS 42022100: P31H3631B-MAU/ Túi xách 100% Cowhide Leather, Nhãn hiệu COACH 1494/ 3210052891 (xk)
- Mã HS 42022100: P31H3631C-MAU/ Túi xách 100% Cowhide Leather, Nhãn hiệu COACH 1494/ 3210052892 (xk)
- Mã HS 42022100: P31H36321-CN/ Túi xách COACH 100% Cow Leather 3625/ 3210050201 (xk)
- Mã HS 42022100: P31H37941-US/ Túi xách 100% Cow Leather, Nhãn Hiệu COACH 3861/ 3210049000 (xk)
- Mã HS 42022100: P31H37971-NL/ Túi xách, 100% Cow Leather 704, nhãn hiệu COACH/ 3210051867 (xk)
- Mã HS 42022100: P31H37981-NL/ Túi xách, 100% Cow Leather 1049, nhãn hiệu COACH/ 3210053718 (xk)
- Mã HS 42022100: P31H38001-NL/ Túi xách, 100% Cow Leather 93846, nhãn hiệu COACH/ 3210052068 (xk)
- Mã HS 42022100: P31H38101-JP/ Túi xách COACH 100% da bò thuộc 790/ 3210049114 (xk)
- Mã HS 42022100: P31H38461-MAU/ TÚI XÁCH 100% Cowhide Leather, (Nhãn Hiệu COACH) 2508/ 3210049760 (xk)
- Mã HS 42022100: P31H38472-MAU/ Túi xách COACH 100% da bò 3805/ 3210050081 (xk)
- Mã HS 42022100: P31H38491-MAU/ TÚI XÁCH COACH 100% Cowhide Leather 5217/ 3210055252 (xk)
- Mã HS 42022100: P31H38501-MAU/ TÚI XÁCH COACH 100% Cowhide Leather 5220/ 3210055251 (xk)
- Mã HS 42022100: P31H38532-MAU/ Túi xách (Nhãn Hiệu COACH) 100% Cowhide Leather 4608/ 3210055271 (xk)
- Mã HS 42022100: P31H38562-MAU/ TÚI XÁCH COACH 100% Cowhide Leather 4617/ 3210052876 (xk)
- Mã HS 42022100: P31H38563-MAU/ TÚI XÁCH 100% Cowhide Leather, Nhãn hiệu COACH 4617/ 3210052875 (xk)
- Mã HS 42022100: P31H38682-MAU/ Túi xách 100% Cowhide Leather, Nhãn hiệu COACH 4790/ 3210052883 (xk)
- Mã HS 42022100: P31H38751-MAU/ Túi xách COACH 100% Cowhide Leather 4888/ 3210055266 (xk)
- Mã HS 42022100: P31H39201-MAU/ TÚI XÁCH 100% Cowhide Leather, (Nhãn Hiệu COACH) 879/ 3210050079 (xk)
- Mã HS 42022100: P31H39301-MAU/ Túi xách COACH 100% da bò thuộc 883/ 3210050183 (xk)
- Mã HS 42022100: P31H39301-NL/ Túi xách, 100% Cow Leather 883, nhãn hiệu COACH/ 3210052519 (xk)
- Mã HS 42022100: P31H39301-NL/ Túi xách, 100% Cow Leather 883, nhãn hiệu COACH/ 3210055311 (xk)
- Mã HS 42022100: P31H39303-NL/ Túi xách, 100% Cow Leather 883, nhãn hiệu COACH/ 3210052721 (xk)
- Mã HS 42022100: P31H39303-NL/ Túi xách, 100% Cow Leather 883, nhãn hiệu COACH/ 3210055312 (xk)
- Mã HS 42022100: P31H39311-MAU/ TÚI XÁCH COACH 100% Cowhide Leather 5844/ 3210050170 (xk)
- Mã HS 42022100: P31H39941-MAU/ Túi xách (Nhãn Hiệu COACH) 100% Cowhide Leather 5601/ 3210055264 (xk)
- Mã HS 42022100: P31H40231-MAU/ Túi xách 60% Cowhide Leather + 40% Cotton, Nhãn hiệu COACH F5566/ 3210053522 (xk)
- Mã HS 42022100: P31H40241-MAU/ TÚI XÁCH 100% Cowhide Leather, nhan hieu COACH F5567/ 3210053518 (xk)
- Mã HS 42022100: P31H40251-MAU/ TÚI XÁCH 100% Cowhide Leather, nhan hieu COACH 5568/ 3210053520 (xk)
- Mã HS 42022100: P31H40301-MAU/ TÚI XÁCH 100% Cowhide Leather, nhan hieu COACH 6191/ 3210053530 (xk)
- Mã HS 42022100: P31H40442-MAU/ TÚI XÁCH 100% Cowhide Leather, nhan hieu COACH F5503/ 3210053527 (xk)
- Mã HS 42022100: P31H40531-MAU/ Túi xách COACH 100% Cowhide Leather F6503/ 3210053529 (xk)
- Mã HS 42022100: P31H40701-US/ Túi xách (nhãn hiệu COACH) (Shell: Cow Leather Trim: 55% Cotton, 45% Poly) 4866/ 3210052692 (xk)
- Mã HS 42022100: P31H40702-US/ Túi xách (nhãn hiệu COACH) (Shell: Cow Leather Trim: 55% Cotton, 45% Poly) 4866/ 3210052691 (xk)
- Mã HS 42022100: P31H40703-MAU/ Túi xách 60% Cotton Canvas + 40% Cowhide Leather, Nhãn hiệu COACH 4866/ 3210052920 (xk)
- Mã HS 42022100: P31H40731-MAU/ TÚI XÁCH 90% Cowhide Leather + 10% Snake Leather (da ran nuoc thuoc), nhan hieu COACH 6913/ 3210053515 (xk)
- Mã HS 42022100: P31H40741-MAU/ Túi xách COACH 100% Cowhide Leather 6914/ 3210052592 (xk)
- Mã HS 42022100: P31H40741-MAU/ Túi xách COACH 100% Cowhide Leather 6914/ 3210053066 (xk)
- Mã HS 42022100: P31H40761-MAU/ Túi xách COACH 100% Cowhide Leather 6915/ 3210052719 (xk)
- Mã HS 42022100: P31H40761-MAU/ Túi xách COACH 100% Cowhide Leather 6915/ 3210053068 (xk)
- Mã HS 42022100: P31H40771-MAU/ Túi xách 100% Cowhide Leather, Nhãn hiệu COACH 6916/ 3210053772 (xk)
- Mã HS 42022100: P31H40811-MAU/ Túi xách 100% Cowhide Leather, Nhãn hiệu COACH C0716/ 3210052866 (xk)
- Mã HS 42022100: P31H40821-MAU/ TÚI XÁCH 100% Cowhide Leather, nhan hieu COACH C0714/ 3210052867 (xk)
- Mã HS 42022100: P31H40831-MAU/ Túi xách (Nhãn Hiệu COACH) 100% Cowhide Leather C0699/ 3210052868 (xk)
- Mã HS 42022100: P31H40832-MAU/ Túi xách (Nhãn Hiệu COACH) 100% Cowhide Leather C0699/ 3210052869 (xk)
- Mã HS 42022100: P31H40832-MAU/ Túi xách 100% Cowhide Leather, Nhãn hiệu COACH C0699/ 3210052869 (xk)
- Mã HS 42022100: P31H40841-MAU/ Túi xách (Nhãn Hiệu COACH) 50% PVC, 30% Cowhide Leather, 20% Landsnake (Elaphe Carinata) C0746/ 3210052870 (xk)
- Mã HS 42022100: P31H40861-MAU/ Túi xách (Nhãn Hiệu COACH) 90% Cowhide Leather, 10% Landsnake (Elaphe Carinata) C0698/ 3210052877 (xk)
- Mã HS 42022100: P31H40881-MAU/ Túi xách (Nhãn Hiệu COACH) 90% Cowhide Leather, 10% Landsnake (Elaphe Carinata) C0748/ 3210052879 (xk)
- Mã HS 42022100: P31H40891-MAU/ Túi xách 100% Cowhide Leather, Nhãn hiệu COACH C0715/ 3210052880 (xk)
- Mã HS 42022100: P31H40901-MAU/ TÚI XÁCH 100% Cowhide Leather, nhan hieu COACH C0713/ 3210052881 (xk)
- Mã HS 42022100: P31H40911-MAU/ Túi xách (Nhãn Hiệu COACH) 100% Cowhide Leather C0697/ 3210052882 (xk)
- Mã HS 42022100: P31H41021-MAU/ TÚI XÁCH 100% Cowhide Leather, Nhãn hiệu COACH C0893/ 3210055256 (xk)
- Mã HS 42022100: P31H41022-MAU/ TÚI XÁCH 100% Cowhide Leather, Nhãn hiệu COACH C0893/ 3210055255 (xk)
- Mã HS 42022100: P31H41041-MAU/ Túi xách 100% Cowhide Leather, Nhãn hiệu COACH C0896/ 3210055272 (xk)
- Mã HS 42022100: P31H41081-MAU/ TÚI XÁCH 100% Cowhide Leather, Nhãn hiệu COACH C1108/ 3210052924 (xk)
- Mã HS 42022100: P31H41121-MAU/ BỘ SẢN PHẨM TÚI XÁCH (GỒM 1 TÚI LỚN + 1 VÍ NHỎ) 100% Cowhide Leather, Nhãn hiệu COACH C0164/ 3210052929 (xk)
- Mã HS 42022100: P31H41122-MAU/ BỘ SẢN PHẨM Túi Xách (gồm 1 Túi lớn + 1 VÍ nhỏ) 100% Cowhide Leather, Nhãn hiệu COACH C0164/ 3210052930 (xk)
- Mã HS 42022100: P31H41131-MAU/ TÚI XÁCH 100% Cowhide Leather, Nhãn hiệu COACH C0163/ 3210052931 (xk)
- Mã HS 42022100: P31H41132-MAU/ TÚI XÁCH 100% Cowhide Leather, Nhãn hiệu COACH C0163/ 3210052932 (xk)
- Mã HS 42022100: P31H41133-MAU/ TÚI XÁCH 100% Cowhide Leather, Nhãn hiệu COACH C0163/ 3210052933 (xk)
- Mã HS 42022100: P31H41151-MAU/ Túi xách COACH 100% da bò thuộc C1216/ 3210052935 (xk)
- Mã HS 42022100: P31H41171-MAU/ Túi xách (Nhãn Hiệu COACH) 100% Cowhide Leather C0859/ 3210052937 (xk)
- Mã HS 42022100: P31H41181-MAU/ Túi xách (Nhãn Hiệu COACH) 100% Cowhide Leather C0852/ 3210052938 (xk)
- Mã HS 42022100: P31H41341-MAU/ Túi xách (Nhãn Hiệu COACH) 100% Cowhide Leather C0546/ 3210055242 (xk)
- Mã HS 42022100: P31H41361-MAU/ Túi xách (Nhãn Hiệu COACH) 100% Cowhide Leather C0589B/ 3210055240 (xk)
- Mã HS 42022100: P31H41371-MAU/ Túi xách (Nhãn Hiệu COACH) 100% Cowhide Leather C0588B/ 3210055239 (xk)
- Mã HS 42022100: P31H41381-MAU/ Túi xách (Nhãn Hiệu COACH) 100% Cowhide Leather C0547/ 3210055241 (xk)
- Mã HS 42022100: P31H41911-MAU/ Túi xách 100% Cowhide leather, Nhãn hiệu COACH C2111/ 3210055247 (xk)
- Mã HS 42022100: P31K00213/ Túi xách KATE SPADE 100% da bò thuộc PWRU7864/ 3210048531 (xk)
- Mã HS 42022100: P31K00213/ Túi xách KATE SPADE 100% da bò thuộc PWRU7864/ 3210048532 (xk)
- Mã HS 42022100: P31K00213/ Túi xách KATE SPADE 100% da bò thuộc PWRU7864/ 3210049515 (xk)
- Mã HS 42022100: P31N00043-MAU/ Túi (nhãn hiệu COLE HAAN) 100% da bò P121670/ 3220024044 (xk)
- Mã HS 42022100: P31N00043-MAU/ Túi (nhãn hiệu COLE HAAN) 100% da bò P121670/ 3220024047 (xk)
- Mã HS 42022100: P31N00043-MAU/ Túi (nhãn hiệu COLE HAAN) 100% da bò P121670/ 3220024059 (xk)
- Mã HS 42022100: P31N00044-MAU/ Túi (nhãn hiệu COLE HAAN) 100% da bò P121670/ 3220024045 (xk)
- Mã HS 42022100: P31N00044-MAU/ Túi (nhãn hiệu COLE HAAN) 100% da bò P121670/ 3220024048 (xk)
- Mã HS 42022100: P31N00044-MAU/ Túi (nhãn hiệu COLE HAAN) 100% da bò P121670/ 3220024060 (xk)
- Mã HS 42022100: P31N00045-MAU/ Túi (nhãn hiệu COLE HAAN) 100% da bò P121670/ 3220024049 (xk)
- Mã HS 42022100: P31N00045-MAU/ Túi (nhãn hiệu COLE HAAN) 100% da bò P121670/ 3220024061 (xk)
- Mã HS 42022100: P31V05971-US/ Túi 100% Cow Leather, nhãn hiệu VERA BRADLEY 26735/ 3220022602 (xk)
- Mã HS 42022100: P31V05972-US/ Túi 100% Cow Leather, nhãn hiệu VERA BRADLEY 26735/ 3220022601 (xk)
- Mã HS 42022100: P31V05991-US/ Túi 100% Cow Leather, nhãn hiệu VERA BRADLEY 27354/ 3220022604 (xk)
- Mã HS 42022100: P31V05992-MAU/ TÚI 100% Cow Leather, nhãn hiệu VERA BRADLEY 27354/ 3220022603 (xk)
- Mã HS 42022100: P31V05992-US/ Túi 100% Cow Leather, nhãn hiệu VERA BRADLEY 27354/ 3220022603 (xk)
- Mã HS 42022100: PAS04-04/ TÚI XÁCH BẰNG DA BÒ THUỘC, NHÃN HIỆU:AGNIS B (xk)
- Mã HS 42022100: POP-0741B/ tui da thoi trang (xk)
- Mã HS 42022100: POP-0742B/ tui da thoi trang (xk)
- Mã HS 42022100: POP-0743B/ tui da thoi trang (xk)
- Mã HS 42022100: POP-0744B/ tui da thoi trang (xk)
- Mã HS 42022100: PT-5336/ Túi da cá sấu (42*25*14)cm (Crocodylus Niloticus)(Cites: 200850S) (xk)
- Mã HS 42022100: R01L3H43 [VM0030251-0A0]/ Túi xách bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022100: R01LSH43 [VM0032626]/ Túi xách bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022100: R02DDJ14/ Túi xách mặt ngoài bằng da thuộc nhãn hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022100: R02DNG98 [VM0030266]/ Túi xách bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022100: R02DPI84/ Túi xách mặt ngoài bằng da thuộc nhãn hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022100: R02DPJ14/ Túi xách mặt ngoài bằng da thuộc nhãn hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022100: R02DSI84/ Túi xách mặt ngoài bằng da thuộc nhãn hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022100: R02E1I82/ Túi xách mặt ngoài bằng da thuộc nhãn hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022100: R02ENG94 [VM0030266]/ Túi xách bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022100: R02EPI83/ Túi đeo mặt ngoài bằng da thuộc nhãn hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022100: R02ESI83/ Túi đeo mặt ngoài bằng da thuộc nhãn hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022100: R02ING95 [VM0030266]/ Túi xách bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022100: R02LD948 [VM0030258-EA0]/ Túi xách bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022100: R02LP948 [VM0030259-DA0]/ Túi xách bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022100: R02ZPJ19 [VM0030259-DA0]/ Túi xách bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022100: R04ABL45/ Túi xách (33 x 27 x 11)cm- Túi xách bằng da bò. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022100: R04EBL43/ Túi xách (19 x 15 x 8)cm- Túi xách bằng da bò. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022100: R04H1L10/ Túi xách (9.75 X 4.5 X 9.75)cm- Túi xách 100% PU. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022100: R04H1L10/ Túi xách (9.75 X 4.5 X 9.75)cm-Bằng da bò. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022100: R04H1L10/ Túi xách (9.75 X 4.5 X 9.75)cm-Túi xách bằng da bò. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022100: R04KBL44/ Ba lô (23 x 28 x 13)cm- Ba lô bằng da bò. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022100: R81EH442 [VM0032579]/ Túi xách bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022100: RB09/ Túi xách da PASSENGER CROSSBODY, Style No: WHH19F10094L09 (xk)
- Mã HS 42022100: RB09/ Túi xách da PASSENGER CROSSBODY, Style No: WHH19F10094L09 (bằng da bò thuộc) (xk)
- Mã HS 42022100: RB10/ Túi xách da PASSENGER TOTE, Style No: WHH19F10104L10 (xk)
- Mã HS 42022100: RB10/ Túi xách da PASSENGER TOTE, Style No: WHH19F10104L10 (bằng da bò thuộc) (xk)
- Mã HS 42022100: RL4607/ Túi nữ thương hiệu MULBERRY (bằng da) (19 x 12 x 4.5cm). Giá gia công: 3.07USD (xk)
- Mã HS 42022100: RL4607/ Túi nữ thương hiệu MULBERRY (bằng da) (19 x 12 x 4.5cm). Giá gia công: 9.33USD (xk)
- Mã HS 42022100: RL4957/ Túi xách nữ thương hiệu MULBERRY bằng da (14 x 17.5cm), Giá gia công: 13.34 USD (xk)
- Mã HS 42022100: RL5004/ Túi nữ thương hiệu MULBERRY(bằng da)(19 x 12 x 4.5cm). Giá gia công: 9.1USD (xk)
- Mã HS 42022100: RL6094/ Túi nữ thương hiệu MULBERRY bằng da (29 x 15x 3.7cm). Giá gia công: 9.27USD (xk)
- Mã HS 42022100: RL6199/ Túi nữ thương hiệu MULBERRY bằng da (3.7 x 9.6cm) (xk)
- Mã HS 42022100: RL6200/ Túi xách nữ thương hiệu MULBERRY bằng da(21.2x10.2x2.5cm), giá gia công: USD (xk)
- Mã HS 42022100: RL6311/ Túi nữ thương hiệu MULBERRY bằng da (29.37 x 30.5 x 5.72cm). Giá gia công: 7.53USD (xk)
- Mã HS 42022100: RL6369/ Túi nữ thương hiệu MULBERRY bằng da (20 x 15cm), Giá gia công: 11.5 USD (xk)
- Mã HS 42022100: RL6369/ Túi nữ thương hiệu MULBERRY bằng da (20 x 15cm), Giá gia công: 12.04USD (xk)
- Mã HS 42022100: RL6371/ Túi nữ thương hiệu MULBERRY bằng da (19 x 13cm) (xk)
- Mã HS 42022100: RL6395/ Túi nữ thương hiệu MULBERRY bằng da (20 x 13cm). Giá gia công: 11.24USD (xk)
- Mã HS 42022100: RL6457/ Túi xách nữ bằng da, thương hiệu Muberry (10.5 x 15.5cm). Giá gia công: 3.52USD. (xk)
- Mã HS 42022100: RL6457/ Túi xách nữ bằng da, thương hiệu Muberry (20.5 x 30.5cm). Giá gia công: 3.83USD. (xk)
- Mã HS 42022100: RL6509/ Túi xách nữ bằng da, thương hiệu Muberry (10.5 x 15.5cm). Giá gia công: 3.52USD. (xk)
- Mã HS 42022100: RL6509/ Túi xách nữ bằng da, thương hiệu Muberry (16 x 9 x 25cm). Giá gia công: 10.68USD. (xk)
- Mã HS 42022100: SB-18/ Túi xách da bò SB-18 (xk)
- Mã HS 42022100: SB-24CR/ Túi xách da bò SB-24CR (xk)
- Mã HS 42022100: SB-29L/ Túi xách da bò SB-29L (xk)
- Mã HS 42022100: SB-29M/ Túi xách da bò SB-29M (xk)
- Mã HS 42022100: SB-48CR/ Túi xách da bò SB-48CR (xk)
- Mã HS 42022100: SB-76/ Túi xách da bò SB-76 (xk)
- Mã HS 42022100: SB-84/ Túi xách da bò SB-84 (xk)
- Mã HS 42022100: SB-86ST/ Túi xách da bò SB-86ST (xk)
- Mã HS 42022100: SFW-1/ Túi xách da bò SFW-1 (xk)
- Mã HS 42022100: SP077/ Túi da cá sấu mã hàng C-4086, 23*22*5cm (xk)
- Mã HS 42022100: SP085/ Túi xách da PU A-4286 (220-913288) nhãn hiệu MARY QUANT, 21*12*4 cm (xk)
- Mã HS 42022100: SP2458/ Túi xách: M0015685 (xk)
- Mã HS 42022100: SP2659/ Túi đeo: M0016070 (xk)
- Mã HS 42022100: SP2767/ Túi đeo: 87734 (xk)
- Mã HS 42022100: SP2950/ Túi đeo: 88892 (xk)
- Mã HS 42022100: SP3125/ Túi đeo: 2810 (xk)
- Mã HS 42022100: SP3217/ Túi đeo: M0016454 (xk)
- Mã HS 42022100: SP3218/ Túi đeo: M0016561 (xk)
- Mã HS 42022100: SP3277/ Túi đeo: 2389 (xk)
- Mã HS 42022100: SP3309/ Túi xách: M0016723 (xk)
- Mã HS 42022100: SP3321/ Túi xách: 7045 (xk)
- Mã HS 42022100: SP3323/ Túi đeo: 7049 (xk)
- Mã HS 42022100: SP3325/ Túi đeo: 7041 (xk)
- Mã HS 42022100: SP3337/ Túi đeo: 73044 (xk)
- Mã HS 42022100: SP3340/ Túi đeo: F73044 (xk)
- Mã HS 42022100: SP480B/ Ví da bò (F58032IMBLK)- nhãn hiệu COACH (xk)
- Mã HS 42022100: SP689A/ Túi xách da (VEE LUX TOTE)- nhãn hiệu VEE (xk)
- Mã HS 42022100: SP698B/ Ví da bò (F58032IMCHK)- nhãn hiệu COACH (xk)
- Mã HS 42022100: SP783/ Ví da bò (F58032SV/A5)- nhãn hiệu COACH (xk)
- Mã HS 42022100: SP785/ Ví da bò (58032IMR1X)- nhãn hiệu COACH (xk)
- Mã HS 42022100: SP789/ Ví da bò (58032SVR2O)- nhãn hiệu COACH (xk)
- Mã HS 42022100: ST105601-AC/ Túi xách tay bằng da bò, nhãn hiệu: STAUD.Kích thước L x W x H (cm): 29X8X34, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 42022100: ST107200-AC/ Túi xách tay bằng da cừu, nhãn hiệu: STAUD.Kích thước L x W x H (cm): 24X10X34, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022100: ST108700-AC/ Túi xách tay bằng da cừu, nhãn hiệu: STAUD.Kích thước L x W x H (cm): 30X10X36, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 42022100: ST110200-AC/ Túi xách tay bằng da bò, nhãn hiệu: STAUD.Kích thước L x W x H (cm): 24X8X32, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022100: ST110801-AC/ Túi xách tay bằng da cừu, nhãn hiệu: STAUD.Kích thước L x W x H (cm): 26X7X42, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022100: ST11100B-AC/ Túi xách tay bằng da cừu, nhãn hiệu: STAUD.Kích thước L x W x H (cm): 26X9X28, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 42022100: ST111200-AC/ Túi xách tay bằng da cừu, nhãn hiệu: STAUD.Kích thước L x W x H (cm): 40X11X46, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 42022100: STEFFY_ENAMEL SAFFIANO LTHR_EW ZIP AROUND CROSBODY/ Túi đeo mặt ngoài bằng da thuộc nhãn hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022100: STEFFY_ENAMEL SAFFIANO LTHR_MICRO MINI CROSBODY/ Túi đeo mặt ngoài bằng da thuộc nhãn hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022100: STEFFY_ENAMEL SAFFIANO LTHR_NS TOTE CROSBODY/ Túi đeo mặt ngoài bằng da thuộc nhãn hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022100: STEFFY_ENAMEL SAFFIANO LTHR_NS ZIP AROUND CROSBODY/ Túi đeo mặt ngoài bằng da thuộc nhãn hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022100: STEFFY_RHINESTONE_MICRO MINI CROSSBODY/ Túi đeo mặt ngoài bằng da thuộc nhãn hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022100: STEFFY_RHINESTONE_NS ZIP AROUND CROSSBODY/ Túi đeo mặt ngoài bằng da thuộc nhãn hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022100: TB-3CR/ Túi xách da bò TB-3CR (xk)
- Mã HS 42022100: TH-0248/ Túi vải lông ngựa (38 x 34.5 x 8.5) Cm (HORSEHAIR HANDBAGS), Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022100: TH-0295/ Túi vải lông ngựa (36 x 25 x 9.5) Cm (HORSEHAIR HANDBAGS), Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022100: TH-0306/ Túi vải lông ngựa (36 x 25 x 9.5) Cm (HORSEHAIR HANDBAGS), Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022100: TS-5095/ Túi da bò (40*20*12)cm (xk)
- Mã HS 42022100: TS-5188/ Túi da bò (40*20*12)cm (xk)
- Mã HS 42022100: TS-5265/ Túi da bò (40*20*12)cm (xk)
- Mã HS 42022100: TS-5336/ Túi da cá sấu (40*20*12)cm (Crocodylus Niloticus)(Cites: 201400S) (xk)
- Mã HS 42022100: TS-5371/ Túi da cá sấu (30*20*14)cm (Crocodylus Niloticus)(Cites: 200850S) (xk)
- Mã HS 42022100: TS-5372/ Túi da cá sấu (30*22*12)cm (Crocodylus Niloticus)(Cites: 200850S) (xk)
- Mã HS 42022100: TS-5468/ Túi da cá sấu (45*24*12)cm (Crocodulus Niloticus) (Cites: 201836S) (xk)
- Mã HS 42022100: TS-5468/ Túi da cá sấu (45*24*12)cm (Crocodylus niloticus) (Cites: 201262S) (xk)
- Mã HS 42022100: TS-5469/ Túi da bò(50*45*15)cm (xk)
- Mã HS 42022100: TS-5469/ Túi da cá sấu (50*45*15)cm (Crocodulus Niloticus) (Cites: 201565S) (xk)
- Mã HS 42022100: TS-5471/ Túi da cá sấu (45*24*12)cm (Crocodylus niloticus) (Cites: 201262S) (xk)
- Mã HS 42022100: TS-5471/ Túi da cá sấu (45*24*12)cm(Crocodulus Niloticus) (Cites: 201741S) (xk)
- Mã HS 42022100: TS-5478/ Túi da cá sấu (50*45*15)cm (Crocodulus Niloticus) (Cites: 201565S) (xk)
- Mã HS 42022100: TS-5479/ Túi da cá sấu (45*24*12)cm (Crocodulus Niloticus) (Cites: 201564S) (xk)
- Mã HS 42022100: TS-5479/ Túi da cá sấu (45*24*12)cm (Crocodylus niloticus) (Cites: 201262S) (xk)
- Mã HS 42022100: Túi da bò, M40852 COMP COWHIDE, hiệu Louis Vuitton, đã qua sử dụng, sửa chữa theo đk bảo hành trên HĐNK Sin/Hanoi: 130419 ngày 29/02/2016 thuộc mục hàng số 21 của TKNK100760094740 (xk)
- Mã HS 42022100: Túi da lộn, kích thước 30x30(cm). hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 42022100: Túi da lộn, kích thước 30x35x5(cm). hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 42022100: Túi đeo chéo được làm bằng da bò (da thuộc) mã 5010-B/5009-B/1303C/1313C/1305C (Hàng không nhãn hiệu). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022100: Túi đeo chéo được làm bằng da bò (da thuộc) mã 7607-1B/7610-1B/9151-1B/1230C (Hàng không nhãn hiệu). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022100: Túi đeo chéo được làm bằng da bò (da thuộc) mã 7610-2B/7607-2B/9908C/9151-2B (Hàng không nhãn hiệu). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022100: Túi đeo chéo được làm bằng da bò (da thuộc) mã 7610-3B/7607-3B/9129-B (Hàng không nhãn hiệu). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022100: Túi đeo chéo được làm bằng da bò (da thuộc) mã 8310CM/1041CM (Hàng không nhãn hiệu). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022100: Túi đeo chéo được làm bằng da bò (da thuộc) mã Handbag-B (Hàng không nhãn hiệu). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022100: TÚI ĐEO ĐÙI, CÓ DÂY ĐEO, LOẠI 3 LTR, CHẤT LIỆU: DA THUỘC TỔNG HỢP- CRM104. NHÃN HIỆU: GIVI. HÀNG MỚI: 100%. MODEL: CRM104 (xk)
- Mã HS 42022100: TÚI ĐỰNG ĐỒ ĐỂ TRÊN BÌNH XĂNG XE MÁY LOẠI 8LT, KHÔNG CÓ DÂY ĐEO, CHẤT LIỆU: DA THUỘC TỔNG HỢP- CRM103. NHÃN HIỆU: GIVI. HÀNG MỚI: 100%. MODEL: CRM103 (xk)
- Mã HS 42022100: Túi đựng dụng cụ bằng da (xk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng chất liệu da bê, mã M55358, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% _Hàng xuất trả của tờ khai NK: 103231023450/A41 ngày 30/03/2020, Muc: 16 (xk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng chất liệu da bê, mã M55985, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% _Hàng xuất trả của tờ khai NK: 103221302701/A41 ngày 25/03/2020, Muc: 10 (xk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng chất liệu da bê, mã M55991, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% _Hàng xuất trả của tờ khai NK: 103221302701/A41 ngày 25/03/2020, Muc: 12 (xk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng chất liệu da bò, mã M45307, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% _Hàng xuất trả của tờ khai NK: 103221302701/A41 ngày 25/03/2020, Muc: 47 (xk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng da bê (85% Bull Calf Leather, 15% Calf Leather), mã: M53806, nhãn hiệu Louis Vuitton, hàng dùng làm mẫu. mới 100% (xk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng da bò (100% Cowhide), nhãn hiệu Louis Vuitton, mã: M55851, hàng dùng làm mẫu, mới 100%. (xk)
- Mã HS 42022100: TÚI XÁCH BẰNG DA BÒ THUỘC MẪU (xk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng da bò, mã M54314, nhãn hiệu Louis Vuitton, TKNK: 101729968430/ A41-Dòng hàng thứ: 31, HĐNK: Sin/Hcm: 130713 (24/11/2017)- (hàng ĐQSD) (xk)
- Mã HS 42022100: TÚI XÁCH BẰNG DA CỬU THUỘC MẪU (xk)
- Mã HS 42022100: TÚI XÁCH BẰNG DA DÊ THUỘC MẪU (xk)
- Mã HS 42022100: TÚI XÁCH BẰNG DA THUỘC MẪU (xk)
- Mã HS 42022100: TÚI XÁCH BẰNG VẢI NYLON MẪU (xk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng vải poly hiệu Herschel/ (xk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng vải tổng hợp mẫu (xk)
- Mã HS 42022100: Túi xách da bê (100% Calf Leather), nhãn hiệu Louis Vuitton, mã: M50116, hàng dùng làm mẫu, mới 100% (xk)
- Mã HS 42022100: Túi xách da bê (100% Calf Leather), nhãn hiệu Louis Vuitton, mã: M51060, hàng dùng làm mẫu, mới 100% (xk)
- Mã HS 42022100: Túi xách da bê (100% Calf Leather), nhãn hiệu Louis Vuitton, mã: M55837, hàng dùng làm mẫu, mới 100% (xk)
- Mã HS 42022100: Túi xách da bê (80% Calf Leather, 20% Coated Canvas), nhãn hiệu Louis Vuitton, mã: M55653, hàng dùng làm mẫu, mới 100% (xk)
- Mã HS 42022100: Túi xách da bê COMP100%CALF LEATHER, mã M53816, hiệu Louis Vuitton, đã sử dụng, sửa chữa theo đkbh của HĐNK Sin/Hanoi: 131450 ngày 18/11/2019,mục hàng số 30 của TKNK102996422060 (xk)
- Mã HS 42022100: Túi xách da bê COMP80%CALF LEATHERCOMP20%COATED CANVAS, mã M56077, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% thuộc mục hàng 18 của TK103219062920 (xk)
- Mã HS 42022100: Túi xách da bò COMP100%COWHIDE, mã M45307, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% thuộc mục hàng 13 của TK103219062920 (xk)
- Mã HS 42022100: Túi xách da bò COMP100%COWHIDE, mã M50523, hiệu Louis Vuitton, đã qua sử dụng, sửa chữa theo đk bảo hành trên HĐNK Sin/Hanoi: 131543 ngày 12/02/2020 thuộc mục hàng số 10 của TKNK103146091200 (xk)
- Mã HS 42022100: Túi xách da bò COMP100%COWHIDE, mã M53695, hiệu Louis Vuitton, đã qua sử dụng, sửa chữa theo đk bảo hành trên HĐNK Sin/Hanoi: 131569 ngày 09/03/2020 thuộc mục hàng số 27 của TKNK103190505020 (xk)
- Mã HS 42022100: TÚI XÁCH DA BÒ THUỘC MẪU (xk)
- Mã HS 42022100: Túi xách da cừu COMP10%COWHIDECOMP90%SHEARLING (FRANCE), mã M55422, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% thuộc mục hàng 26 của TK103123591540 (xk)
- Mã HS 42022100: TÚI XÁCH DA CỪU THUỘC MẪU (xk)
- Mã HS 42022100: TÚI XÁCH DA DÊ THUỘC MẪU (xk)
- Mã HS 42022100: TÚI XÁCH KHÔNG CÓ DÂY ĐEO, LOẠI 13 LTR, CHẤT LIỆU: DA THUỘC TỔNG HỢP- CRM106. NHÃN HIỆU: GIVI. HÀNG MỚI: 100%. MODEL: CRM106 (xk)
- Mã HS 42022100: TÚI XÁCH KHÔNG CÓ DÂY ĐEO, LOẠI 16 LTR, CHẤT LIỆU: DA THUỘC TỔNG HỢP- CRM102. NHÃN HIỆU: GIVI. HÀNG MỚI: 100%. MODEL: CRM102 (xk)
- Mã HS 42022100: Túi xách mẫu 90% PVC, 10% polyeste, hàng mẫu, không hiệu/ (xk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nữ bằng da tổng hợp Size 19, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nữ bằng da tổng hợp Size 21, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nữ bằng da tổng hợp Size 22, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nữ bằng da tổng hợp Size 23, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nữ bằng da tổng hợp Size 24, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nữ bằng da tổng hợp Size 25, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nữ bằng da tổng hợp Size 26, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nữ bằng da tổng hợp Size 27, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nữ bằng simili (xk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Da bê; Mã hàng: S5642CWVG;Size TU. Mới 100% (xk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nữ-Nhãn hiệu: Dior-Chất liệu:100% Calf (Leather)-Màu:M900-Size:U-Hàng mới 100%-Mã hàng:S2086OWBH (xk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay chất liệu bằng vải da tổng hợp, mã 940860, hiệu FURLA, xuất xứ Romania, hàng mới 100%/ (xk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay chất liệu bằng vải da tổng hợp, mã 967657,hiệu FURLA, xuất xứ Trung Quốc, hàng mới 100%/ (xk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay chất liệu bằng vải da tổng hợp, mã 967832,hiệu FURLA, xuất xứ Bulgaria, hàng mới 100%/ (xk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay chất liệu bằng vải da tổng hợp, mã 967835,hiệu FURLA, xuất xứ Bulgaria, hàng mới 100%/ (xk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay chất liệu bằng vải da tổng hợp, mã 984419,hiệu FURLA, xuất xứ Italy, hàng mới 100%/ (xk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay chất liệu bằng vải da tổng hợp, mã 986003,hiệu FURLA, xuất xứ Trung Quốc, hàng mới 100%/ (xk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay chất liệu bằng vải da tổng hợp, nhà cung cấp ALERON, xuất xứ Việt Nam, hàng mới 100%/ (xk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay chất liệu bằng vải da tổng hợp, nhà cung cấp DT EXPRESS, xuất xứ Việt Nam, hàng mới 100%/ (xk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay chất liệu bằng vải da tổng hợp, nhà cung cấp PARK'S MANUFACTURING, xuất xứ Việt Nam, hàng mới 100%/ (xk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay chất liệu bằng vải da tổng hợp,mã 967839, hiệu FURLA, xuất xứ Bulgaria, hàng mới 100%/ (xk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay, chất liệu bằng vải da tổng hợp, xuất xứ việt nam, mới 100%/ (xk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay, chất liệu polyurethane (xk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay,mã chất liệu 2ERX, chất liệu: Da bê, mã hàng 1BG288, mã màu F0002 NERO, hiệu Prada, mới 100%, TKNK: 102799868250 mục 27 (xk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay,mã chất liệu 2ERX, chất liệu: Da bê, mã hàng 1BG288, mã màu F0009 BIANCO, hiệu Prada, mới 100%, TKNK: 103006823950 mục 3 (xk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay,mã chất liệu 2ERX, chất liệu: Da bê, mã hàng 1BG288, mã màu F0016 BLUETTE, hiệu Prada, mới 100%, TKNK: 102799868250 mục 3 (xk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay,mã chất liệu 2ERX, chất liệu: Da bê, mã hàng 1BG288, mã màu F068Z FUOCO, hiệu Prada, mới 100%, TKNK: 102799868250 mục 5 (xk)
- Mã HS 42022100: TÚI XÁCH VẢI TỔNG HỢP MẪU (xk)
- Mã HS 42022100: Túi xách/ (xk)
- Mã HS 42022100: TUIDABO/ Túi xách tay bằng da bò thuộc- Leather Bags samples. Hàng tái xuất từ TK nhập số: 103309588100/H11 Ngày 13/05/2020 Mục 1 (xk)
- Mã HS 42022100: VBO-5324/ Túi xách da (THE CASE) (xk)
- Mã HS 42022100: VBO-5555/ Túi xách da (THE CASE) (xk)
- Mã HS 42022100: VBO-5558/ Túi xách da (THE CASE) (xk)
- Mã HS 42022100: Ví da bò (AT01-119-007), hàng Việt Nam mới 100%, nhãn hiệu Atnek (xk)
- Mã HS 42022100: Ví da bò (AT01-82-038), hàng Việt Nam mới 100%, nhãn hiệu Atnek (xk)
- Mã HS 42022100: Ví da bò (WA-0007), hàng Việt Nam mới 100%, nhãn hiệu Avere (xk)
- Mã HS 42022100: Ví da bò (WA-0008), hàng Việt Nam mới 100%, nhãn hiệu Avere (xk)
- Mã HS 42022100: Ví da bò (WA-0009), hàng Việt Nam mới 100%, nhãn hiệu Avere (xk)
- Mã HS 42022100: Ví da bò (WA-0010), hàng Việt Nam mới 100%, nhãn hiệu Avere (xk)
- Mã HS 42022100: Ví da bò (WA-0011), hàng Việt Nam mới 100%, nhãn hiệu Avere (xk)
- Mã HS 42022100: W-24A/ Túi xách da bò W-24A (xk)
- Mã HS 42022100: WB141S [VM0027443]/ Túi xách bằng da hiệu Alsaints (xk)
- Mã HS 42022100: WB142S [VM0027443]/ Túi xách bằng da hiệu Alsaints (xk)
- Mã HS 42022100: WB147S [VM0027442]/ Túi xách bằng da hiệu Alsaints (xk)
- Mã HS 42022100: WB147S [VM0027444]/ Túi xách bằng da hiệu Alsaints (xk)
- Mã HS 42022100: WB149S [VM0027442]/ Túi xách bằng da hiệu Alsaints (xk)
- Mã HS 42022100: WB149S [VM0027444]/ Túi xách bằng da hiệu Alsaints (xk)
- Mã HS 42022100: WB150S [VM0027442]/ Túi xách bằng da hiệu Alsaints (xk)
- Mã HS 42022100: WB151S [VM0027442]/ Túi xách bằng da hiệu Alsaints (xk)
- Mã HS 42022100: WCBA9F004/ TÚI XÁCH 100% DA BÒ THUỘC, STYLE NO: WCBA9F004 01, COLOR: BK, (HANDBAG, S SHOULDER) (xk)
- Mã HS 42022100: WCBA9F008/ TÚI XÁCH 100% DA BÒ THUỘC, STYLE NO: WCBA9F008 01, COLOR: BK, (HANDBAG, S SHOULDER) (xk)
- Mã HS 42022100: WCBA9F301/ TÚI XÁCH 100% DA BÓ THUỘC, STYLE NO: WCBA9F301 01, COLOR: BK (HANDBAG, S SHOULDER) (xk)
- Mã HS 42022100: WCBA9F303/ TÚI XÁCH 100% DA BÓ THUỘC, STYLE NO: WCBA9F303 01, COLOR: N2 (HANDBAG, S SHOULDER) (xk)
- Mã HS 42022100: WKRU6995/ Túi đeo bằng da bò đã thuộc nhãn hiệu Kate Spade (xk)
- Mã HS 42022100: YMD-P/ Túi đựng viết (xk)
- Mã HS 42022200: 0001/ Túi xách các loại (Bằng vải 100% Nylon 58/60", quy cách túi: 28 cm*12cm*18cm). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: 02201QB019/ Túi vải (39 x 33 x 13) Cm (xk)
- Mã HS 42022200: 02201QB019/ Túi vải (39 x 33 x 13) Cm, in thương hiệu: HYSTERIC (xk)
- Mã HS 42022200: 02201QB029/ Túi vải (45 x 41 x 2) Cm (xk)
- Mã HS 42022200: 02201QB029/ Túi vải (45 x 41 x 2) Cm, in thương hiệu: HYSTERIC (xk)
- Mã HS 42022200: 02201QB039/ Túi vải (32 x 19 x 2) Cm (xk)
- Mã HS 42022200: 02201QB039/ Túi vải (32 x 19 x 2) Cm, in thương hiệu: HYSTERIC (xk)
- Mã HS 42022200: 037BAG/ TÚI RPET (KHÔNG DỆT) XÁCH TAY CÓ IN, SIZE: 340 X 130 X 380 MM (xk)
- Mã HS 42022200: 050BAG/ TÚI RPET (KHÔNG DỆT) XÁCH TAY CÓ IN, SIZE: 460 X 170 X 400 MM (xk)
- Mã HS 42022200: 10730JWS253/ 2005501-1910: Túi xách tay bằng vải (Vải chính:100% Polyester tráng PU) (xk)
- Mã HS 42022200: 10730JWS253/ 2005501-4084:Túi xách tay bằng vải (Vải chính:100% Polyester tráng PU) (xk)
- Mã HS 42022200: 1156KAV/ Túi đựng dụng cụ thể thao 1156 Stocking (17cm*36cm),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: 1179023/ 301371: Túi xách tay bằng vải (Vải chính: 100% Cotton) (xk)
- Mã HS 42022200: 1179381/ 301371: Túi xách tay bằng vải (Vải chính: 100% Cotton) (xk)
- Mã HS 42022200: 1179382/ 301371: Túi xách tay bằng vải (Vải chính: 100% Cotton) (xk)
- Mã HS 42022200: 1179384/ 301371: Túi xách tay bằng vải (Vải chính: 100% Cotton) (xk)
- Mã HS 42022200: 1179394/ 309742: Túi xách tay bằng vải (Vải chính: 100% Cotton) (xk)
- Mã HS 42022200: 1179400/ 282343: Túi xách tay có quai đeo vai bằng vải (Vải chính: 100% Cotton) (xk)
- Mã HS 42022200: 1179403/ 282340: Túi xách tay có quai đeo vai bằng vải (Vải chính: 100% Cotton) (xk)
- Mã HS 42022200: 1179404/ 282340: Túi xách tay có quai đeo vai bằng vải (Vải chính: 100% Cotton) (xk)
- Mã HS 42022200: 1179572/ 2001521-6000:Túi xách tay bằng vải (Vải chính:100% Polyester tráng PU) (xk)
- Mã HS 42022200: 1179573/ 2008631-8122:Túi xách tay có quai đeo vai bằng vải (Vải chính: 100% Polyester tráng phủ PU) (xk)
- Mã HS 42022200: 1179574/ 2008631-6000:Túi xách tay có quai đeo vai bằng vải (Vải chính:100% Polyester tráng PU) (xk)
- Mã HS 42022200: 1180523/ 2008711-6000:Túi xách tay có quai đeo vai bằng vải(vải chính: 100% Polyester) (xk)
- Mã HS 42022200: 1182431/ 2008641-6720:Túi xách tay có quai đeo vai bằng vải (vải chính: 100% POLYESTER) (xk)
- Mã HS 42022200: 1182435/ 2001531-6720:Túi xách tay có quai đeo vai bằng vải (vải chính: 100% POLYESTER) (xk)
- Mã HS 42022200: 1183413/ NN2PL56J:Túi xách tay bằng vải (Vải chính: 100% Cotton) (xk)
- Mã HS 42022200: 1183414/ NN2PL56K:Túi xách tay bằng vải(Vải chính: 100% Cotton) (xk)
- Mã HS 42022200: 1183551/ 2005501-7926:Túi xách tay bằng vải(vải chính:100% Polyester) (xk)
- Mã HS 42022200: 1183553/ 2005501-6260:Túi xách tay bằng vải(vải chính:100% POLYESTER) (xk)
- Mã HS 42022200: 1183555/ 2005501-7775:Túi xách tay bằng vải(vải chính:100% Polyester) (xk)
- Mã HS 42022200: 1183556/ 2005501-1159:Túi xách tay bằng vải (Vải chính:100% Polyester) (xk)
- Mã HS 42022200: 1183823/ 2009171-6000:Túi xách tay bằng vải(vải chính:100% Nylon) (xk)
- Mã HS 42022200: 1183849/ 20189129:Túi xách tay có quai đeo vai bằng vải(vải chính: 100% COTTON) (xk)
- Mã HS 42022200: 1183862/ 20187878:Túi xách tay có quai đeo vai bằng vải(vải chính: 52% COTTON, 48% POLYESTER) (xk)
- Mã HS 42022200: 1184385/ 500806: Túi xách tay có quai đeo vai bằng vải (Vải chính: Vải 100% Cotton) (xk)
- Mã HS 42022200: 1184873/ 20115932:Túi xách tay có quai đeo vai bằng vải(vải chính: 100% Nylon tráng phủ PU) (xk)
- Mã HS 42022200: 1185121/ 507913:Túi xách tay bằng vải(vải chính:100% COTTON) (xk)
- Mã HS 42022200: 1185224/ 20115932:Túi xách tay có quai đeo vai bằng vải(vải chính: 100% Nylon tráng phủ PU) (xk)
- Mã HS 42022200: 1185498/ 512123: Túi xách tay bằng vải(Vải chính:100% POLYESTER) (xk)
- Mã HS 42022200: 1185499/ 291197: Túi xách tay bằng vải (Vải chính: 100% COTTON) (xk)
- Mã HS 42022200: 1185503/ 291197: Túi xách tay bằng vải (Vải chính: 100% COTTON) (xk)
- Mã HS 42022200: 1185504/ 291197: Túi xách tay bằng vải (Vải chính: 100% COTTON) (xk)
- Mã HS 42022200: 1185573/ 20019935:Túi xách tay có quai đeo vai bằng vải(vải chính: 100% Nylon tráng phủ PU) (xk)
- Mã HS 42022200: 1185687/ NN2PL63B:Túi xách tay bằng vải(Vải chính:100% Polyester tráng phủ PU) (xk)
- Mã HS 42022200: 1185714/ 2001531-6000:Túi xách tay có quai đeo vai bằng vải (vải chính:100% Polyester) (xk)
- Mã HS 42022200: 1185715/ 2005501-1910:Túi xách tay bằng vải(Vải chính:100% Polyester tráng PU) (xk)
- Mã HS 42022200: 1185720/ 2005501-7775:Túi xách tay bằng vải(Vải chính:100% Polyester tráng PU) (xk)
- Mã HS 42022200: 1185723/ 2005501-1159:Túi xách tay bằng vải(Vải chính:100% Polyester tráng PU) (xk)
- Mã HS 42022200: 1185729/ 2005501-6000:Túi xách tay bằng vải(Vải chính:100% Polyester tráng PU) (xk)
- Mã HS 42022200: 1185732/ 2005501-6260:Túi xách tay bằng vải(Vải chính:100% Polyester tráng PU) (xk)
- Mã HS 42022200: 1185826/ NN2PL07K:Túi xách tay có quai đeo vai bằng vải(vải chính: 100% Cotton) (xk)
- Mã HS 42022200: 1185827/ NN2PL62A:Túi xách tay bằng vải(vải chính: 100% Cotton) (xk)
- Mã HS 42022200: 1185828/ NN2PL63A: Túi xách tay bằng vải (Vải chính: vải 100% Polyester tráng phủ PU) (xk)
- Mã HS 42022200: 1185828/ NN2PL63A:Túi xách tay bằng vải (Vải chính: vải 100% Polyester tráng phủ PU) (xk)
- Mã HS 42022200: 1185830/ NN2PL07J:Túi xách tay có quai đeo vai bằng vải(Vải chính: 100% Cotton) (xk)
- Mã HS 42022200: 1185839/ 511152:Túi xách tay bằng vải(vải chính:100% COTTON) (xk)
- Mã HS 42022200: 1185840/ 511152:Túi xách tay bằng vải(vải chính:100% COTTON) (xk)
- Mã HS 42022200: 1185841/ 511151:Túi xách tay bằng vải(vải chính:100% COTTON) (xk)
- Mã HS 42022200: 1185842/ 511151:Túi xách tay bằng vải(vải chính:100% COTTON) (xk)
- Mã HS 42022200: 1185843/ 511151:Túi xách tay bằng vải(vải chính:100% COTTON) (xk)
- Mã HS 42022200: 1185872/ 309742:Túi xách tay bằng vải(vải chính:100% COTTON) (xk)
- Mã HS 42022200: 1185878/ 511152:Túi xách tay bằng vải(vải chính:100% COTTON) (xk)
- Mã HS 42022200: 1186882/ 2005501-1216:Túi xách tay bằng vải(vải chính:100% POLYESTER) (xk)
- Mã HS 42022200: 1200X1595/ Túi xách bằng vật liệu dệt nhãn hiệu MZ WALLACE (xk)
- Mã HS 42022200: 1591/ Túi xách nữ thương hiệu COACH bằng vải PVC (16 x 25 x 12.3cm), Giá gia công: 10.46USD (xk)
- Mã HS 42022200: 160090/ TÚI XÁCH BẰNG GIẢ DA, NHÃN HIỆU:AIGNER (xk)
- Mã HS 42022200: 170-09308/ Túi vải simily giả da (37 x 32 x 13) Cm (xk)
- Mã HS 42022200: 170-09316/ Túi vải (28 x 45 x 10) Cm (xk)
- Mã HS 42022200: 1801019/ PP WOVEN SHOPPING BAGS (xk)
- Mã HS 42022200: 1801020/ PP WOVEN SHOPPING BAGS (xk)
- Mã HS 42022200: 1809310/ TÚI PP DỆT DÙNG TRONG SIÊU THỊ (xk)
- Mã HS 42022200: 1809311/ TÚI PP DỆT DÙNG TRONG SIÊU THỊ (xk)
- Mã HS 42022200: 1810370/ TÚI PP DỆT DÙNG TRONG SIÊU THỊ (xk)
- Mã HS 42022200: 1810371/ TÚI PP DỆT DÙNG TRONG SIÊU THỊ (xk)
- Mã HS 42022200: 1810388/ TÚI PP DỆT DÙNG TRONG SIÊU THỊ (xk)
- Mã HS 42022200: 1904178/ TÚI PP DỆT DÙNG TRONG SIÊU THỊ (xk)
- Mã HS 42022200: 1905195/ TÚI PP DỆT DÙNG TRONG SIÊU THỊ (xk)
- Mã HS 42022200: 1905196/ TÚI PP DỆT DÙNG TRONG SIÊU THỊ (xk)
- Mã HS 42022200: 1905197/ TÚI PP DỆT DÙNG TRONG SIÊU THỊ (xk)
- Mã HS 42022200: 1906244/ TÚI PP DỆT DÙNG TRONG SIÊU THỊ (xk)
- Mã HS 42022200: 1910431/ TÚI PP DỆT DÙNG TRONG SIÊU THỊ (xk)
- Mã HS 42022200: 1910432/ TÚI PP DỆT DÙNG TRONG SIÊU THỊ (xk)
- Mã HS 42022200: 1910433/ TÚI PP DỆT DÙNG TRONG SIÊU THỊ (xk)
- Mã HS 42022200: 1910434/ TÚI PP DỆT DÙNG TRONG SIÊU THỊ (xk)
- Mã HS 42022200: 1910442/ TÚI PP KHÔNG DỆT DÙNG TRONG SIÊU THỊ (xk)
- Mã HS 42022200: 1910443/ TÚI PP KHÔNG DỆT DÙNG TRONG SIÊU THỊ (xk)
- Mã HS 42022200: 1910444/ TÚI PP KHÔNG DỆT DÙNG TRONG SIÊU THỊ (xk)
- Mã HS 42022200: 1910445/ TÚI PP KHÔNG DỆT DÙNG TRONG SIÊU THỊ (xk)
- Mã HS 42022200: 1910446/ TÚI PP KHÔNG DỆT DÙNG TRONG SIÊU THỊ (xk)
- Mã HS 42022200: 1912548/ TÚI PP DỆT DÙNG TRONG SIÊU THỊ (xk)
- Mã HS 42022200: 1912590/ TÚI PP DỆT DÙNG TRONG SIÊU THỊ (xk)
- Mã HS 42022200: 1937/ Túi nữ thương hiệu COACH bằng vải PVC (26.2 x 14 x 7.1cm). Giá gia công: 12.72USD (xk)
- Mã HS 42022200: 1938/ Túi nữ thương hiệu COACH bằng vải PVC (26.2 x 14 x 7.1cm). Giá gia công: 12.73USD (xk)
- Mã HS 42022200: 20.TP.FJ.02358/ Balo hiệu Fjallraven kanken, mặt ngoài bằng vải dệt, có quai đeo vai, mã 02358, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: 20.TP.FJ.23510/ Balo hiệu Fjallraven Kanken,mặt ngoài bằng vải dệt, có quai đeo vai, mã 23510, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: 20.TP.FJ.23510/ Balo hiệu Fjallraven Kanken,mặt ngoài bằng vải dệt, có quai đeo vai, mã 23510, loại, Kanken, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: 20.TP.FJ.23561/ Balo hiệu Fjallraven Kanken, mặt ngoài bằng vải dệt, có quai đeo vai, loại mini, mã 23561, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: 20.TP.FJ.23561/ Balo hiệu Fjallraven Kanken, mặt ngoài bằng vải dệt, loại mini, có quai đeo vai, mã 23561, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: 20.TP.FJ.23561/ Balo hiệu Fjallraven Kanken, mặt ngoài bằng vải dệt, loại mini, có quai đeo vai, mã 23561,loại mini, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: 20.TP.FJ.23563/ Balo hiệu Fjallraven Kanken,mặt ngoài bằng vải dệt, có quai đeo vai, loại Big, mã 23563, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: 20.TP.FJ.23563/ Balo hiệu Fjallraven Kanken,mặt ngoài bằng vải dệt, có quai đeo vai, mã 23563,loại Big, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: 20.TP.FJ.27171/ Balo hiệu Fjallraven kanken, mặt ngoài bằng vải dệt, có quai đeo vai, loại 13", mã 27171, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: 20.TP.FJ.27171/ Balo hiệu Fjallraven kanken, mặt ngoài bằng vải dệt, có quai đeo vai, mã 27171, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: 20.TP.FJ.27171/ Balo hiệu Fjallraven kanken, mặt ngoài bằng vải dệt, có quai đeo vai, mã 27171, loại 13", hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: 20.TP.FJ.27172/ Balo hiệu Fjallraven kanken, mặt ngoài bằng vải dệt, có quai đeo vai, loại 15", mã 27172, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: 20.TP.FJ.27172/ Balo hiệu Fjallraven kanken, mặt ngoài bằng vải dệt, có quai đeo vai, mã 27172, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: 20.TP.FJ.27172/ Balo hiệu Fjallraven kanken, mặt ngoài bằng vải dệt, có quai đeo vai, mã 27172, loại 15", hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: 20.TP.FJ.27173/ Balo hiệu Fjallraven kanken, mặt ngoài bằng vải dệt, có quai đeo vai, mã 27173, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: 20.TP.FJ.27173/ Balo hiệu Fjallraven kanken, mặt ngoài bằng vải dệt, có quai đeo vai, mã 27173, loại 17", hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: 20.TP.FJ.27173/ Balo hiệu Fjallraven kankeni, mặt ngoài bằng vải dệt, có quai đeo vai, loại 17", mã 27173, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: 2003065/ TÚI PP DỆT DÙNG TRONG SIÊU THỊ (xk)
- Mã HS 42022200: 2003070/ TÚI PP DỆT DÙNG TRONG SIÊU THỊ (xk)
- Mã HS 42022200: 2003072/ TÚI PP DỆT DÙNG TRONG SIÊU THỊ (xk)
- Mã HS 42022200: 2003073/ TÚI PP DỆT DÙNG TRONG SIÊU THỊ (xk)
- Mã HS 42022200: 2003074/ TÚI PP DỆT DÙNG TRONG SIÊU THỊ (xk)
- Mã HS 42022200: 2003078/ TÚI PP DỆT DÙNG TRONG SIÊU THỊ (xk)
- Mã HS 42022200: 2003079/ TÚI PP DỆT DÙNG TRONG SIÊU THỊ (xk)
- Mã HS 42022200: 2003080/ TÚI PP DỆT DÙNG TRONG SIÊU THỊ (xk)
- Mã HS 42022200: 2003083/ TÚI RPET DÙNG TRONG SIÊU THỊ (xk)
- Mã HS 42022200: 2003097/ TÚI PP DỆT DÙNG TRONG SIÊU THỊ (xk)
- Mã HS 42022200: 2003098/ TÚI PP DỆT DÙNG TRONG SIÊU THỊ (xk)
- Mã HS 42022200: 2003100/ TÚI PP DỆT DÙNG TRONG SIÊU THỊ (xk)
- Mã HS 42022200: 2003991/ Túi xách vải hiệu Jack wolfskin (24cm x 28cm x 7cm) (xk)
- Mã HS 42022200: 2004115/ TÚI PP DỆT DÙNG TRONG SIÊU THỊ (xk)
- Mã HS 42022200: 2004116/ TÚI PP DỆT DÙNG TRONG SIÊU THỊ (xk)
- Mã HS 42022200: 2004117/ TÚI PP DỆT DÙNG TRONG SIÊU THỊ (xk)
- Mã HS 42022200: 2004118/ TÚI PP DỆT DÙNG TRONG SIÊU THỊ (xk)
- Mã HS 42022200: 2005131/ TÚI PP DỆT DÙNG TRONG SIÊU THỊ (xk)
- Mã HS 42022200: 2005132/ TÚI PP DỆT DÙNG TRONG SIÊU THỊ (xk)
- Mã HS 42022200: 2005133/ TÚI PP DỆT DÙNG TRONG SIÊU THỊ (xk)
- Mã HS 42022200: 2005135/ TÚI PP DỆT DÙNG TRONG SIÊU THỊ (xk)
- Mã HS 42022200: 2005136/ TÚI PP DỆT DÙNG TRONG SIÊU THỊ (xk)
- Mã HS 42022200: 2005137/ TÚI PP DỆT DÙNG TRONG SIÊU THỊ (xk)
- Mã HS 42022200: 2005144/ TÚI PP DỆT DÙNG TRONG SIÊU THỊ (xk)
- Mã HS 42022200: 2020.VT-016/ Túi xách tay bằng vải Big Ribbon Ornament Bag, mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: 2020.VT-031/ Túi xách tay bằng vải Ribbon Ornament Bag, mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: 2020.VT-034/ Túi xách tay bằng vải Line Ornament Bag, mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: 2020.VT-035/ Túi xách tay bằng vải Curve Ribbon Ornament Bag, mới 100% (xk)
- - Mã HS 42022200: 2020.VT-046/ Túi xách tay bằng vải Ribbon Ornament Bag, mới 100% (xk)

Bài đăng phổ biến từ blog này

     - Mã HS 29252900: Nguyên liệu thực phẩm: L-ARGININE HCL. Lot: 200410. Hạn SD:09/04/2023. Hàng mới 100%. 25kg/drum. NSX:Ningbo Yuanfa Bioengineering Co., Ltd (nk)     - Mã HS 29252900: NIPAHEX G,Thành phần Chlorhexidine gluconate dùng trong ngành sản xuất mỹ phẩm, 220kg/Drum, Hàng mới 100%,Mã cas: 18472-51-0. (nk)     - Mã HS 29252900: PHR1294-1G Chlorhexidine digluconate Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm CAS 18472-51-0 (nk)     - Mã HS 29252900: RO002071/ Chất lưu hóa cao su NOCCELER DT Imin và các dẫn xuất của chúng dùng để làm phụ gia cao su (CAS No. 97-39-2) (nk)     - Mã HS 29252900: RUBBER ACCELERATOR ORICEL DPG GRANULE 6MTS (Diphenyl Guanidine- C13H13N3- Hóa chất xúc tiến ngành cao su) 20kg/bag.TC:300 bag. Hàng mới 100%. CAS:102-06-7 (nk)     - Mã HS 29252900: SOXINOL D-G/ Chất xúc tác làm nhanh quá trình lưu hóa cao su D-G, hợp chất chức carboxyimit (kể cả sacarin và muối của nó) và các hợp chất chức imin (nk)     - Mã HS 29252900: STABAXOL-1/ Bis (2,-diisopropylphenyl c
    - Mã HS 38109000: Chất khử bọt nước thải 101 (nk)     - Mã HS 38109000: Chất khử kim loại-RHM-645 Substance (xử lý đồng kẽm) (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm giảm oxy hoá thiếc hàn (dùng bổ trợ cho việc hàn thiếc) (Alpha Dross Reducer DR96) (100g/lọ) (hàng mới 100%) (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch bề mặt kim loại 46-134 (dùng trong sản xuất chip), mã cas: 78-92-2, công thức hóa học: C4H10O, (1 gallon3.7854 lít), doanh nghiệp đã khai báo hóa chất, hàng mới 100%, xuất xứ Mỹ. (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch kim loại Menzerna Mới 100% (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch màng sáp-106 (Dùng làm sạch bề mặt đầu golf) (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch mối hàn JS-810, thành phần: Mixed alcohol solvent, Anti volatile agent, Foaming agent, Antioxidants, Flux, Activator, Refined resin. Hàng mới 100% (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch mối hàn, JX-200, (thành phần chính bao gồm: IPA, Alcohol, surface active agent). Hàng mới 100% (nk)     - Mã HS 38109000: C
    - Mã HS 39079990: Chất làm tăng độ bóng dạng hạt #T-701A (Leveling Additive T- 701A). Kết quả của cục kiểm định số 246/TB-KĐ I ngày 17/5/2019 (nk)     - Mã HS 39079990: CHẤT PHỤ GIA/NGUYÊN LIỆU SX BỘT SƠN TĨNH ĐIỆN (REACRONE RLP-111 "Chất tạo bóng bề mặt sơn"). HÀNG MỚI 100%. (nk)     - Mã HS 39079990: CHẤT TĂNG ĐỘ BÁM, PROMOTER ERUCIC-C719 DÙNG SẢN XUẤT MỰC IN, DẠNG LỎNG (nk)     - Mã HS 39079990: CHẤT TĂNG ĐỘ DÍNH PROMOTER ERUCIC-ADP, DÙNG ĐỂ SẢN XUẤT MỰC IN, DẠNG BỘT (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPBK473IBK/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS E473I-BLACK (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPBK473IIV/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS E473I-IVORY (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPBK475IBK/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS S475I-BLACK (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPHA475IBK/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS HA475-BLACK (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPLX7035BK/ Hạt nhựa p