Chuyển đến nội dung chính
- Mã HS 41120000: NDSDC007/ Da cừu đã thuộc (thành phẩm) (hàng mới 100%)- 0.6MM CH MAPLE SHEEP LINING LEATHER- 286SF 26.57M2 (nk)
- Mã HS 41120000: NDSDC007/ Da cừu đã thuộc (thành phẩm) (hàng mới 100%)- 0.6MM CH MAPLE SHEEP LINING LEATHER- 3957.5SF 367.65M2 (nk)
- Mã HS 41120000: NDSDC007/ Da cừu đã thuộc (thành phẩm) (hàng mới 100%)- 0.6MM CH MAPLE SHEEP LINING LEATHER- 448.5SF 41.67M2 (nk)
- Mã HS 41120000: NDSDC007/ Da cừu đã thuộc (thành phẩm) (hàng mới 100%)- 0.6MM CH MAPLE SHEEP LINING LEATHER- 4846.75SF 450.26M2 (nk)
- Mã HS 41120000: NDSDC007/ Da cừu đã thuộc (thành phẩm) (hàng mới 100%)- 0.6MM CH MAPLE SHEEP LINING LEATHER- 5424SF 503.89M2 (nk)
- Mã HS 41120000: NDSDC007/ Da cừu đã thuộc (thành phẩm) (hàng mới 100%)- 0.6MM CH MAPLE SHEEP LINING LEATHER- 5429SF 504.35M2 (nk)
- Mã HS 41120000: NDSDC007/ Da cừu đã thuộc (thành phẩm) (hàng mới 100%)- 0.6MM CH MAPLE SHEEP LINING LEATHER- 5461.25SF 507.35M2 (nk)
- Mã HS 41120000: NDSDC007/ Da cừu đã thuộc (thành phẩm) (hàng mới 100%)- 0.6MM CH MAPLE SHEEP LINING LEATHER- 557SF 51.75M2 (nk)
- Mã HS 41120000: NDSDC007/ Da cừu đã thuộc (thành phẩm) (hàng mới 100%)- 0.6MM CH MAPLE SHEEP LINING LEATHER- 8192SF 761.04M2 (nk)
- Mã HS 41120000: NDSDC007/ Da cừu đã thuộc (thành phẩm) (hàng mới 100%)- 0.6MM CH MAPLE SHEEP LINING LEATHER- 8605.75SF 799.47M2 (nk)
- Mã HS 41120000: NDSDC007/ Da cừu đã thuộc (thành phẩm) (hàng mới 100%)- 0.7 14-4105TCX OBERE SHEEP LEA- 63.25SF 5.88M2 (nk)
- Mã HS 41120000: NDSDC007/ Da cừu đã thuộc (thành phẩm) (hàng mới 100%)- 0.7MM CH BLACK PONGIO SHEEP FG LEATHER- 2701.25SF 250.95M2 (nk)
- Mã HS 41120000: NDSDC007/ Da cừu đã thuộc (thành phẩm) (hàng mới 100%)- 0.7MM CH BLACK PONGIO SHEEP FG LEATHER- 2988.25SF 277.61M2 (nk)
- Mã HS 41120000: NDSDC007/ Da cừu đã thuộc (thành phẩm) (hàng mới 100%)- 0.7MM CH BLACK PONGIO SHEEP FG LEATHER- 3438.75SF 319.46M2 (nk)
- Mã HS 41120000: NDSDC007/ Da cừu đã thuộc (thành phẩm) (hàng mới 100%)- 0.7MM CH BLACK PONGIO SHEEP FG LEATHER- 582.25SF 54.09M2 (nk)
- Mã HS 41120000: NDSDC007/ Da cừu đã thuộc (thành phẩm) (hàng mới 100%)- 0.7MM TAN PONGIO SHEEP FG LEATHER- 4344SF 403.56M2 (nk)
- Mã HS 41120000: NDSDC007/ Da cừu đã thuộc (thành phẩm)- 0.6MM 13-1106TCX SHEEP LINING LEA (mục 8 của tờ khai nhập khẩu số: 102474029600/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 41120000: NDSDC007/ Da cừu đã thuộc (thành phẩm)- 0.6MM 13-3920TCX SHEEP LINING LEATHER (mục 2 của tờ khai nhập khẩu số: 102770392320/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 41120000: NDSDC007/ Da cừu đã thuộc (thành phẩm)- 0.6MM 14-4203TCX SHEEP LINING LEA (mục 3 của tờ khai nhập khẩu số: 102423678340/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 41120000: NDSDC007/ Da cừu đã thuộc (thành phẩm)- 0.6MM 14-4203TCX SHEEP LINING LEA (mục 5 của tờ khai nhập khẩu số: 102294179150/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 41120000: NDSDC007/ Da cừu đã thuộc (thành phẩm)- 0.6MM 16-0000TCX SHEEP LINING LEA (mục 1 của tờ khai nhập khẩu số: 102571128220/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 41120000: NDSDC007/ Da cừu đã thuộc (thành phẩm)- 0.6MM 17-0207TCX SHEEP LINING LEA (mục 4 của tờ khai nhập khẩu số: 102468950251/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 41120000: NDSDC007/ Da cừu đã thuộc (thành phẩm)- 0.6MM 17-4014TCX SHEEP LINING LEA (mục 3 của tờ khai nhập khẩu số: 102600180760/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 41120000: NDSDC007/ Da cừu đã thuộc (thành phẩm)- 0.6MM 19-2118TCX SHEEP LINING LEA (mục 2 của tờ khai nhập khẩu số: 102751711860/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 41120000: NDSDC007/ Da cừu đã thuộc (thành phẩm)- 0.6MM NEW NUDE SHEEP LINING LEATHER (mục 1 của tờ khai nhập khẩu số: 102366910920/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 41120000: NDSDC007/ Da cừu đã thuộc (thành phẩm)- 0.6SILVER 20-1266F SUN TALCA SHEEP FGLEA (mục 1 của tờ khai nhập khẩu số: 102578812230/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 41120000: NDSDC007/ Da cừu đã thuộc (thành phẩm)- 0.7MM 11-0601TCX OBERE SHEEP FG LEATHER (mục 2 của tờ khai nhập khẩu số: 103116556800/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 41120000: NDSDC007/ Da cừu đã thuộc (thành phẩm)- 0.7MM 11-0601TCX OBERE SHEEP FG LEATHER (mục 3 của tờ khai nhập khẩu số: 103116556800/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 41120000: NDSDC007/ Da cừu đã thuộc (thành phẩm)- 0.7MM 11-0606TCX OBERE SHEEP FG LEATHER (mục 2 của tờ khai nhập khẩu số: 103208533960/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 41120000: NDSDC007/ Da cừu đã thuộc (thành phẩm)- 0.7MM 11-0606TCX SHEEP PATENT F.G. LEA (mục 1 của tờ khai nhập khẩu số: 102546255710/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 41120000: NDSDC007/ Da cừu đã thuộc (thành phẩm)- 0.7MM 12-1706TCX OBERE SHEEP FG LEATHER (mục 6 của tờ khai nhập khẩu số: 102423638000/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 41120000: NDSDC007/ Da cừu đã thuộc (thành phẩm)- 0.7MM 13-0907TCX OBERE SHEEP FG LEATHER (mục 1 của tờ khai nhập khẩu số: 101876716800/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 41120000: NDSDC007/ Da cừu đã thuộc (thành phẩm)- 0.7MM 13-1020TCX OBERE SHEEP FG LEATHER (mục 3 của tờ khai nhập khẩu số: 102488939820/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 41120000: NDSDC007/ Da cừu đã thuộc (thành phẩm)- 0.7MM 13-1020TCX OBERE SHEEP FG LEATHER (mục 4 của tờ khai nhập khẩu số: 102477041110/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 41120000: NDSDC007/ Da cừu đã thuộc (thành phẩm)- 0.7MM 14-0002TCX OBERE SHEEP FG LEATHER (mục 2 của tờ khai nhập khẩu số: 102479331510/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 41120000: NDSDC007/ Da cừu đã thuộc (thành phẩm)- 0.7MM 14-4102TCX OBERE SHEEP FG LEATHER (mục 5 của tờ khai nhập khẩu số: 102423638000/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 41120000: NDSDC007/ Da cừu đã thuộc (thành phẩm)- 0.7MM 14-4202TCX OBERE SHEEP FG LEATHER (mục 4 của tờ khai nhập khẩu số: 102429670820/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 41120000: NDSDC007/ Da cừu đã thuộc (thành phẩm)- 0.7MM 18-1564TCX OBERE SHEEP FG LEATHER (mục 5 của tờ khai nhập khẩu số: 102479331510/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 41120000: NDSDC007/ Da cừu đã thuộc (thành phẩm)- 0.7MM CH BRITISH TAN PONGIO SHEEP FG LEA (mục 3 của tờ khai nhập khẩu số: 102143132450/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 41120000: Nguyên phụ liệu sản xuất giày: Da cừu thuộc 1.2mm (Da cừu thuộc đã thành phẩm); (Hàng mới 100%). (nk)
- Mã HS 41120000: NK09/ Da cừu thuộc và được gia công sau thuộc. Hàng không thuộc danh mục Cites Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41120000: NK61/ Da cừu thuộc, hàng không thuộc danh mục Cites. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41120000: NL027/ Da cừu mộc đã thuộc dày 1-1.4mm (nk)
- Mã HS 41120000: NL124/ Da bò đã thuộc loại mềm 71CL (340*1mm) (nk)
- Mã HS 41120000: NL20/ Da Cừu đã thuộc. Khổ(4.7 SF*0.7~0.9mm) (nk)
- Mã HS 41120000: NL36/ Da bò đã thuộc loại cứng R (nk)
- Mã HS 41120000: NL41/ Da cừu đã thuộc được gia công thêm sau khi thuộc, hàng không thuộc danh mục cites (nk)
- Mã HS 41120000: NPL sx giày: Da cừu thuộc 0.7-1.1mm (Da cừu thuộc đã thành phẩm); (Hàng mới 100%). (nk)
- Mã HS 41120000: NPL sx giày: Da cừu thuộc 1.2mm (Da cừu thuộc đã thành phẩm); (Hàng mới 100%). (nk)
- Mã HS 41120000: NPL01/ Da cừu dã thuộc, Hàng đã qua xử lí là sản phẩm hoàn chỉnh dùng trong sản xuất nghành may. Mới 100% (nk)
- Mã HS 41120000: NPL93A/ DA THUỘC (DA CỪU) (nk)
- Mã HS 41120000: NPL93A/ DA THUỘC (Da cừu) (Mục: 12 TK 103242537750/E31) (nk)
- Mã HS 41120000: NPL93A/ DA THUỘC (DA CỪU) (Mục: 6 TK 103315834420/E31) (Đã phân bổ cước phí: 0,000523 usd) (nk)
- Mã HS 41120000: NPL93A/ DA THUỘC(Da cừu) (nk)
- Mã HS 41120000: nplg12/ Da thuộc (nk)
- Mã HS 41120000: NV55/ Da cừu đã thuộc không thuộc danh mục hàng hoá phải kiểm dịch (nk)
- Mã HS 41120000: NVL2/ Da cừu đã thuộc được gia công thêm sau khi thuộc, hàng không thuộc danh mục cites (nk)
- Mã HS 41120000: sheep/ Da cừu đã thuộc,được nhuộm màu (Ovis Aries Laristanica) (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 41120000: SHEEP_PRINT_VARI_UN8036/ Da cừu đã thuộc và gia công thêm VARI_UN8036 (nk)
- Mã HS 41120000: SHEEP_SUEDE_064_UN8043/ Da cừu đã thuộc và gia công thêm 064_UN8043 (nk)
- Mã HS 41120000: SHEEP_SUEDE_1010_UR3819/ Da cừu đã thuộc và gia công thêm 1010_UR3819 (nk)
- Mã HS 41120000: SHEEP_SUEDE_1318_LC9480/ Da cừu đã thuộc và gia công thêm 1318_LC9480 (nk)
- Mã HS 41120000: SHEEP_SUEDE_1527_UR3830/ Da cừu đã thuộc và gia công thêm 1527_UR3830 (nk)
- Mã HS 41120000: SHEEP_SUEDE_202_AB2207/ Da cừu đã thuộc và gia công thêm 202_AB2207 (nk)
- Mã HS 41120000: SHEEP_SUEDE_237_UN8036/ Da cừu đã thuộc và gia công thêm 237_UN8036 (nk)
- Mã HS 41120000: SHEEP_SUEDE_237_UN8039/ Da cừu đã thuộc và gia công thêm 237_UN8039 (nk)
- Mã HS 41120000: SHEEP_SUEDE_3915_ML7731/ Da cừu đã thuộc và gia công thêm 3915_ML7731 (nk)
- Mã HS 41120000: SHEEP_SUEDE_3968_ML7731/ Da cừu đã thuộc và gia công thêm 3968_ML7731 (nk)
- Mã HS 41120000: SHEEP_SUEDE_42_UN8049/ Da cừu đã thuộc và gia công thêm 42_UN8049 (nk)
- Mã HS 41120000: SHEEP_SUEDE_616_AB2011/ Da cừu đã thuộc và gia công thêm 616_AB2011 (nk)
- Mã HS 41120000: SHEEP_SUEDE_704_AB2011/ Da cừu đã thuộc và gia công thêm 704_AB2011 (nk)
- Mã HS 41120000: SHEEP_SUEDE_818_AB2207/ Da cừu đã thuộc và gia công thêm 818_AB2207 (nk)
- Mã HS 41120000: SHEEP_SUEDE_BL_AB2207/ Da cừu đã thuộc và gia công thêm BL_AB2207 (nk)
- Mã HS 41120000: SHEEP_SUEDE_BL_AP2335/ Da cừu đã thuộc và gia công thêm BL_AP2335 (nk)
- Mã HS 41120000: SHEEP_SUEDE_BL_AP2349/ Da cừu đã thuộc và gia công thêm BL_AP2349 (nk)
- Mã HS 41120000: SHEEP_SUEDE_BL_UN8033/ Da cừu đã thuộc và gia công thêm BL_UN8033 (nk)
- Mã HS 41120000: SHEEP_SUEDE_BL_UN8036/ Da cừu đã thuộc và gia công thêm BL_UN8036 (nk)
- Mã HS 41120000: SHEEP_SUEDE_BL_UN8043/ Da cừu đã thuộc và gia công thêm BL_UN8043 (nk)
- Mã HS 41120000: SHEEP_SUEDE_BL_UN8046/ Da cừu đã thuộc và gia công thêm BL_UN8046 (nk)
- Mã HS 41120000: SHEEP_SUEDE_BL_UN8048/ Da cừu đã thuộc và gia công thêm BL_UN8048 (nk)
- Mã HS 41120000: SHEEP_SUEDE_BL_UN8049/ Da cừu đã thuộc và gia công thêm BL_UN8049 (nk)
- Mã HS 41120000: SHEEP_SUEDE_BL_UR3815/ Da cừu đã thuộc và gia công thêm BL_UR3815 (nk)
- Mã HS 41120000: SHEEP_SUEDE_BL_UR3817/ Da cừu đã thuộc và gia công thêm BL_UR3817 (nk)
- Mã HS 41120000: SHEEP_SUEDE_BL_UR3819/ Da cừu đã thuộc và gia công thêm BL_UR3819 (nk)
- Mã HS 41120000: SHEEP_SUEDE_BL_UR3821/ Da cừu đã thuộc và gia công thêm BL_UR3821 (nk)
- Mã HS 41120000: SHEEP_SUEDE_BL_UR3822/ Da cừu đã thuộc và gia công thêm BL_UR3822 (nk)
- Mã HS 41120000: SHEEP_SUEDE_BL_UR3823/ Da cừu đã thuộc và gia công thêm BL_UR3823 (nk)
- Mã HS 41120000: SHEEP_SUEDE_UR11_UR3821/ Da cừu đã thuộc và gia công thêm UR11_UR3821 (nk)
- Mã HS 41120000: SHEEP_SUEDE_UR12_UR3821/ Da cừu đã thuộc và gia công thêm UR12_UR3821 (nk)
- Mã HS 41120000: SM084/ Da cừu thuộc (nk)
- Mã HS 41120000: SM084/ Da cừu thuộc (181.9SF16.9M2) (nk)
- Mã HS 41120000: SM084/ Da cừu thuộc (202SF18.77M2) (nk)
- Mã HS 41120000: SM084/ Da cừu thuộc (291.4SF27.07M2) (nk)
- Mã HS 41120000: SM084/ Da cừu thuộc (2986SF 277,4M2) (nk)
- Mã HS 41120000: SM084/ Da cừu thuộc(10319.5SF958.68M2) (nk)
- Mã HS 41120000: SM084/ Da cừu thuộc(3810.25SF353.97M2) (nk)
- Mã HS 41120000: SM084/ Da cừu thuộc(4536SF421.39M2) (nk)
- Mã HS 41120000: SM084/ Da cừu thuộc(826.6SF76.79M2) (nk)
- Mã HS 41120000: VM50/ Da cừu đã thuộc sử dụng trong sản xuất giầy dép- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41120000: VT0017/ Da cừu đã gia công dùng để sản xuất mũ giày (nk)
- Mã HS 41131000: 0005/ Da dê thuộc (nk)
- Mã HS 41131000: 002A/ Da dê thuộc (nk)
- Mã HS 41131000: 003/ Da dê thuộc (nk)
- Mã HS 41131000: 0078/ Da Dê Thuộc (nk)
- Mã HS 41131000: 01.3/ Da dê đã thuộc (đã gia công thêm sau khi thuộc, hàng không thuộc danh mục cites) (nk)
- Mã HS 41131000: 01.3/ Da dê đã thuộc (đã gia công thêm sau khi thuộc, hàng không thuộc danh mục cites). (nk)
- Mã HS 41131000: 01.3/ Da dê lộn thành phẩm, TR Grade 4-6, 100% New- Da dê đã thuộc (đã gia công thêm sau khi thuộc, hàng không thuộc danh mục cites)- muc1 tờ khai nhập KNQ 103274770430/ C11 (nk)
- Mã HS 41131000: 0161/ Da Dê Thuộc (nk)
- Mã HS 41131000: 02-3/ Da dê đã thuộc thành phẩm (74 PCS) (nk)
- Mã HS 41131000: 02-3/ Da dê đã thuộc thành phẩm (hàng không thuộc danh mục CITES) (nk)
- Mã HS 41131000: 068/ da dê đã thuộc (nk)
- Mã HS 41131000: 101/ Da may giày (da dê đã thuộc, nhuộm, loài dê nuôi, tên khoa học C.A. HIRCUS không nằm trong danh mục CITES). Mới 100% (nk)
- Mã HS 41131000: 101/ Da may giày (da dê đã thuộc, nhuộm, loài dê nuôi, tên khoa học C.A.HIRCUS không nằm trong danh mục CITES). Mới 100%). Mới 100% (nk)
- Mã HS 41131000: 109/ Da dê đã thuộc (Đã gia công thêm sau khi thuộc) (không thuộc danh mục xin Cites) (nk)
- Mã HS 41131000: 109/ Da dê thuộc (Đã gia công thêm sau khi thuộc) (không thuộc danh mục xin Cites) (nk)
- Mã HS 41131000: 12/ Da dê đã thuộc- GOAT LEATHER KID STADIA PRO 00A-BLACK 0.9-1.2MM (nk)
- Mã HS 41131000: 12/ Da dê đã thuộc- KID STADIA PRO 00A BLACK 0.9-1.2MM (nk)
- Mã HS 41131000: 133/ Da dê thuộc (nk)
- Mã HS 41131000: 1502-16012019MVS/ Da dê thành phẩm (da thuộc đã được gia công thêm) (nk)
- Mã HS 41131000: 1509-16012019MVS/ Da dê thành phẩm (da thuộc đã được gia công thêm) (nk)
- Mã HS 41131000: 1537-16012019MVS/ Da dê thành phẩm (da thuộc đã được gia công thêm) (nk)
- Mã HS 41131000: 2/ Da dê thuộc (nk)
- Mã HS 41131000: 2/ Da dê thuộc (281.33KGM) (nk)
- Mã HS 41131000: 2/ Da dê thuộc 0.7-0.9mm (nk)
- Mã HS 41131000: 3/ Da Dê đã thuộc (nk)
- Mã HS 41131000: 3/ Da dê thuộc 0.6-0.8mm (nk)
- Mã HS 41131000: 3/ Da dê thuộc 0.7-0.9mm (nk)
- Mã HS 41131000: 3/ Da dê thuộc 0.7-1.1mm (nk)
- Mã HS 41131000: 304/ Da dê đã thuộc (nk)
- Mã HS 41131000: 34/ Da Dê đã thuộc (nk)
- Mã HS 41131000: 4/ Da dê đã thuộc (nk)
- Mã HS 41131000: 4/ Da dê thuộc (nk)
- Mã HS 41131000: 4/ Da dê thuộc chưa cắt (1 SQMT0.0929MTK) (nk)
- Mã HS 41131000: 411310000015/ Da thuộc (da dê) (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 41131000: 46/ Da dê thuộc (nk)
- Mã HS 41131000: 46/ Da dê thuộc (Colour: BLACK 0001) (nk)
- Mã HS 41131000: 46/ Da dê thuộc (Colour: BLUE 8700) (nk)
- Mã HS 41131000: 46/ Da dê thuộc (Thickness: 0.7-0.9mm; Colour: 3778) (nk)
- Mã HS 41131000: 46/ Da dê thuộc (Thickness: 0.7-0.9mm; Colour: 7900) (nk)
- Mã HS 41131000: 46/ Da dê thuộc (Thickness: 0.7-0.9mm; Colour: BLACK-5) (nk)
- Mã HS 41131000: 46/ Da dê thuộc (Thickness: 0.7-0.9mm; Colour: Granite-5) (nk)
- Mã HS 41131000: 46/ Da dê thuộc (Thickness: 0.7-0.9mm; Colour: Lake-5) (nk)
- Mã HS 41131000: 564/ Da dê đã thuộc (nk)
- Mã HS 41131000: 61/ Da thuộc (động vật: dê) (nk)
- Mã HS 41131000: 62/ Da dê đã thuộc (nk)
- Mã HS 41131000: 80/ Da dê thuộc (Da đã thuộc, không thuộc đối tượng kiểm dịch) GOAT SKIN FULL ANILINE (nk)
- Mã HS 41131000: 80/ Da dê thuộc (Da đã thuộc, không thuộc đối tượng kiểm dịch) GOAT SKIN FULL ANILINE 0.7~0.8MM WR (nk)
- Mã HS 41131000: 80/ Da dê thuộc (Da đã thuộc, không thuộc đối tượng kiểm dịch) GOAT SKIN FULL ANILINE 0.9~1.0MM WR- DIGITAL (nk)
- Mã HS 41131000: 80/ Da dê thuộc (Da đã thuộc, không thuộc đối tượng kiểm dịch) GOAT SKIN SPRAY 0.8~1.0MM #0786/14 (ALPINESTAR) (nk)
- Mã HS 41131000: 80/ Da dê thuộc (Da đã thuộc, không thuộc đối tượng kiểm dịch)-GOAT SKIN BATTING 0.6~0.8MM (LENGTAT) (nk)
- Mã HS 41131000: 80/ Da dê thuộc (Da đã thuộc, không thuộc đối tượng kiểm dịch)-GOAT SKIN SPRAY 0.8~1.0MM #0786/14 (ALPINESTAR) (nk)
- Mã HS 41131000: 80/ Da dê thuộc GOAT SKIN FULL ANILINE 0.7~0.8MM WR (Da đã thuộc, không thuộc đối tượng kiểm dịch) (nk)
- Mã HS 41131000: 84/ Da dê thuộc màu đen(độ dày 0.4mm-0.7mm) (nk)
- Mã HS 41131000: 85/ Da làm giày da dê thuộc (NK) (nk)
- Mã HS 41131000: 941/ Da dê đã xử lý sạch sau khi thuộc (dạng thô, không còn lông, chưa xẻ) qui cách (0.9~1.1)mm*(400~700)mm*(600~900)mm (nk)
- Mã HS 41131000: 9SHSX/ Da dê thuộc thành phẩm đã qua gia công, (không thuộc danh mục CITES) (Capra aegagrus hircus),(mới 100%) (nk)
- Mã HS 41131000: A1190031N/ Da dê thuộc (nk)
- Mã HS 41131000: A18/ Da làm giày (đã thuộc)(da dê) (nk)
- Mã HS 41131000: AYP00010001/ Da dê đã thuộc đã được gia công thêm AYP00010001 (nk)
- Mã HS 41131000: AYP00010002/ Da dê đã thuộc đã được gia công thêm AYP00010002 (nk)
- Mã HS 41131000: AYP00050001/ Da dê đã thuộc đã được gia công thêm AYP00050001 (nk)
- Mã HS 41131000: AYP00050002/ Da dê đã thuộc đã được gia công thêm AYP00050002 (nk)
- Mã HS 41131000: AYP00050004/ Da dê đã thuộc đã được gia công thêm AYP00050004 (nk)
- Mã HS 41131000: AYP00050033/ Da dê đã thuộc đã được gia công thêm AYP00050033 (nk)
- Mã HS 41131000: AYP00410011/ Da dê lộn đã thuộc đã được gia công thêm AYP00410011 (nk)
- Mã HS 41131000: AYP00640006/ Da dê lộn đã thuộc đã được gia công thêm AYP00640006 (nk)
- Mã HS 41131000: AYP00980002/ Da dê đã thuộc đã được gia công thêm AYP00980002 (nk)
- Mã HS 41131000: AYP01290001/ Da dê lộn đã thuộc đã được gia công thêm AYP01290001 (nk)
- Mã HS 41131000: AYP01290003/ Da dê lộn đã thuộc đã được gia công thêm AYP01290003 (nk)
- Mã HS 41131000: AYP01290004/ Da dê lộn đã thuộc đã được gia công thêm AYP01290004 (nk)
- Mã HS 41131000: AYP01290005/ Da dê lộn đã thuộc đã được gia công thêm AYP01290005 (nk)
- Mã HS 41131000: AYP01420001/ Da dê lộn đã thuộc đã được gia công thêm AYP01420001 (nk)
- Mã HS 41131000: AYP01450001/ Da dê đã thuộc đã được gia công thêm AYP01450001 (nk)
- Mã HS 41131000: AYP01450002/ Da dê đã thuộc đã được gia công thêm AYP01450002 (nk)
- Mã HS 41131000: AYP01470001/ Da dê lộn đã thuộc đã được gia công thêm AYP01470001 (nk)
- Mã HS 41131000: AYP01500001/ Da dê lộn đã thuộc đã được gia công thêm AYP01500001 (nk)
- Mã HS 41131000: AYP01510001/ Da dê thuộc đã được gia công thêm AYP01510001 (nk)
- Mã HS 41131000: AYP01590001/ Da dê đã thuộc đã được gia công thêm AYP01590001 (nk)
- Mã HS 41131000: B04013R21900169A00E9/ DA DÊ THUỘC (nk)
- Mã HS 41131000: B04016Q21900169C065D/ DA DÊ THUỘC (nk)
- Mã HS 41131000: B04016Q21900169L0DU3/ DA DÊ THUỘC (nk)
- Mã HS 41131000: B04060E21900169C065F/ DA DÊ THUỘC (nk)
- Mã HS 41131000: B040801002W000/ DA DÊ THUỘC (nk)
- Mã HS 41131000: CXNL18/ Da dê đã thuộc thành phẩm, đã qua gia công, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41131000: D018/ Da dê đã thuộc 0.7-0.9mm (GOAT SKIN FINISHED LEATHER) (nk)
- Mã HS 41131000: Da dê đã thuộc 0.7-0.9MM (GOAT KID SUEDE LEATHERS DESERT) (9pcs), mới 100% (nk)
- Mã HS 41131000: Da dê đã thuộc 0.7-0.9MM (GOAT KID SUEDE LEATHERS FLAME) (71pcs), mới 100% (nk)
- Mã HS 41131000: Da dê đã thuộc 0.7-0.9MM (GOAT KID SUEDE LEATHERS KOALA) (44pcs), mới 100% (nk)
- Mã HS 41131000: Da dê đã thuộc 0.7-0.9MM (GOAT KID SUEDE LEATHERS NAUTIC) (357pcs), mới 100% (nk)
- Mã HS 41131000: Da dê đã thuộc 0.7-0.9MM (GOAT KID SUEDE LEATHERS PLATINO) (38pcs), mới 100% (nk)
- Mã HS 41131000: Da dê đã thuộc 0.7-0.9MM (GOAT KID SUEDE LEATHERS RUCOLA) (231pcs), mới 100% (nk)
- Mã HS 41131000: Da dê thuộc (nk)
- Mã HS 41131000: Da dê thuộc dày 0.8-1.0MM (thuộc dòng hàng số 1 tk 103173702920/E31 29/02/2020). Đơn giá hd: 1.67usd (nk)
- Mã HS 41131000: Da dê thuộc- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41131000: DAD01/ Da dê đã thuộc, không thuộc danh mục CITES, độ dày 0.6-0.8mm (nk)
- Mã HS 41131000: DAD01/ Da dê đã thuộc, không thuộc danh mục CITES, độ dày 0.7-0.8mm (nk)
- Mã HS 41131000: dade/ Da dê đã thuộc (GOAT LEATHER)(NPL để sản xuất túi xách) (nk)
- Mã HS 41131000: DD/ Da dê thuộc (da dày 0.8-1.0mm dùng làm giày) (nk)
- Mã HS 41131000: DD/ Da dê thuộc (da dày 0.8-1.0mm dùng làm giày) (thuộc 1 phần dòng hàng 01) (nk)
- Mã HS 41131000: DDEM/ Da dê đã thuộc (nk)
- Mã HS 41131000: DDT09/ Da dê thuộc (nk)
- Mã HS 41131000: DDT09/ Da dê thuộc/ GOAT SKIN LEATHER (nk)
- Mã HS 41131000: DDTT/ Da dê thuộc màu trắng, dày 0.7 ~0.8mm (nk)
- Mã HS 41131000: DDTV/ Da dê thuộc màu vàng dày 0.7mm- 0.8mm (nk)
- Mã HS 41131000: DDTV/ Da dê thuộc màu vàng, dày 0.7 ~ 0.8mm (nk)
- Mã HS 41131000: DDTV/ Da dê thuộc màu vàng, dày từ 0.7 ~ 0.8mm (nk)
- Mã HS 41131000: DE/ Da dê (da thuộc) (nk)
- Mã HS 41131000: DTCL/ Da dê thuộc đã được gia công thêm sau khi thuộc (hàng không thuộc danh mục CITES) (nk)
- Mã HS 41131000: DTCL/ da dê thuộc đã gia công thêm sau thuộc GOAT LEATHER 0.8-1.0MM (nk)
- Mã HS 41131000: G020/ Da dê thuộc (nk)
- Mã HS 41131000: GDP22/ Da dê thật đã thuộc (nk)
- Mã HS 41131000: GDP22/ Da dê thật đã thuộc 0.7-0.9 MM (1453 SQFT 134.98 MÉT VUÔNG) (nk)
- Mã HS 41131000: GDP22/ Da dê thật đã thuộc 0.7-0.9MM (10887.30 SQFT 1011.45 MÉT VUÔNG) (nk)
- Mã HS 41131000: GDP22/ Da dê thật đã thuộc 0.7-0.9MM (1445.17 SQFT 134.26 MÉT VUÔNG) (nk)
- Mã HS 41131000: GDP22/ Da dê thật đã thuộc 0.7-0.9MM, 3800.70 SQFT 353.09 MÉT VUÔNG (nk)
- Mã HS 41131000: GDP22/ Da dê thật đã thuộc 0.8-1.0MM (nk)
- Mã HS 41131000: GDP22/ Da dê thật đã thuộc 0.9MM (20.77 SQFT 1.93 MÉT VUÔNG) (nk)
- Mã HS 41131000: GDP22/ Da dê thật đã thuộc 0.9MM (624.50 SQFT 58.02 MÉT VUÔNG) (nk)
- Mã HS 41131000: GL033-SX/ Da dê thuộc (nk)
- Mã HS 41131000: GOAT/ Da dê thuộc LINING EPM1 dày 0.8-1.0MM (nk)
- Mã HS 41131000: GOAT_EMBOSS_VARI_UN7694/ Da dê đã thuộc và gia công thêm VARI_UN7694 (nk)
- Mã HS 41131000: GOAT_EMBOSS_VARI_UN8036/ Da dê đã thuộc và gia công thêm VARI_UN8036 (nk)
- Mã HS 41131000: GOAT_EMBOSS_VARI_UN8049/ Da dê đã thuộc và gia công thêm VARI_UN8049 (nk)
- Mã HS 41131000: GOAT_PRINT_LGY_205092/ Da dê đã thuộc và gia công thêm LGY_205092 (nk)
- Mã HS 41131000: GOAT_SMOOTH_013_UR3813/ Da dê đã thuộc và gia công thêm 013_UR3813 (nk)
- Mã HS 41131000: GOAT_SMOOTH_308A_AP2335/ Da dê đã thuộc và gia công thêm 308A_AP2335 (nk)
- Mã HS 41131000: GOAT_SMOOTH_308B_AP2335/ Da dê đã thuộc và gia công thêm 308B_AP2335 (nk)
- Mã HS 41131000: GOAT_SMOOTH_NERO_UR3813/ Da dê đã thuộc và gia công thêm NERO_UR3813 (nk)
- Mã HS 41131000: GOAT_SUEDE_296_AP2349/ Da dê đã thuộc và gia công thêm 296_AP2349 (nk)
- Mã HS 41131000: GOAT_SUEDE_417_AP2368/ Da dê đã thuộc và gia công thêm 417_AP2368 (nk)
- Mã HS 41131000: GOAT_SUEDE_591_AP2349/ Da dê đã thuộc và gia công thêm 591_AP2349 (nk)
- Mã HS 41131000: GOATNAPA/ Da dê thuộc nhuộm (nk)
- Mã HS 41131000: GOATNAPASW/ Da dê thuộc nhuộm (nk)
- Mã HS 41131000: GOATSKIN0.6/ Da dê thuộc nhuộm (nk)
- Mã HS 41131000: GOATSKIN0.6P/ Da dê thuộc nhuộm (nk)
- Mã HS 41131000: GOATSKIN0.6PC/ Da dê thuộc nhuộm- GOATSKIN0.6PC (nk)
- Mã HS 41131000: GOATSKIN0.8P/ Da dê thuộc nhuộm (nk)
- Mã HS 41131000: I020/ Da dê thuộc (nk)
- Mã HS 41131000: JT-DT013/ Da động vật đã thuộc (Da Dê)- Kid Leather/Goat Finished Leather/Printed pattern goat/Goat suede, dùng trong sản xuất giày. (nk)
- Mã HS 41131000: LT005/ Da dê đã thuộc (nk)
- Mã HS 41131000: M001-2/ Da dê thuộc (nk)
- Mã HS 41131000: M1376/ Da dê đã thuộc. Mới 100% (nk)
- Mã HS 41131000: M2-20/ Da dê đã thuộc- GOAT LEATHER (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 41131000: MS046/ Da Dê (đã thuộc) (nk)
- Mã HS 41131000: N01-001-B98/ Da dê thật, đã thuộc được gia công thêm (nk)
- Mã HS 41131000: N01-001-QMW/ Da dê thật, đã thuộc được gia công thêm (nk)
- Mã HS 41131000: NK11/ Da dê thuộc đã được gia công sau thuộc, hàng không thuộc danh mục Cites. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41131000: NL003/ Da dê thuộc (nk)
- Mã HS 41131000: NL003/ Da dê thuộc (THICKNESS: 0.7- 0.9MM) (nk)
- Mã HS 41131000: NL003/ Da dê thuộc- 14522.6 FTK (nk)
- Mã HS 41131000: NL03/ Da dê đã thuộc 0.8MM GOAT LEATHER(dung sx giay da) (nk)
- Mã HS 41131000: NL07/ Da dê nhung đã thuộc. Khổ (70cm*68 cm*0,6 ~0,8mm) (nk)
- Mã HS 41131000: NL07/ Da dê nhung đã thuộc. Khổ(3-5SF* 0,6 ~0,8mm) (nk)
- Mã HS 41131000: NL07/ Da dê nhung đã thuộc. Khổ(70cm*68 cm* 0,6 ~0,8mm) (nk)
- Mã HS 41131000: NL11/ Da dê đã thuộc thành phẩm đã qua gia công, không thuộc danh mục CITES, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41131000: NL21/ Da dê đã thuộc(86cm*73cm0.7~0.9mm) (nk)
- Mã HS 41131000: NL21/ Da dê đã thuộc. Khổ(4.7 SF*0.7~0.9mm) (nk)
- Mã HS 41131000: NL21/ Da dê đã thuộc. Khổ(4-6 SF*0.7~0.9mm) (nk)
- Mã HS 41131000: NL39/ Da dê đã thuộc được gia công thêm sau khi thuộc, hàng không thuộc danh mục cites (nk)
- Mã HS 41131000: NL39/ Da dê đã thuộc được gia công thêm sau khi thuộc, hàng không thuộc danh mục cites, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41131000: NPL Sản Xuất Giày- Da Thành Phẩm (Da Dê- Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 41131000: NPL Sản Xuất Giày- Da Thành Phẩm (Da Dê-Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 41131000: NPL025-1/ Da thật (da dê đã thuộc, thành phẩm)- 0.7 12-5204TCX CANARY GOAT SUEDE LEATHER (mục 6 của tờ khai nhập khẩu số: 102434131440/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 41131000: NPL025-1/ Da thật (da dê đã thuộc, thành phẩm)- 0.7 14-0002TCX CANARY GOAT SUEDE LEATHER (mục 12 của tờ khai nhập khẩu số: 102434131440/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 41131000: NPL025-1/ Da thật (da dê đã thuộc, thành phẩm)- 0.7 15-5217TCX CANARY GOAT SUEDE LEATHER (mục 5 của tờ khai nhập khẩu số: 102496013650/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 41131000: NPL025-1/ Da thật (da dê đã thuộc, thành phẩm)- 0.7 19-3920TCX CANARY GOAT SUEDE LEATHER (mục 4 của tờ khai nhập khẩu số: 102407672730/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 41131000: NPL025-1/ Da thật (da dê đã thuộc, thành phẩm)- 0.7 CH BLACK CANARY GOAT SUEDE LEATHEr (mục 1 của tờ khai nhập khẩu số: 102509549000/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 41131000: NPL025-1/ Da thật (da dê đã thuộc, thành phẩm)- 0.7LIGHT OMBRE BLUE SCANARY GOATSUEDELEA (mục 6 của tờ khai nhập khẩu số: 102554797330/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 41131000: NPL025-1/ Da thật (da dê đã thuộc, thành phẩm)- 1.2MM 1302L BRN DENIMEXTRA GOATSUEDE LEA (mục 1 của tờ khai nhập khẩu số: 102523315050/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 41131000: NPL025-1/ Da thật (da dê đã thuộc, thành phẩm)- 1.2MM LIGHTBLUE DENIMEXTRA GOATSUEDE LEA (mục 14 của tờ khai nhập khẩu số: 102459027200/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 41131000: NPL17/ Da thuộc (da dê) (nk)
- Mã HS 41131000: NVL3/ Da dê đã thuộc được gia công thêm sau khi thuộc, hàng không thuộc danh mục cites (nk)
- Mã HS 41131000: P45/ Da dê đã thuộc (nk)
- Mã HS 41131000: PL89/ Da Dê thuộc đã được gia công thêm (Thành Phẩm) 5002.5 SF.Hàng thuộc danh mục ko phải CITES. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41131000: PL89/ Da Dê thuộc đã được gia công thêm (Thành Phẩm).Hàng thuộc danh mục ko phải CITES 265SF. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41131000: RA03-0029/ Da dê Pakistan- Pakistan goat skin, 9 sqf each in size, dùng trong sản xuất sản phẩm trang trí nội thất, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41131000: SM085/ Da dê thuộc (nk)
- Mã HS 41131000: SM085/ Da dê thuộc dạng tấm đã nhuộm không có hình dạng cố định. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41131000: SM085/ Da dê thuộc dạng tấm đã nhuộm không có hình dạng cố định. Hàng mới 100% phuc vu gia cong tui xach (nk)
- Mã HS 41131000: SPNAPA/ Da dê thuộc thành phẩm dùng để sản xuất giày- 1.3T NAPPA PU/C LEA. DE-117 (nk)
- Mã HS 41131000: SPNAPA/ Da dê thuộc thành phẩm dùng để sản xuất giày- 1.3T NAPPA PU/C LEA. DE-117-2 (nk)
- Mã HS 41131000: SPNAPA/ Da dê thuộc thành phẩm dùng để sản xuất giày- 1.3T NAPPA PU/C LEA. DE-7 (nk)
- Mã HS 41131000: SPNAPA/ Da dê thuộc thành phẩm dùng để sản xuất giày- 1.3T NAPPA PU/C LEA. DE-7-2 (nk)
- Mã HS 41131000: SPNAPA/ Da dê thuộc thành phẩm dùng để sản xuất giày- 1.3T NAPPA PU/C LEA. UM-11 (nk)
- Mã HS 41131000: SPNAPA/ Da dê thuộc thành phẩm dùng để sản xuất giày- 1.3T NAPPA PU/C LEA. UM-11-2 (nk)
- Mã HS 41131000: TT02/ Da dê đã thuộc thành phẩm (nk)
- Mã HS 41131000: VM31/ Da dê đã thuộc sử dụng trong sản xuất giầy dép. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41131000: VTGC1002/ Da Dê thuộc (nk)
- Mã HS 41131000: VTGC8002/ Da Dê thuộc (nk)
- Mã HS 41132000: 0014/ Da lợn thuộc (nk)
- Mã HS 41132000: 002/ Da heo thuộc (nk)
- Mã HS 41132000: 004/ Da heo thuộc (nk)
- Mã HS 41132000: 0048/ Da heo thuộc (nk)
- Mã HS 41132000: 0074/ Da lợn thuộc (nk)
- Mã HS 41132000: 0074/ Da lợn thuộc (1106 FTK 47.6 KGM) (nk)
- Mã HS 41132000: 0074/ Da lợn thuộc (71.2 SF 7.1 KGM) (nk)
- Mã HS 41132000: 01.4/ Da lợn đã thuộc (đã gia công thêm sau khi thuộc, hàng không thuộc danh mục cites) (nk)
- Mã HS 41132000: 02/ Da heo thuộc: Các loại, độ dày 1.3mm, Nguyên phụ liệu dùng sản xuất giày xuất khẩu (nk)
- Mã HS 41132000: 02/ Da heo thuộc: Các loại, Nguyên phụ liệu dùng sản xuất giày xuất khẩu (nk)
- Mã HS 41132000: 02/ Da heo thuộc: Độ dày 1.3mm, Nguyên phụ liệu dùng sản xuất giày xuất khẩu (nk)
- Mã HS 41132000: 02/ Da heo thuộc: Nguyên phụ liệu dùng sản xuất giày xuất khẩu (nk)
- Mã HS 41132000: 02-2/ Da cừu đã thuộc thành phẩm (hàng không thuộc danh mục CITES) (nk)
- Mã HS 41132000: 067/ da heo đã thuộc (nk)
- Mã HS 41132000: 101/ Da may giày 0.6-0.8mm (da lợn đã thuộc, nhuộm). Mới 100% (nk)
- Mã HS 41132000: 108/ Da lợn đã thuộc (Đã gia công thêm sau khi thuộc) (không thuộc danh mục xin Cites) (nk)
- Mã HS 41132000: 108/ Da lợn thuộc (Đã gia công thêm sau khi thuộc) (không thuộc danh mục xin Cites) (nk)
- Mã HS 41132000: 10M/ Da heo thuộc thành phẩm- PIG LEATHER CF SUMMER NUBUCK 1.4-1.6MM/BL010610 (nk)
- Mã HS 41132000: 10M/ Da heo thuộc thành phẩm- PIG LEATHER CF SUMMER NUBUCK 1.4-1.6MM/GY010288 (nk)
- Mã HS 41132000: 10M/ Da thuộc ([19-0201TCX] 1.4MM-1.6MM BREATHIN BRUSHED NUBUCK WR) (nk)
- Mã HS 41132000: 10M/ Da thuộc ([NB 0506133] 1.2MM-1.4MM CF SUMMER NUBUCK) (nk)
- Mã HS 41132000: 10M/ Da thuộc ([NB 1000018] 1.4MM-1.6MM CF SUMMER NUBUCK WR) (nk)
- Mã HS 41132000: 10M/ Da thuộc ([NB-S20-2689] 1.4MM-1.6MM CF SUMMER NUBUCK WR) (nk)
- Mã HS 41132000: 132/ Da heo thuộc (nk)
- Mã HS 41132000: 15/ Da heo thuộc- Pigskin leather- PIG SKIN NUBUCK (hàng mới, dùng trong ngành giày) (nk)
- Mã HS 41132000: 15/ Da heo thuộc- Pigskin leather- PIG SKIN NUBUCK LEATHER (Hàng mới, dùng trong ngành giày) (nk)
- Mã HS 41132000: 1531-16012019MVS/ Da lợn thành phẩm (da thuộc đã được gia công thêm) (nk)
- Mã HS 41132000: 2/ Da heo đã thuộc (nk)
- Mã HS 41132000: 2/ Da thuộc (động vật: lợn) (nk)
- Mã HS 41132000: 3/ Da heo thuộc (nk)
- Mã HS 41132000: 3/ Da heo thuộc 0.6-0.8mm (nk)
- Mã HS 41132000: 3/ Da heo thuộc 0.7-0.9mm (nk)
- Mã HS 41132000: 303/ da heo đã thuộc (nk)
- Mã HS 41132000: 32/ Da Heo đã thuộc (Da Heo) (nk)
- Mã HS 41132000: 35/ Da động vật đã thuộc (Da Heo)- PIG LEATHER (nk)
- Mã HS 41132000: 411320000015/ Da thuộc (da lợn) (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 41132000: 4113PIG/ Da heo thuộc các loại (nk)
- Mã HS 41132000: 4113PIG/ Da heo thuộc các loại (có phủ lớp lông trên bề mặt) (nk)
- Mã HS 41132000: 71/ Da lợn (nk)
- Mã HS 41132000: 8/ Da lợn đã thuộc và đã gia công sau thuộc(hàng không thuộc danh mục CITES) (nk)
- Mã HS 41132000: 87/ Da heo thuộc thành phẩm, độ dày 0.6-1.0 mm (nk)
- Mã HS 41132000: 87/ Da làm giày da heo thuộc (NK) (nk)
- Mã HS 41132000: 9PSX/ Da lợn thuộc thành phẩm đã qua gia công(1358SF48KG,xuất xứ china, KT 100cm*70cm),mới 100% (nk)
- Mã HS 41132000: 9PSX/ Da lợn thuộc thành phẩm đã qua gia công,mới 100% (nk)
- Mã HS 41132000: A080.6-0.8MM/ Da thuộc (da heo) 0.6-0.8mm dùng may mặt giày (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 41132000: ASC-01-PBZEZ4N-0.6-01/ Da heo thuộc-PBZEZ4N C/#01-PIG SKIN 0.6T (nk)
- Mã HS 41132000: AZP00030001/ Da heo thuộc đã được gia công thêm AZP00030001 (nk)
- Mã HS 41132000: AZP00030007/ Da heo thuộc đã được gia công thêm AZP00030007 (nk)
- Mã HS 41132000: B0201PA008A002/ DA HEO THUỘC (nk)
- Mã HS 41132000: B0204BP000B1657-V1/ DA HEO THUỘC (nk)
- Mã HS 41132000: B0204PI007A002/ DA HEO THUỘC (nk)
- Mã HS 41132000: B0303CF003E01517/ DA HEO THUỘC (nk)
- Mã HS 41132000: B0303CF003E01517/ DA HEO THUỘC/ NB-S19-2718 1.2-1.4mm CF SUMMER NUBUCK (106.90FEET VUONG106.90SF) (nk)
- Mã HS 41132000: B0303CF003F00489/ DA HEO THUỘC (nk)
- Mã HS 41132000: B0303CF003F00489/ DA HEO THUỘC/ NB1100983-1 1.2-1.4mm CF SUMMER NUBUCK (30.40FEET VUONG30.40SF) (nk)
- Mã HS 41132000: B0303CF003G00053/ DA HEO THUỘC (nk)
- Mã HS 41132000: B0303CF003G00053/ DA HEO THUỘC/ NB-S19-1842 1.2-1.4mm CF SUMMER NUBUCK (nk)
- Mã HS 41132000: B0303PB005AA02/ DA HEO THUỘC (nk)
- Mã HS 41132000: B0303PI018A002/ Da heo thuộc (nk)
- Mã HS 41132000: B0303PI018F00030/ DA HEO THUỘC (nk)
- Mã HS 41132000: B0303PI018F0155/ DA HEO THUỘC (nk)
- Mã HS 41132000: B0303PI02DE5890/ DA HEO THUỘC (nk)
- Mã HS 41132000: B0303PI02DE8983/ DA HEO THUỘC (nk)
- Mã HS 41132000: B0303PI02DF0090/ DA HEO THUỘC (nk)
- Mã HS 41132000: B0303PI02DF9869/ DA HEO THUỘC (nk)
- Mã HS 41132000: B0303PI02DY00114/ DA HEO THUỘC (nk)
- Mã HS 41132000: B0303PI02EA002/ DA HEO THUỘC (nk)
- Mã HS 41132000: B0303PI02ER11006/ DA HEO THUỘC (nk)
- Mã HS 41132000: B0303SH001A006/ DA HEO THUỘC/ PIGSKIN LEATHER SHORT SHAG LETHER NUBUCK 135A (4,490.80SF4,490.80FEET VUONG) (nk)
- Mã HS 41132000: B0303SH001H130/ DA HEO THUỘC/ PIGSKIN LEATHER 020A SHORT SHAG LEATHER (158.40SF158.40FEET VUONG) (nk)
- Mã HS 41132000: B0303SH001H130/ DA HEO THUỘC/ PIGSKIN LEATHER 020A SHORT SHAG LEATHER (158.50SF158.50FEET VUONG) (nk)
- Mã HS 41132000: B0303SH004K0101/ DA HEO THUỘC/ A1U4 SHORT SHAG LEATHER (269.40SF269.40FEET VUONG) (nk)
- Mã HS 41132000: B0303SH004K0101/ DA HEO THUỘC/PIGSKIN LEATHER SHORT SHAG 1.2-1.4MM (149.2SF149.2FEET VUONG) (nk)
- Mã HS 41132000: B030614001B9894/ DA HEO THUỘC (nk)
- Mã HS 41132000: B030614001B9894/ DA HEO THUỘC/ NB0501001 1.4-1.6mm BREATHIN BRUSHED NUBUCK WR (nk)
- Mã HS 41132000: B030614001B99911/ DA HEO THUỘC (nk)
- Mã HS 41132000: B030614001B99911/ DA HEO THUỘC/ NB0500685 1.4-1.6mm BREATHIN BRUSHED NUBUCK WR (nk)
- Mã HS 41132000: B030614001F00245/ DA HEO THUỘC (nk)
- Mã HS 41132000: B030614001F00245/ DA HEO THUỘC/ NB-F17-2421 1.4-1.6mm BREATHIN BRUSHED NUBUCK WR (nk)
- Mã HS 41132000: B030614001F0076/ DA HEO THUỘC (nk)
- Mã HS 41132000: B030614001F0076/ DA HEO THUỘC/ 17-0205TCX 1.4-1.6mm BREATHIN BRUSHED NUBUCK WR (nk)
- Mã HS 41132000: B030614001H00513/ DA HEO THUỘC (nk)
- Mã HS 41132000: B030614001H00513/ DA HEO THUỘC/ NB-F20-3137 1.4-1.6mm BREATHIN BRUSHED NUBUCK WR (nk)
- Mã HS 41132000: B030614001H0175/ DA HEO THUỘC (nk)
- Mã HS 41132000: B030614001H0175/ DA HEO THUỘC/ NB-F20-0393 1.4-1.6mm BREATHIN BRUSHED NUBUCK WR (nk)
- Mã HS 41132000: B030614001H9044/ DA HEO THUỘC/ NB0900991 1.4-1.6mm BREATHIN BRUSHED NUBUCK WR (nk)
- Mã HS 41132000: B030614001H9101/ DA HEO THUỘC (nk)
- Mã HS 41132000: B030614001H9101/ DA HEO THUỘC/ NB0903162 1.4-1.6mm BREATHIN BRUSHED NUBUCK WR (nk)
- Mã HS 41132000: B030614001N1016/ DA HEO THUỘC (nk)
- Mã HS 41132000: B030614001N1016/ DA HEO THUỘC/ NB-F17-1261 1.4-1.6mm BREATHIN BRUSHED NUBUCK WR (nk)
- Mã HS 41132000: B0306CF001E9113/ DA HEO THUỘC (nk)
- Mã HS 41132000: B0306CF001E9113/ DA HEO THUỘC/ NB0305152 1.2-1.4mm CF SUMMER NUBUCK WR (nk)
- Mã HS 41132000: CB-02/ Da heo thuộc- PIG LEATHER- 1.24MM (nk)
- Mã HS 41132000: CB-02/ Da heo thuộc- PIG LEATHER- 1.46MM (nk)
- Mã HS 41132000: D005/ Da heo đã thuộc 1.4-1.6mm (COLLEGIATE NAVY 54F0 1.4-1.6MM BENNO(MAP PIGSKIN NUBUCK)-EPM3 LEATHER) (nk)
- Mã HS 41132000: D005/ Da heo đã thuộc 1.4-1.6mm (CORE BLACK A0QM 1.4-1.6MM BENNO(MAP PIGSKIN NUBUCK)-EPM3 LEATHER) (nk)
- Mã HS 41132000: D005/ Da heo đã thuộc 1.4-1.6mm (TECH EMERALD F20 ADMU 1.4-1.6MM BENNO(MAP PIGSKIN NUBUCK)-EPM3 LEATHER) (nk)
- Mã HS 41132000: Da heo đã thuộc thành phẩm, dạng tấm kích thước 12- 18 SF/ tấm dùng để sản xuất giày da các loại. (nk)
- Mã HS 41132000: Da heo thuộc (nk)
- Mã HS 41132000: Da heo thuộc- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41132000: DA HEO THUỘC MẪU (nk)
- Mã HS 41132000: Da heo thuộc thành phẩm (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 41132000: Da lợn thuộc (da dày 1.4-1.6mm dùng làm giày) (nk)
- Mã HS 41132000: Da lợn thuộc thành phẩm (Da heo thuộc) (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 41132000: Da thuộc 0.6-0.8mm (mục 35, da heo, sản xuất giày, hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 41132000: Da thuộc 0.6-0.8mm (mục 37, da heo, sản xuất giày, hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 41132000: Da thuộc, dày 0.4mm, hàng mới 100% (Nguyên phụ liêu may) (nk)
- Mã HS 41132000: DH/ Da heo thuộc SHORT SHAG dày 1.2-1.4MM. Đơn giá hđ: 1.76usd (nk)
- Mã HS 41132000: DH/ Da heo thuộc SHORT SHAG dày 1.4-1.6MM (nk)
- Mã HS 41132000: DH/ Da heo thuộc VIVID RED ADYY BP BANNA dày 1.46MM.Đơn giá trên INVOICE: 1.85 (nk)
- Mã HS 41132000: DH/ Da lợn thuộc (da dày 1.2-1.4mm dùng làm giày) (nk)
- Mã HS 41132000: DH/ Da lợn thuộc (da dày 1.4-1.6mm dùng làm giày) (thuộc 1 phần dòng hàng 03) (nk)
- Mã HS 41132000: DH/ Da lợn thuộc (da dày1.2-1.4mm dùng làm giày) (nk)
- Mã HS 41132000: DH/ Da lợn thuộc (da dày1.2-1.4mm dùng làm giày) (Đơn giá trên hóa đơn là 2.3798) (nk)
- Mã HS 41132000: DH/ Da lợn thuộc (da dày1.2-1.4mm dùng làm giày) (Đơn giá trên hóa đơn là 2.38) (nk)
- Mã HS 41132000: DH/ Da lợn thuộc (da dày1.2-1.4mm dùng làm giày) (Đơn giá trên hóa đơn là 2.62) (nk)
- Mã HS 41132000: DH/ Da lợn thuộc (da dày1.4-1.6mm dùng làm giày) (nk)
- Mã HS 41132000: DH/ Da lợn thuộc (da dày1.4-1.6mm dùng làm giày) (Đơn giá trên hóa đơn là 2.38) (nk)
- Mã HS 41132000: DHEM/ Da heo đã thuộc (nk)
- Mã HS 41132000: DHEO/ Da heo thuộc (nk)
- Mã HS 41132000: dht/ Da heo đã thuộc, được nhuộm màu (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 41132000: DHT/ Da heo thuộc (nk)
- Mã HS 41132000: DHT/ Da heo thuộc 0.6-0.8mm (nk)
- Mã HS 41132000: DHT/ Da heo thuộc 1.4-1.6mm (nk)
- Mã HS 41132000: DHT/ Da heo thuộc thành phẩm (1.4-1.6 mm) (356 SF 30.80 kgs) (nk)
- Mã HS 41132000: DHT/ Da heo thuộc thành phẩm (1.4-1.6mm) (186 SF 16.9 KGS) (nk)
- Mã HS 41132000: DHT/ Da heo thuộc thành phẩm 1.4-1.6MM (nk)
- Mã HS 41132000: DHT/ Da heo thuộc, dày 0.7 ~ 0.8mm (nk)
- Mã HS 41132000: DHT09/ Da heo thuộc (nk)
- Mã HS 41132000: DHT09/ Da heo thuộc/ 13-0905TPX(NB0802312) 1.2-1.4mm CF SHAG(MEDIUM) B 3 4 (nk)
- Mã HS 41132000: DHT09/ Da heo thuộc/ 17-4402TPX(NB-S17-2353) 1.2-1.4mm CF SHAG B 3 4(MEDIUM) (nk)
- Mã HS 41132000: DHT09/ Da heo thuộc/ 19-4205TPX(NB-F17-2422) 1.2-1.4mm CF SHAG(MEDIUM) B 3 4 (nk)
- Mã HS 41132000: DHT09/ Da heo thuộc/ PIG LEATHER (nk)
- Mã HS 41132000: DHT09/ Da heo thuộc/ PIG LEATHER (89.30SF89.30FEET VUONG) (nk)
- Mã HS 41132000: DHT09/ Da heo thuộc/ PIG SKIN LEATHER (nk)
- Mã HS 41132000: DHT09/ Da heo thuộc/ PIG SKIN LEATHER (2,430.20SF2,430.20FEET VUONG) (nk)
- Mã HS 41132000: DHT09/ Da heo thuộc/ PIG SKIN LEATHER (233.90SF233.90FEET VUONG) (nk)
- Mã HS 41132000: DHT09/ Da heo thuộc/ PIG SKIN LEATHER (360.00SF360.00FEET VUONG) (nk)
- Mã HS 41132000: DHT09/ Da heo thuộc/ PIGHIDE LEATHER-Q0 (nk)
- Mã HS 41132000: DHT09/ Da heo thuộc/ PIGHIDE LEATHER-Q0 (215.50SF215.50FEET VUONG) (nk)
- Mã HS 41132000: DHT09/ Da heo thuộc/ PIGHIDE LEATHER-Q0 (8.10SF8.10FEET VUONG) (nk)
- Mã HS 41132000: DHT09/ Da heo thuộc/ PIGHIDE LEATHER-Q0 (80.70SF80.70FEET VUONG) (nk)
- Mã HS 41132000: DHT09/ Da heo thuộc/ PIGHIDE LEATHER-Q0 (97.80SF97.80FEET VUONG) (nk)
- Mã HS 41132000: DHT09/ Da heo thuộc/ PIGSKIN LEATHER (27.20FT227.20FEET VUONG) (nk)
- Mã HS 41132000: DHTP/ Da heo thuộc thành phẩm (Pig grain lining) (nk)
- Mã HS 41132000: DLT/ Da lợn thuộc thành phẩm đã qua gia công thêm (nk)
- Mã HS 41132000: DT2/ Da lợn thuộc. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 41132000: DT201-1/ Da heo- thuộc thành phẩm-PIG LEATHER (nk)
- Mã HS 41132000: DTCL/ Da lợn thuộc đã được gia công thêm sau khi thuộc (hàng không thuộc danh mục CITES) (nk)
- Mã HS 41132000: DTCL/ Da lợn thuộc đã gia công thêm sau khi thuộc (hàng không thuộc danh mục CITES) (nk)
- Mã HS 41132000: DTCL/ Da lợn thuộc đã gia công thêm sau thuộc PIG NUBUCK LEATHER COLORFAST PB 1.4-1.6mm (nk)
- Mã HS 41132000: DTCL/ Da lợn thuộc đã gia công thêm sau thuộc PIG SKIN LEATHER 1.46MM (nk)
- Mã HS 41132000: DTCL/ Da lợn thuộc đã gia công thêm sau thuộc Pig suede leather 1.2-1.4mm (nk)
- Mã HS 41132000: DTCL/ Da lợn thuộc đã gia công thêm sau thuộc Pig suede leather 1.4-1.6mm (nk)
- Mã HS 41132000: DTCL/ Da lợn thuộc, đã qua gia công thêm sau khi thuộc (Hàng không thuộc danh mục xin Cites) (nk)
- Mã HS 41132000: DT-HEO/ DA THUỘC (DA HEO) (nk)
- Mã HS 41132000: FKS117/ Da lợn đã thuộc/ Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41132000: FKS305/ Da Pig skin suede 1.2-1.4mm (Da lợn đã thuộc)/ Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41132000: GDP21/ Da heo thật đã thuộc (nk)
- Mã HS 41132000: GDP21/ Da heo thật đã thuộc 0.8MM (1280 SQFT 118.91 MÉT VUÔNG) (nk)
- Mã HS 41132000: GDP21/ Da heo thật đã thuộc 0.8MM (3490.20 SQFT 324.25 MÉT VUÔNG) (nk)
- Mã HS 41132000: HB104/ Da lợn đã thuộc, độ dày 1.2mm Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41132000: I021/ Da heo thuộc (nk)
- Mã HS 41132000: L004/ Da heo thuộc(Pig skin leather) (nk)
- Mã HS 41132000: LT001/ Da lợn đã thuộc (nk)
- Mã HS 41132000: M001-1/ Da heo thuộc (nk)
- Mã HS 41132000: M3-20/ Da heo đã thuộc- PIG LEATHER (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 41132000: MB030000328/ DA HEO THUỘC/ PIG LEATHER (nk)
- Mã HS 41132000: N01-001-L01/ Da heo đã thuộc được gia công thêm (nk)
- Mã HS 41132000: NK43/ Da lợn đã thuộc, hàng không thuộc danh mục cites.Nsx: Ding Feng. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41132000: NK43/ Da lợn đã thuộc, hàng không thuộc danh mục cites.Nsx: Ding yun. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41132000: NK43/ Da lợn đã thuộc, hàng không thuộc danh mục cites.Nsx: Sunhorse. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41132000: NL002/ Da heo thuộc (nk)
- Mã HS 41132000: NL02/ Da heo (da thuộc đã được gia công)- Khoong nhãn- Độ dày: 0.6-0.8mm- 1415 tấm (nk)
- Mã HS 41132000: NL02/ Da heo 100% (da thuộc đã được gia công)- Không nhãn- Độ dày: 0.6-0.8mm- 392 tấm (nk)
- Mã HS 41132000: NL02/ Da heo đã thuộc 0.8MM LEATHER (dung sx giay da) (nk)
- Mã HS 41132000: NL02/ Da heo đã thuộc 0.8MM PIG LEATHER (dung sx giay da) (nk)
- Mã HS 41132000: NL02/ Da heo đã thuộc thành phẩm dạng tấm (nk)
- Mã HS 41132000: NL44/ Da heo thuộc (nk)
- Mã HS 41132000: NL52/ Vải da thuộc của Lợn (da heo) đã được gia công cắt sẳn may mũ giầy (nk)
- Mã HS 41132000: NL52/ Vải da thuộc của Lợn (da heoSkin Pig) đã được gia công cắt sẳn may mũ giầy (nk)
- Mã HS 41132000: NPL93B/ DA THUỘC (DA HEO) (nk)
- Mã HS 41132000: nplg12/ Da thuộc (nk)
- Mã HS 41132000: NVL4/ Da lợn đã thuộc được gia công thêm sau khi thuộc, hàng không thuộc danh mục cites (nk)
- Mã HS 41132000: P39/ Da heo đã thuộc (nk)
- Mã HS 41132000: PIG/ Da heo thuộc (nk)
- Mã HS 41132000: PIG_LEATHER_P_MAB_AB2188/ Da lợn đã thuộc và gia công thêm P_MAB_AB2188 (nk)
- Mã HS 41132000: SH002/ Da heo thuộc thành phẩm (1.4mm-1.6mm) (4300.4SF449kgs)TAI NHAP TU TO KHAI XUAT: 303146198040/E52 NGÀY 09/4/2020 (nk)
- Mã HS 41132000: SXLT134/ Da heo thuộc thành phẩm, mới 100%. (nk)
- Mã HS 41132000: tấm đế cao su dùng làm dép (1m22kg) (nk)
- Mã HS 41132000: TP05/ Da lợn thuộc đã được gia công thêm sau khi thuộc (không thuộc đối tượng kiểm tra cites) (nk)
- Mã HS 41132000: VM43/ Da lợn đã thuộc sử dụng trong sản xuất giầy, dép. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41132000: VT06/ Da heo thuộc(mới 100%) (nk)
- Mã HS 41132000: VTGC8003/ Da Heo thuộc (nk)
- Mã HS 41133000: 0291/ Da Kỳ Đà thuộc (Scientific name: Varanus salvator, dùng để may túi, ví) (1 PCS 0.108M2)/ 3.348m2 (nk)
- Mã HS 41133000: 30/ Da rắn nước các loại đã được thuộc (tên khoa học:Elaphe Carinata) (Màu: Natural) 12-14cm (nk)
- Mã HS 41133000: dacs/ Da cá sấu đã thuộc (Crocodylus siamensis 97 no.), được nhuộm màu (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 41133000: dacs/ Da cá sấu đã thuộc, đã được nhuộm màu (Caiman crocodilus fucus 03 no), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41133000: dacs/ Da cá sấu đã thuộc, được nhuộm màu (Caiman crocodilus fuscus 210 no) (nk)
- Mã HS 41133000: dacs/ Da cá sấu đã thuộc, được nhuộm màu (Crocodylus niloticus) 150 no.) (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 41133000: dacs/ Da cá sấu đã thuộc, được nhuộm màu (Crocodylus niloticus) 342 no.) (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 41133000: DAR01/ Da rắn đã thuộc, không thuộc danh mục CITES, độ dày 0.2-0.3mm, dùng để sản xuất túi thời trang thương hiệu COACH. (nk)
- Mã HS 41133000: Daran/ Da rắn đã thuộc(SNAKE LEATHER)(SCIENTIFIC NAME:ELAPHE CARINATA)(100 Tấm50 SF) (nk)
- Mã HS 41133000: datr/ Da trăn đã thuộc, đã được nhuộm màu (Python reticulatus 834 PCS), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41133000: SM119/ Da rắn nước thuộc/ (Ho ELAPHE CARINATA- NL khong thuoc phu luc Cites)- 37cmx36cm. Hang moi 100% phuc vu san xuat tui xach. (nk)
- Mã HS 41133000: SM119/ Da rắn nước thuộc/ (Ho ELAPHE CARINATA- NL khong thuoc phu luc Cites)- 69.5cmx14cm. Hang moi 100% phuc vu san xuat tui xach. (nk)
- Mã HS 41133000: SM119/ Da rắn nước thuộc/ (Ho ELAPIE RADIATA- NL khong thuoc phu luc Cites)- 37cmx36cm. Hang moi 100% phuc vu san xuat tui xach. (nk)
- Mã HS 41139000: 002B/ Da cừu thuộc (nk)
- Mã HS 41139000: 03/ Da kangaroo thuộc: Nguyên phụ liệu dùng sản xuất giày xuất khẩu (nk)
- Mã HS 41139000: 1/ Da bò (đã thuộc) (nk)
- Mã HS 41139000: 1/ Da bò thuộc đã cắt dùng làm phần thân (nk)
- Mã HS 41139000: 13/ Da kangaroo thuộc- Kangaroo leather- K-R' LITE 0.9/1.1 (Hàng mới, dùng trong ngành giày) (nk)
- Mã HS 41139000: 13/ Da kangaroo thuộc- Kangaroo leather- K-R'LITE 0.9/1.1 (Hàng mới, dùng trong ngành giày) (nk)
- Mã HS 41139000: 13/ Da kangaroo thuộc- Kangaroo leather- K-R'LITE 0.9/1.1, K-ATH 0.9/1.1, K-ATLETICO 0.9/1.1 (Hàng mới, dùng trong ngành giày) (nk)
- Mã HS 41139000: 1521-16012019MVS/ Da kangaroo thành phẩm (da thuộc đã được gia công thêm) (nk)
- Mã HS 41139000: 1545-16012019MVS/ Da kangaroo thành phẩm (da thuộc đã được gia công thêm) (nk)
- Mã HS 41139000: 2/ Da bò thuộc đã cắt dùng làm miếng lót trong (nk)
- Mã HS 41139000: 2/ Da Kangaroo thuộc, tên khoa học: Macropus Giganteus (nk)
- Mã HS 41139000: 20/ Miếng đệm xoay bằng da bò thuộc (nk)
- Mã HS 41139000: 22/ Da bò thuộc (nk)
- Mã HS 41139000: 248/ Da cừu đã thuộc (nk)
- Mã HS 41139000: 3/ Da bò thuộc đã cắt dùng làm miếng lót giữa (nk)
- Mã HS 41139000: 4/ Da bò thuộc đã cắt dùng làm dây đai (nk)
- Mã HS 41139000: 43/ Da bò thuộc dày 1.2MM (nk)
- Mã HS 41139000: 5/ Da cá đuối (đã thuộc), Stingray leather.(Size10"50PCE, Size8"50PCE). (nk)
- Mã HS 41139000: 5/ Miếng đệm kín Da bò thuộc (nk)
- Mã HS 41139000: 59/ Da bò thuộc (nk)
- Mã HS 41139000: 63/ Da bò thuộc đã cắt dùng làm đai Nút gài (nk)
- Mã HS 41139000: 717/ Da cừu đã thuộc (nk)
- Mã HS 41139000: 72/ Da cá hồi thuộc 0.8-0.9MM (nk)
- Mã HS 41139000: 91/ Da kangaroo đã thuộc- BLACK(00A) 0.8MM-1.1MM TIEMPO LEGACY WP (MCS NO.LU/L 3530) (SEMI SHINE) (nk)
- Mã HS 41139000: 91/ Da kangaroo đã thuộc- NEW TIEMPO KANGAROO LEATHER SUBSTANCE 0.9/1.1MM BRIGHT CRIMSON 6CD SEMI SHINE (nk)
- Mã HS 41139000: 91/ Da kangaroo đã thuộc- OATMEAL(12A) 0.8MM-1.1MM TIEMPO LEGACY WP (MCS NO.LU/L 3530) SEMI SHINE) (nk)
- Mã HS 41139000: 91/ Da kangaroo đã thuộc- TIEMPO LEGACY KANGAROO LEATHER SUBSTANCE 0.8/1.1MM BLACK SEMI SHINE (nk)
- Mã HS 41139000: 91/ Da kangaroo đã thuộc- TIEMPO LEGACY WP KANGAROO LEATHER SUBSTANCE 0.8/1.1MM BLACK 00A SEMI SHINE (nk)
- Mã HS 41139000: 91/ Da kangaroo đã thuộc- TIEMPO LEGACY WP KANGAROO LEATHER SUBSTANCE 0.8/1.1MM OFF NOIR 0AV SEMI SHINE (nk)
- Mã HS 41139000: 91/ Da kangaroo đã thuộc- TIEMPO LEGACY WP KANGAROO LEATHER SUBSTANCE 0.8/1.1MM WHITE 10A SEMI SHINE (nk)
- Mã HS 41139000: 91/ Da kangaroo đã thuộc- TIEMPO ORIGINAL KANGAROO LEATHER SUBSTANCE 0.9/1.1MM 90WGUM DARK BROWN SEMI-SHINE+SP TOP (nk)
- Mã HS 41139000: 91/ Da kangaroo đã thuộc- TIEMPO ORIGINAL KANGAROO LEATHER SUBSTANCE 0.9/1.1MM AQUAMARINE 32D METALLIC (nk)
- Mã HS 41139000: 91/ Da kangaroo đã thuộc- TIEMPO ORIGINAL KANGAROO LEATHER SUBSTANCE 0.9/1.1MM OFF NOIR 0AV SEMI SHINE (nk)
- Mã HS 41139000: 91/ Da kangaroo đã thuộc- TIEMPO ORIGINAL KANGAROO LEATHER SUBSTANCE 0.9/1.1MM WHITE 10A SEMI SHINE + SP TOP (nk)
- Mã HS 41139000: 91/ Da kangaroo đã thuộc- TIEMPO ORIGINAL KANGAROO LEATHER- TRIAL SKINS 4 PCS (FOC) (nk)
- Mã HS 41139000: Bảng màu da bò thuộc khổ A4 (nk)
- Mã HS 41139000: BO/ Da bò (da thuộc) (nk)
- Mã HS 41139000: Catalogue da thuộc (nk)
- Mã HS 41139000: Da bò thuộc (nk)
- Mã HS 41139000: Da bò thuộc COW LEATHER SAUVAGE COL 1000, khổ 3m, xuất xứ Italy, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41139000: Da bò thuộc khổ A3 (nk)
- Mã HS 41139000: Da cá đuối Stingray đã thuộc, hiệu: Pelgio (nk)
- Mã HS 41139000: DA CÁ ĐUỐI THUỘC (nk)
- Mã HS 41139000: DA CÁ MẪU. KÍCH THƯỚC: 7x14 INCH. HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 41139000: DA CÁ MẪU. KÍCH THƯỚC: 8x14 INCH. HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 41139000: DA CÁ MẪU. KÍCH THƯỚC: 9x14 INCH. HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 41139000: Da chuột túi (tên khoa học: Macropus Rufus; Macropus Giganteus), đã thuộc (nk)
- Mã HS 41139000: DA CHUỘT TÚI ĐÃ THUỘC. HÀNG MẪU, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 41139000: Da cừu thuộc (nk)
- Mã HS 41139000: DA ĐÀ ĐIỂU THUỘC HOÀN THÀNH (nk)
- Mã HS 41139000: Da heo thuộc kích thước 2cmx3cm (nk)
- Mã HS 41139000: Da thuộc (nk)
- Mã HS 41139000: DA.006/ Da ACTION (Da bò thuộc), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41139000: DA.012/ Da SPLIT (Da bò thuộc), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41139000: DA-01/ Da bò (0.70-0.90MM) (nk)
- Mã HS 41139000: DACUU/ Da cừu đã thuộc LEATHER SHEEP CABRETTA (dung sx gang tay) (nk)
- Mã HS 41139000: dadieu/ Da đà điểu đã thuộc, đã được nhuộm màu (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 41139000: dadieu/ Da đà điểu đã thuộc, được nhuộm màu (Struthio camelus) (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 41139000: DBT/ Da bò thuộc, dày 1.0 ~ 1.2mm (nk)
- Mã HS 41139000: DD/ Dây da bò đã được thuộc.(khổ 1,5mm).Hàng không thuộc danh mục KDĐV TT 15/2018/TT-BNNPTNT.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41139000: DHDT/ Da hươu đã thuộc màu tím than, định lượng 5g/m2, dùng để sản xuất trang phục đấu kiếm, kích thước 110cm x 110cm, xuất xứ Nhật Bản (nk)
- Mã HS 41139000: GDP24/ Da cừu thật đã thuộc (nk)
- Mã HS 41139000: HK066/ Da kangaroo đã thuộc (nk)
- Mã HS 41139000: LT008/ Da Kangaroo đã thuộc (nk)
- Mã HS 41139000: Mẫu da nhân tạo PU, kích thước: 13x9cm (nk)
- Mã HS 41139000: MB040000084/ DA KANGAROO THUỘC (nk)
- Mã HS 41139000: MB040000084/ DA KANGAROO THUỘC/ MATTE 0102097 0.9-1.1mm K-ATH (nk)
- Mã HS 41139000: MB040000086/ DA KANGAROO THUỘC/ BLACK 0.9-1.1mm K-ATH (nk)
- Mã HS 41139000: Móc khóa bằng da bò (nk)
- Mã HS 41139000: NL004/ Da cừu thuộc (nk)
- Mã HS 41139000: NL004/ Da cừu thuộc- (Thickness: 0.8-0.1MM; 0.7-0.9MM; 0.8-0.1MM) (nk)
- Mã HS 41139000: NL004/ Da cừu thuộc thành phẩm- 8833.2 SQFT- THICKNESS:-0.8/1.00mm (nk)
- Mã HS 41139000: NL12/ Da cừu đã thuộc thành phẩm đã qua gia công, không thuộc danh mục CITES. hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41139000: NL51/ Da ngựa đã thuộc. Khổ(85cm*70cm) (nk)
- Mã HS 41139000: NPL093/ Da thú thuộc các loại (nk)
- Mã HS 41139000: NPL093/ Da thú thuộc các loại (2012 PCS 251.5 MTK) (nk)
- Mã HS 41139000: PA001-1/ Da Kangaroo đã thuộc (nk)
- Mã HS 41139000: Panel bằng da bò (nk)
- Mã HS 41139000: phụ liệu may mặc: Nhãn da bò thuộc kích thước (34mmx29mm, 31.5mmx38mm) (nk)
- Mã HS 41139000: PL03-1/ Vải da (da thuộc) K54"(Hàng lẻ mới 100%) (nk)
- Mã HS 41139000: PL03-1/ Vải da (da thuộc) K56"(Hàng lẻ mới 100%) (nk)
- Mã HS 41139000: PL048/ Da kangaroo thuộc đã được gia công thêm (Thành Phẩm) 151.5 SF. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41139000: PL048/ Da kangaroo thuộc đã được gia công thêm (Thành Phẩm) 3903.74 SF. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41139000: S038/ Da bò thuộc đã gia công 1.2~1.4MM (nk)
- Mã HS 41139000: Vỏ sofa ghế 3 để thay thế hàng bị lỗi, phần tiếp xúc bằng da bò đã thuộc, phần còn lại bọc giả da màu đen, model: S622 3 SEATER 1PC, hiệu Kims Fullhouse, kt: 60*48*17cm, mới 100% (nk)
- Mã HS 41139000: Vỏ sofa góc chữ L, chiều phảiđể thay thế hàng bị lỗi, phần tiếp xúc bằng da bò đã thuộc, phần còn lại bọc giả da màu đen, model: L168 RIGHT T50 HALF, hiệu Kims Fullhouse, kt: 90*80*15cm, mới 100% (nk)
- Mã HS 41139000: VT0010/ Da lạc đà (chuyển mục đích sử dụng từ TK nhập 102989752830/E11 ngày 18/11/2019; mục 3) (nk)
- Mã HS 41139000: VT0015/ Da lạc đà đã gia công dùng sản xuất mũ giày (nk)
- Mã HS 41139000: VT0015/ Da lạc đà đã gia công dùng sản xuất mũ giày (chuyển mục đích sử dụng từ TK nhập 103129315660/E11 ngày 04/02/2020; mục 10) (nk)
- Mã HS 41139000: VT0015/ Da lạc đà đã gia công dùng sản xuất mũ giày (chuyển mục đích sử dụng từ TK nhập 103171131340/E11 ngày 03/03/2020; mục 1) (nk)
- Mã HS 41141000: Da dạng tấm A4 (nk)
- Mã HS 41142000: 3111-1/ Tấm da bò láng thuộc, độ dày 1.3mm, Phụ tùng nắm tay cầm cần số xe ô tô Buick (nk)
- Mã HS 41142000: 60/ Da bò đã thuộc(1MQ1M210.76 S/F) (nk)
- Mã HS 41142000: DB/ Da bò đã thuộc, Mới 100% (nk)
- Mã HS 41142000: Npl 54/ Miếng trang trí giày (1 tấm bằng 6 cái) (nk)
- Mã HS 41142000: VM58/ Da thuộc dầu sử dụng trong sản xuất giầy dép- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: 005/ Da bò thuộc tổng hợp với PU (nk)
- Mã HS 41151000: 0080/ Tấm tẩy (từ da tổng hợp khổ 150 cm)/ 100 MTR) #188 Bonded Leather 0.6mm (nk)
- Mã HS 41151000: 0080/ Tấm tẩy (từ da tổng hợp khổ 150 cm)/ 450 MTR) #188 Bonded Leather 0.8mm (nk)
- Mã HS 41151000: 012/ Da cá (đã thuộc) (nk)
- Mã HS 41151000: 1/ Da thuộc đã được gia công (ACTION NUBUCK LEATHER- với thành phần cơ bản là da thuộc dạng tấm mỏng đã được gc- 106.7 G/FTK, độ dày: 1~2mm không nhãn hiệu) (nk)
- Mã HS 41151000: 1/ Da thuộc đã được gia công (ACTION NUBUCK LEATHER- với thành phần cơ bản là da thuộc dạng tấm mỏng đã được gc- 112.7 G/FTK, độ dày: 1.8~2.2mm không nhãn hiệu) (nk)
- Mã HS 41151000: 1/ Da thuộc đã được gia công (ACTION NUBUCK LEATHER- với thành phần cơ bản là da thuộc dạng tấm mỏng đã được gc- 118G/FTK, độ dày: 1.4~2.2mm không nhãn hiệu) (nk)
- Mã HS 41151000: 1000*1000*0.5mm/ Da mài bóng kính (nk)
- Mã HS 41151000: 1000*1000*0.8mm/ Da mài bóng kính (nk)
- Mã HS 41151000: 1000*1000*1.2mm/ Da mài bóng kính (nk)
- Mã HS 41151000: 16/ Da thuộc tổng hợp dạng tấm mỏng (3M 0.5MM- với thành phần cơ bản là da thuộc dạng tấm mỏng, khổ 40", trọng lượng 984 g/m2, độ dày 0.5mm,không nhãn hiệu) (nk)
- Mã HS 41151000: 16/ Da thuộc tổng hợp dạng tấm mỏng (3M 0.5MM- với thành phần cơ bản là da thuộc dạng tấm mỏng, khổ 44", trọng lượng 313 g/m2, độ dày 0.5mm,không nhãn hiệu) (nk)
- Mã HS 41151000: 16/ Da thuộc tổng hợp dạng tấm mỏng (MERRY SKIN PU- với thành phần cơ bản là da thuộc dạng tấm mỏng, khổ 54", độ dày: 0.7~1.4mm, trọng lượng 382 g/m2, không nhãn hiệu) (nk)
- Mã HS 41151000: 16/ Da thuộc tổng hợp dạng tấm mỏng (MERRY SKIN PU- với thành phần cơ bản là da thuộc dạng tấm mỏng, khổ 54", độ dày: 0.7~1.4mm, trọng lượng 421g/m2, không nhãn hiệu) (nk)
- Mã HS 41151000: 16/ Da thuộc tổng hợp dạng tấm mỏng (MERRY SKIN PU- với thành phần cơ bản là da thuộc dạng tấm mỏng, khổ 54", độ dày: 0.7~1.4mm, trọng lượng 691 g/m2, không nhãn hiệu) (nk)
- Mã HS 41151000: 2/ Da thuộc tổng hợp (dùng để may găng tay bóng chày, hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 41151000: 2/ Da thuộc tổng hợp dạng tấm mỏng (1.2mm HISKIN SUEDE- với thành phần cơ bản là da thuộc dạng tấm mỏng, khổ 44", độ dày 1.2mm, trọng lượng 375.8g/m, không nhãn hiệu) (nk)
- Mã HS 41151000: 2/ Da thuộc tổng hợp dạng tấm mỏng (1.4mm SHINTHTIC NUBUCK- với thành phần cơ bản là da thuộc dạng tấm mỏng, khổ 54", độ dày 1.4mm, trọng lượng 586.4g/m, không nhãn hiệu) (nk)
- Mã HS 41151000: 2/ Da thuộc tổng hợp dạng tấm mỏng (1.6mm MICROFIBER- với thành phần cơ bản là da thuộc dạng tấm mỏng, khổ 54", độ dày 1.6mm, trọng lượng 586.4g/m, không nhãn hiệu) (nk)
- Mã HS 41151000: 2/ Da thuộc tổng hợp dạng tấm mỏng (SUPER TUFF + S/T,- với thành phần cơ bản là da thuộc dạng tấm mỏng, khổ 44", độ dày 0.8mm, trọng lượng 566 g/m, không nhãn hiệu) (nk)
- Mã HS 41151000: 2/ Da thuộc tổng hợp dạng tấm mỏng (SUPER TUFF + S/T,- với thành phần cơ bản là da thuộc dạng tấm mỏng, khổ 44", độ dày 0.8mm, trọng lượng 566.4g/m, không nhãn hiệu) (nk)
- Mã HS 41151000: 3CMT5076/ Da mài bóng kính LP87 0.5 59CM*140CM (nk)
- Mã HS 41151000: 3CMT5096/ Da mài bóng kính LP26 1.25MM (nk)
- Mã HS 41151000: 74/ Da thuộc đã được gia công (da thuộc dạng tấm mỏng đã được gia công) (nk)
- Mã HS 41151000: 8/ Da tổng hợp (Khổ 1.4m) (nk)
- Mã HS 41151000: 82646/ Da cán tổng hợp- BONDED LEATHER 0.4MM 59"BLACK (1 Yard 0.9144 mét) (nk)
- Mã HS 41151000: 84431/ Da cán tổng hợp- BONDED LEATHER 0.8MM WHITE (1 Yard 0.9144 mét) (nk)
- Mã HS 41151000: CM001/ Da Lạc Đà thuộc (nk)
- Mã HS 41151000: CNN-03-8080-000H32-00/ Da tổng hợp H-8080- Nylon60%polyurethane40% synthetic leathe W1400 #H-8080 C/#H32 (nk)
- Mã HS 41151000: CNN-03-PVCSL-54-BK/ Da tổng hợp màu đen- PVC Synthtic leather T1.2 54" C/#BLACK (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp (thành phần cơ bản là da thuộc- dạng tấm) TM(B) Leather F/C_002 195*535 mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm AD Leather FC04 345*170mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm TL Leather RB31 300*180mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: da thuộc tổng hợp dày 0.5 mm, khổ 55'' mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: da thuộc tổng hợp dày 0.5mm, khổ 55'' mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp dày 0.5mm, khổ 55", mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp Retro 1.8-2.0mm dạng tấm dùng trong ngành giày, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp WAXY 1.8-1.9mm, dạng tấm dùng trong ngành giày, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc- dạng tấm)- OS Leather F/B_011 315*360mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc- dạng tấm)- OS Leather F/B_012 315*150mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc- dạng tấm)- OS Leather F/B_013 310*150mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc- dạng tấm)- OS Leather F/B_014 135*500mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc- dạng tấm)- OS Leather F/B_015 135*500mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc- dạng tấm)- OS Leather F/B_016 230*650mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc- dạng tấm)- OS Leather F/B_017 230*650mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc- dạng tấm)- OS Leather F/B_018 60*50mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc- dạng tấm)- OS Leather F/B_019 60*50mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc- dạng tấm)- OS Leather F/C_008 100*700mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc- dạng tấm)- OS Leather F/C_009 100*600mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc- dạng tấm)- OS Leather F/C_010 100*700mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc- dạng tấm)- OS Leather R/B_032 325*345mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc- dạng tấm)- OS Leather R/B_033 340*175mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc- dạng tấm)- OS Leather R/B_034 340*175mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc- dạng tấm)- OS Leather R/B_035 340*175mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc- dạng tấm)- OS Leather R/B_036 130*550mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc- dạng tấm)- OS Leather R/B_037 130*550mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc- dạng tấm)- OS Leather R/B_038 290*435mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc- dạng tấm)- OS Leather R/B_039 290*435mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc- dạng tấm)- OS Leather R/B_040 100*540mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc- dạng tấm)- OS Leather R/B_041 100*540mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc- dạng tấm)- OS Leather R/B_042 285*650mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc- dạng tấm)- OS Leather R/B_043 260*655mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc- dạng tấm)- OS Leather R/B_044 240*290mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc- dạng tấm)- OS Leather R/B_045 240*285mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc- dạng tấm)- OS Leather R/C_20 395*285mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc- dạng tấm)- OS Leather R/C_21 395*285mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc- dạng tấm)- OS Leather R/C_22 365*245mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc- dạng tấm)- OS Leather R/C_23 375*115mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc- dạng tấm)- OS Leather R/C_24 125*445mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc- dạng tấm)- OS Leather R/C_25 125*445mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc- dạng tấm)- OS Leather R/C_26 100*410mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc- dạng tấm)- OS Leather R/C_27 100*410mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc- dạng tấm)- OS Leather R/C_28 110*410mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc- dạng tấm)- OS Leather R/C_29 110*410mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc- dạng tấm)- OS Leather R/C_30 340*460mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc- dạng tấm)- OS Leather R/C_31 330*120mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc- dạng tấm) TM Leather F/B_023 240*760 mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc- dạng tấm) TM Leather F/B_030 60*540 mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc- dạng tấm) TM Leather R/B_059 60*330 mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc- dạng tấm) TM Leather R/C_037 320*100 mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc- dạng tấm) TM(B) Leather F/B_023 240*760 mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc- dạng tấm) TM(B) Leather F/B_024 240*760mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc- dạng tấm) TM(B) Leather F/B_025 60*365mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc- dạng tấm) TM(B) Leather F/B_026 60*365mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc- dạng tấm) TM(B) Leather F/B_027 375*310mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc- dạng tấm) TM(B) Leather F/B_028 170*500mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc- dạng tấm) TM(B) Leather F/B_029 170*500mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc- dạng tấm) TM(B) Leather F/B_030 60*540mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc- dạng tấm) TM(B) Leather F/B_031 60*540mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc- dạng tấm) TM(B) Leather F/C_001 195*535 mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc- dạng tấm) TM(B) Leather F/C_003 60*325 mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc- dạng tấm) TM(B) Leather F/C_004 60*325 mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc- dạng tấm) TM(B) Leather F/C_005 190*230 mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc- dạng tấm) TM(B) Leather F/C_006 395*155mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc- dạng tấm) TM(B) Leather F/C_007 100*435mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc- dạng tấm) TM(B) Leather F/C_008 100*435mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc- dạng tấm) TM(B) Leather F/C_010 100*440mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc- dạng tấm) TM(B) Leather F/C_012 100*440mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc- dạng tấm) TM(B) Leather F/C_013 195*535 mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc- dạng tấm) TM(B) Leather F/C_014 195*535 mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc- dạng tấm) TM(B) Leather F/C_015 60*325 mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc- dạng tấm) TM(B) Leather F/C_016 60*325 mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc- dạng tấm) TM(B) Leather F/C_017 190*230 mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc- dạng tấm) TM(B) Leather F/C_018 395*155mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc- dạng tấm) TM(B) Leather F/C_019 100*435mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc- dạng tấm) TM(B) Leather F/C_020 100*435mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc- dạng tấm) TM(B) Leather F/C_021 100*440mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc- dạng tấm) TM(B) Leather F/C_022 100*440mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc- dạng tấm) TM(B) Leather R/B_046 300*800mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc- dạng tấm) TM(B) Leather R/B_047 300*800mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc- dạng tấm) TM(B) Leather R/B_048 300*800mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc- dạng tấm) TM(B) Leather R/B_049 300*800mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc- dạng tấm) TM(B) Leather R/B_050 60*400mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc- dạng tấm) TM(B) Leather R/B_051 60*400mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc- dạng tấm) TM(B) Leather R/B_052 60*400mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc- dạng tấm) TM(B) Leather R/B_053 380*320mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc- dạng tấm) TM(B) Leather R/B_054 380*320mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc- dạng tấm) TM(B) Leather R/B_056 160*570mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc- dạng tấm) TM(B) Leather R/B_057 160*570mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc- dạng tấm) TM(B) Leather R/B_058 160*570mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc- dạng tấm) TM(B) Leather R/B_059 60*330mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc- dạng tấm) TM(B) Leather R/B_060 60*330mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc- dạng tấm) TM(B) Leather R/B_061 280*260mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc- dạng tấm) TM(B) Leather R/B_062 280*260mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc- dạng tấm) TM(B) Leather R/C_032 200*500mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc- dạng tấm) TM(B) Leather R/C_033 200*500mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc- dạng tấm) TM(B) Leather R/C_034 65*320mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc- dạng tấm) TM(B) Leather R/C_035 65*320mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc- dạng tấm) TM(B) Leather R/C_036 195*240mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc- dạng tấm) TM(B) Leather R/C_037 320*100mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc- dạng tấm) TM(B) Leather R/C_039 140*510mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc- dạng tấm) TM(B) Leather R/C_040 120*525mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc- dạng tấm) TM(B) Leather R/C_041 140*510mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc- dạng tấm) TM(B) Leather R/C_042 140*510mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc- dạng tấm) TM(B) Leather R/C_043 135*440mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc- dạng tấm) TM(B) Leather R/C_044 135*440mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc- dạng tấm) TM(B) Leather R/C_045 300*530mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm AD Leather FB11 485*200mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm AD Leather FB12 365*200mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm AD Leather FB13 320*210mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm AD Leather FB14 325*175mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm AD Leather FB15 120*410mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm AD Leather FB15-1 120*410mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm AD Leather FB16 120*410mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm AD Leather FB16-1 120*410mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm AD Leather FB17 100*490mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm AD Leather FB18 100*490mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm AD Leather FC01 460*190mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm AD Leather FC02 380*182mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm AD Leather FC03 350*180mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm AD Leather FC05 80*510mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm AD Leather FC06 80*510mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm AD Leather FC07 65*450mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm AD Leather FC08 65*450mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm AD Leather FC09 65*450mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm AD Leather FC10 65*450mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm AD Leather RB35 485*220mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm AD Leather RB36 395*190mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm AD Leather RB37 330*190mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm AD Leather RB38 330*160mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm AD Leather RB39 110*465mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm AD Leather RB40 100*480mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm AD Leather RB41 220*510mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm AD Leather RB42 110*465mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm AD Leather RB43 100*480mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm AD Leather RB44 240*285mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm AD Leather RB45 240*200mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm AD Leather RC19 390*155mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm AD Leather RC20 365*185mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm AD Leather RC21 355*185mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm AD Leather RC22 340*130mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm AD Leather RC23 165*420mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm AD Leather RC24 90*130mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm AD Leather RC25 95*430mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm AD Leather RC27 90*490mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm AD Leather RC28 95*430mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm AD Leather RC30 165*420mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm AD Leather RC31 90*130mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm AD Leather RC32 90*490mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm AD Leather RC33 240*420mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm AD Leather RC34 240*140mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm AD Leather RC35 390*155mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm AD Leather RC36 365*185mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm AD Leather RC37 355*185mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm AD Leather RC38 340*130mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm AD(S) Leather FC02 380*182mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm AD(S) Leather FC05 80*510mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm AD(S) Leather RC41 365*185mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm AD(S) Leather RC43 340*130mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm AD(S) Leather RC50 165*420mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm OS Leather F/C_001 410*340 mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm OS Leather F/C_002 360*200 mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm OS Leather F/C_003 325*60 mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm OS Leather F/C_004 280*120 mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm OS Leather F/C_005 90*395 mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm OS Leather F/C_006 90*395 mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm OS Leather F/C_007 100*600 mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm SPORTS LOGO CUT, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm TL Leather FB10 305*200mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm TL Leather FB11 305*200mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm TL Leather FB12 305*200mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm TL Leather FB13 460*375mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm TL Leather FB13-1 460*375mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm TL Leather FB14 140*450mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm TL Leather FB14-1 140*450mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm TL Leather FB15 140*450mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm TL Leather FB15-1 140*450mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm TL Leather FB16 50*535mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm TL Leather FB16-1 50*535mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm TL Leather FB17 50*535mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm TL Leather FB17-1 50*535mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm TL Leather FC01 335*400mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm TL Leather FC02 355*240mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm TL Leather FC03 325*170mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm TL Leather FC04 85*515mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm TL Leather FC05 85*515mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm TL Leather FC06 60*470mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm TL Leather FC07 60*470mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm TL Leather RB32 305*190mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm TL Leather RB33 310*200mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm TL Leather RB34 510*360mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm TL Leather RB34-1 510*360mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm TL Leather RB35 160*420mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm TL Leather RB35-1 160*420mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm TL Leather RB36 115*400mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm TL Leather RB36-1 115*400mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm TL Leather RB37 60*340mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm TL Leather RB37-1 60*340mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm TL Leather RB38 510*360mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm TL Leather RB38-1 510*360mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm TL Leather RB39 100*450mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm TL Leather RB39-1 100*450mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm TL Leather RB40 160*420mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm TL Leather RB40-1 160*420mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm TL Leather RB41 60*340mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm TL Leather RB41-1 60*340mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm TL Leather RB42 220*310mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm TL Leather RB43 80*390mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm TL Leather RB44 80*430mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm TL Leather RB45 280*270mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm TL Leather RC18 360*260mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm TL Leather RC19 320*260mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm TL Leather RC20 390*120mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm TL Leather RC21 410*120mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm TL Leather RC22 320*260mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm TL Leather RC23 360*260mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm TL Leather RC24 135*430mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm TL Leather RC25 135*430mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm TL Leather RC26 100*410mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm TL Leather RC27 100*410mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm TL Leather RC28 90*500mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm TL Leather RC29 90*500mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Da thuộc tổng hợp, (thành phần cơ bản là da thuộc)- dạng tấm TL Leather RC30 290*565mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: DA TỔNG HỢP (nk)
- Mã HS 41151000: DA TONG HOP 54/ Da tổng hợp đã ép thành tấm, khổ 54" (nk)
- Mã HS 41151000: DA TONG HOP 54/ Da tổng hợp đã ép thành tấm, khổ 54/ RECYCLED LEATHER GRANDI SN-24 (BASE:GREYISH) 1.5T 54" (nk)
- Mã HS 41151000: Da tổng hợp kết hợp cao su,khổ 1.5m,định lượng 353g/m2,4 cuộnx110 m và 1 cuộn x 13m,dùng lót đệm tăng cường cho ví,túi xách,sổ da,thắt lưng da,ko nhãn hiệu,mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: DAT01/ Da thuộc tổng hợp, không thuộc danh mục CITES, độ dày 0.4mm (nk)
- Mã HS 41151000: DL-9056052/ Da thuộc tổng hợp dạng tấm mỏng, bộ gồm 9 tấm nhỏ: (1 tấm x 43 x 43 x 0.11)cm, (4 tấm x 34 x6 x 0.11)cm, (4 tấm x 34 x12 x 0.11)cm (nk)
- Mã HS 41151000: DTH-1mm/ Da tổng hợp, dày 1mm, khổ 1.42m, số lượng 11 yard 10.06 m 14.29 m2, hàng không nhãn hiệu (nk)
- Mã HS 41151000: GLT36/ Da thuộc tổng hợp, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: HFJ-15-CL8000/ Da nhân tạo cắt sẵn dùng để lót giày- cutting CL8000 nylon70% polyurethne30% C/#31GRY (nk)
- Mã HS 41151000: HFJ-15-CL8000/ Da nhân tạo cắt sẵn dùng để lót giày- cutting CL8000 nylon70% polyurethne30% C/#98BLK (nk)
- Mã HS 41151000: HM-LTH00001/ HM-LTH00001#Giả da (bọc vỏ thùng amply) LEATHER C312 (nk)
- Mã HS 41151000: JYLJKPU001PUZSG/ Tấm da bò được làm bằng 100% các mảnh vụn của da bò. Hàng mới 100%.Có kích thước 1.15Mx1.4M (2968 tấm 4155.2 mét) (nk)
- Mã HS 41151000: M58/ Logo da trang trí 02013890_LEATHER PATCH. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: M58/ Logo da trang trí 02014226_LEATHER PATCH(ADDITIONAL). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: M58/ Logo da trang trí 02015861_LEATHER PH. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: M58/ Logo da trang trí 02017331_LEATHER PH AND PH1. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: M58/ Logo da trang trí S2010717_LEATHER PATCH. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: M58/ Logo da trang trí S2010724_LEATHER PATCH. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: M58/ Logo da trang trí S2010859_LEATHER PATCH. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: M58/ Logo da trang trí S2010860_LEATHER PATCH. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: M58/ Logo da trang trí S2010932_LEATHER PATCH. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: M58/ Logo da trang trí S2011103_LEATHER PATCH. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: M58/ Logo da trang trí S2011173_LEATHER PATCH. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: M58/ Logo da trang trí S2011242_LEATHER PATCH. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: M58/ Logo da trang trí S2011332_LEATHER PATCH. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: M58/ Logo da trang trí S2011348_LEATHER PATCH. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: M58/ Logo da trang trí S2011366_LEATHER PATCH. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: M58/ Logo da trang trí S2012172_LEATHER PATCH. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: m58/ Logo da trang trí-02010253_LEATHER PATCH (nk)
- Mã HS 41151000: m58/ Logo da trang trí-02010972_LEATHER PATCH (nk)
- Mã HS 41151000: m58/ Logo da trang trí-02015086_LEATHER PH (nk)
- Mã HS 41151000: m58/ Logo da trang trí-02015944_LEATHER PATCH (nk)
- Mã HS 41151000: m58/ Logo da trang trí-02017087_LEATHER PATCH (nk)
- Mã HS 41151000: m58/ Logo da trang trí-LEATHER PATCH (nk)
- Mã HS 41151000: MB020004092-V1/ DA TỔNG HỢP ĐÃ ÉP THÀNH TẤM, KHỔ 54/ 16-0952TPG 1.4-1.6mm ECO-SUEDE (70% Bovine leather fiber, 20% Polyester fiber, 10% Others) (nk)
- Mã HS 41151000: MBA015/ Da bò thuộc đã cắt sẵn và phụ kiện dạng bộ(Khoen dây nịt, nút)- KIT BANDOULLIERES SS (nk)
- Mã HS 41151000: N01-003-001/ Da thuộc tổng hợp dạng tấm 0.6MM (nk)
- Mã HS 41151000: N01-003-003/ Da thuộc tổng hợp dạng tấm 0.8MM (nk)
- Mã HS 41151000: N01-003-004/ Da thuộc tổng hợp dạng tấm 0.4MM (nk)
- Mã HS 41151000: N01-003-065/ Da thuộc tổng hợp với thành phần cơ bản là da thuộc dạng tấm dùng để lót bên trong túi xách (nk)
- Mã HS 41151000: N01-003-066/ Da thuộc tổng hợp với thành phần cơ bản là da thuộc dạng tấm dùng để lót bên trong túi xách (nk)
- Mã HS 41151000: N01-003-068/ Da thuộc tổng hợp với thành phần cơ bản là da thuộc dạng tấm dùng để lót bên trong túi xách (nk)
- Mã HS 41151000: N10-008-001/ Da tổng hợp thành phần cơ bản là sợi da thuộc (nk)
- Mã HS 41151000: N31/ Da nhân tạo các loại, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: NL008/ Dây viền bằng da (nk)
- Mã HS 41151000: NL033/ Đế da (nk)
- Mã HS 41151000: NL32A/ Da thuộc tổng hợp (da bò) may ghế-LEATHER 9BYC BLACK (nk)
- Mã HS 41151000: NL32A/ Da thuộc tổng hợp (da bò) may ghế-LEATHER 9BYC LT BLACK (nk)
- Mã HS 41151000: NL32A/ Da thuộc tổng hợp (da bò) may ghế-LEATHER PART (nk)
- Mã HS 41151000: NPL080/ Da tổng hợp B/L (nk)
- Mã HS 41151000: NPL61/ Miếng lót giày (da thuộc tổng hợp, 60% genuine leather fiber + 20% natural latex + 10% natural fat + 10% misc) (Mục: 1 TK 103304481600/E31) (Đã phân bổ cước phí: 0.016168 usd) (nk)
- Mã HS 41151000: NPL61/ Miếng lót giày (da thuộc tổng hợp, 60% genuine leather fiber + 20% natural latex + 10% natural fat + 10% misc) (Mục: 1 TK 103304481600E31) (nk)
- Mã HS 41151000: NVL001/ Da thuộc tổng hợp P.U LEATHER, hàng mới 100%, nvl sản xuất sản phẩm gỗ nội thất xuất khẩu (nk)
- Mã HS 41151000: P0000H3006K00/ Miếng giả da tổng hợp (PU LPCETHER [CHAMUDE LPCETHER, BLACK]). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: P0000H3039K00 / Miếng giả da tổng hợpLPCETHER-CHIN [AROMIN LPCETHER+PE 1T, M(M~3XL), AIRFORM]. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: P0000H3106K00/ Miếng giả da tổng hợp LPCETHERMH: AR-176 (0.8T). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: P002/ Da tổng hợp (synthetic leather) (khổ 36"-64") (nk)
- Mã HS 41151000: PL2/ Da tổng hợp đã cắt sẵn các loại (nk)
- Mã HS 41151000: SM051a/ Da tổng hợp dạng tấm khổ 150cm. hàng mới 100%(d1-4 cua inv:4770m) (nk)
- Mã HS 41151000: STC040/ Da đã thuộc (đã cắt), kích thước(32x10cm/30x10cm/18x10cm), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 41151000: Tấm da thuộc tổng hợp dùng để sản xuất vỏ điện thoại di động model FT720 rộng 1350MM NSX:BAIKSAN (nk)
- Mã HS 41151000: Tấm da thuộc tổng hợp dùng để sản xuất vỏ điện thoại di động SA01-00015A model ZN980/ZN985 rộng 1355MM NSX: DUKSUNG (nk)
- Mã HS 41151000: Tấm da thuộc tổng hợp dùng để sản xuất vỏ điện thoại di động SA01-00015B Model ZN980/ZN985 rộng 1355MM NSX: DUKSUNG (nk)
- Mã HS 41151000: Tấm da thuộc tổng hợp dùng để sản xuất vỏ điện thoại di động SA01-00015C Model ZN980/ZN985 rộng 1355MM NSX: DUKSUNG (nk)
- Mã HS 41151000: Tấm da thuộc tổng hợp dùng để sản xuất vỏ điện thoại di động SA01-00016A model ZN980/ZN985 rộng 1355MM NSX:DUKSUNG (nk)
- Mã HS 41151000: Tấm da thuộc tổng hợp dùng để sản xuất vỏ điện thoại di động SA01-00016B model ZN980/ZN985 rộng 1355MM NSX:DUKSUNG (nk)
- Mã HS 41151000: Tấm da thuộc tổng hợp dùng để sản xuất vỏ điện thoại di động SA01-00016C model ZN980/ZN985 rộng 1355MM NSX:DUKSUNG (nk)
- Mã HS 41151000: YP31/ Da bò thuộc tổng hợp ECO LEATHER (nk)
- Mã HS 41151000: YP31/ Da bò thuộc tổng hợp LEATHER 0.8~1.0MM (nk)
- Mã HS 41151000: YP31/ Da bò thuộc tổng hợp LEATHER 1.4~1.6MM (nk)
- Mã HS 41151000: YP31/ Da bò thuộc tổng hợp LEATHER 1.6~1.8MM (nk)
- Mã HS 41151000: YP31/ Da bò thuộc tổng hợp LEATHER 1.8~2.0MM (nk)
- Mã HS 41151000: YP33/ Da bò thuộc tổng hợp LEATHER 1.8MM-2.0MM (nk)
- Mã HS 41151000: YP-NPL61/ Bao đóng gói(Dùng để đóng gói sản phẩm xuất khẩu)-POLYBAG-1 (nk)
- Mã HS 41152000: 70000009(9-11)/ Pho hậu lót gót, làm bằng vụn da (nk)
- Mã HS 41152000: 70000009(9-11)/ Pho hậu(dùng lót gót), làm bằng vụn da (mới 100%) (nk)
- Mã HS 41152000: Phế liệu da (da vụn từng mảnh nhỏ không thể sử dụng) (nk)
- Mã HS 42010000: A124/ Dây đai (dùng cho sản phẩm điện từ), hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42010000: A124/ Dây đai nylon 19mm X 890mm X 2mm, dùng cho sản phẩm điện tử (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 42010000: A124/ Dây đai nylon 20MM X 760MM X 2MM, dùng cho sản phẩm điện tử (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 42010000: A124/ Dây đai PE 19MMx890MMx2.0MM, dùng cho sản phẩm điện tử (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 42010000: A124/ Dây đai PE 20MM X 760MM X 2MM, dùng cho sản phẩm điện tử (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 42010000: A124/ Dây đai Polyeste 28'' HF3/4'' OR235, kích thước 711mm x 24mm x 19mm, dùng cho sản phẩm điện tử (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 42010000: A124/ Dây đai TPU- 650-261-0B ASM, 18.8mm*2mm, dùng cho sản phẩm điện tử, xuất xứ Trung Quốc (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 42010000: ÁO CHÓ MẪU (ÁO DẠNG PHAO CHO CHÓ) (nk)
- Mã HS 42010000: Bộ quần áo dùng cho chó mèo bằng vải sợi tổng hợp, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 42010000: Dây đai cho chó bằng sợi tổng hợp dài 3m, bản rộng 2cm, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 42010000: Dây dẫn chó 9m, hiệu Jackpet, mã B07JW284DX, mới 100% (nk)
- Mã HS 42010000: Dây dắt chó (xích chó) bằng sắt, dài 2m, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 42010000: Dây dắt chó bằng sợi tổng hợp dài 1.5m, bản rộng 1cm, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 42010000: Dây làm từ sợi polyester (DOG LEAD) chưa được cắt định hình, may viền, dán sticker, kích thước: 1" X 30"-40" (dùng để sx ra dây đeo cho chó, mèo), không nhãn hiệu, mới 100% (nk)
- Mã HS 42010000: KHĂN QUẤN CỔ CHÂN NGỰA, chất liệu Main fabric 90.0: 100.0% Polypropylene (PP), nhãn hiệu FOUGANZA, mới 100%, model code 2792744 (nk)
- Mã HS 42010000: KHĂN QUẤN CỔ CHÂN NGỰA,chất liệu:Main fabric 90.0: 100.0% Polypropylene (PP),nhãn hiệu:FOUGANZA,mới: 100%, model code:2792744 (nk)
- Mã HS 42010000: NK_PJF/ Các linh kiện trang trí hàng yên ngựa (nk)
- Mã HS 42010000: PET HARNESS: YẾM DẮT CHÓ (nk)
- Mã HS 42010000: PET LEASH: DÂY DẮT CHÓ (nk)
- Mã HS 42010000: PK_585/ Dây dẫn phụ kiện dây đai đầu ngựa (nk)
- Mã HS 42010000: SP cho thú nuôi: Vòng cổ giảm căng thẳng cho mèo (11090) (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 42010000: SP cho thú nuôi: Vòng cổ ngăn ngừa ve cho chó (17174) (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 42010000: SP cho thú nuôi: Vòng cổ ngăn ngừa ve cho mèo (17173) (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 42010000: Vòng cổ cho chó (35-45cm), hiệu CollarDirect, mã B07BK5JH8R, mới 100% (nk)
- Mã HS 42010000: Vòng cổ nylon gắn chuông cho chó nhiều màu, kích thước (25 x1)cm, không hiệu, mới 100% (nk)
- Mã HS 42010000: Vòng đeo cổ thông minh dành cho mèo, hiệu Pawtrack (nk)
- Mã HS 42010000: WEB_49702PA/ Dây đai càm ngựa (nk)
- Mã HS 42021110: AJ96-100176/ Túi đựng đồ dùng trên sà lan, bằng nhựa giả da tổng hợp, kích thước 150mm x 215mm. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42021110: Ba lô mẫu, chất liệu da bò thuộc (da bò nuôi), hãng Coach, mã hàng 7044, kích thước 30*45*20cm. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42021110: Ba lô nam làm mẫu, nhãn hiệu Coach, Chất liệu: 100% da bò nuôi đã thuộc, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021110: Ba lô nam làm mẫu, nhãn hiệu Coach, Chất liệu: 50% da bò nuôi đã thuộc 50% nhựa PVC, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021110: Ba lô, kích thước 24 lít (Backpack 24 liter). Bằng nhựa và vải. Hãng sản xuất: URBAN ARMOR GEAR, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42021110: Bộ balo học sinh gồm: 1balo kt(29*37*3cm) 3-5 ngăn, 1túi đeo Kt(15*20*2cm) + 1 túi xách Kt(15*28*6cm) + 1 túi đựng bút viết, 0.45kg/set, chất liệu vải polyeste, Nsx Hueyin, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021110: Cặp sách văn phòng (công sở), nhãn hiệu RHINO'S LIFE, kích thước 39cm x 29cmx7cm, có mặt ngoài bằng da tổng hợp, hàng mới 100% TQSX (nk)
- Mã HS 42021110: Hánh lý cá nhân và đồ dùng gia đình đã qua sử dụng: Vali (nk)
- Mã HS 42021110: Va li da bò có bánh xe, kt: 38x55x21cm COMP100%COWHIDE, mã M23260, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021110: Vali 100% PU, mã KI6132, màu Uran Palm, kích cỡ 55x40x22 cm, hiệu KIPLING, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021110: Vali 100% PU, mã KI6832, màu Cool Moss, kích cỡ 55x40x22 cm, hiệu KIPLING, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021190: Ba lô đeo vai cho học sinh bằng da tổng hợp (giả da) kích thước: (34x18x25) cm +/-10% nhãn hiệu: Queen-Ks. Hàng mới 100%. Do TQSX (nk)
- Mã HS 42021190: BA LÔ-Chất liệu: 100% Polyurethane outer, 100% Polyester lining-Hiệu: TYPO-Mã hàng: 144335. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42021190: BA LÔ-Chất liệu: Body: 100% PolyesterCoating: 100% Polyvinyl chloride Lining: 100% Polyester-Hiệu: RUBI-Mã hàng: 424761. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42021190: Balo đựng laptop, nhãn hiệu Bostanten, chất liệu da tổng hợp. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42021190: Balo trẻ em hiệu Balabala mã 27662201305, size 110/130/150 mặt ngoài chất liệu da PU, lớp vải lót: FABRIC, dệt thoi.Mới 100% (nk)
- Mã HS 42021190: BALO-Chất liệu: Outer: 100% PU exterior Lining: 100% Polyester-Hiệu: TYPO-Mã hàng: 145730. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42021190: Bao đựng iPad Pro 12.9inch (2020), chất liệu bằng da tổng hợp, màu đen, item No: ACS00893. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42021190: Bao giả da sử dụng cho máy lọc không khí cá nhân, Hiệu: AirTamer, hàng quà tặng, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021190: Cặp đựng tài liệu cá nhân, bìa ngoài bằng vật liệu giả da, có in logo Fedex, là hàng quà tặng của cá nhân. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021190: Cặp sách da bê COMP100%BULL CALF LEATHER, mã M54380, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021190: Cặp sách da bò COMP100%COWHIDE, mã M33441, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021190: Cặp sách da bò COMP100%COWHIDE, mã M54404, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021190: Cặp xách bằng chất liệu da bò, mã M33417, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021190: Cặp xách bằng chất liệu da bò, mã M33441, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021190: Cặp xách bằng chất liệu da bò, mã M33442, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021190: Hộp đựng đồng hồ bằng chất liệu giả da (100% CANVAS), nhãn hiệu Louis Vuitton, mã: D60552, hàng dùng trưng bày, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021190: Hộp đựng đồng hồ bằng gỗ công nghiệp bọc giả da, không hiệu. Kích thước: (158-430*110-290*50-205)mm. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42021190: Hộp đựng đồng hồ bằng gỗ công nghiệp phủ nhựa, không hiệu. Kích thước: (158-430*110-290*50-205)mm. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42021190: Hộp đựng kính đeo mắt khung bằng thép vỏ ngoài bằng da tổng hợp, đóng mở bằng nam châm. Kích thước: (15.5 x 6 x 3.5)cm+/-10%. Hiệu: WEEHOURS. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42021190: Khay trưng bày trang sức bằng nhựa bọc simili: Đồ trưng bày bông tai Earring (type B) Stand, Size: L40 x W30 x H20 mm (top W18 mm). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021190: Khay trưng bày trang sức bằng nhựa bọc simili: Đồ trưng bày nhẫn Couple Ring Stand (Higher), Size: L63 x W47 x BH43/FH33 mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021190: Khay trưng bày trang sức bằng nhựa bọc simili: Đồ trưng bày nhẫn Couple Ring Stand (Lower), Size: L63 x W47 x BH23/FH13 mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021190: Khay trưng bày trang sức bằng nhựa bọc simili: Đồ trưng bày nhẫn Couple Ring Stand (Medium), Size: L63 x W47 x BH33/FH23 mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021190: Khay trưng bày trang sức bằng nhựa bọc simili: Đồ trưng bày nhẫn Single Ring Stand (Higher), Size: L45 x W47 x BH43/FH33 mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021190: Khay trưng bày trang sức bằng nhựa bọc simili: Đồ trưng bày nhẫn Single Ring Stand (Lower), Size: L45 x W47 x BH23/FH13 mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021190: Khay trưng bày trang sức bằng nhựa bọc simili: Đồ trưng bày nhẫn Single Ring Stand (Medium), Size: L45 x W47 x BH33/FH23 mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021190: Khay trưng bày trang sức bằng nhựa bọc simili: Đồ trưng bày trang sức Earring Base of set D Square Platform, Size: L130 x W130 x top block H10 mm, Bottom Base size: L80 x W80 x H6 mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021190: Khay trưng bày trang sức bằng nhựa bọc simili: Đồ trưng bày trang sức Jewelry Serving Tray, Size: L300 x W210 x H20 mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021190: Túi đựng dụng cụ. Mã sản phẩm: 906497400. HÃng SX: Hyster. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42021190: Túi thời trang nữ E9BAG009F, Nhãn hiệu:IN THE NOW, Chất liệu: PU,Màu sắc:Black/ Red,Size:16.0x4.0x11.0 Cm,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021190: Túi thời trang nữ E9BAG014F, Nhãn hiệu:IN THE NOW, Chất liệu: PU,Màu sắc:Black/ Pink/ Yellow,Size:22.0x10.0x14.0 Cm,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021190: Túi thời trang nữ E9BAG016F, Nhãn hiệu:IN THE NOW, Chất liệu: PU,Màu sắc:Black/ Blue/ Orange/ Pink,Size:19.5x9.0x13.0 Cm,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021190: Túi thời trang nữ E9BAG017F, Nhãn hiệu:IN THE NOW, Chất liệu: PU,Màu sắc:Black/ Grey/ Purple,Size:16.0x8.0x13.5 Cm,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021190: Túi thời trang nữ E9BAG018F, Nhãn hiệu:IN THE NOW, Chất liệu: PU,Màu sắc:Black/ Pink,Size:20.0x8.0x16.0 Cm,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021190: Túi thời trang nữ E9BAG019F, Nhãn hiệu:IN THE NOW, Chất liệu: PU,Màu sắc:Mix,Size:20.0x8.0x16.0 Cm,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021190: Túi thời trang nữ E9BAG021F, Nhãn hiệu:IN THE NOW, Chất liệu: PU,Màu sắc:Black/ Pink/ Red,Size:21.5x7.5x16.0 Cm,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021190: Túi xách bằng da bê, nhãn hiệu: Dunhill, model: Cadogan, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021190: Túi xách cầm tay FS1x hiệu OEM, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021190: Túi xách chất liệu chính da bê-TROLLEY VEAU/MDCBLINING: 62% POLYESTER 38% POLYAMIDE UPSIDE: 100% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AA69903B03334N7381NSZ (nk)
- - Mã HS 42021190: Túi xách chất liệu chính da bê-TROLLEY VEAU/MRLINING: 62% POLYESTER 38% POLYAMIDE UPSIDE: 100% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AA69903B0333394305NSZ (nk)
- Mã HS 42021190: Túi xách đựng laptop 12210830-BALLY 6218266 (nk)
- Mã HS 42021190: Túi xách mẫu bằng da thuộc. Hàng mới 100% (Hàng mẫu không có giá trị thương mại) (nk)
- Mã HS 42021190: Túi, chất liệu bằng da tổng hợp: Pure Color Zip Pockets Chest Bag, sku: 467972201. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42021190: Va li kéo bằng chất liệu da bò, mã M23229, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021190: Vali 100% PU, mã KI4960, màu Cool Moss, kích cỡ 79x52.5x33 cm, hiệu KIPLING, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021190: Vali 100% PU, mã KI4996, màu Uran Palm, kích cỡ 79x52.5x33 cm, hiệu KIPLING, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021190: Vali 100% PU, mã KI7413, màu Uran Palm, kích cỡ 68.3x46x29 cm, hiệu KIPLING, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021190: Vali 100% PU, mã KI7464, màu Cool Moss, kích cỡ 68.3x46x29 cm, hiệu KIPLING, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021190: Vali, Hiệu Samsonite American Tourister, Model Moonlight, hàng mẫu kiểm thử chất lượng (nk)
- Mã HS 42021190: Ví nhỏ dùng để đựng dây đồng hồ, chất liệu bằng da Alcantara, hãng Hublot, kích thước 20x5cm. Mã SM.ACCE.SUPP.0003, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Ba lô 14808810-PAUL SMITH (nk)
- Mã HS 42021219: Ba lô 15020082-RAF SIMONS (nk)
- Mã HS 42021219: Ba lô đeo chất liệu bằng vải sợi nilon polyeste dùng cho học sinh KT:(25x12x31)cm+-10%, NSX: Shenzhen Yuchen Handbag Co., Ltd, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Ba lô đeo chất liệu bằng vải sợi nilon polyeste, kích thước (33x15x40)cm+-10%, dùng cho học sinh, hiệu: CHENGCAI, SM BABY, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Ba lô đeo chất liệu bằng vải sợi nilon polyeste, kích thước (35-40x22-24x16-18)cm+-10%, dùng cho học sinh, hiệu: SM BABY, CHENG FEI, NSX: Fujian Paxdun, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Ba lô đeo chất liệu bằng vải sợi nilon polyeste, kích thước (35-40x22-24x16-18)cm+-10%, dùng cho học sinh, hiệu: SM BABY, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Ba lô đeo chất liệu bằng vải sợi nilon polyeste, kích thước (35-40x22-24x16-18)cm+-10%, dùng cho học sinh, hiệu: SM BABY, NSX: Fujian Paxdun, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Ba lô đeo chất liệu bằng vải sợi nilon polyeste, kích thước (35-40x22-24x16-18)cm+-10%, dùng cho học sinh, hiệu: SM BABY, ZWEMYUAN, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Ba lô đeo chất liệu bằng vải sợi nilon polyeste, kích thước (35-40x22-24x16-18)cm+-10%, dùng cho học sinh, NSX: Fujian Paxdun, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Ba lô đeo vai,kích thước(20*15*3)cm +/-10%,hiệu INSPUR,mặt nghoài chất liệu bằng vải dệt kết hợp nhựa,có khóa kéo, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42021219: Ba lô dùng cho học sinh bằng vật liệu dệt kết hợp nhựa. Kích thước đường chéo (45- 50)cm +/-10%.Hiệu: YONG JIA GIRL, YONG JIA BOY, BYWZ BABY. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Ba lô dùng cho học sinh vật liệu dệt kết hợp nhựa. Kích thước đường chéo (45- 50)cm +/-10%.Hiệu: Yiwu Zhi Ao Trading Co., Ltd.. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Ba lô dùng cho học sinh vật liệu dệt kết hợp nhựa. Kích thước đường chéo (45- 50)cm +/-10%.Hiệu: YONG JIA GIRL, BAIYIWANGZI, SM BABY. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Ba lô hiệu Helikon-Tex bằng Nylon mã BP-DEGG-CD5, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Ba lô hiệu Helikon-Tex bằng Nylon mã BP-DUST-CD5, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Ba lô hiệu Helikon-Tex bằng Nylon mã PL-GHG-NL, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Ba lô hiệu Helikon-Tex bằng Nylon mã PL-RC2-CD, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Ba lô học sinh bằng nhựa kết hợp vải tráng phủ nhựa, (không có tay kéo, không phải loại túi du lịch), đường chéo (35-45)cm+/-5cm, hiệu: SPIDER MAN, chữ Trung Quốc,. Mới100% (nk)
- Mã HS 42021219: Ba lô học sinh bằng nhựa, kích thước 22*24*11 cm, hiệu MrVui, 0.78kg/cái, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Ba lô học sinh bằng nhựa, kích thước 22x24x11cm, hiệu MrVui, 0.36kg/cái, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Ba lô học sinh bằng nhựa, kích thước 27*30*15 cm, hiệu MrVui, 0.85kg/cái, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Ba lô học sinh bằng nhựa, kích thước 27*35*15 cm, hiệu MrVui, 0.96kg/cái, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Ba lô học sinh bằng nhựa, kích thước 29x34x16cm, hiệu MrVui, 0.85kg/cái, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Ba lô học sinh bằng nhựa, kích thước 30*27*18 cm, hiệu MrVui, 1.02kg/cái, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Ba lô học sinh bằng sợi tổng hợp tráng phủ nhựa, kích thước (50x30)cm, hiệu chữ DAHUA, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Ba lô học sinh bằng sợi tổng hợp tráng phủ nhựa, kích thước (50x30)cm, hiệu HONGZOU, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Ba lô học sinh bằng vải, kích thước 28x37x18cm, hiệu MrVui, 0.8kg/cái, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Ba lô học sinh bằng vải, kích thước 30x40x17cm, hiệu MrVui,0.93kg/cái, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Ba lô học sinh mặt ngoài bằng nhựa PVC cứng + sợi tổng hợp, đường chéo (20-40)cm, không có tay kéo, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Ba lô học sinh mặt ngoài bằng nhựa PVC cứng + sợi tổng hợp, đường chéo (20-40)cm, không có tay kéo, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100%. (nk)
- Mã HS 42021219: Ba lô học sinh mặt ngoài bằng nhựa PVC cứng + sợi tổng hợp, đường chéo (20-40)cm, không có tay kéo, hiệu NADI LI, mới 100%. (nk)
- Mã HS 42021219: Ba lô học sinh mặt ngoài bằng nhựa PVC cứng+ sợi tổng hợp, đường chéo (20- 40)cm, không có tay kéo, hiệu guangzhous, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Ba lô học sinh mặt ngoài bằng nhựa PVC cứng+ sợi tổng hợp, đường chéo (41- 60)cm, không có tay kéo, hiệu guangzhous, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Ba lô học sinh mặt ngoài bằng nhựa PVC cứng+ sợi tổng hợp, đường chéo(20-40)cm, hiệu HQC, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Ba lô học sinh mặt ngoài bằng nhựa PVC cứng+ sợi tổng hợp, đường chéo(20-40)cm, không có tay kéo, hiệu HQC, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Ba lô học sinh mặt ngoài bằng vải polyeste, kích thước đường chéo 30cm+-10%, NSX: Cangnan Janwa Bags Factory. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Ba lô học sinh mặt ngoài bằng vải polyeste, kích thước đường chéo 37cm+-10%, hiệu: SM BABY, Zhihuiboyi. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Ba lô học sinh mặt ngoài bằng vải polyeste, kích thước đường chéo 37cm+-10%, hiệu: SM Baby, Zhiwaxiangbao, NSX: Sozhou Changyue Imp & Exp. Co.,Ltd. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Ba lô học sinh mặt ngoài bằng vải polyeste, kích thước đường chéo 37cm+-10%, hiệu: SM BABY, Zhiwaxiangbao. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Ba lô học sinh mặt ngoài bằng vải polyeste, kích thước đường chéo 37cm+-10%, hiệu: SM Baby, Zy Yipin, Living Traveling Share. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Ba lô học sinh mặt ngoài bằng vải polyeste, kích thước đường chéo 37cm+-10%, hiệu: SM BABY, ZY YIPIN. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Ba lô học sinh mặt ngoài bằng vải polyeste, kích thước đường chéo 37cm+-10%, hiệu: SM BABY. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Ba lô học sinh mặt ngoài bằng vải polyeste, kích thước đường chéo 37cm+-10%, hiệu: Zhiwaxiangbao. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Ba lô mẫu, hiệu: BERGANS (nk)
- Mã HS 42021219: BA LÔ MẪU, MỚI 100% (7 CÁI/SET) (nk)
- Mã HS 42021219: Ba lô trẻ em bằng nhựa tổng hợp kết hợp vật liệu dệt, hình tròn, đường kính phi 26cm+-10%, NSX: Guangzhou Tailor Fashion Co., Ltd, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Ba lô trẻ em bằng nhựa tổng hợp, quai bằng vật liệu dệt, KT(24x26x10)cm+-10%, NSX: Dongguan Shuo Wei, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Ba lô trẻ em mặt ngoài bằng lông hóa học, KT:(20x10x30)cm+-10%, NSX: Yiwu Dolphinneshow Trading Co., Ltd, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Ba Lô vải hiệu Himawari 1006, kích thước 39x28x15 cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Ba Lô vải hiệu Himawari 1211, kích thước 40x26x17cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Ba Lô vải hiệu Himawari 2268, kích thước 40x28x17 cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Ba Lô vải hiệu Himawari 6658, kích thước 40x28x17 cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Ba Lô vải hiệu Himawari 9566, kích thước 39x26x16 cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Ba Lô vải hiệu Himawari HM188_L, kích thước 27x12x38 cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Balo hiệu 5.11 bằng Nylon mã 56392, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Balo hiệu 5.11 bằng Nylon mã 56393, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Balo hiệu 5.11 bằng Nylon mã 56437, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Balo hiệu 5.11 bằng Nylon mã 56442, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Balo hiệu 5.11 bằng Nylon mã 56555, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Balo hiệu 5.11 bằng Nylon mã 56892, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Balo hiệu 5.11 bằng Nylon mã 58601, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Balo hiệu 5.11 bằng Nylon mã 58602, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Balo học sinh bằng vải polyester chống nước, hiệu Anello, style: Pasuteru, sku: ANO-AT-C3141-Pasuteru, mới 100%. (nk)
- Mã HS 42021219: Balo học sinh hiệu Bistar Galaxy J212 chất liệu polyester kích thước 33 x 21 x 38 cm mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Balo học sinh hiệu Bistar Galaxy J218 chất liệu polyester kích thước 33 x 21 x 38 cm mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Balo học sinh hiệu Bistar Galaxy J219 chất liệu polyester kích thước 33 x 21 x 38 cm mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Balo học sinh hiệu Bistar Galaxy J350 chất liệu polyester kích thước 33 x 21 x 38 cm mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Balo học sinh hiệu Bistar Galaxy N001 chất liệu polyester kích thước 33 x 21 x 39 cm mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Balo học sinh mặt ngoài bằng nhựa PVC cứng + sợi tổng hợp, đường chéo (30- 40)cm, không có tay kéo, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Balo học sinh, kt(33*27*23cm,1kg), 3-5 ngăn, chất liệu vải polyeser chống thấm, hiệu Tiger Family, TQ sx, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Balo trẻ em hiệu Balabala mã 27661201308, size 110/130/150, mặt ngoài chất liệu FABRIC, dệt thoi.Mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Balo trẻ em hiệu Balabala mã 27662201309, size 110/130/150 chất liệu FABRIC, dệt thoi.Mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Balo trẻ em hiệu Balabala mã 27662201310, size 110/130/150 chất liệu FABRIC, dệt kim.Mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Bộ ba lô, túi 4 món dùng cho học sinh bằng vật liệu dệt kết hợp nhựa. Gồm (1 ba lô đường chéo (35-45)cm, 1 túi đựng đồ đường chéo (25-30)cm, 2 túi cầm tay đường chéo (10-15)cm. Hiệu: XPS&BAG. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Cặp đựng dụng cụ học tập dùng cho học sinh bằng nhựa kết hợp vải, kích thước đường chéo (20-35)cm+-7cm,hiệu Bobi love, baby bear,mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Cặp đựng dụng cụ học tập dùng cho học sinh bằng nhựa kết hợp vải, kích thước đường chéo (20-35)cm+-7cm,hiệu:spider man, Bobi love, baby bear,mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Cặp đựng tài liệu A4 bằng nhựa- B40102.Hiệu DeLi.Mới 100%. (nk)
- Mã HS 42021219: Cặp đựng tài liệu A4 bằng nhựa- E5576.Hiệu DeLi.Mới 100%. (nk)
- Mã HS 42021219: Cặp đựng tài liệu A4 bằng nhựa-E38151.Hiệu DeLi.Mới 100%. (nk)
- Mã HS 42021219: Cặp đựng tài liệu A4 bằng nhựa-E5554.Hiệu DeLi.Mới 100%. (nk)
- Mã HS 42021219: Cặp đựng tài liệu A4 bằng nhựa-E5556.Hiệu DeLi.Mới 100%. (nk)
- Mã HS 42021219: Cặp đựng tài liệu A4 bằng nhựa-E5557.Hiệu DeLi.Mới 100%. (nk)
- Mã HS 42021219: Cặp đựng tài liệu A4 bằng nhựa-E5558.Hiệu DeLi.Mới 100%. (nk)
- Mã HS 42021219: Cặp đựng tài liệu dùng cho học sinh bằng nhựa p.u giả da, kích thước đường chéo (20-37)cm+/-5 cm,NSX:Yiwu Sanhao Culture Products Co.,Ltd.Mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Cặp học sinh A4 bằng nhựa- CZ64802.Hiệu DeLi.Mới 100%. (nk)
- Mã HS 42021219: Cặp học sinh A4 bằng nhựa-38166.Hiệu DeLi.Mới 100%. (nk)
- Mã HS 42021219: Cặp học sinh A4 bằng nhựa-E38134.Hiệu DeLi.Mới 100%. (nk)
- Mã HS 42021219: Cặp học sinh bằng nhựa pu giả da, kích thước (47x29x8)cm+/-10%. Hiệu MONTBLAC. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Cặp học sinh hiệu Bebé, bằng vải Polyester, Mã hàng: BB08MIC-001DB, kích thước: 35cm x 31cm x 19cm, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Cặp học sinh hiệu Bebé, bằng vải Polyester, Mã hàng: BB08MIC-002DB, kích thước: 36cm x 31cm x 19cm, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Cặp học sinh hiệu Bebé, bằng vải Polyester, Mã hàng: BB08MIC-006LB, kích thước: 35cm x 31cm x 19cm, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Cặp học sinh hiệu Bebé, bằng vải Polyester, Mã hàng: BB08MIN-011LM, kích thước: 36cm x 31cm x 19cm, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Cặp học sinh hiệu Bebé, bằng vải Polyester, Mã hàng: BB08PPC-021PE, kích thước: 35cm x 31cm x 19cm, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Cặp học sinh hiệu Bebé, bằng vải Polyester, Mã hàng: BB08PPC-022PE, kích thước: 36cm x 31cm x 19cm, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Cặp học sinh hiệu Bebé, bằng vải Polyester, Mã hàng: BB08TM-012MA, kích thước: 35cm x 31cm x 19cm, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Cặp học sinh hiệu Bebé, bằng vải Polyester, Mã hàng: BB08TM-013MA, kích thước: 36cm x 31cm x 19cm, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Cặp học thêm bằng vải, hiệu CLASSMATE, mã CL-SB504, 50 chiếc/ thùng. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Cặp học thêm bằng vải, hiệu CLASSMATE, mã CL-SB512, 50 chiếc/ thùng. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Cặp học thêm bằng vải, hiệu CLASSMATE, mã CL-SB514, 50 chiếc/ thùng. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Cặp học thêm bằng vải, hiệu CLASSMATE, mã CL-SB521, 50 chiếc/ thùng. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Cặp học thêm bằng vải, hiệu CLASSMATE, mã SB14-DI, 50 chiếc/ thùng. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Cặp nhựa học sinh 3D mã hàng SQ04, kích thước 580*550*365mm, hãng sản xuất Guangdong Sheng Qi Technology Inc, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Cặp nhựa học sinh 3D mã hàng SQ05, kích thước 580*550*365mm, hãng sản xuất Guangdong Sheng Qi Technology Inc, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Cặp nhựa học sinh mã hàng SQ02, kích thước 580*550*365mm, hãng sản xuất Guangdong Sheng Qi Technology Inc, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Cặp nhựa học sinh mã hàng SQ03,kích thước 580*550*365mm, hãng sản xuất Guangdong Sheng Qi Technology Inc, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Cặp nhựa học sinh mã hàng SQ06,kích thước 580*550*365mm, hãng sản xuất Guangdong Sheng Qi Technology Inc, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Cặp sách bằng vải dùng cho học sinh, Hiệu: XIAO SHU TONG, YI-JIAJIA. KT (38x30)cm +-10%. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Cặp sách bằng vải tráng phủ nhựa dùng cho học sinh, Hiệu: JINRONG. KT (34x17x54)cm +-5%. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Cặp sách học sinh (đeo lưng), kt(36*29*15cm,0.9kg) và kt(38*28*15cm,0.86kg), chất liệu vải kết hợp với nhựa, 4-6 ngăn, TQ sx, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Cặp sách học sinh bằng sợi tổng hợp tráng phủ nhựa + nhựa, đường chéo (25- 60)cm, loại có quai đeo (không có tay kéo). Hiệu chữ trung quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Cặp sách học sinh bằng sợi tổng hợp tráng phủ nhựa + nhựa, đường chéo (25- 60)cm, loại có quai đeo (không có tay kéo). Hiệu GENG XIN, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Cặp sách học sinh bằng sợi tổng hợp tráng phủ nhựa + nhựa, đường chéo (25- 60)cm, loại có quai đeo (không có tay kéo). hiệu HONGZOU, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Cặp sách học sinh bằng sợi tổng hợp tráng phủ nhựa + nhựa, đường chéo (25-40)cm, loại có quai đeo, không có tay kéo, hiệu GENG XIN, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Cặp sách học sinh bằng sợi tổng hợp tráng phủ nhựa + nhựa, đường chéo (25-60)cm, loại có quai đeo (không có tay kéo), hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Cặp sách học sinh bằng vải tráng phủ nhựa + nhựa, đường chéo (25-60)cm, có quai đeo, không có tay kéo, hiệu chữ trung quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Cặp túi bằng nhựa kết hợp vật liệu dệt. Kích thước đường chéo (25-45)cm +/-10%.Hiệu: BAIYIWANGZI, BYWZ, BYWZ BABY, AHOSML. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: JS0A4QUE003-JSVB203-O3-001./ Ba lô SUPERBREAK PLUS (42 x 32 x 14) cm tam nhap theo muc 09 TK xuat so 303086268500/E62 ngay 9/03/2020. Thoi han tai xuat: cham nhat 25/07/2020 (nk)
- Mã HS 42021219: JS0A4QUE008-JSVB203-O3-001./ Ba lô SUPERBREAK PLUS (42 x 32 x 14) cm tam nhap theo muc 06 TK xuat so 303086268500/E62 ngay 9/03/2020. Thoi han tai xuat: cham nhat 25/07/2020 (nk)
- Mã HS 42021219: JS0A4QUE47G-JSVB202-N3-001./ Ba lô SUPERBREAK PLUS (42 x 32 x 14) cm tam nhap theo muc 03 TK xuat so 303086268500/E62 ngay 9/03/2020. Thoi han tai xuat: cham nhat 25/07/2020 (nk)
- Mã HS 42021219: JS0A4QUE74V-JSVB202-N3-001./ Ba lô SUPERBREAK PLUS (42 x 32 x 14) cm tam nhap theo muc 05 TK xuat so 303086268500/E62 ngay 9/03/2020. Thoi han tai xuat: cham nhat 25/07/2020 (nk)
- Mã HS 42021219: OSP2020SB01-61/ Rolling Transporter 40- O/S/tui xach kiểu vali/ chất liệu bằng vải tráng nhựa/ VN (nk)
- Mã HS 42021219: OSP2020SB01-62/ Rolling Transporter 120- O/S/tui xach kiểu vali/ chất liệu bằng vải tráng nhựa/ VN (nk)
- Mã HS 42021219: OSP2020SB01-64/ Rolling Transporter 90- O/S/tui xach kiểu vali/ chất liệu bằng vải tráng nhựa/ VN (nk)
- Mã HS 42021219: Phụ kiện balo hiệu 5.11 bằng Nylon mã 56399, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Phụ kiện balo hiệu 5.11 bằng Nylon mã 56401, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Phụ kiện balo hiệu 5.11 bằng Nylon mã 56518, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Phụ kiện túi (túi nhỏ bên trong) hiệu Helikon- Tex bằng Nylon mã IN-DCC-CD, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Phụ kiện túi (túi nhỏ bên trong) hiệu Helikon- Tex bằng Nylon mã IN-EDL-CD, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Phụ kiện túi (túi nhỏ bên trong) hiệu Helikon- Tex bằng Nylon mã IN-EDM-CD, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Phụ kiện túi (túi nhỏ bên trong) hiệu Helikon- Tex bằng Nylon mã IN-OGM-CD, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Phụ kiện túi (túi nhỏ bên trong) hiệu Helikon- Tex bằng Nylon mã MO-O08-CD, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: TALON 11 M/L/ BALÔ VẢI (100% Poly)/ VN (nk)
- Mã HS 42021219: TALON 11 S/M/ BALÔ VẢI (100% Poly)/ VN (nk)
- Mã HS 42021219: TALON 22 M/L (01)/ BALÔ VẢI (100% Poly)/ VN (nk)
- Mã HS 42021219: TALON 22 M/L/ BALÔ VẢI (100% Poly)/ VN (nk)
- Mã HS 42021219: TALON 22 S/M (01)/ BALÔ VẢI (100% Poly)/ VN (nk)
- Mã HS 42021219: TALON 22 S/M/ BALÔ VẢI (100% Poly)/ VN (nk)
- Mã HS 42021219: TALON 33 M/L (01)/ BALÔ VẢI (100% Poly)/ VN (nk)
- Mã HS 42021219: TALON 33 M/L/ BALÔ VẢI (100% Poly)/ VN (nk)
- Mã HS 42021219: TALON 33 S/M (01)/ BALÔ VẢI (100% Poly)/ VN (nk)
- Mã HS 42021219: TALON 33 S/M/ BALÔ VẢI (100% Poly)/ VN (nk)
- Mã HS 42021219: TALON 44 M/L/ BALÔ VẢI (100% Poly)/ VN (nk)
- Mã HS 42021219: TALON 44 S/M/ BALÔ VẢI (100% Poly)/ VN (nk)
- Mã HS 42021219: TALON 6 (01)/ TÚI DỤNG CỤ VẢI (100% Poly)/ VN (nk)
- Mã HS 42021219: TEMPEST 20 WS/M (01)/ BALÔ VẢI (100% Poly)/ VN (nk)
- Mã HS 42021219: TEMPEST 20 WS/M/ BALÔ VẢI (100% Poly)/ VN (nk)
- Mã HS 42021219: TEMPEST 20 WX/S (01)/ BALÔ VẢI (100% Poly)/ VN (nk)
- Mã HS 42021219: TEMPEST 20 WX/S/ BALÔ VẢI (100% Poly)/ VN (nk)
- Mã HS 42021219: TEMPEST 30 WS/M/ BALÔ VẢI (100% Poly)/ VN (nk)
- Mã HS 42021219: TEMPEST 30 WX/S/ BALÔ VẢI (100% Poly)/ VN (nk)
- Mã HS 42021219: TEMPEST 9 WS/M/ BALÔ VẢI (100% Poly)/ VN (nk)
- Mã HS 42021219: TEMPEST 9 WX/S/ BALÔ VẢI (100% Poly)/ VN (nk)
- Mã HS 42021219: Túi đeo bụng hiệu Helikon-Tex bằng Nylon mã MO-O03-CD, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Túi đeo bụng hiệu Helikon-Tex bằng Nylon mã TB-PSM-CD, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Túi đeo chéo- M WARD CROSS BODY PACK BAG. Style: VN0A2ZXX6ZC. Material: 100% Nylon. Mới 100%, hiệu VANS (nk)
- Mã HS 42021219: Túi đeo chéo trẻ em hiệu Balabala mã 27661201309, size 110/130/150 chất liệu FABRIC.Mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Túi đeo chéo trẻ em hiệu Balabala mã 27662201304, size 110/130/150 chất liệu FABRIC.Mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Túi đeo chéo trẻ em hiệu Balabala mã 27662201308, size 110/130/150, mặt ngoài chất liệu bằng PVC, lớp vải lót: FABRIC, dệt thoi.Mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Túi đeo chéo- W STREET READY SPORT WAIST PACK BAG. Style: VN0A4S8ZBLK. Material: 100% Polyester. Mới 100%, hiệu VANS (nk)
- Mã HS 42021219: Túi đeo vai bằng nhựa dùng cho học sinh, kết hợp kết hợp vật liệu dệt, dùng cho học sinh, kt đường chéo 20cm+-10%, NSX: Cangnan Janwa Bags Factory. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Túi đeo vai bằng nhựa giả da kết hợp vật liệu dệt, dùng cho học sinh, kt đường chéo 20cm+-10%, NSX: Cangnan Janwa Bags Factory. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Túi đeo vai bằng nhựa giả da kết hợp vật liệu dệt, dùng cho học sinh, kt đường chéo 24cm+-10%, NSX: Cangnan Janwa Bags Factory. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Túi đeo vai bằng nhựa kết hợp kết hợp vật liệu dệt, dùng cho học sinh, kt đường chéo (20-28)cm+-10%, NSX: Cangnan Janwa Bags Factory. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Túi đeo vai bằng nhựa kết hợp kết hợp vật liệu dệt, dùng cho học sinh, kt đường chéo 10cm+-10%, NSX: Cangnan Janwa Bags Factory. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Túi đeo vai bằng nhựa kết hợp kết hợp vật liệu dệt, dùng cho học sinh, kt đường chéo 14-20cm+-10%, NSX: Cangnan Janwa Bags Factory:. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Túi đeo vai bằng nhựa kết hợp kết hợp vật liệu dệt, dùng cho học sinh, kt đường chéo 15-28cm+-10%, hiệu: Beijialibags, Ami Jia Bag, NSX: Cangnan Janwa Bags Factory. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Túi đeo vai bằng nhựa kết hợp kết hợp vật liệu dệt, dùng cho học sinh, kt đường chéo 15cm+-10%, hiệu: Beijialibags. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Túi đeo vai bằng nhựa kết hợp kết hợp vật liệu dệt, dùng cho học sinh, kt đường chéo 20-30cm+-10%, NSX: Cangnan Janwa Bags Factory. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Túi đeo vai bằng nhựa kết hợp kết hợp vật liệu dệt, dùng cho học sinh, kt đường chéo 20cm+-10%, hiệu: Pudenwess. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Túi đeo vai bằng nhựa kết hợp kết hợp vật liệu dệt, dùng cho học sinh, kt đường chéo 20cm+-10%, NSX: Cangnan Janwa Bags Factory. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Túi đeo vai bằng nhựa kết hợp kết hợp vật liệu dệt, dùng cho học sinh, kt đường chéo 22cm+-10%, hiệu: Ami Jia Bag. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Túi đeo vai bằng nhựa kết hợp kết hợp vật liệu dệt, dùng cho học sinh, kt đường chéo 28cm+-10%, NSX: Cangnan Janwa Bags Factory. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Túi đeo vai bằng nhựa kết hợp kết hợp vật liệu dệt, kt đường chéo 14-20cm+-10%, kh: 3461, NSX: Cangnan Janwa Bags Factory:. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Túi đeo vai bằng nhựa kết hợp vật liệu dệt, dùng cho học sinh, kt đường chéo 35cm +- 10%, hiệu: V-Cool, NSX: Shanghai Nii Co.,Ltd. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Túi đeo vai bằng nhựa kết hợp vật liệu dệt, kt đường chéo 35cm +- 10%, hiệu: V-Cool. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Túi đeo vai bằng vải tráng nhựa loại thường (không phải: túi du lịch, ba lô) đường chéo (25- 40)cm, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Túi đeo vai dùng cho học sinh, bằng nhựa kết hợp kết hợp vật liệu dệt, kt đường chéo 14-20cm+-10%, hiệu: SM BABY, Zhihuiboyi. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Túi đeo vai dùng cho học sinh, bằng nhựa kết hợp kết hợp vật liệu dệt, kt đường chéo 14-20cm+-10%, hiệu: SM BABY,V-Cool, Zhihuiboyi. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Túi đeo vai dùng cho học sinh, bằng nhựa kết hợp kết hợp vật liệu dệt, kt đường chéo 14-20cm+-10%, hiệu: SM BABY. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Túi dùng để đựng giày trượt Patin.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Túi đựng đồ du lịch bằng vải tráng phủ nhựa, có quai vai, có tay xách, (không có tay kéo), đường chéo (35-45)cm+/-5cm, hiệu: SPIDER MAN, chữ Trung Quốc. Mới100% (nk)
- Mã HS 42021219: Túi đựng đồ nghề 16" SATA. Mã hàng: 95185. Hàng mới: 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Túi đựng đồ nghề 17" SATA. Mã hàng: 95184. Hàng mới: 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Túi đựng đồ nghề 4" SATA. Mã hàng: 95211. Hàng mới: 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Túi đựng đồ nghề 6" SATA. Mã hàng: 95212. Hàng mới: 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Túi đựng đồ nghề SATA. Mã hàng: 95186. Hàng mới: 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Túi đựng đồ nghề SATA. Mã hàng: 95198. Hàng mới: 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Túi vải cotton 96% TPU 4%:WETBAG(Hàng tái nhập của dòng hàng số:01 thuộc TKXK số 303219164750 ngày 12/05/2020) (nk)
- Mã HS 42021219: Túi xách hiệu 5.11 bằng Nylon mã 56026, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Túi xách hiệu 5.11 bằng Nylon mã 56177, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Túi xách hiệu 5.11 bằng Nylon mã 56445, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Túi xách hiệu 5.11 bằng Nylon mã 56963, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Túi xách hiệu Helikon-Tex bằng Nylon mã KK-TMR-CD, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Túi xách hiệu Helikon-Tex bằng Nylon mã PO-MUS-PO, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Túi xách hiệu Helikon-Tex bằng Nylon mã TB-FX2-CD, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Túi xách hiệu Helikon-Tex bằng Nylon mã TB-NMB-CD, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Túi xách hiệu Helikon-Tex bằng Nylon mã TB-PPK-CD, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Túi xách kiểu vali/ chất liệu bằng vải tráng nhựa hiệu OSPREY, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Túi/ Ba lô học sinh hình thám hiểm Upixel WY-A035, kích thước 31 x 42 x 14 cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Túi/ balo học sinh đeo dây chéo nhỏ hình vuông vui nhộn Upixel WY-U19-004, kích thước 13 x 19 x 6 cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Túi/ balo học sinh đơn giản- hình biển Upixel New-A019, kích thước 29 x 38 x 20 cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Túi/ balo học sinh đơn giản Upixel WY-A019, kích thước 29 x 38 x 20 cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Túi/ balo học sinh hình mơ vui nhộn Upixel WY-A012-A, kích thước 23.5 x 29 x 10 cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Túi/ Balo học sinh hình vuông vui nhộn Upixel WY-U18-004, kích thước 25.5 x 31 x 10.5 cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Túi/ Balo học sinh hình vuông vui nhộn Upixel WY-U18-007, kích thước 27 x 36 x 15 cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Túi/ Balo học sinh họa tiết Upixel WY-A021, kích thước 28 x 42 x 14.5 cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Vali (Valies, 50x35x22cm, bên ngoài làm bằng nhựa, không thương hiệu)hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: VALI ABS (Nhựa tái sinh) 16 INCH- Mã hiệu: S.O.N- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: VALI ABS (Nhựa tái sinh) 20 INCH- Mã hiệu: S.O.N- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: VALI ABS (Nhựa tái sinh) 24 INCH- Mã hiệu: S.O.N- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: VALI ABS (Nhựa tái sinh) 28 INCH- Mã hiệu: S.O.N- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Vali hiệu Samsonite Luggage Fiero HS Spinner 20- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Vali kéo HE400Z1 bằng nhựa cho HE400 dùng trong viễn thông. Rohde & Schwarz sx. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: VALI NHỰA ABS (Nhựa tái sinh)- 20+22 inch- MÃ HIỆU: FEI. HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 42021219: VALI NHỰA ABS (Nhựa tái sinh)- 20+22 inch- MÃ HIỆU: ZM. HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 42021219: VALI NHỰA ABS- 20+22 inch (NHỰA TÁI SINH)- Mã hiệu: ZM. HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Vali nhựa hiệu TRIP, Model: TRIP-P11, size: 20 inch, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Vali nhựa hiệu TRIP, Model: TRIP-P12, size: 20 inch, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Vali nhựa hiệu TRIP, Model: TRIP-P13, size: 20 inch, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Vali nhựa hiệu TRIP, Model: TRIP-P15, size: 20inch/24inch, 1 bộ bằng 2 cái, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Vali nhựa hiệu TRIP, Model: TRIP-P16, size: 20 inch, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Vali nhựa hiệu TRIP, Model: TRIP-P803A, size: 20 inch, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Vali nhựa hiệu TRIP, Model: TRIP-P803A, size: 20inch/24inch/28inch, 1 bộ bằng 3 cái, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Vali nhựa hiệu TRIP, Model: TRIP-P803A, size: 20inch/28inch, 1 bộ bằng 2 cái, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Vali nhựa hiệu TRIP, Model: TRIP-PP915, size: 20 inch, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Vali nhựa hiệu TRIP, Model:TRIP-P16, size: 20 inch/24inch, 1 bộ bằng 2 cái, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: VALI PC (Nhựa tái sinh)- 16 INCH- MÃ HIỆU: S.O.N- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: VALI PC (Nhựa tái sinh)- 20 INCH- MÃ HIỆU: S.O.N- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: VALI PC (Nhựa tái sinh)- 24 INCH- MÃ HIỆU: S.O.N- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: VALI VẢI- 16 INCH- MÃ HIỆU: S.O.N- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: VALI VẢI- 20 INCH- MÃ HIỆU: S.O.N- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: VALI VẢI- 24 INCH- MÃ HIỆU: S.O.N- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Valy kéo trẻ em bằng nhựa, có lớp bằng sản phẩm dệt may, kích thước đường chéo 45cm+/-5cm, hiệu chữ SPIDERMAN. Mới100% (nk)
- Mã HS 42021219: Valy nhựa SB-ID2004, PC/ABS TROLLEY CASE ROVIGO CETA ID1807, size 20''+24''+28'': 55X39X22cm, 68X48X26cm, 78X53X30cm, 03 cái/bộ, màu bạc, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Valy nhựa SB-ID2004, PC/ABS TROLLEY CASE ROVIGO CETA ID1807, size 20''+24''+28'': 55X39X22cm, 68X48X26cm, 78X53X30cm, 03 cái/bộ, màu đỏ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021219: Valy nhựa SB-ID2004, PC/ABS TROLLEY CASE ROVIGO CETA ID1807, size 20''+24''+28'': 55X39X22cm, 68X48X26cm, 78X53X30cm, 03 cái/bộ, màu vàng, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021291: Balo được làm từ vật liệu dệt 100% polyeste, kích thước (400*305)mm, đã đính chữ "Urban Life Style", TQsx, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021291: Túi thể thao Nike Sportswear Essentials ADULT UNISEX FITNESS/WORKOUT GYM SACK SPORTS BAGS WITH OUTER SURFACE OF TEXTILE MATERIALS OTHER- hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021291: Túi xách Nike Heritage 2.0 ADULT UNISEX OTHER BACKPACK BAG/GOLFBAG- hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021291: Va li kéo có khóa số, mặt ngoài bằng nhựa+ sợi tổng hợp, đường chéo (70-80)cm, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: 1910-ALW358/ Túi đựng hành lý treo xe (bằng vật liệu dệt có pha nilon) (nk)
- Mã HS 42021299: 242616/MXB-AZLEA Túi xách nam 50% POLYURETHANE, 50% POLYESTER Hiệu Ted Baker, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: 9ST-23 Túi đựng dụng cụ bằng vải Polyester 600D, (size L.400 x W.275 x H.90mm), dùng trong ngành linh kiện điện tử-hiệu Prokit, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: A3288/ Túi đựng dụng cụ bằng vải dệt, quy cách 95211110mm*235mm, nhãn hiệu SATA. Mới 100% (TOOL POCKET) (nk)
- Mã HS 42021299: Ba lô- 100% Polyester- GO 2 BACKPACK AMBER SEPIA/SAFFRON YELLOW. Style: 10019900-A01. Hàng mới 100%, hiệu CONVERSE. (nk)
- Mã HS 42021299: Ba lô- 100% Polyester- GO 2 BACKPACK DAISY PRINT. Style: 10019901-A04. Hàng mới 100%, hiệu CONVERSE. (nk)
- Mã HS 42021299: Ba lô- 100% Polyester- GO LO BACKPACK ZEBRA/LEOPARD/STARS. Style: 10019882-A01. Hàng mới 100%, hiệu CONVERSE. (nk)
- Mã HS 42021299: Ba lô ASOS Design Backpack with Roll Top in Black with Branded Patch, code: 9229471. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Ba lô- Backpack, 100% Polyester. MN OLD SKOOL III BAC (THE SIMPSONS) FAMILY. Style: VN0A3I6RZZZ. Mới 100%, hiệu VANS. (nk)
- Mã HS 42021299: Ba lô- Backpack, hiệu: ARCTIC HUNTER, chất liệu: vải polyester, size: 43x31x10 cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Ba lô bằng vải có in logo công ty Qorvo. Mã hàng: Q557.Ncc: QORVO.Hàng quà tặng nhân viên công ty. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Ba lô bằng vải nylon, mã 626160H9HFN1000, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Ba lô cho máy tính xách tay_mới 100%, FA706IU-H7133T (nk)
- Mã HS 42021299: Ba lô cho MTXT_ FA706IU-H7133T_mới 100%. (nk)
- Mã HS 42021299: Ba lô đeo vai làm bằng vải dệt. Hiệu: GECKO. KT: (55*35*33.5)cm, +/-10%. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Ba lô đeo, chất liệu bằng vải sợi polyester, KT:(20x20x8)cm+-10%, dùng cho trẻ em, NSX: Fujian Paxdun, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Ba lô du lịch 30-40 cm, chất liệu vải/ similli, hàng mới 100%, hiệu Pacsafe (nk)
- Mã HS 42021299: Ba lô dùng cho máy tính xách tay Kit- Dell Premier Slim Backpack 15 PE1520PS Fits most laptops up to 15" SnP,(21362513.3) (nk)
- Mã HS 42021299: Ba lô dùng cho trẻ em bằng sợi tổng hợp kết hợp nhựa. Kích thước đường chéo (25- 30)cm +/-10%.NSX: Ningbo Jumbo-Home Trading Co., Limited. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Ba lô đựng máy tính xách tay LENOVO TP 15.6 BASIC BACKPACK (nk)
- Mã HS 42021299: Ba lô học sinh bằng vải, size: 30*40cm, không nhãn hiệu (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 42021299: Ba lô học sinh, Chất liệu: Polyester, khích thước 42*31*14, NSX Hunan Toby Bear Source Manufacturer, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Ba lô kiểu cho nữ chất liệu PU hiệu LYN, LADIES BACKPACKS PU, style HEARTBEAT MINI BACKPACK, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Ba lô kiểu cho nữ chất liệu PU hiệu LYN, LADIES BACKPACKS PU, style TRINITY BACKPACK, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Ba lô Lenovo (mới 100%) ThinkPad 15.6" Basic Backpack,(PO#SFLNV20-321)_4X40K09936 (nk)
- Mã HS 42021299: Ba lô Lenovo 15.6-inch Commuter Backpack,(PO#SFLNV20-309)_4X40U45347 (nk)
- Mã HS 42021299: Ba lô- M OLD SKOOL III BACKPACK. Style: VN0A3I6R85W. Material: 100% Polyester. Mới 100%, hiệu VANS (nk)
- Mã HS 42021299: Ba lô- M OLD SKOOL III BACKPACK. Style: VN0A3I6RHU0. Material: 100% Polyester. Mới 100%, hiệu VANS (nk)
- Mã HS 42021299: Ba lô- M OLD SKOOL III BACKPACK. Style: VN0A3I6RY28. Material: 100% Polyester. Mới 100%, hiệu VANS (nk)
- Mã HS 42021299: Ba lô máy tính_mới 100%, HP Essential Backpack 15.6_H1D24AA (nk)
- Mã HS 42021299: Ba lô- W KARINA MINI BACKPACK. Style: VN0A4SBKZLF. Material: 100% Cotton. Mới 100%, hiệu VANS (nk)
- Mã HS 42021299: Ba lô- W REALM BACKPACK. Style: VN0A3UI6BLK. Material: 100% Polyester. Mới 100%, hiệu VANS (nk)
- Mã HS 42021299: Ba lô- W REALM BACKPACK. Style: VN0A3UI6ZLM. Material: 100% Polyester. Mới 100%, hiệu VANS (nk)
- Mã HS 42021299: Ba lô- W STREET SPORT REALM BACKPACK. Style: VN0A49ZJZK4. Material: 100% Polyester. Mới 100%, hiệu VANS (nk)
- Mã HS 42021299: BA LÔ-Chất liệu: MAIN (OUTER LAYER): 70% COTTON, 30% POLYESTER; TRIMS: 100% PU; LINING: 100% POLYESTER-Hiệu: TYPO-Mã hàng: 145735. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Balo 40x25x14cm bằng vải 100% polyester BACKPACK, không nhãn hiệu, in logo GCS, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Balo du lịch, kích thước dài 46 cm, mới 100%, hiệu Pacsafe (nk)
- Mã HS 42021299: Balo du lịch, kích thước dài 48cm, mới 100%, hiệu Pacsafe (nk)
- Mã HS 42021299: Balo dựng máy tính xách tay hiệu Dell-Dell Pro Backpack 15 (PO1520P), Part No:460-BCMN, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Balo Edge, Grey- Bagpack Edge, Grey (Hàng FOC) (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 42021299: Balo học sinh bằng vải, kích thước: 30*40cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Balo học sinh size: 30*40cm (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 42021299: Balo học sinh size: 30*40cm, không nhãn hiệu (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 42021299: Balo Lenovo (mới 100%) 15.6-inch Laptop Casual Backpack B210 Black,(PO#SFLNV20-329)_4X40T84059 (nk)
- Mã HS 42021299: Balô Lenovo (mới 100%) ThinkPad Professional 15.6" Backpack,(PO#SFLNV20-329)_4X40Q26383 (nk)
- Mã HS 42021299: Balo Lenovo 15.6-inch Laptop Casual Backpack B210 Black,(PO#SFLNV20-291)_4X40T84059 (nk)
- Mã HS 42021299: BALÔ mẫu bằng vải nylon tráng PU. Hàng mới 100% (Hàng mẫu không có giá trị thương mại) (nk)
- Mã HS 42021299: Balo màu đen.Chất liệu 100% Nylon. Hàng mới 100%. Hiệu Alyx. Code AAUBA0001FA01 (nk)
- Mã HS 42021299: Balo nữ bằng PVC, nhãn hiệu: M.O.I. Kích thước: 30cm x 40 cm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Balo trẻ em cánh ác ma bằng vải, 30 x 14 x 43 cm, hiệu Minigood (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 42021299: Balo xe hơi nhỏ (màu xanh dương) bằng vải, 30 x 14 x 43 cm, hiệu Minigood (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 42021299: Bao đựng cùm giàn giáo TC-BS1139, nhãn hiệu: ADTO Group, dùng cho nhà máy sản xuất xi măng, nhà sx: Beijing Dama, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: BBKEBP15-BVM polyester computer backpack (balo chống sốc dùng cho laptop, kích thước:65*52*40 cm, hiệu TUCANO, 100% ECO polyester (chất liệu thân thiện môi trường).Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42021299: BKBZ17-B polyester computer backpack (balo chống sốc dùng cho laptop, kích thước: 68*50*42 cm, hiệu TUCANO, 100% ECO polyester (chất liệu thân thiện môi trường).Hàng mới 100%.Hàng mẫu. (nk)
- Mã HS 42021299: BKBZ17-BK polyester computer backpack (balo chống sốc dùng cho laptop, kích thước: 68*50*42 cm, hiệu TUCANO, 100% ECO polyester (chất liệu thân thiện môi trường).Hàng mới 100%. Hàng mẫu. (nk)
- Mã HS 42021299: BKEBC15-BG polyester computer backpack (balo chống sốc dùng cho laptop, kích thước:65*50*34 cm, hiệu TUCANO, 100% ECO polyester (chất liệu thân thiện môi trường).Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42021299: BKEBC15-BKVM polyester computer backpack (balo chống sốc dùng cho laptop, kích thước: 65*50*34 cm, hiệu TUCANO, 100% ECO polyester (chất liệu thân thiện môi trường).Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42021299: BKEBL14-BVM polyester computer backpack (balo chống sốc dùng cho laptop, kích thước: 68*50*42 cm, hiệu TUCANO, 100% ECO polyester (chất liệu thân thiện môi trường).Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42021299: BKEBL14-BZ polyester computer backpack (balo chống sốc dùng cho laptop, kích thước: 68*50*42 cm, hiệu TUCANO, 100% ECO polyester (chất liệu thân thiện môi trường).Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42021299: BKEBN15-BKG polyester computer backpack (balo chống sốc dùng cho laptop, kích thước: 62*48*35 cm, hiệu TUCANO, 100% ECO polyester (chất liệu thân thiện môi trường).Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: BKEBP15-BG polyester computer backpack (balo chống sốc dùng cho laptop, kích thước: 65*52*38 cm, hiệu TUCANO, 100% ECO polyester (chất liệu thân thiện môi trường).Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42021299: BKLP14-BS polyester computer backpack (balo chống sốc dùng cho laptop, kích thước: 63*43*43 cm, hiệu TUCANO, 100% ECO polyester (chất liệu thân thiện môi trường).Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42021299: BKLP14-G polyester computer backpack (balo chống sốc dùng cho laptop, kích thước: 63*43*43 cm, hiệu TUCANO, 100% ECO polyester (chất liệu thân thiện môi trường).Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42021299: BKMAR15-AGS-B polyester computer backpack (balo chống sốc dùng cho laptop, kích thước: 63*52*37 cm, hiệu TUCANO, 100% ECO polyester (chất liệu thân thiện môi trường).Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42021299: BKMAR15-AGS-BK polyester computer backpack (balo chống sốc dùng cho laptop, kích thước: 63*52*37 cm, hiệu TUCANO, 100% ECO polyester (chất liệu thân thiện môi trường).Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42021299: Bộ 2 thùng hông xe máy Shad SH35 bằng nhựa (dùng để đựng đồ, gắn bên hông baga)qui cách:38 x 49 x 30cm, dùng cho xe máy, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Bộ hộp đựng đồng hồ bằng nhựa dùng trong cửa hàng thương hiệu Richard Mille, kích thước 16.5 x21 x 9.5 cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Bộ hộp đựng đồng hồ bằng nhựa dùng trong cửa hàng thương hiệu Richard Mille, kích thước 19.5 x24.5 x11 cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Bộ vali 430*670+350*560, một bộ gồm 2 cái,1 cái kích thước 430*670mm,1 cái kích thước 350*560mm,bằng nhựa, nhà sản xuất Guangxi Pingxiang Huadong.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Bộ vali bằng nhựa,mặt trong bằng vải(1 bộ gồm1 vali loại 20 inch kt (48-51)cmx36cmx24cm+-5cm và1 vali loại 24 inch kt(57-61)cmx42cmx27cm+-5cm),NSX:GUANGXI YONGHONG IMPORT&EXPORT TRADE,mới 100%,do TQSX (nk)
- Mã HS 42021299: Bộ vali kéo (MERCURY) bằng nhựa, chất liệu ABS loại chất lượng cao, khóa số TSA, gồm 2 chiếc/ bộ, kích thước: size: 20 inch, 24 inch. Nhãn hiệu: Glossy Diamond. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 42021299: Bộ vali kéo (MERCURY) bằng nhựa, chất liệu ABS loại chất lượng cao, khóa số TSA, gồm 3 chiếc/ bộ, kích thước: size: 20 inch, 24 inch, 28 inch. Nhãn hiệu: Glossy Diamond. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 42021299: Bộ vali kéo (SPRING) bằng nhựa, chất liệu ABS loại chất lượng cao, khóa số TSA, gồm 2 chiếc/ bộ, kích thước: size: 20 inch, 24 inch. Nhãn hiệu: Glossy Diamond. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 42021299: Bộ vali kéo (SPRING) bằng nhựa, chất liệu ABS loại chất lượng cao, khóa số TSA, gồm 3 chiếc/ bộ, kích thước: size: 20 inch, 24 inch, 28 inch. Nhãn hiệu: Glossy Diamond. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 42021299: Bóp đựng viết bằng simili BD-814 (simili) kích thước 240*90*45 mm, hiệu xiaolingjing, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Bóp đựng viết bằng simili BD-831 (simili) kích thước 240*90*46 mm, hiệu xiaolingjing, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Bóp đựng viết bằng simili BD-840 (simili) kích thước 240*90*47 mm, hiệu xiaolingjing, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Cặp CLEAN BAG, kích thước 35*45*20, chất liệu nhựa, dùng để đựng đồ cho nhân viên kỹ thuật đi vào trong các xưởng sản xuất, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Cặp đựng tài liệu mã hàng 6626, kích thước 235*303mm, hãng sản xuất Guangdong Sheng Qi Technology Inc, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Cặp học thêm, bằng plastic, kích thước: 250*340*0.6mm, hiệu CLASSMATE, mã CL-SB102. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Cặp học thêm, bằng plastic, kích thước: 250*350*0.5mm, hiệu CLASSMATE, mã CL-SB302. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Cặp học thêm, bằng plastic, kích thước: 250*350*0.5mm, hiệu CLASSMATE, mã CL-SB303. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Cặp học thêm, bằng plastic, kích thước: 250*350*0.6mm, hiệu CLASSMATE, mã CL-SB401. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Cặp học thêm, bằng plastic, kích thước: 250*350*0.6mm, hiệu CLASSMATE, mã SB05-SK. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Cặp học thêm, bằng plastic, kích thước: 250*350*0.6mm, hiệu CLASSMATE, mã SB07-PR. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Cặp không khóa 40-60 cm, chất liệu vải/ similli, hàng mới 100%, hiệu Pacsafe (nk)
- Mã HS 42021299: Cặp túi đeo chéo bằng vật liệu dệt tráng phủ nhựa. Kích thước đường chéo (35-45)cm +/-10%.NSX: Cangnan Janwa Bags Factory. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Cặp xách nam chất liệu vải không dệt, kích thước đường kính chéo 45cm+-10%, NSX: Ponasoo. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: CTC-102/ Flux Tool Cover (nk)
- Mã HS 42021299: Dây đai vali 75-150 cm, hàng mới 100%, hiệu Pacsafe (nk)
- Mã HS 42021299: Hòm (rương) có khung bằng nhôm, các vách bằng nhựa, kích thước 68*57*70cm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Hộp đựng bảo vệ dụng cụ hiệu PELICAN 7608, chất liệu mặt ngoài bằng plastic, Size:(6.7x4.45x2.25)inch. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42021299: Hộp đựng dây buộc tóc bằng nhựa, cỡ (15x9x1)cm đến (18x16x2,5)cm, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Hộp đựng đồ cơ khí bằng nhựa (rỗng), kích thước (50x34 x 13)cm, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Hộp đựng đồ nữ trang bằng nhựa, kích thước (10x6x4)cm, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Hộp đựng đồ nữ trang bằng nhựa, kích thước (18x10x5)cm, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Hộp đựng đồ trang điểm bằng nhựa kết hợp sắt mạ, KT(16x27x21)cm+/-5 cm, NSX: Yiwu Nanze E-Commerce Co., Ltd. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Hộp đựng đồ trang sức bằng nhựa, tay cầm, khóa bằng sắt mạ. Ký hiệu: B202-J. KT: (28*19*18)cm +/-10%. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Hộp đựng đồ trang sức bằng nhựa, tay cầm, khóa bằng sắt mạ. Ký hiệu: B203-J. KT: (35.5*24.5*14)cm +/-10%. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Hộp đựng đồng hồ bằng nhựa thương hiệu Richard Mille, kích thước 30x19x15 cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Hộp đựng đồng hồ để du lịch, nhãn hiệu Richard Mille, kích thước 5x15cm, mới 100%, hàng nội bộ không thanh toán (nk)
- Mã HS 42021299: Hộp đựng đồng hồ đeo tay vỏ bìa hiệu Seiko, mới 100%, kích thước 10x10x8cm (nk)
- Mã HS 42021299: Hộp đựng kính, mới 100%, chất liệu nhựa, bọc da hoặc vải, mã hàng ASANOHA RE, ASANOHA BK (nk)
- Mã HS 42021299: Hộp đựng kính, mới 100%, chất liệu nhựa, bọc da hoặc vải, mã hàng BOTTON GN, BOTTON PK (nk)
- Mã HS 42021299: Hộp đựng kính, mới 100%, chất liệu nhựa, bọc da hoặc vải, mã hàng STAR SIPPO PATTERN PK, STAR SIPPO PATTERN PU (nk)
- Mã HS 42021299: Hộp đựng mỹ phẩm bằng nhựa tổng hợp dạng bầu dục kt (35x10x33)cm+-10%, NSX: Wenzhou Hongyun Display Products Co., Ltd, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Hộp đựng mỹ phẩm bằng nhựa tổng hợp dạng bầu dục kt (39x10x30)cm+-10%, NSX: Wenzhou Hongyun Display Products Co., Ltd, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Hộp đựng mỹ phẩm bằng nhựa tổng hợp kt (25,2x15,4x11,5)cm+-10%, NSX: Ninghai Shunda Rubber Co., Ltd, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Hộp đựng mỹ phẩm bằng nhựa tổng hợp, có chia ngăn, hộp dạng khối, KT:(28x35x28) cm+-10%, NSX: Ningbo Tefa, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Hộp đựng mỹ phẩm bằng nhựa tổng hợp, có chia ngăn, KT:(11x10x22)cm+-10%, NSX: Ningbo Tefa, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Hộp nhựa đồ trong ô tô bằng nhựa, cỡ (30x20x15)cm đến (40x30x25)cm, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Hộp nhựa đựng đồ mỹ phẩm trang điểm, có gắn gương soi. Ký hiệu: 5231. KT: (28*22*38)cm +/-10%. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Hộp nhựa đựng đồ mỹ phẩm trang điểm, có gắn gương soi. Ký hiệu: TX2707. KT: (33.5*18*35)cm +/-10%. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Hộp nhựa đựng đồ mỹ phẩm trang điểm. Ký hiệu: A1906. KT: (32*24.5*13)cm +/-10%. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Hộp nhựa đựng đồ mỹ phẩm trang điểm. Ký hiệu: XM-1003. KT: (29*22*31)cm +/-10%. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Hộp nhựa đựng đồ mỹ phẩm trang điểm. Ký hiệu: XM-1003. KT: (30*19*29)cm +/-10%. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Mẫu ba lô thể thao 100% polyester mã 3033B235 (có in Sample).Hàng mới 100% HIỆU ASICS (nk)
- Mã HS 42021299: Mẫu ba lô thể thao 100% POLYESTER mã 3033B237 (có in Sample).Hàng mới 100% HIỆU ASICS (nk)
- Mã HS 42021299: Mẫu ba lô thể thao 100% Polyester. Mã 3033A549.001. Hàng mới 100% Hiệu ASICS. (nk)
- Mã HS 42021299: Nguyên phụ liệu may- Túi xách bằng nhựa kích thước 260mmx370mmx40mm- hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Nguyên phụ liệu may- Túi xách bằng nhựa kích thước 400mmx570mmx60mm- hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Phụ kiện của máy hút áp lực âm:Túi mang máy di động, chất liệu: vải dệt, mã hàng: 32888, nsx: Lohmann & Rauscher GmbH. Mới 100%. Hàng FOC (nk)
- Mã HS 42021299: ST-5302 Túi đựng dụng cụ bằng vải Polyester 600D, size (L.410 x W.230 x H.300)mm, dùng trong ngành linh kiện điện tử-hiệu Prokit, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Thùng đựng đồ 2 tầng tay cầm gỗ (lục) bằng vải, 40 x 30 x 20 cm, hiệu Minigood (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 42021299: Thùng đựng đồ tay cầm gỗ cỡ lớn bằng vải, 40 x 30 x 20 cm, hiệu Minigood (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 42021299: Thùng đựng đồ tay cầm gỗ cỡ nhỏ (xanh lá) bằng vải, 40 x 30 x 20 cm, hiệu Minigood (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 42021299: Thùng hông xe máy Shad SH23 bằng nhựa (dùng để đựng đồ, gắn bên hông baga) qui cách:49.2 x 34.5 x 26.5cm, dùng cho xe máy, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Thùng hông xe máy Shad SH36 bằng nhựa(dùng để đựng đồ, gắn bên hông baga) qui cách:49 x 38 x 33cm, dùng cho xe máy, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Thùng xe máy Shad SH29 màu đen bằng nhựa(dùng để đựng đồ, gắn trên baga) qui cách:40 x30 x 38cm dùng cho xe máy, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Thùng xe máy Shad SH29 màu đen mờ bằng nhựa(dùng để đựng đồ, gắn trên baga) qui cách:40 x30 x 38cm dùng cho xe máy, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Thùng xe máy Shad SH29 màu trắng bằng nhựa(dùng để đựng đồ, gắn trên baga) qui cách:40 x30 x 38cm dùng cho xe máy, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Thùng xe máy Shad SH33 bằng nhựa (dùng để đựng đồ, gắn trên baga) qui cách: 43 x 42 x 32.5cm dùng cho xe máy, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Thùng xe máy Shad SH34 Carbon bằng nhựa (dùng để đựng đồ, gắn trên baga) qui cách: 44 x 31 x 43cm, dùng cho xe máy, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Thùng xe máy Shad SH39 Carbon bằng nhựa (dùng để đựng đồ, gắn trên baga) qui cách: 51 x 32 x 43cm, dùng cho xe máy, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Thùng xe máy Shad SH40 màu đen bằng nhựa (dùng để đựng đồ, gắn trên baga) qui cách: 49.2 x 29.6 x 42.5cm, dùng cho xe máy, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Thùng xe máy Shad SH40 màu đen cargo bằng nhựa (dùng để đựng đồ, gắn trên baga) qui cách: 49.2 x 29.6 x 42.5cm, dùng cho xe máy, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Thùng xe máy Shad SH42 bằng nhựa (dùng để đựng đồ, gắn trên baga) qui cách: 44 x 28 x 40cm, dùng cho xe máy, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Thùng xe máy Shad SH45 màu đen bằng nhựa (dùng để đựng đồ, gắn trên baga) qui cách: 56 x 31 x 41cm, dùng cho xe máy, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Thùng xe máy Shad SH48 carbon bằng nhựa (dùng để đựng đồ, gắn trên baga) qui cách: 61 x 31 x 46cm, dùng cho xe máy, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Thùng xe máy Shad SH48 titan carbon bằng nhựa (dùng để đựng đồ, gắn trên baga) qui cách: 61 x 31 x 46cm, dùng cho xe máy, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Thùng xe máy Shad SH58X carbon bằng nhựa(dùng để đựng đồ, gắn trên baga) qui cách:61 x 27 x 48cm, dùng cho xe máy, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Thùng xe máy Shad SH59X bằng nhựa (dùng để đựng đồ, gắn trên baga) qui cách:61 x 27 x 48cm, dùng cho xe máy, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: TSB913EU/ Balo dùng đựng laptop, kích thước 15.6inch, hiệu TARGUS City Smart, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Túi (ba lô) đeo vai cho y tế, Model 5110,không nhãn hiệu, nhà sản xuất Ferno hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Túi bằng vải nylon, mã 625598H9HAN1000, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Túi bằng vải nylon, mã 625598H9HAN7560, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Túi bằng vải nylon, mã 625599H9HAN7560, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Túi bằng vải nylon, mã 625599H9HAN7673, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Túi bằng vải nylon, mã 625850H9HAN1000, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Túi bằng vải nylon, mã 625850H9HAN7560, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Túi bằng vải nylon, mã 630350H9HHN1000, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Túi bằng vải nylon, mã 630355H9HAN1000, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Túi bằng vải nylon, mã 630355H9HAN7673, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Túi bao tử D1 Fanny Pack, hiệu: WANDRD, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Túi chống sốc laptop 14 inch, mặt ngoài bằng vật liệu dệt, eValu, LMP-T002A, đen, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Túi chống sốc laptop 15.6 inch, mặt ngoài bằng vật liệu dệt, eValu, LMP-T002A, đen, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Túi chống sốc laptop 15.6 inch, mặt ngoài bằng vật liệu dệt, eValu, LMP-T002A, xám, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Túi công sở thời trang đơn sắc (màu xanh lá) bằng PU, 15 x 20 cm, hiệu Minigood (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 42021299: Túi dây rút 100% polyester 40x33cm, Drawstring Bag, không nhãn hiệu, in logo BUL, COW, kNI, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Túi dây rút đựng bóng rổ BA02010 chất liệu Polyeste.nhãn hiệu: PEAK.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Túi đeo chéo- 100% Polyester- CROSS BODY 2 DARK MOSS/OLIVE. Style: 10019909-A02. Hàng mới 100%, hiệu CONVERSE. (nk)
- Mã HS 42021299: Túi đeo chéo- 100% Polyester- CROSS BODY 2 SPEED YELLOW. Style: 10019909-A06. Hàng mới 100%, hiệu CONVERSE. (nk)
- Mã HS 42021299: Túi đeo chéo- 100% Polyester- CROSS BODY 2 YELLOW/AMBER SEPIA. Style: 10019909-A01. Hàng mới 100%, hiệu CONVERSE. (nk)
- Mã HS 42021299: Túi đeo chéo- 100% Polyester- FAST PACK SMALL BLACK. Style: 10005991-A01. Hàng mới 100%, hiệu CONVERSE. (nk)
- Mã HS 42021299: Túi đeo chéo- 100% Polyester- FAST PACK SMALL NAVY/OBSIDIAN. Style: 10005991-A02. Hàng mới 100%, hiệu CONVERSE. (nk)
- Mã HS 42021299: Túi đeo chéo- 100% Polyester- SWAP OUT SLING MOSS/OLIVE/BLACK. Style: 10019889-A02. Hàng mới 100%, hiệu CONVERSE. (nk)
- Mã HS 42021299: Túi đeo chéo- 100% Polyester- SWAP OUT SLING OBSIDIAN/CLOVER/CACTUS. Style: 10019889-A01. Hàng mới 100%, hiệu CONVERSE. (nk)
- Mã HS 42021299: Túi đeo chéo 2 in 1 (hồng) bằng PU, 23.5 x 27.5 x 13 cm, hiệu MINIGOOD (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 42021299: Túi đeo chéo cổ điển (màu xanh lá) bằng PU, 15 x 20 cm, hiệu Minigood (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 42021299: Túi đeo chéo dâu tây bằng PU, 15 x 20 cm, hiệu Minigood (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 42021299: Túi đeo chéo màu be. Chất liệu 100% nylon. Hàng mới 100%. Hiệu A cold wall. Code UG002WHLMB (nk)
- Mã HS 42021299: Túi đeo chéo màu vàng, mã: 1565438, hiệu: ASOS, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Túi đeo chéo, chất liệu; Vải và Da tổng hợp, nhãn hiệu: Montblanc, Model: MB118251, MỚi 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Túi đeo hông màu đen. Chất liệu 100% polyester. Hàng mới 100%. Hiệu A cold wall. Code UG006WHLBL (nk)
- Mã HS 42021299: Túi đeo trước ngực màu đen. Chất liệu 100% Nylon. Hàng mới 100%. Hiệu Alyx. Code AAUCB0001FA01 (nk)
- Mã HS 42021299: Túi đeo trước ngực màu đen. Chất liệu 100% Nylon. Hàng mới 100%. Hiệu Alyx. Code AAUCB0002FA01 (nk)
- Mã HS 42021299: Túi đeo vai bằng plastic PSB101M, hiệu Stacom, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Túi đeo vai bằng plastic PSB102M, hiệu Stacom, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Túi đeo vai bằng plastic PSB105M, hiệu Stacom, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Túi đeo vai bằng plastic SB101M, hiệu Stacom, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Túi đeo vai bằng plastic SB102S, hiệu Stacom, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Túi đeo vai bằng plastic SB103M, hiệu Stacom, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Túi đồ sơ sinh 100% cotton,nhãn hiệu:Blue kids,nhà sản xuất:Upims,mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Túi đựng bút trẻ em hiệu Balabala mã 27739201201, size 110/130/150 chất liệu FABRIC, dệt kim.Mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Túi đựng chân máy ảnh bằng vải dệt, bên trong lót mút xốp + vải, có khóa kéo, quai xách. Ký hiệu: A01/F26/B04. KT: (100*20*15)cm +/-10%. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Túi đựng chân máy ảnh bằng vải dệt, bên trong lót mút xốp + vải, có khóa kéo, quai xách. Ký hiệu: A01/F26/B04. KT: (120*20*15)cm +/-10%. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Túi đựng chân máy ảnh bằng vải dệt, bên trong lót mút xốp + vải, có khóa kéo, quai xách. Ký hiệu: A01/F26/B04. KT: (75*40*10)cm +/-10%. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Túi đựng đồ câu cá bằng vải kết hợp nhựa. dài 127cm+/-10%, hiệu: Chijixian. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Túi đựng đồ du lịch bằng vải tráng phủ nhựa, có quai vai, không tay xách, (không có tay kéo), đường chéo (20-40)cm+/-5cm, hiệu: chữ Trung Quốc. Mới100% (nk)
- Mã HS 42021299: Túi đựng đồ du lịch bằng vải, có quai vai, có tay xách, (không có tay kéo), đường chéo (20-40)cm+/-5cm, hiệu: V-COOOL, chữ Trung Quốc. Mới100% (nk)
- Mã HS 42021299: Túi Đựng Đồ Nghề bằng vải 40x21x28(cm), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Túi đựng laptop bằng vải 600D Polyester, hiệu: Intel, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Túi đựng máy tính xách tay bằng nhựa + sợi tổng hợp, đường chéo (40-60)cm, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Túi đựng máy tính xách tay bằng nhựa + sợi tổng hợp, đường chéo (40-60)cm, hiệu Nuoxiya, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Túi đựng máy tính xách tay in logo công ty Sato, chất liệu bằng vải, k/thước: 356*28*258mm, nhà sản xuất: ELECOM CO.,LTD (nk)
- Mã HS 42021299: Túi đựng máy tính xách tay, chất liệu bằng vải, kích thước 14inch, nhãn hiệu Dell. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Túi đựng mỹ phẩm bằng nhựa tổng hợp kết hợp vải giả da KT:(26x10x18)cm+-10%, NSX: Cangnan Longgang Long Term Bags Factory, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Túi đựng mỹ phẩm bằng sợi polyester kt(15x23x17)cm+-10%, NSX: Changsha Pilove E-Commerce Co., Ltd, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Túi đựng mỹ phẩm khi đi du lịch bằng vải polyester, KT(24x10x19)cm+-10%, NSX: Guangzhou Huiquan, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Túi đựng sản phẩm Medimix (Bằng vải nhung), kích thước 25 cm x 20 cm. NSX:CHOLAYIL. Hàng mới 100% (FOC). 333pcs/unk x 3 unk1000 pcs (làm tròn) (nk)
- Mã HS 42021299: Túi gắn xe đạp hiệu SAHOO, chất liệu Nylon- SAHOO ES DOUBLE TOP TUBE BAG WITH SMARTPHONE HOLDER 122056 hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Túi gắn xe đạp hiệu SAHOO, chất liệu Nylon- SAHOO ES FRAME BAG, FRONT, BLK 122057 hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Túi gắn xe đạp hiệu SAHOO, chất liệu Nylon- SAHOO ES MINI TEAR-DROP TOP TUBE BAG, BLK 122051 hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Túi gắn xe đạp hiệu SAHOO, chất liệu Nylon- SAHOO ES SMART PHONE TOP TUBE BAG 122053 hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Túi gắn xe đạp hiệu SAHOO, chất liệu Nylon- SAHOO PR SADDLE BAG, BLK 132037 hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Túi gắn xe đạp hiệu SAHOO, chất liệu Nylon- SAHOO PR SEAT PACK, BLK 132034 hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Túi gắn xe đạp hiệu SAHOO, chất liệu Nylon- SAHOO PR TOP TUBE BAG, LRG, BLK 122032 hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Túi gắn xe đạp hiệu SAHOO, chất liệu Nylon- SAHOO UR BOTTLE SADDLE BAG, GRY 131464-SA hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Túi gắn xe đạp hiệu SAHOO, chất liệu Nylon- SAHOO UR DOUBLE TOP TUBE BAG WITH SMARTPHONE HOLDER, GRY 121462-SA hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Túi gắn xe đạp hiệu SAHOO, chất liệu Nylon- SAHOO UR TRUNK BAG DLX, GRY 141466-SA hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Túi mini màu tím hồng, mã: 1616381, hiệu: ASOS, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Túi nhựa dùng để đựng đồ cá nhân, mặt ngoài bằng plastics, quai bằng vật liệu dệt,có in hoa văn, kích thước đường chéo túi từ 23 đến 40inch,Mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Túi nhựa dùng để đựng đồ cá nhân, mặt ngoài bằng plastics, quai bằng vật liệu dệt,có in hoa văn, kích thước đường chéo túi từ 40-50cm,Mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Túi sách học sinh bằng vải, không nhãn hiệu, kích thước 38*29*14cm, 50 cái/thùng, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Túi vải 100% cotton Cavas, nhà sản xuất: Paul Smith, code: 0400541064781. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Túi vải Asos Design Rave Cross Body Bumbag, code: 9226972. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Túi vải dây rút Nike Training Swoosh Drawstring bag in black, Hãng: Asos, cod: 9926333. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Túi vải Jack & Jones Transparent Neck Pouch in Neon Yellow, hãng Asos, code: 9333073. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Túi vải không dệt Milwaukee, kích thước 50*38*16 cm, mới 100% (hàng FOC) (nk)
- Mã HS 42021299: Túi vải vịt vui vẻ (màu đen), 25 x 30 cm, hiệu Minigood (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 42021299: Túi xách (Ba lô) dùng cho máy tính xách tay Acer PBG591. PBG591 Predator Gaming Utility Backpack. Part no: NP.BAG1A.288, Mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Túi xách bằng vải kết hợp nhựa, đường chéo 28cm+-10%. Hiệu: Lunchbag, không hiệu. Mới 100% do TQSX (nk)
- Mã HS 42021299: Túi xách đựng đồ Callaway Sport Tote 19 JM, sử dụng cá nhân, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Túi xách nam,86%polyurethane 14%nylon,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 3400/520 (nk)
- Mã HS 42021299: Túi xách nam,90%polyurethane 10%polyester,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 3412/520 (nk)
- Mã HS 42021299: Túi xách nam,91%polyurethane 9%polyester,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 3402/520 (nk)
- Mã HS 42021299: Túi xách nam,93%polyurethane 7%polyester,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 3418/520 (nk)
- Mã HS 42021299: Túi xách tay nam, hiệu thời trang TED BAKER, chất liệu: 100% Polyester, mã hàng: 230640/MXB-RUNAWAY, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Túi xách Trending (màu xanh) bằng vải, 25 x 30 cm, hiệu Minigood (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 42021299: Va Li Du Lịch- Luggage, hiệu XPAK, chất liệu: Nhựa ABS, size: 20-24 Inch, (1 set 2 pce). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Va li kéo có khóa số, mặt ngoài bằng nhựa+ sợi tổng hợp, đường chéo (70-80)cm, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Va li kéo hãng Shanghai Linixong Luggage Co.,Ltd, KT: 36x25x53cm, 70x45x28cm, chất liệu nhựa, 2 cái/set. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Va ly kéo có vỏ ngoài bằng nhựa tổng hợp, có lớp lót bằng sản phẩm dệt may, bánh xe bằng nhựa, (2 cái/bộ) kích thước đường chéo (55-65)cm+-10%, NSX: Baoding Yuntu, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali bé gái,100%polycarbonate,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 1103/530-1 (nk)
- Mã HS 42021299: Vali bé gái,100%polycarbonate,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 1555/006-1 (nk)
- Mã HS 42021299: Vali có bánh xe, có khóa số Bromhill, mã TC09105N, kích thước 22 inch, 4 bánh xe đôi, màu Navy, chất liệu nhựa, mới 100%, hiệu Traveler's Choice (nk)
- Mã HS 42021299: Vali có bánh xe, có khóa số Oxnard, mã TC09164E, kích thước 22 inch, 4 bánh xe đôi, màu Teal, chất liệu nhựa, mới 100%, hiệu Traveler's Choice (nk)
- Mã HS 42021299: Vali có bánh xe, có khóa số Oxnard, mã TC09164S, kích thước 22 inch, 4 bánh xe đôi, màu silver, chất liệu nhựa, mới 100%, hiệu Traveler's Choice (nk)
- Mã HS 42021299: Vali có bánh xe, hiệu American Tourister ESQUINO GN1*71001 có khóa số, 55-20-36cm, màu xanh, chất liệu nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali có bánh xe, hiệu American Tourister ESQUINO GN1*85002 có khóa số, 67-24-46cm, màu bạc, chất liệu nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali có bánh xe, hiệu American Tourister LITEVLO GZ4*09004 có khóa số, 55-20-36cm, màu đen, chất liệu nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali có bánh xe, hiệu American Tourister LITEVLO GZ4*09005 có khóa số, set 3P 55-20-36/69-25-47/82-31-53cm, màu đen, chất liệu nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali có bánh xe, hiệu American Tourister LITEVLO GZ4*41004 có khóa số, 55-20-36cm, màu xanh, chất liệu nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali có bánh xe, hiệu American Tourister LITEVLO GZ4*41005 có khóa số, set 3P 55-20-36/69-25-47/82-31-53cm, màu xanh, chất liệu nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali có bánh xe, hiệu American Tourister STIRLING 96O*08017 có khóa số, set 3P 56-20-36/68-25-47/79-30-50cm, màu xám, chất liệu vải, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali có bánh xe, hiệu American Tourister STIRLING 96O*11107 có khóa số, set 3P 56-20-36/68-25-47/79-30-50cm, màu xanh, chất liệu vải, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali có bánh xe, hiệu Kamiliant SAVANNA FO4*09101 có khóa số, 55-20-36cm, màu đen, chất liệu vải, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali có bánh xe, hiệu Kamiliant SAVANNA FO4*09102 có khóa số, 68-25-47cm, màu đen, chất liệu vải, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali có bánh xe, hiệu Kamiliant SAVANNA FO4*09104 có khóa số, set 3P 55-20-36/68-25-47/ 79-29-50cm, màu đen, chất liệu vải, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali có bánh xe, hiệu Kamiliant SAVANNA FO4*50101 có khóa số, 55-20-36cm, màu tím, chất liệu vải, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali có bánh xe, hiệu Kamiliant SAVANNA FO4*50102 có khóa số, 68-25-47cm, màu tím, chất liệu vải, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali có bánh xe, hiệu Kamiliant SAVANNA FO4*50104 có khóa số, set 3P 55-20-36/68-25-47/ 79-29-50cm, màu tím, chất liệu vải, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali có bánh xe, hiệu Samsonite APINEX HK6*51001 có khóa số, 55-20-36cm, màu xanh, chất liệu nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali có bánh xe, hiệu Samsonite APINEX HK6*51002 có khóa số, 69-25-47cm, màu xanh, chất liệu nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali có bánh xe, hiệu Samsonite APINEX HK6*51003 có khóa số, 75-28-50cm, màu xanh, chất liệu nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali có bánh xe, hiệu Samsonite ENWRAP GN7*16002 có khóa số, 68-25-47cm, màu bạc, chất liệu nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali có bánh xe, hiệu Samsonite ENWRAP GN7*16003 có khóa số, 75-28-50cm, màu bạc, chất liệu nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali có bánh xe, hiệu Samsonite EVOA DC0*07001 có khóa số, 44-24-42cm, màu bạc, chất liệu nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali có bánh xe, hiệu Samsonite EVOA DC0*07003 có khóa số, 55-20-36cm, màu bạc, chất liệu nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali có bánh xe, hiệu Samsonite EVOA DC0*66005 có khóa số, 75-28-50cm, màu vàng, chất liệu nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali có bánh xe, hiệu Samsonite EVOA DC0*89001 có khóa số, 44-24-42cm, màu đen, chất liệu nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali có bánh xe, hiệu Samsonite EVOA DC0*89003 có khóa số, 55-20-36cm, màu đen, chất liệu nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali có bánh xe, hiệu Samsonite EVOA DC0*89004 có khóa số, 69-25-47cm, màu đen, chất liệu nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali có bánh xe, hiệu Samsonite MINTER HH5*00001 có khóa số, 55-20-36cm, màu đỏ, chất liệu nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali có bánh xe, hiệu Samsonite MINTER HH5*00002 có khóa số, 69-25-47cm, màu đỏ, chất liệu nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali có bánh xe, hiệu Samsonite MINTER HH5*00003 có khóa số, 75-28-50cm, màu đỏ, chất liệu nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali có bánh xe, hiệu Samsonite MINTER HH5*41001 có khóa số, 55-20-36cm, màu xanh, chất liệu nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali có bánh xe, hiệu Samsonite MINTER HH5*41002 có khóa số, 69-25-47cm, màu xanh, chất liệu nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali có bánh xe, hiệu Samsonite MINTER HH5*41003 có khóa số, 75-28-50cm, màu xanh, chất liệu nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali có bánh xe, hiệu Samsonite POLYGON DX4*01001 có khóa số, 55-20-36cm, màu xanh, chất liệu nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali có bánh xe, hiệu Samsonite POLYGON DX4*18002 có khóa số, 69-25-47cm, màu xám, chất liệu nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali có bánh xe, hiệu Samsonite POLYGON DX4*90001 có khóa số, 55-20-36cm, màu hồng, chất liệu nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali có bánh xe, hiệu Samsonite SAMMIES DREAMS U22*04107, 45-16-33cm, màu xanh, chất liệu nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali có bánh xe, hiệu Samsonite SAMMIES DREAMS U22*06106, 45-16-33cm, màu vàng, chất liệu nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali có bánh xe, hiệu Samsonite SAMMIES DREAMS U22*90108, 45-16-33cm, màu hồng, chất liệu nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali có bánh xe, hiệu Samsonite SAMMIES DREAMS U22*96105, 45-16-33cm, màu cam, chất liệu nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali có bánh xe, hiệu Samsonite STEM HJ1*09002 có khóa số, 76-28-43cm, màu đen, chất liệu nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali có bánh xe, hiệu Samsonite STEM HJ1*45002 có khóa số, 76-28-43cm, màu trắng ngà, chất liệu nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali có bánh xe, hiệu Samsonite VOLANT DY9*01004 có khóa số, 61-22-40cm, màu xanh, chất liệu nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali có bánh xe, hiệu Samsonite VOLANT DY9*01005 có khóa số, 55-20-36cm, màu xanh, chất liệu nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali có bánh xe, hiệu Samsonite VOLANT DY9*09004 có khóa số, 61-22-40cm, màu đen, chất liệu nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali có bánh xe, hiệu Samsonite VOLANT DY9*09005 có khóa số, 55-20-36cm, màu đen, chất liệu nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali có bánh xe, hiệu Samsonite VOLANT DY9*90005 có khóa số, 55-20-36cm, màu hồng, chất liệu nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali có khóa số 55-80 cm, chất liệu nhựa/ vải, hàng mới 100%, hiệu Pacsafe (nk)
- Mã HS 42021299: Vali cứng 105L- HARD CARRY BAG(105L) WITH ADJUSTABLE CARRY-BAR- BODY:POLYCARBONATE100%,LINING:POLYESTER100%- EAE05A0S/ 4550182718492, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali cứng 105L- HARD CARRY BAG(105L) WITH ADJUSTABLE CARRY-BAR- BODY:POLYCARBONATE100%,LINING:POLYESTER100%- EAE05A0S/ 4550182718508, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali cứng 105L- HARD CARRY BAG(105L) WITH ADJUSTABLE CARRY-BAR- BODY:POLYCARBONATE100%,LINING:POLYESTER100%- EAE05A0S/ 4550182718515, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali cứng 105L- HARD CARRY BAG(105L) WITH ADJUSTABLE CARRY-BAR- BODY:POLYCARBONATE100%,LINING:POLYESTER100%- EAE05A0S/ 4550182718522, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali cứng 105l- HARD CARRY BAG(105L) WITH ADJUSTABLE CARRY-BAR- BODY:POLYCARBONATELINING:POLYESTER100%- G9AA065/ 4550182308488, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali cứng 105l- HARD CARRY BAG(105L) WITH ADJUSTABLE CARRY-BAR- BODY:POLYCARBONATELINING:POLYESTER100%- G9AA065/ 4550182308495, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali cứng 105l- HARD CARRY BAG(105L) WITH ADJUSTABLE CARRY-BAR- BODY:POLYCARBONATELINING:POLYESTER100%- G9AA065/ 4550182308501, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali cứng 105l- HARD CARRY BAG(105L) WITH ADJUSTABLE CARRY-BAR- BODY:POLYCARBONATELINING:POLYESTER100%- G9AA065/ 4550182482386, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali cứng 20L- HARD CARRY BAG(20L) WITH ADJUSTABLE CARRY-BAR- BODY:POLYCARBONATE100%,LINING:POLYESTER100%- CET01A0S/ 4550182762976, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali cứng 20L- HARD CARRY BAG(20L) WITH ADJUSTABLE CARRY-BAR- BODY:POLYCARBONATE100%,LINING:POLYESTER100%- CET01A0S/ 4550182762983, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali cứng 20L- HARD CARRY BAG(20L) WITH ADJUSTABLE CARRY-BAR- BODY:POLYCARBONATE100%,LINING:POLYESTER100%- CET01A0S/ 4550182762990, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali cứng 20l- HARD CARRY BAG(20L) WITH ADJUSTABLE CARRY-BAR- BODY:POLYCARBONATE100%,LINING:POLYESTER100%- EAE01A0S/ 4550182718331, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali cứng 20l- HARD CARRY BAG(20L) WITH ADJUSTABLE CARRY-BAR- BODY:POLYCARBONATE100%,LINING:POLYESTER100%- EAE01A0S/ 4550182718348, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali cứng 20l- HARD CARRY BAG(20L) WITH ADJUSTABLE CARRY-BAR- BODY:POLYCARBONATE100%,LINING:POLYESTER100%- EAE01A0S/ 4550182718355, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali cứng 20l- HARD CARRY BAG(20L) WITH ADJUSTABLE CARRY-BAR- BODY:POLYCARBONATE100%,LINING:POLYESTER100%- EAE01A0S/ 4550182718362, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali cứng 20l- HARD CARRY BAG(20L) WITH ADJUSTABLE CARRY-BAR- BODY:POLYCARBONATELINING:POLYESTER100%- G9AA061/ 4550182308365, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali cứng 20l- HARD CARRY BAG(20L) WITH ADJUSTABLE CARRY-BAR- BODY:POLYCARBONATELINING:POLYESTER100%- G9AA061/ 4550182308372, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali cứng 20l- HARD CARRY BAG(20L) WITH ADJUSTABLE CARRY-BAR- BODY:POLYCARBONATELINING:POLYESTER100%- G9AA061/ 4550182308389, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali cứng 20l- HARD CARRY BAG(20L) WITH ADJUSTABLE CARRY-BAR- BODY:POLYCARBONATELINING:POLYESTER100%- G9AA061/ 4550182482348, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali cứng 20L- HARD CARRY BAG(20L) WITH STOPPER & ADJUSTABLE CARRY-BAR- BODY:POLYCARBONATELINING:POLYESTER100%- E9AP921/ 4550182286816, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali cứng 20L- HARD CARRY BAG(20L) WITH STOPPER & ADJUSTABLE CARRY-BAR- BODY:POLYCARBONATELINING:POLYESTER100%- E9AP921/ 4550182286823, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali cứng 20L- HARD CARRY BAG(20L) WITH STOPPER & ADJUSTABLE CARRY-BAR- BODY:POLYCARBONATELINING:POLYESTER100%- E9AP921/ 4550182286830, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali cứng 36l- HARD CARRY BAG(36L) WITH ADJUSTABLE CARRY-BAR- BODY:POLYCARBONATE100%,LINING:POLYESTER100%- EAE02A0S/ 4550182718379, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali cứng 36l- HARD CARRY BAG(36L) WITH ADJUSTABLE CARRY-BAR- BODY:POLYCARBONATE100%,LINING:POLYESTER100%- EAE02A0S/ 4550182718386, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali cứng 36l- HARD CARRY BAG(36L) WITH ADJUSTABLE CARRY-BAR- BODY:POLYCARBONATE100%,LINING:POLYESTER100%- EAE02A0S/ 4550182718393, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali cứng 36l- HARD CARRY BAG(36L) WITH ADJUSTABLE CARRY-BAR- BODY:POLYCARBONATE100%,LINING:POLYESTER100%- EAE02A0S/ 4550182718409, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali cứng 36l- HARD CARRY BAG(36L) WITH ADJUSTABLE CARRY-BAR- BODY:POLYCARBONATELINING:POLYESTER100%- G9AA062/ 4550182308396, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali cứng 36l- HARD CARRY BAG(36L) WITH ADJUSTABLE CARRY-BAR- BODY:POLYCARBONATELINING:POLYESTER100%- G9AA062/ 4550182308402, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali cứng 36l- HARD CARRY BAG(36L) WITH ADJUSTABLE CARRY-BAR- BODY:POLYCARBONATELINING:POLYESTER100%- G9AA062/ 4550182308419, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali cứng 36l- HARD CARRY BAG(36L) WITH ADJUSTABLE CARRY-BAR- BODY:POLYCARBONATELINING:POLYESTER100%- G9AA062/ 4550182482355, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali cứng 63l- HARD CARRY BAG(63L) WITH ADJUSTABLE CARRY-BAR- BODY:POLYCARBONATE100%,LINING:POLYESTER100%- EAE03A0S/ 4550182718416, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali cứng 63l- HARD CARRY BAG(63L) WITH ADJUSTABLE CARRY-BAR- BODY:POLYCARBONATE100%,LINING:POLYESTER100%- EAE03A0S/ 4550182718423, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali cứng 63l- HARD CARRY BAG(63L) WITH ADJUSTABLE CARRY-BAR- BODY:POLYCARBONATE100%,LINING:POLYESTER100%- EAE03A0S/ 4550182718430, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali cứng 63l- HARD CARRY BAG(63L) WITH ADJUSTABLE CARRY-BAR- BODY:POLYCARBONATE100%,LINING:POLYESTER100%- EAE03A0S/ 4550182718447, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali cứng 63l- HARD CARRY BAG(63L) WITH ADJUSTABLE CARRY-BAR- BODY:POLYCARBONATELINING:POLYESTER100%- G9AA063/ 4550182308426, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali cứng 63l- HARD CARRY BAG(63L) WITH ADJUSTABLE CARRY-BAR- BODY:POLYCARBONATELINING:POLYESTER100%- G9AA063/ 4550182308433, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali cứng 63l- HARD CARRY BAG(63L) WITH ADJUSTABLE CARRY-BAR- BODY:POLYCARBONATELINING:POLYESTER100%- G9AA063/ 4550182308440, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali cứng 63l- HARD CARRY BAG(63L) WITH ADJUSTABLE CARRY-BAR- BODY:POLYCARBONATELINING:POLYESTER100%- G9AA063/ 4550182482362, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali cứng 88l- HARD CARRY BAG(88L) WITH ADJUSTABLE CARRY-BAR- BODY:POLYCARBONATE100%,LINING:POLYESTER100%- EAE04A0S/ 4550182718454, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali cứng 88l- HARD CARRY BAG(88L) WITH ADJUSTABLE CARRY-BAR- BODY:POLYCARBONATE100%,LINING:POLYESTER100%- EAE04A0S/ 4550182718461, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali cứng 88l- HARD CARRY BAG(88L) WITH ADJUSTABLE CARRY-BAR- BODY:POLYCARBONATE100%,LINING:POLYESTER100%- EAE04A0S/ 4550182718478, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali cứng 88l- HARD CARRY BAG(88L) WITH ADJUSTABLE CARRY-BAR- BODY:POLYCARBONATE100%,LINING:POLYESTER100%- EAE04A0S/ 4550182718485, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali cứng 88l- HARD CARRY BAG(88L) WITH ADJUSTABLE CARRY-BAR- BODY:POLYCARBONATELINING:POLYESTER100%- G9AA064/ 4550182308457, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali cứng 88l- HARD CARRY BAG(88L) WITH ADJUSTABLE CARRY-BAR- BODY:POLYCARBONATELINING:POLYESTER100%- G9AA064/ 4550182308464, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali cứng 88l- HARD CARRY BAG(88L) WITH ADJUSTABLE CARRY-BAR- BODY:POLYCARBONATELINING:POLYESTER100%- G9AA064/ 4550182308471, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali cứng 88l- HARD CARRY BAG(88L) WITH ADJUSTABLE CARRY-BAR- BODY:POLYCARBONATELINING:POLYESTER100%- G9AA064/ 4550182482379, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali dạng kéo bằng nhựa, 1 Set gồm 2 cái, size 20'' 56x39x22 (cm),size 24'' 66x45x26 (cm), NH: Bamozo. NSX: NINGBO HUARUI IMPORT AND EXPORT CO., LTD. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali đẩy hiệu Sammerry SM685, chất liệu 1680D polyester, có khóa số, cỡ 24 inch, đường chéo 61 cm, nhà sx: JEB LUGGAGES AND BAGS CO., LTD, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali du lịch dạng kéo (có bánh xe) mặt ngoài bằng vải sợi tổng hợp SAMSONITE PRO-DLX 4 SPINNER 55/20 EXP BLACK (nk)
- Mã HS 42021299: Vali du lịch hiệu FASHION,kích thước (50*37*20)cm +/-10%,khung bằng nhựa bọc vải,có tay kéo, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42021299: Vali đựng đồ bằng nhựa PP, 1 set 2 cái, size: (16/20)", NPP: Guangzhou Zhangdi Imp&Exp Trading Co.,Ltd, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali đựng đồ bằng nhựa PP, 1 set 2 cái, size: (20/24)",NPP: Guangzhou Zhangdi Imp&Exp Trading Co.,Ltd, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali đựng dụng cụ sửa chữa mặt ngoài bằng plastic kích thước 450 x 318 x 140 mm (Không có dụng cụ đi kèm). Model 55463010, hiệu Atorn. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali Essential, cỡ 53, có bánh xe và cần kéo,bằng Nhựa,55 x 40 x 23,mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali Essential, cỡ 80, có bánh xe và cần kéo,bằng Nhựa,80 x 37 x 41,mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali Hybrid, cỡ 53, có bánh xe và cần kéo,bằng Nhựa,55.0 x 40.0 x 23.0,mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali kéo bằng nhựa ABS màu tím, logo TP Bank,không model, vỏ nhựa không có khung kim loại, bên sườn có khóa số, bên trong có vải lót 190T, kích thước 36x23x55cm, (1 thùng gồm 2 chiếc), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali kéo bằng nhựa tổng hợp, có bánh xe, không khóa số, kích thước [(25-30)x(36-45)x(58-66)]cm, đường chéo (60-80)cm, hiệu HONGZOU, mới 100%. (nk)
- Mã HS 42021299: Vali kéo bằng nhựa tổng hợp, có bánh xe, không khóa số, kích thước [(25-30)x(36-45)x(58-66)]cm, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali kéo du lịch Travel Zone Luxury, hiệu Lock&Lock, kiểu dáng sang trọng, có khóa TSA, chất liệu nhựa ABS và PC, khung bằng nhôm, kích thước 20 inch, màu hồng, model LTZ991PIK, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali kéo du lịch Travel Zone Luxury, hiệu Lock&Lock, kiểu dáng sang trọng, có khóa TSA, chất liệu nhựa ABS và PC, khung bằng nhôm, kích thước 20 inch, màu trắng, model LTZ991WHT, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali kéo du lịch Travel Zone Luxury, hiệu Lock&Lock, kiểu dáng sang trọng, có khóa TSA, chất liệu nhựa ABS và PC, khung bằng nhôm, kích thước 20 inch, màu vàng, model LTZ991GOD, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42021299: Vali kéo du lịch Travel Zone Luxury, hiệu Lock&Lock, kiểu dáng sang trọng, có khóa TSA, chất liệu nhựa ABS và PC, khung bằng nhôm, kích thước 24 inch, màu hồng, model LTZ992PIK, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali kéo du lịch Travel Zone Luxury, hiệu Lock&Lock, kiểu dáng sang trọng, có khóa TSA, chất liệu nhựa ABS và PC, khung bằng nhôm, kích thước 24 inch, màu trắng, model LTZ992WHT, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali kéo du lịch Travel Zone Luxury, hiệu Lock&Lock, kiểu dáng sang trọng, có khóa TSA, chất liệu nhựa ABS và PC, khung bằng nhôm, kích thước 24 inch, màu vàng, model LTZ992GOD, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali kéo du lịch, bộ 3 cái (size 16- 20- 24 inch), hiệu DAISFU3OSFI, có mặt ngoài bằng sợi tổng hợp, hàng mới 100% TQSX (nk)
- Mã HS 42021299: Vali kéo hiệu SUNNYVALI-SV05 có vỏ bằng nhựa ABS,lớp lót bằng vải,viền cùng màu với vỏ,dáng kẻ chéo,(2 chiếc/bộ),kích thước:20-24 (inch) tay kéo sắt mạ, bánh xe nhựa, mã khóa số không có TSA,mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali kéo mặt ngoài bằng nhựa có viền nhôm, loại có khóa số, tay kéo, bánh xe, đường chéo (47-55)cm, hiệu XING.FAN, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali kéo nhãn hiệu TONAGO có vỏ bằng nhựa ABS, có lớp lót bằng vải nhựa nilon (2 chiếc/bộ), kích thước đường chéo: 20-24 (inch), (mã khóa số không có TSA), tay kéo sắt mạ, bánh xe nhựa, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali kéo trẻ em bằng nhựa tổng hợp có lớp lót bằng vật liệu dệt, không có khóa số, KT(45x30x21)cm+-10%, NSX: Quanzhou Dexing Bags Co., Ltd, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vali kéo trẻ em bằng nhựa, hiệu CHEF & CHEF kích thước (40x30x18)cm, trọng lượng 1.8kg/chiếc, hàng mới 100% do TQSX (nk)
- Mã HS 42021299: Vali khám nghiệm hiện trường đường bộ, model: SH-TRAFFICINV-NW, Hãng sx: SOHO Network Solutions Inc, mới 100%, sản xuất 2020 (nk)
- Mã HS 42021299: Vali khám nghiệm hiện trường đường bộ, Model: SH-TRAFFINV-HW, Hãng sx: SOHO Network Solutions Inc, Mới 100%, sản xuất 2020. (nk)
- Mã HS 42021299: Vali khám nghiệm hiện trường đường bộ, Model: SH-TRAFFINV-NW, Hãng sx: SOHO Network Solutions Inc, Mới 100%, sản xuất 2020. (nk)
- Mã HS 42021299: Vali nam,100%polyurethane,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 3003/520 (nk)
- Mã HS 42021299: Vali nam,81%acrylonitrile butadiene styrene 9%polycarbonate 6%polypropylen,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 3000/520 (nk)
- Mã HS 42021299: Vali nhựa chống sốc nhãn hiệu Vanguard,model Supreme 53F, kích thước 63x52 x24cm, chất liệu vỏ nhựa&sợi thủy tinh,chuyên dụng bảo quản máy ảnh/ Heavy Duty Waterproof and Dustproof Professional H.Case (nk)
- Mã HS 42021299: Vali, có bánh xe để kéo đi, kích thước: 68x44x28 cm, mặt ngoài làm bằng plastic, màu xanh dương, mới 100% (Phụ kiện lifestyle thương hiệu "BMW M")_Mã số: 80 22 2 454 764 (nk)
- Mã HS 42021299: Vali,mã chất liệu 064, chất liệu: Polyamide, Da bê, mã hàng 2VQ004, mã màu F0002 NERO, hiệu Prada, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Valy bốn bánh, không hiệu, dùng cho trẻ em, chất liệu nhựa PVC, kích thước đường chéo 25cm/cái. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Valy kéo có vỏ ngoài bằng nhựa, có lớp lót bằng sản phẩm dệt may, kích thước đường chéo (45-80)cm+/-10% (2 cái/1 bộ). Mới 100% TQSX (nk)
- Mã HS 42021299: Valy kéo có vỏ ngoài bằng nhựa, có lớp lót bằng sản phẩm dệt may, kích thước đường chéo (45-80)cm+/-10% (2 cái/1 bộ). NSX: RUIAN FUNIAO BAGS CO.,LTD. Mới 100% TQSX (nk)
- Mã HS 42021299: Valy kéo có vỏ ngoài bằng nhựa, có lớp lót bằng sản phẩm dệt may, kích thước đường chéo (45-80)cm+/-10% (2 cái/bộ). NSX: RUIAN FUNIAO BAGS CO.,LTD. Mới 100% TQSX (nk)
- Mã HS 42021299: Valy kéo có vỏ ngoài bằng nhựa, có lớp lót bằng sản phẩm dệt may, kích thước đường chéo (45-80)cm+/-10% (2 chiếc/1 bộ). Hiệu: PREMIER. Mới 100% TQSX (nk)
- Mã HS 42021299: Valy kéo có vỏ ngoài bằng nhựa, có lớp lót bằng sản phẩm dệt may, kích thước đường chéo (45-80)cm+/-10% (2 chiếc/1 bộ). NSX: Dongguan Xinhui. Mới 100% TQSX (nk)
- Mã HS 42021299: Valy kéo có vỏ ngoài bằng nhựa, có lớp lót bằng sản phẩm dệt may, kích thước đường chéo (45-80)cm+/-10% (3 cái/1 bộ). Mới 100% TQSX (nk)
- Mã HS 42021299: Valy kéo có vỏ ngoài bằng nhựa, có lớp lót bằng sản phẩm dệt may, kích thước đường chéo (45-80)cm+/-10% (3 cái/1 bộ). NSX: RUIAN FUNIAO BAGS CO.,LTD. Mới 100% TQSX (nk)
- Mã HS 42021299: Valy kéo có vỏ ngoài bằng nhựa, có lớp lót bằng sản phẩm dệt may, kích thước đường chéo (45-80)cm+/-10% (3 cái/bộ). Hiệu: BUBULE. Mới 100% TQSX (nk)
- Mã HS 42021299: Valy kéo có vỏ ngoài bằng nhựa, có lớp lót bằng sản phẩm dệt may, kích thước đường chéo (45-80)cm+/-10% (3 chiếc/1 bộ). NSX: Dongguan Xinhui. Mới 100% TQSX (nk)
- Mã HS 42021299: Valy kéo có vỏ ngoài bằng nhựa, có lớp lót bằng sản phẩm dệt may, kích thước đường chéo (45-80)cm+/-10% (3 chiếc/1 bộ). NSX: Ruian Funiao Bags Co.,Ltd. Mới 100% TQSX (nk)
- Mã HS 42021299: Valy kéo có vỏ ngoài bằng nhựa, có lớp lót bằng sản phẩm dệt may, kích thước đường chéo (45-80)cm+/-10%. Hiệu: TSA LOCK. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Valy kéo có vỏ ngoài bằng nhựa, có lớp lót bằng sản phẩm dệt may, kích thước đường chéo (45-80)cm+/-10%. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Valy kéo có vỏ ngoài bằng nhựa, có lớp lót bằng sản phẩm dệt may, kích thước đường chéo (45-80)cm+/-10%. NSX: RUIAN FUNIAO BAGS CO.,LTD. Mới 100% TQSX (nk)
- Mã HS 42021299: Valy kéo có vỏ ngoài bằng nhựa, lớp lót bằng sản phẩm dệt may, kích thước đường chéo (45-80)cm+/-10%. Hiệu: BQSY LUGGAGE LOCK, TSA LOCK, TRAVEL SENTRY APPROVED. NSX: RUIAN FUNIAO BAGS CO.,LTD.Mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Valy kéo có vỏ ngoài bằng nhựa, lớp lót bằng sản phẩm dệt may, kích thước đường chéo (45-80)cm+/-10%. Hiệu: TRAVEL SENTRY APPROVED, TSA LOCK, YIF, TSA 007, HY. NSX: RUIAN FUNIAO BAGS CO.,LTD.Mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Valy kéo có vỏ ngoài bằng nhựa, lớp lót bằng sản phẩm dệt may,kích thước đường chéo (45-80)cm+/-10% (2 cái/bộ). Hiệu: BQSY LUGGAGE LOCK, COMBINATION LOCK. NSX: RUIAN FUNIAO BAGS CO.,LTD.Mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Valy kéo có vỏ ngoài bằng nhựa, lớp lót bằng sản phẩm dệt may,kích thước đường chéo (45-80)cm+/-10% (2 cái/bộ). Hiệu: TRAVEL SENTRY APPROVED, TSA LOCK, HY. NSX: RUIAN FUNIAO BAGS CO.,LTD.Mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Valy kéo có vỏ ngoài bằng nhựa, lớp lót bằng sản phẩm dệt may,kích thước đường chéo (45-80)cm+/-10% (3 cái/bộ).Hiệu: TSA LOCK, TRAVEL SENTRY APPROVED. NSX: RUIAN FUNIAO BAGS CO.,LTD.Mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Valy kéo có vỏ ngoài bằng nhựa,lớp lót bằng sản phẩm dệt may,kích thước đường chéo (45-80)cm+/-10% (3 cái/bộ).Hiệu:TRAVEL SENTRY,BUBULE, TRAVELLERS,JUWEIJIULONG.NSX: RUIAN FUNIAO BAGS CO.,LTD.Mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Valy kéo có vỏ ngoài bằng nhựa,vải;có lớp lót bằng sản phẩm dệt may (2 cái/1bộ),kt đường chéo (50-70);(55-85)cm+/-10cm.hiệu: Maracar,JLY Iuggage,.Mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Valy kéo có vỏ ngoài bằng nhựa,vải;có lớp lót bằng sản phẩm dệt may (3 cái/1bộ),kt đường chéo (50-70);(55-85);(40-60)cm+/-10cm.hiệu: Maracar,JLY Iuggage,.Mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Valy kéo có vỏ ngoài bằng nhựa,vải;có lớp lót bằng sản phẩm dệt may (3 cái/1bộ),kt đường chéo (50-70);(55-85);(40-60)cm+/-10cm.NSX: GUANGXI PINGXIANG.Mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Valy kéo có vỏ ngoài bằng nhựa,vải;có lớp lót bằng sản phẩm dệt may,kt đường chéo (50-80)+/-10cm.hiệu: Maracar,JLY Iuggage, Mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Valy xách tay không có đẩy (cặp số) bằng nhựa ABS có khóa số PE-923/4 NB, hiệu Prince, kthước (45x34x12)cm đchéo 54 cm và kthuoc(41x29x10)cm đchéo 48 cm 2 chiếc/bộ.5 bộ/1 carton Mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Valy xách tay không có đẩy(cặp số) bằng nhựa ABS có khóa số PE-924 NB, hiệu Prince, k thước (41x29x10) cm đường chéo 48 cm. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42021299: Vỏ đựng thẻ card, kích thước dài 9-13cm, mới 100%, hiệu Pacsafe (nk)
- Mã HS 42021299: Vỏ hộp đựng điều khiển trò chơi bằng PU, kích thước 150x110x35mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021920: Hộp đựng đồ trang sức bằng bìa catton, kích thước (10x5x3)cm, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021920: Hộp đựng đồ trang sức bằng bìa catton, kích thước (10x5x3)cm, hiệu chữ Trung Quốc.Mới 100% (nk)
- Mã HS 42021920: Hộp đựng đồng hồ đeo tay bằng nhựa kết hợp vải và giấy, kích thước(8x8x5)cm+-10%, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021920: Hộp đựng giày bằng bìa catton, kích thước (30x23x12)cm, hiệu chữ Trung Quốc.Mới 100% (nk)
- Mã HS 42021920: Túi quà bông hoa sweet (size nhỏ) bằng giấy, 300*179*75 mm (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 42021920: Túi quà phong cách cổ xưa (nhỏ) bằng giấy, 300*179*75 mm (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 42021990: 242155/WXG-INDAHH Túi xách nữ 85% POLYESTER, 15% ELASTANE Hiệu Ted Baker, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: 24Y1068-09/ BA LÔ,không nhãn hiệu,bằng vải Nylon/ VN thuộc mục 03 của tờ khai xuất 303104577921/E52 ngày 17/03/2020 (nk)
- Mã HS 42021990: 83964/ Túi bán thành phẩm bằng hạt thủy tinh- RHINESTONE MESH 4.9MM CRYS/BLK (nk)
- Mã HS 42021990: 83965/ Túi bán thành phẩm bằng hạt thủy tinh- RHINESTONE MESH 4.9 BLUSH/BLK (nk)
- Mã HS 42021990: 84482/ Túi bán thành phẩm bằng hạt thủy tinh- TU.RHINESTONE MESH 1.7MM CRYS (nk)
- Mã HS 42021990: 84483/ Túi bán thành phẩm bằng hạt thủy tinh + quai- RSTONE MESH+HANDLE 1.7 JET/CRL (1 set 2 chi tiết) (nk)
- Mã HS 42021990: 84485/ Túi bán thành phẩm bằng hạt thủy tinh- RHINESTONE MESH 1.7 CRSL/SIAM (nk)
- Mã HS 42021990: 84486/ Túi bán thành phẩm bằng hạt thủy tinh- RHINESTONE MESH 1.7 SIAM/CRYSL (nk)
- Mã HS 42021990: 84491/ Túi bán thành phẩm bằng hạt thủy tinh- RHINESTONE MESH 4.9 CHRYSOLITE (nk)
- Mã HS 42021990: 84492/ Túi bán thành phẩm bằng hạt thủy tinh- RHINESTONE MESH 4.9 BLK/CHLITE (nk)
- Mã HS 42021990: Ba lô bằng nhiều chất liệu (60% POLYURETHANE 20% COTTON 20% POLYESTER), mã 598140HUHAT8564, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: Ba lô hiệu TETON Sports Scout 3400 mới 100% mã hàng B000F34ZKS (nk)
- Mã HS 42021990: Ba lô hiệu TOMMY HILFIGER Tommy Jeans Cool City- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: BA LÔ HỌC SINH KHONG HIỆU, HÀNG QUÀ BIẾU CÁ NHÂN, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 42021990: Ba lô mẫu có đánh dấu sample trên túi, hiệu Jansport (nk)
- Mã HS 42021990: Ba lô mẫu có đánh dấu sample, hiệu Vans (nk)
- Mã HS 42021990: Ba lô mẫu, hiệu Jansport, có đánh dấu sample trên túi (nk)
- Mã HS 42021990: Ba lô mẫu. Nhãn hiệu: Jansport. Mã: JS00T14F, JS0A47JK, JS0A47L9, JS0A47LA (nk)
- Mã HS 42021990: Ba lô mẫu. Nhãn hiệu: Jansport. Mã: JS00TN897M4 (nk)
- Mã HS 42021990: Ba lô mẫu. Nhãn hiệu: Jansport. Mã: JS0A47L37Q9 (nk)
- Mã HS 42021990: Ba lô mẫu. Nhãn hiệu: Jansport. Mã: JS0A47L57M2, JS0A47L57Q6, JS0A47L57R0, JS0A47L57R1, JS0A47L67Q2, JS0A47L67R (nk)
- Mã HS 42021990: Ba lô nhà sản xuất Shang Hai Fei Ma Si Stationary Co., Ltd (nk)
- Mã HS 42021990: Ba lô thể thao nam, nữ-Nhãn hiệu:NIKE-Chất liệu:100% Polyester-Hàng mới 100%-Mã hàng:BA5559-013 (nk)
- Mã HS 42021990: Ba lô thể thao nam, nữ-Nhãn hiệu:NIKE-Chất liệu:100% Polyester-Hàng mới 100%-Mã hàng:BA5878-010 (nk)
- Mã HS 42021990: Ba lô thể thao nam, nữ-Nhãn hiệu:NIKE-Chất liệu:100% Polyester-Hàng mới 100%-Mã hàng:BA5879-424 (nk)
- Mã HS 42021990: Ba lô thể thao nam, nữ-Nhãn hiệu:NIKE-Chất liệu:100% Polyester-Hàng mới 100%-Mã hàng:BA5883-689 (nk)
- Mã HS 42021990: Ba lô thể thao nam, nữ-Nhãn hiệu:NIKE-Chất liệu:100% Polyester-Hàng mới 100%-Mã hàng:BA6164-010 (nk)
- Mã HS 42021990: Ba lô thể thao nam, nữ-Nhãn hiệu:NIKE-Chất liệu:100% Polyester-Hàng mới 100%-Mã hàng:BA6170-010 (nk)
- Mã HS 42021990: Ba lô thể thao nam, nữ-Nhãn hiệu:NIKE-Chất liệu:100% Polyester-Hàng mới 100%-Mã hàng:CQ7655-010 (nk)
- Mã HS 42021990: Ba lô thể thao nam, nữ-Nhãn hiệu:NIKE-Chất liệu:100% Polyester-Hàng mới 100%-Mã hàng:CU9089-644 (nk)
- Mã HS 42021990: Ba lô thể thao nam, nữ-Nhãn hiệu:NIKE-Chất liệu:67% Polyester, 33% Nylon-Hàng mới 100%-Mã hàng:BA6212-663 (nk)
- Mã HS 42021990: Ba lô thể thao nam-Nhãn hiệu:NIKE-Chất liệu:100% Polyester-Hàng mới 100%-Mã hàng:CK2656-010 (nk)
- Mã HS 42021990: Ba lô thể thao nam-Nhãn hiệu:NIKE-Chất liệu:100% Polyester-Hàng mới 100%-Mã hàng:CK2656-790 (nk)
- Mã HS 42021990: Ba lô vải đựng máy tính xách tay, hiệu Qorvo, mã hàng: Q553, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: Ba lô, hiệu: Vans, hàng mẫu có đóng dấu sample trên túi (nk)
- Mã HS 42021990: Ba lô, model: JAY Kodra backpack, hiệu: Koala-Gear (nk)
- Mã HS 42021990: Ba lô,nhãn hiệu:Offwhite,chất liệu:vải 91% polyester 9% polyurethane,mã hàng:040054160231,mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: Balo 10L, hiệu REI (nk)
- Mã HS 42021990: Balo 15L, hiệu REI (nk)
- Mã HS 42021990: Balo 30L, hiệu REI (nk)
- Mã HS 42021990: Balo du lịch logo LG Display.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: Balo hiệu NEVO Rhino 30L 25L Business Casual- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: Balo hiệu Shakey Glitter Faux Fur Cat- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: Balo hiệu Shakey Unicorn- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: Balo Hydro 15L, hiệu REI (nk)
- Mã HS 42021990: Balo nam- Nhãn hiệu: TOMMY HILFIGER- Chất liệu: 100% POLYESTER- Hàng mới 100%- Mã hàng: AM0AM06202 (nk)
- Mã HS 42021990: Balo nam- Nhãn hiệu: TOMMY HILFIGER- Chất liệu: 100% POLYESTER- Hàng mới 100%- Mã hàng: AM0AM06246 (nk)
- Mã HS 42021990: Balo nam- Nhãn hiệu: TOMMY HILFIGER- Chất liệu: 100% RECYCLED POLYESTER- Hàng mới 100%- Mã hàng: AM0AM06394 (nk)
- Mã HS 42021990: Balo nam- Nhãn hiệu: TOMMY HILFIGER- Chất liệu: 80% POLYAMIDE 20% POLYURETHANE- Hàng mới 100%- Mã hàng: AM0AM06293 (nk)
- Mã HS 42021990: Balo nam- Nhãn hiệu: TOMMY HILFIGER- Chất liệu: 80% PVC 20% POLYURETHANE- Hàng mới 100%- Mã hàng: AM0AM05800 (nk)
- Mã HS 42021990: Balo nữ- Nhãn hiệu: TOMMY HILFIGER- Chất liệu: 100% POLYURETHANE- Hàng mới 100%- Mã hàng: AW0AW08694 (nk)
- Mã HS 42021990: Balo nữ- Nhãn hiệu: TOMMY HILFIGER- Chất liệu: 50% POLYESTER 40% COTTON 10% POLYURETHANE- Hàng mới 100%- Mã hàng: AW0AW08693 (nk)
- Mã HS 42021990: Balo Tarn 40L, hiệu REI (nk)
- Mã HS 42021990: Balo trẻ em hiệu Balabala mã 27662200319, size 110/130/150, mặt ngoài chất liệu FABRIC+ bọc da SYNTHETIC LEATHER, lớp vải lót: FABRIC.Mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: Bộ Vali, hiệu Samsonite (6 cái/bộ) và phụ kiện kèm theo (thanh kéo, tay nắm, vải lót, bao nylon, tem nhãn, miếng carton) (nk)
- Mã HS 42021990: Cặp sách giả da COMP90%CANVASCOMP10%COWHIDE, mã M52005, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: Cặp sách giả da COMP90%CANVASCOMP10%COWHIDE, mã N40007, hiệu Louis Vuitton, đã qua sử dụng, sửa chữa theo đkbh trên HĐNK Sin/Hanoi: 131417 ngày 22/10/2019 thuộc mục hàng số 15 của TKNK102943509210/ IT (nk)
- Mã HS 42021990: CẶP SÁCH, NHÃN HIỆU: AER, MODEL: DAY PACK 2 BLACK- AER31009, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 42021990: Cặp tài liệu 12 ngăn (bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 42021990: Cặp xách bằng chất liệu giả da, mã M45265, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: Cặp xách bằng chất liệu giả da, mã N40278, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: Cặp xách bằng chất liệu giả da, mã N48260, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: Cặp xách bằng chất liệu giả da, mã N50200, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: CD-20/ BA LÔ,không nhãn hiệu,bằng vải Nylon/ VN, thuộc mục 02 của tờ khai xuất 303098233710/E52 ngày 13/03/2020 (nk)
- Mã HS 42021990: CD-21/ TÚI XÁCH,không nhãn hiệu/ VN thuộc mục 08 của tờ khai xuất 303067113811/E52 ngày 27/02/2020 (nk)
- Mã HS 42021990: CD-22/ BA LÔ,không nhãn hiệu,bằng vải Nylon/ VN thuộc mục 03 của tờ khai xuất 303098233710/E52 ngày 13/03/2020 (nk)
- Mã HS 42021990: CD-22/ TÚI XÁCH,không nhãn hiệu/ VN thuộc mục 05 của tờ khai xuất 303076513151/E52 ngày 03/03/2020 (nk)
- Mã HS 42021990: CD-25-L/ TÚI XÁCH,không nhãn hiệu/ VN thuộc mục 09 của tờ khai xuất 303067113811/E52 ngày 27/02/2020 (nk)
- Mã HS 42021990: CD-25M/ TÚI XÁCH,không nhãn hiệu/ VN thuộc mục 08 của tờ khai xuất 303013821260/E52 ngày 21/01/2020 (nk)
- Mã HS 42021990: CD-25s/ TÚI XÁCH,không nhãn hiệu/ VN thuộc mục 08 của tờ khai xuất 303076513151/E52 ngày 03/03/2020 (nk)
- Mã HS 42021990: CH-162/ TÚI XÁCH,không nhãn hiệu/ VN thuộc mục 04 của tờ khai xuất 303076513151/E52 ngày 03/03/2020 (nk)
- Mã HS 42021990: CH-183/ TÚI XÁCH,không nhãn hiệu/ VN, thuộc mục 02 của tờ khai xuất 303076513151/E52 ngày 03/03/2020 (nk)
- Mã HS 42021990: CS-169/ TÚI XÁCH,không nhãn hiệu,bằng vải Nylon/ VN thuộc mục 04 của tờ khai xuất 303098233710/E52 ngày 13/03/2020 (nk)
- Mã HS 42021990: CS-169/ TÚI XÁCH,không nhãn hiệu,bằng vải Nylon/ VN thuộc mục 05 của tờ khai xuất 303098233710/E52 ngày 13/03/2020 (nk)
- Mã HS 42021990: CS-186/ TÚI XÁCH,không nhãn hiệu/ VN,thuộc mục 03 của tờ khai xuất 303076513151/E52 ngày 03/03/2020 (nk)
- Mã HS 42021990: CS-189/ TÚI XÁCH,không nhãn hiệu,bằng vải Nylon/ VN thuộc mục 01 của tờ khai xuất 303098233710/E52 ngày 13/03/2020 (nk)
- Mã HS 42021990: Hộp đồng hồ rỗng bằng gỗ thông lào bọc nỉ, mã hàng: EN006, nhãn hiệu: Hublot, nhà cung cấp: PUMA SARGO HONG KONG LTD, kích thước: 10*20*20 cm, sử dụng cá nhân, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: Hộp đồng hồ rỗng bằng gỗ thông lào bọc nỉ, nhãn hiệu: BlanCpain, nhà cung cấp: PUMA SARGO HONG KONG LTD, kích thước: 12*15*20 cm, sử dụng cá nhân, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: Hộp đồng hồ rỗng bằng gỗ thông lào bọc nỉ, nhãn hiệu: Chopard, nhà cung cấp: PUMA SARGO HONG KONG LTD, kích thước: 10*10*20 cm, sử dụng cá nhân, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: Hộp đồng hồ rỗng bằng gỗ thông lào bọc nỉ, nhãn hiệu: Franck Muller, nhà cung cấp: PUMA SARGO HONG KONG LTD, kích thước: 10*15*20 cm, sử dụng cá nhân, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: Hộp đồng hồ rỗng bằng gỗ thông lào bọc nỉ, nhãn hiệu: Patek Phillippe, nhà cung cấp: PUMA SARGO HONG KONG LTD, kích thước: 18*15*20 cm, sử dụng cá nhân, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: Hộp đựng đồ kiểu đan bằng nhựa, không dùng đựng thực phẩm, 15 x 25 x 35 cm, hiệu MINIGOOD (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 42021990: Hộp đựng đồ nữ trang bằng nhựa, kích thước (10x6x4)cm, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: Hộp đựng đồ trang điểm bằng nhựa tổng hợp bọc giả da, kt(20x7x13)cm +- 10%, NSX: NSX: Zhuji Wuputou Packaging And Printing Co.,Ltd.. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: hộp đựng đồ trang điểm bằng nhựa tổng hợp bọc giả da, kt(24x17x20)cm +- 10%, (0.7 kg/cái), xưởng sản xuất Yanyun Guangling. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: Hộp đựng đồ trang điểm bằng nhựa tổng hợp bọc giả da, kt(24x17x20)cm +- 10%, NSX: Zhuji Wuputou Packaging And Printing Co.,Ltd.. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: Hộp đựng đồ trang điểm bằng nhựa,nhựa kết hợp giả da, KT(16x27x21)cm+/-5 cm, NSX: Yiwu Nanze E-Commerce Co., Ltd. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: Hộp đựng đồ trang điểm bằng nhựa+ nhôm +vải, cỡ (20x20x30)cm- (30x50x10)cm, hiệu chữ Trung Quốc, Mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: Hộp đựng đồ trang điểm bằng nhựa+ viền nhôm +vải, cỡ (20x20x30)cm- (30x50x10)cm, hiệu chữ Trung Quốc, Mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: Hộp đựng đồ trang điểm bằng sắt kết hợp nhựa, kích thước (36 x 23 x 25)cm+/-10%. Mới 100% do TQSX (nk)
- Mã HS 42021990: Hộp đựng đồ trang điểm bằng sắt kết hợp nhựa, kính. kích thước (35 x 30 x 20)cm+/-2cm, nhà sx: Guangxi pingxiang city. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: Hộp đựng đồ trang điểm bằng sắt kết hợp nhựa, kính. kích thước (42 x 30 x 16)cm+/-2cm, nhà sx: Guangxi pingxiang city. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: Hộp đựng đồ trang điểm dùng cho phụ nữ bằng vải kết hợp nhựa, kích thước (24x17x23)cm +-5%, Hiệu: 3 CONCEPT EYES hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: Hộp đựng đồ trang sức bằng nhựa + sắt mạ + sợi tổng hợp, cỡ (10- 20)cm. Hiệu Pink, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: Hộp đựng đồng hồ được bọc giả da, mã M47530, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: Hộp đựng đồng hồ loại thường bằng nhựa + giấy nện, kích thước (30x10x8)cm, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100%. (nk)
- Mã HS 42021990: Hộp đựng dụng cụ 470 X 290 X 630 MM,serial 50968. Hãng Ega Master S.A. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: Hộp đựng kính bằng Simili kèm khăn, hiệu: ANCCI,C079 ANCCI Black with Cloth With Cloth, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: Hộp đựng kính bằng Simili kèm khăn, hiệu: FLYER, C012 FLYER Black with Cloth, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: Hộp đựng kính bằng Simili kèm khăn, hiệu: FLYER,C158 FLYER KIDS With Cloth, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: Hộp đựng nữ trang bằng chất liệu giả da COMP100%COATED CANVAS, mã D60552, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: Hộp đựng nữ trang từ nhiều chất liệu- JEWELLERY BOX 01, Mã: D61914, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: Hộp đựng nữ trang từ nhiều chất liệu- JEWELLERY BOX 04+INSERT, Mã: D61917, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: Hộp đựng nước hoa được bọc giả da, mã LS0153, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: Hộp đựng nước hoa được bọc giả da, mã LS0207, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: Hộp đựng nước hoa được bọc giả da, mã LS0329, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: Hộp đựng nước hoa được bọc giả da, mã LS0385, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: Hộp đựng quà sinh nhật bằng nhựa + giấy nện, cỡ (10- 20)cm, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100%. (nk)
- Mã HS 42021990: Hộp đựng quà sinh nhật bằng nhựa + giấy nện, cỡ (4- <10)cm. Hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: Hộp đựng trang sức bằng giấy, nhựa và da bò Louis Vuitton, mã D61914-4004438673,mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: Hộp đựng trang sức bằng giấy, nhựa và da bò Louis Vuitton, mã D61915-4004447056,mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: Hộp đựng trang sức bằng giấy, nhựa và da bò Louis Vuitton, mã D61917-4004447056,mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: hộp nhựa đựng phấn- 11418- thương hiệu: CLÉ DE PEAU BEAUTÉ- CLE DE PEAU BEAUTÉ CASE (FOR RADIANT POWDER FOUNDATION) ()- (REG), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: hộp nhựa đựng phấn- 11673- thương hiệu: CLÉ DE PEAU BEAUTÉ- CLE DE PEAU BEAUTÉ CASE (FOR POWDER BLUSH DUO) ()- (REG), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: hộp nhựa đựng phấn- 33109- thương hiệu: CLÉ DE PEAU BEAUTÉ- CLE DE PEAU BEAUTÉ CASE (FOR BRIGHTENING POWDER FOUNDATION) ()- (REG), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: hộp nhựa đựng phấn- 72807- thương hiệu: CLÉ DE PEAU BEAUTÉ- CLE DE PEAU BEAUTÉ CASE (FOR EYE COLOR QUAD n) ()- (REG), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: Kính mắt hiệu FOSSIL Bennet Aviator FOS2096G03YG- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: Nguyên phụ liệu may- Túi xách bằng nhựa kích thước 11cmx3.2cm- hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: NPL014/ Hộp kính (nk)
- Mã HS 42021990: OK-13/ TÚI XÁCH,không nhãn hiệu/ VN thuộc mục 01 của tờ khai xuất 303013821260/E52 ngày 21/01/2020 (nk)
- Mã HS 42021990: OK-13-1/ TÚI XÁCH,không nhãn hiệu/ VN thuộc mục 04 của tờ khai xuất 303013821260/E52 ngày 21/01/2020 (nk)
- Mã HS 42021990: OK-19/ TÚI XÁCH,không nhãn hiệu/ VN thuộc mục 01 của tờ khai xuất 303067113811/E52 ngày 27/02/2020 (nk)
- Mã HS 42021990: OK-19-1/ TÚI XÁCH,không nhãn hiệu/ VN thuộc mục 07 của tờ khai xuất 303076513151/E52 ngày 03/03/2020 (nk)
- Mã HS 42021990: SP346/ Túi giữ lạnh (bằng polyeste) dùng đi câu- 03303007 SOFTCOOL 1500 DARK GRAY (34*25*29CM); sản phẩm dòng hàng số 1 của TKXK (E52) 303253115450 (29/05/2020) (nk)
- Mã HS 42021990: SP347/ Túi giữ lạnh (bằng polyeste) dùng đi câu- 03303008 SOFTCOOL 1500 BROWN (34*25*29CM); sản phẩm dòng hàng số 2 của TKXK (E52) 303253115450 (29/05/2020) (nk)
- Mã HS 42021990: SP348/ Túi giữ lạnh (bằng polyeste) dùng đi câu- 03303009 SOFTCOOL 1500 NAVY (34*25*29CM); sản phẩm dòng hàng số 3 của TKXK (E52) 303253115450 (29/05/2020) (nk)
- Mã HS 42021990: SP349/ Túi giữ lạnh (bằng polyeste) dùng đi câu- 03303004 SOFTCOOL 2500 DARK GRAY (44*30*30CM); sản phẩm dòng hàng số 4 của TKXK (E52) 303253115450 (29/05/2020) (nk)
- Mã HS 42021990: SSB-1181/ TÚI XÁCH,không nhãn hiệu/ VN thuộc mục 04 của tờ khai xuất 303035875350/E52 ngày 12/02/2020 (nk)
- Mã HS 42021990: Túi đeo chéo nam màu xám. Chất liệu 70% cotton,30% Polyamide. Hàng mới 100%. Hiệu OAMC.Code OABQ850267 (nk)
- Mã HS 42021990: Túi đeo hông nam màu xám. Chất liệu 70% cotton,30% Polyamide. Hàng mới 100%. Hiệu OAMC.Code OABQ850567 (nk)
- Mã HS 42021990: Túi đeo trước ngực màu đen. Chất liệu 100% Poliamide. Hàng mới 100%. Hiệu Alyx. Code AAUCB0009FA04 (nk)
- Mã HS 42021990: Túi du lịch bằng polyeste,dùng bỏ túi, 6 cái/set, kích thước lần lượt: 39*28.5*11cm, 29*26*11cm. 29*18.5*11cm, 34*26cm, 26*25cm, 25*16cm, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: Túi đựng công cụ bằng vải, hiệu: Asaki, model: AK-9987, dùng chứa đựng bộ đồ nghề trong nhà xưởng, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: Túi dùng để câu cá 1.2m portable fishing rod bucket B2-A, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: Túi dùng để câu cá 1.3m portable fishing rod bucket B1-B, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: Túi dùng để câu cá 1.3m portable fishing rod bucket B2-B, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: Túi dùng để câu cá 1.45m portable fishing rod bucket B1-C, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: Túi dùng để câu cá 1.45m portable fishing rod bucket B2-C, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: Túi dùng để câu cá 12TYPES Large volume and Versatile Pocket B9-A, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: Túi dùng để câu cá belt with rod belt B13-A, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: Túi dùng để câu cá RX1911 Fishing Tackle Waist Bag M 301219cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: Túi dùng để câu cá Y7 Large volume and Versatile fishing Pocket B14-C, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: Túi dùng để câu cá1.2m portable fishing rod bucket B1-A, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: Túi đựng đồ, dụng cụ tập Yoga hình trụ, kích thước 45x17 cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: Túi đựng laptop I8BAG001G, Nhãn hiệu:TOKYOBASIC, Chất liệu: 100% Polyester,Màu sắc:Black/ Dark Grey/ Navy,Size:24.7x34.0x3.0 CM,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: Túi đựng laptop I8BAG002G, Nhãn hiệu:TOKYOBASIC, Chất liệu: 100% Polyester,Màu sắc:Black/ Dark Grey/ Navy,Size:25.5x36.5x3.0 CM,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: Túi đựng laptop I8BAG003G, Nhãn hiệu:TOKYOBASIC, Chất liệu: 100% Polyester,Màu sắc:Black/ Dark Grey/ Navy,Size:29.5x39.0x3.0 CM,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: túi đựng máy ảnh,chất liệu bằng vải,size M, model SS06, KT:26 x 19 x 13cm,nhãn hiệu Eirmail,mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: túi đựng máy ảnh,chất liệu bằng vải,size M, model SS06, nhãn hiệu Eirmail,mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: Túi đựng thảm tập Yoga màu đen, kích thước: 161cm x 83cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: Túi hiệu DSPTCH Sling Pouch Medium Black Ballistic Nylon- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: Túi vải du lịch- 31100100000- thương hiệu: DOLCE & GABBANA- DOLCE & GABBANA LIGHT BLUE 2020 LEVEL2 POUCH TO COLOR ()- (GIFT WITH PURCHASE), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: Túi xách Graffiti Classic City Mini leather, hiệu BALENCIAGA, chất liệu da bò, mã: 12513215, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: Túi xách hiệu COACH Pebbled Leather, Isla Crossbody F29000- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: Túi xách hiệu Michael Kors Jessie Medium Two-Tone Logo and Leather Shoulder- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: Túi xách nữ hiệu FOSSIL Kinley Small Crossbody ZB7853046- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: Túi xách nữ hiệu Michael Kors Camden Brown/Soft Pink 32S0GCDUOB XS Pouchette- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: Túi xách nữ hiệu Michael Kors Camden Small Messenger- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: Túi xách tay nhiều màu. Chất liệu 100% Cotton. Hàng mới 100%. Hiệu Medicom Toy (nk)
- Mã HS 42021990: TÚI XÁCH, NHÃN HIỆU: AER, MODEL: CABLE KIT 2 BLACK- AER 31007, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 42021990: Va li giả da có bánh xe COMP80%COATED CANVASCOMP20%COWHIDE, mã M20200, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: Va li giả da có bánh xe COMP95%COATED CANVASCOMP5%COWHIDE, mã N23209, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: Va li giả da có bánh xe, kt: 38x55x20cm COMP95%COATED CANVASCOMP5%COWHIDE, mã N21225, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: Va li giả da có bánh xe, mã M41226, hiệu Louis Vuitton, đã qua sử dụng, sửa chữa theo đk bảo hành trên HĐNK Sin/Hanoi: 131204 ngày 08/04/2019 thuộc mục hàng số 39 của TKNK102579325440 / FR (nk)
- Mã HS 42021990: Va li kéo bằng chất liệu giả da, mã M20200, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: Va li kéo bằng chất liệu giả da, mã M23002, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: Va li kéo bằng chất liệu giả da, mã M23203, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: Va li kéo bằng chất liệu giả da, mã N23209, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: Va li kéo bằng chất liệu giả da, mã N23210, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: Va li kéo bằng chất liệu giả da, mã N23304, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: Va li kéo bằng chất liệu giả da, mã P01088, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: Va li, Nhãn hiệu: Samsonite, model american tourister- moonlight mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: Vali Classic, cỡ 53, có bánh xe và cần kéo,bằng Nhôm,55.0 x 40.0 x 23.0,mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: Vali du lịch bằng giả da kết hợp với kim loại, loại có tay kéo và bánh xe di chuyển(không có khóa số). Hiệu: LEMINO. KT: (45*39*20)cm +-2cm,đường chéo 60cm +-5% Mã: 0179-15 Mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: Vali du lịch bằng giả da kết hợp với kim loại, loại có tay kéo và bánh xe di chuyển(không có khóa số). Hiệu: LEMINO. KT: (58*39*22)cm +-2cm,đường chéo 70cm +-5% Mã: 0176C-20 Mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: Vali du lịch bằng giả da kết hợp với kim loại, loại có tay kéo và bánh xe di chuyển(không có khóa số). Hiệu: LEMINO. KT: (58*39*22)cm +-2cm,đường chéo 70cm +-5% Mã: 0179-20 Mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: Vali du lịch bằng giả da kết hợp với kim loại, loại có tay kéo và bánh xe di chuyển(không có khóa số). Hiệu: LEMINO. KT: (58*39*22)cm +-2cm,đường chéo 70cm +-5%. Mã: 020-20 Mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: Vali kéo logo LG Display.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: Vali Original, cỡ 53, có bánh xe và cần kéo,bằng Nhôm,55.0 x 40.0 x 23.0,mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: Vali Original, cỡ 63, có bánh xe và cần kéo,bằng Nhôm,69.0 x 44.0 x 28.0,mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: Vali Original, cỡ 73, có bánh xe và cần kéo,bằng Nhôm,79.0 x 51.0 x 27.5,mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: Vali Original, cỡ 75, có bánh xe và cần kéo,bằng Nhôm,73.0 x 44.0 x 37.0,mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: Vali Original, cỡ 80, có bánh xe và cần kéo,bằng Nhôm,80.0 x 36.5 x 44.0,mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: Vali rỗng, chất liệu nhựa: PP, kích thước: 67.3 x 67.3 x 64.1 cm, model 0370-001-110, đùng dể đựng thiết bị. Hãng SX Pelican. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: Vali vải khung nhựa + kim loại hiệu i'mmaX, Model: I005, size: 20inch/24inch/28inch, 1 bộ bằng 3 cái,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: Vali, model: TROLLEY, hiệu Evoc, hàng mẫu (nk)
- Mã HS 42021990: Ví cẩm tay simili (20 x 10 x 0.2) cm (không thương hiệu). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42021990: Ví nam hiệu Kenneth Cole Reaction With Keychain 564098N- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: Ví nữ cầm tay hiệu FOSSIL Cleo Clutch SWL3089001- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: Vỏ hộp đựng chai rượu bằng giấy ép bọc giả da PU, có in hình, chữ, hoa văn, loại đựng 1 chai 750ml, kích thước(34.8*10.8*11.8)cm+- 10%, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: Vỏ hộp đựng chai rượu bằng giấy ép bọc giả da PU, có in hình, chữ, hoa văn, loại đựng 2 chai 750ml, kích thước (35*19.5-26.5*11.5)cm+- 10%, mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: VVali du lịch bằng giả da kết hợp với kim loại, loại có tay kéo và bánh xe di chuyển(không có khóa số). Hiệu: LEMINO. KT: (45*39*20)cm +-2cm,đường chéo 60cm +-5% Mã: 0176C-15 Mới 100% (nk)
- Mã HS 42021990: VVali du lịch bằng giả da kết hợp với kim loại, loại có tay kéo và bánh xe di chuyển(không có khóa số). Hiệu: LEMINO. KT: (45*39*20)cm +-2cm,đường chéo 60cm +-5% Mã: 020-15 Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: 158900/WXB-DANIEEL Túi xách nữ 100% BOVINE LEATHER Hiệu Ted Baker, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: 229204/WXB-KEEIIRA Túi xách nữ 100% BOVINE LEATHER Hiệu Ted Baker, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: 229243/WXB-DDELLA Túi xách nữ 100% BOVINE LEATHER Hiệu Ted Baker, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: 229247/WXB-HARRLEE Túi xách nữ 100% BOVINE LEATHER Hiệu Ted Baker, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: 22952 LIBLK,Ví nữ, bằng da bò đã thuộc,hiệu Coach, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: 240786/WXB-BONITAH Túi xách nữ 100% BOVINE LEATHER Hiệu Ted Baker, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: 240861/WXB-INGAAH Túi xách nữ 100% BOVINE LEATHER Hiệu Ted Baker, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: 240864/WXB-LAILAI Túi xách nữ 100% BOVINE LEATHER Hiệu Ted Baker, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: 241820/WXB-MARGIAT Túi xách nữ 100% BOVINE LEATHER Hiệu Ted Baker, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: 241849/WXB-LONYN Túi xách nữ 100% BOVINE COATED LEATHER Hiệu Ted Baker, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: 3123 BLK,Túi xách nữ, bằng da bò đã thuộc,hiệu Coach, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: 3640 B4MGO,Túi xách nam, bằng da bò đã thuộc,hiệu Coach, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: 39937 B4NQ4,Túi xách nữ,Shell: cow leather, trim: 20% Polyester,75% PVC,5% Cotton,hiệu Coach, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: 39939 GDBLK,Túi xách nữ, bằng da bò đã thuộc,hiệu Coach, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: 421863-DZEAW-1000: Túi xách, chất liệu CALFSKIN, hiệu YVES SAINT LAURENT, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: 469390-BOW0J-1000: Túi xách, chất liệu CALFSKIN, hiệu YVES SAINT LAURENT, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: 474366-L131E-8189: Túi xách, chất liệu PYTHON BIVITTATUS, hiệu YVES SAINT LAURENT, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: 565739-1GF0J-1000: Túi xách, chất liệu CALFSKIN, hiệu YVES SAINT LAURENT, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: 565739-1GF0J-9207: Túi xách, chất liệu CALFSKIN, hiệu YVES SAINT LAURENT, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: 581369-HZP6D-1070: Túi xách, chất liệu COTTON/CALFSKIN, hiệu YVES SAINT LAURENT, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: 581700-9W0BD-1000: Túi xách, chất liệu PA/CALFSKIN, hiệu YVES SAINT LAURENT, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: 601 B4/HA,Túi xách nữ, bằng da bò đã thuộc,hiệu Coach, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: 610436-1GF07-1000: Túi xách, chất liệu CALFSKIN, hiệu YVES SAINT LAURENT, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: 612544-DV704-9956: Túi xách, chất liệu CALFSKIN, hiệu YVES SAINT LAURENT, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: 612544-DV707-1011: Túi xách, chất liệu CALFSKIN, hiệu YVES SAINT LAURENT, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: 612579-1GF06-9956: Túi xách, chất liệu CALFSKIN, hiệu YVES SAINT LAURENT, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: 612579-1GF07-1011: Túi xách, chất liệu CALFSKIN, hiệu YVES SAINT LAURENT, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: 617662-BOW01-1000: Túi xách, chất liệu CALFSKIN, hiệu YVES SAINT LAURENT, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: 617662-BOW01-9207: Túi xách, chất liệu CALFSKIN, hiệu YVES SAINT LAURENT, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: 619757-H9P1W-9083: Túi xách, chất liệu COTTON/CALFSKIN, hiệu YVES SAINT LAURENT, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: 620333-1EL00-1000: Túi xách, chất liệu LAMBSKIN, hiệu YVES SAINT LAURENT, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: 623097-BWR6W-2725: Túi xách, chất liệu CALFSKIN, hiệu YVES SAINT LAURENT, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: 636 LHTAU,Túi xách nữ, bằng da bò đã thuộc,hiệu Coach, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: 639 B4/BK,Túi xách nữ, bằng da bò đã thuộc,hiệu Coach, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: 76188 JIBLK,Túi xách nam, bằng da bò đã thuộc,hiệu Coach, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: 79544 JIOAK,Túi xách nữ, bằng da bò đã thuộc,hiệu Coach, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: 86094 B4OOH,Túi xách nữ,Shell: Cow Leather, Trim: 75% PVC, 20% Polyester, 5% Cotton,hiệu Coach, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: 88346 B4/BK,Túi xách nữ, bằng da bò đã thuộc,hiệu Coach, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: 977 QB/BK,Túi xách nữ, bằng da bò đã thuộc,hiệu Coach, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Ba lô bằng chất liệu da bê, mã M41815, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Ba lô làm từ da bò, Backpack,100%" CUIR DE BOVIN, (Hiệu Kenzo), loại: FA65SF300L49.99.TU. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Ba lô nữ, bằng PU (28x17x30)cm; (không thương hiệu; hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 42022100: Ba lô nữ, mặt ngoài bằng nhựa tổng hợp giả da, KT(24x26x10)cm+-10%, NSX: Shanghai Chenming, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Balo học sinh, có quai đeo vai, chất liệu da tổng hợp. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Bao đựng kìm, kéo bằng da (nk)
- Mã HS 42022100: Cặp da, nhãn hiệu Tuscany Leather. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: PW2-56610006 Túi nữ làm bằng da bò thuộc 15.5 X 5.5 X 23 CM Cow Leather Hiệu PEDRO, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: PW2-56610008 Túi nữ làm bằng da bò thuộc 14.5 X 7 X 20 CM Cow Leather Hiệu PEDRO, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: PW2-76500005 Túi nữ làm bằng da bò thuộc 19 X 4 X 13 CM Cow Leather Hiệu PEDRO, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Quà tặng cá nhân: Túi xách. Loại Tote bag, chất liệu: da tổng hợp. Hiệu: Essential By UM. Mã: 10425714051. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Quà tặng cá nhân: Túi xách. Loại Tote bag, chất liệu: da tổng hợp. Hiệu: Essential By UM. Mã: 1042571451. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi bằng chất liệu da bê, mã M51823, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi bằng chất liệu da bê, mã M62903, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi bằng chất liệu da bò, mã M30441, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi bằng chất liệu da bò, mã M30442, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi bằng chất liệu da bò, mã M30450, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi bằng chất liệu da bò, mã M30547, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi bằng chất liệu da bò, mã M42742, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi bằng chất liệu da bò, mã M53686, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi bằng chất liệu da bò, mã M62937, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi bằng chất liệu da bò, mã M63394, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi bằng chất liệu da bò, mã M64153, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi bằng chất liệu da bò, mã N40298, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi bằng chất liệu da bò, mã N40303, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi bằng chất liệu da bò, mã N40326, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi bằng chất liệu da bò, mã N60112, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi bằng da bê, mã 5235910QRAT8163, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi bằng da bê, mã 523684DJ20T1000, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi bằng da bê, mã 547074CWC1R1000, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi bằng da bê, mã 547077DJ20T1000, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi bằng da bê, mã 5476130YA0G1000, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi bằng da bê, mã 5749690OLFX8277, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi bằng da bê, mã 575163DTDRP5815, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi bằng da bê, mã 575163DTDYP3967, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi bằng da bê, mã 624615DTDHT1000, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi bằng da bê, mã 6255681W3AN1000, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi bằng da bê, mã 6255681W3AN3727, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi bằng da bê, mã 6255711W3AN1000, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi bằng da bê, mã 6255711W3AN3727, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi cầm tay giả da hiệu BALLY, style: 6222676, sku: 14922366, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi Charles & Keith hồng đính nơ đen,chất liệu: da tổng hợp,mã hàng: CK6-10840143-1, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi Charles & Keith màu hồng nắp gập, chất liệu da tổng hợp, mã hàng: CK2-90680630, Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi Charles & Keith màu nâu nắp gập, chất liệu da tổng hợp, mã hàng: CK2-90680630, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 42022100: TÚI CHÉO NAM bằng 100%CALF GRAIN LEATHER (BOS TAURUS) hiệu Burberry hàng mới 100%- 8029947 (nk)
- Mã HS 42022100: TÚI CHÉO NỮ bằng 100%LAMB LEATHER (OVIS ARIES ARIES) hiệu Burberry hàng mới 100%- 8020848 (nk)
- Mã HS 42022100: TÚI CHÉO NỮ bằng 100%LAMB LEATHER (OVIS ARIES ARIES) hiệu Burberry hàng mới 100%- 8021492 (nk)
- Mã HS 42022100: Túi da bê-CLUTCH 7 10CM-Nhãn hiệu:PORTS 1961-Chất liệu:100.00% COW/CALF-Màu:Burgundy-Mới 100%-Mã hàng:PW220ACU08-UCFN165 (nk)
- Mã HS 42022100: Túi da bê-CLUTCH 7 10CM-Nhãn hiệu:PORTS 1961-Chất liệu:100.00% COW/CALF-Màu:Fair green-Mới 100%-Mã hàng:PW220ACU08-UCFN165 (nk)
- Mã HS 42022100: Túi da bê-CLUTCH 7 10CM-Nhãn hiệu:PORTS 1961-Chất liệu:100.00% COW/CALF-Màu:Milk White-Mới 100%-Mã hàng:PW220ACU08-UCFN165 (nk)
- Mã HS 42022100: Túi da bê-MINI BAG 8 14CM-Nhãn hiệu:PORTS 1961-Chất liệu:100.00% COW/CALF-Màu:Burgundy-Mới 100%-Mã hàng:PW220ACU02-UCFN165 (nk)
- Mã HS 42022100: Túi da bê-MINI BAG 8 14CM-Nhãn hiệu:PORTS 1961-Chất liệu:100.00% COW/CALF-Màu:Cream-Mới 100%-Mã hàng:PW220ACU02-UCFN165 (nk)
- Mã HS 42022100: Túi da bê-MINI BAG 8 14CM-Nhãn hiệu:PORTS 1961-Chất liệu:100.00% COW/CALF-Màu:Mustard-Mới 100%-Mã hàng:PW220ACU02-UCFN165 (nk)
- Mã HS 42022100: Túi da bê-MINI BAG 8 14CM-Nhãn hiệu:PORTS 1961-Chất liệu:100.00% COW/CALF-Màu:Petrol Green-Mới 100%-Mã hàng:PW220ACU02-UCFN165 (nk)
- Mã HS 42022100: Túi da bê-MINI BAG 8 14CM-Nhãn hiệu:PORTS 1961-Chất liệu:100.00% COW/CALF-Màu:Pumpkin-Mới 100%-Mã hàng:PW220ACU02-UCFN165 (nk)
- Mã HS 42022100: Túi da bê-MINI BAG 8 14CM-Nhãn hiệu:PORTS 1961-Chất liệu:100.00% COW/CALF-Màu:Red-Mới 100%-Mã hàng:PW220ACU02-UCFN165 (nk)
- Mã HS 42022100: Túi da bê-MINI BAG 8 14CM-Nhãn hiệu:PORTS 1961-Chất liệu:100.00% COW/CALF-Màu:Taupe-Mới 100%-Mã hàng:PW220ACU02-UCFN165 (nk)
- Mã HS 42022100: Túi da bò có quai đeo size(56 x 37 x 16) Cm (LEATHER BAG) thương hiệu TK.Taikeokikuchi, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi da bò COMP100%COWHIDE, mã M30450, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi da bò COMP100%COWHIDE, mã M30547, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi da bò COMP100%COWHIDE, mã M42742, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi da bò COMP100%COWHIDE, mã M63394, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi da bò COMP100%COWHIDE, mã N40303, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi da bò COMP100%COWHIDE, mã N40326, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi da bò dùng làm hàng mẫu có quai đeo size(30 x 15 x 5) Cm (COW LEATHER BAG) không có thương hiệu, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi da cầm tay nữ, hiệu thời trang TED BAKER, chất liệu: 100% Bovine Leather, mã hàng: 240861/WXB-INGAAH, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi da phối vải có quai đeo size(10.9 x 7.5 x 1.5) Cm (LEATHER & FABRIC BAG) thương hiệu TK.Taikeokikuchi, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi da xách tay hiệu thời trang MLB, chất liệu: SHELL COMPOSITION LEATHER, mã: 32BGDB011, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi da xách tay nữ, hiệu thời trang TED BAKER, chất liệu: 100% Bovine Coated Leather, mã hàng: 241849/WXB-LONYN, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi da xách tay nữ, hiệu thời trang TED BAKER, chất liệu: 100% Bovine Coated Leather, mã hàng: 242744/WXB-DELLIE, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi da xách tay nữ, hiệu thời trang TED BAKER, chất liệu: 100% Bovine Leather, mã hàng: 158583/WXB-NATALEI, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi da xách tay nữ, hiệu thời trang TED BAKER, chất liệu: 100% Bovine Leather, mã hàng: 159225/WXB-KATLIN, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi da xách tay nữ, hiệu thời trang TED BAKER, chất liệu: 100% Bovine Leather, mã hàng: 229204/WXB-KEEIIRA, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi da xách tay nữ, hiệu thời trang TED BAKER, chất liệu: 100% Bovine Leather, mã hàng: 229243/WXB-DDELLA, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi da xách tay nữ, hiệu thời trang TED BAKER, chất liệu: 100% Bovine Leather, mã hàng: 229247/WXB-HARRLEE, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi da xách tay nữ, hiệu thời trang TED BAKER, chất liệu: 100% Bovine Leather, mã hàng: 240786/WXB-BONITAH, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi da xách tay nữ, hiệu thời trang TED BAKER, chất liệu: 100% Bovine Leather, mã hàng: 240864/WXB-LAILAI, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi da xách tay nữ, hiệu thời trang TED BAKER, chất liệu: 100% Bovine Leather, mã hàng: 241820/WXB-MARGIAT, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi da xách tay nữ, hiệu thời trang TED BAKER, chất liệu: 100% Bovine Leather, mã hàng: 241920/WXB-BECKEEY, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: TÚI DA, NHÃN HIỆU: VALENTINO, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi DANSE LENTE, mã: 14324368 (nk)
- Mã HS 42022100: Túi đéo chéo hiệu MCM Millie Flap Crossbody, chất liệu da bò nuôi đã thuộc, mã hàng: MYZ9SME05,MỚI 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi đeo chéo màu đen. Chất liệu 90% da thuộc 10% Poliamide và 100% PL. Hàng mới 100%. Hiệu Alyx. Code AAUSB0007LE01 (nk)
- Mã HS 42022100: Túi đeo chéo màu xám. Chất liệu 100% da thuộc. Hàng mới 100%. Hiệu A cold wall. Code UGL002WHLG (nk)
- Mã HS 42022100: Túi đeo chéo nam bằng nhựa tổng hợp giả da, KT:(38x12)cm+-10%, NSX: Shenzhen Onway Industrial Co., Ltd, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: túi đeo chéo nam, chất liệu: 100% da ngựa nuôi đã thuộc, mã hàng: PKT00,kích thước:2 x 7 x 9 inches, nhãn hiệu Guidi., hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: TÚI ĐEO CHÉO NỮ-Chất liệu: 100% Polyvinyl Chloride Outer, 100% Polyester Lining-Hiệu: RUBI-Mã hàng: 424527. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: TÚI ĐEO CHÉO NỮ-Chất liệu: BODY:100%POLYESTER COATING:100%POLYVINYL CHLORIDE(PVC)-Hiệu: RUBI-Mã hàng: 425832. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi đeo hông màu đen. Chất liệu 100% da thuộc. Hàng mới 100%. Hiệu Alyx. Code AAUBB0001LE01 (nk)
- Mã HS 42022100: Túi đeo vai làm từ da bò, Belt bag,100%" CUIR DE BOVIN, (Hiệu Kenzo), loại: FA65SF307L49.99.TU. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi đeo vai làm từ da bò, Crossbody bag,100% CROTE CUIR VACHETTE, (Hiệu Kenzo), loại: F962SA201L03.99.TU. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi đeo vai làm từ da bò, Crossbody bag,100%" CUIR DE BOVIN, (Hiệu Kenzo), loại: F962SA201L05.99.TU. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi đeo vai nữ, chất liệu: da bò (Bos primigenius)_Cow Leather_hiệu Pedro_mã: PW2-76500005_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi du lịch bằng chất liệu da bê, mã M44810, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi du lịch bằng chất liệu da bê, mã M53766, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi đựng dụng cụ bằng da (nk)
- Mã HS 42022100: TÚI ĐỰNG LAPTOP-Chất liệu: 60% Polyurethane, 30% Nylon, 10% Polyester-Hiệu: TYPO-Mã hàng: 141930. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi đựng máy tính bảng Huawei Mate Pad Pro, model: C-Marx-sleeve, màu xám, không có dây đeo, chất liệu da PU kích thước 305*209 mm, hàng mới 100%, 1 SET 1 CÁI (nk)
- Mã HS 42022100: Túi đựng tài liệu,mã chất liệu 9Z2, chất liệu: Da bê, mã hàng 2VN003, mã màu F0002 NERO, hiệu Prada, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi hiệu Dior, mã: 1ADP0095YKY, SIZE 24 x 17.5 CM, bằng vải, chất liệu bằng da, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: TÚI MẪU BẰNG DA, CÓ NHÃN HIỆU VÀ CÓ KÍ HIỆU, ĐỤC LỖ, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi mẫu da bò (1005 da bò thuộc) mã: RL6524_000H541, hiệu Mulberry, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi mẫu, mã hàng: HH5630_033G110, chất liệu: 100% da bò đã thuộc, nhãn hiệu:Mulberry. hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi mẫu, mã hàng: HH5631_033G110, chất liệu: 100% da bò đã thuộc, nhãn hiệu:Mulberry. hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi nhỏ làm từ da bò, Pouch,100% REFENTE DE CUIR DE BOVIN, (Hiệu Kenzo), loại: FA65PM312L48.99.TU. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi nhỏ làm từ da bò, Pouch,100%" CUIR DE BOVIN, (Hiệu Kenzo), loại: FA65PM302L49.99.TU. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: TÚI NỮ-Chất liệu: "Main: 100% PU exteriorLining: 100% Polyester"-Hiệu: TYPO-Mã hàng: 144515. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: TÚI NỮ-Chất liệu: 100% Polyester Body, 100% Polyvinyl Chloride Coating, 100% Polyester Lining Excluding Embellishments-Hiệu: RUBI-Mã hàng: 424789. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: TÚI NỮ-Chất liệu: 100% POLYURETHANE-Hiệu: RUBI-Mã hàng: 424760. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: TÚI NỮ-Chất liệu: Body 100% Polyester, coating 100% PVC, Lining 100% Polyester-Hiệu: RUBI-Mã hàng: 423559. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi thời trang mặt ngoài bằng da bò (Tên KH: Bos Taurus) FURLA BELLARIA S TOP HANDLE 984419 B BLR BQL9 (nk)
- Mã HS 42022100: Túi thời trang mặt ngoài bằng da bò (Tên KH: Bos Taurus) FURLA ELISIR MINI CROSSBODY 941530 B ELI BMV2 (nk)
- Mã HS 42022100: Túi thời trang mặt ngoài bằng da bò (Tên KH: Bos Taurus) FURLA ELISIR MINI CROSSBODY 941533 B ELI BMV2 (nk)
- Mã HS 42022100: Túi thời trang mặt ngoài bằng da bò (Tên KH: Bos Taurus) FURLA LAGUNA M COSMETIC CASE 943693 E LIB EP85 (nk)
- Mã HS 42022100: Túi thời trang mặt ngoài bằng da bò (Tên KH: Bos Taurus) FURLA METROPOLIS MINI COSMETIC CASE 943817 E EP0 EQ24 (nk)
- Mã HS 42022100: Túi thời trang mặt ngoài bằng da bò (Tên KH: Bos Taurus) FURLA METROPOLIS MINI CROSSBODY 941763 B EP0 BGZ7 (nk)
- Mã HS 42022100: Túi thời trang mặt ngoài bằng da bò (Tên KH: Bos Taurus) FURLA METROPOLIS S CROSSBODY 941907 B EP0 BNF8 (nk)
- Mã HS 42022100: Túi thời trang mặt ngoài bằng da bò (Tên KH: Bos Taurus) FURLA METROPOLIS S CROSSBODY BODY 978034 K EP0 K502 (nk)
- Mã HS 42022100: Túi thời trang mặt ngoài bằng da bò (Tên KH: Bos Taurus) FURLA METROPOLIS S SHOULDER BAG 972392 B EP0 BTJ7 (nk)
- Mã HS 42022100: Túi thời trang nữ B9CLU002F. KT: 11x7x17 CM. Chất liệu: Cow Leather. Mầu:Yellow/ Red/ Blue/ Navy/ Black/ Green/White/ Beige/ Pink 01/Pink 02/ Violet 01/ Violet 02. Nhẫn hiệu Forrmat. Hàng mới 100% (nk)
- - Mã HS 42022100: Túi vải FOURBI 20, có họa tiết trang trí bằng da bê. Kích thước: 20x16x10.5(cm), (hiệu Hermes)067591CK_Z7. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi vải FOURBI 20, có họa tiết trang trí bằng da bê. Kích thước: 20x16x10.5(cm), (hiệu Hermes)070435CK_AB. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi vải FOURBI 20, có họa tiết trang trí bằng da bê. Kích thước: 20x16x10.5(cm), (hiệu Hermes)071985CK_AB. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi vải FOURBI 20, có họa tiết trang trí bằng da bê. Kích thước: 20x16x10.5(cm), (hiệu Hermes)071985CK_AC. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi vải FOURBI 20, có họa tiết trang trí bằng da bê. Kích thước: 20x16x10.5(cm), (hiệu Hermes)079150CK_AA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi vải FOURBI 25, có họa tiết trang trí bằng da bê. Kích thước: 25x20x10(cm), (hiệu Hermes)070436CK_AA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi vải FOURBI 25, có họa tiết trang trí bằng da bê. Kích thước: 25x20x10(cm), (hiệu Hermes)070436CK_AB. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi vải FOURBI 25, có họa tiết trang trí bằng da bê. Kích thước: 25x20x10(cm), (hiệu Hermes)079151CK_AA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi vải FOURBI SOIE ON A SUMMER DAY, có họa tiết trang trí bằng da bê, (hiệu Hermes)071988CK_AB. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách (10.000 X 10.000 X 2.400) cm/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY HANDBAG of, Cow Leather/ PXRUA219-001. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách (10.000 X 10.000 X 2.400) cm/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY HANDBAG of, Cow Leather/ PXRUA219-429. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách (10.000 X 10.000 X 2.400) cm/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY HANDBAG of, Cow Leather/ PXRUA219-917. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách (10.000 X 10.000 X 3.200) cm/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY HANDBAG of, Cow Leather/ PXRUA167-001. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách (10.000 X 10.000 X 3.200) cm/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY HANDBAG of, Cow Leather/ PXRUA167-314. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách (10.000 X 10.000 X 3.200) cm/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY HANDBAG of, Cow Leather/ PXRUA167-437. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách (10.000 X 10.000 X 3.200) cm/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY HANDBAG of, Cow Leather/ PXRUA167-668. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách (10.000 X 10.000 X 3.500) cm/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY HANDBAG of, Cow Leather/ PXRUA629-001. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách (10.000 X 10.000 X 3.500) cm/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY HANDBAG of, Cow Leather/ PXRUA629-437. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách (10.000 X 10.000 X 5.000) cm/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY HANDBAG of, Cow Leather/ PXRUA540-001. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách (10.000 X 10.000 X 5.000) cm/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY HANDBAG of, Cow Leather/ PXRUA540-314. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách (10.000 X 10.000 X 5.000) cm/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY HANDBAG of, Cow Leather/ PXRUA540-707. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách (10.000 X 10.000 X 5.000) cm/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY HANDBAG of, Cow Leather/ PXRUA540-896. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách (10.000 X 5.000 X 10.000) cm/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY HANDBAG of, Cow Leather/ PXRUA161-001. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách (10.000 X 5.000 X 10.000) cm/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY HANDBAG of, Cow Leather/ PXRUA161-314. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách (10.000 X 5.000 X 10.000) cm/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY HANDBAG of, Cow Leather/ PXRUA161-429. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách (10.000 X 5.000 X 10.000) cm/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY HANDBAG of, Cow Leather/ PXRUA161-707. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách (10.000 X 9.000 X 4.000) cm/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY HANDBAG of, Cow Leather/ PXRUA617-437. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách (10.000 X 9.000 X 4.000) cm/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY HANDBAG of, Cow Leather/ PXRUA617-860. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách (10.000 X 9.000 X 4.000) cm/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY HANDBAG of, COW LEATHER/ PXRUB104-001. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách (11.000 X 5.000 X 4.000) cm/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY HANDBAG of, Cow Leather/ PXRUA627-001. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách (12.000 X 6.000 X 13.000) cm/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY CL Handbag of, Comp. Cow Leather/ PXRUB060-001. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách (3.937 X 1.968 X 3.937) cm/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY HANDBAG of, Cow Leather/ PXRUA161-896. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách (4.75”h x 7.25”w x 2”d) inch/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY handbag of, COW LEATHER/ PXRUB180-001. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách (4.75”h x 7.25”w x 2”d) inch/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY handbag of, COW LEATHER/ PXRUB180-314. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách (4.75”h x 7.25”w x 2”d) inch/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY handbag of, COW LEATHER/ PXRUB180-437. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách (4.75”h x 7.25”w x 2”d) inch/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY handbag of, COW LEATHER/ PXRUB180-668. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách (4.75”h x 7.25”w x 2”d) inch/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY handbag of, COW LEATHER/ PXRUB180-860. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách (6"h x 6.7"w x 2.5"d, strap drop: 22") inch/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY Handbag of, Cow Leather/ PXRUB281707. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách (7"h x 9"w x 3.3"d) inch/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY HANDBAG of, Cow Leather/ PXRUB328-460. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách (8.25"h x 10.25"w x 4.75"d) inch/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY HANDBAG of, Cow Leather/ PXRUB330-460. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách (Height 11 cm, width 12.5 cm, width 7 cm Bottom, gusset 6.5 cm, Length (strap maximum) 111.5 cm) cm/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY HANDBAG of, Cow Leather/ PXRUB279993. Hiệu: KATE SPADE. Hàng (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách (Height 16 cm, width 17.5 cm,width 6 cm Bottom,gusset 7.5 cm, Length (strap maximum) 112 cm) cm/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY HANDBAG of, Cow Leather/ PXRUB278305. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng chất liệu da bê, mã M30260, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng chất liệu da bê, mã M30261, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng chất liệu da bê, mã M30321, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng chất liệu da bê, mã M44388, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng chất liệu da bê, mã M51498, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng chất liệu da bê, mã M51683, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng chất liệu da bê, mã M51684, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng chất liệu da bê, mã M52689, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng chất liệu da bê, mã M53823, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng chất liệu da bê, mã M53825, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng chất liệu da bê, mã M53863, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng chất liệu da bê, mã M53937, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng chất liệu da bê, mã M53948, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng chất liệu da bê, mã M54849, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng chất liệu da bê, mã M55164, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng chất liệu da bê, mã M56072, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng chất liệu da bê, mã M56087, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng chất liệu da bê, mã M56845, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng chất liệu da bê, mã M90505, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng chất liệu da bê, mã M90516, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng chất liệu da bò, mã M40862, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng chất liệu da bò, mã M44018, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng chất liệu da bò, mã M44071, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng chất liệu da bò, mã M44150, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng chất liệu da bò, mã M44151, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng chất liệu da bò, mã M44155, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng chất liệu da bò, mã M44550, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng chất liệu da bò, mã M44925, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng chất liệu da bò, mã M51065, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng chất liệu da bò, mã M53691, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng chất liệu da bò, mã M53694, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng chất liệu da bò, mã M53695, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng chất liệu da bò, mã M53754, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng chất liệu da bò, mã M53921, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng chất liệu da bò, mã M54980, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng chất liệu da bò, mã M55224, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng chất liệu da bò, mã M55513, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng chất liệu da bò, mã M55799, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng chất liệu da bò, mã M55801, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng chất liệu da bò, mã M55946, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng chất liệu da bò, mã M55947, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng chất liệu da bò, mã M55949, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng chất liệu da bò, mã M55950, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng chất liệu da bò, mã M55964, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng chất liệu da bò, mã M55977, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng chất liệu da bò, mã M55981, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng chất liệu da bò, mã M56073, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng chất liệu da bò, mã M56080, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng chất liệu da bò, mã M56084, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng chất liệu da bò, mã M56118, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng chất liệu da bò, mã M56141, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng chất liệu da bò, mã M56206, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng chất liệu da bò, mã M56212, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng chất liệu da bò, mã M56530, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng chất liệu da bò, mã N41033, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng chất liệu da bò, mã N41720, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng chất liệu da cừu, mã M55534, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng chất liệu da thằn lằn, mã N98098, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng chất liệu da thằn lằn, mã N98264, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng da bê nuôi (đã qua xử lý, không thuộc danh mục phải Cites), hiệu OFF WHITE, ký mã hiệu: JD014600007933613684, code: OWNA120S20LEA0011000, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng da bê, mã 4002490K7JN9680, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng da bê, mã 400249CAOGN8176, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng da bê, mã 400249CAOGX3120, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng da bê, mã 421970CAOGN1293, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng da bê, mã 421970CAOGN8176, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng da bê, mã 421970CAOGX3120, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng da bê, mã 4434970OLFX9085, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng da bê, mã 443497DTDIT1000, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng da bê, mã 443497DTDIT6433, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng da bê, mã 446744DTDIT1000, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng da bê, mã 447632DTD1T6433, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng da bê, mã 470270D4ZAG8605, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng da bê, mã 476432CAOGN8176, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng da bê, mã 476433DSVRT1000, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng da bê, mã 476433DSVRT6433, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng da bê, mã 476433DSVRT9022, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng da bê, mã 476433DTDCP3926, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng da bê, mã 5372410V11X1000, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng da bê, mã 547260DTDIP4928, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng da bê, mã 547260DTDIP5815, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng da bê, mã 547260DTDIT1000, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng da bê, mã 547260DTDIT6433, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng da bê, mã 547260DTDIT9022, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng da bê, mã 5501290V10G1000, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng da bê, mã 5501290V10G6629, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng da bê, mã 5501290V10G9022, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng da bê, mã 5501540OLET6438, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng da bê, mã 550618D6ZYB1060, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng da bê, mã 5647141B90X1000, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng da bê, mã 5697121B90X1000, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng da bê, mã 5697121B90X3154, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng da bê, mã 5697121B90X3926, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng da bê, mã 5697121B90X4928, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng da bê, mã 5697121B90X9022, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng da bê, mã 5723751B90X4928, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng da bê, mã 57638805J0X1000, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng da bê, mã 57638805J0X9022, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng da bê, mã 5763881B90X1000, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng da bê, mã 5763881B90X2837, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng da bê, mã 5763881B90X3154, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng da bê, mã 5763881B90X9022, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng da bê, mã 6021181DBUG2363, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng da bê, mã 6022041DB0G1000, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng da bê, mã 6022041DB0G9022, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng da bê, mã 6022700OLFX9085, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng da bê, mã 6027811DB0G6638, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng da bê, mã 6212200YK0G1000, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng da cá sấu American Alligator, mã 602781EV40G3120, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng da đà điểu, mã 564718EY00X3926, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng da trăn Burmese Python, mã 602781LU30G2829, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách bằng vải giả da mẫu, hiệu Elise, không có model- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da bê-BAG BOX&EVENING VEAU/MDCBLINING: 100% VISCOSE UPSIDE: 100% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20SAS1753B0278210601NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da bê-BAG BOX&EVENING VEAU/MDCBLINING: 100% VISCOSE UPSIDE: 100% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20SAS1753B0278294305NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da bê-BOWLING BAG VEAU GRAINE/MJPVLINING: 100% VISCOSE UPSIDE: 100% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AAS1897B0379594305NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da bê-BOWLING BAG VEAU GRAINE/MJPVLINING: 100% VISCOSE UPSIDE: 100% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AAS1899B0379594305NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da bê-DRAWSTRING BAG VEAU GRAINE/MJPVLINING: 90% VISCOSE 10% CALFSKIN UPSIDE: 100% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AAS1900B0379594305NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da bê-FLAPBAG AGN/SPHERE METALLI/MJPVLINING: 80% CALFSKIN 20% LAMBSKIN UPSIDE: 85% LAMBSKIN 10% ZAMAC 5% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20SAS1786B0291694305NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da bê-FLAPBAG HANDLE VE FRIPE BRILL/ANNEAU/MBLINING: 80% VISCOSE 20% CALFSKIN UPSIDE: 80% CALFSKIN 20% BRASS--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20SAS1665B02737N6906NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da bê-FLAPBAG HANDLE VE FRIPE METAL/MDCBLINING: 72% COTTON 20% CALFSKIN 8% ACRYLIC UPSIDE: 100% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AA92990B03819N7987NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da bê-FLAPBAG HANDLE VE GR CH/VE EMB LEZA/MDCBLINING: 72% COTTON 20% CALFSKIN 8% ACRYLIC UPSIDE: 100% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AA92990B03391N0735NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da bê-FLAPBAG HANDLE VE GR CH/VE EMB LEZA/MDCBLINING: 72% COTTON 20% CALFSKIN 8% ACRYLIC UPSIDE: 100% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AA92990B03391N7374NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da bê-FLAPBAG HANDLE VE GR CH/VE EMB LEZA/MDCBLINING: 72% COTTON 20% CALFSKIN 8% ACRYLIC UPSIDE: 100% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AA92990B03391N7381NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da bê-FLAPBAG HANDLE VE GR CH/VE EMB LEZA/MDCBLINING: 72% COTTON 20% CALFSKIN 8% ACRYLIC UPSIDE: 100% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AA92991B03391N0735NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da bê-FLAPBAG HANDLE VE GR CH/VE EMB LEZA/MDCBLINING: 72% COTTON 20% CALFSKIN 8% ACRYLIC UPSIDE: 100% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AA92991B03391N7374NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da bê-FLAPBAG HANDLE VE GR CH/VE EMB LEZA/MDCBLINING: 72% COTTON 20% CALFSKIN 8% ACRYLIC UPSIDE: 100% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AA92991B03391N7384NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da bê-FLAPBAG HANDLE VE GR CH/VE EMB LEZA/MDCBLINING: 72% COTTON 20% CALFSKIN 8% ACRYLIC UPSIDE: 100% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AA92991B03391N7788NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da bê-FLAPBAG HANDLE VE GR CH/VE EMB LEZA/MDCBLINING: 72% COTTON 20% CALFSKIN 8% ACRYLIC UPSIDE: 100% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AA92992B03391N0735NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da bê-FLAPBAG HANDLE VE GR CH/VE EMB LEZA/MDCBLINING: 72% COTTON 20% CALFSKIN 8% ACRYLIC UPSIDE: 100% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AA92992B03391N7374NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da bê-FLAPBAG HANDLE VE GR CH/VE EMB LEZA/MDCBLINING: 72% COTTON 20% CALFSKIN 8% ACRYLIC UPSIDE: 100% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AA92992B03391N7381NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da bê-FLAPBAG HANDLE VE METALISE CHEVRON/MJPVLINING: 72% COTTON 20% CALFSKIN 8% ACRYLIC UPSIDE: 100% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AA92990B03390N7881NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da bê-FLAPBAG HANDLE VEA GR/MDCBLINING: 72% COTTON 20% CALFSKIN 8% ACRYLIC UPSIDE: 100% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AA92990B0013394305NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da bê-FLAPBAG HANDLE VEA GR/MDCBLINING: 72% COTTON 20% CALFSKIN 8% ACRYLIC UPSIDE: 100% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AA92990B00133N7373NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da bê-FLAPBAG HANDLE VEA GR/MDCBLINING: 72% COTTON 20% CALFSKIN 8% ACRYLIC UPSIDE: 100% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AA92990B00133N7376NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da bê-FLAPBAG HANDLE VEA GR/MDCBLINING: 72% COTTON 20% CALFSKIN 8% ACRYLIC UPSIDE: 100% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AA92990B00133N7380NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da bê-FLAPBAG HANDLE VEA GR/MDCBLINING: 72% COTTON 20% CALFSKIN 8% ACRYLIC UPSIDE: 100% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AA92990B00133N7383NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da bê-FLAPBAG HANDLE VEA GR/MDCBLINING: 72% COTTON 20% CALFSKIN 8% ACRYLIC UPSIDE: 100% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AA92990B00133N7384NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da bê-FLAPBAG HANDLE VEA GR/MDCBLINING: 72% COTTON 20% CALFSKIN 8% ACRYLIC UPSIDE: 100% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AA92991B0013394305NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da bê-FLAPBAG HANDLE VEA GR/MDCBLINING: 72% COTTON 20% CALFSKIN 8% ACRYLIC UPSIDE: 100% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AA92991B00133N7376NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da bê-FLAPBAG HANDLE VEA GR/MDCBLINING: 72% COTTON 20% CALFSKIN 8% ACRYLIC UPSIDE: 100% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AA92991B00133N7384NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da bê-FLAPBAG HANDLE VEA GR/MDCBLINING: 72% COTTON 20% CALFSKIN 8% ACRYLIC UPSIDE: 100% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AA92992B0013394305NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da bê-FLAPBAG HANDLE VEAU GRAINE/MNLINING: 72% COTTON 20% CALFSKIN 8% ACRYLIC UPSIDE: 100% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AA92990B0340394305NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da bê-FLAPBAG HANDLE VEAU GRAINE/MNLINING: 72% COTTON 20% CALFSKIN 8% ACRYLIC UPSIDE: 100% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AA92991B0340394305NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da bê-FLAPBAG PATCHWO BRODE/AGN/MBLINING: 100% LAMBSKIN UPSIDE: 19% BRASS 15% CALFSKIN 15% GLASS 15% POLYESTER 12% LAMBSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20SA01112B02808N7226NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da bê-FLAPBAG VE FRIPE METAL/MDCBLINING: 80% SHEEPSKIN 20% CALFSKIN UPSIDE: 100% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AA37586B03752N7987NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da bê-FLAPBAG VE FRIPE METAL/MDCBLINING: 80% SHEEPSKIN 20% CALFSKIN UPSIDE: 100% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AAS0874B03752N7987NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da bê-FLAPBAG VE GRA BRI/MDCBLINING: 80% SHEEPSKIN 20% CALFSKIN UPSIDE: 100% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20SA01112Y3335210601NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da bê-FLAPBAG VE GRA BRI/MDCBLINING: 80% SHEEPSKIN 20% CALFSKIN UPSIDE: 100% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20SA01112Y333525B648NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da bê-FLAPBAG VE GRA BRI/MDCBLINING: 80% SHEEPSKIN 20% CALFSKIN UPSIDE: 100% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20SA01112Y33352N6508NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da bê-FLAPBAG VE GRA BRI/MDCBLINING: 80% SHEEPSKIN 20% CALFSKIN UPSIDE: 100% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20SA01113Y3335210601NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da bê-FLAPBAG VEAU BRILLANT/MBLINING: 80% VISCOSE 20% CALFSKIN UPSIDE: 100% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20SA67085B0285694305NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da bê-FLAPBAG VEAU BRILLANT/MBLINING: 80% VISCOSE 20% CALFSKIN UPSIDE: 100% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20SA67085B02856N6514NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da bê-FLAPBAG VEAU BRILLANT/MBLINING: 80% VISCOSE 20% CALFSKIN UPSIDE: 100% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20SA67086B0285694305NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da bê-FLAPBAG VEAU BRILLANT/MBLINING: 80% VISCOSE 20% CALFSKIN UPSIDE: 100% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20SA67086B02856N6511NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da bê-FLAPBAG VEAU BRILLANT/MBLINING: 80% VISCOSE 20% CALFSKIN UPSIDE: 100% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20SA67086B02856N6512NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da bê-FLAPBAG VEAU FRIPE BRILLANT/MNLINING: 80% SHEEPSKIN 20% CALFSKIN UPSIDE: 100% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20SA01112B0275294305NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da bê-FLAPBAG VEAU GRAINE BRILLANT/MBLINING: 80% VISCOSE 20% CALFSKIN UPSIDE: 100% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20SA67086B01243N6509NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da bê-FLAPBAG VEAU GRAINE BRILLANT/MBLINING: 80% VISCOSE 20% CALFSKIN UPSIDE: 100% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20SA67086B01243N6512NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da bê-FLAPBAG VEAU GRAINE BRILLANT/MBLINING: 80% VISCOSE 20% CALFSKIN UPSIDE: 100% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20SA92193B01243N6513NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da bê-FLAPBAG VEAU GRAINE BRILLANT/MBLINING: 80% VISCOSE 20% CALFSKIN UPSIDE: 100% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20SA92193B01243N6515NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da bê-FLAPBAG VEAU GRAINE/MBLINING: 100% SHEEPSKIN UPSIDE: 100% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AA01113Y01588C3906NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da bê-FLAPBAG VEAU GRAINE/MBLINING: 100% SHEEPSKIN UPSIDE: 100% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20SA01112Y01588C3906NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da bê-FLAPBAG VEAU GRAINE/MJPLINING: 100% SHEEPSKIN UPSIDE: 100% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20PA58601Y01864C3906NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da bê-FLAPBAG VEAU GRAINE/MJPLINING: 100% SHEEPSKIN UPSIDE: 100% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20SA01112Y0186421209NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da bê-FLAPBAG VEAU GRAINE/MJPLINING: 100% SHEEPSKIN UPSIDE: 100% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20SA01112Y01864C3906NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da bê-FLAPBAG VEAU GRAINE/MJPLINING: 100% SHEEPSKIN UPSIDE: 100% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20SA01113Y01864C3906NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da bê-FLAPBAG VEAU GRAINE/MJPVLINING: 80% VISCOSE 20% CALFSKIN UPSIDE: 100% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AA67086Y8333994305NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da bê-FLAPBAG VEAU GRAINE/MJPVLINING: 80% VISCOSE 20% CALFSKIN UPSIDE: 100% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AAS1895B0379594305NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da bê-FLAPBAG VEAU GRAINE/MRVLINING: 80% VISCOSE 20% CALFSKIN UPSIDE: 100% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AA67086Y8333894305NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da bê-FLAPBAG VEAU VIEILLI BRILLANT/MRLINING: 80% VISCOSE 20% CALFSKIN UPSIDE: 100% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AA67085B0340494305NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da bê-FLAPBAG VEAU VIEILLI BRILLANT/MRLINING: 80% VISCOSE 20% CALFSKIN UPSIDE: 100% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AA67086B0340494305NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da bê-FLAPBAG VEAU VIEILLI/MJPVLINING: 80% SHEEPSKIN 20% CALFSKIN UPSIDE: 100% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AA37587Y04634C3906NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da bê-FLAPBAG VEAU VIEILLI/MJPVLINING: 80% SHEEPSKIN 20% CALFSKIN UPSIDE: 100% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AAS1961Y0463494305NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da bê-FLAPBAG VEAU VIEILLI/MRVLINING: 80% SHEEPSKIN 20% CALFSKIN UPSIDE: 100% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AAS0874Y0415094305NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da bê-FLAPBAG VEAU/MJPVLINING: 80% VISCOSE 20% CALFSKIN UPSIDE: 100% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20SA67086Y0993994305NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da bê-FLAPBAG VEAU/MRVLINING: 80% VISCOSE 20% CALFSKIN UPSIDE: 100% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20SA67085Y0995394305NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da bê-FLAPBAG VEAU/MRVLINING: 80% VISCOSE 20% CALFSKIN UPSIDE: 100% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20SA67086Y0995394305NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da bê-HOBO BAG VEA VIEL/VEA/STRA/MIXLINING: 100% VISCOSE UPSIDE: 95% CALFSKIN 3% COTTON 2% POLYURETHANE--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20SAS1582B0303494305NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da bê-HOBO BAG VEAU VIEILLI/VEAU BRI/MIXLINING: 100% VISCOSE UPSIDE: 95% CALFSKIN 3% COTTON 2% POLYURETHANE--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AA91810Y6147794305NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da bê-HOBO BAG VEAU VIEILLI/VEAU BRI/MIXLINING: 100% VISCOSE UPSIDE: 95% CALFSKIN 3% COTTON 2% POLYURETHANE--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AA91810Y61477C0204NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da bê-HOBO BAG VEAU VIEILLI/VEAU BRI/MIXLINING: 100% VISCOSE UPSIDE: 95% CALFSKIN 3% COTTON 2% POLYURETHANE--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AA91810Y61477N7381NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da bê-HOBO BAG VEAU VIEILLI/VEAU BRI/MIXLINING: 100% VISCOSE UPSIDE: 95% CALFSKIN 3% COTTON 2% POLYURETHANE--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AAS1521Y6147794305NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da bê-HOBO BAG VEAU VIEILLI/VEAU BRI/MIXLINING: 100% VISCOSE UPSIDE: 95% CALFSKIN 3% COTTON 2% POLYURETHANE--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AAS1521Y61477C0200NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da bê-HOBO BAG VEAU VIEILLI/VEAU BRI/MIXLINING: 100% VISCOSE UPSIDE: 95% CALFSKIN 3% COTTON 2% POLYURETHANE--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AAS1521Y61477C0204NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da bê-HOBO BAG VEAU VIEILLI/VEAU BRI/MIXLINING: 100% VISCOSE UPSIDE: 95% CALFSKIN 3% COTTON 2% POLYURETHANE--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AAS1521Y61477N7381NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da bê-LARGE 2.55 FLAP BAG IN QUILTED AGED CALFSKINLINING: 80% SHEEPSKIN 20% CALFSKIN UPSIDE: 100% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20SA37590Y04150C3906NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da bê-LARGE SHOPPING VEAU BRILLANT/MJPVLINING: 90% VISCOSE 10% CALFSKIN UPSIDE: 100% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AAS1945B0342494305NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da bê-LARGE SHOPPING VEAU VIEILLI BRILLANT/MIXLINING: 100% VISCOSE UPSIDE: 100% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AAS1875B0340894305NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da bê-LARGE SHOPPING VEAU VIEILLI BRILLANT/MIXLINING: 100% VISCOSE UPSIDE: 100% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AAS1876B0340894305NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da bê-LARGE SHOPPING VEAU/MDCBLINING: 90% VISCOSE 10% CALFSKIN UPSIDE: 100% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20SA91046Y60355N6513NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da bê-MISC BAG VEAU GRAINE/MJPVLINING: 100% VISCOSE UPSIDE: 100% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AAS1898B0379594305NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da bê-MISC BAG VEAU/MJPVLINING: 90% VISCOSE 10% CALFSKIN UPSIDE: 100% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AAS1844B03276N7379NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da bê-O-MINI BAG VE GRA BRI/MDCBLINING: 80% CALFSKIN 20% VISCOSE UPSIDE: 100% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20SAP0250Y33352N0902NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da bê-O-MINI BAG VEA VIE CHE/MNLINING: 80% CALFSKIN 20% VISCOSE UPSIDE: 100% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AA70328Y8234094305NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da bê-O-MINI BAG VEAU GRAINE BRILLANT/MJPVLINING: 80% CALFSKIN 20% VISCOSE UPSIDE: 100% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AAP1117B0149094305NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da bê-O-MINI BAG VEAU GRAINE BRILLANT/MRVLINING: 80% CALFSKIN 20% VISCOSE UPSIDE: 100% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AAP1117B0148994305NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da bê-O-MINI BAG VEAU GRAINE CHEVRON/MDCBLINING: 80% CALFSKIN 20% VISCOSE UPSIDE: 100% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AAP1117B03516N7381NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da bê-O-MINI BAG VEAU GRAINE/MBLINING: 80% CALFSKIN 20% VISCOSE UPSIDE: 100% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AAP0250Y01588C3906NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da bê-O-MINI BAG VEAU GRAINE/MJPLINING: 80% CALFSKIN 20% VISCOSE UPSIDE: 100% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AAP0250Y01864C3906NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da bê-O-MINI BAG VEAU VIEILLI BRILLANT/MRLINING: 80% CALFSKIN 20% VISCOSE UPSIDE: 100% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AAP1117B0340494305NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da bê-O-MINI BAG VEAU VIEILLI/MJPVLINING: 80% CALFSKIN 20% VISCOSE UPSIDE: 100% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AA70328Y04634C3906NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da bê-SMALL CLASSIC FLAP BAG IN QUILTED GRAINED CALFSKINLINING: 100% SHEEPSKIN UPSIDE: 100% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20SA01113Y01588C3906NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da cừu-BOWLING BAG VEAU/CHAINE/MIXLINING: 100% VISCOSE UPSIDE: 90% CALFSKIN 10% BRASS--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20SAS1779B0290594305NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da cừu-CLASSIC FLAP BAG IN QUILTED LAMBSKINLINING: 100% SHEEPSKIN UPSIDE: 100% LAMBSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20PA58600Y01295C3906NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da cừu-CLUTCH BAG AGNEAU/MBLINING: 100% VISCOSE UPSIDE: 100% LAMBSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20SAS1732B0300410601NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da cừu-CLUTCH BAG AGNEAU/MBLINING: 100% VISCOSE UPSIDE: 100% LAMBSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20SAS1732B0300494305NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da cừu-CLUTCH BAG AGNEAU/MBLINING: 100% VISCOSE UPSIDE: 100% LAMBSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20SAS1732B03004N6515NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da cừu-CLUTCH W. CHAIN AGNEAU IRISE/MDCBLINING: 95% VISCOSE 5% LAMBSKIN UPSIDE: 100% LAMBSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AAP0277B0320594305NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da cừu-CLUTCH W. CHAIN AGNEAU/MDCBLINING: 100% VISCOSE UPSIDE: 100% LAMBSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AAP1473Y0405994305NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da cừu-CLUTCH W. CHAIN AGNEAU/MDCBLINING: 100% VISCOSE UPSIDE: 100% LAMBSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AAP1473Y04059N7376NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da cừu-CLUTCH W. CHAIN AGNEAU/MDCBLINING: 80% LAMBSKIN 20% VISCOSE UPSIDE: 100% LAMBSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AA81633Y0405994305NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da cừu-CLUTCH W. CHAIN AGNEAU/MDCBLINING: 80% LAMBSKIN 20% VISCOSE UPSIDE: 100% LAMBSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AA81633Y04059N7376NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da cừu-CLUTCH W. CHAIN AGNEAU/SPHERE MET/MJPVLINING: 95% VISCOSE 5% LAMBSKIN UPSIDE: 100% LAMBSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20SAP1449B02991N6739NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da cừu-DRAWSTRING BAG AGNEAU/CHARMS/MIXLINING: 90% CALFSKIN 10% LAMBSKIN UPSIDE: 90% LAMBSKIN 8% BRASS 1% RHINESTONE 1% ABS--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AAS1883B0342694305NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da cừu-FLAPBAG AGN/SPHERE METALLI/MJPVLINING: 80% CALFSKIN 20% LAMBSKIN UPSIDE: 85% LAMBSKIN 10% ZAMAC 5% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20SAS1787B0291694305NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da cừu-FLAPBAG AGN/SPHERE METALLI/MJPVLINING: 80% CALFSKIN 20% LAMBSKIN UPSIDE: 85% LAMBSKIN 10% ZAMAC 5% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20SAS1787B02916N6517NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da cừu-FLAPBAG AGNEAU CHEVRON/MDCBLINING: 80% SHEEPSKIN 20% LAMBSKIN UPSIDE: 100% LAMBSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20SA01112Y2553994305NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da cừu-FLAPBAG AGNEAU CHEVRON/MDCBLINING: 80% SHEEPSKIN 20% LAMBSKIN UPSIDE: 100% LAMBSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20SA01113Y2553994305NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da cừu-FLAPBAG AGNEAU CHEVRON/MDCBLINING: 80% SHEEPSKIN 20% LAMBSKIN UPSIDE: 100% LAMBSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20SA01113Y25539N6514NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da cừu-FLAPBAG AGNEAU CHEVRON/MDCBLINING: 80% SHEEPSKIN 20% LAMBSKIN UPSIDE: 100% LAMBSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20SA35200Y25539N0901NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da cừu-FLAPBAG AGNEAU/MDCBLINING: 80% SHEEPSKIN 20% LAMBSKIN UPSIDE: 100% LAMBSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20SA35200Y04059N6509NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da cừu-FLAPBAG AGNEAU/MDCBLINING: 80% SHEEPSKIN 20% LAMBSKIN UPSIDE: 100% LAMBSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20SA35200Y04059N6513NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da cừu-FLAPBAG AGNEAU/MDCBLINING: 80% SHEEPSKIN 20% LAMBSKIN UPSIDE: 100% LAMBSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20SA69900Y0405994305NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da cừu-FLAPBAG AGNEAU/MDCBLINING: 80% SHEEPSKIN 20% LAMBSKIN UPSIDE: 100% LAMBSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20SA69900Y04059N6509NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da cừu-FLAPBAG AGNEAU/METAL/MIXLINING: 80% SHEEPSKIN 20% LAMBSKIN UPSIDE: 85% LAMBSKIN 15% BRASS--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20SA01113B0278394305NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da cừu-FLAPBAG AGNEAU/MIXLINING: 80% VISCOSE 20% LAMBSKIN UPSIDE: 95% LAMBSKIN 5% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20SAS1160B02875N0902NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da cừu-FLAPBAG AGNEAU/MIXLINING: 80% VISCOSE 20% LAMBSKIN UPSIDE: 95% LAMBSKIN 5% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20SAS1160B02875N5025NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da cừu-FLAPBAG AGNEAU/MIXLINING: 80% VISCOSE 20% LAMBSKIN UPSIDE: 95% LAMBSKIN 5% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20SAS1161B0287594305NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da cừu-FLAPBAG AGNEAU/MJPLINING: 100% SHEEPSKIN UPSIDE: 100% LAMBSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20SA01112Y0129521209NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da cừu-FLAPBAG AGNEAU/MJPLINING: 100% SHEEPSKIN UPSIDE: 100% LAMBSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20SA01112Y0129594305NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da cừu-FLAPBAG AGNEAU/PERLES/MJPVLINING: 100% LAMBSKIN UPSIDE: 70% LAMBSKIN 15% ALUMINUM 15% ACRYLIC--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20SAS1740B0277994305NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da cừu-FLAPBAG CHEVRE/MIXLINING: 80% VISCOSE 20% GOATSKIN UPSIDE: 95% GOATSKIN 5% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20SAS1160B0321594305NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da cừu-FLAPBAG HANDLE AGNEAU/MDCBLINING: 80% SHEEPSKIN 20% LAMBSKIN UPSIDE: 100% LAMBSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AA69923Y6076794305NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da cừu-FLAPBAG HANDLE AGNEAU/MDCBLINING: 80% SHEEPSKIN 20% LAMBSKIN UPSIDE: 100% LAMBSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AA69923Y60767N7373NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da cừu-FLAPBAG HANDLE AGNEAU/MDCBLINING: 80% SHEEPSKIN 20% LAMBSKIN UPSIDE: 100% LAMBSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AA92236Y6076794305NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da cừu-FLAPBAG HANDLE AGNEAU/MDCBLINING: 80% SHEEPSKIN 20% LAMBSKIN UPSIDE: 100% LAMBSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AA92236Y60767N7373NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da cừu-FLAPBAG HANDLE AGNEAU/MDCBLINING: 80% SHEEPSKIN 20% LAMBSKIN UPSIDE: 100% LAMBSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AA92236Y60767N7376NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da cừu-FLAPBAG HANDLE AGNEAU/MDCBLINING: 80% SHEEPSKIN 20% LAMBSKIN UPSIDE: 100% LAMBSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AA92236Y60767N7378NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da cừu-FLAPBAG HANDLE AGNEAU/MIXLINING: 80% CALFSKIN 20% LAMBSKIN UPSIDE: 95% LAMBSKIN 5% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20SAS1749B0290894305NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da cừu-FLAPBAG HANDLE AGNEAU/MIXLINING: 80% CALFSKIN 20% LAMBSKIN UPSIDE: 95% LAMBSKIN 5% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20SAS1755B0290894305NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da cừu-FLAPBAG HANDLE AGNEAU/MJPVLINING: 80% CALFSKIN 20% LAMBSKIN UPSIDE: 95% LAMBSKIN 5% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20SAS1749B0287894305NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da cừu-FLAPBAG HANDLE AGNEAU/MJPVLINING: 80% CALFSKIN 20% LAMBSKIN UPSIDE: 95% LAMBSKIN 5% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20SAS1749B02878N6512NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da cừu-FLAPBAG HANDLE AGNEAU/MJPVLINING: 80% CALFSKIN 20% LAMBSKIN UPSIDE: 95% LAMBSKIN 5% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20SAS1756B0287894305NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da cừu-LARGE SHOPPING AGN/CHAINE/MDCBVLINING: 90% VISCOSE 10% LAMBSKIN UPSIDE: 70% LAMBSKIN 25% ALUMINUM 5% BRASS--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AAS1383B0200394305NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da cừu-LARGE SHOPPING AGN/CHAINE/MDCBVLINING: 90% VISCOSE 10% LAMBSKIN UPSIDE: 70% LAMBSKIN 25% ALUMINUM 5% BRASS--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AAS1383B02003N7381NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da cừu-MISC BAG AGNEAU/MJPVLINING: 100% CALFSKIN UPSIDE: 100% LAMBSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AAS1885B0342894305NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da cừu-MISC BAG AGNEAU/MJPVLINING: 100% CALFSKIN UPSIDE: 100% LAMBSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AAS1886B0342894305NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da cừu-O-MINI BAG AG GRA MET/AG METALISE/MBLINING: 80% CALFSKIN 20% VISCOSE UPSIDE: 100% LAMBSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AA80972B0321394305NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da cừu-O-MINI BAG AGNEAU IRISE/MDCBLINING: 80% LAMBSKIN 20% VISCOSE UPSIDE: 100% LAMBSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AA84277B0320594305NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da cừu-O-MINI BAG AGNEAU IRISE/MDCBLINING: 80% LAMBSKIN 20% VISCOSE UPSIDE: 100% LAMBSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AA84277B03205N7374NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da cừu-O-MINI BAG AGNEAU/CHARMS/MDCBLINING: 80% LAMBSKIN 20% VISCOSE UPSIDE: 95% LAMBSKIN 5% METAL--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AAP1579B0325694305NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da cừu-O-MINI BAG AGNEAU/MDCBLINING: 80% LAMBSKIN 20% VISCOSE UPSIDE: 100% LAMBSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AA80982Y0405994305NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da cừu-O-MINI BAG AGNEAU/MDCBLINING: 80% LAMBSKIN 20% VISCOSE UPSIDE: 100% LAMBSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AA80982Y04059N7376NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da cừu-O-MINI BAG AGNEAU/MDCBLINING: 80% LAMBSKIN 20% VISCOSE UPSIDE: 100% LAMBSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AA80982Y04059N7378NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da cừu-O-MINI BAG AGNEAU/MJPVLINING: 80% LAMBSKIN 20% VISCOSE UPSIDE: 100% LAMBSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AAP1117Y0765994305NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da cừu-O-MINI BAG AGNEAU/MRVLINING: 80% LAMBSKIN 20% VISCOSE UPSIDE: 100% LAMBSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AAP1117Y0463894305NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da cừu-SMALL CLASSIC FLAP BAG IN QUILTED LAMBSKINLINING: 100% SHEEPSKIN UPSIDE: 100% LAMBSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20PA01113Y0129594305NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da dê-CLUTCH W. CHAIN CHEVRE BRILLANTE/MIXLINING: 95% VISCOSE 5% CALFSKIN UPSIDE: 100% GOATSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AAP0945B0321194305NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da dê-CLUTCH W. CHAIN CHEVRE BRILLANTE/MIXLINING: 95% VISCOSE 5% CALFSKIN UPSIDE: 100% GOATSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AAP0945B03211N7383NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da dê-FLAPBAG CHEVRE BRILLANTE/MIXLINING: 80% VISCOSE 20% GOATSKIN UPSIDE: 95% GOATSKIN 5% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AAS1160B0338610601NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da dê-FLAPBAG CHEVRE BRILLANTE/MIXLINING: 80% VISCOSE 20% GOATSKIN UPSIDE: 95% GOATSKIN 5% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AAS1160B0338694305NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da dê-FLAPBAG CHEVRE BRILLANTE/MIXLINING: 80% VISCOSE 20% GOATSKIN UPSIDE: 95% GOATSKIN 5% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AAS1160B03386N5025NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da dê-FLAPBAG CHEVRE BRILLANTE/MIXLINING: 80% VISCOSE 20% GOATSKIN UPSIDE: 95% GOATSKIN 5% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AAS1160B03386N7379NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da dê-FLAPBAG CHEVRE BRILLANTE/MIXLINING: 80% VISCOSE 20% GOATSKIN UPSIDE: 95% GOATSKIN 5% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AAS1160B03386N7384NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da dê-FLAPBAG CHEVRE BRILLANTE/MIXLINING: 80% VISCOSE 20% GOATSKIN UPSIDE: 95% GOATSKIN 5% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AAS1161B0338610601NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da dê-FLAPBAG CHEVRE BRILLANTE/MIXLINING: 80% VISCOSE 20% GOATSKIN UPSIDE: 95% GOATSKIN 5% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AAS1161B0338694305NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da dê-FLAPBAG CHEVRE BRILLANTE/MIXLINING: 80% VISCOSE 20% GOATSKIN UPSIDE: 95% GOATSKIN 5% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AAS1161B03386N7384NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da dê-FLAPBAG TWEED/MIXLINING: 80% VISCOSE 8% LINEN 5% COTTON 2% ACRYLIC 2% POLYESTER 2% SILK UPSIDE: 37% LINEN 22% COTTON--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20SAS1161B03193N6550NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da dê-O-CASE CHEVRE BRILLANTE/MIXLINING: 95% VISCOSE 5% CALFSKIN UPSIDE: 100% GOATSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AAP1357B03211N5025NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da dê-O-MINI BAG CHEVRE BRILLANTE/MIXLINING: 80% CALFSKIN 20% VISCOSE UPSIDE: 100% GOATSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AAP0957B0321194305NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da dê-O-MINI BAG CHEVRE BRILLANTE/MIXLINING: 80% CALFSKIN 20% VISCOSE UPSIDE: 100% GOATSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AAP0957B03211N5025NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da dê-O-MINI BAG CHEVRE BRILLANTE/MIXLINING: 80% CALFSKIN 20% VISCOSE UPSIDE: 100% GOATSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AAP0957B03211N7381NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da dê-O-MINI BAG CHEVRE BRILLANTE/MIXLINING: 80% CALFSKIN 20% VISCOSE UPSIDE: 100% GOATSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20KAP0957B0321194305NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách chất liệu chính da dê-VANITY CASE CHEVRE/CHAINE/MJPVLINING: 100% CALFSKIN UPSIDE: 90% GOATSKIN 10% BRASS--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20SA93343B02903N6513NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách da bê COMP100%BULL CALF LEATHER, mã M42253, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách da bê COMP100%BULL CALF LEATHER, mã M54331, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách da bê COMP100%BULL CALF LEATHER, mã M55773, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách da bê COMP100%BULL CALF LEATHER, mã M55781, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách da bê COMP100%BULL CALF LEATHER, mã M55985, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách da bê COMP100%BULL CALF LEATHER, mã M94635, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách da bê COMP100%BULL CALF LEATHER, mã M94755, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách da bê COMP100%CALF LEATHER, mã M30265, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách da bê COMP100%CALF LEATHER, mã M51418, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách da bê COMP100%CALF LEATHER, mã M53197, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách da bê COMP100%CALF LEATHER, mã M53937, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách da bê COMP100%CALF LEATHER, mã M56087, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách da bê COMP100%CALF LEATHER, mã M91678, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách da bê COMP70%CALF LEATHERCOMP15%COATED CANVASCOMP15%COWHIDE, mã M55430, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách da bê COMP70%CALF LEATHERCOMP25%COATED CANVASCOMP5%COWHIDE, mã M90516, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách da bê COMP80%CALF LEATHERCOMP20%COWHIDE, mã M53825, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách da bê COMP90%BULL CALF LEATHERCOMP10%PLASTIC, mã M56072, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách da bê COMP90%BULL CALF LEATHERCOMP10%WATER SNAKE, mã M51144, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách da bê kích cở 25x18 cm màu trắng (không thuộc danh mục CITES) Hiệu Loewe, mới 100%-326.75AC31 (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách da bê kích cở 26x27 cm màu đen(không thuộc danh mục CITES) Hiệu Loewe, mới 100%-A826301X0 (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách da bê kích cở 32x22 cm màu nâu vàng (không thuộc danh mục CITES) Hiệu Loewe, mới 100%-321.12.L62 (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách da bê+lá cọ kích cở 27x40 cm màu trắng (không thuộc danh mục CITES) Hiệu Loewe, mới 100%-A223S92X04 (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách da bê+lá cọ kích cở 38x18 cm màu đen (không thuộc danh mục CITES) Hiệu Loewe, mới 100%-A546W52X01 (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách da bò COMP100%COWHIDE, mã M32725, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách da bò COMP100%COWHIDE, mã M41312, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách da bò COMP100%COWHIDE, mã M45306, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách da bò COMP100%COWHIDE, mã M50523, hiệu Louis Vuitton, đã qua sử dụng, sửa chữa theo đk bảo hành trên HĐNK Sin/Hanoi: 131543 ngày 12/02/2020 thuộc mục hàng số 10 của TKNK103146091200 / FR (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách da bò COMP100%COWHIDE, mã M51884, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách da bò COMP100%COWHIDE, mã M53694, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách da bò COMP100%COWHIDE, mã M53754, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách da bò COMP100%COWHIDE, mã M53945, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách da bò COMP100%COWHIDE, mã M54367, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách da bò COMP100%COWHIDE, mã M55513, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách da bò COMP100%COWHIDE, mã M55949, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách da bò COMP100%COWHIDE, mã M55950, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách da bò COMP100%COWHIDE, mã M55964, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách da bò COMP100%COWHIDE, mã M55977, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách da bò COMP100%COWHIDE, mã M55978, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách da bò COMP100%COWHIDE, mã M55981, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách da bò COMP100%COWHIDE, mã M56080, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách da bò COMP100%COWHIDE, mã M56141, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách da bò COMP100%COWHIDE, mã M56212, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách da bò thuộc nhãn hiệu Coach / VN (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách da bò, COMP 100%COWHIDE LEATHER, mã M41334, hiệu Louis Vuitton, đã qua sử dụng, sửa chữa theo đk bảo hành trên HĐNK Sin/Hanoi: 130553 ngày 28/11/2016, mục hàng số 40 của TKNK101153058160/ ES (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách da đà điểu COMP100%OSTRICHCOMP100%GOAT LEATHER LINING, mã N94090, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách da kỳ đà hoa, COMP100%LIZARD LEATHERCOMP100%GOAT LEATHER LINING, mã N98264, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: TÚI XÁCH DA MẪU, NHÃN HIỆU SIMON MILLER, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách da, hiệu Hunting World (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách đeo chéo FDL4101 dành cho nữ kèm ví nhỏ, Thương hiệu Caminidea, xuất xứ Trung Quốc, chất liệu da PU, kích thước 35x40x18cm, màu nâu, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách giả da hiệu ASOS, sku: 9495579, mới 100%. (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách giả da hiệu Mango, sku: 9978173, mới 100%. (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách giả da hiệu New Look, sku: 10119713, mới 100%. (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách giả da nữ hiệu Charles & Keith, p.no: CK2-70840200-2, mới 100%. (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách mẫu, nhãn hiệu Coach, chất liệu 80% da bò nuôi (đã thuộc) 20% vải lưới. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: TÚI XÁCH NAM bằng 100%CALF GRAIN LEATHER (BOS TAURUS) hiệu Burberry hàng mới 100%- 8014391 (nk)
- Mã HS 42022100: TÚI XÁCH NAM bằng 100%CALF GRAIN LEATHER (BOS TAURUS) hiệu Burberry hàng mới 100%- 8014391(38x7x27.5)cm (nk)
- Mã HS 42022100: TÚI XÁCH NAM bằng 100%CALF GRAIN LEATHER (BOS TAURUS) hiệu Burberry hàng mới 100%- 8030082 (nk)
- Mã HS 42022100: TÚI XÁCH NAM bằng 100%CALF GRAIN LEATHER (BOS TAURUS) hiệu Burberry hàng mới 100%- 8030082(38x7x27.5)cm (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nam bằng da bê 100%CALF LEATHER hiệu Ermenegildo Zegna, nhà sản xuất CONSITEX FASHION S.A, hàng mới 100%LHJAK C1447J NER (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nam bằng da cừu 60%LAMB LEATHER 40%CALF LEATHER hiệu Ermenegildo Zegna, nhà sản xuất CONSITEX FASHION S.A, hàng mới 100%LHPTA C0976P NER (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nam bằng da cừu 60%LAMB LEATHER 40%CALF LEATHER hiệu Ermenegildo Zegna, nhà sản xuất CONSITEX FASHION S.A, hàng mới 100%LHPTA C1514P NER (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nam giả da, kích thước (39x36x10)cm+-10%, NSX Hunan Baobei luggage CO., Ltd. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nam giả da, kích thước đường chéo 45cm+-10%, có khóa số, Hiệu: Jingpinpiju. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nam giả da, kích thước đường chéo 45cm+-10%, Hiệu: Jingpinpiju, Spencer Fuxingeer, Puanda. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nam giả da, kích thước đường chéo 45cm+-10%, Hiệu: Rhinos Life. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nam,100%cow leather,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 3701/520 (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nam,100%cow leather,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 3832/520 (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nam; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: 100% da bê; Mã hàng: 1BXPO150YWH;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nam; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: 5% cotton, 10% da bê, 85% chất liệu tổng hợp; Mã hàng: 1MOBA116YWI;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nam; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: 70% Da bê, 30% chất liệu tổng hợp. Màu H29E; Mã hàng: 1ADPO093RAS;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nam; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: 70% da bê, 30% chất liệu tổng hợp; Mã hàng: 1ADPO093RAS;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nam; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: 70% da bê, 30% chất liệu tổng hợp; Mã hàng: 1ADPO171RAS;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nhãn hiệu DUSTO kích thước D30 x R7 x C30 (cm),hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nữ- 01X-RU-0220-Nhãn hiệu:DIOR-Chất liệu:50% Cotton 5% Viscose 20% Calf (Leather) 15% Polyester 10% Acrylic-Màu: M928-Size:U-Hàng mới 100%-Mã hàng:M9317UTZQ. (nk)
- Mã HS 42022100: TÚI XÁCH NỮ bằng 100%CALF GRAIN LEATHER (BOS TAURUS) hiệu Burberry hàng mới 100%- 8016789 (nk)
- Mã HS 42022100: TÚI XÁCH NỮ bằng 100%CALF GRAIN LEATHER (BOS TAURUS) hiệu Burberry hàng mới 100%- 8016789(30x6x21)cm (nk)
- Mã HS 42022100: TÚI XÁCH NỮ bằng 100%LAMB LEATHER (OVIS ARIES ARIES) hiệu Burberry hàng mới 100%- 8020713 (nk)
- Mã HS 42022100: TÚI XÁCH NỮ bằng 100%LAMB LEATHER (OVIS ARIES ARIES) hiệu Burberry hàng mới 100%- 8020713(23x5)cm (nk)
- Mã HS 42022100: TÚI XÁCH NỮ bằng 100%LAMB LEATHER (OVIS ARIES ARIES) hiệu Burberry hàng mới 100%- 8021739 (nk)
- Mã HS 42022100: TÚI XÁCH NỮ bằng 100%LAMB LEATHER (OVIS ARIES ARIES) hiệu Burberry hàng mới 100%- 8021739(23x5)cm (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nữ bằng da công nghiệp (giả da). Hiệu: LEMINO. Kích thước: (20*21*11)cm+-2cm. Mã: LE257316. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nữ bằng da công nghiệp (giả da). Hiệu: LEMINO. Kích thước: (22*12*5)cm+-2cm. Mã: LE227915. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nữ bằng da công nghiệp (giả da). Hiệu: LEMINO. Kích thước: (24*15*7)cm+-2cm. Mã: LE259045. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nữ bằng da công nghiệp (giả da). Hiệu: LEMINO. Kích thước: (28*24*15)cm+-2cm. Mã: LE257317. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nữ chất liệu chính da dê-CLUTCH W. CHAIN CHEVREBRILLANTE/MIXLINING:95% VISCOSE, 5% CALFSKINUPSIDE:100% GOATSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20KAP0945B03211N9316NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nữ hiệu CELINE code 189003ZVA10DC màu ghi size 20x20cm (Rộng x cao) chất liệu da bê Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nữ hiệu CELINE code 189153ZVA10DC màu ghi size 24x20cm (Rộng x cao) chất liệu da bê Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nữ hiệu CELINE code 189243HSC38NO màu đen size 20x20cm (Rộng x cao) chất liệu da bê Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nữ hiệu CELINE code 189313A4T10DC màu ghi size 24x26cm (Rộng x cao) chất liệu da bê Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nữ hiệu CELINE code 189313A4U07SU màu xanh dương size 23x27cm (Rộng x cao) chất liệu da bê Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nữ hiệu CELINE code 189313A4U18LT màu nâu sáng size 24x26cm (Rộng x cao) chất liệu da bê Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nữ hiệu: CHARLES & KEITH, chất liệu da tổng hợp, mã hàng: CK2-50840181, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: TÚI XÁCH NỮ- Nhãn hiệu: MANGO- Chất liệu: 100%POLYURETHANE- Hàng mới 100%- Mã hàng: 77000044 (nk)
- Mã HS 42022100: TÚI XÁCH NỮ- Nhãn hiệu: MANGO- Chất liệu: 100%POLYURETHANE- Hàng mới 100%- Mã hàng: 77010049 (nk)
- Mã HS 42022100: TÚI XÁCH NỮ- Nhãn hiệu: MANGO- Chất liệu: 100%POLYURETHANE- Hàng mới 100%- Mã hàng: 77010051 (nk)
- Mã HS 42022100: TÚI XÁCH NỮ- Nhãn hiệu: MANGO- Chất liệu: 100%POLYURETHANE- Hàng mới 100%- Mã hàng: 77010055 (nk)
- Mã HS 42022100: TÚI XÁCH NỮ- Nhãn hiệu: MANGO- Chất liệu: 100%POLYURETHANE- Hàng mới 100%- Mã hàng: 77020033 (nk)
- Mã HS 42022100: Túi Xách Nữ- Nhãn hiệu: MANGO- Chất liệu: 100%POLYURETHANE- Hàng mới 100%- Mã hàng: 77021004 (nk)
- Mã HS 42022100: TÚI XÁCH NỮ- Nhãn hiệu: MANGO- Chất liệu: 100%POLYURETHANE- Hàng mới 100%- Mã hàng: 77040085 (nk)
- Mã HS 42022100: TÚI XÁCH NỮ- Nhãn hiệu: MANGO- Chất liệu: 100%POLYURETHANE- Hàng mới 100%- Mã hàng: 77040096 (nk)
- Mã HS 42022100: TÚI XÁCH NỮ- Nhãn hiệu: MANGO- Chất liệu: 100%POLYURETHANE- Hàng mới 100%- Mã hàng: 77061001 (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nữ- Nhãn hiệu: TOMMY HILFIGER- Chất liệu: 100% LEATHER- Hàng mới 100%- Mã hàng: AW0AW08737 (nk)
- Mã HS 42022100: Túi Xách Nữ- Nhãn hiệu:VASCARA- Chất liệu: PU(Da hỗn hợp).Mã hàng: 1011TOT0065, kích thước: (25.5*13.5*17.5CM). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nữ- WOMEN'S BAG (BODY/ FACE/ IMITATION LEATHER BACK/ IMITATION LEATHER SHOULDER/ FACE/ IMITATION LEATHER BACK/ 100% POLYESTER)- 431884(03-14)/ 25260F129A- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nữ, 100% COW LEATHER, nhãn hiệu Massimo Dutti, hàng mới 100%, model 6911/619 (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nữ, bằng PU (14-21cm); (không thương hiệu; hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nữ, bằng PU (14-27cm); (nhãn hiệu Chrisbella; hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nữ, bằng PU (20x10x24)cm; (không thương hiệu; hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nữ, bằng PU (9-20cm); (không thương hiệu; hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách Nữ, mã 51A1177; màu sắc Ghi; thành phần chính 100% PU; kích thước 26*6*15cm; thương hiệu Ivy Moda; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách Nữ, mã 51A1177; màu sắc Xanh trời; thành phần chính 100% PU; kích thước 26*6*15cm; thương hiệu Ivy Moda; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách Nữ, mã 51A1178; màu sắc Be; thành phần chính 100% PU; kích thước 24*6*16cm/19*4.5*13cm; thương hiệu Ivy Moda; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách Nữ, mã 51A1178; màu sắc Xanh lá; thành phần chính 100% PU; kích thước 24*6*16cm/19*4.5*13cm; thương hiệu Ivy Moda; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách Nữ, mã 51A1180; màu sắc Đỏ; thành phần chính 100% PU; kích thước 25*15*27cm; thương hiệu Ivy Moda; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách Nữ, mã 51A1180; màu sắc Xanh Navy; thành phần chính 100% PU; kích thước 25*15*27cm; thương hiệu Ivy Moda; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách Nữ, mã 51A1181; màu sắc Be; thành phần chính 100% PU; kích thước 30.3*10.5*31cm; thương hiệu Ivy Moda; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách Nữ, mã 51A1181; màu sắc Đen; thành phần chính 100% PU; kích thước 30.3*10.5*31cm; thương hiệu Ivy Moda; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách Nữ, mã 51A1182; màu sắc Nâu Ghi; thành phần chính 100% PU; kích thước 28.5*14.5*36cm; thương hiệu Ivy Moda; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách Nữ, mã 51A1182; màu sắc Nâu; thành phần chính 100% PU; kích thước 28.5*14.5*36cm; thương hiệu Ivy Moda; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nữ,100%cow leather,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6081/304 (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nữ,100%sheep leather,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6317/510 (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nữ,100%sheep leather,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6332/510-1 (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nữ,100%sheep leather,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6530/510 (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nữ,100%sheep leather,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6580/510 (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nữ,100%sheep leather,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6581/510 (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nữ,100%sheep leather,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6671/510 (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nữ,100%sheep leather,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6672/510 (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nữ,100%sheep leather,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6673/510 (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nữ,90%goat leather 10%iron,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 8642/004 (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: 10% da cừu, 90% Da rắn (tên khoa học Homalopsis buccata); Mã hàng: M0447IFAV;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: 10% Da cừu, 90% Da thằn lằn, tên khoa học (Varanus salvator); Mã hàng: M9203ULSJ;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: 20% Da bê, 80% da dê; Mã hàng: M0505JWEV;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: 20% Da bê, 80% da dê; Mã hàng: M0505OWEV;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Da bê. Mã hàng: M0565ORAX;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Da bê; Mã hàng: M0446CBAA;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Da bê; Mã hàng: M0446CWVG;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Da bê; Mã hàng: M0446ILLO;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Da bê; Mã hàng: M0446SLLO;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Da bê; Mã hàng: M0447CWVG;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Da bê; Mã hàng: M0505ILOI;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Da bê; Mã hàng: M0505OWCB;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Da bê; Mã hàng: M0505SLOI;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Da bê; Mã hàng: M0531OWCB;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Da bê; Mã hàng: M0538ILOI;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Da bê; Mã hàng: M0538OWEC;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Da bê; Mã hàng: M0538SLOI;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Da bê; Mã hàng: M0565ILOI;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Da bê; Mã hàng: M0565OTYG;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Da bê; Mã hàng: M0565OTYL;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Da bê; Mã hàng: M0565OWCB;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Da bê; Mã hàng: M0565SLOI;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Da bê; Mã hàng: M1296ZGSB;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Da bê; Mã hàng: M9203IBFK;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Da bê; Mã hàng: M9203SBFK;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Da bê; Mã hàng: M9203UMOS;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Da bê; Mã hàng: M9204UMOS;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Da bê; Mã hàng: M9204UTYG;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Da bê; Mã hàng: M9208OMMW;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Da bê; Mã hàng: M9208OWBH;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Da bê; Mã hàng: M9317UMOL;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Da bê; Mã hàng: M9319UMOL;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Da cá sấu, tên khoa học (Alligator mississippiensis); Mã hàng: M0446CANW;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Da cá sấu, tên khoa học (Alligator mississippiensis); Mã hàng: M0446CAPW;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Da cá sấu, tên khoa học (Alligator mississippiensis); Mã hàng: M0500PALS;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Da cá sấu, tên khoa học (Alligator mississippiensis); Mã hàng: M0531OAFD;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Da cá sấu, tên khoa học (Alligator mississippiensis); Mã hàng: M1286ZADK;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Da cá sấu, tên khoa học (Alligator mississippiensis); Mã hàng: M9203UAFD;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Da cá sấu, tên khoa học: Alligator mississippiensis; Mã hàng: M531SOAYC;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Da cừu; Mã hàng: M0505OADU;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Da cừu; Mã hàng: M0505OCAL;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Da cừu; Mã hàng: M0505OPGO;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Da cừu; Mã hàng: M0538OCAL;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Da cừu; Mã hàng: M0565ONGE;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Da cừu; Mã hàng: M0566ONGE;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Da cừu; Mã hàng: M9206UMPK;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Da dê; Mã hàng: M0446CCEH;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Da rắn (tên khoa học Acrochordus javanicus); Mã hàng: M0505OKAR;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Da rắn (tên khoa học Acrochordus javanicus); Mã hàng: M9203UKAR;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Da rắn; Mã hàng: M0565OSAK;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Da thằn lằn, tên khoa học (Varanus salvator); Mã hàng: M0531OLSJ;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Da thằn lằn, tên khoa học (Varanus salvator); Mã hàng: M0565OLSJ;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: TÚI XÁCH NỮ-Chất liệu: 100% Polyvinyl Chloride Outer, 100% Polyester Lining-Hiệu: RUBI-Mã hàng: 426536. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nữ-Nhãn hiệu: DIOR-Chất liệu:100% CALF (LEATHER)-Màu:M41M-Size:TU-Hàng mới 100%-Mã hàng:M9319UMOL (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nữ-Nhãn hiệu: DIOR-Chất liệu:100% CALF (LEATHER)-Màu:M900-Size:TU-Hàng mới 100%-Mã hàng:M9317UMOL (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nữ-Nhãn hiệu: DIOR-Chất liệu:100% CALF (LEATHER)-Màu:M911-Size:TU-Hàng mới 100%-Mã hàng:M9320UMOB (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nữ-Nhãn hiệu:DIOR- Chất liệu: 100 % Lamb (Leather)-Màu: M50P- Size:TU-Mới 100%-Mã hàng:M0505OPGO. (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nữ-Nhãn hiệu:DIOR-Chất liệu:100 % Calf (Leather)-Màu:M21Y-Size:TU-Hàng mới 100%-Mã hàng:M0447CWVG (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nữ-Nhãn hiệu:DIOR-Chất liệu:100 % Calf (Leather)-Màu:M30U-Size:TU-Hàng mới 100%-Mã hàng:M9208PWBH (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nữ-Nhãn hiệu:DIOR-Chất liệu:100 % Calf (Leather)-Màu:M50P-Size:TU-Hàng mới 100%-Mã hàng:M9203IBFK (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nữ-Nhãn hiệu:DIOR-Chất liệu:100 % Calf (Leather)-Màu:M85B-Size:TU-Hàng mới 100%-Mã hàng:M0447CWVG (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nữ-Nhãn hiệu:DIOR-Chất liệu:100 % Calf (Leather)-Màu:M911-Size:TU-Hàng mới 100%-Mã hàng:M0565BJHMX. (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nữ-Nhãn hiệu:DIOR-Chất liệu:100 % Calf (Leather)-Màu:M941-Size:TU-Hàng mới 100%-Mã hàng:M0505ORAX (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nữ-Nhãn hiệu:DIOR-Chất liệu:100 % Karung-Màu:M33U-Size:TU-Hàng mới 100%-Mã hàng:M0505OKAR. (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nữ-Nhãn hiệu:DIOR-Chất liệu:100 % Lamb (Leather)-Màu:M30U-Size:TU-Hàng mới 100%-Mã hàng:M0505OPGO (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách nữ-Nhãn hiệu:DIOR-Chất liệu:30 % Calf (Leather)30% Lamb;20%PVC,20%Plexiglgass-Màu:M884-Size:TU-Hàng mới 100%-Mã hàng:M0567PJHKX. (nk)
- Mã HS 42022100: TÚI XÁCH TAY BẰNG DA BÒ THUỘC MẪU (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay BIRKIN 25. Kích thước: 25x19x12.5(cm), bằng da bê (hiệu Hermes)041344CC_37. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay BIRKIN 25. Kích thước: 25x19x12.5(cm), bằng da bê (hiệu Hermes)041344CC_G8. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay BIRKIN 25. Kích thước: 25x19x12.5(cm), bằng da bê (hiệu Hermes)041344CC_U8. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay BIRKIN 25. Kích thước: 25x19x12.5(cm), bằng da bê (hiệu Hermes)041344CK_2C. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay BIRKIN 25. Kích thước: 25x19x12.5(cm), bằng da bê (hiệu Hermes)041344CK_G8. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay BIRKIN 25. Kích thước: 25x19x12.5(cm), bằng da bê (hiệu Hermes)076215CK_AE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay BIRKIN 25. Kích thước: 25x19x12.5(cm), bằng da bê (hiệu Hermes)077631CC_6C. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay BIRKIN 25. Kích thước: 25x19x12.5(cm), bằng da bê (hiệu Hermes)077631CK_18. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay BIRKIN 25. Kích thước: 25x19x12.5(cm), bằng da bê (hiệu Hermes)080217CK_AC. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay BIRKIN 25. Kích thước: 25x19x12.5(cm), bằng da đà điểu (hiệu Hermes)041944CC_1T. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay BIRKIN 25. Kích thước: 25x19x12.5(cm), bằng da đà điểu (hiệu Hermes)041944CK_3C. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay BIRKIN 25. Kích thước: 25x19x12.5(cm), bằng da dê (hiệu Hermes)077168CZ_00. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay BIRKIN 30. Kích thước: 30x23x16(cm), bằng da bê (hiệu Hermes)041701CK_18. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay chất liệu da bò thuộc. kích thước (11.5cm x 3cm x 11cm). Hiệu: COACH. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay chất liệu da bò thuộc. kích thước (16cm x 11cm x 3cm). Hiệu: COACH. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay chất liệu da bò thuộc. kích thước (16cm x 13cm x 4cm). Hiệu: COACH. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay chất liệu da bò thuộc. kích thước (17cm x 10cm x 4cm). Hiệu: COACH. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay chất liệu da bò thuộc. kích thước (17cm x 15cm x 4cm). Hiệu: COACH. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay chất liệu da bò thuộc. kích thước (17cm x 4cm x 10cm). Hiệu: COACH. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay chất liệu da bò thuộc. kích thước (18cm x 11cm x 4cm). Hiệu: COACH. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay chất liệu da bò thuộc. kích thước (24cm x 7cm x 16cm). Hiệu: COACH. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay chất liệu da bò thuộc. kích thước (30cm x 25cm x 10cm). Hiệu: COACH. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay chất liệu da bò thuộc. kích thước (36cm x 26cm x 11cm). Hiệu: COACH. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay chất liệu da bò thuộc. kích thước (43cm x 34cm x 15cm). Hiệu: COACH. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay chất liệu Da, hiệu Gucci, mã số: 602781, hàng mẫu trưng bày, mới 100%. (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay chất liệu Da, hiệu Gucci, mã số: 620850, hàng mẫu trưng bày, mới 100%. (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay chất liệu Da, hiệu Gucci, mã số: 621640, hàng mẫu trưng bày, mới 100%. (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay chất liệu PVC giả da. kích thước (21cm x 5cm x 12cm). Hiệu: COACH. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay chất liệu PVC. kích thước (19cm x 12cm x 4cm). Hiệu: COACH. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay cho nữ hiệu Charles & Keith, bằng da tổng hợp, mã CK2-80270441-1, màu cream, size S, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay Cole Hann, mã hàng M200515055y, chất liệu da tổng hợp. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay dùng cho người lớn là nữ, chất liệu: Cottom79%/Polyeste21%+ Natural Leather(Cow leather), hiệu HAZZYS, mã hàng: HIBA0E752, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay dùng cho người lớn là nữ, chất liệu: Cotton 100%, hiệu HAZZYS, mã hàng: HIBA0E921, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay dùng cho người lớn là nữ, chất liệu: Cotton 100%, hiệu HAZZYS, mã hàng: HIBA0E928, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay dùng cho người lớn là nữ, chất liệu: Cotton/Polyester+Nature Leather(Cow leather), hiệu HAZZYS, mã hàng: HIBA0E751, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay dùng cho người lớn là nữ, chất liệu: da bò Natural leather (cow leather)+PU, hiệu HAZZYS, mã hàng: HIBA0E731, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay dùng cho người lớn là nữ, chất liệu: da bò tự nhiên Natural leather (cow leather), hiệu HAZZYS, mã hàng: HIBA0E663, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay dùng cho người lớn là nữ, chất liệu: da bò tự nhiên Natural leather (cow leather), hiệu HAZZYS, mã hàng: HIBA0E683, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay dùng cho người lớn là nữ, chất liệu: Nylon 80% Synthetic Leather (PU) 20%, hiệu HAZZYS, mã hàng: HIBA0E913, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay dùng cho người lớn là nữ, chất liệu: Nylon 80% Synthetic Leather (PU) 20%, hiệu HAZZYS, mã hàng: HIBA0E915, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay dùng cho người lớn là nữ, chất liệu: Nylon 80% Synthetic Leather (PU) 20%, hiệu HAZZYS, mã hàng: HIBA0E919, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay dùng cho người lớn là nữ, chất liệu: Nylon 80% Synthetic Leather (PU) 20%, hiệu HAZZYS, mã hàng: HIBA0E920, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay dùng cho người lớn là nữ, chất liệu: Nylon 80% Synthetic Leather (PU) 20%, hiệu HAZZYS, mã hàng: HIBA0E924, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay dùng cho người lớn là nữ, chất liệu: Nylon 80% Synthetic Leather (PU) 20%, hiệu HAZZYS, mã hàng: HIBA0E927, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay dùng cho người lớn là nữ, chất liệu: Nylon 80% Synthetic Leather (PU) 20%, hiệu HAZZYS, mã hàng: HIBA0E935, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay dùng cho người lớn là nữ, chất liệu: Nylon 80% Synthetic Leather (PU) 20%, hiệu HAZZYS, mã hàng: HIBA0E936, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay dùng cho người lớn là nữ, chất liệu: Nylon 80% Synthetic Leather (PU) 20%, hiệu HAZZYS, mã hàng: HIBA0E937, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay dùng cho người lớn là nữ, chất liệu: Nylon 80%/ Spandex 20%, hiệu HAZZYS, mã hàng: HIBA0FE62, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay dùng cho người lớn là nữ, chất liệu: Nylon 80%/ Spandex 20%, hiệu HAZZYS, mã hàng: HIBA0FE71, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay dùng cho người lớn là nữ, chất liệu: Outer-Cotton 100% Colorway-Synthetic Leather, hiệu HAZZYS, mã hàng: HIBA0F964, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay dùng cho người lớn là nữ, chất liệu: Outer-Cotton 100% Colorway-Synthetic Leather, hiệu HAZZYS, mã hàng: HIBA0F965, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay dùng cho người lớn là nữ, chất liệu: Outer-Cotton 100%, hiệu HAZZYS, mã hàng: HIBA0F973, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay dùng cho người lớn là nữ, chất liệu: PVC 100%, hiệu HAZZYS, mã hàng: HIBA0E731, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay dùng cho người lớn là nữ, chất liệu: Synthetic Leather (PU) 100%, hiệu HAZZYS, mã hàng: HIBA0E752960, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay dùng cho người lớn là nữ, chất liệu: Synthetic Leather (PU) 100%, hiệu HAZZYS, mã hàng: HIBA0E917, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay dùng cho người lớn là nữ, chất liệu: Synthetic Leather (PU) 100%, hiệu HAZZYS, mã hàng: HIBA0E962, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay dùng cho người lớn là nữ, chất liệu: Synthetic Leather (PU) 100%, hiệu HAZZYS, mã hàng: HIBA0E971, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay dùng cho người lớn là nữ, chất liệu: Synthetic Leather (PU) 100%, hiệu HAZZYS, mã hàng: HIBA0F705, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay dùng cho người lớn là nữ, chất liệu: Synthetic Leather (PU), hiệu HAZZYS, mã hàng: HIBA0F713, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay giả da hiệu Jacquemus, style 201BA01201, sku 14526158, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay hãng Charles&Keith, mã hàng CK2-80700972-3, chất liệu da tổng hợp, màu đen, size S, KT 9*21*14cm. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay hiệu Charles & Keith mã 507000902 (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay hiệu Charles & Keith mã 50700908 (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay KELLY II RETOURNE 25, bằng da bê (hiệu Hermes)044624CC_L3. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay KELLY II SE 25, bằng da bê (hiệu Hermes)082827CZ_00. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay KELLY II SELLIER 25, bằng da bê (hiệu Hermes)038416CC_89. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay KELLY II SELLIER 25. Kích thước: 25x19x12.5(cm), bằng da cá sấu (hiệu Hermes)028317CK_89. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay KELLY II SELLIER 25. Kích thước: 25x19x12.5(cm), bằng da cá sấu (hiệu Hermes)077878CK_AB. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay KELLY II SELLIER 28, bằng da bê (hiệu Hermes)042319CC_2S. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay KELLY II SELLIER 28, bằng da bê (hiệu Hermes)042319CK_3I. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay KELLY II SELLIER MINI, bằng da bê (hiệu Hermes)071962CK_AC. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay KELLY II SELLIER MINI, bằng da dê (hiệu Hermes)079148CK_AK. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay làm mẫu Chất liệu: Da bò nuôi đã thuộc, nhãn hiệu: Coach, nhà sản xuất: Coach Consulting Dongguan, KÝ MÃ HIỆU 5229/4612, Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay màu đen. Chất liệu 100% da thuộc. Hàng mới 100%. Hiệu Alyx. Code AAWHB0005LE01 (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay nhãn hiệu Charles & Keith, mã hàng CK2-80780973, chất liệu da tổng hợp, size M. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay nhãn hiệu Charles and Keith, mã hàng CK2-50700965, size M, chất liệu da tổng hợp. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay nhãn hiệu Charles and Keith, mã hàng CK2-50781267, size S, chất liệu da tổng hợp. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay nữ nhãn hiệu:CHARLES&KEITH,chất liệu:da tổng hợp,mã:CK2-80671035-4,MỚI 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay nữ, chất liệu:da PU, nhãn hiệu; Charles & Keith, Sku: CK2-50780816-1, Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay nữ, chất liệu:da PU, nhãn hiệu; Charles & Keith, Sku: CK2-70780765, Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay PICOTIN LOCK 18. Kích thước: 18x15x10(cm), bằng da bê (hiệu Hermes)064427CK_AL. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay RECORD, bằng vải CANVAS và da bê (hiệu Hermes)079402CK_AA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay RECORD, bằng vải CANVAS và da bò (hiệu Hermes)079403CK_AA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay RECORD, bằng vải CANVAS và da bò (hiệu Hermes)080651CK_78. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay, 100% da bê đã thuộc, mã 1BH009, mã màu F0002 Nero, hiệu Prada, hàng đã qua xử dụng, TKNK: 100536591260 mục 26/ IT (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay, 100%da bê đã thuộc, mã hàng 1BA863, mã màu F0403 GRANATO, hiệu Prada, hàng đã qua xử dụng, TKNK: 100591563701 mục 11/ IT (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da. Hàng mới 100% (hàng mẫu) (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay, mã chất liệu 2A37, chất liệu: Da kỳ đà, mã hàng 1BP019, mã màu F00SI CELESTE W,hiệu Prada, mới 100%. Cites số: 200742N/CITES-VN. (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay, mã chất liệu 2A37, chất liệu: Da kỳ đà, mã hàng 1BP019, mã màu F00SO GIADA W, hiệu Prada, mới 100%. Cites số: 200742N/CITES-VN. (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay,chất liệu:da tổng hợp,hành lý cá nhân gửi sau chuyến bay (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay,mã chất liệu 2AIX, chất liệu: Da bê, mã hàng 1BG775, mã màu F0002 NERO, hiệu Prada, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay,mã chất liệu 2AIX, chất liệu: Da bê, mã hàng 1BG775, mã màu F0770 CAMMEO, hiệu Prada, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay,mã chất liệu 2ERX, chất liệu: Da bê, mã hàng 1BA217, mã màu F0G3Z BIANCO/NERO, hiệu Prada, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay,mã chất liệu 2ERX, chất liệu: Da bê, mã hàng 1BA217, mã màu F0LJ4 NERO/FUOCO, hiệu Prada, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay,mã chất liệu 2ERX, chất liệu: Da bê, mã hàng 1BA217, mã màu F0UDW CIPRIA/NERO, hiệu Prada, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay,mã chất liệu 2ERX, chất liệu: Da bê, mã hàng 1BA282, mã màu F0009 BIANCO, hiệu Prada, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay,mã chất liệu 2ERX, chất liệu: Da bê, mã hàng 1BD249, mã màu F0002 NERO, hiệu Prada, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay,mã chất liệu 2ERX, chất liệu: Da bê, mã hàng 1BD249, mã màu F0442 PETALO, hiệu Prada, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay,mã chất liệu 2ERX, chất liệu: Da bê, mã hàng 1BD249, mã màu F065Y SOLEIL, hiệu Prada, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay,mã chất liệu 2FAD, chất liệu: Da bê, mã hàng 2VF019, mã màu F0002 NERO, hiệu Prada, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay,mã chất liệu 2FAD, chất liệu: Da bê, mã hàng 2VF019, mã màu F0216 BALTICO, hiệu Prada, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay,mã chất liệu 9Z2, chất liệu: Da bê, mã hàng 2VH066, mã màu F0002 NERO, hiệu Prada, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay,mã chất liệu 9Z2, chất liệu: Da bê, mã hàng 2VH069, mã màu F0K44 MARMO, hiệu Prada, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay,mã chất liệu 9Z2, chất liệu: Da bê, mã hàng 2VH070, mã màu F0002 NERO, hiệu Prada, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay,nhãn hiệu:See By Cloé,chất liệu:da tổng hợp,kích thước:35*30cm,mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách từ nhiều chất liệu da (90% da bê, 10% da trăn), mã N98477, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách từ nhiều chất liệu da: 90% da bê, 10% da trăn, COMP90%BULL CALF LEATHERCOMP10%PYTHON, mã N93799, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách từ nhiều chất liệu da: 90% da bê, 10% da trăn, COMP90%BULL CALF LEATHERCOMP10%PYTHON, mã N98477, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách và đeo bằng da thuộc, không hiệu, kích thước 40cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách, dùng cho nữ, chất liệu da bò, model 1011-1, kích thước 20*16*8 cm,nhãn hiệu VicLuxy, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách, dùng cho nữ, chất liệu da bò, model 1862, kích thước 27*11*22 cm,nhãn hiệu VicLuxy, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách, dùng cho nữ, chất liệu da bò, model 2011, kích thước 29*13*21 cm,nhãn hiệu VicLuxy, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách, dùng cho nữ, chất liệu da bò, model 2012, kích thước 21*9*13 cm,nhãn hiệu VicLuxy, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách, dùng cho nữ, chất liệu da bò, model 2017, kích thước 30*13*23 cm,nhãn hiệu VicLuxy, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách, dùng cho nữ, chất liệu da bò, model 2019-10, kích thước 20*25*9 cm,nhãn hiệu VicLuxy, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách, dùng cho nữ, chất liệu da bò, model 2023, kích thước 28*12*22 cm,nhãn hiệu VicLuxy, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách, dùng cho nữ, chất liệu da bò, model 2026, kích thước 28*12*26 cm,nhãn hiệu VicLuxy, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách, dùng cho nữ, chất liệu da bò, model 2028, kích thước 28*12*26 cm,nhãn hiệu VicLuxy, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách, dùng cho nữ, chất liệu da bò, model 2029, kích thước 29*14*23 cm,nhãn hiệu VicLuxy, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách, dùng cho nữ, chất liệu da bò, model 2030, kích thước 31*13*22 cm,nhãn hiệu VicLuxy, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách, dùng cho nữ, chất liệu da bò, model 2031, kích thước 28*12*26 cm,nhãn hiệu VicLuxy, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách, dùng cho nữ, chất liệu da bò, model 2032, kích thước 21*11*17 cm,nhãn hiệu VicLuxy, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách, dùng cho nữ, chất liệu da bò, model 5005, kích thước 20*25*9 cm,nhãn hiệu VicLuxy, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách, dùng cho nữ, chất liệu da bò, model 5017, kích thước 25*11*22 cm,nhãn hiệu VicLuxy, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách, dùng cho nữ, chất liệu da bò, model 5018, kích thước 27*12*26 cm,nhãn hiệu VicLuxy, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách, dùng cho nữ, chất liệu da bò, model 6-570, kích thước 20*28*9 cm,nhãn hiệu VicLuxy, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách, dùng cho nữ, chất liệu da bò, model 6-575, kích thước 26*30*10 cm,nhãn hiệu VicLuxy, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách, dùng cho nữ, chất liệu da bò, model 6681, kích thước 18*13*8 cm,nhãn hiệu VicLuxy, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách, dùng cho nữ, chất liệu da bò, model 77208, kích thước 20*25*9 cm,nhãn hiệu VicLuxy, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách, dùng cho nữ, chất liệu da bò, model 77232, kích thước 24*26*10 cm,nhãn hiệu VicLuxy, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách, dùng cho nữ, chất liệu da bò, model 77283, kích thước 26*30*10 cm,nhãn hiệu VicLuxy, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách, dùng cho nữ, chất liệu da bò, model 8004, kích thước 30*7*20 cm,nhãn hiệu VicLuxy, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách, dùng cho nữ, chất liệu da bò, model 8005, kích thước 23*10*16 cm,nhãn hiệu VicLuxy, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách, dùng cho nữ, chất liệu da bò, model 8080, kích thước 23.5*17*9 cm,nhãn hiệu VicLuxy, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách, dùng cho nữ, chất liệu da bò, model 9152, kích thước 19*16*11 cm,nhãn hiệu VicLuxy, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách, dùng cho nữ, chất liệu da bò, model 9157, kích thước 20*18*10 cm,nhãn hiệu VicLuxy, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách, dùng cho nữ, chất liệu da bò, model 9167, kích thước 23*18*9 cm,nhãn hiệu VicLuxy, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách, dùng cho nữ, chất liệu da bò, model 9328, kích thước 20*7*19 cm,nhãn hiệu VicLuxy, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách, dùng cho nữ, chất liệu da bò, model 9350, kích thước 24*9*19 cm,nhãn hiệu VicLuxy, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách, dùng cho nữ, chất liệu da bò, model 9373, kích thước 24*9*12 cm,nhãn hiệu VicLuxy, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách, dùng cho nữ, chất liệu da bò, model 9381, kích thước 18*8*17 cm,nhãn hiệu VicLuxy, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách, dùng cho nữ, chất liệu da bò, model 9388, kích thước 20*7*19 cm,nhãn hiệu VicLuxy, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách, dùng cho nữ, chất liệu da bò, model 9389, kích thước 20*7*19 cm,nhãn hiệu VicLuxy, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách, dùng cho nữ, chất liệu da bò, model 9390, kích thước 21*8*16 cm,nhãn hiệu VicLuxy, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách, dùng cho nữ, chất liệu da bò, model 9393, kích thước 15*8*17 cm,nhãn hiệu VicLuxy, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách, dùng cho nữ, chất liệu da bò, model 9395, kích thước 21*10.5*19 cm,nhãn hiệu VicLuxy, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách, dùng cho nữ, chất liệu da bò, model A006, kích thước 21*18*10 cm,nhãn hiệu VicLuxy, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách, dùng cho nữ, chất liệu da bò, model TH9371, kích thước 28.5*6*31 cm,nhãn hiệu VicLuxy, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách. Alberto Vico (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách-BAG BOX&EVENING PLEXI/MJPLINING: 100% LAMBSKIN UPSIDE: 95% METHYL METACRYLATE 5% LAMBSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20KAS2226B04499C0200NSZ (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách-Nhãn hiệu:DIOR-Chất liệu:100% Calf (Leather)-Màu:M41G-Size:TU-Hàng mới 100%-Mã hàng:M0538ILOI (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách-Nhãn hiệu:DIOR-Chất liệu:100% Calf (Leather)-Màu:M60P-Size:TU-Hàng mới 100%-Mã hàng:M1296ZGSB (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách-Nhãn hiệu:DIOR-Chất liệu:100% Calf (Leather)-Màu:M60P-Size:TU-Hàng mới 100%-Mã hàng:M9203UMOS (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách-Nhãn hiệu:DIOR-Chất liệu:100% Calf (Leather)-Màu:M886-Size:TU-Hàng mới 100%-Mã hàng:M9204UTYG (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách-Nhãn hiệu:DIOR-Chất liệu:100% Calf (Leather)-Màu:M94B-Size:TU-Hàng mới 100%-Mã hàng:M0538ILOI (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách-Nhãn hiệu:DIOR-Chất liệu:100% Calf (Leather)-Màu:M94B-Size:TU-Hàng mới 100%-Mã hàng:M1296ZGSB (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách-Nhãn hiệu:DIOR-Chất liệu:100% Calf (Leather)-Màu:M94B-Size:TU-Hàng mới 100%-Mã hàng:M9203UMOS (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách-Nhãn hiệu:DIOR-Chất liệu:100% Goat (Leather)-Màu:M900-Size:TU-Hàng mới 100%-Mã hàng:M0446CCEH (nk)
- Mã HS 42022100: Túi xách-Nhãn hiệu:DIOR-Chất liệu:50% Cotton, 5% Viscose, 20% Calf (Leather), 15% Polyester, 10% Acrylic-Màu:M928-Size:TU-Hàng mới 100%-Mã hàng:M9319UTZQ (nk)
- Mã HS 42022100: TUIDABO/ Túi xách tay bằng da bò thuộc- Crossbody Bag 100% Leather (nk)
- Mã HS 42022100: Ví (10.000 X 10.000 X 4.700) cm/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY HANDBAG of, Cow Leather/ PWRU7490-668. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Ví (3.14" x 3.14") inch/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY HANDBAG CHARM of, Cow Leather, Resin/ 1KRU1044974. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Ví (3.909 X 3.878 X 0.398) cm/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY HANDBAG of, Cow Leather/ PWRU7496-437. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Ví (3.909 X 3.878 X 0.398) cm/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY HANDBAG of, Cow Leather/ PWRU7496-668. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Ví bằng da bò, Wallet,100%" CUIR DE BOVIN, (Hiệu Kenzo), loại: FA65PM323L49.99.TU. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Ví cầm tay, dùng cho nữ, chất liệu da bò, model 88026, kích thước 11*10*2.5 cm,nhãn hiệu VicLuxy, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Ví cầm tay, dùng cho nữ, chất liệu da bò, model 88026X, kích thước 11*10*2.5 cm,nhãn hiệu VicLuxy, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Ví cầm tay, dùng cho nữ, chất liệu da bò, model 88091, kích thước 19*9.5*3 cm,nhãn hiệu VicLuxy, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Ví cầm tay, dùng cho nữ, chất liệu da bò, model 88091Q, kích thước 19*9.5*3 cm,nhãn hiệu VicLuxy, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Ví cầm tay, dùng cho nữ, chất liệu da bò, model 88091Y, kích thước 19*9.5*3 cm,nhãn hiệu VicLuxy, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Ví cầm tay, dùng cho nữ, chất liệu da bò, model 88098J, kích thước 19*9.5*3 cm,nhãn hiệu VicLuxy, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Ví cầm tay, dùng cho nữ, chất liệu da bò, model J0-02J, kích thước 11*10*2.5 cm,nhãn hiệu VicLuxy, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022100: Ví màu đen. Chất liệu 100% da bò. Hàng mới 100%. Hiệu Alyx. Code AAUWA0001LE04 (nk)
- Mã HS 42022100: Ví màu đen.Chất liệu 100% da bò. Hàng mới 100%. Hiệu Alyx. Code AAUWA0005LE01 (nk)
- Mã HS 42022200: 10209060/Túi xách nữ, Chất liệu:95% POLYURETHANE + 5% POLYESTER.Hiệu:Aldo.Mới 100%/Inv:100066502-CO E20MA5CR2MN88697(15.06.20) (nk)
- Mã HS 42022200: 10231351/Túi xách nữ, Chất liệu:90% POLYURETHANE + 10% RESIN.Hiệu:Aldo.Mới 100%/Inv:100066502-CO E20MA5CR2MN88697(15.06.20) (nk)
- Mã HS 42022200: 10231407/Túi xách nữ, Chất liệu:70% POLYURETHANE + 15% GLASS + 8% POLYESTER + 7% ELASTANE.Hiệu:Aldo.Mới 100%/Inv:100066502-CO E20MA5CR2MN88697(15.06.20) (nk)
- Mã HS 42022200: 10231842/Túi xách nữ, Chất liệu:95% POLYURETHANE + 5% POLYESTER.Hiệu:Aldo.Mới 100%/Inv:100066502-CO E20MA5CR2MN88697(15.06.20) (nk)
- Mã HS 42022200: 1365 B4L38,Ví nữ,Shell: 100% Cotton,hiệu Coach, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: 1366 B4L38,Ví nữ,Shell: 100% Cotton,hiệu Coach, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: 1T000232- Túi đeo vai (chất liệu vải dệt), NSX: EXCLA, hàng mới 100% phụ kiện dùng cho xe máy Piaggio (xe Vespa 946) (nk)
- Mã HS 42022200: 227334/MXB-GRAMS Túi xách nam 90% POLYVINYL CHLORIDE, 10% OTHER FIBRES Hiệu Ted Baker, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: 229343/WXB-CALCON Túi xách nữ 100% POLYVINYL CHLORIDE Hiệu Ted Baker, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: 229344/WXB-BEXCON Túi xách nữ 100% POLYVINYL CHLORIDE Hiệu Ted Baker, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: 229805/MXB-HOUSE Túi xách nam 100% POLYURETHANE Hiệu Ted Baker, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: 229961/WXB-ARMARA Túi xách nữ 61% POLYURETHANE, 28% COTTON, 6% POLYESTER, 5% VISCOSE Hiệu Ted Baker, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: 241518/WXB-BRYCON Túi xách nữ 100% POLYVINYL CHLORIDE Hiệu Ted Baker, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: 241519/WXB-JOCON Túi xách nữ 100% POLYVINYL CHLORIDE Hiệu Ted Baker, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: 241934/WXB-ARTHEA Túi xách nữ 100% POLPROPYLENE Hiệu Ted Baker, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: 242762/WXB-CELLIE Túi xách nữ 94% POLYESTER, 6% METALLISED FIBRES Hiệu Ted Baker, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: 243889/WXB-PAMLA Túi xách nữ 100% POLYESTER Hiệu Ted Baker, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: 243891/WXB-PEPICON Túi xách nữ 100% POLYVINYL CHLORIDE Hiệu Ted Baker, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: 243892/WXB-PERICON Túi xách nữ 100% POLYVINYL CHLORIDE Hiệu Ted Baker, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: 243906/WXG-CASIDDI Túi xách nữ 100% POLYVINYL CHLORIDE Hiệu Ted Baker, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: 24C10SBLE Túi xách nữ 100% Polyurethane hiệu Topshop mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: 24C13SAPR Túi xách nữ 100% Polyurethane hiệu Topshop mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: 24C13SBLK Túi xách nữ 100% Polyurethane hiệu Topshop mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: 24H26SBRN Túi xách nữ 100% Polyester hiệu Topshop mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: 24R36SPLP Túi xách nữ 100% Polyester hiệu Topshop mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: 3012 B4R8T,Ví nữ,75% PVC,20% Polyester,5% Cotton,hiệu Coach, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: 32445 B4OOH,Túi xách nữ,Shell: 75% PVC, 20% Polyester, 5% Cotton, Trim: Cow Leather,hiệu Coach, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: 3663 B4RA3,Túi xách nữ,Shell: 100% Cotton,hiệu Coach, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: 3669 B4P1Y,Túi xách nữ,Shell: 100% Cotton,hiệu Coach, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: 3671 B4/CHK,Túi xách nữ,Shell: 100% Cotton,hiệu Coach, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: 3671 B4/HA,Túi xách nữ,Shell: 100% Cotton,hiệu Coach, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: 3675 B4/BK,Túi xách nữ,Shell: 100% Cotton,hiệu Coach, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: 37458 B4NQ4,Túi xách nữ,Shell: 20% Polyester,75% PVC,5% Cotton, trim: cow leather,hiệu Coach, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: 37458 B4NQ5,Túi xách nữ,Shell: 20% Polyester,75% PVC,5% Cotton, trim: cow leather,hiệu Coach, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: 5516030206 Túi xách thời trang nữ Handbag: Lining in POLYESTER; Handbag in CATTLE, CALF. MAX WEEKEND, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: 5516080206 Túi xách thời trang nữ Handbag: Lining in POLYESTER; Handbag in RAM, RAM. MAX WEEKEND, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: 640 B4NQ4,Túi xách nữ,Shell: 75% PVC, 20% Polyester, 5% Cotton, Trim: Cow Leather,hiệu Coach, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: 640 B4R7B,Túi xách nữ,Shell: 75% PVC, 20% Polyester, 5% Cotton, Trim: Cow Leather,hiệu Coach, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: 69333 JIKHA,Túi xách nữ,Shell: 20% Polyester 75% PVC 5% Cotton, trim: cow leather,hiệu Coach, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: 73937 B4NQ6,Túi xách nữ,Shell:20% Polyester,75% PVC,5% Cotton,Trim:Cow Leather,hiệu Coach, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: 76069 B4NQ4,Túi xách nữ,Shell:20% Polyester,75% PVC,5% Cotton,Trim:Cow Leather,hiệu Coach, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: 76594 LHPVT,Túi xách nam,Shell: 75% PVC, 20% Polyester, 5% Cotton, Trim: Cow Leather,hiệu Coach, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: 852 B4R8T,Túi xách nam,Shell: 75% PVC,20% Polyester,5% Cotton, Trim: Cow Leather,hiệu Coach, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: 89399 B4NQ4,Túi xách nữ,Shell: 75% PVC 20% Polyester 5% Cotton, Trim: Cow Leather,hiệu Coach, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: 93847 B4NQ4,Túi xách nữ,Shell: 75% PVC, 20% Polyester, 5% Cotton, Trim: Cow Leather,hiệu Coach, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: 986 OLL38,Túi xách nữ,Shell: 100% Cotton,hiệu Coach, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Ba lô bằng PU và vải (19x10x12)cm; (không thương hiệu; hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 42022200: Ba lô mã_3183A563.002 chất liệu: Nylon 45%/ Polyester 55%, hiệu Onitsuka Tiger, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Ba lô mã_3183A564.201 chất liệu: Nylon 45%/ Polyester 55%, hiệu Onitsuka Tiger, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Ba lô mã_3183A565.401 chất liệu: Nylon 60%/ Polyester 40%, hiệu Onitsuka Tiger, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Ba lô mã_3183A604.401 chất liệu: Polyester 100%, hiệu Onitsuka Tiger, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Ba lô mã_3183A615.002 chất liệu: Nylon 45%/ Polyester 55%, hiệu Onitsuka Tiger, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Ba lô mã_3183A617.002 chất liệu: Nylon 40%/ Polyester 60%, hiệu Onitsuka Tiger, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Ba lô mã_3183A620.208 chất liệu: Nylon 40%/ Polyester 60%, hiệu Onitsuka Tiger, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Ba lô, Backpack,100%" POLYESTER, (Hiệu Kenzo), loại: FA55SF300VA1.99.TU. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Ba lô, Backpack,72%" POLYESTER 28% NYLON, (Hiệu Kenzo), loại: FA65SF300F20.25.TU. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Ba lô, Backpack,72%" POLYESTER 28% NYLON, (Hiệu Kenzo), loại: FA65SF300F20.62.TU. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Ba lô, Backpack,72%" POLYESTER 28% NYLON, (Hiệu Kenzo), loại: FA65SF300F20.99E.TU. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Ba lô, Backpack,72%" POLYESTER 28% NYLON, (Hiệu Kenzo), loại: FA65SF301F20.25.TU. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Ba lô, Backpack,72%" POLYESTER 28% NYLON, (Hiệu Kenzo), loại: FA65SF301F20.99E.TU. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Balo bằng nhựa cho học sinh (không hiệu). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Balo đeo đi học bằng vải polyester đường chéo 40cm, không hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Balo du lịch hiệu Baijiawei bằng vải polyester, đường chéo 45cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Balo du lịch hiệu Esenbo, bằng vải polyester, đường chéo 45cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Balo đựng laptop hiệu ShaoLong, bằng vải polyester, đường chéo 55cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Balo học sinh bằng simili, đường chéo 30cm hiệu ZHIDELI, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Balo học sinh bằng simili, đường chéo 30cm không hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Balo học sinh bằng vải polyester, đường chéo &30cm, hiệu Zhuihuishu, Sikaile, Qixingcai, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Balo học sinh bằng vải polyester, đường chéo 30cm, hiệu Shengzhe, Zihuishu, Kekemi, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Balo học sinh bằng vải polyester, đường chéo 30cm, hiệu Xiulong, Zhihuishu, Kekemi, Langwei, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Balo học sinh bằng vải polyester, đường chéo 30cm, hiệu Zhuihuishu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Balo học sinh bằng vải polyester, đường chéo 30cm, hiệu Zhuihuishu, Sikaile, Qixingcai, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Bao máy chụp hình, hiệu Sony, LCS-U21/BC SYH (nk)
- Mã HS 42022200: Bóp (ví) có mặt ngoài bằng simili hiệu chữ Trung Quốc mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: C- 176-4453-001/ Túi vải (Tráng PVC, Tarpaulin PVC) (62x44x76)cm (nk)
- Mã HS 42022200: C-176-2606-009/ Túi xách vải tráng PVC (87 x52 x25)cm (nk)
- Mã HS 42022200: C-176-3209-002/ Túi vải (Tráng PVC,TARPAULIN) (nk)
- Mã HS 42022200: C-176-3209-002/ Túi xách vải tráng PVC (150 x28 x28) cm (nk)
- Mã HS 42022200: C-176-3209-002/ Túi xách vải tráng PVC(150 x28 x28)cm (nk)
- Mã HS 42022200: C-176-3579-1-011/ Túi xách vải tráng PVC (69 x 33 x 33)cm (nk)
- Mã HS 42022200: C-176-3597-1-002/ Túi xách vải tráng PVC(94 x33 x33)cm (nk)
- Mã HS 42022200: C-176-4272-001/ Túi xách vải tráng PVC (102 x40 x55)cm (nk)
- Mã HS 42022200: C-176-4435-002/ Túi xách vải tráng PVC (75 x 34 x 34)cm (nk)
- Mã HS 42022200: C-176-64140-001/ Túi xách vải tráng PVC(140 x64 x64)cm (nk)
- Mã HS 42022200: Cặp văn phòng đựng tài liệu bằng simili, đường chéo 40cm hiệu Dishibaoluo, YVAN, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Cặp văn phòng đựng tài liệu bằng simili, đường chéo 40cm hiệu YVAN, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: CK2-10781222 Túi nữ làm bằng nhựa PU 220 X 170 X 115(MM) PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: CK2-10781227 Túi nữ làm bằng vải 170 X 170 X 170(MM) Fabric Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: CK2-10781249 Túi nữ làm bằng nhựa PU 290 X 215 X 140(MM) PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: CK2-11190031 Túi nữ làm bằng nhựa PU 220 X 220 X 110(MM) PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: CK2-11190032 Túi nữ làm bằng nhựa PU 120 X 162 X 60(MM) PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: CK2-20270554 Túi nữ làm bằng nhựa PU 210 X 145 X 85(MM) PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: CK2-20671149 Túi nữ làm bằng nhựa PU 225 X 160 X 85(MM) PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: CK2-20680547 Túi nữ làm bằng nhựa 320 X 275 X 165(MM) PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: CK2-20781228 Túi nữ làm bằng nhựa PU 225 X 165 X 95(MM) PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: CK2-20840075 Túi nữ làm bằng nhựa PU 555 X 510 X 245 MM PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: CK2-20840180-5 Túi nữ làm bằng vải 630 X 500 X 205 MM Fabric Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: CK2-20840206 Túi nữ làm bằng nhựa PU 240 X 140 X 80(MM) PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: CK2-30671146 Túi nữ làm bằng nhựa PU 320 X 225 X 110(MM) PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: CK2-31190023 Túi nữ làm bằng nhựa PU 330 X 235 X 120(MM) PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: CK2-31190030 Túi nữ làm bằng nhựa PU 450 X 300 X 140(MM) PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: CK2-50150927 Túi nữ làm bằng nhựa PU 215 X 150 X 135(MM) PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: CK2-50160080-2 Túi nữ làm bằng nhựa PU 340 X 120 X 120(MM) PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: CK2-50270490 Túi nữ làm bằng nhựa PU 265 X 150 X 100(MM) PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: CK2-50270491 Túi nữ làm bằng nhựa PU 190 X 140 X 80(MM) PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: CK2-50270521 Túi nữ làm bằng nhựa PU 200 X 140 X 95(MM) PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: CK2-50671140 Túi nữ làm bằng nhựa PU 275 X 235 X 130(MM) PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: CK2-50680821 Túi nữ làm bằng nhựa 400 X 685 X 250(MM) PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: CK2-50770424-1 Túi nữ làm bằng nhựa 55 X 190 X 128(MM) PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: CK2-50781188 Túi nữ làm bằng nhựa PU 230 X 170 X 120(MM) PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: CK2-50781203 Túi nữ làm bằng nhựa PU 240 X 185 X 125(MM) PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: CK2-50781233 Túi nữ làm bằng nhựa PU 128 X 220 X 165(MM) PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: CK2-50781234 Túi nữ làm bằng nhựa PU 245 X 150 X 110(MM) PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: CK2-50781237 Túi nữ làm bằng nhựa PU 115 X 170 X 60(MM) PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: CK2-50781266 Túi nữ làm bằng nhựa PU 170 X 120 X 70(MM) PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: CK2-51190005-2 Túi nữ làm bằng nhựa PU 508 X 197 X 197 MM PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: CK2-51190024 Túi nữ làm bằng nhựa PU 250 X 180 X 110(MM) PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: CK2-51190028 Túi nữ làm bằng nhựa PU 308 X 227 X 75(MM) PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: CK2-51190029 Túi nữ làm bằng nhựa PU 193 X 150 X 63(MM) PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: CK2-60150926 Túi nữ làm bằng nhựa PU 150 X 185 X 110(MM) PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: CK2-60150926 Túi nữ làm bằng vải 150 X 185 X 110(MM) Fabric Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: CK2-60150928 Túi nữ làm bằng nhựa PU 190 X 235 X 150(MM) PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: CK2-60150928 Túi nữ làm bằng vải 190 X 235 X 150(MM) Fabric Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: CK2-70160078 Túi nữ làm bằng nhựa 435 X 285 X 170(MM) PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: CK2-70270543 Túi nữ làm bằng nhựa PU 250 X 165 X 92(MM) PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: CK2-70701035 Túi nữ làm bằng nhựa PU 183 X 107 X 58(MM) PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: CK2-70701046 Túi nữ làm bằng nhựa PU 200 X 135 X 75(MM) PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: CK2-70781111 Túi nữ làm bằng nhựa PU 470 X 230 X 220 MM PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: CK2-70781201 Túi nữ làm bằng nhựa PU 255 X 150 X 60(MM) PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: CK2-70781202-3 Túi nữ làm bằng nhựa PU 210 X 140 X 90(MM) PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: CK2-70840200-2 Túi nữ làm bằng nhựa 65 X 205 X 130(MM) PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: CK2-80270480 Túi nữ làm bằng nhựa PU 220 X 170 X 105(MM) PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: CK2-80270493 Túi nữ làm bằng nhựa PU 210 X 130 X 90(MM) PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: CK2-80270514 Túi nữ làm bằng nhựa PU 195 X 145 X 110(MM) PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: CK2-80270553 Túi nữ làm bằng nhựa PU 180 X 160 X 75(MM) PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: CK2-80671138 Túi nữ làm bằng nhựa PU 200 X 190 X 90(MM) PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: CK2-80701051 Túi nữ làm bằng nhựa PU 205 X 230 X 145(MM) PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: CK2-80701051 Túi nữ làm bằng vải 205 X 230 X 145(MM) Fabric Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Đai đựng dụng cụ bằng vải gồm 2 túi đựng dụng cụ nhãn hiệu Tactix kích thước 52x35x26 cm; Mã hàng: 323007-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Đai đựng dụng cụ bằng vải gồm 7 túi đựng dụng cụ nhãn hiệu Tactix kích thước 79x36x29 cm; Mã hàng: 323005-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Đai đựng dụng cụ bằng vải gồm ba túi đựng dụng cụ nhãn hiệu tactix kích thước 60x40x29 cm; Mã hàng: 323033-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: DV057/ Túi không dệt bằng vải (đùng đựng giầy).Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Giỏ rỗng đựng công cụ- Hiệu Total- Model: THT16241- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Giỏ xách tay bằng nhựa tổng hợp, loại sợi đan. Ký hiệu: 945. KT: (38*38*45)cm +/-10%. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: JS056/ Túi bảo quản bằng vải 14.5" X 17" hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: JS056/ Túi bảo quản bằng vải kích thươc 22" X 22" hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: M161-1201/ Cặp đựng JPAP bằng vải 260x240x120mm, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Mẫu túi thể thao đeo hông 85% Polyamide,15% ElastaneInner layer Thermoplastic rubber mã 3013A629 (có in Sample).Hàng mới 100% HIỆU ASICS (nk)
- Mã HS 42022200: Mẫu túi xách thể thao 100% polyester mã 3033B234 (có in Sample).Hàng mới 100% HIỆU ASICS (nk)
- Mã HS 42022200: MJ18BRCKMNBK, Túi Canvas, Polyester 100%, 200x220x120mm Hiệu Marhen.J, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: MJ18BRCKMNCV, Túi Canvas, Canvas, 200x220x120mm Hiệu Marhen.J, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: MJ18BRCO25BK, Túi Canvas, Polyester 100%, 320x250x160mm Hiệu Marhen.J, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: MJ18DRCKALBK, Túi Canvas, Polyester 100%, 300x380x140mm Hiệu Marhen.J, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: MJ18DRCOALBK, Túi Canvas, Polyester 100%, 320x250x160mm Hiệu Marhen.J, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: MJ18DRMNALBK, Túi Canvas, Polyester 100%, 200x220x120mm Hiệu Marhen.J, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: MJ19ARCKMNBE, Túi Canvas, Polyester 100%, 200x220x120mm Hiệu Marhen.J, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: MJ19ARCKMNKH, Túi Canvas, Polyester 100%, 200x220x120mm Hiệu Marhen.J, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: MJ19ARCKMNPK, Túi Canvas, Polyester 100%, 200x220x120mm Hiệu Marhen.J, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: MJ19ARCKMNWI, Túi Canvas, Polyester 100%, 200x220x120mm Hiệu Marhen.J, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: MJ19AROY27BK, Túi Canvas, Polyester 100%, 360x280x145mm Hiệu Marhen.J, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: MJ19AROYALBK, Túi Canvas, Polyester 100%, 360x280x145mm Hiệu Marhen.J, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: MJ19AROYMNBK, Túi Canvas, Polyester 100%, Outer Bottom PU, 305x230x155mm Hiệu Marhen.J, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: MJ19AROYMNHS, Túi Canvas, Canvas 100%, Outer Bottom PU, 305x230x155mm Hiệu Marhen.J, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: MJ19BRCMNALBK, Túi Canvas, Polyester 100%, 255x200x135mm Hiệu Marhen.J, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: MJ19BRCOMNBE, Túi Canvas, Cotton 100%, 255x200x135mm Hiệu Marhen.J, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: MJ19BRCOMNKH, Túi Canvas, Cotton 100%, 255x200x135mm Hiệu Marhen.J, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: MJ19BRCOMNPK, Túi Canvas, Cotton 100%, 255x200x135mm Hiệu Marhen.J, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: MJ19BRCOMNSTPK, Túi Canvas, Cotton 100%, 255x200x135mm Hiệu Marhen.J, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: MJ19BRCOMNWI, Túi Canvas, Cotton 100%, 255x200x135mm Hiệu Marhen.J, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: MJ19BROYMNPK, Túi Canvas, Polyester 100%, Outer Bottom PU, 305x230x155mm Hiệu Marhen.J, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: MJ19BSUNNYBK, Túi Canvas, Polyester 100%, 215x160x105mm Hiệu Marhen.J, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: MJ19BSUNNYIB, Túi Canvas, Polyester 100%, 215x160x105mm Hiệu Marhen.J, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: MJ19BSUNNYIV, Túi Canvas, Polyester 100%, 215x160x105mm Hiệu Marhen.J, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: MJ19CLCPSHSI, Túi xách thời trang, Synthetic Leather, 190x130x70mm Hiệu Marhen.J, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: MJ19DRCOSGBK, Túi vải linen, Body: Cotton 71%, Linen 29%, 325x245x145mm Hiệu Marhen.J, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: MJ19DRSGALBK, Túi Canvas, Body: Polyester 100%, 325x245x145mm Hiệu Marhen.J, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: MJ20AAMBERBK, Túi xách thời trang, Synthetic Leather(Lining: Polyester), 160x177x160mm Hiệu Marhen.J, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: MJ20AAMBERCW, Túi xách thời trang, Synthetic Leather(Lining: Polyester), 160x177x160mm Hiệu Marhen.J, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: MJ20AAMBERPK, Túi xách thời trang, Synthetic Leather(Lining: Polyester), 160x177x160mm Hiệu Marhen.J, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: MJ20AAMBERRE, Túi xách thời trang, Synthetic Leather(Lining: Polyester), 160x177x160mm Hiệu Marhen.J, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: MJ20ARBERABK, Túi Canvas, Recycled Nylon(Inner: Polyester), 285x325x130mm Hiệu Marhen.J, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: MJ20ARCBERBK, Túi Canvas, Recycled Nylon(Inner: Polyester), 285x325x130mm Hiệu Marhen.J, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: MJ20AROYNAHS, Túi Canvas, Cotton Canvas, 245x165x120mm Hiệu Marhen.J, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: MJ20ARYNALBK, Túi Canvas, Polyester, 245x165x120mm Hiệu Marhen.J, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: MJ20DCINDYBE, Túi xách thời trang, Synthetic Leather, 260x205x140mm Hiệu Marhen.J, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: MJ20DCINDYPI, Túi xách thời trang, Synthetic Leather, 260x205x140mm Hiệu Marhen.J, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: MJ20DLUDYBCW, Túi xách thời trang, Synthetic Leather, 250x160x105mm Hiệu Marhen.J, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: MJ20DLUDYBPK, Túi xách thời trang, Synthetic Leather, 250x160x105mm Hiệu Marhen.J, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: MJ20DRCOCFBE, Túi Canvas, Polyester 100%(Handle Cover: PU), 320x250x160mm Hiệu Marhen.J, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: MJ20DRCOCFKH, Túi Canvas, Polyester 100%(Handle Cover: PU), 320x250x160mm Hiệu Marhen.J, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: MJ20DRCOCFPK, Túi Canvas, Polyester 100%(Handle Cover: PU), 320x250x160mm Hiệu Marhen.J, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: MJ20DRCOCFWI, Túi Canvas, Polyester 100%(Handle Cover: PU), 320x250x160mm Hiệu Marhen.J, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: PM2-26320090 Túi nam làm bằng vải 15 X 8 X 23.5 CM Fabric Hiệu PEDRO, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: PM2-26320091 Túi nam làm bằng vải 25 X 10 X 34 CM Fabric Hiệu PEDRO, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: PM2-26320092 Túi nam làm bằng nhựa PU 16.5 X 7 X 36 CM PU Hiệu PEDRO, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: PM2-26320093 Túi nam làm bằng nhựa PU 15 X 10 X 37.5 CM PU Hiệu PEDRO, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: PM2-26320093 Túi nam làm bằng Sợi tổng hợp 15 X 10 X 37.5 CM Microfiber Hiệu PEDRO, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: PM2-26320093 Túi nam làm bằng vải 15 X 10 X 37.5 CM Fabric Hiệu PEDRO, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: PVM-DUST-LARGE Túi độn trưng bày- lớn, Fabric, hiệu PEDRO mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: PW2-15060009 Túi nữ làm bằng vải 19.5 X 9.5 X 20 CM Fabric Hiệu PEDRO, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: PW2-15060009-1 Túi nữ làm bằng nhựa PU 19.5 X 9.5 X 20 CM PU Hiệu PEDRO, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: PW2-16390005 Túi nữ làm bằng nhựa PU 17 X 12 X 18 CM PU Hiệu PEDRO, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: PW2-16390005 Túi nữ làm bằng vải 17 X 12 X 18 CM Fabric Hiệu PEDRO, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: PW2-25060003-1 Túi nữ làm bằng vải 11.5 X 4.5 X 26 (CM) Fabric Hiệu PEDRO, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: PW2-25210013 Túi nữ làm bằng nhựa 14.5 X 5 X 20 (CM) PU Hiệu PEDRO, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: PW2-36610001 Túi nữ làm bằng nhựa PU 23.5 X 7 X 24.5 CM PU Hiệu PEDRO, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: PW2-45060008 Túi nữ làm bằng nhựa PU 35 X 8.5 X 31.5 CM PU Hiệu PEDRO, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: PW2-45060009 Túi nữ làm bằng nhựa PU 31 X 13.5 X 50 CM PU Hiệu PEDRO, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: PW2-46390010 Túi nữ làm bằng nhựa PU 18.5 X 6.5 X 15 CM PU Hiệu PEDRO, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: PW2-46610004 Túi nữ làm bằng nhựa PU 27 X 14 X 47.5 CM PU Hiệu PEDRO, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: PW2-55060013 Túi nữ làm bằng nhựa PU 19 X 12.5 X 26 CM PU Hiệu PEDRO, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: PW2-56390016 Túi nữ làm bằng nhựa PU 15.5 X 9 X 22.5 CM PU Hiệu PEDRO, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: PW2-56390017 Túi nữ làm bằng nhựa PU 13 X 9.5 X 14 CM PU Hiệu PEDRO, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: PW2-75060033 Túi nữ làm bằng nhựa 17 X 7 X 25 (CM) PU Hiệu PEDRO, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: PW2-75060043 Túi nữ làm bằng nhựa PU 14.5 X 7.5 X 22 CM PU Hiệu PEDRO, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: PW2-75060044 Túi nữ làm bằng nhựa PU 11 X 4 X 11.5 CM PU Hiệu PEDRO, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: PW2-75060045 Túi nữ làm bằng nhựa PU 14.5 X 8 X 19.5 CM PU Hiệu PEDRO, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: PW2-75210077 Túi nữ làm bằng nhựa 15 X 9 X 23 (CM) PU Hiệu PEDRO, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: PW2-76390035 Túi nữ làm bằng nhựa PU 15.5 X 8 X 21 CM PU Hiệu PEDRO, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: PW2-76390046 Túi nữ làm bằng nhựa PU 19 X 6.5 X 18 CM PU Hiệu PEDRO, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: PW2-76390046 Túi nữ làm bằng vải 19 X 6.5 X 18 CM Fabric Hiệu PEDRO, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: PW2-76390047 Túi nữ làm bằng nhựa PU 15.5 X 7 X 24 CM PU Hiệu PEDRO, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: PW2-76390048 Túi nữ làm bằng nhựa PU 16.5 X 7 X 17.5 CM PU Hiệu PEDRO, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: PW2-76610027 Túi nữ làm bằng nhựa PU 17.5 X 9.5 X 21 CM PU Hiệu PEDRO, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: PW2-76610028 Túi nữ làm bằng nhựa PU 16.5 X 4 X 20 CM PU Hiệu PEDRO, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: PW2-76610029 Túi nữ làm bằng nhựa PU 14.5 X 7 X 19.5 CM PU Hiệu PEDRO, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: PW2-86390002 Túi nữ làm bằng vải 21 X 7 X 17 (CM) Fabric Hiệu PEDRO, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Quà tặng cá nhân: Túi đựng hộp cơm bằng vải linen. Hiệu: Stampa La Natura. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Quai đeo cho balo, túi xách, chất liệu: Vải Polyethylene dệt tổng hợp, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: SET-209/ Bao da dùng đựng sản phẩm&NF-2000 CASE&P05-001098&hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: SET-209/ Bao da dùng đựng sản phẩm&POUCH NF-1000&A03-001020&hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: SL2-50671150 Túi nữ làm bằng nhựa PU 260 X 165 X 53(MM) PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: SL2-50671150 Túi nữ làm bằng vải 260 X 165 X 53(MM) Fabric Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: TG/ Túi vải dệt đựng giày- SHOES BAG (nk)
- Mã HS 42022200: TP-HB-M1286ZRIW/ Túi xách được thêu thêm chữ TML, nhãn hiệu Dior, Mã hàng: M1286ZRIW. Mã màu: M974. Serial: 50MA0178, chất liệu: 100% cotton (nk)
- Mã HS 42022200: TP-HB-M1296ZRIW/ Túi xách được thêu thêm chữ HYM DANG, nhãn hiệu Dior, Mã hàng: M1296ZRIW. Mã màu: M932. Serial: 50MA0210, chất liệu: 100% cotton (nk)
- Mã HS 42022200: TP-HB-M1296ZTDT-3/ Túi xách được thêu thêm chữ NGOC TUY, nhãn hiệu Dior, Mã hàng: M1296ZTDT. Mã màu: M956. Serial: 50MA0220, chất liệu: 100% cotton (nk)
- Mã HS 42022200: TP-HB-M1296ZTDT-4/ Túi xách được thêu thêm chữ MELINA AR, nhãn hiệu Dior, Mã hàng: M1296ZTDT. Mã màu: M932. Serial: 50MA1129, chất liệu: 100% cotton (nk)
- Mã HS 42022200: TP-HB-M1296ZWBO/ Túi xách được thêu thêm chữ ROSE HN, nhãn hiệu Dior, Mã hàng: M1296ZWBO. Mã màu: M918. Serial: 50MA1119 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi 1 quai bằng vải polyester hiệu Gushilufu, Jielangshi đường chéo 40cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi 1 quai bằng vải polyester hiệu Jielangshi, đường chéo 40cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: TÚI BẰNG VẢI BỐ, SW-MOTECH, HÀNG MỚI 100%. CODE: TTBC.HTA.00.401.10200 (nk)
- Mã HS 42022200: TÚI BẰNG VẢI BỐ, SW-MOTECH, HÀNG MỚI 100%. CODE: TTBC.HTA.00.402.10100 (nk)
- Mã HS 42022200: TÚI BẰNG VẢI BỐ, SW-MOTECH, HÀNG MỚI 100%. CODE: TTBC.HTA.00.402.10200 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi bằng vải polyester đeo vai hoặc xách, kích cỡ 30-40cm, không hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi cầm tay nữ, hiệu thời trang TED BAKER, chất liệu: 100% polypropylene, mã hàng: 241934/WXB-ARTHEA, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi cầm tay nữ, hiệu thời trang TED BAKER, chất liệu: 100% Polyvinyl Chloride, mã hàng: 243906/WXG-CASIDDI, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: TÚI- Chất liệu: 100% Polyester- Nhãn hiệu H&M- Mã hàng: 214857- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: TÚI- Chất liệu: 100% Polyester- Nhãn hiệu H&M- Mã hàng: 218015- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: TÚI- Chất liệu: 100% Polyester, COATING: PU- Nhãn hiệu H&M- Mã hàng: 215744- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: TÚI- Chất liệu: 100% Polyester, COATING: PU- Nhãn hiệu H&M- Mã hàng: 216738- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: TÚI- Chất liệu: 100% Polyester, COATING: PU- Nhãn hiệu H&M- Mã hàng: 218508- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: TÚI- Chất liệu: 100% Polyester, COATING: PU- Nhãn hiệu H&M- Mã hàng: 219342- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: TÚI- Chất liệu: 100% Polyester, COATING: PU- Nhãn hiệu H&M- Mã hàng: 219353- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: TÚI- Chất liệu: 100% Polyester, COATING: PU- Nhãn hiệu H&M- Mã hàng: 221583- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: TÚI- Chất liệu: 100% POLYESTER; COATING: PU- Nhãn hiệu H&M- Mã hàng: 232937- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: TÚI CHỐNG NƯỚC BẰNG VẢI BỐ, SW-MOTECH, HÀNG MỚI 100%. CODE: TTBC.SYS.00.001.12000 (nk)
- Mã HS 42022200: TÚI CHỐNG NƯỚC BẰNG VẢI BỐ, SW-MOTECH, HÀNG MỚI 100%. CODE: TTBC.WPB.00.003.10001 (nk)
- Mã HS 42022200: TÚI CHỐNG NƯỚC BẰNG VẢI, SW-MOTECH, HÀNG MỚI 100%. CODE: TTBC.TRS.00.404.10000 (nk)
- Mã HS 42022200: TÚI CHỐNG NƯỚC BẰNG VẢI, SW-MOTECH, HÀNG MỚI 100%. CODE: TTBC.WPB.00.010.10001 (nk)
- Mã HS 42022200: TÚI CHỐNG NƯỚC BẰNG VẢI, SW-MOTECH, HÀNG MỚI 100%. CODE: TTBCWPB.00.001.10001 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi chống sốc có mặt ngoài bằng vải 14", ZLC- 820, hiệu Zadez, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi chống sốc có mặt ngoài bằng vải 15.6", ZLC- 830, hiệu Zadez, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi có quai đeo và tay cầm cho mèo PVN10, bằng vải polyester, kích thước 33x24x43cm. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi có quai đeo và tay cầm cho mèo SP1062, bằng vải polyester, kthước 32x23x40cm. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi có quai đeo và tay cầm cho mèo SP1581, bằng vải polyester, kích thước 32x24x43cm. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi có quai đeo và tay cầm cho mèo SP477, bằng vải polyester, kích thước size S 34x19x27cm, M 42x21x30cm, L 50x23x30cm. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi có quai đeo và tay cầm cho mèo SP890, bằng vải polyester, kthước size S 34x19x27cm, M 42x21x30cm, L 50x23x30cm. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi da nữ, nhãn hiệu CHARLES&KEITH, mã hàng CK250150909, Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đầm nữ bằng vải giả da, không hiệu, kích thước 40cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: túi đan dệt bằng sợi PP kích thước 90x90x120(cm), mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo 02 dây thể thao hiệu Bebé, bằng vải Polyester, Mã hàng: BB02MIC-003DB, kích thước: 40cm x 33cm, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo 1 quai bằng simili, đường chéo 25cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo 1 quai đeo chéo bằng simili (túi bao tử), đường chéo 25cm, hiệu DISHIBAOLUO, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo 1 quai đeo chéo bằng simili (túi bao tử), đường chéo 25cm, hiệu UyenVan, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo 1 quai ngang bụng bằng vải polyester hiệu Jielangshi, Jinpaidi, đường chéo 30cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo 1 quai ngang bụng bằng vải polyester hiệu Jinpaidi, đường chéo 30cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo chéo 100% polyamide, mã K02144, màu Wave Blue, kích cỡ 23x33x12 cm, hiệu KIPLING, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo chéo 100% polyamide, mã K22621, màu White Metallic, kích cỡ 30x35.5x18.5 cm, hiệu KIPLING, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo chéo 100% polyamide, mã KI2632, màu Frozen Mint, kích cỡ 22x29x16.5 cm, hiệu KIPLING, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo chéo 100% polyamide, mã KI2632, màu Laser Blue, kích cỡ 22x29x16.5 cm, hiệu KIPLING, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo chéo 100% polyamide, mã KI3906, màu White Metallic, kích cỡ 14.5x24x4.5 cm, hiệu KIPLING, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo chéo 100% polyamide, mã KI4173, màu Dye Blue, kích cỡ 14.5x24x4.5 cm, hiệu KIPLING, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo chéo 100% polyamide, mã KI6777, màu Frozen Mint, kích cỡ 15x35.5x7 cm, hiệu KIPLING, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo chéo 100% polyamide, mã KI6777, màu Laser Blue, kích cỡ 15x35.5x7 cm, hiệu KIPLING, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo chéo 100% polyamide, mã KI6831, màu White Metallic, kích cỡ 17x24x9 cm, hiệu KIPLING, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo chéo 100% polyamide, mã KI6955, màu Wave Blue, kích cỡ 14.5x24x4.5 cm, hiệu KIPLING, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo chéo 100% polyamide, mã KI7076, màu Wave Blue, kích cỡ 17x24x9 cm, hiệu KIPLING, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo chéo 100% polyester, mã KI2948, màu Uran Palm, kích cỡ 23x33x12 cm, hiệu KIPLING, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo chéo 100% polyester, mã KI3689, màu Uran Palm, kích cỡ 14.5x24x4.5 cm, hiệu KIPLING, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo chéo 100% polyester, mã KI6678, màu Uran Palm, kích cỡ 17x24x9 cm, hiệu KIPLING, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo chéo 100% polyester, mã KI6762, màu Uran Palm, kích cỡ 30x35.5x18.5 cm, hiệu KIPLING, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo chéo hiệu Bravo Sling mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo hông hiệu thời trang MLB, chất liệu: MATERIAL IDENTIFICATION SHELL POLYESTER100%TRIM1 POLYESTER100%TRIM2 COMPOSITION LEATHER LINING POLYESTER100%, mã: 32BGC7011, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo hông hiệu thời trang MLB, chất liệu: SHELL COMPOSITION LEATHER LINING COTTON100%, mã: 32BGKC011, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo hông hiệu thời trang MLB, chất liệu: SHELL COMPOSITION LEATHER LINING POLYESTER80%LINING COTTON20%, mã: 32BGP5941, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo hông hiệu thời trang MLB, chất liệu: SHELL NYLON100%LINING POLYESTER100%, mã: 32BGC1011, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo hông mã_3183A605.402 chất liệu: Polyester 100%, hiệu Onitsuka Tiger, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo hông mã_3183A608.002 chất liệu: Polyester 100%, hiệu Onitsuka Tiger, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo hông mã_3183A618.210 chất liệu: Nylon 40%/ Polyester 60%, hiệu Onitsuka Tiger, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo hông mã_3183A641.001 chất liệu: Polyester 100%, hiệu Onitsuka Tiger, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo lưng hiệu thời trang MLB, chất liệu: SHELL1 NYLON100%SHELL2 COMPOSITION LEATHER LINING POLYESTER100%, mã: 32BGK2011, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo nam; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: 80% nhôm, 15% Da bê, 3% đồng, 2% kẽm; Mã hàng: 2DRCA295YWT;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo vai 100% polyamide, mã K04472, màu Wave Blue, kích cỡ 19x22x11.5 cm, hiệu KIPLING, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo vai 100% polyamide, mã K15410, màu White Metallic, kích cỡ 23.5x28x18.5 cm, hiệu KIPLING, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo vai 100% polyamide, mã KI4513, màu Dye Blue, kích cỡ 19x22x11.5 cm, hiệu KIPLING, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo vai 100% polyamide, mã KI5656, màu Dye Blue, kích cỡ 23.5x28x18.5 cm, hiệu KIPLING, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: TÚI ĐEO VAI- Chất liệu: 100% POLYESTER; COATING: PU- Nhãn hiệu H&M- Mã hàng: 222746- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: TÚI ĐEO VAI- Chất liệu: 100% POLYESTER; COATING: PU- Nhãn hiệu H&M- Mã hàng: 226149- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo vai hiệu thời trang MLB, chất liệu: MATERIAL IDENTIFICATION SHELL POLYESTER100%TRIM1 POLYESTER100%TRIM2 COMPOSITION LEATHER LINING POLYESTER100%, mã: 32BG07011, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo vai hiệu thời trang MLB, chất liệu: SHELL COMPOSITION LEATHER LINING POLYESTER80%LINING COTTON20%, mã: 32BG04011, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo vai hiệu thời trang MLB, chất liệu: SHELL NYLON100%TRIM1 COMPOSITION LEATHER TRIM2 POLYESTER100%LINING COTTON100%, mã: 32BG10941, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo vai hiệu thời trang MLB, chất liệu: SHELL POLYESTER100%LINING NYLON100%, mã: 32BG06011, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo vai hiệu thời trang MLB, chất liệu: SHELL POLYESTER100%TRIM POLYESTER100%LINING POLYESTER100%, mã: 32BG05011, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo vai mã_3183A602.101 chất liệu: Cotton 100%, hiệu Onitsuka Tiger, hàng mới 100% (nk)
- - Mã HS 42022200: Túi đeo vai mã_3183A606.002 chất liệu: Polyester 100%, hiệu Onitsuka Tiger, hàng mới 100% (nk)

Bài đăng phổ biến từ blog này

     - Mã HS 29252900: Nguyên liệu thực phẩm: L-ARGININE HCL. Lot: 200410. Hạn SD:09/04/2023. Hàng mới 100%. 25kg/drum. NSX:Ningbo Yuanfa Bioengineering Co., Ltd (nk)     - Mã HS 29252900: NIPAHEX G,Thành phần Chlorhexidine gluconate dùng trong ngành sản xuất mỹ phẩm, 220kg/Drum, Hàng mới 100%,Mã cas: 18472-51-0. (nk)     - Mã HS 29252900: PHR1294-1G Chlorhexidine digluconate Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm CAS 18472-51-0 (nk)     - Mã HS 29252900: RO002071/ Chất lưu hóa cao su NOCCELER DT Imin và các dẫn xuất của chúng dùng để làm phụ gia cao su (CAS No. 97-39-2) (nk)     - Mã HS 29252900: RUBBER ACCELERATOR ORICEL DPG GRANULE 6MTS (Diphenyl Guanidine- C13H13N3- Hóa chất xúc tiến ngành cao su) 20kg/bag.TC:300 bag. Hàng mới 100%. CAS:102-06-7 (nk)     - Mã HS 29252900: SOXINOL D-G/ Chất xúc tác làm nhanh quá trình lưu hóa cao su D-G, hợp chất chức carboxyimit (kể cả sacarin và muối của nó) và các hợp chất chức imin (nk)     - Mã HS 29252900: STABAXOL-1/ Bis (2,-diisopropylphenyl c
    - Mã HS 38109000: Chất khử bọt nước thải 101 (nk)     - Mã HS 38109000: Chất khử kim loại-RHM-645 Substance (xử lý đồng kẽm) (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm giảm oxy hoá thiếc hàn (dùng bổ trợ cho việc hàn thiếc) (Alpha Dross Reducer DR96) (100g/lọ) (hàng mới 100%) (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch bề mặt kim loại 46-134 (dùng trong sản xuất chip), mã cas: 78-92-2, công thức hóa học: C4H10O, (1 gallon3.7854 lít), doanh nghiệp đã khai báo hóa chất, hàng mới 100%, xuất xứ Mỹ. (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch kim loại Menzerna Mới 100% (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch màng sáp-106 (Dùng làm sạch bề mặt đầu golf) (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch mối hàn JS-810, thành phần: Mixed alcohol solvent, Anti volatile agent, Foaming agent, Antioxidants, Flux, Activator, Refined resin. Hàng mới 100% (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch mối hàn, JX-200, (thành phần chính bao gồm: IPA, Alcohol, surface active agent). Hàng mới 100% (nk)     - Mã HS 38109000: C
    - Mã HS 39079990: Chất làm tăng độ bóng dạng hạt #T-701A (Leveling Additive T- 701A). Kết quả của cục kiểm định số 246/TB-KĐ I ngày 17/5/2019 (nk)     - Mã HS 39079990: CHẤT PHỤ GIA/NGUYÊN LIỆU SX BỘT SƠN TĨNH ĐIỆN (REACRONE RLP-111 "Chất tạo bóng bề mặt sơn"). HÀNG MỚI 100%. (nk)     - Mã HS 39079990: CHẤT TĂNG ĐỘ BÁM, PROMOTER ERUCIC-C719 DÙNG SẢN XUẤT MỰC IN, DẠNG LỎNG (nk)     - Mã HS 39079990: CHẤT TĂNG ĐỘ DÍNH PROMOTER ERUCIC-ADP, DÙNG ĐỂ SẢN XUẤT MỰC IN, DẠNG BỘT (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPBK473IBK/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS E473I-BLACK (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPBK473IIV/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS E473I-IVORY (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPBK475IBK/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS S475I-BLACK (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPHA475IBK/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS HA475-BLACK (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPLX7035BK/ Hạt nhựa p