Chuyển đến nội dung chính
- Mã HS 40111000: 3229003340-202006-005000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp235MM,Đường kính vành18inch, (235/55R18 100V BH15 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229003340-202006-006000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp235MM,Đường kính vành18inch, (235/55R18 100V BH15 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229003340-202006-007000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp235MM,Đường kính vành18inch, (235/55R18 100V BH15 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229003340-202006-008000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp235MM,Đường kính vành18inch, (235/55R18 100V BH15 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229003340-202006-009000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp235MM,Đường kính vành18inch, (235/55R18 100V BH15 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229003340-202006-010000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp235MM,Đường kính vành18inch, (235/55R18 100V BH15 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229003340-202006-011000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp235MM,Đường kính vành18inch, (235/55R18 100V BH15 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229003340-202006-012000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp235MM,Đường kính vành18inch, (235/55R18 100V BH15 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229003340-202006-013000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp235MM,Đường kính vành18inch, (235/55R18 100V BH15 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229003340-202006-014000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp235MM,Đường kính vành18inch, (235/55R18 100V BH15 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229003340-202006-015000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp235MM,Đường kính vành18inch, (235/55R18 100V BH15 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229003340-202006-016000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp235MM,Đường kính vành18inch, (235/55R18 100V BH15 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229003340-202006-017000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp235MM,Đường kính vành18inch, (235/55R18 100V BH15 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229003346-202005-010001/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp265MM,Đường kính vành18inch, (265/60R18 110T BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229003346-202006-001001/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp265MM,Đường kính vành18inch, (265/60R18 110T BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229003346-202006-002000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp265MM,Đường kính vành18inch, (265/60R18 110T BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229003346-202006-003000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp265MM,Đường kính vành18inch, (265/60R18 110T BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229003346-202006-004000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp265MM,Đường kính vành18inch, (265/60R18 110T BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229003346-202006-005000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp265MM,Đường kính vành18inch, (265/60R18 110T BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229003346-202006-006000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp265MM,Đường kính vành18inch, (265/60R18 110T BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229003346-202006-007000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp265MM,Đường kính vành18inch, (265/60R18 110T BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229003346-202006-008000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp265MM,Đường kính vành18inch, (265/60R18 110T BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229003346-202006-010000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp265MM,Đường kính vành18inch, (265/60R18 110T BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229003346-202006-011000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp265MM,Đường kính vành18inch, (265/60R18 110T BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229003346-202006-012000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp265MM,Đường kính vành18inch, (265/60R18 110T BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229003346-202006-013000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp265MM,Đường kính vành18inch, (265/60R18 110T BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229003346-202006-014000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp265MM,Đường kính vành18inch, (265/60R18 110T BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229003346-202006-015000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp265MM,Đường kính vành18inch, (265/60R18 110T BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229003346-202006-016000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp265MM,Đường kính vành18inch, (265/60R18 110T BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229003349-202006-001000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp235MM,Đường kính vành18inch, (235/55R18 100T BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229003349-202006-002000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp235MM,Đường kính vành18inch, (235/55R18 100T BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229003354-202005-003001/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp255MM,Đường kính vành18inch, (255/70R18 113T BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229003354-202006-001000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp255MM,Đường kính vành18inch, (255/70R18 113T BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229003354-202006-002000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp255MM,Đường kính vành18inch, (255/70R18 113T BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229003354-202006-003000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp255MM,Đường kính vành18inch, (255/70R18 113T BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229003354-202006-004000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp255MM,Đường kính vành18inch, (255/70R18 113T BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229003354-202006-005000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp255MM,Đường kính vành18inch, (255/70R18 113T BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229003354-202006-006000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp255MM,Đường kính vành18inch, (255/70R18 113T BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229003356-202006-001000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành18inch, (245/60R18 105H BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229003356-202006-002000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành18inch, (245/60R18 105H BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229003356-202006-003000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành18inch, (245/60R18 105H BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229003356-202006-004000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành18inch, (245/60R18 105H BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229003356-202006-005000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành18inch, (245/60R18 105H BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229003356-202006-006000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành18inch, (245/60R18 105H BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229003356-202006-007000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành18inch, (245/60R18 105H BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229003356-202006-008000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành18inch, (245/60R18 105H BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229003356-202006-009000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành18inch, (245/60R18 105H BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229003356-202006-010000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành18inch, (245/60R18 105H BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229003356-202006-011000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành18inch, (245/60R18 105H BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229003356-202006-012000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành18inch, (245/60R18 105H BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229003356-202006-013000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành18inch, (245/60R18 105H BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229003360-202005-007001/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành18inch, (275/65R18 116T BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229003360-202006-001000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành18inch, (275/65R18 116T BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229003360-202006-002000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành18inch, (275/65R18 116T BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229003360-202006-003000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành18inch, (275/65R18 116T BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229003360-202006-004000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành18inch, (275/65R18 116T BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229003360-202006-005000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành18inch, (275/65R18 116T BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229003360-202006-007000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành18inch, (275/65R18 116T BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229003360-202006-008000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành18inch, (275/65R18 116T BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229003360-202006-009000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành18inch, (275/65R18 116T BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229003360-202006-010000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành18inch, (275/65R18 116T BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229003360-202006-011000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành18inch, (275/65R18 116T BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229003360-202006-012000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành18inch, (275/65R18 116T BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229003729-202005-004001/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành20inch, (275/45R20 110H XL BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229003729-202006-001000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành20inch, (275/45R20 110H XL BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229003729-202006-002000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành20inch, (275/45R20 110H XL BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229003729-202006-003000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành20inch, (275/45R20 110H XL BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229003729-202006-004000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành20inch, (275/45R20 110H XL BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229003729-202006-005000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành20inch, (275/45R20 110H XL BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229003729-202006-007000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành20inch, (275/45R20 110H XL BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229003729-202006-008000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành20inch, (275/45R20 110H XL BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229003729-202006-009000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành20inch, (275/45R20 110H XL BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229003732-202005-012001/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành20inch, (275/55R20 113H BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229003732-202006-001003/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành20inch, (275/55R20 113H BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229003732-202006-001004/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành20inch, (275/55R20 113H BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229003732-202006-002000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành20inch, (275/55R20 113H BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229003732-202006-003000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành20inch, (275/55R20 113H BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229003732-202006-004000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành20inch, (275/55R20 113H BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229003732-202006-005000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành20inch, (275/55R20 113H BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229003732-202006-006000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành20inch, (275/55R20 113H BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229003732-202006-007000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành20inch, (275/55R20 113H BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229003732-202006-008000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành20inch, (275/55R20 113H BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229003732-202006-009000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành20inch, (275/55R20 113H BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229003732-202006-010000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành20inch, (275/55R20 113H BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229003732-202006-011000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành20inch, (275/55R20 113H BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229003732-202006-012000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành20inch, (275/55R20 113H BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229003732-202006-014000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành20inch, (275/55R20 113H BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229003732-202006-015000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành20inch, (275/55R20 113H BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229003732-202006-016000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành20inch, (275/55R20 113H BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229003732-202006-017000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành20inch, (275/55R20 113H BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229003732-202006-018000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành20inch, (275/55R20 113H BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229003732-202006-019000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành20inch, (275/55R20 113H BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229003735-202005-009001/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành20inch, (275/60R20 115S BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229003735-202006-001000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành20inch, (275/60R20 115S BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229003735-202006-002000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành20inch, (275/60R20 115S BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229003735-202006-003000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành20inch, (275/60R20 115S BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229003735-202006-004000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành20inch, (275/60R20 115S BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229003735-202006-005000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành20inch, (275/60R20 115S BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229003735-202006-006000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành20inch, (275/60R20 115S BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229003735-202006-007000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành20inch, (275/60R20 115S BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229003735-202006-008000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành20inch, (275/60R20 115S BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229003735-202006-009000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành20inch, (275/60R20 115S BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229003735-202006-010000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành20inch, (275/60R20 115S BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229003735-202006-011000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành20inch, (275/60R20 115S BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229003735-202006-012000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành20inch, (275/60R20 115S BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005875-202006-001000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp235MM,Đường kính vành16inch, (235/70R16 106S BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005875-202006-002000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp235MM,Đường kính vành16inch, (235/70R16 106S BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005876-202006-001000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp235MM,Đường kính vành15inch, (235/75R15 109S XL BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005876-202006-002000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp235MM,Đường kính vành15inch, (235/75R15 109S XL BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005876-202006-003000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp235MM,Đường kính vành15inch, (235/75R15 109S XL BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005876-202006-004000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp235MM,Đường kính vành15inch, (235/75R15 109S XL BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005876-202006-005000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp235MM,Đường kính vành15inch, (235/75R15 109S XL BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005876-202006-006000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp235MM,Đường kính vành15inch, (235/75R15 109S XL BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005876-202006-007000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp235MM,Đường kính vành15inch, (235/75R15 109S XL BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005876-202006-008000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp235MM,Đường kính vành15inch, (235/75R15 109S XL BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005876-202006-009000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp235MM,Đường kính vành15inch, (235/75R15 109S XL BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005876-202006-010000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp235MM,Đường kính vành15inch, (235/75R15 109S XL BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005877-202006-001000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành17inch, (245/65R17 107S BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005877-202006-002000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành17inch, (245/65R17 107S BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005877-202006-003000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành17inch, (245/65R17 107S BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005877-202006-004000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành17inch, (245/65R17 107S BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005877-202006-005000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành17inch, (245/65R17 107S BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005878-202006-001000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành16inch, (245/75R16 111S BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005878-202006-002000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành16inch, (245/75R16 111S BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005878-202006-003000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành16inch, (245/75R16 111S BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005878-202006-004000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành16inch, (245/75R16 111S BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005878-202006-005000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành16inch, (245/75R16 111S BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005878-202006-006000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành16inch, (245/75R16 111S BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005879-202005-005001/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp265MM,Đường kính vành17inch, (265/65R17 112S BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005879-202006-001000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp265MM,Đường kính vành17inch, (265/65R17 112S BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005879-202006-002000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp265MM,Đường kính vành17inch, (265/65R17 112S BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005879-202006-003000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp265MM,Đường kính vành17inch, (265/65R17 112S BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005879-202006-004000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp265MM,Đường kính vành17inch, (265/65R17 112S BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005880-202006-001000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp265MM,Đường kính vành16inch, (265/70R16 112T BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005880-202006-002000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp265MM,Đường kính vành16inch, (265/70R16 112T BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005880-202006-003000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp265MM,Đường kính vành16inch, (265/70R16 112T BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005880-202006-004000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp265MM,Đường kính vành16inch, (265/70R16 112T BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005880-202006-005000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp265MM,Đường kính vành16inch, (265/70R16 112T BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005880-202006-006000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp265MM,Đường kính vành16inch, (265/70R16 112T BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005880-202006-007000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp265MM,Đường kính vành16inch, (265/70R16 112T BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005880-202006-008000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp265MM,Đường kính vành16inch, (265/70R16 112T BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005881-202005-011001/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp265MM,Đường kính vành17inch, (265/70R17 115S BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005881-202006-001000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp265MM,Đường kính vành17inch, (265/70R17 115S BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005881-202006-002000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp265MM,Đường kính vành17inch, (265/70R17 115S BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005881-202006-003000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp265MM,Đường kính vành17inch, (265/70R17 115S BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005881-202006-004000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp265MM,Đường kính vành17inch, (265/70R17 115S BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005881-202006-005000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp265MM,Đường kính vành17inch, (265/70R17 115S BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005881-202006-006000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp265MM,Đường kính vành17inch, (265/70R17 115S BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005881-202006-007000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp265MM,Đường kính vành17inch, (265/70R17 115S BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005881-202006-008000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp265MM,Đường kính vành17inch, (265/70R17 115S BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005881-202006-009000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp265MM,Đường kính vành17inch, (265/70R17 115S BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005881-202006-010000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp265MM,Đường kính vành17inch, (265/70R17 115S BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005882-202006-001000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp265MM,Đường kính vành16inch, (265/75R16 116S BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005882-202006-002000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp265MM,Đường kính vành16inch, (265/75R16 116S BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005882-202006-003000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp265MM,Đường kính vành16inch, (265/75R16 116S BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005882-202006-004000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp265MM,Đường kính vành16inch, (265/75R16 116S BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005882-202006-005000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp265MM,Đường kính vành16inch, (265/75R16 116S BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005882-202006-006000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp265MM,Đường kính vành16inch, (265/75R16 116S BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005882-202006-007000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp265MM,Đường kính vành16inch, (265/75R16 116S BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005882-202006-008000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp265MM,Đường kính vành16inch, (265/75R16 116S BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005882-202006-009000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp265MM,Đường kính vành16inch, (265/75R16 116S BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005882-202006-010000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp265MM,Đường kính vành16inch, (265/75R16 116S BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005883-202005-003001/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành20inch, (275/55R20 117T XL BA80+ BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005883-202006-001000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành20inch, (275/55R20 117T XL BA80+ BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005883-202006-002000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành20inch, (275/55R20 117T XL BA80+ BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005883-202006-003000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành20inch, (275/55R20 117T XL BA80+ BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005883-202006-004000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành20inch, (275/55R20 117T XL BA80+ BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005883-202006-005000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành20inch, (275/55R20 117T XL BA80+ BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005883-202006-006000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành20inch, (275/55R20 117T XL BA80+ BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005883-202006-007000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành20inch, (275/55R20 117T XL BA80+ BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005883-202006-008000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành20inch, (275/55R20 117T XL BA80+ BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005884-202005-005001/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành20inch, (275/60R20 115T BA80+ BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005884-202006-001000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành20inch, (275/60R20 115T BA80+ BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005884-202006-002000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành20inch, (275/60R20 115T BA80+ BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005884-202006-003000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành20inch, (275/60R20 115T BA80+ BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005884-202006-004000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành20inch, (275/60R20 115T BA80+ BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005884-202006-005000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành20inch, (275/60R20 115T BA80+ BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005884-202006-006000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành20inch, (275/60R20 115T BA80+ BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005884-202006-007000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành20inch, (275/60R20 115T BA80+ BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005884-202006-008000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành20inch, (275/60R20 115T BA80+ BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005885-202006-001001/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành18inch, (275/65R18 116T BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005885-202006-002000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành18inch, (275/65R18 116T BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005885-202006-003000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành18inch, (275/65R18 116T BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005885-202006-004000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành18inch, (275/65R18 116T BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005885-202006-005000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành18inch, (275/65R18 116T BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005885-202006-006000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành18inch, (275/65R18 116T BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005885-202006-007000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành18inch, (275/65R18 116T BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005885-202006-008000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành18inch, (275/65R18 116T BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005885-202006-009000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành18inch, (275/65R18 116T BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005885-202006-010000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành18inch, (275/65R18 116T BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005886-202006-001000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốpMM,Đường kính vành15inch, (3110.50R15LT 109S 6PR BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005886-202006-002000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,Đường kính vành15inch, (3110.50R15LT 109S 6PR BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005886-202006-003000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốpMM,Đường kính vành15inch, (3110.50R15LT 109S 6PR BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005886-202006-004000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốpMM,Đường kính vành15inch, (3110.50R15LT 109S 6PR BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005886-202006-005000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốpMM,Đường kính vành15inch, (3110.50R15LT 109S 6PR BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005886-202006-006000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốpMM,Đường kính vành15inch, (3110.50R15LT 109S 6PR BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005886-202006-007000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốpMM,Đường kính vành15inch, (3110.50R15LT 109S 6PR BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005886-202006-008000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốpMM,Đường kính vành15inch, (3110.50R15LT 109S 6PR BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005886-202006-009000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốpMM,Đường kính vành15inch, (3110.50R15LT 109S 6PR BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005886-202006-010000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốpMM,Đường kính vành15inch, (3110.50R15LT 109S 6PR BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005887-202006-001000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp225MM,Đường kính vành16inch, (LT225/75R16 115/112S 10PR BA80+ BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005887-202006-002000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp225MM,Đường kính vành16inch, (LT225/75R16 115/112S 10PR BA80+ BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005887-202006-003000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp225MM,Đường kính vành16inch, (LT225/75R16 115/112S 10PR BA80+ BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005887-202006-004000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp225MM,Đường kính vành16inch, (LT225/75R16 115/112S 10PR BA80+ BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005887-202006-005000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp225MM,Đường kính vành16inch, (LT225/75R16 115/112S 10PR BA80+ BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005887-202006-006000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp225MM,Đường kính vành16inch, (LT225/75R16 115/112S 10PR BA80+ BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005888-202006-001000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp235MM,Đường kính vành17inch, (LT235/80R17 120/117R 10PR BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005888-202006-002000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp235MM,Đường kính vành17inch, (LT235/80R17 120/117R 10PR BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005888-202006-003000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp235MM,Đường kính vành17inch, (LT235/80R17 120/117R 10PR BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005888-202006-004000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp235MM,Đường kính vành17inch, (LT235/80R17 120/117R 10PR BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005888-202006-005000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp235MM,Đường kính vành17inch, (LT235/80R17 120/117R 10PR BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005888-202006-006000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp235MM,Đường kính vành17inch, (LT235/80R17 120/117R 10PR BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005888-202006-007000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp235MM,Đường kính vành17inch, (LT235/80R17 120/117R 10PR BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005888-202006-008000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp235MM,Đường kính vành17inch, (LT235/80R17 120/117R 10PR BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005888-202006-009000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp235MM,Đường kính vành17inch, (LT235/80R17 120/117R 10PR BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005888-202006-010000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp235MM,Đường kính vành17inch, (LT235/80R17 120/117R 10PR BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005889-202006-001000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp235MM,Đường kính vành16inch, (LT235/85R16 120/116S 10PR BA80+ BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005889-202006-002000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp235MM,Đường kính vành16inch, (LT235/85R16 120/116S 10PR BA80+ BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005889-202006-003000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp235MM,Đường kính vành16inch, (LT235/85R16 120/116S 10PR BA80+ BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005889-202006-004000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp235MM,Đường kính vành16inch, (LT235/85R16 120/116S 10PR BA80+ BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005889-202006-005000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp235MM,Đường kính vành16inch, (LT235/85R16 120/116S 10PR BA80+ BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005889-202006-006000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp235MM,Đường kính vành16inch, (LT235/85R16 120/116S 10PR BA80+ BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005889-202006-007000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp235MM,Đường kính vành16inch, (LT235/85R16 120/116S 10PR BA80+ BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005889-202006-008000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp235MM,Đường kính vành16inch, (LT235/85R16 120/116S 10PR BA80+ BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005889-202006-009000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp235MM,Đường kính vành16inch, (LT235/85R16 120/116S 10PR BA80+ BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005890-202006-001000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành17inch, (LT245/70R17 119/116S 10PR BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005890-202006-002000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành17inch, (LT245/70R17 119/116S 10PR BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005890-202006-003000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành17inch, (LT245/70R17 119/116S 10PR BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005890-202006-004000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành17inch, (LT245/70R17 119/116S 10PR BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005890-202006-005000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành17inch, (LT245/70R17 119/116S 10PR BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005891-202006-001000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành16inch, (LT245/75R16 120/116S 10PR BA80+ BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005891-202006-002000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành16inch, (LT245/75R16 120/116S 10PR BA80+ BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005891-202006-003000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành16inch, (LT245/75R16 120/116S 10PR BA80+ BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005891-202006-004000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành16inch, (LT245/75R16 120/116S 10PR BA80+ BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005891-202006-005000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành16inch, (LT245/75R16 120/116S 10PR BA80+ BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005891-202006-006000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành16inch, (LT245/75R16 120/116S 10PR BA80+ BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005891-202006-007000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành16inch, (LT245/75R16 120/116S 10PR BA80+ BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005891-202006-008000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành16inch, (LT245/75R16 120/116S 10PR BA80+ BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005891-202006-009000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành16inch, (LT245/75R16 120/116S 10PR BA80+ BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005891-202006-010000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành16inch, (LT245/75R16 120/116S 10PR BA80+ BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005892-202005-005001/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành17inch, (LT245/75R17 121/118S 10PR BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005892-202006-001000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành17inch, (LT245/75R17 121/118S 10PR BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005892-202006-002000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành17inch, (LT245/75R17 121/118S 10PR BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005892-202006-003000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành17inch, (LT245/75R17 121/118S 10PR BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005892-202006-004000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành17inch, (LT245/75R17 121/118S 10PR BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005893-202005-009001/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp265MM,Đường kính vành17inch, (LT265/70R17 121/118S 10PR BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005893-202006-001002/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp265MM,Đường kính vành17inch, (LT265/70R17 121/118S 10PR BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005893-202006-002000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp265MM,Đường kính vành17inch, (LT265/70R17 121/118S 10PR BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005893-202006-003000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp265MM,Đường kính vành17inch, (LT265/70R17 121/118S 10PR BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005893-202006-004000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp265MM,Đường kính vành17inch, (LT265/70R17 121/118S 10PR BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005893-202006-005000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp265MM,Đường kính vành17inch, (LT265/70R17 121/118S 10PR BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005893-202006-006000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp265MM,Đường kính vành17inch, (LT265/70R17 121/118S 10PR BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005893-202006-007000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp265MM,Đường kính vành17inch, (LT265/70R17 121/118S 10PR BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005893-202006-008000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp265MM,Đường kính vành17inch, (LT265/70R17 121/118S 10PR BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005893-202006-009000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp265MM,Đường kính vành17inch, (LT265/70R17 121/118S 10PR BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005893-202006-010000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp265MM,Đường kính vành17inch, (LT265/70R17 121/118S 10PR BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005893-202006-012000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp265MM,Đường kính vành17inch, (LT265/70R17 121/118S 10PR BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005894-202006-001000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp265MM,Đường kính vành18inch, (LT265/70R18 124/121R 10PR BA80+ BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005894-202006-002000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp265MM,Đường kính vành18inch, (LT265/70R18 124/121R 10PR BA80+ BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005894-202006-003000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp265MM,Đường kính vành18inch, (LT265/70R18 124/121R 10PR BA80+ BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005894-202006-004000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp265MM,Đường kính vành18inch, (LT265/70R18 124/121R 10PR BA80+ BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005894-202006-005000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp265MM,Đường kính vành18inch, (LT265/70R18 124/121R 10PR BA80+ BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005894-202006-006000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp265MM,Đường kính vành18inch, (LT265/70R18 124/121R 10PR BA80+ BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005894-202006-007000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp265MM,Đường kính vành18inch, (LT265/70R18 124/121R 10PR BA80+ BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005895-202006-001000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp265MM,Đường kính vành16inch, (LT265/75R16 123/120S 10PR BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005895-202006-002000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp265MM,Đường kính vành16inch, (LT265/75R16 123/120S 10PR BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005895-202006-003000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp265MM,Đường kính vành16inch, (LT265/75R16 123/120S 10PR BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005895-202006-004000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp265MM,Đường kính vành16inch, (LT265/75R16 123/120S 10PR BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005895-202006-005000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp265MM,Đường kính vành16inch, (LT265/75R16 123/120S 10PR BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005895-202006-006000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp265MM,Đường kính vành16inch, (LT265/75R16 123/120S 10PR BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005895-202006-007000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp265MM,Đường kính vành16inch, (LT265/75R16 123/120S 10PR BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005895-202006-008000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp265MM,Đường kính vành16inch, (LT265/75R16 123/120S 10PR BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005895-202006-009000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp265MM,Đường kính vành16inch, (LT265/75R16 123/120S 10PR BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005895-202006-010000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp265MM,Đường kính vành16inch, (LT265/75R16 123/120S 10PR BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005895-202006-011000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp265MM,Đường kính vành16inch, (LT265/75R16 123/120S 10PR BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005896-202005-005001/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành18inch, (LT275/65R18 123/120S 10PR BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005896-202006-001000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành18inch, (LT275/65R18 123/120S 10PR BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005896-202006-002000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành18inch, (LT275/65R18 123/120S 10PR BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005896-202006-003000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành18inch, (LT275/65R18 123/120S 10PR BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005896-202006-004000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành18inch, (LT275/65R18 123/120S 10PR BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005896-202006-005000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành18inch, (LT275/65R18 123/120S 10PR BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005896-202006-006000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành18inch, (LT275/65R18 123/120S 10PR BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005896-202006-007000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành18inch, (LT275/65R18 123/120S 10PR BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005897-202006-001000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành20inch, (LT275/65R20 126/123S 10PR BA80+ BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005897-202006-002000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành20inch, (LT275/65R20 126/123S 10PR BA80+ BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005897-202006-003000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành20inch, (LT275/65R20 126/123S 10PR BA80+ BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005897-202006-004000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành20inch, (LT275/65R20 126/123S 10PR BA80+ BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005897-202006-005000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành20inch, (LT275/65R20 126/123S 10PR BA80+ BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005897-202006-006000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành20inch, (LT275/65R20 126/123S 10PR BA80+ BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005897-202006-007000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành20inch, (LT275/65R20 126/123S 10PR BA80+ BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005897-202006-008000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành20inch, (LT275/65R20 126/123S 10PR BA80+ BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005898-202006-001000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành18inch, (LT275/70R18 125/122R 10PR BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005898-202006-002000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành18inch, (LT275/70R18 125/122R 10PR BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005898-202006-003000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành18inch, (LT275/70R18 125/122R 10PR BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005898-202006-004000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành18inch, (LT275/70R18 125/122R 10PR BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005898-202006-005000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành18inch, (LT275/70R18 125/122R 10PR BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005898-202006-006000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành18inch, (LT275/70R18 125/122R 10PR BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005900-202006-001000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp285MM,Đường kính vành17inch, (LT285/70R17 121/118S 10PR BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005900-202006-002000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp285MM,Đường kính vành17inch, (LT285/70R17 121/118S 10PR BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005900-202006-003000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp285MM,Đường kính vành17inch, (LT285/70R17 121/118S 10PR BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005900-202006-004000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp285MM,Đường kính vành17inch, (LT285/70R17 121/118S 10PR BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005900-202006-005000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp285MM,Đường kính vành17inch, (LT285/70R17 121/118S 10PR BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005900-202006-006000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp285MM,Đường kính vành17inch, (LT285/70R17 121/118S 10PR BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005900-202006-007000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp285MM,Đường kính vành17inch, (LT285/70R17 121/118S 10PR BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005900-202006-008000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp285MM,Đường kính vành17inch, (LT285/70R17 121/118S 10PR BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005900-202006-009000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp285MM,Đường kính vành17inch, (LT285/70R17 121/118S 10PR BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005900-202006-010000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp285MM,Đường kính vành17inch, (LT285/70R17 121/118S 10PR BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005902-202005-005001/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp285MM,Đường kính vành16inch, (LT285/75R16 126/123S 10PR BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005902-202006-001001/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp285MM,Đường kính vành16inch, (LT285/75R16 126/123S 10PR BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005902-202006-002000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp285MM,Đường kính vành16inch, (LT285/75R16 126/123S 10PR BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005902-202006-003000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp285MM,Đường kính vành16inch, (LT285/75R16 126/123S 10PR BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005902-202006-004000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp285MM,Đường kính vành16inch, (LT285/75R16 126/123S 10PR BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005902-202006-005000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp285MM,Đường kính vành16inch, (LT285/75R16 126/123S 10PR BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005902-202006-006000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp285MM,Đường kính vành16inch, (LT285/75R16 126/123S 10PR BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005902-202006-007000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp285MM,Đường kính vành16inch, (LT285/75R16 126/123S 10PR BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005902-202006-008000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp285MM,Đường kính vành16inch, (LT285/75R16 126/123S 10PR BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005902-202006-010000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp285MM,Đường kính vành16inch, (LT285/75R16 126/123S 10PR BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005902-202006-011000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp285MM,Đường kính vành16inch, (LT285/75R16 126/123S 10PR BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005902-202006-012000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp285MM,Đường kính vành16inch, (LT285/75R16 126/123S 10PR BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005902-202006-013000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp285MM,Đường kính vành16inch, (LT285/75R16 126/123S 10PR BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229005902-202006-014000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp285MM,Đường kính vành16inch, (LT285/75R16 126/123S 10PR BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006191-202005-002001/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp205MM,Đường kính vành17inch, (205/40ZR17 84W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006191-202006-001000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp205MM,Đường kính vành17inch, (205/40ZR17 84W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006193-202005-005001/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp205MM,Đường kính vành17inch, (205/50ZR17 93W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006193-202006-001000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp205MM,Đường kính vành17inch, (205/50ZR17 93W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006195-202005-004001/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp215MM,Đường kính vành18inch, (215/35ZR18 84W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006195-202006-001000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp215MM,Đường kính vành18inch, (215/35ZR18 84W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006195-202006-002000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp215MM,Đường kính vành18inch, (215/35ZR18 84W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006195-202006-003000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp215MM,Đường kính vành18inch, (215/35ZR18 84W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006195-202006-004000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp215MM,Đường kính vành18inch, (215/35ZR18 84W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006196-202005-010001/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp215MM,Đường kính vành17inch, (215/45ZR17 91W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006196-202006-001000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp215MM,Đường kính vành17inch, (215/45ZR17 91W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006196-202006-002000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp215MM,Đường kính vành17inch, (215/45ZR17 91W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006196-202006-003000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp215MM,Đường kính vành17inch, (215/45ZR17 91W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006196-202006-004000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp215MM,Đường kính vành17inch, (215/45ZR17 91W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006196-202006-005000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp215MM,Đường kính vành17inch, (215/45ZR17 91W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006196-202006-006000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp215MM,Đường kính vành17inch, (215/45ZR17 91W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006196-202006-007000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp215MM,Đường kính vành17inch, (215/45ZR17 91W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006197-202005-002001/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp215MM,Đường kính vành17inch, (215/50ZR17 95W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006197-202006-001000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp215MM,Đường kính vành17inch, (215/50ZR17 95W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006198-202005-001001/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp215MM,Đường kính vành16inch, (215/55ZR16 97W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006198-202006-001000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp215MM,Đường kính vành16inch, (215/55ZR16 97W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006198-202006-002000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp215MM,Đường kính vành16inch, (215/55ZR16 97W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006199-202005-006001/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp215MM,Đường kính vành17inch, (215/55ZR17 98W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006199-202006-001000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp215MM,Đường kính vành17inch, (215/55ZR17 98W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006199-202006-002000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp215MM,Đường kính vành17inch, (215/55ZR17 98W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006200-202006-001000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp225MM,Đường kính vành18inch, (225/40ZR18 92W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006200-202006-002000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp225MM,Đường kính vành18inch, (225/40ZR18 92W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006200-202006-003000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp225MM,Đường kính vành18inch, (225/40ZR18 92W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006201-202006-001000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp225MM,Đường kính vành17inch, (225/45ZR17 94W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006201-202006-002000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp225MM,Đường kính vành17inch, (225/45ZR17 94W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006201-202006-003000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp225MM,Đường kính vành17inch, (225/45ZR17 94W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006201-202006-004000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp225MM,Đường kính vành17inch, (225/45ZR17 94W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006201-202006-005000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp225MM,Đường kính vành17inch, (225/45ZR17 94W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006201-202006-006000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp225MM,Đường kính vành17inch, (225/45ZR17 94W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006201-202006-007000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp225MM,Đường kính vành17inch, (225/45ZR17 94W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006201-202006-008000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp225MM,Đường kính vành17inch, (225/45ZR17 94W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006201-202006-009000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp225MM,Đường kính vành17inch, (225/45ZR17 94W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006201-202006-010000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp225MM,Đường kính vành17inch, (225/45ZR17 94W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006202-202005-011001/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp225MM,Đường kính vành18inch, (225/45ZR18 95W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006202-202006-001000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp225MM,Đường kính vành18inch, (225/45ZR18 95W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006202-202006-002000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp225MM,Đường kính vành18inch, (225/45ZR18 95W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006202-202006-003000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp225MM,Đường kính vành18inch, (225/45ZR18 95W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006202-202006-004000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp225MM,Đường kính vành18inch, (225/45ZR18 95W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006202-202006-005000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp225MM,Đường kính vành18inch, (225/45ZR18 95W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006202-202006-006000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp225MM,Đường kính vành18inch, (225/45ZR18 95W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006202-202006-007000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp225MM,Đường kính vành18inch, (225/45ZR18 95W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006202-202006-008000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp225MM,Đường kính vành18inch, (225/45ZR18 95W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006202-202006-009000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp225MM,Đường kính vành18inch, (225/45ZR18 95W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006202-202006-010000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp225MM,Đường kính vành18inch, (225/45ZR18 95W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006202-202006-011000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp225MM,Đường kính vành18inch, (225/45ZR18 95W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006203-202006-001000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp225MM,Đường kính vành17inch, (225/50ZR17 98W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006203-202006-002000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp225MM,Đường kính vành17inch, (225/50ZR17 98W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006204-202006-001000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp225MM,Đường kính vành16inch, (225/55ZR16 99W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006204-202006-002000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp225MM,Đường kính vành16inch, (225/55ZR16 99W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006204-202006-003000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp225MM,Đường kính vành16inch, (225/55ZR16 99W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006205-202005-003001/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp225MM,Đường kính vành17inch, (225/55ZR17 101W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006205-202006-001000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp225MM,Đường kính vành17inch, (225/55ZR17 101W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006205-202006-002000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp225MM,Đường kính vành17inch, (225/55ZR17 101W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006205-202006-003000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp225MM,Đường kính vành17inch, (225/55ZR17 101W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006206-202005-004001/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp235MM,Đường kính vành18inch, (235/40ZR18 95W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006206-202006-001000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp235MM,Đường kính vành18inch, (235/40ZR18 95W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006206-202006-002000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp235MM,Đường kính vành18inch, (235/40ZR18 95W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006206-202006-003000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp235MM,Đường kính vành18inch, (235/40ZR18 95W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006206-202006-004000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp235MM,Đường kính vành18inch, (235/40ZR18 95W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006207-202006-001000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp235MM,Đường kính vành17inch, (235/45ZR17 97W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006207-202006-002000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp235MM,Đường kính vành17inch, (235/45ZR17 97W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006207-202006-003000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp235MM,Đường kính vành17inch, (235/45ZR17 97W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006207-202006-004000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp235MM,Đường kính vành17inch, (235/45ZR17 97W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006207-202006-005000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp235MM,Đường kính vành17inch, (235/45ZR17 97W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006207-202006-006000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp235MM,Đường kính vành17inch, (235/45ZR17 97W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006207-202006-007000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp235MM,Đường kính vành17inch, (235/45ZR17 97W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006208-202005-009001/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp235MM,Đường kính vành18inch, (235/50ZR18 101W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006208-202006-001001/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp235MM,Đường kính vành18inch, (235/50ZR18 101W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006208-202006-002000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp235MM,Đường kính vành18inch, (235/50ZR18 101W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006208-202006-003000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp235MM,Đường kính vành18inch, (235/50ZR18 101W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006208-202006-004000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp235MM,Đường kính vành18inch, (235/50ZR18 101W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006208-202006-005000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp235MM,Đường kính vành18inch, (235/50ZR18 101W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006208-202006-006000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp235MM,Đường kính vành18inch, (235/50ZR18 101W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006208-202006-007000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp235MM,Đường kính vành18inch, (235/50ZR18 101W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006208-202006-008000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp235MM,Đường kính vành18inch, (235/50ZR18 101W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006208-202006-009000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp235MM,Đường kính vành18inch, (235/50ZR18 101W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006208-202006-010000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp235MM,Đường kính vành18inch, (235/50ZR18 101W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006208-202006-011000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp235MM,Đường kính vành18inch, (235/50ZR18 101W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006208-202006-012000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp235MM,Đường kính vành18inch, (235/50ZR18 101W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006208-202006-013000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp235MM,Đường kính vành18inch, (235/50ZR18 101W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006209-202005-007001/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp235MM,Đường kính vành17inch, (235/55ZR17 99W BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006209-202006-001002/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp235MM,Đường kính vành17inch, (235/55ZR17 99W BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006209-202006-002000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp235MM,Đường kính vành17inch, (235/55ZR17 99W BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006209-202006-003000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp235MM,Đường kính vành17inch, (235/55ZR17 99W BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006209-202006-004000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp235MM,Đường kính vành17inch, (235/55ZR17 99W BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006209-202006-005000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp235MM,Đường kính vành17inch, (235/55ZR17 99W BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006209-202006-006000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp235MM,Đường kính vành17inch, (235/55ZR17 99W BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006209-202006-007000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp235MM,Đường kính vành17inch, (235/55ZR17 99W BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006209-202006-008000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp235MM,Đường kính vành17inch, (235/55ZR17 99W BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006210-202006-001000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành20inch, (245/35ZR20 95W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006210-202006-002000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành20inch, (245/35ZR20 95W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006210-202006-003000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành20inch, (245/35ZR20 95W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006210-202006-004000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành20inch, (245/35ZR20 95W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006210-202006-005000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành20inch, (245/35ZR20 95W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006210-202006-006000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành20inch, (245/35ZR20 95W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006211-202006-001000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành17inch, (245/40ZR17 95W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006211-202006-002000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành17inch, (245/40ZR17 95W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006211-202006-003000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành17inch, (245/40ZR17 95W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006212-202005-005001/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành18inch, (245/40ZR18 97W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006212-202006-001000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành18inch, (245/40ZR18 97W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006212-202006-002000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành18inch, (245/40ZR18 97W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006212-202006-003000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành18inch, (245/40ZR18 97W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006212-202006-004000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành18inch, (245/40ZR18 97W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006212-202006-005000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành18inch, (245/40ZR18 97W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006213-202006-001001/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành19inch, (245/40ZR19 98W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006213-202006-002000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành19inch, (245/40ZR19 98W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006213-202006-003000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành19inch, (245/40ZR19 98W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006213-202006-004000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành19inch, (245/40ZR19 98W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006213-202006-005000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành19inch, (245/40ZR19 98W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006213-202006-006000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành19inch, (245/40ZR19 98W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006213-202006-007000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành19inch, (245/40ZR19 98W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006214-202005-005001/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành17inch, (245/45ZR17 99W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006214-202006-001000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành17inch, (245/45ZR17 99W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006214-202006-002000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành17inch, (245/45ZR17 99W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006214-202006-003000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành17inch, (245/45ZR17 99W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006214-202006-004000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành17inch, (245/45ZR17 99W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006214-202006-005000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành17inch, (245/45ZR17 99W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006214-202006-006000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành17inch, (245/45ZR17 99W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006215-202005-007001/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành18inch, (245/45ZR18 100W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006215-202006-001002/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành18inch, (245/45ZR18 100W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006215-202006-002000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành18inch, (245/45ZR18 100W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006215-202006-003000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành18inch, (245/45ZR18 100W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006215-202006-004000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành18inch, (245/45ZR18 100W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006215-202006-005000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành18inch, (245/45ZR18 100W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006215-202006-006000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành18inch, (245/45ZR18 100W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006215-202006-007000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành18inch, (245/45ZR18 100W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006215-202006-008000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành18inch, (245/45ZR18 100W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006215-202006-009000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành18inch, (245/45ZR18 100W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006215-202006-010000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành18inch, (245/45ZR18 100W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006215-202006-011000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành18inch, (245/45ZR18 100W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006215-202006-012000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành18inch, (245/45ZR18 100W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006215-202006-013000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành18inch, (245/45ZR18 100W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006216-202006-001000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành19inch, (245/45ZR19 98W BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006216-202006-002000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành19inch, (245/45ZR19 98W BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006216-202006-003000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành19inch, (245/45ZR19 98W BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006216-202006-004000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành19inch, (245/45ZR19 98W BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006216-202006-005000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành19inch, (245/45ZR19 98W BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006217-202005-013001/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành20inch, (245/45ZR20 103W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006217-202006-001002/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành20inch, (245/45ZR20 103W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006217-202006-002000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành20inch, (245/45ZR20 103W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006217-202006-003000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành20inch, (245/45ZR20 103W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006217-202006-004000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành20inch, (245/45ZR20 103W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006217-202006-005000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành20inch, (245/45ZR20 103W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006217-202006-006000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành20inch, (245/45ZR20 103W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006217-202006-007000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành20inch, (245/45ZR20 103W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006217-202006-008000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành20inch, (245/45ZR20 103W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006217-202006-009000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành20inch, (245/45ZR20 103W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006217-202006-010000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành20inch, (245/45ZR20 103W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006217-202006-011000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành20inch, (245/45ZR20 103W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006217-202006-012000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành20inch, (245/45ZR20 103W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006218-202005-002001/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp255MM,Đường kính vành20inch, (255/35ZR20 97W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006218-202006-001000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp255MM,Đường kính vành20inch, (255/35ZR20 97W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006218-202006-002000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp255MM,Đường kính vành20inch, (255/35ZR20 97W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006219-202005-004001/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp255MM,Đường kính vành18inch, (255/45ZR18 103W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006219-202006-001000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp255MM,Đường kính vành18inch, (255/45ZR18 103W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006219-202006-002000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp255MM,Đường kính vành18inch, (255/45ZR18 103W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006225-202005-009001/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp225MM,Đường kính vành16inch, (225/65R16 100H BH15 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006225-202006-001000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp225MM,Đường kính vành16inch, (225/65R16 100H BH15 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006225-202006-002000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp225MM,Đường kính vành16inch, (225/65R16 100H BH15 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006225-202006-003000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp225MM,Đường kính vành16inch, (225/65R16 100H BH15 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006225-202006-004000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp225MM,Đường kính vành16inch, (225/65R16 100H BH15 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006225-202006-005000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp225MM,Đường kính vành16inch, (225/65R16 100H BH15 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006225-202006-006000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp225MM,Đường kính vành16inch, (225/65R16 100H BH15 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006225-202006-007000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp225MM,Đường kính vành16inch, (225/65R16 100H BH15 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006225-202006-008000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp225MM,Đường kính vành16inch, (225/65R16 100H BH15 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006824-202006-001000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành20inch, (275/40ZR20 106W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006824-202006-002000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành20inch, (275/40ZR20 106W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006824-202006-003000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành20inch, (275/40ZR20 106W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006824-202006-004000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành20inch, (275/40ZR20 106W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006824-202006-005000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành20inch, (275/40ZR20 106W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006824-202006-006000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành20inch, (275/40ZR20 106W XL BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006825-202005-005001/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp205MM,Đường kính vành17inch, (205/45ZR17 84W BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006825-202006-001000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp205MM,Đường kính vành17inch, (205/45ZR17 84W BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006825-202006-002000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp205MM,Đường kính vành17inch, (205/45ZR17 84W BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006826-202005-001001/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp225MM,Đường kính vành16inch, (225/50ZR16 92W BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006826-202006-001000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp225MM,Đường kính vành16inch, (225/50ZR16 92W BU64 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006872-202005-008001/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp265MM,Đường kính vành18inch, (265/65R18 114H BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006872-202006-001000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp265MM,Đường kính vành18inch, (265/65R18 114H BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006872-202006-002000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp265MM,Đường kính vành18inch, (265/65R18 114H BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006872-202006-003000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp265MM,Đường kính vành18inch, (265/65R18 114H BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006872-202006-004000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp265MM,Đường kính vành18inch, (265/65R18 114H BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006872-202006-005000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp265MM,Đường kính vành18inch, (265/65R18 114H BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006872-202006-006000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp265MM,Đường kính vành18inch, (265/65R18 114H BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006872-202006-007000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp265MM,Đường kính vành18inch, (265/65R18 114H BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006872-202006-008000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp265MM,Đường kính vành18inch, (265/65R18 114H BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006872-202006-009000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp265MM,Đường kính vành18inch, (265/65R18 114H BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006872-202006-010000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp265MM,Đường kính vành18inch, (265/65R18 114H BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006872-202006-011000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp265MM,Đường kính vành18inch, (265/65R18 114H BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006872-202006-012000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp265MM,Đường kính vành18inch, (265/65R18 114H BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006872-202006-013000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp265MM,Đường kính vành18inch, (265/65R18 114H BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006873-202005-005001/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp215MM,Đường kính vành16inch, (LT215/85R16 115/112S 10PR BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006873-202006-001000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp215MM,Đường kính vành16inch, (LT215/85R16 115/112S 10PR BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006873-202006-002000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp215MM,Đường kính vành16inch, (LT215/85R16 115/112S 10PR BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006873-202006-003000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp215MM,Đường kính vành16inch, (LT215/85R16 115/112S 10PR BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006873-202006-004000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp215MM,Đường kính vành16inch, (LT215/85R16 115/112S 10PR BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006873-202006-005000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp215MM,Đường kính vành16inch, (LT215/85R16 115/112S 10PR BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006873-202006-006000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp215MM,Đường kính vành16inch, (LT215/85R16 115/112S 10PR BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006873-202006-007000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp215MM,Đường kính vành16inch, (LT215/85R16 115/112S 10PR BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006873-202006-008000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp215MM,Đường kính vành16inch, (LT215/85R16 115/112S 10PR BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006873-202006-009000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp215MM,Đường kính vành16inch, (LT215/85R16 115/112S 10PR BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006873-202006-010000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp215MM,Đường kính vành16inch, (LT215/85R16 115/112S 10PR BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006873-202006-011000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp215MM,Đường kính vành16inch, (LT215/85R16 115/112S 10PR BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006874-202006-001000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành17inch, (LT245/75R17 121/118S 10PR BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006874-202006-002000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành17inch, (LT245/75R17 121/118S 10PR BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006874-202006-003000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành17inch, (LT245/75R17 121/118S 10PR BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006875-202006-001000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp255MM,Đường kính vành17inch, (255/70R17 112S BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006875-202006-002000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp255MM,Đường kính vành17inch, (255/70R17 112S BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006875-202006-003000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp255MM,Đường kính vành17inch, (255/70R17 112S BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006876-202006-001000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp235MM,Đường kính vành15inch, (LT235/75R15 110/107S 8PR BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006876-202006-002000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp235MM,Đường kính vành15inch, (LT235/75R15 110/107S 8PR BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006876-202006-003000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp235MM,Đường kính vành15inch, (LT235/75R15 110/107S 8PR BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229006876-202006-004000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp235MM,Đường kính vành15inch, (LT235/75R15 110/107S 8PR BA80+ WHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229007302-202006-001000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành16inch, (LT245/75R16 120/116S 10PR BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229007302-202006-002000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành16inch, (LT245/75R16 120/116S 10PR BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229007302-202006-003000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành16inch, (LT245/75R16 120/116S 10PR BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229007302-202006-004000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành16inch, (LT245/75R16 120/116S 10PR BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229007302-202006-005000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành16inch, (LT245/75R16 120/116S 10PR BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229007303-202006-001000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp265MM,Đường kính vành16inch, (LT265/75R16 123/120S 10PR BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229007303-202006-002000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp265MM,Đường kính vành16inch, (LT265/75R16 123/120S 10PR BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3229007303-202006-003000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu BLACKLION,chiều rộng mặt lốp265MM,Đường kính vành16inch, (LT265/75R16 123/120S 10PR BC86 BHBL) (xk)
- Mã HS 40111000: Bộ vỏ xe tải (gồm vỏ xe, ruột xe và yếm xe) 7.50-16 C688 16PR MX (xk)
- Mã HS 40111000: Bộ vỏ xe tải (gồm vỏ xe, ruột xe và yếm xe) SET 12.00-20 C8800 20PR TT TRELLEBORG (xk)
- Mã HS 40111000: Bộ vỏ xe tải (gồm vỏ xe, ruột xe và yếm xe) SET 300-15 C8800 20PR TT TRELLEBORG (xk)
- Mã HS 40111000: Bộ vỏ xe tải (gồm vỏ xe, ruột xe và yếm xe) SET 6.00-9 C8800 12PR TT TRELLEBORG (xk)
- Mã HS 40111000: Bộ vỏ xe tải (gồm vỏ xe, ruột xe và yếm xe) SET 6.50-10 C8800 12PR TT TRELLEBORG (xk)
- Mã HS 40111000: Bộ vỏ xe tải (gồm vỏ xe, ruột xe và yếm xe) SET 7.00-12 C8800 14PR TT TRELLEBORG (xk)
- Mã HS 40111000: Bộ vỏ xe tải (gồm vỏ xe, ruột xe và yếm xe) SET 8.15-15 C8800 14PR TT TRELLEBORG (xk)
- Mã HS 40111000: Bộ vỏ xe tải (gồm vỏ xe, ruột xe và yếm xe) SET 8.25-15 C8800 14PR TT TRELLEBORG (xk)
- Mã HS 40111000: Bộ vỏ xe tải (gồm vỏ xe, ruột xe và yếm xe)7.00-16 C688 14PR MX (xk)
- Mã HS 40111000: Bộ vỏ xe tải (gồm vỏ xe, ruột xe) 5.00-12 C688 14PR (xk)
- Mã HS 40111000: Bộ vỏ xe tải (gồm vỏ xe, ruột xe) 5.50-13 C688 14PR (xk)
- Mã HS 40111000: Bộ vỏ xe tải (gồm vỏ xe, ruột xe) 5.50-13 C846 12PR (xk)
- Mã HS 40111000: Bộ vỏ xe tải (gồm vỏ xe, ruột xe) 6.00-14 C688 14PR (xk)
- Mã HS 40111000: Bộ vỏ xe tải (gồm vỏ xe, ruột xe) 6.00-14 C688 14PR MX (xk)
- Mã HS 40111000: Bộ vỏ xe tải (gồm vỏ xe, ruột xe) 6.00-14 C846 12PR (xk)
- Mã HS 40111000: Bộ vỏ xe tải (gồm vỏ xe, ruột xe) 6.50-14 M276 12PR (xk)
- Mã HS 40111000: Bộ vỏ xe tải (gồm vỏ xe, ruột xe) 6.50-15 C846M 14PR (xk)
- Mã HS 40111000: Bộ vỏ xe tải(vỏ xe, ruột xe) 5.00-12 C688 14PR PRESA (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G0790/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu Bridgestone, mã PSR0V109 (091V 195/65 R15 EP30Z)-hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G0793/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu Firestone, mã PSR0V03F (079T 165/65 R14 MLHK2Z)-hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G0795/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu Firestone, mã PSR0V07F (075T 155/70 R13 MLHK2Z)-hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G0796/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu Firestone, mã PSR0V08F (079T 155/80 R13 MLHK2Z)-hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G0798/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu Firestone, mã PSR0V12F (082T 175/65 R14 MLHK2Z)-hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G0816/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu Firestone, mã PSR0V83F (088T 185/65 R15 FSASZ)-hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G0818/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu Firestone, mã PSR0V87F (093T 215/55 R16 FSASZ)-hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G0820/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu Firestone, mã PSR0VA5F (091H 205/55 R16 FRHAZ)-hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G0822/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu Firestone, mã PSR0VA7F (091W 205/55 R16 FRHAZ)-hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G0823/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu Supercat, mã PSR0V05S (091H 195/65 R15 SPCZ)-hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G0826/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu Bob Jane, mã PSR0V01P 082H 175/65 R14 BAR3Z-hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G0829/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu Bridgestone, mã PSR0V001 073S 155/65 R13 NXTZ-hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G0830/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu Bridgestone, mã PSR0V006 081S 165/70 R14 NXTZ-hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G0844/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu Bridgestone, mã PSR0V113 088H 185/70 R14 150EZ-hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G0845/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu Bridgestone, mã PSR0V114 091H 195/65 R15 150EZ-hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G0846/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu Bridgestone, mã PSR0V116 082H 175/70 R13 150EZ-hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G0847/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu Bridgestone, mã PSR0V117 082H 175/65 R14 150EZ-hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G0848/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu Bridgestone, mã PSR0V118 094H 205/65 R15 150EZ-hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G0850/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu Bridgestone, mã PSR0V122 091V 205/55 R16 EP30Z-hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G0852/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu Firestone, mã PSR0V02F 080T 175/65 R13 MLHK2Z-hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G0854/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu Firestone, mã PSR0V06F 075T 155/65 R14 MLHK2Z-hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G0856/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu Firestone, mã PSR0V11F 081T 165/70 R14 MLHK2Z-hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G0871/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu Firestone, mã PSR0V53F 084T 185/60 R15 CHAMBZ-hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G0872/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu Firestone, mã PSR0V54F 084H 175/65 R15 CHAMBZ-hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G0873/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu Firestone, mã PSR0V55F 098T 215/70 R15 CHAMAZ-hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G0883/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu Supercat, mã PSR0V01S 082H 175/65 R14 SPCZ-hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G0884/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu Supercat, mã PSR0V02S 082H 175/70 R13 SPCZ-hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G0885/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu Supercat, mã PSR0V03S 086H 185/65 R14 SPCZ-hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G0886/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu Supercat, mã PSR0V04S 088H 195/60 R15 SPCZ-hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G0887/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu Supercat, mã PSR0V06S 095H P205/65 R15 SPCZ-hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G0888/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu Supercat, mã PSR0V07S 095V 215/60 R16 SPCZ-hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G0890/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu Supercat, mã PSR0V09S 082H 185/60 R14 SPCZ-hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G0892/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu Supercat, mã PSR0V11S 088H 185/65 R15 SPCZ-hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G0893/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu Firestone, mã PSR0V77F 097W 245/40 R18 FH50FZ-hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G0895/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu Firestone, mã PSR0V79F 092W 225/40 R18 FH50FZ-hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G0898/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu Firestone, mã PSR0V86F 095T 205/65 R16 FSASZ-hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G0899/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu Firestone, mã PSR0VA0F 084V 195/50 R16 FHASFZ-hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G0901/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu Dayton, mã PSR0V11D 100H 215/70 R16 DTH1AZ-hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G0902/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu Dayton, mã PSR0V12D 098H 215/65 R16 DTH1AZ-hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G0903/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu Dayton, mã PSR0V13D 102V 225/65 R17 DTH1AZ-hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G0904/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu Dayton, mã PSR0V14D 108V 235/65 R17 DTH1AZ-hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G0905/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu Dayton, mã PSR0V15D 096H 215/60 R17 DTH1AZ-hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G0906/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu Dayton, mã PSR0V16D 099V 225/60 R17 DTH1AZ-hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G0907/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu Dayton, mã PSR0V17D 102V 235/60 R17 DTH1AZ-hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G0908/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu Dayton, mã PSR0V18D 103V 235/55 R17 DTH1AZ-hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G0924/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu Dayton, mã PSR0V19D 100V 225/60 R18 DTH1AZ-hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G0926/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu Dayton, mã PSR0V22D 098V 225/55 R18 DTH1AZ-hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G0927/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu Dayton, mã PSR0V23D 104V 235/55 R18 DTH1AZ-hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G0930/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu Bridgestone, mã PSR0V005 091S 195/65 R15 NXTZ-hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G0931/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu Bridgestone, mã PSR0V012 084H 185/60 R15 NXTZ-hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G0939/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu Firestone, mã PSR0V92F (095T 215/60 R16 FSASZ)-hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G0945/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu Dayton, mã PSR0V08D (091V 205/55 R16 DTT2Z)-hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G0946/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu Dayton, mã PSR0V28D (091V 195/65 R15 DTT2Z)-hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G0947/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu Dayton, mã PSR0V26D (082T 175/65 R14 DTT2Z)-hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G0948/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu Dayton, mã PSR0V25D (088H 185/65 R15 DTT2Z)-hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G0950/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu Bridgestone, mã PSR0V004 (082S 175/65 R14 NXTZ)-hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G0951/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu Bridgestone, mã PSR0V039 (082H 175/60 R16 NXTZ)-hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G0961/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu Dayton, mã PSR0V07D 091W 205/55 R16 DTT2Z- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G0962/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu Dayton, mã PSR0V09D 088T 185/65 R15 DTT2Z- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G0964/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu Bridgestone, mã PSR0V032 075S 155/70 R13 NXTZ- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G0965/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu Bridgestone, mã PSR0V013 091V 205/55 R16 NXTZ- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G0966/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu Firestone, mã PSR0V76F 101W 235/50 R18 FH50FZ-hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G0969/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu Dayton, mã PSR0V02D 091H 195/65 R15 DTT2Z- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G0970/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu Dayton, mã PSR0V24D 109V 255/55 R18 DTH1AZ- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G0974/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu Bridgestone, mã PSR0V014 095H 215/60 R16 NXTZ- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G0975/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu Bridgestone, mã PSR0V007 088S 185/65 R15 NXTZ- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G0978/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu Dayton, mã PSR0V21D 105H 245/60 R18 DTH1AZ- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G0980/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu Firestone, mã PSR0VC2F 088V 195/60 R15 FRHAZ- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G0982/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu Firestone, mã PSR0V74F 099W 255/40 R18 FH50FZ- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G0984/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu Bridgestone, mã PSR0V002 075S 155/65 R14 NXTZ- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G0986/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu Firestone, mã PSR0VA4F 095T 195/65 R15 FRHAZ- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G0987/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu Dayton, mã PSR0V10D 091T 195/65 R15 DTT2Z- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G0989/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu Firestone, mã PSR0VA9F 093V 215/55 R16 FRHAZ- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G0990/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu Bridgestone, mã PSR0V040 084S 175/65 R15 NXTZ- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G0991/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu Firestone, mã PSR0VA3F 091V 195/65 R15 FRHAZ- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G0993/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu Bridgestone, mã PSR0V130 094H 205/65 R15 EL64Z- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G0995/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu Firestone, mã PSR0VB5F 088H 185/60 R15 FRHAZ- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G0996/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu Firestone, mã PSR0VB6F 084T 185/60 R15 FRHAZ- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G1002/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu Firestone, mã PSR0VB0F 097W 215/55 R16 FRHAZ- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G1003/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu Dayton, mã PSR0V29D 099V 215/55 R18 DTH1AZ- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G1006/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu Dayton, mã PSR0V27D 094V 205/55 R16 DTT2Z- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G1009/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu SEIBERLING, mã PSR0V11B 091V 205/55 R16 SLT2Z- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G1016/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu Bridgestone, mã PSR0V140 095V 215/60 R16 EL64Z- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G1026/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu SEIBERLING, mã PSR0V12B 091H 205/55 R16 SLT2Z- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G1027/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu SEIBERLING, mã PSR0V14B 091H 195/65 R15 SLT2Z- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G1028/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu SEIBERLING, mã PSR0V13B 091V 195/65 R15 SLT2Z- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G1035/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu SAETTA, mã PSR0V08U 082T 175/65 R14 SAE2Z- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G1036/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu SEIBERLING, mã PSR0V09B 094V 205/55 R16 SLT2Z- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G1038/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu SAETTA, mã PSR0V05U 091V 195/65 R15 SAE2Z- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G1039/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu FIRESTONE, mã PSR0V90F 100T 235/60 R16 FSASZ- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G1047/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu Bridgestone, mã PSR0V134 095V 215/50 R17 EL64Z- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G1048/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu Bridgestone, mã PSR0V135 092V 205/60 R16 EL64Z- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G1056/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu Bridgestone, mã PSR 110H 265/60 R18 684A6Z- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G1058/ Mẫu cắt của lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu Bridgestone, mã PSR 110H 265/60 R18 684A6Z- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G1073/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu BOB JANE, mã PSR0V04P 092V 205/60 R16 BAR3Z- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G1080/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu Bridgestone, mã PSR0V166 088H 185/65 R15 EL64Z- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G1081/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu Bridgestone, mã PSR0V165 084H 185/60 R15 EL64Z- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G1085/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu Bridgestone, mã PSR0V173 091V 205/55 R16 EL64Z- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G1086/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu Bridgestone, mã PSR0V174 091V 195/65 R15 EL64Z- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G1091/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu Bridgestone, mã PSR0V05B 088S 185/65 R15 SL10Z- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G1092/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu Bridgestone, mã PSR0V168 091W 215/45 R17 EL64AZ- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G1094/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu Bridgestone, mã PSR 245/45 R20 099V AL011Z- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G1097/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu Supercat, mã PSR0V18S 097V 235/45 R17 SPCAZ- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G1099/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu SAETTA, mã PSR0V14U 088H 185/60 R15 SAE2Z- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G1100/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu SEIBERLING, mã PSR0V20B 086H 185/65 R14 SLT2Z- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G1101/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu SEIBERLING, mã PSR0V22B 088H 185/60 R15 SLT2Z- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G1102/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu SEIBERLING, mã PSR0V23B 084H 185/60 R15 SLT2Z- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G1104/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu DAYTON, mã PSR0V34D 086T 185/65 R14 DTT2Z- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G1105/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu BRIDGESTONE, mã PSR0V194 084H 185/60 R15 EP15LZ- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G1108/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu SUPERCAT, mã PSR0V22S 100V 245/45 R18 SPCFZ- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G1109/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu SUPERCAT, mã PSR0V23S 095V 215/50 R17 SPCFZ- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G1110/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu BRIDGESTONE, mã PSR0V154 101W 235/50 R18 EA03FZ- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G1111/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu BRIDGESTONE, mã PSR0V155 100W 245/45 R18 EA03FZ- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G1114/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu BRIDGESTONE, mã PSR0V177 165/50 R16 EA04FZ- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G1115/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu BRIDGESTONE, mã PSR0V178 165/50 R15 EA04FZ- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G1116/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu BRIDGESTONE, mã PSR0V179 165/55 R15 EA04FZ- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G1117/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu SUPERCAT, mã PSR0V20S 091W 215/45 R17 SPCAZ- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G1118/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu BRIDGESTONE, mã PSR0V170 084H 175/65 R15 EL64Z- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G1119/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu BRIDGESTONE, mã PSR0V169 092W 225/40 R18 EL64AZ- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G1120/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu SUPERCAT, mã PSR0V21S 095W 235/40 R18 XL SPCAZ- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G1122/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu BRIDGESTONE, mã PSR0V161 082H 175/65 R14 EL64Z- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G1123/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu BRIDGESTONE, mã PSR0V149 095V 205/65 R16 EP30Z- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G1124/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu SEIBERLING, mã PSR0V19B 082H 185/60 R14 SLT2Z- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G1125/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu BRIDGESTONE, mã PSR0V145 098V 225/60 R16 EP3AZ- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G1126/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu SUPERCAT, mã PSR0V19S 084H 185/60 R15 SPCZ- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G1127/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu SAETTA, mã PSR0V11U 082H 185/60 R14 SAE2Z- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G1128/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu SAETTA, mã PSR0V12U 086H 185/65 R14 SAE2Z- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G1138/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con mã PSR0V05P 088H 185/65R15 BAR3Z-hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G1153/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con mã PSR0V27B 101V 225/55 R17 XLSL20AZ-hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G1158/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu SAETTA, mã PSR0V06U 091H 195/65 R15 SAE2Z- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G1160/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu SAETTA, mã PSR0V09U 088H 185/65 R15 SAE2Z- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G1162/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu DAYTON, mã PSR 084W 215/35 R18 DT30FZ- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G1164/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu BRIDGESTONE, mã PSR0V184 245/45 R18 EA04FZ- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G1165/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu SEIBERLING, mã PSR0V25B 088H 195/60 R15 SLT2Z- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G1166/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu BRIDGESTONE, mã PSR 245/50 R20 102V AL011Z- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G1170/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu BRIDGESTONE mã PSR 225/45R17 94W FH50FZ-hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G1171/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu Bridgestone, mã PSR0V122 091V 205/55 R16 EP30Z-hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G1173/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu BRIDGESTONE, mã PSR0V164 095W 235/40 R18 XLEL64AZ- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G1174/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu DAYTON, mã PSR0V43D 106H 235/65 R18 DTH1AZ- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G1175/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu SUPERCAT, mã PSR0V25S 084H 175/70 R14 SPCZ- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G1177/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu DAYTON, mã PSR0V33D 086H 185/65 R14 DTT2Z- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G1178/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu BRIDGESTONE, mã PSR 195/55R15 085V EP30Z- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G1179/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu BRIDGESTONE, mã PSR0V186 094W 225/45 R17 XLEL64AZ- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G1180/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu BRIDGESTONE, mã PSR 215/60R16 095V EA03FZ- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G1181/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu BRIDGESTONE, mã PSR 215/50 R17 095W EA03FZ- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G1182/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu BRIDGESTONE, mã PSR 205/55 R16 091V T05BZ- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G1183/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu BRIDGESTONE, mã PSR 225/45R17 091W T05AFZ- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G1184/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu SEIBERLING, mã PSR0V21B 086T 185/65 R14 SLT2Z- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G1185/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu BRIDGESTONE, mã PSR 225/45 R18 095W FH50FZ- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G1186/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu DAYTON, mã PSR0V37D 088V 195/60 R15 DTT2Z- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G1187/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu DAYTON, mã PSR0V32D 082H 185/60 R14 DTT2Z- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G1188/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu BRIDGESTONE, mã PSR 205/65 R15 099V EP30Z (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G1189/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu BRIDGESTONE, mã PSR0V183 101W 235/50 R18 XLEA04FZ- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G1190/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu SAETTA, mã PSR0V07U 091T 195/65 R15 SAE2Z- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: BTMV-G1191/ Lốp xe cao su dùng cho ôtô con hiệu DAYTON, mã PSR0V48D 094W 215/55 R17 DT30Z- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: H12.54/ Lốp xe dự bị nhãn hiệu Yokohama- dùng cho ô tô con: H1814 T145/70 D18 107M Y870C (xk)
- Mã HS 40111000: H12.55/ Lốp xe dự bị nhãn hiệu Yokohama- dùng cho ô tô con: H1814 T145/70 D18 107M Y870C (xk)
- Mã HS 40111000: H13.59/ Lốp xe dự bị nhãn hiệu Yokohama- dùng cho ô tô con: H1816 T155/90D17 101M Y870B (xk)
- Mã HS 40111000: H18.46/ Lốp xe dự bị nhãn hiệu Yokohama- dùng cho ô tô con: H1826 T155/70D17 110M Y870C (xk)
- Mã HS 40111000: H18.47/ Lốp xe dự bị nhãn hiệu Yokohama- dùng cho ô tô con: H1826 T155/70D17 110M Y870C (xk)
- Mã HS 40111000: H19.30/ Lốp xe dự bị nhãn hiệu Yokohama- dùng cho ô tô con: H1804 T125/70D16 96M Y870C (xk)
- Mã HS 40111000: H19.31/ Lốp xe dự bị nhãn hiệu Yokohama- dùng cho ô tô con: H1804 T125/70D16 96M Y870C (xk)
- Mã HS 40111000: H21.42/ Lốp xe dự bị nhãn hiệu Yokohama- dùng cho ô tô con: H1825 T135/70D18 103M Y870B (xk)
- Mã HS 40111000: H21.43/ Lốp xe dự bị nhãn hiệu Yokohama- dùng cho ô tô con: H1825 T135/70D18 103M Y870B (xk)
- Mã HS 40111000: H22.42/ Lốp xe dự bị nhãn hiệu Yokohama- dùng cho ô tô con: H1828 T125/70D17 98M Y870C (xk)
- Mã HS 40111000: H22.43/ Lốp xe dự bị nhãn hiệu Yokohama- dùng cho ô tô con: H1828 T125/70D17 98M Y870C (xk)
- Mã HS 40111000: H23.43/ Lốp xe dự bị nhãn hiệu Yokohama- dùng cho ô tô con: H1829 T165/80D17 104M Y870C (xk)
- Mã HS 40111000: H23.44/ Lốp xe dự bị nhãn hiệu Yokohama- dùng cho ô tô con: H1829 T165/80D17 104M Y870C (xk)
- Mã HS 40111000: H25.43/ Lốp xe dự bị nhãn hiệu Yokohama- dùng cho ô tô con: H1831 T155/80D17 100M Y870C (xk)
- Mã HS 40111000: H25.44/ Lốp xe dự bị nhãn hiệu Yokohama- dùng cho ô tô con: H1831 T155/80D17 100M Y870C (xk)
- Mã HS 40111000: H28.8/ Lốp xe dự bị nhãn hiệu Yokohama- dùng cho ô tô con: H1838 T155/70D17 110M Y870C (xk)
- Mã HS 40111000: H29.2/ Lốp xe dự bị nhãn hiệu Yokohama- dùng cho ô tô con: H1834 T145/70D18 107M Y870C (xk)
- Mã HS 40111000: H5.62/ Lốp xe dự bị nhãn hiệu Yokohama- dùng cho ô tô con: H1805 T145/90 D16 106M Y870B (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp 650-10 dùng cho xe nâng, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp loại bơm hơi bằng cao su dùng cho ô tô, thông số kỹ thuật 205/45R16W. Xuất xứ INDONESIA, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp loại bơm hơi bằng cao su dùng cho ô tô, thông số kỹ thuật 225/50R17W. Xuất xứ INDONESIA, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp loại bơm hơi bằng cao su dùng cho ô tô, thông số kỹ thuật: 185/55R15. Xuất xứ Việt Nam, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp loại bơm hơi bằng cao su dùng cho ô tô, thông số kỹ thuật: 205/40 R17. Xuất xứ Việt Nam, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp loại bơm hơi bằng cao su dùng cho ô tô, thông số kỹ thuật: 205/45 R16. Xuất xứ Việt Nam, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp loại bơm hơi bằng cao su dùng cho ô tô, thông số kỹ thuật: 205/45R17V. Xuất xứ INDONESIA, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp loại bơm hơi bằng cao su dùng cho ô tô, thông số kỹ thuật: 205/50 R17. Xuất xứ Việt Nam, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp loại bơm hơi bằng cao su dùng cho ô tô, thông số kỹ thuật: 205R16. Xuất xứ Việt Nam, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp loại bơm hơi bằng cao su dùng cho ô tô, thông số kỹ thuật: 215/40 R17. Xuất xứ Việt Nam, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp loại bơm hơi bằng cao su dùng cho ô tô, thông số kỹ thuật: 215/55R16W. Xuất xứ INDONESIA, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp loại bơm hơi bằng cao su dùng cho ô tô, thông số kỹ thuật: 215/65R16C. Xuất xứ Việt Nam, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp loại bơm hơi bằng cao su dùng cho ô tô, thông số kỹ thuật: 215/70R16 R. Xuất xứ Việt Nam, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp loại bơm hơi bằng cao su dùng cho ô tô, thông số kỹ thuật: 215/70R16. Xuất xứ Việt Nam, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp loại bơm hơi bằng cao su dùng cho ô tô, thông số kỹ thuật: 225/55R19. Xuất xứ Việt Nam, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp loại bơm hơi bằng cao su dùng cho ô tô, thông số kỹ thuật: 225/60 R17 (2019-2020). Xuất xứ VIETNAM, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp loại bơm hơi bằng cao su dùng cho ô tô, thông số kỹ thuật: 225/60 R17. Xuất xứ Việt Nam, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp loại bơm hơi bằng cao su dùng cho ô tô, thông số kỹ thuật: 235/50 R17. Xuất xứ Việt Nam, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp loại bơm hơi bằng cao su dùng cho ô tô, thông số kỹ thuật: 235/55 R17. Xuất xứ Việt Nam, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp loại bơm hơi bằng cao su dùng cho ô tô, thông số kỹ thuật: 235/55 R19 (2019-2020). Xuất xứ VIETNAM, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp loại bơm hơi bằng cao su dùng cho ô tô, thông số kỹ thuật: 235/55R17. Xuất xứ Việt Nam, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp loại bơm hơi bằng cao su dùng cho ô tô, thông số kỹ thuật: 235/55R19. Xuất xứ Việt Nam, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp loại bơm hơi bằng cao su dùng cho ô tô, thông số kỹ thuật: 235/60R17. Xuất xứ Việt Nam, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp loại bơm hơi bằng cao su dùng cho ô tô, thông số kỹ thuật: 235/60R18. Xuất xứ Việt Nam, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp loại bơm hơi bằng cao su dùng cho ô tô, thông số kỹ thuật: 235/65 R16 (2019-2020). Xuất xứ VIETNAM, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp loại bơm hơi bằng cao su dùng cho ô tô, thông số kỹ thuật: 235/65R16C. Xuất xứ Việt Nam, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp loại bơm hơi bằng cao su dùng cho ô tô, thông số kỹ thuật: 245/70R16. Xuất xứ Việt Nam, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp loại bơm hơi bằng cao su dùng cho ô tô, thông số kỹ thuật: 255/35 R18 (2019-2020). Xuất xứ VIETNAM, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp loại bơm hơi bằng cao su dùng cho ô tô, thông số kỹ thuật: 255/70 R17 (2019-2020). Xuất xứ VIETNAM, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp loại bơm hơi bằng cao su dùng cho ô tô, thông số kỹ thuật: 265/50 R20 (2019-2020). Xuất xứ VIETNAM, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp loại bơm hơi bằng cao su dùng cho ô tô, thông số kỹ thuật: 265/60 R18 (2019-2020). Xuất xứ VIETNAM, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp loại bơm hơi bằng cao su dùng cho ô tô, thông số kỹ thuật: 265/60R18. Xuất xứ Việt Nam, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp loại bơm hơi bằng cao su dùng cho ô tô, thông số kỹ thuật: 275/65 R18 (2019-2020). Xuất xứ VIETNAM, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp loại bơm hơi bằng cao su dùng cho ô tô, thông số kỹ thuật:205/45 R17. Xuất xứ Việt Nam, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp loại bơm hơi bằng cao su dùng cho ô tô, thông số kỹ thuật:215/45R18. Xuất xứ Việt Nam, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp loại bơm hơi bằng cao su dùng cho ô tô, thông số kỹ thuật:225/60R17. Xuất xứ Việt Nam, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp loại bơm hơi bằng cao su dùng cho ô tô, thông số kỹ thuật:235/45R18. Xuất xứ Việt Nam, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp loại bơm hơi bằng cao su dùng cho ô tô, thông số kỹ thuật:235/60 R17 (2019-2020). Xuất xứ VIETNAM, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp loại bơm hơi bằng cao su dùng cho ô tô, thông số kỹ thuật:235/65 R16 (2019-2020). Xuất xứ VIETNAM, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe cho xe Ô tô Mitsubishi Outlander/TIRE(225/55R18 98H), part number: 4250D823. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe du lịch không săm, hiệu Continental-Continental Tubeless Passenger Tyre, mã 235/60R18 103V FR SC5 SUV, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe dùng cho xe ô tô- 445/45R19.5 160J 20PR S696 LBESL, Product code: 3120001634. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe Kumho: 205/65 R16 4L HS63 (OD:673mm; SW:205mm; W:9.4kgs). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe Kumho: 215/60 R17 04LHS63HH (OD:686mm; SW:226mm; W:9.76kgs).Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe Kumho: KH235/85 R16 Q10L MT71;EV (OD:812mm; SW:220mm; W:24.95kgs).Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 1758013 FREESTAR M-108+ 91/87M C/6 BW không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 1856514 MILESTAR MS932 Sport 86T SL không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 1856515 MILESTAR MS932 Sport 88H SL không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 1856515 MILESTAR WEATHERGUARD AW365 92H XL không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 1956015 MILESTAR MS932 Sport 88H SL không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 1956515 MILESTAR MS932 Sport 91H SL không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2054017 MILESTAR MS932 Sport 84V XL không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2054517 MILESTAR MS932 Sport 84V SL không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2054517 MILESTAR MS932 Sport 88V XL BW không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2055017 MILESTAR MS932 Sport 93V XL không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2055516 MILESTAR MS932 Sport 91V SL không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2056015 MILESTAR MS932 Sport 91H SL không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2056016 MILESTAR MS932 Sport 92H SL không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2056515 MILESTAR MS932 Sport 94H SL không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2056516 MILESTAR MS932 Sport 95H SL không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2057514 FREESTAR M-108+ 100/96M C/6 BW không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2057515 FREESTAR M-108+ 107/102M D/8 BW không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2154517 MILESTAR MS932 Sport 91V XL không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2155017 MILESTAR MS932 Sport 95V XL không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2155516 MILESTAR MS932 Sport 97H XL không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2155517 MILESTAR MS932 Sport 98V XL không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2155517 MILESTAR WEATHERGUARD AW365 98H XL không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2156016 MILESTAR MS932 Sport 95H SL không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2156016 MILESTAR WEATHERGUARD AW365 99H XL không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2156017 MILESTAR MS932 Sport 96H SL không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2156516 MILESTAR MS932 Sport 98T SL không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2156516 MILESTAR WEATHERGUARD AW365 102T XL không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2156517 MILESTAR MS932 Sport 99V SL không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2157016 MILESTAR PATAGONIA H/T 99T SL BW không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2157514 FREESTAR M-108+ 102/98M C/6 BW không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2158516 MILESTAR PATAGONIA H/T 115/112Q E/10 BW không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2254018 MILESTAR MS932 Sport 92V XL không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2254517 MILESTAR MS932 Sport 94V XL không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2254518 MILESTAR MS932 Sport 95V XL không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2255017 MILESTAR MS932 Sport 98V XL không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2255017 MILESTAR WEATHERGUARD AW365 98H XL không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2255018 MILESTAR MS932 Sport 95V SL không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2255517 MILESTAR MS932 Sport 101V XL không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2255518 MILESTAR MS932 Sport 98V SL không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2255518 MILESTAR WEATHERGUARD AW365 102H XL không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2255519 MILESTAR MS932 Sport 99V SL không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2256016 MILESTAR MS932 Sport 98H SL không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2256016 MILESTAR WEATHERGUARD AW365 98H SL không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2256017 MILESTAR MS932 Sport 99V SL không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2256017 MILESTAR WEATHERGUARD AW365 99H SL BW không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2256018 MILESTAR MS932 Sport 100V SL không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2256516 MILESTAR MS932 Sport 100H SL BW không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2256517 MILESTAR MS932 Sport 102V SL không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2256517 MILESTAR PATAGONIA H/T 100T SL BW không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2256517 MILESTAR WEATHERGUARD AS710 CUV 102H SL BW không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2256517 MILESTAR WEATHERGUARD AW365 106H XL BW không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2257016 MILESTAR PATAGONIA H/T 101T SL BW không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2257515 FREESTAR M-108+ 117/112M E/10 BW không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2257516 MILESTAR PATAGONIA H/T 115/112Q E/10 BW không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2354517 MILESTAR MS932 Sport 97V XL không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2354518 MILESTAR MS932 Sport 94V SL không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2355017 MILESTAR MS932 Sport 96V SL không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2355018 MILESTAR MS932 Sport 101V XL không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2355018 MILESTAR WEATHERGUARD AW365 101H XL không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2355019 MILESTAR MS932 Sport 99V SL không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2355517 MILESTAR MS932 Sport 99V SL không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2355518 MILESTAR MS932 Sport 100V SL không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2355519 MILESTAR MS932 Sport 105V XL không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2355520 MILESTAR MS932 Sport 105V XL không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2356016 MILESTAR MS932 Sport 100H SL BW không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2356017 MILESTAR MS932 Sport 102V SL không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2356018 MILESTAR MS932 Sport 107V XL không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2356517 MILESTAR MS932 Sport 108V XL không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2356517 MILESTAR PATAGONIA H/T 103T SL BW không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2356517 MILESTAR WEATHERGUARD AW365 108H XL BW không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2356518 MILESTAR MS932 Sport 106H SL không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2357016 MILESTAR PATAGONIA H/T 104T SL ROWL không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2357515 MILESTAR PATAGONIA H/T 104/101Q C/6 BW không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2357515 MILESTAR PATAGONIA H/T 108T XL ROWL không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2358016 FREESTAR M-108+ 124/120M E/10 BW không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2358017 MILESTAR PATAGONIA H/T 120/117Q E/10 BW không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2358516 FREESTAR M-108+ 128/124M F/12 BW không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2358516 MILESTAR PATAGONIA H/T 120/116Q E/10 BW không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2454517 MILESTAR MS932 Sport 99V XL không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2454518 MILESTAR MS932 Sport 100V XL không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2455020 MILESTAR MS932 Sport 102V SL không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2455518 MILESTAR MS932 Sport 103V SL không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2455519 MILESTAR MS932 Sport 103V SL không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2456018 MILESTAR MS932 Sport 105H SL không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2456517 MILESTAR MS932 Sport 105V SL không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2456517 MILESTAR PATAGONIA H/T 105T SL ROWL không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2457016 MILESTAR PATAGONIA H/T 106T SL ROWL không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2457017 MILESTAR PATAGONIA A/T W 119/116S E/10 không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2457017 MILESTAR PATAGONIA H/T 108T SL ROWL không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2457017 MILESTAR PATAGONIA H/T 119/116Q E/10 BW không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2457516 MILESTAR PATAGONIA H/T 109T SL BW không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2457516 MILESTAR PATAGONIA H/T 120/116Q E/10 BW không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2457517 MILESTAR PATAGONIA H/T 121/118Q E/10 BW không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2554519 MILESTAR MS932 Sport 100V SL không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2555019 MILESTAR MS932 Sport 107V XL không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2555020 MILESTAR MS932 Sport 109V XL không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2555518 MILESTAR MS932 Sport 109V XL không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2555518 MILESTAR WEATHERGUARD AW365 109H XL không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2555520 MILESTAR MS932 Sport 110V XL không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2556019 MILESTAR MS932 Sport 109H SL không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2556518 MILESTAR MS932 Sport 111T SL không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2557016 MILESTAR PATAGONIA H/T 109T SL ROWL không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2656018 MILESTAR MS932 Sport 110V SL không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2656018 MILESTAR PATAGONIA H/T 109T SL BW không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2656517 MILESTAR PATAGONIA H/T 110T SL BW không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2656518 MILESTAR PATAGONIA H/T 112T SL BW không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2657016 MILESTAR PATAGONIA H/T 111T SL ROWL không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2657017 MILESTAR PATAGONIA H/T 113T SL ROWL không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2657017 MILESTAR PATAGONIA H/T 121/118Q E/10 BW không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2657516 MILESTAR PATAGONIA H/T 114T SL BW không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2657516 MILESTAR PATAGONIA H/T 123/120Q E/10 BW không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2755520 MILESTAR PATAGONIA H/T 111T SL BW không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2755520 MILESTAR PATAGONIA X/T 117T XL BW không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2756020 MILESTAR PATAGONIA H/T 114T SL BW không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2756020 MILESTAR PATAGONIA X/T 116T XL BW không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2756518 MILESTAR PATAGONIA H/T 114T SL BW không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2857017 MILESTAR PATAGONIA H/T 121/118Q E/10 BW không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: lốp xe ô tô 2857516 MILESTAR PATAGONIA H/T 126/123Q E/10 BW không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô con hiệu CONTINENTAL 205/45R17 88W CSC5- EU, lốp không săm, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô con hiệu CONTINENTAL 205/55R17 91Y CSC3 N2-EU, lốp không săm, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô con hiệu CONTINENTAL 215/70R16 100H CCLXSP-EU, lốp không săm, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô con hiệu CONTINENTAL 235/60R18 103V FR SC5 SUV, lốp không săm, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô con hiệu CONTINENTAL 245/45R17 95W CSC5 MO-EU, lốp không săm, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô con hiệu CONTINENTAL 245/45R19 98W CSC5 SUV-EU, lốp không săm, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô con hiệu CONTINENTAL 275/45R21 107Y CSC5 SUV MO- EU, lốp không săm, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô con hiệu CONTINENTAL 285/45R21 113Y SC6 AO SIL- EU, lốp không săm, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô con hiệu PIRELLI, 195/60R15 88 H Cinturato P1, lốp không săm, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô con hiệu PIRELLI, 195/65R15 91 H Cinturato P1, lốp không săm, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô con hiệu PIRELLI, 195/65R15 91 V Cinturato P1, lốp không săm, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô con hiệu PIRELLI, 205/40R18 86 W r-f XL (*) Cinturato P7, lốp không săm, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô con hiệu PIRELLI, 205/50R17 89 V S-Veas, lốp không săm, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô con hiệu PIRELLI, 205/55R16 91 V Cinturato P1, lốp không săm, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô con hiệu PIRELLI, 205/55R16 91VCinturato P1, lốp không săm, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô con hiệu PIRELLI, 205/55R16 91VCinturato P7, lốp không săm, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô con hiệu PIRELLI, 205/60R16 92 H Cinturato P7, lốp không săm, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô con hiệu PIRELLI, 205/60R16 92HCinturato P7, lốp không săm, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô con hiệu PIRELLI, 205/60R16 96V XLCinturato P7, lốp không săm, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô con hiệu PIRELLI, 215/45R17 91VXLCinturato P7, lốp không săm, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô con hiệu PIRELLI, 215/45R17 91W XLCinturato P7, lốp không săm, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô con hiệu PIRELLI, 215/45ZR17 91Y XLP ZERO Nero, lốp không săm, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô con hiệu PIRELLI, 215/55R16 93VCinturato P7, lốp không săm, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô con hiệu PIRELLI, 215/55R17 94 W s-i Cinturato P7, lốp không săm, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô con hiệu PIRELLI, 215/55R17 94Ws-iCinturato P7, lốp không săm, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô con hiệu PIRELLI, 215/60R16 99 H XL Cinturato P7, lốp không săm, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô con hiệu PIRELLI, 225/35R19 88Yr-fXL(*)P ZERO, lốp không săm, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô con hiệu PIRELLI, 225/40R19 93 Y r-f XL (MOE) P ZERO, lốp không săm, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô con hiệu PIRELLI, 225/45R17 91Hr-f(MOE)Cinturato P7, lốp không săm, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô con hiệu PIRELLI, 225/45R17 91V Cinturato P7, lốp không săm, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô con hiệu PIRELLI, 225/45R17 91Vr-f(*)Cinturato P7, lốp không săm, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô con hiệu PIRELLI, 225/45R17 91Y(AO)Cinturato P7, lốp không săm, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô con hiệu PIRELLI, 225/45R18 91Vr-f(*)Cinturato P7, lốp không săm, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô con hiệu PIRELLI, 225/45R18 91W(*)P ZERO, lốp không săm, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô con hiệu PIRELLI, 225/45R18 91Wr-f(*)Cinturato P7, lốp không săm, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô con hiệu PIRELLI, 225/45R18 95 W XL Cinturato P7, lốp không săm, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô con hiệu PIRELLI, 225/45R18 95Ws-iXLCinturato P7, lốp không săm, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô con hiệu PIRELLI, 225/45R18 95Yr-fXL(MOE)Cinturato P7, lốp không săm, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô con hiệu PIRELLI, 225/45R19 92Wr-f(*)Cinturato P7, lốp không săm, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô con hiệu PIRELLI, 225/45ZR17 94Y XLP ZERO, lốp không săm, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô con hiệu PIRELLI, 225/50R17 91 W r-f (*) Cinturato P7, lốp không săm, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô con hiệu PIRELLI, 225/50R17 98Yr-fP7cint, lốp không săm, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô con hiệu PIRELLI, 225/50R18 99WXL(*)P- ZERO, lốp không săm, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô con hiệu PIRELLI, 225/55R17 97W(*)Cinturato P7, lốp không săm, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô con hiệu PIRELLI, 225/65R17 102 H Scorpion Verde, lốp không săm, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô con hiệu PIRELLI, 235/35R19 91 Y XL P-ZERO PZ4, lốp không săm, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô con hiệu PIRELLI, 235/40R19 96WXLCinturato P7, lốp không săm, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô con hiệu PIRELLI, 235/45R17 97WXLCinturato P7, lốp không săm, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô con hiệu PIRELLI, 235/55R17 99V(AO)S-VERDE, lốp không săm, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô con hiệu PIRELLI, 235/55R18 100Vs-iScorpion Verde, lốp không săm, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô con hiệu PIRELLI, 245/30R19 89Yr-fXLP ZERO, lốp không săm, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô con hiệu PIRELLI, 245/35ZR20 91 (Y) (N0) P ZERO, lốp không săm, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô con hiệu PIRELLI, 245/40R18 93Y(AO)Cinturato P7, lốp không săm, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô con hiệu PIRELLI, 245/40R18 97 Y XL P7cint, lốp không săm, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô con hiệu PIRELLI, 245/40R18 97Y(MO)P ZERO, lốp không săm, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô con hiệu PIRELLI, 245/40R19 94Ws-iP ZERO, lốp không săm, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô con hiệu PIRELLI, 245/40R19 94Ws-iP-ZERO, lốp không săm, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô con hiệu PIRELLI, 245/40ZR19 98YXL(J)P-ZERO, lốp không săm, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô con hiệu PIRELLI, 245/45R17 95W(MO)Cinturato P7, lốp không săm, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô con hiệu PIRELLI, 245/45R17 99HXL(MO)Cinturato P7, lốp không săm, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô con hiệu PIRELLI, 245/45R19 98Yr-f(*)P-ZERO, lốp không săm, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô con hiệu PIRELLI, 245/45ZR20 103YXLP ZERO, lốp không săm, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô con hiệu PIRELLI, 255/30R20 92Yr-fXLP ZERO, lốp không săm, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô con hiệu PIRELLI, 255/55R18 109 V r-f XL (*) Scorpion Verde, lốp không săm, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô con hiệu PIRELLI, 255/55R19 111 V XL S-VEas, lốp không săm, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô con hiệu PIRELLI, 255/55R20 110YXL(LR)S- VEAS, lốp không săm, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô con hiệu PIRELLI, 255/60R18 112VXLS-ZERO, lốp không săm, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô con hiệu PIRELLI, 265/30ZR20 94YXLP ZERO (RO1), lốp không săm, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô con hiệu PIRELLI, 265/35ZR19 98(Y)XL(*)P ZERO, lốp không săm, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô con hiệu PIRELLI, 265/40R21 105VXLS- Veas, lốp không săm, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô con hiệu PIRELLI, 265/45ZR18 101YN1P ZERO, lốp không săm, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô con hiệu PIRELLI, 265/50R19 110YXL(N0)P ZERO, lốp không săm, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô con hiệu PIRELLI, 275/30R19 96YXL(MO)P ZERO, lốp không săm, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô con hiệu PIRELLI, 275/30ZR20 97(Y)XL(RO1)P ZERO, lốp không săm, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô con hiệu PIRELLI, 275/40R20 106Wr-fXL(*)K1P ZERO, lốp không săm, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô con hiệu PIRELLI, 275/40R21 107 Y XL S-VERD(VOL)ncs, lốp không săm, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô con hiệu PIRELLI, 285/30ZR20 99YXLP ZERO, lốp không săm, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô con hiệu PIRELLI, 285/45R20 108WP ZERO, lốp không săm, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô con hiệu PIRELLI, 285/45ZR21 113YXLP ZERO (B), lốp không săm, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô con hiệu PIRELLI, 285/60R18 120VXLScorpion Verde, lốp không săm, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô con hiệu PIRELLI, 295/30ZR19 100YXLN2P ZERO, lốp không săm, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô con hiệu PIRELLI,205/55R16 91VCinturato P1, lốp không săm, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô con hiệu PIRELLI,205/55R16 91VP1 Cint Verde, lốp không săm, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô con hiệu PIRELLI,215/60R16 99HXLCinturato P7, lốp không săm, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô con hiệu PIRELLI,265/35ZR19 98(Y)XL(*)P ZERO, lốp không săm, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô con hiệu PIRELLI,265/50R19 110WXLMGTS- Veas, lốp không săm, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô con hiệu PIRELLI,275/30R20 97Yr-fXL(*)(MOE)P- ZERO, lốp không săm, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô con hiệu PIRELLI,285/45R19 111Wr-fXL(*)Scorpion Verde, lốp không săm, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô con hiệu PIRELLI,315/35R20 110Wr-fXL(*)P- ZERO, lốp không săm, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô con hiệu PIRELLI,315/40R21 107YMOP ZERO, lốp không săm, mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô con, hiệu Dunlop- Passenger car tires- 265/60R18 110H AT25 (TL). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô con, hiệu Dunlop- Passenger car tires- 285/60R18 116V AT25 (J). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô con, hiệu Dunlop- Passenger car tires-185/65R15 88H SPTR1, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô con, hiệu Dunlop- Passenger car tires-265/50R20 107V PT2, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô con, hiệu Dunlop- Passenger car tires-265/60R18 110H AT25, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô con, hiệu Dunlop- Passenger car tires-265/60R18 110H PT3, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô con, hiệu Dunlop- Passenger car tires-265/65R17 112T AT22, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô con, hiệu Dunlop- Passenger car tires-275/70R16 114T TG28M2, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô hiệu KUMHO, bằng cao su 195/55R16 KH27 (OD:625mm; SW:200mm; W:9kgs)- Hàng mới 100% (xk)
- - Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô hiệu KUMHO, bằng cao su 215/60 R17 04LHS63 (OD:686mm; SW: 226mm; W:9.6kgs). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô hiệu KUMHO, bằng cao su 215/60 R17 XLKL33 (OD:688mm; SW:224mm; W:12.26kgs)- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô hiệu KUMHO, bằng cao su 225/75 R16 10LHT51 (OD:742mm; SW:219mm; W:18.06kgs)- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô hiệu KUMHO, bằng cao su 245/75R16 10L AT51 (OD:768mm; SW:242mm; W:21.1 kgs). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô hiệu KUMHO, bằng cao su 265/60R18 T04L HT51 (OD:773mm; SW:280mm; W:16.48 kgs). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô hiệu KUMHO, bằng cao su 285/70 R17 10LAT513R (OD:826mm; SW:276mm; W:25.5 kgs). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô hiệu KUMHO, bằng cao su 315/70 R17 08LAT513R (OD:868mm; SW:317mm; W:28.9 kgs). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô hiệu KUMHO, bằng cao su P245/65 R17 SLLAT513T (OD:744mm; SW:254mm; W:14.8kgs)- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô hiệu KUMHO, bằng cao su P265/70 R17 SL HT51 (OD:804mm; SW:274mm; W:18.162 kgs). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô hiệu KUMHO, bằng cao su ZT 265/50 R20 V04L KL21 E (OD:771mm; SW:279mm; W:16.15 kgs). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô hiệu KUMHO, bằng cao su ZT 265/60 R18 H04L KL21 E (OD:773mm; SW:279mm; W:16.26 kgs). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô hiệu KUMHO, bằng cao su215/60 R17 04LHS63HH (OD:686mm; SW:226mm; W:9.76 kgs). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40112010: 2148033M10/ Lốp xe ô tô KH 265/70 R16 S08L KL61;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2156683M14/ Lốp xe ô tô KH 255/70 R16 S08L KL61;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2156743M11/ Lốp xe ô tô KH 255/70 R15 S08L KL61;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2157163M17/ Lốp xe ô tô KH 7.00 R16 M12 RS02;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2168433M10/ Lốp xe ô tô KH 285/75 R16 Q10L MT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2168453M14/ Lốp xe ô tô KH 265/75 R16 Q10L MT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2168473M11/ Lốp xe ô tô KH 265/70 R17 Q10L MT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2168493M8/ Lốp xe ô tô KH 265/70 R16 Q08L MT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2168493M9/ Lốp xe ô tô KH 265/70 R16 Q08L MT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2168503M5/ Lốp xe ô tô MS 265/70 R16 Q08L MT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2168503M6/ Lốp xe ô tô MS 265/70 R16 Q08L MT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2168513M8/ Lốp xe ô tô KH 255/70 R16 Q08L MT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2168533M10/ Lốp xe ô tô KH 245/75 R16 Q10L MT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2168533M9/ Lốp xe ô tô KH 245/75 R16 Q10L MT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2168543M11/ Lốp xe ô tô MS 245/75 R16 Q10L MT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2168543M12/ Lốp xe ô tô MS 245/75 R16 Q10L MT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2168553M8/ Lốp xe ô tô KH 225/75 R16 Q10L MT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2168573M6/ Lốp xe ô tô KH 33X12.5 R15 Q06L MT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2168593M8/ Lốp xe ô tô KH 32X11.5 R15 Q06L MT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2168613M14/ Lốp xe ô tô KH 31X10.5 R15 Q06L MT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2168633M10/ Lốp xe ô tô KH 245/70 R16 Q10L MT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2168633M11/ Lốp xe ô tô KH 245/70 R16 Q10L MT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2168643M4/ Lốp xe ô tô MS 245/70 R16 Q10L MT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2168643M5/ Lốp xe ô tô MS 245/70 R16 Q10L MT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2168653M13/ Lốp xe ô tô KH 235/75 R15 Q08L MT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2177523M25/ Lốp xe ô tô KH 215/75 R15 08L AT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2177523M26/ Lốp xe ô tô KH 215/75 R15 08L AT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2177543M11/ Lốp xe ô tô KH 215/85 R16 R10L AT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2177553M3/ Lốp xe ô tô MS 215/85 R16 R10L AT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2177563M15/ Lốp xe ô tô KH 225/75 R16 10L AT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2177563M16/ Lốp xe ô tô KH 225/75 R16 10L AT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2177573M7/ Lốp xe ô tô MS 225/75 R16 10L AT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2177603M18/ Lốp xe ô tô KH 235/75 R15 06L AT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2177603M19/ Lốp xe ô tô KH 235/75 R15 06L AT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2177623M17/ Lốp xe ô tô KH 235/80 R17 R10L AT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2177633M/ Lốp xe ô tô MS 235/80 R17 R10L AT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2177643M15/ Lốp xe ô tô KH 235/85 R16 R10L AT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2177663M13/ Lốp xe ô tô KH 245/70 R17 10L AT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2177673M3/ Lốp xe ô tô MS 245/70 R17 10L AT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2177683M25/ Lốp xe ô tô KH 245/75 R16 10L AT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2177693M7/ Lốp xe ô tô MS 245/75 R16 10L AT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2177703M15/ Lốp xe ô tô KH 245/75 R17 10L AT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2177723M21/ Lốp xe ô tô KH 265/70 R17 R10L AT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2177733M8/ Lốp xe ô tô MS 265/70 R17 R10L AT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2177743M21/ Lốp xe ô tô KH 265/75 R16 10L AT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2177753M4/ Lốp xe ô tô MS 265/75 R16 10L AT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2177763M16/ Lốp xe ô tô KH 275/65 R18 R10L AT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2177773M3/ Lốp xe ô tô MS 275/65 R18 R10L AT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2177783M15/ Lốp xe ô tô KH 275/65 R20 R10L AT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2177803M9/ Lốp xe ô tô KH 275/70 R17 R06L AT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2177823M18/ Lốp xe ô tô KH 275/70 R18 R10L AT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2177833M5/ Lốp xe ô tô MS 275/70 R18 R10L AT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2177853M3/ Lốp xe ô tô MS 285/55 R20 R10L AT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2177863M13/ Lốp xe ô tô KH 285/65 R18 R10L AT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2177883M19/ Lốp xe ô tô KH 285/70 R17 10L AT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2177893M6/ Lốp xe ô tô MS 285/70 R17 10L AT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2177903M20/ Lốp xe ô tô KH 285/75 R16 10L AT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2177923M6/ Lốp xe ô tô KH 305/70 R16 R10L AT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2177923M8/ Lốp xe ô tô KH 305/70 R16 R10L AT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2177933M4/ Lốp xe ô tô MS 305/70 R16 R10L AT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2177943M21/ Lốp xe ô tô KH 30X9.5 R15 R06L AT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2177963M12/ Lốp xe ô tô KH 315/70 R17 R08L AT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2177973M7/ Lốp xe ô tô MS 315/70 R17 R08L AT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2177983M5/ Lốp xe ô tô KH 315/75 R16 08L AT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2177983M6/ Lốp xe ô tô KH 315/75 R16 08L AT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2177993M1/ Lốp xe ô tô MS P265/70 R17 TSLL AT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2178003M21/ Lốp xe ô tô KH 31X10.5 R15 R06L AT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2178023M11/ Lốp xe ô tô KH 32X11.5 R15 R06L AT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2178043M8/ Lốp xe ô tô KH 33X12.5 R15 R06L AT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2178713M8/ Lốp xe ô tô KH 6.50 R16 M10 RS02;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2178713M9/ Lốp xe ô tô KH 6.50 R16 M10 RS02;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2182093M12/ Lốp xe ô tô KH 215/85 R16 R10L HT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2182133M3/ Lốp xe ô tô KH 235/75 R15 S06L HT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2182133M4/ Lốp xe ô tô KH 235/75 R15 S06L HT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2182153M14/ Lốp xe ô tô KH 235/85 R16 R10L HT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2182153M15/ Lốp xe ô tô KH 235/85 R16 R10L HT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2182173M11/ Lốp xe ô tô KH 245/70 R17 S10L HT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2182173M12/ Lốp xe ô tô KH 245/70 R17 S10L HT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2182233M8/ Lốp xe ô tô KH 275/70 R18 R10L HT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2182253M15/ Lốp xe ô tô KH 265/70 R17 S10L HT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2182273M14/ Lốp xe ô tô KH 235/80 R17 R10L HT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2182293M13/ Lốp xe ô tô KH 245/75 R17 S10L HT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2182333M8/ Lốp xe ô tô KH 275/65 R18 R10L HT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2182333M9/ Lốp xe ô tô KH 275/65 R18 R10L HT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2184713M7/ Lốp xe ô tô KH 245/70 R17 Q10L MT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2184733M10/ Lốp xe ô tô KH 225/70 R17 Q08L MT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2184973M6/ Lốp xe ô tô KH 265/70 R16 R08L AT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2184993M3/ Lốp xe ô tô KH 215/70 R16CR06L AT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2184993M4/ Lốp xe ô tô KH 215/70 R16CR06L AT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2196263M19/ Lốp xe ô tô KH 185 R14CR08L KC53;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2196293M5/ Lốp xe ô tô KH 215/75 R16CR10L KC53;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2202083M13/ Lốp xe ô tô KH 5.00 R12 P10L KC55;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2203553M11/ Lốp xe ô tô KH 225/70 R15CR10L KC53;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2203563M20/ Lốp xe ô tô KH 215/70 R16CT08L KC53;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2204363M13/ Lốp xe ô tô KH 215/70 R15CR08L 857;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2207083M6/ Lốp xe ô tô KH 285/70 R17 Q10L MT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2207103M4/ Lốp xe ô tô KH 275/65 R17 Q10L MT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2207123M6/ Lốp xe ô tô KH 265/60 R18 Q10L MT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2207123M7Lốp xe ô tô KH 265/60 R18 Q10L MT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2207173M6/ Lốp xe ô tô KH 275/70 R16 R08L AT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2207193M4/ Lốp xe ô tô KH 275/65 R17 R10L AT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2208283M11/ Lốp xe ô tô KH 27X8.50 R14 R08L AT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2208283M9/ Lốp xe ô tô KH 27X8.50 R14 R08L AT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2208323M15/ Lốp xe ô tô KH 205 R16 R08L AT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2208373M10/ Lốp xe ô tô KH 235/85 R16 Q10L MT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2208433M12/ Lốp xe ô tô KH 265/70 R18 R10L AT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2208483M8/ Lốp xe ô tô KH 255/75 R17 R06L AT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2210773M13/ Lốp xe ô tô KH 205/70 R15CR08L KC53;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2210783M8/ Lốp xe ô tô KH 195 R14CR08L KC53;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2210793M8/ Lốp xe ô tô KH 215/70 R15CT08L KC53;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2210803M19/ Lốp xe ô tô KH 195 R15CR08L KC53;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2213993M8/ Lốp xe ô tô KH 145 R13CR08L KC55;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2218393M5/ Lốp xe ô tô KH 195/70 R15CR08L KC53;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2218393M6/ Lốp xe ô tô KH 195/70 R15CR08L KC53;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2230983M3/ Lốp xe ô tô KH 315/75 R16 Q10L MT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2230993M/ Lốp xe ô tô MS 315/75 R16 Q10L MT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2230993M1/ Lốp xe ô tô MS 315/75 R16 Q10L MT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2231003M10/ Lốp xe ô tô KH 265/65 R17 Q10L MT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2231003M9/ Lốp xe ô tô KH 265/65 R17 Q10L MT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2231213M2/ Lốp xe ô tô KH 265/70 R18 R10L HT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2231213M3/ Lốp xe ô tô KH 265/70 R18 R10L HT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2231353M/ Lốp xe ô tô MS 305/55 R20 R10L AT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2231363M5/ Lốp xe ô tô KH 35X12.5 R20 R10L AT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2231373M/ Lốp xe ô tô MS 35X12.5 R20 R10L AT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2235063M/ Lốp xe ô tô MS 265/70 R17 S10L HT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2235363M15/ Lốp xe ô tô DT 285/75 R16 R10L KL78 M;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2242903M2/ Lốp xe ô tô MS 195 R15CR08L KC53;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2242903M4/ Lốp xe ô tô MS 195 R15CR08L KC53;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2246803M10/ Lốp xe ô tô KH 225/75 R16 S10L HT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2246803M11/ Lốp xe ô tô KH 225/75 R16 S10L HT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2250003M12/ Lốp xe ô tô DT 265/75 R16 Q10L KL78 M;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2250003M13/ Lốp xe ô tô DT 265/75 R16 Q10L KL78 M;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2259063M3/ Lốp xe ô tô KH 235/65 R16CR10L KC53 HR;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2262503M2/ Lốp xe ô tô KH 33X12.5 R15 Q06L MT71;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2262513M1/ Lốp xe ô tô KH 33X12.5 R18 Q12L MT71;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2262523M1/ Lốp xe ô tô KH 33X12.5 R20 Q12L MT71;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2262533M1/ Lốp xe ô tô KH 35X12.5 R17 Q10L MT71;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2262543M2/ Lốp xe ô tô KH 35X12.5 R18 Q12L MT71;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2262553M2/ Lốp xe ô tô KH 35X12.5 R20 Q12L MT71;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2262603M1/ Lốp xe ô tô KH 255/75 R17 Q06L MT71;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2262613M2/ Lốp xe ô tô KH 265/70 R17 Q10L MT71;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2262623M1/ Lốp xe ô tô KH 265/75 R16 Q10L MT71;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2262633M1/ Lốp xe ô tô KH 275/65 R20 Q10L MT71;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2262643M1/ Lốp xe ô tô KH 275/70 R18 Q10L MT71;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2262653M1/ Lốp xe ô tô KH 285/70 R17 Q10L MT71;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2262663M1/ Lốp xe ô tô KH 285/75 R16 Q10L MT71;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2262673M1/ Lốp xe ô tô KH 295/55 R20 Q10L MT71;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2262683M1/ Lốp xe ô tô KH 295/70 R17 Q10L MT71;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2262693M1/ Lốp xe ô tô KH 295/70 R18 Q10L MT71;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2262713M1/ Lốp xe ô tô KH 315/75 R16 Q10L MT71;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2262723M2/ Lốp xe ô tô KH 315/70 R17 Q10L MT71;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2270733M1/ Lốp xe ô tô KH 31X10.5 R15 Q06L MT71;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2270743M1/ Lốp xe ô tô KH 235/85 R16 Q10L MT71;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2273923M1/ Lốp xe ô tô KH 35X12.5 R15 Q06L MT71;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2274043M1/ Lốp xe ô tô KH 145 R12CP06L 857;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2274053M/ Lốp xe ô tô KH 195/80 R15 R08L KC53;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 2278483M/ Lốp xe ô tô KH 265/75 R16 R10L HT51;EV (xk)
- Mã HS 40112010: 3051C5A9/ Vỏ xe ô tô LT235/75R15 104 Q KR05 6P TL (xk)
- Mã HS 40112010: 3052E6A2/ Vỏ xe ô tô LT235/85R16 120 Q KR05 10P TL (xk)
- Mã HS 40112010: 30682801/ Vỏ xe ô tô LT265/75R16 123 Q KR28 10P TL (xk)
- Mã HS 40112010: 30683056/ Vỏ xe ô tôLT265/75R16 123/120S KR628 TL (xk)
- Mã HS 40112010: 3068B645/ Vỏ xe ô tôLT265/75R16 112 Q KR28 6P TL (xk)
- Mã HS 40112010: 31163306/ Vỏ xe ô tô185R14C 102/100R KR100 8P TL (xk)
- Mã HS 40112010: 3120000007-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu HERCULES chiều rộng mặt lốp 11 inch,Đường kính vành 22.5inch (11R22.5 H-301 16PR 146/143K E) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120000007-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu HERCULES,chiều rộng mặt lốp279MM,Đường kính vành22.5inch, (11R22.5 146/143K 16PR H-301 LBHHE 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120000007-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu HERCULES,chiều rộng mặt lốp279MM,Đường kính vành22.5inch, (11R22.5 146/143K 16PR H-301 LBHHE 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120000007-202006-003000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu HERCULES,chiều rộng mặt lốp279MM,Đường kính vành22.5inch, (11R22.5 146/143K 16PR H-301 LBHHE 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120000008-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu HERCULES, chiều rộng mặt lốp 11inch,Đường kính vành 24.5inch (11R24.5 H-301 16PR 149/146K) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120000008-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu HERCULES,chiều rộng mặt lốp279MM,Đường kính vành24.5inch, (11R24.5 149/146K 16PR H-301 LBHHE 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120000008-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu HERCULES,chiều rộng mặt lốp279MM,Đường kính vành24.5inch, (11R24.5 149/146K 16PR H-301 LBHHE 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120000009-202005-003001/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu HERCULES,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành22.5inch, (275/70R22.5 148/145K 16PR H-301 LBHHE 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120000009-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu HERCULES,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành22.5inch, (275/70R22.5 148/145K 16PR H-301 LBHHE 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120000102-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp 11inch,Đường kính vành 22.5inch (11R22.5 S815 16PR 146/143K 3C/E/I) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120000145-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp298MM,Đường kính vành22.5inch, (295/75R22.5 144/141L 14PR S753 LBHSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120000176-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp 255MM,Đường kính vành 22.5inch (255/70R22.5 S622 16PR 140/137L 3C/I) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120000176-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp255MM,Đường kính vành22.5inch, (255/70R22.5 140/137L 16PR S622 LBHSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120000176-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp255MM,Đường kính vành22.5inch, (255/70R22.5 140/137L 16PR S622 LBHSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120000176-202006-003000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp255MM,Đường kính vành22.5inch, (255/70R22.5 140/137L 16PR S622 LBHSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120000176-202006-004000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp255MM,Đường kính vành22.5inch, (255/70R22.5 140/137L 16PR S622 LBHSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120000183-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu SAILUN, chiều rộng mặt lốp 225MM,Đường kính vành 19.5inch-(225/70R19.5 S737 14PR 128/126L) E/S/I (xk)
- Mã HS 40112010: 3120000183-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp226MM,Đường kính vành19.5inch, (225/70R19.5 128/126L 14PR S737 LBHSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120000183-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp226MM,Đường kính vành19.5inch, (225/70R19.5 128/126L 14PR S737 LBHSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120000183-202006-003000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp226MM,Đường kính vành19.5inch, (225/70R19.5 128/126L 14PR S737 LBHSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120000183-202006-004000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp226MM,Đường kính vành19.5inch, (225/70R19.5 128/126L 14PR S737 LBHSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120000183-202006-005000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp226MM,Đường kính vành19.5inch, (225/70R19.5 128/126L 14PR S737 LBHSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120000187-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu SAILUN, chiều rộng mặt lốp 245MM,Đường kính vành 19.5inch-(245/70R19.5 S737 14PR 133/131L) 3C/I (xk)
- Mã HS 40112010: 3120000187-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp248MM,Đường kính vành19.5inch, (245/70R19.5 133/131L 14PR S737 LBHSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120000187-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp248MM,Đường kính vành19.5inch, (245/70R19.5 133/131L 14PR S737 LBHSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120000187-202006-003000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp248MM,Đường kính vành19.5inch, (245/70R19.5 133/131L 14PR S737 LBHSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120000192-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp 315MM,Đường kính vành 22.5inch-(315/80R22.5 S815 20PR 161/157G) E/I (xk)
- Mã HS 40112010: 3120000192-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp312MM,Đường kính vành22.5inch, (315/80R22.5 161/157G 20PR S815 LBBSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120000192-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp312MM,Đường kính vành22.5inch, (315/80R22.5 161/157G 20PR S815 LBBSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120000202-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp 385MM,Đường kính vành 22.5inch (385/65R22.5 S825 18PR 158K 3C/I) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120000202-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp389MM,Đường kính vành22.5inch, (385/65R22.5 158K 18PR S825 LBHSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120000202-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp389MM,Đường kính vành22.5inch, (385/65R22.5 158K 18PR S825 LBHSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120000202-202006-003000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp389MM,Đường kính vành22.5inch, (385/65R22.5 158K 18PR S825 LBHSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120000385-202005-005001/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu HERCULES,chiều rộng mặt lốp11inch,Đường kính vành24.5inch, (11R24.5 149/146G 16PR H-302 LBHHE 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120000385-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu HERCULES,chiều rộng mặt lốp279MM,Đường kính vành24.5inch, (11R24.5 149/146G 16PR H-302 LBHHE 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120000385-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu HERCULES,chiều rộng mặt lốp279MM,Đường kính vành24.5inch, (11R24.5 149/146G 16PR H-302 LBHHE 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120000443-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu HERCULES,chiều rộng mặt lốp312MM,Đường kính vành22.5inch, (315/80R22.5 161/157G 20PR H-301 LBHHE 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120000443-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu HERCULES,chiều rộng mặt lốp312MM,Đường kính vành22.5inch, (315/80R22.5 161/157G 20PR H-301 LBHHE 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120000443-202006-003000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu HERCULES,chiều rộng mặt lốp312MM,Đường kính vành22.5inch, (315/80R22.5 161/157G 20PR H-301 LBHHE 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120000452-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu HERCULES,chiều rộng mặt lốp248MM,Đường kính vành19.5inch, (245/70R19.5 133/131L 14PR H-702 LBHHE 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120000452-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu HERCULES,chiều rộng mặt lốp248MM,Đường kính vành19.5inch, (245/70R19.5 133/131L 14PR H-702 LBHHE 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120000574-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu HERCULES,chiều rộng mặt lốp279MM,Đường kính vành22.5inch, (11R22.5 146/143G 16PR H-302 LBHHE 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120000574-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu HERCULES,chiều rộng mặt lốp279MM,Đường kính vành22.5inch, (11R22.5 146/143G 16PR H-302 LBHHE 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120000574-202006-003000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu HERCULES,chiều rộng mặt lốp279MM,Đường kính vành22.5inch, (11R22.5 146/143G 16PR H-302 LBHHE 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120000574-202006-004000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu HERCULES,chiều rộng mặt lốp279MM,Đường kính vành22.5inch, (11R22.5 146/143G 16PR H-302 LBHHE 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120000616-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp235MM,Đường kính vành16inch, (8.25R16LT 128/124G 16PR S917 TBHSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120000744-202005/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp 275MM,Đường kính vành 22.5inch-(275/70R22.5 S815 16PR 148/145K 3C/E/S/I) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120000744-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành22.5inch, (275/70R22.5 148/145K 16PR S815 LBHSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120000753-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp300MM,Đường kính vành22.5inch, (12R22.5 152/148M 16PR S606 LBHSL 0) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120000753-202006-004000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp300MM,Đường kính vành22.5inch, (12R22.5 152/148M 16PR S606 LBHSL 0) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120000755-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp298MM,Đường kính vành22.5inch, (295/80R22.5 152/148M 16PR S737 LBBSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120000758-202005-005001/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp215MM,Đường kính vành17.5inch, (215/75R17.5 135/133L 16PR S637 LBNSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120000758-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp 215MM,Đường kính vành 17.5inch-(215/75R17.5 S637 16PR 135/133L) E/S/I (xk)
- Mã HS 40112010: 3120000758-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp211MM,Đường kính vành17.5inch, (215/75R17.5 135/133L 16PR S637 LBNSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120000758-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp211MM,Đường kính vành17.5inch, (215/75R17.5 135/133L 16PR S637 LBNSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120000758-202006-003000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp211MM,Đường kính vành17.5inch, (215/75R17.5 135/133L 16PR S637 LBNSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120000765-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu SAILUN, chiều rộng mặt lốp 245MM,Đường kính vành 19.5inch-(245/70R19.5 S637 16PR 136/134M) 3C/E/S/I (xk)
- Mã HS 40112010: 3120000765-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp248MM,Đường kính vành19.5inch, (245/70R19.5 136/134M 16PR S637 LBNSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120000765-202006-003000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp248MM,Đường kính vành19.5inch, (245/70R19.5 136/134M 16PR S637 LBNSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120000765-202006-004000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp248MM,Đường kính vành19.5inch, (245/70R19.5 136/134M 16PR S637 LBNSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120000765-202006-005000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp248MM,Đường kính vành19.5inch, (245/70R19.5 136/134M 16PR S637 LBNSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120000802-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%. Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp 11inch,Đường kính vành 24.5inch-(11R24.5 S815 16PR 149/146K 3C/E/I) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120000822-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp312MM,Đường kính vành22.5inch, (315/80R22.5 156/150L 18PR S606 LBHSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120000822-202006-003000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp312MM,Đường kính vành22.5inch, (315/80R22.5 156/150L 18PR S606 LBHSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120000822-202006-004000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp312MM,Đường kính vành22.5inch, (315/80R22.5 156/150L 18PR S606 LBHSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120000822-202006-005000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp312MM,Đường kính vành22.5inch, (315/80R22.5 156/150L 18PR S606 LBHSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120000829-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ATHOS,chiều rộng mặt lốp233MM,Đường kính vành17.5inch, (235/75R17.5 143/141L 16PR G2159 LBEAT 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120000829-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ATHOS,chiều rộng mặt lốp233MM,Đường kính vành17.5inch, (235/75R17.5 143/141L 16PR G2159 LBEAT 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120000865-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp298MM,Đường kính vành22.5inch, (295/80R22.5 152/148M 16PR S606 LBBSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120000865-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp298MM,Đường kính vành22.5inch, (295/80R22.5 152/148M 16PR S606 LBBSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120000865-202006-003000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp298MM,Đường kính vành22.5inch, (295/80R22.5 152/148M 16PR S606 LBBSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120000874-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp 11inch,Đường kính vành 22.5inch(11R22.5 148/145G 16PR S917 LBHSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120000874-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp279MM,Đường kính vành22.5inch, (11R22.5 148/145G 16PR S917 LBHSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120000878-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu HERCULES,chiều rộng mặt lốp248MM,Đường kính vành19.5inch, (245/70R19.5 135/133L 16PR H-803 LBHHE 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120000878-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu HERCULES,chiều rộng mặt lốp248MM,Đường kính vành19.5inch, (245/70R19.5 135/133L 16PR H-803 LBHHE 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120000878-202006-003000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu HERCULES,chiều rộng mặt lốp248MM,Đường kính vành19.5inch, (245/70R19.5 135/133L 16PR H-803 LBHHE 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120000897-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp 11inch,Đường kính vành 22.5inch-(11R22.5 AP868 16PR 146/143K) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120000903-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp 11inch,Đường kính vành 22.5inch-(11R22.5 RD796 16PR 146/143 L) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120000904-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp 11inch,Đường kính vành 22.5inch-(11R22.5 RD796 14PR 144/142 L) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120000926-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp 11inch,Đường kính vành 24.5inch-(11R24.5 RD796 16PR 149/146 L) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120000926-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp279MM,Đường kính vành24.5inch, (11R24.5 149/146L 16PR RD796 LBHRD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120000926-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp279MM,Đường kính vành24.5inch, (11R24.5 149/146L 16PR RD796 LBHRD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120000926-202006-003000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp279MM,Đường kính vành24.5inch, (11R24.5 149/146L 16PR RD796 LBHRD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120000927-202006/ Lốp xe ô tô toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp 11inch,Đường kính vành 24.5inch-(11R24.5 146/143L 14PR RD796 LBHRD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120000928-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp 11inch,Đường kính vành 24.5inch-(11R24.5 AP868 16PR 149/146 K) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120000935-202005/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp 275MM,Đường kính vành 22.5inch- (275/70R22.5 AP868 16PR 148/145K)/ VN (xk)
- Mã HS 40112010: 3120000935-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp 275MM, Đường kính vành 22.5inch-(275/70R22.5 AP868 16PR 148/145K) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120000943-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp 315MM,Đường kính vành 22.5inch-(315/80R22.5 AP868 20PR 161/157G) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120000943-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp312MM,Đường kính vành22.5inch, (315/80R22.5 161/157G 20PR AP868 LBHRD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120000999-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp262MM,Đường kính vành19.5inch, (265/70R19.5 140/138M 16PR S637 LBNSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120000999-202006-003000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp262MM,Đường kính vành19.5inch, (265/70R19.5 140/138M 16PR S637 LBNSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120000999-202006-004000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp262MM,Đường kính vành19.5inch, (265/70R19.5 140/138M 16PR S637 LBNSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120000999-202006-005000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp262MM,Đường kính vành19.5inch, (265/70R19.5 140/138M 16PR S637 LBNSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120000999-202006-006000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp262MM,Đường kính vành19.5inch, (265/70R19.5 140/138M 16PR S637 LBNSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001010-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu SAILUN chiều rộng mặt lốp 11inch,Đường kính vành 22.5inch(11R22.5 S605EFT 16PR 146/143M 3C/I) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001012-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp 11inch,Đường kính vành 24.5inch(11R24.5 149/146M 16PR S605 LBASL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001012-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp279MM,Đường kính vành24.5inch, (11R24.5 149/146M 16PR S605 LBASL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001014-202005-001001/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp295MM,Đường kính vành22.5inch, (295/75R22.5 144/141M 14PR S605 LBASL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001014-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp298MM,Đường kính vành22.5inch, (295/75R22.5 144/141M 14PR S605 LBASL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001014-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp298MM,Đường kính vành22.5inch, (295/75R22.5 144/141M 14PR S605 LBASL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001015-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp298MM,Đường kính vành22.5inch, (295/75R22.5 146/143M 16PR S605 LBASL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001015-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp298MM,Đường kính vành22.5inch, (295/75R22.5 146/143M 16PR S605 LBASL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001018-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp200MM,Đường kính vành16inch, (7.00R16LT 118/114K 14PR S828 TBHSL 2) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001087-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành22.5inch, (275/70R22.5 148/145K 16PR S815 LBESL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001087-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành22.5inch, (275/70R22.5 148/145K 16PR S815 LBESL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001091-202005-001001/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp12inch,Đường kính vành22.5inch, (12R22.5 152/148L 16PR S815 LBHSL 0) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001094-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp295MM,Đường kính vành22.5inch, (295/80R22.5 152/148M 16PR S815 LBESL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001094-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp298MM,Đường kính vành22.5inch, (295/80R22.5 152/148M 16PR S815 LBESL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001111-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp 285MM,Đường kính vành 24.5inch-(285/75R24.5 S768EFT 14PR) 144/141L I (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001112-202005-001001/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp295MM,Đường kính vành22.5inch, (295/75R22.5 144/141L 14PR S768 LBASL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001112-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp 295MM,Đường kính vành 22.5inch-(295/75R22.5 S768EFT 14PR) 144/141L 3C/I (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001252-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu SAILUN, chiều rộng mặt lốp 11inch,Đường kính vành 24.5inch-(11R24.5 S917 16PR 149/146 G) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001254-202005/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu HERCULES, chiều rộng mặt lốp 11inch,Đường kính vành24.5inch-(11R24.5 H-307 16PR 149/146G) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001286-202005/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp 295MM,Đường kính vành 22.5inch-(295/75R22.5 S622EFT 14PR 144/141 M 3C/I) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001286-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp 295MM,Đường kính vành 22.5inch(295/75R22.5 S622EFT 14PR 144/141 M 3C/I) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001286-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp298MM,Đường kính vành22.5inch, (295/75R22.5 144/141M 14PR S622 LBASL 0) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001286-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp298MM,Đường kính vành22.5inch, (295/75R22.5 144/141M 14PR S622 LBASL 0) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001286-202006-003000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp298MM,Đường kính vành22.5inch, (295/75R22.5 144/141M 14PR S622 LBASL 0) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001286-202006-004000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp298MM,Đường kính vành22.5inch, (295/75R22.5 144/141M 14PR S622 LBASL 0) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001286-202006-005000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp298MM,Đường kính vành22.5inch, (295/75R22.5 144/141M 14PR S622 LBASL 0) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001300-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu HERCULES,chiều rộng mặt lốp298MM,Đường kính vành22.5inch, (295/75R22.5 144/141L 14PR H702E LBAHE 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001302-202005-005001/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp11inch,Đường kính vành22.5inch, (11R22.5 144/142M 14PR S622 LBASL 3) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001302-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp 211inch,Đường kính vành 22.5inch(11R22.5 S622EFT 14PR 144/142M 3C) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001304-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp283MM,Đường kính vành24.5inch, (285/75R24.5 144/141M 14PR S622 LBASL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001304-202006-003000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp283MM,Đường kính vành24.5inch, (285/75R24.5 144/141M 14PR S622 LBASL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001304-202006-004000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp283MM,Đường kính vành24.5inch, (285/75R24.5 144/141M 14PR S622 LBASL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001304-202006-005000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp283MM,Đường kính vành24.5inch, (285/75R24.5 144/141M 14PR S622 LBASL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001306-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp 11inch,Đường kính vành 24.5inch(11R24.5 S622EFT 14PR 146/143M 3C) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001319-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp 245MM,Đường kính vành 17.5inch-(245/70R17.5 S637 18PR 143/141J) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001319-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp248MM,Đường kính vành17.5inch, (245/70R17.5 143/141J 18PR S637 LBNSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001319-202006-003000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp248MM,Đường kính vành17.5inch, (245/70R17.5 143/141J 18PR S637 LBNSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001319-202006-004000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp248MM,Đường kính vành17.5inch, (245/70R17.5 143/141J 18PR S637 LBNSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001335-202005/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu HERCULES,chiều rộng mặt lốp 11inch,Đường kính vành22.5inch-(11R22.5 H-307 16PR 146/143G) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001335-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu HERCULES chiều rộng mặt lốp 11inch,Đường kính vành 22.5inch (11R22.5 H-307 16PR 146/143G) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001398-202005/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp 295MM,Đường kính vành 22.5inch-(295/75R22.5 S606EFT 14PR 144/141L I) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001398-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu SAILUN chiều rộng mặt lốp 295mm,Đường kính vành 22.5inch (295/75R22.5 S606EFT 14PR 144/141L I) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001398-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp298MM,Đường kính vành22.5inch, (295/75R22.5 144/141L 14PR S606 LBASL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001438-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp13inch,Đường kính vành22.5inch, (13R22.5 156/150K 18PR S711 LBESL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001438-202006-003000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp320MM,Đường kính vành22.5inch, (13R22.5 156/150K 18PR S711 LBESL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001439-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp13inch,Đường kính vành22.5inch, (13R22.5 156/150G 18PR S917 LBESL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001439-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp13inch,Đường kính vành22.5inch, (13R22.5 156/150G 18PR S917 LBESL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001439-202006-003000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp320MM,Đường kính vành22.5inch, (13R22.5 156/150G 18PR S917 LBESL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001439-202006-004000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp320MM,Đường kính vành22.5inch, (13R22.5 156/150G 18PR S917 LBESL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001442-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp205MM,Đường kính vành17.5inch, (205/75R17.5 124/122M 14PR S637+ LBESL 3) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001442-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp205MM,Đường kính vành17.5inch, (205/75R17.5 124/122M 14PR S637+ LBESL 3) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001442-202006-003000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp205MM,Đường kính vành17.5inch, (205/75R17.5 124/122M 14PR S637+ LBESL 3) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001442-202006-004000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp205MM,Đường kính vành17.5inch, (205/75R17.5 124/122M 14PR S637+ LBESL 3) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001442-202006-005000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp205MM,Đường kính vành17.5inch, (205/75R17.5 124/122M 14PR S637+ LBESL 3) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001455-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu ROADX, chiều rộng mặt lốp 11inch,Đường kính vành 24.5inch (11R24.5 DT990 16PR 149/146 G) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001469-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp 11inch,Đường kính vành 22.5inch-(11R22.5 ST355-R3 16PR 146/143 M) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001469-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp279MM,Đường kính vành22.5inch, (11R22.5 146/143M 16PR S355R3 LBARD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001469-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp279MM,Đường kính vành22.5inch, (11R22.5 146/143M 16PR S355R3 LBARD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001469-202006-003000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp279MM,Đường kính vành22.5inch, (11R22.5 146/143M 16PR S355R3 LBARD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001470-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp 11inch,Đường kính vành 22.5inch-(11R22.5 ST355-R3 14PR 144/142 M) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001471-202005/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp 11inch,Đường kính vành 22.5inch-(11R22.5 TR528-R3 14PR 144/142 M) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001471-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp 11inch,Đường kính vành 22.5inch-(11R22.5 TR528-R3 14PR 144/142M) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001471-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp279MM,Đường kính vành22.5inch, (11R22.5 144/142M 14PR T528R3 LBARD 3) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001471-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp279MM,Đường kính vành22.5inch, (11R22.5 144/142M 14PR T528R3 LBARD 3) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001472-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp 11inch,Đường kính vành 24.5inch-(11R24.5 ST355-R3 14PR 146/143 M) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001473-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu ROADX chiều rộng mặt lốp 11inch,Đường kính vành 24.5inch (11R24.5 ST355-R3 16PR 149/146 M) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001473-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp279MM,Đường kính vành24.5inch, (11R24.5 149/146M 16PR S355R3 LBARD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001474-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp 11inch,Đường kính vành 24.5inch-(11R24.5 TR528-R3 14PR 146/143M) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001474-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp279MM,Đường kính vành24.5inch, (11R24.5 146/143M 14PR T528R3 LBARD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001476-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp 285MM,Đường kính vành 24.5inch-(285/75R24.5 ST355-R3 14PR 144/141 M) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001476-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp283MM,Đường kính vành24.5inch, (285/75R24.5 144/141M 14PR S355R3 LBARD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001477-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp 285MM,Đường kính vành 24.5inch-(285/75R24.5 TR528-R3 14PR 144/141 M) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001477-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp283MM,Đường kính vành24.5inch, (285/75R24.5 144/141M 14PR T528R3 LBARD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001478-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp 295MM,Đường kính vành 22.5inch-(295/75R22.5 ST355-R3 14PR 144/141 M) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001479-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp 295MM,Đường kính vành 22.5inch-(295/75R22.5 TR528-R3 14PR 144/141 M) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001479-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp298MM,Đường kính vành22.5inch, (295/75R22.5 144/141M 14PR T528R3 LBARD 0) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001482-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp278MM,Đường kính vành20inch, (10.00R20 149/146K 18PR S828 TBHSL 0) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001482-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp278MM,Đường kính vành20inch, (10.00R20 149/146K 18PR S828 TBHSL 0) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001499-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp285MM,Đường kính vành24.5inch, (285/75R24.5 144/141M 14PR S665 LBASL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001499-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp283MM,Đường kính vành24.5inch, (285/75R24.5 144/141M 14PR S665 LBASL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001499-202006-004000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp283MM,Đường kính vành24.5inch, (285/75R24.5 144/141M 14PR S665 LBASL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001499-202006-005000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp283MM,Đường kính vành24.5inch, (285/75R24.5 144/141M 14PR S665 LBASL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001499-202006-006000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp283MM,Đường kính vành24.5inch, (285/75R24.5 144/141M 14PR S665 LBASL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001501-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp295MM,Đường kính vành22.5inch, (295/75R22.5 144/141M 14PR S665 LBASL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001504-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp 215MM,Đường kính vành 17.5inch-(215/75R17.5 RH620 16PR 135/133L) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001506-202005/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp225MM,Đường kính vành19.5inch, (225/70R19.5 128/126L 14PR RH620 LBHRD 3) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001506-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp 225MM,Đường kính vành 19.5inch-(225/70R19.5 RH620 14PR 128/126 L) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001506-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp 225MM,Đường kính vành 22.5inch-(225/70R19.5 RH620 14PR 128/126 L) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001506-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp226MM,Đường kính vành19.5inch, (225/70R19.5 128/126L 14PR RH620 LBHRD 3) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001506-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp226MM,Đường kính vành19.5inch, (225/70R19.5 128/126L 14PR RH620 LBHRD 3) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001508-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp 235MM,Đường kính vành 17.5inch-(235/75R17.5 RH620 16PR 143/141 L) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001508-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp233MM,Đường kính vành17.5inch, (235/75R17.5 143/141L 16PR RH620 LBHRD 3) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001508-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp233MM,Đường kính vành17.5inch, (235/75R17.5 143/141L 16PR RH620 LBHRD 3) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001510-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp 245MM,Đường kính vành 19.5inch-(245/70R19.5 RH620 14PR 133/131L) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001523-202005/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp 255MM, đường kính vành 22.5 inch,- 255/70R22.5 RH620 16PR 140/137 L) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001523-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp 255MM,Đường kính vành 22.5inch-(255/70R22.5 RH620 16PR 140/137 L) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001523-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp255MM,Đường kính vành22.5inch, (255/70R22.5 140/137L 16PR RH620 LBHRD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001523-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp255MM,Đường kính vành22.5inch, (255/70R22.5 140/137L 16PR RH620 LBHRD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001523-202006-003000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp255MM,Đường kính vành22.5inch, (255/70R22.5 140/137L 16PR RH620 LBHRD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001523-202006-004000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp255MM,Đường kính vành22.5inch, (255/70R22.5 140/137L 16PR RH620 LBHRD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001523-202006-005000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp255MM,Đường kính vành22.5inch, (255/70R22.5 140/137L 16PR RH620 LBHRD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001525-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp 275MM,Đường kính vành 22.5inch-(275/70R22.5 RH620 16PR 148/145 M) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001525-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành22.5inch, (275/70R22.5 148/145M 16PR RH620 LBHRD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001548-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu SAILUN chiều rộng mặt lốp 11inch,Đường kính vành 22.5inch (11R22.5 S665EFT 16PR 146/143M) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001549-202005/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp 11inch,Đường kính vành 24.5inch-(11R24.5 S665EFT 16PR 149/146M) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001549-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu SAILUN chiều rộng mặt lốp 11inch,Đường kính vành 24.5inch (11R24.5 S665EFT 16PR 149/146M) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001577-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu HERCULES,chiều rộng mặt lốp279MM,Đường kính vành22.5inch, (11R22.5 146/143L 16PR H703E LBAHE 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001577-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu HERCULES,chiều rộng mặt lốp279MM,Đường kính vành22.5inch, (11R22.5 146/143L 16PR H703E LBAHE 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001582-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu HERCULES,chiều rộng mặt lốp298MM,Đường kính vành22.5inch, (295/75R22.5 144/141L 14PR H703E LBAHE 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001582-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu HERCULES,chiều rộng mặt lốp298MM,Đường kính vành22.5inch, (295/75R22.5 144/141L 14PR H703E LBAHE 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001582-202006-003000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu HERCULES,chiều rộng mặt lốp298MM,Đường kính vành22.5inch, (295/75R22.5 144/141L 14PR H703E LBAHE 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001588-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu SAILUN, chiều rộng mặt lốp 295MM,Đường kính vành 22.5inch-(285/75R24.5 S753EFT 14PR) 144/141L I (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001588-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp283MM,Đường kính vành24.5inch, (285/75R24.5 144/141L 14PR S753 LBASL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001588-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp283MM,Đường kính vành24.5inch, (285/75R24.5 144/141L 14PR S753 LBASL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001588-202006-003000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp283MM,Đường kính vành24.5inch, (285/75R24.5 144/141L 14PR S753 LBASL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001589-202005-001001/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp295MM,Đường kính vành22.5inch, (295/75R22.5 144/141L 14PR S753 LBASL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001589-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp 295MM,Đường kính vành 22.5inch(295/75R22.5 144/141L 14PR S753 LBASL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001607-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp211MM,Đường kính vành17.5inch, (215/75R17.5 126/124M 14PR S637+ LBESL 3) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001607-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp211MM,Đường kính vành17.5inch, (215/75R17.5 126/124M 14PR S637+ LBESL 3) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001607-202006-003000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp211MM,Đường kính vành17.5inch, (215/75R17.5 126/124M 14PR S637+ LBESL 3) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001608-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp215MM,Đường kính vành17.5inch, (215/75R17.5 135/133L 16PR S637+ LBESL 3) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001608-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp211MM,Đường kính vành17.5inch, (215/75R17.5 135/133L 16PR S637+ LBESL 3) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001608-202006-003000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp211MM,Đường kính vành17.5inch, (215/75R17.5 135/133L 16PR S637+ LBESL 3) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001610-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp235MM,Đường kính vành17.5inch, (235/75R17.5 143/141L 16PR S637+ LBESL 3) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001610-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp233MM,Đường kính vành17.5inch, (235/75R17.5 143/141L 16PR S637+ LBESL 3) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001610-202006-003000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp233MM,Đường kính vành17.5inch, (235/75R17.5 143/141L 16PR S637+ LBESL 3) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001610-202006-004000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp233MM,Đường kính vành17.5inch, (235/75R17.5 143/141L 16PR S637+ LBESL 3) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001610-202006-005000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp233MM,Đường kính vành17.5inch, (235/75R17.5 143/141L 16PR S637+ LBESL 3) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001610-202006-007000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp233MM,Đường kính vành17.5inch, (235/75R17.5 143/141L 16PR S637+ LBESL 3) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001610-202006-007000/ MEDIUM RADIAL TRUCK TIRE SAILUN 235/75R17.5 S637+ 16PR 143/141L E/S U (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001623-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp226MM,Đường kính vành19.5inch, (225/70R19.5 128/126L 14PR S637+ LBESL 3) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001623-202006-004000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp226MM,Đường kính vành19.5inch, (225/70R19.5 128/126L 14PR S637+ LBESL 3) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001623-202006-004000/ MEDIUM RADIAL TRUCK TIRE SAILUN 225/70R19.5 S637+ 14PR 128/126L E/S U (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001626-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp265MM,Đường kính vành19.5inch, (265/70R19.5 140/138M 16PR S637+ LBESL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001626-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp262MM,Đường kính vành19.5inch, (265/70R19.5 140/138M 16PR S637+ LBESL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001626-202006-003000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp262MM,Đường kính vành19.5inch, (265/70R19.5 140/138M 16PR S637+ LBESL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001626-202006-004000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp262MM,Đường kính vành19.5inch, (265/70R19.5 140/138M 16PR S637+ LBESL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001627-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp265MM,Đường kính vành19.5inch, (265/70R19.5 143/141J 18PR S637+ LBESL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001627-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp262MM,Đường kính vành19.5inch, (265/70R19.5 143/141J 18PR S637+ LBESL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001627-202006-003000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp262MM,Đường kính vành19.5inch, (265/70R19.5 143/141J 18PR S637+ LBESL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001627-202006-004000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp262MM,Đường kính vành19.5inch, (265/70R19.5 143/141J 18PR S637+ LBESL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001627-202006-005000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp262MM,Đường kính vành19.5inch, (265/70R19.5 143/141J 18PR S637+ LBESL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001627-202006-006000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp262MM,Đường kính vành19.5inch, (265/70R19.5 143/141J 18PR S637+ LBESL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001627-202006-007000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp262MM,Đường kính vành19.5inch, (265/70R19.5 143/141J 18PR S637+ LBESL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001627-202006-008000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp262MM,Đường kính vành19.5inch, (265/70R19.5 143/141J 18PR S637+ LBESL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001627-202006-009000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp262MM,Đường kính vành19.5inch, (265/70R19.5 143/141J 18PR S637+ LBESL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001632-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp285MM,Đường kính vành19.5inch, (285/70R19.5 150/148K 18PR S637+ LBESL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001632-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp283MM,Đường kính vành19.5inch, (285/70R19.5 150/148K 18PR S637+ LBESL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001632-202006-003000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp283MM,Đường kính vành19.5inch, (285/70R19.5 150/148K 18PR S637+ LBESL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001632-202006-004000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp283MM,Đường kính vành19.5inch, (285/70R19.5 150/148K 18PR S637+ LBESL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001632-202006-005000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp283MM,Đường kính vành19.5inch, (285/70R19.5 150/148K 18PR S637+ LBESL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001633-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp283MM,Đường kính vành19.5inch, (285/70R19.5 145/143M 16PR S702 LBESL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001634-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp446MM,Đường kính vành19.5inch, (445/45R19.5 160J 20PR S696 LBESL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001634-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp446MM,Đường kính vành19.5inch, (445/45R19.5 160J 20PR S696 LBESL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001634-202006-003000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp446MM,Đường kính vành19.5inch, (445/45R19.5 160J 20PR S696 LBESL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001679-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp279MM,Đường kính vành22.5inch, (11R22.5 146/143L 16PR SW01 LBHSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001679-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp279MM,Đường kính vành22.5inch, (11R22.5 146/143L 16PR SW01 LBHSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001679-202006-003000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp279MM,Đường kính vành22.5inch, (11R22.5 146/143L 16PR SW01 LBHSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001684-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp298MM,Đường kính vành22.5inch, (295/80R22.5 152/149L 18PR SW03 LBESL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001687-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp298MM,Đường kính vành22.5inch, (295/80R22.5 152/149L 18PR SW02 LBESL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001687-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp298MM,Đường kính vành22.5inch, (295/80R22.5 152/149L 18PR SW02 LBESL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001689-202005/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp 11inch,Đường kính vành 22.5inch-(11R22.5 RH648-R3 14PR 144/142 M) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001689-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp 11inch,Đường kính vành 22.5inch-(11R22.5 RH648-R3 14PR 144/142 M) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001690-202005/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp 11inch,Đường kính vành22.5inch, (11R22.5 146/143M 16PR R648R3 LBARD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001690-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp 11inch,Đường kính vành 22.5inch-(11R22.5 RH648-R3 16PR 146/143 M) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001690-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp279MM,Đường kính vành22.5inch, (11R22.5 146/143M 16PR R648R3 LBARD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001691-202005/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp 295MM,Đường kính vành 22.5inch-(295/75R22.5 RH648-R3 14PR 144/141 M) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001691-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp 295MM,Đường kính vành 22.5inch-(295/75R22.5 RH648-R3 14PR 144/141 M) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001691-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp298MM,Đường kính vành22.5inch, (295/75R22.5 144/141M 14PR R648R3 LBARD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001691-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp298MM,Đường kính vành22.5inch, (295/75R22.5 144/141M 14PR R648R3 LBARD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001692-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp 295MM,Đường kính vành 22.5inch-(295/75R22.5 RH648-R3 16PR 146/143 M) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001692-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp298MM,Đường kính vành22.5inch, (295/75R22.5 146/143M 16PR R648R3 LBARD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001692-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp298MM,Đường kính vành22.5inch, (295/75R22.5 146/143M 16PR R648R3 LBARD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001694-202005/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp 11inch,Đường kính vành 24.5inch-(11R24.5 RH648-R3 14PR 146/143 M I) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001694-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp 11inch,Đường kính vành 24.5inch-(11R24.5 RH648-R3 14PR 146/143 M I) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001694-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp279MM,Đường kính vành24.5inch, (11R24.5 146/143M 14PR R648R3 LBARD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001694-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp279MM,Đường kính vành24.5inch, (11R24.5 146/143M 14PR R648R3 LBARD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001694-202006-003000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp279MM,Đường kính vành24.5inch, (11R24.5 146/143M 14PR R648R3 LBARD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001695-202005/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp 11inch, đường kính vành 24.5 inch-(11R24.5 RH648-R3 16PR 149/146 M) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001695-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp 11inch,Đường kính vành 24.5inch-(11R24.5 RH648-R3 16PR 149/146 M) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001695-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp279MM,Đường kính vành24.5inch, (11R24.5 149/146M 16PR R648R3 LBARD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001695-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp279MM,Đường kính vành24.5inch, (11R24.5 149/146M 16PR R648R3 LBARD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001695-202006-003000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp279MM,Đường kính vành24.5inch, (11R24.5 149/146M 16PR R648R3 LBARD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001729-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp 285MM,Đường kính vành 24.5inch-(285/75R24.5 RH648-R3 14PR 144/141 M) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001729-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp283MM,Đường kính vành24.5inch, (285/75R24.5 144/141M 14PR R648R3 LBARD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001729-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp283MM,Đường kính vành24.5inch, (285/75R24.5 144/141M 14PR R648R3 LBARD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001729-202006-003000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp283MM,Đường kính vành24.5inch, (285/75R24.5 144/141M 14PR R648R3 LBARD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001729-202006-004000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp283MM,Đường kính vành24.5inch, (285/75R24.5 144/141M 14PR R648R3 LBARD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001756-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp315MM,Đường kính vành22.5inch, (315/80R22.5 156/150G 18PR S917 LBESL 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001756-202006-003000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp312MM,Đường kính vành22.5inch, (315/80R22.5 156/150G 18PR S917 LBESL 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001756-202006-004000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp312MM,Đường kính vành22.5inch, (315/80R22.5 156/150G 18PR S917 LBESL 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001756-202006-006000/ MEDIUM RADIAL TRUCK TIRE SAILUN 315/80R22.5 S917 18PR 156/150(154/150)G(J) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001756-202006-007000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp312MM,Đường kính vành22.5inch, (315/80R22.5 156/150G 18PR S917 LBESL 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001756-202006-008000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp312MM,Đường kính vành22.5inch, (315/80R22.5 156/150G 18PR S917 LBESL 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001757-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành22.5inch, (275/70R22.5 148/145J 16PR CITY LBESL 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001757-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành22.5inch, (275/70R22.5 148/145J 16PR CITY LBESL 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001757-202006-003000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành22.5inch, (275/70R22.5 148/145J 16PR CITY LBESL 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001757-202006-004000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành22.5inch, (275/70R22.5 148/145J 16PR CITY LBESL 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001763-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành17.5inch, (245/70R17.5 143/141J 18PR S637+ LBESL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001763-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp248MM,Đường kính vành17.5inch, (245/70R17.5 143/141J 18PR S637+ LBESL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001763-202006-003000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp248MM,Đường kính vành17.5inch, (245/70R17.5 143/141J 18PR S637+ LBESL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001763-202006-004000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp248MM,Đường kính vành17.5inch, (245/70R17.5 143/141J 18PR S637+ LBESL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001763-202006-005000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp248MM,Đường kính vành17.5inch, (245/70R17.5 143/141J 18PR S637+ LBESL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001764-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp248MM,Đường kính vành17.5inch, (245/70R17.5 136/134L 16PR S637+ LBESL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001764-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp248MM,Đường kính vành17.5inch, (245/70R17.5 136/134L 16PR S637+ LBESL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001764-202006-003000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp248MM,Đường kính vành17.5inch, (245/70R17.5 136/134L 16PR S637+ LBESL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001768-202005/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp 225MM,Đường kính vành 19.5inch-(225/70R19.5 S740 14PR 128/126L E/S) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001768-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp226MM,Đường kính vành19.5inch, (225/70R19.5 128/126L 14PR S740 LBHSL 3) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001768-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp226MM,Đường kính vành19.5inch, (225/70R19.5 128/126L 14PR S740 LBHSL 3) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001768-202006-003000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp226MM,Đường kính vành19.5inch, (225/70R19.5 128/126L 14PR S740 LBHSL 3) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001768-202006-004000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp226MM,Đường kính vành19.5inch, (225/70R19.5 128/126L 14PR S740 LBHSL 3) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001768-202006-005000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp226MM,Đường kính vành19.5inch, (225/70R19.5 128/126L 14PR S740 LBHSL 3) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001768-202006-006000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp226MM,Đường kính vành19.5inch, (225/70R19.5 128/126L 14PR S740 LBHSL 3) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001769-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp248MM,Đường kính vành19.5inch, (245/70R19.5 135/133L 16PR S740 LBHSL 3) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001769-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp248MM,Đường kính vành19.5inch, (245/70R19.5 135/133L 16PR S740 LBHSL 3) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001771-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp312MM,Đường kính vành22.5inch, (315/80R22.5 156/150K 18PR S711 LBESL 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001771-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp312MM,Đường kính vành22.5inch, (315/80R22.5 156/150K 18PR S711 LBESL 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001771-202006-005000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp312MM,Đường kính vành22.5inch, (315/80R22.5 156/150K 18PR S711 LBESL 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001771-202006-005000/ MEDIUM RADIAL TRUCK TIRE SAILUN 315/80R22.5 S711 18PR 156/150(158/156)K(G) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001771-202006-006000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp312MM,Đường kính vành22.5inch, (315/80R22.5 156/150K 18PR S711 LBESL 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001797-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp235MM,Đường kính vành16inch, (ST235/80R16 129/125L 14PR S637 LBHSL 3) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001797-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp235MM,Đường kính vành16inch, (ST235/80R16 129/125L 14PR S637 LBHSL 3) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001797-202006-003000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp235MM,Đường kính vành16inch, (ST235/80R16 129/125L 14PR S637 LBHSL 3) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001797-202006-004000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp235MM,Đường kính vành16inch, (ST235/80R16 129/125L 14PR S637 LBHSL 3) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001800-202005/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp 315 MM,Đường kính vành 22.5inch-(315/80R22.5 SW02 18PR 156/150(154/150)L(M)) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001800-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp312MM,Đường kính vành22.5inch, (315/80R22.5 156/150L 18PR SW02 LBESL 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001800-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp312MM,Đường kính vành22.5inch, (315/80R22.5 156/150L 18PR SW02 LBESL 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001802-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp312MM,Đường kính vành22.5inch, (315/70R22.5 154/150L 18PR SW02 LBESL 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001842-202005-002001/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp315MM,Đường kính vành22.5inch, (315/80R22.5 156/150L 18PR SW06 LBESL 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001842-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp312MM,Đường kính vành22.5inch, (315/80R22.5 156/150L 18PR SW06 LBESL 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001842-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp312MM,Đường kính vành22.5inch, (315/80R22.5 156/150L 18PR SW06 LBESL 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001844-202005-001001/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp315MM,Đường kính vành22.5inch, (315/70R22.5 154/150L 18PR SW06 LBESL 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001848-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp298MM,Đường kính vành22.5inch, (295/80R22.5 152/148M 16PR SW06 LBESL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001848-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp298MM,Đường kính vành22.5inch, (295/80R22.5 152/148M 16PR SW06 LBESL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001852-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp312MM,Đường kính vành22.5inch, (315/80R22.5 156/150L 18PR SW05 LBESL 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001852-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp312MM,Đường kính vành22.5inch, (315/80R22.5 156/150L 18PR SW05 LBESL 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001852-202006-003000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp312MM,Đường kính vành22.5inch, (315/80R22.5 156/150L 18PR SW05 LBESL 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001855-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp262MM,Đường kính vành19.5inch, (265/70R19.5 143/141J 18PR SW05 LBESL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001855-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp262MM,Đường kính vành19.5inch, (265/70R19.5 143/141J 18PR SW05 LBESL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001880-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp279MM,Đường kính vành24.5inch, (11R24.5 149/146L 16PR SW01 LBHSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001880-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp279MM,Đường kính vành24.5inch, (11R24.5 149/146L 16PR SW01 LBHSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001882-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu HERCULES,chiều rộng mặt lốp279MM,Đường kính vành22.5inch, (11R22.5 146/143L 16PR H-933 LBHHE 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001882-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu HERCULES,chiều rộng mặt lốp279MM,Đường kính vành22.5inch, (11R22.5 146/143L 16PR H-933 LBHHE 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001882-202006-003000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu HERCULES,chiều rộng mặt lốp279MM,Đường kính vành22.5inch, (11R22.5 146/143L 16PR H-933 LBHHE 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001885-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu HERCULES,chiều rộng mặt lốp279MM,Đường kính vành24.5inch, (11R24.5 149/146L 16PR H-933 LBHHE 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001885-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu HERCULES,chiều rộng mặt lốp279MM,Đường kính vành24.5inch, (11R24.5 149/146L 16PR H-933 LBHHE 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001885-202006-003000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu HERCULES,chiều rộng mặt lốp279MM,Đường kính vành24.5inch, (11R24.5 149/146L 16PR H-933 LBHHE 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001902-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp385MM,Đường kính vành22.5inch, (385/65R22.5 160K 20PR S696 LBESL 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001902-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp389MM,Đường kính vành22.5inch, (385/65R22.5 160K 20PR S696 LBESL 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001902-202006-003000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp389MM,Đường kính vành22.5inch, (385/65R22.5 160K 20PR S696 LBESL 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001902-202006-004000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp389MM,Đường kính vành22.5inch, (385/65R22.5 160K 20PR S696 LBESL 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001902-202006-005000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp389MM,Đường kính vành22.5inch, (385/65R22.5 160K 20PR S696 LBESL 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001902-202006-006000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp389MM,Đường kính vành22.5inch, (385/65R22.5 160K 20PR S696 LBESL 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001902-202006-007000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp389MM,Đường kính vành22.5inch, (385/65R22.5 160K 20PR S696 LBESL 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001902-202006-008000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp389MM,Đường kính vành22.5inch, (385/65R22.5 160K 20PR S696 LBESL 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001903-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp385MM,Đường kính vành22.5inch, (385/65R22.5 160K 20PR S825 LBESL 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001903-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp385MM,Đường kính vành22.5inch, (385/65R22.5 160K 20PR S825 LBESL 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001903-202006-003000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp389MM,Đường kính vành22.5inch, (385/65R22.5 160K 20PR S825 LBESL 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001903-202006-004000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp389MM,Đường kính vành22.5inch, (385/65R22.5 160K 20PR S825 LBESL 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001903-202006-005000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp389MM,Đường kính vành22.5inch, (385/65R22.5 160K 20PR S825 LBESL 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001903-202006-006000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp389MM,Đường kính vành22.5inch, (385/65R22.5 160K 20PR S825 LBESL 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001903-202006-007000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp389MM,Đường kính vành22.5inch, (385/65R22.5 160K 20PR S825 LBESL 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001903-202006-008000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp389MM,Đường kính vành22.5inch, (385/65R22.5 160K 20PR S825 LBESL 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001903-202006-009000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp389MM,Đường kính vành22.5inch, (385/65R22.5 160K 20PR S825 LBESL 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001903-202006-010000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp389MM,Đường kính vành22.5inch, (385/65R22.5 160K 20PR S825 LBESL 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001903-202006-012000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp389MM,Đường kính vành22.5inch, (385/65R22.5 160K 20PR S825 LBESL 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001912-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp385MM,Đường kính vành22.5inch, (385/55R22.5 160K 20PR S696 LBESL 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001912-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp385MM,Đường kính vành22.5inch, (385/55R22.5 160K 20PR S696 LBESL 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001912-202006-003000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp386MM,Đường kính vành22.5inch, (385/55R22.5 160K 20PR S696 LBESL 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001912-202006-004000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp386MM,Đường kính vành22.5inch, (385/55R22.5 160K 20PR S696 LBESL 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001912-202006-005000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp386MM,Đường kính vành22.5inch, (385/55R22.5 160K 20PR S696 LBESL 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001919-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp386MM,Đường kính vành22.5inch, (385/55R22.5 160K 20PR S629 LBESL 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001927-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp315MM,Đường kính vành22.5inch, (315/70R22.5 154/150L 18PR S629 LBESL 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001927-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp312MM,Đường kính vành22.5inch, (315/70R22.5 154/150L 18PR S629 LBESL 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001927-202006-003000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp312MM,Đường kính vành22.5inch, (315/70R22.5 154/150L 18PR S629 LBESL 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001931-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp386MM,Đường kính vành22.5inch, (385/55R22.5 160K 20PR SW06 LBESL 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001932-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp389MM,Đường kính vành22.5inch, (385/65R22.5 160K 20PR SW06 LBESL 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001932-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp389MM,Đường kính vành22.5inch, (385/65R22.5 160K 20PR SW06 LBESL 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001933-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu SAILUN, chiều rộng mặt lốp 255MM,Đường kính vành 22.5inch-(255/70R22.5 S753 16PR 140/137L) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001933-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp255MM,Đường kính vành22.5inch, (255/70R22.5 140/137L 16PR S753 LBHSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001936-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp315MM,Đường kính vành22.5inch, (315/80R22.5 156/150L 18PR S629 LBESL 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001936-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp312MM,Đường kính vành22.5inch, (315/80R22.5 156/150L 18PR S629 LBESL 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001936-202006-003000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp312MM,Đường kính vành22.5inch, (315/80R22.5 156/150L 18PR S629 LBESL 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001936-202006-004000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp312MM,Đường kính vành22.5inch, (315/80R22.5 156/150L 18PR S629 LBESL 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001937-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp315MM,Đường kính vành22.5inch, (315/80R22.5 156/150L 18PR S815 LBESL 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001937-202006-003000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp312MM,Đường kính vành22.5inch, (315/80R22.5 156/150L 18PR S815 LBESL 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001937-202006-004000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp312MM,Đường kính vành22.5inch, (315/80R22.5 156/150L 18PR S815 LBESL 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001937-202006-005000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp312MM,Đường kính vành22.5inch, (315/80R22.5 156/150L 18PR S815 LBESL 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001937-202006-006000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp312MM,Đường kính vành22.5inch, (315/80R22.5 156/150L 18PR S815 LBESL 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001937-202006-007000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp312MM,Đường kính vành22.5inch, (315/80R22.5 156/150L 18PR S815 LBESL 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001937-202006-008000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp312MM,Đường kính vành22.5inch, (315/80R22.5 156/150L 18PR S815 LBESL 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001937-202006-009000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp312MM,Đường kính vành22.5inch, (315/80R22.5 156/150L 18PR S815 LBESL 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001937-202006-010000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp312MM,Đường kính vành22.5inch, (315/80R22.5 156/150L 18PR S815 LBESL 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001937-202006-011000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp312MM,Đường kính vành22.5inch, (315/80R22.5 156/150L 18PR S815 LBESL 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001940-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp 235MM,Đường kính vành 17.5inch-(235/75R17.5 S637 16PR 143/141L M) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001940-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp233MM,Đường kính vành17.5inch, (235/75R17.5 143/141L 16PR S637 LBNSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001940-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp233MM,Đường kính vành17.5inch, (235/75R17.5 143/141L 16PR S637 LBNSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001940-202006-003000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp233MM,Đường kính vành17.5inch, (235/75R17.5 143/141L 16PR S637 LBNSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001940-202006-004000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp233MM,Đường kính vành17.5inch, (235/75R17.5 143/141L 16PR S637 LBNSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001940-202006-005000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp233MM,Đường kính vành17.5inch, (235/75R17.5 143/141L 16PR S637 LBNSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001940-202006-006000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp233MM,Đường kính vành17.5inch, (235/75R17.5 143/141L 16PR S637 LBNSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001940-202006-007000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp233MM,Đường kính vành17.5inch, (235/75R17.5 143/141L 16PR S637 LBNSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001940-202006-008000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp233MM,Đường kính vành17.5inch, (235/75R17.5 143/141L 16PR S637 LBNSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001940-202006-010000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp233MM,Đường kính vành17.5inch, (235/75R17.5 143/141L 16PR S637 LBNSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001946-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp435MM,Đường kính vành19.5inch, (435/50R19.5 160J 20PR S696 LBESL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001946-202006-003000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp438MM,Đường kính vành19.5inch, (435/50R19.5 160J 20PR S696 LBESL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001946-202006-004000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp438MM,Đường kính vành19.5inch, (435/50R19.5 160J 20PR S696 LBESL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001946-202006-005000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp438MM,Đường kính vành19.5inch, (435/50R19.5 160J 20PR S696 LBESL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001946-202006-006000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp438MM,Đường kính vành19.5inch, (435/50R19.5 160J 20PR S696 LBESL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001946-202006-007000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp438MM,Đường kính vành19.5inch, (435/50R19.5 160J 20PR S696 LBESL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001953-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu HERCULES,chiều rộng mặt lốp279MM,Đường kính vành22.5inch, (11R22.5 146/143M 16PR H804E LBAHE 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001953-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu HERCULES,chiều rộng mặt lốp279MM,Đường kính vành22.5inch, (11R22.5 146/143M 16PR H804E LBAHE 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001954-202006-001001/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu HERCULES,chiều rộng mặt lốp11inch,Đường kính vành22.5inch, (11R22.5 144/142M 14PR H804E LBAHE 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001955-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu HERCULES,chiều rộng mặt lốp 11inch,Đường kính vành 24.5inch (11R24.5 H-804ECO 16PR 149/146M) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001959-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu HERCULES, chiều rộng mặt lốp 295MM,Đường kính vành 22.5inch (295/75R22.5 H-804ECO 16PR 146/143M) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001960-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu HERCULES,chiều rộng mặt lốp298MM,Đường kính vành22.5inch, (295/75R22.5 144/141M 14PR H804E LBAHE 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001962-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu HERCULES,chiều rộng mặt lốp279MM,Đường kính vành22.5inch, (11R22.5 148/145M 16PR H309 LBHHE 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001962-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu HERCULES,chiều rộng mặt lốp279MM,Đường kính vành22.5inch, (11R22.5 148/145M 16PR H309 LBHHE 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001962-202006-003000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu HERCULES,chiều rộng mặt lốp279MM,Đường kính vành22.5inch, (11R22.5 148/145M 16PR H309 LBHHE 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001962-202006-004000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu HERCULES,chiều rộng mặt lốp279MM,Đường kính vành22.5inch, (11R22.5 148/145M 16PR H309 LBHHE 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001963-202005-002001/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu HERCULES,chiều rộng mặt lốp11inch,Đường kính vành22.5inch, (11R22.5 144/142M 14PR H309 LBHHE 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001963-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu HERCULES,chiều rộng mặt lốp11inch,Đường kính vành22.5inch, (11R22.5 144/142M 14PR H309 LBHHE 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001963-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu HERCULES,chiều rộng mặt lốp279MM,Đường kính vành22.5inch, (11R22.5 144/142M 14PR H309 LBHHE 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001963-202006-003000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu HERCULES,chiều rộng mặt lốp279MM,Đường kính vành22.5inch, (11R22.5 144/142M 14PR H309 LBHHE 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001964-202005-001001/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu HERCULES,chiều rộng mặt lốp11inch,Đường kính vành24.5inch, (11R24.5 149/146M 16PR H309 LBHHE 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001964-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu HERCULES,chiều rộng mặt lốp279MM,Đường kính vành24.5inch, (11R24.5 149/146M 16PR H309 LBHHE 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001966-202006-001001/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu HERCULES,chiều rộng mặt lốp285MM,Đường kính vành24.5inch, (285/75R24.5 147/144M 16PR H309 LBHHE 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001966-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu HERCULES,chiều rộng mặt lốp283MM,Đường kính vành24.5inch, (285/75R24.5 147/144M 16PR H309 LBHHE 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001968-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu HERCULES,chiều rộng mặt lốp298MM,Đường kính vành22.5inch, (295/75R22.5 146/143M 16PR H309 LBHHE 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001968-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu HERCULES,chiều rộng mặt lốp298MM,Đường kính vành22.5inch, (295/75R22.5 146/143M 16PR H309 LBHHE 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001968-202006-003000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu HERCULES,chiều rộng mặt lốp298MM,Đường kính vành22.5inch, (295/75R22.5 146/143M 16PR H309 LBHHE 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001969-202005-007001/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu HERCULES,chiều rộng mặt lốp295MM,Đường kính vành22.5inch, (295/75R22.5 144/141M 14PR H309 LBHHE 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001969-202006-001001/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu HERCULES,chiều rộng mặt lốp295MM,Đường kính vành22.5inch, (295/75R22.5 144/141M 14PR H309 LBHHE 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001969-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu HERCULES,chiều rộng mặt lốp295MM,Đường kính vành22.5inch, (295/75R22.5 144/141M 14PR H309 LBHHE 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001969-202006-003000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu HERCULES,chiều rộng mặt lốp298MM,Đường kính vành22.5inch, (295/75R22.5 144/141M 14PR H309 LBHHE 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001969-202006-004000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu HERCULES,chiều rộng mặt lốp298MM,Đường kính vành22.5inch, (295/75R22.5 144/141M 14PR H309 LBHHE 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001969-202006-005000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu HERCULES,chiều rộng mặt lốp298MM,Đường kính vành22.5inch, (295/75R22.5 144/141M 14PR H309 LBHHE 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001969-202006-006000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu HERCULES,chiều rộng mặt lốp298MM,Đường kính vành22.5inch, (295/75R22.5 144/141M 14PR H309 LBHHE 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001969-202006-007000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu HERCULES,chiều rộng mặt lốp298MM,Đường kính vành22.5inch, (295/75R22.5 144/141M 14PR H309 LBHHE 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001990-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ATHOS,chiều rộng mặt lốp438MM,Đường kính vành19.5inch, (435/50R19.5 164J 20PR G2157 LBEAT 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001991-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ATHOS,chiều rộng mặt lốp386MM,Đường kính vành22.5inch, (385/55R22.5 164K 20PR G2253 LBEAT 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001997-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ATHOS,chiều rộng mặt lốp446MM,Đường kính vành19.5inch, (445/45R19.5 164J 20PR G2157 LBEAT 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120001997-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ATHOS,chiều rộng mặt lốp446MM,Đường kính vành19.5inch, (445/45R19.5 164J 20PR G2157 LBEAT 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002020-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp262MM,Đường kính vành19.5inch, (265/70R19.5 143/141J 18PR S826 LBESL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002020-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp262MM,Đường kính vành19.5inch, (265/70R19.5 143/141J 18PR S826 LBESL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002020-202006-003000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp262MM,Đường kính vành19.5inch, (265/70R19.5 143/141J 18PR S826 LBESL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002049-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu SAILUN chiều rộng mặt lốp 11inch,Đường kính vành 22.5inch(11R22.5 S668 16PR 146/143M) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002053-202005/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp 11inch,Đường kính vành 24.5inch-(11R24.5 S668 16PR 149/146M) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002053-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp 11inch,Đường kính vành 24.5inch(11R24.5 S668 16PR 149/146M) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002053-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp279MM,Đường kính vành24.5inch, (11R24.5 149/146M 16PR S668 LBHSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002054-202005-005001/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp295MM,Đường kính vành22.5inch, (295/75R22.5 144/141M 14PR S668 LBHSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002054-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp 295MM,Đường kính vành 22.5inch(295/75R22.5 S668 14PR 144/141M) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002054-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp298MM,Đường kính vành22.5inch, (295/75R22.5 144/141M 14PR S668 LBHSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002054-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp298MM,Đường kính vành22.5inch, (295/75R22.5 144/141M 14PR S668 LBHSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002054-202006-003000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp298MM,Đường kính vành22.5inch, (295/75R22.5 144/141M 14PR S668 LBHSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002054-202006-004000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp298MM,Đường kính vành22.5inch, (295/75R22.5 144/141M 14PR S668 LBHSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002085-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp211MM,Đường kính vành17.5inch, (215/75R17.5 135/133L 16PR S737 LBHSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002085-202006-003000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp211MM,Đường kính vành17.5inch, (215/75R17.5 135/133L 16PR S737 LBHSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002085-202006-004000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp211MM,Đường kính vành17.5inch, (215/75R17.5 135/133L 16PR S737 LBHSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002085-202006-005000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp211MM,Đường kính vành17.5inch, (215/75R17.5 135/133L 16PR S737 LBHSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002088-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp235MM,Đường kính vành16inch, (ST235/85R16 132/127L 14PR S637 LBHSL 3) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002088-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp235MM,Đường kính vành16inch, (ST235/85R16 132/127L 14PR S637 LBHSL 3) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002088-202006-003000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp235MM,Đường kính vành16inch, (ST235/85R16 132/127L 14PR S637 LBHSL 3) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002088-202006-004000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp235MM,Đường kính vành16inch, (ST235/85R16 132/127L 14PR S637 LBHSL 3) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002088-202006-005000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp235MM,Đường kính vành16inch, (ST235/85R16 132/127L 14PR S637 LBHSL 3) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002090-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp279MM,Đường kính vành22.5inch, (11R22.5 148/145M 16PR S606 LBDSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002090-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp279MM,Đường kính vành22.5inch, (11R22.5 148/145M 16PR S606 LBDSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002094-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp279MM,Đường kính vành22.5inch, (11R22.5 148/145L 16PR S815 LBDSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002094-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp279MM,Đường kính vành22.5inch, (11R22.5 148/145L 16PR S815 LBDSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002094-202006-003000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp279MM,Đường kính vành22.5inch, (11R22.5 148/145L 16PR S815 LBDSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002165-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp248MM,Đường kính vành19.5inch, (245/70R19.5 136/134M 16PR S637+ LBESL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002165-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp248MM,Đường kính vành19.5inch, (245/70R19.5 136/134M 16PR S637+ LBESL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002165-202006-003000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp248MM,Đường kính vành19.5inch, (245/70R19.5 136/134M 16PR S637+ LBESL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002165-202006-004000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp248MM,Đường kính vành19.5inch, (245/70R19.5 136/134M 16PR S637+ LBESL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002172-202005/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng chho xe tải, mới 100%.Hiệu ROADX- chiều rộng mặt lốp235MM,Đường kính vành16inch-(ST235/80R16 RH620ST 14PR 129/125L) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002172-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu ROADX, chiều rộng mặt lốp 235MM,Đường kính vành 16 inch-(ST235/80R16 RH620ST 14PR 129/125L) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002172-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp235MM,Đường kính vành16inch, (ST235/80R16 129/125L 14PR RH620 LBHRD 3) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002176-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp 235MM,Đường kính vành 16 inch-(ST235/85R16 RH620ST 14PR 132/127L) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002176-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp235MM,Đường kính vành16inch, (ST235/85R16 132/127L 14PR RH620 LBHRD 3) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002199-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành22.5inch, (275/70R22.5 148/145M 16PR S637+ LBESL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002199-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành22.5inch, (275/70R22.5 148/145M 16PR S637+ LBESL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002199-202006-003000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành22.5inch, (275/70R22.5 148/145M 16PR S637+ LBESL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002199-202006-004000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành22.5inch, (275/70R22.5 148/145M 16PR S637+ LBESL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002199-202006-005000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành22.5inch, (275/70R22.5 148/145M 16PR S637+ LBESL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002199-202006-006000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành22.5inch, (275/70R22.5 148/145M 16PR S637+ LBESL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002214-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp13inch,Đường kính vành22.5inch, (13R22.5 156/150L 18PR S815 LBESL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002214-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp320MM,Đường kính vành22.5inch, (13R22.5 156/150L 18PR S815 LBESL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002214-202006-003000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp320MM,Đường kính vành22.5inch, (13R22.5 156/150L 18PR S815 LBESL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002214-202006-005000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp320MM,Đường kính vành22.5inch, (13R22.5 156/150L 18PR S815 LBESL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002214-202006-006000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp320MM,Đường kính vành22.5inch, (13R22.5 156/150L 18PR S815 LBESL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002214-202006-006000/ MEDIUM RADIAL TRUCK TIRE SAILUN 13R22.5 S815 18PR 156/150L (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002214-202006-007000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp320MM,Đường kính vành22.5inch, (13R22.5 156/150L 18PR S815 LBESL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002226-202005-003001/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp11inch,Đường kính vành24.5inch, (11R24.5 149/146M 16PR S606 LBASL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002226-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp 11inch,Đường kính vành 24.5inch(11R24.5 149/146M 16PR S606 LBASL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002229-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu SAILUN chiều rộng mặt lốp 11inch,Đường kính vành 22.5inch (11R22.5 S753EFT 16PR 146/143M) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002230-202005-001001/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp11inch,Đường kính vành22.5inch, (11R22.5 146/143M 16PR S606 LBASL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002230-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp 11inch,Đường kính vành 22.5inch-(11R22.5 146/143M 16PR S606 LBASL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002231-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp13inch,Đường kính vành22.5inch, (13R22.5 156/150K 18PR S911 LBESL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002231-202006-003000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp320MM,Đường kính vành22.5inch, (13R22.5 156/150K 18PR S911 LBESL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002231-202006-004000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp320MM,Đường kính vành22.5inch, (13R22.5 156/150K 18PR S911 LBESL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002231-202006-005000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp320MM,Đường kính vành22.5inch, (13R22.5 156/150K 18PR S911 LBESL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002231-202006-006000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp320MM,Đường kính vành22.5inch, (13R22.5 156/150K 18PR S911 LBESL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002231-202006-007000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp320MM,Đường kính vành22.5inch, (13R22.5 156/150K 18PR S911 LBESL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002231-202006-008000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp320MM,Đường kính vành22.5inch, (13R22.5 156/150K 18PR S911 LBESL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002231-202006-009000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp320MM,Đường kính vành22.5inch, (13R22.5 156/150K 18PR S911 LBESL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002231-202006-010000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp320MM,Đường kính vành22.5inch, (13R22.5 156/150K 18PR S911 LBESL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002232-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu SAILUN chiều rộng mặt lốp 11inch,Đường kính vành 22.5inch (11R22.5 S768EFT 16PR 146/143M) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002232-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp279MM,Đường kính vành22.5inch, (11R22.5 146/143M 16PR S768 LBASL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002232-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp279MM,Đường kính vành22.5inch, (11R22.5 146/143M 16PR S768 LBASL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002232-202006-003000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp279MM,Đường kính vành22.5inch, (11R22.5 146/143M 16PR S768 LBASL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002234-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp 11inch,Đường kính vành 24.5inch-(11R24.5 S753EFT 16PR 149/146M) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002234-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp279MM,Đường kính vành24.5inch, (11R24.5 149/146M 16PR S753 LBASL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002235-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu SAILUN chiều rộng mặt lốp 11inch,Đường kính vành 24.5inch (11R24.5 S768EFT 16PR 149/146M 3C/E/I) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002238-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp255MM,Đường kính vành22.5inch, (255/70R22.5 140/137M 16PR S637+ LBESL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002238-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp255MM,Đường kính vành22.5inch, (255/70R22.5 140/137M 16PR S637+ LBESL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002238-202006-003000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp255MM,Đường kính vành22.5inch, (255/70R22.5 140/137M 16PR S637+ LBESL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002238-202006-005000/ MEDIUM RADIAL TRUCK TIRE SAILUN 255/70R22.5 S637+ 16PR 140/137M (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002242-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu SAILUN chiều rộng mặt lốp 255mm,Đường kính vành 22.5inch (255/70R22.5 S637 16PR 140/137M 3C/E/S/I/U) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002242-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp255MM,Đường kính vành22.5inch, (255/70R22.5 140/137M 16PR S637 LBNSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002242-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp255MM,Đường kính vành22.5inch, (255/70R22.5 140/137M 16PR S637 LBNSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002242-202006-003000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp255MM,Đường kính vành22.5inch, (255/70R22.5 140/137M 16PR S637 LBNSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002242-202006-004000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp255MM,Đường kính vành22.5inch, (255/70R22.5 140/137M 16PR S637 LBNSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002242-202006-005000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp255MM,Đường kính vành22.5inch, (255/70R22.5 140/137M 16PR S637 LBNSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002242-202006-006000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp255MM,Đường kính vành22.5inch, (255/70R22.5 140/137M 16PR S637 LBNSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002242-202006-007000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp255MM,Đường kính vành22.5inch, (255/70R22.5 140/137M 16PR S637 LBNSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002242-202006-008000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp255MM,Đường kính vành22.5inch, (255/70R22.5 140/137M 16PR S637 LBNSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002243-202005-005001/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành22.5inch, (275/70R22.5 148/145M 16PR S637 LBNSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002243-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu SAILUN chiều rộng mặt lốp 275mm,Đường kính vành 22.5inch (275/70R22.5 S637 16PR 148/145M 3C/E/S/I/U) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002243-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành22.5inch, (275/70R22.5 148/145M 16PR S637 LBNSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002243-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành22.5inch, (275/70R22.5 148/145M 16PR S637 LBNSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002243-202006-003000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành22.5inch, (275/70R22.5 148/145M 16PR S637 LBNSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002243-202006-005000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành22.5inch, (275/70R22.5 148/145M 16PR S637 LBNSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002246-202005-006001/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp225MM,Đường kính vành19.5inch, (225/70R19.5 128/126L 14PR S637 LBNSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002246-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp 225MM,Đường kính vành 19.5inch-(225/70R19.5 S637 14PR 128/126L) E/S/I (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002246-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp226MM,Đường kính vành19.5inch, (225/70R19.5 128/126L 14PR S637 LBNSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002246-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp226MM,Đường kính vành19.5inch, (225/70R19.5 128/126L 14PR S637 LBNSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002246-202006-003000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp226MM,Đường kính vành19.5inch, (225/70R19.5 128/126L 14PR S637 LBNSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002246-202006-004000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp226MM,Đường kính vành19.5inch, (225/70R19.5 128/126L 14PR S637 LBNSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002246-202006-006000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp226MM,Đường kính vành19.5inch, (225/70R19.5 128/126L 14PR S637 LBNSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002246-202006-007000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp226MM,Đường kính vành19.5inch, (225/70R19.5 128/126L 14PR S637 LBNSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002246-202006-009000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp226MM,Đường kính vành19.5inch, (225/70R19.5 128/126L 14PR S637 LBNSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002248-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp248MM,Đường kính vành19.5inch, (245/70R19.5 136/134M 16PR S737 LBHSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002248-202006-003000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp248MM,Đường kính vành19.5inch, (245/70R19.5 136/134M 16PR S737 LBHSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002248-202006-004000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp248MM,Đường kính vành19.5inch, (245/70R19.5 136/134M 16PR S737 LBHSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002248-202006-005000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp248MM,Đường kính vành19.5inch, (245/70R19.5 136/134M 16PR S737 LBHSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002293-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp248MM,Đường kính vành19.5inch, (245/70R19.5 133/131M 14PR S637 LBNSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002300-202005/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu SAILUN, chiều rộng mặt lốp 11 inch,Đường kính vành 24.5inch-(11R24.5 S811 16PR 149/146M) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002302-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp315MM,Đường kính vành22.5inch, (315/80R22.5 156/153K 20PR S913A LBESL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002302-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp312MM,Đường kính vành22.5inch, (315/80R22.5 156/153K 20PR S913A LBESL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002302-202006-003000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp312MM,Đường kính vành22.5inch, (315/80R22.5 156/153K 20PR S913A LBESL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002302-202006-004000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp312MM,Đường kính vành22.5inch, (315/80R22.5 156/153K 20PR S913A LBESL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002302-202006-005000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp312MM,Đường kính vành22.5inch, (315/80R22.5 156/153K 20PR S913A LBESL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002302-202006-006000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp312MM,Đường kính vành22.5inch, (315/80R22.5 156/153K 20PR S913A LBESL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002302-202006-007000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp312MM,Đường kính vành22.5inch, (315/80R22.5 156/153K 20PR S913A LBESL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002302-202006-008000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp312MM,Đường kính vành22.5inch, (315/80R22.5 156/153K 20PR S913A LBESL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002304-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp315MM,Đường kính vành20inch, (12.00R20 156/153K 20PR S711 TBHSL 0) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002304-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp315MM,Đường kính vành20inch, (12.00R20 156/153K 20PR S711 TBHSL 0) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002310-202005/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp11inch,Đường kính vành24.5inch, (11R24.5 149/146M 16PR AP866 LBHRD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002310-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp11inch,Đường kính vành22.5inch, (11R22.5 146/143L 16PR RD798 LBHRD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002310-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp11inch,Đường kính vành24.5inch, (11R24.5 AP866 16PR 149/146 M) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002311-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp 11inch,Đường kính vành 22.5inch-(11R22.5 CD871-R3 16PR 146/143L) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002311-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp279MM,Đường kính vành22.5inch, (11R22.5 146/143L 16PR CD871 LBARD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002311-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp279MM,Đường kính vành22.5inch, (11R22.5 146/143L 16PR CD871 LBARD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002312-202005/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp 11inch,Đường kính vành 22.5inch-(11R22.5 CD871-R3 14PR 144/142 L) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002312-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp 11inch,Đường kính vành 22.5inch-(11R22.5 CD871-R3 14PR 144/142 L) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002313-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp 11inch,Đường kính vành 24.5inch-(11R24.5 CD871-R3 16PR 149/146L) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002313-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp279MM,Đường kính vành24.5inch, (11R24.5 149/146L 16PR CD871 LBARD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002313-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp279MM,Đường kính vành24.5inch, (11R24.5 149/146L 16PR CD871 LBARD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002313-202006-003000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp279MM,Đường kính vành24.5inch, (11R24.5 149/146L 16PR CD871 LBARD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002313-202006-004000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp279MM,Đường kính vành24.5inch, (11R24.5 149/146L 16PR CD871 LBARD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002314-202005/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp 11inch,Đường kính vành 24.5inch-(11R24.5 CD871-R3 14PR 146/143 L) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002314-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp 11inch,Đường kính vành 24.5inch-(11R24.5 CD871-R3 14PR 146/143 L) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002314-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp279MM,Đường kính vành24.5inch, (11R24.5 146/143L 14PR CD871 LBARD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002314-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp279MM,Đường kính vành24.5inch, (11R24.5 146/143L 14PR CD871 LBARD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002315-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp 285MM,Đường kính vành 24.5inch-(285/75R24.5 CD871-R3 14PR 144/141 L) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002315-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp283MM,Đường kính vành24.5inch, (285/75R24.5 144/141L 14PR CD871 LBARD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002315-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp283MM,Đường kính vành24.5inch, (285/75R24.5 144/141L 14PR CD871 LBARD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002316-202005/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp 295mm, đường kính vành 22.5 inch- (295/75R22.5 CD871-R3 14PR 144/141 L) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002316-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp 295MM,Đường kính vành 22.5inch-(295/75R22.5 CD871-R3 14PR 144/141 L) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002316-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp298MM,Đường kính vành22.5inch, (295/75R22.5 144/141L 14PR CD871 LBARD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002316-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp298MM,Đường kính vành22.5inch, (295/75R22.5 144/141L 14PR CD871 LBARD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002316-202006-003000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp298MM,Đường kính vành22.5inch, (295/75R22.5 144/141L 14PR CD871 LBARD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002317-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp 11inch,Đường kính vành 24.5inch(11R24.5 149/146K 16PR S758 LBHSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002318-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp279MM,Đường kính vành22.5inch, (11R22.5 146/143K 16PR S758 LBHSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002318-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp279MM,Đường kính vành22.5inch, (11R22.5 146/143K 16PR S758 LBHSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002318-202006-004000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp279MM,Đường kính vành22.5inch, (11R22.5 146/143K 16PR S758 LBHSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002320-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp312MM,Đường kính vành22.5inch, (315/80R22.5 157/154G 20PR S917 LBHSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002321-202005/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp 11inch,Đường kính vành 24.5inch-(11R24.5 DT890 16PR 149/146K) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002321-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu ROADX, chiều rộng mặt lốp 11inch,Đường kính vành 24.5inch-(11R24.5 DT890 16PR 149/146K) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002322-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu ROADX, chiều rộng mặt lốp 11inch,Đường kính vành 22.5inch-(11R22.5 DT890 16PR 146/143K) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002327-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành17.5inch, (245/70R17.5 143/141J 18PR S637+ LBESL 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002327-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp248MM,Đường kính vành17.5inch, (245/70R17.5 143/141J 18PR S637+ LBESL 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002332-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp11inch,Đường kính vành22.5inch, (11R22.5 146/143L 16PR RD798 LBHRD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002333-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp11inch,Đường kính vành24.5inch, (11R24.5 RD798 16PR 149/146L) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002339-202005-007001/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp385MM,Đường kính vành22.5inch, (385/65R22.5 164K 20PR STR1 LBESL 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002339-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp385MM,Đường kính vành22.5inch, (385/65R22.5 164K 20PR STR1 LBESL 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002339-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp389MM,Đường kính vành22.5inch, (385/65R22.5 164K 20PR STR1 LBESL 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002339-202006-003000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp389MM,Đường kính vành22.5inch, (385/65R22.5 164K 20PR STR1 LBESL 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002339-202006-004000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp389MM,Đường kính vành22.5inch, (385/65R22.5 164K 20PR STR1 LBESL 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002339-202006-006000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp389MM,Đường kính vành22.5inch, (385/65R22.5 164K 20PR STR1 LBESL 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002351-202005/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp225MM,Đường kính vành19.5inch, (225/70R19.5 128/124L 14PR RT787 LBHRD 3) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002351-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu ROADX, chiều rộng mặt lốp 225mm,Đường kính vành 19.5 inch(225/70R19.5 RT787 14PR 128/124 L) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002351-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp226MM,Đường kính vành19.5inch, (225/70R19.5 128/126L 14PR RT787 LBHRD 3) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002352-202005/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp 245MM,Đường kính vành 19.5inch-(245/70R19.5 RT787 16PR 128/124 L) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002352-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu ROADX.chiều rộng mặt lốp 245MM,Đường kính vành 19.5inch-(245/70R19.5 RT787 16PR 128/124 L) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002352-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp248MM,Đường kính vành19.5inch, (245/70R19.5 135/133L 16PR RT787 LBHRD 3) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002362-202005-001001/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp11inch,Đường kính vành24.5inch, (11R24.5 146/143M 14PR S753 LBASL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002364-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN, chiều rộng mặt lốp 11 inch,Đường kính vành 24.5inch(11R24.5 S753 16PR 149/146M) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002367-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp279MM,Đường kính vành24.5inch, (11R24.5 149/146M 16PR S768 LBHSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002374-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu SAILUN chiều rộng mặt lốp 11inch,Đường kính vành 22.5inch(11R22.5 S753 16PR 146/143M) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002401-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp312MM,Đường kính vành22.5inch, (315/80R22.5 156/153K 20PR S811 LBHSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002401-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp312MM,Đường kính vành22.5inch, (315/80R22.5 156/153K 20PR S811 LBHSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002410-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp 255MM,Đường kính vành 22.5inch-(255/70R22.5 AP868 16PR 140/137L) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002410-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp255MM,Đường kính vành22.5inch, (255/70R22.5 140/137L 16PR AP868 LBHRD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002411-202005-006001/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp255MM,Đường kính vành22.5inch, (255/70R22.5 140/137L 16PR S668 LBHSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002411-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp 255MM,Đường kính vành 22.5inch(255/70R22.5 S668 16PR 140/137L) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002411-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp255MM,Đường kính vành22.5inch, (255/70R22.5 140/137L 16PR S668 LBHSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002411-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp255MM,Đường kính vành22.5inch, (255/70R22.5 140/137L 16PR S668 LBHSL 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002434-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ATHOS,chiều rộng mặt lốp312MM,Đường kính vành22.5inch, (315/80R22.5 156/150M 18PR G2339 LBEAT 4S) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002485-202005-009001/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp385MM,Đường kính vành22.5inch, (385/65R22.5 160K 20PR STR1 LBESL 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002485-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp389MM,Đường kính vành22.5inch, (385/65R22.5 160K 20PR STR1 LBESL 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002485-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp389MM,Đường kính vành22.5inch, (385/65R22.5 160K 20PR STR1 LBESL 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002485-202006-003000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp389MM,Đường kính vành22.5inch, (385/65R22.5 160K 20PR STR1 LBESL 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002485-202006-004000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp389MM,Đường kính vành22.5inch, (385/65R22.5 160K 20PR STR1 LBESL 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002485-202006-005000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp389MM,Đường kính vành22.5inch, (385/65R22.5 160K 20PR STR1 LBESL 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002485-202006-006000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp389MM,Đường kính vành22.5inch, (385/65R22.5 160K 20PR STR1 LBESL 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002485-202006-007000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp389MM,Đường kính vành22.5inch, (385/65R22.5 160K 20PR STR1 LBESL 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002485-202006-008000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp389MM,Đường kính vành22.5inch, (385/65R22.5 160K 20PR STR1 LBESL 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002485-202006-009000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp389MM,Đường kính vành22.5inch, (385/65R22.5 160K 20PR STR1 LBESL 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002485-202006-010000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp389MM,Đường kính vành22.5inch, (385/65R22.5 160K 20PR STR1 LBESL 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002485-202006-011000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp389MM,Đường kính vành22.5inch, (385/65R22.5 160K 20PR STR1 LBESL 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002485-202006-013000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp389MM,Đường kính vành22.5inch, (385/65R22.5 160K 20PR STR1 LBESL 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002485-202006-014000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp389MM,Đường kính vành22.5inch, (385/65R22.5 160K 20PR STR1 LBESL 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002490-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu IRONHEAD, chiều rộng mặt lốp 215MM,Đường kính vành 17.5inch-(215/75R17.5 IAR220 16PR 135/133 J) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002491-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu IRONHEAD,chiều rộng mặt lốp 235MM,Đường kính vành 17.5inch-(235/75R17.5 IAR220 18PR 143/141 J) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002491-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu IRONHEAD,chiều rộng mặt lốp235MM,Đường kính vành17.5inch, (235/75R17.5 143/141J 18PR IAR220 LBHRH 3) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002491-202006-003000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu IRONHEAD,chiều rộng mặt lốp233MM,Đường kính vành17.5inch, (235/75R17.5 143/141J 18PR IAR220 LBHRH 3) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002491-202006-004000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu IRONHEAD,chiều rộng mặt lốp233MM,Đường kính vành17.5inch, (235/75R17.5 143/141J 18PR IAR220 LBHRH 3) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002492-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu IRONHEAD,chiều rộng mặt lốp 225MM,Đường kính vành 19.5inch-(225/70R19.5 IAR220 14PR 128/126 L) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002492-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu IRONHEAD,chiều rộng mặt lốp225MM,Đường kính vành19.5inch, (225/70R19.5 128/126L 14PR IAR220 LBHRH 3) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002493-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu IRONHEAD,chiều rộng mặt lốp 245MM,Đường kính vành 19.5inch(245/70R19.5 IAR220 16PR 135/133 M) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002494-202005/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu IRONHEAD, chiều rộng mặt lốp 255MM,Đường kính vành 22.5inch-(255/70R22.5 IAR220 16PR 140/137 M) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002494-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu IRONHEAD,chiều rộng mặt lốp 255MM,Đường kính vành 22.5inch-(255/70R22.5 IAR220 16PR 140/137M) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002494-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu IRONHEAD,chiều rộng mặt lốp255MM,Đường kính vành22.5inch, (255/70R22.5 140/137M 16PR IAR220 LBHRH 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002494-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu IRONHEAD,chiều rộng mặt lốp255MM,Đường kính vành22.5inch, (255/70R22.5 140/137M 16PR IAR220 LBHRH 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002494-202006-003000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu IRONHEAD,chiều rộng mặt lốp255MM,Đường kính vành22.5inch, (255/70R22.5 140/137M 16PR IAR220 LBHRH 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002494-202006-004000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu IRONHEAD,chiều rộng mặt lốp255MM,Đường kính vành22.5inch, (255/70R22.5 140/137M 16PR IAR220 LBHRH 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002495-202005/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu IRONHEAD, chiều rộng mặt lốp 275MM,Đường kính vành 22.5inch-(275/70R22.5 IAR220 16PR 148/145 M) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002495-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu IRONHEAD,chiều rộng mặt lốp 275MM,Đường kính vành 22.5inch-(275/70R22.5 IAR220 16PR 148/145M) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002495-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu IRONHEAD,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành22.5inch, (275/70R22.5 148/145M 16PR IAR220 LBHRH 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002495-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu IRONHEAD,chiều rộng mặt lốp275MM,Đường kính vành22.5inch, (275/70R22.5 148/145M 16PR IAR220 LBHRH 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002498-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu IRONHEAD, chiều rộng mặt lốp 11inch,Đường kính vành 22.5inch(11R22.5 IFL200-FS 14PR 144/142 L) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002499-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu IRONHEAD,chiều rộng mặt lốp 11inch,Đường kính vành 22.5inch-(11R22.5 IFL200-FS 16PR 146/143 L) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002501-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu IRONHEAD,chiều rộng mặt lốp 295MM,Đường kính vành 22.5inch-(295/75R22.5 IFL200-FS 14PR 144/141 L) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002505-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu IRONHEAD,chiều rộng mặt lốp 11inch,Đường kính vành 22.5inch(11R22.5 IFR210-FS 14PR 144/142 L) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002505-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu IRONHEAD,chiều rộng mặt lốp11inch,Đường kính vành22.5inch, (11R22.5 144/142L 14PR IFR210 LBARH 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002505-202006-003000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu IRONHEAD,chiều rộng mặt lốp279MM,Đường kính vành22.5inch, (11R22.5 144/142L 14PR IFR210 LBARH 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002506-202005/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu IRONHEAD,chiều rộng mặt lốp 11inch,đường kính vành 22.5 inch- (11R22.5 IFR210-FS 16PR 146/143 L) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002506-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu IRONHEAD,chiều rộng mặt lốp 11inch,Đường kính vành 22.5inch-(11R22.5 IFR210-FS 16PR 146/143 L) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002508-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu IRONHEAD, chiều rộng mặt lốp 295mm,Đường kính vành 22.5inch(295/75R22.5 IFR210-FS 14PR 144/141 L) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002508-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu IRONHEAD,chiều rộng mặt lốp298MM,Đường kính vành22.5inch, (295/75R22.5 144/141L 14PR IFR210 LBARH 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002509-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu IRONHEAD,chiều rộng mặt lốp 11inch,Đường kính vành 24.5inch(11R24.5 IFR210-FS 14PR 146/143 L) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002509-202006-003000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu IRONHEAD,chiều rộng mặt lốp279MM,Đường kính vành24.5inch, (11R24.5 146/143L 14PR IFR210 LBARH 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002510-202005/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu IRONHEAD,chiều rộng mặt lốp 11inch,Đường kính vành 24.5inch-(11R24.5 IFR210-FS 16PR 149/146 L) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002510-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu IRONHEAD,chiều rộng mặt lốp 11inch,Đường kính vành 24.5inch-(11R24.5 IFR210-FS 16PR 149/146 L) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002511-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu IRONHEAD,chiều rộng mặt lốp285MM,Đường kính vành24.5inch, (285/75R24.5 144/141L 14PR IFR210 LBARH 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002511-202006-003000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu IRONHEAD,chiều rộng mặt lốp283MM,Đường kính vành24.5inch, (285/75R24.5 144/141L 14PR IFR210 LBARH 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002511-202006-004000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu IRONHEAD,chiều rộng mặt lốp283MM,Đường kính vành24.5inch, (285/75R24.5 144/141L 14PR IFR210 LBARH 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002512-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu IRONHEAD,chiều rộng mặt lốp 11inch,Đường kính vành 22.5inch-(11R22.5 ITL230-FS 14PR 144/142 L) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002513-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu IRONHEAD, chiều rộng mặt lốp 295MM,Đường kính vành 22.5inch-(295/75R22.5 ITL230-FS 14PR 144/141L) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002513-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu IRONHEAD,chiều rộng mặt lốp298MM,Đường kính vành22.5inch, (295/75R22.5 144/141L 14PR ITL230 LBARH 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002513-202006-003000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu IRONHEAD,chiều rộng mặt lốp298MM,Đường kính vành22.5inch, (295/75R22.5 144/141L 14PR ITL230 LBARH 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002513-202006-004000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu IRONHEAD,chiều rộng mặt lốp298MM,Đường kính vành22.5inch, (295/75R22.5 144/141L 14PR ITL230 LBARH 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002514-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu IRONHEAD,chiều rộng mặt lốp 11inch,Đường kính vành 24.5inch-(11R24.5 ITL230-FS 14PR 146/143 L) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002515-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu IRONHEAD,chiều rộng mặt lốp 285MM,Đường kính vành 24.5inch-(285/75R24.5 ITL230-FS 14PR 144/141 L) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002515-202006-003000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu IRONHEAD,chiều rộng mặt lốp283MM,Đường kính vành24.5inch, (285/75R24.5 144/141L 14PR ITL230 LBARH 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002516-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu IRONHEAD,chiều rộng mặt lốp 11inch,Đường kính vành 22.5inch-(11R22.5 IDR311 16PR 146/143 L) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002518-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu IRONHEAD,chiều rộng mặt lốp 11inch,Đường kính vành 24.5inch-(11R24.5 IDR311 14PR 146/143 L) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002519-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu IRONHEAD,chiều rộng mặt lốp 11inch,Đường kính vành 24.5inch-(11R24.5 IDR311 16PR 149/146 L) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002521-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu IRONHEAD,chiều rộng mặt lốp 11inch,Đường kính vành 22.5inch-(11R22.5 IDL300-FS 16PR 146/143 L)mới 100% (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002521-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu IRONHEAD,chiều rộng mặt lốp279MM,Đường kính vành22.5inch, (11R22.5 146/143L 16PR IDL300 LBARH 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002523-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu IRONHEAD,chiều rộng mặt lốp 295MM,Đường kính vành 22.5inch(295/75R22.5 IDL300-FS 14PR 144/141 L) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002523-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu IRONHEAD,chiều rộng mặt lốp298MM,Đường kính vành22.5inch, (295/75R22.5 144/141L 14PR IDL300 LBARH 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002524-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu IRONHEAD,chiều rộng mặt lốp 11inch,Đường kính vành 24.5inch-(11R24.5 IDL300-FS 14PR 146/143 L) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002525-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu IRONHEAD,chiều rộng mặt lốp 11inch,Đường kính vành 24.5inch-(11R24.5 IDL300-FS 16PR 149/146L) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002525-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu IRONHEAD,chiều rộng mặt lốp279MM,Đường kính vành24.5inch, (11R24.5 149/146L 16PR IDL300 LBARH 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002529-202005/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu IRONHEAD, chiều rộng mặt lốp 11inch,Đường kính vành 24.5inch-(11R24.5 IAM240 16PR 149/146 M) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002529-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu IRONHEAD,chiều rộng mặt lốp 11inch,Đường kính vành 24.5inch-(11R24.5 IAM240 16PR 149/146 M) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002538-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ATHOS,chiều rộng mặt lốp386MM,Đường kính vành22.5inch, (385/55R22.5 164J 20PR G2155 LBEAT 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002541-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu HERCULES,chiều rộng mặt lốp226MM,Đường kính vành19.5inch, (225/70R19.5 128/126M 14PR H933 LBHHE 3) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002543-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu IRONHEAD,chiều rộng mặt lốp 295MM,Đường kính vành 22.5inch-(295/75R22.5 IFR210-FS 16PR 146/143 L) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002544-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu IRONHEAD,chiều rộng mặt lốp 11inch,Đường kính vành 22.5inch-(11R22.5 IDR311 14PR 144/142 L) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002544-202006-003000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu IRONHEAD,chiều rộng mặt lốp279MM,Đường kính vành22.5inch, (11R22.5 144/142L 14PR IDR311 LBHRH 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002544-202006-004000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu IRONHEAD,chiều rộng mặt lốp279MM,Đường kính vành22.5inch, (11R22.5 144/142L 14PR IDR311 LBHRH 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002547-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp385MM,Đường kính vành22.5inch, (385/65R22.5 160K 20PR SFR1 LBESL 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002547-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp389MM,Đường kính vành22.5inch, (385/65R22.5 160K 20PR SFR1 LBESL 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002547-202006-003000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp389MM,Đường kính vành22.5inch, (385/65R22.5 160K 20PR SFR1 LBESL 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002547-202006-004000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp389MM,Đường kính vành22.5inch, (385/65R22.5 160K 20PR SFR1 LBESL 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002547-202006-005000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp389MM,Đường kính vành22.5inch, (385/65R22.5 160K 20PR SFR1 LBESL 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002547-202006-006000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp389MM,Đường kính vành22.5inch, (385/65R22.5 160K 20PR SFR1 LBESL 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002548-202005-006001/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp385MM,Đường kính vành22.5inch, (385/65R22.5 164K 20PR SFR1 LBESL 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002548-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp385MM,Đường kính vành22.5inch, (385/65R22.5 164K 20PR SFR1 LBESL 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002548-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp389MM,Đường kính vành22.5inch, (385/65R22.5 164K 20PR SFR1 LBESL 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002548-202006-003000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp389MM,Đường kính vành22.5inch, (385/65R22.5 164K 20PR SFR1 LBESL 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002548-202006-004000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp389MM,Đường kính vành22.5inch, (385/65R22.5 164K 20PR SFR1 LBESL 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002548-202006-005000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp389MM,Đường kính vành22.5inch, (385/65R22.5 164K 20PR SFR1 LBESL 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002549-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu IRONHEAD, chiều rộng mặt lốp 11inch,Đường kính vành 22.5inch (11R22.5 148/145G 16PR IDM320 LBHRH 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002556-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp211MM,Đường kính vành17.5inch, (215/75R17.5 128/126M 16PR S637+ LBESL 3) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002556-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp211MM,Đường kính vành17.5inch, (215/75R17.5 128/126M 16PR S637+ LBESL 3) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002566-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp385MM,Đường kính vành22.5inch, (385/65R22.5 160K 20PR STL1 LBESL 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002566-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp389MM,Đường kính vành22.5inch, (385/65R22.5 160K 20PR STL1 LBESL 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002566-202006-003000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp389MM,Đường kính vành22.5inch, (385/65R22.5 160K 20PR STL1 LBESL 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002566-202006-004000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp389MM,Đường kính vành22.5inch, (385/65R22.5 160K 20PR STL1 LBESL 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002566-202006-006000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp389MM,Đường kính vành22.5inch, (385/65R22.5 160K 20PR STL1 LBESL 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002566-202006-007000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp389MM,Đường kính vành22.5inch, (385/65R22.5 160K 20PR STL1 LBESL 4D) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002570-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu IRONHEAD,chiều rộng mặt lốp 385MM,Đường kính vành 22.5inch-(385/65R22.5 160K 20PR IAR401 LBHRH 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002576-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ATHOS,chiều rộng mặt lốp312MM,Đường kính vành22.5inch, (315/80R22.5 156/150L 18PR G2338 LBEAT 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002581-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu IRONHEAD,chiều rộng mặt lốp 315MM,Đường kính vành 22.5inch(315/80R22.5 IAR221 20PR 156/153 L) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002583-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp315MM,Đường kính vành22.5inch, (315/70R22.5 156/150L 18PR HD780 LBERD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002583-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp312MM,Đường kính vành22.5inch, (315/70R22.5 156/150L 18PR HD780 LBERD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002583-202006-003000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp312MM,Đường kính vành22.5inch, (315/70R22.5 156/150L 18PR HD780 LBERD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002585-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp389MM,Đường kính vành22.5inch, (385/65R22.5 160K 20PR DX671 LBERD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002587-202005/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu ROADX, chiều rộng mặt lốp 11inch,Đường kính vành 24.5inch-(11R22.5 AP866 16PR 148/145 M) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002587-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp 11inch,Đường kính vành 22.5inch-(11R22.5 AP866 16PR 148/145 M) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002591-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp205MM,Đường kính vành17.5inch, (205/75R17.5 124/122M 14PR RH621 LBERD 3) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002592-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp205MM,Đường kính vành17.5inch, (205/75R17.5 124/122L 14PR RT785 LBERD 3) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002592-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp205MM,Đường kính vành17.5inch, (205/75R17.5 124/122L 14PR RT785 LBERD 3) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002592-202006-003000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp205MM,Đường kính vành17.5inch, (205/75R17.5 124/122L 14PR RT785 LBERD 3) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002592-202006-004000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp205MM,Đường kính vành17.5inch, (205/75R17.5 124/122L 14PR RT785 LBERD 3) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002593-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp215MM,Đường kính vành17.5inch, (215/75R17.5 126/124M 14PR RH621 LBERD 3) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002594-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp215MM,Đường kính vành17.5inch, (215/75R17.5 135/133L 16PR RH621 LBERD 3) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002594-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp211MM,Đường kính vành17.5inch, (215/75R17.5 135/133L 16PR RH621 LBERD 3) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002594-202006-003000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp211MM,Đường kính vành17.5inch, (215/75R17.5 135/133L 16PR RH621 LBERD 3) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002594-202006-004000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp211MM,Đường kính vành17.5inch, (215/75R17.5 135/133L 16PR RH621 LBERD 3) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002594-202006-005000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp211MM,Đường kính vành17.5inch, (215/75R17.5 135/133L 16PR RH621 LBERD 3) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002595-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp215MM,Đường kính vành17.5inch, (215/75R17.5 135/133L 16PR RT785 LBERD 3) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002595-202006-003000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp211MM,Đường kính vành17.5inch, (215/75R17.5 135/133L 16PR RT785 LBERD 3) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002595-202006-004000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp211MM,Đường kính vành17.5inch, (215/75R17.5 135/133L 16PR RT785 LBERD 3) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002595-202006-005000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp211MM,Đường kính vành17.5inch, (215/75R17.5 135/133L 16PR RT785 LBERD 3) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002596-202006-001001/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp235MM,Đường kính vành17.5inch, (235/75R17.5 143/141L 18PR RH621 LBERD 3) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002596-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp235MM,Đường kính vành17.5inch, (235/75R17.5 143/141L 18PR RH621 LBERD 3) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002596-202006-003000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp235MM,Đường kính vành17.5inch, (235/75R17.5 143/141L 18PR RH621 LBERD 3) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002596-202006-004000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp233MM,Đường kính vành17.5inch, (235/75R17.5 143/141L 18PR RH621 LBERD 3) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002596-202006-005000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp233MM,Đường kính vành17.5inch, (235/75R17.5 143/141L 18PR RH621 LBERD 3) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002596-202006-006000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp233MM,Đường kính vành17.5inch, (235/75R17.5 143/141L 18PR RH621 LBERD 3) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002596-202006-007000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp233MM,Đường kính vành17.5inch, (235/75R17.5 143/141L 18PR RH621 LBERD 3) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002596-202006-008000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp233MM,Đường kính vành17.5inch, (235/75R17.5 143/141L 18PR RH621 LBERD 3) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002596-202006-009000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp233MM,Đường kính vành17.5inch, (235/75R17.5 143/141L 18PR RH621 LBERD 3) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002596-202006-010000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp233MM,Đường kính vành17.5inch, (235/75R17.5 143/141L 18PR RH621 LBERD 3) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002596-202006-011000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp233MM,Đường kính vành17.5inch, (235/75R17.5 143/141L 18PR RH621 LBERD 3) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002596-202006-012000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp233MM,Đường kính vành17.5inch, (235/75R17.5 143/141L 18PR RH621 LBERD 3) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002597-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp235MM,Đường kính vành17.5inch, (235/75R17.5 143/141L 18PR RT785 LBERD 3) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002597-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp235MM,Đường kính vành17.5inch, (235/75R17.5 143/141L 18PR RT785 LBERD 3) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002597-202006-003000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp233MM,Đường kính vành17.5inch, (235/75R17.5 143/141L 18PR RT785 LBERD 3) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002597-202006-005000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp233MM,Đường kính vành17.5inch, (235/75R17.5 143/141L 18PR RT785 LBERD 3) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002598-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp248MM,Đường kính vành19.5inch, (245/70R19.5 136/134M 16PR RT785 LBERD 3) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002600-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp13inch,Đường kính vành22.5inch, (13R22.5 156/150L 18PR AP865 LBERD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002600-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp320MM,Đường kính vành22.5inch, (13R22.5 156/150L 18PR AP865 LBERD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002601-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp13inch,Đường kính vành22.5inch, (13R22.5 156/150K 18PR MS667 LBERD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002601-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp320MM,Đường kính vành22.5inch, (13R22.5 156/150K 18PR MS667 LBERD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002601-202006-003000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp320MM,Đường kính vành22.5inch, (13R22.5 156/150K 18PR MS667 LBERD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002602-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp13inch,Đường kính vành22.5inch, (13R22.5 156/150J 20PR MS661 LBERD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002602-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp320MM,Đường kính vành22.5inch, (13R22.5 156/150J 20PR MS661 LBERD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002602-202006-003000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp320MM,Đường kính vành22.5inch, (13R22.5 156/150J 20PR MS661 LBERD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002603-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp13inch,Đường kính vành22.5inch, (13R22.5 156/150G 18PR DT990 LBERD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002603-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp320MM,Đường kính vành22.5inch, (13R22.5 156/150G 18PR DT990 LBERD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002603-202006-003000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp320MM,Đường kính vành22.5inch, (13R22.5 156/150G 18PR DT990 LBERD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002603-202006-004000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp320MM,Đường kính vành22.5inch, (13R22.5 156/150G 18PR DT990 LBERD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002604-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp13inch,Đường kính vành22.5inch, (13R22.5 154/150L 18PR AP866 LBERD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002604-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp13inch,Đường kính vành22.5inch, (13R22.5 154/150L 18PR AP866 LBERD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002605-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp12inch,Đường kính vành22.5inch, (12R22.5 152/149K 18PR MS661 LBERD 0) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002605-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp12inch,Đường kính vành22.5inch, (12R22.5 152/149K 18PR MS661 LBERD 0) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002624-202006/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%.Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp 295MM,Đường kính vành 22.5inch-(295/80R22.5 RH621 18PR 152/149 M) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002624-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp295MM,Đường kính vành22.5inch, (295/80R22.5 152/149M 18PR RH621 LBERD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002624-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp298MM,Đường kính vành22.5inch, (295/80R22.5 152/149M 18PR RH621 LBERD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002624-202006-003000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp298MM,Đường kính vành22.5inch, (295/80R22.5 152/149M 18PR RH621 LBERD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002624-202006-004000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp298MM,Đường kính vành22.5inch, (295/80R22.5 152/149M 18PR RH621 LBERD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002624-202006-005000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp298MM,Đường kính vành22.5inch, (295/80R22.5 152/149M 18PR RH621 LBERD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002625-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp295MM,Đường kính vành22.5inch, (295/80R22.5 152/149L 18PR RT785 LBERD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002625-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp298MM,Đường kính vành22.5inch, (295/80R22.5 152/149L 18PR RT785 LBERD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002625-202006-003000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp298MM,Đường kính vành22.5inch, (295/80R22.5 152/149L 18PR RT785 LBERD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002626-202006-001001/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp315MM,Đường kính vành22.5inch, (315/70R22.5 156/150L 18PR RT785 LBERD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002626-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp315MM,Đường kính vành22.5inch, (315/70R22.5 156/150L 18PR RT785 LBERD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002626-202006-003000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp315MM,Đường kính vành22.5inch, (315/70R22.5 156/150L 18PR RT785 LBERD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002626-202006-004000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp312MM,Đường kính vành22.5inch, (315/70R22.5 156/150L 18PR RT785 LBERD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002626-202006-005000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp312MM,Đường kính vành22.5inch, (315/70R22.5 156/150L 18PR RT785 LBERD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002626-202006-006000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp312MM,Đường kính vành22.5inch, (315/70R22.5 156/150L 18PR RT785 LBERD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002626-202006-007000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp312MM,Đường kính vành22.5inch, (315/70R22.5 156/150L 18PR RT785 LBERD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002626-202006-008000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp312MM,Đường kính vành22.5inch, (315/70R22.5 156/150L 18PR RT785 LBERD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002626-202006-009000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp312MM,Đường kính vành22.5inch, (315/70R22.5 156/150L 18PR RT785 LBERD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002626-202006-010000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp312MM,Đường kính vành22.5inch, (315/70R22.5 156/150L 18PR RT785 LBERD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002626-202006-011000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp312MM,Đường kính vành22.5inch, (315/70R22.5 156/150L 18PR RT785 LBERD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002627-202006-001001/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp315MM,Đường kính vành22.5inch, (315/70R22.5 156/150L 18PR RH621 LBERD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002627-202006-001002/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp315MM,Đường kính vành22.5inch, (315/70R22.5 156/150L 18PR RH621 LBERD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002627-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp312MM,Đường kính vành22.5inch, (315/70R22.5 156/150L 18PR RH621 LBERD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002627-202006-003000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp312MM,Đường kính vành22.5inch, (315/70R22.5 156/150L 18PR RH621 LBERD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002627-202006-004000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp312MM,Đường kính vành22.5inch, (315/70R22.5 156/150L 18PR RH621 LBERD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002627-202006-005000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp312MM,Đường kính vành22.5inch, (315/70R22.5 156/150L 18PR RH621 LBERD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002627-202006-006000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp312MM,Đường kính vành22.5inch, (315/70R22.5 156/150L 18PR RH621 LBERD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002627-202006-007000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp312MM,Đường kính vành22.5inch, (315/70R22.5 156/150L 18PR RH621 LBERD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002629-202006-001001/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp315MM,Đường kính vành22.5inch, (315/80R22.5 156/153K 20PR RT785 LBERD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002629-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp315MM,Đường kính vành22.5inch, (315/80R22.5 156/153K 20PR RT785 LBERD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002629-202006-003000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp315MM,Đường kính vành22.5inch, (315/80R22.5 156/153K 20PR RT785 LBERD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002629-202006-004000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp312MM,Đường kính vành22.5inch, (315/80R22.5 156/153K 20PR RT785 LBERD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002629-202006-005000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp312MM,Đường kính vành22.5inch, (315/80R22.5 156/153K 20PR RT785 LBERD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002629-202006-006000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp312MM,Đường kính vành22.5inch, (315/80R22.5 156/153K 20PR RT785 LBERD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002629-202006-007000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp312MM,Đường kính vành22.5inch, (315/80R22.5 156/153K 20PR RT785 LBERD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002629-202006-008000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp312MM,Đường kính vành22.5inch, (315/80R22.5 156/153K 20PR RT785 LBERD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002630-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp315MM,Đường kính vành22.5inch, (315/80R22.5 156/150L 18PR RT785 LBERD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002630-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp312MM,Đường kính vành22.5inch, (315/80R22.5 156/150L 18PR RT785 LBERD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002630-202006-003000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp312MM,Đường kính vành22.5inch, (315/80R22.5 156/150L 18PR RT785 LBERD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002632-202006-001001/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp315MM,Đường kính vành22.5inch, (315/80R22.5 156/150L 18PR RH621 LBERD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002632-202006-001002/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp315MM,Đường kính vành22.5inch, (315/80R22.5 156/150L 18PR RH621 LBERD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002632-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp312MM,Đường kính vành22.5inch, (315/80R22.5 156/150L 18PR RH621 LBERD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002632-202006-003000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp312MM,Đường kính vành22.5inch, (315/80R22.5 156/150L 18PR RH621 LBERD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002632-202006-004000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp312MM,Đường kính vành22.5inch, (315/80R22.5 156/150L 18PR RH621 LBERD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002632-202006-005000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp312MM,Đường kính vành22.5inch, (315/80R22.5 156/150L 18PR RH621 LBERD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002632-202006-006000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp312MM,Đường kính vành22.5inch, (315/80R22.5 156/150L 18PR RH621 LBERD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002634-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp315MM,Đường kính vành22.5inch, (315/80R22.5 156/153K 20PR HD780 LBERD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002634-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp315MM,Đường kính vành22.5inch, (315/80R22.5 156/153K 20PR HD780 LBERD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002634-202006-003000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp312MM,Đường kính vành22.5inch, (315/80R22.5 156/153K 20PR HD780 LBERD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002635-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp312MM,Đường kính vành22.5inch, (315/80R22.5 156/153K 20PR MS661 LBERD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002635-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp312MM,Đường kính vành22.5inch, (315/80R22.5 156/153K 20PR MS661 LBERD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002635-202006-003000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp312MM,Đường kính vành22.5inch, (315/80R22.5 156/153K 20PR MS661 LBERD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002636-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp315MM,Đường kính vành22.5inch, (315/80R22.5 156/153K 20PR MS663 LBERD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002636-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp315MM,Đường kính vành22.5inch, (315/80R22.5 156/153K 20PR MS663 LBERD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002636-202006-003000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp312MM,Đường kính vành22.5inch, (315/80R22.5 156/153K 20PR MS663 LBERD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002636-202006-005000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp312MM,Đường kính vành22.5inch, (315/80R22.5 156/153K 20PR MS663 LBERD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002638-202006-001000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp265MM,Đường kính vành19.5inch, (265/70R19.5 143/141J 18PR RH621 LBERD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002638-202006-002000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp262MM,Đường kính vành19.5inch, (265/70R19.5 143/141J 18PR RH621 LBERD 4) (xk)
- Mã HS 40112010: 3120002638-202006-003000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp262MM,Đường kính vành19.5inch, (265/70R19.5 143/141J 18PR RH621 LBERD 4) (xk)
- - Mã HS 40112010: 3120002638-202006-004000/ Lốp xe toàn thép bằng cao su dùng cho xe tải, mới 100%,Hiệu ROADX,chiều rộng mặt lốp262MM,Đường kính vành19.5inch, (265/70R19.5 143/141J 18PR RH621 LBERD 4) (xk)

Bài đăng phổ biến từ blog này

     - Mã HS 29252900: Nguyên liệu thực phẩm: L-ARGININE HCL. Lot: 200410. Hạn SD:09/04/2023. Hàng mới 100%. 25kg/drum. NSX:Ningbo Yuanfa Bioengineering Co., Ltd (nk)     - Mã HS 29252900: NIPAHEX G,Thành phần Chlorhexidine gluconate dùng trong ngành sản xuất mỹ phẩm, 220kg/Drum, Hàng mới 100%,Mã cas: 18472-51-0. (nk)     - Mã HS 29252900: PHR1294-1G Chlorhexidine digluconate Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm CAS 18472-51-0 (nk)     - Mã HS 29252900: RO002071/ Chất lưu hóa cao su NOCCELER DT Imin và các dẫn xuất của chúng dùng để làm phụ gia cao su (CAS No. 97-39-2) (nk)     - Mã HS 29252900: RUBBER ACCELERATOR ORICEL DPG GRANULE 6MTS (Diphenyl Guanidine- C13H13N3- Hóa chất xúc tiến ngành cao su) 20kg/bag.TC:300 bag. Hàng mới 100%. CAS:102-06-7 (nk)     - Mã HS 29252900: SOXINOL D-G/ Chất xúc tác làm nhanh quá trình lưu hóa cao su D-G, hợp chất chức carboxyimit (kể cả sacarin và muối của nó) và các hợp chất chức imin (nk)     - Mã HS 29252900: STABAXOL-1/ Bis (2,-diisopropylphenyl c
    - Mã HS 38109000: Chất khử bọt nước thải 101 (nk)     - Mã HS 38109000: Chất khử kim loại-RHM-645 Substance (xử lý đồng kẽm) (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm giảm oxy hoá thiếc hàn (dùng bổ trợ cho việc hàn thiếc) (Alpha Dross Reducer DR96) (100g/lọ) (hàng mới 100%) (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch bề mặt kim loại 46-134 (dùng trong sản xuất chip), mã cas: 78-92-2, công thức hóa học: C4H10O, (1 gallon3.7854 lít), doanh nghiệp đã khai báo hóa chất, hàng mới 100%, xuất xứ Mỹ. (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch kim loại Menzerna Mới 100% (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch màng sáp-106 (Dùng làm sạch bề mặt đầu golf) (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch mối hàn JS-810, thành phần: Mixed alcohol solvent, Anti volatile agent, Foaming agent, Antioxidants, Flux, Activator, Refined resin. Hàng mới 100% (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch mối hàn, JX-200, (thành phần chính bao gồm: IPA, Alcohol, surface active agent). Hàng mới 100% (nk)     - Mã HS 38109000: C
    - Mã HS 39079990: Chất làm tăng độ bóng dạng hạt #T-701A (Leveling Additive T- 701A). Kết quả của cục kiểm định số 246/TB-KĐ I ngày 17/5/2019 (nk)     - Mã HS 39079990: CHẤT PHỤ GIA/NGUYÊN LIỆU SX BỘT SƠN TĨNH ĐIỆN (REACRONE RLP-111 "Chất tạo bóng bề mặt sơn"). HÀNG MỚI 100%. (nk)     - Mã HS 39079990: CHẤT TĂNG ĐỘ BÁM, PROMOTER ERUCIC-C719 DÙNG SẢN XUẤT MỰC IN, DẠNG LỎNG (nk)     - Mã HS 39079990: CHẤT TĂNG ĐỘ DÍNH PROMOTER ERUCIC-ADP, DÙNG ĐỂ SẢN XUẤT MỰC IN, DẠNG BỘT (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPBK473IBK/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS E473I-BLACK (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPBK473IIV/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS E473I-IVORY (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPBK475IBK/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS S475I-BLACK (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPHA475IBK/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS HA475-BLACK (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPLX7035BK/ Hạt nhựa p