Chuyển đến nội dung chính
- Mã HS 39269099: M-LINK-01/ Miếng nhựa liên kết các bộ phận trong máy in các loại. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ MIẾNG LÓT BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa (1Đôi 2 Cái) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa (không có nhãn hiệu XIAOMI) (1 đôi2 cái) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa (không có nhãn hiệu XIAOMI) (1PR2PCE) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa (SIZE: 11T-12) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa (SIZE: 6T-7) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa (SIZE: 8T-9) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ BONTEX+WOVEN (FOR MIDSOLE) (150.00DOI300.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ BONTEX+WOVEN (FOR MIDSOLE) (180.00DOI360.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ BONTEX+WOVEN (FOR MIDSOLE) (192.00DOI384.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ BONTEX+WOVEN (FOR MIDSOLE) (210.00DOI420.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ BONTEX+WOVEN (FOR MIDSOLE) (240.00DOI480.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ BONTEX+WOVEN (FOR MIDSOLE) (354.00DOI708.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ BONTEX+WOVEN (FOR MIDSOLE) (47.00DOI94.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ BONTEX+WOVEN (FOR MIDSOLE) (546.00DOI1,092.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ BONTEX+WOVEN (FOR MIDSOLE) (684.00DOI1,368.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ COUNTER (10.00DOI20.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ COUNTER (15.00DOI30.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ COUNTER (20.00DOI40.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ COUNTER (4,520.00DOI9,040.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ COUNTER (5.00DOI10.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ COUNTER (925.00DOI1,850.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ COUTER (10.00DOI20.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ COUTER (12.00DOI24.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ COUTER (13.00DOI26.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ COUTER (15.00DOI30.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ COUTER (20.00DOI40.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ COUTER (30.00DOI60.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ COUTER (35.00DOI70.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ COUTER (4.00DOI8.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ COUTER (40.00DOI80.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ COUTER (5.00DOI10.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ COUTER (50.00DOI100.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ COUTER (51.00DOI102.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ COUTER (56.00DOI112.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ COUTER (60.00DOI120.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ COUTER (61.00DOI122.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ COUTER (70.00DOI140.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ COUTER (75.00DOI150.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ COUTER (77.00DOI154.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ COUTER (80.00DOI160.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ COUTER 10.5-12.5# (24.00DOI48.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ COUTER 11*27 (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ COUTER 11-13# (10.00DOI20.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ COUTER 11-13# (15.00DOI30.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ COUTER 11-13# (20.00DOI40.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ COUTER 11-13# (24.00DOI48.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ COUTER 11-13# (40.00DOI80.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ COUTER 13.5-14.5# (8.00DOI16.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ COUTER 2.5-4# (16.00DOI32.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ COUTER 3-4.5# (10.00DOI20.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ COUTER 3-4.5# (115.00DOI230.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ COUTER 3-4.5# (16.00DOI32.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ COUTER 3-4.5# (20.00DOI40.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ COUTER 3-4.5# (25.00DOI50.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ COUTER 3-4.5# (30.00DOI60.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ COUTER 3-4.5# (32.00DOI64.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ COUTER 3-4.5# (40.00DOI80.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ COUTER 3-4.5# (45.00DOI90.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ COUTER 3-4.5# (5.00DOI10.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ COUTER 3-4.5# (55.00DOI110.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ COUTER 3-4.5# (60.00DOI120.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ COUTER 4.5-6# (40.00DOI80.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ COUTER 5-6.5# (12.00DOI24.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ COUTER 5-6.5# (15.00DOI30.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ COUTER 5-6.5# (16.00DOI32.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ COUTER 5-6.5# (20.00DOI40.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ COUTER 5-6.5# (24.00DOI48.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ COUTER 5-6.5# (30.00DOI60.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ COUTER 5-6.5# (32.00DOI64.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ COUTER 5-6.5# (35.00DOI70.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ COUTER 6.5-8# (32.00DOI64.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ COUTER 7-8.5# (10.00DOI20.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ COUTER 7-8.5# (100.00DOI200.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ COUTER 7-8.5# (105.00DOI210.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ COUTER 7-8.5# (120.00DOI240.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ COUTER 7-8.5# (20.00DOI40.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ COUTER 7-8.5# (25.00DOI50.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ COUTER 7-8.5# (30.00DOI60.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ COUTER 7-8.5# (32.00DOI64.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ COUTER 7-8.5# (35.00DOI70.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ COUTER 7-8.5# (40.00DOI80.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ COUTER 7-8.5# (45.00DOI90.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ COUTER 7-8.5# (50.00DOI100.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ COUTER 7-8.5# (52.00DOI104.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ COUTER 7-8.5# (55.00DOI110.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ COUTER 7-8.5# (60.00DOI120.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ COUTER 8.5-10# (32.00DOI64.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ COUTER 9.5-11.5# (30.00DOI60.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ COUTER 9.5-11.5# (7.00DOI14.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ COUTER 9-10.5# (10.00DOI20.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ COUTER 9-10.5# (12.00DOI24.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ COUTER 9-10.5# (30.00DOI60.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ COUTER 9-10.5# (32.00DOI64.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ COUTER 9-10.5# (40.00DOI80.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ COUTTER (10.00DOI20.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ COUTTER (12.00DOI24.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ COUTTER (15.00DOI30.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ COUTTER (16.00DOI32.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ COUTTER (20.00DOI40.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ COUTTER (24.00DOI48.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ COUTTER (25.00DOI50.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ COUTTER (30.00DOI60.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ COUTTER (32.00DOI64.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ COUTTER (35.00DOI70.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ COUTTER (40.00DOI80.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ COUTTER (5.00DOI10.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ COUTTER (50.00DOI100.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ COUTTER (51.00DOI102.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ COUTTER (61.00DOI122.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ COUTTER (8.00DOI16.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ COUTTER (81.00DOI162.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ COUTTER (86.00DOI172.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ GELATINE TYPE SILICON CUSHION (2,510.00DOI5,020.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ GELATINE TYPE SILICON CUSHION (630.00DOI1,260.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ GELATINE TYPE SILICON CUSHION SIZE:F (1TRAY 27 ĐÔI) (10.00TRAY540.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ GREEN PGEL-N, M (42.00DOI84.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ GREEN PGEL-N, S (36.00DOI72.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ HEEL COUNTER (5.00DOI10.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ JO1087 SHANK (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ MCT32 (1,000.00DOI2,000.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ PLASTIC LINING FOR SHOE (4,988.00DOI9,976.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ PLASTIC LININGS FOR SHOE (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ PLASTIC LINNING FOR SHOES (6,197.00DOI6,197.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ RBK-6099 (4,805.00DOI9,610.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ RBK-6099 (936.00DOI1,872.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ SAF-1 COMPOSITE TOECAP (100.00DOI200.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ SHANK (29.00DOI58.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ SHANK (5.00DOI10.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ THERMOPLASTIC COUNTER (2,837.00DOI5,674.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ TPU 664D (57.00DOI114.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót bằng nhựa/ TPU PEBAX SP01 7033 (49.00DOI98.00CAI) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót trang trí bằng nhựa (1PRS 2 PCE) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót trang trí bằng nhựa(1PRS 2 PCE) (nk)
- Mã HS 39269099: MLNC/ Miếng lót trang trí bằng nhựa(1PRS2 PCE) (nk)
- Mã HS 39269099: MLN-Y/ Miếng lót bằng nhựa (không có nhãn hiệu XIAOMI)- Khổ 36" (nk)
- Mã HS 39269099: MLN-Y/ Miếng lót bằng nhựa (không có nhãn hiệu XIAOMI)-Khổ 36" (nk)
- Mã HS 39269099: MLOV-A343KKFA/ Tấm nhựa dùng làm cánh lấy gió của máy lọc không khí/ LOUVER MLOV-A343KKFA, kích thước 306*68*25mm (nk)
- Mã HS 39269099: M-LVER-01/ Tay bẩy của hai trục thanh nhiệt bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (nk)
- Mã HS 39269099: M-LVER-03/ Tay bẩy bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (nk)
- Mã HS 39269099: MM-0291/ Bầu trộn và dao trộn bằng nhựa 500ml (nk)
- Mã HS 39269099: MM-0878/ Dụng cụ trộn cao su sao dấu răng bằng nhựa 5.4mm (48 cái/túi) (nk)
- Mã HS 39269099: MM175/ Đầu cos âm dương-CONNECTOR[CC100HBLB] (nk)
- Mã HS 39269099: MM175/ Đầu cos âm dương-CONNECTOR[EE-1010] (nk)
- Mã HS 39269099: MM178/ Đầu nối thẳng bằng nhựa-UNION[GWS8-6], mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MM193/ Bộ giảm âm bằng nhựa 10mm-SILENCER[SLW-10A], mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MM193/ Bộ giảm âm bằng nhựa 6mm-SILENCER[SLW-6A], mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MM193/ Bộ giảm âm bằng nhựa 8mm-SILENCER[SLW-8A], mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MM193/ Bộ giảm âm bằng nhựa dẻo tổng hợp-SILENCER[SLW10A] (nk)
- Mã HS 39269099: MM193/ Bộ giảm âm bằng nhựa dẻo tổng hợp-SILENCER[SLW-8A] (nk)
- Mã HS 39269099: MM202/ Vỏ bọc dây điện trượt bằng nhựa-CABLEVEYOR[TKP45H25-30W58R75-27L], mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MM202/ Vỏ bọc dây điện trượt bằng nhựa-CABLEVEYOR[TKP45H25-30W58R75-ST-14], mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MM202/ Vỏ bọc dây điện trượt bằng nhựa-CABLEVEYOR[TKP45H25-FOA], mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MM202/ Vỏ bọc dây điện trượt bằng nhựa-CABLEVEYOR[TKP45H25-MOA], mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MM202/ Vỏ bọc dây điện trượt nhựa, dài 750mm-CABLEVEYOR[TKP35H22-30W25R37 14L] (nk)
- Mã HS 39269099: MM202/ Vỏ bọc dây điện trượt nhựa-CABLEVEYOR [TKP58H39-30W75R75+16L-FOA-MOA], mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MM202/ Vỏ bọc dây điện trượt nhựa-CABLEVEYOR [TKP58H39-30W75R75+20L-FOA-MOA], mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MM202/ Vỏ bọc dây điện trượt-CABLE CLAMP[CLA100], mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MM202/ Vỏ bọc dây điện trượt-CABLE VEYOR[MHPKS206-50-19-A ], mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MM202/ Vỏ bọc dây điện trượt-CABLEVEYOR[TKP35H22-30W25R37 14L], mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MM202/ Vỏ bọc dây điện trượt-CABLEVEYOR[TKP35H22-30W50R100-35L], mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MM202/ Vỏ bọc dây điện trượt-CABLEVEYOR[TKP35H22-30W50R100-42L], mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MM202/ Vỏ bọc dây điện trượt-CABLEVEYOR[TKP35H22W50-FO], mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MM202/ Vỏ bọc dây điện trượt-CABLEVEYOR[TKP35H22W50-MO], mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MM202/ Vỏ bọc dây điện trượt-CABLEVEYOR[TKP58H39-30W75R75 13L TKP58H39-FOA 1K TKP58H39-MOA 1K], mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MM202/ Vỏ bọc dây điện trượt-CABLEVEYOR[TKP58H39-30W75R75 16L TKP58H39-FOA 1K TKP58H39-MOA 1K], mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MM203/ Gá đỡ vỏ bọc dây điện trượt bằng nhựa-CABLEVEYOR BRACKET[TKP35H22W25-FO] (nk)
- Mã HS 39269099: MM203/ Gá đỡ vỏ bọc dây điện trượt bằng nhựa-CABLEVEYOR BRACKET[TKP35H22W25-FO], mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MM203/ Gá đỡ vỏ bọc dây điện trượt bằng nhựa-CABLEVEYOR BRACKET[TKP35H22W25-MI] (nk)
- Mã HS 39269099: MM203/ Gá đỡ vỏ bọc dây điện trượt bằng nhựa-CABLEVEYOR BRACKET[TKP35H22W25-MI], mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MM205/ Đầu giảm độ dài ống hơi-HALF UNION[GWS10-8] (nk)
- Mã HS 39269099: MM205/ Đầu giảm độ dài ống hơi-HALF UNION[GWS12-10] (nk)
- Mã HS 39269099: MM205/ Đầu giảm độ dài ống hơi-HALF UNION[GWS12-10], mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MM257/ Bảng ghi chú công tắc hành trình bằng nhựa dẻo-SWITCH LEGEND PLATE(MAN/OFF/AUTO) (nk)
- Mã HS 39269099: MM257/ Bảng ghi chú công tắc hành trình bằng nhựa dẻo-SWITCH LEGEND PLATE(START) (nk)
- Mã HS 39269099: MM257/ Bảng ghi chú công tắc hành trình bằng nhựa dẻo-SWITCH LEGEND PLATE[22(EM'CY STOP)] (nk)
- Mã HS 39269099: MM257/ Bảng ghi chú công tắc hành trình bằng nhựa dẻo-SWITCH LEGEND PLATE[22(RESET)] (nk)
- Mã HS 39269099: MM257/ Bảng ghi chú công tắc hành trình bằng nhựa dẻo-SWITCH LEGEND PLATE[22(STOP)] (nk)
- Mã HS 39269099: MM259/ Kẹp cáp cột dây gút bằng nhựa, móc 2 đầu-CABLE CLAMP[CL100-70], mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MM259/ Kẹp cáp cột dây gút nhựa, móc 2 đầu-CABLE CLAMP[CL100-70], mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MM340/ Đế bắt rơle bằng nhựa-SOCKET[PYFZ-14] (nk)
- Mã HS 39269099: MM340/ Đế bắt rơle, nhựa, d30x60mm-RELAY SOCKET[PTF08A ] (nk)
- Mã HS 39269099: MM340/ Đế bắt rơle, nhựa, d30x60mm-SOCKET[PTF08A] (nk)
- Mã HS 39269099: MM385/ Nút nhấn dừng khẩn-EM'CY PUSH BUTTON[AVW411R] (nk)
- Mã HS 39269099: MM396/ Đầu nối chữ y, bằng nhựa-Y UNION[GWY86-0], mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MM477/ Nối thẳng bằng nhựa-NIPPLE[3/8"X3/8"], mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MM674/ Nối thẳng dùng cho máy marking, bằng nhựa, 3/8x3/8 inch-NIPPLE (nk)
- Mã HS 39269099: MM674/ Nối thẳng dùng cho máy marking, bằng nhựa, 3/8x3/8 inch-NIPPLE[3/8"] (nk)
- Mã HS 39269099: MM715/ Nút nhấn bằng nhựa-PUSH BUTTON[ABW111B] (nk)
- Mã HS 39269099: MM715/ Nút nhấn bằng nhựa-PUSH BUTTON[ABW111R] (nk)
- Mã HS 39269099: MM715/ Nút nhấn bằng nhựa-PUSH BUTTON[ABW111Y] (nk)
- Mã HS 39269099: MMBR180002/ Chân đế FVC_(HI FL) bằng nhựa lắp camera module(đê găn cô đinh camera vơi ô tô) (nk)
- Mã HS 39269099: MMBR180003/ Chân đế LH_(HI FL) bằng nhựa lắp camera module(đê găn cô đinh camera vơi ô tô) (nk)
- Mã HS 39269099: MMBR180006/ Chân đế 1 bằng nhựa lắp camera module(đê găn cô đinh camera vơi ô tô) (nk)
- Mã HS 39269099: MMBR180007/ Chân đế 2 bằng nhựa lắp camera module(đê găn cô đinh camera vơi ô tô) (nk)
- Mã HS 39269099: MMBR180008/ Chân đế 3 bằng nhựa lắp camera module(đê găn cô đinh camera vơi ô tô) (nk)
- Mã HS 39269099: MMBR180009/ Chân đế 4 bằng nhựa lắp camera module(đê găn cô đinh camera vơi ô tô) (nk)
- Mã HS 39269099: MMBR180015/ Chân đế 12 bằng nhựa lắp camera module(để gắn cố định camera vơi ô tô) (nk)
- Mã HS 39269099: MMBR180018/ Chân đế 14 bằng nhựa lắp camera module(đê găn cô đinh camera vơi ô tô) (nk)
- Mã HS 39269099: MMBR180029/ Chân đế 15 bằng nhựa lắp camera module(đê găn cô đinh camera vơi ô tô) (nk)
- Mã HS 39269099: MMBR180032/ Chân đế FVC_(YG PE) bằng nhựa lắp camera module(đê găn cô đinh camera vơi ô tô) (nk)
- Mã HS 39269099: MMBR180033/ Chân đế LH_(YG PE) bằng nhựa lắp camera module(đê găn cô đinh camera vơi ô tô) (nk)
- Mã HS 39269099: MMBR180034/ Chân đế RH_(YG PE) bằng nhựa lắp camera module(đê găn cô đinh camera vơi ô tô) (nk)
- Mã HS 39269099: MMBR180035/ Chân đế RVC_SVM_(YG PE) bằng nhựa lắp camera module(đê găn cô đinh camera vơi ô tô) (nk)
- Mã HS 39269099: MMBR180036/ Chân đế RVM_(YG PE) bằng nhựa lắp camera module(đê găn cô đinh camera vơi ô tô) (nk)
- Mã HS 39269099: MMBR180041/ Chân đế CN7 bằng nhựa lắp camera module(đê găn cô đinh camera vơi ô tô) (nk)
- Mã HS 39269099: MMBR180044/ Chân đế LH_(TM20MY) bằng nhựa lắp camera module(đê găn cô đinh camera vơi ô tô) (nk)
- Mã HS 39269099: MMBR180045/ Chân đế RH_(TM20MY) bằng nhựa lắp camera module(đê găn cô đinh camera vơi ô tô) (nk)
- Mã HS 39269099: MMBR190003/ Chân đế LH_(TM FL) bằng nhựa lắp camera module(đê găn cô đinh camera vơi ô tô) (nk)
- Mã HS 39269099: MMBR190004/ Chân đế RH_LHD_(TM FL) bằng nhựa lắp camera module(đê găn cô đinh camera vơi ô tô) (nk)
- Mã HS 39269099: MMBR190005/ Chân đế RR_(TM FL) bằng nhựa lắp camera module(đê găn cô đinh camera vơi ô tô) (nk)
- Mã HS 39269099: MMBR190006/ Chân đế FVC_(TM FL) bằng nhựa lắp camera module(đê găn cô đinh camera vơi ô tô) (nk)
- Mã HS 39269099: MMBR190030/ Chân đế LX2 CALI bằng nhựa lắp camera module(đê găn cô đinh camera vơi ô tô) (nk)
- Mã HS 39269099: MMBR200008/ Chân đế RVM_(KA4) bằng nhựa lắp camera module(đê găn cô đinh camera vơi ô tô) (nk)
- Mã HS 39269099: MMBR200015/ Chốt nối chân đế RVM_(KA4) bằng nhựa để lắp camera module(đê găn cô đinh camera vơi ô tô) (nk)
- Mã HS 39269099: MMCSU-0011NA-DI/Chốt bằng nhựa dùng để gắn lên bảng mạch điện tử/SPACER SUPPORT 7.0*8.54 (nk)
- Mã HS 39269099: MMFR180002/ Thân trước YG PE bằng nhựa của camera Module (nk)
- Mã HS 39269099: MMFR180002/ Thân trước YG PE bằng nhựa của camera Module, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MMFR180003/ Thân trước CN7 bằng nhựa của camera Module (nk)
- Mã HS 39269099: MMJ1475/ Khối nắp nhựa- STOPPER UNIT MMJ1475 (nk)
- Mã HS 39269099: MMJ1513/ Khóa nắp bằng nhựa- Lock switch MMJ1513 (nk)
- Mã HS 39269099: MMJ1686/ Thân nắp bằng nhựa- SPOUT MMJ1686 (nk)
- Mã HS 39269099: MMOU180040/ Nắp bảo vệ băng nhưa HM PE2 cho camera module (nk)
- Mã HS 39269099: MMPA190001/ Chân đế BC3 VGA bằng nhựa lắp camera module(đê găn cô đinh camera vơi ô tô) (nk)
- Mã HS 39269099: MMPA190001/ Chân đế BC3 VGA bằng nhựa lắp camera module(để gắn cố định camera với ô tô) (nk)
- Mã HS 39269099: MMRE180002/ Thân vỏ YG PE bằng nhựa của camera module (nk)
- Mã HS 39269099: MMRE180002/ Thân vỏ YG PE bằng nhựa của camera module, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MMRE180003/ Thân vỏ POC(CN7) bằng nhựa của camera module (nk)
- Mã HS 39269099: MMRE180004/ Thân vỏ CN7 bằng nhựa của camera module (nk)
- Mã HS 39269099: MMS043/ Ống đệm bằng nhựa, code: AE20-35/ JP (nk)
- Mã HS 39269099: MMS054/ Dây buộc cáp bằng nhựa/ Cable tied CR-1 (nk)
- Mã HS 39269099: MN1/ CLIP LOOP LOCK (móc treo giày bằng plastic) (nk)
- Mã HS 39269099: MN2/ STRINGS TACH (dây nhựa dùng để gắn tag) (nk)
- Mã HS 39269099: MN3011006ZM/ Bản nhựa dùng cho công tắc quạt (nk)
- Mã HS 39269099: MN3011012ZM/ Bản nhựa dùng để cố định thanh dẫn điện (nk)
- Mã HS 39269099: MNC/ Miếng nhựa cứng dùng để sản xuất bản mạch điện tử của bộ cung cấp điện/ bộ ổn định nguồn (nk)
- Mã HS 39269099: MNH01/ Móc nhựa các loại (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39269099: MNL0181/ Bán thành phẩm màng bảo vệ cho điện thoại, dạng miếng PROTECT VINYL (nk)
- Mã HS 39269099: M-NN/ Nhãn nhựa (nk)
- Mã HS 39269099: mntt/ Móc nhựa trang trí(kích thước 5.2"x1.5") (nk)
- Mã HS 39269099: Mở can bằng nhựa (ACCESSORY KIT- Repair Kit Contour Large- PN: CSC-ST-LRG-B). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39269099: Mở can bằng nhựa thuộc bộ: CSM-111-10. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Mở can bằng nhựa thuộc bộ: CSM-111-14. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Mở can bằng nhựa thuộc bộ: CSM-111-8. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Mô hình camera sau của điện thoại di động A215 Rear camera MP70-Y00212, chất liệu bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Mô hình camera sau của điện thoại di động A217 Rear Camera MP70-Y00209, chất liệu bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Mô hình camera sau của điện thoại di động A315 Rear Camera MP70-Y00198, chất liệu bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Mô hình camera sau của điện thoại di động A415 Rear Camera MP70-Y00203, chất liệu bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Mô hình camera sau của điện thoại di động A415D Rear camera MP70-Y00215, chất liệu bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Mô hình camera trước của điện thoại di động H421 Front camera MP80-Y00112A, chất liệu bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Mô hình cẩu thu nhỏ bằng nhựa, Model: RK700, nhãn hiệu: KOBELCO, dùng để trưng bày, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Mô hình cây thủy sinh bằng nhựa. Không nhãn hiệu. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Mô hình đầu người, Hàng demo cho hội thảo đào tạo, chất liệu bằng nhựa, Model: LMA Manikin, hiệu LMA, mã: 100004, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MÔ HÌNH Ổ CỨNG BẰNG NHỰA. NHÃN HIỆU: SEAGATE. HÀNG MẪU, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Mô hình trưng bày bằng nhựa mô phỏng Bộ thiết bị cấy ghép ốc tai điện tử SYNCHRONY 2. Nhãn hiệu: MED-EL. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Mô hình trưng bày bằng nhựa mô phỏng cấu trúc ốc tai và giải pháp cấy ghép của MED-EL. Nhãn hiệu: MED-EL.mới 100%. Hàng FOC (nk)
- Mã HS 39269099: Mô hình trưng bày bằng nhựa mô phỏng phần tai của con người model BCI 602 và thiết bị cấy ghép cho phép người sử dụng biết được chính xác vị trí của thiết bị cấy ghép. Nhãn hiệu: MED-EL.mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Mô hình trưng bày bằng nhựa mô phỏng phần tai của con người và thiết bị cấy ghép ADHEAR cho phép người sử dụng biết được chính xác vị trí và cách đặt của thiết bị cấy ghép. Nhãn hiệu: MED-EL.mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Mô hình trưng bày bằng nhựa mô phỏng quá trình chụp cộng hưởng từ, sử dụng nam châm xoay trong thiết bị cấy ghép SYNCHRONY (là thiết bị cấy bên trong của ốc tai điện tử. Nhãn hiệu: MED-EL.mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Mô hình trưng bày bằng nhựa mô phỏng thiết bị cấy ghép bên trong SONATA cúa ốc tai điện tử. Nhãn hiệu: MED-EL. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Mô hình trưng bày bằng nhựa mô phỏng thiết bị cấy ghép bên trong SYNCHRONY FLEX 28 cúa ốc tai điện tử. Nhãn hiệu: MED-EL. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Mô hình trưng bày bằng nhựa mô phỏng thiết bị cấy ghép bên trong SYNCHRONY ST cúa ốc tai điện tử. Nhãn hiệu: MED-EL. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Mô hình trưng bày bằng nhựa mô phỏng Thiết bị cấy ghép bên trong SYNCHRONY và bộ đeo ngoài DL. Nhãn hiệu: MED-EL. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Mô hình trưng bày bằng nhựa mô phỏng thiết bị đeo ngoài RONDO 2 của ốc tai điện tử và nắp che các màu khác nhau. Nhãn hiệu: MED-EL. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Mô hình trưng bày bằng nhựa mô phỏng Thiết bị đeo tai ngoài của ốc tai điện tử. Nhãn hiệu: MED-EL. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Mô hình xốp đúc Double nut link, chất liệu: hạt nhựa kích nở (polystyrene), kích thước: phi 215x52mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Mô hình xốp đúc VDRN 30LU21 (Shitawaku), chất liệu: hạt nhựa kích nở (polystyrene), kích thước: phi 360x170mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Mô hình xốp đúc VDRN 30LU21 (Uewaku), chất liệu: hạt nhựa kích nở (polystyrene), kích thước: phi 246x300mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Mo hót rác, bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MO34110005-SLL2/ SLL2.02: C-RING_Đệm lót bằng nhựa Polyslider, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MOBILE PHONE HOLDER 7- Đế để điện thoại 7; Chất liệu: plastic; Mã hàng YW1906N24. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Móc áo bằng bằng nhựa, kích thước: 28- 50cm, không nhãn hiệu. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Móc bấm thẻ bài bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39269099: Móc bằng nhựa 25mm dùng cài khoá, hiệu Master lock code 428. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Móc bằng nhựa của máy khoan đa năng dùng pin 40v max, no: 459592-0. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Móc bằng nhựa tổng hợp- Guide Krone 1670440430, phụ tùng của máy rửa chai, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Móc bằng nhựa, mới 100%, phụ tùng của máy dệt nước (nk)
- Mã HS 39269099: Móc cài bằng nhựa các loại, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Móc cài MOTHER bằng nhựa các loại, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Móc cài nhựa (dùng cho động vật: chó, mèo) (PLASTIC CLIPS), kích thước: 1", là bộ phận của dây đai khi thành phẩm (dùng để sx ra dây đeo cho chó, mèo), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Móc cài nhựa (dùng cho động vật: chó, mèo) (PLASTIC CLIPS), kích thước: 1", là bộ phận của dây đai khi thành phẩm (dùng để sx ra dây đeo cho chó, mèo), không nhãn hiệu, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Móc cài nhựa (dùng cho động vật: chó, mèo) (PLASTIC CLIPS), kích thước: 1.25", là bộ phận của dây đai khi thành phẩm (dùng để sx ra dây đeo cho chó, mèo), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Móc cài nhựa (dùng cho động vật: chó, mèo) (PLASTIC CLIPS), kích thước: 1.25", là bộ phận của dây đai khi thành phẩm (dùng để sx ra dây đeo cho chó, mèo), không nhãn hiệu, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Móc cài nhựa (dùng cho động vật: chó, mèo) (PLASTIC CLIPS), kích thước: 1.5", là bộ phận của dây đai khi thành phẩm (dùng để sx ra dây đeo cho chó, mèo), không nhãn hiệu, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Móc cài nhựa (dùng cho động vật: chó, mèo) (PLASTIC CLIPS), kích thước: 1.75", là bộ phận của dây đai khi thành phẩm (dùng để sx ra dây đeo cho chó, mèo), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Móc cài nhựa (dùng cho động vật: chó, mèo) (PLASTIC CLIPS), kích thước: 3/4", là bộ phận của dây đai khi thành phẩm (dùng để sx ra dây đeo cho chó, mèo), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Móc cài nhựa (dùng cho động vật: chó, mèo) (PLASTIC CLIPS), kích thước: 3/4", là bộ phận của dây đai khi thành phẩm (dùng để sx ra dây đeo cho chó, mèo), không nhãn hiệu, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Móc cài nhựa (dùng cho động vật: chó, mèo) (PLASTIC CLIPS), kích thước: 3/8", là bộ phận của dây đai khi thành phẩm (dùng để sx ra dây đeo cho chó, mèo), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Móc cài nhựa (dùng cho động vật: chó, mèo) (PLASTIC CLIPS), kích thước: 3/8", là bộ phận của dây đai khi thành phẩm (dùng để sx ra dây đeo cho chó, mèo), không nhãn hiệu, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Móc cài nhựa (dùng cho động vật: chó, mèo) (PLASTIC CLIPS), kích thước: 5/8", là bộ phận của dây đai khi thành phẩm (dùng để sx ra dây đeo cho chó, mèo), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Móc cài nhựa (dùng cho động vật: chó, mèo) (PLASTIC CLIPS), kích thước: 5/8", là bộ phận của dây đai khi thành phẩm (dùng để sx ra dây đeo cho chó, mèo), không nhãn hiệu, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Móc cài nhựa (dùng cho động vật: chó, mèo) (PLASTIC CLIPS), KT: 1", là bộ phận của dây đai khi thành phẩm (dùng để sx ra dây đeo cho chó, mèo), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Móc cài nhựa (dùng cho động vật: chó, mèo) (PLASTIC CLIPS), KT: 1", là bộ phận của dây đai khi thành phẩm (dùng để sx ra dây đeo cho chó, mèo), không nhãn hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Móc cài nhựa (dùng cho động vật: chó, mèo) (PLASTIC CLIPS), KT: 1.25", là bộ phận của dây đai khi thành phẩm (dùng để sx ra dây đeo cho chó, mèo), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Móc cài nhựa (dùng cho động vật: chó, mèo) (PLASTIC CLIPS), KT: 1.25", là bộ phận của dây đai khi thành phẩm (dùng để sx ra dây đeo cho chó, mèo), không nhãn hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Móc cài nhựa (dùng cho động vật: chó, mèo) (PLASTIC CLIPS), KT: 1.5", là bộ phận của dây đai khi thành phẩm (dùng để sx ra dây đeo cho chó, mèo), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Móc cài nhựa (dùng cho động vật: chó, mèo) (PLASTIC CLIPS), KT: 1.75", là bộ phận của dây đai khi thành phẩm (dùng để sx ra dây đeo cho chó, mèo), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Móc cài nhựa (dùng cho động vật: chó, mèo) (PLASTIC CLIPS), KT: 1.75", là bộ phận của dây đai khi thành phẩm (dùng để sx ra dây đeo cho chó, mèo), không nhãn hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Móc cài nhựa (dùng cho động vật: chó, mèo) (PLASTIC CLIPS), KT: 1/4", là bộ phận của dây đai khi thành phẩm (dùng để sx ra dây đeo cho chó, mèo), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Móc cài nhựa (dùng cho động vật: chó, mèo) (PLASTIC CLIPS), KT: 3/4", là bộ phận của dây đai khi thành phẩm (dùng để sx ra dây đeo cho chó, mèo), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Móc cài nhựa (dùng cho động vật: chó, mèo) (PLASTIC CLIPS), KT: 3/4", là bộ phận của dây đai khi thành phẩm (dùng để sx ra dây đeo cho chó, mèo), không nhãn hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Móc cài nhựa (dùng cho động vật: chó, mèo) (PLASTIC CLIPS), KT: 3/8", là bộ phận của dây đai khi thành phẩm (dùng để sx ra dây đeo cho chó, mèo), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Móc cài nhựa (dùng cho động vật: chó, mèo) (PLASTIC CLIPS), KT: 3/8", là bộ phận của dây đai khi thành phẩm (dùng để sx ra dây đeo cho chó, mèo), không nhãn hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Móc cài nhựa (dùng cho động vật: chó, mèo) (PLASTIC CLIPS), KT: 5/8", là bộ phận của dây đai khi thành phẩm (dùng để sx ra dây đeo cho chó, mèo), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Móc cài nhựa (dùng cho động vật: chó, mèo) (PLASTIC CLIPS), KT: 5/8", là bộ phận của dây đai khi thành phẩm (dùng để sx ra dây đeo cho chó, mèo), không nhãn hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Móc chặn bên phải bằng nhựa- Linh kiện lắp ráp, sản xuất tai nghe (Mới 100%)-P/N no: 590172180123-Yoke-right (nk)
- Mã HS 39269099: Móc chặn bên phải bằng nhựa- Linh kiện lắp ráp, sản xuất tai nghe (Mới 100%)-P/N no: 590172180132-Yoke-right (nk)
- Mã HS 39269099: Móc chặn bên phải bằng nhựa- Linh kiện lắp ráp, sản xuất tai nghe (Mới 100%)-P/N no: 590172180335-Yoke-right (nk)
- Mã HS 39269099: Móc chặn bên trái bằng nhựa- Linh kiện lắp ráp, sản xuất tai nghe (Mới 100%)-P/N no: 590172180122-Yoke-Left (nk)
- Mã HS 39269099: Móc chặn bên trái bằng nhựa- Linh kiện lắp ráp, sản xuất tai nghe (Mới 100%)-P/N no: 590172180131-Yoke-Left (nk)
- Mã HS 39269099: Móc chặn bên trái bằng nhựa- Linh kiện lắp ráp, sản xuất tai nghe (Mới 100%)-P/N no: 590172180334-Yoke-Left (nk)
- Mã HS 39269099: Móc chìa khóa bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39269099: Móc cố định; kích thước:L13*W3mm;chất liệu: nhựa, dùng cho máy cấp liệu để cố định màng quấn liệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Móc dán bằng nhựa dùng để cố định dây quang (nk)
- Mã HS 39269099: Móc Dán nhựa 4cm Bộ 12 Cái (HY0151), mới 100%, thương hiệu UBL (nk)
- Mã HS 39269099: Móc dẫn sợi bằng nhựa- NYLON TRAVELLER H280J- Hàng mới 100%- Vật tư phục vụ nhà xưởng (nk)
- Mã HS 39269099: Móc dẫn sợi bằng nhựa- NYLON TRAVELLER H540J- Hàng mới 100%- Vật tư phục vụ nhà xưởng (nk)
- Mã HS 39269099: Móc dán tường bằng nhựa (không hiệu). hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Móc dán tường bằng nhựa hiệu 3M Command loại 17003-VP-3PK, 3 móc 6 miếng dán/gói, 3M ID số XA006797600 (nk)
- Mã HS 39269099: Móc dán tường bằng nhựa hiệu 3M loại 17081B Command Móc Dán Treo Khăn cỡ M, 2 móc 4 miếng dán/gói, 3M ID XA006714837 (nk)
- Mã HS 39269099: Móc dính siêu dính. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Móc dính tường 844 (2chiếc/Vỉ)/Hàng mới 100%/ CN (nk)
- Mã HS 39269099: Móc dính tường Hòa Hợp (2c/vỉ) (nk)
- Mã HS 39269099: Móc đồ bằng nhựa (4 cái/Bộ), không hiệu). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MÓC ĐỠ ĐIỆN THOẠI-Chất liệu: 80% Plastic, 20% Metal-Hiệu: TYPO-Mã hàng: 140314. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Móc dữ lưới bằng nhựa- Plastic accessories for Curtain System. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Móc gài bằng nhựa của bộ chuyển đổi pin cổng usb(40v max), no: 459741-9. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Móc gài nhựa PLASTIC PLUG ABS PA757+UV COOL GREY 6U #D028-8 RoHS+PAH hàng mới 100% thuộc tờ khai 101722536901, dòng 47 (nk)
- Mã HS 39269099: Móc gài nhựa PLASTIC PLUG ABS PA757+UV COOL GREY 6U #D028-8 RoHS+PAH hàng mới 100% thuộc tờ khai 102240306933, dòng 3 (nk)
- Mã HS 39269099: Móc giữ điện thoại hình giọt nước bằng nhựa, hiệu MINIGOOD (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39269099: Móc hộp chất liệu bàng nhựa,kích thước (3.55*1.4)cm, dùng để đựng sản phẩm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Móc kẹp 006-0004-3428 10.9*4.8*4.2mm;dùng để móc cố định sản phẩm vào khuôn;chất liệu nhựa;mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Móc khóa bằng nhựa dẻo, NSX: QIMA (nk)
- Mã HS 39269099: Móc khóa dây đai của máy lắp ráp (bằng nhựa)/ ABSORPTION CAN (Model: 7007J) (nk)
- Mã HS 39269099: MÓC KHOEN BẰNG NHỰA. HIỆU: FIDLOCK, MODEL: 01216-000002(BLK). HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MÓC KHOEN BẰNG NHỰA. HIỆU: FIDLOCK, MODEL: V-11401-000002(BLK). HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Móc lò xo bằng nhựa/365 chuyển tiêu thụ nội địa từ mục 11 trang 13 thuộc TK nhập số: 101132156642/E31 16/11/2016 (Đơn giá chuyển TTNĐ: 0.67347USD) (nk)
- Mã HS 39269099: Móc lò xo treo chìa khóa, lò xo nhựa, móc sắt. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Móc loại A bằng nhựa dùng để sản xuất màn cửa (nk)
- Mã HS 39269099: MÓC NHỰA (nk)
- Mã HS 39269099: Móc nhựa (Dùng để móc vào hai đầu đai dán): 20mm BLACK BUCKLE (nk)
- Mã HS 39269099: Móc nhựa để móc sợi nylon (Nylon hook) phụ tùng máy se sợi- mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Móc nhựa dùng cho máy photocopy kỹ thuật số đa chức năng hiệu Fuji xerox, mới 100%(803E08230) (nk)
- Mã HS 39269099: Móc nhựa dùng để treo gói bột hút ẩm.Quy cách: 150*100*5mm (Desiccant bag plastic hook). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Móc nhựa dùng treo hộp giấy F101000225 35.0 MM X 69.0MM-VN PO#200205342, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Móc nhựa dùng treo hộp giấy ONN APET HOOK (WIDE) 26.98mmX69.85mm-VN PO#200205097/200205104/200205150, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Móc nhựa dùng treo hộp giấy ONN APET HOOK (WIDE) 26.98mmX69.85mm-VN PO#200207543, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Móc nhựa dùng treo hộp giấy ONN APET HOOK (WIDE) 69.85mm*27mm-VN PO#200206937&200207820&200207821, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Móc nhựa dùng treo hộp giấy ONN APET HOOK (WIDE) 69.85mm*27mm-VN PO#200207538&200207628, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Móc nhựa dùng treo hộp giấy ONN APET HOOK (WIDE) 69.85mm*27mm-VN PO#200208058, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Móc nhựa dùng treo hộp giấy ONN APET HOOK(WIDE) 69.85mm*27mm-VN PO#200207154&200207155, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Móc nhựa dùng treo hộp giấy,kích thước (0.5x39x55MM) hàng mới 100%/ PLASTIC HOOK (0.5x39x55MM) (nk)
- Mã HS 39269099: Móc nhựa dùng treo hộp giấy,kích thước (0.8x26.5x70MM) hàng mới 100%/ PLASTIC HOOK (0.8x26.5x70MM) (nk)
- Mã HS 39269099: Móc nhựa màu trắng, mới 100%, phụ tùng thay thế của máy dệt đai (nk)
- Mã HS 39269099: Móc nhựa màu vàng, mới 100%, phụ tùng thay thế của máy dệt đai (nk)
- Mã HS 39269099: Móc nhựa OS-315-1, kt: 4x2cm, dùng làm móc treo cho túi đựng khăn bông trưng bày, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Móc nhựa PET dùng treo hộp giấy ONN, kích thước 26.98X69.85MM, hàng mới 100%/ ONN APET HOOK(WIDE) 26.98X69.85MM-VN PO#200207376 (nk)
- Mã HS 39269099: Móc nhựa phía trước của máy photocopy đa chức năng trắng đen hiệu Fuji Xerox DocuCentre S2520/ 011E26671. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Móc nhựa Size 5*8cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Móc nhựa từ Polyethylen 71752-X7228, dùng trong sản xuất tấm lót ghế xe ô tô, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Móc tháo khay kèm cục cắn khay (Bằng nhựa) (Dùng để tháo khay chỉnh răng)- PUL System- 2 in 1 Aligner Seating and Removal Tool; Hàng mới 100%; Sản xuất tại Mỹ (nk)
- Mã HS 39269099: Móc trang trí cho thú cưng bằng nhựa-100% Polyester Plastic Hanger. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Móc treo áo sơ mi Bestline 5 chiếc màu đen hiệu Shinko, chất liệu: nhựa PP, kt: 43 x 0.9 x 20.5 cm/ chiếc, 5 chiếc/ set, 40 set/ thùng, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Móc treo áo sơ mi màu xanh lá 5 chiếc hiệu Shinko, chất liệu: nhựa PP, kt: 41 x 0.8 x 20 cm/ chiếc, 5 chiếc/ set, 80 set/ thùng, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Móc treo áo sơ mi màu xanh nước biển 5 chiếc hiệu Shinko, chất liệu: nhựa PP, kt: 41 x 0.8 x 20 cm/ chiếc, 5 chiếc/ set, 80 set/ thùng, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Móc treo bằng nhựa 12A1-002 của súng phun sơn áp lực tĩnh điện hiệu "ASAHI SUNAC" mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Móc treo bằng nhựa của khung mành dệt. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: móc treo bằng nhựa của máy bơm không khí, mới 100%, (Hàng F.O.C) (nk)
- Mã HS 39269099: Móc treo bằng nhựa màu đen và đỏ. Công dụng: Dùng để treo thắt lưng. Tên tiếng anh: Hager. Item: RHBGU4601, mã hàng: C2000067 (nk)
- Mã HS 39269099: Móc treo bằng nhựa màu đen và đỏ. Công dụng: Dùng để treo thắt lưng. Tên tiếng anh: Hager. Item: RHBGU4601, mã hàng: C2000163 (nk)
- Mã HS 39269099: Móc treo bằng nhựa màu đen và đỏ. Công dụng: Dùng để treo thắt lưng. Tên tiếng anh: Hager. Item: RHBGU4602, mã hàng: C2000060 (nk)
- Mã HS 39269099: Móc treo bằng nhựa màu đen và đỏ. Công dụng: Dùng để treo thắt lưng. Tên tiếng anh: Hager. Item: RHBGU4602, mã hàng: C2000061 (nk)
- Mã HS 39269099: Móc treo bằng nhựa màu đen và đỏ. Công dụng: Dùng để treo thắt lưng. Tên tiếng anh: Hager. Item: RHBGU4602, mã hàng: C2000062 (nk)
- Mã HS 39269099: Móc treo bằng nhựa màu đen và đỏ. Công dụng: Dùng để treo thắt lưng. Tên tiếng anh: Hager. Item: RHBGU4602, mã hàng: C2000063 (nk)
- Mã HS 39269099: Móc treo bằng nhựa màu đen và đỏ. Công dụng: Dùng để treo thắt lưng. Tên tiếng anh: Hager. Item: RHBGU4602, mã hàng: C2000065 (nk)
- Mã HS 39269099: Móc treo bằng nhựa màu đen và đỏ. Công dụng: Dùng để treo thắt lưng. Tên tiếng anh: Hager. Item: RHBGU4602, mã hàng: C2000066 (nk)
- Mã HS 39269099: Móc treo bằng nhựa màu đen và đỏ. Công dụng: Dùng để treo thắt lưng. Tên tiếng anh: Hager. Item: RHBGU4602, mã hàng: C2000068 (nk)
- Mã HS 39269099: Móc treo bằng nhựa màu đen và đỏ. Công dụng: Dùng để treo thắt lưng. Tên tiếng anh: Hager. Item: RHBGU4602, mã hàng: C2000069 (nk)
- Mã HS 39269099: Móc treo bằng nhựa màu đen và đỏ. Công dụng: Dùng để treo thắt lưng. Tên tiếng anh: Hager. Item: RHBGU4602, mã hàng: C2000070 (nk)
- Mã HS 39269099: Móc treo bằng nhựa màu đen và đỏ. Công dụng: Dùng để treo thắt lưng. Tên tiếng anh: Hager. Item: RHBGU4602, mã hàng: C2000071 (nk)
- Mã HS 39269099: Móc treo bằng nhựa màu đen và đỏ. Công dụng: Dùng để treo thắt lưng. Tên tiếng anh: Hager. Item: RHBGU4602, mã hàng: C2000094 (nk)
- Mã HS 39269099: Móc treo bằng nhựa màu đen và đỏ. Công dụng: Dùng để treo thắt lưng. Tên tiếng anh: Hager. Item: RHBGU4602,mã hàng: C2000059 (nk)
- Mã HS 39269099: Móc treo bằng nhựa màu đen và đỏ. Công dụng: Dùng để treo thắt lưng. Tên tiếng anh: Hager. Item: RHBGU4602,mã hàng: C2000064 (nk)
- Mã HS 39269099: Móc treo bằng nhựa màu đen và đỏ. Công dụng: Dùng để treo thắt lưng. Tên tiếng anh: Hager. Item: RHBGU4602,mã hàng: C2000072 (nk)
- Mã HS 39269099: Móc treo bằng nhựa màu đen và đỏ. Công dụng: Dùng để treo thắt lưng. Tên tiếng anh: Hanger. Item: RHBGU4602, mã hàng: C2000157 (nk)
- Mã HS 39269099: Móc treo bằng nhựa màu đen và đỏ. Công dụng: Dùng để treo thắt lưng. Tên tiếng anh: Hanger. Item: RHBGU4602, mã hàng: C2000158 (nk)
- Mã HS 39269099: Móc treo bằng nhựa màu đen và đỏ. Công dụng: Dùng để treo thắt lưng. Tên tiếng anh: Hanger. Item: RHBGU4602, mã hàng: C2000159 (nk)
- Mã HS 39269099: Móc treo bằng nhựa màu đen và đỏ. Công dụng: Dùng để treo thắt lưng. Tên tiếng anh: Hanger. Item: RHBGU4602, mã hàng: C2000160 (nk)
- Mã HS 39269099: Móc treo bằng nhựa màu đen và đỏ. Công dụng: Dùng để treo thắt lưng. Tên tiếng anh: Hanger. Item: RHBGU4602, mã hàng: C2000161 (nk)
- Mã HS 39269099: Móc treo bằng nhựa màu đen và đỏ. Công dụng: Dùng để treo thắt lưng. Tên tiếng anh: Hanger. Item: RHBGU4602, mã hàng: C2000164 (nk)
- Mã HS 39269099: Móc treo bằng nhựa màu đen và đỏ. Công dụng: Dùng để treo thắt lưng. Tên tiếng anh: Hanger. Item: RHBGU4602, mã hàng: C2000165 (nk)
- Mã HS 39269099: Móc treo bằng nhựa màu đen và đỏ. Công dụng: Dùng để treo thắt lưng. Tên tiếng anh: Hanger. Item: RHBGU4602, mã hàng: C2000166 (nk)
- Mã HS 39269099: Móc treo bằng nhựa màu đen và đỏ. Công dụng: Dùng để treo thắt lưng. Tên tiếng anh: Hanger. Item: RHBGU4602, mã hàng: C2000167 (nk)
- Mã HS 39269099: Móc treo bằng nhựa màu đen, trắng và đỏ. Công dụng: Dùng để treo thắt lưng. Tên tiếng anh: Hager. Item: RHBVH3509, mã hàng: C2000117 (nk)
- Mã HS 39269099: Móc treo bằng nhựa màu đen, trắng và đỏ. Công dụng: Dùng để treo thắt lưng. Tên tiếng anh: Hager. Item: RHBVH3509, mã hàng: C2000118 (nk)
- Mã HS 39269099: Móc treo bằng nhựa màu trắng và bạc Công dụng: Dùng để treo thắt lưng. Tên tiếng anh: Hager. Item: MKORS09, mã hàng: C2000204.206 (nk)
- Mã HS 39269099: Móc treo bằng nhựa màu trắng và bạc Công dụng: Dùng để treo thắt lưng. Tên tiếng anh: Hager. Item: MKORS09, mã hàng: C2000215.0214.0195 (nk)
- Mã HS 39269099: Móc treo bằng nhựa màu trắng và bạc Công dụng: Dùng để treo thắt lưng. Tên tiếng anh: Hager. Item: MKORS09, mã hàng: C2000220.219.198.199 (nk)
- Mã HS 39269099: Móc treo bằng nhựa màu trắng và bạc. Công dụng: Dùng để treo thắt lưng. Tên tiếng anh: Hager. Item: BH/ 2HG-MKORS09, mã hàng: C2000231. C2000233. C200232 (nk)
- Mã HS 39269099: Móc treo bằng nhựa WALL MOUNT ABS PA757+UV COOL GREY 6U #D028-8 RoHS+PAH hàng mới 100% thuộc tờ khai 101821859641, dòng 16 (nk)
- Mã HS 39269099: Móc treo bằng nhựa WALL MOUNT ABS PA757+UV COOL GREY 6U #D028-8 RoHS+PAH hàng mới 100% thuộc tờ khai 102240306933, dòng 2 (nk)
- Mã HS 39269099: Móc treo bằng nhựa WALL MOUNT PC2407 94V2 COOL GREY 10U #D035-8 RoHS+PAH hàng mới 100% thuộc tờ khai 101821859641, dòng 14 (nk)
- Mã HS 39269099: Móc treo bằng nhựa WALL MOUNT PC2407 94V2 COOL GREY 10U #D035-8 RoHS+PAH hàng mới 100% thuộc tờ khai 102240306933, dòng 10 (nk)
- Mã HS 39269099: Móc treo bằng nhựa, Plastic hanger T110, màu đen, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Móc treo bằng nhựa. Công dụng: Dùng để treo thắt lưng. Tên tiếng anh: Hager. Không nhãn hiệu, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MÓC TREO CỬA-Chất liệu: 90% PLASTIC; 10% METAL-Hiệu: TYPO-Mã hàng: 146246. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Móc treo dán tường bằng nhựa 17006CLR, 6 móc + 8 miếng dán/ gói, 6 gói/ bao, 6 bao/ thùng, 3M ID số XA006701701 (nk)
- Mã HS 39269099: Móc treo dán tường bằng nhựa 17501ANZ (2 móc, 2 miếng dán/ gói, 12 gói/ túi, 3 túi/ thùng, 3M ID số XA006719505 (nk)
- Mã HS 39269099: Móc treo dán tường bằng nhựa 17503ANZ, 1 móc, 1 miếng dán/ gói, 12 gói/túi, 3 túi/thùng, 3M ID số XA006719521 (nk)
- Mã HS 39269099: Móc treo dây điện bằng nhựa, dùng trong sản xuất cổng xếp, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Móc treo đồ bằng nhựa- 19353.Hiệu DeLi.Mới 100%. (nk)
- Mã HS 39269099: Móc treo đồ bằng nhựa-19354.Hiệu DeLi.Mới 100%. (nk)
- Mã HS 39269099: Móc treo đồ hình tròn gồm 18 kẹp bằng nhựa, 1 cái/bộ (BL0246), mới 100%, thương hiệu UBL (nk)
- Mã HS 39269099: Móc Treo Đồ Người Lớn, bộ 10 Cái bằng nhựa (BL0114), mới 100%, thương hiệu UBL (nk)
- Mã HS 39269099: Móc treo đồ, hút chân không, màu trắng trong, rộng 35mm, chât liệu nhựa(pvc) (nk)
- Mã HS 39269099: Móc treo giữ mành bằng nhựa dùng để giữ mành dệt (linh kiện máy dệt sợi bạt nhựa). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Móc treo hình thú bằng nhựa kích thước 5x8cm, dùng đựng chai mỹ phẩm sau khi hoàn thành đóng gói: 600 cái/ thùng, 50 thùng, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Móc treo quần áo bằng nhựa, dùng trong cửa hàng, kích thước 10cmx2cmx32cm,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Móc treo quần áo bằng nhựa, loại không đóng lên tường, dài 40cm, +/-4cm, hiệu chữ TQ, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Móc treo quần áo bằng nhựa, loại không đóng lên tường, dài 45cm, +/-4cm, hiệu chữ TQ, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Móc treo quần áo bằng nhựa, size: 37cm, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39269099: Móc treo sản phẩm bằng nhựa, 7100-00268 hanger, kích thước: 79.75 * 30.582MM, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Móc treo sản phẩm bằng nhựa, 7100-00269 hanger, kích thước: 80*68.6 MM, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Móc treo sản phẩm bằng nhựa, TM0007P hanger, kích thước: 49.71 *28.81 *1.69 MM, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Móc treo sản phẩm bằng nhựa, TM0008P hanger, kích thước: 48.26*12.7*1.69MM, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Móc treo SFK-K31J bằng nhựa, móc bằng thép 20x20mm (nk)
- Mã HS 39269099: Móc treo van điều áp nước bằng nhựa kích thước dày 3mm dài 10cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Móc treo váy hiệu Shinko, chất liệu: nhựa PP, kt: 34 x 3 x 43 cm/ chiếc, 40 chiếc/ thùng, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MÓC XE ĐẨY-Chất liệu: PLASTIC- Nhãn hiệu: MOTHERCARE- Hàng mới 100%- Mã hàng: NA457 (nk)
- Mã HS 39269099: MOC02/ Móc treo bằng nhựa, dùng để làm móc thắt lưng, không nhãn hiệu, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39269099: MOCCAI/ Móc cài nhựa; Mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MOCNHUA/ Móc treo bằng nhựa (OOFOS HANGER F01 11*14.1cm) (nk)
- Mã HS 39269099: MOCNHUA/ Móc treo bằng nhựa (OOFOS HANGER- F01 11x14.1cm) (nk)
- Mã HS 39269099: MOCNHUA/ Móc treo bằng nhựa (OOFOS HANGER F01: 110* 141 mm) (nk)
- Mã HS 39269099: MOCNHUA/ Móc treo bằng nhựa (OOFOS HANGER F02 13*16cm) (nk)
- Mã HS 39269099: MOCTREO/ Móc treo bằng nhựa, dài 1.5 cm, tạo móc treo tông đơ, linh kiện lắp ráp tông đơ. Xuất xứ: Trung Quốc. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Mối nối ống, kích thước lỗ 3/32'. P/N:TW-025-0210-001. Vât liêu bằng nhựa silicon. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Môi trường vi sinh cho phòng thí nghiệm, mới 100%: Hộp nhựa 80 vị trí trữ ống vi sinh, Cat.No: CRYO80/BOX, xuất xứ: Mast-UK (nk)
- Mã HS 39269099: MOL114/ Bộ kẹp bằng nhựa các loại- GUIDE WIRE (nk)
- Mã HS 39269099: MOL114/ Bộ kẹp bằng nhựa các loại- MOLDING (nk)
- Mã HS 39269099: MOLEX 560123-0400/ Cổng nối của bộ dây dẫn điện cho xe oto bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39269099: MOLEX 560123-0800/ Cổng nối của bộ dây dẫn điện cho xe oto bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39269099: MOLEX 560123-1000/ Cổng nối của bộ dây đánh lửa cho xe oto bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39269099: MOLEX 560125-0400/ Thanh cài bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39269099: MOLEX 560125-0800/ Thanh cài bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39269099: MOLEX 560125-1000/ Thanh cài bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39269099: MOMOKO/ Đế nhựa cố định sản phẩm MOMOKO C6.0 TDR (FPC) Socket (7.4x5.38x2.47 cm) (linh kiện của máy kiểm tra sản phẩm). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Móng chân giả bằng nhựa chưa gia công cắt, gọt màu đỏ (24 chiếc/Bộ) (nk)
- Mã HS 39269099: Móng chân giả bằng nhựa chưa gia công, cắt gọt màu cam (24 chiếc/Bộ) (nk)
- Mã HS 39269099: Móng chân giả bằng nhựa chưa gia công, cắt gọt màu cam + xanh coban + hồng nhạt (24 chiếc/Bộ) (nk)
- Mã HS 39269099: Móng chân giả bằng nhựa chưa gia công, cắt gọt màu da cam (24 chiếc/Bộ) (nk)
- Mã HS 39269099: Móng chân giả bằng nhựa chưa gia công, cắt gọt màu đen (24 chiếc/Bộ) (nk)
- Mã HS 39269099: Móng chân giả bằng nhựa chưa gia công, cắt gọt màu đỏ (24 chiếc/Bộ) (nk)
- Mã HS 39269099: Móng chân giả bằng nhựa chưa gia công, cắt gọt màu đỏ đô (24 chiếc/Bộ) (nk)
- Mã HS 39269099: Móng chân giả bằng nhựa chưa gia công, cắt gọt màu ghi (24 chiếc/Bộ) (nk)
- Mã HS 39269099: Móng chân giả bằng nhựa chưa gia công, cắt gọt màu hồng (24 chiếc/Bộ) (nk)
- Mã HS 39269099: Móng chân giả bằng nhựa chưa gia công, cắt gọt màu hồng da (24 chiếc/Bộ) (nk)
- Mã HS 39269099: Móng chân giả bằng nhựa chưa gia công, cắt gọt màu hồng nhạt (24 chiếc/Bộ) (nk)
- Mã HS 39269099: Móng chân giả bằng nhựa chưa gia công, cắt gọt màu nâu đất (24 chiếc/Bộ) (nk)
- Mã HS 39269099: Móng chân giả bằng nhựa chưa gia công, cắt gọt màu nâu đất + trắng + đỏ (24 chiếc/Bộ) (nk)
- Mã HS 39269099: Móng chân giả bằng nhựa chưa gia công, cắt gọt màu tím (24 chiếc/Bộ) (nk)
- Mã HS 39269099: Móng chân giả bằng nhựa chưa gia công, cắt gọt màu tím đậm (24 chiếc/Bộ) (nk)
- Mã HS 39269099: Móng chân giả bằng nhựa chưa gia công, cắt gọt màu trắng (24 chiếc/Bộ) (nk)
- Mã HS 39269099: Móng chân giả bằng nhựa chưa gia công, cắt gọt màu vàng (24 chiếc/Bộ) (nk)
- Mã HS 39269099: Móng chân giả bằng nhựa chưa gia công, cắt gọt màu xanh coban (24 chiếc/Bộ) (nk)
- Mã HS 39269099: Móng chân giả bằng nhựa chưa gia công, cắt gọt màu xanh coban + tím + xanh nõn chuối (24 chiếc/Bộ) (nk)
- Mã HS 39269099: Móng chân giả bằng nhựa chưa gia công, cắt gọt màu xanh coban đậm (24 chiếc/Bộ) (nk)
- Mã HS 39269099: Móng chân giả bằng nhựa chưa gia công, cắt gọt màu xanh da trời (24 chiếc/Bộ) (nk)
- Mã HS 39269099: Móng chân giả bằng nhựa chưa gia công, cắt gọt màu xanh lá (24 chiếc/Bộ) (nk)
- Mã HS 39269099: Móng chân giả bằng nhựa chưa gia công, cắt gọt màu xanh nõn chuối (24 chiếc/Bộ) (nk)
- Mã HS 39269099: Móng tay giả bằng nhựa, Hàng mẫu mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Móng tay giả bằng nhựa, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Móng tay giả trong suốt bằng nhựa, chưa vẽ hoa văn, 500c/hộp, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MOR0043X14/ Vòng chống thấm bằng nhựa MOR0043X14 (nk)
- Mã HS 39269099: MP000167-G000/ Chốt định vị bằng nhựa (kt: 5.2x1.975mm) MP000167-G000 (nk)
- Mã HS 39269099: MP000210-0000/ Chốt định vị bằng nhựa (kt: 4.19x3.99mm) MP000210-0000 (nk)
- Mã HS 39269099: MP000226-0000/ Chốt định vị bằng nhựa (kt: 3.8x3.54mm) MP000226-0000 (nk)
- Mã HS 39269099: MP000243-E001/ Chốt bằng nhựa (kt: 4.0x2.05mm) MP000243-E001 (nk)
- Mã HS 39269099: MP000244-C001/ Chốt định vị bằng nhựa (kt: 3.0x4.02mm) MP000244-C001 (nk)
- Mã HS 39269099: MP000256-C000/ Chốt định vị bằng nhựa (kt: 4.02x3.8mm) MP000256-C000 (nk)
- Mã HS 39269099: MP000260-J000/ Chốt định vị bằng nhựa (kt: 4.30x4.52mm) MP000260-J000 (nk)
- Mã HS 39269099: MP000261-H000/ Chốt định vị bằng nhựa (kt: 3.08x4.22mm) MP000261-H000 (nk)
- Mã HS 39269099: MP000262-B000/ Chốt định vị bằng nhựa (kt: 2.4x4.01mm) MP000262-B000 (nk)
- Mã HS 39269099: MP000266-0000/ Nắp chắn sáng bằng nhựa (F85.4mm) MP000266-0000 (nk)
- Mã HS 39269099: MP000436-0001/ Miếng đệm bằng nhựa (kt: 3x2mm) MP000436-0001 (nk)
- Mã HS 39269099: MP000442-0002/ Bánh răng bằng nhựa (F2.6mm) MP000442-0002 (nk)
- Mã HS 39269099: MP000448-0000/ Vòng đệm bằng nhựa (F3.02mm) MP000448-0000 (nk)
- Mã HS 39269099: MP000488-0000/ Nắp miệng nối bằng nhựa MP000488-0000 (nk)
- Mã HS 39269099: MP000626-0000/ Miếng dán bằng nhựa (kt: 3.5x13.5mm) MP000626-0000 (nk)
- Mã HS 39269099: MP001060-0004/ Nắp sau bằng nhựa MP001060-0004 (nk)
- Mã HS 39269099: MP001061-0004/ Nắp sau bằng nhựa MP001061-0004 (nk)
- Mã HS 39269099: MP001632-F001/ Chốt bằng nhựa (kt: 3.2x4.23mm) MP001632-F001 (nk)
- Mã HS 39269099: MP001644-0001/ Giá đỡ tiếp điểm bằng nhựa MP001644-0001 (nk)
- Mã HS 39269099: MP002185-0000/ Tấm nhựa cách nhiệt MP002185-0000 (nk)
- Mã HS 39269099: MP002450-0005/ Vòng nhựa trong vòng chỉnh nét MP002450-0005 (nk)
- Mã HS 39269099: MP002473-0001/ Vòng nhựa trong cụm vòng chỉnh nét MP002473-0001 (nk)
- Mã HS 39269099: MP002487-0002/ Vòng nhựa MP002487-0002 (nk)
- Mã HS 39269099: MP002488-0003C/ Vòng khóa bằng nhựa MP002488-0003C (nk)
- Mã HS 39269099: MP002501-0000/ Chốt bằng nhựa MP002501-0000 (nk)
- Mã HS 39269099: MP002503-0002/ Chốt công tắc bằng nhựa MP002503-0002 (nk)
- Mã HS 39269099: MP002516-0004/ Vòng zoom bằng nhựa của ống kính máy ảnh MP002516-0004 (nk)
- Mã HS 39269099: MP002527-0001/ Vòng nhựa MP002527-0001 (nk)
- Mã HS 39269099: MP002530-C001/ Tấm nhựa MP002530-C001 (nk)
- Mã HS 39269099: MP002542-0001/ Khóa tiếp điểm bằng nhựa MP002542-0001 (nk)
- Mã HS 39269099: MP002664-0002/ Khung kính lọc bằng nhựa MP002664-0002 (nk)
- Mã HS 39269099: MP002841-0002/ Vòng đệm bằng nhựa MP002841-0002 (nk)
- Mã HS 39269099: MP002857-0000/ Cửa sổ chỉnh nét bằng nhựa PMMA MP002857-0000 (nk)
- Mã HS 39269099: MP002870-0000/ Tấm chắn sàng thấu kính bằng nhựa MP002870-0000 (nk)
- Mã HS 39269099: MP002880-0004/ Nắp công tắc chuyển đổi bằng nhựa MP002880-0004 (nk)
- Mã HS 39269099: MP002932-0002/ Khung nhóm 3 bằng nhựa MP002932-0002 (nk)
- Mã HS 39269099: MP002941-0000/ Vòng nhựa MP002941-0000 (nk)
- Mã HS 39269099: MP002944-0002/ Khung vít lọc bằng nhựa MP002944-0002 (nk)
- Mã HS 39269099: MP002946-0003/ Vòng nhựa trong cụm chỉnh nét MP002946-0003 (nk)
- Mã HS 39269099: MP002947-0002/ Vòng zoom bằng nhựa MP002947-0002 (nk)
- Mã HS 39269099: MP002950-0002/ Vòng bảo vệ bằng nhựa MP002950-0002 (nk)
- Mã HS 39269099: MP002953-0001/ Vòng cố định bằng nhựa MP002953-0001 (nk)
- Mã HS 39269099: MP002956-0003/ Vòng nhựa MP002956-0003 (nk)
- Mã HS 39269099: MP002969-0002/ Chốt bằng nhựa MP002969-0002 (nk)
- Mã HS 39269099: MP002971-C002/ Chốt bằng nhựa MP002971-C002 (nk)
- Mã HS 39269099: MP002972-C001/ Chốt bằng nhựa MP002972-C001 (nk)
- Mã HS 39269099: MP002984-0002/ Tấm chuyển đổi công tắc bằng nhựa MP002984-0002 (nk)
- Mã HS 39269099: MP003170-0002/ Chụp chắn sáng bằng nhựa MP003170-0002 (nk)
- Mã HS 39269099: MP003171-0001/ Vòng trang điểm chụp chắn sáng bằng nhựa MP003171-0001 (nk)
- Mã HS 39269099: MP003184-0000/ Chụp chắn sáng bằng nhựa MP003184-0000 (nk)
- Mã HS 39269099: MP003223-E000/ Chốt bằng nhựa MP003223-E000 (nk)
- Mã HS 39269099: MP003294-0001/ Vòng trang điểm chụp chắn sáng bằng nhựa MP003294-0001 (nk)
- Mã HS 39269099: MP003510-0000C/ Tấm tăng cường bằng nhựa MP003510-0000C (nk)
- Mã HS 39269099: MP003663-0001/ Vòng chỉnh nét bằng nhựa MP003663-0001 (nk)
- Mã HS 39269099: MP003664-0000/ Vòng zoom bằng nhựa MP003664-0000 (nk)
- Mã HS 39269099: MP003700-0001/ Khung thấu kính bằng nhựa MP003700-0001 (nk)
- Mã HS 39269099: MP003701-0000/ Vòng trang trí bằng nhựa MP003701-0000 (nk)
- Mã HS 39269099: MP003702-0002/ Vòng chỉnh nét bằng nhựa MP003702-0002 (nk)
- Mã HS 39269099: MP003704-0002/ Vòng nhựa cụm chỉnh nét MP003704-0002 (nk)
- Mã HS 39269099: MP003710-0002/ Khung thấu kính bằng nhựa MP003710-0002 (nk)
- Mã HS 39269099: MP003730-C001/ Chốt bằng nhựa MP003730-C001 (nk)
- Mã HS 39269099: MP003731-0001/ Chốt bằng nhựa MP003731-0001 (nk)
- Mã HS 39269099: MP003732-F001/ Chốt bằng nhựa MP003732-F001 (nk)
- Mã HS 39269099: MP003733-M003/ Chốt bằng nhựa MP003733-M003 (nk)
- Mã HS 39269099: MP003734-C003/ Chốt bằng nhựa MP003734-C003 (nk)
- Mã HS 39269099: MP003735-F000/ Chốt bằng nhựa MP003735-F000 (nk)
- Mã HS 39269099: MP003738-0002/ Chốt bằng nhựa MP003738-0002 (nk)
- Mã HS 39269099: MP003738-B002/ Chốt bằng nhựa MP003738-B002 (nk)
- Mã HS 39269099: MP003753-0001/ Vóng dán ống cam bằng nhựa MP003753-0001 (nk)
- Mã HS 39269099: MP003754-0001/ Vòng dán trang trí bằng nhựa MP003754-0001 (nk)
- Mã HS 39269099: MP003755-0001/ Vòng dán ống cam bằng nhựa MP003755-0001 (nk)
- Mã HS 39269099: MP003761-0002/ Vòng nhựa MP003761-0002 (nk)
- Mã HS 39269099: MP003769-0000/ Chụp chắn sáng bằng nhựa MP003769-0000 (nk)
- Mã HS 39269099: MP003781-0001/ Khung cố định bằng nhựa MP003781-0001 (nk)
- Mã HS 39269099: MP003791-0000C/ Tấm đệm bằng nhựa PP MP003791-0000C (nk)
- Mã HS 39269099: MP003846-0001/ Tấm nhựa MP003846-0001 (nk)
- Mã HS 39269099: MP003922-0000/ Vòng trang trí bằng nhựa MP003922-0000 (nk)
- Mã HS 39269099: MP003923-L001/ Chốt bằng nhựa MP003923-L001 (nk)
- Mã HS 39269099: MP003977-0000/ Tấm chắn mô tơ bằng nhựa MP003977-0000 (nk)
- Mã HS 39269099: MP003978-0001/ Bánh răng bằng nhựa MP003978-0001 (nk)
- Mã HS 39269099: MP003984-0001/ Bánh răng bằng nhựa MP003984-0001 (nk)
- Mã HS 39269099: MP003999-0000/ Chốt bằng nhựa MP003999-0000 (nk)
- Mã HS 39269099: MP004121-0002/ Vòng chỉnh nét bằng nhựa MP004121-0002 (nk)
- Mã HS 39269099: MP004126-0000/ Giá đỡ công tắc bằng nhựa MP004126-0000 (nk)
- Mã HS 39269099: MP004432-0000/ Tấm chắn sáng bằng nhựa MP004432-0000 (nk)
- Mã HS 39269099: MP004440-0000/ Vòng zoom bằng nhựa MP004440-0000 (nk)
- Mã HS 39269099: MP004793-E001/ Chốt chỉnh nét bằng nhựa MP004793-E001 (nk)
- Mã HS 39269099: MP004957-0000/ Tấm chắn sáng bằng nhựa MP004957-0000 (nk)
- Mã HS 39269099: MP005075-0000/ Chốt bằng nhựa MP005075-0000 (nk)
- Mã HS 39269099: MP005082-B000/ Chốt bằng nhựa MP005082-B000 (nk)
- Mã HS 39269099: MP005083-0002/ Chốt bằng nhựa MP005083-0002 (nk)
- Mã HS 39269099: MP005086-0000/ Khung vít lọc bằng nhựa MP005086-0000 (nk)
- Mã HS 39269099: MP005087-0000/ Vòng trang trí bằng nhựa MP005087-0000 (nk)
- Mã HS 39269099: MP005088-0000/ Vòng nhựa trong vòng chỉnh nét MP005088-0000 (nk)
- Mã HS 39269099: MP005089-0001/ Vòng nhựa trong vòng chỉnh nét MP005089-0001 (nk)
- Mã HS 39269099: MP005097-0002/ Vòng thấu kính bằng nhựa MP005079-0002 (nk)
- Mã HS 39269099: MP005110-0003/ Khung nhóm 1 bằng nhựa MP005110-0003 (nk)
- Mã HS 39269099: MP005114-0002/ Vòng trang điểm nhóm 5 bằng nhựa MP005114-0002 (nk)
- Mã HS 39269099: MP005119-F000/ Chốt bằng nhựa MP005119-F000 (nk)
- Mã HS 39269099: MP005122-B000/ Chốt bằng nhựa MP005122-B000 (nk)
- Mã HS 39269099: MP005125-0000/ Chốt bằng nhựa MP005125-0000 (nk)
- Mã HS 39269099: MP005128-G000/ Chốt bằng nhựa MP005128-G000 (nk)
- Mã HS 39269099: MP005129-0000/ Chốt bằng nhựa MP005129-0000 (nk)
- Mã HS 39269099: MP005142-0001/ Nắp chụp công tắc bằng nhựa MP005142-0001 (nk)
- Mã HS 39269099: MP005145-0001/ Vòng nhựa MP005145-0001 (nk)
- Mã HS 39269099: MP005155-0000/ Cụm bánh răng bằng nhựa MP005155-0000 (nk)
- Mã HS 39269099: MP005160-0000/ Cụm bánh răng bằng nhựa MP005160-0000 (nk)
- Mã HS 39269099: MP005208-0000/ Vòng nhựa MP005208-0000 (nk)
- Mã HS 39269099: MP005217-0000/ Nắp trước bằng nhựa MP005217-0000 (nk)
- Mã HS 39269099: MP005403-0000/ Tấm nhựa miệng nối MP005403-0000 (nk)
- Mã HS 39269099: MP006899-0000/ Nhãn dán có in mã vạch có nền bằng nhựa MP006899-0000 (nk)
- Mã HS 39269099: MP007090-0002/ Khung ống sau bằng nhựa MP007090-0002 (nk)
- Mã HS 39269099: MP007110-0001/ Bánh răng bằng nhựa MP007110-0001 (nk)
- Mã HS 39269099: MP007111-0002/ Bánh răng bằng nhựa MP007111-0002 (nk)
- Mã HS 39269099: MP007117-0002/ Vòng tăng cường bằng nhựa MP007117-0002 (nk)
- Mã HS 39269099: MP007159-0001/ Khung thấu kính bằng nhựa MP007159-0001 (nk)
- Mã HS 39269099: MP007173-0002/ Chụp chắn sáng bằng nhựa MP007173-0002 (nk)
- Mã HS 39269099: MP007173-0002/ Khung ống sau bằng nhựa MP007173-0002 (nk)
- Mã HS 39269099: MP007178-0001/ Vòng trang trí bằng nhựa MP007178-0001 (nk)
- Mã HS 39269099: MP007183-0001/ Chụp chắn sáng bằng nhựa MP007183-0001 (nk)
- Mã HS 39269099: MP007183-0001/ Khung thấu kính bằng nhựa MP007183-0001 (nk)
- Mã HS 39269099: MP007304-0002/ Chụp chắn sáng bằng nhựa MP007304-0002 (nk)
- Mã HS 39269099: MP007346-0001/ Vòng nhựa trong ống kính máy ảnh MP007346-0001 (nk)
- Mã HS 39269099: MP007347-0000/ Vòng nhựa cụm chỉnh nét MP007347-0000 (nk)
- Mã HS 39269099: MP007349-0000/ Chụp chắn sáng bằng nhựa MP007349-0000 (nk)
- Mã HS 39269099: MP007350-0001/ Vòng nhựa khung trượt nhóm 1 ống kính máy ảnh MP007350-0001 (nk)
- Mã HS 39269099: MP007366-0003/ Khung ống sau bằng nhựa MP007366-0003 (nk)
- Mã HS 39269099: MP007372-0002/ Khung thấu kính bằng nhựa MP007372-0002 (nk)
- Mã HS 39269099: MP007384-0000/ Vòng bánh răng bằng nhựa MP007384-0000 (nk)
- Mã HS 39269099: MP007393-0000/ Vòng trang trí bằng nhựa MP007393-0000 (nk)
- Mã HS 39269099: MP007406-0002/ Vòng nhựa cụm chỉnh nét ống kính máy ảnh MP007406-0002 (nk)
- Mã HS 39269099: MP007440-0000/ Vòng nhựa cụm chắn sáng MP007440-0000 (nk)
- Mã HS 39269099: MP007441-L000/ Chốt bằng nhựa MP007441-L000 (nk)
- Mã HS 39269099: MP007442-0000/ Khung kính lọc bằng nhựa MP007442-0000 (nk)
- Mã HS 39269099: MP007443-U000/ Chốt bằng nhựa MP007443-U000 (nk)
- Mã HS 39269099: MP007451-0000/ Vòng trang trí bằng nhựa MP007451-0000 (nk)
- Mã HS 39269099: MP007455-0000/ Tấm công tắc vòng zoom bằng nhựa MP007455-0000 (nk)
- Mã HS 39269099: MP007465-0002/ Vòng nhựa cụm chỉnh nét MP007465-0002 (nk)
- Mã HS 39269099: MP007479-0001/ Tấm đỡ cảm biến bằng nhựa MP007479-0001 (nk)
- Mã HS 39269099: MP007480-0000/ Tấm đỡ cảm biến bằng nhựa MP007480-0000 (nk)
- Mã HS 39269099: MP007482-0003/ Vòng nhựa cụm chỉnh nét MP007482-0003 (nk)
- Mã HS 39269099: MP007484-0001/ Vòng nhựa trong ống kính máy ảnh MP007484-0001 (nk)
- Mã HS 39269099: MP007487-0002/ Vòng nhựa cụm ống sau MP007487-0002 (nk)
- Mã HS 39269099: MP007495-0003/ Khung trượt bằng nhựa MP007495-0003 (nk)
- Mã HS 39269099: MP007498-0001/ Khung thấu kính bằng nhựa MP007498-0001 (nk)
- Mã HS 39269099: MP007500-0001/ Vòng nhựa cụm ống giữa MP007500-0001 (nk)
- Mã HS 39269099: MP007506-0000/ Khung thấu kính bằng nhựa MP007506-0000 (nk)
- Mã HS 39269099: MP007713-C000/ Chốt bằng nhựa MP007713-C000 (nk)
- Mã HS 39269099: MP007768-B001/ Vòng đệm bằng nhựa MP007768-B001 (nk)
- Mã HS 39269099: MP007835-F000/ Chốt bằng nhựa MP007835-F000 (nk)
- Mã HS 39269099: MP007921-0000T/ Khung vít lọc bằng nhựa MP007921-0000T (nk)
- Mã HS 39269099: MP007922-0000T/ Vòng trang điểm bằng nhựa MP007922-0000T (nk)
- Mã HS 39269099: MP007923-0000T/ Vòng chỉnh nét bằng nhựa MP007923-0000T (nk)
- Mã HS 39269099: MP007924-0003K-60/ Vòng zoom bằng nhựa MP007924-0003K-60 (nk)
- Mã HS 39269099: MP007925-0000T/ Ống ngoài bằng nhựa MP007925-0000T (nk)
- Mã HS 39269099: MP007928-0000K/ Chụp chắn sáng bằng nhựa MP007928-0000K (nk)
- Mã HS 39269099: MP007933-0000T/ Ống sau bằng nhựa MP007933-0000T (nk)
- Mã HS 39269099: MP007943-0002/ Chốt bằng nhựa MP007943-0002 (nk)
- Mã HS 39269099: MP007943-B002/ Chốt bằng nhựa MP007943-B002 (nk)
- Mã HS 39269099: MP007943-C002/ Chốt bằng nhựa MP007943-C002 (nk)
- Mã HS 39269099: MP007944-D000/ Chốt bằng nhựa MP007944-D000 (nk)
- Mã HS 39269099: MP007944-E000/ Chốt bằng nhựa MP007944-E000 (nk)
- Mã HS 39269099: MP007944-F000/ Chốt bằng nhựa MP007944-F000 (nk)
- Mã HS 39269099: MP007994-0001/ Chốt bằng nhựa MP007994-0001 (nk)
- Mã HS 39269099: MP007994-0002/ Chốt bằng nhựa MP007994-0002 (nk)
- Mã HS 39269099: MP007994-B001/ Chốt bằng nhựa MP007994-B001 (nk)
- Mã HS 39269099: MP007994-B002/ Chốt bằng nhựa MP007994-B002 (nk)
- Mã HS 39269099: MP007994-C001/ Chốt bằng nhựa MP007994-C001 (nk)
- Mã HS 39269099: MP007994-C002/ Chốt bằng nhựa MP007994-C002 (nk)
- Mã HS 39269099: MP007994-D001/ Chốt bằng nhựa MP007994-D001 (nk)
- Mã HS 39269099: MP007994-D002/ Chốt bằng nhựa MP007994-D002 (nk)
- Mã HS 39269099: MP007994-E001/ Chốt bằng nhựa MP007994-E001 (nk)
- Mã HS 39269099: MP007994-E002/ Chốt bằng nhựa MP007994-E002 (nk)
- Mã HS 39269099: MP007994-F001/ Chốt bằng nhựa MP007994-F001 (nk)
- Mã HS 39269099: MP007994-F002/ Chốt bằng nhựa MP007994-F002 (nk)
- Mã HS 39269099: MP007994-G001/ Chốt bằng nhựa MP007994-G001 (nk)
- Mã HS 39269099: MP007994-G002/ Chốt bằng nhựa MP007994-G002 (nk)
- Mã HS 39269099: MP007994-H001/ Chốt bằng nhựa MP007994-H001 (nk)
- Mã HS 39269099: MP007994-H002/ Chốt bằng nhựa MP007994-H002 (nk)
- Mã HS 39269099: MP007994-J001/ Chốt bằng nhựa MP007994-J001 (nk)
- Mã HS 39269099: MP007994-J002/ Chốt bằng nhựa MP007994-J002 (nk)
- Mã HS 39269099: MP008120-B000/ Chốt bằng nhựa MP008120-B000 (nk)
- Mã HS 39269099: MP008120-H000/ Chốt bằng nhựa MP008120-H000 (nk)
- Mã HS 39269099: MP008120-J000/ Chốt bằng nhựa MP008120-J000 (nk)
- Mã HS 39269099: MP008121-H000/ Chốt bằng nhựa MP008121-H000 (nk)
- Mã HS 39269099: MP008122-B000/ Chốt bằng nhựa MP008122-B000 (nk)
- Mã HS 39269099: MP008153-K000/ Chốt bằng nhựa MP008153-K000 (nk)
- Mã HS 39269099: MP008153-U000/ Chốt bằng nhựa MP008153-U000 (nk)
- Mã HS 39269099: MP008179-B000/ Vòng đệm bằng nhựa trong ống kính máy ảnh MP008179-B000 (nk)
- Mã HS 39269099: MP-075115N-2/ Núm vặn của bộ chia bằng nhựa MP-075115N-2 (nk)
- Mã HS 39269099: MP345/ Nút bịt ống vuông 30x30mm/ VN (nk)
- Mã HS 39269099: MP345/ Nút bịt ống vuông 40x40mm/ VN (nk)
- Mã HS 39269099: MP345/ Nút nhựa bịt ống PJ-149/ VN (nk)
- Mã HS 39269099: MP775WW-21/ Kẹp biển tên bằng nhựa N-1(1) (nk)
- Mã HS 39269099: MP775WW-22/ Kẹp biển tên bằng nhựa N-1(2) (nk)
- Mã HS 39269099: MP775WW-23/ Kẹp biển tên bằng nhựa N-1(3) (nk)
- Mã HS 39269099: MP775WW-24/ Kẹp biển tên bằng nhựa N-1(4) (nk)
- Mã HS 39269099: MP775WW-25/ Kẹp biển tên bằng nhựa N-1(5) (nk)
- Mã HS 39269099: MP775WW-26/ Kẹp biển tên bằng nhựa N-1(6) (nk)
- Mã HS 39269099: MP775WW-27/ Kẹp biển tên bằng nhựa N-1(7) (nk)
- Mã HS 39269099: MP775WW-28/ Kẹp biển tên bằng nhựa N-1(8) (nk)
- Mã HS 39269099: MP775WW-29/ Kẹp biển tên bằng nhựa N-1(9) (nk)
- Mã HS 39269099: MP775WW-31/ Kẹp biển tên bằng nhựa N-1(M) (nk)
- Mã HS 39269099: MP775WW-32/ Kẹp biển tên bằng nhựa N-1(N) (nk)
- Mã HS 39269099: MP775WW-34/ Kẹp biển tên bằng nhựa N-1(T) (nk)
- Mã HS 39269099: MP775WW-35/ Kẹp biển tên bằng nhựa N-1(U) (nk)
- Mã HS 39269099: MP775WW-36/ Kẹp biển tên bằng nhựa N-1(V) (nk)
- Mã HS 39269099: MP775WW-37/ Kẹp biển tên bằng nhựa N-1(W) (nk)
- Mã HS 39269099: MP775WW-41/ Kẹp biển tên bằng nhựa N-2(1) (nk)
- Mã HS 39269099: MP775WW-42/ Kẹp biển tên bằng nhựa N-2(2) (nk)
- Mã HS 39269099: MP775WW-43/ Kẹp biển tên bằng nhựa N-2(3) (nk)
- Mã HS 39269099: MP775WW-44/ Kẹp biển tên bằng nhựa N-2(4) (nk)
- Mã HS 39269099: MP775WW-45/ Kẹp biển tên bằng nhựa N-2(5) (nk)
- Mã HS 39269099: MP775WW-46/ Kẹp biển tên bằng nhựa N-2(6) (nk)
- Mã HS 39269099: MP775WW-47/ Kẹp biển tên bằng nhựa N-2(7) (nk)
- Mã HS 39269099: MP775WW-48/ Kẹp biển tên bằng nhựa N-2(8) (nk)
- Mã HS 39269099: MP775WW-49/ Kẹp biển tên bằng nhựa N-2(9) (nk)
- Mã HS 39269099: MP775WW-50/ Kẹp biển tên bằng nhựa N-2(T) (nk)
- Mã HS 39269099: MP775WW-51/ Kẹp biển tên bằng nhựa N-2(U) (nk)
- Mã HS 39269099: MP775WW-52/ Kẹp biển tên bằng nhựa N-2(V) (nk)
- Mã HS 39269099: MP775WW-53/ Kẹp biển tên bằng nhựa N-2(W) (nk)
- Mã HS 39269099: MP775WW-63/ Kẹp biển tên bằng nhựa S-1(U) (nk)
- Mã HS 39269099: MP775WW-64/ Kẹp biển tên bằng nhựa S-1(V) (nk)
- Mã HS 39269099: MP775WW-65/ Kẹp biển tên bằng nhựa S-1(W) (nk)
- Mã HS 39269099: MP775WW-66/ Kẹp biển tên bằng nhựa S-1(B) (nk)
- Mã HS 39269099: MP775WW-67/ Kẹp biển tên bằng nhựa S-1(1) (nk)
- Mã HS 39269099: MP775WW-68/ Kẹp biển tên bằng nhựa S-1(2) (nk)
- Mã HS 39269099: MP775WW-69/ Kẹp biển tên bằng nhựa S-1(3) (nk)
- Mã HS 39269099: MP-APV160/ Tấm tĩnh điện xanh bóng/ VN (nk)
- Mã HS 39269099: MPCL190001/ Chân đế BC3 bằng kim loại lắp camera module(đê găn cô đinh camera vơi ô tô) (nk)
- Mã HS 39269099: M-PDLE-01/ Lá nhựa gạt mực- Linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (nk)
- Mã HS 39269099: MPL0018117/ Miếng lõi nhựa thân ngắn dùng để cố định dây điện cho đầu nối HDMI-D M 19PIN, hàn chì 34AWG (nk)
- Mã HS 39269099: M-PLT_P-01/ Tấm đỡ giấy bằng nhựa-linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (nk)
- Mã HS 39269099: M-PVT-01/ Giá treo bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (nk)
- Mã HS 39269099: MQ-10/ Miếng đệm bằng nhựa MQ-10. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MQ-15/ Miếng đệm bằng nhựa MQ-15. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MR502SB/ Khung cảm biến bằng nhựa. kt: 12.03x30.03x7.0mm (chưa gắn linh kiện điện tử). (MR-502 SENSOR&BRACKET) Linh kiện dùng để sản xuất khuôn Zig kiểm tra bản mạch điện tử (nk)
- Mã HS 39269099: M-RACK-01/ Thanh răng truyền động bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39269099: M-RAIL-01/ Rãnh trượt để điều chỉnh size giấy của máy in, bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39269099: M-ROL_PL-01/ Trục truyền động bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (nk)
- Mã HS 39269099: M-ROLP-01/ Chặn đầu con lăn bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (nk)
- Mã HS 39269099: M-ROLT-01/ Bánh lăn bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 09148-05018) Nút nhận ráp vít phi 5 bằng nhựa dùng cho xe ô tô tải TT đến 2.5 tấn,TTL có tải đến 5 tấn,động cơ xăng K14B-A 1372 cc (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 09148-05018-000) Nút nhận ráp vít phi 5 bằng nhựa dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 09148-05108-000) Đinh tán bằng nhựa dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 09250-10017-S) Nút dây an toàn hông sàn trước bằng nhựa dùng cho xe ô tô tải hiệu Changhe TT đến 1 tấn, TTL có tải dưới 5 tấn, động cơ xăng DA465QE-3F5 970cc (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 09250-20002) Nút bịt ống mềm chân không bằng nhựa dùng cho xe ô tô tải hiệu Changhe TT đến 1 tấn, TTL có tải dưới 5 tấn, động cơ xăng DA465QE-3F5 970cc (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 09250-30010) Nút bịt sàn thùng bằng nhựa có 4 cạnh dùng cho xe ô tô tải hiệu Changhe TT đến 1 tấn, TTL có tải dưới 5 tấn, động cơ xăng DA465QE-3F5 970cc (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 09250-30010-000) Nút nhận sàn dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 09321-06016) Nút bịt bằng nhựa màu trắng dùng cho xe ô tô tải hiệu Changhe TT đến 1 tấn, TTL có tải dưới 5 tấn, động cơ xăng DA465QE-3F5 970cc (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 09407-17401-000) Dây buộc bằng nhựa dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 09409-06314) Nút nhận ốp vè bánh trước bằng nhựa dùng cho xe ô tô tải TT đến 2.5 tấn,TTL có tải đến 5 tấn,động cơ xăng K14B-A 1372 cc (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 09409-06314-000) Nút nhận ốp vè bánh trước bằng nhựa dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 09409-08308-000) Nẹp kẹp bằng nhựa dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 09409-08320) Nút nhận táp pi cửa bằng nhựa dùng cho xe ô tô tải TT đến 2.5 tấn,TTL có tải đến 5 tấn,động cơ xăng K14B-A 1372 cc (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 09409-08320-000) Nút nhận táp pi cửa bằng nhựa dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 09409-08333) Nút nhận tấm chắn lỗ thông gió bằng nhựa dùng cho xe ô tô tải TT đến 2.5 tấn,TTL có tải đến 5 tấn,động cơ xăng K14B-A 1372 cc (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 09410-00073-000) Nút nhận tấm lót sàn sau dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 09410-00073-S) Nút nhận táp pi sàn bằng nhựa dùng cho xe ô tô tải hiệu Changhe TT đến 1 tấn, TTL có tải dưới 5 tấn, động cơ xăng DA465QE-3F5 970cc (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 0K2C2-55225) Nút nhận táp lô bằng nhựa dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 0K2C2-55225) Nút nhận táp lô bằng nhựa dùng cho xe Tải Kia. động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.810 mm, TTL có tải đến 5 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 0K53A-58332) Nút nhận tay nắm mở cửa trong cabin bằng nhựa dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 0K53A-58332) Nút nhận tay nắm mở cửa trong cabin bằng nhựa dùng cho xe Tải Kia. động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.810 mm, TTL có tải đến 5 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 1018-5101108) Nút bịt lỗ thông hơi ống ra giàn lạnh bằng nhựa dùng cho xe ô tô tải hiệu Changhe TT đến 1 tấn, TTL có tải dưới 5 tấn, động cơ xăng DA465QE-3F5 970cc (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 1021-6102301) Ni lông lót cửa (Áo mưa) dùng cho xe ô tô tải TT đến 2.5 tấn,TTL có tải đến 5 tấn,động cơ xăng K14B-A 1372 cc (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 1104635600059) Nút nhận bằng nhựa phi 8 dùng cho xe tải hiệu OLLIN,động cơ diesel YZ4DB1-40 dung tích 4090cc,Euro 4, khung xe dài 4500mm. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 1104935300006) Nút nhận cố định bằng nhựa dùng cho xe tải hiệu OLLIN, Động cơ 4J28TC, dung tích 2771cc, TTL có tải tới 10 tấn (khung xe dài 3360mm) (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 1104936230070) Dây rút bằng nhựa dùng cho xe tải hiệu OLLIN,động cơ diesel YZ4DB1-40 dung tích 4090cc,Euro 4, khung xe dài 4500mm. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 1104936230070) Dây rút đầu tròn bằng nhựa dùng cho xe tải hiệu OLLIN, Động cơ 4J28TC, dung tích 2771cc, TTL có tải tới 10 tấn (khung xe dài 3360mm) (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 1113835680408) Dây buộc 7x250mm bằng nhựa dùng cho xe tải Auman, Động cơ ISDe270 40 dung tích 6,7L, E4, TTL có tải tới 25 tấn (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 1113835680408) Dây rút bằng nhựa dùng cho xe tải hiệu Auman, Động cơ ISF3.8s4R168, dung tích 3760cc, E4, TTL có tải tới 18 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 1331335600026) Dây rút bằng nhựa dùng cho xe tải hiệu Auman, Động cơ ISF3.8s4R168, dung tích 3760cc, E4, TTL có tải tới 18 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 1417035600165) Nút nhận tấm ốp bên trong cabin bằng nhựa M12 dùng cho xe tải Auman, Động cơ ISDe270 40 dung tích 6,7L, E4, TTL có tải tới 25 tấn (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 1417035600187) Dây buộc 7x400mm bằng nhựa dùng cho xe tải Auman, Động cơ ISDe270 40 dung tích 6,7L, E4, TTL có tải tới 25 tấn (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 1417035600187) Dây rút bằng nhựa dùng cho xe tải hiệu Auman, Động cơ ISF3.8s4R168, dung tích 3760cc, E4, TTL có tải tới 18 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 1417035600188) Dây buộc 7x320mm bằng nhựa dùng cho xe tải Auman, Động cơ ISDe270 40 dung tích 6,7L, E4, TTL có tải tới 25 tấn (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 1417035600188) Dây rút bằng nhựa dùng cho xe tải hiệu Auman, Động cơ ISF3.8s4R168, dung tích 3760cc, E4, TTL có tải tới 18 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 1417035600189) Dây buộc 7x200mm bằng nhựa dùng cho xe tải Auman, Động cơ ISDe270 40 dung tích 6,7L, E4, TTL có tải tới 25 tấn (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 1417035600219) Nút nhận tấm ốp bên trong cabin bằng nhựa dùng cho xe tải Auman, Động cơ ISDe270 40 dung tích 6,7L, E4, TTL có tải tới 25 tấn (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 1417035600219) Nút nhận tấm ốp bên trong cabin bằng nhựa dùng cho xe tải hiệu Auman, Động cơ ISF3.8s4R168, dung tích 3760cc, E4, TTL có tải tới 18 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 1B18051200074) Nút bịt bằng nhựa phi 25 dùng cho xe tải Auman, Động cơ ISDe270 40 dung tích 6,7L, E4, TTL có tải tới 25 tấn (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 1B18051200074) Nút bịt bằng nhựa phi 25 dùng cho xe tải hiệu Auman, Động cơ ISF3.8s4R168, dung tích 3760cc, E4, TTL có tải tới 18 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 1B18053100234) Nút nhận bằng nhựa phi 10 dùng cho xe tải hiệu OLLIN, Động cơ 4J28TC, dung tích 2771cc, TTL có tải tới 10 tấn (khung xe dài 3360mm) (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 1B18053100234) Nút nhận bằng nhựa phi 10 dùng cho xe tải hiệu OLLIN,động cơ diesel YZ4DB1-40 dung tích 4090cc,Euro 4, khung xe dài 4500mm. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 1B18061200065) Nút bịt bằng nhựa dùng cho xe tải hiệu OLLIN, Động cơ 4J28TC, dung tích 2771cc, TTL có tải tới 10 tấn (khung xe dài 3360mm) (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 1B18061200065) Nút bịt bằng nhựa dùng cho xe tải hiệu OLLIN,động cơ diesel YZ4DB1-40 dung tích 4090cc,Euro 4, khung xe dài 4500mm. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 1B18061200115) Nút nhận bằng nhựa dùng cho xe tải hiệu OLLIN, Động cơ 4J28TC, dung tích 2771cc, TTL có tải tới 10 tấn (khung xe dài 3360mm) (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 1B18061200115) Nút nhận bằng nhựa phi 12 dùng cho xe tải hiệu OLLIN,động cơ diesel YZ4DB1-40 dung tích 4090cc,Euro 4, khung xe dài 4500mm. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 1B22061200052) Nút nhận cửa bằng nhựa dùng cho xe tải hiệu OLLIN, Động cơ 4J28TC, dung tích 2771cc, TTL có tải tới 10 tấn (khung xe dài 3360mm) (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 1B22061200052) Nút nhận cửa bằng nhựa phi 12 dùng cho xe tải hiệu OLLIN,động cơ diesel YZ4DB1-40 dung tích 4090cc,Euro 4, khung xe dài 4500mm. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 1B24937171280) Dây rút đầu tròn bằng nhựa dùng cho xe tải Auman, Động cơ ISDe270 40 dung tích 6,7L, E4, TTL có tải tới 25 tấn (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 1B24937171280) Dây rút đầu tròn dùng cho xe tải hiệu Auman, Động cơ ISF3.8s4R168, dung tích 3760cc, E4, TTL có tải tới 18 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 1B24951200041) Đai ốc nhựa M12 dùng cho xe tải Auman, Động cơ ISDe270 40 dung tích 6,7L, E4, TTL có tải tới 25 tấn (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 1B24954100060) Nút nhận bên hông bằng nhựa dùng cho xe tải hiệu OLLIN, Động cơ 4J28TC, dung tích 2771cc, TTL có tải tới 10 tấn (khung xe dài 3360mm) (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 1B24954100060) Nút nhận bên hông bằng nhựa phi 15 dùng cho xe tải hiệu OLLIN,động cơ diesel YZ4DB1-40 dung tích 4090cc,Euro 4, khung xe dài 4500mm. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 1K18084500006) Nút nhận bằng nhựa phi 8 dùng cho xe tải Auman, Động cơ ISDe270 40 dung tích 6,7L, E4, TTL có tải tới 25 tấn (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 1K18084500006) Nút nhận bằng nhựa phi 8 dùng cho xe tải hiệu Auman, Động cơ ISF3.8s4R168, dung tích 3760cc, E4, TTL có tải tới 18 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 48204-C3000-000) Tấm chắn bụi trợ lực điện bằng nhựa dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 54280-4E400) Nút nhận tay nắm trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 54281-4E400) Nút nhận tay nắm phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 67627-70000-000) Ni lông áo mưa dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 72322-C3000-000) Nút nhận thanh chống nắp ca bô dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 72501-C3020) Nút nhận đèn trước bằng nhựa dùng cho xe ô tô tải TT đến 2.5 tấn,TTL có tải đến 5 tấn,động cơ xăng K14B-A 1372 cc (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 72501-C3020-000) Nút nhận đèn trước bằng nhựa dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 72840-51F00) Nút nhận bằng nhựa có đệm chống nước dùng cho xe ô tô tải hiệu Changhe TT đến 1 tấn, TTL có tải dưới 5 tấn, động cơ xăng DA465QE-3F5 970cc (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 72850-51F00) Nút nhận bằng nhựa không có đệm chống nước dùng cho xe ô tô tải hiệu Changhe TT đến 1 tấn, TTL có tải dưới 5 tấn, động cơ xăng DA465QE-3F5 970cc (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 72866-60C00) Nút hạn vị mảng thùng sau bằng nhựa dùng cho xe ô tô tải TT đến 2.5 tấn,TTL có tải đến 5 tấn,động cơ xăng K14B-A 1372 cc (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 72867-60C00) Nút bịt sau bửng hông bằng nhựa dùng cho xe ô tô tải TT đến 2.5 tấn,TTL có tải đến 5 tấn,động cơ xăng K14B-A 1372 cc (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 73227-C3000-000) Nút nhận lỗ lắp ráp bằng nhựa dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 73821-C4000-000) Nút nhận hông táp lô, phải dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 73822-C4000-000) Nút nhận hông táp lô, trái dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 74123-C3000-000) Nút nhận vít số 3 táp pi cửa phải dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 74124-C3000-000) Nút nhận vít số 4 táp pi cửa phải dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 74169-C3000-000) Áo mưa lót cửa trước, phải dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 74185-C3900-000) Nút nhận lỗ kính chiếu hậu dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 74365-C3000-000) Áo mưa cửa sau, phải dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 74565-C3000-000) Áo mưa lót cửa sau, phải dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 74623-C3000-000) Nút nhận vít số 3 táp pi cửa trái dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 74624-C3000-000) Nút nhận vít số 4 táp pi cửa trái dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 74669-C3000-000) Áo mưa lót cửa trước, phải dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 75815-C3000-000) Nút nhận ray trượt dưới bằng nhựa dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 75818-C3000-000) Nút nhận tay nắm trợ giúp lên xuống dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 77191-76F00-000) Màng bọc đệm nắp động cơ bằng nhựa dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 77591-75000-000) Nút nhận tay nắm cửa trong dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 78122-C3400-000) Nút nhận bản lề cửa đuôi xe dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 78125-C3400-000) Nút nhận bằng nhựa dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 82135-3A000) Nút nhận roan su viền khung cửa bằng nhựa dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 82135-3A000) Nút nhận roan su viền khung cửa bằng nhựa dùng cho xe Tải Kia. động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.810 mm, TTL có tải đến 5 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 82630-C3000-000) Phe khóa cửa sau bằng nhựa dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 82734-4E000) Nút nhận cửa sau bên trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 82734-4E000) Nút nhận cửa sau bên trái bằng nhựa dùng cho xe Tải Kia. động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.810 mm, TTL có tải đến 5 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 82741-70D00-000) Nút chặn trên khung trước cửa sau dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 82741-C3000-000) Nút chặn dưới khung trước cửa sau dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 82744-4E000) Nút nhận cửa sau bên phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 82744-4E000) Nút nhận cửa sau bên phải bằng nhựa dùng cho xe Tải Kia. động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.810 mm, TTL có tải đến 5 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 82751-C3000-000) Nút chặn phân trước cửa sau dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 83191-4E000) Nút nhận mảng cửa bằng nhựa dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 83191-4E000) Nút nhận mảng cửa bằng nhựa dùng cho xe Tải Kia. động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.810 mm, TTL có tải đến 5 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 84140-C3000-000) Nút chặn khởi động cửa sau, phải dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 84612-4E000) Nút nhận chụp bụi cần số trước trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 84615-4E000) Nút nhận chụp bụi trục lái bằng nhựa dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 84615-4E000) Nút nhận chụp bụi trục lái bằng nhựa dùng cho xe Tải Kia. động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.810 mm, TTL có tải đến 5 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 84624-4E000) Nút nhận chụp bụi thắng tay bằng nhựa dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 84624-4E000) Nút nhận chụp bụi thắng tay bằng nhựa dùng cho xe Tải Kia. động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.810 mm, TTL có tải đến 5 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 84640-C3000-000) Nút chặn khởi động cửa sau, trái dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 91970-4E100) Nút bình điện bằng nhựa dùng cho xe Tải Kia. động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.810 mm, TTL có tải đến 5 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 93275-4E001) Nút giả công tắc PTO bằng nhựa dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 93275-4E001) Nút giả công tắc PTO bằng nhựa dùng cho xe Tải Kia. động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.810 mm, TTL có tải đến 5 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 93535-4E001) Nút giả công tắc điều khiển kính bằng nhựa dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 93535-4E001) Nút giả công tắc điều khiển kính bằng nhựa dùng cho xe Tải Kia. động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.810 mm, TTL có tải đến 5 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 93541-4EAA0) Nút giả táp lô ở giữa số 1 bằng nhựa dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 93541-4EAA0) Nút giả táp lô ở giữa số 1 bằng nhựa dùng cho xe Tải Kia. động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.810 mm, TTL có tải đến 5 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 93661-4EAA0) Nút giả táp lô ở giữa số 5 bằng nhựa dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 93661-4EAA0) Nút giả táp lô ở giữa số 5 bằng nhựa dùng cho xe Tải Kia. động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.810 mm, TTL có tải đến 5 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 93696-4EAA0) Nút giả táp lô ở giữa số 4 bằng nhựa dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 93696-4EAA0) Nút giả táp lô ở giữa số 4 bằng nhựa dùng cho xe Tải Kia. động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.810 mm, TTL có tải đến 5 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 93711-4EAA0) Nút giả táp lô ở giữa số 2 bằng nhựa dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 93711-4EAA0) Nút giả táp lô ở giữa số 2 bằng nhựa dùng cho xe Tải Kia. động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.810 mm, TTL có tải đến 5 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 95536-4E000) Nút giả giắc cắm bằng nhựa dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 97253-4E300) Nút giả táp lô bằng nhựa dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 97253-4E300) Nút giả táp lô bằng nhựa dùng cho xe Tải Kia. động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.810 mm, TTL có tải đến 5 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 98201-4E000) Nút nhận giàn chuyền gạt nước bằng nhựa dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: 98201-4E000) Nút nhận giàn chuyền gạt nước bằng nhựa dùng cho xe Tải Kia. động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.810 mm, TTL có tải đến 5 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: A0029972490) Dây buộc dùng cho xe tải fuso, động cơ Động cơ Diesel 4D37 125Kw, 3907cc, Euro 4,(khung xe dài 4800mm) TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: A0029975890) Dây buộc dùng cho xe tải fuso, động cơ Động cơ Diesel 4D37 125Kw, 3907cc, Euro 4,(khung xe dài 4800mm) TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: A0029976890) Dây buộc dùng cho xe tải fuso, động cơ Động cơ Diesel 4D37 125Kw, 3907cc, Euro 4,(khung xe dài 4800mm) TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: A0059976090) Dây buộc dùng cho xe tải fuso, động cơ Động cơ Diesel 4D37 125Kw, 3907cc, Euro 4,(khung xe dài 4800mm) TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: A0069971190) Dây buộc dùng cho xe tải fuso, động cơ Động cơ Diesel 4D37 125Kw, 3907cc, Euro 4,(khung xe dài 4800mm) TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: A0069971790) Dây buộc dùng cho xe tải fuso, động cơ Động cơ Diesel 4D37 125Kw, 3907cc, Euro 4,(khung xe dài 4800mm) TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: A4005040433) Dây đai (ráp vòng đệm lồng quạt và két nước) bằng nhựa dùng cho xe tải fuso, động cơ Động cơ Diesel 4D37 125Kw, 3907cc, Euro 4,(khung xe dài 4800mm) TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: A4006820601) Nút nhận cửa bằng nhựa dùng cho xe tải fuso, động cơ Động cơ Diesel 4D37 125Kw, 3907cc, Euro 4,(khung xe dài 4800mm) TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: H1356011001A0) Nút nhận M10 bằng nhựa dùng cho xe tải Auman, Động cơ ISDe270 40 dung tích 6,7L, E4, TTL có tải tới 25 tấn (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: H1356011001A0) Nút nhận M10 bằng nhựa dùng cho xe tải hiệu Auman, Động cơ ISF3.8s4R168, dung tích 3760cc, E4, TTL có tải tới 18 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: H1356011002A0) Nút nhận M16 bằng nhựa dùng cho xe tải Auman, Động cơ ISDe270 40 dung tích 6,7L, E4, TTL có tải tới 25 tấn (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: H1356011002A0) Nút nhận M16 bằng nhựa dùng cho xe tải hiệu Auman, Động cơ ISF3.8s4R168, dung tích 3760cc, E4, TTL có tải tới 18 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: H1356011003A0) Nút nhận M22 bằng nhựa dùng cho xe tải Auman, Động cơ ISDe270 40 dung tích 6,7L, E4, TTL có tải tới 25 tấn (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: H1356011003A0) Nút nhận M22 bằng nhựa dùng cho xe tải hiệu Auman, Động cơ ISF3.8s4R168, dung tích 3760cc, E4, TTL có tải tới 18 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: H4532020007A0) Nút nhận bằng nhựa dùng cho xe tải Auman, Động cơ ISDe270 40 dung tích 6,7L, E4, TTL có tải tới 25 tấn (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: H4532020007A0) Nút nhận bằng nhựa phi 6 dùng cho xe tải hiệu Auman, Động cơ ISF3.8s4R168, dung tích 3760cc, E4, TTL có tải tới 18 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: K9991-00503) Nút nhận tay mở cửa trong bằng nhựa dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: K9991-00503) Nút nhận tay mở cửa trong bằng nhựa dùng cho xe Tải Kia. động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.810 mm, TTL có tải đến 5 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: L0362080031A0) Dây rút cố định lỗ bằng nhựa dùng cho xe tải hiệu OLLIN,động cơ diesel YZ4DB1-40 dung tích 4090cc,Euro 4, khung xe dài 4500mm. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: L0362080032A0) Dây rút cố định lỗ bằng nhựa dùng cho xe tải hiệu OLLIN, Động cơ 4J28TC, dung tích 2771cc, TTL có tải tới 10 tấn (khung xe dài 3360mm) (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: L0362080032A0) Dây rút cố định lỗ bằng nhựa dùng cho xe tải hiệu OLLIN,động cơ diesel YZ4DB1-40 dung tích 4090cc,Euro 4, khung xe dài 4500mm. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: L0362080033A0) Dây rút cố định lỗ bằng nhựa dùng cho xe tải hiệu OLLIN,động cơ diesel YZ4DB1-40 dung tích 4090cc,Euro 4, khung xe dài 4500mm. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: L0362080034A0) Dây rút bằng nhựa dùng cho xe tải hiệu OLLIN, Động cơ 4J28TC, dung tích 2771cc, TTL có tải tới 10 tấn (khung xe dài 3360mm) (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: L0362080034A0) Dây rút bằng nhựa dùng cho xe tải hiệu OLLIN,động cơ diesel YZ4DB1-40 dung tích 4090cc,Euro 4, khung xe dài 4500mm. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: L0513010001A0) Nút nhận tấm cách nhiệt bằng nhựa dùng cho xe tải Auman, Động cơ ISDe270 40 dung tích 6,7L, E4, TTL có tải tới 25 tấn (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: L0513010001A0) Nút nhận tấm cách nhiệt bằng nhựa dùng cho xe tải hiệu Auman, Động cơ ISF3.8s4R168, dung tích 3760cc, E4, TTL có tải tới 18 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: L0513010001A0) Nút nhận tấm cách nhiệt bằng nhựa dùng cho xe tải hiệu OLLIN, Động cơ 4J28TC, dung tích 2771cc, TTL có tải tới 10 tấn (khung xe dài 3360mm) (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: L0513010001A0) Nút nhận tấm cách nhiệt bằng nhựa dùng cho xe tải hiệu OLLIN,động cơ diesel YZ4DB1-40 dung tích 4090cc,Euro 4, khung xe dài 4500mm. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: L0531016600A0) Nút nhận bằng nhựa dùng cho xe tải hiệu OLLIN, Động cơ 4J28TC, dung tích 2771cc, TTL có tải tới 10 tấn (khung xe dài 3360mm) (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: L0531016600A0) Nút nhận bằng nhựa phi 14 dùng cho xe tải hiệu OLLIN,động cơ diesel YZ4DB1-40 dung tích 4090cc,Euro 4, khung xe dài 4500mm. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: L0532020900A0) Nút nhận nhựa dùng cho xe tải hiệu OLLIN, Động cơ 4J28TC, dung tích 2771cc, TTL có tải tới 10 tấn (khung xe dài 3360mm) (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: L0532020900A0) Nút nhận nhựa phi 20 dùng cho xe tải hiệu OLLIN,động cơ diesel YZ4DB1-40 dung tích 4090cc,Euro 4, khung xe dài 4500mm. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: L0541010054A0) Nút bít mảng hông bằng nhựa dùng cho xe tải hiệu OLLIN,động cơ diesel YZ4DB1-40 dung tích 4090cc,Euro 4, khung xe dài 4500mm. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: L0541010054A0) Nút đậy mảng hông bằng nhựa dùng cho xe tải hiệu OLLIN, Động cơ 4J28TC, dung tích 2771cc, TTL có tải tới 10 tấn (khung xe dài 3360mm) (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: L0572080908A0) Nút nhận mảng mui bằng nhựa phi 12 dùng cho xe tải hiệu OLLIN,động cơ diesel YZ4DB1-40 dung tích 4090cc,Euro 4, khung xe dài 4500mm. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: L0572080911A0) Nút nhận mảng mui bằng nhựa phi 10 dùng cho xe tải hiệu OLLIN,động cơ diesel YZ4DB1-40 dung tích 4090cc,Euro 4, khung xe dài 4500mm. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: L0610182003A0) Nút bít cửa trái bằng nhựa dùng cho xe tải hiệu OLLIN, Động cơ 4J28TC, dung tích 2771cc, TTL có tải tới 10 tấn (khung xe dài 3360mm) (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: L0610182003A0) Nút nhận cửa trái bằng nhựa phi 15 dùng cho xe tải hiệu OLLIN,động cơ diesel YZ4DB1-40 dung tích 4090cc,Euro 4, khung xe dài 4500mm. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: L0610182004A0) Nút bít cửa phải bằng nhựa dùng cho xe tải hiệu OLLIN, Động cơ 4J28TC, dung tích 2771cc, TTL có tải tới 10 tấn (khung xe dài 3360mm) (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: L0610182004A0) Nút nhận cửa phải bằng nhựa phi 15 dùng cho xe tải hiệu OLLIN,động cơ diesel YZ4DB1-40 dung tích 4090cc,Euro 4, khung xe dài 4500mm. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: L0610182005A0) Nút bít cửa trước bằng nhựa dùng cho xe tải hiệu OLLIN, Động cơ 4J28TC, dung tích 2771cc, TTL có tải tới 10 tấn (khung xe dài 3360mm) (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: L0610182005A0) Nút bít cửa trước hình vuông bằng nhựa dùng cho xe tải hiệu OLLIN,động cơ diesel YZ4DB1-40 dung tích 4090cc,Euro 4, khung xe dài 4500mm. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: L0822018003A0) Nút khoá ghế tài bằng nhựa dùng cho xe tải hiệu OLLIN,động cơ diesel YZ4DB1-40 dung tích 4090cc,Euro 4, khung xe dài 4500mm. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: L0822018005A0) Nút nhận ghế giữa bằng nhựa phi 12 dùng cho xe tải hiệu OLLIN,động cơ diesel YZ4DB1-40 dung tích 4090cc,Euro 4, khung xe dài 4500mm. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: L0822030204A0) Nút khoá ghế tài bằng nhựa dùng cho xe tải hiệu OLLIN, Động cơ 4J28TC, dung tích 2771cc, TTL có tải tới 10 tấn (khung xe dài 3360mm) (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: L1535081400A0) Nút nhận bằng nhựa phi 5 dùng cho xe tải Auman, Động cơ ISDe270 40 dung tích 6,7L, E4, TTL có tải tới 25 tấn (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: L1535081400A0) Nút nhận bằng nhựa phi 5 dùng cho xe tải hiệu Auman, Động cơ ISF3.8s4R168, dung tích 3760cc, E4, TTL có tải tới 18 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: M434000000052) Kẹp 2 ống bằng nhựa dùng cho xe tải Auman, Động cơ ISDe270 40 dung tích 6,7L, E4, TTL có tải tới 25 tấn (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: M4572011600A0) Nút nhận la phông bằng nhựa dùng cho xe tải Auman, Động cơ ISDe270 40 dung tích 6,7L, E4, TTL có tải tới 25 tấn (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: M4572011600A0) Nút nhận la phông bằng nhựa dùng cho xe tải hiệu Auman, Động cơ ISF3.8s4R168, dung tích 3760cc, E4, TTL có tải tới 18 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: MC147388) Nút nhận lỗ (cửa) bằng nhựa dùng cho xe tải fuso, động cơ Động cơ Diesel 4D37 125Kw, 3907cc, Euro 4,(khung xe dài 4800mm) TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: MK382927) Nút nhận bắn vít bằng nhựa dùng cho xe tải fuso, động cơ Động cơ Diesel 4D37 125Kw, 3907cc, Euro 4,(khung xe dài 4800mm) TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: MK405364) Nút nhận (la phông trần) bằng nhựa dùng cho xe tải fuso, động cơ Động cơ Diesel 4D37 125Kw, 3907cc, Euro 4,(khung xe dài 4800mm) TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: MK405365) Nút nhận (tappi lưng) bằng nhựa dùng cho xe tải fuso, động cơ Động cơ Diesel 4D37 125Kw, 3907cc, Euro 4,(khung xe dài 4800mm) TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: MR366958) Nút nhận nắp cabo bằng nhựa dùng cho xe tải fuso, động cơ Động cơ Diesel 4D37 125Kw, 3907cc, Euro 4,(khung xe dài 4800mm) TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: MS480012) Nút nhận bắn vít tấm cách nhiệt bằng nhựa dùng cho xe tải fuso, động cơ Động cơ Diesel 4D37 125Kw, 3907cc, Euro 4,(khung xe dài 4800mm) TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: MS660183) Nút nhận cabin (phi 20) bằng nhựa dùng cho xe tải fuso, động cơ Động cơ Diesel 4D37 125Kw, 3907cc, Euro 4,(khung xe dài 4800mm) TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: MS660184) Nút nhận cabin (phi 25) bằng nhựa dùng cho xe tải fuso, động cơ Động cơ Diesel 4D37 125Kw, 3907cc, Euro 4,(khung xe dài 4800mm) TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: MU670011) Nút nhận cabin (phi 40) bằng nhựa dùng cho xe tải fuso, động cơ Động cơ Diesel 4D37 125Kw, 3907cc, Euro 4,(khung xe dài 4800mm) TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: Q398B03) Đai ốc phi 3 bằng nhựa dùng cho xe tải Auman, Động cơ ISDe270 40 dung tích 6,7L, E4, TTL có tải tới 25 tấn (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: Q67407100) Dây rút bằng nhựa dùng cho xe tải hiệu Auman, Động cơ ISF3.8s4R168, dung tích 3760cc, E4, TTL có tải tới 18 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: Q67407200) Dây rút bằng nhựa dùng cho xe tải hiệu OLLIN, Động cơ 4J28TC, dung tích 2771cc, TTL có tải tới 10 tấn (khung xe dài 3360mm) (nk)
- Mã HS 39269099: MS(: Q67407200) Dây rút bằng nhựa dùng cho xe tải hiệu OLLIN,động cơ diesel YZ4DB1-40 dung tích 4090cc,Euro 4, khung xe dài 4500mm. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(:09148-05018-000) Nút nhận ráp vít phi 5 bằng nhựa dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(:09148-05108-000) Đinh tán bằng nhựa dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(:09250-30010-000) Nút nhận sàn dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(:09407-17401-000) Dây buộc bằng nhựa dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(:09409-06314-000) Nút nhận ốp vè bánh trước bằng nhựa dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(:09409-08308-000) Nẹp kẹp bằng nhựa dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(:09409-08320-000) Nút nhận táp pi cửa bằng nhựa dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(:09410-00073-000) Nút nhận tấm lót sàn sau dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(:48204-C3000-000) Tấm chắn bụi trợ lực điện bằng nhựa dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(:67627-70000-000) Ni lông áo mưa dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(:72322-C3000-000) Nút nhận thanh chống nắp ca bô dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(:72501-C3020-000) Nút nhận đèn trước bằng nhựa dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(:73227-C3000-000) Nút nhận lỗ lắp ráp bằng nhựa dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(:73821-C4000-000) Nút nhận hông táp lô, phải dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(:73822-C4000-000) Nút nhận hông táp lô, trái dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(:74123-C3000-000) Nút nhận vít số 3 táp pi cửa phải dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(:74124-C3000-000) Nút nhận vít số 4 táp pi cửa phải dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(:74169-C3000-000) Áo mưa lót cửa trước, phải dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(:74185-C3900-000) Nút nhận lỗ kính chiếu hậu dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(:74365-C3000-000) Áo mưa cửa sau, phải dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(:74565-C3000-000) Áo mưa lót cửa sau, phải dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(:74623-C3000-000) Nút nhận vít số 3 táp pi cửa trái dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(:74624-C3000-000) Nút nhận vít số 4 táp pi cửa trái dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(:74669-C3000-000) Áo mưa lót cửa trước, phải dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(:75815-C3000-000) Nút nhận ray trượt dưới bằng nhựa dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(:75818-C3000-000) Nút nhận tay nắm trợ giúp lên xuống dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(:77191-76F00-000) Màng bọc đệm nắp động cơ bằng nhựa dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(:77591-75000-000) Nút nhận tay nắm cửa trong dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(:78122-C3400-000) Nút nhận bản lề cửa đuôi xe dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(:78125-C3400-000) Nút nhận bằng nhựa dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(:82630-C3000-000) Phe khóa cửa sau bằng nhựa dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(:82741-70D00-000) Nút chặn trên khung trước cửa sau dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(:82741-C3000-000) Nút chặn dưới khung trước cửa sau dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(:82751-C3000-000) Nút chặn phân trước cửa sau dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(:84140-C3000-000) Nút chặn khởi động cửa sau, phải dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(:84640-C3000-000) Nút chặn khởi động cửa sau, trái dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 39269099: MS(:A0009956590) Dây rút bằng nhựa dùng cho xe tải FUSO, động cơ Diesel 4D37 100Kw, 3907cc, Euro 4, cdcs: 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn (nk)
- Mã HS 39269099: MS(:A0029972490) Dây rút cố định dây điện bằng nhựa dùng cho xe tải FUSO, động cơ Diesel 4D37 100Kw, 3907cc, Euro 4, cdcs: 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn (nk)
- Mã HS 39269099: MS(:A0029975890) Dây rút cố định dây điện bằng nhựa dùng cho xe tải FUSO, động cơ Diesel 4D37 100Kw, 3907cc, Euro 4, cdcs: 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn (nk)
- Mã HS 39269099: MS(:A0029976890) Dây rút cố định dây điện bằng nhựa dùng cho xe tải FUSO, động cơ Diesel 4D37 100Kw, 3907cc, Euro 4, cdcs: 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn (nk)
- Mã HS 39269099: MS(:A0059976090) Dây rút cố định dây điện bằng nhựa dùng cho xe tải FUSO, động cơ Diesel 4D37 100Kw, 3907cc, Euro 4, cdcs: 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn (nk)
- Mã HS 39269099: MS(:A0069971190) Dây rút cố định dây điện bằng nhựa dùng cho xe tải FUSO, động cơ Diesel 4D37 100Kw, 3907cc, Euro 4, cdcs: 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn (nk)
- Mã HS 39269099: MS(:A0069971790) Dây rút cố định dây điện bằng nhựa dùng cho xe tải FUSO, động cơ Diesel 4D37 100Kw, 3907cc, Euro 4, cdcs: 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn (nk)
- Mã HS 39269099: MS(:A4005040433) Dây đai (ráp vòng đệm lồng quạt và két nước) bằng nhựa dùng cho xe tải FUSO, động cơ Diesel 4D37 100Kw, 3907cc, Euro 4, cdcs: 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn (nk)
- Mã HS 39269099: MS(:A4006820601) Nút nhận cửa bằng nhựa dùng cho xe tải FUSO, động cơ Diesel 4D37 100Kw, 3907cc, Euro 4, cdcs: 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn (nk)
- Mã HS 39269099: MS(:A4006830130) Nút nhận che công tắc trên táp lô bằng nhựa dùng cho xe tải FUSO, động cơ Diesel 4D37 100Kw, 3907cc, Euro 4, cdcs: 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn (nk)
- Mã HS 39269099: MS(:A4006893606) Nút nhận phía dưới đồng hồ- bên trái bằng nhựa dùng cho xe tải FUSO, động cơ Diesel 4D37 100Kw, 3907cc, Euro 4, cdcs: 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn (nk)
- Mã HS 39269099: MS(:A4006893706) Nút nhận phía dưới đồng hồ- bên phải bằng nhựa dùng cho xe tải FUSO, động cơ Diesel 4D37 100Kw, 3907cc, Euro 4, cdcs: 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn (nk)
- Mã HS 39269099: MS(:A4006920058) Nút nhận phía trên táp lô bằng nhựa dùng cho xe tải FUSO, động cơ Diesel 4D37 100Kw, 3907cc, Euro 4, cdcs: 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn (nk)
- Mã HS 39269099: MS(:A4007230274) Nút nhận vít táp pi cửa bằng nhựa dùng cho xe tải FUSO, động cơ Diesel 4D37 100Kw, 3907cc, Euro 4, cdcs: 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn (nk)
- Mã HS 39269099: MS(:A4007270028) Nút nhận vít phía trước tay nắm cửa trong bên trái bằng nhựa dùng cho xe tải FUSO, động cơ Diesel 4D37 100Kw, 3907cc, Euro 4, cdcs: 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn (nk)
- Mã HS 39269099: MS(:A4007270128) Nút nhận vít giữa tay nắm cửa trong bằng nhựa dùng cho xe tải FUSO, động cơ Diesel 4D37 100Kw, 3907cc, Euro 4, cdcs: 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn (nk)
- Mã HS 39269099: MS(:A4007270228) Nút nhận vít phía sau tay nắm cửa trong bên trái bằng nhựa dùng cho xe tải FUSO, động cơ Diesel 4D37 100Kw, 3907cc, Euro 4, cdcs: 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn (nk)
- Mã HS 39269099: MS(:A4007270323) Nút nhận bên ngoài tay mở cửa trong- cửa bên trái bằng nhựa dùng cho xe tải FUSO, động cơ Diesel 4D37 100Kw, 3907cc, Euro 4, cdcs: 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn (nk)
- Mã HS 39269099: MS(:A4007270328) Nút nhận vít phía trước tay nắm cửa trong bên phải bằng nhựa dùng cho xe tải FUSO, động cơ Diesel 4D37 100Kw, 3907cc, Euro 4, cdcs: 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn (nk)
- Mã HS 39269099: MS(:A4007270387) Nút nhận táp pi cửa bằng nhựa dùng cho xe tải FUSO, động cơ Diesel 4D37 100Kw, 3907cc, Euro 4, cdcs: 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn (nk)
- Mã HS 39269099: MS(:A4007270428) Nút nhận vít giữa tay nắm cửa trong bằng nhựa dùng cho xe tải FUSO, động cơ Diesel 4D37 100Kw, 3907cc, Euro 4, cdcs: 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn (nk)
- Mã HS 39269099: MS(:A4007270523) Nút nhận bên ngoài tay mở cửa trong- cửa bên phải bằng nhựa dùng cho xe tải FUSO, động cơ Diesel 4D37 100Kw, 3907cc, Euro 4, cdcs: 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn (nk)
- Mã HS 39269099: MS(:A4007270528) Nút nhận vít phía sau tay nắm cửa trong bên phải bằng nhựa dùng cho xe tải FUSO, động cơ Diesel 4D37 100Kw, 3907cc, Euro 4, cdcs: 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn (nk)
- Mã HS 39269099: MS(:A4008150067A0) Nút nhận tay nắm cửa trái trên bằng nhựa dùng cho xe tải FUSO, động cơ Diesel 4D37 100Kw, 3907cc, Euro 4, cdcs: 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn (nk)
- Mã HS 39269099: MS(:A4008150167A0) Nút nhận tay nắm cửa trái dưới bằng nhựa dùng cho xe tải FUSO, động cơ Diesel 4D37 100Kw, 3907cc, Euro 4, cdcs: 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn (nk)
- Mã HS 39269099: MS(:A4008150267A0) Nút nhận tay nắm cửa phải trên bằng nhựa dùng cho xe tải FUSO, động cơ Diesel 4D37 100Kw, 3907cc, Euro 4, cdcs: 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn (nk)
- Mã HS 39269099: MS(:A4008150367A0) Nút nhận tay nắm cửa phải dưới bằng nhựa dùng cho xe tải FUSO, động cơ Diesel 4D37 100Kw, 3907cc, Euro 4, cdcs: 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn (nk)
- Mã HS 39269099: MS(:MC147388) Nút nhận lỗ (cửa) bằng nhựa dùng cho xe tải FUSO, động cơ Diesel 4D37 100Kw, 3907cc, Euro 4, cdcs: 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn (nk)
- Mã HS 39269099: MS(:MK382927) Nút nhận bắn vít bằng nhựa dùng cho xe tải FUSO, động cơ Diesel 4D37 100Kw, 3907cc, Euro 4, cdcs: 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn (nk)
- Mã HS 39269099: MS(:MK405364) Nút nhận (la phông trần) bằng nhựa dùng cho xe tải FUSO, động cơ Diesel 4D37 100Kw, 3907cc, Euro 4, cdcs: 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn (nk)
- Mã HS 39269099: MS(:MK405365) Nút nhận (tappi lưng) bằng nhựa dùng cho xe tải FUSO, động cơ Diesel 4D37 100Kw, 3907cc, Euro 4, cdcs: 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn (nk)
- Mã HS 39269099: MS(:MR366958) Nút nhận nắp cabo bằng nhựa dùng cho xe tải FUSO, động cơ Diesel 4D37 100Kw, 3907cc, Euro 4, cdcs: 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn (nk)
- Mã HS 39269099: MS(:MS480002) Nút nhận nhựa bằng nhựa dùng cho xe tải FUSO, động cơ Diesel 4D37 100Kw, 3907cc, Euro 4, cdcs: 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn (nk)
- Mã HS 39269099: MS(:MS480012) Nút nhận bắn vít tấm cách nhiệt bằng nhựa dùng cho xe tải FUSO, động cơ Diesel 4D37 100Kw, 3907cc, Euro 4, cdcs: 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn (nk)
- Mã HS 39269099: MS(:MS660183) Nút nhận cabin (phi 20) bằng nhựa dùng cho xe tải FUSO, động cơ Diesel 4D37 100Kw, 3907cc, Euro 4, cdcs: 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn (nk)
- Mã HS 39269099: MS(:MS660184) Nút nhận cabin (phi 25) bằng nhựa dùng cho xe tải FUSO, động cơ Diesel 4D37 100Kw, 3907cc, Euro 4, cdcs: 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn (nk)
- Mã HS 39269099: MS(:MU670011) Nút nhận cabin (phi 40) bằng nhựa dùng cho xe tải FUSO, động cơ Diesel 4D37 100Kw, 3907cc, Euro 4, cdcs: 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn (nk)
- Mã HS 39269099: MS-11D/ Đầu nối bản mạch bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39269099: MS143/ Xích bằng nhựa dùng để bọc dây cáp, code: MHPUS102-19-23-S, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MS16/ Vỏ sạc dưới bằng nhựa dùng sản xuất bộ sạc nguồn Bot case/;;12W,SR3;;;PC;125;UL94- (nk)
- Mã HS 39269099: MS-161 Dụng cụ mở màn hình bằng nhựa (D.58 x72 mm), dùng trong ngành linh kiện điện tử-hiệu Pro'sKit, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MS17/ Nắp vỏ sạc bằng nhựa dùng sản xuất bộ sạc nguồn top case/;12W;PC94-V0;125;;;0 (nk)
- Mã HS 39269099: MS19/ Miếng đệm cách điện dùng sản xuất bộ sạc nguồn Insulation 12W-;38.2*34.5*T0.45mm;PC870;4KV; (nk)
- Mã HS 39269099: MS24/ Đạn nhựa dùng cho đóng gói sản phẩm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MS51/ Mắc treo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39269099: MS51/ Mắc treo quần, áo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39269099: MS899WW-01/ Đế bắt hộp cầu bằng nhựa IPM NTC-3P-A (nk)
- Mã HS 39269099: MSARR0039040130001:Màng mỏng bằng nhựa có phủ lớp bán dẫn bằng vàng dùng trong sản xuất công nghiệp(AU PPS SPUTTER (4X1.3 (R)SPOB)). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MSARR0039040130002:Màng mỏng bằng nhựa có phủ lớp bán dẫn bằng vàng dùng trong sản xuất công nghiệp. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MSCI00121/ Tấm bán nguyệt phi 145*2.7mm, chất liệu meka, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MSE1/ Kẹp giữ đầu cáp. Code: MSE1-00019A (nk)
- Mã HS 39269099: MSE1/ Kẹp giữ đầu cáp. Code: MSE1-00048A (nk)
- Mã HS 39269099: M-SEL_PL-01/ Vòng đệm bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (nk)
- Mã HS 39269099: M-SEL_PL-01/ Vòng đệm bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy 028E 19600 (nk)
- Mã HS 39269099: M-SEL_PL-01/ Vòng đệm bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy 252W 27350 (nk)
- Mã HS 39269099: M-SEL_PL-01/ Vòng đệm bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy 252W 27450 (nk)
- Mã HS 39269099: M-SEL_PL-01/ Vòng đệm bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy 252W 31350 (nk)
- Mã HS 39269099: M-SEL_PL-02/ Miếng đệm bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (nk)
- Mã HS 39269099: M-SEL_PL-02/ Miếng đệm bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy 252W 27250 (nk)
- Mã HS 39269099: M-SEL_PL-02/ Miếng đệm bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy 252W 29450 (nk)
- Mã HS 39269099: M-SHFT-02/ Trục chuyển động của máy in bằng nhựa (nk)
- - Mã HS 39269099: M-SHTR-01/ Then cài bằng nhựa- Linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (nk)
- Mã HS 39269099: M-SHTR-02/ Khóa cài bằng nhựa của máy in, máy photocopy (nk)
- Mã HS 39269099: M-SLEV-01/ Miếng cố định trục bằng nhựa các loại. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: M-SLID-01/ Miếng trượt D4 bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (nk)
- Mã HS 39269099: M-SLID-02/ Miếng trượt bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (nk)
- Mã HS 39269099: MSM483/ Xích bằng nhựa dùng để bọc dây cáp, code: MHPKS204-50-32-A (nk)
- Mã HS 39269099: MSM494/ Vòng đệm bằng nhựa, code: URCEH-D50-V20-T4.5 (nk)
- Mã HS 39269099: MSM495/ Vòng đệm bằng nhựa, code: URCEH-D60-V20-T6.5 (nk)
- Mã HS 39269099: MSM496/ Bánh xe bằng nhựa, code: RMNA100 (nk)
- Mã HS 39269099: MSP-N-07-0001/ Khóa dây đai bằng nhựa (1 kg 420pcs) (nk)
- Mã HS 39269099: M-SPRT-01/ Cuộn bảo vệ trục bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (nk)
- Mã HS 39269099: M-STPR-01/ Chốt giữ trống bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (nk)
- Mã HS 39269099: M-STRP-01/ Thanh cố định góc mở của máy in bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: M-STUD-01/ Chốt chèn bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (nk)
- Mã HS 39269099: MT/ Mắc treo (áo+ quần) (nk)
- Mã HS 39269099: MT/ Mắc treo quần áo (nk)
- Mã HS 39269099: MT/ Mắc treo quần, áo (nk)
- Mã HS 39269099: MT/ MÓC TREO BẰNG NHỰA (nk)
- Mã HS 39269099: MT01/ Lõi nhựa- P2201301 BEE-10-204S (nk)
- Mã HS 39269099: MT01/ Lõi nhựa- P2273601 EPH-19 SMD (nk)
- Mã HS 39269099: MT01/ Lõi nhựa- P2280201 RSY50 (nk)
- Mã HS 39269099: MT01/ Lõi nhựa- P2282801 EE16 NQ (PBT)1184G-30 N2 (nk)
- Mã HS 39269099: MT01/ Lõi nhựa- P2283001 EPC46 (nk)
- Mã HS 39269099: MT01/ Lõi nhựa- P2288101 AD (nk)
- Mã HS 39269099: MT01/ Lõi nhựa- P2289401- PPPSP5114 (PQ3220-P114) PM-9820- Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39269099: MT01/ Lõi nhựa- P2290602- P-3922-2 PM9630 OFF 8910- Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39269099: MT01/ Lõi nhựa- P2293301 BOBBIN(PPMS5217) (nk)
- Mã HS 39269099: MT01/ Lõi nhựa- P2293401 AA BOBBIN- PPMST5239 (nk)
- Mã HS 39269099: MT01/ Lõi nhựa- P2298102 PPPS5029 (nk)
- Mã HS 39269099: MT01/ Lõi nhựa- P2299501 QJ BOBBIN(PPMS5151) 8th (nk)
- Mã HS 39269099: MT01/ Lõi nhựa- P2299501- QJ BOBBIN(PPMS5151) 8th- Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39269099: MT01/ Lõi nhựa- P2514301 EPC46 COVER(PPPS6013) (nk)
- Mã HS 39269099: MT01/ Lõi nhựa- P2515301- C-195-1 PM9630- Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39269099: MT-012/ Chân đế bằng nhựa plastic dùng làm đồ nội thất. Model: YH-803-03. Kích thước: Fi 31*12mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-012/ Chân đế bằng nhựa plastic dùng làm đồ nội thất. Model: YH-803-03. Kích thước: Fi31*12mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-019/ Hộp đựng đồ bằng nhựa dùng cho đồ nội thất. Model: STB-002A. Kích thước: 258*160*105mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT024B01/ Dây rút nhựa 8mm, dùng trong sản xuất motor quạt (nk)
- Mã HS 39269099: MT-027/ Kẹp nhựa để cố định dây điện dùng SX đồ nội thất. Model: LMD12517SW/33A-00007. Kích thước: 23.5*20*10mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-027/ Kẹp nhựa để cố định dây điện dùng SX đồ nội thất. Model: QR0021. Kích thước: 58*18.6mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-027/ Kẹp nhựa để cố định dây điện dùng SX đồ nội thất. Model: QR0044. Kích thước: 28*7*19mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-027/ Kẹp nhựa để cố định dây điện dùng SX đồ nội thất. Model: QR0061. Kích thước: Fi 10.4mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-027/ Kẹp nhựa để cố định dây điện dùng SX đồ nội thất. Model: Y06-013. Kích thước: 22*10*8mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-030/ Miếng nhựa dùng để cố định đèn trang trí. QR0003-2. Kích thước: 15*12*3mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-032/ Vòng đệm bằng nhựa Plastic dùng làm hàng nội thất. Model: GB/T848-2002. Kích thước: fi4.3*fi8*0.5mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-032/ Vòng đệm bằng nhựa Plastic dùng làm hàng nội thất. Model: QR0018. Kích thước: fi16*4.3mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-032/ Vòng đệm bằng nhựa Plastic dùng làm hàng nội thất. Model: QR0018. Kích thước: fi18.6*10.5mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-032/ Vòng đệm bằng nhựa Plastic dùng làm hàng nội thất. Model: QR0019. Kích thước: d10D25t1mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-032/ Vòng đệm bằng nhựa Plastic dùng làm hàng nội thất. Model: QR0019. Kích thước: d12.5D20t1.5mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-032/ Vòng đệm bằng nhựa Plastic dùng làm hàng nội thất. Model: QR0020. Kích thước: Fi17*1.2mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-032/ Vòng đệm bằng nhựa Plastic dùng làm hàng nội thất. Model: QR0033. Kích thước: fi13.1mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-032/ Vòng đệm bằng nhựa Plastic dùng làm hàng nội thất. Model: SJ-MD002. Kích thước: Fi9.7*1mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-032/ Vòng đệm bằng nhựa Plastic dùng làm hàng nội thất. Model: SJ-MD004. Kích thước: Fi19*1.1mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-032/ Vòng đệm bằng nhựa Plastic dùng làm hàng nội thất. Model: SY002-0005. Kích thước: fi25*7.9mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-032/ Vòng đệm bằng nhựa Plastic dùng làm hàng nội thất. Model: SY002-0005. Kích thước: Fi33*1.6mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-032/ Vòng đệm bằng nhựa Plastic dùng làm hàng nội thất. Model: SY002-0006. Kích thước: fi22*130mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-032/ Vòng đệm bằng nhựa Plastic dùng làm hàng nội thất. Model: SY002-0006. Kích thước: Fi25*1.4mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-032/ Vòng đệm bằng nhựa Plastic dùng làm hàng nội thất. Model: SY002-0007. Kích thước: Fi25*7.9mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-032/ Vòng đệm bằng nhựa Plastic dùng làm hàng nội thất. Model: SY002-0007. Kích thước: fi25.5*1mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-032/ Vòng đệm bằng nhựa Plastic dùng làm hàng nội thất. Model: TZT007-0002. Kích thước: Fi 16*4.3mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-032/ Vòng đệm bằng nhựa Plastic dùng làm hàng nội thất. Model: XFB200-0002. Kích thước: 25*10mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-032/ Vòng đệm bằng nhựa Plastic dùng làm hàng nội thất. Model: XS142-1610. Kích thước: fi30*23mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-032/ Vòng đệm bằng nhựa Plastic dùng làm hàng nội thất. Model: XS142-1620. Kích thước: fi30*23mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-032/ Vòng đệm bằng nhựa Plastic dùng làm hàng nội thất. Model: YH-801-016-6. Kích thước: fi 25.4 * 2mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-032/ Vòng đệm bằng nhựa Plastic dùng làm hàng nội thất. Model: YH-801-016-6. Kích thước: FI25.4*2mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-032/ Vòng đệm bằng nhựa Plastic dùng làm hàng nội thất. Model: YH-8023-03. Kích thước: 27.5*24*9.5mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-032/ Vòng đệm bằng nhựa Plastic dùng làm hàng nội thất. Model: YH-8023-03. Kích thước: Fi25.5*1mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-032/ Vòng đệm bằng nhựa Plastic dùng làm hàng nội thất. Model: YH-8023-04. Kích thước: Fi25.6*1.3mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-032/ Vòng đệm bằng nhựa Plastic dùng làm hàng nội thất. Model: ZG1000-3002. Kích thước: 30mm*35mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-032/ Vòng đệm bằng nhựa Plastic dùng làm hàng nội thất. Model:SJ-MD002. Kích thước: Fi9.7*1mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-032/ Vòng đệm bằng nhựa Plastic dùng làm hàng nội thất. Model:SJ-MD004. Kích thước: Fi19*1.1mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-035/ Dây rút bằng nhựa dùng SX đồ nội thất. Kích thước: 4.8*250 mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-035/ Dây rút bằng nhưa dùng SX đồ nội thất. Model: QR0051. Kích thước: 4.5*370mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-035/ Dây rút bằng nhưa dùng SX đồ nội thất. Model: Y06-014. Kích thước: 4.8*250mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-035/ Dây rút bằng nhưa dùng SX đồ nội thất. Model: Y06-019. Kích thước: 4.8*500mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT042A53/ Vòng cách điện bằng PVC, F65mm, dùng trong sản xuất motor quạt (nk)
- Mã HS 39269099: MT042A56/ Vòng cách điện bằng PVC, (65*65*18.5)mm, dùng trong sản xuất motor quạt (nk)
- Mã HS 39269099: MT042A60/ Vòng cách điện bằng PVC, F64.8mm, dùng trong sản xuất motor quạt (nk)
- Mã HS 39269099: MT042A61/ Vòng cách điện bằng PVC, F64.8mm, dùng trong sản xuất motor quạt (nk)
- Mã HS 39269099: MT-046/ Miếng nhựa cố định thanh chắn nệm của giường. Model: DCSX01-0003. Kích thước: 45*45*35mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-046/ Miếng nhựa cố định thanh chắn nệm của giường. Model: QR002-03. Kích thước: 66*50mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-047/ Hộp USB bằng nhựa dùng cho đồ nội thất. Model: H100-1303. Kích thước: 56.7*56.7*21mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-048/ Miếng nhựa chống trầy cho con lăn. Model: DCDX01-0008. Kích thước: 260*20mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-048/ Miếng nhựa chống trầy cho con lăn. Model: FB1000-0003. Kích thước: 50*160mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-050/ Con lăn nhựa dùng làm hàng nội thất. Model: DCDX01-0002. Kích thước: 50*50*15mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-050/ Con lăn nhựa dùng làm hàng nội thất. Model: QR0014. Kích thước: 12.5*48.5*38.5. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-051/ Thanh nhựa đựng đèn dùng làm hàng nội thất. Model: QR0003-1.1. Kích thước: 12*280mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-051/ Thanh nhựa đựng đèn dùng làm hàng nội thất. Model: QR0003-1.2. Kích thước: 12*300mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-051/ Thanh nhựa đựng đèn dùng làm hàng nội thất. Model: QR0003-1.3. Kích thước: 12*400mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-051/ Thanh nhựa đựng đèn dùng làm hàng nội thất. Model: STB239-HT-0003A. Kích thước: 12*400mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-053/ Nắp chụp môtơ bằng nhựa. Model: LMD80219SW/22A-00002. Kích thước: 77*75*89mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-053/ Nắp chụp motơ bằng nhựa. Model: SF1000-0001. Kích thước: 160*140*40mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-053/ Nắp chụp motơ bằng nhựa. Model: SF1000-0001. Kích thước: 160*140*50mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-054/ Nắp chụp khung sắt đồ nội thất bằng nhựa. Model: DCDX01-0001. Kích thước: 50*25*20mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-054/ Nắp chụp khung sắt đồ nội thất bằng nhựa. Model: DCDX01-0006. Kích thước: 20*20*1mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-054/ Nắp chụp khung sắt đồ nội thất bằng nhựa. Model: SY001-0001. Kích thước: fi15*12mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-054/ Nắp chụp khung sắt đồ nội thất bằng nhựa. Model: SY001-0004. Kích thước: 25*25*16.5mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-054/ Nắp chụp khung sắt đồ nội thất bằng nhựa. Model: SY001-0004. Kích thước: fi33*1.6mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-054/ Nắp chụp khung sắt đồ nội thất bằng nhựa. Model: SY002-0003. Kích thước: 25*25*12mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-054/ Nắp chụp khung sắt đồ nội thất bằng nhựa. Model: SY002-0003. Kích thước: 25*25*16mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-054/ Nắp chụp khung sắt đồ nội thất bằng nhựa. Model: SY002-0003. Kích thước: fi25*1.4mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-054/ Nắp chụp khung sắt đồ nội thất bằng nhựa. Model: SY-CF0003. Kích thước: 65*29*28mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-054/ Nắp chụp khung sắt đồ nội thất bằng nhựa. Model: SY-CF0007-1. Kích thước: 33.5*28*6.5mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-054/ Nắp chụp khung sắt đồ nội thất bằng nhựa. Model: XFB200-2003. Kích thước: 65*20mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-054/ Nắp chụp khung sắt đồ nội thất bằng nhựa. Model: YHT-715-05. Kích thước: 27.5*24*9.5mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-054/ Nắp chụp khung sắt đồ nội thất bằng nhựa. Model: YHT-715-05. Kích thước: 33*24*9.5mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-054/ Nắp chụp khung sắt đồ nội thất bằng nhựa. Model: YHT-715-06. Kích thước: 33*24*9.5mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-054/ Nắp chụp khung sắt đồ nội thất bằng nhựa. Model: YHT-715-06. Kích thước: 40*19*0.2mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-055/ Miếng nhựa cố định chuôi cắm hộp điều khiển. Model: CB11B-00006. Kích thước: 53*20*10mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-055/ Miếng nhựa cố định chuôi cấm hộp điều khiển. Model: CB18-00011. Kích thước: 55*10*25mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT07/ Ống đệm bạc A103-122 (bằng nhựa dùng cho mô tơ rung) (nk)
- Mã HS 39269099: MT07/ Ông đệm bạc A103-122 (dùng cho mô tơ rung) (nk)
- Mã HS 39269099: MT07/ Ông đệm bạc A103-123 (dùng cho mô tơ rung) (nk)
- Mã HS 39269099: MT07/ Ống đệm bạc A103-134 (bằng nhựa dùng cho mô tơ rung) (nk)
- Mã HS 39269099: MT07/ Ống đệm bạc A103-141 (bằng nhựa dùng cho mô tơ rung) (nk)
- Mã HS 39269099: MT07/ Ống đệm bạc B4-100520 (bằng nhựa dùng cho mô tơ rung) (nk)
- Mã HS 39269099: MT07/ Ống đệm bạc B4-100520 (bộ phận của mô tơ rung) (nk)
- Mã HS 39269099: MT07/ Ống đệm bạc B4-101175 (bằng nhựa dùng cho mô tơ rung) (nk)
- Mã HS 39269099: MT07/ Ống đệm bạc B4-101175 (bộ phận của mô tơ rung) (nk)
- Mã HS 39269099: MT07/ Ống đệm bạc B4-101175 (dùng cho mô tơ rung) (nk)
- Mã HS 39269099: MT07/ Ống đệm bạc B4-105382 (bằng nhựa dùng cho mô tơ rung) (nk)
- Mã HS 39269099: MT07/ Ống đệm bạc B4-502731 (nk)
- Mã HS 39269099: MT07/ Ống đệm bạc Y5-559 (bằng nhựa dùng cho mô tơ rung) (nk)
- Mã HS 39269099: MT-073/ Rảnh nhựa đã đục lỗ trong động cơ, dùng SX đồ nội thất. Model: LMD204-31001. Kích thước: 8.3*4.3*468mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-073/ Rảnh nhựa đã đục lỗ trong động cơ, dùng SX đồ nội thất. Model: LMD60316. Kích thước: 8.3*4.3*145mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-073/ Rảnh nhựa đã đục lỗ trong động cơ, dùng SX đồ nội thất. Model: LMD60316. Kích thước: 8.3*4.3*235mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-081/ Hộp động cơ bằng nhựa dùng SX đồ nội thất. Model: LMD12517SW/33A-00001. Kích thước: 78*78*57mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-081/ Hộp động cơ bằng nhựa dùng SX đồ nội thất. Model: LMD60316SW/19A-00001. Kích thước: 89*72*36mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-081/ Hộp động cơ bằng nhựa dùng SX đồ nội thất. Model: LMD6205-00001. Kích thước: 86*112*90mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-081/ Hộp động cơ bằng nhựa dùng SX đồ nội thất. Model: LMD6208-00001. Kích thước: 110*43*90mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-081/ Hộp động cơ bằng nhựa dùng SX đồ nội thất. Model: LMD6208-00001. Kích thước:110*43*90mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-081/ Hộp động cơ bằng nhựa dùng SX đồ nội thất. Model: LMD80219SW/22A-00001. Kích thước: 86*69*90mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-081/ Hộp động cơ bằng nhựa dùng SX đồ nội thất. Model: LMD80219SW/22A-00001. Kích thước:86*69*90mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-082/ Đế gắn động cơ bằng nhựa dùng SX đồ nội thất. Model: LMD12517SW/33A-00005. Kích thước: 82*50.5*23mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-082/ Đế gắn động cơ bằng nhựa dùng SX đồ nội thất. Model: LMD60316SW/19A-00003. Kích thước: 34*34*44mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-082/ Đế gắn động cơ bằng nhựa dùng SX đồ nội thất. Model: LMD6208-00002. Kích thước: 50*50*48mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-082/ Đế gắn động cơ bằng nhựa dùng SX đồ nội thất. Model: LMD80219SW/22A-00003. Kích thước:55*27.5*63mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-082/ Đế gắn động cơ bằng nhựa dùng SX đồ nội thất. Model: LMD8202-00004. Kích thước: 50*50*55mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-088/ Nắp nhựa phía sau trong động cơ dùng SX đồ nội thất. Model: ZDY6002-50001. Kích thước: FI 60*22.3mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-088/ Nắp nhựa phía sau trong động cơ dùng SX đồ nội thất. Model: ZDY6015-30001. Kích thước: FI 60*28.5mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-089/ Nút bằng nhựa có ren trong động cơ dùng SX đồ nội thất. Model: LMD12517SW/33A-00006. Kích thước: 42*41.5*97mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-089/ Nút bằng nhựa có ren trong động cơ dùng SX đồ nội thất. Model: LMD60316M-C-H-10001. Kích thước: 33*32*38mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-089/ Nút bằng nhựa có ren trong động cơ dùng SX đồ nội thất. Model: LMD6205-10001. Kích thước: Fi30.5*40.5mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-089/ Nút bằng nhựa có ren trong động cơ dùng SX đồ nội thất. Model: LMD6208-10003. Kích thước: FI 34.4*40.5mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-089/ Nút bằng nhựa có ren trong động cơ dùng SX đồ nội thất. Model: LMD6208C-U-3-10002. Kích thước: fi34.4*40.5mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-089/ Nút bằng nhựa có ren trong động cơ dùng SX đồ nội thất. Model: LMD80219V-C-H-10002. Kích thước: Fi 35*36mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-090/ Vòng nhựa dùng SX đồ nội thất. Model: LMD12517SW/33A-100040. Kích thước: Fi 25*6mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-090/ Vòng nhựa dùng SX đồ nội thất. Model: LMD6205-00004. Kích thước: Fi 8*12.5mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-090/ Vòng nhựa dùng SX đồ nội thất. Model: LMD6208B-S-U-10001. Kích thước: Fi 21*17mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-090/ Vòng nhựa dùng SX đồ nội thất. Model: QR00180. Kích thước: D12.5 L10mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-090/ Vòng nhựa dùng SX đồ nội thất. Model: QR00180. Kích thước: D12.5 L7mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-090/ Vòng nhựa dùng SX đồ nội thất. Model: QR00180. Kích thước: d9.6D12.5L7. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-090/ Vòng nhựa dùng SX đồ nội thất. Model: QR00330. Kích thước: 20*10mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-100/ Miếng nhựa cố định khung giường. Model: XFB200-0003. Kích thước: 40*50*23mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-104/ Vòng khía cách điện bằng nhựa, dùng SX đồ nội thất. Model: ZDY6001-21001. Kích thước: Fi 10.4*14mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-104/ Vòng khía cách điện bằng nhựa, dùng SX đồ nội thất. Model: ZDY6001-21001. Kích thước: Fi 38.5*14mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-104/ Vòng khía cách điện bằng nhựa, dùng SX đồ nội thất. Model: ZDY6002-21001. Kích thước: Fi 10.4*15.2mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-104/ Vòng khía cách điện bằng nhựa, dùng SX đồ nội thất. Model: ZDY6016-3-H-22001. Kích thước: Fi 10.4*12.5mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-127/ Dây khóa bằng nhựa dùng sx đồ nội thất. Model: Y06-021. Kích thước: 360*20*4mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-128/ Miếng nhựa cố định motơ. Model: DCDX01-8001. Kích thước: 63*50*40mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-128/ Miếng nhựa cố định motơ. Model: DCDX01-8002. Kích thước: 45*45*35mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-128/ Miếng nhựa cố định motơ. Model: DCDX01-8005. Kích thước: 50*42*36mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-128/ Miếng nhựa cố định motơ. Model: TZ003-0003. Kích thước: 76*18.5*22mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-128/ Miếng nhựa cố định motơ. Model: TZ003-0004. Kích thước: 76*35.3*22mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-140/ Thanh cố định bằng nhựa dùng SX đồ nội thất. Model: LMD12517SW/33A. Kích thước: 8.3*4.3*468mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-140/ Thanh cố định bằng nhựa dùng SX đồ nội thất. Model: LMD12517SW/33A-00004. Kích thước: 455.5*28*9.5mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-141/ Vỏ động cơ bằng nhựa dùng sản xuất đồ nội thất. Model: LMD6205-00002. Kích thước: Fi 79*90mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-143/ Nắp đậy động cơ bằng nhựa dùng sản xuất đồ nội thất. Model: LMD60316SW/19A-20002. Kích thước: 43*35*18.5mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-143/ Nắp đậy động cơ bằng nhựa dùng sản xuất đồ nội thất. Model: LMD6205-20002. Kích thước: 42*38*14mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-143/ Nắp đậy động cơ bằng nhựa dùng sản xuất đồ nội thất. Model: LMD6208-20002. Kích thước: 58*43*33mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-144/ Nắp cố định thanh trượt của động cơ dùng sản xuất đồ nội thất. Model: LMD11815SW/20A-00003. Kích thước: FI 69*95mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-144/ Nắp cố định thanh trượt của động cơ dùng sản xuất đồ nội thất. Model: LMD12517SW/33A-00002. Kích thước: 78*63*42mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-144/ Nắp cố định thanh trượt của động cơ dùng sản xuất đồ nội thất. Model: LMD60316SW/19A-00002. Kích thước: 89*72*25mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-144/ Nắp cố định thanh trượt của động cơ dùng sản xuất đồ nội thất. Model: LMD6205-00002. Kích thước: Fi79*90mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-168/ Miếng nhựa dùng lót cố định khung giường. Model: H100-1007. Kích thước: 30*40*5mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT21/ Miếng tạo độ hở bằng nhựa- P3416701 CFR110C 0.5t Fai 7.7 (nk)
- Mã HS 39269099: MT-225/ Vỏ bọc nhựa cố định khớp nối dùng sản xuất đồ nội thất. Model: CP001. Kích thước: 52.8*27.6*20/mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-225/ Vỏ bọc nhựa cố định khớp nối dùng sản xuất đồ nội thất. Model: CP001B. Kích thước: 23.7*18.5*11.7/mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MT-3/ Bộ đai chốt bằng nhựa các loại (phụ kiện ăng ten, hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39269099: MT3-DB-0829-Big/ Khuôn quấn dây đồng DB-0829 (Big) bằng nhựa, KT: (385x255x44mm) (1 bộ gồm 5 tấm) (nk)
- Mã HS 39269099: MT3-DB-0829-Medium/ Khuôn quấn dây đồng DB-0829 (Medium) bằng nhựa, KT: (365x255x72mm) (1 bộ gồm 9 tấm) (nk)
- Mã HS 39269099: MT3-DB-0829-Small/ Khuôn quấn dây đồng DB-0829 (Small) bằng nhựa, KT: (350x255x40mm) (1 bộ gồm 5 tấm) (nk)
- Mã HS 39269099: MT3-DB-1389-Big/ Khuôn quấn dây đồng DB-1389 (Big) bằng nhựa, KT: (385x375x96mm) (1 bộ gồm 10 tấm) (nk)
- Mã HS 39269099: MT3-DH-0649-Big/ Khuôn quấn dây đồng DH-0649 (Big) bằng nhựa, KT: (340x265x40mm) (1 bộ gồm 5 tấm) (nk)
- Mã HS 39269099: MT3-DH-0649-Medium/ Khuôn quấn dây đồng DH-0649 (Medium) bằng nhựa, KT: (330x230x72mm) (1 bộ gồm 9 tấm) (nk)
- Mã HS 39269099: MT3-DH-0649-Small/ Khuôn quấn dây đồng DH-0649 (Small) bằng nhựa, KT: (320x230x40mm) (1 bộ gồm 5 tấm) (nk)
- Mã HS 39269099: MTC- NMM1901-00A/ Chốt chặn bằng nhựa Holder cap NMM1901-00A (nk)
- Mã HS 39269099: MTC-04-ESM7007-00A-AB100/ Dây gút nhựa CABLE TIE (AB-100) ESM7007-00A (nk)
- Mã HS 39269099: MTC-05-GMS0422-02B/ Nắp chụp bằng nhựa BODY (GREEN) GMS0422-02B (nk)
- Mã HS 39269099: MTC-GMS2006-00A/ Chốt chặn bằng nhựa Stopcap GMS2006-00A (nk)
- Mã HS 39269099: MTC-NMS2003-00A/ Miếng nhựa nối Cable clamp NMS2003-00A (nk)
- Mã HS 39269099: MTDT/ Dây nhựa treo tem mác 4'' (nk)
- Mã HS 39269099: MTDT/ Móc treo giầy bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39269099: MTF MICA/ Hộp đựng màn hình MTF MICA (nk)
- Mã HS 39269099: MTF PVC/ Hộp đựng màn hình MTF PVC (nk)
- Mã HS 39269099: MTG/ Dây treo tem giầy bằng nhựa 7.5cm (nk)
- Mã HS 39269099: MTH-NAP-DPL-TX/ Nắp thùng nhựa danpla 4mm MTH-NAP-DPL-TX (473x390)mm (nk)
- Mã HS 39269099: MTN/ Móc treo bằng nhựa (không có nhãn hiệu XIAOMI) (nk)
- Mã HS 39269099: MTR/ Miếng nhựa trang trí đế giầy (nk)
- Mã HS 39269099: M-TRYE-01/ Khay mở rộng bằng nhựa- Linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (nk)
- Mã HS 39269099: M-TRYE-02/ Khay đựng giấy của máy in (nk)
- Mã HS 39269099: M-TRYE-02/ Khay đựng giấy của máy in.Chuyển đổi MĐSD 1 phần DH số 10 của TK 103246171230 (nk)
- Mã HS 39269099: M-TRYE-02/ Khay đựng giấy của máy in.Chuyển đổi MĐSD 1 phần DH số 24 của TK 103268974650 (nk)
- Mã HS 39269099: MTT/ Miếng trang trí bằng nhựa. Hàng mới 100%, dùng để sản xuất giày- GELATINE TYPE SILICON CUSHION GEL CHARM (LG-78A-SKG-02) (nk)
- Mã HS 39269099: MTT/ Miếng trang trí giày bằng plastic 40343-T (nk)
- Mã HS 39269099: MTT/ Miếng trang trí giày bằng plastic 40343-T-CARBON-2M-I (nk)
- Mã HS 39269099: MTT/ Miếng trang trí giày bằng plastic 40343-T-NM-BT-I (nk)
- Mã HS 39269099: MTT/ Miếng trang trí giày bằng plastic 40343-T-NM-BT-I. Đơn giá trên HĐ: 1.178 (nk)
- Mã HS 39269099: MTT/ Miếng trang trí giày bằng plastic 40343-T-X-1M (nk)
- Mã HS 39269099: MTT/ Miếng trang trí giày bằng plastic 40343-T-X-1M. (nk)
- Mã HS 39269099: MTT/ Miếng trang trí giày bằng plastic 40343-T-X-1M.Đơn giá trên INVOICE: 1.774 (nk)
- Mã HS 39269099: MTT/ Miếng trang trí giày bằng plastic AD-40343 (nk)
- Mã HS 39269099: MTT/ Miếng trang trí giày bằng plastic AD-40343. Đơn giá trên HĐ: 0.437 (nk)
- Mã HS 39269099: MTT/ Miếng trang trí giày bằng plastic AD-40343. Đơn giá trên HĐ: 0.481 (nk)
- Mã HS 39269099: MTT/ Miếng trang trí giày bằng plastic AD-40343.Đơn giá trên INVOICE: 0.441 (nk)
- Mã HS 39269099: MTT/ Miếng trang trí giày bằng plastic AD-40343.Đơn giá trên INVOICE: 0.481 (nk)
- Mã HS 39269099: MTT/ Miếng trang trí giày bằng plastic AD-40343-BT-1M-B-I (nk)
- Mã HS 39269099: MTT/ Miếng trang trí giày bằng plastic AD-40343-BT-I (nk)
- Mã HS 39269099: MTT/ Miếng trang trí giày bằng plastic AD-40343-C-I (nk)
- Mã HS 39269099: MTT/ Miếng trang trí giày bằng plastic AD-40343-GRAPHIC-NM-BT-I (nk)
- Mã HS 39269099: MTT/ Miếng trang trí giày bằng plastic AD-40343-GRAPHIC-NM-BT-I. Đơn giá trên HĐ: 1.956 (nk)
- Mã HS 39269099: MTTG/ MIẾNG TRANG TRÍ (HÀNG KHÔNG NHÃN HIỆU XIAOMI); (1 PRS2 PCS) (nk)
- Mã HS 39269099: MTTG/ MIẾNG TRANG TRÍ (MIẾNG ỐP MŨI GIÀY BẰNG NHỰA, HÀNG KHÔNG NHÃN HIỆU XIAOMI); (1 PRS1 PCS) (nk)
- Mã HS 39269099: MTTG/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (HÀNG KHÔNG NHÃN HIỆU XIAOMI) (nk)
- Mã HS 39269099: MTT-RH02/ Miếng trang trí bằng nhựa- (Nút chận dây luồn áo bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39269099: MTT-SS/ Miếng trang trí bằng nhựa chống cháy, quy cách: 558*44.4*150.7mm, dùng trong sản xuất lò sưởi (nk)
- Mã HS 39269099: Mũ bảo hộ kèm lòng nón chất liệu nhựa cứng, màu trắng, mã: 9906003, model: pheos, thương hiệu Uvex, xuất xứ: Đức. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Mũ bảo hộ,chất liệu nhựa,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Mũ cáp, bằng nhựa, phụ kiện trong đóng gói. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MŨ CHE BẢO VỆ MẶT (10 CÁI/HỘP) (nk)
- Mã HS 39269099: Mũ chống giọt bắn (che mặt), chất liệu: nhựa, kích thước: 20,5 x 29,5cm,hsx:ABUS, mã hàng: 62845. hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Mũ chụp bằng nhựa dùng trang trí đinh vít cố định bình xối bồn cầu loại THU044#01 (có kèm vòng đệm bằng nhựa), Hiệu TOTO, hàng mẫu, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Mũ chụp bằng nhựa dùng trang trí đinh vít cố định bình xối bồn cầu loại THU044#11 (có kèm vòng đệm bằng nhựa), Hiệu TOTO, hàng mẫu, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Mũ chụp bằng nhựa dùng trang trí đinh vít cố định bình xối bồn cầu loại THU044#12 (có kèm vòng đệm bằng nhựa), Hiệu TOTO, hàng mẫu, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Mũ chụp bằng nhựa loại HF90596 dùng để bảo vệ van xả tiểu nam trước khi lắp đặt (nk)
- Mã HS 39269099: MŨ CHỤP BẢO VỆ MŨI KHOAN BẰNG NHỰA/ DRILL COVER (MỚI 100%) (nk)
- Mã HS 39269099: Mủ chụp của rotor làm bằng nhựa, phi (19-60)mm (linh kiện sản xuất động cơ điện) hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Mũ chụp đầu Cosse V150, dùng để chụp đầu cos bảo vệ cách điện cho các pha, bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Mũ chụp geocell (phụ kiện ô địa kỹ thuật trong gia cố đất,mái taluy) chất liệu bằng nhựa.NCC:Taian Modern Plastics Co.,Ltd.Hàng mẫu mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Mũ chụp trang trí bằng nhựa loại T53RV1#W dùng cho ốc vít bắt xí bệt với sàn (1 bộ 2 chiếc), hiệu TOTO, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Mũ đầu chụp cosse, V14 (chất liệu bằng nhựa). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Mũ đầu kiếm trái bằng nhựa dùng để đỡ đầu kiếm, mới 100% (BP máy dệt)/ SOLE- BA238344 (nk)
- Mã HS 39269099: Mũ đội chống bụi bằng sợi nhựa tổng hợp SC03W. Hãng sản xuất Midori. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Mũ gội đầu bằng nhựa (không hiệu). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Mũ gội đầu cho bé màu vàng hiệu Smart Angel. NSX: Nishimatsuya Chain Co.,Ltd, chất liệu: Nhựa EVA, kích thước: 44- 55cm, 60 chiếc/ thùng, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Mũ trang trí bằng nhựa màu be loại THU9043#12 dùng để trang trí đinh vít cố định trên thân bồn cầu (nk)
- Mã HS 39269099: Mũ trang trí bằng nhựa màu trắng loại H263#NW1 dùng để trang trí đinh vít cố định bàn cầu (1 bộ gồm 3 chiếc) (nk)
- Mã HS 39269099: Mũ trang trí bằng nhựa màu trắng loại HF90120#NW1 dùng để trang trí đinh vít cố định bàn cầu (nk)
- Mã HS 39269099: Mũ trang trí bằng nhựa màu trắng loại HF9A873#NW1 dùng để trang trí đinh vít cố định sản phẩm sứ vệ sinh (nk)
- Mã HS 39269099: Mũ trang trí bằng nhựa màu trắng loại HF9A874#NW1 dùng để trang trí đinh vít cố định sản phẩm sứ vệ sinh (nk)
- Mã HS 39269099: MU0310/ Vỏ nhựa của chuột 12cm*6cm*2.8cm, mới 100%, ERP: 180120000314 (nk)
- Mã HS 39269099: MU0310/ Vỏ nhựa của chuột kích thước 11.5*6*4cm, hàng mới 100%, ERP: 180102654040 (nk)
- Mã HS 39269099: MU0310/ Vỏ nhựa của chuột kích thước 11.5*6*4cm,hàng mới 100%, ERP: 180102654040 (nk)
- Mã HS 39269099: MU0310/ Vỏ nhựa của chuột kích thước 8.2*5*3.1 cm, hàng mới 100%, ERP: 180102648070 (nk)
- Mã HS 39269099: MU0310/ Vỏ nhựa của chuột kích thước 8.2*5*3.1 cm, hàng mới 100%, ERP: 180102648080 (nk)
- Mã HS 39269099: MU0310/ Vỏ nhựa của chuột kích thước 8.2*5*3.1 cm, hàng mới 100%, ERP: 180102648130 (nk)
- Mã HS 39269099: MU0310/ Vỏ nhựa của chuột, hàng mới 100%, ERP: 180102654040 (nk)
- Mã HS 39269099: MU0311/ Nắp Pin dùng cho chuột chất liệu nhựa kích thước 65*38*25mm, hàng mới 100%, ERP: 1801199VH011 (nk)
- Mã HS 39269099: MU0311/ Nắp Pin dùng cho chuột chất liệu nhựa kích thước 65*38*25mm,hàng mới 100%, ERP: 1801199VH011 (nk)
- Mã HS 39269099: MU0311/ Nắp Pin dùng cho chuột chất liệu nhựa, hàng mới 100%, ERP: 1801199VH011 (nk)
- Mã HS 39269099: MU0312/ con lăn của chuột bằng nhựa 2.5cm*2.5cm*2.5cm, mới 100%, ERP: 170106002030 (nk)
- Mã HS 39269099: MU0312/ Con lăn của chuột bằng nhựa, hàng mới 100%, ERP: 180106001650 (nk)
- Mã HS 39269099: MU0312/ Con lăn của chuột bằng nhựa. Hàng mới 100%. ERP: 180106001650 (nk)
- Mã HS 39269099: MU1-2923-000/ Ống lót trục C (Bên không có Bánh Răng) (nk)
- Mã HS 39269099: MU1-3033-000/ Ống lọt trục C (Bên bánh răng) (nk)
- Mã HS 39269099: MU800001V/ Kẹp nhựa dây dẫn ăngten. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Mục 39 TKN: 103324179560/E31. Chân đế bằng nhựa plastic dùng làm đồ nội thất. Model: STC174-H-0001. Kích thước: 53*34*33mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Mục 40 TKN: 103324179560/E31. Chân đế bằng nhựa plastic dùng làm đồ nội thất. Model: STC174-H-0003. Kích thước: 53*34*33mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Mục A.II.4.31: Vật tư gia công, chế tạo hệ thống kết nối khu bồn- Giá đỡ ống chống co giãn do nhiệt lạnh các loại bằng nhựa PU. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39269099: Múi hoa khế bằng nhựa, bộ phận của máy xay sinh tố SHD5115, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Múi hoa khế bằng nhựa, bộ phận phận của máy ép trái cây SHD5520, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Múi hoa khế nhỏ, bằng nhựa, bộ phận của máy xay sinh tố SHD5112, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Múi hoa khế to, bằng nhựa, bộ phận của máy xay sinh tố SHD5112, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Mũi keo hồng dùng để dẫn keo. (nk)
- Mã HS 39269099: Mũi khoan bằng thép, loại 8mm NO1-80 Mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Mũi nhíp chống tĩnh điện bằng nhựa. (nk)
- Mã HS 39269099: Mũi nhíp ESD249, bằng nhựa, bộ phận của kẹp gắp linh kiện điện tử. Không nhãn hiệu. Hàng mới 100%/ CN (nk)
- Mã HS 39269099: Mũi tên chỉ hướng thoát hiểm- Nhựa in decal dạ quang, 300*480*2mm, hàng mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 39269099: Mũi tên thoát hiểm rẽ trái phải, bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Muỗng nhựa để lường thạch cao- ALGINATE SPOONS MEASURING SET, mới 100% (2 cái/bịch) (nk)
- Mã HS 39269099: Muỗng nhựa để lường thạch cao- PUTTY BASE/CATALYST SPOON MEASURING SET, mới 100% (2 cái/bịch) (nk)
- Mã HS 39269099: Mút bọc góc bảo vệ cho bé-CHILD PROTECTION,nhà sản xuất: KUB,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Mút cuộn, khổ 1.49m,dùng để May vỏ ghế (mặt lưng) (nk)
- Mã HS 39269099: Mút nhựa đen mỏng 6 inch dùng để đánh bóng kim loại, code: GMF624, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Mút nhựa đỏ 6 inch dùng để đánh bóng kim loại, code: GMC609, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Mút nhựa đỏ dầy 150mm dùng để đánh bóng kim loại, code: GMC650, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Mút nhựa vàng 6 inch dùng để đánh bóng kim loại, code: GMC624, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MÚT TẬP YOGA- Nhãn hiệu:DOMYOS- Chất liệu:Foam 100.0: 100.0% Foamed Polyurethane- Model code:8576775 (nk)
- Mã HS 39269099: MÚT TẬP YOGA- Nhãn hiệu:DOMYOS- Chất liệu:Main part 100.0: 95.0% Foamed Polyethylene 5.0% Foamed EVA- Model code:8525505 (nk)
- Mã HS 39269099: Mút xốp (SPT03-540-Bb), dùng để tạo hình sản phẩm khung xe đạp và càng xe đạp, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Mút xốp bằng nhựa dùng để đóng gói bên phải máy điều hòa nhiệt độ, Mới 100%-Right packing foam-code:16322000A02238 (nk)
- Mã HS 39269099: Mút xốp bằng nhựa, dùng để đóng gói bên trái máy điều hòa nhiệt độ, Mới 100%-Left packing foam-code:16322000002865 (nk)
- Mã HS 39269099: Mút xốp bằng nhựa, dùng để đóng gói bên trái máy điều hòa nhiệt độ, Mới 100%-Left packing foam-code:16322000A02248 (nk)
- Mã HS 39269099: Mút xốp cách nhiệt 100x10x50m (50m/cuộn)-Hàng mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 39269099: Mút xốp dùng để lau sản phẩm gốm,kt:14.5x9.5x5.5)cm+/-2cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Mút xốp màu trắng, kích thước 70*100*30mm dùng để lau chùi, vệ sinh mặt bàn, máy móc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Mút xốp mềm mẫu LSV-KA CUT-015,mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Mút xốp mềm mẫu LSV-KA-068,mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MUT XOP/ Mút xốp (nk)
- Mã HS 39269099: Mút xốp, làm từ nhựa xốp, dùng để đóng gói bên trái máy điều hòa nhiệt độ, Mới 100%-Left packing foam-code:16322000002625 (nk)
- Mã HS 39269099: Mút xốp, làm từ nhựa xốp, dùng để đóng gói bên trái máy điều hòa nhiệt độ, Mới 100%-Left packing foam-code:16322000A02248 (nk)
- Mã HS 39269099: Mút xốp, làm từ nhựa, AR-KFR26W/N1-X130.QT-1, dùng để lót phía trên máy điều hòa nhiệt độ, hàng mới 100%.-Top foam-code:16322000002444 (nk)
- Mã HS 39269099: Mút xốp, làm từ nhựa, AR-KFR26W/N1-X130.QT-2, dùng để lót phía dưới máy điều hòa nhiệt độ, hàng mới 100%.-Bottom packing foam-code:16322000001065 (nk)
- Mã HS 39269099: Mút xốp, làm từ nhựa, AR-KFR26W/N1-X130.QT-2, dùng để lót phía dưới máy điều hòa nhiệt độ, hàng mới 100%.-Bottom packing foam-code:16322000002443 (nk)
- Mã HS 39269099: Mút xốp, làm từ nhựa, dùng để đóng gói bên trái máy điều hòa nhiệt độ, Mới 100%-Left packing foam-code:16322000002625 (nk)
- Mã HS 39269099: Mút xốp, làm từ nhựa, dùng để lót bên trong buồng quạt của máy điều hòa nhiệt độ, hàng mới 100%.-Chassis foam-code:12822000000647 (nk)
- Mã HS 39269099: Mút xốp, làm từ nhựa, dùng để lót phía trên máy điều hòa nhiệt độ, hàng mới 100%.-Top packing foam-code:16322000001066 (nk)
- Mã HS 39269099: Mút xốp, làm từ nhựa, dùng để lót phía trên máy điều hòa nhiệt độ, hàng mới 100%.-Top packing foam-code:16322000002963 (nk)
- Mã HS 39269099: Mút xốp, làm từ nhựa, RoHS CE-KFR26G/Y-AF6.QT-1, dùng để lót bên trái máy điều hòa nhiệt độ, hàng mới 100%.-Left foam-code:16322000A02148 (nk)
- Mã HS 39269099: Mút xốp, làm từ nhựa, RoHS CE-KFR26G/Y-AF6.QT-2, dùng để lót bên phải máy điều hòa nhiệt độ, hàng mới 100%.-Right foam-code:16322000002626 (nk)
- Mã HS 39269099: Mút xốp, làm từ nhựa, RoHS CE-KFR26G/Y-AF6.QT-2, dùng để lót bên phải máy điều hòa nhiệt độ, hàng mới 100%.-Right foam-code:16322000002866 (nk)
- Mã HS 39269099: Mút xốp, làm từ nhựa, RoHS CE-KFR26G/Y-AF6.QT-2, dùng để lót bên phải máy điều hòa nhiệt độ, hàng mới 100%.-Right foam-code:16322000A02139 (nk)
- Mã HS 39269099: Mút xốp,làm từ nhựa xốp, dùng để đóng gói bên phải máy điều hòa nhiệt độ, Mới 100%-Right packing foam-code:16322000A02238 (nk)
- Mã HS 39269099: MV123244/ Tấm áp lực bằng nhựa dùng trong máy in, MV123244, FRAME:PRESSURE:FIRST SCAN. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MV31/ Khung đỡ màn hình camera module (camera ghi hình ảnh). Hàng nguyên vật liệu dùng để sản xuất camera, nhà sản xuất: Shinil Best Tech. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MV31/ Khung đỡ màn hình camera module (nhựa),hàng nguyên vật liệu để sản xuất camera, nhà sản xuất Shinil, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MV31/ Khung đỡ màn hình camera module.nhà sản xuất SIBV, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MV34/ Miếng nhựa bảo vệ bộ dẫn động của camera module (camera ghi hình ảnh). Hàng nguyên vật liệu dùng để sản xuất camera, nhà sản xuất: Shinil Best Tech. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MV34/ Miếng nhựa bảo vệ bộ dẫn động của camera module (camera ghi hình ảnh). Hàng nguyên vật liệu dùng để sản xuất camera. Hàng mới 100%. Nhà sản xuất: KH VATEC (nk)
- Mã HS 39269099: MV34/ Miếng nhựa bảo vệ bộ dẫn động của camera module (camera ghi hình ảnh). Hàng nguyên vật liệu dùng để sản xuất camera. Hàng mới 100%. Nhà sản xuất: SHINIL (nk)
- Mã HS 39269099: MV34/ Miếng nhựa bảo vệ bộ dẫn động của camera module (camera ghi hình ảnh). Hàng nguyên vật liệu dùng để sản xuất camera. Nhà sản xuất: B Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MV34/ Miếng nhựa bảo vệ bộ dẫn động của camera module (camera ghi hình ảnh). Hàng nguyên vật liệu dùng để sản xuất camera. Nhà sản xuất: MEGATECH Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MVB528/ Vòng đệm có gel SBGELM070 (bằng nhựa), MISUMI (nk)
- Mã HS 39269099: MVCM-0013/ Cây đóng hàng bằng nhựa E25.5X440, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MVN198/ Logo chữ DELL dùng để lắp vào linh kiện máy tính bằng nhựa 924173610015 (nk)
- Mã HS 39269099: MVỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô(Theo dòng hàng số 29 tờ khai số103287711330 ngày29/04/2020)/M88879 (nk)
- Mã HS 39269099: MW34530044-LG10/ LG10_2 Injection carrier: Vỏ nhựa của Ăng ten ô tô, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MW60-00070C/ MIẾNG ĐỆM, CHẤT LIỆU NHỰA (nk)
- Mã HS 39269099: MW60-00074G/ MIẾNG ĐỆM, CHẤT LIỆU NHỰA (nk)
- Mã HS 39269099: MW60-00074M/ MIẾNG ĐỆM, CHẤT LIỆU NHỰA (nk)
- Mã HS 39269099: MW61-00020C/ VÒNG ĐỆM (nk)
- Mã HS 39269099: M-WIPC-02/ Thanh gạt mực thừa bằng nhựa của máy in (nk)
- Mã HS 39269099: M-WIPR-01/ Thanh trộn mực của máy in bằng nhựa các loại. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MX25001PN1V/ Chi tiết nhựa hộp đầu nối. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MX25001SN1V/ Chi tiết nhựa hộp đầu nối (nk)
- Mã HS 39269099: MX25001SN1V/ Chi tiết nhựa hộp đầu nối. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MX25002SN1V./ Chi tiết hộp nhựa đầu nối. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: MX351500393/ Thanh hãm bằng nhựa K.Molex35150-0393, 22x15x3mm (nk)
- Mã HS 39269099: MX351510310/ Đầu tiếp nối to bằng nhựa K.Molex 35151-0310,22x29x14mm (nk)
- Mã HS 39269099: MXBP/ Linh kiện Bumper 0.44D/0.2BH- 02-SJ5003-00 bằng plastic làm điểm dừng gắn trong bo mạch điện tử (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39269099: N000024/ Nút khóa bằng nhựa màu trắng WP-8-ST-1H, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: N000096/ Vỏ nhựa dùng để bọc lót chốt cắm điện NT001AM, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: N000120/ Đinh tán- RIVET P4120N-PC (nk)
- Mã HS 39269099: N000165/ Nẹp nhựa chặn hồ sơ- PS Sliding Rail Holder A4E-10 266-0121 White (nk)
- Mã HS 39269099: N000165/ Nẹp nhựa chặn hồ sơ- PS Sliding Rail Holder A4S/A3E 266-0101 White (nk)
- Mã HS 39269099: N000165/ Nẹp nhựa chặn hồ sơ- PS Sliding Rail Holder A4S/A3E 266-0102 Blue (nk)
- Mã HS 39269099: N000165/ Nẹp nhựa chặn hồ sơ- PS Sliding Rail Holder A4S/A3E 266-0104 Black (nk)
- Mã HS 39269099: N000165/ Nẹp nhựa chặn hồ sơ- PS Sliding Rail Holder A4S-10 266-0901 White (nk)
- Mã HS 39269099: N000165/ Nẹp nhựa chặn hồ sơ- PS Sliding Rail Holder A4S-10 266-0902 Blue (nk)
- Mã HS 39269099: N000165/ Nẹp nhựa chặn hồ sơ- PS Sliding Rail Holder A4S-10 266-0904 Black (nk)
- Mã HS 39269099: N000165/ Nẹp nhựa chặn hồ sơ- PS Sliding Rail Holder A4S-30 266-0911 White (nk)
- Mã HS 39269099: N000165/ Thanh nhựa chặn hồ sơ-ABS Sliding Rail Holder (Re) 20P A4S/A3E 266-0082 Blue (nk)
- Mã HS 39269099: N000165/ Thanh nhựa chặn hồ sơ-ABS Sliding Rail Holder (Re) 20P A4S/A3E 266-0086 New White (nk)
- Mã HS 39269099: N000165/ Thanh nhựa chặn hồ sơ-ABS Sliding Rail Holder (Re) 20P A4S/A3E 266-0087 Black.New (nk)
- Mã HS 39269099: N000165/ Thanh nhựa chặn hồ sơ-ABS Sliding Rail Holder A4S/A3E 266-0064 Pink (nk)
- Mã HS 39269099: N000169-F1/ Nẹp sàn 8cm (nk)
- Mã HS 39269099: N000421-F1/ Hộp chứa bình (nk)
- Mã HS 39269099: N0013549/ Tấm gá cấp mực bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39269099: N0013555/ Nắp nhựa của cửa thông giớ (nk)
- Mã HS 39269099: N0013568/ Nút đệm nhựa của ống mực máy in (nk)
- Mã HS 39269099: N002-N/ Vỏ trước của máy lọc nước, bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: N0033/ Cốc cầm bằng nhựa LC05 Remo1.CL-21A/21B sản phẩm hoàn chỉnh, gắn trên tay vịn của ghế sofa dùng trong sản xuất xuất khẩu (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39269099: N003-N/ Vỏ trên của máy lọc nước, bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: N005/ Điều chỉnh đóng mở, bằng nhựa 4.2*4.2(mm), để khống chế lá rèm cửa CORD TILTER (nk)
- Mã HS 39269099: N0061/ Miếng bảo vệ linh kiện bo mạch bằng nhựa (Plastic shell). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: N011/ Dây treo nhãn (nk)
- Mã HS 39269099: N013/ Kẹp khung rèm cửa, bằng nhựa 46.1*9,2(mm), dùng để giữ cố định khung của rèm cửa VALANCE CLIP (nk)
- Mã HS 39269099: N018/ Chốt bánh lăn, bằng nhựa 54.65*64.1*24 (mm), khiến cho bánh lắn cố định TAPE DRUM SUPPORT (nk)
- Mã HS 39269099: N019/ Bánh lăn, bằng nhựa 4.2*4.2(mm), dùng để di chuyển lá rèm LADDER ROLLER (nk)
- Mã HS 39269099: N022/ Miếng lót Nhựa (2.5cm x 4.0cm) (nk)
- Mã HS 39269099: N025/ Kẹp cố định, bằng nhựa 52*25.5*13.8(mm), để kẹp cố định cho ray dưới của rèm cửa BOTTOM END CAP (nk)
- Mã HS 39269099: N03-099-002/ Dây treo thẻ (bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39269099: N04/ Đinh ốc các loại nhựa PC, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: N041/ Bánh răng, bằng nhựa đk41.8*9*25.3(mm), khiến lò xo chuyển động CORTROLLER SPRING WHEEL (nk)
- Mã HS 39269099: N044/ Hộp điều chỉnh bằng nhựa dùng để điểu chỉnh sự di động của rèm cửa, quy cách: 30*20*15 CONTROLLER SHELL (nk)
- Mã HS 39269099: N045/ Trục điều chỉnh bằng nhựa, có ren dùng để điều chỉnh hoạt động của hộp điều chỉnh, quy cách: đường kính 1mm, dài 15mm CONTROLLER WAND (nk)
- Mã HS 39269099: N047/ Chốt nhựa đk13.6*30(mm), để cố định tim cài HOOK (nk)
- Mã HS 39269099: N058/ Miếng đệm bằng nhựa (hình chữ nhật) (7*82mm), lắp vào tường để gắn dây kéo rèm BUFFER (nk)
- Mã HS 39269099: N088/ Vòng đệm, bằng nhựa dùng để bảo hộ bánh răng, quy cách: đường kính 48 (mm) CORTROLLER WHEEL CAP (nk)
- Mã HS 39269099: N09/ Vòng đệm các loại bằng nhựa PP, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: N093/ Miếng đệm, bằng nhựa, dạng ô vuông 49.6*23*1.2(mm), để cố định ray trên SPACER (nk)
- Mã HS 39269099: N1/ Nắp thanh ray bằng nhựa/Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: N100/ Nắp trên tai nghe bằng nhựa, linh kiện sản xuất tai nghe điện thoại ULC2 (nk)
- Mã HS 39269099: N100007/ nắp nhựa trên, part no N100007, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: N100007/ nắp nhựa trên, part no N100007/D, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: N100008/ nắp nhựa dưới, part no N100008, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: N100008/ nắp nhựa dưới, part no N100008/C, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: N100451-001/ Nắp nhựa, part no N100451-001. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: N100451-001/ Nắp nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: N100774/ Nắp nhựa trước đk 34 mm G3, part no N100774-001. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: N100774/ Nắp nhựa trước đk 34 mm G3, part no N100774-001/A. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: N100777-001/ Nắp đậy trên (vật liệu nhựa), G3, part no N100777-001. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: N100777-001/ Nắp đậy trên (vật liệu nhựa), G3, part no N100777-001/A. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: N100778-001/ Nắp dưới (vật liệu nhựa), G3, part no N100778-001. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: N100778-001/ Nắp dưới (vật liệu nhựa), G3, part no N100778-001/A. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: N100779-001/ Vỏ nhựa bọc ngoài tròn đk 38 mm, G3(Xám), part no N100779-001. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: N100779-001/ Vỏ nhựa bọc ngoài tròn đk 38 mm, G3(Xám), part no N100779-001/A. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: N100780-001/ cổ nhựa, G3, part no N100780-001. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: N100780-001/ cổ nhựa, G3, part no N100780-001/A. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: N101/ Nắp dưới tai nghe bằng nhựa, linh kiện sản xuất tai nghe điện thoại ULC2 (nk)
- Mã HS 39269099: N105/ Kẹp góc vuông (kẹp chữ L),bằng nhựa, để nối các linh kiện (15*15)mm RIGHT ANGLE CLIP (nk)
- Mã HS 39269099: N105/ Kẹp góc vuông(kẹp chữ L),bằng nhựa, để nối các linh kiện (15*15)mm RIGHT ANGLE CLIP (nk)
- Mã HS 39269099: N108/ Nắp đậy rây trên, bằng nhựa 62*13*10(MM), nắp đậy của bộ phận điều chỉnh đóng mở BUTTON CUP (nk)
- Mã HS 39269099: N115/ Dây nhựa dùng để buộc dây thắng (3.6mm*200mm) (nk)
- Mã HS 39269099: N117/ Vỏ bọc đúc liền bằng nhựa là bộ phận để sản xuất tai nghe điện thoại di động EHS64 L B/K (nk)
- Mã HS 39269099: N118/ Vỏ bọc đúc liền bằng nhựa là bộ phận để sản xuất tai nghe điện thoại di động EHS64 R B/K (nk)
- Mã HS 39269099: N12/ Thanh nhựa POM (Thanh nhựa hình trụ POM-NC-C10-1000) (1PCE1M) (nk)
- Mã HS 39269099: N12/ Thanh nhựa POM (Thanh nhựa hình trụ POM-NC-C13-1000) (1PCE1M) (nk)
- Mã HS 39269099: N120/ Miếng bảo vệ Deco asy bằng nhựa cho tai nghe điện thoại (deco film)-1 (nk)
- Mã HS 39269099: N121/ Miếng bảo vệ Deco assy R(Note 10)-1 bằng nhựa cho tai nghe điện thoại. Kích thước phi 11*3*0.125T (nk)
- Mã HS 39269099: N122/ Miếng bảo vệ Deco assy L(Note 10)-1 bằng nhựa cho tai nghe điện thoại. Kích thước phi 11*3*0.125T (nk)
- Mã HS 39269099: N129/ Nắp nhựa dùng để sản xuất tai nghe điện thoại EHS64 COVER (nk)
- Mã HS 39269099: N13/ Đế của chân trụ líp bằng nhựa CLIP STAND (nk)
- Mã HS 39269099: N13/ Nhãn, logo nhựa (nhãn chính)/KEEN,ROF (nk)
- Mã HS 39269099: N132/ Nội khuôn trong bushing L bằng nhựa dùng để sx vỏ tai nghe đt (nk)
- Mã HS 39269099: N133/ Nội khuôn trong bushing R bằng nhựa dùng đẻ sx vỏ tai nghe đt (nk)
- Mã HS 39269099: N137/ Nắp trên tai nghe bằng nhựa, linh kiện sản xuất tai nghe điện thoại WT (nk)
- Mã HS 39269099: N138/ Nắp dưới tai nghe bằng nhựa, linh kiện sản xuất tai nghe điện thoại WT (nk)
- Mã HS 39269099: N138-01/ Bảng nhựa dùng để đặt bản mạch của máy quang học tự động- TR7007D; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: N139/ Nút điều chỉnh tai nghe bằng nhựa, linh kiện sản xuất tai nghe điện thoại WT (nk)
- Mã HS 39269099: N14/ Kẹp nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: N140/ Nắp trên tai nghe bằng nhựa, linh kiện sản xuất tai nghe điện thoại BK (nk)
- Mã HS 39269099: N141/ Nắp dưới tai nghe bằng nhựa, linh kiện sản xuất tai nghe điện thoại BK (nk)
- Mã HS 39269099: N142/ Nút điều chỉnh tai nghe bằng nhựa, linh kiện sản xuất tai nghe điện thoại BK (nk)
- Mã HS 39269099: N143/ Cây giá đỡ phuộc nhún (nk)
- Mã HS 39269099: N143/ Nắp trên tai nghe bằng nhựa, linh kiện sản xuất tai nghe điện thoại ULC2 (nk)
- Mã HS 39269099: N144/ Nắp dưới tai nghe bằng nhựa, linh kiện sản xuất tai nghe điện thoại ULC2 (nk)
- Mã HS 39269099: N145/ Nút điều chỉnh tai nghe bằng nhựa, linh kiện sản xuất tai nghe điện thoại ULC2 (nk)
- Mã HS 39269099: N15/ Dây rút nhựa CABLE TIE (1bag100pcs) (nk)
- Mã HS 39269099: N18/ Khuy cài nhựa (nk)
- Mã HS 39269099: N18/ Miếng giảm sức gió các loại bằng nhựa PC, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: N19/ Kẹp nhựa, phụ liệu may mặc (nk)
- Mã HS 39269099: N1-PVC/ Phôi thẻ nhựa trắng 2 mặt PVC có đục lỗ tròn oval, kích thước 86 x 54 x 0.76mm (nk)
- Mã HS 39269099: N2/ Miếng dán trong bằng nhựa của vỏ tai nghe điện thoại DEMPER C86-745775 (nk)
- Mã HS 39269099: N2/ Nắp hộp lò xo (bằng nhựa)/Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: N20/ Thanh chặn giắc nối bằng nhựa đã gồm vít Connector stopper added screw (M3*15) (nk)
- Mã HS 39269099: N20-1/ Miếng chống trộm quần áo bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: N21/ Đầu vòng trượt bằng nhựa Lock Block (nk)
- Mã HS 39269099: N25/ Dây treo nhãn (nk)
- Mã HS 39269099: N25/ Dây treo nhãn bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: N25/ Dây treo nhãn các loại bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: N25/ Dây treo nhãn. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: N26A/ Đạn nhựa- dây gắn tem giá/dây treo nhãn, KT 120mm (nk)
- Mã HS 39269099: N26A/ Đạn nhựa- dây gắn tem giá/dây treo nhãn, KT 85mm (nk)
- Mã HS 39269099: N26A/ Đạn nhựa kích thực 5" (nk)
- Mã HS 39269099: N26A/ Đạn nhựa, 4'', phụ liệu may mặc (nk)
- Mã HS 39269099: N26A/ Đạn nhựa, phụ liệu may mặc (nk)
- Mã HS 39269099: N2BAAYY00096/ Tấm đậy màn hình tinh thể lỏng bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39269099: N2BAAYY00166/ Tấm đậy màn hình tinh thể lỏng bằng nhựa (5 X 5)cm (nk)
- Mã HS 39269099: N2BAAYY00182/ Tấm đậy màn hình tinh thể lỏng (nk)
- Mã HS 39269099: N3/ Chốt khóa bằng nhựa Lock style (nk)
- Mã HS 39269099: N3/ Miếng dán bằng xốp dùng cho tai nghe điện thoại di động EHS64-TAPE VUÔNG (nk)
- Mã HS 39269099: N3/ Nở bằng nhựa/Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: N3000000476/ Nhựa Peek- Peek plastic, phi 158*11mm gia công theo bản vẽ, Mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: N31/ Đạn nhựa. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39269099: N359/ Tủ điện nhựa chống thấm AG-V60-P2535 P3545 (nk)
- Mã HS 39269099: N396/ Ống hơi ST0805C100 (nk)
- Mã HS 39269099: N4/ Khung đỡ đầu nối dây điện bằng nhựa IN0341X11 (nk)
- Mã HS 39269099: N43/ Vòng đệm bằng silicon 6167500130 silicone ring silica gel|White 6167500130 (nk)
- Mã HS 39269099: N449/ Ron chân cửa (Dùng trong nhà xưởng) (nk)
- Mã HS 39269099: N452/ DÂY RÚT 3*100 (nk)
- Mã HS 39269099: N452/ DÂY RÚT 4*150, 5*200 (nk)
- Mã HS 39269099: N46/ Xốp chắn sáng dùng trong quá trình sản xuất bản mạch điện tử 6410500299 foam 29*5*5|black 6410500299 (nk)
- Mã HS 39269099: N46/ Xốp chắn sáng dùng trong quá trình sản xuất bản mạch điện tử 6410500460 foam A1|EVA+3M9448A|29*5*5|black 6410500460 (nk)
- Mã HS 39269099: N46/ Xốp chắn sáng dùng trong quá trình sản xuất bản mạch điện tử 6410500494 foam 31.6*8.4*2|black 6410500494 (nk)
- Mã HS 39269099: N472/ Hộp nổi đơn(dùng trong nhà xưởng) (nk)
- Mã HS 39269099: N497/ Mặt nạ cho ổ điện,(Dùng trong nhà xưởng) (nk)
- Mã HS 39269099: N5/ Núm tay bằng nhựa HANDLE KNOB (nk)
- Mã HS 39269099: N5/ Núm tay bằng nhựa HANDLE KNOB AS (nk)
- Mã HS 39269099: N5/ Núm Tay Quay Bằng Nhựa- Handle Knob- Hdknob012- 6G8425 (nk)
- Mã HS 39269099: N552/ Ống đệm bằng nhựa MAZ-20-20 (nk)
- Mã HS 39269099: N552/ Ống đệm bằng nhựa MAZ-20-25 (nk)
- Mã HS 39269099: N552/ Ống đệm bằng nhựa MAZ-25-25 (nk)
- Mã HS 39269099: N60/ Màng nhựa tráng nhũ bạc_FOIL (dùng để in hạn sử dụng con hàng) 120m/ roll (nk)
- Mã HS 39269099: N61/ Dây luồn. Chất liệu bằng nhựa. Sử dụng cho hàng ghế săn bắn. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: N641K53610/ Thanh dẫn hướng dùng cho Bảng điều khiển Audio của ô tôGUIDE-CD N641K53610, bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: N644L00310/ Tấm chắn bụi dùng cho bảng điều khiển Audio của ô tô SHEET-CD N644L00310, bằng nhựa. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39269099: N67/ Khoá nhựa chống trộm gắn trên quần áo (nk)
- Mã HS 39269099: N71/ Vỏ ngoài tai nghe điện thoại bằng nhựa dùng để sản xuất tai nghe điện thoại EAR BODY L(s10) W/T (nk)
- Mã HS 39269099: N72/ Vỏ ngoài tai nghe điện thoại bằng nhựa dùng để sản xuất tai nghe điện thoại EAR BODY R (s10) W/T (nk)
- Mã HS 39269099: N8/ Nhãn (nhựa) phụ (nk)
- Mã HS 39269099: N80/ Nắp giữa tai nghe bằng nhựa, linh kiện để sản xuất tai nghe điện thoại DECO L S10 B/K (nk)
- Mã HS 39269099: N81/ Nắp giữa tai nghe bằng nhựa, linh kiện để sản xuất tai nghe điện thoại DECO R S10 B/K (nk)
- Mã HS 39269099: N95/ Miếng che dùng trong phun sơn (nk)
- Mã HS 39269099: N981U MAIN/ Vỏ nhựa của ăng ten điện thoại (đã sơn màu, in laser) (nk)
- Mã HS 39269099: NA032/ Nhãn phụ(nhãn nhựa) (nk)
- Mã HS 39269099: NA12 MAIN/ Vỏ nhựa của ăng ten điện thoại (đã sơn màu, in laser) (nk)
- Mã HS 39269099: NA12 SUB/ Vỏ nhựa của ăng ten điện thoại (đã sơn màu, in laser) (nk)
- Mã HS 39269099: NA200757/ Dây thít D200 (bằng nhựa, 250 chiếc/túi). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NA200762/ Đế nhựa bắt at. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NA200789/ Dây thít D200 (bằng nhựa, 250 chiếc/túi).Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NA200795/ Dây thít D200 (bằng nhựa, 1000 chiếc/kg).Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NA200811/ Đế nhựa bắt at.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NA200813/ Dây thít D200 (bằng nhựa, 250 chiếc/ túi).Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NA200822/ Chặn 2 đầu thanh cài át.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NA200852/ Nút ấn bằng nhựa (Key SW (A165K-J2ML-10MRON)), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NA200939/ Dây thít 4x200mm(bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39269099: NA200959/ Vỏ nhựa Arduino Plastic Case để bảo vệ bảng mạch (nk)
- Mã HS 39269099: NA200965/ Ống điện chống cháy 6mm- 1m bằng nhựa chịu nhiệt (nk)
- Mã HS 39269099: NA200968/ Đế dán dây điện bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39269099: NA200986/ Ống dẫn nhiên liệu cho máy phát điện (nk)
- Mã HS 39269099: NA-G/ Nhãn nhựa (nk)
- Mã HS 39269099: NAMCHAM/ Nam châm M4.2 J29452305(Cây nam châm nhựa dùng để điều go sợi bọc ngoài bằng nhựa,thay thế cho bộ phận máy dệt,hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39269099: NAME2/ Miếng nhãn hàng bằng nhựa BL C-HR BKSI (nk)
- Mã HS 39269099: NAME2/ Miếng nhãn hàng bằng nhựa BL CIVIC BKWH (nk)
- Mã HS 39269099: NAME2/ Miếng nhãn hàng bằng nhựa BL HR-V BKGY (nk)
- Mã HS 39269099: NAME2/ Miếng nhãn hàng bằng nhựa BL VRX200T2 BKWH (nk)
- Mã HS 39269099: NAME2/ Miếng nhãn hàng bằng nhựa CIVIC BKWH (nk)
- Mã HS 39269099: NAME2/ Miếng nhãn hàng bằng nhựa N BOX BKGY (nk)
- Mã HS 39269099: NAME2/ Miếng nhãn hàng bằng nhựa PN 08P15TZA0M002 (nk)
- Mã HS 39269099: NAME2/ Miếng nhãn hàng bằng nhựa PN TDJA L (nk)
- Mã HS 39269099: NAME2/ Miếng nhãn hàng bằng nhựa PN TDJA R (nk)
- Mã HS 39269099: NANUTEC CASE/ Vỏ nhựa (nk)
- Mã HS 39269099: NANUTEC PCB/ Chân đế nhựa cuộn cảm (nk)
- Mã HS 39269099: Nạo nhựa dùng cho máy trộn bột đá. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NAP / Nắp khung nhôm bằng nhựa, code: HFC5-2020/ CN (nk)
- Mã HS 39269099: NAP / Nắp khung nhôm bằng nhựa, code: HFC8-4080/ CN (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp + đế nắp bình mực EC bằng nhựa (bộ phận của máy in) mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp ấm bằng nhựa, bộ phận của ấm siêu tốc SHD1217, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp ấm bằng nhựa, mới 100%, của ấm đun nước, EKJ17EVPS-001 (F.O.C) (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp ấm bằng nhựa, mới 100%, của ấm đun nước, EKJ17EVPS-002 (F.O.C) (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp ấm bằng nhựa, mới 100%, của ấm đun nước, EKJ17EVPS-003 (F.O.C) (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp ấm bằng nhựa, mới 100%, của ấm đun nước, EKJ17EVPS-004 (F.O.C) (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp bằng nhựa 4/8MT DUST CAP(PE) để bảo bệ bề mặt đầu nối sợi quang MPO sau khi mài, kích thước 4.5x8.4x7.5mm, mới 100% (mã hàng AS235393) (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp bằng nhựa 9AZ750, MKT: HMVE0000063 của bộ phận hiển thị chức năng: tiến, lùi, đậu xe, trạng thái tự do của ô tô (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp bằng nhựa dùng cho hộp đóng gói sản phẩm,kích thước 80x10x6mm,(SP 10x80/6 A transp. Pp23).Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp bằng nhựa dùng để chụp lỗ trên thanh ray máy dập, đường kính 20mm, dùng trong sản xuất tấm đệm sưởi nóng ghế xe hơi- CAP C14, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp bằng nhựa, đường kính phi 122mm, màu xanh, dùng cho bình nước máy lọc nước, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp bảo vệ BA1-2, bằng nhựa, Part No.0169900878, Phụ tùng dùng trong dây chuyền sản xuất bia và nước giải khát, hàng mới 100%, xuất xứ: ĐỨC. (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp bảo vệ bằng nhựa (dùng để lắp trên bề mặt máy chuốt vỏ dây điện, tránh tai nạn cho người thao tác). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp bảo vệ bằng nhựa của bộ chuyển đổi pin cổng usb(40v max), no: 459740-1. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp bảo vệ bằng nhựa dùng cho máy cưa mã số 1619PA6950 (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp bảo vệ bằng nhựa dùng để bảo vệ màn hình điều khiển của máy chải thô, mới 100%. SCREEN COVER (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp bảo vệ bằng nhựa mica (dùng để bảo vệ an toàn cho người thao tác) kích thước 340x210x250mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp bảo vệ bằng nhựa mica (dùng để bảo vệ an toàn cho người thao tác) kích thước 415x415x210mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp bảo vệ bánh răng bằng nhựa- WIRE COVER (Dùng thay thế trên máy ngâm vải- hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39269099: NẮP BẢO VỆ BỘ ĐỔ SỢI DCU NHỰA- LINH KIỆN CỦA MÁY KÉO SỢI. (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp bảo vệ cảm biến cho thiết bị giải trí trên ô tô (MCK71087201 Cover RH), loại: GEN5R01. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp bảo vệ cảm biến cho thiết bị giải trí trên ô tô (MCK71104501 Cover IR OMS rear camera sensor), loại: GEN5RE01. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp bảo vệ cảm biến cho thiết bị giải trí trên ô tô (MCK71124701 Cover LH), loại: GEN5L01. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp bảo vệ cho bện dốc chuyển tiếp, chất liệu UPVC, dài 4.7 m/ nắp (HSR) nhãn hiệu Railtech-Ali-Singe. mục I.3.3.12 DM HH số: 12/HQHN-DM. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp bảo vệ cho bộ cách điện chất liệu UPVC, dài 400mm/ nắp, nhãn hiệu Railtech-Ali-Singe. mục I.3.3.13 DM HH số: 12/HQHN-DM. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp bảo vệ của chốt kẹp ray cấp điện, chất liệu nhựa PA66, nhãn hiệu Railtech-Alu-Singen mục I.3.3.14 DM HH số: 12/HQHN-DM. (Shipment BD-054) Mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp bảo vệ của ray cấp điện, Chất liệu UPVC dài 5.2/ nắp. nhãn hiệu Railtech-Alu-Singen. mục I.3.3.11 DM HH số: 12/HQHN-DM. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp bảo vệ đầu cốt bằng nhựa (cỡ to), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp bảo vệ đầu cốt bằng nhựa (cỡ vừa), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp bảo vệ dầu máy bằng plastic, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp bảo vệ đầu trục bằng nhựa- END CAP (Dùng thay thế trên máy ngâm vải- hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp bảo vệ dùng để bảo vệ cầu dao, kích thước: 90 x 40 x 66.5 mm, chất liệu: nhựa BW9BTCA-L3W Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp bảo vệ dùng để bảo vệ cầu dao, kt:90 x 40 x 66.5 mm,chất liệu:nhựa,model: BW9BTCA-L3W,nsx:Fuji Electric, Hàng mới 100%,thuộc mục 18 tkknq:103358145660 (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp bảo vệ dùng để đậy bảo vệ công tắc xoay, chất liệu nhựa BZ-NP-1C Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp bảo vệ dùng để đậy bảo vệ công tắc xoay, chất liệu nhựa,model: BZ-NP-1C,nsx:Fuji Electric, Hàng mới 100%,thuộc mục 17 tkknq:103358145660 (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp bảo vệ dưới bằng nhựa của bộ chuyển đổi pin cổng usb(40v max), no: 459738-8. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp bảo vệ hộp bằng nhựa,kích thước 77x47x24mm hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp bảo vệ hộp DCU bằng nhựa dùng cho máy kéo sợi (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp bảo vệ nút ấn A16ZJ-5050 của máy xếp linh kiện vào khay, bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp bảo vệ quạt dàn lạnh bằng nhựa (EVAP FAN GUARD FOR 8'' FAN BLADE 021269/ mới 100%) (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp bảo vệ thiết bị đóng cắt, chống dò điện (Chất liệu: Nhựa), mã hàng: JOCN1, NSX: LS IS. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp bảo vệ, dùng để bảo vệ cảm biến máy đo điện trở, chất liệu nhựa,55.0180.0135.0 hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp bên bộ giảm thanh bằng plastic, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp bên phải bằng plastic, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp bên phải đế máy bằng nhựa, linh kiện lắp ráp máy điều hòa nhiệt độ. Mới 100%-Front cover of chassis(right)-code:12122000004592 (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp bên phải đế máy bằng nhựa, linh kiện lắp ráp máy điều hòa nhiệt độ. Mới 100%-Front cover of chassis(right)-code:12122000013175 (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp bên trái bằng plastic, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp bên trái, bằng nhựa, mới 100%, của máy photocopy, GCAB-1569FCZZ (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp bình ắc quy bằng nhựa xe Wave S- 50381-KPH-900- PT XE MÁY HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp bình nước 20 lít bằng nhựa, dùng để đậy bình nước, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp bình xịt 5 lít bằng nhựa, nhãn hiệu Gardena, mới 100% (00875-00.600.96) (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp bịt (nhựa, p/n:9531-1696-000, hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp bịt (nhựa, p/n:9531-1697-000, hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp bịt (nhựa, p/n:9532-6761-000, hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp bịt đầu nhôm 30x30, bằng nhựa,mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp bịt lỗ nhấn xả bằng tay trên thân van, bằng nhựa loại 4D080X, dùng cho van xả tự động của bồn cầu và tiểu nam (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp bịt lỗ thoát nước bằng nhựa, mã Z92110000.0001, hiệu HUECK, nhà sx Hueck System Gmbh & Co. Kg, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp bịt nhựa nhôm 60x60, Model: VMC-EC-6060-B. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp bịt ống CAP-01-IV.Hàng mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp bọc bảo vệ đầu nối cáp bằng nhựa PVC04, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp bọc bảo vệ đầu nối cáp bằng nhựa PVC06, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp bọc bảo vệ đầu nối cáp bằng nhựa PVC09, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp bọc bảo vệ đầu nối cáp bằng nhựa PVC11, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp bọc bảo vệ đầu nối cáp bằng nhựa PVC15, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp bọc bảo vệ đầu nối cáp bằng nhựa PVC18, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp bọc bảo vệ đầu nối cáp bằng nhựa PVC21, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp cảm biến thảm của robot hút bụi. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp cầu chì,TEND/TFB-101N,dùng để bảo vệ cầu chì,làm bằng nhựa, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp CD bảo bảo vệ camera của điện thoại di động, chất liệu bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp chai GL 45,bằng plastic,dùng trong phòng thí nghiệm, mã 61602105, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp chai pha động GL45-3x10/32,bằng plastic, dùng trong phòng thí nghiệm, mã 61602150, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp chai(Plastic bottle cap accessories, làm bằng nhựa, không tiếp xúc với thực phẩm), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp chặn bằng nhựa,hiệu Beckhoff, Part No KL9010, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp chắn bảo vệ dây đai. Chất liệu nhựa. KT: 682x270x80mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp chặn lọc nước bằng nhựa dùng cho máy phun cao áp, 48 x 48 x 18 mm,5.064-465.0, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp chắn nước bằng nhựa máy dệt sợi bạt nhựa H/D. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp chắn sợi bằng nhựa 008-3603B-60X, phụ tùng thay thế của máy đánh ống, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp che AHX826 dùng để che thiết bị, tránh va chạm, trầy xước, làm bằng nhựa Plastic. Nhà sản xuất Fuji. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp che an toàn bằng nhựa 180x100x5mm(Phụ tùng thay thế máy cắt chuốt vỏ dây điện) 48ST200082 Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp che an toàn bằng nhựa-250x350x5mm (Phụ tùng thay thế máy cắt chuốt vỏ dây điện)48TZ20A034 Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp che bằng nhựa bảo vệ máy khâu công nghiệp 64*82mm 901-10093 (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp che bằng nhựa dùng cho rơ le. Model: F-05SV LF DR. HSX: Mitsubishi. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp che bằng nhựa dùng trong sản xuất chip, CCIS-1261B007 (nk)
- Mã HS 39269099: NẮP CHE BƠM ĐỊNH LƯỢNG BẰNG NHỰA MICA. KÍCH THƯỚC: 13 x 13 CM. HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp che cho cầu đấu dây- D-UT 2,5/10, Chất liệu: Nhựa. Hiệu: Phoenix Contact, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp che cho cầu đấu dâyEnd cover, width: 2.2 mm, height: 39.8 mm, color: gray, Chất liệu: Nhựa. Hiệu: Phoenix Contact, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp che cho ống phun tẩy trùng bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp che con lănbằng Nhựa cho máy lau sàn, 305 x 47 mm,5.055-410.0, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp che dàn lạnh (Linh kiện sx Máy Điều Hòa)- CKD for Indoor assy-left pipe board, AQA-KCRV9WNM, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp che dàn lạnh (Linh kiện sx Máy Điều Hòa)- CKD for Indoor assy-left pipe board, AQA-KCRV9WNZ, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp che đầu hút bằng nhựa dùng cho máy giặt thảm, 230 x 138 x 28 mm,5.777-027.0, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp che đèn COSMETIC MUTE BUTTON ABS PA757 +UV LYRIC WHITE #D021RoHS+PAH hàng mới 100% thuộc tờ khai 102240217661, dòng 41 (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp che đèn COSMETIC MUTE BUTTON ABS PA757 +UV LYRIC WHITE #D021RoHS+PAH hàng mới 100% thuộc tờ khai 102240217661, dòng 42 (nk)
- Mã HS 39269099: Năp che điện cực ắc quy (nhựa), Part No: 828210K22000, xe HV/ Fortuner 2.4L Diesel4x2 MT, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Năp che điện cực ắc quy (nhựa), Part No: 828210K22000, xe HW/ Fortuner 2.4L Diesel4x2 AT, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Năp che điện cực ắc quy (nhựa), Part No: 828211249000, xe GJ/ Corolla 1.8E MT, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Năp che điện cực ắc quy (nhựa), Part No: 828211249000, xe GL/ Corolla 1.8G CVT, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Năp che điện cực ắc quy (nhựa), Part No: 828211249000, xe GM/ Corolla 2.0V Luxury, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Năp che điện cực ắc quy (nhựa), Part No: 828211249000, xe GN/ Corolla 2.0V Sport, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Năp che điện cực ắc quy (nhựa), Part No: 828211249000, xe JP/ Vios 1.5E MT, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Năp che điện cực ắc quy (nhựa), Part No: 828211249000, xe JR/ Vios 1.5G CVT, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Năp che điện cực ắc quy (nhựa), Part No: 828211249000, xe JS/ Vios 1.5E CVT, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Năp che điện cực ắc quy (nhựa), Part No: 828213335000, xe 757W/ FORTUNER 2020, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Năp che điện cực ắc quy (nhựa), Part No: 8282150500, phụ tùng thay thế của xe LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp che dùng cho rơ le, chất liệu bằng nhựa, mã sản phẩm: Cover for EOCR-SS. Hiệu: SCHNEIDER-SAMWHA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp che hộp pin bằng nhựa (2.8 x 1.5) cm BATTERY COVER PC2407 94V2 COOL GREY 10U #D035-8 RoHS+PAH hàng mới 100% thuộc tờ khai 101821859641, dòng 17 (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp che hộp pin bằng nhựa (2.8 x 1.5)cm BATTERY COVER PC2407 94V2 COOL GREY 10U #D035-8 RoHS+PAH hàng mới 100% thuộc tờ khai 102240306933, dòng 9 (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp che hộp pin bằng nhựa dùng cho chuông điện BATTERY DOOR ABS PA757+UV LYRIC WHITE #D023-8 RoHS+PAH hàng mới 100% thuộc tờ khai 102240217661, dòng 48 (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp che hộp pin bằng nhựa dùng cho chuông điện BATTERY DOOR ABS PA757+UV LYRIC WHITE (SPY COOL GREY 6U) PAH hàng mới 100% thuộc tờ khai 101821859641, dòng 24 (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp che khe cắm thẻ sim bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp che khe cắm thẻ sim bằng nhựa của điện thoại di động (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp che máng đèn dùng cho đèn led LENS-NEW PC2865 94V2 MILKY #N075-0 RoHS (50g O.P/BAG) hàng mới 100% thuộc tờ khai 102329543521, dòng 32 (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp che thiết bị điều khiển nhiệt độ bằng nhựa 81446912-001. Mới 100%. Hãng sx Azbil (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp che USB, Part: 296171580AB, dòng hàng số 1 của tờ khai 10138127496/E31 (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp che van bằng nhựa (Linh kiện sx Máy Điều Hòa)- CKD for Outdoor assy-Globe valve cover, AQA-KCRV9WNM, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp che van bằng nhựa (Linh kiện sx Máy Điều Hòa)- CKD for Outdoor assy-Globe valve cover, AQA-KCRV9WNZ, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp che van phần bên phải của cục nóng điều hòa bằng nhựa, mã 1P179117-11Q- Linh kiện dùng để sản xuất điều hòa Daikin (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp che vít bằng nhựa (Linh kiện sx Máy Điều Hòa)- CKD for Indoor assy-screw cover, AQA-KCR9NQ-S, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp che vít bằng nhựa (Linh kiện sx Máy Điều Hòa)- CKD for Indoor assy-screw cover, AQA-KCRV9WNM, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp che vít bằng nhựa (Linh kiện sx Máy Điều Hòa)- CKD for Indoor assy-screw cover, AQA-KCRV9WNZ, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp chia nước quạt model điều hòa 6000, bằng nhựa (code N4131063) (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp chia nước quạt model điều hòa 9000, bằng nhựa (code N4131136) (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp chịu nhiệt chống cháy đầu nối dây điện bằng nhựa, linh kiện máy xay sinh tố, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp cho đĩa petri 96 giếng 86x128mm, code 5096/C/SG. Code: 5096/C/SG. Dụng cụ dùng trong phòng thí nghiệm. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp cho thanh đẩy máy gắn tấm lọc hồng ngoại lớn IR FILTER EJECTOR BIG PEEK REV01 12x12x14mm bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp cho thanh đẩy máy gắn tấm lọc hồng ngoại nhỏ IR FILTER EJECTOR SMALL PEEK REV01 12x12x14mm bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp cho thanh đẩy máy gắn tấm lọc hồng ngoại trung bình IR FILTER EJECTOR PEEK REV01 12x12x14mm bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp chống ẩm phía bên phải dùng để chống đông phần nước đọng trong thân bồn cầu, bằng nhựa loại HF9A575K (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp chống bụi, mã 50029587 (cho máy WU810, WU811, WU900, bằng nhựa, kích thước 80*30*1mm,Nhà sản xuất Positec, xuất xứ Trung Quốc, Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp chống bụi, mã 50029872 (cho máy WU816, bằng nhựa, kích thước 69*28*2mm,Nhà sản xuất Positec, xuất xứ Trung Quốc, Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp chống bụi, mã 50035812 (cho máy WU900S, bằng nhựa, kích thước 80*45*30mm,Nhà sản xuất Positec, xuất xứ Trung Quốc, Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp Chụp Ăngten dùng cho xe hơi- M-AT-20 Antenna Cover. Chất Liệu Bằng Nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp chụp bằng nhựa (Hàng dùng cho máy bay thuộc phân nhóm 98200000) P.N: D975511-5. Hàng mới 100%. Số CC: C4A11156353 (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp chụp bằng nhựa của bộ lọc khí 102725601(dùng cho xe vận chuyển hàng trong sân gôn) hiệu ClubCar, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp chụp bằng nhựa của khối đầu nối cáp điện (10 bộ/gói), nhãn hiệu MISUMI, code: UK215LR-10P (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp chụp bằng nhựa của khối đầu nối cáp điện (10 chiếc/gói), code: UK210LR-10P. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp chụp bằng nhựa của khối đầu nối cáp điện (10 chiếc/gói), nhãn hiệu MISUMI, code: MKB10E-10P (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp chụp bằng nhựa của khối đầu nối cáp điện (10 chiếc/gói), nhãn hiệu TOYOGIKEN, code: BTM-1622 (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp chụp bằng nhựa của khối đầu nối cáp điện, nhãn hiệu KASUGA, code: TXA1 (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp chụp bằng nhựa của khối đầu nối cáp điện, nhãn hiệu MISUMI, code: KG-D (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp chụp bằng nhựa của khối đầu nối cáp điện, nhãn hiệu MISUMI, code: UK151-251-A (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp chụp bằng nhựa của khối đầu nối cáp điện, nhãn hiệu TOYOGIKEN, code: CA-34 (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp chụp bằng nhựa của máy bơm a xít (Bộ cái),hàng mới 100%- Seal cover (Set) (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp chụp bằng nhựa của van, kích thước: 1/4-21/2inch, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp chụp bằng nhựa- DECORATIVE COVER. Hàng mới 100%. Thuộc dòng hàng số 91 trên C/O. (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp chụp bằng nhựa- DECORATIVE COVER. Hàng mới 100%. Thuộc dòng số 103 trên C/O. (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp chụp bằng nhựa dùng cho thiết bị điện trong viễn thông, mã hàng: 450-AA151, hãng sản xuất: Eagle Plastic Devices, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp chụp bằng nhựa dùng để chụp bảo vệ đèn tín hiệu của máy chải thô, mới 100%. PILOT LAMP COVER (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp chụp bằng nhựa SNAPCURE M/C SUPPORT. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp chụp bằng nhựa, 5.072.V7007, nguyên liệu dùng để sản xuất động cơ điện, kt: 39.53*13.46mm, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp chụp bằng nhựa, hàng mới 10%(GC8AFT5893A0) (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp chụp bằng nhựa, nhãn hiệu ANNWAY, code: CVRGR-PL-M16 (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp chụp bằng nhựa. PN: 32594-1. Phụ tùng máy bay thuộc chương 9820 có FAA số 424413 kèm theo. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp chụp bằng nhựa-DECORATIVE COVER. Hàng mới 100%.Thuộc dòng hàng số 86 trên C/O. (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp chụp bảo về đèn led, bằng nhựa LED Protection cover_PWB-250. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp chụp bảo vệ tai loại CENTURION bằng plastic,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp chụp bên ngoài nút nhấn bên phải (Nhựa)- RV-UND-RM-5340-SP- LH BUTTON ASS.Y (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp chụp bên ngoài nút nhấn bên trái (Nhựa)- RV-UND-RM-5350-SP- RH BUTTON ASS.Y (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp chụp bộ khởi động bằng nhựa của Máy cắt cỏ cầm tay hoạt động bằng động cơ xăng, no: 126501-1. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp chụp bu lông (bằng nhựa), Part No: 4561914020, phụ tùng xe ô tô Toyota ZACE, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp chụp cao áp, bằng nhựa- Cover plate PEA-C2/C3/C4 spare part; P/N: 351657. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp chụp chặn nước bằng nhựa cứng (ACCESS WINDOW UNIT/ mới 100%) (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp chụp chỉ thị dầu cho máy biến dòng điện R2 CT, bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp chụp cho van xả khí bằng nhựa, p/n: 2901400315 (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp chụp công tắc nguồn bằng silicon (8A8A CAP/ mới 100%) (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp chụp của cao áp, bằng nhựa (bộ phận của cao áp)- Lead reinforcement; P/N: 351320. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp chụp đầu bảo vệ motor bằng nhựa phục vụ sx động cơ điện, kích thước 2.8mm*T0.15mm*T0.5mm, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp chụp đầu cốt nối cáp bằng nhựa (100 Chiếc/Gói), nhãn hiệu MISUMI, code: V-0.3-R (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp chụp đầu cốt nối cáp bằng nhựa (100 Chiếc/Gói), nhãn hiệu MISUMI, code: V-0.3-W (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp chụp đầu cốt nối cáp bằng nhựa (100 Chiếc/Gói), nhãn hiệu MISUMI, code: V-1.25-BK (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp chụp đầu cốt nối cáp bằng nhựa (100 Chiếc/Gói), nhãn hiệu MISUMI, code: V-1.25-W (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp chụp đầu cốt nối cáp bằng nhựa (100 Chiếc/Gói), nhãn hiệu MISUMI, code: V-14-BK (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp chụp đầu cốt nối cáp bằng nhựa (100 Chiếc/Gói), nhãn hiệu MISUMI, code: V-14-GN (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp chụp đầu cốt nối cáp bằng nhựa (100 Chiếc/Gói), nhãn hiệu MISUMI, code: V-14-W (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp chụp đầu cốt nối cáp bằng nhựa (100 Chiếc/Gói), nhãn hiệu MISUMI, code: V-2-BK (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp chụp đầu cốt nối cáp bằng nhựa (100 chiếc/gói), nhãn hiệu MISUMI, code: V-2-R (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp chụp đầu cốt nối cáp bằng nhựa (100 chiếc/gói), nhãn hiệu MISUMI, code: V-2-W (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp chụp đầu cốt nối cáp bằng nhựa (100 Chiếc/Gói), nhãn hiệu MISUMI, code: V-3.5-BK (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp chụp đầu cốt nối cáp bằng nhựa (100 Chiếc/Gói), nhãn hiệu MISUMI, code: V-3.5-R (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp chụp đầu cốt nối cáp bằng nhựa (100 Chiếc/Gói), nhãn hiệu MISUMI, code: V-3.5-W (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp chụp đầu cốt nối cáp bằng nhựa (100 Chiếc/Gói), nhãn hiệu MISUMI, code: V-5.5-BK (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp chụp đầu cốt nối cáp điện bằng nhựa (100 chiếc/gói), nhãn hiệu MISUMI, code: V-2-R (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp chụp đầu cốt nối cáp điện bằng nhựa (100 chiếc/gói), nhãn hiệu MISUMI, code: V-2-W (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp chụp đầu hút bột, bằng nhựa (linh kiện của súng phun sơn)- Hose core; P/N: 241476. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp chụp đầu máng cáp trục X- vật liệu SUS, model KHY-M221A-A0, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp chụp đầu nối bằng nhựa (chống tháo mở nhầm đầu nối). Hàng mới 100 % (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp chụp đinh vít- TPY160D (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp chụp hình cầu bằng nhựa, linh kiện lắp ráp máy điều hòa nhiệt độ. Mới 100%-Sphere pad-code:15500405000004 (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp chụp hình cầu bằng nhựa, linh kiện lắp ráp máy điều hòa nhiệt độ. Mới 100%-Sphere pad-code:15500405000007 (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp chụp hình cầu bằng nhựa, linh kiện lắp ráp máy điều hòa nhiệt độ. Mới 100%-Sphere pad-code:15500405000013 (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp chụp khoá áp tô mát DH100-L, ABE100c, bằng nhựa, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp chụp máng nước (chất liệu bằng nhựa) dùng cho thiết bị làm đá viên, nhãn hiệu: SCOTSMAN, model: SC02004065 01, kích thước 500x400 mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp chụp motor bằng nhựa,kích thước: kích thước: T0.13mm*T0.5mm*W2.8mm,Linh kiện dùng để sản xuất motor,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp chụp motor bằng nhựa,kích thước: T0.13mm*T0.5mm*W2.8mm,Linh kiện dùng để sản xuất motor,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp chụp ngoài bằng nhựa màu trắng để cố định ổ cắm, kích thước 86 x 86 x 9.7 mm (bộ phận dùng cho sx công tắc ổ cắm điện áp <1000V)-16A INT SOCKET SURROUND PRINTED WE; QGH25095 (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp chụp nhựa cách nhiệt đầu phun khuôn nắp, chất liệu nhựa chịu nhiệt(insulating seal), kt: phi 18.6x11.72mm (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp chụp nhựa/ Cover (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp chụp nút nhấn tròn B3F (bằng nhựa)-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp chụp phi 76mm bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp chụp trên bằng nhựa Upvc/ màu trong, dùng trong đóng gói sản phẩm, kích thước: '215.2*100.9MM (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp chụp trước máy đóng gói bằng nhựa, hiệu Ansen, kích thước (90*80*40)mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp chụp van làm bằng nhựa linh kiện dùng cho ổ khóa xe máy (GGZ-4332W-210) (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp chụp van xả nước bằng sillicon (DRAIN VALVE UNIT/ mới 100%) (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp chụp vòng bi bằng nhựa (phi 250mm) (phụ kiện thay thế của băng tải, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39269099: NAP CHUP/ Nắp chụp bằng nhựa của khối đầu nối cáp điện (10 chiếc/gói), code: UK25LR-10P, phục vụ sữa chữa và bảo dưỡng máy móc thiết bị(Công cụ dụng cụ) (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp chụp, bằng nhựa (linh kiện của súng phun sơn)- Outer nut; P/N: 241466. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp chụp, bằng nhựa dùng để sản xuất động cơ điện, đường kính 2.8mm*T0.13mm *T0.5mm, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp chụp, bằng nhựa, 5.007.V0077, nguyên liệu dùng để sản xuất motor, kt: 34.28mm*17.5 mm, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp chụp, bằng nhựa, dùng để sản xuất động cơ điện, đường kính 4cm, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp chụp, bằng nhựa, dùng để sản xuất động cơ điện, kích thước 2.8mm*T0.12mm*T0.5mm, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp cỏ bằng nhựa, dùng cho hệ thống tưới tiêu sân golf, hàng mới 100%,D11,10326226585 (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp cỏ bằng nhựa, dùng cho hệ thống tưới tiêu sân golf, hàng mới 100%,D8,10321880171 (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp cố định ống xả của máy mài, bằng nhựa, kt: 20*15*25mm, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp composite,kt:850*850,D650mm,mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp công tắc bằng nhựa, kích thước 51.4x47.6 mm (bộ phận dùng cho sx công tắc ổ cắm điện áp <1000V)-1G VERTICAL DOLLY WHITE; E3031V-3-WE (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp công tắc dừng tạm thời của ô tô, bằng nhựa/M65702-01TM (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp công tắc trên bằng nhựa, kích thước 115x71 mm (bộ phận dùng cho sx công tắc ổ cắm điện áp <1000V)-650/14 CLEAR SUBPLATE; 406234 (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp công tắc trên màu trắng bằng nhựa kích thước 118.03x74.03 mm (bộ phận dùng cho sx công tắc ổ cắm điện áp <1000V)-600/11 WHITE BLANK COVER; 400120 (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp công tắc, mã 50032034 (bằng nhựa, dùng cho bộ nắp hộp số máy WU326P Nhà sản xuất Positec,Xuất xứ Trung Quốc, hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp Cover ổ điện bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp cử trượt bên phải bằng nhựa- Linh kiện lắp ráp, sản xuất tai nghe (Mới 100%)-P/N no: 590172180113- Slider Bottom Cover-R (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp cử trượt bên phải bằng nhựa- Linh kiện lắp ráp, sản xuất tai nghe (Mới 100%)-P/N no: 590172180313- Slider Bottom Cover-R (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp của bình chứa sữa bằng nhựa, nhà sản xuất SEZER TARIM.VE.SAGIM TEKNOLOJILERI.SAN.TIC.LTD.STI, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp của ống bơm keo MLP-50E (50 chiếc/ bộ), bằng nhựa, kích thước 33x15x5mm, mới 100% (mã hàng AS130632) mục hàng số 5 của invoice (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp cửa tiếp nước quạt model 6000, bằng nhựa (code N4131081) (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp cục lạnh (Linh kiện sx Máy Điều Hòa)- handle, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp cục lạnh nhựa (Linh kiện sx Máy Điều Hòa)- CKD for Indoor assy- panel, AQA-KCR9NQ-S, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp cục lạnh nhựa (Linh kiện sx Máy Điều Hòa)- CKD for Indoor assy- panel, AQA-KCRV9WNZ, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp cục lạnh nhựa (Linh kiện sx Máy Điều Hòa)- CKD for Outdoor assy-handle, AQA-CR12NQ-S, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp cục lạnh nhựa (Linh kiện sx Máy Điều Hòa)- CKD for Outdoor assy-handle, AQA-KCR9NQ-S, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp cục lạnh nhựa (Linh kiện sx Máy Điều Hòa)- CKD for Outdoor assy-handle, AQA-KCRV9WNM, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp cục lạnh nhựa (Linh kiện sx Máy Điều Hòa)- CKD for Outdoor assy-handle, AQA-KCRV9WNZ, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp cục lạnh nhựa (Linh kiện sx Máy Điều Hòa)- panel, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp đầu bản lề cửa máy giặt 27 inch, chất liệu bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp đầu bằng nhựa, phụ tùng cho Bơm hóa chất model DWA30-PVCE, nhà sx DONG IL, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp đầu bằng nhựa, phụ tùng cho Bơm hóa chất model DWB40-PVCE, nhà sx DONG IL, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp đậy (nhựa), mới 100%, của tủ lạnh, GFTA-A101CBFC (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp đậy Aptomat chất liệu bằng nhựa (Model: TBS-23, thương hiệu LS). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp đậy bằng nhựa (Bộ phận của máy làm wax, d 6.5 cm, hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp đậy bằng nhựa (không có model- nhãn hiệu, 225x128x119mm) dùng cho máy đánh ống sợi tự động (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp đậy bằng nhựa bên trong thùng rác M280DA. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp đậy bằng nhựa bên trong thùng rác M280LS. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp đậy bằng nhựa của bộ phận hộp kéo sợi, dùng cho máy kéo sợi OE rotor, nhãn hiệu: Rieter (mới 100%) (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp đậy bằng nhựa của máy pha trà, (mã: TB-0415, hàng mới 100%). (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp đậy bằng nhựa dùng để đậy bên hông của máy chải thô, mới 100%. COVER FILLING PART (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp đậy bằng nhựa hình tròn (đường kính 7mm x 5mm) dùng cho máy mạ điện, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp đậy bằng nhựa phía trên của bộ cuốn giấy tự động dùng cho máy photocopy đa chức năng DocuCentre V 4070/ 059K87901. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp đậy bằng nhựa, CASE, linh kiện hàng mẫu sử dụng cho máy lắp Motor, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp đậy bằng nhựa, CLOSED COVER ECY204 SKF P/N: 00000190322, phụ tùng của dây chuyền chai nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp đậy bằng nhựa-COVER-13064.1045.1.0-(Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp đậy bằng nhựa-COVER-15296.0058.1/0-(Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp đậy bằng nhựa-COVER-16406.0275.0/0-(Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp đậy bảo vệ cổng giao tiếp OBD II trên ô tô, kích thước 8*5cm, NCC: AGMATE INC, hàng mẫu mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp đậy bên trên của cụm máy biến áp TA800 chất liệu nhựa PVC. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp đậy bình chứa bằng nhựa để đậy bình nước nóng nhanh (16 x phi 82mm) (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp đậy bình dầu trợ lực (phụ tùng) dùng cho xe tải FORLAND, FD650-4WD.E4. Hàng mới 100%, sx năm 2020. (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp đậy bình dầu trợ lực (phụ tùng) dùng cho xe tải FORLAND, FD950.E4. Hàng mới 100%, sx năm 2020. (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp đậy bình keo 30CC bằng nhựa, 7012196, hàng mới 100%, xuất xứ Mỹ. (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp đậy bình keo 30CC, 7012196, bằng nhựa, hàng mới 100%, xuất xứ Mỹ (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp Đậy Bộ Lọc Xả (Linh kiện sản xuất Máy Giặt)- Door plaque, 0020203562, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp đậy cách điện cho cực đấu dây phía dưới của đế công tơ điện, chất liệu bằng nhựa, kích thước 8 x 2cm, mới 100%,NSX: HANGZHOU JIESHENGTONG TECHNOLOGY CO.,LTD (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp đậy cáp bằng nhựa AC END CAP FEMALE, dùng cho hệ thống pin lưới điện mặt trời, Hiêu: Hoymiles, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp đậy cáp bằng nhựa AC END CAP MALE, dùng cho hệ thống pin lưới điện mặt trời, Hiêu: Hoymiles, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp đậy cầu đấu Tend TBR-10C, chất liệu nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp đậy chai của bộ thiết bị phân tích hàm lượng BOD dùng trong phòng thí nghiệm, hiệu Hach, mã 2957200, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp đậy chân đế tủ lạnh(nhựa) DA63-06285A. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp đậy cho bình đựng dung dịch 55gallon, bằng nhựa 5PW08; Drum Cover, Polyethylene for closed head 55 gallon drums. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp đậy cho nút nhấn bằng nhựa_GS T25 FGN_Flat lens, dùng trong tủ bảng điện, nhãn hiệu Schlegel, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp đậy cho nút nhấn bằng nhựa_GS T25 FKL_Flat lens, dùng trong tủ bảng điện, nhãn hiệu Schlegel, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp đậy cho nút nhấn bằng nhựa_GS T25 FRT_Flat lens, dùng trong tủ bảng điện, nhãn hiệu Schlegel, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp đậy cổng Lan, model: 13NB0HS1P07021, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp đậy công tắc điện bằng nhựa. Mới 100%- Empty housing (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp đậy công tắc điện bằng nhựa/ CAP (Model: AT-455-W) (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp đậy của máy xịt nước nóng nha khoa (bằng nhựa) Complete Screw Cap for EV1 (EV1TAPCOM). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp đậy của miệng quạt hút,vật liệu nhựa,Model: 161001185- 161-001.185- Phụ tùng máy kéo sợi Hiệu:SAURER.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp đậy của ổ cắm điện, chất liệu bằng nhựa, loại 1 lỗ, kích thước: 10cm*5cm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp đậy của ổ cắm điện, chất liệu bằng nhựa, loại 2 lỗ, kích thước: 10cm*5cm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp đáy của vòi nước bằng nhựa, quy cách dài 90*58mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp đậy đầu cốt bằng nhựa,2.5mm2-(301257560160),hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp đậy đầu cực bình ắc quy CT12-150/ Terminal Protector CT12-150. Hàng mới 100% thuộc tờ khai số: 102802022850 (07/08/2019) (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp đậy đầu đánh lửa bằng nhựa cứng của lò xử lý nhiệt, Cap Electrode Ignition (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp đậy đầu trục bằng nhựa CAP (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp đậy điểm lấy điện bằng nhựa 8PS7910-0AA07-0AA3 (L222.5 W118 H26.5)MM, NL dùng sx thanh dẫn điện, hàng mới 100%(107047110) (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp đậy đường ống bằng Plastic: PN: D5754057420200A;Phụ tùng máy bay thuộc chương 9820 có chứng chỉ EASA số: D185104401143 16;Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp đậy HDD của máy tính xách tay, bằng nhựa, N552VX-1A HDD DOOR SUB ASSY/CHANGTENG, U/M 13NB09P1AP0511, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp đậy HDD của máy tính xách tay, bằng nhựa, X571GT HDD SUPPORT ASSY/QCI/3UXKTSAJN00, U/M 13NB0NL0AM0101, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp đậy HDD-X411UA HDD BRACKET/-ASUS-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp đậy hộp cầu đấu bằng nhựa, chiều dài 8cm, mã 98.401.02-00, hàng FOC, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp đậy hộp kéo sợi bằng nhựa dùng cho máy kéo sợi (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp đậy hộp mặt nạ thở của phi công trên máy bay bằng Plastic: PN:211995;Phụ tùng vật tư dùng cho máy bay thuộc chương 9820 có chứng chỉ FAA số: SO32130371-4.000;Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp đậy két nước bằng nhựa 66-3240 (dùng cho máy cắt cỏ trong sân gôn) hiệu Toro, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp đậy khay nhựa (phương tiện quay vòng)/ COVER OF PLASTIC CONTAINER (Model: 98-S19) (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp đậy Kích (nhựa), Part No: 091180D03000, xe 835W/ VIOS 2020, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp đậy Kích (nhựa), Part No: 091180D04000, xe 835W/ VIOS 2020, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp đậy lỗ bắt vít trên máy giặt lồng đứng, bằng nhựa, đường kính 19.8mm (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp đậy lỗ bắt vít trên máy giặt lồng đứng, bằng nhựa, đường kính 19.8mm-WMDIV (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp đậy ngoài phải màu đen của máy khử trùng IPAD, chất liệu nhựa, Kích thước: 379.57*281.75mm, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp đậy ngoài phải màu trắng của máy khử trùng IPAD, chất liệu nhựa, Kích thước: 379.57*281.75mm, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp đậy ngoài trái màu đen của máy khử trùng IPAD, chất liệu nhựa, Kích thước: 379.57*281.75mm, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp đậy ngoài trái màu trắng của máy khử trùng IPAD, chất liệu nhựa, Kích thước: 379.8*281.83mm, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp đậy ốc vít của khóa thông minh bằng nhựa-COVER-IN SCREW COVER_A30, (GC63-00287A), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp đậy ODD của máy tính xách tay, bằng nhựa, P2540UB-1A ODD DUMMY/DAZHI, U/M 13NX01N1P01011, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp đậy ống luồn dây điện dùng cho máng điện kích thước 70x40mm, bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp đậy ống nhựa/Plastic Inner Cap (GAP-4P IV) (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp đậy ống thép GAP-4P-BK (bằng nhựa). Dùng làm kệ để hàng trong nhà xưởng (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp đậy phần sửa chữa bằng nhựa của máy điều hòa, mã 2P483772-1C- Linh kiện dùng để sản xuất điều hòa Daikin (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp đậy pin của máy đọc vã vạch BHT-1200LGE- Y20130010203- Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp đậy quạt model 9000, bằng nhựa (code N4131134) (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp đậy sau của khóa thông minh bằng nhựa-COVER-IN BACK COVER_A30, (GC63-00286A)hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp đậy SEQ-PE-CEEH86-022 (5-7) 15*17.7*85 làm bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp đậy socket-LGA3647 1U HS 3HP/AVC/SF46C00001/108*78*25.5H-ASUS-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp đậy SSD-G732LWS SSD BRACKET/WAN CHENG-ASUS-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp đậy SSD-G732LXS SSD ABSORBER 2/LONGYANG-ASUS-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp đậy vỉ nhựa (phương tiện quay vòng)/ COVER OF TRAY (Model: 98-DEC) (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp đậy vít của mâm giặt, bằng nhựa, đường kính 76 mm, dày 26.8 mm(5006EA3009B),mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp đậy xả khí bằng nhựa-OP02A002,CAP,BREATHER(NVL sản xuất bơm dầu điện động xe ô tô,mới 100%);Chuyển tiêu thụ nội địa theo mục số 2 của tờ khai:102833807640/E31 (26/08/19);P/N:A4008-613-00-000 (nk)
- Mã HS 39269099: NAP DAY/ NẮP ĐẬY CỔNG KẾT NỐI BẰNG NHƯA, XM2S-0911 (nk)
- Mã HS 39269099: NAP DAY/ NẮP ĐẬY CỔNG KẾT NỐI BẰNG NHƯA, XM3D-0921 (nk)
- Mã HS 39269099: NAP DAY/ NẮP ĐẬY NHỰA, C1P-022P (nk)
- Mã HS 39269099: NAP DAY/ Nắp đậy sản phẩm bằng nhựa nikon Q1870TRAY/ VN (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp Đế mực bằng nhựa dùng để lắp vào máy in PRINTER CLEANER CAP.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp đèn bằng nhựa, kích thước 70x40mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp đèn Flash, chất liệu bằng nhựa loại FLASH LENS-ACE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp đèn Flash, chất liệu bằng nhựa loại Lens Flash-G8.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp đèn Flash, chất liệu bằng nhựa loại Lens Flash-Q720. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: nắp đèn máy in bằng nhựa, dùng để lắp ráp máy in part no: 33904030 hsx Star Precision hàng mới 100% (15 cái/túi) (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp động cơ bằng nhựa của quạt làm mát dàn ngưng, d 150 mm, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp dưới 006-0002-3428 24*16.5*11.8mm;dùng để cố định sản phẩm vào khuôn;chất liệu nhựa;mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp dưới bằng nhựa (chi tiết của máy đo nồng độ hơi thở) (BOTTOM CASE A LDBA05090A-0) (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp dưới bằng nhựa đã định hình của thiết bị điều khiển từ xa TV và Set Top Box. P/N: 59005-0021000-CKD. Hàng mới 100%. Hãng SX: GEMSTAR TECHNOLOGY(YANG ZHOU) CO LTD (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp dưới của hộp điện (Linh kiện sx Máy Điều Hòa)- bottom cover of electric box, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp dưới của hộp điều khiển bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp dưới của hộp pin bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp dưới của hộp sạc tai nghe bằng nhựa- Linh kiện lắp ráp, sản xuất tai nghe (Mới 100%)-P/N no: 592190300011-Charging Case botton case (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp dưới của hộp sạc tai nghe bằng nhựa- Linh kiện lắp ráp, sản xuất tai nghe (Mới 100%)-P/N no: 592190300019-Charging Case botton case (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp dưới của khay chia nước, chất liệu nhựa. Hàng FOC mới 100%. (Bộ phận thay thế của máy làm mát Model Diet 22i) (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp dưới của mic bằng nhựa- Linh kiện lắp ráp, sản xuất tai nghe (Mới 100%)-P/N no: 590172180120- mic-bottom (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp dưới của mic bằng nhựa- Linh kiện lắp ráp, sản xuất tai nghe (Mới 100%)-P/N no: 590172180120-mic-bottom (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp dưới của mic bằng nhựa- Linh kiện lắp ráp, sản xuất tai nghe (Mới 100%)-P/N no: 590172180322- mic-bottom (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp dưới ống bơm keo khi loại bọt khí (NC-3E)(500chiếc/bộ), kích thước phi5mm x 15mm, mới 100% (mã hàng AS130438) mục hàng số 3 của invoice (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp dưới tay cầm sau bằng plastic, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp giàn lạnh bắng nhựa (Linh kiện sx Máy Điều Hòa)- CKD for Indoor assy-axletree borad, AQA-KCR9NQ-S, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp giữ tấm lọc nhựa 501 (Màu Sắc: Trắng đục, Kích Cỡ: cao 4 x dài 8.5 x rộng 4.5, 501, 3M) (sản phẩm làm bằng nhựa hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39269099: NẮP HÔNG THAY THẾ CHO MÁY QUAY, NHÃN HIỆU: GOPRO, MODEL: AAIOD-003 (nk)
- Mã HS 39269099: NẮP HÔNG THAY THẾ CHO MÁY QUAY, NHÃN HIỆU: GOPRO, MODEL: ACIOD-001, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp hộp cầu chì bằng nhựa đã định hình(243826FL0A),xe Nissan X-Trail 02 cầu, từ 5~7 chỗ ngồi, loại cao dung tích 2.488cc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp hộp Cover casstte A117-079-004 bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp hộp Cover casstte A117-081-004 bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp hộp Cover casstte A117-083-004 bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp hộp điện bằng nhựa (hộp điện điện áp 380v)cho bơm model EVMSG15 8F5 Q1BEG E/7.5 ETM, hiệu Ebara, xuất xứ Italya, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp hộp điện bằng nhựa, linh kiện lắp ráp máy điều hòa nhiệt độ. Mới 100%-Cover of electrical equipment-code:12122000013131 (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp hộp điện bằng nhựa, linh kiện lắp ráp máy điều hòa nhiệt độ. Mới 100%-Cover of electrical equipment-code:12122000024739 (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp hộp đựng bo mạch nguồn bằng nhựa linh kiện sử dụng cho máy lọc không khí SK magic. Hàng FOC mới 100%. (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp hộp mực chất liệu nhựa. Hàng mới 100%. 6000276877 (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp hộp mực chất liệu nhựa. Hàng mới 100%. 6000587191 (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp hộp xà bông (Linh kiện sản xuất Máy Giặt)- PRINTING HANDLE, 0020507095NC, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp khay chứa nước thừa- RV-UND-RM-6409- DRIP TRAY GRILL (nk)
- Mã HS 39269099: 'Nắp khay đá bằng nhựa (linh kiện để thay thế cho máy làm mát không khí bằng bay hơi model AM29M). kt:660x340x37mm,Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: 'Nắp khay đá bằng nhựa (linh kiện để thay thế cho máy làm mát không khí bằng bay hơi model AM29M).KT:660x340x37 hàng F.O.C. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp khung nhôm bằng nhựa HFC5-2020-S/ FRAME CAPS (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp khung nhôm bằng nhựa HFC6-3030/ FRAME CAPS (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp khung nhôm bằng nhựa, code: HFC5-2020-B. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp khung nhôm bằng nhựa, code: HFC6-3060-B. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp khung nhôm bằng nhựa, nhãn hiệu MISUMI, code: HFC5-2060 (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp khung nhôm bằng nhựa, nhãn hiệu MISUMI, code: HFC6-3030 (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp khung nhôm bằng nhựa, nhãn hiệu MISUMI, code: HFC6-6060-S (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp khung nhôm bằng nhựa, nhãn hiệu MISUMI, code: HFC6-6090-B (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp khung nhôm bằng nhựa, nhãn hiệu MISUMI, code: HFC8-4080 (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp khung nhôm bằng nhựa, nhãn hiệu MISUMI, code: HFC8-4590-B (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp khung nhôm bằng nhựa, nhãn hiệu MISUMI, code: HFCB5-2020-S (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp khung nhôm bằng nhựa, nhãn hiệu MISUMI, code: HFCB6-3060-B (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp khung nhôm bằng nhựa, nhãn hiệu MISUMI, code: HFCL8-4040-B (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp khuôn (Chày trợ)3920L-7350(LH580UA1-ED01 V1.0) chất liệu bằng nhựa hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp kỹ thuật bằng nhựa màu trắng kích thước 375x375mm code 20.293.00, dùng làm nắp đóng mở cho tủ đồ, hãng sản xuất: Osculati. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp kỹ thuật bằng nhựa màu trắng, kích thước 520x465mm code 20.294.00, dùng làm nắp đóng mở cho tủ đồ, hãng sản xuất: Osculati. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp làm kín GLAND PACKING bằng nhựa PTFE dùng cho van, đường kính 10inch, NSX: KOSO_GLAND PACKING PTFE 10" 300#,mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp làm kín GLAND PACKING bằng nhựa PTFE dùng cho van, đường kính 12inch, NSX: KOSO_GLAND PACKING PTFE 12" 300#,mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp làm kín GLAND PACKING bằng nhựa PTFE dùng cho van, đường kính 18inch, NSX: KOSO_GLAND PACKING PTFE 18" 300#,mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp làm kín GLAND PACKING bằng nhựa PTFE dùng cho van, đường kính 20inch, NSX: KOSO_GLAND PACKING PTFE 20" 300#,mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp loa bằng nhựa SPEAKER COVER ABS PA757+UV GRAHITE GREY RAL7024 #D023-8 RoHS hàng mới 100% thuộc tờ khai 101821859641, dòng 48 (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp loa điện thoại di động 50-PE159-2 bằng nhựa, kích thước 5x3x0.2 cm, linh kiện điện thoại di động, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp lọc bơm tay, chất liệu nhựa, lắp ở vị trí phí trên lọc bơm tay nhiên liệu,Mã 51.12504-6004 dùng cho xe tải Man. Hãng SX: MAN TRUCK & BUS SE. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp lọc nhớt, chất liệu nhựa, lắp ở vị trí phía trên lọc nhớt, Mã 51.05505-0010 dùng cho xe tải Man. Hãng SX: MAN TRUCK & BUS SE. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp lõi cuộn dây điện bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NẮP LƯỜNG DÂY ĐIỆN BẰNG NHỰA (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp màn hình camera điện thoại di động bằng nhựa loại CAMERA WINDOW-ACE..Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp màn hình camera điện thoại di động bằng nhựa loại CAMERA WINDOW-ACE.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: 'Nắp màn hình camera điện thoại di động bằng nhựa loại CAMERA WINDOW-Q720..Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp màn hình camera điện thoại di động bằng nhựa loại WINDOW CAMERA_ACE.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp mặt đồng hồ km bằng nhựa trong, NCC: Lvdue, Mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp mặt lạnh DVM S PC4NUSKAN (bằng nhựa) (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp máy dùng trên máy luân nhiệt- COVER HEATER ASSY (06548300001) (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp máy in (Máy in kem thiếc, làm bằng nhựa mica, KT: phi 56*33mm) (Hàng mới 100%), (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp móc treo trên NV350(9C)- Cord Wrap Top Cap (bằng nhựa, dùng cho máy hút bụi), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp motor bằng nhựa, linh kiện lắp ráp máy điều hòa nhiệt độ. Mới 100%-Fan motor cover-code:12122000005538 (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp motor bằng nhựa, linh kiện lắp ráp máy điều hòa nhiệt độ. Mới 100%-Fan motor cover-code:12122000013129 (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp motor bằng nhựa, linh kiện lắp ráp máy điều hòa nhiệt độ. Mới 100%-Fan motor cover-code:12122000024722 (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp ngoài bên trên của hộp sạc tai nghe bằng nhựa- Linh kiện lắp ráp, sản xuất tai nghe (Mới 100%)-P/N no: 592190300009-Charging Case tope case (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp ngoài chặn cho domino tép HYBT-02, bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp ngoài EV1 bằng nhựa,Dùng cho thiết bị báo cháy, hàng mới 100%,Dòng số 1, tờ khai nhập số 103208388510,/ JP (nk)
- Mã HS 39269099: NẮP NHỰA (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa (chi tiết nhựa của máy ảnh) (CV REAR COVER 5-015-084-01 (1 SET 15PCS)) (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa (Chi tiết ống tiêm tự động) (GEAR COVER LDBA048600-0) (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa (ORNAMENT COVER(L) YEFC0500027 (1SET 1PC)) (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa (ORNAMENT COVER(R) YEFC0500026 (1SET 1PC)) (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa bảo vệ cho cầu đầu nối dây dẫn dẫn điện/MATERIALS 500A3P COVER #96-044 (T5003). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa bảo vệ cho cầu đầu nối dây dẫn dẫn điện/MATERIALS 500A4P COVER #96-044. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa bảo vệ công tắc của máy mài, kt: 52*32.5*25mm, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa bảo vệ lưỡi cưa, phục vụ dây chuyền sản xuất động cơ điện, kt: 110*32.5*6.5mm, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa bảo vệ phía dưới ống xả máy mài, kt: 57*37*43mm, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa bên phải (621880800-B) của máy cắt đa chức năng (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa bên phải (621884330-B) của máy cắt đa chức năng (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa bên phải (621884350-B) của máy cắt đa chức năng (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa bên phải (682188210) của máy cắt đa chức năng (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa bên phải (682188230) của máy cắt đa chức năng (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa bên trái (621884320-B) của máy cắt đa chức năng (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa bên trái (621884340-B) của máy cắt đa chức năng (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa bên trái (621884480-B) của máy cắt đa chức năng (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa bên trên (621880810-B) của máy cắt đa chức năng (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa bên trên của máy cắt đa chức năng (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa bình lọc, mã hàng 4404020040, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa các loại, dùng để trang trí làm cảnh cho động vật và các loài bò sát, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa che cụm đèn Led dùng cho chuông điện LIGHT BEZEL ABS PA757+UV LYRIC WHITE #D028-8 RoHS hàng mới 100% thuộc tờ khai 101722536901, dòng 48 (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa che cụm đèn Led dùng cho chuông điện LIGHT BEZEL ABS PA757+UV LYRIC WHITE #D028-8 RoHS hàng mới 100% thuộc tờ khai 102240306933, dòng 4 (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa che đèn COSMETIC MUTE BUTTON ABS PA757 +UV LYRIC WHITE #D019RoHS+PAH,hàng mới 100% thuộc tờ khai 101722707661, dòng 6 (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa che đèn dùng cho chuông điện COSMETIC MUTE BUTTON ABS PA757 +UV LYRIC WHITE #D021RoHS+PAH hàng mới 100% thuộc tờ khai 101722536901, dòng 44 (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa chụp phía sau của máy hút bụi dùng để sx, gc lắp ráp hút bụi cầm tay,đường kính 2.8mm*dày 0.5mm*T0.13mm, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa chụp phía sau của máy hút bụi, nguyên liệu dùng để sx máy hút bụi cầm tay,đường kính 2.8cm*dày 0.5cm, mới 100 % (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa cố định bo mạch chính (đen) Huawei Y9 2019 (51661KBW). Hàng mới 100%. Hiệu Huawei (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa cố định bo mạch chính (xanh) Huawei Y9 2019 (51661KCA). Hàng mới 100%. Hiệu Huawei (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa của kính hiển vi điện tử SM-2010DM. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa của lọc rác- bơm, mã hàng 4405020101, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa của nút nhấn dùng trong thiết bị nội soi _ AW Cap (made with plastic mold part: not for clinical use) RL5631 [LCD0006282] (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa của nút nhấn dùng trong thiết bị nội soi _ S Cap (made with plastic mold part: not for clinical use) RL5635 [LCD0006278] (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa của tai nghe bluetooth HDX-2944 size: 40*30mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa của tai nghe bluetooth HDX-2944size: 40*30mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa của thanh kết nối thiết bị cấp linh kiện tự động với bệ lắp thiết bị cấp linh kiện, chất liệu nhựa, P/N: E1507706C0F, hsx: Juki, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa D22mm, dùng trong sản xuất cổng xếp, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa đậy bo (có kính cam-Breathing Crystal) Huawei nova 7i (02353KGF). Hàng mới 100%. Hiệu Huawei (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa đậy bo mạch chính (xanh ngọc) Huawei Y9 Prime 2019 (02352SAP). Hàng mới 100%. Hiệu Huawei (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa đậy board (đen) Huawei Y6p (97070XPT). Hàng mới 100%. Hiệu Huawei (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa đậy van ga P/ N: 045432J _ CAP STOP VALVE, phụ tùng của máy điều hòa không khí hiệu Daikin. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa để chụp linh kiện, ESD Plastic Cap_ 29.8*8.5*10mm, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa điều khiển (621880820-BM) của máy cắt đa chức năng (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa điều khiển (621884120-B) của máy cắt đa chức năng (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa điều khiển bên phải (621880800) của máy cắt đa chức năng (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa đỏ (bộ phận của máy in) mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: nắp nhựa dùng cho máy camera (AU CABINET (AU91000)) (nk)
- Mã HS 39269099: nắp nhựa dùng cho máy camera (AU COVER (AU91000)) (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa dùng để lắp vào các đầu ống khí, R-CAP-12. (Phụ kiện tay robot gắp nhựa tự động). Hiệu EINS-STARSEIKI. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa dưới Under Filling Port, kích thước 23.6mm*11.5mm (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa FILTER CUP dùng trong dây chuyền lắp ráp giảm xóc xe gắn máy (đã kiểm tại mục 4 thuộc tờ khai: 102638727002 ngày 13/05/2019) (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa gắn ron cao su, mã hàng 4405010702, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa gắn ron cao su, mã hàng 4405020134, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa kích thước: 680*335*20 mm (TP-36). / JP (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa kích thước: 680*335*20 mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa logo dùng cho chuông điện (10.5 x 6.8) cm PLASTIC GRILL+LOGO ABS PA757+UV COOL GREY6U#D021-C8 RoHS+PAH hàng mới 100% thuộc tờ khai 101722536901, dòng 43 (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa logo dùng cho chuông điện (10.5 x 6.8) cm PLASTIC GRILL+LOGO ABS PA757+UV COOL GREY6U#D021-C8 RoHS+PAH hàng mới 100% thuộc tờ khai 102240217661, dòng 43 (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa mặt trái_AD830 dài 500mm, rộng 200mm cao 5mm/ VN (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa mặt trên bảo vệ khay pin dùng trong sản xuất camera giám sát, hàng mới: 100%,3CS-IT0025 (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa mặt trên_DB8080 dài 650mm, rộng 400mm cao 25mm/ VN (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa mica, kt: L55xW55xH20mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa modem wifi, HSX: SUZHOU MECQ TECHNOLOGY CO.,LTD, P/N: 123800152300J, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa ốp hông của Bộ phận đánh tiền của máy thanh toán tiền tự động ATM, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa phía dưới màn hình AK65-00086-2400, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa phía sau dùng trong sản xuất camera giám sát, hàng mới: 100%,3CS-IT0024 (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa phía trước của thiết bị phân tích chất lượng nước trực tuyến đa chỉ tiêu SC200, hiệu Hach, mã 9222900, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa Plastic Lids;là nguyên liệu để sản xuất ra tấm mạch in dành cho máy móc, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa sau (621884370-B) của máy cắt đa chức năng (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa trên (621884360) của máy cắt đa chức năng (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa trên (621884360-B) của máy cắt đa chức năng (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa trên (621904360) của máy cắt đa chức năng (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa trên dùng cho quạt model 6000 (code N4131055) (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa trên micro CMM-0147BNX-KA. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa trên micro CMM-0147UNX-KA (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa trên micro của tai nghe điện thoại di động CMM-0147BNX-KA. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa trên micro của tai nghe điện thoại di động CMM-0147UNX-KA. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa trên Upper Filling Port, kích thước 11.5mm*4.4mm (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa trên, dùng trong nồi cơm điện áp 220vAC, SS-995638,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa trên, Part: 296172053, dòng hàng số 4 của tờ khai 10101194236/E31 (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa tròn (màu đen), dùng để chụp bít lỗ khoét vít, kích thước 2.5*1.7*1.5cm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa vỏ đầu kết nối D4Z002-E00A hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa vỏ đầu kết nối D4Z004-E00A hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa vỏ đầu kết nối D4Z080-000A hàng mới 100% (nk)
- - Mã HS 39269099: Nắp nhựa vỏ đầu kết nối D4Z080-000B hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa vỏ đầu kết nối D4Z080-000E hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa vỏ đầu kết nối D4Z081-000A hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa Z3U-01173C (3UD-1173), phụ tùng cho máy dệt. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa, Part: 295002562, dòng hàng số 1 của tờ khai 10297698144/E31 (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa, Part: 296132182AB, dòng hàng số 2 của tờ khai 10238624304/E31 (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa, Part: 296145845AB, dòng hàng số 1 của tờ khai 10291529195/E31 (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa, Part: 296171283AC, dòng hàng số 8 của tờ khai 10124679461/E31 (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa, Part: 296171316AB, dòng hàng số 6 của tờ khai 10101194236/E31 (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa, Part: 296171324, dòng hàng số 18 của tờ khai 10147719073/E31 (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa, Part: 296171556AC, dòng hàng số 3 của tờ khai 10149356465/E31 (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa, Part: 296171577AB, dòng hàng số 10 của tờ khai 10152167750/E31 (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa, Part: 296189227, dòng hàng số 16 của tờ khai 10290434384/E31 (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa, Part: 296197451, dòng hàng số 1 của tờ khai 10301628143/E31 (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa, Part: 296207020, dòng hàng số 1 của tờ khai 10292993315/E31 (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa, Part: 296212740AC, dòng hàng số 4 của tờ khai 10271745633/E31 (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa, Part: 296214616AC, dòng hàng số 1 của tờ khai 10236086793/E31 (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa, Part: 296224761AD, dòng hàng số 5 của tờ khai 10286359452/E31 (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa, Part: 296228256, dòng hàng số 2 của tờ khai 10290129431/E31 (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa, Part: 296241407, dòng hàng số 3 của tờ khai 10306989826/E31 (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa, Part: 296258316AB, dòng hàng số 11 của tờ khai 10303553353/E31 (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa, Part: 296258316AB, dòng hàng số 9 của tờ khai 10330461364/E31 (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa, Part: 849258N-LF, dòng hàng số 2 của tờ khai 10302394643/E31 (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa, Part: DD420-0313-01, dòng hàng số 1 của tờ khai 10083732482/E31 (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa, Part: SE45-00004-001, dòng hàng số 1 của tờ khai 10300710734/E31 (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa, Part: SE45-00005-001, dòng hàng số 2 của tờ khai 10303601900/E31 (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa, Part: SE45-00010-001, dòng hàng số 3 của tờ khai 10293196374/E31 (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa, Part: SE45-00034-001, dòng hàng số 2 của tờ khai 10303371375/E31 (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa, Part: SE45-00038-001, dòng hàng số 1 của tờ khai 10242870633/E31 (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa, Part: SEMCP-AS-00194-ALF, dòng hàng số 2 của tờ khai 10305088685/E31 (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa. P/N: 228016 (dùng cho xe nâng hàng). Mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa. P/N: 372832660071 (dùng cho xe nâng hàng). Mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa. P/N: 804807603871 (dùng cho xe nâng hàng). Mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nhựa. P/N: 861-312 (dùng cho xe nâng hàng). Mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nối dây bằng nhựa,linh kiện lắp ráp máy điều hòa nhiệt độ. Mới 100%-Cover board for wiring-code:12122000020448 (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp nối dây bằng nhựa,linh kiện lắp ráp máy điều hòa nhiệt độ. Mới 100%-Cover board for wiring-code:12122000025064 (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp ống đựng keo, bằng nhựa dùng để nối ống dẫn keo tới thiết bị được gắn keo (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp ống tiêm bằng nhựa (CAP T LDBA048500-0) (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp ốp chốt của cần sang số của hộp số xe ô tô bằng nhựa H143-T20-L810,mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp pin bằng nhựa dùng cho điện thoại di động hiệu OPPO (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp pin bằng nhựa dùng cho điện thoại di động hiệu REALME (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp pin điện thoại di động, bằng nhựa, it2163 black PC+ABS. Hàng mới 100% (không nhãn hiệu) (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp pin điện thoại di động, bằng nhựa, it5025 dark blue PC+ABS. Hàng mới 100% (không nhãn hiệu) (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp pin điện thoại di động, bằng nhựa, W5008 Grad Phantom Black. Hàng mới 100% (không nhãn hiệu) (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp pin màu đen của điện thoại di động Masstel X5, chất liệu nhựa, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp pin màu đen điện thoại di động Masstel Fami M20, chất liệu nhựa, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp pin màu đỏ điện thoại di động Masstel Fami M20, chất liệu nhựa, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp pin màu vàng của điện thoại di động Masstel izi 300, chất liệu nhựa, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp pin màu vàng của điện thoại di động Masstel X5, chất liệu nhựa, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp pin màu xanh của điện thoại di động Masstel X5, chất liệu nhựa, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp quạt thông gió cho máy tính, vật liệu nhựa, mã hàng: FAN120C. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp sau bảng điều khiển bằng plastic, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp sau bằng nhựa dùng cho chuông điện (70 x 30)cm BOTTOM CASE PC2407 94V2 COOL GREY 10U #D035-8 RoHS+PAH,hàng mới 100% thuộc tờ khai 101821859641, dòng 18 (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp sau bằng nhựa dùng cho chuông điện BOTTOM CASE PC2407 94V2 COOL GREY 10U #D035-8 RoHS+PAH hàng mới 100% thuộc tờ khai 102240306933, dòng 8 (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp sau của điện thoại di động chất liệu bằng nhựa, Model: ACE, Màu Titan.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp sau của điện thoại di động chất liệu bằng nhựa,Model: ACE.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp sau của điện thoại di động chất liệu bằng nhựa.Model: ACE.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp sau điện thoại di động chất liệu bằng nhựa loại REAR COVER-ACE(WHITE).Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp sau điện thoại di động chất liệu bằng nhựa, model:ACE.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp sau điện thoại điện thoại di động chất liệu bằng nhựa Model ACE (HR2) dùng để Test Sample.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp sau điện thoại điện thoại di động chất liệu bằng nhựa Model ACE (HR4) dùng để Test Sample.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp sau điện thoại điện thoại di động chất liệu bằng nhựa Model G8 (COLOR) dùng để Test Sample.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp tay cầm trước bằng plastic, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp thử nước bằng nhựa, linh kiện lắp ráp máy điều hòa nhiệt độ. Mới 100%-Cover of water testing hole-code:12123000000043 (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp thu nước đáy bằng nhựa dùng cho hồ bơi, RCD, Code: 060230000000. Hiệu Kripsol, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp thử nước, bằng nhựa CE-KFR105Q4/BP3N1Y-D.4 RoHS, linh kiện lắp ráp máy điều hòa nhiệt độ, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: nắp trang trí 16C-005(bằng nhựa mạ niken crom) (nk)
- Mã HS 39269099: NẮP TRANG TRÍ BẰNG NHỰA MẠ NIKEM CROM, CV ĐIỀU CHỈNH 2761 (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp trang trí bằng nhựa- Plastic decorative cover (dùng để gắn vào chậu rửa mặt làm bằng bột đá nhân tạo) (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp trang trí chân sen bằng nhựa mạ crome loại VM3C009, dùng cho bộ vòi sen tắm (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp trang trí trên robot hút bụi. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp trên 006-0003-3428 23.6*14.79*4mm;dùng để cố định sản phẩm vào khuôn;chất liệu nhựa;mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp trên bằng nhựa của quạt model Suka SAC-6000M (code N4131202) (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp trên bằng nhựa đã định hình của thiết bị điều khiển từ xa TV và Set Top Box. P/N: 10011-0146707-CKD. Hàng mới 100%. Hãng SX: GEMSTAR TECHNOLOGY(YANG ZHOU) CO LTD (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp trên bảo vệ mạch chuyển tiếp (PG3018053) kích thước 9.5*7*0.4cm bằng vật liệu tổng hợp composite (linh kiện máy bay P30 2018) (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp trên của camera giám sát, (ASSY,COVER DOME-SPB-PTZ0IK), chất liệu bằng nhựa, dùng cho camera giám sát, P/N: AM07-004782A. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp trên của hộp điện (Linh kiện sx Máy Điều Hòa)- top cover of electric box, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp trên của hộp điều khiển bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp trên của hộp pin bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp trên của khay chia nước, chất liệu nhựa. Hàng FOC mới 100%. (Bộ phận thay thế của máy làm mát Model Diet 22i) (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp trên của mic bằng nhựa- Linh kiện lắp ráp, sản xuất tai nghe (Mới 100%)-P/N no: 590172180119-mic-top (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp trên EV1,'Dòng số 4, tờ khai nhập số 103208388510,/ JP (nk)
- Mã HS 39269099: Năp trên hình lưới của máy bẫy côn trùng, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp trên nhựa của máy lọc không khí mini, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp trên tay cầm sau bằng plastic, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp trùm ống kính bằng nhựa Tamron 8-400mm f/3.5-6.3 Di II VC HLD Lens mã hàng TALH1840035 (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp trước bằng nhựa REAR CASE PC2407 94V2 LYRIC WHITE #D035-8 RoHS+PAH hàng mới 100% thuộc tờ khai 101722540621, dòng 2 (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp trước máy in, bằng nhựa, dùng để lắp ráp máy in, part no: 33023630,hsx Star Micronics co.,ltd (7 cái/túi) (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp trượt cốc cùng dây buộc bằng nhựa dùng cho máy ép nước cam tự động, nhãn hiệu Zummo, mã 1402002, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp USB bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nắp xịt dầu bằng nhựa, (Spray cap with nozzle only HS, mã: 02036100, hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39269099: NAPTHAN/ Nắp đậy thân dưới tông đơ của dòng Rotary model 9894 bằng nhựa, linh kiện kiện lắp ráp tông đơ.Xuất xứ:Trung Quốc.Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39269099: NAPTHAN/ Nắp đậy thân trên tông đơ của dòng Rotary 9894 bằng nhựa, linh kiện kiện lắp ráp tông đơ.Xuất xứ:Trung Quốc.Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39269099: NAS1515H7/ Vòng đệm bằng nhựa loại NAS1515H7 kích thước 2*20*20 mm (nk)
- Mã HS 39269099: Nẫy mở nắp máy in, bằng nhựa, part no: 33400380 hsx Star Precision hàng mới 100% (15 cái/túi) (nk)
- Mã HS 39269099: NB/ Nắp bản mạch (nhựa). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NB/ Nắp bản mạch (nhựa). Hàng mới 100%. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NB01/ Kẹp nhựa giữ tem gáy (nk)
- Mã HS 39269099: NB24/ Nhãn nhựa các loại (dùng may ba lô, túi xách) (nk)
- Mã HS 39269099: NB28/ Nhựa lót (đã cắt)(kích cỡ các loại)(dùng may ba lô, túi xách) (nk)
- Mã HS 39269099: NB28/ Nhựa lót các loại(dùng may ba lô, túi xách) (nk)
- Mã HS 39269099: NB-29A/ Chốt khóa điều chỉnh bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39269099: NB-29CL E1/ Móc kẹp Clip NB-29CL E1 bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39269099: NB33/ Trang trí đầu dây kéo các loại (nk)
- Mã HS 39269099: NBN/ 'NBN/ Nhãn bằng nhựa/Label AA2J943701. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NBN/ Nhãn bằng nhựa/A7VA940201. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NBN/ Nhãn bằng nhựa/A93E940400. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NBN/ Nhãn bằng nhựa/A93E940500. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NBN/ Nhãn bằng nhựa/ACVG942200. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NBN/ Nhãn bằng nhựa/ACVG942300. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NC0001/ Dây rút nhựa (nk)
- Mã HS 39269099: NC11/ Vỏ nhựa M-10856(1*2) S-12301(2) M-10856(1*2) S-12301(2), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NC11/ Vỏ nhựa M-10856(1*2) S-12301(2), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NC11/ Vỏ nhựa M-10858(1*2) S-12303(2), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NC23/ Móc nhựa treo hộp đựng sản phẩm: PP HANGER (30422 Sanford Mexico). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NC42/ Tấm bằng nhựa EG-10001 26mm x 12mm x 1.6mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NC42/ Tấm bằng nhựa INSULATED PAPER 40 X 35mm 0.3mm PVC+Adhesive, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NCANL-011/ Dây thít CJ-120 nhựa 66 màu trắng(ACC-000398) (nk)
- Mã HS 39269099: NCANL-016/ Bộ phận vỏ hộp điện 310-415,ME-019253 chất liệu nhựa, hàng mới 100% (ME-019253) (nk)
- Mã HS 39269099: NCANL-016/ Bộ phận vỏ hộp điện 310-415,ME-019315 chất liệu nhựa, hàng mới 100%(ME-019315) (nk)
- Mã HS 39269099: NCANL-016/ Bộ phận vỏ hộp điện 341,ME-019241 chất liệu nhựa, hàng mới 100% (ME-019241) (nk)
- Mã HS 39269099: NCANL-016/ Bộ phận vỏ hộp điện 341-L,ME-019238 chất liệu nhựa, hàng mới 100% (ME-019238) (nk)
- Mã HS 39269099: NCANL-016/ Bộ phận vỏ hộp điện 342A-L,ME-019240 chất liệu nhựa, hàng mới 100% (ME-019240) (nk)
- Mã HS 39269099: NCANL-016/ Bộ phận vỏ hộp điện 352-4C/L,ME-019286 chất liệu nhựa, hàng mới 100% (ME-019286) (nk)
- Mã HS 39269099: NCANL-016/ Bộ phận vỏ hộp điện 352-4C/L,ME-019486 chất liệu nhựa, hàng mới 100%(ME-019486) (nk)
- Mã HS 39269099: NCANL-016/ Bộ phận vỏ hộp điện 45-0001/N,ME-019104 chất liệu nhựa, hàng mới 100%(ME-019104) (nk)
- Mã HS 39269099: NCANL-016/ Bộ phận vỏ hộp điện 45-0001/N,ME-019318 chất liệu nhựa, hàng mới 100%(ME-019318) (nk)
- Mã HS 39269099: NCANL-016/ Bộ phận vỏ hộp điện 45-0002/N,ME-019245 chất liệu nhựa, hàng mới 100% (ME-019245) (nk)
- Mã HS 39269099: NCANL-016/ Bộ phận vỏ hộp điện 45-0002/N,ME-019250 chất liệu nhựa, hàng mới 100% (ME-019250) (nk)
- Mã HS 39269099: NCANL-016/ Bộ phận vỏ hộp điện 45-0002/N,ME-019312 chất liệu nhựa, hàng mới 100%(ME-019312) (nk)
- Mã HS 39269099: NCANL-016/ Bộ phận vỏ hộp điện 45-0008,ME-019221 chất liệu nhựa, hàng mới 100% (ME-019221) (nk)
- Mã HS 39269099: NCANL-016/ Bộ phận vỏ hộp điện 45-0008,ME-019222 chất liệu nhựa, hàng mới 100% (ME-019222) (nk)
- Mã HS 39269099: NCANL-016/ Bộ phận vỏ hộp điện 45-0008,ME-019223 chất liệu nhựa, hàng mới 100% (ME-019223) (nk)
- Mã HS 39269099: NCANL-016/ Bộ phận vỏ hộp điện 45-0008,ME-019295 chất liệu nhựa, hàng mới 100% (ME-019295) (nk)
- Mã HS 39269099: NCANL-016/ Bộ phận vỏ hộp điện 45-0008,ME-019319 chất liệu nhựa, hàng mới 100%(ME-019319) (nk)
- Mã HS 39269099: NCANL-016/ Bộ phận vỏ hộp điện 45-0008,ME-019320 chất liệu nhựa, hàng mới 100%(ME-019320) (nk)
- Mã HS 39269099: NCANL-016/ Bộ phận vỏ hộp điện 45-0008,ME-019321 chất liệu nhựa, hàng mới 100%(ME-019321) (nk)
- Mã HS 39269099: NCANL-016/ Bộ phận vỏ hộp điện 45-0014,ME-019279 chất liệu nhựa, hàng mới 100%(ME-019279) (nk)
- Mã HS 39269099: NCANL-016/ Bộ phận vỏ hộp điện 45-0016,ME-019174 chất liệu nhựa, hàng mới 100% (ME-019174) (nk)
- Mã HS 39269099: NCANL-016/ Bộ phận vỏ hộp điện 45-0016,ME-019175 chất liệu nhựa, hàng mới 100% (ME-019175) (nk)
- Mã HS 39269099: NCANL-016/ Bộ phận vỏ hộp điện 45-0017, chất liệu nhựa (ME-019117) (nk)
- Mã HS 39269099: NCANL-016/ Bộ phận vỏ hộp điện 45-0017,ME-019110 chất liệu nhựa, hàng mới 100% (ME-019110) (nk)
- Mã HS 39269099: NCANL-016/ Bộ phận vỏ hộp điện 45-0017/N, chất liệu nhựa (ME-019114) (nk)
- Mã HS 39269099: NCANL-016/ Bộ phận vỏ hộp điện 45-0017/N, chất liệu nhựa (ME-019116) (nk)
- Mã HS 39269099: NCANL-016/ Bộ phận vỏ hộp điện 45-0017/N,ME-019111 chất liệu nhựa, hàng mới 100% (ME-019111) (nk)
- Mã HS 39269099: NCANL-016/ Bộ phận vỏ hộp điện 45-0021,ME-016828 chất liệu nhựa, hàng mới 100%(ME-016828) (nk)
- Mã HS 39269099: NCANL-016/ Bộ phận vỏ hộp điện 45-0021,ME-019287 chất liệu nhựa, hàng mới 100%(ME-019287) (nk)
- Mã HS 39269099: NCANL-016/ Bộ phận vỏ hộp điện 45-0023,ME-019288 chất liệu nhựa, hàng mới 100%(ME-019288) (nk)
- Mã HS 39269099: NCANL-016/ Bộ phận vỏ hộp điện 45-0031,ME-010691 chất liệu nhựa, hàng mới 100%(ME-010691) (nk)
- Mã HS 39269099: NCANL-016/ Bộ phận vỏ hộp điện 45-0031,ME-019002 chất liệu nhựa, hàng mới 100%(ME-019002) (nk)
- Mã HS 39269099: NCANL-016/ Bộ phận vỏ hộp điện 45-0031,ME-019230 chất liệu nhựa, hàng mới 100% (ME-019230) (nk)
- Mã HS 39269099: NCANL-016/ Bộ phận vỏ hộp điện 45-0031,ME-019232 chất liệu nhựa, hàng mới 100% (ME-019232) (nk)
- Mã HS 39269099: NCANL-016/ Bộ phận vỏ hộp điện 45-0051,ME-019280 chất liệu nhựa, hàng mới 100% (ME-019280) (nk)
- Mã HS 39269099: NCANL-016/ Bộ phận vỏ hộp điện 50-6623B,ME-019229 chất liệu nhựa, hàng mới 100% (ME-019229) (nk)
- Mã HS 39269099: NCANL-016/ Bộ phận vỏ hộp điện 80-1500, chất liệu nhựa (ME-018452) (nk)
- Mã HS 39269099: NCANL-016/ Bộ phận vỏ hộp điện 80-1500-CC, chất liệu nhựa (ME018532) (nk)
- Mã HS 39269099: NCANL-016/ Bộ phận vỏ hộp điện 80-1500-EC, chất liệu nhựa (ME-018453) (nk)
- Mã HS 39269099: NCANL-016/ Bộ phận vỏ hộp điện 80-1500-EC-ONE, chất liệu nhựa (ME-019031) (nk)
- Mã HS 39269099: NCANL-016/ Bộ phận vỏ hộp điện 80-1500-EC-TWO, chất liệu nhựa (ME-019034) (nk)
- Mã HS 39269099: NCANL-016/ Bộ phận vỏ hộp điện 80-1500-TC,ME-018534 chất liệu nhựa, hàng mới 100%(ME-018534) (nk)
- Mã HS 39269099: NCANL-016/ Bộ phận vỏ hộp điện 80-1500-TEC,ME-018533 chất liệu nhựa, hàng mới 100% (ME-018533) (nk)
- Mã HS 39269099: NCANL-016/ Bộ phận vỏ hộp điện 80-1500-TRIM-ONE, chất liệu nhựa (ME-019032) (nk)
- Mã HS 39269099: NCANL-016/ Bộ phận vỏ hộp điện CAT2071,ME-019334 chất liệu nhựa, hàng mới 100%(ME-019334) (nk)
- Mã HS 39269099: NCANL-016/ Bộ phận vỏ hộp điện CAT2071/D/L,ME-019254 chất liệu nhựa, hàng mới 100%(ME-019254) (nk)
- Mã HS 39269099: NCANL-016/ Bộ phận vỏ hộp điện CAT2072/D/L,ME-019235 chất liệu nhựa, hàng mới 100%(ME-019235) (nk)
- Mã HS 39269099: NCANL-016/ Bộ phận vỏ hộp điện CAT2072/D/L,ME-019313 chất liệu nhựa, hàng mới 100%(ME-019313) (nk)
- Mã HS 39269099: NCANL-016/ Bộ phận vỏ hộp điện CAT2073,ME-019239 chất liệu nhựa, hàng mới 100%(ME-019239) (nk)
- Mã HS 39269099: NCANL-016/ Bộ phận vỏ hộp điện giá liên kết, chất liệu nhựa (ME-019033) (nk)
- Mã HS 39269099: NCANL-016/ Bộ phận vỏ hộp điện80-1500-SC, chất liệu nhựa (ME-018531) (nk)
- Mã HS 39269099: NCANL-017/ Mặt bản công tắc, chất liệu nhựa (ME-019045) (nk)
- Mã HS 39269099: NCANL-022/ Chốt cố định chất liệu bằng nhựa 94-V2 (ME-013569) (nk)
- Mã HS 39269099: NCANL-023/ Đầu kết nối dây dạng ốc lò xo 4P dùng để cố định dây chất liệu bằng nhựa (EMP-000181) (nk)
- Mã HS 39269099: ND01/ Dây nẹp đai bằng nhựa màu xanh, kích thước 16x1mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: ND010/ Miếng đệm silicon- TYSG002, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: ND04/ Xốp chống tính điện (từ Polyurethane) (Màng giảm chấn), 1.2m*100m (6.5kg),bằng nhựa, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: ND1149/ Con trượt bằng nhựa là nguyên liệu sản xuất trục điều khiển hộp số ô tô (Shoe 43873-26000) (nk)
- Mã HS 39269099: ND188/ Nắp đế nhựa DJ61-01490A (nk)
- Mã HS 39269099: ND190/ Nắp vòng nhựa DPS-003 (nk)
- Mã HS 39269099: ND288/ Vỏ nhựa che vòng tiếp điểm DJ72-10127A (nk)
- Mã HS 39269099: ND289/ Vỏ nhựa che vòng tiếp điểm DJ72-10163A (nk)
- Mã HS 39269099: ND291/ Vỏ nhựa ngoài của bộ dây nguồn DJ63-00214A (nk)
- Mã HS 39269099: ND43/ Miếng đệm bằng plastic (ACCESSORY)- ACCESSORY 3160081005 H410. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NDCO/ Nhựa dựng cổ (nk)
- Mã HS 39269099: NDSEQ003/ Khoen xỏ dây giày (bằng nhựa) (hàng mới 100%)- 1AJSP 00A BTM EYESTAY MOLDED 865J- 10000PR 20000PCE (nk)
- Mã HS 39269099: NDSEQ003/ Khoen xỏ dây giày (bằng nhựa) (hàng mới 100%)- 1AJSP 00A BTM EYESTAY MOLDED 865J- 1670PR 3340PCE (nk)
- Mã HS 39269099: NDSEQ003/ Khoen xỏ dây giày (bằng nhựa) (hàng mới 100%)- 1AJSP 00A BTM EYESTAY MOLDED 865J- 20000PR 40000PCE (nk)
- Mã HS 39269099: NDSEQ003/ Khoen xỏ dây giày (bằng nhựa) (hàng mới 100%)- 1AJSP 00A BTM EYESTAY MOLDED 865J- 22PR 44PCE (nk)
- Mã HS 39269099: NDSEQ003/ Khoen xỏ dây giày (bằng nhựa) (hàng mới 100%)- 1AJSP 00A BTM EYESTAY MOLDED 865J- 27504PR 55008PCE (nk)
- Mã HS 39269099: NDSEQ003/ Khoen xỏ dây giày (bằng nhựa) (hàng mới 100%)- 1AJSP 00A BTM EYESTAY MOLDED 865J- 2800PR 5600PCE (nk)
- Mã HS 39269099: NDSEQ003/ Khoen xỏ dây giày (bằng nhựa) (hàng mới 100%)- 1AJSP 00A BTM EYESTAY MOLDED 865J- 2PR 4PCE (nk)
- Mã HS 39269099: NDSEQ003/ Khoen xỏ dây giày (bằng nhựa) (hàng mới 100%)- 1AJSP 00A BTM EYESTAY MOLDED 865J- 30552PR 61104PCE (nk)
- Mã HS 39269099: NDSEQ003/ Khoen xỏ dây giày (bằng nhựa) (hàng mới 100%)- 1AJSP 00A BTM EYESTAY MOLDED 865J- 4492PR 8984PCE (nk)
- Mã HS 39269099: NDSEQ003/ Khoen xỏ dây giày (bằng nhựa) (hàng mới 100%)- 1AJSP 00A BTM EYESTAY MOLDED 865J- 9224PR 18448PCE (nk)
- Mã HS 39269099: NDSEQ003/ Khoen xỏ dây giày (bằng nhựa) (hàng mới 100%)- 1AJSP 00A TOP EYESTAY MOLDED 865J- 10000PR 20000PCE (nk)
- Mã HS 39269099: NDSEQ003/ Khoen xỏ dây giày (bằng nhựa) (hàng mới 100%)- 1AJSP 00A TOP EYESTAY MOLDED 865J- 1670PR 3340PCE (nk)
- Mã HS 39269099: NDSEQ003/ Khoen xỏ dây giày (bằng nhựa) (hàng mới 100%)- 1AJSP 00A TOP EYESTAY MOLDED 865J- 20000PR 40000PCE (nk)
- Mã HS 39269099: NDSEQ003/ Khoen xỏ dây giày (bằng nhựa) (hàng mới 100%)- 1AJSP 00A TOP EYESTAY MOLDED 865J- 22PR 44PCE (nk)
- Mã HS 39269099: NDSEQ003/ Khoen xỏ dây giày (bằng nhựa) (hàng mới 100%)- 1AJSP 00A TOP EYESTAY MOLDED 865J- 27504PR 55008PCE (nk)
- Mã HS 39269099: NDSEQ003/ Khoen xỏ dây giày (bằng nhựa) (hàng mới 100%)- 1AJSP 00A TOP EYESTAY MOLDED 865J- 2PR 4PCE (nk)
- Mã HS 39269099: NDSEQ003/ Khoen xỏ dây giày (bằng nhựa) (hàng mới 100%)- 1AJSP 00A TOP EYESTAY MOLDED 865J- 30552PR 61104PCE (nk)
- Mã HS 39269099: NDSEQ003/ Khoen xỏ dây giày (bằng nhựa) (hàng mới 100%)- 1AJSP 00A TOP EYESTAY MOLDED 865J- 4492PR 8984PCE (nk)
- Mã HS 39269099: NDSEQ003/ Khoen xỏ dây giày (bằng nhựa) (hàng mới 100%)- 1AJSP 00A TOP EYESTAY MOLDED 865J- 9224PR 18448PCE (nk)
- Mã HS 39269099: NDSEQ003/ Khoen xỏ dây giày (bằng nhựa) (hàng mới 100%)- 25MM BLK B1160.1 IN. HIDEN EYESTAY GUIDE (nk)
- Mã HS 39269099: NDSEQ003/ Khoen xỏ dây giày (bằng nhựa) (hàng mới 100%)- 2AJSP 00A BTM EYESTAY MOLDED 865J- 1000PR 2000PCE (nk)
- Mã HS 39269099: NDSEQ003/ Khoen xỏ dây giày (bằng nhựa) (hàng mới 100%)- 2AJSP 00A BTM EYESTAY MOLDED 865J- 1264PR 2528PCE (nk)
- Mã HS 39269099: NDSEQ003/ Khoen xỏ dây giày (bằng nhựa) (hàng mới 100%)- 2AJSP 00A BTM EYESTAY MOLDED 865J- 204PR 408PCE (nk)
- Mã HS 39269099: NDSEQ003/ Khoen xỏ dây giày (bằng nhựa) (hàng mới 100%)- 2AJSP 00A BTM EYESTAY MOLDED 865J- 352PR 704PCE (nk)
- Mã HS 39269099: NDSEQ003/ Khoen xỏ dây giày (bằng nhựa) (hàng mới 100%)- 2AJSP 00A BTM EYESTAY MOLDED 865J- 368PR 736PCE (nk)
- Mã HS 39269099: NDSEQ003/ Khoen xỏ dây giày (bằng nhựa) (hàng mới 100%)- 2AJSP 00A BTM EYESTAY MOLDED 865J- 40PR 80PCE (nk)
- Mã HS 39269099: NDSEQ003/ Khoen xỏ dây giày (bằng nhựa) (hàng mới 100%)- 2AJSP 00A BTM EYESTAY MOLDED 865J- 42PR 84PCE (nk)
- Mã HS 39269099: NDSEQ003/ Khoen xỏ dây giày (bằng nhựa) (hàng mới 100%)- 2AJSP 00A BTM EYESTAY MOLDED 865J- 450PR 900PCE (nk)
- Mã HS 39269099: NDSEQ003/ Khoen xỏ dây giày (bằng nhựa) (hàng mới 100%)- 2AJSP 00A BTM EYESTAY MOLDED 865J- 782PR 1564PCE (nk)
- Mã HS 39269099: NDSEQ003/ Khoen xỏ dây giày (bằng nhựa) (hàng mới 100%)- 2AJSP 00A TOP EYESTAY MOLDED 865J- 1000PR 2000PCE (nk)
- Mã HS 39269099: NDSEQ003/ Khoen xỏ dây giày (bằng nhựa) (hàng mới 100%)- 2AJSP 00A TOP EYESTAY MOLDED 865J- 1264PR 2528PCE (nk)
- Mã HS 39269099: NDSEQ003/ Khoen xỏ dây giày (bằng nhựa) (hàng mới 100%)- 2AJSP 00A TOP EYESTAY MOLDED 865J- 204PR 408PCE (nk)
- Mã HS 39269099: NDSEQ003/ Khoen xỏ dây giày (bằng nhựa) (hàng mới 100%)- 2AJSP 00A TOP EYESTAY MOLDED 865J- 352PR 704PCE (nk)
- Mã HS 39269099: NDSEQ003/ Khoen xỏ dây giày (bằng nhựa) (hàng mới 100%)- 2AJSP 00A TOP EYESTAY MOLDED 865J- 368PR 736PCE (nk)
- Mã HS 39269099: NDSEQ003/ Khoen xỏ dây giày (bằng nhựa) (hàng mới 100%)- 2AJSP 00A TOP EYESTAY MOLDED 865J- 40PR 80PCE (nk)
- Mã HS 39269099: NDSEQ003/ Khoen xỏ dây giày (bằng nhựa) (hàng mới 100%)- 2AJSP 00A TOP EYESTAY MOLDED 865J- 42PR 84PCE (nk)
- Mã HS 39269099: NDSEQ003/ Khoen xỏ dây giày (bằng nhựa) (hàng mới 100%)- 2AJSP 00A TOP EYESTAY MOLDED 865J- 450PR 900PCE (nk)
- Mã HS 39269099: NDSEQ003/ Khoen xỏ dây giày (bằng nhựa) (hàng mới 100%)- 2AJSP 00A TOP EYESTAY MOLDED 865J- 782PR 1564PCE (nk)
- Mã HS 39269099: NDSEQ003/ Khoen xỏ dây giày (bằng nhựa) (hàng mới 100%)- 3AJSP 00A BTM EYESTAY MOLDED 865J- 26PR 52PCE (nk)
- Mã HS 39269099: NDSEQ003/ Khoen xỏ dây giày (bằng nhựa) (hàng mới 100%)- 3AJSP 00A BTM EYESTAY MOLDED 865J- 2PR 4PCE (nk)
- Mã HS 39269099: NDSEQ003/ Khoen xỏ dây giày (bằng nhựa) (hàng mới 100%)- 3AJSP 00A BTM EYESTAY MOLDED 865J- 4PR 8PCE (nk)
- Mã HS 39269099: NDSEQ003/ Khoen xỏ dây giày (bằng nhựa) (hàng mới 100%)- 3AJSP 00A TOP EYESTAY MOLDED 865J- 26PR 52PCE (nk)
- Mã HS 39269099: NDSEQ003/ Khoen xỏ dây giày (bằng nhựa) (hàng mới 100%)- 3AJSP 00A TOP EYESTAY MOLDED 865J- 2PR 4PCE (nk)
- Mã HS 39269099: NDSEQ003/ Khoen xỏ dây giày (bằng nhựa) (hàng mới 100%)- 3AJSP 00A TOP EYESTAY MOLDED 865J- 4PR 8PCE (nk)
- Mã HS 39269099: NDSEQ003/ Khoen xỏ dây giày (bằng nhựa) (hàng mới 100%)- 40MM BK B802.1 IN.HP HIDEN EYESTY GUDE (nk)
- Mã HS 39269099: NDSEQ003/ Khoen xỏ dây giày (bằng nhựa) (hàng mới 100%)- 45MM BLK B803.1 IN.HP HIDEN EYESTY GUDE (nk)
- Mã HS 39269099: NDSEQ003/ Khoen xỏ dây giày (bằng nhựa) (hàng mới 100%)- 50MM BK B804.1 IN. HP HIDEN EYESTY GUDE (nk)
- Mã HS 39269099: NDSEQ003/ Khoen xỏ dây giày (bằng nhựa) (hàng mới 100%)- 55MM BLK B1610.1 IN. HIDEN EYESTAY GUIDE (nk)
- Mã HS 39269099: NDSEQ003/ Khoen xỏ dây giày (bằng nhựa) (hàng mới 100%)- AJSP 00A TONGUE BTM COVER SNAP 8614 (nk)
- Mã HS 39269099: NDSEQ003/ Khoen xỏ dây giày (bằng nhựa) (hàng mới 100%)- AJSP 00A TONGUE TOP COVER SNAP 8614 (nk)
- Mã HS 39269099: NDSEQ003/ Khoen xỏ dây giày (bằng nhựa) (hàng mới 100%)- BLK 2004384 INJECTION VCTR TONGUE GUIDE (nk)
- Mã HS 39269099: NDSEQ003/ Khoen xỏ dây giày (bằng nhựa) (hàng mới 100%)- BLK B974.1 INJECT HP HIDEN BOA ANKLE GUI (nk)
- Mã HS 39269099: NDSEQ003/ Khoen xỏ dây giày (bằng nhựa) (hàng mới 100%)- RRG2 TD1 BLACK PLASTIC LACE LOOP INSERT (nk)
- Mã HS 39269099: NDSEQ003/ Khoen xỏ dây giày (bằng nhựa) (hàng mới 100%)- SM224 BLACK PLASTIC LACE TERMINATOR (nk)
- Mã HS 39269099: NDSEQ003/ Khoen xỏ dây giày (bằng nhựa) (hàng mới 100%)- SM230 BLACK PLASTIC LACE LOOP INSERT (nk)
- Mã HS 39269099: NDSEQ003/ Khoen xỏ dây giày (bằng nhựa)- 45MM BLK B803.1 IN.HP HIDEN EYESTY GUDE (mục 5 của tờ khai nhập khẩu số: 103299742931/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 39269099: NDSEQ003/ Khoen xỏ dây giày (bằng nhựa)- BLK B974.1 INJECT HP HIDEN BOA ANKLE GUI (mục 8 của tờ khai nhập khẩu số: 103299742931/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 39269099: NDSEQ003/ Khoen xỏ dây giày (bằng nhựa)- SM225-2 7645C INJECT LACE TUNNEL BODY (mục 27 của tờ khai nhập khẩu số: 102001876650/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 39269099: NDSEQ004/ Khớp nối của khóa giày bằng nhựa- SLW2 BLACK INJECTION GEAR (mục 3 của tờ khai nhập khẩu số: 101798802120/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 39269099: NDSEQ010/ Bánh xe của giày bằng nhựa (72mm) (hàng mới 100%)- 72/80A SPITFIRE PP WHT CORE PU BLACK WH (nk)
- Mã HS 39269099: NDSEQ010/ Bánh xe của giày bằng nhựa (72mm)- 72/80A SPITFIRE PP WHT CORE PU BLACK WH (mục 1 của tờ khai nhập khẩu số: 103299596960/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 39269099: NDSEQ017/ Khóa giày bằng nhựa (1 bộ 1 khóa chính + 1 khóa phụ + 1 bánh răng) (hàng mới 100%)- 13-0002TPG 2011790 M3 REMOTE V2 DIAL (nk)
- Mã HS 39269099: NDSEQ017/ Khóa giày bằng nhựa (1 bộ 1 khóa chính + 1 khóa phụ + 1 bánh răng) (hàng mới 100%)- 18-0629TPG 2011816 M3 REMOTE V2 DIAL S (nk)
- Mã HS 39269099: NDSEQ017/ Khóa giày bằng nhựa (1 bộ 1 khóa chính + 1 khóa phụ + 1 bánh răng) (hàng mới 100%)- 18-2328TPG 2011817 M3 REMOTE V2 DIAL S (nk)
- Mã HS 39269099: NDSEQ017/ Khóa giày bằng nhựa (1 bộ 1 khóa chính + 1 khóa phụ + 1 bánh răng) (hàng mới 100%)- BK/15-1040TPG 2011763 M3 REMOTE V2 DIALS (nk)
- Mã HS 39269099: NDSEQ017/ Khóa giày bằng nhựa (1 bộ 1 khóa chính + 1 khóa phụ + 1 bánh răng) (hàng mới 100%)- BLACK 2007323 M3 REMOTE V2 DIAL (nk)
- Mã HS 39269099: NDSEQ017/ Khóa giày bằng nhựa (1 bộ 1 khóa chính + 1 khóa phụ + 1 bánh răng) (hàng mới 100%)- BLK 2001974 H3 DIAL G COILER REEL (nk)
- Mã HS 39269099: NDSEQ017/ Khóa giày bằng nhựa (1 bộ 1 khóa chính + 1 khóa phụ + 1 bánh răng) (hàng mới 100%)- BLK 2003965 M3 TONGUE SMALLFLANGE DIAL E (nk)
- Mã HS 39269099: NDSEQ017/ Khóa giày bằng nhựa (1 bộ 1 khóa chính + 1 khóa phụ + 1 bánh răng) (hàng mới 100%)- BLK 2003972 M3 REMOTE V2 DIAL C (nk)
- Mã HS 39269099: NDSEQ017/ Khóa giày bằng nhựa (1 bộ 1 khóa chính + 1 khóa phụ + 1 bánh răng) (hàng mới 100%)- BLK 2004017 H3 COILER REEL (nk)
- Mã HS 39269099: NDSEQ017/ Khóa giày bằng nhựa (1 bộ 1 khóa chính + 1 khóa phụ + 1 bánh răng) (hàng mới 100%)- BLK/130002TPG 2012794M3 REMOTE V2 DIALS (nk)
- Mã HS 39269099: NDSEQ017/ Khóa giày bằng nhựa (1 bộ 1 khóa chính + 1 khóa phụ + 1 bánh răng) (hàng mới 100%)- BLK/WHITE 2006819 M3 REMOTE V2 DIAL S (nk)
- Mã HS 39269099: NDSEQ017/ Khóa giày bằng nhựa (1 bộ 1khóa chính +1khóa phụ +1bánh răng)- 19-3950TPG 2009541 M3 REMOTE V2 DIAL (mục 11 của tờ khai nhập khẩu số: 102715533760/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 39269099: NDSEQ025/ Bánh xe của giày bằng nhựa (80mm) (hàng mới 100%)- 80/85A HYDRO BLK CORE WHT PU WHEEL (nk)
- Mã HS 39269099: NDSEQ025/ Bánh xe của giày bằng nhựa (80mm) (hàng mới 100%)- 80/85A SUPRE HP BLK CORE PU WHITE WHEEL (nk)
- Mã HS 39269099: NDSEQ025/ Bánh xe của giày bằng nhựa (80mm) (hàng mới 100%)- 8082A ZETRASTAR LP 325C CORE PU BLK WHL (nk)
- Mã HS 39269099: NDSEQ025/ Bánh xe của giày bằng nhựa (80mm) (hàng mới 100%)- 8082A ZETRASTAR LP BLACK PU CLEAR WHEEL (nk)
- Mã HS 39269099: NDSEQ025/ Bánh xe của giày bằng nhựa (80mm) (hàng mới 100%)- 8082A ZETRASTR LP 382C CORE PU BLK WHEEL (nk)
- Mã HS 39269099: NDSEQ025/ Bánh xe của giày bằng nhựa (80mm)- 80/85A SUPRE HP BLK CORE PU WHITE WHEEL (mục 3 của tờ khai nhập khẩu số: 103277001660/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 39269099: NDSEQ025/ Bánh xe của giày bằng nhựa (80mm)- 8082A ZETRASTAR LP BLACK PU CLEAR WHEEL (mục 4 của tờ khai nhập khẩu số: 103277001660/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 39269099: NDSEQ029/ Chốt giày bằng nhựa (hàng mới 100%)- 15 BLACK NR/SBR 86A BRAKE PAD (nk)
- Mã HS 39269099: NDSEQ029/ Chốt giày bằng nhựa (hàng mới 100%)- BL-60 00A/20Q JUMPMAN NIFCO TOGGLE (nk)
- Mã HS 39269099: NDSEQ029/ Chốt giày bằng nhựa (hàng mới 100%)- BL-60 00A/65N JUMPMAN NIFCO TOGGLE (nk)
- Mã HS 39269099: NDSEQ029/ Chốt giày bằng nhựa (hàng mới 100%)- BL-60 00A/73P JUMPMAN NIFCO TOGGLE (nk)
- Mã HS 39269099: NDSEQ029/ Chốt giày bằng nhựa- 15 BLACK NR/SBR 86A BRAKE PAD (mục 12 của tờ khai nhập khẩu số: 103292817940/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 39269099: NDSEQ033/ Bánh xe bằng nhựa 84MM- 84MM/84A ACTIVE PP BLK CORE PU CLEAR WH (mục 3 của tờ khai nhập khẩu số: 103299596960/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 39269099: NDSEQ034/ Bánh xe giày bằng nhựa 90mm (hàng mới 100%)- 90/85A ACTIVE BLACK PU WHITE HP WHEEL (nk)
- Mã HS 39269099: NDSEQ034/ Bánh xe giày bằng nhựa 90mm (hàng mới 100%)- 90MM/84A ACTIVE PP BLK CORE PU CLEAR WHL (nk)
- Mã HS 39269099: NDSEQ034/ Bánh xe giày bằng nhựa 90mm- 90MM/84A ACTIVE PP BLK CORE PU CLEAR WHL (mục 1 của tờ khai nhập khẩu số: 103344314730/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 39269099: NDSEQ034/ Bánh xe giày bằng nhựa 90mm- 90MM/84A SM-6SPOKE BLK CORE CLR PU WHL (mục 3 của tờ khai nhập khẩu số: 103219367860/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 39269099: NDSEQ035/ Bánh xe bằng nhựa 76MM (hàng mới 100%)- 7680 SP BLACK CORE PU CLEAR WHEEL (mục 16 của tờ khai nhập khẩu số: 102952073710/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 39269099: NDSEQ035/ Bánh xe bằng nhựa 76MM (hàng mới 100%)- 76MM/80A MICRO WHITE CORE BLACK PU WHEEL (nk)
- Mã HS 39269099: NDSEQ035/ Bánh xe bằng nhựa 76MM- 7680 SP BLACK CORE PU CLEAR WHEEL (mục 3 của tờ khai nhập khẩu số: 102952073710/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 39269099: NDSEQ045/ Khoen xỏ dây, quay (bằng nhựa) (hàng mới 100%)- 38MM 424C SOFT GREY T38 TRI-GLIDE (nk)
- Mã HS 39269099: NDSEQ045/ Khoen xỏ dây, quay (bằng nhựa) (hàng mới 100%)- B1012.1 HP BLACK TUBE GUIDE (nk)
- Mã HS 39269099: NDSEQ045/ Khoen xỏ dây, quay (bằng nhựa) (hàng mới 100%)- B1112 HP BLACK PLASTIC LACE TERMINATOR (nk)
- Mã HS 39269099: NDSEQ045/ Khoen xỏ dây, quay (bằng nhựa) (hàng mới 100%)- BLK 2004578 SLIM ANKLE GUIDE (nk)
- Mã HS 39269099: NDSEQ045/ Khoen xỏ dây, quay (bằng nhựa) (hàng mới 100%)- SQ25 BLACK INJECTED D-RING (nk)
- Mã HS 39269099: NDSEQ045/ Khoen xỏ dây, quay (bằng nhựa)- 20MM BLACK SML20 FIX LOCK (mục 1 của tờ khai nhập khẩu số: 103107181110/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 39269099: NDSEQ045/ Khoen xỏ dây, quay (bằng nhựa)- B1012.1 HP BLACK TUBE GUIDE (mục 9 của tờ khai nhập khẩu số: 103299742931/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 39269099: NDSEQ045/ Khoen xỏ dây, quay (bằng nhựa)- B1112 HP BLACK PLASTIC LACE TERMINATOR (mục 7 của tờ khai nhập khẩu số: 103299742931/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 39269099: NDSEQ083/ Bánh xe bằng nhựa 110MM (hàng mới 100%)- 110MM/85A HYDRO BLK CORE WHITE PU WHEEL (nk)
- Mã HS 39269099: NDSEQ099/ Nhãn treo bằng nhựa (không ghi xuất xứ in trên mặt) (hàng mới 100%)- AJ4R 91B/84P HANG TAG INJECT 8DP2 (nk)
- Mã HS 39269099: NE-09/ Dây buộc lõi sắt 081-2001-273-Y (nk)
- Mã HS 39269099: Nêm bằng nhựa dùng kê kính cánh, mã Z90739400.0001, hiệu HUECK, nhà sx Hueck System Gmbh & Co. Kg, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nêm bằng nhựa dùng kê kính vách, mã Z90739100.0001, hiệu HUECK, nhà sx Hueck System Gmbh & Co. Kg, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nêm bằng nhựa dùng kê kính, mã Z92100800.0001, hiệu HUECK, nhà sx Hueck System Gmbh & Co. Kg, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nêm bằng nhựa dùng kê kính, mã Z92201100.0001, hiệu HUECK, nhà sx Hueck System Gmbh & Co. Kg, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Neo bằng nhựa PVC, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nẹp bán nguyệt 40x16x1200mm, chất liệu nhựa PVC, dùng để luồn dây điện đi trong nhà (nk)
- Mã HS 39269099: Nẹp bán nguyệt 45*16*1200mm(nẹp nhựa), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nẹp bán nguyệt 45*16*1M2, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nẹp bằng nhựa dùng để bọc thành máng của máy chuốt vỏ dây điện nhằm tránh xước dây điện. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nẹp cài giá siêu thị, chất liệu bằng nhựa. KT:(108.5x5.2x0.8) cm+-5%.Hiệu:Sanfu TQSX mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nẹp cạnh bằng nhựa màu trắng dùng để làm hộp đựng rác, kích thước 5*4000mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nẹp chỉ nhựa PVC cho cạnh bàn, tủ, kt: phi 1 x 44mm, nsx: WUXI OUYIJIA PLASTIC INDUSTRY,mới 100%. (nk)
- Mã HS 39269099: Nẹp chì niêm phong bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nẹp cố định dây động cơ PFT Tbằng nhựa, kt 0.3x0.23x0.2mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NẸP CỐ ĐỊNH ĐỂ KIỂM TRA DÂY CÁP TYPE C BẰNG NHỰA (nk)
- Mã HS 39269099: NẸP CỐ ĐỊNH ĐỂ KIỂM TRA DÂY CÁP USB BẰNG NHỰA (nk)
- Mã HS 39269099: Nẹp dán bán nguyệt bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nẹp để cố định khung động cơ của máy hút bụi,bằng nhựa, kích thước 0.23*0.23*0.16m, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nẹp để cố định khung động cơ của máy hút bụi,bằng nhựa, kích thước 0.4*0.4*0.15m, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nẹp để cố định khung động cơ PFTcủa máy hút bụi,bằng nhựa, kích thước 0.15x0.15x0.1m, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nẹp để cố định vị trí PFT của máy hút bụi,bằng nhựa, kích thước 0.4*0.3*0.1m, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nẹp để cố định vòng nắp phía trước của máy hút bụi, bằng nhựa, kích thước 0.15*0.08*0.1m, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NẸP GểC BẰNG NHỰA/BRACKET/1070194000 (50x100mm) (nk)
- Mã HS 39269099: Nẹp ghế bằng nhựa, ngang 12.5mm/383 chuyển tiêu thụ nội địa từ mục 5 trang 7 thuộc TK nhập số: 101885538160/E31 05/03/2018 (Đơn giá chuyển TTNĐ: 0.1002USD) / 4,536 (nk)
- Mã HS 39269099: Nẹp ghế bằng nhựa/382 chuyển tiêu thụ nội địa từ mục 14 trang 16 thuộc TK nhập số: 101614138513/E31 19/09/2017 (Đơn giá chuyển TTNĐ: 1.0834USD) / 8,484 (nk)
- Mã HS 39269099: Nệp giảm chấn 006A bằng nhựa (Embedded parts). Sử dụng trong sản xuất tủ bếp (Cabinet). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39269099: Nẹp góc bằng nhựa màu trắng dùng để làm hộp đựng rác, kích thước 70*70*40mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NẸP GÓC BẰNG NHỰA/BRACKET/1070194000 (nk)
- Mã HS 39269099: NẸP LÀM KHÔ GĂNG TAY ĐẤM BỐC,chất liệu:Bottle/Body 100.0: 100.0% Polypropylene (PP),nhãn hiệu:OUTSHOCK,mới: 100%, model code:8389153 (nk)
- Mã HS 39269099: Nẹp luồn dây điện vòng cung 40*16mm*1.2M, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nẹp nhôm bằng nhựa dẻo PVC, kích thước 80mm*100M, dùng cho bàn thao tác công việc.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nẹp nhựa (L: 160mm., W: 130mm),dùng để Kẹp bên trong lớp vải may vỏ ghế, cố định hình dạng của vỏ ghế (nk)
- Mã HS 39269099: Nẹp nhựa (L:110mm, W: 70mm),dùng để Kẹp bên trong lớp vải may vỏ ghế, cố định hình dạng của vỏ ghế (nk)
- Mã HS 39269099: Nẹp nhựa (L:160mm, W: 100mm),dùng để Kẹp bên trong lớp vải may vỏ ghế, cố định hình dạng của vỏ ghế (nk)
- Mã HS 39269099: Nẹp nhựa (L:185mm),dùng để Kẹp bên trong lớp vải may vỏ ghế, cố định hình dạng của vỏ ghế (nk)
- Mã HS 39269099: Nẹp nhựa (L:25mm),dùng để Kẹp bên trong lớp vải may vỏ ghế, cố định hình dạng của vỏ ghế (nk)
- Mã HS 39269099: Nẹp nhựa (L:280mm, W: 120mm),dùng để Kẹp bên trong lớp vải may vỏ ghế, cố định hình dạng của vỏ ghế (nk)
- Mã HS 39269099: Nẹp nhựa (L;386.6mm)- dùng để sản xuất vỏ ghế ô tô- mới 100%,dùng để Kẹp bên trong lớp vải may vỏ ghế, cố định hình dạng của vỏ ghế (nk)
- Mã HS 39269099: Nẹp nhựa (W: 0.19m, L:0.15m),dùng để Kẹp bên trong lớp vải may vỏ ghế, cố định hình dạng của vỏ ghế (nk)
- Mã HS 39269099: Nẹp nhựa (W: 0.34m, L:0.34mm)- mới 100%,dùng để Kẹp bên trong lớp vải may vỏ ghế, cố định hình dạng của vỏ ghế (nk)
- Mã HS 39269099: Nẹp nhựa (W: 0.36m,L:190mm),dùng để Kẹp bên trong lớp vải may vỏ ghế, cố định hình dạng của vỏ ghế (nk)
- Mã HS 39269099: Nẹp nhựa (W: 0.595m, L:0.34m),dùng để Kẹp bên trong lớp vải may vỏ ghế, cố định hình dạng của vỏ ghế (nk)
- Mã HS 39269099: Nẹp nhựa (W:0.22m, L:210mm),dùng để Kẹp bên trong lớp vải may vỏ ghế, cố định hình dạng của vỏ ghế (nk)
- Mã HS 39269099: Nẹp nhựa (W:0.325m, L:0.21m)- mới 100%,dùng để Kẹp bên trong lớp vải may vỏ ghế, cố định hình dạng của vỏ ghế (nk)
- Mã HS 39269099: Nẹp nhựa 14x24, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nẹp nhựa bán nguyệt D60, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nẹp nhựa chất liệu PVC kích thước 2mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nẹp nhựa có lõi bằng sắt dùng tạo sống mũi của khẩu trang N95, dạng cuộn, khổ: 5mm +-5%, TQSX mới 100%. (nk)
- Mã HS 39269099: Nẹp nhựa dùng để gắn giữ dây đai sản phẩm, mã 8305, kích thước: 88*24mm,dùng cho dây giữ sản phẩm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nẹp nhựa- dùng để sản xuất vỏ ghế ô tô- mới 100%,dùng để Kẹp bên trong lớp vải may vỏ ghế, cố định hình dạng của vỏ ghế (nk)
- Mã HS 39269099: Nẹp nhựa dùng sản xuất vỏ ghế ô tô, mới 100%,dùng để Kẹp bên trong lớp vải may vỏ ghế, cố định hình dạng của vỏ ghế (nk)
- Mã HS 39269099: Nẹp nhựa gắn gia cố dùng sản xuất vỏ ghế ô tô, mới 100%, kích thước 153x7.5mm, chất liệu Polypropylene, dùng để gia công vỏ ghế (nk)
- Mã HS 39269099: Nẹp nhựa gia cố (L:130mm),dùng để Kẹp bên trong lớp vải may vỏ ghế, cố định hình dạng của vỏ ghế (nk)
- Mã HS 39269099: Nẹp nhựa gia cố (L:55mm),dùng để Kẹp bên trong lớp vải may vỏ ghế, cố định hình dạng của vỏ ghế (nk)
- Mã HS 39269099: Nẹp nhựa KEA-P406 L2500mm (dùng bảo vệ thanh nhôm), nsx SUS, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nẹp nhựa L50, W50 mm,dùng để Kẹp bên trong lớp vải may vỏ ghế, cố định hình dạng của vỏ ghế (nk)
- Mã HS 39269099: Nẹp nhựa lò xo ghế trước trái xe EFC, công dụng: điều chỉnh ghế ngồi, L 324mm W 55mm H 16mm, mã: 724950D060C0 (CEPT) (nk)
- Mã HS 39269099: Nẹp nhựa lò xo ghế trước trái xe EFC, công dụng: điều chỉnh ghế ngồi, L 324mm W 55mm H 16mm, mã: 724950D060C0(CEPT) (nk)
- Mã HS 39269099: Nẹp nhựa màu vàng nhạt L430, làm cứng vỏ bọc ghế sử dụng trong nghành may công nghiệp ô tô.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nẹp nhựa may vỏ ghế(W: 0.21m, L: 0.18m),dùng để Kẹp bên trong lớp vải may vỏ ghế, cố định hình dạng của vỏ ghế (nk)
- Mã HS 39269099: Nẹp nhựa may vỏ ghế(W: 0.365m, L: 0.295m),dùng để Kẹp bên trong lớp vải may vỏ ghế, cố định hình dạng của vỏ ghế (nk)
- Mã HS 39269099: Nẹp nhựa may vỏ ghế(W:0.365m, L: 0.295m),dùng để Kẹp bên trong lớp vải may vỏ ghế, cố định hình dạng của vỏ ghế (nk)
- Mã HS 39269099: Nẹp nhựa mềm dày (nẹp đùn)/ VN (nk)
- Mã HS 39269099: Nẹp nhựa nhôm định hình rãnh 8mm, (màu trắng, 2m/thanh). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nẹp nhựa PVC, dùng lắp cánh tủ của máy lọc nước gia đình, kích thước 844.5x94.5x30mm, Nhà sản xuất: QINGYUAN FORTUNE DECORATION MATERIALS CO., LTD. Hàng mới 100%... (nk)
- Mã HS 39269099: Nẹp nhựa PVC, dùng lắp cánh tủ của máy lọc nước gia đình, kích thước 891.5x26.3x20.7mm, Nhà sản xuất: QINGYUAN FORTUNE DECORATION MATERIALS CO., LTD. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39269099: Nẹp nhựa sau kệ kính ngăn lạnh tủ lạnh 148.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nẹp nhựa số 23(W: 0.34m, L: 0.m)- mới 100%,dùng để Kẹp bên trong lớp vải may vỏ ghế, cố định hình dạng của vỏ ghế (nk)
- Mã HS 39269099: Nẹp nhựa số 26(W: 0.325m, L: 0.235m)- mới 100%,dùng để Kẹp bên trong lớp vải may vỏ ghế, cố định hình dạng của vỏ ghế (nk)
- Mã HS 39269099: Nẹp nhựa số 27 (W:0.31m, L: 0.16m)- mới 100%,dùng để Kẹp bên trong lớp vải may vỏ ghế, cố định hình dạng của vỏ ghế (nk)
- Mã HS 39269099: Nẹp nhựa số 29(W: 0.325m, L: 0.235m)- mới 100%,dùng để Kẹp bên trong lớp vải may vỏ ghế, cố định hình dạng của vỏ ghế (nk)
- Mã HS 39269099: Nẹp nhựa số 30(W: 0.325m, L: 0.235m)- mới 100%,dùng để Kẹp bên trong lớp vải may vỏ ghế, cố định hình dạng của vỏ ghế (nk)
- Mã HS 39269099: Nẹp nhựa số 31(W: 0.49m, L: 0.26m)- mới 100%,dùng để Kẹp bên trong lớp vải may vỏ ghế, cố định hình dạng của vỏ ghế (nk)
- Mã HS 39269099: Nẹp nhựa số 32(W:0.72m, L: 0.19m)- mới 100%,dùng để Kẹp bên trong lớp vải may vỏ ghế, cố định hình dạng của vỏ ghế (nk)
- Mã HS 39269099: Nẹp nhựa số 33(W: 0.41m, L: 0.21m)- mới 100%,dùng để Kẹp bên trong lớp vải may vỏ ghế, cố định hình dạng của vỏ ghế (nk)
- Mã HS 39269099: Nẹp nhựa số 34(W: 0.52m, L: 0.35m)- mới 100%,dùng để Kẹp bên trong lớp vải may vỏ ghế, cố định hình dạng của vỏ ghế (nk)
- Mã HS 39269099: Nẹp nhựa số 35(W:0.325m, L: 0.235m)- mới 100%,dùng để Kẹp bên trong lớp vải may vỏ ghế, cố định hình dạng của vỏ ghế (nk)
- Mã HS 39269099: Nẹp nhựa số 36(W:0.42m, L: 0.26m)- mới 100%,dùng để Kẹp bên trong lớp vải may vỏ ghế, cố định hình dạng của vỏ ghế (nk)
- Mã HS 39269099: Nẹp nhựa số 37(W: 0.325m, L: 0.235m)- mới 100%,dùng để Kẹp bên trong lớp vải may vỏ ghế, cố định hình dạng của vỏ ghế (nk)
- Mã HS 39269099: Nẹp nhựa số 38(W: 0.34m, L: 0.3m)- mới 100%,dùng để Kẹp bên trong lớp vải may vỏ ghế, cố định hình dạng của vỏ ghế (nk)
- Mã HS 39269099: Nẹp nhựa số 39(W: 0.21m, L: 0.2m)- mới 100%,dùng để Kẹp bên trong lớp vải may vỏ ghế, cố định hình dạng của vỏ ghế (nk)
- Mã HS 39269099: Nẹp nhựa số 40(W: 0.24m, L: 0.16m)- mới 100%,dùng để Kẹp bên trong lớp vải may vỏ ghế, cố định hình dạng của vỏ ghế (nk)
- Mã HS 39269099: Nẹp nhựa trước kệ kính ngăn lạnh tủ lạnh 148.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nẹp nhựa(L: 100mm., W: 70mm),dùng để Kẹp bên trong lớp vải may vỏ ghế, cố định hình dạng của vỏ ghế (nk)
- Mã HS 39269099: Nẹp nhựa(L: 102mm., W: 95mm),dùng để Kẹp bên trong lớp vải may vỏ ghế, cố định hình dạng của vỏ ghế (nk)
- Mã HS 39269099: Nẹp nhựa(L: 105mm., W: 30mm),dùng để Kẹp bên trong lớp vải may vỏ ghế, cố định hình dạng của vỏ ghế (nk)
- Mã HS 39269099: Nẹp nhựa(L: 110mm., W: 30mm),dùng để Kẹp bên trong lớp vải may vỏ ghế, cố định hình dạng của vỏ ghế (nk)
- Mã HS 39269099: Nẹp nhựa(L: 157mm., W: 50mm),dùng để Kẹp bên trong lớp vải may vỏ ghế, cố định hình dạng của vỏ ghế (nk)
- Mã HS 39269099: Nẹp nhựa(L: 160mm., W: 100mm),dùng để Kẹp bên trong lớp vải may vỏ ghế, cố định hình dạng của vỏ ghế (nk)
- Mã HS 39269099: Nẹp nhựa(L: 170mm., W: 105mm),dùng để Kẹp bên trong lớp vải may vỏ ghế, cố định hình dạng của vỏ ghế (nk)
- Mã HS 39269099: Nẹp nhựa(L: 175mm., W: 30mm),dùng để Kẹp bên trong lớp vải may vỏ ghế, cố định hình dạng của vỏ ghế (nk)
- Mã HS 39269099: Nẹp nhựa(L: 180mm., W: 73mm),dùng để Kẹp bên trong lớp vải may vỏ ghế, cố định hình dạng của vỏ ghế (nk)
- Mã HS 39269099: Nẹp nhựa(L: 210mm., W: 210mm),dùng để Kẹp bên trong lớp vải may vỏ ghế, cố định hình dạng của vỏ ghế (nk)
- Mã HS 39269099: Nẹp nhựa(L: 270mm., W: 250mm),dùng để Kẹp bên trong lớp vải may vỏ ghế, cố định hình dạng của vỏ ghế (nk)
- Mã HS 39269099: Nẹp nhựa(L: 30mm., W: 20mm),dùng để Kẹp bên trong lớp vải may vỏ ghế, cố định hình dạng của vỏ ghế (nk)
- Mã HS 39269099: Nẹp nhựa(L: 335mm., W: 335mm),dùng để Kẹp bên trong lớp vải may vỏ ghế, cố định hình dạng của vỏ ghế (nk)
- Mã HS 39269099: Nẹp nhựa(L: 350mm., W: 540mm),dùng để Kẹp bên trong lớp vải may vỏ ghế, cố định hình dạng của vỏ ghế (nk)
- Mã HS 39269099: Nẹp nhựa(L: 366mm., W: 12mm),dùng để Kẹp bên trong lớp vải may vỏ ghế, cố định hình dạng của vỏ ghế (nk)
- Mã HS 39269099: Nẹp nhựa(L: 420mm., W: 260mm),dùng để Kẹp bên trong lớp vải may vỏ ghế, cố định hình dạng của vỏ ghế (nk)
- Mã HS 39269099: Nẹp nhựa(L: 420mm., W:260mm) số 28- mới 100%,dùng để Kẹp bên trong lớp vải may vỏ ghế, cố định hình dạng của vỏ ghế (nk)
- Mã HS 39269099: Nẹp nhựa(L: 460mm., W: 255mm),dùng để Kẹp bên trong lớp vải may vỏ ghế, cố định hình dạng của vỏ ghế (nk)
- Mã HS 39269099: Nẹp nhựa(L: 460mm., W: 260mm),dùng để Kẹp bên trong lớp vải may vỏ ghế, cố định hình dạng của vỏ ghế (nk)
- Mã HS 39269099: Nẹp nhựa(L: 460mm., W: 26mm),dùng để Kẹp bên trong lớp vải may vỏ ghế, cố định hình dạng của vỏ ghế (nk)
- Mã HS 39269099: Nẹp nhựa(L: 520mm., W: 350mm),dùng để Kẹp bên trong lớp vải may vỏ ghế, cố định hình dạng của vỏ ghế (nk)
- Mã HS 39269099: Nẹp nhựa(L: 720mm., W: 275mm),dùng để Kẹp bên trong lớp vải may vỏ ghế, cố định hình dạng của vỏ ghế (nk)
- Mã HS 39269099: Nẹp nhựa(W: 0.365m, L: 0.295m),dùng để Kẹp bên trong lớp vải may vỏ ghế, cố định hình dạng của vỏ ghế (nk)
- Mã HS 39269099: Nẹp nhựa(W: 0.525m, L: 0.255m),dùng để Kẹp bên trong lớp vải may vỏ ghế, cố định hình dạng của vỏ ghế (nk)
- Mã HS 39269099: Nẹp nhựa, công dụng: điều chỉnh ghế ngồi, L 324mm W 55mm H 16mm, mã: 724950D060R0 (CEPT) (nk)
- Mã HS 39269099: Nẹp nhựa, Sliding contact line, dùng cho khung di chuyển máy in lụa, hàng mới 100 % (nk)
- Mã HS 39269099: Nẹp phía trước của khay đựng thực phẩm ở ngăn lạnh SASH TRAY PCF 496L ARAHSBA0521AA (496x16x11.2mm) (nk)
- Mã HS 39269099: Nẹp rãnh cho nhôm định hình cứng T6 dài 2m, bằng nhựa. Hàng mới 100%. 315551015829 (nk)
- Mã HS 39269099: Nẹp ray dẫn hướng tay vịn thang cuốn bằng nhựa- CLIP GUIDE YS011D025-01 (Phụ tùng thang cuốn, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39269099: Nẹp sàn 8P, dùng để đi dây điện dưới sàn, bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nẹp tam giác bằng nhựa (200cm x2.19cm x2.19cm). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nẹp viền gỗ ô can(vân gỗ) bằng nhựa, KT: 2cm*0.8mm*100m/ cuộn, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nẹp viền vải lười bằng nhựa. Hàng mới 100%, code:112006464 (nk)
- Mã HS 39269099: NEP.VI.LEDCL/ Nẹp bảo vệ vỉ Led bằng nhựa kích thước 120*10*1mm. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NEP.VI.LEDCL/ Nẹp bảo vệ vỉ Led bằng nhựa, kích thước 231.1*115.6*9mm. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 39269099: NEP-NHUACL/ Nẹp nhựa, các kích thước 21*19.8*16.4mm, 49*14*16.5mm. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 39269099: NEP-NHUACL/ NEP-NHUACL#Nẹp nhựa, kích thước 16.6*8.2*4.3mm. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 39269099: NET01/ Lưới nhựa P.E (Lưới làm từ sợi nhựa 140G/SQM, 2.45Mx200M) (nk)
- Mã HS 39269099: NET01/ Lưới nhựa P.E (Lưới làm từ sợi nhựa 140G/SQM, 3.05Mx200M) (nk)
- Mã HS 39269099: NET01/ Lưới nhựa P.E (Lưới làm từ sợi nhựa 140G/SQM, 3.65Mx200M) (nk)
- Mã HS 39269099: NET01/ Lưới nhựa P.E (Lưới nhựa HDPE 140G/M2) (nk)
- Mã HS 39269099: NET01/ Lưới nhựa P.E (Lưới nhựa HDPE 40G/M2) (nk)
- Mã HS 39269099: NF-3531/ Chân đế bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39269099: Ngàm A-068A (TL-002), bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Ngàm giữ từ tính SnapTo dùng cho điện thoại, mã hàng 99MO122004, hiệu Moshi, bằng nhựa, có nam châm. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Ngàm kẹp cao su,hàng mới 100%-X02P51506 PALLET CHUCK,RUBBER (nk)
- Mã HS 39269099: Ngậm nướu hình cam cho bé bằng nhựa, hiệu ANGE, Code: AG059.size: 55 x 100 x 55 mm, nhà sx: ANGE Co.,Ltd. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Ngậm nướu hình dâu cho bé bằng nhựa, hiệu ANGE, Code: AG053.size: 50 x 100 x 50 mm, nhà sx: ANGE Co.,Ltd. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Ngậm nướu hình hươu cao cổ cho bé bằng nhựa, hiệu ANGE, Code: AG047.size: 100 x 130 x 45 mm, nhà sx: ANGE Co.,Ltd. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Ngậm nướu hình táo cho bé bằng nhựa, hiệu ANGE, Code: AG060.size: 65 x 98 x 15 mm, nhà sx: ANGE Co.,Ltd. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Ngăn đựng nước bằng nhựa dung tích 300ml dùng cho robot hút bụi nhãn hiêu Ecovacs, model: Deebot OZMO T8, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Ngăn đựng nước dành cho robot hút bụi. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Ngăn giữa màu đen của máy khử trùng IPAD, chất liệu nhựa, Kích thước: 379.8*281.83mm, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Ngăn giữa màu trắng của máy khử trùng IPAD, chất liệu nhựa, Kích thước: 379.57*281.75mm, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Ngăn kéo đựng đồ bằng nhựa,thương hiệu TRUST, mới 100%, chất liệu PP, kích thước 485 x 257 x 260 mm,mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NGC1903-12/ Miếng trang trí mặt ngoài các loại bằng nhựa bán thành phẩm chưa sơn (nk)
- Mã HS 39269099: NGC1903-13/ Khoen (khuy, mắt giày, Ô dê) các loại bằng nhựa bán thành phẩm chưa sơn (nk)
- Mã HS 39269099: NGC1903-9/ Khóa (chốt cài) bằng nhựa bán thành phẩm chưa sơn (nk)
- Mã HS 39269099: Ngõ ra áp lực của máy phun rửa áp lực bằng nhựa, 150 x 115 x 25 mm,4.063-914.0, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Ngón tay bằng nhựa silicon dùng tẩy da chết 4x2cm, hiệu NNISFREE (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu dùng để sx dây điện:Dây thắt dây điện bằng nhựa PE Tie 24cm QAP-240-6 White hàng, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Chốt nhựa gài đầu nối (RAP02MSWD1Y0/RKT0258L02GR) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Chốt nhựa gài đầu nối (RAP02MSWD2Y0) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Chốt nhựa gài đầu nối (RAP06MT202GR) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Chốt nhựa gài đầu nối (RAP1111070B1) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Chốt nhựa gài đầu nối (RAP60ECU02PP) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Chốt nhựa gài đầu nối (RJS02SQXC2OR) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Chốt nhựa gài đầu nối (RKT0209030R0/RKT0309032Y0/RKT0409030B0) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Chốt nhựa gài đầu nối (RKT0258W02B1) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Chốt nhựa gài đầu nối (RKT02SWP00BR) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Chốt nhựa gài đầu nối (RKT03SSD00BR) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Chốt nhựa gài đầu nối (RKT04SWP00BR/RKU02NICS2G0) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Chốt nhựa gài đầu nối (RKT0609030R0) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Chốt nhựa gài đầu nối (RKT0809030Y0) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Chốt nhựa gài đầu nối (RKT1005090BR) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Chốt nhựa gài đầu nối (RKU01AWPW2L0/RKU01NMWP2LG/RKU20NIC00OR) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Chốt nhựa gài đầu nối (RKU02NDWP2G0/RKU02NMWP2OR) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Chốt nhựa gài đầu nối (RKU0306002GR) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Chốt nhựa gài đầu nối (RKU03NMWP2LG) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Chốt nhựa gài đầu nối (RKU04NIC01OR/RKU08TWP01OR/RPK08MI642R0) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Chốt nhựa gài đầu nối (RKU04NMWP2OR/RKU06TWP02L0/RMK16OBD32GR) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Chốt nhựa gài đầu nối (RKU2225062L0) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Chốt nhựa gài đầu nối(1473288-1) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Chốt nhựa gài đầu nối(1743688-2) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Chốt nhựa gài đầu nối(1897429-2) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Chốt nhựa gài đầu nối(2188496-2) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Chốt nhựa gài đầu nối(630334-7) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Chốt nhựa gài đầu nối(630377-3) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Chốt nhựa gài đầu nối(631233-7) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Chốt nhựa gài đầu nối(631237-40) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Chốt nhựa gài đầu nối(631289-7) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Chốt nhựa gài đầu nối(631337-7) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Chốt nhựa gài đầu nối(631817-2) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Chốt nhựa gài đầu nối(631859-1) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Chốt nhựa gài đầu nối(632230-1(2000pce),632242-3(1000pce)) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Chốt nhựa gài đầu nối(632230-1(5000pce),HP411-01040(20000pce)) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Chốt nhựa gài đầu nối(632233-3) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Chốt nhựa gài đầu nối(632242-3) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Chốt nhựa gài đầu nối(632606-40) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Chốt nhựa gài đầu nối(635747-4) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Chốt nhựa gài đầu nối(HK270-02030) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Chốt nhựa gài đầu nối(HK356-16100) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Chốt nhựa gài đầu nối(HP295-02040) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Chốt nhựa gài đầu nối(HP296-06100) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Chốt nhựa gài đầu nối(HP621-09040) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Chốt nhựa gài đầu nối(HP625-22041) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Chốt nhựa gài đầu nối(PB875-01880) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Chốt nhựa gài đầu nối(PB875-04900) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Chốt nhựa gài đầu nối(PB875-06880) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Chụp nhựa bảo vệ đầu cắm (2109338-2(400 pce),1-2109338-2(320 pce)) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Chụp nhựa bảo vệ đầu cắm (57350961) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Chụp nhựa bảo vệ đầu cắm (57350964) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Chụp nhựa bảo vệ đầu cắm (57351601) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Chụp nhựa bảo vệ đầu cắm (645206) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Chụp nhựa bảo vệ đầu cắm (645650) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Chụp nhựa bảo vệ đầu cắm (91970-1P001-9) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Chụp nhựa bảo vệ đầu cắm (91981-H9001-A) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Chụp nhựa bảo vệ đầu cắm (B0401-B425) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Chụp nhựa bảo vệ đầu cắm (B0402-B415) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Chụp nhựa bảo vệ đầu cắm (B0403-B079) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Chụp nhựa bảo vệ đầu cắm (CSM14-29252) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Chụp nhựa bảo vệ đầu cắm (CSM14-45683) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Chụp nhựa bảo vệ đầu cắm (CSM14-72412) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Chụp nhựa bảo vệ đầu cắm (E1456HYB0B0/E1456HYB0GR) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Chụp nhựa bảo vệ đầu cắm (E1494PCUB02) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Đệm nhựa an toàn (JAP00SPT01B0) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Đệm nhựa an toàn (JAP12JPT01L0/JAP25JPT01W0) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Đệm nhựa an toàn (JAP12MQS01G0) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Đệm nhựa an toàn (JAP35ABS21W0) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Đệm nhựa an toàn (JKT01092W4R0/JMK33092W2B0/JMK34092W2GY) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Đệm nhựa an toàn (JKT1104WP1L0,JKT1109W01OR,JKT1209W01L0,JKT23SWP01B0,JKT33090W1R0,JKT34SWP01OR) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Đệm nhựa an toàn (JKT12050W1R0) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Đệm nhựa an toàn (JKT12090W1R0/JAP12MSWD0L0) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Đệm nhựa an toàn (JKT12092W1L0/JKT34092W1R0) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Đệm nhựa an toàn (JKT4558X01L0/JKU12MWP01LG/JKU34MWP01BR) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Đệm nhựa an toàn (JKU00AWP05R0) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Đệm nhựa an toàn (JMK2300222B0/JKT12090W1R0) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Hộp nhựa chưa có tiếp điểm dùng để gắn đầu cắm dây điện(2219529-5) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Hộp nhựa chưa có tiếp điểm dùng để gắn đầu cắm dây điện(2219537-1) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Hộp nhựa chưa có tiếp điểm dùng để gắn đầu cắm dây điện(2219538-1) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Hộp nhựa chưa có tiếp điểm dùng để gắn đầu cắm dây điện(91971-F9300-1) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Kẹp nhựa an toàn (JJS22SQXF000) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Kẹp nhựa lưỡi gà (chất liệu bằng nhựa)(5051-0366-2) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Kẹp nhựa lưỡi gà (chất liệu bằng nhựa)(630418-5) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Kẹp nhựa lưỡi gà (chất liệu bằng nhựa)(632019) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Kẹp nhựa lưỡi gà (chất liệu bằng nhựa)(633815-5) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Kẹp nhựa lưỡi gà (chất liệu bằng nhựa)(634647-5) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Kẹp nhựa lưỡi gà (chất liệu bằng nhựa)(634834-5) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Kẹp nhựa lưỡi gà (chất liệu bằng nhựa)(91960-3K090) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Kẹp nhựa lưỡi gà (chất liệu bằng nhựa)(91960-3K120) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Kẹp nhựa lưỡi gà (chất liệu bằng nhựa)(91960-3K140) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Kẹp nhựa lưỡi gà (chất liệu bằng nhựa)(91960-3K210) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Kẹp nhựa lưỡi gà (chất liệu bằng nhựa)(91960-3K220) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Kẹp nhựa lưỡi gà (chất liệu bằng nhựa)(91960-B4000) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Kẹp nhựa lưỡi gà (chất liệu bằng nhựa)(91961-3J030) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Kẹp nhựa lưỡi gà (chất liệu bằng nhựa)(91961-A7010) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Kẹp nhựa lưỡi gà (chất liệu bằng nhựa)(91981-17900) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Kẹp nhựa lưỡi gà (chất liệu bằng nhựa)(GB020-01020) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Kẹp nhựa lưỡi gà (chất liệu bằng nhựa)(GB090-05124) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Kẹp nhựa lưỡi gà (chất liệu bằng nhựa)(GB100-12020) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Kẹp nhựa lưỡi gà (chất liệu bằng nhựa)(GB100-14020) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Kẹp nhựa lưỡi gà (chất liệu bằng nhựa)(GB110-01020) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Kẹp nhựa lưỡi gà (chất liệu bằng nhựa)(GB110-02020) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Kẹp nhựa lưỡi gà (chất liệu bằng nhựa)(GB120-02021) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Kẹp nhựa lưỡi gà (chất liệu bằng nhựa)(GB120-04020) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Kẹp nhựa lưỡi gà (chất liệu bằng nhựa)(GC100-03120) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Kẹp nhựa lưỡi gà (chất liệu bằng nhựa)(GC120-05121) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Kẹp nhựa lưỡi gà (chất liệu bằng nhựa)(HB010-07020) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Kẹp nhựa lưỡi gà (chất liệu bằng nhựa)(HB010-13020) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Kẹp nhựa lưỡi gà (chất liệu bằng nhựa)(HB010-13120) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Kẹp nhựa lưỡi gà (chất liệu bằng nhựa)(HB010-15020) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Kẹp nhựa lưỡi gà (chất liệu bằng nhựa)(HB010-15150) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Kẹp nhựa lưỡi gà (chất liệu bằng nhựa)(HB010-18151) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Kẹp nhựa lưỡi gà (chất liệu bằng nhựa)(HB010-20020) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Kẹp nhựa lưỡi gà (chất liệu bằng nhựa)(HB010-20150) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Kẹp nhựa lưỡi gà (chất liệu bằng nhựa)(HB010-21020) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Kẹp nhựa lưỡi gà (chất liệu bằng nhựa)(HB010-24020) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Kẹp nhựa lưỡi gà (chất liệu bằng nhựa)(HB010-27020) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Kẹp nhựa lưỡi gà (chất liệu bằng nhựa)(HB020-01020) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Kẹp nhựa lưỡi gà (chất liệu bằng nhựa)(KPP011-98011) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Kẹp nhựa lưỡi gà (chất liệu bằng nhựa)(KPP041-04120) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Kẹp nhựa lưỡi gà (chất liệu bằng nhựa)(PP021-52520) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Kẹp nhựa lưỡi gà (chất liệu bằng nhựa)(T30L-B) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Kẹp nhựa lưỡi gà (chất liệu bằng nhựa)(T30R-B) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Kẹp nhựa lưỡi gà (chất liệu bằng nhựa)(T50R-B) (nk)
- Mã HS 39269099: Nguyên vật liệu dùng trong sản xuất kẹo tại nhà máy công ty- Que nhựa trắng (S-753)- Fizzy Stick Chupa Chups White PPFAJ type 3.9x82mm, 20.750 cái/thùng (Mã NL 311404) (nk)
- Mã HS 39269099: Nhà cho chó dùng để đi chơi BP216, bằng nhựa, kthước 110x67x75cm, nhà sx GUANGZHOU YUANBO TRADING. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nhà cho chó dùng để đi chơi BP217, bằng nhựa, kthước 90x60x70cm, nhà sx GUANGZHOU YUANBO TRADING. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nhà cho chó dùng để đi chơi BP273, bằng nhựa, kthước 80x57x66cm, nhà sx GUANGZHOU YUANBO TRADING. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nhà cho chó dùng để đi chơi BP274, bằng nhựa, kthước 51x33x34cm, nhà sx GUANGZHOU YUANBO TRADING. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nhà cho chó dùng để đi chơi BP275, bằng nhựa, kthước 59x40x40cm, nhà sx GUANGZHOU YUANBO TRADING., LTD. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nhà hơi. Chất liệu nhựa PVC. Kích thước 174*174*112 cm. Mã hàng: 48260NP. Hãng SX: Intex. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39269099: Nhà hơi. Chất liệu nhựa PVC. Kích thước 226*226*110 cm. Mã hàng: 48250NP. Hãng SX: Intex. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39269099: Nhà hơi. Chất liệu nhưa PVC. Mã hàng 48265NP. Kích thước: 196*180*152 cm. Nhà sản xuất: INTEX. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39269099: Nhà nhỏ dành cho thú nuôi, bằng nhựa (size:12*13.5*12cm; 8*9*8cm). Mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: nha/ Nhãn ép nhiệt các loại- Mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nhám dính (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn bằng nhựa PET cán mỏng, kích thước: 49*39 (mm). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn bằng nhựa- phế phẩm để tiêu hủy (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn bằng plastic "Danger of Death" EN V2, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn cảnh báo bằng plastic dài x rộng (~ 6 x 3 cm), Thương hiệu: CHROMALOX, PN: CL-1. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn của cầu đấu lắp ghép bằng nhựa, mã hàng: JTNN1, NSX: JEONO. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn của máy ảnh Canon EOS M200 CY1-9981-000008(cho máy ảnh kts Canon) (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn của nút bấm phải của bộ điều khiển trong nhà tắm: KSE0008. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn của nút bấm trái của bộ điều khiển trong nhà tắm: KSE0007. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn của tấm bên phải dùng trong bộ điều khiển nhà tắm: KSE0005. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn của tấm bên trái dùng trong bộ điều khiển nhà tắm: KSE0004. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn của tấm điều khiển của bộ điều khiển dùng trong nhà bếp: KHE0003. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn của tấm điều khiển của bộ điều khiển dùng trong nhà bếp: KHE0006. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn của tấm điều khiển dùng trong bộ điều khiển nhà bếp: KHE0019-MQTT-MV(P). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn của tấm điều khiển dùng trong bộ điều khiển nhà bếp: KHE0020-MQTT-MD(P). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn của tấm điều khiển dùng trong bộ điều khiển nhà tắm: KHE0001. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn của tấm điều khiển dùng trong bộ điều khiển nhà tắm: KHE0005. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn đã in bằng nhựa dùng cho điện thoại bàn có dây AMT-6110S. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn dán (bằng nhựa chưa in) A70S/A90S, kích thước: 6.5 mm * 3.2mm* 0.06mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn dán 897E 39675- hàng mới 100% (SL-0884) (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn dán bằng chất liệu nhựa cho tủ lạnh model GR-RF610WE-PMV(37)-SG/16232000A1110B-F.O.C (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn dán bằng nhựa 101.6x76.2 mm- C'vent label 101.6x76.2 mm (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn dán bằng nhựa có lớp keo dùng gắn trên tay vịn của ghế, đã in chữ: SERTA, kích thước: ()cm. hàng mới 100%, code: 257002234 (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn dán bằng nhựa có lớp keo dùng gắn trên tay vịn của ghế, đã in chữ: SERTA, kích thước: (5*1.5)cm. hàng mới 100%, code 257003009 (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn dán bằng nhựa PET trong suốt dùng để dán lên hộp sản phẩm, quy cách: 35*25mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn dán bằng nhựa PET trong suốt dùng để dán lên hộp sản phẩm, quy cách: 57*76mm, A2228, 51002001180-V3. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn dán bằng nhựa, kích thước: 49*39(mm). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn dán bằng nhựa, mã phụ tùng: 5294317900, là phụ kiện của động cơ máy nén khí- Accessaries for 75kW/380V Motor, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn dán bằng nhựa, mã phụ tùng: 5295970340, là phụ kiện của động cơ máy nén khí- Accessaries for 75kW/380V Motor, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn dán bằng nhựa, mã phụ tùng: 5295972620, là phụ kiện của động cơ máy nén khí- Accessaries for 75kW/380V Motor, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn dán bằng nhựa, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn dán bằng plastic của nút nhấn điều khiển tủ điên- hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn dán cảnh báo, phụ kiện dùng cho Buồng phun sơn tĩnh điện tự động nhãn hiệu Wagner, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn dán đánh dấu điểm tiếp đất, phụ kiện dùng cho Buồng phun sơn tĩnh điện tự động nhãn hiệu Wagner, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn dán ghi thông báo nguy hiểm bằng plastic dùng cho máy chụp cộng hưởng từ (08100831). Hàng mới 100%,hãng sx Siemens (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn dán miệng hộp bằng nhựa PET trong suốt, dùng để dán lên hộp sản phẩm, kích thước 35*25mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn dán miệng hộp bằng nhựa PET trong suốt, dùng để dán lên hộp sản phẩm, kích thước 88*30mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn dán niêm phong đáy bằng nhựa PET trong suốt, đi kèm hộp sản phẩm, loại đã in kích thước: 35*25mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn dán niêm phong đáy bằng nhựa PET trong suốt,kích thước: 88*30mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn dán phía trước của bộ điều khiển dùng trong nhà bếp: KHE0004. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn dán phía trước của bộ điều khiển trong nhà tắm: KHE0002. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn dán trên thiết bị, bằng nhựa (301257560202).Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn đánh dấu dây cáp bằng nhựa, model KMK 2, phụ kiện dùng cho Buồng phun sơn tĩnh điện tự động nhãn hiệu Wagner, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn đánh dấu điểm cắm linh kiện điện tử bằng nhựa màu trắng, đã in thông tin, dạng ống, loại LEFT (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn đánh dấu điểm cắm linh kiện điện tử bằng nhựa màu trắng, đã in thông tin, dạng ống, loại RIGHT (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn đánh dấu điểm cắm linh kiện điện tử bằng nhựa màu trắng, đã in thông tin, dạng ống, loại SPR2 (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn Decal dùng để dán lên khay tôm, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NHÃN ÉP (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn ghi chú bằng nhựa dùng cho công tắc xoay, mã hàng: M22S-ST-X, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn ghi chú bằng nhựa dùng cho công tắc xoay, mã hàng: M22-XST, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn in cho dây curoa dạng dải, bằng nhựa, loại Belt Mark K0RA, Kích thước 1020mm x 154mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn in cho dây curoa dạng dải, bằng nhựa, loại Belt Mark K0SA, Kích thước 1020mm x 154mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn in cho dây curoa dạng dải, bằng nhựa, loại Belt Mark K1NA-V010, Kích thước 1020mm x 154mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn in cho dây curoa dạng dải, bằng nhựa, loại Belt Mark K96, Kích thước 1020mm x 153mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn in cho dây curoa dạng dải, bằng nhựa, loại Lot no.Factory No.Slab no(Green), kích thước 1020x50 mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn in cho dây curoa dạng dải, bằng nhựa, loại Lot no.Factory No.Slab no(Red), kích thước 1020x50 mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn in cho dây curoa dạng dải, bằng nhựa, loại Lot no.Factory No.Slab no(White), kích thước 1020x50 mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn in cho dây curoa dạng dải, bằng nhựa, loại Slab no (Red), kích thước 1020x19 mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn in cho dây curoa dạng dải, bằng nhựa, loại Slab no(White), kích thước 1020 x 19mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn mác bằng nhựa dùng cho dao cạo râu, chuyển tiêu thụ nội địa là một phần mục 3 tờ khai 102646573040/E31 ngày 16/05/2019 (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn mác bằng nhựa TAL4821-C/VI (đã in), 11x16 (mm), Hàng mơi 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn mác bằng nhựa TAL4900-B/VI-K (đã in), 66x66 (mm), Hàng mơi 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn mác bằng nhựa TAL4901-B/VI-K (đã in), 66x66 (mm), Hàng mơi 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn mác bằng nhựa UP6_145_L, 80x30 (mm) (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn mác bằng nhựa UP6_145_LL, 80x30 (mm) (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn mác bằng nhựa UP6_145_M, 80x30 (mm) (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn mác bằng nhựa UP6_146_L, 80x30 (mm) (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn mác bằng nhựa UP6_146_LL, 80x30 (mm) (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn mác bằng nhựa UP6_146_M, 80x30 (mm) (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn mác bằng nhựa UP6_147_L, 100x34 (mm) (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn mác bằng nhựa UP6_147_LL, 100x34 (mm) (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn mác bằng nhựa UP6_147_M, 100x34 (mm) (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn mác bằng nhựa UP6_148_L, 100x34 (mm) (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn mác bằng nhựa UP6_148_LL, 100x34 (mm) (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn mác bằng nhựa UP6_148_M, 100x34 (mm) (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn nhựa (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn nhựa (chưa in dữ liệu), Part: SE60-00003-001, dòng hàng số 1 của tờ khai 10305388134/E31 (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn nhựa (hàng mới 100%)- CH 14-4203TCX SNFR TR PLSTI POSIZE TAG- 1SH 40MMX19MM (trên mặt không ghi xuất xứ) (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn nhựa (hình tròn, màu đỏ) dùng để dán con sứ vào hộp, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn nhựa 18L EASY CLEAN INTERIOR MATT LABEL (HT), mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn nhựa 18L EASY CLEAN INTERIOR SHEEN LABEL (HT), mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn nhựa 18L INSPIRE EXTERIOR SHEEN LABELS (HT), mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn nhựa 18L INSPIRE INTERIOR MATT LABELS(HT), mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn nhựa Castrol 20015251 LB PA 18L HYSPIN AWS 68 IML (P038959VN), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn nhựa Castrol 20016896 LB PA 18L CRBTURM 20W50CI4(P039027VN)-CR, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn nhựa Castrol 20017103 LB PA 18L CRB MUL15W40 CH4(P039069VN)-CR, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn nhựa Castrol 20017105 LB PA 18L CRB MUL20W50 CH4(P039070VN)-CR, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn nhựa Castrol 20018318 PCVN PA 18L VECTON 15W40 CK4, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn nhựa chưa in, Label for testing CA680-00011JB, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NHÃN NHỰA DÙNG CHO MÁY IN NHÃN CẦM TAY (HIỆU: BROTHER, MODEL: TZ631), KHỔ NHÃN: 12 mm, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn nhựa in nội dung "ECS4120-28Fv2-AF", P/N: 246100001616A,Model: 246100001616A. làm mẫu, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn nhựa in nội dung thương hiệu" Edgecore Networks ", P/N: 000000-000, làm mẫu, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn nhựa Kansai 20019064 KANSAI WHITE MAX 5 LT BODY, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn nhựa kèm bộ tài liệu (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn nhựa không in hình chữ, kích thước 30x20mm, màu trắng- EML (30X20)R, Chất liệu: Nhựa. Hiệu: Phoenix Contact, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn nhựa không in hình chữ, rộng 5.2 mm- UCT-TMF 5, Chất liệu: Nhựa. Hiệu: Phoenix Contact, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn nhựa không in hình chữ, rộng 6.2mm- UCT-TM 6, Chất liệu: Nhựa. Hiệu: Phoenix Contact, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39269099: NHÃN NHỰA KHÔNG NHÃN HIỆU (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn nhựa treo hình tròn #30mm in chữ Chef's Classics dùng treo lên quai nồi (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn nhựa tự dính (chưa in dữ liệu), Part: 296153305, dòng hàng số 1 của tờ khai 10314769593/E31 (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn nhựa tự dính (chưa in dữ liệu), Part: 296175950AB, dòng hàng số 1 của tờ khai 10300766561/E31 (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn nhựa tự dính (chưa in dữ liệu), Part: 296186007, dòng hàng số 1 của tờ khai 10300160464/E31 (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn nhựa tự dính (chưa in dữ liệu), Part: 296186007, dòng hàng số 2 của tờ khai 10300006162/E31 (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn nhựa tự dính (chưa in dữ liệu), Part: 296241431, dòng hàng số 10 của tờ khai 10296081306/E31 (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn nhựa tự dính (chưa in dữ liệu), Part: SW2600409, dòng hàng số 5 của tờ khai 10274757173/E31 (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn nhựa, in thông tin sản phẩm may mặc, kích thước 4cm x 8cm. (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn nhựa, kích thước 90x30x75mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn nhựa, Part: 296182690, dòng hàng số 10 của tờ khai 10301908740/E31 (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn nhựa, Part: 296193932, dòng hàng số 11 của tờ khai 10301908740/E31 (nk)
- Mã HS 39269099: NHÃN NHỰA. HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn phụ chai thuốc bằng nhựa 56*30*3mm, đã được in thông tin của sản phẩm (POP Label Rohto C Cube Aqua Charge C3N5 (2013)- Nhãn chai thuốc nhỏ mắt (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn phụ chai thuốc bằng nhựa 56*30*3mm, đã được in thông tin của sản phẩm (POP Label Rohto C Cube Aqua Charge C3N5 (2013) PREMIUM- Nhãn chai thuốc nhỏ mắt (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn phụ chai thuốc bằng nhựa 56*30*3mm, đã được in thông tin của sản phẩm (POP Label Rohto C Cube Cool Charge C3N5 (2013)- Nhãn chai thuốc nhỏ mắt (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn phụ chai thuốc bằng nhựa 56*30*3mm, đã được in thông tin của sản phẩm (POP Label Rohto C Cube Cool Charge C3N5 (2013) PREMIUM- Nhãn chai thuốc nhỏ mắt (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn phụ nhựa (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn PO, hướng dẫn sử dụng dùng để may trên quần áo, chất liệu nhựa dẻo, hàng mẫu, kích thước: 15 x 4cm, nhà sản xuất: JIAXING YOUSHENG CO.,LTD; mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn sau chai thuốc bằng nhựa 23*23*2mm, đã được in mô tả thành phần cấu thành sản phẩm (Back Label Rohto Cool 40 Alpha (40C-2)- Nhãn chai thuốc nhỏ mắt (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn sau chai thuốc bằng nhựa 23*23*2mm, đã được in mô tả thành phần cấu thành sản phẩm (Back Label Rohto Cool 40 Alpha (40C-2) PREMIUM- Nhãn chai thuốc nhỏ mắt (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn tên cho khối đo huyết động 2053489-080, bằng plastic. Hãng GE Healthcare. Hàng mới 100%. Hàng FOC (nk)
- Mã HS 39269099: NHÃN TÊN CHO VALI-Chất liệu: 100% Polyeurethane-Hiệu: TYPO-Mã hàng: 140423. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn thương hiệu bằng nhựa, kích thước: 75*60*24.8mm,nxs:DONGGUAN TONGDA STORAGE SERVE CO., LTD, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn trắng bằng nhựa, Part: ECMP100021, dòng hàng số 10 của tờ khai 102485021220/E31 (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn treo bằng nhựa dùng để ghi tên cây, size 24x43mm (Labels)- Mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn trước chai thuốc bằng nhựa 23*23*2mm, đã được in thông tin của sản phẩm (Front Label Rohto Cool 40 Alpha (40C-2)- Nhãn chai thuốc nhỏ mắt (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn trước chai thuốc bằng nhựa 23*23*2mm, đã được in thông tin của sản phẩm (Front Label Rohto Cool 40 Alpha (40C-2) PREMIUM- Nhãn chai thuốc nhỏ mắt (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn tủ điện Sivacon (8PQ9400-0AA31) bằng nhựa dùng cho tủ điện cộng nghiệp. Hàng mới 100%, hãng Siemens sản xuất. (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn tủ điện Sivacon (8PQ9400-0AA31) bằng nhựa. Hàng mới 100%, hãng Siemens sản xuất. (nk)
- Mã HS 39269099: Nhãn tự dính bằng nhựa, dạng tấm,kích thước 6.5x81 (mm), (5P2S4512P002). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NHAN-109/ Nhãn mác bằng nhựa W70XH25 14PCS/SHEET, 25x70 (mm) (nk)
- Mã HS 39269099: NHANH CHINH/ Nhãn chính bằng nhựa đã in, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nhíp 93301,chất liệu nhựa.Hàng mới 100%/ CN (nk)
- Mã HS 39269099: Nhíp- chất liệu: nhựa- No.93302, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nhíp chống tĩnh điện 93302, 116mm (bằng nhựa). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nhíp công cụ nhãn hiệu Tactix; Mã hàng: 545035-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nhíp nhựa 703 bằng nhựa, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nhíp nhựa 93303 (Dụng cụ gắp linh kiện điện tử). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nhíp nhựa 93303, dùng để gắp linh kiện, bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nhíp nhựa 93303,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nhíp nhựa 93304, dùng để gắp linh kiện, bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nhíp nhựa 93308 (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39269099: Nhíp nhựa chống tĩnh điện LEKO/dài 120mm,ROHS;dùng để cặp những linh kiện nhỏ;chất liệu nhựa;mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nhíp nhựa dùng trong sửa chữa điện thoại di động, 10 cm (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39269099: Nhíp nhựa ESD259 (nk)
- Mã HS 39269099: NHM06/ Miếng nhựa mẫu 6924-1723 dùng để kiểm tra sản phẩm Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NHM06/ Miếng nhựa mẫu dùng để kiểm tra sản phẩm 6920-3440-P Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NHM08/ Đầu nối bằng nhựa 1310-6639 dùng để kiểm tra sản phẩm Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: nhông Series 900, dùng cho băng tải kích thước 79mm(9T)* 1.5", chất liệu bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nhông xích bằng nhựa (CHAINWHEEL/SPROCKET), P/N: 0902415701, MFR: Krones, Phụ tùng của máy chiết, đóng gói nước ngọt, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nhựa cài mành SLT-2-A7 (Phụ tùng máy dệt nước- hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39269099: Nhựa cần đẩy mành 7650/7651/7652/7653- BOLT,BLOCK,WASHER, HEX. NUT 5 (Phụ tùng máy dệt đai- hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39269099: Nhựa dạng tấm (Tráng nhôm) T3 (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39269099: Nhựa dang thanh, DELRIN, mặt cắt hình tròn, DELRIN-150-WHITE-0.50" OD ROUND BAR,KT: dk0.5" x dài 37.25",NSX:LAIRD PLASTICS,mới 100%, control ID:58545-2 (nk)
- Mã HS 39269099: Nhựa Danpla 1200x2400x3 mm (nk)
- Mã HS 39269099: Nhựa dẻo trong suốt dày 3mm (nk)
- Mã HS 39269099: Nhựa đỡ mũi máy KD-H9, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39269099: Nhựa epoxy dạng viên LMC-RC-3 16*7.0g, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nhựa epoxy dạng viên SG-8500UBL 16*5.8G,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nhựa làm jig điện (nk)
- Mã HS 39269099: Nhựa làm Mold jig (nk)
- Mã HS 39269099: NHỰA LẰN, 50 chiếc/ hộp, kích thước: 2.3*2.7mm (nk)
- Mã HS 39269099: Nhựa lằn, kích thước: 0.5*1.5mm, hàng mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 39269099: Nhựa lằn, kích thước: 0.6*2.1 mm, hàng mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 39269099: Nhựa lằn, kích thước: 0.6*2.3mm, hàng mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 39269099: Nhựa PET, dùng để chỉnh máy.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nhựa POM phi 36x12mm chất liệu nhựa (phôi nhựa để gia công làm đồ gá) (nk)
- Mã HS 39269099: Nhựa POM phi 36x15mm chất liệu nhựa (phôi nhựa để gia công làm đồ gá) (nk)
- Mã HS 39269099: Nhựa POM phi 40x10mm chất liệu nhựa(phôi nhựa để gia công làm đồ gá) (nk)
- Mã HS 39269099: Nhựa POM phi 43x10mm chất liệu nhựa(phôi nhựa để gia công làm đồ gá) (nk)
- Mã HS 39269099: Nhựa POM phi 43x13mm chất liệu nhựa (phôi nhựa để gia công làm đồ gá) (nk)
- Mã HS 39269099: Nhựa POM phi 45x12mm chất liệu nhựa (phôi nhựa để gia công làm đồ gá) (nk)
- Mã HS 39269099: Nhựa POM phi 45x9mm chất liệu nhựa (phôi nhựa để gia công làm đồ gá) (nk)
- Mã HS 39269099: Nhựa POM phi 50x20mm chất liệu nhựa(phôi nhựa để gia công làm đồ gá) (nk)
- Mã HS 39269099: Nhựa POM phi 50x45mm chất liệu nhựa(phôi nhựa để gia công làm đồ gá) (nk)
- Mã HS 39269099: Nhựa POM phi 75x20mm chất liệu nhựa(phôi nhựa để gia công làm đồ gá) (nk)
- Mã HS 39269099: Nhựa POM phi 75x45mm chất liệu nhựa(phôi nhựa để gia công làm đồ gá) (nk)
- Mã HS 39269099: Nhựa POM-Màu trắng 1000*1000*10 mm (nk)
- Mã HS 39269099: Nhựa PU dạng tấm kt1000*4000*5mm,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nhựa taflon dạng cuộn dùng để dán chân vịt-ngang 15mm dày 1mm-TAFLON 0.5TX30MM (nk)
- Mã HS 39269099: Nhựa teflon dính 1 mặt màu vàng dày 0.15mm, khổ 100cm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Nhựa Teflon PTFE dạng thanh, mặt cắt ngang hình tròn,TEFLON-PTFE-MODIFIED-0.500" ROUND BAR,KT:dk0.5"x dài 288",NSX:ENFLO CANADA, LTD., hàng mới 100%, control ID:204061-1 (nk)
- Mã HS 39269099: Nhựa Teflon PTFE dạng thanh, mặt cắt ngang hình tròn,TEFLON-PTFE-MODIFIED-0.750" ROUND BAR,KT:dk0.75"x dài 432",NSX:ENFLO CANADA, LTD., hàng mới 100%, control ID:204061-2 (nk)
- Mã HS 39269099: Nhựa truyền sáng vị trí nút nguồn (nk)
- Mã HS 39269099: Nhựa truyền sáng vị trí nút tín hiệu (nk)
- Mã HS 39269099: Nỉ xốp có nắp kích thước 100x16x12 mm, chất liệu nhựa, 1 hộp có 600 chiếc, dùng để đánh bóng inox, nhà sản xuất GUANGZHOU BOLIN. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Niêm phong bằng nhựa(Linh kiện của công tơ điện). Hàng mới: 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Niêm phong nhựa (nk)
- Mã HS 39269099: Niêm phong nhựa H Seal (sản phẩm làm bằng nhựa dùng để niêm phong). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Niêm phong nhựa, Model:Twister-Orange, S/N: Q2506001-Q2526000. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: Niêm phong nhựa, Model:Twister-Orange, S/N: Q2526001-Q2546000. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NIL14/ Hạt nhựa dẻo phụ kiện dùng trang trí váy cưới công ty sản xuất YI HUA BEADS- Đài Loan (nk)
- Mã HS 39269099: NIL17/ Hạt trang trí ngọc trai bằng nhựa tổng hợp công ty sản xuất Mei Jiau Fashion Accessories Co., Ltd-Trung Quốc (nk)
- Mã HS 39269099: NIL18/ Hạt trang trí làm bằng nhựa sáng phụ kiện dùng để trang trí váy cưới công ty sản xuất YI HUA BEADS- Đài Loan (nk)
- Mã HS 39269099: Nilon (plastics) bọc hàng hóa của hãng hàng không Singapore, nsx: Singapore Airline Supplier, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: N-IPP-0002/ Vòng đai bằng nhựa- Phi 34mm x 1mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: N-IPP-0009/ Đai nhựa NK-4 dùng để cố định dây điện. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: N-IPP-0023/ Tay nắm bằng nhựa KDC-6 dài 35mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NIPPLECAPA/ Đầu cốt (cos) dây dẫn bằng nhựa, NIPPLE CAP- RED. Hàng mới 100%- NIPPLE CAP (nk)
- Mã HS 39269099: NIPPON-MM1626/ Vật liệu đệm (quả cầu thủy sinh) bằng nhựa, chức năng tăng khả năng tiếp xúc giữa nước và không khí (1500 cái/gói), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NK013/ Dây thít nhựa các loại (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39269099: NK019/ Gương bằng nhựa (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39269099: NK027/ Nhám dính các loại (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39269099: NK064/ Miếng đệm nhựa, dùng trong sản xuất ghế sofa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NK067/ Viền nhựa PVC- PVC20255/P47-0.5, QC: (0.4~0.5 x 16~34)mm, làm bằng nhựa PVC, dùng để chạy viền cho sản phẩm gỗ, phục vụ sản xuất đồ gỗ gia dụng, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NK067/ Viền nhựa PVC, QC: (0.4 ~ 0.5 x 16~34)mm, làm bằng nhựa PVC, dùng để chạy viền cho sản phẩm gỗ, phục vụ sản xuất đồ gỗ gia dụng, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NK067/ Viền nhựa PVC, QC: (0.45 ~ 0.5 x 19~39)mm, làm bằng nhựa PVC, dùng để chạy viền cho sản phẩm gỗ, phục vụ sản xuất đồ gỗ gia dụng, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NK067/ Viền nhựa PVC, QC: (0.45 x 19~22)mm, làm bằng nhựa PVC, dùng để chạy viền cho sản phẩm gỗ, phục vụ sản xuất đồ gỗ gia dụng, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NK067/ Viền nhựa PVC, QC: (0.45 x 19~34)mm, làm bằng nhựa PVC, dùng để chạy viền cho sản phẩm gỗ, phục vụ sản xuất đồ gỗ gia dụng, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NK067/ Viền nhựa PVC, QC: (0.45~0.5 x 16~34)mm, làm bằng nhựa PVC, dùng để chạy viền cho sản phẩm gỗ, phục vụ sản xuất đồ gỗ gia dụng, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NK067/ Viền nhựa PVC, QC: (0.5 x 16~34)mm, làm bằng nhựa PVC, dùng để chạy viền cho sản phẩm gỗ, phục vụ sản xuất đồ gỗ gia dụng, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NK07/ Dây treo tem nhựa (nk)
- Mã HS 39269099: NK083/ Hộp nhựa, dùng đựng bộ nguồn điện gắn vào ghế sofa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NK097/ Nắp nhựa, hàng mới 100%, dùng gắn vào sản phẩm đồ gỗ gia dụng. (nk)
- Mã HS 39269099: NK099/ Đệm nhựa, qc: (20*20*17.5)mm, hàng mới 100%, dùng gắn vào sản phẩm đồ gỗ gia dụng. (nk)
- Mã HS 39269099: NK1/ Bản mạch in chưa tích hợp dùng trong sản xuất loa tai nghe điện thoại di động, kích thước (10*5mm) (ATZ2846-500010). Chất liệu bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NK10/ Cúc trang trí giày bằng nhựa Plastic, không bọc vải dệt (nk)
- Mã HS 39269099: NK100/ Ray trượt bằng nhựa, hàng mới 100%, dùng gắn vào sản phẩm đồ gỗ gia dụng. (nk)
- Mã HS 39269099: NK23/ Móc treo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39269099: NK24/ Nắp trên của hộp chuyển động, chất liệu nhựa NPL sản xuất thiệp điện tử, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NK28/ Miếng nhựa trang trí giày (nk)
- Mã HS 39269099: NK29/ Hộp che bánh răng bằng nhựa 0.5 inch RD1317, NPL sản xuất thiệp điện tử, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NK33/ Bánh răng bằng nhựa POM m0.5-dài 6mm, NPL sản xuất thiệp điện tử, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NK33/ Khoanh cổ nhựa (nk)
- Mã HS 39269099: NK34/ Tăm làm từ nhựa (2 x 45)mm-(2 x 60)mm,dùng trong sản xuất gia công nến (nk)
- Mã HS 39269099: NK34/ Tăm làm từ nhựa (3 x 95)mm- (3 x 125)mmdùng trong sản xuất gia công nến (nk)
- Mã HS 39269099: NK34/ Tăm, que làm từ nhựa (3 x 95)mm-(3 x 125)mm (nk)
- Mã HS 39269099: NK37/ Đinh tán bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39269099: NK40/ Kẹp cài nhựa (nk)
- Mã HS 39269099: NK42/ PP BELT- Dây đai bằng nhựa PVC, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NK46/ Dây treo nhựa (nk)
- Mã HS 39269099: NK47/ Dây treo tem bằng nhựa. Mới 100% (594 PCE 0,06 KGM) (nk)
- Mã HS 39269099: NK48/ Nút chận dây giầy (bằng nhựa) L6 Bayonet Tongue (nk)
- Mã HS 39269099: NK48/ Nút chận dây giầy (bằng nhựa) L6 Bayonet Tongue Black C (nk)
- Mã HS 39269099: NK48/ Nút chận dây giầy (bằng nhựa) L6 R Tongue Dia B (nk)
- Mã HS 39269099: NK48/ Nút chận dây giầy (bằng nhựa) L6 R Tongue Dial B (nk)
- Mã HS 39269099: NK48/ Nút chận dây giầy (bằng nhựa) Lace Guide Form TX (nk)
- Mã HS 39269099: NK48/ Nút chận dây giầy (bằng nhựa) Lace Guide Form TX 25mm (nk)
- Mã HS 39269099: NK48/ Nút chận dây giầy (bằng nhựa) Lace Guide Form TX 30mm (nk)
- Mã HS 39269099: NK48/ Nút chận dây giầy (bằng nhựa) Lace Guide Slipstream (nk)
- Mã HS 39269099: NK48/ Nút chận dây giầy (bằng nhựa) Lace Guide Slipstream 30mm Soft Nylon (nk)
- Mã HS 39269099: NK54/ Dây treo nhãn mắc bằng nhựa 3''. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NK54/ Dây treo thẻ bằng nhựa 7.62cm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NK57/ Miếng trang trí giầy bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39269099: NK67/ Miếng nhựa tpu tăng cường độ cứng của gót giầy, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39269099: NK75/ PLASTIC HOOK- Móc nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NK82/ Dây đai khóa giày bằng nhựa có chốt khóa bằng nhôm (nk)
- Mã HS 39269099: NKB009/ Thân trên bằng nhựa- bộ phận của nút khóa dây (nk)
- Mã HS 39269099: NKB010/ Thân dưới bằng nhựa- bộ phận của nút khóa dây (nk)
- Mã HS 39269099: NK-BTP-0004/ Bộ hút nước bằng nhựa các loại. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NK-BTP-0004/ Bộ hút nước bằng nhựa các loại.. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NK-BTP-0007/ Cuộn ống nhựa PVC các loại. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NK-BTP-0009/ Đế đỡ bằng nhựa các loại. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NK-BTP-0011/ Van điều tiết nước bằng nhựa các loại. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NK-BTP-0011/ Van điều tiết nước bằng nhựa các loại.. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NK-BTP-0012/ Thân bơm nước bằng nhựa các loại. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NK-BTP-0013/ Linh phụ kiện nhựa các loại. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NK-BTP-0014/ Nắp nhựa các loại. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NK-BTP-0014/ Nắp nhựa các loại.. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NK-BTP-0015/ Kẹp nhựa các loại. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NK-BTP-0015/ Kẹp nhựa các loại.. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NK-BTP-0017/ Cánh quạt nước bằng nhựa các loại. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NK-BTP-0018/ Giá đỡ dây điện từ bằng nhựa các loại. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NK-BTP-0019/ Cút nhựa các loại. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NK-BTP-0019/ Cút nhựa các loại.. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NK-BTP-0022/ Đầu nối nhựa các loại. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NK-BTP-0022/ Đầu nối nhựa các loại.. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NK-BTP-0023/ Bể nước bằng nhựa các loại. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NK-BTP-0023/ Bể nước bằng nhựa các loại.. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NK-BTP-0026/ Ống nhựa các loại. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NK-BTP-0026/ Ống nhựa các loại.. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NK-BTP-0027/ Thẻ lọc bằng nhựa các loại.. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NK-BTP-0028/ Ống lọc nước bằng nhựa các loại. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NK-BTP-0028/ Ống lọc nước bằng nhựa các loại.. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NK-BTP-0030/ Đế đỡ bơm bằng nhựa các loại. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NK-BTP-0030/ Đế đỡ bơm bằng nhựa các loại.. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NK-BTP-0031/ Nắp trên bơm bằng nhựa các loại. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NK-BTP-0040/ Khóa nước bằng nhựa các loại. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NK-BTP-0041/ Giá, đế treo/để bằng nhựa các loại. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NKD00021/ Tem bế nhãn in chuyển (nk)
- Mã HS 39269099: NKD00083DNW/ Tem bế nhãn in chuyển (nk)
- Mã HS 39269099: NKD00098ALX/ Tem bế nhãn in chuyển (nk)
- Mã HS 39269099: NKD00098ALY/ Tem bế nhãn in chuyển (nk)
- Mã HS 39269099: NKD00098DNW/ Tem bế nhãn in chuyển (nk)
- Mã HS 39269099: NKD00099ALY/ Tem bế nhãn in chuyển (nk)
- Mã HS 39269099: NKD00103ALX/ Tem bế nhãn in chuyển (nk)
- Mã HS 39269099: NKD00115FOM/ Tem bế nhãn in chuyển (nk)
- Mã HS 39269099: NKD00116FOM/ Tem bế nhãn in chuyển (nk)
- Mã HS 39269099: NK-LUER LOCK/ Khóa bằng nhựa dùng trong bộ khóa 3 chiều/ 3-way luer lock- 15,000ea/bag*20 (nk)
- Mã HS 39269099: NK-NVL-0071/ Thẻ nhựa các loại. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NK-NVL-0073/ Cây nhựa trang trí các loại. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NL 02/ Đạn nhựa (nk)
- Mã HS 39269099: NL 23/ Dây treo thẻ bài (Sản phẩm bằng dây dệt dùng để kết nối giữa nhãn bằng giấy hoặc bìa vào sản phẩm may mặc) (nk)
- Mã HS 39269099: NL/ Nắp đèn Led (nhựa). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NL_CB31/ Tấm nhựa PP (1000*1200*2)mm (nk)
- Mã HS 39269099: NL_CB46/ Tấm nhựa PP (360*1200*1)mm (nk)
- Mã HS 39269099: NL_CB47/ Tấm nhựa PP (1200*800*1)mm (nk)
- Mã HS 39269099: NL_CB48/ Tấm nhựa PP (1000*800*2)mm (nk)
- Mã HS 39269099: NL_PLATEB/ Miếng nhựa B (KT T1.5x100x230 mm) (nk)
- Mã HS 39269099: NL_PLATEC/ Miếng nhựa C (KT T1.5x35x123 mm) (nk)
- Mã HS 39269099: NL_PLATED/ Miếng nhựa D (KT T1.5x20x50 mm) (nk)
- Mã HS 39269099: NL000010/ Nhãn nhựa (nhãn cảnh báo) 170*170mm, dùng để dán lên Camera. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NL000011/ Nhãn nhựa (nhãn cảnh báo) 89*89mm, dùng để dán lên Camera. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NL000012/ Miếng nhựa dán trong suốt hình tròn không in chữ, đường kính 75mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NL000013/ Nhãn nhựa (nhãn cảnh báo) 160*70mm, dùng để dán lên Camera. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NL000014/ Nhãn nhựa (nhãn cảnh báo) 230*80mm, dùng để dán lên Camera. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NL000015/ Miếng tay cầm (bằng nhựa), 13cm*2cm, dùng để lắp ráp vào camera. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NL000022/ Thanh nhựa, 20*12*14.7mm, dùng để lắp ráp vào Camera. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NL0004/ Đầu nối bằng nhựa dùng để bọc dây điện (1200300010) (nk)
- Mã HS 39269099: NL0004/ Đầu nối bằng nhựa dùng để bọc dây điện (1200300014) (nk)
- Mã HS 39269099: NL0008/ Dây thít,chất liệu bằng nhựa(1600600009) (nk)
- Mã HS 39269099: NL001-2/ Thân trái S-2 bằng nhựa, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NL002/ Boot USB, chất liệu bằng nhựa 006-H003-3280 (nk)
- Mã HS 39269099: NL002/ Boot USB, chất liệu bằng nhựa 012-1004-9607 (nk)
- Mã HS 39269099: NL002/ Đầu nối bằng nhựa mã 620153, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NL002-2/ Thân phải S-2 bằng nhựa, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NL003/ Boot DB, chất liệu bằng nhựa 006-H003-3278 (nk)
- Mã HS 39269099: NL003/ Boot DB, chất liệu bằng nhựa 012-1004-8878 (nk)
- Mã HS 39269099: NL003/ Đầu nối bằng nhựa mã 620393, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NL003-2/ Càng đẩy S-2 bằng nhựa, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NL0049/ Nắp đậy bằng nhựa của đèn (nhựa cứng trong suốt, phản quang)(1400100013) (nk)
- Mã HS 39269099: NL005/ Kẹp nhựa (dùng để cố định bộ dây truyền dẫn điện trong ôtô) (nk)
- Mã HS 39269099: NL005/ Khoen, khóa cài bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39269099: NL0058/ Nắp trong suốt kiểm soát ánh sáng bằng nhựa(1200300094) (nk)
- Mã HS 39269099: NL006/ Boot C91, chất liệu bằng nhựa 006-H003-3278 (nk)
- Mã HS 39269099: NL006/ Chân đế bằng nhựa dùng trong ghế sofa-4311 PLASTIC SOFA LEG(JL-D-052), đường kính: 32mm, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NL006/ Đầu nối bằng nhựa mã 626065, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NL006/ Miếng nhựa kẹp (giữ cố định đầu nối dây điện) (nk)
- Mã HS 39269099: NL006-2/ Thanh đẩy S-2 bằng nhựa, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NL006-5/ Cán dao mổ mạch máu loại FD bằng nhựa, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NL0066/ Nút kính bằng nhựa(1400400011) (nk)
- Mã HS 39269099: NL0069/ Vòng đệm bằng nhựa(1350100082) (nk)
- Mã HS 39269099: NL007/ Boot C70, chất liệu bằng nhựa 006-H003-3280 (nk)
- Mã HS 39269099: NL007/ Hộp đựng bằng nhựa trong ghế sofa-H90 PLASTIC STORAGE BOX(JL-C-030), kích thước: (300*360*90)mm, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NL007/ Kẹp bằng nhựa mã 631267, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NL-007/ Tem nhãn các loại (nk)
- Mã HS 39269099: NL007-2/ Miếng gạt ghim S-2 bằng nhựa, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NL008/ Đầu nối bằng nhựa mã 641029, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NL009-5/ Cán nhựa dao mổ mắt (chiều dài khoảng 11.7 cm), mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NL011-2/ Tay nhựa cầm trên AZ, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NL012/ Miếng nhựa bảo vệ (bảo vệ bộ dây điện không bị trầy xước) (nk)
- Mã HS 39269099: NL012/ Thân con lăn BODY GUIDE INLET UPPER C32, model: BODY-C32D, linh kiện của máy ATM (bằng nhựa), hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39269099: NL012-2/ Tay nhựa cầm dưới AZ, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NL013/ Miếng nhựa bảo vệ (cố định đầu nối dây điện) (nk)
- Mã HS 39269099: NL013/ Thân con lăn BODY GUIDE DIVERTER TURN C32, model: BODY-C32E, linh kiện của máy ATM (bằng nhựa), hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39269099: NL013-2/ Nhựa lắp ráp ghim phải AZ, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NL014-2/ Nhựa lắp ráp ghim trái AZ, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NL015/ Dây thít bằng nhựa mã 100-2.5-L, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NL015/ FIXER CABLE (PHỤ KIỆN CÁCH ĐIỆN BẰNG NHỰA,MỚI 100%- DA61-09784A) (nk)
- Mã HS 39269099: NL016/ Chụp bằng nhựa (bảo vệ đầu nối dây điện) (nk)
- Mã HS 39269099: NL017-2/ Nhựa đẩy ghim AZ, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NL018/ Đầu nối bằng nhựa mã 1-1897168-2, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NL018-2/ Nhựa khoá lò xo AZ, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NL019/ Đầu nối cổng usb (nk)
- Mã HS 39269099: NL019/ Móc treo nhãn (bằng nhựa)- Nylon hand tag hook, dùng trong sản xuất giày (nk)
- Mã HS 39269099: NL02/ Bánh răng bằng nhựa đã định hình các loại (nk)
- Mã HS 39269099: NL020/ Đầu nối bằng nhựa mã 1376352-1, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NL024-2/ Nhựa lắp ráp ghim phải 3MW Cartridge R (mới 100%) (nk)
- Mã HS 39269099: NL024-3/ Tấm nhựa xanh cài kim, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NL025/ Đầu nối bằng nhựa mã 1563189-1, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NL025-2/ Nhựa lắp ráp ghim trái 3MW Cartridge L (mới 100%) (nk)
- Mã HS 39269099: NL026-2/ Miếng nhựa xanh đẩy ghim 3M (mới 100%) (nk)
- Mã HS 39269099: NL027-2/ Tay nhựa cầm trên 3M, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NL028-2/ Tay nhựa cầm dưới 3M, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NL03/ Chốt cài bằng nhựa để cố định housing (nk)
- Mã HS 39269099: NL031/ Vòng đệm bằng nhựa SWSPT8-3-0.3_112618481 (nk)
- Mã HS 39269099: NL031/ Vòng đệm bằng nhựa, code SWSPT8-3-0.3 _112704701 (nk)
- Mã HS 39269099: NL031-2/ Tay nhựa cầm trên DSX, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NL032-2/ Tay nhựa cầm dưới DSX, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NL-034/ Trục cuộn dây cáp bằng nhựa, dùng đóng gói sản phẩm KT: OD100*ID23*H80mm (182C-50FS-JZ) (nk)
- Mã HS 39269099: NL-034/ Trục cuộn dây cáp bằng nhựa, dùng đóng gói sản phẩm KT: OD165*ID60*H110mm (142C-200SP-JZ) (nk)
- Mã HS 39269099: NL-034/ Trục cuộn dây cáp bằng nhựa, dùng đóng gói sản phẩm KT: OD165*ID60*H140mm (122C-200SP-JZ) (nk)
- Mã HS 39269099: NL-034/ Trục cuộn dây cáp bằng nhựa, dùng đóng gói sản phẩm KT: OD165*ID60*H70mm (122C-100SP-JZ) (nk)
- Mã HS 39269099: NL036/ Nút ấn to BUTTON,PUSH,BLACK,RND CASE,RoHS mã liệu: 024Z020-006A (nk)
- Mã HS 39269099: NL036/ Nút ấn to BUTTON-4,ABS PA757 BLACK EM-104 ROHS, mã liệu:024Z133 (nk)
- Mã HS 39269099: NL036/ Nút ấn to BUTTTON RUBBERKN-318,L9.1XW3.6XT0.3mm,RoHS, chất liệu bằng nhựa mã liệu:040Z031 (nk)
- Mã HS 39269099: NL036/ Nút ấn to mã liệu: 024Z025L-005 (nk)
- Mã HS 39269099: NL036/ Nút ấn to SWITCH CAP,RUBBER,TB-318,RoHS, mã hàng: 040Z004 (nk)
- Mã HS 39269099: NL037/ Miếng nhựa lót túi phụ túi khí xe hơi, làm từ nhựa HDPE 100%, kích thước 194*194mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NL04/ Khay Nhựa- TRAY- 28 LED I/F- CI04-10070A-(520X350X17.8). Hàng mới 100%./ VN (nk)
- Mã HS 39269099: NL04/ Khay Nhựa- TRAY- 75 LED- CI04-10092A-(736*518). Hàng mới 100%./ VN (nk)
- Mã HS 39269099: NL04/ Khay Nhựa- TRAY- A-PJT 10CELL- CI04-10101A-(490*440*24). Hàng mới 100%./ VN (nk)
- Mã HS 39269099: NL04/ Khay Nhựa- TRAY- A-PJT 11CELL- CI04-10102A-(535*345*53). Hàng mới 100%./ VN (nk)
- Mã HS 39269099: NL04/ Khay Nhựa- TRAY- EP-N3300- CM69-00481A- (520*335*25.8). Hàng mới 100%./ VN (nk)
- Mã HS 39269099: NL04/ Khay Nhựa- TRAY- GEAR SPORT- CI04-10112B- (373*250*10). Hàng mới 100%./ VN (nk)
- Mã HS 39269099: NL04/ Khay Nhựa- TRAY- JV112- CI04-10085A- (530*340*15). Hàng mới 100%./ VN (nk)
- Mã HS 39269099: NL04/ Khay Nhựa- TRAY- NOTE10- EM71-TRA014A-(373*253). Hàng mới 100%./ VN (nk)
- Mã HS 39269099: NL04/ Khay Nhựa- TRAY- Q7 82INCH- CI04-10097A- (504.5*350*17.7). Hàng mới 100%./ VN (nk)
- Mã HS 39269099: NL04/ Khay Nhựa- TRAY- Q700T- CM69-00473A- (535*350*19.8). Hàng mới 100%./ VN (nk)
- Mã HS 39269099: NL04/ Khay Nhựa- TRAY- Q80T- CI04-10120A- (535*350*19.8). Hàng mới 100%./ VN (nk)
- Mã HS 39269099: NL04/ Khay Nhựa- TRAY- Q900T- CM69-00463A- (535*350*16.8). Hàng mới 100%./ VN (nk)
- Mã HS 39269099: NL04/ Khay Nhựa- TRAY- Q90T 55INCH-CI04-10116A- (540*380*27.8). Hàng mới 100%./ VN (nk)
- Mã HS 39269099: NL04/ Khay Nhựa- TRAY- Q90T 65INCH- CI04-10117A- (633*450*26). Hàng mới 100%./ VN (nk)
- Mã HS 39269099: NL04/ Khay Nhựa- TRAY- Q90T 75INCH- CI04-10118A- (736*518*27.6). Hàng mới 100%./ VN (nk)
- Mã HS 39269099: NL04/ Khay Nhựa- TRAY- Q90T- CI04-10121A- (535*350*18.8). Hàng mới 100%./ VN (nk)
- Mã HS 39269099: NL04/ Khay Nhựa- TRAY- VOLVO- CI04-10110A- (373*253*26.4). Hàng mới 100%./ VN (nk)
- Mã HS 39269099: NL04/ Khay Nhựa- TRAY- WIRELESS EARPHONE- CI04-10113A- (373*253*10). Hàng mới 100%./ VN (nk)
- Mã HS 39269099: NL04/ Khay nhựa-TRAY- 12CELL- EM71-TRA011A-(520*335).Hàng mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 39269099: NL04/ Khay nhựa-TRAY- 18CELL NFC- EM71-TRA015A (520*335). Hàng mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 39269099: NL040/ Đầu nối bằng nhựa mã 1924211-1, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NL040/ KẸP NHỰA (nk)
- Mã HS 39269099: NL040/ Móc khóa nhựa dùng sản xuất ba lô, túi vải, mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NL041/ Ốp mặt trước bằng nhựa, mã liệu: 020Z181-001 (nk)
- Mã HS 39269099: NL041/ Ốp mặt trước CASE TOP,WD-MT,SKY WHT, ABS,ROHS, chất liệu bằng nhựa, mã hàng: 020Z157W (nk)
- Mã HS 39269099: NL041/ Ốp mặt trước CASE,BOTT,18K,ABS+UV,C GRAY 5C,RoHS chất liệu bằng nhựa Mã liệu: 021Y009-002 (nk)
- Mã HS 39269099: NL041/ Ốp mặt trước CASE,FRONT,18K,ABS+UV,PMS5C,RoHS, Chất liệu bằng nhựa, mã liệu: 020Y012-002 (nk)
- Mã HS 39269099: NL041/ Ốp mặt trước Chất liệu bằng nhựa, mã liệu: 020Z019-009 (nk)
- Mã HS 39269099: NL041/ Ốp mặt trước Chất liệu bằng nhựa, mã liệu: 022Z024-E (nk)
- Mã HS 39269099: NL041/ Ốp mặt trước UL,CASE,FRONT,WS100/200,CHARCOAL,ABS, Chất liệu bằng nhựa, mã liệu: 020Z042L-001 (nk)
- Mã HS 39269099: NL041/ Ốp mặt trước, Chất liệu bằng nhựa, mã liệu:020Z050-015 (nk)
- Mã HS 39269099: NL042/ Đầu nối bằng nhựa mã 1-967616-1, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NL042/ FIXER CASE PBA (PHỤ KIỆN CHỤP ĐẦU DÂY ĐIỆN BẰNG NHỰA, MỚI 100%- DA61-09533A) (nk)
- Mã HS 39269099: NL042/ FIXER CASE PBA(PHỤ KIỆN CHỤP ĐẦU DÂY ĐIỆN BẰNG NHỰA, MỚI 100%- DA61-09533A) (nk)
- Mã HS 39269099: NL044/ Ống đệm bằng nhựa (phi 8.5mm, dài 200mm) LAE20-200 (nk)
- Mã HS 39269099: NL046/ Đầu nối bằng nhựa mã 2203314-1, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NL046/ Quai nhựa dùng đến gắn vào hộp giấy, kt: 34.3*20*23mm (nk)
- Mã HS 39269099: NL05/ Đạn gắn thẻ bài, hiệu: CHARMING (nk)
- Mã HS 39269099: NL05/ Đạn gắn thẻ bài, hiệu: Dongguan Dong Hing (nk)
- Mã HS 39269099: NL05/ Đạn gắn thẻ bài, hiệu: Dongguan Dong Hing/Avery Dennison (nk)
- Mã HS 39269099: NL05/ Đạn gắn thẻ bài, hiệu: HuiHuang (nk)
- Mã HS 39269099: NL05/ Đạn gắn thẻ bài, hiệu: HuiHuang/ ACTO (nk)
- Mã HS 39269099: NL05/ Đạn gắn thẻ bài, hiệu: HuiHuang/ Dongguan Dong Hing (nk)
- Mã HS 39269099: NL05/ Đạn gắn thẻ bài, hiệu: YUKI LABEL (nk)
- Mã HS 39269099: NL053/ Dây thít CABLE TIE,NYLON,160X2.5MM WIDTH, chất liệu bằng nhựa, mã liệu:755Z002 (nk)
- Mã HS 39269099: NL053/ Dây thít CABLE TIE,NYLON,250X2.5MM WIDTH, chất liệu bằng nhựa, mã liệu:755Z006 (nk)
- Mã HS 39269099: NL053/ Dây thít CABLE TIE,NYLON,400X4.8MM.R, chất liệu bằng nhựa, mã liệu:755Z012 (nk)
- Mã HS 39269099: NL05-3/ Giá đỡ bằng nhựa dùng sản xuất thấu kính M4826AA P. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NL05-3/ Giá đỡ bằng nhựa dùng sản xuất thấu kính M4826AA P6. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NL05-3/ Giá đỡ bằng nhựa dùng sản xuất thấu kính M4826AA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39269099: NL054/ Núm vặn bằng nhựa, code: NHF10_112622311 (nk)
- Mã HS 39269099: NL055/ Ốp lưng mặt dưới bằng nhựa, mã liệu: 021Z121-001A (nk)
- Mã HS 39269099: NL055/ Ốp lưng mặt dưới bằng nhựa, mã liệu: 021Z143-001 (nk)
- Mã HS 39269099: NL055/ Ốp lưng mặt dưới BRACKET,LENS,INSTEON WHITE,IN-PS3,RoHS, chất liệu bằng nhựa, mã liệu: 026Z050-018 (nk)
- Mã HS 39269099: NL055/ Ốp lưng mặt dưới CASE BOTT ABS,WA-106,SKY WHT,ROHS, chất liệu bằng nhựa, mã liệu: 021Z122W-001A (nk)
- Mã HS 39269099: NL055/ Ốp lưng mặt dưới CASE BOTT MAGNET,WD-MT,SKY WHT,ROHS, chất liệu bằng nhựa, mã liệu:021Z123W (nk)
- Mã HS 39269099: NL055/ Ốp lưng mặt dưới CASE PANEL,SKY WHT,TB-318,RoHS, chất liệu bằng nhựa, mã liệu: 029Z027W-003 (nk)
- - Mã HS 39269099: NL055/ Ốp lưng mặt dưới CASE TOP MAGNET,WD-MT,SKY WHT,ROHS, chất liệu bằng nhựa, mã liệu:020Z158W (nk)

Bài đăng phổ biến từ blog này

     - Mã HS 29252900: Nguyên liệu thực phẩm: L-ARGININE HCL. Lot: 200410. Hạn SD:09/04/2023. Hàng mới 100%. 25kg/drum. NSX:Ningbo Yuanfa Bioengineering Co., Ltd (nk)     - Mã HS 29252900: NIPAHEX G,Thành phần Chlorhexidine gluconate dùng trong ngành sản xuất mỹ phẩm, 220kg/Drum, Hàng mới 100%,Mã cas: 18472-51-0. (nk)     - Mã HS 29252900: PHR1294-1G Chlorhexidine digluconate Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm CAS 18472-51-0 (nk)     - Mã HS 29252900: RO002071/ Chất lưu hóa cao su NOCCELER DT Imin và các dẫn xuất của chúng dùng để làm phụ gia cao su (CAS No. 97-39-2) (nk)     - Mã HS 29252900: RUBBER ACCELERATOR ORICEL DPG GRANULE 6MTS (Diphenyl Guanidine- C13H13N3- Hóa chất xúc tiến ngành cao su) 20kg/bag.TC:300 bag. Hàng mới 100%. CAS:102-06-7 (nk)     - Mã HS 29252900: SOXINOL D-G/ Chất xúc tác làm nhanh quá trình lưu hóa cao su D-G, hợp chất chức carboxyimit (kể cả sacarin và muối của nó) và các hợp chất chức imin (nk)     - Mã HS 29252900: STABAXOL-1/ Bis (2,-diisopropylphenyl c
    - Mã HS 38109000: Chất khử bọt nước thải 101 (nk)     - Mã HS 38109000: Chất khử kim loại-RHM-645 Substance (xử lý đồng kẽm) (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm giảm oxy hoá thiếc hàn (dùng bổ trợ cho việc hàn thiếc) (Alpha Dross Reducer DR96) (100g/lọ) (hàng mới 100%) (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch bề mặt kim loại 46-134 (dùng trong sản xuất chip), mã cas: 78-92-2, công thức hóa học: C4H10O, (1 gallon3.7854 lít), doanh nghiệp đã khai báo hóa chất, hàng mới 100%, xuất xứ Mỹ. (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch kim loại Menzerna Mới 100% (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch màng sáp-106 (Dùng làm sạch bề mặt đầu golf) (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch mối hàn JS-810, thành phần: Mixed alcohol solvent, Anti volatile agent, Foaming agent, Antioxidants, Flux, Activator, Refined resin. Hàng mới 100% (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch mối hàn, JX-200, (thành phần chính bao gồm: IPA, Alcohol, surface active agent). Hàng mới 100% (nk)     - Mã HS 38109000: C
    - Mã HS 39079990: Chất làm tăng độ bóng dạng hạt #T-701A (Leveling Additive T- 701A). Kết quả của cục kiểm định số 246/TB-KĐ I ngày 17/5/2019 (nk)     - Mã HS 39079990: CHẤT PHỤ GIA/NGUYÊN LIỆU SX BỘT SƠN TĨNH ĐIỆN (REACRONE RLP-111 "Chất tạo bóng bề mặt sơn"). HÀNG MỚI 100%. (nk)     - Mã HS 39079990: CHẤT TĂNG ĐỘ BÁM, PROMOTER ERUCIC-C719 DÙNG SẢN XUẤT MỰC IN, DẠNG LỎNG (nk)     - Mã HS 39079990: CHẤT TĂNG ĐỘ DÍNH PROMOTER ERUCIC-ADP, DÙNG ĐỂ SẢN XUẤT MỰC IN, DẠNG BỘT (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPBK473IBK/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS E473I-BLACK (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPBK473IIV/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS E473I-IVORY (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPBK475IBK/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS S475I-BLACK (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPHA475IBK/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS HA475-BLACK (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPLX7035BK/ Hạt nhựa p