Chuyển đến nội dung chính
- Mã HS 39269099: Bộ phận bảo vệ bằng nhựa- D0058T001- Asf Motor Cover Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận bảo vệ bằng nhựa- D0058T001- Asf Motor Cover. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận bảo vệ bằng nhựa- D00NTU001- Cover Initial Bottom. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận bảo vệ bằng nhựa- D00T5F001- Carriage Ffc Guide. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận bảo vệ bằng nhựa- D00Z9K001- Tension Pulley Cover. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận bảo vệ bằng nhựa- D01LY4001- Panel Upper Cove SDX230DX. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận bảo vệ bằng nhựa- D01LYH001- Panel Upper Cover SDX225F. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận bảo vệ bằng nhựa-D00NA0001-Panel Lower Cover SNC3. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận bảo vệ bằng nhựa-D00NA0002-Panel Lower Cover SNC3. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận bảo vệ bằng nhựa-D00NA0003-Panel Lower Cover SNC3. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận bảo vệ bằng nhựa-D00Z0D00-Panel Upper Cover SNC3l. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận che ngoài bằng nhựa D007DR001, Kích thước: 334 * 118 * 48mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận che ngoài bằng nhựa D007RW001, Kích thước: 218*151*47 mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận che ngoài bằng nhựa D007RZ001, Kích thước: 218 * 186* 44mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận che ngoài bằng nhựa D008V8001, Kích thước: 272 * 75 * 66mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận chỉnh dẫn bằng nhựa Plastic Guide LY8033001 BIVN137 (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận chỉnh dẫn giấy bằng nhựa D008VM001, Kích thước: 141.5 * 57.5 *38mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận chỉnh dẫn giấy bằng nhựa D008VM002, Kích thước: 141.5 * 57.5 *38mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận chỉnh dẫn giấy bằng nhựa D008VM003, Kích thước: 141.5 * 57.5 *38mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận chỉnh dẫn giấy bằng nhựa D008VM011, Kích thước: 141.5 * 57.5 *38mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận chỉnh dẫn giấy bằng nhựa D008VW001, Kích thước: 141.5 * 57.5 *38mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận chỉnh dẫn giấy bằng nhựa D008VW002, Kích thước: 141.5 * 57.5 *38mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận chỉnh dẫn giấy bằng nhựa D008VW003, Kích thước: 141.5 * 57.5 *38mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận chỉnh dẫn giấy bằng nhựa D008VW006, kích thước: 141.5 * 57.5 *38mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận chỉnh dẫn giấy bằng nhựa D008VW011, Kích thước: 141.5 * 57.5 *38mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận chỉnh dẫn giấy bằng nhựa, mã: D00AP2001, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận chỉnh dẫn giấy bằng nhựa, mã: D00AP2002, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận chỉnh dẫn giấy bằng nhựa, mã: D00AP2005, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận chỉnh dẫn giấy bằng nhựa, mã: D00HN1001, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận chỉnh dẫn giấy bằng nhựa, mã:D00AP2001, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận chỉnh dẫn giấy bằng nhựa, mã:D00AP2002, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận cố định chốt khóa bằng nhựa, GA-0065A. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận của con dấu bằng nhựa (Hộp dấu T-12 (01, 03, 10)). Hàng sản xuất tại Việt Nam mớ di 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận của khuôn: Đồ gá khuôn bằng nhựa MC Xanh 10*24*47 (12-004) (1/1) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận của khuôn: Đồ gá khuôn bằng nhựa MC Xanh 10*27*69.7 (MDE-1043-514) (1/1) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận của khuôn: Đồ gá khuôn bằng nhựa MC Xanh 12*30*80 (12) B (8/8) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận của khuôn: Đồ gá khuôn bằng nhựa MC Xanh 12*35*40(1829P12107 D411X28A15) (1/1) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận của khuôn: Đồ gá khuôn bằng nhựa MC Xanh 13*24*35 (-100) (3/6) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận của khuôn: Đồ gá khuôn bằng nhựa MC Xanh 13*24*35 (-100) (6/6) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận của khuôn: Đồ gá khuôn bằng nhựa MC Xanh 13*24*35(-050) (1/2) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận của khuôn: Đồ gá khuôn bằng nhựa MC Xanh 13*24*35(-050) (2/2) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận của khuôn: Đồ gá khuôn bằng nhựa MC Xanh 13.4*32*35 (M-LD-S0-1035-100-003) (2/3) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận của khuôn: Đồ gá khuôn bằng nhựa MC Xanh 16*28*45 (-100) (1/6) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận của khuôn: Đồ gá khuôn bằng nhựa MC Xanh 16*28*45 (-100) (4/6) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận của khuôn: Đồ gá khuôn bằng nhựa MC Xanh 16*35*45 (-120) (2/6) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận của khuôn: Đồ gá khuôn bằng nhựa MC Xanh 16*35*45 (-120) (5/6) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận của khuôn: Đồ gá khuôn bằng nhựa MC Xanh 16*70*103 (M-LD-S0-1035-100-001) (1/3) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận của khuôn: Đồ gá khuôn bằng nhựa MC Xanh 20*25*220(1167-A) (1/1) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận của khuôn: Đồ gá khuôn bằng nhựa MC Xanh 20*32*60 M-4003848-030 (1/2) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận của khuôn: Đồ gá khuôn bằng nhựa MC Xanh 20*38*100 (G111) 0703N238471 (3/3) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận của khuôn: Đồ gá khuôn bằng nhựa MC Xanh 21*44.5*47.5 009 UB20051125-8 (3/7) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận của khuôn: Đồ gá khuôn bằng nhựa MC Xanh 23*53.8*70 012 UB20051125-11 (6/7) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận của khuôn: Đồ gá khuôn bằng nhựa MC Xanh 24*29.4*50 (-010) (1/4) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận của khuôn: Đồ gá khuôn bằng nhựa MC Xanh 24*29.4*50 (-010) (2/4) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận của khuôn: Đồ gá khuôn bằng nhựa MC Xanh 24*29.4*50 (-010) (3/4) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận của khuôn: Đồ gá khuôn bằng nhựa MC Xanh 24*29.4*50 (-010) (4/4) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận của khuôn: Đồ gá khuôn bằng nhựa MC Xanh 25*50*60(CN2193-UST-37)(1) (1/1) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận của khuôn: Đồ gá khuôn bằng nhựa MC Xanh 27*40*50 (H124) 0703N238463 (1/3) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận của khuôn: Đồ gá khuôn bằng nhựa MC Xanh 28*31.5*47 (G19-12147-20-014C) (1/1) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận của khuôn: Đồ gá khuôn bằng nhựa MC Xanh 30*30.5*70 010 UB20051125-9 (4/7) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận của khuôn: Đồ gá khuôn bằng nhựa MC Xanh 30*36*143.5(212)TK20060234 (2/2) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận của khuôn: Đồ gá khuôn bằng nhựa MC Xanh 30*41*222 (1/1) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận của khuôn: Đồ gá khuôn bằng nhựa MC Xanh 30*48*56 008 UB20051125-7 (2/7) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận của khuôn: Đồ gá khuôn bằng nhựa MC Xanh 30*48*61 013 UB20051125-12 (7/7) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận của khuôn: Đồ gá khuôn bằng nhựa MC Xanh 30.9*70*72 007 UB20051125-6 (1/7) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận của khuôn: Đồ gá khuôn bằng nhựa MC Xanh 32.8*38*100(317)TK20060233 (1/2) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận của khuôn: Đồ gá khuôn bằng nhựa MC Xanh 34*73*105 N1801-17001-007 (1/1) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận của khuôn: Đồ gá khuôn bằng nhựa MC Xanh 41*45*56(1462896001) (1/1) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận của khuôn: Đồ gá khuôn bằng nhựa MC Xanh 46*56.5*100 (G110)0703N238470 (2/3) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận của khuôn: Đồ gá khuôn bằng nhựa MC Xanh 5*47*60 (D4953VXF73) (1/1) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận của khuôn: Đồ gá khuôn bằng nhựa MC Xanh 55*55*100 (2/2) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận của khuôn: Đồ gá khuôn bằng nhựa MC Xanh 55.5*55.8*70 011 UB20051125-10 (5/7) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận của khuôn: Đồ gá khuôn bằng nhựa MC Xanh 6*10*30 (M-LD-S0-1035-100-006) (3/3) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận của khuôn: Đồ gá khuôn bằng nhựa MC Xanh 6*40*80 M-6613583-040 (2/2) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận của khuôn: Đồ gá khuôn bằng nhựa MC Xanh 8*25*50 (TS17-018-63-09) (1/1) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận của khuôn: Đồ gá khuôn bằng nhựa MC Xanh phi 114*40(62M28-01-212) (1/1) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận của khuôn: Đồ gá khuôn bằng nhựa MC Xanh phi 12*60 TK20051461 (1/1) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận của khuôn: Đồ gá khuôn bằng nhựa MC Xanh phi 30*15 (1/2) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận của khuôn: Đồ gá khuôn bằng nhựa MC Xanh phi 30*170 (11) A (7/8) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận của khuôn: Đồ gá khuôn bằng nhựa MC Xanh phi 40*10 (YP4-03778)P03 (1/1) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận của khuôn: Đồ gá khuôn bằng nhựa MC Xanh phi 48.5*10 (2) CR4000H-M (1/2) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận của khuôn: Đồ gá khuôn bằng nhựa MC Xanh phi 80*50(111-00613) (1/1) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận của khuôn: Đồ gá khuôn bằng nhựa MCXanh 20*35*55 (15D) (3/5) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận của khuôn: Đồ gá khuôn bằng nhựa MCXanh 20*50*55 (15E) (4/5) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận của khuôn: Đồ gá khuôn bằng nhựa MCXanh 25.5*35*50 (15C) (2/5) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận của khuôn: Đồ gá khuôn bằng nhựa MCXanh 35*50*54.5 (15B) (1/5) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận của khuôn: Đồ gá khuôn bằng nhựa MCXanh 7*20*65 (15F) (5/5) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận của khuôn: Đồ gá khuôn bằng nhựa PEEK 7.5*44.5*107.9 13603809-12C-03 (1/1) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận của khuôn: Đồ gá khuôn bằng nhựa PEEK phi 8*20.1(ME00-UM12-002) (2/2) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận của khuôn: Đồ gá khuôn bằng nhựa PEEK phi 8*37.5(ME00-UM11-003) (1/2) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận của khuôn: Đồ gá khuôn bằng nhựa PEEK6*10*35(0604-005)1420MFBH728565A (1/1) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận của khuôn: Đồ gá khuôn bằng nhựa POM (Trắng) 25*45*47(H31-0702D-8) (1/1) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận của khuôn: Đồ gá khuôn bằng nhựa POM(Đen) 14*80*200 (J400570-1) (1/1) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận của khuôn: Đồ gá khuôn bằng nhựa POM(Đen) 5*15*19(B211-160-2) (2/2) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận của khuôn: Đồ gá khuôn bằng nhựa POM(Đen) 5*248*280 PSC-0009-110 (1/1) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận của khuôn: Đồ gá khuôn bằng nhựa POM(Đen)5*15*19(B211-160-1) (1/2) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận của khuôn: Đồ gá khuôn bằng nhựa POM(Trắng) 15*27*497.5 (1/1) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận của khuôn: Đồ gá khuôn bằng nhựa POM(Trắng) 25*45*47(H31-0702A-11)OC-L32 (1/1) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận của khuôn: Đồ gá khuôn bằng nhựa POM(Trắng) 26*150*150 (1/2) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận của khuôn: Đồ gá khuôn bằng nhựa POM(Trắng) 43.82*90*344 KTS-0349-0302 (1/1) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận của khuôn: Đồ gá khuôn bằng nhựa POM(Trắng) 45*64*90(1/1) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận của khuôn: Đồ gá khuôn bằng nhựa POM(Trắng) 5*45*81 (1/2) (1/2) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận của khuôn: Đồ gá khuôn bằng nhựa POM(Trắng) 5*45*81 (2/2) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận của khuôn: Đồ gá khuôn bằng nhựa POM(Trắng) HEX17*42 (N-19305-14(6) (3/3) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận của khuôn: Đồ gá khuôn bằng nhựa POM(Trắng) M12*4.7 (N-19305-14 (4) (2/2) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận của khuôn: Đồ gá khuôn bằng nhựa POM(Trắng) M12*4.7 (N-19305-14(4) (2/3) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận của khuôn: Đồ gá khuôn bằng nhựa POM(Trắng) phi 100*15 (FFT-0007-255-0) (1/1) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận của khuôn: Đồ gá khuôn bằng nhựa POM(Trắng) phi 15.9*5.5(5) HL1800-AB68 (2/2) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận của khuôn: Đồ gá khuôn bằng nhựa POM(Trắng) phi 16*20 (N-19305-14 (3) (1/2) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận của khuôn: Đồ gá khuôn bằng nhựa POM(Trắng) phi 16*20 (N-19305-14(3) (1/3) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận của khuôn: Đồ gá khuôn bằng nhựa POM(Trắng) phi 19*10.8 (1/1) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận của khuôn: Đồ gá khuôn bằng nhựa POM(Trắng) phi 19*7 (2) (2/6) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận của khuôn: Đồ gá khuôn bằng nhựa POM(Trắng) phi 29.6*28 (7) (4/5) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận của khuôn: Đồ gá khuôn bằng nhựa POM(Trắng) phi 30*15 (7) B (5/8) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận của khuôn: Đồ gá khuôn bằng nhựa POM(Trắng) phi 30.72*19.5(507)(1462886001 (1/1) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận của khuôn: Đồ gá khuôn bằng nhựa POM(Trắng) phi 30.72*19.5(507)(1462924001 (1/1) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận của khuôn: Đồ gá khuôn bằng nhựa POM(Trắng) phi 35*25 (8) C (6/8) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận của khuôn: Đồ gá khuôn bằng nhựa POM(Trắng) phi 40*38 (6) A (4/8) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận của khuôn: Đồ gá khuôn bằng nhựa POM(Trắng) phi 44.8*99(7410031-024) (1/1) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận của khuôn: Đồ gá khuôn bằng nhựa POM(Trắng) phi 49*16 (GP3701200) (2/2) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận của khuôn: Đồ gá khuôn bằng nhựa POM(Trắng) phi 49*45 (GP3701400) (1/2) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận của khuôn: Đồ gá khuôn bằng nhựa POM(Trắng) phi 52*71.8(1) (CC3600-AS66) (1/5) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận của khuôn: Đồ gá khuôn bằng nhựa POM(Trắng) phi 60*52(1A65117200) (1/1) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận của khuôn: Đồ gá khuôn bằng nhựa POM(Trắng) phi 74*17 (8) (4/ 9) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận của khuôn: Đồ gá khuôn bằng nhựa POM(Trắng) phi 9.2*10(MI328-U401-044) (1/1) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận của khuôn: Đồ gá khuôn bằng nhựa POM(Trắng)20*160*300 TO08-130306-01-02 (1/1) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận của khuôn: Đồ gá khuôn bằng nhựa POM(Trắng)25.5*46.5*77.7(858T14-1001CB) (1/2) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận của khuôn: Đồ gá khuôn bằng nhựa POM(Trắng)7*7*282 (6D0839-001) (1/2) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận của khuôn: Đồ gá khuôn bằng nhựa POM(Trắng)7*7*312 (6D0840-001) (2/2) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận của khuôn: Đồ gá khuôn bằng nhựa TEFURON 12*26.8*65(AB13-05-101) (1/2) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận của khuôn: Đồ gá khuôn bằng nhựa TEFURON 5*128*288(M-4040292-310) (1/1) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận của khuôn: Đồ gá khuôn bằng nhựa TEFURON 6*19.5*112(SAB03-01-204) (4/4) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận của khuôn: Đồ gá khuôn bằng nhựa TEFURON 6*40*55(SAB03-01-201) (1/4) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận của khuôn: Đồ gá khuôn bằng nhựa TEFURON 6*40*55(SAB03-01-202) (2/4) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận của khuôn: Đồ gá khuôn bằng nhựa TEFURON 6*6*112(SAB03-01-203) (3/4) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận của khuôn: Đồ gá khuôn bằng nhựa TEFURON 7*55*148(AB13-05-102) (2/2) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận của khuôn: Đồ gá khuôn bằng nhựa TEFURON phi 10*256 (AB03-10-106) (1/1) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận của khuôn: Đồ gá khuôn bằng nhựa TEFURON phi 6*18 (ZL33C04804AB) (1/1) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận của khuôn: Đồ gá khuôn bằng thép POM(Trắng) phi 15*70(HS-1-013) (1/1) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận của máy lọc nước: Tay vặn cốc lọc, chất liệu bằng nhựa, mã hàng WR10, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận dẫn hạt bằng nhựa (cj33d-2703), nhà sx TOP D&P VINA (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận dẫn hướng bằng nhựa: RC5-4248-000, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận dẫn hướng đèn led bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận dẫn sáng trong công tắc của ô tô bằng nhựa/M85429-03TM (Hàng mới 100%) (Nguồn NPL TK 103372923140) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận dẫn sáng trong công tắc của ô tô bằng nhựa/M85433-02KD (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận dẫn sáng trong công tắc kiểm soát tốc độ của ô tô, bằng nhựa/M71932-01TM (Hàng mới 100%) (Nguồn NPL TK 103358458820) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận điều chỉnh kích thước giấy bằng nhựa trong máy in (cj42d-7000) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận đỡ bảng mạch trong máy dán màn hình điện thoại; KT: 132*84*5mm; vật liệu: nhựa POM. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận gá trong công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô/M84141-03KD (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận gá trong công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô/M84173-02KD (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận gá trong công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô/M84183-02KD (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận gá trong công tắc bằng nhựa/M50152-05KD (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận giảm giật bằng nhựa, gắn trên lồng giặt, có tác dụng giảm độ va đập giữa lồng giặt và thân máy, đường kính ngoài 27mm, đường kính trong 19mm.Xuất trả tk nhập: 103281850230/E31 (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận giữ bằng nhựa D007DW001, Kích thước: 282 * 298 * 75mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận giữ bằng nhựa dùng trong công tắc của ô tô/M88513-01KD (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận giữ giấy bằng nhựa, mã: LEH004001, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận giữ lò xo bằng kim loại-linh kiện sx máy may-LIFTER BASE ASSY-XF8677001-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận giữ lò xo bằng kim loại-linh kiện sx máy may-SPACER-X57355020-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận giữ lò xo bằng kim loại-linh kiện sx máy may-X CARRIAGE ASSY-XF8921001-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận giữ trong công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô/M84116-03KD (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận lắp chốt gài ống chân trước bằng nhựa, GA-0070A. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận máy hút bụi: Miếng nhựa/ (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận nối vỏ tai nghe với dây tai nghe di động 'BUSHING L, CKZ-0421LZX-KA, chất liệu bằng nhựa; hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận nối vỏ tai nghe với dây tai nghe di động 'BUSHING L, CMZ-0721LNX-WA', chất liệu bằng nhựa; hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận nối vỏ tai nghe với dây tai nghe di động 'BUSHING R, CKZ-0421RZX-KA, chất liệu bằng nhựa; hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận nối vỏ tai nghe với dây tai nghe di động 'BUSHING R, CMZ-0721RNX-WA', chất liệu bằng nhựa; hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phân phối dung môi Nichiryo Dispet EXII 5.0-50.0ml (bằng nhựa, dùng để chia chất lỏng); Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận vỏ hộp điện 310-415,ME-019253 chất liệu nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận vỏ hộp điện 310-415,ME-019315 chất liệu nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận vỏ hộp điện 341,ME-019241 chất liệu nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận vỏ hộp điện 341-L,ME-019238 chất liệu nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận vỏ hộp điện 342A-L,ME-019240 chất liệu nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận vỏ hộp điện 352-4C/L,ME-019286 chất liệu nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận vỏ hộp điện 352-4C/L,ME-019486 chất liệu nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận vỏ hộp điện 45-0001/N,ME-019045 chất liệu nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận vỏ hộp điện 45-0001/N,ME-019104 chất liệu nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận vỏ hộp điện 45-0001/N,ME-019318 chất liệu nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận vỏ hộp điện 45-0002/N,ME-019245 chất liệu nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận vỏ hộp điện 45-0002/N,ME-019250 chất liệu nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận vỏ hộp điện 45-0002/N,ME-019312 chất liệu nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận vỏ hộp điện 45-0008,ME-019221 chất liệu nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận vỏ hộp điện 45-0008,ME-019222 chất liệu nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận vỏ hộp điện 45-0008,ME-019223 chất liệu nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận vỏ hộp điện 45-0008,ME-019295 chất liệu nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận vỏ hộp điện 45-0008,ME-019319 chất liệu nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận vỏ hộp điện 45-0008,ME-019320 chất liệu nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận vỏ hộp điện 45-0008,ME-019321 chất liệu nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận vỏ hộp điện 45-0014,ME-019279 chất liệu nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận vỏ hộp điện 45-0016,ME-019174 chất liệu nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận vỏ hộp điện 45-0016,ME-019175 chất liệu nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận vỏ hộp điện 45-0017,ME-019110 chất liệu nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận vỏ hộp điện 45-0017,ME-019117 chất liệu nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận vỏ hộp điện 45-0017/N,ME-019111 chất liệu nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận vỏ hộp điện 45-0017/N,ME-019114 chất liệu nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận vỏ hộp điện 45-0017/N,ME-019116 chất liệu nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận vỏ hộp điện 45-0021,ME-016828 chất liệu nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận vỏ hộp điện 45-0021,ME-019287 chất liệu nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận vỏ hộp điện 45-0023,ME-019288 chất liệu nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận vỏ hộp điện 45-0031,ME-010691 chất liệu nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận vỏ hộp điện 45-0031,ME-019002 chất liệu nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận vỏ hộp điện 45-0031,ME-019230 chất liệu nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận vỏ hộp điện 45-0031,ME-019232 chất liệu nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận vỏ hộp điện 45-0051,ME-019280 chất liệu nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận vỏ hộp điện 80-1500,ME-018452 chất liệu nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận vỏ hộp điện 80-1500-CC,ME-018532 chất liệu nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận vỏ hộp điện 80-1500-EC,ME-018453 chất liệu nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận vỏ hộp điện 80-1500-EC-ONE,ME-019031 chất liệu nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận vỏ hộp điện 80-1500-EC-TWO,ME-019034 chất liệu nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận vỏ hộp điện 80-1500-SC,ME-018531 chất liệu nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận vỏ hộp điện 80-1500-TC,ME-018534 chất liệu nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận vỏ hộp điện 80-1500-TEC,ME-018533 chất liệu nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận vỏ hộp điện 80-1500-TRIM-ONE,ME-019032 chất liệu nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận vỏ hộp điện CAT2071,ME-019334 chất liệu nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận vỏ hộp điện CAT2071/D/L,ME-019254 chất liệu nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận vỏ hộp điện CAT2072/D/L,ME-019235 chất liệu nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận vỏ hộp điện CAT2072/D/L,ME-019313 chất liệu nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận vỏ hộp điện CAT2073,ME-019239 chất liệu nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận vỏ hộp điện GÍA LIÊN KẾT,ME-019033 chất liệu nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận vỏ hộp điện50-6623B,ME-019229 chất liệu nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phận xuất giấy bằng nhựa trong máy in (cj42d-7615) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ phụ tùng van tách nước, 1 bộ gồm: phao nhựa và vòng đệm cao su, P/N: 2901074900. (Phụ tùng máy nén khí Atlas Copco) Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ RICHENNA PERFUME dùng cho làm tóc (bao gồm 1 đôi găng tay, 1 tấm choàng nylon). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ RYO 2098 dùng cho làm tóc (bao gồm 1 đôi găng tay, 1 tấm choàng nylon) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ RYO 6540 dùng cho làm tóc (bao gồm 1 đôi găng tay, 1 tấm choàng nylon) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ sản phẩm móng chân giả bằng nhựa loại AT02 màu cam (24 chiếc/Bộ) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ sản phẩm móng chân giả bằng nhựa loại AT02 màu da (24 chiếc/Bộ) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ sản phẩm móng chân giả bằng nhựa loại AT02 màu đen (24 chiếc/Bộ) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ sản phẩm móng chân giả bằng nhựa loại AT02 màu hồng (24 chiếc/Bộ) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ sản phẩm móng chân giả bằng nhựa loại AT02 màu hồng pastel (24 chiếc/Bộ) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ sản phẩm móng chân giả bằng nhựa loại AT02 màu tím (24 chiếc/Bộ) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ sản phẩm móng chân giả bằng nhựa loại AT02 màu trắng (24 chiếc/Bộ) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ sản phẩm móng chân giả bằng nhựa loại AT02 màu vàng (24 chiếc/Bộ) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ sản phẩm móng chân giả bằng nhựa loại AT02 màu xanh coban (24 chiếc/Bộ) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ sản phẩm móng chân giả bằng nhựa loại AT02 màu xanh nõn chuối (24 chiếc/Bộ) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ sản phẩm móng chân giả bằng nhựa loại BT01 màu cam (24 chiếc/Bộ) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ sản phẩm móng chân giả bằng nhựa loại BT01 màu đỏ đô (24 chiếc/Bộ) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ sản phẩm móng chân giả bằng nhựa loại BT01 màu đỏ tươi (24 chiếc/Bộ) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ sản phẩm móng chân giả bằng nhựa loại BT01 màu ghi (24 chiếc/Bộ) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ sản phẩm móng chân giả bằng nhựa loại BT01 màu hồng (24 chiếc/Bộ) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ sản phẩm móng chân giả bằng nhựa loại BT01 màu hồng nhạt (24 chiếc/Bộ) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ sản phẩm móng chân giả bằng nhựa loại BT01 màu tím (24 chiếc/Bộ) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ sản phẩm móng chân giả bằng nhựa loại BT01 màu tím đậm (24 chiếc/Bộ) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ sản phẩm móng chân giả bằng nhựa loại BT01 màu vàng (24 chiếc/Bộ) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ sản phẩm móng chân giả bằng nhựa loại BT01 màu xanh coban (24 chiếc/Bộ) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ sản phẩm móng chân giả bằng nhựa loại BT01 màu xanh ngọc (24 chiếc/Bộ) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ sản phẩm móng chân giả bằng nhựa loại BT01 màu xanh nõn chuối (24 chiếc/Bộ) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ sản phẩm móng chân giả bằng nhựa màu cam (24 chiếc/Bộ) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ sản phẩm móng chân giả bằng nhựa màu da (24 chiếc/Bộ) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ sản phẩm móng chân giả bằng nhựa màu da (30 chiếc/Bộ) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ sản phẩm móng chân giả bằng nhựa màu đen (24 chiếc/Bộ) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ sản phẩm móng chân giả bằng nhựa màu đỏ (30 chiếc/Bộ) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ sản phẩm móng chân giả bằng nhựa màu hồng (30 chiếc/Bộ) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ sản phẩm móng chân giả bằng nhựa màu hồng nhạt (24 chiếc/Bộ) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ sản phẩm móng chân giả bằng nhựa màu tím (24 chiếc/Bộ) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ sản phẩm móng chân giả bằng nhựa màu trắng (24 chiếc/Bộ) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ sản phẩm móng chân giả bằng nhựa màu vàng (24 chiếc/Bộ) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ sản phẩm móng chân giả bằng nhựa màu xanh coban (24 chiếc/Bộ) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ sản phẩm móng chân giả bằng nhựa màu xanh nõn chuối (24 chiếc/Bộ) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ sản phẩm móng tay giả bằng nhựa loại AN01 màu cam (24 chiếc/Bộ) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ sản phẩm móng tay giả bằng nhựa loại AN01 màu da đất (24 chiếc/Bộ) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ sản phẩm móng tay giả bằng nhựa loại AN01 màu đỏ (30 chiếc/Bộ) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ sản phẩm móng tay giả bằng nhựa loại AN01 màu đỏ đô (24 chiếc/Bộ) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ sản phẩm móng tay giả bằng nhựa loại AN01 màu đỏ tươi (24 chiếc/Bộ) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ sản phẩm móng tay giả bằng nhựa loại AN01 màu hồng da (24 chiếc/Bộ) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ sản phẩm móng tay giả bằng nhựa loại AN01 màu hồng đất (24 chiếc/Bộ) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ sản phẩm móng tay giả bằng nhựa loại AN01 màu hồng nhạt (24 chiếc/Bộ) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ sản phẩm móng tay giả bằng nhựa loại AN01 màu hồng pastel (24 chiếc/Bộ) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ sản phẩm móng tay giả bằng nhựa loại AN01 màu nâu đất (24 chiếc/Bộ) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ sản phẩm móng tay giả bằng nhựa loại AN01 màu tím (30 chiếc/Bộ) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ sản phẩm móng tay giả bằng nhựa loại AN01 màu tím nhạt (24 chiếc/Bộ) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ sản phẩm móng tay giả bằng nhựa loại AN01 màu trắng (24 chiếc/Bộ) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ sản phẩm móng tay giả bằng nhựa loại AN01 màu vàng nhạt (24 chiếc/Bộ) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ sản phẩm móng tay giả bằng nhựa loại AN01 màu xanh coban (30 chiếc/Bộ) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ sản phẩm móng tay giả bằng nhựa loại AN01 màu xanh da trời (24 chiếc/Bộ) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ sản phẩm móng tay giả bằng nhựa loại AN01 màu xanh navy (24 chiếc/Bộ) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ sản phẩm móng tay giả bằng nhựa loại AN01 màu xanh nhạt (24 chiếc/Bộ) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ sản phẩm móng tay giả bằng nhựa loại AN01 màu xanh nõn chuối (24 chiếc/Bộ) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ sản phẩm móng tay giả bằng nhựa loại AN02 màu da (30 chiếc/Bộ) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ sản phẩm móng tay giả bằng nhựa loại AN02 màu đỏ đô (30 chiếc/Bộ) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ sản phẩm móng tay giả bằng nhựa loại AN02 màu hồng (30 chiếc/Bộ) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ sản phẩm móng tay giả bằng nhựa loại AN02 màu hồng đất (30 chiếc/Bộ) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ sản phẩm móng tay giả bằng nhựa loại AN02 màu tím (30 chiếc/Bộ) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ sản phẩm móng tay giả bằng nhựa loại AN02 màu trắng (30 chiếc/Bộ) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ sản phẩm móng tay giả bằng nhựa loại AN02 màu xanh navy (30 chiếc/Bộ) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ sản phẩm móng tay giả bằng nhựa loại BN01 màu cam (24 chiếc/Bộ) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ sản phẩm móng tay giả bằng nhựa loại BN01 màu da (24 chiếc/Bộ) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ sản phẩm móng tay giả bằng nhựa loại BN01 màu đỏ (24 chiếc/Bộ) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ sản phẩm móng tay giả bằng nhựa loại BN01 màu đỏ đô (24 chiếc/Bộ) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ sản phẩm móng tay giả bằng nhựa loại BN01 màu đỏ tươi (24 chiếc/Bộ) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ sản phẩm móng tay giả bằng nhựa loại BN01 màu ghi (24 chiếc/Bộ) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ sản phẩm móng tay giả bằng nhựa loại BN01 màu ghi (30 chiếc/Bộ) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ sản phẩm móng tay giả bằng nhựa loại BN01 màu hồng (24 chiếc/Bộ) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ sản phẩm móng tay giả bằng nhựa loại BN01 màu hồng (30 chiếc/Bộ) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ sản phẩm móng tay giả bằng nhựa loại BN01 màu hồng da (30 chiếc/Bộ) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ sản phẩm móng tay giả bằng nhựa loại BN01 màu hồng đậm (30 chiếc/Bộ) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ sản phẩm móng tay giả bằng nhựa loại BN01 màu hồng nhạt (24 chiếc/Bộ) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ sản phẩm móng tay giả bằng nhựa loại BN01 màu nâu đất (24 chiếc/Bộ) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ sản phẩm móng tay giả bằng nhựa loại BN01 màu nâu đất (30 chiếc/Bộ) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ sản phẩm móng tay giả bằng nhựa loại BN01 màu tím (30 chiếc/Bộ) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ sản phẩm móng tay giả bằng nhựa loại BN01 màu tím đậm (24 chiếc/Bộ) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ sản phẩm móng tay giả bằng nhựa loại BN01 màu vàng (30 chiếc/Bộ) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ sản phẩm móng tay giả bằng nhựa loại BN01 màu xanh coban (24 chiếc/Bộ) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ sản phẩm móng tay giả bằng nhựa loại BN01 màu xanh da trời (24 chiếc/Bộ) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ sản phẩm móng tay giả bằng nhựa loại BN01 màu xanh nhạt (30 chiếc/Bộ) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ sản phẩm móng tay giả bằng nhựa loại BN01 màu xanh nõn chuối (24 chiếc/Bộ) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ sản phẩm móng tay giả bằng nhựa màu cam (30 chiếc/Bộ) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ sản phẩm móng tay giả bằng nhựa màu da (30 chiếc/Bộ) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ sản phẩm móng tay giả bằng nhựa màu đen (30 chiếc/Bộ) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ sản phẩm móng tay giả bằng nhựa màu đỏ (30 chiếc/Bộ) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ sản phẩm móng tay giả bằng nhựa màu đỏ đô (30 chiếc/Bộ) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ sản phẩm móng tay giả bằng nhựa màu ghi (30 chiếc/Bộ) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ sản phẩm móng tay giả bằng nhựa màu hồng (30 chiếc/Bộ) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ sản phẩm móng tay giả bằng nhựa màu hồng đất (30 chiếc/Bộ) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ sản phẩm móng tay giả bằng nhựa màu hồng nhạt (30 chiếc/Bộ) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ sản phẩm móng tay giả bằng nhựa màu nâu đất (30 chiếc/Bộ) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ sản phẩm móng tay giả bằng nhựa màu tím (30 chiếc/Bộ) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ sản phẩm móng tay giả bằng nhựa màu tím đậm (30 chiếc/Bộ) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ sản phẩm móng tay giả bằng nhựa màu trắng (30 chiếc/Bộ) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ sản phẩm móng tay giả bằng nhựa màu vàng (30 chiếc/Bộ) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ sản phẩm móng tay giả bằng nhựa màu xanh coban (30 chiếc/Bộ) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ sản phẩm móng tay giả bằng nhựa màu xanh lá (30 chiếc/Bộ) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ sản phẩm móng tay giả bằng nhựa màu xanh Navy (30 chiếc/Bộ) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ sản phẩm móng tay giả bằng nhựa màu xanh nhạt (30 chiếc/Bộ) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ sản phẩm móng tay giả bằng nhựa màu xanh nõn chuối (30 chiếc/Bộ) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ Shining Dùng Cho Làm Tóc(Bao Gồm 1 Đôi Găng Tay, 1 Tấm Choàng Nylon Màu Vàng). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ tấm chắn bùn RX125, bằng nhựa, kích thước 7x12cm, (RX125 Fender Ress), dùng cho xe máy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ tấm chắn bùn VTR250, bằng nhựa, kích thước 7x12cm, 2 cái/set, (VTR250 Fender Ress Kit), dùng cho xe máy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ tấm chắn đồng hồ tốc độ TYPE1, bằng nhựa, phụ tùng của xe máy Honda PCX, mã hàng 67100K35V00ZA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ tấm chắn đồng hồ tốc độ TYPE1, bằngnhựa, phụ tùng của xe máy Honda PCX, mã hàng:67100K96V00ZA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ tấm chia nước (PVC) LRC-N-100RT cho tháp giải nhiệt (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ tấm tản nhiệt (PVC) LRC-N-100RT cho tháp giải nhiệt (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ tấm tản nhiệt chia nước LRN200RT chất liệu bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ Tín hiệu (Hộp bằng nhựa dùng để đấu nối dây),KG-TLBD2L.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ trưng ngọc trai bằng nhựa; Size: (20*20*5) cm; Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ vách ngăn danpla 4mm D518-QC5-2894 (563x365x175)mm (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ vách ngăn nhựa danpla 4mm D518-QC5-3216 (555x365x160)mm (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ vách ngăn nhựa danpla D624-QC4-6880 (465x370x225)mm (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ vòng nhựa cố định (1 bộ gồm vòng nhựa 50 cái) BLACK CIRCLE SET (50P*6set) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ vòng nhựa cố định bạt U PIN & BLACK CIRCLE SET 10P*20cm (hokubu) (1 bộ gồm 10 vòng nhựa cố định 70mm + 10 đinh ghim bằng sắt x 20cm) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ vòng nhựa cố định bạt U PIN & BLACK CIRCLE SET 10P*30cm (hokubu) (1 bộ gồm 10 vòng nhựa cố định 70mm + 10 đinh ghim bằng sắt x 20cm) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ WELLCOME SOON SOO dùng cho làm tóc (bao gồm 1 đôi găng tay, 1 tấm choàng nylon, 2 chùm tai). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: BỘ ZIPPER CAPE dùng cho làm tóc (bao gồm 1 đôi găng tay, 1 tấm choàng nilon), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: BỘ ZIPPER EAR CAPE dùng cho làm tóc (bao gồm 1 đôi găng tay, 1 tấm choàng nilon,2 chùm tai nilon), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: BOBBIN bằng nhựa kích thước:80*330*24mm dùng để cuốn màng PEP. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: BOBBIN bằng nhựa kích thước:80*330*44mm dùng để cuốn màng PEP. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: BOBBIN bằng nhựa kích thước:80*380*16mm dùng để cuốn màng PEP. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: BOBBIN bằng nhựa kích thước:80*380*24mm dùng để cuốn màng PEP. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: BOBBIN bằng nhựa kích thước:80*380*32mm dùng để cuốn màng PEP. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: BOBBIN bằng nhựa kích thước:80*380*44mm dùng để cuốn màng PEP. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: BOBBIN bằng nhựa kích thước:80*380*56mm dùng để cuốn màng PEP. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bobbin bằng nhựa màu đen, kích thước 250*125*80mm (xk)
- Mã HS 39269099: Bobbin bằng nhựa màu đen, kích thước 300*125*100mm (xk)
- Mã HS 39269099: Bobbin bằng nhựa màu đen, kích thước 300*125*100mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bobbin bằng nhựa màu đen, kích thước 330*80*32mm (BOBBIN-330X80X32) (xk)
- Mã HS 39269099: Bobbin bằng nhựa màu đen, kích thước 330*80*44mm (BOBBIN-330X80X44) (xk)
- Mã HS 39269099: Bobbin bằng nhựa màu đen, kích thước 380*180*32mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bobbin bằng nhựa màu đen, kích thước 380*180*44mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bobbin bằng nhựa màu đen, kích thước 420*150*120mm (xk)
- Mã HS 39269099: Bobbin bằng nhựa màu xanh lá cây, kích thước 250*125*76.4mm (xk)
- Mã HS 39269099: Bobbin nhựa- Plastic bobbin (xk)
- Mã HS 39269099: BOBBIN SIT-160/ Lõi cuộn cảm bằng nhựa BOBBIN SIT-160 (đơn giá gc: 324VND/1sp) (xk)
- Mã HS 39269099: BOBBIN SIT-167/ Lõi cuộn cảm bằng nhựa BOBBIN SIT-167 (đơn giá gc: 324VND/1sp) (xk)
- Mã HS 39269099: Bọc đầu cốt 10mm2, bằng nhựa, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bọc đầu cốt 120mm2, bằng nhựa, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bọc đầu cốt 16mm2, bằng nhựa, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bọc đầu cốt 2.5mm2, bằng nhựa, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bọc đầu cốt 25mm2, bằng nhựa, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bọc đầu cốt 35mm2, bằng nhựa, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bọc đầu cốt 4mm2, bằng nhựa, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bọc đầu cốt 50mm2, bằng nhựa, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bọc đầu cốt 6mm2, bằng nhựa, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bọc đầu cốt 95mm2, bằng nhựa, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bơm 10ml bằng nhựa. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bơm bóp nhựa DP25 bằng Nhựa PVC, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bơm bóp nhựa DP25, chất liệu Nhựa PVC. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bơm dung dịch bằng tay, chất liệu bằng nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bơm keo 20ml bằng nhựa. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bơm tay, chất liệu nhựa: dài 50cm công dụng bơm dầu. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bơm thụt bồn cầu, chất liệu nhựa dài 60cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bơm tiêm [20cc] (xk)
- Mã HS 39269099: Bồn nhựa PVC, dùng để chứa nước, size: 1200 x 1900 x 640 mm, dung tích: 50 lít, không nhãn hiệu, sx tại Việt Nam. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bóng đèn sợi đốt E27, công suất 100 W (xk)
- Mã HS 39269099: Bông hoa nhựa (phụ kiện) mã JSA10B1132100, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: bóng nhựa/ (xk)
- Mã HS 39269099: Bông tăm Huby (que bằng nhựa): BB-002, kích thước: phi 1mm x 5cm (25cái/túi), mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: bọt biển bọc vải Mã 934648370001 TF-GASKET (xk)
- Mã HS 39269099: bọt biển bọc vải Mã 934648370002 TF- GASKET FOAM 80L*5W*3H VX 2640V, GL2480 MPTV (xk)
- Mã HS 39269099: bọt biển bọc vải Mã 934648370003 TF- GASKET FOAM 30L*5W*3H U3415WB, GL2480 MPTV (xk)
- Mã HS 39269099: bọt biển bọc vải Mã 934648370005TF-FOAM, GASKET,100L*8W*2.5H (xk)
- Mã HS 39269099: bọt biển bọc vải Mã 934648370006TF-FOAM, GASKET,58L*4W*2H (xk)
- Mã HS 39269099: bọt biển bọc vải Mã 934648370007 TF-FOAM, GASKET,90L*3W*2H (xk)
- Mã HS 39269099: Bọt biển Hakko A1042 (chất liệu bằng nhựa dùng để vệ sinh mối hàn) (xk)
- Mã HS 39269099: Bọt biển I-Clean bằng nhựa dùng để vệ sinh mũi hàn (xk)
- Mã HS 39269099: Bọt biển làm sạch mũi hàn A1519 bằng nhựa melamine. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bottom Plate-1010 (Tấm đáy của JIG kiểm tra tính năng sản phẩm bằng nhựa). Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bottom Plate-1394(Tấm đáy của JIG kiểm tra tính năng sản phẩm bằng nhựa). Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bottom Plate-154(Tấm đáy của JIG kiểm tra tính năng sản phẩm bằng nhựa). Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: BOTTOM PLATE-251 (Tấm đáy của JIG kiểm tra tính năng sản phẩm bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39269099: BOTTOM PLATE-251 (Tấm đáy của JIG kiểm tra tính năng sản phẩm bằng nhựa). Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: BOTTOM PLATE-251(Tấm đáy của JIG kiểm tra tính năng sản phẩm bằng nhựa). Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: BOTTOM PLATE-251(Tấm đáy của JIG kiểm tra tính năng sản phẩm bằng nhựa).Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: BOTTOM PLATE-289 (Tấm đáy của JIG kiểm tra tính năng sản phẩm bằng nhựa). Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bottom Plate-377 (Tấm đáy của JIG kiểm tra tính năng sản phẩm bằng nhựa). Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: BOTTOM PLATE-398(Tấm đáy của JIG kiểm tra tính năng sản phẩm bằng nhựa). Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: BOTTOM PLATE-416(Tấm đáy của JIG kiểm tra tính năng sản phẩm bằng nhựa). Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: BOTTOM PLATE-456(Tấm đáy của JIG kiểm tra tính năng sản phẩm bằng nhựa). Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: BOTTOM PLATE-458 (Tấm đáy của JIG kiểm tra tính năng sản phẩm bằng nhựa). Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: BOTTOM PLATE-487 (Tấm đáy của JIG kiểm tra tính năng sản phẩm bằng nhựa). Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bottom Plate-497 (Tấm đáy của JIG kiểm tra tính năng sản phẩm bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39269099: Bottom Plate-509(Tấm đáy của JIG kiểm tra tính năng sản phẩm bằng nhựa). Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bottom Plate-522(Tấm đáy của JIG kiểm tra tính năng sản phẩm bằng nhựa.). Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: BOTTOM PLATE-536 (Tấm đáy của JIG kiểm tra tính năng sản phẩm bằng nhựa). Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bottom Plate-551 (Tấm đáy của JIG kiểm tra tính năng sản phẩm bằng nhựa). Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bottom Plate-555(Tấm đáy của JIG kiểm tra tính năng sản phẩm bằng nhựa). Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: BOTTOM PLATE-P1 (Tấm đáy của JIG kiểm tra tính năng sản phẩm bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39269099: BOTTOM PLATE-P1(Tấm đáy của JIG kiểm tra tính năng sản phẩm bằng nhựa). Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Box gen 150x150 (bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39269099: Box make up (hộp đựng đồ trang điểm) 3 concept Eyes (xk)
- Mã HS 39269099: BOX-5058-PL-Thùng chứa sản phẩm (loại 58 inche) bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: BP20-AS1-N0181/ Bộ mác sản phẩm bằng nhựa SNO. 544MSB (1 bộ/119 chiếc) (xk)
- Mã HS 39269099: BP20-AS1-N0182/ Bộ mác sản phẩm bằng nhựa SNO. 628MSB (1 bộ/150 chiếc) (xk)
- Mã HS 39269099: BP20-AS1-N0183/ Bộ mác sản phẩm bằng nhựa SNO. 224ECC (1 bộ/65 chiếc) (xk)
- Mã HS 39269099: BP20-AS1-N0184/ Bộ mác sản phẩm bằng nhựa SNO. 547ESB (1 bộ/43 chiếc) (xk)
- Mã HS 39269099: BP20-AS1-N0185/ Bộ mác sản phẩm bằng nhựa SNO. F054W/H MANEUVERING (1 bộ/18 chiếc) (xk)
- Mã HS 39269099: BP20-AS1-N0186/ Bộ mác sản phẩm bằng nhựa SNO. 669LPG (1 bộ/96 chiếc) (xk)
- Mã HS 39269099: BP20-AS1-N0187/ Bộ mác sản phẩm bằng nhựa SNO. 6106WGP (1 bộ/96 chiếc) (xk)
- Mã HS 39269099: BP20-AS1-N0188/ Bộ mác sản phẩm bằng nhựa SNO. 6086WGP (1 bộ/66 chiếc) (xk)
- Mã HS 39269099: BP20-ASI-N0189/ Bộ mác sản phẩm bằng nhựa SNO. 6108MSB (1 bộ/120 chiếc) (xk)
- Mã HS 39269099: BP20-ASI-N0190/ Bộ mác sản phẩm bằng nhựa SNO. 1869HIGH VOLTAGE (1 bộ/294 chiếc) (xk)
- Mã HS 39269099: BP20-ASI-N0191/ Bộ mác sản phẩm bằng nhựa SNO. 7352ECC (1 bộ/44 chiếc) (xk)
- Mã HS 39269099: BP20-ASI-N0192/ Bộ mác sản phẩm bằng nhựa SNO. 732ECC (1 bộ/51 chiếc) (xk)
- Mã HS 39269099: BP20-ASI-N0193/ Bộ mác sản phẩm bằng nhựa SNO. 3741ESB (1 bộ/63 chiếc) (xk)
- Mã HS 39269099: BP20-ASI-N0194/ Bộ mác sản phẩm bằng nhựa SNO. 3741WGP (1 bộ/57 chiếc) (xk)
- Mã HS 39269099: BP20-ASI-N0195/ Bộ mác sản phẩm bằng nhựa SNO. 2677AC 6.6kV (1 bộ/48 chiếc) (xk)
- Mã HS 39269099: BP20-ASI-N0196/ Bộ mác sản phẩm bằng nhựa SNO. 972 BOW THRUSTER STARTER (1 bộ/24 chiếc) (xk)
- Mã HS 39269099: BP20-ASI-N0197/ Bộ mác sản phẩm bằng nhựa SNO. 732MSB (1 bộ/115 chiếc) (xk)
- Mã HS 39269099: BP20-ASI-N0198/ Bộ mác sản phẩm bằng nhựa SNO. 966MSB (1 bộ/138 chiếc) (xk)
- Mã HS 39269099: BP20-ASI-N0199/ Bộ mác sản phẩm bằng nhựa SNO. 973ECC (1 bộ/42 chiếc) (xk)
- Mã HS 39269099: BP20-ASI-N0200/ Bộ mác sản phẩm bằng nhựa SNO. 2633ECC (1 bộ/137 chiếc) (xk)
- Mã HS 39269099: BP20-ASI-N0201/ Bộ mác sản phẩm bằng nhựa SNO. 6108ECC (1 bộ/44 chiếc) (xk)
- Mã HS 39269099: BP20-ASI-N0202/ Bộ mác sản phẩm bằng nhựa SNO. 544ECC (1 bộ/73 chiếc) (xk)
- Mã HS 39269099: BP20-ASI-N0203/ Bộ mác sản phẩm bằng nhựa SNO. 968ESB (1 bộ/41 chiếc) (xk)
- Mã HS 39269099: BP20-ASI-N0204/ Bộ mác sản phẩm bằng nhựa SNO. F052WGP (1 bộ/39 chiếc) (xk)
- Mã HS 39269099: BP20-ASI-N0205/ Bộ mác sản phẩm bằng nhựa SNO. 7352 BOW THRUSTER STARTER (1 bộ/29 chiếc) (xk)
- Mã HS 39269099: BP20-ASI-N0206/ Bộ mác sản phẩm bằng nhựa SNO. 2635HIGH VOLTAGE (1 bộ/308 chiếc) (xk)
- Mã HS 39269099: BP20-ASI-N0207/ Bộ mác sản phẩm bằng nhựa SNO. 819MSB (1 bộ/123 chiếc) (xk)
- Mã HS 39269099: BP20-ASI-N0208/ Bộ mác sản phẩm bằng nhựa SNO. K139ECC (1 bộ/38 chiếc) (xk)
- Mã HS 39269099: BP20-ASI-N0209/ Bộ mác sản phẩm bằng nhựa SNO. 804ECC (1 bộ/49 chiếc) (xk)
- Mã HS 39269099: BP20-ASI-N0210/ Bộ mác sản phẩm bằng nhựa SNO. 8227ECC (1 bộ/96 chiếc) (xk)
- Mã HS 39269099: BP20-ASI-N0211/ Bộ mác sản phẩm bằng nhựa SNO. F052W/H MANEUVERING (1 bộ/15 chiếc) (xk)
- Mã HS 39269099: BP20-ASI-N0212/ Bộ mác sản phẩm bằng nhựa SNO. 966NO.1,2GSP (1 bộ/98 chiếc) (xk)
- Mã HS 39269099: BP20-ASI-N0213/ Bộ mác sản phẩm bằng nhựa SNO. F051ECC (1 bộ/39 chiếc) (xk)
- Mã HS 39269099: BPH100424-0001/ Khung bản mạch bằng nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: BPQB40044-0017/ Vỏ của tai nghe bằng nhựa, hàng mới 100%. Xuất trả một phần hàng thuộc dòng hàng số 9, tò khai hải quan số 103316892120/E31 ngày 18/05/2020 (xk)
- Mã HS 39269099: BPQB40044-0018/ Vỏ của tai nghe bằng nhựa, hàng mới 100%.Xuất trả một phần hàng thuộc dòng hàng số 10, tờ khai số 103316892120/E31 ngày 18/05/2020 (xk)
- Mã HS 39269099: BQ6428AAB/ Chân đứng trong cần câu cá- Body (xk)
- Mã HS 39269099: BQ6658AAB/ Chân đứng trong cần câu cá-Body (xk)
- Mã HS 39269099: BQZFZ-001/ Miếng linh kiện bằng nhựa dùng để lắp ráp máy đóng gói viên thuốc (TKNK 103282039010/E31, Dòng 25) (xk)
- Mã HS 39269099: BR300-0000-00-0038/ Cây giữ ống chỉ bằng nhựa- SPOOL PIN XE6223001 (xk)
- Mã HS 39269099: BR300-0000-00-0039/ Cần bằng nhựa- THREAD TAKE-UP LEVER LINK XF3412001 (xk)
- Mã HS 39269099: BR300-0000-00-0045/ Cây giữ ống chỉ bằng nhựa- FEED ARM A PIN XF3460001 (xk)
- Mã HS 39269099: BR300-0000-00-0050/ Cây giữ ống chỉ bằng nhựa- EXTRA SPOOL PIN XE2241001 (xk)
- Mã HS 39269099: BR300-0000-00-0057/ Cần bằng nhựa- PRESSER FOOT LIFTER XE9129001 (xk)
- Mã HS 39269099: BR300-0000-00-0060/ Cần bằng nhựa (khớp truyền động trong bộ kim của máy may)- NEEDLE BAR SUPPORTER ARM XE9456001 (xk)
- Mã HS 39269099: BR300-0000-00-0061/ Móc cài bằng nhựa- HOOK XE9620001 (xk)
- Mã HS 39269099: BR300-0000-00-0080/ Cây giữ ống chỉ bằng nhựa- Spool Stand Bar XE7248101 (xk)
- Mã HS 39269099: BR300-0000-00-0113/ Cần bằng nhựa- SW ADJUST PLATE (xk)
- Mã HS 39269099: BR300-0000-00-0124/ Bộ phận giữ lò xo bằng nhựa- N RELEASE CAM XF8771001 (xk)
- Mã HS 39269099: BR300-0000-00-0133/ Móc cài bằng nhựa- LOCK RELEASE LEVER XF8821001 (xk)
- Mã HS 39269099: BR300-0000-00-0135/ Cần bằng nhựa- PRESSER FOOT LIFTER XF8754001 (xk)
- Mã HS 39269099: BR300-0000-00-0142/ Cần bằng nhựa- E CODE SUPPORTER XF8918001 (xk)
- Mã HS 39269099: BR300-0000-00-0149/ Cần bằng nhựa- THREAD SHUTTER LINK XG0778001 (xk)
- Mã HS 39269099: BR300-0000-00-0150/ Cần bằng nhựa- PF LIFTER SWITCH HOLDER XG0653001 (xk)
- Mã HS 39269099: BR300-0000-00-0160/ Cần bằng nhựa- DROP PLATE XF1481101 (xk)
- Mã HS 39269099: BR300-0000-00-0168/ Cây giữ ống chỉ bằng nhựa- SPOOL PIN HOLDER XE6427001 (xk)
- Mã HS 39269099: BR300-0000-00-0174/ Miếng nhựa giữ chỉ cho máy may- Link Guide Cover (xk)
- Mã HS 39269099: BR300-0000-00-0178/ Cần bằng nhựa TREAD TAKE-UP SHUTTER XE6432001 (xk)
- Mã HS 39269099: BR300-0000-00-0179/ Cây giữ ống chỉ bằng nhựa BOBBIN WINDER SHAFT A (xk)
- Mã HS 39269099: BR300-0000-00-0183/ Cây giữ ống chỉ bằng nhựa- EXTRA SPOOL PIN (xk)
- Mã HS 39269099: BR300-0000-00-0192/ Bệ đỡ cụm đánh chỉ bằng nhựa FEED BRACKET (xk)
- Mã HS 39269099: BR300-0000-00-0195/ Ốc vít bằng nhựa VERTICAL ADJUSTER SCREW (xk)
- Mã HS 39269099: BR300-0000-00-0197/ Đế nhựa- NEEDLE PLATE B-L XG4689001 (xk)
- Mã HS 39269099: BR300-0000-00-0201/ Cần bằng nhựa- LINK GUIDE (xk)
- Mã HS 39269099: BR300-0000-00-0203/ Đế nhựa- PANEL HOLDER LID (xk)
- Mã HS 39269099: BR300-0000-00-0204/ Cần bằng nhựa LINK B (xk)
- Mã HS 39269099: BR300-0000-00-0205/ Cần bằng nhựa FEED ARM B ASSY (xk)
- Mã HS 39269099: BR300-0000-00-0232/ Cần bằng nhựa- VERTICAL LEVER XF3444001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRN4/ Bánh răng nhỏ (4mm) bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: BRN6/ Bánh răng nhỏ (6mm) bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: BRT342/ Vỏ ngoài bằng nhựa LEH839001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT346/ Vỏ ngoài bằng nhựa LY9115002 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT348/ Vỏ ngoài bằng nhựa LY9148002 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT349/ Vỏ ngoài bằng nhựa LY9368001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT361/ Vỏ ngoài bằng nhựa LEM036001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT362/ Vỏ ngoài bằng nhựa LEM065001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT365/ Vỏ ngoài bằng nhựa LEM121001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT376/ Vỏ ngoài bằng nhựa LEM112001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT377/ Vỏ ngoài bằng nhựa LY9115001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT378/ Vỏ ngoài bằng nhựa LY9115003 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT380/ Vỏ ngoài bằng nhựa LY9148001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT381/ Vỏ ngoài bằng nhựa LY9583001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT383/ Vỏ ngoài bằng nhựa LY9594002 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT384/ Vỏ ngoài bằng nhựa LEH839002 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT390/ Vỏ ngoài bằng nhựa LEM064001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT391/ Vỏ ngoài bằng nhựa LEM078001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT393/ Vỏ ngoài bằng nhựa LY9148003 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT395/ Vỏ ngoài bằng nhựa LES200001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT396/ Vỏ ngoài bằng nhựa LES200002 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT397/ Vỏ ngoài bằng nhựa LES249001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT398/ Vỏ ngoài bằng nhựa LES496001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT399/ Vỏ ngoài bằng nhựa LES498001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT4/ Bánh răng to (4mm) bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: BRT404/ Vỏ ngoài bằng nhựa LJB185001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT405/ Vỏ ngoài bằng nhựa LJB185002 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT411/ Vỏ ngoài bằng nhựa LES004001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT412/ Vỏ ngoài bằng nhựa LES004002 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT416/ Vỏ ngoài bằng nhựa LES164002 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT418/ Vỏ ngoài bằng nhựa LES193001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT419/ Vỏ ngoài bằng nhựa LES193002 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT423/ Tấm xếp đỡ giấy bằng nhựa LJA017001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT424/ Tấm xếp đỡ giấy bằng nhựa LJA017002 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT426/ Vỏ ngoài bằng nhựa LJA078001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT428/ Vỏ ngoài bằng nhựa LJA243001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT429/ Vỏ ngoài bằng nhựa LJA244001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT440/ Bộ phận giữ bằng nhựa LY9631001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT444/ Vỏ ngoài bằng nhựa LEM360001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT456/ Vỏ ngoài bằng nhựa LEM274001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT458/ Vỏ ngoài bằng nhựa LY9484002 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT459/ Vỏ ngoài bằng nhựa LEM359001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT460/ Vỏ ngoài bằng nhựa LEM666001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT461/ Vỏ ngoài bằng nhựa LEM276001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT463/ Vỏ ngoài bằng nhựa LY9484001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT464/ Vỏ ngoài bằng nhựa LY9501001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT465/ Vỏ ngoài bằng nhựa LEM276002 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT471/ Phím bằng nhựa LEM037001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT487/ Vỏ ngoài của máy in bằng nhựa LEM668001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT501/ Bộ phận che ngoài bằng nhựa của máy in LES482002 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT502/ Vỏ ngoài bằng nhựa của máy in LES484002 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT503/ Vỏ ngoài bằng nhựa của máy in LES484003 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT504/ Vỏ ngoài bằng nhựa của máy in LES487003 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT505/ Vỏ ngoài bằng nhựa cuả máy in LES485003 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT511/ Bộ phận che ngoài bằng nhựa của máy in LEH837001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT513/ Vỏ ngoài bằng nhựa của máy in LES824001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT514/ Vỏ ngoài bằng nhựa của máy in LES824002 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT517/ Vỏ ngoài bằng nhựa của máy in D000K6001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT518/ Vỏ ngoài bằng nhựa của máy in D000KB001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT520/ Vỏ ngoài bằng nhựa của máy in D000U0001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT522/ Vỏ ngoài bằng nhựa của máy in D00225001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT529/ Vỏ ngoài bằng nhựa (máy in) D003F7001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT531/ Vỏ ngoài bằng nhựa (máy in) D003KM001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT533/ Vỏ ngoài bằng nhựa (máy in) D003R7001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT534/ Vỏ ngoài bằng nhựa LEV462001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT536/ Bộ phận chỉnh dẫn bằng nhựa D000YR001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT538/ Con lăn nhựa D000ZU001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT543/ Truyền động bằng nhựa D0010T001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT545/ Vỏ ngoài bằng nhựa D003SZ001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT547/ Vỏ ngoài bằng nhựa D003TG001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT548/ Vỏ ngoài bằng nhựa D003UB001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT549/ Khung nhựa D001K9001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT550/ Khung nhựa D001KX001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT551/ Vỏ ngoài bằng nhựa D001LH001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT552/ Vỏ ngoài bằng nhựa D001LJ001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT553/ Bộ phận che ngoài bằng nhựa D001W2001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT554/ Vỏ ngoài bằng nhựa D00061002 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT555/ Vỏ ngoài bằng nhựa D003R7002 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT557/ Phím bằng nhựa LEM037008 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT558/ Vỏ ngoài bằng nhựa D000KC002 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT559/ Vỏ ngoài bằng nhựa D000U0002 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT560/ Vỏ ngoài bằng nhựa D000U2002 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT562/ Vỏ ngoài bằng nhựa D003KK002 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT563/ Vỏ ngoài bằng nhựa D003SZ002 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT564/ Vỏ ngoài bằng nhựa D003T8002 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT565/ Vỏ ngoài bằng nhựa D003TG002 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT566/ Vỏ ngoài bằng nhựa D003UB002 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT568/ Vỏ ngoài bằng nhựa D00549001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT569/ Vỏ ngoài bằng nhựa D00596002 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT570/ Vỏ ngoài bằng nhựa D00597002 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT572/ Vỏ ngoài bằng nhựa D003XA001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT573/ Vỏ ngoài bằng nhựa D00885001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT574/ Vỏ ngoài bằng nhựa D00886001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT575/ Vỏ ngoài bằng nhựa D003KM002 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT576/ Vỏ ngoài bằng nhựa D005N4001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT578/ Vỏ ngoài bằng nhựa D0089D001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT579/ Vỏ ngoài bằng nhựa D0089H001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT580/ Vỏ ngoài bằng nhựa D00225002 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT583/ Vỏ ngoài bằng nhựa D005NH001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT584/ Vỏ ngoài bằng nhựa D0089E001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT590/ Vỏ ngoài bằng nhựa D005NG001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT591/ Vỏ ngoài bằng nhựa D005NG002 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT592/ Vỏ ngoài bằng nhựa D005TU001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT593/ Vỏ ngoài bằng nhựa D0089F001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT594/ Vỏ ngoài bằng nhựa D005TP001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT595/ Vỏ ngoài bằng nhựa D005TS001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT597/ Vỏ ngoài bằng nhựa D005N8001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT598/ Vỏ ngoài bằng nhựa D005NH002 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT600/ Vỏ ngoài bằng nhựa D005TK001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT601/ Vỏ ngoài bằng nhựa D005TK002 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT602/ Vỏ ngoài bằng nhựa D005TP002 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT603/ Vỏ ngoài bằng nhựa D0089J001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT607/ Vỏ ngoài bằng nhựa D00889001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT612/ Vỏ ngoài bằng nhựa LEM211001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT613/ Vỏ ngoài bằng nhựa D008VD001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT614/ Vỏ ngoài bằng nhựa D00ARN001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT615/ Vỏ ngoài bằng nhựa D00ARN002 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT616/ Vỏ ngoài bằng nhựa D00ARN003 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT617/ Vỏ ngoài bằng nhựa D008VD002 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT618/ Vỏ ngoài bằng nhựa D00ANR001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT619/ Vỏ ngoài bằng nhựa D00ANR002 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT621/ Vỏ ngoài bằng nhựa D00AP1001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT622/ Vỏ ngoài bằng nhựa D00AP1002 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT623/ Vỏ ngoài bằng nhựa D00AP1003 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT624/ Vỏ ngoài bằng nhựa D00AP1005 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT625/ Vỏ ngoài bằng nhựa D00ASA001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT627/ Vỏ ngoài bằng nhựa D00ASA005 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT628/ Vỏ ngoài bằng nhựa D00CSW001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT629/ Vỏ ngoài bằng nhựa D00HB0001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT630/ Vỏ ngoài bằng nhựa D00HB0002 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT631/ Vỏ ngoài bằng nhựa D00HB9001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT632/ Vỏ ngoài bằng nhựa LEM065006 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT633/ Vỏ ngoài bằng nhựa LEM065007 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT634/ Vỏ ngoài bằng nhựa D00K72001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT635/ Vỏ ngoài bằng nhựa LEM203001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT636/ Vỏ ngoài bằng nhựa LEM203002 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT637/ Vỏ ngoài bằng nhựa LY9457001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT638/ Vỏ ngoài bằng nhựa LY9457002 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT639/ Vỏ ngoài bằng nhựa LY9479001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT640/ Vỏ ngoài bằng nhựa LY9479002 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT641/ Vỏ ngoài bằng nhựa LEM191001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT642/ Vỏ ngoài bằng nhựa LEM191002 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT645/ Vỏ ngoài bằng nhựa LEM801001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT646/ Vỏ ngoài bằng nhựa (của máy in) D008VD006 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT647/ Vỏ ngoài bằng nhựa (máy in) D00ANZ003 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT649/ Vỏ ngoài bằng nhựa (máy in) D00AWD003 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT651/ Vỏ ngoài bằng nhựa (máy in) D00BZD003 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT653/ Vỏ ngoài bằng nhựa (máy in) D00CSW002 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT654/ Vỏ ngoài bằng nhựa (máy in) D00MD6001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT655/ Vỏ ngoài bằng nhựa (máy in) D00MD6002 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT658/ Vỏ ngoài bằng nhựa (máy in) D00MVA001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT659/ Vỏ ngoài bằng nhựa (máy in) D00MY4001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT660/ Vỏ ngoài bằng nhựa (máy in) D00MY4002 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT661/ Vỏ ngoài bằng nhựa (máy in) D00MY6001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT662/ Vỏ ngoài bằng nhựa (máy in) D00MY6003 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT663/ Vỏ ngoài bằng nhựa (máy in) D00MY6005 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT670/ Vỏ ngoài bằng nhựa (máy in) LY9115006 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT671/ Bộ phận truyền giấy bằng nhựa D009XM001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT672/ Vỏ ngoài bằng nhựa (của máy in) D00NWF003 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT673/ Khung nhựa (của máy in) D00AL9003 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT675/ Vỏ ngoài bằng nhựa (của máy in) D00APR003 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT676/ Vỏ ngoài bằng nhựa (của máy in) D00NWH003 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT677/ Vỏ ngoài bằng nhựa (dùng cho máy in) D009V7001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT678/ Bộ phận che ngoài bằng nhựa của máy in D00C35001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT679/ Bộ phận che ngoài bằng nhựa của máy in D00FUS001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT680/ Vỏ ngoài bằng nhựa của máy in D00DU1002 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT681/ Vỏ ngoài bằng nhựa của máy in D00DT9001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT682/ Vỏ ngoài bằng nhựa của máy in D00DSD001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT683/ Vỏ ngoài bằng nhựa (Của máy in) D00C43001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT684/ Vỏ ngoài bằng nhựa (của máy in) D009V5001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT685/ Vỏ ngoài bằng nhựa (của máy in) D00PXR001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT686/ Vỏ ngoài bằng nhựa (của máy in) D00PXX001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT687/ Vỏ ngoài bằng nhựa (của máy in) D00R6N001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT689/ Vỏ ngoài bằng nhựa của máy in D00PUL001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT690/ Vỏ ngoài bằng nhựa của máy in D00PXK001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT691/ Vỏ ngoài bằng nhựa của máy in D00R1D001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT692/ Vỏ ngoài bằng nhựa của máy in D00R5V001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT693/ Vỏ ngoài bằng nhựa của máy in D00R68001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT694/ Vỏ ngoài bằng nhựa của máy in D00RJV001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT695/ Vỏ ngoài bằng nhựa của máy in D00RLG001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT696/ Vỏ ngoài bằng nhựa của máy in D00SXY001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT697/ Khung nhựa (của máy in) D00AL9006 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT698/ Vỏ ngoài bằng nhựa (của máy in) D00APR006 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT700/ Vỏ ngoài bằng nhựa (của máy in) D00LEZ001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT702/ Vỏ ngoài bằng nhựa (của máy in) D00T61003 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT704/ Vỏ ngoài bằng nhựa của máy in D00S1E001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT705/ Vỏ ngoài bằng nhựa của máy in D00S1E005 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT707/ Vỏ ngoài bằng nhựa của máy in D00U39001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT708/ Vỏ ngoài bằng nhựa của máy in D00U49001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT710/ Vỏ ngoài bằng nhựa của máy in D00V7C001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT711/ Vỏ ngoài bằng nhựa D00HB9002 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT712/ Vỏ ngoài bằng nhựa D00U49002 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT713/ Vỏ ngoài bằng nhựa D00UDY003 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT714/ Vỏ ngoài bằng nhựa D00VK1003 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT715/ Vỏ ngoài bằng nhựa D008VD010 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT716/ Vỏ ngoài bằng nhựa D00ARN010 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT717/ Vỏ ngoài bằng nhựa của máy in D00USA003 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT718/ Vỏ ngoài bằng nhựa của máy in D00V7C003 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT719/ Vỏ ngoài bằng nhựa của máy in D00VZU001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT720/ Vỏ ngoài bằng nhựa của máy in LY9115010 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT721/ Vỏ ngoài bằng nhựa của máy in D009V8001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT722/ Vỏ ngoài bằng nhựa của máy in D00DU1001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT723/ Vỏ ngoài bằng nhựa của máy in D00MY4003 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT724/ Vỏ ngoài bằng nhựa của máy in D00APY001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT725/ Vỏ ngoài bằng nhựa của máy in D00AS7001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT726/ Vỏ ngoài bằng nhựa của máy in D00ARV001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT727/ Vỏ ngoài bằng nhựa của máy in D00AN2001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT728/ Vỏ ngoài bằng nhựa của máy in D00ARV005 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT729/ Vỏ ngoài bằng nhựa D00APY005 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT731/ Vỏ ngoài bằng nhựa D00AN2002 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT732/ Vỏ ngoài bằng nhựa của máy in D00S1E003 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT734/ Vỏ ngoài bằng nhựa của máy in D00UDY001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT735/ Vỏ ngoài bằng nhựa của máy in D00VK1001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT736/ Vỏ ngoài bằng nhựa của máy in D00SXY002 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT737/ Vỏ ngoài bằng nhựa của máy in D01254001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT738/ Vỏ ngoài bằng nhựa của máy in D000K6008 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT739/ Vỏ ngoài bằng nhựa của máy in D000KB008 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT740/ Vỏ ngoài bằng nhựa của máy in D014S8001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT741/ Vỏ ngoài bằng nhựa của máy in D014SB001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT742/ Vỏ ngoài bằng nhựa của máy in D00HZS005 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT743/ Vỏ ngoài bằng nhựa của máy in D00AS7005 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT744/ Vỏ ngoài bằng nhựa của máy in D00HZS001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT747/ Vỏ ngoài bằng nhựa của máy in D00M77001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT748/ Vỏ ngoài bằng nhựa của máy in LY9457019 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT749/ Vỏ ngoài bằng nhựa LEM065019 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT750/ Vỏ ngoài bằng nhựa LEV543019 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT751/ Vỏ ngoài bằng nhựa D00M90001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT752/ Vỏ ngoài bằng nhựa của máy in D000K6011 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT753/ Vỏ ngoài bằng nhựa của máy in D000KB011 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT754/ Vỏ ngoài bằng nhựa của máy in D000U0011 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT755/ Vỏ ngoài bằng nhựa của máy in D000U2011 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT758/ Vỏ ngoài bằng nhựa của máy in D016EB001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT760/ Vỏ ngoài bằng nhựa của máy in D016E9001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT761/ Vỏ ngoài bằng nhựa của máy in LEV543001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT762/ Vỏ ngoài bằng nhựa của máy in LEV569001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT763/ Vỏ ngoài bằng nhựa của máy in LEV572001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT764/ Vỏ ngoài bằng nhựa của máy in LEV575001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT765/ Vỏ ngoài bằng nhựa của máy in LEV565001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT766/ Vỏ ngoài bằng nhựa của máy in LEM800001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT767/ Vỏ ngoài bằng nhựa của máy in LEM799001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT770/ Vỏ ngoài bằng nhựa của máy in D00AWD010 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT771/ Vỏ ngoài bằng nhựa của máy in D00BZD010 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT773/ Vỏ ngoài bằng nhựa của máy in D01AZ8001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT775/ Vỏ ngoài bằng nhựa của máy in D01B03001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT776/ Vỏ ngoài bằng nhựa của máy in D01B04001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT777/ Vỏ ngoài bằng nhựa của máy in LEV543007 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT778/ Vỏ ngoài bằng nhựa của máy in LEV543006 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT779/ Vỏ ngoài bằng nhựa của máy in D01B01001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT781/ Vỏ ngoài bằng nhựa (của máy in đa chức năng) D00HAZ001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT784/ Vỏ ngoài bằng nhựa (linh kiện của máy in) D00AN2010 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT785/ Vỏ ngoài bằng nhựa (linh kiện của máy in) D00BUB006 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT786/ Vỏ ngoài bằng nhựa (linh kiện của máy in) D00BUB003 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT787/ Vỏ ngoài bằng nhựa (linh kiện của máy in) D00S8U003 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT788/ Vỏ ngoài bằng nhựa (linh kiện của máy in) D00BZD001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT789/ Vỏ ngoài bằng nhựa (linh kiện của máy in) D00VK1005 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT790/ Vỏ ngoài bằng nhựa (linh kiện của máy in) D00BZD005 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT793/ Vỏ ngoài bằng nhựa (linh kiện của máy in) D00R15001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT794/ Vỏ ngoài bằng nhựa (linh kiện của máy in) D00TVM001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT795/ Vỏ ngoài bằng nhựa (linh kiện của máy in) D00MD8002 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT796/ Vỏ ngoài bằng nhựa (linh kiện của máy in) D00U1X001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT797/ Vỏ ngoài bằng nhựa (linh kiện của máy in) D00PBR001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT798/ Vỏ ngoài bằng nhựa (linh kiện của máy in) D00PP2001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT799/ Vỏ ngoài bằng nhựa (linh kiện của máy in) D00HAZ002 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT800/ Vỏ ngoài bằng nhựa (linh kiện của máy in) D00PPS001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRT801/ Vỏ ngoài bằng nhựa (linh kiện của máy in) D01MPM001 (xk)
- Mã HS 39269099: BRTS6/ Bánh răng to silicon (6mm) bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: BS01000103/ Lõi nhựa trong máy in- CP, FP-3005BVX (xk)
- Mã HS 39269099: BS01000240/ Cần phanh gấp trong máy in bằng nhựa, FP-3006CVX (xk)
- Mã HS 39269099: BS01000324/ Đế nhựa làm miếng tách giấy, FP-3152F-VX (xk)
- Mã HS 39269099: BS01002504/ Lõi nhựa làm con lăn kéo giấy, FP-3397C-VX (xk)
- Mã HS 39269099: BS01006001/ Lõi nhựa trong máy in, FP-3442-VX (xk)
- Mã HS 39269099: BS01008113/ Lõi nhựa trong máy in, FP-3765C-VX (xk)
- Mã HS 39269099: BS01012812/ Lõi nhựa trong máy in, FP-3764A-VX (xk)
- Mã HS 39269099: BS10002504/ Lõi nhựa làm con lăn kéo giấy, FP-3397C-VX (xk)
- Mã HS 39269099: BS20-ĐTN-0003/ Đinh tán bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: BS20-ĐTN-0005/ Đinh tán bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: BS20-MOC-00048/ Móc treo bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: BS20-MOC-0029/ Móc treo bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: BS20-MOC-0032/ Móc treo bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: BS20-MOC-0049/ Móc treo bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: BST20-003/ Vải bạt tráng phủ P.E, dạng chiếc, kích thước: 12 X 16 (FT), màu: Blue/Silver, định lượng 163.2gr/m2 (xk)
- Mã HS 39269099: BST20-004/ Vải bạt tráng phủ P.E, dạng chiếc, kích thước: 12 X 16 (FT), màu: Blue/Silver, định lượng 163.2gr/m2 (xk)
- Mã HS 39269099: BST20-005/ Vải bạt tráng phủ P.E, dạng chiếc, màu R.Blue, định lượng 55gr/m2 (xk)
- Mã HS 39269099: BST20-006/ Vải bạt tráng phủ P.E, dạng chiếc, màu R.Blue, định lượng 80gr/m2 (xk)
- Mã HS 39269099: BST20-007/ Vải bạt tráng phủ P.E, dạng chiếc, màu Brown, định lượng 80gr/m2 (xk)
- Mã HS 39269099: BST20-008/ Vải bạt tráng phủ P.E, dạng chiếc, màu Silver/Black, định lượng 153gr/m2 (xk)
- Mã HS 39269099: BST20-009/ Vải bạt tráng phủ P.E, dạng chiếc, màu Camo, định lượng 93gr/m2 (xk)
- Mã HS 39269099: BST20-010/ Vải bạt tráng phủ P.E, dạng chiếc, kích thước: 12 X 16 (FT), màu: Blue/Silver, định lượng 163.2gr/m2 (xk)
- Mã HS 39269099: BST20-011/ Vải bạt tráng phủ P.E, dạng chiếc, kích thước: 12 X 16 (FT), màu: Blue/Silver, định lượng 163.2gr/m2 (xk)
- Mã HS 39269099: BT01000102/ Khung nhựa- linh kiện loa ô tô TLM1989-C/VI-QA (xk)
- Mã HS 39269099: BT01000202/ Khung nhựa- linh kiện loa ô tô TLM1990-D/VI-QA (xk)
- Mã HS 39269099: BT09002202/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, RU9-0148-000 (xk)
- Mã HS 39269099: BT09006801/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, RU9-0382-000 (xk)
- Mã HS 39269099: BT09012302/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, RU1-0380-000 (xk)
- Mã HS 39269099: BTM01/ Tấm bóng khí 01-0302-0011 (0.05*299*471)mm (xk)
- Mã HS 39269099: BTM04/ Miếng nhựa mỏng D00779001 (Tấm bóng khí) (2.0*1000*1000)mm (xk)
- Mã HS 39269099: BTMV-0964/ Tấm chia nhựa Goodyear-giữa, hàng đã qua sử dụng (xk)
- Mã HS 39269099: BTP U2 CC Block Đồ gá nhựa kích thước 181.6x92.25x22mm Dùng cho công đoạn sản xuất điện thoại (xk)
- Mã HS 39269099: BTP U2 CC Guide Đồ gá nhựa kích thước 232.7x100x19mm Dùng cho công đoạn sản xuất điện thoại (xk)
- Mã HS 39269099: BTP U2 CV Block Đồ gá nhựa kích thước 181.6x92.25x27mm Dùng cho công đoạn sản xuất điện thoại (xk)
- Mã HS 39269099: BTP U2 CV Guide Đồ gá nhựa kích thước 232.7x100x18mm Dùng cho công đoạn sản xuất điện thoại (xk)
- Mã HS 39269099: BTP01/ Bán thành phẩm hình nắp sau của điện thoại di động bằng nhựa 3D-666, kích thước 158.77MM*73.96MM*0.65MM, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: BTPPD-V16/ Bán thành phẩm phần đầu bật lửa (bằng plastic) (xk)
- Mã HS 39269099: BTPPD-VS1/V1/V5/V2/ Bán thành phẩm phần đầu bật lửa (bằng plastic) (xk)
- Mã HS 39269099: BTQ3230/ Giá đỡ chổi (bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39269099: Bu lông dùng để siết phuộc FKE213-12, quy cách phi20*H:26mm, chất liệu nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Búa bằng nhựa có cán bằng gỗ (dài 370mm, nhãn hiệu: OH) OS-40 (xk)
- Mã HS 39269099: Búa bằng nhựa có tay cầm bằng gỗ, code: SHM-40 (xk)
- Mã HS 39269099: Búa nhựa 452340.04/ Plastic head hammer replaced HALDER, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bục đứng kiểm tra: 600*H220mm màu xanh (xk)
- Mã HS 39269099: Bulong cố định bằng nhựa, kích thước 43mm x 15mm, trọng lượng 10g, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Buồng tối bằng nhựa mica đen chống tĩnh điện. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: BÚP BÊ TRANG TRÍ BÁNH KEM (xk)
- Mã HS 39269099: Bút hút chân không VTB-W-2RS (dụng cụ cầm tay dùng để hút linh kiện điện tử, chất liệu chính bằng nhựa). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: Bút hút vi mạch Handi-Vac bằng nhựa (PO VP00009945), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bút kiểm tra điểm hàn phi 3*50mm (chất liệu bằng nhựa pom) (xk)
- Mã HS 39269099: BUTTON LID, bằng nhựa, dùng cho máy may công nghiệp, mới 100%, mã 22436 (xk)
- Mã HS 39269099: Button PWR BTN CP790066-YPV-01/ Nút máy tính bằng nhựa PWR BTN (xk)
- Mã HS 39269099: BUTTON, bằng nhựa, dùng cho máy may công nghiệp, mới 100%, mã 87651 (xk)
- Mã HS 39269099: BUTTON_ Y (H3)/ Nút bấm dùng cho đồ chơi điện tử chữ Y, bằng nhựa (Đơn giá SP: 434.655 VND/ PCE) (xk)
- Mã HS 39269099: BUTTON_X (H3)/ Nút bấm dùng cho đồ chơi điện tử chữ X, bằng nhựa (Đơn giá SP: 434.655 VND/ PCE) (xk)
- Mã HS 39269099: B-WET-91-072V/WP200601-1/ Kit dịch vụ Heart (Bộ sản phẩm dùng vệ sinh máy lọc nước)/HEART SERVICE ASSY (xk)
- Mã HS 39269099: B-WET-91-072V/WP200603-1/ Kit dịch vụ Heart (Bộ sản phẩm dùng vệ sinh máy lọc nước)/HEART SERVICE ASSY (xk)
- Mã HS 39269099: B-WET-91-072V/WP200604-1/ Kit dịch vụ Heart (Bộ sản phẩm dùng vệ sinh máy lọc nước)/HEART SERVICE ASSY (xk)
- Mã HS 39269099: B-WET-91-072V/WP200608-1/ Kit dịch vụ Heart (Bộ sản phẩm dùng vệ sinh máy lọc nước)/HEART SERVICE ASSY (xk)
- Mã HS 39269099: B-WET-91-072V/WP200610-1/ Kit dịch vụ Heart (Bộ sản phẩm dùng vệ sinh máy lọc nước)/HEART SERVICE ASSY (xk)
- Mã HS 39269099: B-WET-91-072V/WP200611-1/ Kit dịch vụ Heart (Bộ sản phẩm dùng vệ sinh máy lọc nước)/HEART SERVICE ASSY (xk)
- Mã HS 39269099: B-WET-91-072V/WP200615-1/ Kit dịch vụ Heart (Bộ sản phẩm dùng vệ sinh máy lọc nước)/HEART SERVICE ASSY (xk)
- Mã HS 39269099: B-WET-91-072V/WP200617-1/ Kit dịch vụ Heart (Bộ sản phẩm dùng vệ sinh máy lọc nước)/HEART SERVICE ASSY (xk)
- Mã HS 39269099: B-WET-91-072V/WP200622-1/ Kit dịch vụ Heart (Bộ sản phẩm dùng vệ sinh máy lọc nước)/HEART SERVICE ASSY (xk)
- Mã HS 39269099: B-WET-91-072V/WP200622-1-1/ Kit dịch vụ Heart (Bộ sản phẩm dùng vệ sinh máy lọc nước)/HEART SERVICE ASSY (xk)
- Mã HS 39269099: B-WET-91-072V/WP200624-1/ Kit dịch vụ Heart (Bộ sản phẩm dùng vệ sinh máy lọc nước)/HEART SERVICE ASSY (xk)
- Mã HS 39269099: B-WET-91-072V/WP200625-1-1/ Kit dịch vụ Heart (Bộ sản phẩm dùng vệ sinh máy lọc nước)/HEART SERVICE ASSY (xk)
- Mã HS 39269099: B-WET-91-072V/WP200629-1/ Kit dịch vụ Heart (Bộ sản phẩm dùng vệ sinh máy lọc nước)/HEART SERVICE ASSY (xk)
- Mã HS 39269099: BZ1054592-HA1/ Vỏ bọc thiết bị làm lạnh bằng nhựa Composite. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: BZ99-RG5-5068-5J1R01/ Tấm chèn chống xước cho linh kiện máy in BZ99-RG5-5068-5J1(Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: C00095(Z)(n)/ Miếng nhựa tích hợp dùng để kiểm tra thông điện C00095 (xk)
- Mã HS 39269099: C00117(Z)/ Miếng nhựa tích hợp dùng để kiểm tra thông điện C00117 (xk)
- Mã HS 39269099: C01262A/ Miếng nhựa dùng để kiểm tra độ cong kim thông điện C01262A (xk)
- Mã HS 39269099: C01375(ZB)/ Miếng nhựa tích hợp dùng để kiểm tra thông điện C01375 (xk)
- Mã HS 39269099: C01415A(n)/ Miếng nhựa dùng để kiểm tra độ cong kim thông điện C01415A (xk)
- Mã HS 39269099: C01479(Z)/ Miếng nhựa tích hợp dùng để kiểm tra thông điện C01479 (xk)
- Mã HS 39269099: C02143(PC)/ Miếng nhựa tích hợp dùng để kiểm tra thông điện C02143 (xk)
- Mã HS 39269099: C03087A/ Miếng nhựa dùng để kiểm tra độ cong kim thông điện C03087A (xk)
- Mã HS 39269099: C03088A/ Miếng nhựa kiểm tra độ cong kim thông điện SSG-TP-22F(PB/C Fixture) (xk)
- Mã HS 39269099: C03089(Z)/ Miếng nhựa tích hợp dùng để kiểm tra thông điện C03089 (xk)
- Mã HS 39269099: C03141(Z)/ Miếng nhựa tích hợp dùng để kiểm tra thông điện C03141 (xk)
- Mã HS 39269099: C03143A/ Miếng nhựa dùng để kiểm tra độ cong kim thông điện C03143A (xk)
- Mã HS 39269099: C03304A/ Miếng nhựa dùng để kiểm tra độ cong kim thông điện C03304A (xk)
- Mã HS 39269099: C04026A/ Miếng nhựa dùng để kiểm tra độ cong kim thông điện C04026A (xk)
- Mã HS 39269099: C04028(Z)/ Miếng nhựa tích hợp dùng để kiểm tra thông điện C04028 (xk)
- Mã HS 39269099: C04145A/ Miếng nhựa dùng để kiểm tra độ cong kim thông điện C04145A (xk)
- Mã HS 39269099: C04192A/ Miếng nhựa dùng để kiểm tra độ cong kim thông điện C04192A (xk)
- Mã HS 39269099: C04204A/ Miếng nhựa dùng để kiểm tra độ cong kim thông điện C04204A (xk)
- Mã HS 39269099: C04210A/ Miếng nhựa dùng để kiểm tra độ cong kim thông điện C04210A (xk)
- Mã HS 39269099: C04213A/ Miếng nhựa dùng để kiểm tra độ cong kim thông điện C04213A (xk)
- Mã HS 39269099: C04420A/ Miếng nhựa dùng để kiểm tra độ cong kim thông điện C04420A (xk)
- Mã HS 39269099: C04424A/ Miếng nhựa dùng để kiểm tra độ cong kim thông điện C04424A (xk)
- Mã HS 39269099: C04426A/ Miếng nhựa kiểm tra độ cong kim thông điện ASZ-24F(PB/C Fixture) (xk)
- Mã HS 39269099: C04428(Z)/ Miếng nhựa tích hợp dùng để kiểm tra thông điện C04428 (xk)
- Mã HS 39269099: C04576A/ Miếng nhựa dùng để kiểm tra độ cong kim thông điện C04576A (xk)
- Mã HS 39269099: C04580A/ Miếng nhựa dùng để kiểm tra độ cong kim thông điện C04580A (xk)
- Mã HS 39269099: C04605A/ Miếng nhựa kiểm tra độ cong kim thông điện SSG-TP-24F(PB/C Fixture) (xk)
- Mã HS 39269099: C04619-4-48/ Linh kiện lắp ráp của miếng nhựa tích hợp dùng để kiểm tra thông điện C04619-4-48 (xk)
- Mã HS 39269099: C04636A/ Miếng nhựa dùng để kiểm tra độ cong kim thông điện C04636A (xk)
- Mã HS 39269099: C04655(Z)/ Miếng nhựa tích hợp dùng để kiểm tra thông điện C04655 (xk)
- Mã HS 39269099: C05182A/ Miếng nhựa dùng để kiểm tra độ cong kim thông điện C05182A (xk)
- Mã HS 39269099: C05196A/ Miếng nhựa dùng để kiểm tra độ cong kim thông điện C05196A (xk)
- Mã HS 39269099: C05308(Z)/ Miếng nhựa tích hợp dùng để kiểm tra thông điện C05308 (xk)
- Mã HS 39269099: C05474(Z)(n)/ Miếng nhựa tích hợp dùng để kiểm tra thông điện C05474 (xk)
- Mã HS 39269099: C05590(Z)/ Miếng nhựa tích hợp dùng để kiểm tra thông điện C05590 (xk)
- Mã HS 39269099: C06092A/ Miếng nhựa dùng để kiểm tra độ cong kim thông điện C06092A (xk)
- Mã HS 39269099: C06093A/ Miếng nhựa dùng để kiểm tra độ cong kim thông điện C06093A (xk)
- Mã HS 39269099: C06101A/ Miếng nhựa dùng để kiểm tra độ cong kim thông điện C06101A (xk)
- Mã HS 39269099: C06173(Z)/ Miếng nhựa tích hợp dùng để kiểm tra thông điện C06173 (xk)
- Mã HS 39269099: C06329(ZB)/ Miếng nhựa tích hợp dùng để kiểm tra thông điện WPC-SB-4MC(as)(ZB) (xk)
- Mã HS 39269099: C06385(PC)/ Miếng nhựa tích hợp dùng để kiểm tra thông điện C06385 (xk)
- Mã HS 39269099: C06526(Z)/ Miếng nhựa tích hợp dùng để kiểm tra thông điện C06526 (xk)
- Mã HS 39269099: C07021A/ Miếng nhựa dùng để kiểm tra độ cong kim thông điện C07021A (xk)
- Mã HS 39269099: C07022A/ Miếng nhựa kiểm tra độ cong kim thông điệnYSKDS4-BL19F(PB/C Fixture) (xk)
- Mã HS 39269099: C07098A/ Miếng nhựa dùng để kiểm tra độ cong kim thông điện C07098A (xk)
- Mã HS 39269099: C07161(Z)/ Miếng nhựa tích hợp dùng để kiểm tra thông điện C07161 (xk)
- Mã HS 39269099: C07234(Z)/ Miếng nhựa tích hợp dùng để kiểm tra thông điện C07234 (xk)
- Mã HS 39269099: C07291(ZB)/ Miếng nhựa tích hợp dùng để kiểm tra thông điện C07291 (xk)
- Mã HS 39269099: C07335(PC)/ Miếng nhựa tích hợp dùng để kiểm tra thông điện C07335 (xk)
- Mã HS 39269099: C07521(Z)/ Miếng nhựa tích hợp dùng để kiểm tra thông điện C07521 (xk)
- Mã HS 39269099: C07539(ZB)/ Miếng nhựa tích hợp dùng để kiểm tra thông điện C07539 (xk)
- Mã HS 39269099: C07587(PC)(n)/ Miếng nhựa tích hợp dùng để kiểm tra thông điện C07587 (xk)
- Mã HS 39269099: C07612(Z)(n)/ Miếng nhựa tích hợp dùng để kiểm tra thông điện C07612 (xk)
- Mã HS 39269099: C07612A/ Miếng nhựa dùng để kiểm tra độ cong kim thông điện C07612A (xk)
- Mã HS 39269099: C08075(PC)/ Miếng nhựa tích hợp dùng để kiểm tra thông điện C08075 (xk)
- Mã HS 39269099: C08087(Z)/ Miếng nhựa tích hợp dùng để kiểm tra thông điện C08087 (xk)
- Mã HS 39269099: C08164A/ Miếng nhựa dùng để kiểm tra độ cong kim thông điện C08164A (xk)
- Mã HS 39269099: C08275(ZB)/ Miếng nhựa tích hợp dùng để kiểm tra thông điện C08275 (xk)
- Mã HS 39269099: C08325(PC)/ Miếng nhựa tích hợp dùng để kiểm tra thông điện C08325 (xk)
- Mã HS 39269099: C09117(Z)/ Miếng nhựa tích hợp dùng để kiểm tra thông điện C09117 (xk)
- Mã HS 39269099: C09122(PC)/ Miếng nhựa tích hợp dùng để kiểm tra thông điện C09122 (xk)
- Mã HS 39269099: C09161A/ Miếng nhựa dùng để kiểm tra độ cong kim thông điện C09161A (xk)
- Mã HS 39269099: C09218(ZB)/ Miếng nhựa tích hợp dùng để kiểm tra thông điện C09218 (xk)
- Mã HS 39269099: C09352A/ Miếng nhựa dùng để kiểm tra độ cong kim thông điện C09352A (xk)
- Mã HS 39269099: C10076A/ Miếng nhựa dùng để kiểm tra độ cong kim thông điện C10076A (xk)
- Mã HS 39269099: C10093A/ Miếng nhựa dùng để kiểm tra độ cong kim thông điện C10093A (xk)
- Mã HS 39269099: C10205(PC)(n)-1/ Miếng nhựa tích hợp dùng để kiểm tra thông điện C10205 (xk)
- Mã HS 39269099: C10298A/ Miếng nhựa dùng để kiểm tra độ cong kim thông điện C10298A (xk)
- Mã HS 39269099: C10355A/ Miếng nhựa dùng để kiểm tra độ cong kim thông điện C10355A (xk)
- Mã HS 39269099: C11012(Z)/ Miếng nhựa tích hợp dùng để kiểm tra thông điện C11012 (xk)
- Mã HS 39269099: C11087A/ Miếng nhựa dùng để kiểm tra độ cong kim thông điện C11087A (xk)
- Mã HS 39269099: C11112A/ Miếng nhựa dùng để kiểm tra độ cong kim thông điện C11112A (xk)
- Mã HS 39269099: C11118A/ Miếng nhựa dùng để kiểm tra độ cong kim thông điện C11118A (xk)
- Mã HS 39269099: C11120A/ Miếng nhựa dùng để kiểm tra độ cong kim thông điện C11120A (xk)
- Mã HS 39269099: C11413A/ Miếng nhựa dùng để kiểm tra độ cong kim thông điện C11413A (xk)
- Mã HS 39269099: C11423A/ Miếng nhựa dùng để kiểm tra độ cong kim thông điện C11423A (xk)
- Mã HS 39269099: C12162A/ Miếng nhựa dùng để kiểm tra độ cong kim thông điện C12162A (xk)
- Mã HS 39269099: C12190(PC)/ Miếng nhựa tích hợp dùng để kiểm tra thông điện DHEL-4FD(HLC)(C)(PC) (xk)
- Mã HS 39269099: C12200/ Miếng nhựa tích hợp dùng để kiểm tra thông điện C12200 (xk)
- Mã HS 39269099: C12250A/ Miếng nhựa dùng để kiểm tra độ cong kim thông điện C12250A (xk)
- Mã HS 39269099: C12279A/ Miếng nhựa dùng để kiểm tra độ cong kim thông điện C12279A (xk)
- Mã HS 39269099: C12289(ZB)/ Miếng nhựa tích hợp dùng để kiểm tra thông điện C12289 (xk)
- Mã HS 39269099: C12319(Z)/ Miếng nhựa tích hợp dùng để kiểm tra thông điện C12319 (xk)
- Mã HS 39269099: C12319A/ Miếng nhựa dùng để kiểm tra độ cong kim thông điện C12319A (xk)
- Mã HS 39269099: C12511-18,30/ Miếng nhựa lắp ráp miếng nhựa tích hợp dùng để kiểm tra thông điện C12511-1,2,34 (xk)
- Mã HS 39269099: C12559(ZB)/ Miếng nhựa tích hợp dùng để kiểm tra thông điện C12559 (xk)
- Mã HS 39269099: C12685(PC)/ Miếng nhựa tích hợp dùng để kiểm tra thông điện C12685 (xk)
- Mã HS 39269099: C13049(Z)/ Miếng nhựa tích hợp dùng để kiểm tra thông điện C13049 (xk)
- Mã HS 39269099: C13049A/ Miếng nhựa dùng để kiểm tra độ cong kim thông điện C13049A (xk)
- Mã HS 39269099: C13051A/ Miếng nhựa dùng để kiểm tra độ cong kim thông điện C13051A (xk)
- Mã HS 39269099: C13095A/ Miếng nhựa dùng để kiểm tra độ cong kim thông điện C13095A (xk)
- Mã HS 39269099: C13246(Z)/ Miếng nhựa tích hợp dùng để kiểm tra thông điện C13246 (xk)
- Mã HS 39269099: C13264A/ Miếng nhựa dùng để kiểm tra độ cong kim thông điện C13264A (xk)
- Mã HS 39269099: C13265A/ Miếng nhựa dùng để kiểm tra độ cong kim thông điện C13265A (xk)
- Mã HS 39269099: C13328(Z)/ Miếng nhựa tích hợp dùng để kiểm tra thông điện C13328 (xk)
- Mã HS 39269099: C13346(PC)/ Miếng nhựa tích hợp dùng để kiểm tra thông điện C13346 (xk)
- Mã HS 39269099: C13426A/ Miếng nhựa dùng để kiểm tra độ cong kim thông điện C13426A (xk)
- Mã HS 39269099: C13475A/ Miếng nhựa dùng để kiểm tra độ cong kim thông điện C13475A (xk)
- Mã HS 39269099: C14066A/ Miếng nhựa dùng để kiểm tra độ cong kim thông điện C14066A (xk)
- Mã HS 39269099: C14069(PC)(n)/ Miếng nhựa tích hợp dùng để kiểm tra thông điện C14069 (xk)
- Mã HS 39269099: C14454A/ Miếng nhựa dùng để kiểm tra độ cong kim thông điện C14454A (xk)
- Mã HS 39269099: C15016(PC)/ Miếng nhựa tích hợp dùng để kiểm tra thông điện C15016 (xk)
- Mã HS 39269099: C15119(PC)/ Miếng nhựa tích hợp dùng để kiểm tra thông điện C15119 (xk)
- Mã HS 39269099: C15143A/ Miếng nhựa dùng để kiểm tra độ cong kim thông điện C15143A (xk)
- Mã HS 39269099: C15222(PC)/ Miếng nhựa tích hợp dùng để kiểm tra thông điện C15222 (xk)
- Mã HS 39269099: C16042(PC)/ Miếng nhựa tích hợp dùng để kiểm tra thông điện C16042 (xk)
- Mã HS 39269099: C16059(Z)(n)/ Miếng nhựa tích hợp dùng để kiểm tra thông điện C16059 (xk)
- Mã HS 39269099: C16168(PC)/ Miếng nhựa tích hợp dùng để kiểm tra thông điện C16168 (xk)
- Mã HS 39269099: C16214-2-57/ Miếng nhựa dùng để lắp ráp miếng nhựa tích hợp dùng để kiểm tra thông điện C16214-2-57 (xk)
- Mã HS 39269099: C16252A/ Miếng nhựa dùng để kiểm tra độ cong kim thông điện C16252A (xk)
- Mã HS 39269099: C16253(Z)/ Miếng nhựa tích hợp dùng để kiểm tra thông điện C16253 (xk)
- Mã HS 39269099: C16356(Z)/ Miếng nhựa tích hợp dùng để kiểm tra thông điện C16356 (xk)
- Mã HS 39269099: C16472(PC)(n)/ Miếng nhựa tích hợp dùng để kiểm tra thông điện C16472 (xk)
- Mã HS 39269099: C17014(PC)/ Miếng nhựa tích hợp dùng để kiểm tra thông điện C17014 (xk)
- Mã HS 39269099: C17014(PC)(n)/ Miếng nhựa tích hợp dùng để kiểm tra thông điện C17014 (xk)
- Mã HS 39269099: C17021(Z)/ Miếng nhựa tích hợp dùng để kiểm tra thông điện C17021 (xk)
- Mã HS 39269099: C17023(PC)/ Miếng nhựa tích hợp dùng để kiểm tra thông điện C17023 (xk)
- Mã HS 39269099: C17089A/ Miếng nhựa dùng để kiểm tra độ cong kim thông điện C17089A (xk)
- Mã HS 39269099: C17098(Z)/ Miếng nhựa tích hợp dùng để kiểm tra thông điện C17098 (xk)
- Mã HS 39269099: C17120(PC)/ Miếng nhựa tích hợp dùng để kiểm tra thông điện C17120 (xk)
- Mã HS 39269099: C17193(PC)/ Miếng nhựa tích hợp dùng để kiểm tra thông điện C17193 (xk)
- Mã HS 39269099: C17215(PC)/ Miếng nhựa tích hợp dùng để kiểm tra thông điện C17215 (xk)
- Mã HS 39269099: C17218(PC)/ Miếng nhựa tích hợp dùng để kiểm tra thông điện C17218 (xk)
- Mã HS 39269099: C17222(PC)/ Miếng nhựa tích hợp dùng để kiểm tra thông điện C17222 (xk)
- Mã HS 39269099: C17229(PC)/ Miếng nhựa tích hợp dùng để kiểm tra thông điện C17229 (xk)
- Mã HS 39269099: C17265(PC)(n)/ Miếng nhựa tích hợp dùng để kiểm tra thông điện C17265 (xk)
- Mã HS 39269099: C17268(PC)(n)/ Miếng nhựa tích hợp dùng để kiểm tra thông điện C17268 (xk)
- Mã HS 39269099: C17296(PC)/ Miếng nhựa tích hợp dùng để kiểm tra thông điện (xk)
- Mã HS 39269099: C17297(PC)/ Miếng nhựa tích hợp dùng để kiểm tra thông điện C17297 (xk)
- Mã HS 39269099: C17350A/ Miếng nhựa dùng để kiểm tra độ cong kim thông điện C17350A (xk)
- Mã HS 39269099: C18023A/ Miếng nhựa dùng để kiểm tra độ cong kim thông điện C18023A (xk)
- Mã HS 39269099: C18040(PC)/ Miếng nhựa tích hợp dùng để kiểm tra thông điện C18040 (xk)
- Mã HS 39269099: C18044(PC)/ Miếng nhựa tích hợp dùng để kiểm tra thông điện C18044 (xk)
- Mã HS 39269099: C18059(PC)/ Miếng nhựa tích hợp dùng để kiểm tra thông điện C18059 (xk)
- Mã HS 39269099: C18295(Z)/ Miếng nhựa tích hợp dùng để kiểm tra thông điện C18295 (xk)
- Mã HS 39269099: C18386(Z)/ Miếng nhựa tích hợp dùng để kiểm tra thông điện C18386 (xk)
- Mã HS 39269099: C18404(Z)/ Miếng nhựa tích hợp dùng để kiểm tra thông điện C18404 (xk)
- Mã HS 39269099: C18404A/ Miếng nhựa dùng để kiểm tra độ cong kim thông điện C18404A (xk)
- Mã HS 39269099: C19018(Z)/ Miếng nhựa tích hợp dùng để kiểm tra thông điện C19018 (xk)
- Mã HS 39269099: C19047A/ Miếng nhựa dùng để kiểm tra độ cong kim thông điện C19047A (xk)
- Mã HS 39269099: C19133(PC)/ Miếng nhựa tích hợp dùng để kiểm tra thông điện C19133 (xk)
- Mã HS 39269099: C19134(PC)/ Miếng nhựa tích hợp dùng để kiểm tra thông điện C19134 (xk)
- Mã HS 39269099: C19263(PC)/ Miếng nhựa tích hợp dùng để kiểm tra thông điện C19263 (xk)
- Mã HS 39269099: C19283(Z)/ Miếng nhựa tích hợp dùng để kiểm tra thông điện C19283 (xk)
- Mã HS 39269099: C19310(PC)/ Miếng nhựa tích hợp dùng để kiểm tra thông điện C19310 (xk)
- Mã HS 39269099: C19319(PC)/ Miếng nhựa tích hợp dùng để kiểm tra thông điện C19319 (xk)
- Mã HS 39269099: C19327(PC)/ Miếng nhựa tích hợp dùng để kiểm tra thông điện C19327 (xk)
- Mã HS 39269099: C19333(Z)/ Miếng nhựa tích hợp dùng để kiểm tra thông điện C19333 (xk)
- Mã HS 39269099: C19350(PC)/ Miếng nhựa tích hợp dùng để kiểm tra thông điện C19350 (xk)
- Mã HS 39269099: C20016(Z)/ Miếng nhựa tích hợp dùng để kiểm tra thông điện C20016 (xk)
- Mã HS 39269099: C20026(PC)/ Miếng nhựa tích hợp dùng để kiểm tra thông điện C20026 (xk)
- Mã HS 39269099: C20052(Z)/ Miếng nhựa tích hợp dùng để kiểm tra thông điện C20052 (xk)
- Mã HS 39269099: C20058(Z)/ Miếng nhựa tích hợp dùng để kiểm tra thông điện C20058 (xk)
- Mã HS 39269099: C20066(Z)/ Miếng nhựa tích hợp dùng để kiểm tra thông điện C20066 (xk)
- Mã HS 39269099: C20067(Z)/ Miếng nhựa tích hợp dùng để kiểm tra thông điện C20067 (xk)
- Mã HS 39269099: C20086(PC)/ Miếng nhựa tích hợp dùng để kiểm tra thông điện C20086 (xk)
- Mã HS 39269099: C20087(Z)/ Miếng nhựa tích hợp dùng để kiểm tra thông điện C20087 (xk)
- Mã HS 39269099: C24/ Bộ lọc nhúng trong camera module (camera ghi hình ảnh) (COMMON FILTER). Hàng nguyên vật liệu dùng để sản xuất camera, nhà sản xuất:,nhà sxTDK. Hàng thuộc dòng số 12 của TK: 103262878500 (xk)
- Mã HS 39269099: C31/ Giá đỡ nhựa (BRACKET). Hàng nguyên vật liệu dùng để sản xuất camera, nhà cung cấp: Mcnex Co. (thuộc mục 1 của TK 103152440420 (xk)
- Mã HS 39269099: C31/ Giá đỡ nhựa (BRACKET). Hàng nguyên vật liệu dùng để sản xuất camera, nhà cung cấp: Mcnex Co. (thuộc mục 1 của TK 103176779050 (xk)
- Mã HS 39269099: C31/ Giá đỡ nhựa (BRACKET). Hàng nguyên vật liệu dùng để sản xuất camera, nhà cung cấp: Mcnex Co. (thuộc mục 1 của TK 103200327160 (xk)
- Mã HS 39269099: C31/ Giá đỡ nhựa (BRACKET). Hàng nguyên vật liệu dùng để sản xuất camera, nhà cung cấp: Mcnex Co. (thuộc mục 10 của TK 103122799400 (xk)
- Mã HS 39269099: C31/ Giá đỡ nhựa (BRACKET). Hàng nguyên vật liệu dùng để sản xuất camera, nhà cung cấp: Mcnex Co. (thuộc mục 10 của TK 103214453420 (xk)
- Mã HS 39269099: C31/ Giá đỡ nhựa (BRACKET). Hàng nguyên vật liệu dùng để sản xuất camera, nhà cung cấp: Mcnex Co. (thuộc mục 11 của TK 102914419420 (xk)
- Mã HS 39269099: C31/ Giá đỡ nhựa (BRACKET). Hàng nguyên vật liệu dùng để sản xuất camera, nhà cung cấp: Mcnex Co. (thuộc mục 11 của TK 103122799400 (xk)
- Mã HS 39269099: C31/ Giá đỡ nhựa (BRACKET). Hàng nguyên vật liệu dùng để sản xuất camera, nhà cung cấp: Mcnex Co. (thuộc mục 11 của TK 103138651120 (xk)
- Mã HS 39269099: C31/ Giá đỡ nhựa (BRACKET). Hàng nguyên vật liệu dùng để sản xuất camera, nhà cung cấp: Mcnex Co. (thuộc mục 11 của TK 103190375960 (xk)
- Mã HS 39269099: C31/ Giá đỡ nhựa (BRACKET). Hàng nguyên vật liệu dùng để sản xuất camera, nhà cung cấp: Mcnex Co. (thuộc mục 11 của TK 103200327160 (xk)
- Mã HS 39269099: C31/ Giá đỡ nhựa (BRACKET). Hàng nguyên vật liệu dùng để sản xuất camera, nhà cung cấp: Mcnex Co. (thuộc mục 12 của TK 103122799400 (xk)
- Mã HS 39269099: C31/ Giá đỡ nhựa (BRACKET). Hàng nguyên vật liệu dùng để sản xuất camera, nhà cung cấp: Mcnex Co. (thuộc mục 12 của TK 103200327160 (xk)
- Mã HS 39269099: C31/ Giá đỡ nhựa (BRACKET). Hàng nguyên vật liệu dùng để sản xuất camera, nhà cung cấp: Mcnex Co. (thuộc mục 12 của TK 103238167430 (xk)
- Mã HS 39269099: C31/ Giá đỡ nhựa (BRACKET). Hàng nguyên vật liệu dùng để sản xuất camera, nhà cung cấp: Mcnex Co. (thuộc mục 13 của TK 103094850350 (xk)
- Mã HS 39269099: C31/ Giá đỡ nhựa (BRACKET). Hàng nguyên vật liệu dùng để sản xuất camera, nhà cung cấp: Mcnex Co. (thuộc mục 13 của TK 103300941920 (xk)
- Mã HS 39269099: C31/ Giá đỡ nhựa (BRACKET). Hàng nguyên vật liệu dùng để sản xuất camera, nhà cung cấp: Mcnex Co. (thuộc mục 15 của TK 103108610400 (xk)
- Mã HS 39269099: C31/ Giá đỡ nhựa (BRACKET). Hàng nguyên vật liệu dùng để sản xuất camera, nhà cung cấp: Mcnex Co. (thuộc mục 15 của TK 103300941920 (xk)
- Mã HS 39269099: C31/ Giá đỡ nhựa (BRACKET). Hàng nguyên vật liệu dùng để sản xuất camera, nhà cung cấp: Mcnex Co. (thuộc mục 18 của TK 103126561200 (xk)
- - Mã HS 39269099: C31/ Giá đỡ nhựa (BRACKET). Hàng nguyên vật liệu dùng để sản xuất camera, nhà cung cấp: Mcnex Co. (thuộc mục 18 của TK 103306212330 (xk)
- Mã HS 39269099: C31/ Giá đỡ nhựa (BRACKET). Hàng nguyên vật liệu dùng để sản xuất camera, nhà cung cấp: Mcnex Co. (thuộc mục 19 của TK 102916668040 (xk)
- Mã HS 39269099: C31/ Giá đỡ nhựa (BRACKET). Hàng nguyên vật liệu dùng để sản xuất camera, nhà cung cấp: Mcnex Co. (thuộc mục 19 của TK 103176780340 (xk)
- Mã HS 39269099: C31/ Giá đỡ nhựa (BRACKET). Hàng nguyên vật liệu dùng để sản xuất camera, nhà cung cấp: Mcnex Co. (thuộc mục 2 của TK 103132641030 (xk)
- Mã HS 39269099: C31/ Giá đỡ nhựa (BRACKET). Hàng nguyên vật liệu dùng để sản xuất camera, nhà cung cấp: Mcnex Co. (thuộc mục 2 của TK 103145901940 (xk)
- Mã HS 39269099: C31/ Giá đỡ nhựa (BRACKET). Hàng nguyên vật liệu dùng để sản xuất camera, nhà cung cấp: Mcnex Co. (thuộc mục 2 của TK 103147355140 (xk)
- Mã HS 39269099: C31/ Giá đỡ nhựa (BRACKET). Hàng nguyên vật liệu dùng để sản xuất camera, nhà cung cấp: Mcnex Co. (thuộc mục 2 của TK 103152440420 (xk)
- Mã HS 39269099: C31/ Giá đỡ nhựa (BRACKET). Hàng nguyên vật liệu dùng để sản xuất camera, nhà cung cấp: Mcnex Co. (thuộc mục 2 của TK 103204298300 (xk)
- Mã HS 39269099: C31/ Giá đỡ nhựa (BRACKET). Hàng nguyên vật liệu dùng để sản xuất camera, nhà cung cấp: Mcnex Co. (thuộc mục 2 của TK 103207085330 (xk)
- Mã HS 39269099: C31/ Giá đỡ nhựa (BRACKET). Hàng nguyên vật liệu dùng để sản xuất camera, nhà cung cấp: Mcnex Co. (thuộc mục 2 của TK 103241615850 (xk)
- Mã HS 39269099: C31/ Giá đỡ nhựa (BRACKET). Hàng nguyên vật liệu dùng để sản xuất camera, nhà cung cấp: Mcnex Co. (thuộc mục 2 của TK 103279081030 (xk)
- Mã HS 39269099: C31/ Giá đỡ nhựa (BRACKET). Hàng nguyên vật liệu dùng để sản xuất camera, nhà cung cấp: Mcnex Co. (thuộc mục 23 của TK 103102138750 (xk)
- Mã HS 39269099: C31/ Giá đỡ nhựa (BRACKET). Hàng nguyên vật liệu dùng để sản xuất camera, nhà cung cấp: Mcnex Co. (thuộc mục 24 của TK 103102138750 (xk)
- Mã HS 39269099: C31/ Giá đỡ nhựa (BRACKET). Hàng nguyên vật liệu dùng để sản xuất camera, nhà cung cấp: Mcnex Co. (thuộc mục 25 của TK 103108610400 (xk)
- Mã HS 39269099: C31/ Giá đỡ nhựa (BRACKET). Hàng nguyên vật liệu dùng để sản xuất camera, nhà cung cấp: Mcnex Co. (thuộc mục 25 của TK 103260225940 (xk)
- Mã HS 39269099: C31/ Giá đỡ nhựa (BRACKET). Hàng nguyên vật liệu dùng để sản xuất camera, nhà cung cấp: Mcnex Co. (thuộc mục 26 của TK 103260225940 (xk)
- Mã HS 39269099: C31/ Giá đỡ nhựa (BRACKET). Hàng nguyên vật liệu dùng để sản xuất camera, nhà cung cấp: Mcnex Co. (thuộc mục 27 của TK 103262878500 (xk)
- Mã HS 39269099: C31/ Giá đỡ nhựa (BRACKET). Hàng nguyên vật liệu dùng để sản xuất camera, nhà cung cấp: Mcnex Co. (thuộc mục 3 của TK 103132641030 (xk)
- Mã HS 39269099: C31/ Giá đỡ nhựa (BRACKET). Hàng nguyên vật liệu dùng để sản xuất camera, nhà cung cấp: Mcnex Co. (thuộc mục 3 của TK 103223490160 (xk)
- Mã HS 39269099: C31/ Giá đỡ nhựa (BRACKET). Hàng nguyên vật liệu dùng để sản xuất camera, nhà cung cấp: Mcnex Co. (thuộc mục 31 của TK 103122572340 (xk)
- Mã HS 39269099: C31/ Giá đỡ nhựa (BRACKET). Hàng nguyên vật liệu dùng để sản xuất camera, nhà cung cấp: Mcnex Co. (thuộc mục 38 của TK 103279081030 (xk)
- Mã HS 39269099: C31/ Giá đỡ nhựa (BRACKET). Hàng nguyên vật liệu dùng để sản xuất camera, nhà cung cấp: Mcnex Co. (thuộc mục 39 của TK 103234709760 (xk)
- Mã HS 39269099: C31/ Giá đỡ nhựa (BRACKET). Hàng nguyên vật liệu dùng để sản xuất camera, nhà cung cấp: Mcnex Co. (thuộc mục 4 của TK 103132641030 (xk)
- Mã HS 39269099: C31/ Giá đỡ nhựa (BRACKET). Hàng nguyên vật liệu dùng để sản xuất camera, nhà cung cấp: Mcnex Co. (thuộc mục 4 của TK 103158467751 (xk)
- Mã HS 39269099: C31/ Giá đỡ nhựa (BRACKET). Hàng nguyên vật liệu dùng để sản xuất camera, nhà cung cấp: Mcnex Co. (thuộc mục 5 của TK 103214453420 (xk)
- Mã HS 39269099: C31/ Giá đỡ nhựa (BRACKET). Hàng nguyên vật liệu dùng để sản xuất camera, nhà cung cấp: Mcnex Co. (thuộc mục 8 của TK 103121875730 (xk)
- Mã HS 39269099: C31/ Giá đỡ nhựa (BRACKET). Hàng nguyên vật liệu dùng để sản xuất camera, nhà cung cấp: Mcnex Co. (thuộc mục 8 của TK 103134703450 (xk)
- Mã HS 39269099: C31/ Giá đỡ nhựa (BRACKET). Hàng nguyên vật liệu dùng để sản xuất camera, nhà cung cấp: Mcnex Co. (thuộc mục 8 của TK 103269356040 (xk)
- Mã HS 39269099: C31/ Giá đỡ nhựa (BRACKET). Nhà sản xuất: Kahyuen enpra. Hàng thuộc mục 10 của TK 103329678800 (xk)
- Mã HS 39269099: C4-10683/20/ Vòng đệm bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: C80-766239/ Nắp kẹp trên, dưới bằng nhựa để kẹp bộ đàm C80-766239, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: C80-766240/ Nắp kẹp trên, dưới bằng nhựa để kẹp bộ đàm C80-766240, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: C84-744917/ Nút cố định dây Cord C84-744917 (JD), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: C87071(PC)/ Miếng nhựa tích hợp dùng để kiểm tra thông điện C87071 (xk)
- Mã HS 39269099: C93234(PC)/ Miếng nhựa tích hợp dùng để kiểm tra thông điện C93234 (xk)
- Mã HS 39269099: C93256(PC)/ Miếng nhựa tích hợp dùng để kiểm tra thông điện C93256 (xk)
- Mã HS 39269099: C97049(ZB)/ Miếng nhựa tích hợp dùng để kiểm tra thông điện C97049 (xk)
- Mã HS 39269099: C97251(Z)/ Miếng nhựa tích hợp dùng để kiểm tra thông điện DSY-BG-4F(Z) (xk)
- Mã HS 39269099: C99210(PC)(n)/ Miếng nhựa tích hợp dùng để kiểm tra thông điện C99210 (xk)
- Mã HS 39269099: C99-744922/ Miếng nhựa trang trí khuôn lắp loa tai nghe (C99-744922), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: C99-766194/ Chụp đậy đèn led trên bản mạch bằng nhựa trong cho bộ đàm C99-766194, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Ca nhựa (có vạch chia định lượng 5l) (xk)
- Mã HS 39269099: Ca nhựa 1000ml có chia vạch (xk)
- Mã HS 39269099: Ca nhựa 110*90*50 (xk)
- Mã HS 39269099: Ca nhựa 130*90*55 (xk)
- Mã HS 39269099: Ca nhựa 160*105*60 (xk)
- Mã HS 39269099: Ca nhựa 2 lít. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Ca nhựa 210*135*70 (xk)
- Mã HS 39269099: Ca nhựa 270*160*80 (xk)
- Mã HS 39269099: Ca nhựa 2L có vạch (xk)
- Mã HS 39269099: Ca nhựa 5 lít, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Ca nhựa 500 ml, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Ca nhựa 550ml có vạch chia. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Ca nhựa 5L có vạch dày (xk)
- Mã HS 39269099: Ca nhựa bằng PVC, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Ca nhựa chia vạch [1000ml] (xk)
- Mã HS 39269099: Ca nhựa chia vạch 500ml. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Ca nhựa chia vạch 5L,Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Ca nhựa có chia vạch 5 lít, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Ca- thái khía Song Long- 120*100mm (xk)
- Mã HS 39269099: Cable Block-1231(Khối cáp của JIG kiểm tra tính năng sản phẩm bằng nhựa). Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Cable Block-1302(Khối cáp của JIG kiểm tra tính năng sản phẩm bằng nhựa). Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Cable Block-83(Khối cáp của JIG kiểm tra tính năng sản phẩm bằng nhựa). Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: CABLE TIE 200mmDây buộc cáp 200mm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Các cút nối (vật tư phụ), chất liệu nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Caddy bay cho PC (khay đựng ổ cứng bằng nhựa). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Caddy bay PC (khay đựng ổ cứng bằng nhựa). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Cài card PVC 0.3mm PSA 375/376 (340x130)mm (xk)
- Mã HS 39269099: Cái kẹp nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Cảm biến nút bấm sử dụng cho cụm màn hình thiết bị giải trí trên ô tô, hiệu LG, xuất xứ Việt Nam, hàng mới 100%/ (xk)
- Mã HS 39269099: Cam chặn đánh suốt chỉ (chất liệu bằng nhựa, là phụ kiện của máy khâu,xuất xứ Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39269099: Cam chọn họa tiết may (chất liệu bằng nhựa, là phụ kiện của máy khâu,xuất xứ Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39269099: Cam cố định (chất liệu bằng nhựa, là phụ kiện của máy khâu,xuất xứ Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39269099: Cam của bộ cảm biến (chất liệu bằng nhựa, là phụ kiện của máy khâu,xuất xứ Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39269099: Cam điều chỉnh biên độ (chất liệu bằng nhựa, là phụ kiện của máy khâu,xuất xứ Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39269099: CAM ĐIỀU CHỈNH HỌA TIẾT MAY-88620 (xk)
- Mã HS 39269099: Cam điều chỉnh răng lược (B) (chất liệu bằng nhựa, là phụ kiện của máy khâu,xuất xứ Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39269099: Cam điều chỉnh răng lược (chất liệu bằng nhựa, là phụ kiện của máy khâu,xuất xứ Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39269099: CAM ĐIỀU CHỈNH T GIỚI HẠN KIM-87225 (xk)
- Mã HS 39269099: Cam giới hạn may lùi (chất liệu bằng nhựa, là phụ kiện của máy khâu,xuất xứ Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39269099: Cam motor (chất liệu bằng nhựa, là phụ kiện của máy khâu,xuất xứ Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39269099: Cam senser (chất liệu bằng nhựa, là phụ kiện của máy khâu,xuất xứ Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39269099: CAM SENSER-87809 (xk)
- Mã HS 39269099: Cam vị trí dừng kim (chất liệu bằng nhựa, là phụ kiện của máy khâu,xuất xứ Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39269099: Cam, chất liệu bằng nhựa, là phụ kiện của máy khâu,xuất xứ Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39269099: Cán bàn chải đánh răng- Tooth brush handle-cap&Tufted TB- SensR (B), nhãn hiệu: "CLIO", Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Cán bàn chải đánh răng- Tooth brush handle-cap&Tufted TB- SensR (G), nhãn hiệu: "CLIO", Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Cán bàn chải đánh răng- Tooth brush handle-cap&Tufted TB- SensR (P), nhãn hiệu: "CLIO", Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Cán bàn chải đánh răng- Tooth brush handle-cap&Tufted TB- SensR (V), nhãn hiệu: "CLIO", Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Cán bàn chải đánh răng- Tooth brush Handle-Ice beodeul 125 (B), nhãn hiệu: "CLIO", Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Cán bàn chải đánh răng- Tooth brush Handle-Ice beodeul 125 (G), nhãn hiệu: "CLIO", Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Cán bàn chải đánh răng- Tooth brush Handle-Ice beodeul 125 (O), nhãn hiệu: "CLIO", Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Cán bàn chải đánh răng- Tooth brush Handle-Ice beodeul 125 (P), nhãn hiệu: "CLIO", Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Cán bàn chải đánh răng- Tooth brush Handle-Ice Compact (O), nhãn hiệu: "CLIO", Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Cán bàn chải đánh răng- Tooth brush Handle-ICE compact(G), nhãn hiệu: "CLIO", Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Cán bàn chải đánh răng- Tooth brush Handle-ICE compact(O), nhãn hiệu: "CLIO", Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Cán bàn chải đánh răng- Tooth brush Handle-ICE compact(P), nhãn hiệu: "CLIO", Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Cán bàn chải đánh răng- Tooth brush handle-Mintis317(White), nhãn hiệu: "CLIO", Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Cán bàn chải đánh răng- Tooth brush Handle-Wiselect Adult (B), nhãn hiệu: "CLIO", Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Cán bàn chải đánh răng- Tooth brush Handle-Wiselect Adult (G), nhãn hiệu: "CLIO", Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Cán bàn chải đánh răng- Tooth brush Handle-Wiselect Adult (P), nhãn hiệu: "CLIO", Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Cán bàn chải đánh răng- Tooth brush Handle-Wiselect Adult (V), nhãn hiệu: "CLIO", Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Cán bàn chải đánh răng- Toothbrush handle-Bokwang Ponus(B), nhãn hiệu: "CLIO", Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Cán bàn chải đánh răng- Toothbrush handle-Bokwang Ponus(G), nhãn hiệu: "CLIO", Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Cán bàn chải đánh răng- Toothbrush handle-Bokwang Ponus(O), nhãn hiệu: "CLIO", Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Cán bàn chải đánh răng- Toothbrush handle-Bokwang Ponus(P), nhãn hiệu: "CLIO", Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Cần bằng kim loại-linh kiện sx máy may-HANDLE PLATE-XH1129001-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Cần bằng kim loại-linh kiện sx máy may-INNER ROTARY HOOK PLATE ASSY-XH4839001-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Cần bằng kim loại-linh kiện sx máy may-TH RELEASE LEVER2 SCR A ASSY-XG4860101-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Cần bằng kim loại-linh kiện sx máy may-U PRESSER FOOT-XD0313051-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Cần bằng kim loại-linh kiện sx máy may-ZIGZAG CONNECTING ROD-XH2620001-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Cần bằng nhựa- D00WEK001- Lever Cis. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Cần bằng nhựa- PRESSER FOOT LIFTER (xk)
- Mã HS 39269099: Cần bằng nhựa- XC2408020- Thread Guide Slider. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Cần bằng nhựa XE0565002- STITCH PATTERN PLATE BASE (xk)
- Mã HS 39269099: Cần bằng nhựa- XE1450002- FREE ARM COVER (xk)
- Mã HS 39269099: Cần bằng nhựa XE9155201- Z DIAL (xk)
- Mã HS 39269099: Cần bằng nhựa XF1496101- Z DIAL (xk)
- Mã HS 39269099: Cần bằng nhựa- XF3415101- Presser Foot Lifter. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Cần bằng nhựa XG5716001. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Cần bằng nhựa XG7683101- FREE ARM COVER (xk)
- Mã HS 39269099: Cần bằng nhựa, part code: XE6075001, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Cần bằng nhựa/FEED REGULATOR PLATE C/XG3517001 (xk)
- Mã HS 39269099: Cần bằng nhựa/SPM CORD GUIDE/XG4022001 (xk)
- Mã HS 39269099: Cần bằng nhựa/THREAD TAKE-UP SHUTTER LINK/XE6645001 (xk)
- Mã HS 39269099: Cần bằng nhựa/VERTICAL LEVER/XG3478001 (xk)
- Mã HS 39269099: Cần bằng nhựa-BH SWITCH LEVER ASSY-XF9981201-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Cần bằng nhựa-DROP LEVER-XF8854001-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Cần bằng nhựa-HANDLE BODY-XH1127001-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Cần bằng nhựa-HANDLE COVER-XH1128001-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Cần bằng nhựa-PHOTO SHUTTER-XF8680001-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Cần bằng nhựa-PRESSER FOOT LIFTER-XC4902021-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Cần bằng nhựa-PRESSER FOOT LIFTER-XG7996001-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Cần bằng nhựa-SV KEY TOP-XG4622001-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Cần bằng nhựa-THREAD GUIDE SHUTTER-XF8888101-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Cần bằng nhựa-THREAD TAKE-UP LEVER LINK-XC4897020-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Cán buộc bóng bay, KT: 29cm, OEM (chất liệu bằng nhựa). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: Cán con lăn dính bụi 20cm (xk)
- Mã HS 39269099: Cán con lăn dính bụi PE 200mm (xk)
- Mã HS 39269099: Cán con lăn sơn 10cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Cán cưa làm bằng nhựa No.1. Size: 22X4X2CM. Hàng mới 100%. Sx tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 39269099: Cán cưa làm bằng nhựa No.3. Size: 13X4X2CM. Hàng mới 100%. Sx tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 39269099: Cần nâng chân vịt (chất liệu bằng nhựa, là phụ kiện của máy khâu,xuất xứ Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39269099: Cần nâng chân vịt, bằng nhựa, dùng cho máy may công nghiệp, mới 100%, mã 22385 (xk)
- Mã HS 39269099: Can nhựa 20L (xk)
- Mã HS 39269099: can nhựa 5L, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: Cần tấm gạt mực QC2-8296-000 (xk)
- Mã HS 39269099: Cần tấm gạt mực QC2-8296-000000 (xk)
- Mã HS 39269099: CAN1269-100B/ Trục giá đỡ bằng nhựa dài 12cm, đã gia công phay gọt chiều dày- Rack Shaft E8BP-B- DRPT-10533(2)- CAN1269-100B (xk)
- Mã HS 39269099: Càng cua (bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39269099: Càng cua D25, chất liệu nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Càng cua kẹp ống 34 bằng Cao su lưu hóa mềm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Cánh cửa bằng nhựa FRP 534*35*984 (xk)
- Mã HS 39269099: Cánh cửa bằng nhựa FRP 534mm*35mm*984mm (xk)
- Mã HS 39269099: Cánh quạt bằng nhựa phi 35cm senko, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Cánh quạt bằng nhựa PP 40427, hàng mới 100%, sx tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 39269099: Cánh quạt chong chóng chất liệu nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: Cánh quạt nhựa (bên ngoài) của bộ phận làm mát động cơ xe,2-INJ-1190-101, dùng làm mát động cơ xe, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Cánh quạt nhựa (bên trong) của bộ phận làm mát động cơ xe,2-INJ-1002-101, dùng làm mát động cơ xe, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Cánh quạt nhựa 400mm (VCE02-02221- 400 mm) (xk)
- Mã HS 39269099: Cánh trộn L321 x H232 mm (xk)
- Mã HS 39269099: CANVAS-EUR/ Miếng nhựa NANO (EUR) dùng để cách nhiệt và chắn sóng điện từ. (xk)
- Mã HS 39269099: CANVAS-USA/ Miếng nhựa NANO (USA) dùng để cách nhiệt và chắn sóng điện từ. (xk)
- Mã HS 39269099: Cặp quần áo nhựa đẹp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: CAP-DLC(BLACK)-P (LG)/ Miếng đệm bằng nhựa (Chi tiết nhựa dùng lắp vào đầu giắc cắm điện thoại của cáp kết nối dữ liệu CMC-0791ZNX-KA). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: CAP-DLC(BLACK)-P/ Miếng đệm bằng nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: CAP-DLC(GREEN)-P/ Miếng đệm bằng nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: CAP-DLC(GREEN)-P/ Miếng đệm bằng nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: CAP-DLC(ORANGE)-P/ Miếng đệm bằng nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: CAR201-AC3H/ Màng PE dùng cho xe hơi AC3 HOOD (1.68*0.75m) (xk)
- Mã HS 39269099: CAR201-AC3RA/ Màng PE dùng cho xe hoi AC3 ROOF A(1.68*1.12m) (xk)
- Mã HS 39269099: CAR201-BC3H/ Màng PE dùng cho xe hơi BC3 HOOD (1.68*0.94m) (xk)
- Mã HS 39269099: CAR201-BC3RA/ Màng PE dùng cho xe hoi BC3 ROOF A(1.2*1.88m) (xk)
- Mã HS 39269099: Card case (thẻ (bảng tên) A4 trung TL 804-Kt: 297*210mm bằng nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Card case A4 (Dùng để kẹp và treo tài liệu) bằng nhựa PVC (xk)
- Mã HS 39269099: Card case A4 tĩnh điện, chất liệu nhựa 210x297, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Card case- A4, JC-804, vỏ thẻ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: Card case- A4, vỏ thẻ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: Card case A5, vỏ thẻ bằng nhựa (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: Card case chống tĩnh điện- A4, JX-804, vỏ thẻ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: CARD CASE(YSD-ASRZ-1100L)-2020/ Túi PP 17*23cm màu đen 0.0245 kg/chiếc, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 39269099: Carrier_ phụ kiện cho Ăng ten (bằng nhựa). MQB37W&OCU4/7025*6.1mm/PC+ABS(LGLUPOY GP5008BFH) Black/M8C-INP-003-DO Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Carrier_ phụ kiện cho Ăng ten (bằng nhựa). MQB37W&OCU4/7025*6.1mm/PC+ABS(LGLUPOY GP5008BFH) Black/M8C-INP-003-DO. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Case 713-2001/ Vỏ bằng nhựa của công tắc an toàn (RA-713) (xk)
- Mã HS 39269099: Case A3, không viền, ESD, chất liệu nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: CASE BACK 669KN/ Mặt sau 669KN của chuông cửa ra vào, bằng nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: CASE BUTTON 669KN/ Nút bấm 669KN của chuông cửa ra vào, bằng nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Case card A4 để tài liệu bằng nhựa có nam châm dính, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: CASE FRONT 669KN/ Mặt trước 669KN của chuông cửa ra vào, bằng nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: CASE LED 669KN/ Vỏ đèn báo hiệu 669KN của chuông cửa ra vào, bằng nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Cầu đấu BY1K-2.5N (IDEC), dùng để đấu điện, chất liệu chủ yếu nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: Cầu đấu dây BN15MW, chất liệu chính bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: Cầu đấu dây BN50W, chất liệu chính bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: Cầu nối tấm phản xạ REFLECTOR JOINT (61A-01828) bằng nhựa dùng sản xuất ăng ten, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Cầu nối tấm phản xạ REFLECTOR JOINT bằng nhựa (61A-01719) dùng trong sản xuất ăng ten, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Cầu nối tấm phản xạ REFLECTOR JOINT2 bằng nhựa (61A-01123) dùng trong sản xuất ăng ten, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Cầu thang (cho chó) bằng nhựa (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: Cây cào bằng nhựa (CONDOR) WI610-000X-MB. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: cây cạo lưỡi nhựa/ (xk)
- Mã HS 39269099: Cây cào nhựa (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: Cây gài của bìa thực đơn màu nâu, Xuất xứ: Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: cây gãi lưng hiệu B-corner/ (xk)
- Mã HS 39269099: Cây ghim nhựa vá lưới (Needle) (xk)
- Mã HS 39269099: Cây giữ ống chỉ bằng nhựa/SPOOL PIN/XE6425101 (xk)
- Mã HS 39269099: Cây giữ ống chỉ bằng nhựa/SPOOL PIN/XF1542101 (xk)
- Mã HS 39269099: Cây giúp mang giày/ (xk)
- Mã HS 39269099: Cây massage cho chó bằng nhựa, kích thước: (W95 x H260 x D50) mm (83086), nhà sản xuất: Công ty TNHH nhựa Phước Thành, hiệu Doggyman, xuất xứ: Việt Nam. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Cây massage cho mèo bằng nhựa, kích thước (W95 x H260 x D50) mm (83087), nhà sản xuất: Công ty TNHH nhựa Phước Thành, hiệu Doggyman, xuất xứ: Việt Nam. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Cây massage cho mèo bằng nhựa, kích thước (W95 x H260 x D50) mm (83087), nhà sản xuất: Công ty TNHH nhựa Phước Thành, xuất xứ: Việt Nam. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Cây nhựa đen(vắt vít,chốt gỗ, bolt) (xk)
- Mã HS 39269099: Cây nhựa dùng matxa/ (xk)
- Mã HS 39269099: cây nhựa trang trí/ (xk)
- Mã HS 39269099: Cây POM nhựa màu đen kích thước; phi 70x400mm (xk)
- Mã HS 39269099: CBC20OSK-613-60C/ Cây bồ cào bằng nhựa, số 613, cỡ 128cm (mới 100%) (nhãn hiệu: Daiso) (xk)
- Mã HS 39269099: CCDC/ Miếng nhựa nối HOUSING MK-10F (TK: 103136416610/A12- Mục 45) (xk)
- Mã HS 39269099: CCDC/ Miếng nhựa nối HOUSING MK-10F (TK: 103136418560/A12- Mục 16) (xk)
- Mã HS 39269099: CCDC/ Miếng nhựa nối HOUSING MK-10F (TK: 103136418560/A12- Mục 2) (xk)
- Mã HS 39269099: CCDC/ Miếng nhựa nối HOUSING MK-10F (TK: 103136418560/A12- Mục 9) (xk)
- Mã HS 39269099: CCDC/ Miếng nhựa nối HOUSING MK-10F (TK: 103136420000/A12- Mục 15) (xk)
- Mã HS 39269099: CCDC/ Miếng nhựa nối HOUSING MK-10F (TK: 103136420000/A12- Mục 22) (xk)
- Mã HS 39269099: CCDC/ Miếng nhựa nối HOUSING MK-10F (TK: 103136420000/A12- Mục 29) (xk)
- Mã HS 39269099: CCDC/ Miếng nhựa nối HOUSING MK-10F (TK: 103136420000/A12- Mục 8) (xk)
- Mã HS 39269099: CCDC/ Miếng nhựa nối HOUSING MK-10M (TK: 103136416610/A12- Mục 44) (xk)
- Mã HS 39269099: CCDC/ Miếng nhựa nối HOUSING MK-10M (TK: 103136418560/A12- Mục 1) (xk)
- Mã HS 39269099: CCDC/ Miếng nhựa nối HOUSING MK-10M (TK: 103136418560/A12- Mục 15) (xk)
- Mã HS 39269099: CCDC/ Miếng nhựa nối HOUSING MK-10M (TK: 103136418560/A12- Mục 8) (xk)
- Mã HS 39269099: CCDC/ Miếng nhựa nối HOUSING MK-10M (TK: 103136420000/A12- Mục 14) (xk)
- Mã HS 39269099: CCDC/ Miếng nhựa nối HOUSING MK-10M (TK: 103136420000/A12- Mục 21) (xk)
- Mã HS 39269099: CCDC/ Miếng nhựa nối HOUSING MK-10M (TK: 103136420000/A12- Mục 28) (xk)
- Mã HS 39269099: CCDC/ Miếng nhựa nối HOUSING MK-10M (TK: 103136420000/A12- Mục 7) (xk)
- Mã HS 39269099: CCDC/ Miếng nhựa nối HOUSING PC-2FA (TK: 103136418560/A12- Mục 23) (xk)
- Mã HS 39269099: CCDC/ Miếng nhựa nối HOUSING PC-2FA (TK: 103136418560/A12- Mục 30) (xk)
- Mã HS 39269099: CCDC/ Miếng nhựa nối HOUSING PC-2FA (TK: 103136418560/A12- Mục 37) (xk)
- Mã HS 39269099: CCDC/ Miếng nhựa nối HOUSING PC-2FA (TK: 103136418560/A12- Mục 44) (xk)
- Mã HS 39269099: CCDC/ Miếng nhựa nối HOUSING PC-2MA (TK: 103136418560/A12- Mục 22) (xk)
- Mã HS 39269099: CCDC/ Miếng nhựa nối HOUSING PC-2MA (TK: 103136418560/A12- Mục 29) (xk)
- Mã HS 39269099: CCDC/ Miếng nhựa nối HOUSING PC-2MA (TK: 103136418560/A12- Mục 36) (xk)
- Mã HS 39269099: CCDC/ Miếng nhựa nối HOUSING PC-2MA (TK: 103136418560/A12- Mục 43) (xk)
- Mã HS 39269099: CCDC01767/ Dây lạt 4x200 mm, chất liệu nhựa PP đóng túi 250 cái/túi. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: CC-EER35AVP-4/ Miếng nhựa dùng cho máy biến áp CC-EER35AVP. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: CC-EN-H/ Cữ chặn bầu nhựa của động cơ máy Throttle Stopper 350-05211-000 CC-EN-H (xk)
- Mã HS 39269099: CCR20-036/ Vải bạt tráng phủ P.E, dạng chiếc, kích thước 12 X 12 (FT), màu Green/Silver, 134gr/m2 (xk)
- Mã HS 39269099: CCR20-037/ Vải bạt tráng phủ P.E, dạng chiếc, kích thước 12 X 15 (FT), màu Green/Silver, 134gr/m2 (xk)
- Mã HS 39269099: CCR20-038/ Vải bạt tráng phủ P.E, dạng chiếc, kích thước 15 X 15 (FT), màu Green/Silver, 134gr/m2 (xk)
- Mã HS 39269099: CCR20-039/ Vải bạt tráng phủ P.E, dạng chiếc, kích thước 15 X 18 (FT), màu Green/Silver, 134gr/m2 (xk)
- Mã HS 39269099: CCR20-040/ Vải bạt tráng phủ P.E, dạng chiếc, kích thước 18 X 18 (FT), màu Green/Silver, 134gr/m2 (xk)
- Mã HS 39269099: CCR20-041/ Vải bạt tráng phủ P.E, dạng chiếc, kích thước 20 X 20 (FT), màu Green/Silver, 134gr/m2 (xk)
- Mã HS 39269099: CCR20-042/ Vải bạt tráng phủ P.E, dạng chiếc, kích thước 24 X 24 (FT), màu Green/Silver, 134gr/m2 (xk)
- Mã HS 39269099: CCR20-043/ Vải bạt tráng phủ P.E, dạng chiếc, kích thước 30 X 30 (FT), màu Green/Silver, 134gr/m2 (xk)
- Mã HS 39269099: CCR20-044/ Vải bạt tráng phủ P.E, dạng chiếc, kích thước 12 X 12 (FT), màu Green/Silver, 167gr/m2 (xk)
- Mã HS 39269099: CCR20-045/ Vải bạt tráng phủ P.E, dạng chiếc, kích thước 15 X 15 (FT), màu Green/Silver, 167gr/m2 (xk)
- Mã HS 39269099: CCR20-046/ Vải bạt tráng phủ P.E, dạng chiếc, kích thước 18 X 18 (FT), màu Green/Silver, 167gr/m2 (xk)
- Mã HS 39269099: CCR20-047/ Vải bạt tráng phủ P.E, dạng chiếc, kích thước 18 X 30 (FT), màu Green/Silver, 167gr/m2 (xk)
- Mã HS 39269099: CCR20-048/ Vải bạt tráng phủ P.E, dạng chiếc, kích thước 24 X 24 (FT), màu Green/Silver, 167gr/m2 (xk)
- Mã HS 39269099: CCR20-049/ Vải bạt tráng phủ P.E, dạng chiếc, kích thước 30 X 30 (FT), màu Green/Silver, 167gr/m2 (xk)
- Mã HS 39269099: CDG20-287T3/ Cây đánh giầy bằng nhựa số 287, cỡ 54cm (mới 100%) (nhãn hiệu: Daiso) (xk)
- Mã HS 39269099: CDG20-287T3/ Cây đánh giầy bằng nhựa số 287, cỡ 54cm (mới 100%)(nhãn hiệu:daiso) (xk)
- Mã HS 39269099: CE03/ Miếng đệm bằng nhựa cứng PVC, dùng để sản xuất máy nguồn cao tần Plasma, TC-20SAS 13x13. Tái xuất một phần mục 18 TK 103215739760 (xk)
- Mã HS 39269099: CE03/ Miếng đệm bằng nhựa cứng PVC, dùng để sản xuất máy nguồn cao tần Plasma, TC-20SAS 13x13. Tái xuất một phần mục 19 TK 103274132510 (xk)
- Mã HS 39269099: CE06/ Ôc đệm bằng nhựa cứng pvc, FN-1-2. Tái xuất một phần mục 14 TK 2685/nsx01 ngày 06/11/2012 (xk)
- Mã HS 39269099: CE09/ Nắp đậy đầu nối bằng nhựa, TC-V-12 blue. Tái xuất một phần mục 12 TK 101034258140 (xk)
- Mã HS 39269099: CE09/ Nắp đậy đầu nối bằng nhựa, TC-V-381 white. Tái xuất một phần mục 11 TK 101034258140 (xk)
- Mã HS 39269099: cell phone screen protectors- miếng dán cường lực điện thoại brand: 3d edge (xk)
- Mã HS 39269099: cell phone screen protectors- miếng dán cường lực điện thoại brand: boss premium quality (xk)
- Mã HS 39269099: CENTRAL 1113/ DÂY DIỀM _M1056 20.58 Kgs (Hàng không nhãn hiệu) (xk)
- Mã HS 39269099: C-FB/ Hộp cầu chì FB bằng nhựa.Xuất trả NPL mục 29/103280875460.E11(24/04/2020) (xk)
- Mã HS 39269099: C-FB/ Hộp cầu chì FB bằng nhựa.Xuất trả NPL mục 5/103217180950/E11(23/03/2020) (xk)
- Mã HS 39269099: CFD04(V3-VN)/ Hộp móng tay giả bằng nhựa (1 hộp 24 chiếc móng tay), mã hàng:CFD04(V3-VN). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: CFS8460-150010/ Miêng boc ngoai đen led bằng nhựa, kt:90x11.5x4.5mm (xk)
- Mã HS 39269099: CFS8460-150010/ Miêng bọc ngoài đèn led bằng nhựa, kt:90x11.5x4.5mm (xk)
- Mã HS 39269099: CFS8470-020010/ Ốp bảo vệ trên bằng nhựa của điều khiển chơi game, kt: 101x42x10.5mm (xk)
- Mã HS 39269099: CFS8470-039010/ Ốp bảo vệ dưới bằng nhựa của điều khiển chơi game, kt: 100x42x13mm (xk)
- Mã HS 39269099: CFS8470-070010/ Ốp bảo vệ trên bằng nhựa của điều khiển chơi game, kt: 143x88.5x23mm (xk)
- Mã HS 39269099: CFS8470-080010/ Ốp bảo vệ dưới bằng nhựa của điều khiển chơi game, kt: 143x88.5x30mm (xk)
- Mã HS 39269099: CFS-D-4/ Miếng nhựa bảo vệPR-CFS-D-4 (xk)
- Mã HS 39269099: CG-G950FZKNGGM/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (xk)
- Mã HS 39269099: CH3510/ Tấm bạt nhựa PE 1.50X06M-90G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH4014/ Tấm bạt nhựa PE 2.60X20M-150G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH4015/ Tấm bạt nhựa PE 3.10X10M-150G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH4016/ Tấm bạt nhựa PE 2.60X10M-150G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH4017/ Tấm bạt nhựa PE 3.10X20M-150G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH5063/ Tấm bạt nhựa PE 03X04M-220G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH5064/ Tấm bạt nhựa PE 04X06M-220G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH5065/ Tấm bạt nhựa PE 04X08M-220G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH5066/ Tấm bạt nhựa PE 06X08M-220G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH5067/ Tấm bạt nhựa PE 06X10M-220G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH5068/ Tấm bạt nhựa PE 06X12M-220G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH5069/ Tấm bạt nhựa PE 08X10M-220G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH5099/ Tấm bạt nhựa PE 12X15M-220G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH5133/ Tấm bạt nhựa PE 02X03M-60G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH5134/ Tấm bạt nhựa PE 03X04M-60G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH5136/ Tấm bạt nhựa PE 04X05M-60G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH5139/ Tấm bạt nhựa PE 06X08M-60G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH5140/ Tấm bạt nhựa PE 06X10M-60G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH5143/ Tấm bạt nhựa PE 02X03M-90G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH5144/ Tấm bạt nhựa PE 03X04M-90G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH5145/ Tấm bạt nhựa PE 04X05M-90G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH5146/ Tấm bạt nhựa PE 04X06M-90G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH5148/ Tấm bạt nhựa PE 06X08M-90G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH5149/ Tấm bạt nhựa PE 06X10M-90G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH5150/ Tấm bạt nhựa PE 08X10M-90G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH5152/ Tấm bạt nhựa PE 10X12M-90G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH5205/ Tấm bạt nhựa PE 04X06M-220G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH5211/ Tấm bạt nhựa PE 08X12M-220G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH5212/ Tấm bạt nhựa PE 10X12M-220G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH5213/ Tấm bạt nhựa PE 10X15M-220G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH5215/ Tấm bạt nhựa PE 15X20M-220G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH5217/ Tấm bạt nhựa PE 03X05M-90G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH5224/ Tấm bạt nhựa PE 04X08M-90G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH5335/ Tấm bạt nhựa PE 08X15M-220G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH5336/ Tấm bạt nhựa PE 15X15M-220G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH5459/ Tấm bạt nhựa PE 1.8X3.6M- 154G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH5464/ Tấm bạt nhựa PE 3.6X3.6M- 154G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH5467/ Tấm bạt nhựa PE 4.5X5.4M- 154G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH5532/ Tấm bạt nhựa PE 30X40FT- 271G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH5552/ Tấm bạt nhựa PE 1.76X3.41M-140G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH5637/ Tấm bạt nhựa PE 2.20X20M- 160G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH5638/ Tấm bạt nhựa PE 2.70X10M- 160G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH5639/ Tấm bạt nhựa PE 2.70X20M- 160G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH5641/ Tấm bạt nhựa PE 3.20X20M- 160G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH5744/ Tấm bạt nhựa PE 1.80X1.80M- 51G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH5746/ Tấm bạt nhựa PE 3.60X5.40M- 51G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH5747/ Tấm bạt nhựa PE 5.40X7.20M- 51G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH5748/ Tấm bạt nhựa PE 7.20X9.00M- 51G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH5756/ Tam bat nhua PE 10X10M-51G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH5891/ Tấm bạt nhựa PE 1.80X2.70M-131G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH5892/ Tấm bạt nhựa PE 2.70X2.70M-131G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH5893/ Tấm bạt nhựa PE 2.70X3.60M-131G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH5955/ Tấm bạt nhựa PE 1.80X1.80M-154GSM (xk)
- Mã HS 39269099: CH5956/ Tấm bạt nhựa PE 1.80X2.70M-154GSM (xk)
- Mã HS 39269099: CH5957/ Tấm bạt nhựa PE 1.80X3.60M-154GSM (xk)
- Mã HS 39269099: CH5958/ Tấm bạt nhựa PE 2.70X2.70M-154GSM (xk)
- Mã HS 39269099: CH5959/ Tấm bạt nhựa PE 2.70X3.60M-154GSM (xk)
- Mã HS 39269099: CH5960/ Tấm bạt nhựa PE 2.70X5.40M-154GSM (xk)
- Mã HS 39269099: CH5961/ Tấm bạt nhựa PE 3.60X3.60M-154GSM (xk)
- Mã HS 39269099: CH5962/ Tấm bạt nhựa PE 3.60X4.50M-154GSM (xk)
- Mã HS 39269099: CH5963/ Tấm bạt nhựa PE 3.60X5.40M-154GSM (xk)
- Mã HS 39269099: CH5964/ Tấm bạt nhựa PE 4.50X4.50M-154GSM (xk)
- Mã HS 39269099: CH5965/ Tấm bạt nhựa PE 4.50X5.40M-154GSM (xk)
- Mã HS 39269099: CH5966/ Tấm bạt nhựa PE 5.40X5.40M-154GSM (xk)
- Mã HS 39269099: CH5967/ Tấm bạt nhựa PE 5.40X7.20M-154GSM (xk)
- Mã HS 39269099: CH5969/ Tấm bạt nhựa PE 7.20X7.20M-154GSM (xk)
- Mã HS 39269099: CH5970/ Tấm bạt nhựa PE 7.20X9.00M-154GSM (xk)
- Mã HS 39269099: CH5971/ Tấm bạt nhựa PE 9.00X9.00M-154GSM (xk)
- Mã HS 39269099: CH5972/ Tấm bạt nhựa PE 10X10M-154GSM (xk)
- Mã HS 39269099: CH5975/ Tấm bạt nhựa PE 2.70X3.60M-205GSM (xk)
- Mã HS 39269099: CH5977/ Tấm bạt nhựa PE 3.60X5.40M-205GSM (xk)
- Mã HS 39269099: CH6015/ Tấm bạt nhựa PE 1.80X1.80M-154GSM (xk)
- Mã HS 39269099: CH6016/ Tấm bạt nhựa PE 1.80X2.70M-154GSM (xk)
- Mã HS 39269099: CH6017/ Tấm bạt nhựa PE 2.70X2.70M-154GSM (xk)
- Mã HS 39269099: CH6018/ Tấm bạt nhựa PE 2.70X3.60M-154GSM (xk)
- Mã HS 39269099: CH6019/ Tấm bạt nhựa PE 3.60X4.50M-154GSM (xk)
- Mã HS 39269099: CH6020/ Tấm bạt nhựa PE 3.60X5.40M-154GSM (xk)
- Mã HS 39269099: CH6021/ Tấm bạt nhựa PE 5.40X5.40M-154GSM (xk)
- Mã HS 39269099: CH6022/ Tấm bạt nhựa PE 5.40X7.20M-154GSM (xk)
- Mã HS 39269099: CH6023/ Tấm bạt nhựa PE 7.20X7.20M-154GSM (xk)
- Mã HS 39269099: CH6024/ Tấm bạt nhựa PE 10X10M-154GSM (xk)
- Mã HS 39269099: CH6059/ Tấm bạt nhựa PE 10X12FT-271GSM (xk)
- Mã HS 39269099: CH6060/ Tấm bạt nhựa PE 10X20FT-271GSM (xk)
- Mã HS 39269099: CH6135/ Tấm bạt nhựa PE 08X14M-90GSM (xk)
- Mã HS 39269099: CH6136/ Tấm bạt nhựa PE 10X15M-90GSM (xk)
- Mã HS 39269099: CH6167/ Tấm bạt nhựa PE 4.10X20M- 160G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH6178/ Tấm bạt nhựa PE 1.50X06M-180GSM (xk)
- Mã HS 39269099: CH6324/ Tấm bạt nhựa PE 10X20M-220G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH6345/ Tấm bạt nhựa PE 04X06M-100G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH6498/ Tấm bạt nhựa 06X08FT LD-68G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH6503/ Tấm bạt nhựa 08X10FT LD-68G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH6506/ Tấm bạt nhựa 09X12FT HD-170G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH6510/ Tấm bạt nhựa 12X24FT MD-115G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH6523/ Tấm bạt nhựa PE 06X08FT LD-68G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH6524/ Tấm bạt nhựa PE 06X08FT MD-112G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH6525/ Tấm bạt nhựa PE 06X08FT HD-170G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH6526/ Tấm bạt nhựa PE 08X10FT MD-112G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH6527/ Tấm bạt nhựa PE 08X10FT HD-170G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH6528/ Tấm bạt nhựa PE 10X16FT MD-112G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH6529/ Tấm bạt nhựa PE 10X16FT HD-170G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH6530/ Tấm bạt nhựa PE 12X24FT MD-112G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH6531/ Tấm bạt nhựa PE 12X24FT HD-170G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH6763/ Tấm bạt nhựa PE 06X20FT- 271G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH6790/ Tấm bạt nhựa PE 06X08FT- 110G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH6791/ Tấm bạt nhựa PE 08X10FT- 110G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH6792/ Tấm bạt nhựa PE 12X16FT- 110G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH6793/ Tấm bạt nhựa PE 16X20FT- 110G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH6794/ Tấm bạt nhựa PE 20X30FT- 110G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH6795/ Tấm bạt nhựa PE 30X50FT- 110G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH6796/ Tấm bạt nhựa PE 08X10FT- 180G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH6797/ Tấm bạt nhựa PE 10X12FT- 180G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH6798/ Tấm bạt nhựa PE 12X16FT- 180G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH6799/ Tấm bạt nhựa PE 20X30FT- 180G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH6800/ Tấm bạt nhựa PE 08X10FT- 237G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH6802/ Tấm bạt nhựa PE 16X20FT- 237G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH6803/ Tấm bạt nhựa PE 10X12FT- 110G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH6823/ Tấm bạt nhựa PE 20X30FT- 271G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH6829/ Tấm bạt nhựa PE 15X15FT- 271G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH6849/ Tấm bạt nhựa PE 06X08FT-HD-175G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH6850/ Tấm bạt nhựa PE 08X10FT-HD-175G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH6851/ Tấm bạt nhựa PE 09X12FT-HD-175G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH6852/ Tấm bạt nhựa PE 10X20FT-HD-175G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH6853/ Tấm bạt nhựa PE 12X24FT-HD-175G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH6854/ Tấm bạt nhựa PE 16X30FT-HD-175G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH6855/ Tấm bạt nhựa PE 06X08FT-AP-110G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH6856/ Tấm bạt nhựa PE 08X10FT-AP-110G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH6857/ Tấm bạt nhựa PE 09X12FT-AP-110G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH6858/ Tấm bạt nhựa PE 10X20FT-AP-110G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH6859/ Tấm bạt nhựa PE 12X24FT-AP-110G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH6860/ Tấm bạt nhựa PE 16X30FT-AP-110G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH6862/ Tấm bạt nhựa PE 24X40FT- AP-110G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH6909/ Tấm bạt nhựa PE 05X08M-60G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH6913/ Tấm bạt nhựa PE 08X10FT-98G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH6914/ Tấm bạt nhựa PE 09X12FT-98G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH6915/ Tấm bạt nhựa PE 10X12FT-98G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH6917/ Tấm bạt nhựa PE 12X16FT-98G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH6918/ Tấm bạt nhựa PE 16X20FT-98G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH6920/ Tấm bạt nhựa PE 20X40FT-98G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH6921/ Tấm bạt nhựa PE 24X36FT-98G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH6930/ Tấm bạt nhựa PE 1.8X1.8M-141G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH6931/ Tấm bạt nhựa PE 1.8X2.7M-141G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH6932/ Tấm bạt nhựa PE 1.8X3.6M-141G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH6933/ Tấm bạt nhựa PE 2.7X2.7M-141G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH6934/ Tấm bạt nhựa PE 2.7X3.6M-141G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH6935/ Tấm bạt nhựa PE 2.7X4.5M-141G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH6936/ Tấm bạt nhựa PE 2.7X5.4M-141G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH6937/ Tấm bạt nhựa PE 3.6X3.6M-141G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH6938/ Tấm bạt nhựa PE 3.6X4.5M-141G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH6939/ Tấm bạt nhựa PE 3.6X5.4M-141G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH6940/ Tấm bạt nhựa PE 4.5X5.4M-141G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH6941/ Tấm bạt nhựa PE 5.4X5.4M-141G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH6942/ Tấm bạt nhựa PE 5.4X7.2M-141G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH6943/ Tấm bạt nhựa PE 7.2X7.2M-141G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH6944/ Tấm bạt nhựa PE 7.2X9.0M-141G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH6945/ Tấm bạt nhựa PE 10X10M-141G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH6947/ Tấm bạt nhựa PE 1.8X2.7M-206G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH6948/ Tấm bạt nhựa PE 2.7X3.6M-206G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH6950/ Tấm bạt nhựa PE 3.6X5.4M-206G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH6951/ Tấm bạt nhựa PE 5.4X5.4M-206G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH6952/ Tấm bạt nhựa PE 5.4X7.2M-206G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH6953/ Tấm bạt nhựa PE 7.2X9.0M-206G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH6962/ Tấm bạt nhựa PE 12X16FT- 237G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: CH6980/ Tấm bạt nhựa PE 0.80X20M- 151G/M2 (xk)
- Mã HS 39269099: Chà da chân làm bằng nhựa (thùng/400 cái)mới 100%, xuất xứ VN (xk)
- Mã HS 39269099: Chai nhựa 100ml, Xuất xứ: Việt Nam (xk)
- Mã HS 39269099: chai nhựa nhỏ/ (xk)
- Mã HS 39269099: Chai trung tính 100ml Duran, bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: Chai trung tính 250ml Duran, bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: Chân bàn bằng nhựa composite (kích thước: 112.5x169x722mm) (xk)
- Mã HS 39269099: Chắn bùn A sau, bằngnhựa, phụ tùng của xe máy Honda PCX, mã hàng:80101K97T00, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chắn bùn trước NHA76M, bằng nhựa, phụ tùng của xe máy Honda PCX, mã hàng 61100K35V00ZF, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chắn bùn trước NHB25M, bằng nhựa, phụ tùng của xe máy Honda PCX, mã hàng 61100K35V00ZD, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chắn bùn trước NHB35P, bằng nhựa, phụ tùng của xe máy Honda PCX, mã hàng 61100K35V00ZC, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chân cách điện bằng nhựa GC40AS0206A0. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chân cách điện bằng nhựa GC60PH0013A0. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chân cách điện bẳng nhựa GC62AN1238A0. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chân cắm bảng mạch (nhựa), nhà sản xuất JNFE.S/N:191207-024, 191230-005, 191207-016, 200206-008.Xuất sửa hàng thuộc mục 9 của tk 103166097160 (xk)
- Mã HS 39269099: Chân cắm bảng mạch (nhựa), S/N: (2019/12/20)-1 ~ 2, Nhà cung cấp: MCNEX CO. Hàng thuộc dòng số 16 TK: 103097344930 (xk)
- Mã HS 39269099: Chân cắm bảng mạch (nhựa). Nhà sản xuất: COASIS.S/N: CAS-A21S(TRI)-DUAL-CAL-DC250-L-T01.Xuất sửa hàng thuộc mục 35 của tk 103338327040 (xk)
- Mã HS 39269099: Chân cắm bảng mạch (nhựa). S/N: CAS-A21S(TRI)-DUAL-CAL-DC250-R-T01, Nhà sản xuất: COASIS. Hàng thuộc dòng số 35 TK: 103338327040 (xk)
- Mã HS 39269099: Chân cắm bảng mạch (nhựa). S/N:MCN-PCB-F150-01~04, Nhà sx; Mcnex Co, thuộc mục 29 TK: 103134670660 (xk)
- Mã HS 39269099: Chân cắm bảng mạch (nhựa).Nhà cung cấp:MCNEX CO.S/N: H-2025010-01 ~ 04.Xuất sửa hàng thuộc mục 30 của tk 103134670660 (xk)
- Mã HS 39269099: Chân cắm bảng mạch (nhựa).Nhà cung cấp:MCNEX CO.S/N: MCN-SK-2005-01, MCN-SK-2005-02.Xuất sửa hàng thuộc mục 32 của tk 103077299730 (xk)
- Mã HS 39269099: Chân cắm bảng mạch (nhựa).Nhà cung cấp:MCNEX CO.S/N: MCN-SK-2005-03,MCN-SK-2005-04.Xuất sửa hàng thuộc mục 31 của tk 103077299730 (xk)
- Mã HS 39269099: Chân cắm bảng mạch (nhựa).Nhà sản xuất MCnex CO.Xuất hàng thuộc mục 07 của tk 103085915220 (xk)
- Mã HS 39269099: Chặn cầu đấu HYBT-02 bằng nhựa. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chặn cầu đấu HYBT-03 bằng nhựa. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chặn cầu đấu Tend TBR-F, chất liệu nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chân chậu nhưa poly bôt đa 10x10x1.2cm (Hàng mới 100%, không nhan hiêu) (xk)
- Mã HS 39269099: Chân chống trượt, quy cách:, chất liệu nhựa, làm chân chống chượt, kt: 40*12*60mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chặn cuối, bằng nhựa- Clipfix 35 #3022218, (bộ phận của tủ điện điều khiển),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chân đế (bằng nhựa) của TV- 23.6JL5 Plastic base (81302-03867) (xk)
- Mã HS 39269099: Chân đế (bằng nhựa) của TV- 23.6JL5 Plastic base (81302-03868) (xk)
- Mã HS 39269099: Chân đế (bằng nhựa) của TV- FUNAI 43 Plastic base (81302-03906) (xk)
- Mã HS 39269099: Chân đế bằng nhựa (25x25x10mm, 100 chiếc/gói, nhãn hiệu: MISUMI) T-600-100P (xk)
- Mã HS 39269099: Chân đế bằng nhựa 300-11092-01 dùng cho camera hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chân đế bằng nhựa mã VKL2A093 (xk)
- Mã HS 39269099: Chân đế bằng nhựa PEDESTAL (xk)
- Mã HS 39269099: Chân đế bằng nhựa plastic dùng làm đồ nội thất. Model: STC174-H-0001. Kích thước: 53*34*33mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chân đế bằng nhựa plastic dùng làm đồ nội thất. Model: STC174-H-0003. Kích thước: 53*34*33mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chân đế bằng nhựa, code: BSTP10 (xk)
- Mã HS 39269099: Chân đế bằng nhựa, code: LEMN12 (xk)
- Mã HS 39269099: Chân đế bằng nhựa, kích thước 125 x 340 x 365mm. Sử dụnng trong công trường,DN tự sản xuất. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chân đế bằng nhựa, mã: 300-11092-01, dùng cho camera, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chân đế bắt ống ghen phi 16mm, bằng nhựa PVC (xk)
- Mã HS 39269099: Chân đế camera (xk)
- Mã HS 39269099: Chân đế camera bằng nhựa, mới 100% (Dòng hàng số 44 tờ khai 103004447230) (xk)
- Mã HS 39269099: Chân đế cho rơle thời gian CKC Timer, chât liệu bằng nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chân đế điện thoại bằng nhựa WALL MOUNT PNKL1061ZB2K108/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: Chân đế điện thoại tổng đài bằng nhựa (144mm x 40mm) CABINET/PLASTIC/STAND (xk)
- Mã HS 39269099: Chân đế điện thoại tổng đài bằng nhựa (155.35mm x 96.85mm) STAND PNKE2042ZA1K108/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: Chân đế điện thoại tổng đài bằng nhựa (189.87mm x 151.6mm) STAND/PLASTIC/STAND PNKL1072YA1K108/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: Chân đế điện thoại tổng đài bằng nhựa (189.87mm x 151.6mm) STAND/PLASTIC/STAND PNKL1072YA2W300/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: Chân đế màn hình máy tính bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: Chân đế màn hình ti vi- COVER-STAND NECK REAR- BN63-17526A-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chân đế màn hình ti vi- GUIDE-STAND-BN61-15590A-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chân đế Plastic foot bằng nhựa của bộ điều khiển tần số sóng. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chân đế rơ le 14 chân (bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39269099: Chân đế rơ le PYF14A-E by OMZ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: Chân đế sắt lắp camera dài 0.8m (xk)
- Mã HS 39269099: Chân đế sắt lắp camera dài 3m (xk)
- Mã HS 39269099: Chân đế tăng chỉnh Plastic Adjuster bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: Chân đế, bằng bakelite, dùng cho CDRH74 (xk)
- Mã HS 39269099: Chân đệm bằng nhựa (của máy cưa lọng đứng) (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: Chân đệm của đầu thu (FC28-000386A,FOOT-FC28-000386A;SRD-1673D), bằng nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chân đèn bằng nhựa fiberglass(652 x 48 x 127 mm) (xk)
- Mã HS 39269099: Chân đèn bằng nhựa fiberglass(dia 391.5 x 1248 mm) (xk)
- Mã HS 39269099: Chân điều chỉnh bằng nhựa (84 x 35mm) STAND (xk)
- Mã HS 39269099: Chân đỡ ảnh nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chân đứng bằng nhựa, mã S51403J/ (xk)
- Mã HS 39269099: Chân ghế, chất liệu bằng nhựa, xuất xứ Việt Nam, hàng mới 100%/ (xk)
- Mã HS 39269099: Chân giá đỡ mạch điện bằng nhựa/ (xk)
- Mã HS 39269099: Chân giường bằng nhựa (50*50*120)mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chân kẹp đĩa ID 25, bằng nhựa Peek, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chân nhựa dùng để căn chỉnh máy H10-1P (xk)
- Mã HS 39269099: Chân nhựa dùng để căn chỉnh máy H10-2P (xk)
- Mã HS 39269099: Chân nhựa dùng để căn chỉnh máy H9-1P (xk)
- Mã HS 39269099: Chân nối M12 bằng nhựa GFN-E02-T, phi30x51mm (xk)
- Mã HS 39269099: Chân pin bằng nhựa (Pushpin) mới 100%, B2400-8509A TT (xk)
- Mã HS 39269099: Chân vịt máy may MT-18, chất liệu nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa- Polystone Planter (set 2 pce)- Kích thước (H 37cm x L 32cm x W 32cm)-BVFF1903. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa- Polystone Planter- Kích thước (H21cm x L18cm x W 18cm)-BVFF1801. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa- Polystone pot (set 2 pce).Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa- TX-64-05, size:160x30x76cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 101x101x49 (cm)(1cái/bộ)-3100001094 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 101x101x49 (cm)(3cái/bộ)-3100000936 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 101x101x49 (cm)(3cái/bộ)-3100001200 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 102x42x52 (cm)(2cái/bộ)-3100800725 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 102x42x52 (cm)(2cái/bộ)-3100800726 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 102x42x82 (cm)(1cái/bộ)-3100800693 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 102x42x82 (cm)(1cái/bộ)-3100800694 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 115x115x96 (cm)(5cái/bộ)-3100000887 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 122x47x48 (cm)(1cái/bộ)-3100001071 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 202x59x53 (cm)(1cái/bộ)-3100000825 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 26.5x26.5x24 (cm)(1cái/bộ)-3100001477 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 29x29x29 (cm)(1cái/bộ)-3100000898 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 29x29x29 (cm)(1cái/bộ)-3100001255 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 29x29x29 (cm)(1cái/bộ)-3100001287 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 29x29x29 (cm)(1cái/bộ)-3100001351 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 29x29x45 (cm)(5cái/bộ)-3100001485 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 29x29x50 (cm)(1cái/bộ)-3100001246 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 29x29x50 (cm)(5cái/bộ)-3100001887 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 30.5x30.5x36 (cm)(1cái/bộ)-3100001687 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 30x30x67 (cm)(1cái/bộ)-3100001381 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 32x32x29 (cm)(1cái/bộ)-3140000735 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 32x32x62 (cm)(1cái/bộ)-3100000929 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 32x32x62 (cm)(1cái/bộ)-3100001238 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 34.5x34.5x51 (cm)(1cái/bộ)-3100001491 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 34x18x58 (cm)(5cái/bộ)-3100001473 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 35x35x18 (cm)(1cái/bộ)-3100001080 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 35x35x18 (cm)(1cái/bộ)-3100001337 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 36x36x59 (cm)(5cái/bộ)-3100001414 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 37x37x32 (cm)(1cái/bộ)-3100001192 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 37x37x32 (cm)(1cái/bộ)-3100001269 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 37x37x32 (cm)(1cái/bộ)-3100001333 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 37x37x32 (cm)(1cái/bộ)-3100001419 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 37x37x32 (cm)(1cái/bộ)-3100001478 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 37x37x32 (cm)(2cái/bộ)-3100000827 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 37x37x32 (cm)(2cái/bộ)-3100001189 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 37x37x32 (cm)(2cái/bộ)-3100001416 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 37x37x50 (cm)(1cái/bộ)-3100800744 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 37x37x50 (cm)(1cái/bộ)-3100800753 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 38x38x24 (cm)(1cái/bộ)-3100001296 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 38x38x24 (cm)(1cái/bộ)-3100001494 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 39.5x39.5x48 (cm)(1cái/bộ)-3100001688 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 39x39x14 (cm)(1cái/bộ)-3100001114 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 39x39x20 (cm)(1cái/bộ)-3100000445 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 39x39x39 (cm)(1cái/bộ)-3100001179 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 39x39x39 (cm)(1cái/bộ)-3100001256 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 39x39x39 (cm)(1cái/bộ)-3100001293 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 39x39x39 (cm)(1cái/bộ)-3100001438 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 39x39x39 (cm)(1cái/bộ)-3100800740 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 39x39x39 (cm)(1cái/bộ)-3100800749 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 39x39x39 (cm)(2cái/bộ)-3100000374 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 39x39x39 (cm)(2cái/bộ)-3100001176 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 39x39x39 (cm)(2cái/bộ)-3100001252 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 39x39x39 (cm)(2cái/bộ)-3100001348 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 39x39x55 (cm)(1cái/bộ)-3100000917 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 39x39x55 (cm)(1cái/bộ)-3100001277 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 39x39x69 (cm)(1cái/bộ)-3100000997 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 39x39x69 (cm)(1cái/bộ)-3100001247 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 39x39x69 (cm)(1cái/bộ)-3100001283 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 39x39x69 (cm)(1cái/bộ)-3100800741 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 39x39x69 (cm)(1cái/bộ)-3100800750 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 39x39x69 (cm)(2cái/bộ)-3100000386 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 39x39x69 (cm)(2cái/bộ)-3100000598 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 39x39x69 (cm)(2cái/bộ)-3100001171 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 39x39x69 (cm)(2cái/bộ)-3100001340 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 39x39x89 (cm)(1cái/bộ)-3100000389 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 39x39x89 (cm)(1cái/bộ)-3100001379 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 39x39x89 (cm)(1cái/bộ)-3100001465 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 39x39x89 (cm)(1cái/bộ)-3100800742 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 39x39x89 (cm)(1cái/bộ)-3100800751 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 41.5x41.5x48 (cm)(1cái/bộ)-3100001086 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 41x41x60 (cm)(1cái/bộ)-3100800743 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 41x41x60 (cm)(1cái/bộ)-3100800752 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 42x42x42 (cm)(1cái/bộ)-3100001007 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 42x42x42 (cm)(1cái/bộ)-3100001658 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 42x42x42 (cm)(2cái/bộ)-3100800735 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 42x42x42 (cm)(2cái/bộ)-3100800763 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 42x42x82 (cm)(2cái/bộ)-3100800732 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 42x42x82 (cm)(2cái/bộ)-3100800736 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 43x43x39 (cm)(1cái/bộ)-3140000733 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 43x43x48 (cm)(1cái/bộ)-3100001263 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 43x43x48 (cm)(1cái/bộ)-3100001648 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 44x44x50 (cm)(1cái/bộ)-3100800746 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 45.5x45.5x50 (cm)(1cái/bộ)-3100800748 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 45.5x45.5x50 (cm)(1cái/bộ)-3100800757 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 46.5x46.5x64 (cm)(1cái/bộ)-3100001087 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 46x46x23 (cm)(1cái/bộ)-3100000611 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 46x46x23 (cm)(1cái/bộ)-3100001081 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 46x46x23 (cm)(1cái/bộ)-3100001274 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 46x46x23 (cm)(1cái/bộ)-3100001338 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 46x46x23 (cm)(2cái/bộ)-3100001335 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 48x48x79 (cm)(2cái/bộ)-3100800519 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 48x48x79 (cm)(2cái/bộ)-3100800525 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 49x49x49 (cm)(1cái/bộ)-3100001137 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 49x49x49 (cm)(1cái/bộ)-3100001180 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 49x49x49 (cm)(1cái/bộ)-3100001257 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 49x49x49 (cm)(1cái/bộ)-3100001353 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 49x49x49 (cm)(1cái/bộ)-3100001395 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 49x49x49 (cm)(3cái/bộ)-3100000602 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 49x49x49 (cm)(3cái/bộ)-3100001173 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 49x49x49 (cm)(3cái/bộ)-3100001177 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 49x49x49 (cm)(3cái/bộ)-3100001212 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 49x49x60 (cm)(1cái/bộ)-3100800745 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 49x49x60 (cm)(1cái/bộ)-3100800754 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 49x49x60 (cm)(2cái/bộ)-3100001487 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 49x49x70 (cm)(1cái/bộ)-3100001278 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 49x49x70 (cm)(1cái/bộ)-3100001367 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 49x49x70 (cm)(1cái/bộ)-3100001492 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 49x49x70 (cm)(1cái/bộ)-3100800747 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 49x49x70 (cm)(1cái/bộ)-3100800756 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 49x49x70 (cm)(2cái/bộ)-3100001276 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 49x49x70 (cm)(2cái/bộ)-3100001490 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 49x49x90 (cm)(2cái/bộ)-3100000996 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 51.5x51.5x41.5 (cm)(1cái/bộ)-3100001270 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 51.5x51.5x41.5 (cm)(1cái/bộ)-3100001334 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 51.5x51.5x41.5 (cm)(1cái/bộ)-3100001347 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 51.5x51.5x41.5 (cm)(1cái/bộ)-3100001433 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 51.5x51.5x41.5 (cm)(1cái/bộ)-3100001479 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 51.5x51.5x41.5 (cm)(3cái/bộ)-3100001344 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 51.5x51.5x41.5 (cm)(3cái/bộ)-3100001476 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 51.5x51.5x45 (cm)(1cái/bộ)-3100001076 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 51.5x51.5x45 (cm)(1cái/bộ)-3100001193 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 51.5x51.5x45 (cm)(3cái/bộ)-3100000828 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 51.5x51.5x45 (cm)(3cái/bộ)-3100001073 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 52x52x52 (cm)(1cái/bộ)-3100800685 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 52x52x52 (cm)(3cái/bộ)-3100800734 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 53x53x63 (cm)(1cái/bộ)-3100001070 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 53x53x63 (cm)(1cái/bộ)-3100001689 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 53x53x63 (cm)(3cái/bộ)-3100001067 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 53x53x63 (cm)(3cái/bộ)-3100001686 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 54x54x49 (cm)(1cái/bộ)-3140000734 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 55x55x80 (cm)(1cái/bộ)-3100800761 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 58.5x58.5x23 (cm)(1cái/bộ)-3100001875 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 58x58x42 (cm)(3cái/bộ)-3100001172 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 58x58x58 (cm)(1cái/bộ)-3100001484 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 58x58x58 (cm)(1cái/bộ)-3100001647 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 58x58x58 (cm)(1cái/bộ)-3110600602 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 58x58x58 (cm)(3cái/bộ)-3100001481 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 59.5x59.5x79 (cm)(1cái/bộ)-3100001088 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 59.5x59.5x79 (cm)(1cái/bộ)-3100800664 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 59x29x29 (cm)(1cái/bộ)-3100000903 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 59x29x29 (cm)(1cái/bộ)-3100001357 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 59x59x30 (cm)(1cái/bộ)-3100001275 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 59x59x30 (cm)(1cái/bộ)-3100001425 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 59x59x30 (cm)(3cái/bộ)-3100001272 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 59x59x30 (cm)(3cái/bộ)-3100001447 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 59x59x35 (cm)(1cái/bộ)-3100001495 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 59x59x35 (cm)(2cái/bộ)-3100001295 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 59x59x35 (cm)(2cái/bộ)-3100001493 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 59x59x60 (cm)(4cái/bộ)-3100001254 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 62x62x40 (cm)(1cái/bộ)-3100800762 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 62x62x52 (cm)(3cái/bộ)-3100800575 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 62x62x52 (cm)(3cái/bộ)-3100800580 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 62x62x52 (cm)(3cái/bộ)-3100800585 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 62x62x62 (cm)(3cái/bộ)-3100800557 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 62x62x62 (cm)(3cái/bộ)-3100800563 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 62x62x62 (cm)(4cái/bộ)-3100800722 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 62x62x62 (cm)(4cái/bộ)-3100800724 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 62x62x90 (cm)(1cái/bộ)-3100800760 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 63.5x63.5x34 (cm)(1cái/bộ)-3100001082 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 63.5x63.5x34 (cm)(3cái/bộ)-3100000613 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 63.5x63.5x34 (cm)(3cái/bộ)-3100001079 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 66x66x59 (cm)(1cái/bộ)-3140000732 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 66x66x59 (cm)(4cái/bộ)-3140000736 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 67x27x57 (cm)(1cái/bộ)-3100000359 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 67x27x57 (cm)(1cái/bộ)-3100000384 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 67x27x57 (cm)(1cái/bộ)-3100001084 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 67x27x57 (cm)(1cái/bộ)-3100001197 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 67x27x57 (cm)(1cái/bộ)-3100001385 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 67x67x37 (cm)(1cái/bộ)-3100800598 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 67x67x37 (cm)(2cái/bộ)-3100800601 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 69x69x50 (cm)(1cái/bộ)-3100000430 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 69x69x50 (cm)(4cái/bộ)-3100000441 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 72x72x72 (cm)(1cái/bộ)-3100800559 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 72x72x72 (cm)(1cái/bộ)-3100800565 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 72x72x72 (cm)(1cái/bộ)-3100800571 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 77x77x95 (cm)(1cái/bộ)-3100000920 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 79x39x39 (cm)(1cái/bộ)-3100001184 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 79x39x39 (cm)(1cái/bộ)-3100001358 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 79x39x39 (cm)(2cái/bộ)-3100001181 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 79x39x50 (cm)(1cái/bộ)-3100000410 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 79x39x50 (cm)(1cái/bộ)-3100000411 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 79x39x50 (cm)(1cái/bộ)-3100000414 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 79x39x50 (cm)(1cái/bộ)-3100000415 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 79x79x60 (cm)(1cái/bộ)-3100000463 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 79x79x74 (cm)(1cái/bộ)-3100000563 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 81x81x40 (cm)(2cái/bộ)-3100800489 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 82x32x62 (cm)(1cái/bộ)-3100000932 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 82x32x62 (cm)(1cái/bộ)-3100001244 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 82x32x70 (cm)(1cái/bộ)-3100000385 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 82x32x70 (cm)(1cái/bộ)-3100001198 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 82x32x70 (cm)(1cái/bộ)-3100001386 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 82x82x42 (cm)(1cái/bộ)-3100800587 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 82x82x42 (cm)(1cái/bộ)-3100800597 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 82x82x42 (cm)(3cái/bộ)-3100800590 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 82x82x42 (cm)(3cái/bộ)-3100800595 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 82x82x42 (cm)(3cái/bộ)-3100800600 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 82x82x62 (cm)(5cái/bộ)-3100800721 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 82x82x62 (cm)(5cái/bộ)-3100800723 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 92x92x78 (cm)(4cái/bộ)-3100002273 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 99x49x50 (cm)(1cái/bộ)-3100001185 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 99x49x50 (cm)(1cái/bộ)-3100001359 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 99x49x50 (cm)(3cái/bộ)-3100000367 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 99x49x50 (cm)(3cái/bộ)-3100001222 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 99x49x50 (cm)(3cái/bộ)-3100800508 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 99x99x69 (cm)(1cái/bộ)-3100000819 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 99x99x69 (cm)(1cái/bộ)-3100000949 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 99x99x69 (cm)(1cái/bộ)-3100001139 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 99x99x69 (cm)(2cái/bộ)-3100000664 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 99x99x69 (cm)(6cái/bộ)-3100800733 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 99x99x69 (cm)(6cái/bộ)-3100800737 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu bằng nhựa, qui cách 99x99x93 (cm)(1cái/bộ)-3100000564 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu cây bằng nhựa polyester- ALZIRA PLANTER: 58 x 58 x 56 cm, mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu cây bằng nhựa polyester- ALZIRA PLANTER: 91 x 91 x 86 cm, mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu cây bằng nhựa polyester- AMESBURY PLANTER, kích thước: 92 x 26 x 82cm, mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu cây bằng nhựa polyester- BRANNAN PLANTER, kích thước: 46 x 46 x 73cm, mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu cây bằng nhựa polyester- BRISBANE PLANTER, kích thước: 122 x 61 x 82 cm, mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu cây bằng nhựa polyester- CAMOUX PLANTER, KT: 122 x 20 x 46 cm, mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu cây bằng nhựa polyester- MARSEILLE BOWL, kích thước: 61 x 61 x 30cm, mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu cây bằng nhựa polyester- MARSEILLE BOWL, kích thước: 90 x 90 x 36 cm, mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu cây bằng nhựa polyester- MILANO PLANTER, kích thước: 93 x 27 x 62 cm, mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu cây bằng nhựa polyester- MONTROY CUBE PLANTER, kích thước: 56 x 56 x 56 cm, mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu cây bằng nhựa polyester- MONTROY CUBE PLANTER, kích thước: 61 x 61 x 61 cm, mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu cây bằng nhựa polyester- MONTROY CUBED PLANTER, kích thước: 71 x 71 x 71 cm, mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu cây bằng nhựa polyester- MONTROY CUBED PLANTER, kích thước: 81 x 81 x 81 cm, mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu cây bằng nhựa polyester- MONTSERRAT PLANTER BOX, kích thước: 122 x 36 x 31 cm, mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu cây bằng nhựa polyester- PERTH PLANTER BOX, kích thước: 122 x 41 x 107cm, mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu cây bằng nhựa polyester- POTSDAM PLANTER BOX, kích thước: 120 x 42 x 82 cm, mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu cây bằng nhựa polyester- READE RECTANGLE, kích thước: 35 x 13 x 11 cm, mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu cây bằng nhựa polyester- SAINT TROPEZ PLANTER, kích thước: 31 x 31 x 82 cm, mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu cây bằng nhựa polyester- SHORT HAYDEN POT, kích thước: 31 x 31 x 18 cm, mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu cây bằng nhựa polyester- TARRAGONA BOWL, kích thước: 73 x 73 x 51 cm, mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu cây bằng nhựa polyester- TOLGA RECTANGULAR PLANTER, kích thước: 123 x 41 x 61 cm, mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu cây bằng nhựa polyester- TOLGA RECTANGULAR PLANTER, kích thước: 151 x 41 x 61 cm, mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu cây bằng nhựa polyester- TOLGA RECTANGULAR PLANTER, kích thước: 92 x 41 x 61 cm, mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu cây bằng nhựa polyester- TORINO PLANTER, kích thước: 122 x 61 x 46 cm, mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu cây bằng nhựa polyester-CAMOUX PLANTER, KT 92 x 20 x 46 cm, mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu cây bằng nhựa polyester-GRANADA PLANTER, kích thước: 122 x 61 x 61cm, mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu cây bằng nhựa polyester-LIMA PLANTER, kích thước: 40 x 40 x 41cm, mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu cây bằng nhựa polyester-LIMA PLANTER, kích thước: 50 x 50 x 50cm, mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu cây bằng nhựa polyester-MILANO PLANTER, kích thước: 93 x 27 x 62cm, mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu cây bằng nhựa polyester-SAINT TROPEZ PLANTER, kích thước: 31 x 31 x 82cm, mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu cây bằng nhựa polyester-SAINT TROPEZ PLANTER, kích thước: 41 x 41 x 97cm, mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu cây poly (H0132-011-PC, 75x82 cm) (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu cây Poly(110X72;82X57;54X43;32X25)(1 bộ là 4 chậu)/Polystone Planter/H010-005-S4BL (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu cây Poly(110X72;82X57;54X43;32X25)(1 bộ là 4 chậu)/Polystone Planter/H010-005-S4WH (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu cây Poly(20X20)/Polystone Planter/H0132-008-S3 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu cây Poly(20X3)/Polystone Planter/H0301-007-GR (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu cây Poly(27X3)/Polystone Planter/H0301-006-GR (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu cây Poly(27X3)/Polystone Planter/H0301-006-WH (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu cây Poly(28X30)/Polystone Planter/H0132-004-PC (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu cây Poly(30X32)/Polystone Planter/H0132-002-PC (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu cây Poly(35X3)/Polystone Planter/H0301-005-GR (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu cây Poly(35X3)/Polystone Planter/H0301-005-WH (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu cây Poly(40X40;30X30;20X20)(1 bộ là 3 chậu)/Polystone Planter/H0132-008-S3 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu cây Poly(40X43;30X30;26X26)(1 bộ là 3 chậu)/Polystone Planter/H010-002-S4BL (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu cây Poly(40X43;30X30;26X26)(1 bộ là 3 chậu)/Polystone Planter/H010-002-S4WH (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu cây Poly(40X43;30X32)(1 bộ là 2 chậu)/Polystone Planter/H0132-002-S2 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu cây Poly(45X3)/Polystone Planter/H0301-003-GR (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu cây Poly(45X3)/Polystone Planter/H0301-004-GR (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu cây Poly(45X3)/Polystone Planter/H0301-004-WH (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu cây Poly(45X52;55X62)(1 bộ là 2 chậu)/Polystone Planter/H0132-011-PC (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu cây Poly(48X51;40X43;30X32)(1 bộ là 3 chậu)/Polystone Planter/H0132-002-S3 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu cây Poly(50X50;40X40;30X30;20X20)(1 bộ là 4 chậu)/Polystone Planter/H0132-008-S4 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu cây Poly(50X55;38X42;28X30)(1 bộ là 3 chậu)/Polystone Planter/H0132-004-S3 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu cây Poly(56X58;48X51;40X43;30X32)(1 bộ là 4 chậu)/Polystone Planter/H0132-002-S4 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu cây Poly(65X70;50X55;38X42.5;28X30)(1 bộ là 4 chậu)/Polystone Planter/H010-004-S4BL (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu cây Poly(65X70;50X55;38X42.5;28X30)(1 bộ là 4 chậu)/Polystone Planter/H010-004-S4GR (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu cây Poly(65X70;50X55;38X42.5;28X30)(1 bộ là 4 chậu)/Polystone Planter/H010-004-S4WH (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu cây Poly(70X70;60X60;50X50;40X40;30X30)(1 bộ là 5 chậu)/Polystone Planter/H010-008-S5 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu cây Poly(76X57;64X51;52X40;37X30;27X22)(1 bộ là 5 chậu)/Polystone Planter/H010-216-S5BL (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu cây Poly(76X57;64X51;52X40;37X30;27X22)(1 bộ là 5 chậu)/Polystone Planter/H010-216-S5WH (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu cây Poly(82X57;54X43;32X25)(1 bộ là 3 chậu)/Polystone Planter/H010-005-S3BL (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu cây Poly(82X57;54X43;32X25)(1 bộ là 3 chậu)/Polystone Planter/H010-005-S3GR (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu cây Poly(82X57;54X43;32X25)(1 bộ là 3 chậu)/Polystone Planter/H010-005-S3WH (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu chữ nhật bằng nhựa, bộ 3, không nhãn hiệu, QC: 50x20x15; 60x30x15; 60x30x20; 80x30x30; 80x60x20; 80x40x20; 100x40x50; 120x50x55 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu giỏ hoa bằng nhựa khung bằng thép WB 900-017, 1 bộ gồm 3 cái, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu giỏ hoa bằng nhựa khung bằng thép WB 900-018, 1 bộ gồm 3 cái, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu giỏ hoa bằng nhựa khung bằng thép WB 900-019, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu giỏ hoa bằng nhựa khung bằng thép WB 900-020, 1 bộ gồm 3 cái, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu giỏ hoa bằng nhựa khung bằng thép WPL 400-126, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu giỏ hoa bằng nhựa khung bằng thép WPL 400-127, 1 bộ gồm 3 cái, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu giỏ hoa bằng nhựa khung bằng thép WPL 400-128, 1 bộ gồm 3 cái, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu giỏ hoa bằng nhựa khung bằng thép WPL 400-129, 1 bộ gồm 3 cái, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu giỏ hoa bằng nhựa khung bằng thép WPL 400-130, 1 bộ gồm 3 cái, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu giỏ hoa bằng nhựa khung bằng thép WPL 400-131ABC, 1 bộ gồm 3 cái, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu giỏ hoa bằng nhựa khung bằng thép WPL 400-133, 1 bộ gồm 2 cái, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu giỏ hoa bằng nhựa khung bằng thép WPL 400-134, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu giỏ hoa bằng nhựakhung bằng thép WPL 400-132, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: CHẬU HOA BẰNG NHỰA (POLYSTONE PLANTER), HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu hoa bằng nhựa phủ sợi thủy tinh (dài x rộng x cao): 100X40X50cm, mầu đen, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu hoa bằng nhựa phủ sợi thủy tinh (dài x rộng x cao): 100X40X50cm, mầu than, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu hoa bằng nhựa phủ sợi thủy tinh (dài x rộng x cao): 105X45X5cm, mầu đen, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu hoa bằng nhựa phủ sợi thủy tinh (dài x rộng x cao): 120X50X55cm, mầu đen, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu hoa bằng nhựa phủ sợi thủy tinh (dài x rộng x cao): 120X50X55cm, mầu than, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu hoa bằng nhựa phủ sợi thủy tinh (dài x rộng x cao): 150X60X70cm, mầu than, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu hoa bằng nhựa phủ sợi thủy tinh (dài x rộng x cao): 35X35X5cm, mầu đen, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu hoa bằng nhựa phủ sợi thủy tinh (dài x rộng x cao): 40X40X40cm, mầu đen, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu hoa bằng nhựa phủ sợi thủy tinh (dài x rộng x cao): 40X40X40cm, mầu than, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu hoa bằng nhựa phủ sợi thủy tinh (dài x rộng x cao): 45X45X5cm, mầu đen, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu hoa bằng nhựa phủ sợi thủy tinh (dài x rộng x cao): 50X50X50cm, mầu đen, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu hoa bằng nhựa phủ sợi thủy tinh (dài x rộng x cao): 50X50X50cm, mầu than, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu hoa bằng nhựa phủ sợi thủy tinh (dài x rộng x cao): 60X60X60cm, mầu đen, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu hoa bằng nhựa phủ sợi thủy tinh (dài x rộng x cao): 60X60X60cm, mầu than, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu hoa bằng nhựa phủ sợi thủy tinh (dài x rộng x cao): 70X70X70cm, mầu đen, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu hoa bằng nhựa phủ sợi thủy tinh (dài x rộng x cao): 70X70X70cm, mầu than, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu hoa bằng nhựa phủ sợi thủy tinh (dài x rộng x cao): 85X35X5cm, mầu than, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu hoa bằng nhựa phủ sợi thủy tinh có đế (dài x rộng x cao): 100X40X50cm, mầu đen, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu hoa bằng nhựa phủ sợi thủy tinh có đế (dài x rộng x cao): 100X40X50cm, mầu than, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu hoa bằng nhựa phủ sợi thủy tinh có đế (dài x rộng x cao): 120X50X60cm, mầu đen, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu hoa bằng nhựa phủ sợi thủy tinh có đế (dài x rộng x cao): 120X50X60cm, mầu than, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu hoa bằng nhựa phủ sợi thủy tinh có đế (dài x rộng x cao): 40X40X40cm, mầu đen, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu hoa bằng nhựa phủ sợi thủy tinh có đế (dài x rộng x cao): 40X40X40cm, mầu than, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu hoa bằng nhựa phủ sợi thủy tinh có đế (dài x rộng x cao): 50X50X50cm, mầu đen, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu hoa bằng nhựa phủ sợi thủy tinh có đế (dài x rộng x cao): 50X50X50cm, mầu than, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu hoa bằng nhựa phủ sợi thủy tinh có đế (dài x rộng x cao): 60X60X60cm, mầu đen, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu hoa bằng nhựa phủ sợi thủy tinh có đế (dài x rộng x cao): 60X60X60cm, mầu than, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu hoa bằng nhựa phủ sợi thủy tinh có đế (dài x rộng x cao): 80X30X40cm, mầu đen, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu hoa bằng nhựa phủ sợi thủy tinh có đế (dài x rộng x cao): 80X30X40cm, mầu than, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu hoa màu đỏ (bóng mờ), chất liệu BOPP, kích thước 4 inch, item: FP4-GRF, Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu hoa màu đỏ (bóng mờ), chất liệu BOPP, kích thước 4.5 inch, item: FP45-RF, Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu hoa màu đỏ (bóng mờ), chất liệu BOPP, kích thước 5 inch, item: 2600P1-5THGRF, Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu hoa màu đỏ (bóng mờ), chất liệu BOPP, kích thước 6.5 inch, item: FP65-GRF, Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu hoa màu đỏ (bóng mờ), chất liệu BOPP, kích thước 7 inch, item: FP7-GRF, Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu hoa màu đỏ (bóng sáng), chất liệu BOPP, kích thước 10 inch, item: 4680P-10PNRL. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu hoa màu đỏ (bóng sáng), chất liệu BOPP, kích thước 4.5 inch, item: 4680P-45RL, Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu hoa màu đỏ (bóng sáng), chất liệu BOPP, kích thước 6 inch, item: 4680P-6RL, Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu hoa màu đỏ (bóng sáng), chất liệu BOPP, kích thước 6 inch, item: 4680PR-6RL. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu hoa màu đỏ (bóng sáng), chất liệu BOPP, kích thước 6.5 inch, item: 4680P-65RL, Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu hoa màu đỏ (bóng sáng), chất liệu BOPP, kích thước 6.5 inch, item: FP65-RF, Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu hoa màu đỏ (bóng sáng), chất liệu BOPP, kích thước 7 inch, item: 4680P-7RL Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu hoa màu vàng (bóng mờ), chất liệu BOPP, kích thước 10 inch, item: 6330P-10PNGF, Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu hoa màu vàng (bóng mờ), chất liệu BOPP, kích thước 10 inch, item: FP10-GF, Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu hoa màu vàng (bóng mờ), chất liệu BOPP, kích thước 10 inch, item: FP10PN-GF, Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu hoa màu vàng (bóng mờ), chất liệu BOPP, kích thước 4 inch, item: 2600CC-4GF, Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu hoa màu vàng (bóng mờ), chất liệu BOPP, kích thước 4 inch, item: 2600P1-4GF, Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu hoa màu vàng (bóng mờ), chất liệu BOPP, kích thước 4 inch, item: FP4-GF, Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu hoa màu vàng (bóng mờ), chất liệu BOPP, kích thước 5 inch, item: 2600P1-5THGF, Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu hoa màu vàng (bóng mờ), chất liệu BOPP, kích thước 6 inch, item: FP6-GF, Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu hoa màu vàng (bóng mờ), chất liệu BOPP, kích thước 6.5 inch, item: 2600P-65GF, Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu hoa màu vàng (bóng mờ), chất liệu BOPP, kích thước 7 inch, item: 2600P-7GF, Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu hoa màu vàng (bóng mờ), chất liệu BOPP, kích thước 7 inch, item: FP7-GF, Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu hoa màu vàng (bóng mờ), chất liệu BOPP, kích thước 8 inch, item: 2600P1-8THGF, Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu hoa màu vàng (bóng mờ), chất liệu BOPP, kích thước 8 inch, item: 2600P-8THGF, Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu hoa màu vàng (bóng mờ), chất liệu BOPP, kích thước 8 inch, item: FP8TH-GF, Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu hoa màu vàng (bóng sáng), chất liệu BOPP, kích thước 10 inch, item: 4680P-10PNGL, Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu hoa màu vàng (bóng sáng), chất liệu BOPP, kích thước 4.5 inch, item: 4680P-45GL, Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu hoa màu vàng (bóng sáng), chất liệu BOPP, kích thước 6 inch, item: 4680P-6GL, Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu hoa màu vàng (bóng sáng), chất liệu BOPP, kích thước 6.5 inch, item: 4680P-65GL, Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu hoa màu vàng (bóng sáng), chất liệu BOPP, kích thước 7 inch, item: 4680P-7GL, Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu hoa màu vàng(bóng mờ), chất liệu BOPP, kích thước 4.5 inch, item: FP45-GF, Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu hoa màu vàng(bóng mờ), chất liệu BOPP, kích thước 6.5 inch, item: 6330P-65GF, Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu hoa màu vàng(bóng mờ), chất liệu BOPP, kích thước 6.5 inch, item: FP65-GF, Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu hoa màu xanh (bóng mờ), chất liệu BOPP, kích thước 4 inch, item: FP4-EGF, Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu hoa màu xanh (bóng mờ), chất liệu BOPP, kích thước 6.5 inch, item: FP65-EGF, Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu hoa màu xanh (bóng mờ), chất liệu BOPP, kích thước 7 inch, item: FP7-EGF, Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu hoa màu xanh (bóng mờ), chất liệu BOPP, kích thước 8 inch, item: FP8TH-EGF, Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu hoa màu xanh (bóng sáng), chất liệu BOPP, kích thước 10 inch, item: 4680P-10PNEGL, Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu hoa màu xanh (bóng sáng), chất liệu BOPP, kích thước 4.5 inch, item: 4680P-45EGL, Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu hoa màu xanh (bóng sáng), chất liệu BOPP, kích thước 6 inch, item: 4680P-6EGL, Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu hoa màu xanh (bóng sáng), chất liệu BOPP, kích thước 6 inch, item: 4680PR-6EGL, Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu hoa màu xanh (bóng sáng), chất liệu BOPP, kích thước 7 inch, item: 4680P-7EGL, Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu hoa treo bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu hoa tròn bằng nhựa, màu GRAY F01.1 (F01.1.C-01) kích thước 25x20cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu hoa tròn bằng nhựa, màu GRAY F01.2 (F01.2.C-01) kích thước 23x30cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu hoa tròn bằng nhựa, màu GRAY F01.4 (F01.4.C-01) kích thước 30x50cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu hoa tròn bằng nhựa, màu IVORY F01.1 (F01.1.D-01) kích thước 25x20cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu hoa tròn bằng nhựa, màu IVORY F01.2 (F01.2.D-01) kích thước 23x30cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu hoa tròn bằng nhựa, màu IVORY F01.4 (F01.4.D-01) kích thước 30x50cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu hoa vuông bằng nhựa, màu BROWN F02.3 (F02.3.A-01) kích thước 22x37cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu hoa vuông bằng nhựa, màu BROWN F02.4 (F02.4.A-01) kích thước 25x50cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu hoa vuông bằng nhựa, màu GRAY F02.2 (F02.2.C-01) kích thước 20x30cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu hoa vuông bằng nhựa, màu GRAY F02.3 (F02.3.C-01) kích thước 22x37cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu hoa vuông bằng nhựa, màu GRAY F02.4 (F02.4.C-01) kích thước 25x50cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu hoa vuông bằng nhựa, màu IVORY F02.3 (F02.3.D-01) kích thước 22x37cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu hoa vuông bằng nhựa, màu IVORY F02.4 (F02.4.D-01) kích thước 25x50cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu Nhựa (Hàng Việt Nam sản xuất, mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa 42/32/22x42/32/22 cm bộ 3 để trồng cây hàng made in Việt Nam mới 100% (không nhãn hiệu) (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa 52x30/46x25x30/26 cm bộ 2 để trồng cây hàng made in Việt Nam mới 100% (không nhãn hiệu) (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa bên trong 41.5x41.5x38 cm- 41xH38, hàng mới 100%, Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa bom bạc size: 37/28x23x100 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa bom đồng size: 37/28x23x100 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: CHẬU NHỰA BỘT ĐÁ- BỘ 3 SIZE: 100X40X40cm. KHÔNG NHÃN HIỆU, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa chữ nhật đen bô 3 size: 120x50x55+ 100x40x40 +80x30x40 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa chữ nhật đen size: 100x25x25 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa chữ nhật than bô 3 size: 120x50x55+ 100x40x40 +80x30x40 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa chữ nhật trồng cây BARCO, code: S6025, kích thước: W600xD250xH250(mm)- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa chữ nhật trồng cây BARCO, code: S8035, kích thước: W800xD350xH350(mm)- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa cụp bộ 2 bạc size: 47/43x22x45 + 38/34x18x36 hàng mới 100 % (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa cụp bộ 2 đồng size: 47/43x22x45 + 38/34x18x36 hàng mới 100 % (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa do công ty TNHH Tam Bảo Bình (Biên Hòa, Đồng Nai sản xuất). Hàng mới 100% đóng gói đồng nhất 01 bộ/ctn. (Mã SP: ALD55mw + COR16mwmb) (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa do công ty TNHH Tam Bảo Bình (Biên Hòa, Đồng Nai sản xuất). Hàng mới 100% đóng gói đồng nhất 01 bộ/ctn. (Mã SP: HEN46con + COR16mw) (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa do công ty TNHH Tam Bảo Bình (Biên Hòa, Đồng Nai sản xuất). Hàng mới 100% đóng gói đồng nhất 01 bộ/ctn. (Mã SP: HEN46w + COR16mb) (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa do công ty TNHH Tam Bảo Bình (Biên Hòa, Đồng Nai sản xuất). Hàng mới 100% đóng gói đồng nhất 01 bộ/ctn. (Mã SP: HEN66con + COR16w) (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa do công ty TNHH Tam Bảo Bình (Biên Hòa, Đồng Nai sản xuất). Hàng mới 100% đóng gói đồng nhất 01 bộ/ctn. (Mã SP: HEN66con + WYN24w) (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa do công ty TNHH Tam Bảo Bình (Biên Hòa, Đồng Nai sản xuất). Hàng mới 100% đóng gói đồng nhất 01 bộ/ctn. (Mã SP: HEN66w + COR16mw) (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa do công ty TNHH Tam Bảo Bình (Biên Hòa, Đồng Nai sản xuất). Hàng mới 100% đóng gói đồng nhất 01 bộ/ctn. (Mã SP: HEN66w + WYN24w) (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa do công ty TNHH Tam Bảo Bình (Biên Hòa, Đồng Nai sản xuất). Hàng mới 100% đóng gói đồng nhất 01 bộ/ctn. (Mã SP: NEW115con + COR45w) (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa do công ty TNHH Tam Bảo Bình (Biên Hòa, Đồng Nai sản xuất). Hàng mới 100% đóng gói đồng nhất 01 bộ/ctn. (Mã SP: NEW58b + COR22con) (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa do công ty TNHH Tam Bảo Bình (Biên Hòa, Đồng Nai sản xuất). Hàng mới 100% đóng gói đồng nhất 01 bộ/ctn. (Mã SP: NEW58con + CHE17con) (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa do công ty TNHH Tam Bảo Bình (Biên Hòa, Đồng Nai sản xuất). Hàng mới 100% đóng gói đồng nhất 01 bộ/ctn. (Mã SP: NEW58w + CHE17w) (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa do công ty TNHH Tam Bảo Bình (Biên Hòa, Đồng Nai sản xuất). Hàng mới 100% đóng gói đồng nhất 01 bộ/ctn. (Mã SP: NEW85b + WYN24b) (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa do công ty TNHH Tam Bảo Bình (Biên Hòa, Đồng Nai sản xuất). Hàng mới 100% đóng gói đồng nhất 01 bộ/ctn. (Mã SP: NEW85con + WYN24con) (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa do công ty TNHH Tam Bảo Bình (Biên Hòa, Đồng Nai sản xuất). Hàng mới 100% đóng gói đồng nhất 01 bộ/ctn. (Mã SP: NEW85con + WYN24mw) (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa do công ty TNHH Tam Bảo Bình (Biên Hòa, Đồng Nai sản xuất). Hàng mới 100% đóng gói đồng nhất 01 bộ/ctn. (Mã SP: NEW85pcon + WYN24mb) (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa do công ty TNHH Tam Bảo Bình (Biên Hòa, Đồng Nai sản xuất). Hàng mới 100% đóng gói đồng nhất 01 bộ/ctn. (Mã SP: NEW85pcon + WYN24mw) (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa do công ty TNHH Tam Bảo Bình (Biên Hòa, Đồng Nai sản xuất). Hàng mới 100% đóng gói đồng nhất 01 bộ/ctn. (Mã SP: NEW85pmb + WYN24mb) (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa do công ty TNHH Tam Bảo Bình (Biên Hòa, Đồng Nai sản xuất). Hàng mới 100% đóng gói đồng nhất 01 bộ/ctn. (Mã SP: NEW85pmb + WYN24mbmw) (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa do công ty TNHH Tam Bảo Bình (Biên Hòa, Đồng Nai sản xuất). Hàng mới 100% đóng gói đồng nhất 01 bộ/ctn. (Mã SP: NEW85w + CHE17b + WYN24w) (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa do công ty TNHH Tam Bảo Bình (Biên Hòa, Đồng Nai sản xuất). Hàng mới 100% đóng gói đồng nhất 01 bộ/ctn. (Mã SP: NEW85w + WYN24mb) (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa do công ty TNHH Tam Bảo Bình (Biên Hòa, Đồng Nai sản xuất). Hàng mới 100% đóng gói đồng nhất 01 bộ/ctn. (Mã SP: NEW85w + WYN24w) (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa do công ty TNHH Tam Bảo Bình (Biên Hòa, Đồng Nai sản xuất). Hàng mới 100% đóng gói đồng nhất 01 bộ/ctn. (Mã SP: NEW85wbmb + WYN24wmbmw) (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa do công ty TNHH Tam Bảo Bình (Biên Hòa, Đồng Nai sản xuất). Hàng mới 100% đóng gói đồng nhất 01 bộ/ctn. (Mã SP: WIL80w + COR16w) (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa do công ty TNHH Tam Bảo Bình (Biên Hòa, Đồng Nai sản xuất). Hàng mới 100% đóng gói đồng nhất 01 bộ/ctn. (Mã SP: WYN37con + WYN24con) (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa do công ty TNHH Tam Bảo Bình (Biên Hòa, Đồng Nai sản xuất). Hàng mới 100% đóng gói đồng nhất 01 bộ/ctn. (Mã SP: WYN37mb + WYN24bmw) (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa do công ty TNHH Tam Bảo Bình (Biên Hòa, Đồng Nai sản xuất). Hàng mới 100% đóng gói đồng nhất 01 bộ/ctn. (Mã SP: WYN50mw + CHE17b) (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa do công ty TNHH Tam Bảo Bình (Biên Hòa, Đồng Nai sản xuất). Hàng mới 100% đóng gói đồng nhất 01 bộ/ctn. (Mã SP: WYN50mw + COR22w + WYN24mb) (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa do công ty TNHH Tam Bảo Bình (Biên Hòa, Đồng Nai sản xuất). Hàng mới 100% đóng gói đồng nhất 01 chiếc/ctn. (Mã SP: ALD75wb) (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa do công ty TNHH Tam Bảo Bình (Biên Hòa, Đồng Nai sản xuất). Hàng mới 100% đóng gói đồng nhất 01 chiếc/ctn. (Mã SP: ALD75wbmw) (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa do công ty TNHH Tam Bảo Bình (Biên Hòa, Đồng Nai sản xuất). Hàng mới 100% đóng gói đồng nhất 01 chiếc/ctn. (Mã SP: HEN76con) (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa do công ty TNHH Tam Bảo Bình (Biên Hòa, Đồng Nai sản xuất). Hàng mới 100% đóng gói đồng nhất 01 chiếc/ctn. (Mã SP: HEN76wb) (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa do công ty TNHH Tam Bảo Bình (Biên Hòa, Đồng Nai sản xuất). Hàng mới 100% đóng gói đồng nhất 01 chiếc/ctn. (Mã SP: NEW85con) (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa do công ty TNHH Tam Bảo Bình (Biên Hòa, Đồng Nai sản xuất). Hàng mới 100% đóng gói đồng nhất 01 chiếc/ctn. (Mã SP: WYN37con) (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa do công ty TNHH Tam Bảo Bình (Biên Hòa, Đồng Nai sản xuất). Hàng mới 100% đóng gói đồng nhất 01 chiếc/ctn. (Mã SP: WYN37mwmb) (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa dùng để trồng cây 1 Gallon. Đường kính miệng trên 16.3cm, đường kính đáy 12.8cm, chiều cao 17.2 cm. Không nhãn hiệu. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa dùng để trồng cây 10 Gallon. Đường kính miệng trên 42cm, đường kính đáy 34cm, chiều cao 30.3 cm. Không nhãn hiệu. Hàng mơi 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa dùng để trồng cây 3 Gallon. Đường kính miệng: 25.5cm, đường kính đáy: 21.7cm, chiều cao: 29.5cm. Không nhãn hiệu. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa dùng để trồng cây 3 Gallon.Đường kính miệng: 25.5cm, đường kính đáy: 21.7cm, chiều cao: 29.5cm. Không nhãn hiệu. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa dùng để trồng cây 5 Gallon. Đường kính miệng: 30cm, đường kính đáy: 25cm, chiều cao: 26cm. Không nhãn hiệu. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa dùng để trồng cây 7 Gallon. Đường kính miệng: 38cm, đường kính đáy: 33cm, chiều cao: 30cm. Không nhãn hiệu. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa dùng để trồng cây, mới 100%, KT 100x35x50Hcm (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa dùng để trồng cây, mới 100%, KT 40x40x40Hcm (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa dùng để trồng cây, mới 100%, KT 80x80x60Hcm (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa FR 310054-01D603 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa giả gỗ với chậu nhựa bên trong (60% nhựa HDPE và 40% bột gỗ), khung nhôm mới 100%, sản xuất tại Việt Nam- 620100-1 (620100-1-A) (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa giả gỗ với chậu nhựa bên trong (60% nhựa HDPE và 40% bột gỗ), khung nhôm mới 100%, sản xuất tại Việt Nam- 620101-3 (620101-1-C) (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa giả gỗ với chậu nhựa bên trong (60% nhựa HDPE và 40% bột gỗ), khung nhôm mới 100%, sản xuất tại Việt Nam- 620104 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa giả gỗ với chậu nhựa bên trong (60% nhựa HDPE và 40% bột gỗ), khung nhôm mới 100%, sản xuất tại Việt Nam- 620104 (620101-1-A) (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa giả gỗ với chậu nhựa bên trong (60% nhựa HDPE và 40% bột gỗ), khung nhôm mới 100%, sản xuất tại Việt Nam- 620200-1 (620200-1-A) (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa giả gỗ với chậu nhựa bên trong (60% nhựa HDPE và 40% bột gỗ), khung nhôm mới 100%, sản xuất tại Việt Nam- 620303 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa giả gỗ với chậu nhựa bên trong (60% nhựa HDPE và 40% bột gỗ), khung nhôm mới 100%, sản xuất tại Việt Nam- 620400-401 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa giả gỗ với chậu nhựa bên trong (60% nhựa HDPE và 40% bột gỗ), mới 100%, sản xuất tại Việt Nam MS # 620306 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa- GL 030325-01/BR (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa- GL 030325-01/RW (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa- GL 030335-01/BR (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa- GL 030335-01/RW (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa- GL 308542-01/BR (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa- GL 308542-01/PP (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa- GL 308542-01/RW (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa- GL 308563-01/BR (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa- GL 308563-01/PP (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa- GL 308563-01/RW (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa- GL 310054-01/BR (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa- GL 310054-01/GB (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa- GL 310054-01/RW (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa- GL 326935-01/BR (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa- GL 326935-01/PP (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa- GL 326935-01/RW (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa- GL 326940-01/BR (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa- GL 326940-01/PP (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa- GL 326940-01/RW (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa- GL 326960-01/BR (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa- GL 326960-01/PP (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa- GL 326960-01/RW (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa- GL 667130-01/GB (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa- GL 667130-01/RW (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa- GL 668150-01/GB (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa- GL 668150-01/RW (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa- GL 668170-01/GB (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa- GL 668170-01/RW (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa hình chữ nhật bộ 2-HP 1036- Hàng mới 100%, SX Việt Nam (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa hình chữ nhật bộ 2-HP 1273- Hàng mới 100%, SX Việt Nam (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa hình chữ nhật bộ 3-HP 1052- Hàng mới 100%, SX Việt Nam (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa hình chữ nhật bộ 3-HP 1279- Hàng mới 100%, SX Việt Nam (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa hình chữ nhật bộ 3-HP 1772- Hàng mới 100%, SX Việt Nam (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa hình chữ nhật bộ 4-HP 1280- Hàng mới 100%, SX Việt Nam (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa hình chữ nhật-HP 1079- Hàng mới 100%, SX Việt Nam (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa hình chữ nhật-HP 1176- Hàng mới 100%, SX Việt Nam (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa hình chữ nhật-HP 1263- Hàng mới 100%, SX Việt Nam (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa hình chữ nhật-HP 1265- Hàng mới 100%, SX Việt Nam (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa hình tròn bộ 2-HP 1220- Hàng mới 100%, SX Việt Nam (xk)
- - Mã HS 39269099: Chậu nhựa hình tròn bộ 3-HP 1087- Hàng mới 100%, SX Việt Nam (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa hình tròn bộ 3-HP 1123- Hàng mới 100%, SX Việt Nam (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa hình tròn bộ 3-HP 1133- Hàng mới 100%, SX Việt Nam (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa hình tròn bộ 3-HP 1146- Hàng mới 100%, SX Việt Nam (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa hình tròn bộ 3-HP 1220- Hàng mới 100%, SX Việt Nam (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa hình tròn bộ 3-HP 1394- Hàng mới 100%, SX Việt Nam (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa hình tròn bộ 3-HP 1445- Hàng mới 100%, SX Việt Nam (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa hình tròn bộ 4-HP 1087- Hàng mới 100%, SX Việt Nam (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa hình tròn bộ 4-HP 1133- Hàng mới 100%, SX Việt Nam (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa hình tròn bộ 4-HP 1177- Hàng mới 100%, SX Việt Nam (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa hình tròn bộ 5-HP 1083- Hàng mới 100%, SX Việt Nam (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa hình tròn bộ 5-HP 1087- Hàng mới 100%, SX Việt Nam (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa hình tròn bộ 6-HP 1177- Hàng mới 100%, SX Việt Nam (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa hình tròn-HP 1118- Hàng mới 100%, SX Việt Nam (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa hình vuông bộ 4-HP 1055- Hàng mới 100%, SX Việt Nam (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa hình vuông bộ 6-HP 1055- Hàng mới 100%, SX Việt Nam (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2500-5-003, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2500-A-001, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2500-A-003, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2500-B-001, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2500-B-003, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2500-BCDE-001, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2500-BCDE-003, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2500-C-001, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2500-C-003, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2500-CDE-001, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2500-CDE-003, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2500-D-001, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2500-E-001, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2500-E-003, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2501-7-003, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2501-B-003, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2501-BCDE-001, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2501-BCDE-003, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2501-BCDEFG-003, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2501-C-003, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2501-CDE-001, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2501-CDE-003, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2501-CDEFG-003, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2501-E-003, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2504-2-001, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2504-2-003, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2504-A-001, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2504-A-003, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2504-B-001, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2504-B-003, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2506-A-001, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2506-A-003, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2506-B-001, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2506-B-003, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2508-3-003, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2509-2-001, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2509-2-003, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2509-B-001, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2509-B-003, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2511-C-003, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2516-2-001, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2516-2-003, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2516-A-001, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2516-B-001, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2516-B-003, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2517-D-001, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2517-D-003, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2517-E-001, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2517-E-003, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2517-EF-003, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2517-F-001, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2517-F-003, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2518-1-001, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2518-1-003, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2518-B-001, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2518-B-003, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2520-2-003, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2523-3-001, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2523-3-003, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2524-A-001, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2524-A-003, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2524-B-001, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2524-B-003, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2524-C-001, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2524-C-003, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2524-D-001, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2526-A-001, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2526-A-003, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2526-B-001, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2526-B-003, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2526-C-001, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2526-C-003, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2526-X-001, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2526-X-003, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2526-Y-001, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2526-Y-003, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2530-2-001, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2530-2-003, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2532-C-001, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2532-D-003, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2536-A-003, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2536-B-003, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2536-C-003, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2552-2-003, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2552-A-001, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2553-2-001, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2553-2-003, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2562-5-001, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2562-5-003, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2562-BCD-001, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2562-BCDE-001, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2562-BCDE-003, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2565-A-001, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2565-A-003, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2565-B-001, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2565-B-003, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2565-C-001, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2565-C-003, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2586-4-003, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2586-B-001, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2586-BCD-001, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2586-BCD-003, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2600-BCDE-001, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2600-CD-001, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2600-D-002, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2600-E-002, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2626-A-001, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2626-B-001, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2626-C-001, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2626-X-001, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2626-Y-001, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2665-A-001, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2665-B-001, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2665-C-001, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2671-A-001, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2900-A-025, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2900-A-027, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2900-B-027, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2901-2-025, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2901-2-027, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2901-A-025, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2901-A-027, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2901-B-025, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2901-B-027, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2904-3-025, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2904-3-027, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2904-D-025, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2904-D-027, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2904-G-025, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2904-G-027, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2905-4-025, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2905-4-027, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2905-B-025, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2905-B-027, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2905-C-025, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2905-C-027, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2905-CDE-025, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2905-CDE-027, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2905-D-025, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2905-D-027, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2905-DE-025, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2905-DE-027, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2905-E-025, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2905-E-027, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2910-3-025, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2910-3-027, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2910-BC-025, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2910-BC-027, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2918-3-025, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2918-3-027, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2918-BC-025, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2918-BC-027, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2962-A-025, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2962-A-027, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2962-B-025, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2962-B-027, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2962-C-025, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chậu nhựa Item: 2962-C-027, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa phệ bộ 3 bạc size: 44/33x26x38 + 32/22x18x28 + 21/14x11x19 hàng mới 100 % (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa phệ bộ 3 đồng size: 44/33x26x38 + 32/22x18x28 + 21/14x11x19 hàng mới 100 % (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa poly bộ 2 cái kích thước L 40-30 W 40-30 H 80-60cm, mới 100% # 702-27015-L-M BLK (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa poly bộ 3 cái kích thước L 68-53-42 W 68-53-42 H 85-70-55, mới 100% # 702-273027-L-M-S (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa poly bột đá 110x40cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa poly bột đá 120x30x100cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa poly bột đá 150x40cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa poly bột đá 150x50x50cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa poly bột đá 200x50x50cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhưa poly bôt đa 28/33.5x70cm (Hàng mới 100%, không nhan hiêu) (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhưa poly bôt đa 30x30x60cm (Hàng mới 100%, không nhan hiêu) (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhưa poly bôt đa 30x30x9cm (Hàng mới 100%, không nhan hiêu) (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhưa poly bôt đa 30x9cm (Hàng mới 100%, không nhan hiêu) (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa poly bột đá 35/45x46cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhưa poly bôt đa 36/44x46cm (Hàng mới 100%, không nhan hiêu) (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhưa poly bôt đa 37x80cm (Hàng mới 100%, không nhan hiêu) (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhưa poly bôt đa 40x15x9.5cm (Hàng mới 100%, không nhan hiêu) (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa poly bột đá 40x40x20cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa poly bột đá 40x40x60cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhưa poly bôt đa 40x9cm (Hàng mới 100%, không nhan hiêu) (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhưa poly bôt đa 50x10cm (Hàng mới 100%, không nhan hiêu) (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhưa poly bôt đa 50x15x9.5cm (Hàng mới 100%, không nhan hiêu) (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhưa poly bôt đa 50x50x10cm (Hàng mới 100%, không nhan hiêu) (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa poly bột đá 50x50x25cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhưa poly bôt đa 53.5/66x67cm (Hàng mới 100%, không nhan hiêu) (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa poly bột đá 54/66x67cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhưa poly bôt đa 60x50cm (Hàng mới 100%, không nhan hiêu) (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhưa poly bôt đa 60x52cm (Hàng mới 100%, không nhan hiêu) (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa poly bột đá 70x70x30cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhưa poly bôt đa 80x15x9.5cm (Hàng mới 100%, không nhan hiêu) (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhưa poly bôt đa 80x30x40cm (Hàng mới 100%, không nhan hiêu) (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa poly bột đá 85x30cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa poly bột đá 90x90x90cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa poly bột đá bô 5, 60x60,50x50,40x40,30x30,20x20cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Châu nhưa poly bôt đa bô 6; 42cm, 35cm, 29cm, 23.5cm, 18.5cm, 14cm. Hàng mới 100%. không nhan hiêu (xk)
- Mã HS 39269099: Châu nhưa poly bôt đa bô 6; 43cm, 36cm, 30cm, 24cm, 19cm, 14cm. Hàng mới 100%. không nhan hiêu (xk)
- Mã HS 39269099: Châu nhưa poly bôt đa bô 6; D42cm, D35cm, D29cm, D23.5cm, D18.5cm, 14cm. Hàng mới 100%. không nhan hiêu (xk)
- Mã HS 39269099: Châu nhưa poly bôt đa bô 6; D43cm, D36cm, D30cm, D24cm, D19cm, D14cm. Hàng mới 100%. không nhan hiêu (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa poly bột đá, 100x14cm. Hang mơi 100%, không nhan hiêu (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa poly bột đá, 100x37.5cm. Hang mơi 100%, không nhan hiêu (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa poly bột đá, 100x40x50cm. Hang mơi 100%, không nhan hiêu (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa poly bột đá, 120x14cm. Hang mơi 100%, không nhan hiêu (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa poly bột đá, 140x47.5cm. Hang mơi 100%, không nhan hiêu (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa poly bột đá, 30x9cm. Hang mơi 100%, không nhan hiêu (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa poly bột đá, 40/50x100cm. Hang mơi 100%, không nhan hiêu (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa poly bột đá, 40x9cm. Hang mơi 100%, không nhan hiêu (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa poly bột đá, 42.5x12cm. Hang mơi 100%, không nhan hiêu (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa poly bột đá, 50x10cm. Hang mơi 100%, không nhan hiêu (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa poly bột đá, 53.5x23x21cm. Hang mơi 100%, không nhan hiêu (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa poly bột đá, 60x50cm. Hang mơi 100%, không nhan hiêu (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa poly bột đá, 80x15x9.5cm. Hang mơi 100%, không nhan hiêu (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa poly bột đá, 80x30cm. Hang mơi 100%, không nhan hiêu (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa poly bột đá, W50xH10cm. Hang mơi 100%, không nhan hiêu (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa poly bột đá,28.5x18cm. Hang mơi 100%, không nhan hiêu (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa poly bột đá,28/33.5x70cm. Hang mơi 100%, không nhan hiêu (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa poly bột đá,40x15x9.5cm. Hang mơi 100%, không nhan hiêu (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa poly hình tròn- bộ 2; size: (30x30x55; 25x25x50) cm, không nhãn hiệu. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa poly hình tròn- bộ 2; size: (75x75x65; 60x60x52) cm, không nhãn hiệu. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa poly hình tròn- bộ 3; size: (35x35x35; 30x30x29; 23x23x23) cm, không nhãn hiệu. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa poly hình tròn- bộ 3; size: (37x37x50; 30x30x45; 23x23x40) cm, không nhãn hiệu. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa poly hình vuông, màu bóng; size: (25x25x50) cm, không nhãn hiệu. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa poly hình vuông, màu mờ; size: (25x25x50) cm, không nhãn hiệu. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa poly kích thước L 50 W 50 H 44cm, mới 100% # 702-060-S (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa poly kích thước L 60 W 60 H 53cm, mới 100% # 702-060-M (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa poly kích thước L 70 W 70 H 62cm, mới 100% # 702-060-L (xk)
- Mã HS 39269099: CHẬU NHỰA PTZ2055-50S3, HÀNG MỚI 100%, KHÔNG NHÃN HIỆU (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa- size (26x26x30cm), nhãn hiệu WOAC, Hàng mới 100%, SX Việt Nam (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa size 102X102X76cm (không nhãn hiệu), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa size 122X122X76cm (không nhãn hiệu), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa size 122X45X61cm (không nhãn hiệu), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa size 122X61X107cm (không nhãn hiệu), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa size 122X61X42cm (không nhãn hiệu), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa size 122X61X61cm (không nhãn hiệu), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa size 152X61X61cm (không nhãn hiệu), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa size 167.5X61X91.5cm (không nhãn hiệu), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa size 183X61X107cm (không nhãn hiệu), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa size 183X61X42cm (không nhãn hiệu), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa size 183X61X61cm (không nhãn hiệu), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa size 198X76X61cm (không nhãn hiệu), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa size 244X122X91.5cm (không nhãn hiệu), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa size 60X52X40cm (không nhãn hiệu), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa size 60X60X30.5cm (không nhãn hiệu), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa size 60X60X42cm (không nhãn hiệu), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa size 91.5X46X76cm (không nhãn hiệu), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa size 91.5X91.5X76cm (không nhãn hiệu), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa size 91X61X61cm (không nhãn hiệu), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: CHẬU NHỰA SZ: 46X46X92CM, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa trang trí bộ 01 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa tròn bộ 3 đen size: 60x60x54 + 50x50x45 + 40x40x37 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa trụ tròn trồng cây CONO, code: C3030, kích thước: Đường kính 300xH300(mm)- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa trụ tròn trồng cây PELOTA, code: C2215, kích thước: Đường kính 220xH150(mm)- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa trụ tròn trồng cây PELOTA, code: C3223, kích thước: Đường kính 320xH230(mm)- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa trụ tròn trồng cây PELOTA, code: C4429, kích thước: Đường kính 440xH290(mm)- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa trụ tròn trồng cây PLATO, code: C6018, kích thước: Đường kính 600xH180(mm)- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa trụ tròn trồng cây PLATO, code: C7025, kích thước: Đường kính 700xH250(mm)- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa tủ bạc bộ 2 size: 30/24x30x60 + 38/32x38x70 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa tủ đen bộ 2 size: 38x38x70 + 30x30x60 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa tủ đồng bộ 2 size: 30/24x30x60 + 38/32x38x70 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa vót bộ 2 bạc size: 38/32x22x75 + 30/25x15x65 hàng mới 100 % (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa vót bộ 2 đồng size: 38/32x22x75 + 30/25x15x65 hàng mới 100 % (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa vuông bạc bộ 2 size: 50/43x50x50 + 40/34x40x40 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa vuông đen bô 3 size: 60x60x60 + 50x50x50+ 40x40x40 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa vuông đồng bộ 2 size: 50/43x50x50 + 40/34x40x40 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa vuông than bô 3 size: 60x60x60 +50x50x50 +40x40x40 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa vuông, Model: 3.5 IN, Size: (90x90x85H)mm, Black (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa vuông, Model: 4.0 IN, Size: (150x150x90H)mm, Black (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa vuôngt trồng cây CUBO, code: S2525, kích thước: W250xD250xH250(mm)- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa vuôngt trồng cây CUBO, code: S3535, kích thước: W350xD350xH350(mm)- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa vuôngt trồng cây CUBO, code: S4545, kích thước: W450xD450xH450(mm)- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu Nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: CHẬU NHỰA, HÀNG MỚI 100%, KHÔNG NHÃN HIỆU (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa, kích thước: 14x14x12cm.Không nhãn hiệu. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa, kích thước: 15x15x15cm.Không nhãn hiệu. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa, kích thước: 20x20x20cm.Không nhãn hiệu. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa, kích thước: 26x26x24cm.Không nhãn hiệu. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa, kích thước: 34x34x31cm.Không nhãn hiệu. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa, kích thước: 39x18x16cm.Không nhãn hiệu. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa, kích thước: 58x25x21cm.Không nhãn hiệu. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa, kích thước: 59x18x16cm.Không nhãn hiệu. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu Nhựa, QC:(D26H30), không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu Nhựa, QC:(D36H30), không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu Nhựa, QC:(D36H30),không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu Nhựa, QC:(D44H38), không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu Nhựa, QC:(S26H22), không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu Nhựa, QC:(S26H30), không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa/FR 310054-01 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu nhựa/FZ 603946-01/WTZ (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu phun nước bằng nhựa, qui cách 37x37x52 (cm)(1cái/bộ)-8512524747 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu phun nước bằng nhựa, qui cách 37x37x73 (cm)(1cái/bộ)-800491 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu phun nước bằng nhựa, qui cách 37x37x73 (cm)(1cái/bộ)-8512524667 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu phun nước bằng nhựa, qui cách 39x39x105 (cm)(1cái/bộ)-8512114106 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu phun nước bằng nhựa, qui cách 39x39x105 (cm)(1cái/bộ)-8512314106 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu phun nước bằng nhựa, qui cách 40x40x62 (cm)(1cái/bộ)-8520632057 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu phun nước bằng nhựa, qui cách 43x43x40 (cm)(1cái/bộ)-800494 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu phun nước bằng nhựa, qui cách 43x43x40 (cm)(1cái/bộ)-8600000839 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu phun nước bằng nhựa, qui cách 52x52x48 (cm)(1cái/bộ)-800493 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu phun nước bằng nhựa, qui cách 52x52x48 (cm)(1cái/bộ)-8512020750 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu phun nước bằng nhựa, qui cách 52x52x48 (cm)(1cái/bộ)-8600000665 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu phun nước bằng nhựa, qui cách 59x59x30 (cm)(1cái/bộ)-8512013857 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu phun nước bằng nhựa, qui cách 59x59x48 (cm)(1cái/bộ)-8512014057 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu phun nước bằng nhựa, qui cách 60x60x50 (cm)(1cái/bộ)-800738 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu phun nước bằng nhựa, qui cách 60x60x50 (cm)(1cái/bộ)-800739 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu phun nước bằng nhựa, qui cách 62x62x43 (cm)(1cái/bộ)-800490 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu phun nước bằng nhựa, qui cách 82x82x71 (cm)(1cái/bộ)-800492 (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu Poly (Poly stone), mã LW.0084.100.3,hàng không nhãn hiệu, 1 bộ 3 cái (Size:100X44X44;80X37X37;70X30X30 cm), Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu Poly (Poly stone), mã LW.0339.055.3, hàng không nhãn hiệu,1 bộ 3 cái (Size:55X44;42X34;30X24 cm), Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu Poly (Poly stone), mã LW.0342.100.3,hàng không nhãn hiệu, 1 bộ 3 cái (Size:100X40;86X34;74X30 cm), Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu poly kt 50/50/33cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu tròn bằng nhựa, bộ 3, không nhãn hiệu, QC: 15x13; 20x19; 25x24 30x34; 33x29; 35x40; 35x50; 40x36; 40x50; 50x40; 50x46; 50x58; 50x60; 60x46; 60x56; 60x80; 70x60; 100x47 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu tròn bằng nhựa, size (34*45) cm. Hàng mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu tròn nhựa sợi thủy tinh FC-193- cỡ L, nhiều màu, kích thước: D50 xH47 CM (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu tròn nhựa sợi thủy tinh FC-193- cỡ S, nhiều màu, kích thước: D30 x H31 CM (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu tròn nhựa sợi thủy tinh FC-193-cỡ M, nhiều màu, kích thước: D40 x H41 CM (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu tròn nhựa sợi thủy tinh FC-321- cỡ M, nhiều màu, kích thước: D34 x H28 CM (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu tròn nhựa sợi thủy tinh FC-321- cỡ S, nhiều màu, kích thước: D26 x H21 CM (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu tròn nhựa sợi thủy tinh FC-321-cỡ L, nhiều màu, kích thước: D43 x H36 CM (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu tròn nhựa sợi thủy tinh FC-332- cỡ S, nhiều màu, kích thước: D28 X H19 CM (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu tròn nhựa sợi thủy tinh PL-01-004- cỡ L,nhiều màu, kích thước: D40 X H42 CM (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu tròn nhựa sợi thủy tinh PL-01-004- cỡ M, nhiều màu, kích thước: D30 xH33 CM (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu tròn nhựa sợi thủy tinh PL-01-004- cỡ S, nhiều màu, kích thước: D23 x H22 CM (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu tròn nhựa sợi thủy tinh PL-01-005- cỡ L, màu trắng, kích thước: D46 x H39 CM (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu tròn nhựa sợi thủy tinh PL-01-005- cỡ M, màu trắng, kích thước: D40 x H33 CM (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu tròn nhựa sợi thủy tinh PL-01-005- cỡ S, màu trắng, kích thước: D31 x H26 CM (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu tròn nhựa sợi thủy tinh PL-01-006- cỡ L, màu trắng, kích thước: D43 x H29 CM (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu tròn nhựa sợi thủy tinh PL-01-006- cỡ M, màu trắng, kích thước: D 32 x H23 CM (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu tròn nhựa sợi thủy tinh PL-01-006- cỡ S, màu trắng, kích thước: D 22 x H15 CM (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu tròn nhựa sợi thủy tinh PL-01-009, bộ 3 cỡ, nhiều màu, kích thước: D23 x H23/ D16 x H16/ D12 x H12 CM (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu tròn nhựa sợi thủy tinh PL-01-057, màu trắng, kích thước: D25 x H23 M (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu tròn nhựa sợi thủy tinh PL-01-063- cỡ S, nhiều màu, kích thước: D 20 x H23 CM (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu tròn nhựa sợi thủy tinh PL-01-063, cỡ L, nhiều màu, kích thước: D30 x H32 CM (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu trồng cây bằng nhựa.Mới 100%.1 cái/bộ (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu trồng cây bằng Polyester- Polystone Planter; Mã: ATH.100.DG; Kích thước: D100xH40; Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu trồng cây bằng Polyester- Polystone Planter; Mã: ATH.100.W; Kích thước: D100xH40; Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu trồng cây bằng Polyester- Polystone Planter; Mã: ATH.SET.75.DG; Kích thước: D50xH19; D60xH23; D75xH30; Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu trồng cây bằng Polyester- Polystone Planter; Mã: BAR.SET.41.DG; Kích thước: D32xH68; D41xH90; Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu trồng cây bằng Polyester- Polystone Planter; Mã: BAR.SET.41.DG;Pillar; Kích thước: D32xH68; D41xH90; Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu trồng cây bằng Polyester- Polystone Planter; Mã: FLOR.50.DG; Kích thước: D50xH18; Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu trồng cây bằng Polyester- Polystone Planter; Mã: FLOR.SET.90.W; Kích thước: D50xH18; D70xH25; D90xH32; Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu trồng cây bằng Polyester- Polystone Planter; Mã: GEN.44.W; Kích thước: D44xH44; Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu trồng cây bằng Polyester- Polystone Planter; Mã: GEN.54.W; Kích thước: D54xH54; Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu trồng cây bằng Polyester- Polystone Planter; Mã: GEN.70.LG; Kích thước: D70xH70; Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu trồng cây bằng Polyester- Polystone Planter; Mã: GEN.SET.54.DG; Kích thước: D38xH38; D44xH44; D54xH54; Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu trồng cây bằng Polyester- Polystone Planter; Mã: HEL.SET..50.DG; Kích thước: D37xH38; D43xH45; D50xH52; Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu trồng cây bằng Polyester- Polystone Planter; Mã: HELH.SET.43.DG; Kích thước: D31xH65; D37xH77; D43xH90; Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu trồng cây bằng Polyester- Polystone Planter; Mã: LDN.33.LG; Kích thước: D33xH26; Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu trồng cây bằng Polyester- Polystone Planter; Mã: LDN.73.DG; Kích thước: D73xH56; Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu trồng cây bằng Polyester- Polystone Planter; Mã: LDN.SET.44.W; Kích thước: D33xH26; D44xH33; Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu trồng cây bằng Polyester- Polystone Planter; Mã: Madrid without stripes and no wheels; Kích thước: D90xH35; Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu trồng cây bằng Polyester- Polystone Planter; Mã: NY.100.DG; Kích thước: D100xH90; Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu trồng cây bằng Polyester- Polystone Planter; Mã: NYWH.100.DG; Kích thước: D100xH91; Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu trồng cây bằng Polyester- Polystone Planter; Mã: NYWH.100.LG; Kích thước: D100xH91; Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu trồng cây bằng Polyester- Polystone Planter; Mã: NYWH.100.W; Kích thước: D100xH91; Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu trồng cây bằng Polyester- Polystone Planter; Mã: NYWH.80.DG; Kích thước: D80xH81; Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu trồng cây bằng Polyester- Polystone Planter; Mã: NYWH.80.LG; Kích thước: D80xH81; Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu trồng cây bằng Polyester- Polystone Planter; Mã: NYWH.80.W; Kích thước: D80xH81; Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu trồng cây bằng Polyester- Polystone Planter; Mã: Pearl S; Kích thước: D150xH60; Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu trồng cây bằng Polyester- Polystone Planter; Mã: Pearl without stripes and no wheels; Kích thước: D150xH60; Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu trồng cây Polyester- Polystone Planters; Mã: HELH.SET.37.LG; Kích thước: D31xH65; D37xH77; Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu trồng cây Polyester- Polystone Planters; Mã: LDN.SET.43.DG; Kích thước: D33xH26; D43xH33; Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu trồng cây Polyester- Polystone Planters; Mã: LDN.SET.43.LG; Kích thước: D33xH26; D43xH33; Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu trồng cây Polyester- Polystone Planters; Mã: RM.SET.90.DG; Kích thước: D70xH56; D90xH72; Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu trồng cây Polyester- Polystone Planters; Mã: RM.SET.90.DG; Kích thước: D70xH58; D90xH74; Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu trồng cây Polyester- Polystone Planters; Mã: RM.SET.90.LG; Kích thước: D70xH56; D90xH72; Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu vuông bằng nhựa, bộ 2, không nhãn hiệu, QC: 20x20x20; 30x30x30; 40x40x40; 50x50x50; 60x60x40; 60x60x60; 70x70x70;80x80x50 80x80x80; 90x90x70; 110x110x100 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chậu vuông bằng nhựa, size (12*15) cm. Hàng mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 39269099: CHC01/ Bao chụp đầu nilong- Premium Disposable Clear Hair Cap (xk)
- Mã HS 39269099: Chế bản in phim (tấm bản đồ chart hiển thị các mức tiêu chuẩn dùng để kiểm tra tiêu cự camera) chất liệu bằng film nhựa, 5Test chart S31CW62HB Macro,mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chế bản in phim (tấm bản đồ chart hiển thị các mức tiêu chuẩn dùng để kiểm tra tiêu cự camera) chất liệu bằng film nhựa, FIS 6VR Test chart 10cm Macro,mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chế bản in phim (tấm bản đồ chart hiển thị các mức tiêu chuẩn dùng để kiểm tra tiêu cự camera) chất liệu bằng film nhựa, FIS 6VR Test chart 120cm,mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chế bản in phim (tấm bản đồ chart hiển thị các mức tiêu chuẩn dùng để kiểm tra tiêu cự camera) chất liệu bằng film nhựa, HNT AF CAL Test chart 10cm Macro,mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chế bản in phim (tấm bản đồ chart hiển thị các mức tiêu chuẩn dùng để kiểm tra tiêu cự camera) chất liệu bằng film nhựa, HNT AF CAL Test chart 120cm,mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chế bản in phim (tấm bản đồ chart hiển thị các mức tiêu chuẩn dùng để kiểm tra tiêu cự camera) chất liệu bằng film nhựa, Test chart 75Deg S31CW62HB 1.2m T515,mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chế bản in phim (tấm bản đồ chart hiển thị các mức tiêu chuẩn dùng để kiểm tra tiêu cự camera) chất liệu bằng film nhựa, Test chart 75Deg S31CW62HB 1.2m,mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chế bản in phim (tấm bản đồ chart hiển thị các mức tiêu chuẩn dùng để kiểm tra tiêu cự camera) chất liệu bằng film nhựa, Test chart F150,mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chế bản in phim (tấm bản đồ chart hiển thị các mức tiêu chuẩn dùng để kiểm tra tiêu cự camera) chất liệu bằng film nhựa, Test chart FIS 3W,mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chế bản in phim (tấm bản đồ chart hiển thị các mức tiêu chuẩn dùng để kiểm tra tiêu cự camera) chất liệu bằng film nhựa, Test chart FIS 6VR 1.2m,mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chế bản in phim (tấm bản đồ chart hiển thị các mức tiêu chuẩn dùng để kiểm tra tiêu cự camera) chất liệu bằng film nhựa, Test chart FIS 6VR Macro,mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chế bản in phim (tấm bản đồ chart hiển thị các mức tiêu chuẩn dùng để kiểm tra tiêu cự camera) chất liệu bằng film nhựa, Test chart HNT AF CAL 10Cm,mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chế bản in phim (tấm bản đồ chart hiển thị các mức tiêu chuẩn dùng để kiểm tra tiêu cự camera) chất liệu bằng film nhựa, Test chart HNT AF CAL 120Cm,mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chế bản in phim (tấm bản đồ chart hiển thị các mức tiêu chuẩn dùng để kiểm tra tiêu cự camera) chất liệu bằng film nhựa, Test chart HNT AF CAL120Cm,mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chế bản in phim (tấm bản đồ chart hiển thị các mức tiêu chuẩn dùng để kiểm tra tiêu cự camera) chất liệu bằng film nhựa, Test chart S200SEW62,mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chế bản in phim (tấm bản đồ chart hiển thị các mức tiêu chuẩn dùng để kiểm tra tiêu cự camera) chất liệu bằng film nhựa, Test chart S31CW62HB Macro T515,mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chén hỗ trợ tiêu hóa cho chó size M (W172 x H57 x D175 mm) bằng nhựa, xuất xứ Việt Nam, hiệu Doggyman. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chén hỗ trợ tiêu hóa cho chó size S (W135 x H42 x D140 mm) bằng nhựa, xuất xứ Việt Nam, hiệu Doggyman. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chén hứng mũ cao su (Dụng cụ dùng trong vườn cây cao su- bằng nhựa-Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: Chì nhựa (chì niêm phong bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết bằng nhựa 01 Bracket Stopper Single Press 2 KT: 85*80.4*40.8 (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết bằng nhựa 01 Bracket Stopper Single Press Dem KT:18*6*5 (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiêt bằng nhựa 2204 Jig _ Ftg Healing cassette handle KT: 97.4*55.4*10 (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiêt bằng nhựa 2204 Jig _ Ftg Healing cassette Mat _ Bich KT: 360*89*10 (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiêt bằng nhựa 2204 Jig _ Ftg Healing cassette Mat _ Canh_ Dai KT: 430*89*9 (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiêt bằng nhựa 2204 Jig _ Ftg Healing cassette Tam _ Duoi KT:430*360*17 (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiêt bằng nhựa 2204 Jig _ Ftg Healing cassette Tam _ Tren KT:450*359*10 (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiêt bằng nhựa 2204 Jig _ Ftg Healing cassette Tam_Tren_V2 KT: 422.4*354.5*10 (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiêt bằng nhựa 2204 Jig _ Ftg Healing cassette Thanh _Chu _T KT:450*15*16 (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiêt bằng nhựa 2204 Jig _ Ftg Healing cassette Thanh _Do_Canh_ Dai (Pom) KT: 430*47.3*11.9 (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiêt bằng nhựa 2204 Jig _ Ftg Healing cassette Thanh _Do_Canh_ Dai (Teflon) KT: 430*47.3*11.9 (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiêt bằng nhựa 2204 Jig _ Ftg Healing cassette Thanh _Do_Canh_ Ngang (Pom) KT:361.8*22.3*12 (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiêt bằng nhựa 2204 Jig _ Ftg Healing cassette Thanh _Do_Canh_ Ngang (Teflon) KT: 361.8*22.3*12 (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiêt bằng nhựa 2204 Jig _ Ftg Healing cassette Thanh _Do_Giua (Teflon) KT:430*44.4*12 (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiêt bằng nhựa 2204 Jig _ Ftg Healing cassette Thanh _Do_Giua(Pom) KT:430*44.4*12 (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết bằng nhựa 2401 Bracket Stopper Single Press 1 KT: 85*80.4*40.8 (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiêt bằng nhựa Canvas1_Cnc7_ Flat Jig Cover C KT:235*89*35 (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiêt bằng nhựa Canvas1_Cnc7_ Flat Jig Leg KT: 16*217*94 (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiêt bằng nhựa Canvas1_Cnc7_ Flat Jig Lower Inspection Block KT:275*226*16 (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiêt bằng nhựa Canvas1_Cnc7_ Flat Jig Lower Rotary Pin KT: 9*9*19 (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiêt bằng nhựa Canvas1_Cnc7_ Flat Jig Uppe Inspection Block KT: 80*186*11.9 (xk)
- Mã HS 39269099: Chi Tiêt bằng nhựa Canvas3-0705 Jig Tray Out PlsV01 Block 1 KT: 300*87*10 (xk)
- Mã HS 39269099: Chi Tiêt bằng nhựa Canvas3-0705 Jig Tray Out PlsV01 Block 2 KT: 300*87*10 (xk)
- Mã HS 39269099: Chi Tiêt bằng nhựa Canvas3-0705 Jig Tray Out PlsV01 Block 3 KT:75*87*9 (xk)
- Mã HS 39269099: Chi Tiêt bằng nhựa Canvas3-0705 Jig Tray Out PlsV01 Block 4 KT:75*87*9 (xk)
- Mã HS 39269099: Chi Tiêt bằng nhựa Canvas3-0705 Jig Tray Out PlsV01 Bottom KT: 300*188*15 (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiêt bằng nhựa Ftg- Bloom Chan- Peek KT: 430*16*15 (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết bằng nhựa Ftg- Bloom Chan- Peek KT: 430*16*15 (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiêt bằng nhựa Ftg- Bloom Clamping Bar KT: 40*6.5*4.4 (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiêt bằng nhựa Ftg- Bloom Clamping Guide Bar,Align Block 1KT: 110*15*5 (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiêt bằng nhựa Ftg- Bloom Clamping Guide Bar,Align Block 2 KT:100*15*5 (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiêt bằng nhựa Ftg- Bloom Clamping Guide Bar,Align Block 3 KT:110*25*5 (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiêt bằng nhựa Ftg- Bloom Glass Guide Plate-1KT: 180*10*1 (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiêt bằng nhựa Ftg- Bloom Glass Guide Plate-2 KT" 180*6*1 (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiêt bằng nhựa Ftg- Bloom Glass Guide Plate-2 KT:180*6*1 (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiêt bằng nhựa Ftg- Bloom Glass Guide Plate-3 KT: 180*9*1 (xk)
- Mã HS 39269099: Chi Tiêt bằng nhựa Top Housing _Vh04 _Urethane KT:155.8*12*7 (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết bằng nhựa Top Housing- Vh04- Jig 04 Urethane KT: 155.8*12*7 (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết băng tải-001/S-MOBFAM-SA-CV003, chất liêu:Nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết băng tải-001/S-MOBFAM-SA-CV016, chất liêu:Nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết băng tải-001/S-MOBFAM-SA-CV017, chất liêu:Nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết băng tải-003/S-COVER-SA-CV003, chất liêu:Nhựa+ Nhôm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết băng tải-003/S-HOUSING-SA-CV003, chất liêu:Nhựa+ Nhôm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết băng tải-003/System EMC Plate Screw Assy-Conveyor-003, chất liêu:Nhựa+ Nhôm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết băng tải-016/S-COVER-SA-CV016, chất liêu:Nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết băng tải-016/S-HOUSING-SA-CV016, chất liêu:Nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết băng tải-016/System EMC Plate Screw Assy-Conveyor-016, chất liêu:Nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết băng tải-017/S-COVER-SA-CV017, chất liêu:Nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết băng tải-017/S-HOUSING-SA-CV017, chất liêu:Nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết băng tải-017/System EMC Plate Screw Assy-Conveyor-017, chất liêu:Nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: CHI TIẾT BAO NGOÀI CÔNG TẮC (NHỰA) (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết bên trái, linh kiện xe bằng nhựa 5456315P của xe địa hình (xk)
- Mã HS 39269099: CHI TIẾT CỐ ĐỊNH (NHỰA) (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết cố định bên trên góc phải tấm phân bổ đều ánh sáng của tivi, bằng nhựa- HOLDER LIGHT GUIDE PLATE TOP RIGHT- (BN61-15539A) Mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết cố định bên trên góc trái tấm phân bổ đều ánh sáng của tivi, bằng nhựa- HOLDER LIGHT GUIDE PLATE TOP LEFT- (BN61-15538A) Mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: CHI TIẾT CỐ ĐỊNH DÂY (NHỰA) (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết cố định dây nhựa (Holder Terminal)- DJ61-02551A (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết cố định dây nhựa (Knob Pipe)- DJ64-01348B (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết cố định tấm sàn bằng nhựa có mặt trên cùng bằng sắt MKV-TOMEGU-30S (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết cơ khí trộn keo UV 006 chất liệu bằng Nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết cơ khí trộn keo UV 014 chất liệu bằng Nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết của giày-Đế giàyKI-502,(Bằng nhựa),mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết của ô tô-Chi tiết trang tríEMT01-04,(bằng nhựa),mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết của ô tô-Nắp đậy chi tiết bên phảiKKS-136,(Bằng nhựa,mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết của ô tô-Nắp đậy chi tiết bên tráiKKS-138,(Bằng nhựa,mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết của ô tô-Nắp đậy chi tiết phía dướiKKS-140,(bằng nhựa),mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết của ô tô-Nắp đậy chi tiết phía trênKKS-137,(Bằng nhựa,mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết của ô tô-Nắp đậy chi tiết phía trênKKS-139,(bằng nhựa),mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết của ô tô-Nắp đậy đènKI-504,(bằng nhựa),mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết của ô tô-Trụ đỡ chi tiếtKH-847,(bằng nhựa),mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết của ô tô-Vỏ phảiKKS-145,(bằng nhựa),mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết của ô tô-Vỏ tráiKKS-144,(bằng nhựa),mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết cụm lưỡng cực bằng nhựa, sử dụng trong sản xuất ăng ten (61A-01579 LOW DIPOLE SUPPORT). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết dẫn hướng máy hút bụi (Guide Key)- DJ61-02533A (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết dẫn sáng bằng nhựa trong công tắc kiểm soát tốc độ của ô tô/M82136A03TM (Hàng mới 100%) (Nguồn NPL TK 103373179010) (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết đồ gá (clam turn table), bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết đồ gá (COVER MACHINE HOUSING MOUNTER), bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết đồ gá (COVER VCM IR ATTACH INSPECTION), bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết đồ gá (pick up VCM), bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: CHI TIẾT ĐỒ GÁ HỖ TRỢ KIỂM TRA CHIỀU CAO VÍT QI9-0550-A02 bằng nhựa, 01 bộ gồm 7 chi tiết (xk)
- Mã HS 39269099: CHI TIẾT ĐỒ GÁ HỖ TRỢ KIỂM TRA LẮP MÁY IN QI8-0983-A01 bằng nhựa, 01 bộ gồm 12 chi tiết (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết đồ gá hỗ trợ lắp máy in QC6-9001-A03 (15 DRW) bằng nhựa (22 chiếc/bộ), mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết đồ gá hỗ trợ lắp máy in QM7-6945-A03 #C06 bằng nhựa, 01 bộ gồm 2 chi tiết (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết đồ gá hỗ trợ lắp máy in TB35-QC3-6185-1V #1 bằng nhựa, 01 bộ gồm 9 chi tiết (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết đồ gá hỗ trợ lắp ráp linh kiện máy in QI8-0666-A01 REV03 bằng nhựa, 01 bộ gồm 17 chi tiết (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết đồ gá hỗ trợ lắp ráp linh kiện máy in QI8-1565-A01 bằng nhựa, 01 bộ gồm 14 chi tiết (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết đồ gá hỗ trợ lắp ráp linh kiện QI8-0731-A01 bằng nhựa, 01 bộ gồm 5 chi tiết (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết đồ gá hỗ trợ lắp ráp maáy in QI8-1622-A01 bằng nhựa, 01 bộ gồm 1 chi tiết (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết đồ gá hỗ trợ lắp ráp máy in QC5-2840-A04 #03 (1SET54PCS) bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết Đồ gá hỗ trợ lắp ráp máy in QC6-4708-A03 bằng nhựa, 01 bộ gồm 9 chi tiết (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết Đồ gá hỗ trợ lắp ráp máy in QC7-1400-A02 REV03 bằng nhựa, 01 bộ gồm 11 chi tiết (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết đồ gá hỗ trợ lắp ráp máy in QC7-1407-A03 REV02 (#C31,45,48,49,53,57,65) bằng nhựa, 01 bộ gồm 8 chi tiết (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết đồ gá hỗ trợ lắp ráp máy in QC7-1407-A04 REV02 (#C81,89,91,97,98,99) bằng nhựa, 01 bộ gồm 8 chi tiết (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết đồ gá hỗ trợ lắp ráp máy in QC7-1441-A03 REV02 bằng nhựa (12 chiếc/bộ), mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết đồ gá hỗ trợ lắp ráp máy in QI8-0725-A02_C36 bằng nhựa (07 chiếc/bộ), mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết đồ gá hỗ trợ lắp ráp máy in QI9-0555-A02 REV02 bằng nhựa, 01 bộ gồm 9 chi tiết (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết đồ gá hỗ trợ lắp ráp máy in QI9-0568-A01 bằng nhựa, 01 bộ gồm 11 chi tiết (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết đồ gá hỗ trợ lắp ráp máy in XZ99-GLA-C08-1V C08 SCANNER GUIDE SHAFT GREASE APPLY JIG 1, bằng nhựa, 1 bộ 2 chiếc (không lắp), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết đồ gá hỗ trợ lắp ráp QC7-1532-A05 bằng nhựa, 01 bộ gồm 22 chi tiết (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết đồ gá J6223-0016-1 (QA-1-0502),chất liệu nhựa,linh kiện của máy dập,hàng mới 100%,xuất xứ: Việt Nam (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết đồ gá J6223-0025 (QA-1-0502),chất liệu nhựa,linh kiện của máy dập,hàng mới 100%,xuất xứ: Việt Nam (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết đồ gá QL3-1282-A06 bằng nhựa, 01 bộ gồm 9 chi tiết (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết đỡ sản phẩm bằng nhựa, JAA2301-01/B, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết đỡ sản phẩm bằng nhựa, JBG1324-01/A, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết đỡ sản phẩm bằng nhựa, JCN8490-00/A, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết đỡ sản phẩm bằng nhựa, JCN8493-01/A, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết đỡ sản phẩm bằng nhựa, JGB1747, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết đỡ sản phẩm bằng nhựa, KTCT03-31300-00, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết đỡ sản phẩm bằng nhựa, KTCT-15003, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết gá- 001/ System EMC Plate Screw Assy-JIG-001, chất liêu:Nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết gá- 001/S-COVER-SA-J001, chất liêu:Nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết gá- 001/S-HOUSING-SA-J001, chất liêu:Nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết gá- 001/S-MOBFAM-SA-J001, chất liêu:Nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết gá- 001/S-MOBFAM-SA-J002, chất liêu:Nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết gá- 002/S-COVER-SA-J002, chất liêu:Nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: CHI TIÊT GĂN TƯƠNG (NHỰA) (xk)
- Mã HS 39269099: CHI TIÊT GẮN TƯỜNG (NHỰA) (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết giữ led hiển thị máy hút bụi (Assy Holder)- DJ97-02687A (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết giữ led hiển thị máy hút bụi (Assy Holder)- DJ97-02687B (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết gối đỡ 0003-E000-006.slddrw_MTC_EN_V03 bằng Nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết khuôn 850 850 BAKELITE, bằng nhựa, kích thước 3*10*66 mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết khuôn mẫu bộ trong tủ lạnh, có kích thước (3*240*73)mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết khuôn mẫu mạch tivi, có kích thước (145x 245 x 300)mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết khuôn-Thanh đẩy PUSHER 119C-PU002 (22*31*62), bằng nhựa, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết khuôn-Thanh đẩy PUSHER PU002 (22*31*170), bằng nhựa, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết làm sạch bavia/4G Burr Cleaning Jig, chất liêu:Nhựa+ Nhôm+ Thép. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết lắp ráp bằng nhựa của thiết bị âm thanh mã VGL1A383 (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết lắp ráp bằng nhựa của thiết bị âm thanh mã VGP1A094Z (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết lắp ráp bằng nhựa của thiết bị âm thanh mã VGR1A656 (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết lắp ráp bằng nhựa của thiết bị âm thanh mã VGR1A657 (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết lắp ráp bằng nhựa của thiết bị âm thanh mã VMH1A426 (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết lắp ráp bằng nhựa của thiết bị âm thanh mã VMH1A427 (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết lắp ráp bằng nhựa của thiết bị âm thanh mã VMH1A428A (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết lắp ráp bằng nhựa của thiết bị âm thanh mã VMH1A429A (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết lắp ráp bằng nhựa của thiết bị âm thanh mã VMH1A432 (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết lắp ráp bằng nhựa của thiết bị âm thanh mã VMH1A433 (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết lắp ráp MMU-SKT/Model MMU-SKT_Total Assy, chất liêu:Nhựa+ Nhôm+ Inox. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết MA DA T202-JM01-005E bằng Pom kích thước: 303.6*211.2*149.2mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: CHI TIẾT MÁY GẤP CÁP TỰ ĐỘNG BX23-FFC-COM-1V REV01 bằng nhựa, 01 bộ gồm 1 chi tiết (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết máy lắp cụm cuốn giấy QM4-5269-C12 bằng nhựa (01 chiếc/bộ), mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết máy-R-MEC-10311-016. Bằng inox (14 x 121.8)mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết máy-R-MEC-10357-016. Bằng nhựa (22.8 x 75)mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết máy-R-MEC-1099-016. Bằng inox (10 x 24)mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết máy-R-MEC-3016-035. Bằng inox (8.3 x 38)mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết máy-R-MEC-3017-035. Bằng inox (8.3 x 38)mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết máy-R-MEC-3020-035. Bằng nhựa (mica) màu đen (24 x 184.9 x 255)mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết máy-R-MEC-3225-016. Bằng nhựa (mica) (20.5 x 27 x 47.35)mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết máy-R-MEC-3233-016. Bằng nhựa (mica) (20.5 x 27 x 47.35)mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết máy-R-MEC-3234-016. Bằng nhựa (mica) (20.5 x 27 x 47.35)mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết máy-R-MEC-4613-016. Bằng inox (3 x 7.3)mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết máy-R-MEC-4854-016. Bằng nhựa (3.5 x 9.5 x 44.94)mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết mô hình ô tô-Nắp đậy đènKI-503R,(bằng nhựa),mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết mô hình ô tô-Nắp đậy động cơ phía trênKKS-141,(bằng nhựa),mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết mô hình ô tô-Nắp đậy ống dẫn khí phía trênKKS-142,(bằng nhựa),mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chi Tiết Nhựa Acrylic-1006 Jig Sensor muc Nuoc-Cover (Kt: 40*32*14mm) (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết nhựa bán trong, bộ phận của bộ điều khiển nhà bếp KSP0004B, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết nhựa bán trong, bộ phận của bộ điều khiển trong nhà tắm KSP0002B, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết nhựa của tai nghe bluetooth- BATTERY BOTTOM CASE- BK (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết nhựa của tai nghe bluetooth- BATTERY BOTTOM CASE- BL (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết nhựa của tai nghe bluetooth- BATTERY UPPER CASE- BK (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết nhựa của tai nghe bluetooth- BATTERY UPPER CASE- BL (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết nhựa của tai nghe bluetooth- MAGNET HOLDER L- BK (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết nhựa của tai nghe bluetooth- MAGNET HOLDER R- BK (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết nhựa của tai nghe bluetooth- MAIN BOTTOM CASE- BK (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết nhựa của tai nghe bluetooth- MAIN BOTTOM CASE- BL (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết nhựa dẫn nước vào lồng giặt của máy giặt, kích thước 144mm*148mm dùng cho máy giặt trên 10kg (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết nhựa Pakelite 180x120x3mm VJ0116-1604 (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết nhựa Pakelite 180x75x3mm VJ0116-1603 (xk)
- Mã HS 39269099: Chi Tiết Nhựa Peek- Align Guide Pin (Kt: 205*8*6.9mm) (xk)
- Mã HS 39269099: Chi Tiết Nhựa Peek- Bolt M2 (M2X6) (xk)
- Mã HS 39269099: Chi Tiết Nhựa Peek- Bolt M3 (M3X6) (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết nhựa peek NEST JIG CANVAS BTM V70 BLOCK 1 của đồ gá, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết nhựa peek NEST JIG CANVAS BTM V70 BLOCK 2 của đồ gá, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết nhựa peek NEST JIG CANVAS SIDE V70 BLOCK 1 của đồ gá, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: Chi Tiết Nhựa Peek- Washer-M3 (xk)
- Mã HS 39269099: Chi Tiết Nhựa Peek-Align Guide Pin (Kt: mm) (Kt: 6.3*6.3*205mm) (xk)
- Mã HS 39269099: Chi Tiết Nhựa Peek-Lower Plate Guide Pin-A (Kt: 204.8*8*8mm) (xk)
- Mã HS 39269099: Chi Tiết Nhựa Peek-Lower Plate Guide Pin-A-Shaft (Kt: 6.3*6.3*204.8mm) (xk)
- Mã HS 39269099: Chi Tiết Nhựa Peek-Lower Plate Guide Pin-B (Kt: 204.8*8*8mm) (xk)
- Mã HS 39269099: Chi Tiết Nhựa Peek-Lower Plate Guide Pin-B- Shaft (Kt: 6.3*6.3*204.8mm) (xk)
- Mã HS 39269099: Chi Tiết Nhựa Peek-Lower Plate Guide Pin-C (Kt: 204.8*8*8mm) (xk)
- Mã HS 39269099: Chi Tiết Nhựa Peek-Lower Plate Guide Pin-C-Shaft (Kt: 6.3*6.3*204.8mm) (xk)
- Mã HS 39269099: Chi Tiết Nhựa Peek-Lower Plate Guide Pin-D (Kt: 204.8*8*8mm) (xk)
- Mã HS 39269099: Chi Tiết Nhựa Peek-Upper Guide Pin_Shaft (Kt: 8*8*204.8mm) (xk)
- Mã HS 39269099: Chi Tiết Nhựa Peek-Upper Plate Guide Pin (Kt: 204.8*9*8.5mm) (xk)
- Mã HS 39269099: Chi Tiết Nhựa Pom Đen-Jig_Axis Pitch Bar- (Kt: 250*5*5mm) (xk)
- Mã HS 39269099: Chi Tiết Nhựa Pom Đen-Jig_Bracket Pitch Bar_L- (Kt: 150*56*37mm) (xk)
- Mã HS 39269099: Chi Tiết Nhựa Pom Đen-Jig_Bracket Pitch Bar_R- (Kt: 150*56*37mm) (xk)
- Mã HS 39269099: Chi Tiết Nhựa Pom Đen-Lift Pin (Kt: 8*8*17.5mm) (xk)
- Mã HS 39269099: Chi Tiết Nhựa Pom-1006 Jig Cover Jig Cover (Kt 400*218*10mm) (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết tẩu thuốc lá-Đầu cắmKK-167R,(bằng nhựa),mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết tẩu thuốc lá-Giá đỡ phía dướiKK-172R,(Bằng nhựa,mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: Chi tiết tẩu thuốc lá-Giá đỡ phía trênKK-173R,(Bằng nhựa,mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: Chiếu nhựa Minh Bắc, kích thước (rộng 1m6 x dài 2 m) 10 chiếc/bó, số lượng 100 bó, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chiếu nhựa Minh Bắc, kích thước (rộng 1m6 x dài 2 m) 10 chiếc/bó, số lượng 150 bó, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chiếu nhựa Minh Bắc, kích thước (rộng 1m6 x dài 2 m) 10 chiếc/bó, số lượng 300 bó, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: CHKT-1/ Chốt chặn,7900012840, kích thước vòng nhỏ: 2 mm, vòng lớn: 9 mm, chất liệu nhựa, dùng điều chỉnh chiều dài dây quai đeo, hàng mới 100% thanh lý một phần mục 3 thuộc TK 103302896540 (xk)
- Mã HS 39269099: CHL22RD/ Thân của kỷ niệm chương bằng nhựa Acrylic (xk)
- Mã HS 39269099: chố dẫn tiến FEED ADJUSTING CAM(XE9192001) (xk)
- Mã HS 39269099: Chổi chải mi, chất liệu mi bằng nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chổi cọ lăn sơn cán xám bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: Chổi gạt nước (xk)
- Mã HS 39269099: CHỐNG BẪY P (LEVER SUPPORT P (xk)
- Mã HS 39269099: CHONG CHÓNG TRANG TRÍ BÁNH KEM (xk)
- Mã HS 39269099: Chốt (bằng nhựa) V4B001595 (xk)
- Mã HS 39269099: Chốt bấm bằng nhựa trong công tắc điều khiển ghế ngồi của ô tô/M50156-02TM (Hàng mới 100%) (Nguồn NPL TK 103378877820) (xk)
- Mã HS 39269099: Chốt bấm bằng nhựa trong công tắc điều khiển ghế ngồi của ô tô/M50156-02TM (Hàng mới 100%) (Nguồn NPL TK:103345449910) (xk)
- Mã HS 39269099: Chốt bằng nhựa (GH98-38924A) (xk)
- Mã HS 39269099: Chốt bằng nhựa (GH98-39250A) (xk)
- Mã HS 39269099: Chốt bằng nhựa (GH98-40118A) (xk)
- Mã HS 39269099: Chốt bằng nhựa (GH98-42008A) (xk)
- Mã HS 39269099: Chốt bằng nhựa (GH98-42521A) (xk)
- Mã HS 39269099: Chốt bằng nhựa (GH98-42637A) (xk)
- Mã HS 39269099: Chốt bằng nhựa (GH98-42973A) (xk)
- Mã HS 39269099: Chốt bằng nhựa (GH98-43955A) (xk)
- Mã HS 39269099: Chốt bằng nhựa (GH98-44039A) (xk)
- Mã HS 39269099: Chốt bằng nhựa (GH98-44594A) (xk)
- Mã HS 39269099: Chốt bằng nhựa 20069-M0 (xk)
- Mã HS 39269099: Chốt bằng nhựa của tay cầm càng gạt số của ô tô H141-TY2-A810 (xk)
- Mã HS 39269099: Chốt bằng nhựa của tay cầm càng gạt số của ô tô H142-TY2-A810 (xk)
- Mã HS 39269099: Chốt bằng nhựa dùng trong công tắc của ô tô/M84117-03KD (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: Chốt bằng nhựa dùng trong công tắc của ô tô/M85434-01TM (Hàng mới 100%) (Nguồn NPL TK 103372923140) (xk)
- Mã HS 39269099: Chốt bằng nhựa dùng trong công tắc của ô tô/M85434-01TM (Hàng mới 100%) (Nguồn NPL TK 103380663960) (xk)
- Mã HS 39269099: Chốt bằng nhựa dùng trong công tắc của ô tô/M85434-01TM (Hàng mới 100%) (Nguồn NPL TK:103344389740) (xk)
- Mã HS 39269099: Chốt bằng nhựa mã code GH98-45196A (Model SM-N770F), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chốt bằng nhựa silicone, Mới 100%.Nguyên liệu xuất trả,hàng thuộc dòng 11 TK nhập 102840272360/E21 luồng vàng (xk)
- Mã HS 39269099: Chốt cài bằng nhựa (40x5.8mm) PSHR1336ZA/V2 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chốt cài cửa thùng xe container, bằng nhựa, dùng cài cửa thùng xe, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chốt cắm bằng nhựa silicone, Mới 100%.Nguyên liệu xuất trả,hàng thuộc dòng 13 TK nhập 102867840240/E21 luồng vàng (xk)
- Mã HS 39269099: Chốt cắm bằng nhựa silicone, Mới 100%.Nguyên liệu xuất trả,hàng thuộc dòng 27 TK nhập 102840280430/E21 phân luồng vàng (xk)
- Mã HS 39269099: Chốt cắm bằng nhựa silicone, Mới 100%.Nguyên liệu xuất trả,hàng thuộc dòng 41 TK nhập 102576978230/E21 phân luồng vàng (xk)
- Mã HS 39269099: Chốt cắm bằng nhựa silicone, Mới 100%.Nguyên liệu xuất trả,hàng thuộc dòng 41,TK 102576978230/E21 phân luồng vàng (xk)
- Mã HS 39269099: Chốt cắm bằng nhựa silicone, Mới 100%.Nguyên liệu xuất trả,hàng thuộc dòng 47,TK 102751063110/E21 phân luồng vàng (xk)
- Mã HS 39269099: Chốt chặn (bằng nhựa) NVMD12-113-004 (xk)
- Mã HS 39269099: Chốt chặn bằng nhựa (N201Q6000) (xk)
- Mã HS 39269099: Chốt chặn bằng nhựa (N202F3343) (xk)
- Mã HS 39269099: chốt chặn cam SELECTING CAM (XE9215001) (xk)
- Mã HS 39269099: chốt chặn cam SELECTING CAM (XE9500001) (xk)
- Mã HS 39269099: Chốt chặn nhựa STOPPER (61A-01575) dùng trong sản xuất ăng ten, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chốt chặn trên cây xoay (mốc câu) bằng nhựa dùng để phối kiện mành sáo (42MM*14MM*8MM), Item: 226040000 (xk)
- Mã HS 39269099: Chốt cố định ống để tay bằng nhựa, GA-0062A. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chốt đai chất liệu nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chốt đai nhựa, Kt: 25 x 60 mm (xk)
- Mã HS 39269099: Chốt đẩy bằng nhựa, dùng để vệ sinh thuốc lá điện tử L200 PONTUS (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: Chốt định vị bằng nhựa 2LVSN08, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chốt định vị bằng nhựa KRKCT2-003, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chốt định vị bằng nhựa KRKMB2-003, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chốt định vị bằng nhựa LB-CO-017B, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chốt định vị bằng nhựa LINE PART 004, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chốt định vị bằng nhựa MB_VDT_001_A, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chốt định vị bằng nhựa PL-CDTD-001-A, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chốt định vị bằng nhựa PT-CO-001-A, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chốt định vị bằng nhựa PT-CO-002-A, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chốt định vị đầu kim 80*10*8mm (chất liệu bằng nhựa bakelite) (xk)
- Mã HS 39269099: Chốt định vị nắp hộp đồ, bằng nhựa, phụ tùng của xe máy Honda PCX, mã hàng 81142K01901, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chốt đỡ bằng nhựa dùng trong tủ Lạnh ARBDSB400021 SUPPORTER FRENCH AS. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chốt dữ dùng cho biến áp và cuộn cảm mã KEY-B51-1610A bằng nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chốt gài/118012110 (xk)
- Mã HS 39269099: Chốt gắn mica, chất liệu nhựa trong suốt, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chốt giật khuôn D16 bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: Chốt giữ bằng nhựa- Cam support block (xk)
- Mã HS 39269099: chốt giữ cam/ CAM SLIDING CONTACT/ FR-L02-006 (bộ phận của máy đo độ cứng). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chốt giữ cam/CAM SLIDING CONTACT/FR-L02-006 (bộ phận của máy đo độ cứng). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chốt giữ cần dẫn chỉ (chất liệu bằng nhựa, là phụ kiện của máy khâu,xuất xứ Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39269099: Chốt giữ đầu nối tiếp bằng nhựa (46-583-6401-1(131224)) (xk)
- Mã HS 39269099: chốt giữ dây cáp điện bằng nhựa, không nhãn hiệu/ HOLDER-CABLE. Code: BN61-16458A, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chốt giữ kính lúp (chất liệu bằng nhựa, là phụ kiện của máy khâu,xuất xứ Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39269099: Chốt giữ source PCB (bằng nhựa)- HOLDER-SOURCE PCB, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chốt giữ-AM DIAL BALL HOLDER(88200) (xk)
- Mã HS 39269099: Chốt giữ-AM DIAL HOLDER (88500) (xk)
- Mã HS 39269099: chốt khâu viền BH EDGE STITCH CAM (XE9188001) (xk)
- Mã HS 39269099: Chốt khóa bằng nhựa (NVL dùng sx thiết bị wifi), Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chốt khóa bằng nhựa của máy in, LA401080, BLOCK:IC INSERT. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chốt khóa bằng nhựa của máy phay cầm tay hoạt động bằng động cơ điện, no: 286270-7. (xk)
- Mã HS 39269099: Chốt khóa bằng nhựa, Mới 100%.Nguyên liệu xuất trả,hàng thuộc dòng 1,TK 102898529640/E21 phân luồng vàng (xk)
- Mã HS 39269099: Chốt khóa bằng nhựa, Mới 100%.Nguyên liệu xuất trả,hàng thuộc dòng 10,TK 102576978230/E21 phân luồng vàng (xk)
- Mã HS 39269099: Chốt khóa bằng nhựa, Mới 100%.Nguyên liệu xuất trả,hàng thuộc dòng 17,TK 102803381660/E21 phân luồng vàng (xk)
- Mã HS 39269099: Chốt khóa bằng nhựa, Mới 100%.Nguyên liệu xuất trả,hàng thuộc dòng 21 TK nhập 102587256920/E21 phân luồng vàng (xk)
- Mã HS 39269099: Chốt khóa bằng nhựa, Mới 100%.Nguyên liệu xuất trả,hàng thuộc dòng 34 TK nhập 102803367000/E21 luồng vàng (xk)
- Mã HS 39269099: Chốt khóa bằng nhựa, Mới 100%.Nguyên liệu xuất trả,hàng thuộc dòng 34 TK nhập 102803381660/E21 luồng vàng (xk)
- Mã HS 39269099: Chốt khóa bằng nhựa, Mới 100%.Nguyên liệu xuất trả,hàng thuộc dòng 39 TK nhập 102751063110/E21 luồng vàng (xk)
- Mã HS 39269099: Chốt khóa bằng nhựa, Mới 100%.Nguyên liệu xuất trả,hàng thuộc dòng 40 TK nhập 102697862630/E21 phân luồng vàng (xk)
- Mã HS 39269099: Chốt khóa bằng nhựa, Mới 100%.Nguyên liệu xuất trả,hàng thuộc dòng 47 TK nhập 102676392820/E21 luồng vàng (xk)
- Mã HS 39269099: Chốt khóa bằng nhựa, Mới 100%.Nguyên liệu xuất trả,hàng thuộc dòng 5 TK nhập 102911538700/E21 luồng vàng (xk)
- Mã HS 39269099: Chốt khóa bằng nhựa, Mới 100%.Nguyên liệu xuất trả,hàng thuộc dòng 6,TK 102733645820/E21 phân luồng vàng (xk)
- Mã HS 39269099: Chốt khóa bằng nhựa-MLD BLADE 22kw (xk)
- Mã HS 39269099: Chốt khóa D14x9.2 (Mủ bảo hiểm)/ HDPE PLASTIC P-PIN #SLP-PIN14DA 14mm x 9.2 C#WHITE bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: Chốt khoá điểu chỉnh bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: Chốt khóa kính thanh sợi bán nguyệt chất liệu nhựa POM, dùng để phối kiện mành sáo (9MM*7MM*9MM), Item: 234030005 (xk)
- Mã HS 39269099: Chốt kính bằng nhựa PLASTIC(2*10)MM (xk)
- Mã HS 39269099: Chốt lắp ráp bằng nhựa dùng cho máy uốn SEV-C1611034, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chốt liên kết bằng nhựa dùng trong lắp đặt tấm lót sàn bằng cao su (X-ConnectorS). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chốt liên kết bằng nhựa dùng trong lắp đặt tấm lót sàn bằng cao su.(Dowels), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chốt mở ống chân trước bằng nhựa, GA-0069A. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chốt nén mã hàng CH1588-CB84-2,chất liệu bằng nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chốt nhấn mở loại đôi,lắp đặt cho cánh cửa tủ điện. Vật liệu chính là nhựa, (gồm cả thép và nam châm từ tính) Model: PO6640, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: CHỐT NHỰA (xk)
- Mã HS 39269099: Chốt nhựa chặn giấy của máy in M0123231 STOPPER:PAPER, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chốt nhựa của máy giặt (xk)
- Mã HS 39269099: Chốt nhựa định vị 40mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chốt nhựa dùng cho xe máy CE22-206*03G.NSX: Công ty TNHH Asahi Denso Việt Nam. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chốt nhựa dùng để cố định dây tai nghe điện thoại (xk)
- Mã HS 39269099: Chốt nhựa P57122004 (xk)
- Mã HS 39269099: Chốt nhựa Picker. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chốt nhựa PP (xk)
- Mã HS 39269099: Chốt nhựa, Mới 100%.Nguyên liệu xuất trả,hàng thuộc dòng 33 TK nhập 102932948050/E21 phân luồng vàng (xk)
- Mã HS 39269099: Chốt nhựa, Part: 296203449AB,TK: 103334682951/A42-Dòng: 28 (xk)
- Mã HS 39269099: Chốt nhựa, Stopper, KXL06-05A, A0011737 (xk)
- Mã HS 39269099: Chốt ổ trục PVDF D18-9,8 L36 9,5, part no H60005-616, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chốt pin bằng nhựa Peek DSNI13A110 dùng cho máy kiểm áp (1 bộ 2 cái). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: chốt SS/SS CAM(XE9193101) (xk)
- Mã HS 39269099: Chốt tấm đỡ máy kiểm tra chức năng, KT 202x113x8 mm, vật lieu Pb108 màu trắng (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: Chốt tay nắm chất liệu nhựa DSA013, quy cách L:20*W:15mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chốt treo C1P-004C bằng nhựa, 20x20x8mm, 50 chiếc/gói (lắp vào thanh nhôm) (xk)
- Mã HS 39269099: Chốt treo C1P-012C bằng nhựa, 20x20x20.9mm, 50 chiếc/gói (lắp vào thanh nhôm) (xk)
- Mã HS 39269099: Chốt treo GFE-010 bằng nhựa, 13.2x15x14.7mm (xk)
- Mã HS 39269099: Chốt van an toàn bằng nhựa Part M176-9027-A (xk)
- Mã HS 39269099: Chùm tai bằng Nilong (1 BỘ GỒM 10 CÁI). hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chuồng bò bằng nhựa dùng trong chăn nuôi- Comfort Hutch, kích thước 1950 x 1150 x 1400mm, màu trắng. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chuồng bò bằng nhựa dùng trong chăn nuôi- Comfort- XL Hutch, kích thước 2150 x 1550 x 1710mm, màu trắng. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chuồng bò bằng nhựa dùng trong chăn nuôi- Plus Hutch, kích thước 1970 x 1140 x 1279.17mm, màu trắng. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chụp bảo vệ chân ốc M16:Z02 (xk)
- Mã HS 39269099: Chụp bảo vệ chân ốc M6:Z02 (xk)
- Mã HS 39269099: Chụp bảo vệ chân ốc M8:Z02 (xk)
- Mã HS 39269099: Chụp bảo vệ hình cầu dùng cho camera quan sát, bằng nhựa. FC15-001452A, hang moi 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chụp bảo vệ máy biến áp trung thế bằng nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chụp bảo vệ nhấn khẩn +stop+emergency phi 25 (sản phẫm làm bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39269099: Chụp bảo vệ nhấn khẩn phi 30 (sản phẩm làm bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39269099: Chụp bảo vệ:Cover dây tại SA (xk)
- Mã HS 39269099: Chụp chắn sáng bằng nhựa AA022N0000+A71, xuất trả mục 1 theo tk:103280599550/E11 (24/04/2020) (xk)
- Mã HS 39269099: Chụp dây curoa DM53S-N- 370*115*183, chất liệu nhựa PP, bộ phận máy cắt cỏ, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chụp đế chân lan can 3" màu đen bằng nhựa size 13 x 13 x 5.5cm BC015305B-02- 3'' Base Cover Vinyl Black, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: Chụp đế chân lan can 3" màu trằng bằng nhựa size 13 x 13 x 5.5cm BC015305W-02- 3'' Base Cover Vinyl White, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: Chụp đế chân lan can màu nâu bằng nhựa size 13 x 13 x 5.5cm BC015305Z-02- 3'' Base Cover Vinyl Bronze, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: Chụp đèn tắt mở của máy đọc thẻ ngân hàng bằng nhựa Việt Nam sản xuất mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chụp hút 1500x1550xH500 dùng để lắp đặt hệ thống chụp hút mùi máy đánh bóng niken chất liệu nhựa 316, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chụp nhựa 10B-F6316-00, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chụp nhựa 10B-F6316-00,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chụp nhựa 17911-GGL-J020Y2,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chụp nhựa 17912-MCT-D000H1 (xk)
- Mã HS 39269099: Chụp nhựa 17917-GET-K410Y1 (xk)
- Mã HS 39269099: Chụp nhựa 17917-GET-K410Y1,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chụp nhựa 17921-KRJ-7911Y1,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chụp nhựa 17926-KRJ-7910Y1,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chụp nhựa 17927-KRJ-7910-Y1 (xk)
- Mã HS 39269099: Chụp nhựa 17927-KRJ-7910-Y1,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chụp nhựa 17930-MBA-D200H1 (xk)
- Mã HS 39269099: Chụp nhựa 17932-KRJ-7910Y1,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chụp nhựa 17951-GBJ-300H1 (xk)
- Mã HS 39269099: Chụp nhựa 17951-GBJ-M300H1,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chụp nhựa 18D-26342-00 (xk)
- Mã HS 39269099: Chụp nhựa 18D-26342-00,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chụp nhựa 19E-26342-00 (xk)
- Mã HS 39269099: Chụp nhựa 19E-26342-00,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chụp nhựa 22875-MEB-6700H1 (xk)
- Mã HS 39269099: Chụp nhựa 22876-MEN-6700-H1 (xk)
- Mã HS 39269099: Chụp nhựa 22876-MEN-6700-H1,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chụp nhựa 22877-MEN-8500H1,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chụp nhựa 33G-26316-00 (xk)
- Mã HS 39269099: Chụp nhựa 34P-26395-00 (xk)
- Mã HS 39269099: Chụp nhựa 367-26329-00 (xk)
- Mã HS 39269099: Chụp nhựa 367-26329-00,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chụp nhựa 3AA-26316-00 (xk)
- Mã HS 39269099: Chụp nhựa 3XC-26316-00 (xk)
- Mã HS 39269099: Chụp nhựa 3YJ-26372-00 (xk)
- Mã HS 39269099: Chụp nhựa 3YJ-2637A-00,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chụp nhựa 401-26339-00,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chụp nhựa 43457-GBL-3000 (xk)
- Mã HS 39269099: Chụp nhựa 44S-F639L-00 (xk)
- Mã HS 39269099: Chụp nhựa 45451-GEE-3000 (xk)
- Mã HS 39269099: Chụp nhựa 45451-GEE-3000,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chụp nhựa 45452-GEE-3000,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chụp nhựa 4BP-26316-01 (xk)
- Mã HS 39269099: Chụp nhựa 4CW-F6329-00,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chụp nhựa 4D9-26316-00,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chụp nhựa 4HM-26315-00 (xk)
- Mã HS 39269099: Chụp nhựa 4HM-26328-00 (xk)
- Mã HS 39269099: Chụp nhựa 4KN-26329-00 (xk)
- Mã HS 39269099: Chụp nhựa 4KN-26339-01,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chụp nhựa 4KN-26342-00 (xk)
- Mã HS 39269099: Chụp nhựa 4KN-26342-00,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chụp nhựa 54011-0002-16 (xk)
- Mã HS 39269099: Chụp nhựa 54011-1256C-12A (xk)
- Mã HS 39269099: Chụp nhựa 58110-32G00-5A (xk)
- Mã HS 39269099: Chụp nhựa 58110-32G00-5A,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chụp nhựa 58110-40JA0-12,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chụp nhựa 58333-14H00,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chụp nhựa 58333-22G00,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chụp nhựa 58333-25E00,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chụp nhựa 58338-32G00 (xk)
- Mã HS 39269099: Chụp nhựa 58338-32G00,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chụp nhựa 58339-15H00,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chụp nhựa 5ST-F6395-00,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chụp nhựa 5TA-26335-00-15 (xk)
- Mã HS 39269099: Chụp nhựa 5TG-26362-00 (xk)
- Mã HS 39269099: Chụp nhựa 5VC-26329-00 (xk)
- Mã HS 39269099: Chụp nhựa 5VX-26335-00-20,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chụp nhựa 5XT-26335-00-11,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chụp nhựa 77249-GJA-J010-M1 (xk)
- Mã HS 39269099: Chụp nhựa 91351-GHB-6100,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chụp nhựa AC0AA0230 (xk)
- Mã HS 39269099: Chụp nhựa FEE805, quy cách phi25.2*21.8mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chụp nhựa YK6005 (xk)
- Mã HS 39269099: Chụp nhựa YK6006,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chụp nhựa YK6008 (xk)
- Mã HS 39269099: Chụp tai giảm âm,chất liệu nhựa và cao su,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Chụp thông hơi dùng cho camera quan sát, bằng nhựa. FC29-008143A, hang moi 100% (xk)
- Mã HS 39269099: CI20060004/ Bản nhựa đựng dụng cụ (A) 45x3x36.3cm (xk)
- Mã HS 39269099: CI20060005/ Bản nhựa đựng dụng cụ (B) 45x3x37.2cm (xk)
- Mã HS 39269099: CI20060006/ Bản nhựa đựng dụng cụ (D) 45x3x37.2cm (xk)
- Mã HS 39269099: CI20060007/ Bản nhựa đựng dụng cụ (A) 34x45cm (xk)
- Mã HS 39269099: CI20060008/ Bản nhựa đựng dụng cụ (B) 34x45cm (xk)
- Mã HS 39269099: CI20060014/ Bản nhựa đựng dụng cụ (A) 33x45cm (xk)
- Mã HS 39269099: CI20060015/ Bản nhựa đựng dụng cụ (B) 33x45cm (xk)
- Mã HS 39269099: CI20060016/ Bản nhựa đựng dụng cụ (A) 34x42cm (xk)
- Mã HS 39269099: CI20060017/ Bản nhựa đựng dụng cụ (B) 34x42cm (xk)
- Mã HS 39269099: CI20060018/ Bản nhựa đựng dụng cụ (D) 34x42cm (xk)
- Mã HS 39269099: CI20063002/ Bản nhựa đựng dụng cụ (A) 46x40cm (xk)
- Mã HS 39269099: CI20063003/ Bản nhựa đựng dụng cụ (B) 46x40cm (xk)
- Mã HS 39269099: CI20063004/ Bản nhựa đựng dụng cụ (A) 34x45cm (xk)
- Mã HS 39269099: CI20063005/ Bản nhựa đựng dụng cụ (B) 34x45cm (xk)
- Mã HS 39269099: CI20063006/ Bản nhựa đựng dụng cụ (A) 34x45cm (xk)
- Mã HS 39269099: CI20063007/ Bản nhựa đựng dụng cụ (B) 34x45cm (xk)
- Mã HS 39269099: CI20063008/ Bản nhựa đựng dụng cụ (A) 40x46cm (xk)
- Mã HS 39269099: CI20063009/ Bản nhựa đựng dụng cụ (B) 40x46cm (xk)
- Mã HS 39269099: CI20063010/ Bản nhựa đựng dụng cụ (A) 45x3x37.5cm (xk)
- Mã HS 39269099: CI20063011/ Bản nhựa đựng dụng cụ (B) 45x3.5x37.5cm (xk)
- Mã HS 39269099: CI20065001/ Bản nhựa đựng dụng cụ (A) 45x3x36.3cm (xk)
- Mã HS 39269099: CI20065002/ Bản nhựa đựng dụng cụ (B) 45x3x37.2cm (xk)
- Mã HS 39269099: CI20065003/ Bản nhựa đựng dụng cụ (B) 45x3x37.2cm (xk)
- Mã HS 39269099: CI20065004/ Bản nhựa đựng dụng cụ (A) 45x3.5x37.5cm (xk)
- Mã HS 39269099: CI20065005/ Bản nhựa đựng dụng cụ (B) 45x3x37.5cm (xk)
- Mã HS 39269099: CI20065006/ Bản nhựa đựng dụng cụ (A) 38.5x46cm (xk)
- Mã HS 39269099: CI20065007/ Bản nhựa đựng dụng cụ (B) 38.5x46cm (xk)
- Mã HS 39269099: CI20065008/ Bản nhựa đựng dụng cụ (A) 45x37cm (xk)
- Mã HS 39269099: CI20065009/ Bản nhựa đựng dụng cụ (B) 45x37cm (xk)
- Mã HS 39269099: CI20065010/ Bản nhựa đựng dụng cụ (A) 45x3x37.5cm (xk)
- Mã HS 39269099: CI20065011/ Bản nhựa đựng dụng cụ (B) 45x3.5x37.5cm (xk)
- Mã HS 39269099: CI20065013/ Bản nhựa đựng dụng cụ (A) 43x3x33.5cm (xk)
- Mã HS 39269099: CI20065014/ Bản nhựa đựng dụng cụ (B) 43x5x33.5cm (xk)
- Mã HS 39269099: CI20065015/ Bản nhựa đựng dụng cụ (A) 36x46cm (xk)
- Mã HS 39269099: CI20065016/ Bản nhựa đựng dụng cụ (B) 36x46cm (xk)
- Mã HS 39269099: CI20065018/ Bản nhựa đựng dụng cụ (A) 39.7x3x27.2cm (xk)
- Mã HS 39269099: CI20065019/ Bản nhựa đựng dụng cụ (B) 41x6x27.7cm (xk)
- Mã HS 39269099: CIA2C WITH BASE550/ Thân và Đế của kỷ niệm chương bằng nhựa Acrylic (xk)
- Mã HS 39269099: CIA-A WITH BASE550/ Thân và Đế của kỷ niệm chương bằng nhựa Acrylic (xk)
- Mã HS 39269099: CK418B262AA- Biểu tượng Ford (bằng nhựa), xe Everest, hàng đã qua sử dụng (xk)
- Mã HS 39269099: CL06L7000400/ Miếng lót chống tĩnh điện bằng nhựa, TAPE ENGINE, Kích thước 14.5*14 mm, Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: CL-12-16/ Miếng lót giày bằng nhựa (Size M)(Miếng Lót Giày các lọai) (xk)
- Mã HS 39269099: CL-12-16/ Miếng lót giày bằng nhựa(Size M)(62,029.00 ĐÔI124,058.00PCE) (xk)
- Mã HS 39269099: CL-12-18/ Miếng lót giày bằng nhựa (Size L) (38,627.00 PR77,254.00PCE) (xk)
- Mã HS 39269099: CL-12-18/ Miếng lót giày bằng nhựa (Size L)(3,039.00 PR6,078.00PCE) (xk)
- Mã HS 39269099: CL-12-19/ Miếng lót giày bằng nhựa (Size M)(48,220.00 ĐÔI6,440.00PCE) (xk)
- Mã HS 39269099: CL-12-19/ Miếng lót giày bằng nhựa (Size M)(79,003.00 ĐÔI158,006.00PCE) (xk)
- Mã HS 39269099: CL-12-20/ Miếng lót giày (Size S)(30,277.00 ĐÔI60,554.00PCE) (xk)
- Mã HS 39269099: CL-12-23/ Miếng lót giày Làm bằng nhựa (Size S) (xk)
- Mã HS 39269099: CL-12-85/ Khoen giày bằng nhựa (Size S)(16,885.00 PR128,648.00PCE) (xk)
- Mã HS 39269099: CL-12-85/ Khoen giày bằng nhựa (Size S)(2,307.00 PR18,456.00PCE) (xk)
- Mã HS 39269099: CL-12A60-2/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY CL-12A60-ASSY-2 (xk)
- Mã HS 39269099: CL-12A90-SP-C/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY CL-12A90-SP-C-ASSY (xk)
- Mã HS 39269099: CL-12B20/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY CL-12B20-ASSY (xk)
- Mã HS 39269099: CL-12B30/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY CL-12B30-ASSY (xk)
- Mã HS 39269099: CL-12B30-1/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY CL-12B30-ASSY-1 (xk)
- Mã HS 39269099: CL-1E660-1/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY CL-1E660-ASSY-1 (xk)
- Mã HS 39269099: CL-28060/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY CL-28060-ASSY (xk)
- Mã HS 39269099: CL-2D340-2/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY CL-2D340-ASSY-2 (xk)
- Mã HS 39269099: CL-35730R-5/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY CL-35730R-ASSY-5 (xk)
- Mã HS 39269099: CL-3F440-3/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY CL-3F440-ASSY-3 (xk)
- Mã HS 39269099: CL-45020-A-2/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY CL-45020-A-ASSY-2 (xk)
- Mã HS 39269099: CL-48020-4/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY CL-48020-ASSY-4 (xk)
- Mã HS 39269099: CL-48070-3/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY CL-48070-ASSY-3 (xk)
- Mã HS 39269099: CL-95408/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSYCL-95408-ASSY (xk)
- Mã HS 39269099: CLAMP/ Kẹp nhựa. dùng để kẹp đầu dây cáp B160700324A.Nhà sx KUM/Piolax.tái xuất 1 phần thuộc mục số 32 tờ khai 103163793460 (xk)
- Mã HS 39269099: CLAMPER HOSE-FIXER DC61-00133A: Giá đỡ máy giặt bên phải bằng nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: CLAMPER HOSE-FIXER DC61-00133A:Giá đỡ máy giặt bên phải bằng nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: CLK-LRD/ Thân của kỷ niệm chương bằng nhựa Acrylic (xk)
- Mã HS 39269099: CLK-SQE/ Thân của kỷ niệm chương bằng nhựa Acrylic (xk)
- Mã HS 39269099: CLK-SRD/ Thân của kỷ niệm chương bằng nhựa Acrylic (xk)
- Mã HS 39269099: CLV0023-PCS-20/ Miếng đệm plastic kết hợp cao su lưu hóa, dùng cho thân xe ô tô, kích thước phi 75.6*48.32*3.8mm,model 18839CT-B,mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: CLV0056-PCS-20/ Miếng đệm plastic kết hợp cao su lưu hóa và kim loại, kích thước 515.57 *329.92mm,model 19679CT-B,mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: clv0245-PCS-20/ Miếng đệm plastic kết hợp cao su lưu hóa, dùng cho thân xe ô tô, kích thước 383.79*142.5mm,model 74208CT-B,mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: CLV0404-PCS-20/ Miếng đệm plastic kết hợp cao su lưu hóa, dùng cho thân xe ô tô,model 67817-B,mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: CLV0496-PCS-20/ Miếng đệm plastic kết hợp cao su lưu hóa, kích thước 395.24*87.34mm,model 75467CT-B,mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: CLV1439-PCS-20/ Miếng đệm plastic kết hợp cao su lưu hóa, dùng cho thân xe ô tô, kích thước 354.4*137.9mm,model 75347CT-B,mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: CM Flange Bracket SM A20/ Khung đỡ camera module ĐTDĐ (bằng nhựa). Hàng mới 100%. Xuất trả mục 1 TK 103300917640/E11 Ngày 07/05/2020 (xk)
- Mã HS 39269099: CM Holder SM A20/ Khung nhựa cố định thấu kính camera module ĐTDĐ. Hàng mới 100%. Xuất trả mục 14 TK 103195245310/E11 Ngày 11/03/2020 (xk)
- Mã HS 39269099: CM Holder SM A20/ Khung nhựa cố định thấu kính camera module ĐTDĐ. Hàng mới 100%. Xuất trả mục 4 TK 103228278050/E11 Ngày 27/03/2020 (xk)
- Mã HS 39269099: CM IR Bracket A30S/ Khung cố định thấu kính bằng nhựa dùng cho camera module ĐTDĐ. Xuất trả mục 5 TK 103260547240/E11 Ngày 13/04/2020 (xk)
- Mã HS 39269099: CMA-AG WITH CMA BASE G/ Thân và Đế của kỷ niệm chương bằng nhựa Acrylic (xk)
- Mã HS 39269099: CMC-0755ZNX-KA/ Chi tiết nhựa của tai nghe bluetooth, tai nghe có khung choàng đầu CMC-0755ZNX-KA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: CMH-0406LNX-KA/ Vỏ tai nghe điện thoại CMH-0406LNX-KA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: CMH-0406RNX-KA/ Vỏ tai nghe điện thoại CMH-0406RNX-KA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: CMH-0411LUT-WA/ Vỏ tai nghe điện thoại di động CMH-0411LUT-WA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: CMH-0411RUT-WA/ Vỏ tai nghe điện thoại di động CMH-0411RUT-WA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: CMH-0605LNX-WA/ Vỏ tai nghe điện thoại di động CMH-0605LNX-WA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: CMH-0605RNX-WA/ Vỏ tai nghe điện thoại di động CMH-0605RNX-WA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: CMK-0537ZNX-KA/ Nút bấm trên Micro của tai nghe bằng nhựa CMK-0537ZNX-KA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: CMK-0537ZNX-WA/ Nút bấm trên micro của tai nghe bằng nhựa CMK-0537ZNX-WA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: CMK-0539ZNX- WA/ Nút bấm trên Micro của tai nghe bằng nhựa CMK-0539ZNX- WA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: CMM-0177CZZ-ZA-M/ Nắp nhựa trên micro tai nghe điện thoại di động CMM-0177CZZ-ZA-M, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: CMM-0192BNX-KA/ Chi tiết nhựa dùng cho sản xuất cáp kết nối điện thoại di động(nắp của đầu giắc cắm vào điện thoại) CMM-0192BNX-KA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: CMM-0192BNX-WA/ Chi tiết nhựa dùng cho sản xuất cáp kết nối điện thoại di động(nắp của đầu giắc cắm vào điện thoại) CMM-0192BNX-WA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: CMM-0192UNX-KA/ Chi tiết nhựa dùng cho sản xuất cáp kết nối điện thoại di động(nắp của đầu giắc cắm vào điện thoại) CMM-0192UNX-KA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: CMM-0192UNX-WA/ Chi tiết nhựa dùng cho sản xuất cáp kết nối điện thoại di động(nắp của đầu giắc cắm vào điện thoại) CMM-0192UNX-WA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: CMM-0193BNX-KA/ Chi tiết nhựa dùng cho sản xuất cáp nối điện thoại di động(nắp USB) CMM-0193BNX-KA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: CMM-0193BNX-WA/ Chi tiết nhựa dùng cho sản xuất cáp nối điện thoại di động(nắp USB)CMM-0193BNX-WA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: CMM-0193UNX-KA/ Chi tiết nhựa dùng cho sản xuất cáp nối điện thoại di động(nắp USB) CMM-0193UNX-KA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: CMM-0193UNX-WA/ Chi tiết nhựa dùng cho sản xuất cáp nối điện thoại di động(nắp USB)CMM-0193UNX-WA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: CMM-0213UNX-KA/ Chi tiết nhựa của tai nghe bluetooth, tai nghe có khung choàng đầu CMM-0213UNX-KA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: CMT 150/ Dây lạt buộc CMT 150, bằng nhựa, có đầu bắt vít, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: CMX-N30-1/ Vòi bình dầu (xk)
- Mã HS 39269099: CN389/ Nút ấn WIFI bằng nhựa FE3-4500-000 (xk)
- Mã HS 39269099: CN479/ Nút ấn WIFI bằng nhựa FE3-5716-000 (xk)
- Mã HS 39269099: CN480/ Vỏ thanh dẫn sáng bằng nhựa của máy in FE3-8645-000 (xk)
- Mã HS 39269099: CN557/ Vỏ điện trở bằng nhựa RC3-3321-000 (xk)
- Mã HS 39269099: CN569/ Vỏ điện trở bằng nhựa của máy in đa chức năng RC4-7975-000 (xk)
- Mã HS 39269099: CN736/ Đầu cắm USB bằng nhựa của máy in RC4-7851-000 (xk)
- Mã HS 39269099: CNL60-66-51/ Chậu nhựa hình trụ (cao 60 cm x đường kính miệng 51 cm x đường kính đáy dưới 66 cm)-Làm bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: CNR-0309UNX-KA/ Nắp nhựa trên Micro CNR-0309UNX-KA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: CNR-0309UNX-WB/ Nắp nhựa trên Micro CNR-0309UNX-WB, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: CNR-0337BNX-WA/ Nắp nhựa trên Micro CNR-0337BNX-WA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: CNR-0339BUX-WB/ Nắp nhựa trên Micro CNR-0339BUX-WB, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: CNR-0339UUX-WA/ Nắp nhựa dưới Micro CNR-0339UUX-WA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: CNR-0362BNX-KA/ Nắp nhựa trên Micro CNR-0362BNX-KA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: CNR-0362BNX-WA/ Nắp nhựa trên Micro CNR-0362BNX-WA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: CNT PUSH BLOCK COVER-456(Khối nắp đậy CNT của Jig kiểm tra tính năng sản phẩm bằng nhựa). Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: CNT Push Block-1394(Khối đẩy CNT của JIG kiểm tra tính năng sản phẩm bằng nhựa). Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: CNT PUSH BLOCK-486(Khối đẩy CNT của JIG kiểm tra tính năng sản phẩm bằng nhựa). Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Cnt Push Block-551 (Khối đẩy CNT của JIG kiểm tra tính năng sản phẩm bằng nhựa). Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: CNTL282/ Miếng đệm động cơ bằng nhựa của máy in QC3-1071-000 (xk)
- Mã HS 39269099: CNTL283/ Tấm liên kết bằng nhựa của máy in QC3-1094-000 (xk)
- Mã HS 39269099: CNTL291/ Chụp đèn dẫn sáng bằng nhựa của máy in QC3-4472-000 (xk)
- Mã HS 39269099: CNTL297/ Vòng đệm bằng nhựa của máy in QC4-1522-000 (xk)
- Mã HS 39269099: CNTL303/ Vỏ đáy bằng nhựa của cụm scan QC4-2834-000 (xk)
- Mã HS 39269099: CNTL306/ Vỏ cạnh sườn phải bằng nhựa của máy in QC4-2934-000 (xk)
- Mã HS 39269099: CNTL309/ Thanh chống cụm scan bằng nhựa của máy in QC4-4513-000 (xk)
- Mã HS 39269099: CNTL317/ Vỏ trước bên trái bằng nhựa của máy in QC4-6639-000 (xk)
- Mã HS 39269099: CNTL319/ Miếng đệm chống tĩnh điện bằng nhựa của máy in QC4-6994-000 (xk)
- Mã HS 39269099: CNTL330/ Tấm đỡ thanh dẫn hướng giấy ra bằng nhựa của máy in QC4-7152-000 (xk)
- Mã HS 39269099: CNTL334/ Tấm đỡ giấy bằng nhựa của máy in QC5-2161-000 (xk)
- Mã HS 39269099: CNTL335/ Tấm đỡ giấy bằng nhựa của máy in QC5-2162-000 (xk)
- Mã HS 39269099: CNTL345/ Tấm che miếng hút mực bằng nhựa của máy in QC5-0447-000 (xk)
- Mã HS 39269099: CNTL346/ Tấm đậy cho dây điện bằng nhựa của máy in QC4-4503-000 (xk)
- Mã HS 39269099: CNTL359/ Tấm che phía sau bằng nhựa của máy in QC3-1091-000 (xk)
- Mã HS 39269099: CNTL365/ Tấm che phía trước bằng nhựa của máy in QC3-4487-000 (xk)
- Mã HS 39269099: CNTL366/ Nhãn trang trí biểu tượng đời máy bằng nhựa của máy in QC3-4881-000 (xk)
- Mã HS 39269099: CNTL371/ Thân phím bấm khung in bằng nhựa QC4-2723-000 (xk)
- Mã HS 39269099: CNTL389/ Cụm phím điều khiển bằng nhựa của máy in QL2-6878-000 (xk)
- Mã HS 39269099: CNTL400/ Vỏ màn hình hiển thị bằng nhựa của máy in QC4-2872-000 (xk)
- Mã HS 39269099: CNTL401/ Chụp đèn bằng nhựa của máy in QC3-4471-000 (xk)
- Mã HS 39269099: CNTL408/ Tấm biểu tượng bằng nhựa cho máy in QC4-2726-000 (xk)
- Mã HS 39269099: CNTL417/ Nhãn trang trí biểu tượng đời máy in bằng nhựa QC3-0015-000 (xk)
- Mã HS 39269099: CNTL429/ Tấm giữ cảm biến bằng nhựa của máy in QC5-2902-000 (xk)
- Mã HS 39269099: CNTL438/ Vỏ sườn trái bằng nhựa của máy in QC4-2931-000 (xk)
- Mã HS 39269099: CNTL439/ Vỏ dưới bộ cung cấp điện bằng nhựa của máy in QC5-4616-000 (xk)
- Mã HS 39269099: CNTL440/ Vỏ trên bộ cung cấp điện bằng nhựa của máy in QC5-5087-000 (xk)
- Mã HS 39269099: CNTL447/ Tấm che miếng hút mực bằng nhựa của máy in QC5-3731-000 (xk)
- Mã HS 39269099: CNTL457/ Tấm che bên trong bộ cấp giấy của máy in bằng nhựa QC5-3701-000 (xk)
- Mã HS 39269099: CNTL473/ Vỏ trên bộ cung cấp điện bằng nhựa của máy in QC5-6451-000 (xk)
- Mã HS 39269099: CNTL474/ Vỏ dưới bộ cung cấp điện bằng nhựa của máy in QC5-6452-000 (xk)
- Mã HS 39269099: CNTL476/ Tấm giữ dây đai bằng nhựa của máy in QC5-6449-000 (xk)
- Mã HS 39269099: CNTL477/ Tấm che bên trong bộ cấp giấy của máy in bằng nhựa QC5-6484-000 (xk)
- Mã HS 39269099: CNTL481/ Vỏ trước bảng điều khiển bằng nhựa của máy in QC5-5955-000 (xk)
- Mã HS 39269099: CNTL482/ Vỏ trước bảng điều khiển bằng nhựa của máy in QC5-5956-000 (xk)
- Mã HS 39269099: CNTL483/ Vỏ trước bảng điều khiển bằng nhựa của máy in QC5-6529-000 (xk)
- Mã HS 39269099: CNTL484/ Vỏ trước bảng điều khiển bằng nhựa của máy in QC5-6530-000 (xk)
- Mã HS 39269099: CNTL493/ Tấm đỡ cáp FFC của máy in bằng nhựa QC5-4548-000 (xk)
- Mã HS 39269099: CNTL494/ Bản lề bằng nhựa dùng cho máy scan QC6-3110-000 (xk)
- Mã HS 39269099: CNTL506/ Tấm che bánh răng bằng nhựa của máy in QC6-8250-000 (xk)
- Mã HS 39269099: CNTL510/ Vỏ trên bộ cung cấp điện bằng nhựa của máy in QC7-0748-000 (xk)
- Mã HS 39269099: CNTL511/ Vỏ dưới bộ cung cấp điện bằng nhựa của máy in QC7-0749-000 (xk)
- Mã HS 39269099: CNTL532/ Khung bảng điều khiển bằng nhựa của máy in QL3-2043-000 (xk)
- Mã HS 39269099: CNTS117/ Tấm biểu tượng bằng nhựa cho máy in QC5-2199-000 (xk)
- Mã HS 39269099: CNTS124/ Tấm đỡ cáp bằng nhựa của máy in FFC QC5-4354-000 (xk)
- Mã HS 39269099: CNTS127/ Miếng đệm bằng nhựa của máy in QC5-4362-000 (xk)
- Mã HS 39269099: CNTS128/ Miếng đệm bằng nhựa của máy in QC5-4363-000 (xk)
- Mã HS 39269099: CNTS72/ Nắp bằng nhựa của máy in QC4-7740-000 (xk)
- Mã HS 39269099: CNTS79/ Cụm công tắc nguồn bằng nhựa của máy in QM3-7350-000 (xk)
- Mã HS 39269099: CNTS88/ Cụm phím điều khiển bằng nhựa của máy in QL2-6967-000 (xk)
- Mã HS 39269099: CNTS94/ Khung bảng phím điều khiển bằng nhựa của máy in QC5-2189-000 (xk)
- Mã HS 39269099: CNTS95/ Miếng đệm bằng nhựa của máy in QC3-6095-000 (xk)
- Mã HS 39269099: CNTS96/ Miếng đệm bằng nhựa của máy in QC3-6096-000 (xk)
- Mã HS 39269099: CNU4035-YPK-01A/ Khung đầu đĩa trong xe hơi (GRILLE C) (xk)
- Mã HS 39269099: CNU4035-YPK1-02/ Khung đầu đĩa trong xe hơi (GRILLE C) (xk)
- Mã HS 39269099: CNV17/ Cây nhựa V17. (size: (8.3-9.5mm) x 566mm. Hàng mới 100%.) (xk)
- Mã HS 39269099: CNV17/ Cây nhựa V17. (size: 9.5mm x 608.3mm. Hàng mới 100%.) (xk)
- Mã HS 39269099: Cò bằng nhựa dùng để khởi động máy thổi-PLASTIC, BLOWER GEN2 TRIGGER \018223001\ BLACK. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Cơ cấu hỗ trợ cố định khối thở ra, chất liệu nhựa của máy thở. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: CỐ ĐỊNH DÂY BẰNG NHƯA (DAWS-2NL), size (28 x 14)mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Cố định dây bằng nhựa 6502-000127- CABLE CLAMP, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Cố định dây bằng nhựa- CP-6NR32 BK (CORD PUSH). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Cố định dây bằng nhựa- DA-21 BK (Twist Lock), Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Cố định dây bằng nhựa- DA-26 (Twist Lock), Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Cố định dây bằng nhựa- DA-30 (Twist Lock), Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Cố định dây bằng nhựa- DA3S-8 (Tie mounts). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Cố định dây bằng nhựa- DA3S-8 BK (Tie mounts). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Cố định dây bằng nhựa- DACB-1.6T (Cover Bushing). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Cố định dây bằng nhựa DAEBS-13R (HOLDER WIRE). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Cố định dây bằng nhựa DAEBS-9R (Holder Wire)). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Cố định dây bằng nhựa- DASS-11NT (Spacer Support). Hàng mới 100% (xk)
- - Mã HS 39269099: Cố định dây bằng nhựa DC61-00118A- CLAMP CABLE, hàng mới 100% (xk)

Bài đăng phổ biến từ blog này

     - Mã HS 29252900: Nguyên liệu thực phẩm: L-ARGININE HCL. Lot: 200410. Hạn SD:09/04/2023. Hàng mới 100%. 25kg/drum. NSX:Ningbo Yuanfa Bioengineering Co., Ltd (nk)     - Mã HS 29252900: NIPAHEX G,Thành phần Chlorhexidine gluconate dùng trong ngành sản xuất mỹ phẩm, 220kg/Drum, Hàng mới 100%,Mã cas: 18472-51-0. (nk)     - Mã HS 29252900: PHR1294-1G Chlorhexidine digluconate Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm CAS 18472-51-0 (nk)     - Mã HS 29252900: RO002071/ Chất lưu hóa cao su NOCCELER DT Imin và các dẫn xuất của chúng dùng để làm phụ gia cao su (CAS No. 97-39-2) (nk)     - Mã HS 29252900: RUBBER ACCELERATOR ORICEL DPG GRANULE 6MTS (Diphenyl Guanidine- C13H13N3- Hóa chất xúc tiến ngành cao su) 20kg/bag.TC:300 bag. Hàng mới 100%. CAS:102-06-7 (nk)     - Mã HS 29252900: SOXINOL D-G/ Chất xúc tác làm nhanh quá trình lưu hóa cao su D-G, hợp chất chức carboxyimit (kể cả sacarin và muối của nó) và các hợp chất chức imin (nk)     - Mã HS 29252900: STABAXOL-1/ Bis (2,-diisopropylphenyl c
    - Mã HS 38109000: Chất khử bọt nước thải 101 (nk)     - Mã HS 38109000: Chất khử kim loại-RHM-645 Substance (xử lý đồng kẽm) (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm giảm oxy hoá thiếc hàn (dùng bổ trợ cho việc hàn thiếc) (Alpha Dross Reducer DR96) (100g/lọ) (hàng mới 100%) (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch bề mặt kim loại 46-134 (dùng trong sản xuất chip), mã cas: 78-92-2, công thức hóa học: C4H10O, (1 gallon3.7854 lít), doanh nghiệp đã khai báo hóa chất, hàng mới 100%, xuất xứ Mỹ. (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch kim loại Menzerna Mới 100% (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch màng sáp-106 (Dùng làm sạch bề mặt đầu golf) (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch mối hàn JS-810, thành phần: Mixed alcohol solvent, Anti volatile agent, Foaming agent, Antioxidants, Flux, Activator, Refined resin. Hàng mới 100% (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch mối hàn, JX-200, (thành phần chính bao gồm: IPA, Alcohol, surface active agent). Hàng mới 100% (nk)     - Mã HS 38109000: C
    - Mã HS 39079990: Chất làm tăng độ bóng dạng hạt #T-701A (Leveling Additive T- 701A). Kết quả của cục kiểm định số 246/TB-KĐ I ngày 17/5/2019 (nk)     - Mã HS 39079990: CHẤT PHỤ GIA/NGUYÊN LIỆU SX BỘT SƠN TĨNH ĐIỆN (REACRONE RLP-111 "Chất tạo bóng bề mặt sơn"). HÀNG MỚI 100%. (nk)     - Mã HS 39079990: CHẤT TĂNG ĐỘ BÁM, PROMOTER ERUCIC-C719 DÙNG SẢN XUẤT MỰC IN, DẠNG LỎNG (nk)     - Mã HS 39079990: CHẤT TĂNG ĐỘ DÍNH PROMOTER ERUCIC-ADP, DÙNG ĐỂ SẢN XUẤT MỰC IN, DẠNG BỘT (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPBK473IBK/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS E473I-BLACK (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPBK473IIV/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS E473I-IVORY (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPBK475IBK/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS S475I-BLACK (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPHA475IBK/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS HA475-BLACK (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPLX7035BK/ Hạt nhựa p