Chuyển đến nội dung chính
- Mã HS 39269099: 822E 19500(1)/ Khay bằng nhựa các loại-linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 19510(1)/ Khay bằng nhựa các loại-linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 19520(1)/ Khay bằng nhựa các loại-linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 19530(1)/ ổ đỡ bằng nhựa- Linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 19540(1)/ Vỏ bảo vệ bộ phận bên trong máy in, bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 19562(1)/ Khay bằng nhựa các loại-linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 19570(1)/ Khung máy in bằng nhựa- Linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 19582(V22A003028-0109)/ Vỏ bảo vệ bộ phận bên trong máy in, bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 19590(1)/ Khay bằng nhựa các loại-linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 19640(1)/ Giá đỡ bằng nhựa- Linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 19650(1)/ Khung máy in bằng nhựa- Linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 19662(V22A003031-0109)/ Vỏ bảo vệ bộ phận bên trong máy in, bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 19680(1)/ Giá đỡ bằng nhựa- Linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 19702(V22A008002-0109)/ Vỏ bảo vệ bộ phận bên trong máy in, bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 19710(1)/ Vỏ bảo vệ bộ phận bên trong máy in, bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 19720(1)/ Vỏ bảo vệ bộ phận bên trong máy in, bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 19892(V22A007006-0109)/ Vỏ bảo vệ bộ phận bên trong máy in, bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 19901(V22A007007-0109)/ Vỏ bảo vệ bộ phận bên trong máy in, bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 19910(V22A007010-0109)/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 19931(V22A007008-0109)/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận cơ cấu tiếp mực) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 19940/ Vỏ bảo vệ bộ phận bên trong máy in, bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 19940-3/ Vỏ bảo vệ bộ phận bên trong máy in, bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 20301/ Khay bằng nhựa các loại-linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 20350(V22A010003-0109)/ Vỏ bảo vệ bộ phận bên trong máy in, bằng nhựa-linh kiện sản xuất máy in,máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 20560(1)/ Vỏ bảo vệ bộ phận bên trong máy in, bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 20570(1)/ Vỏ bảo vệ bộ phận bên trong máy in, bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 20601/ Khay bằng nhựa các loại-linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 20700-2/ Vỏ bảo vệ bộ phận bên trong máy in, bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 20710(1)/ Vỏ bảo vệ bộ phận bên trong máy in, bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 20720(1)/ Vỏ bảo vệ bộ phận bên trong máy in, bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 20912/ Khay bằng nhựa các loại-linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 20920(1)/ Vỏ bảo vệ bộ phận bên trong máy in, bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 20930/ Vỏ bảo vệ bộ phận bên trong máy in, bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 21401(V22A003051-0109)/ Vỏ bảo vệ bộ phận bên trong máy in, bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 21482 (V22A003027-0109)/ Vỏ bảo vệ bộ phận bên trong máy in,bằng nhựa-linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 21490/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện bên trong máy in (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 21790(1)/ Vỏ bảo vệ bộ phận bên trong máy in, bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 22243-1/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận mạch và dây điện) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 22523(1)/ Vỏ bảo vệ bộ phận bên trong máy in, bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 22772-1/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận mạch và dây điện) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 22790-1/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận thân máy) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 22922(V26A002001-0109)/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 23270(V22A005002-0109)/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 23340/ Vỏ bảo vệ bộ phận bên trong máy in, bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 25851(V22A005015-0109)/ Vỏ bảo vệ bộ phận bên trong máy in, bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 25862(V22A005006-0109)/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận khung máy) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 25870(V22A005007-0109)/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 25884(V22A005008-0109)/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 27472(V26A003001-0109)/ Vỏ bảo vệ bộ phận bên trong máy in, bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 27483(V22A004011-0109)/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận hộp mực) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 27492(V22A004022-0109)/ Vỏ bảo vệ bộ phận bên trong máy in, bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 27572(V22A004032-0109)/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 27674-2/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận quét hình ảnh tĩnh điện) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 29620(1)/ Que vệ sinh mực bằng nhựa-linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 29701(V22A004012-0109)/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận khay đựng giấy) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 30111/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận khay phụ cấp giấy) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 30280(V22A005009-0109)/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 30501(V22A005003-0109)/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 30511/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận khung máy) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 30540(V22A010011-0109)/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 31224(V22A010033-0109)/ Vỏ bảo vệ bộ phận bên trong máy in, bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 31360-1/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận chân đế) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 31442-1/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận chân đế) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 32270/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận thân máy) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 32330-1/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận quét thẻ từ) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 32391-1/ Vỏ bảo vệ bộ phận bên trong máy in, bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 32402-1/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận thân máy) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 32421-2/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận khay giấy ưu tiên) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 32461(V22A008001-0109)/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận cơ điện) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 32484/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận thân máy) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 32623-3/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận quét thẻ từ) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 32640/ Vỏ bảo vệ bộ phận bên trong máy in, bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 32660/ Vỏ bảo vệ bộ phận bên trong máy in, bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 32681(V22A007009-0109)/ Vỏ bảo vệ bộ phận bên trong máy in, bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 32700/ Vỏ bảo vệ bộ phận bên trong máy in, bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 32722-1/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận thân máy) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 32741-2/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận quét hình ảnh tĩnh điện) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 32783-2/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận quét hình ảnh tĩnh điện) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 32843-3/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận quét thẻ từ) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 32861-1/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận dập ghim tự động) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 32883-2/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận dập ghim tự động) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 32902-1/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận dập ghim tự động) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 32922/ Vỏ bảo vệ bộ phận bên trong máy in, bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 32940-1/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận dập ghim tự động) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 32960/ Vỏ bảo vệ bộ phận bên trong máy in, bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 33001-2/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận dập ghim tự động) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 33032-2/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận hộp mực) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 33052-2/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận hộp mực) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 33112-1/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận thân máy) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 33132-2/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận mạch và dây điện) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 33561(V22A007013-0109)/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận cơ điện) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 33584/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận thân máy) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 33652/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận thân máy) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 34062-2/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận dập ghim tự động) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 34084/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận chia tài liệu) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 34106/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận dập ghim tự động) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 34122/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận dập ghim tự động) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 34140/ Vỏ bảo vệ bộ phận bên trong máy in, bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 34185-1/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận dập ghim tự động) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 34511/ Vỏ bảo vệ bộ phận bên trong máy in, bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 34521/ Vỏ bảo vệ bộ phận bên trong máy in, bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 34641(1)/ Vỏ bảo vệ bộ phận bên trong máy in, bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 34650(1)/ Giá đỡ bằng nhựa- Linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 34782-2/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận cửa ra giấy) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 34800/ Vỏ bảo vệ bộ phận bên trong máy in, bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 34823/ Vỏ bảo vệ bộ phận bên trong máy in, bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 34842(V22A004046-0110)/ Vỏ bảo vệ bộ phận bên trong máy in, bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 34871/ Vỏ bảo vệ bộ phận bên trong máy in, bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 35060-3/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận mạch và dây điện) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 35070-3/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận cửa ra giấy) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 35080-2/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận cửa ra giấy) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 35090-1/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận thân máy) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 35100-3/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận mạch và dây điện) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 35110-3/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận quét thẻ từ) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 35120-3/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận mạch và dây điện) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 35272(V22A013028-0109)/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận quét hình ảnh) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 35280(V22A013023-0109)/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 35291(V22A013022-0109)/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 35311/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận scanner) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 35311-2/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận scanner) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 35341(V22A013027-0109)/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 35511(V22A013014-0109)/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận nạp và đảo giấy) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 35520(V22A013016-0109)/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 35530(V22A013017-0109)/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 35541(V22A013018-0109)/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 35790(V22A010074-0109)/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 37141-2/ Vỏ bảo vệ bộ phận bên trong máy in, bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 37350-2/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận đựng giấy dự phòng) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 37410/ Vỏ bảo vệ bộ phận bên trong máy in, bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 37420/ Vỏ bảo vệ bộ phận bên trong máy in, bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 37544/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận thân máy) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 37752/ Khay bằng nhựa các loại-linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 37763-2/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận dập ghim tự động) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 38230/ Khay bằng nhựa các loại-linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 39081(V22A009003-0109)/ Vỏ bảo vệ bộ phận bên trong máy in, bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 39152-1/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận đựng giấy dự phòng (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 39161-2/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận đựng giấy dự phòng) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 39171/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận đựng giấy dự phòng). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 39180-2/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận đựng giấy dự phòng) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 39191-2/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận thân máy) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 39480-2/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận cấp và truyền động giấy) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 39531(V22A008008-0109)/ Que vệ sinh mực bằng nhựa-linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 40261-2/ Vỏ bảo vệ bộ phận bên trong máy in, bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 40341/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận mạch và dây điện) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 40480-1/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận khung máy) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 40490-2/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận khung máy) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 40590/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận khung máy) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 40820-2/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận mạch và dây điện) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 40830-2/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận mạch và dây điện) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 40854/ Vỏ bảo vệ bộ phận bên trong máy in, bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 41712/ Vỏ bảo vệ bộ phận bên trong máy in, bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 41712-2/ Vỏ bảo vệ bộ phận bên trong máy in, bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 41880(V22A014003-0109)/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận mạch và dây điện) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 41890-1/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận mạch và dây điện) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 41910(V22A010010-0109)/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 41920-6/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận khung máy) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 42000(V22A005022-0109)/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 42010-2/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận thân máy) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 42102/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận quét hình ảnh) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 43300(V22A005023-0109)/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 43361/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận quét hình ảnh) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 43381-1/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận quét hình ảnh) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 43390/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận quét hình ảnh) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 44290(V22A005024-0109)/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận đọc thẻ từ) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 44480-2/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận quét hình ảnh) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 44501/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận cấp giấy) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 44520-2/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận mạch và dây điện) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 44532/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận tạo hình ảnh tĩnh điện) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 44590/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận khung máy) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 44610/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận thân máy) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 44610-3/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận thân máy) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 44620(V22A004002-0109)/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 44630(1)/ Vỏ bảo vệ bộ phận bên trong máy in, bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 45420(V22A005020-0109)/ Vỏ bảo vệ bộ phận bên trong máy in, bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 46400(V22A008012-0109)/ Vỏ bảo vệ bộ phận bên trong máy in, bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 46470-2/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận quét hình ảnh) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 46530-2/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận quét hình ảnh) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 46550-1/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận quét hình ảnh) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 46560-1/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận quét hình ảnh) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 47280-2/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận hộp mực) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 48020-1/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận mạch và dây điện) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 50243/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận thân máy) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 50632-1/ Thanh gạt mực thừa bằng nhựa của máy in (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 53420(1)/ Khay bằng nhựa các loại-linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 53431/ Vỏ bảo vệ bên ngoài của máy in bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 53530(1)/ Vỏ bảo vệ bộ phận bên trong máy in, bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 54611/ Vỏ bảo vệ bộ phận bên trong máy in, bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 54631/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận quét hình ảnh) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 54711/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận hộp mực) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 54752/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận thân máy) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 54770/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận thân máy) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 54792/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận thân máy) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 54810/ Vỏ nhựa của máy in (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 54890/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận thân máy) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 54910/ Vỏ nhựa của máy in (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 54931/ Vỏ nhựa của máy in (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 54970/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận kết nối USB) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 55161/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận thân máy) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 55322/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận thân máy) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 55342/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận thân máy) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 55360/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận thân máy) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 55380/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận thân máy) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 55402/ Vỏ bảo vệ bộ phận bên trong máy in, bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 55410/ Vỏ bảo vệ bộ phận bên trong máy in, bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 55433/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận mạch và dây điện) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 55443/ Giá đỡ bằng nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 55451/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận thân máy) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 56521(V27A007001-0109)/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận cửa ra giấy) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 56543/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận khung máy) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 56552/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận giao diện người dùng) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 56580/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận mạch và dây điện) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 56601(V27A007002-0109)/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận thân máy) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 56921/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận giao diện người dùng) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 56934/ Vỏ bảo vệ bộ phận bên trong máy in, bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 57431(1)/ Khay bằng nhựa các loại-linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 57743/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận thân máy) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 57871/ Khay bằng nhựa các loại-linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 57880/ Vỏ bảo vệ bộ phận bên trong máy in, bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 57981/ Khay bằng nhựa các loại-linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 58030/ Vỏ bảo vệ bộ phận bên trong máy in, bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 58541/ Vỏ bảo vệ bộ phận bên trong máy in, bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 58560/ Vỏ bảo vệ bộ phận bên trong máy in, bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 58650(1)/ Vỏ bảo vệ bộ phận bên trong máy in, bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy,Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 60021/ Giá đỡ bằng nhựa- Linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 60170/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ cảm biến của khay giấy ưu tiên) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 60444/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận thân máy) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 60480/ Vỏ bảo vệ bộ phận bên trong máy in, bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 60700/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận tạo hình ảnh tĩnh điện) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 61110/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận quét thẻ từ) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 61690/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận quét hình ảnh tĩnh điện) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 61691/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận nạp và đảo giấy) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 61700/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận nạp và đảo giấy) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 61710/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận nạp và đảo giấy) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 61761/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận quét thẻ từ) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 61780/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận quét thẻ từ) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 61820/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận thân máy) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 61830/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận quét hình ảnh) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 61841/ Vỏ bảo vệ bộ phận bên trong máy in, bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 61850/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận thân máy) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 61870/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận mạch và dây điện) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 61900/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận thân máy) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 61910(V22A018004-0109)/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận thân máy) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 61920/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận thân máy) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 61930/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận quét hình ảnh tĩnh điện) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 61940/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận quét hình ảnh tĩnh điện) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 61950/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận quét thẻ từ) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 62140/ Vỏ bảo vệ bộ phận bên trong máy in, bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 62150/ Vỏ bảo vệ bộ phận bên trong máy in, bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 62160/ Vỏ bảo vệ bộ phận bên trong máy in, bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 62170/ Vỏ bảo vệ bộ phận bên trong máy in, bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 64320/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận hộp mực) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 65480/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận mạch và dây điện) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 65920/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận mạch và dây điện) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 65960/ Vỏ bảo vệ bộ phận bên trong máy in, bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 66110/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận mạch và dây điện) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 66120/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận thân máy) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 66130/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận mạch và dây điện) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 66140/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận thân máy) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 66160/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận mạch và dây điện) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 66180/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận mạch và dây điện) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 66210/ Vỏ bảo vệ bộ phận bên trong máy in, bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 66220/ Vỏ bảo vệ bộ phận bên trong máy in, bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 66230/ Vỏ bảo vệ bộ phận bên trong máy in, bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 66240/ Vỏ bảo vệ bộ phận bên trong máy in, bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 67651/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ khung máy in) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 67661/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ dây kết nối của màn hình) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 67670/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận thân máy) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 67680(V22A017001-0109)/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa(bảo vệ dây cáp màn hình) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 67691/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ dây cáp màn hình) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 70800/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận hộp mực) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 70880/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận hộp mực) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 70890/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận hộp mực) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 70991/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận thân máy) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 71001/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận thân máy) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 71341/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận hộp mực) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 71351/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận hộp mực) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 71360/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận hộp mực) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 71401/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận thân máy) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 71800/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận dập ghim tự động) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 71811/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận cửa ra giấy) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 71840/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận dập ghim tự động) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 71870/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận dập ghim tự động) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 71880/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận tạo hình ảnh tĩnh điện) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 71890/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận hộp mực) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 71900/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận mạch và dây điện) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 71910/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận thân máy) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 72250/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận chứa giấy) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 72270/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận chứa giấy) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 72280/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận chứa giấy) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 72290/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận chứa giấy) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 72300/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận chứa giấy) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 72690(V22A018011-0109)/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận quét hình ảnh) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 72700(V22A018010-0109)/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận quét hình ảnh) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 72710/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận quét hình ảnh) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 72730(V22A018009-0109)/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận quét hình ảnh) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 72740/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận scanner) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 72770/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận thân máy) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 72790(V22A018008-0109)/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận nạp và đảo giấy) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 72810(V22A018007-0109)/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận khay đựng giấy) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 72820/ Vỏ bảo vệ bộ phận bên trong máy in, bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 73470(V22A007079-0109)/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận quét hình ảnh) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 73500(V22A007080-0109)/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận nạp và đảo giấy) (xk)
- Mã HS 39269099: 822E 73920(V22A010131-0109)/ Vỏ bảo vệ bộ phận bên trong máy in, bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E04035/ Vỏ bảo vệ bộ phận bên trong máy in, bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E21771/ Vỏ bảo vệ bộ phận bên trong máy in, bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E21781/ Vỏ bảo vệ bộ phận bên trong máy in, bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E27121/ Vỏ bảo vệ bộ phận bên trong máy in, bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E35011/ Khay bằng nhựa các loại-linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E60180/ Giá đỡ bằng nhựa- Linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 822E72630/ Que vệ sinh mực bằng nhựa-linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 825E 00431(V22A005012-0109)/ Giá đỡ bằng nhựa- Linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 825E 01290(V22A009012-0109)/ Giá đỡ bằng nhựa- Linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 825E 01510(V22A007046-0109)/ Giá đỡ bằng nhựa- Linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 825E 14810/ Tấm đỡ giấy bằng nhựa-linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 825E11450/ Tấm đỡ giấy bằng nhựa-linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 82604/ Hộp nhựa ACC chất liệu NHỰA, linh kiện thay thế của máy khâu (xk)
- Mã HS 39269099: 82608-1/ Tấm lắp vòng luồn chỉ bằng nhựa (Linh kiện máy may gia đình) (xk)
- Mã HS 39269099: 82632/ Thanh răng-82632 (xk)
- Mã HS 39269099: 83301S/ Vỏ sau bằng nhựa (Linh kiện máy may gia đình) (xk)
- Mã HS 39269099: 83302S/ Vỏ đầu bằng nhựa (Linh kiện máy may gia đình) (xk)
- Mã HS 39269099: 83306S/ Hộp AC bằng nhựa (Linh kiện máy may gia đình) (xk)
- Mã HS 39269099: 83307S/ Tấm hướng dẫn móc chỉ bằng nhựa (Linh kiện máy may gia đình) (xk)
- Mã HS 39269099: 83312S/ Vỏ trước bằng nhựa (Linh kiện máy may gia đình) (xk)
- Mã HS 39269099: 83313S/ Thanh DT bằng nhựa (Linh kiện máy may gia đình) (xk)
- Mã HS 39269099: 83314S/ Vỏ đầu bằng nhựa (Linh kiện máy may gia đình) (xk)
- Mã HS 39269099: 83315S/ Vỏ trước bằng nhựa (Linh kiện máy may gia đình) (xk)
- Mã HS 39269099: 83316S/ Vỏ sau bằng nhựa (Linh kiện máy may gia đình) (xk)
- Mã HS 39269099: 83350-1/ Tấm gá chân vịt đen chất liệu NHỰA, linh kiện thay thế của máy khâu (xk)
- Mã HS 39269099: 83360-1/ ĐĨA CHẶN CUỘN CHỈ chất liệu NHỰA, linh kiện thay thế của máy khâu (xk)
- Mã HS 39269099: 83425-1/ Miếng dán cảnh báo chất liệu NHỰA, linh kiện thay thế của máy khâu (xk)
- Mã HS 39269099: 83484-1/ Tấm nhựa giữ cần nắm chỉ (Linh kiện máy may gia đình) (xk)
- Mã HS 39269099: 83485-1/ Miếng nhựa chắn vòng luồn chỉ (Linh kiện máy may gia đình) (xk)
- Mã HS 39269099: 83499-1/ Giá đỡ mạch CPU bằng nhựa (Linh kiện máy may bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39269099: 83504-3230/ Đầu nỗi bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 83505/ HỘP ACC chất liệu NHỰA, linh kiện thay thế của máy khâu (xk)
- Mã HS 39269099: 83552-1/ Vỏ trước bằng nhựa (Linh kiện máy may gia đình) (xk)
- Mã HS 39269099: 83562/ Bảng điều khiển bằng nhựa (Linh kiện máy may gia đình) (xk)
- Mã HS 39269099: 83563-1/ Bảng điều khiển bằng nhựa (Linh kiện máy may gia đình) (xk)
- Mã HS 39269099: 835E 20210/ Miếng đệm bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 835E 27981/ Miếng đệm bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 835E 27990/ Miếng đệm bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 835E 28002/ Miếng đệm bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 835E 28010/ Miếng đệm bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 835E 28041R04/ Miếng đệm lót nhựa (28.8mm *12mm)(Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: 835E 31102/ Miếng đệm bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 835E 33971R02/ Miếng đệm mút (27mm*14mm_(Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: 835E 37670R02/ Miếng đệm mút (6mm*49mm)(Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: 835E 37680R02/ Miếng đệm mút (5.7mm*27.5mm)(Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: 835E 37690R02/ Miếng đệm mút (4.7mm*27.5mm)(Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: 835E 37900/ Miếng đệm bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 835E 37910/ Miếng đệm bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 835E 39950R04/ Miếng đệm lót nhựa (40mm *18mm)(Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: 835E 39950R05/ Miếng đệm lót nhựa (40mm *18mm)(Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: 835E 40182/ Miếng đệm bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: 835E 41091/ Miếng đệm bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: 835E 41100/ Miếng đệm bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 835E 41120/ Miếng đệm bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 835E 41150/ Miếng đệm bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 835E 41161/ Miếng đệm bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 835E 41220R02/ Miếng đệm bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (5mm*5mm)(Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: 835E 41350/ Miếng đệm bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 835E 41601R04/ Miếng đệm bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy(25*13.2mm)(Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: 835E 41610R03/ Miếng đệm bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (21.9*9.3)(Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: 835E 41610R04/ Miếng đệm bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (21.9*9.3)(Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: 835E 41881/ Miếng đệm bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: 835E 41890/ Miếng đệm 835E 41890 (xk)
- Mã HS 39269099: 835E 42031R04/ Miếng đệm bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (25*13.2mm)(Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: 835E 42040R03/ Miếng đệm bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (21.9*12.8)(Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: 835E 42040R04/ Miếng đệm bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (21.9*12.8)(Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: 835E 42420/ Miếng đệm bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 835E 44660/ Miếng đệm bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 835E 44780/ Miếng đệm bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 835E 44990R02/ Miếng đệm bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy(Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: 835E 45000R01-1/ Miếng đệm bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy(Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: 835E 45140R02/ Miếng đệm bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (12*25mm)(Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: 835E 45610R05/ Miếng đệm bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (24*35mm)(Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: 835E 46320/ Miếng đệm bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 835E 46500R01-1/ Miếng đệm mút(18mm*16mm)(Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: 835E 46511R01-1/ Miếng đệm mút(87mm*21mm)(Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: 835E 46530/ Miếng đệm bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 835E 46870R02-1/ Miếng đệm bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy(32.5mm*30mm)(Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: 835E 47640R02/ Miếng đệm bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy(Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: 835E 49130R03/ Miếng đệm mút(33.5mm*20.5mm)(Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: 835E 49300/ Miếng đệm bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 835E 50110R02/ Miếng đệm bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: 835E 50530R02/ Miếng đệm bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: 835E 51340/ Miếng đệm bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 835E 51781/ Miếng đệm bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 835E 52370A/ Miếng đệm bằng mút xốp (xk)
- Mã HS 39269099: 835E 52380/ Miếng đệm bằng mút xốp (xk)
- Mã HS 39269099: 835E 52410R01/ Miếng đệm bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy(Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: 835E39850/ Miếng đệm bằng nhựa (Linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: 83611-2/ Công tắc tốc độ bằng nhựa (Linh kiện máy may gia đình) (xk)
- Mã HS 39269099: 83615-2/ Công tắc điều chỉnh bằng nhựa (Linh kiện máy may gia đình) (xk)
- Mã HS 39269099: 83660-3/ Giá đỡ khay đựng chỉ trên bằng nhựa (Linh kiện máy may gia đình) (xk)
- Mã HS 39269099: 83677-1/ Vỏ đế bằng nhựa (Linh kiện máy may gia đình) (xk)
- Mã HS 39269099: 83678-2/ Tay cầm bằng nhựa (Linh kiện máy may gia đình) (xk)
- Mã HS 39269099: 83679/ Tấm đế bằng nhựa (Linh kiện máy may gia đình) (xk)
- Mã HS 39269099: 83682/ Vỏ cạnh bằng nhựa (Linh kiện máy may gia đình) (xk)
- Mã HS 39269099: 83685-1/ Miếng hướng dẫn mắc chỉ bằng nhựa (Linh kiện máy may gia đình) (xk)
- Mã HS 39269099: 83741S/ Tay xoay bằng nhựa (Linh kiện máy may gia đình) (xk)
- Mã HS 39269099: 83814/ Bảng điều khiển bằng nhựa (Linh kiện máy may gia đình) (xk)
- Mã HS 39269099: 83891-1/ Bàn may mở rộng 83891 bằng nhựa (Linh kiện máy may gia đình) (xk)
- Mã HS 39269099: 839422/ Bạt phủ kiện PE 63G/SQM, BLUE (xk)
- Mã HS 39269099: 839422-1/ Bạt phủ kiện PE 76.64G/SQM, BLUE/GREEN (xk)
- Mã HS 39269099: 839422-2/ Bạt phủ kiện PE 68.24G/SQM, BLUE/GREEN (xk)
- Mã HS 39269099: 83V-B0275/ Lá chắn bằng nhựa (dùng để trang trí rèm cửa) 83V (210.82 x 8.3) cm (100) (xk)
- Mã HS 39269099: 8400(20)/ Tấm bọc ghế xe hơi loại K-Car_8400(20) (xk)
- Mã HS 39269099: 8401756E/ Kẹp dây dùng để khóa dây trong bộ truyền dịch/ truyền máu, bằng nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: 841459/ Bạt phủ kiện PE 63G/SQM, BLUE (xk)
- Mã HS 39269099: 841459-1/ Bạt phủ kiện PE 76.64G/SQM, BLUE/GREEN (xk)
- Mã HS 39269099: 841459-2/ Bạt phủ kiện PE 68.24G/SQM, BLUE/GREEN (xk)
- Mã HS 39269099: 844-ORING-R16/ Vòng đệm Silicon (No.844-ORING) (xk)
- Mã HS 39269099: 846998041017/ Đĩa bay bằng nhựa (TPR TIRE FLYER) (xk)
- Mã HS 39269099: 848E 79860/ Vỏ bảo vệ bộ phận bên trong máy in, bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 848E 82090(1)/ Khay bằng nhựa các loại-linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 848E 82194(V22A002010-0109)/ Khay bằng nhựa các loại-linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 848E 82202(V22A002011-0109)/ Vỏ bảo vệ bộ phận bên trong máy in, bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 848E 82613(V22A002016-0109)/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 848E 82716(V22A002041-0109)/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 848E 82732(V22A002017-0109)/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 848E 82773(V22A002018-0109)/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 848E 82901(V22A002019-0109)/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 848E 86143(V22A002038-0109)/ Vỏ bảo vệ bộ phận bên trong máy in, bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 848E 86341(V22A010034-0109)/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 848E 87571(V22A002021-0109)/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 848E 89251(V22A002023-0109)/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 848E 89270(V22A002024-0109)/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 848E 91742(V22A002027-0109)/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 848E 93153(V22A002018-0309)/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 848E 93191(V22A002025-0109)/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 848E 95400(1)/ Khay bằng nhựa các loại-linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy,Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: 848K 99200(1)/ Khay chất liệu chủ yếu bằng nhựa các loại-linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 849E 17911/ Miếng đệm bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 85(1.5x6)IT20-15/ Vải bạt đã tráng phủ loại: 1.5M x 6M; Màu: O.green; định lượng: 85 gr/m2; (xk)
- Mã HS 39269099: 85(10x12)IT20-15/ Vải bạt đã tráng phủ loại: 10M x 12M; Màu: O.green; định lượng: 85 gr/m2; (xk)
- Mã HS 39269099: 85(2x3)IT20-15/ Vải bạt đã tráng phủ loại: 2M x 3M; Màu: O.green; định lượng: 85 gr/m2; (xk)
- Mã HS 39269099: 85(3x4)IT20-15/ Vải bạt đã tráng phủ loại: 3M x 4M; Màu: O.green; định lượng: 85 gr/m2; (xk)
- Mã HS 39269099: 85(3x5)IT20-15/ Vải bạt đã tráng phủ loại: 3M x 5M; Màu: O.green; định lượng: 85 gr/m2; (xk)
- Mã HS 39269099: 85(4x5)IT20-15/ Vải bạt đã tráng phủ loại: 4M x 5M; Màu: O.green; định lượng: 85 gr/m2; (xk)
- Mã HS 39269099: 85(4x6)IT20-15/ Vải bạt đã tráng phủ loại: 4M x 6M; Màu: O.green; định lượng: 85 gr/m2; (xk)
- Mã HS 39269099: 85(5x6)IT20-15/ Vải bạt đã tráng phủ loại: 5M x 6M; Màu: O.green; định lượng: 85 gr/m2; (xk)
- Mã HS 39269099: 85(6x10)IT20-15/ Vải bạt đã tráng phủ loại: 6M x 10M; Màu: O.green; định lượng: 85 gr/m2; (xk)
- Mã HS 39269099: 85(6x8)IT20-15/ Vải bạt đã tráng phủ loại: 6M x 8M; Màu: O.green; định lượng: 85 gr/m2; (xk)
- Mã HS 39269099: 85(8x10)IT20-15/ Vải bạt đã tráng phủ loại: 8M x 10M; Màu: O.green; định lượng: 85 gr/m2; (xk)
- Mã HS 39269099: 850K 01130/ Khay đựng giấy của máy in (xk)
- Mã HS 39269099: 85603100221500/ Miếng mút màu xanh nước biển, trọng lượng 0.16kg/m2.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: 85606102VL Mũ chụp bằng nhựa (dùng để bọc đầu dây điện), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: 85610901VL Mũ chụp bằng nhựa (dùng để bọc đầu dây điện), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: 85701/ Bảng điều khiển bằng nhựa (Linh kiện máy may gia đình) (xk)
- Mã HS 39269099: 85819/ Vỏ trước bằng nhựa (Linh kiện máy may gia đình) (xk)
- Mã HS 39269099: 85857/ Vỏ trước bằng nhựa (Linh kiện máy may gia đình) (xk)
- Mã HS 39269099: 85858-1/ Giá đỡ công tắc nguồn bằng nhựa (Linh kiện máy may gia đình) (xk)
- Mã HS 39269099: 85870/ Nắp trên vỏ đầu bằng nhựa (Linh kiện máy may gia đình) (xk)
- Mã HS 39269099: 85872/ Vỏ đầu bằng nhựa (Linh kiện máy may gia đình) (xk)
- Mã HS 39269099: 85875/ Vỏ trên bằng nhựa (Linh kiện máy may gia đình) (xk)
- Mã HS 39269099: 859K 03810/ Trục truyền động bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 859K 03820/ Trục truyền động bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 859K 04412/ Thanh xoắn bằng nhựa- Linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: 859K 09821/ Trục truyền động bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 859K 09831/ Trục truyền động bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 859K 23670/ Thanh xoắn bằng nhựa- Linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 860-A002-B291-005/ Linh kiện khuôn;dùng làm đồ gá phụ trợ cho sản xuất dây tai nghe;chất liệu nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 860-A002-B291-006/ Linh kiện khuôn;dùng làm đồ gá phụ trợ cho sản xuất dây tai nghe;chất liệu nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 860-A002-B291-007/ Linh kiện khuôn;dùng làm đồ gá phụ trợ cho sản xuất dây tai nghe;chất liệu nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 860-A002-B291-008/ Linh kiện khuôn;dùng làm đồ gá phụ trợ cho sản xuất dây tai nghe;chất liệu nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 860-A002-B291-009/ Linh kiện khuôn;dùng làm đồ gá phụ trợ cho sản xuất dây tai nghe;chất liệu nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 860-A013-B591-004Linh kiện khuôn 860-A013-B591-004;dùng làm đồ gá phụ trợ cho sản xuất dây tai nghe chất liệu nhựa; hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: 860-A027-B591-011-01/ Linh kiện khuôn;dùng làm đồ gá phụ trợ cho sản xuất dây tai nghe;chất liệu nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 860-A027-B591-012/ Linh kiện khuôn;dùng làm đồ gá phụ trợ cho sản xuất dây tai nghe;chất liệu nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 860-A027-B591-013/ Linh kiện khuôn;dùng làm đồ gá phụ trợ cho sản xuất dây tai nghe;chất liệu nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 860-A027-B591-014/ Linh kiện khuôn;dùng làm đồ gá phụ trợ cho sản xuất dây tai nghe;chất liệu nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 860-A109-B591-003/ Linh kiện khuôn;dùng làm đồ gá phụ trợ cho sản xuất dây tai nghe;chất liệu nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 860-A109-B591-004/ Linh kiện khuôn;dùng làm đồ gá phụ trợ cho sản xuất dây tai nghe;chất liệu nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 860-A396-B591-091/ Linh kiện khuôn;dùng làm đồ gá phụ trợ cho sản xuất dây tai nghe;chất liệu nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 860-A433-B591-023/ Linh kiện khuôn;dùng làm đồ gá phụ trợ cho sản xuất dây tai nghe;chất liệu nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 860-A433-B591-024/ Linh kiện khuôn;dùng làm đồ gá phụ trợ cho sản xuất dây tai nghe;chất liệu nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 860-A433-B591-025/ Linh kiện khuôn;dùng làm đồ gá phụ trợ cho sản xuất dây tai nghe;chất liệu nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 860-HT47-C406-001/ Linh kiện khuôn;dùng làm đồ gá phụ trợ cho sản xuất dây tai nghe;chất liệu nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 860-HT47-C406-002/ Linh kiện khuôn;dùng làm đồ gá phụ trợ cho sản xuất dây tai nghe;chất liệu nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 860-HT47-C406-007/ Linh kiện khuôn;dùng làm đồ gá phụ trợ cho sản xuất dây tai nghe;chất liệu nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 860-HT47-C406-009/ Linh kiện khuôn;dùng làm đồ gá phụ trợ cho sản xuất dây tai nghe;chất liệu nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 860-HT47-C406-010/ Linh kiện khuôn;dùng làm đồ gá phụ trợ cho sản xuất dây tai nghe;chất liệu nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 860-NG24-C510-001/ Linh kiện khuôn;dùng làm đồ gá phụ trợ cho sản xuất dây tai nghe;chất liệu nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 860-TH13-C406-003/ Linh kiện khuôn;dùng làm đồ gá phụ trợ cho sản xuất dây tai nghe;chất liệu nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 860-TH13-C406-009/ Linh kiện khuôn;dùng làm đồ gá phụ trợ cho sản xuất dây tai nghe;chất liệu nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 860-TH13-C406-011/ Linh kiện khuôn;dùng làm đồ gá phụ trợ cho sản xuất dây tai nghe;chất liệu nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 860-TH15-C406-002/ Linh kiện khuôn;dùng làm đồ gá phụ trợ cho sản xuất dây tai nghe;chất liệu nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 860-TH15-C406-003/ Linh kiện khuôn;dùng làm đồ gá phụ trợ cho sản xuất dây tai nghe;chất liệu nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 860-TZ26-C510-001/ Linh kiện khuôn;dùng làm đồ gá phụ trợ cho sản xuất dây tai nghe;chất liệu nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 864-Y12A-B229/ Linh kiện khuôn;dùng làm đồ gá phụ trợ cho sản xuất dây tai nghe;chất liệu nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 864-Y13A-B229/ Linh kiện khuôn;dùng làm đồ gá phụ trợ cho sản xuất dây tai nghe;chất liệu nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 864-Y22A-B229/ Linh kiện khuôn;dùng làm đồ gá phụ trợ cho sản xuất dây tai nghe;chất liệu nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 865-K39A-C406/ Linh kiện khuôn;dùng làm đồ gá phụ trợ cho sản xuất dây tai nghe;chất liệu nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 865-K40A-C406/ Linh kiện khuôn;dùng làm đồ gá phụ trợ cho sản xuất dây tai nghe;chất liệu nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 865-KC03-D406-021/ Linh kiện khuôn;dùng làm đồ gá phụ trợ cho sản xuất dây tai nghe;chất liệu nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 865-M120-D406-026/ Linh kiện khuôn;dùng làm đồ gá phụ trợ cho sản xuất dây tai nghe;chất liệu nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 865-M120-D406-085/ Linh kiện khuôn;dùng làm đồ gá phụ trợ cho sản xuất dây tai nghe;chất liệu nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 865-M121-D406-033/ Linh kiện khuôn;dùng làm đồ gá phụ trợ cho sản xuất dây tai nghe;chất liệu nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 865-M121-D406-034/ Linh kiện khuôn;dùng làm đồ gá phụ trợ cho sản xuất dây tai nghe;chất liệu nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 865-M122-D406-036/ Linh kiện khuôn;dùng làm đồ gá phụ trợ cho sản xuất dây tai nghe;chất liệu nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 865-M131-D406-105/ Linh kiện khuôn;dùng làm đồ gá phụ trợ cho sản xuất dây tai nghe;chất liệu nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 865-M131-D406-106/ Linh kiện khuôn;dùng làm đồ gá phụ trợ cho sản xuất dây tai nghe;chất liệu nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 865-NN01-D406/ Linh kiện khuôn;dùng làm đồ gá phụ trợ cho sản xuất dây tai nghe;chất liệu nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 865-NN01-D406-001/ Linh kiện khuôn;dùng làm đồ gá phụ trợ cho sản xuất dây tai nghe;chất liệu nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 865-NN01-D406-004/ Linh kiện khuôn;dùng làm đồ gá phụ trợ cho sản xuất dây tai nghe;chất liệu nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 865-NN01-D406-006/ Linh kiện khuôn;dùng làm đồ gá phụ trợ cho sản xuất dây tai nghe;chất liệu nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 865-NN02-D406-006/ Linh kiện khuôn;dùng làm đồ gá phụ trợ cho sản xuất dây tai nghe;chất liệu nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 865-NN02-D406-010/ Linh kiện khuôn;dùng làm đồ gá phụ trợ cho sản xuất dây tai nghe;chất liệu nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 865-NN02-D406-011/ Linh kiện khuôn;dùng làm đồ gá phụ trợ cho sản xuất dây tai nghe;chất liệu nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 865-NN02-D406-021/ Linh kiện khuôn;dùng làm đồ gá phụ trợ cho sản xuất dây tai nghe;chất liệu nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 865-T126-D406-052/ Linh kiện khuôn;dùng làm đồ gá phụ trợ cho sản xuất dây tai nghe;chất liệu nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 865-T126-D406-114/ Linh kiện khuôn;dùng làm đồ gá phụ trợ cho sản xuất dây tai nghe;chất liệu nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 865-T126-D406-124/ Linh kiện khuôn;dùng làm đồ gá phụ trợ cho sản xuất dây tai nghe;chất liệu nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 865-T126-D406-129/ Linh kiện khuôn;dùng làm đồ gá phụ trợ cho sản xuất dây tai nghe;chất liệu nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 865-T126-D406-136/ Linh kiện khuôn;dùng làm đồ gá phụ trợ cho sản xuất dây tai nghe;chất liệu nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 865-T126-D406-155/ Linh kiện khuôn;dùng làm đồ gá phụ trợ cho sản xuất dây tai nghe;chất liệu nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 865-T126-D406-157/ Linh kiện khuôn;dùng làm đồ gá phụ trợ cho sản xuất dây tai nghe;chất liệu nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 865-T126-D406-173/ Linh kiện khuôn;dùng làm đồ gá phụ trợ cho sản xuất dây tai nghe;chất liệu nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 865-T126-D406-174/ Linh kiện khuôn;dùng làm đồ gá phụ trợ cho sản xuất dây tai nghe;chất liệu nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 865-T126-D406-235/ Linh kiện khuôn;dùng làm đồ gá phụ trợ cho sản xuất dây tai nghe;chất liệu nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 865-T126-D406-236/ Linh kiện khuôn;dùng làm đồ gá phụ trợ cho sản xuất dây tai nghe;chất liệu nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 865-T126-D406-237/ Linh kiện khuôn;dùng làm đồ gá phụ trợ cho sản xuất dây tai nghe;chất liệu nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 865-T126-D406-238/ Linh kiện khuôn;dùng làm đồ gá phụ trợ cho sản xuất dây tai nghe;chất liệu nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 865-T126-D406-240/ Linh kiện khuôn;dùng làm đồ gá phụ trợ cho sản xuất dây tai nghe;chất liệu nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 865-T126-D406-246/ Linh kiện khuôn;dùng làm đồ gá phụ trợ cho sản xuất dây tai nghe;chất liệu nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 865-T126-D406-248/ Linh kiện khuôn;dùng làm đồ gá phụ trợ cho sản xuất dây tai nghe;chất liệu nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 865-T126-D406-256/ Linh kiện khuôn;dùng làm đồ gá phụ trợ cho sản xuất dây tai nghe;chất liệu nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 865-T126-D406-260/ Linh kiện khuôn;dùng làm đồ gá phụ trợ cho sản xuất dây tai nghe;chất liệu nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 865-T126-D406-347/ Linh kiện khuôn;dùng làm đồ gá phụ trợ cho sản xuất dây tai nghe;chất liệu nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 865-T427-C406-004/ Linh kiện khuôn;dùng làm đồ gá phụ trợ cho sản xuất dây tai nghe;chất liệu nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 868E 47601(V22A010067-0109)/ Ống khớp nối bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 868E 47611(V22A010068-0109)/ Ống khớp nối bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 868E 48840(V22A010026-0109)/ Thanh cố định góc mở của máy in bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 868E 80502(V22A010027-0109)/ Giá đỡ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 869E 04962/ Giá đỡ bằng nhựa- Linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 869E 04972/ Giá đỡ bằng nhựa- Linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 869E 07010/ Giá đỡ bằng nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: 869E 11550-6/ Giá đỡ bằng nhựa 869E 11550 (xk)
- Mã HS 39269099: 869E 12750/ Giá đỡ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 869E 12770/ Giá đỡ bằng nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: 869E 12820(V22A010070-0109)/ Giá đỡ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 869E 12920(1)/ Giá đỡ bằng nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: 869E 13251/ Giá đỡ bằng nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: 869E 13360(1)/ Chốt chèn bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 869E 13440/ Giá đỡ bằng nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: 869E 13450/ Giá đỡ bằng nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: 869E 13980/ Giá đỡ bằng nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: 869E 14001-2/ Miếng nhựa liên kết các bộ phận trong máy in các loại (xk)
- Mã HS 39269099: 869E 14101/ Giá đỡ bằng nhựa dùng cho máy in, máy photocopy. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: 869E 14110(1)/ Giá đỡ bằng nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: 869E 14370(V22A003048-0109)/ Giá đỡ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 869E 14461(V22A010028-0109)/ Thanh cố định góc mở của máy in bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 869E 24280/ Giá đỡ bằng nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: 869E 34970/ Giá đỡ bằng nhựa- Linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 869E 41200/ Giá đỡ bằng nhựa- Linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 869E13992/ Giá đỡ bằng nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: 869E14490/ Miếng đệm bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 87226/ Khung nhựa nâng hạ răng lược-87226 (xk)
- Mã HS 39269099: 87340/ Đế bàn kim chất liệu NHỰA, linh kiện thay thế của máy khâu (xk)
- Mã HS 39269099: 87446-1/ Hộp nhựa chất liệu NHỰA, linh kiện thay thế của máy khâu (xk)
- Mã HS 39269099: 87456/ Nắp đậy bàn kim, linh kiện thay thế của máy khâu (xk)
- Mã HS 39269099: 87908-4/ HỘP ACC chất liệu NHỰA, linh kiện thay thế của máy khâu (xk)
- Mã HS 39269099: 88(1.5x6)IT20-36/ Vải bạt đã tráng phủ loại: 1.5M x 6M; Màu: O.green; Định lượng: 88 gr/m2; (xk)
- Mã HS 39269099: 88(2x3)IT20-36/ Vải bạt đã tráng phủ loại: 2M x 3M; Màu: O.green; Định lượng: 88 gr/m2; (xk)
- Mã HS 39269099: 88(3x4)IT20-36/ Vải bạt đã tráng phủ loại: 3M x 4M; Màu: O.green; Định lượng: 88 gr/m2; (xk)
- Mã HS 39269099: 88(3x5)IT20-36/ Vải bạt đã tráng phủ loại: 3M x 5M; Màu: O.green; Định lượng: 88 gr/m2; (xk)
- Mã HS 39269099: 88(4x5)IT20-36/ Vải bạt đã tráng phủ loại: 4M x 5M; Màu: O.green; Định lượng: 88 gr/m2; (xk)
- Mã HS 39269099: 88(4x6)IT20-36/ Vải bạt đã tráng phủ loại: 4M x 6M; Màu: O.green; Định lượng: 88 gr/m2; (xk)
- Mã HS 39269099: 88(5x6)IT20-36/ Vải bạt đã tráng phủ loại: 5M x 6M; Màu: O.green; Định lượng: 88 gr/m2; (xk)
- Mã HS 39269099: 88(6x10)IT20-36/ Vải bạt đã tráng phủ loại: 6M x 10M; Màu: O.green; Định lượng: 88 gr/m2; (xk)
- Mã HS 39269099: 88(6x8)IT20-36/ Vải bạt đã tráng phủ loại: 6M x 8M; Màu: O.green; Định lượng: 88 gr/m2; (xk)
- Mã HS 39269099: 88(8x10)IT20-36/ Vải bạt đã tráng phủ loại: 8M x 10M; Màu: O.green; Định lượng: 88 gr/m2; (xk)
- Mã HS 39269099: 8800074/ Phụ kiện cố định cầu chì Y74 bằng nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: 8800138/ Phụ kiện cố định cầu chì B138 bằng nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: 8800322/ Phụ kiện cố định dây bằng nhựa 322. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: 8801194/ Phụ kiện cố định dây bằng nhựa 1194. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: 8801692/ Dụng cụ bóc tem 1692 bằng nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: 8801786/ Phụ kiện cố định dây bằng nhựa 1786. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: 8801787/ Phụ kiện cố định dây bằng nhựa 1787. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: 8801788/ Phụ kiện cố định dây bằng nhựa 1788. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: 88255-2/ Vỏ chụp 88255 bằng nhựa (Linh kiện máy may gia đình) (xk)
- Mã HS 39269099: 883772-10030/ Nắp chi tiết bằng nhựa trong động cơ ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: 88421-1/ TẤM ĐIỀU CHỈNH GIỚI HẠN KIM chất liệu NHỰA, linh kiện thay thế của máy khâu (xk)
- Mã HS 39269099: 88493-2/ Vỏ chụp bằng nhựa (Linh kiện máy may gia đình) (xk)
- Mã HS 39269099: 884-B171-M24B/ Linh kiện khuôn;dùng làm đồ gá phụ trợ cho sản xuất dây tai nghe;chất liệu nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 884-B171-Z10A/ Linh kiện khuôn;dùng làm đồ gá phụ trợ cho sản xuất dây tai nghe;chất liệu nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 88585/ Cần gạt may lùi bằng nhựa (Linh kiện máy may gia đình) (xk)
- Mã HS 39269099: 88601/ Vỏ sau bằng nhựa (Linh kiện máy may gia đình) (xk)
- Mã HS 39269099: 88602/ Vỏ đầu bằng nhựa (Linh kiện máy may gia đình) (xk)
- Mã HS 39269099: 88605/ Hộp AC bằng nhựa (Linh kiện máy may gia đình) (xk)
- Mã HS 39269099: 88605/ HỘP ACC chất liệu NHỰA, linh kiện thay thế của máy khâu (xk)
- Mã HS 39269099: 88610/ Giá đỡ công tắc nguồn bằng nhựa (Linh kiện máy may gia đình) (xk)
- Mã HS 39269099: 88615/ Tấm hướng dẫn móc chỉ của DT bằng nhựa (Linh kiện máy may gia đình) (xk)
- Mã HS 39269099: 88657-1/ Bàn may bằng nhựa (Linh kiện máy may gia đình) (xk)
- Mã HS 39269099: 88712/ Vỏ đầu bằng nhựa (Linh kiện máy may gia đình) (xk)
- Mã HS 39269099: 88714/ Bảng điều khiển bằng nhựa (Linh kiện máy may gia đình) (xk)
- Mã HS 39269099: 88750/ Vỏ trước bằng nhựa (Linh kiện máy may gia đình) (xk)
- Mã HS 39269099: 88751/ Vỏ sau bằng nhựa (Linh kiện máy may gia đình) (xk)
- Mã HS 39269099: 88752/ Vỏ đầu bằng nhựa (Linh kiện máy may gia đình) (xk)
- Mã HS 39269099: 88753/ Thanh DT bằng nhựa (Linh kiện máy may gia đình) (xk)
- Mã HS 39269099: 88754/ Hộp AC bằng nhựa (Linh kiện máy may gia đình) (xk)
- Mã HS 39269099: 88757/ Vỏ trên bằng nhựa (Linh kiện máy may gia đình) (xk)
- Mã HS 39269099: 88758/ Nắp trên vỏ đầu bằng nhựa (Linh kiện máy may gia đình) (xk)
- Mã HS 39269099: 88759/ Giá đỡ công tắc nguồn bằng nhựa (Linh kiện máy may gia đình) (xk)
- Mã HS 39269099: 88760/ Cần gạt may ngược bằng nhựa (Linh kiện máy may gia đình) (xk)
- Mã HS 39269099: 88777/ Vỏ trước bằng nhựa (Linh kiện máy may gia đình) (xk)
- Mã HS 39269099: 88789/ Vỏ trước bằng nhựa (Linh kiện máy may gia đình) (xk)
- Mã HS 39269099: 88796/ Miếng nhựa chắn công tắc tốc độ bằng nhựa (Linh kiện máy may gia đình) (xk)
- Mã HS 39269099: 88797/ Giá đỡ công tắc nguồn bằng nhựa (Linh kiện máy may gia đình) (xk)
- Mã HS 39269099: 8893619101/ Miếng chắn bụi nút bấm bằng nhựa PNL1235A/FILM2 (xk)
- Mã HS 39269099: 88MB30/ Vỏ nhựa của ổ cắm điện. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: 8900(20)/ Tấm bọc ghế xe hơi loại K-Car_8900(20) (xk)
- Mã HS 39269099: 8908466000/ Miếng chắn bụi nút bấm bằng nhựa PNL1294B/FILM2 (xk)
- Mã HS 39269099: 89217/ Đế bàn kim chất liệu NHỰA, linh kiện thay thế của máy khâu (xk)
- Mã HS 39269099: 89513-8120/ Nắp chi tiết bằng nhựa trong động cơ ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: 9.09SYS032020/ Bạt nhựa đã tráng phủ 2 mặt màu xanh dương, có dán mép, đính khuy nhôm, kích thước 9.7 x 9.9m, 90g/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: 90(10x12)JA20-2/ Vải bạt đã tráng phủ loại: 10M x 12M; Màu: O.green; Định lượng: 90 gr/m2; (xk)
- Mã HS 39269099: 90(10x12)JA20-2-1/ Vải bạt đã tráng phủ loại: 10M x 12M; Màu: Natural; Định lượng: 90 gr/m2; (xk)
- Mã HS 39269099: 90(2X3)IT20-46/ Vải bạt đã tráng phủ loại: 2M x 3M; Màu: O.green; Định lượng: 90 gr/m2; (xk)
- Mã HS 39269099: 90(2X3)IT20-8/ Vải bạt đã tráng phủ loại: 2M x 3M; Màu: White; Định lượng: 90 gr/m2; (xk)
- Mã HS 39269099: 90(2x3)JA20-2/ Vải bạt đã tráng phủ loại: 2M x 3M; Màu: O.green; Định lượng: 90 gr/m2; (xk)
- Mã HS 39269099: 90(3X4)IT20-46/ Vải bạt đã tráng phủ loại: 3M x 4M; Màu: O.green; Định lượng: 90 gr/m2; (xk)
- Mã HS 39269099: 90(3X4)IT20-8/ Vải bạt đã tráng phủ loại: 3M x 4M; Màu: White; Định lượng: 90 gr/m2; (xk)
- Mã HS 39269099: 90(3x4)JA20-2/ Vải bạt đã tráng phủ loại: 3M x 4M; Màu: O.green; Định lượng: 90 gr/m2; (xk)
- Mã HS 39269099: 90(3x4)JA20-2-1/ Vải bạt đã tráng phủ loại: 3M x 4M; Màu: Natural; Định lượng: 90 gr/m2; (xk)
- Mã HS 39269099: 90(3x5)JA20-2/ Vải bạt đã tráng phủ loại: 3M x 5M; Màu: O.green; Định lượng: 90 gr/m2; (xk)
- Mã HS 39269099: 90(4X5)IT20-46/ Vải bạt đã tráng phủ loại: 4M x 5M; Màu: O.green; Định lượng: 90 gr/m2; (xk)
- Mã HS 39269099: 90(4x5)JA20-2/ Vải bạt đã tráng phủ loại: 4M x 5M; Màu: O.green; Định lượng: 90 gr/m2; (xk)
- Mã HS 39269099: 90(4x5)JA20-2-1/ Vải bạt đã tráng phủ loại: 4M x 5M; Màu: Natural; Định lượng: 90 gr/m2; (xk)
- Mã HS 39269099: 90(4x6)JA20-2/ Vải bạt đã tráng phủ loại: 4M x 6M; Màu: O.green; Định lượng: 90 gr/m2; (xk)
- Mã HS 39269099: 90(4x6)JA20-2-1/ Vải bạt đã tráng phủ loại: 4M x 6M; Màu: Natural; Định lượng: 90 gr/m2; (xk)
- Mã HS 39269099: 90(5x6)IT20-22/ Vải bạt đã tráng phủ loại: 5M x 6M; Màu: O.green; Định lượng: 90 gr/m2; (xk)
- Mã HS 39269099: 90(5x6)JA20-2/ Vải bạt đã tráng phủ loại: 5M x 6M; Màu: O.green; Định lượng: 90 gr/m2; (xk)
- Mã HS 39269099: 90(5x6)JA20-2-1/ Vải bạt đã tráng phủ loại: 5M x 6M; Màu: Natural; Định lượng: 90 gr/m2; (xk)
- Mã HS 39269099: 90(6x10)JA20-2/ Vải bạt đã tráng phủ loại: 6M x 10M; Màu: O.green; Định lượng: 90 gr/m2; (xk)
- Mã HS 39269099: 90(6x10)JA20-2-1/ Vải bạt đã tráng phủ loại: 6M x 10M; Màu: Natural; Định lượng: 90 gr/m2; (xk)
- Mã HS 39269099: 90(6x8)JA20-2/ Vải bạt đã tráng phủ loại: 6M x 8M; Màu: O.green; Định lượng: 90 gr/m2; (xk)
- Mã HS 39269099: 90(6x8)JA20-2-1/ Vải bạt đã tráng phủ loại: 6M x 8M; Màu: Natural; Định lượng: 90 gr/m2; (xk)
- Mã HS 39269099: 90(8x10)JA20-2/ Vải bạt đã tráng phủ loại: 8M x 10M; Màu: O.green; Định lượng: 90 gr/m2; (xk)
- Mã HS 39269099: 90(8x10)JA20-2-1/ Vải bạt đã tráng phủ loại: 8M x 10M; Màu: Natural; Định lượng: 90 gr/m2; (xk)
- Mã HS 39269099: 901-0103-008/ Hạt nhựa nội khuôn (đã gia công) (xk)
- Mã HS 39269099: 901-0103-009-V/ Hạt nhựa (đã gia công) (xk)
- Mã HS 39269099: 901-0112-011/ Hạt nhựa nội khuôn (đã gia công) (xk)
- Mã HS 39269099: 901-0124-011/ Hạt nhựa (đã gia công) (xk)
- Mã HS 39269099: 901-0144-030/ Hạt nhựa (đã gia công) (xk)
- Mã HS 39269099: 901-0175-030/ Hạt nhựa (đã gia công) (xk)
- Mã HS 39269099: 901-0184-030/ Hạt nhựa (đã gia công) (xk)
- Mã HS 39269099: 901-01A9-022/ Hạt nhựa (đã gia công) (xk)
- Mã HS 39269099: 901-0385-001/ Hạt nhựa (đã gia công) (xk)
- Mã HS 39269099: 901-0797-004-V/ Hạt nhựa (đã gia công) (xk)
- Mã HS 39269099: 901-1972-030/ Hạt nhựa (đã gia công) (xk)
- Mã HS 39269099: 901-2272-030/ Hạt nhựa (đã gia công) (xk)
- Mã HS 39269099: 901-2372-030/ Hạt nhựa ngoại khuôn (đã gia công) (xk)
- Mã HS 39269099: 90123S/ Vỏ trước bằng nhựa (Linh kiện máy may gia đình) (xk)
- Mã HS 39269099: 9020/ Miếng gá, đỡ bằng nhựa dùng cho máy in 302SM09020 (xk)
- Mã HS 39269099: 90217/ Bàn may mở rộng, linh kiện thay thế của máy khâu (xk)
- Mã HS 39269099: 90232/ Miếng dán bảng điều khiển A bằng nhựa-Linh kiện thay thế của máy khâu (xk)
- Mã HS 39269099: 90233/ Miếng dán bảng điều khiển A bằng nhựa-Linh kiện thay thế của máy khâu (xk)
- Mã HS 39269099: 90288_8728/ Miếng nhựa assy CL-16830-ASSY-3 (xk)
- Mã HS 39269099: 9060/ Thanh gạt giấy bằng nhựa dùng cho máy in 302SM09060 (xk)
- Mã HS 39269099: 90601/ Vỏ đầu bằng nhựa (Linh kiện máy may gia đình) (xk)
- Mã HS 39269099: 90603/ Tấm hướng dẫn móc chỉ của DT bằng nhựa (Linh kiện máy may gia đình) (xk)
- Mã HS 39269099: 90604/ Núm chọn họa tiết bằng nhựa (Linh kiện máy may gia đình) (xk)
- Mã HS 39269099: 90605/ Cần gạt may lùi bằng nhựa (Linh kiện máy may gia đình) (xk)
- Mã HS 39269099: 90624/ Vỏ đầu bằng nhựa (Linh kiện máy may gia đình) (xk)
- Mã HS 39269099: 90625/ Tấm hướng dẫn móc chỉ của DT bằng nhựa (Linh kiện máy may gia đình) (xk)
- Mã HS 39269099: 90639/ Vỏ trước bằng nhựa (Linh kiện máy may gia đình) (xk)
- Mã HS 39269099: 90656/ Vỏ trước bằng nhựa (Linh kiện máy may gia đình) (xk)
- Mã HS 39269099: 90661/ Vỏ trước bằng nhựa (Linh kiện máy may gia đình) (xk)
- Mã HS 39269099: 90664/ Vỏ trước bằng nhựa (Linh kiện máy may gia đình) (xk)
- Mã HS 39269099: 90776/ Vỏ trước bằng nhựa (Linh kiện máy may gia đình) (xk)
- Mã HS 39269099: 9080/ Thanh gạt giấy bằng nhựa của máy in 302RV09080 (xk)
- Mã HS 39269099: 90897-1/ Nút bấm bằng nhựa (Linh kiện máy may gia đình) (xk)
- Mã HS 39269099: 9090/ Thanh gạt giấy bẳng nhựa của máy in 302RV09090 (xk)
- Mã HS 39269099: 90902/ Hộp phụ kiện máy khâu chất liệu NHỰA, linh kiện thay thế của máy khâu (xk)
- Mã HS 39269099: 90978-1/ Giá đỡ LCD bằng nhựa (Linh kiện máy may gia đình) (xk)
- Mã HS 39269099: 90980-12C82-SR/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY 90980-12C82-SR-ASSY (xk)
- Mã HS 39269099: 90980-12C87-SR/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY 90980-12C87-SR-ASSY (xk)
- Mã HS 39269099: 90980-12C89-SR/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY 90980-12C89-SR-ASSY (xk)
- Mã HS 39269099: 90980-12C93-SU/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY 90980-12C93-SU-ASSY (xk)
- Mã HS 39269099: 90980-12D54-SR-1/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY 90980-12D54-SR-ASSY-1 (xk)
- Mã HS 39269099: 90980-12D63-SR/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY 90980-12D63-SR-ASSY (xk)
- Mã HS 39269099: 90980-12D65-SR/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY 90980-12D65-SR-ASSY (xk)
- Mã HS 39269099: 90980-12D69-SR/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY 90980-12D69-SR-ASSY (xk)
- Mã HS 39269099: 90980-12F17-SR/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY 90980-12F17-SR-ASSY (xk)
- Mã HS 39269099: 90986S/ Bàn may bằng nhựa (Linh kiện máy may gia đình) (xk)
- Mã HS 39269099: 9110/ Miếng gá, đỡ bằng nhựa của máy in 302RV09110 (xk)
- Mã HS 39269099: 913/ Dây nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 91333/ NẮP TAY GẠT MÓC CHỈ chất liệu NHỰA, linh kiện thay thế của máy khâu (xk)
- Mã HS 39269099: 91375/ MIẾNG DÁN BẢNG ĐIỀU KHIỂN chất liệu NHỰA, linh kiện thay thế của máy khâu (xk)
- Mã HS 39269099: 91500/ Khay kiểm tra lò xo bằng nhựa (Linh kiện máy may gia đình) (xk)
- Mã HS 39269099: 91525-42112-0000/ Miếng nhựa trắng 4 lỗ, sử dụng trong nghành may công nghiệp ô tô. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: 92141100015-HB1/ Nắp trên vỏ sạc,bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 92151100127-HC2/ Nắp trên vỏ sạc,bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 92151100128-HA3/ Nắp trên vỏ sạc,bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 92151100131-HA3/ Nắp trên vỏ sạc,bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 92151100131-HB1/ Nắp trên vỏ sạc,bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 92151100221-HB2/ Nắp trên vỏ sạc,bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 92153900059-HB1/ Nắp trên vỏ sạc,bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 92153900059-HB2/ Nắp trên vỏ sạc,bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 92241100015-HB1/ Nắp dưới vỏ sạc,bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 92251100127-HC2/ Nắp dưới vỏ sạc,bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 92251100128-HA5/ Nắp dưới vỏ sạc,bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 92251100131-HB3/ Nắp dưới vỏ sạc,bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 92251100221-HB3/ Nắp dưới vỏ sạc,bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 92253900059-HB1/ Nắp dưới vỏ sạc,bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 92253900059-HB2/ Nắp dưới vỏ sạc,bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 922571182/ Bạt phủ kiện PE 180G/SQM, GREEN (xk)
- Mã HS 39269099: 922571182-1/ Bạt phủ kiện PE 76.64G/SQM, BLUE/GREEN (xk)
- Mã HS 39269099: 922571182-2/ Bạt phủ kiện PE 68.24G/SQM, BLUE/GREEN (xk)
- Mã HS 39269099: 93/ Hạt trang trí (xk)
- Mã HS 39269099: 9301(20)/ Tấm bọc ghế xe hơi loại K-Car_9301(20) (xk)
- Mã HS 39269099: 9302(20)/ Tấm bọc ghế xe hơi loại K-Car_9302(20) (xk)
- Mã HS 39269099: 9303(20)/ Tấm bọc ghế xe hơi loại K-Car_9303(20) (xk)
- Mã HS 39269099: 93509/ Nắp vỏ trước bằng nhựa (Linh kiện máy may gia đình) (xk)
- Mã HS 39269099: 93514/ Nắp vỏ trước bằng nhựa (Linh kiện máy may gia đình) (xk)
- Mã HS 39269099: 93517/ Nắp vỏ trước bằng nhựa (Linh kiện máy may gia đình) (xk)
- Mã HS 39269099: 9376556/ Adhensive seal (DISPLAY ADHESIVE SEALING GLOBAL) (xk)
- Mã HS 39269099: 938/ Tay đỡ nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: 94006/ Hộp AC bằng nhựa (Linh kiện máy may gia đình) (xk)
- Mã HS 39269099: 948K 00204-2/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận quét hình ảnh) (xk)
- Mã HS 39269099: 948K 00733(V27A003001-0109)/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 948K 00743(V27A003002-0109)/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 948K 04172/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận cửa ra giấy) (xk)
- Mã HS 39269099: 948K 04184/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận cửa ra giấy) (xk)
- Mã HS 39269099: 948K 04191/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận cửa ra giấy) (xk)
- Mã HS 39269099: 948K 04204/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận cửa ra giấy) (xk)
- Mã HS 39269099: 948K 04212/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận cửa ra giấy) (xk)
- Mã HS 39269099: 948K 04222/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận cửa ra giấy) (xk)
- Mã HS 39269099: 948K 08271(1)/ Khay chất liệu chủ yếu bằng nhựa các loại-linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 948K 10630(V27A003003-0109)/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 948K 10640(V27A005001-0109)/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận hộp mực) (xk)
- Mã HS 39269099: 948K 11541(V27A005002-0109)/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận thân máy) (xk)
- Mã HS 39269099: 948K 11551(V27A005003-0109)/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận thân máy) (xk)
- Mã HS 39269099: 948K 13440(V27A005005-0109)/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận hộp mực) (xk)
- Mã HS 39269099: 948K 13450(V27A005006-0109)/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận hộp mực) (xk)
- Mã HS 39269099: 948K 14840-2/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận thân máy) (xk)
- Mã HS 39269099: 948K 14850-2/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận thân máy) (xk)
- Mã HS 39269099: 948K 15891-2/ Khay bằng nhựa các loại-linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 948K 17080-2/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận cụm cartridge mực) (xk)
- Mã HS 39269099: 948K 21860/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận thân máy) (xk)
- Mã HS 39269099: 948K 22534/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận cửa ra giấy) (xk)
- Mã HS 39269099: 948K 22552/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận cửa ra giấy) (xk)
- Mã HS 39269099: 948K 22685/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận cửa ra giấy) (xk)
- Mã HS 39269099: 948K 22701/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận cụm cartridge mực) (xk)
- Mã HS 39269099: 948K 22745/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận cửa ra giấy) (xk)
- Mã HS 39269099: 948K 22760/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận cụm cartridge mực) (xk)
- Mã HS 39269099: 948K 25151-1/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận thân máy) (xk)
- Mã HS 39269099: 948K 26122/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận thân máy) (xk)
- Mã HS 39269099: 948K 26131/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận cửa ra giấy) (xk)
- Mã HS 39269099: 948K 26142/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận thân máy) (xk)
- Mã HS 39269099: 948K 27681/ Khay đựng giấy của máy in (xk)
- Mã HS 39269099: 948K 30310/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận cửa ra giấy) (xk)
- Mã HS 39269099: 948K 33681/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận cửa ra giấy) (xk)
- Mã HS 39269099: 948K 35411/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ cụm thoát giấy) (xk)
- Mã HS 39269099: 948K 35430/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ cụm thoát giấy) (xk)
- Mã HS 39269099: 948K 35512/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận cửa ra giấy) (xk)
- Mã HS 39269099: 948K 35532/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ cụm thoát giấy) (xk)
- Mã HS 39269099: 948K 36541/ Vỏ bên ngoài của máy in, bằng nhựa (bảo vệ bộ phận quét hình ảnh) (xk)
- Mã HS 39269099: 95V-B0275/ Lá chắn bằng nhựa (dùng để trang trí rèm cửa) 95V (241.3 x 9.5) cm (100) (xk)
- Mã HS 39269099: 96510020/ Nẹp nhựa màu xám L320.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: 96510030/ Nẹp nhựa màu xám L450.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: 96510040/ Nẹp nhựa màu xám L345.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: 96520020/ Nẹp nhựa màu xám L350.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: 96E-00101/ Vỏ ăng ten viễn thông bằng nhựa/A260140 RADOME (XDLHH-14-65(61) K-VT). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: 96E-00109/ Vỏ ăng ten viễn thông bằng nhựa A350190 RADOME. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: 96E-00126/ Vỏ ăng ten viễn thông bằng nhựa/Radome. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: 96E-00127/ Vỏ ăng ten viễn thông bằng nhựa/Radome. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: 970620710/ Bộ sản phẩm khuôn tô bằng nhựa, 1 bộ gồm 3 chi tiết, kích thước:25.5*17.8cm, mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: 97070050/ Nẹp nhựa đen L50.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: 970720710/ Bộ sản phẩm khuôn tô bằng nhựa, 1 bộ gồm 3 chi tiết, kích thước: 25.5*17.8cm mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: 97080001/ Nẹp nhựa đen L100.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: 970860710/ Bộ sản phẩm khuôn tô bằng nhựa, 1 bộ gồm 3 chi tiết, kích thước: 25.5*17.8cm mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: 9709CGSV/SXXK/ Vỏ bọc bằng nhựa mạ kim loại của bộ phận lọc nước loại 9709cgsv/sxxk (Tái xuất theo dòng hàng số 17, tk: 103318321740/E31) (xk)
- Mã HS 39269099: 9709CHSVQ02/SXXK/ Mũ chụp bằng nhựa mạ kim loại của đầu xả nước 9709chsvq02/sxxk (Tái xuất theo dòng hàng số 18, tk: 103318321740/E31) (xk)
- Mã HS 39269099: 9709CISV/SXXK/ Vỏ bọc bằng nhựa mạ kim loại lắp dưới đầu xả nước 9709cisv/sxxk(Tái xuất theo dòng hàng số 19, tk: 103318321740/E31) (xk)
- Mã HS 39269099: 9710CASVQ01/SXXK/ Mũ chụp bằng nhựa mạ kim loại của đầu xả nước JA2 dùng cho vòi hoa sen(Tái xuất theo dòng hàng số 20, tk: 103318321740/E31) (xk)
- Mã HS 39269099: 9710CCSVQ01/SXXK/ Vỏ bọc bằng nhựa mạ kim loại của bộ phận lọc nước JA2(Tái xuất theo dòng hàng số 36, tk: 103353261760/E31) (xk)
- Mã HS 39269099: 9712CASVQ01/SXXK/ Mũ chụp bằng nhựa mạ kim loại của sản phẩm JY loại 9712CASVQ01/SXXK(Tái xuất theo dòng hàng số 1, tk: 103296439960/E31) (xk)
- Mã HS 39269099: 9712CBSVQ01/SXXK/ Vỏ bọc bằng nhựa mạ kim loại của sản phẩm JY loại 9712CBSVQ01/SXXK(Tái xuất theo dòng hàng số 2, tk: 103296439960/E31) (xk)
- Mã HS 39269099: 9712CGSVQ01/SXXK/ Vỏ bọc bằng nhựa cho sản phẩm JY loại 9712CGSVQ01/SXXK(Tái xuất theo dòng hàng số 16, tk: 103274022720/E31) (xk)
- Mã HS 39269099: 9714CASVMQ01/SXXK/ Mũ chụp bằng nhựa mạ kim loại của đầu xả nước JA2 loại 9714CASVMQ01/SXXK(Tái xuất theo dòng hàng số 39, tk: 103191158010/E31) (xk)
- Mã HS 39269099: 9714CASVQ01/SXXK/ Mũ chụp bằng nhựa mạ kim loại của đầu xả nước JA2 loại 9714CASVQ01/SXXK(Tái xuất theo dòng hàng số 23, tk: 103318321740/E31) (xk)
- Mã HS 39269099: 9714CBSVMQ01/SXXK/ Vỏ bọc bằng nhựa mạ kim loại lắp dưới đầu xả nước JA2 loại 9714CBSVMQ01/SXXK (Tái xuất theo dòng hàng số 40, tk: 103191158010/E31) (xk)
- Mã HS 39269099: 9714CBSVQ01/SXXK/ Vỏ bọc bằng nhựa mạ kim loại lắp dưới đầu xả nước JA2 loại 9714CBSVQ01/SXXK(Tái xuất theo dòng hàng số 24, tk: 103318321740/E31) (xk)
- Mã HS 39269099: 972363FJ1VQ01-13/ Ống nối bằng nhựa loại 972363FJ1VQ01-13 (xk)
- Mã HS 39269099: 973135WT-31/ Vòng chặn bằng nhựa loại 973135WT-31 (xk)
- Mã HS 39269099: 974551WTVQ01-15/ Móc sản phẩm bằng nhựa loại 974551WTVQ01-15 (xk)
- Mã HS 39269099: 974661BKVQ01-1/ Lõi điều chỉnh bằng nhựa loại 974661BKVQ01-1 (xk)
- Mã HS 39269099: 974686CGYVQ01-1/ Vỏ ngoài bằng nhựa loại 974686CGYVQ01-1 (xk)
- Mã HS 39269099: 975009WT-6/ Lưới lọc bằng nhựa của vòi tưới nước loại 975009WT-6 (xk)
- Mã HS 39269099: 976653NOVQ01-19/ Lưới lọc bằng nhựa loại 976653NOVQ01-19 (xk)
- Mã HS 39269099: 976655CGVQ02-18/ Lưới lọc bằng nhựa loại 976655CGVQ02-18 (xk)
- Mã HS 39269099: 976899DGNVQ02/ Khớp nối tay cầm dây bằng nhựa loại 976899DGNVQ02 (xk)
- Mã HS 39269099: 976899WTVQ02-2/ khớp nối tay quay của bộ nozuru loại 976899WTVQ02-2 (xk)
- Mã HS 39269099: 976900BKVQ02/ Tay cầm đầu cuộn dây bằng nhựa loại 976900BKVQ02 (xk)
- Mã HS 39269099: 976900WTVQ02-2/ tay cầm cuốn dây loại 976900WTVQ02-2 (xk)
- Mã HS 39269099: 976902BKVQ02/ Tay cẩm sản phẩm bằng nhựa loại 976902BKVQ02 (xk)
- Mã HS 39269099: 976904BKVQ03/ Móc treo sản phẩm bằng nhựa loại 976904BKVQ03 (xk)
- Mã HS 39269099: 976904WTVQ03-2/ Móc treo sản phẩm loại 976904WTVQ03-2 (xk)
- Mã HS 39269099: 976905BKVQ02-1/ Móc treo vòi xịt loại 976905BKVQ02-1 (xk)
- Mã HS 39269099: 976905WTVQ02-4/ Móc gắn đầu vòi tưới của bộ vòi phun nước nano loại 976905WTVQ02-4 (xk)
- Mã HS 39269099: 976906WTVQ02-4/ Cút nối cho bộ vòi phun nước Nano loại 976906WTVQ02-4 (xk)
- Mã HS 39269099: 976911DBRVQ02-4/ Tay cầm bộ vòi phun nước nano mã DBR 976911DBRVQ02-4 (xk)
- Mã HS 39269099: 976911WTVQ02-1/ Tay cầm bộ vòi phun nước nano mã WT loại 976911WTVQ02-1 (xk)
- Mã HS 39269099: 976912WTVQ02-1/ Khớp nối tay cầm cuốn dây bằng nhựa loại 976912WTVQ02-1 (xk)
- Mã HS 39269099: 976913BKVQ02/ Tay cầm cuộn dây bằng nhựa loại 976913BKVQ02 (xk)
- Mã HS 39269099: 976913WTVQ02-4/ Núm tay quấn dây của bộ vòi phun nước Nano loại 976913WTVQ02-4 (xk)
- Mã HS 39269099: 976930WTVQ02-3/ Đầu sen vòi phun bằng nhựa loại 976930WTVQ02-3 (xk)
- Mã HS 39269099: 976936WTVQ04-4/ Phần điều chỉnh dòng nước vòi phun bằng nhựa loại 976936WTVQ04-4 (xk)
- Mã HS 39269099: 977551WTQ01-4/ Lưới lọc bằng nhựa của vòi phun nước bằng nhựa loại 977551WTQ01-4 (xk)
- Mã HS 39269099: 977552CGVQ02/ Vòng chặn vòi tắm bằng nhựa chưa sơn loại 977552CGVQ02 (xk)
- Mã HS 39269099: 977602BKQ01/SXXK/ Lưới lọc bằng nhựa loại 977602BKQ01/SXXK(Tái xuất theo dòng hàng số 13, tk: 103296021950/E31) (xk)
- Mã HS 39269099: 977687BKQ01/SXXK/ Đế bằng nhựa hình trụ cho sản phẩm JY loại 977687BKQ01/SXXK (Tái xuất theo dòng hàng số 15, tk: 103296021950/E31) (xk)
- Mã HS 39269099: 977960SVQ01/SXXK/ Nút bấm bằng nhựa loại 977960SVQ01/SXXK(Tái xuất theo dòng hàng số 30, tk: 103318321740/E31) (xk)
- Mã HS 39269099: 98-300000-T25/ Tấm dẫn quang UL94V-0, bằng nhựa PC, kích thước L15.4 * W12 * H3.4mm, dùng trong sạc điện thoại không dây, mới 100%;tái xuất mục hàng số 04, tờ khai 103151841330 ngày 18/02/20 (xk)
- Mã HS 39269099: 98300001/ Nẹp nhựa trắng móc vuông L240.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: 98300030/ Nẹp nhựa trắng móc vuông L30.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: 98310020/ Nẹp nhựa trắng móc vuông dài L20.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: 98310030/ Nẹp nhựa trắng móc vuông dài L30.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: 98310090/ Nẹp nhựa trắng móc vuông dài L90.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: 98410015/ Nẹp nhựa trắng móc tròn L15.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: 98410020/ Nẹp nhựa trắng móc tròn L20.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: 98410025/ Miếng nhựa trắng móc tròn L25, thành phần chính Polypropylene. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: 98410040/ Nẹp nhựa trắng móc tròn L40.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: 98410075/ Nẹp nhựa trắng móc tròn L75.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: 98410100/ Nẹp nhựa trắng móc tròn L100.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: 98450000/ Nẹp nhựa trắng móc tròn L490.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: 98450010/ Nẹp nhựa trắng móc tròn L445.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: 98450020/ Nẹp nhựa trắng móc tròn L260.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: 98450030/ Nẹp nhựa trắng móc tròn L255.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: 984K 27671/ Khay bằng nhựa các loại-linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (xk)
- Mã HS 39269099: 98501300/ Nẹp nhựa trắng L130.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: 99/ Tem chống trộm (xk)
- Mã HS 39269099: 9900(20)/ Tấm bọc ghế xe hơi loại 2-Car_9900(20) (xk)
- Mã HS 39269099: 9901(20)/ Tấm bọc ghế xe hơi loại K-Car_9901(20) (xk)
- Mã HS 39269099: 99-02345001-000/ Hộp phấn (IEG CHEEK COLOR RS300 COMPACT MI FUTA) 20g (xk)
- Mã HS 39269099: 99-02346001-000/ Hộp phấn (IEG EYE COLOR GR181 COMPACT MI FUTA) 20g (xk)
- Mã HS 39269099: 99420025/ Nẹp nhựa trắng L25.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: 99420095/ Nẹp nhựa trắng L95.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: 99610390/ Nẹp nhựa đen L390.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: 99710020/ Nẹp nhựa đen L20.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: 99710250/ Nẹp nhựa đen L250.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: 99710370/ Nẹp nhựa đen L370.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: 9971P/ 9971B/ Lõi quấn tuýt nối(9971P) (xk)
- Mã HS 39269099: 99-85801002-000/ Muỗng nhựa 1. PBDS-ROT HERA dùng trong mỹ phẩm (xk)
- Mã HS 39269099: 99-86835004-000/ Muỗng nhựa MTCR-YW dùng trong mỹ phẩm (xk)
- Mã HS 39269099: 99-87724000-000/ Hộp phấn bằng nhựa đựng mỹ phẩm (KT3RPP CASE (V)) 14g (xk)
- Mã HS 39269099: 9BBLSABKDJ/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: 9CL800BKAER/ Chốt chặn bằng nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: 9D25N0BKAER/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: 9D38N0BKAER/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: 9GH10BKAER/ Móc nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: 9mm/ Khung nhựa dùng để cố định sản phẩm kích thước 310mm*20mm*19mm, kích thước rãnh 9mm (xk)
- Mã HS 39269099: 9SLL200CPAER/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: 9SLL250BKDJ/ Khoen trượt chữ nhật bằng nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: 9SQ200BKDJ/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: 9T250BKDJ/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: 9T380BKAER/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: 9TLL380BKAER/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: 9UASR25F0BKDJ/ Khóa dây đeo bảng tên bằng nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: 9XSR200BKAER/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: 9XSR250BKAER/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: 9XSRD250BKAER/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: 9XSRD380BKAER/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: A02-00370/ LIFT SYSTEM ASS'Y SWS (Thanh trượt đẩy kính Ô tô SWS (Bán thành phẩm không bao gồm mô tơ) (xk)
- Mã HS 39269099: A041-1057 (901x321)/ Khung hình bằng nhựa (NK), tấm PET (NK)-A041-1057 (901mm*321mm) (xk)
- Mã HS 39269099: A041-HSL/ Vỏ tai nghe điện thoại, CLH-0610LZX-WA. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A041-HSR/ Vỏ tai nghe điện thoại, CLH-0610RZX-WA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A068-HAH9702/ Nắp nhựa HANGER HOOK. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A08/ Chi tiết nhựa bảo vệ dây, Hàng mới 100 %, hàng tái xuất theo dòng hàng số 01 TK: 102999223350/E11 ngày 20/11/2019 (xk)
- Mã HS 39269099: A08/ Chi tiết nhựa bảo vệ dây, Hàng mới 100 %, hàng tái xuất theo dòng hàng số 02 TK: 103262558930/E11 ngày 14/04/2020 (xk)
- Mã HS 39269099: A08/ Chi tiết nhựa bảo vệ dây, Hàng mới 100 %, hàng tái xuất theo dòng hàng số 26 TK: 103218130740/E11 ngày 23/03/2020 (xk)
- Mã HS 39269099: A08/ Chi tiết nhựa bảo vệ dây, Hàng mới 100 %, hàng tái xuất theo dòng hàng số 32 TK: 103219784360/E11 ngày 24/03/2020 (xk)
- Mã HS 39269099: A08/ Chi tiết nhựa bảo vệ dây, Hàng mới 100 %, hàng tái xuất theo dòng hàng số 41 TK: 103269604910/E11 ngày 17/04/02020 (xk)
- Mã HS 39269099: A083-HAH0302/ Nắp nhựa của tai nghe bluetooth, tai nghe có khung choàng đầu. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A113-302403/ Bảo Vệ Dây Phẳng Bằng Nhựa- Flat Rope Protection Cover (xk)
- Mã HS 39269099: A121-BOL0301/ Vỏ nhựa của tai nghe bluetooth-CASE BOTTOM L. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A121-BOR0303/ Vỏ nhựa của tai nghe bluetooth-CASE BOTTOM R. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A121-CTR0301/ Vòng nhựa tai nghe bluetooth-RING WIRE (BLACK). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A121-CTR7801/ Vòng nhựa tai nghe bluetooth-RING WIRE (RED). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A121-HSL/ Vỏ tai nghe HOUSING L. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A121-HSR/ Vỏ tai nghe HOUSING R. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A121-LIC0301/ Chụp đèn báo bằng nhựa của tai nghe bluetooth-LED INDICATOR. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A121-MCB/ Nắp nhựa trên Micro của tai nghe điện thoại di động. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A121-MCU/ Nắp nhựa trên Micro của tai nghe điện thoại di động. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A121-TCL0301/ Vỏ nhựa của tai nghe bluetooth-CASE TOP L. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A121-TCR0301/ Vỏ nhựa của tai nghe bluetooth-CASE TOP R. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A121-UCP0301/ Nắp đậy USB bằng nhựa của tai nghe bluetooth-USB CAP. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A12-R065142/ Dây buộc bằng nhựa A12-R065142, dùng cho đóng gói sản phẩm. Kích thước: (73*46.8)mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A132-CLH/ Nắp nhựa của tai nghe bluetooth, tai nghe có khung choàng đầu. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A132-CLP0301/ Nắp nhựa của tai nghe bluetooth, tai nghe có khung choàng đầu. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A132-CRH/ Nắp nhựa của tai nghe bluetooth, tai nghe có khung choàng đầu. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A132-HLG/ Nắp nhựa của tai nghe bluetooth, tai nghe có khung choàng đầu. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A132-HRG/ Nắp nhựa của tai nghe bluetooth, tai nghe có khung choàng đầu. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A132-HSL/ Nắp nhựa của tai nghe bluetooth, tai nghe có khung choàng đầu. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A132-HSR/ Nắp nhựa của tai nghe bluetooth, tai nghe có khung choàng đầu. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A132-KNP/ Nắp nhựa của tai nghe bluetooth, tai nghe có khung choàng đầu. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A132-LLE9701/ Nắp nhựa của tai nghe bluetooth, tai nghe có khung choàng đầu. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A132-PAC/ Nắp nhựa của tai nghe bluetooth, tai nghe có khung choàng đầu. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A132-PAL0301/ Nắp nhựa của tai nghe bluetooth, tai nghe có khung choàng đầu. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A132-SCL/ Nắp nhựa của tai nghe bluetooth, tai nghe có khung choàng đầu. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A132-SCR/ Nắp nhựa của tai nghe bluetooth, tai nghe có khung choàng đầu. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A132-SUC/ Nắp của tai nghe bluetooth, tai nghe có khung choàng đầu. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A132-SUC/ Nắp nhựa của tai nghe bluetooth, tai nghe có khung choàng đầu. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A132-SUL/ Nắp nhựa của tai nghe bluetooth, tai nghe có khung choàng đầu. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A132-SUR/ Nắp nhựa của tai nghe bluetooth, tai nghe có khung choàng đầu. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A132-UPS/ Nắp nhựa của tai nghe bluetooth, tai nghe có khung choàng đầu. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A132-VOK/ Nắp nhựa của tai nghe bluetooth, tai nghe có khung choàng đầu. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A137-TAK0301/ Nút bấm của tai nghe điện thoại di động. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A139-BRK/ Khung Usb cho loa Bluetooth. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A139-FCV/ Nắp mặt trước cho loa Bluetooth. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A139-UCS/ Nắp cổng USB cho loa Bluetooth, chất liệu: nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A144-TPC/ Miếng ốp nhựa trên loa Bluetooth. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A149-BSK/ Nút tắt/bật đèn dùng cho sản xuất thuốc lá điện tử, MD08000050A. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A149-BSK/ Nút tắt/bật đèn dùng cho sản xuất thuốc lá điện tử, MD08000050C. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A149-BSK1101/ Nút tắt/bật đèn dùng cho sản xuất thuốc lá điện tử, MD08000050B. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A151-HSL/ Vỏ tai nghe bluetooth. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A151-HSR/ Vỏ tai nghe bluetooth. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A152-MUL/ Vỏ nhựa của tai nghe bluetooth. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A152-MUS9701/ Nắp nhựa của tai nghe bluetooth, tai nghe có khung choàng đầu. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A153-BSK/ Vỏ nhựa các loại cho sản xuất thuốc lá điện tử. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A153-KNB/ Vỏ nhựa các loại cho sản xuất thuốc lá điện tử. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A153-LOC/ Vỏ nhựa các loại cho sản xuất thuốc lá điện tử. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A153-LWV/ Vỏ nhựa các loại cho sản xuất thuốc lá điện tử. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A153-UCO3803/ Vỏ nhựa các loại cho sản xuất thuốc lá điện tử. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A153-UCO7603/ Vỏ nhựa các loại cho sản xuất thuốc lá điện tử. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A153-UPC/ Vỏ nhựa các loại cho sản xuất thuốc lá điện tử. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A156-CBA/ Vỏ nắp sau điện thoại di động, chất liệu bằng nhựa, 5MVB764CM004-. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A156-LBT/ Vỏ nắp điện thoại di động, chất liệu nhựa, 5MVB774CW007-. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A162-HSL/ Vỏ tai nghe điện thoại. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A162-HSL0304S/ Vỏ tai nghe điện thoại. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A162-HSR/ Vỏ tai nghe điện thoại. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A162-HSR0304S/ Vỏ tai nghe điện thoại. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A162-MBT/ Nút bấm của tai nghe điện thoại di động. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A162-MCB/ Nắp nhựa trên Micro của tai nghe điện thoại di động. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A162-MCB0303S/ Nắp nhựa trên Micro của tai nghe điện thoại di động. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A162-MCB9703S/ Nắp nhựa trên Micro của tai nghe điện thoại di động. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A162-MCU/ Nắp nhựa trên Micro của tai nghe điện thoại di động. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A164-BLR/ Nắp nhựa BATTERY BOTTOM CASE. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A164-BLR0301S/ Nắp nhựa trên tai nghe điện thoại di động. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A164-BTC0301S/ Nắp nhựa trên tai nghe điện thoại di động. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A164-BTC1101S/ Nắp nhựa BATTERY UPPER CASE. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A164-CBO0301S/ Nắp nhựa trên tai nghe điện thoại di động. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A164-CBO1101S/ Nắp nhựa MAIN BOTTOM CASE. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A164-CUP/ Nắp nhựa MAIN UPPER CASE. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A164-CUP/ Nắp nhựa trên tai nghe điện thoại di động. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A164-LLE/ Nắp nhựa của điện thoại LED LENDS. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A164-MCL/ Nắp nhựa trên tai nghe điện thoại di động, CMU-0279LNT-AA. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A164-MCR/ Nắp nhựa trên tai nghe điện thoại di động, CMU-0279RNT-AA. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A164-MHL0301S/ Giá đựng bằng nhựa của điện thoại MAGNET HOLDER L. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A164-MHR0301S/ Giá đựng bằng nhựa của điện thoại MAGNET HOLDER R. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A164-USC/ Nắp nhựa USB COVER. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A170-CLO/ Nắp nhựa dùng cho sản xuất cáp nối điện thoại di động CASE LOWER. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A170-CUP9701/ Nắp nhựa dùng cho sản xuất cáp nối điện thoại di động CASE UPPER. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A170-UCC9701S/ Vỏ nhựa dùng cho sản xuất cáp nối điện thoại di động CAP. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A172-BEL9701/ Phím đèn led (chất liệu bằng nhựa). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A172-BER9701/ Phím đèn led (chất liệu bằng nhựa). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A172-BGL0301/ Giá đỡ bằng nhựa của tai nghe Bluetooth. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A172-BGR0301/ Giá đỡ bằng nhựa của tai nghe Bluetooth. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A172-BPC0301/ Giá đỡ bằng nhựa của tai nghe Bluetooth. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A172-BPL0301/ Giá đỡ bằng nhựa của tai nghe Bluetooth. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A172-BPR0301/ Giá đỡ bằng nhựa của tai nghe Bluetooth. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A172-CIB0301/ Vỏ nhựa ốp của tai nghe Bluetooth. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A172-CIB9701/ Vỏ nhựa ốp của tai nghe Bluetooth. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A172-CIT0301/ Vỏ nhựa ốp của tai nghe Bluetooth. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A172-CRB0301/ Vỏ nhựa ốp của tai nghe Bluetooth. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A172-CRB9701/ Vỏ nhựa ốp của tai nghe Bluetooth. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A172-CRT0301/ Vỏ nhựa ốp của tai nghe Bluetooth. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A172-CRT9701/ Vỏ nhựa ốp của tai nghe Bluetooth. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A172-EBL0301/ Giá đỡ bằng nhựa của tai nghe Bluetooth. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A172-EBR0301/ Giá đỡ bằng nhựa của tai nghe Bluetooth. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A172-EBT0301/ Giá đỡ bằng nhựa của tai nghe Bluetooth. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A172-ELL0301/ Vỏ nhựa ốp của tai nghe Bluetooth. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A172-ELL9701/ Vỏ nhựa ốp của tai nghe Bluetooth. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A172-ELR0301/ Vỏ nhựa ốp của tai nghe Bluetooth. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A172-ELR9701/ Vỏ nhựa ốp của tai nghe Bluetooth. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A172-ETD0301/ Vỏ nhựa ốp của tai nghe Bluetooth. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A172-ETD9701/ Vỏ nhựa ốp của tai nghe Bluetooth. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A172-EUL0301/ Vỏ nhựa ốp của tai nghe Bluetooth. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A172-EUL9701/ Vỏ nhựa ốp của tai nghe Bluetooth. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A172-EUR0301/ Vỏ nhựa ốp của tai nghe Bluetooth. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A172-EUR9701/ Vỏ nhựa ốp của tai nghe Bluetooth. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A172-KPR0301/ Nút ấn công tắc bằng nhựa của tai nghe Bluetooth. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A172-KPR9701/ Nút ấn công tắc bằng nhựa của tai nghe Bluetooth. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A172-LED9701/ Phím đèn led (chất liệu bằng nhựa). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A173-HFL/ Nắp nhựa trên tai nghe điện thoại di động, CMU-0285LNT-KA. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A173-HFR/ Nắp nhựa trên tai nghe điện thoại di động, CMU-0286RNT-KA. Hàng mới 10% (xk)
- Mã HS 39269099: A173-HFR/ Nắp nhựa trên tai nghe điện thoại di động, CMU-0286RNT-KA. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A174-HFL/ Nắp nhựa trên tai nghe điện thoại di động, CMU-0285LNT-AA. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A174-HFR/ Nắp nhựa trên tai nghe điện thoại di động, CMU-0286RNT-AA. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A175-BLR0301/ Nắp nhựa của tai nghe bluetooth. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A175-BTC/ Nắp nhựa trên tai nghe điện thoại di động. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A175-CBO0301/ Nắp nhựa của tai nghe bluetooth. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A175-CPP9701/ Nút bấm của tai nghe bluetooth. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A175-CPR9701/ Nút bấm của tai nghe bluetooth. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A175-CUP/ Nắp nhựa trên tai nghe điện thoại di động. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A175-DHD0301S/ Nắp nhựa của tai nghe bluetooth. Hàng mới 100% (xk)
- - Mã HS 39269099: A175-HSL0301/ Vỏ tai nghe điện thoại di động. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A175-HSR0301/ Vỏ tai nghe điện thoại di động. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A175-KNB0301S/ Nút bấm của tai nghe bluetooth. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A175-LES9701S/ Nắp nhựa của tai nghe bluetooth. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A175-MHL0301S/ Nắp nhựa của tai nghe bluetooth. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A175-MHR0301S/ Nắp nhựa của tai nghe bluetooth. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A175-NBL3001S/ Vỏ nhựa của tai nghe bluetooth. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A175-NBR0301S/ Vỏ nhựa của tai nghe bluetooth. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A175-NUL3001S/ Vỏ nhựa của tai nghe bluetooth. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A175-NUR0301S/ Vỏ nhựa của tai nghe bluetooth. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A175-USC0301/ Nắp nhựa của tai nghe bluetooth. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A176-BLR1101/ Vỏ nhựa của tai nghe bluetooth. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A176-BTC1101/ Nắp nhựa của tai nghe bluetooth. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A176-CBO1101/ Vỏ nhựa của tai nghe bluetooth. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A178-BLR9701/ Nắp nhựa của tai nghe bluetooth. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A178-BTC9703/ Nắp nhựa của tai nghe bluetooth. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A18024BOT/ Vách ngăn nhựa phía dưới(dùng cho tấm tản nhiệt) (xk)
- Mã HS 39269099: A18024TOP/ Vách ngăn nhựa phía trên(dùng cho tấm tản nhiệt) (xk)
- Mã HS 39269099: A180-CLO/ Vỏ bọc dưới R của máy mát xa mặt, bằng nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A180-CNP9701/ Vỏ bọc bằng nhựa của máy mát xa mặt, MD01000212A. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A180-CSP9701/ Vỏ hộp ngoài bằng nhựa của máy mát xa mặt, MD01000219A. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A180-DNP9701/ Nút điều chỉnh chế độ bằng nhựa của máy mát xa mặt, MD03000081A, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A180-DNP9701/ Nút điều chỉnh chế độ bằng nhựa của máy mát xa mặt, MD03000081A. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A180-HBD/ Quai vòng cổ của máy mát xa mặt bằng nhựa, AS00000524A. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A180-KEY/ Nút điều chỉnh chế độ của máy mát xa mặt, bằng nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A180-LOC/ Vỏ bọc dưới L của máy mát xa mặt, bằng nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A180-LOC9703/ Vỏ bọc dưới L của máy mát xa mặt, MD01000190A. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A180-UPL/ Vỏ bọc trên L của máy mát xa mặt, bằng nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A184-CEN0301S/ Vỏ cụm cảm biến điều chỉnh mực in bằng nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A184-CEN1101S/ Vỏ cụm cảm biến điều chỉnh mực in bằng nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A184-CEN4101S/ Vỏ cụm cảm biến điều chỉnh mực in bằng nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A184-CEN4401S/ Vỏ cụm cảm biến điều chỉnh mực in bằng nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A184-CEN7001S/ Vỏ cụm cảm biến điều chỉnh mực in bằng nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A184-CEN9901S/ Vỏ cụm cảm biến điều chỉnh mực in bằng nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A184-COF0301/ Vỏ mặt trước máy chụp ảnh bằng nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A184-COF1101/ Vỏ mặt trước máy chụp ảnh bằng nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A184-COF4101/ Vỏ mặt trước máy chụp ảnh bằng nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A184-COF4401/ Vỏ mặt trước máy chụp ảnh bằng nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A184-COF7001/ Vỏ mặt trước máy chụp ảnh bằng nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A184-COF9901/ Vỏ mặt trước máy chụp ảnh bằng nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A184-COL0301S/ Vỏ ngoài ống kính máy chụp ảnh bằng nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A184-FRM0301/ Vỏ khung máy bằng nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A184-FRM1101/ Vỏ khung máy bằng nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A184-FRM4101/ Vỏ khung máy bằng nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A184-FRM4401/ Vỏ khung máy bằng nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A184-FRM7001/ Vỏ khung máy bằng nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A184-FRM9901/ Vỏ khung máy bằng nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A184-LIC4101S/ Nút chỉ báo đèn Led bằng nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A184-PBT9701/ Nút nguồn bằng nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A184-SBN9701S/ Nút chụp bằng nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A184-TCO0301/ Vỏ cửa chặn giấy bằng nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A184-TCO1101/ Vỏ cửa chặn giấy bằng nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A184-TCO4101/ Vỏ cửa chặn giấy bằng nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A184-TCO4401/ Vỏ cửa chặn giấy bằng nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A184-TCO7001/ Vỏ cửa chặn giấy bằng nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A184-TCO9901/ Vỏ cửa chặn giấy bằng nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A187-TPD0301/ Miếng lót bằng nhựa dùng cho robot tự động hóa, 420-04273. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A1897164N/ Vòng đệm silicone HLW6010 SSP15 6.0 520L *WH (14) (xk)
- Mã HS 39269099: A1C05CFRREARWH0/ Thân sau bằng nhựa của máy lọc không khí (xk)
- Mã HS 39269099: A1CB12000014BL0/ Thân sau nhựa của máy lọc không khí (xk)
- Mã HS 39269099: A1CT92000050WH0/ Nắp trên bằng nhựa của máy lọc không khí (COVER TOP WINDOW LED ASSY (White)) (xk)
- Mã HS 39269099: A1CTP9200004BL0/ Nắp trên nhựa của máy lọc không khí (xk)
- Mã HS 39269099: A1SG9419RCJ3000/ Phụ kiện nhựa của bộ điều khiển từ xa ô tô/9419RCJ30000000 (xk)
- Mã HS 39269099: A202&RC00Q008-333023/ Đồ gá bằng nhựa, dùng trong công đoạn tháo pin điện thoại, KT 20t*260*180 (hang da qua su dung) (xk)
- Mã HS 39269099: A202&RC00Q008-333084/ Đồ gá dùng trong công đoạn kiểm tra chức năng điện thoại, chất liệu nhựa (Hàng đã qua sử dụng) (xk)
- Mã HS 39269099: A202&RC00Q008-343715/ Đồ gá bằng nhựa, dùng trong công đoạn bắt vít linh kiện điện thoại, KT 20t*280*220mm (Hàng đã qua sử dụng) (xk)
- Mã HS 39269099: A202&RC00Q008-343717/ Đồ gá làm bằng nhựa, dùng trong công đoạn bắt vít, KT 20t*220*160mm (Hàng đã qua sử dụng) (xk)
- Mã HS 39269099: A202&RC00Q008-345825/ Đồ gá bằng nhựa hỗ trợ quá trình dán keo điện thoại model A202, KT: (195*200*18)mm (Hàng đã qua sử dụng) (xk)
- Mã HS 39269099: A202&RC00Q008-346712/ Đồ gá dùng trong công đoạn kiểm tra chức năng máy tính bảng, chất liệu: nhựa, kích thước: 500x400x50mm (Hàng đã qua sử dụng) (xk)
- Mã HS 39269099: A2020080004HWH0/ Vỏ nhựa, bảo vệ sản phẩm/211-020080-004H (xk)
- Mã HS 39269099: A202F AST D_INJECTION ORG/ Khay đựng sim bằng nhựa model SM-A202F code GH98-44377DS (xk)
- Mã HS 39269099: A2098549L/ Mút xốp HAPPO SILICON TUBE (9*17) *GY (12) (xk)
- Mã HS 39269099: A20-D00N4P001/ Bộ phận bảo vệ bằng nhựa-FRONT TRAY COVER-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A20-D00N4P002/ Bộ phận bảo vệ bằng nhựa-FRONT TRAY COVER-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A20-D00N4P003/ Bộ phận bảo vệ bằng nhựa-FRONT TRAY COVER-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A20-D00N8V101/ Bộ phận bảo vệ bằng nhựa-BASE FRAME-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A20-D00N8V102/ Bộ phận bảo vệ bằng nhựa-BASE FRAME-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A20-D00N8V103/ Bộ phận bảo vệ bằng nhựa-BASE FRAME-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A20-D00N9A101/ Bộ phận bảo vệ bằng nhựa-CARRIAGE COVER-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A20-D00N9A102/ Bộ phận bảo vệ bằng nhựa-CARRIAGE COVER-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A20-D00NHX002/ Bộ phận bảo vệ bằng nhựa-FRONT COVER-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A20-D00NHX003/ Bộ phận bảo vệ bằng nhựa-FRONT COVER-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A20-D00NJ7002/ Bộ phận bảo vệ bằng nhựa-REAR COVER-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A20-D00NJ7003/ Bộ phận bảo vệ bằng nhựa-REAR COVER-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A20-D00NKG001/ Bộ phận bảo vệ bằng nhựa-FT COVER L-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A20-D00NKG002/ Bộ phận bảo vệ bằng nhựa-FT COVER L-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A20-D00NKG003/ Bộ phận bảo vệ bằng nhựa-FT COVER L-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A20-D00NKH001/ Bộ phận bảo vệ bằng nhựa-FT COVER R-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A20-D00NKH002/ Bộ phận bảo vệ bằng nhựa-FT COVER R-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A20-D00NKH003/ Bộ phận bảo vệ bằng nhựa-FT COVER R-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A20-D00NKP001/ Bộ phận bảo vệ bằng nhựa-SIDE COVER L-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A20-D00NKP002/ Bộ phận bảo vệ bằng nhựa-SIDE COVER L-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A20-D00NKP004/ Bộ phận bảo vệ bằng nhựa-SIDE COVER L-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A20-D00NKP005/ Bộ phận bảo vệ bằng nhựa-SIDE COVER L-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A20-D00NKP008/ Bộ phận bảo vệ bằng nhựa-SIDE COVER L-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A20-D00NKR001/ Bộ phận bảo vệ bằng nhựa-SIDE COVER R-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A20-D00NKR002/ Bộ phận bảo vệ bằng nhựa-SIDE COVER R-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A20-D00NKR004/ Bộ phận bảo vệ bằng nhựa-SIDE COVER R-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A20-D00NKR005/ Bộ phận bảo vệ bằng nhựa-SIDE COVER R-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A20-D00NKR008/ Bộ phận bảo vệ bằng nhựa-SIDE COVER R-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A20-D00NKU001/ Bộ phận bảo vệ bằng nhựa-SIDE FRAME COVER R-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A20-D00NKU002/ Bộ phận bảo vệ bằng nhựa-SIDE FRAME COVER R-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A20-D00NKU003/ Bộ phận bảo vệ bằng nhựa-SIDE FRAME COVER R-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A20-D00NKV001/ Bộ phận bảo vệ bằng nhựa-SIDE FRAME COVER L-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A20-D00NKV002/ Bộ phận bảo vệ bằng nhựa-SIDE FRAME COVER L-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A20-D00NKV003/ Bộ phận bảo vệ bằng nhựa-SIDE FRAME COVER L-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A20-D00NKW001/ Bộ phận bảo vệ bằng nhựa-INNER COVER-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A20-D00NRN001/ Bộ phận bảo vệ bằng nhựa-COVER CIS-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A20-D00NRR001/ Bộ phận bảo vệ bằng nhựa-REAR TRAY-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A20-D00NRR002/ Bộ phận bảo vệ bằng nhựa-REAR TRAY-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A20-D00NRR003/ Bộ phận bảo vệ bằng nhựa-REAR TRAY-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A20-D00NVR001/ Bộ phận bảo vệ bằng nhựa-BASE FRAME TRAY-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A20-D00NVR002/ Bộ phận bảo vệ bằng nhựa-BASE FRAME TRAY-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A20-D00NVR003/ Bộ phận bảo vệ bằng nhựa-BASE FRAME TRAY-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A20-XE2230001/ Tem trang trí-DIAL DECORATION PLATE M-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A21S/ Vành nhựa bảo vệ camera module (Khung nhựa dùng để cố định camera module) MMBR00014 A21s Macro 2M, kt 10.37*9.96*2.03mm (dài*rộng*cao), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A2255230S/ Vòng đệm silicone LW56530 SSP15 8.0 302L *WH (19) (xk)
- Mã HS 39269099: A2320620T/ Mút xốp DJP FRONTHAIKI PK 400L *GY (20) (xk)
- Mã HS 39269099: A2605608T/ Mút xốp DTX FRONTHAIKI PK 350L *GY (20) (xk)
- Mã HS 39269099: A2605608U/ Mút xốp DTX FRONTHAIKI PK 350L *GY (21) (xk)
- Mã HS 39269099: A2605962U/ Mút xốp SSP15 8.0 411L *WH (21) (xk)
- Mã HS 39269099: A2677490I/ Mút xốp PK-257 SSP15 8.0 355L *WH (6) (xk)
- Mã HS 39269099: A2854974N/ Mút xốp 228-43134-02 SEAL 435L *WH (14) (xk)
- Mã HS 39269099: A2988335M/ Mút xốp HAPPOU PK 1100L *GY (13) (xk)
- Mã HS 39269099: A2C05CFRREARWH0/ Thân trước nhựa của máy lọc không khí (xk)
- Mã HS 39269099: A2C05SESORCVWH1/ Vỏ nhựa 2 lỗ/2Point cold case (xk)
- Mã HS 39269099: A2C0UTERGUARDBL/ Nắp dưới bằng nhựu của mô-đun đèn LED (xk)
- Mã HS 39269099: A2CE100312WHITE/ Vỏ nhựa sạc không dây/A02100100312 (xk)
- Mã HS 39269099: A2CF12000013BL0/ Thân trước nhựa của máy lọc không khí (xk)
- Mã HS 39269099: A2CM0DULEGUARBL/ Nắp trên bằng nhựa của mô-đun đèn LED (xk)
- Mã HS 39269099: A2F400/ Miếng đệm bằng nhựa hình chữ nhật 25 mm x 70mm (xk)
- Mã HS 39269099: A2F440/ Miếng đệm bằng nhựa hình chữ nhật 25mm x 84mm (xk)
- Mã HS 39269099: A2GLP341003234B/ Vỏ trên máy xịt rửa bằng nhựa PP, kt: (327*190*215)mm (341003234) (xk)
- Mã HS 39269099: A2GLP341003614B/ Tấm trang trí bằng nhựa PP-11680, kt: (366mm*270mm*70)mm/ 341003614 (xk)
- Mã HS 39269099: A2GLP341013234B/ Vỏ dưới máy xịt rửa PP bằng nhựa PP, kt: (327*190*107)mm/ 341013234 (xk)
- Mã HS 39269099: A2GLP341013613B/ Vỏ trên máy xịt rửa bằng nhựa PP, kt: (256*200*120)mm/341013613 (xk)
- Mã HS 39269099: A2GLP341013614B/ Vỏ trên của máy xịt rửa, bằng nhựa PP, kt: (220.2*289*154)mm/ 341013614 (xk)
- Mã HS 39269099: A2GLP341023613B/ Tấm trang trí bằng nhựa PP-11680, kt: 335mm*220mm*80mm/341023613 (xk)
- Mã HS 39269099: A2GLP341023614B/ Vỏ dưới máy xịt rửa PP bằng nhựa PP, kt: (342.6*288.9*129.4)mm/ 341023614 (xk)
- Mã HS 39269099: A2GLP341033613B/ Vỏ dưới máy xịt rửa PP bằng nhựa PP, kt: (250*330*110)mm/ 341033613 (xk)
- Mã HS 39269099: A2GR1012254BLE0/ Vỏ bên trái của máy thổi lá 40V bằng nhựa ABS kt (438mm*240mm*104mm)mm/341012254 (xk)
- Mã HS 39269099: A2GW1022254BLE0/ Vỏ bên phải của máy thổi lá 40V bằng nhựa ABS kt (438mm*240mm*73mm)mm/341022254 (xk)
- Mã HS 39269099: A2L340090035NTR/ Vỏ nhựa, bảo vệ sản phẩm/060-340090-035N (xk)
- Mã HS 39269099: A2L340100069BL0/ Vỏ nhựa, bảo vệ sản phẩm/060-340100-069N (xk)
- Mã HS 39269099: A2L340100099BL0/ Vỏ nhựa, bảo vệ sản phẩm/060-340100-099N (xk)
- Mã HS 39269099: A2L340190080WH0/ Vỏ nhựa, bảo vệ sản phẩm/060-340190-080N (xk)
- Mã HS 39269099: A2LEIL306040173/ Giá khung động cơ bằng nhựa/ MOTOR BRACKET(FBSQ1-7_0_0-05) (xk)
- Mã HS 39269099: A2LEIL306040178/ Giá đỡ bằng nhựa/ DOOR BRACKET (FBSQ1-7_0_0_04) (xk)
- Mã HS 39269099: A2LEIL306040296/ Giá khung động cơ bằng nhựa/'Motor bracket (xk)
- Mã HS 39269099: A2LEIL306060426/ QDQ-1_1_1-01- framework/Khung bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: A2LEIL307070001/ Hộp lạnh bằng nhựa (Ice box/3.07.07.0001) (xk)
- Mã HS 39269099: A2LEIL308020472/ Nắp bằng nhựa/ DOOR COVER (FBSQ1-7_3_0_01) (xk)
- Mã HS 39269099: A2LEIL308030003/ Tấm cửa bằng nhựa/ DOOR PANEL (FBSQ1-7_3_0_02) (xk)
- Mã HS 39269099: A2LEIL308990066/ QDQ-1_1_0-04.PCB cover/Nắp đậy bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: A2LEIL399070003/ Thiết bị phân cách bằng nhựa (Separator) FBSQ1-11_0_0-01 (xk)
- Mã HS 39269099: A2LEIL399070008/ Thiết bị phân cách bằng nhựa/ SPLITTER (FBSQ1-12_0_0-01) (xk)
- Mã HS 39269099: A2Q1616MESHBL0/ Nắp trên hình lưới bằng nhựa của đèn điện bắt muỗi MQ-HN (xk)
- Mã HS 39269099: A2Q1617CROOFBL0/ Thân trên bằng nhựa của đèn điện bắt muỗi MQ-HN (xk)
- Mã HS 39269099: A2Q1617CROOFWH0/ Thân trên bằng nhựa của đèn điện bắt muỗi MQ-HN (xk)
- Mã HS 39269099: A2Q1619WIDOWPA0/ Thanh nhựa trong của đèn điện bắt muỗi MC-BP-E (xk)
- Mã HS 39269099: A3010568T/ Mút xốp H101-465-1 SSP 10.5*36 DAEN*BK (9) (xk)
- Mã HS 39269099: A3010576T/ Mút xốp H101-465-2 SSP 10.5*36 DAEN*BK (10) (xk)
- Mã HS 39269099: A3012762F/ Mút xốp HAPPOU PK 1000L *GY(6) (xk)
- Mã HS 39269099: A3020229L/ Mút xốp SSP25 3.5*10.0 *BR TALC (12) (xk)
- Mã HS 39269099: A3072907F/ Mút xốp SILICONPROTECTOR VA *GY 600L(6) (xk)
- Mã HS 39269099: A31S/ Vành nhựa bảo vệ camera module (Khung nhựa dùng để cố định camera module) KT 10.47*9.14*2.73mm (dài* rộng* cao), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A32311531-20/ HPP953S001 Bộ 20 cái kẹp túi nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: A3236684I/ Mút xốp H101-465-5 SSP 10.5*36 DAEN*BK (9) (xk)
- Mã HS 39269099: A3239928N/ Mút xốp SRJB 72S-124 *BK(14) (xk)
- Mã HS 39269099: A3289493L/ Mút xốp NF21571H-13 SSP25 5.3 284L *BK(12) (xk)
- Mã HS 39269099: A3312725T/ Mút xốp G251038 BURASHI GOMU 32L *BK (8) (xk)
- Mã HS 39269099: A3318201Q/ Mút xốp CH21-435-4 SSP 10.0 350L *BK (17) (xk)
- Mã HS 39269099: A3393246S/ Mút xốp IHCOOKING HEATER KANSYOUZAI*GY (19) (xk)
- Mã HS 39269099: A3393287N/ Mút xốp IH COOKING HEATER (5*7) *BK (7) (xk)
- Mã HS 39269099: A3393295W/ Mút xốp IH COOKING HEATER(3.5*7.5)*BK (22) (xk)
- Mã HS 39269099: A3473683N/ Vòng đệm silicone HAPPOU PK MV10 425L *GY (14) (xk)
- Mã HS 39269099: A3473691J/ Vòng đệm silicone HAPPOU PK MV18 510L *GY (10) (xk)
- Mã HS 39269099: A3570306R/ Mút xốp H101-465-6 SSP 10.5*36 DAEN*BK (18) (xk)
- Mã HS 39269099: A3576337S/ Mút xốp W PACKING SIR2-V (4.5*3*8) *GY (xk)
- Mã HS 39269099: A35886-01VN9/ Vỏ bộ phận đèn báo túi khí của ô tô, bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: A3612157L/ Mút xốp PK1566 PK B 760L *WH(13) (xk)
- Mã HS 39269099: A3615358Q/ Vòng đệm silicone JW006-508 SSP25 5.0 1280L *BK (17) (xk)
- Mã HS 39269099: A36515-02KD# Vỏ của bộ phận đèn báo túi khí của ô tô, bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: A3682341R/ Mút xốp DASSUIUKE PK C W1248-9CW00 (18) (xk)
- Mã HS 39269099: A3682358O/ Mút xốp DASSUIUKE PK D W1249-9CX00 (15) (xk)
- Mã HS 39269099: A3682465R/ Mút xốp W1249-9CW00 DAISUKE PK D 440L (19) (xk)
- Mã HS 39269099: A3684610E/ Mút xốp KR325306A-002 385L*307L *BK (6) (xk)
- Mã HS 39269099: A3702677K/ Mút xốp HAPPO SLICONE PG-368 SSP25 8MM (7) (xk)
- Mã HS 39269099: A3706884P/ Mút xốp SSP15 6.0 443L *WH (16) (xk)
- Mã HS 39269099: A3708948K/ Mút xốp DASSUIUKE PK C W1248-9SG00 (11) (xk)
- Mã HS 39269099: A3708963K/ Mút xốp DASSUIUKE PK D W1249-9SG00 (11) (xk)
- Mã HS 39269099: A3742400B/ Mút xốp SYUIMIPPEI GAA SLICONE CHOJAKU (2) (xk)
- Mã HS 39269099: A3781325N/ Mút xốp JW0009-155X02SSP25 4.0 345L*GY (14) (xk)
- Mã HS 39269099: A3787926H/ Mút xốp HW8982-7-5 GLOBE PK 895L *WH (8) (xk)
- Mã HS 39269099: A3833100D/ Vòng đệm silicone H101-465-7 SSP 10.5*36 DAEN*BK (4) (xk)
- Mã HS 39269099: A3833100E/ Vòng đệm silicone H101-465-7 SSP 10.5*36 DAEN*BK (5) (xk)
- Mã HS 39269099: A3836376E/ Mút xốp P0006422-1 TUNNEL-TOU PK 1180L (5) (xk)
- Mã HS 39269099: A3836384D/ Mút xốp P0006422-2 TUNNEL-TOU PK 1632L (4) (xk)
- Mã HS 39269099: A3838216H/ Vòng đệm silicone KWD HONTAIPK TP401385 1790L*BK (8) (xk)
- Mã HS 39269099: A3838224F/ Vòng đệm silicone KWH HONTAIPK TP401386 2170L*BK (6) (xk)
- Mã HS 39269099: A3857968F/ Vòng đệm silicone LGWC51500LE1 BOSUIPK SSP20 3.0 (6) (xk)
- Mã HS 39269099: A3857992C/ Vòng đệm silicone KPK-654 5.3MM*701L *WH (3) (xk)
- Mã HS 39269099: A3858081F/ Vòng đệm silicone HW8982-7-6 GLOBE PK 383L *WH (6) (xk)
- Mã HS 39269099: A3884137F/ Mút xốp SSP25 3.0 *BK 360L (6) (xk)
- Mã HS 39269099: A39016VN3/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: A393/ Tay cầm bằng nhựa dùng cho tai nghe điện thoại di động MML043XW0-XXU01. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A39433VN2/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: A3961935B/ Vòng đệm silicone P0006995 TUNNEL-TOU PK 860L (2) (xk)
- Mã HS 39269099: A39771-02VN5/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: A3C1200/ Miếng đệm bằng nhựa hình chữ nhật 35 mm x 43 mm (xk)
- Mã HS 39269099: A3C12000026UWH0/ Thân trên bằng nhựa của máy lọc không khí (TOP BODY (White)) (xk)
- Mã HS 39269099: A3CB12000019BL0/ Nút bấm nhựa của máy lọc không khí (xk)
- Mã HS 39269099: A3CB12000020WH0/ Nút bấm bằng nhựa của máy lọc không khí (BUTTON POWER (White)) (xk)
- Mã HS 39269099: A3CE100311PRBL0/ Vỏ nhựa sạc không dây/A02100100311 (xk)
- Mã HS 39269099: A3CT12000018BL0/ Thân trên nhựa của máy lọc không khí (xk)
- Mã HS 39269099: A3GLB1013505BLE/ Vỏ bên trái máy thổi lá cây, bằng nhựa ABS, kt 570*80*276mm/ 341013505 (xk)
- Mã HS 39269099: A3GLB1023505BLE/ Vỏ bên phải máy thổi lá cây, bằng nhựa ABS, kt 570*80*276mm/ 341023505 (xk)
- Mã HS 39269099: A3GLB3410135BLE/ Vỏ bên phải máy thổi lá cây, bằng nhựa ABS, kt: (487mm*294mm*105)mm/341013515 (xk)
- Mã HS 39269099: A3GLB3410235BLE/ Vỏ bên trái của máy thổi lá cây, bằng nhựa ABS, kt: 487mm*294mm*96mm/ 341023515 (xk)
- Mã HS 39269099: A3GLBC410028BLK/ Vỏ bên trái máy thổi lá cây, bằng nhựa ABS, kt 214*66*110mm/ C4100278-00 (xk)
- Mã HS 39269099: A3GLBC410029BLK/ Vỏ bên phải máy thổi lá cây, bằng nhựa ABS, kt 214*66*110mm/ C4100279-00 (xk)
- Mã HS 39269099: A3L340100068BL0/ Vỏ nhựa, bảo vệ sản phẩm/060-340100-068N (xk)
- Mã HS 39269099: A3L340100070BL0/ Vỏ nhựa, bảo vệ sản phẩm/060-340100-070N (xk)
- Mã HS 39269099: A3L340100071BL0/ Vỏ nhựa, bảo vệ sản phẩm/060-340100-071N (xk)
- Mã HS 39269099: A3L340100072BL0/ Vỏ nhựa, bảo vệ sản phẩm/060-340100-072N (xk)
- Mã HS 39269099: A3L340100073BL0/ Vỏ nhựa, bảo vệ sản phẩm/060-340100-073N (xk)
- Mã HS 39269099: A3L340100097BL0/ Vỏ nhựa, bảo vệ sản phẩm/060-340100-097N (xk)
- Mã HS 39269099: A3L340100098BL0/ Vỏ nhựa, bảo vệ sản phẩm/060-340100-098N (xk)
- Mã HS 39269099: A3L340190062WH0/ Vỏ nhựa, bảo vệ sản phẩm/060-340190-062N (xk)
- Mã HS 39269099: A3L340190063WH0/ Vỏ nhựa, bảo vệ sản phẩm/060-340190-063N (xk)
- Mã HS 39269099: A3L340190081WH0/ Vỏ nhựa, bảo vệ sản phẩm/060-340190-081N (xk)
- Mã HS 39269099: A3L340190082WH0/ Vỏ nhựa, bảo vệ sản phẩm/060-340190-082N (xk)
- Mã HS 39269099: A3Q1600CTRAPBL0/ Thân dưới bằng nhựa của đèn điện bắt muỗi MQ-HN (xk)
- Mã HS 39269099: A3Q1600CTRAPWH0/ Thân dưới bằng nhựa của đèn điện bắt muỗi MQ-HN (xk)
- Mã HS 39269099: A3Q1620HPLEDBL0/ Khung nhựa lắp PCB (xk)
- Mã HS 39269099: A3Q1620HPLEDWH0/ Khung nhựa lắp PCB của đèn điện bắt muỗi MQ-HN (xk)
- Mã HS 39269099: A3QI1615M0SCBL0/ Khung nhựa lắp motor của đèn điện bắt muỗi (xk)
- Mã HS 39269099: A3QI1615M0SCWH0/ Khung nhựa lắp motor của đèn điện bắt muỗi (xk)
- Mã HS 39269099: A40100-04VN6/ Vỏ giắc kết nối thiết bị ngoại vi của ô tô bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: A40496-05VN2/ Vỏ giắc kết nối thiết bị ngoại vi của ô tô bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: A415&1199830500/ Đồ gá bằng nhựa dùng trong công đoạn kiểm tra chức năng điện thoại, kích thước: 250x300mm (Hang da qua su dung) (xk)
- Mã HS 39269099: A415&1260644500/ Đồ gá dùng trong công đoạn ép cố định linh kiện điện thoại, chất liệu: nhựa, KT: 300x250mm (Hang da qua su dung) (xk)
- Mã HS 39269099: A415&Z0000000-531119/ Đồ gá bằng nhựa,KT8t*250*110 (Hang da qua su dung) (xk)
- Mã HS 39269099: A415&Z0000000-531125/ Đồ gá bằng nhựa, KT8t*157*230 (hang da qua su dung) (xk)
- Mã HS 39269099: A415&Z0000000-531125/ Đồ gá bằng nhựa,KT8t*157*230 (Hang da qua su dung) (xk)
- Mã HS 39269099: A415&Z0000000-531139/ Đồ gá bằng nhựa dùng trong công đoạn kiểm tra, lắp ráp linh kiện điện thoại, KT (mm): 180*180*51 (Hang da qua su dung) (xk)
- Mã HS 39269099: A415&Z0000000-531140/ Đồ gá dùng trong công đoạn kiểm tra chức năng điện thoại, chất liệu: Nhựa (hàng đã qua sử dụng) (xk)
- Mã HS 39269099: A415&Z0000000-531161/ Đồ gá dùng trong công đoạn kiểm tra chức năng điện thoại, chất liệu: Nhựa (hàng đã qua sử dụng) (xk)
- Mã HS 39269099: A415&Z0000000-531179/ Đồ gá dùng trong công đoạn kiểm tra chức năng điện thoại, chất liệu: Nhựa (hàng đã qua sử dụng) (xk)
- Mã HS 39269099: A43030-02/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: A4H500/ Miếng đệm bằng nhựa hình tròn phi 13 mm (xk)
- Mã HS 39269099: A4SEGIDEC0B0BL0/ Phụ kiện nhựa của bộ điều khiển từ xa ô tô/5001DC000000500 (xk)
- Mã HS 39269099: A4SEGIDEC0T0BL0/ Phụ kiện nhựa của bộ điều khiển từ xa ô tô/5001DC000000400 (xk)
- Mã HS 39269099: A4SEGIT0PDC0BL0/ Phụ kiện nhựa của bộ điều khiển từ xa ô tô/5001DC000000300 (xk)
- Mã HS 39269099: A-5001(SONGHAO)/ Lẫy khóa các loại bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: A5007-1(SONGHAO)/ Lẫy khóa nhựa các loại (xk)
- Mã HS 39269099: A5007-2(SONGHAO)/ Đai nối các loại (nhựa) (xk)
- Mã HS 39269099: A5007-3(SONGHAO)/ Đai nối các loại (nhựa) (xk)
- Mã HS 39269099: A5018673A/ Thấu kính bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: A-5029A(SONGHAO)/ Khung sản phẩm bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: A-5029B(SONGHAO)/ Khung sản phẩm bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: A-5029C(SONGHAO)/ Khung sản phẩm bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: A-5029TC(SONGHAO)/ Bìa chính bằng nhựa cắt theo kích cỡ (xk)
- Mã HS 39269099: A5037(SONGHAO)/ Lẫy khóa bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: A-5090-1(SONGHAO)/ Ốc chốt bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: A515&1231888700/ Đồ gá dùng trong công đoạn kiểm tra chức năng máy tính bảng, chất liệu: nhựa, kích thước: 500x400x50mm (Hang da qua su dung) (xk)
- Mã HS 39269099: A515&1231888700/ Đồ gá dùng trong công đoạn kiểm tra chức năng máy tính bảng, chất liệu: nhựa, kích thước: 500x400x50mm (Hàng đã qua sử dụng) (xk)
- Mã HS 39269099: A515&1260644500/ Đồ gá dùng trong công đoạn ép cố định linh kiện điện thoại, chất liệu: nhựa, KT: 300x250mm (Hang da qua su dung) (xk)
- Mã HS 39269099: A515&1260644500/ Đồ gá dùng trong công đoạn ép cố định linh kiện điện thoại, chất liệu: nhựa, KT: 300x250mm (Hàng đã qua sử dụng) (xk)
- Mã HS 39269099: A515&Z0000000-197794/ Đồ gá bằng nhựa, dùng trong công đoạn kiểm tra phím điện thoại, KT 8t*250*140mm (Hang da qua su dung) (xk)
- Mã HS 39269099: A515&Z0000000-197794/ Đồ gá bằng nhựa, dùng trong công đoạn kiểm tra phím điện thoại, KT 8t*250*140mm (Hàng đã qua sử dụng) (xk)
- Mã HS 39269099: A5300031H00000-4/ Chốt định vị bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: A5300033D00000-4/ Chốt trượt bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: A5300034L00000-4/ Chốt định vị bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: A5300038B00000-4/ Chốt bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: A5300039S00000-4/ Chốt định vị bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: A5300040C00000-4/ Chốt định vị bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: A5300045B00000-4/ Chốt trượt bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: A530D BRACKET EARJACK/ Miếng bảo vệ bằng nhựa model SM-A530D code GH61-13649A (xk)
- Mã HS 39269099: A530D BRACKET VT CAM GR/ Miếng bảo vệ bằng nhựa model SM-A530D code GH61-13648A (xk)
- Mã HS 39269099: A5400026C00010-4/ Chốt trượt bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: A5400028C00000-4/ Chốt định vị bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: A615/ Tay cầm bằng nhựa dùng cho tai nghe điện thoại di động MML108XDG0-XXU01. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A616/ Tay cầm bằng nhựa dùng cho tai nghe điện thoại di động MMU108XDG0-XXU01. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A616/ Tay cầm bằng nhựa dùng cho tai nghe điện thoạidi động MMU108XDG0-XXU01. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A618/ Vỏ tai nghe ĐTDĐ bằng nhựa MEU108RDG0-XXU01. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A660 FRAME A(SONGHAO)/ Khung sản phẩm bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: A660 FRAME B(SONGHAO)/ Khung sản phẩm bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: A660 RIVET(SONGHAO)/ Chốt nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: A707/ Khung đỡ bằng nhựa của loa điện thoại di động GR 5.62-4.42-0.75T. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A70S/A90S/ Nhãn dán (bằng nhựa chưa in), kt: 3.2mm*6.5mm (xk)
- Mã HS 39269099: A715&Z0000000-310772/ Đồ gá dùng trong công đoạn kiểm tra điện thoại, kích thước: 250x180mm, chất liệu: nhựa chống xước (Hàng đã qua sử dụng) (xk)
- Mã HS 39269099: A71S 5G V2B0100003420-MSA-01-STE0003-1X/ Miếng nhựa làm cứng cho bản mạch in mềm đã GCA71S 5G V2B0100003420-MSA-01-STE0003-1X ĐGGC 130.81VND/PCE (xk)
- Mã HS 39269099: A73/ Dây treo nhãn mác bằng nhựa, mục số 3 của TKNK# 103196634700 hàng chưa gia công, sản xuất tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 39269099: A-7630-2(SONGHAO)/ Khóa cặp dạng trượt bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: A771/ Vỏ tai nghe điện thoại di động bằng nhựa MEU108LK0-XXU01. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A784/ Tay cầm bằng nhựa dùng cho tai nghe điện thoại di động MMU108XW0-XXU01. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A797568800RV1/ Gá bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: A7SEGIST0PPERBL/ Phụ kiện bằng nhựa của điều khiển ô tô/5007GU000003500 (xk)
- Mã HS 39269099: A818/ Vỏ dây kế t nối của linh kiện điện tử bằng nhựa MEC113XW0-SXUC1. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A818/ Vỏ tai nghe điện thoại di động bằng nhựa MEC113XW0-SXUC1. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A93E265100D/ Miếng bọt xốp (xk)
- Mã HS 39269099: A952/ Vỏ tai nghe điện thoại di động bằng nhựa BE028LW0. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A954/ Vỏ tai nghe ĐTDĐ bằng nhựa S-CASE REAR BEM208-K0-L-AN. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A955/ Vỏ tai nghe ĐTDĐ bằng nhựa S-CASE REAR BEM208-K0-R-AN. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A956/ Vỏ tai nghe điện thoại di động bằng nhựa BE028RW0. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A957/ Vỏ tai nghe ĐTDĐ bằng nhựa S-CASE REAR BEM208-W0-L-AN. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A958/ Vỏ tai nghe ĐTDĐ bằng nhựa S-CASE REAR BEM208-W0-R-AN. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A959/ Vỏ tai nghe ĐTDĐ bằng nhựa S-CASE REAR BEM208-CU0-L-AN. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A960/ Vỏ tai nghe ĐTDĐ bằng nhựa S-CASE REAR BEM208-CU0-R-AN. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A962/ Vỏ tai nghe điện thoại di động bằng nhựa BE028RK0. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A963/ Nút bấm tay cầm bằng nhựa dùng cho tai nghe của điện thoại di động S-MED307XW0-XXX. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A963/ Tay cầm bằng nhựa dùng cho tai nghe điện thoại di động S-MED307XW0-XXX. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: A9B10009076/ Móc cẩu bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: AA01005200/ Bánh răng truyền động bằng nhựa chưa in số, AT-PD-00320 (xk)
- Mã HS 39269099: AA03000500/ Bánh răng truyền động, AT-SD-00090 (xk)
- Mã HS 39269099: AA03000600/ Bánh răng bằng nhựa, AT-SD-00100 (xk)
- Mã HS 39269099: AA03000700/ Bánh răng bằng nhựa, AT-SD-00110 (xk)
- Mã HS 39269099: AA03000800/ Bánh răng bằng nhựa, AT-SD-00120 (xk)
- Mã HS 39269099: AA03000900/ Bánh răng bằng nhựa, AT-SD-00130 (xk)
- Mã HS 39269099: AA03001000/ Bánh răng bằng nhựa, AT-SD-00140 (xk)
- Mã HS 39269099: AA03001100/ Bánh răng bằng nhựa, AT-SD-00150 (xk)
- Mã HS 39269099: AA03001200/ Bánh răng bằng nhựa, AT-SD-00160 (xk)
- Mã HS 39269099: AA03001300/ Bánh răng bằng nhựa, AT-SD-00170 (xk)
- Mã HS 39269099: AA03001500/ Kim đồng hồ nước bằng nhựa, AT-PD-00170 (xk)
- Mã HS 39269099: AA03001601/ Đáy của bộ lắp ráp đồng hồ đo nước SD13, AT-SD-30010 (xk)
- Mã HS 39269099: AA03001801/ Vòng đệm cố định cho đồng hồ đo nước bằng nhựa, 1181900 (xk)
- Mã HS 39269099: AA03002100/ Bộ phận giữ nam châm bằng nhựa, AT-SD-70080 (xk)
- Mã HS 39269099: AA03002400/ Bánh răng bằng nhựa, AT-SD-00230 (xk)
- Mã HS 39269099: AA03002500/ Bánh răng bằng nhựa, AT-SD-00240 (xk)
- Mã HS 39269099: AA03002601/ Đáy của bộ lắp ráp đồng hồ đo nước SD20/25, AT-SD-30050 (xk)
- Mã HS 39269099: AA03003300/ Bánh răng bằng nhựa, AT-SD-00260 (xk)
- Mã HS 39269099: AA03003400/ Bánh răng bằng nhựa, AT-SD-00270 (xk)
- Mã HS 39269099: AA03003500/ Bánh răng bằng nhựa, AT-SD-00280 (xk)
- Mã HS 39269099: AA03003800/ Bộ phận giữ nam châm bằng nhựa, AT-PD-30060 (xk)
- Mã HS 39269099: AA03004100/ Bánh răng bằng nhựa, AT-PD-00180 (xk)
- Mã HS 39269099: AA03004200/ Bánh răng bằng nhựa, AT-PD-00190 (xk)
- Mã HS 39269099: AA03004300/ Bánh răng bằng nhựa, AT-PD-00200 (xk)
- Mã HS 39269099: AA03004400/ Bánh răng bằng nhựa, AT-PD-00210 (xk)
- Mã HS 39269099: AA03004500/ Bánh răng bằng nhựa, AT-PD-00220 (xk)
- Mã HS 39269099: AA03004600/ Bánh răng bằng nhựa, AT-PD-00230 (xk)
- Mã HS 39269099: AA03004700/ Bánh răng bằng nhựa, AT-PD-00240 (xk)
- Mã HS 39269099: AA03004800/ Bánh răng bằng nhựa, AT-PD-00250 (xk)
- Mã HS 39269099: AA03004900/ Bánh răng truyền động, AT-PD-00260 (xk)
- Mã HS 39269099: AA03005600/ Bánh răng bằng nhựa, AT-PD-00380 (xk)
- Mã HS 39269099: AA03005700/ Bánh răng bằng nhựa, AT-PD-00390 (xk)
- Mã HS 39269099: AA03005800/ Bánh răng bằng nhựa, AT-PD-00400 (xk)
- Mã HS 39269099: AA03010800/ Bánh răng bằng nhựa gắn nam châm, AT-SD-00020 (xk)
- Mã HS 39269099: AA03012000/ Bánh răng bằng nhựa gắn nam châm, AT-PD-00040 (xk)
- Mã HS 39269099: AA03012102/ Bánh răng chạy số bằng nhựa, AT-PD-00280 (xk)
- Mã HS 39269099: AA03012202/ Bánh răng chạy số bằng nhựa, AT-PD-00310 (xk)
- Mã HS 39269099: AA03018200/ Bánh răng bằng nhựa loại L của đồng hồ đo nước, AT-PD-50050 (xk)
- Mã HS 39269099: AA03018300/ Bánh răng bằng nhựa loại L của đồng hồ đo nước, AT-PD-50060 (xk)
- Mã HS 39269099: AA03018504/ Mặt đồng hồ đo nước bằng nhựa loại GTW50 đã in số, AT-GTW-00050 (xk)
- Mã HS 39269099: AA03018604/ Mặt đồng hồ đo nước bằng nhựa loại L đã in số, AT-GTW-00090 (xk)
- Mã HS 39269099: AA03018904/ Mặt đồng hồ nước bằng nhựa đã in số, AT-GTW-00120 (xk)
- Mã HS 39269099: AA03019300/ Bánh răng bằng nhựa, AT-PDY-00100 (xk)
- Mã HS 39269099: AA03019400/ Bánh răng bằng nhựa, AT-PDY-00110 (xk)
- Mã HS 39269099: AA03019800/ Bánh răng bằng nhựa, AT-GTW-00030 (xk)
- Mã HS 39269099: AA03020200/ Bánh răng nhựa của đồng hồ đo nước, AT-GTW-00080 (xk)
- Mã HS 39269099: AA03020904/ Mặt đồng hồ đo nước bằng nhựa loại PD30 đã in số, AT-PD-03080 (xk)
- Mã HS 39269099: AA03021004/ Mặt đồng hồ đo nước bằng nhựa loại L đã in số, AT-PDY-00300 (xk)
- Mã HS 39269099: AA03022700/ Bánh răng bằng nhựa gắn nam châm, AT-PD-50070 (xk)
- Mã HS 39269099: AA03022800/ Bánh răng bằng nhựa gắn nam châm, AT-PDY-00080 (xk)
- Mã HS 39269099: AA03023302/ Bánh răng chạy số bằng nhựa, AT-SD-00040 (xk)
- Mã HS 39269099: AA03023401/ Bánh răng chạy số bằng nhựa, AT-SD-00060 (xk)
- Mã HS 39269099: AA03026601/ Nắp trên của đồng hồ đo nước bằng nhựa, 1156370 (xk)
- Mã HS 39269099: AA03027731/ Mặt dưới bằng nhựa của đồng hồ đo nước AT-SD-00014 (xk)
- Mã HS 39269099: AA03027801/ Bánh răng bằng nhựa, 137468 (xk)
- Mã HS 39269099: AA03027901/ Bánh răng bằng nhựa, 137469 (xk)
- Mã HS 39269099: AA03028001/ Bánh răng bằng nhựa, 137470 (xk)
- Mã HS 39269099: AA03028741/ Nắp trên của đồng hồ đo nước bằng nhựa, 1156171 (xk)
- Mã HS 39269099: AA816026900/ Phụ kiện nhựa(Quai xách sản phẩm bằng nhựa), 38*75*0.4MM- 257-10502-01 (xk)
- Mã HS 39269099: AA816026900/ Phụ kiện nhựa(Quai xách sản phẩm bằng nhựa), 38*75*0.4MM-257-10502-01 (xk)
- Mã HS 39269099: AAB0005-05/ AAB0005-05 Bộ kẹp cáp quang bằng nhựa Attachment for invisible indoor cable (xk)
- Mã HS 39269099: AAFE57A0/ Bình chứa dầu hình chữ C- OIL RESERVOIR-C, xuất lk sữa chữa thay thế cho 302931902510/E42, đối ứng TKN:102528261400/E11, mục 13 (xk)
- Mã HS 39269099: AAFK85AA/ Tấm bảo vệ phía dưới khung giữ (xk)
- Mã HS 39269099: ABD-16F-L-1/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY ABD-16F-L-ASSY-1 (xk)
- Mã HS 39269099: ABK45/ Đế của kỷ niệm chương bằng nhựa Acrylic (xk)
- Mã HS 39269099: ABK55/ Đế của kỷ niệm chương bằng nhựa Acrylic (xk)
- Mã HS 39269099: ABK65/ Đế của kỷ niệm chương bằng nhựa Acrylic (xk)
- Mã HS 39269099: ABS45/ Đế của kỷ niệm chương bằng nhựa Acrylic (xk)
- Mã HS 39269099: ABS55/ Đế của kỷ niệm chương bằng nhựa Acrylic (xk)
- Mã HS 39269099: ABS65/ Đế của kỷ niệm chương bằng nhựa Acrylic (xk)
- Mã HS 39269099: ABSSG-ECU36FR(NR)/ Miếng nhựa kiểm tra máy hướng dẫn xỏ tanshi (xk)
- Mã HS 39269099: ABYLE-2FA-SR-3/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY ABYLE-2FA-SR-ASSY-3 (xk)
- Mã HS 39269099: ABYSE-SB-2F(NR)-/ Miếng nhựa kiểm tra máy hướng dẫn xỏ tanshi (xk)
- Mã HS 39269099: AC024-53/ Chân đệm chất liệu là silicon, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: AC024-55/ Chân đệm chất liệu là silicon, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: AC024-57/ Chân đệm chất liệu là silicon, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: AC024-70/ Chân đệm chất liệu là silicon, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: AC-252620 Giá đỡ bảo vệ cảm biến bằng nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: AC-252631 Nắp bảo vệ cảm biến bằng nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: AC41050P0A/ Chi tiết đóng mở dùng cho phanh động cơ CASING CAP- AC41050P0A- chất liệu nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: AC41055P08/ Chi tiết đóng mở dùng cho phanh động cơ CASING CAP-AC41055P08- chất liệu nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: AC41072P05/ Chi tiết đóng mở dùng cho phanh động cơ CASING CAP- AC41072P05- chất liệu nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: AC41197P03/ Chi tiết đóng mở dùng cho phanh động cơ CASING CAP-AC41197P03- chất liệu nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: AC41215P05/ Chi tiết đóng mở dùng cho phanh động cơ CASING CAP- AC41215P05- chất liệu nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: AC41425P01 / Chi tiết đóng mở dùng cho phanh động cơ CASING CAP- AC41425P01- chất liệu nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: AC41432P0/ Chi tiết đóng mở dùng cho phanh động cơ CASING CAP- AC41432P0- chất liệu nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: AC41434PA/ Chi tiết đóng mở dùng cho phanh động cơ CASING CAP- AC41434PA- chất liệu nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: AC41470P01/ Chi tiết đóng mở dùng cho phanh động cơ CASING CAP- AC41470P01- chất liệu nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: ACC46BM/ Thân của kỷ niệm chương bằng nhựa Acrylic (xk)
- Mã HS 39269099: ACC46BU/ Thân của kỷ niệm chương bằng nhựa Acrylic (xk)
- Mã HS 39269099: ACC57/ Thân của kỷ niệm chương bằng nhựa Acrylic (xk)
- Mã HS 39269099: ACC68/ Thân của kỷ niệm chương bằng nhựa Acrylic (xk)
- Mã HS 39269099: ACC710/ Thân của kỷ niệm chương bằng nhựa Acrylic (xk)
- Mã HS 39269099: ACC710BM/ Thân của kỷ niệm chương bằng nhựa Acrylic (xk)
- Mã HS 39269099: ACH-B WITH ACH BASE/ Thân và Đế của kỷ niệm chương bằng nhựa Acrylic (xk)
- Mã HS 39269099: ACH-C WITH ACH BASE/ Thân và Đế của kỷ niệm chương bằng nhựa Acrylic (xk)
- Mã HS 39269099: ACMC0020HBKA/ Nút mở/khóa bằng nhựa dùng sản xuất khóa cửa điện tử (xk)
- Mã HS 39269099: ACMF0101ONTA/ Tấm chắn bảo vệ bằng nhựa của khóa cửa dùng mã số SHS-P710 (xk)
- Mã HS 39269099: ACMF0141ONTA/ Tấm chắn bảo vệ bằng nhựa của khóa cửa điện tử model SHS-P910 (xk)
- Mã HS 39269099: ACMF0160ONTA/ Tấm chắn bảo vệ bằng nhựa của khóa cửa dùng mã số SHS-P718 (xk)
- Mã HS 39269099: ACMF0321ONTA/ Tấm chắn bảo vệ bằng nhựa của khóa cửa dùng mã số SHP-DP710MK (xk)
- Mã HS 39269099: ACMF0380ONTA/ Tấm chắn bảo vệ bằng nhựa của khóa cửa dùng mã số SHP-DP727AK/EN (xk)
- Mã HS 39269099: ACMF0401ONTA/ Tấm chắn bảo vệ bằng nhựa của khóa cửa dùng mã số DP920 (xk)
- Mã HS 39269099: ACMF0411ONTA/ Tấm chắn bảo vệ bằng nhựa của khóa cửa dùng mã số SHP-DP728 (xk)
- Mã HS 39269099: ACMF0461OBKA/ Tấm chắn bảo vệ bằng nhựa của khóa cửa điện tử model TANK ST300 (xk)
- Mã HS 39269099: ACMF0541OBKB/ Tấm chắn bảo vệ bằng nhựa của khóa cửa dùng mã số SYNC-TS700 (xk)
- Mã HS 39269099: ACMF0640ONTA/ Tấm chắn bảo vệ bằng nhựa của khóa cửa dùng mã số SHP-DP730MN/ V (xk)
- Mã HS 39269099: ACMF0780OBKA/ Tấm chắn bảo vệ bằng nhựa của khóa cửa điện tử model DP609 (xk)
- Mã HS 39269099: ACMF0830OBKB/ Tấm chắn bảo vệ bằng nhựa của khóa cửa điện tử model SM-500 (xk)
- Mã HS 39269099: ACMF0940OBKA/ Tấm chắn bảo vệ bằng nhựa của khóa cửa điện tử model SHP-H20 (xk)
- Mã HS 39269099: ACMF0950OBKA/ Tấm chắn bảo vệ bằng nhựa của khóa cửa điện tử model SHP-H20 LOWER (xk)
- Mã HS 39269099: ACO37/ Thân của kỷ niệm chương bằng nhựa Acrylic (xk)
- Mã HS 39269099: ACQ91392501/ Nắp sau điện thoại di động chát liệu bằng nhựa, loại REAR COVER ASSY Q720 TMUS SW 2501 (ACQ91392501) (xk)
- Mã HS 39269099: ACQ91392512/ Nắp sau điện thoại di động chát liệu bằng nhựa, loại REAR COVER ASSY Q720 CRICKET PL 2512 (ACQ91392512) (xk)
- Mã HS 39269099: ACQ91392513/ Nắp sau điện thoại di động chát liệu bằng nhựa, loại REAR COVER ASSY Q720 CRICKET AA 2513 (ACQ91392513) (xk)
- Mã HS 39269099: ACQ91392541/ Nắp sau điện thoại di động chát liệu bằng nhựa, loại REAR COVER ASS'Y Q720 PS SW 2541 (ACQ91392541) (xk)
- Mã HS 39269099: ACQ91590001/ Nắp sau điện thoại di động chát liệu bằng nhựa, loại REAR COVER ASSY Q720 VSPL 0001(ACQ91590001) (xk)
- Mã HS 39269099: ACR6BU/ Thân của kỷ niệm chương bằng nhựa Acrylic (xk)
- Mã HS 39269099: ACRS125/ Thân của kỷ niệm chương bằng nhựa Acrylic (xk)
- Mã HS 39269099: ACRS250/ Thân của kỷ niệm chương bằng nhựa Acrylic (xk)
- Mã HS 39269099: ACRS375/ Thân của kỷ niệm chương bằng nhựa Acrylic (xk)
- Mã HS 39269099: ACSF0061OBKA/ Tấm chắn bảo vệ bằng nhựa của khóa cửa điện tử model SYNC AGT-300 (xk)
- Mã HS 39269099: ACSF0340OBKB/ Tấm chắn bảo vệ bằng nhựa của khóa cửa dùng mã số TANK-RT301 (xk)
- Mã HS 39269099: ACSF0391OBKB/ Tấm chắn bảo vệ bằng nhựa của khóa cửa điện tử model TANK GT311 (xk)
- Mã HS 39269099: ACSF0620OBKA/ Tấm chắn bảo vệ bằng nhựa của khóa cửa điện tử model WG-10N (xk)
- Mã HS 39269099: ACSF0630ZBKA/ Tấm chắn bảo vệ bằng nhựa của khóa cửa điện tử model WG-20 (xk)
- Mã HS 39269099: ACW101/ Thân của kỷ niệm chương bằng nhựa Acrylic (xk)
- Mã HS 39269099: AD-206481/ Ống nhựa bọc dây dẫn- Hinge pin collar (AD-206481) (xk)
- Mã HS 39269099: AD-385162-CS/ Thanh bọc bộ điều khiển, bằng nhựa dùng trong tủ lạnh (518.6mm x 34mm) (xk)
- Mã HS 39269099: ADS-SB-2F(NR)/ Miếng nhựa kiểm tra máy hướng dẫn xỏ tanshi (xk)
- Mã HS 39269099: ADS-SB-2F-SR/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY ADS-SB-2F-SR-ASSY (xk)
- Mã HS 39269099: ADW10BK/ Thân của kỷ niệm chương bằng nhựa Acrylic (xk)
- Mã HS 39269099: ADW10CL/ Thân của kỷ niệm chương bằng nhựa Acrylic (xk)
- Mã HS 39269099: ADW8CL/ Thân của kỷ niệm chương bằng nhựa Acrylic (xk)
- Mã HS 39269099: AE16000155D0-4/ Chốt trượt bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: AE16000156U1-4/ Chốt trượt bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: AE16000157F0-4/ Chốt trượt bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: AE16000158B0-4/ Vòng đệm bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: AE16000159K0-4/ Chốt trượt bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: AE16000161E0-4/ Chốt trượt bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: AEE-BA-60FA-11-I-BT32/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY AEE-BA-60FA-DummyPlug-11-INSERTION-B TYPE32 (xk)
- Mã HS 39269099: AEE-BA-60FA-11-I-BT33/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY AEE-BA-60FA-DummyPlug-11-INSERTION-B TYPE33 (xk)
- Mã HS 39269099: AEE-BA-60FA-11-I-BT34/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY AEE-BA-60FA-DummyPlug-11-INSERTION-B TYPE34 (xk)
- Mã HS 39269099: AEE-BA-60FA-11-I-BT35/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY AEE-BA-60FA-DummyPlug-11-INSERTION-B TYPE35 (xk)
- Mã HS 39269099: AEE-BA-60FA-11-I-BT36/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY AEE-BA-60FA-DummyPlug-11-INSERTION-B TYPE36 (xk)
- Mã HS 39269099: AEE-BA-60FA-11-I-BT37/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY AEE-BA-60FA-DummyPlug-11-INSERTION-B TYPE37 (xk)
- Mã HS 39269099: AFD10BU/ Thân và Đế của kỷ niệm chương bằng nhựa Acrylic (xk)
- Mã HS 39269099: AFD10GD/ Thân và Đế của kỷ niệm chương bằng nhựa Acrylic (xk)
- Mã HS 39269099: AFD11BU/ Thân và Đế của kỷ niệm chương bằng nhựa Acrylic (xk)
- Mã HS 39269099: AFD11GD/ Thân và Đế của kỷ niệm chương bằng nhựa Acrylic (xk)
- Mã HS 39269099: AFD12GD/ Thân và Đế của kỷ niệm chương bằng nhựa Acrylic (xk)
- Mã HS 39269099: AFFX36B0/ Tay gắn ống tay cầm bằng nhựa- HANDPIECE HOLDER ASSY, xuất trả theo TKN 102328149010/E11 (13/11/2018), mục 07 (xk)
- Mã HS 39269099: AFFX36B0/ Tay gắn ống tay cầm bằng nhựa- HANDPIECE HOLDER ASSY, xuất trả theo TKN 102460737520/E11 (24/01/2019), mục 04 (xk)
- Mã HS 39269099: AFFX37B0/ Tay gắn ống tay cầm bằng nhựa- SYRINGE HOLDER ASSY, xuất trả theo TKN 102290308040/E11 (23/10/2018), mục 22 (xk)
- Mã HS 39269099: AFFX37B0/ Tay gắn ống tay cầm bằng nhựa- SYRINGE HOLDER ASSY, xuất trả theo TKN 102383530910/E11 (12/12/2018), mục 06 (xk)
- Mã HS 39269099: AG2005-08/ Đồ gá bằng nhựa, KT: 95*25*25mm (xk)
- Mã HS 39269099: AG41103P0/ Chi tiết đóng mở dùng cho phanh động cơ BUSH- AG41103P0- chất liệu nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: AGB74052401/ Bàn hút phụ của máy hút bụi, Phi: 4 +- 0,6mm, L1197mm, L234mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: AGX-1MC-1/ Ống đong nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: AGX-2C-2/ Can nhựa 2L (xk)
- Mã HS 39269099: AGX-2GA-1/ Can nhựa 2L (xk)
- Mã HS 39269099: AGX-2GV-1/ Can nhựa 2L (xk)
- Mã HS 39269099: AGX-2NA-1/ Can nhựa 2L (xk)
- Mã HS 39269099: AGX-5C-2/ Can nhựa 5L (xk)
- Mã HS 39269099: AGX-5GA-1/ Can nhựa 5L (xk)
- Mã HS 39269099: AGX-5GV-1/ Can nhựa 5L (xk)
- Mã HS 39269099: AGX-5NA-1/ Can nhựa 5L (xk)
- Mã HS 39269099: AGX-5NV-1/ Can nhựa 5L (xk)
- Mã HS 39269099: AH007-20/ Khuôn lắp loa tai nghe bằng nhựa (chưa sơn)-4-448-429 (xk)
- Mã HS 39269099: AH011-20/ Nút ấn công tắc bằng nhựa (chưa sơn) TTA KNOB ILL VOL-(MATL) M72555-02 (xk)
- Mã HS 39269099: AH012-20/ Nút ấn công tắc bằng nhựa (chưa sơn) TTA KNOB ILL VOL+(MATL) M72559-03 (xk)
- Mã HS 39269099: AH015-20/ Nút ấn công tắc bằng nhựa (chưa sơn) TR0 PANEL (MATL)-M55051-07 (xk)
- Mã HS 39269099: AH020-20/ Nút ấn công tắc bằng nhựa (chưa sơn) TA0 KNOB SET L (MATL)-M38027-04V (xk)
- Mã HS 39269099: AH021-20/ Nút ấn công tắc bằng nhựa (chưa sơn) TBA KNOB TRUNK OPEN (MATL)-M63587-02 (xk)
- Mã HS 39269099: AH-300492/ NẮP CHỤP BẰNG NHỰA BẢO VỆ ĐÈN TRONG TỦ LẠNH (xk)
- Mã HS 39269099: AH-326721 Nắp bảng điều khiển trong bằng nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: AH-326721 Nắp bảng điều khiển trong bằng nhựa, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: A-HOOKS/ Móc nhựa hình chữ S, treo rèm (xk)
- Mã HS 39269099: AIC47/ Thân của kỷ niệm chương bằng nhựa Acrylic (xk)
- Mã HS 39269099: AJOHO01/ Thanh led nhựa dùng cho máy tính,CSSZ-PLATE085 (xk)
- Mã HS 39269099: AJOHO01/ Thanh led nhựa dùng cho máy tính,CSSZ-PLATE085, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: AJOHO02/ Giá đỡ nhựa dùng cho máy tính,CSCA-PLATE082, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: AJOHO03/ Miếng gá, đỡ bằng nhựa dùng cho máy tính, CSCA-PLATE180, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: AJOHO04/ Miếng gá, đỡ bằng nhựa dùng cho máy tính, CSCA-PLATE128, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: AJOHO05/ Miếng gá, đỡ bằng nhựa dùng cho máy tính, CSCA-PLATE058 (xk)
- Mã HS 39269099: AJOHO05/ Miếng gá, đỡ bằng nhựa dùng cho máy tính, CSCA-PLATE058, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: AK-AL009211/ Bạt phủ kiện PE 160G/SQM, GREEN (xk)
- Mã HS 39269099: AK-AL009211-1/ Bạt phủ kiện PE 175G/SQM,CLEAR (xk)
- Mã HS 39269099: AK-AR054/ Bạt phủ kiện PE 145G/SQM, WHITE (xk)
- Mã HS 39269099: AK-DW-260620/ Bạt phủ kiện PE 136.48G/SQM, DARK GREEN. (xk)
- Mã HS 39269099: AK-IT1015-1086116-2/ Bạt phủ kiện PE 65G/SQM, BLUE (xk)
- Mã HS 39269099: AK-IT1015-1086116-3/ Bạt phủ kiện PE 55G/SQM, BLUE (xk)
- Mã HS 39269099: AK-IT1020-1086122-1/ Bạt phủ kiện PE 55G/SQM, BLUE (xk)
- Mã HS 39269099: AK-IT1020-1086122-2/ Bạt phủ kiện PE 130G/SQM, GREEN/BROWN (xk)
- Mã HS 39269099: AK-IT1025-1086262-1/ Bạt phủ kiện PE 55G/SQM, BLUE (xk)
- Mã HS 39269099: AK-IT1025-1086262-2/ Bạt phủ kiện PE 130G/SQM, GREEN/BLACK (xk)
- Mã HS 39269099: AK-IT1027-1086133-2/ Bạt phủ kiện PE 55G/SQM, BLUE (xk)
- Mã HS 39269099: AK-IT1027-1086133-3/ Bạt phủ kiện PE 130G/SQM, GREEN/BROWN (xk)
- Mã HS 39269099: AK-IT1037-1073727-2/ Bạt phủ kiện PE 55G/SQM, BLUE (xk)
- Mã HS 39269099: AK-IT1037-1073727-3/ Bạt phủ kiện PE 130G/SQM, GREEN/BLACK (xk)
- Mã HS 39269099: AK-IT1044-1087215/ Bạt phủ kiện PE 65G/SQM, BLUE (xk)
- Mã HS 39269099: AK-IT1044-1087215-1/ Bạt phủ kiện PE 130G/SQM, GREEN/BROWN,GREEN CAMO (xk)
- Mã HS 39269099: AK-IT1044-1087215-2/ Bạt phủ kiện PE 166G/SQM, SILVER/WHITE (xk)
- Mã HS 39269099: AK-IT1044-1087216/ Bạt phủ kiện PE 65G/SQM, BLUE (xk)
- Mã HS 39269099: AK-IT1044-1087216-1/ Bạt phủ kiện PE 130G/SQM, GREEN/BROWN,GREEN CAMO (xk)
- Mã HS 39269099: AK-IT1044-1087216-2/ Bạt phủ kiện PE 166G/SQM, SILVER/WHITE (xk)
- Mã HS 39269099: AK-IT1046-1083373-1/ Bạt phủ kiện PE 55G/SQM, BLUE (xk)
- Mã HS 39269099: AK-IT1046-1083373-2/ Bạt phủ kiện PE 130G/SQM, GREEN/BLACK (xk)
- Mã HS 39269099: AK-IT1046-1083373-3/ Bạt phủ kiện PE 65G/SQM, BLUE (xk)
- Mã HS 39269099: AK-IT1046-1083373-4/ Bạt phủ kiện PE 105G/SQM, GREEN CAMO (xk)
- Mã HS 39269099: AK-IT1046-1083373-5/ Bạt phủ kiện PE 166G/SQM, SILVER (xk)
- Mã HS 39269099: AK-IT1084-1083289-1/ Bạt phủ kiện PE 55G/SQM, BLUE (xk)
- Mã HS 39269099: AK-IT1084-1083289-2/ Bạt phủ kiện PE 130G/SQM, GREEN/BLACK (xk)
- Mã HS 39269099: AK-IT-270620/ Bạt phủ kiện PE 130G/SQM, 12FTx16FT, GREEN/BLACK. (xk)
- Mã HS 39269099: AM07-004782A/ Nắp trên của camera giám sát, (ASSY,COVER DOME-SPB-PTZ0IK), chất liệu bằng nhựa, dùng cho camera giám sát, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: AM07-006576A/ Vỏ bảo vệ ống kính phía trước của camera quan sát(ASSY,FRONT-SNO-L6013R), bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: AM07-006673F/ Nắp trên của camera giám sát, (ASSY,COVER TOP-SCD-6013 WISENET), chất liệu bằng nhựa, dùng cho camera giám sát, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: AM07-010752A/ Đế của camera giám sát (ASSY-REAR-LNO6010R), chất liệu bằng nhựa, dùng cho camera giám sát, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: AM07-010877A/ Nắp trên của camera giám sát, (ASSY,COVER TOP-LND6010R), chất liệu bằng nhựa, dùng cho camera giám sát, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: AM07-011312A/ Nắp trên của camera giám sát, (ASSY,COVER-TOP-SCD6013_WISENET_TEMP), chất liệu bằng nhựa, dùng cho camera giám sát, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: AM07-013262A/ Cụm vỏ bảo vệ ổ HDD dùng cho camera quan sát (ASSY,HDD-BRKT_SRN-4000_WO_LOGO_EXPORT), bằng nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: AM340H 1250MM*200M/ Đệm lót nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: AM-TF-02/ Miếng linh kiện bằng nhựa dùng để lắp ráp máy đóng gói viên thuốc (TKNK 103303993700/E31, Dòng 50) (xk)
- Mã HS 39269099: ANA6F-4PSR-LK612FH/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY ANSS-A-6F-4PSR-ASSY-LK-AN6F-12FA-12FH (xk)
- Mã HS 39269099: AN-MF-MF-01/ Miếng linh kiện bằng nhựa dùng để lắp ráp máy đóng gói viên thuốc (TKNK 103303995540/E31, Dòng 1) (xk)
- Mã HS 39269099: ANSS-21FA-SR/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY ANSS-21FA-SR-ASSY (xk)
- Mã HS 39269099: ANSS-21F-SR/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY ANSS-21F-SR-ASSY (xk)
- Mã HS 39269099: ANSS-27FC-SR/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY ANSS-27FC-SR-ASSY (xk)
- Mã HS 39269099: ANSS-27FE-L/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY ANSS-27FE-L-ASSY (xk)
- Mã HS 39269099: ANSS-27FE-SR/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY ANSS-27FE-SR-ASSY (xk)
- Mã HS 39269099: ANSS-30FF-L/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY ANSS-30FF-L-ASSY (xk)
- Mã HS 39269099: ANSS-30FL-L/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY ANSS-30FL-L-ASSY (xk)
- Mã HS 39269099: ANSS-30FN-L/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY ANSS-30FN-L-ASSY (xk)
- Mã HS 39269099: ANSS-30FN-SR/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY ANSS-30FN-SR-ASSY (xk)
- Mã HS 39269099: ANSS-40F-L/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY ANSS-40F-L-ASSY (xk)
- Mã HS 39269099: ANSS-A-12FA(NR)/ Miếng nhựa kiểm tra máy hướng dẫn xỏ tanshi (xk)
- Mã HS 39269099: ANSS-A-12FJ(NR)/ Miếng nhựa kiểm tra máy hướng dẫn xỏ tanshi (xk)
- Mã HS 39269099: ANSS-A-16FD(NR)/ Miếng nhựa kiểm tra máy hướng dẫn xỏ tanshi (xk)
- Mã HS 39269099: ANSS-A-16FE(NR)/ Miếng nhựa kiểm tra máy hướng dẫn xỏ tanshi (xk)
- Mã HS 39269099: ANSS-A-6F(NR)/ Miếng nhựa kiểm tra máy hướng dẫn xỏ tanshi (xk)
- Mã HS 39269099: Ant20/ Vải bạt tráng phủ PE, cấu trúc vải: 7x7x2.08m, 196g/m D.blue/ O.green (xk)
- Mã HS 39269099: ANV-0041/ Vỏ bằng nhựa của thiết bị âm thanh. Hàng mới 100%_CGU1A513Z (Xuất trả hàng thuộc mục: 2 của TK: 102931235040) (xk)
- Mã HS 39269099: ANV-0041/ Vỏ bằng nhựa của thiết bị âm thanh. Hàng mới 100%_CGU1A517Y (Xuất trả hàng thuộc mục: 41 của TK: 102967234050) (xk)
- Mã HS 39269099: ANV-0041/ Vỏ bằng nhựa của thiết bị âm thanh. Hàng mới 100%_CGU2A519Z (Xuất trả hàng thuộc mục: 43 của TK: 102967234050) (xk)
- Mã HS 39269099: ANV-0041/ Vỏ bằng nhựa của thiết bị âm thanh. Hàng mới 100%_CKD1A103Y (Xuất trả hàng thuộc mục: 5 của TK: 103023081600) (xk)
- Mã HS 39269099: ANV-0041/ Vỏ bằng nhựa của thiết bị âm thanh. Hàng mới 100%_CKD1A103Z (Xuất trả hàng thuộc mục: 6 của TK: 103023081600) (xk)
- Mã HS 39269099: ANV-0041/ Vỏ bằng nhựa của thiết bị âm thanh. Hàng mới 100%_CKD1A110Z (Xuất trả hàng thuộc mục: 21 của TK: 103113005000) (xk)
- Mã HS 39269099: ANV-0041/ Vỏ bằng nhựa của thiết bị âm thanh. Hàng mới 100%_CKD1A112Z (Xuất trả hàng thuộc mục: 32 của TK: 103047470850) (xk)
- Mã HS 39269099: ANV-0041/ Vỏ bằng nhựa của thiết bị âm thanh. Hàng mới 100%_VGW1A482M7G5 (xk)
- Mã HS 39269099: ANV-0041/ Vỏ bằng nhựa của thiết bị âm thanh. Hàng mới 100%_VGW1A588YR101 (xk)
- Mã HS 39269099: ANV-0041/ Vỏ bằng nhựa của thiết bị âm thanh. Hàng mới 100%_VGW1A588YR14 (xk)
- Mã HS 39269099: ANV-0064/ Chân đế bằng nhựa. Hàng mới 100%_CKL2A225 (xk)
- Mã HS 39269099: Áo trùm khung vệ sinh máy lạnh nhựa PVC CN2 (65 x 96)cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Áo trùm khung vệ sinh máy lạnh nhựa PVC TU (7 x 252)cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Áo trùm vệ sinh máy lạnh nhựa PVC CN1 (197 x 66)cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: AP01024903/ Bộ phận lọc nước bằng nhựa NPD13, W780-P0011 (xk)
- Mã HS 39269099: AP1V089P00/ Ống đút bằng nhựa dùng làm vỏ dây phanh xe- AP1V089P00- Hang moi 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: APP20-048/ Nắp bảo vệ hộp cầu chì bằng nhựa JSBLOCVRTGV mã 63514679 (xk)
- Mã HS 39269099: APR37/ Thân của kỷ niệm chương bằng nhựa Acrylic (xk)
- Mã HS 39269099: APW24CL/ Thân của kỷ niệm chương bằng nhựa Acrylic (xk)
- Mã HS 39269099: APW33CL/ Thân của kỷ niệm chương bằng nhựa Acrylic (xk)
- Mã HS 39269099: APW34CL/ Thân của kỷ niệm chương bằng nhựa Acrylic (xk)
- Mã HS 39269099: ARACBAA05061/ Khay nhựa dùng trong tủ Lạnh (xk)
- Mã HS 39269099: ARACBAG00050 Giá đỡ đèn Led bằng nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: ARACCG505020/ Khay nhựa dùng trong tủ lạnh (xk)
- Mã HS 39269099: ARAECB405012/ Miếng đệm/ ARAECB200010 Case Hinge top (xk)
- Mã HS 39269099: ARAECB405012/ Miếng đệm/ ARAECB405012 Case Hinge top (xk)
- Mã HS 39269099: ARAECB405012/ Miếng đệm/ ARAECB405051 Case Hinge top R (xk)
- Mã HS 39269099: ARBGHE100139/ Hộp điện bằng nhựa của tủ Lạnh ARBGHE100139 (xk)
- Mã HS 39269099: ARBGHE100139/ Hộp điện bằng nhựa của tủ Lạnh ARBGHE100159 (xk)
- Mã HS 39269099: ARBH1A200184/ Khay làm đá tự động trong tủ lạnh / ARBH1A200461 (xk)
- Mã HS 39269099: ARR-C WITH BASE600/ Thân và Đế của kỷ niệm chương bằng nhựa Acrylic (xk)
- Mã HS 39269099: ARS0001/ Dây đai giữ cán kéo Stopper Band (xk)
- Mã HS 39269099: ARUFLAT0.7KG-COLOUR/ Dây buộc bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: AS-10L-1/ Ống tiêm nhựa (dùng trong nông nghiệp, không bao gồm kim tiêm) (xk)
- Mã HS 39269099: AS-20L-1/ Ống tiêm nhựa (dùng trong nông nghiệp, không bao gồm kim tiêm) (xk)
- Mã HS 39269099: AS-40GP01-1/ Đế nhựa để đỡ mạch in của bộ đề xe đạp (Base 40GP01000) (xk)
- Mã HS 39269099: AS-40GP02/ Vỏ bọc nhựa bảo vệ đế đỡ mạch in của bộ đề xe đạp (Base cover 40GP02000) (xk)
- Mã HS 39269099: AS-40GP04-1/ Miếng nhựa để nhấn lên công tắc điều chỉnh sang số của bộ đề xe đạp (Button 40GP04000) (xk)
- Mã HS 39269099: AS-47GS00180-1/ Đế nhựa để đỡ mạch in của bộ đề xe đạp (Base 47GS00180) (xk)
- Mã HS 39269099: AS-50L-1/ Ống tiêm nhựa 50ml (dùng trong nông nghiệp, không bao gồm kim tiêm) (xk)
- Mã HS 39269099: AS568-S50--222F(1)/ Vòng đệm silicon (IDxW: 37.69x3.53)mm (xk)
- Mã HS 39269099: AS568-S50BL7187(2)/ Miếng đệm silicon (TxTxW: 280 x 20.45 x 2.3)mm (xk)
- Mã HS 39269099: AS568-S50BL7293(2)/ Miếng đệm silicon (TxTxW: 250 x 20.1 x 2.3)mm (xk)
- Mã HS 39269099: AS568-S70--020F(3)/ Vòng đệm silicon (IDxW: 21.95x 1.78)mm (xk)
- Mã HS 39269099: AS568-S70--022F(4)/ Vòng đệm silicon (IDxW: 25.12x1.78)mm (xk)
- Mã HS 39269099: AS568-S70--135F(1)/ Vòng đệm silicon (IDxW: 48.9x 2.62)mm (xk)
- Mã HS 39269099: AS568-S70--214F(1)/ Vòng đệm silicon (IDxW: 24.99x 3.53)mm (xk)
- Mã HS 39269099: AS568-S70--218F(1)/ Vòng đệm silicon (IDxW: 31.34x 3.53)mm (xk)
- Mã HS 39269099: AS568-S70--252F(1)/ Vòng đệm silicon (IDxW: 132.94x 3.53)mm (xk)
- Mã HS 39269099: AS568-S70--388F(1)/ Vòng đệm silicon (IDxW: 481.41x 5.334)mm (xk)
- Mã HS 39269099: AS568-V55BL5025025(1)/ Vòng đệm floro-polyme (IDxW: 25.00x2.50)mm (xk)
- Mã HS 39269099: AS568-V70BL80175(1)/ Vòng đệm floro-polyme (IDxODxW: 75.69x107.47x8.38)mm (xk)
- Mã HS 39269099: AS568-V75BL006(1)/ Vòng đệm floro-polyme (IDxW: 2.9x 1.78)mm (xk)
- Mã HS 39269099: AS568-V75BL010(3)/ Vòng đệm floro-polyme (IDxW: 6.07x 1.78)mm (xk)
- Mã HS 39269099: AS568-V75BL011(4)/ Vòng đệm floro-polyme (IDxW: 7.65x 1.78)mm (xk)
- Mã HS 39269099: AS568-V75BL012(2)/ Vòng đệm floro-polyme (IDxW: 9.25x 1.78)mm (xk)
- Mã HS 39269099: AS568-V75BL013(2)/ Vòng đệm floro-polyme (IDxW: 10.82x 1.78)mm (xk)
- Mã HS 39269099: AS568-V75BL014(1)/ Vòng đệm floro-polyme (IDxW: 12.42x 1.78)mm (xk)
- Mã HS 39269099: AS568-V75BL020(1)/ Vòng đệm floro-polyme (IDxW: 21.95x 1.78)mm (xk)
- Mã HS 39269099: AS568-V75BL104(1)/ Vòng đệm floro-polyme (IDxW: 2.84x2.62)mm (xk)
- Mã HS 39269099: AS568-V75BL141(2)/ Vòng đệm floro-polyme (IDxW: 58.42x 2.62)mm (xk)
- Mã HS 39269099: AS568-V75BL150(2)/ Vòng đệm floro-polyme (IDxW: 72.69x 2.62)mm (xk)
- Mã HS 39269099: AS568-V75BL158(2)/ Vòng đệm floro-polyme (IDxW: 120.32x 2.62)mm (xk)
- Mã HS 39269099: AS568-V75BL222PF(1)/ Vòng đệm floro-polyme (IDxW: 37.69x3.53)mm (xk)
- Mã HS 39269099: AS568-V75BL226(2)/ Vòng đệm floro-polyme (IDxW: 50.39x 3.53)mm (xk)
- Mã HS 39269099: AS568-V75BL226PF(1)/ Vòng đệm floro-polyme (IDxW: 50.39x3.53)mm (xk)
- Mã HS 39269099: AS568-V75BL252(2)/ Vòng đệm floro-polyme (IDxW: 132.94x 3.53)mm (xk)
- Mã HS 39269099: AS568-V75BL259(3)/ Vòng đệm floro-polyme (IDxW: 158.344x 3.531)mm (xk)
- Mã HS 39269099: AS568-V75BL273(2)/ Vòng đệm floro-polyme (IDxW: 247.244x 3.531)mm (xk)
- Mã HS 39269099: AS568-V75BL274(2)/ Vòng đệm floro-polyme (IDxW: 253.594x 3.531)mm (xk)
- Mã HS 39269099: AS568-V75BL276(2)/ Vòng đệm floro-polyme (IDxW: 278.994x 3.531)mm (xk)
- Mã HS 39269099: AS568-V75BL5350035(1)/ Vòng đệm floro-polyme (IDxW: 350.00x3.50)mm (xk)
- Mã HS 39269099: AS568-V75BL5367035(1)/ Vòng đệm floro-polyme (IDxW: 367.00x3.50)mm (xk)
- Mã HS 39269099: AS568-V75BL6007-S(1)/ Vòng đệm floro-polyme (IDxW: 3.68x1.68)mm (xk)
- Mã HS 39269099: AS568-V75BL80082(1)/ Vòng đệm floro-polyme (IDxW: 836.42x6.98)mm (xk)
- Mã HS 39269099: AS568-V75BL80128(1)/ Vòng đệm floro-polyme (IDxODxW: 8.13x15.11x2.03)mm (xk)
- Mã HS 39269099: AS568-V75BL80166(1)/ Vòng đệm floro-polyme (IDxODxW: 276.61x295.66x12.57)mm (xk)
- Mã HS 39269099: AS568-V75BL8545(1)/ Vòng đệm floro-polyme (IDxW: 79.00x1.78)mm (xk)
- Mã HS 39269099: AS568-V75BL902(A2)/ Vòng đệm floro-polyme (IDxW: 6.07x 1.626)mm (xk)
- Mã HS 39269099: AS568-V75BL903(1)/ Vòng đệm floro-polyme (IDxW: 7.65x1.63)mm (xk)
- Mã HS 39269099: AS568-V75BL91144(1)/ Vòng đệm floro-polyme (IDxW: 20.00x2.62)mm (xk)
- Mã HS 39269099: AS568-V75BR153F(1)/ Vòng đệm floro-polyme (IDxW: 88.57x2.62)mm (xk)
- Mã HS 39269099: AS568-V75BR223(2)/ Vòng đệm floro-polyme (IDxW: 40.87x3.53)mm (xk)
- Mã HS 39269099: AS568-V75BR464(3)/ Vòng đệm floro-polyme (IDxW: 443.36x6.99)mm (xk)
- Mã HS 39269099: AS568-V75BR8865(1)/ Vòng đệm floro-polyme (IDxW: 234.32x6.35)mm (xk)
- Mã HS 39269099: AS568-V90BL257(1)/ Vòng đệm floro-polyme (IDxW: 148.82x 3.53)mm (xk)
- Mã HS 39269099: AS568-V90BL454(1)/ Vòng đệm floro-polyme (IDxW: 316.865x 6.985)mm (xk)
- Mã HS 39269099: AS568-V90BL908(3)/ Vòng đệm floro-polyme (IDxW: 16.36x2.21)mm (xk)
- Mã HS 39269099: AS568-V90BR026(2)/ Vòng đệm floro-polyme (IDxW: 31.47x1.78)mm (xk)
- Mã HS 39269099: AS568-V90BR910(2)/ Vòng đệm floro-polyme (IDxW: 19.18x 2.46)mm (xk)
- Mã HS 39269099: ASC5 WITH SC BASE/ Thân và Đế của kỷ niệm chương bằng nhựa Acrylic (xk)
- Mã HS 39269099: ASC-A WITH ASC BASE/ Thân và Đế của kỷ niệm chương bằng nhựa Acrylic (xk)
- Mã HS 39269099: ASC-B WITH ASC BASE/ Thân và Đế của kỷ niệm chương bằng nhựa Acrylic (xk)
- Mã HS 39269099: ASE-TP-16MA-L-2/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY ASE-TP-16MA-L-ASSY-2 (xk)
- Mã HS 39269099: ASQ40/ Thân của kỷ niệm chương bằng nhựa Acrylic (xk)
- Mã HS 39269099: ASQ60/ Thân của kỷ niệm chương bằng nhựa Acrylic (xk)
- Mã HS 39269099: ASSY STAND P-HOLDER CABLE- BN96-46412A- Kẹp nhựa- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: AST10BU/ Thân của kỷ niệm chương bằng nhựa Acrylic (xk)
- Mã HS 39269099: AST10GD/ Thân của kỷ niệm chương bằng nhựa Acrylic (xk)
- Mã HS 39269099: AST8BU/ Thân của kỷ niệm chương bằng nhựa Acrylic (xk)
- Mã HS 39269099: AST8GD/ Thân của kỷ niệm chương bằng nhựa Acrylic (xk)
- Mã HS 39269099: ASZ-(N28F-1-28F)/ Miếng nhựa kiểm tra máy hướng dẫn xỏ tanshi (xk)
- Mã HS 39269099: ASZ-12F(NR)-/ Miếng nhựa kiểm tra máy hướng dẫn xỏ tanshi (xk)
- Mã HS 39269099: ASZ-12F-L-3/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY ASZ-12F-L-ASSY-3 (xk)
- Mã HS 39269099: ASZ-12F-SL/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY ASZ-12F-SL-ASSY (xk)
- Mã HS 39269099: ASZ-16F-SR/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY ASZ-16F-SR-ASSY (xk)
- Mã HS 39269099: ASZ-24F(NR)-/ Miếng nhựa kiểm tra máy hướng dẫn xỏ tanshi (xk)
- Mã HS 39269099: ASZ-24F-SL/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY ASZ-24F-SL-ASSY (xk)
- Mã HS 39269099: ASZ-24F-SR-6/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY ASZ-24F-SR-ASSY-6 (xk)
- Mã HS 39269099: ASZ-8FA-L-2A/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY ASZ-8FA-L-2ASSY (xk)
- Mã HS 39269099: ASZDS6-26FC-L/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY ASZDS6-26FC-L-ASSY (xk)
- Mã HS 39269099: AT000310.20A/ Dưỡng quấn dây âm thanh phi 18.92mm (Linh kiện loa) (xk)
- Mã HS 39269099: AT001012.20A/ Dưỡng quấn dây âm thanh phi 32.00mm (Linh kiện loa) (xk)
- Mã HS 39269099: AT013620.20A/ Dưỡng quấn dây âm thanh phi 68.08mm (Linh kiện loa) (xk)
- Mã HS 39269099: AT34Y612F27/ Ron cửa tủ lạnh bằng nhựa- AT34Y612F27. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: AT34Y612F28/ Ron cửa tủ lạnh bằng nhựa- AT34Y612F28. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: AT34Y612F29/ Ron cửa tủ lạnh bằng nhựa- AT34Y612F29. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: AT34Y612F30/ Ron cửa tủ lạnh bằng nhựa- AT34Y612F30. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: AT34Y612F34/ Ron cửa tủ lạnh bằng nhựa- AT34Y612F34. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: AT34Y612F35/ Ron cửa tủ lạnh bằng nhựa- AT34Y612F35. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: AT34Y612F36/ Ron cửa tủ lạnh bằng nhựa- AT34Y612F36. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: AT34Y612F37/ Ron cửa tủ lạnh bằng nhựa- AT34Y612F37. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: AT34Y612F38/ Ron cửa tủ lạnh bằng nhựa- AT34Y612F38. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: AT34Y612F39/ Ron cửa tủ lạnh bằng nhựa- AT34Y612F39. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: AT34Y617F38/ Ron cửa tủ lạnh bằng nhựa- AT34Y617F38. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: AT34Y617F39/ Ron cửa tủ lạnh bằng nhựa- AT34Y617F39. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: AT34Y617F40/ Ron cửa tủ lạnh bằng nhựa- AT34Y617F40. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: AT34Y617G35/ Ron cửa tủ lạnh bằng nhựa- AT34Y617G35. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: AT34Y617G36/ Ron cửa tủ lạnh bằng nhựa- AT34Y617G36. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: AT34Y617G37/ Ron cửa tủ lạnh bằng nhựa- AT34Y617G37. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: AT34Y617G38/ Ron cửa tủ lạnh bằng nhựa- AT34Y617G38. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: AU20/ Vải bạt tráng phủ PE cấu trúc vải:10x8x1.83m 170g/m màu R.Blue (xk)
- Mã HS 39269099: AUTO INSERT MACHINE Cửa đẩy cho Auto Insert Cover For Auto Insert Machine, chất liệu bằng Nhựa, kích thước: 600*750*450mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: AVTC06/ Miếng ốp nhựa góc tivi kích thước 4*3.9*0.71 cm,1701199XK010 (xk)
- Mã HS 39269099: AVTC07/ Miếng ốp nhựa góc tivi kích thước 4*3.9*0.71 cm,1701199XL010 (xk)
- Mã HS 39269099: AVTC08/ Miếng ốp nhựa góc tivi kích thước 3.95*3.95*0.71cm,1701199XM010 (xk)
- Mã HS 39269099: AVTC09/ Miếng ốp nhựa góc tivi kích thước 3.95*3.95*0.71 cm,1701199XN010 (xk)
- Mã HS 39269099: AVTC10/ Chân đế tivi bằng nhựa kích thước 21.59*4.66*6.05cm,180105652020 (xk)
- Mã HS 39269099: AVTC13/ Miếng ốp nhựa góc tivi,1701199PH020 (xk)
- Mã HS 39269099: AVTC15/ Miếng ốp nhựa góc tivi, 1701199GK010 (xk)
- Mã HS 39269099: AVTC16/ Miếng ốp nhựa góc tivi,1701199GL010 (xk)
- Mã HS 39269099: AVTC17/ Miếng ốp nhựa góc tivi, 1701199GM010 (xk)
- Mã HS 39269099: AVTC18/ Miếng ốp nhựa góc tivi, 1701199GN010 (xk)
- Mã HS 39269099: AWG7BU/ Thân của kỷ niệm chương bằng nhựa Acrylic (xk)
- Mã HS 39269099: AWG7GD/ Thân của kỷ niệm chương bằng nhựa Acrylic (xk)
- Mã HS 39269099: AWG8BU/ Thân của kỷ niệm chương bằng nhựa Acrylic (xk)
- Mã HS 39269099: AWG8GD/ Thân của kỷ niệm chương bằng nhựa Acrylic (xk)
- Mã HS 39269099: AWG9BU/ Thân của kỷ niệm chương bằng nhựa Acrylic (xk)
- Mã HS 39269099: AWG9GD/ Thân của kỷ niệm chương bằng nhựa Acrylic (xk)
- Mã HS 39269099: AWI-AS WITH BASE 2.5X6X75BK/ Thân và Đế của kỷ niệm chương bằng nhựa Acrylic (xk)
- Mã HS 39269099: AWI-BB WITH BASE 2.5X6X75BK/ Thân và Đế của kỷ niệm chương bằng nhựa Acrylic (xk)
- Mã HS 39269099: AWV-JK057805-2640/ Miếng đệm URETHANE (xk)
- Mã HS 39269099: AYAAE0022A-01-HA1/ Nắp đậy phía dưới của tháp nước giải nhiệt bằng nhựa Composite, Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: AYAAE0022A-01-HA1/ Nắp đậy phía dưới của tháp nước giải nhiệt bằng nhựa Composite. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: B0000432/ Tấm phản chiếu ánh sáng GLP105327ZZ (xk)
- Mã HS 39269099: B0000437/ Nút công tắc trượt của điện thoại GNBZ4C4490Z (xk)
- Mã HS 39269099: B0000478/ Vỏ nhựa của thiết bị điện tử GCR105973ZZ (xk)
- Mã HS 39269099: B0000486/ Miếng giữ màn hình hiển thị bằng nhựa bên trong điện thoại GHD105326ZA (xk)
- Mã HS 39269099: B0000487/ Miếng giữ màn hình hiển thị bằng nhựa bên trong điện thoại GHD102201ZZ (xk)
- Mã HS 39269099: B0000489/ Vỏ nhựa của thiết bị điện tử GCR105980ZZ (xk)
- Mã HS 39269099: B0000492/ Giá cài điện thoại GBCT3C2690Z (xk)
- Mã HS 39269099: B0000495/ Miếng giữ linh kiện GHD102612ZA (xk)
- Mã HS 39269099: B0000503/ Miếng giữ màn hình hiển thị bằng nhựa bên trong điện thoại GHDZ3C5135Z (xk)
- Mã HS 39269099: B0000551/ Phím điều khiển QC5-1204-000 (xk)
- Mã HS 39269099: B0000552/ Vỏ màn hình màu tinh thể lỏng QC5-1206-000 (xk)
- Mã HS 39269099: B0000561/ Miếng nhựa bảo vệ màn hình (92.8mm x 42.1mm) PNGP1358ZA1C100/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0000631/ Bánh răng truyền động bằng nhựa (37.6mm x 5.5mm) PNDG1237ZA/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0000635/ Bánh răng truyền động bằng nhựa (16mm x 3.7mm) PNDG1239ZA/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0000636/ Thanh ray truyền chuyển động bằng nhựa (124.2mm x 14.1mm)PNHR2229ZA/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0000637/ Con lăn truyền động bằng nhựa (24.8mm x 9.5mm) PNDG1241ZA/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0000638/ Miếng đệm bằng nhựa (53mm x 41.25mm) PNDG1242ZA/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0000639/ Puli truyền động bằng nhựa PNDT1008ZA/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0000640/ Bánh răng truyền động bằng nhựa (14.4mm x 8.8mm) PNDG1240ZA/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0000644/ Bánh xe truyền động bằng nhựa PNHR2263ZA/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0000647/ Nắp nhựa dùng cho máy in 302RV05040 (xk)
- Mã HS 39269099: B0000660/ Khớp nối bằng nhựa PNDG1227ZA/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0000665/ Thanh nhựa cảm biến mở PNHR2242ZB/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0000666/ Miếng nhựa cố định trục quay (74.1mm x 80mm)PNHR2226ZB/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0000668/ Nút điều khiển bằng nhựa dùng cho máy in 302RV05020 (xk)
- Mã HS 39269099: B0000688/ Miếng nhựa bảo vệ màn hình PNGG1384YA2K108/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0000696/ Lẫy gạt mở nắp máy scan bằng nhựa PJHRC0363ZA/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0000700/ Ống lăn bằng nhựa PJHRC0389ZA/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0000704/ Bánh xe truyền động bằng nhựa (4x16mm) PJHRB0530ZA/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0000706/ Miếng đệm bằng nhựa PJHRC0403ZA/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0000707/ Vòng đệm bằng nhựa PJHRC0402ZA/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0000817/ Nắp đậy bằng nhựa (72x72mm) PJHRC0540ZA/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0000823/ Khung bằng nhựa của trụ cuộn giấy (24x89mm) PJHRC0536ZA/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0000824/ Bánh xe truyền động bằng nhựa (4x15mm) PJHRC0541ZB/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0000846/ Vỏ trong bằng nhựa camera trước (28.5 mm x 11.58 mm)PNHR2162ZB/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0000854/ Khung vỏ phím bấm điện thoại bằng nhựa PNHR2387ZA/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0000856/ Miếng nhựa cố định loa PNHR2389ZA/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0000857/ Thanh bánh răng truyền động bằng nhựa trong máy scan PNDE1109ZA/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0000858/ Thanh bánh răng truyền động bằng nhựa trong máy scan PNDE1108ZA/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0000863/ Thanh bánh răng truyền động bằng nhựa trong máy scan PNDE1110ZA/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0000864/ Thanh bánh răng truyền động bằng nhựa trong máy scan PNDE1111ZA/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0000869/ Nắp đậy dây nguồn bằng nhựa PNKV1352ZA1H295/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0000874/ Vỏ điện thoại (nắp dưới) bằng nhựa PNKF1446ZA1W252/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0000879/ Trục ống bằng nhựa trong máy scan PNDR1116ZA/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0000883/ Miếng nhựa lót trục của máy scan PNHR2370ZA/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0000885/ Trục ống bằng nhựa trong máy scan PNDR1118ZA/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0000945/ Bánh trục nạp giấy bằng nhựa trong máy scan PNDE1106ZA1G232/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0000946/ Đế lẫy gạt bằng nhựa của máy scan PNBS1010ZA1H295/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0000947/ Lẫy gạt bằng nhựa của máy scan PNBS1009ZA1H295/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0000949/ Bánh răng truyền động bằng nhựa trong máy scan PNDG1279ZA/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0000954/ Trục quay bằng nhựa trong máy scan PNDK1008ZA/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0000955/ Ròng rọc bằng nhựa trong máy scan PNDT1015ZA/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0000957/ Đầu nối trục quay bằng nhựa dùng cho máy scan PNBS1008ZB1G232/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0000959/ Thanh trục bằng nhựa trong máy scan PNDE1105ZB/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0000969/ Khay đỡ giấy bằng nhựa (243x150mm) PNKS1027ZA1H959/V2 (xk)
- Mã HS 39269099: B0000972/ Khay đỡ giấy bằng nhựa (243x150mm) PNKS1027ZA2H961/V2 (xk)
- Mã HS 39269099: B0000974/ Bánh răng bằng nhựa trong máy scan PNDG1280ZA/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0000984/ Nắp đỡ màn hình tinh thể lỏng trên điện thoại bằng nhựa PSKE1086ZA3W300/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0000985/ Thanh dẫn hướng bằng nhựa (92x46mm) PNKS1028YA2H961/V2 (xk)
- Mã HS 39269099: B0000986/ Thanh dẫn hướng bằng nhựa (92x46mm)PNKS1028YA1H959/V2 (xk)
- Mã HS 39269099: B0000997/ Khung nhựa của máy scan (275 x 130mm) PNUA1028ZB/V2 (xk)
- Mã HS 39269099: B0001010/ Đòn bẩy trục bằng nhựa trong máy scan PNBS1007YA1G232/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0001016/ Khay đỡ giấy bằng nhựa của máy scan PNKS1029ZA1W300/V2 (xk)
- Mã HS 39269099: B0001017/ Khay đỡ giấy bằng nhựa của máy scan PNKS1030ZA1W300/V2 (xk)
- Mã HS 39269099: B0001018/ Nắp đậy phía trước của máy scan, bằng nhựa PNGP1249ZB1W300/V2 (xk)
- Mã HS 39269099: B0001019/ Bánh xe truyền chuyển động trong máy scan, bằng nhựa PNDR1049ZA1H393/V2 (xk)
- Mã HS 39269099: B0001023/ Thanh lẫy bằng nhựa dùng trong máy liên hợp fax-in-quét PNBD1012ZA1H721/V2 (xk)
- Mã HS 39269099: B0001024/ Thanh lẫy bằng nhựa dùng trong máy liên hợp fax-in-quét PNBH1019ZA1H721/V2 (xk)
- Mã HS 39269099: B0001025/ Thanh lẫy bằng nhựa dùng trong máy liên hợp fax-in-quét PNBD1011ZA1H721/V2 (xk)
- Mã HS 39269099: B0001026/ Miếng nhựa dẫn hướng giấy trong máy scan PNKR1025ZA1H959/V2 (xk)
- Mã HS 39269099: B0001027/ Khay đỡ giấy bằng nhựa (243x150mm)PNKR1027ZA2H961/V2 (xk)
- Mã HS 39269099: B0001028/ Miếng nhựa dẫn hướng giấy trong máy scan PNKE1156ZA/V2 (xk)
- Mã HS 39269099: B0001032/ Trục quay bằng nhựa trong máy scan PNDK1007YA/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0001033/ Miếng nhựa dẫn hướng giấy trong máy scan PNKR1027ZA1H959/V2 (xk)
- Mã HS 39269099: B0001034/ Miếng nhựa dẫn hướng giấy trong máy scanPNKR1025ZA2H961/V2 (xk)
- Mã HS 39269099: B0001036/ Tấm nhựa đỡ màn hình tinh thể lỏng (126.1mm x 81.15mm) PNHR2443ZA/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0001037/ Trục quay bằng nhựa trong máy scan PNDK1006YA/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0001046/ Bánh răng truyền chuyển động bằng nhựa PNDR1049ZA/V2 (xk)
- Mã HS 39269099: B0001047/ Nắp đậy cụm trục quay trong máy scan, bằng nhựa PNKE2114ZB/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0001062/ Miếng nhựa dẫn hướng giấy (28.8mm x 24mm)PNHR2230YA/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0001073/ Bánh răng bằng nhựa dùng cho máy in 302NR11050 (xk)
- Mã HS 39269099: B0001074/ Bánh răng bằng nhựa dùng cho máy in 302NR12070 (xk)
- Mã HS 39269099: B0001075/ Bánh răng bằng nhựa dùng cho máy in 302NR31190 (xk)
- Mã HS 39269099: B0001076/ Bánh răng bằng nhựa dùng cho máy in 302NR02270 (xk)
- Mã HS 39269099: B0001077/ Khớp nối bằng nhựa (phụ kiện máy in) 302NR02730 (xk)
- Mã HS 39269099: B0001078/ Khớp nối bằng nhựa (phụ kiện máy in) 302NR02740 (xk)
- Mã HS 39269099: B0001079/ Bánh răng bằng nhựa dùng cho máy in 302NR11060 (xk)
- Mã HS 39269099: B0001080/ Bánh răng bằng nhựa dùng cho máy in 302NR12120 (xk)
- Mã HS 39269099: B0001081/ Bánh răng bằng nhựa dùng cho máy in 302NR12190 (xk)
- Mã HS 39269099: B0001082/ Bánh răng bằng nhựa dùng cho máy in 302NR19230 (xk)
- Mã HS 39269099: B0001083/ Bánh răng bằng nhựa dùng cho máy in 302NR19240 (xk)
- Mã HS 39269099: B0001084/ Bánh răng bằng nhựa dùng cho máy in 302NR25240 (xk)
- Mã HS 39269099: B0001085/ Bánh răng bằng nhựa dùng cho máy in 302NR31200 (xk)
- Mã HS 39269099: B0001086/ Lẫy bằng nhựa dùng cho máy in 302NR31490 (xk)
- Mã HS 39269099: B0001087/ Bánh răng bằng nhựa dùng cho máy in 302NT11040 (xk)
- Mã HS 39269099: B0001088/ Bánh răng bằng nhựa dùng cho máy in (xk)
- Mã HS 39269099: B0001091/ Miếng gá, đỡ bằng nhựa dùng cho máy in (xk)
- Mã HS 39269099: B0001091/ Miếng gá, đỡ bằng nhựa dùng cho máy in 302NT12400 (xk)
- Mã HS 39269099: B0001093/ Bộ phận bảo vệ bằng nhựa dùng cho máy in (xk)
- Mã HS 39269099: B0001093/ Bộ phận bảo vệ bằng nhựa dùng cho máy in 302NT14160 (xk)
- Mã HS 39269099: B0001094/ Bánh răng bằng nhựa dùng cho máy in 302NR02280 (xk)
- Mã HS 39269099: B0001095/ Bánh răng bằng nhựa dùng cho máy in 302NR12100 (xk)
- Mã HS 39269099: B0001096/ Bánh răng bằng nhựa dùng cho máy in 302NR12110 (xk)
- Mã HS 39269099: B0001098/ Bánh răng bằng nhựa dùng cho máy in 302NT12410 (xk)
- Mã HS 39269099: B0001099/ Bánh răng bằng nhựa dùng cho máy in 302NR25110 (xk)
- Mã HS 39269099: B0001101/ Bánh răng bằng nhựa dùng cho máy in 302NR25270 (xk)
- Mã HS 39269099: B0001105/ Lẫy điều chỉnh bằng nhựa (37.1mm*11.2mm)PNHR2485ZA/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0001132/ Bánh răng bằng nhựa dùng cho máy in 302NT28090 (xk)
- Mã HS 39269099: B0001133/ Bánh răng bằng nhựa dùng cho máy in 302NR28050 (xk)
- Mã HS 39269099: B0001134/ Khớp nối bằng nhựa (phụ kiện máy in) 302NR02460 (xk)
- Mã HS 39269099: B0001134/ Khớp nối bằng nhựa(Phụ kiện máy in) 302NR02460 (xk)
- Mã HS 39269099: B0001135/ Bánh răng bằng nhựa dùng cho máy in 302NR19140 (xk)
- Mã HS 39269099: B0001136/ Lẫy bằng nhựa dùng cho máy in 302NR02650 (xk)
- Mã HS 39269099: B0001137/ Bánh răng bằng nhựa dùng cho máy in 302TV31010 (xk)
- Mã HS 39269099: B0001146/ Bánh răng truyền động bằng nhựa PNDG1099ZA/V2 (xk)
- Mã HS 39269099: B0001147/ Bánh răng truyền động bằng nhựa PNDG1095ZB/V2 (xk)
- Mã HS 39269099: B0001148/ Bánh xe truyền động bằng nhựa PNDT1001ZB/V2 (xk)
- Mã HS 39269099: B0001149/ Bánh xe truyền động bằng nhựa PNDT1002ZA/V2 (xk)
- Mã HS 39269099: B0001150/ Bánh răng truyền động bằng nhựa PNDG1096ZA/V2 (xk)
- Mã HS 39269099: B0001159/ Lẫy bằng nhựa dùng cho máy in 302XA02070 (xk)
- Mã HS 39269099: B0001163/ Bánh răng truyền chuyển động bằng nhựa PNDG1097ZB/V2 (xk)
- Mã HS 39269099: B0001165/ Miếng đệm cho trục bằng nhựa dùng cho máy scan PNDJ1080ZA/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0001171/ Bánh răng truyền động bằng nhựa PNDG1100ZA/V2 (xk)
- Mã HS 39269099: B0001175/ Nút bấm bằng nhựa dùng trong điện thoại tổng đài (16 x 75mm) PNBX1445ZA1K108/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0001176/ Nút bấm bằng nhựa dùng cho điện thoại tổng đài (40mm x 37.5mm) PNBH1040ZA1K108/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0001177/ Nút bấm bằng nhựa dùng trong điện thoại tổng đài (12.64mm * 93mm) PNBX1449ZA1K108/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0001178/ Tấm nhựa đỡ màn hình tinh thể lỏng (70.3mm*125.27mm) PNHR2513ZA/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0001179/ Nút bấm bằng nhựa dùng trong điện thoại tổng đài (6mm*7mm) PNBC1717ZA1K108/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0001181/ Nút bấm bằng nhựa dùng trong điện thoại tổng đài (6mm*7mn) PNBC1717YA1K108/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0001187/ Nút bấm điện thoại bằng nhựa (52.8mm x 36.4mm) PNBH1038ZA2W300/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0001188/ Nút bấm điện thoại bằng nhựa (52.8mm x 36.4mm) PNBH1038ZA1K108/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0001189/ Nút bấm bằng nhựa dùng cho điện thoại tổng đài (40mm x 37.5 mm) PNBH1040ZA2W300/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0001191/ Bánh xe truyền động bằng nhựa (38mm x19mm) PNDS1071ZA/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0001192/ Nắp che bánh xe truyền động bằng nhựa (23.9mmx11.48mm) PNDL1007ZA/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0001198/ Nút bấm bằng nhựa dùng cho điện thoại tổng đài (12.1 x 106 mm) PNBX1448ZA1K108/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0001252/ Ống trục bằng nhựa (20.3x52mm) PNDE1121ZA1G232/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0001258/ Bánh răng truyền động bằng nhựa (4.1 x 21.2mm) PJDGC0237ZA/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0001269/ Vòng đệm bằng nhựa (10.6x11.6mm) PNHR1462ZA/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0001270/ Bánh răng truyền chuyển động bằng nhựa (19x25.5mm) PJHRC0373ZA/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0001292/ Lẫy điều chỉnh bằng nhựa (6.5 x 30mm) PNBD1014ZA/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0001304/ Nắp đậy bằng nhựa PNKF1241ZC1W300/V2 (xk)
- Mã HS 39269099: B0001305/ Nắp đậy phía dưới của máy scan, bằng nhựa PNKF1241ZC2K/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0001340/ Miếng nút nhựa hình tròn để nắp bánh xe điều chỉnh âm lượng, bộ phận để sản xuất tai nghe 61.71.GW02805A (xk)
- Mã HS 39269099: B0001341/ Nút tăng âm lượng, bằng nhựa, bộ phận sản xuất tai nghe 61.71.GW02813A (xk)
- Mã HS 39269099: B0001342/ Nắp chụp hộp pin của tai nghe, bằng nhựa, bộ phận để sản xuất tai nghe 61.71.GW02804A (xk)
- Mã HS 39269099: B0001343/ Vỏ bọc micro của tai nghe (bọc dưới), chất liệu Plastic 61.71.GW02808A (xk)
- Mã HS 39269099: B0001344/ Vỏ bọc micro của tai nghe (bọc trên), chất liệu Plastic 61.71.GW02807A (xk)
- Mã HS 39269099: B0001345/ Bánh xe bằng nhựa có răng hình tròn dùng để điều chỉnh âm lượng, bộ phận để sản xuất tai nghe 61.71.GW02806A (xk)
- Mã HS 39269099: B0001346/ Nắp cố định đầu khung tai nghe bên trên, bằng nhựa, bộ phận để sản xuất tai nghe 61.71.GW02809A (xk)
- Mã HS 39269099: B0001347/ Nắp cố định đầu khung tai nghe bên dưới, bằng nhựa, bộ phận để sản xuất tai nghe 61.71.GW02810A (xk)
- Mã HS 39269099: B0001348/ Miếng nhựa hình tròn hở, có lỗ để liên kết các chi tiết trong tai nghe, bộ phận sản xuất tai nghe 61.70.GW02802A (xk)
- Mã HS 39269099: B0001349/ Miếng nhựa hình tròn hở, có lỗ để liên kết các chi tiết trong tai nghe, bộ phận sản xuất tai nghe 61.70.GW02803A (xk)
- Mã HS 39269099: B0001351/ Vỏ tai trái bằng nhựa, bộ phận sản xuất tai nghe 61.73.GW02905A (xk)
- Mã HS 39269099: B0001352/ Dưỡng cố định Pin bên trên của tai nghe, bằng nhựa, bộ phận để sản xuất tai nghe 61.71.GW02811A (xk)
- Mã HS 39269099: B0001353/ Dưỡng cố định Pin bên dưới của tai nghe, bằng nhựa, bộ phận để sản xuất tai nghe 61.71.GW02812A (xk)
- Mã HS 39269099: B0001354/ Đèn tín hiệu, phụ kiện sản xuất tai nghe 61.72.GW02801A (xk)
- Mã HS 39269099: B0001356/ Thanh trượt bằng nhựa, bộ phận để sản xuất tai nghe 61.70.GW02903A (xk)
- Mã HS 39269099: B0001357/ Vỏ trên bằng nhựa của bộ sạc điện thoại PNKM1688YA2K108/V3 (xk)
- Mã HS 39269099: B0001361/ Nắp trên càng trượt bằng nhựa, bộ phận để sản xuất tai nghe 61.70.GW02900A (xk)
- Mã HS 39269099: B0001362/ Nắp dưới càng trượt bằng nhựa, bộ phận để sản xuất tai nghe 61.70.GW02901A (xk)
- Mã HS 39269099: B0001363/ Bộ xoay micro bằng nhựa, bộ phận để sản xuất tai nghe 61.70.GW02905A (xk)
- Mã HS 39269099: B0001366/ Khung bằng nhựa, bộ phận để sản xuất tai nghe 61.73.GW02917A (xk)
- Mã HS 39269099: B0001369/ Vòng chụp tai trái bằng nhựa, bộ phận để sản xuất tai nghe 61.73.GW02901A (xk)
- Mã HS 39269099: B0001370/ Vòng chụp tai phải bằng nhựa, bộ phận để sản xuất tai nghe 61.73.GW02902A (xk)
- Mã HS 39269099: B0001371/ Nắp ngoài micro bằng nhựa, bộ phận sản xuất tai nghe 61.73.GW02914A (xk)
- Mã HS 39269099: B0001373/ Nút điều chỉnh bằng nhựa, bộ phận để sản xuất tai nghe 61.73.GW02916A (xk)
- Mã HS 39269099: B0001374/ Nút chuyển đổi bằng nhựa, bộ phận để sản xuất tai nghe 61.73.GW02910A (xk)
- Mã HS 39269099: B0001379/ Vỏ tai nghe bằng nhựa, bộ phận để sản xuất tai nghe 61.70.GW02904A (xk)
- Mã HS 39269099: B0001381/ Miếng nhựa hình tròn điều chỉnh âm lượng tai nghe 62.GW029.M009A (xk)
- Mã HS 39269099: B0001394/ Bánh xe truyền chuyển động bằng nhựa (38x16.4mm) PNDE1123ZA1G232/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0001416/ Miếng đệm bằng nhựa (16x62mm) PJDJC0099ZA/V2 (xk)
- Mã HS 39269099: B0001419/ Thanh dẫn giấy bằng nhựa (11x43.8mm) PJBDC0002ZA-2/V2 (xk)
- Mã HS 39269099: B0001425/ Bánh xe truyền chuyển động bằng nhựa (5mm x 10mm) PNDR1075ZA1/V2 (xk)
- Mã HS 39269099: B0100168/ Miếng nhựa bảo vệ màn hình tinh thể lỏng (76.5*39.8mm) PNGP1138ZB1C100/V2 (xk)
- Mã HS 39269099: B0100176/ Miếng nhựa bảo vệ màn hình tinh thể lỏng (76.5 x 39.8mm) PNGP1138ZB2C100/V2 (xk)
- Mã HS 39269099: B0100205/ Nắp đậy bằng nhựa 47mm x 22mm PNKV1072YA1MA70/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0100206/ Chân đế của micro, bằng nhựa (120mm x 23.5mm) PNKL1015YA1MB22/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0100212/ Bàn phím điện thoại bằng nhựa (70.8mm x 70.8mm) PNBX1400ZA1K108/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0100213/ Bàn phím điện thoại bằng nhựa (70.8mm x 70.8mm) PNBX1400ZA2W300/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0100235/ Vỏ trước bằng nhựa của điện thoại gắn cửa PNKM1682ZA1MC14/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0100267/ Nút điều khiển bằng nhựa dùng cho máy in 302S505110 (xk)
- Mã HS 39269099: B0100268/ Nút điều khiển bằng nhựa dùng cho máy in 302RV05010 (xk)
- Mã HS 39269099: B0100273/ Nút bấm bằng nhựa (50mm x 18mm)PNBC1640ZA1MC14/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0100276/ Nút điều khiển bằng nhựa dùng cho máy in 302S505130 (xk)
- Mã HS 39269099: B0100289/ Vỏ máy bộ đàm GCV107860ZZ (xk)
- Mã HS 39269099: B0100335/ Phím bấm điện thoại bằng nhựa PNBC1665ZA1C100/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0100336/ Vỏ điện thoại (nắp trên) bằng nhựaPNKM1745ZA1W252/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0100338/ Phím bấm điện thoại bằng nhựa PNBX1431ZA1C100/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0100339/ Phím bấm điện thoại bằng nhựa PNBX1432ZA1C100/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0100341/ Vỏ camera bằng nhựa PNGC1025ZA1K108/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0100362/ Nút bấm điện thoại bằng nhựa (đường kính 31.6mm) PNBC1487ZA1MA15/V2 (xk)
- Mã HS 39269099: B0100376/ Nắp đậy khay giấy của máy scan, bằng nhựa PNKV1173WA1W300/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0100377/ Nắp khay giấy của máy scan, bằng nhựa PNKV1173YA1W300/V2 (xk)
- Mã HS 39269099: B0100380/ Nắp khay giấy của máy scan, bằng nhựa PNKV1173ZA1W300/V2 (xk)
- Mã HS 39269099: B0100425/ Tấm nhựa bảo vệ camera (120.27mm*88.27mm) PNGP1380XB3MC31/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0100429/ Vỏ nắp trên điện thoại bằng nhựa màu trắng (228mm*189mm) PNKM1793ZA1W140/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0100430/ Vỏ của điện thoại tổng đài bằng nhựa (nắp trên) (188*227mm)PNKM1793ZA2H877/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0100437/ MIếng nhựa bảo vệ màn hình tinh thể lỏng (76.5 x 39.8mm) PNGP1138ZB6C100/V2 (xk)
- Mã HS 39269099: B0100439/ Nút bấm bằng nhựa dùng cho điện thoại tổng đài (17mm*12.4mm) PNBC1709ZA1K108/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0100441/ Nút bấm bằng nhựa dùng cho điện thoại tổng đài (17mm * 12.4mm) PNBC1709YA1K108/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0100445/ Vỏ điện thoại tổng đài bằng nhựa (205mm x 195mm) PNKM1800XA1K108/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0100448/ Vỏ điện thoại tổng đài bằng nhựa (205mm x 195mm) PNKM1800WA1K108/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0100454/ Vỏ điện thoại tổng đài bằng nhựa (195mm x 220mm) PNKM1801XA1K108/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0100455/ Vỏ điện thoại tổng đài bằng nhựa (195mmx220mm) PNKM1801YA1K108/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0100458/ Nút bấm bằng nhựa dùng cho điện thoại tổng đài (17mm x 12.4mm) PNBC1709ZA2W300/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0100462/ Nút bấm bằng nhựa dùng cho điện thoại tổng đài (38mm x 35 mm) PNBC1710ZA1K108/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0100464/ Nắp trên của bộ sạc điện thoại, bằng nhựa (106.7mm x 91.16mm) PNKM1544TA4MA15/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0100493/ Tấm mặt trên sản phẩm TS-691, bằng nhựa ABS 101020010900 (xk)
- Mã HS 39269099: B0100494/ Tấm mặt trên sản phẩm TS-692, bằng nhựa ABS 101020011000 (xk)
- Mã HS 39269099: B0100521/ Nắp trên điện thoại bằng nhựa PNKM1186ZA1K108/V3 (xk)
- Mã HS 39269099: B0100539/ Miếng trang trí nắp tai phải, bộ phận để sản xuất tai nghe 62.GW029.M005A (xk)
- Mã HS 39269099: B0100540/ Bìa trang trí tai nghe bên phải bằng nhựa, kích thước 60.4 x 57.7 x 7.9mm, bộ phận để sản xuất tai nghe 62.GW029.M017A (xk)
- Mã HS 39269099: B0100541/ Bìa trang trí tai nghe bên phải bằng nhựa, bộ phận để sản xuất tai nghe 62.GW029.M007A (xk)
- Mã HS 39269099: B0100542/ Bìa trang trí tai nghe bên trái bằng nhựa, kích thước 60.4 x 57.7 x 7.9mm, bộ phận để sản xuất tai nghe 62.GW029.M018A (xk)
- Mã HS 39269099: B0100543/ Bìa trang trí tai nghe bên trái bằng nhựa, bộ phận để sản xuất tai nghe 62.GW029.M006A (xk)
- Mã HS 39269099: B0100551/ Nắp dưới TX bằng nhựa, bộ phận để sản xuất tai nghe 62.GW029.M037A (xk)
- Mã HS 39269099: B0100552/ Nắp dưới TX bằng nhựa, bộ phận để sản xuất tai nghe 62.GW029.M038A (xk)
- Mã HS 39269099: B0100553/ Nắp trên bằng nhựa, bộ phận để sản xuất tai nghe 62.GW029.M019A (xk)
- Mã HS 39269099: B0100558/ Nắp trên bằng nhựa, bộ phận để sản xuất tai nghe 62.GW029.M012A (xk)
- Mã HS 39269099: B0100560/ Khung tai nghe đã phun sơn, bộ phận sản xuất tai nghe 62.GW029.M000A (xk)
- Mã HS 39269099: B0100566/ Vỏ điện thoại tổng đài bằng nhựa (205mm x 195mm)PNKM1800UA2W300/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0100569/ Vỏ điện thoại tổng đài bằng nhựa (205mm x 195mm)PNKM1800RA2W300/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0100570/ Vỏ điện thoại tổng đài bằng nhựa (205mm x 195mm)PNKM1800UA1K108/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0100571/ Vỏ điện thoại tổng đài bằng nhựa (205mm x 195mm) PNKM1800SA1K108/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0100572/ Vỏ điện thoại tổng đài bằng nhựa (205mm x 195mm)PNKM1800TA1K108/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0120-621884020/ Nắp đỡ phía dưới bằng nhựa của máy cắt đa chức năng (621884020) (xk)
- Mã HS 39269099: B0120-621884130/ Nắp sau bằng nhựa của máy cắt đa chức năng(621884130) (xk)
- Mã HS 39269099: B0120-621884320/ Nắp trái bằng nhựa của máy cắt giấy (621884320) (xk)
- Mã HS 39269099: B0120-621884330/ Nắp phải bằng nhựa của máy cắt giấy (621884330) (xk)
- Mã HS 39269099: B0120-621884340/ Nắp trái bằng nhựa của máy cắt đa chức năng (621884340) (xk)
- Mã HS 39269099: B0120-621884350/ Nắp phải bằng nhựa của máy cắt đa chức năng (621884350) (xk)
- Mã HS 39269099: B0120-New-621760000/ Thanh dẫn hướng bằng nhựa của máy cắt đa chức năng (621760000) (xk)
- Mã HS 39269099: B0200048/ Nút bấm điện thoại bằng nhựa PNBC1003WB3MA15/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0200053/ Vỏ trên của điện thoại bằng nhựaPNKM1120WA4M838/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0200054/ Vỏ điện thoại bằng nhựa PNKM1120VA3K108/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0200061/ Vỏ dưới bằng nhựa của thiết bị phòng họp TS781 1010280910 (xk)
- Mã HS 39269099: B0200074/ Vỏ trên bằng nhựa của thiết bị phòng họp TS782 101020001200 (xk)
- Mã HS 39269099: B0200082/ Vỏ máy quét sóng radio GCF105042ZZ (xk)
- Mã HS 39269099: B0200090/ Vỏ trên bằng nhựa của thiết bị phòng họp TS911 1211335310 (xk)
- Mã HS 39269099: B0200102/ Phím bấm bằng nhựa (59.5mm x 17.8mm) PNBC1602ZA1MC14/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0200126/ Phím bấm bằng nhựa (59.5mm x 17.8mm)PNBC1602YA1MA89/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0200128/ Nút bấm bằng nhựa PNBX1426ZA1MA15/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0200129/ Nút bấm bằng nhựa PNBX1428ZA1MA15/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0200131/ Nắp đậy bằng nhựa dùng cho điện thoại PNGP1273ZA1MA15/V2 (xk)
- Mã HS 39269099: B0200148/ Nắp đỡ màn hình tinh thể lỏng PSKE1085MA3M877/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0200161/ Vỏ trước bằng nhựa của điện thoại gắn cửa (96.3mm x 128.25mm)PNKM1682WA3MC31/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0200162/ Nút bấm bằng nhựa (50mm x 18mm)PNBC1640ZA3MC31/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0200185/ Tấm nhựa bảo vệ camera (120.27mmx88.27mm) PNGP1380ZB1MC14/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0200186/ Tấm nhựa bảo vệ camera (120.27mm*88.27mm) PNGP1380YB1MA89/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0200241/ Miếng nhựa bảo vệ màn hình LCD PNGP1825ZA1MC14/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0200242/ Vỏ trên điện thoại bằng nhựa (200.9x157.9mm)PNKM1827ZA1MC14/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0200243/ Nút bấm bằng nhựa PNBC1731ZA1MC14/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0200244/ Miếng bảo vệ màn hình tinh thể lỏng trong điện thoại bằng nhựa (43.65mmx70.06mm) PNGP1281ZA1C100/V2 (xk)
- Mã HS 39269099: B0200257/ Linh kiện vỏ nhựa lắp cạnh lắp ráp máy phân loại tiền 1P020415-003-08 (xk)
- Mã HS 39269099: B0200258/ Linh kiện vỏ nhựa lắp cạnh lắp ráp máy phân loại tiền 4P078624-003-05 (xk)
- Mã HS 39269099: B0200271/ Linh kiện vỏ nhựa lắp cạnh lắp ráp máy phân loại tiền 1P020406-003-10 (xk)
- Mã HS 39269099: B0200272/ Linh kiện vỏ nhựa lắp cạnh lắp ráp máy phân loại tiền 1P020243-003-09 (xk)
- Mã HS 39269099: B0200273/ Linh kiện vỏ nhựa lắp cạnh lắp ráp máy phân loại tiền 2P028675-003-08 (xk)
- Mã HS 39269099: B0200297/ Phím điều khiển bằng nhựa PNBC1636YA2K108/V3 (xk)
- Mã HS 39269099: B0200301/ Vỏ điện thoại (nắp dưới) bằng nhựa PNYF1138ZA1K164/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: B0200302/ Nắp hộp loa tai nghe bằng nhựa, dùng để trang trí cho tai nghe, bộ phận sản xuất tai nghe 62.GW028.M000A (xk)
- Mã HS 39269099: B0200329/ Nút bấm bằng nhựa dùng cho điện thoại tổng đài (37mmx34mm) PNBC1500WA1MA15/V2 (xk)
- Mã HS 39269099: B029/ Khuôn ép sản phẩm\B029 (xk)
- Mã HS 39269099: B031/ Khuôn ép vỏ nhựa (1 bộ2 cái)\B031 (xk)
- Mã HS 39269099: B04000004/ Vỏ trên của bộ sạc điện thoại, bằng nhựa PNYM1076YA2K108/V3 (xk)
- Mã HS 39269099: B0910006/ Nút nguồn bằng nhựa, bộ phận để sản xuất tai nghe 61.73.GW02909A (xk)
- Mã HS 39269099: B0910007/ Giá đỡ nút âm lượng có phun sơn, bằng nhựa, bộ phận để sản xuất tai nghe 62.GW029.M008A (xk)
- Mã HS 39269099: B0920001/ Giá đỡ khung tai nghe có phun sơn bằng nhựa, bộ phận để sản xuất tai nghe 62.GW029.M001A (xk)
- Mã HS 39269099: B0920002/ Giá đỡ khung tai nghe có phun sơn, bằng nhựa, bộ phận để sản xuất tai nghe 62.GW029.M016A (xk)
- Mã HS 39269099: B0920003/ Khung loa bên phải bằng nhựa, bộ phận để sản xuất tai nghe 62.GW029.M026A (xk)
- Mã HS 39269099: B0920004/ Khung loa bên trái bằng nhựa, bộ phận để sản xuất tai nghe 62.GW029.M036A (xk)
- Mã HS 39269099: B0920005/ Khung loa bên trái bằng nhựa, bộ phận để sản xuất tai nghe 62.GW029.M035A (xk)
- Mã HS 39269099: B101170041/ Chụp bằng nhựa bảo vệ Lens (1), dùng để sản xuất đèn chiếu logo ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: B101170044/ Chụp bằng nhựa bảo vệ Lens (trái), dùng để sản xuất đèn chiếu logo ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: B101170045/ Chụp bằng nhựa bảo vệ Lens (phải), dùng để sản xuất đèn chiếu logo ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: B101170300/ Chụp bằng nhựa bảo vệ Lens(2),ZEONEX E48R (T1XX CADILLAC) dùng để sản xuất đèn chiếu logo ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: B101170301/ Chụp bằng nhựa bảo vệ Lens(1), ZEONEX E48R (T1XX CADILLAC) dùng để sản xuất đèn chiếu logo ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: B101170302/ Chụp bằng nhựa bảo vệ đèn, ZEONEX E48R (T1XX CADILLAC) dùng để sản xuất đèn chiếu logo ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: B139-20-1/ Collar RA215200- Vòng đệm dùng gắn vào thiết bị y tế nội soi, bằng nhựa Polyoxymethylene (xk)
- Mã HS 39269099: B140-20-1/ Collar RA215300- Vòng đệm dùng gắn vào thiết bị y tế nội soi, bằng nhựa Polyoxymethylene (xk)
- Mã HS 39269099: B-1GNV-1/ Ca nhựa tay cầm 1L (xk)
- Mã HS 39269099: B-1GV-1/ Ca nhựa tay cầm 1L (xk)
- Mã HS 39269099: B1RD0S-A/ Miếng trang trí bằng nhựa (Beyond 1 Backcover Red). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: B-1V-1/ Ca nhựa tay cầm 1L (xk)
- Mã HS 39269099: B2 CARRIER ASSY/ Cụm khung nhựa đỡ thấu kính của camera module (B2 CARRIER ASS'Y) KT 8.295mm*7.05mm*2.6mm (xk)
- Mã HS 39269099: B2 HOUSING ASSY/ Cụm khung của bộ dẫn động trong camera module (B2 HOUSING ASS'Y) 14.85mm*9.76mm*2.77 mm (xk)
- Mã HS 39269099: B2 HOUSING ASSY/ Cụm khung của bộ dẫn động trong camera module (B2 HOUSING ASS'Y) KT 14.85mm*9.76mm*2.77 mm (xk)
- Mã HS 39269099: B201016238/ Chụp bằng nhựa bảo vệ đèn (trái), dùng để sản xuất đèn chiếu logo ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: B201016239/ Chụp bằng nhựa bảo vệ đèn (phải), dùng để sản xuất đèn chiếu logo ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: B24/ Phom nhét giày bằng plastic (xk)
- Mã HS 39269099: B2935963M1/ Mút xốp H44330 (xk)
- - Mã HS 39269099: B2935963M2/ Mút xốp H44330 (1) (xk)
- Mã HS 39269099: B2935963M5/ Mút xốp H44413 (xk)
- Mã HS 39269099: B2935963M6/ Vòng đệm silicone H44413 (3) (xk)
- Mã HS 39269099: B2RD0S-A/ Miếng trang trí bằng nhựa (Beyond 2 Backcover Red). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: B-300GV-1/ Ca nhựa tay cầm 300ml (xk)
- Mã HS 39269099: B-300V-1/ Ca nhựa tay cầm 300ml (xk)
- Mã HS 39269099: B400007700000IE/ Nắp vỏ (bằng nhựa) dùng cho STB, (Bottom cover: PC+ABS,Black,NH-1017D), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: B400007800000IE/ Tấm nhựa truyền ánh sáng dùng cho hàng STB, (LED Lens: PC,MilkyWhite), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: B400007900000IE/ Nút bấm nhựa (Button knob: PC,Orange), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: B400008700000IE/ Nắp vỏ (bằng nhựa) dùng cho STB, (Top cover: PC+ABS,Black,NH-1017D,Silkprint), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: B4-101254/20/ Vòng đệm (xk)
- Mã HS 39269099: B4Z002053-01/20/ Vòng đệm bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: B-500GNV-1/ Ca nhựa tay cầm 500ml (xk)
- Mã HS 39269099: B-500V-1/ Ca nhựa tay cầm 500ml (xk)
- Mã HS 39269099: B8BKM10AB-0023/ Bộ linh kiện nhựa lắp ráp cho hàng rào- B8BKM10AB/ PLASTIC FITTING (1 bộ 6 cái) (xk)
- Mã HS 39269099: B8BKM10BK-0023/ Bộ linh kiện nhựa lắp ráp cho hàng rào- B8BKM10BK/ PLASTIC FITTING (1 bộ 6 cái) (xk)
- Mã HS 39269099: B8BKM10JW-0023/ Bộ linh kiện nhựa lắp ráp cho hàng rào- B8BKM10JW/ PLASTIC FITTING (1 bộ 6 cái) (xk)
- Mã HS 39269099: B8BKM10PW-0023/ Bộ linh kiện nhựa lắp ráp cho hàng rào- B8BKM10PW/ PLASTIC FITTING (1 bộ 6 cái) (xk)
- Mã HS 39269099: B8BKM10SC-0023/ Bộ linh kiện nhựa lắp ráp cho hàng rào- B8BKM10SC/ PLASTIC FITTING (1 bộ 6 cái) (xk)
- Mã HS 39269099: BA02002302/ Tấm cách bằng nhựa, linh kiện trong máy in, RC4-3731-000 (xk)
- Mã HS 39269099: BA02002402/ Tấm cách bằng nhựa, linh kiện trong máy in, RC4-3734-000 (xk)
- Mã HS 39269099: BA-14-02/ Miếng trang trí đế giày (1 prs2pcs) (xk)
- Mã HS 39269099: BA-14-03/ Miếng trang trí giày (1 prs 2 pcs) (xk)
- Mã HS 39269099: BA-16-01B/ Miếng trang trí giày (1prs2pcs) (xk)
- Mã HS 39269099: BA63-01049A/ MIẾNG ĐỆM BẰNG NHỰA (xk)
- Mã HS 39269099: BA63-02254A/ MIẾNG BẢO VỆ BẰNG NHỰA (xk)
- Mã HS 39269099: BA67-01294A/ Miếng bảo vệ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: BA6X12-BE/ Tấm nhựa BA6X12 màu be/ BA (6 x 12) Sheet Beige (xk)
- Mã HS 39269099: BA6X12S-LV/ Tấm nhựa BA6X12 màu bạc/ BA (6 x 12) Sheet Silver (xk)
- Mã HS 39269099: BA6X12-WH/ Tấm nhựa BA6X12 màu trắng/ BA (6 x 12) Sheet White (xk)
- Mã HS 39269099: BA98-02078A/ Miếng bảo vệ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: Bạc đạn (6.401-427.0) (xk)
- Mã HS 39269099: Bạc đệm bằng nhựa ID X 7 OD X 4LG, có qua công đoạn SX tại cty, hàng mới 100%, KH: 200-20864, ERP: 200-20864+B-DG (xk)
- Mã HS 39269099: Bạc đỡ cụm truyền động Lead Screw Support 3 (61A-01912) bằng nhựa của ăng ten viễn thông. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bạc dưới chất liệu bằng nhựa công dụng chống mài mòn cho side shift, sử dụng cho xe nâng, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bạc lót bằng nhựa P/N: GN15-043 (xk)
- Mã HS 39269099: Bậc lót ngoài cửa bằng nhựa (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: Bậc lót ngoài cửa bằng nhựa (hàng mới 100) (xk)
- Mã HS 39269099: Bạc lót nhựa JUIO-01-16. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bạc lót nhựa JUM-01-16 (xk)
- Mã HS 39269099: Bạc lót nhựa JUM-01-25 (xk)
- Mã HS 39269099: Bạc nhựa POM. Kt: 28mm x 14mm (2mm) (xk)
- Mã HS 39269099: Bạc nhựa POM. Kt: 49.5mm x 25mm (2mm) (xk)
- Mã HS 39269099: Bạc nhựa. Kt:20mm x 36mm (2mm) (xk)
- Mã HS 39269099: Bạc nót bằng nhựa dùng trong máy in, LA254564, BUSHING:DUPLEX:ROLL, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bậc thang treo kiếng cho mèo bằng nhựa, kích thước (W705 x H245 x D160)mm (87911), nhà sản xuất: Công ty TNHH nhựa Phước Thành, hiệu Doggyman, xuất xứ: Việt Nam. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bậc thang treo kiếng cho mèo bằng nhựa, kích thước (W705 x H245 x D160)mm (87911), nhà sản xuất: Công ty TNHH nhựa Phước Thành, xuất xứ: Việt Nam. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bạc trên chất liệu bằng nhựa công dụng chống mài mòn cho side shift, sử dụng cho xe nâng, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bạc xoay bằng nhựa #18x9.5mm (xk)
- Mã HS 39269099: BACK-DP150 PRINTING PROTECTION/ Phim bảo vệ của kính cường lực mặt sau DP150 PROTECTION FILM BACK Size: 157.90mm*67.9mm- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: BALL BUCKET WITH PADDED LID 6 GAL BK 200615/ Xô đựng bóng (được làm từ hạt nhựa PP), mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bàn bằng nhựa fiber 686mm x 610mm x 660mm HT (xk)
- Mã HS 39269099: Bàn cắt của máy kiểm tra băng dính hai mặt 50*50*11mm (nhựa bakelite) (xk)
- Mã HS 39269099: Bàn chải đồng, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bản chuyển đổi FE 35*25*1.6mm (chất liệu bằng nhựa FR4) (xk)
- Mã HS 39269099: Bản chuyển đổi WIFI 35*25*1,6mm (chất liệu bằng nhựa FR4) (xk)
- Mã HS 39269099: Bản đế (Đầu ép màng bảo vệ), chất liệu Nhựa POM, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bản đế (nắp ép hộp thổi keo), chất liệu Nhựa POM, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bản đế cố định cảm ứng 723041117745, 30*25*5mm (chất liệu bằng nhựa pom) (xk)
- Mã HS 39269099: Bàn để đầu đọc thẻ- E9100062-Table (Right Front Table) (phụ kiện của máy photo) (xk)
- Mã HS 39269099: Bàn để Jig cho Die carton (chất liệu bằng nhựa PO, tôn tấm) (xk)
- Mã HS 39269099: Bản định vị 150*150*10mm (chất liệu bằng nhựa bakelite) (xk)
- Mã HS 39269099: Bàn đựng IC đầu vào KT 303x249x10mm, chất liệu nhựa. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bản lề cố định ống chân trước bằng nhựa, GA-0068A. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bản lề đồ gá dán nắp kính sau bằng nhựa, KT: L15 x W15 x H10 mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bản lề đồ gá rear bằng nhựa, KT: L15 x W15 x H10 mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bản loa 170*13*3mm (chất liệu bằng nhựa bakelite) (xk)
- Mã HS 39269099: Bản nhựa chốt định vị (hình H) 10mm, model: JVT-10006. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bản nhựa chốt định vị (hình H) 5mm, model: JVT-10005. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: BÀN NHỰA KÍCH THƯỚC 130X50X5CM, HIỆU LAMA FURNITURE CO LTD, HÀNG MẪU MỚI 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bản nhựa trắng (hình vuông) 2 x 80 x 80mm, model: JVT-10008. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bàn phím máy quét thẻ từ bằng nhựa, Part: 296209751,TK: 103334682951/A42-Dòng: 36 (xk)
- Mã HS 39269099: Bàn xoay nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: BAND CABLE/ Dây thít nhựa dùng để cuốn dây cáp. kích thước 10-15cm.HB010-05020.Nhà sx KUM.tái xuất 1 phần thuộc mục số 01 tờ khai 103163793460 (xk)
- Mã HS 39269099: BAND CLIP/ Kẹp nhựa. dùng để kẹp đầu dây cáp.91961-07200.Nhà sx KUM/Yuni.tái xuất 1 phần thuộc mục số 9 tờ khai 103163793460 (xk)
- Mã HS 39269099: BAND CLIP/ Kẹp nhựa. dùng để kẹp đầu dây cáp.KPP041-01120.Nhà sx KUM/Yuni.tái xuất 1 phần thuộc mục số 12 tờ khai 103163793460 (xk)
- Mã HS 39269099: Bảng bằng bạt in có khung sắt kích thước 290*150cm, chất liệu nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bảng báo hiệu 550x1000mm (Màu vàng, chất liệu Nhựa ABS); Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bảng bắt vít bằng nhựa, code: KB-1 (xk)
- Mã HS 39269099: Bảng Biểu thông tin y tế mica 3mm TQ dán decal, kích thước 210mm*297mm, chất liệu nhựa mica. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bảng Biểu thông tin y tế mica 3mm TQ dán decal, kích thước 3mm *210mm*297mm, chất liệu nhựa meca. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bảng cảnh báo. Kích thước: 40cm x 60cm x150cm. Chất liệu: nhựa chân sắt sơn, dán decal phản quang 2 mặt, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bảng chỉ dẫn bằng nhựa kích thước dài 150 mm ngang 100mm (xk)
- Mã HS 39269099: Bảng chỉ dẫn bằng nhựa kích thước dài 300 mm ngang 200mm (xk)
- Mã HS 39269099: Băng cuốn bảo ôn cách ẩm điều hòa, chất liệu nhựa simili, rộng: 8cm, dài: 15m/cuộn, 0,333kg/ cuộn. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Băng cuốn nilon FZ5- 0065- 000000(Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: Băng cuốn nilon QX2- 1538- 000000 (xk)
- Mã HS 39269099: Bảng đánh dấu tên bằng nhựa của khối đầu nối cáp điện, code: KT-E (xk)
- Mã HS 39269099: Bảng điều khiển bằng nhựa FRP 300*300*1433 (xk)
- Mã HS 39269099: Bảng điều khiển bằng nhựa FRP 300mm*300mm*1433mm (xk)
- Mã HS 39269099: BẢNG ĐIỀU KHIỂN-84428 (xk)
- Mã HS 39269099: BẢNG ĐIỀU KHIỂN-87825 (xk)
- Mã HS 39269099: BẢNG ĐIỂU KHIỂN-88144 (xk)
- Mã HS 39269099: Băng đô cài đầu/ (xk)
- Mã HS 39269099: Băng đô cài tóc/ (xk)
- Mã HS 39269099: Băng đóng gói bằng nhựa, dạng cuộn (Dây đai) (1100m*16mm*0.7mm) (xk)
- Mã HS 39269099: Bảng dựa bằng nhựa Acrylic CH-SA KT:(30x20x5)mm-Hàng mới 100%(Dùng làm bảng giá trong siêu thị) (xk)
- Mã HS 39269099: Bảng dựa bằng nhựa Acrylic DISPLAY STAND MA(VDS-MA) KT:(170x110x110)mm-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bảng dựa bằng nhựa Acrylic DISPLAY STAND SA(VDS-SA) KT:(130x80x90)mm-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bảng dựa bằng nhựa Acrylic DISPLAY STAND XLLA(VDS-XLLA) KT:(250x150x150)mm-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bảng dựa bằng nhựa Acrylic DISPLAY STAND XLSA(VDS-XLSA) KT:(210x150x150)mm-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bảng dựa bằng nhựa Acrylic LCT-B8A KT:(93x30x66)mm-Hàng mới 100%(Dùng làm bảng giá trong siêu thị) (xk)
- Mã HS 39269099: Bảng dựa bằng nhưa Acrylic SH- A5Y-WA KT:(212x50x155)mm- Hàng mới 100% (Dùng trưng bày sản phẩm trong siêu thị) (xk)
- Mã HS 39269099: Bảng dựa bằng nhưa Acrylic SH- A6Y-WA KT:(150x40x112)mm- Hàng mới 100% (Dùng trưng bày sản phẩm trong siêu thị) (xk)
- Mã HS 39269099: Bảng dựa bằng nhựa Acrylic SH-A 4Y-SA KT:(300X64X210)mm- Hàng mới 100% (Dùng trưng bày sản phẩm trong siêu thị (xk)
- Mã HS 39269099: Bảng dựa bằng nhưa Acrylic SH-A 6Y- SA KT:(150X42X108) mm- Hàng mới 100% (Dùng trưng bày sản phẩm trong siêu thị) (xk)
- Mã HS 39269099: Bảng dựa bằng nhựa Acrylic SH-A3T-SA KT:(298x135x427)mm-Hàng mới 100%(Dùng làm bảng giá trong siêu thị) (xk)
- Mã HS 39269099: Bảng dựa bằng nhựa Acrylic SH-A4MT-SA KT:(102x65x211)mm-Hàng mới 100%(Dùng làm bảng giá trong siêu thị) (xk)
- Mã HS 39269099: Bảng dựa bằng nhựa Acrylic SH-A4T-SA KT:(211x92x295)mm-Hàng mới 100%(Dùng làm bảng giá trong siêu thị) (xk)
- Mã HS 39269099: Bảng dựa bằng nhựa Acrylic SH-A4T-WA KT:(211x89x302)mm-Hàng mới 100%(Dùng làm bảng giá trong siêu thị) (xk)
- Mã HS 39269099: Bảng dựa bằng nhựa Acrylic SH-A4Y-WA KT:(299x79x217)mm-Hàng mới 100%(Dùng làm bảng giá trong siêu thị) (xk)
- Mã HS 39269099: Bảng dựa bằng nhựa Acrylic SH-A5T-WA KT:(150x81x214)mm-Hàng mới 100%(Dùng làm bảng giá trong siêu thị) (xk)
- Mã HS 39269099: Bảng dựa bằng nhựa Acrylic SH-B5T-SA KT:(183x83x257)mm-Hàng mới 100%(Dùng làm bảng giá trong siêu thị) (xk)
- Mã HS 39269099: Bảng dựa bằng nhựa Acrylic SH-NCT-SA KT:(57x30x94)mm-Hàng mới 100%(Dùng làm bảng giá trong siêu thị) (xk)
- Mã HS 39269099: Bảng Fomex 420 mm x 1100mm, dày 5mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Băng gai (miếng mếch dán bằng Plastic) khổ 25 mm (xk)
- Mã HS 39269099: Băng gai (miếng mếch dán bằng Plastic) khổ 50 mm (xk)
- Mã HS 39269099: Băng gai dính 20 mm/ (xk)
- Mã HS 39269099: Băng gai dính/ (xk)
- Mã HS 39269099: Bảng hiệu Panda Jewellers bằng nhựa; Size: (250*120*10) cm; Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Băng keo nhựa/ (xk)
- Mã HS 39269099: Băng keo trong 12 mm * 80y (1 cuộn 80y # 72m, 150 cuộn # 10,800 m) (xk)
- Mã HS 39269099: Băng keo trong 15mm * 80y (1 cuộn 80y # 72m. 1598 cuộn # 115,056 m) (xk)
- Mã HS 39269099: Băng keo trong 15mm * 80Y (1 cuộn 80Y #72m, 83 cuộn # 5,976 m) (xk)
- Mã HS 39269099: Băng keo trong 50 mm * 100y (1 cuộn 100y # 90m, 202 cuộn # 18,180 m) (xk)
- Mã HS 39269099: Băng keo trong 50mm * 100y (1 cuộn 100y # 90m, 229 cuộn # 20,610 m) (xk)
- Mã HS 39269099: Băng lông (miếng mếch dán bằng Plastic) khổ 25 mm (xk)
- Mã HS 39269099: Băng lông (miếng mếch dán bằng Plastic) khổ 50 mm (xk)
- Mã HS 39269099: Băng nhám dính 240-J12020-019R, kích thước 115 x12mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bảng nhựa cài thẻ kho màu trắng (chất liệu nhựa cứng mặt sau có nam châm KT: 100*105MM). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bảng phân phối dây cáp dùng cho mạng LAN, bằng nhựa, 24 cổng, kích thước 550x40x40mm, nhãn hiệu COMMSCOPE. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Băng quấn ống W100mmxL20m (xk)
- Mã HS 39269099: Băng rôn in trên lền phông bạt bằng nhựa- kt: 1m*3m, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Băng tan chống thấm Tomlo 9008, dùng trong nhà xưởng, chất liệu nhựa PTFE, kích thước 12mmx0.075mmx5-10m, nsx Thiên Lộc, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Băng tan, bằng nhựa PVC (xk)
- Mã HS 39269099: Bảng tên bằng nhựa/ (xk)
- Mã HS 39269099: Bảng tên bộ phận, chất liệu fomex, kích thước 150x150x5mm, nhà sản xuất Việt Phú Mỹ, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bảng tên bộ phận, chất liệu fomex, kích thước 210x297x5mm, nhà sản xuất Việt Phú Mỹ, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bảng tên kích thước 150x60mm, bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: Bảng tên nhựa cho van thông gió CMO100 (xk)
- Mã HS 39269099: Bảng tên nhựa cho van thông gió CMO125 (xk)
- Mã HS 39269099: Bảng tên nhựa cho van thông gió CMO150 (xk)
- Mã HS 39269099: Bảng tên nhựa cho van thông gió CMO175 (xk)
- Mã HS 39269099: Bảng tên nhựa cho van thông gió CMO200 (xk)
- Mã HS 39269099: Bảng tên nhựa cho van thông gió CMO250 (xk)
- Mã HS 39269099: Bảng tên nhựa cho van thông gió CMO300 (xk)
- Mã HS 39269099: Bảng tên nhựa cho van thông gió CMO350 (xk)
- Mã HS 39269099: Bảng tên nhựa cho van thông gió CMO40 (xk)
- Mã HS 39269099: Bảng tên nhựa cho van thông gió CMO50 (xk)
- Mã HS 39269099: Bảng tên nhựa cho van thông gió CMO65 (xk)
- Mã HS 39269099: Bảng tên nhựa cho van thông gió CMO80 (xk)
- Mã HS 39269099: Bảng thông tin từ nhựa mica KT 624x447 mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bảng thực đơn màu nâu, size A4, Xuất xứ: Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bảng TPM KT 1800x 2815mm, chất liệu Formex, ghi nội dung các thông báo của công ty, xuất xứ Việt Nam, mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: Bảng TPM KT 1800x1415mm, chất liệu Formex, ghi nội dung các thông báo của công ty, xuất xứ Việt Nam, mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: Bảng trao giải thưởng KT 347*470mm, dày 5mm, chất liệu formex, xuất xứ Việt Nam, mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: Bảng treo thông tin bằng mica, KT:597x845mm (PO: 8001034805) (xk)
- Mã HS 39269099: Bảng xoay Line bằng nhựa có độ dày 3mm dùng để làm bảng thông báo công việc. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: BÁNH CĂNG ĐAI-85138 (xk)
- Mã HS 39269099: Bánh cóc nhựa 104851101107 (xk)
- Mã HS 39269099: Bánh đai to (chất liệu bằng nhựa, là phụ kiện của máy khâu,xuất xứ Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39269099: Bánh đồng tiền luôn chỉ nhựa T Pulley (XF3387001) (xk)
- Mã HS 39269099: Bánh đồng tiền luồn chỉ nhựa T Pulley (XF3387001) (xk)
- Mã HS 39269099: Banh giặt bằng nhựa (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: Banh giặt/ (xk)
- Mã HS 39269099: Bánh lá- 167*33, chất liệu: nhựa PP, bộ phận của động cơ, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bánh lá 49 * 211 chất liệu: nhựa PP, bộ phận của động cơ, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bánh lá 49 * 211, chất liệu: nhựa PP, bộ phận của động cơ, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bánh lá 49 *211, chất liệu: nhựa PP, bộ phận của động cơ, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bánh lá 49*221/264601V, Chất liệu nhựa PP, bộ phận của động cơ, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bánh lá 49*221/264601V, chất liệu: nhựa PP, bộ phận của động cơ, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Banh nhựa 50 cái/bao, không hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bánh răng (chất liệu bằng nhựa, là phụ kiện của máy khâu,xuất xứ Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39269099: Bánh răng bằng nhựa 19266-M0 (xk)
- Mã HS 39269099: Bánh răng bằng nhựa 19267-M0 (xk)
- Mã HS 39269099: Bánh răng bằng nhựa 621892020. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bánh răng bằng nhựa dùng cho camera quan sát. MC11-000408A GEAR-MOTOR SPUR;POM,3.3,N/A,MOLD,0.4,3.9, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bánh răng bằng nhựa dùng cho camera quan sát. MC11-000408A GEAR-MOTOR SPUR;POM,3.3,N/A,MOLD,0.4,3.9, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bánh răng bằng nhựa dùng cho camera quan sát. MC11-000408A, hang moi 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bánh răng bằng nhựa dùng cho camera quan sát. MC11-000409A, hang moi 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bánh răng bằng nhựa dùng cho camera quan sát. MC11-000411A, hang moi 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bánh răng bằng nhựa dùng cho máy in (302Y825080) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bánh răng bằng nhựa dùng cho máy in (302Y831140)hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bánh răng DT (chất liệu bằng nhựa, là phụ kiện của máy khâu,xuất xứ Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39269099: Bánh răng dùng trong công nghiệp loại S9000001C, chất liệu nhựa (là linh kiện trong máy gắn linh kiện điện tử dùng trong công nghiệp), hàng mới 100% (GEAR-DROP GEAR ASSY S90000010C;MC11-0003) (xk)
- Mã HS 39269099: bánh răng INDICATOR GEAR(XF1625001) (xk)
- Mã HS 39269099: Bánh răng motor bước (chất liệu bằng nhựa, là phụ kiện của máy khâu,xuất xứ Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39269099: Bánh răng nhựa (phụ kiện), mã JS20B1113400, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bánh răng nhựa phi 85mm lỗ 38,5mm dầy 20mm dùng để để gắn bệ gá băng keo (xk)
- Mã HS 39269099: Bánh răng trục vít, bằng nhựa dùng cho camera quan sát. MC11-000410A, hang moi 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bánh răng truyền chuyển động bằng nhựa (19 x 25.5mm) PJHRC0373ZA/V1, dùng cho máy quét của máy điện thoại tổng đài, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bánh răng truyền động bằng nhựa PNDG1095ZB/V2, dùng cho máy điện thoại tổng đài, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bánh răng truyền động bằng nhựa PNDG1096ZA/V2, dùng cho máy điện thoại tổng đài, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bánh răng truyền động bằng nhựa PNDG1099ZA/V2, dùng cho máy điện thoại tổng đài, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bánh răng xẻ quạt (chất liệu bằng nhựa, là phụ kiện của máy khâu,xuất xứ Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39269099: BÁNH RĂNG-88736 (xk)
- Mã HS 39269099: BÁNH RĂNG-88737 (xk)
- Mã HS 39269099: Bánh xe bằng nhựa dùng trong máy in, LA252542, WHEEL IDLER. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bánh xe bằng nhựa pom. Kích thước: D32x25mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bánh xe bằng nhựa, code: RMNA100 (xk)
- Mã HS 39269099: Bánh xe bằng nhựa, code: YN-65 (xk)
- Mã HS 39269099: Bánh xe bằng nhựa/ 1039850 SPINNERWH D50MM 35V BOT L (xk)
- Mã HS 39269099: Bánh xe bằng nhựa/ 1039851 SPINNERWH D50MM 35V BOT R (xk)
- Mã HS 39269099: Bánh xe bằng nhựa/ 1039852 SPINNERWH D50MM 35V TOP L (xk)
- Mã HS 39269099: Bánh xe bằng nhựa/ 1039853 SPINNERWH D50MM 35V TOP R (xk)
- Mã HS 39269099: Bánh xe bằng nhựa/ 1039858 UP WHEEL DIA 70MM ASSY L (xk)
- Mã HS 39269099: Bánh xe bằng nhựa/ 1039859 UP WHEEL DIA 70MM ASSY R (xk)
- Mã HS 39269099: Bánh xe chở hàng, chở gạo (bánh xe 4*1 1/4), bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bánh xe chở hàng, chở gạo bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bánh xe cửa kéo (trên)-màu đen AHS#692-.5.6 DTHW (CP-001TMRP05) (91TREMODROLLT) (xk)
- Mã HS 39269099: Bánh xe động d75mm, chất liệu: nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bánh xe F100- Wheel 100 (xk)
- Mã HS 39269099: Bánh xe lăn,Linh kiện sản xuất Tủ lạnh,ROLLER-/HQD_GTM_G3_0060215020,0060244096, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bánh xe nhựa (dùng cho valy) CM (xk)
- Mã HS 39269099: Bánh xe/ FC5 3-STG RET HNDL- 3618 (xk)
- Mã HS 39269099: Bánh xe/ FC5 LEFT SPINNER- BLACK (xk)
- Mã HS 39269099: Bánh xe/ FC5 LEFT WHEEL- BLACK (xk)
- Mã HS 39269099: Bánh xe/ FC5 RIGHT SPINNER- BLACK (xk)
- Mã HS 39269099: Bánh xe/ FC5 RIGHT WHEEL- BLACK (xk)
- Mã HS 39269099: Bao bọc bồn- Spa Liner- Dùng trong spa- Bằng plastics; Quy cách: 100 Pcs/ Carton; Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: Bao bọc bồn- Spa Liner. Blue- Dùng trong spa- Bằng plastics; Quy cách: 400 Pcs/ Carton; Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: Bao bọc giầy phòng sạch bằng vải nilong, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bao đựng điện thoại bằng nhựa, thương hiệu: GS1 Global Office, nhà sản xuất: APPLASTIC, 8in1 Phone protector (model: Iphone X). Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: BAO ĐỰNG TAI NGHE LÀM BẰNG NHỰA, HÀNG VN SẢN XUẤT, MỚI 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bao ngón tay cao su chống tĩnh điện size M, quy cách đóng gói 500 gam/ túi (xk)
- Mã HS 39269099: bao ni long/ (xk)
- Mã HS 39269099: bao ni lông/ (xk)
- Mã HS 39269099: Bao nilon/ (xk)
- Mã HS 39269099: Bao nylon (Túi PE in 2 màu: 60 cm x 62 cm) UC090A (xk)
- Mã HS 39269099: Bao nylon (Túi PE in 2 màu: 65 cm x 66 cm) UC005A (xk)
- Mã HS 39269099: Bao nylon (Túi PE: 10 cm x 29 cm) UC019A (xk)
- Mã HS 39269099: Bao nylon (Túi PE: 120 cm x 120 cm) UC013A (xk)
- Mã HS 39269099: Bao nylon (Túi PE: 13 cm x 15 cm) UC081A (xk)
- Mã HS 39269099: Bao nylon (Túi PE: 15 cm x 75 cm) UC036A (xk)
- Mã HS 39269099: Bao nylon (Túi PE: 150 cm x 150 cm) UC086A (xk)
- Mã HS 39269099: Bao nylon (Túi PE: 20 cm x 100 cm) UC040A (xk)
- Mã HS 39269099: Bao nylon (Túi PE: 22 cm x 34 cm) UC048A (xk)
- Mã HS 39269099: Bao nylon (Túi PE: 36 cm x 100 cm) UC016A (xk)
- Mã HS 39269099: Bao nylon (Túi PE: 44 cm x 48 cm) UC018B (xk)
- Mã HS 39269099: Bao nylon (Túi PE: 60 cm x 62 cm) UC001A (xk)
- Mã HS 39269099: Bao nylon (Túi PE: 65 cm x 66 cm) UC005C (xk)
- Mã HS 39269099: Bao nylon (Túi PE: 7 cm x 86 cm) UC020A (xk)
- Mã HS 39269099: Bao nylon (Túi PE: 7 cm x 92 cm) UC006A (xk)
- Mã HS 39269099: Bao nylon (Túi PE: 8,5 cm x 24 cm) UC015A (xk)
- Mã HS 39269099: Bao nylon (Túi PE: 85 cm x 85 cm) UC108A (xk)
- Mã HS 39269099: Bao nylon/ (xk)
- Mã HS 39269099: Bảo ôn cho ống, chất liệu bằng xốp, dày 10mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bảo ôn cho ống, chất liệu bằng xốp, dày 35mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bảo ôn tấm t20mm (xk)
- Mã HS 39269099: Bảo ôn trắng kích thước 45mm (xk)
- Mã HS 39269099: Bao tải dứa (xk)
- Mã HS 39269099: Bao tải dứa- Màu đen (xk)
- Mã HS 39269099: Bao tem bằng nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: Bao viền cho jig đánh bóng kính Cayman VZW 2.5D (V1.1) KT 178.76*90.95*12mm, chất liệu nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bao viền cho jig đánh bóng kính DH50 B/C KT 179.71*86*12.80mm, chất liệu nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bao viền cho jig đánh bóng kính mặt sau B-PJT BC KT 185.74*84.01*13.25mm, chất liệu nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bao viền cho jig đánh bóng kính mặt sau Cayman VZW KT 175.36*84.57*16mm, chất liệu nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bao viền cho jig đánh bóng kính mặt trước Cayman VZW KT 175.36*84.57*15.4mm, chất liệu nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bao viền cho jig đánh bóng kính mặt trước DS Cayman (V1.1) KT 145*99.84*9.90mm, chất liệu nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bao viền trái phải cho jig đánh bóng kính 3D Time BC KT 190*22.45*9.13mm, chất liệu nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bao viền trên dưới cho jig đánh bóng kính 3D Time BC KT 82.3*50.81*12.87mm, chất liệu nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: BASE 074D/ Bệ đỡ bằng nhựa dùng cho biến áp và cuộn cảm (custom code 10 PHI) (xk)
- Mã HS 39269099: BASE- DB05 SUB ANT-V/ Vỏ nhựa của ăng ten điện thoại di động (xk)
- Mã HS 39269099: BASE- EA17-MAIN-ANT-V/ Vỏ nhựa của ăng ten điện thoại di động (xk)
- Mã HS 39269099: BASE- EA17-SUB-ANT-V/ Vỏ nhựa của ăng ten điện thoại di động (xk)
- Mã HS 39269099: BASE- JA53 MAIN ANT/ Vỏ nhựa của ăng ten điện thoại di động (xk)
- Mã HS 39269099: BASE- KB46 MAIN ANT/ Vỏ nhựa của ăng ten điện thoại di động (xk)
- Mã HS 39269099: BASE- KB46 SUB ANT/ Vỏ nhựa của ăng ten điện thoại di động (xk)
- Mã HS 39269099: BASE- KB55 MAIN-V/ Vỏ nhựa của ăng ten điện thoại di động (xk)
- Mã HS 39269099: BASE- KB55 SUB-V/ Vỏ nhựa của ăng ten điện thoại di động (xk)
- Mã HS 39269099: BASE- M307F MAIN-V/ Vỏ nhựa của ăng ten điện thoại di động (xk)
- Mã HS 39269099: BASE- NA12 MAIN/ Vỏ nhựa của ăng ten điện thoại di động (xk)
- Mã HS 39269099: BASE- NA12 SUB/ Vỏ nhựa của ăng ten điện thoại di động (xk)
- Mã HS 39269099: BASE- SM-G160N GPS/ Vỏ nhựa của ăng ten điện thoại di động (xk)
- Mã HS 39269099: BASE- SM-G160N SUB/ Vỏ nhựa của ăng ten điện thoại di động (xk)
- Mã HS 39269099: BASE- SM-P205 MAIN/ Vỏ nhựa của ăng ten điện thoại di động (xk)
- Mã HS 39269099: BASE- SM-R175-L-ANT-V/ Vỏ nhựa của ăng ten điện thoại di động (xk)
- Mã HS 39269099: BASE- SM-R175-R-ANT-V/ Vỏ nhựa của ăng ten điện thoại di động (xk)
- Mã HS 39269099: BASE-074C/ Bệ đỡ bằng nhựa dùng cho biến áp và cuộn cảm (EED2010) (xk)
- Mã HS 39269099: BASE-074C/ Bệ đỡ bằng nhựa dùng cho biến áp và cuộn cảm (T-8 PHI) (xk)
- Mã HS 39269099: BASE-123/ Bệ đỡ bằng nhựa dùng cho biến áp và cuộn cảm (custom code 10 PHI) (xk)
- Mã HS 39269099: BASE-124/ Bệ đỡ bằng nhựa dùng cho biến áp và cuộn cảm (custom code 12 PHI) (xk)
- Mã HS 39269099: BASE-124/ Bệ đỡ bằng nhựa dùng cho biến áp và cuộn cảm (custom code 22 PHI) (xk)
- Mã HS 39269099: BASE-124/ Bệ đỡ bằng nhựa dùng cho biến áp và cuộn cảm (custom code 25 PHI) (xk)
- Mã HS 39269099: BASE-124/ Bệ đỡ bằng nhựa dùng cho biến áp và cuộn cảm (custom code T-8PHI) (xk)
- Mã HS 39269099: BASE124-1CAP/ Vỏ bọc lõi bằng nhựa dùng cho biến áp và cuộn cảm (custom code 22 PHI) (xk)
- Mã HS 39269099: BASE-ND/ Đế của bộ phận kẹp giữ dây điện bằng nhựa Base. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: BASE-UU9LFB-4P28-VA+PS/ Lõi nhựa BASE-UU9LFB-4P28-VA+PS (Loại 4 chân pin)dùng cho máy biến áp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: BASE-UU9LFV-4P+PS-1/ Lõi nhựa BASE-UU9LFV-4P+PS(Loại 4 chân Pin Dùng cho máy Biến áp) (xk)
- Mã HS 39269099: BASE-UU9LFV-4P+PS-1/ Lõi nhựa BASE-UU9LFV-4P+PS(Loại 4 chân Pin Dùng cho máy Biến áp). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: BASE-UU9LFV-4P-VA+PS/ Lõi nhựa BASE-UU9LFV-4P-VA+PS (Loại 4 chân pin)dùng cho máy biến áp (xk)
- Mã HS 39269099: BASE-UU9LFV-4P-VA+PS/ Lõi nhựa BASE-UU9LFV-4P-VA+PS (Loại 4 chân pin)dùng cho máy biến áp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bạt 1.8m*2.2m bằng nhựa dùng để che nắng, mưa hoặc đậy hàng, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bạt 1500x4000mm, chất liệu nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: Bạt 8*30m bằng nhựa dùng để che nắng, mưa hoặc đậy hàng, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bạt bằng nhựa PVC, kích thước: 0.6mm x 8m x 8m, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bạt bằng nhựa PVC, kích thước: dầy 0.6mm x 10m x 10m, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bạt bằng nhựa PVC, kích thước: dầy 0.6mm x 5m x 5m, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bạt bảo vệ KT 4x50 m (xk)
- Mã HS 39269099: Bát bắt dẫn cáp xe đạp (bằng nhựa)- CBL-Z-P2001 CABLE GUIDE. MODEL NO.1300-053-11, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bạt che 3.5*4m bằng nhựa dùng để che nắng, mưa hoặc đậy hàng, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bạt che 3.5*7m bằng nhựa dùng để che nắng, mưa hoặc đậy hàng, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bạt che 4m*3mbằng nhựa dùng để che nắng, mưa hoặc đậy hàng, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bạt che 6*16m bằng nhựa dùng để che nắng, mưa hoặc đậy hàng, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bạt che bảo vệ (xk)
- Mã HS 39269099: Bạt che chắn, kích thước: khổ 4m. Dày 50mm, bằng nhựa PE, dùng để che chắn hệ thống tủ điện, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bạt chống cháy bằng vải thủy tinh dùng để che chắn tia lửa hàn, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bat HDPE FOREST GREEN/ Bạt lưới HDPE màu xanh đậm (xk)
- Mã HS 39269099: Bat HDPE LIME/ Bạt lưới HDPE màu xanh vàng chanh (xk)
- Mã HS 39269099: Bat HDPE PLAIN RED/ Bạt lưới HDPE màu đỏ (xk)
- Mã HS 39269099: Bat HDPE PLAIN YELLOW/ Bạt lưới HDPE màu vàng đơn (xk)
- Mã HS 39269099: Bat HDPE PURPLE/ Bạt lưới HDPE màu tím đậm (xk)
- Mã HS 39269099: Bat HDPE TRUE BLUE/ Bạt lưới HDPE màu xanh dương (xk)
- Mã HS 39269099: Bát kẹp máy BCM (xk)
- Mã HS 39269099: Bạt lưới màu xanh 3mx50m, chất liệu nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bạt nhựa 4m*2.5m (xk)
- Mã HS 39269099: Bạt nhựa kẻ (xk)
- Mã HS 39269099: Bát nhựa POM:KT 140x100x60mm(5mm) (xk)
- Mã HS 39269099: Bạt nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bạt nilon, vật liệu: nilon, dùng phủ che và để các đồ vật. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bạt tấm 1000x1500mm, chất liệu nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: Bạt xanh rộng 4m,dài 6m, bằng plastic, dùng trong nhà xưởng, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bầu chứa nước của máy bơm kiểu piston, bằng nhựa, (Mã: 38-2004-0001, Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: Bẩy chuột 410 BULK EATONS JAWZ BULK RAT TRAPS, làm bằng nhựa kích thước dài 14cm, cao 8cm, rộng 6cm, hàng không nhãn hiệu, thùng 12 cái, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bay trộn kem hàn bằng nhựa PS-470 (xk)
- Mã HS 39269099: BB07510000/ Miếng ốp bằng nhựa rời của XP-80: XP-80 Bobbin Pet (75*65*20mm) (xk)
- Mã HS 39269099: BB-5 (205x256)/ Khung hình bằng nhựa, kính (NK), ván MDF (VN)-BB-5 (205mm*256mm) (xk)
- Mã HS 39269099: BBD-BS WITH BBD BASE S/ Thân và Đế của kỷ niệm chương bằng nhựa Acrylic (xk)
- Mã HS 39269099: BBD-CB WITH BBD BASE B/ Thân và Đế của kỷ niệm chương bằng nhựa Acrylic (xk)
- Mã HS 39269099: BBY01-02/ Chân đế tivi bằng nhựa kích thước:21.59*4.66*6.05cm,mới 100%,ERP: 180105652020,Dòng hàng số 01của 103220962720 (xk)
- Mã HS 39269099: BC20/ Nhãn nhựa BARCODE SANDAL STICKER (xk)
- Mã HS 39269099: B-COVER-YPV4/ Khung máy tính bằng nhựa B-COVER (xk)
- Mã HS 39269099: BD454000/ BD454000 Khung máy ghi âm bằng nhựa _ BD4540000009 CASE-U40, tái xuất thuộc TK:103260063650/E11, ngày 13/04/2020, mục 7 (xk)
- Mã HS 39269099: BD454200/ BD454200 Khung máy ghi âm bằng nhựa _ BD4542000009 CASE-L, tái xuất thuộc TK:103260063650/E11, ngày 13/04/2020, mục 8 (xk)
- Mã HS 39269099: BD454400/ BD454400 Nắp máy ghi âm bằng nhựa _ BD4544000009 COVER41, tái xuất thuộc TK:103278450700/E11, ngày 23/04/2020, mục 1 (xk)
- Mã HS 39269099: BD455700/ BD455700 Nút chức năng của máy ghi âm _ BD4557000009 BUTTON41, tái xuất thuộc TK:103278450700/E11, ngày 23/04/2020, mục 2 (xk)
- Mã HS 39269099: BD455900/ BD455900 Nút chức năng của máy ghi âm _ BD4559000009 BUTTON-IRP, tái xuất thuộc TK:103278450700/E11, ngày 23/04/2020, mục 3 (xk)
- Mã HS 39269099: BD456000/ BD456000 Nút chức năng của máy ghi âm _ BD4560000009 BUTTON-BACK, tái xuất thuộc TK:103278450700/E11, ngày 23/04/2020, mục 4 (xk)
- Mã HS 39269099: BD457200/ BD457200 Cửa sổ đèn led bằng nhựa dùng trong máy ghi âm _ BD4572000009 LED-FNC, tái xuất thuộc TK:103260063650/E11, ngày 13/04/2020, mục 13 (xk)
- Mã HS 39269099: BD459500/ BD459500 Nút chức năng bằng nhựa của máy ghi âm _ BD4595000009 BUTTON-M, tái xuất thuộc TK:103260063650/E11, ngày 13/04/2020, mục 5 (xk)
- Mã HS 39269099: BD459800/ BD459800 Nút chức năng bằng nhựa của máy ghi âm _ BD4598000009 BUTTON44, tái xuất thuộc TK:103260063650/E11, ngày 13/04/2020, mục 6 (xk)
- Mã HS 39269099: BDR7GM WITH PVC-C/ Thân và Đế của kỷ niệm chương bằng nhựa Acrylic (xk)
- Mã HS 39269099: BDR7RM WITH PVC-C/ Thân và Đế của kỷ niệm chương bằng nhựa Acrylic (xk)
- Mã HS 39269099: BDR7SBK WITH PVC-C/ Thân và Đế của kỷ niệm chương bằng nhựa Acrylic (xk)
- Mã HS 39269099: BDR8PM WITH PVC-D/ Thân và Đế của kỷ niệm chương bằng nhựa Acrylic (xk)
- Mã HS 39269099: BDR8RM WITH PVC-D/ Thân và Đế của kỷ niệm chương bằng nhựa Acrylic (xk)
- Mã HS 39269099: BDR9GM WITH PVC-E/ Thân và Đế của kỷ niệm chương bằng nhựa Acrylic (xk)
- Mã HS 39269099: Bể chứa bằng nhựa, dung tích 510L-TANK 510, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bệ cố định thân quạt bằng nhựa- FAN, STAGE 1, EXPAND IT/ 090159001 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bệ cố định thân quạt bằng nhựa- FAN, STAGE 2/ 090159001 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bệ đỡ trục kim loại-linh kiện sx máy may-TENSION PULLEY PLATE ASSY-XC8043051-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bệ đỡ tua-vít điện bằng nhựa; Nhà sản xuất điện; Vision Tech (xk)
- Mã HS 39269099: Bể nhựa PP chứa dung dịch NaOH (NaOH tank), kích thước: L700xW600mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bệ tấm kim loại-linh kiện sx máy may-BASE HOLDER ASSY-XF8717101-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bệ tấm kim loại-linh kiện sx máy may-E HOOP PRESSURE SPRING C-XC8079051-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bệ tấm kim loại-linh kiện sx máy may-E HOOP STAY PLATE SUB ASSY-XE3753101-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bệ tấm kim loại-linh kiện sx máy may-FEED STAND-XG3484001-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bệ tấm kim loại-linh kiện sx máy may-MAIN FRAME ASSEMBLY-XH2590001-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bệ tấm kim loại-linh kiện sx máy may-NEEDLE PLATE FIXING METAL-XF3557001-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bệ tấm kim loại-linh kiện sx máy may-NOTCHED SPRING-XE1924101-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bệ tấm kim loại-linh kiện sx máy may-STOPPER PLATE R-XE9734101-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bệ tấm kim loại-linh kiện sx máy may-Y CARRIAGE ASSY-XC8065251-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bệ tiếp điểm bằng nhựa dùng cho công tắc xe máy RCE5-207*05G. NSX: Công ty TNHH Asahi Denso Việt Nam. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bearing Block-154(Khối chịu lực của JIG kiểm tra tính năng sản phẩm bằng nhựa). Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Belt for conveyor 110T- AiDA1 machine (mặt băng tải, chất liệu: đai PU) 2195x280x1.6, bằng nhựa. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: Belt for conveyor 110T- AiDA2 machine (mặt băng tải, chất liệu: đai PU) 1320x230x1.6, bằng nhựa. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: Belt for conveyor Tap combine 1 (mặt băng tải, chất liệu: đai PU 6400x400x1.6), bằng nhựa. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: BF02000801/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 36600 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02001401/ Ổ đỡ bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 013E 44880 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02001501/ Miếng ốp đầu trục bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 020E 51030 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02001701/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 44970 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02001801/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 44980 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02002001/ Giá nhựa dẫn dây điện trong máy in, máy photocopy 032E 43450 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02002402/ Thanh xoắn bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 059E 06842 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02002701/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 44120 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02002802/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 44151 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02003002/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 44201 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02003302/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 44351 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02003501/ Khay bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 848E 51012 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02003951/ Vỏ của phím bấm bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 029E 53820 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02004051/ Vỏ của phím bấm bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 029E 53830 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02004901/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 32091 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02005001/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 44360 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02005201/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 44140 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02005602/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 44211 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02005801/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 44340 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02006001/ Vỏ nhựa bảo vệ bộ phận bên trong máy in, máy photocopy 822E 05150 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02006202/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 44281 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02007001/ Khung máy in bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 801E 29240 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02007123/ Khung máy in bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 801E 29232 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02007301/ Khay bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 848E 50524 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02008603/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 47661 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02008801/ Chốt bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 803E 21960 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02009401/ Khay bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 822E 11440 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02009501/ Giá đỡ bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 019E 89730 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02010802/ Tay bẩy của hai trục thanh nhiệt bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 011E 28112 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02011601/ Thanh dẫn giấy bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 032E 44180 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02011701/ Bộ phận truyền giấy bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 054E 55420 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02011832/ Khung máy in bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 801E 31776 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02012602/ Thanh xoắn bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 059E 09871 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02012702/ Thanh xoắn bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 059E 09881 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02012802/ Thanh xoắn bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 059E 09891 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02012901/ Thanh dẫn giấy bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 032E 44212 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02013202/ Ổ đỡ bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 013E 46130 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02013310/ Khung máy in bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 801K 60533 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02013410/ Khung máy in bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 801K 60603 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02013502/ Khay bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 050K 71602 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02013601/ Giá đỡ bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 819E 00040 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02013904/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 38682 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02014002/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 38693 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02014101/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 38701 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02014202/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 38722 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02014303/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 38732 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02014401/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 38770 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02014501/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 38781 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02014602/ Ổ đỡ bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 013E 40841 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02023002/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 50740 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02023103/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 50750 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02023303/ Chốt bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 005E 94641 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02023403/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 49860 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02023503/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 49870 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02023603/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 49891 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02023704/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 49912 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02024003/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 49941 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02024104/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 49951 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02024202/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 49960 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02024303/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 49970 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02024402/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 50900 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02026002/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 49750 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02026105/ Chốt bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 005E 37331 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02026704/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 49880 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02026802/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 49980 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02026903/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 50011 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02027701/ Mặt bích chuyển động D4 bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 005E 33120 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02027801/ Ổ đỡ bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 013E 40762 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02027901/ Thanh dẫn động bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 120E 34350 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02028003/ Chốt bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 803E 13002 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02028103/ Tay cầm bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 803E 13092 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02028203/ Chốt bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 803E 17131 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02028302/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 38441 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02028602/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 38762 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02028803/ Vỏ nhựa bảo vệ bộ phận bên trong máy in, máy photocopy 848E 82893 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02029501/ Ổ đỡ bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 013E 40751 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02029602/ Chốt bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 803E 13252 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02029703/ Chốt bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 803E 15751 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02029802/ Chốt bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 803E 15761 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02029901/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 38451 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02030004/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 38501 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02030103/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 38521 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02030503/ Khay bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 848E 82854 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02030601/ Mặt bích chuyển động D4 bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 005E 37180 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02030701/ Mặt bích chuyển động D4 bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 005E 37190 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02030801/ Miếng nhựa dẫn hướng trong máy in,máy photocopy 032E 44940 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02030901/ Ống dẫn bằng nhựa các loại trong máy in, máy photocopy 052E 50080 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02031003/ Bộ phận truyền giấy bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 054E 61630 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02031101/ Thanh xoắn bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 059E 13380 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02031302/ Thanh xoắn bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 059E 10131 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02031502/ Thanh xoắn bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 059E 10142 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02031703/ Khay bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 822E 04285 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02031801/ Thanh xoắn bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 059E 10090 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02032102/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 48101 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02032202/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 48121 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02032302/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 48131 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02032402/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 48141 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02032502/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 48151 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02032702/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 48031 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02032802/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 48041 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02033602/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 48261 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02033701/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 48270 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02033803/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 48291 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02034301/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 48161 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02034401/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 48170 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02034502/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 48180 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02034601/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 48190 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02035303/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 50571 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02035402/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 50590 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02035503/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 50581 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02035601/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 48200 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02035702/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 48071 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02035801/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 48080 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02035901/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 48090 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02036002/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 48320 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02036101/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 43990 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02036201/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 44000 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02036301/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 44010 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02036401/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 50420 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02036502/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 50430 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02036602/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 58070 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02036701/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 50450 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02036801/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 50460 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02036902/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 50470 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02037001/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 50480 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02037101/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 50490 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02037201/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 50500 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02037301/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 50890 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02037401/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 50620 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02037502/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 50630 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02037602/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 50640 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02037702/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 50650 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02037801/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 50660 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02037901/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 50670 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02038001/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 50680 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02038101/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 50690 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02038202/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 50700 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02038301/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 50710 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02038401/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 50720 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02038501/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 50800 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02038601/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 50920 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02038701/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 48350 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02038801/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 48360 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02038901/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 48370 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02039001/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 48380 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02039101/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 48390 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02039301/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 48410 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02039402/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 48420 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02039501/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 48430 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02039602/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 50611 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02039703/ Vỏ nhựa bảo vệ bộ phận bên trong máy in, máy photocopy 822E 22643 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02039801/ Tay cầm bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 803E 27170 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02040004/ Vỏ nhựa bảo vệ bộ phận bên trong máy in, máy photocopy 822E 22151 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02040502/ Vỏ nhựa bảo vệ bộ phận bên trong máy in, máy photocopy 822E 19241 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02040902/ Thanh dẫn động bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 120E 34341 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02041001/ Chốt bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 005E 33141 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02041103/ Giá đỡ bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 019E 83876 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02041203/ Tay bẩy của hai trục thanh nhiệt bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 011E 31670 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02041304/ Tay bẩy của hai trục thanh nhiệt bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 011E 31381 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02041503/ Khóa chặn bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 014E 70422 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02041601/ Tay bẩy của hai trục thanh nhiệt bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 011E 27093 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02041801/ Thanh dẫn động bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 120E 33882 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02042701/ Vỏ nhựa bảo vệ bộ phận bên trong máy in, máy photocopy 822E 03751 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02042801/ Vỏ nhựa bảo vệ bộ phận bên trong máy in, máy photocopy 822E 12820 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02042901/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 38322 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02043102/ Giá đỡ bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 019E 82150 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02043201/ Thanh dẫn giấy bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 038E 41834 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02043301/ Thanh dẫn giấy bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 038E 41855 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02044202/ Mặt bích chuyển động D4 bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 005K 83291 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02044603/ Cụm khay bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 848K 86563 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02044704/ Cụm khay bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 848K 86573 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02046606/ Miếng nhựa liên kết các bộ phận trong máy in trong máy in, máy photocopy 012E 19275 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02047602/ Giá đỡ bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 819E 00882 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02047702/ Giá đỡ bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 819E 00892 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02051303/ Thanh xoắn bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 059E 10302 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02051402/ Thanh xoắn bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 059E 10352 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02051903/ Chốt bằng nhựa trong máy in, máy photocoppy 005E 94680 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02052002/ Then cài bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 055E 64781 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02053003/ Khay bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 822E 18264 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02053108/ Khay bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 822E 18299 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02053203/ Vỏ nhựa bảo vệ bộ phận bên trong máy in, máy photocopy 822E 18465 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02057901/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 48330 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02058604/ Thanh xoắn bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 059E 10362 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02059902/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 54902 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02060001/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 54910 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02060302/ Tay bẩy của hai trục thanh nhiệt bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 011E 29671 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02060401/ Tay bẩy của hai trục thanh nhiệt bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 011E 29680 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02060502/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 45321 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02060602/ Chốt bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 005E 36822 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02060702/ Giá đỡ bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 019E 89361 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02060802/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 19970 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02060901/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 32700 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02061001/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 43780 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02061102/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 43792 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02061201/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 45211 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02061301/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 45261 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02061401/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 45280 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02061501/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 45290 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02061602/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 45331 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02061701/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 45351 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02061802/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 45361 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02061901/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 45371 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02062001/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 45381 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02062101/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 45401 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02062202/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 45430 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02062301/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 47760 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02062401/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 52120 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02063202/ Chốt bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 005E 36781 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02064302/ Then cài bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 055E 64232 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02064402/ Then cài bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 055E 64241 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02068702/ Vỏ nhựa bảo vệ bộ phận trong máy in, máy photocopy 822E 22652 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02068801/ Vỏ nhựa bảo vệ bộ phận bên trong máy in, máy photocopy 822E 22160 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02069711/ Ổ đỡ bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 013E 47780 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02069861/ Ổ đỡ bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 013E 47080 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02069873/ Then cài bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 869E 14361 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02069881/ Then cài bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 869E 14380 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02069941/ Vỏ nhựa bảo vệ bộ phận bên trong máy in, máy photocopy 822E 18471 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02069961/ Thanh trộn mực bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 033E 96551 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02069971/ Vỏ nhựa bảo vệ bộ phận bên trong máy in, máy photocopy 822E 18332 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02069981/ Ổ đỡ bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 013E 47040 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02069993/ Tay cầm bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 803E 24261 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02070003/ Tay cầm bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 803E 24271 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02070013/ Tay cầm bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 803E 24281 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02070023/ Tay cầm bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 803E 24291 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02070231/ Tay cầm bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 803E 27160 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02070291/ Ổ đỡ bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 013E 46280 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02070332/ Giá đỡ bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 019K 16321 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02070341/ Con lăn bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 859K 00880 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02070352/ Khay bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 848K 93826 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02070362/ Ổ đỡ bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 013K 83111 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02070461/ Khay bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 948K 14730 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02070484/ Khay bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 822E 40252 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02070493/ Giá đỡ bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 819E 00861 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02070501/ Khóa chặn bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 014E 73021 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02070542/ Vỏ nhựa bảo vệ bộ phận bên trong máy in, máy photocopy 822E 18501 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02070556/ Khay bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 822E 40246 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02070566/ Khay bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 822E 38338 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02070572/ Ổ đỡ bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 013E 47070 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02070583/ Khung máy in bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 801E 33692 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02070613/ Tay cầm bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 003K 23232 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02070622/ Khay bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 848K 95543 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02070641/ Thanh xoắn bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 859K 07500 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02070652/ Vỏ nhựa bảo vệ bộ phận bên trong máy in, máy photocopy 948K 14371 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02070661/ Then cài bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 055E 64221 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02070671/ Vỏ nhựa bảo vệ bộ phận bên trong máy in, máy photocopy 822E 08501 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02070691/ Then cài bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 055E 64420 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02070701/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 45271 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02070712/ Khóa chặn bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 014E 72572 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02070722/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 43861 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02070732/ Ống dẫn bằng nhựa các loại trong máy in, máy photocopy 052E 49981 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02070741/ Vỏ nhựa bảo vệ bộ phận bên trong máy in, máy photocopy 822E 16411 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02070752/ Thanh xoắn bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 059E 10072 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02070762/ Thanh xoắn bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 059E 09552 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02070772/ Mặt bích chuyển động D4 bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 005E 36472 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02070782/ Mặt bích chuyển động D4 bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 005E 36482 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02070792/ Giá đỡ bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 019E 86452 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02070801/ Ống dẫn bằng nhựa các loại trong máy in, máy photocopy 052E 49900 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02070812/ Ống dẫn bằng nhựa các loại trong máy in, máy photocopy 052E 49961 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02070822/ Ống dẫn bằng nhựa các loại trong máy in, máy photocopy 052E 49971 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02070832/ Ống dẫn bằng nhựa các loại trong máy in, máy photocopy 052E 49992 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02070841/ Thanh xoắn bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 059E 09750 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02070851/ Thanh xoắn bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 059E 09770 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02070862/ Thanh xoắn bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 059E 09821 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02070872/ Khung máy in bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 801E 28884 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02070881/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 43770 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02070892/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 45301 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02070902/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 45311 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02070912/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 45395 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02070921/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 45411 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02070932/ Khay bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 822E 03813 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02070942/ Vỏ nhựa bảo vệ bộ phận bên trong máy in, máy photocopy 822E 08481 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02070951/ Vỏ nhựa bảo vệ bộ phận bên trong máy in, máy photocopy 822E 08512 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02070963/ Khay bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 822E 16304 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02071112/ Giá đỡ bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 019E 86464 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02071122/ Bộ phận truyền giấy bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 054E 54282 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02071132/ Khay bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 822E 08472 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02071142/ Bộ phận truyền giấy bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 054E 55262 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02071152/ Khay bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 822E 35001 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02071181/ Bánh lăn bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 059E 13390 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02072132/ Ổ đỡ bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 013E 48020 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02072271/ Khung máy in bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 822E 12141 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02072321/ Bánh răng bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 807E 58330 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02072332/ Thanh xoắn bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 059E 09832 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02072682/ Khay bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 948K 22121 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02072831/ Khung máy in bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 822E 60190 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02072841/ Bánh răng truyền động bằng nhựa- Linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy 807E 50182 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02072851/ Bánh răng truyền động bằng nhựa- Linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy 807E 50111 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02072861/ Bánh răng truyền động bằng nhựa- Linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy 807E 51092 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02072871/ Bánh răng truyền động bằng nhựa- Linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy 807E 51480 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02073452/ Thanh xoắn bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 859K 02441 (xk)
- Mã HS 39269099: BF02073751/ Khay bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 948K 35590 (xk)
- Mã HS 39269099: BF0306990T/ Then cài bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 000T971374 (xk)
- Mã HS 39269099: BF0306990U/ Then cài bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 000T971375 (xk)
- Mã HS 39269099: BF05003951/ Vỏ của phím bấm bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 029E 53820 (xk)
- Mã HS 39269099: BF05004051/ Vỏ của phím bấm bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 029E 53830 (xk)
- Mã HS 39269099: BF05007123/ Khung máy in bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 801E 29232 (xk)
- Mã HS 39269099: BF05011701/ Bộ phận truyền giấy bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 054E 55420 (xk)
- Mã HS 39269099: BF05013202/ Ổ đỡ bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 013E 46130 (xk)
- Mã HS 39269099: BF05013601/ Giá đỡ bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 819E 00040 (xk)
- Mã HS 39269099: BF05070003/ Tay cầm bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 803E 24271 (xk)
- Mã HS 39269099: BF05070013/ Tay cầm bằng nhựa trong máy in, máy photocopy 803E 24281 (xk)
- Mã HS 39269099: BFS-D-4/ Miếng nhựa bảo vệPR-BFS-D-4 (xk)
- Mã HS 39269099: BH01000105/ Lõi nhựa trong máy in RC2-1048-000 (xk)
- Mã HS 39269099: BH01000200/ Lõi nhựa trong máy in FR0397AP10 (xk)
- Mã HS 39269099: BH01000332/ Lõi nhựa cho máy trong công nghiệp dệt PU0017AP11 (xk)
- Mã HS 39269099: BH01000512/ Lõi nhựa cho máy trong công nghiệp dệt PU0040AP11 (xk)
- Mã HS 39269099: BH01001012/ Lõi nhựa trong máy in FR0411AP13 (xk)
- Mã HS 39269099: BH01008106/ Lõi nhựa, linh kiện trong máy in, RC5-0063-000 (xk)
- Mã HS 39269099: BH01008204/ Lõi nhựa, linh kiện trong máy in, RC5-0065-000 (xk)
- Mã HS 39269099: BH40030600/ Đai ốc Bằng Nhựa- Plastic Nut- Nut Nhỏ (xk)
- Mã HS 39269099: BH40030600/ Nút Vặn Bằng Nhựa- Plastic Nut- Nut Nhỏ (xk)
- Mã HS 39269099: BH40036763/ Nút Vặn Bằng Nhựa- NUT- NUT Lớn (xk)
- Mã HS 39269099: BHMARU/ Que nhựa MARUBO3WX110 (xk)
- Mã HS 39269099: BHNEW2953/ Bao hộp PP- 58*80*45cm, 2300gr/c- Không có nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 39269099: BHNEW2953/ Bao hộp PP- 58*80*45cm, 2300gr/c- Không có nhãn hiệu, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bi cầu 3/4" bằng nhựa cứng cho van PN: 81467946 (xk)
- Mã HS 39269099: Bìa Cad Case ESD A4, loại bìa hình chữ nhật dùng đựng tài liệu trong phòng sạch, bằng nhựa mỏng cứng, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bìa lỗ (xk)
- Mã HS 39269099: Bìa nhựa A4 (30*4mm) (xk)
- Mã HS 39269099: Bìa nhựa ép Plastic A4. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bìa nhựa trong A4 (xk)
- Mã HS 39269099: Bìa nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bìa thực đơn 10 trang màu đen, size A4, Xuất xứ: Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bìa thực đơn 12 trang màu đen, size A4, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bìa thực đơn 12 trang nhiều màu, size A4, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bìa thực đơn 16 trang màu đen, size A4, Xuất xứ: Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bìa thực đơn 2 trang màu đen, size A4, Xuất xứ: Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bìa thực đơn 2 trang nhiều màu, size A4, Xuất xứ: Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bìa thực đơn 4 trang màu đen, size A4, Xuất xứ: Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bìa thực đơn 4 trang nhiều màu, size A4, Xuất xứ: Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bìa thực đơn 6 trang màu đen, size A4, Xuất xứ: Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bìa thực đơn 6 trang nhiều màu, size A4, Xuất xứ: Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bìa thực đơn 8 trang màu đen, size A4, Xuất xứ: Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bìa thực đơn 8 trang nhiều màu, size A4, Xuất xứ: Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bìa thực đơn màu nâu kẹp màu đồng, size A4, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bìa thực đơn nhiều màu kẹp màu đồng, size A4, Xuất xứ: Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bìa tính tiền 2 trang nhiều màu, nhiều size, Xuất xứ: Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bích máy số 1-90*90*60 mm,chất liệu nhựa pom, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bích máy số 2-95*95*70 mm,chất liệu nhựa pom, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bích máy số 3-95*101*50 mm,chất liệu nhựa pom, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: bịch nilon/ (xk)
- Mã HS 39269099: Bích số 4-102*102*60,chất liệu nhựa pom, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bích số 5-89*89*65 mm,chất liệu nhựa pom, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Biển bằng bạt nhựa có khung sắt dựng chữ A 2 mặt, kích thước 200cm*150cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Biển báo chú ý kẹp tay 90x90 bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: Biển báo khu vực đang sửa chữa chất liệu nhựa dùng để che chắn khu vực thi công,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Biển báo khu vực đang thi công chát liệu nhựa dùng để che chắn khu vực thi công,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Biển biểu thi trạng thái, 4 trạng thái, có nam châm đằng sau, chất liệu nhựa mica, KT 20*20cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Biển cảnh báo cấm đi kích thước 620mm*300mmm*210mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Biển cảnh báo cấm đi, kích thước 620mm*300mm*210mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Biển chỉ thị PCCC (17x30cm), Chất liệu: Polycarbonate, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Biển đánh dấu line hạ cửa shutter (100x10)cm. Nhựa mềm Polycarbonate, phát quang,mặt sau có dán băng keo 3M, Thời gian phát quang >30 phút, mực in bám dính tốt khó bị mờ. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Biển đánh dấu line khu vực bình (60x30)cm. Nhựa mềm Polycarbonate, phát quang,mặt sau có dán băng keo 3M, Thời gian phát quang > 30 phút, mực in bám dính tốt khó bị mờ. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Biển Formex Toilet, kích thước 200mm*200mm*2mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Biển hiển thị bình cứu hỏa dạ quang hình tam giác, chất liệu nhựa. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Biển in thẻ hàng lỗi cho dây chuyền sản xuất, KT 55*40mm, chất liệu nhựa mica. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Biển mex 2 mặt KT: 90x120cm chất liệu nhựa mex, decal (chất liệu chính là nhựa mex). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Biển quy định cho khu vực nghỉ giải lao, size A0, Bách Liên (chất liệu bằng nhựa xốp Fomex). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: Biển SA (xk)
- Mã HS 39269099: Biển tên 2 mặt KT 500x300mm, bằng nhựa PVC bồi màng PVC, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Biển tên formex, KT L900*W400*T5mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Biển tên hàng (15x5)cm, chất liệu nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Biển tên KT 600x600mm bằng nhựa PVC, bồi màng PVC, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Biển tên mica (40x90)mm + ốc vít, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Biển tên phòng sửa chữa, KT 600x300x5 mm, chất liệu fomex. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bình đựng đá 50L (bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39269099: Bình hủy kim, Cat.No: 8040, Xuất xứ: Aptaca _Italia (xk)
- Mã HS 39269099: Bình nhựa/ (xk)
- Mã HS 39269099: bình nước bằng inox/ (xk)
- Mã HS 39269099: Bình nước Duy Tân 1L bằng nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bình nước laska 19L bằng nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bình xịt dầu bằng nhựa, KT:500mil.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bình xịt Emty. bằng nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: BISG0040/ Cây giữ ống chỉ bằng nhựa/EXTRA SPOOL PIN/XE2241001 (xk)
- Mã HS 39269099: BISG0040/ Cây giữ ống chỉ bằng nhựa/EXTRA SPOOL PIN/XG3488001 (xk)
- Mã HS 39269099: BISG0040/ Cây giữ ống chỉ bằng nhựa/SPOOL PIN/XE6223001 (xk)
- Mã HS 39269099: BISG0040/ Cây giữ ống chỉ bằng nhựa/SPOOL PIN/XE6425101 (xk)
- Mã HS 39269099: BISG0040/ Cây giữ ống chỉ bằng nhựa/SPOOL PIN/XF1542101 (xk)
- Mã HS 39269099: BISG0040/ Cây giữ ống chỉ bằng nhựa/SPOOL PIN/XG7610001 (xk)
- Mã HS 39269099: BISG0040/ Cây giữ ống chỉ bằng nhựa/SPOOL STAND BAR/XE7248101 (xk)
- Mã HS 39269099: BISG0042/ Dây cột bằng nhựa/BAND/X53169020 (xk)
- Mã HS 39269099: BISG0053/ Móc cài bằng nhựa (dùng cho máy may)/INNER ROTARY HOOK ASSY/XE7756101 (xk)
- Mã HS 39269099: BISG0054/ Cần bằng nhựa/LINK B/XG5716001 (xk)
- Mã HS 39269099: BISG0054/ Cần bằng nhựa/MOTOR TENSION PULLEY ASSY/XF7356001 (xk)
- Mã HS 39269099: BISG0054/ Cần bằng nhựa/PRESSER FOOT LIFTER/XA5156121 (xk)
- Mã HS 39269099: BISG0054/ Cần bằng nhựa/PRESSER FOOT LIFTER/XG7996001 (xk)
- Mã HS 39269099: BISG0054/ Cần bằng nhựa/STITCH PATTERN PLATE HOLDER/XE2238002 (xk)
- Mã HS 39269099: BISG0054/ Cần bằng nhựa/THREAD GUIDE SLIDER/XC2408020 (xk)
- Mã HS 39269099: BISG0054/ Cần bằng nhựa/THREAD TAKE-UP LEVER LINK/XC4897020 (xk)
- Mã HS 39269099: BISG0060/ Long đền nhựa/WASHER U/XA2190020 (xk)
- Mã HS 39269099: BISG0070/ Chân vịt vô dây kéo bằng nhựa/ZIPPER FOOT/XE9369001 (xk)
- Mã HS 39269099: BISG0109/ Miếng nhựa giữ chỉ cho máy may/LINK GUIDE COVER/XC2413121 (xk)
- Mã HS 39269099: BISG0212/ Khung thêu bằng nhựa và kim loại/EF25 985 EMBROIDERY FRAME M/XA2171101 (xk)
- Mã HS 39269099: BISG0212/ Khung thêu bằng nhựa và kim loại/EF26 985 EMBROIDERY FRAME LARG/XE4586101 (xk)
- Mã HS 39269099: BISG0212/ Khung thêu bằng nhựa và kim loại/EMBROIDERY FRAME S2M/XA5353102 (xk)
- Mã HS 39269099: BISG0212/ Khung thêu bằng nhựa và kim loại/EMBROIDERY HOOP LL ASSY/XF2767001 (xk)
- Mã HS 39269099: BISG0213/ Miếng nhựa định hình thêu/EMBROIDERY SHEET L ASSY F/XD0464051 (xk)
- Mã HS 39269099: BISG0233/ Nhãn Decal/DECORATION PLATE A/XG7409001 (xk)
- Mã HS 39269099: BISG0233/ Nhãn Decal/DECORATION PLATE B/XG7410001 (xk)
- Mã HS 39269099: BISG0233/ Nhãn Decal/DECORATION PLATE/XG8316101 (xk)
- Mã HS 39269099: BISG0233/ Nhãn Decal/NEEDLE PLATE/XD0355251 (xk)
- Mã HS 39269099: BISG0246/ Mặt bàn kim/NEEDLE PLATE B/XF3470101 (xk)
- Mã HS 39269099: BISG0250/ Tem trang trí/DECORATION PLATE D ASSY/XG4679001 (xk)
- Mã HS 39269099: Bịt đầu giá đỡ hình chữ U (bằng nhựa) CABLE TRAY FITTING_U Support Pvc Cap 50, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bít đầu ống PPR, phi 50 mm, bằng plastic, nhãn hiệu: Hoa Sen, nhãn hiệu: Hoa Sen, mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: Bịt đầu thanh Inox (xk)
- Mã HS 39269099: Bịt ống PVC 200. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: bịt tai bằng nhựa/ (xk)
- Mã HS 39269099: bịt tai em bé/ (xk)
- Mã HS 39269099: Bít xả uPVC DN140, nhãn hiệu: Hoa Sen, bằng plastic, mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: Bít xả uPVC DN168, nhãn hiệu: Hoa Sen, bằng plastic, mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: Bít xả uPVC DN220, nhãn hiệu: Hoa Sen, bằng plastic, mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: Bít xả uPVC DN60, nhãn hiệu: Hoa Sen, bằng plastic, mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: BK03002301/ Bánh răng bằng nhựa, linh kiện trong máy in, 3V2M231070 (xk)
- Mã HS 39269099: BK03002402/ Nắp bằng nhựa, linh kiện trong máy in, 3V2M231290 (xk)
- Mã HS 39269099: BK03002502/ Bánh răng bằng nhựa, linh kiện trong máy in, 3V2M331020 (xk)
- Mã HS 39269099: BK03002611/ Bánh răng bằng nhựa, linh kiện trong máy in, 3V2M331030 (xk)
- Mã HS 39269099: BK03002711/ Bánh răng bằng nhựa, linh kiện trong máy in, 3V2M331040 (xk)
- Mã HS 39269099: BK03002801/ Bánh răng bằng nhựa, linh kiện trong máy in, 3V2M331060 (xk)
- Mã HS 39269099: BK03002901/ Bánh răng bằng nhựa, linh kiện trong máy in, 3V2M331070 (xk)
- Mã HS 39269099: BK03003201/ Bánh răng bằng nhựa, linh kiện trong máy in, 3V2M331080 (xk)
- Mã HS 39269099: BK03003301/ Bánh răng bằng nhựa, linh kiện trong máy in, 3V2M331100 (xk)
- Mã HS 39269099: BK03003411/ Bánh răng bằng nhựa, linh kiện trong máy in, 3V2M331110 (xk)
- Mã HS 39269099: BK03003501/ Bánh răng bằng nhựa, linh kiện trong máy in, 3V2M212120 (xk)
- Mã HS 39269099: BK03003601/ Bánh răng bằng nhựa, linh kiện trong máy in, 3V2M212130 (xk)
- Mã HS 39269099: BK03003801/ Bánh răng bằng nhựa, linh kiện trong máy in, 3V2M231090 (xk)
- Mã HS 39269099: BK03003901/ Bánh răng bằng nhựa, linh kiện trong máy in, 3V2M231172 (xk)
- Mã HS 39269099: BK03004001/ Bánh răng bằng nhựa, linh kiện trong máy in, 3V2M231181 (xk)
- Mã HS 39269099: BK03004101/ Nắp nhựa, linh kiện trong máy in, 3V2M231201 (xk)
- Mã HS 39269099: BK03004213/ Bánh răng bằng nhựa, linh kiện trong máy in, 3V2M331050 (xk)
- Mã HS 39269099: BK03004801/ Bánh răng bằng nhựa, linh kiện trong máy in, 3V2M212100 (xk)
- Mã HS 39269099: BK03004901/ Bánh răng bằng nhựa, linh kiện trong máy in, 3V2M231050 (xk)
- Mã HS 39269099: BK03005001/ Bánh răng bằng nhựa, linh kiện trong máy in, 3V2M231080 (xk)
- Mã HS 39269099: BK03005101/ Bánh răng bằng nhựa, linh kiện trong máy in, 3V2M231120 (xk)
- Mã HS 39269099: BK03005211/ Bánh răng bằng nhựa, linh kiện trong máy in, 3V2M231130 (xk)
- Mã HS 39269099: BK03005301/ Bánh răng bằng nhựa, linh kiện trong máy in, 3V2M231140 (xk)
- Mã HS 39269099: BK03005401/ Bánh răng bằng nhựa, linh kiện trong máy in, 3V2M231150 (xk)
- Mã HS 39269099: BK03005501/ Bánh răng bằng nhựa, linh kiện trong máy in, 3V2M231270 (xk)
- Mã HS 39269099: BK03005601/ Bánh răng bằng nhựa, linh kiện trong máy in, 3V2M231281 (xk)
- Mã HS 39269099: BK03005711/ Bánh răng bằng nhựa, linh kiện trong máy in, 3V2M331090 (xk)
- Mã HS 39269099: BK03006101/ Ống lót bằng nhựa, linh kiện trong máy in, 3V2M212060 (xk)
- Mã HS 39269099: BK03006201/ Ống lót bằng nhựa, linh kiện trong máy in, 3V2LV12150 (xk)
- Mã HS 39269099: BK03006501/ Bánh răng bằng nhựa, linh kiện trong máy in, 3V2LV31130 (xk)
- Mã HS 39269099: BK03006701/ Miếng gá, đỡ bằng nhựa, linh kiện trong máy in, 3V2LV31340 (xk)
- Mã HS 39269099: BK03009001/ Bánh răng bằng nhựa, linh kiện trong máy in, 3V2LV31380 (xk)
- Mã HS 39269099: BK03009101/ Bánh răng bằng nhựa, linh kiện trong máy in, 3V2LV31390 (xk)
- Mã HS 39269099: BK03009401/ Bánh răng bằng nhựa, linh kiện trong máy in, 3V2LV31080 (xk)
- Mã HS 39269099: BK03009502/ Bánh răng bằng nhựa, linh kiện trong máy in, 3V2LV31091 (xk)
- Mã HS 39269099: BK03009601/ Bánh răng bằng nhựa, linh kiện trong máy in, 3V2LV31120 (xk)
- Mã HS 39269099: BK03009801/ Bánh răng bằng nhựa, linh kiện trong máy in, 3V2LV31180 (xk)
- Mã HS 39269099: BK03010001/ Bánh răng bằng nhựa, linh kiện trong máy in, 3V2LV31400 (xk)
- Mã HS 39269099: BK03010402/ Bánh răng bằng nhựa, linh kiện trong máy in, 3V2LV31201 (xk)
- Mã HS 39269099: BK03010501/ Bánh răng bằng nhựa, linh kiện trong máy in, 3V2LV31370 (xk)
- Mã HS 39269099: BK03010601/ Bánh răng bằng nhựa, linh kiện trong máy in, 3V2LV31460 (xk)
- Mã HS 39269099: BK05003301/ Bánh răng bằng nhựa, linh kiện trong máy in, 3V2M331100 (xk)
- Mã HS 39269099: BK05006301/ Bánh răng bằng nhựa, linh kiện trong máy in, 3V2LV14210 (xk)
- Mã HS 39269099: BK05006401/ Bánh răng bằng nhựa, linh kiện trong máy in, 3V2LV14220 (xk)
- Mã HS 39269099: BK05006501/ Bánh răng bằng nhựa, linh kiện trong máy in, 3V2LV31130 (xk)
- Mã HS 39269099: BK05006601/ Bánh răng bằng nhựa, linh kiện trong máy in, 3V2LV31150 (xk)
- Mã HS 39269099: BK05006701/ Miếng gá, đỡ bằng nhựa, linh kiện trong máy in, 3V2LV31340 (xk)
- Mã HS 39269099: BK05007401/ Bánh răng bằng nhựa, linh kiện trong máy in, 3V2LV31060 (xk)
- Mã HS 39269099: BK05007501/ Bánh răng bằng nhựa, linh kiện trong máy in, 3V2LV31100 (xk)
- Mã HS 39269099: BK05007601/ Bánh răng bằng nhựa, linh kiện trong máy in, 3V2LV31110 (xk)
- Mã HS 39269099: BK05007701/ Bánh răng bằng nhựa, linh kiện trong máy in, 3V2LV31190 (xk)
- Mã HS 39269099: BK05009001/ Bánh răng bằng nhựa, linh kiện trong máy in, 3V2LV31380 (xk)
- Mã HS 39269099: BK05009101/ Bánh răng bằng nhựa, linh kiện trong máy in, 3V2LV31390 (xk)
- Mã HS 39269099: BK05009201/ Bánh răng bằng nhựa, linh kiện trong máy in, 3V2LV14200 (xk)
- Mã HS 39269099: BK05009301/ Bánh răng bằng nhựa, linh kiện trong máy in, 3V2LV14250 (xk)
- Mã HS 39269099: BK05009401/ Bánh răng bằng nhựa, linh kiện trong máy in, 3V2LV31080 (xk)
- Mã HS 39269099: BK05009502/ Bánh răng bằng nhựa, linh kiện trong máy in, 3V2LV31091 (xk)
- Mã HS 39269099: BK05009601/ Bánh răng bằng nhựa, linh kiện trong máy in, 3V2LV31120 (xk)
- Mã HS 39269099: BK05009701/ Bánh răng bằng nhựa, linh kiện trong máy in, 3V2LV31140 (xk)
- Mã HS 39269099: BK05009801/ Bánh răng bằng nhựa, linh kiện trong máy in, 3V2LV31180 (xk)
- Mã HS 39269099: BK05010001/ Bánh răng bằng nhựa, linh kiện trong máy in, 3V2LV31400 (xk)
- Mã HS 39269099: BK05010301/ Bánh răng bằng nhựa, linh kiện trong máy in, 3V2LV14240 (xk)
- Mã HS 39269099: BK05010402/ Bánh răng bằng nhựa, linh kiện trong máy in, 3V2LV31201 (xk)
- Mã HS 39269099: BK05010501/ Bánh răng bằng nhựa, linh kiện trong máy in, 3V2LV31370 (xk)
- Mã HS 39269099: BK05010601/ Bánh răng bằng nhựa, linh kiện trong máy in, 3V2LV31460 (xk)
- Mã HS 39269099: BK05010611/ Bánh răng bằng nhựa, linh kiện trong máy in, 3V2LV31490 (xk)
- Mã HS 39269099: BK05011702/ Miếng gá, đỡ bằng nhựa, linh kiện trong máy in, 3V2LV31021 (xk)
- Mã HS 39269099: BK05011801/ Miếng gá, đỡ bằng nhựa, linh kiện trong máy in, 3V2LV31030 (xk)
- Mã HS 39269099: BK05012601/ Bánh răng bằng nhựa, linh kiện trong máy in, 3V2L231050 (xk)
- Mã HS 39269099: BK05012901/ Bánh răng bằng nhựa, linh kiện trong máy in, 3V2LV31050 (xk)
- Mã HS 39269099: BK05013001/ Mặt bích chuyển động bằng nhựa, linh kiện trong máy in, 3V2LV11160 (xk)
- Mã HS 39269099: BK05013101/ Ống lót bằng nhựa, linh kiện trong máy in, 3V2LV31480 (xk)
- Mã HS 39269099: BK05014501/ Bánh răng bằng nhựa, linh kiện trong máy in, 3V2HS31140 (xk)
- Mã HS 39269099: BK05014601/ Trục bằng nhựa, linh kiện trong máy in, 3V2KV31310 (xk)
- Mã HS 39269099: BK05015001/ Trục bằng nhựa, linh kiện trong máy in, 3V2F906290 (xk)
- Mã HS 39269099: BK08027104/ Vỏ nhựa bảo vệ bộ phận bên trong máy in, máy photocopy 822E 18001 (xk)
- Mã HS 39269099: BK08069920/ Vỏ nhựa bảo vệ bộ phận bên trong máy in, máy photocopy 822E 45530 (xk)
- Mã HS 39269099: BL203881P-AS1-H/ Cụm kết nối với máy pho tô (xk)
- Mã HS 39269099: BLISTER A PS: Khay nhựa đựng khóa cửa điện tử (xk)
- Mã HS 39269099: BLISTER CODE Khay nhựa dùng đựng khóa cửa điện tử model TS700 (xk)
- Mã HS 39269099: BLISTER SYNC AUTO PS (240x240x100MM) 59g (KHAY NHỰA ĐỰNG KHÓA ĐIỆN TỬ) / VN (xk)
- Mã HS 39269099: Blister1/ Vĩ nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: Block-154(Khối giữ PCB của JIG kiểm tra tính năng sản phẩm bằng nhựa). Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Block-303(Khối giữ PCB của JIG kiểm tra tính năng sản phẩm bằng nhựa). Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: BLOCK41/ RC00Q008-341417/ Khối gá bằng nhựa trên đồ gá dùng trong bước kiểm tra mùi pin điện thoại phiên bản A20,KT 72*43*29mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: BLOCK45/ Z0000000-314669/ Nút nhấn bằng nhựa trên đồ gá hỗ trợ lắp ráp bản mạch điện thoại, KT 130*200*35.5mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Block-501.2 (Khối giữ PCB của JIG kiểm tra tính năng sản phẩm bằng nhựa). Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Block-555.2 (Khối giữ PCB của JIG kiểm tra tính năng sản phẩm bằng nhựa). Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: BLOOM 5G B0111900320-MRA-01-STE0002-1X/ Miếng nhựa làm cứng cho bản mạch in mềm đã GCBLOOM 5G B0111900320-MRA-01-STE0002-1X ĐGGC 168.54VND/PCE (xk)
- Mã HS 39269099: BLOOM 5G B0111900320-MRA-01-STE0002-2X/ Miếng nhựa làm cứng cho bản mạch in mềm đã GCBLOOM 5G B0111900320-MRA-01-STE0002-2X ĐGGC 168.05VND/PCE (xk)
- Mã HS 39269099: Blower cover FG-12/ Sản phẩm nhựa (Nắp đậy của Máy thổi khí, kích thước 230*80.5mm (xk)
- Mã HS 39269099: BM1-87952/797-1/ Bàn may bằng nhựa (Linh kiện máy may gia đình) (xk)
- Mã HS 39269099: BMC-20-0001/ Cốc nhựa phối màu 1L (xk)
- Mã HS 39269099: BMKAD-01203A/ Nắp nhựa trên (bao gồm nút bấm bằng nhựa) Micro MIC UPPER ASSY BMKAD-01203A, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: BMKAD-01204/ Nắp nhựa dưới Micro MIC LOWER BMKAD-01204, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: BMKAD-01477/ Nút bấm bằng nhựa của nắp nhựa trên Micro BMKAD-01477, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: BMKAD-01500/ Phần (miếng) nhựa đặt trong tai nghe điện thoại di động trái hoặc phải BMKAD-01500, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: BMKAD-01501/ Phần (miếng) nhựa đặt trong tai nghe điện thoại di động trái hoặc phải BMKAD-01501, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: BMKAD-01502/ Nắp nhựa trên (Không bao gồm nút bấm bằng nhựa) Micro BMKAD-01502, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: BMKAD-01503/ Nút bấm bằng nhựa của nắp nhựa trên Micro BMKAD-01503, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: BMKAD-01504/ Nắp nhựa dưới Micro BMKAD-01504, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: BMKAD-01507/ Miếng nhựa đặt trong tai nghe điện thoại di động Side Deco L BMKAD-01507 (xk)
- Mã HS 39269099: BMKAD-01507/ Miếng nhựa đặt trong tai nghe điện thoại di động Side Deco L BMKAD-01507, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: BMKAD-01508/ Miếng nhựa đặt trong tai nghe điện thoại di động Side Deco R BMKAD-01508 (xk)
- Mã HS 39269099: BMKAD-01508/ Miếng nhựa đặt trong tai nghe điện thoại di động Side Deco R BMKAD-01508, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: BMKAD-01509/ Nắp nhựa trên (Không bao gồm nút bấm bằng nhựa) MIC TOP CASE BMKAD-01509, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: BMKAD-01510/ Nút bấm của nắp nhựa trên Micro MIC BUTTON BMKAD-01510, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: BMKAD-01511/ Nắp nhựa dưới Micro MIC BOTTOM CASE BMKAD-01511, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: BMKAD-01521/ Nắp nhựa trên (bao gồm nút bấm bằng nhựa) Micro Mic upper Assy BMKAD-01521, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: BMKAD-01522/ Nắp nhựa dưới Micro MIC LOWER BMKAD-01522, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: BMMCV074/ Tấm gia cố bằng nhựa (1 tấm 6 chiếc) mã PT0M9A (xk)
- Mã HS 39269099: BMMCV097/ Tấm gia cố bằng nhựa (1 tấm 9 chiếc) mã PT099A (xk)
- Mã HS 39269099: BMMCV106/ Tấm gia cố bằng nhựa (1 tấm 9 chiếc) mã PT0P8B (xk)
- Mã HS 39269099: BMW BK2021 TOUCH INSPECTION JIG 800L*400W*15T mm, chất liệu bakelit. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: BN60-00162C- MIẾNG ĐỆM (NHỰA) (xk)
- Mã HS 39269099: BN61-15965A- Nút đỡ bằng nhựa- SUPPORTER (xk)
- Mã HS 39269099: BN61-16434A/ CHI TIẾT GIỮ QUẠT (xk)
- Mã HS 39269099: BN64-04043A (CM61-00790A)- Thanh đỡ bằng nhựa (của TV), WINDOW REMOCON LED (xk)
- Mã HS 39269099: BN-BUCKET W USSSA 200601/ Xô đựng bóng (được làm từ hạt nhựa PP), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ 4 bánh xe + đoạn ống Inox 76x85mm, mã CK005-4, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: BỘ ÁO MƯA- BAO GÒM ÁO VÀ QUẦN- CHẤT LIỆU PVC RAINSUIT N.21015- HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 39269099: BỘ ÁO MƯA- BAO GÒM ÁO VÀ QUẦN- CHẤT LIỆU PVC RAINSUIT N.21015- SUNZEM LTD, HÀNG MỚI 100%, (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ bảo vệ đồ gá KT 202x17.5x10mm, chất liệu nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ chắn bùn trước NHA76M, bằng NHỰA, phụ tùng của xe máy Honda PCX, mã hàng 61000K96V00ZD, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ chắn bùn trước NHB18M, bằng NHỰA, phụ tùng của xe máy Honda PCX, mã hàng 61000K96V00ZB, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ chắn bùn trước NHB35P, bằng NHỰA, phụ tùng của xe máy Honda PCX, mã hàng 61000K96V00ZK, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ chia nhựa TS-TW3801, bằng nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ chốt kẹp 2# (bộ gồm: 1 vỏ nhựa,1 lò xo, 1 bulong, 1 chân nan hoa (dùng để lắp đồ gá)) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ chốt nhựa định vị 40mm, model: JVT-10003. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ cơ cấu để kẹp giữ sản phẩm SDV-20200605-010, Chất liệu: NhựaTeflon. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ dẫn động xoắn nhựa (thay thế cho 9011121)_9013353 (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ dẫn khay đá bằng nhựa (M76A540A01) dùng trong tủ lạnh (DAEYOUNG ELECTRONICS). hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ dây hơi đường kính 10*6.5mm, dài 10m,mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ đế quát mã CHPJ-140, 210*140*35mm (nhựa bakelite) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ đếm số CVPL-200 (bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ đĩa lực căng dàn xả vật liệu Bakelite, kích thước phi 338x20mm (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ điều chỉnh nhiệt Fotek LSR-F-80DA-FAN-FUSE (LSR-F-80DA), bằng nhựa, kích thước: 100*179*127 (mm) (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ định hướng dầu fiber bằng nhựa MC Nylon Xanh, kích thước 101 mm x 38 mm x 12 mm- Guide JIG, model SD-0098 (1 set8 cái). Hàng mơi 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ đồ gá bằng nhựa bakelite, dùng để gá đỡ bản mạch trong quá trình dán băng dính, kích thước 10*193*149mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ EMBO CAPE dùng cho làm tóc (bao gồm 1 đôi găng tay, 1 tấm choàng nylon),Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ gá lắp bằng nhựa (bao gồm một gá trên và một gá dưới), dùng cho máy kiểm tra mạch điện của bản mạch điện tử, LMV600N RELAY FPC(EAX69184601) BBT.KT 24x15x10cm., t.xuất mục 5 tk 103214378410 (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ gá lắp bằng nhựa (bao gồm một gá trên và một gá dưới), dùng cho máy kiểm tra mạch điện của bản mạch điện tử, model LMV600N SIM FPC(EAX69205201) BBT JIG.KT 24x15x10cm (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ giá đỡ cục phát wifi bằng nhựa (RBKWM-10000S).Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ giảm thanh AN05-M5 bằng nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ giảm thanh AN10-01 (Bằng nhựa, ren 1/8"). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ giảm thanh AN10-01 bằng nhựa, hãng sản xuất SMC, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ giảm thanh AN10-01, bằng nhựa. Giảm tiếng ồn của các dòng khí tại các công ra của van trong máy gia công cơ khí (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ giảm thanh AN120-M5 (Bằng nhựa ren M5). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ giảm thanh AN15-02 bằng nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ giảm thanh AN15-02. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ giảm thanh AN20-02 bằng nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ giảm thanh AN202-02 bằng nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ giảm thanh AN20-C10. Giảm tiếng ồn của các dòng khí tại các công ra của van trong máy gia công cơ khí (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ giảm thanh AN30-03 (Bằng nhựa, ren 3/8"). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ giảm thanh AN302-03 (Bằng nhựa, ren 3/8"). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ giảm thanh bằng nhựa giảm tiếng ồn của các dòng khí tại các công ra của van trong máy gia công cơ khí (AN10-01)/ RG00F002-002183 (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ giảm thanh bằng nhựa giảm tiếng ồn của các dòng khí tại các công ra của van trong máy gia công cơ khí (ANA1-C08)/ RG00F002-001768 (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ giảm thanh PAL01 (bằng nhựa, giảm âm thanh xì của khí nén), 1 bộ/cái, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ giảm xóc bằng nhựa (dài 70mm, nhãn hiệu: MISUMI) EMACN1212A (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ giữ điện cực PS-4S Làm bằng nhựa dùng để giữ điện cực loại PS (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ giữ điện cực PS-4S, chất liệu nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ Hello Bubble Set CODE NO: 7440096 Dùng Cho Làm Tóc, (Bao Gồm 1 Đôi Găng Tay, 1 Tấm Choàng Nylon). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ Hello Bubble Set CODE NO: 7440096 Dùng Cho Làm Tóc, chất liệu plastic, (Bao Gồm 1 Đôi Găng Tay, 1 Tấm Choàng Nylon). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ HELLO CREAM (NEW)dùng cho làm tóc (bao gồm 1 đôi găng tay, 1 tấm choàng nylon) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ HELLO CREAM dùng cho làm tóc (bao gồm 1 đôi găng tay, 1 tấm choàng nylon) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ hỗ trợ kiểm tra Picker HG gồm 5 chi tiết bằng POM trắng. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ kẹp bằng nhựa dùng trong bộ dây dẫn điện của máy giặt, tủ lạnh- HOLDER WIRE DC61-03286A (1066103286A) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ kẹp nhựa có tác dụng giữ cây (1 bộ gồm 10 cái) STEM HOLDING CLIP(10P) WATANABETAI FI 8-11mm (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ kẹp nhựa dùng kẹp lưới cho giàn leo dây (1 bộ gồm 10 cái) PLASTIC PINCH 10P*50S (16mm) (xk)
- Mã HS 39269099: Bọ kẹp ống điện 25mm, dùng để cố định ống, bằng nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ kẹp trượt, bằng nhưạ, phụ tùng của xe máy Honda PCX, mã hàng 22011KWN900, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ khay nhựa đựng dụng cụ gồm 10 cái màu đỏ, kích thước 500X310X200mm- 963323 SB2. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ khay nhựa đựng dụng cụ gồm 10 cái màu vàng, kích thước 500X310X200mm- 963322 SB2. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ khay nhựa đựng dụng cụ gồm 10 cái màu xanh, kích thước 500X310X200mm- 963324 SB2. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ khay trồng rau đơn bằng nhựa, quy cách: 1 bộ (gồm đáy khay, tấm lọc, vách, ống nối, thanh nẹp, trụ, nút bịt,zoăng ống nối)/ thùng, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ khung gương bằng nhựa gắn trên tủ quần áo (gồm: khung gương, móc treo ô, khay đựng nước, móc treo c àvạt)(1 hộp 1 bộ) (ITEM: MIRROR SET FOR ONE). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ khung gương bằng nhựa gắn trên tủ quần áo (gồm: khung gương, móc treo ô, khay đựng nước, móc treo c àvạt)(1 hộp 2 bộ) (ITEM: MIRROR SET FOR TWO). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ khung gương bằng nhựa gắn trên tủ quần áo (gồm: khung gương, móc treo ô, khay đựng nước, móc treo c àvạt)(1 hộp 3 bộ) (ITEM: MIRROR SET FOR THREE). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ khung gương bằng nhựa gắn trên tủ quần áo (gồm: khung gương, móc treo ô, khay đựng nước, móc treo c àvạt)(1 hộp 4 bộ) (ITEM: MIRROR SET FOR FOUR). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ khung nhựa đỡ bên trong của bộ điều khiển trong nhà tắm 226V KSP0001AV-Sub-Assy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ khung nhựa đỡ bên trong của bộ điều khiển trong nhà tắm 226V OG KSP0001AV-OG-SUB-ASSY, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ khung nhựa đỡ bên trong của bộ điều kiển trong nhà tắm 226D KSP0001AD-Sub-Assy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ khung nhựa phía trước của bộ điều khiển trong bếp E226D KMC0006D-ASSY, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ khung nhựa phía trước của bộ điều khiển trong bếp E226V KMC0006V-ASSY, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ khung nhựa phía trước của bộ điều khiển trong nhà tắm 226D KMC0004D-A-ASSY, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ khung nhựa phía trước của bộ điều khiển trong nhà tắm 226V KMC0004V-A-ASSY, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ kiểm tra Picker FA gồm 4 chi tiết bằng POM trắng, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ kiểm tra Picker GA gồm 6 chi tiết bằng POM trắng, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ KIT TOOL FOR HAIR COLOR 97037 cho làm tóc (gồm 1 đôi găng tay, 1 tạp dề, 2 chùm tai chun màu trắng). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ lắp đặt loa bằng nhựa TEA2610-A/VI. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ LG CAPE dùng cho làm tóc (bao gồm 1 đôi găng tay, 1 tấm choàng và 2 chùm tai)hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ lọc bằng nhựa ME37-A1 R0-FILTER C-BAR ASSY'Y. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ MINI dùng cho làm tóc(bao gồm 1 đôi găng tay) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ mũ trang trí bằng nhựa loại H9AE0002U#W (gồm 2 mũ trang trí và 1 tem hướng dẫn lắp đặt sản phẩm) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ MUJI dùng cho làm tóc (bao gồm 1 đôi găng tay, 1 tấm choàng nylon) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ nắp che ổ điện cho pin AGV loại nhỏ, kích thước L65*W40*H30mm, bằng POM. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ nắp che phích cắm cho pin AGV, kích thước L100*W35*T6mm, bằng PVC, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ nắp dùng cho biến áp và cuộc cảm mã CAP-B51-1610A bằng nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ NEW BUBBLE dùng cho làm tóc (bao gồm 1 đôi găng tay, 1 tấm choàng nylon) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ NEW CS INK COLOR dùng cho làm tóc (bao gồm 1 đôi găng tay, 1 tấm choàng nylon) (xk)
- Mã HS 39269099: BỘ NEW INK HAIR COLOR dùng cho làm tóc (bao gồm 1 đôi găng tay, 1 tấm choàng nylon, 2 chùm tai) (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ NEW LG dùng cho làm tóc (bao gồm 1 đôi găng tay, 1 tấm choàng nylon). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ NEW MUJI dùng cho làm tóc (bao gồm 1 đôi găng tay, 1 tấm choàng nylon) (xk)
- Mã HS 39269099: Bọ nhựa dây đai (miếng nhựa dùng để kẹp nối hai đầu dây, 200 chiếc/túi) (xk)
- Mã HS 39269099: Bọ nhựa xiết Pallet. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: bọ nhựa/ (xk)
- Mã HS 39269099: Bọ nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bo ống, chất liệu nhựa, kích thước 105 x 75 x 30mm, dùng để đựng dây điện lắp ráp, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ ốp giữ máy cuốn Vinyl. Holder set Vinyl, bằng nhựa POM (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ ốp sàn phải NHA76M, bằng NHỰA, phụ tùng của xe máy Honda PCX, mã hàng 64431K97T00ZR, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ ốp sàn phải NHB18M, bằng NHỰA, phụ tùng của xe máy Honda PCX, mã hàng 64431K97T00ZP, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ ốp sàn phải NHB35P, bằng NHỰA, phụ tùng của xe máy Honda PCX, mã hàng 64431K97T00ZM, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ ốp sàn phải R368C, bằng NHỰA, phụ tùng của xe máy Honda PCX, mã hàng 64431K97T00ZC, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ ốp sàn trái NHA76M, bằng NHỰA, phụ tùng của xe máy Honda PCX, mã hàng 64432K97T00ZR, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ ốp sàn trái NHB18M, bằng NHỰA, phụ tùng của xe máy Honda PCX, mã hàng 64432K97T00ZP, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ ốp sàn trái NHB35P, bằng NHỰA, phụ tùng của xe máy Honda PCX, mã hàng 64432K97T00ZM, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ ốp sườn phải NHA76M, bằng nhựa, phụ tùng của xe máy Honda PCX, mã hàng 83550K35V10ZB, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ ốp sườn phải NHB25M, bằng nhựa, phụ tùng của xe máy Honda PCX, mã hàng 83550K35V00ZD, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ ốp sườn phải NHB35P, bằng nhựa, phụ tùng của xe máy Honda PCX, mã hàng 83550K35V00ZC, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Bộ ốp sườn trái NHA76M, bằng nhựa, phụ tùng của xe máy Honda PCX, mã hàng 83650K35V10ZB, hàng mới 100% (xk)
- - Mã HS 39269099: Bộ ốp sườn trái NHB35P, bằng nhựa, phụ tùng của xe máy Honda PCX, mã hàng 83650K35V00ZC, hàng mới 100% (xk)

Bài đăng phổ biến từ blog này

     - Mã HS 29252900: Nguyên liệu thực phẩm: L-ARGININE HCL. Lot: 200410. Hạn SD:09/04/2023. Hàng mới 100%. 25kg/drum. NSX:Ningbo Yuanfa Bioengineering Co., Ltd (nk)     - Mã HS 29252900: NIPAHEX G,Thành phần Chlorhexidine gluconate dùng trong ngành sản xuất mỹ phẩm, 220kg/Drum, Hàng mới 100%,Mã cas: 18472-51-0. (nk)     - Mã HS 29252900: PHR1294-1G Chlorhexidine digluconate Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm CAS 18472-51-0 (nk)     - Mã HS 29252900: RO002071/ Chất lưu hóa cao su NOCCELER DT Imin và các dẫn xuất của chúng dùng để làm phụ gia cao su (CAS No. 97-39-2) (nk)     - Mã HS 29252900: RUBBER ACCELERATOR ORICEL DPG GRANULE 6MTS (Diphenyl Guanidine- C13H13N3- Hóa chất xúc tiến ngành cao su) 20kg/bag.TC:300 bag. Hàng mới 100%. CAS:102-06-7 (nk)     - Mã HS 29252900: SOXINOL D-G/ Chất xúc tác làm nhanh quá trình lưu hóa cao su D-G, hợp chất chức carboxyimit (kể cả sacarin và muối của nó) và các hợp chất chức imin (nk)     - Mã HS 29252900: STABAXOL-1/ Bis (2,-diisopropylphenyl c
    - Mã HS 38109000: Chất khử bọt nước thải 101 (nk)     - Mã HS 38109000: Chất khử kim loại-RHM-645 Substance (xử lý đồng kẽm) (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm giảm oxy hoá thiếc hàn (dùng bổ trợ cho việc hàn thiếc) (Alpha Dross Reducer DR96) (100g/lọ) (hàng mới 100%) (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch bề mặt kim loại 46-134 (dùng trong sản xuất chip), mã cas: 78-92-2, công thức hóa học: C4H10O, (1 gallon3.7854 lít), doanh nghiệp đã khai báo hóa chất, hàng mới 100%, xuất xứ Mỹ. (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch kim loại Menzerna Mới 100% (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch màng sáp-106 (Dùng làm sạch bề mặt đầu golf) (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch mối hàn JS-810, thành phần: Mixed alcohol solvent, Anti volatile agent, Foaming agent, Antioxidants, Flux, Activator, Refined resin. Hàng mới 100% (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch mối hàn, JX-200, (thành phần chính bao gồm: IPA, Alcohol, surface active agent). Hàng mới 100% (nk)     - Mã HS 38109000: C
    - Mã HS 39079990: Chất làm tăng độ bóng dạng hạt #T-701A (Leveling Additive T- 701A). Kết quả của cục kiểm định số 246/TB-KĐ I ngày 17/5/2019 (nk)     - Mã HS 39079990: CHẤT PHỤ GIA/NGUYÊN LIỆU SX BỘT SƠN TĨNH ĐIỆN (REACRONE RLP-111 "Chất tạo bóng bề mặt sơn"). HÀNG MỚI 100%. (nk)     - Mã HS 39079990: CHẤT TĂNG ĐỘ BÁM, PROMOTER ERUCIC-C719 DÙNG SẢN XUẤT MỰC IN, DẠNG LỎNG (nk)     - Mã HS 39079990: CHẤT TĂNG ĐỘ DÍNH PROMOTER ERUCIC-ADP, DÙNG ĐỂ SẢN XUẤT MỰC IN, DẠNG BỘT (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPBK473IBK/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS E473I-BLACK (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPBK473IIV/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS E473I-IVORY (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPBK475IBK/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS S475I-BLACK (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPHA475IBK/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS HA475-BLACK (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPLX7035BK/ Hạt nhựa p