Chuyển đến nội dung chính
- Mã HS 39253000: BP0023606401003A7021828/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x64 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0023606401003A7021842/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x64 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0023606401003A7021918/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x64 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0023706001003A7021790/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 37x60 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0023906001003A7021828/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 39x60 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0023906001003A7021909/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 39x60 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0023906401003A7021842/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 39x64 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0023907201003A7021909/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 39x72 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0023908401003A7021749/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 39x84 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0023908401003A7021909/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 39x84 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0024005401003A7021875/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 40x54 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0024006001003A7021749/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 40x60 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0024006001003A7021875/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 40x60 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0024007201003A7021909/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 40x72 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0024048401003A7021918/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 40.5x84 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0024106401003A7021749/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 41x64 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0024106401003A7021828/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 41x64 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0024306001003A7021749/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 43x60 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0024306401003A7021842/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 43x64 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0024504801003A7021842/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 45x48 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0024606401003A7021749/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46x64 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0024606401003A7021842/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46x64 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0024644801003A7021749/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46.5x48 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0024646001004A7021918/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46.5x60 (inch), màu trắng tuyết, Model: RLX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0024704801003A7021828/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x48 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0024704801003A7021842/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x48 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0024706001003A7021842/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x60 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0024706001003A7021909/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x60 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0024708401003A7021875/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x84 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0024708401003A7021909/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x84 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0024808401003A7021875/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 48x84 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0025206001003A7021749/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 52x60 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0025206001003A7021842/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 52x60 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0025206001003A7021918/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 52x60 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0025406001003A7021875/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 54x60 (inch), màu trắng tuyết, Model: RLX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0025708001003A7022026/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 57x80 (inch),màu trắng,Model: RLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0025804801003A7021828/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 58x48 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0025804801003A7021875/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 58x48 (inch), màu trắng tuyết, Model: RLX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0025806401003A7021909/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 58x64 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0025807201004A7021790/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 58x72 (inch), màu trắng tuyết, Model: RLX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0025846001003A7021828/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 58.5x60 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0025846001004A7021918/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 58.5x60 (inch), màu trắng tuyết, Model: RLX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0025903601003A7021909/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 59x36 (inch), màu trắng tuyết, Model: RLX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0025906001003A7021909/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 59x60 (inch), màu trắng tuyết, Model: RLX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0025907201003A7021828/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 59x72 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0025907201004A7021790/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 59x72 (inch), màu trắng tuyết, Model: RLX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0026004801003A7021749/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 60x48 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0026008401003A7021828/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 60x84 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0026206001004A7021828/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 62x60 (inch), màu trắng tuyết, Model: RLX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0026307201003A7021749/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 63x72 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0026507201003A7021828/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 65x72 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0027003601003A7021790/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70x36 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0027007201003A7021875/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70x72 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0027043601004A7021918/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70.5x36 (inch), màu trắng tuyết, Model: RLX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0027044201003A7021790/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70.5x42 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0027046001003A7021842/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70.5x60 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0027047201003A7021793/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70.5x72 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0027103601003A7021828/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x36 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0027104801004A7021842/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x48 (inch), màu trắng tuyết, Model: RLX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0027106001003A7021749/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x60 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0027106001003A7021842/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x60 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0027106001003A7021875/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x60 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0027106001004A7021790/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x60 (inch), màu trắng tuyết, Model: RLX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0027106401004A7021828/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x64 (inch), màu trắng tuyết, Model: RLX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0027107201003A7021749/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x72 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0027107201003A7021842/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x72 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0028004801003A7021749/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 80x48 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0028006001003A7021749/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 80x60 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0028246001003A7021875/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 82.5x60 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0028247201003A7021842/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 82.5x72 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0028304801003A7021842/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 83x48 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0028307201003A7021749/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 83x72 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0028307201003A7021918/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 83x72 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0028506001003A7021909/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 85x60 (inch), màu trắng tuyết, Model: RLX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0029006401003A7021842/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 90x64 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0029444801003A7021918/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 94.5x48 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0029444801004A7021828/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 94.5x48 (inch), màu trắng tuyết, Model: RLX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0029504801003A7021828/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 95x48 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0029506001003A7021918/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 95x60 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0032304802001A7021802/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x48 (inch), màu trắng, Model: RTX. WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0032306002001A7021802/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x60 (inch), màu trắng, Model: RTX. WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0032407202001A7021802/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x72 (inch), màu trắng, Model: RTX. WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0033006002001A7021802/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30x60 (inch), màu trắng, Model: RTX. WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0033106002001A7021750/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x60 (inch), màu trắng, Model: RTX. WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0033106002001A7021802/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x60 (inch), màu trắng, Model: RTX. WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0033446002001A7021750/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.5x60 (inch), màu trắng, Model: RTX. WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0033446002001A7021802/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.5x60 (inch), màu trắng, Model: RTX. WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0033506002001A7021802/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x60 (inch), màu trắng, Model: RTX. WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0033506002001A7022009/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x60 (inch), màu trắng, Model: RTX... WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0034246002001A7021829/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 42.5x60 (inch), màu trắng, Model: RTX. WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0034606002001A7021750/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46x60 (inch), màu trắng, Model: RTX. WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0034646002001A7021750/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46.5x60 (inch), màu trắng, Model: RTX. WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0035804802001A7021750/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 58x48 (inch), màu trắng, Model: RTX. WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0035807202001A7021829/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 58x72 (inch), màu trắng, Model: RTX. WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0035906002001A7021802/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 59x60 (inch), màu trắng, Model: RTX. WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0036008402001A7021829/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 60x84 (inch), màu trắng, Model: RTX. WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0036107202001A7021918/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 61x72 (inch), màu trắng, Model: RTX. WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0037004802001A7022009/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70x48 (inch), màu trắng, Model: RTX... WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0037007202001A7021750/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70x72 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0037007202001A7022009/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70x72 (inch), màu trắng, Model: RTX... WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0037046002001A7021802/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70.5x60 (inch), màu trắng, Model: RTX. WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0041907201001A7021857/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 19x72 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0042303601001A7021853/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x36 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0042303601001A7021878/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x36 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0042303601001A7021879/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x36 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0042304801001A7021878/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x48 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0042304801001A7021886/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x48 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0042304801001A7021888/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x48 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0042304801001A7021908/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x48 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0042306001001A7021857/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x60 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0042306001001A7021902/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x60 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0042306401001A7021888/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x64 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0042306401001A7021903/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x64 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0042306401001A7021999/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x64 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0042307201001A7021853/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x72 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0042307201001A7021879/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x72 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0042307201001A7021886/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x72 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0042307201001A7021902/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x72 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0042307201001A7021908/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x72 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0042307201001A7021932/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x72 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0042406401001A7021878/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x64 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0042407201001A7021857/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x72 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0042407201001A7021859/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x72 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0042407201001A7021878/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x72 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0042407201001A7021901/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x72 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0042407201001A7021908/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x72 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0042407201001A7021932/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x72 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0042507201001A7021853/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 25x72 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0042507201001A7021886/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 25x72 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0042507201001A7021932/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 25x72 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0042507201001A7021933/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 25x72 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0042706001001A7021878/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27x60 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0042706001001A7021888/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27x60 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0042706001001A7021932/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27x60 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0042707201001A7021853/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27x72 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0042707201001A7021888/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27x72 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0042906001001A7021908/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 29x60 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0042906001001A7021932/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 29x60 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0042907201001A7021878/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 29x72 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0043006401001A7021878/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30x64 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0043007201001A7021888/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30x72 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0043007201001A7021932/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30x72 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0043104801001A7021878/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x48 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0043104801001A7021932/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x48 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0043106001001A7021857/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x60 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0043106001001A7021859/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x60 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0043106001001A7021879/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x60 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0043106001001A7021888/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x60 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0043106001001A7021901/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x60 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0043106001001A7021908/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x60 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0043106001001A7021932/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x60 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0043107201001A7021886/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x72 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0043107201001A7021888/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x72 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0043107201001A7021908/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x72 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0043107201001A7021932/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x72 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0043107201001A7021999/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x72 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0043206401001A7021878/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 32x64 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0043206401001A7021888/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 32x64 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0043206401001A7021903/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 32x64 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0043306401001A7021878/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 33x64 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0043306401001A7021888/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 33x64 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0043306401001A7021903/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 33x64 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0043306401001A7021932/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 33x64 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0043404801001A7021888/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34x48 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0043406001001A7021878/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34x60 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0043406001001A7021888/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34x60 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0043406001001A7021903/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34x60 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0043406401001A7021903/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34x64 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0043407201001A7021879/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34x72 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0043407201001A7021888/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34x72 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0043407201001A7021903/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34x72 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0043407201001A7021908/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34x72 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0043407201001A7021932/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34x72 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0043503601001A7021878/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x36 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0043503601001A7021900/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x36 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0043503601001A7021903/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x36 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0043503601001A7021908/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x36 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0043504801001A7021888/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x48 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0043504801001A7021903/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x48 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0043504801001A7021932/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x48 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0043506001001A7021853/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x60 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0043506001001A7021888/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x60 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0043506001001A7021901/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x60 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0043506001001A7021904/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x60 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0043506001001A7021908/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x60 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0043506001001A7021932/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x60 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0043506401001A7021878/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x64 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0043506401001A7021888/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x64 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0043506401001A7021903/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x64 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0043506401001A7021908/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x64 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0043506401001A7021932/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x64 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0043507201001A7021853/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x72 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0043507201001A7021857/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x72 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0043507201001A7021858/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x72 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0043507201001A7021879/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x72 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0043507201001A7021886/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x72 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0043507201001A7021888/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x72 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0043507201001A7021901/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x72 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0043507201001A7021904/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x72 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0043507201001A7021908/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x72 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0043508401001A7021878/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x84 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0043604801001A7021878/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x48 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0043604801001A7021888/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x48 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0043606001001A7021932/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x60 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0043606401001A7021878/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x64 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0043606401001A7021886/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x64 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0043606401001A7021903/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x64 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0043607201001A7021879/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x72 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0043607201001A7021886/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x72 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0043607201001A7021888/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x72 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0043607201001A7021908/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x72 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0043806401001A7021888/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 38x64 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0043906001001A7021879/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 39x60 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0043906001001A7021888/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 39x60 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0043906001001A7021901/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 39x60 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0043906001001A7021908/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 39x60 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0043906001001A7021932/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 39x60 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0043906401001A7021903/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 39x64 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0043907201001A7021879/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 39x72 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0043907201001A7021908/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 39x72 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0043907201001A7021932/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 39x72 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0044006401001A7021888/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 40x64 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0044206401001A7021878/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 42x64 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0044206401001A7021888/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 42x64 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0044306001001A7021888/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 43x60 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0044306001001A7021900/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 43x60 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0044306401001A7021888/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 43x64 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0044306401001A7021903/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 43x64 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0044306401001A7021932/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 43x64 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0044307201001A7021857/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 43x72 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0044307201001A7021886/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 43x72 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0044307201001A7021900/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 43x72 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0044307201001A7021908/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 43x72 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0044604801001A7021857/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46x48 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0044604801001A7021878/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46x48 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0044604801001A7021886/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46x48 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0044604801001A7021900/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46x48 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0044606001001A7021857/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46x60 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0044606401001A7021932/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46x64 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0044703601001A7021878/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x36 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0044704801001A7021878/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x48 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0044704801001A7021903/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x48 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0044704801001A7021908/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x48 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0044706001001A7021888/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x60 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0044706001001A7021904/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x60 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0044706001001A7021999/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x60 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0044706401001A7021857/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x64 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0044706401001A7021878/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x64 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0044706401001A7021932/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x64 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0044707201001A7021853/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x72 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0044707201001A7021886/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x72 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0044707201001A7021932/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x72 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0044707201001A7021933/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x72 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0044707201001A7021999/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x72 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0044806401001A7021902/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 48x64 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0044807201001A7021878/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 48x72 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0045406001001A7021878/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 54x60 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0045406001001A7021932/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 54x60 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0045903601001A7021879/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 59x36 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0045903601001A7021908/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 59x36 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0045904801001A7021888/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 59x48 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0045906001001A7021878/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 59x60 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0045906001001A7021908/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 59x60 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0045906401001A7021878/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 59x64 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0045907201001A7021886/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 59x72 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0045907201001A7021999/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 59x72 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0046006401001A7021878/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 60x64 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0046306001001A7021878/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 63x60 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0046306001001A7021886/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 63x60 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0046306001001A7021888/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 63x60 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0046306001001A7021908/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 63x60 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0046306001001A7021932/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 63x60 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0046307201001A7021900/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 63x72 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0046307201001A7021932/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 63x72 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0046307201001A7021933/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 63x72 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0047004801001A7021878/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70x48 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0047006001001A7021857/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70x60 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0047006001001A7021886/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70x60 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0047006001001A7021900/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70x60 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0047006001001A7021903/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70x60 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0047006001001A7021908/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70x60 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0047006401001A7021888/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70x64 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0047007201001A7021878/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70x72 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0047007201001A7021886/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70x72 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0047007201001A7021903/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70x72 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0047007201001A7021908/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70x72 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0047007201001A7021999/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70x72 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0047103601001A7021853/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x36 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0047103601001A7021886/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x36 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0047103601001A7021908/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x36 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0047104801001A7021878/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x48 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0047104801001A7021903/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x48 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0047104801001A7021999/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x48 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0047106001001A7021853/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x60 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0047106001001A7021888/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x60 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0047106001001A7021908/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x60 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0047106401001A7021878/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x64 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0047107201001A7021853/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x72 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0047107201001A7021857/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x72 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0047107201001A7021858/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x72 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0047107201001A7021879/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x72 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0047107201001A7021904/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x72 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0047107201001A7021908/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x72 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0047107201001A7021932/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x72 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0047204801001A7021878/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 72x48 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0047204801001A7021888/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 72x48 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0047206401001A7021878/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 72x64 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0047206401001A7021888/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 72x64 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0047206401001A7021903/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 72x64 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0047206401001A7021932/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 72x64 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0047207201001A7021904/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 72x72 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0052304801003A7021900/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x48 (inch),màu trắng,Model: RLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0052304801003A7021903/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x48 (inch),màu trắng,Model: RLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0052306001003A7021900/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x60 (inch),màu trắng,Model: RLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0052307201003A7021900/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x72 (inch),màu trắng,Model: RLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0052507201003A7021857/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 25x72 (inch),màu trắng,Model: RLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0052507201003A7021900/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 25x72 (inch),màu trắng,Model: RLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0052707201003A7021903/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27x72 (inch),màu trắng,Model: RLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0052707201003A7021932/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27x72 (inch),màu trắng,Model: RLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0052707201003A7021999/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27x72 (inch),màu trắng,Model: RLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0052907201003A7021878/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 29x72 (inch),màu trắng,Model: RLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0053106001003A7021879/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x60 (inch),màu trắng,Model: RLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0053107201003A7021878/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x72 (inch),màu trắng,Model: RLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0053107201003A7021879/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x72 (inch),màu trắng,Model: RLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0053306001003A7021888/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 33x60 (inch),màu trắng,Model: RLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0053306001003A7021900/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 33x60 (inch),màu trắng,Model: RLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0053306001003A7021999/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 33x60 (inch),màu trắng,Model: RLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0053507201003A7021857/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x72 (inch),màu trắng,Model: RLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0053507201003A7021900/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x72 (inch),màu trắng,Model: RLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0053507201003A7021908/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x72 (inch),màu trắng,Model: RLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0053507201003A7021999/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x72 (inch),màu trắng,Model: RLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0053606001003A7021900/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x60 (inch),màu trắng,Model: RLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0053906001003A7021878/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 39x60 (inch),màu trắng,Model: RLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0053906001003A7021999/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 39x60 (inch),màu trắng,Model: RLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0053907201003A7021878/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 39x72 (inch),màu trắng,Model: RLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0054306001003A7021999/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 43x60 (inch),màu trắng,Model: RLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0054704801003A7021888/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x48 (inch),màu trắng,Model: RLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0054706001003A7021878/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x60 (inch),màu trắng,Model: RLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0055206001003A7021888/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 52x60 (inch),màu trắng,Model: RLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0055904801003A7021999/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 59x48 (inch),màu trắng,Model: RLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0056306001003A7021888/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 63x60 (inch),màu trắng,Model: RLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0057106001003A7021879/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x60 (inch),màu trắng,Model: RLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0057107201003A7021932/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x72 (inch),màu trắng,Model: RLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0057206001003A7021878/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 72x60 (inch),màu trắng,Model: RLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0059504801003A7021878/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 95x48 (inch),màu trắng,Model: RLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0059507201003A7021878/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 95x72 (inch),màu trắng,Model: RLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0062304201001A7021495/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x42 (inch), màu trắng, Model: MVX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0062304201001A7021782/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x42 (inch), màu trắng, Model: MVX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0062304201001A7021794/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x42 (inch), màu trắng, Model: MVX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0062304201001A7021837/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x42 (inch), màu trắng, Model: MVX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0062304201001A7021860/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x42 (inch), màu trắng, Model: MVX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0062304201002A7021495/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x42 (inch), màu trắng tuyết, Model: MVX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0062304201002A7021782/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x42 (inch), màu trắng tuyết, Model: MVX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0062304201002A7021794/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x42 (inch), màu trắng tuyết, Model: MVX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0062304201002A7021897/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x42 (inch), màu trắng tuyết, Model: MVX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0062306401001A7021837/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x64 (inch), màu trắng, Model: MVX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0062306401001A7021860/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x64 (inch), màu trắng, Model: MVX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0062306401001A7021897/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x64 (inch), màu trắng, Model: MVX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0062306401002A7021495/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x64 (inch), màu trắng tuyết, Model: MVX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0062306401002A7021837/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x64 (inch), màu trắng tuyết, Model: MVX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0062306401002A7021860/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x64 (inch), màu trắng tuyết, Model: MVX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0062306401002A7021897/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x64 (inch), màu trắng tuyết, Model: MVX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0062306401007A7021495/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x64 (inch), màu đen, Model: MVX.BK (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0062306401007A7021782/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x64 (inch), màu đen, Model: MVX.BK (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0062306401007A7021794/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x64 (inch), màu đen, Model: MVX.BK (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0062306401007A7021837/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x64 (inch), màu đen, Model: MVX.BK (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0062306401007A7021860/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x64 (inch), màu đen, Model: MVX.BK (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0062306401007A7021889/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x64 (inch), màu đen, Model: MVX.BK (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0062306401007A7021897/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x64 (inch), màu đen, Model: MVX.BK (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0062706401001A7021495/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27x64 (inch), màu trắng, Model: MVX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0062706401001A7021837/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27x64 (inch), màu trắng, Model: MVX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0062706401001A7021860/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27x64 (inch), màu trắng, Model: MVX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0062706401001A7021897/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27x64 (inch), màu trắng, Model: MVX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0062706401002A7021837/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27x64 (inch), màu trắng tuyết, Model: MVX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0062706401002A7021860/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27x64 (inch), màu trắng tuyết, Model: MVX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0062706401002A7021897/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27x64 (inch), màu trắng tuyết, Model: MVX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0062706401007A7021495/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27x64 (inch), màu đen, Model: MVX.BK (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0062706401007A7021782/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27x64 (inch), màu đen, Model: MVX.BK (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0062706401007A7021794/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27x64 (inch), màu đen, Model: MVX.BK (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0062706401007A7021837/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27x64 (inch), màu đen, Model: MVX.BK (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0062706401007A7021860/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27x64 (inch), màu đen, Model: MVX.BK (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0062706401007A7021897/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27x64 (inch), màu đen, Model: MVX.BK (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0062906401001A7021495/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 29x64 (inch), màu trắng, Model: MVX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0062906401001A7021837/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 29x64 (inch), màu trắng, Model: MVX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0062906401001A7021860/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 29x64 (inch), màu trắng, Model: MVX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0062906401001A7021897/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 29x64 (inch), màu trắng, Model: MVX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0062906401002A7021495/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 29x64 (inch), màu trắng tuyết, Model: MVX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0062906401002A7021837/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 29x64 (inch), màu trắng tuyết, Model: MVX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0062906401002A7021860/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 29x64 (inch), màu trắng tuyết, Model: MVX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0062906401002A7021897/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 29x64 (inch), màu trắng tuyết, Model: MVX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0062906401007A7021782/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 29x64 (inch), màu đen, Model: MVX.BK (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0062906401007A7021794/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 29x64 (inch), màu đen, Model: MVX.BK (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0062906401007A7021837/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 29x64 (inch), màu đen, Model: MVX.BK (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0062906401007A7021860/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 29x64 (inch), màu đen, Model: MVX.BK (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0062906401007A7021889/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 29x64 (inch), màu đen, Model: MVX.BK (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0062906401007A7021897/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 29x64 (inch), màu đen, Model: MVX.BK (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063006401001A7021495/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30x64 (inch), màu trắng, Model: MVX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063006401001A7021837/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30x64 (inch), màu trắng, Model: MVX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063006401001A7021860/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30x64 (inch), màu trắng, Model: MVX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063006401001A7021889/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30x64 (inch), màu trắng, Model: MVX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063006401001A7021897/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30x64 (inch), màu trắng, Model: MVX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063006401002A7021495/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30x64 (inch), màu trắng tuyết, Model: MVX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063006401002A7021837/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30x64 (inch), màu trắng tuyết, Model: MVX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063006401002A7021860/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30x64 (inch), màu trắng tuyết, Model: MVX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063006401002A7021889/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30x64 (inch), màu trắng tuyết, Model: MVX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063006401002A7021897/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30x64 (inch), màu trắng tuyết, Model: MVX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063006401007A7021782/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30x64 (inch), màu đen, Model: MVX.BK (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063006401007A7021794/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30x64 (inch), màu đen, Model: MVX.BK (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063006401007A7021837/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30x64 (inch), màu đen, Model: MVX.BK (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063006401007A7021889/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30x64 (inch), màu đen, Model: MVX.BK (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063006401007A7021897/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30x64 (inch), màu đen, Model: MVX.BK (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063106401001A7021495/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x64 (inch), màu trắng, Model: MVX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063106401001A7021837/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x64 (inch), màu trắng, Model: MVX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063106401001A7021860/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x64 (inch), màu trắng, Model: MVX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063106401001A7021889/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x64 (inch), màu trắng, Model: MVX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063106401001A7021897/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x64 (inch), màu trắng, Model: MVX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063106401002A7021495/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x64 (inch), màu trắng tuyết, Model: MVX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063106401002A7021837/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x64 (inch), màu trắng tuyết, Model: MVX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063106401002A7021860/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x64 (inch), màu trắng tuyết, Model: MVX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063106401002A7021889/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x64 (inch), màu trắng tuyết, Model: MVX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063106401002A7021897/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x64 (inch), màu trắng tuyết, Model: MVX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063106401007A7021495/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x64 (inch), màu đen, Model: MVX.BK (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063106401007A7021782/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x64 (inch), màu đen, Model: MVX.BK (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063106401007A7021794/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x64 (inch), màu đen, Model: MVX.BK (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063106401007A7021837/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x64 (inch), màu đen, Model: MVX.BK (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063106401007A7021889/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x64 (inch), màu đen, Model: MVX.BK (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063106401007A7021897/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x64 (inch), màu đen, Model: MVX.BK (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063306401001A7021495/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 33x64 (inch), màu trắng, Model: MVX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063306401001A7021837/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 33x64 (inch), màu trắng, Model: MVX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063306401001A7021860/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 33x64 (inch), màu trắng, Model: MVX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063306401001A7021889/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 33x64 (inch), màu trắng, Model: MVX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063306401001A7021897/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 33x64 (inch), màu trắng, Model: MVX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063306401002A7021794/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 33x64 (inch), màu trắng tuyết, Model: MVX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063306401002A7021837/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 33x64 (inch), màu trắng tuyết, Model: MVX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063306401002A7021860/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 33x64 (inch), màu trắng tuyết, Model: MVX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063306401002A7021897/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 33x64 (inch), màu trắng tuyết, Model: MVX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063306401007A7021782/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 33x64 (inch), màu đen, Model: MVX.BK (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063306401007A7021794/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 33x64 (inch), màu đen, Model: MVX.BK (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063306401007A7021837/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 33x64 (inch), màu đen, Model: MVX.BK (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063306401007A7021860/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 33x64 (inch), màu đen, Model: MVX.BK (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063306401007A7021889/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 33x64 (inch), màu đen, Model: MVX.BK (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063306401007A7021897/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 33x64 (inch), màu đen, Model: MVX.BK (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063506401001A7021495/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x64 (inch), màu trắng, Model: MVX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063506401001A7021794/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x64 (inch), màu trắng, Model: MVX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063506401001A7021837/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x64 (inch), màu trắng, Model: MVX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063506401001A7021860/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x64 (inch), màu trắng, Model: MVX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063506401001A7021889/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x64 (inch), màu trắng, Model: MVX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063506401001A7021897/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x64 (inch), màu trắng, Model: MVX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063506401002A7021495/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x64 (inch), màu trắng tuyết, Model: MVX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063506401002A7021837/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x64 (inch), màu trắng tuyết, Model: MVX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063506401002A7021860/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x64 (inch), màu trắng tuyết, Model: MVX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063506401002A7021889/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x64 (inch), màu trắng tuyết, Model: MVX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063506401002A7021897/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x64 (inch), màu trắng tuyết, Model: MVX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063506401007A7021495/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x64 (inch), màu đen, Model: MVX.BK (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063506401007A7021782/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x64 (inch), màu đen, Model: MVX.BK (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063506401007A7021794/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x64 (inch), màu đen, Model: MVX.BK (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063506401007A7021837/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x64 (inch), màu đen, Model: MVX.BK (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063506401007A7021860/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x64 (inch), màu đen, Model: MVX.BK (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063506401007A7021889/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x64 (inch), màu đen, Model: MVX.BK (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063506401007A7021897/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x64 (inch), màu đen, Model: MVX.BK (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063606401001A7021495/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x64 (inch), màu trắng, Model: MVX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063606401001A7021837/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x64 (inch), màu trắng, Model: MVX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063606401001A7021860/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x64 (inch), màu trắng, Model: MVX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063606401001A7021889/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x64 (inch), màu trắng, Model: MVX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063606401001A7021897/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x64 (inch), màu trắng, Model: MVX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063606401002A7021495/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x64 (inch), màu trắng tuyết, Model: MVX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063606401002A7021860/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x64 (inch), màu trắng tuyết, Model: MVX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063606401002A7021889/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x64 (inch), màu trắng tuyết, Model: MVX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063606401002A7021897/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x64 (inch), màu trắng tuyết, Model: MVX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063606401007A7021495/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x64 (inch), màu đen, Model: MVX.BK (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063606401007A7021782/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x64 (inch), màu đen, Model: MVX.BK (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063606401007A7021794/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x64 (inch), màu đen, Model: MVX.BK (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063606401007A7021860/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x64 (inch), màu đen, Model: MVX.BK (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063606401007A7021889/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x64 (inch), màu đen, Model: MVX.BK (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063606401007A7021897/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x64 (inch), màu đen, Model: MVX.BK (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063906401001A7021495/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 39x64 (inch), màu trắng, Model: MVX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063906401001A7021782/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 39x64 (inch), màu trắng, Model: MVX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063906401001A7021837/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 39x64 (inch), màu trắng, Model: MVX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063906401001A7021860/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 39x64 (inch), màu trắng, Model: MVX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063906401002A7021495/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 39x64 (inch), màu trắng tuyết, Model: MVX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063906401002A7021782/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 39x64 (inch), màu trắng tuyết, Model: MVX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063906401002A7021794/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 39x64 (inch), màu trắng tuyết, Model: MVX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063906401002A7021837/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 39x64 (inch), màu trắng tuyết, Model: MVX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063906401002A7021860/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 39x64 (inch), màu trắng tuyết, Model: MVX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063906401002A7021889/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 39x64 (inch), màu trắng tuyết, Model: MVX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063906401002A7021897/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 39x64 (inch), màu trắng tuyết, Model: MVX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063906401007A7021782/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 39x64 (inch), màu đen, Model: MVX.BK (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063906401007A7021794/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 39x64 (inch), màu đen, Model: MVX.BK (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063906401007A7021860/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 39x64 (inch), màu đen, Model: MVX.BK (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063906401007A7021889/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 39x64 (inch), màu đen, Model: MVX.BK (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063906401007A7021897/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 39x64 (inch), màu đen, Model: MVX.BK (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0064306401001A7021495/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 43x64 (inch), màu trắng, Model: MVX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0064306401001A7021782/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 43x64 (inch), màu trắng, Model: MVX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0064306401001A7021794/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 43x64 (inch), màu trắng, Model: MVX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0064306401001A7021860/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 43x64 (inch), màu trắng, Model: MVX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0064306401002A7021495/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 43x64 (inch), màu trắng tuyết, Model: MVX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0064306401002A7021794/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 43x64 (inch), màu trắng tuyết, Model: MVX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0064306401002A7021860/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 43x64 (inch), màu trắng tuyết, Model: MVX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0064306401007A7021495/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 43x64 (inch), màu đen, Model: MVX.BK (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0064306401007A7021782/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 43x64 (inch), màu đen, Model: MVX.BK (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0064306401007A7021794/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 43x64 (inch), màu đen, Model: MVX.BK (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0064306401007A7021860/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 43x64 (inch), màu đen, Model: MVX.BK (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0064306401007A7021889/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 43x64 (inch), màu đen, Model: MVX.BK (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0064306401007A7021897/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 43x64 (inch), màu đen, Model: MVX.BK (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0072306402001A7021495/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x64 (inch), màu trắng, Model: EVX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0072306402001A7021782/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x64 (inch), màu trắng, Model: EVX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0072306402001A7021794/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x64 (inch), màu trắng, Model: EVX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0072706402001A7021495/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27x64 (inch), màu trắng, Model: EVX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0072706402001A7021782/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27x64 (inch), màu trắng, Model: EVX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0072706402001A7021794/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27x64 (inch), màu trắng, Model: EVX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0072706402001A7021860/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27x64 (inch), màu trắng, Model: EVX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0072706402002A7021782/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27x64 (inch), màu giả gỗ Woodtone, Model: EVX.WT (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0072706402002A7021794/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27x64 (inch), màu giả gỗ Woodtone, Model: EVX.WT (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0072706402002A7021897/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27x64 (inch), màu giả gỗ Woodtone, Model: EVX.WT (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0072906402001A7021495/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 29x64 (inch), màu trắng, Model: EVX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0072906402001A7021782/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 29x64 (inch), màu trắng, Model: EVX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0072906402001A7021794/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 29x64 (inch), màu trắng, Model: EVX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0072906402002A7021495/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 29x64 (inch), màu giả gỗ Woodtone, Model: EVX.WT (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0072906402002A7021782/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 29x64 (inch), màu giả gỗ Woodtone, Model: EVX.WT (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0073006402001A7021495/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30x64 (inch), màu trắng, Model: EVX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0073006402001A7021782/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30x64 (inch), màu trắng, Model: EVX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0073006402001A7021794/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30x64 (inch), màu trắng, Model: EVX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0073006402002A7021495/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30x64 (inch), màu giả gỗ Woodtone, Model: EVX.WT (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0073006402002A7021782/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30x64 (inch), màu giả gỗ Woodtone, Model: EVX.WT (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0073006402002A7021794/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30x64 (inch), màu giả gỗ Woodtone, Model: EVX.WT (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0073006402002A7021860/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30x64 (inch), màu giả gỗ Woodtone, Model: EVX.WT (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0073006402002A7021897/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30x64 (inch), màu giả gỗ Woodtone, Model: EVX.WT (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0073106402001A7021495/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x64 (inch), màu trắng, Model: EVX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0073106402001A7021782/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x64 (inch), màu trắng, Model: EVX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0073106402001A7021794/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x64 (inch), màu trắng, Model: EVX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0073106402002A7021495/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x64 (inch), màu giả gỗ Woodtone, Model: EVX.WT (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0073106402002A7021782/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x64 (inch), màu giả gỗ Woodtone, Model: EVX.WT (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0073106402002A7021794/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x64 (inch), màu giả gỗ Woodtone, Model: EVX.WT (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0073106402002A7021860/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x64 (inch), màu giả gỗ Woodtone, Model: EVX.WT (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0073106402002A7021897/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x64 (inch), màu giả gỗ Woodtone, Model: EVX.WT (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0073306402001A7021495/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 33x64 (inch), màu trắng, Model: EVX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0073306402001A7021782/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 33x64 (inch), màu trắng, Model: EVX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0073306402001A7021794/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 33x64 (inch), màu trắng, Model: EVX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0073306402001A7021860/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 33x64 (inch), màu trắng, Model: EVX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0073306402002A7021495/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 33x64 (inch), màu giả gỗ Woodtone, Model: EVX.WT (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0073306402002A7021782/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 33x64 (inch), màu giả gỗ Woodtone, Model: EVX.WT (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0073306402002A7021794/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 33x64 (inch), màu giả gỗ Woodtone, Model: EVX.WT (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0073306402002A7021860/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 33x64 (inch), màu giả gỗ Woodtone, Model: EVX.WT (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0073506402001A7021495/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x64 (inch), màu trắng, Model: EVX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0073506402001A7021782/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x64 (inch), màu trắng, Model: EVX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0073506402001A7021794/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x64 (inch), màu trắng, Model: EVX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0073506402001A7021860/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x64 (inch), màu trắng, Model: EVX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0073506402002A7021495/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x64 (inch), màu giả gỗ Woodtone, Model: EVX.WT (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0073506402002A7021782/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x64 (inch), màu giả gỗ Woodtone, Model: EVX.WT (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0073506402002A7021860/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x64 (inch), màu giả gỗ Woodtone, Model: EVX.WT (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0073506402002A7021889/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x64 (inch), màu giả gỗ Woodtone, Model: EVX.WT (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0073506402002A7021897/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x64 (inch), màu giả gỗ Woodtone, Model: EVX.WT (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0073606402001A7021495/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x64 (inch), màu trắng, Model: EVX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0073606402001A7021782/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x64 (inch), màu trắng, Model: EVX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0073606402001A7021794/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x64 (inch), màu trắng, Model: EVX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0073606402001A7021860/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x64 (inch), màu trắng, Model: EVX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0073606402001A7021897/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x64 (inch), màu trắng, Model: EVX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0073606402002A7021782/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x64 (inch), màu giả gỗ Woodtone, Model: EVX.WT (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0073606402002A7021889/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x64 (inch), màu giả gỗ Woodtone, Model: EVX.WT (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0073606402002A7021897/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x64 (inch), màu giả gỗ Woodtone, Model: EVX.WT (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0132304201001A7021929/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23 x 42 (inch),màu trắng, Model:MAX.WH(Mới 100%,sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0132306401001A7021929/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23 x 64 (inch),màu trắng, Model:MAX.WH(Mới 100%,sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0132306401002A7021929/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23 x 64 (inch),màu trắng tuyết, Model:MAX.AL(Mới 100%,sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0132706401001A7021929/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27 x 64 (inch),màu trắng, Model:MAX.WH(Mới 100%,sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0132706401002A7021929/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27 x 64 (inch),màu trắng tuyết, Model:MAX.AL(Mới 100%,sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0132906401001A7021929/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 29 x 64 (inch),màu trắng, Model:MAX.WH(Mới 100%,sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0132906401002A7021929/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 29 x 64 (inch),màu trắng tuyết, Model:MAX.AL(Mới 100%,sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0133006401001A7021929/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30 x 64 (inch),màu trắng, Model:MAX.WH(Mới 100%,sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0133006401002A7021929/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30 x 64 (inch),màu trắng tuyết, Model:MAX.AL(Mới 100%,sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0133106401001A7021929/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31 x 64 (inch),màu trắng, Model:MAX.WH(Mới 100%,sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0133106401002A7021929/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31 x 64 (inch),màu trắng tuyết, Model:MAX.AL(Mới 100%,sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0133206401001A7021929/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 32 x 64 (inch),màu trắng, Model:MAX.AL(Mới 100%,sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0133206401002A7021929/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 32 x 64 (inch),màu trắng tuyết, Model:MAX.AL(Mới 100%,sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0133406401001A7021929/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34 x 64 (inch),màu trắng, Model:MAX.AL(Mới 100%,sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0133406401002A7021929/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34 x 64 (inch),màu trắng tuyết, Model:MAX.AL(Mới 100%,sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0133506401002A7021929/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35 x 64 (inch),màu trắng tuyết, Model:MAX.AL(Mới 100%,sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0133606401001A7021929/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36 x 64 (inch),màu trắng, Model:MAX.AL(Mới 100%,sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0133606401002A7021929/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36 x 64 (inch),màu trắng tuyết, Model:MAX.AL(Mới 100%,sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0133906401001A7021929/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 39 x 64 (inch),màu trắng, Model:MAX.AL(Mới 100%,sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0133906401002A7021929/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 39 x 64 (inch),màu trắng tuyết, Model:MAX.AL(Mới 100%,sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0134306401001A7021929/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 43 x 64 (inch),màu trắng, Model:MAX.AL(Mới 100%,sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0134306401002A7021929/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 43 x 64 (inch),màu trắng tuyết, Model:MAX.AL(Mới 100%,sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0134606401001A7021929/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46 x 64 (inch),màu trắng, Model:MAX.AL(Mới 100%,sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0134806401001A7021929/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 48 x 64 (inch),màu trắng, Model:MAX.AL(Mới 100%,sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0135206401001A7021929/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 52 x 64 (inch),màu trắng, Model:MAX.AL(Mới 100%,sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0141203601008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 12x36 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0141204801008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 12x48 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0141206001008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 12x60 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0141207201008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 12x72 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0141603601008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 16x36 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0141604801008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 16x48 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0141606001008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 16x60 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0141607201008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 16x72 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0141707201001APO0024042/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 17x72 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0141707201008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 17x72 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0141708401008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 17x84 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0142204801008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22x48 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0142206001008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22x60 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0142207201008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22x72 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0142208401008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22x84 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0142303601008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x36 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0142304801008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x48 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0142306001001APO0024042/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x60 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0142306001008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x60 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0142306401001APO0024042/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x64 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0142306401001APO0024109/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x64 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0142306401008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x64 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0142307201008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x72 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0142308401008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x84 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0142403601008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x36 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0142404801008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x48 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0142406001008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x60 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0142406401008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x64 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0142407201008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x72 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0142408401008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x84 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0142507201008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 25x72 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0142508401001APO0024042/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 25x84 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0142508401008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 25x84 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0142607201008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 26x72 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0142608401008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 26x84 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0142704801001APO0024042/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27x48 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0142704801008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27x48 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0142706401001APO0024042/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27x64 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0142706401001APO0024109/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27x64 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0142706401008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27x64 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0142707201008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27x72 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0142708401008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27x84 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0142903601008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 29x36 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0142904801008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 29x48 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0142906001008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 29x60 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0142906401001APO0024042/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 29x64 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0142906401001APO0024109/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 29x64 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0142906401008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 29x64 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0142907201008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 29x72 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0142908401008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 29x84 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0143003601008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30x36 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0143004801008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30x48 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0143006001008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30x60 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0143006401008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30x64 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0143007201008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30x72 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0143008401008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30x84 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0143103601008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x36 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0143104801001APO0024042/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x48 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0143104801008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x48 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0143106001001APO0024042/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x60 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0143106001008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x60 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0143106401001APO0024042/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x64 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0143106401001APO0024109/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x64 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0143106401008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x64 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0143107201008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x72 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0143108401008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x84 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0143204801008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 32x48 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0143206401001APO0024042/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 32x64 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0143206401001APO0024109/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 32x64 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0143206401008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 32x64 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0143306401008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 33x64 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0143404801008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34x48 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0143406001001APO0024042/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34x60 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0143406001008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34x60 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0143406401001APO0024042/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34x64 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0143406401001APO0024109/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34x64 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0143406401008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34x64 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0143407201001APO0024042/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34x72 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0143407201008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34x72 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0143408401008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34x84 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0143503601008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x36 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0143504801008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x48 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0143506001008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x60 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0143506401001APO0024042/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x64 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0143506401001APO0024109/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x64 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0143506401008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x64 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0143507201008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x72 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0143508401008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x84 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0143603601008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x36 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0143604801008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x48 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0143606001008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x60 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0143606401001APO0024042/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x64 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0143606401001APO0024109/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x64 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0143606401008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x64 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0143607201001APO0024042/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x72 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0143607201008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x72 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0143608401008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x84 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0143806001001APO0024042/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 38x60 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0143806001008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 38x60 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0143906001001APO0024042/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 39x60 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0143906001008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 39x60 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0143906401001APO0024042/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 39x64 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0143906401001APO0024109/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 39x64 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0143906401008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 39x64 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0143907201001APO0024042/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 39x72 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0143907201008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 39x72 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0143908401008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 39x84 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0144203601008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 42x36 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0144204801008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 42x48 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0144206001008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 42x60 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0144206401008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 42x64 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0144207201008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 42x72 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0144208401008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 42x84 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0144304801008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 43x48 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0144306001008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 43x60 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0144306401001APO0024042/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 43x64 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0144306401001APO0024109/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 43x64 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0144306401008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 43x64 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0144307201008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 43x72 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0144308401008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 43x84 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0144504801008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 45x48 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0144604801001APO0024042/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46x48 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0144604801008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46x48 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0144606001001APO0024042/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46x60 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0144606001008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46x60 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0144606401001APO0024042/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46x64 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0144606401008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46x64 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0144703601008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x36 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0144704801008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x48 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0144706001001APO0024042/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x60 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0144706001008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x60 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0144706401001APO0024042/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x64 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0144706401001APO0024109/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x64 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0144706401008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x64 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0144707201008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x72 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0144708401008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x84 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0144803601008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 48x36 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0144804801001APO0024042/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 48x48 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0144804801008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 48x48 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0144806001001APO0024042/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 48x60 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0144806001008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 48x60 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0144806401001APO0024042/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 48x64 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0144806401001APO0024109/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 48x64 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0144806401008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 48x64 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0144807201008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 48x72 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0144808401008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 48x84 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0145204801001APO0024042/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 52x48 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0145204801008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 52x48 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0145206401001APO0024042/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 52x64 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0145206401001APO0024109/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 52x64 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0145206401008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 52x64 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0145403601008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 54x36 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0145404801008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 54x48 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0145406001008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 54x60 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0145406401001APO0024109/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 54x64 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0145406401008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 54x64 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0145407201008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 54x72 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0145408401008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 54x84 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0145804801008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 58x48 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0145806001001APO0024109/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 58x60 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0145806001008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 58x60 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0145806401001APO0024109/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 58x64 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0145806401008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 58x64 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0145903601008APO0023855-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 59x36 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0145904801008APO0023855-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 59x48 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0145906001001APO0024109/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 59x60 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0145906001008APO0023855-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 59x60 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0145907201001APO0024109/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 59x72 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0145907201008APO0023855-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 59x72 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0145908401008APO0023855-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 59x84 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0146003601008APO0023855-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 60x36 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0146004801001APO0024109/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 60x48 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0146004801008APO0023855-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 60x48 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0146006001008APO0023855-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 60x60 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0146006401008APO0023855-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 60x64 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0146007201008APO0023855-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 60x72 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0146008401008APO0023855-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 60x84 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0146306001001APO0024109/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 63x60 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0146306001008APO0023855-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 63x60 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0146307201008APO0023855-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 63x72 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0146308401008APO0023855-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 63x84 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0146603601008APO0023855-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 66x36 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0146604801008APO0023855-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 66x48 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0146606001008APO0023855-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 66x60 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0146606401008APO0023855-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 66x64 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0146607201008APO0023855-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 66x72 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0146608401008APO0023855-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 66x84 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0146904801008APO0023855-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 69x48 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0147004801001APO0024109/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70x48 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0147004801008APO0023855-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70x48 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0147006001001APO0024109/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70x60 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0147006001008APO0023855-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70x60 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0147006401001APO0024109/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70x64 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0147006401008APO0023855-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70x64 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0147103601008APO0023855-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x36 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0147104801008APO0023855-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x48 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0147106001001APO0024109/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x60 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0147106001008APO0023855-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x60 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0147106401008APO0023855-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x64 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0147107201008APO0023855-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x72 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0147108401008APO0023855-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x84 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0147203601008APO0023855-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 72x36 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0147204801001APO0024109/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 72x48 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0147204801008APO0023855-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 72x48 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0147206001008APO0023855-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 72x60 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0147206401001APO0024109/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 72x64 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0147206401008APO0023855-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 72x64 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0147207201001APO0023854-3/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 72x72 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0147207201008APO0023855-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 72x72 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0147208401001APO0023854-3/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 72x84 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0147208401008APO0023855-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 72x84 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0147803601001APO0023854-3/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 78x36 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0147803601008APO0023855-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 78x36 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0147804801001APO0023854-3/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 78x48 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0147804801008APO0023855-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 78x48 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0147806001001APO0023854-3/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 78x60 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0147806001008APO0023855-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 78x60 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0147807201001APO0023854-3/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 78x72 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0147807201008APO0023855-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 78x72 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0147808401001APO0023854-3/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 78x84 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0147808401008APO0023855-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 78x84 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0148403601001APO0023854-3/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 84x36 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0148403601008APO0023855-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 84x36 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0148404801001APO0023854-3/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 84x48 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0148404801008APO0023855-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 84x48 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0148406001001APO0023854-3/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 84x60 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0148406001008APO0023855-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 84x60 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0148407201001APO0023854-3/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 84x72 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0148407201008APO0023855-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 84x72 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0148408401001APO0023854-3/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 84x84 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0148408401008APO0023855-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 84x84 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV00210207208001A7021876/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 102x72 (inch), màu trắng, Model: VS...SCWH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV00210207208001A7022010/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 102x72 (inch), màu trắng, Model: VS...SCWH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV00210207208001A7022019/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 102x72 (inch), màu trắng, Model: VS...SCWH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV00210208408001A7021838/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 102x84 (inch), màu trắng, Model: VS...SCWH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV00210208408001A7021985/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 102x84 (inch), màu trắng, Model: VS...SCWH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV00211008408001A7021978/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 110x84 (inch), màu trắng, Model: VS.SCWH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV00211008408001A7022010/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 110x84 (inch), màu trắng, Model: VS...SCWH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV00211009608001A7021978/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 110x96 (inch), màu trắng tuyết, Model: VS.SCAL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV0023407208001A7021876/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 34x72 (inch), màu trắng, Model: VS...SCWH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV0023506008001A7021978/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 35x60 (inch), màu trắng, Model: VS.SCWH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV0024304808001A7021978/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 43x48 (inch), màu trắng, Model: VS.SCWH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV0024306008001A7021876/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 43x60 (inch), màu trắng, Model: VS...SCWH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV0024704808001A7021978/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 47x48 (inch), màu trắng, Model: VS.SCWH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV0024706008001A7021978/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 47x60 (inch), màu trắng, Model: VS.SCWH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV0024707208001A7021925/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 47x72 (inch), màu trắng, Model: VS...SCWH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV0024707208001A7021978/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 47x72 (inch), màu trắng, Model: VS.SCWH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV0024707208001A7022010/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 47x72 (inch), màu trắng, Model: VS...SCWH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV0025408408001A7021838/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 54x84 (inch), màu trắng, Model: VS...SCWH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV0025408408001A7021876/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 54x84 (inch), màu trắng, Model: VS...SCWH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV0025408408001A7021978/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 54x84 (inch), màu trắng, Model: VS.SCWH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV0026608408001A7021838/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 66x84 (inch), màu trắng, Model: VS...SCWH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV0026608408001A7021925/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 66x84 (inch), màu trắng, Model: VS...SCWH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV0026608408001A7021978/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 66x84 (inch), màu trắng, Model: VS.SCWH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV0026608408002A7022010/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 66x84 (inch), màu trắng tuyết, Model: VS...SCAL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV0027044808001A7021838/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 70.5x48 (inch), màu trắng, Model: VS...SCWH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV0027044808001A7021978/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 70.5x48 (inch), màu trắng, Model: VS.SCWH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV0027108408001A7022019/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 71x84 (inch), màu trắng, Model: VS...SCWH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV0027206008001A7021876/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 72x60 (inch), màu trắng, Model: VS...SCWH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV0027808408001A7021876/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 78x84 (inch), màu trắng, Model: VS...SCWH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV0027808408001A7021918/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 78x84 (inch), màu trắng, Model: VS.SCWH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV0027808408001A7021956/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 78x84 (inch), màu trắng, Model: VS...SCWH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV0027808408001A7021969/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 78x84 (inch), màu trắng, Model: VS...SCWH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV0027808408001A7021985/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 78x84 (inch), màu trắng, Model: VS...SCWH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV0027808408001A7022020/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 78x84 (inch), màu trắng, Model: VS...SCWH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV0027808408001A7022061/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 78x84 (inch), màu trắng, Model: VS...SCWH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV0028508408001A7022010/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 85x84 (inch), màu trắng, Model: VS...SCWH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV0029708408001A7021838/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 97x84 (inch), màu trắng, Model: VS...SCWH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV0029708408001A7021978/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 97x84 (inch), màu trắng, Model: VS.SCWH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV0087808408001APO0024041/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 78x84 (INCH),Màu trắng Oxford,Model:VBOW7884 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV0087808408004APO0024041/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 78x84 (INCH),Màu xám Oxford,Model:VBOW7884 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV00910208408001A7021857/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 102x84 (inch),màu trắng tuyết,Model: VS.SCAL (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV00910208408001A7021859/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 102x84 (inch),màu trắng tuyết,Model: VS.SCAL (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV00910208408001A7021878/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 102x84 (inch),màu trắng,Model: VS.SCWH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV00910208408001A7021879/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 102x84 (inch),màu trắng tuyết,Model: VS.SCAL (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV00910208408001A7021886/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 102x84 (inch),màu trắng tuyết,Model: VS.SCAL (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV00910208408001A7021888/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 102x84 (inch),màu trắng,Model: VS.SCWH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV00910208408001A7021900/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 102x84 (inch),màu trắng tuyết,Model: VS.SCAL (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV00910208408001A7021903/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 102x84 (inch),màu trắng tuyết,Model: VS.SCAL (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV00910208408001A7021933/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 102x84 (inch),màu trắng,Model: VS.SCWH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV00910209608001A7021878/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 102x96 (inch),màu trắng,Model: VS.SCWH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV00910209608001A7021903/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 102x96 (inch),màu trắng tuyết,Model: VS.SCAL (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV00910408408001A7021878/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 104x84 (inch),màu trắng,Model: VS.SCWH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV00910408408001A7021903/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 104x84 (inch),màu trắng tuyết,Model: VS.SCAL (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV00911008408001A7021878/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 110x84 (inch),màu trắng,Model: VS.SCWH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV00911008408001A7021888/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 110x84 (inch),màu trắng,Model: VS.SCWH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV00911008408001A7021967/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 110x84 (inch),màu trắng,Model: VS.SCWH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV00911009608001A7021900/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 110x96 (inch),màu trắng tuyết,Model: VS.SCAL (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV0091108408001A7021886/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 110x84 (inch),màu trắng tuyết,Model: VS.SCAL (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV0095408408001A7021878/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 54x84 (inch),màu trắng,Model: VS.SCWH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV0095408408001A7021886/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 54x84 (inch),màu trắng tuyết,Model: VS.SCAL (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV0095408408001A7021902/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 54x84 (inch),màu trắng tuyết,Model: VS.SCAL (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV0095408408001A7021903/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 54x84 (inch),màu trắng tuyết,Model: VS.SCAL (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV0095408408001A7021908/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 54x84 (inch),màu trắng,Model: VS.SCWH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV0096608408001A7021853/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 66x84 (inch),màu trắng,Model: VS.SCWH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV0096608408001A7021857/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 66x84 (inch),màu trắng tuyết,Model: VS.SCAL (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV0096608408001A7021879/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 66x84 (inch),màu trắng tuyết,Model: VS.SCAL (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV0096608408001A7021902/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 66x84 (inch),màu trắng tuyết,Model: VS.SCAL (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV0096608408001A7021904/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 66x84 (inch),màu trắng tuyết,Model: VS.SCAL (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV0096608408001A7021965/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 66x84 (inch),màu trắng,Model: VS.SCWH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV0096608408001A7021967/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 66x84 (inch),màu trắng,Model: VS.SCWH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV0096608408001A7021999/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 66x84 (inch),màu trắng tuyết,Model: VS.SCAL (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV0097808408001A7021857/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 78x84 (inch),màu trắng tuyết,Model: VS.SCAL (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV0097808408001A7021858/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 78x84 (inch),màu trắng tuyết,Model: VS.SCAL (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV0097808408001A7021878/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 78x84 (inch),màu trắng,Model: VS.SCWH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV0097808408001A7021879/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 78x84 (inch),màu trắng tuyết,Model: VS.SCAL (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV0097808408001A7021886/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 78x84 (inch),màu trắng tuyết,Model: VS.SCAL (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV0097808408001A7021900/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 78x84 (inch),màu trắng tuyết,Model: VS.SCAL (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV0097808408001A7021902/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 78x84 (inch),màu trắng tuyết,Model: VS.SCAL (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV0097808408001A7021903/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 78x84 (inch),màu trắng tuyết,Model: VS.SCAL (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV0097808408001A7021904/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 78x84 (inch),màu trắng tuyết,Model: VS.SCAL (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV0097808408001A7021933/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 78x84 (inch),màu trắng,Model: VS.SCWH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV0097808408001A7021967/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 78x84 (inch),màu trắng,Model: VS.SCWH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV0097808408001A7021999/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 78x84 (inch),màu trắng tuyết,Model: VS.SCAL (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV0097809608001A7021878/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 78x96 (inch),màu trắng,Model: VS.SCWH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV0197808408001A7021963/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 78x84 (inch), màu trắng, Model: VS...SCWHNV (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: DKC10/ Màn sáo bằng nhựa (màu nâu) 89CMx100CM (xk)
- Mã HS 39253000: DKC11/ Màn sáo bằng nhựa (màu nâu) 119CMx160CM (xk)
- Mã HS 39253000: DKC12/ Màn sáo bằng nhựa (màu nâu) 149CMx160CM (xk)
- Mã HS 39253000: DKI18/ Màn sáo bằng nhựa (màu vàng) 89CMx100CM (xk)
- Mã HS 39253000: DKI19/ Màn sáo bằng nhựa (màu vàng) 109CMx160CM (xk)
- Mã HS 39253000: DKI20/ Màn sáo bằng nhựa (màu vàng) 119CMx160CM (xk)
- Mã HS 39253000: DKI21/ Màn sáo bằng nhựa (màu vàng) 149CMx160CM (xk)
- Mã HS 39253000: DKW19/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 89CMx100CM (xk)
- Mã HS 39253000: DKW20/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 99CMx140CM (xk)
- Mã HS 39253000: DKW21/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 109CMx160CM (xk)
- Mã HS 39253000: DKW22/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 119CMx160CM (xk)
- Mã HS 39253000: DKW23/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 149CMx160CM (xk)
- Mã HS 39253000: Lưới che nắng màu xanh (KT: rộng 2m x dài 50m) (bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39253000: Miếng đệm dùng cho cửa sổ bằng nhựa Filling Picec 115 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39253000: Miếng đệm dùng cho cửa sổ bằng nhựa Filling Picec 115 Large (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39253000: Miếng đệm dùng cho cửa sổ bằng nhựa Mosquito Filling Picec (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39253000: PRLFG-100/ Màn sáo bằng nhựa (màu xám) 43"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: PRLFG-101/ Màn sáo bằng nhựa (màu xám) 46"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: PRLFG-102/ Màn sáo bằng nhựa (màu xám) 48"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: PRLFG-103/ Màn sáo bằng nhựa (màu xám) 52"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: PRLFG-104/ Màn sáo bằng nhựa (màu xám) 58"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: PRLFG-105/ Màn sáo bằng nhựa (màu xám) 70"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: PRLFG-87/ Màn sáo bằng nhựa (màu xám) 23"x48" (xk)
- Mã HS 39253000: PRLFG-88/ Màn sáo bằng nhựa (màu xám) 31"x48" (xk)
- Mã HS 39253000: PRLFG-89/ Màn sáo bằng nhựa (màu xám) 34"x48" (xk)
- Mã HS 39253000: PRLFG-90/ Màn sáo bằng nhựa (màu xám) 35"x48" (xk)
- Mã HS 39253000: PRLFG-91/ Màn sáo bằng nhựa (màu xám) 27"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: PRLFG-92/ Màn sáo bằng nhựa (màu xám) 29"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: PRLFG-93/ Màn sáo bằng nhựa (màu xám) 30"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: PRLFG-94/ Màn sáo bằng nhựa (màu xám) 31"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: PRLFG-95/ Màn sáo bằng nhựa (màu xám) 32"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: PRLFG-96/ Màn sáo bằng nhựa (màu xám) 34"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: PRLFG-97/ Màn sáo bằng nhựa (màu xám) 35"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: PRLFG-98/ Màn sáo bằng nhựa (màu xám) 36"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: PRLFG-99/ Màn sáo bằng nhựa (màu xám) 39"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: PRLFK-100/ Màn sáo bằng nhựa (màu vàng nâu) 36"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: PRLFK-101/ Màn sáo bằng nhựa (màu vàng nâu) 48"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: PRLFK-102/ Màn sáo bằng nhựa (màu vàng nâu) 31"x72" (xk)
- Mã HS 39253000: PRLFK-90/ Màn sáo bằng nhựa (màu vàng nâu) 23"x48" (xk)
- Mã HS 39253000: PRLFK-91/ Màn sáo bằng nhựa (màu vàng nâu) 31"x48" (xk)
- Mã HS 39253000: PRLFK-92/ Màn sáo bằng nhựa (màu vàng nâu) 34"x48" (xk)
- Mã HS 39253000: PRLFK-93/ Màn sáo bằng nhựa (màu vàng nâu) 23"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: PRLFK-94/ Màn sáo bằng nhựa (màu vàng nâu) 27"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: PRLFK-95/ Màn sáo bằng nhựa (màu vàng nâu) 29"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: PRLFK-96/ Màn sáo bằng nhựa (màu vàng nâu) 30"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: PRLFK-97/ Màn sáo bằng nhựa (màu vàng nâu) 31"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: PRLFK-98/ Màn sáo bằng nhựa (màu vàng nâu) 32"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: PRLFK-99/ Màn sáo bằng nhựa (màu vàng nâu) 34"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: PRRDG-100/ Màn sáo bằng nhựa (màu xám) 30"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: PRRDG-101/ Màn sáo bằng nhựa (màu xám) 31"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: PRRDG-102/ Màn sáo bằng nhựa (màu xám) 32"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: PRRDG-103/ Màn sáo bằng nhựa (màu xám) 34"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: PRRDG-104/ Màn sáo bằng nhựa (màu xám) 35"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: PRRDG-105/ Màn sáo bằng nhựa (màu xám) 36"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: PRRDG-106/ Màn sáo bằng nhựa (màu xám) 39"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: PRRDG-107/ Màn sáo bằng nhựa (màu xám) 43"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: PRRDG-108/ Màn sáo bằng nhựa (màu xám) 47"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: PRRDG-109/ Màn sáo bằng nhựa (màu xám) 48"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: PRRDG-110/ Màn sáo bằng nhựa (màu xám) 52"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: PRRDG-111/ Màn sáo bằng nhựa (màu xám) 70"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: PRRDG-94/ Màn sáo bằng nhựa (màu xám) 23"x48" (xk)
- Mã HS 39253000: PRRDG-95/ Màn sáo bằng nhựa (màu xám) 31"x48" (xk)
- Mã HS 39253000: PRRDG-96/ Màn sáo bằng nhựa (màu xám) 34"x48" (xk)
- Mã HS 39253000: PRRDG-97/ Màn sáo bằng nhựa (màu xám) 35"x48" (xk)
- Mã HS 39253000: PRRDG-98/ Màn sáo bằng nhựa (màu xám) 23"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: PRRDG-99/ Màn sáo bằng nhựa (màu xám) 27"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: Rèm nhựa PVC (kích thước 1100x2200 mm) (xk)
- Mã HS 39253000: Rèm nhựa PVC bản rộng 20cm, dài 2.3m, dày 2mm (xk)
- Mã HS 39253000: RF00310800006048A051419-11/ Ngăn dưới bằng nhựa. Bộ phận của của rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 9 (Ft), Màu trắng,Model:AF003.N6048- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: RF04610800006043AAI022720-1/ Ngăn dưới hình bằng nhựa. Bộ phận của của rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 108 (inch),màu trắng Island,Model:AF043.N6043 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: SF04600010806043AAI022720-1/ Miếng lá bằng nhựa (bộ phận của rèm cửa dạng chớp lật) 108 (inch),màu trắng Island,Model:AF043.N6043 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7346/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1001382436 (1 inch PVC Light Filtering Cordless blind ALABASTER) (32X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7347/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1001382437 (1 inch PVC Light Filtering Cordless blind ALABASTER) (29X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7348/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1001777236 (1 inch PVC Light Filtering Cordless blind WHITE) (58X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7349/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1001777241 (1 inch PVC Light Filtering Cordless blind WHITE) (64X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7350/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1001777254 (1 inch PVC Light Filtering Cordless blind WHITE) (70X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7351/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1001777331 (1 inch PVC Light Filtering Cordless blind WHITE) (72X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7352/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1002690581 (1 inch PVC Light Filtering Cordless blind WHITE) (71X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7353/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1002690592 (1 inch PVC Light Filtering Cordless blind WHITE) (42X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7354/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1002690602 (1 inch PVC Light Filtering Cordless blind ALABASTER) (33X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7355/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1002690607 (1 inch PVC Light Filtering Cordless blind ALABASTER) (58X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7356/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1001382435 (1 inch PVC Light Filtering Cordless blind ALABASTER) (35X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7357/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1001382444 (1 inch PVC Light Filtering Cordless blind ALABASTER) (35X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7358/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1001382445 (1 inch PVC Light Filtering Cordless blind ALABASTER) (34X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7359/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1001382450 (1 inch PVC Light Filtering Cordless blind ALABASTER) (36X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7360/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1001382582 (1 inch PVC Light Filtering Cordless blind ALABASTER) (23X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7361/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1001382584 (1 inch PVC Light Filtering Cordless blind ALABASTER) (27X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7362/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1002690580 (1 inch PVC Light Filtering Cordless blind ALABASTER) (72X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7363/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1002690583 (1 inch PVC Light Filtering Cordless blind ALABASTER) (31X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7364/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1002690586 (1 inch PVC Light Filtering Cordless blind WHITE) (23X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7365/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1002690587 (1 inch PVC Light Filtering Cordless blind ALABASTER) (23X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7366/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1002690588 (1 inch PVC Light Filtering Cordless blind ALABASTER) (39X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7367/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1002690590 (1 inch PVC Light Filtering Cordless blind ALABASTER) (30X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7368/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1002690591 (1 inch PVC Light Filtering Cordless blind ALABASTER) (27X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7369/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1002690594 (1 inch PVC Light Filtering Cordless blind ALABASTER) (31X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7370/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1002690595 (1 inch PVC Light Filtering Cordless blind ALABASTER) (47X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7371/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1002690596 (1 inch PVC Light Filtering Cordless blind WHITE) (31X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7372/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1002690598 (1 inch PVC Light Filtering Cordless blind WHITE) (36X72 inch) (xk)
- - Mã HS 39253000: SP7373/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1002690600 (1 inch PVC Light Filtering Cordless blind ALABASTER) (64X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7374/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1002690601 (1 inch PVC Light Filtering Cordless blind ALABASTER) (42X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7375/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1002690605 (1 inch PVC Light Filtering Cordless blind ALABASTER) (48X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7376/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1002690608 (1 inch PVC Light Filtering Cordless blind ALABASTER) (36X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7377/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1002692000 (1 inch PVC Light Filtering Cordless blind WHITE) (47X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7378/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1002692035 (1 inch PVC Light Filtering Cordless blind ALABASTER) (52X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7379/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1001777214 (1 inch PVC Light Filtering Cordless blind WHITE) (52X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7380/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1002690584 (1 inch PVC Light Filtering Cordless blind ALABASTER) (70X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7381/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1002690585 (1 inch PVC Light Filtering Cordless blind ALABASTER) (46X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7382/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1002690603 (1 inch PVC Light Filtering Cordless blind WHITE) (27X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7383/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1001382438 (1 inch PVC Light Filtering Cordless blind WHITE) (39X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7384/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1001382440 (1 inch PVC Light Filtering Cordless blind WHITE) (32X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7385/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1001382447 (1 inch PVC Light Filtering Cordless blind WHITE) (30X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7386/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1001382448 (1 inch PVC Light Filtering Cordless blind WHITE) (35X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7387/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1001382583 (1 inch PVC Light Filtering Cordless blind WHITE) (23X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7388/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1001382449 (1 inch PVC Light Filtering Cordless blind WHITE) (34X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7389/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1001382764 (1 inch PVC Light Filtering Cordless blind WHITE) (31X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7390/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1001382434 (1 inch PVC Light Filtering Cordless blind WHITE) (27X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7391/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1001382443 (1 inch PVC Light Filtering Cordless blind WHITE) (29X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7392/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1001382446 (1 inch PVC Light Filtering Cordless blind WHITE) (48X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7393/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1001382433 (1 inch PVC Light Filtering Cordless blind WHITE) (36X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7394/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1001382439 (1 inch PVC Light Filtering Cordless blind WHITE) (35X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7395/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1001382442 (1 inch PVC Light Filtering Cordless blind WHITE) (46X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7455/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 75-7508-00 (2 inch FAUX WOOD BLIND WHITE) (48x48inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7456/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 75-7508-75 (2 inch FAUX WOOD BLIND MAHOGANY) (48x48inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7457/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 75-7509-00 (2 inch FAUX WOOD BLIND WHITE) (48x72inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7458/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 75-7509-25 (2 inch FAUX WOOD BLIND OAK) (48x72inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7459/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 75-7509-75 (2 inch FAUX WOOD BLIND MAHOGANY) (48x72inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7460/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 75-7510-00 (2 inch FAUX WOOD BLIND WHITE) (54x48inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7461/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 75-7510-25 (2 inch FAUX WOOD BLIND OAK) (54x48inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7462/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 75-7510-75 (2 inch FAUX WOOD BLIND MAHOGANY) (54x48inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7463/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 75-7511-00 (2 inch FAUX WOOD BLIND WHITE) (54x72inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7464/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 75-7512-00 (2 inch FAUX WOOD BLIND WHITE) (60x48inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7465/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 75-7512-25 (2 inch FAUX WOOD BLIND OAK) (60x48inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7466/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 75-7513-00 (2 inch FAUX WOOD BLIND WHITE) (60x72inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7467/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 75-7517-00 (2 inch FAUX WOOD BLIND WHITE) (72x72inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7468/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 75-7500-00 (2 inch FAUX WOOD BLIND WHITE) (24x48inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7469/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 75-7500-25 (2 inch FAUX WOOD BLIND OAK) (24x48inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7470/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 75-7500-75 (2 inch FAUX WOOD BLIND MAHOGANY) (24x48inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7471/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 75-7501-00 (2 inch FAUX WOOD BLIND WHITE) (24x72inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7472/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 75-7501-25 (2 inch FAUX WOOD BLIND OAK) (24x72inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7473/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 75-7502-00 (2 inch FAUX WOOD BLIND WHITE) (30x48inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7474/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 75-7502-25 (2 inch FAUX WOOD BLIND OAK) (30x48inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7475/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 75-7502-75 (2 inch FAUX WOOD BLIND MAHOGANY) (30x48inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7476/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 75-7503-00 (2 inch FAUX WOOD BLIND WHITE) (30x72inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7477/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 75-7504-00 (2 inch FAUX WOOD BLIND WHITE) (36x48inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7478/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 75-7504-25 (2 inch FAUX WOOD BLIND OAK) (36x48inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7479/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 75-7505-00 (2 inch FAUX WOOD BLIND WHITE) (36x72inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7480/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 75-7505-25 (2 inch FAUX WOOD BLIND OAK) (36x72inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7481/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 75-7505-75 (2 inch FAUX WOOD BLIND MAHOGANY) (36x72inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7482/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 75-7506-00 (2 inch FAUX WOOD BLIND WHITE) (42x48inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7483/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1001382441 (1 inch PVC Light Filtering Cordless blind WHITE) (33X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7484/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1002690609 (1 inch PVC Light Filtering Cordless blind ALABASTER) (71X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7485/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 75-7507-00 (2 inch FAUX WOOD BLIND WHITE) (42x72inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7486/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 75-7515-00 (2 inch FAUX WOOD BLIND WHITE) (66x72inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7487/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 75-7511-25 (2 inch FAUX WOOD BLIND OAK) (54x72inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7488/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 75-7517-75 (2 inch FAUX WOOD BLIND MAHOGANY) (72x72inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7492/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472019 (1 inch PVC MB CORDLESS ALABASTER) (35X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7493/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472039 (1 inch PVC MB CORDLESS ALABASTER) (48X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7494/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472041 (1 inch PVC MB CORDLESS ALABASTER) (59X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7496/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472057 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (32X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7497/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472150 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (24X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7499/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472163 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (43X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7500/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472167 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (69X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7502/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472312 (1 inch PVC MB CORDLESS ALABASTER) (35X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7507/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472520 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (46X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7508/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472650 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (47X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7511/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307580474 (1 inch PVC MB CORDLESS ALABASTER) (24X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7512/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 3559512 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (25X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7513/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 3559513 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (35X48 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7514/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 3559516 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (47X48 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7515/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 3559522 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (23X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7516/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 3559523 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (27X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7517/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 3559524 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (31X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7518/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 3559525 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (34X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7519/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 3559526 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (35X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7520/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 3559527 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (36X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7523/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 3559530 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (35X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7524/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 3559531 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (58X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7525/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 3559533 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (70X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7528/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472158 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (30X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7532/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472334 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (44X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7533/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472347 (1 inch PVC MB CORDLESS ALABASTER) (59X48 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7534/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472452 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (30X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7535/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472453 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (59X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7537/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472489 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (28X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7539/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472501 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (34X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7540/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472502 (1 inch PVC MB CORDLESS ALABASTER) (39X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7541/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472506 (1 inch PVC MB CORDLESS ALABASTER) (36X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7542/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472619 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (41X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7543/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472630 (1 inch PVC MB CORDLESS ALABASTER) (34X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7544/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472651 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (31X48 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7545/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472659 (1 inch PVC MB CORDLESS ALABASTER) (46X48 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7546/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307581086 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (27X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7548/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307471953 (1 inch PVC MB CORDLESS ALABASTER) (23X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7549/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472037 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (57X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7554/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472620 (1 inch PVC MB CORDLESS ALABASTER) (58X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7555/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472632 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (47X36 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7557/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 3559518 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (47X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7559/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 3559521 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (71X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7565/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472303 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (42X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7566/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472494 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (25X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7567/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472670 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (26X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7568/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 75-7504-75 (2 inch FAUX WOOD BLIND MAHOGANY) (36x48inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7569/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 75-7508-25 (2 inch FAUX WOOD BLIND OAK) (48x48inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7570/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 75-7503-25 (2 inch FAUX WOOD BLIND OAK) (30x72inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7571/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 75-7503-75 (2 inch FAUX WOOD BLIND MAHOGANY) (30x72inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7572/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 75-7507-25 (2 inch FAUX WOOD BLIND OAK) (42x72inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7573/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 75-7515-25 (2 inch FAUX WOOD BLIND OAK) (66x72inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7575/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472159 (1 inch PVC MB CORDLESS ALABASTER) (71X48 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7578/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472201 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (46X28 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7580/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472343 (1 inch PVC MB CORDLESS ALABASTER) (47X36 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7583/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472512 (1 inch PVC MB CORDLESS ALABASTER) (68X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7584/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472634 (1 inch PVC MB CORDLESS ALABASTER) (34X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7585/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472663 (1 inch PVC MB CORDLESS ALABASTER) (70X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7586/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472676 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (40X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7589/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472155 (1 inch PVC MB CORDLESS ALABASTER) (63X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7590/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472470 (1 inch PVC MB CORDLESS ALABASTER) (31X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7591/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472642 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (32X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7593/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472662 (1 inch PVC MB CORDLESS ALABASTER) (47X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7594/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472646 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (59X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7596/ Lá của rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2SWHT1 (2 inch PVC FAUX SLAT WHITE) (9 feet) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7598/ Lá của rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2ESNW1 (2 inch PVC FAUX SLAT EMBOSSED SNOW WHITE) (9 feet) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7599/ Lá của rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2EBRW1 (2 inch PVC FAUX SLAT EMBOSSED BRIGHT WHITE) (9 feet) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7603/ Thanh dưới rèm cửa bằng nhựa- BRSWHT1 (TRAP BOTTOM RAIL WHITE) (9 feet) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7607/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472654 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (68X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7611/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472350 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (45X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7612/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472525 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (38X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7621/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472329 (1 inch PVC MB CORDLESS ALABASTER) (38X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7622/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472342 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (30X48 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7623/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472473 (1 inch PVC MB CORDLESS ALABASTER) (30X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7625/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 75-7512-75 (2 inch FAUX WOOD BLIND MAHOGANY) (60x48inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7626/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 75-7513-25 (2 inch FAUX WOOD BLIND OAK) (60x72inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7627/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 75-7513-75 (2 inch FAUX WOOD BLIND MAHOGANY) (60x72inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7628/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 75-7517-25 (2 inch FAUX WOOD BLIND OAK) (72x72inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7629/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 75-7501-75 (2 inch FAUX WOOD BLIND MAHOGANY) (24x72inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7630/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 75-7506-25 (2 inch FAUX WOOD BLIND OAK) (42x48inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7631/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 75-7507-75 (2 inch FAUX WOOD BLIND MAHOGANY) (42x72inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7632/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472317 (1 inch PVC MB CORDLESS ALABASTER) (36X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7634/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472465 (1 inch PVC MB CORDLESS ALABASTER) (47X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7635/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472322 (1 inch PVC MB CORDLESS ALABASTER) (27X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7636/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472202 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (71X36 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7637/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472316 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (59X36 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7639/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472355 (1 inch PVC MB CORDLESS ALABASTER) (29X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7647/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472215 (1 inch PVC MB CORDLESS ALABASTER) (71X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7648/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472493 (1 inch PVC MB CORDLESS ALABASTER) (35X48 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7697/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 75-7506-75 (2 inch FAUX WOOD BLIND MAHOGANY) (42x48inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7771/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2030346 (2''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (23X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7772/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2030348 (2''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (27X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7773/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2030349 (2''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (31X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7774/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2030350 (2''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (34X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7775/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2030432 (2''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (35X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7776/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2030434 (2''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (36X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7777/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2030436 (2''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (39X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7778/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2030437 (2''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (43X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7779/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2030439 (2''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (47X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7780/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2030442 (2''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (57X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7781/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2030444 (2''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (59X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7782/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2030447 (2''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (72X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7783/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2030347 (2''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (23X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7784/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2030433 (2''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (35X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7785/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2030345 (2''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (23X48 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7786/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2030431 (2''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (35X48 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7787/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2030438 (2''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (47X48 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7788/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2030450 (2''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (23X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7789/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2030451 (2''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (27X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7790/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2030452 (2''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (31X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7791/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2030453 (2''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (35X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7792/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2030455 (2''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (43X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7793/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2030456 (2''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (47X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7794/ Rèm cửa bằng nhựa 2.5 inch- 2030474 (2.5''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (23X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7795/ Rèm cửa bằng nhựa 2.5 inch- 2030480 (2.5''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (35X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7796/ Rèm cửa bằng nhựa 2.5 inch- 2030494 (2.5''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (72X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7797/ Rèm cửa bằng nhựa 2.5 inch- 2030483 (2.5''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (36X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7798/ Rèm cửa bằng nhựa 2.5 inch- 2030495 (2.5''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (72X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7799/ Rèm cửa bằng nhựa 2.5 inch- 2030486 (2.5''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (47X48 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7800/ Rèm cửa bằng nhựa 2.5 inch- 2030477 (2.5''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (31X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7801/ Rèm cửa bằng nhựa 2.5 inch- 2030478 (2.5''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (34X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7802/ Rèm cửa bằng nhựa 2.5 inch- 2030487 (2.5''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (47X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7803/ Rèm cửa bằng nhựa 2.5 inch- 2030491 (2.5''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (59X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7804/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2030435 (2''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (36X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7805/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2030448 (2''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (72X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7806/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2030454 (2''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (39X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7807/ Rèm cửa bằng nhựa 2.5 inch- 2030481 (2.5''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (35X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7808/ Rèm cửa bằng nhựa 2.5 inch- 2030473 (2.5''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (23X48 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7809/ Rèm cửa bằng nhựa 2.5 inch- 2030479 (2.5''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (35X48 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7810/ Rèm cửa bằng nhựa 2.5 inch- 2030476 (2.5''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (27X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7811/ Rèm cửa bằng nhựa 2.5 inch- 2030484 (2.5''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (39X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7812/ Rèm cửa bằng nhựa 2.5 inch- 2030485 (2.5''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (43X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7820/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2030441 (2''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (52X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7821/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2030445 (2''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (62X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7822/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2030446 (2''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (67X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7823/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2030443 (2''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (59X48 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7824/ Rèm cửa bằng nhựa 2.5 inch- 2030497 (2.5''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (23X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7825/ Rèm cửa bằng nhựa 2.5 inch- 2030500 (2.5''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (35X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7827/ Rèm cửa bằng nhựa 2.5 inch- 2030504 (2.5''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (52X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7828/ Rèm cửa bằng nhựa 2.5 inch- 2033472 (2.5''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (39X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7829/ Rèm cửa bằng nhựa 2.5 inch- 2033473 (2.5''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (43X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7836/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2030458 (2''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (57X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7837/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2030460 (2''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (67X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7838/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2030471 (2''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (72X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7839/ Rèm cửa bằng nhựa 2.5 inch- 2030490 (2.5''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (59X48 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7840/ Rèm cửa bằng nhựa 2.5 inch- 2030488 (2.5''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (52X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7843/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472176 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (23X36 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7844/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2030459 (2''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (62X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7845/ Rèm cửa bằng nhựa 2.5 inch- 2033018 (2.5''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (23X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7846/ Rèm cửa bằng nhựa 2.5 inch- 2033476 (2.5''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (57X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7847/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 75-7511-75 (2 inch FAUX WOOD BLIND MAHOGANY) (54x72inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7848/ Rèm cửa bằng nhựa 2.5 inch- 2030493 (2.5''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (67X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7849/ Rèm cửa bằng nhựa 2.5 inch- 2030501 (2.5''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (39X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7850/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472474 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (26X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7854/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472214 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (37X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7856/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472511 (1 inch PVC MB CORDLESS ALABASTER) (42X48 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7868/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 75-7515-75 (2 inch FAUX WOOD BLIND MAHOGANY) (66x72inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7869/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472207 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (55X48 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7870/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472624 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (65X48 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7873/ Rèm cửa bằng nhựa 2.5 inch- 2030505 (2.5''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (57X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7874/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307471956 (1 inch PVC MB CORDLESS ALABASTER) (23X48 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7893/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1001009643 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (27X45 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7894/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1001009649 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (27X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7895/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1001009652 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (32X45 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7896/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1001009654 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (36X45 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7897/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1001009658 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (48X45 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7899/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1001009660 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (52X45 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7900/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1001009661 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (52X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7901/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1001009662 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (60X45 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7903/ Rèm cửa bằng nhựa 2.5 inch- 2030503 (2.5''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (47X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7904/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472154 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (53X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7908/ Rèm cửa bằng nhựa 2.5 inch- 2030492 (2.5''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (62X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7909/ Rèm cửa bằng nhựa 2.5 inch- 2030506 (2.5''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (62X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7910/ Rèm cửa bằng nhựa 2.5 inch- 2033474 (2.5''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (47X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7914/ Rèm cửa bằng nhựa 2.5 inch- 2030508 (2.5''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (72X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7915/ Rèm cửa bằng nhựa 2.5 inch- 2030498 (2.5''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (27X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7916/ Rèm cửa bằng nhựa 2.5 inch- 2030482 (2.5''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (36X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7917/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472297 (1 inch PVC MB CORDLESS ALABASTER) (29X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7918/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472307 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (42X48 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7922/ Rèm cửa bằng nhựa 2.5 inch- 2033477 (2.5''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (62X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7926/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1001009653 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (32X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7928/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1001009656 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (39X45 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7929/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1001009657 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (39X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7947/ Rèm cửa bằng nhựa 2.5 inch- 2033019 (2.5''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (27X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7948/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 1006436 (2''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (48X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7951/ Lá của rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2EOYW1 (2 inch PVC FAUX SLAT EMBOSSED OYSTER WHITE) (9 feet) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7952/ Lá của rèm cửa bằng nhựa 3.5 inch- LWPER10 (Leasure Wood Vertical) (10 feet) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7953/ Lá của rèm cửa bằng nhựa 3.5 inch- LWBIR10 (Leasure Wood Vertical) (10 feet) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7954/ Lá của rèm cửa bằng nhựa 3.5 inch- LWBIR7 (Leasure Wood Vertical) (7 feet) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7956/ Rèm cửa bằng nhựa 2.5 inch- 2033479 (2.5''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (72X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7957/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 1006434 (2''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (31X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7958/ Rèm cửa bằng nhựa 2.5 inch- 2030475 (2.5''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (23X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7959/ Rèm cửa bằng nhựa 2.5 inch- 2030499 (2.5''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (31X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7960/ Rèm cửa bằng nhựa 2.5 inch- 2033020 (2.5''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (31X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7963/ Rèm cửa bằng nhựa 2.5 inch- 2033471 (2.5''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (35X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7981/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 1006433 (2''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (27X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7982/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 1006437 (2''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (65X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP8052/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2BFH34.5x64 (2 inch CORDLESS FAUX WOOD WHITE) (34.5x64inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP8057/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2030457 (2''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (52X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP8058/ Rèm cửa bằng nhựa 2.5 inch- 2033478 (2.5''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (67X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP8071/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2BFH22.5x48 (2 inch CORDLESS FAUX WOOD WHITE) (22.5x48inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP8077/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2BFH25x72 (2 inch CORDLESS FAUX WOOD WHITE) (25x72inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP8083/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2BFH34.5x54 (2 inch CORDLESS FAUX WOOD WHITE) (34.5x54inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP8088/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2BFH46.5x72 (2 inch CORDLESS FAUX WOOD WHITE) (46.5x72inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP8371/ Rèm cửa bằng nhựa 2.5 inch- 2030507 (2.5''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (67X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP8373/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472050 (1 inch PVC MB CORDLESS ALABASTER) (65X48 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP8374/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472461 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (53X36 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP8375/ Lá của rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2EPRL1 (2 inch PVC FAUX SLAT EMBOSSED PEARL WHITE) (9 feet) (xk)
- Mã HS 39253000: SP8376/ Lá của rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2EMAH1 (2 inch PVC FAUX SLAT EMBOSSED MAHAGONY) (9 feet) (xk)
- Mã HS 39253000: SP8377/ Lá của rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2EWAL1 (2 inch PVC FAUX SLAT EMBOSSED WALNUT) (9 feet) (xk)
- Mã HS 39253000: SP8378/ Lá của rèm cửa bằng nhựa 3.5 inch- LWPER7 (Leasure Wood Vertical) (7 feet) (xk)
- Mã HS 39253000: SP8379/ Lá của rèm cửa bằng nhựa 3.5 inch- LWOYW7 (Leasure Wood Vertical) (7 feet) (xk)
- Mã HS 39253000: SP8380/ Lá của rèm cửa bằng nhựa 3.5 inch- LWNAT7 (Leasure Wood Vertical) (7 feet) (xk)
- Mã HS 39253000: SP8381/ Thanh dưới rèm cửa bằng nhựa- BREOYW1 (TRAP BOTTOM RAIL OYSTER WHITE) (9 feet) (xk)
- Mã HS 39253000: SP8382/ Thanh dưới rèm cửa bằng nhựa- BREMAH1 (TRAP BOTTOM RAIL MAHAGONY) (9 feet) (xk)
- Mã HS 39253000: SP8383/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2BFH22x48 (2 inch CORDLESS FAUX WOOD WHITE) (22x48inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP8384/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2BFH58x72 (2 inch CORDLESS FAUX WOOD WHITE) (58x72inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP8385/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2BFH30x72 (2 inch CORDLESS FAUX WOOD WHITE) (30x72inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP8386/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2BFH57.5x72 (2 inch CORDLESS FAUX WOOD WHITE) (57.5x72inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP8387/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2BFH22.5x36 (2 inch CORDLESS FAUX WOOD WHITE) (22.5x36inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP8388/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2BFH40.5x48 (2 inch CORDLESS FAUX WOOD WHITE) (40.5x48inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP8389/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2BFH46.5x36 (2 inch CORDLESS FAUX WOOD WHITE) (46.5x36inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP8390/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2BFH58x54 (2 inch CORDLESS FAUX WOOD WHITE) (58x54inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP8391/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2BFH23x72 (2 inch CORDLESS FAUX WOOD WHITE) (23x72inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP8392/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2BFH46.5x64 (2 inch CORDLESS FAUX WOOD WHITE) (46.5x64inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP8393/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2BFH58x36 (2 inch CORDLESS FAUX WOOD WHITE) (58x36inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP8394/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2BFH58x64 (2 inch CORDLESS FAUX WOOD WHITE) (58x64inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SV0060003608001A7021850/ Miếng lá bằng nhựa (bộ phận của rèm cửa dạng chớp lật dạng dọc) 36 (inch), màu trắng, Model: VV.VVWH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: SV0060004448001A7021850/ Miếng lá bằng nhựa (bộ phận của rèm cửa dạng chớp lật dạng dọc) 44.5 (inch), màu trắng, Model: VV.VVWH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: SV0060004508001A7021876/ Miếng lá bằng nhựa (bộ phận của rèm cửa dạng chớp lật dạng dọc) 45 (inch), màu trắng, Model: VV.VVWH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: SV0060004608001A7021876/ Miếng lá bằng nhựa (bộ phận của rèm cửa dạng chớp lật dạng dọc) 46 (inch), màu trắng tuyết, Model: VV.VVAL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: SV0060004608002A7021978/ Miếng lá bằng nhựa (bộ phận của rèm cửa dạng chớp lật dạng dọc) 46 (inch), màu trắng tuyết, Model: VV.VVAL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: SV0060004708001A7021876/ Miếng lá bằng nhựa (bộ phận của rèm cửa dạng chớp lật dạng dọc) 47 (inch), màu trắng, Model: VV.VVWH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: SV0060004708001A7021925/ Miếng lá bằng nhựa (bộ phận của rèm cửa dạng chớp lật dạng dọc) 47 (inch), màu trắng, Model: VV.VVWH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: SV0060005148001A7021978/ Miếng lá bằng nhựa (bộ phận của rèm cửa dạng chớp lật dạng dọc) 51.5 (inch), màu trắng, Model: VV.VVWH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: SV0060008148001A7021838/ Miếng lá bằng nhựa (bộ phận của rèm cửa dạng chớp lật dạng dọc) 81.5 (inch), màu trắng, Model: VV.VVWH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: SV0060008148001A7021925/ Miếng lá bằng nhựa (bộ phận của rèm cửa dạng chớp lật dạng dọc) 81.5 (inch), màu trắng, Model: VV.VVWH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: SV0060008248001A7021841/ Miếng lá bằng nhựa (bộ phận của rèm cửa dạng chớp lật dạng dọc) 64 (inch), màu trắng, Model: VV.VVWH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: SV0060008248001A7021978/ Miếng lá bằng nhựa (bộ phận của rèm cửa dạng chớp lật dạng dọc) 82.5 (inch), màu trắng, Model: VV.VVWH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: SV0060008248001A7022019/ Miếng lá bằng nhựa (bộ phận của rèm cửa dạng chớp lật dạng dọc) 82.5 (inch), màu trắng, Model: VV.VVWH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: SV0060008248002A7021841/ Miếng lá bằng nhựa (bộ phận của rèm cửa dạng chớp lật dạng dọc) 92.5 (inch), màu trắng, Model: VV.VVWH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: SV0060008408001A7022019/ Miếng lá bằng nhựa (bộ phận của rèm cửa dạng chớp lật dạng dọc) 84 (inch), màu trắng, Model: VV.VVWH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: SV0060009248001A7021838/ Miếng lá bằng nhựa (bộ phận của rèm cửa dạng chớp lật dạng dọc) 92.5 (inch), màu trắng, Model: VV.VVWH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: SV0060009608001A7021838/ Miếng lá bằng nhựa (bộ phận của rèm cửa dạng chớp lật dạng dọc) 96 (inch), màu trắng tuyết, Model: VV.VVAL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: SV0060009608001A7022010/ Miếng lá bằng nhựa (bộ phận của rèm cửa dạng chớp lật dạng dọc) 96 (inch), màu trắng, Model: VV.VVWH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: SV0060009848001A7022010/ Miếng lá bằng nhựa (bộ phận của rèm cửa dạng chớp lật dạng dọc) 98.5 (inch), màu trắng, Model: VV.VVWH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: SV0060009848001A7022019/ Miếng lá bằng nhựa (bộ phận của rèm cửa dạng chớp lật dạng dọc) 98.5 (inch), màu trắng, Model: VV.VVWH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: Tấm nhựa PVC dùng để làm mành che cửa phòng có điều hòa KT 200*1000 mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1457/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 23"x42" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1458/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 23"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1459/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 27"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1460/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 29"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1461/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 30"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1462/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 31"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1463/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 32"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1464/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 34"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1465/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 35"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1466/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 36"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1467/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 39"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1468/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 35"x72" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1469/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 23"x42" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1470/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 27"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1471/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 29"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1472/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 30"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1473/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 31"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1474/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 32"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1475/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 34"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1476/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 35"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1477/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 36"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1478/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 39"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1479/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 43"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1480/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 23"x72" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1481/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 35"x72" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1482/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 23"x42" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1483/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 23"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1484/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 27"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1485/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 29"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1486/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 30"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1487/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 31"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1488/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 32"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1489/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 34"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1490/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 35"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1491/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 36"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1492/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 39"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1493/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 43"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1494/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 45"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1495/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 46"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1496/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 47"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1497/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 52"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1498/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 70"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1499/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 71"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1500/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 72"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1501/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 23"x72" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1502/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 35"x72" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1503/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 23"x42" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1504/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 23"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1505/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 27"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1506/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 29"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1507/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 30"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1508/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 31"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1509/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 32"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1510/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 34"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1511/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 35"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1512/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 36"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1513/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 39"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1514/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 43"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1515/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 45"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1516/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 46"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1517/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 47"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1518/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 52"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1519/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 70"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1520/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 71"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1521/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 72"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1522/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 23"x72" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1523/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 31"x72" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1524/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 35"x72" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1525/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 23"x42" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1526/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 23"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1527/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 27"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1528/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 29"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1529/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 30"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1530/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 31"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1532/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 34"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1533/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 35"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1534/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 36"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1536/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 43"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1537/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 47"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1539/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 72"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF3.5-29/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 78"x84" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1479/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 23"x42" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1480/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 23"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1481/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 27"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1482/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 29"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1483/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 30"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1484/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 31"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1485/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 32"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1486/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 34"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1487/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 35"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1488/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 36"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1489/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 39"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1490/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 23"x72" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1491/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 23"x42" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1492/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 23"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1493/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 27"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1494/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 29"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1495/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 30"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1496/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 31"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1497/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 32"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1498/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 34"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1499/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 35"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1500/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 36"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1501/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 39"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1502/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 43"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1503/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 45"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1504/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 47"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1505/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 52"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1506/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 72"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1507/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 23"x72" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1508/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 23"x42" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1509/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 23"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1510/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 27"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1511/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 29"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1512/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 30"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1513/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 31"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1514/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 32"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1515/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 34"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1516/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 35"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1517/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 36"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1518/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 39"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1519/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 43"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1520/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 45"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1521/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 47"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1522/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 23"x72" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1523/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 31"x72" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1524/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 35"x72" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1525/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 23"x42" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1526/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 23"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1527/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 27"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1528/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 29"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1529/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 30"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1530/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 31"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1531/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 32"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1532/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 34"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1533/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 35"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1534/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 36"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1535/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 39"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1536/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 43"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1537/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 45"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1538/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 46"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1539/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 47"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1540/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 48"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1541/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 52"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1542/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 58"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1543/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 59"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1544/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 70"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1545/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 71"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1546/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 72"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1547/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 23"x72" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1548/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 31"x72" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1549/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 35"x72" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1550/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 23"x42" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1551/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 23"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1552/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 27"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1553/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 29"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1554/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 30"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1555/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 31"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1556/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 32"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1557/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 34"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1558/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 35"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1559/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 36"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1560/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 39"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1561/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 43"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1562/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 47"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1563/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 52"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1564/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 72"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1565/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 23"x72" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1566/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 31"x72" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1567/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 35"x72" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1-58/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 25"x72" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1-59/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 25"x42" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD3.5-28/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng)104"X84" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD3.5-81/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 78"x84" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD3.5-82/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 104"x84" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD3.5-83/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 66"x84" (xk)
- Mã HS 39253000: Vách nhựa của thùng đựng hàng dùng trong nhà xưởng,Curtain cart1800x1150x4 mm (xk)
- Mã HS 39253000: Vách nhựa của thùng đựng hàng dùng trong nhà xưởng,Curtain cart1800x1400x4 mm (xk)
- Mã HS 39253000: VF0050040006048APD465/ Nắp đậy trang trí bằng nhựa.Bộ phận của rèm cửa dạng chớp lật 0.5 inch,màu trắng (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: VF0050040006048APD473/ Nắp đậy trang trí bằng nhựa.Bộ phận của rèm cửa dạng chớp lật 0.5 inch,màu trắng (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: VF0050060006048APD465/ Nắp đậy trang trí bằng nhựa.Bộ phận của rèm cửa dạng chớp lật 0.75 inch,màu trắng (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: VF0050060006048APD473/ Nắp đậy trang trí bằng nhựa.Bộ phận của rèm cửa dạng chớp lật 0.75 inch,màu trắng (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: VF0050100006048APD465/ Nắp đậy trang trí bằng nhựa.Bộ phận của rèm cửa dạng chớp lật 0.75 inch,màu trắng (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: VF0050100006048APD473/ Nắp đậy trang trí bằng nhựa.Bộ phận của rèm cửa dạng chớp lật 0.75 inch,màu trắng (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: VF0050120006048APD465/ Nắp đậy trang trí bằng nhựa.Bộ phận của rèm cửa dạng chớp lật 0.75 inch,màu trắng (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: VF0050120006048APD473/ Nắp đậy trang trí bằng nhựa.Bộ phận của rèm cửa dạng chớp lật 0.75 inch,màu trắng (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: VF0050140006048APD465/ Nắp đậy trang trí bằng nhựa.Bộ phận của rèm cửa dạng chớp lật 0.75 inch,màu trắng (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: VF0050140006048APD473/ Nắp đậy trang trí bằng nhựa.Bộ phận của rèm cửa dạng chớp lật 0.75 inch,màu trắng (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: VF0057400006048APD465/ Nắp đậy trang trí bằng nhựa.Bộ phận của rèm cửa dạng chớp lật 74 inch,màu trắng (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: VF0057400006048APD473/ Nắp đậy trang trí bằng nhựa.Bộ phận của rèm cửa dạng chớp lật 74 inch,màu trắng (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: VF0057400006048APD475/ Nắp đậy trang trí bằng nhựa.Bộ phận của rèm cửa dạng chớp lật 74 inch,màu trắng (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: VF0059600006048APD465/ Nắp đậy trang trí bằng nhựa.Bộ phận của rèm cửa dạng chớp lật 96 inch,màu trắng (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: VF0059600006048APD473/ Nắp đậy trang trí bằng nhựa.Bộ phận của rèm cửa dạng chớp lật 96 inch,màu trắng (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: VF0059600006048APD475/ Nắp đậy trang trí bằng nhựa.Bộ phận của rèm cửa dạng chớp lật 96 inch,màu trắng (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: VF0090040006048A7021996/ Nắp đậy trang trí bằng nhựa (bộ phận của rèm cửa dạng chớp lật) 0.5 (inch),màu trắng,Model: CV.SWH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: VF0090300006048A7021996/ Nắp đậy trang trí bằng nhựa (bộ phận của rèm cửa dạng chớp lật) 3 (inch),màu trắng,Model: CV.SWH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: VF00910800006048A7021996/ Nắp đậy trang trí bằng nhựa (bộ phận của rèm cửa dạng chớp lật) 108 (inch),màu trắng,Model: CV.SWH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: VF0130240006030A7021729/ Nắp đậy trang trí bằng nhựa (bộ phận của rèm cửa dạng chớp lật) 2.5 (inch) (inch), màu trắng, Model: CVR.SWH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: VF0130240006041A7021729/ Nắp đậy trang trí bằng nhựa (bộ phận của rèm cửa dạng chớp lật) 2.5 (inch) (inch), màu trắng tuyết, Model: CVR.SAL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: VF01312000006030A7021598/ Nắp đậy trang trí bằng nhựa (bộ phận của rèm cửa dạng chớp lật) 120x (inch),màu trắng,Model: CV...MWH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: VF0133500006030A7021598/ Nắp đậy trang trí bằng nhựa (bộ phận của rèm cửa dạng chớp lật) 35x (inch),màu trắng,Model: CV...MWH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: VF0136300006030A7021729/ Nắp đậy trang trí bằng nhựa (bộ phận của rèm cửa dạng chớp lật) 63 (inch) (inch), màu trắng, Model: CV.SWH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: VF0137100006030A7021729/ Nắp đậy trang trí bằng nhựa (bộ phận của rèm cửa dạng chớp lật) 71 (inch) (inch), màu trắng, Model: CV.SWH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: VF02211400006048A7021840/ Nắp đậy trang trí bằng nhựa (bộ phận của rèm cửa dạng chớp lật) 114 (inch),màu trắng,Model: CV...SWH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: VF04610800006043AAI022720-1/ Nắp đậy trang trí bằng nhựa (bộ phận của rèm cửa dạng chớp lật) 108 (inch),màu trắng Island,Model:AF043.N6043 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: VV00610240008001A7021729/ Nắp đậy trang trí bằng nhựa (bộ phận của rèm cửa dạng chớp lật dạng dọc) 102.5 (inch) (inch), màu trắng, Model: VVAL.SWH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: VV00610240008002A7021598/ Nắp đậy trang trí bằng nhựa (bộ phận của rèm cửa dạng chớp lật dạng dọc) 102.5x (inch),màu trắng,Model: VVAL...SWH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: VV00611040008001A7021729/ Nắp đậy trang trí bằng nhựa (bộ phận của rèm cửa dạng chớp lật dạng dọc) 110.5 (inch) (inch), màu trắng, Model: VVAL.SWH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: VV00611040008001A7021912/ Nắp đậy trang trí bằng nhựa (bộ phận của rèm cửa dạng chớp lật dạng dọc) 110.5 (inch) (inch), màu trắng, Model: VVAL.SWH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: VV00611840008001A7021729/ Nắp đậy trang trí bằng nhựa (bộ phận của rèm cửa dạng chớp lật dạng dọc) 118.5 (inch) (inch), màu trắng, Model: VVAL.SWH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: VV00615640008001A7021729/ Nắp đậy trang trí bằng nhựa (bộ phận của rèm cửa dạng chớp lật dạng dọc) 156.5 (inch) (inch), màu trắng, Model: VVAL.SWH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: VV0066640008001A7021598/ Nắp đậy trang trí bằng nhựa (bộ phận của rèm cửa dạng chớp lật dạng dọc) 66.5x (inch),màu trắng,Model: VVAL...SWH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: VV0067840008001A7021729/ Nắp đậy trang trí bằng nhựa (bộ phận của rèm cửa dạng chớp lật dạng dọc) 78.5 (inch) (inch), màu trắng, Model: VVAL.SWH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: VV0067840008002A7021598/ Nắp đậy trang trí bằng nhựa (bộ phận của rèm cửa dạng chớp lật dạng dọc) 78.5x (inch),màu trắng,Model: VVAL...SWH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: VV0068540008001A7021912/ Nắp đậy trang trí bằng nhựa (bộ phận của rèm cửa dạng chớp lật dạng dọc) 85.5 (inch) (inch), màu trắng, Model: VVAL.SWH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: VV0068540008002A7021598/ Nắp đậy trang trí bằng nhựa (bộ phận của rèm cửa dạng chớp lật dạng dọc) 85.5x (inch),màu trắng,Model: VVAL...SWH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: WF0093600006048A7021862/ Thanh quay bằng nhựa (điều chỉnh độ chớp lật). Bộ phận của rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36 (inch),màu trắng,Model:FCX2UWAND36WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: WF0097200006048A7021996/ Thanh quay bằng nhựa (điều chỉnh độ chớp lật). Bộ phận của rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 72 (inch),màu trắng,Model:FCX2UWAND36WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39259000: Thùng IBC TANK (bằng nhựa), dùng để chứa hóa chất Hydrofluoric Acid (HF) EL 49% dung tích 1000L, trọng lượng thùng 60kg/thùng (xk)
- Mã HS 39259000: Thùng IBC TANK (bằng nhựa), dùng để chứa hóa chất Nitrtic Acid (HNO3) 69% EL dung tích 1000L, trọng lượng thùng 60kg/thùng (xk)
- Mã HS 39259000: Thùng IBC TANK (bằng nhựa), dùng để chứa hóa chất Potassium hydroxide KOH 45%+/- 1% (KOH) EL dung tích 1000L, trọng lượng thùng 60kg/thùng (xk)
- Mã HS 39259000: 19C-GW13/ Tấm mặt tủ nhựa 345x15x2650mm (xk)
- Mã HS 39259000: 19C-GW14/ Tấm mặt tủ nhựa 450x25x2600mm (xk)
- Mã HS 39259000: 19C-GW15/ Tấm mặt tủ nhựa 450x25x2500mm (xk)
- Mã HS 39259000: 19C-GW16/ Tấm mặt tủ nhựa 450x25x2400mm (xk)
- Mã HS 39259000: 19C-GW18/ Tấm mặt tủ nhựa 510x25x2650mm (xk)
- Mã HS 39259000: 19C-GW20/ Thanh bịt đầu nhựa 15x400mm (xk)
- Mã HS 39259000: 19C-GW27/ Nẹp sập trong nhựa 25x2600mm (xk)
- Mã HS 39259000: 19C-GW36/ Tấm mặt tủ nhựa 600x15x2450mm (xk)
- Mã HS 39259000: 19C-GW37/ Thanh tăng cường nhựa 22x22x3000mm (xk)
- Mã HS 39259000: 19C-GW47/ Thanh bịt đầu nhựa 15x345mm (xk)
- Mã HS 39259000: 19C-GW48/ Nẹp sập trong nhựa 15x2400mm (xk)
- Mã HS 39259000: 19C-GW5/ Tủ giầy nhựa 650x365x1170mm(1 tấm mặt,6 tấm ngăn,1 tấm đáy,2 tấm hồi,2 tấm cánh,2 thanh chân tủ,1 tấm lưng,4 thanh bổ trợ,1 thanh chặn cửa) (xk)
- Mã HS 39259000: 19C-GW50/ Tấm panel nhựa 15x358x355mm (xk)
- Mã HS 39259000: 19C-GW51/ Tấm panel nhựa 15x328x105mm (xk)
- Mã HS 39259000: 19C-GW52/ Tấm panel nhựa 15x353x105mm (xk)
- Mã HS 39259000: 19C-GW60/ Tấm panel nhựa 17x80x1220mm (xk)
- Mã HS 39259000: 19C-GW75/ Thanh bịt đầu nhựa 25x450mm (xk)
- Mã HS 39259000: 19C-GW76/ Nẹp sập trong nhựa 25x2400mm (xk)
- Mã HS 39259000: 19C-GW80/ Tấm ngăn kéo nhựa 15x105x393mm (xk)
- Mã HS 39259000: 19C-GW81/ Tấm ngăn kéo nhựa 15x105x356mm (xk)
- Mã HS 39259000: 19C-GW82/ Tấm ngăn kéo nhựa 15x135x393mm (xk)
- Mã HS 39259000: 19C-GW83/ Tấm ngăn kéo nhựa 15x135x794mm (xk)
- Mã HS 39259000: 19C-GW84/ Tấm ngăn kéo nhựa 15x395x386mm (xk)
- Mã HS 39259000: 19C-GW85/ Tấm ngăn kéo nhựa 15x395x824mm (xk)
- Mã HS 39259000: 19-SKFL185/ Thanh nhựa B dùng trong hệ thống xử lý nước, bằng nhựa Composit (xk)
- Mã HS 39259000: 19-SKFL186/ Thanh nhựa C dùng trong hệ thống xử lý nước, bằng nhựa Composit (xk)
- Mã HS 39259000: 20C-GW105/ Thanh tăng cường nhựa 12x34x150mm (xk)
- Mã HS 39259000: 20C-GW116/ Gá cửa to nhựa 25mm (xk)
- Mã HS 39259000: 20C-GW117/ Gá cửa nhỏ nhựa 15mm (xk)
- Mã HS 39259000: 20C-GW125/ Tấm mặt tủ nhựa 400x15x3000mm (xk)
- Mã HS 39259000: 20C-GW126/ Tấm mặt tủ nhựa 400x15x2400mm (xk)
- Mã HS 39259000: 20C-GW127/ Tấm mặt tủ nhựa 310x15x2400mm (xk)
- Mã HS 39259000: 20C-GW128/ Tấm mặt tủ nhựa 600x25x2750mm (xk)
- Mã HS 39259000: 20C-GW129/ Tủ giày nhựa 830x365x1060mm(1 tấm mặt,2 tấm hồi,2 tấm cánh,1 tấm đáy,5 tấm ngăn,2 tấm lưng,3 thanh bổ trợ) (xk)
- Mã HS 39259000: 20C-GW130/ Tủ đồ điện nhựa 900x420x1800mm(2 tấm mặt,1 tấm đáy,3 thanh chân tủ,2 tấm hồi,11 tấm ngăn,2 tấm cánh,4 thanh bổ trợ,5 tấm lưng) (xk)
- Mã HS 39259000: 20C-GW131/ Tủ đồ điện nhựa 410x670x1800mm(1 tấm mặt,2 tấm kéo,4 tấm ngăn,1 tấm đáy,2 tấm hồi,4 tấm cánh,3 thanh bổ trợ,2 thanh chân tủ,2 tấm lưng) (xk)
- Mã HS 39259000: 20C-GW133/ Tủ giầy nhựa 650x330x1170mm(1 tấm mặt,6 tấm ngăn,1 tấm đáy,2 tấm hồi,2 tấm cánh,2 thanh chân tủ,1 tấm lưng,4 thanh bổ trợ,1 thanh chặn cửa) (xk)
- Mã HS 39259000: 20C-GW134/ Tủ giầy nhựa 650x330x1800mm(1 tấm mặt,10 tấm ngăn,2 tấm hồi,4 tấm cánh,2 thanh chân tủ,2 tấm lưng,1 thanh chặn cửa,8 thanh bổ trợ) (xk)
- Mã HS 39259000: 20C-GW136/ Tủ chén bát nhựa 1230x420x800mm(1 tấm mặt,3 tấm ngăn,1 tấm đáy,2 tấm giữa,2 tấm hồi,3 tấm cánh,3 thanh chân tủ,18 tấm ngăn kéo,3 tấm lưng,12 thanh bổ trợ) (xk)
- Mã HS 39259000: 20C-GW137/ Tủ giầy nhựa 960x330x1060mm(1 tấm mặt,10 tấm ngăn,1 tấm đáy,2 tấm hồi,1 tấm giữa,3 tấm cánh,6 tấm ngăn kéo,2 thanh chân tủ,2 tấm lưng,6 thanh bổ trợ,3 thanh chặn cửa) (xk)
- Mã HS 39259000: 20C-GW138/ Tủ đồ điện nhựa 410x670x1240mm(1 tấm mặt,2 tấm kéo,1 tấm ngăn,1 tấm đáy,2 tấm hồi,2 tấm cánh,3 thanh bổ trợ,2 thanh chân tủ,1 tấm lưng) (xk)
- Mã HS 39259000: 20C-GW139/ Tủ giầy nhựa 960x365x1060mm(1 tấm mặt,2 tấm hồi,3 tấm cánh,1 tấm đáy,10 tấm ngăn,2 tấm lưng,10 thanh bổ trợ) (xk)
- Mã HS 39259000: 20C-GW140/ Tủ trẻ em nhựa 900x480x1100mm(1 tấm mặt,2 tấm hồi,1 tấm ngăn,31 tấm ngăn kéo,1 tấm đáy,1 tấm lưng,7 thanh bổ trợ) (xk)
- Mã HS 39259000: 20C-GW141/ Tủ đồ điện nhựa 600x615x1910mm(1 tấm mặt,2 tấm hồi,2 tấm cánh,5 tấm ngăn,1 tấm đáy,1 tấm lưng,7 thanh bổ trợ) (xk)
- Mã HS 39259000: 20-H2000SxW1000-S700/ Vách ngăn an toàn bằng nhựa Composit H2000xW1000-S700 (xk)
- Mã HS 39259000: 20-H2000SxW800-S700/ Vách ngăn an toàn bằng nhựa Composit H2000SxW800-S700 (xk)
- Mã HS 39259000: 20-H2000xW1000-S700/ Vách ngăn an toàn bằng nhựa Composit H2000xW1000-S700 (xk)
- Mã HS 39259000: 20-SOUND H1200XW800/ Vách ngăn an toàn bằng nhựa Composit (xk)
- Mã HS 39259000: 20-Wind All Mesh (H2380xW1000)/ Tấm lưới lan can bằng nhựa Composit (xk)
- Mã HS 39259000: 20-Wind All Mesh (H2380xW750)/ Tấm lưới lan can bằng nhựa Composit (xk)
- Mã HS 39259000: 7d86/ FCH-10 Disinfectant Tank- Sản phẩm thùng lọc khử trùng của hệ thống xử lý nước thải bằng nhựa Composite (thùng 10 lít) (xk)
- Mã HS 39259000: 7d87/ FCH-10 Disinfectant Gutter- Sản phẩm máng dẫn nước của thùng lọc khử trùng của hệ thống xử lý nước thải bằng nhựa Composite (xk)
- Mã HS 39259000: 7f153/ Houryu Pump Tank- Sản phẩm thùng thoát nước bằng vật liệu composite của hệ thống xử lý nước thải (thùng 10 lít) (xk)
- Mã HS 39259000: 7f4a/ CA5,7,10 Effluent Pump Tank (Inflow)- Một phần (một nửa) của thùng thoát nước bằng nhựa composite, dung tích 20 lít, hàng đồng bộ tháo rời của hệ thống xử lý nước thải (xk)
- Mã HS 39259000: 7f4b/ CA5,7,10 Effluent Pump Tank (Inflow)- Sản phẩm (thùng thoát nước) bằng nhựa composite của hệ thống xử lý nước thải (một nửa thùng 20 lít) (xk)
- Mã HS 39259000: 7f5a/ CA5,7,10 Effluent Pump Tank (Outflow)- Một phần (một nửa) của thùng thoát nước bằng nhựa composite, dung tích 20 lít, hàng đồng bộ tháo rời của hệ thống xử lý nước thải (xk)
- Mã HS 39259000: 7f5b/ CA5,7,10 Effluent Pump Tank (Outflow)- Sản phẩm (thùng thoát nước) bằng nhựa composite của hệ thống xử lý nước thải (một nửa thùng 20 lít) (xk)
- Mã HS 39259000: 7f8/ CE-7 EFFLUENT PUMP TANK (INFLUENT SIDE)- Sản phẩm (thùng thoát nước) bằng nhựa composite của hệ thống xử lý nước thải (một nửa thùng 20 lít) (xk)
- Mã HS 39259000: 7f9/ CE-7 EFFLUENT PUMP TANK (OUTLET SIDE)- Sản phẩm (thùng thoát nước) bằng nhựa composite của hệ thống xử lý nước thải (một nửa thùng 20 lít) (xk)
- Mã HS 39259000: 7m14/ CXN5 Cleaning trough- Bộ phận máng dẫn nước của bồn tự hoại bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39259000: 7m15/ CXN7 Cleaning trough- Bộ phận máng dẫn nước của bồn tự hoại bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39259000: 7m172/ CXN7 Cleaning trough- Bộ phận máng dẫn nước của bồn tự hoại bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39259000: 7m272/ CXN5 Cleaning trough- Bộ phận máng dẫn nước của bồn tự hoại bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39259000: 7m302/ 25-2002 On Ground Type- Bộ phận máng thoát nước của bồn tự hoại bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39259000: 8- (2MX100M),12.5KG/ Lưới che nắng dệt phẳng (2MX100M),12.5KG/cuộn, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: 8- (2MX100M),13KG/ Lưới che nắng dệt phẳng (2MX100M),13KG/cuộn, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: 8- (2MX100M),14.5KG/ Lưới che nắng dệt phẳng (2MX100M),14.5KG/cuộn, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: 8- (2MX100M),9KG/ Lưới che nắng dệt phẳng (2MX100M),9KG/cuộn, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Bảng mẫu sản phẩm của tấm sàn SPC, mã: WOODB57, được làm từ nhựa PVC. kích thước: 902x660x4 mm, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Bảng mẫu sản phẩm của tấm sàn SPC, mã: WOODB58, được làm từ nhựa PVC. kích thước: 902x660x4 mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Bể Composit Pentair, dùng để chứa hạt nhựa làm mềm nước, dung tích: 125 L. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Bể tự hoại, chất liệu Composile bể, loại (2M3), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Bể tự hoại, chất liệu Composile bể, loại (9M3), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Bể xử lí nước thải, chất liệu Composit cốt sợi thủy tinh, kích thước D3000xL11900xT10mm, dung tích 84m3, mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Bích có ren YUD150814C Inflow Nut bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39259000: Bộ nút che ốc bằng nhựa- ZTH123 (xk)
- Mã HS 39259000: Bộ nút che ốc bằng nhựa- ZTHK123 (xk)
- Mã HS 39259000: Bộ nút che ốc bằng nhựa- ZTHU123 (xk)
- Mã HS 39259000: Bồn bằng nhựa PP 10mm 200L dùng để chứa hóa chất, kích thước W605xH865. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Bồn bằng nhựa PP 10mm 220L dùng để chứa hóa chất, kích thước L700xW450xH800. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Bồn bằng nhựa PP 10mm 380L dùng để chứa hóa chất, kích thước L700xW750xH800. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Bồn muối (bồn nhựa) 100L (xk)
- Mã HS 39259000: Bồn nhựa Methanol, Model: CEN300B-M122, Dung tích: 300lít, TEMA (Thái Lan), kích thước 650mmDx1050mmH, mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Bồn pha hóa chất, Thể tích bồn V 300L,Vật liệu: nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Chạc 3 PPR DN32 (xk)
- Mã HS 39259000: Chạc 3 PPR DN32*20 (xk)
- Mã HS 39259000: Chạc 3 PPR DN32*25 (xk)
- Mã HS 39259000: Chân đế bằng nhựa loại 2, dùng cho khung căng bạt, kích thước 37cmx37cm,nhãn hiệu và nhà sản xuất PROTOP.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Chân đế hình tròn bằng nhựa loại 2, dùng cho khung căng bạt, kích thước125 x 340 x đường kính 365 mm,nhãn hiệu và nhà sản xuất PROTOP.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Chân đế hình tròn bằng nhựa, dùng cho khung căng bạt, kích thước125 x 340 x đường kính 365 mm,nhãn hiệu và nhà sản xuất PROTOP.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Chỉ góc có hoa văn, dùng để trang trí nội thất làm bằng PU. Mã VPC-12022E,kích thước:203x203(mm), Mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Chỉ nẹp PU trơn, dùng để trang trí nội thất làm bằng PU. Mã VPC-12002,kích thước:2400x10(mm), Mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Chỉ nẹp PU trơn, dùng để trang trí nội thất làm bằng PU. Mã VPC-12006,kích thước:2400x14(mm), Mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Chỉ nẹp PU trơn, dùng để trang trí nội thất làm bằng PU. Mã VPC-12014,kích thước:2400x14(mm), Mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Chỉ nẹp PU trơn, dùng để trang trí nội thất làm bằng PU. Mã VPC-12022,kích thước:2400x19(mm), Mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Chỉ nẹp PU trơn, dùng để trang trí nội thất làm bằng PU. Mã VPC-12030,kích thước:2400x20(mm), Mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Chỉ nẹp PU trơn, dùng để trang trí nội thất làm bằng PU. Mã VPC-12035,kích thước:2400x20(mm), Mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Chỉ nẹp PU trơn, dùng để trang trí nội thất làm bằng PU. Mã VPC-12036,kích thước:2400x20(mm), Mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Chỉ nẹp PU trơn, dùng để trang trí nội thất làm bằng PU. Mã VPC-12061,kích thước:2400x23(mm), Mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Chỉ nẹp PU trơn, dùng để trang trí nội thất làm bằng PU. Mã VPC-12077,kích thước:2400x26(mm), Mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Chỉ nẹp PU trơn, dùng để trang trí nội thất làm bằng PU. Mã VPC-12086,kích thước:2400x30(mm), Mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Chỉ nẹp PU trơn, dùng để trang trí nội thất làm bằng PU. Mã VPC-12090,kích thước:2400x10(mm), Mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Chỉ nẹp PU trơn, dùng để trang trí nội thất làm bằng PU. Mã VPC-12110,kích thước:2400x16(mm), Mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Chốt bằng nhựa dùng cho kính nhôm (PLASTIC PARTS USED FOR ALUMINUM SASH- BBJ360F L <QU>). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39259000: Chốt bằng nhựa dùng cho kính nhôm (PLASTIC PARTS USED FOR ALUMINUM SASH- BBJ360F R <QU>). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39259000: Chốt cửa 2 mặt cho hộp lõm bằng nhựa PO#0153883. Hàng mới 100%, sx tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 39259000: Chốt cửa bằng nhựa PO#0153883. Hàng mới 100%, sx tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 39259000: Chốt cửa kéo bằng nhựa (PLASTIC CORE DOOR ROLLER-(UD090A R <G>)- (1 bộ 2 cái). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39259000: Chốt cửa kéo bằng nhựa (PLASTIC CORE DOOR ROLLER-(UD090B L <G>)- (1 bộ 2 cái). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39259000: CMK-011-2/ Thanh nẹp trần bằng nhựa F MIKIRI A1-10N, L1820mm (xk)
- Mã HS 39259000: CMK-012-2/ Thanh nẹp trần bằng nhựa F MIKIRI F45, L2000mm (xk)
- Mã HS 39259000: CMK-013-2/ Thanh nẹp trần bằng nhựa F MIKIRI D-3, L1820mm (xk)
- Mã HS 39259000: CMK-014-2/ Thanh nẹp nhựa F MIKIRI A1-13N, L1820mm (xk)
- Mã HS 39259000: Côn nhựa PVC 140-114 (xk)
- Mã HS 39259000: Côn thu PVC DN110-48 (xk)
- Mã HS 39259000: Console PU có hoa văn, dùng để trang trí nội thất làm bằng PU. Mã VPS-12002,kích thước:75x110(mm), Mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Console PU có hoa văn, dùng để trang trí nội thất làm bằng PU. Mã VPS-12028,kích thước:159x247(mm), Mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Cột nhựa hàng rào, chất liệu bằng nhựa UPVC, kích thước 1900mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: CSH-015-2/ Băng nẹp nhựa Soft Habagi 75RV, L30,000mm, D-Gray (xk)
- Mã HS 39259000: CTK-009-2/ Khung nhựa TENKEN KOUWAKU T-125N,450x450mm (xk)
- Mã HS 39259000: CTK-010-2/ Khung nhựa TENKEN KOUWAKU T-125N, 200x200mm (xk)
- Mã HS 39259000: CTK-012-2/ Khung nhựa TENKEN KOUWAKU T-125N, 300x300mm (xk)
- Mã HS 39259000: CTK-013-2/ Khung nhựa Tenken Kouwaku T-095N, Size 200x200 mm (xk)
- Mã HS 39259000: CTK-014-2/ Khung nhựa Tenken Kouwaku T-095N, Size 250x250 mm (xk)
- Mã HS 39259000: CTK-015-2/ Khung nhựa Tenken Kouwaku T-095N, Size 300x300 mm (xk)
- Mã HS 39259000: CTK-016-2/ Khung nhựa Tenken Kouwaku T-095N, Size 450x450 mm (xk)
- Mã HS 39259000: CTK-017-2/ Thanh nhựa Tenken Kouwaku T-095N, Size L2100 mm, White (xk)
- Mã HS 39259000: CTK-019-1/ Khung nhựa KABEYOU TENKEN KOUWAKU N15-9.5mm, L 300mm (xk)
- Mã HS 39259000: CTK-020-1/ Khung nhựa KABEYOU TENKEN KOUWAKU N15-9.5mm, L 250mm (xk)
- Mã HS 39259000: CTK-022-1/ Khung nhựa KABEYOU TENKEN KOUWAKU N15-12.5mm, L 300mm (xk)
- Mã HS 39259000: CTK-023-1/ Khung nhựa KABEYOU TENKEN KOUWAKU N15-12.5mm, L 250mm (xk)
- Mã HS 39259000: CTK-025/ Khung nhựa Tenken Kouwaku TYPE 1, 200X200mm (xk)
- Mã HS 39259000: CTK-026/ Khung nhựa Tenken Kouwaku TYPE 1, 250X250mm (xk)
- Mã HS 39259000: CTK-027/ Khung nhựa Tenken Kouwaku TYPE 1, 300X300mm (xk)
- Mã HS 39259000: CTK-028/ Khung nhựa Tenken Kouwaku TYPE 1, 250X450mm (xk)
- Mã HS 39259000: CTK-031-1/ Thanh nẹp bằng nhựa KABEYOU TENKEN KOUWAKU N15-12.5mm, L 2100mm (xk)
- Mã HS 39259000: Cửa Vệ Sinh (0.76*1.83)M (xk)
- Mã HS 39259000: Cửa Xếp 120mm (0.80*2.10)M (xk)
- Mã HS 39259000: Cửa Xếp 120mm (0.90*2.10)M (xk)
- Mã HS 39259000: Cụm nắp công tắc ổ cắm điện 650BVH WHITE BLANK PLATE: PDL650BVHWH (xk)
- Mã HS 39259000: Cuộn nhựa Teflon 10x11x10.000mm (xk)
- Mã HS 39259000: Đầu cong PPR DN32 (xk)
- Mã HS 39259000: Đầu cong PPR DN63 (xk)
- Mã HS 39259000: Đế âm đơn chữ nhật. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39259000: đế nổi cho ổ cắm âm (F106-0, F106-0, PCE) (không chứa các thiết bị điện dùng trong xây lắp) (xk)
- Mã HS 39259000: Để nổi đơn bằng PVC hiệu Sino, mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Đỉnh cột PU có hoa văn, dùng để trang trí nội thất làm bằng PU. Mã VPO-12008A,kích thước:272x414(mm), Mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: DTA2.5I_WIREDUCTKIT/ Bộ máng dây điện DTA 2.5i, mã hàng: DTA2.5I_WIREDUCTKIT, mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Dù cầm tay VINA Cán cong (xk)
- Mã HS 39259000: Dù chặn nước bộ xả vặn bằng nhựa (linh kiện bồn tắm): BF455-1 FITTING FOR BATHTUB (xk)
- Mã HS 39259000: Ê cu lục giác màu xanh bằng nhựa loại YUD161837C Blue Nut PE (xk)
- Mã HS 39259000: Electric wire conduit (Ghen vuông) SP Electric wire conduit kích thước 39x18x2000mm (MOQ10 BAR) unt thanh,Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: FGDS060096/ Máng thu nước; kích thước: dài 4.300mm, rộng 450mm, cao 320mm; chất liệu bằng nhựa cường lực FRP. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39259000: FGDS060097/ Máng xả nước; kích thước: dài 3.700mm, rộng 450mm, cao 320mm; chất liệu bằng nhựa cường lực FRP. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39259000: FMK-001-1/ Thanh nẹp nhựa F-MIKIRI A1-10NV, L2000mm, White (xk)
- Mã HS 39259000: Ghen bán nguyệt 100,mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Ghen bán nguyệt chất liệu plastic, dùng để dẫn dây điện (xk)
- Mã HS 39259000: Ghen bán nguyệt D50,mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Ghen nhựa đi dây điện, đường kính 20mm, dùng đi dây điện trong nhà xưởng, mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Giá đỡ ống bằng nhựa PVC (xk)
- Mã HS 39259000: Gioăng silicon dùng trong xây lắp điện. Đường kính 100/165 mm, dày 7.5 mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Gioăng silicon dùng trong xây lắp điện. Đường kính 116mm, dày 28mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Hoa văn trang trí, có hoa văn, dùng để trang trí nội thất làm bằng PU. Mã VPH-12522,kích thước:94x94(mm), Mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Hoa văn trang trí, có hoa văn, dùng để trang trí nội thất làm bằng PU. Mã VPH-12594,kích thước:550x125(mm), Mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Hoa văn trang trí, có hoa văn, dùng để trang trí nội thất làm bằng PU. Mã VPH-12596,kích thước:600x185(mm), Mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Hoa văn trang trí, có hoa văn, dùng để trang trí nội thất làm bằng PU. Mã VPH-12949,kích thước:1190x405(mm), Mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Hộp bảo vệ máy ép, kích thước (630*51)mm. POmt2005930 (xk)
- Mã HS 39259000: Hộp nhựa (không có nắp) P3 2972 BBC, đường kính: 68mm (hộp âm tường dùng để thi công các công trình điện, nước) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Hộp nhựa (không có nắp) P3 6840 LOT BBC, đường kính: 68mm (hộp âm tường dùng để thi công các công trình điện, nước) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Hộp nhựa (không có nắp) P3 6850 BBC, đường kính: 68mm (hộp âm tường dùng để thi công các công trình điện, nước) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Hộp nhựa (không có nắp) P8 9311 BOITE PAV Legrand, Kích thước: 250x230x100mm (hộp âm tường dùng để thi công các công trình điện, nước) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Hộp nhựa âm tường chất liệu bằng nhựa PVC, kích thước 86x86x50mm, dùng để chứa dây cáp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Hộp ổ cắm 16A 250VAC (16A, 250VAC, SINO) (dùng để cố định ổ cắm điện) (xk)
- Mã HS 39259000: IAS-001/ Thanh nhựa Ashimoto Syuno Parts, L1038 mm (xk)
- Mã HS 39259000: IAS-002/ Thanh nhựa Ashimoto Syuno Parts, L988 mm (xk)
- Mã HS 39259000: IAS-003/ Thanh nhựa Ashimoto Syuno Parts, L938 mm (xk)
- Mã HS 39259000: IAS-004/ Thanh nhựa Ashimoto Syuno Parts, L888 mm (xk)
- Mã HS 39259000: IAS-005/ Thanh nhựa Ashimoto Syuno Parts, L288 mm (xk)
- Mã HS 39259000: IAS-006/ Thanh nhựa Ashimoto Syuno Parts, L588 mm (xk)
- Mã HS 39259000: IAS-007/ Thanh nhựa Ashimoto Syuno Parts, L838 mm (xk)
- Mã HS 39259000: IAS-008/ Thanh nhựa Ashimoto Syuno Parts, L873 mm (xk)
- Mã HS 39259000: IAS-009/ Thanh nhựa Ashimoto Syuno Parts, L1188 mm (xk)
- Mã HS 39259000: IAS-010/ Thanh nhựa Ashimoto Syuno Parts, L438 mm (xk)
- Mã HS 39259000: IAS-011/ Thanh nhựa Ashimoto Syuno Parts, L723 mm (xk)
- Mã HS 39259000: IAS-012/ Thanh nhựa Ashimoto Syuno Parts, L738 mm (xk)
- Mã HS 39259000: IAS-013/ Thanh nhựa Ashimoto Syuno Parts, L573 mm (xk)
- Mã HS 39259000: ISC-004-1/ Nẹp nhựa Saw Cut Joint Cover, Gray, L2438.4mm (xk)
- Mã HS 39259000: Kệ nhựa 3 tầng (3 floor) (sản phẩm làm bằng nhựa hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39259000: Khóa đồng ống nhiệt- Phi 20mm (xk)
- Mã HS 39259000: Khớp nối bằng nhựa Cabineo 12 (xk)
- Mã HS 39259000: Khung bảo vệ aptomat, kích thước: 120x100x60mm, Vật liệu: Nhựa PVC, hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 39259000: Khung nhựa dày 8ly, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Len chân tường dùng trong xây dựng, kích thước:cao 100mm, 50m/cuộn- TH96, mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Len chân tường FK-311 cao 95mm, dài 2500mm, dày 13mm, dùng chống thấm nước chân tường. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Linh kiện màn treo: Bánh Lăn Nam Châm 606, mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Linh kiện màn treo: Bánh Lăn Nhựa 105 B, mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Linh kiện màn treo: Bánh Lăn Nhựa 105, mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Linh kiện màn treo: Bánh Lăn Nhựa 105B, mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Linh kiện màn treo: Bánh Lăn Nhựa 105BR, mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Linh kiện màn treo: Bánh Lăn Nhựa 6054D, mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Linh kiện màn treo: Bánh Lăn Nhựa 705, mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Linh kiện màn treo: Bánh Lăn Nhựa 805B, mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Linh kiện màn treo: Bánh Lăn Nhựa D051, mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Linh kiện màn treo: Bánh Lăn Nhựa D054, mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Linh kiện màn treo: Bánh Lăn Nhựa NDD705 (Bánh Lăn Nhựa DD705), mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Linh kiện màn treo: Bánh Lăn Nhựa RH05BR, mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Linh kiện màn treo: Bộ Nam Châm D041, mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Linh kiện màn treo: Dây Nhựa Ép Hạt 700m/cuộn, mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Linh kiện màn treo: Kéo Màn Phải 104, mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Linh kiện màn treo: Kéo Màn Phải 304, mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Linh kiện màn treo: Kéo Màn Phải MP04, mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Linh kiện màn treo: Kéo Màn Phải RH04, mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Linh kiện màn treo: Kéo Màn Phải YF04-B, mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Linh kiện màn treo: Kéo Màn Trái 103, mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Linh kiện màn treo: Kéo Màn Trái 303, mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Linh kiện màn treo: Kéo Màn Trái MP03, mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Linh kiện màn treo: Kéo Màn Trái RH03, mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Linh kiện màn treo: Kéo Màn Trái YF03-B, mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Linh kiện màn treo: Miếng Chụp Nhựa DC02, mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Linh kiện màn treo: Miếng Chụp Nhựa DC03, mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Linh kiện màn treo: Miếng Chụp Nhựa DC05, mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Linh kiện màn treo: Miếng Chụp Nhựa DC06-B, mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Linh kiện màn treo: Miếng Chụp Nhựa DC8502, mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Linh kiện màn treo: Miếng Chụp Nhựa DC8503, mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Linh kiện màn treo: Miếng Chụp Nhựa DC8505, mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Linh kiện màn treo: Miếng Chụp Nhựa DC8506, mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Linh kiện màn treo: Miếng Gẫy Thép Phải RH04, mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Linh kiện màn treo: Miếng Gẫy Thép Trái RH03, mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Linh kiện màn treo: Nắp Chụp Nhựa P02, mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Mái che thông minh lợp tôn nhựa. Kích thước 3 x 2.7 m (xk)
- Mã HS 39259000: Mâm trần có hoa văn, dùng để trang trí nội thất làm bằng PU. Mã VPM-12068,kích thước:820x50(mm), Mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Mâm trần có hoa văn, dùng để trang trí nội thất làm bằng PU. Mã VPM-12080,kích thước:1050x75(mm), Mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Máng 35,dài 2m,bằng nhựa PVC (xk)
- Mã HS 39259000: Máng cáp chất liệu nhựa PVC có kích thước 25x25mm; sử dụng để đi dây điện cho máy đan sợi (xk)
- Mã HS 39259000: Máng đi dây điện 60*60(1m7/thanh) (xk)
- Mã HS 39259000: Máng điện, 65x65x1700mm (xk)
- Mã HS 39259000: Máng gen luồn dây điện (bằng nhựa) _BIG 1M PVC MOLDING_BIG 1M, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Máng nhựa đi dây 25x25 mm (sử dụng để lắp đặt, bố trí, bao bọc và bảo vệ các dây dẫn điện) (xk)
- Mã HS 39259000: Máng nhựa đi dây 40x60 (xk)
- Mã HS 39259000: Máng nhựa đi dây điện, 45x45mm 1,7M/thanh, TAIPHACO. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39259000: Máng nhựa đi dây điện, 65x65mm 1,7M/thanh, TAIPHACO. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39259000: Máng nhựa luồn dây điện 33x45. Xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 39259000: Máng nhựa răng lược 40*40*1000 dùng để đi dây đện (xk)
- Mã HS 39259000: Máng Ống thoát nước điều hòa bằng nhựa, NSX: Tien Phong, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Máng ốp dây điện (ống gen) cứng bằng nhựa PVC, dạng hình hộp, dùng luồn dây điện (tiết diện chữ nhật W20xH10xL1700mm).Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Máng ốp dây điện (ống gen) cứng bằng nhựa PVC, dạng hình hộp, dùng luồn dây điện (tiết diện chữ nhật W30xH16xL1700mm).Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Máng ốp dây điện (ống gen) cứng bằng nhựa PVC, dạng hình hộp, dùng luồn dây điện (tiết diện chữ nhật W60xH40xL2000mm).Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Máng ốp dây điện bằng nhựa (1000x40x30mm, nhãn hiệu: MISUMI) AD-342 (xk)
- Mã HS 39259000: Máng ốp dây điện bằng nhựa (1000x40x30mm, nhãn hiệu: MISUMI) BDR-342 (xk)
- Mã HS 39259000: Máng ốp dây điện bằng nhựa (2000x100x100mm, 6 chiếc/gói, nhãn hiệu: MISUMI) BDR-112-6P (xk)
- Mã HS 39259000: Máng ốp dây điện bằng nhựa (2000x60x60mm, 10 chiếc/gói, nhãn hiệu: MISUMI) BDR-662-10P (xk)
- Mã HS 39259000: Máng ốp dây điện bằng nhựa (25x45x990mm, nhãn hiệu: MISUMI) MD-1L-R (xk)
- Mã HS 39259000: Máng ốp dây điện bằng nhựa (30x60x1000mm, nhãn hiệu: MISUMI) BDR-362 (xk)
- Mã HS 39259000: Máng ốp dây điện bằng nhựa (33x45x990mm, nhãn hiệu: MISUMI) MD-1.5L-R (xk)
- Mã HS 39259000: Máng ốp dây điện bằng nhựa (40x80x2000mm, 10 chiếc/gói, nhãn hiệu: MISUMI) BDR-482-10P (xk)
- Mã HS 39259000: Máng ốp dây điện bằng nhựa (45x45x990mm, nhãn hiệu: MISUMI) MD-2L-R (xk)
- Mã HS 39259000: Máng ốp dây điện bằng nhựa (45x65x1700mm, nhãn hiệu: MISUMI) MD-5L-1.7-R (xk)
- Mã HS 39259000: Máng ốp dây điện bằng nhựa (45x65x990mm, nhãn hiệu: MISUMI) MD-5L-R (xk)
- Mã HS 39259000: Máng ốp dây điện bằng nhựa (80x80x1000mm, nhãn hiệu: MISUMI) SD-8080-R (xk)
- Mã HS 39259000: Máng ốp dây điện bằng nhựa (màu ghi), kích thước: 60*60*2000 mm (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39259000: Máng ốp dây điện bằng nhựa, code: AD-342 (xk)
- Mã HS 39259000: Máng ốp dây điện bằng nhựa, code: BDR-242 (xk)
- Mã HS 39259000: Máng ốp dây điện bằng nhựa, code: MD-0L-R (xk)
- Mã HS 39259000: Máng ốp dây điện bằng nhựa, code: MD-1.5L-R (xk)
- Mã HS 39259000: Máng ốp dây điện bằng nhựa, code: MD-1L-R (xk)
- Mã HS 39259000: Máng ốp dây điện bằng nhựa, code: MD-2L-R (xk)
- Mã HS 39259000: Máng ốp dây điện bằng nhựa, code: MD-3L-1.7-R (xk)
- Mã HS 39259000: Máng ốp dây điện bằng nhựa, code: MD-4L-1.7-R (xk)
- Mã HS 39259000: Máng ốp dây điện bằng nhựa, code: MD-4L-R (xk)
- Mã HS 39259000: Máng ốp dây điện bằng nhựa, code: MD-5L-1.7-R (xk)
- Mã HS 39259000: Nắp cửa nhựa số 2 dùng để lắp ráp đậy lên khung cửa nhựa (phụ tùng cửa) (hàng không nhãn hiệu, mới 100%) (xk)
- Mã HS 39259000: Nắp cửa nhựa số 8,10 dùng để lắp ráp đậy lên khung cửa nhựa (phụ tùng cửa) (hàng không nhãn hiệu, mới 100%) (xk)
- Mã HS 39259000: Nắp đậy A HS-VP286011A In Cap bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39259000: Nắp đậy B HS-VP286011B Out Cap bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39259000: Nắp nhựa Cabineo màu đen mã RAL 9005,100 cái/túi, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Nắp nhựa Cabineo màu nâu mã RAL 1015,100 cái/túi, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Nắp nhựa Cabineo màu nâu, 100 cái/túi, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Nắp nhựa Cabineo Papyrus white RAL 9018, 100 cái/túi, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: NDTE20-01/ Hộp đựng giấy vệ sinh bằng nhựa YH51R(S)#NW1; mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: NDTE20-02/ Hộp đựng giấy vệ sinh bằng nhựa YH51R(S)#SC1; mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: NDTE20-28/ Hộp đựng giấy vệ sinh bằng nhựa YH51R(S)#NG2; mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: NDTE20-29/ Hộp đựng giấy vệ sinh bằng nhựa YH51R(S)#SR2S; mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Nẹp bán nguyệt DN60 mm. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39259000: Nẹp bán nguyệt W60mmxH20mm*L1200mm (W60 x H20 x L1200 mm, PVC) (xk)
- Mã HS 39259000: Nẹp bo góc, được làm từ nhựa PVC, kích thước 2400x110x25mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Nẹp cao thấp SPC,vật liệu nhựa PVC,kích thước 2200x45x10mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Nẹp chữ T WOOTM57, được làm từ nhựa PVC, kích thước 2400x45x8.5mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Nẹp giảm tốc WOORD57, được làm từ nhựa PVC, kích thước 2400x45x10mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Nẹp giảm tốc, mã SA11, được sản xuất từ nhựa PVC, sử dụng trong xây dựng, kích thước 2200 x 45 x 10 mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Nẹp giảm tốc, mã SA15, được sản xuất từ nhựa PVC, sử dụng trong xây dựng, kích thước 2200 x 45 x 10 mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Nẹp giảm tốc, mã SA57, được sản xuất từ nhựa PVC, sử dụng trong xây dựng, kích thước 2200 x 45 x 10 mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Nẹp giảm tốc, mã SA60, được sản xuất từ nhựa PVC, sử dụng trong xây dựng, kích thước 2200 x 45 x 10 mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Nẹp giảm tốc, mã SA73, được sản xuất từ nhựa PVC, sử dụng trong xây dựng, kích thước 2200 x 45 x 10 mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Nẹp giảm tốc, mã SA88, được sản xuất từ nhựa PVC, sử dụng trong xây dựng, kích thước 2200 x 45 x 10 mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Nẹp giảm tốc, mã SA89, được sản xuất từ nhựa PVC, sử dụng trong xây dựng, kích thước 2200 x 45 x 10 mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Nẹp kết thúc SPC,vật liệu nhựa PVC,kích thước 2200x35x10mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Nẹp kết thúc WOOEM57, được làm từ nhựa PVC, kích thước 2400x35x10mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Nẹp kết thúc, được làm từ nhựa PVC, kích thước 2400x35x10mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Nẹp kính 3090*6*6 màu White 1kg23m, bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39259000: Nẹp luồn (xk)
- Mã HS 39259000: Nẹp mũ cầu thang WOOSN57, được làm từ nhựa PVC, kích thước 2400x55x18mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Nẹp mũi cầu thang SPC,vật liệu nhựa PVC,kích thước 2200x110x25mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Nẹp nhựa 40x16x1200. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Nẹp nhựa bán nguyệt 45*1m2 (45 x 16 x 1m2(SCE02-03736)) (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39259000: Nẹp nhựa bán nguyệt, chất liệu nhựa PVC, dùng để bọc dây điện, kích thước 60x22x1200mm, nhà sản xuất Tiến Phát, mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Nẹp nhựa lỗ W25mmxH45mmxL2000mm (ASIA) (xk)
- Mã HS 39259000: Nẹp sàn (ASIA) ASIANBN-4.5P. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39259000: Nẹp sàn (ASIA) ASIANBN-6P. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39259000: Nẹp sàn (ASIA) ASIANBN-8P. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39259000: Nẹp sàn bán nguyệt 30x32mm bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39259000: Nẹp sàn WOOQR57, được làm từ nhựa PVC, kích thước 2400x25x15mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Nẹp trang trí chữ T SPC,vật liệu nhựa PVC,kích thước 2200x45x8mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Nẹp trang trí chữ T, mã SA11, được sản xuất từ nhựa PVC, sử dụng trong xây dựng, kích thước 2200 x 45 x 8 mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Nẹp trang trí chữ T, mã SA15, được sản xuất từ nhựa PVC, sử dụng trong xây dựng, kích thước 2200 x 45 x 8 mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Nẹp trang trí chữ T, mã SA57, được sản xuất từ nhựa PVC, sử dụng trong xây dựng, kích thước 2200 x 45 x 8 mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Nẹp trang trí chữ T, mã SA60, được sản xuất từ nhựa PVC, sử dụng trong xây dựng, kích thước 2200 x 45 x 8 mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Nẹp trang trí chữ T, mã SA73, được sản xuất từ nhựa PVC, sử dụng trong xây dựng, kích thước 2200 x 45 x 8 mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Nẹp trang trí chữ T, mã SA88, được sản xuất từ nhựa PVC, sử dụng trong xây dựng, kích thước 2200 x 45 x 8 mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Nẹp trang trí chữ T, mã SA89, được sản xuất từ nhựa PVC, sử dụng trong xây dựng, kích thước 2200 x 45 x 8 mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Nẹp Viền H (1.8cm*3.8cm) 3.00M (xk)
- Mã HS 39259000: Nẹp viền H (3.9cm*1.9cm) 3.05M (xk)
- Mã HS 39259000: Nẹp viền U (3.0cm*2.8cm) 3.00M (xk)
- Mã HS 39259000: Nẹp viền U (5.0cm*2.8cm) 2.75M (xk)
- Mã HS 39259000: Nẹp viền U (5.0cm*2.8cm) 2.90M (xk)
- Mã HS 39259000: Nối thẳng PVC DN16 (xk)
- Mã HS 39259000: Nối thẳng PVC DN20 (xk)
- Mã HS 39259000: Ống bán nguyệt luồn dây điện, model DL40, chất liệu nhựa PVC, kích thước 40x16x1200mm, nhà sản xuất Tiến Phát, mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Ống điện D20 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39259000: Ống gen điện 20 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39259000: Ống gen điện 32 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39259000: Ống thoát nước bộ xả vặn (linh kiện của bồn tắm): BF455-75 FITTING (xk)
- Mã HS 39259000: Pallet ống nước (xk)
- Mã HS 39259000: PBKR03/ OOTSU KAKI BKR03 Hàng rào tre nhựa Plastic Bamboo Fence B-BKR03AAC (Dùng trong xây dựng), kích thước 1953x900x80mm (xk)
- Mã HS 39259000: PBKS02-1/ SHIMIZU KAKI BKS02 Hàng rào tre nhựa Plastic Bamboo Fence B-BKS02AAA (Dùng trong xây dựng), kích thước 1953x600x80mm (xk)
- Mã HS 39259000: PBKS03-1/ SHIMIZU KAKI BKS03 Hàng rào tre nhựa Plastic Bamboo Fence B-BKS03AAA (Dùng trong xây dựng), kích thước 1953x900x80mm (xk)
- Mã HS 39259000: PBTF13-1/ MISUGAKI BTF13 Hàng rào tre nhựa Plastic Bamboo Fence (Dùng trong xây dựng), kích thước 1930x900x90mm (xk)
- Mã HS 39259000: PDL681WH/ Ổ cắm điện:PDL681WH (xk)
- Mã HS 39259000: PDL682VHWH/ Cụm nắp công tắc ổ cắm điện:PDL682VHWH (xk)
- Mã HS 39259000: PH40-1/ Thanh nhựa có mặt cắt hình chữ T ID-JOINT-M40 H40 Yuhatsu meji (2000x58x40mm), dùng trong xây dựng (xk)
- Mã HS 39259000: Phào trần PU trơn, dùng để trang trí nội thất làm bằng PU. Mã VPP-12444,kích thước:2400x66x70(mm), Mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Phào trần PU trơn, dùng để trang trí nội thất làm bằng PU. Mã VPP-12512,kích thước:2400x120x120(mm), Mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Phụ kiện đấu nối bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39259000: Phụ kiện lọc nước bằng nhựa loại YUD134317A ABS Suport (xk)
- Mã HS 39259000: Phụ kiện lọc nước bằng nhựa loại YUD134319A ABS Suport (xk)
- Mã HS 39259000: Phụ kiện lọc nước bằng nhựa loại YUD157371A Elbow 20A (xk)
- Mã HS 39259000: Phụ kiện nhà tắm bằng nhựa loạiHMC15339A Lower Part Inspection Door (xk)
- Mã HS 39259000: Phụ kiện ống (xk)
- Mã HS 39259000: Phụ kiện ống PVC (xk)
- Mã HS 39259000: PS01N1/ Thanh nhựa có mặt cắt giống chữ V2 Plastic Bar EKG50001N1 2-Ji joina L1580mm (dùng trong xây dựng) (xk)
- Mã HS 39259000: PS04N1/ Thanh nhựa có mặt cắt giống chữ V2 Plastic Bar EKG50004N1 2-Ji joina L2150mm (dùng trong xây dựng) (xk)
- Mã HS 39259000: PS11R1/ Thanh nhựa có mặt cắt giống chữ V2 Plastic Bar EKG50011R1 2-Ji joina L2150mm (dùng trong xây dựng) (xk)
- Mã HS 39259000: PS12R1-1/ Thanh nhựa có mặt cắt giống chữ V2 Plastic Bar EKG50012R1 2-Ji joina L2150mm (dùng trong xây dựng) (xk)
- Mã HS 39259000: Que nhựa chống lắc (Cửa sổ lùa), sản phẩm bằng nhựa dùng trong xây dựng xuất xứ việt nam,mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: sàn nhựa vinyl SPC. hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: SCPH054/ Khung nhựa PVC BAR PHD (buzai) 2100L 9T- 2100x28x16 mm (xk)
- Mã HS 39259000: SCPH055/ Khung nhựa PVC FRAME PHD 200 9T 258X258X16mm (xk)
- Mã HS 39259000: SCPH063/ Khung nhựa PVC PHD 250 (308x308x16mm) (xk)
- Mã HS 39259000: SCPH064/ Khung nhựa PVC PHD 200x400L (258x458x16) (xk)
- Mã HS 39259000: SCPH068/ Khung nhựa PVC PHD 300 (358x358x19mm) (xk)
- Mã HS 39259000: SKFL186-1700L/ Thanh nhựa C dùng trong hệ thống xử lý nước, bằng nhựa Composit (xk)
- Mã HS 39259000: SP8372/ Nắp chụp của rèm cửa bằng nhựa- AISA-01 (RAIL COVER) (xk)
- Mã HS 39259000: T PPR DN63 (xk)
- Mã HS 39259000: Tắc kê nhựa 5cm (8 mm x L 50 mm) (xk)
- Mã HS 39259000: Tắc kê nhựa đường kính 6mm & Vit xoáy,thương hiệu:Thịnh Phát,năm sản xuất:2019-2020.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Tấm dọc hàng rào nhà xưởng, chất liệu bằng nhựa UPVC, kích thước 1050*1800mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Tấm lợp lấy sáng nhựa composite, kích thước 1000mm*11.9m, dày 2mm. Màu OPAL (ON01) trắng đục. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Tấm lợp lấy sáng nhựa composite, kích thước 480mm*11.9m, dày 2mm. Màu OPAL (ON01) trắng đục. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Tấm lợp nhựa Composite, (kt: 960x2030) mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Tấm lợp nhựa Composite, (kt: 960x2700) mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Tấm lợp nhựa Composite, (kt: 960x2870) mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Tấm lợp nhựa Composite, (kt: 960x3720) mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Tấm lợp nhựa Composite, (kt: 960x3780) mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Tấm lợp nhựa Composite, (kt: 960x3900) mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Tấm lợp nhựa Composite, (kt: 960x4900) mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Tấm Matico V MV46, bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Tấm mica KT 5x265x430mm (xk)
- Mã HS 39259000: Tấm Nhựa (0.6cm*4.0cm) (xk)
- Mã HS 39259000: Tấm Nhựa (0.6cm*8.5cm) (xk)
- Mã HS 39259000: Tấm Nhựa (2.5cm*70cm) 1.78M (xk)
- Mã HS 39259000: Tấm Nhựa (2.5cm*70cm) 2.03M (xk)
- Mã HS 39259000: Tấm Nhựa (3.5cm*70cm) 2.10M (xk)
- Mã HS 39259000: Tấm Nhựa (3.5cm*70cm) 2.14M (xk)
- Mã HS 39259000: Tấm Nhựa (3.5cm*75.5cm) 2.14M (xk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa xanh W200mm*L200mm*T10mm (xk)
- Mã HS 39259000: Tấm ốp trần bằng nhựa. 300 * 600 IVORY INNER PLATE (B1) (xk)
- Mã HS 39259000: Tấm ốp trần bằng nhựa. 300 * 600 IVORY INNER PLATE (B2) (xk)
- Mã HS 39259000: Tấm ốp trần bằng nhựa. 300 * 600 IVORY INNER PLATE (R1) (xk)
- Mã HS 39259000: Tấm ốp trần bằng nhựa. 300 * 600 IVORY INNER PLATE (R2) (xk)
- Mã HS 39259000: Tấm ốp trần bằng nhựa. 600 * 600 IVORY EXTERNAL CIRCLE (B) (xk)
- Mã HS 39259000: Tấm ốp trần bằng nhựa. 600 * 600 IVORY EXTERNAL PLATE (B) (xk)
- Mã HS 39259000: Tấm ốp trần bằng nhựa. 600 * 600 IVORY EXTERNAL PLATE (R) (xk)
- Mã HS 39259000: Tấm ốp trần bằng nhựa. 600 * 600 IVORY EXTERNAL SQUARE (B) (xk)
- Mã HS 39259000: Tấm ốp trần bằng nhựa. 600 * 600 IVORY INNER CIRCLE (B) (xk)
- Mã HS 39259000: Tấm ốp trần bằng nhựa. 600 * 600 IVORY INNER PLATE (B1) (xk)
- Mã HS 39259000: Tấm ốp trần bằng nhựa. 600 * 600 IVORY INNER PLATE (B2) (xk)
- Mã HS 39259000: Tấm ốp trần bằng nhựa. 600 * 600 IVORY INNER PLATE (R1) (xk)
- Mã HS 39259000: Tấm ốp trần bằng nhựa. 600 * 600 IVORY INNER PLATE (R2) (xk)
- Mã HS 39259000: Tấm Panel xốp ép dày 5 mm (gồm 3 lớp: Nhựa+ xốp+ nhựa) (xk)
- Mã HS 39259000: TB2X_UCSC_WIRECHANNEL_COVER_DINRAIL_TB/ Máng cáp đi dây điện bằng nhựa, mã hàng: TB2X_UCSC_WIRECHANNEL_COVER_DINRAIL_TB, mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: TBWT20_WIRECHANNEL_COVER_DINRAIL/ Máng cáp đi dây điện bằng nhựa, mã hàng: TBWT20_WIRECHANNEL_COVER_DINRAIL, mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Tê nhựa PVC 140 (xk)
- Mã HS 39259000: Thanh cố định (2+3) (xk)
- Mã HS 39259000: Thanh cố định (2+4) (xk)
- Mã HS 39259000: Thanh hàng rào làm từ nhựa composite, kích thước 150x21x1770 mm, dùng trong xây lắp, xuất xứ Việt Nam, hàng mới 100%; NSX Công ty Nhựa Gỗ Châu Âu (xk)
- Mã HS 39259000: Thanh nẹp nhựa 100x60x2000. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Thanh nẹp nhựa 60x22x1200. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Thanh ngang hàng rào nhà xưởng, chất liệu bằng nhựa UPVC, kích thước 1250*1800mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Thanh nhiệt bằng đồng 1650 W 240V 02482 PO#0153887, hàng mới 100%, sx tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 39259000: thanh nhựa (xk)
- Mã HS 39259000: Thanh Nhựa 50mm (1.6cm*5cm) (xk)
- Mã HS 39259000: Thanh nhựa luồn (xk)
- Mã HS 39259000: Thanh nhựa PVC 4,5m, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Thanh ốp đáy cửa bằng nhựa PVC (chiều dài 29.75 inch)(PVC DOOR SWEEP- K3588-4 Fin, Bronze-10220)mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Thanh ốp đáy cửa bằng nhựa PVC (chiều dài 31.75 inch)(PVC DOOR SWEEP- K3588-4 Fin, Bronze-10221)mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Thanh ốp đáy cửa bằng nhựa PVC (chiều dài 34.563 inch)(PVC DOOR SWEEP- K3588-4 Fin, Bronze-10216)mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Thanh ốp đáy cửa bằng nhựa PVC (chiều dài 35.75 inch)(PVC DOOR SWEEP- K3588-4 Fin, Bronze-10218)mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Thanh răng chèn cửa dùng để lắp ráp xung quanh khung cửa nhựa (phụ tùng cửa) (hàng không nhãn hiệu, mới 100%) (xk)
- Mã HS 39259000: Thanh thông gió màu đen làm bằng nhựa 473x78x19 (1 Bịch1 cái) (xk)
- Mã HS 39259000: Thanh thông gió màu trắng làm bằng nhựa 458x65x22 (1 Bịch1 cái) (xk)
- Mã HS 39259000: Thanh thông gió màu trằng làm bằng nhựa 473x78x19 (1 Bịch1 cái) (xk)
- Mã HS 39259000: Thanh thông gió màu xám làm bằng nhựa 458X65X22 (1 Bịch1 cái) (xk)
- Mã HS 39259000: Thanh thông gió màu xám làm bằng nhựa 473x78x19 (1 Bịch1 cái) (xk)
- Mã HS 39259000: Thùng IBC TANK (bằng nhựa), dùng để chứa hóa chất Hydrofluoric Acid (HF) EL dung tích 1000L, trọng lượng thùng 60kg/thùng (xk)
- Mã HS 39259000: Ticke nhựa 5cm, gói lớn, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: tôn nhựa lấy sáng polycarbonnate độ dày 1.5 mm chiều dài2m chiều rộng 1.07 m dùng trong xây lắp hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: vách nhựa lõi thép UPVC kính 5 ly (Mới 100%,Xuất xứ:Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39259000: vách nhựa lõi thép UPVC trên kính dưới panel (Mới 100%,Xuất xứ:Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39259000: Van 3 ngả bằng nhựa YUE74239A New 3-Valve (xk)
- Mã HS 39259000: Van định hướng VXZ240FA, chất liệu bằng nhựa. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Van phao nước phi 21mm, chất liệu nhựa. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Vật tư phụ (phụ kiện ghép nối bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39259000: Vật tư phụ dùng ghép nối đường ống bằng nhựa PVC (xk)
- Mã HS 39259000: Vật tư phụ dùng trong đấu nối (xk)
- Mã HS 39259000: Vít nở nhựa 6 (100 cái/túi), đường kính ngoài thân 6mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: VMT-703/ Thanh đệm làm kín UDAB961994 (xk)
- Mã HS 39259000: VMT-708/ Ron nhựa UDAB251L2 (xk)
- Mã HS 39259000: VMT-710/ Thanh đệm làm kín UDAB961814 (xk)
- Mã HS 39259000: VMT-711/ Thanh đệm làm kín UDAB962724 (xk)
- Mã HS 39259000: VMT-712/ Thanh đệm làm kín UDAB962994 (xk)
- Mã HS 39259000: VMT-713/ Thanh đệm làm kín UDAB96903 (xk)
- Mã HS 39259000: VMT-803/ Thanh đệm làm kín UDBB40860 (xk)
- Mã HS 39259000: VMT-816/ Thanh đệm làm kín UDBB401150 (xk)
- Mã HS 39259000: VMT-817/ Thanh đệm làm kín UDBB401454 (xk)
- Mã HS 39259000: VMT-818/ Thanh đệm làm kín UDBB401759 (xk)
- Mã HS 39259000: VMT-819/ Thanh đệm làm kín UDBB40405 (xk)
- Mã HS 39259000: VMT-821/ Thanh đệm làm kín UDBB40845 (xk)
- Mã HS 39259000: VMT-822/ Thanh đệm làm kín UDBB40950 (xk)
- Mã HS 39259000: VMT-823/ Thanh đệm làm kín UDBB40450 (xk)
- Mã HS 39259000: VMT-897/ Thanh nhựa NMPH-F loại 26CC-13 chiều dài 1110mm (xk)
- Mã HS 39259000: VMT-898/ Thanh nhựa NMPH-F loại 40CC-13 chiều dài 1681mm (xk)
- Mã HS 39259000: VMT-899/ Thanh nhựa NMPH-F loại 26CC-13 chiều dài 1681mm (xk)
- Mã HS 39259000: VMT-900/ Thanh nhựa NHPH-F bên trái loại 26CC-13 chiều dài 2000mm (xk)
- Mã HS 39259000: VMT-901/ Thanh nhựa NHPH-F loại 26CC-13 chiều dài 1681mm (xk)
- Mã HS 39259000: VMT-902/ Thanh nhựa NHPH-F loại 8-6 chiều dài 1982mm (xk)
- Mã HS 39259000: VMT-903/ Thanh nhựa NHPH-F loại 8-6 chiều dài 1681mm (xk)
- Mã HS 39259000: VMT-914/ Thanh nhựa VT-143-B (L2385) (xk)
- Mã HS 39259000: Vỏ bệ đỡ bằng nhựa của chân chống sàn bằng thép dùng trong xây dựng. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39261000: 10-19595/ File hồ sơ bằng nhựa MEIJI YASUDA LIFE FILE 10-19595 (xk)
- Mã HS 39261000: 136-20GSV Black-MK16/ File hồ sơ bằng nhựa CLEAR FILE 136-20GSV- A4S- 20 POCKETS- BLACK (xk)
- Mã HS 39261000: 136-20GSV Blue-MK16/ File hồ sơ bằng nhựa CLEAR FILE 136-20GSV- A4S- 20 POCKETS- BLUE (xk)
- Mã HS 39261000: 136-20GSV Pink-MK16/ File hồ sơ bằng nhựa CLEAR FILE 136-20GSV- A4S- 20 POCKETS- PINK (xk)
- Mã HS 39261000: 136-20GSV Sky Blue-MK15/ File hồ sơ bằng nhựa CLEAR FILE 136-20GSV- A4S- 20 POCKETS- SKY BLUE (xk)
- Mã HS 39261000: 136-40GSV Black-MK16/ File hồ sơ bằng nhựa CLEAR FILE 136-40GSV- A4S- 40 POCKETS- BLACK (xk)
- Mã HS 39261000: 136-40GSV BLue-MK18/ File hồ sơ bằng nhựa CLEAR FILE 136-40GSV- A4S- 40 POCKETS- BLUE (xk)
- Mã HS 39261000: 136-40GSV Orange-MK14/ File hồ sơ bằng nhựa CLEAR FILE 136-40GSV- A4S- 40 POCKETS- ORANGE (xk)
- Mã HS 39261000: 136-40GSV Pea Green-MK16/ File hồ sơ bằng nhựa CLEAR FILE 136-40GSV- A4S- 40 POCKETS- PEA GREEN (xk)
- Mã HS 39261000: 136-40GSV Pink-MK17/ File hồ sơ bằng nhựa CLEAR FILE 136-40GSV- A4S- 40 POCKETS- PINK (xk)
- Mã HS 39261000: 136-40GSV Sky Blue-MK16/ File hồ sơ bằng nhựa CLEAR FILE 136-40GSV- A4S- 40 POCKETS- SKY BLUE (xk)
- Mã HS 39261000: 136-60GSV Black-MK15/ File hồ sơ bằng nhựa CLEAR FILE 136-60GSV- A4S- 60 POCKETS- BLACK (xk)
- Mã HS 39261000: 136-60GSV Blue-MK14/ File hồ sơ bằng nhựa CLEAR FILE 136-60GSV- A4S- 60 POCKETS- BLUE (xk)
- Mã HS 39261000: 1473-D/ File đựng tài liệu bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39261000: 1479-D/ Quyển đựng tài liệu bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39261000: 1481-D/ Quyển đựng danh thiếp (xk)
- Mã HS 39261000: 186-10GSV Green-MK12/ File hồ sơ bằng nhựa CLEAR FILE 186-10GSV- A4S- 10 POCKETS- GREEN (xk)
- - Mã HS 39261000: 186-10GSV Red-MK12/ File hồ sơ bằng nhựa CLEAR FILE 186-10GSV- A4S- 10 POCKETS- RED (xk)
- Mã HS 39261000: 186-10GSV WHITE-MK6/ File hồ sơ bằng nhựa CLEAR FILE 186-10GSV- A4S- 10 POCKETS- WHITE (xk)
- Mã HS 39261000: 186-10GSV Yellow-MK12/ File hồ sơ bằng nhựa CLEAR FILE 186-10GSV- A4S- 10 POCKETS- YELLOW (xk)
- Mã HS 39261000: 186-20GSV Blue-MK11/ File hồ sơ bằng nhựa CLEAR FILE 186-20GSV- A4S- 20 POCKETS- BLUE (xk)
- Mã HS 39261000: 186-20GSV Green-MK11/ File hồ sơ bằng nhựa CLEAR FILE 186-20GSV- A4S- 20 POCKETS- GREEN (xk)
- Mã HS 39261000: 186-20GSV Red-MK11/ File hồ sơ bằng nhựa CLEAR FILE 186-20GSV- A4S- 20 POCKETS- RED (xk)
- Mã HS 39261000: 186-20GSV WHITE-MK5/ File hồ sơ bằng nhựa CLEAR FILE 186-20GSV- A4S- 20 POCKETS- WHITE (xk)
- Mã HS 39261000: 186-20GSV Yellow-MK10/ File hồ sơ bằng nhựa CLEAR FILE 186-20GSV- A4S- 20 POCKETS- YELLOW (xk)
- Mã HS 39261000: 186-3TSP Blue-MK18/ File hồ sơ bằng nhựa SIMPLEASE CLEAR FILE 186-3TSP- A4S- 60 POCKETS- BLUE (xk)
- Mã HS 39261000: 186-3TSP CLEAR-MK18/ File hồ sơ bằng nhựa SIMPLEASE CLEAR FILE 186-3TSP- A4S- 60 POCKETS- CLEAR (xk)
- Mã HS 39261000: 186-3TSP Orange-MK15/ File hồ sơ bằng nhựa SIMPLEASE CLEAR FILE 186-3TSP- A4S- 60 POCKETS- ORANGE (xk)
- Mã HS 39261000: 186-3TSP Pea Green-MK16/ File hồ sơ bằng nhựa SIMPLEASE CLEAR FILE 186-3TSP- A4S- 60 POCKETS- PEA GREEN (xk)
- Mã HS 39261000: 186-3TSP Pink-MK17/ File hồ sơ bằng nhựa SIMPLEASE CLEAR FILE 186-3TSP- A4S- 60 POCKETS- PINK (xk)
- Mã HS 39261000: 186-40GSV Blue-MK12/ File hồ sơ bằng nhựa CLEAR FILE 186-40GSV- A4S- 40 POCKETS- BLUE (xk)
- Mã HS 39261000: 186-40GSV Green-MK11/ File hồ sơ bằng nhựa CLEAR FILE 186-40GSV- A4S- 40 POCKETS- GREEN (xk)
- Mã HS 39261000: 186-40GSV Red-MK10/ File hồ sơ bằng nhựa CLEAR FILE 186-40GSV- A4S- 40 POCKETS- RED (xk)
- Mã HS 39261000: 186-40GSV WHITE-MK5/ File hồ sơ bằng nhựa CLEAR FILE 186-40GSV- A4S- 40 POCKETS- WHITE (xk)
- Mã HS 39261000: 186-40GSV Yellow-MK10/ File hồ sơ bằng nhựa CLEAR FILE 186-40GSV- A4S- 40 POCKETS- YELLOW (xk)
- Mã HS 39261000: 186-60GSV Blue-MK10/ File hồ sơ bằng nhựa CLEAR FILE 186-60GSV- A4S- 60 POCKETS- BLUE (xk)
- Mã HS 39261000: 186-60GSV CLEAR-MK4/ File hồ sơ bằng nhựa CLEAR FILE 186-60GSV- A4S- 60 POCKETS- CLEAR (xk)
- Mã HS 39261000: 186-60GSV GREEN-MK4/ File hồ sơ bằng nhựa CLEAR FILE 186-60GSV- A4S- 60 POCKETS- GREEN (xk)
- Mã HS 39261000: 186-60GSV RED-MK3/ File hồ sơ bằng nhựa CLEAR FILE 186-60GSV- A4S- 60 POCKETS- RED (xk)
- Mã HS 39261000: 186-60GSV YELLOW-MK5/ File hồ sơ bằng nhựa CLEAR FILE 186-60GSV- A4S- 60 POCKETS- YELLOW (xk)
- Mã HS 39261000: 186TSP Blue-34/ File hồ sơ bằng nhựa SIMPLEASE CF (T) A4S 20 POCKETS BLUE 186TSP (xk)
- Mã HS 39261000: 186TSP Blue-MK18/ File hồ sơ bằng nhựa SIMPLEASE CLEAR FILE 186TSP- A4S- 20 POCKETS- BLUE (xk)
- Mã HS 39261000: 186TSP Clear-40/ File hồ sơ bằng nhựa SIMPLEASE CF (T) A4S 20POCKETS CLEAR 186TSP (xk)
- Mã HS 39261000: 186TSP Clear-MK18/ File hồ sơ bằng nhựa SIMPLEASE CLEAR FILE 186TSP- A4S- 20 POCKETS- CLEAR (xk)
- Mã HS 39261000: 186TSP Cobalt Blue-32/ File hồ sơ bằng nhựa SIMPLEASE CF (T) A4S 20POCKETS COBALT BLUE 186TSP (xk)
- Mã HS 39261000: 186TSP Cobalt Blue-MK18/ File hồ sơ bằng nhựa SIMPLEASE CLEAR FILE 186TSP- A4S- 20 POCKETS- COBALT BLUE (xk)
- Mã HS 39261000: 186TSP Gray-31/ File hồ sơ bằng nhựa SIMPLEASE CF (T) A4S 20POCKETS GRAY 186TSP (xk)
- Mã HS 39261000: 186TSP Gray-MK18/ File hồ sơ bằng nhựa SIMPLEASE CLEAR FILE 186TSP- A4S- 20 POCKETS- GRAY (xk)
- Mã HS 39261000: 186TSP Green-MK17/ File hồ sơ bằng nhựa SIMPLEASE CLEAR FILE 186TSP- A4S- 20 POCKETS- GREEN (xk)
- Mã HS 39261000: 186TSP Orange-30/ File hồ sơ bằng nhựa SIMPLEASE CF (T) A4S 20POCKETS ORANGE 186TSP (xk)
- Mã HS 39261000: 186TSP Orange-MK17/ File hồ sơ bằng nhựa SIMPLEASE CLEAR FILE 186TSP- A4S- 20 POCKETS- ORANGE (xk)
- Mã HS 39261000: 186TSP Pea Green-32/ File hồ sơ bằng nhựa SIMPLEASE CF (T) A4S 20POCKETS PEA GREEN 186TSP (xk)
- Mã HS 39261000: 186TSP Pea Green-MK15/ File hồ sơ bằng nhựa SIMPLEASE CLEAR FILE 186TSP- A4S- 20 POCKETS- PEA GREEN (xk)
- Mã HS 39261000: 186TSP Pink-MK17/ File hồ sơ bằng nhựa SIMPLEASE CLEAR FILE 186TSP- A4S- 20 POCKETS- PINK (xk)
- Mã HS 39261000: 186TSP Red-MK16/ File hồ sơ bằng nhựa SIMPLEASE CLEAR FILE 186TSP- A4S- 20 POCKETS- RED (xk)
- Mã HS 39261000: 186TSP Yellow-30/ File hồ sơ bằng nhựa SIMPLEASE CF (T) A4S 20 POCKETS YELLOW 186TSP (xk)
- Mã HS 39261000: 186TSP Yellow-MK16/ File hồ sơ bằng nhựa SIMPLEASE CLEAR FILE 186TSP- A4S- 20 POCKETS- YELLOW (xk)
- Mã HS 39261000: 186TSPH Blue-31/ File hồ sơ bằng nhựa SIMPLEASE CF (T) A4S 10 POCKETS BLUE 186TSPH (xk)
- Mã HS 39261000: 186TSPH Blue-MK14/ File hồ sơ bằng nhựa SIMPLEASE CLEAR FILE 186TSPH- A4S- 10 POCKETS- BLUE (xk)
- Mã HS 39261000: 186TSPH Clear-35/ File hồ sơ bằng nhựa SIMPLEASE CF (T) A4S 10 POCKETS CLEAR 186TSPH (xk)
- Mã HS 39261000: 186TSPH Clear-MK15/ File hồ sơ bằng nhựa SIMPLEASE CLEAR FILE 186TSPH- A4S- 10 POCKETS- CLEAR (xk)
- Mã HS 39261000: 186TSPH Cobalt Blue-28/ File hồ sơ bằng nhựa SIMPLEASE CF (T) A4S 10 POCKETS COBALT BLUE 186TSPH (xk)
- Mã HS 39261000: 186TSPH Cobalt Blue-MK13/ File hồ sơ bằng nhựa SIMPLEASE CLEAR FILE 186TSPH- A4S- 10 POCKETS- COBALT BLUE (xk)
- Mã HS 39261000: 186TSPH Gray-MK14/ File hồ sơ bằng nhựa SIMPLEASE CLEAR FILE 186TSPH- A4S- 10 POCKETS- GRAY (xk)
- Mã HS 39261000: 186TSPH Green-21/ File hồ sơ bằng nhựa SIMPLEASE CF (T) A4S 10 POCKETS GREEN 186TSPH (xk)
- Mã HS 39261000: 186TSPH Green-MK12/ File hồ sơ bằng nhựa SIMPLEASE CLEAR FILE 186TSPH- A4S- 10 POCKETS- GREEN (xk)
- Mã HS 39261000: 186TSPH Orange-MK12/ File hồ sơ bằng nhựa SIMPLEASE CLEAR FILE 186TSPH- A4S- 10 POCKETS- ORANGE (xk)
- Mã HS 39261000: 186TSPH Pea Green-30/ File hồ sơ bằng nhựa SIMPLEASE CF (T) A4S 10 POCKETS PEA GREEN 186TSPH (xk)
- Mã HS 39261000: 186TSPH Pea Green-MK12/ File hồ sơ bằng nhựa SIMPLEASE CLEAR FILE 186TSPH- A4S- 10 POCKETS- PEA GREEN (xk)
- Mã HS 39261000: 186TSPH Pink-30/ File hồ sơ bằng nhựa SIMPLEASE CF (T) A4S 10 POCKETS PINK 186TSPH (xk)
- Mã HS 39261000: 186TSPH Pink-MK12/ File hồ sơ bằng nhựa SIMPLEASE CLEAR FILE 186TSPH- A4S- 10 POCKETS- PINK (xk)
- Mã HS 39261000: 186TSPH Red-MK12/ File hồ sơ bằng nhựa SIMPLEASE CLEAR FILE 186TSPH- A4S- 10 POCKETS- RED (xk)
- Mã HS 39261000: 186TSPH Yellow-31/ File hồ sơ bằng nhựa SIMPLEASE CF (T) A4S 10 POCKETS YELLOW 186TSPH (xk)
- Mã HS 39261000: 186TSPH Yellow-MK8/ File hồ sơ bằng nhựa SIMPLEASE CLEAR FILE 186TSPH- A4S- 10 POCKETS- YELLOW (xk)
- Mã HS 39261000: 186TSPW Blue-30/ File hồ sơ bằng nhựa SIMPLEASE CF (T) A4S 40 POCKETS BLUE 186TSPW (xk)
- Mã HS 39261000: 186TSPW Blue-MK20/ File hồ sơ bằng nhựa SIMPLEASE CLEAR FILE 186TSPW- A4S- 40 POCKETS- BLUE (xk)
- Mã HS 39261000: 186TSPW Clear-30/ File hồ sơ bằng nhựa SIMPLEASE CF (T) A4S 40 POCKETS CLEAR 186TSPW (xk)
- Mã HS 39261000: 186TSPW Clear-MK20/ File hồ sơ bằng nhựa SIMPLEASE CLEAR FILE 186TSPW- A4S- 40 POCKETS- CLEAR (xk)
- Mã HS 39261000: 186TSPW Cobalt Blue-MK18/ File hồ sơ bằng nhựa SIMPLEASE CLEAR FILE 186TSPW- A4S- 40 POCKETS- COBALT BLUE (xk)
- Mã HS 39261000: 186TSPW Gray-23/ File hồ sơ bằng nhựa SIMPLEASE CF (T) A4S 40 POCKETS GRAY 186TSPW (xk)
- Mã HS 39261000: 186TSPW Gray-MK19/ File hồ sơ bằng nhựa SIMPLEASE CLEAR FILE 186TSPW- A4S- 40 POCKETS- GRAY (xk)
- Mã HS 39261000: 186TSPW Green-MK17/ File hồ sơ bằng nhựa SIMPLEASE CLEAR FILE 186TSPW- A4S- 40 POCKETS- GREEN (xk)
- Mã HS 39261000: 186TSPW Orange-29/ File hồ sơ bằng nhựa SIMPLEASE CF (T) A4S 40 POCKETS ORANGE 186TSPW (xk)
- Mã HS 39261000: 186TSPW Orange-MK14/ File hồ sơ bằng nhựa SIMPLEASE CLEAR FILE 186TSPW- A4S- 40 POCKETS- ORANGE (xk)
- Mã HS 39261000: 186TSPW Pea Green-27/ File hồ sơ bằng nhựa SIMPLEASE CF (T) A4S 40 POCKETS PEA GREEN 186TSPW (xk)
- Mã HS 39261000: 186TSPW Pea Green-MK16/ File hồ sơ bằng nhựa SIMPLEASE CLEAR FILE 186TSPW- A4S- 40 POCKETS- PEA GREEN (xk)
- Mã HS 39261000: 186TSPW Pink-29/ File hồ sơ bằng nhựa SIMPLEASE CF (T) A4S 40 POCKETS PINK 186TSPW (xk)
- Mã HS 39261000: 186TSPW Pink-MK16/ File hồ sơ bằng nhựa SIMPLEASE CLEAR FILE 186TSPW- A4S- 40 POCKETS- PINK (xk)
- Mã HS 39261000: 186TSPW Red-MK18/ File hồ sơ bằng nhựa SIMPLEASE CLEAR FILE 186TSPW- A4S- 40 POCKETS- RED (xk)
- Mã HS 39261000: 1896-D/ File đựng tài liệu bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39261000: 18SR-CUB/ Vòng đeo tay (Dây đan, hạt trang trí bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39261000: 18SR-RNB/ Vòng đeo tay (Dây đan, vật trang trí bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39261000: 19-0226 (OCHA4-100)-28/ Bìa lá bằng nhựa TANOMERU CLEAR HOLDER A4S 100 PACK 19-0226 (OCHA4-100) (xk)
- Mã HS 39261000: 19-0226 (OCHA4-100)-33/ Bìa lá bằng nhựa TANOMERU CLEAR HOLDER A4S 100 PACK 19-0226 (OCHA4-100) (xk)
- Mã HS 39261000: 19-0255-35/ File hồ sơ bằng nhựa ASKUL ORIGINAL CF24P BLUE 19-0255 (xk)
- Mã HS 39261000: 19-0256-25/ File hồ sơ bằng nhựa ASKUL ORIGINAL CF24P RED 19-0256 (xk)
- Mã HS 39261000: 19-0257-25/ File hồ sơ bằng nhựa ASKUL ORIGINAL CF24P BLACK 19-0257 (xk)
- Mã HS 39261000: 19-0258-28/ File hồ sơ bằng nhựa ASKUL ORIGINAL CF24P WHITE 19-0258 (xk)
- Mã HS 39261000: 19-0259-36/ File hồ sơ bằng nhựa ASKUL ORIGINAL CF48P BLUE 19-0259 (xk)
- Mã HS 39261000: 19-0260-34/ File hồ sơ bằng nhựa ASKUL ORIGINAL CF48P RED 19-0260 (xk)
- Mã HS 39261000: 19-0261-38/ File hồ sơ bằng nhựa ASKUL ORIGINAL CF48P BLACK 19-0261 (xk)
- Mã HS 39261000: 19-0262-37/ File hồ sơ bằng nhựa ASKUL ORIGINAL CF48P WHITE 19-0262 (xk)
- Mã HS 39261000: 19-0319-24/ Túi nhựa OTK R-A4S POCKET30 19-0319 (xk)
- Mã HS 39261000: 19-0349-23/ File hồ sơ bằng nhựa TANOMAIL_CFA4S_40P LIGHT BLUE 19-0349 (xk)
- Mã HS 39261000: 19-0415-13/ File hồ sơ bằng nhựa TANOMAIL CLEAR FILE 60P DARK GRAY 19-0415 (xk)
- Mã HS 39261000: 19-0439-8/ File hồ sơ bằng nhựa TANOMAIL ORIGINAL CF A4S25P LIGHT GREEN 19-0439 (xk)
- Mã HS 39261000: 19-0464-7/ Túi hồ sơ bằng nhựa KALTE FOLDER A4-E SIZE DOUBLE 19-0464 (xk)
- Mã HS 39261000: 19-0485-3/ File hồ sơ bằng nhựa TANOMAIL CF A4-S BINDER 35P PINK 19-0485 (xk)
- Mã HS 39261000: 206RH/ Móc treo thẻ co rút nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39261000: 284TSP BLUE-8/ Cặp SIMPLEASE CARRYING CASE (T) BLUE 284TSP (xk)
- Mã HS 39261000: 284TSP CLEAR-17/ Cặp SIMPLEASE CARRYING CASE (T) CLEAR 284TSP (xk)
- Mã HS 39261000: 34400-CD/ File đựng tài liệu bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39261000: 34400-KD/ File đựng tài liệu bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39261000: 397N BLUE-11/ File hồ sơ bằng nhựa LETTER FILE SLIDE IN BLUE 397N (xk)
- Mã HS 39261000: 397N NAVY-9/ File hồ sơ bằng nhựa LETTER FILE SLIDE IN NAVY 397N (xk)
- Mã HS 39261000: 3RCHA4-20-D/ File đựng tài liệu bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39261000: 4549738996477/ Hộp đựng vật dụng loại lớn bằng nhựa, hình chữ nhật. Kích thước: 9.15CM(D) x 4.48CM(R) x 10CM(C) (POLYPROPYLENE FILE BOX POCKET) (xk)
- Mã HS 39261000: 4549738996484/ Hộp đựng bút bằng nhựa, hình chữ nhật. Kích thước: 3.95CM(D) x 4.48CM(R) x 10CM(C) (POLYPROPYLENE FILE BOX PEN POCKET) (xk)
- Mã HS 39261000: 4549738996491/ Hộp đựng vật dụng loại nhỏ bằng nhựa, hình chữ nhật. Kích thước: 9.15CM(D) x 4.48CM(R) x 5CM(C) (POLYPROPYLENE FILE BOX POCKET S) (xk)
- Mã HS 39261000: 4550002185534/ Bìa hồ sơ trình ký bằng nhựa. Kích thước Dài 31.2cm x Rộng 23.7cm x Dày 1.5cm (CLIPBOARD WITH STORAGE (POCKET)) (xk)
- Mã HS 39261000: 4550182114539/ Hộp đựng danh thiếp bằng nhựa, màu trắng, hình chữ nhật. Kích thước Dài 10cm x Rộng 6.4cm x Cao 1.4cm (PP CARD HOLDER/ 2 COMPARTMENTS) (xk)
- Mã HS 39261000: 50CRTW19/ Tẩy nhựa 50color Radar TW (50 chiếc/1 hộp) (xk)
- Mã HS 39261000: 5307895101-SP/ Chốt nhựa đầu mũi tên FFR Arrowhead Fasterner AF-101 (xk)
- Mã HS 39261000: 578SP Black-29/ File hồ sơ bằng nhựa SIMPLEASE Z FILE BLACK 578SP (xk)
- Mã HS 39261000: 578SP Blue-35/ File hồ sơ bằng nhựa SIMPLEASE Z FILE BLUE 578SP (xk)
- Mã HS 39261000: 578SP Light Blue-34/ File hồ sơ bằng nhựa SIMPLEASE Z FILE LIGHT BLUE 578SP (xk)
- Mã HS 39261000: 578SP Pea Green-31/ File hồ sơ bằng nhựa SIMPLEASE Z FILE PEA GREEN 578SP (xk)
- Mã HS 39261000: 578SP Pea Green-32/ File hồ sơ bằng nhựa SIMPLEASE Z FILE PEA GREEN 578SP (xk)
- Mã HS 39261000: 578SP Pink-32/ File hồ sơ bằng nhựa SIMPLEASE Z FILE PINK 578SP (xk)
- Mã HS 39261000: 578SP Pink-33/ File hồ sơ bằng nhựa SIMPLEASE Z FILE PINK 578SP (xk)
- Mã HS 39261000: 596-223-K2/ File đựng tài liệu bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39261000: 596-223-KW/ File đựng tài liệu bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39261000: 5RCHA4-20-D/ File đựng tài liệu bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39261000: 5SC00001-16/ File tài liệu bằng nhựa (305x220mm/chiếc; 5 chiếc/túi; 20 Túi/Hộp; 3 Hộp/carton) (xk)
- Mã HS 39261000: 5TL00154-16/ Dụng cụ dính miếng dán bằng nylon dùng để bảo vệ lỗ đột trên giấy (xk)
- Mã HS 39261000: 5TL00499-16/ Dụng cụ dính miếng dán bằng nylon dùng để bảo vệ lỗ đột trên giấy (xk)
- Mã HS 39261000: 5TL00500-16/ Dụng cụ dính miếng dán bằng nylon dùng để bảo vệ lỗ đột trên giấy (xk)
- Mã HS 39261000: 6011PP/ Cặp đựng tài liệu bằng nhựa khổ A5 (xk)
- Mã HS 39261000: 6017PP/ Cặp đựng tài liệu bằng nhựa khổ DL (xk)
- Mã HS 39261000: 6018PP/ Cặp đựng tài liệu bằng nhựa khổ A4 (xk)
- Mã HS 39261000: 6020PP/ Cặp đựng tài liệu bằng nhựa khổ A5 (xk)
- Mã HS 39261000: 6080PP/ Cặp đựng tài liệu bằng nhựa khổ DL (xk)
- Mã HS 39261000: 641SP Black-28/ File hồ sơ bằng nhựa SIMPLEASE RING FILE BLACK 641SP (xk)
- Mã HS 39261000: 641SP Blue-30/ File hồ sơ bằng nhựa SIMPLEASE RING FILE BLUE 641SP (xk)
- Mã HS 39261000: 641SP Light Blue-27/ File hồ sơ bằng nhựa SIMPLEASE RING FILE LIGHT BLUE 641SP (xk)
- Mã HS 39261000: 641SP Orange-28/ File hồ sơ bằng nhựa SIMPLEASE RING FILE ORANGE 641SP (xk)
- Mã HS 39261000: 642SP Blue-32/ File hồ sơ bằng nhựa SIMPLEASE RING FILE BLUE 642SP (xk)
- Mã HS 39261000: 642SP Light Blue-27/ File hồ sơ bằng nhựa SIMPLEASE RING FILE LIGHT BLUE 642SP (xk)
- Mã HS 39261000: 642SP Orange-26/ File hồ sơ bằng nhựa SIMPLEASE RING FILE ORANGE 642SP (xk)
- Mã HS 39261000: 642SP Pea Green-29/ File hồ sơ bằng nhựa SIMPLEASE RING FILE PEA GREEN 642SP (xk)
- Mã HS 39261000: 643SP Blue-23/ File hồ sơ bằng nhựa SIMPLEASE RING FILE BLUE 643SP (xk)
- Mã HS 39261000: 653PP/ Túi đựng tài liệu bằng nhựa A4 (xk)
- Mã HS 39261000: 658PP/ Cặp đựng tài liệu bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39261000: 673PP/ Cặp đựng tài liệu bằng nhựa, kt(187*132)mm (xk)
- Mã HS 39261000: 691TGSV BLUE-MK6/ File hồ sơ bằng nhựa SIMPLEASE PP D-RING FILE 691TGSV- A4S- 20MM- BLUE (xk)
- Mã HS 39261000: 691TGSV CLEAR-MK7/ File hồ sơ bằng nhựa SIMPLEASE PP D-RING FILE 691TGSV- A4S- 20MM- CLEAR (xk)
- Mã HS 39261000: 691TGSV COBALT BLUE-MK6/ File hồ sơ bằng nhựa SIMPLEASE PP D-RING FILE 691TGSV- A4S- 20MM- COBALT BLUE (xk)
- Mã HS 39261000: 691TGSV GRAY-MK6/ File hồ sơ bằng nhựa SIMPLEASE PP D-RING FILE 691TGSV- A4S- 20MM- GRAY (xk)
- Mã HS 39261000: 691TGSV GREEN-MK6/ File hồ sơ bằng nhựa SIMPLEASE PP D-RING FILE 691TGSV- A4S- 20MM- GREEN (xk)
- Mã HS 39261000: 691TGSV ORANGE-MK4/ File hồ sơ bằng nhựa SIMPLEASE PP D-RING FILE 691TGSV- A4S- 20MM- ORANGE (xk)
- Mã HS 39261000: 691TGSV PEA GREEN-MK5/ File hồ sơ bằng nhựa SIMPLEASE PP D-RING FILE 691TGSV- A4S- 20MM- PEA GREEN (xk)
- Mã HS 39261000: 691TGSV PINK-MK6/ File hồ sơ bằng nhựa SIMPLEASE PP D-RING FILE 691TGSV- A4S- 20MM- PINK (xk)
- Mã HS 39261000: 691TGSV RED-MK6/ File hồ sơ bằng nhựa SIMPLEASE PP D-RING FILE 691TGSV- A4S- 20MM- RED (xk)
- Mã HS 39261000: 691TGSV YELLOW-MK6/ File hồ sơ bằng nhựa SIMPLEASE PP D-RING FILE 691TGSV- A4S- 20MM- YELLOW (xk)
- Mã HS 39261000: 692TGSV BLUE-MK4/ File hồ sơ bằng nhựa SIMPLEASE PP D-RING FILE 692TGSV- A4S- 30MM- BLUE (xk)
- Mã HS 39261000: 692TGSV CLEAR-MK5/ File hồ sơ bằng nhựa SIMPLEASE PP D-RING FILE 692TGSV- A4S- 30MM- CLEAR (xk)
- Mã HS 39261000: 692TGSV COBALT BLUE-MK4/ File hồ sơ bằng nhựa SIMPLEASE PP D-RING FILE 692TGSV- A4S- 30MM- COBALT BLUE (xk)
- Mã HS 39261000: 692TGSV GRAY-MK5/ File hồ sơ bằng nhựa SIMPLEASE PP D-RING FILE 692TGSV- A4S- 30MM- GRAY (xk)
- Mã HS 39261000: 692TGSV GREEN-MK5/ File hồ sơ bằng nhựa SIMPLEASE PP D-RING FILE 692TGSV- A4S- 30MM- GREEN (xk)
- Mã HS 39261000: 692TGSV ORANGE-MK5/ File hồ sơ bằng nhựa SIMPLEASE PP D-RING FILE 692TGSV- A4S- 30MM- ORANGE (xk)
- Mã HS 39261000: 692TGSV PEA GREEN-MK4/ File hồ sơ bằng nhựa SIMPLEASE PP D-RING FILE 692TGSV- A4S- 30MM- PEA GREEN (xk)
- Mã HS 39261000: 692TGSV PINK-MK5/ File hồ sơ bằng nhựa SIMPLEASE PP D-RING FILE 692TGSV- A4S- 30MM- PINK (xk)
- Mã HS 39261000: 692TGSV RED-MK3/ File hồ sơ bằng nhựa SIMPLEASE PP D-RING FILE 692TGSV- A4S- 30MM- RED (xk)
- Mã HS 39261000: 692TGSV YELLOW-MK4/ File hồ sơ bằng nhựa SIMPLEASE PP D-RING FILE 692TGSV- A4S- 30MM- YELLOW (xk)
- Mã HS 39261000: 7042099/ Cục tẩy mã PE-01A B (xk)
- Mã HS 39261000: 7056299/ Cục tẩy mã EF-TH (xk)
- Mã HS 39261000: 7056399/ Cục tẩy mã EF-THS (xk)
- Mã HS 39261000: 737-100GSV-MK6/ Bìa lá bằng nhựa CLEAR HOLDER 737-100GSV- A4S (100pcs/pack) (xk)
- Mã HS 39261000: 737-10GSV-MK10/ Bìa lá bằng nhựa CLEAR HOLDER 737-10GSV- A4S (10pcs/pack) (xk)
- Mã HS 39261000: 780-10 Clear-18/ Túi hồ sơ bằng nhựa KING HOLDER W/ GUSSET CLEAR 780-10 (xk)
- Mã HS 39261000: 781-10 Clear-18/ Túi hồ sơ bằng nhựa KING HOLDER W/O GUSSET CLEAR 781-10 (xk)
- Mã HS 39261000: 782-10 Blue-14/ Túi hồ sơ bằng nhựa KING HOLDER ENVELOPE TYPE BLUE 782-10 (xk)
- Mã HS 39261000: 782-10 Clear-31/ Túi hồ sơ bằng nhựa KING HOLDER ENVELOPE TYPE CLEAR 782-10 (xk)
- Mã HS 39261000: 782-10 Green-9/ Túi hồ sơ bằng nhựa KING HOLDER ENVELOPE TYPE GREEN 782-10 (xk)
- Mã HS 39261000: 787-10-10/ Túi hồ sơ bằng nhựa KING HOLDER ENVELOPE ZIPPER 787-10 (xk)
- Mã HS 39261000: 8152T Clear-14/ File hồ sơ bằng nhựa CLEAR FILE TAFRU 20 POCKETS CLEAR 8152T (xk)
- Mã HS 39261000: 8152T Green-MK15/ File hồ sơ bằng nhựa TAFRU CLEAR FILE 8152T- A4S- 20 POCKETS- GREEN (xk)
- Mã HS 39261000: 8152T Orange-MK17/ File hồ sơ bằng nhựa TAFRU CLEAR FILE 8152T- A4S- 20 POCKETS- ORANGE (xk)
- Mã HS 39261000: 8152T Pink-MK17/ File hồ sơ bằng nhựa TAFRU CLEAR FILE 8152T- A4S- 20 POCKETS- PINK (xk)
- Mã HS 39261000: 8152TH Clear-15/ File hồ sơ bằng nhựa CLEAR FILE TAFRU 10 POCKETS CLEAR 8152TH (xk)
- Mã HS 39261000: 8152TH Green-MK13/ File hồ sơ bằng nhựa TAFRU CLEAR FILE 8152TH- A4S- 10 POCKETS- GREEN (xk)
- Mã HS 39261000: 8152TH Orange-MK12/ File hồ sơ bằng nhựa TAFRU CLEAR FILE 8152TH- A4S- 10 POCKETS- ORANGE (xk)
- Mã HS 39261000: 8152TH Pink-MK14/ File hồ sơ bằng nhựa TAFRU CLEAR FILE 8152TH- A4S- 10 POCKETS- PINK (xk)
- Mã HS 39261000: 9854TEBH BLACK-3/ File hồ sơ bằng nhựa RING NOTE TEFRENU BIZ A5 HANDY BLACK 9854TEBH (xk)
- Mã HS 39261000: 9854TEBH WHITE-3/ File hồ sơ bằng nhựa RING NOTE TEFRENU BIZ A5 HANDY WHITE 9854TEBH (xk)
- Mã HS 39261000: 9854TES-GSRK102/ File hồ sơ bằng nhựa TEFRENU STYLE RILAKKUMA A5 102 9854TES-GSRK102 (xk)
- Mã HS 39261000: 9854TES-GSRK103/ File hồ sơ bằng nhựa TEFRENU STYLE RILAKKUMA A5 103 9854TES-GSRK103 (xk)
- Mã HS 39261000: 9854TES-GSRK104/ File hồ sơ bằng nhựa TEFRENU STYLE RILAKKUMA A5 104 9854TES-GSRK104 (xk)
- Mã HS 39261000: 9855TES-GSDOT/ File hồ sơ bằng nhựa TEFRENU STYLE B5 9855TES-GSDOT (xk)
- Mã HS 39261000: 9855TES-GSHEART/ File hồ sơ bằng nhựa TEFRENU STYLE 9855TES-GSHEART (xk)
- Mã HS 39261000: 9855TES-GSJEWEL/ File hồ sơ bằng nhựa TEFRENU STYLE B5 9855TES-GSJEWEL (xk)
- Mã HS 39261000: 9855TES-GSRK102/ File hồ sơ bằng nhựa TEFRENU STYLE RILAKKUMA B5 102 9855TES-GSRK102 (xk)
- Mã HS 39261000: 9855TES-GSRK103/ File hồ sơ bằng nhựa TEFRENU STYLE RILAKKUMA B5 103 9855TES-GSRK103 (xk)
- Mã HS 39261000: 9855TES-GSRK104/ File hồ sơ bằng nhựa TEFRENU STYLE RILAKKUMA B5 104 9855TES-GSRK104 (xk)
- Mã HS 39261000: 9855TES-GSSTAR/ File hồ sơ bằng nhựa TEFRENU STYLE B5 9855TES-GSSTAR (xk)
- Mã HS 39261000: 9855TES-GSSTICK/ File hồ sơ bằng nhựa TEFRENU STYLE B5 9855TES-GSSTICK (xk)
- Mã HS 39261000: 9955TY NAVY-4/ File hồ sơ bằng nhựa COMPACK NOTE B5 NAVY 9955TY (xk)
- Mã HS 39261000: A-1006-20/ Túi nhựa đựng tài liệu 297 x 212mm (10 túi/bộ) (xk)
- Mã HS 39261000: A3-D/ File đựng tài liệu bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39261000: A3-Q310-D/ File kẹp tài liệu bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39261000: A-4103-20/ File nhựa đựng card(192 x 119)mm (xk)
- Mã HS 39261000: A-4105-20/ File nhựa đựng card (306x239)mm (xk)
- Mã HS 39261000: A4-CHW10-02-D/ File đựng tài liệu bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39261000: A4E-FC04GY/ Hộp đựng hồ sơ bằng nhựa A4E-FC04GY (D282 x R344 x C260mm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39261000: A4-YS1P/ Kẹp tài liệu bằng nhựa A4 (xk)
- Mã HS 39261000: A-5000-20/ File nhựa đựng card (119 x114)mm (xk)
- Mã HS 39261000: A-5001-20/ Hộp nhựa đựng card (100 x60)mm (xk)
- Mã HS 39261000: A-5002-20/ Hộp nhựa đựng card (93 x62)mm (xk)
- Mã HS 39261000: A-5005-20/ Cặp nhựa đựng tài liệu (263x360)mm (xk)
- Mã HS 39261000: A-5007-20/ Cặp nhựa đựng tài lệu (270 x345)mm (xk)
- Mã HS 39261000: A5010(SONGHAO)/ File kẹp tài liệu bằng nhựa (kích thước: 323 x 235mm) (xk)
- Mã HS 39261000: A-5012-20/ File nhựa đựng card (94x124mm) (xk)
- Mã HS 39261000: A-5021-20/ Hộp nhựa đựng bút (185 x57)mm (xk)
- Mã HS 39261000: A-5022-20/ Hộp nhựa đựng bút(178 x 51 x 22mm) (xk)
- Mã HS 39261000: A-5024-20/ Hộp đựng tài liệu bằng nhựa (320x227)mm (xk)
- Mã HS 39261000: A-5029-20/ Hộp đựng tài liệu bằng nhựa (238x320)mm (xk)
- Mã HS 39261000: A-5035-20/ Hộp đựng tài liệu văn phòng bằng nhựa (230 x 330)mm (xk)
- Mã HS 39261000: A-5037-20/ Hộp đựng tài liệu bằng nhựa (438x320)mm (xk)
- Mã HS 39261000: A-5040-20/ Hộp nhựa đựng tài liệu (350x 250)mm (xk)
- Mã HS 39261000: A-5042-20/ File nhựa đựng card (311x 227x 18)mm (xk)
- Mã HS 39261000: A-5043-20/ File nhựa đựng card (311x 233)mm (xk)
- Mã HS 39261000: A-5045/ Túi nhựa đựng card(296.5x 212)mm (xk)
- Mã HS 39261000: A-5045-20/ Túi nhựa đựng card(296.5x 212)mm (xk)
- Mã HS 39261000: A-5050-20/ Cặp nhựa đựng tài liệu(335x248x78)mm (xk)
- Mã HS 39261000: A5167(SONGHAO)/ File kẹp tài liệu bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39261000: A5-D/ File đựng tài liệu bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39261000: A5T18/ Tẩy nhựa Horunabi A5 (no packing) (xk)
- Mã HS 39261000: A-660-20/ Cặp nhựa đựng tài liệu (280x390)mm (xk)
- Mã HS 39261000: A6BOX15/ Tẩy nhựa Horunabi A6 (5 chiếc/hộp) (xk)
- Mã HS 39261000: A6-D/ File đựng tài liệu bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39261000: A7322(SONGHAO)/ Giá Sách bằng nhựa (kích thước: 360 x 200 x 160 mm) (xk)
- Mã HS 39261000: A-7611-20/ Cặp nhựa đựng tài liệu (265x345)mm (xk)
- Mã HS 39261000: A-7631-20/ Cặp nhựa đựng tài liệu (462 x340)mm (xk)
- Mã HS 39261000: A944-9(BLH 317x461)/ File đựng card visit A944-9 (xk)
- Mã HS 39261000: A945-24(BLH 317x505)/ File đựng card visit A945-24 (xk)
- Mã HS 39261000: A945-9/ File đựng card visit A945-9 (xk)
- Mã HS 39261000: A945-9(BLH 317x505)/ File đựng card visit A945-9 (xk)
- Mã HS 39261000: A945-9(BLH 631x505)/ File đựng card visit A945-9 (xk)
- Mã HS 39261000: A946-9(BLH 317x483)/ File đựng card visit A946-9 (xk)
- Mã HS 39261000: A946-9(BLH 631x483)/ File đựng card visit A946-9 (xk)
- Mã HS 39261000: A960U(SONGHAO)/ File kẹp tài liệu bằng nhựa (kích thước: 234 x 105mm) (xk)
- Mã HS 39261000: A968U(SONGHAO)/ File kẹp tài liệu bằng nhựa (kích thước: 220 x 90mm) (xk)
- Mã HS 39261000: A972U(SONGHAO)/ File kẹp tài liệu bằng nhựa (kích thước: 283 x 207mm) (xk)
- Mã HS 39261000: A973U(SONGHAO)/ File kẹp tài liệu bằng nhựa (kích thước: 407 x 305mm) (xk)
- Mã HS 39261000: A977(SONGHAO)/ File kẹp tài liệu bằng nhựa (kích thước: 323 x 235mm) (xk)
- Mã HS 39261000: A983U(SONGHAO)/ File kẹp tài liệu bằng nhựa (kích thước: 306 x 406mm) (xk)
- Mã HS 39261000: AA-SETC/ Hộp đựng tài liệu (Archive-All Storage Box SET (1pc. of AA-1114BK & 1pc. of AA-1319BK) (xk)
- Mã HS 39261000: ACT-3906/ Cặp tài liệu bằng nhựa 6 ngăn (xk)
- Mã HS 39261000: AK461-8786(R2)/ Kẹp file tài liệu AK461-8786 (xk)
- Mã HS 39261000: AKC-20/ File nhựa đựng tài liệu (314 x253)mm (xk)
- Mã HS 39261000: AKCB2-20/ File nhựa đựng tài liệu (314 x258 x31)mm (xk)
- Mã HS 39261000: AKCC1-20/ Túi nhựa đựng tài liệu (239 x180)mm 10 túi/bộ (xk)
- Mã HS 39261000: AKCC2-20/ Túi đựng tài liệu bằng nhựa (245 x 335mm) 10 túi/ bộ (xk)
- Mã HS 39261000: AKCP1-20/ Túi nhựa đựng tài liệu(100 túi/ tập) (xk)
- Mã HS 39261000: AKCP1-20P-20/ Túi nhựa đựng tài liệu (300x230)mm (20 túi/tập) (xk)
- Mã HS 39261000: AKCP2R-20/ Túi nhựa đựng tài liệu (306x235)mm 50 túi/bộ (xk)
- Mã HS 39261000: AKCP3-20/ Túi nhựa đựng tài liệu (100 túi/bộ) (xk)
- Mã HS 39261000: AKCP4-20/ Túi nhựa đựng tài liệu (302x231mm) 100 túi/bộ (xk)
- Mã HS 39261000: AKCT1-20/ File nhựa đựng tài liệu (314 x260)mm (xk)
- Mã HS 39261000: AKCT2-20/ File nhựa đựng tài liệu (314 x265)mm (xk)
- Mã HS 39261000: AKED-20/ File nhựa kẹp tài liệu (306 x275)mm (xk)
- Mã HS 39261000: AKEL-20/ File nhựa kẹp tài liệu (306 x280)mm (xk)
- Mã HS 39261000: AKEM1-20/ File nhựa kẹp tài liệu (306 x238)mm (xk)
- Mã HS 39261000: AKEM2-20/ File nhựa kẹp tài liệu (306 x238)mm (xk)
- Mã HS 39261000: AKJM1-20/ File nhựa đựng tài liệu (306 x238 x27mm) (xk)
- Mã HS 39261000: AKM1-20/ File nhựa kẹp tài liệu (306 x238)mm (xk)
- Mã HS 39261000: AKM2-20/ File nhựa kẹp tài liệu (306 x238)mm (xk)
- Mã HS 39261000: AKTD2-20/ File nhựa kẹp tài liệu (306 x360)mm (xk)
- Mã HS 39261000: AKTM1R-20/ File nhựa kẹp tài liệu (306 x239 x27)mm (xk)
- Mã HS 39261000: AKTM2R-20/ File nhựa kẹp tài liệu (306 x239 x 36)mm (xk)
- Mã HS 39261000: AXP963A119/ Tẩy nhựa AXP963A1 (xk)
- Mã HS 39261000: AXP963G519/ Tẩy nhựa AXP963G5 (xk)
- Mã HS 39261000: AXP96695BR20/ Tẩy nhựa AXP96695 Bara (xk)
- Mã HS 39261000: AXPN076218/ Tẩy nhựa AXPN0762 (xk)
- Mã HS 39261000: AXPN076318/ Tẩy nhựa AXPN0763 (xk)
- Mã HS 39261000: AXPN079919/ Tẩy nhựa AXPN0799 (xk)
- Mã HS 39261000: B4-D/ File đựng tài liệu bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39261000: B5-D/ File đựng tài liệu bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39261000: B6-D/ File đựng tài liệu bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39261000: B750N-CD/ File đựng tài liệu bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39261000: B750N-KD/ File đựng tài liệu bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39261000: Bàn chải đánh răng, hàng mới 100%LIPZO CRYSTAL TOOTHBRUSH, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39261000: Bàn đệm chuột dài 0.3m, rộng 0.235m. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39261000: Bảng ghim Campaign có kèm khung, SKU: 3799042, quy cách (1220*615*20)mm (Khung bằng ván MDF, mặt bảng bằng nhựa EVA, mút mền và bọc vải dệt thoi), dùng trong trường học và phòng họp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39261000: Bảng ghim Classic có kèm khung, SKU: 4644451, quy cách (1572*662*41)mm (Khung bằng gỗ thông, mặt bảng bằng nhựa EVA và bọc vải dệt thoi), dùng trong trường học và phòng họp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39261000: Bảng ghim Hexgn có kèm khung, SKU: 1058636, quy cách (1035*585*35)mm (Khung bằng ván MDF, mặt bảng bằng nhựa EVA và bọc vải dệt thoi), dùng trong trường học và phòng họp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39261000: Bảng ghim loại lớn có kèm khung, SKU: 5776450, quy cách (914.4*1219.2*25.4)mm, (Khung bằng ván MDF và mặt bảng bằng nhựa EVA, Tấm Lie (tấm gỗ bần)), dùng trong trường học và phòng họp. mới 100% (xk)
- Mã HS 39261000: Bảng ghim loại nhỏ có kèm khung, SKU: 5775924, quy cách (609.6*914.4*25.4)mm, (Khung bằng ván MDF và mặt bảng bằng nhựa EVA, Tấm Lie (tấm gỗ bần)), dùng trong trường học và phòng họp. mới 100% (xk)
- Mã HS 39261000: Bảng nỉ KT 1100x1400 (dùng trong văn phòng). Mới 100% (xk)
- Mã HS 39261000: bảng viết màu trằng bằng nhựa PVC dùng trong văn phòng. Hàng đã qua sử dụng (xk)
- Mã HS 39261000: Bao đựng hồ sơ- SAMPLEXK NEW REFILL (xk)
- Mã HS 39261000: BAO NYLON (xk)
- Mã HS 39261000: Bao thẻ + kẹp thẻ (2 cái/bộ) (xk)
- Mã HS 39261000: Bao thẻ + kẹp thẻ (đồ dùng văn phòng bằng nhựa hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39261000: BBBOX15/ Tẩy Horunabi BB (5 chiếc/hộp) (xk)
- Mã HS 39261000: Bìa 20 lá bằng nhựa dùng trong văn phòng phẩn FO-DB01, Nhãn hiệu "Flexoffice"- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39261000: Bìa 40 lá bằng nhựa dùng trong văn phòng phẩn FO-DB02, Nhãn hiệu "Flexoffice"- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39261000: Bìa 60 lá bằng nhựa dùng trong văn phòng phẩn FO-DB03, Nhãn hiệu "Flexoffice"- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39261000: Bìa acco nhựa (LW320, sie A4, plastic, TRA MY) (đồ dùng văn phòng bằng nhựa hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39261000: Bìa acco nhựa (LW320, sie A4, plastic, TRA MY) (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39261000: Bìa card case nam châm A4(A4, viền màu, gắn nam châm) (đồ dùng văn phòng bằng nhựa hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39261000: Bìa cardcase A4 (A4, No.TL-804, TELUN) (đồ dùng văn phòng bằng nhựa hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39261000: Bìa còng chứa hồ sơ giấy tờ văn phòng ABBA F4 5- 7cm, 2 mặt si (xk)
- Mã HS 39261000: Bìa dây kéo A4 (xk)
- Mã HS 39261000: Bìa đựng tài liệu A3 có nam châm, chất liệu chính nhựa PVC, dùng trong văn phòng, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39261000: Bìa hồ sơ A4 bằng nhựa dùng trong văn phòng phẩm, Nhãn hiệu "Seria"- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39261000: Bìa hồ sơ A4 LEARNING FILE bằng nhựa dùng trong văn phòng phẩm- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39261000: Bìa hồ sơ CLEAR FILE A4L-2W bằng nhựa dùng trong văn phòng phẩm- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39261000: Bìa hồ sơ CLEAR FILE HK-718 bằng nhựa dùng trong văn phòng phẩm- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39261000: Bìa hồ sơ CLEAR FILE I-629 bằng nhựa dùng trong văn phòng phẩm- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39261000: Bìa hồ sơ CLEAR FILE KF-718W bằng nhựa dùng trong văn phòng phẩm- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39261000: Bìa hồ sơ CLIP FILE TOHOKU bằng nhựa dùng trong văn phòng phẩm- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39261000: Bìa kẹp bằng nhựa dùng trong văn phòng phẩm FO-PPFA4N, Nhãn hiệu " TSM"- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39261000: Bìa kẹp file A4 bằng nhựa, dùng trong văn phòng. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39261000: Bìa lá (DOCUMENT FOLDER, 220*310mm, bằng nhựa PP, màu bạc và màu trắng, in hiệu "Long" dùng đựng hồ sơ trong văn phòng),Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39261000: Bìa lá A4 bằng nhựa dùng trong văn phòng phẩm FO-CH03, Nhãn hiệu "Flexoffice"- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39261000: Bìa lá bằng nhựa CLEAR FOLDER A3 CH1011C dùng trong văn phòng phẩm, Nhãn hiệu "NAKABAYASHI", (10cái/bộ)- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39261000: Bìa lá bằng nhựa Clear Folder A4 (0.18mm) dùng trong văn phòng phẩm,- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39261000: Bìa lá bằng nhựa CLEAR FOLDER A4 CH1031C dùng trong văn phòng phẩm, Nhãn hiệu "NAKABAYASHI", (30cái/bộ)- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39261000: Bìa lá bằng nhựa CLEAR FOLDER A4 CH1133M dùng trong văn phòng phẩm, Nhãn hiệu "NAKABAYASHI", (30cái/bộ)- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39261000: Bìa lá bằng nhựa CLEAR FOLDER B4 CH1021C dùng trong văn phòng phẩm, Nhãn hiệu "NAKABAYASHI", (10cái/bộ)- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39261000: Bìa lá bằng nhựa dùng trong văn phòng phẩm FO-CH01, Nhãn hiệu "Flexoffice"- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39261000: Bìa lá bằng nhựa dùng trong văn phòng phẩm FO-CH02, Nhãn hiệu "Flexoffice"- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39261000: Bìa nhẫn D-RING FILE CHNG-M bằng nhựa dùng trong văn phòng phẩm- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39261000: Bìa nhựa 20 lá A4 dùng trong văn phòng phẩm- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39261000: Bìa nhựa lá A3 dùng trong văn phòng phẩm, Nhãn hiệu "Flexoffice" (03cái/bộ)- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39261000: Bìa nhựa lá A3 dùng trong văn phòng phẩm, Nhãn hiệu "Flexoffice" (3cái/bộ)- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39261000: Bìa nhựa lá A4 dùng trong văn phòng phẩm, Nhãn hiệu "Flexoffice" (05cái/bộ)- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39261000: Bìa nhựa lá A4 dùng trong văn phòng phẩm, Nhãn hiệu "Flexoffice" (10cái/bộ)- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39261000: Bìa nhựa lá A4 dùng trong văn phòng phẩm, Nhãn hiệu "Flexoffice" (5cái/bộ)- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39261000: Bìa nhựa lá A5 dùng trong văn phòng phẩm, Nhãn hiệu "Flexoffice" (10cái/bộ)- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39261000: Bìa nhựa lá A6 dùng trong văn phòng phẩm, Nhãn hiệu "Flexoffice" (10cái/bộ)- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39261000: Bìa nhựa lá B4 dùng trong văn phòng phẩm, Nhãn hiệu "Flexoffice" (05cái/bộ)- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39261000: Bìa nhựa lá B4 dùng trong văn phòng phẩm, Nhãn hiệu "Flexoffice" (5cái/bộ)- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39261000: Bìa nhựa lá B5 dùng trong văn phòng phẩm, Nhãn hiệu "Flexoffice" (10cái/bộ)- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39261000: Bìa nhựa lá B6 dùng trong văn phòng phẩm, Nhãn hiệu "Flexoffice" (10cái/bộ)- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39261000: Bìa nút F4 (xk)
- Mã HS 39261000: Bìa trình ký A4 PP dùng trong văn phòng phẩm- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39261000: Bìa trình ký bằng nhựa dùng trong văn phòng phẩm FO-CB03, Nhãn hiệu "Flexoffice"- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39261000: Bìa trình ký đơn (mặt si) A4 Trà My bằng nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39261000: Bìa trình ký đơn bằng nhựa khổ A4, mới 100% (xk)
- Mã HS 39261000: Bộ đồ dùng văn phòng (bằng nhựa). Hàng đã qua sử dụng (xk)
- Mã HS 39261000: C541690/ FILE ĐỰNG HỒ SƠ A4- 32 TRANG (xk)
- Mã HS 39261000: CAC2000036P/ Bìa cứng PVC (xk)
- Mã HS 39261000: CAC2001036P/ Bìa cứng PVC (xk)
- Mã HS 39261000: CAC2020034P/ Bìa cứng PVC (xk)
- Mã HS 39261000: CAC2020040/ Bìa cứng PVC (xk)
- Mã HS 39261000: CAC2020080/ Bìa cứng PVC (xk)
- Mã HS 39261000: CAC9742011G/ Bìa cứng PVC (xk)
- Mã HS 39261000: CAC9743109G/ Bìa cứng PVC (xk)
- Mã HS 39261000: Card Case A5 (File bìa kẹp giấy tờ, bằng nhựa PVC, dùng trong văn phòng) (xk)
- Mã HS 39261000: Card case chống tĩnh điện A3 bằng nhựa PVC (xk)
- Mã HS 39261000: Card case chống tĩnh điện A4 bằng nhựa PVC (xk)
- Mã HS 39261000: Cắt băng dính 2 lõi 2004, bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39261000: Cắt băng dính 2 lõi UNC, bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39261000: CBE1031-CD/ Quyển đựng tài liệu bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39261000: CBE1032-D/ Quyển đựng tài liệu bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39261000: CBE1033-D/ Quyển đựng tài liệu bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39261000: CBE1034-D/ Quyển đựng tài liệu bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39261000: CBE1035-CD/ Quyển đựng tài liệu bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39261000: CBE1036-D/ Quyển đựng tài liệu bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39261000: CBE1043-CD/ Quyển đựng tài liệu bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39261000: CBE3032-CD/ Quyển đựng tài liệu bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39261000: CBE3033-KD/ Quyển đựng tài liệu (xk)
- Mã HS 39261000: CCDC01999/ Vỏ Card case A3 ESD có kích thước khổ giấy A3, phù hợp với các loại giấy tờ.Chống tĩnh điện, chống hút ẩm, ít thấm hút nước. chất liệu nhựa PVT, trong suốt, độ dày 0,35mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39261000: CCDC02025/ Vỏ Card case A4 ESD có kích thước khổ giấy A4, phù hợp với các loại giấy tờ.Chống tĩnh điện, chống hút ẩm, ít thấm hút nước. chất liệu nhựa PVT, trong suốt, độ dày 0,35mm (xk)
- Mã HS 39261000: CDFA4S-CDD/ Quyển kẹp tài liệu bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39261000: CDFWA4S-CDD/ Quyển kẹp tài liệu bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39261000: CDFXA4S-CD/ Quyển kẹp tài liệu bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39261000: CFE1010010HT/ Gáy sách xoán dạng lược (xk)
- Mã HS 39261000: CFE102510HM/ Gáy sách xoán dạng lược (xk)
- Mã HS 39261000: CFE1210010HT/ Gáy sách xoán dạng lược (xk)
- Mã HS 39261000: CFE1219HT/ Gáy sách xoán dạng lược (xk)
- Mã HS 39261000: CFE1419HT/ Gáy sách xoán dạng lược (xk)
- Mã HS 39261000: CFE142510HM/ Gáy sách xoán dạng lược (xk)
- Mã HS 39261000: CFE1610010HT/ Gáy sách xoán dạng lược (xk)
- Mã HS 39261000: CFE1910010HT/ Gáy sách xoán dạng lược (xk)
- Mã HS 39261000: CFE255010HT/ Gáy sách xoán dạng lược (xk)
- Mã HS 39261000: CFE3046701/ BÌA CỨNG PVC (xk)
- Mã HS 39261000: CFE3047001/ BÌA CỨNG PVC (xk)
- Mã HS 39261000: CFE3419HT/ Gáy sách xoán dạng lược (xk)
- Mã HS 39261000: CFE3819HT/ Gáy sách xoán dạng lược (xk)
- Mã HS 39261000: CFE38504HT/ Gáy sách xoán dạng lược (xk)
- Mã HS 39261000: CFE51619HT/ Gáy sách xoán dạng lược (xk)
- Mã HS 39261000: CFE52043/ BÌA CỨNG PVC (xk)
- Mã HS 39261000: CFE5204303/ BÌA CỨNG PVC (xk)
- Mã HS 39261000: CFE52089/ BÌA CỨNG PVC (xk)
- Mã HS 39261000: CFE52309/ BÌA CỨNG PVC (xk)
- Mã HS 39261000: CFE52311/ BÌA CỨNG PVC (xk)
- Mã HS 39261000: CFE5248101/ BÌA CỨNG PVC (xk)
- Mã HS 39261000: CFE5293401/ BÌA CỨNG PVC (xk)
- Mã HS 39261000: CFE5293701/ BÌA CỨNG PVC (xk)
- Mã HS 39261000: CFE5376102/ BÌA CỨNG PVC (xk)
- Mã HS 39261000: CFE53762/ BÌA CỨNG PVC (xk)
- Mã HS 39261000: CFE53764/ BÌA CỨNG PVC (xk)
- Mã HS 39261000: CFE5819HT/ Gáy sách xoán dạng lượ (xk)
- Mã HS 39261000: CFE610010HT/ Gáy sách xoán dạng lược (xk)
- Mã HS 39261000: CFE810010HT/ Gáy sách xoán dạng lược (xk)
- Mã HS 39261000: CFEST1010010/ Gáy sách xoán dạng lược (xk)
- Mã HS 39261000: CFEST1210010/ Gáy sách xoán dạng lược (xk)
- Mã HS 39261000: CFEST1610010/ Gáy sách xoán dạng lược (xk)
- Mã HS 39261000: CFEST810010/ Gáy sách xoán dạng lược (xk)
- Mã HS 39261000: CGB0621RNEO/ GÁY SÁCH XOÁN DẠNG LƯỢC (xk)
- Mã HS 39261000: CGB0821RNEO/ GÁY SÁCH XOÁN DẠNG LƯỢC (xk)
- Mã HS 39261000: CGB1021RNEO/ GÁY SÁCH XOÁN DẠNG LƯỢC (xk)
- Mã HS 39261000: CGB1221RNEO/ GÁY SÁCH XOÁN DẠNG LƯỢC (xk)
- Mã HS 39261000: CGB1621RNEO/ GÁY SÁCH XOÁN DẠNG LƯỢC (xk)
- Mã HS 39261000: CGB1921RNEO/ GÁY SÁCH XOÁN DẠNG LƯỢC (xk)
- Mã HS 39261000: CGB2221R NEO/ GÁY SÁCH XOÁN DẠNG LƯỢC (xk)
- Mã HS 39261000: CGB2821RNEO/ GÁY SÁCH XOÁN DẠNG LƯỢC (xk)
- Mã HS 39261000: CGB3047000G/ BÌA CỨNG PVC (xk)
- Mã HS 39261000: CGB9665913 WHITE/ GÁY SÁCH XOÁN (xk)
- Mã HS 39261000: CGB9665921/ GÁY SÁCH XOÁN (xk)
- Mã HS 39261000: CGB9666001WHITE/ GÁY SÁCH XOÁN (xk)
- Mã HS 39261000: CGB9666040 BLACK/ GÁY SÁCH XOÁN (xk)
- Mã HS 39261000: CGB9666050 BLACK/ GÁY SÁCH XOÁN (xk)
- Mã HS 39261000: CH1035C/ File đựng tài liệu bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39261000: CH1036C-K2/ File đựng tài liệu bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39261000: CH82-403-2/ SỔ ĐỰNG THẺ 82-403 CARD HOLDER A4 200P PK (xk)
- Mã HS 39261000: CH82-431-2/ SỔ ĐỰNG THẺ 82-431 CARD HOLDER HANDY 120 BL (xk)
- Mã HS 39261000: Chia file nhựa A4 10 màu- Trà My (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39261000: Chia File nhựa A4 màu 10 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39261000: CLEARR10019/ Tẩy nhựa ClearRadar 100 (40 chiếc/1 hộp) (xk)
- Mã HS 39261000: CLEARR100J20/ Tẩy nhựa ClearRadar 100-J (40 chiếc/1 hộp) (xk)
- Mã HS 39261000: CLEARR100K20/ Tẩy nhựa ClearRadar 100 Korea (xk)
- Mã HS 39261000: CLEARR100TW20/ Tẩy nhựa ClearRadar 100 TW (40 chiếc/1 hộp) (xk)
- Mã HS 39261000: CLEARR15019/ Tẩy nhựa ClearRadar 150 (30 chiếc/1 hộp) (xk)
- Mã HS 39261000: CLEARR150J20/ Tẩy nhựa ClearRadar 150-J (30 chiếc/1 hộp) (xk)
- Mã HS 39261000: CLEARR150K20/ Tẩy nhựa ClearRadar 150 Korea (xk)
- Mã HS 39261000: CLEARR150TW20/ Tẩy nhựa ClearRadar 150 TW (30 chiếc/1 hộp) (xk)
- Mã HS 39261000: CONAN19/ Tẩy nhựa Conan Secret (50 chiếc/1 hộp) (xk)
- Mã HS 39261000: CP10172/ Tẩy nhựa CP-10 (20 chiếc/1 hộp) (xk)
- Mã HS 39261000: CRFA4S-CDD/ Quyển kẹp tài liệu bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39261000: CRFSA4S-CD/ Quyển kẹp tài liệu bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39261000: CRFWA4S-CDD/ Quyển kẹp tài liệu bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39261000: CSR-BAG-1B-CD/ File đựng tài liệu (xk)
- Mã HS 39261000: CSR-BAG-1B-KD/ File đựng tài liệu (xk)
- Mã HS 39261000: CSR-BAG-2A-CD/ File đựng tài liệu (xk)
- Mã HS 39261000: CUỐN TẬP MỚI (xk)
- Mã HS 39261000: E-310/ BÌA NHỰA E310 MODEL: LY- E-310(310*220*.6mm) (xk)
- Mã HS 39261000: E310-1500/ File đựng tài liệu bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39261000: EPCL10020/ Tẩy nhựa EP-CL100 (xk)
- Mã HS 39261000: EPCL15020/ Tẩy nhựa EP-CL150 (xk)
- Mã HS 39261000: F-106-20/ File nhựa đựng tài liệu (158x220mm) (xk)
- Mã HS 39261000: F-150-20/ Túi nhựa đựng tài liệu (81 x110)mm (xk)
- Mã HS 39261000: F-151-20/ Túi nhựa đựng tài liệu (153 x212)mm (xk)
- Mã HS 39261000: F-3006-5P-20/ File nhựa kẹp tài liệu (300 x224)mm 5 chiếc/bộ (xk)
- Mã HS 39261000: F-3016-20/ File nhựa đựng tài liệu(300 x 226 x 9)mm (xk)
- Mã HS 39261000: F-3016-5P-20/ File nhựa đựng tài liệu (5 chiếc/bộ)(300 x 226 x9mm) (xk)
- Mã HS 39261000: F-3018-5P-20/ File nhựa kẹp tài liệu (300x 226)mm 5 chiếc/bộ (xk)
- Mã HS 39261000: F-3443-20/ File nhựa đựng tài liệu (178 x238) mm (xk)
- Mã HS 39261000: F-3444-20/ File nhựa đựng tài liệu (212 x289) mm (xk)
- Mã HS 39261000: F-3447-20/ File nhựa đựng tài liệu (240 x328) mm (xk)
- Mã HS 39261000: F-3448-20/ File nhựa đựng tài liệu (260 x350) mm (xk)
- Mã HS 39261000: F-3449-20/ File nhựa đựng tài liệu (290 x329) mm (xk)
- Mã HS 39261000: F-368-20/ File nhựa đựng tài liệu(374 x 288mm) (xk)
- Mã HS 39261000: F-369-20/ File nhựa đựng tài liệu (430 x328)mm (xk)
- Mã HS 39261000: F-371-20/ File nhựa đựng tài liệu (220x 328)mm (xk)
- Mã HS 39261000: F-372-20/ File nhựa đựng tài liệu (267x395)mm (xk)
- Mã HS 39261000: F-373-20/ File nhựa đựng tài liệu(138 x 213 x 25mm) (xk)
- Mã HS 39261000: F-375-20/ File nhựa đựng tài liệu (192 x288)mm (xk)
- Mã HS 39261000: F-376-20/ File nhựa kẹp tài liệu(306 x 448)mm (xk)
- Mã HS 39261000: F-5000-20/ File nhựa kẹp tài liệu (239 x206)mm (xk)
- Mã HS 39261000: F-5005-20/ File nhựa kẹp tài liệu (306 x239)mm (xk)
- Mã HS 39261000: F-5006-20/ File nhựa đựng tài liệu (220x177x32)mm (xk)
- Mã HS 39261000: F-5021-20/ File nhựa đựng tài liệu (306 x260)mm (xk)
- Mã HS 39261000: F-5030-20/ File đựng tài liệu bằng nhựa (306x239mm) (xk)
- Mã HS 39261000: F-5032-20/ File nhựa kẹp tài liệu (306 x240)mm (xk)
- Mã HS 39261000: F-5035-20/ File đựng tài liệu bằng nhựa (330x236)mm (xk)
- Mã HS 39261000: F-5067-1(R1)/ Kẹp trình ký F-5067 (xk)
- Mã HS 39261000: F-5067-3,8,24/ Kẹp trình ký F5067 (xk)
- Mã HS 39261000: F6067/ Kẹp trình ký F-6067 (xk)
- Mã HS 39261000: F-643-20/ File nhựa kẹp tài liệu(306 x238)mm (xk)
- Mã HS 39261000: F-72S-20/ Túi nhựa đựng tài liệu (180 x240)mm (xk)
- Mã HS 39261000: F-73S-20/ Túi nhựa đựng tài liệu 290 x 215mm (xk)
- Mã HS 39261000: F-7550-20/ File nhựa kẹp tài liệu (308 x 238)mm (xk)
- Mã HS 39261000: F-7560-20/ File nhựa kẹp tài liệu(340 x 240 x 5mm) (xk)
- Mã HS 39261000: F-7678-20/ Hộp nhựa đựng tài liệu (317 x 270 x 102mm) (xk)
- Mã HS 39261000: F-7681-20/ File nhựa đựng tài liệu (314 x 255)mm (xk)
- Mã HS 39261000: F-7684-20/ File nhựa đựng tài liệu (314 x 260 mm) (xk)
- Mã HS 39261000: F-7687-20/ File nhựa đựng tài liệu (314 x 285 mm) (xk)
- Mã HS 39261000: F7736(R1)/ kẹp file tài liệu F7736 (xk)
- Mã HS 39261000: F-78-20/ File đựng tài liệu (210x320)mm (xk)
- Mã HS 39261000: F-78-20/ File nhựa đựng tài liệu (210x320)mm (xk)
- Mã HS 39261000: F-78B-20/ File nhựa đựng tài liệu (380 x270)mm (xk)
- Mã HS 39261000: F-78EC-20/ File nhựa đựng tài liệu (210x320)mm (xk)
- Mã HS 39261000: F-867U N-20/ File nhựa kẹp tài liệu (300 x238)mm (xk)
- Mã HS 39261000: F-867U-20/ File nhựa kẹp tài liệu (300 x238)mm (xk)
- Mã HS 39261000: F-871U-20/ File nhựa đựng tài liệu(158 x 238 mm) (xk)
- Mã HS 39261000: F-872U N-20/ File nhựa đựng tài liệu (267x210)mm (xk)
- Mã HS 39261000: F-874U-20/ File nhựa đựng tài liệu (220x325)mm (xk)
- Mã HS 39261000: F-876U N-20/ File nhựa đựng tài liệu (306 x444 x36)mm (xk)
- Mã HS 39261000: F-877U-20/ File nhựa kẹp tài liệu (300 x238)mm (xk)
- Mã HS 39261000: F-878U-20/ File nhựa kẹp tài liệu (248 x306)mm (xk)
- Mã HS 39261000: F-880U-20/ File nhựa đựng tài liệu (139x304)mm (xk)
- Mã HS 39261000: F-881U N-20/ File nhựa đựng tài liệu (169x49x220)mm (xk)
- Mã HS 39261000: FA-22-D/ File kẹp tài liệu (xk)
- Mã HS 39261000: FB-2015-A5-E/BK/ Kẹp trình ký màu bằng nhựa A5 (xk)
- Mã HS 39261000: FB-2015-A5-E/WG/ Kẹp trình kí màu bằng nhựa khổ A5 (xk)
- Mã HS 39261000: FB-2016-A4-E/BK/ Kẹp trình ký bằng nhựa A4, màu đen (xk)
- Mã HS 39261000: FB-2026-A4-S/BK/ Kẹp trình ký màu bằng nhựa A4 (xk)
- Mã HS 39261000: FB-2026-A4-S/WG/ Kẹp trình ký màu bằng nhựa A4 (xk)
- Mã HS 39261000: FB-2036/ Kẹp trình ký bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39261000: FB-3615/ Khay đựng tài liệu bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39261000: FB-4616/ Tấm lót cắt kỹ thuật bằng nhựa khổ A4 (xk)
- Mã HS 39261000: FB-4617/ Tấm lót cắt kỹ thuật bằng nhựa khổ A3 (xk)
- Mã HS 39261000: FB-4618/ Tấm lót cắt kỹ thuật bằng nhựa khổ A2 (xk)
- Mã HS 39261000: FB-4619/ Tấm lót cắt kỹ thuật bằng nhựa khổ A1 (xk)
- Mã HS 39261000: FD-20-1KD/ Quyển đựng tài liệu bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39261000: FD-40-1KD/ Quyển đựng tài liệu bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39261000: FD-60-1KD/ Quyển đựng tài liệu bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39261000: FD-CH100N-DD/ File đựng tài liệu bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39261000: FD-CH10-B4-1D/ File đựng tài liệu bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39261000: FD-CH10-DD/ File đựng tài liệu bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39261000: FD-CH20-DD/ File đựng tài liệu bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39261000: FD-CH50N-DD/ File đựng tài liệu bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39261000: FD-D13G-D/ Cặp đựng tài liệu (xk)
- Mã HS 39261000: FD-D6C-D/ Cặp đựng tài liệu bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39261000: FD-LF-CD/ File kẹp tài liệu bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39261000: FD-N100-DD/ Quyển đựng tài liệu bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39261000: FD-N20-DD/ Quyển đựng tài liệu bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39261000: FD-N40-DD/ Quyển đựng tài liệu bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39261000: FD-N60-DD/ Quyển đựng tài liệu bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39261000: FD-N80-DD/ Quyển đựng tài liệu (xk)
- Mã HS 39261000: FD-ORG27-CD/ File kẹp tài liệu bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39261000: FD-ORG-40-D/ File kẹp tài liệu (xk)
- Mã HS 39261000: FD-RG-CD/ File kẹp tài liệu bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39261000: Fie đựng tài liệu 40 lá Plus (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39261000: File 60 lá Deli A4 34mm (5260) (xk)
- Mã HS 39261000: File chống tĩnh điện A5 dùng trong văn phòng, bằng nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39261000: File còng bật 5cm khổ A kingjim 2693, chất liệu nhựa. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39261000: File lệch màu Xanh Blue, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39261000: FL160-891-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 160-891 JTX CLEAR HOLDER 0.2MM 100P (Bộ100 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL160-891-2A/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 160-891 JTX CLEAR HOLDER 0.2MM 100P (Bộ100 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL160-892-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 160-892 JTX CLEAR HOLDER 0.2MM 10P (Bộ10 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL52-017-2A/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 52-017 (384-061) PP HOLDER ASKUL 100P RECYCLE (Bộ100 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL52-623-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 52-623 PP HOLDER AS CLEAR T0.15mm VIRGIN 100P (Bộ100 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL52-630-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 52-630 (592-912) PP FILE HOLDER 0.2mm 10P PACK ASKUL (Bộ10 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL52-631-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 52-631 (596-223) PP FILE HOLDER 0.2mm 100P PACK ASKUL (Bộ100 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL52-641-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 52-641 (592-897) PP FILE HOLDER 0.2mm 100P PACK ASKUL (Bộ100 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL57-390-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 57-390 PP FILE HOLDER 100P PACK JTX (Bộ100 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL57-391-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 57-391 PP FILE HOLDER 10P PACK JTX (Bộ10 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL57-420-2/ Bìa giữ hồ sơ 2 gọng 57-420 2-RING BINDER 20mm D009J CL (xk)
- Mã HS 39261000: FL57-421-2/ Bìa giữ hồ sơ 2 gọng 57-421 2-RING BINDER 20mm D009J BL (xk)
- Mã HS 39261000: FL57-423-2/ Bìa giữ hồ sơ 2 gọng 57-423 2-RING BINDER 20mm D009J GY (xk)
- Mã HS 39261000: FL57-424-2/ Bìa giữ hồ sơ 2 gọng 57-424 2-RING BINDER 20mm D009J RD (xk)
- Mã HS 39261000: FL57-440-2/ Bìa giữ hồ sơ 2 gọng 57-440 D-RING FILE A4S CL (xk)
- Mã HS 39261000: FL57-442-2/ Bìa giữ hồ sơ 2 gọng 57-442 D-RING FILE A4S GR (xk)
- Mã HS 39261000: FL75-866-2/ Bìa đựng hồ sơ 75-866 C.FILE ECONOMY 20P NV (xk)
- Mã HS 39261000: FL75-868-2/ Bìa đựng hồ sơ 75-868 C.FILE ECONOMY 20P RD (xk)
- Mã HS 39261000: FL75-873-2/ Bìa đựng hồ sơ 75-873 C.FILE ECONOMY 40P RD (xk)
- Mã HS 39261000: FL75-874-2/ Bìa đựng hồ sơ 75-874 C.FILE ECONOMY 40P GN (xk)
- Mã HS 39261000: FL76-001-2/ Khay nhựa đựng hồ sơ 76-001 PP BOX FILE A4E WH (xk)
- Mã HS 39261000: FL76-002-2/ Khay nhựa đựng hồ sơ 76-002 PP BOX FILE A4E BR (xk)
- Mã HS 39261000: FL76-005-2/ Khay nhựa đựng hồ sơ 76-005 PP BOX FILE NV (xk)
- Mã HS 39261000: FL76-006-2/ Khay nhựa đựng hồ sơ 76-006 PP BOX FILE WH (xk)
- Mã HS 39261000: FL76-007-2/ Khay nhựa đựng hồ sơ 76-007 PP BOX FILE BR (xk)
- Mã HS 39261000: FL78-301-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 78-301 CLEAR HOLDER T0.3mm 10P (Bộ10 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL78-302-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 78-302 CLEAR HOLDER T0.3mm 50P (Bộ50 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL78-350-2/ Bao đựng hồ sơ 78-350 C.FILE REFILL 0.04MM 100P ASKUL (Bộ100 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL78-350-2A/ Bao đựng hồ sơ 78-350 C.FILE REFILL 0.04MM 100P ASKUL (Bộ100 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL78-370-2/ Bao đựng hồ sơ 78-370 C.FILE REFILL 100P ASKUL NEW (Bộ100 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL78-370-2A/ Bao đựng hồ sơ 78-370 C.FILE REFILL 100P ASKUL NEW (Bộ100 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL78-400-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 78-400 C.HOLDER AS ENVELOPE REFILL TYPE SET 10 (Bộ10 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL78-404-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 78-404 CLEAR HOLDER A4 0.1mm 100P (Bộ100 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL78-761-2/ Bìa đựng hồ sơ 78-761 CLEAR FILE SLIM TYPE A4 6P NO BLANK INSERT SET 10 BL (Bộ10 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL78-762-2/ Bìa đựng hồ sơ 78-762 CLEAR FILE SLIM TYPE A4 6P NO BLANK INSERT SET 10 LBL (Bộ10 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL78-763-2/ Bìa đựng hồ sơ 78-763 CLEAR FILE SLIM TYPE A4 6P NO BLANK INSERT SET 10 GR (Bộ10 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL78-764-2/ Bìa đựng hồ sơ 78-764 CLEAR FILE SLIM TYPE A4 6P NO BLANK INSERT SET 10 YL (Bộ10 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL78-821-2A/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 78-821 AS PP FLAT FILE A4S 5P RBL (Bộ5 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL78-825-2A/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 78-825 AS PP FLAT FILE A4S 5P BL (Bộ5 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL78-855-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 78-855 JTX PP FLAT FILE A4S 10P BL (Bộ10 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL78-857-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 78-857 JTX PP FLAT FILE A4S 10P YL (Bộ10 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL78-959-2/ Bìa đựng hồ sơ 78-959 C.FILE SLIM TYPE 6 POCKETS ASSORTED (xk)
- Mã HS 39261000: FL78-960-2/ Bìa đựng hồ sơ 78-960 C.FILE SLIM TYPE A4 6P NO BLANK INSERT BL (xk)
- Mã HS 39261000: FL78-961-2/ Bìa đựng hồ sơ 78-961 C.FILE SLIM TYPE A4 6P NO BLANK INSERT GR (xk)
- Mã HS 39261000: FL78-962-2/ Bìa đựng hồ sơ 78-962 C.FILE SLIM TYPE A4 6P NO BLANK INSERT YL (xk)
- Mã HS 39261000: FL78-963-2/ Bìa đựng hồ sơ 78-963 C.FILE SLIM TYPE A4 6P NO BLANK INSERT PK (xk)
- Mã HS 39261000: FL78-964-2/ Bìa đựng hồ sơ 78-964 C.FILE SLIM TYPE A4 6P NO BLANK INSERT WH (xk)
- Mã HS 39261000: FL79-390-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 79-390 AS INDEX BACKPACK FOLDER 10P GR (Bộ10 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL79-391-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 79-391 AS INDEX BACKPACK FOLDER 10P RD BL (Bộ10 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL79-775-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 79-775 PP FLAT FILE A4S 5P BL (Bộ5 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL79-778-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 79-778 PP FLAT FILE A4S 5P PK (Bộ5 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL79-856-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 79-856 JTX PP FLAT FILE A4S 10P GR (Bộ10 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL80-160-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 80-160 C.HOLDER HIGHTRANS 10P MIXED COLORS (Bộ10 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL80-161-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 80-161 C.HOLDER HIGHTRANS 10P BL (Bộ10 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL80-162-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 80-162 C.HOLDER HIGHTRANS 10P GR (Bộ10 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL80-163-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 80-163 C.HOLDER HIGHTRANS 10P YL (Bộ10 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL80-164-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 80-164 C.HOLDER HIGHTRANS 10P RD (Bộ10 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL80-165-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 80-165 C.HOLDER HIGHTRANS 10P PURPLE (Bộ10 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL80-167-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 80-167 C.HOLDER HIGHTRANS 10P OR (Bộ10 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL82-101-2A/ Bao đựng hồ sơ 82-101 C.FILE REFILL DCM A4 50P (Bộ50 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL82-102-2A/ Bao đựng hồ sơ 82-102 C.FILE REFILL DCM A4 100P (Bộ100 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL82-141-2A/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 82-141 C.HOLDER DCM 10P (Bộ10 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL82-142-2A/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 82-142 C.HOLDER DCM 50P (Bộ50 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL82-143-2A/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 82-143 C.HOLDER DCM 100P (Bộ100 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL82-392/ Bìa đựng hồ sơ 82-392 C.BOOK DCM 40P PK (xk)
- Mã HS 39261000: FL82-395-1/ Bìa đựng hồ sơ 82-395 C.BOOK DCM 40P GR (xk)
- Mã HS 39261000: FL82-464-1A/ Bìa đựng hồ sơ 82-464 C.BOOK DCM 40P BL (xk)
- Mã HS 39261000: FL82-465-1A/ Bìa đựng hồ sơ 82-465 C.BOOK DCM 40P GR (xk)
- Mã HS 39261000: FL82-472-2/ Bìa đựng hồ sơ 82-472 C.BOOK DCM 60P PK (xk)
- Mã HS 39261000: FL82-474-2/ Bìa đựng hồ sơ 82-474 C.BOOK DCM 60P BL (xk)
- Mã HS 39261000: FL82-474-2A/ Bìa đựng hồ sơ 82-474 C.BOOK DCM 60P BL (xk)
- Mã HS 39261000: FL82-475-2/ Bìa đựng hồ sơ 82-475 C.BOOK DCM 60P GR (xk)
- Mã HS 39261000: FL82-492-1/ Bìa giữ hồ sơ 2 gọng 82-492 DCM D-RING FILE PK (xk)
- Mã HS 39261000: FL82-494-1/ Bìa giữ hồ sơ 2 gọng 82-494 DCM D-RING FILE BL (xk)
- Mã HS 39261000: FL82-495-1/ Bìa giữ hồ sơ 2 gọng 82-495 DCM D-RING FILE GR (xk)
- Mã HS 39261000: FL82-504-1A/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 82-504 DCM HIGH PRESS LEVER FILE BL (xk)
- Mã HS 39261000: FL83-011G-2/ Bìa giữ hồ sơ 2 gọng 83-011G 2-RING FILE A4S 26mm NV (xk)
- Mã HS 39261000: FL83-012G-2/ Bìa giữ hồ sơ 2 gọng 83-012G 2-RING FILE A4S 26mm RD (xk)
- Mã HS 39261000: FL83-014G-2/ Bìa giữ hồ sơ 2 gọng 83-014G 2-RING FILE A4S 26mm YL (xk)
- Mã HS 39261000: FL83-020G-2/ Bìa giữ hồ sơ 2 gọng 83-020G 2-RING FILE A4S 20mm GY (xk)
- Mã HS 39261000: FL83-021G-2/ Bìa giữ hồ sơ 2 gọng 83-021G 2-RING FILE A4S 20mm NV (xk)
- Mã HS 39261000: FL83-023G-2/ Bìa giữ hồ sơ 2 gọng 83-023G 2-RING FILE A4S 20mm GR (xk)
- Mã HS 39261000: FL84-621G-2/ Bìa giữ hồ sơ 2 gọng 84-621G 2-RING FILE A4SW 26mm NV (xk)
- Mã HS 39261000: FL86-105/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 86-105 PP F.FILE A5E BL 5P ASKUL (Bộ5 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL86-106/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 86-106 PP F.FILE A5E GN 5P ASKUL (Bộ5 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL86-107/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 86-107 PP F.FILE A5E YL 5P ASKUL (Bộ5 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL86-108/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 86-108 PP F.FILE A5E PK 5P ASKUL (Bộ5 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL86-180-2/ Bìa đựng hồ sơ 86-180 AS CLEAR FILE A4S 10P CL (xk)
- Mã HS 39261000: FL86-181-2A/ Bìa đựng hồ sơ 86-181 AS CLEAR FILE A4S 10P BL (xk)
- Mã HS 39261000: FL86-184-2A/ Bìa đựng hồ sơ 86-184 AS CLEAR FILE A4S 10P PK (xk)
- Mã HS 39261000: FL86-234-2/ Bìa đựng hồ sơ 86-234 C.FILE S.ECO 40P YL SIDE IN (xk)
- Mã HS 39261000: FL86-240-2A/ Bìa đựng hồ sơ 86-240 AS CLEAR FILE A4S 20P CL (xk)
- Mã HS 39261000: FL86-241-2/ Bìa đựng hồ sơ 86-241 AS CLEAR FILE A4S 20P BL (xk)
- Mã HS 39261000: FL86-242-2/ Bìa đựng hồ sơ 86-242 AS CLEAR FILE A4S 20P LGR (xk)
- Mã HS 39261000: FL86-244-2A/ Bìa đựng hồ sơ 86-244 AS CLEAR FILE A4S 20P PK (xk)
- Mã HS 39261000: FL86-450N-2/ Bìa đựng hồ sơ 86-450N ASKUL C.FILE 20P MIXED 5 COLORS (CL,BL, LG,OR,PK) (SET 10)(Bộ10 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL86-450N-2A/ Bìa đựng hồ sơ 86-450N ASKUL C.FILE 20P MIXED 5 COLORS (CL,BL, LG,OR,PK) (SET 10)(Bộ10 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL86-458-2/ Bìa đựng hồ sơ 86-458 SIMPLE C.FILE ASKUL PO 1P (xk)
- Mã HS 39261000: FL86-805-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 86-805 PP FLAT FILE INDIVIDUAL FOLDER NV 5P (Bộ5 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL86-807-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 86-807 PP FLAT FILE INDIVIDUAL FOLDER YL 5P (Bộ5 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL86-810-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 86-810 PP FLAT FILE INDIVIDUAL FOLDER WH 5P (Bộ5 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL87-181-2/ Bao đựng hồ sơ 87-181 C.FILE REFILL A4 RE-161RW-100P (Bộ100 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL87-210-2/ Bao đựng hồ sơ 87-210 C.FILE REFILL A4 RE-145RW-10P (Bộ10 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL87-442-2/ Bao đựng hồ sơ 87-442 C.FILE REFILL A4 RE-143RW-10P (Bộ10 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL87-444-2/ Bao đựng hồ sơ 87-444 C.FILE REFILL A4 RE-144RW-10P (Bộ10 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL87-595-2/ Bao đựng hồ sơ 87-595 (384-301) C.FILE REFILL 0.06mm RECYCLE 100P (Bộ100 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL87-595-2A/ Bao đựng hồ sơ 87-595 (384-301) C.FILE REFILL 0.06mm RECYCLE 100P (Bộ100 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL87-600-2/ Bao đựng hồ sơ 87-600 CLEAR FILE REFILL 70 NBI 100 PCS SET (Bộ100 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL87-695-2/ Bao đựng hồ sơ 87-695 C.FILE REFILL 0.06mm 2H 100P (Bộ100 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL87-850-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 87-850 CLEAR HOLDER DOUBLE POCKET (Bộ10 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL88-068-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 88-068 4 SIDE INDEX CLEAR FOLDER 12P (Bộ12 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL88-081-2/ Bao đựng hồ sơ 88-081 BIZ C.FILE REFILL 100P 0.06mm 2HOLE (Bộ100 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL88-084-2/ Bao đựng hồ sơ 88-084 C.FILE REFILL ECO 0.06mm 100P JTX (Bộ100 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL88-085-2/ Bao đựng hồ sơ 88-085 REFILL 0.04MM 100P ECO JTX RECYCLE (Bộ100 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL88-092-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 88-092 PP HOLDER DAISO 0.2mm 10P (Bộ10 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL88-092-2A/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 88-092 PP HOLDER DAISO 0.2mm 10P (Bộ10 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL88-138-1/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 88-138 PP HOLDER CLEAR 100P AMAZON (Bộ100 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL88-146-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 88-146 CLEAR FOLDER WITH CARD POCKET A4 10P (Bộ10 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL88-147-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 88-147 CLEAR FOLDER DOUBLE POCKET A3 10P (Bộ10 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL88-149-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 88-149 CLEAR FOLDER EXPANDABLE A4 10P (Bộ10 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL88-241-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 88-241 C.Holder PRO-PACK 0.2MM 500P ASKUL (Bộ500 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL88-241-2A/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 88-241 C.Holder PRO-PACK 0.2MM 500P ASKUL (Bộ500 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL88-411GN-2/ Bìa đựng hồ sơ 88-411GN C.FILE SUPER ECONOMY 10P NO BLANK INSERT NV (xk)
- Mã HS 39261000: FL88-412GN-2/ Bìa đựng hồ sơ 88-412GN C.FILE SUPER ECONOMY 10P NO BLANK INSERT RD (xk)
- Mã HS 39261000: FL88-413GN-2/ Bìa đựng hồ sơ 88-413GN C.FILE SUPER ECONOMY 10P NO BLANK INSERT GR (xk)
- Mã HS 39261000: FL88-414GN-2/ Bìa đựng hồ sơ 88-414GN C.FILE SUPER ECONOMY 10P NO BLANK INSERT YL (xk)
- Mã HS 39261000: FL88-420GN-2/ Bìa đựng hồ sơ 88-420GN C.FILE SUPER ECONOMY 20P NO BLANK INSERT GY (xk)
- Mã HS 39261000: FL88-421GN-2/ Bìa đựng hồ sơ 88-421GN C.FILE SUPER ECONOMY 20P NO BLANK INSERT NV (xk)
- Mã HS 39261000: FL88-422GN-2/ Bìa đựng hồ sơ 88-422GN C.FILE SUPER ECONOMY 20P NO BLANK INSERT RD (xk)
- Mã HS 39261000: FL88-424GN-2/ Bìa đựng hồ sơ 88-424GN C.FILE SUPER ECONOMY 20P NO BLANK INSERT YL (xk)
- Mã HS 39261000: FL88-430GN-2/ Bìa đựng hồ sơ 88-430GN C.FILE SUPER ECONOMY 40P NO BLANK INSERT GY (xk)
- Mã HS 39261000: FL88-431GN-2/ Bìa đựng hồ sơ 88-431GN C.FILE SUPER ECONOMY 40P NO BLANK INSERT NV (xk)
- Mã HS 39261000: FL88-432GN-2/ Bìa đựng hồ sơ 88-432GN C.FILE SUPER ECONOMY 40P NO BLANK INSERT RD (xk)
- Mã HS 39261000: FL88-433GN-2/ Bìa đựng hồ sơ 88-433GN C.FILE SUPER ECONOMY 40P NO BLANK INSERT GR (xk)
- Mã HS 39261000: FL88-434GN-2/ Bìa đựng hồ sơ 88-434GN C.FILE SUPER ECONOMY 40P NO BLANK INSERT YL (xk)
- Mã HS 39261000: FL88-442-2/ Bìa đựng hồ sơ 88-442 CLEAR FILE A4S 12 MONTHS CAINZ BL (xk)
- Mã HS 39261000: FL88-443-2/ Bìa đựng hồ sơ 88-443 CLEAR FILE A4S 12 MONTHS CAINZ GR (xk)
- Mã HS 39261000: FL88-444-2/ Bìa đựng hồ sơ 88-444 CLEAR FILE A4S 12 MONTHS CAINZ PK (xk)
- Mã HS 39261000: FL88-515-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 88-515 PP CLEAR FOLDER A3 10P (Bộ10 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL88-517-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 88-517 PP CLEAR FOLDER A4 10P (Bộ10 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL88-518-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 88-518 PP CLEAR FOLDER B5 10P (Bộ10 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL88-748-2/ Bìa đựng hồ sơ 88-748 JTX 40P CLEAR BOOK NO BLANK INSERT GY (xk)
- Mã HS 39261000: FL88-776-2/ Bìa đựng hồ sơ 88-776 CLEAR FILE REFILLABLE (RING CLEAR BOOK) BL (xk)
- Mã HS 39261000: FL88-777-2/ Bìa đựng hồ sơ 88-777 CLEAR FILE REFILLABLE (RING CLEAR BOOK) GR (xk)
- Mã HS 39261000: FL88-779-2/ Bìa đựng hồ sơ 88-779 CLEAR FILE REFILLABLE (RING CLEAR BOOK) RD (xk)
- Mã HS 39261000: FL88-870/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 88-870 DAISO PP BLIND HOLDER BL/RD 4P (Bộ4 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL88-936-2/ Bìa đựng hồ sơ 88-936 SIMPLE CLEAR FILE JB 20P CBL (xk)
- Mã HS 39261000: FL88-937-2/ Bìa đựng hồ sơ 88-937 SIMPLE CLEAR FILE JB 20P CGR (xk)
- Mã HS 39261000: FL88-938-2/ Bìa đựng hồ sơ 88-938 SIMPLE CLEAR FILE JB 20P CYL (xk)
- Mã HS 39261000: FL88-939-2/ Bìa đựng hồ sơ 88-939 SIMPLE CLEAR FILE JB 20P CPK (xk)
- Mã HS 39261000: FL88-940-2/ Bìa đựng hồ sơ 88-940 SIMPLE CLEAR FILE JB 20P CL (xk)
- Mã HS 39261000: FL89-096-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 89-096 PP SENOBASU FILE BE (xk)
- Mã HS 39261000: FL89-097-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 89-097 PP SENOBASU FILE GY (xk)
- Mã HS 39261000: FL89-098-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 89-098 PP SENOBASU FILE BL (xk)
- Mã HS 39261000: FL89-127-2A/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 89-127 PP HOLDER KING JIM CLEAR 10P (Bộ10 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL89-128-1A/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 89-128 PP HOLDER KING JIM CLEAR HOLDER 50P (Bộ50 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL89-129-1A/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 89-129 PP HOLDER KING JIM CLEAR 100P (Bộ100 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL89-129-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 89-129 PP HOLDER KING JIM CLEAR 100P (Bộ100 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL89-176-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 89-176 CLEAR HOLDER A4 0.3mm 20P CORNER-R ASKUL (Bộ20 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL89-177-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 89-177 CLEAR HOLDER A4 0.5mm 20P CORNER-R ASKUL (Bộ20 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL89-178-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 89-178 CLEAR HOLDER A4 0.2mm 10P CORNER-R ASKUL (Bộ10 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL89-188/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 89-188 PP C.HOLDER RECYCLED HIGH TRANS 10P SET (Bộ10 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL89-342-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 89-342 PP HOLDER COLOR 10P GR (Bộ10 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL89-343-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 89-343 PP HOLDER COLOR 10P YL (Bộ10 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL89-401G-2/ Bìa giữ hồ sơ 4 gọng 89-401G 4-RING BINDER DEJAVU 35mm A.BL (xk)
- Mã HS 39261000: FL89-403G-2/ Bìa giữ hồ sơ 4 gọng 89-403G 4-RING BINDER DEJAVU 35mm O.BL (xk)
- Mã HS 39261000: FL89-404G-2/ Bìa giữ hồ sơ 4 gọng 89-404G 4-RING BINDER DEJAVU 35mm P.YL (xk)
- Mã HS 39261000: FL89-405G-2/ Bìa giữ hồ sơ 4 gọng 89-405G 4-RING BINDER DEJAVU 35mm N.OR (xk)
- Mã HS 39261000: FL89-406G-2/ Bìa giữ hồ sơ 4 gọng 89-406G 4-RING BINDER DEJAVU 35mm T.RD (xk)
- Mã HS 39261000: FL89-410G-2/ Bìa giữ hồ sơ 4 gọng 89-410G 4-RING BINDER DEJAVU 50mm O.BL (xk)
- Mã HS 39261000: FL89-413G-2/ Bìa giữ hồ sơ 4 gọng 89-413G 4-RING BINDER DEJAVU 50mm T.RD (xk)
- Mã HS 39261000: FL89-414G-2/ Bìa giữ hồ sơ 4 gọng 89-414G 4-RING BINDER DEJAVU 50mm P.WH (xk)
- Mã HS 39261000: FL89-415G-2/ Bao đựng hồ sơ 89-415G CLEAR FILE REFILL DEJAVU 10P BL (Bộ10 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL89-427G-2/ Tấm nhựa ghi danh mục 89-427G INDEX SHEET DEJAVU 30 HOLES 6P SET WARM TONE (Bộ6 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL89-428G-2/ Tấm nhựa ghi danh mục 89-428G INDEX SHEET DEJAVU 30 HOLES 6P SET COOL TONE (Bộ6 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL89-524-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 89-524 JTX CLEAR HOLDER A5 10P (Bộ10 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL89-601G-2/ Bìa đựng hồ sơ 89-601G CLEAR FILE DEJAVU 24P B.INSERT AQA (xk)
- Mã HS 39261000: FL89-602G-2/ Bìa đựng hồ sơ 89-602G CLEAR FILE DEJAVU 24P B.INSERT SKY (xk)
- Mã HS 39261000: FL89-603G-2/ Bìa đựng hồ sơ 89-603G CLEAR FILE DEJAVU 24P B.INSERT OCN (xk)
- Mã HS 39261000: FL89-604G-2/ Bìa đựng hồ sơ 89-604G CLEAR FILE DEJAVU 24P B.INSERT NV (xk)
- Mã HS 39261000: FL89-606G-2/ Bìa đựng hồ sơ 89-606G CLEAR FILE DEJAVU 24P B.INSERT NOR (xk)
- Mã HS 39261000: FL89-608G-2/ Bìa đựng hồ sơ 89-608G CLEAR FILE DEJAVU 24P B.INSERT BRD (xk)
- Mã HS 39261000: FL89-609G-2/ Bìa đựng hồ sơ 89-609G CLEAR FILE DEJAVU 24P B.INSERT PWH (xk)
- Mã HS 39261000: FL89-612G-2/ Bìa đựng hồ sơ 89-612G CLEAR FILE DEJAVU 24P B.INSERT CGY (xk)
- Mã HS 39261000: FL89-614-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 89-614 (655-253) CLEAR HOLDER A3 10P SET (Bộ10 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL89-616-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 89-616 (655-271) CLEAR HOLDER A5 10P SET (Bộ10 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL89-617-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 89-617 (655-182) SIDE INDEX CLEAR HOLDER 10P (Bộ10 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL89-617-2A/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 89-617 (655-182) SIDE INDEX CLEAR HOLDER 10P (Bộ10 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL89-620N-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 89-620N (655-226) SIDE INDEX 2HOLDER 0.25mm 10P (Bộ10 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL89-630N-2A/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 89-630N (655-235) UPPER INDEX 2HOLDER 0.25mm 10P (use 0% recycled resin) (Bộ10 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL89-640-2A/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 89-640 (654-846) PRESENTATION FILE A4S NV 10P (use 5% recycled resin) (Bộ10 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL89-655-2A/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 89-655 (655-208) 4SIDE INDEX 0.2mm (UPSIDE DOWN) 12P (use 0% recycled resin) (Bộ12 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL89-660-2A/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 89-660 (654-720) PRESENTATION FILE A4S BG 10P (use 5% recycled resin) (Bộ10 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL89-670N-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 89-670N (654-711) PRESENTATION FILE A4S GY 10P (use 5% recycled resin) (Bộ10 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL89-682-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 89-682 (654-686) PRESENTATION FILE A3E NV 10P (use 5% recycled resin) (Bộ10 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL89-705G-2/ Bìa đựng hồ sơ 89-705G CLEAR FILE DEJAVU 48P B.INSERT PKY (xk)
- Mã HS 39261000: FL89-707G-2/ Bìa đựng hồ sơ 89-707G CLEAR FILE DEJAVU 48P B.INSERT TRD (xk)
- Mã HS 39261000: FL89-708G-2/ Bìa đựng hồ sơ 89-708G CLEAR FILE DEJAVU 48P B.INSERT BRD (xk)
- Mã HS 39261000: FL89-714-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 89-714 PP HOLDER JTX H.CLEAR 10P GN (Bộ10 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL89-719-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 89-719 PP HOLDER JTX INDEX C.HOLDER D612J (SIDE INDEX) 10P (Bộ10 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL89-728-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 89-728 PP HOLDER JTX Standard 20P (YL)(Bộ20 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL89-729-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 89-729 PP HOLDER JTX Standard 20P (RD)(Bộ20 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL89-739-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 89-739 C.HOLDER INCLUDED NAME CARD 0.2 10P (Bộ10 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL89-787-1/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 89-787 AS 6 TAB UPPER INDEX HOLDER 12P (Bộ12 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL89-851-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 89-851 PP HOLDER COLOR 100P (Bộ100 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL89-853-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 89-853 PP HOLDER COLOR 100P (Bộ100 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL89-864-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 89-864 PP F.FILE 26 DEJAVU P.YL (xk)
- Mã HS 39261000: FL89-865-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 89-865 PP F.FILE 26 DEJAVU N.OR (xk)
- Mã HS 39261000: FL89-866-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 89-866 PP F.FILE 26 DEJAVU T.RD (xk)
- Mã HS 39261000: FL89-867-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 89-867 PP F.FILE 26 DEJAVU P.WH (xk)
- Mã HS 39261000: FL89-921G-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 89-921G LETTER FILE A4S DEJAVU A.BL (xk)
- Mã HS 39261000: FL89-922G-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 89-922G LETTER FILE A4S DEJAVU S.BL (xk)
- Mã HS 39261000: FL89-925G-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 89-925G LETTER FILE A4S DEJAVU N.OR (xk)
- Mã HS 39261000: FL89-931G-2/ Bìa giữ hồ sơ 4 gọng 89-931G 4-RING BINDER DEJAVU 35mm A.BL (xk)
- Mã HS 39261000: FL89-933G-2/ Bìa giữ hồ sơ 4 gọng 89-933G 4-RING BINDER DEJAVU 35mm O.BL (xk)
- Mã HS 39261000: FL89-936G-2/ Bìa giữ hồ sơ 4 gọng 89-936G 4-RING BINDER DEJAVU 35mm T.RD (xk)
- Mã HS 39261000: FL89-937G-2/ Bìa giữ hồ sơ 4 gọng 89-937G 4-RING BINDER DEJAVU 35mm P.WH (xk)
- Mã HS 39261000: FL89-938G-2/ Bìa giữ hồ sơ 4 gọng 89-938G 4-RING BINDER DEJAVU 50mm A.BL (xk)
- Mã HS 39261000: FL89-940G-2/ Bìa giữ hồ sơ 4 gọng 89-940G 4-RING BINDER DEJAVU 50mm O.BL (xk)
- Mã HS 39261000: FL89-941G-2/ Bìa giữ hồ sơ 4 gọng 89-941G 4-RING BINDER DEJAVU 50mm P.YL (xk)
- Mã HS 39261000: FL89-942G-2/ Bìa giữ hồ sơ 4 gọng 89-942G 4-RING BINDER DEJAVU 50mm N.OR (xk)
- Mã HS 39261000: FL89-944G-2/ Bìa giữ hồ sơ 4 gọng 89-944G 4-RING BINDER DEJAVU 50mm P.WH (xk)
- Mã HS 39261000: FL91-670/ Bìa đựng hồ sơ 91-670 C.FILE A4 20P BL (NOT TRANSPARENCE) (xk)
- Mã HS 39261000: FL91-671/ Bìa đựng hồ sơ 91-671 C.FILE A4 20P BL (xk)
- Mã HS 39261000: FL91-672/ Bìa đựng hồ sơ 91-672 C.FILE A4 20P GR (xk)
- Mã HS 39261000: FL91-674/ Bìa đựng hồ sơ 91-674 C.FILE A4 20P PK (xk)
- Mã HS 39261000: FL91-675/ Bìa đựng hồ sơ 91-675 C.FILE A4 20P PP (xk)
- Mã HS 39261000: FL91-676/ Bìa đựng hồ sơ 91-676 C.FILE A4 20P OR (xk)
- Mã HS 39261000: FL91-677/ Bìa đựng hồ sơ 91-677 C.FILE A4 20P CL (xk)
- Mã HS 39261000: FL91-680/ Bìa đựng hồ sơ 91-680 C.FILE A4 40P BLANK INSERT BL (xk)
- Mã HS 39261000: FL91-681/ Bìa đựng hồ sơ 91-681 C.FILE A4 40P BLANK INSERT BL (xk)
- Mã HS 39261000: FL91-682/ Bìa đựng hồ sơ 91-682 C.FILE A4 40P BLANK INSERT GN (xk)
- Mã HS 39261000: FL91-684/ Bìa đựng hồ sơ 91-684 C.FILE A4 40P BLANK INSERT PK (xk)
- Mã HS 39261000: FL93-101-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ chưa có nẹp 93-101 HOLDER A4S COVER BL (xk)
- Mã HS 39261000: FL93-105-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ chưa có nẹp 93-105 HOLDER A4S COVER PP (xk)
- Mã HS 39261000: FL93-328-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ có nẹp 93-328 RAIL HOLDER A4S-10 10P BL (Bộ10 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL93-329-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ có nẹp 93-329 RAIL HOLDER A4S-10 10P WH (Bộ10 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL93-329-2A/ Bìa nhựa đựng hồ sơ có nẹp 93-329 RAIL HOLDER A4S-10 10P WH (Bộ10 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL93-331-2A/ Bìa nhựa đựng hồ sơ có nẹp 93-331 RAIL HOLDER A4S-10 10P BK (Bộ10 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL93-332-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ có nẹp 93-332 RAIL HOLDER A4S-20 10P BL (Bộ10 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL93-332-2A/ Bìa nhựa đựng hồ sơ có nẹp 93-332 RAIL HOLDER A4S-20 10P BL (Bộ10 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL93-333-2A/ Bìa nhựa đựng hồ sơ có nẹp 93-333 RAIL HOLDER A4S-20 10P WH (Bộ10 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL93-334-2A/ Bìa nhựa đựng hồ sơ có nẹp 93-334 RAIL HOLDER A4S-20 10P RD (Bộ10 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL93-335-2A/ Bìa nhựa đựng hồ sơ có nẹp 93-335 RAIL HOLDER A4S-20 10P BK (Bộ10 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL93-337-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ có nẹp 93-337 RAIL HOLDER A4S-30 10P WH (Bộ10 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL93-337-2A/ Bìa nhựa đựng hồ sơ có nẹp 93-337 RAIL HOLDER A4S-30 10P WH (Bộ10 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL93-344-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ có nẹp 93-344 RAIL HOLDER A4E-10 WH (Bộ10 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL93-345-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ có nẹp 93-345 RAIL HOLDER A3E-10 WH (Bộ10 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL93-345-2A/ Bìa nhựa đựng hồ sơ có nẹp 93-345 RAIL HOLDER A3E-10 WH (Bộ10 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL98-009/ Bìa đựng hồ sơ 98-009 C.FILE PASTY A4 20 POCKETS 8P DP (Bộ8 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL98-016-2/ Bìa giữ hồ sơ 2 gọng 98-016 (8A64015) FILE BINDER B5 D-RING 2 HOLE MUJI (xk)
- Mã HS 39261000: FL98-017-2/ Bìa giữ hồ sơ 2 gọng 98-017 (8A64016) FILE BINDER A5 D-RING 2 HOLE MUJI (xk)
- Mã HS 39261000: FL98-018-2/ Bìa giữ hồ sơ 2 gọng 98-018 (8A64017) FILE BINDER A4 D-RING 2 HOLE 30mm MUJI (xk)
- Mã HS 39261000: FL98-019-2/ Bìa giữ hồ sơ 2 gọng 98-019 (8A64018) FILE BINDER A4 WIDE D-RING 2 HOLE 40mm MUJI (xk)
- Mã HS 39261000: FL98-024-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 98-024 C.HOLDER ADDVALUE A4S (HI-CLEAR) (Bộ10 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL98-026-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 98-026 C.HOLDER ADDVALUE QUARTO-S (HI CLEAR) (Bộ10 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL98-027-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 98-027 C.HOLDER ADDVALUE A4E (HI-CLEAR) (Bộ10 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL98-028-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 98-028 C.HOLDER ADDVALUE OCTAVO-E (HI CLEAR) (Bộ10 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FL98-088-1/ Bìa giữ hồ sơ 2 gọng 98-088 2 RING FILE NEW MEDICAL RING FILE BL (xk)
- Mã HS 39261000: FL98-155-2/ Bìa đựng hồ sơ 98-155 SIMPLE CLEAR FILE 10P PL (xk)
- Mã HS 39261000: FL98-161-2/ Bìa đựng hồ sơ 98-161 SIMPLE CLEAR FILE 20P BL (xk)
- Mã HS 39261000: FL98-162-2/ Bìa đựng hồ sơ 98-162 SIMPLE CLEAR FILE 20P GR (xk)
- Mã HS 39261000: FL98-163-2/ Bìa đựng hồ sơ 98-163 SIMPLE CLEAR FILE 20P YL (xk)
- Mã HS 39261000: FL98-164-2/ Bìa đựng hồ sơ 98-164 SIMPLE CLEAR FILE 20P PK (xk)
- Mã HS 39261000: FL98-165-2/ Bìa đựng hồ sơ 98-165 SIMPLE CLEAR FILE 20P PL (xk)
- Mã HS 39261000: FL98-166-2/ Bìa đựng hồ sơ 98-166 SIMPLE CLEAR FILE 20P OR (xk)
- Mã HS 39261000: FL98-167-2/ Bìa đựng hồ sơ 98-167 SIMPLE CLEAR FILE 20P CL (xk)
- Mã HS 39261000: FL98-290S-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 98-290S PP FLAT FILE A4S OR (xk)
- Mã HS 39261000: FL98-291S-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 98-291S PP FLAT FILE A4S RBL (xk)
- Mã HS 39261000: FL98-292S-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 98-292S PP FLAT FILE A4S VL (xk)
- Mã HS 39261000: FL98-293S-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 98-293S PP FLAT FILE A4S IVORY (xk)
- Mã HS 39261000: FL98-294S-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 98-294S PP FLAT FILE A4S LEAF OR (xk)
- Mã HS 39261000: FL98-296S-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 98-296S PP FLAT FILE A4S GR (xk)
- Mã HS 39261000: FL98-297S-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 98-297S PP FLAT FILE A4S YL (xk)
- Mã HS 39261000: FL98-299S-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 98-299S PP FLAT FILE A4S GY (xk)
- Mã HS 39261000: FL98-342S-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 98-342S PP FLAT FILE A4S WIDE VL (xk)
- Mã HS 39261000: FL98-346S-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 98-346S PP FLAT FILE A4S WIDE GR (xk)
- Mã HS 39261000: FL98-347S-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 98-347S PP FLAT FILE A4S WIDE YL (xk)
- Mã HS 39261000: FL98-348S-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 98-348S PP FLAT FILE A4S WIDE PK (xk)
- Mã HS 39261000: FL98-349S-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 98-349S PP FLAT FILE A4S WIDE GY (xk)
- Mã HS 39261000: FL98-350S-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 98-350S PP FLAT FILE A4E OR (xk)
- Mã HS 39261000: FL98-352S-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 98-352S PP FLAT FILE A4E VL (xk)
- Mã HS 39261000: FL98-353S-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 98-353S PP FLAT FILE A4E IVORY (xk)
- Mã HS 39261000: FL98-354S-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 98-354S PP FLAT FILE A4E LEAF OR (xk)
- Mã HS 39261000: FL98-355S-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 98-355S PP FLAT FILE A4E BL (xk)
- Mã HS 39261000: FL98-356S-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 98-356S PP FLAT FILE A4E GR (xk)
- Mã HS 39261000: FL98-357S-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 98-357S PP FLAT FILE A4E YL (xk)
- Mã HS 39261000: FL98-359S-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 98-359S PP FLAT FILE A4E GY (xk)
- Mã HS 39261000: FL98-361S-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 98-361S PP FLAT FILE B5S RBL (xk)
- Mã HS 39261000: FL98-371S-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 98-371S PP FLAT FILE A3 FANCING PAGE RBL (xk)
- Mã HS 39261000: FL98-375S-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 98-375S PP FLAT FILE A3 FANCING PAGE BL (xk)
- Mã HS 39261000: FL98-376S-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 98-376S PP FLAT FILE A3 FANCING PAGE GR (xk)
- Mã HS 39261000: FL98-377S-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 98-377S PP FLAT FILE A3 FANCING PAGE YL (xk)
- Mã HS 39261000: FL98-381S-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 98-381S PP FLAT FILE B4 FANCING PAGE RBL (xk)
- Mã HS 39261000: FL98-384S-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 98-384S PP FLAT FILE B4 FANCING PAGE LEAF OR (xk)
- Mã HS 39261000: FL98-385S-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 98-385S PP FLAT FILE B4 FANCING PAGE BL (xk)
- Mã HS 39261000: FL98-386S-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 98-386S PP FLAT FILE B4 FANCING PAGE GR (xk)
- Mã HS 39261000: FL98-387S-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 98-387S PP FLAT FILE B4 FANCING PAGE YL (xk)
- Mã HS 39261000: FL98-389S-2/ Bìa nhựa đựng hồ sơ 98-389S PP FLAT FILE B4 FANCING PAGE GY (xk)
- Mã HS 39261000: FL98-403-2/ Bìa đựng hồ sơ 98-403 C.FILE PASTY A4S 20P BL.PU (xk)
- Mã HS 39261000: FL98-407-2/ Bìa đựng hồ sơ 98-407 C.FILE PASTY A4S 20P Va.WH (xk)
- Mã HS 39261000: FL98-410-2/ Bìa đựng hồ sơ 98-410 C.FILE PASTY A4S 40P Pe.PK (xk)
- Mã HS 39261000: FL98-411-2/ Bìa đựng hồ sơ 98-411 C.FILE PASTY A4S 40P Ch.PK (xk)
- Mã HS 39261000: FL98-412-2/ Bìa đựng hồ sơ 98-412 C.FILE PASTY A4S 40P Ra.PK (xk)
- Mã HS 39261000: FL98-413-2/ Bìa đựng hồ sơ 98-413 C.FILE PASTY A4S 40P BL.PU (xk)
- Mã HS 39261000: FL98-414-2/ Bìa đựng hồ sơ 98-414 C.FILE PASTY A4S 40P So.BL (xk)
- Mã HS 39261000: FL98-415-2/ Bìa đựng hồ sơ 98-415 C.FILE PASTY A4S 40P Mu.GR (xk)
- Mã HS 39261000: FL98-416-2/ Bìa đựng hồ sơ 98-416 C.FILE PASTY A4S 40P Le.YL (xk)
- Mã HS 39261000: FL98-430-2/ Tấm nhựa ghi danh mục 98-430 PASTY INDEX SHEET A4 (SET 4) (Bộ4 tấm) (xk)
- Mã HS 39261000: FL98-465-2/ Bìa đựng hồ sơ 98-465 C.FILE PASTY PETIT A4S 10P Mu.GR (xk)
- Mã HS 39261000: FL98-473-2/ Bìa đựng hồ sơ 98-473 C.FILE PASTY PETIT A4S 20P BL.PU (xk)
- Mã HS 39261000: FL98-474-2/ Bìa đựng hồ sơ 98-474 C.FILE PASTY PETIT A4S 20P So.BL (xk)
- Mã HS 39261000: FL98-475-2/ Bìa đựng hồ sơ 98-475 C.FILE PASTY PETIT A4S 20P Mu.GR (xk)
- Mã HS 39261000: FL98-476-2/ Bìa đựng hồ sơ 98-476 C.FILE PASTY PETIT A4S 20P Le.YL (xk)
- Mã HS 39261000: FL98-480-2/ Bìa đựng hồ sơ 98-480 C.FILE PASTY PETIT A4S 40P Pe.PK (xk)
- Mã HS 39261000: FL98-481-2/ Bìa đựng hồ sơ 98-481 C.FILE PASTY PETIT A4S 40P Ch.PK (xk)
- Mã HS 39261000: FL98-482-2/ Bìa đựng hồ sơ 98-482 C.FILE PASTY PETIT A4S 40P Ra.PK (xk)
- Mã HS 39261000: FL98-483-2/ Bìa đựng hồ sơ 98-483 C.FILE PASTY PETIT A4S 40P BL.PU (xk)
- Mã HS 39261000: FL98-484-2/ Bìa đựng hồ sơ 98-484 C.FILE PASTY PETIT A4S 40P So.BL (xk)
- Mã HS 39261000: FL98-485-2/ Bìa đựng hồ sơ 98-485 C.FILE PASTY PETIT A4S 40P Mu.GR (xk)
- Mã HS 39261000: FL98-486-2/ Bìa đựng hồ sơ 98-486 C.FILE PASTY PETIT A4S 40P Le.YL (xk)
- Mã HS 39261000: FL98-487-2/ Bìa đựng hồ sơ 98-487 C.FILE PASTY PETIT A4S 40P Va.WH (xk)
- Mã HS 39261000: FL98-682-2/ Bìa đựng hồ sơ 98-682 C.FILE PASTY A4S 20P B TO B YL (xk)
- Mã HS 39261000: FS35-883-2/ Bao ngón tay bằng nhựa 35-883 FINGER SACK MEKURIKKO CATCH L 4P PP BAG (Bộ4 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FS35-884-2/ Bao ngón tay bằng nhựa 35-884 FINGER SACK MEKURIKKO CATCH S 20P BOX (Bộ20 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FS35-885-2/ Bao ngón tay bằng nhựa 35-885 FINGER SACK MEKURIKKO CATCH M 20P BOX (Bộ20 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FS35-886-2/ Bao ngón tay bằng nhựa 35-886 FINGER SACK MEKURIKKO CATCH L 20P BOX (Bộ20 cái) (xk)
- Mã HS 39261000: FU-017/ Sản phẩm lót đệm hình chữ cái bằng nhựa xốp EVA làm đồ dùng trong trường học (30 * 30*1.0 cm), 1 bộ 26 tấm. (xk)
- Mã HS 39261000: G1600(SONGHAO)/ Giá Sách bằng nhựa (kích thước: 117 x 341 x 246mm) (xk)
- Mã HS 39261000: G1606(R3)/ Bộ tiêu đề của kẹp file tài liệu G1606 (xk)
- Mã HS 39261000: G1610(SONGHAO)/ Giá Sách bằng nhựa (kích thước: 117 x 341 x 246mm) (xk)
- Mã HS 39261000: G1620(SONGHAO)/ Giá Sách bằng nhựa (kích thước: 214 x 274 x 204mm) (xk)
- Mã HS 39261000: G1621(SONGHAO)/ Thanh ngăn giá sách bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39261000: G1641(R4)/ Kẹp file tài liệu G1641 (xk)
- Mã HS 39261000: G1650(SONGHAO)/ Giá Sách bằng nhựa (kích thước: 214 x 274 x 204mm) (xk)
- Mã HS 39261000: G-1720-20/ File nhựa đựng tài liệu 212x300mm (10 chiếc/bộ) (xk)
- Mã HS 39261000: G-1721-20/ File nhựa đựng tài liệu 423x300mm (10 chiếc/bộ) (xk)
- Mã HS 39261000: G-1730-20/ File nhựa đựng tài liệu 213x300mm (10 chiếc/bộ) (xk)
- Mã HS 39261000: G-2227-20/ File nhựa kẹp tài liệu (405 x267)mm (xk)
- Mã HS 39261000: G-2228-20/ File nhựa đựng tài liệu (461 x306)mm (xk)
- Mã HS 39261000: G-2233-20/ File nhựa kẹp tài liệu (233 x 138mm) (xk)
- Mã HS 39261000: G-2234-20/ File nhựa kẹp tài liệu (251 x 158)mm (xk)
- Mã HS 39261000: G-2236-20/ File nhựa kẹp tài liệu (338 x220 x44)mm (xk)
- Mã HS 39261000: G-2280-20/ File nhựa kẹp tài liệu (306 x270)mm (xk)
- Mã HS 39261000: G-2284-20/ File nhựa kẹp tài liệu (260 x158)mm (xk)
- Mã HS 39261000: G-2290-20/ File nhựa kẹp tài liệu (306 x277 x88)mm (xk)
- Mã HS 39261000: G3100-XT/ Quyển đựng tài liệu bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39261000: G-3101-20/ File nhựa đựng tài liệu (228x 308x 10)mm (xk)
- Mã HS 39261000: G-3102-20/ File nhựa đựng tài liệu(228 x308)mm (xk)
- Mã HS 39261000: G3103-XT/ Quyển đựng tài liệu bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39261000: G3107-XT/ Quyển đựng tài liệu bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39261000: G3401(R1)/ Kẹp file tài liệu G3401 (xk)
- Mã HS 39261000: G3801(R2)/ Kẹp file tài liệu G3801 (xk)
- Mã HS 39261000: G3802(R2)/ Kẹp file tài liệu G3802 (xk)
- Mã HS 39261000: G3803(R2)/ Kẹp file tài liệu G3803 (xk)
- Mã HS 39261000: G-3808-20/ File nhựa đựng tài liệu (314 x293)mm (xk)
- Mã HS 39261000: G3903(R2)/ Kẹp file tài liệu G3903 (xk)
- Mã HS 39261000: G49190/ Túi đựng tài liệu G49190 (xk)
- Mã HS 39261000: G503/ Túi xách bằng nhựa 385*320mm (xk)
- Mã HS 39261000: G5900-KXT/ Cặp đựng tài liệu bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39261000: G-6010-20/ File nhựa đựng tài liệu (310 x220)mm 10 chiếc/bộ (xk)
- Mã HS 39261000: G-6033-20/ File nhựa đựng tài liệu 430 x 310mm (10 chiếc/bộ) (xk)
- Mã HS 39261000: G8801(TLH)/ Kẹp file tài liệu G8801 (xk)
- Mã HS 39261000: G8802(TLH)/ Kẹp file tài liệu G8802 (xk)
- Mã HS 39261000: G8803(TLH)/ Kẹp file tài liệu G8803 (xk)
- Mã HS 39261000: G-8812-20/ File nhựa đựng tài liệu (243 x314)mm (xk)
- Mã HS 39261000: G-8813-20/ File nhựa đựng tài liệu (248 x314)mm (xk)
- Mã HS 39261000: Giá 3 ngăn HR 318-2 (xk)
- Mã HS 39261000: Giá 3 ngăn- HR 318-2 (xk)
- Mã HS 39261000: Giá đựng tài liệu nhựa (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39261000: Giấy ép plastic A3, kích thước: 310x426mm (xk)
- Mã HS 39261000: Giấy ép plastic A4, 100 tờ/tệp, kích thước: 310x426mm (xk)
- Mã HS 39261000: GKBOX16/ Tẩy nhựa Horunabi GK (5 chiếc/hộp) (xk)
- Mã HS 39261000: GO0001/ Cục tẩy/PE STICK EL-KA (Hàng XT bởi TKN số: 103286976700, ngày 28/04/2020- dòng số 10) (xk)
- Mã HS 39261000: GO0001/ Cục tẩy/PE STICK PE-LT (Hàng XT bởi TKN số: 103300040320, ngày 07/05/2020- dòng số 44) (xk)
- Mã HS 39261000: Gôm FO-E01, Nhãn hiệu "Flexoffice"- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39261000: Gôm FO-E05, Nhãn hiệu "Flexoffice"- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39261000: Gôm FO-E06, Nhãn hiệu "Flexoffice"- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39261000: Gôm FO-E07, Nhãn hiệu "Flexoffice"- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39261000: hành lý cá nhân và tài sản di chuyển đang sử dụng: hộp bút bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39261000: hành lý cá nhân và tài sản di chuyển đang sử dụng: văn phòng phẩm (xk)
- Mã HS 39261000: Hành lý cá nhân, đồ dùng gia đình đang sử dụng: Đồ văn phòng phẩm (20 chiếc/ bộ) (xk)
- Mã HS 39261000: Hành lý cá nhân, đồ dùng gia đình đang sử dụng: Đồ văn phòng phẩm: bút, thước, tẩy, hộp màu (xk)
- Mã HS 39261000: Hành lý cá nhân, đồ dùng gia đình đang sử dụng: Đồ văn phòng phẩm: bút,thước,tẩy, hộp màu (xk)
- Mã HS 39261000: HAPILAS20/ Tẩy nhựa Hapila Sneakers (xk)
- Mã HS 39261000: HK-2002-20/ File nhựa đựng tài liệu (312 x245)mm (xk)
- Mã HS 39261000: HK-712/ Kẹp tài liệu bằng nhựa A4 (xk)
- Mã HS 39261000: HK-7608-20/ File nhựa đựng tài liệu (310 x252)mm (xk)
- Mã HS 39261000: HK-7612-20/ File nhựa đựng tài liệu (310 x250)mm (xk)
- Mã HS 39261000: HK-7708-20/ File đựng tài liệu (230x315mm) 200 cái/bộ (xk)
- Mã HS 39261000: HK-7708-20/ File nhựa đựng tài liệu (230x315mm) 200 cái/bộ (xk)
- Mã HS 39261000: HK-7712-20/ File nhựa đựng tài liệu (230 x330)mm 200 chiếc/bộ (xk)
- Mã HS 39261000: HK-7718U-20/ File nhựa đựng tài liệu (255 x331)mm 200chiếc/bộ (xk)
- Mã HS 39261000: HK860(SONGHAO)/ Giá Sách bằng nhựa (kích thước: 214 x 274 x 204mm) (xk)
- Mã HS 39261000: HN-01/ Kẹp tài liệu bằng nhựa A4 (xk)
- Mã HS 39261000: Hộp cắm bút bằng nhựa, code: F9017 (xk)
- Mã HS 39261000: Hộp cắm bút bằng nhựa, sử dụng trong văn phòng công ty, mới 100% (xk)
- Mã HS 39261000: Hộp đựng bút xoay meka (hộp đựng bút bằng nhựa meka đồ dùng văn phòng hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39261000: HS171W GRAY-MK1/ File hồ sơ bằng nhựa HS CLEAR FILE HS171W- A4S- 40 POCKETS- GRAY (xk)
- Mã HS 39261000: HS171W LIGHT BLUE-MK1/ File hồ sơ bằng nhựa HS CLEAR FILE HS171W- A4S- 40 POCKETS- LIGHT BLUE (xk)
- Mã HS 39261000: I-A332K(SONGHAO)/ Tấm ngăn bằng nhựa dùng trong văn phòng phẩm (kích thước: 105 x 24.5 x 8.5 mm) (xk)
- Mã HS 39261000: I-A717(SONGHAO)/ Tấm ngăn bằng nhựa dùng trong văn phòng phẩm (kích thước: 105 x 24.5 x 8.5 mm) (xk)
- Mã HS 39261000: I-G8300(SONGHAO)/ Tấm ngăn bằng nhựa dùng trong văn phòng phẩm (kích thước: 105 x 24.5 x 8.5 mm) (xk)
- Mã HS 39261000: IROPLA16/ Tẩy nhựa Iropla (20 chiếc/1 hộp) (xk)
- Mã HS 39261000: IROPLAS16/ Tẩy nhựa Iropla Set (70 chiếc/1 hộp) (xk)
- Mã HS 39261000: ITY-IA1213(R2)/ Kẹp file tài liệu ITY-IA1213 (xk)
- Mã HS 39261000: ITY-IA124/ Kẹp file tài liệu ITY-IA124 (xk)
- Mã HS 39261000: ITY-IA127(R1)/ Kẹp file tài liệu ITY-IA127 (xk)
- Mã HS 39261000: ITY-IA128(R2)/ Kẹp file tài liệu ITY-IA128 (xk)
- Mã HS 39261000: ITY-IA129(R1)/ Kẹp file tài liệu ITY-IA129 (xk)
- Mã HS 39261000: JUST E310 BD/ File đựng tài liệu bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39261000: JUST E310 HD/ File đựng tài liệu bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39261000: K2-C750T-D/ File đựng tài liệu bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39261000: KAMIMAKI19/ Tẩy nhựa Kamimaki (100 chiếc/hộp) (xk)
- Mã HS 39261000: KARAJU17/ Tẩy nhựa Karaju (20 chiếc/1 hộp) (xk)
- Mã HS 39261000: Kệ rổ 3 ngăn 194 Xukiva, bằng nhựa, dùng để dựng hồ sơ trong văn phòng, mới 100% (xk)
- Mã HS 39261000: Kẹp file chống tĩnh điện (xk)
- Mã HS 39261000: Kẹp tài liệu khổ A3 có nam châm, bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39261000: Kẹp tài liệu khổ A3, bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39261000: Kẹp tài liệu khổ A4 có nam châm, bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39261000: Kẹp tài liệu khổ A4, bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39261000: Kẹp thẻ + vỏ thẻ (Dùng để kẹp thẻ nhân viên) (xk)
- Mã HS 39261000: Kẹp thẻ shuter (kẹp thẻ bằng nhựa dùng để kẹp thẻ của nhân viên văn phòng hàng mới 100) (xk)
- Mã HS 39261000: Kẹp văn kiện A106N, 75mm, màu đen (xk)
- Mã HS 39261000: KF-101/ kẹp tài liệu bằng nhựa A4 (xk)
- Mã HS 39261000: Khay bút xoay- HR311 (xk)
- Mã HS 39261000: Khay hồ sơ bằng nhựa dùng trong văn phòng phẩm PP FBPA4, Nhãn hiệu " TSM"- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39261000: Khung Nhựa (Mala Frame A, thành phần bằng nhựa,352MM*268MM) (xk)
- Mã HS 39261000: Khung Nhựa (Mala Frame A, thành phần bằng nhựa,352MM*268MM, mới 100%) (xk)
- Mã HS 39261000: Khung Nhựa (Mala Frame B, thành phần bằng nhựa,352MM*268MM) (xk)
- Mã HS 39261000: Khung Nhựa (Mala Frame B, thành phần bằng nhựa,352MM*268MM, mới 100%) (xk)
- Mã HS 39261000: KIRAKIRA/ Tẩy nhựa Kira kira star (20 chiếc/1 hộp) (xk)
- Mã HS 39261000: KM195 PINK SAMPLE/ File hồ sơ bằng nhựa KUM BINDER NOTE PINK REIMEI B5 26HOLES KM195 (xk)
- Mã HS 39261000: KM195 PINK-1/ File hồ sơ bằng nhựa KUM BINDER NOTE PINK REIMEI B5 26HOLES KM195 (xk)
- Mã HS 39261000: KM195 PURPLE SAMPLE/ File hồ sơ bằng nhựa KUM BINDER NOTE PURPLE REIMEI B5 26HOLES KM195 (xk)
- Mã HS 39261000: KM195 PURPLE-1/ File hồ sơ bằng nhựa KUM BINDER NOTE PURPLE REIMEI B5 26HOLES KM195 (xk)
- Mã HS 39261000: KM195 WHITE SAMPLE/ File hồ sơ bằng nhựa KUM BINDER NOTE WHITE REIMEI B5 26HOLES KM195 (xk)
- Mã HS 39261000: KM195 WHITE-1/ File hồ sơ bằng nhựa KUM BINDER NOTE WHITE REIMEI B5 26HOLES KM195 (xk)
- Mã HS 39261000: KS3N15/ Tẩy nhựa Keshi 3N (30 chiếc/hộp) (xk)
- Mã HS 39261000: KTCHA4-100/ File đựng tài liệu bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39261000: KU-5063-20/ File nhựa đựng tài liệu (306 x238 x27)mm (xk)
- Mã HS 39261000: KU-91-20/ Túi nhựa đựng tài liệu (20 chiếc/bộ) (xk)
- Mã HS 39261000: LO35-131-3/ Dụng cụ cắt bao thư LETTER OPENER 35-131 (xk)
- Mã HS 39261000: M-001064 Plastic paper (Giấy ép plastic A3 KT 30cm x 42cm, đóng gói 100 tờ/ tập), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39261000: M-001136 Clip board (kep trinh ky nhưa), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39261000: M-001347 Clip(kẹp thẻ nhân viên), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39261000: M-018002 Card case (Vỏ thẻ đeo tên phòng có ghim băng), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39261000: M-021006 File nylon (túi 2 cạnh), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39261000: MA-3100/ Cặp đựng tài liệu bằng nhựa nhiều ngăn (xk)
- Mã HS 39261000: MCHEA4-10-D/ File đựng tài liệu bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39261000: MG-100-1/ Cốc đong (xk)
- Mã HS 39261000: Miếng nhựa size A3 dùng trong văn phòng (A3) (KOKUYO) KUKE-3013. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39261000: Miếng nhựa size A4 dùng trong văn phòng (A4) (KOKUYO) KUKE-3014N. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39261000: MIFFY605P20/ Tẩy nhựa Miffy 60-5P (5 chiếc/gói) (xk)
- Mã HS 39261000: MIFFYB20/ Tẩy nhựa Miffy Balance (10 chiếc/gói) (xk)
- Mã HS 39261000: MIZUMAWARIS19/ Tẩy nhựa Mizumawari S (10 chiếc/1 hộp) (xk)
- Mã HS 39261000: MJ1415E-20/ File nhựa đựng tài liệu (310x 476mm) (xk)
- Mã HS 39261000: MJ1422E-20/ File nhựa đựng tài liệu (310x 476)mm (xk)
- Mã HS 39261000: MJ8612E-20/ File nhựa đựng tài liệu (222 xx168 x0.4)mm (xk)
- Mã HS 39261000: MJ9753E-20/ File nhựa đựng tài liệu (310x238mm) (xk)
- Mã HS 39261000: MK16/ Tẩy nhựa Meiko (200 chiếc/1 hộp) (xk)
- Mã HS 39261000: Mo hót nhựa có cán (xk)
- Mã HS 39261000: MS-2-A4-D/ File đựng tài liệu bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39261000: MS-IKW-1D/ File đựng tài liệu bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39261000: N-1478-20/ Túi nhựa đựng tài liệu (10 túi/bộ) (xk)
- Mã HS 39261000: N-1479-20/ Túi nhựa đựng tài liệu (410 x550)mm (10 túi/bộ) (xk)
- Mã HS 39261000: N-1482-20/ File đựng tài liệu bằng nhựa (305x239)mm (xk)
- Mã HS 39261000: N-1483-20/ File nhựa đựng tài liệu (305 x247)mm (xk)
- Mã HS 39261000: N-1634 T1/ Túi nhựa đựng tài liệu (210 x148)mm (xk)
- Mã HS 39261000: N-1776-20/ File nhựa đựng tài liệu (215x154mm) (xk)
- Mã HS 39261000: N-1817SONGHAO/ Khóa nhựa dùng trong văn phòng phẩm (xk)
- Mã HS 39261000: N-2006-27(R1)/ Túi đựng tài liệu N2006 (xk)
- Mã HS 39261000: N-2007-27(R1)/ Túi đựng tài liệu N-2007 (xk)
- Mã HS 39261000: N2008(R2)/ Túi đựng tài liệu N2008 (xk)
- Mã HS 39261000: N-2102-20/ Túi nhựa đựng tài liệu 302 x229mm (10 túi/bộ) (xk)
- - Mã HS 39261000: N-2206(R1)/ Túi đựng tài liệu N-2206 (xk)

Bài đăng phổ biến từ blog này

     - Mã HS 29252900: Nguyên liệu thực phẩm: L-ARGININE HCL. Lot: 200410. Hạn SD:09/04/2023. Hàng mới 100%. 25kg/drum. NSX:Ningbo Yuanfa Bioengineering Co., Ltd (nk)     - Mã HS 29252900: NIPAHEX G,Thành phần Chlorhexidine gluconate dùng trong ngành sản xuất mỹ phẩm, 220kg/Drum, Hàng mới 100%,Mã cas: 18472-51-0. (nk)     - Mã HS 29252900: PHR1294-1G Chlorhexidine digluconate Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm CAS 18472-51-0 (nk)     - Mã HS 29252900: RO002071/ Chất lưu hóa cao su NOCCELER DT Imin và các dẫn xuất của chúng dùng để làm phụ gia cao su (CAS No. 97-39-2) (nk)     - Mã HS 29252900: RUBBER ACCELERATOR ORICEL DPG GRANULE 6MTS (Diphenyl Guanidine- C13H13N3- Hóa chất xúc tiến ngành cao su) 20kg/bag.TC:300 bag. Hàng mới 100%. CAS:102-06-7 (nk)     - Mã HS 29252900: SOXINOL D-G/ Chất xúc tác làm nhanh quá trình lưu hóa cao su D-G, hợp chất chức carboxyimit (kể cả sacarin và muối của nó) và các hợp chất chức imin (nk)     - Mã HS 29252900: STABAXOL-1/ Bis (2,-diisopropylphenyl c
    - Mã HS 38109000: Chất khử bọt nước thải 101 (nk)     - Mã HS 38109000: Chất khử kim loại-RHM-645 Substance (xử lý đồng kẽm) (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm giảm oxy hoá thiếc hàn (dùng bổ trợ cho việc hàn thiếc) (Alpha Dross Reducer DR96) (100g/lọ) (hàng mới 100%) (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch bề mặt kim loại 46-134 (dùng trong sản xuất chip), mã cas: 78-92-2, công thức hóa học: C4H10O, (1 gallon3.7854 lít), doanh nghiệp đã khai báo hóa chất, hàng mới 100%, xuất xứ Mỹ. (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch kim loại Menzerna Mới 100% (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch màng sáp-106 (Dùng làm sạch bề mặt đầu golf) (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch mối hàn JS-810, thành phần: Mixed alcohol solvent, Anti volatile agent, Foaming agent, Antioxidants, Flux, Activator, Refined resin. Hàng mới 100% (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch mối hàn, JX-200, (thành phần chính bao gồm: IPA, Alcohol, surface active agent). Hàng mới 100% (nk)     - Mã HS 38109000: C
    - Mã HS 39079990: Chất làm tăng độ bóng dạng hạt #T-701A (Leveling Additive T- 701A). Kết quả của cục kiểm định số 246/TB-KĐ I ngày 17/5/2019 (nk)     - Mã HS 39079990: CHẤT PHỤ GIA/NGUYÊN LIỆU SX BỘT SƠN TĨNH ĐIỆN (REACRONE RLP-111 "Chất tạo bóng bề mặt sơn"). HÀNG MỚI 100%. (nk)     - Mã HS 39079990: CHẤT TĂNG ĐỘ BÁM, PROMOTER ERUCIC-C719 DÙNG SẢN XUẤT MỰC IN, DẠNG LỎNG (nk)     - Mã HS 39079990: CHẤT TĂNG ĐỘ DÍNH PROMOTER ERUCIC-ADP, DÙNG ĐỂ SẢN XUẤT MỰC IN, DẠNG BỘT (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPBK473IBK/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS E473I-BLACK (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPBK473IIV/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS E473I-IVORY (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPBK475IBK/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS S475I-BLACK (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPHA475IBK/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS HA475-BLACK (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPLX7035BK/ Hạt nhựa p