Chuyển đến nội dung chính
- Mã HS 34039990: RG-400BVC-2/ Tuýp mỡ 400g (xk)
- Mã HS 34039990: RGS-80C-1/ Tuýp mỡ 80g (xk)
- Mã HS 34039990: SBG-100C-1/ Tuýp mỡ 100g (xk)
- Mã HS 34039990: SG-400BVC-2/ Tuýp mỡ 400g (xk)
- Mã HS 34039990: SGS-80C-1/ Tuýp mỡ 80g (xk)
- Mã HS 34039990: SP008-22/ Chất xử lý(dùng xử lý bề mặt dán keo) 258H1 (3kg/kiện) (xk)
- Mã HS 34039990: SP011-22/ Chất xử lý(dùng xử lý bề mặt dán keo) 001FB (3kg/kiện) (xk)
- Mã HS 34039990: SP019-22/ Chất xử lý(dùng xử lý bề mặt dán keo) PU45-1 (15kg/kiện) (xk)
- Mã HS 34039990: SP020-22/ Chất xử lý(dùng xử lý bề mặt dán keo) 319A (140kg/kiện) (xk)
- Mã HS 34039990: SP021-22/ Chất xử lý(dùng xử lý bề mặt dán keo) 001AB3 (3kg/kiện) (xk)
- Mã HS 34039990: SP022-22/ Chất xử lý(dùng xử lý bề mặt dán keo) 001AB (1kg/kiện) (xk)
- Mã HS 34039990: SP026-22/ Chất xử lý(dùng xử lý bề mặt dán keo) 330NT2 (15kg/kiện) (xk)
- Mã HS 34039990: SP027-22/ Chất xử lý(dùng xử lý bề mặt dán keo) 258H8 (3kg/kiện) (xk)
- Mã HS 34039990: SP036/ Chất xử lí T-009, thành phần chính là additive 45% & Cyclohexanone 35%, dùng mục đích tẩy rửa trong ngành SX giày da. (xk)
- Mã HS 34039990: SP037/ Primer of kind (Chất xử lý) C-21, thành phần chính là additive & Cyclohexanone, dùng mục đích tẩy rửa trong ngành giày da (xk)
- Mã HS 34039990: SP037-22/ Chất xử lý(dùng xử lý bề mặt dán keo) 314 (260kg/kiện) (xk)
- Mã HS 34039990: SP038/ Chất xử lí R-39A, thành phần chính là additive & Cyclohexanone, dùng mục đích tẩy rửa trong ngành SX giày da. (xk)
- Mã HS 34039990: SP040-22/ Chất xử lý(dùng xử lý bề mặt dán keo) 258H1-1 (15kg/kiện) (xk)
- Mã HS 34039990: SP042/ Chất xử lý C-15, thành phần chính là additive & Cyclohexanone, dùng mục đích tẩy rửa trong ngành SX giày da. (xk)
- Mã HS 34039990: SP042-22/ Chất xử lý(dùng xử lý bề mặt dán keo) PN-91 (1kg/lon) (xk)
- Mã HS 34039990: SP044/ Chất xử lí CW-75, thành phần chính là additive 45% & Cyclohexanone 35%, dùng mục đích tẩy rửa trong ngành SX giày da. (xk)
- Mã HS 34039990: SP044/ Chất xử lý A505 (xk)
- Mã HS 34039990: SP045/ Chất xử lý EVA A028 (xk)
- Mã HS 34039990: SP046-22/ Chất xử lý(dùng xử lý bề mặt dán keo) PA-05 (1kg/lon) (xk)
- Mã HS 34039990: SP047/ Chất x lí N-75, thành phần chính là additive 45% & Cyclohexanone 35%, dùng mục đích tẩy rửa trong ngành SX giày da. (xk)
- Mã HS 34039990: SP047/ Chất xử lí N-75, thành phần chính là additive 45% & Cyclohexanone 35%, dùng mục đích tẩy rửa trong ngành SX giày da. (xk)
- Mã HS 34039990: SP047/ Chất xử lý EVA 07S (xk)
- Mã HS 34039990: SP048/ Chất xử lý NUB+45 (xk)
- Mã HS 34039990: SP048-22/ Chất xử lý(dùng xử lý bề mặt dán keo) 08B (3kg/kiện) (xk)
- Mã HS 34039990: SP049/ Chất xử lý WNUB (xk)
- Mã HS 34039990: SP049/ Primer of kind (Chất xử lý) C-34, thành phần chính là additive & Cyclohexanone, dùng mục đích tẩy rửa trong ngành giày da (xk)
- Mã HS 34039990: SP049-22/ Chất xử lý(dùng xử lý bề mặt dán keo) 6006EAB1 (0.8kg/lon) (xk)
- Mã HS 34039990: SP051/ Chất xử lí C-37, thành phần chính là additive & Cyclohexanone, dùng mục đích tẩy rửa trong ngành SX giày da. (xk)
- Mã HS 34039990: SP051/ Chất xử lý 02NK (xk)
- Mã HS 34039990: SP051/ Chất xử lý C-37, thành phần chính là additive & Cyclohexanone, dùng mục đích tẩy rửa trong ngành SX giày da. (xk)
- Mã HS 34039990: SP051/ Primer of kind (Chất xử lý) C-37, thành phần chính là additive & Cyclohexanone, dùng mục đích tẩy rửa trong ngành giày da (xk)
- Mã HS 34039990: SP052/ Chất xử lý M02 (xk)
- Mã HS 34039990: SP052-22/ Chất xử lý(dùng xử lý bề mặt dán keo) 6006AB (0.8kg/lon) (xk)
- Mã HS 34039990: SP055/ Chất xử lí C- 20, thành phần chính là additive 45% & Cyclohexanone 35%, dùng mục đích tẩy rửa trong ngành SX giày da. (xk)
- Mã HS 34039990: SP055/ Chất xử lý C-20, thành phần chính là additive & Cyclohexanone, dùng mục đích tẩy rửa trong ngành SX giày da. (xk)
- Mã HS 34039990: SP055/ Primer of kind (Chất xử lý) C-20, thành phần chính là additive & Cyclohexanone, dùng mục đích tẩy rửa trong ngành giày da (xk)
- Mã HS 34039990: SP056/ Chất xử lý TPU (xk)
- Mã HS 34039990: SP057/ Chất xử lý A000NY (xk)
- Mã HS 34039990: SP058/ Chất xử lý A0001 (xk)
- Mã HS 34039990: SP058-22/ Chất xử lý(dùng xử lý bề mặt dán keo) 001GAB (3kg/kiện) (xk)
- Mã HS 34039990: SP059/ Chất xử lý A727 (xk)
- Mã HS 34039990: SP060/ Chất xử lý A737 (xk)
- Mã HS 34039990: SP061/ Chất xử lý A757 (xk)
- Mã HS 34039990: SP062/ Chất xử lý WR (xk)
- Mã HS 34039990: SP064/ Chất xử lí CW-101, thành phần chính là additive 45% & Cyclohexanone 35%, dùng mục đích tẩy rửa trong ngành SX giày da. (xk)
- Mã HS 34039990: SP064/ Chất xử lý 2B (xk)
- Mã HS 34039990: SP064-22/ Chất xử lý(dùng xử lý bề mặt dán keo) 311NT9 (15kg/kiện) (xk)
- Mã HS 34039990: SP065-22/ Chất xử lý(dùng xử lý bề mặt dán keo) 202A (15kg/kiện) (xk)
- Mã HS 34039990: SP067/ Chất xử lí 101, thành phần chính là additive 45% & Cyclohexanone 35%, dùng mục đích tẩy rửa trong ngành SX giày da. (xk)
- Mã HS 34039990: SP0671/ Chat xu ly (hon hop dung moi huu co xu ly be mat da, giay) P-129FA/B (xk)
- Mã HS 34039990: SP0672/ Chat xu ly (hon hop dung moi huu co xu ly be mat da, giay) E-766 (xk)
- Mã HS 34039990: SP0673/ Chat xu ly (hon hop dung moi huu co xu ly be mat da, giay) E-850 (xk)
- Mã HS 34039990: SP0675/ Chat xu ly (hon hop dung moi huu co xu ly be mat da, giay) AE-32F (xk)
- Mã HS 34039990: SP0676/ Chat xu ly (hon hop dung moi huu co xu ly be mat da, giay) P-134FT (xk)
- Mã HS 34039990: SP068/ Chất xử lí 110X, thành phần chính là additive 45% & Cyclohexanone 35%, dùng mục đích tẩy rửa trong ngành SX giày da. (xk)
- Mã HS 34039990: SP068-22/ Chất xử lý(dùng xử lý bề mặt dán keo) 319 (140kg/kiện) (xk)
- Mã HS 34039990: SP071-22/ Chất xử lý(dùng xử lý bề mặt dán keo) 330K3AB (3.06kg/kiện) (xk)
- Mã HS 34039990: SP072-22/ Chất xử lý(dùng xử lý bề mặt dán keo) 330K3AB (15.3kg/kiện) (xk)
- Mã HS 34039990: SP075-22/ Chất xử lý(dùng xử lý bề mặt dán keo) 319 (11kg/kiện) (xk)
- Mã HS 34039990: SP080-22/ Chất xử lý(dùng xử lý bề mặt dán keo) 311C (155kg/kiện) (xk)
- Mã HS 34039990: SP087-22/ Chất xử lý(dùng xử lý bề mặt dán keo) 258H (3kg/kiện) (xk)
- Mã HS 34039990: SP088-22/ Chất xử lý(dùng xử lý bề mặt dán keo) 312NT1 (15kg/kiện) (xk)
- Mã HS 34039990: SP089-22/ Chất xử lý(dùng xử lý bề mặt dán keo) 311NT1 (15kg/kiện) (xk)
- Mã HS 34039990: SP090-22/ Chất xử lý(dùng xử lý bề mặt dán keo) 311NT6 (15kg/kiện) (xk)
- Mã HS 34039990: SP091-22/ Chất xử lý(dùng xử lý bề mặt dán keo) 311PA1 (15kg/kiện) (xk)
- Mã HS 34039990: SP097-22/ Chất xử lý(dùng xử lý bề mặt dán keo) 320NT5 (15kg/kiện) (xk)
- Mã HS 34039990: SP099-22/ Chất xử lý(dùng xử lý bề mặt dán keo) 258H1 (15kg/kiện) (xk)
- Mã HS 34039990: SP102-22/ Chất xử lý(dùng xử lý bề mặt dán keo) 311A5 (15kg/kiện) (xk)
- Mã HS 34039990: SP107-22/ Chất xử lý(dùng xử lý bề mặt dán keo) 311NT8 (15kg/kiện) (xk)
- Mã HS 34039990: SP112-22/ Chất xử lý(dùng xử lý bề mặt dán keo) 311RS (11kg/kiện) (Cyclohexanone 30%,Dung môi cao su 70%) (xk)
- Mã HS 34039990: SP117-22/ Chất xử lý(dùng xử lý bề mặt dán keo) PL-55 (15kg/kiện) (xk)
- Mã HS 34039990: SP121-22/ Chất xử lý(dùng xử lý bề mặt dán keo) 297 (140kg/kiện) (xk)
- Mã HS 34039990: SP124-22/ Chất xử lý(dùng xử lý bề mặt dán keo) 312NT2 (15kg/kiện) (xk)
- Mã HS 34039990: SP128-22/ Chất xử lý(dùng xử lý bề mặt dán keo) 320NT5-1 (15kg/kiện) (xk)
- Mã HS 34039990: SP129-22/ Chất xử lý(dùng xử lý bề mặt dán keo) PU45 (15kg/kiện) (xk)
- Mã HS 34039990: SP130-22/ Chất xử lý(dùng xử lý bề mặt dán keo) PL55-1 (15kg/kiện) (xk)
- Mã HS 34039990: SP132-22/ Chất xử lý(dùng xử lý bề mặt dán keo) 299B (1kg/lon) (xk)
- Mã HS 34039990: SP145-22/ Chất xử lý(dùng xử lý bề mặt dán keo) 001AB1 (3kg/kiện) (xk)
- Mã HS 34039990: SP148-22/ Chất xử lý(dùng xử lý bề mặt dán keo) 311A8 (15kg/kiện) (xk)
- Mã HS 34039990: SP149-22/ Chất xử lý(dùng xử lý bề mặt dán keo) 311PH (15kg/kiện) (xk)
- Mã HS 34039990: SP154-22/ Chất xử lý(dùng xử lý bề mặt dán keo) 320NT5-5 (15kg/kiện) (xk)
- Mã HS 34039990: SP161-22/ Chất xử lý(dùng xử lý bề mặt dán keo) 311FT5 (15kg/kiện) (xk)
- Mã HS 34039990: SP165-22/ Chất xử lý(dùng xử lý bề mặt dán keo) 001FB1 (3kg/kiện) (xk)
- Mã HS 34039990: SP166-22/ Chất xử lý(dùng xử lý bề mặt dán keo) 311B1 (15kg/kiện) (xk)
- Mã HS 34039990: SP167-22/ Chất xử lý(dùng xử lý bề mặt dán keo) 311A9 (15kg/kiện) (xk)
- Mã HS 34039990: SP170-22/ Chất xử lý(dùng xử lý bề mặt dán keo) 320NUV (15kg/kiện) (xk)
- Mã HS 34039990: SP173-22/ Chất xử lý(dùng xử lý bề mặt dán keo) 269 (170kg/kiện) (xk)
- Mã HS 34039990: SP174-22/ Chất xử lý(dùng xử lý bề mặt dán keo) 279 (14kg/kiện)(Methyl acetate 10%,Acetone 90%) (xk)
- Mã HS 34039990: SP176-22/ Chất xử lý(dùng xử lý bề mặt dán keo) 289 (15kg/kiện) (xk)
- Mã HS 34039990: SP181-22/ Chất xử lý(dùng xử lý bề mặt dán keo) PL57- 5 (15kg/kiện) (xk)
- Mã HS 34039990: SP203-22/ Chất xử lý(dùng xử lý bề mặt dán keo) 312NT (15kg/kiện) (xk)
- Mã HS 34039990: SP220-22/ Chất xử lý(dùng xử lý bề mặt dán keo) 6002VN (20kg/kiện) (xk)
- Mã HS 34039990: SP226-22/ Chất xử lý(dùng xử lý bề mặt dán keo) 6001A (20kg/kiện) (xk)
- Mã HS 34039990: SP231-22/ Chất xử lý(dùng xử lý bề mặt dán keo) 258H1-1 (3kg/kiện) (xk)
- Mã HS 34039990: SP237-22/ Chất xử lý(dùng xử lý bề mặt dán keo) PM01 (15kg/kiện) (xk)
- Mã HS 34039990: SP238-22/ Chất xử lý(dùng xử lý bề mặt dán keo) PM01 (3kg/kiện) (xk)
- Mã HS 34039990: SP243-22/ Chất xử lý(dùng xử lý bề mặt dán keo) 6263SVN (15kg/kiện) (xk)
- Mã HS 34039990: SP245-22/ Chất xử lý(dùng xử lý bề mặt dán keo) 203-1 (15kg/kiện) (xk)
- Mã HS 34039990: SP246-22/ Chất xử lý(dùng xử lý bề mặt dán keo) 320NT8 (15kg/kiện) (xk)
- Mã HS 34039990: SP248-22/ Chất xử lý(dùng xử lý bề mặt dán keo) 311BSVN (15kg/kiện) (xk)
- Mã HS 34039990: SP249-22/ Chất xử lý(dùng xử lý bề mặt dán keo) 311HMVN (15kg/kiện) (xk)
- Mã HS 34039990: SP250-22/ Chất xử lý(dùng xử lý bề mặt dán keo) 311FT6V (15kg/kiện) (xk)
- Mã HS 34039990: SP251-22/ Chất xử lý(dùng xử lý bề mặt dán keo) 6311HMVN (3kg/kiện) (xk)
- Mã HS 34039990: SP252-22/ Chất xử lý(dùng xử lý bề mặt dán keo) 740F6VN (3kg/kiện) (xk)
- Mã HS 34039990: SP253-22/ Chất xử lý(dùng xử lý bề mặt dán keo) EX310AVN (15kg/kiện) (xk)
- Mã HS 34039990: SP254-22/ Chất xử lý(dùng xử lý bề mặt dán keo) 740A7VN (15kg/kiện) (xk)
- Mã HS 34039990: SP255-22/ Chất xử lý(dùng xử lý bề mặt dán keo) 258DS (3kg/kiện) (xk)
- Mã HS 34039990: SP257-22/ Chất xử lý(dùng xử lý bề mặt dán keo) 299AVN (2.5kg/kiện) (xk)
- Mã HS 34039990: SP264-22/ Chất xử lý(dùng xử lý bề mặt dán keo) 740F7 (3kg/kiện) (xk)
- Mã HS 34039990: SP265-22/ Chất xử lý(dùng xử lý bề mặt) 311NT6-1 (15kg/kiện) (xk)
- Mã HS 34039990: SP310-22/ Chất xử lý(dùng xử lý bề mặt dán keo) 740A8VN (15kg/kiện) (xk)
- Mã HS 34042000: 012/ Hoạt chất PEG-4000 (Sáp nhân tạo từ Polyethylene Glycol) (nk)
- Mã HS 34042000: 1000000055/ Sáp nhân tạo từ Polyethylene glycol dạng nguyên sinh, dùng làm thảm cỏ hoặc cỏ nhân tạo. Không nhãn hiệu. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34042000: 10306/ Sáp nhân tạo- PEG PROMOTE AGENT (TP từ polyetylen glycol) (nk)
- Mã HS 34042000: 15/ Sáp nhân tạo AC6 (từ polyethylene); mã CAS#68527-08-2. (nk)
- Mã HS 34042000: 20100000057/ Tá dược MACROGOL 6000SP (Polyethylene Glycol), (giấy phép nk số: 22437/QLD-KD- mục 16) (nk)
- Mã HS 34042000: 71/ Chất phụ gia tổng hợp- Additive- PEG-4000 (Hàng mới, dùng trong ngành giày) (nk)
- Mã HS 34042000: 794201/ PEG-1540(-G) 20kg CN- Sáp nhân tạo từ polyetyen glycol KQ:598/TB-KD4 ngày 28.04.2017.đã kiểm tk 102590932621/A12 (16.04.19). số cas:25322-68-3 (nk)
- Mã HS 34042000: 81240-1KG Poly(ethylene glycol) Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm H(OCH2CH2)nOH CAS 25322-68-3 (nk)
- Mã HS 34042000: A/20-6/ NPL sx Giày: Sáp nhân tạo- PEG PROMOTE AGENT (GĐ: 1982/N3.12/TĐ ngày 25/07/2012, hàng không thuộc tiền chất, hóa chất nguy hiểm) (nk)
- Mã HS 34042000: A/20-6/ Sáp nhân tạo- peg- PEG PROMOTE AGENT (GĐ: 1982/N3.12/TĐ ngày 18/07/2012)(CLH của TK 102870954430/E31, ngày 14/09/2019, mục 1) (nk)
- Mã HS 34042000: A/21.3 Sáp nhân tạo- PEG Promote agent CLH của TK số 103007058820/E31 ngày 25/11/2019 mục 1 (nk)
- Mã HS 34042000: AJSN00/ Sáp nhân tạo dùng làm xúc tác cao su-MONOPOL PEG 4000 (nk)
- Mã HS 34042000: B/20-9/ Sáp nhân tạo- PEG PROMOTE AGENT (có KQGĐ 1483/N3.13/TĐ của tk:12424/NSX01) (nk)
- Mã HS 34042000: Chât hóa dẻo PEG#4000- Phụ gia trong ngành cao su- Hàng mới: 100% (nk)
- Mã HS 34042000: Chất Phụ Gia POLYETHYLENE WAX LP0040P (Dùng ngành nhựa, Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 34042000: Chất xúc tiến lưu hóa cao su (gia công đế) ATSIN R-60-R009 dòng hàng thứ 1 TKN 103282230810 sd cho 4729 đôi đế, 1 đôi sd 0.0028kg, đơn giá 1.520 USd (nk)
- Mã HS 34042000: CPG/ Phụ gia cao su ANTI-SCROCHING AGENT-PVI (n-(cyclohexylthio)phthalimide, Oil Contents) (nk)
- Mã HS 34042000: CPG/ Phụ gia cao su PEG 4000CNS (Polyethylene Glycol (HO(CH2CH2O)nH): 25322-68-3: 100%) (20 PALLETS 640 BAGS, 25KG) (nk)
- Mã HS 34042000: CPG4/ Chất phụ gia POLYALKYLENE WAX (nk)
- Mã HS 34042000: Dipsol New Zero-20/ Dipsol New Zero/ Dipsol New Zero (Chất gắn- Poly(oxyethylene) nonylphenyl ether (C2H4O)n.C15H24O, mã CAS: 9016-45-9)Dùng trong công nghiệp mạ điện.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34042000: EA2309/ Sáp nhân tạo từ polyetylen glycol- PEG 4000 Giám định số:1227/TB-KĐ4(20/09/2017) (nk)
- Mã HS 34042000: HC26/ POLYETHYLENE GLYCOLS (Sáp nhân tạo AL-450 từ polyetylen glycol, dạng bột, dùng làm giày) (nk)
- Mã HS 34042000: HC8/ Sáp nhân tạo từ polyethylen Glycol, dạng vảy dùng để sản xuất đế giày (theo kết quả PTPL số 1200/TB-KĐ3 ngày 21/12/2016)- PEG 4000 (POLYETHYLEN GYlCOL) (nk)
- Mã HS 34042000: Hoá Chất Dùng trong ngành Nhựa,in POLY ETHYLENE GLYCOL PEG 4000 (25 Kg/Bags,Dạng bột) (Hàng có mã CAS:25322-68-3: Không thuộc danh mục khai báo hóa chất theo NĐ 113.) (nk)
- Mã HS 34042000: Hợp chất Alkox E-45 (polyethylene oxide) dạng hạt, tan trong nước, dùng để tráng bên trong thành ống thủy tinh sx đèn led tube vỏ thủy tinh. hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 34042000: KS76/ Sáp nhân tạo từ polyetylen glycol PEG-4000 (nk)
- Mã HS 34042000: Nguyên liệu tá dược: Polethylene glycol dạng sáp POLYGLYKOL 6000 PF, lot: DEG4521805, hạn dùng: 17/03/2022, tiêu chuẩn USP hiện hành, Nhà SX: Clariant (nk)
- Mã HS 34042000: NL007/ Sáp Polyethylene Wax, thành phần: Polyethylene WAX, CAS: 9002-88-4. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34042000: NL31/ Chất trợ (Chất bôi trơn bề mặt) (PROCCESSING ADDITIVES POLYETHYLENE GLYCOL PEG- 4000) (100% Polyoxyethylene Glycol- CAS: 25322-68-3) (Dạng rắn- 25KG/Bao nylon) (nk)
- Mã HS 34042000: NL31/ Chất trợ (PEG-4000) (100% Polyethylene glycol, Polyoxyethylene glycol-CAS: 25322-68-3) (Dạng rắn- 25Kg/Bag) (nk)
- Mã HS 34042000: NPL087/ Sáp nhân tạo từ polyetylen glycol- PEG PROMOTE AGENT (mục 1 của tờ khai nhập khẩu số: 103201197410/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 34042000: P000014/ Sáp nhân tạo- ACCELERATOR (AW-560) (nk)
- Mã HS 34042000: P00002/ Chất hoạt tính sáp chế biến từ Polyethylene Glycol PEG-4000 (nk)
- Mã HS 34042000: P50 (POLYETHYLENE GLYCOL WAX SAP CHAT MUOT VAI 1799PTPL 12.8.2015 MUC 1 (nk)
- Mã HS 34042000: PEG 2400 (Endgroup vinyl alkylene polyoxyethylene ether)-sáp tổng hợp từ poly (oxyetylen) (polyetylene glycol) dạng mảnh,(25kg/bag,6240bags/156000kgs),dùng để sản xuất phụ gia bê tông.Mới 100% (nk)
- Mã HS 34042000: PEG#4000/ Sáp nhân tạo từ polyoxyethylene- Chất độn phụ gia cao su PEG#4000 (nk)
- Mã HS 34042000: PGCS/ Polyethylene Glycol 4000, dạng sáp nhân tạo, làm phụ gia cao su, có tác dụng bôi trơn (dùng trong ngành sản xuất, gia công giầy dép). Mơí 100%. (nk)
- Mã HS 34042000: POLYETHYLENE GLYCOL MONO METHALLYL ETHER (VPEG-2400), CAS No. 31497-33-3, Sáp nhân tạo từ Polyethylene Glycol- Dùng trong sản xuất nguyên liệu phụ gia bê tông Polycarboxylate. (nk)
- Mã HS 34042000: Sáp chế biến polyethylene dùng để tạo cấu trúc cho nguyên liệu sản xuất mỹ phẩm (sáp tóc)- Polyethylene 500 PE 500 (HSD: 21/05/2020-21/05/2023), số batch: 55126/20, mới 100% (nk)
- Mã HS 34042000: Sáp chế biến, có nhiều công dụng- SUNTIGHT SW (20kg/bao) (nk)
- Mã HS 34042000: Sáp- l230 (từ polyoxyetylen dùng để đúc con hàng,nguyên liệu để đúc con hàng bằng sáp,sử dụng cho sản xuất), mới 100%) (nk)
- Mã HS 34042000: Sáp nhân tạo (hàng chưa đóng gói bán lẻ)- POLYETHYLENE GLYCOL 1500 (PEG)- Nguyên liệu sản xuất kem đánh răng (nk)
- Mã HS 34042000: Sáp nhân tạo Diethylene glycol Deg. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34042000: Sáp nhân tạo dùng trong ngành mỹ phẩm: LIPOXOL 6000 MED POWDER (Polyetylen glycol) Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34042000: Sáp nhân tạo được chế biến từ polyethylene glycol,model:VPEG-2400, Nguyên liệu để tổng hợp,sx ra polycacboxy late,tên hóa học: Polyethylene glycol mono Methallyl ether, mã CAS:31497-33-3, hàng mới100% (nk)
- Mã HS 34042000: Sáp nhân tạo PE WAX 618 thành phần từ Polyoxyetylen,dùng trong công nghiệp sản xuất nhựa,màu trắng,25 kg/bao.Nhà sản xuất JAWISE(YANGJIANG)TRADE CO.,LTD Mới 100% (nk)
- Mã HS 34042000: Sáp nhân tạo PE WAX H108, 20kg/bao (dùng trong công nghiệp sản xuất nến), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34042000: Sáp nhân tạo Poly(oxyethylene) (Macrogol 4000) _ 648/PTPL mục 3)- NPL SX thuốc (nk)
- Mã HS 34042000: Sáp nhân tạo từ (Low Polymer Wax), dạng nguyên sinh, nguyên liệu sản xuất hạt nhựa mầu. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34042000: Sáp nhân tạo từ polyethylen glycol,dạng vẩy (dùng trong xây dựng)_POLYETHYLENE GLYCOL MONO METHALLYL ETHER.GRADE:VPEG-2400 (25Kg/Bag) (Hàng mới 100%)._.Đã kiểm hàng ở tk 101803750641 ngày 08/01/18. (nk)
- Mã HS 34042000: Sáp nhân tạo từ polyoxyethylen- EMULSIFIER PY0314 KA2820,dạng vảy, dùng để sx keo nước, PTPL: 2584/TB-KĐ3 ngày 08/10/2018.Mới 100% (nk)
- Mã HS 34042000: Sáp nhân tạo/ Sáp nhân tạo (103157315550, 20/02/2020, mục 1) (nk)
- Mã HS 34042000: Sáp PE Wax LP0400F không dùng trong CN thực phẩm, hàng mới 100% (Polyethylene Wax Grade LP0400F;-(C2H4)n-,n3,H2O; 20kg/bao) (nk)
- Mã HS 34042000: Sáp PE Wax-F (Taisox Wax-F không dùng trong công nghiệp thực phẩm, hàng mới 100%;-(C2H4)n-,n3,H2O; CAS 9002-88-4; 20kg/bao) (nk)
- Mã HS 34042000: Sáp polyethylene glycol- CZ1-001 EVERPOWER POLYETHYLENE GLYCOL PEG 4000F (KQGĐ số: 1020/TB-KD4 (08/07/19) (nk)
- Mã HS 34042000: Sáp polyethylene, model LP1022P, bao 20kg, là phụ gia bôi trơn trong ngành nhựa, hiệu SCG, mới 100% (nk)
- Mã HS 34042000: Sáp xanh- LN215 (từ polyoxyetylen dùng để đúc con hàng bằng sáp) (nk)
- Mã HS 34042000: SNT/ PEG 4000/NONE-Sáp nhân tạo (nk)
- Mã HS 34042000: SNT/ SASOLWAX S683- Sáp nhân tạo, 56Bags x 20Kgs, Mới 100% (nk)
- Mã HS 34042000: T00007/ Sáp nhân tạo- ACCELERATOR (NS-80) (nk)
- Mã HS 34042000: T001/ Sáp nhân tạo (dùng trong ngành giày) (RW159 WAX) (nk)
- Mã HS 34042000: 96M/ Chất phụ gia tổng hợp (Sáp nhân tạo) (POLYETHYLENE GLYCOL PEG-4000) (xk)
- Mã HS 34042000: Dipsol New Zero (Chất gắn- Poly(oxyethylene) nonylphenyl ether (C2H4O)n.C15H24O, mã CAS: 9016-45-9), Chế phẩm- Phụ gia dùng trong công nghiệp mạ điện, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34042000: WF-03K/ Polyethylene Glycol 6000P(WF-03K) (xk)
- Mã HS 34049010: POLYETHYLENE MONOSTEARAT 40 (USP42). TC 01pallet 02bags x 25kg. So lo: 0001672530. NSX: 03/2020- HD: 03/2023. (nguyen lieu duoc) (nk)
- Mã HS 34049090: (AEK00129) Sáp nhân tạo đi từ polyamide CERAFLOUR 960, dạng bột; KQPTPL: 77/TB-KĐHQ ngày 02/04/2019 (nk)
- Mã HS 34049090: (AEK00336) CERAFLOUR 961 Sáp nhân tạo từ polyetylen, dạng bột. Hàng mới 100%. KQPTPL số 67/TB-KĐHQ ngày 20/03/2019 (nk)
- Mã HS 34049090: (AEL01258) BYK-3950P Sáp nhân tạo thành phần là hỗn hợp ester của Glycerol với axit béo, dạng bột. KQPTPL: 67/TB-KĐHQ ngày 20/03/2019 (nk)
- Mã HS 34049090: ./ Sáp đã được chế biến Compound Wax RC-3 (13mm*3.3gr) (tp gồm: Silica, Nhựa epoxy, Nhựa phenol, Carbon black) (nk)
- Mã HS 34049090: 00216/ Sáp đánh bóng,dùng để đánh bóng sản phẩm bằng kim loại QC,(601kiện,19.4kgs/1 kiện),hàng mới 100%(Có thông báo kết quả thẩm định kỹ thuật số:2782/N3.9/TĐ, ngày 14/08/2009) (nk)
- Mã HS 34049090: 0049/ Sáp (nk)
- Mã HS 34049090: 030/ Sáp cục. NL dùng để sx đầu nối co ống nước. (nk)
- Mã HS 34049090: 1/ Sáp; 22.68kg*66bag, 3.12kg*1bag, NSX: PRESIDENT CO.,LTD (nk)
- Mã HS 34049090: 11025/ Sáp đã qua chế biến Micro wax(CnH2n +2),(Nhãn hiệu:H&R; 20kg/bao- Dùng để sản xuất săm lốp xe). (nk)
- Mã HS 34049090: 11026/ Sáp đã qua chế biến Micro Wax (Antilux)(CnH2n +2),(Nhãn hiệu:Huatai; 25kg/bao- Dùng để sản xuất săm lốp xe). (nk)
- Mã HS 34049090: 11101001000001/ Sáp đã xử lý nhiệt K-114 Dùng sx đầu golf Hàng hóa thuộc TKNK: 102958172220/E31 Ngày 30/10/2019 Mục 1 (NVLCTSP) (nk)
- Mã HS 34049090: 11101007000001/ Sáp đã xử lý nhiệt K124 Dùng sx đầu golf Hàng hóa thuộc TKNK: 102939332530/E31 Ngày 21/10/2019 Mục 1 (NVLCTSP) (nk)
- Mã HS 34049090: 12-PM89/ Sáp nhân tạo dùng đánh bóng sản phẩm/Lubricating agent (nk)
- Mã HS 34049090: 13301001000018/ Sáp trắng dùng sản xuất đầu golf Hàng hóa thuộc TKNK: 102704776530/E31 Ngày 17/06/2019 Mục 1 (NVLCTSP) (nk)
- Mã HS 34049090: 140548 _ Sáp nhân tạo, vảy, màu vàng kem (amide béo) _ SLIP AGENT _ Npl sx mực in (1896 TTKT TCDLCL 3) (nk)
- Mã HS 34049090: 141526 _ Sáp nhân tạo dẫn xuất amind của axit béo _ AMIDE WAX _ Npl sx mực in (1798 PTPL HCM) (nk)
- Mã HS 34049090: 142516/ EMANON 3201MH-V (P) 20KG BAG-Sáp nhân tạo. Đã kiểm tk 102129574631/A12 (23.07.18) số cas:627-83-8 (nk)
- Mã HS 34049090: 15210/ Sáp chế biến- AFLUX-28E PROMTE AGENT; TP: hỗn hợp este của rượu béo với axit stearic và axit palmitci, dạng hạt (TB 2684/TB-KĐ3 ngày 28/11/2017) (nk)
- Mã HS 34049090: 16/ Sáp tổng hợp (dùng để dán lên găng tay bóng chày, hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 34049090: 210122/ EMANON 3201M: Sáp nhân tạo (KQ:1368/PTPLHCM-NV), đã kiểm ở tk 102400194154/A12 ngày 21.12.2018. Số cas: 627-83-8 (nk)
- Mã HS 34049090: 2500534 (ZZ12-DA), SUNLUBE D/A; LUBRICANT(L);ALFLOW H50 TF-Sáp nhân tạo từ hợp chất amide, dạng bột, dùng trong sản xuất hạt nhựa các loại, kq PTPL: 0184/TB-KĐ4 (nk)
- Mã HS 34049090: 2500558 (ZZ12-S436), LICOWAX PED 191; LUBRICANT(S)-Sáp nhân tạo đi từ polyethylen, dạng bột, dùng trong sản xuất hạt nhựa các loại, kq PTPL: 0184/TB-KĐ4 (28/02/2018) (nk)
- Mã HS 34049090: 2500565(ZZ12-S482), HI-WAX 400P; LUBRICANT(S)- Sáp nhân tạo từ polyethylen, dạng bột, dùng trong sản xuất hạt nhựa các loại, kq PTPL: 0184/TB-KĐ4 (28/02/2018) (nk)
- Mã HS 34049090: 2500585 (ZZ12-S485), DIACARNA 30M-Sáp nhân tạo, dạng bột, dùng trong sản xuất hạt nhựa các loại, kq PTPL: 0184/TB-KĐ4 (28/02/2018) (nk)
- Mã HS 34049090: 2811270/ Sáp nhân tạo (1 bao 20 kg)-Armoslip HT powder (nk)
- Mã HS 34049090: 2SQI/ Sáp Polyethylen-PE (H110) (nk)
- Mã HS 34049090: 3/ ST-00086: Sáp thơm treo (nk)
- Mã HS 34049090: 3000425 Sáp nhân tạo/DF-908A, hàng mới 100%, mã CAS 115-83-3 (nk)
- Mã HS 34049090: 3000425/ Sáp nhân tạo/DF-908A, hàng mới 100%, mã CAS 115-83-3 (nk)
- Mã HS 34049090: 3000434 Sáp nhân tạo/WB-16, hàng mới 100%, mã CAS 111-57-9 (nk)
- Mã HS 34049090: 3000434/ Sáp nhân tạo/WB-16, hàng mới 100%, mã CAS 111-57-9 (nk)
- Mã HS 34049090: 3002759 Sáp nhân tạo/KUMANOX 13, hàng mới 100%, mã CAS 793-24-8 (nk)
- Mã HS 34049090: 340490000014/ Sáp đánh dấu (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 34049090: 340490900011/ Sáp tổng hợp (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 34049090: 3L06002/ Sáp nhân tạo DEOFLOW S (nk)
- Mã HS 34049090: 413A/ Sáp đánh bóng bề mặt gỗ (dạng sệt) (nk)
- Mã HS 34049090: 43/ Sáp các loại (từ sáp nhân tạo, dùng để bôi trơn máy khi se sợi, hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 34049090: 50211330- CUTINA EGDS 20KG 5H4-Chất hữu cơ hoạt động bề mặt,sáp nhân tạo-loại khác- dùng trong sx hóa mỹ phẩm.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34049090: 510384/ Sáp tạo hình, dùng để tạo hình sản phẩm WHITE BEEWAX, thành phần C19H22O6, cas: 8012-89-3 (nk)
- Mã HS 34049090: 52.007 TNE Sáp nhân tạo POLYETHYLENE WAX SN210. Dùng trong ngành CN sản xuất hạt nhựa, Hàng mới 100%. Quy cách đóng bao 25 kgs/bao (nk)
- Mã HS 34049090: 53/ Sáp nhân tạo Avirol NW 94 P-VI-B. Đã PTPL số 09/TB-PTPL ngày 08/01/2015 (Mã 53 TĐMĐSD từ TK 102964453910-E31-02/11/2019) (nk)
- Mã HS 34049090: 53/ Sáp nhân tạo trong cndn Avirol NW 94 P-VI-B.TP:Fatty acids,palm-oil, Castor oil,hydrogenated,ethoxylated Đã PTPL số 09/TB-PTPL ngày 08/01/2015 (Mã 53 TĐMĐSD từ TK 102964453910-E31-02/11/2019 (nk)
- Mã HS 34049090: 53/ Sáp tráng hồ và hoàn tất dùng trong công nghiệp dệt nhuộm Avirol NW 94 P-VI (Mã 53 TĐMĐSD từ TK 103295283230-E31-05/05/2020 (nk)
- Mã HS 34049090: 659991/ sáp tạo hình FT-01 WAX dùng để tạo hình sản phẩm, thành phần CnH2n+2 n, cas: 8002-74-2 (nk)
- Mã HS 34049090: 8-33-003-01/ Vật liệu đánh bóng-SOLVENT OF BARREL A-21 (25 KG/BAO) (nk)
- Mã HS 34049090: 8-NL029/ Sáp để bôi trơn các trục nằm trong đồ chơi trẻ em. Made in China. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34049090: 91100354200/ Sunsten 18gkv- sáp chế biến (nk)
- Mã HS 34049090: A-020/ Antsiun wax- (KASSEL- B10): (chất chống nứt mẻ-Sáp nhân tạo-sáp chế biến- Hóa chất dùng trong ngảnh cao su)-Chuyển nội địa TK: 103270186500/E31 ngày 18/04/2020. Dòng số 6 của TK nhập (nk)
- Mã HS 34049090: A020/ Sáp thoa khuôn (NPL SX PHỤ TÙNG XE ĐẠP) (nk)
- Mã HS 34049090: ABLUTEX AFSN-P (Sáp chế biến) (nk)
- Mã HS 34049090: ABLUTEX NAKS-P (Sáp chế biến) (nk)
- Mã HS 34049090: AD-810 (ADDITIVE) Poly (Caprolacton) chất ổn định mực in. PTPL số 57(15/01/2018).NPL dùng để pha chế mực in. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34049090: AD-818 (ADDITIVE) Sáp nhân tạo. PTPL số 2980(29/12/2017).NPL dùng để pha chế mực in. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34049090: ADD9002/ Sáp chế biến (Pal Vax ET1037)(dùng sx nến) (nk)
- Mã HS 34049090: ADD9004/ Sáp chế biến (Hardenning Oil IHTD)(Dùng sx nến) (nk)
- Mã HS 34049090: ADD9008/ Sáp chế biến (LDPE Wax)(dùng sx nến) (nk)
- Mã HS 34049090: ADD9037/ Sáp chế biến (PE Wax HRWP 1020)(dùng sx nến) (nk)
- Mã HS 34049090: Additive Pigment (Palmomax EBS SP Powder) (Sáp nhân tạo từ polyethylen) GĐ3448 (nk)
- Mã HS 34049090: Additive Pigment (WaxpeAEl-Wax-Wd2040P PWD) (Sáp nhân tạo từ polyethylen) GĐ3448 (nk)
- Mã HS 34049090: AJSN00/ Sáp nhân tạo dùng làm xúc tác cao su (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 34049090: Alkyl Ketene Dimer (AKD-1865) Sáp dùng bổ trợ để làm tăng cường độ bền, dai của giấy dùng trong công nghiệp sản xuất giấy, mới 100%. (nk)
- Mã HS 34049090: A-X-064/ Chất phụ gia (LICOWAX PED522; tên hóa học: oxidized polyethylene wax; CTHH: C51H102O21Si2, CAS no.: 68441-17-8) (nk)
- Mã HS 34049090: B01/ Sáp sản xuất nến các loại, mới 100% (nk)
- Mã HS 34049090: B01/ Sáp sản xuất nến, mới 100% (nk)
- Mã HS 34049090: B07/ Chất phụ gia (sáp nhân tạo), mới 100% (nk)
- Mã HS 34049090: BN280/ Sáp-KEMAMIDE E ULTRA POWDER-GĐ SỐ:0483/N3.13/TĐ(27/03/2013) (nk)
- Mã HS 34049090: Bột nở (Sáp chế biến), (Mono-and diglycerides of fatty acids công thức C3H803). KH: GSM99, dùng để bôi trơn xốp (chất phụ gia dùng trong quá trình thổi màng xốp), dạng bột. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 34049090: BRM-017/ Chất xử lý khuôn (SÁP WAX 87) (nk)
- Mã HS 34049090: CERAFLOUR 962 Sáp nhân tạo dùng cho sơn,CAS:0 (nk)
- Mã HS 34049090: CERAFLOUR 988 Sáp nhân tạo dùng cho sơn,CAS:0 (nk)
- Mã HS 34049090: CERAFLOUR 996 Sáp nhân tạo dùng cho sơn,CAS:0 (nk)
- Mã HS 34049090: CERIDUST 3620- Sáp nhân tạo dùng trong ngành sơn, (20kg/bag). Hàng mới 100%. CAS: 9002-88-4 (nk)
- Mã HS 34049090: CERIDUST 3920 F-Sáp nhân tạo dùng trong ngành sơn (20kg/bag).Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34049090: CERIDUST 3941 F- Sáp nhân tạo dùng trong ngành sơn, (20kg/bag). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34049090: CERIDUST 5551-Sáp nhân tạo dùng trong ngành sơn (20kg/bag).Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34049090: CERIDUST 9615 A-Sáp nhân tạo dùng trong ngành sơn (20kg/bag).CAS: 110-30-5.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34049090: CEROL 1724T- White Synthetic wax- sáp tổng hợp, dùng làm đặc trong mỹ phẩm, nguyên liệu sản xuất mỹ phẩm, Cas no: 71243-51-1, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34049090: CHARGE MODIFIER SA2483: Sáp nhân tạo đi từ hỗn hợp este của axit béo, dạng bột C54H104O7, CAS: 111-62-6. Hàng mới 100%, dùng làm nguyên liệu sản xuất sơn bột tĩnh điện. Hàng đóng trong 12 bao x 25kg (nk)
- Mã HS 34049090: Chất giúp làm cứng dạng bột # T-403A (Polyethylene waxT-403A), hàng mới 100%, đã có KQ PTPL số 126/TB-KD6 ngày 20/03/2020 (nk)
- Mã HS 34049090: chất phụ gia bôi trơn chống bám dính CP-101 dùng sản xuất sản phẩm tráng nhựa (ethylene bis stearaminde). Cas no: 110-30-5. (nk)
- Mã HS 34049090: Chất phụ gia bột sáp tạo độ bóng dùng trong ngành mực in CERETAN MX2919. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34049090: Chất phụ trợ nghành dệt TP-CS 621- MÃ CAS 141-21-9 (Sáp nhân tạo có thành phần chính là este của axit béo- dạng hạt- dùng trong công nghiệp dệt) 25 kg/ bao- mới 100% (nk)
- Mã HS 34049090: Chất sáp (sáp nhân tạo) dùng để thoa khuôn dạng tấm loại 266 dày 0.5mm, 10tấm/hộp (nk)
- Mã HS 34049090: Chất sáp loại: PSW-30-XAX (16 kgs/thùng)-Một loại sáp lỏng; dùng quét 1 lớp mỏng lên bề mặt ngoài cùng của bồn composite, tạo độ bóng, chống bám bụi Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34049090: Chất xúc tác (nhũ hoá) Emulsifier (Dimodan HP C) hỗn hợp nono, di este của glycerol với các axit béo dùng trong nước giải khát. (nk)
- Mã HS 34049090: CKALN-TW/ Sáp trắng (nk)
- Mã HS 34049090: CPG3/ Chất phụ gia ARTIFICIAL WAXES (nk)
- Mã HS 34049090: DL-60 Chất bôi trơn nội cho đùn nhựa, (INTERNAL LUBRICANT TYPE: DL-60), TP chính: Multi-alcoholization fatty acid ester (CAS 112-92-5) >99%. (25 kgs/bao), mới 100% (nk)
- Mã HS 34049090: DL-74 Chất bôi trơn ngoại cho đùn nhựa, (EXTERNAL LUBRICANT TYPE: DL-74), TP chính: Multi-alcoholization fatty acid ester >99%. (25 kgs/bao), mới 100% (nk)
- Mã HS 34049090: Dung dịch dưỡng bề mặt ceramic sáp nhân tạo QUARTZ MAX 50ml PN.Q-1330 (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 34049090: Dung dịch dưỡng sản phẩm da, nhựa, cao su sáp nhân tạo SEAL 1000ml PN.E-550, (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 34049090: Dung dịch làm sạch bề mặt khuôn/Active agent Malialim AKM-0531(thung18kg)(PM000027) (nk)
- Mã HS 34049090: Dung dịch phủ ceramic kính, sáp nhân tạo RAIN COAT 20ml PN.T-1401, (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 34049090: Dung dịch phủ ceramic, sáp nhân tạo QUARTZ SHINE 50ml PN.Q-1300 (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 34049090: Dung dịch phủ lớp, sáp nhân tạo HYDROPHOBIC TOP COAT 1.0 100ml PN.H-4211 (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 34049090: EMULGADE SE PF (Sáp nhân tạo- dùng trong sản xuất hóa mỹ phẩm) CAS-No: 68439-49-6 (nk)
- Mã HS 34049090: ETHY-wax/ Sáp polyetylen, mã Cas No. 9002-88-4 phụ gia dùng trong sản xuất ván sàn nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34049090: External Lubricant: chất bôi trơn bên ngoài, thành phần chính: Polyethylene wax > 99% (CAS: 9002-88-4). Dùng để tách khuôn. Type PE BN200. mới 100%. (nk)
- Mã HS 34049090: G-104 (Dipenzoyl Methane (C7H60)n)- Sáp nhân tạo. CAS No.: 58446-52-9 (nk)
- Mã HS 34049090: GLYCEROL MONOSTEARATE (FT-40)- Sáp nhân tạo dùng trong ngành nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34049090: GV1423011/ Sáp nhân tạo FATTY AMIDE E (nk)
- Mã HS 34049090: GV1444010/ Sáp nhân tạo POEM V-100 (nk)
- Mã HS 34049090: GWB1/ Thanh sáp màu sám để đánh bóng khung gọng kính đeo mắt (nk)
- Mã HS 34049090: HC114/ LIQUID WAX S100 (Sáp nến S100 có tác dụng làm mềm sợi), mới 100% (nk)
- Mã HS 34049090: HD06/ Sáp tổng hợp- Chất phụ gia làm cứng nến- (BAKER PETROLITE POLYMES, VYBAR 103),đóng đồng nhất net 25kg/bag. tổng 40 bags (nk)
- Mã HS 34049090: Hóa chất dùng trong ngành vải, sáp chế biến ABLUSOFT NAK-P, mới 100% (nk)
- Mã HS 34049090: Hóa chất Lubricant Hi-Wax (sáp Polyethylene), phụ gia trong sx nhựa công nghiệp, mới 100% (nk)
- Mã HS 34049090: Hỗn hợp este của axit palmitic và axit stearic với pentaerythritol, dạng bột- Lubricant-WE-60. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 34049090: Hợp chất sáp PTFE (MJU WAX 2301 CC);Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34049090: Internal Lubricant: chất bôi trơn bên trong, thành phần chính: Multi-alcoholization fatty acid ester > 99% (CAS: 115-83-3). Dùng để tách khuôn. Type DL-60. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 34049090: JAN CODE:4952703110578/ Sáp băng truyền (nhỏ), 1 hộp250gr 50 pcs, nhãn hiệu Boll. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34049090: JV1/ Sáp WAX (nk)
- Mã HS 34049090: JV4/ Sáp (nk)
- Mã HS 34049090: Khuôn đúc nữ trang bằng sáp (nk)
- Mã HS 34049090: KS72/ Sáp nến WAX B-10 (nk)
- Mã HS 34049090: L-C WAX 102N- Sáp dùng trong công nghiệp nhựa, (25kg/bag). Hàng mới 100%. CAS: 09002-88-4 (nk)
- Mã HS 34049090: LHG/ LHG-Sáp nhân tạo(Artificial Waxes LHG,Nhà sản xuất: EASE SUCCESS INTERNATIONAL LIMITED, 25 Kg/ Bao) (nk)
- Mã HS 34049090: LICOCENE PP 6102 FINE GRAIN- Sáp nhân tạo(15kg/bag).CAS:9003-07-0.Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 34049090: LICOHUB WE 60FL TP (Sáp dùng trong ngành nhựa) Hàng mới 100%, CAS: 73246-99-8 (nk)
- Mã HS 34049090: LICOWAX PE 520 P- Sáp nhân tạo từ Polyethylene wax dùng trong ngành sơn, (25kg/bag), CAS: 9002-88-4. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34049090: LOXIOL 2899 (Sáp nhân tạo- Hóa chất dùng trong ngành nhựa)- 25 Kg/Bag (nk)
- Mã HS 34049090: LOXIOL G12-40V- Sáp nhân tạo dùng trong ngành công nghiệp nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34049090: LOXIOL G32 (Sáp nhân tạo) hóa chất dùng trong sản xuất nhựa- 25 Kg/Bag (nk)
- Mã HS 34049090: LOXIOL G60- Sáp nhân tạo dùng trong ngành công nghiệp nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34049090: LT_DAYRP/ Dây sáp phụ kiện miệng ngậm (nk)
- Mã HS 34049090: M06024/ Sáp dạng bột HI-WAX 220MP, đã qua chế biến (từ Propene, polymer with ethene, oxidized) dùng cho PVC có tác dụng chống dính (CAS-No.: 68891-61-2), mới 100% (nk)
- Mã HS 34049090: MẪU SÁP, HÀNG MẪU (nk)
- Mã HS 34049090: N071/ Sáp polyethylene oxy hóa OXIDIZED PE WAX OPE, (25kg/bao) dùng để làm lá rèm cửa bằng plastic (nk)
- Mã HS 34049090: Naterol 165V-Self Emulsifying Wax, Cas no: 31566-31-1, 9004-99-3, (chất tạo đặc cho nước giặt, kem giặt) nguyên liệu sản xuất nước, kem giặt, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34049090: Naterol AO-Self Emulsifying Wax (chất tạo đặc cho nước giặt, kem giặt) Cas no: 68439-49-6, nguyên liệu sản xuất nước, kem giặt, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34049090: NATEROL SE-Self Emulsifying Wax (chất tạo đặc cho nước giặt, kem giặt), dạng sáp, Cas no: 67701-33-1 +68439-49-6+67762-27-0+95912-87-1, nguyên liệu sản xuất nước, kem giặt, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34049090: NC_CKA/ Sáp xanh (nk)
- Mã HS 34049090: NEOPAL LAN 75 (Sáp nhân tạo dùng làm chất trơn mượt da, tóc trong mỹ phẩm, CAS 61790-81-6) (nk)
- Mã HS 34049090: Nguyên liệu dùng trong sản xuất gốm định hình rãnh hàn- Bột sáp nhân tạo- Stearin, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34049090: Nguyên liệu sản xuất mực in bao bì: Sáp nhân tạo CERIDUST 8330 (15 Kg/bao). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34049090: Nguyên liệu sản xuất sơn: Chất phụ gia Amide wax (Sáp Amide). Crayvallac Ultra (D604). Mã Cas: 220926-97-6 (mới 100%) (nk)
- Mã HS 34049090: Nguyên vật liệu dùng trong ngành luyện kim WAX T162- Sáp nhân tạo,hàng có nguồn gốc nhập khẩu theo mục 02 TK nhập khẩu số 101921083940 ngày27/03/2018/ CN (nk)
- Mã HS 34049090: Nhựa POLYETHYLENE WAX EPIM SWR 500 (FLAKES), loại bột vảy, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 34049090: NIKKOL TEGIN TV/SUNSTEN 18GKV-Sáp nhân tạo dùng trong sản xuất mỹ phẩm.CAS:11099-07-3.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34049090: NL11/ Sáp nhân tạo dùng tại bộ phận kéo sợi. Hàng mới 100%. dùng cho sx sản phẩm ngành nhựa. (nk)
- Mã HS 34049090: NL134/ Bột sáp Stearone, 25kgs/ bag (sáp nhân tạo, dạng hạt, dùng để sản xuất sáp cây) (nk)
- Mã HS 34049090: NLSX Bột kem: Sáp nhân tạo, thành phần chính từ este của axít béo- GRINDSTED SSL P70 VEG- mới 100%-KQGD: 3702/TB-TCHQ (23/04/2015|) (nk)
- Mã HS 34049090: NP105/ Sáp đánh bóng M-1G SKY WAX 110G (1,1 Kg) (nk)
- Mã HS 34049090: NP24/ Sáp đánh bóng Resin (Adofix), dùng dán nguyên liệu gia công trên máy CNC (nk)
- Mã HS 34049090: NPL01/ Sáp K512 (nk)
- Mã HS 34049090: NPL02/ Sáp STIK-E (nk)
- Mã HS 34049090: NPL03/ Chất sáp (polyethylene Wax) (nk)
- Mã HS 34049090: NPL092/ Sáp chế biến (hàng mới 100%)- AFLUX-28E PROMTE AGENT (có KGQD 3002/N3.12/TD của tờ khai 16528/NSX) (nk)
- Mã HS 34049090: NPL092/ Sáp chế biến- AFLUX-28E PROMTE AGENT (mục 1 của tờ khai nhập khẩu số: 103229506330/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 34049090: NPL51/ Sáp PW-09F2 (nk)
- Mã HS 34049090: nplg105/ Sáp (nk)
- Mã HS 34049090: P00032/ Sáp nhân tạo dùng làm nguyên liệu sản xuất đế giày V-80 (nk)
- Mã HS 34049090: P-200S Sáp nhân tạo từ hỗn hợp mono và diglycerit của axit béo, dùng trong ngành nhựa, CAS: 85251-77-0 (nk)
- Mã HS 34049090: P62/ 'Sáp viên, màu trắng, dùng làm giảm lông tưa trên bề mặt sợi, tăng độ bóng cho sợi. Quy cách: 38 x 12.8 x 42mm. Hiệu: FEIYU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 34049090: P62/ Sáp viên, màu trắng, dùng làm giảm lông tưa trên bề mặt sợi, tăng độ bóng cho sợi. Quy cách: 38 x15.2 x 42mm. Hiệu: FEIYU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 34049090: PE Wax- F: Sáp Polyethylene,dùng trong ngành công nghiệp sản xuất nhựa,được sản xuất theo phương pháp hóa học,(20KG/túi). CAS: 9002-88-4.Nhà sản xuất: Formosa Plastics Corporation. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 34049090: PE Wax- Q112: Sáp Polyethylene,dùng trong ngành công nghiệp sản xuất nhựa, được sản xuất theo phương pháp hóa học, (25KG/túi). CAS: 9002-88-4. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 34049090: PE Wax/ Sáp nhân tạo PE-PE WAX EP620F, Phụ gia dùng trong CN sản xuất nhựa- hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34049090: PE WAX-F/ Sáp nhân tạo Polyethylene wax (PE WAX-F).Nguyên liệu sản xuất trong ngành nhựa. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 34049090: PGTP-Sáp nhân tạo dùng trong thực phẩm: RIKEMAL PS-100 20KG/CARTON. BATCH Y102522-723 (10/2019- 04/2021), Y112401 (11/2019- 05/2021), Z042621 (04/2020- 10/2021), Z051222 (05/2020- 05/2021) (nk)
- Mã HS 34049090: PHỤ GIA PHÂN TÁN MÀU CHO NHỰA: TEGOMER P122. HÀNG MẪU, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 34049090: Phụ gia thực phẩm- Sáp nhân tạo dùng trong thực phẩm: RIKEMAL P-200S (25KG/BAG). BATCH Z031522. NSX 03/2020 và BATCH Z050822 NSX 05/2020. HSD 18 THÁNG (nk)
- Mã HS 34049090: Phụ gia thực phẩm: Chất nhũ hóa Polyglycerol Esters 5416. Quy cách: 25kg/carton. Hạn sử dụng: 06/2021. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 34049090: Phụ gia thực phẩm: Polyglycerol Fatty Acid Ester (Hifed MF-18). Sáp nhân tạo, 17 Kg/Can. Lot: 00403 + 00405 + 00412, NSX: 01/04/2020; 02 + 09/04/2020, HSD: 31/03/2022; 01 + 08/04/2022. (nk)
- Mã HS 34049090: Phụ gia thực phẩm-Sáp nhân tạo dùng trong thực phẩm RIKEMAL AS-105. 25kg/bag. HSD: 14/11/2021, 15/11/2021 (nk)
- Mã HS 34049090: Phụ tùng dùng cho máy ống: sáp chuyên dùng ngành sợi (Special wax for textile, PH 5.0-7.5w-2 38*15.3*42 (500)),. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 34049090: POLYETHYLENE WAX (Grade: LP0020P)Sáp nhân tạo dùng trong ngành CN nhựa. Hàng mới 100%. Mã Cas: 9002-88-4 (nk)
- Mã HS 34049090: POLYETHYLENE WAX LP0200F (Sáp nhân tạo dùng trong ngành nhựa, hàng mới 100%, 20kg/bao, không thuộc danh mục khai báo hóa chất.) (nk)
- Mã HS 34049090: POLYETHYLENE WAX PE 115: Sáp bôi trơn, dùng trong sản xuất tấm nhựa PVC. TP: Polyethylene wax 100%. Mã Cas: 9002-88-4. NSX: SHANDONG RUIFENG CHEMICAL CO.,LTD (nk)
- Mã HS 34049090: PP-SNT1/ Sáp nhân tạo/ AFLUX 28E-B10A (IN GRAIN) (600.00KGS600.00KG) hàng đã kiểm tại tk 101724011101(22/11/2017) (nk)
- Mã HS 34049090: PT011/ Sáp nhân tạo dạng vẩy- SSN-001. Cthu so: 1891/TB-PTPL- 25.07.16 (Công ty cam ket NLNK không chứa thành phần tiền chất) (nk)
- Mã HS 34049090: PV/ Phấn vẽ (phấn may) (nk)
- Mã HS 34049090: PWTU1/ Bột đánh bóng thô (nk)
- Mã HS 34049090: REFINED POLYETHYLENE WAX (PR-700)- Sáp nhân tạo dùng trong ngành nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34049090: RIKEMAL AS-105- Phụ gia thực phẩm: Sáp nhân tạo dùng trong thực phẩm, nhà sản xuất: RIKEVITA (MALAYSIA) SDN. BHD, đóng gói: 25KG/BAG, mới 100% (nk)
- Mã HS 34049090: RIKEMAL SV-65W- Phụ gia thực phẩm: Sáp nhân tạo dùng trong thực phẩm, nhà sản xuất: RIKEVITA (MALAYSIA) SDN. BHD, đóng gói 25KG/BAG, mới 100% (nk)
- Mã HS 34049090: RMG030008/ LBT-77- Sáp nhân tạo Organic Compound (dùng để ổn định trong sản xuất nhựa) CH3COCH3-CH4 CAS 67-64-1 (nk)
- Mã HS 34049090: RMG050020/ LUWAX A- Sáp nhân tạo- Phụ gia sản xuất hạt nhựa, polyethylene wax CAS NO: 9002-88-4 CTHH:C12H20O5 (nk)
- Mã HS 34049090: SABOWAX FL 65 K MB- Sáp nhũ hóa dùng trong sản xuất mỹ phẩm, (20kg/bag). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp (21x75x45mm) dùng bôi trơn sợi dệt (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp (dùng trong công đoạn làm khuôn) (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp 24*24*5cm (sáp nhân tạo hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp 8# (12 hộp/carton), là một loại sáp dùng đánh bóng bề mặt khuôn, để dễ tháo khuôn- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp AKD- 1840 (Alkyl ketene dimer), dạng hạt dùng trong ngành sản xuất giấy, loại 25kg/bao, mới 100%. (nk)
- Mã HS 34049090: SÁP AKD, CAS No: 84989-41-3 (ALKYL KETENE DIMER). (AKD-1840) phụ gia trong công nghiệp sản xuất giấy, đóng gói 25kg/bao. Hàng mới 100% nhà SX: Wilmar co.ltd. kqptpl số: 270/TB-KĐHQ, ngày 04/10/2016 (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp bôi trơn (50 kg(Q)) (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp bôi trơn 50kg/Box (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp bôi trơn cho sợi 32mm x 13mmID x 38mmOD,dùng cho máy kéo sợi, RING WAX (25kg/thùng) hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp bôi trơn gioăng nặng 4 kg, mã 298967, NSX: SCHUCO INTERNATIONAL KG, mới 100% (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp bôi trơn máy DUMMY WAX (1kg/ lon) Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp bôi trơn MENZERNA GLOSSWAX 16 mới 100% (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp chế biến PE WAX SN210. Chất phụ gia dùng trong ngành công nghiệp nhựa.Đóng bao 25kg/Bao. Hàng mới 100 % (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp chế biến PKN, nguyên liệu ngành dệt. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34049090: SÁP CHẾ BIẾN. POLYSTAB V68-31 (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp chống gỉ sét thân xe vị trí gắn đèn sau (Chai/ 410ml) (A 000 986 32 01)- Vật tư phục vụ sản xuất, lắp ráp xe ô tô 5 chỗ Mercedes-Benz (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp chống gỉ sét thùng xe (A 000 986 75 70)- Vật tư phục vụ sản xuất, lắp ráp xe ô tô 5 chỗ Mercedes-Benz (nk)
- Mã HS 34049090: SÁP CHỐNG THẤM- MÃ: 011. (Dùng trong ngành in). HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp đã được chế biến MonoSeal 5L- Satimat. Nhà sx: CLAYLIME SPRL (HÀNG MỚI 100%) (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp đã được chế biến PE WAX (POLYETHYLENE WAX SN210), là nguyên liệu sản xuất hạt phụ gia ngành nhựa, 25kg/bao, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp đã qua chế biến Micro Wax (Antilux)(CnH2n +2);(Nhãn hiệu:Huatai; 25 kg/bao- Dùng để sản xuất săm lốp xe).Chuyển TTND NPL theo mặt hàng số 03 TK 103236952820/E31 ngày 01/04/2020 (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp đặc Freebond Wax dùng cho máy ép và nung chẩy sáp để giữ tròng kính. 4,5 kg/ Box. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp đánh bóng (Green Composition) (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp đánh bóng (GREEN ROUGE COMPOSITION) (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp đánh bóng màu vàng dùng để đánh bóng kim loại- Yellow wax (33*23*22)mm- hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp đánh bóng. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp đánh giày dạng thanh (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp đậu nành: Số lượng: 226,8kg; Số lô: SO200194-01; Đóng gói: 22,68kg/thùng; NSX: 03/2020- HSD 03/2022;NSX:inova international, Sử dụng: Nguyên liệu sx mỹ phẩm. Mới 100% (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp dẻo có thành phần nhựa polyme, dạng cục dùng nấu chảy để niêm phong bao thư, nhãn hiệu: HEIBI PINGLE, hàng mới 100% (100g/ cục) (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp dính dạng hạt nén thành phần từ nhựa Resin và sáp Paraffin (WAX 25kgs/bag) NPL dùng trong ngành đúc, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp dùng đánh bóng sản phẩm/Aquawax 80(Blue)(PM000024) (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp dùng đánh bóng sp/Sky wax 415G(Blue)(PM000584) (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp dùng để bôi trơn dệt, sợi- 09990291 WAX RING 15X38X45L RED (mới 100%), Hàng đã kiểm hóa tại tk: 103302681861/A12 (08/05/2020) (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp dùng để làm bóng bánh đánh bóng (TRANSFAT) 20KG/BAG, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp dùng hàn chì/ Acid wel flux WF59(PM001351)(Hộp 100 gam) (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp dùng làm chất trợ gia công dùng trong ngành sản xuất nhựa: Polyethylene WAX PLAKE, hãng RYMON, 2kg/túi, hàng mẫu. Mới 100% (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp kết dính, hãng Sanyuutekuno, model HS-B3, 15kg/box. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp lỏng Octave 700 dùng để đúc trong ngành kim hoàn (1kg/chai), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp mài đen dùng để đánh bóng sản phẩm KT:17.5cm*4.5cm, mới 100%(Silica Powder,Paraffin Wax,Stearic Acid,Mineral Oil,Glue) (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp nhân tạo (NL SX trong CN dệt)- A300-BT (GĐ: 1503/PTPLHCM-NV ngày 13/05/2013) (Không thuộc PLV NĐ 113/2017/NĐ-CP- 09/10/2017) (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp nhân tạo (PE WAX) dùng để sản xuất hạt nhựa (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp nhân tạo (POLYETHYLENE WAX FLAXES) dùng trong ngành công nghiệp sản xuất nhựa (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp nhân tạo (Polyoxyalkylen alkyl ether)- 7287A (GĐ: 7775/TB-TCHQ- 25/06/2014) (Không thuộc PLV NĐ 113/2017/NĐ-CP- 09/10/2017) (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp nhân tạo (POLYWAX 1000 POLYETHYLENE)- CAS No.: 9002-88-4. Nguyên liệu dùng để sản xuất hạt nhựa. (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp nhân tạo (RSU86-001-2- COCAMIDE DEA) dùng trong sản xuất mỹ phẩm, mới 100%. Cas: 68603-42-9 (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp nhân tạo (Wax), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp nhân tạo AVIROL NW94-PI có chứa sáp hydrocacbon, este của axit béo, dạng hạt, hàng mới 100%. PTPL số 98/TB-KĐ5 ngày 29/10/2018 (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp nhân tạo CARNAUBA SP-CH 4021/55 5KG. NEUTRA, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp nhân tạo- CC1-022 PE WAX (KQGĐ 44/TB-KD4) (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp nhân tạo CERA ABRASIVA ECO-CH 4207/16 5KG, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp nhân tạo CERAFLOUR 988 đi từ polyetylen biến tính amit, dạng bột (Micronized amide modified polyethylene wax). NSX: BYK-Cera bv. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp nhân tạo CERASTEIN 11-11-CH 4213/55 NEUTRO, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp nhân tạo CERIDUST 3620 (Polyethylene wax), dùng làm phụ gia bôi trơn, số CAS: 9002-88-4. Dạng bột, 20 kgs/bao. Mới 100% (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp nhân tạo cho ngành nhựa(PE WAX Q112), dạng mảnh,hàng mới 100%, đóng bao 25kg/bao (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp nhân tạo có thành phần chính là Este của axit béo, mã HTLK1680, dùng bôi trơn hỗ trợ ổn định trong sản xuất nhựa. Đóng gói 25kg/bao, do Trung Quốc sản xuất. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp nhân tạo có thể nung chảy, dùng để gắn phôi để tiện và phay (1 hộp nặng 50 lbs), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp nhân tạo dạng bột dùng trong sản xuất mỹ phẩm CITHROL GMS 30 SE-PW-(SG).CAS:11099-07-3.Batch:43445.(25KG/BAG). (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp nhân tạo dạng hạt nén thành phần từ nhựa Resin và sáp Paraffin (WAX 25kgs/bag) NPL dùng trong ngành đúc, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp nhân tạo dạng viên dùng làm chất nhũ hóa trong sản xuất mỹ phẩm SP STEARYL STEARATE 3138 MBAL-PA-(SG).CAS:93820-97-4.Batch 36621.(25KG/BAG). (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp nhân tạo đi từ polyethylene ERUCAMIDE- CRODAMIDE.ER-CH-PW-(HU) A-9001 dùng làm nguyên liệu sản xuất mực in. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp nhân tạo dùng cho sản xuất sản phẩm nhựa- POLYETHYLENE WAX- LP1022P (20kg/túi), mới 100% (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp nhân tạo dùng chống lắng trong sơn từ polyetylen glyco THIXATROL ST, 25KG/BAG, CAS: 123-26-2 (N,N`-Ethylenebis(12-hydroxyoctadecanamide) (nk)
- Mã HS 34049090: sáp nhân tạo dùng để vẽ (10 hộp/thùng) hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp nhân tạo dùng làm chất nhũ hóa trong sản xuất mỹ phẩm SP BRIJ S2 MBAL-PA-(SG).CAS:9005-00-9.Batch:45610.(10KG/BOX). (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp nhân tạo dùng ngành nhựa: POLYETHYLENE WAX GRADE: LP0400F (01 bao/20kg) (Không sử dụng trong lãnh vực vận tải, thuỷ nội địa) (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp nhân tạo dùng tráng phủ mực in SYNTHETIC WAX-3920F (Không hiệu, hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp nhân tạo dùng trong chế biến thực phẩm.Palsgaard 1318. Số lượng: 120 CARTON X 25 KG NET 3.000KG NET. Sản xuất:18/11/2019; hết hạn: 17/11/2021.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp nhân tạo GIRBAWAX 500-CH 4411/73 M.SC., hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp nhân tạo hiệu CHANG, Model: Molding Wax (Dark Green A1) dùng làm khuôn trong ngành đúc kim hoàn, 25kg/ carton, 1 kiện 1 carton, 1kg 5,75 USD, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp nhân tạo Jade New A+ dùng làm mẫu đúc trong ngành nữ trang, 25kg/hộp, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp nhân tạo làm từ nhựa Polyethylene Wax SN210 dạng vảy, hàng dùng để sản xuất hạt phụ gia dùng trong ngành nhựa, CAS NO. 9002-88-4. Hàng mới 100%, đóng gói 25kg/bao (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp nhân tạo LICOCENE PP 6102 FINE GRAIN (Polypropylene wax),dùng làm phụ gia bôi trơn, số CAS: 9003-07-0. Dạng hạt mịn, 15 kgs/bao. Mới 100% (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp nhân tạo Loxiol G13 (dùng để bôi trơn), nguên liệu đê sản xuất mực bút bi. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp nhân tạo PE WAX Q112. Dùng trong công nghiệp sản xuất hạt nhựa. Hàng mới 100%. Quy cách đóng 25kg/bao. (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp nhân tạo PE WAX TT1102. Dùng trong công nghiệp sản xuất hạt nhựa. Hàng mới 100%. Quy cách đóng 25kg/bao. (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp nhân tạo phân tán trong nước dùng trong ngành sơn- ULTRALUBE D-816 (120kg/drum x 20 drums)- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp nhân tạo Polyethylene (POLYETHYLENE WAX LP0500F) dùng trong ngành công nghiệp nhựa, dạng vảy, hàng đóng 20kg/bao. Mới 100% (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp nhân tạo PP WAX CS-52NC. Dùng trong ngành CN sản xuất hạt nhựa. Hàng mới 100%. Quy cách đóng gói 25kgs/bao. (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp nhân tạo SHOE WAX CH MARRONE 55/32/40/14, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp nhân tạo SHOE WAX-CH NERO, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp nhân tạo- Sinopol 60 (dùng trong sản xuất mỹ phẩm) CAS No. 1338-43-8 (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp nhân tạo trong mỹ phẩm:GLUCAMATE DOE-120 THICKENER. CAS: 86893-19-8 không thuộc 113/2017/NĐ-CP (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp nhân tạo trong sx nhựa (OPE WAX (J-606A) thành phần: Ethene, homopolymer, oxidized 90%, Water 10%), mới 100% (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp nhân tạo từ Alkyl Ketene Dimer- AKD wax. Dạng mảnh. Dùng để sản xuất keo AKD. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp nhân tạo từ amit mạch hở Erucamide ((Z)-docos-13-enamide) dùng trong ngành nhựa: FINAWAX-E.CAS: 112-84-5 không thuộc 113/2017/NĐ-CP (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp nhân tạo từ este của axit béo, dạng bột. Theo kết quả ptpl số 306/TB-KĐHQ. (nk)
- Mã HS 34049090: SÁP NHÂN TẠO TỪ HẠT NHỰA POLYETHYLENE WAX LP1024P/WD2040P DÙNG TRONG SẢN XUẤT NHỰA, HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp nhân tạo từ hợp chất Amid (SOF-CKY) đã có kết quả PTPL số: 2228/TB-KĐ3, ngày 14/08/2018, mới 100% (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp nhân tạo từ mono este của acid béo (Glyceryl Mono-Stearate) dùng trong ngành nhựa: FINASTAT-9500.CAS: 31566-31-1 không thuộc 113/2017/NĐ-CP (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp nhân tạo từ nhựa Polyethylene Wax (Flake type) dùng trong ngành công nghiệp sản xuất nhựa.Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp nhân tạo từ Oxidized Polyethylene homopolymers A-C 316A (Polyethylene wax grade A-C 316A) nguyên liệu dùng trong ngành nhựa (CAS:68441-17-8 không thuộc danh mục KBHC), mới 100% (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp nhân tạo từ polyeste (NL SX trong CN dệt)- PR5-BT (GĐ: 12980/TB-TCHQ ngày 27/10/2014) (Không thuộc PLV NĐ 113/2017/NĐ-CP- 09/10/2017) (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp nhân tạo từ polyethylene (Lubricant Hi-wax, dùng để sản xuất sản phẩm nhựa) (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp nhân tạo từ polyoxyetylen stearyl ete và polyoxyetylen octadecyl ete photphat- FOSPHANOL RL-210 (17kg/can) (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp nhân tạo từ polyprolyen-PIGMENT CERAFLOUR 914(10kg/gói)Hàng không thuộc NĐ 113 (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp nhân tạo- WETTING AGENT, thành phần chính: Polyethylen số CAS: 9002-88-4, dùng trong ngành sơn, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp nhân tạo, chất phụ gia chống trầy xước,AMORSO-1871,dùng cho ngành sơn, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp nhân tạo, dạng bột, màu trắng (CRAYVALLAC ULTRA 32BG AI 15KG) (NLSX sơn)-CT:598/PTPLMN-NV (27.04.2009) (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp nhân tạo, dạng rắn (NL SX trong CN dệt)- GO-193C (GĐ: 829/TB- KĐ4 ngày 31/05/2019) (Không thuộc PLV NĐ 113/2017/NĐ-CP- 09/10/2017) (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp nhân tạo, dạng vẩy, dùng trong sản xuất nhựa PVC, PE WAX-F. Hàng mới 100%, đóng gói 20kg/bao. Hàng sản xuất tại Đài Loan. (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp nhân tạo, dùng tạo lớp phủ cho vải (AUXILIARY WAX 065).Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp nhân tạo, dùng trong sản xuất khuôn đúc, 25 kgs/box, do SKYSCRAPER sản xuất, mới 100% (POLYETHYLENE WAX) (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp nhân tạo, mã WAX C100. Dùng trong công nghiệp sản xuất hạt nhựa. Hàng mới 100%. Quy cách đóng 25kg/bao. (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp nhân tạo, thành phần là hỗn hợp ester của Glycerol với các axit béo, dạng bột- RADIAMULS MG 2913K (Hàng mới 100%). theo KQPTPL số: 843/ TB-KĐ3 (14/05/2019) (nk)
- Mã HS 34049090: sáp nhân tạo. LANCO (TM)TF 1780. (TK KIỂM HÓA 102040467801/A12 NGÀY 02/06/2018) (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp nhân tạo/ Sáp nhân tạo (103083317150, 02/01/2020, mục 9) (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp nhân tạo-Armoslip HT powder, dùng để làm chất xúc tác, thay đổi MĐSD dòng hàng số 6 tờ khai số 103295673830/E31 ngày 05/05/2020 (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp nước dùng sản xuất sản phẩm nhựa, dùng xử lý bề mặt, tạo độ bóng bồn composite 1USG/DRUMS- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp PE nhân tạo dùng trong ngành nhựa POLYETHYLENE WAX (PE WAX) FLAKE FORM- (HV) Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp PE WAX-F dùng trong ngành sản xuất nhựa(20kg/bao/1300 bao).Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp Polyethyene, dạng bột, CAS 9002-88-4, C2H4, nguyên liệu sản xuất sơn, PTPL 2054 (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp polyethylen dùng trong công nghiệp sản xuất cao su (Paraffin Waxes OZOACE-0355) (Theo PTPL số: 1805/PTPLMB-NV) (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp Polyethylene H110-7, dạng hạt (Nguyên liệu sản xuất hạt phụ gia), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp Polyethylene LP0700F, dạng miếng (Nguyên liệu sản xuất hạt nhựa phụ gia), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp polyethylene VISCOWAX 253- Nl dùng trong nhà máy sx chất ổn định nhiệt cho ngành nhựa, CAS: 68441-17-8 (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp tạo khuôn (Red Wax) (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp tẩy vải Turtle Wax T-9 1- Step. Nhãn hiệu: Turtle (768.8ml/chai). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp tổng hợp Belsoft care 6287, nguyên liệu sản xuất tã giấy, hàng mới 100%, (nk)
- Mã HS 34049090: Sáp xanh/ Sáp xanh. Hàng mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 34049090: SAP/ Sáp đánh bóng sản phẩm kim loại, code: M-HGMX (nk)
- Mã HS 34049090: SBX003/ Sáp đánh bóng M-1G SKY WAX 110G (1,1 Kg) (nk)
- Mã HS 34049090: SBX038/ Sáp đánh bóng ADOFIX (nk)
- Mã HS 34049090: SCB/ Sáp chế biến/ PARAFFIN WAX BLEND OK 1956 (500.00KG500.00KGM) (nk)
- Mã HS 34049090: SNT1/ Sáp nhân tạo/ PARAFFIN WAX BLEND OK 1956(Gđ số1368-24/08/2013) (nk)
- Mã HS 34049090: SNT1/ Sáp nhân tạo/ STRUKTOL WB 212 FLAKES POLYETHYLENE BAG(Gđ số0095-16/01/2013) (nk)
- Mã HS 34049090: SO 200/ Sáp tổng hợp Wax S-200 dùng sản xuất lõi chì màu (nk)
- Mã HS 34049090: SO 2909/ Sáp tổng hợp Wax 2909 (Hỗn hợp dầu thực vật, parafin, hydrogenated carbon) (nk)
- Mã HS 34049090: SO 9001/ Sáp tổng hợp Wax SC-9001 (thành phần: sumax wax, Palm hardened oil) (nk)
- Mã HS 34049090: SO BE/ Sáp tổng hợp Bees Wax, thành phần chính là este chuỗi dài Palmitate (nk)
- Mã HS 34049090: SO CA2/ Sáp Carnauba wax No.2 dùng sản xuất lõi chì màu (nk)
- Mã HS 34049090: SO EF/ Sáp tổng hợp Licowax EP (Hỗn hợp axit montanic với rượu) (nk)
- Mã HS 34049090: SO OIL/ Sáp tổng hợp Hydrogenated Wax (Hỗn hợp dầu thực vật, hydrogenated carbon) (nk)
- Mã HS 34049090: SO SU/ Sáp tổng hợp Sumax Wax (thành phần: Foam, Dry chemical powder, Carbon dioxide, Dry sand) (nk)
- Mã HS 34049090: SOLPLUS DP310 25KG/BOX: Sáp nhân tạo đi từ polymer dùng để phân tán trong ngành nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34049090: STE/ Bột sáp nhân tạo- Stearin (nk)
- Mã HS 34049090: STM34/ Sáp nến, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34049090: SUNLUBE EBS DA (Ethylene Bis Stearamide)mã CAS: 110-30-5 Sáp bôi trơn dùng trong sản xuất nhựa, cao su, 25kgs/bag. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34049090: SUNLUBE EBS DA: CHẤT ETHYLENE BIS STEARAMIDE,HỖN HỢP CÁC AMIT CỦA AXIT BÉO,PHỤ GIA BÔI TRƠN TRONG SẢN XUẤT NHỰA PVC, CTHH:(CH3(CH2)16CONHCH2)2, CAS NO:110-30-5,HÀNG MỚI 100%. (nk)
- Mã HS 34049090: TÁ DƯỢC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC SP CITHROL GMS 40 EXP MBAL-PA-(SG)(GLYCEROL MONOSTEARATE) CURRENT EP;NSX:CRODA SINGAPORE PTE;LOT:45244A;SX:03/2020;HD:03/2022 (nk)
- Mã HS 34049090: TG-60/ Sáp nhân tạo dùng cho ngành cơ khí: TG-60 (nk)
- Mã HS 34049090: Thiết bị vệ sinh hiệu Kohler, hàng mới 100%, Phụ kiện bồn cầu: Ron bằng sáp 1139452-SP (nk)
- Mã HS 34049090: V0303M/ Nguyên liệu SX hạt nhựa: Sáp nhân tạo (MITSUI HI-WAX 210MP), kiểm hóa TK: 102367463661 (04/12/18), KQPTPL: 3818/PTPLHCM-NV (29/11/13), CAS NO: 68891-61-2 (nk)
- Mã HS 34049090: Vật liệu sáp để chống đỡ mô hình sáp, code: PJ2500W, trọng lượng: 1.17kg/chai, nhà sx: Foshan Hanyu Science And Technology Co., Ltd. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34049090: WAX LP500F/ WAXLP500F/ Sáp nhân tạo Polyethylene wax (LP0500F).Nguyên liệu sản xuất trong ngành nhựa.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34049090: WAX/ Sáp dùng làm chất trợ gia công (Polyethylene mạch ngắn) PE WAX Q112, đóng bao PP 25kg/bao,hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 34049090: WAX/ SÁP NHÂN TẠO (TỪ POLYETHYLENE VÀ SHELLAC) DÙNG ĐỂ BAO BỌC TRÁI CHANH VỚI MỤC ĐÍCH GIỮ TƯƠI CHO TRÁI CHANH KHÔNG BỊ MẤT NƯỚC- WAX CITROSOL A LIMES EU, 200KG/PHI, TC: 24 DRUMS (HÀNG MỚI 100%) (nk)
- Mã HS 34049090: WAX/ Sáp nhân tạo/ Trial-RM31 (nk)
- Mã HS 34049090: WAX9033/ Sáp chế biến (Weissen Wax)(dùng sx nến) (nk)
- Mã HS 34049090: WAXLP500F/ Sáp nhân tạo Polyethylene wax (LP0500F).Nguyên liệu sản xuất trong ngành nhựa.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34049090: YU0095/ Sáp Polyethylene wax AC-6 (1.5%), dùng làm chất phụ gia sản xuất đèn led nến, dạng rắn, công thưc hóa học C12H20O5 (nk)
- Mã HS 34049090: YU0095/ Sáp vi tinh thể W445 (1%) dùng làm chất phụ gia để sản xuất đèn led nến, dạng rắn, công thức hóa học C12H20O5 (nk)
- Mã HS 34049090: ZS29/ Sáp chế biến dùng sản xuất nến- PREPARED WAX FOR CANDLE SM6735 (nk)
- Mã HS 34049090: 91100354200-NIKKOL TEGIN TV/SUNSTEN 18 GKV-Sáp nhân tạo dùng trong sản xuất mỹ phẩm. Hàng mới 100% (xuất hết mục 5 của TKN: 103364164041/A41/02PG) (xk)
- Mã HS 34049090: Bột sáp nhân tạo PE WAX CS-11N, loại 25 kgs/bao. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34049090: Bột sáp nhân tạo PP WAX CS-52NC, loại 25 kgs/bao. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34049090: Chất xử lý tháo form giày W-18, thành phần:Dimethylsiloxane, Water-based Leveling Agent, Water, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34049090: Con hàng bằng sáp nhân tạo, Qc: phi 280mm x 120mm, mã: WAX-A1907116, hàng không nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 34049090: JV1-RRW/ Sáp phế liệu WAX (xk)
- Mã HS 34049090: NPL01/ Sáp K512 (xk)
- Mã HS 34049090: NPL02/ Sáp STIK-E (xk)
- Mã HS 34049090: NPL34.14/ Sáp nhân tạo-CERIDRUS 3620, tái xuất từ tờ khai số: 103277817960/ E21 (ngày 23/04/2020), dòng hàng số 1 (xk)
- Mã HS 34049090: NPL51/ Sáp PW-09F2 (xk)
- Mã HS 34049090: Sáp bóng màu đen A-37, thành phần: Carnauba wax, Microcrystalline wax,(230gr/piece), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34049090: SÁP DẠNG HẠT (CHẾ PHẨM BÔI TRƠN DÙNG CHO NGÀNH NHỰA)- PE WAX (xk)
- Mã HS 34049090: Sáp đánh bóng sản phẩm kim loại, code: M-HGMX (xk)
- Mã HS 34049090: Sáp nhân tạo- Loxiol G-60 (xk)
- Mã HS 34049090: Sáp phá K-34, thành phần: Carnauba wax, Paraffin wax, (800gr/piece),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34049090: Sáp thạch cao đánh bóng màu trắng. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 34049090: Sáp từ các sản phẩm nhựa đã qua sử dụng (POLYETHYLENE WAX NV-701), quy cách 20kg/bao, không nhãn hiệu. HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 34049090: Sáp WAX 87. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34049090: SC-V200426SM0001/ Sáp dạng bánh (đã qua chế biến)- SM0001 (xk)
- Mã HS 34051000: ./ Xi đánh giầy đen. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34051000: 25/ Chất đánh bóng Paraffin (nk)
- Mã HS 34051000: 26/ Chất đánh bóng Carnauba (nk)
- Mã HS 34051000: 340510000031/ Kem đánh bóng giày gốc parafin (kg) (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 34051000: 340510000041/ Kem đánh bóng giày tổng hợp (kg) (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 34051000: 340510000052/ Kem đánh bóng giày tổng hợp (lít) (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 34051000: 340510000062/ Kem đánh bóng giày gốc ancol (lít) (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 34051000: 59/ Xi đánh giầy (50 kg/thùng) (nk)
- Mã HS 34051000: 59/ Xi đánh giầy (50kg/thùng) (nk)
- Mã HS 34051000: 62/ Chất đánh bóng giầy dép, da thuộc (dạng sáp) (nk)
- Mã HS 34051000: 62/ Sáp nến đánh bóng (nk)
- Mã HS 34051000: 65/ Chất đánh bóng dùng cho giày dép (Xi đánh giày) (nk)
- Mã HS 34051000: Chai đổi màu đồ da Saphir teinture 50ml màu base bleu, mã 0812765. Hãng sx: Avel, Pháp. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 34051000: Chai dưỡng da suede/nubuck Saphir renovetine 200ml không màu, mã 0204027. Hãng sx: Avel, Pháp. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 34051000: Chai làm sạch đồ da Suede Saphir MDO Omninettoyant 100ml, mã 1214001. Hãng sx: Avel, Pháp. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 34051000: Chất chống thấm nước cho da lộn nubuck: Leather Softener, code LS-9100, 100ml/lọ, hãng ROTA. Mới 100% (nk)
- Mã HS 34051000: CHẤT ĐÁNH BÓNG DẠNG KEM DÙNG CHO DA GIÀY P/1. HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 34051000: Chất đánh bóng dùng cho giày dép DIAMOND-CH 6125/16 NERO (100ML) CONF.99 PZ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34051000: Chế phẩm làm sạch bề mặt giày dép da (dạng lỏng), dung tích 75ml/lọ, hiệu: Fandy. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34051000: DẦU ĐÁNH BÓNG DA THUỘC YW-800. HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 34051000: Dầu đánh giầy (can 4 lít, không hiệu). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34051000: Dầu đánh giầy (không hiệu). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34051000: Dung dịch đánh giày da 75ml-019335 (MORITOKU, silicon, chất hoạt tính bề mặt, sáp, D8.5 x H9.8 cm, mới 100%) (nk)
- Mã HS 34051000: Dung dịch LC008 (236ml, LC0008, Howard Leather) (chế phẩm đánh bóng giày dép hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 34051000: Dung dịch vệ sinh đánh bóng giày,1 bộ gồm 3 chai và 1 bàn chải- M VANS SHOE CARE TRAVEL KIT-GLOBAL. Style: VN0A3IHTWHT. Mới 100%, hiệu VANS (nk)
- Mã HS 34051000: HHC00200001/ Kem đánh bóng YW-201 dùng cho da giày HHC00200001 (nk)
- Mã HS 34051000: HHC00210001/ Kem đánh bóng P-29 dùng cho da giày HHC00210001 (nk)
- Mã HS 34051000: HHC00260001/ Kem đánh bóng P/1 dùng cho da giày HHC00260001 (nk)
- Mã HS 34051000: Kem chăm sóc đồ da Cordovan Saphir MDO 75ml màu đen, mã 1053013. Hãng sx: Avel, Pháp. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 34051000: Kem chăm sóc đồ da dầu Saphir cuirs gras 125ml, mã 0713000. Hãng sx: Avel, Pháp. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 34051000: Kem chữa xước cạnh đồ da Saphir renovatrice 25ml màu acajou, mã 0851092. Hãng sx: Avel, Pháp. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 34051000: Kem đánh bóng sản phẩm da, (hiệu Hermes)161426ZH_20. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34051000: Kem đánh giày Saphir MDO 1925 75ml không màu, mã 1033022. Hãng sx: Avel, Pháp. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 34051000: Kem dưỡng da giày Saphir BDC Surfine 50ml màu acajou, mã 0032095. Hãng sx: Avel, Pháp. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 34051000: Kem dưỡng đồ da Saphir MDO Lotion 125ml, mã 1093002. Hãng sx: Avel, Pháp. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 34051000: Kem làm sạch đồ da Saphir cleaning lotion 500ml, mã 0546028. Hãng sx: Avel, Pháp. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 34051000: Mẫu chất hoàn thiện cạnh cho hàng da: Edge Filling Dye, code KB-8700, 100ml/lọ, hãng ROTA. Mới 100% (nk)
- Mã HS 34051000: Mẫu chất lỏng để đánh bóng giày: Liquid Polish, code LP-101, 100ml/lọ, hãng ROTA. Mới 100% (nk)
- Mã HS 34051000: Mẫu chất phục hồi da lộn: Suede & Nubuck Vitalizing, code 2200, 40g/túi, hãng ROTA. Mới 100% (nk)
- Mã HS 34051000: Mẫu Kem đánh bóng dùng cho giầy dép: Polish Cream, code 3630, 40g/lọ, hãng ROTA. Mới 100% (nk)
- Mã HS 34051000: Mẫu Kem Natura để hoàn thiện giày: Natura Cream, code 3010, 40g/lọ, hãng ROTA. Mới 100% (nk)
- Mã HS 34051000: Mẫu Kem nền để hoàn thiện giày: Mat Filler Cream, code 3010, 40g/lọ, hãng ROTA. Mới 100% (nk)
- Mã HS 34051000: Miếng đánh giày cầm tay, 12 miếng/gói 200x200mm- PORTABLE SHOE SHINE SHEET- NONWOVEN FABRICSURFACTANTCARNAUBA WAXANTISEPTIC AGENTWATER- 4550182221121, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34051000: NK67/ Sáp đánh bóng giầy dép LK-7075, thành phần: Canađa wax 25-30% (CAS 8015-86-9), Stearic wax 60-70% (CAS 57-11-4), black pigment 2-5% (CAS 68186-91-4). Mới 100% (nk)
- Mã HS 34051000: NK68/ Xi đánh bóng đen dùng cho giai đoạn hoàn thiện giầy ORELANS TOP BLACK. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34051000: NK68/ Xi đánh bóng dùng cho giai đoạn hoàn thiện giầy (SC-43-015). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34051000: PD-COMBICLEANER-1 Xi đánh bóng giày, Steel, hiệu Pedro mới 100% (nk)
- Mã HS 34051000: PD-DUBBIN-1 Xi bong đánh giày 75ml, Steel, hiệu PEDRO mới 100% (nk)
- Mã HS 34051000: PD-MULTICLEANER Chai vệ sinh giày, Polyethylene, hiệu PEDRO mới 100% (nk)
- Mã HS 34051000: PD-NATURABIOFRESH1 Xi đánh bóng giày, Glass, hiệu Pedro mới 100% (nk)
- Mã HS 34051000: PD-PROTECTOR-NDG Chai xit bao vê giay 75ml, Polyethylene, hiệu PEDRO mới 100% (nk)
- Mã HS 34051000: PD-SHOECREAM-BLK-1 Kem đánh bóng giày 65ml, Glass, hiệu PEDRO mới 100% (nk)
- Mã HS 34051000: PD-SHOECREAM-BRW-1 Kem đánh bóng giày 65ml, Glass, hiệu PEDRO mới 100% (nk)
- Mã HS 34051000: PD-SHOESHINE Xi đanh giay 45ml, Polyethylene, hiệu PEDRO mới 100% (nk)
- Mã HS 34051000: PL42/ Kem thoa giày. (nk)
- Mã HS 34051000: SÁP ĐÁNH BÓNG DA THUỘC 1195A. HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 34051000: Sáp đánh giầy (không hiệu). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34051000: Sáp đánh giày bóng gương Saphir MDO 75ml không màu, mã 1013024. Hãng sx: Avel, Pháp. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 34051000: U107/ Sáp dùng cho giày dép (nk)
- Mã HS 34051000: U124/ Chất đánh bóng giày (nk)
- Mã HS 34051000: Xi đánh giày dạng lỏng, chưa đóng gói bán lẻ, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100%. (nk)
- Mã HS 34051000: Xi đánh giày Saphir BDC 50ml không màu, mã 0002029. Hãng sx: Avel, Pháp. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 34051000: Xi đánh giày Saphir MDO 1925 50ml không màu, mã 1002028. Hãng sx: Avel, Pháp. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 34051000: XOP/ Miếng mút xốp lau chùi, kt:10*6*2cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34051000: Chất đánh bóng giày Meltonian shoe cream p1/s (xk)
- Mã HS 34051000: Chất đánh bóng YW-201 dùng cho da giày (xk)
- Mã HS 34051000: Chất xử lý đánh bóng, vệ sinh giày da PR 550 (SH), thành phần chính: Methyl Ethyl Ketone 90%. Mới 100% (xk)
- Mã HS 34051000: Kem đánh bóng cho giày_CREAM FOR SHOES, hộp 43ml (36g). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34051000: Kem đánh bóng màu trong suốt P/1 (xk)
- Mã HS 34051000: Kem đánh giày màu đen P/29 (xk)
- Mã HS 34051000: Kem dưỡng đánh bóng cho giày_CREAM FOR SHOES, 1 bộ gồm 2 chai (59ml) và 1 tuýp (118ml), Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34051000: Sáp đánh bóng dùng cho giai đoạn hoàn thiện giảy,mã PW-4030. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34051000: Sáp dùng cho giày dép High shine wax liqud YW-221 (xk)
- Mã HS 34051000: Xi đánh bóng cho giai đoạn hoàn thiện giày LYON CREAM BASE NATURAL.Mới 100% (xk)
- Mã HS 34051000: Xi đánh bóng đen dùng cho giai đoạn hoàn thiện giày ORELANS TOP BLACK.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34051000: Xi đánh bóng dùng cho giai đoạn hoàn thiện giày, mã AP-18-300. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34051000: Xi đánh giầy đen. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34052000: Bình xịt #811 (Chế phẩm đánh bóng đồ nội thất có thành phần chính là Butan,Propane,Polydimethylsiloxane Sprayway #811 (12 chai/ tá- 539g (N.W)/chai)). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34052000: Chất đánh bóng dùng để đánh bóng và bảo quản các sản phẩm bằng gỗ, 20L/CAN, không hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34052000: Chất đánh bóng gỗ (dạng chai xịt) Pledge 330ml- Pldg Lmn 330ml/12 TH VN(670535)(1 UNK 1 CTN12 CHAI) (nk)
- Mã HS 34052000: Chất phủ bóng sàn (E-WAX. 18.75 lit. Sử dụng được cho 1.155m2~1320m2, E-WAX) (đánh bóng sàn gỗ) (nk)
- Mã HS 34052000: Chế phẩm đánh bóng sàn gỗ (Breath wood), dạng lỏng, đóng gói mỗi hộp gồm 4 can, mỗi can 3.75 lít,Nhà sản xuất và nhãn hiệu: Kim&S, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34052000: Chế phẩm tẩy rửa đa năng cho đồ gỗ (Empis wood finish), dạng lỏng, đóng gói mỗi thùng 6 can, mỗi can 3.75L, NSX và thương hiệu Malpyo, mới 100% (nk)
- Mã HS 34052000: CHE060039/ Dầu dùng để phủ lên bề mặt sản phẩm gỗ các loại- Le Franc 12 hour Gold size, nguyên phụ liệu sản xuất hàng xuất khẩu. (nk)
- Mã HS 34052000: COMPOUND/ COMPOUND_GA2100/ Hợp chất đánh bóng GA2100 (nk)
- Mã HS 34052000: Dầu bảo vệ sàn gỗ Paraffin Oil, mã: 3012, dạng lỏng, 0.5 lít/lọ, hàng dùng làm mẫu, hsx: Stelon. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34052000: Dầu bóng dùng cho gỗ, hiệu GORI,loại:Dầu GORI 44-7802 PINE- 0.75L,code:44-7802-0075,0.75 lít/lon,Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 34052000: DẦU BÓNG DÙNG ĐỂ PHỦ LÊN BỀ MẶT GỖ, HÀNG MẪU, NHÃN HIỆU WOCA DENMARK, QUY CÁCH: 2.5LIT/CHAI, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 34052000: DUNG MÔI DÙNG ĐỂ PHA LOÃNG DẦU BÓNG, HÀNG MẪU, NHÃN HIỆU WOCA DENMARK, QUY CÁCH: 5LIT/CAN, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 34052000: Kem vệ sinh, làm bóng đồ gỗ hiệu ELITE, 175 ml/chai. Mới 100% (nk)
- Mã HS 34052000: LH-040/ Chất đánh bóng, thành phần Silicone oil, dạng nước, sử dụng để cọ rửa và làm sạch,Dùng trong sản xuất đồ nội thất (nk)
- Mã HS 34052000: Nước lau sàn gỗ hiệu REINEX, 1000 ml/chai. Mới 100% (nk)
- Mã HS 34052000: Rửa mặt vợt 100 ml- Rubber Clean 100ml (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 34052000: Sáp đánh bóng dạng viên- Polishing Wax, dùng đánh bóng sản phẩm gỗ; KT: 20*5.0*4.6 cm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34052000: Sáp pha trộn được hòa tan trong dung môi lỏng dùng để đánh bóng khuôn bằng gỗ, 260g/hộp, thành phần dung môi dầu mỏ, sáp tổng hợp, sáp Carnauba, sáp tự nhiên, hương liệu, thuốc nhuộm (nk)
- Mã HS 34052000: 1920-1194100000-JUN/ Dầu bảo quản SCANCOM FOR PAR FSC/TEA WOOD S/8 MAINTENANCE ACCESSORIES,TEA (1 lit) (xk)
- Mã HS 34052000: 1920-2000000030-JUN/ Dầu bảo quản LIFESTYLEGARDEN (1 lit) (xk)
- Mã HS 34052000: 1920-2000000031-JUN/ Dầu bảo quản LIFESTYLEGARDEN (1 lit) (xk)
- Mã HS 34052000: 1920-2000000032-JUN/ Dầu bảo quản LIFESTYLEGARDEN (1 lit) (xk)
- Mã HS 34052000: 1920-2000000033-JUN/ Dầu bảo quản LIFESTYLEGARDEN (1 lit) (xk)
- Mã HS 34052000: 1920-4000000088-JUN/ Dầu bảo quản LIFESTYLEGARDEN (1 lit) (xk)
- Mã HS 34053000: ./ Tẩy cana dùng đánh bóng bề mặt xe. Mới 100%/ TH (nk)
- Mã HS 34053000: 7005430101/ Mirror treating agent#chất xử lý gương,để đánh bóng bề mặt gương (nk)
- Mã HS 34053000: CH0662A/ Chất đánh bóng PN06085 (1QT 946ml) (nk)
- Mã HS 34053000: Chất bảo dưỡng bề mặt sơn SONAX 02021000-544 (250 ML/ Chai),hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 34053000: Chất bảo dưỡng cao su SONAX 03402000-544 (300ML/Chai),hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 34053000: Chất bảo dưỡng nhựa SONAX 02055000(5000 ML/ Chai),hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 34053000: Chất bảo dưỡng vỏ xe SONAX 02353000-544 (400 ML/ Chai),hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 34053000: Chất bảo quản bề mặt da ôtô SONAX 02911410-544(250 ML/ Chai),hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 34053000: Chất bảo vệ bề mặt sơn SONAX 02882000-544 (500ML/ Chai), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34053000: Chất bảo vệ mặt sơn dạng ceramic (thuỷ tinh) 02361410 (250 ML/ Chai),hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 34053000: Chất bảo vệ mặt sơn Polymer SONAX 02233000 (340 ML/ Chai),hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 34053000: Chất bảo vệ sơn dạng polymer SONAX 02874000-544 (750 ML/ Chai),hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 34053000: Chất đánh bóng 38600 1 QUART/ chai, 6 chai/thùng, SỐ CAS: 64742-47-8,541-02-6,540-97-6,92704-41-1,71750-80-6,3M ID số 60455069736 (nk)
- Mã HS 34053000: Chất đánh bóng 81235, 1lít/chai, 12 chai/thùng,cas: 7732-18-5, 64742-47-8, 3M ID số 60440242406 (nk)
- Mã HS 34053000: Chất đánh bóng 82878, 1 gallon (3,78 lít)/chai, 3M ID số 60440242349 (nk)
- Mã HS 34053000: Chât đánh bóng bề mặt sơn SONAX 02393000 (1000 ML/ Chai),hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 34053000: Chất đánh bóng bề mặt sơn SONAX 02453000 (1000 ML/ Chai),hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 34053000: Chất đánh bóng ô tô PN05955, 1 gallon/ chai, cas: 1317-95-97732-18-5, 8008-20-6, 64742-65-0, 3M ID số 60410009793 (nk)
- Mã HS 34053000: Chất đánh bóng P349 500ml, Dùng trong sửa chữa xe Hiệu Forch Mới 100% (nk)
- Mã HS 34053000: Chất đánh bóng PN06068, 1 quart/chai, 6 chai/thùng, cas: 7732-18-5, 64742-47-8,3M ID số 60455069421 (nk)
- Mã HS 34053000: Chất đánh bóng PN06085, 1 QT/946ml/chai, 6 chai/ thùng, cas: 7732-18-5, 1344-28-1, 1344-28-1, 8052-41-3, 64742-47-8, 3M ID số 60455103154 (nk)
- Mã HS 34053000: Chất đánh bóng PN39110, 6 chai/thùng, cas: 74-98-6, 106-97-8, 3M ID số 60455085054 (nk)
- Mã HS 34053000: Chất đánh bóng xe trưng bày P346 500ml, Dùng trong sửa chữa xe Hiệu Forch Mới 100% (nk)
- Mã HS 34053000: Chất xịt bóng vỏ xe SONAX 04353000-544 (400 ML/ Chai),hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 34053000: Dung dịch đánh bóng bề mặt khung táp lô xe BMW/MINI, loại: 250 ml/Bình, mới 100%_Mã số: 83 12 2 288 918 (nk)
- Mã HS 34053000: Dung dịch xịt làm sạch, đánh bóng bề mặt mảng (kim loại) thân xe BMW/MINI, loại: 500 ml/Bình, mới 100%_Mã số: 83 12 2 288 898 (nk)
- Mã HS 34053000: Miếng đánh bóng sạch sơn xe Clay Bar Coarse, dạng miếng vuông, chứa chất đánh bóng sạch sơn xe, miếng 100g (cục sét), hãng sx Fast & Shine, mới 100% (nk)
- Mã HS 34053000: Nước đánh bóng xe 550ml FIRSTCLASS HIGH GLOSS DETAILER 550ml, hiệu BULLSONE, mã hàng WAX-155-00005, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34053000: Nước rửa xe dùng để đánh bóng RM 829 200l, 580 x 580 x 970 mm,6.296-066.0, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34053000: PTA14S04/ Dung dịch phân tích A-14-S04 Methyl orange C14H14N3NaO3S (nk)
- Mã HS 34053000: Sáp đánh bóng sơn ClearCUT polish compound CC1L, Hiệu: CARPRO, 1KG/chai, mới 100% (nk)
- Mã HS 34053000: Sáp đánh bóng sơn ES50- ESSENCE PRIMER, Hiệu: CARPRO, 500ml/chai, mới 100% (nk)
- Mã HS 34053000: Wax tăng bóng Shinee Wax 500ml PN.17350, (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 34053000: Xi đánh bóng Laser cut, dùng để sơn ô tô, hãng Chamaleon, code: 49911, 0.5kg/ lon, mã CAS: 8042-47-5, Mới 100% (nk)
- Mã HS 34053000: Xi đánh bóng PN7091HC, đóng 2.5kg/hộp, dùng để đánh bóng bề mặt sơn xe hơi, NSX SUNBO. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34053000: Xịt phủ bóng xe ô tô CC Water Gold 200 ml,dung tích: 200ml/chai, mới 100% (nk)
- Mã HS 34053000: 41000454/ Chất tẩy rửa & làm bóng hicoat s b/b vn (xk)
- Mã HS 34053000: Dung dịch đánh bóng bước 1 PN36060 (xk)
- Mã HS 34053000: Tẩy cana dùng đánh bóng bề mặt xe. Mới 100% (xk)
- Mã HS 34054020: BTR5/ bột khô cọ rửa kim loại (1kg/bao) (nk)
- Mã HS 34054020: L0073/ Chất rửa Calcium 500g/ lọ (CaCO3 99%) (nk)
- Mã HS 34054090: ./ Bột pha keo dán lưới. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34054090: ./ Chất đánh bóng làm sạch sản phẩm AF-430, 20 kg/can (nk)
- Mã HS 34054090: 020-009/ Bột mài Abrasive FHB-300 20kg(1P20KG) (1207036002) (nk)
- Mã HS 34054090: 19/ Bột kéo dây (Lubricant Powder) mới 100% (nk)
- Mã HS 34054090: Bột nhão dùng vệ sinh khuôn ép nhôm- EX MEDIA, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34054090: BTR4/ bột khô cọ rửa kim loại (nk)
- Mã HS 34054090: Chất đánh bóng làm sạch sản phẩm AF-430, 20 kg/can (nk)
- Mã HS 34054090: Chất mài mòn để tạo bóng và hoàn thiện lớp sơn phủ/ Polish/abrasive compound wax (3M-310M) (nk)
- Mã HS 34054090: Chất tạo kết tủa dạng bột/Flocculants(Powder type)_UK-102(10kg/pc)/U-TEC/New/Made in Japan (nk)
- Mã HS 34054090: Chế phẩm chống ăn mòn dùng để cọ rửa kim loại quý: vàng, bạc (Ultrasonic EC-10), (20 Lít/ 1 thùng), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34054090: Dung dịch đánh bóng lốp xe BMW/MINI, loại 250 ml/Bình, mới 100% _Mã số: 83 12 2 298 219 (nk)
- Mã HS 34054090: Dung dịch tẩy rửa lò vôi/Washing Power/JP-1 1 drum 15 kg/THERMAL/New/Made in Japan (nk)
- Mã HS 34054090: MCP- Bột nhão dùng để cọ rửa khuôn- Lapping Paste- SP-3-0- A020555 (0.039Kgs/2 Pcs) (nk)
- Mã HS 34054090: YB13/ Bột chống gỉ (nk)
- Mã HS 34054090: Bột đánh bóng ướt PC-405,nhãn hiệu: KING BRITE (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 34054090: Bột pha keo dán lưới, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34054090: Chai xịt chống rỉ WD-40 (412ml),NSX:WD,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34054090: Kem trợ hàn NC-559-ASM,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34059010: 002-003/ Chất đánh bóng kim loại Abrasive Alocks01 (1209068003) (nk)
- Mã HS 34059010: 07010111/ Hóa chất mài Clean Etch CPB-79-1 chứa sulphuric acid (H2SO4) <5%, hydrogen peroxide(H2O2) 35% và nước- dùng để hỗ trợ quá trình mài, dánh bóng bề mặt bo mạch. (nk)
- Mã HS 34059010: 101625/ Chất đánh bóng kim loại (300G/PC,hàng mới 100%) PIKAL 12100 (nk)
- Mã HS 34059010: 106720/ Bột đánh bóng kim loại (25kgbagcn,hàng mới 100%)T-00060 (nk)
- Mã HS 34059010: 1531.0074/ Bột mài đánh bóng sản phẩm thach anh, silicon (25kgs/bịch, 40 bịch/BAG) (nk)
- Mã HS 34059010: 3004042/ Dungdịchdùngđể đánh bóng tấm bándẫn 1lít/lọ(CHEM DIAMOND SLURRY 3 1L),TP:DISTILLATES,HYDROTREATED LIGHT,DISTILLATES,HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC, VEGETABLE OILS,DIAMOND,mới100% (nk)
- Mã HS 34059010: 513508-S3779-16/ Chất đánh bóng inox hiệu Motip, dung tích 20ml (nk)
- Mã HS 34059010: 650T/ Chất đánh bóng bề mặt kim loại dạng lỏng. Type: 650-T, chứa trong bình nhựa.Thành phần: 30% hỗn hợp mỡ, 50% chất mài nhân tạo, 20% nước) (nk)
- Mã HS 34059010: 7-100-03258/ Cát đánh bóng GREEN SILICON CARBIDE GC#400 (5KG/bao) (nk)
- Mã HS 34059010: 930700616- Chất đánh bóng kim loại dạng thỏi, kích thước 20.5*5*4.5*5.5cm, dùng để đánh bóng sản phẩm bằng inox, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34059010: A1100017/ SÁP TRẮNG LÀM BÓNG P-1000-San-jet compound P-1000 (1 CAN1kg, TC: 10 CAN10kg) (Dùng để tra vào linh kiện khi lắp ráp) (nk)
- Mã HS 34059010: A16001/ Bột Silica SiO2- Silica powder (nk)
- Mã HS 34059010: Bình dầu đánh bóng kim loại, nhãn hiệu Pikal, nhà sản xuất Nihon Maryo Kogyo, dung tích 300g. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34059010: Bột đá phấn làm sạch kim loại BRIGHTEX Softclean abt,1kg/bịch, code:40028. Hiệu Eisenblaetter, mới 100% (nk)
- Mã HS 34059010: Bột đánh bóng kim cương tổng hợp (55129) (NSX:NAKANISHI)(Dùng cho máy gia công kim loại). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34059010: Bột đánh bóng kim loại 0.5- #28000, hãng sx BESDIA.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34059010: BOT DANH BONG/ Bột đánh bóng kim loại 150-SB3003058 (nk)
- Mã HS 34059010: Bột gia công đánh bóng kim loại PHC-500S, dùng trong công nghiệp, 20kg/bao, nhà sản xuất PH CHEM CO.,LTD, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34059010: Bột mài dùng để đánh bóng kim loại, 3kg/ bao, dùng trong lĩnh vực SX thiết bị bán dẫn, nhà SX:Fujimi_japan, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34059010: Bột nhão chà nhám (dùng làm láng) khuôn ép nhôm- A HARDING AGENT, hàng mới (nk)
- Mã HS 34059010: Bột nhào mài 140ml (dạng lỏng)(LAPPING COMPOUND LP-A020.01), dùng để làm sạch đánh bóng cốc mực kim loại của máy in Tampon.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34059010: C01-11H218/ Chất đánh bóng kim loại (100g/tuýp). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 34059010: Cao đánh bóng C29 dùng để đánh bóng bề mặt kim loại. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34059010: Cát tẩy bề mặt mâm phủ J-54 (20 kg/bao), dùng để vệ sinh máy phủ kính. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34059010: CDB03102012/ Chất đánh bóng kim loại CDB03102012 (nk)
- Mã HS 34059010: CDB03102012-1/ Chất đánh bóng kim loại CDB03102012-1 (nk)
- Mã HS 34059010: Chất đánh bóng bề mặt kim loại MP-1000W, thành phần chính: Ethylene Glycol: 10-30%, nước: 70-90% (400g/bottle), Nhà sản xuất: Diamond Slurry MP-1000(W), Mới 100% (nk)
- Mã HS 34059010: CHẤT ĐÁNH BÓNG KIM LOẠI (LOẠI CHỐNG OXY HÓA BỀ MẶT SẢN PHẨM).MỚI 100%. (nk)
- Mã HS 34059010: Chất đánh bóng và làm sạch IC P/N: 90-187580, hiệu Allied (dạng lỏng 128 oz (3.8 lít/ chai); 0.3 Micron; hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 34059010: CHAT DANH BONG/ chất đánh bóng kim loại dạng ống, Model: W7 (nk)
- Mã HS 34059010: Chất tẩy gỉ sét, làm bóng đồ dùng kim loại 140g-042428 (TAKAMORI KOHKI, chất hoạt động bề mặt, mới 100%) (nk)
- Mã HS 34059010: Chế phẩm đánh bóng kim loại, dạng khối (thành phần chính là nhôm oxit, axit béo và phụ gia): SIZAL LIME WHITE BAR M-396 (1Kgs/Piece). PTPL số: 974/TB-KD2 (14.06.2018). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34059010: CO-5222687/ Chất đánh bóng bề mặt FC Compound ALM4 LV (30kg/thùng) (M.5222687) (nk)
- Mã HS 34059010: COOLANTD/ DIAMOND AIR COOLANT (nước làm nguội kính) (55GAL/DRUM200 LITERS) (nk)
- Mã HS 34059010: Dầu đánh bóng kim loại Metal Polish Tokyo 300g (kem đánh bóng kim loại 300g/ lọ) (nk)
- Mã HS 34059010: Dầu đánh bóng POLISHING OIL (Trichloroethylene 20-30%, n-Butane 15-20%, Propane 5-8%, Diethylene Glycol Mônbutyl Ether 3-5%), dùng để đánh bóng kim loại, mới 100% (nk)
- Mã HS 34059010: Dung dịch đánh bóng, thành phần Silicon dioxide (CAS:7631-86-9), 20kg/ hộp, dùng trong lĩnh vực SX thiết bị bán dẫn, nhà SX: Baikowski_japan, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34059010: Dung dịch dùng để đánh bóng kim loại, Hàm lượng Ethylene glycol (số CAS#107-21-1): 20-40%, Hàm lượng Diamond (số CAS#7782-40-3): 0-5% (nk)
- Mã HS 34059010: Dung dịch gạt nước mưa kính ô tô, dung tích 135 ml/pcs (12pcs/ctn), nhãn hiệu Waxone. Hàng mới 100%. 1unk1 carton (nk)
- Mã HS 34059010: Dung dịch hỗ trợ mài đóng trong hộp (500ml/hộp)/SL VISIO CU2 500ML(60013191), 8401032. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34059010: Dung dịch vệ sinh kim loại IRON ZERO 4000ml PN.Z-4000, (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 34059010: Dung môi đánh bóng kim loại (đậm đặc) 25Kg/Thùng, TP: Silicon dioxide 40%, Water 60% (25Kg/Thùng). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34059010: Gel tẩy gỉ sét vật dụng kim loại 20g-060274 (POCKET, chất hoạt động bề mặt, mới 100%) (nk)
- Mã HS 34059010: Granular wax/ Sáp dạng hạt dùng để đánh bóng kim loại dùng trong sản xuất đồ trang sức. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34059010: H0020010/ Sáp đánh bóng bề mặt lưỡi dao(1950)(0.76 kgs/cục) (nk)
- Mã HS 34059010: HC29/ Chất làm sáng kim loại/TOP SEAL DX-500 (nk)
- Mã HS 34059010: Hỗn hợp vệ sinh Emopol 600g/hộp dùng đánh bóng kim loại hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34059010: Kem đánh bóng #3 (nk)
- Mã HS 34059010: Kem đánh bóng bề mặt kim loại, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34059010: Kem đánh bóng dùng đánh bóng da nội thất ô tô, dung tích 135ml/pcs (24pcs/ctn), nhãn hiệu Waxone gold. Hàng mới 100%. 1 unk 1 carton (nk)
- Mã HS 34059010: Kem đánh bóng Elgin #1800, mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 34059010: Kem đánh bóng Elgin #3000, mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 34059010: Kem đánh bóng khuôn 2.5W Dùng trong nhà xưởng. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34059010: Kem đánh bóng kim loại PIKAL CARE 14000, đóng gói 150g/tuýp.TP: Abrasive material 25%,Mineral oil 15%,Mineral turpentine 15%, hãng sx Nihon Maryo Kogyo.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34059010: Kem đánh bóng, làm sáng bề mặt kim loại: Aculon NanoClear; thành phần: Ethanol(64-17-5): 60%; Methyl Nonafluorobutyl Ether(163702-07-6): 30%; 1 hộp 10 kit; hàng mới 100%, dùng để sản xuất khuôn in (nk)
- Mã HS 34059010: Kem làm mờ vết xước xe ô tô, dung tích 135 ml/pcs (12pcs/ctn), nhãn hiệu Carpro. Hàng mới 100%. 1 unk 1 carton (nk)
- Mã HS 34059010: Lơ đánh bóng 650gr/ bịch, code: 40013. Hiệu Eisenblaetter, mới 100% (nk)
- Mã HS 34059010: Lơ đánh bóng 650gr/bịch, code:40014. Hiệu Eisenblaetter, mới 100% (nk)
- Mã HS 34059010: Lơ trắng bằng sáp, dùng để đánh bóng cục pin điện tử dùng trong nhà xưởng. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34059010: Miếng chà nhám dùng để chà ba vớ của trục mô tơ/ PAD (3M)/ JN-3900-6271-7 #320 (7447 S/B) 20PCS/BOX, hàng mới 100%_PO IP013522 (nk)
- Mã HS 34059010: NL64/ Sáp màu trắng đánh bóng(không vượt quá KT 25x6x5cm) (nk)
- Mã HS 34059010: NL65/ Sáp màu xanh đánh bóng(không vượt quá KT 25x6x5cm) (nk)
- Mã HS 34059010: NLP-12/ Nước đánh bóng kim loại 3M (4kg/1 can), hàng mớí 100% (nk)
- Mã HS 34059010: NPL06/ Chế phẩm đánh bóng kim loại (POWDER WIRE DRAWING LUBRICANTS) thành phần chính là muối canxi của axits béo, dạng bột,hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 34059010: Nước đánh bóng Brut, dùng đánh bóng da nội thất ô tô, dung tích 450 ml/ pcs(12pcs/ctn), nhãn hiệu President Waxone. Hàng mới 100%. 1unk1 carton (nk)
- Mã HS 34059010: Nước đánh bong Brut, dùng đánh bóng da nội thất xe ô tô, dung tích 450ml (12pcs/ctn), nhãn hiệu President's Waxone. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 34059010: PR-22/ Chất đánh bóng bề mặt kim loại dạng lỏng. Type: PR-22, chứa trong bình nhựa. Thành phần: 30% hỗn hợp mỡ, 50% chất mài nhân tạo, 20% nước) (nk)
- Mã HS 34059010: SANDPAPER/ Giấy đánh bóng (hàng mới 100%) P100 75mmx110mm (nk)
- Mã HS 34059010: Sáp đánh bóng kim loại hiệu DG(1 thùng 20 cây)-Polishing wax: 45 kiện-Exporter: GUANGZHOU FU DE LU TRADING CO., LTD (nk)
- Mã HS 34059010: Sáp đánh bóng sản phẩm kim loại chất liệu bằng sáp tím, kích thước: 200*60*50mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34059010: Sáp khô dùng để dánh bóng đồ kim loại, quy cách 168*66*50mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34059010: Sáp mài inox, dùng để mài, kết hợp giấy nhám để mài inox, đóng gói 24 cục/1 thùng, nhà sản xuất GUANGZHOU BOLIN. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34059010: Sáp VN2 màu xanh lam dùng để đánh bóng kim loại, hãng sản xuất: XING HUI QU SI QIAN ZHEN JUHENG WU JIN PAO GUANG CAI LIAO, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34059010: Si- 901 (chất lỏng không cồn) để phủ bóng trên nền sơn xe ô tô (1kg/hộp), hiệu: Kisho, mới 100% (nk)
- Mã HS 34059010: TD2006085/ Nhựa Epoxy dạng lỏng; M137A (3.7 lít/chai). (không tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất sản phẩm) (nk)
- Mã HS 34059010: TD2006086/ Nhựa Epoxy dạng lỏng; M139A (0.9 lít/chai). (không tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất sản phẩm) (nk)
- Mã HS 34059010: TD2006092/ Dung dịch nhôm oxit 0.05um; 0.95 lít/chai.Dùng để đánh bóng: kim loại; Mã: M303-32.(không tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất sản phẩm) (nk)
- Mã HS 34059010: TD2006093/ Dung dịch kim cương 9um; 236ml/chai; Mã: M284-C. (không tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất sản phẩm) (nk)
- Mã HS 34059010: THVM000192/ Bột đánh bóng kim cương tổng hợp (CMP-08000) (nk)
- Mã HS 34059010: THVM000193/ Bột đánh bóng kim cương tổng hợp (CMP-01200) (nk)
- Mã HS 34059010: THVM000194/ Bột đánh bóng kim cương tổng hợp (CMP-14000) (nk)
- Mã HS 34059010: VT11/ Bột hóa chất Styrol- A xử lý nước thải Polystyrene Resin-C8H8, Cas: 9003-53-6, 20kg/Bao, mới 100% (nk)
- Mã HS 34059010: VT52/ Bột đánh bóng (dùng cho máy mài), mới 100% (nk)
- Mã HS 34059010: VT9/ Bột đánh bóng kim loại LC-NZ (18l/Thùng) (Sodium nitrite NaNO2-Cas 7632-00-0,Polyoxyethylene nonylphenyl ether (C2H4O)nC15H24O-Cas:9016-45-9, Diethanolamine C4H11NO2-Cas:111-42-2, mới 100% (nk)
- Mã HS 34059010: VTT00002/ Bột đánh bóng LUMITOP H-500 (nk)
- Mã HS 34059010: VTT00016/ Chất đánh bóng kim loại AP-D Powder (nk)
- Mã HS 34059010: VTTH/ Hợp chất đánh bóng(SSK-4, 18kg/can) (nk)
- Mã HS 34059010: x2lb/ Chất làm bóng kim loại (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 34059010: X2RN-7681/ Chất làm bóng niken (C5H8O2 9%) (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 34059010: Xi đánh bóng cana car cream thành phần sáp, gồm: hoạt chất "Lustre X", silicone (100g/hộp); dùng để đánh bóng bề mặt kim loại, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34059010: Xi đánh bóng kim loại Metal Polish 500ml PN.M-2010, (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 34059010: Xi đánh bóng R1 Refinish R1 1000ml (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 34059010: Xi đánh bóng R2 Refinish R2 1000ml (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 34059010: Xi đánh bóng R3 Refinish R3 1000ml (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 34059010: Xi dánh bóng REFINISH ULTRA 1000ml PN.R-2004 (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 34059010: Z0000000-388453/ Sáp đánh bóng viền vỏ điện thoại bằng kim loại, KT: 40x115mm,55x130mm, đóng 0.48 kg/viên (TP chính: Aluminum oxide Al2O3 75%, Stearic acid C18H36O2 18.05%) (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 34059010: ZDY-LC-475/ Chất đánh bóng bề mặt (18L14.4 KG/CAN) (nk)
- Mã HS 34059090: 106/ Chất chống oxy hoá (tamura replenisher#106)- tamura replenisher (nk)
- Mã HS 34059090: Kem tẩy đa năng CIF 500ml. Hàng mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 34059090: #1000 2.0/ Cuộn dây đánh bóng (Kích thước: dài 100m, rộng 2.0mm) (nk)
- Mã HS 34059090: (Q120-009177) CHẤT ĐÁNH BÓNG BỀ MẶT MÀN HÌNH, DẠNG BỘT (COX 650,20KGS/BOX,CERIUMOXID). HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 34059090: ./ Cana (dùng đánh bóng sản phẩm 220g/hộp)/ CN (nk)
- Mã HS 34059090: ./ Chất tẩy Mould 450ml dạng bình xịt vỏ bằng sắt dùng để vệ sinh máy, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34059090: ./ Dầu làm bóng lốp xe 1 lít. Mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 34059090: ./ Nước lau sàn chống tĩnh điện JB 101 (19L)/ CN (nk)
- Mã HS 34059090: 01002-ACTIO-002/ Actions 150S-hóa chất đánh tróc sàn (Ethylence glycol butyl ether, Ethanolamine, Alkyl dimehtylamine oxide, Nonyl phenol Ethoxylate,..) 20 lít/ thùng, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34059090: 01002-HCHPB-001/ Super coating-hóa chất phủ bóng sàn(Diethylence glycol monoethyl ether, Water, Acrylic polymer emulsion, Polyethylence wax emulsion) 20 lít/ thùng. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34059090: 0111504339-1/ Dung dịch đánh bóng kim cương: 40-6633-128, 9um (3.8lit/chai) (sử dụng cho máy mài Cross Section) (nk)
- Mã HS 34059090: 0111504346-1/ Dung dịch đánh bóng kim loại: 40-6377-064, 0.05um (1.9lit/chai) (sử dụng cho máy mài Cross Section) (nk)
- Mã HS 34059090: 078PLC/ Bột đánh bóng nhựa, thành phần chính là SiO2 (CAS 68855-54-6) (11.35kg/thùng) (nk)
- Mã HS 34059090: 090LDB/ Sáp đánh bóng 200g/thanh (nk)
- Mã HS 34059090: 112-1033/ Chất đánh bóng kính quang học (Thành phần: Rare Earth Oxides REO 95%; (CeO2, La2O3, Nd2O3) 5%.) Mã CAS: 68188-83-0 (nk)
- Mã HS 34059090: 112-1349/ Chất đánh bóng kính quang học (nk)
- Mã HS 34059090: 120/ Tấm,miếng chống mốc da (nk)
- Mã HS 34059090: 2/ Sáp các loại (chế phẩm đánh bóng cho nhiều loại vật liệu, thành phần chính là sáp hydrocarbon, silica...dạng nhão) (Thông báo số: 1140/TB-KĐ3) (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 34059090: 38/ Sáp/sira đánh giày (NK) (nk)
- Mã HS 34059090: 806490-001/ Chất đánh bóng hộp mực in laser (NU-FINISH) (102418564400/A31) (nk)
- Mã HS 34059090: 8-37-013-03/ Dung dịch mài-GRINDING FLUID 9930C (20 lít/hộp) (nk)
- Mã HS 34059090: 8-37-013-05/ Dung dịch mài-GRINDING FLUID R-H-10 (18 kg/hộp) (nk)
- Mã HS 34059090: BCDB 50/ Bột cát đánh bóng (dùng để đánh bóng sản phẩm trong công đoạn sản xuất kính đeo mắt, 50kg/bao, hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 34059090: Bình xịt #930 (Chế phẩm đánh bóng co thanh phân chinh Petroleum, 1,1-Difluoroethane, Propane. Sprayway #930 (12 chai/tá- 411g (N.W)/chai). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34059090: Bộ đất sét, CLAY BAR SET 100g*2 dùng để đánh bóng xe, (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 34059090: Bột đánh bóng dùng cho khuôn #4000 (1 tuýp 5 gam). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34059090: Bột đánh bóng khuôn/ STAR COAT D560 (nk)
- Mã HS 34059090: Bột đánh bóng kim cương tổng hợp KMP-00600 (nk)
- Mã HS 34059090: Bột dùng để đánh bóng phụ tùng dùng trong sx chip, 113129 (nk)
- Mã HS 34059090: Bột kiểm tra vết nứt/No Rust Liquid for crack check_WP-1(18L)/EMIC/New/Made in Japan (nk)
- Mã HS 34059090: Bột lau băng tải KANFIX Plus của máy ép Mex dùng trong ngành dệt may, (300g/lọ, 12 lọ/hộp/1 Set)- Mã hàng: 118241, Hãng SX: VEIT, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34059090: Bột mài dùng để đánh bóng bề mặt đá, loại 5kg/thùng, hàng mới 100%, do Trung Quốc sản xuất (gồm 4 thùng) (nk)
- Mã HS 34059090: Bột mài dùng trong công nghiệp màu đỏ (CeO2) (20kg/ Plastics Barrel) (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 34059090: Bột nhôm dùng đánh bóng Abrasive for Petit Blast WA F120 20KG/bag hiệu SHOWA DENKO. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34059090: Bột tẩy rửa lò vôi/Degreasing Agent_Pakuna RND21(20kg/pcs)/Yuken Industry/New/Made in Japan (nk)
- Mã HS 34059090: BOTDB-1/ Bột Mirek E30-7 (chế phẩm đánh bóng kính có thành phần chính là CeO2, CAS: 1306-38-3, 1312-81-8, 12037-29-5, 1313-97-9 Mới 100%) (nk)
- Mã HS 34059090: BOTDB-1/ Bột Mirek ESS-6 (chế phẩm đánh bóng kính có thành phần chính là CeO2, CAS: 1306-38-3, 1312-81-8, 12037-29-5, 1313-97-9 Mới 100%) (nk)
- Mã HS 34059090: Cana đánh bóng, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34059090: Cao đánh bóng(TRIPOLI COMPOSITION MENZERNA(Germany16#)) (nk)
- Mã HS 34059090: CCDC/ Chât đanh bong S38075-A (nk)
- Mã HS 34059090: CCDC/ Chất đánh bóng SC0937-A (nk)
- Mã HS 34059090: Chất Alumina dùng để đánh bóng bề mặt sản phẩm và thiết bị 1UNA500ml0.5 KG(1.0Alumina Suspension) hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34059090: Chất bảo vệ bạc RC-WS, tp hóa học OP-10, Secret.Chế phẩm ngăn sự đổi màu oxy hóa của lớp bạc.Mới 100% (nk)
- Mã HS 34059090: Chất đánh bóng (Hộp 0,5 Kg)- Dùng cho ngành ô tô- P562-32/0.5K- Hiệu Nexa Autocolor- RUBBINGCOMPOUND 0.5 KILO.Thành phần dipentene (C10-H16) chiếm 0.1- <0.3% (nk)
- Mã HS 34059090: Chất đánh bóng 13084 FINESSE-IT, 1 gal/chai, cas: 7732-18-5, 64742-47-8, 3M ID số 60440242398 (nk)
- Mã HS 34059090: Chất đánh bóng bề mặt gạch loại A màu đen, dạng lỏng (Dung dịch silic dioxit 13% dạng phân tán trong môi trường nước), dùng trong sản xuất gạch men, mới 100% (nk)
- Mã HS 34059090: Chất đánh bóng cần/ POLISH POWDER (MIGAKINO MEIJIN) (nk)
- Mã HS 34059090: Chất đánh bóng để đánh bóng sản phẩm (thành phần là từ bột nhôm,màu đen)- Công cụ, dụng cụ phục vụ sản xuất, mới 100% (nk)
- Mã HS 34059090: Chất đánh bóng dùng làm sạch trục cuốn máy cán ép- SOLVENT Aromatic 100- dùng để sản xuất nguyên phụ liệu giày (hàng mới 100%) Hàng chưa có giám định (nk)
- Mã HS 34059090: Chất đánh bóng hàm răng giả, Dialog polishing paste/641930. Hãng chủ sở hữu Schutz Dental GMBH, Đức. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 34059090: CHẤT ĐÁNH BÓNG HS EXTREME GLIDE POLISH, HÀNG CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 34059090: CHẤT ĐÁNH BÓNG KHUY NÚT, HÀNG MẪU, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 34059090: Chất đánh bóng lốc máy hiệu Karshine, xịt, dung tích 400ml(Karshine Engine Cleaner), mới 100% (nk)
- Mã HS 34059090: Chất đánh bóng nút nhựa dùng để sản xuất nút quần áo/ANTIPOLVERE 2F. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34059090: Chất đánh bóng ô tô cana.100g/hộp.mới 100% (nk)
- Mã HS 34059090: Chất đánh bóng ô tô hiệu 06006 3M, 1 gallon (3,78 lít)/bình, 3M ID số 60455071989 (nk)
- Mã HS 34059090: Chất đánh bóng P/N: 90-209010 (hiệu Allied; đánh bóng IC; dạng lỏng 16 oz (480ml/chai); CAS: 7732-18-5; danh mục không nằm trong danh mục phải khai báo hóa chất; không có tiền chất; hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 34059090: Chất đánh bóng răng giả, Dialog vario polishing paste/643427. Hãng chủ sở hữu Schutz Dental GMBH, Đức. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 34059090: Chất đánh bóng sàn bê tông, sàn cứng (Radiant), đóng gói 18.75lit/ can, hãng sản xuất và nhãn hiệu Kim&S, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34059090: Chất đánh bóng xe, 500ml/chai, không hiệu, hàng mới 100% (2 chai/gói) (nk)
- Mã HS 34059090: Chất mài bóng kim loại, nguyên liệu dùng để sản xuất (nk)
- Mã HS 34059090: Chất phủ bóng, chống bám mưa,hiệu Karshine, dạng dung dịch, dung tích 150ml (Rain Off 150ml), mới 100% (nk)
- Mã HS 34059090: Chất tăng cường độ sáng bóng bề mặt ACT-1000 (20 lít/can), dùng trong công nghiệp mạ điện ăng ten điện thoại (thành phần:DMAB:10%, Monoethanolamine:2%, Water:88%), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34059090: Chất tạo bóng mạ bạc xyanua A RC-156A, tp hóa học KOH, secret, tương ứng CAS.NO.: 1310-58-3.Chế phẩm làm tăng độ sáng bóng và hiệu quả phủ bề mặt của dung dịch mạ.Mới 100% (nk)
- Mã HS 34059090: Chất vệ sinh bề mặt hiệu Karshine, dạng xịt, dung tích 440ml Asphalt Adhesive/Bug & Tar Remover 440ml), mới 100% (nk)
- Mã HS 34059090: Chế phẩm đánh bóng bề mặt sàn 1 can 18.75 L. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34059090: Chế phẩm đánh bóng dùng cho gạch men, dạng lỏng_ POLISHING AGENT A(KQGD số: 9648/TB-TCHQ ngày 01/08/2014)(Đã kiểm hóa tại TK 102535951231) (nk)
- Mã HS 34059090: Chế phẩm đánh bóng sàn (E Wax), dạng lỏng, đóng gói 18.75lit/ can, hãng sản xuất và nhãn hiệu Kim&S, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34059090: Chế phẩm phủ bóng sàn(EMPISTRA), dạng lỏng, đóng gói can 18.75L, NSX và thương hiệu Malpyo, mới 100% (nk)
- Mã HS 34059090: COMPOUND/ Chất đánh bóng dạng rắn- 3B SOLID BUFFING GREASE COMPOUND (30PCS/CARTON)- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34059090: COMPOUND/ Lơ đánh bóng (dùng đánh bóng chi tiết dây đồng hồ đeo tay) WHITE COMPOUND G300A (nk)
- Mã HS 34059090: CoV031/ Bột trét gỗ 1kg/lon (NL, VT sx sp gỗ) (nk)
- Mã HS 34059090: Đất sét, CLAY BAR 200g dùng để đánh bóng xe, (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 34059090: Dầu bóng (Bình 300CC) (WAX (06010018) 300CC/CAN) (sử dụng kết quả phân loại số: 0383/TB-HQĐNa ngày 22/04/2014) (nk)
- Mã HS 34059090: Dầu bóng phủ ô tô, dạng hộp 0.8 lít/hộp, 6 hộp/carton, Product 360, màu xám,dùng trong xưởng sửa chữa ô tô,(CAS:123-86-4;1330-20-7;108-65-6),nhà sx:NOVOL,Mới 100%. (nk)
- Mã HS 34059090: Dầu đánh bóng kim loại SPLOBE Oil (10 lít/can) hiệu DAITO. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34059090: Dầu đánh bóng sản phẩm_Tipton Compound LC-NZ, 18L (nk)
- Mã HS 34059090: Dầu dùng để đánh bóng kính (Polishing oil) PON-1, cas no 64742-95-6, thành phần chính là nến 70%, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34059090: Dầu film phủ kính xe Vanguard RH-5015 (200G), dung tích 200g,mới 100% (nk)
- Mã HS 34059090: Dầu làm sạch phòng Sauna Clean, mã: 3111, dạng lỏng, 0.5 lít/lọ, hàng dùng làm mẫu, hsx: Stelon. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34059090: DL1-AG1/ Dầu đánh bóng AG-1 (25kg/thùng) (dùng trong sản xuất kính đeo mắt, hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 34059090: DL2-BG2/ Dầu đánh bóng BG-2 (25kg/thùng) (dùng trong sản xuất kính đeo mắt, hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 34059090: DL3-CP3/ Dầu đánh bóng CP-3 (25kg/thùng)(dùng trong sản xuất kính đeo mắt, hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 34059090: DL4-DS4/ Dầu đánh bóng DS-4 (25kg/thùng)(dùng trong sản xuất kính đeo mắt, hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 34059090: Dung dịch bảo vệ và chăm sóc nội thất bề mặt nhựa, cao su PN38086, 1 gallon/3,78 lít/chai, cas:7732-18-5, 3M ID số 60455084867 (nk)
- Mã HS 34059090: Dung dịch đánh bóng 64212,500g/lọ, 6 lọ/carton,dùng trong xưởng sửa chữa ô tô,(CAS:1344-28-1;8042-47-5),nhà sx:NOVOL,Mới 100%. (nk)
- Mã HS 34059090: Dung dịch đánh bóng kim cương, P/N: 90-32015, 1 micron, 16 oz (hiệu Allied; CAS:7732-18-5;1 chai 480 ml; danh mục không nằm trong danh mục phải khai báo hóa chất; không có tiền chất; hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 34059090: DUNG DỊCH ĐÁNH BÓNG MTCE1B (nk)
- Mã HS 34059090: Dung dịch đánh bóng nhôm ôxit (Mã hàng: M303-32, kích thước hạt: 0.05 micromet; dung tích: 0.95 lít/chai). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34059090: Dung dịch dùng trộn bột/ Terpineol 500ml(PM000029) (Chai 500ml) (nk)
- Mã HS 34059090: Dung dịch IPA (Isopropyl Alcohol), hàng mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 34059090: Dung dịch lau mắt kính 0,15ml mới 100% (nk)
- Mã HS 34059090: Dung dịch phủ bảo vệ bề mặt ghế da, Ecocoat Leather 30ml hiệu IGL (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 34059090: Dung dịch phủ bảo vệ các chi tiết nhựa và cao su, Ecoshine Dash 500ML hiệu IGL (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 34059090: Dung dịch phủ bảo vệ decal, Ecocoat Shield 50ml hiệu IGL (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 34059090: Dung dịch phủ bảo vệ ghế da, Ecocoat Leather 30ML Kit hiệu IGL (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 34059090: Dung dịch phủ bảo vệ lốp xe, Ecoshine Tyre 500g hiệu IGL (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 34059090: Dung dịch phủ bảo vệ mâm xe, Ecocoat Wheel 30ML Kit hiệu IGL (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 34059090: Dung dịch phủ bảo vệ nhựa nhám, Ecocoat Trim 30ML Kit hiệu IGL (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 34059090: Dung dịch phủ bảo vệ sơn xe, Ecocoat Kenzo Kit 40ml hiệu IGL (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 34059090: Dung dịch phủ đánh bóng sơn xe, Ecoshine Compound F1 1KG hiệu IGL (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 34059090: Dung dịch tẩy bụi phanh, Ecoclean Iron 500ML hiệu IGL (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 34059090: Dung dịch tẩy nhựa đường, keo Tar zero 1000ml PN.Z-8280, (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 34059090: Dung dịch tẩy rửa Nabakem- R2, 420ml (nk)
- Mã HS 34059090: Dung dịch tẩy rửa PMC 3- 420ml (nk)
- Mã HS 34059090: Dung dịch tẩy vết ố nước mưa, Ecoclean Delete 500ML hiệu IGL (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 34059090: Dung dịch vệ sinh kính cửa sổ, Ecoclean Glass 500ML hiệu IGL (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 34059090: F-BXP/ XÀ PHÒNG DẠNG BỘT (nk)
- Mã HS 34059090: GDUM00100048/ Xịt làm sạch và đánh bóng đồ gỗ Pledge (phục vụ trong nhà xưởng) chai 330ml, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34059090: Hóa chất phủ bóng sàn (1 can 18,75 lít) Thành phần chính Polyacrylate. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34059090: Hóa chất phủ sàn chống tĩnh điện,dùng để đánh bóng sàn.Mã:San-02,TP chính: Nước:81-82%,Acrylic acid ester/Styrene copolymer:18-19%.18 lít/can x100 can,Mã CAS:28263-96-9.Nsx:Sansui Co., Ltd,mới 100% (nk)
- Mã HS 34059090: Hỗn hợp đánh bóng bằng kim cương nhân tạo Hyprez 1/10-S4889PC(500ml) dạng huyền phù, không mùi dùng trong chế tạo dao cắt ống kính, do hãng 21 Century sản xuất, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34059090: JQ3631/ Bột chà nhám.Thành phần: SiO281.6%,CaO5.3%, Na2O9.8%,MgO2.3% (nk)
- Mã HS 34059090: KDTC-3048/ Bột kim cương 8000, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34059090: Kem bóng AUS 750ml (nk)
- Mã HS 34059090: Kem Cana(kem dùng đánh bóng bề mặt). Mới 100% (nk)
- Mã HS 34059090: Kem đánh bóng (1 can/100g), nhãn hiệu Mitkammakon, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34059090: Kem đánh bóng (1 can/220g), nhãn hiệu Mitkammakon, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34059090: Kem đánh bóng autonic (nk)
- Mã HS 34059090: Kem đánh bóng đế bàn ủi công nghiệp (130 GR/ Cái) JAP POWERFUL IRON HI-CLEANER MIZUHO.Mới 100% (nk)
- Mã HS 34059090: L0021/ Tấm nghiền mài màu đen CIEGAL 7355-000FE(0.8t), chất liệu bằng nhựa,dùng đánh bóng thấu kính (nk)
- Mã HS 34059090: L0032/ Bột đánh bóng đĩa mài thấu kính F0#800 4kg/ túi (Al2O3, ZrSiO4) (nk)
- Mã HS 34059090: L0035/ Bột đánh bóng đĩa mài thấu kính F0 #2000 (4kg/túi) (nk)
- Mã HS 34059090: L0036/ Bột đánh bóng đĩa mài thấu kính F0 #240 5kg/ túi (Al2O3, ZrSiO4) (nk)
- Mã HS 34059090: L0050/ Chất nghiền mài 1663 E (thành phần chính Cerium Oxide CeO2 > 97%, chất phụ gia <3%) (nk)
- Mã HS 34059090: L0051/ Chất nghiền mài kizunon-M (500g/lọ)(NanH2PnO3n+1) (nk)
- Mã HS 34059090: LG-C10/ Chất đánh bóng kính, RC-70, dùng trong quá trình sản xuất kính cường lực điện thoại di động, thành phần: Cerium Oxide 40% Min, CeO2 Abrasive, Nước, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34059090: LIQUIDE METAL Chất đánh bóng cho kim loại (50ml) (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 34059090: Lơ đánh bóng kim loại G3W106 1 kg, code: G3W106, dạng: liquid, thành phần: Water:cas: 7732-18-5: 50- 80%; Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes: cas: 64742-47-8: 10- 30%, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34059090: Lọ xịt phủ bóng Bosny 400ml. Mới 100% (nk)
- Mã HS 34059090: Lớp phủ chống bám nước trên kính xe Vanguard RH-5013,đóng chai, 160ml/chai, mới 100% (nk)
- Mã HS 34059090: Lớp phủ tinh thể sứ nano để bảo vệ kính và kim loại xe Vanguard RH-5066, dung tích 50ml, mới 100% (nk)
- Mã HS 34059090: MDB/ Miếng đánh bóng (200x15x76 AFC) (nk)
- Mã HS 34059090: MM04-000574/ CHẤT ĂN MÒN SD-460S (CHỨA SULFURIC ACID 16-20%, Hydrogen Peroxide 6-9%) (nk)
- Mã HS 34059090: N108/ Xi làm bóng (dạng sáp), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34059090: nguyên liệu đánh bóng gạch Nano Liquid A3,oxit silic (SI02) CAS No 7631-86-9 hàng mới 100%, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34059090: Nhóm chất đánh bóng-loại khác--loại khác, được dùng trong CN gốm sứ-Wax Solvent B (Đã kiểm tra thực tế tại tk số:102182640231). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34059090: NL5/ Keo làm khuôn cát 4B021-1 DEDRED AGENT, PCL #2. Mới 100% (nk)
- Mã HS 34059090: NOV473/ Nước tẩy javel 2L (Dùng để tẩy trắng làm sạch và khử khuẩn, 2 lít/chai) (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 34059090: NP101/ Kem đánh bóng Ceramic Silicon KS-61 (1 kg/bbl), dùng trong máy CNC gia công Ceramic (nk)
- Mã HS 34059090: NPL028/ Sáp đánh bóng dạng thanh (nk)
- Mã HS 34059090: NPLTH31/ Chất tẩy rửa chế phẩm Nabakem PMC-3 (420ml/chai)- Mới 100% (nk)
- Mã HS 34059090: Nước đánh nền 5L/Can (nk)
- Mã HS 34059090: Nước làm bóng bề mặt sàn, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34059090: Nước làm sạch kính xe Vanguard RH-5011,đóng chai, 160ml/chai, mới 100% (nk)
- Mã HS 34059090: Nước lau kính Gift 580ml. Mới 100% (nk)
- Mã HS 34059090: Nước lau nhà tắm Kiriko 1.5L/ hộp, nhà cung cấp: CASA KIRIKO. Mã hàng: 10191702. Hàng mẫu, mới 100% (nk)
- Mã HS 34059090: Nước lau nhà vệ sinh 1000ml/ hộp, nhà cung cấp: CASA KIRIKO. Mã hàng: 10191601. Hàng mẫu, mới 100% (nk)
- Mã HS 34059090: Nước lau sàn Aloe vera 1500ml/ hộp, nhà cung cấp: CASA KIRIKO. Mã hàng: 10141710. Hàng mẫu, mới 100% (nk)
- Mã HS 34059090: Nước lau sàn Eau de Cologne 1500ml/ hộp, nhà cung cấp: CASA KIRIKO. Mã hàng: 10141708. Hàng mẫu, mới 100% (nk)
- Mã HS 34059090: Nước lau sàn Fresh Marine 1500ml/ hộp, nhà cung cấp: CASA KIRIKO. Mã hàng: 10141709. Hàng mẫu, mới 100% (nk)
- Mã HS 34059090: Nước lau sàn Hương Hoa 1500ml/ hộp, nhà cung cấp: CASA KIRIKO. Mã hàng: 10141701. Hàng mẫu, mới 100% (nk)
- Mã HS 34059090: Nước lau sàn Lavender 1500ml/ hộp, nhà cung cấp: CASA KIRIKO. Mã hàng: 10141711. Hàng mẫu, mới 100% (nk)
- Mã HS 34059090: Nước lau sàn Marseilla soap 1500ml/ hộp, nhà cung cấp: CASA KIRIKO. Mã hàng: 10141702. Hàng mẫu, mới 100% (nk)
- Mã HS 34059090: Nước lau sàn Morning Glory 1500ml/ hộp, nhà cung cấp: CASA KIRIKO. Mã hàng: 10141706. Hàng mẫu, mới 100% (nk)
- Mã HS 34059090: Nước lau sàn Pine Tee 1500ml/ hộp, nhà cung cấp: CASA KIRIKO. Mã hàng: 10141704. Hàng mẫu, mới 100% (nk)
- Mã HS 34059090: Nước lau sàn Red Bottle 1500ml/ hộp, nhà cung cấp: CASA KIRIKO. Mã hàng: 10141705. Hàng mẫu, mới 100% (nk)
- Mã HS 34059090: Nước lau sàn Spa 1500ml/ hộp, nhà cung cấp: CASA KIRIKO. Mã hàng: 10141715. Hàng mẫu, mới 100% (nk)
- Mã HS 34059090: Nước lau sàn Tale 1500ml/ hộp, nhà cung cấp: CASA KIRIKO. Mã hàng: 10141713. Hàng mẫu, mới 100% (nk)
- Mã HS 34059090: Nước lau sàn, thể tích 1lit, không hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34059090: PD02/ Chất đánh bóng kim cương/ Super Polishing Powder- 5000 carat x 3 (Đã giám định theo TB KQ Giám Định số 0835/N3.10/TĐ- 05/04/10) (nk)
- Mã HS 34059090: Phụ tùng xe môtô hai bánh Harley Davidson:Dung dịch dùng để vệ sinh xe, tăng cường độ bóng 454g/bình, Molecular Formula:C21H36O, Chemical name: 2,4,6-TRIS(1,1-DIMETHYLPROPYL)PHENOL, part no.:93600073 (nk)
- Mã HS 34059090: POLISHING COMPOUND/ Lơ đánh bóng (dùng đánh bóng chi tiết sản phẩm) Polishing compound ALOX No.5 (nk)
- Mã HS 34059090: PSCB225/412-GS/ Chất phụ gia(-gs)- cupracid gs correctionsolution (1105/N3.12/TĐ 24/05/2012). Muối kim loại, phụ gia, chế phẩm dùng trong xi mạ, chất hoàn tất. (nk)
- Mã HS 34059090: R2004006-002024/ Bột mài dùng để đánh bóng kính màn hình điện thoại, MANOX-20, (TP chính: Cerium dioxide CeO2 60-70%, Lanthanum oxide La2O3 20-30%, đóng 20kg/thùng (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 34059090: R2004006-003994/ Hoá chất phủ sàn 20L, (Dùng để phủ đánh bóng sàn) (Thành phần: Nước: 80%; Acrylic resin: 15%; Synthetic wax: 5%) (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 34059090: R2004006-005879/ Bột mài kính màu đỏ, nhãn hiệu HAOZHI, đóng gói 20kg/thùng nhựa, (dùng để đánh bóng kính, TP chính: cerium dioxide 60- 90%), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34059090: R2005013-000012/ Bột mài đánh bóng kính (SH-60,TP: Praseodymiun Oxide 2-4%,Cerium Oxide 50-70%,Lanthanum Oxide 30-40%) (nk)
- Mã HS 34059090: R2005013-000017/ Bột mài dùng trong công nghiệp (Cerium oxide) (Bột mài kính) (nk)
- Mã HS 34059090: RIS-N002/ Hỗn hộp dung môi- NTX-80 THINNER (14.7kg/can) (nk)
- Mã HS 34059090: RMG030009/ SL-02- Chất làm bóng hạt nhựa Dipentaerythritol Fatty Acids Ester- Chất ổn định dùng trong sản xuất nhựa C118H226O13 CAS:70969-57-2 (nk)
- Mã HS 34059090: S150-000004/ Bột đánh bóng kính Polishing powder, Model: AFL-212 (thành phần: Cerium oxide CeO2 >65%).Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34059090: SÁP DẠNG LỎNG GỐC NƯỚC DÙNG ĐỂ ĐÁNH BÓNG NHỰA OE-6101/OE6102/CE-11/CE-15, NHÀ SẢN XUẤT: WAXPI, HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 34059090: Sáp đánh bóng (màu đỏ), kt(100*25*30mm,120g), dùng để đánh bóng kim loại, hiệu Dialux Rouge, xuất xứ: Đức, mới 100% (nk)
- Mã HS 34059090: Sáp đánh bóng đá (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 34059090: Sáp đánh bóng đỏ, kt(100*25*30mm,120g), dùng để đánh bóng kim loại, hiệu Dialux Rouge, xuất xứ: Đức, mới 100% (nk)
- Mã HS 34059090: Sáp đánh bóng màu xanh hãng 555 (1kg). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34059090: Sáp đánh bóng- POLISHING STICK (N144-P). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34059090: Sáp đánh bóng sàn E Wax 18.75L/can (Thành phần chính là Acrylic- plime (50%), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34059090: Sáp làm sạch đầu đo máy đo 3D A-1085-0016 (nk)
- Mã HS 34059090: Sáp phủ sàn chống tĩnh điện 3M. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34059090: Sáp tẩy gỉ sắt đế bàn là (1 hộp 10PCS). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34059090: SDB 5/ Sáp đánh bóng 5# (dùng trong sản xuất kính đeo mắt, hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 34059090: SDB P126/ Sáp đánh bóng P126 (dùng trong sản xuất kính đeo mắt, hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 34059090: SFV066/ Sáp đánh bóng, thỏi đặc, (1KG PER PCE/ 15*4*2CM) mới 100%, dùng để đánh bóng sản phẩm (nk)
- Mã HS 34059090: SMX018/ Kem đánh bóng Ceramic Silicon KS-61 (1 kg/bbl), dùng trong máy CNC gia công Ceramic (nk)
- Mã HS 34059090: Super Coating- Nước đánh bóng sàn, Thùng 20Lít. Hàng mới 100%, Nhà sx Klenco. (nk)
- Mã HS 34059090: VG595777- Chất đánh bóng khuôn, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34059090: Viên nén Apex chống tắt nghẽn đường ốngvỉ 12 viên / SG (nk)
- Mã HS 34059090: VT0033/ Dầu bóng: IPA 70% (Hóa chất Isopropyl Alcohol 70) (nk)
- Mã HS 34059090: VT0033/ Dầu bóng: IPA, 99% (Hóa chất Isopropyl Alcohol 99) (nk)
- Mã HS 34059090: VT0033/ DAU BONG: Polipla 700(AL2O3 3.0um) (nk)
- Mã HS 34059090: VT0033/ Dầu bóng: Polipla 700(AL2O3 3.0um) (nk)
- Mã HS 34059090: VT0033/ DAU BONG: SCM Fine Lubricant slurry (nk)
- Mã HS 34059090: VT0033/ Dầu bóng: WATER (STERILE) (nk)
- Mã HS 34059090: VT-AUTOSOL-01/ Autosol-Kem đánh bóng kim loại 300g/tuýp (nk)
- Mã HS 34059090: VT-AUTOSOL-01/ Kem đánh bóng-Autosol (nk)
- Mã HS 34059090: VTTH/ Bột đánh bóng (CO800) (nk)
- Mã HS 34059090: Wax 365 Ngày Độ bền cao siêu Chất chống thấm nước Fluoride Vanguard RH-5033,dung tích 120ml, mới 100% (nk)
- Mã HS 34059090: Wax đánh bóng xe Vanguard RH-5075, dung tích 180g, mới 100% (nk)
- Mã HS 34059090: Wax phủ sứ cho xe nhiều màu sắc Vanguard RH-5071, dung tích 200g, mới 100% (nk)
- Mã HS 34059090: WPF-106AV/ Chất chống Oxy Hóa (Tamura SolderiteWPF-106AV)- Tamura Solderite (nk)
- Mã HS 34059090: Xi đánh bóng cana (BZVC000579) (nk)
- Mã HS 34059090: Xi đánh bóng kính GLASS POLISH 500ml PN.G-1020 (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 34059090: Xịt lau kính chống bám nước xe hơi 100ml-049500 (SOFT99 CORPORATION, chất chống bám nước, mới 100%) (nk)
- Mã HS 34059090: Xịt phủ bóng sơn xe màu bạc,dạng lon 1l/ lon, 6 lon/carton,dùng trong xưởng sửa chữa ô tô,(CAS:115-10-6;123-86-4;74-98-6;106-97-8;75-28-5;108-65-6),nhà sx:NOVOL,Mới 100%. (nk)
- Mã HS 34059090: YA02/ Lơ đánh bóng các loại (nk)
- Mã HS 34059090: YB08/ Lơ đánh bóng (20lít/Thùng) (nk)
- Mã HS 34059090: YHTB19/ Cao đánh bóng #808, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34059010: Autosol- kem đánh bóng kim loại 100G/75ML (xk)
- Mã HS 34059010: Bột mài đánh bóng; (25 kgs/bịch, 40 bịch/BAG); Hàng mới 100% (xk)
- - Mã HS 34059010: Chất chống gỉ và làm bóng kim loại COMPOUND for LC-NZ (18KG/CAN). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34059010: Chất đánh bóng dùng trong xi mạ (BRIGHTENER) (xk)
- Mã HS 34059010: Chất tạo bóng mạ bạc xyanua A RC-156A, tp hóa học KOH 1310-58-3. Chế phẩm giúp cho lớp mạ điện đồng được phủ dày đặc tăng độ sáng bóng và hiệu quả của dung dịch mạ.Mới 100% (xk)
- Mã HS 34059010: Dung dịch đánh nhẵn PC-405 (30kg/ thùng) (xk)
- Mã HS 34059010: Dung dịch kim cương 9um; 236ml/chai; Mã: M284-C (xk)
- Mã HS 34059010: Dung dịch nhôm oxit 0.05um; 0.95 lít/chai; Mã: M303-32 (xk)
- Mã HS 34059010: Kem đánh bóng #3 (xk)
- Mã HS 34059010: Kem đánh bóng #6 (ELGIN, DXMO) (xk)
- Mã HS 34059010: Kem pikal care (kem đánh bong 150g/ lọ) (xk)
- Mã HS 34059010: Lơ đánh bóng A1002R-VN, nhãn hiệu: KINGS BRITE (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 34059010: Nhựa Epoxy dạng lỏng; M137A (3.7 lít/chai) (xk)
- Mã HS 34059010: Sáp đánh bóng (SAP-01)(Dùng để đánh bóng kim loại) (xk)
- Mã HS 34059010: Sáp đánh bóng ADOFIX (50 cái/ 1 thùng) (xk)
- Mã HS 34059010: Sáp đánh bóng M-1G SKY WAX 110G (xk)
- Mã HS 34059010: Sáp xanh đánh bóng (xk)
- Mã HS 34059090: 41000275.1/ Chất tẩy rửa tổng hợp Leap 18L (xk)
- Mã HS 34059090: 41000708/ Chất tẩy rửa Cleanvar Neo Tire Coat 18L (xk)
- Mã HS 34059090: 41000714.1/ Chất tẩy rửa & làm bóng Shield Black 18L B/B VC (xk)
- Mã HS 34059090: 41000840.2/ Chất tẩy rửa Cleaner KG B/B 18L (xk)
- Mã HS 34059090: 41001080/ Chất làm bóng None Slip Tire Wax 18 L (xk)
- Mã HS 34059090: 41001099.1/ Chất Làm bóng Water Base Tire Wax 18L (xk)
- Mã HS 34059090: 41001366.1/ Chất tẩy rửa Monotaro Tire Wax 18l (xk)
- Mã HS 34059090: Autosol- Kem đánh bóng kim loại 300g/tuýp (xk)
- Mã HS 34059090: Bột đánh bóng dùng để đánh bóng bề mặt kính,nhà sản xuất: TEL-VISION INTERNATIONAL INC, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 34059090: Bột đánh bóng Gana (hàng dùng trong nhà xưởng)/68632 (xk)
- Mã HS 34059090: Bột khô Ceri oxit, CeO2 dùng đánh bóng tròng kính YJ-520L; CAS:1306-38-3. Polishing powder YJ-520L,Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34059090: Bột kim cương 8000 (xk)
- Mã HS 34059090: Bột mài kính màu đỏ, nhãn hiệu HAOZHI, đóng gói 20kg/thùng nhựa, Code BQMS: R2004006-005879;Công thức hoá học Pr6O11<1.5%, CeO2 60-90%, La2O3 10-40%, Others<5%,mới 100% (xk)
- Mã HS 34059090: Cana (dùng đánh bóng sản phẩm 220g/hộp) (xk)
- Mã HS 34059090: Cao đánh bóng 1 micron, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34059090: Chất tẩy rửa chế phẩm Nabakem PMC-3 (420ml/chai) (xk)
- Mã HS 34059090: Dầu bóng: WATER (STERILE) (xk)
- Mã HS 34059090: Dầu làm bóng lốp xe 1 lít. Mới 100% (xk)
- Mã HS 34059090: Dung dịch đánh bóng 3M 81235-1lit (đánh bóng bề mặt kim loại và plastic). Mới 100% (xk)
- Mã HS 34059090: Dung dịch đánh bóng: 40-6377-064 MasterPrep Alumina Polishing Suspension 0.05um (1.9L) (xk)
- Mã HS 34059090: Hoá chất phủ sàn 18.75L (Dùng để phủ đánh bóng sàn) (Thành phần: Nước: 80%; Acrylic resin: 15%; Synthetic wax: 5%). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34059090: Hợp chất nhôm oxit 100%, dạng lỏng dùng đánh bóng tròng kính PL-70F; CTHH: Al2O3; CAS:7732-18-5.Polishing compound PL-70F,Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34059090: Kem bóng AUS 750ml (xk)
- Mã HS 34059090: Miếng mốp làm từ Polyurethane để đánh bóng tròng kính. 0.8T, kích thước 500*1000mm,Polyurethane foil (white 0.8T 500 * 1000mm),Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34059090: Mỡ chịu nhiệt GR Y VAC 3 100g,khả năng chịu nhiệt cao,Trung tính đối với vật liệu nhựa,Bốc hơi thấp dưới điều kiện chân không,hàng mới 100%GR Y VAC (xk)
- Mã HS 34059090: Nước lau kính Gifl 580ml, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34059090: Nước lau sàn chống tĩnh điện JB 101 (19L) (xk)
- Mã HS 34059090: Nước tẩy javel 2L (nước tẩy javel độc quyền của hãng mỹ hảo dùng để tẩy trắng và làm sạch khử khuẩn mỗi chai có dung tích 2 lít hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 34059090: Omo bột giặt CF TDT nồng nàn vàng P0119g/ gói. Hàng mới 100% sản xuất tại Việt Nam. Hạn sử dụng 30/12/2022/ VN. (xk)
- Mã HS 34059090: Omo bột giặt matic bền đẹp cửa trước túi 2.3kg/ túi. Hàng mới 100% sản xuất tại Việt Nam. Hạn sử dụng 30/12/2022/ VN. (xk)
- Mã HS 34059090: Sáp đánh bóng Cana, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34059090: Sunlight nước lau sàn tinh dầu hương Hlily 1 kg/ chai. Hàng mới 100% sản xuất tại Việt Nam. Hạn sử dụng 30/12/2022/ VN. (xk)
- Mã HS 34060000: DCMNK/ Đèn cầy mẫu (Sample Candle) (39 Pcs/ 8.3 Kg) (nk)
- Mã HS 34060000: DCMNK/ Nến mẫu (Sample Candle) (nk)
- Mã HS 34060000: Đèn cầy cao 9 cm, không hiệu, mới 100% (nk)
- Mã HS 34060000: Đèn cầy cao 9cm, không hiệu, mới 100% (nk)
- Mã HS 34060000: Đèn cầy hiệu chữ Trung Quốc mới 100% (nk)
- Mã HS 34060000: ĐÈN CẦY, MỚI 100%, HÀNG SỬ DỤNG CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 34060000: Đèn sáp hoa sen SLH-303 cao 7cm (thùng 12 cái) hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34060000: Đèn sáp SLH-53 cao 8cm (28cái/hộp x 36 hộp/thùng) hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34060000: Đèn sáp thờ cúng 8-30cm (400g/pce), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34060000: Đồ trang trí- Nến dạng mẫu thử, kích thước 5x7x2.5cm, hàng mới 100%. Reference:TBAL/08/TRU (nk)
- Mã HS 34060000: Đồ trang trí- Nến đựng trong ly thủy tinh có nắp bằng thủy tinh có đế bằng sứ, kích thước đường kính 5,5 x 6,5 cm, hàng mới 100%. Reference:BRDSOC/100/TRU (nk)
- Mã HS 34060000: Đồ trang trí- Set 3 ly Nến đựng trong ly thủy tinh, kích thước 16,5x x 6,5 cm, hàng mới 100%. Reference:TRUPLV/SLV070 (nk)
- Mã HS 34060000: Đồ trang trí-Nến đựng trong ly thủy tinh, kích thước đường kính 9 x 10,5 cm, hàng mới 100%. Reference:CYR/17/TRU (nk)
- Mã HS 34060000: Ly nến thủy tinh, hiệu Luxury table candle (nk)
- Mã HS 34060000: Nến (Candles, dài 25cm, dùng cắm trên bàn thờ)hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34060000: Nến (Candles, dùng cắm bánh kem sinh nhật)hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34060000: Nến (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 34060000: Nến 6cm x13 cm 10 cây/1 thùng không mùi, không hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34060000: Nến bằng sáp; (không thương hiệu; hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 34060000: Nến cây bằng sáp, kích thước phi (0.2-1x5-8)cm+-10%.NSX: Guangxi Huicheng Import and Export Co., ltd Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34060000: Nến cây sinh nhật không có mùi thơm, KT: 5-7cm +-10%, nhà sản xuất: Weifang Magic Lights Handicraft Co., Ltd, mới 100% (nk)
- Mã HS 34060000: Nến cốc thủy tinh 82x76x90mm, dùng làm mẫu, hãng: Aroma Bay- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34060000: Nến cốc trang trí, chiều cao 1,3cm, không hiệu, mới 100% (nk)
- Mã HS 34060000: Nến dạng cây, chiều cao 25cm, không hiệu, mới 100% (nk)
- Mã HS 34060000: Nến dùng trong nhà chùa đã thành phẩm, kt: (phi 1cm~8cm x 1cm~40cm), hiệu:XIN XIN HONG,GUANGXI.Mới 100% (nk)
- Mã HS 34060000: Nến dùng trong sinh nhật, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 34060000: Nến hộp 18 mùi hương, sử dụng để làm mẫu so sánh, nhà cung cấp: RETURNS NOT AUTHORIZED, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34060000: Nến Hương Tròn Nhỏ 14g, bộ 10 cây (DH0005), mới 100%, thương hiệu UBL (nk)
- Mã HS 34060000: Nến kèm viên kim cương nhân tạo bên trong, để làm quà tặng (nk)
- Mã HS 34060000: Nến không có mùi thơm, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100%. (nk)
- Mã HS 34060000: Nến không mùi 12 cái-522478 (SERIA, parafin, mới 100%) (nk)
- Mã HS 34060000: Nến không mùi thơm hiệu chữ Trung Quốc KT: phi 2mm(+/-0.3mm) x dài 12cm (+/-1cm) do TQSX 2020.Mới 100% (nk)
- Mã HS 34060000: Nến không mùi thơm hình chữ (HAPPY), hiệu chữ Trung Quốc KT: cao 3cm(+/-0.2cm) x dầy 0.5cm (+/-0.2cm) do TQSX 2020.Mới 100% (nk)
- Mã HS 34060000: NẾN MẪU (nk)
- Mã HS 34060000: Nến màu vàng Happy Birthday 16 cái/bộ (YA0086), mới 100%, thương hiệu UBL (nk)
- Mã HS 34060000: Nến mẫu, không nhãn hiệu (895g/ ly) (nk)
- Mã HS 34060000: NẾN MẪU, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 34060000: NẾN MẪU, MỚI 100% (2 CÁI/SET) (nk)
- Mã HS 34060000: Nến mini không mùi, số lượng 1 set/ 12 cái- CANDLE MINI/UNSCENTED TYPE/PACK OF 12- 4550002868420/ OCE77A9S, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34060000: Nến Sinh Nhật 8.5cm, bộ 12Cây (SC0042), mới 100%, thương hiệu UBL (nk)
- Mã HS 34060000: Nến sinh nhật hình chữ, không có mùi thơm, KT: 10-15cm +-10%, nhà sản xuất: Weifang Magic Lights Handicraft Co., Ltd, mới 100% (nk)
- Mã HS 34060000: Nến sinh nhật, không in hình, không in chữ, không mùi thơm, kích thước (5-10)cm, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100%. (nk)
- Mã HS 34060000: Nến sinh nhật, kích thước: 0.4 x 6 (cm), 1 vỉ24 que,50 carton(1 carton 15 vỉ360 que) nến dùng để trang trí bánh sinh nhật, nhà sản xuất: Yiwu Zhengli, mới 100% (nk)
- Mã HS 34060000: Nến thơm 1 tim BATH & BODY WORKS 198g/hộp. Nhà SX: Bath & Body Works, LLC. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34060000: Nến thơm 3 tim BATH & BODY WORKS 411g/hộp. Nhà SX: Bath & Body Works, LLC. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34060000: Nến thơm mini BATH & BODY WORKS 36g/hộp. Nhà SX: Bath & Body Works, LLC. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34060000: Nến thơm, hiệu THE COMMONFOLK COLLECTION (nk)
- Mã HS 34060000: Nến thơm. Chất liệu 100% sáp tự nhiên. Hàng mới 100%. Hiệu A cold wall. Code UA024WHLCA (nk)
- Mã HS 34060000: NẾN THƠM-Chất liệu: 60% Glass, 30% Paraffin Wax, 8% Cotton, 2% Metal-Hiệu: TYPO-Mã hàng: 145049. Mới 100% (nk)
- Mã HS 34060000: Nến TL-ST4HR-100, Mã Hàng: TL-ST4HR-100, mới 100% (nk)
- Mã HS 34060000: Nến TL-ST4HR-50, Mã Hàng: TL-ST4HR-50, mới 100% (nk)
- Mã HS 34060000: Nến TL-ST6HR-100, Mã Hàng: TL-ST6HR-100, mới 100% (nk)
- Mã HS 34060000: Nến TL-ST6HR-50, Mã Hàng: TL-ST6HR-50, mới 100% (nk)
- Mã HS 34060000: Nến Tròn Nhỏ Thơm 42G, bộ 6Cây (DH0008), mới 100%, thương hiệu UBL (nk)
- Mã HS 34060000: NẾN, HÀNG CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 34060000: Nến, hiệu Midnight Mischief (nk)
- Mã HS 34060000: Nến, hiệu: Oojra, mới 100% (nk)
- Mã HS 34060000: Nến, làm từ sáp đậu nành, không hiệu (nk)
- Mã HS 34060000: NẾN, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 34060000: Nến/Candel size 16cm (6pcs/pack), mới 100%. (nk)
- Mã HS 34060000: Nến/Candel size 8.5cm (10pcs/pack), mới 100%. (nk)
- Mã HS 34060000: WAX9010/ Nến bị lỗi (Recovery Candle for Remarking candle) (nk)
- Mã HS 34060000: 001 02-101Cork B/ Nến đóng lọ thủy tinh 100X93X146MM (xk)
- Mã HS 34060000: 001 05-102Andy-14/ Nến đóng hộp sắt 81*81*90mm (xk)
- Mã HS 34060000: 001 05-102Mary/ Nến đóng cốc thủy tinh 74X65X80MM (xk)
- Mã HS 34060000: 001 09-090Gold Jar-15/ Nến đóng lọ thủy tinh 55.2X62.1X61.5MM (xk)
- Mã HS 34060000: 001 09-090Shima-15/ Nến đóng cốc thủy tinh 70X90X80MM (xk)
- Mã HS 34060000: 001 10-202Billy-15/ Nến đóng lọ thủy tinh 85X93X145MM (xk)
- Mã HS 34060000: 001 10-202Calma/ Nến đóng cốc sứ 74X74X84MM (xk)
- Mã HS 34060000: 001 29-202Joey-15/ Nến đóng lọ thủy tinh 90X84X94MM (xk)
- Mã HS 34060000: 001 96-120Chandler s-15/ Nến đóng lọ thủy tinh 44X51X66MM (xk)
- Mã HS 34060000: 001806A/ Nến 10.5cmx10.5cm (xk)
- Mã HS 34060000: 001899A/ Nến 6.5cmx12cm(h)x1cm (xk)
- Mã HS 34060000: 002006A/ Nến 7.6cmx10cm (xk)
- Mã HS 34060000: 010 14-131Susan-15/ Nến đóng cốc thủy tinh 78X77X90MM (xk)
- Mã HS 34060000: 014 97-211Anna-15/ Nến đóng cốc thủy tinh 79X74X105MM (xk)
- Mã HS 34060000: 02A2433/ Nến 7.6cmx10cm (xk)
- Mã HS 34060000: 02A2861/ Nến 7.6cmx10cm (xk)
- Mã HS 34060000: 02A2874/ Nến 7.6cmx10cm (xk)
- Mã HS 34060000: 03A2861/ Nến 7.6cmx15cm (xk)
- Mã HS 34060000: 03A2874/ Nến 7.6cmx15cm (xk)
- Mã HS 34060000: 03CTDHD17/ Nến 28cmx17cm*7.5cm(h) (1 Bộ 3 Cái) (xk)
- Mã HS 34060000: 054090930/ Nến/ 054090930/ (BỘ 1CÁI) (xk)
- Mã HS 34060000: 054093540/ Nến/ 054093540/ (BỘ 1CÁI) (xk)
- Mã HS 34060000: 054094037/ Nến/ 054094037/ (BỘ 1CÁI) (xk)
- Mã HS 34060000: 054096547/ Nến/ 054096547/ (BỘ 4CÁI) (xk)
- Mã HS 34060000: 054096561/ Nến/ 054096561/ (BỘ 2CÁI) (xk)
- Mã HS 34060000: 054097450/ Nến/ 054097450/ (BỘ 1CÁI) (xk)
- Mã HS 34060000: 054098321/ Nến/ 054098321/ (BỘ 1CÁI) (xk)
- Mã HS 34060000: 054099475/ Nến/ 054099475/ (BỘ 1CÁI) (xk)
- Mã HS 34060000: 1.79oz for each E061/ Nến nghệ thuật1.79oz for each- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 10.1oz.E070/ Nến nghệ thuật10.1oz.- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 10.1ozE058/ Nến nghệ thuật10.1oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 10.1ozE064/ Nến nghệ thuật10.1oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 10.2ozE052/ Nến nghệ thuật10.2oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 10.4ozE055/ Nến nghệ thuật10.4oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 10.4ozE058/ Nến nghệ thuật10.4oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 10.4ozE059/ Nến nghệ thuật10.4oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 10.4ozE064/ Nến nghệ thuật10.4oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 10.4ozE070/ Nến nghệ thuật10.4oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 10.4ozE072/ Nến nghệ thuật10.4oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 10.5OZE056/ Nến nghệ thuật10.5OZ- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 10.5ozE067/ Nến nghệ thuật10.5oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 10.7ozE061/ Nến nghệ thuật10.7oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 10-1165/ Nến nghệ thuật các loại (1 bộ 100 cái) (xk)
- Mã HS 34060000: 10ozE056/ Nến nghệ thuật10oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 11.0ozE058/ Nến nghệ thuật11.0oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 11.1ozE058/ Nến nghệ thuật11.1oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 11.2ozE058/ Nến nghệ thuật11.2oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 11.2ozE063/ Nến nghệ thuật11.2oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 11.2ozE064/ Nến nghệ thuật11.2oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 11.2ozE070/ Nến nghệ thuật11.2oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 11.4ozE053/ Nến nghệ thuật11.4oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 11.4ozE058/ Nến nghệ thuật11.4oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 11.4ozE064/ Nến nghệ thuật11.4oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 11.4ozE070/ Nến nghệ thuật11.4oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 11.5ozE058/ Nến nghệ thuật11.5oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 11.6ozE052/ Nến nghệ thuật11.6oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 11.6ozE054/ Nến nghệ thuật11.6oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 11.6ozE060/ Nến nghệ thuật11.6oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 11.6ozE061/ Nến nghệ thuật11.6oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 11.7ozE061/ Nến nghệ thuật11.7oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 11.8ozE058/ Nến nghệ thuật11.8oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 11.8ozE063/ Nến nghệ thuật11.8oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 110800473/ Nến ly nhôm tealight (25 cái/bộ) D37mm x H11.2mm- 25 Unscented Tealight Candles (xk)
- Mã HS 34060000: 11-1165/ Nến nghệ thuật các loại (1 bộ 10 cái) (xk)
- Mã HS 34060000: 1-1164/ Nến nghệ thuật các loại (1 bộ 50 cái) (xk)
- Mã HS 34060000: 1-1165/ Nến nghệ thuật các loại (1 bộ 12 cái) (xk)
- Mã HS 34060000: 1-1173/ Nến nghệ thuật các loại (xk)
- Mã HS 34060000: 115.8ozE061/ Nến nghệ thuật115.8oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 11OZ MEDIUM TEXTURED CERAMIC/ Nến màu (01 bộ gồm 01 chiếc) (xk)
- Mã HS 34060000: 11OZE056/ Nến nghệ thuật11OZ- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 12.1ozE058/ Nến nghệ thuật12.1oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 12.4ozE061/ Nến nghệ thuật12.4oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 12.4ozE072/ Nến nghệ thuật12.4oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 12.6ozE055/ Nến nghệ thuật12.6oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 12.6ozE058/ Nến nghệ thuật12.6oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 12.7ozE055/ Nến nghệ thuật12.7oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 12.8ozE053/ Nến nghệ thuật12.8oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 12.9oz.1E061/ Nến nghệ thuật12.9oz.1- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 12.9ozE061/ Nến nghệ thuật12.9oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 12-1165/ Nến nghệ thuật các loại (1 bộ 6 cái) (xk)
- Mã HS 34060000: 126CF-B2-004-1/ Nến đóng cốc thủy tinh 110X100X80MM (xk)
- Mã HS 34060000: 126CF-B5-025/ Nến đóng lọ thủy tinh 72x80x90MM (xk)
- Mã HS 34060000: 126CF-F-005/ Nến đóng lọ thủy tinh 100X92X110MM (xk)
- Mã HS 34060000: 12OZE056/ Nến nghệ thuật12OZ- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 12ozE057/ Nến nghệ thuật12oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 12ozE065/ Nến nghệ thuật12oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 12ozE069/ Nến nghệ thuật12oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 12ozE072/ Nến nghệ thuật12oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 13.1ozE072/ Nến nghệ thuật13.1oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 13.2ozE055/ Nến nghệ thuật13.2oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 13.3ozE054/ Nến nghệ thuật13.3oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 13.3ozE058/ Nến nghệ thuật13.3oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 13.3ozE060/ Nến nghệ thuật13.3oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 13.3ozE067/ Nến nghệ thuật13.3oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 13.49ozE059/ Nến nghệ thuật13.49oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 13.4ozE055/ Nến nghệ thuật13.4oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 13.4ozE056/ Nến nghệ thuật13.4oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 13.4ozE061/ Nến nghệ thuật13.4oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 13.8ozE072/ Nến nghệ thuật13.8oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 13-1165/ Nến nghệ thuật các loại (1 bộ 6 cái) (xk)
- Mã HS 34060000: 13OZE056/ Nến nghệ thuật13OZ- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 14.0ozE072/ Nến nghệ thuật14.0oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 14.2ozE072/ Nến nghệ thuật14.2oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 14.3ozE058/ Nến nghệ thuật14.3oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 14.3ozE064/ Nến nghệ thuật14.3oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 14.3ozE066/ Nến nghệ thuật14.3oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 14.3ozE070/ Nến nghệ thuật14.3oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 14.4ozE058/ Nến nghệ thuật14.4oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 14.4ozE061/ Nến nghệ thuật14.4oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 14.5ozE061/ Nến nghệ thuật14.5oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 14.5ozE072/ Nến nghệ thuật14.5oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 14.6ozE055/ Nến nghệ thuật14.6oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 14.6ozE058/ Nến nghệ thuật14.6oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 14.6ozE061/ Nến nghệ thuật14.6oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 14.6ozE063/ Nến nghệ thuật14.6oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 14.6ozE064/ Nến nghệ thuật14.6oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 14.6ozE070/ Nến nghệ thuật14.6oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 14.6ozE072/ Nến nghệ thuật14.6oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 14.7ozE052/ Nến nghệ thuật14.7oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 14.7ozE054/ Nến nghệ thuật14.7oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 14.7ozE060/ Nến nghệ thuật14.7oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 14.8oz.1E065/ Nến nghệ thuật14.8oz.1- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 14.8ozE055/ Nến nghệ thuật14.8oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 14.8ozE059/ Nến nghệ thuật14.8oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 14.8ozE064/ Nến nghệ thuật14.8oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 14.8ozE067/ Nến nghệ thuật14.8oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 14.8ozE070/ Nến nghệ thuật14.8oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 14.9ozE066/ Nến nghệ thuật14.9oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 14-1165/ Nến nghệ thuật các loại (1 bộ 6 cái) (xk)
- Mã HS 34060000: 1438142/ Nến/ 1438142/ (BỘ 5CÁI) (xk)
- Mã HS 34060000: 1438142A/ Nến/ 1438142A/ (BỘ 5CÁI) (xk)
- Mã HS 34060000: 14OZE056/ Nến nghệ thuật14OZ- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 15.0oz.1E059/ Nến nghệ thuật15.0oz.1- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 15.0ozE053/ Nến nghệ thuật15.0oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 15.0ozE055/ Nến nghệ thuật15.0oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 15.0ozE059/ Nến nghệ thuật15.0oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 15.0ozE061/ Nến nghệ thuật15.0oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 15.0ozE063/ Nến nghệ thuật15.0oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 15.0ozE064/ Nến nghệ thuật15.0oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 15.0ozE069/ Nến nghệ thuật15.0oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 15.0ozE070/ Nến nghệ thuật15.0oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 15.0ozE072/ Nến nghệ thuật15.0oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 15.1oz.1E059/ Nến nghệ thuật15.1oz.1- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 15.1oz.1E061/ Nến nghệ thuật15.1oz.1- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 15.1ozE053/ Nến nghệ thuật15.1oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 15.1ozE055/ Nến nghệ thuật15.1oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 15.1ozE058/ Nến nghệ thuật15.1oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 15.1ozE059/ Nến nghệ thuật15.1oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 15.1ozE061/ Nến nghệ thuật15.1oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 15.1ozE063/ Nến nghệ thuật15.1oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 15.1ozE064/ Nến nghệ thuật15.1oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 15.1ozE070/ Nến nghệ thuật15.1oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 15.3oz.1E053/ Nến nghệ thuật15.3oz.1- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 15.3oz.1E063/ Nến nghệ thuật15.3oz.1- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 15.3oz.2E053/ Nến nghệ thuật15.3oz.2- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 15.3oz.2E063/ Nến nghệ thuật15.3oz.2- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 15.3oz.3E053/ Nến nghệ thuật15.3oz.3- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 15.3oz.3E063/ Nến nghệ thuật15.3oz.3- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 15.3ozE055/ Nến nghệ thuật15.3oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 15.3ozE061/ Nến nghệ thuật15.3oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 15.3ozE063/ Nến nghệ thuật15.3oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 15.3ozE064/ Nến nghệ thuật15.3oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 15.3ozE070/ Nến nghệ thuật15.3oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 15.4ozE061/ Nến nghệ thuật15.4oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 15.5ozE055/ Nến nghệ thuật15.5oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 15.5ozE064/ Nến nghệ thuật15.5oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 15.5ozE070/ Nến nghệ thuật15.5oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 15.6ozE064/ Nến nghệ thuật15.6oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 15.6ozE070/ Nến nghệ thuật15.6oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 15.6ozE072/ Nến nghệ thuật15.6oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 15.9ozE055/ Nến nghệ thuật15.9oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 15.9ozE063/ Nến nghệ thuật15.9oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 15.9ozE064/ Nến nghệ thuật15.9oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 15.9ozE070/ Nến nghệ thuật15.9oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 15-1165/ Nến nghệ thuật các loại (1 bộ 2 cái) (xk)
- Mã HS 34060000: 15ozE056/ Nến nghệ thuật15oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 16.9ozE058/ Nến nghệ thuật16.9oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 16.9ozE064/ Nến nghệ thuật16.9oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 16.9ozE070/ Nến nghệ thuật16.9oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 16-1165/ Nến nghệ thuật các loại (1 bộ 24 cái) (xk)
- Mã HS 34060000: 1676084-15/ Miếng sáp thơm 0.8oz (xk)
- Mã HS 34060000: 1681659/ Nến đóng lọ thủy tinh 79X74X105MM 8oz (xk)
- Mã HS 34060000: 1681672/ Nến đóng lọ thủy tinh 79X74X105MM (xk)
- Mã HS 34060000: 1681684/ Nến đóng lọ thủy tinh 100X93X146MM 19oz (xk)
- Mã HS 34060000: 1681697/ Nến đóng lọ thủy tinh 100X93X146MM (xk)
- Mã HS 34060000: 1682128/ Nến đóng lọ thủy tinh 69.5X73.5X75MM (xk)
- Mã HS 34060000: 1683408-15/ Nến đóng cốc sứ 68X40X70MM (xk)
- Mã HS 34060000: 1685238/ Nến đóng cốc thủy tinh 110X100X80MM 11.9oz (xk)
- Mã HS 34060000: 1685246/ Nến đóng lọ thủy tinh 80X120X80MM 12oz (xk)
- Mã HS 34060000: 1685254/ Nến đóng lọ thủy tinh 110X100X80MM (xk)
- Mã HS 34060000: 1685260/ Nên đong côc thuy tinh 80X120X80MM (xk)
- Mã HS 34060000: 1693513/ Nến đóng lọ thủy tinh 69.5X73.5X75MM (xk)
- Mã HS 34060000: 1693517/ Nến đóng lọ thủy tinh 100X95X100MM 13.5oz (xk)
- Mã HS 34060000: 1693526/ Nến đóng lọ thủy tinh 100X94X120MM 16oz (xk)
- Mã HS 34060000: 1694121/ Bộ 2 cây nến 2.75x4" trụ tròn (xk)
- Mã HS 34060000: 16ozE056/ Nến nghệ thuật16oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 17.2ozE072/ Nến nghệ thuật17.2oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 17.4ozE058/ Nến nghệ thuật17.4oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 17-1165/ Nến nghệ thuật các loại (1 bộ 6 cái) (xk)
- Mã HS 34060000: 173317/ nến (xk)
- Mã HS 34060000: 18.3ozE058/ Nến nghệ thuật18.3oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 18-1165/ Nến nghệ thuật các loại (1 bộ 2 cái) (xk)
- Mã HS 34060000: 18814001000/ Nến thơm trong hộp thiếc. dùng để trang trí và thấp sáng. (GC:0.12 USD/ Cái) (xk)
- Mã HS 34060000: 18814003000/ Nến thơm trong hộp thiếc. dùng để trang trí và thấp sáng. (GC:0.12 USD/ Cái) (xk)
- Mã HS 34060000: 18814007000/ Nến thơm trong hộp thiếc. dùng để trang trí và thấp sáng. (GC:0.12 USD/ Cái) (xk)
- Mã HS 34060000: 18814010000/ Nến thơm trong hộp thiếc. dùng để trang trí và thấp sáng. (GC:0.12 USD/ Cái) (xk)
- Mã HS 34060000: 18815001000/ Nến thơm trong hộp thiếc. dùng để trang trí và thấp sáng. (GC:0.12 USD/ Cái) (xk)
- Mã HS 34060000: 18815003000/ Nến thơm trong hộp thiếc. dùng để trang trí và thấp sáng. (GC:0.12 USD/ Cái) (xk)
- Mã HS 34060000: 18815007000/ Nến thơm trong hộp thiếc. dùng để trang trí và thấp sáng. (GC:0.12 USD/ Cái) (xk)
- Mã HS 34060000: 18815010000/ Nến thơm trong hộp thiếc. dùng để trang trí và thấp sáng. (GC:0.12 USD/ Cái) (xk)
- Mã HS 34060000: 18994999000/ Nến thơm trong ly thủy tinh. dùng để trang trí và thấp sáng. (GC:0.07 USD/ Cái) (xk)
- Mã HS 34060000: 18oz.1E069/ Nến nghệ thuật18oz.1- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 18OZE056/ Nến nghệ thuật18OZ- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 18ozE069/ Nến nghệ thuật18oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 18ozE072/ Nến nghệ thuật18oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 19-1165/ Nến nghệ thuật các loại (xk)
- Mã HS 34060000: 1995((0/1/2/3/4/5/6/7/8/9)/ Nến thơm (4CM*11CM*1.2CM) (xk)
- Mã HS 34060000: 19974/ Nến thơm(9CMx7.2CMx1.2CM- 1 bộ 24 chiếc) (xk)
- Mã HS 34060000: 19978P/ (Nến thơm (10.5CM*14.5CM*2.5CM- 1 bộ 13 chiếc) (xk)
- Mã HS 34060000: 19984/ Nến thơm (19CM *6.5CM- 1 bộ 12 chiếc) (xk)
- Mã HS 34060000: 19987/ Nến thơm (19CM *6.5CM- 1 bộ 12 chiếc) (xk)
- Mã HS 34060000: 19995/ Nến thơm (10CM*10.2CM *2.5CM- 1 bộ 13 chiếc) (xk)
- Mã HS 34060000: 1HAJ1671/ Khung ảnh trang trí bằng thạch cao (7.8*1.4*9.1CM (xk)
- Mã HS 34060000: 2.75x4.E061/ Nến nghệ thuật2.75x4.(2chiếc/ bộ)- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 2.75x6.E061/ Nến nghệ thuật2.75x6.(2chiếc/ bộ)- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 2.7ozE054/ Nến nghệ thuật2.7oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 2.7ozE060/ Nến nghệ thuật2.7oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 2.83x3.25x2.5E065/ Nến nghệ thuật2.83x3.25x2.5(2chiếc/ bộ)- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 20-1165/ Nến nghệ thuật các loại (1 bộ 4 cái) (xk)
- Mã HS 34060000: 2020 10oz Candle/ Nến Cốc (xk)
- Mã HS 34060000: 2020 12oz screen mandle candles/ Nến Cốc (xk)
- Mã HS 34060000: 2020 25oz carved candles/ Nến Cốc (xk)
- Mã HS 34060000: 2020 8OZ Candle/ Nến cốc (xk)
- Mã HS 34060000: 2020/1393597/ Bộ sản phẩm nến sinh nhật (1 Set 13 pcs) (xk)
- Mã HS 34060000: 2020/1399877/ Bộ sản phẩm nến sinh nhật (xk)
- Mã HS 34060000: 2020/164003/ Bộ sản phẩm nến sinh nhật (1 Set 3 pcs) (xk)
- Mã HS 34060000: 2020/170001.99/ Bộ sản phẩm nến sinh nhật (1 Set 18 pcs) (xk)
- Mã HS 34060000: 2020/170257/ Bộ sản phẩm nến sinh nhật (1 Set 1 pcs) (xk)
- Mã HS 34060000: 2020/170258/ Bộ sản phẩm nến sinh nhật (1 Set 1 pcs) (xk)
- Mã HS 34060000: 2020/170352/ Bộ sản phẩm nến sinh nhật (1 Set 1 pcs) (xk)
- Mã HS 34060000: 2020/170353/ Bộ sản phẩm nến sinh nhật (1 Set 1 pcs) (xk)
- Mã HS 34060000: 2020/170354/ Bộ sản phẩm nến sinh nhật (1 Set 1 pcs) (xk)
- Mã HS 34060000: 2020/170355/ Bộ sản phẩm nến sinh nhật (1 Set 1 pcs) (xk)
- Mã HS 34060000: 2020/170356/ Bộ sản phẩm nến sinh nhật (1 Set 1 pcs) (xk)
- Mã HS 34060000: 2020/170359/ Bộ sản phẩm nến sinh nhật (1 Set 1 pcs) (xk)
- Mã HS 34060000: 2020/170374/ Bộ sản phẩm nến sinh nhật (1 Set 1 pcs) (xk)
- Mã HS 34060000: 2020/170559/ Bộ sản phẩm nến sinh nhật (1 Set 12 pcs) (xk)
- Mã HS 34060000: 2020/170572/ Bộ sản phẩm nến sinh nhật (1 Set 12 pcs) (xk)
- Mã HS 34060000: 2020/170590/ Bộ sản phẩm nến sinh nhật (1 Set 1 pcs) (xk)
- Mã HS 34060000: 2020/170673/ Bộ sản phẩm nến sinh nhật (1 Set 12 pcs) (xk)
- Mã HS 34060000: 2020/170674/ Bộ sản phẩm nến sinh nhật (1 Set 12 pcs) (xk)
- Mã HS 34060000: 2020/170730/ Bộ sản phẩm nến sinh nhật (1 Set 12 pcs) (xk)
- Mã HS 34060000: 2020/170732/ Bộ sản phẩm nến sinh nhật (1 Set 12 pcs) (xk)
- Mã HS 34060000: 2020/170733/ Bộ sản phẩm nến sinh nhật (1 Set 12 pcs) (xk)
- Mã HS 34060000: 2020/170739/ Bộ sản phẩm nến sinh nhật (1 Set 12 pcs) (xk)
- Mã HS 34060000: 2020/171741/ Bộ sản phẩm nến sinh nhật (1 Set 4 pcs) (xk)
- Mã HS 34060000: 2020/171860/ Bộ sản phẩm nến sinh nhật (1 Set 4 pcs) (xk)
- Mã HS 34060000: 2020/171929/ Bộ sản phẩm nến sinh nhật (1 Set 1 pcs) (xk)
- Mã HS 34060000: 2020/172583/ Bộ sản phẩm nến sinh nhật (1 Set 12 pcs) (xk)
- Mã HS 34060000: 2020/175684/ Bộ sản phẩm nến sinh nhật (1 Set 13 pcs) (xk)
- Mã HS 34060000: 2020/2811-0-0019/ Bộ sản phẩm nến sinh nhật (1 Set 16 pcs) (xk)
- Mã HS 34060000: 2020/2811-0-0023/ Bộ sản phẩm nến sinh nhật (1 Set 16 pcs) (xk)
- Mã HS 34060000: 2020/2811-0-0046/ Bộ sản phẩm nến sinh nhật (1 Set 1 pcs) (xk)
- Mã HS 34060000: 2020/2811-215/ Bộ sản phẩm nến sinh nhật (1 Set 24 pcs) (xk)
- Mã HS 34060000: 2020/2811-266/ Bộ sản phẩm nến sinh nhật (1 Set 1 pcs) (xk)
- Mã HS 34060000: 2020/2811-269/ Bộ sản phẩm nến sinh nhật (1 Set 1 pcs) (xk)
- Mã HS 34060000: 2020/2811-299/ Bộ sản phẩm nến sinh nhật (1 Set 1 pcs) (xk)
- Mã HS 34060000: 2020/2811-6015Y/ Bộ sản phẩm nến sinh nhật (1 Set 14 pcs) (xk)
- Mã HS 34060000: 2020/2811-702/ Bộ sản phẩm nến sinh nhật (1 Set 13 pcs) (xk)
- Mã HS 34060000: 2020/4201595/ Nến cây không mùi màu trắng 12" (xk)
- Mã HS 34060000: 2020/4201854/ Nến cây không mùi màu đỏ 12" (xk)
- Mã HS 34060000: 2020/903346/ Bộ sản phẩm nến sinh nhật (1 Set 12 pcs) (xk)
- Mã HS 34060000: 2020/975511/ Bộ sản phẩm nến sinh nhật (1 Set 3 pcs) (xk)
- Mã HS 34060000: 2020-12OZ PAINTED CARVED Candle/ Nến Cốc (xk)
- Mã HS 34060000: 2020-4OZ carved CANDLE/ Nến Cốc (xk)
- Mã HS 34060000: 2020-4OZ LID CANDLE/ Nến Cốc (xk)
- Mã HS 34060000: 208478/ Nến 28.5cmx9.5cm(h)x5cm (1 Bộ 2 Cái) (xk)
- Mã HS 34060000: 21.2ozE055/ Nến nghệ thuật21.2oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 21.4ozE055/ Nến nghệ thuật21.4oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 21.4ozE058/ Nến nghệ thuật21.4oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 21.4ozE061/ Nến nghệ thuật21.4oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 21.4ozE064/ Nến nghệ thuật21.4oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 21.4ozE070/ Nến nghệ thuật21.4oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 21-1165/ Nến nghệ thuật các loại (1 bộ 24 cái) (xk)
- Mã HS 34060000: 2-1165/ Nến nghệ thuật các loại (1 bộ 24 cái) (xk)
- Mã HS 34060000: 2-1173/ Nến nghệ thuật các loại (xk)
- Mã HS 34060000: 21282001000/ Nến thơm trong ly sứ. dùng để trang trí và thấp sáng. (GC:0.12 USD/ Cái) (xk)
- Mã HS 34060000: 21282002000/ Nến thơm trong ly sứ. dùng để trang trí và thấp sáng. (GC:0.12 USD/ Cái) (xk)
- Mã HS 34060000: 21282003000/ Nến thơm trong ly sứ. dùng để trang trí và thấp sáng. (GC:0.12 USD/ Cái) (xk)
- Mã HS 34060000: 21283001000/ Nến thơm trong ly sứ. dùng để trang trí và thấp sáng. (GC:0.07 USD/ Cái) (xk)
- Mã HS 34060000: 21283002000/ Nến thơm trong ly sứ. dùng để trang trí và thấp sáng. (GC:0.07 USD/ Cái) (xk)
- Mã HS 34060000: 21283003000/ Nến thơm trong ly sứ. dùng để trang trí và thấp sáng. (GC:0.07 USD/ Cái) (xk)
- Mã HS 34060000: 21285001000/ Nến thơm trong ly thủy tinh. dùng để trang trí và thấp sáng. (GC:0.07 USD/ Cái) (xk)
- Mã HS 34060000: 21285003000/ Nến thơm trong ly thủy tinh. dùng để trang trí và thấp sáng. (GC:0.07 USD/ Cái) (xk)
- Mã HS 34060000: 21286001000/ Nến thơm trong ly thủy tinh. dùng để trang trí và thấp sáng. (GC:0.07 USD/ Cái) (xk)
- Mã HS 34060000: 21289999000/ Nến thơm trong ly thủy tinh. dùng để trang trí và thấp sáng. (GC:0.07 USD/ Cái) (xk)
- Mã HS 34060000: 21292999000/ Nến thơm trong ly thủy tinh. dùng để trang trí và thấp sáng. (GC:0.07 USD/ Cái) (xk)
- Mã HS 34060000: 21297999000/ Nến thơm trong hộp thiếc. dùng để trang trí và thấp sáng. (GC:0.07 USD/ Cái) (xk)
- Mã HS 34060000: 21298999000/ Nến thơm trong hộp thiếc. dùng để trang trí và thấp sáng. (GC:0.07 USD/ Cái) (xk)
- Mã HS 34060000: 21300999000/ Nến thơm trong ly thủy tinh. dùng để trang trí và thấp sáng. (GC:0.07 USD/ Cái) (xk)
- Mã HS 34060000: 21304999000/ Nến thơm trong ly sứ. dùng để trang trí và thấp sáng. (GC:0.07 USD/ Cái) (xk)
- Mã HS 34060000: 21306999000/ Nến thơm trong hộp thiếc. dùng để trang trí và thấp sáng. (GC:0.07 USD/ Cái) (xk)
- Mã HS 34060000: 21307999000/ Nến thơm trong hộp thiếc. dùng để trang trí và thấp sáng. (GC:0.07 USD/ Cái) (xk)
- Mã HS 34060000: 22.9ozE058/ Nến nghệ thuật22.9oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 22.9ozE064/ Nến nghệ thuật22.9oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 22.9ozE070/ Nến nghệ thuật22.9oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 2201457/ Nến (xk)
- Mã HS 34060000: 238373 Nến (đèn cầy), không nhãn hiệu, kích thước 10x9cm, 4 Pcs/Carton, 300 Carton, Net weight: 961kgs. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 34060000: 240430626/ Nến/ 240430626/ (BỘ 1CÁI) (xk)
- Mã HS 34060000: 240434962/ Nến/ 240434962/ (BỘ 1CÁI) (xk)
- Mã HS 34060000: 240436835/ Nến/ 240436835/ (BỘ 1CÁI) (xk)
- Mã HS 34060000: 240436835A/ Nến/ 240436835A/ (BỘ 1CÁI) (xk)
- Mã HS 34060000: 240437932/ Nến/ 240437932/ (BỘ 4CÁI) (xk)
- Mã HS 34060000: 240438134/ Nến/ 240438134/ (BỘ 1CÁI) (xk)
- Mã HS 34060000: 240438789/ Nến/ 240438789/ (BỘ 1CÁI) (xk)
- Mã HS 34060000: 240438789A/ Nến/ 240438789A/ (BỘ 1CÁI) (xk)
- Mã HS 34060000: 240438813/ Nến/ 240438813/ (BỘ 2CÁI) (xk)
- Mã HS 34060000: 240439872/ Nến/ 240439872/ (BỘ 2CÁI) (xk)
- Mã HS 34060000: 240439919/ Nến/ 240439919/ (BỘ 1CÁI) (xk)
- Mã HS 34060000: 240439919A/ Nến/ 240439919A/ (BỘ 1CÁI) (xk)
- Mã HS 34060000: 24331001 Nến (đèn cầy) HVST20 16OZ CANDLE WK VAN, không nhãn hiệu, kích thước 10x14cm, 3 Pcs/Carton, 6076 Carton, Net Weight: 15,901kgs. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 34060000: 24331701 Nến (đèn cầy) HVST20 16OZ CANDLE WK PMK, không nhãn hiệu, kích thước 10x14cm, 3 Pcs/Carton, 3478 Carton, Net Weight: 11,399.5kgs. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 34060000: 24332101 Nến (đèn cầy) HVST20 7OZ CANDLE MSG PMK, không nhãn hiệu, kích thước 7x8.5cm, 4 Pcs/Carton, 10600 Carton, Net Weight: 15,450kgs. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 34060000: 24332401 Nến (đèn cầy) HVST20 7OZ CANDLE FIRESD, không nhãn hiệu, kích thước 7x8.5cm, 4 Pcs/Carton, 10600 Carton, Net Weight: 15,400kgs. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 34060000: 24497701 Nến (đèn cầy) 15OZ CANDLE MRT JAR GREEN kích thước 12x8.5cm, 2 Pcs/Carton, 2351 Carton, Net Weight: 3,862.25kgs. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 34060000: 24497901 Nến (đèn cầy) 15OZ CANDLE MRT JAR PINK kích thước 12x8.5cm, 2 Pcs/Carton, 1596 Carton, Net Weight: 2,716kgs. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 34060000: 24498001 Nến (đèn cầy) 15OZ CANDLE MRT JAR BLUE kích thước 12x8.5cm, 2 Pcs/Carton, 2351 Carton, Net Weight: 3,997.25kgs. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 34060000: 24498201 Nến (đèn cầy) 16OZ CANDLE WDWK APPL kích thước 10x14cm, 3 Pcs/Carton, 2523 Carton, Net Weight: 6,814.25kgs. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 34060000: 24498301 Nến (đèn cầy) 16OZ CANDLE WD WK VAN kích thước 10x14cm, 3 Pcs/Carton, 2523 Carton, Net Weight: 6,814.25kgs. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 34060000: 24514201 Nến (đèn cầy) 7OZ CANDLE TWIST FLWR kích thước 7x9cm, 3 Pcs/Carton, 4638 Carton, Net Weight: 5,105.5kgs. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 34060000: 24514301 Nến (đèn cầy) 7OZ CANDLE TWIST MDNT kích thước 7x9cm, 3 Pcs/Carton, 10638 Carton, Net Weight: 11,705.5kgs. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 34060000: 24514401 Nến (đèn cầy) 7OZ CANDLE TWIST SEA kích thước 7x9cm, 3 Pcs/Carton, 2319 Carton, Net Weight: 2,555.25kgs. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 34060000: 24ozE056/ Nến nghệ thuật24oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 25.4ozE055/ Nến nghệ thuật25.4oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 25.4ozE058/ Nến nghệ thuật25.4oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 25.4ozE064/ Nến nghệ thuật25.4oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 25.4ozE069/ Nến nghệ thuật25.4oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 25.4ozE070/ Nến nghệ thuật25.4oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 25.5ozE072/ Nến nghệ thuật25.5oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 25294701/ Nến/ 25294701/ (BỘ 1CÁI) (xk)
- Mã HS 34060000: 26.3ozE055/ Nến nghệ thuật26.3oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 26.3ozE058/ Nến nghệ thuật26.3oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 26.3ozE064/ Nến nghệ thuật26.3oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 26.3ozE070/ Nến nghệ thuật26.3oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 26.5OZ. LARGE TEXTURED CERAMIC/ Nến màu (01 bộ gồm 01 chiếc) (xk)
- Mã HS 34060000: 26.7oz E058/ Nến nghệ thuật26.7oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 26.7ozE055/ Nến nghệ thuật26.7oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 26.7ozE064/ Nến nghệ thuật26.7oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 26.7ozE070/ Nến nghệ thuật26.7oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 27.9ozE061/ Nến nghệ thuật27.9oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 27.9ozE064/ Nến nghệ thuật27.9oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 27.9ozE070/ Nến nghệ thuật27.9oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 278329/ Nến nghệ thuật D2.5" x H2.75"- HAV PUMPKIN CANDLE 5 ASTD (xk)
- Mã HS 34060000: 28.0ozE064/ Nến nghệ thuật28.0oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 28.0ozE070/ Nến nghệ thuật28.0oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 280081/ nến (xk)
- Mã HS 34060000: 289084A/ Nến (MARBLE PILLAR 2.5 x 2.8 IN) (xk)
- Mã HS 34060000: 289611/ Nến ly thủy tinh D6.2XH7.4CM- INSPIRATIONAL JAR CANDLE ASTD (xk)
- Mã HS 34060000: 2HCM8168/ Khung ảnh trang trí bằng thạch cao (7.5*0.6*9CM) (xk)
- Mã HS 34060000: 2HCM8170/ Khung ảnh trang trí bằng thạch cao (7.5*0.6*9CM) (xk)
- Mã HS 34060000: 2HCM8171/ Khung ảnh trang trí bằng thạch cao (7.5*1.6*9.6CM) (xk)
- Mã HS 34060000: 2PC BLK TPR/ Bộ 2 cây nến taper 1.35cm*2.23cm*30cm (xk)
- Mã HS 34060000: 3.75 x 6.E067/ Nến nghệ thuật3.75 x 6.- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 3.7ozE053/ Nến nghệ thuật3.7oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 3.8oz.1E053/ Nến nghệ thuật3.8oz.1- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 3.8oz.2E053/ Nến nghệ thuật3.8oz.2- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 3.8ozE053/ Nến nghệ thuật3.8oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 3.8ozE055/ Nến nghệ thuật3.8oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 3.8ozE056/ Nến nghệ thuật3.8oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 3.8ozE064/ Nến nghệ thuật3.8oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 3.8ozE070/ Nến nghệ thuật3.8oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 3.8ozE072/ Nến nghệ thuật3.8oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 3.9ozE064/ Nến nghệ thuật3.9oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 3.9ozE070/ Nến nghệ thuật3.9oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 3.9ozE072/ Nến nghệ thuật3.9oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 306936 Nến (đèn cầy) MANDLES JAR BLK LBL 3Z 4A, không nhãn hiệu, kích thước 6.5x6.5cm, 24 Pcs/Carton, 65 Carton, Net Weight: 390.01kgs. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 34060000: 306938 Nến (đèn cầy) AROMA THERAPY NAMASTE 3Z FROST, không nhãn hiệu, kích thước 6x8cm, 12 Pcs/Carton, 118 Carton, Net Weight: 306.6kgs. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 34060000: 307015 Nến (đèn cầy) AROMA KARMA 3Z FROST, không nhãn hiệu, kích thước 6x8cm, 12 Pcs/Carton, 114 Carton, Net Weight: 296.21kgs. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 34060000: 307187/ Nến/ 307187/ (BỘ 1CÁI) (xk)
- Mã HS 34060000: 307190/ Nến nghệ thuật D2.5XH2.75"- GEOMETRIC DEBOSS PILLAR CANDLE (xk)
- Mã HS 34060000: 311190 Nến (đèn cầy) AROMA ZEN 3Z JAR CANDLE, không nhãn hiệu, kích thước 6x8cm, 12 Pcs/Carton, 114 Carton, Net Weight: 296.21kgs. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 34060000: 3-1165/ Nến nghệ thuật các loại (1 bộ 2 cái) (xk)
- Mã HS 34060000: 3-1173/ Nến nghệ thuật các loại (xk)
- Mã HS 34060000: 314498 Nến (đèn cầy) CSTL GOLD LID ASTD, không nhãn hiệu, kích thước 6x6.5cm, 24 Pcs/Carton, 162 Carton, Net Weight: 935.3kgs. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 34060000: 314499/ Nến trụ D2.5" x H2.75"- HAV LEAF EMB PILLAR 4A (xk)
- Mã HS 34060000: 314503 Nến (đèn cầy) FSHN GEO JAR 4 ASTD, không nhãn hiệu, kích thước 7x6.5cm, 12 Pcs/Carton, 112 Carton, Net Weight: 245.29kgs. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 34060000: 315017 Nến (đèn cầy) HARVEST MASON RAKE&PILE&LEAP, không nhãn hiệu, kích thước 7x6cm, 12 Pcs/Carton, 101 Carton, Net Weight: 262.43kgs. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 34060000: 315018 Nến (đèn cầy) MASON HARVEST & HAYRIDES 3Z, không nhãn hiệu, kích thước 7x6cm, 12 Pcs/Carton, 101 Carton, Net Weight: 262.43kgs. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 34060000: 315019 Nến (đèn cầy) MASON TOASTED MARSHMALLOW 3Z, không nhãn hiệu, kích thước 7x6cm, 12 Pcs/Carton, 101 Carton, Net Weight: 262.43kgs. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 34060000: 315047 Nến (đèn cầy) HAV MASON PUMPKIN SPICE 3Z, không nhãn hiệu, kích thước 7x6cm, 12 Pcs/Carton, 101 Carton, Net Weight: 262.43 kgs. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 34060000: 324000513/ Nến thơm trong hộp thiếc. dùng để trang trí và thấp sáng. (GC:0.07 USD/ Cái) (xk)
- Mã HS 34060000: 324000515/ Nến thơm trong hộp thiếc. dùng để trang trí và thấp sáng. (GC:0.07 USD/ Cái) (xk)
- Mã HS 34060000: 324000516/ Nến thơm hộp bằng thiếc. dùng để trang trí và thấp sáng (GC:0.07 USD/ Cái) (xk)
- Mã HS 34060000: 324000516/ Nến thơm trong hộp thiếc. dùng để trang trí và thấp sáng. (GC:0.07 USD/ Cái) (xk)
- Mã HS 34060000: 33.6ozE055/ Nến nghệ thuật33.6oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 33.6ozE064/ Nến nghệ thuật33.6oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 33.6ozE070/ Nến nghệ thuật33.6oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 33.7ozE072/ Nến nghệ thuật33.7oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 34.2ozE058/ Nến nghệ thuật34.2oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 34.2ozE064/ Nến nghệ thuật34.2oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 34.2ozE070/ Nến nghệ thuật34.2oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 348487/ nến (xk)
- Mã HS 34060000: 35542/ Nến thơm (0.5x6CM- 1 bộ 6 chiếc) (xk)
- Mã HS 34060000: 35576/ Nến thơm (0.6x13CM- 1 bộ 12 chiếc) (xk)
- Mã HS 34060000: 35577/ Nến thơm (0.6x13CM- 1 bộ 12 chiếc) (xk)
- Mã HS 34060000: 37598P/ Nến thơm (10.5CM*14.5CM*2.5CM- 1 bộ 13 chiếc) (xk)
- Mã HS 34060000: 3x4E061/ Nến nghệ thuật3x4- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 3x4E067/ Nến nghệ thuật3x4- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 3x6E054/ Nến nghệ thuật3x6- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 3x6E060/ Nến nghệ thuật3x6- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 3x6E061/ Nến nghệ thuật3x6- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 3x6E067/ Nến nghệ thuật3x6- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 4.3ozE067/ Nến nghệ thuật4.3oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 4.6ozE072/ Nến nghệ thuật4.6oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 408788 Nến (đèn cầy), không nhãn hiệu, kích thước 9.5x18cm, 4 Pcs/Carton, 108 Carton, Net weight: 596.46kgs. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 34060000: 408789 Nến (đèn cầy), không nhãn hiệu, kích thước 11x12cm, 4 Pcs/Carton, 108 Carton, Net weight: 662.01kgs. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 34060000: 408790 Nến (đèn cầy), không nhãn hiệu, kích thước 9x11cm, 4 Pcs/Carton, 41 Carton, Net weight: 157.3kgs. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 34060000: 408791 Nến (đèn cầy), không nhãn hiệu, kích thước 10.5x8cm, 4 Pcs/Carton, 125 Carton, Net weight: 490.63kgs. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 34060000: 408793 Nến (đèn cầy), không nhãn hiệu, kích thước 9.5x18cm, 4 Pcs/Carton, 108 Carton, Net weight: 596.46kgs. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 34060000: 408794 Nến (đèn cầy), không nhãn hiệu, kích thước 11x12cm, 4 Pcs/Carton, 108 Carton, Net weight: 662.01kgs. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 34060000: 408795 Nến (đèn cầy), không nhãn hiệu, kích thước 9x11cm, 4 Pcs/Carton, 41 Carton, Net weight: 157.3kgs. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 34060000: 408796 Nến (đèn cầy), không nhãn hiệu, kích thước 10.5x8cm, 4 Pcs/Carton, 125 Carton, Net weight: 490.63kgs. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 34060000: 408798 Nến (đèn cầy), không nhãn hiệu, kích thước 9.5x18cm, 4 Pcs/Carton, 108 Carton, Net weight: 596.46kgs. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 34060000: 408799 Nến (đèn cầy), không nhãn hiệu, kích thước 11x12cm, 4 Pcs/Carton, 108 Carton, Net weight: 662.01kgs. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 34060000: 408800 Nến (đèn cầy), không nhãn hiệu, kích thước 9x11cm, 4 Pcs/Carton, 41 Carton, Net weight: 157.3kgs. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 34060000: 408801 Nến (đèn cầy), không nhãn hiệu, kích thước 10.5x8cm, 4 Pcs/Carton, 125 Carton, Net weight: 490.63kgs. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 34060000: 408803 Nến (đèn cầy), không nhãn hiệu, kích thước 9.5x18cm, 4 Pcs/Carton, 108 Carton, Net weight: 596.46kgs. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 34060000: 408804 Nến (đèn cầy), không nhãn hiệu, kích thước 11x12cm, 4 Pcs/Carton, 108 Carton, Net weight: 662.01kgs. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 34060000: 408805 Nến (đèn cầy), không nhãn hiệu, kích thước 9x11cm, 4 Pcs/Carton, 41 Carton, Net weight: 157.3kgs. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 34060000: 408806 Nến (đèn cầy), không nhãn hiệu, kích thước 10.5x8cm, 4 Pcs/Carton, 125 Carton, Net weight: 490.63kgs. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 34060000: 4-1165/ Nến nghệ thuật các loại (xk)
- Mã HS 34060000: 4-1173/ Nến nghệ thuật các loại (xk)
- Mã HS 34060000: 45468333000/ Nến thơm trong ly thủy tinh. dùng để trang trí và thấp sáng. (GC:0.07 USD/ Cái) (xk)
- Mã HS 34060000: 47.2oz E058/ Nến nghệ thuật47.2oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 47.2ozE061/ Nến nghệ thuật47.2oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 4OZ PUMPKIN CERAMIC/ Nến màu (01 bộ gồm 01 chiếc) (xk)
- Mã HS 34060000: 4ozE054/ Nến nghệ thuật4oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 4OZE056/ Nến nghệ thuật4OZ- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 4ozE060/ Nến nghệ thuật4oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 4PK TEALIGHTS/ Nến màu (01 bộ gồm 04 chiếc) (xk)
- Mã HS 34060000: 4x6E061/ Nến nghệ thuật4x6- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 5.1ozE054/ Nến nghệ thuật5.1oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 5.1ozE060/ Nến nghệ thuật5.1oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 50 PACK TEALIGHTS LOOSE BAG/ Nến màu (01 bộ gồm 50 chiếc) (xk)
- Mã HS 34060000: 50647(22~31)/ Nến thơm (KT:6CMX3CM) (xk)
- Mã HS 34060000: 50PK TEALIGHTS LOOSE/ Nến màu (01 bộ gồm 50 chiếc) (xk)
- Mã HS 34060000: 5107370/ Nến thơm(KT:13.5CMX4.5CM-1 bộ 12 chiếc) (xk)
- Mã HS 34060000: 5-1165/ Nến nghệ thuật các loại (xk)
- Mã HS 34060000: 5269224/ Nến: MKH S2 3X4IN WH TXT WAVY LED WAX PILLAR (2 CÁI/BỘ) (xk)
- Mã HS 34060000: 5269229/ Nến: MKH S3 2X3IN WH TXT WAVY LED WAX PILLAR (3 CÁI/BỘ) (xk)
- Mã HS 34060000: 5269233/ Nến: MKH S3 3X6IN WH TXT WAVY LED WAX PILLAR (3 CÁI/BỘ) (xk)
- Mã HS 34060000: 5269235/ Nến: MKH S3 3X456IN WH TXT WVY LED WAX PILLAR (3 CÁI/BỘ) (xk)
- Mã HS 34060000: 5269237/ Nến: MKH S5 3X44556 WH TXT WVY LED WAX PILLAR (5 CÁI/BỘ) (xk)
- Mã HS 34060000: 5270521/ Nến: MKH 5PC LED IV WAX PILLAR 30MICROLITE VN (3 CÁI/BỘ) (xk)
- Mã HS 34060000: 5270522/ Nến: MKH 7PC LED IV WAX PILLAR 30MICROLITE VN (5 CÁI/BỘ) (xk)
- Mã HS 34060000: 558164 Nến (đèn cầy), không nhãn hiệu, kích thước 10x14cm, 4 Pcs/Carton, 10 Carton, Net weight: 60.55kgs. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 34060000: 558164, 558167 Nến (đèn cầy), không nhãn hiệu, kích thước 10x14cm, 4 Pcs/Carton, 120 Carton, Net weight: 576.6kgs. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 34060000: 558165 Nến (đèn cầy), không nhãn hiệu, kích thước 10x14cm, 4 Pcs/Carton, 140 Carton, Net weight: 652.7kgs. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 34060000: 558166 Nến (đèn cầy), không nhãn hiệu, kích thước 10x14cm, 4 Pcs/Carton, 140 Carton, Net weight: 652.7kgs. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 34060000: 558167 Nến (đèn cầy), không nhãn hiệu, kích thước 10x14cm, 4 Pcs/Carton, 10 Carton, Net weight: 60.55kgs. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 34060000: 558192 Nến (đèn cầy), không nhãn hiệu, kích thước 8.8x10cm, 4 Pcs/Carton, 182 Carton, Net weight: 641.99kgs. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 34060000: 558193 Nến (đèn cầy), không nhãn hiệu, kích thước 8.8x10cm, 4 Pcs/Carton, 182 Carton, Net weight: 641.99kgs. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 34060000: 5612106(5612107)/ Nến thơm (KT:11.5CMX6.5CM- 1 bộ 12 chiếc) (xk)
- Mã HS 34060000: 5612110(5612111)/ (Nến thơm (KT:11.5CMx6.5CM- 1 bộ 12 chiếc)) (xk)
- Mã HS 34060000: 5721807(5721724)/ Nến thơm (8.5CMx2.5CMx9CM (xk)
- Mã HS 34060000: 5885694(5885675)/ Nến thơm (3.3CMx1.5CMx10CM) (xk)
- Mã HS 34060000: 5885695(5885675)/ Nến thơm (3.3CMx1.5CMx10CM) (xk)
- Mã HS 34060000: 5885696(5885677)/ Nến thơm (3.3CMx1.5CMx10CM) (xk)
- Mã HS 34060000: 5885697(5885678)/ Nến thơm (3.3CMx1.5CMx10CM) (xk)
- Mã HS 34060000: 5885698(5885680)/ Nến thơm (3.3CMx1.5CMx10CM) (xk)
- Mã HS 34060000: 5885701(5885683)/ Nến thơm (3.3CMx1.5CMx10CM) (xk)
- Mã HS 34060000: 5OZ SMALL TEXTURED CERAMIC/ Nến màu (01 bộ gồm 01 chiếc) (xk)
- Mã HS 34060000: 610040/ Nến 10cmx27cm(h)x1cm (xk)
- Mã HS 34060000: 610133/ Nến 7.5cmx19cm(h)x1cm (xk)
- Mã HS 34060000: 6-1165/ Nến nghệ thuật các loại (xk)
- Mã HS 34060000: 6267199(6267186)/ Nến thơm (8CMx3CMx12CM- 1 bộ 12 chiếc) (xk)
- Mã HS 34060000: 628039/ Nến/ 628039/ (BỘ 1CÁI) (xk)
- Mã HS 34060000: 628040/ Nến/ 628040/ (BỘ 1CÁI) (xk)
- Mã HS 34060000: 628041/ Nến/ 628041/ (BỘ 1CÁI) (xk)
- Mã HS 34060000: 628042/ Nến/ 628042/ (BỘ 1CÁI) (xk)
- Mã HS 34060000: 628043/ Nến/ 628043/ (BỘ 1CÁI) (xk)
- Mã HS 34060000: 628044/ Nến/ 628044/ (BỘ 1CÁI) (xk)
- Mã HS 34060000: 6355195(6351913)/ Nến thơm (7.8CMx7.3CM- 1 bộ 24 chiếc) (xk)
- Mã HS 34060000: 636552/ Nến/ 636552/ (BỘ 1CÁI) (xk)
- Mã HS 34060000: 640078/ Nến thơm trong ly thủy tinh. dùng để trang trí và thấp sáng. (GC:0.12 USD/ Cái) (xk)
- Mã HS 34060000: 640101/ Nến thơm trong ly sứ. dùng để trang trí và thấp sáng. (GC:0.07 USD/ Cái) (xk)
- Mã HS 34060000: 6456235 (6456230)/ Nến thơm (KT: 8CMX15CM- 1 bộ 6 chiếc) (xk)
- Mã HS 34060000: 6456245(6456241)/ Nến thơm(KT:10CMX3.5CM-1 bộ 9 chiếc) (xk)
- Mã HS 34060000: 6456257(6456252)/ Nến thơm (7CMx9CM- 1 bộ24 chiếc) (xk)
- Mã HS 34060000: 6479018(6478903)/ Nến thơm(KT:10CMX8CM-1 bộ 6 chiếc) (xk)
- Mã HS 34060000: 6479020(6479014)/ (Nến thơm(KT:7CMX6CM- 1 bộ 24 chiếc) (xk)
- Mã HS 34060000: 6479022(6479012)/ Nến thơm (6CM x 6CM- 1 bộ 24 chiếc) (xk)
- Mã HS 34060000: 6479024(6479018)/ Nến thơm (3CMx2.5CM- 1 bộ13 chiếc) (xk)
- Mã HS 34060000: 7.4ozE059/ Nến nghệ thuật7.4oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 7.4ozE069/ Nến nghệ thuật7.4oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 7.5OZ VESSEL WITH SILVER METAL LID/ Nến màu (01 bộ gồm 01 chiếc) (xk)
- Mã HS 34060000: 7.5ozE059/ Nến nghệ thuật7.5oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 7.5ozE072/ Nến nghệ thuật7.5oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 7.6oz.1E064/ Nến nghệ thuật7.6oz.1(2chiếc/ bộ)- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 7.6oz.1E070/ Nến nghệ thuật7.6oz.1- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 7.6ozE055/ Nến nghệ thuật7.6oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 7.6ozE058/ Nến nghệ thuật7.6oz(2chiếc/ bộ)- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 7.6ozE064/ Nến nghệ thuật7.6oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 7.8ozE067/ Nến nghệ thuật7.8oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 7.9ozE061/ Nến nghệ thuật7.9oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 7.9ozE064/ Nến nghệ thuật7.9oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 7.9ozE070/ Nến nghệ thuật7.9oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 70.0ozE058/ Nến nghệ thuật70.0oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 70.0ozE072/ Nến nghệ thuật70.0oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 710961/ Nến 28.5cmx9.5cm(h)x5cm (1 Bộ 2 Cái) (xk)
- Mã HS 34060000: 710973/ Nến 19cmx4.5cm(h)x7cm (1 Bộ 3 Cái) (xk)
- Mã HS 34060000: 7-1165/ Nến nghệ thuật các loại (xk)
- Mã HS 34060000: 778296 Nến (đèn cầy), không nhãn hiệu, kích thước 14x6.5cm, 6 Pcs/Carton, 234 Carton, Net weight: 1,406.67kgs. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 34060000: 778297 Nến (đèn cầy), không nhãn hiệu, kích thước 14x6.5cm, 6 Pcs/Carton, 234 Carton, Net weight: 1,406.67kgs. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 34060000: 778298 Nến (đèn cầy), không nhãn hiệu, kích thước 14x6.5cm, 6 Pcs/Carton, 234 Carton, Net weight: 1,406.67kgs. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 34060000: 788170 Nến (đèn cầy), không nhãn hiệu, kích thước 11.8x10.5cm, 4 Pcs/Carton, 250 Carton, Net weight: 1,071.25kgs. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 34060000: 7OZ OPALHOUSE CELEBRATION/ Nến màu (01 bộ gồm 01 chiếc) (xk)
- Mã HS 34060000: 8.0ozE055/ Nến nghệ thuật8.0oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 8.0ozE062/ Nến nghệ thuật8.0oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 8.0ozE067/ Nến nghệ thuật8.0oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 8.1ozE055/ Nến nghệ thuật8.1oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 8.1ozE067/ Nến nghệ thuật8.1oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 8.5ozE055/ Nến nghệ thuật8.5oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 8.5ozE058/ Nến nghệ thuật8.5oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 8.5ozE059/ Nến nghệ thuật8.5oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 8.5ozE061/ Nến nghệ thuật8.5oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 8.5ozE063/ Nến nghệ thuật8.5oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 8.5ozE064/ Nến nghệ thuật8.5oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 8.5ozE067/ Nến nghệ thuật8.5oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 8.5ozE070/ Nến nghệ thuật8.5oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 8.5ozE072/ Nến nghệ thuật8.5oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 8.6ozE054/ Nến nghệ thuật8.6oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 8.6ozE055/ Nến nghệ thuật8.6oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 8.6ozE059/ Nến nghệ thuật8.6oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 8.6ozE060/ Nến nghệ thuật8.6oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 8.6ozE061/ Nến nghệ thuật8.6oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 8.6ozE064/ Nến nghệ thuật8.6oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 8.6ozE070/ Nến nghệ thuật8.6oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 8.6ozE072/ Nến nghệ thuật8.6oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 8.7ozE055/ Nến nghệ thuật8.7oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 8.7ozE058/ Nến nghệ thuật8.7oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 8.7ozE061/ Nến nghệ thuật8.7oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 8.7ozE066/ Nến nghệ thuật8.7oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 8.7ozE072/ Nến nghệ thuật8.7oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 8.9oz E059/ Nến nghệ thuật8.9oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 8.9oz E064/ Nến nghệ thuật8.9oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 8.9oz E070/ Nến nghệ thuật8.9oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 8-1165/ Nến nghệ thuật các loại (xk)
- Mã HS 34060000: 87543(19973)/ Nến thơm (14.5CM*9CM- 1 bộ 24 chiếc) (xk)
- Mã HS 34060000: 87544(19979)/ Nến thơm (12.5CM*14.5CM- 1 bộ 13 chiếc) (xk)
- Mã HS 34060000: 9.0oz.1E062/ Nến nghệ thuật9.0oz.1- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 9.0ozE055/ Nến nghệ thuật9.0oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 9.0ozE058/ Nến nghệ thuật9.0oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 9.0ozE062/ Nến nghệ thuật9.0oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 9.0ozE063/ Nến nghệ thuật9.0oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 9.0ozE064/ Nến nghệ thuật9.0oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 9.0ozE070/ Nến nghệ thuật9.0oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 9.0ozE072/ Nến nghệ thuật9.0oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 9.1ozE053/ Nến nghệ thuật9.1oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 9.1ozE055/ Nến nghệ thuật9.1oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 9.1ozE058/ Nến nghệ thuật9.1oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 9.1ozE061/ Nến nghệ thuật9.1oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 9.1ozE063/ Nến nghệ thuật9.1oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 9.1ozE064/ Nến nghệ thuật9.1oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 9.1ozE069/ Nến nghệ thuật9.1oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 9.1ozE070/ Nến nghệ thuật9.1oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 9.2ozE053/ Nến nghệ thuật9.2oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 9.2ozE063/ Nến nghệ thuật9.2oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 9.3oz.1E053/ Nến nghệ thuật9.3oz.1- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 9.3oz.1E062/ Nến nghệ thuật9.3oz.1- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 9.3oz.2E053/ Nến nghệ thuật9.3oz.2- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 9.3ozE055/ Nến nghệ thuật9.3oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 9.3ozE058/ Nến nghệ thuật9.3oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 9.3ozE059/ Nến nghệ thuật9.3oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 9.3ozE061/ Nến nghệ thuật9.3oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 9.3ozE062/ Nến nghệ thuật9.3oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 9.3ozE063/ Nến nghệ thuật9.3oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 9.3ozE064/ Nến nghệ thuật9.3oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 9.3ozE069/ Nến nghệ thuật9.3oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 9.3ozE070/ Nến nghệ thuật9.3oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 9.3ozE072/ Nến nghệ thuật9.3oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 9.5ozE053/ Nến nghệ thuật9.5oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 9.5ozE059/ Nến nghệ thuật9.5oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 9.5ozE063/ Nến nghệ thuật9.5oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 9.7ozE053/ Nến nghệ thuật9.7oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 9.7ozE058/ Nến nghệ thuật9.7oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 9.7ozE063/ Nến nghệ thuật9.7oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 9.7ozE064/ Nến nghệ thuật9.7oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 9.7ozE070/ Nến nghệ thuật9.7oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 9.7ozE072/ Nến nghệ thuật9.7oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 9.9ozE055/ Nến nghệ thuật9.9oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 9.9ozE064/ Nến nghệ thuật9.9oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 9.9ozE070/ Nến nghệ thuật9.9oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 9-1165/ Nến nghệ thuật các loại (xk)
- Mã HS 34060000: 94392/ Nến thơm, hộp bằng thiếc. dùng để trang trí và thấp sáng.(GC:0.07 USD/ Cái) (xk)
- Mã HS 34060000: 94393/ Nến thơm, hộp bằng thiếc. dùng để trang trí và thấp sáng.(GC:0.07 USD/ Cái) (xk)
- Mã HS 34060000: 94394/ Nến thơm, hộp bằng thiếc. dùng để trang trí và thấp sáng.(GC:0.07 USD/ Cái) (xk)
- Mã HS 34060000: 94395/ Nến thơm, hộp bằng thiếc. dùng để trang trí và thấp sáng.(GC:0.07 USD/ Cái) (xk)
- Mã HS 34060000: 94396/ Nến thơm, hộp bằng thiếc. dùng để trang trí và thấp sáng.(GC:0.07 USD/ Cái) (xk)
- Mã HS 34060000: 94397/ Nến thơm trong ly thủy tinh. dùng để trang trí và thấp sáng.(GC:0.07 USD/ Cái) (xk)
- Mã HS 34060000: 95647/ Nến nghệ thuật- 10" BAPTISM CANDLE "I BAPTIZE YOU" (xk)
- Mã HS 34060000: 95743/ Nến nghệ thuật (bộ 4 cái)- 4PC ST ADVENT CANDLES (3 PURPLE + 1 PINK) (xk)
- Mã HS 34060000: 9ozE056/ Nến nghệ thuật9oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 9ozE057/ Nến nghệ thuật9oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: 9ozE065/ Nến nghệ thuật9oz- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: A134004M/ Nến 8.5cmx8cm(h)x1cm (xk)
- Mã HS 34060000: A151604S/ Nến 16.5cmx5.5cmx4cm(h) (xk)
- Mã HS 34060000: AB00002-15/ Nến đóng lọ thủy tinh 100X94X120MM (xk)
- Mã HS 34060000: AFTER HOURS/ Nến màu (01 bộ gồm 01 chiếc) (xk)
- Mã HS 34060000: AH21-EVF01C/ Nến đóng lọ thủy tinh 79X74X105MM (xk)
- Mã HS 34060000: AH21-EVF01D/ Nến đóng cốc thủy tinh 105X105X82MM (xk)
- Mã HS 34060000: AH21-EVF01E/ Nến đóng Tin sắt 90X90X120MM (xk)
- Mã HS 34060000: AH21-EVG01D/ Nến đóng lọ thủy tinh 100X92X110MM (xk)
- Mã HS 34060000: AH21-EVG01E/ Nến đóng cốc sứ 150X150X60MM (xk)
- Mã HS 34060000: AH21-EVP01C/ Nến đóng lọ thủy tinh 65X77X126MM (xk)
- Mã HS 34060000: AH21-EVP01D/ Nến đóng cốc sứ 95X100X142MM (xk)
- Mã HS 34060000: AH21-EVS01C/ Nến đóng lọ thủy tinh 99X52X75MM (xk)
- Mã HS 34060000: AH21-EVS01D/ Nến đóng Tin sắt 120X120X70MM (xk)
- Mã HS 34060000: AH21-EVS01E/ Nến đóng lọ thủy tinh 130X122X78MM (xk)
- Mã HS 34060000: AH21-THGG04A/ Nến đóng lọ sứ 72x125x56MM (xk)
- Mã HS 34060000: AH21-THHS05/ Nến đóng cốc sứ 112X45X55MM (xk)
- Mã HS 34060000: AH21-THJD01A/ Nến đóng cốc thủy tinh 82X76X90MM (xk)
- Mã HS 34060000: AH21-THJD03A/ Nến đóng lọ thủy tinh 100X95X100MM (xk)
- Mã HS 34060000: AH21-THJD08A/ Nến đóng lọ sứ 100X100X50MM (xk)
- Mã HS 34060000: AH21-THTG03B/ Nến đóng cốc sứ 100X100X90MM (xk)
- Mã HS 34060000: AHSP0109C-15/ Nến trụ tròn 4x6" (xk)
- Mã HS 34060000: AHSP0109D-15/ Nến trụ tròn 4x8" (xk)
- Mã HS 34060000: AHSP0109E-15/ Nến trụ tròn 4x11" (xk)
- Mã HS 34060000: AHSP0109F-15/ Nến trụ tròn 6x5" (xk)
- Mã HS 34060000: AHSP0109G-15/ Nến trụ tròn 6x8" (xk)
- Mã HS 34060000: AHSP0406B-15/ Nến trụ tròn 3x6" (xk)
- Mã HS 34060000: AL 049-15/ Nến trụ tròn 5x7.5cm (xk)
- Mã HS 34060000: AL 051-15/ Nến trụ tròn 5x10cm (xk)
- Mã HS 34060000: AL 053-15/ Nến trụ tròn 5x15cm (xk)
- Mã HS 34060000: AL 057-15/ Nến trụ tròn 7.5x10cm (xk)
- Mã HS 34060000: AL 066-15/ Bộ 4 cây nến votive 1.75x2" (xk)
- Mã HS 34060000: AL 290-15/ Nến đóng lọ thủy tinh 85X100X75MM (xk)
- Mã HS 34060000: AL095-15/ Bộ 4 cây nến taper 10" (xk)
- Mã HS 34060000: AL105-15/ Bộ 6 cây nến 4.5cm (xk)
- Mã HS 34060000: AL194-15/ Bộ 4 cây nến taper 7" (xk)
- Mã HS 34060000: AL198-15/ Nến trụ tròn 10x10cm (xk)
- Mã HS 34060000: AL200-15/ Nến trụ tròn 10x15cm (xk)
- Mã HS 34060000: AL337-15/ Nến đóng cốc thủy tinh 79X74X105MM (xk)
- Mã HS 34060000: AL341-15/ Nến đóng lọ thủy tinh 110x70x88MM (xk)
- Mã HS 34060000: AL345-15/ Nến đóng cốc thủy tinh 85X60X112MM (xk)
- Mã HS 34060000: AN00007/ Nến đóng lọ thủy tinh 100X92X110MM (xk)
- Mã HS 34060000: ASH LED 3PK PLR GL FLAME W RMT/ Nến màu (01 bộ gồm 03 chiếc) (xk)
- Mã HS 34060000: ASH LED CNDL PLR 3X4 GL FLAME/ Nến màu (01 bộ gồm 01 chiếc) (xk)
- Mã HS 34060000: ASH LED CNDL PLR 3X6 GL FLAME/ Nến màu (01 bộ gồm 01 chiếc) (xk)
- Mã HS 34060000: ASH LED CNDL PLR 3X8 GL FLAME/ Nến màu (01 bộ gồm 01 chiếc) (xk)
- Mã HS 34060000: ASH LED CNDL PLR 4X6 GL FLAME/ Nến màu (01 bộ gồm 01 chiếc) (xk)
- Mã HS 34060000: ASH LED TEALIGHT 12PK CHAMPGN/ Nến màu (01 bộ gồm 12 chiếc) (xk)
- Mã HS 34060000: ASH LED TEALIGHT JUMBO WHITE/ Nến màu (01 bộ gồm 01 chiếc) (xk)
- Mã HS 34060000: ASH LED VTV 12PK CHAMPGN/ Nến màu (01 bộ gồm 12 chiếc) (xk)
- Mã HS 34060000: ASW015-A-15/ Nến đóng cốc thủy tinh 82X76X90MM (xk)
- Mã HS 34060000: B010601S/ Nến 7.6cmx15cm (xk)
- Mã HS 34060000: B010701S/ Nến 7.6cmx10cm (xk)
- Mã HS 34060000: B013501/ Nến 7cmx7.5cm(h)x16cm (1 Bộ 3 Cái) (xk)
- Mã HS 34060000: B284653GREEN/ Nến 7cmx7.5cm(h)x1cm (xk)
- Mã HS 34060000: B284653ORG/ Nến 8cmx8cm(h)x1cm (xk)
- Mã HS 34060000: B284654GREEN/ Nến 9cmx11cm(h)x1cm (xk)
- Mã HS 34060000: BASKETBALL BDAY CNDLS/ Nến màu (01 bộ gồm 06 chiếc) (xk)
- Mã HS 34060000: BÁT NẾN DỪA, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 34060000: BDAY MICKEY/ Nến màu (01 bộ gồm 01 chiếc) (xk)
- Mã HS 34060000: BDAY MINNIE MOUSE FOREVER/ Nến màu (01 bộ gồm 01 chiếc) (xk)
- Mã HS 34060000: BLBHL02C/ Nến hình cây thông 10*19.5cm (xk)
- Mã HS 34060000: BLBHL07A/ Nến trụ tròn 3x4" (xk)
- Mã HS 34060000: BLBHL07B/ Nến trụ tròn 3x6" (xk)
- Mã HS 34060000: BLBHL13J/ Nến đóng lọ thủy tinh 125x142x80MM (xk)
- Mã HS 34060000: BLBHL18A/ Nến đóng cốc sứ 90X100X120MM (xk)
- Mã HS 34060000: BLDH02A/ Nến đóng lọ thủy tinh 100X95X100MM (xk)
- Mã HS 34060000: BLDH07B/ Nến đóng cốc thủy tinh 76X82X95MM (xk)
- Mã HS 34060000: BLDH23A/ Nến trụ tròn 3x6" (xk)
- Mã HS 34060000: BLDH23B/ Nến trụ tròn 3x4" (xk)
- Mã HS 34060000: BLDH24A/ Bộ 6 cây nến đóng cốc thủy tinh 50X47X60MM (xk)
- Mã HS 34060000: BLGH08C-15/ Nến đóng lọ thủy tinh 72X77X93MM (xk)
- Mã HS 34060000: BLPF02A/ Nến đóng lọ thủy tinh 101X95X101MM (xk)
- Mã HS 34060000: BLPF07C/ Nến đóng lọ thủy tinh 100X95X100MM (xk)
- Mã HS 34060000: BLTH10B-15/ Nến đóng lọ sứ 130X140X90MM (xk)
- Mã HS 34060000: BLYL03C/ Nến đóng lọ thủy tinh 100X95X100MM (xk)
- Mã HS 34060000: BLYL09C/ Nến đóng lọ thủy tinh 72X77X93MM (xk)
- Mã HS 34060000: BLYL12C/ Nến đóng cốc thủy tinh 88X60X113MM (xk)
- Mã HS 34060000: BLYL23A/ Nến đóng Tin sắt 88X88X91MM (xk)
- Mã HS 34060000: BLYL24A-15/ Bộ 6 miếng sáp thơm (xk)
- Mã HS 34060000: BOOK LOVER- CANDLE IN GIFT BOX/ Nến màu (01 bộ gồm 01 chiếc) (xk)
- Mã HS 34060000: BOX OF 48 CANDLES/ Nến màu (01 bộ gồm 48 chiếc) (xk)
- Mã HS 34060000: C901C/ Nến nghệ thuật (xk)
- Mã HS 34060000: Ca00001AL/ Nến thơm (9CMx9CMx6.5CM- 1 bộ 4 chiếc) (xk)
- Mã HS 34060000: Ca00013AL/ Nến thơm (9CMx9CMx6.5CM- 1 bộ 4 chiếc) (xk)
- Mã HS 34060000: Ca00052AL/ Nến thơm (1 bộ 6 chiếc) (xk)
- Mã HS 34060000: Ca00052AL/ Nến thơm (Dia 7.5*5.2CM- 1 bộ 6 chiếc) (xk)
- Mã HS 34060000: Ca00111AL/ Nến thơm (DIA 7x10x10CM-1 bộ 2 chiếc) (xk)
- Mã HS 34060000: Ca00116AL/ Nến thơm (Dia 7x9CM- 1 bộ 4 chiếc) (xk)
- Mã HS 34060000: Ca00117AL/ Nến thơm (6.5X3.6CM- 1 bộ 12 chiếc) (xk)
- Mã HS 34060000: Ca00128AL/ Nến thơm (DIA 10*12.5CM- 1 bộ 1 chiếc) (xk)
- Mã HS 34060000: Ca00129AL/ Nến thơm (DIA 10*12.5CM- 1 bộ 1 chiếc) (xk)
- Mã HS 34060000: Ca00130AL/ Nến thơm (9.5x1.8x2CM-1 bộ 24 chiếc) (xk)
- Mã HS 34060000: Ca00133AL/ Nến thơm (DIA 7.5*5.2CM- 1 bộ 6 chiếc) (xk)
- Mã HS 34060000: Ca00142AL/ Nến thơm (15x10x7.5CM- 1 bộ 1 chiếc) (xk)
- Mã HS 34060000: Ca00180AL/ Nến thơm (DIA 10*9.5CM- 1 bộ 3 chiếc) (xk)
- Mã HS 34060000: CA-F1905-TPS/ Nến đóng lọ thủy tinh 70X92X80MM (xk)
- Mã HS 34060000: CANDLE LARGE SPIRAL G S/ Nến màu (01 bộ gồm 12 chiếc) (xk)
- Mã HS 34060000: CANDLE LARGE SPIRAL GOLD/ Nến màu (01 bộ gồm 12 chiếc) (xk)
- Mã HS 34060000: CANDLE/ Đèn cầy (nến) (S7572-00-00 SAFETY CANDLE HOLDER) (xk)
- Mã HS 34060000: CANDLES TAPER PRIMARY/ Nến màu (01 bộ gồm 12 chiếc) (xk)
- Mã HS 34060000: CANDLES UNSCENTED TEALIGHT/ Nến màu (01 bộ gồm 50 chiếc) (xk)
- Mã HS 34060000: CANDY STRIPE BDAY/ Nến màu (01 bộ gồm 24 chiếc) (xk)
- Mã HS 34060000: CA-X2005/ Nến đóng cốc thủy tinh 42X33X105MM (xk)
- Mã HS 34060000: CA-X2009/ Bộ 6 cây nến taper 10" (xk)
- Mã HS 34060000: CA-X2015/ Nến đóng lọ thủy tinh 110X100X80MM (xk)
- Mã HS 34060000: CA-X2016/ Nến đóng lọ thủy tinh 61.5X57X74MM (xk)
- Mã HS 34060000: CERAMIC 11OZ/ Nến thơm dựng trong ly sứ 11OZ (xk)
- Mã HS 34060000: CERAMIC 8.5OZ/ Nến thơm dựng trong ly sứ 8.5OZ (xk)
- Mã HS 34060000: CF1630-15/ Nến đóng lọ thủy tinh 56X63X57.5MM 2.5OZ (xk)
- Mã HS 34060000: CF1637-15/ Nến đóng lọ thủy tinh 85X99X101MM 15OZ (xk)
- Mã HS 34060000: Chậu gốm đổ nến()-D3.54 H4.72cm-(1cái/thùng)-hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: CNDBDHOL1901E-RETAIL-15/ Nến đóng lọ thủy tinh 75X85X45MM (xk)
- Mã HS 34060000: CNDBDHOL1902E-RETAIL-15/ Nến đóng lọ thủy tinh 86X85X137MM (xk)
- Mã HS 34060000: CNDBTS2006A-RETAIL-15/ Nến đóng cốc sứ 60X105X87MM (xk)
- Mã HS 34060000: CNDL BDAY BABY SHARK/ Nến màu (01 bộ gồm 01 chiếc) (xk)
- Mã HS 34060000: CNDL BDAY SET ELMO TURNS ONE/ Nến màu (01 bộ gồm 04 chiếc) (xk)
- Mã HS 34060000: CNDL BDAY SET NBA 4/ Nến màu (01 bộ gồm 04 chiếc) (xk)
- Mã HS 34060000: CNDL BDAY SET PEPPA CNFTI PRTY/ Nến màu (01 bộ gồm 04 chiếc) (xk)
- Mã HS 34060000: CNDL BDAY SET PJ MASKS/ Nến màu (01 bộ gồm 04 chiếc) (xk)
- Mã HS 34060000: CNDL BDAY SET STAR WARS EP7/ Nến màu (01 bộ gồm 04 chiếc) (xk)
- Mã HS 34060000: CNDL BDAY SET TOY STORY 4/ Nến màu (01 bộ gồm 04 chiếc) (xk)
- Mã HS 34060000: CNDL BIRTHDAY SKINNY/ Nến màu (01 bộ gồm 24 chiếc) (xk)
- Mã HS 34060000: CNDL CANDY STRIPE BDAY ASST/ Nến màu (01 bộ gồm 24 chiếc) (xk)
- Mã HS 34060000: CNDL GLITTR PRINCESS ONCE/ Nến màu (01 bộ gồm 01 chiếc) (xk)
- Mã HS 34060000: CNDL LARGE GLITTER/ Nến màu (01 bộ gồm 24 chiếc) (xk)
- Mã HS 34060000: CNDL ONCE UPN A TIME/ Nến màu (01 bộ gồm 01 chiếc) (xk)
- Mã HS 34060000: CNDSU2026-RETAIL-15/ Nến dị hình hình quả chanh 85MMX35MMX105MM (xk)
- Mã HS 34060000: CNDSU2034-RETAIL-15/ Nến dị hình hình hoa cúc 90MMX35MM (xk)
- Mã HS 34060000: CNDSUM2019A-RETAIL-15/ Nến đóng cốc thủy tinh 90X90X80MM (xk)
- Mã HS 34060000: CNDSUM2025A-RETAIL-15/ Nến đóng lọ thủy tinh 79X74X105MM (xk)
- Mã HS 34060000: Cốc nến dừa dia 11.5-12.5 H 7.5-8.5 cm, màu tự nhiên, hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 34060000: Cốc nến dừa, dia.10.5-12 x H7.5-8.5cm, Hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 34060000: Color glass-X/ Nến thơm đựng trong ly thuỷ tinh Harry Potter. (xk)
- Mã HS 34060000: CPSS18-01-15/ Nến 1.35cm*2.35cm*30cm taper (xk)
- Mã HS 34060000: CPSS19-94-15/ Nến đóng cốc thủy tinh 91X83X79MM (xk)
- Mã HS 34060000: CYPRESS FIR HOLIDAY 2OZ GLASS SET 3/ Nến màu (01 bộ gồm 03 chiếc) (xk)
- Mã HS 34060000: CYPRESS FIR HOLIDAY 3OZ COPPER TIN/ Nến màu (01 bộ gồm 01 chiếc) (xk)
- Mã HS 34060000: CYPRESS FIR HOLIDAY 7OZ GLASS VOTIVE/ Nến màu (01 bộ gồm 01 chiếc) (xk)
- Mã HS 34060000: CYPRESS FIR HOLIDAY LARGE SPECKLE/ Nến màu (01 bộ gồm 02 chiếc) (xk)
- Mã HS 34060000: CYPRESS FIR HOLIDAY SMALL TREE/ Nến màu (01 bộ gồm 01 chiếc) (xk)
- Mã HS 34060000: D601A/ Nến nghệ thuật (xk)
- Mã HS 34060000: D601B/ Nến nghệ thuật (xk)
- Mã HS 34060000: D801A/ Nến nghệ thuật (xk)
- Mã HS 34060000: D801B/ Nến nghệ thuật (xk)
- Mã HS 34060000: D801C/ Nến nghệ thuật (xk)
- Mã HS 34060000: ĐÈN CẦY (xk)
- Mã HS 34060000: Đèn cây (10kg/ thùng), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: ĐÈN CẦY ĐỎ, ĐƯỜNG KÍNH: 1.6CM, DÀI: 18CM (6 CÂY/GÓI, 50 GÓI/ THÙNG) HIỆU SUNFAT. HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 34060000: Đèn cầy không hương thơm, mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: ĐÈN CẦY TRẮNG, ĐƯỜNG KÍNH: 1.6 CM, DÀI: 18CM (10 CÂY/GÓI, 50 GÓI/ THÙNG) HIỆU SUNFAT. HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 34060000: F217103M/ Nến 7.6cmx15cm (xk)
- Mã HS 34060000: FG0118AA741/ Nến (DGGC 1.30Usd/Kg Sản phẩm nến sinh nhật đường kính 5.4mm x 127mm cao) (xk)
- Mã HS 34060000: FG0118AB366/ Nến(ĐGGC 1.70Usd/Kg, Sản phẩm nến trụ đường kính 3" x 4" cao, 2 chiếc đóng vào kiện carton) (xk)
- Mã HS 34060000: FG0118AB367/ Nến(DGGC 1.70Usd/kg, SP nến sinh nhật hình cây gồm 3 loại:L1: đường kính 0.1"x 4" cao, L2: đường kính 0.28"x 4" cao, L3: đường kính 0.22"x 2.36" cao) (xk)
- Mã HS 34060000: FG0118AB367/ Nến(ĐGGC 1.70Usd/Kg, Sp nến sinh nhật hình cây gồm 3 loại:L1: đường kính 0.1"x 4" cao, L2: đường kính 0.28"x 4" cao, L3: đường kính 0.22"x 2.36" cao) (xk)
- Mã HS 34060000: FG0118AB368/ Nến(ĐGGC 1.70Usd/Kg, Sản phẩm nến sinh nhật hình cây 5.875" cao) (xk)
- Mã HS 34060000: FG0118AB368/ Nến(DGGC 1.70Usd/Kg, Sản phẩm nến sinh nhật hình cây 5.875" cao, 12 chiếc đóng vào hộp) (xk)
- Mã HS 34060000: FG0118AB369/ Nến (DGGC 1.70Usd/kg Sản phẩm nến sinh nhật đường kính 5.08mm x 114.4mm cao (xk)
- Mã HS 34060000: FG0118AB420/ Nến (DGGC 1.70 Usd/Kg; Sp nến sinh nhật hình cây gồm 3 loại:L1 cao 2.3",L2 cao 3",L3 cao 2.5" (xk)
- Mã HS 34060000: FG0118AB421/ Nến (DGGC 1.70 Usd/Kg; Sp nến sinh nhật hình cây gồm 3 loại:Loại 1: cao 69mm,Loại 2: cao 64mm,Loại 3: cao 150mm) (xk)
- Mã HS 34060000: FG0118AB422/ Nến (DGGC 1.70 Usd/Kg; Sản phẩm nến bộ xương 2.8" x 6" cao) (xk)
- Mã HS 34060000: FG0118AB423/ Nến (ĐGGC 1.70Usd/Kg;Sp nến sinh nhật hình cây gồm 2 loại: L1cao 2.5", L2 cao 3" (xk)
- Mã HS 34060000: FG0118AB424/ Nến (DGGC 1.70 Usd/Kg Sản phẩm dạng nến thắp nổi gồm 3 loại:L1 nến đường kính 2.82"x 1.19" cao, L2 nến đường kính 5.88"x 2" cao, L3 nến đường kính 3.13"x 1.38" cao (xk)
- Mã HS 34060000: FG0118AB425/ Nến (DGGC 1.70 Usd/Kg Sản phẩm dạng nến trụ gồm 2 loại: L1 đường kính 3" x 4" cao L2 đường kính 3" x 6" cao (xk)
- Mã HS 34060000: FG0118AB491/ Nến (DGGC 1.7 Usd/KG Sản phẩm nến sinh nhật hình cây gồm 2 loại: L1 cao 2.3":L2 Loại 2: cao 3.25" (xk)
- Mã HS 34060000: FG0118AB491/ Nến (ĐGGC 1.70Usd/Kg, Sản phẩm nến sinh nhật hình cây gồm 2 loại: Loại 1: cao 2.3", Loại 2: cao 3.25") (xk)
- Mã HS 34060000: FG0118AB492/ Nến (ĐGGC 1.7 Usd/Kg Sản phẩm nến sinh nhật hình cây gồm 3 loại:L1 đường kính 7.75mm x 79mm cao,L2 đường kính 5.4mm x 114mm cao, L3 đường kính 7.3mm x 79mm cao (xk)
- Mã HS 34060000: FG0118AB529/ Nến (DGGC 1.70 Usd/Kg; Sản phẩm nến nhọn 10" cao) (xk)
- Mã HS 34060000: FG0118AB529/ Nến(DGGC 1.70Usd/Kg, Sản phẩm nến nhọn 10" cao) (xk)
- Mã HS 34060000: FG0118AB596/ Nến (DGGC 1.70 Usd/Kg; Sản phẩm nến đầu lâu 4.375" cao) (xk)
- Mã HS 34060000: FG0118AB596/ Nến(DGGC 1.70Usd/Kg, Sản phẩm nến đầu lâu 4.375" cao) (xk)
- Mã HS 34060000: FG0118B281/ Nến nghệ thuật (DGGC 3.30 Usd/Kg;Sp nến sinh nhật hình số in chấm bi cao 3") (xk)
- Mã HS 34060000: FG0118B282/ Nến nghệ thuật (DGGC 3.30 Usd/Kg; Sp nến sinh nhật hình cây in họa tiết đường kính 8mm x 80mm cao (xk)
- Mã HS 34060000: FG0118B283/ Nến nghệ thuật(ĐGGC 3.30Usd/Kg, Sản phẩm nến nhọn 10" cao hoa văn nổi, 2 chiếc đóng vào hộp, 4 hộp đóng vào kiện carton) (xk)
- Mã HS 34060000: FG0118B284/ Nến nghệ thuật(ĐGGC 3.30 Usd/Kg, Sản phẩm nến trụ đầu lâu đường kính 3.25" x 4" cao) (xk)
- Mã HS 34060000: FG0118B285/ Nến nghệ thuật (DGGC 3.30 Usd/Kg; Sản phẩm nến sinh nhật hình số cao 3") (xk)
- Mã HS 34060000: FG0118B286/ Nến nghệ thuật (ĐGGC 3.30Usd/Kg; Sản phẩm nến sinh nhật hình số cao 3") (xk)
- Mã HS 34060000: FG0118B437/ Nến nghệ thuật(ĐGGC 3.30Usd/Kg, SP nến sinh nhật cắm tăm nhựa gồm 2 loại: Loại 1: cao 1.25", 3 chiếc ốp vào hộp,Loại 2: cao 2.25" ốp vào hộp) (xk)
- Mã HS 34060000: FG0118B438/ Nến nghệ thuật (DGGC 3.30 Usd/Kg;Sản phẩm nến nhọn 10") (xk)
- Mã HS 34060000: FG0118B497/ Nến nghệ thuật (DGGC 3.30 Usd/Kg; nến sinh nhật hình cây vặn xoắn gồm 2 loại:L1 cao 2", L2 cao 2,4") (xk)
- Mã HS 34060000: FG0118B498/ Nến nghệ thuật (DGGC 3.30 Usd/Kg Sản phẩm dạng nến gậy 10" cao (xk)
- Mã HS 34060000: FG0118B557/ Nến nghệ thuật (DGGC 3.30Usd/Kg Sản phẩm nến hình số cao 2-7/8") (xk)
- Mã HS 34060000: FG0118B558/ Nến nghệ thuật (DGGC 3.30 Usd/Kg; Sp nến trụ hoa văn gồm 2 loại:L1 đường kính 3" x cao 4", L2 đường kính 3" x cao 6") (xk)
- Mã HS 34060000: FG0118B559/ Nến nghệ thuật (DGGC 3.30 Usd/Kg;Sản phẩm nến hình đầu lâu cao 4.25") (xk)
- Mã HS 34060000: FG0118B704/ Nến nghệ thuật (ĐGGC 3.30Usd/Kg Sản phẩm nến sinh nhật hình cây vặn xoắn 2 màu đường kính 5.3mm x 55mm cao (xk)
- Mã HS 34060000: FG0118B771/ Nến nghệ thuật (ĐGGC 3.30Usd/Kg, Sản phẩm nến sinh nhật hình số cao 3") (xk)
- Mã HS 34060000: FG0118B772/ Nến nghệ thuật (ĐGGC 3.30Usd/Kg Sản phẩm nến sinh nhật hình số 75mm cao ốp vào hộp (xk)
- Mã HS 34060000: FG0118CC025/ Nến nghệ thuật thủ công (DGGC 4.30 Usd/Kg; Sp nến sinh nhật hình đồ chơi cắm tăm cao 1") (xk)
- Mã HS 34060000: FG0118CC026/ Nến nghệ thuật thủ công (DGGC 4.30 Usd/Kg; Sp nến sinh nhật cắm tăm nhựa gồm 2 loại:L1 cao 1.25", L2 cao 2". (xk)
- Mã HS 34060000: FG0118CC078/ Nến nghệ thuật thủ công (DGGC 4.3 Usd/KG Sản phẩm nến sinh nhật cắm tăm nhựa 1" cao) (xk)
- Mã HS 34060000: FG0118CC181/ Nến nghệ thuật thủ công(DGGC 4.30Usd/Kg, Sản phẩm nến sinh nhật 4" cao thân rắc kim tuyến đóng vào hộp) (xk)
- Mã HS 34060000: FG0118CCC059/ Nến nghệ thuật thủ công tinh xảo (DGGC 6.00 Usd/Kg; Sp nến sinh nhật gồm 12 chiếc hình cây cao 2.3" và 1 chiếc cắm tăm nhựa cao 1.5") (xk)
- Mã HS 34060000: FG0118CCC060/ Nến nghệ thuật thủ công tinh xảo (DGGC 6.00 Usd/Kg; Sp nến sinh nhật cắm tăm nhựa 2.25" dài x 1" cao) (xk)
- Mã HS 34060000: FG0118CCC061/ Nến nghệ thuật thủ công tinh xảo (DGGC 6.00Usd/Kg Sp nến sinh nhật cắm tăm nhựa gồm 2 loại: L1 hình đồ chơi cao 1.5", 3 chiếc ốp vào hộp; L2 hình số cao 3", 1 chiếc ốp vào hộp (xk)
- Mã HS 34060000: FG0118CCC062/ Nến nghệ thuật thủ công tinh xảo (DGGC 6.00 Usd/Kg; Sp nến sinh nhật hình số cao 2.8" cao) (xk)
- Mã HS 34060000: FG0118CCC063/ Nến nghệ thuật thủ công tinh xảo (DGGC 6.00Usd/Kg Sản phẩm nến sinh nhật hình số cao 1-7/8" cao (xk)
- Mã HS 34060000: FG0118CCC087/ Nến nghệ thuật thủ công tinh xảo (DGGC 6.00 Usd/Kg; Sp nến sinh nhật hình số in viền 3" cao) (xk)
- Mã HS 34060000: FG0118CCC088/ Nến nghệ thuật thủ công tinh xảo (DGGC 6.00 Usd/Kg Sp nến sinh nhật hình số in viền 3" cao (xk)
- Mã HS 34060000: FG0118MA090/ Nến sản xuất tự động(ĐGGC 0.35Usd/Kg, Sản phẩm nến hình cốc 1.5" x 1.6" cao, 4 chiếc đóng vào hộp) (xk)
- Mã HS 34060000: FG0118MA091/ Nến sản xuất tự động (ĐGGC 0.35 Usd/Kg;Sp nến trụ 3" x 8" cao, 3 chiếc đóng vào kiện carton to) (xk)
- Mã HS 34060000: FG0118MA092/ Nến sản xuất tự động (ĐGGC 0.35 Usd/Kg; Sp nến cốc thủy tinh cao 2.5", 12 chiếc đóng vào hộp) (xk)
- Mã HS 34060000: FG0118MA093/ Nến sản xuất tự động (DGGC 0.35 Usd/Kg; Sản phẩm nến trụ thân trơn đường kính 6" x 6" cao) (xk)
- Mã HS 34060000: FG0118MA127/ Nến sản xuất tự động (ĐGGC 0.35 Usd/Kg; Sp nến hình cốc gồm 2 loại: L1 cao 2.5"., L2 cao 1.75") (xk)
- Mã HS 34060000: FG0118MA128/ Nến sản xuất tự động(ĐGGC 0.35Usd/Kg, Sản phẩm nến lọ thủy tinh đường kính 88mm x 108mm cao, 2 chiếc đóng vào kiện carton) (xk)
- Mã HS 34060000: FG0118MA158/ Nến sản xuất tự động (ĐGGC 0.35 Usd/Kg; Sp nến trụ 6" cao) (xk)
- Mã HS 34060000: FG0118MA159/ Nến sản xuất tự động (DGGC 0.35 Usd/Kg;Sản phẩm nến hình cốc 1.5" x 1.6" cao) (xk)
- Mã HS 34060000: FG0118MA222/ Nến sản xuất tự động(ĐGGC 0.35Usd/Kg, Sản phẩm nến cốc thủy tinh đường kính 2.1" x 2.5" cao, 12 chiếc đóng vào hộp) (xk)
- Mã HS 34060000: FG0118MA223/ Nến sản xuất tự động(ĐGGC 0.35Usd/Kg, Sản phẩm nến trụ thân trơn đường kính 3" x 8" cao) (xk)
- Mã HS 34060000: FG0118MA224/ Nến sản xuất tự động(ĐGGC 0.35Usd/Kg, Sản phẩm nến trụ thân trơn đường kính 4" x 8" cao) (xk)
- Mã HS 34060000: FG0118MA225/ Nến sản xuất tự động (ĐGGC 0.35 Usd/Kg; Sp nến cốc nhôm cao 11mm) (xk)
- Mã HS 34060000: FG0118MA226/ Nến sản xuất tự động (DGGC 0.35 Usd/Kg;Sản phẩm nến trụ thân trơn đường kính 4" x 8" cao) (xk)
- Mã HS 34060000: FG0118MA227/ Nến sản xuất tự động (DGGC 0.35 Usd/Kg;Sản phẩm nến trụ thân trơn đường kính 3" x 8" cao) (xk)
- Mã HS 34060000: FG0118MA228/ Nến sản xuất tự động (DGGC 0.35 Usd/Kg;Sản phẩm nến nhọn 10" cao) (xk)
- Mã HS 34060000: FG0118MA229/ Nến sản xuất tự động (DGGC 0.35 Usd/Kg; Sản phẩm nến trụ 3" x 6" cao) (xk)
- Mã HS 34060000: FG0118MA239/ Nến sản xuất tự động (DGGC 0.35 Usd/Kg) Sản phẩm nến nhọn 10" cao (xk)
- Mã HS 34060000: FG0118MA240/ Nến sản xuất tự động (DGGC 0.35Usd/Kg Sản phẩm nến cốc thủy tinh đường kính 130mm x 78mm cao (xk)
- Mã HS 34060000: FG0118MA241/ Nến sản xuất tự động (DGGC 0.35 Usd/Kg; Sản phẩm nến hình cốc 1.5" x 1.5" cao) (xk)
- Mã HS 34060000: FG0118MA242/ Nến sản xuất tự động (DGGC 0.35 Usd/Kg; Sản phẩm nến cốc thủy tinh đường kính 2.1" x 2.5" cao) (xk)
- Mã HS 34060000: FG0118MA243/ Nến sản xuất tự động (DGGC 0.35 Usd/Kg Sản phẩm dạng nến đường kính 1.74" x 2.1" cao (xk)
- Mã HS 34060000: FG0118MA273/ Nến sản xuất tự động (DGGC 0.35 Usd/Kg) Sản phẩm nến hình cốc 1.5" x 1.5" cao (xk)
- Mã HS 34060000: FG0118MA274/ Nến sản xuất tự động (DGGC 0.35 Usd/Kg) Sản phẩm nến trụ 3" x 6" cao (xk)
- Mã HS 34060000: FG0118MB037/ Nến sản xuất tự động (DGGC 0.50 Usd/Kg Sản phẩm nến đường kính 1.5" x 0.5" cao (xk)
- Mã HS 34060000: FG0118MB081/ Nến sản xuất tự động (ĐGGC 0.50 Usd/Kg Sản phẩm nến trụ gồm 2 loại: L1 đường kính 1.5" x 1.5" cao, 6 chiếc đóng vào hộp L2 đường kính 2" x 2" cao, 4 chiếc đóng vào hộp (xk)
- Mã HS 34060000: FG0118MB082/ Nến sản xuất tự động (ĐGGC 0.50 Usd/Kg Sản phẩm nến sinh nhật đường kính 9mm x 140mm cao (xk)
- Mã HS 34060000: FG0118MB083/ Nến sản xuất tự động (DGGC 0.50 Usd/Kg Sản phẩm dạng nến cốc nhựa đường kính 1.5"x 0.63" cao (xk)
- Mã HS 34060000: FG0118MB084/ Nến sản xuất tự động (DGGC 0.50 Usd/Kg Sản phẩm nến nhọn đường kính 0.5" x 4.5" cao (xk)
- Mã HS 34060000: FG0118MB116/ Nến sản xuất tự động (ĐGGC 0.35Usd/Kg Sản phẩm nến cốc gốm sứ kích thước 85mm x 80mm x 70mm cao (xk)
- Mã HS 34060000: FG0118MB117/ Nến sản xuất tự động (DGGC 0.50 Usd/Kg; Sản phẩm nến trụ 3" x 6" cao) (xk)
- Mã HS 34060000: FG0118MB118/ Nến sản xuất tự động (DGGC 0.50 Usd/Kg Sản phẩm nến cốc nhôm đường kính 1.5" x 0.8" cao (xk)
- Mã HS 34060000: FG0118MB153/ Nến sản xuất tự động (ĐGGC 0.50 Usd/Kg; Sp nến cốc nhôm cao 20mm) (xk)
- Mã HS 34060000: FG0118MB154/ Nến sản xuất tự động (DGGC 0.50 Usd/Kg Sản phẩm nến gậy gồm 2 loại: L1 đường kính 1.5" x 5.38" cao, L2 đường kính 1.5" x 9" cao (xk)
- Mã HS 34060000: FG0118MB182/ Nến sản xuất tự động (DGGC 0.50Usd/Kg Sản phẩm nến cốc thủy tinh đường kính 88mm x 100mm cao (xk)
- Mã HS 34060000: FG0118MB213/ Nến sản xuất tự động (DGGC 0.50 Usd/Kg;Sản phẩm nến trụ 3" x 4" cao) (xk)
- Mã HS 34060000: FG0118MB252/ Nến sản xuất tự động (DGGC 0.50 Usd/Kg) Sản phẩm nến trụ 3" x 6" cao (xk)
- Mã HS 34060000: FG0118MB271/ Nến sản xuất tự động (DGGC 0.50 Usd/Kg) Sản phẩm nến trụ 3" x 4" cao (xk)
- Mã HS 34060000: FG0118MB272/ Nến sản xuất tự động (ĐGGC 0.5Usd/Kg Sản phẩm nến cốc nhôm đường kính 37mm x 11mm cao) (xk)
- Mã HS 34060000: FG0118MC020/ Nến sản xuất tự động (DGGC 0.70 Usd/Kg; Sản phẩm nến trụ thân trơn đường kính 2.5" x 2.8" cao) (xk)
- Mã HS 34060000: FG0118MC021/ Nến sản xuất tự động (DGGC 0.70Usd/Kg, Sản phẩm nến cốc nhôm đường kính 37mm x 11mm cao) (xk)
- Mã HS 34060000: FG0118MC026/ Nến sản xuất tự động (ĐGGC 0.70Usd/Kg) Sản phẩm nến cốc nhôm đường kính 37mm x 12mm cao gồm 2 loại:L1 30 chiếc đóng vào giấy bóng kính L2 12 chiếc đóng vào giấy bóng kính (xk)
- Mã HS 34060000: FG0118MC033/ Nến sản xuất tự động(ĐGGC 0.70Usd/Kg, Sản phẩm nến cốc nhôm đường kính 37mm x 11mm cao, 8 chiếc đóng vào hộp nhựa) (xk)
- Mã HS 34060000: FG0118MC034/ Nến sản xuất tự động (DGGC 0.70 Usd/Kg; Sản phẩm nến cốc nhôm đường kính 37mm x 11mm cao) (xk)
- Mã HS 34060000: FG0118MC037/ Nến sản xuất tự động (ĐGDC 0.7 Usd Sản phẩm nến cốc nhựa đường kính 39mm x 16mm cao, (xk)
- Mã HS 34060000: FG0118MC038/ Nến sản xuất tự động (ĐGDC 0.7 Usd Sản phẩm nến cốc nhôm đường kính 37mm x 15mm cao (xk)
- Mã HS 34060000: FG0118MC039/ Nến sản xuất tự động (DGGC 0.70Usd/Kg Sản phẩm nến cốc nhôm đường kính 37mm x 11mm cao (xk)
- Mã HS 34060000: FG0118MC040/ Nến sản xuất tự động (ĐGGC 0.70 Usd/Kg; Sp nến cốc nhôm cao 11mm) (xk)
- Mã HS 34060000: FG0118MC082/ Nến sản xuất tự động (DGGC 0.70Usd/Kg Sản phẩm nến cốc thủy tinh đường kính 52mm x 50mm cao (xk)
- Mã HS 34060000: FG0118MC154/ Nến sản xuất tự động (DGGC 0.70Usd/Kg, Sản phẩm nến cốc nhôm đường kính 37mm x 12mm cao) (xk)
- Mã HS 34060000: FG0118MC155/ Nến sản xuất tự động (DGGC 0.70Usd/Kg, Sản phẩm nến cốc nhôm đường kính 37mm x 12mm cao) (xk)
- Mã HS 34060000: FG0118MC211/ Nến sản xuất tự động(ĐGGC 0.35Usd/Kg, Sản phẩm nến trụ thân trơn đường kính 2.5" x 2.8" cao) (xk)
- Mã HS 34060000: FG0118MC217/ Nến sản xuất tự động (DGGC 0.70Usd/Kg Sản phẩm nến cốc nhôm đường kính 37mm x 11mm cao) (xk)
- Mã HS 34060000: FIRE IN THE RAIN/ Nến màu (01 bộ gồm 01 chiếc) (xk)
- Mã HS 34060000: FM40089-15/ Nến trụ tròn 3*4" (xk)
- Mã HS 34060000: FM40089-16/ Nến 3x4" trụ tròn (xk)
- Mã HS 34060000: G08895/ Nến (xk)
- Mã HS 34060000: G08896/ nến (xk)
- Mã HS 34060000: G08902/ NẾN (xk)
- Mã HS 34060000: G10479/ Nến 28.5cmx9.5cm(h)x5cm (1 Bộ 2 Cái) (xk)
- Mã HS 34060000: G10480/ Nến 6.5cmx9cm(h)x14cm (1 Bộ 6 Cái) (xk)
- Mã HS 34060000: G10482/ Nến 7.5cmx9cm(h)x1cm (xk)
- Mã HS 34060000: G10484/ Nến 28.5cmx9.5cm(h)x5cm (1 Bộ 2 Cái) (xk)
- Mã HS 34060000: G10486/ Nến 6.5cmx9cm(h)x14cm (1 Bộ 6 Cái) (xk)
- Mã HS 34060000: G10487/ Nến 28.5cmx9.5cm(h)x5cm (1 Bộ 2 Cái) (xk)
- Mã HS 34060000: G10488/ Nến 24cmx7.5cm(h)x1cm (xk)
- Mã HS 34060000: G10489/ Nến 18.5cmx7cm(h)x1cm (xk)
- Mã HS 34060000: G12022/ Nến 15cmx6cm(h)x1cm (xk)
- Mã HS 34060000: G12027/ Nến 6.5cmx9cm(h)x14cm (1 Bộ 6 Cái) (xk)
- Mã HS 34060000: G44127/ Nến/ G44127/ (BỘ 144CÁI) (xk)
- Mã HS 34060000: G601A/ Nến nghệ thuật (xk)
- Mã HS 34060000: G601B/ Nến nghệ thuật (xk)
- Mã HS 34060000: G601C/ Nến nghệ thuật (xk)
- Mã HS 34060000: G688A/ Nến nghệ thuật (xk)
- Mã HS 34060000: G701A/ Nến nghệ thuật (xk)
- Mã HS 34060000: G801A/ Nến nghệ thuật (xk)
- Mã HS 34060000: G801B/ Nến nghệ thuật (xk)
- Mã HS 34060000: G801C/ Nến nghệ thuật (xk)
- Mã HS 34060000: G90088WDNến/ G90088WD./ (BỘ 10CÁI) (xk)
- Mã HS 34060000: G90089WDNến/ G90089WD./ (BỘ 10CÁI) (xk)
- Mã HS 34060000: G90090WDNến/ G90090WD./ (BỘ 10CÁI) (xk)
- Mã HS 34060000: G90091WDNến/ G90091WD./ (BỘ 10CÁI) (xk)
- Mã HS 34060000: G90092WDNến/ G90092WD./ (BỘ 10CÁI) (xk)
- Mã HS 34060000: G90093WDNến/ G90093WD./ (BỘ 10CÁI) (xk)
- Mã HS 34060000: G90094WDNến/ G90094WD./ (BỘ 10CÁI) (xk)
- Mã HS 34060000: G90136WDNến/ G90136WD./ (BỘ 50CÁI) (xk)
- Mã HS 34060000: G901A/ Nến nghệ thuật (xk)
- Mã HS 34060000: G901B/ Nến nghệ thuật (xk)
- Mã HS 34060000: G901C/ Nến nghệ thuật (xk)
- - Mã HS 34060000: G901CC/ Nến nghệ thuật (xk)
- Mã HS 34060000: GABC07G/ Nến đóng lọ thủy tinh 82X76X90MM 7.8OZ (xk)
- Mã HS 34060000: GABC08E/ Nến đóng lọ thủy tinh 100X95X100MM 13.4OZ (xk)
- Mã HS 34060000: GABC09D/ Nến đóng lọ thủy tinh 130X122X78MM 15.9OZ (xk)
- Mã HS 34060000: H295A/ Nến nghệ thuật (xk)
- Mã HS 34060000: H295B/ Nến nghệ thuật (xk)
- Mã HS 34060000: H295C/ Nến nghệ thuật (xk)
- Mã HS 34060000: H295D/ Nến nghệ thuật (xk)
- Mã HS 34060000: H295E/ Nến nghệ thuật (xk)
- Mã HS 34060000: H295F/ Nến nghệ thuật (xk)
- Mã HS 34060000: H295G/ Nến nghệ thuật (xk)
- Mã HS 34060000: H295H/ Nến nghệ thuật (xk)
- Mã HS 34060000: H295I/ Nến nghệ thuật (xk)
- Mã HS 34060000: H295J/ Nến nghệ thuật (xk)
- Mã HS 34060000: H295K/ Nến nghệ thuật (xk)
- Mã HS 34060000: H295L/ Nến nghệ thuật (xk)
- Mã HS 34060000: H295M/ Nến nghệ thuật (xk)
- Mã HS 34060000: H295N/ Nến nghệ thuật (xk)
- Mã HS 34060000: hành lý cá nhân và tài sản di chuyển đang sử dụng: nến (xk)
- Mã HS 34060000: HL41889-15/ Nến đóng lọ thủy tinh 120X114X85MM 17oz (xk)
- Mã HS 34060000: HL41896/ Nến đóng lọ thủy tinh 100X94X120MM 16oz (xk)
- Mã HS 34060000: I489M/ Nến nghệ thuật (xk)
- Mã HS 34060000: I489N/ Nến nghệ thuật (xk)
- Mã HS 34060000: I489O/ Nến nghệ thuật (xk)
- Mã HS 34060000: I814CK/ Nến nghệ thuật (xk)
- Mã HS 34060000: I814CL/ Nến nghệ thuật (xk)
- Mã HS 34060000: I814CM/ Nến nghệ thuật (xk)
- Mã HS 34060000: K190699BORG/ Nến 9cmx11cm(h)x1cm (xk)
- Mã HS 34060000: K372A/ Nến nghệ thuật (xk)
- Mã HS 34060000: K372B/ Nến nghệ thuật (xk)
- Mã HS 34060000: K372C/ Nến nghệ thuật (xk)
- Mã HS 34060000: K372D/ Nến nghệ thuật (xk)
- Mã HS 34060000: K511A/ Nến nghệ thuật (xk)
- Mã HS 34060000: L701A/ Nến nghệ thuật (xk)
- Mã HS 34060000: L701B/ Nến nghệ thuật (xk)
- Mã HS 34060000: LARGE GLITTER SPIRAL/ Nến màu (01 bộ gồm 24 chiếc) (xk)
- Mã HS 34060000: LARGE TIN CAN- X/ Nến Harry Potter dựng trong hộp thiếc D8H5.5 có nắp đậy (xk)
- Mã HS 34060000: M171E/ Nến nghệ thuật (xk)
- Mã HS 34060000: M171F/ Nến nghệ thuật (xk)
- Mã HS 34060000: M363N/ Nến nghệ thuật (xk)
- Mã HS 34060000: M363O/ Nến nghệ thuật (xk)
- Mã HS 34060000: M363P/ Nến nghệ thuật (xk)
- Mã HS 34060000: M363Q/ Nến nghệ thuật (xk)
- Mã HS 34060000: M363R/ Nến nghệ thuật (xk)
- Mã HS 34060000: M364N/ Nến nghệ thuật (xk)
- Mã HS 34060000: M364O/ Nến nghệ thuật (xk)
- Mã HS 34060000: M364P/ Nến nghệ thuật (xk)
- Mã HS 34060000: M364Q/ Nến nghệ thuật (xk)
- Mã HS 34060000: M364R/ Nến nghệ thuật (xk)
- Mã HS 34060000: M365N/ Nến nghệ thuật (xk)
- Mã HS 34060000: M365O/ Nến nghệ thuật (xk)
- Mã HS 34060000: M365P/ Nến nghệ thuật (xk)
- Mã HS 34060000: M365Q/ Nến nghệ thuật (xk)
- Mã HS 34060000: M365R/ Nến nghệ thuật (xk)
- Mã HS 34060000: M367N/ Nến nghệ thuật (xk)
- Mã HS 34060000: M367O/ Nến nghệ thuật (xk)
- Mã HS 34060000: M367P/ Nến nghệ thuật (xk)
- Mã HS 34060000: M367Q/ Nến nghệ thuật (xk)
- Mã HS 34060000: M367R/ Nến nghệ thuật (xk)
- Mã HS 34060000: M368N/ Nến nghệ thuật (xk)
- Mã HS 34060000: M368O/ Nến nghệ thuật (xk)
- Mã HS 34060000: M368P/ Nến nghệ thuật (xk)
- Mã HS 34060000: M368Q/ Nến nghệ thuật (xk)
- Mã HS 34060000: M368R/ Nến nghệ thuật (xk)
- Mã HS 34060000: M369N/ Nến nghệ thuật (xk)
- Mã HS 34060000: M369O/ Nến nghệ thuật (xk)
- Mã HS 34060000: M369P/ Nến nghệ thuật (xk)
- Mã HS 34060000: M369Q/ Nến nghệ thuật (xk)
- Mã HS 34060000: M369R/ Nến nghệ thuật (xk)
- Mã HS 34060000: M370N/ Nến nghệ thuật (xk)
- Mã HS 34060000: M370O/ Nến nghệ thuật (xk)
- Mã HS 34060000: M370P/ Nến nghệ thuật (xk)
- Mã HS 34060000: M370R/ Nến nghệ thuật (xk)
- Mã HS 34060000: M370T/ Nến nghệ thuật (xk)
- Mã HS 34060000: M372N/ Nến nghệ thuật (xk)
- Mã HS 34060000: M372O/ Nến nghệ thuật (xk)
- Mã HS 34060000: M372P/ Nến nghệ thuật (xk)
- Mã HS 34060000: M372Q/ Nến nghệ thuật (xk)
- Mã HS 34060000: M372R/ Nến nghệ thuật (xk)
- Mã HS 34060000: M372T/ Nến nghệ thuật (xk)
- Mã HS 34060000: M373N/ Nến nghệ thuật (xk)
- Mã HS 34060000: M373O/ Nến nghệ thuật (xk)
- Mã HS 34060000: M373P/ Nến nghệ thuật (xk)
- Mã HS 34060000: M373R/ Nến nghệ thuật (xk)
- Mã HS 34060000: M373T/ Nến nghệ thuật (xk)
- Mã HS 34060000: M375P/ Nến nghệ thuật (xk)
- Mã HS 34060000: M375Q/ Nến nghệ thuật (xk)
- Mã HS 34060000: M375R/ Nến nghệ thuật (xk)
- Mã HS 34060000: M375S/ Nến nghệ thuật (xk)
- Mã HS 34060000: M375T/ Nến nghệ thuật (xk)
- Mã HS 34060000: M377P/ Nến nghệ thuật (xk)
- Mã HS 34060000: M377Q/ Nến nghệ thuật (xk)
- Mã HS 34060000: M377R/ Nến nghệ thuật (xk)
- Mã HS 34060000: M377S/ Nến nghệ thuật (xk)
- Mã HS 34060000: M377T/ Nến nghệ thuật (xk)
- Mã HS 34060000: MCD 12CT CANDLE PACK/ Nến màu (01 bộ gồm 12 chiếc) (xk)
- Mã HS 34060000: MS19002-15/ Nến đóng cốc thủy tinh 130X122X80MM (xk)
- Mã HS 34060000: ND-CA0302/ Nến đóng TIN sắt 100X100X114MM 20OZ (xk)
- Mã HS 34060000: ND-CA0308A/ Nến đóng cốc sứ 83X127X100MM 12.5OZ (xk)
- Mã HS 34060000: ND-CA0309A/ Nến đóng lọ thủy tinh 87X78X127MM 13.5OZ (xk)
- Mã HS 34060000: NẾN (xk)
- Mã HS 34060000: Nến cây hiệp phong (đèn cầy) 25 gói/thùng (xk)
- Mã HS 34060000: Nến gáo dừa Mã CF 427 Kích thước (10x12x7cm). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: Nến tealight (xk)
- Mã HS 34060000: NẾN TRANG TRÍ (xk)
- Mã HS 34060000: Nến trang trí dạng cây, hàng mẫu, mới 100%/ (xk)
- Mã HS 34060000: NEXT LEVEL/ Nến màu (01 bộ gồm 01 chiếc) (xk)
- Mã HS 34060000: NOTHING ELSE MATTERS/ Nến màu (01 bộ gồm 01 chiếc) (xk)
- Mã HS 34060000: OPALHOUSE ESCAPE 14OZ/ Nến màu (01 bộ gồm 01 chiếc) (xk)
- Mã HS 34060000: OPALHOUSE MASTER SEASONAL 14OZ/ Nến màu (01 bộ gồm 01 chiếc) (xk)
- Mã HS 34060000: PATRIOT 12-2 PILLAR 3x4/ Nến màu (01 bộ gồm 02 chiếc) (xk)
- Mã HS 34060000: PATRIOT 12-2 WHITE TAPER/ Nến màu (01 bộ gồm 02 chiếc) (xk)
- Mã HS 34060000: PERSONA 4OZ CERAMIC MATCH STRIKER/ Nến màu (01 bộ gồm 01 chiếc) (xk)
- Mã HS 34060000: PICK CANDLES HBDAY PRIMARY/ Nến màu (01 bộ gồm 13 chiếc) (xk)
- Mã HS 34060000: PT41424-15/ Nến đóng lọ sứ 80X80X105MM (xk)
- Mã HS 34060000: PT42073-15/ Nến đóng cốc sứ 155X140X60MM (xk)
- Mã HS 34060000: RL-PO01-15/ Nến đóng cốc sứ 75X65X84MM (xk)
- Mã HS 34060000: S155N/ Nến nghệ thuật (xk)
- Mã HS 34060000: S191129/ Nến đóng lọ thủy tinh 56X63X57.5MM (xk)
- Mã HS 34060000: S191130/ Nến đóng lọ thủy tinh 82.4X75X86MM (xk)
- Mã HS 34060000: S191131/ Nến đóng lọ thủy tinh 78X120X99MM (xk)
- Mã HS 34060000: SÁP THƠM (xk)
- Mã HS 34060000: SB-SP- 3210A/ Nến ly thủy tinh (bộ 48 cái)- D5.1XH6.2CM SET OF 48 FILLED VOTIVE GLASS CANDLE (WHITE); Hàng tái xuất của TK tạm nhập số 103242451431- A31- ngày 04/04/2020, dòng số 1 (xk)
- Mã HS 34060000: SB-SP- 3549A/ Nến ly thủy tinh (bộ 48 cái)- D5.1XH6.2CM SET OF 48 FILLED VOTIVE GLASS CANDLE (IVORY); Hàng tái xuất của TK tạm nhập số 103242451431- A31- ngày 04/04/2020, dòng số 2 (xk)
- Mã HS 34060000: SC005/08/07/ Nến thơm (3'x4";3'x5";3"x6"- 1 bộ 3 chiếc) (xk)
- Mã HS 34060000: SC-1069968FG175C0017/ Nến- FG175C0017 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-1069968FG175C0018/ Nến- FG175C0018 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-1069968FG175C0019/ Nến- FG175C0019 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-1069968FG175C0020/ Nến- FG175C0020 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-1069968FG175C0021/ Nến- FG175C0021 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-1069968FG175C0022/ Nến- FG175C0022 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-1069968FG175C0028/ Nến- FG175C0028 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-1069968FG175C0029/ Nến- FG175C0029 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-1069968FG175C0030/ Nến- FG175C0030 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-1069968FG175C0031/ Nến- FG175C0031 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-1069968FG175C0032/ Nến- FG175C0032 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-1069968FG175C0033/ Nến- FG175C0033 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-1069968FG175C0034/ Nến- FG175C0034 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-1069968FG175C0035/ Nến- FG175C0035 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-1069968FG175C0036/ Nến- FG175C0036 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-1069968FG175C0037/ Nến- FG175C0037 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-1069968FG176C0017/ Nến- FG176C0017 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-1069968FG176C0018/ Nến- FG176C0018 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-1069968FG176C0019/ Nến- FG176C0019 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-1069968FG176C0020/ Nến- FG176C0020 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-1069968FG176C0021/ Nến- FG176C0021 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-1069968FG176C0022/ Nến- FG176C0022 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-1069968FG176C0028/ Nến- FG176C0028 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-1069968FG176C0029/ Nến- FG176C0029 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-1069968FG176C0030/ Nến- FG176C0030 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-1069968FG176C0031/ Nến- FG176C0031 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-1069968FG176C0032/ Nến- FG176C0032 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-1069968FG176C0033/ Nến- FG176C0033 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-1069968FG176C0034/ Nến- FG176C0034 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-1069968FG176C0035/ Nến- FG176C0035 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-1069968FG176C0036/ Nến- FG176C0036 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-1069968FG176C0037/ Nến- FG176C0037 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-1276030FG860C0004/ Nến- FG860C0004 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-1276030FG860C0007/ Nến- FG860C0007 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-1276030FG860C0010/ Nến- FG860C0010 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-1276030FG860C0012/ Nến- FG860C0012 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-1276030FG861C0004/ Nến- FG861C0004 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-1276030FG861C0007/ Nến- FG861C0007 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-1276030FG861C0010/ Nến- FG861C0010 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-1276030FG861C0012/ Nến- FG861C0012 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-1752087FG175C0017/ Nến- FG175C0017 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-1752087FG175C0018/ Nến- FG175C0018 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-1752087FG175C0019/ Nến- FG175C0019 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-1752087FG175C0020/ Nến- FG175C0020 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-1752087FG175C0021/ Nến- FG175C0021 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-1752087FG175C0022/ Nến- FG175C0022 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-1752087FG175C0028/ Nến- FG175C0028 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-1752087FG175C0029/ Nến- FG175C0029 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-1752087FG175C0030/ Nến- FG175C0030 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-1752087FG175C0031/ Nến- FG175C0031 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-1752087FG175C0032/ Nến- FG175C0032 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-1752087FG175C0033/ Nến- FG175C0033 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-1752087FG175C0034/ Nến- FG175C0034 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-1752087FG175C0035/ Nến- FG175C0035 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-1752087FG175C0036/ Nến- FG175C0036 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-1752087FG175C0037/ Nến- FG175C0037 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-1752087FG176C0017/ Nến- FG176C0017 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-1752087FG176C0018/ Nến- FG176C0018 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-1752087FG176C0019/ Nến- FG176C0019 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-1752087FG176C0020/ Nến- FG176C0020 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-1752087FG176C0021/ Nến- FG176C0021 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-1752087FG176C0022/ Nến- FG176C0022 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-1752087FG176C0028/ Nến- FG176C0028 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-1752087FG176C0029/ Nến- FG176C0029 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-1752087FG176C0030/ Nến- FG176C0030 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-1752087FG176C0031/ Nến- FG176C0031 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-1752087FG176C0032/ Nến- FG176C0032 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-1752087FG176C0033/ Nến- FG176C0033 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-1752087FG176C0034/ Nến- FG176C0034 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-1752087FG176C0035/ Nến- FG176C0035 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-1752087FG176C0036/ Nến- FG176C0036 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-1752087FG176C0037/ Nến- FG176C0037 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-1945304GR06E665/ Nến- GR06E665 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-2584838FG848C0001/ Nến- FG848C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-2584838FG849C0001/ Nến- FG849C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-2584838FG850C0001/ Nến- FG850C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-2584838FG851C0001/ Nến- FG851C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-2584838FG852C0001/ Nến- FG852C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-2584838FG853C0001/ Nến- FG853C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-2584838FG854C0001/ Nến- FG854C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-2584838FG855C0001/ Nến- FG855C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-2584838FG856C0001/ Nến- FG856C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-2584838FG857C0001/ Nến- FG857C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-2584838FG858C0001/ Nến- FG858C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-2584838FG859C0001/ Nến- FG859C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-2584838GR06E664/ Nến- GR06E664 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-2584838GR06E666/ Nến- GR06E666 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-2584838GR06E667/ Nến- GR06E667 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-2584838GR06E668/ Nến- GR06E668 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-2584838SD973D0001/ Nến- SD973D0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-2584838SD973D0002/ Nến- SD973D0002 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-2584838SD973D0003/ Nến- SD973D0003 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-2584838SD974D0001/ Nến- SD974D0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-2584838SD974D0002/ Nến- SD974D0002 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-2584838SD974D0003/ Nến- SD974D0003 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-2584838SD975D0001/ Nến- SD975D0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-2584838SD975D0002/ Nến- SD975D0002 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-2584838SD975D0003/ Nến- SD975D0003 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-2584838SD976D0001/ Nến- SD976D0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-2584838SD976D0002/ Nến- SD976D0002 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-2584838SD976D0003/ Nến- SD976D0003 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-2788539SD975D0001/ Nến- SD975D0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-2788539SD975D0002/ Nến- SD975D0002 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-2788539SD976D0001/ Nến- SD976D0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-2788539SD976D0002/ Nến- SD976D0002 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-2788539SD976D0003/ Nến- SD976D0003 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-3098517FD430C0001/ Nến- FD430C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-3098517FE513C0001/ Nến- FE513C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-3098517FE514C0001/ Nến- FE514C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-3098517FE515C0001/ Nến- FE515C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-3098517FE516C0001/ Nến- FE516C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-3098517FE517C0001/ Nến- FE517C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-3098517FE518C0001/ Nến- FE518C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-3098517FE525C0001/ Nến- FE525C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-3098517FE526C0001/ Nến- FE526C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-3098517FE527C0001/ Nến- FE527C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-3098517FE528C0001/ Nến- FE528C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-3098517FE529C0001/ Nến- FE529C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-3098517FE530C0001/ Nến- FE530C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-3680356FG848C0001/ Nến- FG848C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-3680356FG849C0001/ Nến- FG849C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-3680356FG850C0001/ Nến- FG850C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-3680356FG851C0001/ Nến- FG851C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-3680356FG852C0001/ Nến- FG852C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-3680356FG853C0001/ Nến- FG853C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-3680356FG854C0001/ Nến- FG854C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-3680356FG855C0001/ Nến- FG855C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-3680356FG856C0001/ Nến- FG856C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-3680356FG857C0001/ Nến- FG857C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-3680356FG858C0001/ Nến- FG858C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-3680356FG859C0001/ Nến- FG859C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-3680356GR06E664/ Nến- GR06E664 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-3680356GR06E666/ Nến- GR06E666 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-3680356GR06E667/ Nến- GR06E667 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-3680356GR06E668/ Nến- GR06E668 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-3680356SD973D0001/ Nến- SD973D0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-3680356SD973D0002/ Nến- SD973D0002 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-3680356SD973D0003/ Nến- SD973D0003 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-3680356SD974D0001/ Nến- SD974D0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-3680356SD974D0002/ Nến- SD974D0002 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-3680356SD974D0003/ Nến- SD974D0003 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-3680356SD975D0001/ Nến- SD975D0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-3680356SD975D0002/ Nến- SD975D0002 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-3680356SD975D0003/ Nến- SD975D0003 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-3680356SD976D0001/ Nến- SD976D0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-3680356SD976D0002/ Nến- SD976D0002 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-3680356SD976D0003/ Nến- SD976D0003 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-3875860FG860C0004/ Nến- FG860C0004 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-3875860FG860C0007/ Nến- FG860C0007 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-3875860FG860C0010/ Nến- FG860C0010 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-3875860FG860C0012/ Nến- FG860C0012 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-3875860FG861C0004/ Nến- FG861C0004 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-3875860FG861C0007/ Nến- FG861C0007 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-3875860FG861C0010/ Nến- FG861C0010 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-3875860FG861C0012/ Nến- FG861C0012 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-4645572FG175C0017/ Nến- FG175C0017 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-4645572FG175C0018/ Nến- FG175C0018 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-4645572FG175C0019/ Nến- FG175C0019 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-4645572FG175C0020/ Nến- FG175C0020 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-4645572FG175C0021/ Nến- FG175C0021 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-4645572FG175C0022/ Nến- FG175C0022 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-4645572FG175C0028/ Nến- FG175C0028 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-4645572FG175C0029/ Nến- FG175C0029 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-4645572FG175C0031/ Nến- FG175C0031 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-4645572FG175C0032/ Nến- FG175C0032 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-4645572FG175C0033/ Nến- FG175C0033 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-4645572FG175C0034/ Nến- FG175C0034 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-4645572FG175C0035/ Nến- FG175C0035 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-4645572FG175C0036/ Nến- FG175C0036 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-4645572FG175C0037/ Nến- FG175C0037 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-4645572FG176C0017/ Nến- FG176C0017 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-4645572FG176C0018/ Nến- FG176C0018 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-4645572FG176C0019/ Nến- FG176C0019 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-4645572FG176C0020/ Nến- FG176C0020 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-4645572FG176C0021/ Nến- FG176C0021 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-4645572FG176C0022/ Nến- FG176C0022 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-4645572FG176C0028/ Nến- FG176C0028 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-4645572FG176C0029/ Nến- FG176C0029 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-4645572FG176C0030/ Nến- FG176C0030 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-4645572FG176C0031/ Nến- FG176C0031 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-4645572FG176C0032/ Nến- FG176C0032 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-4645572FG176C0033/ Nến- FG176C0033 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-4645572FG176C0034/ Nến- FG176C0034 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-4645572FG176C0035/ Nến- FG176C0035 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-4645572FG176C0036/ Nến- FG176C0036 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-4645572FG176C0037/ Nến- FG176C0037 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-5768930FD274C0001/ Nến- FD274C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-5768930FD277C0001/ Nến- FD277C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-5768930FD426C0001/ Nến- FD426C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-5768930FD427C0001/ Nến- FD427C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-5768930FD430C0001/ Nến- FD430C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-5768930FD431C0001/ Nến- FD431C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-5768930FD941C0001/ Nến- FD941C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-5768930FD942C0001/ Nến- FD942C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-5768930FD945C0001/ Nến- FD945C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-5768930FD952C0001/ Nến- FD952C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-5768930FD953C0001/ Nến- FD953C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-5768930FD954C0001/ Nến- FD954C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-5768930FD955C0001/ Nến- FD955C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-5768930FD960C0001/ Nến- FD960C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-5768930FD972C0001/ Nến- FD972C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-5768930FE513C0001/ Nến- FE513C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-5768930FE514C0001/ Nến- FE514C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-5768930FE516C0001/ Nến- FE516C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-5768930FE517C0001/ Nến- FE517C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-5768930FE525C0001/ Nến- FE525C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-5768930FE526C0001/ Nến- FE526C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-5768930FE527C0001/ Nến- FE527C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-5768930FE528C0001/ Nến- FE528C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-5768930FE529C0001/ Nến- FE529C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-5768930FG175C0017/ Nến- FG175C0017 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-5768930FG175C0028/ Nến- FG175C0028 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-5768930FG175C0029/ Nến- FG175C0029 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-5768930FG175C0030/ Nến- FG175C0030 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-5768930FG175C0031/ Nến- FG175C0031 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-5768930FG175C0032/ Nến- FG175C0032 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-5768930FG175C0033/ Nến- FG175C0033 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-5768930FG175C0034/ Nến- FG175C0034 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-5768930FG175C0035/ Nến- FG175C0035 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-5768930FG175C0036/ Nến- FG175C0036 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-5768930FG175C0037/ Nến- FG175C0037 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-5768930FG176C0017/ Nến- FG176C0017 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-5768930FG176C0028/ Nến- FG176C0028 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-5768930FG176C0029/ Nến- FG176C0029 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-5768930FG176C0030/ Nến- FG176C0030 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-5768930FG176C0031/ Nến- FG176C0031 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-5768930FG176C0032/ Nến- FG176C0032 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-5768930FG176C0033/ Nến- FG176C0033 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-5768930FG176C0034/ Nến- FG176C0034 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-5768930FG176C0036/ Nến- FG176C0036 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-5768930FG848C0001/ Nến- FG848C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-5768930FG849C0001/ Nến- FG849C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-5768930FG850C0001/ Nến- FG850C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-5768930FG851C0001/ Nến- FG851C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-5768930FG852C0001/ Nến- FG852C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-5768930FG853C0001/ Nến- FG853C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-5768930FG854C0001/ Nến- FG854C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-5768930FG855C0001/ Nến- FG855C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-5768930FG856C0001/ Nến- FG856C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-5768930FG857C0001/ Nến- FG857C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-5768930FG858C0001/ Nến- FG858C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-5768930FG859C0001/ Nến- FG859C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-5768930GR06E664/ Nến- GR06E664 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-5768930GR06E666/ Nến- GR06E666 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-5768930GR06E667/ Nến- GR06E667 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-5768930GR06E668/ Nến- GR06E668 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-5768930SD973D0001/ Nến- SD973D0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-5768930SD973D0002/ Nến- SD973D0002 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-5768930SD973D0003/ Nến- SD973D0003 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-5768930SD974D0001/ Nến- SD974D0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-5768930SD974D0002/ Nến- SD974D0002 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-5768930SD974D0003/ Nến- SD974D0003 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-5768930SD975D0001/ Nến- SD975D0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-5768930SD975D0002/ Nến- SD975D0002 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-5768930SD975D0003/ Nến- SD975D0003 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-5768930SD976D0001/ Nến- SD976D0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-5768930SD976D0002/ Nến- SD976D0002 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-5768930SD976D0003/ Nến- SD976D0003 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-6286625FD274C0001/ Nến- FD274C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-6286625FD277C0001/ Nến- FD277C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-6286625FD426C0001/ Nến- FD426C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-6286625FD427C0001/ Nến- FD427C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-6286625FD430C0001/ Nến- FD430C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-6286625FD431C0001/ Nến- FD431C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-6286625FD941C0001/ Nến- FD941C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-6286625FD942C0001/ Nến- FD942C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-6286625FD955C0001/ Nến- FD955C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-6286625FD960C0001/ Nến- FD960C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-6286625FD972C0001/ Nến- FD972C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-6327654FD274C0001/ Nến- FD274C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-6327654FD277C0001/ Nến- FD277C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-6327654FD426C0001/ Nến- FD426C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-6327654FD427C0001/ Nến- FD427C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-6327654FD430C0001/ Nến- FD430C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-6327654FD431C0001/ Nến- FD431C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-6327654FD941C0001/ Nến- FD941C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-6327654FD942C0001/ Nến- FD942C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-6327654FD945C0001/ Nến- FD945C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-6327654FD952C0001/ Nến- FD952C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-6327654FD955C0001/ Nến- FD955C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-6327654FD960C0001/ Nến- FD960C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-6327654FD972C0001/ Nến- FD972C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-6327654FE513C0001/ Nến- FE513C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-6327654FE514C0001/ Nến- FE514C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-6327654FE515C0001/ Nến- FE515C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-6327654FE516C0001/ Nến- FE516C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-6327654FE517C0001/ Nến- FE517C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-6327654FE518C0001/ Nến- FE518C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-6327654FE525C0001/ Nến- FE525C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-6327654FE526C0001/ Nến- FE526C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-6327654FE527C0001/ Nến- FE527C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-6327654FE528C0001/ Nến- FE528C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-6327654FE529C0001/ Nến- FE529C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-6327654FE530C0001/ Nến- FE530C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-7022354P0047D2771/ Nến- P0047D2771 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-7022354P2331D1715/ Nến- P2331D1715 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-7862983FD274C0001/ Nến- FD274C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-7862983FD277C0001/ Nến- FD277C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-7862983FD426C0001/ Nến- FD426C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-7862983FD427C0001/ Nến- FD427C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-7862983FD430C0001/ Nến- FD430C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-7862983FD431C0001/ Nến- FD431C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-7862983FD941C0001/ Nến- FD941C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-7862983FD942C0001/ Nến- FD942C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-7862983FD945C0001/ Nến- FD945C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-7862983FD952C0001/ Nến- FD952C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-7862983FD955C0001/ Nến- FD955C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-7862983FD960C0001/ Nến- FD960C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-7862983FD972C0001/ Nến- FD972C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-7862983FE513C0001/ Nến- FE513C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-7862983FE514C0001/ Nến- FE514C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-7862983FE515C0001/ Nến- FE515C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-7862983FE517C0001/ Nến- FE517C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-7862983FE518C0001/ Nến- FE518C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-7862983FE525C0001/ Nến- FE525C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-7862983FE526C0001/ Nến- FE526C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-7862983FE527C0001/ Nến- FE527C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-7862983FE529C0001/ Nến- FE529C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-7862983FE530C0001/ Nến- FE530C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-7900512FG176C0018/ Nến- FG176C0018 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-7900512FG176C0037/ Nến- FG176C0037 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-8060547FE624C0001/ Nến- FE624C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V190925P0047D2360/ Nến- P0047D2360 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V190988-BGR06E576/ Nến- GR06E576 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V191247GR06E312/ Nến- GR06E312 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V191247GR06E313/ Nến- GR06E313 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V191247GR06E314/ Nến- GR06E314 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V191247GR06E315/ Nến- GR06E315 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V191247GR06E316/ Nến- GR06E316 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V191247GR06E317/ Nến- GR06E317 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V191247GR06E318/ Nến- GR06E318 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V191247P0047D2459/ Nến- P0047D2459 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V191247P0047D2610/ Nến- P0047D2610 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V191247P0134D1001/ Nến- P0134D1001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V191247P0134D1003/ Nến- P0134D1003 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V191247P0135D0693/ Nến- P0135D0693 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V191247P0135D0694/ Nến- P0135D0694 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V191247P2331D1597/ Nến- P2331D1597 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V191247P2331D1598/ Nến- P2331D1598 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V191247P4350D0026/ Nến- P4350D0026 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V191247P4350D0027/ Nến- P4350D0027 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V191247P6212D0255/ Nến- P6212D0255 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V191247P6212D0269/ Nến- P6212D0269 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200107P0047B2764/ Nến- P0047B2764 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200107P2331B1673/ Nến- P2331B1673 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200121GR06D027/ Nến- GR06D027 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200121GR06D127/ Nến- GR06D127 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200122GR06D126/ Nến- GR06D126 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200122GR06D127/ Nến- GR06D127 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200122P0047D2361/ Nến- P0047D2361 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200122P4961D0204/ Nến- P4961D0204 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200123DR06C220/ Nến- DR06C220 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200123DR06C249/ Nến- DR06C249 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200123GR06D126/ Nến- GR06D126 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200123GR06D127/ Nến- GR06D127 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200123GR06D822/ Nến- GR06D822 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200123GR06D823/ Nến- GR06D823 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200123P0047D2360/ Nến- P0047D2360 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200123P0047D2361/ Nến- P0047D2361 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200123P0556D1171/ Nến- P0556D1171 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200123P0556D1172/ Nến- P0556D1172 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200123P3755D0019/ Nến- P3755D0019 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200123P4329D0025/ Nến- P4329D0025 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200123P4329D0026/ Nến- P4329D0026 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200123P4350D0023/ Nến- P4350D0023 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200123P4350D0024/ Nến- P4350D0024 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200123P4961D0204/ Nến- P4961D0204 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200123P4961D0205/ Nến- P4961D0205 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200123P6212D0190/ Nến- P6212D0190 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200123P6212D0191/ Nến- P6212D0191 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200124GR06D127/ Nến- GR06D127 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200124P3755D0020/ Nến- P3755D0020 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200124P4350D0023/ Nến- P4350D0023 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200130GR06D027/ Nến- GR06D027 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200130GR06D127/ Nến- GR06D127 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200131GR06D127/ Nến- GR06D127 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200131P0047D2361/ Nến- P0047D2361 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200131P0556D1171/ Nến- P0556D1171 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200131P0556D1172/ Nến- P0556D1172 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200131P4350D0024/ Nến- P4350D0024 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200131P4961D0204/ Nến- P4961D0204 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200131P4961D0205/ Nến- P4961D0205 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200131P6212D0191/ Nến- P6212D0191 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200132GR06D127/ Nến- GR06D127 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200132P0047D2360/ Nến- P0047D2360 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200132P0047D2361/ Nến- P0047D2361 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200132P0556D1171/ Nến- P0556D1171 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200132P0556D1172/ Nến- P0556D1172 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200132P3755D0019/ Nến- P3755D0019 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200132P4329D0025/ Nến- P4329D0025 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200132P4350D0023/ Nến- P4350D0023 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200132P4350D0024/ Nến- P4350D0024 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200132P4961D0204/ Nến- P4961D0204 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200132P4961D0205/ Nến- P4961D0205 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200132P6212D0190/ Nến- P6212D0190 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200132P6212D0191/ Nến- P6212D0191 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200133GR06D127/ Nến- GR06D127 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200133P3755D0019/ Nến- P3755D0019 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200133P3755D0020/ Nến- P3755D0020 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200133P4350D0023/ Nến- P4350D0023 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200133P4961D0204/ Nến- P4961D0204 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200145GR06E168/ Nến- GR06E168 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200205DT005B0001/ Nến- DT005B0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200205DT005B0002/ Nến- DT005B0002 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200205DT005B0003/ Nến- DT005B0003 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200205DT005B0004/ Nến- DT005B0004 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200205DT005B0005/ Nến- DT005B0005 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200205DT005B0006/ Nến- DT005B0006 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200205GR06E617/ Nến- GR06E617 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200205GR06E618/ Nến- GR06E618 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200205GR06E619/ Nến- GR06E619 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200205GR06E620/ Nến- GR06E620 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200205GR06E621/ Nến- GR06E621 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200205GR06E622/ Nến- GR06E622 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200205SG352B0001/ Nến- SG352B0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200208DR06C249/ Nến- DR06C249 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200211FF245C0001/ Nến- FF245C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200211FF247C0001/ Nến- FF247C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200212FF245C0001/ Nến- FF245C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200212FF247C0001/ Nến- FF247C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200228GR06E669/ Nến- GR06E669 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200228GR06E670/ Nến- GR06E670 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200228GR06E671/ Nến- GR06E671 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200234GR06E320/ Nến- GR06E320 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200234GR06E321/ Nến- GR06E321 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200234GR06E551/ Nến- GR06E551 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200251GR06E311/ Nến- GR06E311 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200251GR06E312/ Nến- GR06E312 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200251GR06E313/ Nến- GR06E313 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200251GR06E314/ Nến- GR06E314 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200251GR06E315/ Nến- GR06E315 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200251GR06E316/ Nến- GR06E316 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200251GR06E317/ Nến- GR06E317 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200251GR06E318/ Nến- GR06E318 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200251P0047D2459/ Nến- P0047D2459 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200251P0047D2610/ Nến- P0047D2610 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200251P0134D1001/ Nến- P0134D1001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200251P0134D1003/ Nến- P0134D1003 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200251P0135D0693/ Nến- P0135D0693 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200251P0135D0694/ Nến- P0135D0694 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200251P2331D1597/ Nến- P2331D1597 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200251P2331D1598/ Nến- P2331D1598 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200251P4350D0026/ Nến- P4350D0026 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200251P4350D0027/ Nến- P4350D0027 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200251P6212D0255/ Nến- P6212D0255 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200251P6212D0269/ Nến- P6212D0269 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200259FE447C0001/ Nến- FE447C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200262FE444C0001/ Nến- FE444C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200269SG668D0002/ Nến- SG668D0002 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200269SG669D0002/ Nến- SG669D0002 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200269SG669D0004/ Nến- SG669D0004 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200270SG668D0002/ Nến- SG668D0002 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200270SG669D0002/ Nến- SG669D0002 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200270SG669D0004/ Nến- SG669D0004 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200272GR06D978/ Nến- GR06D978 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200272P0047D2459/ Nến- P0047D2459 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200272P0134D1001/ Nến- P0134D1001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200272P0556D1251/ Nến- P0556D1251 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200272T4510D1088/ Nến- T4510D1088 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200303FC115C0025/ Nến- FC115C0025 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200303FC115C0026/ Nến- FC115C0026 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200303FC115C0027/ Nến- FC115C0027 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200303FC115C0028/ Nến- FC115C0028 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200303FG543C0001/ Nến- FG543C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200303FG544C0001/ Nến- FG544C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200303FG545C0001/ Nến- FG545C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200303FG546C0001/ Nến- FG546C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200303FG563C0001/ Nến- FG563C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200303FG564C0001/ Nến- FG564C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200303FG565C0001/ Nến- FG565C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200303FG566C0001/ Nến- FG566C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200303P0134A1039/ Nến- P0134A1039 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200303P0134A1040/ Nến- P0134A1040 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200303P2331A1766/ Nến- P2331A1766 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200303P2331A1767/ Nến- P2331A1767 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200303P6212A0317/ Nến- P6212A0317 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200303P6212A0318/ Nến- P6212A0318 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200309GR06D943/ Nến- GR06D943 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200309P0048D0164/ Nến- P0048D0164 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200309P0134D1001/ Nến- P0134D1001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200309P0556D1251/ Nến- P0556D1251 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200309T4510D1087/ Nến- T4510D1087 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200309T4510D1088/ Nến- T4510D1088 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200311FC115C0025/ Nến- FC115C0025 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200311FC115C0026/ Nến- FC115C0026 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200311FC115C0027/ Nến- FC115C0027 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200311FC115C0028/ Nến- FC115C0028 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200311FG543C0001/ Nến- FG543C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200311FG544C0001/ Nến- FG544C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200311FG545C0001/ Nến- FG545C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200311FG546C0001/ Nến- FG546C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200311FG563C0001/ Nến- FG563C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200311FG564C0001/ Nến- FG564C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200319FH231C0001/ Nến- FH231C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200319FH232C0001/ Nến- FH232C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200319FH233C0001/ Nến- FH233C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200319FH234C0001/ Nến- FH234C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200320FH231C0001/ Nến- FH231C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200320FH232C0001/ Nến- FH232C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200320FH233C0001/ Nến- FH233C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200320FH234C0001/ Nến- FH234C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200321FH231C0001/ Nến- FH231C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200321FH232C0001/ Nến- FH232C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200321FH233C0001/ Nến- FH233C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200321FH234C0001/ Nến- FH234C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200322FH231C0001/ Nến- FH231C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200322FH232C0001/ Nến- FH232C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200322FH233C0001/ Nến- FH233C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200322FH234C0001/ Nến- FH234C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200323FH231C0001/ Nến- FH231C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200323FH232C0001/ Nến- FH232C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200323FH233C0001/ Nến- FH233C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200323FH234C0001/ Nến- FH234C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200324FG367C0001/ Nến- FG367C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200324FG369C0001/ Nến- FG369C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200324FG371C0001/ Nến- FG371C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200324GR06E706/ Nến- GR06E706 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200324GR06E707/ Nến- GR06E707 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200324GR06E708/ Nến- GR06E708 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200324GR06E709/ Nến- GR06E709 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200324P0047A2846/ Nến- P0047A2846 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200324P0556A1379/ Nến- P0556A1379 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200324P4961A0290/ Nến- P4961A0290 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200324PD787A0006/ Nến- PD787A0006 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200401FC463C0002/ Nến- FC463C0002 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200402GR06E468/ Nến- GR06E468 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200402GR06E732/ Nến- GR06E732 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200402GR06E733/ Nến- GR06E733 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200402GR06E734/ Nến- GR06E734 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200402GR06E735/ Nến- GR06E735 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200402GR06E736/ Nến- GR06E736 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200402GR06E737/ Nến- GR06E737 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200402GR06E738/ Nến- GR06E738 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200402GS06C1011/ Nến- GS06C1011 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200402GS06C1015/ Nến- GS06C1015 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200403GR06E565/ Nến- GR06E565 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200403GR06E566/ Nến- GR06E566 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200403GR06E567/ Nến- GR06E567 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200403GR06E568/ Nến- GR06E568 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200403GR06E739/ Nến- GR06E739 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200403GR06E752/ Nến- GR06E752 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200403GR06E754/ Nến- GR06E754 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200404GR06E740/ Nến- GR06E740 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200404GR06E741/ Nến- GR06E741 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200404GR06E753/ Nến- GR06E753 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200404GS06C1012/ Nến- GS06C1012 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200409GR06D823/ Nến- GR06D823 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200410FG384C0001/ Nến- FG384C0001 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200410GR06E475/ Nến- GR06E475 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200410GR06E477/ Nến- GR06E477 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200410GR06E483/ Nến- GR06E483 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200410GR06E484/ Nến- GR06E484 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200410GR06E485/ Nến- GR06E485 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200410GR06E755/ Nến- GR06E755 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200410GR06E756/ Nến- GR06E756 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200410GR06E757/ Nến- GR06E757 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200410GR06E758/ Nến- GR06E758 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200410GR06E759/ Nến- GR06E759 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200410GR06E760/ Nến- GR06E760 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200505GS06C910/ Nến- GS06C910 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200515FE611C0002/ Nến- FE611C0002 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200515GR06E574/ Nến- GR06E574 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200515GR06E576/ Nến- GR06E576 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200515GR06E577/ Nến- GR06E577 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200515GR06E578/ Nến- GR06E578 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200515GR06E579/ Nến- GR06E579 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200515P0047A2838/ Nến- P0047A2838 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200515P0556A1377/ Nến- P0556A1377 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200515P4961A0288/ Nến- P4961A0288 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200515P4961D0287/ Nến- P4961D0287 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200528GR06E071/ Nến- GR06E071 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200528GR06E587/ Nến- GR06E587 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200528GR06E588/ Nến- GR06E588 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200528GR06E589/ Nến- GR06E589 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200528GR06E654/ Nến- GR06E654 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200528GR06E655/ Nến- GR06E655 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200528GR06E656/ Nến- GR06E656 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200535GR06E071/ Nến- GR06E071 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200535GR06E588/ Nến- GR06E588 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200535GR06E589/ Nến- GR06E589 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200535GR06E653/ Nến- GR06E653 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200535GR06E654/ Nến- GR06E654 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200535GR06E655/ Nến- GR06E655 (xk)
- Mã HS 34060000: SC-V200535GR06E656/ Nến- GR06E656 (xk)
- Mã HS 34060000: Small tin can-X/ Nến (Scented wax candle) đựng trong hộp thiếc có nắp. (xk)
- Mã HS 34060000: SP005/ Nến hình trụ 3'' x 6'' K183121I (577336205) (led, 6" x 3" x 6") (xk)
- Mã HS 34060000: SP006/ Nến hình trụ 3'' x 6'' K183121W (577336214) (led, 6" x 3" x 6") (xk)
- Mã HS 34060000: SP007/ Nến hình trụ 4'' x 6'' K183122I (577336216) (led, 6" x 4" x 6") (xk)
- Mã HS 34060000: SP008/ Nến hình trụ 4'' x 6'' K183122W (577336217) (led, 6" x 4" x 6") (xk)
- Mã HS 34060000: SP009/ Nến hình trụ 4'' x 8'' K183123I (577336208) (led, 8" x 4" x 8") (xk)
- Mã HS 34060000: SP010/ Nến hình trụ 4'' x 8'' K183123W (577336215) (led, 8" x 4" x 8") (xk)
- Mã HS 34060000: SP011/ Nến hình trụ 4'' x 10'' K183124I (577336209) (led, 10" x 4" x 10") (xk)
- Mã HS 34060000: SP012/ Nến hình trụ 4'' x 10'' K183124W (577336213) (led, 10" x 4" x 10") (xk)
- Mã HS 34060000: SP013/ Bộ 12 nến votive K181230I (577334902) (led, 1-3/4" x 1-1/2" x 1-3/4", pin CR) (xk)
- Mã HS 34060000: SP014/ Bộ 12 nến votive K181230W (577336204) (led, 1-3/4" x 1-1/2" x 1-3/4", pin CR) (xk)
- Mã HS 34060000: SP015/ Bộ 6 nến tealight K181236I (577336203) (led, 1-1/3" x 1-1/2" x 1-1/3", pin CR) (xk)
- Mã HS 34060000: SP016/ Bộ 6 nến tealight K181236W (577336202) (led, 1-1/3" x 1-1/2" x 1-1/3", pin CR) (xk)
- Mã HS 34060000: SP111/ Nến hình con voi ngồi K150653A (990-04235) (5-1/2" x 4-1/3" x 6-1/4") (xk)
- Mã HS 34060000: SP112/ Nến hình con voi đứng K159151G (990-04243) (6-3/4" x 3-1/7" x 5-1/7") (xk)
- Mã HS 34060000: SP113/ Nến hình trụ 4'' x 8'' K182084G (990-04250) (8" x 4" x 8") (xk)
- Mã HS 34060000: SP114/ Nến hình trụ 3'' x 6'' K182085G (990-04268) (6" x 3" x 6") (xk)
- Mã HS 34060000: SP115/ Nến hình trụ 3'' x 4'' K182086G (990-04276) (6" x 3" x 4") (xk)
- Mã HS 34060000: SP118/ Nến hình trụ 3'' x 4'' K182086S (990-04300) (4" x 3" x 4") (xk)
- Mã HS 34060000: SP121/ Nến hình trụ 3'' x 6'' khắc hoa K182033 (990-04359) (6" x 3" x 6") (xk)
- Mã HS 34060000: SP122/ Nến hình trụ 3'' x 8'' khắc hoa K182087 (990-04367) (8" x 3" x 8") (xk)
- Mã HS 34060000: SP123/ Nến hình con voi đứng K159151A (990-04375) (6-3/4" x 3-1/7" x 5-1/7") (xk)
- Mã HS 34060000: SP125/ Bộ 2 nến taper lưới nhện K190558 (17426123) 1-1/8'' x 1-1/8'' x 10'' (cái) (xk)
- Mã HS 34060000: SP126/ Bộ 9 nến tealight lưới nhện màu cam K190569 (17426131) 4-1/2'' x 4-1/2'' x 1-1/8'' (1 bộ) (xk)
- Mã HS 34060000: SP127/ Bộ 9 nến tealight con dơi K190570 (17426149) 4-1/2'' x 4-1/2'' x 1-1/8'' (1 bộ) (xk)
- Mã HS 34060000: SP128/ Bộ 9 nến tealight lưới nhện màu trắng K190571 (17426156) 4-1/2'' x 4-1/2'' x 1-1/8'' (1 bộ) (xk)
- Mã HS 34060000: SP129/ Nến đựng trong ly thủy tinh K190565 (17395567) 3-3/4" x 4'' x 3-3/4'' (xk)
- Mã HS 34060000: SP130/ Nến đựng trong ly thủy tinh K190572 (17395575) 3-1/8" x 4-1/4'' x 3-1/8'' (xk)
- Mã HS 34060000: SP131/ Nến hình trụ 6" x 3'' x 6'' K190546 (17460858) (xk)
- Mã HS 34060000: SP132/ Nến hình trụ 4" x 3'' x 4'' K190547 (17460866) (xk)
- Mã HS 34060000: SP133/ Nến đựng trong ly thủy tinh K190576 (17461120) 4-3/8" x 3-3/8'' x 4-3/8'' (xk)
- Mã HS 34060000: SP134/ Nến đựng trong ly thủy tinh K190577 (17461138) 4-3/8" x 3-3/8'' x 4-3/8'' (xk)
- Mã HS 34060000: SP135/ Bộ 2 nến taper K190559 (17461286) 1-1/8'' x 1-3/8'' x 10'' (cái) (xk)
- Mã HS 34060000: SP136/ Nến đựng trong hũ gốm K190568 (17461294) 4-3/8" x 4-1/2'' x 4-3/8'' (xk)
- Mã HS 34060000: SP137/ Nến đựng trong ly thủy tinh K190578 (17461559) 4-3/8" x 3-3/8'' x 4-3/8'' (xk)
- Mã HS 34060000: SP138/ Nến đựng trong ly thủy tinh K190621 (17461567) 4-3/8" x 3-3/8'' x 4-3/8'' (xk)
- Mã HS 34060000: SP139/ Nến hình cầu xoắn màu đèn K190553 (17461708) 4" x 4'' x 4'' (xk)
- Mã HS 34060000: SP140/ Nến hình cầu xoắn màu đỏ K190554 (17461716) 4'' x 4'' x 4" (xk)
- Mã HS 34060000: SP142/ Bộ 6 nến votive K190306 (C1930XS) 2'' x 2'' (cái) (hình votive, quy cách: 2'' x 2'' x 2" (cái)) (xk)
- Mã HS 34060000: SP143/ Bộ 5 nến hình trụ đèn led K215112 (1438142) (2*5"x3''x5''/ 2*6"x3''x6''/ 1*7"x3''x7'', pin CR2025) (xk)
- Mã HS 34060000: SP144/ Nến hình trái thông 3-3/4'' x 3-1/4'' x 3-3/4'' K200008 (C207) (xk)
- Mã HS 34060000: SP145/ Nến hình đốt sống 3-3/8" x 2-5/8" x 9-1/4'' K171622 (01415439) (xk)
- Mã HS 34060000: SP146/ Nến hình đốt sống 3-3/8" x 2-5/8" x 6'' K171623 (01415413) (xk)
- Mã HS 34060000: SP147/ Bộ 2 nến taper 10'' x 7/8" x 10" màu đen K17200B (01311133) (xk)
- Mã HS 34060000: SP148/ Bộ 2 nến taper 10'' x 7/8" x 10" màu trắng K17200W (01337682) (xk)
- Mã HS 34060000: SP149/ Nến đựng trong ly thủy tinh 4'' x 4" x 4" có nắp K215089 (03CTDID18) (xk)
- Mã HS 34060000: SP150/ Nến đựng trong ly thủy tinh 4'' x 4" x 4" có nắp K215078 (03SNGDD02A) (xk)
- Mã HS 34060000: SP151/ Nến đựng trong ly thủy tinh 4'' x 4" x 4" có nắp K215087 (03SNGDD13) (xk)
- Mã HS 34060000: SP152/ Nến đựng trong ly thủy tinh 4'' x 4" x 4" có nắp K215083 (03SNGDD08B) (xk)
- Mã HS 34060000: SP153/ Nến đựng trong ly thủy tinh 4'' x 4" x 4" có nắp K215084 (03SNGDD10) (xk)
- Mã HS 34060000: SP154/ Nến đựng trong ly thủy tinh 4'' x 4" x 4" có nắp K215088 (03SNGDD15) (xk)
- Mã HS 34060000: SP155/ Nến đựng trong ly thủy tinh 4'' x 4" x 4" có nắp K215077 (03SNGDD01A) (xk)
- Mã HS 34060000: SP156/ Nến đựng trong ly thủy tinh 4'' x 4" x 4" có nắp K215082 (03SNGDD07B) (xk)
- Mã HS 34060000: SP157/ Nến đựng trong ly thủy tinh 4'' x 4" x 4" có nắp K215080 (03SNGDD04) (xk)
- Mã HS 34060000: SP158/ Nến đựng trong ly thủy tinh 4'' x 4" x 4" có nắp K215081 (03SNGDD06) (xk)
- Mã HS 34060000: SP159/ Nến đựng trong ly thủy tinh 4'' x 4" x 4" có nắp K215085 (03SNGDD11) (xk)
- Mã HS 34060000: SP160/ Nến đựng trong ly thủy tinh 4'' x 4" x 4" có nắp K215079 (03SNGDD03A) (xk)
- Mã HS 34060000: SP161/ Nến đựng trong ly thủy tinh 4'' x 4" x 4" có nắp K215086 (03SNGDD12) (xk)
- Mã HS 34060000: SP164/ Bộ 7 nến hình trụ đèn led S140215A/B (2*3"x3''x3''/ 2*4"x3''x4''/ 2*5"x3''x5''/ 1*6"x3''x6'', pin CR2025) (xk)
- Mã HS 34060000: SP165/ Nến hình trụ 4"x 3-1/4'' x 4'' đèn led K190696 (18143) (1pc/inner) (xk)
- Mã HS 34060000: SP166/ Nến hình trụ 6" x 3-1/4'' x 6" đèn led K190695 (18150) (1pc/inner) (xk)
- Mã HS 34060000: SP167/ Nến hình trụ 3" x 3'' x 3'' đèn led K190697 (4505616) (1pc/inner) (xk)
- Mã HS 34060000: SP168/ Nến hình trụ 14" x 6'' x 14'' đèn led K190691 (627141) (1pc/inner) (xk)
- Mã HS 34060000: SP169/ Bộ 4 nến hình votive 2" x 2'' x 2'' đèn led K190698 (25361) (pin CR2025) (xk)
- Mã HS 34060000: SP170/ Nến hình trụ 4" x 3-1/4'' x 4'' đèn led K190696 (18143) (xk)
- Mã HS 34060000: SP171/ Nến hình trụ 6" x 3-1/4'' x 6'' đèn led K190695 (18150) (xk)
- Mã HS 34060000: SP172/ Nến hình trụ 4-1/2'' x 4'' x 4-1/2'' đèn led K190694 (1966167) (xk)
- Mã HS 34060000: SP173/ Nến hình trụ 3'' x 3'' x 3'' đèn led K190697 (4505616) (xk)
- Mã HS 34060000: SP174/ Nến hình trụ 10" x 6'' x 10'' đèn led K190692 (627133) (xk)
- Mã HS 34060000: SP175/ Nến hình trụ 8" x 4'' x 8'' đèn led K190693 (9854506) (xk)
- Mã HS 34060000: SP181/ Nến hình trụ 6'' x 3'' x 6'' đèn led EV-0103-IV-6FT (3974353) (xk)
- Mã HS 34060000: SP182/ Nến hình trụ 7'' x 4'' x 7'' đèn led EV-0104-IV-7FT-FR (4078443) (pin CR) (xk)
- Mã HS 34060000: SP183/ Nến hình trụ 4-1/2'' x 4'' x 4-1/2'' đèn led EV-0104-IV-4FT (6593496) (xk)
- Mã HS 34060000: SP184/ Nến hình trụ 4'' x 3'' x 4'' đèn led EV-0103-IV-4FT (8880906) (xk)
- Mã HS 34060000: SP185/ Nến hình trụ 8'' x 4'' x 8'' đèn led EV-0103-IV-8FT (9798825) (xk)
- Mã HS 34060000: TA31529-15/ Nến đóng cốc thủy tinh 12X8cm (xk)
- Mã HS 34060000: TA36954-15/ Nến trụ tròn 3x3" (xk)
- Mã HS 34060000: TA36973-15/ Nến trụ tròn 3x6" (xk)
- Mã HS 34060000: TA36992-15/ Nến trụ tròn 4x7" (xk)
- Mã HS 34060000: TA37011-15/ Nến trụ tròn 6x6" (xk)
- Mã HS 34060000: TA37015-15/ Bộ 24 cây nến tealight nhựa 1.5x0.7" (xk)
- Mã HS 34060000: TA37019-15/ Bộ 4 chiếc nến Votive 1.75x2" (xk)
- Mã HS 34060000: TA37025-15/ Bộ 2 cây nến taper 10" (xk)
- Mã HS 34060000: TA37027-15/ Nến trụ tròn 3x6" (xk)
- Mã HS 34060000: TA37030-15/ Nến trụ tròn 3x4" (xk)
- Mã HS 34060000: TA37032-15/ Nến trụ tròn 3x8" (xk)
- Mã HS 34060000: TA37036-15/ Bộ 100 cây nến tealight 1.5x0.7" (xk)
- Mã HS 34060000: TA37039-15/ Bộ 2 cây nến trụ 3x6" (xk)
- Mã HS 34060000: TA37041-15/ Bộ 12 cây nến taper 10'' (xk)
- Mã HS 34060000: TA37043-15/ Bộ 20 cây nến votive 1.75x2" (xk)
- Mã HS 34060000: TA37044-15/ Bộ 3 cây nến trụ 3x3" (xk)
- Mã HS 34060000: TA37046-15/ Bộ 8 cây nến đóng cốc thủy tinh 50X47X60MM (xk)
- Mã HS 34060000: TA37050-15/ Bộ 12 cây nến tealight nhựa 2.3" (xk)
- Mã HS 34060000: TA37459-15/ Bộ 2 cây nến taper 10" (xk)
- Mã HS 34060000: TA37461-15/ Bộ 12 cây nến tealight 1.5x0.7" (xk)
- Mã HS 34060000: TA37544-15/ Bộ 45 cây nến taper 3"x0.375" (xk)
- Mã HS 34060000: TA37546-15/ Bộ 45 cây nến taper 5.75"x0.375" (xk)
- Mã HS 34060000: TGT GLASS LID DYNAMIC MASTER/ Nến màu (01 bộ gồm 01 chiếc) (xk)
- Mã HS 34060000: TH105/ Nến 15OZ GLASS TT, W LID (xk)
- Mã HS 34060000: TINCAN 3OZ/ Nến thơm dựng trong hộp thiếc có nắp 3OZ (xk)
- Mã HS 34060000: TM12/ Nến 6x10cm (xk)
- Mã HS 34060000: TM17/ Nến 10x10cm (xk)
- Mã HS 34060000: TM18/ Nến 10x15cm (xk)
- Mã HS 34060000: TM50/ Nến 6X12CM (xk)
- Mã HS 34060000: TM56/ Nến 3.7X20CM (xk)
- Mã HS 34060000: TM57/ Nến 3.7X30CM (xk)
- Mã HS 34060000: TM59/ Nến 5X7.8CM (xk)
- Mã HS 34060000: TM6/ Nến 7.5x7.5cm (xk)
- Mã HS 34060000: TM60/ Nến 6.8X15CM (xk)
- Mã HS 34060000: TM61/ Nến 8X20CM (xk)
- Mã HS 34060000: TM7/ Nến 7.5x10cm (xk)
- Mã HS 34060000: TM8/ Nến 7.5x15cm (xk)
- Mã HS 34060000: TOT1023-15/ Nến đóng Tin sắt 80X80X52MM (xk)
- Mã HS 34060000: TR1B12/ Nến thơm lọ thủy tinh nắp thiếc D8.8cm X H10.2cm- Collection 1, Matte black, Smokey Patchoulli, 12oz (xk)
- Mã HS 34060000: TR1B17/ Nến thơm lọ thủy tinh nắp thiếc D12.8cm X H7.8cm- Collection 1, Matte black, Smokey Patchoulli, 17oz (xk)
- Mã HS 34060000: TR1BLU12/ Nến thơm lọ thủy tinh nắp thiếc D8.8cm X H10.2cm- Collection 1, Matte blue, Elderberry&Fig Leaf, 12oz (xk)
- Mã HS 34060000: TR1BLU17/ Nến thơm lọ thủy tinh nắp thiếc D12.8cm X H7.8cm- Collection 1, Matte blue, Elderberry&Fig Leaf, 17oz (xk)
- Mã HS 34060000: TR1G12/ Nến thơm lọ thủy tinh nắp thiếc D8.8cm X H10.2cm- Collection 1, Matte gray, Burmese Wood, 12oz (xk)
- Mã HS 34060000: TR1G17/ Nến thơm lọ thủy tinh nắp thiếc D12.8cm X H7.8cm- Collection 1, Matte gray, Burmese Wood, 17oz (xk)
- Mã HS 34060000: TR1P12/ Nến thơm lọ thủy tinh nắp thiếc D8.8cm X H10.2cm- Collection 1, Matte pink, Gardenia Blossom, 12oz (xk)
- Mã HS 34060000: TR1P17/ Nến thơm lọ thủy tinh nắp thiếc D12.8cm X H7.8cm- Collection 1, Matte pink, Gardenia Blossom, 17oz (xk)
- Mã HS 34060000: TR1W12/ Nến thơm lọ thủy tinh nắp thiếc D8.8cm X H10.2cm- Collection 1, Matte white, Mokara, 12oz (xk)
- Mã HS 34060000: TR1W17/ Nến thơm lọ thủy tinh nắp thiếc D12.8cm X H7.8cm- Collection 1, Matte white, Mokara, 17oz (xk)
- Mã HS 34060000: TR2BLU09/ Nến thơm lọ thủy tinh nắp thiếc D8.1cm X H10.4cm- Collection 2, blue, Ocean Mist, 9oz (xk)
- Mã HS 34060000: TR2BLU14/ Nến thơm lọ thủy tinh nắp thiếc D10cm X H10cm- Collection 2, Blue, Ocean Wind, 14oz (xk)
- Mã HS 34060000: TR2P09/ Nến thơm lọ thủy tinh nắp thiếc D8.1cm X H10.4cm- Collection 2, pink, Hibiscus Teakwood, 9oz (xk)
- Mã HS 34060000: TR2P14/ Nến thơm lọ thủy tinh nắp thiếc D10cm X H10cm- Collection 2, Pink, Hibiscus Teakwood, 14oz (xk)
- Mã HS 34060000: TR3B12/ Nến thơm lọ thủy tinh nắp thiếc D8.8cm X H10.2cm- Collection 3, black, Cassis Noir, 12oz (xk)
- Mã HS 34060000: TR3B17/ Nến thơm lọ thủy tinh nắp thiếc D12.8cm X H7.8cm- Collection 3, black, Cassis Noir, 17oz (xk)
- Mã HS 34060000: TR3BLU12/ Nến thơm lọ thủy tinh nắp thiếc D8.8cm X H10.2cm- Collection 3, blue, Guava, 12oz (xk)
- Mã HS 34060000: TR3BLU17/ Nến thơm lọ thủy tinh nắp thiếc D12.8cm X H7.8cm- Collection 3, blue, Guava, 17oz (xk)
- Mã HS 34060000: TR3C12/ Nến thơm lọ thủy tinh nắp thiếc D8.8cm X H10.2cm- Collection 3, clear, Panjore Lychee, 12oz (xk)
- Mã HS 34060000: TR3C17/ Nến thơm lọ thủy tinh nắp thiếc D12.8cm X H7.8cm- Collection 3, clear, Panjore Lychee, 17oz (xk)
- Mã HS 34060000: TR3G12/ Nến thơm lọ thủy tinh nắp thiếc D8.8cm X H10.2cm- Collection 3, Green, Basil and Grass, 12oz (xk)
- Mã HS 34060000: TR3G17/ Nến thơm lọ thủy tinh nắp thiếc D12.8cm X H7.8cm- Collection 3, Green, Basil and Grass, 17oz (xk)
- Mã HS 34060000: TR3P12/ Nến thơm lọ thủy tinh nắp thiếc D8.8cm X H10.2cm- Collection 3, Pink, Rose Oud(E3073), 12oz (xk)
- Mã HS 34060000: TR3P17/ Nến thơm lọ thủy tinh nắp thiếc D12.8cm X H7.8cm- Collection 3, Pink, Rose Oud(E3073), 17oz (xk)
- Mã HS 34060000: TT20MO1446/CX/2020/ Nến hoa tuyết đầu lõm bộ, quy cách 3*6"H. Hàng mới 100 % (xk)
- Mã HS 34060000: TT20MO1447/CX/2020/ Nến hoa tuyết đầu lõm bộ, quy cách 3*9"H. Hàng mới 100 % (xk)
- Mã HS 34060000: TT20MO1448/CX/2020/ Nến hoa tuyết bộ 4, (quy cách 4 chiếc/ bộ). Hàng mới 100 % (xk)
- Mã HS 34060000: TT20MO1449/CX/2020/ Nến hoa tuyết bộ 12, (quy cách 12 chiếc/ bộ). Hàng mới 100 % (xk)
- Mã HS 34060000: TT20UPC54829/2020/ Nến hình trụ đầu bằng thân trơn, quy cách 7.6cm x 15.2cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: TT20UPC54836/2020/ Nến hình trụ đầu bằng thân trơn, quy cách 7.6cm x 15.2cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: TT20UPC54843/2020/ Nến hình trụ thân trơn, quy cách 7.6cm x 15.2cm. Hàng mới 100 % (xk)
- Mã HS 34060000: TT20UPC54850/2020/ Nến hình trụ đầu bằng thân trơn, quy cách 7.6cm x 22.8cm. Hàng mới 100 % (xk)
- Mã HS 34060000: TT20UPC54904/2020/ Nến hình trụ đầu bằng thân trơn, quy cách 10.1cm x 10.1cm. Hàng mới 100 % (xk)
- Mã HS 34060000: TT20UPC54911/2020/ Nến hình trụ đầu bằng thân trơn, quy cách 10.1cm x 10.1cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: TT20UPC55024/2020/ Nến hình trụ đầu bằng thân trơn, quy cách 10.1cm x 15.2cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 34060000: TT20UPC55048/2020/ Nến hình trụ thân trơn, quy cách 10.1cm x 15.2cm. Hàng mới 100 % (xk)
- Mã HS 34060000: TT20UPC55109/2020/ Nến hoa văn, (quy cách 12 chiếc/ bộ). Hàng mới 100 % (xk)
- Mã HS 34060000: TT20UPC77383/2020/ Nến hoa văn, (quy cách 12 chiếc/ bộ). Hàng mới 100 % (xk)
- Mã HS 34060000: TT20VT1199CX/2020/ Nến đũa đầu bằng bộ 6. Hàng mới 100 % (xk)
- Mã HS 34060000: TT20VT1224CX/2020/ Nến đũa đầu bằng bộ 6. Hàng mới 100 % (xk)
- Mã HS 34060000: TT20VT1225CX/2020/ Nến đũa đầu bằng bộ 6. Hàng mới 100 % (xk)
- Mã HS 34060000: TTW0711DI/ Nến đóng lọ thủy tinh 85X80X100MM (xk)
- Mã HS 34060000: TTW1208DI/ Nến đóng lọ thủy tinh 120X115X80MM (xk)
- Mã HS 34060000: TYPO-FS-01/ Nến đóng cốc thủy tinh 82X76X90MM (xk)
- Mã HS 34060000: TYPO-RQ-01/ Nến đóng lọ thủy tinh 82X76X90MM (xk)
- Mã HS 34060000: VCC0301CPDI/ Nến đóng Tin sắt 113X47X35MM (xk)
- Mã HS 34060000: VCC1201CPDI/ Nến đóng lọ thủy tinh 110X100X80MM (xk)
- Mã HS 34060000: VCC3301CPDI/ Nến trụ tròn 3x3" (xk)
- Mã HS 34060000: VCC3601CPDI/ Nến trụ tròn 3x6" (xk)
- Mã HS 34060000: VCCTLCPDI/ Bộ 12 cây nến tealight nhôm 37.4mm*16.8mm (xk)
- Mã HS 34060000: VCCVTCPDI/ Bộ 4 chiếc nến Votive 1.75x2" (xk)
- Mã HS 34060000: VL43341-15/ Nến trụ tròn 3*6" (xk)
- Mã HS 34060000: VL44373/ Bộ 24 cây nến tealight nhựa 1.5x0.7" (xk)
- Mã HS 34060000: VL44378-15/ Bộ 24 cây nến tealight nhựa 1.5x0.7" (xk)
- Mã HS 34060000: VL48629/ Nến trụ tròn 3*6" (xk)
- Mã HS 34060000: VL48646/ Nến đóng lọ thủy tinh 100X95X100MM 13.5oz (xk)
- Mã HS 34060000: VL49390-15/ Nến đóng lọ thủy tinh 69.5X73.5X75MM (xk)
- Mã HS 34060000: WONDER 7OZ CLEAR GLASS/ Nến màu (01 bộ gồm 01 chiếc) (xk)
- Mã HS 34060000: WZ73700 Nến (đèn cầy) Wizard Candles 3oz Apple Cinnamon, không nhãn hiệu, kích thước 7.3x7.8cm, 12 Pcs/Carton, 255 Carton/Pallet, Net Weight: 2,916 kgs. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 34060000: WZ73704 Nến (đèn cầy) Wizard Candles 3oz Freshly Folded Linen, không nhãn hiệu, kích thước 7.3x7.8cm, 12 Pcs/Carton, 255 Carton/Pallet, Net Weight: 2,916 kgs. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 34060000: WZ73708 Nến (đèn cầy)Wizard Candles 3oz Apple Cinnamon/Vanilla Bean, không nhãn hiệu, kích thước 7.3x7.8cm, 12 Pcs/Carton, 255 Carton/Pallet, Net Weight: 2,916 kgs. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 34060000: WZ73710 Nến (đèn cầy) Wizard Candles 3oz Freshly Picked Lavender, không nhãn hiệu, kích thước 7.3x7.8cm, 12 Pcs/Carton, 255 Carton/Pallet, Net Weight: 1,458kgs. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 34060000: WZ73713 Nến (đèn cầy) Wizard Candles 3oz Tropical Citrus, không nhãn hiệu, kích thước 7.3x7.8cm, 12 Pcs/Carton, 255 Carton/Pallet, Net Weight: 2,916 kgs. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 34070010: 47-5010Z/ Bột nhão dùng để làm hình mẫu (Modeling Paste), mới 100%, nhãn hiệu Crayola (nk)
- Mã HS 34070010: 4-SNL068/ Bột nặn (đựng trong hộp), hàng đóng kèm sản phẩm đồ chơi xuất khẩu, mới 100% (nk)
- Mã HS 34070010: 8-NL130/ Hộp đất nặn (gồm 1 chiếc đất nặn nặng 0.16kg) (nk)
- Mã HS 34070010: B31-1577/ Đất nặn DIY 0907, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34070010: Bộ bột nặn khuôn làm bếp cơ bản, Không dùng pin, chất liệu: Bột mì, nhựa, mã hàng: E7253, nhãn hiệu: Hasbro. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34070010: Bộ bột nặn siêu thị vui vẻ, Không dùng pin, chất liệu: Bột mì, nhựa, mã hàng: E1936, nhãn hiệu: Hasbro. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34070010: BỘ BỘT NHẢO NẶN HÌNH NỮ TRANG BẰNG ĐẤT SÉT POLYMER CLAY JEWELRY DIY STARTER KIT, HÀNG CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 34070010: Bộ sáp nặn trẻ em 12 màu trọng lượng: 12g*12 màu H04012. HSX: GuangBo.Nhãn hiệu: GuangBo. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34070010: Bộ sáp nặn trẻ em 24 màu trọng lượng: 12g*24 màu H04013. HSX: GuangBo.Nhãn hiệu: GuangBo. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34070010: Bộ sáp nặn trẻ em 36 màu trọng lượng: 12g*36 màu H04014. HSX: GuangBo.Nhãn hiệu: GuangBo. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34070010: Bột kết dính (dùng để quét biên da bò) (24 BAG 24 KG) (nk)
- Mã HS 34070010: Bột nhão dùng để làm hình mẫu (Modeling paste, 100PCS/CT) (nk)
- Mã HS 34070010: C01-4712/ Đất sét: EP-400 (RECTORSEAL, 112g/pcs), dùng để đắp vào các lỗ rỗ trên bề mặt của khung vô lăng. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34070010: Cát nặn DS1000-BULK-NAT, Mã Hàng: DS1000-BULK-NAT, sử dụng cho trẻ em trên 3 tuổi, mới 100% (nk)
- Mã HS 34070010: CKA02B/ Bột tạo khuôn (nk)
- Mã HS 34070010: Đất nặn 100g 8 màu và 4 dụng cụ, Mã Hàng: K-100/8C/4T, sử dụng cho trẻ em trên 3 tuổi, mới 100% (nk)
- Mã HS 34070010: Đất nặn 100g 8 màu, Mã Hàng: K-100/8C, sử dụng cho trẻ em trên 3 tuổi, mới 100% (nk)
- Mã HS 34070010: Đất nặn 150g 12 màu và 5 dụng cụ, Mã Hàng: K-150/12C/5T, sử dụng cho trẻ em trên 3 tuổi, mới 100% (nk)
- Mã HS 34070010: Đất nặn 200g 12 màu và 5 dụng cụ, Mã Hàng: K-200/12C/5T, sử dụng cho trẻ em trên 3 tuổi, mới 100% (nk)
- Mã HS 34070010: Đất nặn 200g 16 màu và 6 dụng cụ, Mã Hàng: K-200/16C/6T, sử dụng cho trẻ em trên 3 tuổi, mới 100% (nk)
- Mã HS 34070010: Đất nặn 300g 24 màu và 6 dụng cụ, Mã Hàng: K-300/24C/6T, sử dụng cho trẻ em trên 3 tuổi, mới 100% (nk)
- Mã HS 34070010: Đất nặn- 7022-H.12 màu/hộp.Hiệu DeLi.Mới 100%. (nk)
- Mã HS 34070010: Đất nặn- 7022-X.12 màu/hộp.Hiệu DeLi.Mới 100%. (nk)
- Mã HS 34070010: Đất nặn- 7031-H.24 màu/hộp.Hiệu DeLi.Mới 100%. (nk)
- Mã HS 34070010: Đất nặn- 7031-X.24 màu/hộp.Hiệu DeLi.Mới 100%. (nk)
- Mã HS 34070010: Đất nặn DOP150-DN, Mã Hàng: DOP150-DN, mới 100% (nk)
- Mã HS 34070010: Đất nặn dùng cho học sinh loại 01 khối 500g màu cam (ORANGE#17) đựng trong túi nhựa, mã 001-D500#17. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34070010: Đất nặn- ED75246.12 màu/hộp.Hiệu DeLi.Mới 100%. (nk)
- Mã HS 34070010: Đất nặn- ED75286.24 màu/hộp.Hiệu DeLi.Mới 100%. (nk)
- Mã HS 34070010: Đất nặn hình (Bột nhão)- Dùng cho trẻ em- CLAY 16 NEON COLORS 200G- Nhãn hiệu: KID ART, Model:T200NE/16C/4MBRK; (Gồm 16 màu neon, 4 khuôn+1 con lăn + 1 dao/Vỉ); Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34070010: Đất nặn siêu mịn HQ,dùng để nặn mô hình.Hàng mới 100%/ KR (nk)
- Mã HS 34070010: Đất nặn T300/3/B/M, Mã Hàng: T300/3/B/M, sử dụng cho trẻ em trên 3 tuổi, mới 100% (nk)
- Mã HS 34070010: Đất nặn tạo hình hiệu SMART KIDS dùng cho trẻ em 100g 8 màu vĩ nhựa kèm khuôn SK-BL8M5N (4 moulds + roller) (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 34070010: Đất nặng hình (bột nhão) dùng cho trẻ em, hàng mới 100%, CO form E (nk)
- Mã HS 34070010: ĐỒ CHƠI ĐẤT SÉT NẶN HÌNH, HÀNG QUÀ BIẾU CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 34070010: Đồ chơi trẻ em bằng đất nặn 12 màu 200g ST-200-12 (N), Thương hiệu Kiddy Clay, size 17x18x1.2cm,mới100% (nk)
- Mã HS 34070010: Đồ chơi trẻ em: Gồm 100gr đất nặn 08 màu và 1 khuôn. Nhãn hiệu Kid Art. Mã hàng: T108/1M; NSX:Siam quality industries Co.,ltd. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34070010: Đồ chơi trẻ em: Gồm 125gr đất nặn 05 màu. Nhãn hiệu Kid Art. Mã hàng: T125BX-KA; NSX:Siam quality industries Co.,ltd. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34070010: Đồ chơi trẻ em: Gồm 150gr đất 12 màu, 4 khuôn và 1 lăn nhựa. Nhãn hiệu VIKIART. Mã hàng: DN1215005;NSX:Siam quality industries Co.,ltd. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34070010: Đồ chơi trẻ em: Gồm 50gr đất nặn 06 màu. Nhãn hiệu Kid Art. Mã hàng: T50F/1M; NSX:Siam quality industries Co.,ltd. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34070010: Đồ chơi trẻ em:. Gồm 250gr đất nặn 10 màu. Nhãn hiệu Kid Art. Mã hàng: T250BX-KA; NSX:Siam quality industries Co.,ltd. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34070010: Đồ chơi trẻ em:. Gồm 300gr đất nặn 24 màu, 1 lăn nhựa, 4 khuôn. Nhãn hiệu Kid Art. Mã hàng: T300/12C+12NE/4MR:Siam quality industries Co.,ltd. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34070010: Đồ chơi trẻ em:.Gồm 170gr đất nặn 10 màu. Nhãn hiệu Kid Art. Mã hàng: T170/10C-SF; NSX:Siam quality industries Co.,ltd. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34070010: IW02NK003/ Đất nặn dùng cho trẻ em (nk)
- Mã HS 34070010: LEONGC-052.2018/ Phụ kiện: Bột nhão dạng hạt dùng tạo hình trong bộ đồ chơi trẻ em (42 hạt/1 set/0.03854 kg)(GLITTER DOT BLITER PACK, P0C-PLT2148-020). Mới 100% (nk)
- Mã HS 34070010: M3999900939/ Đất nặn, Lăn dính dị vật trên bản mạch sau khi sửa lỗi, chất liệu Đất, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34070010: NPL66/ Đất nặn (1 OZ Korea doh #N813) Bright Red dùng để sản xuất đồ chơi trẻ em, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34070010: NPL66/ Đất nặn (2 OZ GLOBAL DOH) Green 822 dùng để sản xuất đồ chơi trẻ em, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34070010: S2/ Sáp/ MOLD STRIPPER DW-V (13kg/UNcan x 20 can) (1Kg1.23Ltr) (nk)
- Mã HS 34070010: Vỉ sáp nặn trẻ em 12 màu trọng lượng: 10g*12màu H04010. HSX: GuangBo.Nhãn hiệu: GuangBo. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34070010: Vỉ sáp nặn trẻ em 24 màu trọng lượng: 10g*24 màu H04011. HSX: GuangBo.Nhãn hiệu: GuangBo. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34070010: YKCT0161/ Đất nặn (Glitter dot) dùng cho trẻ em dạng viên nhỏ đóng vỉ gồm 6 màu/set, để đóng gắn cùng bộ sản phẩm đồ chơi trẻ em Crayola, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34070020: 001PPO/ Bột làm khuôn răng dạng nhão (GC INITIAL LUSTRE PASTE NEUTRAL)(Thành phần bột sứ) (4g/lọ) (nk)
- Mã HS 34070020: 001PPO/ Bột sứ làm khuôn răng dạng nhão (DIAMOND POLISHING PASTE) (2g/ống) (nk)
- Mã HS 34070020: 001PPO/ Chất làm khuôn răng dạng nhão (2g/ống) (nk)
- Mã HS 34070020: 015WAX/ Sáp nha khoa (106.05g/cái) (nk)
- Mã HS 34070020: 015WAX/ Sáp nha khoa dạng cuộn 2.5mm 250g/cuộn (nk)
- Mã HS 34070020: 017SHA/ Bột sứ tô màu răng giả- hàng test (nk)
- Mã HS 34070020: 023MUC/ Sáp dùng làm mực máy in 3D để tạo khuôn răng (NextDent Model 2.0/Peach)-1000gr/hộp (nk)
- Mã HS 34070020: 028GHS/ Bột làm khuôn răng Gilvest HS (nk)
- Mã HS 34070020: 029GHL/ Dung dịch trộn bột làm khuôn răng GILVEST Liquid (nk)
- Mã HS 34070020: 101ARP/ Bột làm khuôn răng (BASE DENTIN A1), thành phần bột nhựa (30g/lọ) (nk)
- Mã HS 34070020: 22834 Sáp khuôn răng dùng trong nha khoa (Hộp/28 cái); NSX: YDM Corporation- Nhật; Mới 100% (nk)
- Mã HS 34070020: 301004- C3 POWDER OPAQUE A1 1oz-Sứ nha khoa dạng bột, Hũ 1oz (28.4g). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34070020: 301005- C3 POWDER OPAQUE A2 1oz-Sứ nha khoa dạng bột, Hũ 1oz (28.4g). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34070020: 301006- C3 POWDER OPAQUE A3 1oz-Sứ nha khoa dạng bột, Hũ 1oz (28.4g). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34070020: 301049- C3 PASTE OPAQUE A4 2ml-Sứ nha khoa dạng bột, Ống 2ml. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34070020: 301054- C3 PASTE OPAQUE B1 2ml-Sứ nha khoa dạng bột, Ống 2ml. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34070020: 301055- C3 PASTE OPAQUE B2 2ml-Sứ nha khoa dạng bột, Ống 2ml. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34070020: 301056- C3 PASTE OPAQUE B3 2ml-Sứ nha khoa dạng bột, Ống 2ml. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34070020: 301060- C3 PASTE OPAQUE C3 2ml-Sứ nha khoa dạng bột, Ống 2ml. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34070020: 301062- C3 PASTE OPAQUE D2 2ml-Sứ nha khoa dạng bột, Ống 2ml. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34070020: 301065- C3 PASTE OPAQUE D4 2ml-Sứ nha khoa dạng bột, Ống 2ml. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34070020: 301070- C3 PASTE OPQ.MOD.WHITE 3.5ml-Sứ nha khoa dạng bột, Hũ 3.5ml. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34070020: 301075- C3 PASTE OPQ.MOD.TAN 3.5ml-Sứ nha khoa dạng bột, Hũ 3.5ml. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34070020: 301092- C3 BASE PASTE ILLUMINE-Sứ nha khoa dạng bột, Hũ 28.4g. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34070020: 301104- C3 OPACEOUS DENTIN A1 1oz-Sứ nha khoa dạng bột, Hũ 1oz (28.4g). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34070020: 301106- C3 OPACEOUS DENTIN A3 1oz-Sứ nha khoa dạng bột, Hũ 1oz (28.4g). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34070020: 301120- C3 OPACEOUS DENTIN C4 1oz-Sứ nha khoa dạng bột, Hũ 1oz (28.4g). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34070020: 301122- C3 OPACEOUS DENTIN D3 1oz-Sứ nha khoa dạng bột, Hũ 1oz (28.4g). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34070020: 301124- C3 OPACEOUS DENTIN D4 1oz-Sứ nha khoa dạng bột, Hũ 1oz (28.4g). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34070020: 301131- C3 DENTIN I5 1oz-Sứ nha khoa dạng bột, Hũ 1oz (28.4g). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34070020: 301134- C3 DENTIN A1 1oz-Sứ nha khoa dạng bột, Hũ 1oz (28.4g). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34070020: 301207- C3 NATURAL ENAMEL ORANGE 1oz-Sứ nha khoa dạng bột, Hũ 1oz (28.4g). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34070020: 301322- C3 OVERGLAZE 1oz-Sứ nha khoa dạng bột, Hũ 1oz (28.4g). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34070020: 301505- C3 PORCELAIN STAIN VIOLET 3g-Sứ nha khoa dạng bột, Hũ 3g. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34070020: 301507- C3 PORCELAIN STAIN GREEN 3g-Sứ nha khoa dạng bột, Hũ 3g. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34070020: 301514- C3 PORCELAIN STAIN ORANGE 3g-Sứ nha khoa dạng bột, Hũ 3g. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34070020: 304138- C3 DENTIN A1 4 OZ.-Sứ nha khoa dạng bột, Hũ 4oz (113.6g). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34070020: 304139- C3 DENTIN A2 4 OZ.-Sứ nha khoa dạng bột, Hũ 4oz (113.6g). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34070020: 304140- C3 DENTIN A3 4 OZ.-Sứ nha khoa dạng bột, Hũ 4oz (113.6g). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34070020: 304141- C3 DENTIN A3.5 4 OZ.-Sứ nha khoa dạng bột, Hũ 4oz (113.6g). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34070020: 304142- C3 DENTIN A4 4 OZ.-Sứ nha khoa dạng bột, Hũ 4oz (113.6g). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34070020: 304148- C3 DENTIN C2 4 OZ.-Sứ nha khoa dạng bột, Hũ 4oz (113.6g). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34070020: 304149- C3 DENTIN C3 4 OZ.-Sứ nha khoa dạng bột, Hũ 4oz (113.6g). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34070020: 304151- C3 DENTIN D2 4 OZ.-Sứ nha khoa dạng bột, Hũ 4oz (113.6g). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34070020: 304211- C3 NATURAL ENAMEL CLEAR 4 OZ-Sứ nha khoa dạng bột, Hũ 4oz (113.6g). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34070020: 3103 HP 2 Pack Chất làm khuôn răng giả dạng nhão 2 bộ (1 ống 4g, 1 ống 1.5g, 1 ống 1.2ml, 1 ống 0.4ml)/hộp mới 100% (nk)
- Mã HS 34070020: 3106 HP 6 Pack Chất làm khuôn răng giả dạng nhão 6 bộ (1 ống 4g, 1 ống 1.5g, 1 ống 1.2ml, 1 ống 0.4ml)/hộp mới 100% (nk)
- Mã HS 34070020: 615201- Celtra Ceram Enamel- E1,Extra-light, 15G-Sứ nha khoa dạng bột, Hũ 15g. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34070020: Bột làm khuôn ALGINATE IMPRESSION (0,5 kg/bao x 20 bao/thùng) dùng làm khuôn thạch cao- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34070020: Bột làm sạch răng Flash pearl (Bottle), 4 chai/hộp (300g/chai), dùng trong nha khoa, Item No. Y900698, hàng mới 100%, hãng sx: Nakanishi Inc (nk)
- Mã HS 34070020: Chất làm khuôn răng Basis Liquid (can/17 lít).Hãng sx: Yamahachi Dental MFG., Co.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34070020: Chất làm khuôn răng- Elite HD+ Light Body Normal Set (1*50ml). Code: C203205. Đóng gói: 50ml/ ống/ hộp. Mới 100% (nk)
- Mã HS 34070020: Chất làm khuôn răng giả dạng bột Gilvest HS 160G (160grsx40packs/ctn), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34070020: Chất làm khuôn răng- Hydrogum 5 (LL 453 gr). Code: C302070. Đóng gói: 453gr/bịch. Mới 100% (nk)
- Mã HS 34070020: Chất làm khuôn răng- Indurent Gel 60ml. Code: C100700. Đóng gói: 60ml/ống/hộp. Mới 100% (nk)
- Mã HS 34070020: Chất làm khuôn răng IPS Alox Plunger Separator 200 mg (Chai/200mg). Hãng Sx: Ivoclar Vivadent. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 34070020: Chất làm khuôn răng- Neocolloid (LL 500gr). Code: C302205. Đóng gói: 500gr/bịch. Mới 100% (nk)
- Mã HS 34070020: Chất làm khuôn răng- Occlufast Rock (1 x 50ml). Code: C200780. Đóng gói: 50ml/ ống/ hộp. Hàng FOC. Mới 100% (nk)
- Mã HS 34070020: Chất làm khuôn răng- Tropicalgin (453 gr). Code: C302241. Đóng gói: 453gr/bịch. Mới 100% (nk)
- Mã HS 34070020: Chất làm khuôn răng- Zetaplus (1,53kg 900ml). Code: C100600. Đóng gói: 1.53kg (900ml)/hộp. Mới 100% (nk)
- Mã HS 34070020: Light Body- Vật liệu ghi dấu răng. Dùng trong nha khoa(4 cặp/hộp). Mới 100% (nk)
- Mã HS 34070020: Mẫu dấu răng thạch cao mẫu, kích thước dài 7cm hình móng ngựa, để sao ra mẫu thạch cao, nhà cung cấp: PREMIER DENTAL LABORATORY, mới 100% (nk)
- Mã HS 34070020: Putty hand mix- Vật liệu ghi dấu răng (2 hủ 400gr/hộp) Dùng trong nha khoa. Mới 100% (nk)
- - Mã HS 34070020: Sáp chế tạo khuôn sản xuất tạo hình y tế (0178-0035) 1set 2pcs, màu cam, nhà sản xuất GC Corporation, hàng mới 100% (nk)
Nguồn: Dữ liệu hải quan, data xuất nhập khẩu

Bài đăng phổ biến từ blog này

     - Mã HS 29252900: Nguyên liệu thực phẩm: L-ARGININE HCL. Lot: 200410. Hạn SD:09/04/2023. Hàng mới 100%. 25kg/drum. NSX:Ningbo Yuanfa Bioengineering Co., Ltd (nk)     - Mã HS 29252900: NIPAHEX G,Thành phần Chlorhexidine gluconate dùng trong ngành sản xuất mỹ phẩm, 220kg/Drum, Hàng mới 100%,Mã cas: 18472-51-0. (nk)     - Mã HS 29252900: PHR1294-1G Chlorhexidine digluconate Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm CAS 18472-51-0 (nk)     - Mã HS 29252900: RO002071/ Chất lưu hóa cao su NOCCELER DT Imin và các dẫn xuất của chúng dùng để làm phụ gia cao su (CAS No. 97-39-2) (nk)     - Mã HS 29252900: RUBBER ACCELERATOR ORICEL DPG GRANULE 6MTS (Diphenyl Guanidine- C13H13N3- Hóa chất xúc tiến ngành cao su) 20kg/bag.TC:300 bag. Hàng mới 100%. CAS:102-06-7 (nk)     - Mã HS 29252900: SOXINOL D-G/ Chất xúc tác làm nhanh quá trình lưu hóa cao su D-G, hợp chất chức carboxyimit (kể cả sacarin và muối của nó) và các hợp chất chức imin (nk)     - Mã HS 29252900: STABAXOL-1/ Bis (2,-diisopropylphenyl c
    - Mã HS 38109000: Chất khử bọt nước thải 101 (nk)     - Mã HS 38109000: Chất khử kim loại-RHM-645 Substance (xử lý đồng kẽm) (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm giảm oxy hoá thiếc hàn (dùng bổ trợ cho việc hàn thiếc) (Alpha Dross Reducer DR96) (100g/lọ) (hàng mới 100%) (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch bề mặt kim loại 46-134 (dùng trong sản xuất chip), mã cas: 78-92-2, công thức hóa học: C4H10O, (1 gallon3.7854 lít), doanh nghiệp đã khai báo hóa chất, hàng mới 100%, xuất xứ Mỹ. (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch kim loại Menzerna Mới 100% (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch màng sáp-106 (Dùng làm sạch bề mặt đầu golf) (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch mối hàn JS-810, thành phần: Mixed alcohol solvent, Anti volatile agent, Foaming agent, Antioxidants, Flux, Activator, Refined resin. Hàng mới 100% (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch mối hàn, JX-200, (thành phần chính bao gồm: IPA, Alcohol, surface active agent). Hàng mới 100% (nk)     - Mã HS 38109000: C
    - Mã HS 39079990: Chất làm tăng độ bóng dạng hạt #T-701A (Leveling Additive T- 701A). Kết quả của cục kiểm định số 246/TB-KĐ I ngày 17/5/2019 (nk)     - Mã HS 39079990: CHẤT PHỤ GIA/NGUYÊN LIỆU SX BỘT SƠN TĨNH ĐIỆN (REACRONE RLP-111 "Chất tạo bóng bề mặt sơn"). HÀNG MỚI 100%. (nk)     - Mã HS 39079990: CHẤT TĂNG ĐỘ BÁM, PROMOTER ERUCIC-C719 DÙNG SẢN XUẤT MỰC IN, DẠNG LỎNG (nk)     - Mã HS 39079990: CHẤT TĂNG ĐỘ DÍNH PROMOTER ERUCIC-ADP, DÙNG ĐỂ SẢN XUẤT MỰC IN, DẠNG BỘT (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPBK473IBK/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS E473I-BLACK (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPBK473IIV/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS E473I-IVORY (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPBK475IBK/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS S475I-BLACK (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPHA475IBK/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS HA475-BLACK (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPLX7035BK/ Hạt nhựa p